Samsung HT-P1200 Bruksanvisningar

Samsung HT-P1200 Bruksanvisningar
DENNA UTRUSTNING ÄR TILLVERKAD AV:
AH68-01720E
SLIMMAD DIGITAL
HEMMABIOSYSTEM
HT-P1200
Användarhandbok
COMPACT
DIGITAL AUDIO
COMPACT
DIGITAL VIDEO
Varning!
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
VARNING!
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR.
FÅR INTE ÖPPNAS
FÖRSIKTIGT:
TA INTE BORT BAKSTYCKET: DU RISKERAR ATT DRABBAS AV EN ELSTÖT. HÄR FINNS INGA DELAR SOM
KAN HANTERAS AV ANVÄNDAREN. LÅT
BEHÖRIG SERVICETEKNIKER SKÖTA SERVICEN.
LASERPRODUKT KLASS 1
Denna cd-spelare är klassificerad som
en laserprodukt i klass 1.
1
Om du använder kontroller eller justerar inställningar på annat sätt
än enligt beskrivning nedan, kan detta resultera i farlig strålning.
FÖRSIKTIGT-OSYNLIG LASERSTRÅLNING OM
FÖRREGLING UPPHÄVS OCH HÖLJE
ÖPPNAS; UNDVIK STRÅLEN.
Den här symbolen varnar för att högspänningskomponenter som kan orsaka elstötar finns inuti enheten.
Den här symbolen anger att viktiga bruks- och skötselanvisningar medföljer.
VARNING: Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det
kan orsaka eldsvåda eller elstötar.
FÖRSIKTIGT: FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET
GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDVIKER
DU ELSTÖTAR.
Försiktighetsåtgärder
FÖRBEREDELSE
Se till att effekten i ditt elnät överensstämmer med märkningen på etiketten som sitter på enhetens baksida. Spelaren
installeras horisontellt på lämpligt underlag (möbel), med fritt utrymme runtom för en fullgod ventilation (8~10 cm). Ventilerna
får inte täckas över. Placera inga föremål ovanpå spelaren. Spelaren får inte installeras ovanpå förstärkare eller annan
värmegenererande utrustning. Innan du flyttar spelaren, kontrollera att skivfacket är tomt. Spelaren är avsedd för kontinuerligt bruk. Att ställa dvd-spelaren på standby innebär inte att du har stängt av strömtillförseln. Om du vill stänga av strömmen helt måste du ta ur nätkontakten ur vägguttaget; speciellt viktigt om du inte tänker använda enheten under en längre tid.
Koppla ur nätkabeln från vägguttaget i händelse av
åskväder.
Ev. spänningstoppar orsakade av blixtnedslag kan
skada anläggningen.
Utsätt inte anläggningen för direkt solljus eller andra
värmekällor.
Det kan leda till överhettning och att den inte fungerar
som den ska.
Phones
Anläggningen ska inte placeras så att den kan utsättas för fukt (t ex.
vaser), höga temperaturer (t ex. vid en öppen eld) eller starka magnetiska eller elektriska fält från annan utrustning (t ex. högtalare...). Om
du drabbas av funktionsstörningar, koppla ur nätkabeln. Spelaren är inte
avsedd för industriellt bruk.
Den här produkten är avsedd endast för personligt bruk.
Om spelaren eller en skiva har förvarats i en kall miljö kan kondens bildas.
Om spelaren måste transporteras i kall väderlek, vänta cirka två timmar
på att spelaren ska anta normal rumstemperatur innan du använder den.
Det batteri som används till den här produkten
innehåller miljöfarliga kemikalier.
Batterierna får inte kastas med hushållsavfallet.
2
Funktioner
Multiskivspelare & FM-radio
HT-P1200 är både en behändig multiskivspelare för uppspelning av dvd-audio-, dvd-video-,
vcd-, cd-, mp3-cd-, wma-cd-, DivX-, cd-r/rw- och dvd-r/rw-skivor, och en sofistikerad FMradio, allt i ett.
Dvd-audiokompatibel
Upplev dvd-audions fantastiska högkvalitetsljud.
Med en inbyggd 24-bitars/192 kHz dac får den här spelaren en exceptionell ljudkvalitet
uttryckt i dynamiskt omfång, låg upplösning och högfrekventa detaljer.
Använda USB-värdfunktion
Genom att ansluta lagringsenheten till hemmabions USB-port, kan du visa/lyssna på mediafiler som t ex
bilder, videor och låtar som sparats på en mp3-spelare,
i ett USB-minne eller en digital kamera, med din 5.1-kanaliga hemmabioanläggnings höga bild- och ljudkvalitet.
Spela SACD
Du kan lyssna på flerkanaligt, högkvalitativt originalljud och få en ljudupplevelse som är
något utöver det vanliga.
SDSM-EX (360 graders surroundljud)
SDSM-EX är en patenterad ljudteknik som återfinns i SAMSUNG:s hemmabio och som ger ett surroundljud med biokänsla; utöver SDSMtekniken används även 360 graders surroundteknik.
Ljudlogga
När du slår på strömmen hörs en ‘ljudlogga’.
Skärmsläckarfunktion för tv-n
När HT-P1200 har stått på stopp i tre minuter höjs och sänks tv-skärmens ljusstyrka
automatiskt.
När skärmsläckaren har varit aktiv i minst 20 minuter slår HT-P1200 automatiskt över till
energisparläge.
Styra Samsungs AV-enhet via Anynet
Via Anynet kan du styra din Samsung-dvd och AV-enhet med hjälp av fjärrkontrollen till din
Samsung-tv.
AV SYNC-funktion
Bilden kan ibland släpa efter ljudet, om enheten är ansluten till en digital tv.
Du kompenserar detta genom att justera ljudets fördröjningstid och på så sätt synkronisera ljud
och bild.
HDMI
HDMI överför dvd-skivans videosignal simultant, vilket ger en tydligare bild.
3
1p~46p(P1200)-SV
8/15/05
1:13 PM
Page 7
Innehållsförteckning
FÖRBEREDELSE
FÖRBEREDELSE
Varning!...............................................................................................................................................................................1
Försiktighetsåtgärder ..........................................................................................................................................................2
Funktioner ...........................................................................................................................................................................3
Om skivorna........................................................................................................................................................................5
Beskrivning .........................................................................................................................................................................7
ANSLUTNINGAR
Installera dvd-spelaren ......................................................................................................................................................11
Installera högtalarna ...........................................................................................................................................................13
Ansluta högtalarna..............................................................................................................................................................15
Ansluta videoutgången till tv-n............................................................................................................................................18
Ansluta externa komponenter.............................................................................................................................................21
Ansluta FM-antennen .........................................................................................................................................................23
Innan du använder din hemmabioanläggning ....................................................................................................................24
ANVÄNDNING
Spela skivor ........................................................................................................................................................................25
Spela upp SACD (Super Audio-cd) ....................................................................................................................................27
Spela upp mp3-cd skivor ....................................................................................................................................................28
Spela upp jpeg-skivor .........................................................................................................................................................29
Kontrollera återstående tid..................................................................................................................................................30
Spela DivX ..........................................................................................................................................................................31
Spela upp mediafiler med USB-värdfunktionen..................................................................................................................33
Visa skivinformation ............................................................................................................................................................35
Snabb/långsam uppspelning ..............................................................................................................................................36
Hoppa över sekvenser/låtar................................................................................................................................................37
Upprepad uppspelning........................................................................................................................................................38
A-B Upprepad uppspelning.................................................................................................................................................39
Val av kameravinkel............................................................................................................................................................40
Zoomfunktion ......................................................................................................................................................................41
Bonusgrupp / Navigeringssidor...........................................................................................................................................42
Välja språk för tal/undertextning .........................................................................................................................................43
Gå direkt till viss sekvens/låt ..............................................................................................................................................44
Använda skivmenyn............................................................................................................................................................45
Använda titelmenyn ............................................................................................................................................................46
INSTALLATION
Välja språk ..........................................................................................................................................................................47
Ange typ av tv-skärm..........................................................................................................................................................49
Ange föräldrakontroll (åldersgränser) .................................................................................................................................51
Lägga in lösenord ...............................................................................................................................................................52
Välja bakgrund....................................................................................................................................................................53
Dvd-uppspelningsfunktion...................................................................................................................................................55
SACD-uppspelningsfunktion ...............................................................................................................................................56
Välja högtalarfunktion .........................................................................................................................................................57
Använda testsignal .............................................................................................................................................................58
Ställa in tidsfördröjning .......................................................................................................................................................59
Välja ljudkvalitet ..................................................................................................................................................................61
Ställa in DRC (Dynamic Range Compression)...................................................................................................................63
Ställa in AV SYNC...............................................................................................................................................................64
Dolby Pro Logic II Mode .....................................................................................................................................................65
Dolby Pro Logic II Effect .....................................................................................................................................................66
Ställa in automatisk ljudkalibrering .....................................................................................................................................67
Live Surround Mode ...........................................................................................................................................................69
ANVÄNDA RADION
Lyssna på radion ................................................................................................................................................................71
Förinställa stationer ............................................................................................................................................................72
Om RDS-sändning (Radio Data System) ...........................................................................................................................73
MISCELLANEOUS
Användbara funktioner........................................................................................................................................................75
Styra en tv med fjärrkontrollen............................................................................................................................................77
Innan du kontaktar servicetekniker.....................................................................................................................................79
Anvisningar för hantering och lagring av skivor..................................................................................................................81
Lista över språkkoder .........................................................................................................................................................82
Tekniska specifikationer......................................................................................................................................................85
Memo ..................................................................................................................................................................................86
4
1p~46p(P1200)-SV
8/15/05
1:13 PM
Page 8
Om skivorna
DVD (Digital Versatile Disc) erbjuder fantastisk audio- och videokvalitet, tack vare
Dolby Digitals surroundljud och videokomprimeringstekniken MPEG-2. Du kan nu avnjuta dessa effekter i ditt hem, precis som om du satt på en bio eller i en konsertlokal.
VIDEO
1
~ 6
Dvd-spelare och -skivor är regionkodade. Regionkoderna måste överensstämma för att skivan ska kunna spelas. Om koderna är olika kan skivan inte spelas upp.
Spelarens regionsnummer finns angivet på baksidan.
(Din dvd-spelare spelar bara upp dvd-skivor med identiska regionskoder.)
Skivor som kan spelas upp
Skivtyper
Märkning (logotyp) Inspelade signaler
Skivstorlek
12 cm
Dvd-audio
Dvd-video
Ljud + video
8 cm
COMPACT
Ljud + video
VIDEO-CD
DIGITAL VIDEO
COMPACT
Ljud
AUDIO-CD
DIGITAL AUDIO
DivX
MPEG4
MP3
Super Audio-cd
Ljud
Max speltid
Cirka 240 min (enkelsidig)
Cirka 480 min (dubbelsidig)
Cirka 80 min (enkelsidig)
Cirka 160 min (dubbelsidig)
12 cm
74 min
8 cm
20 min
12 cm
74 min
8 cm
12 cm
20 min
8 cm
20 min
12 cm
74 min
74 min
Använd inte skivor av följande typ!
• Den här spelaren kan inte spela ld, cd-g, cd-i, cd-rom och dvd-rom.
•
Om du försöker spela en sådan skiva visas texten “WRONG DISC FORMAT” på tv-skärmen.
Dvd-skivor som är inköpta utomlands kan ev. inte spelas upp.
Om du försöker spela en sådan skiva visas texten “WRONG REGION CODE” på din tvskärm.
Kopieringsskydd
• Många dvd-skivor är kopieringsskyddade. Därför bör du ansluta din dvd-spelare direkt till tv-n
•
5
och inte till en videobandspelare. Om du ansluter via en videobandspelare kan
kopieringsskyddet orsaka en förvrängd bild.
Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddande teknik som står under beskydd av amerikanska
patent, samt andra immateriella rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra innehavare.
Macrovision Corporation måste godkänna ev. bruk av denna upphovsrättsteknik, avsedd för hemmabruk
och annan begränsad förevisning, om inte annat har angivits av Macrovision Corporation. ‘Reverse engineering’ eller demontering förbjudet.
FÖRBEREDELSE
Skivornas inspelningsformat
Cd-r skivor
• Vissa cd-r-skivor kan inte spelas, beroende på vilken inspelningsenhet som använts (cd-recorder eller pc) samt
skivans skick.
• Använd en cd-r-skiva med specifikationerna 650MB/74 minuter.
Undvik om möjligt cd-r-skivor på över 700MB/80 minuter, eftersom de är svåra att spela upp.
• Vissa cd-rw-skivor (ReWritable) kan inte spelas upp.
• Du kan endast spela upp cd-r-skivor som har “stängts” ordentligt. Om en session är stängd men skivan är
öppen, kan ev. bara delar av skivan spelas.
Cd-r mp3-skivor
• Du kan bara spela cd-r skivor med mp3-filer i ISO 9660- eller Jolietformat.
• Mp3-filens namn ska vara max åtta tecken lång och får inte innehålla några mellanslag eller specialtecken (. / = +).
• Använd skivor som spelats in med en komprimerings-/dekomprimeringsfrekvens på över 128 Kbps.
• Du kan bara spela filer med filtillägg “.mp3” och “.MP3”.
• Multi-sessions-skivor kan spelas om sessionerna har skrivits i en följd. Om det finns tomma avsnitt på en multi-sessions-skiva spelas skivan fram till det tomma avsnittet.
• Om skivan inte har stängts tar det längre tid att starta uppspelningen och ev. kan inte alla spåren spelas.
• Om du spelar upp filer som kodats i VBR-format (Variable Bit Rate), d v s filer som kodats med både låg och hög
bitfrekvens
(t ex 32kbit/s ~ 320kbit/s), kan ljudet ev. hoppa.
• Du får rum med max 500 spår på en cd-skiva.
• Du kan använda maximalt 300 mappar per cd-skiva.
Cd-r jpeg-skivor
• Du kan bara spela filer med filtilläggen “.jpeg” och “.JPEG”.
• Om skivan inte har stängts tar det längre tid att starta uppspelningen och ev. kan inte alla spår spelas.
• Du kan bara spela cd-r skivor med jpeg-filer i ISO 9660- eller Jolietformat.
• Jpeg-filens namn ska vara max åtta tecken lång och får inte innehålla några mellanslag eller specialtecken (. / = +).
• Multi-sessions-skivor kan spelas om sessionerna har skrivits i en följd. Om det finns tomma avsnitt på en multi-sessions-skiva spelas skivan upp fram till det tomma avsnittet.
• Maximalt 9 999 bilder kan lagras på en enkel-cd.
• Om du spelar upp en cd med Kodak/Fuji-bilder, kan bara jpeg-filerna i bildmappen visas.
• Bildskivor som inte är från Kodak/Fuji tar ev. längre tid att spela upp eller fungerar inte alls.
6
Beskrivning
—Frontpanel—
POWER-knapp (
) (Strömbrytare)
Stoppknapp (
)
Uppspelning/Paus (
)
Knapp för öppna/stänga (
Lägre radiofrekvens & Backa (
Funktionsknapp
Volymkontroll
Lägre radiofrekvens & Backa
(
), knapp
Skivfack
Display
PRO LOGIC II-indikator
DOLBY DIGITAL-indikator
STEREO-indikator
TUNER-indikator
Gruppindikator
Titelindikator
Indikator för DTS-skivor
Dvd-audio indikator
Kapitelindikator
Spårindikator
Programindikator
Systemstatus
ASC-indikator
LINEAR PCM-indikator
HDMI-indikator
7
DSP-indikator
Radiofrekvensindikator
Upprepningsindikator
SACD-indikator
MPEG-indikator
)
), knapp
FÖRBEREDELSE
—Baksida—
9
1
10
1 Kontakt för FM-antenn
2
2 USB-kontakt
3
3 HDMI-utgång
4
4 Komponentvideoutgångar
5
6
5 Videoutgång
6 Extern ljudingång
7 Externa digitala optiska ingångar
7
8 Ljudutgång
8
9 ASC-ingång
10 Uttag för hörlurar
Tillbehör
Fjärrkontroll
AUTO SOUND CALIBRATION-mikrofon
Videokabel
FM-antenn
HDMI kabel
DIN-audiokabel
Användarhandbok
Vertikalt stativ
Skruv mellan: 6EA
Skruv stor : 4EA
8
Beskrivning
—Fjärrkontroll—
TV-indikator
TV-, DVD POWER-knapp
MODE-knapp
SLEEP-knapp
DVD RECEIVER-indikator
OPEN/CLOSE-knapp
TV/VIDEO-, DIMMER-knapp
DVD-knapp
Knapp för RDS-val (Radio Data
System)
AUX-knapp
TUNER-knapp (radio)
Sifferknappar (0-9)
REMAIN-knapp
CANCEL-knapp
Knapp för uppspelning/paus
Stoppknapp
Förinställning av radiostationer/gå förbi cd-spår
MUTE-knapp
VOLUME-knapp
MENU-knapp
SUB TITLE-knapp (textremsa)
SUPER 5.1-, VIRTUAL HEADPHONE-knapp
TUNING-/CH-knapp
INFO-knapp
AUDIO-knapp (ljudfunktion)
Pil-/Enter-knapp
RETURN-knapp
MOVIE-knapp
MUSIC-knapp
EZ VIEW-, NT/PAL-knapp
STEP-knapp
HDMI AUDIO-, SELECT-knapp
PL II MODE-knapp
REPEAT-knapp
SD/HD-knapp
9
ZOOM-knapp
AUTO SOUND CALIBRATION-knapp
TEST TONE-knapp
SOUND EDIT-knapp
LOGO COPY-knapp
PL II EFFECT-knapp
MO/ST-, SLOW-knapp
TUNER MEMORY, DCDi-knapp (radiominne)
FÖRBEREDELSE
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
1
Ta bort batteriluckan på baksidan
genom att trycka
ned den och skjuta
den i pilens riktning.
2
Sätt i två 1,5 V-batterier
(storlek AAA), kontrollera batteriernas
polaritet (+ och –).
3
Sätt tillbaka batteriluckan.
VARNING! Så här undviker du läckande eller trasiga batterier:
• Placera batterierna i fjärrkontrollen, följ anvisningar för polariteten: (+) mot (+) och (–)
mot (–).
• Använd rätt batterier. Batterier kan se likadana ut men ändå ha olika spänning.
• Byt alltid båda batterierna samtidigt.
• Utsätt inte batterierna för höga temperaturer eller öppen eld.
Fjärrkontrollens räckvidd
Fjärrkontrollen kan användas på upp till ca 7 m avstånd.
Vinkeln i sidled i förhållande till spelarens sensor måste vara mindre än 30°.
10
Installera dvd-spelare
Beroende på tycke och smak och typ av inredning, kan installationen utföras i enlighet med någon av
installationsmodellerna 1 eller 2.
Installationsmodell 1 Installera stående
1
Sätt ihop den runda skivan
och stativet med skruvarna (4).
2
Fäst huvudenheten i stativet
med skruvarna (6).
Stativ
Rund skiva
Huvudenhetens
baksida
Stativ
Installationsmodell 2 Häng på väggen
1
2
3
Placera konsolen på väggen och fäst
med skruvarna (4).
Häng upp huvudenheten på konsolen.
Fäst ihop kablarna med kabeluppsamlaren.
VARNING!
• Låt inte barnen leka med eller i närheten av högtalarna.
De kan skada sig om högtalarna faller.
11
Fäst ihop kablarna
1
2
Tryck in kablarna till Anynet-in/utgångarna, optisk digital ljudingång, ljudutgångarna i skåran överst till vänster
på stativet.
3
Öppna locket över den runda skivans
kabelhållare och låt kablarna löpa
igenom hållaren.
4
Tryck in kablarna i hållarens skåra.
5
2
Huvudenheten
s baksida
Kabelhållare i rund
skiva
Stäng locket över hållaren.
12
ANSLUTNINGAR
1
Tryck in kablarna till HDMI-utgång,
komponentutgång, videoutgång och
ljudingångarna i skåran överst till
höger på stativet.
Installera högtalarna
Högtalarförpackningar
FRONTHÖGTALAR
E (2)
BAKRE
HÖGTALARE (2)
Kontrollera att följande komponenter finns med i förpackningen.
FRONTSTATIV (2)
BAKRE STATIV (2)
Högtalartillbehör
Subwoofer
Mitthögtalare
Högtalarkabel (6)
Montera högtalarna på väggen
Skruva i skruvar (2) i väggen för respektive högtalare och häng därefter front- och bakre högtalarna
på dem.
• Mitthögtalaren kan inte hängas på väggen.
13
Häng högtalarna
så att skruvarna har
samma position som
på bilden.
Skruv (8)
ANSLUTNINGAR
Montera högtalarna
1
2
3
Ställ fronthögtalaren på
frontstativet.
Koppla in fronthögtalarkabeln
på stativets baksida.
Skruva fast högtalaren i stativet.
Obs
• Koppla högtalarkabeln till anslutningskontakten
•
på antingen fronthögtalaren eller stativet. Båda
anslutningsmodellerna fungerar.
Om du har satt ihop fronthögtalaren med stativet
rekommenderar vi att du kopplar högtalarkabeln
till anslutningskontakten på stativets baksida.
14
Ansluta högtalarna
Innan du flyttar eller installerar enheten, se till att strömmen är avstängd och att nätkabeln är urkopplad.
C
L
SW
R
LS
Placering av dvd-spelare
• Placera den på ett stativ, på en hylla eller i tvbänken.
Fronthögtalare L R
• Placera högtalarna rakt framför din lyssnarposition;
•
•
vänd dem inåt, mot dig (cirka 45°).
Placera högtalarna så att diskanthögtalarna sitter i
öronhöjd.
Rikta in fronten på de främre högtalarna med fronten på mitthögtalaren eller ställ de främre högtalarna något framför mitthögtalaren.
RS
Välja lyssnarposition
Välj en lyssnarposition på ett avstånd av mellan 2,5 till 3
gånger tv-skärmens storlek. Exempel: För en 32-tums tv:
2~2,4 m
För en 55-tums tv:
3,5~4 m
Bakre högtalare LS RS
• De här högtalarna ska placeras något bakom din lyssnarposition.
• Om utrymmet inte räcker till, vänd högtalarna mot varandra.
• Placera dem cirka 60 till 90 cm ovanför öronhöjd och vinkla dem
något nedåt.
Bakhögtalarna hanterar i huvudsak endast ljudeffekter och därför
* kommer
det inte alltid ljud från dem.
Mitthögtalare C
• Installera helst på samma nivå som de främre högtalar•
na.
Kan även installeras omedelbart ovanför eller under tv-n.
Subwoofer SW
• Subwooferns placering spelar inte så stor roll.
Du kan ställa den på valfri plats.
• Vanligtvis placeras den i ett hörn i närheten av de främre
högtalarna.
15
Subwooferns baksida
ANSLUTNINGAR
Huvudenhetens undersida
Mitthögtalare
Fronthögtalare (L)
Fronthögtalare (R)
Bakre högtalare (L
- vänster)
Bakre högtalare (R - höger)
Ansluta högtalarna
1
Tryck ner fliken under
uttaget på högtalarens
baksida.
2
För in den svarta ledningen i
svart uttag (–) och den grå ledningen i grått (+) uttag; släpp
fliken.
Svart
Grå
eller
VARNING!
• Låt inte barnen leka med eller i närheten av högtalarna.
•
•
De kan skada sig om högtalarna faller.
När du ansluter högtalarkablarna till högtalarna, följ
polaritetsmarkeringarna (+/–).
Rör aldrig vid aldrig högtalarkontakterna när strömmen är
på.
Du kan drabbas av en elektrisk stöt.
3
Se till att ledningarna och högtalarutgångarna på subwooferns baksida har
samma färg, så att du får rätt polaritet
(+/–).
Exempel: Anslut grön mitthögtalarkabel till grön
utgång för mitthögtalare på subwooferns
baksida; se till att du får rätt polaritet
(+/–).
Obs
• Om du placerar en högtalare nära din tv
kan tv-skärmens färger förvrängas, vilket
orsakas av att högtalaren genererar ett
magnetfält. Flytta i så fall högtalaren en bit
ifrån tv-n.
16
Ansluta högtalarnaforts
Koppla ihop huvudenheten och subwoofern
1
Anslut huvudenhetens DIN-ljudutgång till DIN-ljudingången på subwoofern, med hjälp av DIN-ljudkabeln.
2
Slå på strömmen till subwoofern.
Subwooferns
baksida
Huvudenhetens
baksida
Subwooferns funktioner
Subwoofer: Subwoofern är en aktiv modell, med inbyggd 150 W förstärkare som matar ett fylligt
basljud via 8-tumshögtalarna. Med hjälp av övergångskontrollen får du optimal LFE
(bas).
Övergång: Övergångskontrollen anger gränsfrekvensen för subwoofern. Ställ in
övergångskontrollen så att du får bästa möjliga basrespons i rummet.
• Du kan justera bas- eller diskantutgångarna från främre-, bakre- och mitthögtalarna
samt från subwoofern.
• Vrid åt vänster för att öka basen och åt höger för att öka diskanten.
1
1 POWER-indikator
2
3
4
5
17
2 POWER-knapp (Strömbrytare)
3 Extern ljudingång
4 Övergångskontroll
5 Högtalarutgångar
Ansluta videoutgången till tv-n
Metod 1
Ansluta till videoutgång
Anslut videoutgången till videoingången på din tv.
2
Ställ in videoingångsväljaren (på din
tv) på rätt videoutgång för din hemmabio.
Metod 2
Ansluta till komponentutgång
Videokabel
(medföljer)
Bättre kvalitet
Förutsätter att din tv har en komponentingång som stöder upplösning på över 576p(480p).
1
Anslut komponentutgången (PR, PB, Y)
till komponentingången på din tv (PR,
PB, Y).
• Se till att anslutningen blir korrekt mellan komponentutgångarna och tv-n. Om du kopplar fel kan bildskärmen
bli röd- eller blåtonad eller också får du ingen bild alls.
2
Ställ in videoingångsväljaren (på din tv)
på rätt komponentutgång för din hemmabio.
Obs
På vissa tv-modeller är komponentingången märkt
‘DVD-ingång’ (‘DVD input’).
• Den här produkten används i sammanflätat skanningläge (576i, 480i) för Componentutgång.
18
ANSLUTNINGAR
1
Bra kvalitet
Ansluta videoutgången till tv-nforts
Metod 3
Anslutning till HDMI
Bäst kvalitet
Förutsätter att tv-n har en HDMI-ingång (eller DVI).
1
Anslut HDMI-utgången till HDMI-ingången (eller DVI) på din tv.
2
Ställ in videoingångsväljaren (på din tv)
på rätt HDMI-utgång för din hemmabio.
HDMI-kabel
(medföljer)
Vad är HDMI (High Definition Multimedia Interface)?
Innebär att dvd videosignaler överförs digitalt, utan att först konverteras till
analoga signaler. Du får en digital bild med högre skärpa om du ansluter videon
till tv-n med hjälp av HDMI-anslutning.
HDMI Audio på/av
• Ljudsignaler som överförs via HDMI-kabeln kan slås på/stängas av.
Tryck på HDMI AUDIO på fjärrkontrollen.
• “AUDIO ON” och “AUDIO OFF” visas växelvis i fönstret.
• AUDIO ON : Både video- och ljudsignaler överförs via HDMI-kabeln och ljudet matas endast via
•
tv-högtalarna.
AUDIO OFF : Videosignalerna överförs endast via HDMI-kabeln och ljudet matas bara genom
hemmabions högtalare.
Obs
19
• Standardinställningen för produkten är HDMI AUDIO OFF.
• HDMI AUDIO mixas automatiskt ned till 2-kanaligt för tv-högtalarna.
• Om du slår på/av funktionen eller byter funktion när HDMI AUDIO står på ON, stängs
HDMI AUDIO automatiskt av (OFF).
Upplösning
• Den här funktionen innebär att användaren kan välja skärmupplösning för HDMI- och komponentmatningen.
ANSLUTNINGAR
I stoppläge, tryck och håll kvar SD/H-knappen och välj 480p.
• Tillgängliga upplösningsalternativ för HMDI-utgången är 576(480P), 720p och 1080i.
Exempel: Om din tv stöder upplösningar upp till 576(480P)
Tryck på SD/HD-knappen.
• En 576(480P)-videosignal matas via HDMI-utgångarna.
Obs
• Eftersom produkten har en inbyggd Video Upscaler-funktion med Faroudja DCDi-teknologi, kan du förstärka upplösningen på en dvd-utgång med 576i(480i) till 576(480P)/720p/1080i.
• Du behöver inte göra några separata inställningar, eftersom hemmabion och din tv automatiskt ställer in sig
själva på optimal upplösning och bildkvot vid anslutning till HDMI. (Om tv-n är en HDTV och har HDMIingång, omvandlas utdata automatiskt till en upplösning på 1080i (om tv-n stödjer det).
• Om du har anslutit både HDMI- och komponentutgång (PR, PB, Y) samtidigt, matas inte komponentutgångens signal.
• Komponentutgångens signal ger bild i ‘576i(480i)’-läge endast vid uppspelning av dvd.
• I bruksanvisningen till tv-n får du mer information om hur du väljer videoingång på tv-n.
DCDi (Directional Correlational Deinterlacing)-funktion
Omvandlar interlacesignalen till progressiv signal, för att undvika fladder och åtgärda
störningar i bildens kanter.
Tryck och håll fjärrkontrollens DCDi-knapp intryckt i minst tre sekunder.
• Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan DCDi ON och DCDi OFF.
20
Ansluta externa komponenter
Ansluta extern, digital komponent
Exempel: Digitala signalkomponenter, som t ex. settopbox eller cd-inspelningsenhet.
Optisk kabel
(medföljer ej).
1
2
Anslut huvudenhetens Digital 1 eller 2 (OPTISK) till digital utgång på den externa digitala
komponenten.
Tryck på AUX på fjärrkontrollen och välj ‘D.IN 1’ eller ‘D.IN 2’.
• Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här: USB➝
• Du kan också använda FUNCTION-knappen på huvudenheten.
Funktionen växlar så här: DVD/CD➝
21
D.IN 1 ➝ D.IN 2 ➝ AUX.
D.IN 1➝ D.IN 2 ➝ AUX ➝ USB ➝ FM.
Ansluta extern, digital komponent
ANSLUTNINGAR
Exempel: Analoga signalkomponenter, som t ex. videobandspelare eller tv.
Ljudkabel (medföljer ej)
Om den externa, analoga komponenten
bara har en AUDIO OUT, anslut vänster
eller höger.
1
Anslut huvudenhetens audioingång till audioutgången på den externa analoga komponenten.
• Se till att kontakternas färger matchas rätt.
2
Välj AUX genom att trycka på AUX på fjärrkontrollen.
• Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här: USB
• Du kan också använda FUNCTION-knappen på huvudenheten.
D.IN 1 D.IN 2 AUX.
Funktionen växlar så här: DVD/CD D.IN 1 D.IN 2 AUX USB FM.
Obs
• Om du vill få 5.1-kanaligt ljud från tv-n via huvudenheten, tryck på Dolby Pro Logic II- eller
SUPER5.1-knappen.
• Du kan koppla videoutgången på videobandspelaren till tv-n
och därefter ansluta band-
spelarens audioutgång till den här produkten.
22
Ansluta FM-antennen
Anslutning av FM-antenn
1
Koppla den medföljande FM-antennen till FM 75Ω COAXIAL-uttaget, som en tillfällig
åtgärd.
2
Flytta långsamt runt antennen till dess att du hittar en plats med bra mottagning,
fäst den mot en vägg eller annan stabil yta.
Val av videoformat
Tryck in och håll kvar NT/PAL på fjärrkontrollen i minst fem sekunder när strömmen är avstängd.
• “NTSC” eller “PAL” visas i teckenfönstret.
Tryck snabbt på NT/PAL-knappen och välj mellan “NTSC” och “PAL”.
• Alla länder har olika standard för videoformatet.
• Vid normal uppspelning ska skivans videoformat vara detsamma som tv-ns videoformat.
23
Innan du använder din hemmabioanläggning
Din hemmabioanläggning kan spela upp dvd-, vcd-, cd-, mp3-, DivX- och jpeg-skivor. Beroende på vilken
skiva du använder kan de här anvisningarna variera lite. Läs bruksanvisningen noga innan du sätter igång.
2
Tryck på MODEknappen tills DVDindikatorn tänds.
TV
4
Tryck på MODEknappen tills TVindikatorn tänds.
TV
5
3
Tryck på POWER-knappen för att slå
på strömmen till huvudenheten, och
tryck sedan på DVD på fjärrkontrollen
och välj “DVD/CD”-funktionen.
6
Tryck på FUNCTION-knappen på huvudenheten eller
DVD på fjärrkontrollen, och
välj DVD/CD-funktion.
DVD RECEIVER
Tryck på POWER och starta
hemmabioanläggningen och
tryck sedan på TV/VIDEOknappen på tv:ns fjärrkontroll
och välj “External Input”.
DVD RECEIVER
Styra tv-n och dvd-spelaren med samma fjärrkontroll
Tryck på MODE-knappen.
• Du kan manövrera tv:n när TV-indikatorn (röd) har blinkat en gång, och dvd-n när DVD-indikatorn (grön) har blinkat en gång.
• Knappar som avser tv-drift: POWER, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO samt sifferknapparna (0-9).
• Fjärrkontrollen är inställd för att kunna användas till en Samsung-tv.
På sidan 77 finns mer information om hur du använder fjärrkontrollen.
Obs
• Om du flyttar produkten under pågående uppspelning kan skivan skadas.
• Om du försöker manövrera skivfönstret för hand kan det gå sönder.
• Låt inte barnen sticka in fingrarna i enheten.
24
ANSLUTNINGAR
1
Koppla huvudenhetens nätkontakt
till eluttaget.
Spela skivor
1
Öppna skivfacket genom att trycka på
OPEN/CLOSE-knappen.
2
För in skivan med den tryckta sidan
vänd uppåt.
3
Tryck på OPEN/CLOSE-knappen för att stänga skivfönstret.
• Uppspelningen startar automatiskt så snart fönstret stängs.
• Skivans meny ser olika ut på olika skivor.
DVD
VCD
CD
• Uppspelningen startar automatiskt.
Obs
• Startskärmen kan se olika ut beroende på skivans
innehåll.
Avbryt uppspelningen
genom att trycka på STOP vid uppspelning.
• Om du trycker en gång visas “PRESS PLAY” i tecken-
•
fönstret och stoppositionen lagras i minnet. Om du trycker på PLAY/PAUSE
(
)-knappen eller på ENTER-knappen återupptas
uppspelningen från stoppositionen. (Fungerar endast
med dvd-skivor.)
Om du trycker två gånger visas texten “STOP” och om
du trycker på PLAY/PAUSE (
) börjar uppspelningen
om från början.
25
Om du vill pausa uppspelningen tillfälligt,tryck på
PLAY/PAUSE under pågående uppspelning.
• Återuppta uppspelningen genom att trycka på
PLAY/PAUSE (
) igen.
Terminologi, skivor
Grupper och spår (dvd-audio)
• Dvd-audio skivor är indelade i flera större avsnitt som kallas “grupper” och mindre avsnitt som
kallas “spår”. Dessa avsnitt tilldelas olika nummer.
Numren kallas för “gruppnummer” respektive “spårnummer”.
GROUP 1
TRACK 1
TRACK 2
GROUP 2
TRACK 3
TRACK 1
TRACK 2
Titlar och kapitel (dvd-video)
• Dvd video indelas i större avsnitt som kallas “titlar” och mindre avsnitt som kallas “kapi-
TITLE 1
CHAPTER 1
CHAPTER 2
ANVÄNDNING
tel”. Dessa avsnitt tilldelas olika nummer.
Numren kallas för “titelnummer” respektive “kapitelnummer”.
TITLE 2
CHAPTER 3
CHAPTER 1
CHAPTER 2
Spår (video- och musik-cd)
• Video- och musik-cd skivor indelas i avsnitt som kallas för “spår”.
Spåren tilldelas olika nummer. Numren kallas “spårnummer”.
TRACK 1
TRACK 2
TRACK 3
TRACK 4
TRACK 5
Filer (DivX)
• DivX är indelade i avsnitt som kallas “filer”.
Spåren tilldelas olika nummer. Numren kallas för “filnummer”.
FILE 1
Obs
FILE 2
DVD (@)” avsedd för
• I den här bruksanvisningen är instruktioner märkta “DVD”
skivtyperna dvd-video, dvd-audio och dvd-r/rw.
Om en specifik dvd-typ åsyftas, anges den typen separat.
• Startskärmen kan se olika ut beroende på skivans innehåll.
26
Spela upp SACD (Super Audio-cd)
Du kan lyssna på flerkanaligt, högkvalitativt originalljud och få en ljudupplevelse som är något utöver det vanliga.
1
Öppna skivfacket
med OPEN/
CLOSE och sätt i
en SACD.
• SACD-menyn öppnas och uppspelningen startar.
2
När uppspelningen
avbryts, välj ett
spår med -knappen
och tryck på
SELECT.
3
Avbryt uppspelningen genom att
trycka på STOP.
• Under uppspelningens gång kan du
inte välja spår med
-knappen.
Skivspec.
Artikel
Ljudkvalitet
CD
SACD
DVD Audio
Ljud som kan höras av en Originalljud (återskapar upp till en ljudfrekvens som
normal person
överskrider gränsen för det mänskliga örat)
Antal kanaler och
speltid
2 kanaler: 70 minuter
2 kanaler: 110 minuter
5.1 kanaler: 81 minuter
2 kanaler: 120 minuter
5.1 kanaler: 89 minuter
Samplingsfrekven
s
44,1 KHz
2,8224 KHz
(64 gånger en cd)
44,1~192 KHz
(4,4 gånger en cd)
Dynamiskt omfång
96 dB
120 dB
144 dB
Uppspelningsfrekvens
~20 KHz
~100 KHz
~96 KHz
Obs
• SACD har tre typer av format. Single Layer Disk har 1 hd-lager, dual Layer Disk har 2 hdlager och Hybrid Disk har både cd- och hd-lager. Hybrid Disk kan spelas upp på en vanlig
cd-spelare.
27
Spela upp mp3-cd-skivor
Data-cd (cd-rom, cd-r, cd-rw) som kodats i mp3-format kan också spelas upp.
MP3
1
Tryck på
OPEN/CLOSE för att
öppna skivfacket;
lägg i mp3-skivan.
2
Välj album med
, när spelaren
står på stopp, och
tryck sedan på
ENTER.
• Mp3-menyn visas och uppspelningen
startar.
3
Om du vill byta
album, välj ett annat
album med
och tryck på ENTER.
ANVÄNDNING
• Hur menyn ser ut avgörs av mp3-skivan.
4
Avbryt uppspelningen genom att
trycka på STOP.
• Upprepa steg 2 och 3 ovan om du
vill välja annat album/spår.
Obs
• Beroende på vald inspelningsfunktion kan vissa mp3-cd inte spelas.
• Innehållsförteckningen på en mp3-cd varierar beroende på vilket spårformat som
valts vid inspelningen.
• Stöd för mp3-filer: MPEG1 LAYER3 (bitfrekvens : 128 Kb/s~320Kb/s, samplingsfrekvens: 32K/44,1K/48KHz)
28
Spela upp jpeg-skivor
Bilder som tagits med digitalkamera, eller jpeg-filer på pc, kan lagras på cd och därefter spelas upp på den här
enheten.
Tryck på OPEN/CLOSE för att öppna skivfönstret; lägg därefter
på jpeg-skivan.
• Uppspelningen startar automatiskt och varje bild visas i vardera fem sekunder.
Rotera bilden
Vid uppspelning, tryck på pilknapparna
29
,
,
,
-knapp: Vertikal volt
-knapp: Rotera 90° moturs
-knapp: Horisontell volt
-knapp: Rotera 90° medurs
.
Kontrollera återstående tid
Tryck på REMAIN-knappen.
• Du kan kontrollera sammanlagd och återstående tid för den
titel eller det kapitel som just spelas.
Varje gång du trycker på REMAIN-knappen
Dvdaudio
TITLE ELAPSED
GROUP ELAPSED
TITLE REMAIN
GROUP REMAIN
CHAPTER ELAPSED
TRACK ELAPSED
CHAPTER REMAIN
TRACK REMAIN
VCD
CD
MP3
TRACK ELAPSED
TRACK REMAIN
TRACK REMAIN
TRACK ELAPSED
TOTAL ELAPSED
TOTAL REMAIN
30
ANVÄNDNING
Dvdvideo
Spela DivX
Hoppa framåt/bakåt
Tryck på
,
vid uppspelning.
• Du hoppar till nästa fil när du trycker på
•
, om det finns över
två filer på skivan.
Du hoppar till föregående fil när du trycker på
två filer på skivan.
, om det finns över
Snabb uppspelning
Om du vill spela upp skivan snabbare
håll eller intryckt under uppspelning.
,
• Varje gång du tryck på någon av dessa knappar växlar inställningen så
här:
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ Normal.
Hoppa 5 minuter
Tryck på
,
vid uppspelning.
• Uppspelningen hoppar fem minuter framåt när du trycker på.
• Uppspelningen hoppar fem minuter bakåt när du trycker på.
Zoomfunktion
1
Tryck på ZOOM.
2
Förflytta dig till den
del av bilden du vill
förstora genom att
trycka på , ,
.
• Varje gång du trycker på knappen
växlar inställningen mellan “ZOOM
X2” och “ZOOM OFF”.
Obs
31
• DivX-filer kan endast zoomas med ZOOM X2-funktionen.
Undertexter
Tryck på SUBTITLE-knappen (undertext).
• Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan “SUBTITLE ON” (1/1, 1/2 ...) och
“SUBTITLE OFF”.
• Om skivan bara har en fil med undertexter används den automatiskt.
Ljud
Tryck på AUDIO-knappen.
• Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan “AUDIO ON” (1/1, 1/2 ...) och
•“
“.
“ visas i teckenfönstret om skivan bara stöder ett språk.
DivX(Digital internet video eXpress)
DivX är ett videofilsformat som tagits fram av Microsoft och baseras på komprimeringstekniken MPEG4, som kan förmedla ljud- och videodata över internet i realtid.
MPEG4 används för videokodning och MP3 för ljudkodning, d v s användaren kan se en film
med bild och ljud som håller praktiskt taget dvd-kvalitet.
1. Formatstöd
• Den här produkten medger endast följande mediaformat. Om det saknas stöd för video- eller ljudformatet kan användaren få problem, som t ex. trasig bild eller inget ljud.
✩
Stöd för videoformat
Format
Stöder versionerna
✩
AVI
DivX3.11 ~ 5.1
WMA
V1/V2/V3/V7
Stöder ljudformaten
Format
Bitfrekvens
Samplingsfrekvens
Mp3
80~384KB/s
44,1 Khz
Wma
56~128KB/s
Ac3
128~384KB/s
44,1/48Khz
• Bildkvot: Trots att standardupplösningen för DivX är 640*480 bildpunkter (4:3) stöder den här produkten 720*480 bildpunkter (16:9). Däremot inget stöd för tv-skärm med högre upplösning än 800.
• När du spelar en skiva vars samplingsfrekvens är högre än 48 kHz eller 320 KB/s, kan du ev. få
skakig bild vid uppspelning.
2. Undertextfunktion
• Du måste vara van vid videoextraktion och redigering för att kunna använda den här funktionen.
• Om du vill använda titelfunktionen, spara titelfilen (*.smi) med samma filnamn som DivX-mediafilen
(*.avi) i samma mapp.
Exempel Rot
•
Samsung_Bluetek_007CD1.avi
Samsung_Bluetek_007CD1.smi
Max 60 alfanumeriska tecken eller 30 östasiatiska tecken (2 bitar koreanska och kinesiska tecken) i filnamnet.
32
ANVÄNDNING
Obs
“
Spela upp mediafiler med USB-värdfunktionen
Du kan ansluta till och spela upp filer från extern USB-lagringsenhet som t ex. mp3-spelare, USB flashminne
etc. med hjälp av hemmabions USB-värdfunktion.
1
Koppla in USBenheten i USBporten på enhetens
baksida.
2
Tryck på FUNCTIONknappen på huvudenheten, eller på AUX
på fjärrkontrollen, och
välj USB-funktion.
• “USB” tänds och släcks i teckenfönstret.
• USB SORTING-skärmen visas på tv:n
och den sparade filen spelas upp.
Stoppa uppspelningen genom att trycka på STOP (
Obs
• För att undvika förlust av data som sparats på USB-enheten, stäng av enheten
eller byt till annan funktion innan du kopplar ur USB-kabeln.
Spela upp en fil via USB-menyn,
• Musikfilikonen
• Bildfilikonen
• Alla filer-ikonen
Tryck på
knappen när enheten står på stopp
och välj önskad ikon i menyns övre del.
-ikonen.
• Om du bara vill spela upp musikfiler, välj
-ikonen.
• Om du bara vill visa bildfiler, välj
Välj
-ikonen
för
att
visa
alla
filer.
•
33
).
SVE
Hoppa framåt/bakåt
Tryck på
,
vid uppspelning.
• Om det finns fler än en fil, tryck på
• Om det finns fler än en fil, tryck på
-knappen för att välja nästa fil.
-knappen för att välja föregående fil.
Snabb uppspelning
Om du vill spela upp skivan snabbare, håll eller intryckt under
upps,pelning.
• Varje gång du tryck på någon av dessa knappar växlar inställningen så här:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
1. USB-enheter som stöder USB Mass Storage v 1.0.
(USB-enheter som fungerar som flyttbar lagringsenhet i Windows
(2000 eller nyare) utan installation av extra drivrutin.)
2. Mp3-spelare: Mp3-spelare av hdd- och flashtyp.
3. Ej stöd för CBI (Control/Bulk/Interrupt).
4. Digitalkamera: Ej stöd för PTP-protokoll.
• Ej stöd för enheter som kräver extra programinstallation vid uppkoppling mot dator.
5. USB hdd och USB flash skivenhet: Enheter som stöder USB2.0 eller USB1.1.
• Du kan ev. få skiftande uppspelningskvalitet vid anslutning av USB 1.1-enhet.
• För att USB hdd ska fungera ordentligt måste du använda en hjälpspänningskabel.
6. USB-kortläsare: USB-kortläsare med ett fack och USB-kortläsare med flera fack
• Hur stödet för USB-kortläsaren ser ut beror på tillverkaren.
• Om du installerar flera minnesenheter i multikortläsaren kan du ev. få problem.
7. Om du använder en USB-förlängningskabel känner ev. inte datorn igen USBenheten.
✩
Stöd för formaten
Filnamn
Stillbild
Musik
JPG
MP3
WMA
Filnamnstillägg Bitfrekvens
Version
Bildpunkter
Samplingsfrekvens
–
–
V8
640*480
–
–
–
44,1kHz
44,1kHz
.JPG .JPEG
–
.MP3
80~384kb/sek
.WMA
56~128Kb/sek
• Ej stöd för enhet som använder filsystemet NTFS.
(endast stöd för FAT-filsystemet)
34
ANVÄNDNING
Kompatibla enheter
Visa skivinformation
Du kan visa information på tv-skärmen om den skiva som spelas.
Tryck på INFO-knappen.
• Varje gång du trycker på knappen växlar informationen på skärmen enligt följande:
DVD
VCD
CD
MP3
DivX
DVD RECEIVER
JPEG
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
Informationsskärmen försvinner
•
Informationsskärmen försvinner
syns på tv-skärmen!
Om den här symbolen visas på tv-skärmen när du trycker på en knapp, kan funktionen inte användas för den skiva du spelar.
Informationsskärmen försvinner
• Vad är en grupp?
En film på en dvd-audio skiva.
Obs
• Informationsskärmen ser olika ut för olika
•
skivor.
Beroende på skivtyp kan du även välja
DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC.
• Vad är en titel?
En film på en dvd-video skiva.
• Vad är ett kapitel?
Varje titel på en dvd-skiva är indelad i flera mindre sekvenser, som kallas “kapitel”.
• Vad är ett spår (en fil)?
En videosekvens eller en musikfil på en dvd-audio, cd eller mp3-cd.
Skärmindikatorer
Dvd-indikator
Vcd-indikator
Cd-indikator
Mp3 cd-indikator
35
DivX-indikator
DVD DVD-AUDIO-indikator
AUDIO
Indikator för titel (TITLE)
GROUP-indikator (grupp)
CHAPTER-indikator (kapitel)
Indikator för upprepad uppspelning (REPEPAT PLAYBACK)
TRACK (FILE) -indikator (spår/fil)
AUDIO LANGUAGE-indikator (språk ljudspår)
ELAPSED TIME-indikator (förfluten speltid)
SACD-indikator
SUBTITLE-indikator (språk undertexter)
Indikator för stereomodell (STEREO - L/R)
Indikator för DOLBY DIGITAL
Indikator för kameravinkel (ANGLE)
Snabb/långsam uppspelning
Snabb uppspelning
Tryck på
DVD
VCD
CD
MP3
och håll kvar.
• Varje gång du håller knappen intryckt vid uppspelning
växlar uppspelningshastigheten så här:
ANVÄNDNING
Långsam uppspelning
Tryck på SLOW.
• Varje gång du trycker på knappen vid uppspelning
växlar uppspelningshastigheten så här:
DVD
VCD
Obs
DivX
• Långsam uppspelning baklänges fungerar
inte för vcd och DivX.
36
Hoppa över sekvenser/låtar
DVD
VCD
MP3
Tryck snabbt på
.
• Varje gång du ger knappen en snabb tryckning spelas föregående eller nästa kapitel,
spår eller katalog (fil) upp.
DVD
VCD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
MP3
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
• Om du tittar på en vcd och spåret
är längre än 15 minuter, kan du
hoppa fram eller tillbaka fem minuter genom att trycka på
.
Obs
• Vid snabb uppspelning av cd eller mp3-cd, hörs ljudet endast vid hastigheten 2x, inte om du väljer 4x, 8x eller 32x.
• Det hörs inget ljud vid långsam eller stegvis uppspelning.
37
Upprepad uppspelning
Med upprepad uppspelning kan du spela upp ett kapitel, en titel, ett spår (låt) eller en fil
(mp3-fi) om och om igen.
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
Tryck på REPEAT.
• Varje gång du trycker på knappen under uppspelning växlar funktionen så här:
Dvdvideo
Dvdaudio
Upprepad uppspelning, alternativ
KAPITELSpelar upp valt kapitel flera gånger.
GROUP
Upprepar uppspelning av vald grupp.
MP3
JPEG
VCD
RANDOM
Spelar upp spåren slumpvis.
(Ett spår som redan har spelats kan ev. spelas
upp på nytt.)
CD
ANVÄNDNING
TITLE
Spelar upp vald titel om och om igen.
TRACK
Spelar upp valt spår om och om igen.
DIR
Spelar upp alla spåren i vald mapp om och om
igen.
DISC
Spelar upp hela skivan om och om igen.
OFF
Avbryter upprepad uppspelning.
Aktivera upprepad uppspelning via skivans informationsskärm
Obs
• Upprepad uppspelning
DVD
1
2
Tryck på INFO två gånger.
3
Tryck på -knappen och välj en
REPEAT PLAYBACK-funktion.
4
Tryck på ENTER.
Tryck på -knappen för att öppna
REPEAT PLAYBACK ( )-skärmen.
kan inte välja REPEAT PLAY via information* Du
sskärmen när du spelar mp3- och jpeg-skivor.
VCD
CD
kan inte användas om du
spelar en vcd-skiva version 2.0 och har aktiverat
PBC. Om du vill använda
upprepad uppspelning i
det här fallet, ställ PBC
på OFF i menyn. (Se
sidan 45.)
38
A-B Upprepad uppspelning (Repeat Playback)
Du kan upprepa uppspelningen av ett visst, angivet avsnitt av en dvd-skiva.
DVD
1
VCD
CD
Tryck på INFO två
gånger.
2
Tryck på -knappen
för att öppna
REPEAT PLAYBACK
( )-menyn.
4
Tryck på ENTERknappen i slutet
av vald sekvens.
• Om du spelar vcd eller cd, tryck
en gång på INFO.
3
Tryck på pilknapparna
och välj ‘A-’ och tryck
sedan på ENTER i början av vald sekvens.
• När du trycker på ENTER lagras
angiven position i minnet.
• Angiven sekvens kommer att spelas
upp flera gånger i följd.
A-
A-B
REPEAT : A—B
A -?
REPEAT : A—
Återgå till vanlig uppspelning genom att trycka på
och välja
OFF.
Obs
• A-B REPEAT-funktionen kan inte användas för mp3- eller jpegskivor.
39
eller
Val av bildvinkel
En funktion som innebär att du kan se samma sekvens ur olika vinklar.
DVD
1
Välj en vinkel med hjälp av
,
ANVÄNDNING
3
2
Tryck på INFOknappen.
Tryck på
för att
aktivera ANGLE
( )-menyn.
eller sifferknapparna.
• Varje gång du trycker på knappen byter du vinkel enligt följande:
1/3
2/3
3/3
Obs
• Kameravinkelfunktionen fungerar bara om flera vinklar har
spelats in på skivan.
40
Zoomfunktion
En funktion som innebär att du kan förstora en viss del av bilden på tv-skärmen.
Zoomfunktion (bildförstoring)
1
Tryck på ZOOM.
2
Förflytta dig till den del
av bilden du vill förstora
genom att trycka på ,
, .
DVD
3
VCD
Tryck på ENTER.
• Varje gång du trycker på knappen
växlar zoomnivån enligt följande:
SELECT ZOOM POSITION
Bildkvot
DVD
Tryck på EZ VIEW.
• Varje gång du trycker på knappen växlar zoomfunktionen mellan ON och OFF (på/av).
• När du spelar upp en film i vidbildsformat (WIDE) visas svarta ränder i tv-skärmens
över- och underkant; du tar bort dem genom att trycka på EZ VIEW.
EZ VIEW
EZ VIEW OFF
Obs
• Funktionen kan inte användas om dvd-skivan är inspelad med flera kameravinklar.
• Du får ev. inte bort de svarta ränderna om dvd-skivan har inbyggd horisontell-vertikal bildkvot.
41
Bonusgrupp / Navigeringssidor
Bonusgrupp
Dvdaudio
Vissa dvd-audio skivor har en extra “bonusgrupp” som du öppnar med en fyrsiffrig kod. Mer information om koden hittar du på förpackningen.
När du spelar upp en dvd-audio skiva med
bonusgrupp visas automatiskt en skärmbild där
du matar in koden.
ANVÄNDNING
BONUS GROUP
KEY NUMBER :
Obs
• Om du trycker ut skivan, stänger av strömmen eller kopplar ur nätsladden måste koden
matas in på nytt.
Navigeringssidor
Dvdaudio
Tryck på
-knappen på fjärrkontrollen
under uppspelning.
• Här kan du välja en viss bild från en dvd-audio skiva som innehåller stillbilder.
• På vissa skivor kan du inte välja bilder; funktionaliteten beror på hur skivan är
tillverkad.
42
Välja språk för tal/undertextning
Funktion för att välja talat språk
1
Tryck på INFO två
gånger.
2
DVD
Tryck på , eller sifferknapparna när du ska
välja språk för talet.
• Beroende på hur många språk som finns på
dvd-skivan väljs ett nytt språk (engelska,
spanska, franska, etc.) varje gång du trycker
på knappen.
SP 2/3
FR 3/3
Funktion för att välja språk på undertexter
1
Tryck på INFO två
gånger.
3
Tryck på ,
eller sifferknapparna när du ska välja
ett språk.
EN 1/3
EN 01/ 03
2
DVD
Tryck på
för att
aktivera SUBTITLE (
)-skärmen.
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
43
Obs
• Med hjälp av fjärrkontrollens SUB•
TITLE-knapp kan du välja språk på
undertexterna.
Funktionen för val av språk på tal
och undertexter fungerar inte för
alla skivor.
Gå direkt till viss sekvens/låt
DVD
VCD
CD
Gå till en titel/ett spår
1
Tryck på INFO-knappen.
01/05
001/040
0:00:37
2
1/1
MP3
025/040
0:00:01
0:00:01
01/05
1/1
Välja en viss tidpunkt
Använd pilknapparna ,
eller sifferknapparna för att
välja kapitel; tryck på
ENTER.
01/05
001/002
3
5
1/1
025/040
1:17:30
001/040
0:00:01
1/1
Välja en viss tidpunkt
6
Tryck på ,
för att byta till TIMEskärmen (tid)..
01/05
Tryck på ,
-knapparna för att
öppna CHAPTER (
)-skärmen.
1/1
Välj önskad tidpunkt
med hjälp av sifferknapparna; tryck på
ENTER.
01/05
028/040
1:30:00
1/1
JPEG
Obs
Tryck på sifferknapparna.
• Tryck på
•
• Vald fil spelas upp.
• Du kan inte flytta en mp3- eller jpegskiva från skivans informationsskärm.
på fjärrkontrollen
för att gå direkt till en viss titel, kapitel
eller spår.
Funktionen där du väljer att hoppa
direkt till en viss titel eller tidpunkt
fungerar inte för alla skivor.
• När du spelar mp3- eller jpeg-skivor kan
du inte flytta mappar med
,
.
Tryck på (STOP) och sedan på
att flytta mappen.
för
44
ANVÄNDNING
4
Använd pilknapparna ,
eller sifferknapparna för att
välja titel/spår; tryck på
ENTER.
03/05
Gå till ett kapitel
Gå till ett kapitel
Använda skivmenyn
Du kan använda menyerna för språk på ljudet, språk på undertexter, profil, etc.
Dvd-menyns innehåll varierar mellan olika skivor.
DVD
1
Tryck på MENU
när spelaren står
på stopp.
• När du spelar upp en vcd-skiva
(version 2), växlar den här knappen mellan PBC ON och OFF.
3
Välj alternativ med
hjälp av , ,
, .
2
Använd pilknapparna
, för att aktivera
‘DISC MENU’; tryck på
ENTER.
• Om du väljer en skivmeny som inte finns med
på skivan visas meddelandet “This menu is
not supported” på bildskärmen.
4
Tryck på ENTER.
Obs
PBC-funktion (Playback Control)
Tryck på MENU-knappen medan du spelar en vcd-skiva version 2.0.
Varje gång du trycker på knappen aktiveras “PBC ON” respektive “PBC OFF” på tv-skärmen.
• PBC ON: Vcd-skivans version är 2.0. Skivan spelas upp i enlighet med menyskärmen.
Vissa funktioner kan ev. inte användas. Om vissa funktioner inte kan aktiveras, åtgärda genom att välja “PBC OFF”.
• PBC OFF: Vcd-skiva version 1.1. Skivan spelas upp på samma sätt som en musik-cd.
45
Använda titelmenyn
Om dvd-skivan innehåller flera titlar kan du se titeln för varje film.
Beroende på skivan kan det hända att den här funktionen inte fungerar eller fungerar på annat sätt.
DVD
1
Tryck på MENU
när spelaren står
på stopp.
2
Tryck på . och
aktivera TITLEmenyn.
3
Tryck på ENTER.
• Titelmenyn visas.
ANVÄNDNING
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
46
Välja språk
Skärminformationens (OSD) standardspråk är engelska.
1
Tryck på MENU
när spelaren står
på stopp.
2
Tryck
på pilknappen och gå
till ‘Setup’, tryck på
ENTER.
Obs
• Om du vill välja ett annat språk, välj OTHER och mata in språkkoden för landet i fråga.
(På sidan 82 hittar du språkkoderna)
Du kan välja språk för tal (AUDIO), undertexter (SUB TITLE) och skivans meny (DISC MENU).
47
3
Välj ‘Language’
och tryck på
ENTER.
4
Tryck på pilknappen
, och välj ‘OSD
LANGUAGE’, tryck
sedan på ENTER.
5
Välj språk med hjälp av
pilknappen
, ;
tryck på ENTER.
• När inställningarna är klara visas all skärminformation
(OSD) på svenska, förutsatt att du valde svenska som
språk.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
Välja
bildskärmsspråk
Välja
Språk på ljudspår
(inspelat på skivan)
Välja
Språk på undertexter
(inspelat på skivan)
Välja språk för skivmenyn
(inspelat på skivan)
det språk du har valt inte
* Om
finns inspelat på skivan,
behåller menyn det
ursprungliga språket.
48
INSTALLATION
Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
Ange typ av tv-skärm
Välj bildkvot för tv:n beroende på tv-typ (widescreen eller vanlig 4:3).
1
Tryck på MENU
när spelaren står
på stopp.
3
Tryck på
pilknappen och gå till
‘TV DISPLAY’; tryck
på ENTER.
2
Tryck på
pilknappen och gå till
‘Setup’, tryck på
ENTER.
4
Tryck på
pilknappen , och välj
alternativ; tryck på
ENTER.
• När inställningen är klar återgår du
till föregående skärmbild.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
49
Justera tv:ns bildkvot (skärmformat)
Vanliga tv-apparaters horisontella/vertikala skärmformat är 4:3 medan formatet för widescreen och
högupplösning är 16.9. Det här måttet kallas för bildkvot. När du spelar dvd-skivor med olika skärmformat
måste du anpassa bildkvoten efter din tv eller bildskärm.
• Om du har en standard-tv kan du välja något av alternativen “4:3LB” eller “4:3PS”.
Om du har en widescreen-tv, välj “16:9”.
WIDE
: Med den här inställningen kan du visa 16:9-bilder i
fullskärmsformat på din widescreen-tv.
• På så sätt kan du utnyttja hela widescreenbilden.
4:3LB
(4:3 Letterbox)
: Välj det här alternativet om du vill visa en 16:9-bild
i Letterboxformat på en vanlig tv.
• Svarta ränder visas i bildens över- och nederkant.
(4:3 Pan&Scan)
INSTALLATION
4:3PS
: Välj det här alternativet om du vill spela upp en
16:9-bild i Pan&Scanformat på en vanlig tv.
• Du ser bara bildens mittsektion (16:9-bilden beskärs längs
sidorna).
Obs
• Om en dvd-skiva har bildkvoten 4:3, kan den inte visas i vidbildsläge.
• Eftersom dvd-skivor spelas in i olika bildformat, blir resultatet olika beroende på programvara,
typ av tv och val av bildkvot.
50
Ange föräldrakontroll (åldersgränser)
Du kan sätta gränser för uppspelningen av sådana dvd-filmer du inte vill att dina barn ska se.
3
Tryck på
pilknappen och gå till
‘PARENTAL’; tryck på
ENTER.
1
Tryck på MENU
när spelaren
står på stopp.
4
Tryck på
pilknappen , och
välj åldersgräns; tryck på
ENTER.
• Om du har valt nivå 6 kan du inte visa
•
Obs
dvd-film med nivå 7 eller högre.
Ju högre nivå, desto mer våld eller
vuxet material innehåller filmen.
2
Tryck på
pilknappen och gå till
‘Setup’, tryck på
ENTER.
5
Mata in lösenordet
och tryck på
ENTER.
• Standardlösenordet är “7890”.
• När inställningen är klar återgår du till
föregående skärmbild.
• Funktionen är endast användbar om dvd-skivan innehåller information om
åldersgränser.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
51
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
Lägga in lösenord
Du kan själv lägga in ett lösenord för föräldrakontrollen (åldersgränser).
1
4
Tryck på ENTER.
2
5
Mata in lösenordet
och tryck på
ENTER.
• Mata in det gamla lösenordet och ett nytt
lösenord, samt bekräfta det nya lösenordet.
• Inställningen är klar.
Obs
• Standardlösenordet är “7890”.
Om du har glömt lösenordet till föräldrakontrollen (åldersgräns):
• När ingen skiva sitter i spelaren håller du huvudenhetens
-knapp intryckt minst fem sekunder. “INITIALIZE”
tänds i teckenfönstret och samtliga inställningar återgår till standardvärdena.
• Tryck på POWER-knappen.
Radera alla lagrade inställningar med RESET-funktionen.
Används endast vid behov.
52
INSTALLATION
3
Tryck på
pilknappen och gå till
‘PASSWORD’; tryck på
ENTER.
Tryck på MENU.
Tryck på
pilknappen och gå till
‘Setup’, tryck på
ENTER.
Välja bakgrund
JPEG
DVD
VCD
När du tittar på dvd, vcd eller jpeg-cd kan du välja ut en bild och använda som bakgrundsbild.
Välja bakgrund
1
Vid uppspelning, tryck
på PLAY/PAUSE när
en bild du tycker om
visas.
2
Tryck på LOGO.
• Texten “LOGO COPY DATA” visas
på tv-skärmen.
COPY LOGO DATA
PAUSE
3
Strömmen
stängs av och
slås därefter på
igen.
• Du får nu upp vald bakgrund på
skärmen.
• Du kan välja upp till tre olika
bakgrundsbilder.
53
Välj det här alternativet
om du vill använda
Samsungloggan som
bakgrund.
Välj det här alternativet om du
vill använda en bild som
bakgrund.
Välja någon av dina tre bakgrundsbilder
4
Tryck på
för att välja önskad
användare (“USER”);
tryck sedan på ENTER.
2
Tryck på
pilknappen och gå till
‘Setup’, tryck på
ENTER.
5
Tryck på MENU
för att avsluta
inställningarna.
3
Tryck på
pilknappen och gå till
‘LOGO’; tryck på
ENTER.
INSTALLATION
1
Tryck på MENU
när spelaren
står på stopp.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
54
Dvd-uppspelningsfunktion
Vissa dvd-audio skivor innehåller både dvd-video och dvd-audio.
Om du vill spela upp dvd-video på en dvd-audio skiva, ställ in enheten för dvd-video funktionen.
1
Tryck på MENU
medan skivfacket
är öppet.
3
Tryck på
pilknappen och välj
“DVD TYPE”, tryck
sedan på ENTER.
2
4
Tryck på
pilknappen och gå till
‘Setup’, tryck på
ENTER.
Tryck på pilknappen
, och välj “DVD
VIDEO”, tryck sedan
på ENTER.
• Om du vill byta till uppspelfunktionen
DVD AUDIO, följ steg 1 ~ 4 igen.
Att välja funktion för dvduppspelning:
• Dvd-video : välj uppspelning av dvd
Obs
•
video-innehållet på en dvd
audioskiva.
• Dvd-audio : för att spela upp dvdaudio.
Standardinställningen för dvd-uppspelning är DVD AUDIO.
DivX (R)-registrering
55
• Använd registreringskoden och registrera spelaren
för DivX (R) videobeställning (video on demand). Mer information
på www.divx.com/vod.
SACD-uppspelningsfunktion
Om SACD-skivan har HYBRID-format, kan du spela skivan i CODA MODE på samma sätt som i
SACD MODE.
3
Tryck på
pilknappen och välj
“SACD TYPE”, tryck
sedan på ENTER.
2
4
Tryck på
pilknappen och gå till
‘Setup’, tryck på
ENTER.
Tryck på
pilknappen och välj
‘SACD MODE’, tryck
sedan på ENTER.
OPSÆTNING
INSTALLATION
1
Tryck på MENU
medan skivfacket
är öppet.
• Gå igenom steg 1 ~ 4 igen om du vill
byta till CDDA-funktion.
• SACD MODE: Välj den här funktionen
om du vill spela SACD.
• CDDA MODE: Välj den här funktionen
om du vill spela upp
CDDA-innehållet på en
skiva.
56
Välja högtalarfunktion
Signalutgångar och frekvensrespons för högtalarna ställs in automatiskt efter högtalarnas
konfiguration och utifrån vilka högtalare som används.
1
Tryck på MENU
när spelaren står
på stopp.
3
I menyn för
högtalarinställningar
trycker du på
ENTER igen.
2
4
Tryck på
pilknappen och gå till
‘Audio’; tryck på
ENTER.
Tryck på pilknappen
,
, ,
,
och välj
önskad högtalare; tryck
sedan på ENTER.
• För C, LS och RS växlar inställningarna enligt nedan varje
gång du trycker på knappen: SMALL ➞ NONE.
• För alternativen L och R blir inställningen SMALL.
SMALL : Välj den här inställningen om du använder högtalarna.
NONE : Välj den här inställningen om inga högtalare har installerats.
Obs
• Högtalarfunktionen varierar beroende på PRO LOGIC- och STEREO-
57
inställningarna (se sidan 65).
Använda testsignal
Använd testtonsfunktionen för att kontrollera högtalaranslutningen och justera högtalarnas nivåer.
1
Tryck på MENU
när spelaren
står på stopp.
2
Tryck på
pilknappen och gå till
‘Audio’; tryck på
ENTER.
3
Tryck på
pilknappen och gå till
‘TEST TONE’; tryck på
ENTER.
• Testsignalen skickas till L
C R
RS LS SW, i den ordningen.
Om du trycker på ENTER en gång till
avbryts testsignalen.
INSTALLATION
Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
Alternativ metod: tryck på TEST TONE på fjärrkontrollen.
Tryck på TEST TONE.
• Testsignalen skapas så här:
Om du spelar en dvd eller cd, måste anläggningen
stå på stopp.
• Använd den här funktionen för att kontrollera att högtalarna
är rätt anslutna och att inga andra problem föreligger.
Stäng av testsignalen
genom att trycka på TEST TONE igen.
L: Fronthögtalare (L)
C: Mitthögtalare
SW: Subwoofer
R: Fronthögtalare (R)
LS: Bakhögtalare (L)
RS: Bakre högtalare (R - höger)
Flerkanaligt Pro Logic-läge
Start
58
Ange tidsfördröjning
Om det inte går att placera högtalarna på samma avstånd från lyssnarens position, kan du lägga in
en tidsfördröjning i ljudsignalen från mitt- och bakhögtalarna.
1
Tryck på MENU
när spelaren
står på stopp.
2
Tryck på
pilknappen och gå till
‘Audio’; tryck på
ENTER.
Ange fördröjningstid för högtalare
Med 5.1-kanals surroundljud får du bästa ljudåtergivningen om avståndet
mellan dig och respektive högtalare är detsamma. Ljudet når lyssnaren vid
olika tidpunkter beroende på var du placerar högtalarna; du justerar den
skillnaden genom att lägga in fördröjningseffekter i ljudet från mitt- och
surroundhögtalarna.
Obs
(Dolby Pro Logic II) kan fördröjningstiden bli olika för olika funktioner.
• Med
• Om du använder AC-3 och DTS kan du ange en fördröjning på mellan 00 och 15
ms.
• Mittkanalen (Center) kan bara justeras för 5.1-kanalsskivor.
59
3
Tryck på
pilknappen och välj
‘DELAY TIME’; tryck på
ENTER.
4
Tryck på pilknappen ,
,
, , och välj
önskad högtalare; tryck
sedan på ENTER.
5
Tryck på ,
för att ange
tidsfördröjningen.
• Du kan ge C en tidsfördröjning på
mellan 00 och 05ms, och LS och
RS en fördröjning på mellan 00 och
15ms.
INSTALLATION
• Ställa in mitthögtalaren (CENTER SPEAKER)
Om avståndet Dc är lika långt eller längre än
avståndet Df i bilden, välj 0ms. Annars justerar du
inställningen enligt tabellen.
Avståndet mellan Df och Dc
0,00 m
0,34 m
0,68 m
1,02 m
1,36 m
1,70 m
Fördröjningstid
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
• Ställa in bakhögtalarna (REAR (SURROUND)
SPEAKERS)
Om avståndet Df är lika långt som avståndet Ds i bilden,
välj 0ms. Annars justerar du inställningen enligt tabellen.
Avståndet mellan Df och Dc
0,00 m
1,02 m
2,04 m
3,06 m
4,08 m
5,10 m
Idealisk placering av
MITTHÖGTALARE
Fördröjningstid
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
Idealisk
placering av
SURROUNDH
ÖGTALARE
Alla högtalare ska helst placeras inom denna cirkel.
Df: Avståndet från FRONTHÖGTALAREN
Dc: Avståndet från MITTHÖGTALAREN
Ds: Avståndet från SURROUNDHÖGTALAREN
60
Ange ljudkvalitet
Du kan justera balans och ljudnivå för respektive högtalare.
Metod 1
Justering av ljudkvalitet med hjälp av inställningsmenyn
1
Tryck på MENU
när spelaren står
på stopp.
3
Tryck på
pilknappen och gå till
‘SOUND EDIT’; tryck
på ENTER.
2
Tryck på
pilknappen och gå till
‘Audio’; tryck på
ENTER.
4
Tryck på pilknapparna ,
för att välja och justera önskat
menyalternativ. Tryck på ,
-knapparna för att justera
inställningarna.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
61
Metod 2
Manuell justering med hjälp av SOUND EDIT-knappen.
Justera balansen för främre högtalarna
1
Tryck på SOUND
EDIT och därefter
på pilknappen
, .
4
Obs
Tryck på SOUND
EDIT och därefter
på pilknappen
, .
2
Tryck på SOUND
EDIT och därefter
på pilknappen
, .
Justera ljudnivån för mitthögtalaren
3
Tryck på SOUND
EDIT och därefter
på pilknappen
, .
Justera ljudnivån för subwoofern
5
INSTALLATION
Justera ljudnivån för bakre högtalarna
Justera balansen för bakre högtalarna
Tryck på SOUND
EDIT och därefter
på pilknappen
, .
• Justeringarna syns på huvudenheten och inte på din tv-skärm.
Justera balansen för front-/bakhögtalarna
• Välj ett läge mellan 00 och –06 eller OFF.
• Volymen sjunker ju närmare –6 du kommer.
Justera ljudnivån för mitt-/bakhögtalare och subwoofer
• Du kan välja en volymnivå mellan -6dB och +6dB.
• Ljudnivån ökar ju närmare +6dB du kommer och minskar när du närmar dig -6dB.
62
Ställa in DRC (Dynamic Range Compression)
Med den här funktionen kan du använda Dolby Digital-ljud även när du ser filmer
på låg volym sent på natten.
1
Tryck på MENU
när spelaren står
på stopp.
2
Tryck på
pilknappen och gå till
‘Audio’; tryck på
ENTER.
3
Tryck på
pilknappen och gå till
‘DRC’; tryck på
ENTER.
4
Tryck på , för
att justera ‘DRC’.
• Om du trycker på
pilknappen ökar
komprimeringen, om du trycker på
pil minskar den.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
63
Ställa in AV SYNC
Bilden kan ibland släpa efter ljudet, om enheten är ansluten till en digital tv.
Du åtgärdar detta genom att justera tidsfördröjningen och synkronisera ljud och bild.
1
Tryck på MENU.
• Menyn öppnas.
• AV-SYNC-fönstret öppnas.
• ‘AUDIO’-menyn öppnas.
4
Tryck på pilknapparna ,
och ange fördröjningstid för
AV-SYNC, tryck sedan på
ENTER.
• Du kan välja en tidsfördröjning för ljudet på mellan 0
och 300 ms. Välj den inställning som ger bäst resultat.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
64
INSTALLATION
3
Tryck på pilknapparna ,
och gå till ‘AV-SYNC’; tryck
på ENTER.
2
Tryck på pilknapparna ,
och gå till ‘AUDIO’,
tryck sedan på ENTER.
Dolby Pro Logic II Mode
Du väljer själv lämplig Dolby Pro Logic II-funktion.
Tryck på PL II MODE-knappen.
• Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här:
PRO LOGIC II
• MUSIC: När du lyssnar på
musik upplever du ljudeffekter som ger en
känsla av liveframträdande.
• CINEMA: Ger en ökad realism åt filmernas ljudspår.
• PRO LOGIC: Du får en realistisk, flerkanalig effekt, med simulering av fem
högtalare om du bara använder främre vänster och höger högtalare.
• MATRIX: Ger 5.1-kanaligt surroundljud.
STEREO: Välj det här alternativet om du vill matat ljudet endast via vänster och
höger fronthögtalare samt subwoofern.
Obs
• Om du har valt Pro Logic II, koppla den externa enheten till anläggningens
AUDIO INPUT-uttag (L och R). Om du bara ansluter till en av ingångarna (L
eller R) får du inget surroundljud.
65
Dolby Pro Logic II Effect
Fungerar endast tillsammans med Dolby Pro Logic MUSIC-funktionen.
1
Tryck på
PL II MODEknappen och välj ‘MUSIC’.
2
Tryck på
PL II EFFECT
och välj Panorama, tryck sedan
på pilknapparna , och välj
önskad effekt.
• Välj antingen 0 eller 1.
• En funktion som förlänger den främre stereobilden så att även
surroundhögtalarna inkluderas, vilket ger en spännande
“omlotteffekt” med ljud även på sidorna.
CMX
MPEG-2 AAC MPEG
4
• Välj ett läge mellan 0 och 7.
• Du ställer nu in bredden på ljudbildens centrum.
Ju högre värde, desto mindre ljud från
mitthögtalaren.
TA
Obs
Tryck på PL II EFFECT och
välj Dimension, tryck sedan på
pilknapparna , och välj
önskad inställning.
• Välj ett läge mellan 0 och 6.
• Justerar stegvis det främre eller bakre ljudfältet
(DSP).
TUNED
• Om du spelar en dvd-skiva med två eller fler kanaler väljs automatiskt flerkanaligt läge och
-knappen (Dolby Pro Logic II) fungerar inte.
66
INSTALLATION
3
Tryck på PL II EFFECT och
välj C-Width, tryck sedan på
pilknapparna , och välj
önskad effekt.
Ställa in automatisk ljudkalibrering
* Den här funktionen gäller bara uppspelning av dvd/cd.
Automatisk ljudkalibrering
Genom att ställa in den automatiska ljudkalibreringen en gång, när du flyttar eller installerar enheten, kan enheten
därefter automatiskt läsa av avståndet mellan högtalarna, kanalernas nivåer och frekvensernas egenskaper, och utifrån
detta skapa ett 5.1-kanaligt ljudfält som är optimerat för lyssnarmiljön.
* Bilderna nedan är endast illustrationer och överensstämmer ev. inte med den faktiska produkten.
AUTO SOUND
CALIBRATION-mikrofon
Obs
L: Fronthögtalare (L)
R: Fronthögtalare (R)
C: Mitthögtalare
SW: Subwoofer
LS: Bakhögtalare (L)
RS: Bakre högtalare (R - höger)
• Om du precis har köpt enheten eller startar den för första gången och trycker på AUTO SOUND CALIBRATION utan
•
•
att ha anslutit AUTO SOUND CALIBRATION-mikrofonen, får du upp meddelandet “PLEASE SET ASC FUNCTION
FIRST”.
Eftersom volymnivån är fixerad när du ställer in den automatiska ljudkalibreringen kan volymen inte justeras med
volymkontrollerna.
Om AUTO SOUND-mikrofonen kopplas ur när du ställer in ljudkalibreringen, avbryts inställningen.
Aktivera/stänga av ljudloggan
När du slår på strömmen läser enheten av skivan och därefter genereras
en ljudlogga, vilket betyder att enheten har optimerats för uppspelning.
1
Tryck och håll kvar ASC.
• “S.LOGO ON” eller “S.LOGO OFF” visas i teckenfönstret.
snabbt på ASC-knappen.
2 Tryck
• Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen
mellan S.LOGO ON och S.LOGO OFF.
67
• Om du väljer “S.LOGO ON” genererar enheten en ljudlogga
när skivan har lästs in och strömmen slagits på. Om du
väljer S.LOGO OFF” genereras ingen ljudlogga.
Kontrollera den automatiska ljudkalibreringen
1
Tryck och håll kvar ASC-knappen två gånger.
• “ASC CHECK” visas i teckenfönstret.
snabbt på ASC-knappen.
2 Tryck
Avstånd
och nivåer för respektive kanal
•
visas i teckenfönstret.
1
2
3
Anslut AUTO SOUND CALIBRATIONmikrofonen i AUTO SOUND
CALIBRATION-ingången.
Placera mikrofonen i lyssnarposition.
Så här använder du volymkontrollen på
huvudenheten:
• Om avståndet mellan lyssnaren och högtalaren är över fem m:
Ställ in huvudenhetens volym på minst 25.
• Om avståndet mellan lyssnaren och högtalaren är tre till fem m:
Ställ in huvudenhetens volym på 25.
• Om avståndet mellan lyssnaren och högtalaren är under tre m:
Ställ in huvudenhetens volym på 15.
4
Tryck på ASC-knappen.
• Signalen matas två gånger, i angiven ordningsföljd (L
•
C R RS LS
SW), och ljudfältet (5.1-kanals) optimeras automatiskt.
Den automatiska ljudkalibreringen tar cirka två minuter.
En signal matas ut.
5
Resultatet för respektive högtalare anges i teckenfönstret.
När meddelandet “REMOVE MIC” visas
kopplar du ifrån AUTO SOUNDmikrofonen.
Tryck på ASC-knappen om du vill avbryta kalibreringen.
• Signalen avbryts och “CANCEL ASC” tänds i teckenfönstret, följt av “REMOVE MIC”; inställningen har återkallats.
När du vill använda AUTO SOUND-funktionen trycker du på ASC-knappen.
• Inställningen alternerar mellan ASC ON och ASC OFF i teckenfönstret.
• Om du väljer “ASC ON” matas ljud när du aktiverar automatisk ljudkalibrering.
Om du väljer “ASC OFF” matas ljud för den funktion som har ställts in i ljudmenyn.
68
INSTALLATION
En klocka ringer när
inställningen är klar.
Live Surround Mode
SUPER 5.1
Du kan låta en 2-kanalig ljudkälla, som t ex. cd och
radioutsändningar, återges som 5.1-kanaligt
surroundljud.
MUSIK
Om du trycker på MUSIC när du lyssnar på en 2kanalig ljudkälla, återskapas den som 5.1-kanaligt
surroundljud och du får ett mer dynamiskt ljud med
en högre närvarokänsla.
FILM
Du har tre olika ljudfältsfunktioner att välja på när
du ser på film.
Tryck på SUPER5.1knappen.
Tryck på MUSIC-knappen.
Tryck på MOVIEknappen.
• Varje gång du trycker på knappen
• Varje gång du trycker på knappen
• Varje gång du trycker på knappen
•
växlar inställningen mellan SUPER 5.1
och SUPER OFF.
Välj “SUPER 5.1” om du vill spela upp
en 2-kanalig ljudkälla med 5.1 kanaler.
Obs
växlar inställningen så här:
CONCERT1 ➞ CONCERT2➞
JAZZ CLUB ➞ CATHEDRAL ➞
BYPASS.
växlar inställningen så här:
VIRTUAL ➞ EX.MOVIE ➞
CINEMA ➞ SPORTS➞ BYPASS.
• Om du sätter i en dvd som är inspelad i 2-kanaligt eller flerkanaligt format och trycker på
SUPER5.1-knappen, visas meddelandet “THIS FUNCTION APPLIES ONLY 2CH
SOURCE” och funktionen kan inte användas.
69
Virtual Headphone-funktionen
Med hörlurar (medföljer ej) kan du lyssna utan att störa omgivningen.
Du får mer dynamiska ljudeffekter, liknande 5.1-kanaligt surroundljud,
med dina vanliga stereohörlurar.
1
Koppla in hörlurarna
i hörlursuttaget.
• Du kan köpa hörlurar i en
vanlig elektronikhandel.
2
Tryck på VH/P-knappen.
• Varje gång du trycker på knappen
växlar inställningen mellan V-H/P
ON och V-H/P OFF.
INSTALLATION
Obs
• Du bör inte lyssna på extremt höga volymer när du använder hörlurar.
Om du lyssnar på höga volymer under lång tid kan du skada din hörsel
permanent.
• VIRTUAL HEADPHONE ON: Välj det här alternativet så får du 5.1-kanaligt
•
surroundljud och en känsla av närvaro i en
idrottsarena eller konserthall.
VIRTUAL HEADPHONE OFF: Välj det här alternativet om du önskar vanligt 2kanaligt stereoljud.
70
Lyssna på radio
Fjärrkontroll
1
Tryck på TUNER.
2
Ställ in önskad
station.
Automatisk inställning 1 När du trycker på
får du fram en förinställd
radiostation.
Automatisk inställning 2
Tryck och håll TUNING/CH-knappen
intryckt, så aktiveras automatiskt en
sökning efter aktiva, sändande
radiostationer.
Manuell inställning
Tryck snabbt på TUNING/CH-knappen för
att stegvis öka respektive minska
frekvensen.
Huvudenhet
1
Tryck på FUNCTION
och välj önskat
frekvensband (FM).
2
Välj en
sändarstation.
Tryck på STOP ( )
och välj PRESET;
tryck sedan på
för att välja en
förinställd station.
Automatisk inställning 1
Tryck på STOP ( ) och
Automatisk inställning 2 välj
“MANUAL”; tryck och
håll
intryckt för att starta en
automatisk sökning av bandet.
Tryck på STOP ( )
och välj MANUAL;
tryck sedan helt kort på
för att
välja en lägre eller högre frekvens.
Manuell inställning
Tryck på MO/ST för att välja mellan mono-/stereolyssning.
71
• Varje gång du trycker på knappen växlar ljudet mellan “STEREO” och “MONO”.
• Vid dålig mottagning, välj MONO så får du en tydligare mottagning utan störningar.
Förinställa stationer
Du kan lagra upp till: 15 FM-stationer
Exempel: Förinställa FM 89,1 i minnet
1
Välj FM-bandet
genom att trycka på
TUNER.
2
Tryck på
TUNING/CH och
välj “89.10”.
• Steg 2 på sidan 71 visar hur du
ställer in en station automatiskt
eller manuellt.
4
Tryck på
för att välja en
förinställd station.
• “PRGM” blinkar i teckenfönstret.
Ställa in en station.
6
Upprepa steg 2 till 5
om du vill förinställa
fler stationer.
• Tryck på TUNER MEMORY innan ‘PRGM’
ANVÄNDA RADION
• Välj ett läge mellan 1 och 15.
5
Tryck på TUNER
MEMORY-knappen
en gång till.
3
Tryck på TUNER
MEMORY-knappen.
försvinner från teckenfönstret.
• ‘PRGM’ försvinner från teckenfönstret och
stationen lagras i minnet.
När du vill välja en förinställd station, välj kanal genom att trycka på
,
på fjärrkontrollen.
72
Om RDS-sändning (Radio Data System)
Använda RDS (Radio Data System) för mottagning av FM-stationer
Med RDS kan FM-stationer skicka en extra signal tillsammans med de vanliga programmen.
Stationerna kan till exempel sända stationsnamnet samt information om sin programtyp (sport, musik
osv).
När du ställer in en FM-station med RDS-funktion tänds RDS-indikatorn i
teckenfönstret.
• Beskrivning av RDS-funktionen
1. PTY (programtyp): Visar vilken typ av program som sänds
2. PS NAME (programservice): Presenterar stationens namn med åtta tecken.
3. RT (radiotext) : Avkodar den ev. text som sänds ut av stationen (max 64 tecken).
4. CT (klocka): Avkodar FM-frekvensens realtidsklocka.
• Vissa stationer sänder inte PTY, RT eller CT och därför kan den här informationen inte
alltid visas.
5. TA (trafikmeddelande): När den här symbolen blinkar betyder det att ett trafikmeddelande
sänds.
Obs
• Det kan också hända att RDS inte fungerar om stationen inte sänder
RDS-signalen rätt eller om signalen är svag.
Vilken information kan RDS-signalerna ge?
Radiostationernas RDS-signaler visas i teckenfönstret.
Visa RDS-signaler
Tryck på RDS DISPLAY när du lyssnar på en FM-station.
Varje gång du trycker på knappen ändras den information som visas enligt nedan:
PS (programservice):Vid sökning visas “PS” i teckenfönstret och därefter visas
stationsnamnet. Om ingen sådan signal sänds visas “NO PS”.
RT (radiotext) : Vid sökning tänds “RT” i teckenfönstret och därefter visas
radiostationens ev. textmeddelande. Om ingen signal sänds visas “NO RT”.
Frekvens : Stationens frekvens (ej RDS-service)
Tecken som visas i teckenfönstret
När PS- eller RT-signaler visas i teckenfönstret används följande tecken.
• Teckenfönstret kan inte skilja mellan stora och små bokstäver och använder alltid stora.
• Tecken med diakriter kan inte återges, d v s “A” får representera “A” i t ex “À, Â, Ä, Á,
Šoch Ô.
Obs
73
• Om sökningen avslutas direkt tänds inte “PS” och “RT” i teckenfönstret.
Angivelse av PTY (Programtyp) och funktionen PTY-SEARCH
En av fördelarna med RDS-tjänsten är att du kan hitta en viss programtyp bland de förinställda kanalerna
genom att ange PTY-kod.
Söka ett radioprogram med hjälp av PTY-koder.
Display
Innan du börjar, kom ihåg...
NEWS
• PTY-sökning bara kan göras på förinställda
•
•
•
stationer.
Du kan när som helst avbryta sökningen genom att
trycka på PTY SEARCH.
Nedanstående stegvisa anvisningar är
tidsbegränsade.
Om din inställning avbryts innan du är klar, börja
om från steg 1.
När du trycker på knapparna på fjärrkontrollen,
måste du se till att du har valt FM-stationen i fråga
med just den fjärrkontrollen.
1
2
Tryck på PTY- eller PTY+ tills rätt PTY-kod
visas i teckenfönstret.
• Displayen visar nu de PTY-koder som beskrivs
till höger.
Tryck på PTY SEARCH igen, medan den
tidigare valda PTY-koden visas i
teckenfönstret.
• Radioenheten söker igenom 15
förinställda FM-stationer, stannar när den
hittar den du har valt, och ställer in
mottagning av den stationen.
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
• Nyheter med analyser och rapporter
• Diverse ämnen inklusive aktuella händelser,
dokumentärer, diskussion och analys.
• Information inklusive vikter och mått,
avkastning och prognoser,
konsumentinformation, information om sjukvård
etc.
• Sport
• Utbildning
• Drama, radioserier, etc.
• Kultur - nationell eller regional, inklusive frågor
om religion, social vetenskap, språk, teater,
etc.
• Naturvetenskap och teknik
VARIED
• Underhållning (frågesport, tävlingar), intervjuer,
komedi och satir, etc.
POP M
• Popmusik
ROCK M
• Rockmusik
M.O.R.M
• Aktuell, modern musik som anses vara
“lättlyssnad”.
LIGHT M
• Lätt klassisk musik - klassisk musik,
instrumentalmusik och körmusik
CLASSICS
• Tyngre klassisk musik - orkestermusik,
symfonier, kammarmusik och opera.
OTHER M
• Övrig musik - jazz, R&B, country musik
WEATHER
• Väder
FINANCE
• Ekonomi
CHILDREN
• Barnprogram
SOCIAL A
• Samhälle
RELIGION
• Andliga frågor
PHONE IN
• Telefonväkteri
TRAVEL
• Resor
LEISURE
• Fritid
JAZZ
• Jazzmusik
COUNTRY
• Countrymusik
NATION M
• Inhemsk musik
OLDIES
• Gamla godingar
FOLK M
• Folkmusik
DOCUMENT
• Dokumentär
74
ANVÄNDA RADION
3
Tryck på PTY SEARCH medan du lyssnar
på en FM-station.
AFFAIRS
Programtyp
Användbara funktioner
Timerfunktion för automatisk avstängning
Du väljer själv vid vilken tidpunkt dvd-spelaren ska stängas av.
Tryck på SLEEP.
• Texten “SLEEP” visas i teckenfönstret. Varje gång du
trycker på knappen växlar tidsinställningen så här: 10 ➞ 20
30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120➞ 150 ➞ OFF.
Bekräfta timerinställningen genom att trycka på SLEEP.
•Teckenfönstret visar hur lång tid som återstår innan dvd-spelaren stängs av.
•Om du trycker på knappen en gång till ändrar du den timerinställning du gjorde
tidigare.
Om du vill stänga av timern, tryck på SLEEP tills
OFF tänds i teckenfönstret.
75
Justera teckenfönstrets ljusstyrka
Du kan justera ljusstyrkan i enhetens teckenfönster så att den
inte stör din filmvisning.
Tryck på DIMMER.
• Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här:
DARK ➝ BRIGHT.
Mute-funktion
Användbart om det ringer på dörren eller om
telefonen ringer.
Tryck på MUTE.
att trycka på MUTE igen, eller använd VOLYMKNAPPARNA.
76
MISCELLANEOUS
• MUTE’ blinkar i teckenfönstret.
• Slå på ljudet igen (med samma volym som tidigare) genom
Styra en tv med fjärrkontrollen
Att styra en tv med fjärrkontrollen
1
Tryck på MODE till dess att tv-indikatorn
på fjärrkontrollen blinkar.
TV
DVD RECEIVER
2
Starta tv:n genom att trycka på POWER.
3
Rikta fjärrkontrollen mot tv-n.
4
Håll POWER intryckt och mata in den kod
som gäller för din tv-apparat.
• Om du har rätt kod stängs tv-n av.
• Om mer än en kod listas för din tv i tabellen,
prova koderna en i taget tills du hittar den som fungerar.
Exempel: Med en Samsung-tv
Håll POWER intryckt och mata in 00, 01, 02, 03, 04 eller 05 med
sifferknapparna.
5
Rikta fjärrkontrollen mot tv:n och tryck på
POWER. Om tv:n stängs av är
inställningen klar.
• Du kan använda TV POWER-, VOLUME-, CHANNEL- och
sifferknapparna (0~9).
Obs
• Fjärrkontrollen fungerar ev. inte för alla tv-apparater. Ibland fungerar inte vissa inställningar,
77
beroende på vilket märke det är på din tv.
• Om du inte ställer in fjärrkontrollen för din tv genom att ange en kod, fungerar fjärrkontrollen
endast med Samsungs tv-apparater.
Kodlista för olika tv-märken
Nr.
Märke
Kod
Nr.
Märke
Kod
1
SAMSUNG
00 (startvärde), 01, 02, 03, 04, 05, 73
30
BRANDT
41
2
ANAM
06~11, 59
31
FERGUSON
41
3
DAEWOO
12~18, 20, 21
32
PIONEER
41, 48, 74
4
LG
05, 20, 21, 22, 53
33
TELEAVA
41
5
HITACHI
23, 40, 41, 49
34
FINLUX
05, 42, 47
6
JVC
24, 55
35
FISHER
31
7
SHARP
27, 33, 34, 35, 54
36
AKAI
31
8
SONY
27, 36
37
YOKO
05
9
TOSHIBA
27, 37, 42, 43, 44, 46
38
PHONOLA
05, 45, 47
10
SANYO
27, 30, 31, 32
39
RADIOLA
05, 45
11
MITSUBISHI
05, 27, 28
40
SCHNEIDER
05
12
MATSUSHITA
09, 26
41
NEWSAN
58
13
TELEFUNKEN
41, 49, 51, 57
42
CONTINENTAL EDISON
49
14
RCA
29, 61
43
SALORA
48
15
PANASONIC
07, 09, 26, 48, 49, 50
44
SELECO
48
16
SABA
40, 41, 47, 48, 49
45
NOKIA
48
17
PHILIPS
05, 45, 47, 64, 65, 66, 67, 68, 69
46
REX
48
18
GRUNDIG
39, 42, 46, 70, 71, 72
47
MIVAR
46
19
ZENITH
38
48
IMPERIAL
46
20
MIVAL
52
49
CGE
46
21
NOBLEX
56
50
BANG & OLUFSEN
47
22
EMERSON
19
51
BRIONVEGA
47
23
MAGNAVOX
25
52
FORMENTI
47
LOEWE
05, 60
53
METZ
47
25
THOMSON
40, 41, 49, 62, 63
54
WEGA
47
26
NORDMENDE
40, 41, 49
55
RADIOMARELLI
47
27
LOEWE OPTA
36, 47, 05
56
SINGER
47
28
BLAUPUNKT
39
57
SINUDYNE
47
29
SIEMENS
39
MISCELLANEOUS
24
78
Innan du kontaktar servicetekniker
Om anläggningen inte fungerar som den ska, använd tabellen nedan. Om ditt problem inte listas i tabellen
eller om angivna åtgärder inte hjälper, stäng av strömmen, koppla ur nätkabeln och kontakta din närmaste
återförsäljare alternativt Samsung Electronics kundtjänst.
Symptom
Skivfacket öppnas inte.
Uppspelningen startar inte.
Kontroll/Åtgärd
• Är nätsladden ordentligt ansluten till vägguttaget?
• Stäng av strömmen och slå därefter på den igen.
• Kontrollera dvd-skivans regionsnummer.
Dvd-skivor som har köpts utomlands kan ev. inte spelas.
• Cd-rom och dvd-rom kan inte spelas på den här dvdspelaren.
• Kontrollera att du har angivit rätt åldersgräns.
Uppspelningen startar inte
direkt när du trycker på
PLAY/PAUSE.
Du får inget ljud.
• Är skivan deformerad eller är dess yta repig?
• Torka av skivans yta.
• Det hörs inget ljud vid snabb uppspelning, långsam uppspelning
eller uppspelning bild-för-bild.
• Är hörlurarna ordentligt inkopplade? Är högtalarna rätt inställda?
• Är skivan skadad?
Ljudet hörs bara från några
få högtalare och inte från
alla sex.
• När du lyssnar på cd eller radio matas ljudet endast via fronthögtalarna (L/R). Välj
“PRO LOGIC II” genom att trycka på
(Dolby Pro Logic II) på
fjärrkontrollen, så aktiveras alla sex högtalarna.
• Kontrollera att dvd-skivan är 5.1-CH kompatibel.
• Om du väljer NONE under C, SL och SR när du ställer in högtalarna i
inställningsmenyn, får du inget ljud via mitthögtalaren och främre vänster och höger
högtalare. Välj SMALL under C, SL och SR
Du får ingen bild och inget ljud, • Har du flyttat dvd-spelaren från en kall till en varm plats? Om
kondens bildas inuti spelaren, ta ur skivan och låt spelaren stå med
alternativt skivfacket öppnas
strömmen på i 1-2 timmar. (Du kan använda spelaren igen så snart
efter 2-5 sekunder.
kondensen har försvunnit.)
Du får inget Dolby Digital
5.1-kanaligt surroundljud.
• Är skivan märkt med “Dolby Digital5.1 CH”? Dolby Digital 5.1•
79
kanals surroundljud kan endast återges om skivan har spelats in
med sådant ljud.
Är angivet språk inställt för DOLBY DIGITAL 5.1-CH?
Symptom
• Skivan roterar men du får
ingen bild.
• Bildkvaliteten är dålig och
bilden är skakig.
Fjärrkontrollen fungerar
inte.
Kontroll/Åtgärd
• Är strömmen till tv-n på?
• Är videokablarna ordentligt inkopplade?
• Är skivan smutsig eller trasig?
• Ev. kan inte skivor av sämre kvalitet spelas.
• Använder du fjärrkontrollen inom angivet avstånd och från rätt
vinkel?
• Är batterierna slut?
• Har du angivit rätt funktion (TV/DVD) med fjärrkontrollen (TV eller
DVD)?
Du kan inte välja språk för
talet eller undertexterna.
• Språk för tal och undertexter fungerar bara om dvd-skivan innehåller den
typen av information. Beroende på skivans skick fungerar de med varierande
framgång.
Menybilden visas inte trots att du har • Använder du en skiva som saknar menyer?
aktiverat menyn..
Du kan inte ändra
bildkvoten.
Det går inte att ta emot
radioutsändningar.
• Huvudenheten fungerar inte.
(Exempel: Strömmen stängs av /
du hör konstiga ljud.)
eller 4:3 PAN SCAN-läge, medan 4:3 dvd-skivor endast kan visas
med bildkvoten 4:3. Se skivans omslag och välj därefter lämplig
inställning.
• Är antennen korrekt inkopplad?
• Om signalen från antennen är svag bör du installera en extern FMantenn någonstans där mottagningen är bra.
• Slå av strömmen och håll
-knappen på huvudenheten intryckt
i minst fem sekunder.
Radera alla lagrade inställningar med RESET-funktionen.
Används endast vid behov.
• Om meddelandet “NO DISC” visas i huvudenhetens teckenfönster, håll
Glömt lösenordet för
föräldrakontrollen?
-knappen intryckt i minst fem sekunder. “INITIALIZE” visas i
teckenfönstret och samtliga inställningar återgår till standardvärdena.
• Tryck på POWER-knappen.
Radera alla lagrade inställningar med RESET-funktionen.
Används endast vid behov.
80
MISCELLANEOUS
• Dvd-spelaren fungerar inte
som den ska.
• Du kan spela in 16:9 dvd-skivor i 16:9 WIDE-, 4:3 LETTER BOX-
Hantera och lagra skivor
Små repor på skivan kan försämra ljud- och bildkvaliteten eller få ljud och bild att hoppa.
Var speciellt försiktig så att du inte repar skivorna när du handskas med dem.
Hantera skivorna
Vidrör inte den sidan av skivan som ska spelas
upp. Håll skivan i kanterna, så att du inte får
fingeravtryck på ytan.
Fäst inga pappers- eller tejpbitar på skivan.
Lagra skivorna
Förvara dem i ett
svalt, ventilerat
utrymme.
Förvara inte
skivorna i direkt
solljus.
VARNING!
Förvara alltid skivorna i
sitt omslag.
Ställ dem vertikalt.
• Se till att inte skivorna blir smutsiga.
• Använd inte spruckna eller repade skivor.
Hantera och lagra skivor
Om du får fingeravtryck eller smuts på skivan, rengör
med ett milt rengöringsmedel utspätt med vatten;
eftertorka med en mjuk trasa.
• När du rengör den ska du torka av den inifrån mitten och utåt.
Obs
• Kondens kan bildas om varm luft kommer i kontakt med kalla
komponenter inuti spelaren. Om kondens bildas inuti spelaren kan du få
problem med funktionerna. Ta i så fall ur skivan och låt spelaren stå en
timme eller två med strömmen på.
81
Lista över språkkoder
Mata in rätt kod för talspår (“Disc Audio”), undertexter (“Disc Subtitle”) och/eller
skivmenyn (“Disc Menu”) (se sidan 47).
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
1027
Afar
1181
Frisiska
1334
Lettiska
1506
Slovenska
1028
Abchaziska
1183
Irländska
1345
Malagassiska
1507
Samoanska
1032
Afrikaans
1186
Skotska
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amhariska
1194
Galiciska
1349
Makedonska
1509
Somaliska
1044
Arabiska
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanska
1045
Assami
1203
Gujarati
1352
Mongoliska
1512
Serbiska
1051
Aymara
1209
Haussa
1353
Moldaviska
1513
Siswati
1052
Azerbajdzjanska
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Basjkiriska
1226
Kroatiska
1357
Malajiska
1515
Sundanesiska
1057
Vitryska
1229
Ungerska
1358
Maltesiska
1516
Svenska
1059
Bulgariska
1233
Armeniska
1363
Burmesiska
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauriska
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepaliska
1525
Tegulu
1066
Bengali, Bangla
1245
Inupiaq
1376
Holländska
1527
Tajik
1067
Tibetanska
1248
Indonesiska
1379
Norska
1528
Thai
1070
Bretonska
1253
Isländska
1393
Occitanska
1529
Tigrinya
1079
Katalanska
1254
Italienska
1403
Afan Oromo
1531
Turkmeniska
1093
Korsikanska
1257
Hebreiska
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Tjeckiska
1261
Japanska
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Walesiska
1269
Jiddisch
1428
Polska
1535
Tonga
1105
Danska
1283
Javanesiska
1435
Pashto
1538
Turkiska
Tyska
1287
Georgiska
1436
Portugisiska
1539
Tsonga
1130
Bhutanesiska
1297
Kazakiska
1463
Quechua
1540
Tatariska
1142
Grekiska
1298
Grönländska
1481
Rätoromanska
1543
Twi
1144
Engelska
1299
Kambodjanska
1482
Kirundi
1557
Ukrainska
1145
Esperanto
1300 Kanaresiska (kannada) 1483
1149
Spanska
1150
Estländska
1305
1151
Baskiska
1307
1157
Persiska
1311
Kirgisiska
1165
Finska
1313
latin
1166
Fidjianska
1326
1171
Färöiska
1327
1174
Franska
1332
Litauiska
1301
Rumänska
1564
Urdu
1489
Ryska
1572
Uzbekiska
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamesiska
Kurdiska
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1498
Sindhi
1613
Wolof
1501
Sangho
1632
Xhosa
Lingala
1502
Serbokroatiska
1665
Yoruba
Laotiska
1503
Singalesiska
1684
Kinesiska
1505
Slovakiska
1697
Zulu
Koreanska
82
MISCELLANEOUS
1109
USB Host Feature Supported Products
Digital Camera
Company
Type
Company
Type
PowerShot A70
Product
Canon
Digital Camera
Lumix LC33
Product
Panasonic
Digital Camera
A90
Canon
Digital Camera
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
IXY40
Canon
Digital Camera
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
IXY50
Canon
Digital Camera
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
A90
Canon
Digital Camera
Optio 33LF
Pentax
Digital Camera
A95
Canon
Digital Camera
Optio 33L
Pentax
Digital Camera
G6
Canon
Digital Camera
Optio X
Pentax
Digital Camera
S60
Canon
Digital Camera
S¥œ
Pentax
Digital Camera
Exilom Z-40
Casio
Digital Camera
Optio MX
QV-R51
Casio
Digital Camera
Digimax-420
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Digimax-400
Samsung
Digital Camera
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Kenox UX4
Samsung
Digital Camera
Sanyo
Digital Camera
Finepix-F610
Fuji
Digital Camera
VPC-AZ1
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
Not recognize in PC
Pentax
Digital Camera
Samsung
Digital Camera
Finepix S7000
Fuji
Digital Camera
DSC-F828
Sony
Digital Camera
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
DSC-P73
Sony
Digital Camera
Easy Save CX-4300
Kodak
Digital Camera
DSC-T1
Sony
Digital Camera
KD-310Z
Konica
Digital Camera
DSC-F88
Sony
Digital Camera
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
DSC-M1
Sony
Digital Camera
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
DSC-W1
Sony
Digital Camera
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
DSC-T3
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
Sora PDR-T30
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
Dimage Z1
Minolta
Dimage X21
Sony
Digital Camera
Toshiba
Digital Camera
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Digital Camera
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Minolta
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
Coolpix4200
NIKON
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Coolpix4300
NIKON
Digital Camera
DMC-LS1
Panasonic
Digital Camera
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
DMC-LZ2
Panasonic
Digital Camera
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
IXY-Digital600
Canon
Digital Camera
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
S5i
Pentax
Digital Camera
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
DSC-W5
300-digital
Olympus
Digital Camera
u300
Olympus
Digital Camera
X-350
Olympus
Digital Camera
C-760
Olympus
Digital Camera
stylus 410 digital
C-5060
Olympus
Digital Camera
X1
Olympus
Digital Camera
Olympus
Digital Camera
u-mini
Lumix-FZ20
Panasonic
Digital Camera
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital Camera
83
Olympus
Digital Camera
Sony
Digital Camera
Multi Card Reader
USB Flash Disk
Company
Type
Cruzer Micro
Product
SanDisk
USB2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini
SanDisk
USB2.0 128M
Cruzer Mini
SanDisk
USB2.0 256M
SONY
USB2.0 64MB
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
serotech
USB2.0 32MB
AnyDrive
A.L tech
USB2.0 128MB
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
LG
USB2.0 128M
IOMEGA
USB2.0 128M
Imation
USB2.0 64M
XTICK(M)
USB2.0 64M
EZDrive
USB2.0 64M
MP3 Player
Product
Company
Type
Creative
128 MB MP3 Player
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3 player
yepp yh-920
samusung
20G HDD MP3 player
yepp yh-925
samusung
20G HDD MP3 player
apple
HDD MP3 player(40G)
I-pod mini
Apple
HDD MP3 Player(20G)
yepp (yp-T7)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-MT6)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-T6)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-53)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-ST5)
USB2.0 Card Reader
Company
Type
Unicorn
USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R
Billionton(Taiwan) USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)
USB External HDD
Creative MuVo NX128M
I-pod
Product
UNICORN
samsung
Company
Type
CUTIE
Product
serotech
POCKET HARD DISK DRIVE
MOMOBAY UX-2
DVICO
USB2.0
MP3 Player
yepp(yp-T5)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-60)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-780)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-35)
samsung
MP3 Player
yepp(yp-55)
samsung
MP3 Player
iAUDIO U2
COWON(Korea)
MP3 Player
COWON(Korea)
MP3 Player
iAudio M3
COWON(Korea)
HDD MP3 player
SI-M500L
SHARP(Japan)
256MB MP3Player
H10
IRIVER(Korea)
MP3Player
YEPP YP-T5 VB
Samsung(Korea)
MP3Player
YEPP YP-53
Samsung(Korea)
256MB MP3Player
MISCELLANEOUS
iAUDIO G3
84
Tekniska specifikationer
Energiförbrukning
A
L
L
M
Ä
N
T
Vikt
Mått (b x h x d)
T
F U
N
M E
R
V
I
D
E
O
O
U
T
P
U
T
F
Ö
R
S
T
Ä
R
K
A
R
E
HUVUDENHET
: 30W
Subwoofer
: 100 W
HUVUDENHET
: 2,8 kg
VERTIKALT STATIV : 8,0 kg
HUVUDENHET
: 183 x 500 x 82 mm
MED STATIV
: 328 x 1200 x 328 mm
Driftstemperaturomfång
5°C ~ 35°C
Luftfuktighet, omfång
10% ~ 75%
Användbar känslighet
10dB
Signalbrusförhållande
60dB
Distorsion
0.5%
Kompositvideo
1,0Vp-p (75Ω belastning)
Komponentvideo
Pr:0,70vp-p (75Ω belastning)
Y:1,0Vp-p (75Ω belastning)
Pb:0,70Vp-p (75Ω belastning)
HDMI
Impedans: 85~115Ω
Utgång fronthögtalare
130W x 2(3Ω)
Utgång mitthögtalare
30W(3Ω)
Utgång bakhögtalare
130W x 2(3Ω)
Utgång subwoofer
150W(3Ω)
Frekvensomfång
20Hz~20kHz
Signalbrusförhållande
70 dB
Kanalseparation
60dB
Ingångskänslighet
(AUX) 500mV
5.1-kanals högtalarsystem
Front-/mitt-/bakhögtalare
Subwoofer
H
Ö
G
T
A
L
A
R
E
Impedans
3Ω x 5
3Ω
Frekvensomfång
110Hz~20kHz
20Hz~200Hz
Ljudtrycksnivå
84dB/W/M
86dB/W/M
Märkeffekt
130W
150W
Maximal ineffekt
Mått (b x h x d)
Vikt
85
260W
Front/Bakre 105,6 x 1310 x 76 mm
Mitt
550 x 110 x 78 mm
Front/Bakre 6,2 kg
Mitt
2,0 kg
300W
270 x 498 x 379,5 mm
13 kg
Memo
MISCELLANEOUS
86
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement