Samsung BT62FQBPST Owner's manual

Samsung BT62FQBPST Owner's manual

Installations- och bruksanvisning

Inbyggnadsugn

BT62FQBFST

Bruksanvisning

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 1 2008-02-11 ソタネト 4:55:35

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 2 2008-02-11 ソタネト 4:55:35

Innehåll

Använda bruksanvisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Elektrisk säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Säkerhet under användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Instruktioner för kassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Montera ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Säkerhetsanvisningar för montören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Installation i ett lågt skåp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Ansluta till strömförsörjningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Installation i ett högt skåp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Delar och funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Ugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Ugnskontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Specialfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Använda tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Säkerhetsbrytare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Kylfläkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Innan du börjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Inställning av klocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Inledande rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Användning av ugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Ställa in avdelarläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Inställning av ugnstemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Stänga av ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Sluttid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Tillagningstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Fördröjd start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Kökstimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Ugnslampa på / av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Barnsäkerhetsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Stänga av ljudsignalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Ugnens funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Testrätter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Självrengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Ångrengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Rengöring av ugnsluckan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Byte av lampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Garanti & service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Vanliga frågor och felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

1

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 1 2008-02-11 ソタネト 4:55:35

SE

Använda bruksanvisningen

Tack till ditt val av en SAMSUNG inbyggnadsugn.

Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner avsedda att vägleda dig vid användning och underhåll av denna apparat.

Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och behåll denna bok för framtida referens.

Följande symboler används i texten i denna bruksanvisning.

Viktigt

OBS!

Säkerhetsanvisningar

Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar för anslutning av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga säkerhetsr ekommendationer.

Elektrisk säkerhet

Om ugnen har skadats under transport, får den inte anslutas.

Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig

elektriker.

Vid fel eller skada på apparaten, skall du inte försöka använda den.

• Reparationer får endast utföras av enbehörig elektriker. En felaktigt utförd reparation kan leda till allvarliga skador för dig och andra. Om din ugn behöver repareras, kontakta

SAMSUNG servicecenter eller din återförsäljare.

Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en specialsladd eller en enhet som är tillgänglig hos tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker.

Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.

Ugnen skall anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring.

Använd aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.

Märkplåten är placerad till höger om luckan.

Apparatens strömförsörjning skall kopplas från vid reparation eller rengöring.

Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.

VARNING

Utrustningen skall kopplas från strömförsörjningen vid utbyte av lampa för att undvika risk för elektrisk stöt. Vid användning av ugnen blir de inre ytorna mycket heta.

2

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 2 2008-02-11 ソタネト 4:55:36

Säkerhetsanvisningar (fortsättning)

Säkerhet under användning

Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.

Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador. Rör inte vid värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de svalnat.

Förvara aldrig antändbara material i ugnen.

Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.

Vid tillagning, var försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga snabbt strömmar ut.

Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol, kan alkoholen dunsta vid höga temperaturer och ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.

För din säkerhet skall du inte använda apparaten med ång- eller högtrycksapparater.

Barn skall hållas på säkert avstånd när ugnen används.

Frysta livsmedel, som t.ex. pizza, skall tillagas på grillgallret. Om bakplåten används, kan den deformeras p.g.a. de stora temperaturskillnaderna.

Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den emaljerade ytan.

Ugnsluckan skall vara stängd under tillagning.

Var försiktig när du öppnar luckan i slutet av ångrengöringsproceduren; vattnet i botten är hett.

Placera inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på den. Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan och därmed leda till dåliga tillagningsresultat.

Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan vara omöjliga att få bort från ugnens emaljerade ytor. Vid tillagning av mycket mjuka kakor skall ett djupt kärl användas.

Placera inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.

Apparaten är inte avsedd att användas av små barn eller sjukliga personer utan

övervakning av vuxen person som kontrollerar säker användning av apparaten.

Håll uppsyn över barn så att de inte leker med apparaten.

Eventuellt spill ska avlägsnas före den automatiska rengöringen och alla tillbehör måste tas ut under processen.

Under den pyrolytiska rengöringen blir ytorna varmare än vanligt och barn ska hållas på avstånd.

Instruktioner för kassering

Kassera förpackningsmaterialet

Materialet som används vid förpackning av denna apparat är återvinningsbart.

Avfallshantering av förpackningsmaterial skall göras i lämplig container på din lokala avfallshanteringsplats.

Kassering av gamla apparater

VARNING

Innan en gammal apparat kasseras ska den göras obrukbar så att den inte kan utgöra en fara.

Gör detta genom att koppla bort apparaten från strömtillförseln och avlägsna nätsladden.

För att skydda miljön är det viktigt att gammal utrustning kastas på rätt sätt.

Apparaten får inte kastas som hushållsavfall.

Information om insamlingstider och offentliga insamlingsplatser finns att få från kommunen eller det lokala sophanteringsföretaget.

SE

3

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 3 2008-02-11 ソタネト 4:55:36

SE

Montera ugnen



Elektrisk installation av den här enheten måste utföras av en behörig elektriker.

Ugnen måste installeras i enlighet med medföljande anvisningar.

Avlägsna den skyddande vinylen från luckan efter installationen.

Avlägsna den skyddande tejpen från interiören på ugnen efter installation.

Säkerhetsanvisningar för montören

Installationen måste garantera skydd mot strömförande delar.

Enheten som apparaten ska monteras i måste uppfylla stabilitetskraven i DIN 68930.

Installation i ett lågt skåp

Observera de minimiavstånd som krävs.

Fäst ugnen på plats med skruvar på vardera sida av ugnen.

1 2

560

595

595

572

3

minst 550 minst 560 minst 600

545

21

4

minst 20 minst 50

50

460

4

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 4 2008-02-11 ソタネト 4:55:37

Montera ugnen (fortsättning)

5

Ansluta ugnen till strömtillförseln

(H05VV-F, H05RR-F, minst 1,5 m, 1,5~2,5 mm²)

Strömförande

Neutral

Jord

Ansluta till strömförsörjningen

Elektriska anslutningar skall utföras via den anslutningsplatta som sitter bak på apparaten av en elektriker som ser till att anslutning av apparaten utförts enligt gällande monteringsinstruktioner och lokala bestämmelser.

Där apparaten inte är ansluten till strömförsörjningen med en kontakt, skall en omnipolär anordning (med ett kontaktavstånd på minst 3 mm) monteras på anslutningens strömförsörjningssida för att uppfylla säkerhetskraven.

 När strömmen är ansluten, initieras ugnens elektronik; detta neutraliserar belysningen under ett par sekunder. Elkabeln (H05 RR-F eller H05 VV-F, minst 1,5 m, 1,5~2,5 mm²) måste vara tillräckligt lång för att kunna anslutas till den inbyggda ugnen om den står på golvet framför enheten.

Öppna den bakre luckan på ugnens undersida (använd en plattbladig skruvmejsel) och skruva helt loss anslutningsskruven och kabelklämman före montering av ledningar i lämpliga terminaler.

Jordkabeln måste vara ansluten till ( ) ugnens uttag.

Om ugnen är ansluten till strömtillförseln med en kontakt, måste denna vara åtkomlig då ugnen är färdigmonterad.

Vi tar inget ansvar för olyckor som uppstår till följd av obefintlig eller felaktig jordning.

6 7

SE

minst 5

5

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 5 2008-02-11 ソタネト 4:55:38

SE

Montera ugnen (fortsättning)

Installation i ett högt skåp

Observera de minimiavstånd som krävs.

Ugnen skall skjutas in på plats vid korrekt justeringsvinkel.

1 2

595

595

560

572

545

21

3 4

50 minst 550 min. 590~max. 600 minst 560

5

Ansluta ugnen till strömtillförseln

(H05VV-F, H05RR-F, minst 1,5 m, 1,5~2,5 mm²)

Strömförande

Neutral

90º

Jord

6

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 6 2008-02-11 ソタネト 4:55:40

Delar och funktioner

Ugn

Kontrollpanel

Övre värmeelement

Nivå

5

Nivå

Nivå

4

3

Nivå 2

Nivå 1

Luftutloppsfilter

Ugnslampor

Avdelare

Glaslucka

Luckhandtag

 Falsarnas nivåer är numrerade nedifrån och upp.

Nivåerna 4 och 5 används främst för gillfunktion.

Se de tillagningsguider som medföljer i den här manualen för att avgöra lämpliga falsnivåer för dina artiklar.

SE

7

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 7 2008-02-11 ソタネト 4:55:40

SE

Delar och funktioner (fortsättning)

Ugnskontroller

2

1

4

5

6

7

8

9

10

11

3

1. Väljare för avdelare

2. Teckenfönster

3. Kontrollknapp för Tid / Temp

4. Ugnsknapp

5. Lampknapp

6. Barnlåsknapp

7. Klockknapp

8. Kökstimerknapp

9. Knapp för tillagningstid

10. Knapp för sluttid

11. Temperaturknapp



Vridknappen för avdelning och kontrollknappen för tid / temp är pop - up knappar. Tryck in och vrid.

Specialfunktioner

Ugnen är utrustad med följande specialfunktioner.

Avdelarläge: När avdelaren förs in gör apparatens avdelningsfunktion att du kan laga mat i två separata delar, oberoende av varandra, vilket sparar energi och är praktiskt.

Ångrengöring: Ugnens rengöringsfunktion använder ånga för att avlägsna fett och smuts, vilket rengör ugnens insida på ett säkert sätt.

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 8

8

2008-02-11 ソタネト 4:55:59

Delar och funktioner (fortsättning)

Tillbehör

Följande tillbehör medföljer din ugn.

1

Grillgaller, för behållare, kakformar, stek- och grillpannor.

2

Galler, för ugnsstekning.

Framsida

3

Bakplåt, för mjuka kakor och småkakor.

Framsida

4

Djup plåt, för stekning eller uppsamling av köttspad eller fett.

5

Avdelare, för övre, undre och dubbelt läge. För in den på nivå

3. En brytare på ugnens insida avkänner avdelaren. För in avdelaren helt.

6

Grillspett består av ett spett, 2 klor, ett löstagbart handtag och en vagga som passar in på den 3:e hyllan från botten räknat. Montera spetten i hålet på den bakre väggen inuti ugnen när grillspettet ska användas.

Placera den djupa plåten på nivå 1 när grillspettet används.

SE

9

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 9 2008-02-11 ソタネト 4:56:00

SE

Delar och funktioner (fortsättning)

7

Grill- och shaslikspett. (BT62FQBFST / BT62FQFST)

Användning:

Placera den djupa plåten (utan ställ) på nivå 1 för att samla upp köttsafterna eller på ugnens botten om en stor köttbit tillagas.

Skjut på en av gafflarna på spettet och skjut på köttstycket som ska tillagas.

Förvälld potatis och andra grönsaker kan placeras runt kanterna i den djupa plåten så att de ugnsteks samtidigt.

Placera vaggan på mitthyllan med den “v”-formade delen riktad framåt.

Handtaget kan skruvas på den trubbiga änden, det gör det enklare att skjuta på köttstycket.

Vila spettet i vaggan med den spetsiga änden riktad bakåt och skjut försiktigt in det tills spettets ände förs in i vridmekanismen på ugnens baksida. Spettets trubbiga ände måste vila på den “v”-formade delen. (Det finns två tungor på spettet som ska vara närmast ugnsluckan så att spettet inte glider framåt, tungorna håller även fast handtaget.)

Skruva bort handtaget innan tillagningen påbörjas. Ta bort spettet från vaggan genom att skruva fast handtaget när tillagningen är klar.

VARNING

Alla tillbehör och olämpliga tillbehör för automatisk rengöring ska avlägsnas för pyrolytisk rengöring.

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 10

10

2008-02-11 ソタネト 4:56:00

Delar och funktioner (fortsättning)

5

4

3

2

1

Bakplåt

Djup plåt avstånd

Bakplåten, den djupa plåten och grillgallret skall infogas korrekt i sidskenorna. När du tar ut tillagad mat från ugnen, var försiktig med varma redskap och ytor.

Exempel Nivå 1: Nivå 4:

Djup plåt Bakplåt

SE

 När du använder den djupa plåten eller bakplåten för uppsamling av fett vid tillagning av mat, kontrollera att plåten är korrekt placerad i sidskenorna. Om dessa tillbehör kommer i kontakt med ugnens nedre yta, kan ytans emaljering skadas. Plåtar som placeras på nivå 1 skall placeras med ett mellanrum på minst 2 cm från ugnens nedre yta.

Använda tillbehör

Avdelare, grillgaller, bakplåt och djup plåt

Placering av avdelaren

För in avdelaren på nivå 3 i ugnen.

Placering av grillgaller

Infoga grillgallret på önskad nivå.

Placering av bakplåt eller djup plåt

Infoga bakplåten och/eller den djupa plåten på önskad nivå.

VARNING

Du måste föra in avdelaren när du ska använda undre,

övre eller dubbelt läge.

Säkerhetsbrytare

Om ingen tillagningstid anges, kommer ugnen att stänga av sig själv efter de tidsperioder som anges nedan.

Avstängningstider för olika temperaturinställningar

Under 105 °C

Mellan 105 °C och 240 °C

16 timmar

8 timmar

Mellan 245 °C och 300 °C 4 timmar

Den elektriska strömkretsanordningen för denna ugn har ett termiskt avstängningssystem.

Om ugnen hettas upp till onormalt höga temperaturer, kommer systemet att stänga av strömtillförseln till värmeelementen under en viss tid.

Kylfläkt

Vid tillagning är det normalt att varmluft frigörs via ventilationshålen på ugnens framsida.

Kylfläkten fortsätter att fungera även då ugnen stängts av. Den stängs av när den interna temperaturen har sjunkit till 60 °C eller efter 22 minuter.

11

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 11 2008-02-11 ソタネト 4:56:19

SE

Innan du börjar

Inställning av klocka

När ugnen ansluts till strömförsörjningen för första gången tänds kontrollpanelen en kort stund. Efter 3 sekunder börjar en klockikon och 12:00 att blinka i teckenfönstret. Ugnen kan inte användas förrän klockan ställts in.

1

Ugnen är obrukbar till dess att klockan ställts in. “ ” och “12:00” blinkar i teckenfönstret när enheten ansluts till strömförsörjningen för första gången. Tryck på

Klockknappen. Siffrorna “ ” och

“12: ” blinkar.

2

Vrid kontrollknappen tid / temp för att ställa in timantal.

Exempel För att ställa in 1:30

Vänta i cirka 10 sekunder. Klockan slutar blinka och visar inställd timme.

3

Tryck på Klockknappen.

“ ” och “ :00” blinkar.

4

Vrid kontrollknappen tid / temp för att ställa in minutantal. “ ” blinkar.

5

Tryck på Klockknappen för att slutföra inställningen av klockan eller vänta i omkring 10 sekunder.

“ ” döljs och “30” slutar blinka. Aktuell tid visas i teckenfönstret. Apparaten är nu klar att användas.

12

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 12 2008-02-11 ソタネト 4:56:21

Innan du börjar (fortsättning)

Inledande rengöring

Rengör ugnen noga innan du använder den för första gången.

 Använd inte skarpa eller frätande rengöringsmaterial. Dessa kan skada ugnens yta. För ugnar med framsida i emalj, skall rengöringsmedel som finns i handeln användas.

Att rengöra ugnen

1. Öppna dörren. Ugnslampan slås på

2. Rengör alla ugnsbrickor, tillbehör och sidoskenor med varmt vatten eller diskmedel och torka torrt med en mjuk, ren trasa.

3. Rengör ugnens insida på samma sätt.

4. Torka av apparatens framsida med en fuktad trasa.

Kontrollera att klockan är korrekt inställd. Avlägsna tillbehören och använd ugnen vid en temperatur på 200 °C i 1 timma före användning. En distinktiv doft uppstår; detta är normalt, men se till att ditt kök är korrekt ventilerat under denna anpassningsperiod.

SE

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 13

13

2008-02-11 ソタネト 4:56:22

SE

Användning av ugn

Ställa in avdelarläge

För in avdelaren när avdelarknappen är i läget “OFF” för övre, dubbelt och undre läge. Ta bort avdelaren i läget “OFF” i enkelt läge. Välj sedan läget du vill använda genom att vrida

avdelarknappen. Mer information finns i tabellen nedan.

1

Välj önskad del av ugnen genom att vrida på avdelarknappen.

2

Tryck på ugnsknappen.

3

Ställ in önskad ugnsfunktion genom att vrida på kontrollknappen tid / temp.

Ugnen startar automatiskt i det valda läget med den valda funktionen när 3 sekunder gått och inga vidare justeringar har gjorts.

Avdelarläge

Av

Markering Ugnsfunktion

För in avdelare Användning

Övre läge

Dubbelt läge

Undre läge

Enkelt läge

1. Varmluft

2. Övervärme + varmluft

3. Stor grill

Funktion för både övre och nedre partition

1. Varmluft

2. Undervärme + varmluft

1. Varmluft

2. Övervärme + varmluft

3. Traditionell

4. Stor grill

5. Liten grill

6. Undervärme + varmluft

Ja

Ja

Ja

Nej

Detta läge spar energi och tid när du lagar små mängder mat.

Du kan laga två rätter på två olika temperaturer samtidigt.

Detta läge spar energi och tid när du lagar små mängder mat.

Ångrengöringsläge Nej

Självrengöringsläge

1. P1

2. P2

3. P3

Nej

14

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 14 2008-02-11 ソタネト 4:56:23

Användning av ugn (fortsättning)

Övre läge

Endast det övre värmeelementet används. Avdelaren bör vara monterad.

Varmluft Övervärme + varmluft

SE

Stor grill

Undre läge

Endast det undre värmeelementet används. Avdelaren bör vara monterad.

Varmluft Undervärme + varmluft

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 15

15

2008-02-11 ソタネト 4:56:25

SE

Användning av ugn (fortsättning)

Dubbelt läge

Övre och undre läge används samtidigt. Du kan ställa in vilket läge som ska aktiveras först.

När en rätt är klar och du vill ändra tillagningstiden eller temperaturen för den andra delen kan du göra det genom att vrida avdelarknappen till det läge (övre eller undre) som du vill fortsätta att använda. Avdelaren bör vara monterad.

Dubbelt läge 1: Det övre läget aktiveras först. Det undre läget aktiveras om ugnsknappen trycks in eller om 15 sekunder går sedan det övre läget ställdes in och inga ytterligare justeringar har gjorts.

Varmluft Övervärme + varmluft

Stor grill

Dubbelt läge 2: Det övre läget startar om ugnsknappen trycks in eller 15 sekunder går och inga ytterligare justeringar har gjorts. Övre och undre läge används samtidigt.

Varmluft Undervärme + varmluft

16

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 16 2008-02-11 ソタネト 4:56:25

Användning av ugn (fortsättning)

Enkelt läge

Varmluft Övervärme + varmluft

SE

Traditionell

Liten grill

Stor grill

Undervärme + varmluft

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 17

17

2008-02-11 ソタネト 4:56:27

SE

Användning av ugn (fortsättning)

Inställning av ugnstemperatur

I enkelt, övre och undre läge

1

Tryck på temperaturknappen.

2

Vrid kontrollknappen Tid/Temp för att justera temperaturen i steg om

5 °C.

Enkelt läge

(stor & liten grill)

Övre läge

Undre läge

40 °C – 250 °C

(40 °C – 300 °C)

40 °C – 250 °C

40 °C – 250 °C

 De övre och undre värmeelementen slås av och på i intervaller under tillagningen vilket reglerar och bibehåller temperaturen.

I dubbelt läge

1

Tryck på Temperaturknappen (övre läge).

Tryck på temperaturknappen två gånger (nedre läge).

2

Vrid kontrollknappen Tid/Temp för att justera temperaturen i steg om

5 °C.

Övre läge

(stor grill)

Undre läge

160 °C – 250 °C

(200 °C – 250 °C)

160 °C – 250 °C

 Temperaturen kan justeras under tillagning.

18

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 18 2008-02-11 ソタネト 4:56:28

Användning av ugn (fortsättning)

Stänga av ugnen

För att stänga av ugnen, vrid

avdelarknappen till läget “Off.

Sluttid

Du kan ställa in en sluttid under tillagning.

I enkelt, övre och undre läge

SE

1

Tryck på Knapp för sluttid.

Exempel Aktuell tid är 12:00

2

Vrid kontrollknappen tid / temp för att ställa in önskad sluttid.

3

Tryck på knappen för sluttid.

Ugnen arbetar med den valda sluttiden automatiskt om inte

knappen för sluttid trycks in inom

5 sekunder.

 Under tillagning kan du justera den på förhand inställda sluttiden med

Kontrollknappen tid / temp för bättre resultat.

19

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 19 2008-02-11 ソタネト 4:56:29

SE

Användning av ugn (fortsättning)

I dubbelt läge

Sluttider för övre och undre läge kan väljas med knappen för sluttid (End Time) och

knappen för tid/temp (Time / Temp).

1

Tryck på

knappen för sluttid två gånger (undre läge).

Exempel Aktuell tid är 12:00

2

Vrid

kontrollknappen tid / temp för att ställa in önskad sluttid.

3

Tryck på knappen sluttid.

Ugnen arbetar med den valda sluttiden om inte knappen för sluttid har tryckts in inom 5 sekunder.

 Under tillagning kan du justera den på förhand inställda sluttiden med

Kontrollknappen tid / temp för bättre resultat.

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 20

20

2008-02-11 ソタネト 4:56:31

Användning av ugn (fortsättning)

Tillagningstid

Du kan ställa in en tillagningstid under tillagning.

I enkelt, övre och undre läge

1

Tryck på Knappen tillagningstid.

2

Vrid kontrollknappen tid / temp för att ställa in önskad tillagningstid.

3

Tryck på knappen tillagningstid.

Ugnen arbetar med den valda sluttiden om inte knappen för

tillagningstid har tryckts in inom 5 sekunder.

 Under tillagning kan du justera den på förhand inställda tillagningstiden med

Kontrollknappen tid / temp för bättre resultat.

SE

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 21

21

2008-02-11 ソタネト 4:56:32

SE

Användning av ugn (fortsättning)

I dubbelt läge

Tillagningstider för övre och undre läge kan väljas med knappen för tillagningstid och

knappen för tid/temp.

1

Tryck på

knappen för tillagningstid två gånger (undre läge).

2

Vrid

kontrollknappen tid / temp för att ställa in önskad tillagningstid.

3

Tryck på knappen tillagningstid.

Ugnen arbetar med den valda sluttiden om inte knappen för

tillagningstid har tryckts in inom 5 sekunder.

 Under tillagning kan du justera den på förhand inställda tillagningstiden med

Kontrollknappen tid / temp för bättre resultat.

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 22

22

2008-02-11 ソタネト 4:56:33

Användning av ugn (fortsättning)

Fördröjd start

Fall 1- Tillagningstiden anges först

Om sluttiden anges efter det att tillagningstiden redan ställts in, beräknas tillagningstid och sluttid och ugnen ställer vid behov in en fördröjd startpunkt.

SE

1

Tryck på Knapp för sluttid.

Exempel Aktuell tid är

3:00 och önskad tillagningstid är 5 timmar.

2

Vrid kontrollknappen tid / temp för att ställa in sluttid.

Exempel Du vill tillaga i 5 timmar och vara klar kl. 8:30.

3

Tryck på Knapp för sluttid.

Symbolen “

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 23

23

2008-02-11 ソタネト 4:56:35

SE

Användning av ugn (fortsättning)

Fall 2- Sluttiden anges först

Om tillagningstiden anges efter det att sluttiden redan ställts in, beräknas tillagningstid och sluttid och ugnen ställer vid behov in en fördröjd startpunkt.

1

Tryck på Knappen tillagningstid.

Exempel Aktuell tid är 3:00 och önskad sluttid är

5:00.

2

Vrid

kontrollknappen tid / temp (Time

/ Temp) för att ställa in tillagningstid.

Exempel Du vill tillaga i

1 timma och 30 minuter och vara klar kl 5:00.

3

Tryck på Knappen tillagningstid.

Symbolen “

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 24

24

2008-02-11 ソタネト 4:56:36

Användning av ugn (fortsättning)

Kökstimer

SE

1

Tryck på Kökstimerknappen en gång.

“ ” blinkar.

2

Vrid

kontrollknappen för tid/temp

(Time / Temp) till önskad tid.

Exempel 5 minuter

3

Tryck på kökstimerknappen för att starta kökstimern. När den inställda tiden har löpt ut, hörs en ljudsignal.

 Tryck och håll nere kökstimerknappen i 2 sekunder för att avbryta timern.

Ugnslampa på / av

1

Tryck på lampknappen.

1:a Övre och undre

2:a Övre

3:e

4:e

Undre

Av



Lampan slås av och på i den angivna ordningen oavsett driftsläget.

 Lampan slocknar automatiskt efter 2 minuter.

25

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 25 2008-02-11 ソタネト 4:56:37

SE

Användning av ugn (fortsättning)

Barnsäkerhetsfunktion

1

Tryck på Barnspärrknappar håll i 3 sekunder. ( ) visas i teckenfönstret.

2

Tryck på Barnspärrknappar håll i ytterligare 3 sekunder för att låsa upp.

 Inga knappar utom avdelarknappen och upplåsningsknappen fungerar när ugnen är låst. Barnspärren är tillgänglig oavsett om ugnen används eller ej.

Stänga av ljudsignalen

1

För att stänga av ljudsignalen, tryck på knapparna klocka och sluttid samtidigt och håll i 3 sekunder.

2

För att slå på ljudsignalen på nytt, tryck åter igen på knapparna klocka och sluttid samtidigt och håll i 3 sekunder.

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 26

26

2008-02-11 ソタネト 4:56:39

Användning av ugn (fortsättning)

Ugnens funktioner

Denna ugn omfattar följande funktioner

Ugnslägen

Följande tabell visar olika ugnslägen och inställningar för din ugn.

Använd tillagningstabellerna för de här lägena på följande sidor som riktlinjer vid tillagningen.

Traditionell

Mat värms med hjälp av över- och undervärme. Den här inställningen

är användbar för bakning och grillning.

Övervärme + varmluft

Vi rekommenderar det här läget vid grillning av kött. Det övre värmeelementet används och fläktarna ciruklerar varmluft från övre och bakre värmeelement.

Varmluft

Maten värms genom värmeelementen i bakre delen och cirkulerar via två fläktar. Inställningen erbjuder jämn värmefördelning och passar perfekt för frusen mat, liksom för kakor och croissanter.

Det här läget kan användas för tillagning i två nivåer.

Stor grill

Mat värms med hjälp av övervärme. Vi rekommenderar det här läget för grillning av kött och kor, samt för varma smörgåsar.

Liten grill

Det här läget passar perfekt för grillning av små mängder mat, exempelvis baguetter, ost eller fiskfiléer.

Placera maten i mitten av grillen, eftersom bara det mindre värmeelementet i mitten används.

Undervärme + varmluft

Det nedre värmeelementet och bakre värmeelementet erbjuder varmluft som cirkulerar via fläktarna. Det här läget passar perfekt för bakning av exempelvis pajer, pizza, bröd och cheesecake.

SE

27

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 27 2008-02-11 ソタネト 4:56:40

SE

Användning av ugn (fortsättning)

1. Vanlig

Föreslagen temperatur: 200 °C.

Den traditionella funktionen är idealisk för bakning och stekning av mat på en nivå. Både ugnens övre och nedre värmeelement är påslagna för att upprätthålla ugnstemperaturen.

Vi rekommenderar att du i traditionellt läge förvärmer ugnen.

Hyllnivå Tillbehör Temperatur (°C) Tid (min.) Livsmedel

Fryst lasagne

(500 - 1000 g)

Hel fisk (t.ex. makrill)

(300 - 1000 g)

3 - 4 skurna på varje sida

OLJA

Fiskfiléer

(500 - 1000 g)

3 - 4 skurna på varje sida

OLJA

Frysta kotletter

(350 - 1000 g) köttfärs & med skinka-, ost- eller svampfyllning

OLJA

Frysta kotletter, morot, rödbeta eller potatis

(350 - 1000 g)

OLJA

Fläskstek

(500 - 1 000 g)

OLJA, TILLSÄTT SALT &

PEPPAR

Bakad potatis

(delad i mitten)

(500 - 1000 g)

Frusen stek med champinjonfyllning

(500 - 1000 g)

OLJA

Sockerkaka

(250 - 500g)

Marmorkaka

(500 - 1000 g)

Jäst kaka på plåt med frukt och krokanttopping

(1000 - 1500 g)

Muffins

(500 - 800 g)

3

3

3

3

3

3 / 2

3

3

2

2

2

2

Grillgaller

Grill +

Långpanna

Bakplåt

Bakplåt

Bakplåt

Grill +

Långpanna

Bakplåt

Bakplåt

Grillgaller

Grillgaller

Bakplåt

Grillgaller

180 - 200

240

200

200

200

200

180 - 200

180 - 200

160 - 180

170 - 190

160 - 180

190 - 200

40 - 50

15 - 20

13 - 20

25 - 35

20 - 30

40 - 50

30 - 45

40 - 50

20 - 30

40 - 50

25 - 35

25 - 30

28

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 28 2008-02-11 ソタネト 4:56:41

Användning av ugn (fortsättning)

2. Övervärme + varmluft

Föreslagen temperatur: 190 °C.

Det övre värmeelementet är i drift och fläkten är i drift för att hela tiden cirkulera varmluft.

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen med övervärme och varmluft.

Livsmedel Hyllnivå Tillbehör Temperatur (°C) Tid (min.)

Fläskstek

(1000 g)

PENSLA MED OLJA &

KRYDDOR

3

Grill +

Långpanna

180 - 200 50 - 65

Fläskstek i folie

(1000 - 1500 g)

MARINERA

Hel kyckling

(800 - 1300g)

PENSLA MED OLJA &

KRYDDOR

Kött eller fisk

(400 - 800 g)

OLJA, TILLSÄTT SALT &

PEPPAR

Kycklingdelar

(500 - 1000g)

PENSLA MED OLJA &

KRYDDOR

Ugnsstekt fisk

(500 - 1000 g) använd ugnsäker form

PENSLA MED OLJA

Nötstek

(800 - 1200g)

PENSLA MED OLJA &

KRYDDOR

Ankbröst

(300 - 500g)

2

2

3

4

2

2

4

Bakplåt

Grill +

Långpanna

Grill +

Långpanna

Grill +

Långpanna

Grillgaller

Grill +

Långpanna

Tillsätt 1 kopp vatten

Grill +

Långpanna

Tillsätt 1 kopp vatten

180 - 230

190 - 200

180 - 200

200 - 220

180 - 200

200 - 220

180 - 200

80 - 120

45 - 65

15 - 35

25 - 35

30 - 40

45 - 60

25 - 35

SE

29

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 29 2008-02-11 ソタネト 4:56:41

SE

Användning av ugn (fortsättning)

3. Varmluft

Föreslagen temperatur: 170 °C.

Denna funktion tillagar mat som placerats på upp till tre hyllor och lämpar sig även för stekning. Tillagning uppnås genom ett värmeelement på den bakre väggen och fläkten som fördelar värmen.

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen i varmluftsläge.

Hyllnivå Tillbehör Temperatur (°C) Tid (min.) Livsmedel

Lammmspäll

(350 - 700 g) ,

PENSLA MED OLJA & KRYDDOR

Ugnsbakade bananer

(3 - 5 stk), skär en skåra på ovansidan, lägg i 10 - 15 g choklad, 5 - 10 g hackade nötter, en aning sockervatten, linda om aluminiumfolie.

Ugnsbakade äpplen

5 - 8 stk á 150 - 200 g

Ta bort kärnhusen och lägg i russin och sylt. Använd ugnsäker form.

Kotletter från köttfärs

(300 - 600g)

OLJA

Köttfärsrulle med fyllning

,rysk stil’

(500 - 1000 g)

PENSLA MED OLJA

Frusna kroketter

(500 - 1000 g)

Frusna pommes frites

(300 - 700g)

Fryst pizza

(300 - 1000 g)

Äppelkaka

(500 - 1000 g)

Färsk croissant

(200 - 400 g)

(färdig deg)

3

3

3

3

3

2

2

2

2

3

Grill +

Långpanna

Grillgaller

Grillgaller

Bakplåt

Bakplåt

Bakplåt

Bakplåt

Grillgaller

Grillgaller

Bakplåt

190 - 200

220 - 240

200 - 220

190 - 200

180 - 200

180 - 200

180 - 200

200 - 220

170 - 190

180 - 200

40 - 50

15 - 25

15 - 25

18 - 25

50 - 65

25 - 35

20 - 30

15 - 25

35 - 45

15 - 25

30

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 30 2008-02-11 ソタネト 4:56:41

Användning av ugn (fortsättning)

4. Stor grill

Föreslagen temperatur: 240 °C.

Den stora grillfunktionen grillar stora mängder platta livsmedel, som stekar, schnitzlar och fisk.

Den lämpar sig även för rostning. Både det övre värmeelementet och grillen är på i detta läge.

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen när du använder den stora grillen.

Livsmedel Hyllnivå Tillbehör Temperatur (°C) Tid (min.)

Korvar (tunna)

5 - 10 st

4

Grill +

Långpanna

220

5 - 8 vändbara

5 - 8

Korvar (tunna)

8 - 12 st

Toast

5 - 10 st

4

5

Grill +

Långpanna

Grillgaller

220

240

4 - 6 vändbara

4 - 6

1 - 2 vändbara

1 - 2

Varma smörgåsar

4 - 6 st

Frysta pannkakor med fyllning

,rysk stil’

(200 - 500 g)

4

3

Rostgaller + bakplåt

Bakplåt

200

200

4 - 8

20 - 30

Biffstek

(400 - 800 g)

4

Grill +

Långpanna

240

8 - 10 vändbara

5 - 7

SE

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 31

31

2008-02-11 ソタネト 4:56:41

SE

Användning av ugn (fortsättning)

5. Liten grill

Föreslagen temperatur: 240 °C.

Denna inställning är för grillning av mindre mängder platta livsmedel, som stekar, schnitzlar, fisk och varma smörgåsar, placerade på mitten av plåten. Endast det övre elementet används.

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen när du använder den lilla grillen.

Placera maten i mitten och tillbehören runt om.

Livsmedel Hyllnivå Tillbehör Temperatur (°C) Tid (min.)

Frusen ugnscamembert

(2 – 4 var och en på 75 g)

PLACERA I KALL UGN

(före förvärmning)

3 Grillgaller 200 10 - 12

Frysta baguetter

(Tomat-Mozzarella eller skinka och ost)

Frusna fiskpinnar

(300 - 700g)

PLACERA I KALL UGN

(före förvärmning)

OLJA

Frusna fiskburgare

(300 - 600g)

PLACERA I KALL UGN,

OLJA

Fryst pizza

(300 - 500g)

PLACERA I KALL UGN

(före förvärmning)

3

3

3

3

Rostgaller + bakplåt

Rostgaller + bakplåt

Bakplåt

Rostgaller + bakplåt

200

200

180-200

180-200

15 - 20

15 - 25

20 - 35

23 - 30

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 32

32

2008-02-11 ソタネト 4:56:41

Användning av ugn (fortsättning)

6. Undervärme + varmluft

Föreslagen temperatur: 190 °C.

Undervärme + varmluft är för recept med mjuk garnering och knaprig botten, som t.ex. pizza, quiche lorraine, fruktpannkakor i tysk stil och cheesecake.

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen med undervärme och varmluft.

Livsmedel Hyllnivå Tillbehör Temperatur (°C) Tid (min.)

Äppelkaka, fryst (350 - 700 g)

3 Grillgaller 180 - 200 15-20

Små pajer med fyllning, frysta

(300 - 600 g)

PENSLA MED ÄGGULA,

PLACERA I KALL UGN

(före förvärmning),

Köttbullar i sås

(250 - 500 g) använd ugnsäker form

Småkakor

(500 - 1000 g)

PENSLA MED ÄGGULA

Cannelloni i sås

(250 - 500 g) använd ugnsäker form

Pajer med fyllning (600 - 1000 g)

PENSLA MED ÄGGULA

Hembakad pizza

(500 - 1000 g)

Hembakat bröd

(700 - 900 g)

3

3

3

3

3

2

2

Bakplåt

Grillgaller

Bakplåt

Grillgaller

Bakplåt

Bakplåt

Grillgaller

180 - 200

180 - 200

180

180

180 - 200

200 - 220

170 - 180

20 - 25

25 - 35

15 - 23

22 - 30

20 - 30

15 - 25

45 - 55

SE

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 33

33

2008-02-11 ソタネト 4:56:42

SE

Användning av ugn (fortsättning)

7. Dubbelt läge

Genom att använda dubbelt läge kan du tillaga två olika maträtter i ugnen. Vid tillagning i övre och nedre delen kan du använda olika temperaturer, tillagningstider och tillagningslägen. Du kan exempelvis laga stekar och gratänger samtidigt. Genom att använda avdelaren kan du tillaga gratängen i den nedre delen och stek i den övre.

Montera alltid avskiljaren i fals 3 innan du börjar tillagningen.

Förslag 1: Tillagning i olika temperaturer

Del Livsmedel Hyllnivå Tillagningsläge Temperatur (°C)

ÖVRE

NEDRE

Fryst pizza

(300 - 400g)

Marmorkaka

(500 - 700 g)

4

1

Observera: Sätt in maten i kall ugn

Varmluft

Varmluft

200 - 220

160 - 180

Tillbehör

Grillgaller

Bakplåt

Tid

(min.)

15 - 25

50 - 60

Förslag 2: Tillagning i olika tillagningslägen

Del

ÖVRE

NEDRE

Livsmedel

Kycklingdelar

(400 - 600 g)

Potatisgratäng

(500 - 1000 g)

Hyllnivå Tillagningsläge Temperatur (°C)

4

1

Observera: Sätt in maten i kall ugn

Övervärme + varmluft

Varmluft

200 - 220

160 - 180

Tillbehör

Tid

(min.)

Grill +

Långpanna

25 - 35

Grillgaller 30 - 40

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 34

34

2008-02-11 ソタネト 4:56:42

Användning av ugn (fortsättning)

Testrätter

Enligt standard EN 60350

1. Bakning

Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn.

Typ av livsmedel

Maträtt & anteckningar

Hyllnivå

Bakplåt 3 Traditionell

Små kakor

Djup plåt + bakplåt 1+4 Varmluft

Fettfri sockerkaka

Äppelpaj

Bakform på grillgaller

(Mörk beläggning, ø

26 cm)

Grillgaller + bakplåt +

2 formar med löstagbar botten

(Mörk beläggning, ø

20 cm)

Grillgaller + 2 formar med löstagbar botten

(Mörk beläggning, ø

20 cm)

2

1+3

1 Diagonalt placerad

Traditionell

Varmluft

Traditionell

160 - 180

150 - 170

160 - 180

170 - 190

170 - 190

2. Grillning

Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen.

Använd denna funktion med den maximala temperaturinställningen 300°C.

Typ av livsmedel

Varma smörgåsar på vitt bröd

Maträtt & anteckningar Hyllnivå Tillagningsläge

Grillgaller 5 Stor grill

Temp.

(°C)

300

Hamburgare

Virad stek + Djup plåt

(uppsamling av dropp)

4 Stor grill 300

15 - 25

20 - 30

20 - 30

80 - 100

70 - 80

Tillagningstid i min

1

:a

2

:a

1 - 2

1 - 1½

1

2

:a

:a

7 - 10

6 - 9

SE

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 35

35

2008-02-11 ソタネト 4:56:42

SE

Rengöring och skötsel

Självrengöring

Det här läget rengör ugnen automatiskt.

Det här läget bränner bort fettrester i ugnen så att den sedan torkas ur när den svalnar.

Under den pyrolytiska rengöringen låses ugnsluckan automatiskt.

Lucklås ( )

Upplåsning

När ugnstemperaturen stiger upp till 300 °C , låses luckan automatiskt för din säkerhet.

När temperaturen faller under 260 °C, låses luckan upp automatiskt.

VARNING

Under den här processen blir ugnen mycket het.

Barn måste hållas på säkert avstånd.

Varning

Innan du utför någon självrengörande funktion ska alla tillbehör tas ut ur ugnen.

Avlägsna stora bitar smuts för hand i förväg.

Matrester, fett och juicer är antändbara och det kan annars börja brinna under självrengörings processen.

1

Vrid avdelarknappen till självrengörande läge.

3

Efter att ugnen har svalnat torkar du av ugnsluckan längsmed kanterna med en fuktig trasa.

2

Vrid ratten för tid/temp till nivå 1,2 eller 3 beroende på grad av smuts i ugnen. Ugnen startar automatiskt i det valda läget med den valda funktionen när 5 sekunder gått och inga vidare justeringar har gjorts.

Nivå

P1(låg)

P2 (medium)

P3 (hög)

Varaktighet omkring 120 minuter omkring 150 minuter omkring 180 minuter

36

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 36 2008-02-11 ソタネト 4:56:43

Rengöring och skötsel (fortsättning)

Ångrengöring

1

Avlägsna alla tillbehör från ugnen.

2

3

Häll ca. 400 ml (3 / 4 pint) vatten i botten på den tomma ugnen. Använd bara vanligt vatten, inte destillerat.

Stäng ugnsluckan.

Obs Ångrengöringssystemet kan bara slås på när ugnen svalnat till rumstemperatur. Låt ugnen svalna helt om det inte fungerar.

SE

4

Vrid avdelarknappen till självrengörande läge.

5

Efter en stund stängs värmaren av men lampan är tänd.

6

Teckenfönstret blinkar och en ljudsignal hörs när proceduren är klar.

7

Avsluta proceduren och rengöringen genom att vrida avdelarknappen till

“Off”.

37

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 37 2008-02-11 ソタネト 4:56:44

SE

Rengöring och skötsel (fortsättning)

När ångrengöringen inaktiverats

Tips

Var försiktig när du öppnar luckan i slutet av ångrengöringsproceduren; vattnet i botten är

hett.

Låt aldrig vatten ligga kvar i ugnen en längre tid, t.ex. över natten.

Öppna ugnsluckan och avlägsna kvarvarande vatten med en svamp.

Använd en svamp indränkt i rengöringsmedel, en mjuk borste eller nylonskurduk och torka insidan. Envisa fläckar kan avlägsnas med en skurduk av nylon.

Kalkavlagringar kan avlägsnas med en trasa indränkt i vinäger.

Torka rent med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa (glöm inte bort att torka under ugnsluckans tätning).

Upprepa proceduren när ugnen har svalnat om den är mycket smutsig.

Vi rekommenderar att du gnuggar envisa fläckar med rengöringsmedel innan ugnens rengöringsfunktion aktiveras om ugnen är mycket nedsmutsad av fett, t.ex. efter ugnstekning eller grillning.

Låt ugnsluckan stå öppen i 15 ° vinkel så att de inre emaljytorna kan torka helt när rengöringen är klar.

38

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 38 2008-02-11 ソタネト 4:56:44

Rengöring och skötsel (fortsättning)

Snabbtorkning

1. Låt ugnsluckan stå på glänt i ca. 30 graders vinkel.

2. Vrid avdelarknappen till enkelt läge.

3. Tryck på ugnsknappen.

4. Vrid knappen för tid/temp till varmluftsläge.

5. Ställ in klockan på ca. 5 minuter och temperaturen på 50 °C.

6. Stäng av ugnen i slutet av tidsperioden.

VARNING

Använd inte anordningar för högtrycks- eller ångtvätt när ugnen rengörs.

Ugnens utsida

Rengör både ugnens insida och utsida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.

Torka med hushållspapper eller en torr handduk.

Använd inte kökssvampar, frätande rengöringsmedel eller frätande rengöringsmedel.

Ugnsytor i rostfritt stål

Använd inte stålull, kökssvampar eller frätande rengöringsmedel. Dessa kan skada ytan.

Ugnsfronter i aluminium

Torka försiktigt av plattan med en mjuk trasa eller en trasa i mikrofibrer och ett milt fönsterputsmedel.

VARNING

Kontrollera att ugnen är sval före rengöring.

Ugnens insida

Rengör inte dörrtätningen för hand.

Använd inte grova stålbollar eller kökssvampar.

För att undvika skada på emaljerade ugnsytor, använd de ugnsrengöringsmedel som finns i handeln.

För att avlägsna envis smuts, använd en särskilt ugnsrengöringsmedel.

Tillbehör

Rengör alla ugnslergods och tillbehör efter varje användningstillfälle med en kökshandduk.

För enkel rengöring, lägg i varmt tvåligt vatten i cirka 30 minuter.

SE

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 39

39

2008-02-11 ソタネト 4:56:45

SE

Rengöring och skötsel (fortsättning)

Rengöring av ugnsluckan

Ugnsluckan bör inte avlägsnas vid normal användning, men om den måste tas bort för t.ex. rengöring, skall dessa instruktioner följas. Ugnsluckan är tung.

Ta bort ugnsluckan

1. Öppna klämmorna vid de båda gångjärnen.

2. Fatta tag i luckans sidor med båda händerna i luckans mitt.

3. Rotera luckan cirka 70 ° till dess att gångjärnen helt kan avlägsnas från sina fästen.

2

70

1

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 40

40

2008-02-11 ソタネト 4:57:02

Rengöring och skötsel (fortsättning)

Sätt tillbaka luckan

1. Placera luckans gångjärn, med klämmorna fortfarande öppna, vid dess fästen.

70º

2. Rotera luckan mot den vågräta linjen och fäst klämmorna på plats.

Gångjärnet infogas normalt.

Gångjärn

Gångjärnsfäste

SE

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 41

41

2008-02-11 ソタネト 4:57:03

SE

Rengöring och skötsel (fortsättning)

Ugnsluckans glas

Ugnsluckan är försedd med tre glasrutor som är placerade mot varandra. Den inre & mellersta skivan kan avlägsnas för rengöring.

VARNING

När luckan har avlägsnats från ugnen, skall klämmorna öppnas.

Använd inte frätande rengöringsmedel eller metallskrapor för rengöring av ugnsluckan; dessa kan repa ytan och splittra glaset.

När luckan monterats, kan avlägsnande av vissa delar (luckans glas eller annan del) från luckan leda till personskada.

Varning

Glaset kan gå sönder om du tillämpar överdriven styrka, i synnerhet i kanterna av det främre glaset.

Nedmontering av luckan

1. Avlägsna de två skruvarna på vänster och höger sida om luckan.

2. Plocka bort luckans konsol.

Luckkonsol

3. Avlägsna det inre glaset, #1, från luckan.

Glas #1

4. Avlägsna det inre glaset, #2, från luckan.

Glas #2

42

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 42 2008-02-11 ソタネト 4:57:05

Rengöring och skötsel (fortsättning)

5. Avlägsna det inre glaset, #3, från luckan.

Glas #3

Luckkonsol

Fjäderkonsol

(Höger och vänster)

Glas #1

Glas #2

Glas #3

Glas #4

 Rengör glasrutorna med varmt vatten eller diskmedel och torka torrt med en mjuk, torr trasa.

Montering av luckan

1. Rengör glaset och de inre delarna med varmt, tvåligt vatten.

 Använd inte frätande rengöringsmedel eller tvålull. Använd en svamp med flytande rengöringsmedel eller varmt, tvåligt vatten.

2. Montera glas #3 i rätt position.

3. Montera de två fjäderfästena på ovansidan av glas #2 och montera #2 på plats.

4. Fäst glas #1, luckkonsolen och stöden vid luckan.

5. Fäst de två skruvarna på båda sidor av luckan.

SE

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 43

43

2008-02-11 ソタネト 4:57:06

SE

Rengöring och skötsel (fortsättning)

Byte av lampa



Innan byte av glödlampa,

skall följande åtgärder vidtagas:

• Stäng av ugnen;

• Koppla bort ugnen från strömtillförseln; och

• Skydda ugnens glödlampa och glashölje genom att lägga en trasa på botten av ugnen.

 Du kan köpa en lampa på ett SAMSUNG servicecenter.

Utbyte av den bakre ugnslampan och rengöring av glashöljet

1. Avlägsna höljet genom att vrida det moturs.

2. Avlägsna metallringarna och rengör glashöljet.

3. Vid behov kan halogenlampan bytas ut mot en 25 watt, 230 V, 300

°C värmetålig ugnshalogenlampa.

Tips!

Använd alltid en trasa när du hanterar en halogenlampa så att inte hudoljor fastnar på lampans yta.

4. Montera metallringarna mot glashöljet.

5. Sätt tillbaka glashöljet på plats.

Utbyte av ugnens sidolampa och rengöring av glashöljet

1. Ta bort glashöljet genom att hålla i den undre änden med en hand, för in ett platt, vasst föremål som en matkniv mellan glaset och tryck upp höljet.

2. Vid behov kan halogenlampan bytas ut mot en 25 ~ 40 watts, 230

V, 300 °C värmetålig ugnshalogenlampa.

Tips!

Använd alltid en trasa när du hanterar en halogenlampa så att inte hudoljor fastnar på lampans yta.

3. Sätt tillbaka glashöljet.

44

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 44 2008-02-11 ソタネト 4:57:06

Garanti & service

Vanliga frågor och felsökning

Vad gör jag om ugnen inte värms upp?

Kontrollera om någon av följande åtgärder löser problemet:

Ugnen kanske inte är påslagen. Slå på ugnen.

Klockan kanske inte är inställd. Ställ in klockan (se avsnittet “Inställning av klocka”).

Kontrollera om nödvändiga inställningar har utförts.

En hushållssäkring kan ha gått, eller en kretsbrytare gått sönder. Byt ut säkringarna för att återställa kretsen. Om detta inträffar upprepade gånger skall en auktoriserad elektriker tillkallas.

Vad skall jag göra om ugnen inte värms upp, trots att ugnsfunktion och temperatur har ställts in?

Det kan vara fel på de interna elektriska anslutningarna. Ring ett lokalt servicecenter.

Vad skall jag göra om en felkod visas och ugnen inte värms upp?

Det är fel på den interna elektriska strömkretsen. Ring ett lokalt servicecenter.

Vad gör jag om skärmen för tidsinställning blinkar?

Ett strömavbrott har inträffat. Ställ in klockan (se avsnittet “Inställning av klocka”).

Vad gör jag om ugnslampan inte tänds?

Ugnslampan är trasig. Byt ut ugnsglödlampan (se avsnittet “Byte av lampa”).

Vad gör jag om ugnsfläkten körs utan att den ställts in?

Efter användning körs ugnsfläktarna till dess att ugnen kylts ner. Ring ditt lokala servicecenter om fläkten fortsätter att köras då ugnen kylts ner.

SE

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 45

45

2008-02-11 ソタネト 4:57:06

SE

Garanti & service (fortsättning)

Fel- och säkerhetskoder

Fel- och säkerhetskoder

Allmänna funktioner

E-2*

1)

S-01

-SE-

E-0*1)

-dE-

Lösning

FEL PÅ TEMPERATURSENSOR

SÄKERHETSBRYTARE

Ugnen har varit i drift vid inställd temperatur under en längre tid.

Ring ditt lokala SAMSUNG service

-center.

Stäng av ugnen och avlägsna maten. Låt ugnen svalna innan den används på nytt.

Fel på ugnen kan orsaka bristfällig drift och säkerhetsproblem. Avbryt användning av ugnen omedelbart.

Ring ditt lokala Samsung servicecenter.

AVDELARE SAKNAS

Avdelaren används på fel sätt.

Se ‘ Ställa in avdelarläge’ (sidan

14).

Avdelaren ska vara monterad för

övre, undre och dubbelt läge.

För enkelt läge ska den inte vara monterad.

1) * se alla siffror eller tecken.

46

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 46 2008-02-11 ソタネト 4:57:07

Tekniska data

Strömförsörjning

Volym (användbar kapacitet)

Uteffekt

Vikt

Netto

Frakt

Mått (B x H x D)

Utsida

Ugnsutrymme

230 V ~ 50Hz

65 ℓ

MAX 3650 W

Ca. 47 kg

Ca. 52 kg

595 x 595 x 566 mm

440 x 365 x 405 mm

SE

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 47

47

2008-02-11 ソタネト 4:57:07

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER

LAND

BELGIUM

CZECH REPUBLIC

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

HUNGARY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

POLAND

PORTUGAL

SLOVAKIA

SPAIN

SWEDEN

U.K

EIRE

AUSTRIA

Switzerland

RING

0032 (0)2 201 24 18

844 000 844

70 70 19 70

030-6227 515

3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)

08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)

01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)

06-80-SAMSUNG(726-7864)

800-SAMSUNG(726-7864)

0035 (0)2 261 03 710

0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)

815-56 480

0 801 801 881

022-607-93-33

80820-SAMSUNG(726-7864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

902 10 11 30

0771-400 200

0845 SAMSUNG (7267864)

0818 717 100

0800-SAMSUNG(726-7864)

0800-SAMSUNG(726-7864)

ELLER BESÖK OSS ONLINE PÅ

ADRESSEN www.samsung.com/be www.samsung.com/cz www.samsung.com/dk www.samsung.com/fi www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com

www.samsung.com/be www.samsung.com/nl www.samsung.com/no www.samsung.com/pl www.samsung.com/pt www.samsung.com/sk www.samsung.com

www.samsung.com/se www.samsung.com

www.samsung.com/ie www.samsung.com/at www.samsung.com/ch

Kodnr.: DG68-00142Q

BT62FQPST_XEE-00142Q_SE.indd 48 2008-02-11 ソタネト 4:57:08

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project