Samsung BT62TDBW User's guide

Samsung BT62TDBW User's guide
BT62 (63, 65) -serien
Inbyggnadsugn
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung.
Registrera din produkt på adressen
www.samsung.com/global/register
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 1
2009-02-27
2:17:11
använda den här bruksanvisningen
Tack till ditt val av en SAMSUNG inbyggnadsugn.
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner avsedda
att vägleda dig vid användning och underhåll av denna apparat.
Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och behåll
denna bok för framtida referens.
Följande symboler används i texten i denna bruksanvisning.
VARNING eller OBS!
Viktigt
Obs!
säkerhetsanvisningar
Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar för
anslutning av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga säkerhetsreko
mmendationer.
Elektrisk säkerhet
Om ugnen har skadats under transport, får den inte anslutas.
• Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig elektriker.
• Vid fel eller skada på apparaten, skall du inte försöka använda den.
• Reparationer får endast utföras av en behörig elektriker. En felaktigt utförd reparation kan leda
till allvarliga skador för dig och andra. Om din ugn behöver repareras, kontakta SAMSUNG
servicecenter eller din återförsäljare.
• Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en specialsladd eller en enhet som är tillgänglig
hos tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker.
• Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.
• Ugnen skall anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring. Använd
aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.
• Märkplåten är placerad till höger om luckan.
• Apparatens strömförsörjning skall kopplas från vid reparation eller rengöring.
• Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.
• Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk
eller psykisk funktion, eller för personer som saknar erfarenheter och kunskaper gällande
användning av enheten.
VARNING: Delar som är lättåtkomliga kan bli heta under användning. Barn ska hållas på
avstånd så att de inte bränner sig.
VARNING:Utrustningen skall kopplas från strömförsörjningen vid utbyte av lampa för att
undvika risk för elektrisk stöt. Vid användning av ugnen blir de inre ytorna mycket heta.
_använda den här bruksanvisningen
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 2
2009-02-27
2:17:11
Säkerhet under användning
säkerhetsanvisningar
• Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.
• Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador. Rör inte vid
värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de svalnat.
• Förvara aldrig antändbara material i ugnen.
• Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.
• Vid tillagning, var försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga snabbt
strömmar ut.
• Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol, kan alkoholen dunsta vid höga temperaturer och
ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.
• För din säkerhet skall du inte använda apparaten med ång- eller högtrycksapparater.
• Barn skall hållas på säkert avstånd när ugnen används.
• Frysta livsmedel, som t.ex. pizza, skall tillagas på grillgallret. Om bakplåten används, kan den
deformeras p.g.a. de stora temperaturskillnaderna.
• Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den emaljerade ytan.
• Ugnsluckan skall vara stängd under tillagning.
• Var försiktig när du öppnar luckan i slutet av ångrengöringsproceduren; vattnet i botten är hett.
• Placera inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på den.
Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan och därmed
leda till dåliga tillagningsresultat.
• Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan vara omöjliga att få bort från ugnens emaljerade ytor. Vid
tillagning av mycket mjuka kakor skall ett djupt kärl användas.
• Placera inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.
• Apparaten är inte avsedd att användas av små barn eller sjukliga personer utan övervakning av
vuxen person som kontrollerar säker användning av apparaten.
• Håll uppsyn över barnen så att de inte leker med hällen.
• Små mängder mat kräver kortare tillagnings- eller uppvärmningstid. Om normala tider används
blir de för varma eller bränns.
Instruktioner för kassering
Kassera förpackningsmaterialet
• Materialet som används vid förpackning av denna apparat är återvinningsbart.
• Avfallshantering av förpackningsmaterial skall göras i lämplig container på din lokala
avfallshanteringsplats.
Kassering av gamla apparater
Innan en gammal apparat kasseras ska den göras obrukbar så att den inte kan utgöra en
fara.
Gör detta genom att koppla bort apparaten från strömtillförseln och avlägsna nätsladden.
För att skydda miljön är det viktigt att gammal utrustning kastas på rätt sätt.
• Apparaten får inte kastas som hushållsavfall.
• Information om insamlingstider och offentliga insamlingsplatser finns att få från kommunen eller
det lokala sophanteringsföretaget.
säkerhetsanvisningar_
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 3
2009-02-27
2:17:11
ugnskontroller
Modell: BT62 / BT63-serien
0ff
Temperatur
Funktion
Ångrengöring
Funktionsratt
Belysning
Alarm
Tid
Tillagningstid
Slår av
Väljarratt
Modell: BT65-serien
0ff
Belysning
Funktion
Funktionsratt
Tid
Tillagningstid
Ångrengöring
Temperatur
Alarm
Slår av
Väljarratt
Främre design
Den främre panelen finns att få med olika material och färger inklusive rostfritt stål, i vitt eller
svart och i glas. För att höja kvaliteten kan utseendet förändras.
tillbehör
Din nya ugn från Samsung levereras med flera olika tillbehör som kan vara till hjälp vid
förberedelse av olika måltider. Det omfattar bland annat avskiljaren för det unika läget för
dubbel matlagning, falsar, galler och ett grillspett.
OBS! Se till att du monterar tillbehören korrekt på skenorna. Det måste var minst 2 cm
mellan plåtarna nederst i ugnen, annars kan den emaljerade ytan skadas.
_ugnskontroller
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 4
2009-02-27
2:17:12
Avskiljare
Avskiljaren behöver användas om du vill använda ugnens läge för dubbel
tillagning. Den avdelar övre och nedre facket och måste användas för fals 3.
Litet galler
Det lilla gallret ska användas för grillning. Det kan användas i kombination
med dropplåten för att förhindra att vätskor droppar ned på ugnens botten.
Dropplåt
Den (djupa) dropplåten är lämplig för grillning. Det kan användas i kombination
med det lilla gallret för att förhindra att vätskor droppar ned på ugnens botten.
tillbehör
Stort galler
Det stora gallret ska användas för grillning. Du kan även använda det för att
ställa grytor på.
Bakplåt
Bakplåten kan användas för att förbereda kakor, tårtor och småkakor.
Grillspett : BT62(63, 65)TDBF-, CDBF-serien
Grillspettet kan användas för att grilla exempelvis kyckling i folie. Grillspettet
kan bara användas i enkelt läge på fals 3, eftersom dess delning måste
monteras på en adapter på bakre falsen. Plocka bort det svarta handtaget
vid tillagningen.
Grill- och shaslikspett. : BT62(63, 65)TDBF-, CDBF-serien
Användning:
• Placera den djupa plåten (utan ställ) på nivå 1 för att samla upp
köttsafterna eller på ugnens botten om en stor köttbit tillagas.
• Skjut på en av gafflarna på spettet och skjut på köttstycket som ska
tillagas.
• Förvälld potatis och andra grönsaker kan placeras runt kanterna i den
djupa plåten så att de ugnsteks samtidigt.
• Placera vaggan på mittenhyllan och position med “v”-formade delen
framåt.
• Handtaget kan skruvas på den trubbiga änden, det gör det enklare att
skjuta på köttstycket.
• Vila spettet i vaggan med den spetsiga änden riktad bakåt och skjut
försiktigt in det tills spettets ände förs in i vridmekanismen på ugnens
baksida. Spettets trubbiga ände måste vila på den “v”-formade delen.
(Det finns två tungor på spettet som ska vara närmast ugnsluckan så att
spettet inte glider framåt, tungorna håller även fast handtaget.)
• Skruva bort handtaget innan tillagningen påbörjas. Ta bort spettet från
vaggan genom att skruva fast handtaget när tillagningen är klar.
Teleskopisk fals : BT62(63, 65)T-serien
• För att infoga tillbehören för du först ut de teleskopiska falsarna för en
viss nivå.
• Placera plåten eller pannan på falsarna och för dem längst bak i ugnen.
Stäng först luckan efter att du har fört in de teleskopiska guiderna helt i
ugnen.
tillbehör_
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 5
2009-02-27
2:17:13
testrätter
Enligt standard EN 60350
Bakning
Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn.
Typ av
livsmedel
Små kakor
Fettfri
sockerkaka
Äppelpaj
Maträtt &
anteckningar
Hyllnivå
Tillagningsläge
Temp.
(°C)
Tillagningstid
i min
3
Traditionell
160-180
15-25
1+4
Varmluft
150-170
20-30
2
Traditionell
160-180
20-30
Grillgaller + bakplåt
+ 2 kakformar med
löstagbar botten
(mörk beläggning,
ø 20 cm)
1+3
Varmluft
170-190
80-100
Stort galler +
2 kakformar med
löstagbar botten
(mörk beläggning,
ø 20 cm)
1 Placerad
diagonalt
Traditionell
170-190
70-80
Bakplåt
Dropplåt + bakplåt
Bakform på stort galler
(Mörk beläggning,
ø 26 cm)
Grillning
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen inställd på max.
Typ av
livsmedel
Maträtt &
anteckningar
Varma
smörgåsar på
vitt bröd
Stort galler
Hamburgare
Litet galler + dropplåt
(för att samla upp dropp)
Hyllnivå
Tillagningsläge
Temp.
(°C)
Tillagningstid
i min
5
Stor grill
Max.
1:a: 1-2
2:a: 1-1½
4/3
Stor grill
Max.
1:a: 7-10
2:a: 6-9
funktioner
Den här ugnen erbjuder sju olika funktioner. Beroende på i vilket användningsläge du kör
ugnen, dubbelt eller enkelt, kan du välja mellan dessa funktioner:
Traditionell
Värme kommer genom de övre och nedre värmesystemen. Den här funktionen
ska användas för normal bakning och grillning av nästan alla typer av maträtter.
Föreslagen temperatur: 200 °C
Varmluft
Den hetta som genereras genom varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via
fläktar. Den här funktionen ska användas för frusna maträtter och vid bakning.
Föreslagen temperatur: 170 °C
_testrätter
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 6
2009-02-27
2:17:14
Övervärme + varmluft
Den hetta som genereras genom det nedre värmesystemet och
varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen ska
användas för att grilla exempelvis kött.
Föreslagen temperatur: 190 °C
Liten grill
Värme alstras från det lilla gillområdet. Den här funktionen ska användas för
mindre rätter som kräver mindre värme, exempelvis fisk och fyllda baguetter.
Föreslagen temperatur: 240 °C
Stor grill
Värme alstras från det stora gillområdet. Den här funktionen ska användas för
maträtter som lasagne och vid grillning.
Föreslagen temperatur: 240 °C
enkelt läge
Undervärme + varmluft
Den hetta som genereras genom det övre värmesystemet och
varmluftsfunktionen delas jämnt i ugnen via fläktar. Den här funktionen ska
användas för pizza, bröd och vid bakning av kakor.
Föreslagen temperatur: 190 °C
Undervärme
Eftersom värmen är undervärme är det här läget perfekt för bakverk som ska ha
frasig botten, t.ex. kakor och pajer.
Föreslagen temperatur: 170 °C
enkelt läge
Välj enkelt läge | 01
Avlägsna avdelaren från ugnen
för att använda enkelt läge.
0ff
Med enkelt läge kan du välja
bland alla ugnsfunktioner.
I enkelt läge fungerar ugnen som en traditionell ugn. Använd det här läget för större
maträtter eller omd u behöver speciella tillbehör som exempelvis grillspett. I enkelt läge kan
du använda alla ugnsfunktioner.
ENKELT LÄGE
Ställ in funktionen | 02
Tryck på knappen
Funktion.
Alla funktioner är tillgängliga med enkelt läge.
Det enkla läget medger traditionell användning av ugnen.
Vrid Väljarratten och
verkställ den specifika
inställningen.
03 | Ställ in temperaturen
Tryck på
temperaturknappen så
blinkar temperatursymbolen.
enkelt läge_
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 7
2009-02-27
2:17:15
dubbel tillagning
Den här ugnen erbjuder ett unikt, dubbelt tillagningssystem. Den gör det möjligt för gid att
förbereda två olika måltider samtidigt med två olika temperaturer i övre och nedre facket.
Du kan även välja att tillaga mat i övre eller neder facket, för att spara både tid och energi.
Välj dubbelt läge | 01
Sätt i avdelare i fals 3 för att
använda dubbelt tillagningsläge.
0ff
Beroende på valt dubbelt
tillagningsläge kan du välja
bland de här funktionerna:
ÖVRE LÄGE
Varmluft | övervärme + varmluft | stor och liten grill
Det övre läget spar energi och tid när du lagar små mängder
mat.
DUBBEL
TILLAGNING
Övre och nedre funktion i båda facken
Dubbel tillagning gör det möjligt för dig att tillaga två måltider
med olika funktion och temperaturinställning.
NEDRE LÄGE
Varmluft | Undervärme + varmluft
Det nedre läget spar energi och tid när du lagar små mängder
mat.
OBS: Använd steg 02/03 för övre läget och steg 04/05 för endast nedre läget.
Ställ in den övre funktionen | 02
03 | Ställ in den övre temperaturen
Tryck på knappen
Temperatur så blinkar den
övre funktionssymbolen.
Tryck på knappen Funktion
så blinkar den övre
funktionssymbolen.
Ställ in funktionen | 04
Tryck på knappen Funktion
så blinkar den nedre
funktionssymbolen.
Vrid Väljarratten och
verkställ den specifika
inställningen.
05 | Ställ in temperaturen
Tryck på knappen
Temperatur så blinkar den
nedre temperatursymbolen.
Det dubbla tillagningsläget gör det möjligt att använda olika inställningar för övre och nedre
facket, såsom olika frånslagnignstider, tillagningstider, temperaturer och alarminställningar.
För att verkställa eller modifiera inställningar i valfritt fack, tryck på respektive knapp:
En gång: Övre fack
Två gånger: Nedre fack
_dubbel tillagning
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 8
2009-02-27
2:17:16
inställningar
Ställ in tillagningstid
02 | Bekräfta tillagningstid
Tryck på knappen
Tillagningstid igen eller
vänta i 4~5 sekunder.
Tryck på
Tillagningsknappen,
så blinkar symbolen för
tillagningstid.
TILLVAL | LÄGG TILL AVSTÄNGNINGSTID
inställningar
Ställ in tillagningstid | 01
Vrid Väljarratten och ställ
den specifika tiden.
Ställ in avstängningstid | 03
04 | bekräfta avstängningstid
Tryck på tidsknappen
Avstäning igen eller vänta
3 sekunder.
Tryck på knappen
Avstängning så blinkar
symbolen för avstängning.
ställ in AVSTÄNGNINGS-tid
Ställ in avstängningstid | 01
02 | bekräfta avstängningstid
Tryck på tidsknappen
Avstäning igen eller vänta
3 sekunder.
Tryck på knappen
Avstängning så blinkar
symbolen för avstängning.
TILLVAL | LÄGG TILL tillagnings-TID
Vrid Väljarratten och ställ
den specifika tiden.
Ställ in tillagningstid | 03
Tryck på
Tillagningsknappen,
så blinkar symbolen för
tillagningstid.
04 | Bekräfta tillagningstid
Tryck på knappen
Tillagningstid igen eller
vänta i 4~5 sekunder.
inställningar_
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 9
2009-02-27
2:17:17
Ändra inställda tider
eller
eller
Välj den tid som ska ändras | 01
Vrid Väljarratten.
Tryck på knappen för
Stäng av eller
Tillagningstid så blinkar
symbolen för tillagningstid.
02 | Bekräfta ändrad tid
Tryck på knappen för
Stäng av eller
Tillagningstid så blinkar
symbolen för tillagningstid.
ÄNDRA TEMPERATUR
Ställ in temperaturen | 01
Tryck på
Temperaturknappen så
blinkar temperatursymbolen.
Vrid Väljarratten och ställ
den nya temperaturen.
02 | Bekräfta temperatur
Vänta 3 sekunder så ställs
den nya temperaturen in.
Vrid Väljarratten och ställ
tiden.
03 | Bekräfta tid
Tryck på knappen för Tid
igen för att ställa in aktuell
tid.
Tidsinställning
Ställ in timmar| 01
Tryck på knappen för Tid så
blinkar timsymbolen.
Ställ in minuter| 02
Tryck på knappen för Tid så
blinkar minutsymbolen.
10_inställningar
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 10
2009-02-27
2:17:18
Ställ alarm
Ställ in alarm | 01
Vrid Väljarratten och ställ
timertiden.
02 | Bekräfta alarm
Tryck på knappen Alarm
igen eller vänta i 3 sekunder
så ställs alarmet.
Avaktivera alarm
Tryck och håll ned knappen Alarm i två sekunder, alarmsymbolen slocknar
och tiden visas.
inställningar
Tryck på knappen för Alarm
så blinkar alarmsymbolen.
Visa tiden
Under tillagningsprocessen trycker du på knappen för Tid för att se
klocktiden.
Tonsignal
Tryck och håll in tiden och Stäng av i två sekunder för att aktivera eller
avaktivera tonsignalen.
Belysning
Tryck på knappen för Belysning 1x för belysning och 2x för att slå av den.
Den nedre lampan är tillbehör.
Tryck på knappen Belysning (Illumination) 1x för hela, 2x för övre, 3x för
nedre belysning och 4x för att slå av den.
Tangentlås
För att aktivera eller avaktivera Tangentlås ska du hålla in Tillagningstid
och Avstängning i tre sekunder. Symbolen för Tangentlås visar aktiviteten
för Tangentlås.
Slår av
För att slå av ugnen ställer du in funktionsratten till ‘Off’.
0ff
inställningar_11
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 11
2009-02-27
2:17:19
installation & underhåll
Installation
Säkerhetsanvisningar för installation
Den här ugnen får endast installeras av en behörig elektriker. Montören ansvarar för att ansluta
enheten till strömkällan och att följa de säkerhetsregler som gäller.
• Säkerställ att ugnen inte kommer i kontakt med rörliga delar vid montering.
• Köksskåpet där ugnen monteras måste uppfylla säkerhetskraven så som anges i DIN 68930.
Tekniska specifikationer
Ingångsström/-frekvens
Volym (användbar kapacitet)
Utgångseffekt
Nettovikt
Vikt med förpackning
Kåpa (B x H x D)
Ugnsinteriör (B x H x D)
566
230 V ~ 50 Hz
65 L
max. 3 650 W
omkring 42 kg
omkring 46 kg
595 x 595 x 566 mm
361 x 446 x 405 mm
560
595
572
595
21
Strömanslutning
Om apparaten inte är ansluten till strömkällan med en
kontakt måste en jordad kontakt användas för att uppfylla
säkerhetsreglerna. Strömkabeln H05 RR-F eller H05 VV-F,
minst 1,5 m, 1,5 - 2,5 mm²) måste vara tillräckligt lång för
att anslutas till ugnen, även om ugnen står på golvet framför
det inbyggda skåpet. Öppna ugnens bakre lucka med en
skruvmejsel och lossa skruvarna för kabelklämman innan
du ansluter strömmen till relevanta anslutningar. Ugnen är
jordad via ( )-terminalen. Om ugnen ansluts till eluttaget med
en kontakt måste kontakten förbli åtkomlig efter att ugnen
installerats. Samsung tar inte ansvar för olyckor som har sitt
ursprung i att det jordade uttaget är bristfälligt.
Installation i skåpet
minst 550
Det här är en inbyggnadsugn, som
måste installeras i ett övre eller
nedre skåp.
• Observera de minimala
avstånden.
• Fixera ugnen på båda sidor med
minst 590
skruvar
max. 600
Efter installationen avlägsnar du den
skyddande vinylfilmen från luckan till
enheten och den skyddande filmen minst 560
från ugnens invändiga ytor.
minst 550
minst 50
Övre skåp
minst 600
minst 560
minst 50
Nedre skåp
12_installation & underhåll
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 12
2009-02-27
2:17:21
Initial inställning
Inledande rengöring
Felsökning
PROBLEM
LÖSNING
Vad gör jag om ugnen inte
värms upp?
•
•
•
•
Vad ska jag göra om ugnen
inte värms upp även efter att
funktionen och temperaturen
har ställts in?
• Det kan vara fel på de interna elektriska anslutningarna.
Ring ett lokalt servicecenter.
Vad skall jag göra om en felkod
visas och ugnen inte värms
upp?
• Det är fel på den interna elektriska strömkretsen. Ring
ett lokalt servicecenter.
Vad gör jag om skärmen för
tidsinställning blinkar?
• Ett strömavbrott har inträffat. Ställ klockan.
Vad gör jag om ugnslampan inte
tänds?
• Ugnslampan är trasig. Ring ett lokalt servicecenter.
Vad gör jag om ugnsfläkten körs
utan att den ställts in?
• Efter användning körs ugnsfläktarna till dess att ugnen
kylts ner. Ring ditt lokala servicecenter om fläkten
fortsätter att köras då ugnen kylts ner.
Ugnen kanske inte är påslagen. Slå på ugnen.
Klockan kanske inte är inställd. Ställ klockan.
Kontrollera om nödvändiga inställningar har utförts.
En säkring kan ha gått eller så har jordfelsbrytaren slått
igen.
Byt säkringar eller återställ jordfelsbrytaren. Om detta
inträffar upprepade gånger skall en auktoriserad
elektriker tillkallas.
installation & underhåll
Innan ugnen ska användas för första gången ska den rengöras noggrant. Använda inga
rengöringsmedel med slipeffekt, trasor eller substanser, eftersom de kan skada ugnens ytor.
Använd varmt vatten, rengöringsmedel och en mjuk trasa för att rengöra bakplåten, dropplåten,
galler och andra tillbehör, liksom det inbyggda facket och falsarna som finns på ugnens sidor. Den
främre delen ska rengöras med en mjuk, ren och fuktig trasa.
Kontrollera om ugnsklockan är korrekt inställd och avlägsna alla tillbehör från ugnen. Kör ugnen
i enkelt läge med varmluft i en timme i 200 °C. Den här processen bränner bort alla återstående
produktionssubstanser i ugnen. Det luktar fränt, men är helt normalt, så se till att köket är väl
ventilerat under rengöringen.
installation & underhåll_13
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 13
2009-02-27
2:17:21
**
Informationskoder
KOD
1)
**
**
1)
1)
**
PROBLEM
LÖSNING
Säkerhetssystemet har slagits
av. Ugnen har varit i drift vid
inställd temperatur under en
längre tid.
Stäng av ugnen och avlägsna
maten. Låt ugnen svalna innan
den används på nytt.
Knappen trycks in i mer än
10 sekunder.
Kontakta ditt lokala
kundcenter för SAMSUNG.
Avdelare saknas. Avdelaren
används på fel sätt.
Sätt avdelare för övre, dubbelt
och nedre läge. Avlägsna
avdelaren för enkelt läge.
Ett fel på ugnen kan
orsaka bristfällig drift och
säkerhetsproblem. Avbryt
användning av ugnen
omedelbart.
Kontakta ditt lokala
kundcenter för SAMSUNG.
1) ** står för alla nummer.
14_installation & underhåll
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 14
2009-02-27
2:17:21
rengöring och skötsel
Ångrengöring
Om ugnen är smutsig och måste rengöras kan du använda den inbyggda ångrengöringen.
Ångrengöring blir tillgängligt efter att ugnen har svalnat.
0ff
4. Ställ in funktionsknappen
till enkelt läge och tryck på
ångrengöringsknappen.
När skärmen börjar blinka
och det hörs en signal är
användningen klar.
2. Häll ca. 400 ml (3 / 4 pint)
vatten i botten på den
tomma ugnen.
3. Stäng ugnsluckan.
rengöring och skötsel
1. Avlägsna alla tillbehör från
ugnen.
0ff
5. Ställ in funktionsratten
på Av för att avsluta
ångrengöringen.
6. Rengör ugnens interiör
med en mjuk och ren
trasa.
Att observera vad gäller ångrengöring
• Var försiktig när du öppnar luckan i slutet av ångrengöringsproceduren; vattnet i botten är
hett.
• Öppna ugnsluckan och avlägsna kvarvarande vatten med en svamp.
• Låt aldrig vatten ligga kvar i ugnen en längre tid, t.ex. över natten.
• Rengör ugnens insida med en svamp och rengöringsmedel eller en mjuk borste. Envisa
fläckar kan avlägsnas med en skurduk av nylon.
• Kalkavlagringar kan avlägsnas med en trasa indränkt i vinäger.
• Använd en mjuk trasa och rent vatten för att rengöra interiören. Glöm inte att torka av under
ugnsluckans tätning.
• Upprepa proceduren när ugnen har svalnat om den är mycket smutsig.
• Vi rekommenderar att du gnuggar envisa fläckar med rengöringsmedel innan ugnens
rengöringsfunktion aktiveras om ugnen är mycket nedsmutsad av fett, t.ex. efter ugnstekning
eller grillning.
• Låt ugnsluckan stå öppen i 15° vinkel så att de inre emaljytorna kan torka helt när
rengöringen är klar.
rengöring och skötsel_15
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 15
2009-02-27
2:17:22
Snabbtorkning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lämna ugnsluckan öppen i en vinkel på omkring 30 °.
Ställ in funktionsratten på enkelt läge.
Tryck på funktionsknappen.
Välj varmluft med väljarknappen.
Ställ in tillagningstid på omkring 5 minuter och temperatur på 50 °C.
Stäng av ugnen i slutet av tidsperioden.
Katalytiskt emaljerad yta
Det avtagbara höljet är täckt med en mörkgrå katalytisk emalj som kan täckas med olja och fett via
ugnens varmluftsfunktion. Dessa avlagringar bränns bort i ungstemperaturer på 200 °C eller högre,
t.ex. vid bakning eller stekning. Högre temperaturer ger snabbare resultat.
1. Avlägsna alla tillbehör från ugnen.
2. Rengör alla ytor på ugnens insida så som beskrivs i avsnittet för manuell rengöring.
3. Ställ in ugnen på över- och undervärme.
4. Ställ in värmen på 250 °C.
5. Värm ugnen i cirka 1 timme. Tidsperioden beror på graden av nedsmutsning. Kvarbliven smuts
kommer gradvis att försvinna då ugnen används vid höga temperaturer.
Manuell rengöring
OBS! SE TILL ATT UGNEN OCH TILLBEHÖREN ÄR SVALA FÖRE RENGÖRING
Ugnens insida
•
•
•
•
Rengör ugnens insida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.
Rengör inte dörrtätningen för hand.
Använd inte grova stålbollar eller kökssvampar.
För att undvika skada på emaljerade ugnsytor, använd de ugnsrengöringsmedel som finns i
handeln.
• För att avlägsna envis smuts, använd en särskilt ugnsrengöringsmedel.
Använd inte frätande rengöringsmedel, hårda borstar, kökssvampar eller trasor, stålull, knivar eller
andra frätande material.
Ugnens utsida
• Rengör ugnens utsida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller varmt tvålvatten.
• Torka med hushållspapper eller en torr handduk.
• Använd inte kökssvampar, frätande rengöringsmedel eller frätande rengöringsmedel.
Ugnsytor i rostfritt stål
• Använd inte stålull, kökssvampar eller frätande rengöringsmedel. Dessa kan skada ytan.
Ugnsfronter i aluminium
• Torka försiktigt av plattan med en mjuk trasa eller en trasa i mikrofibrer och ett milt
fönsterputsmedel.
Tillbehör
Tvätta tillbehören efter varje användning och torka med en kökshandduk. Vid behov kan du lägga
dem i varmt tvålvatten i omkring 30 minuter för enklare rengöring.
16_rengöring och skötsel
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 16
2009-02-27
2:17:22
Borttagning av lucka
Ugnsluckan bör inte avlägsnas vid normal användning, men om den måste tas bort för t.ex.
rengöring, skall dessa instruktioner följas.
OBS! Ugnsluckan är tung.
2
70
1. Öppna luckan och vrid upp
clipsen på de båda gångjärnen
helt.
2. Stäng igen luckan till en vinkel på omkring 70 °.
Greppa i båda handtagen av ugnsluckan i mitten
och dra tills gångjärnen kan tas ut.
MONTERING: Upprepa steg 1 och 2 i motsatt ordning.
Avlägsnande av rutan
rengöring och skötsel
1
Ugnsluckan är försedd med tre glasrutor som är placerade mot varandra. Dessa rutor kan
avlägsnas för rengöring.
1. Avlägsna de två skruvarna
på vänster och höger sida
om luckan.
2. Demontera kåpan och
avlägsna ruta 1 från
luckan.
3. Lyft ruta 2 och avlägsna
de båda glashållarna i
gummi från övre delen
av rutan och plocka
bort glasruta 3. Rengör
rutorna i varmt vatten
eller rengöringsmedel och
polera dem torra med en
mjuk och ren trasa.
MONTERING: Upprepa steg 1, 2 och 3 i motsatt ordning.
Luckans glas varierar från 2 EA till 4 EA beroende på modell.
Vid montering av innerglasruta 1, placera den i pilens riktning nedan.
rengöring och skötsel_17
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 17
2009-02-27
2:17:23
sidoskenor
BT62(63, 65)T, C-serien.
Vid rengöring av ugnens insida kan båda sidoskenorna avlägsnas.
Demontera sidoskenorna
1. Tryck på mittdelen av sidoskenans övre del.
2. Vrid sidoskenan med omkring 45 °.
3. Dra i och ta bort sidoskenan från de båda nedre
hålen.
Montering : Upprepa steg 1, 2 och 3 i motsatt ordning.
18_sidoskenor
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 18
2009-02-27
2:17:24
Byte av lampa
Risk för elektrisk stöt! Innan byte av glödlampa, skall följande åtgärder vidtagas:
•
•
•
•
Slå av ugnen.
Koppla från ugnen från strömkällan.
Skydda ugnens glödlampa och glashölje genom att lägga en trasa på botten av ugnen.
Lampor kan köpas från ett servicecenter för SAMSUNG.
Bakre ugnslampa
sidoskenor
1. Avlägsna lampan genom att vrida moturs och plocka bort
metallringen, rutans ring och rengör glaset. Vid behov kan
glödlampan bytas ut mot en 25 watts, 230 V, 300 °C värmetålig
ugnsglödlampa.
2. Rengör glashöljet, metallringen och rutans ring vid behov.
3. Montera metallringen på glashöljet.
4. Placera glashöljet där du har plockat bort det i steg 1 och vrid
medurs för att hålla på plats.
Sidolampa
1. Ta bort glashöljet genom att hålla i den undre änden med en
hand, för in ett platt, vasst föremål som en matkniv mellan glaset
och tryck upp höljet.
2. Tryck ut det.
3. Vid behov kan halogenlampan bytas ut mot en 25~40 watts,
230 V, 300 °C värmetålig ugnshalogenlampa.
Tips! Använd alltid en trasa vid hantering av halogenlampor för
att förhindra att svett från händerna lägger sig på ytan.
4. Sätt tillbaka glashöljet.
sidoskenor_19
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 19
2009-02-27
2:17:24
Kodnr.: DG68-00182C
BT62TDBW_XEE-00182C_SV.indd 20
2009-02-27
2:17:25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement