Samsung BT65TQBFST Owner's manual

Samsung BT65TQBFST Owner's manual
Installations- och bruksanvisning
Inbyggnadsugn
BT65TQBFST
Bruksanvisning
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd1 1
2008-10-31
12:20:58
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd2 2
2008-10-31
12:20:58
Innehåll
Använda bruksanvisningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Elektrisk säkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Säkerhet under användning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Instruktioner för kassering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Montera ugnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Säkerhetsanvisningar för montören. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation i ett lågt skåp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta till strömförsörjningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation i ett högt skåp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5
6
Delar och funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ugn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ugnskontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Specialfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Använda tillbehör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Säkerhetsbrytare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kylfläkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Innan du börjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Inställning av klocka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Inledande rengöring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Användning av ugn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ställa in avdelarläge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställning av ugnstemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stänga av ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sluttid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillagningstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fördröjd start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kökstimer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnslampa på / av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barnsäkerhetsfunktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stänga av ljudsignalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnens funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Testrätter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
19
20
20
22
24
26
26
27
27
28
36
Rengöring och skötsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Självrengöring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ångrengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengöring av ugnsluckan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av lampa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
38
41
46
Garanti & service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Vanliga frågor och felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Tekniska data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd1 1
2008-10-31
12:20:58
Använda bruksanvisningen
SE
Tack till ditt val av en SAMSUNG inbyggnadsugn.
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner avsedda
att vägleda dig vid användning och underhåll av denna apparat.
Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och behåll denna
bok för framtida referens.
Följande symboler används i texten i denna bruksanvisning.
*
)
Viktigt
OBS!
Säkerhetsanvisningar
Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar
för anslutning av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga
säkerhetsrekommendationer.
Elektrisk säkerhet
Om ugnen har skadats under transport, får den inte anslutas.
• Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig
elektriker.
• Vid fel eller skada på apparaten, skall du inte försöka använda den.
• Reparationer får endast utföras av enbehörig elektriker. En felaktigt utförd reparation
kan leda till allvarliga skador för dig och andra. Om din ugn behöver repareras, kontakta
SAMSUNG servicecenter eller din återförsäljare.
• Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en specialsladd eller en enhet som är
tillgänglig hos tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker.
• Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.
• Ugnen skall anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring.
Använd aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.
• Märkplåten är placerad till höger om luckan.
• Apparatens strömförsörjning skall kopplas från vid reparation eller rengöring.
• Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.
• Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt
fysisk eller psykisk funktion, eller för personer som saknar erfarenheter och kunskaper
gällande användning av enheten.
VARNING
Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning. Barn ska hållas på avstånd så att
de inte bränner sig.
VARNING
Utrustningen skall kopplas från strömförsörjningen vid utbyte av lampa för att undvika risk för
elektrisk stöt. Vid användning av ugnen blir de inre ytorna mycket heta.
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd2 2
2008-10-31
12:20:58
Säkerhetsanvisningar (fortsättning)
Säkerhet under användning
• Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.
• Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador. Rör inte
vid värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de svalnat.
• Förvara aldrig antändbara material i ugnen.
• Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.
• Vid tillagning, var försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga snabbt
strömmar ut.
• Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol, kan alkoholen dunsta vid höga temperaturer
och ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.
• För din säkerhet skall du inte använda apparaten med ång- eller högtrycksapparater.
• Barn skall hållas på säkert avstånd när ugnen används.
• Frysta livsmedel, som t.ex. pizza, skall tillagas på grillgallret. Om bakplåten används, kan
den deformeras p.g.a. de stora temperaturskillnaderna.
• Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den emaljerade
ytan.
• Ugnsluckan skall vara stängd under tillagning.
• Var försiktig när du öppnar luckan i slutet av ångrengöringsproceduren; vattnet i botten är
hett.
• Placera inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på
den. Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan
och därmed leda till dåliga tillagningsresultat.
• Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan vara omöjliga att få bort från ugnens emaljerade
ytor. Vid tillagning av mycket mjuka kakor skall ett djupt kärl användas.
• Placera inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.
• Apparaten är inte avsedd att användas av små barn eller sjukliga personer utan
övervakning av vuxen person som kontrollerar säker användning av apparaten.
• Håll uppsyn över barn så att de inte leker med apparaten.
• Eventuellt spill ska avlägsnas före den automatiska rengöringen och alla tillbehör måste tas
ut under processen.
• Under den pyrolytiska rengöringen blir ytorna varmare än vanligt och barn ska hållas på
avstånd.
SE
Instruktioner för kassering
Kassera förpackningsmaterialet
• Materialet som används vid förpackning av denna apparat är återvinningsbart.
• Avfallshantering av förpackningsmaterial skall göras i lämplig container på din lokala
avfallshanteringsplats.
Kassering av gamla apparater
VARNING
Innan en gammal apparat kasseras ska den göras obrukbar så att den inte kan utgöra en fara.
Gör detta genom att koppla bort apparaten från strömtillförseln och avlägsna
nätsladden.
För att skydda miljön är det viktigt att gammal utrustning kastas på rätt sätt.
• Apparaten får inte kastas som hushållsavfall.
• Information om insamlingstider och offentliga insamlingsplatser finns att få från kommunen
eller det lokala sophanteringsföretaget.
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd3 3
2008-10-31
12:20:58
Montera ugnen
*
SE
Elektrisk installation av den här enheten måste utföras av en behörig elektriker.
Ugnen måste installeras i enlighet med medföljande anvisningar.
Avlägsna den skyddande vinylen från luckan efter installationen.
Avlägsna den skyddande tejpen från interiören på ugnen efter installation.
Säkerhetsanvisningar för montören
• Installationen måste garantera skydd mot strömförande delar.
• Enheten som apparaten ska monteras i måste uppfylla stabilitetskraven i DIN 68930.
Installation i ett lågt skåp
• Observera de minimiavstånd som krävs.
• Fäst ugnen på plats med skruvar på vardera sida av ugnen.
1
2
560
595
595
572
545
21
3
4
minst 550
minst 50
minst 20
minst 560
50
460
minst 600
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd4 4
2008-10-31
12:20:59
Montera ugnen (fortsättning)
5
SE
Ansluta ugnen till strömtillförseln
(H05VV-F, H05RR-F, Min 1,5m~2,5mm²)
Strömförande
Jord
Neutral
Ansluta till strömförsörjningen
Elektriska anslutningar skall utföras via den anslutningsplatta som sitter bak på
apparaten av en elektriker som ser till att anslutning av apparaten utförts enligt gällande
monteringsinstruktioner och lokala bestämmelser.
Där apparaten inte är ansluten till strömförsörjningen med en kontakt, skall en omnipolär
anordning (med ett kontaktavstånd på minst 3 mm) monteras på anslutningens
strömförsörjningssida för att uppfylla säkerhetskraven.
När strömmen är ansluten, initieras ugnens elektronik; detta neutraliserar
belysningen under ett par sekunder. Elkabeln (H05 RR-F eller H05 VV-F, minst 1,5
m, 1,5~2,5 mm²) måste vara tillräckligt lång för att kunna anslutas till den inbyggda
ugnen om den står på golvet framför enheten.
Öppna den bakre luckan på ugnens undersida (använd en plattbladig skruvmejsel)
och skruva helt loss anslutningsskruven och kabelklämman före montering av
ledningar i lämpliga terminaler.
Jordkabeln måste vara ansluten till ( ) ugnens uttag.
Om ugnen är ansluten till strömtillförseln med en kontakt, måste denna vara åtkomlig då
ugnen är färdigmonterad.
Vi tar inget ansvar för olyckor som uppstår till följd av obefintlig eller felaktig jordning.
)
6
7
minst 5
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd5 5
2008-10-31
12:21:00
Montera ugnen (fortsättning)
SE
Installation i ett högt skåp
• Observera de minimiavstånd som krävs.
• Ugnen skall skjutas in på plats vid korrekt justeringsvinkel.
1
2
560
595
572
595
545
21
3
4
minst 550
90º
50
min.590~max.600
minst 560
5
Ansluta ugnen till strömtillförseln
(H05VV-F, H05RR-F, Min 1,5m~2,5mm²)
Strömförande
Jord
Neutral
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd6 6
2008-10-31
12:21:02
Delar och funktioner
Ugn
SE
Kontrollpanel
Luftutloppsfilter
Övre värmeelement
Ugnslampor
Nivå
Nivå
Nivå
Nivå
Avdelare
Nivå
Glaslucka
Luckhandtag
)
Falsarnas nivåer är numrerade nedifrån och upp.
Nivåerna 4 och 5 används främst för gillfunktion.
Se de tillagningsguider som medföljer i den här manualen för att avgöra lämpliga
falsnivåer för dina artiklar.
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd7 7
2008-10-31
12:21:03
Delar och funktioner (fortsättning)
SE
Ugnskontroller
2
4
5
6
7
8
9
0
3
1. Väljare för avdelare
7. Kökstimerknapp
2. Teckenfönster
8. Knapp för tillagningstid
3. Kontrollknapp för Tid / Temp
9. Knapp för sluttid
4. Ugnsknapp
10.Barnlåsknapp
5. Lampknapp
11.Temperaturknapp
6. Klockknapp
)
Vridknappen för avdelning och kontrollknappen för tid / temp är pop - up knappar.
Tryck in och vrid.
Specialfunktioner
Ugnen är utrustad med följande specialfunktioner.
• Avdelarläge: När avdelaren förs in gör apparatens avdelningsfunktion att du kan laga mat i
två separata delar, oberoende av varandra, vilket sparar energi och är praktiskt.
• Ångrengöring: Ugnens rengöringsfunktion använder ånga för att avlägsna fett och smuts,
vilket rengör ugnens insida på ett säkert sätt.
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd8 8
2008-10-31
12:21:03
Delar och funktioner (fortsättning)
Tillbehör
SE
Följande tillbehör medföljer din ugn.
1
2
Grillgaller, för behållare, kakformar,
stek- och grillpannor.
Framsida
Galler, för ugnsstekning.
Framsida
3
Bakplåt, för mjuka kakor och
småkakor.
4
Djup plåt, för stekning eller
uppsamling av köttspad eller fett.
5
Avdelare, för övre, undre och
dubbelt läge. För in den på nivå
3. En brytare på ugnens insida
avkänner avdelaren. För in
avdelaren helt.
6
Grillspett består av ett spett, 2 klor,
ett löstagbart handtag och en vagga
som passar in på den 3:e hyllan
från botten räknat. Montera spetten
i hålet på den bakre väggen inuti
ugnen när grillspettet ska användas.
Placera den djupa plåten på nivå 1
när grillspettet används.
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd9 9
2008-10-31
12:21:04
Delar och funktioner (fortsättning)
SE
7
Grill- och shaslikspett. (tillbehör)
Användning:
• Placera den djupa plåten (utan ställ) på nivå 1 för att samla upp köttsafterna eller på
ugnens botten om en stor köttbit tillagas.
• Skjut på en av gafflarna på spettet och skjut på köttstycket som ska tillagas.
• Förvälld potatis och andra grönsaker kan placeras runt kanterna i den djupa plåten så att
de ugnsteks samtidigt.
• Placera vaggan på mitthyllan med den “v”-formade delen riktad framåt.
• Handtaget kan skruvas på den trubbiga änden, det gör det enklare att skjuta på köttstycket.
• Vila spettet i vaggan med den spetsiga änden riktad bakåt och skjut försiktigt in det tills
spettets ände förs in i vridmekanismen på ugnens baksida. Spettets trubbiga ände måste
vila på den “v”-formade delen. (Det finns två tungor på spettet som ska vara närmast
ugnsluckan så att spettet inte glider framåt, tungorna håller även fast handtaget.)
• Skruva bort handtaget innan tillagningen påbörjas. Ta bort spettet från vaggan genom att
skruva fast handtaget när tillagningen är klar.
VARNING
Alla tillbehör och olämpliga tillbehör för automatisk rengöring ska avlägsnas för pyrolytisk
rengöring.
10
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd10 10
2008-10-31
12:21:05
Delar och funktioner (fortsättning)
Bakplåt
Djup plåt
Bakplåten, den djupa plåten och grillgallret skall
infogas korrekt i sidskenorna. När du tar ut tillagad
mat från ugnen, var försiktig med varma redskap
och ytor.
Exempel
Nivå 1: Djup plåt
Nivå 4: Bakplåt
SE
Avstånd
2 cm
)
När du använder den djupa plåten eller bakplåten för uppsamling av fett vid tillagning
av mat, kontrollera att plåten är korrekt placerad i sidskenorna. Om dessa tillbehör
kommer i kontakt med ugnens nedre yta, kan ytans emaljering skadas. Plåtar som
placeras på nivå 1 skall placeras med ett mellanrum på minst 2 cm från ugnens
nedre yta.
Teleskopiska falsar
)
Teleskopiska falsar och andra ugnstillbehör kan bli mycket varma! Använd grytlappar
eller grythandskar, eller annat lämpligt skydd! De teleskopiska falsarna är placerade
inuti ugnen till höger och vänster på tre olika nivåer.
• För att infoga tillbehören för du först ut de teleskopiska falsarna för en viss nivå.
• Placera galler eller plåt på falsarna och för tillbaka dem helt in i ugnen.
Stäng ugnsluckan först efter att du har fört in de teleskopis ka falsarna ordentligt i ugnen.
11
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd11 11
2008-10-31
12:21:05
Delar och funktioner (fortsättning)
SE
Använda tillbehör
Avdelare, grillgaller, bakplåt och djup plåt
Placering av avdelaren
För in avdelaren på nivå 3 i ugnen.
Placering av grillgaller
Infoga grillgallret på önskad nivå.
Placering av bakplåt eller djup plåt
Infoga bakplåten och/eller den djupa plåten på önskad nivå.
VARNING
Du måste föra in avdelaren när du ska använda
undre, övre eller dubbelt läge.
Säkerhetsbrytare
• Om ingen tillagningstid anges, kommer ugnen att
stänga av sig själv efter de tidsperioder som anges nedan.
Avstängningstider för olika temperaturinställningar
Under 105 °C
16 timmar
Mellan 105 °C och 240 °C
8 timmar
Mellan 245 °C och 300 °C
4 timmar
• Den elektriska strömkretsanordningen för denna ugn har ett termiskt avstängningssystem.
Om ugnen hettas upp till onormalt höga temperaturer, kommer systemet att stänga av
strömtillförseln till värmeelementen under en viss tid.
Kylfläkt
Vid tillagning är det normalt att varmluft frigörs via ventilationshålen på ugnens framsida.
• Kylfläkten fortsätter att fungera även då ugnen stängts av. Den stängs av när den interna
temperaturen har sjunkit till 60 °C eller efter 22 minuter.
12
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd12 12
2008-10-31
12:21:06
Innan du börjar
Inställning av klocka
SE
När ugnen ansluts till strömförsörjningen för första gången tänds kontrollpanelen en kort
stund. Efter 3 sekunder börjar en klockikon och 12:00 att blinka i teckenfönstret. Ugnen kan
inte användas förrän klockan ställts in.
1
Ugnen är obrukbar till dess att
klockan ställts in. “
” och “12:00”
blinkar i teckenfönstret när enheten
ansluts till strömförsörjningen
för första gången. Tryck på
Klockknappen. Siffrorna “
” och
“12: ” blinkar.
2
3
Tryck på Klockknappen. “
“ :00” blinkar.
4
5
Tryck på klockknappen för att slutföra inställning av klocka eller vänta i cirka 10
sekunder.
“
” försvinner och “30” slutar blinka. Aktuell tid visas i teckenfönstret. Apparaten
är nu klar att användas.
” och
Vrid ratten för tid / temp för att
ställa in den tid det är.t
Exempel
Ställ in 1:30
Vänta i cirka 10 sekunder. Klockan
slutar blinka och visar inställd timme.
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in minutantal. “
” blinkar.
13
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd13 13
2008-10-31
12:21:08
Innan du börjar (fortsättning)
SE
Inledande rengöring
Rengör ugnen noga innan du använder den för första gången.
*
Använd inte skarpa eller frätande rengöringsmaterial. Dessa kan skada ugnens
yta. För ugnar med framsida i emalj, skall rengöringsmedel som finns i handeln
användas.
Att rengöra ugnen
1. Öppna dörren. Ugnslampan slås på
2. Rengör alla ugnsbrickor, tillbehör och sidoskenor med varmt vatten eller diskmedel och
torka torrt med en mjuk, ren trasa.
3. Rengör ugnens insida på samma sätt.
4. Torka av apparatens framsida med en fuktad trasa.
Kontrollera att klockan är korrekt inställd. Avlägsna tillbehören och använd ugnen vid en
temperatur på 200 °C i 1 timma före användning. En distinktiv doft uppstår; detta är normalt,
men se till att ditt kök är korrekt ventilerat under denna anpassningsperiod.
14
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd14 14
2008-10-31
12:21:08
Användning av ugn
Ställa in avdelarläge
SE
För in avdelaren när avdelarknappen är i läget “OFF” för övre, dubbelt och undre läge. Ta
bort avdelaren i läget “OFF” i enkelt läge. Välj sedan läget du vill använda genom att vrida
avdelarknappen. Mer information finns i tabellen nedan.
1
Välj önskad del av ugnen genom att
vrida på avdelarknappen.
3
Ställ in önskad ugnsfunktion genom att vrida på kontrollknappen tid / temp.
Ugnen startar automatiskt i det valda läget med den valda funktionen när 3
sekunder gått
och inga vidare justeringar har gjorts.
Avdelarläge
Markering
2
Ugnsfunktion
Tryck på ugnsknappen.
Infoga
Avskiljare
Användning
Av
Övre läge
1. Varmluft
2. Övervärme + varmluft
3. Stor grill
Ja
Detta läge spar energi
och tid när du lagar små
mängder mat.
Dubbelt läge
Funktion för både övre och
nedre partition
Ja
Du kan laga två rätter på
två olika temperaturer
samtidigt.
Undre läge
1. Varmluft
2. Undervärme + varmluft
Ja
Detta läge spar energi
och tid när du lagar små
mängder mat.
Enkelt läge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nej
Varmluft
Övervärme + varmluft
Traditionell
Stor grill
Liten grill
Undervärme + varmluft
Ångrengöringsläge
Självrengöringsläge
Nej
1. P1
2. P2
3. P3
Nej
15
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd15 15
2008-10-31
12:21:10
Användning av ugn (fortsättning)
SE
Övre läge
Endast det övre värmeelementet används. Avdelaren bör vara monterad.
Varmluft
Övervärme + varmluft
Stor grill
Undre läge
Endast det undre värmeelementet används. Avdelaren bör vara monterad.
Varmluft
Undervärme + varmluft
16
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd16 16
2008-10-31
12:21:11
Användning av ugn (fortsättning)
Dubbelt läge
Övre och undre läge används samtidigt. Du kan ställa in vilket läge som ska aktiveras först.
När en rätt är klar och du vill ändra tillagningstiden eller temperaturen för den andra delen
kan du göra det genom att vrida avdelarknappen till det läge (övre eller undre) som du vill
fortsätta att använda. Avdelaren bör vara monterad.
SE
Dubbelt läge 1: Det övre läget aktiveras först. Det undre läget aktiveras om ugnsknappen
trycks in eller om 15 sekunder går sedan det övre läget ställdes in och inga
ytterligare justeringar har gjorts.
Varmluft
Övervärme + varmluft
Stor grill
Dubbelt läge 2: Det övre läget startar om ugnsknappen trycks in eller 15 sekunder går och
inga ytterligare justeringar har gjorts. Övre och undre läge används samtidigt.
Varmluft
Undervärme + varmluft
17
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd17 17
2008-10-31
12:21:12
Användning av ugn (fortsättning)
SE
Enkelt läge
Varmluft
Övervärme + varmluft
Traditionell
Stor grill
Liten grill
Undervärme + varmluft
18
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd18 18
2008-10-31
12:21:13
Användning av ugn (fortsättning)
Inställning av ugnstemperatur
SE
I enkelt, övre och undre läge
1
2
Tryck på temperaturknappen.
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in temperaturer i steg om
5 °C.
Enkelt läge
(stor & liten grill)
)
40 °C – 250 °C
(40 °C – 300 °C)
Övre läge
40 °C – 250 °C
Undre läge
40 °C – 250 °C
De övre och undre värmeelementen slås av och på i intervaller under tillagningen
vilket reglerar och bibehåller temperaturen.
I dubbelt läge
1
)
2
Tryck på Temperaturknappen (övre
läge).
Tryck på temperaturknappen två
gånger (nedre läge).
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in temperaturer i steg om 5
°C.
Övre läge
(stor grill)
160 °C – 250 °C
(200 °C – 250 °C)
Undre läge
160 °C – 250 °C
Temperaturen kan justeras under tillagning.
19
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd19 19
2008-10-31
12:21:13
Användning av ugn (fortsättning)
SE
Stänga av ugnen
För att stänga av ugnen, vrid
avdelarknappen till läget “Off.
Sluttid
Du kan ställa in en sluttid under tillagning.
I enkelt, övre och undre läge
1
Tryck på Knapp för sluttid.
Exempel
Aktuell tid är 12:00
3
Tryck på knappen sluttid (End
Time).
Ugnen arbetar med den valda
sluttiden om inte knappen för sluttid
(End Time) har tryckts in inom 5
sekunder.
)
2
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in önskad sluttid.
Under tillagning kan du justera den på förhand inställda sluttiden med
Kontrollknappen tid / temp för bättre resultat.
20
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd20 20
2008-10-31
12:21:15
Användning av ugn (fortsättning)
I dubbelt läge
Sluttider för övre och undre läge kan väljas med knappen för sluttid och knappen för tid/
temp.
1
Tryck på knappen för sluttid två
gånger (undre läge).
Exempel
Aktuell tid är 12:00
3
Tryck på knappen sluttid (End
Time).
Ugnen arbetar med den valda
sluttiden om inte knappen för sluttid
(End Time) har tryckts in inom 5
sekunder.
)
2
SE
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in önskad sluttid.
Under tillagning kan du justera den på förhand inställda sluttiden med
Kontrollknappen tid / temp för bättre resultat.
21
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd21 21
2008-10-31
12:21:15
Användning av ugn (fortsättning)
SE
Tillagningstid
Du kan ställa in en tillagningstid under tillagning.
I enkelt, övre och undre läge
1
Tryck på Knappen tillagningstid.
3
Tryck på knappen tillagningstid
(Cook Time).
Ugnen arbetar med den valda
sluttiden om inte knappen för
tillagningstid (Cook Time) har
tryckts in inom 5 sekunder.
)
2
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in önskad tillagningstid.
Under tillagning kan du justera den på förhand inställda tillagningstiden med
Kontrollknappen tid / temp för bättre resultat.
22
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd22 22
2008-10-31
12:21:17
Användning av ugn (fortsättning)
I dubbelt läge
Tillagningstider för övre och undre läge kan väljas med knappen för tillagningstid och
knappen för tid/temp.
1
Tryck på knappen för tillagningstid
två gånger (undre läge).
3
Tryck på knappen tillagningstid
(Cook Time).
Ugnen arbetar med den valda
sluttiden om inte knappen för
tillagningstid (Cook Time) har
tryckts in inom 5 sekunder.
)
2
SE
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in önskad tillagningstid.
Under tillagning kan du justera den på förhand inställda tillagningstiden med
Kontrollknappen tid / temp för bättre resultat.
23
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd23 23
2008-10-31
12:21:17
Användning av ugn (fortsättning)
SE
Fördröjd start
Fall 1- Tillagningstiden anges först
Om sluttiden anges efter det att tillagningstiden redan ställts in, beräknas tillagningstid och
sluttid och ugnen ställer vid behov in en fördröjd startpunkt.
1
Tryck på Knapp för sluttid.
Exempel
Aktuell tid är
3:00 och önskad
tillagningstid är 5
timmar.
3
Tryck på knappen för sluttid .
Symbolen
A“
” visas intill den fördröjda
startpunkten.
2
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in sluttid.
Exempel
Du vill tillaga i 5
timmar och vara klar
kl. 8:30.
24
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd24 24
2008-10-31
12:21:18
Användning av ugn (fortsättning)
Fall 2- Sluttiden anges först
Om tillagningstiden anges efter det att sluttiden redan ställts in, beräknas tillagningstid och
sluttid och ugnen ställer vid behov in en fördröjd startpunkt.
1
Tryck på Knappen tillagningstid.
Exempel
Aktuell tid är 3:00
och önskad sluttid är
5:00.
3
Tryck på knappen för tillagningstid
. Symbolen
A“
” visas intill den fördröjda
startpunkten.
2
SE
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in tillagningstid.
Exempel
Du vill tillaga i
1 timma och 30
minuter och vara
klar kl 5:00.
25
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd25 25
2008-10-31
12:21:19
Användning av ugn (fortsättning)
SE
Kökstimer
1
Tryck på kökstimerknappen en
gång.
“
” blinkar.
3
Tryck på kökstimerknappen för att
starta kökstimern. När den inställda
tiden har löpt ut, hörs en ljudsignal.
)
2
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in önskad tid.
Exempel
5 minuter
Tryck och håll nere kökstimerknappen i 2 sekunder för att avbryta timern.
Ugnslampa på / av
1
Tryck på lampknappen.
1:a
2:a
3:e
4:e
Övre och undre
Övre
Undre
Av
)
Lampan slås av och på i den
angivna ordningen oavsett
driftsläget.
)
Lampan slocknar automatiskt
efter 2 minuter.
26
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd26 26
2008-10-31
12:21:21
Användning av ugn (fortsättning)
Barnsäkerhetsfunktion
1
)
SE
2
Tryck på Barnspärrknappar
håll i 3 sekunder. ( ) visas i
teckenfönstret.
Tryck på Barnspärrknappar håll
i ytterligare 3 sekunder för att låsa
upp.
Inga knappar utom avdelarknappen och upplåsningsknappen fungerar när ugnen är
låst. Barnspärren är tillgänglig oavsett om ugnen används eller ej.
Stänga av ljudsignalen
1
2
För att stänga av ljudsignalen, tryck
på knapparna klocka och sluttid
samtidigt och håll i 3 sekunder.
För att slå på ljudsignalen på nytt,
tryck åter igen på knapparna klocka
och sluttid samtidigt och håll i 3
sekunder.
27
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd27 27
2008-10-31
12:21:21
Användning av ugn (fortsättning)
SE
Ugnens funktioner
Denna ugn omfattar följande funktioner
Ugnslägen
Följande tabell visar olika ugnslägen och inställningar för din ugn.
Använd tillagningstabellerna för de här lägena på följande sidor som riktlinjer vid tillagningen.
Traditionell
Mat värms med hjälp av över- och undervärme. Den här inställningen
är användbar för bakning och grillning.
Övervärme + varmluft
Vi rekommenderar det här läget vid grillning av kött. Det övre
värmeelementet används och fläktarna cirkulerar varmluft från övre
och bakre värmeelement.
Varmluft
Maten värms genom värmeelementen i bakre delen och cirkulerar via
två fläktar. Inställningen erbjuder jämn värmefördelning och passar
perfekt för frusen mat, liksom för kakor och croissanter.
Det här läget kan användas för tillagning i två nivåer.
Stor grill
Mat värms med hjälp av övervärme. Vi rekommenderar det här läget
för grillning av kött och kor, samt för varma smörgåsar.
Liten grill
Det här läget passar perfekt för grillning av små mängder mat,
exempelvis baguetter, ost eller fiskfiléer.
Placera maten i mitten av grillen, eftersom bara det mindre
värmeelementet i mitten används.
Undervärme + varmluft
Det nedre värmeelementet och bakre värmeelementet erbjuder
varmluft som cirkulerar via fläktarna. Det här läget passar perfekt för
bakning av exempelvis pajer, pizza, bröd och cheesecake.
28
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd28 28
2008-10-31
12:21:22
Användning av ugn (fortsättning)
1.
Vanlig
Föreslagen temperatur: 200 °C
Den traditionella funktionen är idealisk för bakning och stekning av mat på en nivå. Både
ugnens övre och nedre värmeelement är påslagna för att upprätthålla ugnstemperaturen.
Vi rekommenderar att du i traditionellt läge förvärmer ugnen.
Livsmedel
Hyllnivå
Tillbehör
Temperatur ( °C)
Tid (min)
Fryst lasagne
(500-1 000 g)
3
Grillgaller
180-200
40-50
Hel fisk (t.ex. makrill)
(300-1000g)
3-4 skurna på varje sida
OLJA
3
Grill +
Långpanna
240
15-20
Fiskfiléer
(500-1000g)
3-4 skurna på varje sida
OLJA
3
Bakplåt
200
13-20
Frysta kotletter
(350-1000g)
köttfärs & med skinka-, osteller svampfyllning
OLJA
3
Bakplåt
200
25-35
Frysta kotletter, morot, rödbeta
eller potatis
(350-1000g)
OLJA
3
Bakplåt
200
20-30
3/2
Grill +
Långpanna
200
40-50
Bakad potatis
(delad i mitten)
(500-1000 g)
3
Bakplåt
180-200
30-45
Frusen stek med
champinjonfyllning
(500-1000g)
OLJA
3
Bakplåt
180-200
40-50
Sockerkaka
(250-500g)
2
Grillgaller
160-180
20-30
Marmorkaka
(500-1000 g)
2
Grillgaller
170-190
40-50
Jäst kaka på plåt
med frukt & smulig ovandel
(1 000-1500 g)
2
Bakplåt
160-180
25-35
Muffins
(500-800 g)
2
Grillgaller
190-200
25-30
Fläskstek
(500-1000g)
OLJA, TILLSÄTT SALT &
PEPPAR
SE
29
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd29 29
2008-10-31
12:21:23
Användning av ugn (fortsättning)
SE
2.
Övervärme + varmluft
Föreslagen temperatur: 190 °C
Det övre värmeelementet är i drift och fläkten är i drift för att hela tiden cirkulera varmluft.
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen med övervärme och varmluft.
Livsmedel
Hyllnivå
Tillbehör
Temperatur ( °C)
Tid (min)
Fläskstek
(1000 g)
PENSLA MED OLJA & KRYDDOR
3
Grill +
Långpanna
180-200
50-65
Fläskstek i folie
(1000-1500g)
MARINERA
2
Bakplåt
180-230
80-120
Hel kyckling
(800-1300g)
PENSLA MED OLJA & KRYDDOR
2
Grill +
Långpanna
190-200
45-65
Kött eller fisk
(400-800g)
OLJA, TILLSÄTT SALT & PEPPAR
3
Grill +
Långpanna
180-200
15-35
Kycklingdelar
(500-1000g)
PENSLA MED OLJA & KRYDDOR
4
Grill +
Långpanna
200-220
25-35
Ugnsstekt fisk
(500-1000 g)
använd ugnsäker form
PENSLA MED OLJA
2
Grillgaller
180-200
30-40
Nötstek
(800-1200g)
PENSLA MED OLJA & KRYDDOR
2
Grill +
Långpanna
Tillsätt 1 kopp
vatten
200-220
45-60
Ankbröst
(300-500g)
4
Grill +
Långpanna
Tillsätt 1 kopp
vatten
180-200
25-35
30
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd30 30
2008-10-31
12:21:23
Användning av ugn (fortsättning)
3.
Varmluft
Föreslagen temperatur: 170 °C
Denna funktion tillagar mat som placerats på upp till tre hyllor och lämpar sig även för
stekning. Tillagning uppnås genom ett värmeelement på den bakre väggen och fläkten som
fördelar värmen.
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen i varmluftsläge.
Livsmedel
Hyllnivå
Tillbehör
Temperatur ( °C)
Tid (min)
Lammspäll
(350-700g)
PENSLA MED OLJA & KRYDDOR
3
Grill +
Långpanna
190-200
40-50
Ugnsbakade bananer
(3-5 stk), skär en skåra på
ovansidan, lägg i 10-15 g
choklad, 5-10 g hackade nötter,
en aning sockervatten, linda om
aluminiumfolie.
3
Grillgaller
220-240
15-25
Ugnsbakade äpplen
5-8 stk á 150-200 g
Ta bort kärnhusen och lägg i russin
och sylt. Använd ugnsäker form.
3
Grillgaller
200-220
15-25
Kotletter från köttfärs
(300-600g)
OLJA
3
Bakplåt
190-200
18-25
Köttfärsrulle med fyllning, rysk stil’
(500-1000 g)
PENSLA MED OLJA
3
Bakplåt
180-200
50-65
Frusna kroketter
(500-1000 g)
2
Bakplåt
180-200
25-35
Frusna pommes frites
(300-700g)
2
Bakplåt
180-200
20-30
Fryst pizza
(300-1000 g)
2
Grillgaller
200-220
15-25
Äppelkaka
(500-1000 g)
2
Grillgaller
170-190
35-45
Färsk croissant
(200-400g)
(färdig deg)
3
Bakplåt
180-200
15-25
SE
31
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd31 31
2008-10-31
12:21:23
Användning av ugn (fortsättning)
SE
4.
Stor grill
Föreslagen temperatur: 240 °C
Den stora grillfunktionen grillar stora mängder platta livsmedel, som stekar, schnitzlar och fisk.
Den lämpar sig även för rostning. Både det övre värmeelementet och grillen är på i detta läge.
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen när du använder den stora grillen.
Livsmedel
Hyllnivå
Tillbehör
Temperatur ( °C)
Tid (min)
Korvar (tunna)
5-10 st
4
Grill +
Långpanna
220
5-8
vändbara
5-8
Korvar (tunna)
8-12 st
4
Grill +
Långpanna
220
4-6
vändbara
4-6
Toast
5-10 st
5
Grillgaller
240
1-2
vändbara
1-2
Varma smörgåsar
4-6 st
4
Rostgaller +
bakplåt
200
4-8
Frusna pannkakor
med fyllning, rysk stil’
(200- 500 g)
3
Bakplåt
200
20-30
Biffstek
(400-800 g)
4
Grill +
Långpanna
240
8-10
vändbara
5-7
32
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd32 32
2008-10-31
12:21:23
Användning av ugn (fortsättning)
5.
Liten grill
Föreslagen temperatur: 240 °C
Denna inställning är för grillning av mindre mängder platta livsmedel, som stekar, schnitzlar,
fisk och varma smörgåsar, placerade på mitten av plåten. Endast det övre elementet används.
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen när du använder den lilla grillen.
Placera maten i mitten och tillbehören runt om.
Livsmedel
Hyllnivå
Tillbehör
Temperatur ( °C)
Tid (min)
Frusen ugnscamembert
(2 – 4 var och en på 75 g)
PLACERA I KALL UGN
(före förvärmning)
3
Grillgaller
200
10-12
Frysta baguetter
(Tomat-Mozzarella eller
skinka och ost)
3
Rostgaller +
bakplåt
200
15-20
Frusna fiskpinnar
(300-700g)
PLACERA I KALL UGN
(före förvärmning)
OLJA
3
Rostgaller +
bakplåt
200
15-25
Frusna fiskburgare
(300- 600g)
PLACERA I KALL UGN,
OLJA
3
Bakplåt
180-200
20-35
Fryst pizza
(300-500g)
PLACERA I KALL UGN
(före förvärmning)
3
Rostgaller +
bakplåt
180-200
23-30
SE
33
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd33 33
2008-10-31
12:21:24
Användning av ugn (fortsättning)
SE
6.
Undervärme + varmluft
Föreslagen temperatur: 190 °C
Undervärme + varmluft är för recept med mjuk garnering och knaprig botten, som t.ex. pizza,
quiche lorraine, fruktpannkakor i tysk stil och cheesecake.
Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen med undervärme och varmluft.
Livsmedel
Hyllnivå
Tillbehör
Temperatur ( °C)
Tid (min)
Äppelkaka, fryst (350-700 g)
3
Grillgaller
180-200
15-20
Små pajer med fyllning, frysta
(300-600 g)
PENSLA MED ÄGGULA, PLACERA
I KALL UGN
(före förvärmning),
3
Bakplåt
180-200
20-25
Köttbullar i sås
(250-500g)
använd ugnsäker form
3
Grillgaller
180-200
25-35
Småkakor
(500-1000g)
PENSLA MED ÄGGULA
3
Bakplåt
180
15-23
Cannelloni i sås
(250-500g)
använd ugnsäker form
3
Grillgaller
180
22-30
Degknyten med fyllning
(600-1000g)
PENSLA MED ÄGGULA
3
Bakplåt
180-200
20-30
Hembakad pizza
(500-1000 g)
2
Bakplåt
200-220
15-25
Hembakat bröd
(700-900g)
2
Grillgaller
170-180
45-55
34
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd34 34
2008-10-31
12:21:24
Användning av ugn (fortsättning)
7.
Dubbelt läge
Genom att använda dubbelt läge kan du tillaga två olika maträtter i ugnen. Vid tillagning i övre
och nedre delen kan du använda olika temperaturer, tillagningstider och tillagningslägen. Du
kan exempelvis laga stekar och gratänger samtidigt. Genom att använda avdelaren kan du
tillaga gratängen i den nedre delen och stek i den övre.
Montera alltid avskiljaren i fals 3 innan du börjar tillagningen.
SE
Förslag 1: T
illagning i olika temperaturer
Del
Livsmedel
Hyllnivå
Tillagningsläge
Temperatur
( °C)
Tillbehör
Tid
(min)
ÖVRE
Fryst pizza
(300-400g)
4
Varmluft
200-220
Grillgaller
15-25
NEDRE
Marmorkaka
(500-700g)
1
Varmluft
160-180
Bakplåt
50-60
Observera: Sätt in maten i kall ugn
Förslag 2: Tillagning i olika tillagningslägen
Del
Livsmedel
Hyllnivå
Tillagningsläge
Temperatur
( °C)
Tillbehör
Tid
(min)
ÖVRE
Kycklingdelar
(400-600g)
4
Övervärme +
varmluft
200-220
Grill +
Långpanna
25-35
NEDRE
Potatisgratäng
(500-1000 g)
1
Varmluft
160-180
Grillgaller
30-40
Observera: Sätt in maten i kall ugn
35
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd35 35
2008-10-31
12:21:24
Användning av ugn (fortsättning)
SE
Testrätter
Enligt standard EN 60350
1. Bakning
Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn.
Typ av
livsmedel
Små kakor
Fettfri
sockerkaka
Äppelpaj
Maträtt & anteckningar
Bakplåt
Djup plåt + bakplåt
Bakform på grillgaller
(Mörk beläggning, ø
26 cm)
Grillgaller + bakplåt + 2
formar med löstagbar
botten
(Mörk beläggning, ø
20 cm)
Grillgaller + 2 formar
med löstagbar botten
(Mörk beläggning, ø
20 cm)
Hyllnivå
Tillagningsläge
Temp. (
°C)
Tillagningstid
i min
3
Traditionell
160-180
15-25
1+4
Varmluft
150-170
20-30
2
Traditionell
160-180
20-30
1+3
Varmluft
170-190
80-100
1
Diagonalt
placerad
Traditionell
170-190
70-80
2. Grillning
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen.
Använd denna funktion med den maximala temperaturinställningen 300 °C.
Typ av
livsmedel
Maträtt & anteckningar
Hyllnivå
Tillagningsläge
Temp. (
°C)
Tillagningstid
i min
Varma
smörgåsar på
vitt bröd
Grillgaller
5
Stor grill
300
1:a 1-2
2:a 1-1 1/2
Hamburgare
Grill + Långpanna
(för uppsamling av
dropp)
4
Stor grill
300
1:a 7-10
2:a 6-9
36
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd36 36
2008-10-31
12:21:24
Rengöring och skötsel
Självrengöring
SE
Det här läget rengör ugnen automatiskt.
Det här läget bränner bort fettrester i ugnen så att den sedan torkas ur när den svalnar.
Under den pyrolytiska rengöringen låses ugnsluckan automatiskt.
Lucklås (
)
Upplåsning
När ugnstemperaturen stiger upp till 300 °C , låses luckan
automatiskt för din säkerhet.
När temperaturen faller under 260 °C, låses luckan upp
automatiskt.
VARNING
• Under den här processen blir ugnen mycket het.
• Barn måste hållas på säkert avstånd.
Varning
Innan du utför någon självrengörande funktion ska alla tillbehör (inklusive sidoskenan och
sidogallret) ska tas ut ur ugnen.
Avlägsna stora bitar smuts för hand i förväg.
Matrester, fett och juicer är antändbara och det kan annars börja brinna under
självrengöringsprocessen.
1
2
Vrid avdelarknappen till
självrengörande läge.
Vrid ratten för tid/temp (Time/Temp)
till nivå 1,2 eller 3 beroende på grad
av smuts i ugnen. Ugnen startar
automatiskt i det valda läget med
den valda funktionen när 5 sekunder
gått och inga vidare justeringar har
gjorts.
Nivå
3
Varaktighet
P1(låg)
omkring 120 minuter
P2 (medium)
omkring 150 minuter
P3 (hög)
omkring 180 minuter
Efter att ugnen har svalnat torkar du
av ugnsluckan längsmed kanterna
med en fuktig trasa.
37
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd37 37
2008-10-31
12:21:25
Rengöring och skötsel (fortsättning)
SE
Ångrengöring
1
2
3
Avlägsna alla tillbehör från ugnen.
Häll ca. 400 ml (3 / 4 pint) vatten i botten på den tomma ugnen. Använd bara vanligt
vatten, inte destillerat.
Stäng ugnsluckan.
Obs
Ångrengöringssystemet kan bara slås på när ugnen svalnat till
rumstemperatur. Låt ugnen svalna helt om det inte fungerar.
4
Vrid avdelarknappen till
självrengörande läge.
5
Efter en stund stängs värmaren av
men lampan är tänd.
7
Avsluta proceduren och rengöringen
genom att vrida avdelarknappen till
“Off”.
6
Teckenfönstret blinkar och en
ljudsignal hörs när proceduren är
klar.
38
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd38 38
2008-10-31
12:21:26
Rengöring och skötsel (fortsättning)
SE
När ångrengöringen inaktiverats
Tips
• Var försiktig när du öppnar luckan i slutet av ångrengöringsproceduren; vattnet i botten är
hett.
• Låt aldrig vatten ligga kvar i ugnen en längre tid, t.ex. över natten.
• Öppna ugnsluckan och avlägsna kvarvarande vatten med en svamp.
• Använd en svamp indränkt i rengöringsmedel, en mjuk borste eller nylonskurduk och torka
insidan. Envisa fläckar kan avlägsnas med en skurduk av nylon.
• Kalkavlagringar kan avlägsnas med en trasa indränkt i vinäger.
• Torka rent med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa (glöm inte bort att torka under
ugnsluckans tätning).
• Upprepa proceduren när ugnen har svalnat om den är mycket smutsig.
• Vi rekommenderar att du gnuggar envisa fläckar med rengöringsmedel innan ugnens
rengöringsfunktion aktiveras om ugnen är mycket nedsmutsad av fett, t.ex. efter
ugnstekning eller grillning.
• Låt ugnsluckan stå öppen i 15 ° vinkel så att de inre emaljytorna kan torka helt när
rengöringen är klar.
39
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd39 39
2008-10-31
12:21:27
Rengöring och skötsel (fortsättning)
SE
Snabbtorkning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Låt ugnsluckan stå på glänt i ca. 30 graders vinkel.
Vrid avdelarknappen till enkelt läge.
Tryck på ugnsknappen.
Vrid knappen för tid/temp till varmluftsläge.
Ställ in klockan på ca. 5 minuter och temperaturen på 50 °C.
Stäng av ugnen i slutet av tidsperioden.
VARNING
Använd inte anordningar för högtrycks- eller ångtvätt när ugnen rengörs.
Ugnens utsida
• Rengör både ugnens insida och utsida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller
varmt tvålvatten.
• Torka med hushållspapper eller en torr handduk.
• Använd inte kökssvampar, frätande rengöringsmedel eller frätande rengöringsmedel.
Ugnsytor i rostfritt stål
• Använd inte stålull, kökssvampar eller frätande rengöringsmedel. Dessa kan skada ytan.
Ugnsfronter i aluminium
• Torka försiktigt av plattan med en mjuk trasa eller en trasa i mikrofibrer och ett milt
fönsterputsmedel.
VARNING
Kontrollera att ugnen är sval före rengöring.
Ugnens insida
• Rengör inte dörrtätningen för hand.
• Använd inte grova stålbollar eller kökssvampar.
• För att undvika skada på emaljerade ugnsytor, använd de ugnsrengöringsmedel som finns
i handeln.
• För att avlägsna envis smuts, använd en särskilt ugnsrengöringsmedel.
Tillbehör
Rengör alla ugnslergods och tillbehör efter varje användningstillfälle med en kökshandduk.
För enkel rengöring, lägg i varmt tvåligt vatten i cirka 30 minuter.
40
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd40 40
2008-10-31
12:21:27
Rengöring och skötsel (fortsättning)
Rengöring av ugnsluckan
SE
Ugnsluckan bör inte avlägsnas vid normal användning, men om den måste tas bort för t.ex.
rengöring, skall dessa instruktioner följas. Ugnsluckan är tung.
Ta bort ugnsluckan
1. Öppna klämmorna vid de båda gångjärnen.
2. Fatta tag i luckans sidor med båda händerna i
luckans mitt.
3. Rotera luckan cirka 70 ° till dess att gångjärnen
helt kan avlägsnas från sina fästen.
2
70
41
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd41 41
2008-10-31
12:21:27
Rengöring och skötsel (fortsättning)
SE
Sätt tillbaka luckan
1. Placera luckans gångjärn, med klämmorna
fortfarande öppna, vid dess fästen.
70º
2. Rotera luckan mot den vågräta linjen och fäst klämmorna på plats.
Gångjärnet infogas normalt.
Gångjärn
Gångjärnsfäste
42
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd42 42
2008-10-31
12:21:28
Rengöring och skötsel (fortsättning)
Ugnsluckans glas
Ugnsluckan är försedd med tre glasrutor som är placerade mot varandra. Den inre & mellersta
skivan kan avlägsnas för rengöring.
SE
VARNING
• När luckan har avlägsnats från ugnen, skall klämmorna öppnas.
• Använd inte frätande rengöringsmedel eller metallskrapor för rengöring av ugnsluckan;
dessa kan repa ytan och splittra glaset.
• När luckan monterats, kan avlägsnande av vissa delar (luckans glas eller annan del) från
luckan leda till personskada.
Varning
Glaset kan gå sönder om du tillämpar överdriven styrka, i synnerhet i kanterna av det främre
glaset.
Nedmontering av luckan
1. Avlägsna de två skruvarna på vänster och höger sida om luckan.
2. Plocka bort luckans konsol.
Luckkonsol
3. Avlägsna det inre glaset, #1, från luckan.
Glas #1
4. Avlägsna det inre glaset, #2, från luckan.
Glas #2
43
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd43 43
2008-10-31
12:21:29
Rengöring och skötsel (fortsättning)
SE
5. Avlägsna det inre glaset, #3, från luckan.
Luckkonsol
Glas #3
Fjäderkonsol
(Höger och vänster)
Glas #1
Glas #2
Glas #3
Glas #4
)
Rengör glasrutorna med varmt vatten eller diskmedel och torka torrt med en mjuk,
torr trasa.
Montering av luckan
1. Rengör glaset och de inre delarna med varmt, tvåligt vatten.
)
Använd inte frätande rengöringsmedel eller tvålull. Använd en svamp med flytande
rengöringsmedel eller varmt, tvåligt vatten.
2. Montera glas #3 i rätt position.
3. Montera de två fjäderfästena på ovansidan av glas #2 och montera #2 på plats.
4. Fäst glas #1, luckkonsolen och stöden vid
luckan.
)
Glas #1
Vid montering av innerglas 1, skriv ut
enligt riktningen nedan.
5. Fäst de två skruvarna på båda sidor av
luckan.
Glas #1
Utskrift
44
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd44 44
2008-10-31
12:21:30
Rengöring och skötsel (fortsättning)
sidoskenor
SE
Vid rengöring av ugnens insida kan båda sidoskenorna avlägsnas.
DEMONTERA SIDSKENORNA
1. Vrid endast skruven på baksidan 2-3 varv
moturs.
2. Avlägsna skruven på framsidan genom
att vrida den moturs efter att du har låst
sidofalsen.
3. Dra och plocka bort sidskenan.
4. Avlägsna skruven på baksidan genom
att vrida moturs.
MONTERA SIDSKENORNA
1. Sätt i skruven på baksidan
och vrid den medurs 2-3
gånger.
2. För in och tryck U-formen
på sidoskenan bakåt till
skruvkroppen.
3. Sätt skruven på framsidan och dra åt båda
skruvarna.
45
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd45 45
2008-10-31
12:21:32
Rengöring och skötsel (fortsättning)
SE
Byte av lampa
Innan byte av glödlampa,
skall följande åtgärder vidtagas:
• Stäng av ugnen;
• Koppla bort ugnen från strömtillförseln; och
• Skydda ugnens glödlampa och glashölje genom att lägga en trasa på botten av
ugnen.
*
)
Du kan köpa en lampa på ett SAMSUNG servicecenter.
Utbyte av den bakre ugnslampan och rengöring av glashöljet
1. Avlägsna höljet genom att vrida det moturs.
2. Avlägsna metallringarna och rengör glashöljet.
3. Vid behov kan halogenlampan bytas ut mot en 25 watt, 230 V, 300 °C
värmetålig ugnshalogenlampa.
Tips!
• Använd alltid en trasa när du hanterar en halogenlampa så att
inte hudoljor fastnar på lampans yta.
4. Montera metallringarna mot glashöljet.
5. Sätt tillbaka glashöljet på plats.
Utbyte av ugnens sidolampa och rengöring av glashöljet
1. Ta bort glashöljet genom att hålla i den undre änden med en hand,
för in ett platt, vasst föremål som en matkniv mellan glaset och
tryck upp höljet.
2. Vid behov kan halogenlampan bytas ut mot en 25 ~ 40 watts, 230
V, 300 °C värmetålig ugnshalogenlampa.
Tips!
• Använd alltid en trasa när du hanterar en halogenlampa så att
inte hudoljor fastnar på lampans yta.
3. Sätt tillbaka glashöljet.
46
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd46 46
2008-10-31
12:21:33
Garanti & service
Vanliga frågor och felsökning
SE
Vad gör jag om ugnen inte värms upp?
Kontrollera om någon av följande åtgärder löser problemet:
• Ugnen kanske inte är påslagen. Slå på ugnen.
• Klockan kanske inte är inställd. Ställ in klockan (se avsnittet “Inställning av klocka”).
• Kontrollera om nödvändiga inställningar har utförts.
• En hushållssäkring kan ha gått, eller en kretsbrytare gått sönder. Byt ut säkringarna för
att återställa kretsen. Om detta inträffar upprepade gånger skall en auktoriserad elektriker
tillkallas.
Vad skall jag göra om ugnen inte värms upp, trots att ugnsfunktion och temperatur har
ställts in?
Det kan vara fel på de interna elektriska anslutningarna. Ring ett lokalt servicecenter.
Vad skall jag göra om en felkod visas och ugnen inte värms upp?
Det är fel på den interna elektriska strömkretsen. Ring ett lokalt servicecenter.
Vad gör jag om skärmen för tidsinställning blinkar?
Ett strömavbrott har inträffat. Ställ in klockan (se avsnittet “Inställning av klocka”).
Vad gör jag om ugnslampan inte tänds?
Ugnslampan är trasig. Byt ut ugnsglödlampan (se avsnittet “Byte av lampa”).
Vad gör jag om ugnsfläkten körs utan att den ställts in?
Efter användning körs ugnsfläktarna till dess att ugnen kylts ner. Ring ditt lokala servicecenter
om fläkten fortsätter att köras då ugnen kylts ner.
47
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd47 47
2008-10-31
12:21:33
Garanti & service (fortsättning)
SE
Fel- och säkerhetskoder
Fel- och
säkerhetskoder
Allmänna funktioner
Lösning
E-2*1)
FEL PÅ TEMPERATURSENSOR
Ring ditt lokala SAMSUNG
service
-center.
S-01
SÄKERHETSBRYTARE
Ugnen har varit i drift vid inställd
temperatur under en längre tid.
Stäng av ugnen och avlägsna
maten. Låt ugnen svalna innan
den används på nytt.
-SEE-0*1)
Fel på ugnen kan orsaka bristfällig
drift och säkerhetsproblem. Avbryt
användning av ugnen omedelbart.
Ring ditt lokala Samsung
servicecenter.
AVDELARE SAKNAS
Avdelaren används på fel sätt.
Se ‘Ställa in avdelarläge’ (sidan
14).
Avdelaren ska vara monterad för
övre, undre och dubbelt läge.
För enkelt läge ska den inte vara
monterad.
-dE-
1) * se alla nummer eller tecken.
48
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd48 48
2008-10-31
12:21:33
Tekniska data
Strömförsörjning
230 V ~ 50Hz
Volym (användbar kapacitet)
65 L
Uteffekt
MAX 3650 W
SE
Vikt
Netto
Frakt
Ca. 43 kg
Ca. 55,5 kg
Mått (B x H x D)
Utsida
Ugnsutrymme
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
49
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd49 49
2008-10-31
12:21:34
Kodnr.: DG68-00161W-01
BT65TQBFST_XEE-00161W-01_SV.indd50 50
2008-10-31
12:21:34
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement