Samsung 305TPLUS Owner's manual

Samsung 305TPLUS Owner's manual

SyncMaster 305T/305TPLUS

Beteckningar

Var vänlig läs följande säkerhetsFöreskrift. De ska se till att varken apparaten eller dess användare skadas.

Förbjudet

Montera ej bort

Vidrör inte

Det är viktigt att alltid läsa och förstå det här

Dra ut kontakten ur väggen

Jordad kontakt för att förhindra elektriska stötar

Ström

Ställ in PC:n på DPM, när den inte används under längre tidsperioder.

Om Ni använder skärmsläckare, så ställ in den på aktiv skärm.

Bilderna är endast för referens, de gäller inte vid alla tillfällen (eller i alla länder).

Använd inte en trasig eller lös kontakt. z

Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

Håll inte i sladden när Ni drar ur kontakten, eller rör vid kontakten med

våta händer. z

Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

Använd bara en ordentligt jordad kontakt och uttag (honuttag). z

En otillräcklig jordkontakt kan orsaka elektriska stötar eller skada apparaten. (Endast klass 1-utrustning.)

Sätt i strömkontakten ordentligt så att den inte lossnar.

z

En dålig anslutning kan orsaka brand.

Böj inte för hårt på sladden eller kontakten eller lägg tunga föremål på

dem, som skulle kunna göra skada.

Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. z

Koppla inte in för många förlängningssladdar till samma uttag. z

Det kan förorsaka eldsvåda.

Koppla inte ur strömkabeln när du använder skärmen. z

Det kan uppstå en överspänning vid separationen och detta kan skada skärmen.

Använd inte strömkabeln när kontakten eller uttaget är dammig. z z

Om kontakt eller uttag är dammigt ska det dammas av med en torr trasa.

Användning av strömkabeln med dammig kontakt eller dammigt uttag kan leda till kortslutning eller brand.

För att koppla ur apparaten ur strömkällan måste kontakten dras ut ur strömuttaget, därför skall strömkontakten alltid vara fullt

funktionsduglig.

z

Det kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

Installation

Kontakta ett auktoriserat servicecenter då en skärm installeras på en plats med mycket damm, höga eller låga temperaturer, platser med för hög luftfuktighet eller kemikalier, där den används dygnet runt som exempelvis flygplatser och stationer.

Detta kan leda till allvarliga skador på din skärm.

Sätt monitorn någonstans med låg luftfuktighet och minsta möjliga

damm. z

Annars kan det uppstå en elektrisk stöt eller brand inne i monitorn.

Tappa inte monitorn när Ni flyttar den. z

Det kan skada produkten eller Er själv.

Installera skärmstället i en hålighet eller på en hylla så att nederdelen inte står ut utanför hyllan eller håligheten.

z

Tappa inte produkten då det kan skada på produkt eller person.

Placera inte produkten på en ostabil eller liten yta. z

Placera produkten på en jämn, stabil yta då den annars kan falla och orsaka skador på någon som går förbi, speciellt barn.

Placera inte produkten på golvet. z

Någon, speciellt barn, kan snubbla på den.

FÖR ATT FÖRHINDRA BRANDRISK, FÖRVARA LEVANDE LJUS OCH

ANNAN ÖPPEN ELD PÅ AVSTÅND FRÅN DEN HÄR PRODUKTEN. z

Detta kan orsaka brand.

Se till att hålla värmekällor borta från strömkabeln.

z

Om isolatorn smälter kan det orsaka elektriska stötar eller brand.

Installera inte produkten på en plats med dålig ventilation, exempelvis

en bokhylla eller garderob etc. z

En ökning av inre temperatur kan orsaka brand.

Sätt ner monitorn försiktigt. z

Den kan bli skadad eller gå sönder.

Lägg inte monitorn med skärmen nedåt.

z

TFT-LCD-ytan kan bli skadad.

Installation av vägghållare måste göras av en behörig yrkesman.

z

Installation som görs av obehörig person kan orsaka skador. z

Använd alltid den monteringsenhet som föreskrivs i bruksanvisningen.

Se till att det finns mellanrum mellan enheten och väggen (mer än 10

cm) för att få en god ventilation. z

Dålig ventilation kan orsaka en förhöjd temperatur invändigt i produkten, vilket leder till kortare livslängd och sämre prestanda.

Håll plastförpackningen borta från barn. z

Plastförpackningen kan orsaka kvävning om barnen leker med den.

Rengöring

När Ni rengör monitorhöljet eller utsidan på TFT-LCD, så torka med en lätt

fuktad, mjuk trasa.

Spruta inte rengöringsmedel direkt på monitorn.

z

Detta kan orsaka skada, elektrisk stöt eller brand.

Använd rent vatten eller en utspädd lösning av rengöringsmedel

tillsammans med en mjuk torkduk.

Om ytan mellan stickkontakten och stiften är dammig eller smutsig, rengörs den noga med en torr duk.

z

Smutsiga kontakter kan orsaka elektriska stötar eller brand.

Se till att koppla ur strömsladden innan du rengör produkten. z

Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Koppla ur nätsladden ur vägguttaget och torka av produkten med en mjuk torr trasa.

z

Använd inga kemikalier så som vax, alkohol, thinner, insektsmedel, luftfräschare, smörj- eller rengöringsmedel.

Kontakta ett servicecenter eller ett kundcenter för inre rengöring av produkten en gång om året.

z

Håll produktens insida ren.Damm som ansamlats inuti produkten en under längre tid kan orsaka funktionsfel eller brand.

Övrigt

Ta inte bort skyddet (eller bakre kåpan). z z

Om ni försöker göra det, kan ni få en elektrisk stöt eller orsaka brand.

Låt kvalificerad servicepersonal sköta all service.

Om Er monitor inte fungerar normalt och speciellt om det kommer

ovanliga ljud eller lukter från den ska Ni omedelbart dra ur kontakten och ringa upp auktoriserad försäljare eller service

. z

Gör man inte det, kan det orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

Håll produkten borta från platser som exponeras för olja, rök eller fukt,

installera den inte i ett fordon. z z

Det kan orsaka bristfällig funktion, elstöt eller brand.

Undvik särskilt att använda bildskärmen nära vatten eller utomhus där det kan snöa eller regna.

Om du tappar bildskärmen eller höljet skadas, stäng av bildskärmen och dra ut strömkabeln. Kontakta därefter ditt servicecenter .

z

Bildskärmen kan fungera bristfälligt, orsaka elstöt eller brand.

Dra ut strömkabeln när det åskar, eller använd inte bildskärmen en längre tid.

z

Bildskärmen kan fungera bristfälligt, orsaka elstöt eller brand.

Försök inte flytta skärmen genom att dra i sladden eller signalkabeln. z

Det kan orsaka systemkollaps, elektriska stötar eller brand därför att kabeln blivit skadad.

Vrid inte monitorn i sidled enbart genom att dra i sladden eller

signalkabeln z

Detta kan orsaka kollaps, elektriska stötar eller brand därför att kabeln blivit skadad.

Täck inte över ventilerna på monitorns hölje. z

Dålig ventilation kan förorsaka att den går sönder eller börjar brinna.

Placera inga vattenbehållare, kemiska produkter eller små metallföremål ovanpå bildskärmen.

z z

Det kan orsaka bristfällig funktion, elstöt eller brand.

Om ett främmande ämne tränger in i bildskärmen, dra ut strömkabeln och kontakta ditt servicecenter

.

Håll produkten borta från lättantändliga kemiska sprayer eller andra

brandbenägna ämnen. z

Det kan orsaka explosion eller brand.

Stick aldrig in någonting av metall i monitorspringorna. z

Det kan orsaka elektriska stötar, brand eller skada.

För inte in metallföremål som tandpetare, sylar eller brandfarliga föremål som papper eller tändstickor i ventilationsöppningarna, hörlursuttagen

eller AV-ingångarna. z

Detta kan orsaka en elektrisk stöt eller brand Om främmande material eller vatten kommer in i produkten skall den stängas av, sladden skall kopplas ut ur väggutaget och du skall kontakta servicecenter.

Om du tittar på samma skärmbild en längre stund, kan en kvardröjande bild eller suddighet förekomma.

z

Ändra läget till strömspar eller ställ in en skärmsläckare som rör skärmbilden när du lämnar bildskärmen en längre stund.

Justera upplösning och frekvens till nivåer som lämpar sig för modellen. z

Olämpliga nivåer av upplösning och frekvens kan skada din syn.

30 tum bred (75 cm) - 2560 x 1600

Ögonskador kan orsakas av kontinuerlig tittande för nära monitorn.

Låt ögonen vila genom att ta minst fem minuters paus för varje timme du använder bildskärmen.

Installera inte produkten på en ostabil eller ojämn yta eller på en plats

där det kan uppstå vibrationer. z

Tappa inte produkten då det kan skada på produkt eller person. Genom att använda produkten på ett ställe där det kan uppstå vibrationer kan livslängden förkortas, i värsta fall kan produkten fatta eld.

Stäng av bildskärmen och koppla ur den ur strömkällan när du ska flytta den. Kontrollera att alla sladdar, inklusive antennsladden och sladdar som ansluter andra enheter, är urkopplade innan bildskärmen flyttas.

z

Om en sladd inte kopplas ur kan det orsaka brand eller elstötar.

Se till att vara två personer när produkten skall flyttas.

z

Att tappa produkten kan orsaka dålig funktion eller fysisk skada.

Placera produkten utom räckhåll för barn eftersom de kan skada den genom att hänga i den.

z

En fallande produkt kan orsaka fysiska skador, till och med dödsfall.

Dra ur kontakten om du inte använder produkten på ett tag.

z

I annat fall kan detta skapa värmebildning i smutsansamlingar eller försämrade isoleringar vilket kan leda till elektriska stötar eller brand.

Placera inte barnens favoritsaker (eller något annat som kan vara frestande) på produkten.

z

Barn kan försöka klättra på produkten för att komma åt en sak.

Produkten kan falla och orsaka fysiska skador eller till och med dödsfall.

När du lyfter eller flyttar skärmen ska du inte bära den upp och ned i stativet.

z

Det kan göra att skärmen faller och skadas, eller skadar någon person.

Bra ställningar när du använder skärmen

Försök ha en bra ställning när du använder skärmen.

z z z z z z z

Ryggen ska vara rak.

Avståndet mellan ögonen och skärmen ska vara cirka 45 -

50cm. Titta på skärmen lätt uppifrån och ha skärmen rakt framför dig.

Vinkla skärmen uppåt ungefär 10 -20 grader. Justera höjden på skärmen så att den övre delen av skärmen är strax under

ögonhöjd.

Justera skärmens vinkel så att inget ljus reflekteras på skärmen.

Försök hålla armarna i rak vinkel mot armstöden. Armarna ska vara i samma höjd som dina händer.

Armbågarna ska ha en rak vinkel.

Vinkeln på knäna ska vara mer än 90 grader. Fötterna ska inte vinklas upp från golvet. Armarna ska vara placerade under hjärthöjd.

Packa upp

Kontrollera noga att följande delar medföljer monitorn.

Om någonting saknas, så kontakta inköpsstället.

Kontakta en lokal återförsäljare för att köpa tillbehör.

Bruksanvisning

Kabel

Guide för snabb installation

Garantikort

(Finns ej på alla platser)

Användarhandbok

DVI-kabel

(Tillvalsmöjlighet)

Elkabel

Säljs separat

USB-kabel

(Typ A-B)

Framsida

1.

Knappen Ljusstyrka

[ ]

Tryck på knappen för att justera ljusstyrkan.

▼ : Skärmen blir mörk.

▲ : Skärmen blir ljus.

2.

Strömbrytare [ ] /

Strömindikator

Slå på och av skärmen. /

Det blå ljuset är på i det normala läget och blinkar när skärminställningarna justeras.

Se Strömspararen som beskrivs i handboken, för ytterligare information om energisparande funktioner. För att spara ström stängs monitorn av när den inte används eller när man lämnar den under längre stunder.

Baksida

(Mönstret på baksidan kan variera en del på olika monitorer.)

DOWN

Anslut DOWN-porten på USB-skärmen och en USB-enhet med USB-kabeln. z z

För att använda DOWN

(Nedströmsporten) måste du ansluta UP

(Uppströmskabeln).

Försäkra dig om att använda den USB-kabel som medföljde skärmen för att ansluta

UP-porten på skärmen med USB-porten på en dator.

2.

UP :

Anslut UP-porten på skärmen till USB-porten på datorn med USB-kabeln.

DVI IN

Anslut DVI-sladden till DVI-porten på skärmens baksida.

Genom att använda DVI-D (Dual link), kan du förvänta dig dubbelt så hög hastighet och

bättre signalkvalitet än för DVI-D (single link).

Vi rekommenderar starkt att du använder DVI-

D-kabeln (Dual link) för bäst kvalitet och hastighet.

z z

1. ON [ | ] / OFF [O]

Använd den här knappen för att sätta på och stänga av monitorn.

2. POWER

Koppla in elsladden för monitorn till eluttaget på monitorns baksida.

Kensingtonlås

Kensingtonlåset är en produkt som fysiskt låser fast systemet när det används på allmän plats (låsenheten säljs endast separat.)

Si necesita información sobre el uso del dispositivo de bloqueo, póngase en contacto con el establecimiento donde lo haya adquirido.

Stativstopp

Avlägsna låsbulten på stället för att föra skärmen upp eller ned.

Se avsnittet Anslutning av monitorn för vidare upplysningar om kabelkopplingar.

Ansluta bildskärmen

1.

2.

Koppla elsladden för monitorn till eluttaget på baksidan av datorn.

Sätt i monitorsladden i en närbelägen väggkontakt.

Använda DVI-anslutningen (digital) på videokortet.

Anslut DVI-sladden till DVI-porten på skärmens baksida.

[ DVI IN ]

Sätt på datorn och monitorn. Om monitorn visar en bild, är installationen klar.

Ansluta USB

Du kan använda en USB-enhet såsom mus, tangentbord, Memory Stick eller en extern hårddiskenhet genom att ansluta dem till DOWN på skärmen utan att ansluta dem till en dator.

Skärmens

USB port (USB-port) stöder High-Speed Certified USB 2,0.

Höghastighet Full hastighet Låg hastighet

Datahastighet

Strömförbrukning

480 Mb/s

2,5W

(Max., per port)

12 Mb/s

2,5W

(Max., per port)

1,5 Mb/s

2,5W

(Max., per port)

Anslut UP-porten på skärmen till USB-porten på datorn med USB-kabeln.

För att använda DOWN måste du ansluta UP (Uppströmskabeln).

Försäkra dig om att använda den USB-kabel som medföljde skärmen för att ansluta UP-porten på skärmen med USB-porten på en dator.

Anslut

DOWN-porten på USB-skärmen och en USB-enhet med USB-kabeln.

PC.

The use procedures are as the same as those for using an external device connecting to the z z z z

Du kan ansluta och använda ett tangentbord och en mus.

Du kan spela upp en fil från en mediaenhet.

(Exempel på mediaenheter: MP3, digitalkamera etc.)

Du kan spela upp, flytta, kopiera eller radera filerna på lagringsenhet.

(Exempel på lagringsenheter: externt minne, minneskort, minnesläsare, MP3 spelare av

HDD-typ etc.).

Du kan använda andra USB-enheter som kan anslutas till en dator. z

Vid anslutning av en enhet till porten DOWN på skärmen skall du ansluta

z z z

enheten med den kabel som passar enheten.

(för inköp av kabel och externa enheter skall du rådfråga servicecenter för den aktuella produkten).

Företaget är inte ansvarigt för problem eller skador på externa enheter som orsakats av användning av felaktiga kablar vid anslutning.

Vissa produkter följer inte USB-standarden och kan orsaka fel på produkten.

Om fel uppstår på produkten även om den är ansluten till datorn, kontakta

servicecentret för enheten/datorn.

Använda stativet

Skjuta stativet

A. Stativstopp

Vridbart stativ

Genom att använda ( ) kan du vrida skärmen till höger och vänster i en 90°-vinkel.

Gummit under stativet gör att skärmen inte glider.

Lutningsvinkel

Genom att använda ( ) kan du justera lutningsvinkeln i intervallet 3° framåt till 25° bakåt.

Montera en fot

Denna bildskärm accepterar en 200 mm x 100 mm / 100 mm x 100 mm VESA-kompatibel monteringskonsol.

A. Monitorn

B. Monteringskonsol (Säljs separat)

1. Stäng av bildskärmen och drag ut nätsladden.

2. Placera bildskärmen upp och ner på en platt yta med en kudde under för att inte skada LCD-

Bildskärm

3. Skruva loss de fyra skruvarna och ta bort foten från bildskärmen.

4. Passa in monteringskonsolen med hålen i bakhöljets monteringsfäste och fäst med de fyra skruvar som medföljde den vertikala eller horisontella armen, väggmontaget eller annan fot. z z z z

Använd inte skruvar som överstiger standardmåttet, de kan skada bildskärmens insida.

Skruvarnas längd kan variera beroende på specifikationerna på väggfästen som inte uppfyller skruvspecifikationerna i VESA-standarden.

Använd inte skruvar som inte uppfyller skruvspecifikationerna i VESA-standarden.

Dra inte åt skruvarna för mycket eftersom det kan skada produkten eller göra att den trillar vilket kan leda till personskador.

Samsung ansvarar inte för sådana olyckor.

Samsung ansvarar inte för produkt- eller personskador som uppstår om väggfästen som inte uppfyller VESA-standarden eller som inte specificerats används eller om kunden inte följer produktens monteringsanvisningar. z

Om du ska montera bildskärmen på väggen, ska du köpa väggmonteringssatsen som gör det möjligt för dig att montera bildskärmen på minst 10 cm avstånd från väggytan.

z z

Kontakta närmaste Samsung Servicecenter för mer information. Samsung Electronics ansvarar inte för skador som uppstått vid användning av en fot som inte rekommenderats.

Använd väggfästet enligt internationella standarder.

Kontrollista

Innan Ni ringer efter service, kontrollera informationen i denna del av handboken för att se om Ni kan lösa problemet själv. Om Ni fortfarande behöver hjälp så var vänlig ring telefonnumret på garantikortet, telefonnumret i informationsdelen, eller kontakta Er

återförsäljare .

Symtom Kontrollista Lösningar

Det finns ingen bild på skärmen. Jag kan inte sätta på monitorn.

Sitter sladden i ordentligt?

Om strömmen är på, starta om datorn för att titta på den första bildrutan (den för inloggning) Ni ser.

Kontrollera om sladden sitter i kontakten och om det finns ström.

Om den första bildrutan (för inloggning) visar sig, så starta upp datorn i rätt läge ("safe mode" för Windows ME/2000/XP) och byt sedan videokortets frekvens.

(Se Förinställningar på monitorn )

Bildskärmen visar konstiga färger eller bara svart och vitt.

Obs: Om startrutan (för inloggning) inte visar sig, ska Ni kontakta ett servicekontor eller Er försäljare.

Monitorn står på PowerSave och sparar ström.

Det finns ingen bild på skärmen.

Blinkar el-indikatorlampan på monitorn med en sekunds mellanrum?

Visar skärmen bara en färg, som om man skulle titta på skärmen genom ett ark cellofan?

Tryck på någon tangent på tangentbordet eller flytta på musen för att aktivera monitorn och återställa bilden på skärmen.

Kontrollera att signalkabeln sitter fast.

Se till att videokortet sitter i helt och hållet i sin springa.

Starta om datorn.

Blev färgerna på skärmen konstiga efter körning av något program eller p g a att olika program kolliderat?

Har videokortet blivit ordentligt insatt?

Sätt i videokortet enligt anvisningarna i handboken för

Skärmen har plötsligt råkat i obalans.

LED blinkar men det finns ingen bild på skärmen.

detta kort.

Har ni justerat upplösningen eller frekvensen till monitorn?

Är frekvenstalet rätt inställt när Ni kontrollerar Display Timing på menyn?

Rätta till upplösningen och frekvensen på videokortet.

(Se Förinställningar på monitorn ).

Ställ in frekvensen på rätt sätt genom att titta i handboken för videokortet och " Förinställningar på monitorn ".

Det är bara 16 färger som visas på bildskärmen.

Färgerna på skärmen har förändrats efter att videokortet bytts ut.

Har Windows färger blivit rätt inställda?

(Maximalfrekvensen per upplösning kan vara olika från produkt till produkt.)

För Windows ME/2000/XP: Ställ in färgerna rätt på Kontroll-

panelenDisplay

Inställningar.

Har videokortet blivit rätt inställt?

Ställ in videokortet genom att referera till handboken för video kortet.

Jag kan inte använda upplösningen 2560 x 1600 med bildskärmen.

Har datorns grafikkort stöd för upplösningen 2560 x 1600?

Om grafikkortet inte har stöd för upplösningen 2560 x 1600, kan du bara använda en upplösning på 1280 x 800 med bildskärmen.

Om du vill använda upplösningen

2560 x 1600 ska du byta grafikkort till ett som har stöd för upplösningen.

Kontrollera följande moment om det är bekymmer med monitorn

1. Kontrollera om elsladden och kabeln är ordentligt isatt i datorn.

2. Kontrollera om datorn ger ifrån sig mer än 3 pip när den laddar upp efter start.

(Om den gör det, så beställ en service för moderkortet i datorn.)

3. Om du har installerat ett nytt videokort eller om du har sammansatt datorn, kontrollera att drivrutinen för adaptern är installerad för video.

4. Kontrollera om skanningsförhållandet för bildskärmen är inställt på 60Hz +/- 2Hz.

(Överstig inte 60 Hz när Ni använder den högsta upplösningen.)

5. Om Ni har problem med att installera adapter- (video-)körprogrammet, ladda datorn i Safe Mode, tag bort display-adaptern i "Kontrollpanel System Device Administrator" och ladda sedan om datorn för att installera körprogrammet för adaptern (videon) på nytt.

Om problem ständigt återkommer, så kontakta en auktoriserad service verkstad .

Frågor och svar

Fråga

Hur kan jag ändra frekvensen?

Hur kan jag justera upplösningen?

Svar

Frekvensen kan ändras genom att man konfigurerar om videokortet.

Observera att programstödet för videokortet kan variera beroende på vilken version av drivrutin som används. (Slå upp dessa uppgifter i handboken för datorn eller videokortet.)

Windows ME/XP/2000: Ställ in upplösningen i

Kontrollpanelen, Display, Settings.

Hur kan jag ställa in energisparfunktionen (Power Save)?

Hur kan jag rengöra ytterhöljet/bildskärmen?

Kontakta tillverkaren av videokortet för upplysningar.

Windows ME/XP/2000: Ställ in funktionen i BIOS-SETUP på datorn eller skärmsläckaren. (Slå upp i Windows- eller datorhandboken.)

Koppla ur sladden och gör sedan rent monitorn med en mjuk duk. Använd rent vatten eller en utspädd lösning av milt rengöringsmedel.

Lämna inte några rester av rengöringsmedlet eller repa höljet. Låt inte något vatten komma in i datorn.

Allmänt specifikationer

Allmänt

Modellnamn SyncMaster 305T /305TPLUS

Flytande kristallskärm (LCD)

Storlek 30 tum bred diagonalt (75 cm)

641,28 mm (H, vågrätt) x 400,8 mm (V, lodrätt)

0,2505 mm (H, vågrätt) x 0,2505 mm (V, lodrätt)

Skärmyta

Pixelstorlek

Synk

Horisontell

Vertikal

Antal färger

8-bitars färger (16,7 M)

49,3 kHz, 98,7 kHz +/- 2 kHz

60 Hz +/- 2 Hz

Upplösning

Optimal upplösning

Maximal upplösning

2560 x 1600 vid 60 Hz, 1280 x 800 vid 60 Hz

2560 x 1600 vid 60 Hz, 1280 x 800 vid 60 Hz

Indatasignal, avslutad

DVI-kompatibel Digital RGB

0,7 Vp-p ± 5 %

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)

Pixelklockans max tal

268,5 MHz

Nätanslutning

AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Datakabel

DVI-D- till DVI-D-anslutning (Dual link), löstagbar

Yttermått (bredd x höjd x djup) / vikt

690,2 x 449,6 x 83,0 mm / 27,1 x 17,7 x 3,2 tum (Med monterat stativ)

690,2 x 502,2 x 280,0 mm / 27,1 x 19,7 x 11,0 tum (Med hopfällt stativ) / 11,6 kg / 25,6 lbs

VESA gränsyta för montering

200 mm x 100 mm, 100 mm x 100 mm

Miljöfaktorer

Arbete

Förvaring

Temperatur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)

Luftfuktighet: 10 % ~ 80 %, fri från kondensering

Temperatur:: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)

Luftfuktighet: 5 % ~ 95 %, fri från kondensering

Plug & Play kompatibiliteten

Monitorn kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Växelverkan mellan monitor-och datorsystemet erbjuder de bästa arbetsvillkoren och monitorinställningarna. I de flesta fall sker monitorinstallationen automatiskt, om inte användaren vill välja alternativa inställningar.

Punktacceptans

TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi med en precision på 1 ppm (en miljontedel). Men ibland kan pixlar av RÖD, GRÖN, BLÅ eller VIT färg verka alltför ljusstarka eller också kan några svarta pixlar ses. Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda din produkt utan problem. z

Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 12.288.000.

Obs! Design och tekniska detaljer kan komma att ändras utan förvarning.

Klass B-utrustning (Information/kommunikationsutrustning för hemanvändning)

Den är produkten följer anvisningarna för Electromagnetic Compatibility Directives för hemanvändning och kan användas i alla områden, inklusive allmänna bostadsområden.

(Klass B-utrustning avger mindre elektromagnetisk strålning än klass A-utrustning.)

Strömspar

Denna monitor har ett inbyggt strömhanteringssystem som kallas PowerSaver. Detta system sparar energi genom att koppla över monitorn i ett lågenerrgi läge när den inte använts under en viss tidsperiod.Monitorn återvänder automatiskt till normalt arbete när man flyttar på datormusen eller trycker ner någon tangent på tangentbordet. För att spara energi, stäng av monitorn när den inte behövs, eller när ni går ifrån den längre stunder. Strömspararsystemet fungerar med ett VESA DPMkompatibelt videokort som installeras i Er dator. Använd en mjukvarurutin som finns i Er dator för att installera detta.

Tillstånd Normalt arbete Strömsparartillstånd

Strömbrytare av

EPA/ENERGY

2000

(Strombrytare)

Strömbrytare av

(Strömbrytare på/av)

Strömindikatorn Svart Svart

Energikonsumtion Mindre ä 130 W Mindre ä 2 W Mindre ä 1 W Mindre ä 0 W

Denna monitor uppfyller kraven enligt EPA ENERGY STAR

®

samt

ENERGY 2000, när den används tillsammans med en dator utrustad med VESA DPM-funktion. Som partner i ENERGY STAR har SAMSUNG fastställt att denna produkt motsvarar ENERGY STAR programmets riktlinjer för energiutbyte.

®

-programmet

®

-

Förinställda bildskärmslägen

Om signalen som överförs från datorn är densamma som följande förinställningar, kommer skärmen att anpassas automatiskt. Men om signalen är annorlunda, kan skärmen bli tom medan lysdioden som visar eltillförseln fortfarande lyser. Läs i handboken till videokortet och justera bildskärmen enligt följande:

Visningsläge

VESA, 1280 x 800

VESA, 2560 x 1600

Horisontalfrekvens

(kHz)

49,306

Vertikalfrekvens

(Hz)

59,91

PixelClock

(MHz)

71

polaritet (H/V)

+/-

98,713

Horisontalfrekvens

59,972 268,5 +/-

Den tid det tar att avläsa en linje som binder ihop högerkanten med vänsterkanten på bildskärmen vågrätt kallas horisontalcykel och horisontalcykelns omvända tal kallas horisontal frekvens. Måttenhet: kHz.

Vertikalfrekvens

I likhet med ett lysrör måste bildskärmen repetera samma bild många gånger i sekunden för att visa en bild för användaren. Frekvensen hos denna upprepning kallas vertikalfrekvens eller svepfrekvens (refresh rate). Måttenhet: Hz.

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter ,

är du välkommen att kontakta Samsung Support.

North America

U.S.A

1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/us

CANADA

MEXICO

1-800-SAMSUNG (726-7864)

01-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/ca http://www.samsung.com/mx

ARGENTINE

BRAZIL

Latin America

0800-333-3733

0800-124-421

4004-0000 http://www.samsung.com/ar http://www.samsung.com/br

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EL SALVADOR

800-SAMSUNG(726-7864)

01-8000112112

0-800-507-7267

1-800-10-7267

800-6225 http://www.samsung.com/cl http://www.samsung.com.co

http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

GUATEMALA

JAMAICA

PANAMA

PUERTO RICO

REP. DOMINICA

TRINIDAD & TOBAGO

1-800-299-0013

1-800-234-7267

800-7267

1-800-682-3180

1-800-751-2676

1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/latin

VENEZUELA

AUSTRIA

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

0-800-100-5303

Europe

0800-SAMSUNG(726-7864)

0032 (0)2 201 24 18

844 000 844

DENMARK

FINLAND

FRANCE

70 70 19 70

030-6227 515

3260 SAMSUNG(726-7864)

08 25 08 65 65(€ 0,15/Min)

01805 - 121213 (€ 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG (726-7864)

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

800-SAMSUNG (726-7864)

0035 (0)2 261 03 710

0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)

815-56 480

POLAND

0 801 801 881

022-607-93-33

80 8 200 128 PORTUGAL

REPUBLIC OF IRELAND 0818 717 100

SLOVAKIA 0800-SAMSUNG (726-7864)

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

U.K

902 10 11 30

0771-400 200

0800-SAMSUNG(726-7864)

0870-SAMSUNG (726-7864)

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

KAZAKHSTAN

KYRGYZSTAN

RUSSIA

UKRAINE

UZBEKISTAN

CIS

800-7267

800-7267

8-800-77777

8-10-800-500-55-500

00-800-500-55-500

8-800-555-55-55

8-800-502-0000

8-800-120-0-400 http://www.samsung.com/latin http://www.samsung.com/at http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/cz http://www.samsung.com/dk http://www.samsung.com/fi http://www.samsung.com/fr http://www.samsung.com/de http://www.samsung.com/hu http://www.samsung.com/it http://www.samsung.com/be http://www.samsung.com/nl http://www.samsung.com/no http://www.samsung.com/pl http://www.samsung.com/pt http://www.samsung.com/ie http://www.samsung.com/sk http://www.samsung.com/es http://www.samsung.com/se http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/uk http://www.samsung.ee

http://www.samsung.com/lv http://www.samsung.lt

http://www.samsung.kz

http://www.samsung.ru

http://www.samsung.ua

http://www.samsung.uz

AUSTRALIA

CHINA

HONG KONG

INDIA

INDONESIA

JAPAN

MALAYSIA

NEW ZEALAND

PHILIPPINES

SINGAPORE

THAILAND

TAIWAN

VIETNAM

SOUTH AFRICA

TURKEY

U.A.E

Asia Pacific

1300 362 603

800-810-5858

010-6475 1880

3698-4698

3030 8282

1800 110011

0800-112-8888

0120-327-527

1800-88-9999

0800SAMSUNG (726-7864)

1800-10-SAMSUNG (726-7864)

1800-SAMSUNG (726-7864)

1800-29-3232

02-689-3232

0800-329-999

1 800 588 889 http://www.samsung.com/au http://www.samsung.com.cn

http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/in http://www.samsung.com/id http://www.samsung.com/jp http://www.samsung.com/my http://www.samsung.com/nz http://www.samsung.com/ph http://www.samsung.com/sg http://www.samsung.com/th http://www.samsung.com/tw http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

0860-SAMSUNG (726-7864)

444 77 11

800-SAMSUNG (726-7864)

8000-4726 http://www.samsung.com/za http://www.samsung.com/tr http://www.samsung.com/mea

Ordlista

Dot Pitch

Bilden på en monitor är sammansatt av röda, gröna och blå punkter (dots). Ju tätare dessa är, desto högre är upplösningen. Avståndet mellan två punkter av samma färg kallas 'dot pitch' och mäts i mm.

Vertikalfrekvens

Skärmen måste ritas om flera gånger i sekunden för att skapa och visa en bild för användaren.

Frekvensen per sekund av denna repetition kallas vertikalfrekvens eller 'refresh rate'. Måttenhet:

Hz

Exempel : Om samma ljussignal upprepas 60 gånger per sekund står det för 60 Hz.

Horisontalfrekvens

Den tid det tar att avläsa en rad som binder ihop bildskärmens höger- och vänsterkant vågrätt kallas horisontalcykel. Dess omvända tal kallas horisontalfrekvens. Måttenhet: kHz.

Interlace (radsprång) och non-interlace (radavläsning)

Att visa de vågräta linjerna på skärmen uppifrån och ned i tur och ordning kallas radavläsning

(eng. non-interlace), medan metoden att visa först udda och sedan jämna linjer i tur och ordning kallas radsprång (eng. interlace). Non-interlacemetoden används i de flesta monitorer för att säkerställa en klar och tydlig bild. Interlace är samma metod som används i TV-apparater.

Plug & Play

Detta är en funktion som ger den högsta kvalitén på bildrutan för användaren, genom att den tillåter datorn och monitorn att utbyta information automatiskt. Denna monitor följer den internationella standarden VESA DDC för Plug & Play-funktionen.

Upplösning

Antalet vågräta och lodräta punkter som används för att sätta samman bilden på skärmen kallas

"upplösning". Detta antal visar hur exakt bilden återges. En hög upplösning är bra för att utföra många uppgifter på samma gång, eftersom mera bildinformation kan visas på skärmen..

Exempel : Om upplösningen är 2560 x 1600, betyder det att skärmen består av

2560 vågräta punkter (horisontell upplösning) och 1600 lodräta linjer (vertikal upplösning).

För bättre bild

1. Justera upplösning och bildfrekvens i Kontrollpanelen enligt beskrivningen nedan för att få den bästa bildkvaliteten. Ni kan få ojämn kvalitet på bilden på skärmen om inte den bästa bilden ställts in i TFT-LCD.

{

{

Upplösning: 2560 x 1600

Vertikal frekvens: 60 Hz

2. TFT-LCD skärmen är tillverkad med avancerad halvledarteknologi med en precision på 1 ppm

(en miljontedel). Men ibland kan pixlar av RÖD, GRÖN, BLÅ eller VIT färg verka alltför ljusstarka eller också kan några svarta pixlar ses. Detta beror inte på dålig kvalitet och du kan använda din produkt utan problem.

{

Till exempel är antalet TFT LCD-subpixlar i denna produkt 12.288.000.

3. När du rengör monitorns yta, använd en mjuk, torr trasa som innehåller en liten dos rengöringsmedel. Tryck inte med trasan mot LCD-ytan (själva bildområdet) utan torka mjukt och försiktigt. Om du trycker hårt kan du repa skärmen.

4. Om du tittar på samma skärmbild en längre stund, kan en kvardröjande bild eller suddighet förekomma.

Ändra läget till strömspar eller ställ in en skärmsläckare som rör skärmbilden när du lämnar bildskärmen en längre stund.

Företagsuppgifter och copyright

Upplysningar i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

Återgivning i alla former utan skriftligt tillstånd från Samsung Electronics Co., Ltd. är strängeligen förbjuden.

Samsung Electronics Co., Ltd. skall ej vara ersättningsansvariga för fel i denna text eller för skador i samband med eller till följd av att detta material görs tillgängligt, hur det fungerar eller hur det används.

Samsung är det registrerade varumärket för Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows och

Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation; VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken tillhöriga Video Electronics Standard Association; Namnet och logotypen E

NERGY STAR® är registrerade varumärken som tillhör USA:s miljöskyddsbyrå, Environmental

Protection Agency (EPA). Såsom en partner i ENERGY STAR®, har Samsung Electronics Co., Ltd. beslutat att denna produkt håller sig till ENERGY STAR®:s riktlinjer för energiutbyte. Alla övriga produktnamn som nämnts i denna text kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga sina respektive ägare.

PRODUKTINFORMATION (utan bildkvarhållning)

LCD-skärmar och TV-apparater kan drabbas av bildkvarhållning när man växlar från en bild till en annan, särskilt om en och samma bild visats en längre stund.

Denna guide är till för att demonstrera rätt användning av LCD-produkter i syfte att skydda dem från bildkvarhållning.

Garanti

Garantin täcker inte skador orsakade av kvarliggande bildfragment.

Bildskärmsbränning täcks inte av garantin.

Vad är bildkvarhållning?

Vid normal användning av en LCD-panel, förekommer inte pixelbildkvarhållning. Men om samma bild visas en lång tid, uppstår en smärre skillnad i elektrisk laddning mellan de båda elektroder som omger den flytande kristallen. Detta kan leda till att den flytande kristallen samlas i vissa skärmpartier. Därför stannar den förra bilden kvar trots byte till ny videobild. Alla skärmprodukter, inklusive LCD, kan drabbas av bildkvarhållning. Detta är ingen produktdefekt.

Följ förslagen nedan för att skydda din LCD från bildkvarhållning.

Ström av, skärmsläckare eller strömsparläge

Exempel) z

Stäng av strömmen när du använder ett stationärt mönster.

- Stäng av strömmen i 4 timmar efter 2

0 timmars användning

- Stäng av strömmen i 2 timmar efter 12 timmars användning z

Använd om möjligt skärmsläckare

- Enfärgad skärmsläckare eller rörlig bild rekommenderas. z

Ställ in bildskärmen så att den stängs av med PC:ns strömsparschema under bildskärmsegenskaper.

Förslag för specifika tillämpningar

Exempel) Flygplatser, transitstationer, börsmarknader, banker och kontrollsystem

Vi rekommenderar att du installerar ditt skärmsystem enligt nedan:

Visa information tillsammans med logotyp eller rörlig bildcykel.

Exempel) Cykel: Visa information i 1 timme följt av en Visa logotyp eller rörlig bild i 1 minut.

Ändra färginformation periodiskt (använd 2 olika färger).

Exempel) Rotera färginformation med 2 färger var 30:e minut.

Undvik att använda en kombination av tecken och bakgrundsfärg med stor skillnad i luminans.

Undvik att använda gråskala, som ofta orsakar bildkvarhållning. z

Undvik: Färger med stor skillnad i luminans (svart & vitt, grått)

Exempel) z

Rekommenderade inställningar: Klara färger med liten skillnad i luminans

- Ändra teckenfärg och bakgrundsfärg var 30:e minut

Exempel)

- Var 30:e minut, ändra tecken med rörelse.

Exempel)

Det bästa sättet att skydda din bildskärm mot bildkvarhållning är att ställa in din

PC eller system så att ett skärmsläckarprogram körs när du inte använder systemet.

Bildkvarhållning behöver inte förekomma när en LCD-panel används i normal drift.

Med normal drift menas videomönster som förändras fortlöpande. När LCD-panelen används under lång tid med ett fast mönster (-över 12 timmar-), kan det uppstå en smärre spänningsskillnad mellan elektroderna som använder sig av den flytande kristallen (LC) i en pixel. Spänningsskillnaden mellan elektroder ökar med tiden, vilket tvingar den flytande kristallen att ge efter. När detta inträffar kan den föregående bilden ses trots att mönstret har ändrats.

För att undvika detta måste den ansamlade spänningsskillnaden minskas.

Vår LCD-bildskärm uppfyller ISO13406-2 Pixelfel klass II.

Korrekt avfallshantering av produkten

(elektriska och elektroniska produkter) - Endast för Europa

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för

ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement