Samsung 2032MW Owner's manual

Samsung 2032MW Owner's manual

SyncMaster 932MW/2032MW

Installera drivrutiner

Beteckningar

Var vänlig läs följande säkerhetsFöreskrift. De ska se till att varken apparaten eller dess användare skadas.

Förbjudet

Montera ej bort

Vidrör inte

Det är viktigt att alltid läsa och förstå det här

Dra ut kontakten ur väggen

Jordad kontakt för att förhindra elektriska stötar

Ström

Ställ in PC:n på DPMS, när den inte används under längre tidsperioder.

Om Ni använder skärmsläckare, så ställ in den på aktiv skärm.

Bilderna är endast för referens, de gäller inte vid alla tillfällen (eller i alla länder).

Använd inte en trasig eller lös kontakt. z

Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

Håll inte i sladden när Ni drar ur kontakten, eller rör vid kontakten med våta

händer. z

Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

Använd bara en ordentligt jordad kontakt och uttag (honuttag). z

En otillräcklig jordkontakt kan orsaka elektriska stötar eller skada apparaten.

(Endast klass 1-utrustning.)

Sätt i strömkontakten ordentligt så att den inte lossnar. z

En dålig anslutning kan orsaka brand.

Böj inte för hårt på sladden eller kontakten eller lägg tunga föremål på dem,

som skulle kunna göra skada. z

Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

Koppla inte in för många förlängningssladdar till samma uttag. z

Det kan förorsaka eldsvåda.

Koppla inte ur strömkabeln när du använder skärmen. z

Det kan uppstå en överspänning vid separationen och detta kan skada skärmen.

Använd inte strömkabeln när kontakten eller uttaget är dammig. z z

Om kontakt eller uttag är dammigt ska det dammas av med en torr trasa.

Användning av strömkabeln med dammig kontakt eller dammigt uttag kan leda till kortslutning eller brand.

För att koppla ur apparaten ur strömkällan måste kontakten dras ut ur

strömuttaget, därför skall strömkontakten alltid vara fullt funktionsduglig. z

Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

Installation

Kontakta ett auktoriserat servicecenter då en skärm installeras på en plats med mycket damm, höga eller låga temperaturer, platser med för hög luftfuktighet eller kemikalier, där den används dygnet runt som exempelvis flygplatser och stationer.

Detta kan leda till allvarliga skador på din skärm.

Sätt monitorn någonstans med låg luftfuktighet och minsta möjliga damm. z

Annars kan det uppstå en elektrisk stöt eller brand inne i monitorn.

Tappa inte monitorn när Ni flyttar den. z

Det kan skada produkten eller Er själv.

Installera skärmstället i en hålighet eller på en hylla så att nederdelen inte står

ut utanför hyllan eller håligheten. z

Tappa inte produkten då det kan skada på produkt eller person.

Placera inte produkten på en ostabil eller liten yta.

z

Placera produkten på en jämn, stabil yta då den annars kan falla och orsaka skador på någon som går förbi, speciellt barn.

Placera inte produkten på golvet.

z

Någon, speciellt barn, kan snubbla på den.

FÖR ATT FÖRHINDRA BRANDRISK, FÖRVARA LEVANDE LJUS OCH ANNAN

ÖPPEN ELD PÅ AVSTÅND FRÅN DEN HÄR PRODUKTEN. z

Detta kan orsaka brand.

Se till att hålla värmekällor borta från strömkabeln. z

Om isolatorn smälter kan det orsaka elektriska stötar eller brand.

Installera inte produkten på en plats med dålig ventilation, exempelvis en

bokhylla eller garderob etc.

z

En ökning av inre temperatur kan orsaka brand.

Rengöring

Sätt ner monitorn försiktigt. z

Den kan bli skadad eller gå sönder.

Lägg inte monitorn med skärmen nedåt.

z

TFT-LCD-ytan kan bli skadad.

Installation av vägghållare måste göras av en behörig yrkesman.

z

Installation som görs av obehörig person kan orsaka skador. z

Använd alltid den monteringsenhet som föreskrivs i bruksanvisningen.

Se till att det finns mellanrum mellan enheten och väggen (mer än 10 cm) för att få en god ventilation.

z

Dålig ventilation kan orsaka en förhöjd temperatur invändigt i produkten, vilket leder till kortare livslängd och sämre prestanda.

Du förhindrar att regnvatten rinner längs utomhusantennens sladd och tränger in i huset genom att se till att sladdens utomhusdel hänger lägre än

ingångshålet. z

Om regnvatten tränger in i produkten kan det orsaka elstötar eller brand.

Om du använder en utomhusantenn måste du se till att det är tillräckligt långt mellan antennen och elektriska kablar i närheten. De får inte komma i kontakt med varandra om antennen blåser omkull.

z

En omkullvält antenn kan orsaka skador eller elstötar.

Håll plastförpackningen borta från barn. z

Plastförpackningen kan orsaka kvävning om barnen leker med den.

När Ni rengör monitorhöljet eller utsidan på TFT-LCD, så torka med en lätt fuktad, mjuk trasa.

Spruta inte rengöringsmedel direkt på monitorn.

z

Detta kan orsaka skada, elektrisk stöt eller brand.

Använd rent vatten eller en utspädd lösning av rengöringsmedel tillsammans

med en mjuk torkduk.

Om ytan mellan stickkontakten och stiften är dammig eller smutsig, rengörs den noga med en torr duk.

z

Smutsiga kontakter kan orsaka elektriska stötar eller brand.

Se till att koppla ur strömsladden innan du rengör produkten.

z

Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Koppla ur nätsladden ur vägguttaget och torka av produkten med en mjuk torr trasa.

z

Använd inga kemikalier så som vax, alkohol, thinner, insektsmedel, luftfräschare, smörj- eller rengöringsmedel.

Kontakta ett servicecenter eller ett kundcenter för inre rengöring av produkten en gång om året.

z

Håll produktens insida ren.Damm som ansamlats inuti produkten en under längre tid kan orsaka funktionsfel eller brand.

Övrigt

Ta inte bort skyddet (eller bakre kåpan). z z

Om ni försöker göra det, kan ni få en elektrisk stöt eller orsaka brand.

Låt kvalificerad servicepersonal sköta all service.

Om Er monitor inte fungerar normalt och speciellt om det kommer ovanliga ljud

eller lukter från den ska Ni omedelbart dra ur kontakten och ringa upp auktoriserad försäljare eller service .

z

Gör man inte det, kan det orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

Håll produkten borta från platser som exponeras för olja, rök eller fukt, installera

den inte i ett fordon. z z

Det kan orsaka bristfällig funktion, elstöt eller brand.

Undvik särskilt att använda bildskärmen nära vatten eller utomhus där det kan snöa eller regna.

Om du tappar bildskärmen eller höljet skadas, stäng av bildskärmen och dra ut strömkabeln. Kontakta därefter ditt Servicecenter .

z

Bildskärmen kan fungera bristfälligt, orsaka elstöt eller brand.

Dra ut strömkabeln när det åskar, eller använd inte bildskärmen en längre tid.

z

Bildskärmen kan fungera bristfälligt, orsaka elstöt eller brand.

Försök inte flytta skärmen genom att dra i sladden eller signalkabeln. z

Det kan orsaka systemkollaps, elektriska stötar eller brand därför att kabeln blivit skadad.

Vrid inte monitorn i sidled enbart genom att dra i sladden eller signalkabeln z

Detta kan orsaka kollaps, elektriska stötar eller brand därför att kabeln blivit skadad.

Täck inte över ventilerna på monitorns hölje. z

Dålig ventilation kan förorsaka att den går sönder eller börjar brinna.

Placera inga vattenbehållare, kemiska produkter eller små metallföremål ovanpå bildskärmen.

z z

Det kan orsaka bristfällig funktion, elstöt eller brand.

Om det kommer in ett främmande föremål i skärmen skall du dra ut nätsladden och kontakta ditt Service Center

.

Håll produkten borta från lättantändliga kemiska sprayer eller andra brandbenägna

ämnen. z

Det kan orsaka explosion eller brand.

Stick aldrig in någonting av metall i monitorspringorna. z

Det kan orsaka elektriska stötar, brand eller skada.

För inte in metallföremål som tandpetare, sylar eller brandfarliga föremål som papper eller tändstickor i ventilationsöppningarna, hörlursuttagen eller AVingångarna.

z

Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand Om främmande material eller vatten kommer in i produkten skall den stängas av, sladden skall kopplas ut ur väggutaget och du skall kontakta Servicecenter .

Om du tittar på samma skärmbild en längre stund, kan en kvardröjande bild eller suddighet förekomma.

z

Ändra läget till strömspar eller ställ in en skärmsläckare som rör skärmbilden när du lämnar bildskärmen en längre stund.

Justera upplösning och frekvens till nivåer som lämpar sig för modellen. z

Olämpliga nivåer av upplösning och frekvens kan skada din syn.

19 tum bred (48 cm) - 1440 x 900

20 tum bred (51 cm) - 1680 x 1050

Håll volymen på lagom nivå när du använder hörlurar. z

Alltför hög volym kan skada din hörsel.

Ögonskador kan orsakas av kontinuerlig tittande för nära monitorn.

Låt ögonen vila genom att ta minst fem minuters paus för varje timme du använder bildskärmen.

Installera inte produkten på en ostabil eller ojämn yta eller på en plats där det kan

uppstå vibrationer. z

Tappa inte produkten då det kan skada på produkt eller person. Genom att använda produkten på ett ställe där det kan uppstå vibrationer kan livslängden förkortas, i värsta fall kan produkten fattaeld.

Stäng av bildskärmen och koppla ur den ur strömkällan när du ska flytta den.

Kontrollera att alla sladdar, inklusive antennsladden och sladdar som ansluter andra enheter, är urkopplade innan bildskärmen flyttas.

z

Om en sladd inte kopplas ur kan det orsaka brand eller elstötar.

Placera produkten utom räckhåll för barn eftersom de kan skada den genom att hänga i den.

z

En fallande produkt kan orsaka fysiska skador, till och med dödsfall.

Dra ur kontakten om du inte använder produkten på ett tag.

z

I annat fall kan detta skapa värmebildning i smutsansamlingar eller försämrade isoleringar vilket kan leda till elektriska stötar eller brand.

Placera inte barnens favoritsaker (eller något annat som kan vara frestande) på

produkten. z

Barn kan försöka klättra på produkten för att komma åt en sak. Produkten kan falla och orsaka fysiska skador eller till och med dödsfall.

När du tar ur batterier ur fjärrkontrollen, måste du se upp så att inga barn får tag i batterierna och sväljer dem. Förvara batterierna utom räckhåll för barn.

z

Om någon råkar svälja batterier, kontakta omedelbart läkare.

När batterierna byts, placera de nya batterierna i rätt polaritetsläge +/- enligt

markeringar i batterifacket. z

Felaktig polaritet kan få batterierna att brista eller läcka och leda till brand, personskador eller kontaminering (skada).

Använd endast rekommenderade standardbatterier. Blanda inte nya och gamla batterier.

z

Felaktig polaritet kan få batterierna att brista eller läcka och leda till brand, personskador eller kontaminering (skada).

Batteriet (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall, utan måste lämnas till återvinning.

Kunden ansvarar för att återinlämna det batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för återvinning.

z

Kunden kan lämna in batteriet när det är förbrukat (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller till en butik som säljer samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart).

När du lyfter eller flyttar skärmen ska du inte bära den upp och ned i stativet. z

Det kan göra att skärmen faller och skadas, eller skadar någon person.

Bra ställningar när du använder skärmen

Försök ha en bra ställning när du använder skärmen.

z z z

Ryggen ska vara rak.

Avståndet mellan ögonen och skärmen ska vara cirka 45 -

50cm. Titta på skärmen lätt uppifrån och ha skärmen rakt framför dig.

Vinkla skärmen uppåt ungefär 10 -20 grader. Justera höjden på skärmen så att den övre delen av skärmen är strax under z z z z

ögonhöjd.

Justera skärmens vinkel så att inget ljus reflekteras på skärmen.

Försök hålla armarna i rak vinkel mot armstöden. Armarna ska vara i samma höjd som dina händer.

Armbågarna ska ha en rak vinkel.

Vinkeln på knäna ska vara mer än 90 grader. Fötterna ska inte vinklas upp från golvet. Armarna ska vara placerade under hjärthöjd.

Uppackning

Kontrollera noga att följande delar medföljer monitorn.

Om någonting saknas, så kontakta inköpsstället.

Kontakta en lokal återförsäljare för att köpa tillbehör.

Bruksanvisning

Utan stativ

Kabel

Guide för snabb installation

Garantikort

(Finns ej på alla platser)

Med stativ

Bruksanvisning, bildskärmsdrivrutin

Övrigt

Signalkabel (15-stifts D-SUB)

Elkabel

Audiokabel

Säljs separat

Fjärrkontroll

Batterier (AAA x 2) Rengöringstrasa

TV-antennkabel RCA-kabel Komponent-kabel

S-VIDEO-kabel

Öronsnäckor/hörlurar

Scart-kontakt

DVI-kabe DVI till HDMI-kabel HDMI-kabe

RCA till stereo-kabel (för PC)

Framsida

1. SOURCE

2. MENU

3. VOL / - +

4. CH / - +

5. Fjärrkontrollsensor

6. [ ] Strömbrytare /

Strömindikator

7. Högtalare

1. SOURCE aktivera en markerad menypost.

Tänder indikatorn för att indikera den ingångssignal som visas just då.

Det går bara att ändra källa för externa enheter som är anslutna till bildskärmen vid denna tidpunkt.

Så här växlar du skärmlägen:

[PC] → [DVI] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]

>>Klicka här för att få se ett animeringsklipp

2. MENU

Använd den här knappen för att öppna OSD och aktivera en markerad menypost.

3. VOL / - +

Flyttar horisontellt från en menypost till nästa, eller justerar valda menyvärden.

Justerar även ljudvolymen.

4. CH / - +

Flyttar vertikalt från en menypost till nästa, eller justerar valda menyvärden.

Väljer TV-kanaler i TV-läget.

5. Fjärrkontrollsensor

Rikta fjärrkontrollen mot denna punkt på bildskärmen.

6. [ ] Strömbrytare / Strömindikator

Använd den här knappen för att sätta på och stänga av bildskärmen.

Detta gör att du kan se övergripande strömstatus för systemet.

För ytterligare information kan du titta i avsnittet Strömspararen .

7. Högtalare

Du kan höra ljud om du ansluter datorns ljudkort till bildskärmen.

Se Strömspararen som beskrivs i handboken, för ytterligare information om energisparande funktioner. För att spara ström stängs monitorn av när den inte används eller när man lämnar den under längre stunder.

Baksida

1.

(Konfigurationen på skärmens baksida kan variera från produkt till produkt.)

POWER

z

Anslut skärmens nätsladd till POWER på skärmens baksida.

Den här produkten kan användas med 100 ~240 V

AC (+/- 10 %).

2.

DVI/PC IN / HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

1. PC

: Anslut signalkabeln till PC-porten på skärmens baksida.

2. DVI-D

: Anslut DVI-sladden till DVI-D-porten på skärmens baksida.

3. HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

: Anslut HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN-porten på skärmens baksida till datorns ljudkort.

3.

COMPONENT IN

1. R - AUDIO - L

: Anslut DVD, videobandspelaren (DVD / digital-tvbox) till porten R-AUDIO-L på skärmen.

2. P

R

, P

B

,Y

:Anslut porten VIDEO OUT på DVD / digital-tvboxen till ingångsportarna P

R

, P

B

,Ymed en komponentvideokabel (P

R

, P

B

,Y).

4.

ANT IN

5.

HDMI IN z

Anslut en CATV-kabel eller koaxial antennkabel till antennanslutningen på bildskärmens baksida.

Du måste använda en koaxial antennkabel. z

Anslut HDMI-terminalen på baksidan av din skärm till HDMI-terminalen på din digitala utgångsenhet med en HDMI-kabel.

6.

EXT(RGB)

z

Anslut skärmens port EXT (RGB) till DVD-spelaren med en Scart-kontakt.

Som för EXT(RGB)-porten på skärmen, den tar in och skickar ut TV- och VIDEO-signalen.

7.

z

Kensingtonlåset är en produkt som fysiskt låser fast systemet när det används på allmän plats

(låsenheten säljs endast separat.)

Si necesita información sobre el uso del dispositivo de bloqueo, póngase en contacto

con el establecimiento donde lo haya adquirido.

8.

S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO -L /

1. S-VIDEO / VIDEO

: AV-ingångsenheter som DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror ansluts till bildskärmens S-Video eller Video anslutning med S-

VHS eller RCA-kabeln.

2. R - AUDIO -L

: Anslut DVD, videobandspelaren (DVD / digital-tvbox) till porten R-AUDIO-L på skärmen.

3.

Anslut hörlurarna till hörlursutgången.

Se Ansluta skärmen för ytterligare information om att ansluta kablar.

Fjärrkontroll

Fjärrkontrollens prestanda kan påverkas av en TV eller annan elektronisk utrustning som används i

närheten av bildskärmen och som orsakar bristfällig funktion på grund av frekvensstörningar.

1.

POWER

2.

Färger

5.

6.

3.

-/--

4.

MENU

7.

MUTE

Knapparna Upp-Ner

Vänster-Höger

8.

9.

ENTER

INFO

10.

SOURCE

11.

PRE-CH

12.

P

13.

EXIT

14. P.MODE, M/B (MagicBright™)

15. S.MODE

16. STILL

17. P.SIZE

18.

SOURCE

19. TTX/MIX

20. DUAL I-II

21. SLEEP

22.

PIP

23. AUTO

1.

POWER

Med den här knappen sätter du på och stänger av bildskärmen.

2. Färger

Väljer TV-kanaler i TV-läget. Används för att ändra kanaler när BIB har valts och BIB-källa

är inställd på TV.

3. -/--

(Ett/tvåsiffrigt kanalval )

Används för att välja kanal tio eller högre.

Tryck på denna knapp så visas symbolen "--". Ange det tvåsiffriga kanalnumret.

4.

Justerar även ljudvolymen.

5.

MENU

Använd den här knappen för att öppna OSD och aktivera en markerad menypost.

6.

MUTE

Tryck för att stänga av ljudet tillfälligt.

Visas längst ned till vänster på skärmen.

Tryck på MUTE-knappen igen för att stänga av tyst-funktionen. Du kan även trycka på

för att stänga av tyst-funktionen. knapparna

7.

Knapparna Upp-Ner Vänster-Höger

Flyttar mellan olika menyposter horisontellt eller vertikalt eller justerar valda menyvärden.

8.

ENTER

Aktivera en markerad menypost.

9.

INFO

Aktuell bildinformation visas i skärmens övre vänstra härn.

10.

SOURCE

Tänder indikatorn för att indikera den ingångssignal som visas just då.

Det går bara att ändra källa för externa enheter som är anslutna till bildskärmen vid denna tidpunkt.

11.

PRE-CH

Med den här knappen återgår du till närmaste föregående kanal.

12.

P

Väljer TV-kanaler i TV-läget.

13.

EXIT

Avsluta-knappen avslutar menyskärmen eller stänger menyn för skärmjustering.

14. P.MODE, M/B (MagicBright™)

Tryck för att välja bildskärmens förinställda Picture Mode (bildläge) eller för att ändra bildatmosfären enligt kraven.

När du trycker på denna knapp visas aktuellt läge nere till vänster på skärmen.

TV / AV / Ext. / S-Video / Component / HDMI: P.MODE

Bildskärmen har fyra automatiska bildinställningar som förinställs på fabriken.

Tryck på knappen igen för att stega igenom tillgängliga förinställda lägen.

( Dynamisk → Standard → Film → Personlig )

PC / DVI : M/B ( MagicBright™ )

MagicBright är en ny bildskärmsfunktion som erbjuder en dubbelt så ljusstark och skarp visningskvalitet jämfört med befintliga bildskärmar.

Tryck på knappen igen för att stega igenom tillgängliga förinställda lägen.

( Nöje → Internet → Text → Personlig )

15. S.MODE

När du trycker på den här knappen visas aktuellt ljudläge i skärmens nedre vänstra hörn.

Tryck på knappen igen för att stega igenom tillgängliga förinställda lägen.

( Standard → Musik → Film → Tal → Personlig )

16. STILL- Används endast för signalkällorna CVBS, S-Video och RF.

Tryck en gång på knappen för att frysa skärmen. Tryck en gång till på knappen för att få rörlig bild igen.

17. P.SIZE

Tryck för att ändra skärmstorlek.

- PC/ DVI mode : Wide / 4:3

- TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

- Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

18.

SOURCE - Justerbar när funktionen BIB är PÅ.

Tänder indikatorn för att indikera den ingångssignal som visas just då. (BIB)

19. TTX/MIX

TV-kanaler tillhandahåller skriftliga informationstjänster via text-TV. z

Text-tv-knappar

För ytterligare information > TTX / MIX

20. DUAL I-II

STEREO/MONO, DUBBEL l / DUBBEL ll och MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO kan användas beroende på utsändningstyp genom att du använder knappen DUBBEL (DUAL) på fjärrkontrollen medan du tittar på TV.

21. SLEEP

Stänger av bildskärmen efter en förinställd tidsperiod.

22.

PIP - Endast tillgänglig i läget PC/DVI

Tryck på denna knapp för att kontrollera PIP-fönstret.

23. AUTO - Endast tillgänglig i läget PC

Tryck på den här knappen för att den inkommande Analog-signalen skall självjusteras.

Värdena för fine (fint), coarse (grovt) och position (position) justeras automatiskt.

Ansluta bildskärmen

1. Ansluta till en dator

1.

2.

3.

4.

Koppla elsladden för monitorn till eluttaget på baksidan av datorn.

Sätt i monitorsladden i en närbelägen väggkontakt.

Använd en anslutning som passar datorn.

2-1.

Använda D-sub-anslutningen (analog) på videokortet.

Anslut signalkabeln till PC-porten på skärmens baksida.

[PC]

2-2.

Använda DVI-anslutningen (digital) på videokortet.

Anslut DVI-sladden till DVI-D-porten på skärmens baksida.

[DVI-D]

Anslut HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN-porten på skärmens baksida till datorns ljudkort.

Sätt på både datorn och bildskärmen.

2. Ansluta till en Macintosh

1. Använda D-sub-anslutningen (analog) på videokortet.

Anslut signalkabeln till D-SUB-porten på skärmens baksida.

[PC]

2. Sätt på bildskärmen och Macintosh-datorn.

Ansluta till andra enheter

Du kan ansluta både AV-ingångsenheter som DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror och datorn till bildskärmen.

Konfigurationen på skärmens baksida kan variera från produkt till produkt.

1. Ansluta AV-enheter / Ansluta hörlurar

Bildskärmen har AV-anslutningar för anslutning av AV-ingångsenheter som DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror. Du kan njuta av AV-signaler så länge datorn är påslagen.

Du kan ansluta hörlurar till bildskärmen.

1. AV-ingångsenheter som DVD-spelare, videobandspelare eller videokameror ansluts till bildskärmens S-Video eller Video anslutning med S-VHS eller RCA-kabeln.

2. Anslut DVD, videobandspelaren (DVD / digital-tv-box) till porten R-AUDIO-L på skärmen.

3. Anslut hörlurarna till hörlursutgången.

4. Starta sedan DVD-spelaren, videobandspelaren eller videokameran med en DVD-skiva eller ett band isatt.

5. Använd knappen SOURCE för att välja AV eller S-video.

2. EXT.(RGB)-anslutning. - Detta gäller bara AV-ENHET som stöder Scart.

Anslut skärmens port EXT (RGB) till DVD-spelaren med en Scart-kontakt. Du kan enkelt titta på DVD så länge som spänningen är på bara genom att koppla ihop DVD:n med skärmen.

1. Anslut skärmens port EXT (RGB) till DVD-spelaren med en Scart-kontakt.

2. Använd knappen SOURCE för att välja Ext.

3. Ansluta TV

Du kan titta på TV-program på bildskärmen om den är ansluten till en antenn eller CATV-kabel, utan att behöva installera speciell hård- eller programvara för TV-mottagning på datorn.

1. Anslut en CATV-kabel eller koaxial antennkabel till antennanslutningen på bildskärmens baksida.

Du måste använda en koaxial antennkabel.

När en inomhusantennanslutning används:

Kontrollera antennanslutningen på väggen först och anslut sedan antennsladden.

När en utomhusantenn används:

Om du använder en utomhusantenn bör du helst låta en yrkesman göra installationen.

Ansluta RF-sladden till antenningången:

Håll RF-sladdens kopparparti rakt.

2. Sätt på bildskärmen.

3. Välj TV genom att trycka på SOURCE-knappen bland justeringsknapparna för externa signaler.

4. Välj önskad TV-kanal.

Orsakar en svag signal dålig mottagning?

Köp och installera en signalförstärkare för bättre mottagning.

4. Ansluta DVD/DTV-digitalbox

Anslut till DVD/DTV-digitalboxingången om enheten har en DVD/DTV-anslutning. Du kan titta på komponent genom att helt enkelt ansluta komponenten till bildskärmen medan strömmen är på.

1. Anslut DVD, videobandspelaren (DVD / digital-tv-box) till porten R-AUDIO-L på skärmen.

2. Anslut porten VIDEO OUT på DVD / digital-tv-boxen till ingångsportarna P

R

, P

B

,Ymed en komponentvideokabel (P

R

, P

B

,Y).

3. Använd knappen SOURCE för att välja Component.

5. Ansluta HDMI

Du kan inte ansluta en dator till HDMI IN-uttaget.

1. Enheter som digitala DVD-spelare ansluts till bildskärmens HDMI IN-terminal med HDMI-sladden.

2. Starta sedan DVD-spelaren med en DVD-skiva i.

3. Använd knappen SOURCE för att välja HDMI.

6. Ansluta med DVI till HDMI-kabel

1. Anslut DVI-utgången på den digitala utenheten till HDMI IN-uttaget på skärmen med en DVI till

HDMI-kabel.

2. Anslut de röda och vita kontakterna på en RCA till stereo-kabel (för PC) till uttaget med motsvarande färg på den digitala utenheten. Anslut motsatt uttag till HDMI / PC / DVI-D AUDIO INuttaget på skärmen.

3. Starta sedan DVD-spelaren med en DVD-skiva i.

4. Använd knappen SOURCE för att välja HDMI.

Använda stativet

1. Fälla ihop basen

Du kan luta bildskärmen från 0 till 18 grader.

Installera bildskärmens drivrutin (Automatisk)

När operativsystemet för monitorns drivrutin säger till, sätt in CD:n som medföljer monitorn.

Installation av en drivrutin skiljer sig lite från ett operativsystem till ett annat. Följ

instruktionerna som hör till det operativsystem Ni har.

Gör iordning en tom CD och ladda ner drivrutinens programfil på följande Hemsidor på Internet: z

Hemsidor på Internet : http://www.samsung.com/ (WorldWide) http://www.samsung.com/monitor (endast i U.S.A) http://www.samsung.se/

1. Sätt in CD:n i CD-ROM stationen.

2. Klicka på "

Windows

".

3. Välj er bildskärmsmodell på listan och klicka sedan på "OK" -knappen.

4. Om ni ser följande "Meddelande"-ruta, klicka på "Fortsätt ändå -knappen. Klicka sedan

"OK. (Microsoft

®

XP OperativSystem) Windows

®

Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna installation skadar inte ert system.

*Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för bildskärmar. http://www.samsung.com/

5. Installationen av bildskärmsprogrammet är klar.

Installera bildskärmens drivrutin (Manuell)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

När operativsystemet för monitorns drivrutin säger till, sätt in CD:n som medföljer

z

monitorn. Installation av en drivrutin skiljer sig lite från ett operativsystem till ett annat.

Följ instruktionerna som hör till det operativsystem Ni har.

Gör iordning en tom CD och ladda ner drivrutinens programfil på följande Hemsidor på Internet:

Hemsidor på Internet : http://www.samsung.com/ (Worldwide) http://www.samsung.com/monitor (endast i U.S.A) http://www.samsung.se/

Microsoft

®

Windows Vista™ OperativSystem

1. Sätt i CD-skivan i CD-ROM-spelaren.

2. Klicka på (Start) och "Kontrollpanelen". Dubbelklicka sedan på "Utseende och

Anpassning".

3. Klicka på "Anpassning" och sedan på "Bildskärmsinställningar".

4. Klicka på "Avancerade inställningar…".

5. Klicka på "Egenskaper" på fliken "Bildskärm". Om knappen "Egenskaper" avaktiveras, innebär det att konfigurationen för din skärm är klar. Skärmen kan användas som den är.

Om meddelande “Windows måste…” visas, såsom syns i bilden nedan, klickar du på

"Fortsätt".

Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna installation skadar inte ert system.

Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för bildskärmar http://www.samsung.com/

6. Klicka på "Uppdatera drivrutin…" på fliken "Drivrutin".

7. Markera kryssrutan "Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn" och klicka på

"Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn".

8. Klicka på "Diskett finns…" och välj mapp (exempelvis D:\Drive) där drivrutinsinstallationsfilen finns och klicka sedan på "OK".

9.

Välj den modell som överensstämmer med din skräm från listan över skärmmodeller på skärmen och klicka sedan på "Nästa".

10. Klicka på "Stäng"→ "Stäng" → "OK" → "OK" på följande skärmar som visas i ordning.

Microsoft

®

Windows

®

XP OperativSystem

1. Sätt in CD:n i CD-ROM stationen.

2. Klicka på "Börja" —> "Kontrollpanel" och clicka sedan på ikonen "Appearance and Themes"

Utseende och teman.

3. Klicka på "Visa"-ikonen och välj fliken "Inställningar" ; klicka därefter på "Avancerade".

4. Klicka på knappen "Karaktäristika" på fliken "Bildskärm" och välj fliken "Körprogram".

5. Klicka på "Uppdatera körprogram" och välj "Installera från en lista eller." och klicka sedan

"Nästa"-knappen.

6. Välj "Sök inte, jag ska.", klicka på "Nästa" " och sedan "Har diskett".

7. Klicka på "Bläddra"-knappen och välj sedan A:(D:\Driver) och välj er bildskärmsmodell på modellförteckningen och klicka på "Nästa"-knappen.

8. Om ni ser följande "Meddelande"-ruta, klicka på "Fortsätt ändå"-knappen. Klicka sedan

"OK".

Körprogrammet för bildskärmen finns under MS-loggan som certifierar det, och denna installation skadar inte ert system.

*Det certifierade körprogrammet kommer att finnas på SAMSUNG hemsida för bildskärmar http://www.samsung.com/

.

9. Klicka på "Stäng"-knappen och klicka sedan på "OK".

10. Installationen av bildskärmens körprogram är klar.

Microsoft

®

Windows

®

2000 OperativSystem

När Ni kan se texten "Digital signature not found" (Digital signatur ej påträffad) på monitorn, så följ anvisningarna nedan:

1. Välj "OK"-knappen på "Sätt i CD"-rutan.

2. Klicka på "Bläddra"-knappen på "Önskad fil"-rutan.

3. Välj A:(D:\Driver) och klicka sedan på "Öppna" -knappen och därefter "OK"-knappen.

Guide för manuell installation av monitorn

1. Klicka på "Starta", "Inställning", "Kontrollpanelen".

2. Dubbelklicka på "Visa" -ikonen.

3. Välj fliken "Inställningar" och klicka sedan på "Avancerad"

4. Välj "Monitor".

Fall 1: Om knappen "Egenskaper" är inaktiv, innebär det att Er monitor är rätt konfigurerad.

Var god avsluta installationen.

Fall 2: Om knappen "Egenskaper" är aktiv, klickar Ni på denna.

Följ sedan nedanstående steg i tur och ordning.

5. Klicka på "Drivrutin" och sedan på "Uppdatera drivrutin" och därefter på "Nästa"-knappen.

6. Välj "Visa en lista på kända drivrutiner för denna apparat så att jag kan välja en särskild drivrutin" och klicka sedan på "Nästa" och därefter "Har diskett".

7. Klicka på "Bläddra"-knappen och välj därefter A:(D:\Driver).

8. Klicka på "Öppna"-knappen, och sedan på "OK".

9. Välj Er monitormodell och klicka på "Nästa"-knappen, och sedan på följande "Nästa" knapp.

10. Klicka på "Avsluta"-knappen och sedan på "Stäng"-knappen.

Om Ni sedan ser rutan med texten "Digital signatur ej påträffad" så klicka på "Ja"knappen. Därefter klickar Ni på "Avsluta"-knappen och sedan på "Stäng"-knappen.

Microsoft

®

Windows

®

Millennium OperativSystem

1. Klicka på "Starta", "Inställning", "Kontrollpanelen".

2. Dubbelklicka på "Visa" -ikonen.

3. Välj fliken "Inställningar" och klicka på knappen "Avancerade egenskaper".

4. Välj fliken "Bildskärm".

5. Klicka på "Ändra" knappen under "Bildskärmstyp".

6. Välj "Ange var drivrutinen finns".

7. Välj "Visa en lista på alla drivrutinerna på en särskild plats." och klicka sedan på "Nästa".

8. Klicka på "Har diskett".

9. Ange A:\(D:\driver) och klicka sedan på "OK".

10. Välj "Visa alla enheter" och välj den bildskärm som motsvarar den som ni anslutit till er dator och klicka OK.

11. Fortsätt med att välja "Stäng" knappen och "OK" knappen tills ni stängt dialogrutan för

"Bildskärmens egenskaper".

(Ni får eventuellt någon annan skärmbild med varningsmeddelanden eller dylikt, och då klickar ni på det alternativ som stämmer med er bildskärm.)

Microsoft

®

Windows

®

NT OperativSystem

1. Klicka på Starta, Inställningar, Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Visa.

2. I rutan Visa registreringsinformation klicka på fliken Inställning och klicka sedan på Alla

displaytyper.

3. Välj en typ som Ni vill använda (Upplösning, Antal färger och Vertikal frekvens) och klicka sedan på OK.

4. Klicka på Tillämpa om Ni ser att monitorrutan fungerar normalt efter att Ni klickat på Testa. Om rutan inte är normal, byter Ni till en annan displaytyp (lägre upplösning, färgantal eller frekvens).

Obs:Om det inte finns någon typ i rutan "Alla displaytyper", så välj nivå på upplösning och vertikal frekvens genom att slå upp avsnittet om "Förinställningar på monitorn" i denna guide.

Linux OperativSystem

För att verkställa X-Window (X-fönstret) måste Ni göra filen X86Config, som är en slags systeminställningsfil.

1. Tryck på Enter vid första och andra skärmen efter att Ni verkställt X86Config-filen.

2. Den tredje skärmen gäller inställningen av musen.

3. Gör inställningen för datormusen.

4. Nästa skärm är till för att välja tangentbord.

5. Gör tangentbordsinställningen för datorn.

6. Nästa skärm är till för att sätta in monitorn.

7. Ställ först av allt in den horisontella frekvensen för monitorn. (Ni kan skriva in frekvensen direkt.)

8. Ställ in den vertikala frekvensen för monitorn. (Ni kan skriva in frekvensen direkt.)

9. Skriv in Er monitors modellbeteckning.

Denna information kommer inte att påverka verkställandet av X-Window.

10. Ni har nu avslutat installationen av monitorn.

Verkställ X-Window efter inställning av annan hårdvara som begärs i filprogrammet.

Ingångar

Tillgängliga lägen : PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Källa

BIB

Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

Play/Stop Innehåll

Tänder indikatorn för att indikera den ingångssignal som visas just då.

Direktknappen på fjärrkontrollen är ' SOURCE

'.

1) PC

2) DVI

3) TV

4) Ext.

5) AV

6) S-Video

7) Component

8) HDMI

När externa A/V-enheter som videobandspelare eller DVD-spelare är anslutna till bildskärmen, låter PIP dig titta på video från sådana enheter i ett litet fönster som ligger ovanpå datorvideosignalen. (Av/På)

- Endast tillgänglig i läget PC / DVI

1) BIB

Direktknappen på fjärrkontrollen är ' PIP '.

Ändra namn

På/Av

: Sätter på/stänger av BIB.

2) Källa

Direktknappen på fjärrkontrollen är ' SOURCE '.

Main Source: (Huvudkälla:) PC / DVI

BIB-källa (Sub): TV / Ext. / AV / S-Video

: Välj ingångskälla för BIB.

3) Storlek

:Växlar huvudskärmen till BIB och vice versa.

/ /

Om du väljer i Storlek, aktiveras inte Position.

4) Position

: Ändra BIB-fönstrets position.

/ / /

Namnge den ingångsenhet som är ansluten till ingångsjacken för att lättare välja ingångskälla.

1) PC

2) DVI

3) Ext.

4) AV

5) S-Video

6) Component

7) HDMI

BIB

Källa

Storlek

Position

Bild

PC/ DVI Läge

Tillgängliga lägen

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

Play/Stop OSD Innehåll

MagicBright™ MagicBright™ är en ny funktion som erbjuder optimal visningsmiljö beroende på innehållet i bilden du tittar på. I dagsläget finns 4 olika lägen tillgängliga:

Personlig

Text, Internet, Entertain och Custom. Varje läge har sitt eget förkonfigurerade värde för ljusstyrka. Du kan enkelt välja en av dessa 4 inställningar genom att bara trycka på knappen 'M/B'.

Direktknappen på fjärrkontrollen är 'M/B'.

1) Nöje

: Hög ljusstyrka

För att titta på rörliga bilder som t ex DVD eller video-CD.

2) Internet

: Medelhög ljusstyrka

För arbete med en blandning av bilder som t ex text och grafik.

3) Text

: Normal ljusstyrka

För dokumentation eller arbeten med mycket text.

4) Personlig

Trots att värdena noga valts ut av våra ingenjörer, tycker du kanske inte om de förkonfigurerade värdena pga personliga önskemål. I sådant fall kan du själv justera ljusstyrka och kontrast på OSD-menyn. kan använda skärmmenyerna för att ändra kontrast och ljusstyrka enligt egna önskemål.

1) Kontrast

: Justera Kontrast.

2) Ljusstyrka

: Justera Ljusstyrka.

Om du justerar bilden med funktionen Personlig, växlar MagicBright till läget Personlig.

Färgton

Färgtonen kan ändras. De individuella färgkomponenterna kan också anpassas av användaren.

1) PC : Sval / Normal / Varm / Personlig

2) DVI : Sval / Normal / Varm

Färgkontroll

Använd denna inställning för finjustering av färg.

- Endast tillgänglig i läget PC

1) Röd

2) Grön

3) Blå

Om du justerar bilden med funktionen Färgkontrol, växlar Färgton till läget Personlig.

Bildlås

Bildlås används för att finjustera och åstadkomma bästa bild genom att ta bort brus som skapar instabila bilder med skakningar och skimmer. Om du inte blir nöjd med resultatet av justeringen Fine, pröva att justera med

Coarse och använd därefter Fine igen.

- Endast tillgänglig i läget PC

1) Grov

: Avlägsnar brus såsom vertikala ränder. Justeringen för grovhet kan förflytta skärmens bildområde. Du kan återplacera den mot mitten med hjälp av menyn för horisontell justering.

2) Fin

: Tar bort brus som t ex horisontella ränder. Om bruset kvarstår även efter justeringen Fine, ska du upprepa justeringen efter att ha justerat frekvensen (klockhastigheten).

3) Skärpa

- När Källa är inställd på DVI, används endast denna funktion.

: Justera bildskärpan.

4) Position

: Detta justerar skärmpositionen horisontellt och vertikalt.

Autojustering Finhet- och grovleksvärdena samt lägesvärdena justeras automatiskt.

Om du ändrar upplösning i kontrollpanelen, körs funktionen Autojustering.

Direktknappen på fjärrkontrollen är 'AUTO'.

Storlek

BIB-bild

Låter dig välja bland olika bildstorlekar.

1) Wide

2) 4:3

Du kan justera BIB-skärminställningarna.

- Endast tillgänglig i läget PC/DVI

1) Kontrast

: Justerar kontrast för BIB-fönstret på skärmen

2) Ljusstyrka

1) Grov

2) Fin

3) Skärpa

4) Position

: Justerar Ljus för BIB-fönstret på skärmen

3) Skärpa

: Används för att justera skillnaden mellan de ljusaste och mörkaste partierna av BIB-fönstret

4) Färg

: Används för att justera ljus/mörker i BIB-fönstret

5) Ton

: Lägger på en naturlig ton på BIB-fönstret.

Tillgängliga lägen : BIB På

Tint (Ton) ansluts genom att växla till NTSC från PALsändning, och visas på menyn medan du tittar. Men den visas inte när du tittar på en allmän PAL-sändning.

Mer information finns i Broadcasting System by Country

(Sändningssystem efter land).

TV / Ext. / AV / S-Video / Component / HDMI Läge

Tillgängliga lägen

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

Play/Stop OSD

Läge

Innehåll

Skärmen har fyra automatiska bildinställningar ("Dynamisk", "Standard",

"Film" och "Personlig") från fabriken. Du kan aktivera antingen Dynamisk,

Standard, Film eller Personlig. Du kan välja "Personlig" som automatiskt

återkallar dina personliga bildinställningar.

Direktknappen på fjärrkontrollen är 'P.MODE'.

1) Dynamisk

2) Standard

3) Film

4) Personlig

Personlig

Du kan använda skärmmenyerna för att ändra kontrast och ljusstyrka enligt egna önskemål.

1) Kontrast

: Justera Kontrast.

2) Ljusstyrka

: Justera Ljusstyrka.

3) Skärpa

: Justera bildskärpan.

4) Färg

: Används för att justera ljus/mörker.

5) Ton

: Lägger på en naturlig ton på displayen.

Tint (Ton) ansluts genom att växla till NTSC från PALsändning, och visas på menyn medan du tittar. Men den

Färgton

Storlek

visas inte när du tittar på en allmän PAL-sändning.

Mer information finns i Broadcasting System by Country

(Sändningssystem efter land).

Färgtonen kan ändras. De individuella färgkomponenterna kan också anpassas av användaren.

1) Sval2

2) Sval1

3) Normal

4) Varm1

5) Varm2

Låter dig välja bland olika bildstorlekar.

Direktknappen på fjärrkontrollen är 'P.SIZE'. z

TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 /

Zoom2 / 4:3 z

Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

Ljud

Tillgängliga lägen : PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Läge

Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

Play/Stop Innehåll

Bildskärmen har inbyggd hi-fi stereoförstärkare.

Direktknappen på fjärrkontrollen är 'S.MODE'.

1) Standard

: Välj Standard för standardförinställningar.

2) Musik

: Välj musik när du tittar på musikvideor eller konserter.

3) Film

: Välj Film när du ska titta på film.

4) Tal

: Välj Tal när du ska titta på ett program som mestadels innehåller dialog (t ex nyheter).

5) Personlig

: Välj Anpassad för att återställa dina egna inställningar.

Personlig

Du kan justera ljudinställningarna efter egna önskemål.

1) Bas

: Förstärk lågfrekventa ljud.

2) Diskant

: Förstärk högfrekventa ljud.

3) Balans

: Ljudbalans ==> Låter dig justera ljudbalansen mellan vänster och höger högtalare.

Du kan höra ljudet även om volymen är ställd till 0.

Auto volym

Minskar volymskillnaderna mellan olika utsändningssystem.

Av

Ljudval

Du kan välja antingen huvud eller sub när BIB är PÅ.

1) Huvudbild

2) Underbild

Tillgängliga lägen : BIB På

Kanal

Tillgängliga lägen

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Land

Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

Play/Stop Innehåll

Välj det and där produkten ska användas innan du aktiverar funktionen

"Land" (lagra automatiskt). Om du inte hittar ditt land på listan väljer du

"Övriga

1) Belgien

2) Frankrike

3) Tyskland

4) Italien

5) Nederländerna

6) Spanien

7) Svenska

8) Schweiz

9) Storbritannien

10) Övriga

11) Ryssland

12) Östeuropa

Autolagra

Du kan skanna de frekvenser som är tillgängliga på din TV i ditt område och lagra alla kanaler som hittas automatiskt.

Lagra manuellt

Du kan skanna de frekvenser som är tillgängliga på din TV i ditt område och lagra alla kanaler som hittas manuellt.

1) Program: Mata in rätt programnummer på skärmen.

2) Färgsystem: Justera upprepade gånger tills färgen har bästa kvalitet.

(Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43)

3) Ljudsystem: Justera upprepade gånger tills ljudet har bästa kvalitet.

(BG <-> DK <-> I <-> L)

4) Kanal : Välja eterkanal genom att justera uppåt/neråt under aktuell frekvens.

5) Sök : Mottagaren skannar frekvenserna tills den första kanal eller den kanal du valt tas emot på skärmen.

6) Lagra : Det används för att återställa numret som användaren matar in.

Kanalhanteraren

Sortera

1) Kanallista : Du kan lägga till eller ta bort en kanal så att endast kanaler du vill visa blir synliga.

" " är aktiverat när "Barnlås" är inställt till "På".

2) Barnlås : Skyddar barn från att se olämpliga program genom att blockera vissa sändningar eller videoprogram. Funktionen Barnlås kan endast väljas via fjärrkontrollen.

Används för att byta nummer på två kanaler.

Namn

Fininst.

Om kanalnamnsinformation sänds när du lagrar kanalerna manuellt eller automatiskt, får kanalerna namnen direkt tilldelade till sig.

Du kan dock ändra dessa namn eller tilldela nya namn vid behov.

På grund av svaga signaler eller en felaktig antennkonfiguration, är vissa kanaler kanske inte rätt inställda.

Inst.

Tillgängliga lägen

Sovtimer

: PC / DVI : TV : Ext.

: AV : S-Video : Component : HDMI

OSD

Språk

Standardinställningen kan variera beroende på valt inmatningsläge (insignalkälla som är vald i lista External Input (extern insignal)) och den valda upplösningen.

Innehåll

Ni kan välja ett av 8 språk.

Play/Stop

Obs: Det språk Ni väljer påverkar enbart språket på (OSD) menyn.

Det har ingen effekt på någon programvara som körs på datorn

Stänger av bildskärmen efter en förinställd tidsperiod.

1) Av 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180

Direktknappen på fjärrkontrollen är 'SLEEP'.

Transparens Ändra bakgrundens ogenomskinlighet för OSD.

1) Hög

2) Medium

3) Låg

4) Matt

Blå bakgrund

Återställ

Om ingen signal tas emot eller om signalen är mycket svag, ersätts den brusiga bildbakgrunden automatiskt med en blå skärm. Om du vill fortsätta titta på den dåliga bilden måste du ställa in "Blåskärmsläget" på Av

Av

Picture parameters are replaced with the factory default values.

1) Återställ bild

2) Återställ färg

1) Återställ bild

2) Återställ färg

HDMI svart

När en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till din TV via HDMI, kan det leda till en försämrad bildkvalitet, såsom ökning av svart, låg kontrast, missfärgning etc., beroende på vilken extern enhet som är ansluten. I så fall ska du justera skärmens bildkvalitet för TV:n genom att konfigurera HDMI svart.

Normal

Låg

SyncMaster 932MW

Kontroll via det inbyggda testprogrammet

Kontrollera själv följande punkter innan du ringer efter service. Kontakta servicecentret rörande problem som du inte kan lösa själv.

Det inbyggda testprogrammet | Nerskalning | Drivrutin för bildskärmsadapter |

Underhåll och rengöring | Problem och rekommenderade åtgärder

1. Det inbyggda testprogrammet

Monitorn har ett inbyggt testprogram som gör att Ni kan kontrollera att den fungerar ordentligt. Om monitorn och datorn är rätt ikopplade men monitorn fortfarande är mörk och strömindikatorn blinkar, kör man monitorns automatiska testprogram på följande sätt:

1. Stäng av både datorn och monitorn.

2. Dra ur videokabeln från baksidan på datorn.

3. Sätt på monitorn.

Figuren nedan ("Check Signal Cable") visas mot en svart bakgrund när bildskärmen befinner sig i normalt arbetsläge, trots att den inte känner av någon videosignal: När bildskärmen befinner sig i självtestläget, förblir LED-strömindikatorn grön och figuren rör sig runt skärmen.

4. Stäng av monitorn och koppla in videokabeln och sätt sedan på både datorn och monitorn.

Om monitorn fortfarande är tom efter föregående procedur, titta då på videons kontrollprogram och på datasystemet, monitorn fungerar normalt. .

2. Nerskalning

Om den vertikala upplösningen inte befinner sig i optimalt läge kan du fortfarande se skärmbilden, men varningsmeddelandet nedan visas och försvinner efter en minut.

Användaren måste justera frekvensen inom loppet av denna minut.

Se Tekniska upplysningar > Förinställningar på bildskärmen rörande vilka upplösningar eller frekvenser som stöds av bildskärmen.

3. Drivrutin för bildskärmsadapter

Bildskärmskortet gäller datorns videokortdrivrutin. Om bildskärmskortet är felaktigt inställt kan du inte justera upplösning, frekvens eller färg och du kan inte installera bildskärmsdrivrutinen.

1. Kontrollera bildskärmskortdrivrutin

Klicka på Start --> Inställningar --> Kontrollpanelen --> Bildskärm --> Inställningar --> Avancerat -->

Kort.

Om du har angett "Default" (Standard) eller en felaktig produktmodell har valts innebär det att adapterdrivrutinen inte installeras korrekt. Installera drivrutinen för adaptern igen enligt den medföljande informationen för datorn eller bildkortet.

2. Installera bildskärmskortdrivrutin

Anvisningarna nedan gäller allmänna omständigheter. För specifika frågor, kontakta relevant tillverkare av dator eller videokort.

1) Klicka på Start --> Inställningar --> Kontrollpanelen --> Bildskärm --> Inställningar --> Avancerat

--> Kort --> Ändra --> Uppdatera drivrutin --> Nästa --> Visa en lista över alla drivrutiner som finns på en plats, så att jag kan välja drivrutinen som jag vill ha --> Nästa -> Diskett finns (sätt i diskett med videokortdrivrutin) -> OK -> Nästa -> Nästa -> Slutför.

2) Om du har installationsfil för bildskärmskortdrivrutinen på din dator: Kör Setup.exe eller

Install.exe, som du hittar i installationsfilen för bildskärmskortdrivrutin.

4. Underhåll och rengöring

1. Skötsel av bildskärmens hölje

Dra ut nätsladden och torka av höljet med en mjuk tygtrasa. z z

Använd inte bensen, thinner eller andra antändliga ämnen, eller en våt trasa.

Vi rekommenderar att du använder ett rengöringsmedel från

Samsung för att undvika skador på skärmen.

2. Skötsel av skärmytan

Rengör försiktigt med en mjuk tygtrasa (bomullsflannell). z z

Använd aldrig aceton, bensen eller thinner.

(Det kan repa eller deformera skärmens yta.)

Användaren står själv för kostnader och relaterade utgifter för reparation av skador som han/hon själv orsakat.

5. Problem och rekommenderade åtgärder

En monitor återskapar bildsignaler från PC:n. Om det är problem med PC:n eller videokortet, kan detta därför göra att monitorn saknar bild, eller visar konstiga färger, dåligt ljud, "Videoläge ej supporterad " etc. I sådana fall, försök först att kontrollera upphovet till problemet och kontakta sedan en service verkstad eller Er försäljare .

1. Kontrollera om elsladden och kabeln är ordentligt isatt i datorn.

2. Kontrollera om datorn ger ifrån sig mer än 3 pip när den laddar upp efter start.

(Om den gör det, så beställ en service för moderkortet i datorn.)

3. Om Ni satt in ett nytt videokort eller om Ni satt ihop PC:n, kontrollera om körprogrammen för adaptern

(videon) och för monitorn blivit installerade.

4. Kontrollera om skanningsförhållandet för bildskärmen är inställt på 56Hz ~75Hz.

(Överstig inte 60 Hz när Ni använder den högsta upplösningen.)

5. Om Ni har problem med att installera adapter- (video-)körprogrammet, ladda datorn i Safe Mode, tag bort display-adaptern i "Kontrollpanel, System, Device Administrator" och ladda sedan om datorn för att installera körprogrammet för adaptern (videon) på nytt.

Kontrollista

I följande tabell räknas möjliga problem och lösningar upp. Innan du ringer efter service, bör du kontrollera informationen i detta avsnitt för att se om du kan åtgärda problemet på egen hand.

Om du ändå behöver hjälp, ska du ringa telefonnumret på ditt garantikort, telefonnumret i

avsnittet Information eller kontakta din återförsäljare .

Installation | Skärmen | Ljud | Fjärrkontroll

1. Problem i samband med installation

Problem i samband med bildskärmsinstallation och deras lösningar följer nedan.

PC

TV

Problem

Datorn verkar inte fungera normalt.

Bildskärmen flimrar.

TV-skärmen är suddig eller visar brussignaler.

TV-skärmen är suddig eller visar brussignaler.

z

Lösningar

Kontrollera om bildskärmens kortdrivrutin (VGAdrivrutin) är rätt installerad.(Se Installera drivrutin ) z

Kontrollera om signalkabeln mellan datorn och bildskärmen är säkert ansluten och åtdragen.(Se

Ansluta bildskärmen ) z

Kontrollera om TV-antennanslutningen är säkert ansluten till den externa antennen.

(Se Ansluta till TV ) z

Select "Autolagra" to configure the channel system automatically. (Se Autolagra )

2. Problem i samband med skärmen

Problem i samband med bildskärmen och deras lösningar följer nedan.

Problems

Skärmen är blank och strömindikatorn släckt.

Meddelandet "Check Signal

Cable" visas.

Meddelandet "Video mode not supported" visas.

Bilden rullar vertikalt.

Bilden är inte skarp, utan suddig.

Bilden är instabil och vibrerar.

Spökbilder syns i bilden.

Bilden är för ljus eller mörk.

Skärmfärgen är oregelbunden.

Färgbilden förvrängs av mörka skuggor.

Dålig vit färg.

Strömindikatorn blinkar grönt.

Lösningar

z

Kontrollera att strömkabeln är säkert ansluten och att LCDbildskärmen är påslagen. (Se Anslutning av monitorn ) z z

Kontrollera att signalkabeln är säkert ansluten till datorn eller videokällorna. (Se Anslutning av monitorn )

Kontrollera att datorn eller videokällorna är påslagna. z z

Kontrollera videoadapterns maximala upplösning och frekvens

Jämför dessa värden med data i diagrammet för förinställningar på bildskärmen . z

Kontrollera om signalkabeln är säkert ansluten. Anslut den säkert på nytt. (Se Ansluta till dator ) z z z

Justera med Grov och Fin tuning.

Sätt på igen efter att ha tagit bort alla tillbehör

(videoförlängningskabel osv).

Ställ in upplösning och frekvens inom rekommenderade intervall. z

Kontrollera om den upplösning och frekvens som är inställd för datorns videokort ligger inom intervallet som stöds av bildskärmen. Om inte, återställ dem enligt aktuell Information under bildskärmsmenyn och förinställningar på bildskärmen . z

Justera Ljusstyrka och Kontrast.

(Se Ljusstyrka , Kontrast ) z

Justera färgen med Personlig under justeringsmenyn OSD

Färg. z

Bildskärmen sparar just nu de ändrade inställningarna i OSD-

minnet.

Skärmen är tom och strömindikatorn lyser stadigt grönt eller blinkar var 0,5 till 1 sekund.

z z

Bildskärmen använder sitt strömsparsystem.

Rör på datormusen eller tryck ner en tangent på tangentbordet.

Skärmen är blank och blinkar.

z

Om du ser meddelandet "TEST GOOD" (testet är godkänt) på skärmen mär du trycker på knappen MENU (meny), kontrollera sladdanslutningen mellan bildskärm och dator för att se att anslutningarna sitter ordentligt fast.

3. Problem med ljud

Du hittar problem och lösningar som rör ljudsignaler här nedan.

Inget ljud.

Problems Lösningar

z z

Kontrollera att ljudkabeln är säkert ansluten till både ljudingången på datorn och ljudutgången på ljudkortet. (Se

Anslutning av monitorn )

Kontrollera volymnivån. (Se volymnivån )

Ljudnivån är för låg.

z z

Kontrollera volymnivån. (Se volymnivån )

Om volymen fortfarande är för låg trots att du vridit upp kontrollen maximakt, bör du kontrollera volymkontrollen på datorns ljudkort eller programvara. z

Justera Diskant och Bas till lämplig nivå.

Ljudet är för gällt eller för dovt.

4. Problem med fjärrkontroll

Du hittar problem och lösningar som rör fjärrkontrollen här nedan.

Problems

Fjärrkontrollens knappar reagerar inte.

Kontrollera följande punkter

z z z z z

Kontrollera att batteripolerna är rättvända (+/-).

Kontrollera om batterierna är slut.

Kontrollera om strömmen är på.

Kontrollera om strömkabeln är säkert ansluten.

Kontrollera om det finns en speciell lysrörslampa eller neonlampa i närheten.

Frågor och svar

Fråga

Hur kan jag ändra frekvensen?

Hur kan jag justera upplösningen?

Hur kan jag ställa in

Svar

z z

Frekvensen kan ändras genom att man konfigurerar om videokortet.

Observera att programstödet för videokortet kan variera beroende på vilken version av drivrutin som används.

(Slå upp dessa uppgifter i handboken för datorn eller videokortet.) z z z

Windows XP:

Återställ upplösningen genom att klicka på

Kontrollpanelen → Utseende & Tema → Bildskärm →

Inställningar.

Windows ME/2000:

Ställ in upplösningen i Kontrollpanelen, Display,

Settings.

Kontakta tillverkaren av videokortet för upplysningar. z

Windows XP:

energisparfunktionen (Power Save)?

Hur kan jag rengöra ytterhöljet/bildskärmen?

z

Återställ strömsparparametrar genom att klicka på

Kontrollpanelen → Utseende & Tema → Bildskärm→

Skärmsläckare eller i datorns BIOS SETUP. (Se

Windows/Dator manuellt)

Windows ME/2000:

Ställ in funktionen i datorns BIOS-SETUP eller skärmsläckaren. (Se Windows/Dator manuellt) z z

Koppla ur sladden och gör sedan rent monitorn med en mjuk duk. Använd rent vatten eller en utspädd lösning av milt rengöringsmedel.

Lämna inte några rester av rengöringsmedlet eller repa höljet. Låt inte något vatten komma in i datorn.

SyncMaster 2032MW

Kontroll via det inbyggda testprogrammet

Kontrollera själv följande punkter innan du ringer efter service. Kontakta servicecentret rörande problem som du inte kan lösa själv.

Det inbyggda testprogrammet | Nerskalning | Drivrutin för bildskärmsadapter |

Underhåll och rengöring | Problem och rekommenderade åtgärder

1. Det inbyggda testprogrammet

Monitorn har ett inbyggt testprogram som gör att Ni kan kontrollera att den fungerar ordentligt. Om monitorn och datorn är rätt ikopplade men monitorn fortfarande är mörk och strömindikatorn blinkar, kör man monitorns automatiska testprogram på följande sätt:

1. Stäng av både datorn och monitorn.

2. Dra ur videokabeln från baksidan på datorn.

3. Sätt på monitorn.

Figuren nedan ("Check Signal Cable") visas mot en svart bakgrund när bildskärmen befinner sig i normalt arbetsläge, trots att den inte känner av någon videosignal: När bildskärmen befinner sig i självtestläget, förblir LED-strömindikatorn grön och figuren rör sig runt skärmen.

4. Stäng av monitorn och koppla in videokabeln och sätt sedan på både datorn och monitorn.

Om monitorn fortfarande är tom efter föregående procedur, titta då på videons kontrollprogram och på datasystemet, monitorn fungerar normalt. .

2. Nerskalning

Om den vertikala upplösningen inte befinner sig i optimalt läge kan du fortfarande se skärmbilden, men varningsmeddelandet nedan visas och försvinner efter en minut.

Användaren måste justera frekvensen inom loppet av denna minut.

Se Tekniska upplysningar > Förinställningar på bildskärmen rörande vilka upplösningar eller frekvenser som stöds av bildskärmen.

3. Drivrutin för bildskärmsadapter

Bildskärmskortet gäller datorns videokortdrivrutin. Om bildskärmskortet är felaktigt inställt kan du inte justera upplösning, frekvens eller färg och du kan inte installera bildskärmsdrivrutinen.

1. Kontrollera bildskärmskortdrivrutin

Klicka på Start --> Inställningar --> Kontrollpanelen --> Bildskärm --> Inställningar --> Avancerat -->

Kort.

Om du har angett "Default" (Standard) eller en felaktig produktmodell har valts innebär det att adapterdrivrutinen inte installeras korrekt. Installera drivrutinen för adaptern igen enligt den medföljande informationen för datorn eller bildkortet.

2. Installera bildskärmskortdrivrutin

Anvisningarna nedan gäller allmänna omständigheter. För specifika frågor, kontakta relevant tillverkare av dator eller videokort.

1) Klicka på Start --> Inställningar --> Kontrollpanelen --> Bildskärm --> Inställningar --> Avancerat

--> Kort --> Ändra --> Uppdatera drivrutin --> Nästa --> Visa en lista över alla drivrutiner som finns på en plats, så att jag kan välja drivrutinen som jag vill ha --> Nästa -> Diskett finns (sätt i diskett med videokortdrivrutin) -> OK -> Nästa -> Nästa -> Slutför.

2) Om du har installationsfil för bildskärmskortdrivrutinen på din dator: Kör Setup.exe eller

Install.exe, som du hittar i installationsfilen för bildskärmskortdrivrutin.

4. Underhåll och rengöring

1. Skötsel av bildskärmens hölje

Dra ut nätsladden och torka av höljet med en mjuk tygtrasa. z z

Använd inte bensen, thinner eller andra antändliga ämnen, eller en våt trasa.

Vi rekommenderar att du använder ett rengöringsmedel från

Samsung för att undvika skador på skärmen.

2. Skötsel av skärmytan

Rengör försiktigt med en mjuk tygtrasa (bomullsflannell). z z

Använd aldrig aceton, bensen eller thinner.

(Det kan repa eller deformera skärmens yta.)

Användaren står själv för kostnader och relaterade utgifter för reparation av skador som han/hon själv orsakat.

5. Problem och rekommenderade åtgärder

En monitor återskapar bildsignaler från PC:n. Om det är problem med PC:n eller videokortet, kan detta därför göra att monitorn saknar bild, eller visar konstiga färger, dåligt ljud, "Videoläge ej supporterad " etc. I sådana fall, försök först att kontrollera upphovet till problemet och kontakta sedan en service verkstad eller Er försäljare .

1. Kontrollera om elsladden och kabeln är ordentligt isatt i datorn.

2. Kontrollera om datorn ger ifrån sig mer än 3 pip när den laddar upp efter start.

(Om den gör det, så beställ en service för moderkortet i datorn.)

3. Om Ni satt in ett nytt videokort eller om Ni satt ihop PC:n, kontrollera om körprogrammen för adaptern

(videon) och för monitorn blivit installerade.

4. Kontrollera om skanningsförhållandet för bildskärmen är inställt på 56Hz ~75Hz.

(Överstig inte 60 Hz när Ni använder den högsta upplösningen.)

5. Om Ni har problem med att installera adapter- (video-)körprogrammet, ladda datorn i Safe Mode, tag bort display-adaptern i "Kontrollpanel, System, Device Administrator" och ladda sedan om datorn för att installera körprogrammet för adaptern (videon) på nytt.

Kontrollista

I följande tabell räknas möjliga problem och lösningar upp. Innan du ringer efter service, bör du kontrollera informationen i detta avsnitt för att se om du kan åtgärda problemet på egen hand.

Om du ändå behöver hjälp, ska du ringa telefonnumret på ditt garantikort, telefonnumret i

avsnittet Information eller kontakta din återförsäljare .

Installation | Skärmen | Ljud | Fjärrkontroll

1. Problem i samband med installation

Problem i samband med bildskärmsinstallation och deras lösningar följer nedan.

PC

TV

Problem

Datorn verkar inte fungera normalt.

Bildskärmen flimrar.

TV-skärmen är suddig eller visar brussignaler.

TV-skärmen är suddig eller visar brussignaler.

z

Lösningar

Kontrollera om bildskärmens kortdrivrutin (VGAdrivrutin) är rätt installerad.(Se Installera drivrutin ) z

Kontrollera om signalkabeln mellan datorn och bildskärmen är säkert ansluten och åtdragen.(Se

Ansluta bildskärmen ) z

Kontrollera om TV-antennanslutningen är säkert ansluten till den externa antennen.

(Se Ansluta till TV ) z

Select "Autolagra" to configure the channel system automatically. (Se Autolagra )

2. Problem i samband med skärmen

Problem i samband med bildskärmen och deras lösningar följer nedan.

Problems

Skärmen är blank och strömindikatorn släckt.

Meddelandet "Check Signal

Cable" visas.

Meddelandet "Video mode not supported" visas.

Bilden rullar vertikalt.

Bilden är inte skarp, utan suddig.

Bilden är instabil och vibrerar.

Spökbilder syns i bilden.

Bilden är för ljus eller mörk.

Skärmfärgen är oregelbunden.

Färgbilden förvrängs av mörka skuggor.

Dålig vit färg.

Strömindikatorn blinkar grönt.

Lösningar

z

Kontrollera att strömkabeln är säkert ansluten och att LCDbildskärmen är påslagen. (Se Anslutning av monitorn ) z z

Kontrollera att signalkabeln är säkert ansluten till datorn eller videokällorna. (Se Anslutning av monitorn )

Kontrollera att datorn eller videokällorna är påslagna. z z

Kontrollera videoadapterns maximala upplösning och frekvens

Jämför dessa värden med data i diagrammet för förinställningar på bildskärmen . z

Kontrollera om signalkabeln är säkert ansluten. Anslut den säkert på nytt. (Se Ansluta till dator ) z z z

Justera med Grov och Fin tuning.

Sätt på igen efter att ha tagit bort alla tillbehör

(videoförlängningskabel osv).

Ställ in upplösning och frekvens inom rekommenderade intervall. z

Kontrollera om den upplösning och frekvens som är inställd för datorns videokort ligger inom intervallet som stöds av bildskärmen. Om inte, återställ dem enligt aktuell Information under bildskärmsmenyn och förinställningar på bildskärmen . z

Justera Ljusstyrka och Kontrast.

(Se Ljusstyrka , Kontrast ) z

Justera färgen med Personlig under justeringsmenyn OSD

Färg. z

Bildskärmen sparar just nu de ändrade inställningarna i OSD-

minnet.

Skärmen är tom och strömindikatorn lyser stadigt grönt eller blinkar var 0,5 till 1 sekund.

z z

Bildskärmen använder sitt strömsparsystem.

Rör på datormusen eller tryck ner en tangent på tangentbordet.

Skärmen är blank och blinkar.

z

Om du ser meddelandet "TEST GOOD" (testet är godkänt) på skärmen mär du trycker på knappen MENU (meny), kontrollera sladdanslutningen mellan bildskärm och dator för att se att anslutningarna sitter ordentligt fast.

3. Problem med ljud

Du hittar problem och lösningar som rör ljudsignaler här nedan.

Inget ljud.

Problems Lösningar

z z

Kontrollera att ljudkabeln är säkert ansluten till både ljudingången på datorn och ljudutgången på ljudkortet. (Se

Anslutning av monitorn )

Kontrollera volymnivån. (Se volymnivån )

Ljudnivån är för låg.

z z

Kontrollera volymnivån. (Se volymnivån )

Om volymen fortfarande är för låg trots att du vridit upp kontrollen maximakt, bör du kontrollera volymkontrollen på datorns ljudkort eller programvara. z

Justera Diskant och Bas till lämplig nivå.

Ljudet är för gällt eller för dovt.

4. Problem med fjärrkontroll

Du hittar problem och lösningar som rör fjärrkontrollen här nedan.

Problems

Fjärrkontrollens knappar reagerar inte.

Kontrollera följande punkter

z z z z z

Kontrollera att batteripolerna är rättvända (+/-).

Kontrollera om batterierna är slut.

Kontrollera om strömmen är på.

Kontrollera om strömkabeln är säkert ansluten.

Kontrollera om det finns en speciell lysrörslampa eller neonlampa i närheten.

Frågor och svar

Fråga

Hur kan jag ändra frekvensen?

Hur kan jag justera upplösningen?

Hur kan jag ställa in

Svar

z z

Frekvensen kan ändras genom att man konfigurerar om videokortet.

Observera att programstödet för videokortet kan variera beroende på vilken version av drivrutin som används.

(Slå upp dessa uppgifter i handboken för datorn eller videokortet.) z z z

Windows XP:

Återställ upplösningen genom att klicka på

Kontrollpanelen → Utseende & Tema → Bildskärm →

Inställningar.

Windows ME/2000:

Ställ in upplösningen i Kontrollpanelen, Display,

Settings.

Kontakta tillverkaren av videokortet för upplysningar. z

Windows XP:

energisparfunktionen (Power Save)?

Hur kan jag rengöra ytterhöljet/bildskärmen?

z

Återställ strömsparparametrar genom att klicka på

Kontrollpanelen → Utseende & Tema → Bildskärm→

Skärmsläckare eller i datorns BIOS SETUP. (Se

Windows/Dator manuellt)

Windows ME/2000:

Ställ in funktionen i datorns BIOS-SETUP eller skärmsläckaren. (Se Windows/Dator manuellt) z z

Koppla ur sladden och gör sedan rent monitorn med en mjuk duk. Använd rent vatten eller en utspädd lösning av milt rengöringsmedel.

Lämna inte några rester av rengöringsmedlet eller repa höljet. Låt inte något vatten komma in i datorn.

Allmänt specifikationer

Allmänt

Modellnamn SyncMaster 932MW

Flytande kristallskärm (LCD)

Storlek

Skärmyta

Pixelstorlek

Synk

Horisontell

Vertikal

19 tum diagonalt (48 cm)

408,24 mm (H, vågrätt) x 255,15 mm (V, lodrätt)

0,2835 mm (H, vågrätt) x 0,2835 mm (V, lodrätt)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Antal färger

16,7 M

Upplösning

Optimal upplösning

Maximal upplösning

1440 x 900 @ 60 Hz

1440 x 900 @ 75 Hz

Indatasignal, avslutad

RGB Analog

TTL-nivå (V hög ≥ 2,0V, V låg ≤ 0,8V)

0,7 Vp-p ± 5%

Pixelklockans max tal

136,750 MHz

Nätanslutning

AC 100 - 240 VAC (+/- 10 %), 60 / 50 Hz ± 3 Hz

Datakabel

15stift till 15stift D-underkabel, Löstagbar

DVI-D DVI-D anslutning, Löstagbar (Säljs separat)

Conector de señal

15 pinnars, 3 raders D-sub-anslutning 24 pinnars, 3 raders DVI-D-anslutning

19-stifts typ A HDMI-anslutning, Composit, S-Video, Component, Scart, RF

Yttermått (bredd x höjd x djup) / vikt

466,0 X 400,0 X 199,0 mm / 18,3 X 15,7 X 7,8 inch / 4,65 kg / 10,2 lbs (Med hopfällt stativ)

466,0 X 350,0 X 70,0 mm /18,3 X 13,8 X 2,8 inch (Med monterat stativ)

Miljöfaktorer

Arbete

Förvaring

Temperatur: 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F)

Luftfuktighet: 10% ~ 80%, fri från kondensering

Temperatur:: -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F)

Luftfuktighet: 5% ~ 95%, fri från kondensering

Plug & Play kompatibiliteten

Monitorn kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Växelverkan mellan monitor-och datorsystemet erbjuder de bästa arbetsvillkoren och monitorinställningarna. I de flesta fall sker monitorinstallationen automatiskt, om inte användaren vill välja alternativa inställningar.

Punktacceptans

TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi med en precision på 1 ppm (en miljontedel). Men ibland kan pixlar av RÖD, GRÖN, BLÅ eller VIT färg verka alltför ljusstarka eller också kan några svarta pixlar ses. Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda din produkt utan problem. z

Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 3.888.000.

Obs! Design och tekniska detaljer kan komma att ändras utan förvarning.

Klass B-utrustning (Information/kommunikationsutrustning för hemanvändning)

Den är produkten följer anvisningarna för Electromagnetic Compatibility Directives för hemanvändning och kan användas i alla områden, inklusive allmänna bostadsområden.

(Klass B-utrustning avger mindre elektromagnetisk strålning än klass A-utrustning.)

Strömspar

Denna monitor har ett inbyggt strömhanteringssystem som kallas PowerSaver. Detta system sparar energi genom att koppla över monitorn i ett lågenerrgi läge när den inte använts under en viss tidsperiod.Monitorn

återvänder automatiskt till normalt arbete när man flyttar på datormusen eller trycker ner någon tangent på tangentbordet. För att spara energi, stäng av monitorn när den inte behövs, eller när ni går ifrån den längre stunder. Strömspararsystemet fungerar med ett VESA DPMS-kompatibelt videokort som installeras i Er dator.

Använd en mjukvarurutin som finns i Er dator för att installera detta.

Tillstånd Normalt arbete Strömsparartillstånd

Strömbrytare av

(Strombrytare)

Strömindikatorn Svart

Energikonsumtion Mindre ä 45 W Mindre ä 2 W Mindre ä 2 W

Förinställda bildskärmslägen

Om signalen som överförs från datorn är densamma som följande förinställningar, kommer skärmen att anpassas automatiskt. Men om signalen är annorlunda, kan skärmen bli tom medan lysdioden som visar eltillförseln fortfarande lyser. Läs i handboken till videokortet och justera bildskärmen enligt följande:

Display Mode

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

Horisontalfrekvens

(kHz)

31,469

31,469

31,469

Vertikalfrekvens

(Hz)

70,086

59,940

70,087

PixelClock (MHz) polaritet (H/V)

25,175

25,175

28,322

+/-

-/-

-/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC,1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1440 x 900

VESA, 1440 x 900

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

60,000

63,981

79,976

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

60,020

75,025

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

108,000

108,000

135,000

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

55,935 59,887

70,635

Horisontalfrekvens

74,984

106,500

136,750

-/+

-/+

Den tid det tar att avläsa en linje som binder ihop högerkanten med vänsterkanten på bildskärmen vågrätt kallas horisontalcykel och horisontalcykelns omvända tal kallas horisontal frekvens. Måttenhet: kHz.

Vertikalfrekvens

I likhet med ett lysrör måste bildskärmen repetera samma bild många gånger i sekunden för att visa en bild för användaren. Frekvensen hos denna upprepning kallas vertikalfrekvens eller svepfrekvens (refresh rate). Måttenhet: Hz.

-/-

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

Allmänt specifikationer

Allmänt

Modellnamn SyncMaster 2032MW

Flytande kristallskärm (LCD)

Storlek

Skärmyta

Pixelstorlek

Synk

Horisontell

Vertikal

20 tum diagonalt (51 cm)

433,44 mm (H, vågrätt) x 270,9 mm (V, lodrätt)

0,258 mm (H, vågrätt) x 0,258 mm (V, lodrätt)

30 ~ 81 kHz

56 ~ 75 Hz

Antal färger

16,7 M

Upplösning

Optimal upplösning

Maximal upplösning

1680 x 1050 @ 60 Hz

1680 x 1050 @ 60 Hz

Indatasignal, avslutad

RGB Analog

TTL-nivå (V hög ≥ 2,0V, V låg ≤ 0,8V)

0,7 Vp-p ± 5%

Pixelklockans max tal

146,250 MHz

Nätanslutning

AC 100 - 240 VAC (+/- 10 %), 60 / 50 Hz ± 3 Hz

Datakabel

15stift till 15stift D-underkabel, Löstagbar

DVI-D DVI-D anslutning, Löstagbar (Säljs separat)

Conector de señal

15 pinnars, 3 raders D-sub-anslutning 24 pinnars, 3 raders DVI-D-anslutning

19-stifts typ A HDMI-anslutning, Composit, S-Video, Component, Scart, RF

Yttermått (bredd x höjd x djup) / vikt

493,0 X 419,0 X 209,0 mm / 19,4 X 16,5 X 8,2 inch / 5,3 kg / 11,7 lbs (Med hopfällt stativ)

493,0 X 368,0 X 70,0 mm /19,4 X 14,5 X 2,8 inch (Med monterat stativ)

Miljöfaktorer

Arbete

Förvaring

Temperatur: 10 °C ~ 40 °C(50 °F ~ 104 °F)

Luftfuktighet: 10% ~ 80%, fri från kondensering

Temperatur:: -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~113 °F)

Luftfuktighet: 5% ~ 95%, fri från kondensering

Plug & Play kompatibiliteten

Monitorn kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Växelverkan mellan monitor-och datorsystemet erbjuder de bästa arbetsvillkoren och monitorinställningarna. I de flesta fall sker monitorinstallationen automatiskt, om inte användaren vill välja alternativa inställningar.

Punktacceptans

TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi med en precision på 1 ppm (en miljontedel). Men ibland kan pixlar av RÖD, GRÖN, BLÅ eller VIT färg verka alltför ljusstarka eller också kan några svarta pixlar ses. Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda din produkt utan problem. z

Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 5.292.000.

Obs! Design och tekniska detaljer kan komma att ändras utan förvarning.

Klass B-utrustning (Information/kommunikationsutrustning för hemanvändning)

Den är produkten följer anvisningarna för Electromagnetic Compatibility Directives för hemanvändning och kan användas i alla områden, inklusive allmänna bostadsområden.

(Klass B-utrustning avger mindre elektromagnetisk strålning än klass A-utrustning.)

Strömspar

Denna monitor har ett inbyggt strömhanteringssystem som kallas PowerSaver. Detta system sparar energi genom att koppla över monitorn i ett lågenerrgi läge när den inte använts under en viss tidsperiod.Monitorn

återvänder automatiskt till normalt arbete när man flyttar på datormusen eller trycker ner någon tangent på tangentbordet. För att spara energi, stäng av monitorn när den inte behövs, eller när ni går ifrån den längre stunder. Strömspararsystemet fungerar med ett VESA DPMS-kompatibelt videokort som installeras i Er dator.

Använd en mjukvarurutin som finns i Er dator för att installera detta.

Tillstånd Normalt arbete Strömsparartillstånd

Strömbrytare av

(Strombrytare)

Strömindikatorn Svart

Energikonsumtion Mindre ä 45 W Mindre ä 2 W Mindre ä 2 W

Förinställda bildskärmslägen

Om signalen som överförs från datorn är densamma som följande förinställningar, kommer skärmen att anpassas automatiskt. Men om signalen är annorlunda, kan skärmen bli tom medan lysdioden som visar eltillförseln fortfarande lyser. Läs i handboken till videokortet och justera bildskärmen enligt följande:

Display Mode

IBM, 640 x 350

IBM, 640 x 480

IBM, 720 x 400

Horisontalfrekvens

(kHz)

31,469

31,469

31,469

Vertikalfrekvens

(Hz)

70,086

59,940

70,087

PixelClock (MHz) polaritet (H/V)

25,175

25,175

28,322

+/-

-/-

-/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC,1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 960

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1680 x 1050

35,000

49,726

68,681

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

66,667

74,551

75,062

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

30,240

57,284

100,000

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

60,000

63,981

79,976

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

60,020

75,025

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

108,000

108,000

135,000

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

64,674 59,883 119,000 +/-

Horisontalfrekvens

Den tid det tar att avläsa en linje som binder ihop högerkanten med vänsterkanten på bildskärmen vågrätt kallas horisontalcykel och horisontalcykelns omvända tal kallas horisontal frekvens. Måttenhet: kHz.

Vertikalfrekvens

I likhet med ett lysrör måste bildskärmen repetera samma bild många gånger i sekunden för att visa en bild för användaren. Frekvensen hos denna upprepning kallas vertikalfrekvens eller svepfrekvens (refresh rate). Måttenhet: Hz.

-/-

+/+

+/+

+/+

-/-

-/-

-/-

-/-

SyncMaster 932MW

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter ,

är du välkommen att kontakta Samsung Support.

North America

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

Latin America

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM 02 201 2418 http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC 844 000 844 http://www.samsung.com/cz

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

70 70 19 70

030-6227 515 http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi

3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min) http://www.samsung.com/fr

01805-121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

0032 (0)2 201 24 18

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (7267864)

902 10 11 30

0771-400 200

0800-7267864

0870 SAMSUNG (7267864)

800-7267

800-7267

8-800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-502-0000

140-1234

CIS

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232 http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

0800-329-999

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Ordlista

Synksignaler (synkroniserade signaler) gäller de standardsignaler som krävs för att visa önskade färger på bildskärmen. De är uppdelade i vertikala och horisontella synksignaler. Dessa signaler visar normala färgbilder enligt den inställda upplösningen och ?rekvensen.

Typer av synksignaler

Separat Det här är ett schema över överföring av individuella, vertikala och horisontella synksignaler till bildskärmen.

Sammansatt Det här är ett schema över kombination av vertikala och horisontella synksignaler till en kompositsignal som sedan överförs till bildskärmen.

Bildskärmen visar färgsignaler genom att separera kompositsignalen till de tidigare färgsignalerna.

Dot Pitch

Bilden på en monitor är sammansatt av röda, gröna och blå punkter (dots). Ju tätare dessa är, desto högre

är upplösningen. Avståndet mellan två punkter av samma färg kallas 'dot pitch' och mäts i mm.

Vertikalfrekvens

Skärmen måste ritas om flera gånger i sekunden för att skapa och visa en bild för användaren. Frekvensen per sekund av denna repetition kallas vertikalfrekvens eller 'refresh rate'. Måttenhet: Hz

Exempel: Om samma ljussignal upprepas 60 gånger per sekund står det för 60 Hz.

Horisontalfrekvens

Den tid det tar att avläsa en rad som binder ihop bildskärmens höger- och vänsterkant vågrätt kallas horisontalcykel. Dess omvända tal kallas horisontalfrekvens. Måttenhet: kHz.

Interlace (radsprång) och non-interlace (radavläsning)

Att visa de vågräta linjerna på skärmen uppifrån och ned i tur och ordning kallas radavläsning (eng. noninterlace), medan metoden att visa först udda och sedan jämna linjer i tur och ordning kallas radsprång

(eng. interlace). Non-interlacemetoden används i de flesta monitorer för att säkerställa en klar och tydlig bild. Interlace är samma metod som används i TV-apparater.

Plug & Play

Detta är en funktion som ger den högsta kvalitén på bildrutan för användaren, genom att den tillåter datorn och monitorn att utbyta information automatiskt. Denna monitor följer den internationella standarden VESA

DDC för Plug & Play-funktionen.

Upplösning

Antalet vågräta och lodräta punkter som används för att sätta samman bilden på skärmen kallas

"upplösning". Detta antal visar hur exakt bilden återges. En hög upplösning är bra för att utföra många uppgifter på samma gång, eftersom mera bildinformation kan visas på skärmen.

Exempel: Om upplösningen är 1440 x 900, betyder det att skärmen består av

1440 vågräta punkter (horisontell upplösning) och 900 lodräta linjer (vertikal upplösning).

RF-sladd

En rund signalsladd som används allmänt för TV-antenner.

Satellitutsändning

Utsändningstjänst via satellit. Möjliggör god bildkvalitet och klart ljud i hela landet, oavsett var tittaren befinner sig.

Ljudbalans

Balanserar ljudnivåerna från varje högtalare i TV-apparater med två högtalare.

Kabel-TV

Markutsändningar sker via frekvenssignaler genom luften, medan kabelutsändningar förmedlas via ett kabelnätverk. För att kunna titta på kabel-TV måste man köpa en kabelmottagare och ansluta sig till kabelnätverket.

CATV

"CATV" gäller de utsändningstjänster som erbjuds på hotell, skolor och andra byggnader via deras eget utsändningssystem, skilt från VHF- eller UHF-utsändning från marksändare. CATV-program kan inkludera filmer, underhållning och utbildningsprogram. (Skilt från kabel-TV.)

Man kan bara titta på CATV inom det område där CATV-tjänsten tillhandahålls.

S-Video

S-video är en förkortning av "Super Video." S-Video möjliggör upp till 800 linjers horisontell upplösning och ger en högkvalitativ bild.

VHF/UHF

VHF indikerar TV-kanal 2 till 13, och UHF indikerar kanal 14 till 69.

Kanalfinjustering

Denna funktion låter användaren finjustera TV-kanalen för bästa möjliga bild och ljud. Samsung TV:n har både automatisk och manuell kanalfinjustering så att tittaren kan justera inställningar efter eget

önskemål.

Extern enhetsingång

Extern enhetsingång gäller bildingång från externa bildenheter som t ex videobandspelare, videokameror och DVD-spelare, skilt från TV-utsändning.

DVD

Typ av digitaldiskteknik som bygger på fördelarna med CD och LD och ger hög upplösning/kvalitet, vilket ger skarpare bilder.

DTV-sändning (Digital TV)

En utökad TV-sändningsteknik som innebär att digitala videosignaler bearbetas i en så kallad set-top box, vilket ger hög upplösning och skarpare digitala bilder.

LNA (Low Noise Amplifier)

Teknik som hämtats från satellittekniken och som förstärker svaga signaler också i områden med dålig mottagning, vilket ger skarpare bilder.

Antennadapter

Kopplingsdel som används för att ansluta en antennkabel (matarkabel) till TV:n.

Engelsk undertext, English Caption

Typ av språkvalsfunktion som visar engelska undertexter eller teckeninformationstjänster från TV-bolag

(t ex AFKN) eller videoband (CC-märkta), och som är särskilt praktisk när man vill lära sig engelska.

Multipel sändning

Detta gör att användaren kan titta på tjänster som sänds både på Koreanska och främmande (original) språk såväl som i stereo.

A2

Det här systemet använder två bärare för överföring av röstinformation. Länder som Sydkorea och

Tyskland använder detta systemet.

BTSC

Broadcast Television System Committee

Sändningssystemet för stereo som används i de flesta länder som använder NTSC-systemet, detta omfattar även USA, Kanada, Chile, Venezuela och Taiwan. Det hänvisar också till den organisation som skapats för att främja dess utveckling och administration.

EIAJ

Electronic Industries Association of Japan.

För bättre bild

1. Justera upplösning och bildfrekvens i Kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan för att få den bästa bildkvaliteten. Ni kan få ojämn kvalitet på bilden på skärmen om inte den bästa bilden ställts in i TFT-

LCD.

{

{

Upplösning: 1440 x 900

Vertikal frekvens: 60 Hz

2. TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi med en precision på 1 ppm (en miljontedel). Men ibland kan pixlar av RÖD, GRÖN, BLÅ eller VIT färg verka alltför ljusstarka eller också kan några svarta pixlar ses. Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda din produkt utan problem.

Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 3.888.000.

{

3. När du rengör monitorns yta, använd en mjuk, torr trasa som innehåller en liten dos rengöringsmedel.

Tryck inte med trasan mot LCD-ytan (själva bildområdet) utan torka mjukt och försiktigt. Om du trycker hårt kan du repa skärmen.

4. Om du inte är nöjd med bildkvaliteten, kan du förbättra den genom att utföra funktionen

"autojustering" i den skärmbild som visas när du trycker på knappen "Window termination". Om det fortfarande finns störningar i bilden efter den automatiska justeringen, använd justeringsfunktionen

"Fin/Grov" (FINE/COARSE).

5. Om du tittar på samma skärmbild en längre stund, kan en kvardröjande bild eller suddighet förekomma.

Ändra läget till strömspar eller ställ in en skärmsläckare som rör skärmbilden när du lämnar bildskärmen en längre stund.

6. Visa inte en stillbild (från t.ex. ett videospel, eller när du ansluter en DVD till den här LCD-TV:n) på

TFT-LCD-enheten i färg (Thin Film Transister Liquid Crystal Display) under en längre tid, eftersom det kan leda till bildskärmsbränning, dvs. att det visas fragment av stillbilden på skärmen. När bilden på skärmen ligger kvar kallas det alltså "bildskärmsbränning". Du kan undvika att bilden ligger kvar genom att minska på ljusstyrkan och kontrasten på bildskärmen när du visar stillbilder.

Företagsuppgifter och copyright

Upplysningar i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

Återgivning i alla former utan skriftligt tillstånd från Samsung Electronics Co., Ltd. är strängeligen förbjuden.

Samsung Electronics Co., Ltd. skall ej vara ersättningsansvariga för fel i denna text eller för skador i samband med eller till följd av att detta material görs tillgängligt, hur det fungerar eller hur det används.

Samsung är det registrerade varumärket för Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows och

Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation; VESA, DPMS och DDC är registrerade varumärken tillhöriga Video Electronics Standard Association; Namnet och logotypen E

NERGY STAR® är registrerade varumärken som tillhör USA:s miljöskyddsbyrå, Environmental Protection

Agency (EPA). Alla övriga produktnamn som nämnts i denna text kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga sina respektive ägare.

SyncMaster 2032MW

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter ,

är du välkommen att kontakta Samsung Support.

North America

U.S.A

CANADA

1-800-SAMSUNG (7267864)

1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

http://www.samsung.com/ca

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

VENEZUELA

Latin America

0800-333-3733

4004-0000

800-726-7864 (SAMSUNG)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-7267-864

0-800-100-5303 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM 02 201 2418 http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC 844 000 844 http://www.samsung.com/cz

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

70 70 19 70

030-6227 515 http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi

3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min) http://www.samsung.com/fr

01805-121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (7267864)

800 SAMSUNG (7267864)

0032 (0)2 201 24 18

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

80 8 200 128

0818 717 100

0800-SAMSUNG (7267864)

902 10 11 30

0771-400 200

0800-7267864

0870 SAMSUNG (7267864)

800-7267

800-7267

8-800-77777

8 800 080 1188

8-800-200-0400

8-800-502-0000

140-1234

CIS

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858, 010- 6475 1880

3698-4698

3030 8282, 1800 1100 11

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

1800-10-SAMSUNG (7267864)

1800-SAMSUNG (7267864)

1800-29-3232, 02-689-3232 http://www.samsung.de

http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.lu

http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.com/ur http://www.samsung.uz

http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

U.A.E

0800-329-999

1 800 588 889

Middle East & Africa

0860 7267864 (SAMSUNG)

800SAMSUNG (7267864)

8000-4726 http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/mea

Ordlista

Synksignaler (synkroniserade signaler) gäller de standardsignaler som krävs för att visa önskade färger på bildskärmen. De är uppdelade i vertikala och horisontella synksignaler. Dessa signaler visar normala färgbilder enligt den inställda upplösningen och ?rekvensen.

Typer av synksignaler

Separat Det här är ett schema över överföring av individuella, vertikala och horisontella synksignaler till bildskärmen.

Sammansatt Det här är ett schema över kombination av vertikala och horisontella synksignaler till en kompositsignal som sedan överförs till bildskärmen.

Bildskärmen visar färgsignaler genom att separera kompositsignalen till de tidigare färgsignalerna.

Dot Pitch

Bilden på en monitor är sammansatt av röda, gröna och blå punkter (dots). Ju tätare dessa är, desto högre

är upplösningen. Avståndet mellan två punkter av samma färg kallas 'dot pitch' och mäts i mm.

Vertikalfrekvens

Skärmen måste ritas om flera gånger i sekunden för att skapa och visa en bild för användaren. Frekvensen per sekund av denna repetition kallas vertikalfrekvens eller 'refresh rate'. Måttenhet: Hz

Exempel: Om samma ljussignal upprepas 60 gånger per sekund står det för 60 Hz.

Horisontalfrekvens

Den tid det tar att avläsa en rad som binder ihop bildskärmens höger- och vänsterkant vågrätt kallas horisontalcykel. Dess omvända tal kallas horisontalfrekvens. Måttenhet: kHz.

Interlace (radsprång) och non-interlace (radavläsning)

Att visa de vågräta linjerna på skärmen uppifrån och ned i tur och ordning kallas radavläsning (eng. noninterlace), medan metoden att visa först udda och sedan jämna linjer i tur och ordning kallas radsprång

(eng. interlace). Non-interlacemetoden används i de flesta monitorer för att säkerställa en klar och tydlig bild. Interlace är samma metod som används i TV-apparater.

Plug & Play

Detta är en funktion som ger den högsta kvalitén på bildrutan för användaren, genom att den tillåter datorn och monitorn att utbyta information automatiskt. Denna monitor följer den internationella standarden VESA

DDC för Plug & Play-funktionen.

Upplösning

Antalet vågräta och lodräta punkter som används för att sätta samman bilden på skärmen kallas

"upplösning". Detta antal visar hur exakt bilden återges. En hög upplösning är bra för att utföra många uppgifter på samma gång, eftersom mera bildinformation kan visas på skärmen.

Exempel: Om upplösningen är 1680 x 1050, betyder det att skärmen består av

1680 vågräta punkter (horisontell upplösning) och 1050 lodräta linjer (vertikal upplösning).

RF-sladd

En rund signalsladd som används allmänt för TV-antenner.

Satellitutsändning

Utsändningstjänst via satellit. Möjliggör god bildkvalitet och klart ljud i hela landet, oavsett var tittaren befinner sig.

Ljudbalans

Balanserar ljudnivåerna från varje högtalare i TV-apparater med två högtalare.

Kabel-TV

Markutsändningar sker via frekvenssignaler genom luften, medan kabelutsändningar förmedlas via ett kabelnätverk. För att kunna titta på kabel-TV måste man köpa en kabelmottagare och ansluta sig till kabelnätverket.

CATV

"CATV" gäller de utsändningstjänster som erbjuds på hotell, skolor och andra byggnader via deras eget utsändningssystem, skilt från VHF- eller UHF-utsändning från marksändare. CATV-program kan inkludera filmer, underhållning och utbildningsprogram. (Skilt från kabel-TV.)

Man kan bara titta på CATV inom det område där CATV-tjänsten tillhandahålls.

S-Video

S-video är en förkortning av "Super Video." S-Video möjliggör upp till 800 linjers horisontell upplösning och ger en högkvalitativ bild.

VHF/UHF

VHF indikerar TV-kanal 2 till 13, och UHF indikerar kanal 14 till 69.

Kanalfinjustering

Denna funktion låter användaren finjustera TV-kanalen för bästa möjliga bild och ljud. Samsung TV:n har både automatisk och manuell kanalfinjustering så att tittaren kan justera inställningar efter eget

önskemål.

Extern enhetsingång

Extern enhetsingång gäller bildingång från externa bildenheter som t ex videobandspelare, videokameror och DVD-spelare, skilt från TV-utsändning.

DVD

Typ av digitaldiskteknik som bygger på fördelarna med CD och LD och ger hög upplösning/kvalitet, vilket ger skarpare bilder.

DTV-sändning (Digital TV)

En utökad TV-sändningsteknik som innebär att digitala videosignaler bearbetas i en så kallad set-top box, vilket ger hög upplösning och skarpare digitala bilder.

LNA (Low Noise Amplifier)

Teknik som hämtats från satellittekniken och som förstärker svaga signaler också i områden med dålig mottagning, vilket ger skarpare bilder.

Antennadapter

Kopplingsdel som används för att ansluta en antennkabel (matarkabel) till TV:n.

Engelsk undertext, English Caption

Typ av språkvalsfunktion som visar engelska undertexter eller teckeninformationstjänster från TV-bolag

(t ex AFKN) eller videoband (CC-märkta), och som är särskilt praktisk när man vill lära sig engelska.

Multipel sändning

Detta gör att användaren kan titta på tjänster som sänds både på Koreanska och främmande (original) språk såväl som i stereo.

A2

Det här systemet använder två bärare för överföring av röstinformation. Länder som Sydkorea och

Tyskland använder detta systemet.

BTSC

Broadcast Television System Committee

Sändningssystemet för stereo som används i de flesta länder som använder NTSC-systemet, detta omfattar även USA, Kanada, Chile, Venezuela och Taiwan. Det hänvisar också till den organisation som skapats för att främja dess utveckling och administration.

EIAJ

Electronic Industries Association of Japan.

För bättre bild

1. Justera upplösning och bildfrekvens i Kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan för att få den bästa bildkvaliteten. Ni kan få ojämn kvalitet på bilden på skärmen om inte den bästa bilden ställts in i TFT-

LCD.

{

{

Upplösning: 1680 x 1050

Vertikal frekvens: 60 Hz

2. TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi med en precision på 1 ppm (en miljontedel). Men ibland kan pixlar av RÖD, GRÖN, BLÅ eller VIT färg verka alltför ljusstarka eller också kan några svarta pixlar ses. Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda din produkt utan problem.

Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 5.292.000.

{

3. När du rengör monitorns yta, använd en mjuk, torr trasa som innehåller en liten dos rengöringsmedel.

Tryck inte med trasan mot LCD-ytan (själva bildområdet) utan torka mjukt och försiktigt. Om du trycker hårt kan du repa skärmen.

4. Om du inte är nöjd med bildkvaliteten, kan du förbättra den genom att utföra funktionen

"autojustering" i den skärmbild som visas när du trycker på knappen "Window termination". Om det fortfarande finns störningar i bilden efter den automatiska justeringen, använd justeringsfunktionen

"Fin/Grov" (FINE/COARSE).

5. Om du tittar på samma skärmbild en längre stund, kan en kvardröjande bild eller suddighet förekomma.

Ändra läget till strömspar eller ställ in en skärmsläckare som rör skärmbilden när du lämnar bildskärmen en längre stund.

6. Visa inte en stillbild (från t.ex. ett videospel, eller när du ansluter en DVD till den här LCD-TV:n) på

TFT-LCD-enheten i färg (Thin Film Transister Liquid Crystal Display) under en längre tid, eftersom det kan leda till bildskärmsbränning, dvs. att det visas fragment av stillbilden på skärmen. När bilden på skärmen ligger kvar kallas det alltså "bildskärmsbränning". Du kan undvika att bilden ligger kvar genom att minska på ljusstyrkan och kontrasten på bildskärmen när du visar stillbilder.

Företagsuppgifter och copyright

Upplysningar i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

Återgivning i alla former utan skriftligt tillstånd från Samsung Electronics Co., Ltd. är strängeligen förbjuden.

Samsung Electronics Co., Ltd. skall ej vara ersättningsansvariga för fel i denna text eller för skador i samband med eller till följd av att detta material görs tillgängligt, hur det fungerar eller hur det används.

Samsung är det registrerade varumärket för Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows och

Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation; VESA, DPMS och DDC är registrerade varumärken tillhöriga Video Electronics Standard Association; Namnet och logotypen E

NERGY STAR® är registrerade varumärken som tillhör USA:s miljöskyddsbyrå, Environmental Protection

Agency (EPA). Alla övriga produktnamn som nämnts i denna text kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga sina respektive ägare.

PRODUKTINFORMATION (utan bildkvarhållning)

LCD-skärmar och TV-apparater kan drabbas av bildkvarhållning när man växlar från en bild till en annan, särskilt om en och samma bild visats en längre stund.

Denna guide är till för att demonstrera rätt användning av LCD-produkter i syfte att skydda dem från bildkvarhållning.

Garanti

Garantin täcker inte skador orsakade av kvarliggande bildfragment.

Bildskärmsbränning täcks inte av garantin.

Vad är bildkvarhållning?

Vid normal användning av en LCD-panel, förekommer inte pixelbildkvarhållning. Men om samma bild visas en lång tid, uppstår en smärre skillnad i elektrisk laddning mellan de båda elektroder som omger den flytande kristallen. Detta kan leda till att den flytande kristallen samlas i vissa skärmpartier. Därför stannar den förra bilden kvar trots byte till ny videobild. Alla skärmprodukter, inklusive LCD, kan drabbas av bildkvarhållning. Detta är ingen produktdefekt.

Följ förslagen nedan för att skydda din LCD från bildkvarhållning.

Ström av, skärmsläckare eller strömsparläge

Exempel) z

Stäng av strömmen när du använder ett stationärt mönster.

- Stäng av strömmen i 4 timmar efter 2

0 timmars användning

- Stäng av strömmen i 2 timmar efter 12 timmars användning z

Använd om möjligt skärmsläckare

- Enfärgad skärmsläckare eller rörlig bild rekommenderas. z

Ställ in bildskärmen så att den stängs av med PC:ns strömsparschema under bildskärmsegenskaper.

Förslag för specifika tillämpningar

Exempel) Flygplatser, transitstationer, börsmarknader, banker och kontrollsystem

Vi rekommenderar att du installerar ditt skärmsystem enligt nedan:

Visa information tillsammans med logotyp eller rörlig bildcykel.

Exempel) Cykel: Visa information i 1 timme följt av en Visa logotyp eller rörlig bild i 1 minut.

Ändra färginformation periodiskt (använd 2 olika färger).

Exempel) Rotera färginformation med 2 färger var 30:e minut.

Undvik att använda en kombination av tecken och bakgrundsfärg med stor skillnad i luminans.

Undvik att använda gråskala, som ofta orsakar bildkvarhållning. z

Undvik: Färger med stor skillnad i luminans (svart & vitt, grått)

Exempel) z

Rekommenderade inställningar: Klara färger med liten skillnad i luminans

- Ändra teckenfärg och bakgrundsfärg var 30:e minut

Exempel)

- Var 30:e minut, ändra tecken med rörelse.

Exempel)

Det bästa sättet att skydda din bildskärm mot bildkvarhållning är att ställa in din

PC eller system så att ett skärmsläckarprogram körs när du inte använder systemet.

Bildkvarhållning behöver inte förekomma när en LCD-panel används i normal drift.

Med normal drift menas videomönster som förändras fortlöpande. När LCD-panelen används under lång tid med ett fast mönster (-över 12 timmar-), kan det uppstå en smärre spänningsskillnad mellan elektroderna som använder sig av den flytande kristallen (LC) i en pixel. Spänningsskillnaden mellan elektroder ökar med tiden, vilket tvingar den flytande kristallen att ge efter. När detta inträffar kan den föregående bilden ses trots att mönstret har ändrats.

För att undvika detta måste den ansamlade spänningsskillnaden minskas.

Vår LCD-bildskärm uppfyller ISO13406-2 Pixelfel klass II.

Korrekt avfallshantering av produkten

(elektriska och elektroniska produkter) - Endast för Europa

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för

ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement