Samsung BF3Q4T098 User's guide

Samsung BF3Q4T098 User's guide

BF3Q SERIEN

Inbyggnadsugn

bruksanvisning

SVENSKA

BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 1

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung.

Om du vill ha en mer komplett service registrerar du produkten på

www.samsung.com/global/register

2010-03-09 6:41:54

använda den här bruksanvisningen

Tack till ditt val av en SAMSUNG inbyggnadsugn.

Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner avsedda att vägleda dig vid användning och underhåll av denna apparat.

Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och behåll denna bok för framtida referens.

Följande symboler används i texten i denna bruksanvisning.

VARNING eller OBS!

Viktigt Obs!

säkerhetsanvisningar

Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker.

Installatören ansvarar för anslutning av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga säkerhetsrekommendationer.

ElEktRISk SäkERhEt

Om ugnen har skadats under transport, får den inte anslutas.

Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig

elektriker.

Vid fel eller skada på apparaten, skall du inte försöka använda den.

• Reparationer får endast utföras av en behörig elektriker. En felaktigt utförd reparation kan leda till allvarliga skador för dig och andra. Om din ugn behöver repareras, kontakta SAMSUNG servicecenter eller din återförsäljare.

Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en specialsladd eller en enhet som

är tillgänglig hos tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker.

Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.

Ugnen skall anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring. Använd aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.

Märkplåten är placerad till höger om luckan.

Apparatens strömförsörjning skall kopplas från vid reparation eller rengöring.

2_ använda den här bruksanvisningen

BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 2 2010-03-09 6:41:55

Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.

Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller psykisk funktion, eller för personer som saknar erfarenheter och kunskaper gällande användning av enheten.

VARNING: Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning. Barn ska hållas på avstånd så att de inte bränner sig.

VARNING: Utrustningen skall kopplas från strömförsörjningen vid utbyte av lampa för att undvika risk för elektrisk stöt. Vid användning av ugnen blir de inre ytorna mycket heta.

SäkERhEt uNdER aNväNdNINg

Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.

Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador.

Rör inte vid värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de svalnat.

Förvara aldrig antändbara material i ugnen.

Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.

Vid tillagning, var försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga snabbt strömmar ut.

Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol, kan alkoholen dunsta vid höga temperaturer och ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.

För din säkerhet skall du inte använda apparaten med ång- eller högtrycksapparater.

Barn skall hållas på säkert avstånd när ugnen används.

Frysta livsmedel, som t.ex. pizza, skall tillagas på grillgallret. Om bakplåten används, kan den deformeras p.g.a. de stora temperaturskillnaderna.

Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den emaljerade ytan.

Ugnsluckan skall vara stängd under tillagning.

Placera inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på den. Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan och därmed leda till dåliga tillagningsresultat.

Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan vara omöjliga att få bort från ugnens emaljerade ytor. Vid tillagning av mycket mjuka kakor skall ett djupt kärl användas.

Placera inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.

Apparaten är inte avsedd att användas av små barn eller sjukliga personer utan

övervakning av vuxen person som kontrollerar säker användning av apparaten.

Håll uppsyn över barnen så att de inte leker med hällen.

Mindre mängder mat kräver kortare tillagningstid eller uppvärmningstid.

Om normala tider tillåts kan de överhettas och brännas vid.

BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 3 säkerhetsanvisningar _

3

2010-03-09 6:41:55

instruktioner för kassering

kaSSERa FöRpackNINgSmatERIalEt

Materialet som används vid förpackning av denna apparat är återvinningsbart.

Avfallshantering av förpackningsmaterial skall göras i lämplig container på din lokala avfallshanteringsplats.

kaSSERINg av gamla appaRatER

VARNING: Innan en gammal apparat kasseras ska den göras obrukbar så att den inte kan utgöra en fara.

Gör detta genom att koppla bort apparaten från

strömtillförseln och avlägsna nätsladden. För att skydda miljön är det viktigt att gammal utrustning kastas på rätt sätt.

Apparaten får inte kastas som hushållsavfall.

Information om insamlingstider och offentliga insamlingsplatser finns att få från kommunen eller det lokala sophanteringsföretaget.

4_ instruktioner för kassering

BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 4 2010-03-09 6:41:55

innehåll

mONteRA uGNeN

6

delAR Och fuNktIONeR

8

6 Säkerhetsanvisningar för montören

6 Installation i ett högt skåp

7 Ansluta till strömkälla

8 Ugn

9 Ugnskontroller

9 Tillbehör

10 Använda tillbehör

11 Säkerhetsbrytare

11 Kylfläkt

12 Inställning av klocka

13 Inledande rengöring

INNAN du BöRjAR

12

ANVäNdNING AV uGN

14

ReNGöRING Och SkötSel

30

14 Inställning av tillagningsläge

15 Inställning av ugnstemperatur

15 Stänga av ugnen

16 Sluttid

16 Tillagningstid

17 Fördröjd start

18 Kökstimer

19 Automatisk tillagning

20 Ugnslampa på / av

20 Barnsäkerhetsfunktion

20 Stänga av ljudsignalen

21 Ugnens funktioner

29 Testrätter

30 Självrengöring

31 Ångrengöring

32 När ångrengöringen inaktiverats

34 Rengöring av ugnsluckan

38 Sidoskenor

39 Byte av lampa

40 Vanliga frågor och felsökning

GARANtI & SeRVIce

40

tekNISkA dAtA

42

42 Tekniska data innehåll _

5

BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 5 2010-03-09 6:41:55

montera ugnen

Den elektriska installationen av den här utrustningen måste utföras av en licensierad elektriker.

Ugnen måste installeras i enlighet med medföljande anvisningar.

Ta bort den skyddande vinylen från luckan efter installationen.

SäkERhEtSaNvISNINgaR FöR moNtöREN

Installationen måste garantera skydd mot strömförande delar.

Enheten som apparaten ska monteras i måste uppfylla stabilitetskraven i DIN 68930.

INStallatIoN I Ett högt Skåp

Observera de minimiavstånd som krävs.

Fäst ugnen på plats med skruvar på vardera sida av ugnen.

Ugnen skall skjutas in på plats vid korrekt justeringsvinkel.

560

595

595

572

90 °

545

21 minst 550 minst 560 minst 600

Högt skåp minst 550

50 minst 590 ~ max. 600 minst 560

Lågt skåp minst 20 minst 50

50

460

6_ montera ugnen

BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 6 2010-03-09 6:41:55

aNSluta tIll StRömkälla

Elektriska anslutningar skall utföras via den anslutningsplatta som sitter bak på apparaten av en elektriker som ser till att anslutning av apparaten utförts enligt gällande monteringsinstruktioner och lokala bestämmelser.

Där apparaten inte är ansluten till strömförsörjningen med en kontakt, skall en omnipolär anordning (med ett kontaktavstånd på minst 3 mm) monteras på anslutningens strömförsörjningssida för att uppfylla säkerhetskraven.

Strömförande

Neutral

Jord

När strömmen är ansluten, initieras ugnens elektronik; detta neutraliserar belysningen under ett par sekunder. Elkabeln (H05 RR-F eller H05 VV-F, minst

1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) måste vara tillräckligt lång för att kunna anslutas till den inbyggda ugnen om den står på golvet framför enheten.

Öppna den bakre luckan på ugnens undersida (använd en plattbladig skruvmejsel) och skruva helt loss anslutningsskruven och kabelklämman före montering av ledningar i lämpliga terminaler.

Jordkabeln måste vara ansluten till ( ) ugnens uttag.

Om ugnen är ansluten till strömtillförseln med en kontakt, måste denna vara åtkomlig då ugnen är färdigmonterad.

Vi tar inget ansvar för olyckor som uppstår till följd av obefintlig eller felaktig jordning.

minst 5

BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 7 montera ugnen _

7

2010-03-09 6:41:55

6

7

8

9

10

11

12

delar och funktioner

Ugn

1. Kontrollpanel

2. Sidolöpare

3. Katalytiskt emaljerat hölje

4. Ugnslampor

5. Glaslucka

6. Övre värmeelement

7. Nivå 5

8. Nivå 4

9. Nivå 3

10. Nivå 2

11. Nivå 1

12. Luckhandtag

6

7

8

9

10

11

12

BF3Q SERIEN

4

5

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

BF3Q SERIEN BF3Q SERIEN

Falsarnas nivåer är numrerade nedifrån och upp.

Nivåerna 4 och 5 används främst för gillfunktion.

Se de tillagningsguider som medföljer i den här manualen för att avgöra lämpliga falsnivåer för dina artiklar.

4

5

4

5

1

2

3

1

2

3

8_ delar och funktioner

04_Overview_SE.indd 8 2010-03-09 6:42:31

Ugnskontroller

1. Vridknapp för tillagningsfunktion

2. Teckenfönster

3. Kontrollknapp för Tid / Temp

4. Lampknapp

1 2 3

5. Barnlåsknapp

6. Klockknapp

7. Kökstimerknapp

8. Knapp för sluttid

4 5 6 7 8 9

9. Knapp för tillagningstid

Vridknappen för tillagningsfunktion och kontrollknappen för tid / temp är pop - up knappar. Tryck in och vrid.

tillbehör

Följande tillbehör medföljer din ugn.

Grillgaller, för behållare, kakformar, stek- och grillpannor.

Bakplåt, för mjuka kakor och småkakor.

Framsida

Framsida

Djup plåt (tillbehör), för stekning eller uppsamling av köttspad eller fett.

Grillspett (tillbehör) består av ett spett, 2 klor, ett löstagbart handtag och en vagga som passar in på den

3:e nivån från botten räknat. Montera spetten i hålet på den bakre väggen inuti ugnen när grillspettet ska användas.

Placera den djupa plåten på nivå 1 när grillspettet används.

04_Overview_SE.indd 9 delar och funktioner _

9

2010-03-09 6:42:31

Grill- och shasilikspett (tillbehör), används så här:

Placera den djupa plåten (utan ställ) på nivå 1 för att samla upp köttsafterna eller på ugnens botten om en stor köttbit tillagas.

Skjut på en av gafflarna på spettet och skjut på köttstycket som ska tillagas.

Förvälld potatis och andra grönsaker kan placeras runt kanterna i den djupa plåten så att de ugnsteks samtidigt.

Placera vaggan på mitthyllan med den “v”-formade delen riktad framåt.

Handtaget kan skruvas på den trubbiga änden, det gör det enklare att skjuta på köttstycket.

Vila spettet i vaggan med den spetsiga änden riktad bakåt och skjut försiktigt in det tills spettets ände förs in i vridmekanismen på ugnens baksida. Spettets trubbiga

ände måste vila på den “v”-formade delen. (Det finns två tungor på spettet som ska vara närmast ugnsluckan så att spettet inte glider framåt, tungorna håller även fast handtaget.)

Skruva bort handtaget innan tillagningen påbörjas. Ta bort spettet från vaggan genom att skruva fast handtaget när tillagningen är klar.

använDa tillbehör

Bakplåten, den djupa plåten och grillgallret skall infogas korrekt i sidskenorna. När du tar ut tillagad mat från ugnen, var försiktig med varma redskap och ytor.

Exempel: Nivå 1: Djup plåt

Nivå 4: Bakplåt

Nivå 5

Nivå 4

Nivå 3

Nivå 2

Nivå 1

Bakplåt

Djup plåt avstånd 2 cm

BF3Q SERIEN

När du använder den djupa plåten eller bakplåten för uppsamling av fett vid tillagning av mat, kontrollera att plåten är korrekt placerad i sidskenorna. Om dessa tillbehör kommer i kontakt med ugnens nedre yta, kan ytans emaljering skadas.

Plåtar som placeras på nivå 1 skall placeras med ett mellanrum på minst 2 cm från ugnens nedre yta.

10_ delar och funktioner

04_Overview_SE.indd 10 2010-03-09 6:42:32

grillgaller, bakplåt och djup plåt

Placering av grillgaller

Infoga grillgallret på önskad nivå.

Placering av bakplåt eller djup plåt

Infoga bakplåten och/eller den djupa plåten på

önskad nivå.

säkerhetsbrytare

Om ingen tillagningstid anges, kommer ugnen att stänga av sig själv efter de tidsperioder som anges nedan.

avstängningstider för olika temperaturinställningar

Under 105 °C

Mellan 105 °C och 240 °C

16 timmar

8 timmar

Mellan 245 °C och 300 °C 4 timmar

Den elektriska strömkretsanordningen för denna ugn har ett termiskt avstängningssystem. Om ugnen hettas upp till onormalt höga temperaturer, kommer systemet att stänga av strömtillförseln till värmeelementen under en viss tid.

kylfläkt

Vid tillagning är det normalt att varmluft frigörs via ventilationshålen på ugnens framsida.

Kylfläkten fortsätter att fungera även då ugnen stängts av. Den stängs av när den interna temperaturen har sjunkit till 60 °C eller efter 25 minuter.

04_Overview_SE.indd 11 delar och funktioner _

11

2010-03-09 6:42:32

innan du börjar

InställnIng av klocka

När du kopplar in strömmen för första gången ska du använda produkten efter att tiden har ställts in.

1 Tryck på knappen Klocka.

“ ” och “12: ” blinkar.

2 Vrid kontrollknappen tid / temp för att ställa in timantal.

Exempel: För att ställa in 1:30

3 Tryck på klockknappen.

“ ” och “ :00” börjar blinka.

4 Vrid kontrollknappen tid / temp för att ställa in minutantal. “ ” blinkar.

5 Tryck på klockknappen för att slutföra inställning av klocka eller vänta i cirka 10 sekunder.

“ ” försvinner och “30” slutar blinka.

Aktuell tid visas i teckenfönstret.

Apparaten är nu klar att användas.

12_ innan du börjar

05_Before Begin_SE.indd 12 2010-03-09 6:43:09

Inledande rengörIng

Rengör ugnen noga innan du använder den för första gången.

Använd inte skarpa eller frätande rengöringsmaterial. Dessa kan skada ugnens yta. För ugnar med framsida i emalj, skall rengöringsmedel som finns i handeln användas.

att rengöra ugnen

1. Öppna dörren. Ugnslampan slås på

2. Rengör alla ugnsbrickor, tillbehör och sidoskenor med varmt vatten eller diskmedel och torka torrt med en mjuk, ren trasa.

3. Rengör ugnens insida på samma sätt.

4. Torka av apparatens framsida med en fuktad trasa.

Kontrollera att klockan är korrekt inställd. Avlägsna tillbehören och använd ugnen vid en temperatur på 200 °C i 1 timma före användning. En distinktiv doft uppstår; detta är normalt, men se till att ditt kök är korrekt ventilerat under denna anpassningsperiod.

05_Before Begin_SE.indd 13 innan du börjar _

13

2010-03-09 6:43:09

användning av ugn

InställnIng av tIllagnIngsläge

Vrid på vridknappen för tillagningsfunktion för att välja önskad ugnsfunktion.

Ugnslägen

Följande tabell visar olika ugnslägen och inställningar för din ugn. Använd tillagningstabellerna för de här lägena på följande sidor som riktlinjer vid tillagningen.

Läge Beskrivning

Traditionell

Mat värms med hjälp av över- och undervärme. Den här inställningen är användbar för bakning och grillning.

Övervärme + varmluft

Vi rekommenderar det här läget vid grillning av kött. Det övre värmeelementet används och fläktarna cirkulerar varmluft från

övre och bakre värmeelement.

Varmluft

Maten värms genom värmeelementen i bakre delen och cirkulerar via två fläktar. Inställningen erbjuder jämn värmefördelning och passar perfekt för frusen mat, liksom för kakor och croissanter.

Det här läget kan användas för tillagning i två nivåer.

Stor grill

Mat värms med hjälp av övervärme. Vi rekommenderar det här läget för grillning av kött och kor, samt för varma smörgåsar.

Liten grill

Det här läget passar perfekt för grillning av små mängder mat, exempelvis baguetter, ost eller fiskfiléer.

Placera maten i mitten av grillen, eftersom bara det mindre värmeelementet i mitten används.

Undervärme + varmluft

Det nedre värmeelementet och bakre värmeelementet erbjuder varmluft som cirkulerar via fläktarna. Det här läget passar perfekt för bakning av exempelvis pajer, pizza, bröd och cheesecake.

14_ användning av ugn

06_Oven Use_SE.indd 14 2010-03-10 1:43:57

Läge Beskrivning

Automatiska menyprogram

Du kan välja 15 automenyprogram för bakning, stekning och kokning. Läge, tillagningstider och temperaturer har förprogrammerats för att göra det enkelt för dig. Du kan enkelt välja alternativet och lämpligt tillagningsalternativ.

InställnIng av UgnstemperatUr

1 Vrid kontrollknappen tid / temp för att justera temperaturen i steg om 5 °C.

40 °C-250 °C

40 °C-300 °C (stor och liten grill)

Temperaturen kan justeras under tillagning.

stänga av Ugnen

För att stänga av ugnen, vrid

vridknappen för

tillagningsfunktion till läget "Av".

06_Oven Use_SE.indd 15 användning av ugn _

15

2010-03-10 1:43:57

slUttId

Du kan ställa in en sluttid under tillagning.

1 Tryck på knappen för sluttid.

Exempel: Aktuell tid är 12:00

2 Vrid kontrollknappen tid / temp för att ställa in önskad sluttid.

3 Tryck på knappen sluttid.

Ugnen arbetar med den valda sluttiden om inte knappen för sluttid har tryckts in inom

5 sekunder.

Under tillagning kan du justera den på förhand inställda sluttiden med

Kontrollknappen tid / temp för bättre resultat.

tIllagnIngstId

Du kan ställa in en tillagningstid under tillagning.

1 Tryck på knappen Tillagningstid.

2 Vrid kontrollknappen tid / temp för att ställa in önskad tillagningstid.

3 Tryck på knappen tillagningstid.

Ugnen arbetar med den valda sluttiden om inte knappen för tillagningstid har tryckts in inom 5 sekunder.

Under tillagning kan du justera den på förhand inställda tillagningstiden med

Kontrollknappen tid / temp för bättre resultat.

16_ användning av ugn

06_Oven Use_SE.indd 16 2010-03-10 1:43:57

Fördröjd start

Fall 1- tillagningstiden anges först

Om sluttiden anges efter det att tillagningstiden redan ställts in, beräknas tillagningstid och sluttid och ugnen ställer vid behov in en fördröjd startpunkt.

1 Tryck på knappen för sluttid.

Exempel: Aktuell tid är 15:00 och önskad tillagningstid är 5 timmar.

2 Vrid kontrollknappen tid / temp för att ställa in sluttid.

Exempel: Du vill tillaga i 5 timmar och vara klar kl. 20:30:00.

3 Tryck på knappen för sluttid.

En symbol för “ ” visas fram till och med den uppskjutna startpunkten.

Fall 2- sluttiden anges först

Om tillagningstiden anges efter det att sluttiden redan ställts in, beräknas tillagningstid och sluttid och ugnen ställer vid behov in en fördröjd startpunkt.

1 Tryck på knappen för tillagningstid.

Exempel: Aktuell tid är 15:00 och önskad sluttid är 17:00.

2 Vrid kontrollknappen tid / temp för att ställa in tillagningstid.

Exempel: Du vill tillaga i 1 timma och

30 minuter och vara klar kl 17:00.

3 Tryck på knappen för tillagningstid.

En symbol för “ ” visas fram till och med den uppskjutna startpunkten.

06_Oven Use_SE.indd 17 användning av ugn _

17

2010-03-10 1:43:58

KöKstImer

1 Tryck på Kökstimerknappen en gång.

“ ” blinkar.

2 Vrid kontrollknappen tid / temp för att ställa in önskad tid.

Exempel: 5 minuter

3 Tryck på kökstimerknappen för att starta kökstimern. När den inställda tiden har löpt ut, hörs en ljudsignal.

Tryck och håll nere

kökstimerknappen i 2 sekunder för att avbryta timern.

18_ användning av ugn

06_Oven Use_SE.indd 18 2010-03-10 1:43:58

aUtomatIsK tIllagnIng

1 Vridknappen för tillagningsfunktion till automatisk tillagning.

2 Välj önskat recept genom att vrida

kontrollknappen för tid / temp till höger och vänster. Vänta för att välja vikt

5 sekunder efter val av recept. För ett recept med fast vikt, påbörja tillagning omedelbart.

3 Välj önskad vikt genom att vrida

kontrollknappen för tid

/ temp till höger och vänster.

Förvärmningstid (min:sek) visas, och nedräkning startar

5 sekunder efter det att vikten valts. För ett recept utan förvärmning, visas återstående tillagningstid (tim:min).

Nedräkning för förvärmning slutförd

Efter slutförd förvärmning piper ugnen och återstående tillagningstid

(tim:min) visas. Behåll “förvärmt läge” till dess att maten placeras i ugnen och knappen tillagningstid trycks ner.

4 Tryck på knappen Tillagningstid.

Tillagningstiden visas. Steg-1 i tillagningen startar.

När den uppnår tiden för “vändning/runtom”

En signal hörs för att informera tiden för “vändning/runtom”.

Efter “vändning/runtom”, avbryt tillagning och vänta till

knappen för

tillagningstid trycks ner.

5 Tryck på knappen Tillagningstid. Den slutar pipa och tillagningen återupptas.

06_Oven Use_SE.indd 19 användning av ugn _

19

2010-03-10 1:43:59

Ugnslampa på / av

1 Tryck på lamp-knappen.

1:a Av

2:a På

Lampan slocknar automatiskt efter 5 minuter.

BarnsäKerhetsFUnKtIon

Du kan använda barnspärren i beredskapsläge.

1 Vrid vridknappen för tillagningsfunktion till läget "Av". Tryck på

Barnspärrknappen håll i 3 sekunder. ( ) visas i teckenfönstret.

2 Vrid vridknappen för tillagningsfunktion till läget "Av". Tryck på

Barnspärrknappen håll i ytterligare 3 sekunder för att låsa upp.

I låst läge slutar samtliga knappar utom upplåsningsfunktionen att fungera.

stänga av ljUdsIgnalen

1 För att stänga av ljudsignalen, tryck på knapparna klocka och sluttid samtidigt och håll i 3 sekunder.

2 För att slå på ljudsignalen på nytt, tryck

åter igen på knapparna klocka och sluttid samtidigt och håll i 3 sekunder.

20_ användning av ugn

06_Oven Use_SE.indd 20 2010-03-10 1:43:59

Ugnens FUnKtIoner

Denna ugn omfattar följande funktioner

1. traditionell

Föreslagen temperatur: 200 °C

Den traditionella funktionen är idealisk för bakning och stekning av mat på en nivå. Både ugnens övre och nedre värmeelement är påslagna för att upprätthålla ugnstemperaturen.

Vi rekommenderar att du i traditionellt läge förvärmer ugnen.

Livsmedel

Frusen lasagne (500-1000 g)

Hyllnivå

3

Tillbehör

Grillgaller

Temperatur

(°C)

180-200

Tid

(min.)

40-50

3/2 Grillgaller / djup plåt 240 15-20 Hel fisk (e.g. lax)

(300-1000 g)

3-4 skuren på båda sidor

OLJA

Fiskfilléer (500-1000 g)

3-4 skurna på varje sida

OLJA

Frysta kotletter

(350-1000 g) av köttfärs & med fyllning på skinka, ost eller champinjoner

OLJA

Frysta kotletter av morot, rödbeta eller potatis

(350-1000 g)

OLJA

Fläskkotletter (500-1000 g)

OLJA,

TILLSÄTT SALT & PEPPAR

Bakad potatis

(skuren på hälften)

(500-1000 g)

Frusen stek med champinjonfyllning

(500-1000 g)

OLJA

Sockerkaka (250-500 g)

Tigerkaka (500-1000 g)

Jäst kaka på plåt med frukt och krokanttopping

(1000-1500 g)

Muffins (500-800 g)

3

3

3

3/2

3

3

2

2

2

2

Bakplåt

Bakplåt

Bakplåt

Grillgaller / djup plåt

Bakplåt

Bakplåt

Grillgaller

Grillgaller

Bakplåt

Grillgaller

200

200

200

200

180-200

180-200

160-180

170-190

160-180

190-200

13-20

25-35

20-30

40-50

30-45

40-50

20-30

40-50

25-35

25-30

06_Oven Use_SE.indd 21 användning av ugn _

21

2010-03-10 1:44:00

2. övervärme + varmluft

Föreslagen temperatur: 190 °C

Det övre värmeelementet är i drift och fläkten är i drift för att hela tiden cirkulera varmluft.

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen med övervärme och varmluft.

Livsmedel

Fläskstek med ben (1000 g)

PENSLA MED OLJA &

KRYDDOR

Fläskstek i folie

(1000-1500 g)

MARINERA

Hel kyckling (800-1300 g)

PENSLA MED OLJA &

KRYDDOR

Kött eller fiskstekar

(400-800 g)

OLJA, TILLSÄTT SALT &

PEPPAR

Kycklingdelar (500-1000 g)

PENSLA MED OLJA &

KRYDDOR

Stekt fisk (500-1000 g) i ugnsfast form

PENSLA MED OLJA

Nötstek (800-1200 g)

PENSLA MED OLJA &

KRYDDOR

Ankbröst (300-500 g)

Hyllnivå

3/2

2

2/1

3

4/3

2

2/1

4/3

Tillbehör

Grillgaller / djup plåt

Bakplåt

Grillgaller / djup plåt

Grillgaller / djup plåt

Grillgaller / djup plåt

Grillgaller

Grillgaller / djup plåt

Tillsätt 1 kopp vatten

Grillgaller / djup plåt

Tillsätt 1 kopp vatten

Temperatur

(°C)

180-200

180-230

190-200

180-200

200-220

180-200

200-220

180-200

Tid

(min.)

50-65

80-120

40-65

15-35

25-35

30-40

45-60

25-35

22_ användning av ugn

06_Oven Use_SE.indd 22 2010-03-10 1:44:00

3. varmluft

Föreslagen temperatur: 170 °C

Denna funktion tillagar mat som placerats på upp till tre hyllor och lämpar sig

även för stekning.

Tillagning uppnås genom ett värmeelement på den bakre väggen och fläkten som fördelar värmen.

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen i varmluftsläge.

Livsmedel

Lammstek (350-700 g)

PENSLA MED OLJA &

KRYDDOR

Ugnstekta bananer

(3-5 stk.), skär en skåra på ovansidan, lägg i

10-15 g choklad, 5-10 g hackade nötter, en aning sockervatten, linda om aluminiumfolie.

Ugnsbakade äpplen 5-8 st, var och en 150-200 g

Ta bort kärnhusen och lägg i russin och sylt.

Använd ugnsäker form.

Pannbiffar (300-600 g)

OLJA

Köttfärsrulle med fyllning, rysk stil (500-1000 g)

PENSLA MED OLJA

Frusna kroketter

(500-1000 g)

Frusna pommes frites

(300-700 g)

Frusen pizza (300-1000 g)

Hyllnivå

3/2

3

3

3

3

2

2

2

Tillbehör

Grillgaller / djup plåt

Grillgaller

Grillgaller

Bakplåt

Bakplåt

Bakplåt

Bakplåt

Grillgaller

Temperatur

(°C)

190-200

220-240

200-220

190-200

180-200

180-200

180-200

200-220

Tid

(min.)

40-50

15-25

15-25

18-25

50-65

25-35

20-30

15-25

Mandel och äppelkaka

(500-1000 g)

Färsk croissant (200-400 g)

(förbakad)

2

2

Grillgaller

Bakplåt

170-190

180-200

35-45

15-25

06_Oven Use_SE.indd 23 användning av ugn _

23

2010-03-10 1:44:00

4. stor grill

Föreslagen temperatur: 240 °C

Den stora grillfunktionen grillar stora mängder platta livsmedel, som stekar, schnitzlar och fisk. Den lämpar sig även för rostning. Både det övre värmeelementet och grillen är på i detta läge.

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen när du använder den stora grillen.

Livsmedel Hyllnivå

4/3

Tillbehör

Grillgaller / djup plåt

Temperatur

(°C)

220

Tid (min.)

5-8 vänd 5-8 Korvar (tjocka)

5-10 stk

Korvar (tjocka)

8-12 stk

Rostat bröd 5-10 stk

4/3

5

Grillgaller / djup plåt

Grillgaller

220

240

4-6 vänd 4-6

1-2 vänd 1-2

Varma smörgåsar med ost 4-6 stk

Frusna pannkakor med fyllning, rysk stil (200-500 g)

Biffstek (400-800 g)

4/3

3

4/3

Grillgaller / Bakplåt

Bakplåt

Grillgaller / djup plåt

200

200

240

4-8

20-30

8-10 vänd 5-7

24_ användning av ugn

06_Oven Use_SE.indd 24 2010-03-10 1:44:00

5. liten grill

Föreslagen temperatur: 240 °C

Denna inställning är för grillning av mindre mängder platta livsmedel, som stekar, schnitzlar, fisk och varma smörgåsar, placerade på mitten av plåten. Endast det

övre elementet används.

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen när du använder den lilla grillen.

Placera maten i mitten och tillbehören runt om.

Livsmedel

Frusen ugnscamembert

(2-4 á 75 g)

PLACERA I KALL UGN

(före förvärmning)

Frusna baguetter med garnering (tomat/ mozzarella eller skinka/ost)

Frusna fiskpinnar (300-700 g)

PLACERA I KALL UGN

(före förvärmning)

OLJA

Frusen fiskburgare

(300-600 g)

PLACERA I KALL UGN,

OLJA

Frusen pizza (300-500 g)

PLACERA I KALL UGN

(före förvärmning)

Hyllnivå

3

3/2

3/2

3

3/2

Tillbehör

Grillgaller

Grillgaller / Bakplåt

Grillgaller / Bakplåt

Bakplåt

Grillgaller / Bakplåt

Temperatur

(°C)

200

200

200

180-200

180-200

Tid

(min.)

10-12

15-20

15-25

20-35

23-30

06_Oven Use_SE.indd 25 användning av ugn _

25

2010-03-10 1:44:00

6. Undervärme + varmluft

Föreslagen temperatur: 190 °C

Undervärme + varmluft är för recept med mjuk garnering och knaprig botten, som t.ex. pizza, quiche lorraine, fruktpannkakor i tysk stil och cheesecake.

Vi rekommenderar att du förvärmer ugnen med undervärme och varmluft.

Livsmedel

Äppelkaka, fryst (350-700 g)

Hyllnivå Tillbehör

3 Grillgaller

Temperatur

(°C)

180-200

Tid

(min.)

15-20

3 Bakplåt 180-200 20-25 Små pajer med fyllning, frysta

(300-600 g)

PENSLA MED ÄGGULA, PLACERA I

KALL UGN (före förvärmning)

Köttbullar i sås (250-500 g) i ugnsfast form

Bakverk (500-1000 g)

PENSLA MED ÄGGULA

Canneloni i sås (250-500 g) i ugnsfast form

Pajer med fyllning (600-1000 g)

PENSLA MED ÄGGULA

Hembakad pizza (500-1000 g)

Hembakat bröd (700-900 g)

3

3

2

3

3

2

Grillgaller

Bakplåt

Grillgaller

Bakplåt

Bakplåt

Grillgaller

180-200

180

180

180-200

200-220

170-180

25-35

15-23

22-30

20-30

15-25

45-55

26_ användning av ugn

06_Oven Use_SE.indd 26 2010-03-10 1:44:00

7. automatiska menyprogram

I följande tabell presenteras 15 automatiska program för kokning, stekning och bakning. Den innehåller kvantiteter, viktangivelser och olika rekommendationer.

Tillagningslägen och -tider har förprogrammerats för att göra det enkelt för dig.

Se dessa riktlinjer vid tillagning. Sätt alltid in mat i kall ugn.

Nej

1

2

3

4

5

6

7

8

Livsmedel Vikt/kg Tillbehör Hyllnivå

Fryst pizza

1- 0,3-0,6

2- 0,7-1,0

Grillgaller 2

Placera den frusna pizzan på mitten av grillgallret.

Vi rekommenderar 0,3-0,6 kg inställning för tunna pizzor, 0,7-1,0 kg för pizzzor med tjock fyllning.

Frusna pommes frites

1- 0,3-0,5

2- 0,5-0,7

Bakplåt 2

Fördela pommes friten jämnt på bakplåten.

Den första inställningen rekommenderas för tunna pommes frites, den andra inställningen rekommenderas för tjocka pommes frites. Använd bakplåtspapper.

Vi rekommenderar att du vänder dem efter 2/3 av tillagningstiden.

Frusna kroketter

1- 0,3-0,6

2- 0,7-1,0

Bakplåt 2

Fördela de frusna potatiskroketterna jämnt på bakplåten. Vi rekommenderar att du vänder dem efter 2/3 av tillagningstiden.

Nylagad lasagne

1- 0,3-0,5

2- 0,8-1,0

Grillgaller 3

Använd ugnsäker glasform. Placera kyld eller hemlagad lasagne i mitten av ugnen på gallret.

Ångkokad fisk

1. 0,2-0,4

2. 0,5-0,7

3. 0,8-1,0

Grillgaller 2

Lägg preparerad färsk fisk (t.ex. forell, kolja, torsk) i en ugnsäker glasform med lock. Tillsätt vätska tills formens botten täcks, t.ex. 3-4 msk citronjuice, vitt vin eller vatten, och täck med lock. Placera rätten på grillgallret. Om du vill ha stekyta kan du pensla skinnet med olivolja och inte täcka över fisken.

Ungstekt kyckling

1. 0,8-1,0

2. 1,1-1,3

Grillgaller

Djup plåt

2

1

Pensla den kylda kycklingen med olja och kryddor och lägg bröstsidan uppåt på grillgallret.

Biffstek

1. 0,3-0,6

2. 0,6-0,8

Grillgaller

Djup plåt

4

3

Lägg 2-6 stekar sida vid sida jämnt på grillgallret. Den första inställningen är för tunna stekar och den andra inställningen för tjocka stekar. Vänd när det piper. Tryck på knappen för TILLAGNINGSTID för att fortsätta den automatiska tillagningen.

Nötstek

1. 0,6-0,8

2. 0,9-1,1

3. 1,2-1,4

Grillgaller

Djup plåt

2

1

Marinera nötsteken och lägg på grillgallret.

Tillsätt 1 kopp vatten i plåten. Vänd när det piper.

När den är tillagad lägger du in den i aluminiumfolie och låter den vila i 5-10 min.

användning av ugn _

27

06_Oven Use_SE.indd 27 2010-03-10 1:44:00

Nej

9

10

11

12

13

14

15

Kaka

Livsmedel Vikt/kg

1. 0,5-0,6

2. 0,7-0,8

3. 0,9-1,0

Tillbehör

Grillgaller

Hyllnivå

2

Lägg smet i en lagom stor rund form för ringkaka.

Detta program passar smet för tigerkaka, citronkaka och nötkaka.

Muffins

1. 0,5-0,6

2. 0,7-0,8

Grillgaller 2

Häll muffinssmeten i muffinsformat, 12 stycken. Placera på gallret.

0,5 -0,6 kg viktintervall rekommenderas för muffins á 45 g, 0,7-0,8 kg viktintervall rekommenderas för mellanstora muffins á 65 g.

Jäsning av deg

1. pizzadeg

2. jäst deg

3. degblad

Grillgaller 2

Den första inställningen är för att höja jästdeg för pizza, kakor eller för att förhöja bröddeg.

Lägg den i en stor rund skål och täck med mikrovågssäker film. Inställning 2 är för bröddeg av typen jästdeg eller surdeg. Inställning 3 är för surdeg. Knådad förhöjd deg för hand, lägg i en degbunke och täck med mikrovågssäker film.

Vitt bröd 1. 0,75-0,85 Grillgaller 2

Detta program passar brödmixar med 500 g vetemjöl. Följ instruktionerna på paketet. Lägg jästdeg i en rektangulär bakform. Pensla toppen med vatten.

Skär längder med en kniv.

Fullkornsbröd 1. 0,75-0,85 Grillgaller 2

Detta program passar brödmixar med 500 g vete och rågmjöl.

Följ instruktionerna på paketet. Lägg surdeg i en lämplig rektangulär bakform.

Pensla toppen med vatten. Skär längder med en kniv.

Frallor / Ciabatta

Den första inställningen passar deg som används för små bakverk som frallor eller croissanter (4-8 stk.).

Inställning 2 passar deg som används för hembakade ciabattas eller baguetter

(2-6 stk.). Använd bakplåtspapper.

Hembakad pizza

1. 0,2-0,4

2. 0,6-0,8

1. 0,2-0,6

2. 0,8-1,2

Bakplåt

Bakplåt

3

2

Den första inställningen passar för pizzasnacks

(7-9 stk.). Inställning 2 passar en rund tallriksstor pizza. Viktintervallen inkluderar fyllningen, t.ex. sås, grönsaker, skinka och ost. Om du vill ha knaprig botten rekommenderar vi att du förvärmer ugnen med undervärme plus varmluft i

5 minuter.

28_ användning av ugn

06_Oven Use_SE.indd 28 2010-03-10 1:44:00

testrätter

Enligt standard EN 60350

1. Bakning

Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn.

Typ av livsmedel

Maträtt &

Anteckningar

Temp.

(°C)

Tillagningstid i (min.)

15-25 Bakplåt 2 Traditionell 170-190

Små kakor

Djup plåt + bakplåt

Fettfri sockerkaka

Bakform på grillgaller

(mörk beläggning,

ø 26 cm)

Äppelpaj

Grillgaller + bakplåt

+ 2 kakformar med löstagbar botten

(mörk beläggning,

ø 20 cm)

Grillgaller +

2 kakformar med löstagbar botten

(mörk beläggning,

ø 20 cm)

1+4

1

1+3

Varmluft

Traditionell 160-180

Varmluft

150-170

170-190

1 Placerad diagonalt

Traditionell 180-200

20-30

25-35

80-100

75-85

2. grillning

Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen.

Använd denna funktion med den maximala temperaturinställningen 300 °C.

Temp.

(°C)

Tillagningstid i (min.)

Typ av livsmedel

Maträtt &

Anteckningar

Varma smörgåsar på vitt bröd

Grillgaller

Hamburgare

Grillgaller / Djup plåt

(för uppsamling av spad)

5

4 / 3

Stor grill

Stor grill

300

300

1

:a

1-2

2 a 1-1½

1 :a 7-10

2

:a

5-8

06_Oven Use_SE.indd 29 användning av ugn _

29

2010-03-10 1:44:00

rengöring och skötsel

Självrengöring

Det här läget rengör ugnen automatiskt.

Det här läget bränner bort fettrester i ugnen så att den sedan torkas ur när den svalnar.

Under den pyrolytiska rengöringen låses ugnsluckan automatiskt.

lucklås ( )

Upplåsning

När ugnstemperaturen stiger upp till 300 °C, låses luckan automatiskt för din säkerhet.

När temperaturen faller under 260 °C, låses luckan upp automatiskt.

Varning

• Under den här processen blir ugnen mycket het.

• Barn måste hållas på säkert avstånd.

Obs: Innan du utför någon självrengörande funktion ska alla tillbehör tas ut ur ugnen.

Avlägsna stora bitar smuts för hand i förväg.

Matrester, fett och juicer är antändbara och det kan annars börja brinna under självrengöringsprocessen.

1.

Vrid avdelarknappen till självrengörande läge.

2.

Vrid ratten för tid/temp (Time/Temp) till nivå

1, 2 eller 3 beroende på grad av smuts i ugnen.

Ugnen startar automatiskt i det valda läget med den valda funktionen när 5 sekunder gått och inga vidare justeringar har gjorts.

P1(låg)

Nivå

P2 (medium)

P3 (hög)

Varaktighet omkring 120 minuter omkring 150 minuter omkring 180 minuter

3.

Efter att ugnen har svalnat torkar du av ugnsluckan längsmed kanterna med en fuktig trasa.

30_ rengöring och skötsel

07_Cleaning and Care_SE.indd 30 2010-03-09 6:43:52

Ångrengöring

1.

Avlägsna alla tillbehör från ugnen.

2.

Häll ca. 400 ml (3 / 4 pint) vatten i botten på den tomma ugnen. Använd bara vanligt vatten, inte destillerat.

3.

Stäng ugnsluckan.

Obs

Ångrengöringssystemet kan bara slås på när ugnen svalnat till rumstemperatur.

Låt ugnen svalna helt om det inte fungerar.

4.

Vrid avdelarknappen till ångrengöringsläge.

5.

Efter en stund stängs värmaren av men lampan

är tänd.

6.

Teckenfönstret blinkar och en ljudsignal hörs när proceduren är klar.

7.

Avsluta proceduren och rengöringen genom att vrida avdelarknappen till “Off”.

07_Cleaning and Care_SE.indd 31 rengöring och skötsel _

31

2010-03-09 6:43:53

när Ångrengöringen inaktiveratS

Tips

• Var försiktig när du öppnar luckan i slutet av ångrengöringsproceduren; vattnet i botten är hett.

• Låt aldrig vatten ligga kvar i ugnen en längre tid, t.ex. över natten.

• Öppna ugnsluckan och avlägsna kvarvarande vatten med en svamp.

• Använd en svamp indränkt i rengöringsmedel, en mjuk borste eller nylonskurduk och torka insidan. Envisa fläckar kan avlägsnas med en skurduk av nylon.

• Kalkavlagringar kan avlägsnas med en trasa indränkt i vinäger.

• Torka rent med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa (glöm inte bort att torka under ugnsluckans tätning).

• Upprepa proceduren när ugnen har svalnat om den är mycket smutsig.

• Vi rekommenderar att du gnuggar envisa fläckar med rengöringsmedel innan ugnens rengöringsfunktion aktiveras om ugnen är mycket nedsmutsad av fett, t.ex. efter ugnstekning eller grillning.

• Låt ugnsluckan stå öppen i 15 ° vinkel så att de inre emaljytorna kan torka helt när rengöringen är klar.

32_ rengöring och skötsel

07_Cleaning and Care_SE.indd 32 2010-03-09 6:43:53

Snabbtorkning

1. Låt ugnsluckan stå på glänt i ca. 30 graders vinkel.

2. Vrid avdelarknappen till enkelt läge.

3. Tryck på ugnsknappen.

4. Vrid knappen för tid/temp till varmluftsläge.

5. Ställ in klockan på ca. 5 minuter och temperaturen på 50 °C.

6. Stäng av ugnen i slutet av tidsperioden.

Varning

Använd inte anordningar för högtrycks- eller ångtvätt när ugnen rengörs.

Ugnens utsida

Rengör både ugnens insida och utsida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.

Torka med hushållspapper eller en torr handduk.

Använd inte kökssvampar, frätande rengöringsmedel eller frätande rengöringsmedel.

Ugnsytor i rostfritt stål

Använd inte stålull, kökssvampar eller frätande rengöringsmedel. Dessa kan skada ytan.

Ugnsfronter i aluminium

Torka försiktigt av plattan med en mjuk trasa eller en trasa i mikrofibrer och ett milt fönsterputsmedel.

Varning

Kontrollera att ugnen är sval före rengöring.

Ugnens insida

Rengör inte dörrtätningen för hand.

Använd inte grova stålbollar eller kökssvampar.

För att undvika skada på emaljerade ugnsytor, använd de ugnsrengöringsmedel som finns i handeln.

För att avlägsna envis smuts, använd en särskilt ugnsrengöringsmedel.

tillbehör

Rengör alla ugnslergods och tillbehör efter varje användningstillfälle med en kökshandduk.

För enkel rengöring, lägg i varmt tvåligt vatten i cirka 30 minuter.

07_Cleaning and Care_SE.indd 33 rengöring och skötsel _

33

2010-03-09 6:43:53

rengöring av UgnSlUckan

Ugnsluckan bör inte avlägsnas vid normal användning, men om den måste tas bort för t.ex. rengöring, skall dessa instruktioner följas. Ugnsluckan är tung.

ta bort ugnsluckan

1. Öppna klämmorna vid de båda gångjärnen.

2. Fatta tag i luckans sidor med båda händerna i luckans mitt.

3. Rotera luckan cirka 70 ° till dess att gångjärnen helt kan avlägsnas från sina fästen.

2

70 °

1

34_ rengöring och skötsel

07_Cleaning and Care_SE.indd 34 2010-03-09 6:43:54

Sätt tillbaka luckan

1. Placera luckans gångjärn, med klämmorna fortfarande öppna, vid dess fästen.

70 °

2. Rotera luckan mot den vågräta linjen och fäst klämmorna på plats.

Gångjärnet infogas normalt.

Gångjärn

Gångjärnsfäste

Ugnsluckans glas

Ugnsluckan är försedd med tre glasrutor som är placerade mot varandra. Den inre & mellersta skivan kan avlägsnas för rengöring.

Varning

• När luckan har avlägsnats från ugnen, skall klämmorna öppnas.

• Använd inte frätande rengöringsmedel eller metallskrapor för rengöring av ugnsluckan; dessa kan repa ytan och splittra glaset.

• När luckan monterats, kan avlägsnande av vissa delar (luckans glas eller annan del) från luckan leda till personskada.

Varning

Glaset kan gå sönder om du tillämpar överdriven styrka, i synnerhet i kanterna av det främre glaset.

07_Cleaning and Care_SE.indd 35 rengöring och skötsel _

35

2010-03-09 6:43:54

nedmontering av luckan

1. Avlägsna de två skruvarna på vänster och höger sida om luckan.

2. Plocka bort luckans konsol.

3. Avlägsna det inre glaset, #1, från luckan.

Luckkonsol

Glas #1

4. Avlägsna det inre glaset, #2, från luckan.

Glas #2

5. Avlägsna det inre glaset, #3, från luckan.

Glas #3

Luckkonsol

Fjäderkonsol

(Höger och vänster)

Glas #1

Glas #2

Glas #3

Glas #4

Obs!

Rengör glasrutorna med varmt vatten eller diskmedel och torka torrt med en mjuk, torr trasa.

36_ rengöring och skötsel

07_Cleaning and Care_SE.indd 36 2010-03-09 6:43:55

Montering av luckan

1. Rengör glaset och de inre delarna med varmt, tvåligt vatten.

Obs!

Använd inte frätande rengöringsmedel eller tvålull. Använd en svamp med flytande rengöringsmedel eller varmt, tvåligt vatten.

2. Montera glas #3 i rätt position.

3. Montera de två fjäderfästena på ovansidan av glas #2 och montera #2 på plats.

4. Fäst glas #1, luckkonsolen och stöden vid luckan.

Obs!

Vid montering av innerglas

#1, skriv ut enligt riktningen nedan.

glas #1

Glas #1

Utskrift

5. Fäst de två skruvarna på båda sidor av luckan.

07_Cleaning and Care_SE.indd 37 rengöring och skötsel _

37

2010-03-09 6:43:55

SidoSkenor

Vid rengöring av ugnens insida kan båda sidoskenorna avlägsnas.

demontera sidoskenorna

1. Tryck på mittdelen av sidoskenans övre del.

2. Vrid sidoskenan med omkring

45 °.

3. Dra i och ta bort sidoskenan från de båda nedre hålen.

Montering: Upprepa steg 1, 2 och 3 i motsatt ordning.

38_ rengöring och skötsel

07_Cleaning and Care_SE.indd 38 2010-03-09 6:43:55

Byte av laMpa

Innan byte av glödlampa, skall följande åtgärder vidtagas:

• Stäng av ugnen;

• Koppla bort ugnen från strömtillförseln; och

• Skydda ugnens glödlampa och glashölje genom att lägga en trasa på botten av ugnen.

Du kan köpa en lampa på ett SAMSUNG servicecenter.

Utbyte av den bakre ugnslampan och rengöring av glashöljet

1. Avlägsna höljet genom att vrida det moturs.

2. Avlägsna metallringen och rengör glashöljet.

3. Vid behov kan glödlampan bytas ut mot en 25 watts,

230 V, 300 °C värmetålig ugnsglödlampa.

4. Montera metallringen på glashöljet.

5. Sätt tillbaka glashöljet på plats.

07_Cleaning and Care_SE.indd 39 rengöring och skötsel _

39

2010-03-09 6:43:55

garanti & service

Vanliga frågor och felsökning

Vad gör jag om ugnen inte värms upp?

Kontrollera om någon av följande åtgärder löser problemet:

Ugnen kanske inte är påslagen. Slå på ugnen.

Klockan kanske inte är inställd.

Ställ in klockan (se avsnittet "Inställning av klocka").

Kontrollera om nödvändiga inställningar har utförts.

En hushållssäkring kan ha gått, eller en kretsbrytare gått sönder. Byt ut säkringarna för att återställa kretsen. Om detta inträffar upprepade gånger skall en auktoriserad elektriker tillkallas.

Vad skall jag göra om ugnen inte värms upp, trots att ugnsfunktion och temperatur har ställts in?

Det kan vara fel på de interna elektriska anslutningarna. Ring ett lokalt servicecenter.

Vad skall jag göra om en felkod visas och ugnen inte värms upp?

Det är fel på den interna elektriska strömkretsen. Ring ett lokalt servicecenter.

Vad gör jag om skärmen för tidsinställning blinkar?

Ett strömavbrott har inträffat. Ställ in klockan (se avsnittet "Inställning av klocka").

Vad gör jag om ugnslampan inte tänds?

Ugnslampan är trasig. Byt ut ugnsglödlampan (se avsnittet "Byte av lampa").

Vad gör jag om ugnsfläkten körs utan att den ställts in?

Efter användning körs ugnsfläktarna till dess att ugnen kylts ner. Ring ditt lokala servicecenter om fläkten fortsätter att köras då ugnen kylts ner.

40_ garanti & service

BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 40 2010-03-09 6:44:14

fel- och säkerhetskoder

Fel- och säkerhetskoder

Allmänna funktioner

E-2*

1)

fel På teMPeratUrsensor

S-01

säkerhetsBrYtare

Ugnen har varit i drift vid inställd temperatur under en längre tid.

-SE-

E-0*

1)

Fel på ugnen kan orsaka bristfällig drift och säkerhetsproblem. Avbryt användning av ugnen omedelbart.

1) * se alla nummer eller tecken.

Lösning

Ring ditt lokala SAMSUNG servicecenter.

Stäng av ugnen och avlägsna maten. Låt ugnen svalna innan den används på nytt.

Ring ditt lokala Samsung servicecenter.

BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 41 garanti & service _

41

2010-03-09 6:44:14

tekniska data

tekniska data

Strömförsörjning

Volym (användbar kapacitet)

Uteffekt

Vikt

Netto

Frakt

Mått

(B x H x D)

230 V ~ 50 Hz

65 ℓ

MAX 3400 W

Ca. 42 kg

Ca. 46 kg

Utsida 595 x 595 x 566 mm

Ugnsutrymme 440 x 365 x 405 mm

Sweden

Korrekt avfallshantering av produkten

(elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.

Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

42_ tekniska data

BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 42 2010-03-09 6:44:14

obs

BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 43 2010-03-09 6:44:14

AUSTRIA

BELGIUM

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

ITALIA

LUXEMBURG

NETHERLANDS

NORWAY

PORTUGAL

SPAIN

SWEDEN

U.K

EIRE

SWITZERLAND

0810-SAMSUNG (7267864,€ 0.07/Min)

02-201-24-18

70-70-19-70

030-6227 515

01-48-63-00-00

01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)

800-SAMSUNG (726-7864)

261-03-710

0900-SAMSUNG (0900-7267864)

(€ 0.10/Min)

815-56-480

80820-SAMSUNG (726-7864)

902-1-SAMSUNG (902 172 678)

0771-726-7864 (SAMSUNG)

0845-SAMSUNG (7267864)

0818-717100

0848-SAMSUNG (7267864, CHF0.08/Min) www.samsung.com

www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr(French) www.samsung.com

www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr(french)

Kodnr.: DG68-00231W

BF3Q4T098_XEE-00231W_SE.indb 44 2010-03-09 6:44:14

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement