Samsung HT-X710 Bruksanvisningar

Samsung HT-X710 Bruksanvisningar
HT-X710
Digitalt
Hemmabiosystem
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.
För att få en mer komplett tjänst,
registrera produkten på adressen
www.samsung.com/global/register
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 1
2008-04-25 �� 8:19:05
funktioner
Uppspelning av många skivtyper
Det här hemmabiosystemet kan spela ett flertal olika skivor, som DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD,
DivX, CD-R/RW och DVD±R/RW.
DVD-Audio-kompatibel
Upplev enormt hög ljudkvalitet med DVD-Audio. Den inbyggda 24-bit/192kHz DAC gör att den här spelaren har exceptionellt
hög ljudkvalitet när det gäller dynamik, låga toner och hög frekvens.
Stöd för USB-värd
Du kan ansluta och spela upp filer från externa USB-lagringsenheter, som MP3-spelare, USB-minnen etc., med
hemmabioanläggningens funktion USB HOST.
Skärmsläckarfunktion för TV:n
Om enheten befinner sig i stoppläge i 3 minuter visas Samsung-logotypen på skärmen.
HT-X710 växlar automatiskt till energisparläge efter 20 minuter i skärmsläckarläge.
Energisparläge
HT-X710 stängs automatiskt av efter 20 minuter i stoppläge.
Välj en bakgrundsbild för TV-skärmen
HT-X710 gör det möjligt för dig att välja din favoritbild under visning av JPEG eller DVD och ställa in den som
bakgrund på skärmen.
HDMI
HDMI överför DVD-video och -ljudsignaler samtidigt och ger en klarare bild.
AV SYNC-funktion
Bilden kan visas efter ljudet om enheten ansluts till en digital-TV.
För att kompensera detta kan du justera ljudfördröjningstiden så att den synkas med bilden.
Anynet+ (HDMI-CEC) -funktionen
Anynet+ är en funktion som kan användas för att manövrera huvudenheten med användande av en Samsung TV
fjärrkontroll, genom att ansluta Hemmabio till en SAMSUNG TV med användande av en HDMI-sladd. (Denna finns bara
tillgänglig med de SAMSUNG TV-apparater som stöder Anynet+.)
Bluetooth-funktion
Du kan använda en Bluetooth-enhet för att lyssna på musik med högkvalitativt stereoljud, helt trådlöst!
VAD INGÅR
Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.
Videokabel
FM-antenn
HDMI-kabel
Bruksanvisning
Fjärrkontroll
/ Batterier (AAAstorlek)
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 2
2008-04-25 �� 8:19:05
SWE
säkerhetsinformation
Varning
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT,
ÖPPNA INTE
Den här symbolen varnar för att
högspänningskomponenter som kan
orsaka elstötar finns inuti enheten.
Den här symbolen anger att viktiga
bruks- och skötselanvisningar medföljer.
LASERPRODUKT KLASS 1
Denna cd-spelare är klassificerad som en laserprodukt i
LASERPRODUKT KLASS 1
klass 1.
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Om du använder kontroller eller justerar inställningar på annat
sätt än enligt beskrivning nedan, kan detta resultera i farlig strålning.
FÖRSIKTIGT : OM ENHETEN ÖPPNAS ELLER INRE SPÄRRAR SKADAS
FRIGÖRS OSYNLIG LASERSTRÅLNING. UTSÄTT INTE
ENHETEN FÖR ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING.
VARNING : Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det kan orsaka eldsvåda eller elstötar.
FÖRSIKTIGT : FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDVIKER DU ELSTÖTAR.
•D
en här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
• Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara lättåtkomlig.
FÖRSIKTIGT
• Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt och därför skall inte föremål som innehåller vatten, exempelvis vaser, placeras på apparaten.
•Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och skall vara inkopplad under hela användningen.
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans
med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och
hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för
vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 3
2008-04-25 �� 8:19:06
säkerhetsinformation
FÖRSIKTIGHETSÅTGäRDER
Se till att strömförsörjningen i ditt hus överensstämmer med identifieringsdekalen, som finns placerad på din spelares baksida. Installera
din spelare horisontalt, på en lämplig bas (möbel), med tillräckligt utrymme runtomkring den för ventilation (7,5~10 cm). Försäkra dig
om att ventilationsspringorna inte är övertäckta. Trava inte upp någonting ovanpå spelaren. Placera inte spelaren på förstärkare eller
annan utrustning som kan komma att bli varm. Innan du flyttar på spelaren, se till att CD-skivans insticksfack är tomt. Denna spelare är
konstruerad för kontinuerlig användning. Att stänga av DVD-spelaren till stand-by läge kopplar inte bort strömförsörjningen. För att koppla
bort spelaren helt och hållet från strömförsörjningen, dra ut strömkontakten ur vägguttaget, särskilt när spelaren lämnas oanvänd under en
längre tidsperiod.
Koppla ur nätkabeln från vägguttaget i händelse av åskväder.
Ev. spänningstoppar orsakade av blixtnedslag kan skada anläggningen.
Utsätt inte anläggningen för direkt solljus eller andra värmekällor.
Det kan leda till överhettning och att den inte fungerar som den ska.
Anläggningen ska inte placeras så att den kan utsättas för fukt (t ex.
vaser), höga temperaturer (t ex. vid en öppen eld) eller starka magnetiska
eller elektriska fält från annan utrustning (t ex. högtalare...). Om du drabbas
av funktionsstörningar, koppla ur nätkabeln. Spelaren är inte avsedd för
industriellt bruk.
Den här produkten är avsedd endast för personligt bruk. Om spelaren eller
en skiva har förvarats i en kall miljö kan kondens bildas.
Om spelaren måste transporteras i kall väderlek, vänta cirka två timmar på
att spelaren ska anta normal rumstemperatur innan du använder den.
Det batteri som används till den här produkten innehåller miljöfarliga
kemikalier.
Batterierna får inte kastas med hushållsavfallet.
4
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 4
2008-04-25 �� 8:19:07
funktioner
2
Vad Ingår
säkerhetsinformation
3
4
Varning
Försiktighetsåtgärder
komma igång
7
8
8
8
9
Innan Du Läser Den Här Bruksanvisningen
Skivor Som Kan Spelas Up
Använd Inte Skivor Av Följande Typ!
Kopieringsskydd
Skivornas Inspelningsformat
2
3
7
beskrivning
10
12
fjärrkontroll
anslutning
16
Innan du använder din
hembioanläggning
SWE
innehållsförteckning
10 Frontpanel
11 Baksida
12 Genomgång Av Fjärrkontrollen
14 Ställa In Fjärrkontrollen
16
18
20
21
23
Anslutning Av Högtalarna
Anslutning Av Videoutgången Till TV:n
HDMI-funktion
Att Ansluta Ljud Från Externa Enheter
Ansluta FM-antennen
24 Innan Du Använder Din Hembioanläggning
24
uppspelning
25
25
26
27
28
30
38
40
Spela Skivor
Spela Upp MP3/WMA-CD-skivor
Uppspelning Av JPEG-fil
Spela DivX
Att Visa Skivinformation
Använda Bluetooth
Spela Upp Mediafiler Med Funktionen USB
Host
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 5
2008-04-25 �� 8:19:07
innehållsförteckning
SYSTEMINSTÄLLNINGAR
42
42
43
44
44
45
45
46
46
47
47
47
radio
48
49
praktiska funktioner
felsökning
52
54
Lista över språkkoder
produkter som stöds för USB
host
55
56
bilaga
Välja språk
Ange typ av TV-skärm
Ange föräldrakontroll (åldersgränser)
Ställa in lösenord
Välja bakgrund
Att välja en av de 3 olika
bakgrundsinställningarna
DVD-uppspelningsläge
Ställa in DRC (Dynamic Range Compression)
Ställa in AV SYNC
Inställning av HDMI-ljudet
Ljudinställningar
48 Lyssna På Radio
48 Förinställa Stationer
49
49
49
49
50
51
51
Mute-funktion
Timerfunktion för automatisk avstängning
Justera teckenfönstrets ljusstyrka
V-SOUND(Virtuellt ljud)
Virtuel hovedtelefonfunktion
S.VOL (Smart Volume)
P.BASS/AUDIO Upscaling
52 Felsökning
54 Lista över språkkoder
55 Digitalkamera
55 USB Flash Disk
55 MP3-spelare
56 Hantera Och Lagra Skivor
57 Tekniska Specifikationer
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 6
2008-04-25 �� 8:19:07
SWE
komma igång
Innan du läser den här BRUKSANVISNINGEN
Kontrollera följande termer innan du läser den här bruksanvisningen.
Ikoner som används i manualen
Ikon
Begrepp
Förklaring
d
DVD
Detta innefattar en funktion som finns på DVD- eller DVD-R/DVD-RW –
skivor som har spelats in och avslutats i Video-läge.
CD
Detta innefattar en funktion som finns på en data-CD (CD-R eller CD-RW).
MP3
Detta innefattar en funktion som finns på CD-R/-RW.
JPEG
Detta innefattar en funktion som finns på CD-R/-RW.
DivX
Detta innefattar en funktion som finns på MPEG4
(DVD R/RW, CD-R eller CD-RW).
Försiktighet
Detta innefattar ett fall där en funktion inte fungerar eller inställningarna kan
vara upphävda.
Anmärkning
Detta omfattar tips eller instruktioner på sidan som är en hjälp för
funktionen.
B
A
G
D
M
M
` I bruksanvisningen är de instruktioner som är markerade med "DVD (
)"
DVD
tillämpliga på DVD-VIDEO, DVD-AUDIO och DVD-R/-RW-skivor som har spelats in
i videoläge och därefter färdigställts.
Där en särskild DVD-typ är nämnd, indikeras detta separat.
` Om en DVD-R/-RW-skiva inte har spelats in korrekt i DVD Video-läge kommer den inte att spelas upp.
Om den här bruksanvisningen
1) Försäkra dig om att du känner till säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten.
(Se sidorna 3~4)
2) Kontrollera Felsökning om det uppstår problem. (Se sidorna 52~53).
Copyright
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Med ensamrätt. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera
eller återge denna instruktionsmanual utan föregående tillstånd från Samsung Electronics Co.,Ltd.
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 7
2008-04-25 �� 8:19:08
komma igång
DVD (Digital Versatile Disc) erbjuder fantastisk audio- och videokvalitet, tack vare Dolby
Digitals surroundljud och videokomprimeringstekniken MPEG-2. Du kan nu avnjuta dessa
effekter i ditt hem, precis som om du satt på en bio eller i en konsertlokal.
1
~ 6
DVD-spelare och -skivor är regionkodade. Regionkoderna måste överensstämma för att
skivan ska kunna spelas. Om koderna är olika kan skivan inte spelas upp.
Spelarens regionsnummer finns angivet på baksidan.
(Din DVD-spelare spelar bara upp DVD-skivor med identiska regionskoder.)
Skivor som kan spelas upp
Skivtyper
Märkning (logotyp)
Inspelade signaler
Skivstorlek
12 cm
DVD-AUDIO
AUDIO + VIDEO
DVD-VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
DivX
AUDIO + VIDEO
Max speltid
Cirka 240 min. (enkelsidig)
Cirka 480 min. (dubbelsidig)
Cirka 80 min. (enkelsidig)
Cirka 160 min. (dubbelsidig)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
Använd inte skivor av följande typ!
~ Denna spelare kan inte spela LD-, CD-G-, CD-I-, CD-, DVD-ROM- och DVD-skivor.
Om du försöker spela en sådan skiva visas texten <WRONG DISC FORMAT> på TV-skärmen.
~ DVD-skivor som är inköpta utomlands kan ev. inte spelas upp.
Om du försöker spela en sådan skiva visas texten <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE>
på TV-skärmen.
Kopieringsskydd
~ Många DVD-skivor är kopieringsskyddade. Koppla därför din DVD-spelare direkt till TV-n och inte till
videobandspelaren. Om du ansluter via videobandspelare kan kopieringsskyddet störa bilden.
~ Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddande teknik som står under beskydd av amerikanska patent,
samt andra immateriella rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra innehavare. Macrovision
Corporation måste godkänna ev. bruk av denna upphovsrättsteknik, avsedd för hemmabruk och annan
begränsad förevisning, om inte annat har angivits av Macrovision Corporation. ‘Reverse engineering’ eller
demontering förbjudet.
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 8
2008-04-25 �� 8:19:08
SWE
Skivtyper och egenskaper
Den här produkten stödjer inte DRM-säkra mediafiler.
❖ CD-R-skivor
❖ CD-R MP3-skivor
~ Du kan bara spela CD-R-skivor med MP3-filer i ISO 9660- eller Jolietformat.
~ MP3-filens namn ska vara max åtta tecken lång och får inte innehålla några mellanslag eller specialtecken
(. / = +).
~ Använd skivor som spelats in med en komprimerings-/dekomprimeringsfrekvens på över 128 kbit/s.
~ Endast filer med filtilläggen ".mp3" och ".MP3" kan spelas.
~ Multi-sessions-skivor kan spelas om sessionerna har skrivits i en följd. Om det finns tomma avsnitt på en
multi-sessions-skiva spelas skivan fram till det tomma avsnittet.
~ Om skivan inte har stängts tar det längre tid att starta uppspelningen och ev. kan inte alla spåren spelas.
~ Om du spelar upp filer som kodats i VBR-format (Variable Bit Rate), d v s filer som kodats med både låg och
hög bitfrekvens (t ex 32 kbit/sek. ~ 320 kbit/sek.), kan ljudet ev. hoppa.
~ Du får rum med max 500 spår på en CD-skiva.
~ Du kan använda maximalt 300 mappar per CD-skiva.
● komma igång
~ Vissa CD-R-skivor kan inte spelas, beroende på vilken inspelningsenhet som använts (CD-inspelare eller dator)
samt skivans skick.
~ Använd en CD-R-skiva med specifikationerna 650 MB/74 minuter.
Använd inte CD-R-skivor över 700MB/80 minuter, eftersom de kanske inte kan spelas upp.
~ Vissa CD-R-skivor (ReWritable) kan inte spelas upp.
~ Du kan endast spela upp CD-R-skivor som har “stängts” ordentligt. Om en session är stängd men skivan är
öppen, kan ev. bara delar av skivan spelas.
❖ CD-R JPEG-skivor
~ Du kan bara spela filer med filtilläggen “jpg”.
~ Om skivan inte har stängts tar det längre tid att starta uppspelningen och ev. kan inte alla spår spelas.
~ Du kan bara spela CD-R-skivor med JPEG-filer i ISO 9660- eller Jolietformat.
~ JPEG-filens namn ska vara max åtta tecken lång och får inte innehålla några mellanslag eller specialtecken
(. / = +).
~ Multi-sessions-skivor kan spelas om sessionerna har skrivits i en följd. Om det finns tomma avsnitt på en multisessions-skiva spelas skivan upp fram till det tomma avsnittet.
~ Maximalt 9 999 bilder kan lagras på en enkel-cd.
~ Om du spelar upp en cd med Kodak/Fuji-bilder, kan bara jpeg-filerna i bildmappen visas.
~ Bildskivor som inte är från Kodak/Fuji tar ev. längre tid att spela upp eller fungerar inte alls.
❖ DVD R/RW-, CD-R/RW DivX-skivor
~ Eftersom produkten endast stödjer kodningsformat som är godkända av DivX Networks, Inc., kanske en DivXfil som användaren själv skapat inte kan spelas upp.
~ Programuppdateringar stöds inte för format som inte stöds.
(Exempel: QPEL, GMC, upplösning som är högre än 800 x 600 pixlar etc.)
~ Val med snabb skärmuppdatering kanske inte kan spelas upp medan en DivX-fil spelas.
~ Mer information om format som är godkända av DivX Networks, Inc. finns på "www.divxnetworks.net".
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 9
2008-04-25 �� 8:19:08
beskrivning
FRONTPANEL
8
9
10
11
7
POWER-KNAPP( )
(STRÖMBRYTARE)
UPPSPELNING/PAUS (
FUNKTIONSKNAPP
TUNING UP & SKIP-KNAPPAR
( )
10
HÖRLURSUTTAG
LÄGRE RADIOFREKVENS &
BACKA ( )
VOLYMKNAPPAR CONTROL
11
USB-PORT
STOPPKNAPP (T)
SKIVFACK
)
AUX IN 1-ANSLUTNING
10
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 10
2008-04-25 �� 8:19:10
SWE
BILDSKÄRM
1
4 ● BESKRIVNING
ANSLUTNINGAR FÖR HÖGTALARUTGÅNGAR
Anslut vänster och höger högtalare och subwoofer.
Komponent-videoutgångar
Till de här uttagen ansluter du en TV med komponentvideoutgångar.
AUX IN 2-anslutningar
Anslut till 2CH-analog utgång för en extern enhet (såsom VCR)
Videoutgång
Anslut TV:ns videoingångar (VIDEO IN) till VIDEO OUT-kontakten.
Extern digital optisk ingång
Använd den här anslutningen för extern utrustning med digitala utdata
Kontakt för FM-antenn
Anslut FM-antennen.
Kylfläkt
Fläkten roterar alltid när apparaten är tillslagen. Se till att det finns 10 cm
fritt på alla sidor om fläkten när du installerar produkten.
HDMI OUT-anslutning
Använd HDMI-kabel och anslut den här HDMI-utgångsterminalen till
HDMI-ingångsterminalen på din TV för bästa bildkvalitet.
11
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 11
2008-04-25 �� 8:19:14
fjärrkontroll
Genomgång av fjärrkontrollen
1
2
3
17
18
19
4
5
6
7
20
21
22
8
23
9
24
25
26
27
10
28
11
29
12
13
14
15
16
30
31
32
33
34
12
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 12
2008-04-25 �� 8:19:15
TV/VIDEO-knapp
SWE
18
1
DVD RECEIVER-knapp
19
Utmatningsknapp
2
TV-knapp
20
CANCEL-knapp
3
POWER-knapp
21
PAUSE-knapp
4
Sifferknappar (0-9)
5
REMAIN-knapp
6
STEP-knapp
23
TUNING-/CH-knapp
7
Knapparna Tuning Preset/CD Skip
24
MUTE-knapp
8
VOLUME-knapp
25
RETURN-knapp
9
MENU-knapp
26
Pil-/ENTER-knapp
10
AUDIO-knapp (ljudfunktion)
27
SUB TITLE-knapp (textremsa)
11
TUNER MEMORY
Knapp för SD(Standardupplösning)/
HD(Högupplösning)
28
EXIT-knapp
12
29
INFO-knapp
LOGO-knapp
30
REPEAT-knapp
31
SOUND EDIT-knapp
13
V-SOUND, V-H/P(Virtual Headphone)knapp
14
AUDIO UPSCALE, P.BASS-knapp
32
ZOOM-knapp
15
SLEEP-knapp
33
DIMMER-knapp
16
SLOW, MO/ST-knapp
34
S.VOL-knapp
DVD
DVD
17
DVD
● fjärrkontroll
PLAY-knapp
STOP-knapp
SEARCH-knappar
22
DVD-knapp
TUNER-knapp
AUX-knapp
PORt-knapp
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
1. Ta bort batteriskyddet 2. Sätt i två 1,5 V-batterier (storlek
i pilens riktning.
AAA), kontrollera batteriernas
polaritet (+ och –).
M
3. Sätt tillbaka
batteriluckan.
Följ anvisningarna så undviker du läckande batterier:
` Placera batterierna i fjärrkontrollen, följ anvisningar för polariteten: (+) mot (+) och (–) mot (–).
` Använd rätt batterier. Batterier kan se likadana ut men ändå ha olika spänning.
` Byt alltid båda batterierna samtidigt.
` Utsätt inte batterierna för höga temperaturer eller öppen eld.
13
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 13
2008-04-25 �� 8:19:15
fjärrkontroll
STäLLA IN FjäRRKONTROLLEN
Du kan styra vissa funktioner på din TV med den här fjärrkontrollen.
När du manövrerar TV:n med fjärrkontrollen
1. Tryck på knappen TV för att ställa fjärrkontrollen i TV-läge.
2. Tryck på POWER för att slå på skärmen.
3. Medan du håller in POWER anger du koden som motsvarar
märket på din TV.
~ Om det finns flera koder i tabellen som motsvarar TV:n får
du prova en i taget för att se vilken som fungerar.
Exempel: För en Samsung-TV
Håll ned POWER-knappen samtidigt som du använder
sifferknapparna för att ange 00, 15, 16, 17 eller 40.
4. Om TV:n stängs av är inställningen fullständig.
~ Du kan använda knapparna TV POWER, VOLUME,
CHANNEL och sifferknapparna (0~9).
M
` Fjärrkontrollen kanske inte fungerar med vissa TV-märken. Vissa funktioner kanske inte heller fungerar,
beroende på märket på TV:n.
` Som standard fungerar fjärrkontrollen med en Samsung-TV, även om du inte gör några inställningar med
koder.
Fjärrkontrollens räckvidd
Fjärrkontrollen kan användas på ett avstånd på upp till 7 meter i rak
linje. Den kan användas i en horisontell vinkel på upp till 30° från
fjärrkontrollens sensor.
14
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 14
2008-04-25 �� 8:19:16
Nr.
Märke
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Kod
Nr.
Märke
SWE
Lista över koder för TV-märken
Kod
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● fjärrkontroll
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 15
2008-04-25 �� 8:19:16
anslutning
Det här avsnittet innefattar olika metoder för anslutning av din digitala hemmabio till externa komponenter.
Innan du flyttar eller installerar enheten, se till att strömmen är avstängd och att nätkabeln är urkopplad.
Anslutning av Högtalarna
SW
L
R
2,5 till 3 gånger TV-skärmens storlek
Placering av Digital Hemmabio
Placera den på ett stativ, på en hylla eller i TV-bänken.
Välja lyssnarposition
Välj en lyssnarposition på ett avstånd av 2,5 till 3 gånger TV-skärmens storlek.
Exempel: För en 32-tums TV: 2~2,4 m
För en 55-tums TV: 3,5~4 m
Fronthögtalare ei
Placera högtalarna rakt framför din lyssnarposition; vänd dem inåt, mot dig (cirka 45°).
Placera högtalarna så att diskanthögtalarna sitter i öronhöjd.
Rikta in fronten på de främre högtalarna med fronten på mitthögtalaren eller ställ de främre högtalarna
något framför mitthögtalaren.
Subwoofer g
Subwooferns placering spelar inte så stor roll. Du kan ställa den på valfri plats.
16
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 16
2008-04-25 �� 8:19:16
SWE
Anslutning av Högtalarna
1. Tryck ner polfliken på högtalarens baksida.
. Sätt i den svarta kabeln i den svarta polen (–) och den röda kabeln
i den röda (+) polen, släpp sedan upp fliken.
.
Främre högtalare (R)
Svart
Röd
● ANSLUTNING
Anslut kontakterna på baksidan av hembioanläggningen.
~ Kontrollera att färgerna på högtalarpolerna matchar färgerna på
anslutningskontakterna.
Främre högtalare (L)
Subwoofer
` Låt inte barn leka nära högtalarna. De kan skadas om högtalarna faller.
` Kontrollera att polerna (+/–) är korrekt kopplade när du ansluter högtalarkablarna till högtalarna.
` Håll subwoofer-högtalaren på avstånd från barn så att de inte kan sticka in händer eller främmande föremål i
subwoofer-högtalarens kanal (hål).
` Häng inte subwoofern på väggen över ventilen.
M
` Om du placerar en högtalare nära din TV kan högtalarens magnetiska fält störa färgerna på skärmen. Flytta
högtalaren längre bort från TV:n om det skulle inträffa.
1
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 17
2008-04-25 �� 8:19:18
anslutning
ANSLUTNING AV VIDEOUTGÅNGEN TILL TV:N
Välj en av de tre metoderna för att ansluta till en TV.
Metod 1
(medföljer)
Metod 2
Metod 3
(medföljer)
Metod 1 : HDMI
Anslut HDMI-kabeln från utgången HDMI OUT på baksidan av enheten, till HDMIN-ingången på din tv.
Metod 2 : Komponent Video
Om TV:n är utrustad med komponentingångar, ansluter du en komponentkabel (medföljer ej) från
komponentvideoutgångarna (Pr, Pb och Y) på baksidan av enheten, till komponentvideoingångarna på
din tv.
Metod 3 : KomposiTVideo
Anslut den medföljande videokabeln från VIDEO OUT-utgången på baksidan av enheten, till VIDEO INingången på din TV.
M
` Den här produkten används i interlaced skanningsläge 576i(480i) för komponentutgången.
` Om du använder en HDMI-kabel för att ansluta en Samsung TV till huvudenheten kan du manövrera
Hemmabio med användande av TV-ns fjärrkontroll. (Denna finns bara tillgänglig med de SAMSUNG TVs som
stöder Anynet+(HDMI-CEC).)
` Kontrollera ' logon (Om din TV har en ' logo så stöder den Anynet+ -funktionen.)
1
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 18
2008-04-25 �� 8:19:20
SWE
Funktionen HDMI Auto Detection (HDMI-autoidentifiering)
Spelarens videoutgång ändras automatiskt till HDMI-läge vid anslutning av en HDMI-kabel när
strömmen är på.
~ HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI är ett gränssnitt för att tillåta digital överföring av video- och audioinformation med endast en
anslutning.
Med HDMI överför DVD-spelaren en digital video- och audiosignal och visar en mycket skarp bild på
en TV som har en HDMI-ingång.
~ Varför använder Samsung HDMI?
Analoga TV-apparater kräver en analog video/audio-signal. När du spelar en DVD är informationen
som överförs till TV:n digital. Därför krävs antingen en konverter från digital till analog (i DVD-spelaren)
eller en konverter från analog till digital (i TV:n). Vid den här konverteringen försämras bildkvaliteten
med brus och signalförlust som resultat. HDMI-teknologin är överlägsen eftersom den inte kräver
någon D/A-omvandling och att det är en ren digital signal från spelaren till TV:n.
● anslutning
~ Beskrivning av HDMI-anslutningen
HDMI-anslutning – Stöder video och digitala ljuddata.
- HDMI sänder endast ut en ren digital signal till TV:n.
- Om TV:n inte stöder HDCP (High Bandwitdth Digital content protection) uppstår snöbrus på tvskärmen.
~ Vad är HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) är ett system för att skydda DVD-innehåll som
sänds ut via HDMI från att bli kopierat. Det medför en säker digital länk mellan videokällan (PC, DVD
etc.) och visningsenheten (TV, projektor etc.). Innehållet kodas vid källenheten för att förhindra att
olagliga kopior görs.
~ Vad är Anynet+?
Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder länkad användning av den här enheten visa Samsungs
TV-apparater med funktionen Anynet+.
- Om din Samsung-TV har en '-logtyp så stöder den Anynet+.
- Om du slår på spelaren och sätter i en skiva börjar spelaren spela upp skivan och TV:n slås på
automatiskt och växlar till HDMI-läge.
- Om du slår på spelaren och trycker på uppspelningsknappen när en skiva redan sitter i slås TV:
n omedelbart på och växlar till HDMI-läge.
19
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 19
2008-04-25 �� 8:19:20
anslutning
HDMI-FUNKTION
Välja upplösning
Med den här funktionen kan användaren välja
skärmupplösning för HDMI-ut.
När enheten är försatt i stoppläge trycker du och håller ned knappen
SD/HD (Standardupplösning/Högupplösning) på fjärrkontrollen.
~ Upplösning som kan väljas för HDMI-utgången är
576p(480p), 720p och1080i/1080p.
~ SD(Standard Definition)-upplösning är 576p(480p) och HD
(High Definition)-upplösning är 720p/1080i/1080p.
Standardvärdet för HDMI-utgången är 576P (480P).
M
` Om TV:n inte stödjer den valda upplösningen kommer inte
bilden att visas korrekt.
` När en HDMI-TV är ansluten får man inga sammansatta (composite)
och komponenta (RGB) videosignaler på utgången.
Vad är HDMI (High Definition
Multimedia Interface)?
Den här enheten överför DVD videosignaler utan att konvertera dem till
analogt. Du kan få skarpare digitala
bilder genom att ansluta videon till
TV:n med en HDMI-kabel.
` Se din TV:s ägarhandbok för vidare information ang. hur man
väljer källa för TV:ns videoingång.
Användning av Anynet+(HDMI-CEC)
Med hjälp av funktionen Anynet+ kan du styra andra
Samsungenheter med din Samsung-tv:s fjärrkontroll. Du kan
använda Anynet+ om du ansluter hemmabiosystemet till en
Samsung-tv med hjälp av en HDMI-kabel. Funktionen kan endast
användas tillsamman med ens Samsung-tv som stöder Anynet+.
1. Anslut hemmabioenheten till en Samsung-tv med hjälp
av en HDMI-kabel. (Mer information finns på sidan 18)
THEATER
Med Anynet+
View
Du kan styra enheten, så på tv:n eller
titta på en film genom att trycka på
knappen Play på fjärrkontrollen till din
Samsung-tv.
THE
2. Ställ in Anynet+ -funktionen på din TV.
(Se TV:n instruktionshandbok för mer information.)
~ Du kan styra hemmabiosystemet med hjälp av tv:ns
fjärrkontroll. (Tillgängliga TV-knappar: ,
,
,
,
$, % och _, + knappar, ~
knapp)
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Move
Enter
Exit
Om du väljer TV
Ställ in Anynet+(HDMI-CEC) på På genom att trycka på
knappen Anynet+ på din TV
~ Receiver : On : Du kan lyssna på ljudet genom Hemmabio.
~ Receiver : Off : Du kan lyssna på ljudet via TV:n.
THEATER
View
THE
Om du väljer THEATER (Bio)
MOVE ENTER
EXIT
Välj THEATER to connector och ställ in alternativet för varje punkt här nedan.
~ View TV : Om Anynet+ (HDMI-CEC) är aktiverad och du väljer
View TV växlar hemmabiosystemet automatiskt till digitalt läge.
~ THEATER Menu : Du kan gå till och kontrollera menyn för hemmabio.
~ THEATER Operation : Hemmabio-skivans uppspelningsinformation kommer att visas. Du kan
kontrollera skivanvändningen för hemmabion, för exempelvis ändring av titel, kapitel och undertext.
~ Receiver : On : Du kan lyssna på ljudet genom Hemmabio.
~ Receiver : Off : Du kan lyssna på ljudet via TV:n.
Move
0
M
Enter
Exit
` Teaterfunktionen är endast tillgänglig när du lyssnar på ljud genom hemmateatern med den digitala optiska
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 20
kabeln ansluten.
2008-04-25 �� 8:19:23
SWE
Att ansluta ljud från Externa Enheter
AUX1: Anslutning av extern enhet/MP3-spelare
Komponenter såsom en MP3-spelare.
● anslutning
Audiokabel
(medföljer ej)
Audio OUT
1. Anslut AUX IN 1(Audio) på hemmabion till ljudutgången (Audio Out) på den externa komponenten/
MP3-spelaren.
. Tryck på AUX-knappen på fjärrkontrollen för att välja AUX1 inmatning.
~ Du kan också använda FUNCTION-knappen på huvudenheten.
Läget växlar enligt följande :
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
21
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 21
2008-04-25 �� 8:19:23
anslutning
AUX2 : Bakre panelen
OPTICAL : Bakre panelen
Audiokabel (medföljer ej)
Om den externa, analoga
komponenten bara har en
ljudutgång, anslut antingen
vänster eller höger.
Extern analog komponent
Optisk kabel
(medföljer ej)
Extern digital komponent
AUX2: Anslutning av en extern analog komponent
Analoga signalkomponenter såsom en VIDEOSPELARE.
1. Anslut AUX IN 2 (Audio) på Hemmabio till ljudutgången (Audio Out) på den externa analoga
komponenten.
~ Se till att kontakternas färger matchas rätt.
. Tryck på AUX-knappen på fjärrkontrollen för att välja AUX2 inmatning.
~ Du kan också använda FUNCTION-knappen på huvudenheten.
Läget växlar enligt följande:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
M
` Du kan ansluta Video-ut-kontaken på din videobandspelare till TV:n, och ansluta Audio-ut-kontakterna på
videobandspelaren till den här produkten.
OPTICAL : Ansluta en extern digital enhet
Digitala enheter, exempelvis en digitalbox.
1. Anslut Digital In (OPTISK) till Digital Ut på den externa digitalkomponenten.
. Tryck på AUX-knappen på fjärrkontrollen för att välja DIGITAL IN inmatning.
~ Du kan också använda FUNCTION-knappen på huvudenheten.
Läget växlar enligt följande:
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB  BT AUDIO  TUNER.
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 22
2008-04-25 �� 8:19:24
SWE
ANSLUTA FM-ANTENNEN
1. Koppla den medföljande FM-antennen i FM 75Ω COAXIAL-kontakten.
. Flytta långsamt runt antennen tills du hittar en plats med bra mottagning. Fäst den på en vägg eller
annan stabil yta.
M
● ANSLUTNING
FM-antenn
(medföljer)
` Den här enheten kan inte ta emot AM-sändningar.
Kylfläkt
Kylfläkten förser enheten med kalluft och förhindrar överhettning.
Tänk på följande, för din egen säkerhets skull.
~ Se till att enheten är väl ventilerad. Vid dålig ventilation kan temperaturen stiga inuti enheten och orsaka skador.
~ Täck inte över kylfläkten eller ventilationshålen. (Om kylfläkt eller hål täcks över av tidningspapper eller tyg, kan
värme alstras inuti enheten och orsaka eldsvåda.)
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 23
2008-04-25 �� 8:19:26
innan du använder din hembioanläggning
Du kan använda hemmabions fjärrkontroll för att styra en Samsung TV.
1. Koppla in strömsladden till huvudenheten i ett växelströmsuttag.
. Tryck på knappen DVD RECEIVER för att använda
DVD-hemmabion
. Tryck på knappen FUNCTION på huvudenheten eller
knappen DVD på fjärrkontrollen för att spela upp DVD/CD.
4. Tryck på knappen TV för att ställa fjärrkontrollen i TV-läge.
. Tryck på knappen POWER för att slå på din Samsung-TV
med den här fjärrkontrollen.
VIDEO
. Tryck på knappen TV/VIDEO för att välja VIDEO-läge på din
TV.
Val av videoformat
Tryck och håll siffran 7-knappen intryckt på fjärrkontrollen i minst fem sekunder medan
strömmen är avstängd.
~ Standardinställningen är "PAL".
~ "NTSC" eller "PAL" visas i teckenfönstret.
Tryck snabbt på siffran 7-knappen och välj mellan "NTSC" och
"PAL".
~ Beroende på land kan standarden för videoformatet variera.
~ Vid normal uppspelning ska skivans videoformat vara detsamma som
TV-ns videoformat.
4
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 24
2008-04-25 �� 8:19:26
SWE
uppspelning
SPELA SKIVOR
B
● UPPSPELNING
1. Stoppa in en skiva vertikalt i skivans insticksfack.
~ Placera försiktigt en skiva i facket med etikettsidan uppåt.
2. Stäng facket genom att trycka på knappen PLAY (
~ Uppspelningen startar automatiskt.
).
Avbryt uppspelningen genom att trycka på STOP(@) vid uppspelning.
~ Om du trycker en gång visas meddelandet PRESS PLAY och stoppunkten lagras i minnet.
När du trycker på PLAY ( ) eller på ENTER återupptas uppspelningen från den punkt där du tryckte
på stopp. (Fungerar endast på dvd-skivor.)
~ Om du trycker två gånger visas texten STOP, om du trycker på PLAY ( ) startar uppspelningen från
början.
Om du vill pausa uppspelningen tillfälligt, tryck på PAUSE ( ) under pågående uppspelning.
~ To resume playback, press the PLAY ( ) button again.
M
` Du kan använda produkten i vertikalt eller horisontellt läge. Om du väljer att använda den antingen vertikalt
eller horisontellt kommer knappanvändningen (föregående/nästa) på knappen [ eller ] att justeras
automatiskt enligt lämplig position.
` Startskärmen kan se olika ut beroende på skivans innehåll.
` Piratkopierade skivor fungerar inte. Det vore i strid med rekommendationerna för CSS (Content Scrambling
System : vilket är en typ av kopieringsskydd).
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 25
2008-04-25 �� 8:19:27
uppspelning
SPELA UPP MP3/WMA-CD-SKIVOR
Data-CD (CD-R, CD-RW) som kodats i Mp3/WWA-format kan också spelas upp.
A
1. Sätt in MP3/WMA-skivan.
~ MP3/WMA-menyn visas och uppspelningen startar.
~ Hur menyn ser ut avgörs av MP3/WMA-skivan.
~ WMA-DRM-filer kan inte spelas upp.
2. Välj album med $, %, _, + när spelaren står på stopp, och
tryck sedan på ENTER.
~ Använd $, % för att välja spår.
3. Om du vill byta album, välj ett annat album med $, %, _, +
stoppläge, tryck på ENTER.
4. Avbryt uppspelningen genom att trycka på STOP (@).
M
` Beroende på vald inspelningsfunktion kan vissa MP3/WMA-CD inte spelas.
` Innehållsförteckningen på en MP3/WMA-CD varierar beroende på vilket spårformat som valts vid inspelningen.
Att spela upp en filikon på skärmen.
~ Tryck på knappen $, %, _, + i stoppläge och välj önskad ikon från den övre delen av menyn.
Musikfiler : Välj ikonen
för att endast spela upp musikfiler.
Bildfiler : Välj ikonen
för att endast spela upp bildfiler.
Filmfiler : Välj ikonen
för att endast spela upp filmfiler.
Alla filer : För att visa alla filer väljer du ikonen
.
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 26
2008-04-25 �� 8:19:28
SWE
UPPSPELNING AV JPEG-FIL
Bilder som är tagna med digitalkamera eller videokamera samt JPEG-filer på en dator kan lagras på en cd och
spelas upp i den här hemmabioanläggningen.
G
Rotera/Vänd
Tryck på pilknapparna $, %, _, + under uppspelning.
● UPPSPELNING
-knappen: Vänder vertikalt
-knappen: Roterar
bilden 90° moturs
-knappen: Rotera
90° medurs
Originalbild
-knappen: Vänder hosiontellt
ENTER SELECT
M
` Maximal upplösning som stöds av den är produkten är 5120 x 3480 (eller 19,0 MPixel) för standard JPEG-filer
och 2048 x 1536 (eller 3,0 MPixel) för progressiva bildfiler.
` Om en JPEG-fil visas när upplösningen på HDMI-utgången är 720p /1080i /1080p, ändras läget automatiskt
till 576p/480p-läge.
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 27
2008-04-25 �� 8:19:29
uppspelning
SPELA DIVX
Funktionerna på den här sidan är kopplade till uppspelning av DivX-skiva
D
Hoppa framåt/bakåt
Tryck på [, ] vid uppspelning.
~ Du hoppar till nästa fil när du trycker på ], om det finns
över TVå filer på skivan.
~ Du hoppar till föregående fil när du trycker på
[, om det finns över TVå filer på skivan.
Snabb uppspelning
D
Tryck på (, ) vid uppspelning.
Tryck på ( eller ) under uppspelning för att spela upp
skivan med högre hastighet.
~ Varje gång du trycker på någon av knapparna ändras
uppspelnings-hastigheten enligt följande:
2x  4x  8x  32x  Normal.
Hoppa 5 minuter
D
Tryck på _, + vid uppspelning.
~ Uppspelningen hoppar fram 5 minuter varje gång du trycker på + knappen.
~ Uppspelningen hoppar bakåt 5 minuter varje gång du trycker på _ knappen.
Ljudvisning
D
Tryck på AUDIO-knappen.
~ Om det är flera ljudspår på en skiva kan du växla mellan
dem.
~ Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen
mellan <AUDIO (1/N, 2/N ...)> och .
M
`
visas i teckenfönstret om skivan bara stöder ett språk.
Visning av Undertexter
D
Tryck på SUBTITLE-knappen.
~ Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen
mellan <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> och “SUBTITLE
OFF”.
~ Om skivan bara har en fil med undertexter används den
automatiskt.
~ Se nummer 2 (Rubrik) nedan för mer information om
undertextning för DivX-skivor.
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 28
2008-04-25 �� 8:19:30
Om skivan har fler än en undertext-fil kanske den
förinställda undertexten inte matchar filmen, och du
måste välja ditt undertext-språk enligt följande:
SWE
D
Om skivan har fler än en undertext-fil
1. I Stopp-läge, tryck på , ,-knappen, välj den
önskade undertexten ( ) från TV-skärmen, och tryck
därefter på ENTER-knappen.
DivX(Digital internet video eXpress)
DivX är ett videofilsformat som tagits fram av Microsoft baserat på MPEG4, för överföring av ljud- och
videodata via Internet i realtid.
MPEG4 används för videokodning och MP3 för ljudkodning, d v s du kan visa en film med bild och ljud
av dvd-kvalitet.
● UPPSPELNING
. När du väljer den önskade DivX-filen från TV-skärmen
spelas filmen upp normalt.
1. Formatstöd
Den här produkten stöder endast följande mediaformat. Om det inte finns stöd för både video- och
ljudformatet kan du få problem vid uppspelningen, som t ex. trasig bild eller inget ljud.
Stöd för videoformat
Format
AVI
WMV
Stöder versioner
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Stöd för ljudformat
Format
MP3
WMA
AC3
Bitfrekvens
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
Samplingsfrekvens
44.1khz
44.1/48khz
~ Visningsformat: Även om standardupplösningen för DivX är 640x480 pixlar (4:3) stödjer den här
produkten upp till 800x600 pixlar (16:9). Upplösning högre än 800 för TV-skärm stöds inte.
~ Om du spelar en skiva med en frekvens som är högre än 48khz eller 320kbps kan du uppleva
skakningar på skärmen under uppspelning.
. Titlar
~ Du måste ha erfarenhet av videoextrahering och redigering för att kunna använda den här
funktionen korrekt.
~ Om du vill använda titelfunktionen, spara titelfilen (*.smi) med samma filnamn som DivX-mediafilen
(*.avi) i samma mapp.
Exempel Rot
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Max 60 alfanumeriska tecken eller 30 östasiatiska tecken (2 bitar koreanska och kinesiska tecken)
i filnamnet.
~ Officiell DivX®-certifierad produkt.
~ Spelar alla versioner av DivX®-video (inklusive DivX® 6) med standarduppspelning av DivX®mediafiler.
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 29
2008-04-25 �� 8:19:31
uppspelning
ATT VISA SKIVINFORMATION
Visa skivinformation
dBAGD
Du kan visa information på TV-skärmen om den skiva som
spelas.
Tryck på INFO-knappen.
M
` Informationsskärmen ser olika ut för olika skivor.
` Beroende på skivtyp kan du även välja DOLBY DIGITAL eller
PRO LOGIC.
syns på TV-skärmen!
Om den här symbolen visas på TV-skärmen när du trycker
på en knapp innebär det att funktionen inte finns tillgänglig
för den skivan som spelas upp.
Kontrollera återstående tid
dBA
Tryck på REMAIN-knappen.
~ Du kan kontrollera sammanlagd och återstående tid för
den titel eller det kapitel som just spelas.
Varje gång du trycker på REMAIN-knappen
DVD-VIDEO
DVD-AUDIO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
GROUP ELAPSED ➞ GROUP REMAIN ➞ TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
0
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 30
2008-04-25 �� 8:19:32
dBAD
Tryck på (,) och håll kvar.
~ Varje gång du håller knappen intryckt vid uppspelning växlar
uppspelningshastigheten så här:
SWE
Snabb uppspelning
( 2X  ( 4X  ( 8X  ( 32X   PLAY
M
` Vid snabb uppspelning av cd eller mp3-cd, hörs ljudet endast vid hastigheten 2x, inte om du väljer 4x, 8x eller
32x.
Långsam uppspelning
● UPPSPELNING
) 2X  ) 4X  ) 8X  ) 32X   PLAY
dD
Tryck på SLOW -knappen.
~ Varje gång du trycker på knappen vid uppspelning växlar
uppspelningshastigheten så här:
*1/2*1/4*1/8&1/2&1/4&1/8 
PLAY
D
M
*1/2 *1/4 *1/8   PLAY
` Ljudet hörs ej vid långsam uppspelning.
` Baklänges uppspelning går inte att göra i långsamt tempo med DivX.
Hoppa över sekvenser/låtar
dA
Tryck snabbt på [,].
~ Varje gång du ger knappen en snabb tryckning spelas
föregående eller nästa kapitel, spår eller katalog (fil) upp.
~ Det går inte att hoppa över flera kapitel i följd.
1
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 31
2008-04-25 �� 8:19:33
uppspelning
Upprepad uppspelning
dBAGD
Med upprepad uppspelning kan du spela upp ett kapitel, en
titel, ett spår (låt) eller en fil (mp3-fi) om och om igen.
Tryck på REPEAT-knappen.
~ Varje gång du trycker på knappen under uppspelning växlar
funktionen så här:
DVD-VIDEO
REPEAT : CHAPTER  REPEAT : TITLE  REPEAT : OFF
DVD-AUDIO
REPEAT : TRACK  REPEAT : GROUP  REPEAT : OFF
B
AGD
REPEAT : TRACK  REPEAT : DISC  REPEAT : OFF
REPEAT : OFFREPEAT : RANDOM  REPEAT : TRACK  REPEAT : DIR
 REPEAT : DISC  REPEAT : OFF
CHAPTER: Repeterar valt kapitel.
TITLE: Repeterar vald titel.
GROUP: Repeterar uppspelningen av den valda gruppen.
RANDOM: Spelar upp spåren slumpvis. (Ett spår som redan har spelats kan ev. spelas upp på nytt.)
TRACK: Repeterar valt spår.
DIR: Repeterar samtliga spår i vald mapp.
DISC: Spelar upp hela skivan om och om igen.
OFF: Upphäver upprepad uppspelning.
Aktivera upprepad uppspelning via skivans informationsskärm
dB
1. Tryck på INFO-knappen två gånger.
. Tryck på -knappen för att öppna REPEAT PLAYBACK
( )-menyn.
. Tryck på -knappen och välj en REPEAT PLAYBACKfunktion.
~ För att välja ett annat album och spår, upprepa stegen
2 och 3 härovan.
4. Tryck på ENTER-knappen.
OFF  A-  CHAP  TITLE  OFF
B OFF  A-  TRACK  DISC  OFF
M
` För DivX-, MP3- och JPEG-skivor kan du inte välja Upprepa spela från informationsskärmen.
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 32
2008-04-25 �� 8:19:34
Du kan spela upp ett angivet avsnitt av en DVD upprepade gånger.
SWE
d
A-B Upprepad uppspelning
1. Tryck på INFO-knappen två gånger.
A. Tryck på -knappen för att öppna REPEAT
PLAYBACK
( )-menyn.
● UPPSPELNING
. Tryck på , och välj A-, tryck sedan på ENTER i början av
vald sekvens.
A -?
~ När du trycker på ENTER lagras positionen
i minnet.
REPEAT : AÐ
4. Tryck på ENTER-knappen i slutet av vald sekvens.
~ Angiven sekvens kommer att spelas upp flera gånger i
följd.
A-B
d Återgå till vanlig uppspelning genom att trycka på , och välja
M
OFF.
A TO B REPEAT ON
` Funktionen med upprepning A-B fungerar inte med
DivX, MP3- och JPEG-skivor.
Stegfunktion
dD
Tryck på STEP-knappen.
~ Varje gång du trycker på knappen under uppspelning, stegar
filmen en bildruta i taget.
M
` Inget ljud hörs under stegvis uppspelning.
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 33
2008-04-25 �� 8:19:35
uppspelning
d
Val av bildvinkel
En funktion som innebär att du kan se samma sekvens ur olika
vinklar.
1. Tryck på INFO-knappen.
. Tryck på  för att aktivera ANGLE (
)-skärmen.
. Välj en vinkel med hjälp av , eller sifferknapparna.
~ Varje gång du trycker på knappen byter du vinkel enligt
följande:
1/3 
M
2/3 
3/3 
1/3
` Kameravinkelfunktionen fungerar bara om flera vinklar har spelats in på skivan.
d
Zoomfunktion (bildförstoring)
En funktion som innebär att du kan förstora en viss del av
bilden på TV-skärmen.
1. Tryck på ZOOM-knappen.
. Förflytta dig till den del av bilden du vill förstora genom att
trycka på ,,,.
. Tryck på ENTER-knappen.
~ Varje gång du trycker på knappen växlar zoomnivån
enligt följande:
ZOOM X 1.5  ZOOM X 2  ZOOM X 3  ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
ENTER SELECT
4
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 34
2008-04-25 �� 8:19:36
DVD-AUDIO
Vissa DVD-Audio-skivor har en extra ‘bonus’ grupp som kräver en
fyrsiffrig kod för åtkomst. Se skivans fodral för detaljer och
SWE
Bonusgrupp
sifferkod.
När du spelar upp en DVD-Audio-skiva som har en bonusgrupp
visas kodinmatningen automatiskt.
` Om du matar ut skivan, stänger av strömmen eller kopplar ur spelaren måste du skriva sifferkoden igen.
Navigeringssidor
DVD-AUDIO
● UPPSPELNING
M
Tryck på knappen .,, på fjärrkontrollen under uppspelning.
~ Du kan välja önskad bild från en DVD-AUDIO-skiva som
innehåller stillbilder.
~ På vissa skivor kan du inte välja bilder.
Funktion för att välja talspråk
d
1. Tryck på knappen INFO två gånger.
. Tryck på , eller sifferknapparna när du ska välja språk
för talspråk.
~ Beroende på hur många språk som finns på dvd-skivan
väljs ett nytt språk (engelska, spanska, franska, etc.)
varje gång du trycker på knappen.
EN 1/3  SP 2/3  FR 3/3  EN 1/3
M
` För att använda den här funktionen kan du trycka på knappen AUDIO på fjärrkontrollen.
` Funktionerna för audiospråk kanske inte finns tillgängliga, det beror på skivan.
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 35
2008-04-25 �� 8:19:37
uppspelning
d
Funktion för att välja språk för undertexter
1. Tryck på INFO-knappen två gånger.
. Tryck på  för att aktivera SUBTITLE (
)-skärmen.
. Tryck på  eller sifferknapparna när du ska välja ett språk.
EN 01/03  SP 02/03  FR 03/03  OFF/03 
EN 01/03
M
` För att använda den här funktionen kan du trycka på knappen SUBTITLE på fjärrkontrollen.
` Funktionerna för undertextningsspråk kanske inte finns tillgängliga, det beror på skivan.
Gå direkt till viss sekvens/låt
dBAG
dB
1. Tryck på INFO-knappen.
. Tryck på , eller sifferknapparna och välj en titel/ett
( ) spår; tryck på ENTER.
. Tryck på , knapparna för att öppna CHAPTER
( )-skärmen.
4. Tryck på , eller sifferknapparna och välj ett kapitel: tryck
på ENTER.
. Tryck på , för att byta till TIME (
)-skärmen (tid).
. Mata in en tidpunkt med hjälp av sifferknapparna och
tryck sedan på ENTER.
AG
Tryck på sifferknapparna.
~ Vald fil spelas upp.
~ När du spelar mp3- eller jpg-skivor kan du inte byta en mapp med
,.
Tryck på STOP (@) och sedan på , för att byta mappen.
M
` Tryck på [,] på fjärrkontrollen för att gå direkt till en viss titel, kapitel eller spår.
` Funktionen där du väljer att hoppa direkt till en viss titel eller tidpunkt fungerar inte för alla skivor.
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 36
2008-04-25 �� 8:19:38
Du kan använda menyerna för språk på ljudet, språk på
undertexter, profil, etc.
SWE
d
Användning av Skivmenyn
Dvd-menyns innehåll varierar mellan olika skivor.
1. Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
● UPPSPELNING
. Aktivera Disc Menu med hjälp av , tryck på ENTER.
~ Om du väljer en skivmeny som inte finns med på skivan
visas meddelandet <This menu is not supported> på
bildskärmen.
. Välj alternativ med hjälp av ,,,.
4. Tryck på ENTER.
d Tryck på EXIT för att avsluta inställningarna.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Utseendet på skivmenyn som visas kan variera mellan olika skivor.
d
Användning av Titelmenyn
Om DVD-skivan innehåller flera titlar kan du se titeln för varje film.
Den här funktionen saknas ibland, beroende på vilken skiva du
använder.
1. Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
. Tryck på , och aktivera Title Menu.
. Tryck på ENTER-knappen.
~ Titelmenyn visas.
d Tryck på EXIT för att avsluta inställningarna.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Utseendet på titelmenyn som visas kan variera mellan olika skivor.
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 37
2008-04-25 �� 8:19:39
uppspelning
Använda BLUETOOTH
Du kan använda en Bluetooth-enhet för att lyssna på musik med högkvalitativt stereoljud, helt trådlöst!
Vad är Bluetooth?
Bluetooth är en branschspecifikation som beskriver hur Bluetooth-kompatibla enheter enkelt kan
anslutas med varandra med en kort, trådlös anslutning.
~ Bluetooth-enheten kan orsaka brus eller felfunktion, beroende på användarförhållanden.
~ När en del av kroppen är i kontakt med mottagnings-/överföringssystemet för Bluetooth-enheten
eller hemmabiosystemet.
~ Elektrisk variation från elektrisk anhopning i väggen, eller i en förgrening.
~ Elektrisk störning från samma frekvensbandsenheter, inklusive medicinsk utrustning, mikrovågsugn
och trådlöst LAN.
~ Vid sammankoppling av hemmabiosystemet med Bluetooth-enheten ska avståndet hållas så kort som möjligt.
~ Ju längre avståndet mellan hemmabiosystemet och Bluetooth-enheten är, desto sämre blir kvaliteten.
Om avståndet överskrider maxgränsen bryts kommunikationen.
~ I områden med låg mottagning kanske Bluetooth-anslutningen inte fungerar korrekt.
~ Hemmabiosystemet har ett effektivt mottagningsintervall på upp till 10 m i alla riktningar om det inte
finns några hinder. Anslutningen bryts automatiskt om avståndet ligger utanför intervallet. Även inom
intervallet kan ljudkvaliteten försämras om det finns hinder, såsom väggar eller dörrar.
Så här ansluter du hemmabiosystemet till en Bluetooth-enhet
Kontrollera om Bluetooth-enheten stöder Bluetooth-kompatibel stereoheadset-funktion.
1. Tryck på FUNCTION-knappen på frontpanelen för huvudenheten flera gånger tills "BT AUDIO"
visas.
~ Läget växlar enligt följande :
DVD/CD  DIGITAL IN  AUX 1  AUX 2  USB 
BT AUDIO  TUNER.
~ Meddelandet “WAIT” visas i omkring 2 sekunder och
sedan visas “READY” på frontdisplayen för huvudenheten.
. Välj Bluetooth-menyn på Bluetooth-enheten du vill ansluta.
(se bruksanvisningen för Bluetooth-enheten)
. Välj en meny för stereoheadset i en Bluetooth-enhet.
~ En lista över skannade enheter visas.
4. Välj "Samsung Home Theater" från söklistan.
~ När hemmabion är ansluten till Bluetooth-enheten visas
meddelandet "CONNECT" på huvudenheten, följt av
enhetsnamnet för den anslutna Bluetooth-enheten.
~ Anslutningen för hemmabiosystemet är klar.
Anslut
Bluetooth-enhet
. Spela upp musik på den anslutna enheten.
~ Du kan lyssna på musikuppspelning i den anslutna Bluetooth-enheten direkt från hemmabiosystemet.
M
` Du kan behöva ange en PIN-kod (ett lösenord) när du ansluter Bluetooth- enheten till hembiosystemet. Om
fönstret för PIN-kod visas skriver du <0000>.
` Hembiosystemet kan kontrollera uppspelningsrelaterade funktioner först när den anslutna enheten stöder
funktionen.
` Hembiosystemet stöder endast Middle Quality SBC data (upp till 237kbps@48kHz), men inte High Quality SBC
data (328kbps@44.1kHz).
38
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 38
2008-04-25 �� 8:19:39
SWE
Koppla från Bluetooth-enheten från hemmabiosystemet
Du kan koppla från hemmabiosystemet från Bluetooth-enheten.
(se bruksanvisningen för Bluetooth-enheten)
~ Hemmabiosystemet kopplas från.
~ När hemmabiosystemet kopplas från Bluetooth-enheten visar
hemmabiosystemet meddelandet "DISCONNECT" på den
främre displayen.
● uppspelning
Koppla från Bluetooth-enheten från hemmabiosystemet
Tryck på FUNCTION-knappen på frontpanelen för hemmabiosystemet flera gånger tills "BT AUDIO"
visas.
~ Den anslutna Bluetooth-enheten väntar en viss tid på gensvar från hemmabiosystemet innan
anslutningen bryts. (Tiden till frånkopplingen kan variera beroende på Bluetooth-enhet)
~ Den enhet som är ansluten kopplas från.
M
` I Bluetooth-anslutningsläge kan Bluetooth-anslutningen stängas av om avståndet mellan hemmabiosystemet
och Bluetooth-enheten överskrider 10 m.
Om avståndet returneras till det effektiva intervallet eller om du startar om Bluetooth-enheten kan Bluetoothanslutningen återställas.
` Med vissa Bluetooth-enheter kanske inte alla funktioner fungerar som de ska.
39
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 39
2008-04-25 �� 8:19:39
uppspelning
PLAYING MEDIA FILES USING THE USB HOST FEATURE
Du kan njuta av mediafiler som bilder, filmer och musik, sparade i en MP3-spelare, USB-minne eller digitalkamera, med
hög kvalitet genom att ansluta lagringsenheten till USB-porten på hemmabioanläggningen.
1. Anslut USB-enheten till USB-porten på enhetens
baksida.
. Tryck på FUNCTION-knappen på DVD-spelaren eller
PORT-knappen på fjärrkontrollen för att välja USBläge.
~ USB visas på skärmen och försvinner sedan.
~ Skärmvisningen för USB-menyn visas på
TV-skärmen och den sparade filen spelas.
. Tryck på knappen STOP (@) för att stoppa uppspelningen.
Säker USB-borttagning
Utför säker borttagning innan du kopplar ur USB-kabeln, för att undvika
skador på minnet i USB-enheten.e.
~ Tryck på STOP (@)-knappen två gånger.
På skärmen visas REMOVE USB.
~ Ta ur USB-kabeln.
Hoppa framåt/bakåt
Tryck på knappen [,] under uppspelning.
~ Om det finns mer än en fil väljs nästa fil när du använder
knappen ].
~ Om det finns mer än en fil väljs föregående fil när du
använder knappen [.
40
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 40
2008-04-25 �� 8:19:40
SWE
Snabb uppspelning
Tryck på knappen (, ) under uppspelning.
~ Varje gång du trycker på någon av knapparna ändras
uppspelnings-hastigheten enligt följande:
2x  4x  8x  32x  Normal.
● UPPSPELNING
Kompatibla enheter
1. USB-enheter som stödjer USB Mass Storage v1.0. USB-enheter som fungerar som flyttbar
disk i Windows 2000 eller senare version, utan installation av drivrutin. (i.e. no parenthesis)
2. MP3-spelare : HD och MP3-spelare med flashminne.
3. Digitalkamera: Kameror som stödjer USB Mass Storage v1.0.
• Kameror som fungerar som flyttbar disk i Windows (2000 eller senare) utan installation av
drivrutin.
4. USB HD och USB flashminne: Enheter som stödjer USB2.0 eller USB1.1.
• Uppspelningskvaliteten kan skilja sig när du ansluter en USB1.1-enhet.
• Om du har en USB HD måste du ansluta en strömkabel till den för att den ska fungera
korrekt.
5. USB-kortläsare: En USB-kortläsare och Multi/USB-kortläsare.
• USB-kortläsaren kanske inte stöds, det beror på tillverkaren.
• Det kan uppstå problem om du kopplar in flera minnesenheter i en multikortläsare.
6. Om du använder en USB-förlängningssladd kanske inte USB-enheten känns igen.
Format som stöds
Format
Filnamn
Filtillägg
Bit-hastighet
Version
Pixlar
Frekvens
Stillbilder
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Musik
Film
DivX
.AVI,.ASF
~ CBI (Control/Bulk/Interrupt) stöds inte.
~ Digitalkameror som använder PTP-protokoll eller kräver ytterligare programinstallation.
~ Enheter som använder NTFS-filer stöds inte.
(Endast FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) filsystem stöds.)
~ Vissa MP3-spelare kanske inte fungerar tillsammans med enheten beroende på filsystemets
sektorstorlek.
~ Funktionen USB HOST stöds inte om produkten använder ett tillverkarspecifikt program vid överföring
avfiler.
~ Fungerar inte med Janus-aktiverade MTP(Media Transfer Protocol)-enheter.
~ Funktionen USB HOST för den här produkten stödjer inte alla USB-enheter. Mer information om de
enheter som stöds finns på sidan 55.
41
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 41
2008-04-25 �� 8:19:40
systeminställningar
Du kan göra inställningarna för dessa funktioner på -hemmabion så som det passar dig bäst.
Välja språk
Skärminformationens (OSD) standardspråk är engelska.
1. Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
. Använd pilknappen % för att gå till Setup och tryck sedan på ENTER
eller +.
. Välj Language och tryck sedan på ENTER eller +.
4. Använd pilknappen $,% för att välja OSD Language och tryck
sedan på ENTER eller +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
. Välj språk med hjälp av pilknappen $,% tryck på ENTER.
~ När inställningarna är klara visas all skärminformation (OSD)
på svenska, förutsatt att du valde svenska som språk.
d Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
d Tryck på EXIT för att avsluta inställningarna.
~ OSD LANGUAGE : Välja bildskärmsspråk
~ AUDIO : Välja Språk för ljudspår (inspelat på skivan)
~ SUBTITLE : Välja Språk för undertexter (inspelat på skivan)
~ DISC MENU : Välja språk för skivmenyn (inspelat på skivan)
a Om det språk du har valt inte finns inspelat på skivan, behåller menyn
det ursprungliga språket.
~ OTHERS : Om du vill välja ett annat språk, välj OTHERS och mata
in språkkoden för landet i fråga. (Se sidan 54)
LJUD-, UNDERTEXT- och SKIVMENY-språk kan väljas.
42
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 42
2008-04-25 �� 8:19:40
SWE
Ange typ av TV-skärm
Beroende på TV-typ (bred skärm eller traditionell 4:3), kan du välja TV:ns bildförhållande.
1. Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
. Använd pilknappen % för att gå till Setup och tryck sedan på
ENTER eller +.
. Använd pilknappen % för att gå till TV DISPLAY och tryck sedan
på ENTER eller +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● systeminställningar
4. Tryck på $,% pilknappen , och välj alternativ; tryck därefter på
ENTER.
~ När inställningen är klar återgår du till föregående skärmbild.
d Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
d Tryck på EXIT för att avsluta inställningarna.
Justera TV:ns bildkvot (skärmformat)
Vanliga TV-apparaters horisontella/vertikala skärmformat är 4:3 medan formatet för widescreen och
högupplösning är 16.9. Det här måttet kallas för bildkvot. När du spelar dvd-skivor med olika
skärmformat måste du anpassa bildkvoten efter din TV eller bildskärm.
Om du har en standard-TV, välj 4:3PS eller 4:3LB, efter behov. Om du har en widescreen-TV, välj
WIDE/HDTV.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Välj det här alternativet om du vill spela upp en 16:9-bild i Pan&Scanformat på en vanlig TV.
~ Du ser bara bildens mittsektion (16:9-bilden beskärs längs sidorna).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Välj det här alternativet om du vill visa en 16:9-bild i Letterboxformat på
en vanlig TV.
~ Svarta ränder visas i bildens över- och nederkant.
WIDE/HDTV
Med den här inställningen kan du visa 16:9-bilder i fullskärmsformat på
din widescreen-TV.
~ På detta sätt kan du utnyttja hela widescreenbilden.
M
` Om en DVD-skiva har bildkvoten 4:3, kan den inte visas i widescreen-läge.
` Eftersom DVD-skivor spelas in i olika bildformat, blir resultatet olika beroende på programvara, typ av TV och
val av bildkvot.
` I HDMI-läget ändras skärmen automatiskt till Bredbildsläge (Wide mode).
43
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 43
2008-04-25 �� 8:19:41
systeminställningar
Ange föräldrakontroll (åldersgränser)
Du kan sätta gränser för uppspelningen av sådana dvd-filmer du inte vill att dina barn ska se.
1. Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
. Använd pilknappen % för att gå till Setup och tryck sedan på
ENTER eller +.
. Använd pilknappen % för att gå till PARENTAL och tryck sedan på
ENTER eller +.
4. Tryck på $,% pilknappen och välj åldersgräns; tryck på ENTER.
~ Om du har valt nivå 6 kan du inte visa dvd-film med nivå 7 eller
högre.
~ Ju högre nivå, desto mer våld eller vuxet material innehåller filmen.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
5. Mata in lösenordet och tryck på ENTER.
~ Standardlösenordet är “7890”.
~ När inställningen är klar återgår du till föregående skärmbild.
d Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
d Tryck på EXIT för att avsluta inställningarna.
M
` Funktionen är endast användbar om DVD-skivan innehåller information om åldersgränser.
Ställa in lösenord
Du kan själv lägga in ett lösenord för föräldrakontrollen (åldersgränser).
1. Tryck på MENU.
. Använd pilknappen % för att gå till Setup och tryck sedan på
ENTER eller +.
. Använd pilknappen % för att gå till PASSWORD och tryck sedan
på ENTER eller +.
MOVE
ENTER
4. Tryck på ENTER-knappen.
. Mata in lösenordet och tryck på ENTER.
~ Mata in det gamla lösenordet och ett nytt lösenord, samt bekräfta det
nya lösenordet.
~ Inställningen är klar.
M
` Standardlösenordet är “7890”.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Om du har glömt lösenordet till föräldrakontrollen (åldersgräns):
~ När spelaren står på stopp håller du huvudenhetens STOP (@)-knapp i minst fem sekunder.
INITIAL tänds i teckenfönstret och samtliga inställningar återgår till standardvärdena.
~ Tryck på POWER-knappen.
RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar.
Används endast vid behov.
44
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 44
2008-04-25 �� 8:19:41
dG
SWE
VäLjA BAKGRUND
När du tittar på dvd eller jpeg-cd kan du välja ut en bild att använda som bakgrundsbild.
1. Vid uppspelning, tryck på PAUSE när en bild du tycker om
visas.
● SYSTEMINSTäLLNINGAR
. Tryck på LOGO-knappen.
~ Texten COPY LOGO DATA visas på TV-skärmen.
. Strömmen stängs av och slås därefter på igen.
~ Du får nu upp vald bakgrund på skärmen.
~ Du kan välja mellan 3 olika bakgrundsinställningar.
COPY LOGO DATA
II PAUSE
M
LOGO IS COPIED
II PAUSE
` Den här funktionen fungerar inte när HDMI-utgången är 720p, 1080i eller 1080p.
ATT VäLjA EN AV DE 3 OLIKA BAKGRUNDSINSTäLLNINGARNA
1. Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
. Använd pilknappen % för att gå till Setup och tryck sedan på
ENTER eller +.
. Använd pilknappen % för att gå till LOGO och tryck sedan på
ENTER eller +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4. Tryck på $,% button to select för att välja önskad USER; tryck
sedan på ENTER.
~ Detta väljer en av de 3 bakgrunderna.
. Tryck på knappen EXIT för att lämna inställningarna.
~ ORIGINAL : Välj det här alternativet om du vill använda
Samsungloggan som bakgrund.
~ USER : Välj det här alternativet om du vill använda en bild
som bakgrund.
d Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
d Tryck på EXIT för att avsluta inställningarna.
4
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 45
2008-04-25 �� 8:19:42
systeminställningar
DVD-uppspelningsläge
Vissa DVD-Audio-skivor innehåller förutom DVD-Audio även DVD-Video.
Ställ in enheten i DVD-Video-läge för att spela upp DVD-Video från en
DVD-Audio-skiva.
1. Tryck på knappen MENU då skivfacket är öppet.
. Använd pilknappen % för att gå till Setup och tryck sedan på ENTER
eller +.
. Använd pilknappen % för att gå till DVD TYPE och tryck sedan på
ENTER eller +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
4. Tryck på $,% pilknappen och välj DVD VIDEO; tryck på ENTER.
~ Gå igenom steg 1 ~ 4 igen om du vill ändra till DVD AUDIOuppspelningsläge.
~ DVD VIDEO : Inställning för att spela upp DVD-videoinnehåll som
ligger på en DVD-ljudskiva
~ DVD AUDIO : Inställning för spela upp standardljud på DVD.
M
` DVD-uppspelningsläge är som standard inställt på DVD Audio.
` Om du stänger av strömmen återgår enheten automatiskt till DVD Audio-läge.
Registrering av DivX (R)
Använd registreringskoden när du registrerar den här spelaren med DivX (R) video on demand.
Läs mer på www.divx.com/vod.
Ställa in DRC (Dynamic Range Compression)
Den här funktionen balanserar spännvidden mellan de starkaste och svagaste ljuden.
1. Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
. Använd pilknappen % för att gå till Audio och tryck sedan på
ENTER eller +.
. Använd pilknappen % för att gå till DRC och tryck sedan på ENTER
eller +.
4. Tryck på , för att justera DRC.
~ Om du trycker på ökar effekten och om du trycker på 
minskar effekten.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
d Tryck på EXIT för att avsluta inställningarna.
CHANGE
46
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 46
2008-04-25 �� 8:19:42
SWE
STäLLA IN AV SYNC
Bilden kan ibland se ut att röra sig långsammare än ljudet om du ansluter till en digital TV.
Du behöver då justera ljudets fördröjningstid så att ljudet synkroniseras med bilden.
1. Tryck på MENU.
. Använd pilknappen % för att gå till Audio och tryck sedan på ENTER eller +.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● SYSTEMINSTäLLNINGAR
. Använd pilknappen % för att gå till AV-SYNC och tryck sedan på
ENTER eller +.
4. Tryck på pilknapparna , och välj fördröjningstid för AV-SYNC;
tryck på ENTER.
~ Du kan ställa in fördröjningstiden mellan 0 ms och 300 ms.
Välj optimal inställning.
d Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
d Tryck på EXIT för att avsluta inställningarna.
RETURN
EXIT
INSTäLLNING AV HDMI-LjUDET
Överföring av ljudsignalerna via HDMI-kabel kan vara antingen ON (PÅ) eller OFF (AV).
1. Tryck på MENU när spelaren står på stopp.
. Använd pilknappen % för att gå till Audio och tryck sedan på ENTER
eller +.
. Använd pilknappen  för att gå till HDMI AUDIO och tryck sedan på
ENTER eller +.
RETURN
EXIT
4. Tryck på , knapp för att välja ON eller OFF och tryck därefter
på ENTER-knappen.
• PÅ : Både video- och ljudsignaler överförs visa HDMI-kabeln och
ljudet kommer endast ut genom TV:n högtalare.
• AV : Endast video överförs via HDMI-kabel, ljudet kommer ut genom
hembioanläggningens högtalare.
d Tryck på RETURN för att återgå till föregående menynivå.
RETURN
EXIT
d Tryck på EXIT för att avsluta inställningarna.
M
` Standardvärdet för den här produkten är HDMI AUDIO OFF (HDMI LJUD AV).
` HDMI AUDIO är automatiskt mixat för 2 kanaler för TV-högtalare.
LjUDINSTäLLNINGAR
Manuell inställning av högtalarvolym och ljudbalans med knappen SOUND EDIT (ljudredigering).
Tryck på SOUND EDIT och därefter på pilknappen ,.
justera balansen för främre/bakre högtalare
` Välj ett läge mellan 00 och –06 eller OFF.
` Volymen sjunker ju närmare –6 du kommer.
justera ljudnivån för centerhögtalare/bakre högtalare
och subwoofer
` Ljudnivån justeras stegvis, från +6dB till –6dB.
` Ljudnivån ökar ju närmare +6dB du kommer och minskar när du närmar dig -6dB.
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 47
4
2008-04-25 �� 8:19:44
radio
LYSSNA PÅ RADIO
Fjärrkontroll
1. Välj FM-bandet genom att trycka på TUNER.
. Ställ in önskad station.
~ Automatic Tuning 1 : När du trycker på [,] får
du fram en förinställd radiostation.
~ Automatic Tuning 2 : Tryck och håll ,,. intryckt
så aktiveras en automatisk sökning efter aktiva,
sändande radiostationer.
~ Manuell inställning : Tryck helt kort på ,,., så
ökar respektive sänker du frekvensen stegvis.
Huvudenhet
1. Tryck på knappen FUNCTION för att välja FM band.
. Välj en sändarstation.
~ Automatic Tuning 1 : Tryck på STOP (@) och välj
PRESET; tryck sedan på [,] och välj en station.
~ Automatic Tuning 2 : Tryck på STOP (@) och välj
MANUAL; tryck och håll [,], intryckt för att
starta en automatisk sökning av bandet.
~ Manuell inställning : Tryck på STOP (@) och
välj MANUAL; tryck sedan helt kort på
för att välja en lägre eller högre frekvens.
Tryck på MO/ST för att välja mellan mono-/stereolyssning.
(Gäller endast FM-radio.)
• Varje gång du trycker på knappen växlar ljudet mellan STEREO och MONO.
• Vid dålig mottagning, välj MONO så får du en tydligare mottagning utan störningar.
FÖRINSTäLLA STATIONER
Exempel: Förinställa FM 89,10 i minnet
1. Välj FM-bandet genom att trycka på TUNER.
. Tryck på ,,. och välj 89.10.
. Tryck på TUNER MEMORY-knappen.
~ 01 blinkar på skärmen.
4. Tryck på (och flytta bilden åt höger) [,] för att välja en
förinställd station.
~ Du kan välja mellan 1 till 15 förinställda.
. Tryck på TUNER MEMORY-knappen en gång till.
~ Tryck på knappen TUNER MEMORY innan Number
försvinner från skärmen.
~ Number försvinner från skärmen och stationen är lagrad i minnet.
. Upprepa steg 2 till 5 om du vill förinställa fler stationer.
~ När du vill välja en förinställd station, välj kanal
genom att trycka på [,] på fjärrkontrollen.
M
` Den här enheten kan inte ta emot AM-sändningar.
4
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 48
2008-04-25 �� 8:19:45
SWE
praktiska funktioner
MUTE-FUNKTION
En användbar funktion om det ringer på dörren eller när telefonen ringer.
Tryck på MUTE.
● PRAKTISKA FUNKTIONER
~ MUTE blinkar i teckenfönstret.
~ Tryck på knappen igen för att återställa ljudet.
TIMERFUNKTION FÖR AUTOMATISK AVSTäNGNING
Du kan ställa in en tid när systemet automatiskt stängs av.
Tryck på SLEEP.
~ Texten SLEEP visas i teckenfönstret. Varje gång du trycker på
knappen växlar tidsinställningen så här:
10  20  30  60  90  120  150  OFF
Bekräfta din timerinställning genom att trycka på SLEEP.
~ Teckenfönstret visar hur lång tid som återstår innan dvd-spelaren
stängs av.
~ Om du trycker på knappen en gång till ändras den tidigare
timerinställningen.
Om du vill stänga av timern, tryck på SLEEP tills OFF tänds i teckenfönstret.
jUSTERA TECKENFÖNSTRETS LjUSSTYRKA
Du kan justera ljusstyrkan i enhetens teckenfönster så att den inte stör din
filmvisning.
Tryck på DIMMER.
~ Varje gång knappen trycks blir ljusstyrkan på den främre skärmen
justerad.
V-SOUND(VIRTUELLT LJUD)
2-kanal-ljudet kan avlyssnas med virtuella effekter för att åstadkomma mycket mer
realistiska ljud, som i 5.1 kanaler.
Tryck på V-SOUND-knappen.
~ Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande:
V.SO ON  V.SO OFF
4
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 49
2008-04-25 �� 8:19:46
praktiska funktioner
VIRTUEL HOVEDTELEFONFUNKTION
Brug hovedtelefoner (3.5Ø)(medfølger ikke) for privat lyttefornøjelse. Du kan nyde en dynamisk lydeffekt svarende
til den fra en 5.1-kanals surround-lyd med almindelige stereo hovedtelefoner..
1. Sæt hovedtelefonerne i hovedtelefonstikket.
~ Du kan købe hovedtelefoner i de fleste
lektronikforretninger.
2. Tryk på V-H/P-knappen.
~ Hver gang der trykkes på knappen, skifter valget
mellem V.HP:ON og V.HP:OFF.
• V.HP:ON : Vælg dette for at nyde en 5.1-kanals
surround-lyd, der giver en fornemmelse
af at være til en fodboldkamp eller i en
koncertsal.
• V.HP:OFF : Vælg dette for at lytte til almindelig 2
kanals stereolyd.
AUX
M
IN1
` Lyt ikke til ekstremt høj lydstyrke, når du bruger hovedtelefoner.
Længerevarende lytning til høj lydstyrke kan medføre permanent høreskade.
0
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 50
2008-04-25 �� 8:19:47
SWE
S.VOL (SMART VOLUME)
This will regulate and stabilize the volume level against a drastic
volume change in case of a channel change or scene transition.
Press the S.VOL button.
~ Each time the button is pressed, the selection changes as
follows :
S.VOL ON  S.VOL OFF
● PRAKTISKA FUNKTIONER
P.BASS/AUDIO UPSCALING
P.BASS
Funktionen P.BASS ökar basen för ett kraftfullare ljud.
Tryck på knappen P.BASS/AUDIO UPSCALE för att välja
läget P.BASS.
~ Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande:
P BAS ON  UPSC ON  OFF
AUDIO UPSCALING
Med den här funktionen får du en bättre ljudupplevelse
(exempelvis för mp3-musik).
Du kan upscale MP3-ljudnivå (24 kHz, 8 bitar) till CDljudnivå (44,1 kHz, 16 bitar).
Tryck på P.BASS/AUDIO UPSCALE-knappen för att välja
läget AUDIO UPSCALE.
~ Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande:
P BAS ON  UPSC ON  OFF
M
` Funktionen P.BASS är endast tillgänglig med 2-kanalig LPCM-källa, såsom mp3, Divx,
cd och wma. Tryck på P.BASS-knappen så visas "POWER BASS ON" på skärmen.
1
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 51
2008-04-25 �� 8:19:48
felsökning
Om anläggningen inte fungerar som den ska, använd tabellen nedan. Om ditt problem inte finns i tabellen eller om
angivna åtgärder inte hjälper, stäng av strömmen, koppla ur nätkabeln och kontakta din närmaste återförsäljare
alternativt Samsung Electronics kundtjänst.
Symtom
Kontroll/Åtgärd
Jag kan inte mata ut skivan.
• Är nätsladden ordentligt ansluten till vägguttaget?
• Stäng av strömmen och slå därefter på den igen.
Uppspelningen startar inte.
• Kontrollera DVD:ns regionsnummer.
DVD-skivor som köpts utomlands kanske inte kan spelas.
• CD-ROM- och DVD-ROM-skivor kan inte spelas upp på den
här DVD-spelaren.
• Kontrollera att frekvensnivån är korrekt.
Uppspelningen startar inte direkt
när du trycker på PLAY/PAUSE.
• Är skivan deformerad eller är dess yta repig?
• Torka av skivans yta.
Inget ljud hörs.
• Det hörs inget ljud vid snabb uppspelning, långsam
uppspelning eller uppspelning bild-för-bild.
• Är högtalarna ordentligt inkopplade? Är högtalarna rätt
inställda?
• Är skivan skadad?
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Använder du fjärrkontrollen inom angivet avstånd och från rätt
vinkel?
• Är batterierna slut?
• Har du valt läges (TV/DVD)-funktionerna korrekt på
fjärrkontrollen (TV eller DVD)?
• Skivan roterar men du får ingen
bild.
• Bildkvaliteten är dålig och
bilden är skakig.
• Är strömmen till TV-n på?
• Är videokablarna ordentligt inkopplade?
• Är skivan smutsig eller trasig?
• Ev. kan inte skivor av sämre kvalitet spelas.
Du kan inte välja språk för talet
eller undertexterna.
• Språk för tal och undertexter fungerar bara om dvd-skivan
innehåller den typen av information. Funktionen kan variera
mellan olika skivor.
Menybilden visas inte trots att du
har aktiverat menyn.
• Använder du en skiva som saknar menyer?
Du kan inte ändra bildkvoten.
• Du kan spela in 16:9 dvd-skivor i 16:9 WIDE-, 4:3 LETTER
BOX- eller 4:3 PAN SCAN-läge, medan 4:3 DVD-skivor
endast kan visas med bildkvoten 4:3. Se skivans omslag och
välj därefter lämplig inställning.
52
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 52
2008-04-25 �� 8:19:48
• Huvudenheten fungerar inte.
(Exempel: Strömmen stängs av
/ du hör konstiga ljud.)
• DVD-spelaren fungerar inte
som den ska.
• Slå av strömmen och håll ned knappen STOP (@) på
huvudenheten längre än 5 sekunder (återställningsfunktion).
RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar.
Används endast vid behov.
• Medan “INGEN SKIVA”-meddelandet visas på
huvudenhetens skärm, håll ner huvudenhetens STOP (@ )
-knapp längre än 5 sekunder. “INITIAL” visas på skärmen,
och alla inställningar kommer att återgå till sina förinställda
värden.
• Tryck på POWER-knappen.
● felsökning
Glömt lösenordet för
föräldrakontrollen?
Kontroll/Åtgärd
SWE
Symtom
RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar.
Används endast vid behov.
Det går inte att ta emot
radioutsändningar.
• Är antennen korrekt inkopplad?
• Om signalen från antennen är svag bör du installera en extern
FM-antenn någonstans där mottagningen är bra.
53
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 53
2008-04-25 �� 8:19:48
lista över språkkoder
Mata in rätt kod för inställningarna talspråk (“Disc Audio”), undertexter (“Disc Subtitle”) och/eller skivmenyn
(“Disc Menu”) (se sidan 42).
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1027
Afar
1181
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
54
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 54
2008-04-25 �� 8:19:48
SWE
produkter som stöds för USB host
Digitalkamera
Produkt
Företag
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Typ
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Produkt
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Företag
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Typ
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
Digitalkamera
● produkter som stöds för USB host
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
300-digital
USB Flash Disk
Produkt
Cruzer Micro
Cruzer Mini Cruzer Mini SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
Företag
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
Typ
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
Produkt
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Företag
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
Typ
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3-spelare
Produkt
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-T9
YP-ST5
YP-T5
YP-K5
Företag
Typ
Produkt
Creative 128 MB MP3-spelare YP-K3
20G HDD MP3-spelare YP-U3
Iriver
Samsung 20G HDD MP3-spelare YP-Z5F
Samsung
MP3-spelare
iAUDIO U2
Samsung
MP3-spelare
iAUDIO G3
Samsung
MP3-spelare
iAudio M3
Samsung
MP3-spelare
SI-M500L
Samsung
MP3-spelare
H10
Samsung
MP3-spelare
YP-T10
Samsung
MP3-spelare
YP-P2
Företag
Typ
Samsung
MP3-spelare
Samsung
MP3-spelare
Samsung
MP3-spelare
Cowon
MP3-spelare
Cowon
MP3-spelare
Cowon
HDD MP3-spelare
Sharp
256MB MP3-spelare
Iriver
MP3-spelare
Samsung
MP3-spelare
Samsung
MP3-spelare
55
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 55
2008-04-25 �� 8:19:48
bilaga
Hantera och lagra skivor
Små repor på skivan kan försämra ljud- och bildkvaliteten eller få ljud och bild att hoppa.
Var speciellt försiktig så att du inte repar skivorna när du handskas med dem.
Hantera skivorna
Vidrör inte den sidan av skivan som ska spelas upp.
Håll skivan i kanterna, så att du inte får fingeravtryck på ytan.
Fäst inga pappers- eller tejpbitar på skivan.
Lagra skivorna
Förvara inte skivorna i direkt solljus.
M
Förvara dem i ett svalt,
ventilerat utrymme.
Förvara alltid skivorna i sitt
omslag. Ställ dem vertikalt.
` Se till att inte skivorna blir smutsiga.
` Använd inte spruckna eller repade skivor.
Hantera och lagra skivor
Om du får fingeravtryck eller smuts på skivan, rengör med ett milt rengöringsmedel utspätt med vatten;
eftertorka med en mjuk trasa.
~ När du rengör den ska du torka av den från mitten och utåt.
M
` Kondens kan bildas om varm luft kommer i kontakt med kalla komponenter inuti spelaren. Om kondens bildas
inuti spelaren kan du få problem med funktionerna. Ta i så fall ur skivan och låt spelaren stå en timme eller två
med strömmen på.
56
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 56
2008-04-25 �� 8:19:49
Allmänt
Effekt
Vikt
Storlek
Driftstemperaturintervall
Luftfuktighetsintervall
DVD (Digital Versatile Disc)
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Komposite Video
Videoutgång
Komponent video
förstärkare
Främre högtalare ut
Subwoofer ut
Frekvensintervall
S/N-förhållande
Kanalseparering
Ingångskänslighet
HDMI
Högtalarsystem
högtalare
90 W
4,2 kg
449,6 (W) x 251,5 (H) x 99,1 (D) mm
+5°C~+35°C
10 % till 75 %
Läshastighet: 3,49 ~ 4,06 m/sek.
Ungefärlig uppspelningstid (enkelsidig, enkelt lager): 135 min.
Läshastighet: 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Maximal uppspelningstid: 74 min.
Läshastighet: 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Maximal uppspelningstid: 20 min.
1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
Y: 1,0 Vp-p (75 belastning)
PR: 0,70 Vp-p (75 Ω belastning)
PB: 0,70 Vp-p (75 Ω belastning)
Impedans: 85~115Ω
133 W x 2 (3 Ω)
135 W (3 Ω)
● bilaga
Skiva
SWE
Tekniska specifikationer
20 Hz~20 KHz
70 dB
60 dB
(AUX)400 mV
2,1-kanals högtalarsystem
Subwoofer
3Ω
35 Hz~160 Hz
86 dB
135 W
270 W
Impedans
Frequency range
Trycknivå för utljud
Uppskattat invärde
Maximalt invärde
Främre
3Ω
140 Hz~20 KHz
86 dB
133 W
266 W
Mått (B x H x D)
Främre : 96 x 537 x 102 mm (stödfot: Ø 190)
Subwoofer : 217 x 363.2 x 413.7 mm
Vikt
Främre : 2,2 kg
Subwoofer : 6,7 kg
*: Nominell specifikation
- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.
57
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 57
2008-04-25 �� 8:19:49
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Region
North America
Latin America
Land
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 58
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
DENMARK
FINLAND
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min),
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
CZECH REPUBLIC
Europe
Kundtjänst 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2008-04-25 �� 8:19:49
AH68-02061E
HT-X710_SENA-SWE-0425.indd 59
2008-04-25 �� 8:19:49
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement