Samsung HT-X20 Bruksanvisningar

Samsung HT-X20 Bruksanvisningar
Användarhandbok
SWE
DIGITAL
HEMMABIO-SYSTEM
HT-X20
HT-TX22
HT-TX25
AH68-01964E
AH68-01660E
REV: 01
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Varning!
Säkerhetsvarning
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR.
FÅR INTE ÖPPNAS
Den här symbolen varnar för att högspänningskomponenter som kan orsaka elstötar finns inuti enheten.
Den här symbolen anger att viktiga bruks- och
skötselanvisningar medföljer.
LASERPRODUKT KLASS 1
LASERPRODUKT KLASS 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
SWE
Denna cd-spelare är klassificerad som en laserprodukt i klass 1.
Om du använder kontroller eller justerar inställningar på annat
sätt än enligt beskrivning nedan, kan detta resultera i farlig
strålning.
Se till att effekten i ditt elnät överensstämmer med märkningen på etiketten som sitter på enhetens baksida. Spelaren
installeras horisontellt på lämpligt underlag (möbel), med fritt utrymme runtom för en fullgod ventilation (7.5~10 cm).
Ventilerna får inte täckas över. Placera inga föremål ovanpå spelaren. Spelaren får inte installeras ovanpå förstärkare eller
annan värmegenererande utrustning. Innan du flyttar spelaren, se till att skivbrickan är tom. Spelaren är avsedd för kontinuerligt bruk. Att ställa dvd-spelaren på standby innebär inte att du har stängt av strömtillförseln. Om du vill stänga av strömmen helt måste du ta ur nätkontakten ur vägguttaget; speciellt viktigt om du inte tänker använda enheten under en längre tid.
FÖRBEREDELSE
TA INTE BORT BAKSTYCKET EFTERSOM DU RISKERAR
ATT UTSÄTTAS FÖR ELSTÖTAR. HÄR FINNS INGA DELAR
SOM KAN HANTERAS AV ANVÄNDAREN. LÅT BEHÖRIG
SERVICETEKNIKER SKÖTA SERVICEN.
Försiktighetsåtgärder
FÖRSIKTIGT : OSYNLIG LASERSTRÅLNING OM
LÅSMEKANISMER OCH HÖLJE ÖPPNAS;
UNDVIK STRÅLEN.
VARNING : Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det kan orsaka eldsvåda eller elstötar.
FÖRSIKTIGT : FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDVIKER DU
ELSTÖTAR.
• Den här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
• Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara lättåtkomlig.
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras
tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande
av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare bör kontakta den
återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var
och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i
köpekontraktet.
Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
2
Koppla ur nätkabeln från vägguttaget i händelse av
åskväder.
Ev. spänningstoppar orsakade av blixtnedslag kan skada
anläggningen.
Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och
skall vara inkopplad under hela användningen.
Utsätt inte anläggningen för direkt solljus eller andra
värmekällor.
Det kan leda till överhettning och att den inte fungerar
som den ska.
Phones
Anläggningen ska inte placeras så att den kan utsättas för fukt (t ex.
vaser), höga temperaturer (t ex. vid en öppen eld) eller starka
magnetiska eller elektriska fält från annan utrustning (t ex. högtalare...).
Om du drabbas av funktionsstörningar, koppla ur nätkabeln. Spelaren är
inte avsedd för industriellt bruk.
Den här produkten är avsedd endast för personligt bruk.
Om spelaren eller en skiva har förvarats i en kall miljö kan kondens
bildas.
Om spelaren måste transporteras i kall väderlek, vänta cirka två timmar
på att spelaren ska anta normal rumstemperatur innan du använder den.
Det batteri som används till den här produkten
innehåller miljöfarliga kemikalier.
Batterierna får inte kastas med hushållsavfallet.
3
Funktioner
Innehållsförteckning
SWE
FÖRBEREDELSE
INSTALLATION
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 kombinerar uppspelning av multidisk, inklusive DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX,
CD-R/RW och DVD R/RW, med en sofistikerad FM tuner, allt i en och samma spelare.
Varning!..........................................................................2
Inställningar .................................................................42
Försiktighetsåtgärder .....................................................3
Välja språk ................................................................42
Funktioner......................................................................4
Ange typ av TV-skärm ..............................................43
Om skivorna ..................................................................6
Ange föräldrakontroll (åldersgränser) .......................44
Beskrivning ....................................................................8
Ställa in lösenord ......................................................44
Stöd för USB HOST
Du kan ansluta och spela upp filer från externa USB-lagringsenheter, som MP3-spelare, USB-minnen etc., med
hemmabioanläggningens funktion USB HOST.
Välja bakgrund..........................................................45
Att välja en av de 3 olika bakgrundsinställningarna ....45
ANSLUTNINGAR
Registrering av DivX (R)...........................................46
Anslutning av Högtalarna ............................................12
Välja högtalarfunktion ...............................................46
Dolby Pro Logic II är en ny typ av dekodningsteknik för flerkanaliga ljudsignaler, d v s en ytterligare förstärkning av
befintlig Dolby Pro Logic.
Högtalarinstallation ......................................................15
Ange tidsfördröjning..................................................47
Anslutning av den valfria trådlösa
mottagningsförstärkaren ..............................................16
Använda testsignal ...................................................48
DTS (Digital Theater Systems)
Ansluta videoutgången till TV-n ...................................19
Ställa in DRC (Dynamic Range Compression).........50
Dolby Pro Logic II
DTS är ett ljudkomprimeringsformat utvecklat av Digital Theater Systems Inc. Levererar 5.1-kanalsljud med full frekvens.
Skärmsläckarfunktion för TV:n
När HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 har stått på stopp i tre minuter höjs och sänks automatiskt TV-skärmens ljusstyrka.
När skärmsläckaren har varit aktiv i minst 20 minuter slår HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 automatiskt över till energisparläge.
Energisparläge
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 stänger automatiskt av sig själv efter 20 minuter i stoppläge.
FÖRBEREDELSE
Uppspelning av multidisk samt FM tuner
Ljudinställningar ........................................................49
P.SCAN-funktionen(Progressive Scan) .......................20
Ställa in AV SYNC.....................................................50
Ansluta ljud från en extern enhet ................................21
Ljudfältfunktion (DSP)/EQ ...........................................51
Ansluta FM-antennen ..................................................22
Dolby Pro Logic II Mode ..............................................52
Dolby Pro Logic II Effect..............................................53
ANVÄNDNING
Innan du läser användarhandboken............................23
ÖVRIGT
Innan du använder din hembioanläggning ..................24
Lyssna på radio ...........................................................54
Spela skivor .................................................................25
Om RDS-sändning ......................................................56
Spela upp Mp3/WMA-CD-skivor..................................26
Praktiska funktioner .....................................................58
Uppspelning av JPEG-fil..............................................27
Manövrera TV:n med fjärrkontrollen ............................59
Välj en bakgrundsbild för TV-skärmen
Spela DivX...................................................................28
Felsökning ...................................................................61
Med HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 kan du välja en JPEG- eller DVD-bild som bakgrundsbild på TV-skärmen.
Att visa Skivinformation ...............................................30
Hantera och lagra skivor .............................................63
Visa skivinformation ..................................................30
Lista över språkkoder ..................................................64
Kontrollera återstående tid........................................31
Produkter som stöds för USB HOST...........................65
Snabb uppspelning ...................................................31
Tekniska specifikationer...............................................66
Långsam uppspelning...............................................31
Hoppa över sekvenser/låtar......................................32
Upprepad uppspelning..............................................33
Aktivera upprepad uppspelning via
skivans informationsskärm .......................................33
A-B Upprepad uppspelning.......................................34
Stegfunktion ..............................................................34
Val av bildvinkel ........................................................35
Zoomfunktion (bildförstoring) ....................................35
EZ VIEW-funktion .....................................................36
Funktion för att välja talspråk....................................37
Funktion för att välja språk för undertexter...............37
Gå direkt till viss sekvens/låt ....................................38
Användning av Skivmenyn .......................................39
Användning av Titelmenyn........................................39
Spela upp mediafiler med funktionen USB HOST ......40
4
5
Om skivorna
SWE
DVD (Digital Versatile Disc) erbjuder fantastisk audio- och videokvalitet, tack vare Dolby
1
~ 6
DVD-spelare och -skivor är regionkodade. Regionkoderna måste överensstämma för att
skivan ska kunna spelas. Om koderna är olika kan skivan inte spelas upp.
Spelarens regionsnummer finns angivet på baksidan.
(Din DVD-spelare spelar bara upp DVD-skivor med identiska regionskoder.)
Skivornas inspelningsformat
Den här produkten stödjer inte DRM-säkra mediafiler.
CD-R-skivor
• Vissa CD-R-skivor kan inte spelas, beroende på vilken inspelningsenhet som använts (CD-inspelare eller dator) samt
skivans skick.
• Använd en CD-R-skiva med specifikationerna 650 MB/74 minuter.
Undvik om möjligt CD-RW-skivor på över 700 MB/80 minuter, eftersom de är svåra att spela upp.
FÖRBEREDELSE
Digitals surroundljud och videokomprimeringstekniken MPEG-2. Du kan nu avnjuta dessa
effekter i ditt hem, precis som om du satt på en bio eller i en konsertlokal.
• Vissa CD-R-skivor (ReWritable) kan inte spelas upp.
• Du kan endast spela upp CD-R-skivor som har “stängts” ordentligt. Om en session är stängd men skivan är öppen, kan
Skivor som kan spelas upp
ev. bara delar av skivan spelas.
Skivtyper
Märkning (logotyp) Inspelade signaler
Skivstorlek
12cm
Video
DVD-VIDEO
8cm
COMPACT
Audio
AUDIO-CD
DIGITAL AUDIO
Divx
Audio + Video
Max speltid
Cirka 240 min (enkelsidig)
Cirka 480 min (dubbelsidig)
Cirka 80 min (enkelsidig)
Cirka 160 min (dubbelsidig)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
CD-R MP3-skivor
• Du kan bara spela CD-R-skivor med MP3-filer i ISO 9660- eller Jolietformat.
• MP3-filens namn ska vara max åtta tecken lång och får inte innehålla några mellanslag eller specialtecken (. / = +).
• Använd skivor som spelats in med en komprimerings-/dekomprimeringsfrekvens på över 128 kbit/s.
• Du kan bara spela filer med filtillägg "MP3".
• Multi-sessions-skivor kan spelas om sessionerna har skrivits i en följd. Om det finns tomma avsnitt på en
multi-sessions-skiva spelas skivan fram till det tomma avsnittet.
• Om skivan inte har stängts tar det längre tid att starta uppspelningen och ev. kan inte alla spåren spelas.
• Om du spelar upp filer som kodats i VBR-format (Variable Bit Rate), d v s filer som kodats med både låg och hög
bitfrekvens (t ex 32 kbit/sek. ~ 320 kbit/sek.), kan ljudet ev. hoppa.
Använd inte skivor av följande typ!
• Denna spelare kan inte spela LD, CD-G, CD-I, CD och DVD-skivor.
•
Om du försöker spela en sådan skiva visas texten <WRONG DISC FORMAT> på TV-skärmen.
DVD-skivor som är inköpta utomlands kan ev. inte spelas upp.
Om du försöker spela en sådan skiva visas texten <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK
REGION CODE> på TV-skärmen
Kopieringsskydd
• Många DVD-skivor är kopieringsskyddade. Koppla därför din DVD-spelare direkt till TV-n och inte till
•
videobandspelaren. Om du ansluter via videobandspelare kan kopieringsskyddet störa bilden.
Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddande teknik som står under beskydd av amerikanska patent, samt
andra immateriella rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra innehavare. Macrovision Corporation
måste godkänna ev. bruk av denna upphovsrättsteknik, avsedd för hemmabruk och annan begränsad förevisning, om
inte annat har angivits av Macrovision Corporation. ‘Reverse engineering’ eller demontering förbjudet.
• Du får rum med max 500 spår på en CD-skiva.
• Du kan använda maximalt 300 mappar per CD-skiva.
CD-R JPEG-skivor
• Du kan bara spela filer med filtilläggen “jpg”.
• Om skivan inte har stängts tar det längre tid att starta uppspelningen och ev. kan inte alla spår spelas.
• Du kan bara spela CD-R-skivor med JPEG-filer i ISO 9660- eller Jolietformat.
• JPEG-filens namn ska vara max åtta tecken lång och får inte innehålla några mellanslag eller specialtecken (. / = +).
• Multi-sessions-skivor kan spelas om sessionerna har skrivits i en följd. Om det finns tomma avsnitt på en
multi-sessions-skiva spelas skivan upp fram till det tomma avsnittet.
• Maximalt 9 999 bilder kan lagras på en enkel-cd.
• Om du spelar upp en cd med Kodak/Fuji-bilder, kan bara jpeg-filerna i bildmappen visas.
• Bildskivor som inte är från Kodak/Fuji tar ev. längre tid att spela upp eller fungerar inte alls.
DVD R/RW, CD-R/RW DivX-skivor
• Eftersom produkten endast stödjer kodningsformat som är godkända av DivX Networks, Inc., kanske en DivX-fil som
användaren själv skapat inte kan spelas upp.
• Programuppdateringar stöds inte för format som inte stöds.
(Example: QPEL, GMC, upplösning som är högre än 720 x 480 pixlar etc.)
• Val med snabb skärmuppdatering kanske inte kan spelas upp medan en DivX-fil spelas.
• Mer information om format som är godkända av DivX Networks, Inc. finns på "www.divxnetworks.net".
6
7
Beskrivning
SWE
Frontpanel
Baksida
7
2
8
1. Skivfack
6. USB-anslutning
2. Funktionsknapp
7. POWER-knapp (
(Strömbrytare)
4. Uppspelning/Paus (
4
5
4
10. TUNING UP & SKIP-knappar(
)
(Högre radiofrekvens/Hoppa över)
)
Lägre radiofrekvens & Backa (
8. Standbyindikator
)
)
6
5
1. Videoutgång
7
2
3
8
5. Kylfläkt
Anslut TV:ns videoingångar
(VIDEO IN) till VIDEO OUT-kontakten.
6. Anslutning för TX-kort (TRÅDLÖST)
7. AUX IN-anslutningar
2. Komponent-videoutgångar
Till de här uttagen ansluter du en TV med
komponentvideoutgångar.
9. Knapp för öppna/stänga
5 Volymkontroll
1
6
10
9
3. Stoppknapp ( )
3
FÖRBEREDELSE
1
8. SCART-uttag
Anslut till en TV med scart ingångsanslutning.
3. Kontakt för FM-antenn
4. Högtalarutgångar för 5.1-kanaler
Bildskärm
1
14
8
2
3
4
15
16
5
6
7
9
8
17
10
11 12 13
18
Tillbehör
19
1. Progressive scan-funktion
8. Programindikator
15. MPEG-indikator
2. DOLBY DIGITAL-indikator
9. Upprepningsindikator
16. DSP-ljudindikator
3. Indikator för DTS-skivor
10. TUNER-indikator
17. Systemstatus
4. LINEAR PCM-indikator
11. STEREO-indikator
18. Radiofrekvensindikator
5. Titelindikator
12. RTA-indikator
19. Högtalarindikator
6. Kapitelindikator
13. RDS-indikator
7. Spårindikator
14. PRO LOGIC-indikator
Fjärrkontroll
Videokabel
FM-antenn
Användarhandbok
9
Beskrivning (forts.)
SWE
Fjärrkontroll
18
2
19
3
20
21
4
22
5
6
23
24
7
25
8
26
27
9
28
29
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DVD RECEIVER-knapp
TV knapp
POWER-knapp
Sifferknappar (0-9)
REMAIN-knapp
STEP-knapp
Förinställning av radiostationer/
gå förbi CD-spår
8. VOLUME-knapp
9. MENU-knapp
10. INFO-knapp
11.
PL II EFFECT-knapp
12.
PL II MODE-knapp
13. TUNER MEMORY / P. SCAN-knapp
14. ZOOM-knapp
15. SLEEP-knapp
16. SLOW-, MO/ST-knapp
17. DIMMER-knapp
18.
DVD-knapp
TUNER-knapp
AUX-knapp
USB-knapp
19. OPEN/CLOSE-knapp
20. TV/VIDEO-knapp
21. Knapp för RDS-val (Radio Data System)
22. VIDEO SEL.-knapp
23. CANCEL-knapp
24. REPEAT-knapp
25.
Knapp för uppspelning/paus
1
2
Ta bort batteriskyddet i pilens riktning.
3
Sätt tillbaka batteriluckan.
Sätt i TVå 1,5 V-batterier (storlek AAA), kontrollera batteriernas
polaritet (+ och –).
FÖRBEREDELSE
1
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
Följ anvisningarna så undviker du läckande batterier:
• Placera batterierna i fjärrkontrollen, följ anvisningar för polariteten : (+) mot (+) och (–) mot (–).
• Använd rätt batterier. Batterier kan se likadana ut men ändå ha olika spänning.
• Byt alltid båda batterierna samtidigt.
• Utsätt inte batterierna för höga temperaturer eller öppen eld.
Fjärrkontrollens räckvidd
Fjärrkontrollen kan användas på max sju meters avstånd, i rak linje. Du kan även använda den med en
horisontell vinkel på upp till 30° räknat från fjärrsensorn.
Stoppknapp
10
11
12
30
31
32
33
13
34
14
35
15
36
10
16
37
17
38
SEARCH-knappar
26. TUNING-/CH-knapp
27. MUTE-knapp
28. RETURN-knapp
29. Pil-/ENTER-knapp
30. AUDIO-knapp (ljudfunktion)
31. SUBTITLE-knapp (textremsa)
32. DSP-/EQ-knapp
33. TEST TONE-knapp
34. SOUND EDIT-knapp
35. DIGEST-knapp
36. LOGO-knapp
37. SLIDE MODE-knapp
38. EZ VIEW-, NT/PAL-knapp
11
Anslutning av Högtalarna
SWE
Innan du flyttar eller installerar enheten, se till att strömmen är avstängd och att nätkabeln är urkopplad.
HT-X20
Mitthögtalare
Fronthögtalare (R)
Fronthögtalare (L)
C
L
SW
R
SR
Bakre högtalare
(R - höger)
Bakre högtalare
(L - vänster)
ANSLUTNINGAR
SL
Subwoofer
Placering av dvd-spelare
• Placera den på ett stativ, på en hylla eller i TV-bänken.
Fronthögtalare L R
• Placera högtalarna rakt framför din lyssnarposition; vänd dem
•
•
inåt, mot dig (cirka 45°).
Placera högtalarna så att diskanthögtalarna sitter i öronhöjd.
Rikta in fronten på de främre högtalarna med fronten på
mitthögtalaren eller ställ de främre högtalarna något framför
mitthögtalaren.
Välja lyssnarposition
Välj en lyssnarposition på ett avstånd av 2,5 till 3 gånger
TV-skärmens storlek. Exempel: För en 32-tums TV: 2~2,4 m
För en 55-tums TV: 3,5~4 m
Anslutning av Högtalarna
1
2
Svart
Bakre högtalare SL SR
• De här högtalarna ska placeras något bakom din lyssnarposition.
• Om utrymmet inte räcker till, vänd högtalarna mot varandra.
• Placera dem cirka 60 till 90 cm ovanför öronhöjd och vinkla dem
Röd
1
2
Tryck ner polfliken på högtalarens baksida.
3
Anslut kontakterna på baksidan av hembioanläggningen.
Sätt i den svarta kabeln i den svarta polen (–) och den
röda kabeln i den röda (+) polen, släpp sedan upp fliken.
• Kontrollera att färgerna på högtalarpolerna matchar färgerna på
anslutningskontakterna.
något nedåt.
Bakhögtalarna hanterar i huvudsak endast ljudeffekter och
* därför
kommer det inte alltid ljud från dem.
Mitthögtalare C
• Installera helst på samma nivå som de främre högtalarna.
• Kan även installeras omedelbart ovanför eller under TV-n.
Subwoofer SW
• Subwooferns placering spelar inte så stor roll.
• Låt inte barn leka nära högtalarna. De kan skadas om högtalarna faller.
• Kontrollera att polerna (+/–) är korrekt kopplade när du ansluter högtalarkablarna till högtalarna.
• Håll subwoofer-högtalaren på avstånd från barn så att de inte kan sticka in händer eller främmande föremål i
subwoofer-högtalarens kanal (hål).
• Häng inte subwoofern på väggen över ventilen.
Du kan ställa den på valfri plats.
• Om du placerar en högtalare nära din TV kan högtalarens magnetiska fält störa färgerna på skärmen. Flytta
högtalaren längre bort från TV:n om det skulle inträffa.
12
13
Anslutning av Högtalarna (forts.)
Högtalarinstallation
Med HT-TX22 främre högtalare och HT-TX25 främre/bakre högtalare har du alternativet att installera högtalarna på stativ
eller direkt på stativets fot.
HT-TX22
Fronthögtalare (R)
SWE
Komponenter för att installera en högtalare (HT-TX22/HT-TX25)
Fronthögtalare (L)
Mitthögtalare
HÖGTALARE
HÖGTALARE
STÖD
STÖD
STÖDFOT
Skruv (A)
Skruv (B)
1
Bakre högtalare
(R - höger)
2
Bakre högtalare
(L - vänster)
Subwoofer
3
Vänd STÖDET upp-och-ner och koppla ihop det med
STÖDFOTEN.
2
Sätt in två skruvar (A) i de två pil-markerade hålen med
användande av en skruvmejsel så som visas i illustrationen.
3
Sätt in en skruv (B), i hålet på baksidan av högtalarens
STATIV.
4
5
Koppla ihop det hopmonterade stödet med HÖGTALARE.
4
HT-TX25
5
1
6
6
ANSLUTNINGAR
Hur man installerar högtalaren på stativet
Sätt in en annan skruv (B) i hålet på högtalarens baksida
med användande av en skruvmejsel, så som visas i
illustrationen.
Detta är HÖGTALAREN framgångsrikt hopmonterad med
stativet.
Mitthögtalare
Fronthögtalare (R)
• Se till att högtalarna placeras på en plan och stabil yta. Det
finns en risk att de välter.
Fronthögtalare (L)
Hur man installerar högtalaren på stativets fot
1
Bakre högtalare
(R - höger)
Bakre högtalare
(L - vänster)
2
1
2
3
3
Koppla ihop HÖGTALAREN med STÖDFOTEN.
Sätt in en skruv (B) i hålet på högtalarens baksida med
användande av en skruvmejsel, så som visas i
illustrationen.
Detta är HÖGTALAREN framgångsrikt hopmonterad med
stativfoten.
Subwoofer
14
15
Anslutning av den valfria trådlösa mottagningsförstärkaren
För att ansluta de bakre högtalarna trådlöst måste du köpa till den trådlösa mottagarmodulen och TX-kort från din Samsungåterförsäljare.
SWE
HT-TX25
När du har köpt den trådlösa mottagarmodulen (SWA-3000)
Främre högtalare (R)
HT-X20
Främre högtalare (L)
Centerhögtalare
Främre högtalare (L)
Främre högtalare (R)
Centerhögtalare
Subwoofer
Bakre högtalare (L)
Bakre högtalare (R)
Bakre högtalare (R)
Bakre högtalare (L)
TRÅDLÖS MOTTAGARMODUL
TRÅDLÖS MOTTAGARMODUL
HT-TX22
Främre högtalare (R)
Främre högtalare (L)
1
Anslut de främre högtalarna, samt mitthögtalarna och Subwoofern, till
enheten. Se sidorna 13-15 för mer information.
2
Se till att enheten är avstängd, och för in TX-kortet i TX-anslutningen
(TRÅDLÖST) på baksidan.
Håll TX-kortet så att dess fasade sida vetter nedåt, och tryck in det.
TX-kortet göra att huvudenheten och den trådlösa mottagaren kan kommunicera med
varandra.
Centerhögtalare
TX-kortet
Sluttande sidan nedåt
Subwoofer
Bakre högtalare (R)
Bakre högtalare (L)
ANSLUTNINGAR
Subwoofer
3
Anslut främre vänster och höger högtalare till den trådlösa
mottagarmodulen.
4
Sätt i den trådlösa mottagarmodulens strömkontakt i ett vägguttag och
sätt strömbrytaren i läge ‘ON’.
• Sätt inte in något annat kort än det TX-kort som är avsett för produkten.
Produkten kan skadas, eller så kan det vara svårt att ta ut kortet.
• Sätt inte i TX-kortet upp och ner eller omvänt.
• Huvudenheten ska vara avstängd när du sätter i TX-kortet. Om du sätter i
kortet när enheten är påslagen kan det orsaka problem.
• Om TX-kortet sätts in kommer inget ljud från de bakre
högtalaranslutningarna på huvudenheten.
TRÅDLÖS MOTTAGARMODUL
16
17
Anslutning av den valfria trådlösa mottagningsförstärkaren (forts.)
Anslutning av videoutgången till TV-n
SWE
Välj en av de tre metoderna för att ansluta till en TV.
Återställa trådlös kommunikation
Återställ systemet om ett kommunikationsfel uppstår, eller om Länkindikatorn (blå lysdiod) på den trådlösa mottagaren inte
lyser och meddelandet "REAR CHECK" blinkar på huvudenhetens skärm. Återställ systemet med huvudenheten och den
trådlösa mottagarmodulen (SWA-3000) i läget Standby.
1
Håll in knappen REMAIN på fjärrkontrollen i 5 sekunder när
huvudenheten är avstängd.
■
Metod 1
STANDBY-lysdioden på den trådlösa mottagar-modulens frontpanel
blinkar.
När den trådlösa mottagarmodulen är påslagen använder du
en penna eller en en pincett för att trycka in RESET på
enhetens baksida.
■
3
Metod 2
ANSLUTNINGAR
2
Metod 3
(medföljer)
STANDBY-lysdioden på den trådlösa mottagar-modulens frontpanel blinkar
2 gånger.
Slå på huvudenheten.
■
Länkindikatorn på den trådlösa mottagarmodulen lyser och inställningarna
slutförs.
■
Om läget Power Standby kvarstår, repetera steg 1 till 3 ovan.
Metod 1 : Komponent (Progressive scan) Video ...............Bästa kvalitet
Om TV:n är utrustad med komponentingångar, ansluter du en komponentkabel (medföljer ej) från
komponentvideoutgångarna (Pr, Pb och Y) på baksidan av enheten, till komponentvideoingångarna på din tv.
Metod 2 : Scart ................. Bättre kvalitet
Om din TV är utrustad med en SCART-ingång kan du ansluta en scartkontakt (medföljer ej) från AV OUT-uttaget på
systemets bakre panel till SCART IN-uttaget på TV:n.
• När inställningarna för den trådlösa mottagarmodulen är slutförda kommer det ingen audiosignal från de bakre
högtalarnas ut-portarna på huvudenhetens baksida.
• Den trådlösa mottagarmodulen har en inbyggd antenn. Undvik att utsätta enheten för vatten eller fukt.
• Se till att det inte finns några störande element i den trådlösa mottagarmodulens närhet, för att få optimal lyssning.
• Ljud hörs från de trådlösa bakre högtalarna endast i läge DVD 5.1-CH eller Dolby Pro Logic II.
• I 2-CH hörs inget ljud från de trådlösa bakre högtalarna.
Funktionen VIDEO SELECT
Håll in knappen VIDEO SEL. på fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder.
• <COMPOSITE> eller <RGB> visas på skärmen.
När detta visas, trycker du snabbt på knappen VIDEO SEL. för att välja mellan <COMPOSITE> och <RGB>.
• Om du har Scart (RGB In) på din TV trycker du på knappen VIDEO SEL. för att välja RGB-läge.
Du får bättre bildkvalitet om du använder scartinställningar.
• Om du inte har Scart (RGB In) på din TV trycker du på knappen VIDEO SEL. för att välja COMPOSITE-läge.
Metod 3 : KomposiTVideo ................. Bra kvalitet
Anslut den medföljande videokabeln från VIDEO OUT-utgången på baksidan av enheten, till VIDEO IN-ingången på din TV.
• Placera den trådlösa mottagarmodulen i det bakre lyssningsläget. Om den trådlösa mottagarmodulen placeras för
nära huvudenheten kan det bli störningar i ljudet.
• Om enheter som t.ex. mikrovågsugn, trådlöst LAN och Bluetooth använder samma frekvens (2,4 GHz) och är
placerade nära systemet kan det blir störningar i ljudet.
• Avståndet för överföringen av radiovågor är cirka 10 m, men kan variera beroende på omgivande miljö.
Om en stål/betongvägg eller metallvägg är placerad mellan huvudenheten och den trådlösa mottagarmodulen
kanske inte systemet fungerar alls, eftersom radiovågor inte kan gå igenom metall.
18
• När läget Progressive scan är valt ger inte VIDEO-ut (gul) och SCART-ut någon signal.
19
P.SCAN-funktionen(Progressive Scan)
Att ansluta ljud från Externa Enheter
SWE
Till skillnad från vanlig interlace scan, där TVå fält med bildinformation alternerar och på så sätt skapar bilden (udda
scanlinjer, därefter jämna), använder progressive scan ett enda informationsfält (alla linjer visas i ett svep) vilket ger en
tydlig och detaljerad bild utan synliga scanlinjer.
1
Anslutning av en extern analog komponent
Tryck på STOP ( ) -knappen.
När du spelar en skiva, tryck på STOP (
) -knappen TVå gånger tills “STOP” tänds i tecken-
Analoga signalkomponenter såsom en VIDEOSPELARE-spelare
fönstret.
2
Tryck och håll P.SCAN-knappen på fjärrkontrollen intryckt i minst fem sekunder.
När du trycker och håller knappen intryckt i fem sekunder aktiveras <Progressive Scan>
respektive <Interlace Scan>.
Om du väljer P.SCAN tänds “P.SCAN” i teckenfönstret
Vad är progressive scan (eller non-interlaced)?
Interlaced scan (1 RUTA = 2 FÄLT)
Progressive scan (HELA BILDRUTAN)
Vid interlaced scan delas en bildruta upp i TVå sammanflätade (interlaced) fält (udda och jämna), där respektive
fält utgörs av varannan horisontell linje.
Fältet med udda bildlinjer visas först och därefter visas
det jämna fältet; mellanrummen “fylls i” och på så vis
skapas en hel bildruta.
En bildruta visas var 1/30 sekund och innehåller TVå
sammanflätade fält, det vill säga totalt 60 fält visas var
1/60 sekund.
Den här scanningmetoden är avsedd för inhämtning av
stillbildsobjekt.
Progressive scan-metoden läser in en hel bildruta
uppifrån och ner, linje för linje.
Hela bilden ritas upp på en gång, till skillnad från interlaced scan där bilden ritas upp i en serie bildsvep.
Progressive scan lämpar sig bäst för rörliga bildmotiv.
Audiokabel
(medföljer ej)
Om den externa, analoga
komponenten bara har en
ljudutgång, anslut antingen
vänster eller höger.
1
Anslut AUX IN (Audio) på Hemmabio till ljudutgången (Audio Out) på den externa analoga komponenten.
■
2
ANSLUTNINGAR
För att ställa in läget P.Scan för DivX-skivor trycker du på knappen P.SCAN på
fjärrkontrollen i minst 5 sekunder när ingen skiva ligger i enheten (“'NO DISC" visas på
skärmen), lägg sedan i en DivX-skiva och spela.
Se till att kontakternas färger matchas rätt.
Tryck på AUX-knappen på fjärrkontrollen för att välja <AUX> inmatning.
■
Du kan också använda FUNCTION-knappen på huvudenheten.
Läget växlar enligt följande : DVD/CD ➝ AUX ➝ USB ➝ FM.
• Du kan ansluta Video-ut-kontaken på din videobandspelare till TV:n, och ansluta Audio-ut-kontakternarna på
videobandspelaren till den här produkten.
• Den här funktionen kan bara användas om TV-n har komponenTVideoingångar (Y, Pr, Pb) som stöder progressiv
video. (Fungerar inte på TV-apparater med vanliga komponentingångar, d v s icke progressive scan-TV.)
• Beroende på din TV-apparats märke och modell kan du ev. inte använda den här funktionen.
20
21
Ansluta FM-antennen
Innan du läser användarhandboken
SWE
Se till att kontrollera följande föreskrifter innan du läser användarhandboken.
Ikoner som kommer att användas i handboken
Ikon
DVD
FM-antenn (medföljer)
CD
MP3
JPEG
DivX
Koppla den medföljande FM-antennen i FM 75Ω COAXIAL-kontakten.
DVD
Förklaring
Detta innefattar en funktion som finns på DVD eller
DVD-R/DVD-RW –skivor som har spelats in och
avslutats i Video-läge.
CD
Detta innefattar en funktion som finns på en data-CD
(CD-R eller CD-RW).
MP3
Detta innefattar en funktion som finns på CD-R/-RW.
JPEG
Detta innefattar en funktion som finns på CD-R/-RW.
DivX
Detta innefattar en funktion som finns på MPEG4
(DVD R/RW, CD-R eller CD-RW).
FÖRSIKTIGHET
Detta innefattar ett fall där en funktion inte fungerar
eller inställningarna kan vara upphävda.
OBSERVERA
Detta innefattar tips eller instruktioner på sidan som
får varje funktion att fungera.
• I bruksanvisningen är de instruktioner som är markerade med "DVD ( DVD )" tillämpliga på DVD-VIDEO
och DVD-R/-RW-skivor som har spelats in i videoläge och därefter färdigställts.
Där en särskild DVD-typ är nämnd, indikeras detta separat.
• Om en DVD-R/-RW-skiva inte har spelats in korrekt i DVD Video-läge kommer den inte att spelas upp.
ANVÄNDNING
1
2
Begrepp
Flytta långsamt runt antennen tills du hittar en plats med bra mottagning. Fäst den på en vägg eller annan
stabil yta.
• Den här enheten kan inte ta emot AM-sändningar.
Kylfläkt
Kylfläkten förser enheten med kalluft och förhindrar överhettning.
Tänk på följande, för din egen säkerhets skull.
22
■
Se till att enheten är väl ventilerad. Vid dålig ventilation kan temperaturen stiga inuti enheten och
orsaka skador.
■
Täck inte över kylfläkten eller ventilationshålen. (Om kylfläkt eller hål täcks över av tidningspapper
eller tyg, kan värme alstras inuti enheten och orsaka eldsvåda.)
23
Innan du använder din hembioanläggning
Spela skivor
DVD
SWE
CD
Att manövrera din Samsung-TV och hembioanläggning med fjärrkontrollen (HT-X20/HT-TX22/HT-TX25)
Du kan använda hemmabions fjärrkontroll för att styra en Samsung-tv.
1
1
2
Koppla in strömsladden till huvudenheten i ett växelströmsuttag.
■
Innan du ansluter ditt system till väggkontakten måste du kontrollera
spänningsinställningen (VALFRITT). Om spänningen i vägguttaget inte motsvarar
inställningen på enhetens baksida kan du allvarligt skada ditt system.
2
Tryck på knappen TV för att ställa fjärrkontrollen i TV-läge.
3
Tryck på knappen POWER för att slå på din Samsung-TV med den här
fjärrkontrollen.
4
Tryck på knappen TV/VIDEO för att välja VIDEO-läge på din TV.
Öppna skivfacket genom att trycka på OPEN/CLOSE.
Lägg i en skiva.
■
3
Placera skivan försiktigt i skivfacket, med etiketten uppåt.
Stäng skivfacket genom att trycka på OPEN/CLOSE.
■
Uppspelningen startar automatiskt.
VIDEO
Tryck på knappen DVD RECEIVER (DVD-mottagare) för att växla till
DVD RECEIVER-läge och styra DVD-hemmabion.
6
Tryck på knappen FUNCTION på huvudenheten eller knappen DVD på
fjärrkontrollen för att spela upp DVD/CD.
■
■
Om du trycker en gång visas meddelandet <PRESS PLAY> och stoppunkten lagras i minnet.
När du trycker på PLAY/PAUSE (
) eller på ENTER återupptas uppspelningen från den punkt där du tryckte på
stopp. (Fungerar endast på dvd-skivor.)
Om du trycker två gånger visas texten <STOP>, om du trycker på PLAY/PAUSE (
) startar uppspelningen från
början.
Om du vill pausa uppspelningen tillfälligt, tryck på PLAY/PAUSE (
■
Återuppta uppspelningen genom att trycka på PLAY/PAUSE (
ANVÄNDNING
Avbryt uppspelningen genom att trycka på STOP vid uppspelning.
5
) under pågående uppspelning.
) igen.
Val av videoformat
Tryck och håll NT/PAL intryckt på fjärrkontrollen i minst fem sekunder medan
strömmen är avstängd.
• Startskärmen kan se olika ut beroende på skivans innehåll.
• Piratkopierade skivor fungerar inte. Det vore i strid med rekommendationerna för CSS (Content Scrambling System : vilket är
en typ av kopieringsskydd).
Standardinställningen är <PAL>.
<NTSC> eller <PAL> visas i teckenfönstret.
Tryck snabbt på NT/PAL-knappen och välj mellan <NTSC> och <PAL>.
Beroende på land kan standarden för videoformatet variera.
Vid normal uppspelning ska skivans videoformat vara detsamma som TV-ns videoformat.
24
25
Spela upp Mp3/WMA-CD-skivor
Uppspelning av JPEG-fil
MP3
Data-CD (CD-R, CD-RW) som kodats i Mp3-format kan också spelas upp.
1
2
■
MP3/WMA-menyn visas och uppspelningen startar.
Hur menyn ser ut avgörs av mp3-skivan.
■
WMA-DRM-filer kan inte spelas upp.
Välj album med
ENTER.
Använd
■
3
,
,
,
,
Bildspel
1
Lägg JPEG-skivan i skivfacket.
■
när spelaren står på stopp, och tryck sedan på
2
för att välja spår.
Om du vill byta album, välj ett annat album med
tryck på ENTER.
■
4
Bilder som är tagna med digitalkamera eller videokamera samt JPEG-filer på en dator kan lagras på en cd och spelas
upp i den här hemmabioanläggningen.
Lägg MP3/WMA-skivan i skivfacket
■
SWE
JPEG
Tryck på knappen SLIDE MODE.
■
,
,
,
Uppspelningen startar automatiskt. Varje bild visas i 5 sekunder. Därefter visas nästa bild i
serien.
Varje gång knappen trycks in ändras övergångarna enligt följande:
SLIDE SHOW MODE : 1~11 ➝ SLIDE SHOW MODE : RANDOM ➝
i stoppläge,
SLIDE SHOW MODE : NONE
Tryck på
Upprepa steg 2 och 3 ovan om du vill välja annat album/spår.
för att byta till nästa bild.
Varje gång knappen används byter enheten till nästa eller föregående bild.
Avbryt uppspelningen genom att trycka på STOP.
Miniatyrer
• Beroende på vald inspelningsfunktion kan vissa MP3/WMA-CD inte spelas.
• Innehållsförteckningen på en Mp3-CD varierar beroende på vilket spårformat som
valts vid inspelningen.
Du kan visa 9 JPEG-bilder samtidigt på TV-skärmen.
1
Tryck på knappen DIGEST under uppspelning.
■
Tryck på pilknapparna
knappen ENTER.
■
,
,
,
ANVÄNDNING
2
JPEG-filerna visas i 9 fönster.
för att välja önskad bild, tryck sedan på
Den valda bilden visas i 5 sekunder innan den byter till nästa bild.
Att spela upp en filikon på skärmen.
■
Tryck på knappen
,
,
,
i stoppläge och välj önskad ikon från den övre delen av menyn.
Musikfiler : Välj ikonen
Tryck på
för att visa föregående eller nästa bild med 9 fönster.
för att endast spela upp musikfiler.
Bildfiler : Välj ikonen
för att endast spela upp bildfiler.
Filmfiler : Välj ikonen
för att endast spela upp filmfiler.
Alla filer : Välj ikonen
för att välja alla filer.
Rotera/Vänd
Tryck på pilknapparna
,
,
,
under uppspelning.
-knappen: Vänder vertikalt
-knappen: Roterar
bilden 90° moturs
-knappen: Rotera 90° medurs
Originalbild
-knappen: Vänder hosiontellt
• Maximal upplösning som stöds av den är produkten är 5120 x 3480 (eller 19,0 MPixel) för
standard JPEG-filer och 2048 x 1536 (eller 3,0 MPixel) för progressiva bildfiler.
26
27
Spela DivX
SWE
DivX
Funktionerna på den här sidan är kopplade till uppspelning av DivX-skiva.
Hoppa framåt/bakåt
Tryck på
,
Visning av Undertexter
Tryck på SUBTITLE-knappen.
vid uppspelning.
■
Du hoppar till nästa fil när du trycker på
■
Du hoppar till föregående fil när du trycker på
, om det finns över TVå filer på skivan.
■
Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> och
■
Om skivan bara har en fil med undertexter används den automatiskt.
■
Se nummer 2 (Rubrik) nedan för mer information om undertextning för DivX-skivor.
“SUBTITLE OFF”.
, om det finns över TVå filer på skivan.
Snabb uppspelning
Om skivan har fler än en undertext-fil
Tryck på
■
eller
under uppspelning för att spela upp skivan med högre hastighet.
Om skivan har fler än en undertext-fil kanske den förinställda undertexten inte
matchar filmen, och du måste välja ditt undertext-språk enligt följande:
Varje gång du trycker på någon av knapparna ändras uppspelnings-hastigheten enligt följande:
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ Normal.
I Stopp-läge, tryck på , -knappen, välj den önskade undertexten (
från TV-skärmen, och tryck därefter på ENTER-knappen.
2
När du väljer den önskade DivX-filen från TV-skärmen spelas filmen upp
normalt.
Hoppa 5 minuter
Tryck på
,
vid uppspelning.
■
Uppspelningen hoppar fram 5 minuter varje gång du trycker på
■
Uppspelningen hoppar bakåt 5 minuter varje gång du trycker på
knappen.
)
DivX(Digital internet video eXpress)
knappen.
DivX är ett videofilsformat som tagits fram av Microsoft baserat på MPEG4, för överföring av ljud- och videodata via
Internet i realtid.
MPEG4 används för videokodning och MP3 för ljudkodning, d v s du kan visa en film med bild och ljud av dvd-kvalitet.
Zoomfunktion
ANVÄNDNING
1
1. Formatstöd
1
■
2
Den här produkten stöder endast följande mediaformat. Om det inte finns stöd för både video- och ljudformatet kan du få
problem vid uppspelningen, som t ex. trasig bild eller inget ljud.
Tryck på ZOOM-knappen.
Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan “ZOOM X2” och “ZOOM OFF”.
Stöd för videoformat
Förflytta dig till den del av bilden du vill förstora genom att trycka på
,
,
,
• DivX-filer kan endast zoomas med ZOOM X2-funktionen.
• DivX-filer har .Avi som filtillägg, dock innebär inte det att alla .Avi-filer är DivX och kan spelas
i den här enheten.
.
Format
Stöder versioner
AVI
DivX3.11~DivX5.1, XviD
WMA
V1/V2/V3/V7
MP3
WMA
80~384kbit/s
56~128kbit/s
44,1KHz
AC3
128~384kbit/s
44.1/48KHz
Stöd för ljudformat
Format
Bitfrekvens
Samplingsfrekvens
DTS
N/A
N/A
• DivX-filer, inklusive ljud- och videofiler, som är skapade i DTS-formatet stödjer endast upp till 6Mbps.
Ljud
• Visningsformat: Även om standardupplösningen för DivX är 640x480 pixlar (4:3) stödjer den här produkten upp till
720x480 pixlar (16:9). Upplösning högre än 800 för TV-skärm stöds inte.
• Om du spelar en skiva med en frekvens som är högre än 48khz eller 320kbps kan du uppleva skakningar på skärmen
Tryck på AUDIO-knappen.
■
Om det är flera ljudspår på en skiva kan du växla mellan dem.
■
Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan <AUDIO (1/N, 2/N ...)> och
under uppspelning.
.
2. Titlar
• Du måste ha erfarenhet av videoextrahering och redigering för att kunna använda den här funktionen korrekt.
• Om du vill använda titelfunktionen, spara titelfilen (*.smi) med samma filnamn som DivX-mediafilen (*.avi) i samma
•
visas i teckenfönstret om skivan bara stöder ett språk.
mapp.
Exempel Rot
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Max 60 alfanumeriska tecken eller 30 östasiatiska tecken (2 bitar koreanska och kinesiska tecken) i filnamnet.
28
29
Att visa Skivinformation
Visa skivinformation
DVD
CD
MP3
JPEG
SWE
Kontrollera återstående tid
DivX
Du kan visa information på TV-skärmen om den skiva som spelas.
DVD
CD
MP3
Tryck på REMAIN-knappen.
■
Du kan kontrollera sammanlagd och återstående tid för den titel eller det kapitel som just spelas.
Tryck på INFO-knappen.
■
Varje gång du trycker på knappen växlar informationen på skärmen enligt följande:
Varje gång du trycker på REMAIN-knappen
TITLE ELAPSED ➝ TITLE REMAIN ➝ CHAPTER ELAPSED ➝ CHAPTER REMAIN
DVD
DVD
TRACK ELAPSED ➝ TRACK REMAIN ➝ TOTAL ELAPSED ➝ TOTAL REMAIN
CD
Informationsfönstret
försvinner från
skärmen
TRACK REMAIN ➝ TRACK ELAPSED
MP3
CD
Snabb uppspelning
JPEG
CD
Tryck på
■
MP3
DVD
MP3
DivX
och håll kvar.
Varje gång du håller knappen intryckt vid uppspelning växlar uppspelningshastigheten så här:
DivX
Informationsfönstret
försvinner från
skärmen
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
ANVÄNDNING
Informationsfönstret
försvinner från
skärmen
• Vid snabb uppspelning av cd eller mp3-cd, hörs ljudet endast vid hastigheten 2x, inte om
du väljer 4x, 8x eller 32x.
• Informationsskärmen ser olika ut för olika skivor.
• Beroende på skivtyp kan du även välja DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC.
Långsam uppspelning
DVD
DivX
syns på TV-skärmen!
Om den här symbolen visas på TV-skärmen när du trycker på en knapp innebär det att
funktionen inte finns tillgänglig för den skivan som spelas upp.
Skärmbild
30
■
Varje gång du trycker på knappen vid uppspelning växlar uppspelningshastigheten så här:
DVD
DVD-indikator
Indikator för titel (TITLE)
ELAPSED TIME-indikator
(förfluten speltid)
Indikator för stereomodell
(STEREO - L/R)
CD-indikator
CHAPTER-indikator (kapitel)
Indikator för upprepad uppspelning
(REPEPAT PLAYBACK)
Indikator för DOLBY DIGITAL
TRACK (FILE) -indikator (spår/fil)
AUDIO LANGUAGE-indikator
(språk ljudspår)
SUBTITLE-indikator
(språk undertexter)
Tryck på SLOW -knappen.
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
1/2 ➝
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
DivX
• Ljudet hörs ej vid långsam uppspelning.
• Långsam uppspelning baklänges fungerar inte för DivX.
Indikator för kameravinkel
(ANGLE)
31
Att visa Skivinformation (forts.)
Hoppa över sekvenser/låtar
DVD
Tryck snabbt på
■
■
SWE
Upprepad uppspelning
MP3
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Med upprepad uppspelning kan du spela upp ett kapitel, en titel, ett spår (låt) eller en fil (mp3-fi) om och om igen.
.
Tryck på REPEAT-knappen.
Varje gång du ger knappen en snabb tryckning spelas föregående eller nästa kapitel, spår eller
katalog (fil) upp.
Det går inte att hoppa över flera kapitel i följd.
Varje gång du trycker på knappen under uppspelning växlar funktionen så här:
REPEAT : CHAPTER ➝ REPEAT : TITLE ➝ REPEAT : OFF
DVD
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
CD
REPEAT : RANDOM ➝ REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DIR ➝
MP3
JPEG
DivX
REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
Upprepad uppspelning, alternativ
MP3
TRACK :Repeterar valt spår.
TITLE : Repeterar vald titel.
DIR : Repeterar samtliga spår i vald mapp.
RANDOM :Spelar upp spåren slumpvis.(Ett spår som redan har
spelats kan ev. spelas upp på nytt.)
DISC : Spelar upp hela skivan om och om igen.
OFF : Upphäver upprepad uppspelning
Aktivera upprepad uppspelning via skivans informationsskärm
1
2
3
ANVÄNDNING
KAPITEL : Repeterar valt kapitel.
DVD
CD
Tryck på INFO-knappen TVå gånger.
Tryck på
-knappen för att öppna REPEAT PLAYBACK (
)-menyn.
Tryck på
-knappen och välj en REPEAT PLAYBACK-funktion.
För att välja ett annat album och spår, upprepa stegen 2 och 3 härovan.
4
Tryck på ENTER-knappen.
DVD
CD
• För DivX, MP3 och JPEG-skivor kan du inte välja Upprepa spela från informationsskärmen.
32
33
Att visa Skivinformation (forts.)
A-B Upprepad uppspelning
SWE
Val av bildvinkel
DVD
Du kan spela upp ett angivet avsnitt av en DVD upprepade gånger.
1
2
3
4
En funktion som innebär att du kan se samma sekvens ur olika vinklar.
1
2
3
Tryck på INFO-knappen två gånger.
Tryck på
-knappen för att öppna REPEAT PLAYBACK (
Tryck på
sekvens.
,
■
DVD
)-menyn.
och välj ‘A-’, tryck sedan på ENTER i början av vald
Tryck på INFO-knappen.
Tryck på
för att aktivera ANGLE (
Välj en vinkel med hjälp av
■
eller sifferknapparna.
Varje gång du trycker på knappen byter du vinkel enligt följande:
När du trycker på ENTER lagras positionen i minnet.
Tryck på ENTER-knappen i slutet av vald sekvens.
■
,
)-skärmen.
1/3
Angiven sekvens kommer att spelas upp flera gånger i följd.
2/3
3/3
A-B
Återgå till vanlig uppspelning genom att trycka på
,
och välja
OFF.
• Kameravinkelfunktionen fungerar bara om flera vinklar har spelats in på skivan.
ANVÄNDNING
• Funktionen med upprepning A-B fungerar inte med DivX, MP3- och JPEG-skivor.
Zoomfunktion (bildförstoring)
DVD
DivX
En funktion som innebär att du kan förstora en viss del av bilden på TV-skärmen.
Stegfunktion
DVD
1
2
3
DivX
Tryck på STEP-knappen.
■
Varje gång du trycker på knappen under uppspelning, stegar filmen en bildruta i taget.
Tryck på ZOOM-knappen.
Förflytta dig till den del av bilden du vill förstora genom att trycka på
,
,
,
.
Tryck på ENTER-knappen.
■
Varje gång du trycker på knappen växlar zoomnivån enligt följande:
ZOOM X 1.5 ➝ ZOOM X 2 ➝ ZOOM X 3 ➝ ZOOM OFF
• Inget ljud hörs under stegvis uppspelning.
SELECT ZOOM POSITION
• När en DivX-skiva spelas upp kan skärmen förstoras upp till dubbel normalstorlek.
34
35
Att visa Skivinformation (forts.)
EZ VIEW-funktion
Funktion för att välja talspråk
DVD
Tryck på EZ VIEW-knappen.
Varje gång du trycker på knappen växlar zoomfunktionen mellan ON och OFF (på/av).
Om du spelar upp en film i widescreenformat visas svarta ränder i TV-skärmens över- och
underkant; du tar bort dem genom att trycka på EZ VIEW.
EZ VIEW
SWE
1
2
DVD
Tryck på INFO-knappen TVå gånger.
Tryck på
■
,
eller sifferknapparna när du ska välja språk för talspråk.
Beroende på hur många språk som finns på dvd-skivan väljs ett nytt språk (engelska, spanska,
franska, etc.) varje gång du trycker på knappen.
EZ VIEW OFF
SP 2/3
FR 3/3
• Funktionen kan inte användas om dvd-skivan är inspelad med flera kameravinklar.
• Du får ev. inte bort de svarta ränderna om dvd-skivan har inbyggd horisontell-vertikal
bildkvot.
• Funktionen fungerar inte med DivX-skivor.
• Vid användning av EZ View kan vissa av vänster- och högersidorna bli något avkapade.
Funktion för att välja språk för undertexter
Tryck på INFO-knappen TVå gånger.
Tryck på
för att aktivera SUBTITLE (
Tryck på
eller sifferknapparna när du ska välja ett språk.
EN 1/3
EN 01/ 03
)-skärmen.
OFF
SP 02/ 03
ANVÄNDNING
1
2
3
DVD
FR 03/ 03
OFF / 03
• Om du vill aktivera funktionen kan du även trycka på knappen AUDIO eller SUBTITLE
(undertext) på fjärrkontrollen.
• Funktionerna för undertextning och audio talspråk kanske inte finns tillgängliga, det beror
på skivan.
36
37
Att visa Skivinformation (forts.)
Gå direkt till viss sekvens/låt
DVD
1
2
3
4
5
6
DVD
CD
MP3
SWE
Användning av Skivmenyn
JPEG
Du kan använda menyerna för språk på ljudet, språk på undertexter, profil, etc.
Dvd-menyns innehåll varierar mellan olika skivor.
CD
Tryck på INFO-knappen.
Tryck på
ENTER.
,
Tryck på
,
knapparna för att öppna CHAPTER (
Tryck på
,
eller sifferknapparna och välj ett kapitel: tryck på ENTER.
,
för att byta till TIME(
Tryck på
eller sifferknapparna och välj en titel/ett(
) spår; tryck på
1
Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
2
Aktivera <Disc Menu> med hjälp av
■
) -skärmen.
3
4
0:00:37
Välj alternativ med hjälp av
,
,
,
.
Tryck på ENTER.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
1/1
• Utseendet på skivmenyn som visas kan variera mellan olika skivor.
JPEG
Användning av Titelmenyn
Tryck på sifferknapparna.
■
Vald fil spelas upp.
■
När du spelar mp3- eller jpg-skivor kan du inte byta en mapp med
Tryck på STOP ( ) och sedan på
,
,
.
för att byta mappen.
DVD
Om DVD-skivan innehåller flera titlar kan du se titeln för varje film.
Den här funktionen saknas ibland, beroende på vilken skiva du använder.
1
2
3
ANVÄNDNING
MP3
001/040
tryck på ENTER.
,
Om du väljer en skivmeny som inte finns med på skivan visas meddelandet <This menu is not
supported> på bildskärmen.
)-skärmen (tid).
Mata in en tidpunkt med hjälp av sifferknapparna och tryck sedan på
ENTER.
01/05
DVD
Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
Tryck på
, och aktivera <Title Menu>.
Tryck på ENTER-knappen.
■
Titelmenyn visas.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
• Tryck på
på fjärrkontrollen för att gå direkt till en viss titel, kapitel eller spår.
• Funktionen där du väljer att hoppa direkt till en viss titel eller tidpunkt fungerar inte för alla
skivor.
38
• Utseendet på titelmenyn som visas kan variera mellan olika skivor.
39
Spela upp mediafiler med funktionen USB HOST
Du kan njuta av mediafiler som bilder, filmer och musik, sparade i en MP3-spelare, USB-minne eller digitalkamera, med hög
kvalitet med 5.1-kanals hembioljud genom att ansluta lagringsenheten till USB-porten på hembioanläggningen.
1
SWE
Kompatibla enheter
1. USB-enheter som stödjer USB Mass Storage v1.0.
USB-enheter som fungerar som flyttbar disk i Windows 2000 eller senare version,
utan installation av drivrutin. (i.e. no parenthesis)
2. MP3-spelare : HD och MP3-spelare med flashminne.
3. Digitalkamera: Kameror som stödjer USB Mass Storage v1.0.
Anslut USB-enheten till USB-porten på enhetens baksida.
• Kameror som fungerar som flyttbar disk i Windows (2000 eller senare) utan installation av drivrutin.
4. USB HD och USB flashminne: Enheter som stödjer USB2.0 eller USB1.1.
• Uppspelningskvaliteten kan skilja sig när du ansluter en USB1.1-enhet.
• Om du har en USB HD måste du ansluta en strömkabel till den för att den ska fungera korrekt.
5. USB-kortläsare: En USB-kortläsare och Multi/USB-kortläsare.
• USB-kortläsaren kanske inte stöds, det beror på tillverkaren.
2
• Det kan uppstå problem om du kopplar in flera minnesenheter i en multikortläsare.
6. Om du använder en USB-förlängningssladd kanske inte USB-enheten känns igen.
Format som stöds
■
<USB> visas på skärmen och försvinner sedan.
■
Skärmvisningen för USB-menyn visas på TV-skärmen och den sparade filen spelas.
Tryck på knappen STOP ( ) för att stoppa uppspelningen.
Filnamn
Filtillägg
Stillbilder
Musik
Säker USB-borttagning
Utför säker borttagning innan du kopplar ur USB-kabeln, för att undvika skador på minnet i
USB-enheten.
(1) Tryck på STOP ( )-knappen TVå gånger.
På skärmen visas REMOVE USB.
(2) Ta ur USB-kabeln.
Film
• CBI
Version
Pixlar
Frekvens
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384 kbps
–
–
44.1 kHz
WMA
.WMA
56~128 kbps
V8
–
44.1 kHz
WMV
.WMV
4 Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480 44.1 KHz~48 KHz
DivX
.AVI,.ASF
4 Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
720x480 44.1 KHz~48 KHz
(Control/Bulk/Interrupt) stöds inte.
• Digitalkameror
som använder PTP-protokoll eller kräver ytterligare programinstallation.
• Enheter
Hoppa framåt/bakåt
Tryck på knappen
Bit-hastighet
ANVÄNDNING
3
Tryck på knappen FUNCTION på huvudenheten eller knappen USB på
fjärrkontrollen för att välja USB-läge.
under uppspelning.
■
Om det finns mer än en fil väljs nästa fil när du använder knappen
■
Om det finns mer än en fil väljs föregående fil när du använder knappen
.
.
som använder NTFS-filer stöds inte.
(Endast FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) filsystem stöds.)
• Vissa MP3-spelare kanske inte fungerar tillsammans med enheten beroende på filsystemets sektorstorlek.
• Funktionen USB HOST stöds inte om produkten använder ett tillverkarspecifikt program vid överföring av
filer.
• Fungerar inte med Janus-aktiverade MTP(Media Transfer Protocol)-enheter.
• Funktionen
USB HOST för den här produkten stödjer inte alla USB-enheter. Mer information om de
enheter som stöds finns på sidan 65.
Snabb uppspelning
Tryck på
■
40
under uppspelning för att spela upp skivan med högre hastighet.
Varje gång du trycker på någon av knapparna ändras uppspelnings-hastigheten enligt följande:
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ Normal.
41
Inställningar
SWE
Välja språk
Ange typ av TV-skärm
Skärminformationens (OSD) standardspråk är engelska.
1
2
3
4
5
Ställ in bildkvoten för din TV, beroende på vilken typ av TV (widescreen (16:9) eller 4:3 du har.
Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
Tryck på
pilknappen och gå till <Setup>, tryck på ENTER.
Välj <LANGUAGE> och tryck på ENTER.
Tryck på
ENTER.
,
pilknappenoch välj <OSD LANGUAGE>, tryck sedan på
Välj språk med hjälp av pilknappen
1
2
3
4
Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
Tryck på
pilknappen och gå till <Setup>; tryck därefter på ENTER.
Tryck på
pilknappen och gå till <TV DISPLAY>; tryck därefter på ENTER.
Tryck på
,
pilknappen , och välj alternativ; tryck därefter på ENTER.
När inställningen är klar återgår du till föregående skärmbild.
,
tryck på ENTER.
När inställningarna är klara visas all skärminformation (OSD) på svenska, förutsatt att du valde
svenska som språk.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
• OSD LANGUAGE : Välja bildskärmsspråk
• AUDIO : Välja Språk för ljudspår (inspelat på skivan)
• SUBTITLE : Välja Språk för undertexter (inspelat på skivan)
• DISC MENU : Välja språk för skivmenyn (inspelat på skivan)
Om det språk du har valt inte finns inspelat på skivan, behåller menyn det ursprungliga språket.
Justera TV:ns bildkvot (skärmformat)
Vanliga TV-apparaters horisontella/vertikala skärmformat är 4:3 medan formatet för widescreen och högupplösning är 16.9. Det här måttet
kallas för bildkvot. När du spelar dvd-skivor med olika skärmformat måste du anpassa bildkvoten efter din TV eller bildskärm.
Om du har en standard-TV, välj <4:3PS> eller <4:3LB>, efter behov. Om du har en widescreen-TV, välj <WIDE/HDTV>.
• OTHERS : Om du vill välja ett annat språk, välj OTHERS och mata in språkkoden för landet i fråga.
(På sidan 64 hittar du språkkoderna) AUDIO, SUBTITLE and DISC MENU language can
be selected.
4:3LB (4:3 Letterbox)
Välj det här alternativet om du vill visa en 16:9-bild i Letterboxformat på en vanlig TV.
■ Svarta ränder visas i bildens över- och nederkant.
INSTALLATION
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Välj det här alternativet om du vill spela upp en 16:9-bild i Pan&Scanformat på en vanlig TV.
■ Du ser bara bildens mittsektion (16:9-bilden beskärs längs sidorna).
WIDE/HDTV
Med den här inställningen kan du visa 16:9-bilder i fullskärmsformat på din widescreen-TV.
■ På detta sätt kan du utnyttja hela widescreenbilden.
• Om en DVD-skiva har bildkvoten 4:3, kan den inte visas i widescreen-läge.
• Eftersom DVD-skivor spelas in i olika bildformat, blir resultatet olika beroende på programvara, typ av TV och val av bildkvot.
42
43
Inställningar (forts.)
SWE
Ange föräldrakontroll (åldersgränser)
Du kan sätta gränser för uppspelningen av sådana dvd-filmer du inte vill att dina barn ska se.
1
2
3
4
Tryck på
1
2
pilknappen och gå till <Setup>; tryck på ENTER.
Tryck på
pilknappen och gå till <PARENTAL>, tryck på ENTER.
Tryck på
,
DVD
JPEG
När du tittar på dvd eller jpeg-cd kan du välja ut en bild att använda som bakgrundsbild.
Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
Vid uppspelning, tryck på PLAY/PAUSE när en bild du tycker om visas.
Tryck på LOGO-knappen.
Texten <COPY LOGO DATA> visas på TV-skärmen.
3
pilknappen och välj åldersgräns; tryck på ENTER.
Om du har valt nivå 6 kan du inte visa dvd-film med nivå 7 eller högre.
Ju högre nivå, desto mer våld eller vuxet material innehåller filmen.
5
Välja bakgrund
Strömmen stängs av och slås därefter på igen.
Du får nu upp vald bakgrund på skärmen.
Du kan välja mellan 3 olika bakgrundsinställningar.
COPY LOGO DATA
Mata in lösenordet och tryck på ENTER.
Standardlösenordet är “7890”.
När inställningen är klar återgår du till föregående skärmbild.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
Att välja en av de 3 olika bakgrundsinställningarna
• Funktionen är endast användbar om DVD-skivan innehåller information om åldersgränser.
Ställa in lösenord
1
2
3
4
1
2
3
4
5
Tryck på
pilknappen och gå till <Setup>; tryck på ENTER.
Tryck på
pilknappen och gå till <PASSWORD>; tryck på ENTER.
Tryck på ENTER-knappen.
pilknappen och gå till <Setup>; tryck på ENTER.
Tryck på
pilknappen och gå till <LOGO>; tryck på ENTER.
Tryck på
,
för att välja önskad <USER>; tryck sedan på ENTER.
Detta väljer en av de 3 bakgrunderna
5
Tryck på MENU.
Tryck på
Tryck på knappen MENU för att lämna inställningarna
• ORIGINAL : Välj det här alternativet om du vill använda Samsungloggan som bakgrund.
• USER : Välj det här alternativet om du vill använda en bild som bakgrund.
INSTALLATION
Du kan själv lägga in ett lösenord för föräldrakontrollen (åldersgränser).
Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
Mata in lösenordet och tryck på ENTER.
Mata in det gamla lösenordet och ett nytt lösenord, samt bekräfta det nya lösenordet.
Inställningen är klar.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
• Standardlösenordet är “7890”.
Om du har glömt lösenordet till föräldrakontrollen (åldersgräns):
• När spelaren står på stopp håller du huvudenhetens STOP (
inställningar återgår till standardvärdena.
• Tryck på POWER-knappen.
)-knapp i minst fem sekunder. “INITIAL” tänds i teckenfönstret och samtliga
RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar.
Används endast vid behov.
44
45
Inställningar (forts.)
SWE
Registrering av DivX (R)
Ange tidsfördröjning
Använd registreringskoden när du registrerar den här spelaren med DivX (R) video on demand.
Läs mer på www.divx.com/vod.
Välja högtalarfunktion
Signalutgångar och frekvensrespons för högtalarna ställs in automatiskt efter högtalarnas konfiguration och utifrån vilka
högtalare som används.
1
2
3
4
Om det inte går att placera högtalarna på samma avstånd från lyssnarens position, kan du lägga in en tidsfördröjning i
ljudsignalen från mitt- och bakhögtalarna.
1
2
3
4
Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
Tryck på
pilknappen och gå till <Audio>; tryck på ENTER.
I läge <SPEAKER SETUP>, trycker du på knappen ENTER en gång till.
Tryck på
,
,
,
5
Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
Tryck på
pilknappen och gå till <Audio>; tryck därefter på ENTER.
Tryck på
pilknappen och välj <DELAY TIME>; tryck därefter på ENTER.
Tryck på , , , pilknappen för att välja önskad högtalare;
tryck sedan på ENTER.
Tryck på
,
för att ange tidsfördröjningen.
Du kan ge C en tidsfördröjning på mellan 00 och 05ms, och LS och RS en fördröjning på mellan
00 och 15ms.
för att gå till önskad högtalare; tryck sedan på ENTER.
För C, LS och RS växlar inställningarna enligt nedan varje gång du trycker på knappen:
SMALL ➝ NONE.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
För alternativen L och R blir inställningen SMALL.
• SMALL : Välj den här inställningen om du använder högtalarna.
• NONE : Välj den här inställningen om inga högtalare har installerats.
• Högtalarläget kan variera beroende på inställningarna för PRO LOGIC och STEREO
(se sidan 53)
Med 5.1-kanals surroundljud får du bästa ljudåtergivningen om avståndet mellan dig och respektive högtalare är detsamma. Ljudet når
lyssnaren vid olika tidpunkter beroende på var du placerar högtalarna; du justerar den skillnaden genom att lägga in fördröjningseffekter i ljudet
från mitt- och surroundhögtalarna.
Idealisk placering av
MITTHÖGTALARE
Ställa in mitthögtalaren (CENTER SPEAKER)
Om avståndet Dc är lika långt eller längre än avståndet Df i bilden,
välj 0ms. Annars justerar du inställningen enligt tabellen.
Avståndet mellan Df och Dc
Fördröjningstid
0.00 m
0 ms
0.34 m
0.68 m
1 ms
2 ms
1.02 m 1.36 m 1.70 m
3 ms
4 ms
5 ms
Ställa in bakhögtalarna (REAR (SURROUND) SPEAKERS)
Om avståndet Df är lika långt som avståndet Ds i bilden, välj 0ms.
Annars justerar du inställningen enligt tabellen.
Idealisk
placering av
SURROUNDHÖGTALARE
Avståndet mellan Df och Dc
0.00 m
1.02 m
2.04 m
Fördröjningstid
0 ms
3 ms
6 ms
INSTALLATION
Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
Ange fördröjningstid för högtalare
3.06 m 4.08 m 5.10 m
9 ms
12 ms
15 ms
Samtliga högtalare ska helst placeras inom denna cirkel.
Df: Avståndet från FRONTHÖGTALAREN
Dc: Avståndet från MITTHÖGTALAREN
Ds: Avståndet från SURROUNDHÖGTALAREN
• Med
(Dolby Pro Logic II) kan fördröjningstiden bli olika för olika funktioner.
• Om du använder AC-3 och DTS kan du ange en fördröjning på mellan 00 och 15 ms.
• Centerkanalen kan endast justeras med 5.1-kanalsskivor.
46
47
Inställningar (forts.)
SWE
Använda testsignal
Ljudinställningar
Använd testsignalen Test Tone för att kontrollera högtalaranslutningarna.
1
2
3
Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
Tryck på
pilknappen och gå till <Audio>; tryck på ENTER.
Tryck på
pilknappen och gå till <TEST TONE>; tryck på ENTER.
Testsignalen skickas till L ➝ C ➝ R ➝ SR ➝ SL ➝ SW, i den ordningen.
Om du trycker på ENTER en gång till avbryts testsignalen.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
Du kan justera balans och ljudnivå för respektive högtalare.
1
2
3
4
Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
Tryck på
pilknappen och gå till <Audio>; tryck därefter på ENTER.
Tryck på
pilknappen och gå till <SOUND EDIT>; tryck därefter på ENTER.
Tryck på
Tryck på
,
,
pilknapparna , för att välja och justera önskat menyalternativ.
-knapparna för att justera inställningarna.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
Manuell inställning av högtalarvolym och ljudbalans med knappen SOUND EDIT (ljudredigering).
Alternativ metod
Tryck på SOUND EDIT och därefter på pilknappen
Flerkanaligt Pro Logic-läge
.
Tryck på TEST TONE.
■
■
Start
,
Testsignalen skapas så här :
Om du spelar en dvd eller cd, måste anläggningen stå på stopp.
INSTALLATION
Använd den här funktionen för att kontrollera att högtalarna är rätt anslutna och att
inga andra problem föreligger.
Stäng av testsignalen genom att trycka på TEST TONE igen.
L: Fronthögtalare (L) C: Mitthögtalare
SW: Subwoofer
R: Fronthögtalare (R) LS: Bakhögtalare (L) RS: Bakre högtalare (R - höger)
Justera balansen för front-/bakhögtalarna
• Välj ett läge mellan 00 och –06 eller OFF.
• Volymen sjunker ju närmare –6 du kommer.
Justera ljudnivån för mitt-/bakhögtalare och subwoofer
• Ljudnivån justeras stegvis, från +6dB till –6dB.
• Ljudnivån ökar ju närmare +6dB du kommer och minskar när du närmar dig -6dB.
48
49
Inställningar (forts.)
SWE
Ställa in DRC (Dynamic Range Compression)
Ljudfältfunktion (DSP)/EQ
Den här funktionen balanserar spännvidden mellan de starkaste och svagaste ljuden.
1
2
3
4
DSP (Digital signalbearbetning) : DSP-funktionerna är avsedda att simulera olika akustiska miljöer.
EQ: Du kan välja ROCK, POP eller CLASSIC för att optimera ljudet för just den genre du spelar
Tryck på DSP/EQ.
Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
Tryck på
pilknappen och gå till <Audio>; tryck på ENTER.
Tryck på
pilknappen och gå till <DRC>; tryck på ENTER.
<DSP> tänds i teckenfönstret.
Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här:
Tryck på
,
för att justera DRC.
Om du trycker på
ökar effekten och om du trycker på
minskar effekten.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
Ställa in AV SYNC
Bilden kan ibland se ut att röra sig långsammare än ljudet om du ansluter till en digital TV.
Du behöver då justera ljudets fördröjningstid så att ljudet synkroniseras med bilden.
Tryck på MENU.
Tryck på pilknapparna
och gå till <Audio>; tryck på ENTER.
Tryck på pilknapparna
och gå till <AV-SYNC>; tryck på ENTER.
Tryck på pilknapparna
ENTER.
,
och välj fördröjningstid för AV-SYNC; tryck på
Du kan ställa in fördröjningstiden mellan 0 ms och 300 ms. Välj optimal inställning.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
Tryck på MENU för att avsluta inställningarna.
50
• POP, JAZZ, ROCK: Välj mellan POP, JAZZ och ROCK, beroende på musiktyp.
• STUDIO : Ger en känsla av närvaro i en musikstudio.
• CLUB : Simulerar ljudet från en danslokal med dunkande bas.
• HALL : Ger en tydlig röståtergivning, som om du satt i en konserthall.
• MOVIE: Ger biokänsla.
• CHURCH: Ger en känsla av närvaro i en stor kyrka.
• PASS: Välj det här alternativet vid vanlig lyssning.
INSTALLATION
1
2
3
4
• Funktionen DSP/EQ är endast tillgänglig i STEREO-läget.
Tryck på
PL II mode-knappen för att visa STEREO i displayen.
• Funktionen fungerar för cd-, mp3-cd- och DivX samt Dolby Digital-skivor.
• Om du spelar upp en dvd-skiva som kodats med TVå eller fler kanaler, aktiveras flerkanaligt
läge automatiskt och DSP/EQ-funktionen kan inte användas.
51
Inställningar (forts.)
Dolby Pro Logic II Mode
Dolby Pro Logic II Effect
Du väljer själv lämplig Dolby Pro Logic II-funktion.
Tryck på
SWE
PL II MODE -knappen.
Fungerar endast tillsammans med Dolby Pro Logic MUSIC-funktionen.
1
Tryck på
2
Tryck på
PL II EFFECToch välj <PANORAMA>, tryck sedan på
pilknapparna , och välj önskad effekt.
PL II MODE -knappen och välj <MUSIC> .
Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här:
Välj antingen 0 eller 1.
Det här läget utökar ljudbilden för frontstereo så att den inkluderar surround-högtalarna. Det
ger en häftig "wraparound"-effekt med sidoljud.
3
PRO LOGIC II
Tryck på
PL II EFFECToch välj <CENTER WIDTH>, tryck sedan på
pilknapparna , och välj önskad effekt.
Välj ett läge mellan 0 och 7.
Detta ställer in bredden på centerljudet.
Ju högre inställt desto mindre ljud från centerhögtalaren.
• MUSIC : När du lyssnar på musik upplever du ljudeffekter som ger en känsla av liveframträdande.
• CINEMA : Ger en ökad realism till filmernas ljudspår.
• PRO LOGIC : Du får en realistisk, flerkanalig effekt, med simulering av fem högtalare om du bara
använder främre vänster och höger högtalare.
• MATRIX : Ger 5.1-kanals surroundljud.
STEREO : Välj det här alternativet om du bara vill höra ljudet endast via främre vänster och höger
högtalare samt subwoofern.
4
Tryck på
PL II EFFECToch välj <DIMENSION>, tryck sedan på
pilknapparna , och välj önskad inställning.
Välj ett läge mellan 0 och 6.
En stegrande justering av ljudfältet (DSP) framifrån eller bakifrån.
• Om du spelar en dvd-skiva med TV å eller fler kanaler väljs automatiskt flerkanaligt läge och knappen
(Dolby Pro Logic II) fungerar inte.
52
INSTALLATION
• När du väljer Pro Logic II, anslut den externa enheten till anläggningens AUDIO INPUT-uttag
(L och R). Om du bara ansluter till en av ingångarna (L eller R) kan du inte lyssna på
5.1-kanals surroundljud.
53
Lyssna på radio
SWE
Förinställa stationer
Exempel: Förinställa FM 89,10 i minnet
Fjärrkontroll
1
2
Välj FM-bandet genom att trycka på TUNER.
Välj FM-bandet genom att trycka på TUNER.
Tryck på , och välj <89.10>.
3
Tryck på TUNER MEMORY-knappen.
Ställ in önskad station.
Automatic Tuning 1 : När du trycker på
Automatic Tuning 2 : Tryck och håll
aktiva, sändande radiostationer.
Manual Tuning : Tryck helt kort på
,
får du fram en förinställd radiostation.
intryckt så aktiveras en automatisk sökning efter
<PRGM> blinkar i teckenfönstret.
,
, så ökar respektive sänker du frekvensen stegvis.
4
Huvudenhet
1
2
1
2
Tryck på (och flytta bilden åt höger)
för att välja en förinställd station.
Du kan välja mellan 1 till 15 förinställda.
Tryck på knappen FUNCTION för att välja FM band.
Välj en sändarstation.
Automatic Tuning 1 : Tryck på STOP (
en station.
) och välj <PRESET>; tryck sedan på
Automatic Tuning 2 : Tryck på STOP ( ) och välj <MANUAL>; tryck och håll
för att starta en automatisk sökning av bandet.
och välj
5
Tryck på TUNER MEMORY-knappen en gång till.
Tryck på TUNER MEMORY innan <PRGM> försvinner från teckenfönstret.
, intryckt
Manuell inställning :Tryck på STOP ( ) och välj <MANUAL>; tryck sedan helt kort på
för att välja en lägre eller högre frekvens.
Tryck på MO/ST för att välja mellan mono-/stereolyssning. (Gäller endast FM-radio.)
<PRGM> försvinner från teckenfönstret och stationen lagras i minnet.
6
Upprepa steg 2 till 5 om du vill förinställa fler stationer.
När du vill välja en förinställd station, välj kanal genom att trycka på
på fjärrkontrollen.
Varje gång du trycker på knappen växlar ljudet mellan <STEREO> och <MONO>.
Vid dålig mottagning, välj MONO så får du en tydligare mottagning utan störningar.
• Den här enheten kan inte ta emot AM-sändningar.
ÖVRIGT
54
55
Om RDS-sändning
Använda RDS (Radio Data System) för att ta emot FM-stationer
Med RDS kan FM-stationer skicka ytterligare en signal tillsammans med ordinarie programsignaler.
Stationer kan t.ex. skicka sitt namn och information om vilken typ av program de sänder, som sport eller musik.
SWE
Angivelse av PTY (Programtyp) och funktionen PTY-SEARCH
En av fördelarna med RDS-service är att du kan hitta en specifik typ av program bland de förinställda kanalerna genom att
ange motsvarande PTY-kod.
När du lyssnar på en FM-station som har RDS-service lyser RDS-indikatorn
på skärmen.
Att söka program med hjälp av PTY-koder
Beskrivning av RDS-funktioner
Innan du börjar, kom ihåg att…
• PTY (Programtyp) : Visar typ av program som sänds just nu.
• PTY-sökning kan endast göras bland förinställda stationer.
• Du kan avbryta sökningen när som helst genom att trycka på PTY SEARCH.
• Det finns en tidsgräns för att utföra följande steg.
• PS NAME (Programservicenamn) : Visar namnet på stationen och innehåller 8 tecken.
• RT (Radiotext) : Visar den text som sänds från stationen (om de sänder någon) och innehåller
max 64 tecken.
• CT (Clock Time) : Visar tiden från FM-frekvensen.
Vissa stationer kanske inte skickar PTY, RT eller CT, i så fall visas inte den
informationen.
• TA (Traffic Announcement) : Den här symbolen blinkar när det sänds ett trafikmeddelande.
Om inställningarna avbryts innan de är slutförda måste du börja på steg 1 igen.
• Om du använder den primära fjärrkontrollen måste du även ha valt FM-station med den primära
fjärrkontrollen.
• RDS kanske inte fungerar korrekt om stationen du lyssnar på inte sänder RDS-signaler
på rätt sätt eller om signalen är svag.
1
2
Tryck på PTY SEARCH när du lyssnar på en FM-station.
3
Tryck på PTY SEARCH igen medan PTY-koden från förra steget fortfarande
visas.
• Sökning genomförs av de 15 förinställda FM-stationerna, stannar när den
hittar en kanal som motsvarar valet och spelar stationen.
Att visa RDS-signaler
Du kan visa de RDS-signaler som stationen skickar i displayen.
Tryck på PTY- eller PTY+ tills önskad PTY-kod visas på skärmen.
• PTY-koderna beskrivs till höger.
Tryck på RDS DISPLAY när du lyssnar på en FM-station.
Varje gång du trycker på knappen ändras displayen och visar dig följande information:
PS NAME ➝ RT ➝ CT ➝ Frequency
• PS (Program Service) : Medan sökningen pågår visas "PS" och sedan stationsnamnet. "NO PS"
visas om det inte sänds någon signal.
• RT(Radiotext) : Medan sökningen pågår visas "RT" och sedan det textmeddelanden som
stationen sänder. "NO RT" visas om det inte sänds någon signal.
• Frekvens : Stationens frekvens (ingen RDS-service)
Visas
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
56
Utbildning
Radioteater etc.
SCIENCE
Naturvetenskap och teknik
VARIED
ROCK M
Blandat, underhållsprogram (frågesport, spel),
intervjuer, komedi, satir etc.
CLASSICS
OTHER M
Övrig musik - Jazz, R&B, country
WEATHER
Väder
FINANCE
Ekonomi
CHILDREN
Barnprogram
SOCIAL A
Samhällsfrågor
RELIGION
Religion
PHONE IN
Ringa in
TRAVEL
Resor
LEISURE
Fritid
JAZZ
M.O.R.M
Modern lättlyssnad musik
LIGHT M
Lättsam klassisk musik, instrumentalt och
körmusik
Jazzmusik
COUNTRY
Countrymusik
NATION M
Inhemsk musik
OLDIES
Gamla godingar
FOLK M
Folkmusik
Popmusik
Rockmusik
Programtyp
Tyngre klassisk musik med orkester,
som symfonier, kammarmusik och opera
Sport
Nationell eller lokal kultur inklusive religiösa
problem, samhällsvetenskap, språk etc.
POP M
• Om sökningen avslutas direkt visas inte “PS” och “RT”.
Information, som vikter och mått, utdelningar
och prognoser, kundinformation, medicinsk
information, etc.
CULTURE
• Visningsfönstret kan inte skilja mellan gemener och versaler utan använder alltid versaler.
• Visningsfönstret kan inte visa bokstäver med accenttecken, därför kan “A,” stå för både “A” samt
“À, Â, Ä, Á, Å och Ã.”
Ämnen som aktuella händelser, dokumentärer,
debatter och analyser
Visas
DOCUMENT
ÖVRIGT
Om tecknen som visas
När PS eller RT signaler sänds används följande tecken.
Programtyp
Nyheter och rapportering
Documentary
57
Praktiska funktioner
Manövrera TV:n med fjärrkontrollen
Timerfunktion för automatisk avstängning
När du manövrerar TV:n med fjärrkontrollen
Du kan ställa in en tid när systemet automatiskt stängs av.
Tryck på SLEEP.
Texten <SLEEP> visas i teckenfönstret. Varje gång du trycker på knappen växlar tidsinställningen så
här: 10 ➝ 20 ➝ 30 ➝ 60 ➝ 90 ➝ 120 ➝ 150 ➝ OFF.
1
2
3
Teckenfönstret visar hur lång tid som återstår innan dvd-spelaren stängs av.
Om du trycker på knappen en gång till ändras den tidigare timerinställningen.
Justera teckenfönstrets ljusstyrka
Du kan justera ljusstyrkan i enhetens teckenfönster så att den inte stör din filmvisning.
Tryck på knappen TV för att ställa fjärrkontrollen i TV-läge.
Tryck på POWER för att slå på skärmen.
Medan du håller in POWER anger du koden som motsvarar märket på din TV.
Om det finns flera koder i tabellen som motsvarar TV:n får du prova en i taget för att se vilken
som fungerar.
Bekräfta din timerinställning genom att trycka på SLEEP.
Om du vill stänga av timern, tryck på SLEEP tills <OFF> tänds i
teckenfönstret.
SWE
Exempel: För en Samsung-TV
Håll in knappen POWER och använd sifferknapparna för att skriva in 00, 15, 16, 17 och 40.
4
Om TVn stängs av är inställningen fullständig.
Du kan använda knapparna TV POWER, VOLUME, CHANNEL och sifferknapparna (0~9).
• Fjärrkontrollen kanske inte fungerar med vissa TV-märken. Vissa funktioner kanske inte heller
fungerar, beroende på märket på TV:n.
• Som standard fungerar fjärrkontrollen med en Samsung-TV, även om du inte gör några
inställningar med koder.
Tryck på DIMMER.
Varje gång knappen trycks blir ljusstyrkan på den främre skärmen justerad.
Mute-funktion
En användbar funktion om det ringer på dörren eller när telefonen ringer.
Tryck på MUTE.
Tryck på knappen igen för att återställa ljudet.
58
ÖVRIGT
<MUTE> blinkar i teckenfönstret.
59
Manövrera TV:n med fjärrkontrollen (forts.)
SWE
Om anläggningen inte fungerar som den ska, använd tabellen nedan. Om ditt problem inte finns i tabellen eller om
angivna åtgärder inte hjälper, stäng av strömmen, koppla ur nätkabeln och kontakta din närmaste återförsäljare
alternativt Samsung Electronics kundtjänst.
Lista över koder för TV-märken
Nr.
Märke
Kod
Nr.
Märke
Kod
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
98
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
Symtom
Skivbrickan öppnas inte.
Kontroll/Åtgärd
• Är nätsladden ordentligt ansluten till vägguttaget?
• Stäng av strömmen och slå därefter på den igen.
• Kontrollera dvd-skivans regionsnummer.
Dvd-skivor som har köpts utomlands kan ev. inte spelas.
Uppspelningen startar inte.
• Cd-rom och dvd-rom kan inte spelas på den här dvdspelaren.
• Kontrollera att du har angivit rätt åldersgräns.
Uppspelningen startar inte direkt
när du trycker på PLAY/PAUSE.
• Är skivan deformerad eller är dess yta repig?
• Torka av skivans yta.
• Det hörs inget ljud vid snabb uppspelning, långsam uppspelning
Inget ljud hörs.
eller uppspelning bild-för-bild.
• Är högtalarna ordentligt inkopplade? Är högtalarna rätt inställda?
• Är skivan skadad?
• När du lyssnar på cd eller radio hörs ljudet endast via fronthögtalarna
Ljudet hörs bara från några få
högtalare och inte från alla sex.
•
•
(L/R). Välj “PRO LOGIC II” genom att trycka på
(Dolby Pro Logic II) på fjärrkontrollen, så aktiveras alla sex högtalarna.
Kontrollera att dvd-skivan är 5.1-CH kompatibel.
Om du väljer NONE under C, SL och SR när du ställer in
högtalarna i inställningsmenyn, får du inget ljud via
mitthögtalaren och främre vänster och höger högtalare. Välj
SMALL under C, SL och SR.
• Är skivan märkt med “Dolby Digital 5.1 CH”? Dolby Digital 5.1Du får inget Dolby Digital 5.1kanals surroundljud.
•
kanals surroundljud kan endast återges om skivan har spelats in
med sådant ljud.
Är angivet språk inställt för DOLBY DIGITAL 5.1-CH?
• Använder du fjärrkontrollen inom angivet avstånd och från rätt
vinkel?
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Är batterierna slut?
• Har du valt läges (TV/DVD)-funktionerna korrekt på fjärrkontrollen
ÖVRIGT
60
Felsökning
(TV eller DVD)?
61
Felsökning (forts.)
Hantera och lagra skivor
SWE
Små repor på skivan kan försämra ljud- och bildkvaliteten eller få ljud och bild att hoppa.
Var speciellt försiktig så att du inte repar skivorna när du handskas med dem.
Hantera skivorna
Symtom
• Skivan roterar men du får
ingen bild.
• Bildkvaliteten är dålig och
bilden är skakig.
Du kan inte välja språk för talet
eller undertexterna.
Menybilden visas inte trots att
du har aktiverat menyn.
Kontroll/Åtgärd
Vidrör inte den sidan av skivan som ska spelas upp. Håll skivan
i kanterna, så att du inte får fingeravtryck på ytan.
Fäst inga pappers- eller tejpbitar på skivan.
• Är strömmen till TV-n på?
• Är videokablarna ordentligt inkopplade?
• Är skivan smutsig eller trasig?
• Ev. kan inte skivor av sämre kvalitet spelas.
• Språk för tal och undertexter fungerar bara om dvd-skivan
Lagra skivorna
innehåller den typen av information. Funktionen kan variera
mellan olika skivor.
• Använder du en skiva som saknar menyer?
Förvara dem i ett svalt,
ventilerat utrymme.
Förvara inte skivorna i
direkt solljus.
Förvara alltid skivorna i
sitt omslag.
Ställ dem vertikalt.
• Du kan spela in 16:9 dvd-skivor i 16:9 WIDE-, 4:3 LETTER
Du kan inte ändra bildkvoten.
• Huvudenheten fungerar inte.
(Exempel: Strömmen stängs
av / du hör konstiga ljud.)
• DVD-spelaren fungerar inte
som den ska.
Det går inte att ta emot
radioutsändningar.
62
• Stäng av och håll ner STOP (
)-knappen på huvudenheten
längre än 5 sekunder.
• Se till att inte skivorna blir smutsiga.
• Använd inte spruckna eller repade skivor.
RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar..
Används endast vid behov.
Hantera och lagra skivor
• Medan “INGEN SKIVA”-meddelandet visas på huvudenhetens skärm,
håll ner huvudenhetens STOP ( )-knapp längre än 5 sekunder.
“INITIAL” visas på skärmen, och alla inställningar kommer att återgå till
sina förinställda värden.
• Tryck på POWER-knappen.
RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar.
Används endast vid behov.
• Är antennen korrekt inkopplad?
• Om signalen från antennen är svag bör du installera en extern
FM-antenn någonstans där mottagningen är bra.
Om du får fingeravtryck eller smuts på skivan, rengör med ett
milt rengöringsmedel utspätt med vatten; eftertorka med en
mjuk trasa.
• När du rengör den ska du torka av den från mitten och utåt.
• Kondens kan bildas om varm luft kommer i kontakt med kalla komponenter
inuti spelaren. Om kondens bildas inuti spelaren kan du få problem med
funktionerna. Ta i så fall ur skivan och låt spelaren stå en timme eller TVå
med strömmen på.
ÖVRIGT
Glömt lösenordet för
föräldrakontrollen?
BOX- eller 4:3 PAN SCAN-läge, medan 4:3 DVD-skivor endast
kan visas med bildkvoten 4:3. Se skivans omslag och välj därefter
lämplig inställning.
63
Lista över språkkoder
Produkter som stöds för USB HOST
Mata in rätt kod för inställningarna talspråk (“Disc Audio”), undertexter (“Disc Subtitle”) och/eller skivmenyn (“Disc Menu”)
(se sidan 42).
Kod
1027
Afar
1028
1032
Kod
Språk
Kod
Språk
1334
Lettiska
Irländska
1345
Skotska
1347
1194
Galiciska
1196
Guarani
Assami
1203
Aymara
1209
Kod
Språk
1181
Frisiska
1506
Slovenska
Abchaziska
1183
Afrikaans
1186
Malagassiska
1507
Samoanska
Maori
1508
Shona
1039
Amhariska
1044
Arabiska
1349
Makedonska
1509
Somaliska
1350
Malayalam
1511
Albanska
1045
1051
Gujarati
1352
Mongoliska
1512
Serbiska
Haussa
1353
Moldaviska
1513
Siswati
1052
Azerbajdzjanska
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Basjkiriska
1226
Kroatiska
1357
Malajiska
1515
Sundanesiska
1057
Vitryska
1229
Ungerska
1358
Maltesiska
1516
Svenska
1059
Bulgariska
1233
Armeniska
1363
Burmesiska
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauriska
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepaliska
1525
Tegulu
1066
Bengali, Bangla
1245
Inupiaq
1376
Holländska
1527
Tajik
1067
Tibetanska
1248
Indonesiska
1379
Norska
1528
Thai
1070
Bretonska
1253
Isländska
1393
Occitanska
1529
Tigrinya
1079
Katalanska
1254
Italienska
1403
Afan Oromo
1531
Turkmeniska
1093
Korsikanska
1257
Hebreiska
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Tjeckiska
1261
Japanska
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Walesiska
1269
Jiddisch
1428
Polska
1535
Tonga
1105
Danska
1283
Javanesiska
1435
Pashto
1538
Turkiska
1109
Tyska
1287
Georgiska
1436
Portugisiska
1539
Tsonga
1130
Bhutanesiska
1297
Kazakiska
1463
Quechua
1540
Tatariska
1142
Grekiska
1298
Grönländska
1481
Rätoromanska
1543
Twi
1144
Engelska
1299
Kambodjanska
1482
Kirundi
1557
Ukrainska
1145
Esperanto
1300
Kanaresiska (kannada)
1483
Rumänska
1564
Urdu
1149
Spanska
1301
Koreanska
1489
Ryska
1572
Uzbekiska
1150
Estländska
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamesiska
1151
Baskiska
1307
Kurdiska
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persiska
1311
Kirgisiska
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finska
1313
latin
1501
Sangho
1632
Xhosa
1166
Fidjianska
1326
Lingala
1502
Serbokroatiska
1665
Yoruba
1171
Färöiska
1327
Laotiska
1503
Singalesiska
1684
Kinesiska
1174
Franska
1332
Litauiska
1505
Slovakiska
1697
Zulu
Produkt
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
USB Flash Disk
Företag
Typ
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Produkt
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Företag
Typ
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3-spelare
Produkt
Företag
Typ
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
128 MB MP3 Player
20G HDD MP3 Player
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
Extern USB-hårddisk
Produkt
CUTIE
Företag
Typ
Serotech
POCKET HARD DISK DRIVE
ÖVRIGT
64
Språk
Digitalkamera
SWE
65
Tekniska specifikationer
A
L
L
M
Ä
N
T
T
F U
N
M E
R
V
I
U
D
T
E
O
F
Ö
R
S
T
Ä
R
K
A
R
E
Effekt
Vikt
Mått (B x H x D)
Driftstemperatur
Luftfuktighet vid användning
Känslighet
S/N Ratio
Distorsion
Sammansatt video
Scart-uttag
Komponent Video
Främre högtalare ut
Centerhögtalare ut
Bakre högtalare ut
Subwoofer ut
Frekvensintervall
S/N Ratio
Kanalseparering
Ingångskänslighet
80 W
3,3Kg
430 x 65 x 351,5 mm
+5°C ~ +35°C
10% ~ 75%
10 dB
60 dB
0,5%
1,0 V p-p (75Ω belastning)
Komposit Video : 1,0Vp-p (75Ω belastning)
RGB-signal : 0,714Vp-p (75Ω belastning)
Y:1,0Vp-p (75Ω belastning)
Pr:0,70Vp-p (75Ω belastning)
Pb:0,70Vp-p (75Ω belastning)
100W x 2(3Ω)
100W(3Ω)
100W x 2(3Ω)
100W(3Ω)
20 Hz ~ 20 KHz
75 dB
60 dB
(AUX) 400 mV
SWE
HT-X20
Högtalarsystem
H
Ö
G
T
A
L
A
R
E
Impedans
Frekvensintervall
Trycknivå för utljud
Uppskattat invärde
Maximalt invärde
Mått (B x H x D)
Vikt
5.1-kanals högtalarsystem
Främre/Center/Bakre högtalare Subwoofer
3Ω x 5
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~155Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
100W
100W
200W
200W
Främre/Bakre 90 x 168 x 95 mm
180 x 320 x 390 mm
Center
250 x 90 x 95 mm
Främre/Bakre 0,6 kg/0,5 Kg
4,6 kg
Center
0,7 Kg
HT- TX22
Högtalarsystem
H
Ö
G
T
A
L
A
R
E
Impedans
Frekvensintervall
Trycknivå för utljud
Uppskattat invärde
Maximalt invärde
Mått (B x H x D)
5.1-kanals högtalarsystem
Främre/Center/Bakre högtalare Subwoofer
3Ω
3Ω x 5
35Hz~155Hz
140Hz~20KHz
86dB/W/M
86dB/W/M
100W
100W
200W
200W
Främre
Bakre
Center
Vikt
Främre/Bakre
Center
90 x 1045 x 95 mm
90 x 168 x 95 mm
250 x 90 x 95 mm
3,25Kg/0,5Kg
0,7Kg
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
HT- TX25
Högtalarsystem
Impedans
Frekvensintervall
Trycknivå för utljud
Uppskattat invärde
Maximalt invärde
Mått (B x H x D)
Vikt
66
ÖVRIGT
H
Ö
G
T
A
L
A
R
E
5.1-kanals högtalarsystem
Främre/Center/Bakre högtalare Subwoofer
3Ω x 5
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~155Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
100W
100W
200W
200W
Främre
90 x 1045 x 95 mm
180 x 320 x 390 mm
Bakre
90 x 1045 x 95 mm
Center
250 x 90 x 95 mm
Främre/Bakre 3,25Kg/3,0Kg
4,6 kg
Center
0,7Kg
67
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Om du har några frågor eller kommentarer angående Samsungs produkter, kontakta SAMSUNGs kundtjänst.
Region
Land
Kundtjänst
Website
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement