Samsung BT621FSBST, BQ621DUM Owner's manual

Samsung BT621FSBST, BQ621DUM Owner's manual

Inbyggnadsugn

bruksanvisning

BT621-serien

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 1

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har valt att köpa en produkt från

Samsung. Registrera din produkt på adressen

www.samsung.com/global/register

2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:15:58

använda den här bruksanvisningen

Tack till ditt val av en SAMSUNG inbyggnadsugn.

Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner avsedda att vägleda dig vid användning och underhåll av denna apparat.

Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och behåll denna bok för framtida referens.

Följande symboler används i texten i denna bruksanvisning.

VARNING eller

FÖRSIKTIGHET

Viktigt OBS!

säkerhetsanvisningar

Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar för anslutning av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga säkerhetsreko mmendationer.

ELEKTRISK SÄKERHET

Om ugnen har skadats under transport, får den inte anslutas.

• Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig elektriker.

• Vid fel eller skada på apparaten, skall du inte försöka använda den.

• Reparationer får endast utföras av en behörig elektriker. En felaktigt utförd reparation kan leda till allvarliga skador för dig och andra. Om din ugn behöver repareras, kontakta SAMSUNG servicecenter eller din återförsäljare.

• Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en specialsladd eller en enhet som är tillgänglig hos tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker.

• Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.

• Ugnen skall anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring. Använd aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.

• Märkplåten är placerad till höger om luckan.

• Apparatens strömförsörjning skall kopplas från vid reparation eller rengöring.

• Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.

VARNING:Utrustningen skall kopplas från strömförsörjningen vid utbyte av lampa för att undvika risk för elektrisk stöt. Vid användning av ugnen blir de inre ytorna mycket heta.

2_använda den här bruksanvisningen

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 2 2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:15:59

SÄKERHET UNDER ANVÄNDNING

• Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.

• Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador. Rör inte vid värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de svalnat.

• Förvara aldrig antändbara material i ugnen

• Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.

• Vid tillagning, var försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga snabbt strömmar ut.

• Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol, kan alkoholen dunsta vid höga temperaturer och

ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.

• För din säkerhet skall du inte använda apparaten med ång- eller högtrycksapparater.

• Barn skall hållas på säkert avstånd när ugnen används.

• Frysta livsmedel, som t.ex. pizza, skall tillagas på grillgallret. Om bakplåten används, kan den deformeras p.g.a. de stora temperaturskillnaderna.

• Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den emaljerade ytan.

• Ugnsluckan skall vara stängd under tillagning.

• Var försiktig när du öppnar luckan i slutet av ångrengöringsproceduren; vattnet i botten är hett.

• Placera inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på den.

Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan och därmed leda till dåliga tillagningsresultat.

• Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan vara omöjliga att få bort från ugnens emaljerade ytor. Vid tillagning av mycket mjuka kakor skall ett djupt kärl användas.

• Placera inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.

• Apparaten är inte avsedd att användas av små barn eller sjukliga personer utan övervakning av vuxen person som kontrollerar säker användning av apparaten.

• Håll uppsyn över barn så att de inte leker med apparaten.

• Små mängder mat kräver kortare tillagnings- eller uppvärmningstid. Om normala tider används blir de för varma eller bränns.

INSTRUKTIONER FÖR KASSERING

Kassera förpackningsmaterialet

• Materialet som används vid förpackning av denna apparat är återvinningsbart.

• Avfallshantering av förpackningsmaterial skall göras i lämplig container på din lokala avfallshanteringsplats.

Kassering av gamla apparater

Innan en gammal apparat kasseras ska den göras obrukbar så att den inte kan utgöra en fara.

Gör detta genom att koppla bort apparaten från strömtillförseln och avlägsna nätsladden.

För att skydda miljön är det viktigt att gammal utrustning kastas på rätt sätt.

• Apparaten får inte kastas som hushållsavfall.

• Information om insamlingstider och offentliga insamlingsplatser finns att få från kommunen eller det lokala sophanteringsföretaget.

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 3 säkerhetsanvisningar_3

2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:15:59

ugnskontroller

Funktionsratt

Funktion

Tid

Tillagningstid

Temperatur

Alarm Belysning

Väljarratt

Främre design

Den främre panalen finns att få med olika material och färger inklusive rostfritt stål, i vitt eller svart och i glas. För att höja kvaliteten kan utseendet förändras.

tillbehör

Din nya ugn från Samsung levereras med flera olika tillbehör som kan vara till hjälp vid förberedelse av olika måltider. Det omfattar bland annat avskiljaren för det unika läget för dubbel matlagning, falsar, galler och ett grillspett.

OBS: Se till att du monterar tillbehören korrekt på skenorna. Det måste var minst 2 cm mellan plåtarna neders i ugnen, annars kan den emaljerade ytan skadas.

Avskiljare

Avskiljaren behöver användas om du vill använda ugnens läge för dubbel tillagning. Den avdelar övre och nedre facket och måste användas för fals

3.

Litet galler

Det stora gallret ska användas för grillning. Det kan användas i kombination med droppplåten för att förhindra att vätskor droppar ned på ugnens botten.

Stort galler

Det stora gallret ska användas för grillning. Du kan även använda det för att ställa grytor på.

Dropplåt

Den (djupa) dropplåten är lämplig för grillning. Det kan användas i kombination med det lilla gallret för att förhindra att vätskor droppar ned på ugnens botten.

4_ugnskontroller

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 4 2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:00

Bakplåt

Bakplåten kan användas för att förbereda kakor, tårtor och småkakor.

Grillspett (tillbehör)

Grillspettet kan användas för att grilla exempelvis kyckling i folie. Grillspettet kan bara användas i enkelt läge på fals 3, eftersom dess delning måste monteras på en adapter på bakre falsen. Plocka bort det svarta handtaget vid tillagningen.

Grill- och shaslikspett (tillbehör)

Användning:

• Placera den djupa plåten (utan ställ) på nivå 1 för att samla upp köttsafterna eller på ugnens botten om en stor köttbit tillagas.

• Skjut på en av gafflarna på spettet och skjut på köttstycket som ska tillagas.

• Förvälld potatis och andra grönsaker kan placeras runt kanterna i den djupa plåten så att de ugnsteks samtidigt.

• Placera vaggan på mitthyllan med den “v”-formade delen riktad framåt.

• Handtaget kan skruvas på den trubbiga änden, det gör det enklare att skjuta på köttstycket.

• Vila spettet på vaggan mot den spetsigapunkten mot baksidan och för försiktigt toppen på spettet mot vridmekanismen i ugnens baksida.

Spettets trubbiga ände måste vila på den “v”-formade delen. (Det finns två tungor på spettet som ska vara närmast ugnsluckan så att spettet inte glider framåt, tungorna håller även fast handtaget.)

• Skruva bort handtaget innan tillagningen påbörjas. Ta bort spettet från vaggan genom att skruva fast handtaget när tillagningen är klar.

Teleskopisk guide (tillbehör)

• För att infoga tillbehören för du först ut de teleskopiska falsarna för en viss nivå.

• Placera plåten eller pannan på falsarna och för dem längst bak i ugnen.

Stäng först luckan efter att du har fört in de teleskopiska guiderna helt i ugnen

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 5 tillbehör_5

2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:02

testrätter

Enligt standard EN 60350

Bakning

Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn.

Typ av livsmedel

Små kakor

Typ av livsmedel

Varma smörgåsar på vitt bröd

Hamburgare

Maträtt & anteckningar

Bakplåt

Dropplåt + bakplåt

Maträtt & anteckningar

Stort galler

Litet galler + dropplåt

(för att samla upp dropp)

Hyllnivå

3

1 + 4

Fettfri sockerkaka

Äppelpaj

Bakform på stort galler

(Mörk beläggning, ø

26 cm)

Grillgaller+ bakplåt

+ 2 kakformar med löstagbar botten (mörk beläggning, ø 20 cm)

Stort galler +2 kakformar med löstagbar botten (mörk beläggning, ø 20 cm)

2

1 + 3

1

Placerad diagonalt

Traditionell

Varmluft

Traditionell

160-180

170-190

170-190

20-30

80-100

70-80

Grillning

Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen inställd på 300 °C.

Hyllnivå

5

4/3

Tillagning

Läge

Temp.

(°C)

Traditionell 160-180

Varmluft 150-170

Tillagning

Läge

Stor grill

Stor grill

Temp.

(°C)

Max.

Max.

Tillagningstid i min

15-25

20-30

Tillagningstid i min

1

:a

: 1-2

2 :a : 1-1½

1

:a

: 7-10

2

:a

: 6-9

funktioner

Den här ugnen erbjuder sex olika funktioner. Beroende på i vilket användningsläge du kör ugnen, dubbelt eller enkelt, kan du välja mellan dessa funkioner:

Traditionell

Värme kommer genom de övre och nedre värmesystemen. Den här funktionen ska användas för normal bakning och grillning av nästan alla typer av maträtter.

Föreslagen temperatur: 200 °C

Varmluft

Den hetta som genereras genom varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen ska användas för frusna maträtter och vid bakning.

Föreslagen temperatur: 170 °C

6_testrätter

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 6 2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:02

Övervärme + varmluft

Den hetta som genereras genom varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen ska användas för att grilla exempelvis kött.

Föreslagen temperatur: 190 °C

Undervärme + varmluft

Den hetta som genereras genom varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen ska användas för pizza, bröd och vid bakning av kakor.

Föreslagen temperatur: 190 °C

Liten grill

Värme alstras från det stora gillområdet. Den här funktionen ska användas för mindre rätter som kräver mindre värme, exempelvis fisk och fyllda baguetter.

Föreslagen temperatur: 240 °C

Stor grill

Värme alstras från det stora gillområdet. Den här funktionen ska användas för maträtter som lasagne och vid grillning.

Föreslagen temperatur: 240 °C

enkelt läge

I enkelt läge fungerar ugnen som en traditionell ugn. Använd det här läget för större maträtter eller omd u behöver speciella tillbehör som exempelvis grillspett. I enkelt läge kan du använda alla ugnsfunktioner.

Välj enkelt läge | 01

Avlägsna avdelaren från ugnen för att använda enkelt läge.

Med enkelt läge kan du välja från alla ugnsfuktioner.

ENKELT LÄGE

Alla funktioner är tillgängliga med enkelt läge.

Det enkla läget medger traditionell användning av ugnen.

Ställ in funktionen | 02

Avlägsna avdelaren från ugnen för att använda enkelt läge.

Vrid

Väljarratten, verkställer du den specifika inställningen.

03 | Ställ in temperaturen

Tryck på temperaturknappen så blinkar temperaturknappen.

enkelt läge _7

2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:04 BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 7

dubbel tillagning

Den här ugnen erbjuder ett unikt, dubbelt tillagningssystem. Den gör det möjligt för gid att förbereda två olika måltider samtidigt med två olika temperaturer i övre och nedre facket.

Du kan även välja att tillaga mat i övre eller neder facket, för att spara både tid och energi.

Välj dubbelt läge | 01

Sätt i avdelare i fals 3 för att använda dubbelt tillagningsläge.

Beroende på valt dubbelt tillagningsläge kan du välja bland de här funktionerna:

ÖVRE LÄGE

DUBBEL

TILLAGNING

NEDRE LÄGE

Varmluft | övervärme + varmluft | stor och liten grill

Det övre läget spar energi och tid när du lagar små mängder mat.

Övre och nedre funktion i båda facken

Dubbel tillagning gör det möjligt för dig att tillaga två måltider med olika funktion och temperaturinställning.

Varmluft | undervärme + varmluft

Det nedre läget spar energi och tid när du lagar små mängder mat.

OBS: Använd steg 02/03 för övre läget och steg 04/05 för endast nedre läget.

Ställ in funktionen | 02

Tryck på knappen Funktion så blinkar den övre funktionssymbolen.

03 | Ställ in temperaturen

Tryck på knappen

Temperatur så blinkar den

övre funktionssymbolen.

Ställ in funktionen | 04

Tryck på knappen Funktion så blinkar den nedre funktionssymbolen.

Vrid

Väljarratten och verkställ den specifika inställningen.

05 | Ställ in temperaturen

Tryck på knappen

Temperatur så blinkar den nedre temperatursymbolen.

8_dubbel tillagning

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 8 2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:06

inställningar

Det dubbla tillagningsläget gör det möjligt att använda olika inställningar för övre och nedre facket, såsom olika frånslagnignstider, tillagningstider, temperaturer och alarminställningar.

För att verkställa eller modifiera inställningar i valfritt fack, tryck på respektive knapp:

En gång: Övre fack

Två gånger: Nedre fack

STÄLL IN TILLAGNINGSTID

Ställ in tillagningstid | 01

Tryck på

Tillagningsknappen, så blinkar symbolen för tillagningstid.

Vrid Väljarratten och ställ den specifika tiden.

02 | Bekräfta tillagningstid

Tryck på knappen

Tillagningstid igen eller vänta i 4~5 sekunder.

ÄNDRA INSTÄLLDA TIDER

Välj den tid som ska ändras | 01

Tryck på knappen för

Tillagningstid, så blinkar symbolen för tillagningstid.

Vrid Väljarratten och ställ den nya matlagningstiden.

02 | Bekräfta ändrad tid

Tryck på knappen för

Tillagningstid igen så ställs den nya tiden in.

inställningar_9

2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:06 BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 9

ÄNDRA TEMPERATUR

Ställ in temperaturen | 01

Tryck på

Temperaturknappen så blinkar temperatursymbolen.

TIDSINSTÄLLNING

Vrid Väljarratten och ställ den nya temperaturen.

02 | Bekräfta temperatur

Vänta 4~5 sekunder så ställs den nya temperaturen in.

Ställ in timmar| 01

Tryck på knappen för

Tid så blinkar timsymbolen.

Ställ in minuter| 02

Tryck på knappen för Tid så blinkar minutsymbolen.

Vrid Väljarratten och ställ tiden.

03 | Bekräfta tid

Tryck på knappen för Tid igen för att ställa in aktuell tid.

STÄLL ALARM

Ställ in alarm | 01

Tryck på knappen för Alarm så blinkar alarmsymbolen.

Vrid Väljarratten och ställ timertiden.

02 | Bekräfta alarm

Tryck på knappen

Alarm igen eller vänta i 3 sekunder så ställs alarmet.

10_inställningar

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 10 2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:07

AVAKTIVERA ALARM

Tryck och håll ned knappen Alarm i två sekunder, alarmsymbolen slocknar och tiden visas.

TIDSDISPLAY

Under tillagningsprocessen trycker du på knappen för Tid för att se klocktiden.

TONSIGNAL

För att aktivera eller avaktivera tonsignalen trycker du och håller ned knappen Time och sedan på

Tillagningstid i 3 sekunder.

BELYSNING

Tryck på knappen för Belysning 1x för belysning och 2x för att slå av den.

Den nedre lampan är tillbehör.

Tryck på knappen

Belysning 1x för hela, 2x för övre, 3x för nedre belysning och 4x för att slå av den.

TANGENTLÅS

Tryck och håll ned knappen Tillagnignstid och Temperatur i två sekunder.

Symbolen för tangentlås visar aktiviteten för tangentlås.

SLÅ AV

För att slå av ugnen ställer du in funktionsratten till ‘0’.

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 11 inställningar_11

2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:08

automatisk tillagning

I det automatiska tillagningsläget kan du välja 15 autoprogram för tillagning, grillning och bakning.

Välj autotillagningsläge | 01

Avlägsna avdelaren från ugnen för att använda autotillagningsläget.

Ställ in recept | 02

Välj önskat recept genom att vrida på Väljarratten.

03 | Ställ in vikt

Välj önskad vikt genom att vrida Väljarratten..

AUTOMATISKA TILLAGNINGSPROGRAM FÖR ENKEL UGN

I följande tabell presenteras 15 automatiska program för kokning, stekning och bakning.

De kan användas i enkel ugn. Ta alltid bort avdelaren.

Den innehåller kvantiteter, viktangivelser och olika rekommendationer.

Tillagningslägen och -tider har förprogrammerats för att göra det enkelt för dig.

Se dessa riktlinjer vid tillagning. Sätt alltid in mat i kall ugn.

Nej Livsmedel

1

Fryst pizza

2 Frusna pommes frites

3 Lasagne

Vikt/kg Tillbehör Hyllnivå

0,3-0,6

0,7-1,0

Stort galler 2

0,3-0,5

(tunn)

0,6-0,8

(tjock)

Bakplåt 2

0,3-0,5

0,8-1,0

4 Hembakad pizza 1,0-1,2

1,3-1,5

Stort galler 3

Bakplåt 2

Rekommendation

Ställ den frysta pizzan i mitten av det stora gallret.

Fördela pommes friten jämnt på bakplåten. Den första inställningen rekommenderas för tunna pommes frites, den andra inställningen rekommenderas för tjocka pommes frites.

Förbered färsk lasagne eller använd en förberedd produkt och placera i en väl tilltagen mikrosäker form. Placera maten i mitten av ugnen.

Placera pizzan på plåten. Viktintervallen inkluderar fyllningen, t.ex. sås, grönsaker, skinka och ost. Inställning

1 (1,0-1,2 kg) är för tunna pizzor och inställning 2 (1,3-1,5 kg) är för pizza med mycket fyllning.

12_automatisk tillagning

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 12 2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:08

Nej Livsmedel

5 Biffstek

6 Nötstek

7 Fläskstek

8 Lammkotletter

9 Kycklingdelar

10 Hel kyckling

11 Ugnsstekt fisk

12 Grönsaker

Vikt/kg Tillbehör Hyllnivå

0,3-0,6

0,6-0,8

Dropplåt med litet galler

4

0,6-0,8

0,9-1,1

0,6-0,8

0,9-1,1

0,3-0,4

0,5-0,6

0,5-0,7

1,0-1,2

1,0-1,1

1,2-1,3

0,5-0,7

0,8-1,0

0,4-0,5

0,8-1,0

13 Marmorkaka 0,5-0,6

0,7-0,8

0,9-1,0

14 Fruktslarnsgrund 0,3-0,4

(stor)

0,2-0,3

(tartletter)

15 Muffins 0,5-0,6

0,7-0,8

Dropplåt med litet galler

Dropplåt med litet galler

Dropplåt med litet galler

Dropplåt med litet galler

Dropplåt med litet galler

Dropplåt med litet galler

Dropplåt

2

2

4

4

2

4

4

Stort galler 2

Stort galler 2

Stort galler 2

Rekommendation

Placera de marinerade biffstekarna intill varandra på det lilla gallret. Vänd på dem då du hör ett pipande ljud. Den första inställningen är för tunna stekar och den andra inställningen för tjocka stekar.

Placera den marinerade nötsteken på det lilla gallret.

Vänd på dem då du hör ett pipande ljud.

Placera den marinerade fläsksteken på det lilla gallret.

Vänd på dem då du hör ett pipande ljud.

Marinerade lammkotletter. Placera lammkotletterna på det lilla gallret. Vänd på dem då du hör ett pipande ljud.

Den första inställningen är för tunna stekar och den andra inställningen för tjocka stekar.

Pensla kycklingdelarna med olja och kryddor.

Placera de marinerade kycklingdelarna intill varandra på det lilla gallret.

Pensla kycklingen med olja och kryddor.

Placera kycklingen på det lilla gallret.

Vänd på dem då du hör ett pipande ljud.

Placera de hela fiskarna på det lilla gallret.

Den första inställningen gäller för 2 fiskar och den andra för 4. Programmet är lämpligt för hela fiskar, såsom forell och gös.

Placera grönsaker, exempelvis paprika, skivad aubergine, svam och körsbärstomater i en djup form. Pensla med olivolja, örtkryddor och andra kryddor.

Placera smeten i en smord sockerkaksform.

Placera degen i en smord form. Första inställningen är för en fruktbotten, andra inställningen för 6 små tartletter.

Placera smeten i en svart bakplåt i metall för 12 muffins. Första inställningen gäller för små muffins, andra för stora.

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 13 automatisk tillagning_13

2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:08

installation & underhåll

INSTALLATION

Säkerhetsanvisningar för installation

Den här ugnen får endast installeras av en behörig elektriker. Montören ansvarar för att ansluta enheten till strömkällan och att följa de säkerhetsregler som gäller.

• Säkerställ att ugnen inte kommer i kontakt med rörliga delar vid montering.

• Köksskåpet där ugnen monteras måste uppfylla säkerhetskraven så som anges i DIN 68930.

Tekniska specifikationer

566

560

Ingångsström/-frekvens

Volym (användbar kapacitet)

Utgångseffekt

Nettovikt

Vikt med förpackning

Kåpa (B x H x D)

Ugnsinteriör (B x H x D)

230 V ~ 50 Hz

65 ℓ max. 3 650 W omkring 38 kg omkring 43 kg

595 x 595 x 566 mm

440 x 365 x 405 mm

595

572

595

21

Strömanslutning

Om apparaten inte är ansluten till strömkällan med en kontakt måste en jordad kontakt användas för att uppfylla säkerhetsreglerna. Strömkabeln H05 RR-F eller H05 VV-F, minst 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) måste vara tillräckligt lång för att anslutas till ugnen, även om ugnen står på golvet framför det inbyggda skåpet. Öppna ugnens bakre lucka med en skruvmejsel och lossa skruvarna för kabelklämman innan du ansluter strömmen till relevanta anslutningar. Ugnen är jordad via ( )-terminalen. Om ugnen ansluts till eluttaget med en kontakt måste kontakten förbli åtkomlig efter att ugnen installerats. Samsung tar inte ansvar för olyckor som har sitt ursprung i att det jordade uttaget är bristfälligt.

Installtion i skåpet

Det här är en inbyggnadsugn, som måste installeras i ett övre eller nedre skåp.

• Observera de minimala avstånden.

• Fixera ugnen på båda sidor med skruvar

Efter installationen avlägsnar du den skyddande vinylfilmen från luckan till enheten och den skyddande filmen från ugnens invändiga ytor.

minst 550 minst 590 max 600 minst 560 minst 50

Övre skåp minst 550 minst minst 560 minst 50

Nedre skåp

14_installation & underhåll

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 14 2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:11

INITIAL INSTÄLLNING

Inledande rengöring

Innan ugnen ska användas för första gången ska den rengöras noggrant. Använda inga rengöringsmedel med slipeffekt, trasor eller substanser, eftersom de kan skada ugnens ytor.

Använd varmt vatten, rengöringsmedel och en mjuk trasa för att rengöra bakplåten, dropplåten, galler och andra tillbehör, liksom det inbyggda facket och falsarna som finns på ugnens sidor. Den främre delen ska rengöras med en mjuk, ren och fuktig trasa.

Kontrollera om ugnsklockan är korrekt inställd och avlägsna alla tillbehör från ugnen. Kör ugnen i enkelt läge med varmluft i en timme i 200 °C. Den här processen bränner bort alla återstående produktionssubstanser i ugnen. Det luktar fränt, men är helt normalt, så se till att köket är väl ventilerat under rengöringen.

FELSÖKNING

PROBLEM

Vad gör jag om ugnen inte värms upp?

Vad ska jag göra om ugnen inte värms upp även efter att funktionen och temperaturen har ställts in?

Vad skall jag göra om en felkod visas och ugnen inte värms upp?

Vad gör jag om skärmen för tidsinställning blinkar?

Vad gör jag om ugnslampan inte tänds?

Vad gör jag om ugnsfläkten körs utan att den ställts in?

LÖSNING

• Ugnen kanske inte är påslagen. Slå på ugnen.

• Klockan kanske inte är inställd. Ställ klockan.

• Kontrollera om nödvändiga inställningar har utförts.

• En säkring kan ha gått eller så har jordfelsbrytaren slått igen.

Byt säkringar eller återställ jordfelsbrytaren. Om detta inträffar upprepade gånger skall en auktoriserad elektriker tillkallas.

• Det kan vara fel på de interna elektriska anslutningarna.

Ring ett lokalt servicecenter.

• Det är fel på den interna elektriska strömkretsen. Ring ett lokalt servicecenter.

• Ett strömavbrott har inträffat. Ställ klockan.

• Ugnslampan är trasig. Ring ett lokalt servicecenter.

• Efter användning körs ugnsfläktarna till dess att ugnen kylts ner. Ring ditt lokala servicecenter om fläkten fortsätter att köras då ugnen kylts ner.

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 15 installation & underhåll_15

2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:11

**

1)

INFORMATIONSKODER

KOD

**

1)

**

1)

**

1)

PROBLEM

Säkerhetssystemet har slagits av. Ugnen har varit i drift vid inställd temperatur under en längre tid.

Knappen trycks in i mer än 10 sekunder.

Avdelare saknas. Avdelaren används på fel sätt.

Ett fel på ugnen kan orsaka bristfällig drift och säkerhetsproblem. Avbryt användning av ugnen omedelbart.

LÖSNING

Stäng av ugnen och avlägsna maten. Låt ugnen svalna innan den används på nytt.

Kontakta ditt lokala kundcenter för SAMSUNG.

Sätt avdelare för övre, dubbelt och nedre läge. Avlägsna avdelaren för enkelt läge.

Kontakta ditt lokala kundcenter för SAMSUNG.

1) ** står för alla nummer.

16_installation & underhåll

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 16 2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:12

rengöring och skötsel

ÅNGRENGÖRING (TILLVAL)

Om ugnen är smutsig och måste rengöras kan du använda den inbyggda ångrengöringen.

Ångrengöring blir tillgängligt efter att ugnen har svalnat.

1. Avlägsna alla tillbehör från ugnen.

2. Häll ca. 400 ml (3/4 pint) vatten i botten på den tomma ugnen.

3. Stäng ugnsluckan.

4. Ställ in funktionsratten på

ångrengöring. När skärmen börjar blinka och det hörs en signal är användningen klar.

5. Ställ in funktionsratten på Av (Off) för att avsluta

ångrengöringen.

6. Rengör ugnens interiör med en mjuk och ren trasa.

Att observera vad gäller ångrengöring

• Var försiktig när du öppnar luckan i slutet av ångrengöringsproceduren; vattnet i botten är hett.

• Öppna ugnsluckan och avlägsna kvarvarande vatten med en svamp.

• Låt aldrig vatten ligga kvar i ugnen en längre tid, t.ex. över natten.

• Rengör ugnens insida med en svamp och rengöringsmedel eller en mjuk borste. Envisa fläckar kan avlägsnas med en skurduk av nylon.

• Kalkavlagringar kan avlägsnas med en trasa indränkt i vinäger.

• Använd en mjuk trasa och rent vatten för att rengöra interiören. Glöm inte att torka av under ugnsluckans tätning.

• Upprepa proceduren när ugnen har svalnat om den är mycket smutsig.

• Vi rekommenderar att du gnuggar envisa fläckar med rengöringsmedel innan ugnens rengöringsfunktion aktiveras om ugnen är mycket nedsmutsad av fett, t.ex. efter ugnstekning eller grillning.

• Låt ugnsluckan stå öppen i 15° vinkel så att de inre emaljytorna kan torka helt när rengöringen är klar.

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 17 rengöring och skötsel_17

2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:13

SNABBTORKNING

1. Lämna ugnsluckan öppen i en vinkel på omkring 30 °.

2. Ställ in funktionsratten på enkelt läge.

3. Tryck på funktionsknappen.

4. Välj varmluft med väljarknappen.

5. Ställ in tillagningstid på omkring 5 minuter och temperatur på 50 °C.

6. Stäng av ugnen i slutet av tidsperioden.

KATALYTISKT EMALJERAD YTA (TILLVAL)

Det avtagbara höljet är täckt med en mörkgrå katalytisk emalj som kan täckas med olja och fett via ugnens varmluftsfunktion. Dessa avlagringar bränns bort i ungstemperaturer på 200 °C eller högre, t.ex. vid bakning eller stekning. Högre temperaturer ger snabbare resultat.

1. Avlägsna alla tillbehör från ugnen.

2. Rengör alla ytor på ugnens insida så som beskrivs i avsnittet för manuell rengöring.

3. Ställ in ugnen på över- och undervärme.

4. Ställ in värmen på 250 °C.

5. Värm ugnen i cirka 1 timme. Tidsperioden beror på graden av nedsmutsning. Kvarbliven smuts kommer gradvis att försvinna då ugnen används vid höga temperaturer.

MANUELL RENGÖRING

OBS: SE TILL ATT UGNEN OCH TILLBEHÖREN ÄR SVALA FÖRE RENGÖRING

Ugnens insida

• Rengör både ugnens insida och utsida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.

• Rengör inte dörrtätningen för hand.

• Använd inte grova stålbollar eller kökssvampar.

• För att undvika skada på emaljerade ugnsytor, använd de ugnsrengöringsmedel som finns i handeln.

• För att avlägsna envis smuts, använd en särskilt ugnsrengöringsmedel.

Använd inte frätande rengöringsmedel, hårda borstar, kökssvampar eller trasor, stålull, knivar eller andra frätande material.

Ugnens utsida

• Rengör både ugnens insida och utsida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.

• Torka med hushållspapper eller en torr handduk.

• Använd inte kökssvampar, frätande rengöringsmedel eller frätande rengöringsmedel.

Ugnsytor i rostfritt stål

• Använd inte stålull, kökssvampar eller frätande rengöringsmedel. Dessa kan skada ytan.

Ugnsfronter i aluminium

• Torka försiktigt av plattan med en mjuk trasa eller en trasa i mikrofibrer och ett milt fönsterputsmedel.

Tillbehör

Tvätta tillbehören efter varje användnin och torka med en kökshandduk. Vid behov kan du lägga dem i varmt tvålvatten i omkring 30 minuter för enklare rengöring.

18_rengöring och skötsel

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 18 2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:13

BORTTAGNING AV LUCKA

Ugnsluckan bör inte avlägsnas vid normal användning, men om den måste tas bort för t.ex. rengöring, skall dessa instruktioner följas.

OBS: Ugnsluckan är tung.

2

70

1

1. Öppna luckan och vrid upp clipsen på de båda gångjärnen helt.

2. Stäng igen luckan till en vinkel på omkring 70°.

Greppa i båda handtagen av ugnsluckan i mitten och dra tills gångjärnen kan tas ut.

MONTERING: Upprepa steg 1 och 2 i motsatt ordning.

AVLÄGSNANDE AV RUTAN

Ugnsluckan är försedd med tre glasrutor som är placerade mot varandra. Dessa rutor kan avlägsnas för rengöring.

1. Avlägsna de två skruvarna på vänster och höger sida om luckan.

2. Demontera kåpan och avlägsna ruta 1 från luckan.

3. Lyft ruta 2 och avlägsna de båda glashållarna i gummi från övre delen av rutan och plocka bort glasruta 3. Rengör rutorna i varmt vatten eller rengöringsmedel och polera dem torra med en mjuk och ren trasa.

MONTERING: Upprepa steg 1, 2 och 3 i motsatt ordning.

Luckans glas varierar från 2EA till 4EA beroende på modell.

Vid montering av innerglasruta 1, placera den i pilens riktning nedan.

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 19 rengöring och skötsel_19

2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:30

sidoskenor (tillval)

Vid rengöring av ugnens insida kan båda sidoskenorna avlägsnas.

DEMONTERA SIDSKENORNA

1. Vrid endast skruven på baksidan 2-3 varv moturs.

2. Avlägsna skruven på framsidan genom att vrida den moturs efter att du har låst sidofalsen.

3. Dra och plocka bort sidskenan.

MONTERA SIDSKENORNA

4. Avlägsna skruven på baksidan genom att vrida moturs.

1. Sätt i skruven på baksidan och vrid den medurs 2-3 gånger.

2. För in och tryck U-formen på sidoskenan bakåt till skruvkroppen.

3. Sätt skruven på framsidan och dra åt båda skruvarna.

20_sidoskenor

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 20 2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:33

BYTE AV LAMPA

Risk för elektrisk stöt! Innan byte av glödlampa, skall följande åtgärder vidtagas:

• Slå av ugnen.

• Koppla från ugnen från strömkällan.

• Skydda ugnens glödlampa och glashölje genom att lägga en trasa på botten av ugnen.

• Lampor kan köpas från ett servicecenter för SAMSUNG.

Bakre ugnslampa

1. Avlägsna lampan genom att vrida moturs och plocka bort metallringen, rutans ring och rengör glaset. Vid behov kan glödlampas bytas ut mot en 25 watts, 230 V, 300 °C värmetålig ugnsglödlampa.

2. Rengör glashöljet, metallringen och rutans ring vid behov.

3. Montera metallringen på glashöljet.

4. Placera glashöljet där du har plockat bort det i steg 1 och vrid medurs för att hålla på plats.

Sidolampa (tillval)

1. Ta bort glashöljet genom att hålla i den undre änden med en hand, för in ett platt, vasst föremål som en matkniv mellan glaset och tryck upp höljet.

2. Tryck ut det.

3. Vid behov kan halogenlampan bytas ut mot en 25-40 watts, 230

V, 300 °C värmetålig ugnshalogenlampa.

Tips! Använd alltid en trasa vid hantering av halogenlampor för att förhindra att svett från händerna lägger sig på ytan.

4. Sätt tillbaka glashöljet.

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 21 sidoskenor_21

2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:36

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER

LAND

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

U.K

EIRE

AUSTRIA

Switzerland

RING

0032 (0)2 201 24 18

844 000 844

70 70 19 70

030-6227 515

3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)

08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)

01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

0035 (0)2 261 03 710

0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

022-607-93-33

80820-SAMSUNG(726-7864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

902 10 11 30

0771-400 200

0845 SAMSUNG (7267864)

0818 717 100

0800-SAMSUNG(726-7864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

ELLER BESÖK OSS ONLINE PÅ

ADRESSEN www.samsung.com/be www.samsung.com/cz www.samsung.com/dk www.samsung.com/fi www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/be www.samsung.com/nl www.samsung.com/no www.samsung.com/pl www.samsung.com/pt www.samsung.com/sk www.samsung.com

www.samsung.com/se www.samsung.com

www.samsung.com/ie www.samsung.com/at www.samsung.com/ch

Kodnr.: DG68-00142P

BT621-Series_XEE-00142P_SE.indd 22 2008-02-29 ¿ÀÈÄ 4:16:37

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project