Samsung MM-D330 Bruksanvisningar

Samsung MM-D330 Bruksanvisningar
MM-D320
MM-D330
Micro Component Audio system
CD-/MP3-CD-/WMA-CD-/CD-R-/RW-uppspelning
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.
För att få en mer komplett tjänst, registrera produkten på
adressen
www.samsung.com/register
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 1
2011-3-14 9:15:14
Säkerhetsvarningar
SWE
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE TA BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN).
INGA DELAR INVÄNDIGT SOM GÅR ATT UTFÖRA SERVICE PÅ. ÖVERLÅT SERVICE ÅT KVALIFICERAD
SERVICEPERSONAL
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA INTE
Symbolen indikerar ”farlig spänning”
OBSERVERA : FÖR ATT
Den här symbolen hänvisar till
inuti produkten, vilket utgöra en risk för FÖRHINDRA ELEKTRISK KORTSLUTNING, viktiga anvisningar som medföljer
elektrisk kortslutning eller personskada. FÖR IN KONTAKTENS BREDA STIFT I
produkten.
DEN BREDA SKÅRAN OCH SE TILL ATT
FÖRA IN DEN HELT.
VARNING
• Minska risken för brand eller elektrisk stöt
genom att inte utsätta enheten för regn
eller fukt.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
KLASS 1 PRODUCTO
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
KLASS 1 LASERPRODUKT
OBSERVERA
• Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt och därför
skall inte föremål som innehåller vatten, exempelvis vaser,
placeras på apparaten.
• Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och
skall vara inkopplad under hela användningen.
• Apparaten ska alltid anslutas till ett jordat
växelströmsuttag.
• När du kopplar bort enheten från ström ska kontakten
dras ut från vägguttaget, därför ska väggkontakten vara
lättåtkomlig.
Den här CD-spelaren är klassificerad som en
KLASS 1 LASER-produkt.
Annan användning av kontroller, ändring av
prestanda eller procedurer än de som
specificerats här kan orsaka skadlig strålning.
OBSERVERA
• OSYNLIG LASERSTRÅLNING VID ÖPPNING
ELLER FÖRSTÖRDA SPÄRRAR, UNDVIK
EXPONERING AV STRÅLE.
Detta ingår(Se medföljande tillbehör nedan.)
POWER
DISPLAY
FUNCTION
CD
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
+50
MP3
-10
RDS PTY
DELETE
+30
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
MO/ST
FM-antenn
Bruksanvisning
EQ
VOL
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
Fjärrkontroll/batterier (AAA-storlek)
(optional)
• Bilder och illustrationer i den här bruksanvisningen erbjuds endast för referens och kan variera från faktiskt produktutseende.
• En administrationsavgift kan tillkomma om
a. en tekniker tillkallas och det inte fi nns något fel på produkten
(om du inte har läst den här bruksanvisningen)
b.du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte fi nns något fel på produkten
(om du inte har läst den här bruksanvisningen).
• Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
2
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 2
2011-3-14 9:15:15
Tack för att du har valt att köpa ett SAMSUNG
micro-compact system.
Innehåll
Ta dig tid att läsa de här anvisningarna.
Sedan kan du använda systemet med enkelhet
och utnyttja funktionerna fullt ut.
SWE
Säkerhetsvarningar............................................................................................................................................................................. . 2
Installera ditt Micro-Compact System
Frontpanelen............................................................................................................................................................................................. . 4
Övre panelen . .......................................................................................................................................................................................... . 4
Bakpanelen ............................................................................................................................................................................................. . 5
Fjärrkontroll................................................................................................................................................................................................ . 5
Var ska du installera ditt Micro-Compact System...................................................................................................................................... . 6
Ansluta systemet till en strömkälla............................................................................................................................................................. . 6
Sätta i batterier i fjärrkontrollen.................................................................................................................................................................. . 6
Ansluta högtalarna..................................................................................................................................................................................... . 6
Ansluta till en extern källa........................................................................................................................................................................... 7
Ansluta FM-antennen................................................................................................................................................................................ . 7
Visningsfunktion......................................................................................................................................................................................... 8
Ställa klockan............................................................................................................................................................................................. 8
CD/MP3/WMA-CD-Spelare
Spela upp CD/MP3/WMA-CD...................................................................................................................................................................
Välja ett spår.............................................................................................................................................................................................
Söka efter ett speciellt musikavsnitt på en CD...........................................................................................................................................
Funktion för att gå 10/50 spår framåt i tage .............................................................................................................................................
Upprepa ett eller alla spår på CD-skivor....................................................................................................................................................
Upprepad uppspelning A-B.......................................................................................................................................................................
Ange ordningen för CD-uppspelning.........................................................................................................................................................
Kontrollera eller ändra ordningen på CD-spår............................................................................................................................................
.9
.9
.10
.10
.11
.11
.11
.12
Usb
Spela upp på USB ................................................................................................................................................................................... .12
Använda höghastighetssökning................................................................................................................................................................. .12
Upprepa.................................................................................................................................................................................................... .13
Att ta bort en fil......................................................................................................................................................................................... .13
Välja ett spår från en USB-enhet............................................................................................................................................................... .13
Gå framåt följande 10/50 spår................................................................................................................................................................... .13
Söka en mapp i USB-enheten.................................................................................................................................................................. .13
Fininställning
Om RDS-sändning ................................................................................................................................................................................... .14
Om RDS-skärmfunktionen ....................................................................................................................................................................... .14
Visning av PTY (Programtyp) och funktionen PTY-SEARCH ..................................................................................................................... .15
Söka efter och lagra radiostationer . ......................................................................................................................................................... .16
Välja en lagrad station............................................................................................................................................................................... .17
Förbättra radiomottagningen.................................................................................................................................................................... .17
Övriga funktioner
nspelningsfunktion......................................................................................................................................................................................18
Inspelningshastighet................................................................................................................................................................................. .18
Timerfunktion............................................................................................................................................................................................. .19
Avbryta timern........................................................................................................................................................................................... .19
Mute-funktion............................................................................................................................................................................................ .20
Välja EQ-läge............................................................................................................................................................................................. .20
Power Bass-funktion................................................................................................................................................................................. .20
Ställa in systemet för automatisk frånkoppling........................................................................................................................................... .21
Ansluta hörlurarna..................................................................................................................................................................................... .21
Rekommendationer för användning
Säkerhetsföreskrifter.................................................................................................................................................................................. .22
Rengöra ditt Micro-Compact System........................................................................................................................................................ .22
Säkerhetsföreskrifter vid användning av CD-skivor.................................................................................................................................... .22
Innan du kontaktar support....................................................................................................................................................................... .23
Tekniska data............................................................................................................................................................................................ .24
Symboler
Viktigt
Obs
3
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 3
2011-3-14 9:15:16
Frontpanelen
SWE
6
1
5V
500mA
AUX IN
2
3
4
PHONES
5
1. WINDOW-SKÄRM
2. CD-FACK
3.usb-UTTAG
4. AUX IN -UTTAG
5. HHÖRLURSUTTAG
6. VOLYMKONTROLL-knapp
Övre panelen
1.
2.
3.
4.
5.
STRÖM-KNAPP
KNAPPEN USE REC
FUNKTIONSKNAPP
SÖKFUNKTIONSKNAPPAR/HOPPA ÖVER
MOTTAGNINGSLÄGE ELLER STOPPKNAPP
6. KNAPPEN SPELA/PAUS
7. SÖKFUNKTIONSKNAPPAR/HOPPA ÖVER
8. Knappen ÖPPNA/STÄNG
USB REC
1
2 3 4 5 6
7 8
4
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 4
2011-3-14 9:15:17
Bakpanelen
SWE
1. Högtalaranslutningar
2. ENDAST FÖR SERVICE
Endast för service.
(Det här uttaget är endast för
test, använd inte det)
3. Anslutning för FM-antennen
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 4
2
1
3
Fjärrkontroll
POWER
1
2
3
DISPLAY
6
7
8
9
10
11
12
13
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
4
5
FUNCTION
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
-10
RDS PTY
+50
MP3
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
14
MO/ST
EQ
VOL
TUNING /ALBUM
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
TUNING
MODE
15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
POWER
CD REC SPEED
DISPLAY
TIMER ON/OFF
REPEAT
MUTE
DELETE
8. Hoppa över och sök/
RDS PTY
9. Snabbspolning bakåt
10. STOP
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. Hoppa över och sök/
RDS DISPLAY
23. PAUSE
24. MP3 -10, +10, +50
25. REPEAT A-B
26. SLEEP
27. TIMER/CLOCK
28. CD/DISC SKIP*
29. USB REC
30. FUNCTION
SOUND
ENTER
VOLUME MO/ST
TUNING/ALBUM
TUNING MODE
VOLUME +
TUNING/ALBUM
EQ
PLAY
Snabbspolning framåt
** Den här produkten stöder inte DISK SKIP-funktionen med knappen som är markerad med [*].
5
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 5
2011-3-14 9:15:18
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
Var ska du installera ditt MicroCompact System
SWE
För att fullt utnyttja ditt nya Micro-Compact System ska du följa
installationsanvisningarna innan du ansluter enheten.
Installera systemet på en plan, stabil yta.
Sätt i eller byt fjärrkontrollens batterier i följande fall:
När du köper ditt Micro-Compact System
När du upptäcker att fjärrkontrollen inte längre fungerar som den ska
Placera aldrig den här enheten på en matta.
är du byter batterier ska du använda nya batterier och aldrig blanda
N
alkaliska batterier med manganbatterier.
Placera aldrig den här enheten utomhus.
ehåll ett mellanrum på 15 cm på systemets sidor och baksidan, i
B
ventilationssyfte.
Se till att du har tillräckligt med plats för att öppna cd-facket obehindrat.
lacera högtalarna på ett tillräckligt avstånd på vardera sida om sy
P
temet för att säkerställa bra stereoljud.
Rikta högtalarna mot det område där du hör dem.
1
2
F ör optimal prestanda, se till att båda högtalarna är placerade på lika stort
avstånd från golvet.
3
Placera din tumme på positionen som är markerad med
på
batterifackets lucka (på fjärrkontrollens baksida) och dra i pilens riktning.
Sätt i två batterier av typen AAA, LR03 eller motsvarande, med polerna
åt rätt håll:
+ på batteriet mot + i batterifacket
- på batteriet mot - i batterifacket
Stäng luckan genom att föra tillbaka den tills den klickar på plats.
Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid, så ska du
plocka bort batterierna för att förhindra korrosion.
Fjärrkontrollen kan användas med upp till ca 7 meters rak linje. Den kan
även användas i en horisontell vinkel på upp till 30° från fjärrkontrollens
sensor.
-
+
Ansluta systemet till en
strömkälla
Innan du kopplar in systemet till en strömkälla måste du kontrollera
spänningen.
1
2
Koppla in huvudströmmen i ett lämpligt uttag.
Tryck på knappen
System
(POWER) för att slå på ditt Micro-Compact
Ansluta högtalarna
Högtalarens anslutningar finns placerade på systemets
baksida.
Det finns två anslutningar i systemet:
vänster högtalare (markerad L)
höger högtalare (markerad R)
För att uppnå rätt ljudkvalitet ska du föra in
högtalaranslutningskablarna i systemets högtalaranslutningar.
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 8
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 8
6
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 6
2011-3-14 9:15:19
Ansluta till en extern källa
Ansluta FM-antennen
SWE
Så här ansluter du till en antenn av KOAXIAL TYP.
Anslutning till extern, analog komponent
Eksempel: Analoga signalkomponenter som video.
1. Anslut AUX IN-spelarens ljudingång till Audio Out på den
externa analoga komponenten.
USB REC
2. Tryck på knappen F (
Anslut en antenn på till FM-antennkontakten.
Koppla in kontakten på FM-antennen som medföljer i koaxialuttaget markerat
med FM på systemets baksida.
Följ instruktionerna som ges på sidan 16 för att fininställa en radiostation och
avgöra bästa position för antennen.
Om mottagningen är dålig måste du eventuellt installera en utomhusantenn.
För att göra detta ansluter du en FM-antenn för utomhusbruk till FM-uttaget
på systemets baksida med en koaxialkabel på (medföljer ej).
) för att välja ingången AUX.
Du kan välja AUX genom att trycka på knappen FUNCTION
(FUNKTION) på fjärrkontrollen.
ONLY FOR
SERVICE
FM-ANTENN (medföljer)
5V
500mA
SPEAKERS
OUT 8
5V
500mA
PHONES AUX IN PHONES
POWER
FUNCTION
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 8
DISPLAY
KOAXIALKABEL PÅ (medföljer ej)
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
-10
RDS PTY
+50
MP3
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
MO/ST
MO/ST
EQ
VOL
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
TUNING
MODE
MODE
7
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 7
2011-3-14 9:15:20
Ställa klockan
Visningsfunktion
SWE
Du kan visa alla tillgängliga funktioner på skärmen och justera
skärmens ljusstyrka.
Varje gång du trycker på och håller in knappen DISPLAY på
fjärrkontrollen ändras visningsläget enligt följande:
`` Demofunktionen
Samtliga funktioner som är tillgängliga i systemet visas på
frontpanelens skärm.
Ditt system är utrustat med en klocka som gör det möjligt för
dig att slå på och av systemet automatiskt.
Du ska ställa klockan:
När du har köpt ditt Micro-Compact System
Efter ett strömavbrott
Efter att du har kopplat från enheten
F ör varje steg har du några sekunder på dig att ställa in de alternativ
som krävs. Om du överskrider den här tiden måste du starta om igen.
`` Dimmerfunktionen
Dimmerfunktionen väljs och skärmen blir mörkare.
1
2
`` Display ON (Skärm PÅ)
Skärmen slås på.
3
`` Clock ON (Klocka PÅ)
Klockan som du ställde in visas.
4
POWER
DISPLAY
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
Tryck på TIMER/CLOCK två gånger.
Resultat: KLOCKAN visas.
Tryck på ENTER (
).
Resultat: Timräknaren blinkar.
För att...Tryck på knappen TUNING/ALBUM
Öka antalet timmar
Minska antalet timmar
FUNCTION
CD REC
SPEED
Slå på systemet genom att trycka på knappen POWER.
5
6
7
SLEEP
POWER
FUNCTION
När rätt tid visas trycker du på ENTER (
).
Resultat: Minuträknaren blinkar.
För att...Tryck
på knappen TUNING/ALBUM
CD REC
DISPLAY SPEED
Öka antalet minuter
Minska antalet minuter
När rätt tid visas trycker du på ENTER (
TIMER/CLOCK
Resultat: KlockanTIMER
startar och
visar tiden.
ON/OFF
REPEAT
MUTE
REPEATäven närREPEAT
u kan visa tiden,
D
du använder en annan funktione, genom
att trycka på POWER
TIMER/CLOCK en gång. FUNCTION
A-B
+50
Du kan också använda knapparna
eller
på huvudenheten
istället för knappen
TUNING/ALBUM
eller
i steg 4, 6.
MUTE
MP3
+50
MP3
-10
DELETE
+10
RDS DISPLAY
DISPLAY
RDS PTY
CD REC -10
+10
SPEED USB REC DISC SKIP
DELETE
RDSCDDISPLAY
TIMER
MP3-CD/CD
TIMER/CLOCK
MP3-CD/CD
ON/OFF
REPEAT
SOUND
).
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
A-B
RDS PTY
USB REC DISC SKIP
CD
TUNING /ALBUM
EQ
REPEAT
SOUND
A-B
TUNING /ALBUM
MUTE
-10
VOL
VOL
RDS PTY
VOL
SLEEP
DELETE
+50 EQ
MP3
+10
RDS DISPLAY
VOL
MP3-CD/CD
MO/ST
MO/ST
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
MODE
MODE
SOUND
MO/ST
TUNING /ALBUM
TUNING /ALBUM
EQ
TUNING
MODE
USB
REC
USB
REC
USBUSB
REC
REC
VOL
MO/ST
MO/ST
VOL
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
MODE
MODE
8
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 8
2011-3-14 9:15:22
CD REC
SPEED
DISPLAY
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
Spela upp CD/MP3/WMA-CD
TIMER/CLOCK
ON/OFF
REPEAT
USB REC
USBUSB
RECREC
USB
REC
REPEAT
A-B
Du kan spela upp cd-skivor på 12 eller 8 cm utan en adapter.
Den här enheten har utformats för att spela upp cd-skivor: musik-CD,
CD-R, CD-RW och MP3/WMA-CD.
Tvinga aldrig in en CD-skiva i facket när du öppnar och stänger skivfacket.
Tryck aldrig nedåt eller placera några föremål i facket.
Använd inte CD-skivor med oregelbunden form, exempelvis
hjärtformade eller åttakantiga former.
Spelarens prestanda kan försämras.
Var alltid varsam vid hanteringen med cd-skivor och läs vid behov avsnittet
”Säkerhetsföreskrifter vid användning av CD-skivor” på sidan 19.
1
2
3
4
Välj CD-funktionen genom att trycka på knappen POWER .
<CD/MP3/WMA-CD-uppspelningsskärm>
Sökindikator
Speltidsindikator
5
Justera volymen enligt önskemål på följande sätt.
Tryck på knappen för VOLYM på huvudenheten.
eller
Tryck på knappen för VOLYM+ eller – på fjärrkontrollen. Volymnivån kan
justeras i ordning (VOL MIN,VOL 1- VOL 29 och VOL MAX).
6
Huvudenhet:
Tryck på knappen PLAY/PAUSE
button.
Tryck på knappen PLAY/PAUSE(
) igen för att fortsätta spela upp
skivan.
7
Fjärrkontroll:
Tryck på knappen PAUSE( ) för att tillfälligt stoppa uppspelningen.
Tryck på knappen PLAY( ) för att fortsätta spela upp skivan.
Tryck på knappen STOP(
) när du är klar.
◆◆Om det inte finns någon CD-skiva isatt i SKIV-facket indikeras detta
med meddelandet “NO DISC (INGEN SKIVA)”.
◆◆ Tryck och håll in knappen ÖPPNA/STÄNG i 5 sekunder så visas
meddelandet ”LOCK” och facket går inte att öppna. På det här sättet
måste du trycka ned och hålla in knappen ÖPPNA/STÄNG en längre
stund tills “UNLOCK” visas och facket kan öppnas
◆◆Kvaliteten för MP3-/WMA-CD-uppspelningen kan variera beroende på
förhållanden för skivan som innehåller musikfiler eller förhållanden för
inspelningsenheten med vilken skivan skapades.
◆◆Om olika typer av filer eller onödiga mappar finns på samma skiva får
du problem med uppspelningen.
◆◆Håll facket stängt när du inte använder det, för att förhindra att damm
tränger in.
◆◆Du kan mata in eller ut en CD-skiva när radio-, usb- eller
hjälpfunktionen för källvalet väljs och när du trycker på knappen OPEN/
CLOSE ändras alla de andra funktionerna till MP3/CD-läge.
◆◆Maximalt 999 spår kan spelas upp per CD.
+50
MUTE
-10
RDS PTY
SWE
MP3
+10
DELETE
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
EQ
TUNING /ALBUM
Tryck på knappen Open/Close .
Resultat: Facket öppnas.
Placera skivan i facket, med etiketten på skivan riktad uppåt.
Stäng facket genom att trycka på knappen Open/Close igen.
Resultat: Uppspelningen startar automatiskt.
Det tar några sekunder för din CD-spelare för att skanna alla spåren
som är inspelade på en viss MP3/WMA-CD.
Det engelska namnet på spåret kan bara indikeras på skärmen om
det hämtas direkt från datorn eller om den inköpta MP3-/WMA-CDskivan är sorterad enligt titlar (katalog).
(Andra språk jämte engelskan kanske inte anges).
Det engelska namnet på spåret kanske inte anges beroende på
egenskaperna hos MP3-/WMA-CD-skivan.
SLEEP
5V
500mA
5V
500mA
PHONES AUX IN
AUX IN PHONES
VOL
VOL
TUNING /ALBUM
Välja ett
spår
MO/ST
TUNING
MODE
MO/ST
Du kan välja det spår du vill lyssna på när en skiva spelas upp.
Att spela upp föregående spår
Tryck på knappen
inom 3 sekunder efter att aktuellt spår har bö
jat spelas upp.
två gånger inom 3 sekunder efter att aktuellt
Tryck på knappen
spår har börjat spelas upp.
Att spela upp nästa spår
.
Tryck på
Att spela upp aktuellt spår
Tryck på knappen
inom 3 sekunder efter att aktuellt spår har
börjat spelas upp.
Spela upp ett spår du vill
POWER
FUNCTION
Tryck på
för att välja lämpligt antal gånger.
eller
◆◆Du kan även använda knapparna
CD REC
att välja ett spår.
DISPLAY
SPEED
eller
på fjärrkontrollen för
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
USB
REC
USBUSB
REC
REC
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
MP3
-10
RDS PTY
+50
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 9
MO/ST
EQ
VOL
TUNING /ALBUM
9
2011-3-14 9:15:25
TUNING
POWER
Söka efter ett
speciellt
CD REC
musikavsnitt
på
CDDISC SKIP
DISPLAY SPEED en
USB REC
Vad är WMA?
SWE
FUNCTION
WMA står för Windows Media Audio, en global standard för
ljudsignalskomprimering.
När du lyssnar på en cd-skiva kan du snabbtCDsöka efter ett
speciellt musikavsnitt på ett spår.
TIMER
Vad är MP3?
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
Att söka genom spår...Tryck på ...
MP3 står för MPEG1 Layer 3, en global standard för
ljudsignalskomprimering. Den använder digital komprimeringsteknik för
att komprimera originalljuddata med upp till 12 gånger utan försämrad
ljudkvalitet.
REPEAT
Framåt
Bakåt
REPEAT
A-B
+50
MUTEoch hålla ned
Du kan också trycka
eller MP3
för att autosöka spåren.
Filkompatibilitet
RDS PTY
Enheten spelar upp filer som skapats i MP3-format
(Mpeg1.Layer3) med *.mp3 som filtillägg, samt vissa WMAfiler med filtillägget .WMA kan inte spelas upp.
Uppspelning är omöjlig för MP2-filer eller 22KHz.
DTS-CD kan inte spelas upp.
-10
DELETE
på huvudenheten
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
Hur många MP3-filer kan en CD-R- eller CD-RW-skiva
spela in?
Maximal kapacitet för en CD-R- eller CD-RW-skiva är 680 MB.
Normalt sett har en MP3-fil en kapacitet på 4 MB, varför
omkring 170 filer kan spelas in på en enda skiva.
TUNING /ALBUM
EQ
Funktion för att gå 10/50 spår
framåt i taget
VOLknappen +10/-10/+50 under uppspelning
VOL
Tryck snabbt på
av en
cd-skiva och MP3/WMA-CD . Den hoppar 10/50 spår framåt
från det spår du spelar upp och fortsätter uppspelningen där.
Exempel 1: O
m du vill välja spår 48 under uppspelning av spår 5,
trycker du på knappen +10 fyra gånger och sedan
trycker du på knappen
TUNING /ALBUMtre gånger.
Angående uppspelning av CD-R/RW
MO/ST
TUNING
5 ➝15➝ 25 ➝ 35 ➝ 45 ➝ 46 ➝ 47 ➝ 48 MODE
I fall där det gäller en original-CD-R (inspelningsbar) som
spelats in med musik-CD-format, CD-RW (överskrivningsbar)
och redigerats av användaren, bearbetas uppspelningen på
respektive slutförd status. (Spelaren kanske inte kan spela
upp beroende på egenskaperna hos cd-skivan eller
inspelningsstatus).
CD-RW är något mindre reflekterande än CD, vilket gör att
de tar något längre tid att läsa.
Exempel 2: O
m du vill välja spår 58 under uppspelning av spår 5,
trycker du på knappen +50 en gång och sedan trycker
-10
-10
-10
-10
du på knappen
tre gånger.
-10
-10
-10
-10
5 ➝55➝ 56 ➝ 57 ➝+50
58
+50
Exempel 3: O
m du vill välja spår 5 under uppspelning av spår 48,
POWER
FUNCTION
FUNCTION
tryckerPOWER
du på knappen -10 fyra
gånger och sedan
trycker du på knappen
tre gånger.
CD REC
REC
CD
DISPLAY SPEED USB REC DISC
DISC SKIP
SKIP
DISPLAY
48 ➝38➝ 28 ➝ 18 ➝ 8 ➝SPEED
7➝ 6➝ 5
CD
-10
TIMER
-10
ON/OFF
TIMER/CLOCK
-10
REPEAT
+50
REPEAT
-10
A-B
+50
-10
MP3
+10
MUTE
RDS PTY
SLEEP
DELETE
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
EQ
10
VOL
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 10
VOL
2011-3-14 9:15:27
Ange ordningen för CD-uppspelning
Upprepa ett eller alla spår på
CD-skivor
SWE
Du kan upprepa oändligt:
Ett speciellt spår på en cd-skiva.
Alla spår på den valda cd-skivan.
1
2
(Den här funktionen är inte tillgänglig för MP3/WMA-CD.)
Du kan bestämma:
Tryck på knappen REPEAT.
Varje gång du trycker på knappen REPEAT så ändras upprepningsläget
enligt följande:
MP3: R TRK ➝ R DIR ➝ R DISC ➝ R RAN ➝ R OFF.
CD: R TRK ➝ R DISC ➝ R RAN ➝ R OFF.
Ordningen på det önskade spåret du vill lyssna på
påret du inte vill lyssna på
S
Du kan programmera upp till 24 spår.
Du måste stoppa cd-spelaren innan du väljer spår.
1
2
När du vill avbryta upprepningsfunktionen trycker du på knappen
REPEAT tills meddelandet R OFF visas.
POWER
REC upprepat.
skivan
◆◆R DISC : Spela upp helaCD
DISPLAY
USB REC DISC SKIP
SPEED
upp spår i slumpvis ordning. (Varje spår kan spelas upp
◆◆R RAN : Spelar
en gång.)
CD
upprepad
uppspelning. SLEEP
◆◆R OFF : Avbryter
TIMER
TIMER/CLOCK
3
4
A-B
MUTE
+50
MP3
-10
RDS PTY
5
6
REPEAT
DELETE
+10
RDS DISPLAY
Resultat: Följande indikeringar visas:
7
Välj önskat spår genom att trycka på knappen
eller
Tryck på knappen
för att gå tillbaka genom spåren.
Tryck på knappen
för att gå framåt genom spåren.
Tryck på knappen ENTER(
POWERoch visas
Resultat: Valet lagras
) för att bekräfta ditt val.
FUNCTION
.
För att välja andra spår upprepar du steg 3 till 4.
CD REC
att lyssnaUSB
på REC
spårmarkeringen
Tryck på SPELA
( ) förSPEED
DISPLAY
DISC SKIP i angiven
ordning.
CD
När du trycker på
knappenTIMER/CLOCK
en gång så stannar
TIMER
SLEEP cd-spelaren och om
igen så avbryts valet.
du trycker på knappen
ON/OFF
A-B
MUTE
TUNING /ALBUM
-10
RDS PTY
Du kan upprepa uppspelningen av ett visst angivet avsnitt på en CD.
VOL
Tryck på knappen REPEAT A-B i början av det önskade avsnittet.
'R A-' visas.
2
Tryck på knappen
REPEAT A-B i slutet av det önskade avsnittet.
POWER
FUNCTION
'R A-B' visas.
3
MO/STfunktionen REPEAT A-B, trycker
TUNINGdu på knappen
Om du vill avbryta
MODE
CD REC
REPEAT A-B igen.
TUNING /ALBUM
SOUND
EQ
+50
VOL
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
MP3
-10
RDS PTY
MO/ST
REPEAT
A-B
TUNING /ALBUM
VOL
ON/OFF
MUTE
RDS DISPLAY
TUNING
DISPLAY SPEED USB REC DISC SKIP
Punkt B kan inte ställas in förrän 5 sekunders
CD uppspelning har
förflutit från punkt A.
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
REPEAT
DELETE
+10
MP3-CD/CD
VOL
1
+50
MP3
EQ
Upprepad uppspelning A-B
MO/ST
:
facket eller slå av strömmen så avbryts
◆◆ Om du öppnar
REPEAT
REPEAT
ditt val.
MP3-CD/CD
SOUND
.
).
(01 = Programnr., -- -- = Spårnr. på skivan)
ON/OFF
REPEAT
Tryck på ENTER(
FUNCTION
◆◆R TRK : Repeterar uppspelningen av valt spår.
◆◆R DIR : Spela upp alla spår upprepat i en viss mapp.
Om cd-funktionen har valts stoppar du spelaren genom att trycka på
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 11
VOL
TUNING /ALBUM
EQ
VOL
11
2011-3-14 9:15:29
Kontrollera eller ändra ordningen på
CD-spår
SWE
Du kan kontrollera eller ändra ditt val för spåren när som helst.
1
2
Tryck på
en gång om du har börjat lyssna på det valda avsnittet.
/
/
) två gånger.
Tryck på ENTER(
Resultat: Följande indikeringar visas:
POWER
POWER
FUNCTION
FUNCTION
(CH = Kontroll, 01=Programnr.,
CD
CD REC
REC-- -- = Spårnr. på skivan)
DISPLAY
3
4
5
6
USB REC DISC SKIP
SPEED
DISCsåSKIP
SPEED USB REC
Om duDISPLAY
redan har programmerat
24 spår
visas C i stället för P
när du trycker på ENTER(
).
CD
CD
Tryck på ENTER(
) en eller flera gånger tills spåret som ska ändras visas.
TIMER
TIMER
Tryck på
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
SLEEP
SLEEP
eller
ON/OFF
ON/OFF för att välja ett annat spår.
REPEAT
Tryck på knappen
ENTER(
REPEAT
REPEAT
) för att bekräfta din ändring.
REPEAT
A-B
+50
-10
+10
Tryck på SPELA ( ) för att börjaA-Blyssna på det+50markerade avsnittet.
Resultat: Det första
valda spåret spelas upp. MP3
MUTE
RDS PTY
DELETE
RDS DISPLAY
Observera följande vid användning med USB.
issa externa USB-lagringsenheter kanske inte är kompatibla med den här
V
spelaren.
Med en extern hårddisk kan FAT-format spelas upp.
Med en hårddisk av typen USB 2.0 ska du ansluta till en separat
strömkälla. Om den inte ansluts till en separat strömkälla kanske den inte
fungerar korrekt.
Om minnet för en extern USB-lagringsenhet är uppdelad i flera delar kan
MP3-filer för endast den första hårddisken spelas upp.
DRM-använda filer kan inte spelas upp.
Digital Rights Management: Teknik och tjänst som skyddar behörighet och
intressen för ägare genom att inte tillåta obehörig användning av digitalt
innehåll.
Även om filnamnet slutar med .mp3, spelas inte filen upp om det faktiska
filformatet är MPEG layer 1 eller 2.
Använd inte ett USB-nav, eftersom det inte kan identifieras.
Upp till 15 tecken i MP3-/WMA-filnamnet visas.
Externa hårddiskar som är mindre än 160 GB stöds inte.
Fördröjning
är du väljer USB-funktion, kan läsningen av filen (READ-IN) ta flera minuter.
N
FUNCTION
När du spelar upp POWER
en USB-enhet kan det bli en
fördröjning då du ska
vidare till nästa spår, speciellt med HDD.
Användningstiden för den externa USB-lagringsenheten varierar, även när
de har samma kapacitet. CD REC
Om den externaDISPLAY
USB-lagringsenheten
endast
USB VER1.1 och
DISC SKIP
SPEED USB
REC stöder
åtkomsthastigheten är långsam kanske filen inte spelas upp korrekt.
CD
MP3-CD/CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
SOUND
TUNING /ALBUM
EQ
REPEAT
VOL
RDS PTY
DISPLAY
DELETE
CD REC
SPEED
+50
-10
MP3
FUNCTION
+10
RDS DISPLAY
USB REC DISC SKIP
MP3-CD/CD
MO/ST
TUNING /ALBUM
Spela upp USB
TUNING
MODE
Anslut den externa USB-lagringsenheten till spelaren.
Välj USB-funktion genom att trycka på knappen USB på fjärrkontrollen.
Att avbryta uppspelning
Att avbryta uppspelning
Tryck på knappen Stop (
ON/OFF
SOUND
POWER
POWER
REPEAT
POWER
TIMER/CLOCK
CD
SLEEP
EQ
TUNING /ALBUM FUNCTION
REPEAT
FUNCTION
FUNCTION
Använda höghastighetssökning
A-B
+50
Du kan spela upp MP3-/WMA-filer genom att ansluta till olika externa
USB-lagringsenheter, såsom USB-flashminnet eller hårddisken.
1
2
TIMER
AUX IN PHONES
PHONES
AUX IN
A-B
MUTE
POWER
VOL
5V
5V
500mA
500mA
REPEAT
) att avbryta uppspelningen.
Avlägsna USB-enheten
) igen så kan du sedan avlägsna
Tryck på knappen Stop (
USB-enheten på ett säkert sätt.
nslut inte en USB-laddningsenhet till USB-anslutningsporten på
A
spelaren, eftersom det kan orsaka skada på produkten.
MUTE
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
VOL
CDREC
REC
MP3
CD
CD
REC
DISCSKIP
SKIP
SPEED -10 USB
USBREC
REC DISC
DISC
SKIP
SPEED
SPEED
USB
REC
+10
VOL
CD till spelaren.
CD
CD
Innan du börjar! RDS
Anslut
externa USB-lagringsenheten
PTY denDELETE
RDS DISPLAY
Välj
USB-funktion
genom att använda
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP FUNCTION-knappen.
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF snabbt under uppspelning
ON/OFF
Du kan söka önskat ON/OFF
avsnitt
MP3-CD/CD
REPEAT
REPEAT
REPEAT
MO/ST
TUNING
/ALBUM
REPEAT
REPEAT
REPEAT
TUNING
MODE
MODE
A-B
+50
A-B
+50
+50
Tryck på knappen
,
. A-B
EQ
När somSOUND
helst MUTE
när du trycker
på
knappen kan
TUNING
/ALBUM
MP3 du söka bakåt eller
MUTE
MP3
MUTE
MP3
framåt snabbt och bekvämt.
-10
+10
-10
+10
-10
När du använder höghastighetsfunktionen
för+10
sökning finns inget ljud.
RDSPTY
PTY
RDS
PTY
RDS
VOL
VOL
SOUND
SOUND
SOUND
MO/ST
MO/ST
DELETE
DELETE
DELETE
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
TUNING
/ALBUM
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
DISPLAY
RDS
VOL
VOL
EQ
EQ
EQ
TUNING
TUNING
MODE
MODE
12
VOL
VOL
VOL
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 12
VOL
VOL
VOL
2011-3-14 9:15:32
Upprepa
Gå framåt följande 10/50 spår
Innan du börjar! Anslut den externa USB-lagringsenheten till spelaren.
Välj USB-funktion genom att använda FUNCTION-knappen.
Innan du börjar! Anslut den externa USB-lagringsenheten till spelaren.
Välj USB-funktion genom att använda FUNCTION-knappen.
Tryck på knappen REPEAT.
Varje gång du trycker på knappen REPEAT så ändras upprepningsläget
enligt följande:
R TRK ➝ R DIR ➝ R ALL ➝ R RAN ➝ R OFF.
Tryck på knappen +10 på fjärrkontrollen snabbt under uppspelning.
Exempel1: Om du vill välja spår 48 under uppspelning av spår
15, trycker du på knappen +10 tre gånger och sedan
tre gånger.
trycker du på knappen
När du vill avbryta
upprepningsfunktionen trycker
du på knappen
POWER
FUNCTION
REPEAT tills meddelandet R OFF visas.
15 ➝ 25 ➝ 35 ➝ 45 ➝ 46 ➝ 47 ➝ 48
◆◆R TRK: Repeterar uppspelningen av valt spår.
CD REC
upprepat i en viss mapp.
◆◆R DIR: Spela upp alla spår
DISPLAY
upp alla spår
SPEEDupprepat.
USB REC DISC SKIP
◆◆R ALL: Spelar
kan spelas upp en gång.)
◆◆R RAN: Spelar upp spåren i slumpvis ordning. (Varje spårCD
POWER
POWER
FUNCTION
upprepad uppspelning. FUNCTION
◆◆R OFF: Avbryter
Exempel 2: O
m du vill välja spår 58 under uppspelning av spår 5,
trycker du på knappen +50 en gång och sedan trycker
du på knappen
tre gånger.
-10
-10
-10
TIMER
TIMER/CLOCK
-10
-10
SLEEP
-10
CD
CD REC
REC
REPEAT SPEED
REPEATUSB
DISPLAY
DISPLAY
DISC SKIP
SKIP
SPEED
USB REC
REC DISC
CD
A-B
+50
POWER
FUNCTION
POWER
FUNCTION
POWER
FUNCTION
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
MUTE
MP3
ON/OFF
-10
+10
CDREC
REC
CD
REC
CD
REPEAT DELETE
REPEAT
DISPLAY
DISC
SKIP
SPEED
DISPLAY
DISC
SKIP
USBREC
REC RDS
SPEED
USB
REC
DISC
SKIP
RDSDISPLAY
PTY
DISPLAY
SPEED
USB
Att ta bort en fil
.
1
2
3
4
CD
CD
+50CD
A-B
MP3-CD/CD
TIMER
TIMER/CLOCK
TIMER
TIMER/CLOCK
MUTE
TIMER
Spela filen du vill
radera. TIMER/CLOCK
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
Tryck på knappen
DELETE. -10
-10
-10
5 ➝55➝ 56 ➝ 57 ➝ 58
ON/OFF
Du kan radera en fil på din USB-enhet.
+50
POWER
+50
➝ 8➝ 7
➝ 6➝ 5
48 ➝38➝ 28 ➝ 18TIMER
TIMER/CLOCK
TIMER
TIMER/CLOCK
ON/OFF
ON/OFF
-10
-10
-10
-10
REPEAT
REPEAT
EQ
TUNING /ALBUM
Tryck på knappen ENTER på A-B
fjärrkontrollen.
A-B
+50
A-B
+50
+50
VOL
RDSPTY
PTY
RDS
PTY
RDS
SOUND
POWER
RDS
RDS PTY
PTY
MP3
MP3
MP3
+10
+10
+10
VOL
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
DISPLAY
RDS
EQ
DELETE
DELETE
DELETE
TUNING /ALBUM
TUNING
VOL
EQ
EQ
EQ
MODE
TUNING /ALBUM
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
MO/ST
TUNING
Välja ett spår
från
CDREC
RECen USB-enhet
CD
REC
CD
MODE
DISPLAY SPEED
DISCSKIP
SKIP
SPEED USB
DISPLAY
DISC
SKIP
USBREC
REC DISC
SPEED
USB
REC
DISPLAY
Du kan välja en MP3-fil under uppspelning.
CD
CD
CD
Innan du börjar! Anslut den externa USB-lagringsenheten till spelaren.
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEPFUNCTION-knappen.
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER/CLOCK
SLEEP
VäljTIMER
USB-funktion
genom att använda
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
TUNING
TUNING
MODE
MODE
MODE
REPEAT
Om du vill gå till nästa/föregående
(spår), trycker du snabbt på knappen
,
.
A-B
+50
A-B
+50
A-B
+50
Den går till nästa/föregående fil inom mappen.
MUTE
MP3
MUTE
MP3
MUTE
MP3
Om du trycker på knappen
,
fler gånger än antalet filer i
mappen övergår den till nästa-10
mapp.
-10
+10
-10
+10
+10
RDSPTY
PTY
RDS
PTY
RDS
DELETE
DELETE
DELETE
CDMP3-CD/CD
REC
MP3-CD/CDUSB REC DISC SKIP
SPEED
CD
Du kan söka en mapp under uppspelning.
REPEAT
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
DISPLAY
RDS
REPEAT
Innan du börjar! Anslut den externa USB-lagringsenheten till spelaren.
Välj USB-funktion A-B
genom att använda
+50 FUNCTION-knappen.
VOL
VOL
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
REPEAT
REPEAT
+10
+10
FUNCTION
FUNCTION
RDS
RDS DISPLAY
DISPLAY
ON/OFF
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
/ALBUM
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
MO/ST
MO/ST
MO/ST
REPEAT
REPEAT
REPEAT
+50
+50
MP3
MP3
SOUND
EQ
TIMER/CLOCK
SLEEP
Söka snabbt
en mapp
SOUNDTIMER efter
EQ
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING /ALBUM
POWER
POWER
POWER
-10
-10
DELETE
DELETE
DISPLAY
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MO/ST
VOL
SOUND
SOUND
SOUND
A-B
A-B
MUTE
MUTE
SOUND
CD
CD
SLEEP
SLEEP
REPEAT
REPEAT
+50
,
på fjärrkontrollen
för att välja YES (JA).
Tryck på knappen
REPEATDELETE
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
RDS REPEAT
PTY
RDS DISPLAY
Den markerade
filen tasMP3-CD/CD
bort.
MUTE
MUTE
MUTE
FUNCTION
Exempel 3: O
m du vill välja spår 5 under uppspelning av spår 48,
CD
REC
REC
trycker du på CD
knappen
-10 fyra gånger och sedan
SKIP
SPEED USB
USB REC DISC
DISPLAY
DISPLAY
SKIP
trycker
du påSPEED
knappen RECtreDISC
gånger.
SLEEP
SLEEP
MP3
SLEEP
+10
◆◆The NTFS file system is not supported
-10
-10
-10
SWE
VOL
MP3 VOL
MUTE
1
-10
Tryck på knappen TUNING/ALBUM
2
TUNING
/ALBUM
När sökningen är klar ser
du mappnamnet.
TUNING
/ALBUM
MO/ST
TUNING
Spåret börjar
spelas upp. MP3-CD/CD
MO/ST
TUNING
MODE
MODE
för att gå tillRDS
föregående/nästa
PTY
DELETE mapp.
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
+10
eller
på fjärrkontrollen
RDS DISPLAY
EQ
VOL
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MO/ST
SOUND
SOUND
SOUND
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 13
VOL
VOL
VOL
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
/ALBUM
EQ
EQ
EQ
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
13
VOL
VOL
VOL
2011-3-14 9:15:36
Om RDS-sändning
SWE
Om RDS-skärmfunktionen
Den här enheten innehåller funktionen RDS (Radio Data System), som gör
det möjligt för diverse information, såsom sändningsstation, radiotext, tid
och 30 typer av program (nyheter, rock, klassiskt etc.) att tas emot från FM
RDS-stationen tillsammans med normal radiosignal.
Om läget för "PS-NAMN"
1
2
Tryck på knappen RDS DISPLAY för att välja önskat PS-NAMN.
PS NAME" appears on the display.
Om PS-information tas emot visas PS-namnet (BBC, AFO, NDR etc.) på
skärmen.
Om ingen PS-information tas emot visas FM-frekvensen.
3
Tryck på knappen ( ).
Ta emot FM-radio.
Se mottagningsmetod för radio på sidan 16.
FM och frekvens visas på skärmen
Visar namnet på sändningsstationen.
Press the RDS DISPLAY button to select the desired RDS mode.
Varje gång knappen trycks in ändras RDS-läget enligt följande.
PS NAME
RT
CT ven om knappen RDS DISPLAY är intryckt så säkerställer
Ä
mottagningen av PS-information att PS-namnet visas.
Aktuell FM-frekvens
Tryck på knappen RDS DISPLAY för att välja önskat RDS-läge.
Om 'RT'-läge
RDS kanske inte fungerar korrekt om stationen du lyssnar på inte
sänder RDS-signaler på rätt sätt eller om signalen är svag.
Beskrivning av RDS-funktioner
1. PTY(Programtyp) : Visar typ av program som sänds just nu
2. PS NAME(Programservicenamn) : Visar namnet på stationen och
innehåller 8 tecken.
Visar tecken som överförs från sändningsstationen.
Tryck på knappen RDS DISPLAY för att välja RT-LÄGE.
RT" visas på skärmen.
Om RT-informationen tas emot så visas den mottagna informationen på
skärmen.
Om RT-informationen tas emot så visas "NO RT" på skärmen.
3. RT(Radiotext) : Visar den text som sänds från stationen (om de
sänder någon) och innehåller max 64 tecken.
4. CT(Klocka) : Visar tiden från FM-frekvensen.
Vissa stationer kanske inte skickar PTY, RT eller CT, i så fall visas
inte den informationen.
Om CT (klocktid)
5. TA(Trafikmeddelanden) : Den här symbolen blinkar när det sänds
ett trafikmeddelande.
Ställ tiden för RDS-klockan.
För att välja CT-tid ställer du in RDS DISPLAY-knappen på CT-LÄGE.
POWER
DISPLAY
T-informationen tar upp till 2 minuter för att avkodas och klockan
C
visas därför inte direkt.
Om ingen CT-information tas emot så visas meddelandet "NO CT".
FUNCTION
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
-10
RDS PTY
+50
MP3
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
14
VOL
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 14
TUNING /ALBUM
EQ
VOL
2011-3-14 9:15:37
Visning av PTY (Programtyp) och funktionen
PTY-SEARCH
 PTY-informationen består av en identifieringssymbol, som hjälper FM-radion
att identifiera programtypen för varje FM-station.
 30 PTY-informationen nedan visas på skärmen genom att trycka på RDS
PTY-knappen.
SWE
Om PTY-SÖKNING
1
 Du kan avbryta sökningen när som helst under processen genom att trycka
på TUNING MODE under sökningen.
 Det är en tidsgräns för att utföra följande steg. Om inställningarna avbryts
innan de är slutförda måste du börja på steg 1 igen.
 Om du använder den primära fjärrkontrollen måste du även ha valt FM-station
med den primära fjärrkontrollen.
Display
Ta emot FM-radio.
Se mottagningsmetod för radio på sidan 16.
FM och frekvens visas på skärmen.
2
Tryck på knappen RDS PTY.
PTY-LÄGEN (NEWS, AFFAIRS etc.) visas på skärmen.
Tryck på knappen TUNING/ALBUM
eller
för att välja
önskat PTY-LÄGE.
Programtyp
NEWS
• Nyheter och rapportering
AFFAIRS
• Ämnen som aktuella händelser, dokumentärer, debatter och
analyser
INFO
• Information som utdelning och prognoser, kundinformation, medicinsk
information etc.
SPORT
• Sports
EDUCATE
• Utbildning
DRAMA
• Radioteater etc.
CULTURE
• Nationell eller lokal kultur inklusive religiösa problem,
samhällsvetenskap, språk, teater etc.
SCIENCE
• Naturvetenskap och teknik
VARIED
• Blandat, underhållsprogram (frågesport, spel), intervjuer, komedi,
satir etc.
POP M
• Popmusik
ROCK M
• Rockmusik
M.O.R.M
• M.O.R- Bekväm musik, ibland sångstämmor eller solo
LIGHT M
• Lättsam klassisk musik, instrumentalt och körmusik
CLASSICS
• Tyngre klassisk musik med orkester, som symfonier, kammarmusik
och opera
OTHER M
• Övrig musik - Jazz, R&B, country
WEATHER
• Väder
FINANCE
• Ekonomi
CHILDREN
• Barnprogram
SOCIAL
• Samhällsfrågor
RELIGION
• Religion
PHONE IN
• Ringa in
TRAVEL
• Resor
LEISURE
• Fritid
JAZZ
• Jazzmusik
COUNTRY
• Countrymusik
NATION M
• Inhemsk musik
OLDIES
• Gamla hits
FOLK M
• Folkmusik
DOCUMENT
• Dokumentär
Om stationen inte sänder någorn PTY-information, så visas 'NO
PTY' på skärmen.
När PTY-LÄGET väljs (PTY-LÄGET visas på skärmen), så trycker
du på PTY-KNAPPEN igen för att konvertera till PTYPOWER
POWER
FUNCTION
FUNCTION
SÖKNINGSLÄGET
och autosöka stationen
sekventiellt.
Om PTY-LÄGET som tas emot med autosökning överensstämmer
med det valda PTY-LÄGET så avbryts autosökningen och PTYCD REC
REC
SÖKNINGEN avslutas.CD
DISPLAY
TIMER
TIMER
USB REC
REC DISC SKIP
USB
CD
CD
SPEED
SPEED
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
SLEEP
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK med
SLEEP
m PTY-LÄGET
O
som överensstämmer
det valda PTY-LÄGET
ON/OFF
ON/OFF
med autosökning inte tas emot, så återgår den till första frekvensen i
början av PTY-SÖKNINGEN och autosökningen och PTY-SÖKNINGEN
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
upphör.
A-B
A-B
+50
+50
-10
-10
MP3
MP3
+10
+10
MUTE
MUTE
RDS PTY
PTY
RDS
DELETE
DELETE
RDS DISPLAY
DISPLAY
RDS
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
SOUND
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
VOL
MO/ST
EQ
EQ
VOL
VOL
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
MODE
15
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 15
2011-3-14 9:15:38
Söka efter och lagra radiostationer
SWE
Du kan lagra upp till:
15 FM-stationer
USB
USBREC
REC
REC
USB
1
2
Välj TUNER-funktion genom att trycka på FUNCTION på fjärrkontrollen.
3
Söka efter en
Slå på systemet genom att trycka på knappen POWER.
Förinställning
4
Tryck på TUNING MODE
6
7
Trycka på TUNING/ALBUM
eller
på fjärrkontrollen.
Justera volymen genom att:
Trycka på knappen för VOLYM på huvudenheten
eller
Trycka på knappe Volume + eller – på fjärrkontrollen.
Välj FM-stereo- eller monoläge genom att trycka på MO/ST.
Om du inte vill lagra radiostationen som hittades återgår du till steg 3
och söker efter en annan station.
Annars:
a Tryck på ENTER(
eller
b Tryck på
ALBUM
eller
programnummer.
c Tryck på ENTER(
8
FUNCTION
FUNCTION
FUNCTION
En eller flera gånger tills PRE XX visas.
Manuellt
En eller flera gånger tills MANUAL visas.
Välj den station som ska lagras genom att:
läddra genom frekvenser snabbare än vid manuell sökning, genom
B
att hålla ned knapparna TUNING/ALBUM
.
eller
5
POWER
POWER
POWER
CDREC
REC
CD
REC
CD
DISPLAY SPEED
DISCSKIP
SKIP
SPEED USB
DISPLAY
DISC
SKIP
USBREC
REC DISC
SPEED
USB
REC
DISPLAY
POWER
FUNCTION
CD
CD
CD
TIMER TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK SLEEP
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
CD
REC
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
DISPLAY SPEED USB REC DISC SKIP
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
CD
A-B
+50
A-B
+50
A-B
+50
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEPPHONES AUX IN
5V
500mA
5V
500mA
MUTE
MUTE
MUTE
ON/OFF
REPEAT
RDSPTY
PTY
RDS
RDS
PTY
MUTE
).
på huvudenheten eller tryck på TUNING/
på fjärrkontrollen för att tilldela ett
RDS PTY
SOUND
SOUND
SOUND
) för att lagra radiostationen.
AUX IN PHONES
-10
-10
-10
REPEAT
DELETEA-B
DELETE
DELETE
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
-10
DELETE
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
/ALBUM
MP3-CD/CD
MP3
MP3
MP3
+10
+10
+10
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
RDS
DISPLAY
+50
MP3
+10
RDS DISPLAY
EQ
EQ
EQ
Upprepa steg 3 till 7 för att lagra andra radiofrekvenser.
I fininställningsläge
I det manuella fininställningsläget kan du använda knappen
eller
på huvudenheten för att manuellt söka efter en
radiostation.
DTryck på knappen på huvudenheten under den automatiska
fininställningen eller på knappen STOP på fjärrkontrollen för att
avbryta den automatiska sökningen.
I förinställningsläget kan du använda knappen
eller
på huvudenheten för att manuellt söka efter en radiostation.
SOUND
VOL
VOL
VOL
VOL
TUNING /ALBUM
VOL
VOL
MO/ST
MO/ST
MO/ST
MO/ST
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
MO/ST
MO/ST
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
EQ
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
TUNING
TUNING
TUNING
TUNING
MODE
MODE
MODE
MODE
TUNING
TUNING
MODE
MODE
16
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 16
2011-3-14 9:15:40
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
+50
-10
MP3
+10
MUTE
Välja en lagrad station
RDS PTYradiomottagningen
DELETE
RDS DISPLAY
Förbättra
Du kan lyssna på en lagrad radiostation på följande sätt:
1
2
3
4
Slå på systemet genom att trycka på knappen POWER.
Välj TUNER-funktion genom att trycka på FUNCTION på fjärrkontrollen.
Tryck på knappen Tuning på fjärrkontrollen eller på huvudenheten tills
“PRE XX” visas
Tryck på knappen
för att FUNCTION
välja önskad station.
POWER eller
FUNCTION
POWER
POWER
FUNCTION
eller
Välj önskad station genom att trycka på
eller
på fjärrkontrollen.
TUNING/ALBUM
CDtas
REC
REC
CD
REC
Resultat: Önskad stationCD
nu emot.
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
DISC SKIP
SKIP
USB REC
REC DISC
USB
DISC
SKIP
USB
REC
CD
CD
SPEED
SPEED
SPEED
TIMER
TIMER
ON/OFF
ON/OFF
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
REPEAT
REPEAT
REPEAT
REPEAT
USBREC
USB
REC USB REC
RDS PTY
PTY
RDS
+50
+50
-10
-10
MP3
MP3
+10
+10
DELETE
DELETE
SOUND
TUNING /ALBUM
EQ
Om mottagningen från en viss FM-radiostation är dålig kan du trycka
på MO/ST. för att växla från stereo- till monoläge. Ljudkvaliteten
förbättras.
VOL
MO/ST
VOL
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
SLEEP
SLEEP
A-B
A-B
MUTE
MUTE
SWE
MP3-CD/CD
Du kan förbättra kvaliteten på radiomottagningen genom att:
Vrida FM-antennen
Testa positionerna på FM-antennerna innan du åtgärdar dem permanent
RDS DISPLAY
DISPLAY
RDS
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
SOUND
SOUND
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
VOL
VOL
MO/ST
EQ
EQ
VOL
VOL
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
MODE
MODE
17
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 17
2011-3-14 9:15:42
Inspelningsfunktion
SWE
`` Under CD-inspelning fungerar inte funktionen REPEAT (UPPREPA) och
den ställs automatiskt till OFF .
`` Du kan inte spela in från radion under sökning eller inte tillgängliga
frekvenser i läget Tuner.
`` Observera att om ingångsnivån ställs in för högt när musik spelas in
från en extern enhet genom AUX- och USB-kanalen kan det bli brus
i inspelningen. Om det är fallet ska du sänka den externa enhetens
volymnivå.
Du kan spela in ljud från CD:n, Radiosändningen eller ljud från externa
källor till USB-lagringsenheten.
1. Slå på systemet genom att trycka på knappen POWER.
2. Anslut den externa USB-lagringsenheten som du vill spela in till i
) på huvudenheten.
USB-uttaget (
3. Spela en skiva, justera radiofrekvensen eller anslut den
externa enheten till huvudenheten.
CD (Se sidan 9)
`` Tryck på knappen FUNCTION på huvudenheten för att välja
CD-funktionen.
`` Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att öppna skivfacket.
`` Lägg i CD:n och tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket.
USB
REC
USB
USB
REC
USBREC
RECUSB REC
`` Använd knapparna för val av cd ( [ eller ] ) för att välja önskad sång.
Tuner (Se sidan 16)
`` Tryck på knappen FUNCTION på huvudenheten för att välja
FM-funktionen.
Justera radiofrekvensen som du vill spela in.
``
Extern källa (Se sidan 7)
`` Anslut en extern komponent/MP3-spelare till huvudenheten.
`` Tryck på knappen FUNCTION för att välja ingången AUX.
POWER
FUNCTION
`` Spela en sång från den externa enheten.
4. Tryck på knappen USB REC för att starta inspelning.
DISPLAY
CD
TIMER
“FULL CD RECORDING” visas.
REPEAT
55
66
För
att stoppa inspelningen trycker du på knappen STOP ( @ )
och automatiskt skapas och sparas den som en MP3-fil.
För att avlägsna USB-enheten på ett säkert sätt trycker du en gång till på
knappen STOP (@)
◆◆Efter inspelningen skapas en mapp kallad "RECORDING "(CD), "CD
COPY "(MP3 CD), "TUNER RECORDING " eller "AUX RECORDING " i
enheten.
`` Koppla inte från USB-enheten eller AC-kabeln under inspelning eftersom
det kan skada filerna.
`` Om du kopplar från USB-enheten under inspelning, slås huvudenheten
av och du kanske inte kan ta bort den inspelade filen. Om detta är fallet
ska du ansluta USB-enheten till datorn och göra en säkerhetskopia av
USB-data på datorn och sedan formattera USB-enheten.
`` När USB-minnet inte är tillräckligt stort så visas meddelandet“NOT
ENOUGH MEMORY”.
`` Inspelningen fungerar om USB-enheten eller hårddisken är formaterad i
FAT-filsystemet. (NTFS-filsystem stöds ej.)
`` När du använder funktionen CD high speed search
(höghastighetssökning för CD) går det inte att spela in.
`` Inspelningstiden kan vara längre med vissa USB-enheter.
`` I programläge, kan du inte använda CD-inspelningsfunktionen. (Se sidan
12)
`` Under CD-inspelning fungerar inte funktionen EQ och den ställs
automatiskt till OFF.
SLEEP
REPEAT
A-B
Inspelningshastighet
MUTE
`` Om samma filnamn finns visas “STOP”"FILE EXISTED" och
funktionen avbryts.
`` “RECORDING” visas.
TIMER/CLOCK
ON/OFF
`` Om du spelar in MP3-skivan kopieras filen till USB-enheten totalt.
“STOP” “COPY XX”“COPY END” visas på TV:n. När
inspelningen är klar visas “STOP”.
Tuner/Extern källa
USB REC DISC SKIP
CD
`` “TRACK RECORDING” visas och CD-inspelning startar.
`` Tryck på och håll in knappen USB REC för att starta inspelningen av
alla spår på skivan.
CD REC
SPEED
-10
RDS PTY
+50
MP3
+10
DELETE
RDS DISPLAY
RDS PTY
Varje gång du trycker
på ochDELETE
håller in knappen RDS
CD DISPLAY
REC SPEED (CD
REC-HASTIGHET) på fjärrkontrollen ändras visningsläget enligt följande:
SPD x 1SPD x 4 MP3-CD/CD
◆◆När Tuner eller Extern enhet spelar in stöds inte
inspelningshastigheten.
SPD x 4 fungerar inte audioljudutgången.
SOUND
EQ
◆◆När du väljer
TUNING /ALBUM
POWER
VOL
DISPLAY
FUNCTION
VOL
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
ON/OFF
MO/ST
MO/ST
REPEAT
TIMER/CLOCK
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
REPEAT
A-B
MUTE
TUNING
TUNING
MODE
MODE
+50
MP3
-10
RDS PTY
SLEEP
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
18
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 18
SOUND
TUNING /ALBUM
EQ
2011-3-14 9:15:44
Timerfunktion
Timern gör det möjligt för dig att växla systemet på och av vid
vissa tidpunkter.
Om du inte längre vill att systemet ska kunna slås på eller av
automatiskt måste du stänga av timern.
¡¡Maximal timerinspelningstid är 5 timmar.
¡¡Om timerns på- och avslagningstider är samma så visas meddelandet
ERROR (FEL).
¡¡Om på- eller avslagningstiden är samma som tidstagningen av
inspelningen är endast på- eller avslagningstiden tillgänglig, och
inspelningstiden är inte tillgänglig.
eller
¡¡Du kan också använda knapparna
på
eller
i steg 5-9.
POWER TUNING/ALBUM FUNCTION
FUNCTION
huvudenheten istället för POWER
knappen
POWER
FUNCTION
Innan du ställer timers ska du kontrollera att den aktuella tiden är
korrekt.
För varje steg har du några sekunder på dig att ställa in de alternativ
som krävs. Om du överskrider den här tiden måste du starta om igen.
4
5
6
7
NR
TTryk på Timer/Clock tre gange for at få vist
TIME.
Ställ in timerns starttid.
eller
.
a Tryck på knapparna TUNING/ALBUM
).
b Tryck på ENTER(
Resultat: Minuträknaren blinkar.
c Tryck på knapparna TUNING/ALBUM
eller
.
d Tryck på ENTER(
).
Resultat: OFF visas i några sekunder, följt av angiven frånslagningstid och nu kan du ställa in timerns frånslagningstid.
9
REPEAT
REPEAT
REPEAT
TIMER
TIMER
ON/OFF
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
SOUND
SOUND
MUTE
MUTE
Mata in skivan.
USB
anslut USB.
RDSPTY
PTY
RDS
VOL
VOL
för att välja källan
Resultat: REC N visas och du kan trycka på knappen TUNING/ALBUM
eller
för att välja REC Y eller REC N och sedan trycka på knappen ENTER.
1).Om du väljer REC N avbryts inställningen tunertidtagningsinspelning även
om du redan har ställt in tunertidtagningsinspelning.
2). Om du väljer REC Y kan du ställa in tunertidtagningsinspelning.
a.Tryck på knappen ENTER(
).
Resultat: ON (PÅ) visas i några sekunder och du kan ställa in
påslagningstiden för tunertidtagningsinspelning.
).
b.Tryck på knappen ENTER(
Resultat: ON (PÅ) visas i några sekunder och du kan ställa in
avslagningstiden för timerinspelningen.
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
REPEAT
REPEAT
A-B
A-B
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
TUNING
DELETE
DELETE
MP3
MP3
MP3
+10
+10
+10
DISCSKIP
SKIP
DISC
RDS
DISPLAY
RDSCD
DISPLAY
CD
SLEEP
SLEEP
EQ
+50EQ
+50
MP3
MP3
+10
+10
RDSDISPLAY
DISPLAY
RDS
VOL
VOL
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
SOUND
SOUND
MO/ST
MO/ST
).
Tryck på knappen ENTER(
Resultat: CHK REC (Do you want to record (Vill du spela in)?) visas.
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
EQEQ
TUNING
TUNING
MODE
MODE
Avbryta timern
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
VOL
Efter att du har ställt timern så startar den automatiskt med
indikeringen TIMER på skärmen. Om du inte längre vill använda
REC
timern måste du stänga av den.
MO/ST
MO/ST
MO/ST
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
TUNING
/ALBUM
REC
TUNING
TUNING
TUNING
MODE
MODE
NR On/Off...
För att...Tryck på
Timer
MODE
Avbryta timern
En gång.
POWER
FUNCTION visas
NRinte längre.
Resultat:
Starta om timern DISPLAY
Två gånger.
visas igen.
Resultat:
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
RDS PTY
+50
MP3
-10
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 19
FUNCTION
FUNCTION
+50
+50
+50
A-B
A-B
A-B
-10-10
Måste du också...
CD/MP3 (compact disc)
SLEEP
SLEEP
SLEEP
REC -10
CDCDREC
-10
-10
DISPLAY SPEED
SPEED USB
USBREC
REC
DISPLAY
RDS
PTY
DELETE
RDS PTY
DELETE
).
FININSTÄLLNING (radio)
a Tryck på ENTER(
b Välj en förinställd station genom
eller
.
att trycka på knapparna TUNING/ALBUM
) .
REPEAT
REPEAT
REPEAT
för att justera volymnivån och
eller
Tryck på knapparna TUNING/ALBUM
som ska spelas upp när systemet slås på.
Tryck på knappen ENTER(
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
TIMER/CLOCK
MUTE
MUTE
MUTE
Ställ in timerns sluttidtid.
eller
.
a Tryck på knapparna TUNING/ALBUM
).
b Tryck på ENTER(
Resultat: Minuträknaren blinkar.
c Tryck på knapparna TUNING/ALBUM
eller
.
d Tryck på ENTER(
).
Resultat: V
OL XX visas, där XX korresponderar med redan angiven
volym.
eller
Tryck på TUNING/ALBUM
tryck på ENTER(
)
Resultat: Källan som ska väljas visas.
TIMER
TIMER
TIMER
ON/OFF
ON/OFF
POWER
POWER
).
Tryck på ENTER(
Resultat: O
N visas i några sekunder, följt av angiven påslagningstid
och nu kan du ställa in timerns påslagningstid.
Om du väljer...
8
USB
DISC SKIP
SKIP
USB REC
REC DISC
SKIP
USB
REC
CD
CD
USBREC
USB
REC USB REC
Slå på systemet genom att trycka på knappen POWER.
REC
1
2
3
CD
CD REC
REC
CD
REC
SPEED
SPEED
SPEED
DISPLAY
DISPLAY
DISPLAY
SWE
DELETE
MP3-CD/CD
+10
RDS DISPLAY
19
2011-3-14 9:15:47
Mute-funktion
Välja EQ-läge
POWER
POWER
SWE
FUNCTION
FUNCTION
Du kan slå av ljudet i ditt system tillfälligt.
Exempelvis: Du vill besvara ett telefonsamtal.
1
2
DISPLAY
DISPLAY
CDREC
REC
CD
SPEED
SPEED
DISCSKIP
SKIP
USBREC
REC DISC
USB
Tryck på MUTE.
Ditt Micro-Compact System är utrustat med en förinställd
equalizer som gör det möjligt för dig att välja lämpligaste
balans mellan diskant- och basfrekvenser, beroende på vilken
typ av musik du lyssnar på.
1
CD
CD
Välj...
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
För att slå på ljudet
igen trycker
du på MUTE
en gång till eller på
VOLYM-knapparna.
ON/OFF
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
MUTE
MUTE
RDS
RDSPTY
PTY
+50
+50
MP3
MP3
-10
-10
DELETE
DELETE
+10
+10
RDS
RDSDISPLAY
DISPLAY
MP3-CD/CD
MP3-CD/CD
Power Sound-funktion
SOUND
SOUND
EQ
EQ
TUNING
TUNING/ALBUM
/ALBUM
Ditt Compact-System är utrustat med funktionen för
PowerSound.
Funktionen för Power Sound förstärker basen och
förbättrar höga toner eller basen dubbelt så mycket för
VOL
VOL
VOL
dig som uppskattar
riktigt kraftfullt ljud. VOL
FUNCTION
POWER
FUNCTION
1
Tryck på knappen SOUND.
Resultat: “P BASS” visas.
2
DISPLAY
SKIP
SPEED USB
REC duDISC
MO/ST
TUNING
För att avbryta
den här funktionen
trycker
på
SOUND igen så visas
MO/ST
TUNING
MODE
MODE
“P OFF” i några sekunder.
CD
DISPLAY
TIMER
CD TUNING
REC /ALBUM
TUNING /ALBUM
SPEED USB REC DISC SKIP
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
DELETE
2
POWER SPEED USB REC FUNCTION
FUNCTION
DISPLAY
DISC SKIP
POWER
Ställ nivåerna för BASS (vänstra numret),
CD MIDDLE (mellersta
numret), TREBLE (högra numret).
TIMER
Tryck på knappen
ENTER
när du väljer U1SLEEP
B 0/U2 B 0/U3 B 0.
CDTIMER/CLOCK
REC
CD
REC
Resultat: BASS
-nivån (vänstra
blinkar.
DISPLAY
DISC SKIP
SPEED numret)
USB REC
ON/OFF
Tryck på knappen TUNING/ALBUM
eller
för att välja från -06 till 06.
CD
Tryck på knappen
ENTER. REPEAT
REPEAT
Resultat: MIDDLE-nivån (mellersta numret) blinkar.
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
A-B
+50 för att välja från -06
eller
Tryck på knappen
TUNING/ALBUM
till 06.
ON/OFF
MUTE
MP3
Tryck på knappen ENTER.
REPEAT (högra
REPEAT
Resultat: TREBLE-nivån
-10numret) blinkar.
+10
eller
för att välja från -06
Tryck på knappen TUNING/ALBUM
A-B
+50DISPLAY
till 06.
RDS PTY
DELETE
RDS
Tryck på knappen
MUTEENTER.
MP3
Resultat: inställning är slutförd.
-10
MP3-CD/CD
MP3
-10
RDS PTY
+50
För att ställa in...
OFF.......................... Normal balans (linjär)
RANCHA.................. Balans passande Rancha-musik.
SAMBA..................... Balans passande Sambamusik.
CUMBIA................... Balans passande Cumbia-musik.
HABANA.................. Balans passande Habana-musik.
BOOM BA................ Balans passande Boom Ba-musik.
REGGAE.................. Balans passande Reggaemusik.
PARTY...................... Balans passande Partymusik.
POP.......................... Balans passande Popmusik.
HIPHOP.................... Balans passande HipHop-musik.
ROCK....................... Balans passande Rockmusik.
JAZZ......................... Balans passande Jazzmusik.
CLASS..................... Balans passande Klassmusik.
FLAT......................... Balans passande Flat Music
STA+EQ................... Balans passande Stadiummusik.
DYN+S........................Balans passande Dynamic Spot-musik.
MP3+.......................
Balans passande förbättrad MP3-musik.
POWER
FUNCTION
VIR+S....................... Balans passande Virtuell musik.
U1 B 0.........................Balans passande läget Användare 1-musik.
U2 B 0.........................Balans passande läget Användare 2-musik.
CDpassande
REC
U3 B 0.........................Balans
läget Användare 3-musik.
REPEAT
REPEAT
A-B
A-B
Tryck på knappen EQ tills alternativet som krävs är valt.
RDS PTY
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
SOUND
VOL
SOUND
TUNING /ALBUM
TUNING
/ALBUM
MP3-CD/CD
TUNING /ALBUM
RDS DISPLAY
EQ
EQ
VOL
EQ
VOL
VOL
DELETE
+10
VOL
MO/ST
TUNING /ALBUM
VOL
TUNING
MODE
TUNING /ALBUM
MO/ST
TUNING /ALBUM
TUNING
MODE
MO/ST in fungerar inte funktionen EQ
TUNING
`` När en CD spelas
och EQ går
MODE
automatiskt till läget "OFF (AV)".
`` Om du inte trycker på någon knapp inom 8 sekunder avbryts
inställningen automatiskt och föregående inställning sparas.
20
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 20
2011-3-14 9:15:49
Ställa in systemet för automatisk
frånkoppling
När du lyssnar på musik kan du ställa in systemet på
automatisk frånkoppling.
Exempelvis: Du vill kanske somna till musik.
1
2
Tryck på SLEEP.
Resultat: uppspelningen startar och följande indikeringar visas:
Du kan ansluta hörlurar till ditt Micro-Compact System så att
du kan lyssna på musik eller radio utan att störa andra
personer i rummet. Hörlurarna måste ha ett uttag på 3.5ø eller
en lämplig adapter.
SWE
Anslut hörlurarna till uttaget PHONES på huvudenheten.
Resultat: Högtalarna används inte längre för utgående ljud.
Förlängd användning av hörlurar med hög volym kan skada hörseln.
90MIN
Tryck på SLEEP en eller flera gånger för att indikera hur länge systemet
ska fortsätta spela upp innan det ska stängas av:
3
Ansluta hörlurarna
Du kan när som helst göra följande:
Kontrollera återstående tid genom att trycka på SLEEP
Ändra återstående tid genom att upprepa steg 1 och 2
5V
500mA
AUX IN
PHONES
För att avbryta POWER
funktionen SLEEP trycker du
på SLEEP en eller flera
FUNCTION
gånger tills SLPOFF visas.
DISPLAY
CD REC
SPEED
USB REC DISC SKIP
CD
TIMER
TIMER/CLOCK
SLEEP
ON/OFF
REPEAT
REPEAT
A-B
MUTE
MP3
-10
RDS PTY
+50
DELETE
+10
RDS DISPLAY
MP3-CD/CD
SOUND
TUNING /ALBUM
VOL
MO/ST
MO/ST
EQ
VOL
TUNING
TUNING /ALBUM
/ALBUM
TUNING
TUNING
MODE
MODE
21
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 21
2011-3-14 9:15:49
Rengöra ditt Micro-Compact
System
Säkerhetsföreskrifter
SWE
Följande diagram visar vilka säkerhetsföreskrifter som ska
vidtas när du använder eller flyttar ditt Micro-Compact System.
För att erhålla bästa möjliga resultat från ditt Micro-Compact
System måste du rengöra följande delar regelbundet.
Den yttre kåpan
CD-spelaren
oppla alltid ur systemet ur vägguttaget.
K
Före rengöring
Om du inte ska använda den under en längre tid
-
Omgivande användarförhållanden.
Omgivande temperatur 5°C-35°C
Fuktnivå
10-75%
-
-
+
Utsätt inte enheten för direkt sol eller
andra värmekällor.
Detta kan leda till överhettning av
enheten.
-
+
Placera inte krukor eller vaser ovanpå
enheten. Fukt som tränger in i
enheten kan leda till farliga elektriska
kortslutningar och kan orsaka skada
på utrustningen. I så fall ska du
omedelbart koppla från kontakten ur
vägguttaget.
Yttre kåpa
Rengör den yttre kåpan regelbundet med en mjuk trasa och ett lätt
rengöringsmedel. Använd inga slipmedel, vätskor eller spraymedelsrengörare.
Låt aldrig några vätskor tränga in i systemet.
+
+
Vid åskväder ska enheten
omedelbart kopplas ur vägguttaget.
Blixtnedslag kan skada enheten.
CD-spelare
1
Innan du spelar upp en CD-skiva ska du rengöra den med en speciell
CD-rengöringsvätska. Använd inte samma rengöringsmedel som för
vinylskivor.
Torka skivan ren från mitten och utåt.
2
Rengör spelaren regelbundet med en speciell rengöringsskiva (finns att
köpa hos din lokala återförsäljare).
Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid, så ska du
plocka bort batterierna för att förhindra korrosion.
Trots att ditt system är mycket slittåligt ska det inte användas i en
alltför dammig miljö eller utsättas för kortslutningar eller extrem värme
(nära värmeaggregat eller i direkt solljus etc.).
Om enheten utsänder en obekväm lukt när den används ska du
koppla från den från strömkällan och kontakta support.
Säkerhetsföreskrifter vid
användning av CD-skivor
VOLUME
UP
antera dina CD-skivor med omsorg. Håll dem alltid i kanterna för att undvika att
H
lämna fingeravtryck på den blanka ytan.
är du är klar med uppspelningen av en CD-skiva ska du alltid lägga tillbaka den i
N
fodralet.
DOWN
Klistra inte papper eller självhäftande tejp på skivorna och skriv inte på etiketten.
Rengör dem med en trasa som är avsedd för det syftet.
F örvara dina CD-skivor på en ren plats, där de inte utsätts för direkt solljus och inte
utsätts för höga temperaturer.
Avlägsna batterierna från
fjärrkontrollen, om den inte ska
användas under en längre tid.
Läckande batterier kan orsaka allvarlig
skada på fjärrkontrollen.
När du använder hörlurar ska du vara
försiktig så du inte lyssnar på för hög
volym.
Utökad användning av hörlurar på
hög volym leder till hörselskador.
-
Placera inga tunga föremål på
strömsladden. Skada på strömsladden
kan leda till skada på utrustningen
(brandrisk) och kan orsaka elektrisk
kortslutning.
Använd alltid CD-skivor med markeringen
COMPACT
DIGITAL AUDIO
.
+
Avlägsna inga paneler på utrustningen.
Enheten innehåller livekomponenter
invändigt, vilket kan leda till elektrisk
kortslutning.
22
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 22
2011-3-14 9:15:52
Innan du kontaktar support
SWE
Det tar lite tid att bekanta sig med en ny utrustning.
Om du har några av problemen som anges nedan ska du prova de lösningar som ges. De kan spara både tid och det
obekväma i onödiga servicesamtal.
Om riktlinjerna ovan inte gör det möjligt för dig att lösa problemet ska du notera följande:
Modell och serienummer, som normalt finns angivet på systemets baksida
Garantiinformation
En klar beskrivning av problemet
Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller SAMSUNG:s kundsupport.
Problem
A
L Systemet fungerar inte
L
M
Ä
N
T Det finns inget ljud
Timern fungerar inte
Kontroller/förklaring
• Huvudledningen är inte korrekt inkopplad i vägguttaget eller så är vägguttaget inte
påslaget.
• Fjärrkontrollens batterier behöver bytas ut eller så har de blivit felvända.
• Knappen POWER är inte intryckt.
• Volymen har helt vridits ned helt.
• Rätt funktion (TUNER, MP3/CD, USB, AUX) har inte valts.
• Du har anslutet en uppsättning hörlurar.
• Högtalarkablarna har kopplats ur.
• MUTE-knappen har tryckts in.
• Timern har stoppats genom att trycka på TIMER ON/OFF.
Om enheten inte fungerar trots • Tryck på knappen STOP på huvudenheten i 5 sekunder när ‘NO DISC (INGEN
åtgärderna ovan ska du läsa
SKIVA)’ visas så återgår den till originalläge (RESET)
nedan.
CD
/ CD-spelaren börjar inte spela
MP3
I
CD
R Mottagningen är dålig eller det
A går inte att ta emot några
D radiostationer alls
I
O
• CD-funktionen har inte valts.
• Skivan har matats in med framsidan nedåt eller är smutsig eller repig.
• Laserhuvudet är smutsigt eller dammigt.
• Systemet har inte installerats på en plan, horisontell yta.
• Det har bildats kondens i spelaren; låt systemet stå på en varm och luftig plats i
minst en timme.
• TUNER-funktionen har inte valts.
• Radiofrekvensen har inte valts.
• Antennen har kopplats ur eller är inte rätt riktad. Vrid den tills du hittar bästa
orienteringen.
• Du är i en byggnad som hindrar radiovågor; du måste använda en utomhusantenn.
23
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 23
2011-3-14 9:15:52
Tekniska data
SWE
SAMSUNG strävar efter att hela tiden förbättra produkterna. Både designspecifikationer och de här
användaranvisningarna kan därför ändras utan föregående meddelande.
radio
FM
Signal/brus-förhållande
Känslighet
Total harmoniförvridning
62 dB
10 dB
0,4 %
CD-SPELARE
Kapacitet Frekvensområde
Signal/brus-förhållande
Osäkerhet
Kanaldelning
Skivstorlekar
1 skiva
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
90 dB (at 1 KHz) med filter
0,1 % (at 1 KHz)
75 dB
Diameter: 120 eller 80 mm. Tjocklek: 1,2 mm
FÖRSTÄRKARE
Utgående effekt
Främre högtalare (8 Ω)(MM-D320)
Främre högtalare (8 Ω)(MM-D330)
Kanaldelning
Signal/brus-förhållande
10 Watt/CH x2 RMS,IEC (total harmonisk osäkerhet: 10 %)
35 Watt/CH x2 RMS,IEC (total harmonisk osäkerhet: 10 %)
60 dB
70 dB
ALLMÄNT
Mått
Vikt
200 (B) x 142 (H) x 207 (D) mm
1.78 Kg
*: Nominell specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande
- Vikt och mått är ungefärliga.
- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- För strömtillförsel och energiförbrukning, se bifogad etikett på produkten.
24
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 24
2011-3-14 9:15:53
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
SWE
Area
Contact Center 
` North America
Canada
Mexico
U.S.A
Web Site
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
` Europe
Albania
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 25
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Kazakhstan
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
India
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
-
` Asia Pacific
Japan
Malaysia
www.samsung.com
Web Site
` CIS
Indonesia
www.samsung.com
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Contact Center 
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
` Middle East
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
` Africa
Nigeria
South Africa
2011-3-14 9:15:53
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt
inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar
i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de
gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan
dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från
annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska
produkter)
(Gäller inom EU och övriga Europa med separata batteriinsamlingssystem)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex.
laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande
av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var
och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
AH68-02346E(REV 0.0)
MM-D330-XEE-SWE-20110311.indd 26
2011-3-14 9:15:54
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement