Samsung MM-E320 Bruksanvisningar

Samsung MM-E320 Bruksanvisningar
MM-E320
MM-E330
Micro Component Audio system
CD-/MP3-CD-/WMA-CD-/CD-R-/RW-uppspelning
bruksanvisning
Föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har köpt den här produkten från
Samsung.
För att få en mer komplett tjänst, registrera
produkten på adressen
www.samsung.com/register
AH68-02669-MM-E320_E330-SWE-0826-00.indd 1
2013-9-11 19:10:13
Säkerhetsvarningar
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE TA BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN).
INGA DELAR INVÄNDIGT SOM GÅR ATT UTFÖRA SERVICE PÅ. ÖVERLÅT SERVICE ÅT KVALIFICERAD
SERVICEPERSONAL.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖTÖPPNA INTE
Symbolen indikerar ”farlig spänning” inuti
produkten, vilket utgöra en risk för elektrisk
kortslutning eller personskada.
OBSERVERA : FÖR ATT FÖRHINDRA
ELEKTRISK KORTSLUTNING, FÖR IN KONTAKTENS
BREDA STIFT I DEN BREDA SKÅRAN OCH SE TILL
ATT FÖRA IN DEN HELT.
VARNING
●● Minska risken för brand eller elektrisk
stöt genom att inte utsätta enheten för
regn eller fukt.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
Den här symbolen hänvisar till viktiga
anvisningar som medföljer produkten.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
KLASS 1 LASERPRODUKT
OBSERVERA
●● Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt
och därför skall inte föremål som innehåller vatten, exempelvis vaser, placeras på apparaten.
●● Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och skall vara inkopplad under hela
användningen.
●● Apparaten ska alltid anslutas till ett jordat
växelströmsuttag.
●● När du kopplar bort enheten från ström ska
kontakten dras ut från vägguttaget, därför ska
väggkontakten vara lättåtkomlig.
2
Den här CD-spelaren är klassificerad som en KLASS 1
LASER-produkt.
Annan användning av kontroller, ändring av prestanda
eller procedurer än de som specificerats här kan
orsaka skadlig strålning.
OBSERVERA
●● OSYNLIG LASERSTRÅLNING VID ÖPPNING ELLER
FÖRSTÖRDA SPÄRRAR, UNDVIK EXPONERING AV
STRÅLE.
Svenska
AH68-02669-MM-E320_E330-SWE-0826-00.indd 2
2013-9-11 19:10:14
Säkerhetsanvisningar
Hantera och förvara skivor
• Kontrollera
att strömuttaget i ditt hem överensstämmer
Om det blir fingeravtryck eller smuts på skivan ska du
med märketiketten som finns på baksidan av din produkt. rengöra den med ett milt rengöringsmedel utspätt med vat• Installera spelaren horisontellt på ett lämpligt
ten och torka den med en mjuk trasa.
underlag (möbel) med tillräckligt ventilation
• Under rengöring torkar du försiktigt inifrån och utåt på skivan
sutrymme runt om (7,5-10 cm).
• Det kan bildas kondens om varm luft kommer i kontakt med
• Placera inte produkten på högtalare eller annan
utrustning där den kan bli varm.
kalla delar inuti produkten. Om det blir kondens inuti produk
Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är täckta.
ten kanske den inte fungerar som den ska. Om detta inträf
• Placera inget ovanpå produkten.
far ska du ta ur skivan och låta produkten vara påslagen i
• Kontrollera att skivfacket är tomt innan du flyttar produk
1-2 timmar.
ten.
• För att helt koppla produkten från ström måste
du ta ur kontakten ur vägguttaget, speciellt om
enheten inte ska användas under en längre period.
Skivtyper och skivformat
• Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur
Den
här produkten stöder inte säkra mediafiler (DRM).
vägguttaget. Blixtnedslag kan skada enheten.
• Utsätt inte produkten för direkt sol eller andra
värmekällor. Detta kan leda till överhettning och
CD-R-skivor
felfunktion för enheten.
• Vissa CD-R-skivor kanske inte kan spelas beroende på
• Skydda produkten från fukt (t.ex. vaser), extrem
hetta (t.ex. brasor) och utrustning som har starka
vilken inspelningsenhet som användes (CD-spelare eller
magnetiska eller elektriska fält (t.ex. högtalare).
PC) och skivans skick.
• Dra ur kontakten ur vägguttaget om produkten
• Använd en CD-R-skiva på 650 MB/74 minuter.
får ett tekniskt fel.
Använd inte CD-R-skivor över 700MB/80 minuter,
• Produkten är inte avsedd för industriell användning.
eftersom de kanske inte kan spelas upp.
Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.
• Viss CD-RW(Rewritable)-media kanske inte kan
• Det kan uppstå kondens om produkten eller ski
spelas.
van har förvarats i låga temperaturer. Om produk
ten transporteras under vintern ska du vänta
• Endast CD-R-skivor som har stängts korrekt kan spelas
cirka 2 timmar innan du använder den, för att
upp fullt ut. Om sessionen är stängd men skivan är
den ska uppnå rumstemperatur.
öppen kanske du inte kan spela skivan fullt ut.
• Batterierna som används med den här produkten
innehåller kemikalier som är skadliga för miljön.
CD-R MP3-skivor
Släng inte batterierna i hushållssoporna.
• Behåll ett mellanrum på 15 cm på systemets sidor
•Det går bara att spela upp CD-R-skivor med MP3och baksidan, i ventilationssyfte.
filer inspelade med formaten ISO 9660 eller Joliet.
• Placera högtalarna på ett tillräckligt avstånd på vardera
MP3-filnamnet
ska inte innehålla några mellanslag
•
sida om sytemet för att säkerställa bra stereoljud.
eller specialtecken (. = +).
• Rikta högtalarna mot det område där du hör dem.
• Använd skivor som är inspelade med en
Att observera angående hantering och
förvaring av skivor
Små repor på skivan kan försämra ljud- och bildkvalitet
eller orsaka hopp.
Var försiktig när du hanterar skivor så att de inte repas.
Hålla i skivorna
Rör inte den sida av skivan som spelas.
Håll i skivan i kanterna så att det inte blir några fingeravtryck på ytan.
●● Klistra inte papper eller tejp på skivan.
●●
●●
Skivförvaring
●● Förvara inte i direkt solljus
●● Förvaras på en sval, ventilerad plats
●● Förvaras i en ren skyddsficka.
komprimerings-/dekomprimeringsdatahastighet på
mer än 128 Kbps.
• Endast filer med filtilläggen “.mp3” och “.MP3” kan
spelas.
• Endast en konsekutivt skriven multisessionskiva kan
spelas. Om det finns ett tomt segment i
Multisessionsdisk, skivan kan bara spelas upp till
det tomma segmentet
• Om skivan inte är stängd kommer det att ta längre
tid att börja uppspelningen och alla inspelade filer
kanske inte kan spelas.
• Filer som är kodade i VBR-format (Variable Bit Rate),
t.ex. filer som är kodade i både låg bithastighet och
hög bithastighet (t.ex., 32 Kbps - 320 Kbps) kan
överhopp av ljud uppstå under uppspelning.
• Maximalt 999 spår kan spelas upp per CD.
Förvaras upprätt.
●● Se till att skivan inte blir smutsig.
●● Lägg inte i spruckna eller repade skivor.
Svenska
AH68-02669-MM-E320_E330-SWE-0826-00.indd 3
3
2013-9-11 19:10:14
Innehåll
Tack för att du har valt att köpa ett SAMSUNG micro-compact system.
Ta dig tid att läsa de här anvisningarna.Sedan kan du använda systemet med enkelhet och utnyttja
funktionerna fullt ut.
Säkerhetsvarningar..........................2
Säkerhetsanvisningar.......................3
Att observera angående hantering
och förvaring av skivor.......................3
Skivtyper och skivformat . ................3
Tillbehör............................................4
Symboler........................................4
Beskrivning.......................................5
Främre/övre panel..........................5
Bakpanel........................................5
Fjärrkontroll.......................................6
Installera batterierna i fjärrkontrollen....6
CD/MP3/WMA-CD-spelare..............7
Välja ett spår.....................................7
Upprepa ett eller alla spår på CD-skivor...8
Söka efter ett speciellt musikavsnitt
på en CD...........................................8
10 Hoppa över spår..........................8
CD-programmering..........................8
Kontrollera och redigera
programmerade spår........................8
Spela upp på USB . ..........................9
Välja ett spår från en USB-enhet ...9
Söka snabbt effer en mapp............9
Använda höghastighetssökning......9
Upprepa.........................................9
10 Hoppa över spår.......................9
Lyssna på radio..............................10
Välja en lagrad station.....................10
Om RDS-sändning...................... 10
Om RDS-skärmfunktionen.............10
Visning av PTY (Programtyp) och
funktionen PTY-SEARCH...............11
Inställning av klocka................... 11
Tidsinställnings-funktion............ 12
Annullering av Timern................ 12
Inspelningsfunktion.................... 13
Välja EQ-läge.............................. 13
Felsökning......................................14
Specifikationer............................ 15
Tillbehör
Se medföljande tillbehör nedan.
Symboler
FM-antenn
Bruksanvisning
Fjärrkontroll/
batterier (AAA-storlek)
Viktigt
Obs
• Bilder och illustrationer i den här bruksanvisningen erbjuds endast för referens och kan variera från faktiskt produktutseende.
• En administrationsavgift kan tillkomma om
a. en tekniker tillkallas och det inte fi nns något fel på produkten
(om du inte har läst den här bruksanvisningen)
b. du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte fi nns något fel på produkten
(om du inte har läst den här bruksanvisningen).
• Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
4
Svenska
AH68-02669-MM-E320_E330-SWE-0826-00.indd 4
2013-9-11 19:10:15
Beskrivning
1 STRÖM-KNAPP
2 KNAPPEN USE REC
Främre/övre panel
USB REC
3 FUNKTIONSKNAPP
4S
ÖKFUNKTIONSKNAPPAR/HOPPA ÖVER
1 2 345 67 8
5M
OTTAGNINGSLÄGE ELLER STOPPKNAPP
6 KNAPPEN SPELA/PAUS
USB REC
7S
ÖKFUNKTIONSKNAPPAR/HOPPA ÖVER
5V
500mA
AUX IN PHONES
9
$
8 KNAPPEN ÖPPNA/STÄNG
9 VOLYMKONTROLL-KNAPP( Volymjustering)
0 USB-UTTAG
0
5V
500mA
#
!
AUX IN PHONES
5V
500mA
AUX IN PHONES
@
• MM-E330 endast
! HHÖRLURSUTTAG(Endast för MM-E330)
• (Om du kopplar in headset-anslutningen i
huvudenhetens headset-uttag hörs inget
ljud ur högtalarna.)
@ AUX IN -UTTAG
1. Anslut utgående ljudsignal för en analog.
extern ljudspelare till AUX IN-porten (audio)
på frontpanelen.
2. Tryck på F(
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT( 8 )
) för att växla ingångsläge till
AUX.
• Om inga knappar används på mer än 8 timmar i
Bakpanel
AUX-läge slås strömmen av automatiskt.
# CD-FACK
ONLY FOR
SERVICE
$W
INDOW-SKÄRM
SPEAKERS
OUT( 8 )
% Anslutning för FM-antennen
1. Anslut FM-antennen till FM-porten på bakre
L
ONLY FOR
SERVICE
&
FM ANT
R
%
^
L
ONLY FOR
SERVICE
R
FM ANT
SPEAKERS
OUT( 8 Ω )
panelen.
2. Förläng antennen enligt behov och hitta
SPEAKERS
OUT( 8 Ω )
bästa möjliga mottagningsposition. Fäst
sedan antennen på en vägg i närheten.
m mottagningen är dålig måste du
O
eventuellt installera en utomhusantenn.
För att göra detta ansluter du en FM-antenn
för utomhusbruk till FM-uttaget på systemets
baksida med en koaxialkabel på (medföljer ej).
^ ENDAST FÖR SERVICE
• Det här uttaget är endast för test, använd inte det
&H
ögtalaranslutningar
För att skydda högtalare mot risk för
överspänning ska du se till att slå av produkten
innan du ansluter högtalarna. För att få en god
hörupplevelse, ska du ansluta högtalarkablarna
till högtalarterminalerna på bakre panelen.
• vänster högtalare (Vit)
• höger högtalare (Röd)
Svenska
AH68-02669-MM-E320_E330-SWE-0826-00.indd 5
5
2013-9-11 19:10:17
Fjärrkontroll
1
@
#
2
3
4
5
6
7
$
8
(
9
0
)
a
!
b
%
^
&
*
c
1 POWER
Slå på och av produkten.
2 TIMER/CLOCK
3 TIMER ON/OFF
4 USB REC
5 Snabbspolning bakåt
6S
TOP
7 Skip /RDS PTY*
8E
Q
9 ENTER
0 VOLUME
! MO/ST
@ FUNCTION
# SLEEP
Ställ in vilotiden för att
stänga av produkten.
$ REPEAT
% +10
^ Snabbspolning framåt
& PLAY/PAUSE
* Skip/RDS DISPLAY*
( MUTE
Stäng av ljudet
tillfälligt.
) TUNING/ALBUM
a VOLUME +
bT
UNING MODE
c TUNING/ALBUM
* Den här produkten kanske inte har funktionerna RDS beroende på din region.
Installera batterierna i fjärrkontrollen
Placera batterierna i fjärrkontrollen så att polerna överensstämmer: (+) till (+) och (–) till (–).
•• Byt alltid båda batterierna samtidigt.
•• Utsätt inte batterierna för eld eller lågor.
•• Fjärrkontrollen kan användas med upp till ca 7 meters rak
linje.
••
6
* Batterityp: AAA
Svenska
AH68-02669-MM-E320_E330-SWE-0826-00.indd 6
2013-9-11 19:10:19
CD/MP3/WMA-CD-spelare
Du kan spela upp cd-skivor på 12 cm utan en adapter.
Den här produkten är utformad för att spela upp CD, CD,CD-R,CD-RW,MP3/WMA-CD för ljud.
• Öppna eller stäng försiktigt CD-facket och använd inte onödigt våld.
• Använd inte våld och placera inga tunga föremål på produkten.
• Sätt inte i en skiva med format som en CD utan
specifikationer, exempelvis en CD-skiva som ser
ut som ett hjärta eller är åttakantig. Annars kan
produken skadas.
• Omsorg måste tas för underhåll av CD-skivor.
ryck på knappen OPEN/CLOSE för att öppna
1. T
skivfacket.
2. Placera försiktigt en skiva i facket med etikettsidan uppåt.
3. Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga skivfacket så spelas skivan upp automatiskt.
• För MP3/WMA-CD-ljud kan det ta flera minuter att slutföra genomsökningen av skivspåren.
• Om du spelar upp en fil med ett engelskt namn eller ett MP3-/WMA-CD-medium med en engelsk titel visas spårtiteln på skärmen (andra språk än engelska kanske inte hanteras.)
• En engelsk spårtitel som innehåller ett
specialtecken visas inte på skärmen.
• O
m det inte finns någon CD-skiva isatt i SKIVfacket indikeras detta med meddelandet “NO
DISC (INGEN SKIVA)”.
• Kvaliteten för MP3-/WMA-CD-uppspelningen kan variera beroende på förhållanden
för skivan som innehåller musikfiler eller
förhållanden för inspelningsenheten med
vilken skivan skapades.
• Om olika typer av filer eller onödiga mappar
finns på samma skiva får du problem med
uppspelningen.
• Håll facket stängt när du inte använder det,
för att förhindra att damm tränger in.
• Du kan mata in eller ut en CD-skiva när radio-,
usb- eller hjälpfunktionen för källvalet väljs och
när du trycker på knappen OPEN/CLOSE
ändras alla de andra funktionerna till MP3/
CD-läge.
• Om inga knappar trycks in på produkten eller på fjärrkontrollen under mer än 3 minuter
medan produkten är i pausläge kommer den att ändras till stoppläge.
• Om inga knappar trycks in på produkten eller på fjärrkontrollen under mer än 25 minuter medan produkten är i stoppläge stängs strömmen av automatiskt.
• Produkten stängs automatiskt av i läget för ingen skiva och stoppläge i mer än 25 minuter.
<CD/MP3/WMA-CD-uppspelningsskärm>
Sökindikator
Speltidsindikator
4. J ustera volymen enligt önskemål på följande sätt.
Tryck på knappen för VOLYM på huvudenheten.eller
Tryck på knappen för VOLYM+ eller – på
fjärrkontrollen. Volymnivån kan justeras i ordning
(VOL MIN,VOL 1- VOL 29 och VOL MAX).
5. Tryck på knappen PLAY/PAUSE (p) för att tillfälligt
stoppa uppspelningen.
• Tryck på PLAY/PAUSE (p) igen för att återuppta uppspelning.
6. För att avsluta uppspelning trycker du på STOP (@).
Välja ett spår
Du kan välja önskat spår när skivan spelas upp.
Att spela upp föregående spår
- Tryck på knappen [ inom 3 sekunder efter att
aktuellt spår har böjat spelas upp.
- Tryck på knappen [ två gånger inom 3
sekunder efter att aktuellt spår har börjat spelas
upp.
Att spela upp nästa spår
- Tryck på ] .
Att spela upp aktuellt spår
- Tryck på knappen [ inom 3 sekunder efter att
aktuellt spår har börjat spelas upp.
Spela upp ett spår du vill
- Tryck på [ eller ] för att gå till ett önskat spår.
Svenska
AH68-02669-MM-E320_E330-SWE-0826-00.indd 7
7
2013-9-11 19:10:19
Upprepa ett eller alla spår
på CD-skivor
Du kan upprepa uppspelning av CD oändligt.
●● CD innehållande ett specifikt spår.
●● Hela spår av en vald CD.
ryck på knappen REPEAT .
1. T
Varje gång du trycker på knappen REPEAT så
ändras upprepningsläget enligt följande:
MP3 : OFF ;TRACK ; DIR ; ALL; RANDOM .
CD : OFF ;TRACK ; ALL; RANDOM .
CD-programmering
(Den här funktionen är inte tillgänglig under uppspelning av en MP3/WMA-CD.)
●● D
u kan programmera uppspelningsordningen för
upp till 24 spår enligt önskemål.
●● Däremot måste du stoppa uppspelningen av
CD-skivan innan du väljer spår.
1. I CD-uppspelningsläge trycker du på STOP(@) för att stoppa uppspelning av CD-skivan.
2. Tryck på knappen ENTER för att visa • Beroende på produkt kanske upprepningsläget meddelandet nedan:
varierar för skärmen.
(01= programnummer, --= spårnummer)
2. När du vill avbryta upprepningsfunktionen trycker du
Använd
[ eller ] för att gå till ett önskat spår.
på knappen REPEAT tills meddelandet "OFF" visas. 3.
•
Tryck
på [ för att gå till föregående spår.
• OFF : Avbryter upprepad uppspelning.
•
Tryck
på ] för att gå till nästa spår.
• TRACK : Repeterar uppspelningen av valt spår.
• DIR : Spela upp alla spår upprepat i en viss mapp. 4. Tryck på knappen ENTER för att bekräfta valet så lagras och
visas valet.
• ALL : Spelar upp alla spår upprepat.
För att välja ett annat spår följer du steg 3 till 4 ovan.
5.
• RANDOM : Spelar upp spår i slumpvis ordning.
6. Tryck på PLAY (p) för att spela upp programmerade spår.
Söka efter ett speciellt musikavsnitt 7.
på en CD
När du lyssnar på en cd-skiva kan du snabbt söka efter
ett speciellt musikavsnitt på ett spår.
För att söka efter
Tryck på
- Framåt
- Bakåt
)
(
ryck på STOP (@) för att stoppa uppspelning av
T
programmerade spår. Tryck på STOP (@) igen för
att avbryta uppspelning av programmerade spår.
• Om du öppnar skivfacket, ändrar funktionen eller stänger av produkten avbryts programmeringen.
Kontrollera och redigera
programmerade spår
Du kan kontrollera en lista över programmerade spår
och redigera dem efter behov.
Tryck på och håll in knappen [/] på övre 1. Om ett programmerat spår spelas upp ska du
panelen för att automatiskt genomsöka ett spår.
trycka på STOP (@) en gång.
10 Hoppa över spår
Tryck på knappen +10 i uppspelningsläget.
På det här sättet kan du hoppa över så mycket som 10
spår från aktuellt spår.
2. Tryck två gånger på knappen ENTER för att visa meddelandet nedan:
(C=Kontroll, 01= programnummer)
O
m sammanlagt 24 spår redan är programmerade
visas “C” istället för “P” på displayen.
3. Fortsätt att trycka på ENTER tills önskat spår visas.
4. Tryck på [ eller ] för att välja ett annat spår.
5. Tryck på knappen ENTER för att bekräfta ditt val.
6. För att spela upp programmerade spår trycker du på PLAY (p).
8
Svenska
AH68-02669-MM-E320_E330-SWE-0826-00.indd 8
2013-9-11 19:10:20
Spela upp USB
Anslut en extern lagringsenhet, exempelvis ett USBflashminne eller en extern HDD (Hard Disk Drivehårddisk) till produkten. Du kan spela upp filer i formatet
MP3/WMA.
Innan du börjar! ●● Anslut den externa USB-lagringsenheten till
spelaren.
10 Hoppa över spår
Se avsnittet 10 Hoppa över spår. (sidan 8)
Läs igenom instruktionerna nedan före användning
av USB-lagringen.
●● Tryck på F( ) för att välja USB-läge.
●● Att avbryta uppspelning
●● SVissa externa USB-lagringsenheter kanske inte är
Du kan söka önskat avsnitt snabbt under uppspelning
➣➣ Tryck på knappen ( , ) .
• Varje gång du trycker på knappen går du snabbt
framåt/bakåt.
Ljudet sänds inte ut i snabbuppspelningsläge.
●● När du väljer USB-funktion, kan läsningen av filen
kompatibla med den här spelaren.
Tryck på knappen STOP (@) att avbryta uppspelningen. ●● Med en extern hårddisk kan FAT-format spelas
upp.
Avlägsna USB-enheten
●● Med en hårddisk av typen USB 2.0 ska du
Tryck på knappen STOP (@) igen så kan du ansluta till en separat strömkälla. Om den inte
sedan avlägsna USB-enheten på ett säkert sätt.
ansluts till en separat strömkälla kanske den inte
Anslut inte en USB-laddare till den här produktens fungerar korrekt.
USB-port. Annars kan produken skadas.
●● Om minnet för en extern USB-lagringsenhet är
Välja ett spår från en USB-enhet
uppdelad i flera delar kan MP3-filer för endast
Du kan välja en MP3-fil under uppspelning.
den första hårddisken spelas upp.
➣➣ Om du vill gå till nästa/föregående (spår), trycker du ●● DRM-använda filer kan inte spelas upp.
Digital Rights Management: Teknik och tjänst
snabbt på knappen [,] .
som skyddar behörighet och intressen för ägare
• Den går till nästa/föregående fil inom mappen.
genom att inte tillåta obehörig användning av
• Om du trycker på knappen [,] fler gånger än
digitalt innehåll.
antalet filer i mappen övergår den till nästa mapp.
●● Även om filnamnet slutar med .mp3, spelas inte
Söka snabbt efter en mapp
filen upp om det faktiska filformatet är MPEG
layer 1 eller 2.
1. Tryck på knappen TUNING/ALBUM , , . på
fjärrkontrollen för att gå till föregående/nästa mapp. ●● Använd inte ett USB-nav, eftersom det inte kan
identifieras.
2. När sökningen är klar ser du föregående/nästa mappnamn.
●● Upp till 15 tecken i MP3-/WMA-filnamnet visas.
Spåret börjar spelas upp.
●● Externa hårddiskar som är mindre än 160 GB stöds
Använda höghastighetssökning
inte.
Upprepa
1. Tryck på knappen REPEAT .
Varje gång du trycker på knappen REPEAT så
ändras upprepningsläget enligt följande:
OFF ➝ TRACK ➝ DIR ➝ ALL ➝ RANDOM
2. N
är du vill avbryta upprepningsfunktionen trycker du på
knappen REPEAT tills meddelandet OFF visas.
• OFF: Avbryter upprepad uppspelning.
• TRACK: Repeterar uppspelningen av valt spår.
• DIR: Spela upp alla spår upprepat i en viss mapp.
• ALL: Spelar upp alla spår upprepat.
• RANDOM: Spelar upp spåren i slumpvis ordning.
(READ-IN) ta flera minuter.
●● När du spelar upp en USB-enhet kan det bli
en fördröjning då du ska vidare till nästa spår,
speciellt med HDD.
Användningstiden för den externa USB-lagringsenheten varierar, även när de har samma
kapacitet.
●● Om den externa USB-lagringsenheten endast stöder
USB VER1.1 och åtkomsthastigheten är långsam
kanske filen inte spelas upp korrekt.
●● Produkten stängs automatiskt av i läget för inget
USB och i stoppläge i mer än 25 minuter.
Svenska
AH68-02669-MM-E320_E330-SWE-0826-00.indd 9
9
2013-9-11 19:10:21
Lyssna på radio
Välja en lagrad station
Du kan lagra upp till:15 FM-stationer.
Du kan lyssna på en lagrad radiostation på följande sätt:
1. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja FM.
1. Tryck på FUNCTION-knappen för att välja FM.
Söka efter
en station
2.
Tryck på TUNING MODE
2. Tryck på knappen TUNING MODE på fjärrkontrollen
eller på huvudenheten tills l “ PRESET” visas.
Förinställning
...
Manuellt
...
En eller flera gånger tills
“ PRESET” visas.
Du kan söka efter lagrade
frekvenser i förinställt läge.
En eller flera gånger tills
“MANUAL” visas.
Du kan söka efter frekvenser
en i taget i manuellt läge.
3. Välj station på något av följande sätt:
◆◆
Trycka på TUNING/ALBUM , eller . på
fjärrkontrollen.
◆◆
För snabbsökning av en frekvens manuellt,
tryck på och håll in knappen TUNING/ALBUM
, eller ..
3. Tryck på knappen [,] på övre panelen eller TUNING/ALBUM , , . på fjärrkontrollen för att välja önskat förinställt nummer.
Om RDS-sändning
Användning av RDS (Radio Data System) för att ta emot
FM-stationer
RDS gör det möjligt för FM-stationer att sända
en ytterligare signal tillsammans med sina vanliga
programsignaler. Till exempel så sänder stationerna sina
stationsnamn, liksom också information om vilken typ av
program de sänder ut, såsom sport eller musik, etc.
När du har stämt av till en FM-station som tillhandahåller
RDS-tjänsten, tänds indikeringslamporna för RDS på
skärmen.
4. Tryck på MO/ST för att växla mellan stereo och mono.
• I ett område med dålig mottagning ska du välja
Beskrivning av RDS-funktionen
MONO för en klar och störningsfri sändning.
●● PTY (Programtyp) : Visar typen av program som för
• Detta gäller endast när du lyssnar på en FM-station.
närvarande sänds ut.
5. Om du inte vill göra förinställningen går du tillbaka till ●● PS-NAMN (Programservice-namn) : Anger namnet
steg 3 och väljer en annan förinställning.
på sändningsstationen och består av 8 tecken.
Annars,
●● RT (Radiotext) : Avkodar text-sändning från en station (om det finns någon) och består av maximalt
a. Tryck på ENTER.
64 tecken.
b. Du kan också trycka på knappen [,] på övre
●● CT (Klocktid (Clock Time)) : Avkodar realtidskpanelen eller TUNING/ALBUM , eller . på
lockan från FM-frekvensen. Vissa stationer sänder
fjärrkontrollen för att välja ett programnummer.
eventuellt inte PTY-, RT- eller CT-information, och
c. Tryck på ENTER för att spara förinställningen.
detta kan därför inte visas vid alla tillfällen.
●● TA (Trafikmeddelande (Traffic Announcement)) : När
6. Upprepa steg 2 till 5 ovan för att spara den andra denna symbol blinkar anger den att ett trafikmed
radiofrekvensen.
delande är på gång.
I fininställningsläge
●● RDS fungerar inte alltid korrekt om den inställda
• Använd knapparna [,] på övre panelen för att stationen inte sänder en RDS-signal korrekt eller om
signalstyrkan är svag.
söka efter radiofrekvenser i manuellt läge.
• Tryck på STOP (@) för att stoppa sökningen.
Om RDS-skärmfunktionen
• Använd knapparna [,] för att skanna söka Du kan se de RDS-signaler som stationen sänder på
efter en förinställning i förinställningsläge.
skärmen.
Tryck på RDS DISPLAY medan du lyssnar på en FM-station.
Varje gång du trycker på knappen ändras
skärmen för att visa dig följande information:
PS NAME ; RT; CT ; Frequency
10
Svenska
AH68-02669-MM-E320_E330-SWE-0826-00.indd 10
2013-9-11 19:10:21
PS
(Programservice)
Medan du söker visas "PS", och
därefter kommer stationsnamnen
att visas. "INGEN PS" visas om
ingen signal sänds.
RT (Radio Text)
Medan du söker visas "RT",
och därefter kommer de
textmeddelanden som stationen
sänder att visas. "NO RT" visas om
ingen signal sänds.
CT (Clock Time)
CT (Klocktid (Clock Time)) : Avkodar
realtidsklockan från FM-frekvensen.
Vissa stationer sänder eventuellt inte
PTY-, RT- eller CT-information, och detta
kan därför inte visas vid alla tillfällen.
Frekvens
stationsfrekvens (icke-RDSservice)
Om tecken som visas på skärmen
När skärmen visar PS- eller RT-signaler
används följande tecken.
●● Skärmens fönster kan inte differentiera mellan
stora och små bokstäver och använder alltid
stora bokstäver.
●● Skärmens fönster kan inte visa accenterade
bokstäver, “A,” kan till exempel stå för accentuerat “A’” som “À, Â, Ä, Á, Å och Ã.”
●●
Visning av PTY (Programtyp) och funktionen PTY-SEARCH
En av fördelarna med RDS-tjänsten är att du
kan lokalisera en viss typ av program på de
förinställda kanalerna genom att specificera
PTY-koderna.
Att söka efter ett program genom att
använda PTY-koderna
Innan du börjar!
• PTY-sökningen är bara giltig för förinställda stationer.
• För att stoppa sökningen närsomhelst under
•Om du använder den primära fjärrkontrollen
måste du även ha valt FM-stationen med den
primära fjärrkontrollen.
1. Tryck på knappen RDS PTY när du lyssnar på
en FM-station.
2. Tryck på knappen TUNING/ALBUM ,eller .
tills PTY-koden du vill ha visas på displayen.
• Skärmen ger dig PTY-koderna som beskrivs
till höger.
3. Tryck på knappen RDS PTY igen medan PTY-koden
från förra steget fortfarande visas på skärmen.
• Centerenheten söker igenom de 30
förinställda FM-stationerna, stoppar när den
hittar en kanal som motsvarar valet och spelar
stationen.
Inställning av klocka
För varje steg har du några sekunder på dig
att ställa in de erforderliga alternativen.Om du
överskrider denna tid måste du starta om igen.
1. Sätt på systemet genom att trycka på POWER
-knappen.
2. Tryck på och håll in knappen TIMER/CLOCK
och tryck sedan på knappen ENTER ,"CLOCK”
visas.
3. Tryck på ENTER,Timmarna blinkar.
Öka timmarna:,.
Minska timmarna:..
4. När den korrekta timmen visas, tryck på
ENTER, Minuterna blinkar.
●●
●●
Öka antalet minuter:,,
Minska antalet minuter:..
5. När den korrekta minuterna visas, tryck på
ENTER, "TIME" visas på skärmen.
●●
●●
●● Den aktuella tiden har nu ställts in.
●● Du kan visa tiden, även när du använder
en annan funktion, genom att trycka på
TIMER/CLOCK en gång.
●● Du kan också använda [ eller ] på övre
panelen istället för TUNING/ALBUM ,,eller
. i steg 3,4.
processen, tryck på STOP medan sökningen pågår.
• Det finns en tidsgräns för att göra följande steg. Om
inställningen inhiberas innan du är färdig, starta från
steg 1 igen.
Svenska
AH68-02669-MM-E320_E330-SWE-0826-00.indd 11
11
2013-9-11 19:10:22
Tidsinställnings-funktion
Timern gör det möjligt för dig att växla systemet
på och av automatiskt vid vissa tidpunkter.
Innan du ställer in timern ska du kontrollera att
den aktuella tiden är korrekt.
För varje steg har du några sekunder på dig att ställa
in de alternativ som krävs. Om du överskrider den
här tiden måste du starta om igen.
Om du inte längre vill att systemet ska kunna slås på eller av automatiskt måste du stänga av timern genom att trycka på knappen TIMER ON/OFF.
Exempelvis: Du vill vakna till musik varje morgon.
lå på systemet genom att trycka på knappen
1. S
POWER .
2. Tryck på TIMER/CLOCK tills
TIME visas.
),
3. Tryck på knappen ENTER (
ON visas i några sekunder, följt av angiven påslagningstid
och du kan nu ställa in timerns påslagningstid.
4. Ställ in timerns starttid.
a Tryck på knappen TUNING/ALBUM ,eller ..
b Tryck på knappen ENTER (
),
Minuträknaren blinkar.
c Tryck på knappen TUNING/ALBUM ,eller ..
d Tryck på knappen ENTER (
),
OFF visas i några sekunder, följt av angiven frånslagningstid och du kan nu ställa in timerns frånslagningstid.
5. Ställ in timerns frånslagningstid.
a Tryck på knappen TUNING/ALBUM ,eller ..
b Tryck på knappen ENTER (
),
Minuträknaren blinkar.
c Tryck på knappen TUNING/ALBUM ,eller ..
d Tryck på knappen ENTER (
),
VOL XX visas, där XX korresponderar med redan angiven volym.
6. Tryck på knappen TUNING/ALBUM ,eller ..
för att justera volymnivån och tryck på knappen ENTER (
) Källan som ska väljas visas.
7. Tryck på knappen TUNING/ALBUM ,eller . för
att välja önskad källa som ska spelas upp när
systemet slås på.
●● FM (radio) : a Tryck på knappe ENTER(
).
b Välj en förinställd station genom
att trycka på knappen TUNING/
ALBUM ,,eller . .
8. Tryck på knappen ENTER (
) ,CHK REC
(Do you want to record (Vill du spela in)?).
9. Tryck på knappen ENTER (
) , REC N visas
och du kan trycka på knappen TUNING/ALBUM
,,eller . för att välja REC Y eller REC N och
sedan trycka på knappen ENTER.
1).Om du väljer REC N avbryts inställningen
tunertidtagningsinspelning även om du redan
har ställt in tunertidtagningsinspelning.
2).Om du väljer REC Y kan du ställa in
tunertidtagningsinspelning.
),
a.Tryck på knappen ENTER (
ON visas i några sekunder och du kan ställa
in påslagningstiden för
) , OFF
b.Tryck på knappen ENTER (
visas i några sekunder och du kan ställa in
avslagningstiden för timerinspelningen.time.
●● Maximal timerinspelningstid är 5 timmar.
●● Om timerns på- och avslagningstider är
samma så visas meddelandet ERROR.
●● Om på- eller avslagningstiden är samma som
tidstagningen av inspelningen är endast på- eller
avslagningstiden tillgänglig, och inspelningstiden är
inte tillgänglig.
●● Beroende på skivan (eller enheten) och om den
automatiska timern är på kan eventuellt ytterligare ett
steg behövas för att aktivera MP3/CD- eller USBfunktionen. Därför är det bättre för dig om du väljer
mottagarfunktionen istället.
●● Om det inte finns någon skiva eller USBenhet när du väljer ”CD, USB” ändras den
automatiskt till ”TUNER”.
●● Du kan använda knapparna ], [ på
huvudenheten i stället för knappen TUNING/
ALBUM , eller . för att justera i stegen 4 till
9.
Annullering av Timern
Efter att ha ställt in tidsinställningen kommer den att
starta automatiskt, så som visas av TIMERindikationen på skärmen. Om du inte längre vill
använda tidsinställningen måste stänga av den.
1. För att avbryta timern trycker du en gång på TIMER ON/OFF så alternativet inte längre visas,
visas inte längre.
2. Tryck på och håll in TIMER ON/OFF igen för att återuppta timern. visas igen.
CD/MP3 (compact disc) ........Mata in en CD-skiva.
USB............................Anslut USB-enheten.
12
Svenska
AH68-02669-MM-E320_E330-SWE-0826-00.indd 12
2013-9-11 19:10:23
●● Koppla inte från USB-enheten eller AC-kabeln
Inspelningsfunktion
under inspelning eftersom det kan skada filerna.
Du kan spela in ljud för en CD/radio eller extern
musikspelare till en USB-lagringsenhet.
1. Anslut USB-enheten till USB-porten (
huvudenheten.
●● Om du kopplar bort USB-enheten under en
) på 2. S
pela upp CD/Radio för inspelning, eller anslut den
externa enheten till huvudenheten.
- CD
●● Tryck på F( ) på övre panelen för att välja MP3/CD.
●● Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att öppna
skivfacket.
●● Sätt i en CD och tryck på knappen OPEN/CLOSE
för att stänga skivfacket.
●● Tryck på [ eller ] för att spela upp önskad
musik.
- FM Tuner
●● Använd knappen F( ) för att välja FM-läget.
●● Välj en radiofrekvens att spela in.
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
- Extern enhet
●● Anslut den externa enheten (MP3-spelaren) till
produkten.
●● Tryck på knappen F( ) för att välja AUX-läge.
●● Spela upp musikfilen på den externa enheten.
3. Tryck på knappen USB REC för att starta inspelning.
●●
●●
- CD
●● “TRACK RECORDING” visas och CD-inspelning
startar.
●● Tryck på och håll in knappen USB REC för att starta
inspelningen av alla spår på skivan.
"FULL CD RECORDING" visas.
- MP3-CD
●● Tryck på knappen USB REC. Filen som spelas upp
just nu kopieras till USB-enheten.
●● Tryck på knappen USB REC och håll den nedtryckt.
Alla filer i den aktuella mappen kopieras till USBenheten.
●● Om du spelar in MP3-skivan kopieras filen till USBenheten totalt. “CHECK”“START”  “COPY
XX”“COPY END” visas på TV:n. När inspelningen
är klar visas “STOP”.
●● Om samma filnamn finns visas “CHECK””FILE EXIST” “STOP” och funktionen avbryts.
- FM /Extern källa
●● “SAM-XXXX.MP3 RECORD” visas.
4. T
ryck på STOP (@) för att stoppa uppspelningen.
Sedan skapas en mp3-fil.
●● Efter inspelningen skapas en mapp kallad
““RECORDING”(DISCXXXX), (FULL CD RECORDING), “RECORDING”(TRACK RECORDING), “CD
COPY “(MP3 CD), “TUNER RECORDING “ eller “AUX
RECORDING “ i enheten.
●●
●●
●●
inspelning, kan den oavslutade inspelningsfilen
skadas och det går inte att ta bort den. Om detta
inträffar ska du ansluta USB-enheten till en dator
och säkerhetskopiera data lagrade på USBenheten först och sedan formatera den.
När USB-minnet inte är tillräckligt stort så visas
meddelandet“NOT ENOUGH MEMORY”.
Inspelningen fungerar om USB-enheten eller
hårddisken är formaterad i FAT-filsystemet. (NTFSfilsystem stöds ej.)
När du använder funktionen CD high speed
search (höghastighetssökning för CD) går det inte
att spela in.
Inspelningstiden kan vara längre med vissa USBenheter.
I programläge, kan du inte använda CD-inspelningsfunktionen.
Under CD-inspelning fungerar inte funktionen EQ
och den ställs automatiskt till OFF.
Under CD-inspelning fungerar inte funktionen
REPEAT (UPPREPA) och den ställs automatiskt
till OFF .
Du kan inte spela in från radion under sökning
eller inte tillgängliga frekvenser i läget Tuner.
Observera att om ingångsnivån ställs in för högt
när musik spelas in från en extern enhet genom
AUX- och USB-kanalen kan det bli brus i inspelningen. Om det är fallet ska du sänka den externa
enhetens volymnivå.
Inget ljud hörs under CD-inspelning.
Maximal TUNER-/AUX-inspelningstid är 5 timmar.
Hastigheten för inspelning av ljud-CD på USBlagring är fast på 4x.
Välja EQ-läge
Mikrokomponentsystemet stöder de
fördefinierade equalizer-inställningarna mellan
höga och låga frekvenser i harmoni med aktuell
musikgenre.
Tryck på EQ på fjärrkontrollen.Varje gång
du trycker på EQ växlar EQ-modellen enligt
följande:
OFF ;FLAT;RANCHERA ; SAMBA ; CUMBIA ;
HABANERA; BOOMBA;REGGAE ; PARTY ; POP ;
HIPHOP; ROCK;JAZZ ; CLASSIC ;MP3 ENHANCER ;
VIRTUAL SOUND;POWER BASS.
●● EQ-knappen avaktiveras under inspelning och
produkten växlar till “OFF (AV)” automatiskt.
Svenska
AH68-02669-MM-E320_E330-SWE-0826-00.indd 13
13
2013-9-11 19:10:24
Felsökning
Om enheten inte fungerar som den ska kan du felsöka i listan nedan. Om problemet inte är
beskrivet nedan eller om instruktionerna inte avhjälper problemet ska du stänga av enheten, dra ur
strömkontakten och kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare eller Samsung Electronics Service
Center.
Problem
Kontrollera/Åtgärda
Kan inte mata ut skivan.
• Sitter strömkontakten ordentligt i uttaget?
• Slå av strömmen och slå på den igen.
Uppspelningen startar inte direkt
när knappen Play/Pause trycks
ned.
• Är skivan deformerad eller repig?
• Torka ren skivan.
Det hörs inget ljud.
• Det hörs inget ljud under snabb uppspelning, långsam uppspelning.
• Är högtalarna korrekt anslutna? Är högtalarinställningarna rätt gjorda?
• Är skivan skadad?
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Används fjärrkontrollen inom intervallet för vinkel och avstånd?
• Är batterierna slut?
• Produkten fungerar inte.
(Exempelvis: Enheten får
ingen ström, frontpanelen
fungerar inte eller det hörs
konstiga ljud.)
• Produkten fungerar inte
normalt.
• Om meddelandet "NO DISC" visas på produktens skärm ska du
trycka på och hålla in knappen STOPP (@) på huvudenheten i minst 5
sekunder, utan skiva (återställningsfunktion).
När du använder funktionen RESET raderas alla lagrade inställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
Enheten kan inte ta emot
radiosändning.
• Är antennen korrekt ansluten?
• Om antennens insignal är svag ska du installera en extern FM-antenn på ett
ställe med bra mottagning.
14
Svenska
AH68-02669-MM-E320_E330-SWE-0826-00.indd 14
2013-9-11 19:10:24
Specifikationer
Allmänt
FM Tuner
Skiva(1 Skiva)
Förstärkare
Vikt
Vikt
Mått
Intervall för driftstemperatur
Intervall för luftfuktighet
Signal/brus-förhållande
Känslighet
Total harmoniförvridning
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
1.34 Kg(MM-E320)
1.44 Kg(MM-E330)
200 (W) x 142(H) x 207(D) mm
+5°C~+35°C
10 % to 75 %
62 dB
10 dB
0.4 %
Läshastighet: 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Max inspelningstid: 74 min.
Främre högtalarutgång
10 W/CH (8 Ω) x2(MM-E320)
Främre högtalarutgång
35 W/CH (8 Ω) x2(MM-E330)
Frekvensområde
20Hz~20KHz
S/N-förhållande
70dB
Kanaldelning
60dB
Ingångskänslighet
(AUX)900mV
*: Nominell specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande
- Vikt och mått är ungefärliga.
- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- För strömtillförsel och energiförbrukning, se bifogad etikett på produkten.
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt
inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar
i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de
gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan
dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från
annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska
produkter)
(Gäller inom EU och övriga Europa med separata batteriinsamlingssystem)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex.
laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande
av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var
och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Svenska
AH68-02669-MM-E320_E330-SWE-0826-00.indd 15
15
2013-9-11 19:10:24
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Area
AUSTRIA
Contact Centre

0810 - SAMSUNG
(7267864,
€ 0.07/min)
Web Site
www.samsung.com
BOSNIA
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.
com/be_fr (French)
www.samsung.com
BULGARIA
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11, , share cost
tariff
062 SAMSUNG (062 726
CROATIA
786)
800 - SAMSUNG (800CZECH
726786)
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*(*0,20 €/
GERMANY
Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from IandGYPRUS
line
80111-SAMSUNG (80111
726 7864) only from Iand
GREECE
line (+30) 210 6897691
from mobile and Iand line
06-80-SAMSUNG (726HUNGARY
7864)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
LUXEMBURG 261 03 710
MONTENE020 405 888
GRO
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/gr
http://www.samsung.com/hu
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre

0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-172-678* lub +48
22 607-93-33 *** (całkowity
koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)** (koszt połączenia
według taryfy operatora)
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08008 SAMSUNG (08008
726 7864) TOLL FREE No.
011 321 6899
0800-SAMSUNG (0800726 786)
902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/pl
www.samsung.com
www.samsung.
com/ro
www.samsung.
com/rs
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.
com/ch(German)
www.samsung.
com/ch_fr/(French)
0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com
0818 717100
www.samsung.com
www.samsung.
8-800-77777
com/lt
www.samsung.
8000-7267
com/lv
www.samsung.
800-7267
com/ee
0848-SAMSUNG
(7267864,
CHF 0.08/min)
www.samsung.com
AH68-02669-MM-E320_E330-SWE-0826-00.indd 16
2013-9-11 19:10:25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement