Samsung BD-C6600 Owner's manual

Samsung BD-C6600 Owner's manual
BD-C6600
Blu-ray Disc-spelare
instruktionsmanual
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har valt att köpa den här produkten från
Samsung.
För att få mer komplett service ska du registrera
produkten på
www.samsung.com/register
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 1
2010-03-11 오후 3:18:01
Nyckelfunktioner
Blu-ray Disc-funktioner
Textning
Blu-ray-skivor stöder den mest högkvalitativa HDvideon som finns tillgänglig i branschen – stor
kapacitet innebär inga kompromisser när det
gäller videokvalitet. Dessutom har en Blu-ray-skiva
samma bekanta storlek och ser ut som en DVDskiva.
BD-LIVE
Följande Blu-ray Disc-funktioner varierar beroende
på skiva.
Utseende på och navigering bland funktioner
varierar även det från skiva till skiva.
Alla skivor har inte de funktioner som beskrivs
nedan.
Videomarkeringar
BD-ROM-formatet stöder tre mycket avancerade
video codec, inklusive AVC, VC-1 och MPEG-2.
HD videoupplösning är också tillgängligt:
• 1920 x 1080 Högupplöst
• 1280 x 720 Högupplöst
För högupplöst uppspelning
Beroende på vad Blu-ray Disc innehåller kan du ha
möjlighet att välja olika teckensnitt, teckenstorlekar
och teckenfärg för textning. Textningen kan även
animeras, skrollas eller tonas in och ut.
Du kan använda en Blu-ray-skiva som stöder BDLIVE via nätverksanslutning för att kunna titta på
olika typer av innehåll från skivtillverkaren.
Funktioner för Blu-ray-spelare
[email protected]
Du kan ladda ner olika kostnadsfria applikationer
eller betalapplikationer via en nätverksanslutning.
Olika Internet-tjänster och -innehåll finns, t.ex.
nyheter, väderprognoser, aktiekurser, spel, filmer
och musik.
Om du vill visa högupplöst innehåll på BD-skivor
krävs en HDTV (High Definition Television). Vissa
skivor kan kräva användning av spelarens HDMI
OUT för att visa högupplöst innehåll.
Möjligheten att se högupplöst innehåll på Bluray-skivor kan vara begränsad beroende på
upplösningen på din TV.
Interaktiv
Vissa Blu-ray skivor kan innehålla animerade
menyer och Trivia-spel.
Bildspel bläddringsbara för användare
Med Blu-ray Disc kan du bläddra mellan stillbilder
medan ljudet spelas upp.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 2
2010-03-11 오후 3:18:01
Säkerhetsinformation
02
Varning
OBSERVERA
Den här symbolen betyder att det finns
“farlig spänning” inuti den här produkten
som kan utgöra risk för elektriska stötar
eller personskador.
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT,
ÖPPNA INTE
OBSERVERA: FÖR ATT MINSKA RISKEN
Den här symbolen visar att det finns viktiga
FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA
instruktioner som tillhör produkten.
BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
Installera inte den här utrustningen i ett begränsat
utrymme som exempelvis en bokhylla eller liknande.
VARNING
För att förhindra skador som kan leda till brand
eller risk för elektriska stötar bör du inte utsätta
den här produkten för regn eller fukt.
OBSERVERA
BLU-RAY DISC-SPELAREN ANVÄNDER EN
OSYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN ORSAKA
SKADLIG EXPONERING AV STRÅLNING OM DEN
RIKTAS OM. SE TILL ATT DU ANVÄNDER BLURAY DISC-SPELAREN ENLIGT ANVISNINGARNA.
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, ÖPPNA INTE DEN
HÄR PRODUKTEN ANVÄNDER LASER. ANNAN
ANVÄNDNING AV KONTROLLER, ÄNDRING AV
PRESTANDA ELLER PROCEDURER ÄN DE SOM
SPECIFICERATS HÄR KAN ORSAKA SKADLIG
STRÅLNING. ÖPPNA INTE HÖLJET ELLER
REPARERA INTE PRODUKTEN SJÄLV. ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL PERSONAL.
Den här produkten uppfyller kraven för CEmärkning när skärmade kablar och anslutningar
används för att ansluta enheten till annan
utrustning. För att förhindra elektromagnetiska
störningar med annan elektrisk utrustning
som radio- och tv-apparater skall du använda
skärmade kablar och anslutningar.
VIKTIG ANMÄRKNING
Nätsladden till den här utrustningen har en gjuten
kontakt med en inbyggd säkring. Säkringens
värden finns på en ytan vid kontaktens stift.
Om den behöver bytas skall en säkring som är
godkänd enligt BS1362 med samma märkning
användas.
Använd aldrig kontakten om säkringens lock
saknas om locket är avtagbart. Om ett nytt
säkringslock behövs skall det ha samma färg som
ytan vid kontaktens stift. Utbyteslock finns att tillgå
hos din återförsäljare.
Om den kontakt som är monterad inte passar i
uttagen i ditt hus eller om kabel inte är tillräckligt
lång för att nå till uttaget skall du skaffa en
passande godkänd förlängningssladd eller
kontakta din återförsäljare för hjälp.
Om det inte finns något alternativ till att kapa
kontakten skall säkringen tas bort och kontakten
skall avyttras på ett säkert sätt. Anslut inte
kontakten till ett uttag då det finns risk för
elektriska stötar från den oskyddade sladden.
När du kopplar bort enheten från ström ska
kontakten dras ut från vägguttaget, därför ska
väggkontakten vara lättåtkomlig.
Produkten som den här manualen tillhör är
licensierad under immaterialrättigheter tillhörande
tredje part. Den här licensen är begränsad till
privat icke-kommersiellt bruk för användare av
licensierat innehåll.
Inga rättigheter gäller för kommersiellt bruk.
Licensen gäller inga andra produktenheter än
denna och licensen gäller inte olicensierade
produkter som tillhör standarderna ISO/IEC
11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 som används eller
säljs tillsammans med den här produkten.
Licensen gäller användningen av den här
produkten för att koda och/eller avkoda ljudfiler
enligt standarden ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC
13818-3. Inga rättigheter gäller för den för licensen
för produktfunktioner som inte överensstämmer
med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 3
Säkerhetsinformation
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL
KVALIFICERAD PERSONAL.
2010-03-11 오후 3:18:01
Säkerhetsinformation
Säkerhetsföreskrifter
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs de här användningsinstruktionerna noggrant
innan du använder enheten. Följ samtliga
säkerhetsinstruktioner nedan.
Förvara användningsinstruktionerna lättåtkomligt
för framtida bruk.
1. Läs de här instruktionerna.
2. Behåll instruktionerna.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte den här spelaren nära vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inga ventilationsöppningar, installera
produkten enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte produkten nära värmekällor som
exempelvis element, värmeutsläpp eller andra
enheter (t.ex. förstärkare) som avger värme.
9. Den polariserade eller jordade kontakten har
en viktig säkerhetsfunktion. En polariserad
kontakt har ett stift som är bredare än det
andra. En jordad kontakt har två stift och en
tredje jordad kontaktyta. Det breda stiftet
eller den tredje kontaktytan finns där för din
säkerhet. Om den medföljande kontakten
inte passar i ditt uttag skall du kontakta en
elektriker för utbyte av ditt felaktiga uttag.
10. Skydda nätsladden så att den inte deformeras
eller kläms, speciellt vid kontakten, uttag eller
där den kommer ut ur spelaren.
11. Använd endast tillbehör som specificerats av
tillverkaren.
12. Använd endast vagn, stall,
stativ, fäste eller bord som
specificerats av tillverkaren
eller som sålts tillsammans
med spelaren. När du
använder en vagn skall du
vara försiktig så att kombinationen vagn/
spelare inte skadas genom att den välter.
13. Koppla ur spelaren ur vägguttaget under
åskväder eller när den inte används under en
lång tid.
14. Överlämna alla reparationer åt kvalificerad
personal. Reparation krävs när spelaren
har skadats på något sätt, exempelvis om
nätsladden eller kontakten har skadats,
vätska har spillts eller föremål kommit in i
spelaren eller om den utsatts för fukt eller regn
alternativt inte fungerar som den skall eller har
tappats.
Skivförvaring och -hantering
Hantering av skivorna
Format
• Använd skivor med en
regelbunden form. Om en
skiva med oregelbunden
form (eller med annan specialform) används i
produkten kan spelaren skadas.
Att hålla i skivorna
• Undvik att vidröra skivan på det
område inspelning sker.
Blu-ray-skiva
• Om produkten inte används under en längre
tidsperiod ska du avlägsna Blu-ray-skivan från
produkten och förvara den i förpackningen.
• Var försiktig så det inte blir fingeravtryck eller
repor på Blu-ray-skivans yta.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• Torka bort smuts eller föroreningar från skivan
med en mjuk trasa.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 4
2010-03-11 오후 3:18:02
Hanteringsföreskrifter
• Skriv inte på den tryckta sidan med blyerts- eller
kulspetspenna.
• Använd inte rengöringsmedel eller antistatmedel
för vinylskivor. Använd inte heller flyktiga vätskor
som bensen eller thinner.
• Sätt inte på etiketter eller dekaler på skivorna.
(Använd inte skivor med limrester eller rester av
borttagna dekaler.)
• Använd inte repfria skydd eller fodral.
• Använd inte skivor med etiketter från etikettskrivare
som finns att köpa på eftermarknaden
• Lägg inte i skeva eller spruckna skivor.
• Se till att du har stängt av alla apparater innan
du ansluter några komponenter till den här
produkten.
• Flytta inte produkten när en skiva spelas, det
kan orsaka repor eller andra skador på skivan
eller på produktens inre delar.
• Ställ inte blomvaser med vatten eller små
metallföremål på produkten.
• Var försiktig så att du inte vidrör skivtallriken.
• Placera inget annat än skivor på skivtallriken.
• Exteriöra störningar som blixtar och statisk
elektricitet kan påverka produktens normala
funktion. Om detta skulle hända skall du stänga
av produkten och slå på den igen med knappen
POWER eller koppla ur och sedan i nätsladden
i vägguttaget. Produkten skall sedan fungera
normalt.
Underhåll av höljet
Av säkerhetsskäl skall du ta ur nätsladden ur
vägguttaget.
• Använd inte bensen, thinner eller andra
lösningsmedel för rengöring.
• Torka av höljet med en mjuk trasa.
Begränsningar vid uppspelning
• Den här produkten kanske inte svarar på alla
kommandon eftersom vissa Blu-ray-, DVDoch CD-skivor tillåter specifika eller begränsade
funktioner under uppspelning.
Detta innebär inte att det är fel på produkten.
• Samsung garanterar inte att produkten kan
spela upp alla skivor med logotypen Blu-ray,
DVD eller CD eftersom skivformatet utvecklas
kontinuerligt. Det kan även uppstå problem och
fel vid skapande av programvara för Blu-ray,
DVD, CD och/eller vid tillverkning av skivor.
Kontakta SAMSUNGs kundcenter om du här
några frågor eller stöter på några problem när
du ska spela Blu-ray-, DVD- eller CD-skivor
i produkten. Läs även resterande av den här
bruksanvisningen för att få ytterligare information
om uppspelningsbegränsningar.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 5
Säkerhetsinformation
Var försiktig så att du inte skadar skivorna
eftersom informationen på skivorna är mycket
känsliga för miljöpåverkan.
• Förvara dem inte i direkt solljus.
• Förvara dem på en kall ventilerad plats.
• Lagra vertikalt.
• Förvara i en ren förvaringspåse.
• Om du flyttar produkten snabbt från en kall plats
till en varmare kan det uppstå kondensation på
mekaniken och linsen vilket kan ge upphov till
onormal uppspelning. Om detta inträffar, vänta
i två timmar innan du ansluter kontakten till ett
eluttag.
Sätt sedan i skivan och försök spela upp den
igen.
• Se till att du tar ur skivan och stänger av
produkten när du använt den.
• Ta ur nätsladden ur vägguttaget när du inte
tänker använda produkten under en längre tid.
• Rengör skivan genom att torka den
i en rät linje inifrån och ut.
• Utsätt inte produkten för väta.
• När växelströmsadaptern är
ansluten till ett vägguttag drar produkten ström
även om den är frånslagen i standby-läge.
• Apparaten får inte utsättas för droppar
eller fukt och därför skall inte föremål som
innehåller vatten, exempelvis vaser, placeras på
apparaten.
• Strömkontakten används som en
urkopplingsenhet och skall vara inkopplad under
hela användningen.
02
Skivförvaring
2010-03-11 오후 3:18:02
Innehåll
Nyckelfunktioner
2
2
Blu-ray Disc-funktioner
Funktioner för Blu-ray-spelare
Säkerhetsinformation
3
4
4
4
4
Varning
Säkerhetsföreskrifter
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Skivförvaring och -hantering
Hantering av skivorna
Komma igång
10
10
10
11
11
12
13
13
14
14
15
16
17
18
18
19
19
Innan du använder den här bruksanvisningen
Skivtyper och innehåll som kan spelas upp.
Skivtyper som inte kan spelas upp
Blu-ray-kompatibilitet
Skivtyper
Filformat som stöds
Regionskod
Copyright
Skivlogotyper som kan spelas
Tillbehör
Frontpanel
Frontpanelens display
Bakre panel
Fjärrkontroll
Genomgång av fjärrkontrollen
Ställa in fjärrkontrollen
Styrbara TV-koder
Anslutningar
20
20
Ansluta till en TV
Fall 1 : Ansluta till en TV med en HDMI-kabel
- Bästa kvalitet (Rekommenderas)
Fall 2 : Ansluta till en TV med en DVI-kabel
- Bästa kvalitet (Rekommenderas)
Fall 3 : Ansluta till en TV (Komponent)
- Bättre kvalitet
Fall 4 : Ansluta till en TV (Video) - Bra kvalitet
21
22
23
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 6
2010-03-11 오후 3:18:02
27
27
28
Ansluta till ett ljudsystem
Fall 1 : Ansluta till ett ljudsystem (förstärkare som
stöder HDMI) - Bästa kvalitet (Rekommenderas)
Fall 2 : Ansluta till ett högtalarsystem
(7.1-kanals förstärkare) - Bättre kvalitet
Fall 3 : Ansluta till ett ljudsystem (Dolby Digital,
DTS-förstärkare) - Bättre kvalitet
Fall 4 : Ansluta till ett högtalarsystem
(2-kanals förstärkare) - Bra kvalitet
Ansluta till nätverket
Kabelnätverk
Trådlöst nätverk
29
30
31
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
34
35
35
35
35
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
41
41
Innan du börjar (inledande inställningar)
Ställa in menyn
Visning
Bildformat
BD Wise (endast produkter från Samsung)
Upplösning
HDMI-format
Filmram (24 r/s)
Progressivt läge
Stillbildsläge
HDMI, djup färg
Ljud
Digital utgång
PCM-nedsampling
Dynamisk områdeskontroll
Downmixing-läge
DTS Neo:6
Högtalarinställning
System
Inledande inställning
Skärmstorlek för [email protected]
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD-datahantering
Klocka
DivX(R)-registrering
DivX®-inaktivering
Nätverksinställning
Nätverksinställning
Nätverksstatus
Internetanslutning för BD-Live
24
24
25
26
26
Inställningar
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 7
Svenska
Anslutningar
2010-03-11 오후 3:18:02
Innehåll
Inställningar
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
Språk
Säkerhet
Föräldralås
Ändra lösenord
Allmänt
Bakgrund
Energispar
Främre skärm
Ljud för ström på/av
Ljuseffekt
Support
Programuppdatering
Kontakta Samsung
Basfunktioner
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
Spela upp en skiva
Uppspelning
Skivstruktur
Använda skivmenyn/Titelmenyn/Popup-menyn
Använda skivmenyn
Använda Titelmenyn
Spela upp Titellistan
Använda Popup-menyn
Använda funktionerna Sök och Hoppa över
Söka efter en viss scen
Hoppa över kapitel
Uppspelning i Slow-motion/Stegvis
uppspelning
Uppspelning i Slow-motion
Uppspelning stegvis
Upprepa uppspelning
Upprepa titeln eller kapitlet
Upprepa avsnittet
Använda knappen TOOLS
Gå direkt till önskad scen
Välja språk för ljud
Välja textningsspråk
Byta kameravinkel
Välja bildinställning
Ställa in BONUSVIEW
45
45
46
46
46
46
46
47
47
47
47
48
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 8
2010-03-11 오후 3:18:02
49
49
49
50
50
50
51
Lyssna på musik
Knappar på fjärrkontrollen som används till
musikuppspelning
Spela upp en Audio CD (CD-DA)/MP3
Upprepa en Audio CD (CD-DA)/MP3
Spellista
Spela upp en bild
Spela upp en JPEG-skiva
Använda knappen TOOLS
Spela upp från en USB-lagringsenhet
Nätverkstjänster
52
52
54
55
56
56
56
Använda [email protected]
Komma igång med [email protected]
Inställningar
Samsung Apps
BD-LIVE™
Meddelande om programuppgradering
Använda funktionen AllShare
Appendix
58
61
62
62
63
64
Felsökning
Specifikationer
Krav och kompatibilitet
Kopieringsskydd
Network Service Disclaimer
Licens
48
48
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 9
Svenska
Basfunktioner
2010-03-11 오후 3:18:02
Komma igång
Innan du använder den här bruksanvisningen
Skivtyper och innehåll som kan spelas upp.
Term
Logo
Ikon
h
�
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definition
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på BD-ROM.
Detta omfattar en funktion som finns tillgänglig på en BD-RE/-R-skiva som är
inspelad i BD-RE-format.
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
�
DVD+RW
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på inspelade skivor av typen DVD+RW
eller DVD-RW(V)/DVD-R/+R som har spelats in och stängts.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
�
G
DivX
MKV
MP4
-
�
Audio CD
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på en ljud-CD-RW/-R (CD-DA-format).
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på en CD-RW/-R-skiva, DVD-RW/-Rskiva eller en USB-lagringsenhet med MP3- eller WMA-innehåll.
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på en CD-RW/-R-skiva, DVD-RW/-Rskiva eller en USB-lagringsenhet med JPEG-innehåll.
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig på en CD-RW/-R-skiva, DVD-RW/-Rskiva eller en USB-lagringsenhet med DivX, MKV, MP4-innehåll.
✎ OBS!
▪ Produkten kanske inte kan spela vissa CD-RW/-R och DVD-R på grund av skivtypen eller inspelningsförhållandena.
▪ Om en skiva av typen DVD-RW/-R inte har spelats in korrekt i DVD-videoformat kan den inte spelas.
Skivtyper som inte kan spelas upp
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVDisc, etc
10
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(utom CD-lager)
• DVD-RW(VR-läge)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs spelar endast
ljud, inte grafik.)
• 3,9 GB DVD-R-skiva
for Authoring.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 10
2010-03-11 오후 3:18:03
▪
▪
▪
▪
Se till att skivan inte blir smutsig eller repig.
Fingeravtryck, smuts, damm, repor eller avlagringar
av cigarettrök på inspelningsytan kan göra det
omöjligt att spela upp skivan.
När en BD-J-titel spelas upp kan laddningen ta
längre tid än för en normal titel, eller så kanske vissa
funktioner arbetar långsamt.
Den här produkten kanske inte svarar på alla
kommandon eftersom vissa Blu-ray-, DVD- och CDskivor tillåter specifika eller begränsade funktioner
under uppspelning.
Detta innebär inte att det är fel på produkten.
Samsung garanterar inte att produkten kan spela
upp alla skivor med logotypen Blu-ray, DVD eller
CD eftersom skivformatet utvecklas kontinuerligt.
Det kan även uppstå problem och fel vid skapande
av programvara för Blu-ray, DVD, CD och/eller vid
tillverkning av skivor.
Kontakta SAMSUNGs kundcenter om du här några
frågor eller stöter på några problem när du ska spela
Blu-ray-, DVD- eller CD-skivor i produkten.
Läs även resterande av den här bruksanvisningen
för att få ytterligare information om uppspelningsbeg
ränsningar.
Blu-ray-kompatibilitet
Blu-ray-skivor är ett nytt format som håller på att
utvecklas. Skivkompatibilitetsfel är därför möjliga.
Alla skivor är inte kompatibla och alla skivor kan
inte spelas upp. Mer information finns i avsnittet
Krav och kompatibilitet i den här bruksanvisningen.
BD-ROM
Den här Blu-ray-skivan kan bara spelas upp.
Den här produkten kan spela upp förinspelat
innehåll på kommersiella BD-ROM-skivor.
BD-RE/-R
Den här Blu-ray-skivan kan spelas in och spelas
upp.
Den här produkten kan spela upp en BD-RE/-Rskiva som är inspelas med en annan kompatibel
inspelningsenhet för Blu-ray-skivor.
DVD-VIDEO
• Den här produkten kan spela upp förinspelade
kommersiella DVD-skivor (DVD-VIDEO-skivor)
med filmer.
• När du växlar mellan det första och andra lagret
på en DVD-VIDEO-skiva med dubbla lager kan
det uppstå en momentan störning i bild och
ljud. Detta beror inte på något fel på produkten.
DVD-RW
Den här produkten kan spela upp en DVD-RW-skiva
som är inspelad och stängd med en inspelningsenhet
för DVD-video. Uppspelningsmöjligheten kan bero
på inspelningsförhållandena.
DVD-R
Den här produkten kan spela upp en DVD-R-skiva
som är inspelad och stängd med en inspelningsenhet
för DVD-Video. Uppspelningsmöjligheten kan bero
på inspelningsförhållandena.
DVD+RW
• Den här produkten kan spela upp en DVD+RWskiva som är inspelad med en inspelningsenhet
för DVD-Video. Uppspelningsmöjligheten kan
bero på inspelningsförhållandena.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 11
Komma igång
▪
är inköpta utanför din region kanske inte går att
spela upp med den här produkten. När sådana
skivor spelas upp visas ”Skivan kan inte spelas.”
eller ”Skivan kan inte läsas. Kontrollera skivans
regionskod.”.
Uppspelning kanske inte fungerar för vissa
skivtyper, eller vid specifika förhållanden, såsom
vinkelförändring och justeringar av bildförhållandet.
Information om skivan anges detaljerat på skivans
förpackning. Läs där vid behov.
Skivtyper
03
✎ OBS!
▪ Vissa kommersiella skivor och DVD-skivor som
11
2010-03-11 오후 3:18:03
Komma igång
DVD+R
• Den här produkten kan spela upp en
DVD+R-skiva som är inspelad och stängd
med en inspelningsenhet för DVD-Video.
Uppspelningsmöjligheten kan bero på inspelnin
gsförhållandena.
Audio CD (CD-DA)
• Den här produkten kan spela upp audio-CD-RW/
-R-skivor av CD-DA-format.
• Produkten kanske inte kan spela vissa CD-RW/
-R-skivor beroende på inspelningens kvalitet.
CD-RW/-R
• Använd en CD-RW/-R-skiva på 700MB (80
minuter). Undvik att använda skivor som är på
800MB (90 minuter) eller större då det inte är
säkert att dessa går att spela upp.
• Om CD-RW/-R-skivan inte har spelats in med
en avslutad inspelning (closed session) kan du
uppleva en försening i början av uppspelningen
och det är inte säkert att det går att spela upp
alla filer.
• Vissa CD-RW/-R-skivor är inte spelbara i den
här produkten beroende på vilken typ av enhet
de bränts på. För innehåll som spelats in på
CD-RW/-R-media från CD-skivor för eget bruk
kan spelbarheten variera beroende på innehållet
och på skivorna.
Filformat som stöds
Videofiler som stöds
Filtillägg
*.avi
Innehåll
AVI
Video Codec
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP(wmv1)
*.mkv
MKV
DivX 5.1/6.0
XviD
H.264 BP/MP/HP
12
*.wmv
WMV
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Audio Codec
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
MP3
AC3
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
AC3
DTS
Upplösning
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 12
2010-03-11 오후 3:18:03
Innehåll
*.mp3
MP3
*.wma
WMA
Audio
Codec
Intervall som stöds
WMA
Kompatibel med
WMA version 10
* S amplingshastigheter
(i kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44,1, 48
* B ithastigheter - Alla
bitrates i intervallet
5 kbps till 384 kbps
MP3
-
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Den här produkten kan spela upp skivor i
formatet AVCHD. Dessa skivor spelas normalt
in på och används av videokameror.
• Formatet AVCHD är ett högupplöst digitalt
videokameraformat.
• Formatet MPEG-4 AVC/H.264 kan komprimera
bilder mer effektivt än det traditionella bildkompr
imeringsformatet.
• Vissa AVCHD-skivor använder formatet
”x.v.Color”.
• Den här produkten kan spela upp AVCHDskivor som använder formatet ”x.v.Color”.
• ”x.v.Color” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• ”AVCHD” och logotypen AVCHD är varumärken
som tillhör Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. och Sony Corporation.
Både produkten och skivorna är regionskodade.
Dessa regionskoder måste matcha för att kunna
spela en skiva. Om koderna inte gör det kommer
du inte att kunna spela skivan.
Regionsnumret för den här produkten beskrivs på
produktens bakre panel.
Skivtyp
Regionskod
Område
a
Nordamerika, Centralamerika,
Sydamerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hongkong och
Sydostasien.
b
Europa, Grönland, Franska
territorier, Mellanöstern, Afrika,
Australien och Nya Zeeland.
Blu-ray
c
DVD-VIDEO
✎ OBS!
▪ Vissa skivor med formatet AVCHD kanske inte kan
▪
▪
spelas, beroende på inspelningsförhållandet.
AVCHD-formaterade skivor måste stängas.
”x.v.Color” ger ett bredare färgspektrum än vanliga
skivor för DVD-videokameror.
Vissa DivX, MKV och MP4-formaterade skivor kan
inte spelas, beroende på videoupplösning och
bildrutehastighet.
Indien, Kina, Ryssland, Centraloch Sydasien.
1
U.S.A., U.S. territorier och
Kanada
2
Europa, Japan, Mellanöstern,
Egypten, Sydafrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Filippinerna,
Indonesien, Hong Kong
4
Mexico, Sydamerika,
Centralamerika, Australien,
Nya Zeeland, Stillahavsöarna,
Västindien
5
Ryssland, Östeuropa, Indien,
större delen av Afrika,
Nordkorea, Mongoliet
6
Kina
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Alla rättigheter förbehållna, det är förbjudet
att helt eller delvis kopiera eller återge denna
bruksanvisningen utan föregående tillstånd från
Samsung Electronics Co., Ltd.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 13
Komma igång
Filtillägg
03
Regionskod
Musikfiler som stöds
13
2010-03-11 오후 3:18:03
Komma igång
Skivlogotyper som kan spelas
Blu-ray-skiva
DTS-HD huvudljud
Dolby TrueHD
PAL sändningssystem i Storbritannien,
Frankrike, Tyskland etc.
DivX
BD-LIVE
Java
Tillbehör
Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.
Audio/Video-kabel
Batterier till fjärrkontrollen (AAA-storlek)
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
SUBTITLE
DISC MENU
AUDIO
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
[email protected] FULL SCREEN REPEAT
79
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Bruksanvisning
14
Fjärrkontroll
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 14
2010-03-11 오후 3:18:04
03
Frontpanel
Komma igång
a
b c
1
2
3
4
5
6
7
8
def g
h
SKIVFACK
Öppnas för att ta emot en skiva.
SENSOR FÖR
FJÄRRKONTROLL
Spårar signaler från fjärrkontrollen.
DISPLAY
Visar uppspelningsstatus, tid etc.
KNAPPEN ÖPPNA/STÄNG
Öppnar och stänger skivfacket.
STOPPKNAPP
Stoppar uppspelning av skiva.
KNAPPEN SPELA/PAUS
Spelar upp en skiva eller pausar en uppspelning.
STRÖMKNAPP
Sätter på eller stänger av produkten.
USB-VÄRD
Ett USB-minne kan anslutas här och användas som lagringsenhet när den ansluts
till BD-LIVE. Den kan också användas för programuppgraderingar och MP3-/
JPEG-/DivX-/MKV-/MP4-uppspelning.
✎ OBS!
▪ Programuppgraderingar som använder porten för USB-värd får endast ske via ett USB-minne.
▪ En USB-enhet som förbrukar mer än 500mA kräver en separat strömkälla för normal användning.
▪ En USB HDD-enhet kan inte användas för BD-datalagring (BD-LIVE).
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 15
15
2010-03-11 오후 3:18:04
Komma igång
a
Frontpanelens display
b
c
1
SKIVINDIKATOR
Lyser när det finns en skiva matas in eller spelas upp.
3
AKTUELL TID OCH STATUS
Visar uppspelningstid och aktuell status.
WIFI-INDIKATOR
Lyser nät ett trådlöst nätverk är anslutet.
2
16
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 16
2010-03-11 오후 3:18:04
d
Komma igång
a b c
03
Bakre panel
e
g f
1
LAN
Kan användas för nätverksbaserade tjänster (Se sidorna 52-57), BD-LIVE och
programuppgraderingar via en nätverksanslutning.
HDMI OUT
Använd en HDMI-kabel, anslut HDMI-utgången till HDMI-ingången på TV:n för att få
bästa bildkvaliteten, och till mottagaren för att få bästa ljudkvaliteten.
DIGITAL AUDIO OUT
Ansluter till en mottagare.
COMPONENT OUT
Anslutning för utrustning som har komponent video-utgång.
5
7.1CH ANALOG AUDIO OUT
6
Anslut till en 7.1-kanals analog ingång på en A/V-förstärkare.
(När du ansluter till en 5.1-kanals hemmabio eller mottagare ska du ansluta alla
analoga ljudutgångar från den här produkten, förutom utgångarna surround bakre
vänster/surround bakre höger.)
VIDEO OUT
Anslutning för extern enhet med en videokabel.
AUDIO OUT
Anslutning för ljudingång på en extern enhet med audiokablar.
2
3
4
7
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 17
17
2010-03-11 오후 3:18:04
Komma igång
Genomgång av fjärrkontrollen
Slå på eller av produkten.
Öppna och stänge skivfacket.
Fjärrkontroll
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
Slå på eller av TV:n.
(På sidan 19 beskrivs hur du använder TV:n)
Gör det möjligt att efter inställningarna ställa
in ingångskällan på din TV.
Tryck för att använda Bonusviewfunktionen.
Tryck på sifferknapparna för att använda
alternativ.
Tryck på denna för att byta Blu-ray-skivans/
DVD:ns textningsspråk.
SUBTITLE
Med den här knappen kan du använda olika
funktioner på en skiva (Blu-ray/DVD).
AUDIO
Tryck på dessa för att hoppa framåt eller bakåt.
Tryck på dessa för att söka framåt eller
bakåt på en skiva.
Tryck på denna för att pausa en skiva.
Tryck på denna för att stoppa en skiva.
Använd denna för att gå till skivmenyn.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
Tryck på den här för att gå till menyn Home.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Tryck på den här för att använda
verktygsmenyn.
Återgå till föregående meny.
Tryck på den här för att länka till olika
[email protected]änster.
Justering av TV-volymen.
Stänger av ljudet på TV-högtalarna.
Installera batterier
79
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 18
Med denna knapp kan du repetera ett
kapitel, ett spår eller en skiva.
CH
AK59-00104R
Tryck på denna för att välja TV-program.
✎ OBS!
▪ Om fjärrkontrollen inte fungerar som den skall:
!
18
Dessa knappar används både för menyer
och för produkten samt flera av funktionerna
på en Blu-ray-skiva.
MUTE
VOL
Använd denna för att gå till popup-/
titelmenyn.
Använd den här för att visa uppspelningsinformatio
nen under uppspelning av en Blu-ray-/DVD-skiva.
Välj menyposter och ändra menyvärde.
Tryck på den här för att avsluta menyn.
[email protected] FULL SCREEN REPEAT
Tryck på den här för att visa helskärmsläge
på en TV.
Tryck på denna för att spela upp en skiva.
•
•
•
•
Kontrollera batteriernas polaritet +/– (torrbatterier)
Kontrollera om batterierna är tomma.
Kontrollera om fjärrkontrollens fjärrsensor är blockerad.
Kontrollera om det finns fluorescerande ljus i närheten.
OBSERVERA
▪
Det laddningsbara batteri som sitter i den här produkten
kan inte bytas ut av användaren. Mer information om
hur du byter det finns hos din serviceleverantör.
2010-03-11 오후 3:18:05
Knapp
TV POWER
TV SOURCE
TV VOL (+/–)
Funktion
Används för att sätta på eller stänga av TV:n.
Används för att välja en extern
ingångskälla som är ansluten till TV:n.
Används för att ändra volymen på TV:n.
TV CH (,/.) Används för att välja önskad kanal.
TV MUTE
✎
Används för att sätta på eller stänga av ljudet.
OBS!
▪
Det är inte säkert att alla funktioner fungerar med
alla TV-apparater. Om det uppstår problem skall du
styra TV:n direkt.
Följ instruktionerna nedan för att se om din
TV är kompatibel eller inte.
1. Slå på TV:n.
2. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n.
3. Tryck och håll nere knappen TV POWER
på TV:n och ange den tvåsiffriga koden som
motsvarar fabrikatet på din tv genom att
trycka på motsvarande sifferknappar.
Om din TV är kompatibel med fjärrkontrollen
kommer den att stängas av.
Den är nu programmerad att fungera med
fjärrkontrollen.
✎ OBS!
▪ Om det finns flera koder till ditt TV-fabrikat försöker
▪
du dem en i taget till du hittar en som fungerar.
Om du byter ut fjärrkontrollens batterier måste du
ange fabrikatskoden igen.
Fabrikat
SAMSUNG
Kod
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRIONVEGA
TV POWER+57
BRANDT
CGE
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
TV POWER+73
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25,
+26, +27, +28,
+29, +30, +31,
+32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49,
+57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52,
+71
Fabrikat
NOBLEX
NOKIA
Kod
TV POWER+66
TV POWER+74
NORDMENDE
TV POWER+72, +73,
+75
TV POWER+53, +54,
+74, +75
PANASONIC
TV POWER+06, +55,
+56, +57
PHILIPS
TV POWER+06, +56,
+57
PHONOLA
PIONEER
TV POWER+58, +59,
+73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
REX
TV POWER+74
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
SCHNEIDER
TV POWER+06
SELECO
TV POWER+74
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
SHARP
SIEMENS
TV POWER+71
TV POWER+52
SINUDYNE
TV POWER+57
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
TV POWER+60, +72,
+73, +75
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48,
+62, +65
SINGER
TV POWER+57
SONY
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TELEFUNKEN
THOMSON
TV POWER+67, +73,
+75, +76
TV POWER+72, +73,
+75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TOSHIBA
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+57
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+63
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+06
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 19
Komma igång
Du kan styra vissa funktioner på din TV med den
här fjärrkontrollen.
Styrbara TV-koder
03
Ställa in fjärrkontrollen
19
2010-03-11 오후 3:18:05
Anslutningar
Ansluta till en TV
Fall 1 : Ansluta till en TV med en HDMI-kabel - Bästa kvalitet
(Rekommenderas)
1. Anslut HDMI OUT på baksidan av produkten till HDMI IN på TV:n med en HDMI-kabel.
2. Slå på produkten och TV:n.
3. Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills HDMI-signalen från produkten visas på TVskärmen.
• Om du har ställt in fjärrkontrollen så den fungerar med TV:n (Se sidan 19) ska du trycka på
knappen TV SOURCE på fjärrkontrollen och välja HDMI som extern källa för TV:n.
HDMI-kabel
(medföljer ej)
✎ OBS!
▪ En HDMI-kabel ger digital video och digitalt ljud, så du behöver inte ansluta en ljudkabel.
▪ Om produkten är ansluten till TV:n i utläget HDMI 720p, 1080i, 1080p måste du använda en höghastighets (kategori 2)
▪
▪
▪
20
HDMI-kabel.
HDMI sänder endast ut en ren digital signal till TV:n.
Om TV:n inte stöder HDCP (High Bandwitdth Digital content protection) uppstår snöbrus på TV-skärmen.
Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se bruksanvisningen till TV:n.
När du ansluter produkten till TV:n med en HDMI-kabel för första gången eller till en ny TV, ställs HDMIutgångsupplösningen automatiskt in till den högsta möjliga som stöds av TV:n.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 20
2010-03-11 오후 3:18:05
04
Fall 2 : Ansluta till en TV med en DVI-kabel - Bästa kvalitet
(Rekommenderas)
2. Använd ljudkablarna och anslut AUDIO OUT (röd och vit) på produktens baksida till AUDIO IN (röd
och vit) på TV:n.
Anslutningar
1. Anslut HDMI OUT på baksidan av produkten till DVI IN på TV:n med en HDMI-DVI-kabel.
3. Slå på produkten och TV:n.
4. Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills DVI-signalen från produkten visas på TV-skärmen.
• Om du har ställt in fjärrkontrollen så den fungerar med TV:n (Se sidan 19) ska du trycka på
knappen TV SOURCE på fjärrkontrollen och välja HDMI som extern källa för TV:n.
HDMI-DVI-kabel
(medföljer ej)
Ljudkabel
Röd
Vit
✎ OBS!
▪ HDMI sänder endast ut en ren digital signal till TV:n. Om TV:n inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content
▪
▪
Protection) kan det uppstå slumpvist brus på skärmen.
Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se bruksanvisningen till TV:n.
När du ansluter produkten till TV:n med en HDMI-DVI-kabel för första gången eller till en ny TV, ställs HDMIutgångsupplösningen automatiskt in till den högsta möjliga som stöds av TV:n.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 21
21
2010-03-11 오후 3:18:06
Anslutningar
Fall 3 : Ansluta till en TV (Komponent) - Bättre kvalitet
- Ansluta till TV:n med komponent video-kablar.
- Du kommer att kunna njuta av bilder med hög kvalitet och utmärkt färgåtergivning. Komponent video
separerar bildelementen till svartvita (Y), blåa (PB) och röda (PR) signaler för att ge klarare och tydligare
bilder. (Ljudsignaler överförs via ljudutgången.)
1. Använd komponent video-kablar (medföljer ej) för att ansluta COMPONENT VIDEO OUT på
produktens baksida till COMPONENT IN på TV:n.
2. Använd ljudkablarna och anslut AUDIO OUT (röd och vit) på produktens baksida till AUDIO IN (röd
och vit) på TV:n.
3. Slå på produkten och TV:n.
4. Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills signalen “COMPONENT” från produkten visas på
TV-skärmen.
• Om du har ställt in fjärrkontrollen så den fungerar med TV:n (Se sidan 19) ska du trycka på
knappen TV SOURCE på fjärrkontrollen och välja COMPONENT som extern källa för TV:n.
Ljudkabel
Komponentkabel
(medföljer ej)
Röd
Vit
Röd
Blå
Grön
✎ OBS!
▪ Beroende på tillverkaren kan komponentuttagen på TV:n vara markerade ”R-Y, B-Y, Y” eller ”Cr, Cb, Y” istället för ”PB,
▪
▪
▪
22
PR, Y”. Antalet uttag och placering kan variera beroende på TV:n.
Se bruksanvisningen till TV:n.
Du kan välja mellan ett flertal olika inställningar av upplösning för Blu-ray-skivor, t.ex. 1080i, 720p, 576p/480p,
576i/480i, beorende på skivtyp. (Se sidorna 31-32)
Den faktiska upplösningen kan variera från inställningen i inställningsmenyn om både Component- och HDMI-kablarna
är anslutna. Upplösningen kan även variera beroende på skiva (Se sidorna 31-32).
Under DVD-uppspelning, om både HDMI- och komponentuttagen är anslutna och du väljer komponentläget 1080p,
1080i eller 720p, visar skärminställningsmenyn den utgående upplösningen som 1080p, 1080i eller 720p.
Upplösningen är egentligen 576i/480i.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 22
2010-03-11 오후 3:18:06
04
Fall 4 : Ansluta till en TV (Video) - Bra kvalitet
2. Slå på produkten och TV:n.
3. Tryck på ingångsväljaren på TV:ns fjärrkontroll tills signalen “VIDEO” från produkten visas på TVskärmen.
• Om du har ställt in fjärrkontrollen så den fungerar med TV:n (Se sidan 19) ska du trycka på
knappen TV SOURCE på fjärrkontrollen och välja VIDEO som extern källa för TV:n.
Anslutningar
1. Använd video- och ljudkablarna för att ansluta VIDEO OUT (gul) / AUDIO OUT (röd och vit) på
produktens baksida till VIDEO IN (gul) / AUDIO IN (röd och vit) på TV:n.
Audio/Video-kabel
Röd
Vit
Gul
✎ OBS!
▪ Om ljudkabeln placeras för nära strömsladden kan det uppstå brus.
▪ Se sidorna som gäller Anslutning av förstärkare, om du vill ansluta en förstärkare. (Se sidorna 24-26)
▪ Antalet uttag och placering kan variera beroende på TV. Se bruksanvisningen till TV:n.
▪ Om det bara finns en ljudingång på TV:n ansluter du den till AUDIO OUT (höger/vit) på produkten.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 23
23
2010-03-11 오후 3:18:06
Anslutningar
Ansluta till ett ljudsystem
• Vrid ner volymen när du sätter på förstärkaren. Plötsliga höga ljudnivåer kan skada både högtalarna
och dina öron.
• Ställ in ljudet i menyfönstret enligt förstärkaren. (Se sidorna 33-35)
• Placeringen av HDMI-uttagen kan variera beroende på förstärkare. Se bruksanvisningen till
förstärkaren.
Fall 1 : Ansluta till ett ljudsystem (förstärkare som stöder HDMI)
- Bästa kvalitet (Rekommenderas)
1. Anslut HDMI OUT på baksidan av produkten till HDMI IN på förstärkaren med en HDMI-kabel.
2. Anslut HDMI OUT till HDMI IN på förstärkaren med en HDMI-kabel.
3. Slå på produkten, TV:n och förstärkaren.
4. Tryck på ingångsväljaren på förstärkaren för att välja den externa ingången och höra ljud från
produkten. Se bruksanvisningen till förstärkaren för att ställa in dess ljudingång.
HDMI-kabel
(medföljer ej)
HDMI-kabel
(medföljer ej)
24
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 24
2010-03-11 오후 3:18:07
04
Fall 2 : Ansluta till ett högtalarsystem (7.1-kanals förstärkare)
- Bättre kvalitet
2. Använd videokablar och anslut uttaget HDMI, COMPONENT eller VIDEO OUT på produktens
baksida till uttaget HDMI, COMPONENT eller VIDEO IN på TV:n. (Se sidorna 20-23)
Anslutningar
1. Med 7.1-kanals ljudkablar ansluter du uttagen 7.1CH ANALOG AUDIO OUT på produktens baksida
till uttagen 7.1CH ANALOG AUDIO IN på förstärkaren.
3. Slå på produkten, TV:n och förstärkaren.
4. Tryck på ingångsväljaren på förstärkaren för att välja den externa ingången och höra ljud från
produkten. Se bruksanvisningen till förstärkaren för att ställa in dess ljudingång.
7.1-kanals ljudkablar
(medföljer ej)
7.1-kanals förstärkare
✎ OBS!
▪ De främre vänstra och högra utgångarna på produkten och 7.1-kanals förstärkaren måste anslutas för att kunna höra
▪
▪
ljud från skivmenyn på vissa Blu-ray-skivor.
När du ansluter uttagen 7.1CH ANALOG AUDIO OUT med 7.1-kanals ljudkablar rekommenderar vi att du ställer in den
digitala utsignalen som PCM. (Se sidan 33)
När du ansluter till en 5.1-kanals hemmabio eller mottagare ska du ansluta alla analoga ljudutgångar från den här
produkten, förutom utgångarna surround bakre vänster/surround bakre höger.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 25
25
2010-03-11 오후 3:18:07
Anslutningar
Fall 3 : Ansluta till ett ljudsystem
(Dolby Digital, DTS-förstärkare)
- Bättre kvalitet
1. Anslut DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) på
baksidan av produkten till DIGITAL AUDIO
IN (OPTICAL) på förstärkaren men en optisk
kabel.
2. Anslut HDMI, COMPONENT och VIDEO
OUT på baksidan av produkten till HDMI,
COMPONENT och VIDEO IN på TV:n med
videosignalkablarna. (Se sidorna 20-23)
3. Slå på produkten, TV:n och förstärkaren.
4. Tryck på ingångsväljaren på förstärkaren
för att välja den externa ingången och höra
ljud från produkten. Se bruksanvisningen till
förstärkaren för att ställa in dess ljudingång.
Fall 3 :
Optisk kabel
(medföljer ej)
Fall 4 : Ansluta till ett
högtalarsystem (2-kanals
förstärkare) - Bra kvalitet
1. Anslut AUDIO OUT (röd och vit) på
produktens baksida till AUDIO IN (röd och
vit) på förstärkaren med ljudkablarna.
2. Anslut HDMI, COMPONENT och VIDEO
OUT på baksidan av produkten till HDMI,
COMPONENT och VIDEO IN på TV:n med
videosignalkablarna. (Se sidorna 20-23)
3. Slå på produkten, TV:n och förstärkaren.
4. Tryck på ingångsväljaren på förstärkaren
för att välja den externa ingången och höra
ljud från produkten. Se bruksanvisningen till
förstärkaren för att ställa in dess ljudingång.
Fall 4 : Ljudkabel
Röd
Vit
✎ OBS!
▪ När du följer anslutningen för fall 3 går det endast att höra skivor med PCM-ljudspår över de båda främre kanalerna.
26
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 26
2010-03-11 오후 3:18:07
04
Ansluta till nätverket
Kabelnätverk
Anslutningar
Med den här produkten kan du visa nätverksbaserade tjänster (Se sidorna 52-57) som [email protected] och
BD-LIVE, samt ta emot nätverksuppgraderingar när en nätverksanslutning upprättas. Vi rekommenderar
att du använder en AP (åtkomstpunkt) eller IP-router till anslutningen. Mer information om routeranslutning
finns i bruksanvisningen till routern, annars ska du kontakta routertillverkaren för teknisk support.
1. Om du använder direkt nätverkskabel (UTP-kabel) ska du ansluta nätverksuttaget på produkten till
nätverksuttaget på modemet.
2. Ställ in nätverksalternativen. (Se sidorna 37-41)
Router
Eller
Bredbandstjänst
Bredbandsmodem
(med integrerad router)
Bredbandsmodem
Bredbandstjänst
Nätverk med dator för
AllShare-funktion
(Se sidorna 56-57)
✎ OBS!
▪ Du kanske inte har någon åtkomst till Samsungs programuppdateringsserver beroende på den router du använder eller
▪
▪
Internet-leverantörens policy. Kontakta din Internet-leverantör för ytterligare information.
DSL-användare - använd en router för att ansluta till nätverket.
För PC-AllShare-funktionen måste en PC anslutas till nätverket, såsom bilden visar.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 27
27
2010-03-11 오후 3:18:08
Anslutningar
Trådlöst nätverk
Du kan ansluta till ett nätverk med en trådlös IP-router.
En trådlös AP/IP-router krävs för att kunna upprätta en trådlös nätverksanslutning.
Ställ in nätverksalternativen. (Se sidorna 37-41)
Bredbandstjänst
Trådlös IP-router
Nätverk med dator för
AllShare-funktion
(Se sidorna 56-57)
✎ OBS!
▪ Produkten måste vara ansluten till en trådlös IP-router för att kunna använda ett trådlöst nätverk. Om den trådlösa IP▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
28
routern stöder DHCP kan produkten använda en DHCP eller statisk IP-adress för att ansluta till det trådlösa nätverket.
Den här produkten stöder IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N. När du spelar upp videon över en IEEE
802.11B/G-anslutning kanske inte videon spelas korrekt.
Välj en kanal, som inte används för tillfället, till den trådlösa IP-routern. Om kanalen som är inställd för den trådlösa IProutern för närvarande används till en annan enhet i närheten kommer det att orsaka störning och kommunikationsfel.
Om Pure High-genomströmning (Greenfield) 802.11n-läge är valt och krypteringstypen är inställd på WEP, TKIP
eller TKIP-AES (WPS2Mixed) för din åtkomstpunkt, stöder inte den här produkten en anslutning som följer de nya
specifikationerna för Wi-Fi-certifiering.
Om din åtkomstpunkt stöder WPS (Wi-Fi Protected Setup) kan du ansluta nätverket via PBC (Push Button Configuration)
eller PIN (Personal Identification Number). WPS konfigurerar automatiskt SSID- och WPA-nyckel i båda lägena.
Anslutningssätt: Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen på 3 sätt.
- PBC (WPS)
- Automatiskt inställning (använda funktionen för automatisk nätverkssökning)
- Manuell inställning
Det trådlösa nätverket kan av naturen orsaka störningar, beroende på användarförhållanden (AP-prestanda, avstånd,
hinder, störningar från andra radioenheter etc.).
Ställ in den trådlösa IP-routern till infrastrukturläge. Ad-hoc-läge stöds ej.
Vid användning av säkerhetsnyckel för AP (trådlös IP-router), stöds bara följande.
1) Verifieringsläge : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Krypteringstyp : WEP, AES
För PC-AllShare-funktionen måste en PC anslutas till nätverket, såsom bilden visar.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 28
2010-03-11 오후 3:18:08
Inställningar
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
6. Tryck på knappen OK.
Menyn Home visas. (Mer information om
menyn Home finns på sidan 30)
Inställningar
1. Slå på TV:n efter att du anslutit produkten.
(När produkten ansluts till TV:n första gången
kommer produkten att slås på automatiskt och
skärmen med de inledande inställningarna visas.)
5. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskade
Nätverksinställning : Kabel, Trådlös eller PBC
(WPS) och tryck sedan på knappen ENTER.
(Se sidorna 38-41)
Nätverkstest startar och Inledande
inställningar slutförs.
05
Innan du börjar (inledande inställningar)
• Menyn Home
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
You Tube
radio
Aktivera tjänsten internet
[email protected]
och dra nytta av olika Internet-tjänster.
Nederlands
> Flytta " Select
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat
språk och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knappen ENTER för att välja
knappen Start.
Inledande inställning
TV-bild och nätverk kommer att ställas in.
Ingen skivaa Ändra enhet
▪
▪
a Föregående" Välj
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat
bildförhållande för TV:n och tryck sedan på
knappen ENTER. (Se sidan 31)
▪
▪
Grundinställning I Nätverk
Nätverksinställning är nödvändig för att kunna använda flera olika Internettjänster.
Välj primär metod för anslutning till nätverket.
Kabelanslutning: Anslut till nätverket med Ethernet-kabeln.
Kontrollera att den är ansluten.
Kabel
Trådlös
PBC (WPS)
a Föregående d Hoppa över < Flytta " Välj
d Visa enheter
" Enter
✎ OBS!
▪ När produkten ansluts till TV:n första gången
Alla inställningar kan ändras senare under "Inställningar"
Start
▪
kommer produkten att slås på automatiskt.
Detta är inte något fel.
Menyn Home visas om du inte konfigurerar de
inledande inställningarna.
Om du trycker på den BLÅ(D) knappen under
nätverksinställningen kommer du åt menyn Home
även om nätverksinställningen inte är klar än.
När du går tillbaka till menyn Home avbryts
helskärmsläget automatiskt.
Om du vill visa skärmen Inledande inställningar igen
för att göra ändringar ska du trycka på knappen
STOPP (
) på produktens frontpanel och hålla in
den i mer än 5 sekunder utan att det finns någon
skiva i enheten.
Använd HDMI-kabeln för att ansluta produkten till en
Anynet+ (HDMI-CEC)-kompatibel Samsung TV.
Om TV:n använder ett språk som inte stöds av
produkten som det språket att ställas in det önskat
språk automatiskt.
Funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) måste vara
inställd som På för både TV:n och produkten.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 29
29
2010-03-11 오후 3:18:10
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
Inställningar
▪
Om produkten lämnas i stoppläget i mer än 5
minuter utan att användas visas en skärmsläckare
på TV:n. Om produkten lämnas i skärmsläckarläget i
mer än 25 minuter kommer enheten automatiskt att
SUBTITLE
AUDIO
slås av.
DISC MENU
MENU
INFO
2
Visa tillgängliga knappar.
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja Inställn.
och tryck sedan på knappen ENTER.
5. Tryck på knappen EXIT för att lämna menyn.
✎ OBS!
▪ När produkten är ansluten till nätverket väljer du
3
RETURN
6
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
post och tryck sedan på knappen ENTER.
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
Väljer inställningar.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
undermeny och tryck sedan på knappen
ENTER.
Ställa in menyn
1
5
EXIT
4
[email protected] FULL SCREEN REPEAT
1
Knappen MENU : Tryck på den här för att gå till
79
menyn Home.
▪
MUTE
2
3
4
VOL
Knappen RETURN
: Återgå CH
till föregående meny.
▪
Knappen ENTER/PILAR
:
AK59-00104R
Flytta markören eller välj en post.
Välj den markerade posten.
Bekräfta inställningen.
[email protected] i menyn Home.
Hämta önskat innehåll från Samsung Apps.
(Se sidan 55)
Åtkomststeget kan variera beroende vilken meny
som är vald.
OSD (On Screen Display) kan ändras på produkten
efter en programuppdatering.
Knappen EXIT : Tryck på den här för att avsluta menyn.
1. Tryck på knappen POWER.
Menyn Home visas.
• Menyn Home
You Tube
radio
Aktivera tjänsten internet
[email protected]
och dra nytta av olika Internet-tjänster.
2
3
4
1
5
Ingen skivaa Ändra enhet
1
Väljer [email protected]
2
Väljer videor.
3
Väljer musik.
4
Väljer bilder.
30
d Visa enheter
" Enter
6
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 30
2010-03-11 오후 3:18:10
Bildformat
Beroende på vilken typ av TV du har kan du
behöva justera skärminställningarna.
• 16:9 Normal
• 16:9 Wide
• 4:3 Letter Box
• 4:3 Pan-Scan
Vissa filmer (4:3-källa) visas i
formatet 4:3 Pillarbox (svarta
fält på bildens sidor) även om du
väljer 16:9.
Med detta ser du hela 16:9-bilden
på din bredbilds-TV.
Välj när du vill titta på den
16:9-video från Blu-ray Disc/DVD
utan svarta fält överst och underst,
även om du har en TV med
bildformatet 4:3. Kanterna till höger
och vänster kommer att klippas
bort.
✎ OBS!
▪ Beroende på skivtyp kanske vissa bildformat inte är
▪
▪
BD Wise (endast produkter från
Samsung)
BD Wise är Samsungs senaste funktion för
sammanhängande anslutning.
När du ansluter produkter från Samsung med
BD Wise till varandra via HDMI, ställs optimal
upplösning in automatiskt.
• På : Originalupplösningen för BD/DVD-skivan
sänds ut till TV:n.
• Av : Den utgående upplösningen blir fast enligt
tidigare angiven upplösning, oavsett skivans
upplösning.
✎ OBS!
▪ Om du vill ändra upplösningen till BD Wise, måste
▪
Välj detta när du vill se hala
16:9-skärmen som en Bluray/DVD ger, även om TV:n
har formatet 4:3. Det kommer
att synas svarta fält överst och
nederst på skärmen.
tillgängliga.
Om du väljer ett bildformat och alternativ som skiljer
sig från bildformatet på TV-skärmen kan bilden
komma att visas förvrängd.
Om du väljer 4:3 Pan-Scan eller 4:3 Letter Box kan
du visa helskärm genom att trycka på knappen FULL
SCREEN på fjärrkontrollen.
Om du väljer 16:9 Normal kanske 4:3 Pillarbox
visas.
Om så är fallet kan du inte visa helskärm genom att
tryck på knappen FULL SCREEN på fjärrkontrollen.
▪
▪
du ställa in BD Wise som Av i förväg.
Om du avaktiverar BD Wise, justeras den anslutna
TV:n till maximal upplösning automatiskt.
Om produkten ansluts till en enhet som inte stöder BD
Wise, så kan du inte använda funktionen BD Wise.
För lämplig användning av BD Wise ställer du in
menyn BD Wise på både produkten och TV:n som På.
Upplösning
Ställer in upplösningen för Komponent- och
HDMI-videosignal.
Numret i 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p,
576i/480i anger antalet linjer för videon.
Bokstaven ”i” och ”p” anger sammanflätad
respektive progressiv skanning.
• Auto : Kontrollerar och ställer automatiskt in
optimal upplösning.
• BD Wise : Ställer automatiskt in optimal
upplösning när den ansluts via HDMI till en TV
med BD Wise-funktion. (Menyalternativet för BD
Wise visas bara om BD Wise är inställt på På.)
• 1080p : Tar ut 1080 linjer av progressiv video.
• 1080i : Tar ut 1080 linjer av sammanflätad video.
• 720p : Tar ut 720 linjer av progressiv video.
• 576p/480p : Tar ut 576/480 linjer av progressiv
video.
• 576i/480i : Tar ut 576/480 linjer av
sammanflätad video.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 31
Inställningar
Du kan konfigurera olika visningsalternativ, t.ex.
bildformat, upplösning etc.
▪
05
Visning
31
2010-03-11 오후 3:18:11
Inställningar
Upplösning beroende på utgångsläge
• Uppspelning av Blu-ray-skiva
Utsignaler
Inställningar
HDMI / ansluten
HDMI / inte ansluten
HDMI-läge
Komponent/VIDEO-läge
Komponentläge
VIDEO-läge
[email protected]
576i/480i
-
-
Auto
Optimal upplösning
1080p/1080i,
Filmram(24Fs) på
[email protected]
576i/480i
-
-
1080i, Filmram(24Fs) av
1080i
576i/480i
1080i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
1080p, Filmram(24Fs) av
720p
576i/480i
720p
Utsignaler
Komponent/VIDEO-läge
[email protected]
576i/480i
1080i
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
720p
576p/480p
-
✎ OBS!
▪ Om den anslutna TV:n inte stöder Filmram eller vald
upplösning visas meddelandet ”Om ingen bild visas
efter att du har ändrat upplösning ska du vänta i 15
sekunder. Sedan återställs upplösningen automatiskt
till föregående värde. Vill du ändra upplösningen?”.
Om du väljer Ja och upplösningen inte stöds blir
TV-skärmen tom. Vänta 15 sekunder, upplösningen
kommer att återgå till föregående värde automatiskt.
576i/480i
-
576i/480i
576i/480i
HDMI / inte ansluten
Komponentläge
-
VIDEO-läge
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
▪
▪
▪
▪
32
576i/480i
HDMI-läge
Optimal upplösning
-
720p
-
HDMI / ansluten
Auto
1080p
576i/480i
-
• Uppspelning av DVD
Inställningar
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Om skärmen blir tom ska du trycka och hålla ned
knappen STOPP (
) på produktens framsida i
mer än 5 sekunder (ingen skiva ska sitta i). Alla
inställningar återställs till fabriksstandard. Följ stegen
på föregående sida för att komma till varje läge och
välj den visningsinställning som TV:n stöder.
När inställningarna återställs till fabriksstandard
raderas all BD-data i minnet.
Blu-ray-skivan måste ha funktionen för 24 ramar för
att användas i läget för Filmram (24 r/s).
Om både HDMI- och komponentuttagen är anslutna
och du tittar via komponentuttaget är det skillnad
mellan upplösningstabellen och den faktiska
upplösningen, beroende på TV:n.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 32
2010-03-11 오후 3:18:11
Ställ in utbilden från HDMI OUT med Djup färg eller
inte. Djup färg ger en mer exakt färgåtergivning
och större färgdjup.
• Auto : Bilden levereras med Djup färg till den
anslutna TV:n som stöder HDMI, djup färg.
• Av : Bilden återges utan Djup färg.
Filmram (24 r/s)
Om du ställer in funktionen Filmram (24 r/s) på På
kan du justera produktens HDMI-utgång till 24
ramar per sekund för bättre bildkvalitet.
Du kan bara dra nytta av funktionen Filmram
(24 r/s) på en TV som endast stöder den här
ramhastigheten. Den här menyn kan bara väljas
i upplösningslägena 1080i eller 1080p för HDMIutgång.
• På : Funktionen Filmram (24 r/s) fungerar.
• Av : Funktionen Filmram (24 r/s) fungerar inte.
✎ OBS!
▪ Om TV:n inte stöder funktionen Filmram (24 r/s)
visas ett popup-meddelande.
Progressivt läge
Ställ in för att förbättra bildkvaliteten när du tittar
på DVD.
• Auto : Välj det här alternativet för att produkten
automatiskt ska ställa in bästa bildkvalitet för
DVD-skivan du tittar på.
• Video : Välj det här alternativet för bästa
bildkvalitet från en konsert eller TV.
Stillbildsläge
Ställ in den typ av bild som ska visas när du
pausar DVD-uppspelning.
• Auto : Ställer automatiskt in den bästa stillbilden
beroende på innehållet.
• Ram : Välj när du pausar en scen med få
händelser.
• Fält : Välj detta när du sätter en scen med
många händelser på paus.
Ljud
Digital utgång
Ställ in digital utsignal efter den anslutna
mottagaren. (Mer information om val av digital
utsignal finns på nästa sida.)
• PCM
• Bitstream (koda igen)
• Bitstream (audiofil)
✎ OBS!
▪ Se till att du väljer rätt digital utsignal annars hör du
▪
▪
▪
▪
▪
inget ljud eller bara högt oljud.
Om HDMI-enheten (mottagare, TV) inte är
kompatibel med komprimerade format (Dolby digital,
DTS), blir ljudsignalutgången av PCM-typ.
Andraljud och Effekt hörs inte när du använder
vanliga DVD-skivor.
Vissa Blu-ray-skivor har inte Andraljud och Effekt.
Denna inställning för digital utgång påverkar inte det
analoga ljudet (L/R) eller HDMI-utljudet på din TV.
Den påverkar den optiska samt HDMI-ljudutgången
när den ansluts till en mottagare.
Om du spelar upp MPEG audio ljudspår, blir
utsignalen PCM oavsett val av digital utsignal (PCM
eller Bitstream).
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 33
Inställningar
Du kan optimera färginställningen från HDMIutgången.
Välj en ansluten enhetstyp.
• TV : Välj om du vill ansluta till en TV via HDMI.
• Skärm : Välj om du vill ansluta till en skärm via
HDMI.
HDMI, djup färg
05
HDMI-format
33
2010-03-11 오후 3:18:11
Inställningar
Val av digital utsignal
Inställningar
HDMImottagare
Anslutning
PCM
Bitstream
(koda igen)
PCM
Optisk
Upp till 7.1-kanals PCM 2ch
Dolby Digital Upp till 5.1-kanals PCM 2ch
Dolby Digital
Upp till 7.1-kanals PCM 2ch
Plus
Ljudström på
Blu-ray-skiva Dolby TrueHD Upp till 7.1-kanals PCM 2ch
DTS
Upp till 6.1-kanals PCM 2ch
DTS-HD HRA Upp till 7.1-kanals PCM 2ch
DTS-HD MA Upp till 7.1-kanals PCM 2ch
Ljudström på
DVD
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital Upp till 5.1-kanals PCM 2ch
Definition för
Blu-ray-skiva
DTS
Upp till 6.1-kanals PCM 2ch
Valfri
Avkodar strömmarna
Huvud, Andra och Effekt
tillsammans i PCM-ljud.
Blu-ray Disc har tre ljudströmmar.
- Huvudljud : Ljudet som är för huvudfunktionen.
- Andraljud : Ytterligare ljudspår, t.ex.
kommentatorsspår.
- Interaktivt ljud : Interaktiva ljud som hörs vid val.
Det interaktiva ljudet är olika på olika Blu-rayskivor.
HDMI-mottagare eller optisk
DTS-omkodning
DTS-omkodning
DTS-omkodning
Bitstream
(audiofil)
HDMImottagare
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Optisk
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS-omkodning
Dolby TrueHD
Dolby Digital
DTS-omkodning
DTS-HD HRA
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS-omkodning
DTS-omkodning
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS-HD MA
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
PCM 2ch
Dolby Digital
DTS
Ger endast primärt ljud
Avkodar ljudströmmarna Huvud,
(huvudljudspåret på filmen) så
Andra och Effekt tillsammans
att mottagaren kan avkoda audio
till PCM-ljud. Sedan omkodas
bitstream. Du kommer inte att
PCM-ljudet till DTS bitstream.
höra Andra eller Effekt.
PCM-nedsampling
Ställ in för att nedsampla 96KHz-signaler.
• På : Välj detta om förstärkaren som är ansluten
till produkten inte är 96KHz-kompatibel. 96KHzsignalerna konverteras ned till 48KHz.
• Av : Välj detta om förstärkaren som är ansluten
till produkten är 96KHz-kompatibel.
✎ OBS!
▪ Även när PCM-nedsamplingen är inställd på Av
kommer vissa skivor bara att sända ut nedsamplat
ljud genom de optiskdigitala utgångarna.
34
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 34
2010-03-11 오후 3:18:11
Dynamisk områdeskontroll
Du kan lyssna på låg volym men ändå höra
dialogen klart.
Detta är endast aktivt när en Dolby Digital-signal
upptäcks.
• På : När ljudspår från en film spelas upp
på låg volym eller från små högtalare, kan
systemet lägga på passande komprimering för
att lågnivåinnehåll skall bli hörbart och för att
förebygga att dramatiska passager blir för höga.
• Av : Du kan titta på filmen med vanligt
dynamiskt omfång.
Downmixing-läge
Ställ in om nedmixning ska ske av flerkanalsljud till
färre kanaler.
• Normal Stereo : Nedmixar flerkanalsljud till
tvåkanals stereo. Välj detta när enheten är
ansluten till utrustning som inte stöder virtuella
surround-funktioner som Dolby Pro Logic.
• Surround kompatibel : Nedmixning av
flerkanalsljud till surround-kompatibel stereo.
Välj detta när enheten är ansluten till utrustning
som stöder virtuella surround-funktioner som
Dolby Pro Logic.
✎ OBS!
▪ Om du använder HDMI-mottagare är detta alternativ
▪
tillgängligt när du ställer in digitalutgång som PCM.
Inställningar
• Om TV:n inte är kompatibel med komprimerade
flerkanalsformat (Dolby Digital, DTS) kan
produkten kanske avge PCM 2-kanaler
nedmixat ljud även om du ställer in Bitstream
(antingen omkodning eller Audiophile) på
inställningsmenyn.
• Om TV:n inte är kompatibel med PCMsamplingshastigheter över 48kHz kanske
produkten avger 48kHz nedsamplat PCM-ljud
även om du ställt in PCM nedsampling som Av.
• Bio : Välj detta om du vill spela upp
tvåkanalsfilmljud som flerkanals.
• Musik : Välj detta om du vill spela upp
tvåkanalsmusikljud som flerkanals.
05
HDMI
Du kan använda det här alternativet med analog
7.1-kanals utsignal när du inte använder HDMImottagare.
Högtalarinställning
Ställ in högtalarljudet för att få bästa möjliga
surround-ljud.
Den här menyn är endast tillgänglig när du
använder 7.1-kanals utsignal.
Inställningar
Visning
Ljud
System
Nätverk
Språk
Säkerhet
Allmänt
Support
Högtalarinställning
Fram
Center
Surround
Surround bak
Subwoofer
Testton
< Ändra
:
:
:
:
:
:
Stor
Stor
Stor
Stor
På
Av
" Enter ' Åter
Ställ in storlek för främre högtalare till stor.
Testton
• En testton skickas till L ; C ; R ; RS ; RSB
; LSB ; LS ; LFE, i nämnd ordning, så att
du kan vara säker på att högtalarna är korrekt
inställda.
• Testtonen kan endast aktiveras när det inte
finns några skivor i enheten.
• Testtonen skickas endast via 7.1-kanals analoga
utgångar.
DTS Neo:6
Du kan lyssna på flerkanalsljud från en enkel
tvåkanals ljudkälla.
• Av : Avger ett tvåkanalsljud endast via de främre
högtalarna.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 35
35
2010-03-11 오후 3:18:11
Inställningar
System
Inledande inställning
Med inledande inställningar kan du ange språk,
bildformat, nätverksinställningar etc.
Mer information om inställningarna finns i
motsvarande avsnitt i bruksanvisningen.
(Se sidorna 30-43)
Skärmstorlek för [email protected]
Ställ in skärmen för [email protected] till optimal storlek.
• Storlek 1 : Visar mindre programikoner och det
kan vara svarta fält på skärmsidorna.
• Storlek 2 : Visar normala programikoner och
bilden kan vara för stor för TV-skärmen.
• Storlek 3 : Visar stora programikoner och bilden
kan vara för stor för TV-skärmen.
BD-datahantering
Detta gör att du kan hämta innehåll från en Bluray-skiva som stöder BD-LIVE-tjänsten.
Du kan kontrollera enhetsinformation som
lagringsstorlek, borttagna BD-data eller ändra
Flash-minnesenheten.
När du ändrar enhet kan du välja antingen
produktens internminne eller ett externminne (en
ansluten USB-enhet).
Om data som lagras från BD-LIVE är har en
större storlek än det återstående minnet, eller om
internminnet är fullt, ska du ansluta en extern USBenhet och sedan välja extern enhet i menyn.
Inställningar
Visning
Ljud
System
Nätverk
Språk
Säkerhet
Allmänt
Support Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder
länkad användning med andra Samsungprodukter med funktionen Anynet+.
För att använda funktionen ska du ansluta den
här produkten till en Samsung TV med en HDMIkabel.
Du kan styra den här produkten med fjärrkontrollen
till en Samsung TV och starta skivuppspelning
genom att trycka på knappen SPELA (
) på TV:
ns fjärrkontroll.
Mer information finns i TV:ns bruksanvisning.
• På : Funktionerna för Anynet+ fungerar.
• Av : Funktionerna för Anynet+ fungerar inte.
✎
OBS!
▪
▪
▪
Den här funktionen är inte tillgänglig om HDMIkabeln inte stöder CEC.
Om din Samsung-TV har en n-logotyp så
stöder den Anynet+.
Beroende på vilken TV du har kanske den utgående
HDMI-upplösningen inte fungerar.
Se bruksanvisningen till TV:n.
:Internt
Tillgänglig storlek
:588MB
Total storlek
:589MB
Radera BD-data
Ändra enhet
\
:Internt
" Välj
' Åter
Ta bort alla lagrade BD-data.
Beskrivning av enhets(lagrings) information på
produkten
• Total storlek : Enhetens (lagringens) totala
storlek.
• Tillgänglig storlek : Enhetens (lagringens)
tillgängliga storlek.
✎ OBS!
▪ I det externa minnesläget kan uppspelningen av en
▪
▪
▪
▪
36
BD-datahantering
Aktuell enhet
skiva stoppas om du kopplar från USB-enheten mitt i
uppspelningen.
Endast de USB-enheter som är FAT-formaterade
(DOS 8.3 volymetikett) stöds och vi rekommenderar
att du använder USB-enheter som stöder
USB 2.0-protokoll, 4 MB/sek eller högre läs-/
skrivhastighet.
En USB HDD-enhet kan inte användas för BDdatalagring (BD-LIVE).
Funktionen Resume Play kanske inte fungerar efter
formatering av lagringsenheten.
Den totala storleken för BD Datahantering kan
variera, beroende på förhållandena.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 36
2010-03-11 오후 3:18:12
DivX®-inaktivering
Välj detta för att få en ny registreringskod.
Inställningar
Visning
Ljud
System
Nätverk
Språk
Säkerhet
Allmänt
Support Klockläge
Inställningar
klocka
Klockinställning
Tidszon
DST
:Auto
\
:GMT + 0:00
:Av
> Flytta " Enter ' Åter
Välj föredragen metod för inställning av klockan.
• Klockläge : Du kan ställa in det som Auto eller
Manuellt.
Om du väljer Manuellt kommer menyn
Klockinställning att aktiveras medan DST
avaktiveras.
• Klockinställning : Du kan ange aktuell tid och
aktuellt datum manuellt.
• Tidszon : Du kan ange den tidszon som gäller i
din region.
• DST : Du kan aktivera eller avaktivera sommartid
(DST).
DivX(R)-registrering
Visa DivX(R) VOD-registreringskoden för att köpa
och spela DivX(R) VOD-innehåll.
Inställningar
Visning
Inledande inställning
Ljud
System
DivX(R) Video på begäran
Nätverk
Registreringskoden är : XXXXXXXXXX
Språk Besök sidan www.divx.com/vod för mer information.
Säkerhet
OK
Allmänt
Support
✎ OBS!
▪ Det här alternativet är inte aktiverat om du väljer OK.
För att aktivera det här alternativet ska du aktivera
DivX(R)-avaktivering.
Visning
Ljud
System
Nätverk
Språk
Säkerhet
Allmänt
Support
Inledande inställning
Vill du inaktivera enheten?
Ja
Nej
✎ OBS!
▪ Den här funktionen kan användas när funktionen
DivX(R)-registrering är avaktiverad.
Nätverksinställning
För att börja ställa in nätverksanslutningen för
produkten ska du följa dessa steg:
1. I menyn Home trycker du på knapparna ◄►
för att välja Inställning och trycker sedan på
knappen ENTER.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Nätverk
och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Nätverksinställning och tryck sedan på
knappen ENTER.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Nätverkstyp och tryck sedan på knappen
ENTER.
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Kabel
eller Trådlös och tryck sedan på knappen
ENTER.
6. Gå till nästa avsnitt.
Nätverksinställning
Kontakta din Internet-leverantör för att få reda på
om din IP-adress är fast eller dynamisk. Om den
är dynamisk rekommenderar vi att du använder
den automatiska inställningen. Detta är det
enklaste sättet och fungerar i de flesta fall.
Om den är fast måste göra manuella inställningar.
Instruktioner för kabelnätverk finns nedan.
Instruktioner för trådlöst nätverk finns efter
instruktionerna för kabelnätverk.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 37
Inställningar
Ställ in tidsrelaterade funktioner.
05
Klocka
37
2010-03-11 오후 3:18:13
Inställningar
Kabelnätverk
Ställ in en kabelanslutning - Manuellt
1. I menyn Nätverksinställning trycker du på
knapparna ▲▼ för att välja Nätverksinställning
och trycker sedan på knappen ENTER.
Fönstret med Internet Protokollinställning
öppnas.
2. Tryck på knappen ► för att välja Auto eller
Manuellt och tryck sedan på knappen ENTER.
Ställ in en kabelanslutning - Auto
1. Om du har valt Auto hämtar och fyller
nätverksfunktionen i värdena för IP-adress,
nätmask etc. automatiskt.
✎ OBS!
▪ Den här processen kan ta upp till fem minuter.
Inställningar
Nätverksinställning
Visning
Egensk. Internetprotokoll:Auto
Ljud
0
IP-adress
: 0
System
0
Nätmask
: 0
Nätverk
0
Gateway
: 0
Språk
DNS
:Auto
Säkerhet
0
DNS-server
: 0
Allmänt
Support
> Flytta " Välj
\
0
0
0
0
0
0
0
0
' Åter
2. Efter att nätverksfunktionen har hämtat
nätverksvärdena trycker du på knappen
RETURN. Kör sedan ett nätverkstest för
att kontrollera att produkten har anslutit till
nätverket (Se sidan 41).
3. Om nätverksfunktionen inte hämtar
nätverksvärdena eller om du har valt manuell
inställning ska du gå till instruktionerna för
manuell inställning.
Om den automatiskt inställningen inte fungerar
måste du ställa in värdena för nätverksinställningen
manuellt.
För att hämta värdena till nätverksinställningen på
de flesta Windows-datorer gör du på följande sätt:
1. Högerklicka på nätverksikonen längst ned till
höger på skärmen.
2. Klicka på Status i popup-menyn.
3. Klicka på Support-fliken i dialogrutan som
öppnas.
4. På Support-fliken klickar du på knappen Detaljer.
Nätverksinställningarna visas.
För att mata in nätverksinställningarna i produkten
gör du på följande sätt:
1. I skärmen för Internet Egensk. Internetprotokoll
trycker du på knappen ENTER.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Manuellt
och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knappen ▼ för att gå till det första
inmatningsfältet (IP-adress).
Inställningar
Nätverksinställning
Visning
Egensk. Internetprotokoll:Manuellt
Ljud
0
0
IP-adress
: 0
System
Nätmask
: 255 255 255
Nätverk
0
0
Gateway
: 0
Språk
DNS
:Manuellt
Säkerhet
0
0
DNS-server
: 0
Allmänt
Support
\
0
0
0
0
> Flytta " Välj
' Åter
Konfigurera Internetprotokoll (IP) så att din spelare kan kommunicera över ett nätverk.
4. Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen för
att ange numren.
5. När du har fyllt ett fält använder du knappen
► för att gå vidare till nästa fält.
Du kan även använda de andra pilknapparna
för att gå uppåt, nedåt och bakåt.
6. Ange värdena för IP-adress, Nätmask och
Gateway.
7. Tryck på knappen ▼ för att gå till DNS.
8. Tryck på knappen ▼ för att gå till det första
inmatningsfältet för DNS. Ange numren som
ovan.
38
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 38
2010-03-11 오후 3:18:13
Trådlöst nätverk
Du kan ställa in det trådlösa nätverket på tre sätt:
• Använda PBC (WPS)
• Använda funktionen för automatiskt nätverkssökning.
• Manuellt.
Alla tre sätt beskrivs nedan.
Ställa in en trådlös nätverksanslutning
- PBC (WPS)
Det enklaste sättet att ställa in en trådlös
nätverksanslutning är att använda funktionen PBC
(WPS).
Om den trådlösa routern har en PBC (WPS)-knapp
ska du följa dessa steg:
1. I menyn Nätverksinställning trycker du på
knapparna ▲▼ för att välja Nätverksinställning
och trycker sedan på knappen ENTER.
Fönstret med Egensk. Internetprotokoll öppnas.
2. Tryck på RÖD(A) knapp på fjärrkontrollen.
3. Tryck på knappen PBC (WPS) på routern
inom två minuter. Produkten visar nätverksval
och hämtar automatiskt alla värden för
nätverksinställningar som krävs och ansluter
till nätverket. När detta är klart visas en
OK-knapp. Tryck på knappen ENTER på
fjärrkontrollen.
4. När nätverksanslutningen är klar trycker
du på knappen Return för att stänga
skärmvisningen med nätverksinställningar.
Ställa in en trådlös nätverksanslutning
- Automatisk nätverkssökning
De flesta trådlösa nätverk har ett extra
säkerhetssystem som kräver enheter som
kommer åt nätverket för att överföra en krypterad
säkerhetskod, en så kallad ”åtkomstkod” eller
”säkerhetsnyckel”. Säkerhetsnyckeln är uppbyggd
på ett lösenord, oftast ett ord eller en serie
bokstäver och siffror i en speciell längd, som du
måste ange när du ställer in säkerheten för det
trådlösa nätverket. Om du använder den här
metoden vid inställning av en nätverksanslutning,
och har en säkerhetsnyckel till det trådlösa
nätverket, måste du fortfarande ange lösenordet
under inställningsprocessen.
Inställningar
10. Kör ett nätverkstest för att kontrollera att
produkten har anslutit till nätverket (Se sidan 41).
05
9. Tryck på knappen Return på fjärrkontrollen.
 Ställa in nätverksanslutningen
För att ställa in den trådlösa anslutningen med
hjälp av automatisk nätverkssök ska du göra på
följande sätt:
1. I menyn Nätverksinställning trycker du på
knapparna ▲▼ för att välja Nätverksinställning
och trycker sedan på knappen ENTER.
Fönstret med Egensk. Internetprotokoll öppnas.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Egensk.
Internetprotokoll och tryck sedan på
knappen ENTER.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Auto
eller Manuellt och tryck sedan på knappen
ENTER.
4. Om du valt Auto ska du trycka på knappen ▲
för att gå till Val av åtkomstpunkt och sedan
trycka på knappen ENTER.
Nätverksfunktionen söker efter tillgängliga
trådlösa nätverk.
När det är klart visas en lista med tillgängliga
nätverk.
Inställningar
Visning
Ljud
System
Nätverk
Språk
Säkerhet
Allmänt
Support
Nätverksinställning
Val av nätverk
Ansluter till nätverk.
Nätverksnamn (SSID) : shj
Stopp
" Välj
' Åter
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 39
39
2010-03-11 오후 3:18:14
Inställningar
5. I listan med nätverk använder du knapparna
▲▼ för att välja ett nätverk och trycker sedan
på knappen ENTER.
6. Om popup-rutan för PIN-kod/Säkerhetsnyckel
öppnas ska du gå till steg 7. Om skärmen för
nätverksanslutning öppnas ska du gå till steg 11.
7. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja PIN eller
Säkerhet.
För de flesta hemmanätverk ska du välja
Säkerhet (för säkerhetsnyckel).
8. I skärmen Säkerhet anger du nätverkets
lösenords.
✎ OBS!
▪ Du bör hitta lösenordet på någon av de
inställningsskärmar du använde när du installerade
routern eller modemet.
9. Följ dessa allmänna instruktioner när du anger
lösenordet:
• Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen
för att ange numren.
• Använd pilknapparna på fjärrkontrollen för
att gå från knapp till knapp i skärmen för
säkerhetsnyckeln.
• För att mata in bokstäver ska du gå till
knappen som heter a/A/1/ och sedan
trycka på knappen ENTER. Varje gång du
trycker på knappen ENTER ändrar du vilken
typ av tecken du kan mata in (a/A/1/).
• För att mata in en bokstav ska du trycka
på den sifferknapp som motsvarar den
bokstaven. Tryck på knappen flera gånger
för att ändra bokstav.
• För att ta bort den senast inmatade
bokstaven eller siffran ska du gå till knappen
Radera och sedan trycka på knappen
ENTER.
• För att ta bort alla inmatade bokstäver och
siffror ska du gå till knappen Nollställ och
sedan trycka på knappen ENTER. Du kan
även använda den RÖDA(A) knappen på
fjärrkontrollen.
10. När du är klar trycker du på den GULA(C)
knappen på fjärrkontrollen, eller går till knappen
Done, och trycker sedan på knappen ENTER.
Skärmen för nätverksanslutning öppnas.
11. Vänta till du har fått ett meddelande
med anslutningsbekräftelse och tryck
sedan på knappen ENTER. Skärmen
Nätverksinställning visas.
40
12. För att testa anslutningen trycker du på
knappen ▼ och väljer Nätverkstest, tryck
sedan på knappen ENTER.
Ställa in en trådlös nätverksanslutning
- Manuellt
Om den automatiskt inställningen inte fungerar
måste du ställa in värdena för nätverksinställningen
manuellt.
För att hämta värdena till nätverksinställningen på
de flesta Windows-datorer gör du på följande sätt:
1. Högerklicka på nätverksikonen längst ned till
höger på skärmen.
2. Klicka på Status i popup-menyn.
3. Klicka på Support-fliken i dialogrutan som
öppnas.
4. På Support-fliken klickar du på knappen
Detaljer.
Nätverksinställningarna visas.
För att mata in nätverksinställningarna i produkten
gör du på följande sätt:
1. I skärmen för Egensk. Internetprotokoll trycker
du på knappen ENTER.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Manuellt
och tryck sedan på knappen ENTER.
3. Tryck på knappen ▼ för att gå till det första
inmatningsfältet (IP-adress).
Inställningar
Nätverksinställning
Visning
Val av åtkomstpunkt :Ej vald
Ljud
Egensk. Internetprotokoll:Manuellt
System
0
0
IP-adress
: 0
Nätverk
Nätmask
: 255 255 255
Språk
0
0
Gateway
: 0
Säkerhet
DNS
:Manuellt
Allmänt
0
0
DNS-server
: 0
Support
a PBC (WPS) > Flytta " Välj
\
0
0
0
0
' Åter
4. Använd sifferknapparna för att mata in siffror.
5. När du har fyllt ett fält använder du knappen
► för att gå vidare till nästa fält.
Du kan även använda de andra pilknapparna
för att gå uppåt, nedåt och bakåt.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 40
2010-03-11 오후 3:18:14
8. Tryck på knappen ▼ för att gå till det första
inmatningsfältet för DNS. Ange numren som
ovan.
9. När du är klar trycker du på knappen ▲ för att
gå tillbaka till val av åtkomstpunkt. Välj nätverk
och tryck sedan på knappen ENTER.
10. Gå till steg 6 i arbetsgången för automatisk
trådlös och följ instruktionerna från det stiget
och framåt.
Nätverkstest
Använd den här menyn för att ansluta
kabelnätverket eller för att kontrollera om din
nätverksanslutning fungerar eller inte.
Inställningar
Visning
Ljud
System
Nätverk
Språk
Säkerhet
Allmänt
Support
Nätverkstest
▪
När produkten använder BD-LIVE för att skicka skivdata
och begära att servern certifierar skivan använder
servern överförda data för att kontrollera om skivan är
giltig och skickar certifikatet tillbaka till produkten.
Internetanslutningen kan vara begränsad när du
använder BD-LIVE-innehåll.
Inställningar
7. Tryck på ▼ för att gå till DNS.
✎ OBS!
▪ Vad är ett giltigt certifikat?
05
6. Ange värdena för IP-adress, Nätmask och
Gateway.
Språk
Du kan välja önskat språk för menyn Home,
skivmenyer etc.
• Skärmmeny : Välj språk för skärmmenyer.
• Skivmeny : Välj språk för skivmenyer.
• Ljud : Välj språk för skivans ljudspår.
• Undertext : Välj språk för skivans textning.
✎ OBS!
▪ Det valda språket visas bara om det finns på skivan.
MAC-adress (00:00:00:00:00:00)
IP-adress,Nätmask,Gateway,DNS-server
Gateway Ping
Säkerhet
Testa Internettjänsten
Testar nätverket...
Testa din IP-inställning för att se att allt fungerar som det ska.
Nätverksstatus
Kontrollera om anslutning till nätverket och Internet
har upprättats.
Internetanslutning för BD-Live
Ställ in för att tillåta Internet-anslutning när BDLIVE-tjänsten används.
• Tillåt (alla) : Internet-anslutningen är tillåten för
allt BD-LIVE-innehåll.
• Tillåt (endast giltiga) : Internet-anslutningen
tillåts endast för BD-LIVE-innehåll som innehåller
ett giltigt certifikat.
• Förhindra : Ingen Internet-anslutning är tillåten
för något BD-LIVE-innehåll.
När du använder den här menyn första gången
visas inställningsskärmen för lösenord.
Ange det 4-siffriga lösenordet med hjälp av
sifferknapparna. (Lösenordet är som standard 0000.)
Föräldralås
Den här funktionen fungerar tillsammans med Bluray-/DVD-skivor som har tilldelats en åldersgräns
och låter dig kontrollera vilken typ av Blu-ray/DVD
som din familj tittar på.
Välj önskad nivå.
Ett högre nummer indikerar att programmet är
avsett endast för vuxna. Om du till exempel väljer
upp till Nivå 6 kommer skivor som är Nivå 7, 8 inte
att spelas.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 41
41
2010-03-11 오후 3:18:14
Inställningar
Energispar
Inställningar
Visning
Ljud
System
Nätverk
Språk
Säkerhet
Allmänt
Support
Föräldralås
Ändra lösenord
Du kan minska energiförbrukningen genom att
ställa in så att frontpanelen stängs av automatiskt
när den inte använts under 5 sekunder.
• På : Frontpanelen stängs automatiskt av när
den inte använts under 5 sekunder.
• Av : Energisparfunktionen används inte.
 Av
8 (vuxna)
7
6
5
4
|
Främre skärm
Ändra lösenord
Ändra det 4-siffriga lösenordet som används för
att komma åt säkerhetsfunktioner.
Om du glömt ditt lösenord
1. Ta ut skivan.
2. Tryck in och håll in knappen STOPP (
frontpanelen i 5 sekunder eller mer.
Samtliga inställningar återgår till
fabriksinställningar.
) på
✎ OBS!
▪ När inställningarna återställs till fabriksstandard
raderas all BD-data i minnet.
Allmänt
Bakgrund
Ändra bakgrunden för menyskärmen.
Inställningar
Visning
Ljud
System
Nätverk
Språk
Säkerhet
Allmänt
Support
42
Ändrar frontpanelens ljusstyrka.
• Auto : Sänker ljusstyrkan under uppspelning.
• Mörkare : Sänker ljusstyrkan på
visningsfönstret.
• Ljusare : Ökar ljusstyrkan på visningsfönstret.
Ljud för ström på/av
Spela en melodi när produkten slås på och av.
• På : Aktiverar ljudet.
• Av : Avaktiverar ljudet.
Ljuseffekt
Du kan aktivera eller avaktivera ljuseffekten överst
på produkten.
• Alltid på : Aktiverar alltid ljuseffekt. Välj detta när
du visar som återförsäljare.
• Auto : Aktiverar ljuseffekt när du slår på eller av
produkten eller när du flyttar facket.
Välj detta när du installerar produkten i hemmet.
• Av : Aktiverar aldrig ljuseffekt.
Bakgrund
Skal 1
Skal 2
Skal 3
Skal 4
Skal 5
> Flytta " Välj
' Åter
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 42
2010-03-11 오후 3:18:15
Via den här menyn kan du uppgradera programmet
för att få bättre prestanda och ytterligare tjänster.
Du kan kontrollera aktuell programversion,
uppgradera via Internet och ställa in automatiskt
uppgraderingsmeddelande. Om produkten är
korrekt ansluten till nätverket via kabel eller trådlöst
kommer produkten automatiskt att ansluta till
Samsungs hemsida varje gång den slås på och
hämta filer, om det finns en uppgradering.
Inställningar
Visning
Programuppdatering
Programuppdatering
Ljud
Disc Menu
:
System Aktuell version
Audio :XXX-XXXXXXXXX
:
Nätverk
Subtitle
:
Via Internet
\
Språk
Medd., autouppgradering :På
Säkerhet
Allmänt
" Välj
' Åter
Support
• USB : Besök www.samsung.com/
bluraysupport, ladda sedan ner och spara
senaste programversionen (RUF-fil) på en USBminnesenhet. Anslut USB-minnet till USB-porten
på produkten (skivfacket måste vara tomt)
för att uppgradera programvaran, följ sedan
instruktionerna på skärmen.
• CD/DVD : Besök www.samsung.com/
bluraysupport, ladda ner och bränn senaste
programversionen (RUF- fil) på en skiva. Lägg i
och spela upp skivan i produkten för att starta
uppgraderingen, följ sedan instruktionerna på
skärmen.
✎ OBS!
▪ Programuppgraderingar via USB-värduttaget måste
▪
▪
1. Välj Via Internet genom att trycka på
knappen ENTER.
Ett popup-meddelande visas om det finns en
uppdatering.
2. Om du väljer Ja kommer produkten att
stängas av automatiskt innan den startar om.
(Slå aldrig på den manuellt.)
3. Uppgraderingsförloppet visas i en popup-ruta.
När uppgraderingen är klar slås produkten av
automatiskt.
Inställningar
Programuppdatering
Du kan även uppgradera programvaran på något
av följande två sätt: Programuppgradering på
samma sätt som i menyn Via Internet.
05
Support
▪
▪
utföras utan någon skiva i enheten.
Om du vill avbryta uppgraderingen under tiden du
laddar ner uppgraderingsdata trycker du på knappen
ENTER.
När systemuppgraderingen är klar kontrollerar du
programdetaljerna i menyn för systemuppgradering.
Slå inte av produkten under systemuppgraderingen,
eftersom det kan leda till tekniskt fel på produkten.
Programuppgraderingar som använder porten för
USB-värd får endast ske via ett USB-minne.
Kontakta Samsung
Ange kontaktinformation för hjälp med produkten.
4. Tryck på knappen POWER för att slå på
produkten.
✎ OBS!
▪ Uppgraderingen slutförs när produkten slås av efter
▪
omstart. Tryck på knappen POWER för att slå på
den uppdaterade produkten och använda den.
Slå aldrig av eller på produkten manuellt under
uppgraderingsprocessen.
Samsung Electronics kan inte hållas ansvarig för
tekniska fel hos produkten som orsakats av en instabil
Internet-anslutning eller användarförsummelse under
programuppgraderingen.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 43
43
2010-03-11 오후 3:18:16
Basfunktioner
Spela upp en skiva
Använda skivmenyn/Titelmenyn/
Popup-menyn
Uppspelning
1. Tryck på knappen ÖPPNA/STÄNG (
att öppna skivfacket.
) för
Använda skivmenyn
3. Tryck på knappen ÖPPNA/STÄNG (
att stänga skivfacket.
) för
1. Tryck på knappen DISC MENU på
fjärrkontrollen under uppspelning.
2. Placera försiktigt en skiva i facket med
etikettsidan uppåt.
4. Tryck på knappen SPELA (
).
Knappar relaterade till uppspelning
SPELA (
)
STOPP (
)
PAUS (
Stoppar uppspelning.
• Ett tryck på knappen: Stoppositionen
sparas i minnet.
• Två tryck på knappen: Stoppositionen
sparas inte i minnet.
Pausar uppspelning.
Skivstruktur
Innehållet på skivan är vanligtvis indelat enligt nedan.
• Blu-ray-skiva, DVD-VIDEO
titel 1
kapitel 1
kapitel 2
• Audio CD (CD-DA)
spår 1
spår 2
kapitel 1
titel 2
kapitel 2
kapitel 3
spår 3
spår 4
spår 5
• MP3, WMA, DivX, MKV och MP4
mapp (grupp) 1
fil 1
fil 2
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att
välja önskad post och tryck sedan på
knappen ENTER.
✎ OBS!
▪ Menyposterna kan variera beroende på skiva och i
Startar uppspelning.
)
hZ
mapp (grupp) 2
fil 1
fil 2
fil 3
vissa fall kanske inte den här menyn är tillgänglig.
Använda Titelmenyn
Z
1. Tryck på knappen TITLE MENU på
fjärrkontrollen under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att
välja önskad post och tryck sedan på
knappen ENTER.
✎ OBS!
▪ Menyposterna kan variera beroende på skiva och i
vissa fall kanske inte den här menyn är tillgänglig.
Spela upp Titellistan
z
1. Tryck på knappen DISC MENU eller
TITLE MENU under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
den post du vill spela upp från i
titellistan och tryck sedan på knappen
ENTER.
✎ OBS!
▪ Om skivan har en spellista ska du trycka på GRÖN(B)
knapp för att gå till spellistan.
44
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 44
2010-03-11 오후 3:18:16
1. Tryck på knappen POPUP-MENY på
fjärrkontrollen under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► eller
ENTER för att välja önskad meny.
✎ OBS!
▪ Menyposterna kan variera beroende på skiva och i
vissa fall kanske inte den här menyn är tillgänglig.
Använda funktionerna Sök och
Hoppa över
Under uppspelning kan du snabbt söka genom ett
kapitel eller ett spår och använda funktionen att
hoppa över för att komma till nästa val.
Söka efter en viss scen
hzZyx
• Tryck på knappen SÖK (
) under
uppspelning.
Varje gång du trycker på knappen SÖK (
)
ändras uppspelningshastigheten enligt följande.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Tryck på knappen SPELA (
normal hastighet.
✎ OBS!
▪ Inget ljud hörs i sökningsläget.
) för att återgå till
hzZyx
• Tryck på knappen HOPPA ÖVER (
)
under uppspelning.
Om du trycker på knappen HOPPA ÖVER (
)
kommer du till nästa kapitel.
Om du trycker på knappen HOPPA ÖVER (
)
kommer du till början av kapitlet. Om du trycker en
gång till kommer du till början av föregående kapitel.
Uppspelning i Slow-motion/Stegvis
uppspelning
Uppspelning i Slow-motion
hzZyx
• Tryck på knappen SÖK (
) i pausläge.
Om du trycker på knappen SÖK (
) minskas
uppspelningshastigheten i stegen
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Tryck på knappen SPELA (
) för att återgå till
normal hastighet.
✎ OBS!
▪ Inget ljud hörs under långsam uppspelning.
▪ Långsam uppspelning fungerar bara i framåtriktning.
Uppspelning stegvis
hzZyx
• Tryck på knappen PAUS (
) i pausläge.
Varje gång du trycker på knappen PAUS (
)
visas en ny bildruta.
• Tryck på knappen SPELA (
) för att återgå till
normal hastighet.
✎ OBS!
▪ Inget ljud hörs under stegvis uppspelning.
▪ Långsam uppspelning fungerar bara i framåtriktning.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 45
Basfunktioner
h
Hoppa över kapitel
06
Använda Popup-menyn
45
2010-03-11 오후 3:18:16
Basfunktioner
Upprepa uppspelning
Upprepa titeln eller kapitlet
hzZy
Upprepa skivtiteln eller kapitlet.
Beroende på skivtyp kanske vissa
upprepningsfunktioner inte är tillgängliga.
1. Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen
under uppspelning.
2. Använd knapparna ▲▼ för att välja Kapitel
eller Titel, tryck sedan på ENTER.
Upprepa > Kapitel
4. Tryck på knappen ENTER på det ställe där
du vill att den upprepade inspelningen ska
sluta (B).
5. Tryck på knappen REPEAT igen för att återgå
till normal visning.
6. Tryck på knappen ENTER.
✎ OBS!
▪ Om du anger punkt (B) inom 5 sekunder visas
varningsmarkeringen.
Använda knappen TOOLS
Under uppspelning kan du styra skivan
med knappen TOOLS.
• Skärmmenyn för Verktyg
Titel
3. Tryck på knappen REPEAT igen för att återgå
till normal visning.
Upprepa avsnittet
hzZy
1. Tryck på REPEAT på fjärrkontrollen
under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Upprepa
A-B.
Upprepa > Upprepa A-B : Av " Mark A
3. Tryck på knappen ENTER på det ställe där
du vill att den upprepade uppspelningen ska
starta (A).
46
:
1/1
4/21
Kapitel
<
Ljud
: 1/7 ENG Multi CH
Speltid
Undertext
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Av och
tryck sedan på knappen ENTER.
Verktyg
Vinkel
:
00:12:06
:
1/6 ENG
:
BONUSVIEW-video:
BONUSVIEW-ljud :
Bildinställning
< Ändra
>
1/1
Av
0/1 Av
" Enter
✎ OBS!
▪ Menyn Verktyg kan variera beroende på skiva.
Gå direkt till önskad scen
hzZy
1. Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Titel,
Kapitel eller Speltid.
3. Ange önskat värde för Titel, Kapitel eller
Speltid med sifferknapparna och tryck sedan
på knappen ENTER.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 46
2010-03-11 오후 3:18:18
Du kan även styra den här funktionen
genom att trycka på knappen AUDIO
på fjärrkontrollen.
1. Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Ljud.
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskat
språk för ljud.
✎ OBS!
▪ Indikatorn ◄► visas inte på skärmen om avsnittet
▪
▪
▪
▪
▪
BONUSVIEW inte innehåller några ljudinställningar
för BONUSVIEW.
Information om primärt och sekundärt läge visas
också om Blu-ray-skivan har avsnittet BONUSVIEW.
Använd knappen ◄► för att växla mellan primära
och sekundära ljudlägen.
Den här funktionen beror på vilka språk som kodats
på skivan och fungerar kanske inte med alla skivor.
En Blu-ray-skiva kan innehålla upp till 32 ljudspråk
och en DVD upp till 8.
På vissa Blu-ray-skivor kan du välja antingen
multikanals LPCM eller Dolby digital audio-ljudspår
på engelska.
När du trycker på knappen AUDIO på fjärrkontrollen
visas en ljudindikator.
Tryck på knappen RETURN för att ta bort
ljudindikatorn.
Välja textningsspråk
hZx
Du kan även styra den här funktionen
genom att trycka på knappen
SUBTITLE på fjärrkontrollen.
1. Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Undertext.
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskat
språk för undertextning.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
önskad undertext på Skivmenyn.
Tryck på knappen DISC MENU.
Den här funktionen beror på vilka undertextningar
som kodats på skivan och fungerar kanske inte med
alla Blu-ray-/DVD-skivor.
En Blu-ray-skiva kan innehålla upp till 255
textningsspråk och en DVD upp till 32.
Information om primärt och sekundärt läge visas
också om Blu-ray-skivan har avsnittet BONUSVIEW.
Den här funktionen ändrar både primär och sekundär
undertextning på samma gång.
Det totala antalet undertexter är summan av primära
och sekundära.
När du trycker på knappen SUBTITLE på
fjärrkontrollen visas en textningsindikator.
Tryck på knappen RETURN för att ta bort
textningsindikatorn.
Byta kameravinkel
hZ
När en Blu-ray-/DVD-skiva innehåller flera olika
vinklar av en speciell scen kan du välja funktionen
VINKEL.
1. Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Vinkel.
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskad
Vinkel.
Välja bildinställning
hzZy
Den här funktionen gör det möjligt för dig att
justera videokvaliteten när du är ansluten till en TV
via HDMI.
1. Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Bildinställning och tryck sedan på knappen
ENTER.
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskad
Bildinställning och tryck sedan på knappen
ENTER.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 47
Basfunktioner
hzZx
✎ OBS!
▪ Beroende på Blu-ray-skiva/DVD, kan du ändra
06
Välja språk för ljud
47
2010-03-11 오후 3:18:18
Basfunktioner
Lyssna på musik
• Dynamisk : Välj den här inställningen för att
öka skärpan.
• Normal : Välj den här inställningen för de
flesta visningsprogram.
• Film : Det här är den bästa inställningen för
visning av filmer.
• Användare : Användaren kan ändra skärpa
och brusreducering.
Ställa in BONUSVIEW
ow
Knappar på fjärrkontrollen som
används till musikuppspelning
h
Du kan även styra den här funktionen
genom att trycka på knappen
BONUSVIEW på fjärrkontrollen.
!
9
3. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskad
bonusview.
✎ OBS!
▪ Om du växlar från BONUSVIEW-video kommer
BONUSVIEW-ljud att ändras automatiskt i enlighet
med BONUSVIEW-video.
Bildinställning
< Ändra
" Välj
>
7
AUDIO
AUDIO
1
2
DISC
DISC MENU
MENU
MENU
MENU
TITLE
TITLE MENU
MENU
3
POPUP
POPUP
TOOLS
TOOLS
INFO
INFO
RETURN
RETURN
EXIT
EXIT
5
6
[email protected]
[email protected] FULL
FULL SCREEN
SCREEN REPEAT
REPEAT
79
79
MUTE
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
48
SUBTITLE
SUBTITLE
4
Verktyg
Av
SOURCE
SOURCE
8
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
BONUSVIEW-video eller BONUSVIEW-ljud.
0/1 Av
BONUSVIEW
BONUSVIEW
0
1. Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
BONUSVIEW-ljud :
TV
TV
POWER
POWER
@
Funktionen BONUSVIEW gör att du kan titta på
extramaterial (t.ex. kommentarer) i ett litet fönster
medan filmen spelas.
Den här funktionen är endast tillgänglig om skivan
har bonusview-funktionen.
BONUSVIEW-video: <
POWER
SÖK-knappar VOL
: Snabbspela.CH
(Endast Audio CD (CD-DA))
PAUS-knapp : Pausar uppspelning.
AK59-00104R
AK59-00104R
SPELA-knapp : Spelar upp aktuellt spår.
Knapparna ▲▼ : Välj ett spår i Musiklista eller
Spellista.
GUL(C) knapp : Markera eller avmarkera ett spår i
musiklistan.
Knappen REPEAT : Väljer uppspelningsläge i
spellistan.
Knappen ENTER : Spelar och pausar valt spår.
Knapparna ◄► : Hoppa i uppspelningen.
(förutom för Audio CD (CD-DA))
STOPP-knapp : Stoppar ett spår.
HOPPA ÖVER-knapp : Under uppspelning går du till
nästa sida i Musiklista eller till nästa spår i Spellista.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 48
2010-03-11 오후 3:18:19
SIFFER-knappar : Under uppspelning av Spellista
trycker du in önskat spårnummer. Valt spår spelas
upp.
@
Spela upp en Audio CD (CD-DA)/MP3
1. Sätt i en ljud-CD (CD-DA) eller en MP3-skiva i
skivfacket.
• När du sätter i en Audio CD (CD-DA) spelas
första spåret automatiskt.
• När du sätter i en MP3-skiva trycker du
på knapparna ◄► för att välja Musik och
sedan på knappen ENTER.
Skärmfunktioner för Audio-CD (CD-DA)/MP3
1
2
TRACK 001
TRACK 001
3
Spellista
04:27
TRACK 003
+
00:08 / 05:57
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
" Paus
5
1
Visar musikinformationen.
2
Visar spellistan.
3
Visar aktuellt spår/totalt antal spår.
4
Visa tillgängliga knappar.
6
Visar aktuell uppspelningsstatus.
7
Visar aktuell upprepningsstatus.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja det spår
du vill spela upp och tryck sedan på knappen
ENTER.
Upprepa en Audio CD (CD-DA)/MP3
1. Tryck på knappen REPEAT under
uppspelning av spellistan.
2. Välj önskat uppspelningsläge genom
att trycka flera gånger på knappen REPEAT.
Av
Audio CD
(CD-DA)/MP3
(
)Spår
(
)En
Audio CD
(CD-DA)
(
)Alla
Audio CD
(CD-DA)/MP3
(
) Blanda
Audio CD
(CD-DA)/MP3
MP3
Spåren på skivan spelas
upp i den ordning som de
spelats in på skivan.
Aktuellt spår upprepas.
Aktuellt spår upprepas.
Alla spår upprepas.
Det slumpvisa alternativet
spelar upp skivans spår i
slumpvis ordning.
05:57
TRACK 002
7
6
1/6
Visar aktuell uppspelningstid/total uppspelningstid.
03:35
Verktyg' Åter
4
Spellista
1. Sätt i en ljud-CD (CD-DA) eller en MP3-skiva i
skivfacket.
• När du sätter i en Audio CD (CD-DA) spelas
första spåret automatiskt.
• När du sätter i en MP3-skiva trycker du
på knapparna ◄► för att välja Musik och
sedan på knappen ENTER.
2. Om du vill gå till musiklistan ska du trycka på
knappen STOPP (
) eller RETURN.
Skärmen för musiklista visas.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 49
Basfunktioner
!
5
06
HOPPA ÖVER-knapp : Under uppspelning går du
till föregående sida i Musiklista eller till föregående
spår i Spellista.
Om du trycker på knappen efter tre sekunders
uppspelning i Spellista spelas aktuellt spår upp från
början. Om du trycker på den här knappen inom
tre sekunder efter att uppspelningen påbörjats i
Spellista spelas föregående spår upp.
49
2010-03-11 오후 3:18:19
Basfunktioner
3. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att gå till
önskat spår och tryck sedan på den GULA(C)
knappen för att markera önskade spår.
Upprepa den här proceduren för att välja
ytterligare spår.
Musik
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:03:41
00:04:07
00:03:35
00:03:17
TRACK 008
TRACK 007
00:03:49
00:03:47
TRACK 010
TRACK 009
00:03:53
CDDA
3. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja den
mapp du vill spela upp och tryck sedan på
knappen ENTER.
TRACK 006
TRACK 005
c Välj
00:03:45
() Hoppa över
' Åter
4. Om nu fått med ett oönskat spår i spellistan
trycker du på den GULA(C) knappen igen.
Det valda spåret raderas.
5. Tryck på knappen ENTER för att spela upp
de valda spåren.
De valda spåren spelas automatiskt.
TRACK 001
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
+
Spela upp en JPEG-skiva
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja Foton
och tryck sedan på knappen ENTER.
00:04:27
00:05:57
G
1. Lägg in en JPEG-skiva i skivfacket.
Filerna 3 valda 1/2 Sida
TRACK 003
Spela upp en bild
Spellista
1/3
05:57
04:27
04:07
4. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
det foto du vill spela upp och tryck sedan på
knappen ENTER.
Bildspelet startar automatiskt.
✎ OBS!
▪ Du kan inte förstora undertexten och PG-grafiken i
helskärmsläget.
Använda knappen TOOLS
Under uppspelning av ett bildspel kan du
använda ett flertal funktioner genom att
trycka på knappen TOOLS.
00:08 / 05:57
Stoppa bildspel
" Paus
Verktyg
Bildspelshastighet: Bakgrundsmusik
Verktyg' Åter
Normal
Zoom
Rotera
6. Om du vill gå till musiklistan ska du trycka på
knappen STOPP (
) eller RETURN.
Information
>Flytta "Enter 'Tillbaka
7. Tryck på knappen ENTER för att gå till
spellistan.
✎ OBS!
▪ Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår på en
Audio CD (CD-DA).
50
• Stoppa bildspel : Välj detta alternativ om du vill
stoppa bildspelet.
• Bildspelshastighet : Välj detta alternativ om du
vill ändra hastigheten på bildspelet.
• Bakgrundsmusik : Välj detta alternativ om du
vill lyssna på musik medan du tittar på en bild.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 50
2010-03-11 오후 3:18:20
6. Tryck på knapparna ◄► för att välja önskad
video, musik eller foto och tryck sedan på
knappen ENTER.
4-1. Tryck på den BLÅ(D) knappen.
✎ OBS!
▪ För att aktivera bakgrundsmusik måste både
Aktivera tjänsten [email protected]
och dra nytta av olika Internet-tjänster.
musiken och MP3-filerna vara i samma mapp. Dock
kan ljudkvaliteten påverkas av bithastigheten hos
MP3-filerna, storleken på fotot och kodningssättet.
USB
Spela upp från en USB-lagringsenhet
Du kan använda USB-anslutningen för att spela
upp multimediafiler (MP3, JPEG, DivX, etc.) som
laddats ner från en USB-lagringsenhet.
1. Gå till menyn Home.
2. I stoppläge ansluter du USB-lagringsenheten
till USB-porten på produktens frontpanel.
Meddelandet ”Vill du byta enhet?” visas.
3. Tryck på knappen ◄►för att välja Ja och
tryck sedan på knappen ENTER.
4. Tryck på den RÖDA(A) knappen.
USB
USB
USB a Ändra enhet
c Säker bortt. USB d Visa enheter " Enter
d Hem " Enter
6-1. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad video, musik eller foto och tryck sedan på knappen ENTER.
7. För uppspelning av video-, musik- eller
bildfiler, se sidorna 48-51.
✎ OBS!
▪ Du måste avlägsna USB-lagringsenheten på ett
▪
5-1. Tryck på knapparna ◄► för att välja USB och tryck sedan på knappen ENTER.
You Tube
radio
Aktivera tjänsten internet
[email protected]
och dra nytta av olika Internet-tjänster.
CD
▪
säkert sätt (genom att utföra funktionen ”Säker
borttagning av USB”) för att förhindra eventuella
skador på USB-minnet. Tryck på knappen MENU för
att gå till menyn Home, välj de GULA(C) knappen
och tryck sedan på knappen ENTER.
När filer av typen Audio-CD (CD-DA), MP3 och JPEG
är i stoppläge kan du visa helskärmsläge genom att
trycka på knappen FULL SCREEN på fjärrkontrollen.
Om du sätter i en skiva när du spelar upp från en
USB-lagringsenhet kommer enhetsläget automatiskt
att ändras till ”DVD eller CD”.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 51
Basfunktioner
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja USB och
tryck sedan på knappen ENTER.
06
• Zoom : Välj detta alternativ om du vill förstora
aktuell bild. (Förstorad upp till 4 gånger.)
• Rotera : Välj detta alternativ om du vill rotera
bilden. (Detta roterar bilden antingen medurs
eller moturs.)
• Information : Visar bildinformation, som namn,
storlek etc.
51
2010-03-11 오후 3:18:21
Nätverkstjänster
Du kan använda ett flertal nätverkstjänster, som
[email protected] eller BD-LIVE, genom att ansluta
produkten till ett nätverkssystem.
Läs följande instruktioner innan du använder
någon nätverkstjänst.
1. Anslut produkten till nätverket.
(Se sidorna 27-28)
2. Konfigurera nätverksinställningarna.
(Se sidorna 37-41)
4. När du har godkänt avtalet börjar [email protected]
TV-tjänsten att uppdateras. Det kan ta några
minuter.
När uppdateringen är klar visas menyskärmen
för [email protected]
En översikt av [email protected]
1
2
Rekommenderas
Använda [email protected]
Anslut den här spelaren till nätverket för att kunna
ladda ner olika kostnadsfria program.
[email protected] erbjuder praktiskt och roligt
innehåll och tjänster direkt från webben till
spelaren, exempelvis nyheter, väderprognoser,
börsnoteringar, spel, filmer och musik.
Du kan även styra den här funktionen
genom att trycka på knappen
[email protected] på fjärrkontrollen.
Mina program
6
1
Komma igång med [email protected]
1. Gå till menyn Home.
2
3
You Tube
radio
Aktivera tjänsten internet
[email protected]
och dra nytta av olika Internet-tjänster.
4
Ingen skivaa Ändra enhet
d Visa enheter
" Enter
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja
[email protected] och tryck sedan på knappen
ENTER.
3
5
6
efter namn 1/3
Samsung Apps Inställn.
a Logga in b Mark as Favorite d Sortera efter ' Tillbaka
5
4
Kommersiell : Visar [email protected],
introduktion till produkten och nya applikationer.
Rekommenderas : Visar kommenterat innehåll från
Samsung.
Mina program : Visar ditt personliga galleri där du
kan lägga till och ta bort poster.
Navigeringshjälp : Visar vilka knappar på
fjärrkontrollen som är tillgängliga.
• RÖD(A) : Logga in på [email protected]
• GRÖN(B) : Markerar applikationen som en favorit.
• BLÅ(D) : Sorterar applikationerna.
• Tillbaka : Går tillbaka till föregående meny.
Inställn. : Du kan göra systeminställningar, skapa
konton etc.
Samsung Apps : Du kan laddar ner olika
kostnadsfria applikationstjänster eller betaltjänster.
3. På startskärmen för [email protected]änsten
visas avtalsvillkoren. Du måste godkänna
dessa villkor innan du kan använda [email protected]
TV-tjänsten.
52
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 52
2010-03-11 오후 3:18:21
1
4
7
2
9
tuv
0
a
6
jkl
8
pqrs
Inmatnins
3
abc
5
ghi
A
1
Rad.
def
mno
13. Tryck på knappen ENTER.
14. Kartan och adressen visas på skärmen..
✎ OBS!
▪ Samsung Electronics kan inte hållas ansvariga för
▪
wxyz

Här är ett exempel på hur du kan söka en adress i
Google Maps:
1. Tryck på knappen ENTER på fjärrkontrollen
vid Google Maps-ikonen på [email protected]
2. Tryck på den GRÖNA(B) knappen för att
använda SÖK-funktionen.
3. Tryck på knapparna ◄► för att gå till fönstret
"Sök eller adress".
4. Tryck på knappen ENTER för att använda
funktionen sök eller adress.
5. Exempelvis kan vi anta att du vill mata in ’105
Challenger Rd., Ridgefield Park NJ’.
6. Tryck på knappen SUBTITLE på
fjärrkontrollen två gånger för att ändra
inmatningsläget från gemener till siffror.
7. Tryck ‘1’, ‘0’, ‘5’.
8. Tryck på den GULA(C) knappen på
fjärrkontrollen för att mata in ett mellanslag.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
avbrott i [email protected]änsten som orsakats av
tjänsteleverantören.
Nätverkstjänster
Med fjärrkontrollen kan du använda knappsatsen
på skärmen i flera program för [email protected] för att
mata in text.
Om du trycker på knappen SUBTITLE på
fjärrkontrollen när du använder knappsatsen på
skärmen kan du ändra textfälten mellan gemener,
versaler, siffror och ikoner.
12. Tryck på knapparna på fjärrkontrollen för att
mata in resten av ‘Challenger Rd., Ridgefield
Park NJ’.
07
Använda knappsatsen
[email protected]änsten finns att ladda ner från och
bearbetar data via Internet så att du kan titta på
innehållet via TV-skärmen.
Om Internet-anslutningen är instabil kan tjänster få
fördröjningar eller avbrytas.
Dessutom kan produkten stängas av automatiskt.
Om så är fallet ska du kontrollera Internetanslutningen och försöka igen.
Programtjänsten kanske bara finns på engelska och
innehållet kan variera beroende på region.
När du använder en programtjänst kan du inte
använda knappen FULL SCREEN på fjärrkontrollen.
Mer information om [email protected]änsten finns på
tjänsteleverantörens webbplats.
De tjänster som tillhandahålls via [email protected] kan
ändras av tjänsteleverantören.
Innehållet i [email protected]änsten kan variera
beroende på firmware-version.
Betalinnehåll för DivX med kopieringsskydd kan
endast spelas upp med HDMI-kabel.
Om du har anslutit spelaren till TV:n med
Component- eller videokablar kan inte DivXvideosignalen sändas ut eller så visas meddelandet
”Anslut med HDMI-kabel för att spela upp denna fil.”
eller “Kan inte spela aktuell fil.”.
9. Tryck på knappen SUBTITLE på
fjärrkontrollen 3 gånger för att ändra
inmatningsläget från siffror till versaler.
10. Tryck på knappen ‘2’ på fjärrkontrollen 3
gånger för att mata in ett C.
11. Tryck på knappen SUBTITLE på
fjärrkontrollen 3 gånger för att ändra
inmatningsläget från versaler till gemener.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 53
53
2010-03-11 오후 3:18:22
Nätverkstjänster
Kontoinloggning
För att kunna utnyttja programmet maximalt ska
du registrera och logga in på ditt konto.
För att kunna göra detta måste du först skapa ett
konto.
(Instruktioner om hur du skapar ett konto finns
under [email protected] ID på den här sidan.)
1. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
önskad applikation och tryck på den
RÖDA(A) knappen.
Login
Lösenord :
a Create
[0~9] Ange PIN ' Avbryt
Inställningar
Skapa ID och konfigurera [email protected]ällningar
via den här skärmen.
Inställn.
54
✎ OBS!
▪ Om du glömt bort lösenordet ska du trycka på
knappen STOPP (
) på produktens frontpanel och
hålla in den i mer än 5 sekunder utan någon skiva i
enheten.
Använd den här menyn för att skapa eller dela ett
konto och ange eller radera kontoinformation.
Du kan styra kontot, tillgängligt innehåll och
kontoinformation.
Kontot gäller endast för [email protected]
Skapa
✎ OBS!
▪ Kontonamnet måste innehålla minst 1 tecken, men
▪
inte fler än 8.
Du kan registrera upp till 10 användarkontonamn.
Hanterare
Ändra lösenordet för tjänstens lås
Återställ
Återställer [email protected]ällningarna till
fabriksstandard.
Skapa ett konto och länka det till önskade
tjänsteapplikationer.
2. Ange användarkonto och lösenord.
 Systeminställn.
 [email protected]
 Hanterare för tjänst
 Egenskaper
Återställ
[email protected]
admin
User Account :
Systeminställn.
• Tjänsteplats : Registrera inloggningsinformation
för tjänsteplatser.
• Ändra lösenord : Ändra kontots lösenord.
• Ta bort : Radera kontot.
' Tillbaka
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 54
2010-03-11 오후 3:18:22
Lås
Lås applikationen. Det krävs ett lösenord för att
komma åt en låst applikation.
Ta bort56
• RÖD(A) (Logga in) : Logga in på Internettjänsten.
• GRÖN(B) (Miniatyrvy) : Ändra visningsläge.
• BLÅ(D) (Sortera efter) : Sortera applikationerna
efter Aktuella, Mest nedladdad, De senaste eller
Namn.
✎ OBS!
▪ Tillgängliga Internet-tjänster kan läggas till eller tas
Nätverkstjänster
Ta bort och låsa applikationer som installerats för
[email protected]
Använda färgknapparna med Samsung Apps
07
Hanterare för tjänst
bort.
Radera applikationen.
Egenskaper
Visa information om [email protected] Använd
alternativet ”Kontrollera hastigheten för din
Internet-anslutning” för att kontrollera hastigheten
på Internet-anslutningen.
Samsung Apps
Ett flertal applikationer finns tillgängliga,
sorterade i olika kategorier. Vissa applikationer är
avgiftsbelagda.
Samsung Apps
Nyheter
 Video
 Sport
 Livsstil
 Spel
 Information
 Ovrigt

Min sida
Hjälp
Video
Aktuella
1/1
Mest hämtade
De senaste
YouTube
TV store Test User002
a Logga in b Miniatyrvy
Namn
Ledigt
d Sortera efter ' Tillbaka
Min sida
Visar applikationslistan.
Hjälp
Om du har några frågor gällande [email protected] ska
du först ta en titt här. Om du inte hittar något som
kan hjälpa dig här ska du besöka webbplatsen för
hjälp.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 55
55
2010-03-11 오후 3:18:22
Nätverkstjänster
Använda funktionen AllShare
BD-LIVE™
När produkten är ansluten till nätverket kan du
använda ett flertal filmrelaterade tjänsteinnehåll
med hjälp av en BD-LIVE-kompatibel skiva.
1. Kontrollera storleken på återstående minne.
Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt
utrymme för att kunna rymma BD-LIVEtjänsterna.
2. Lägg i en Blu-ray-skiva som stöder BD-LIVE.
3. Välj en post från de olika BD-LIVE-tjänstinnehållen
som tillhandahållits av skivtillverkaren.
✎ OBS!
▪ Hur du använder BD-LIVE och dess innehåll kan
variera beroende på skivtillverkaren.
Meddelande om programuppgradering
Vid nätverksanslutning meddelar produkten med
ett popup-meddelande om det finns några nya
programversioner.
Med AllShare kan du spela musik-, video- och
fotofiler som finns i datorn via produkten.
För att kunna använda AllShare måste du ansluta
produkten till datorn via nätverket (Se sidorna
27-28) och installera SAMSUNG PC Share
Manager på datorn.
1. Besök Samsungs hemsida, www.samsung.
com.
2. Hämta SAMSUNG PC Share Manager och
installera det på datorn.
3. När installationen är klar visas ikonen
SAMSUNG PC Share Manager på
skrivbordet.
Dubbelklicka på ikonen för att starta
programmet.
Översikt över programmet
SAMSUNG PC Share Manager
1. Slå på produkten.
Fil
2. I menyn Programuppdatering ställer du in
Medd., autouppgradering som På. (Se sidan 43)
Om det finns nya programversioner kommer
produkten att meddela det med ett popupmeddelande.
5. Tryck på knappen POWER för att slå på
produkten.
✎ OBS!
▪ Uppgraderingen slutförs när produkten slås av efter
▪
56
omstart. Tryck på knappen POWER för att slå på
den uppdaterade produkten och använda den.
Slå aldrig av eller på produkten manuellt under
uppgraderingsprocessen.
Samsung Electronics kan inte hållas ansvarig för
tekniska fel hos produkten som orsakats av en instabil
Internet-anslutning eller användarförsummelse under
programuppgraderingen.
Dela
Server
Hjälp
Server : PC Share Manager
2345
Den här datorn
C: Document and settings Admin
Namn
Folder 1
Folder 2
Folder 3
3. För att uppgradera firmware väljer du Ja.
Den stängs av automatiskt innan omstart.
(Slå aldrig på den manuellt.)
4. Uppgraderingsförloppet visas i en popup-ruta.
När uppgraderingen är klar slås den av
automatiskt.
6
1
8
1
2
3
4
5
6
Storlek
Delad mapp
Typ
Fil
Mapp
Folder 1
Hela sökvägen
C: Document and settin..
Fil
Fil
7
Menyfält
Ikonen Delad mapp är aktiverad : Använd denna
om du vill välja en mapp i datorn att dela.
Ikonen Delad mapp är avaktiverad : Använd
denna som du vill avaktivera mappdelning.
Ikonen uppdatera : Använd denna om du vill
uppdatera listan med mappar och filer i Dator.
Ikonrn Ställ in ändrad status : Välj en mapp du vill
dela och glöm inte att trycka på den här knappen.
Uppdateringen verkställs på servern.
Server : Visar namnet på den delade servern.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 56
2010-03-11 오후 3:18:22
4. Välj en mapp du vill dela i Dator och klicka på
ikonen Delad mapp är aktiverad ( ).
(Så här tar du bort en delad mapp: Välj en
mapp du vill ta bort från delade mappar och
klicka på ikonen Delad mapp är avaktiverad
( ).)
5. För att verkställa uppdaterad delningsstatus
på servern ska du klicka på ikonen Ställ in
ändrad status ( ).
▪
▪
SAMSUNG PC Share Manager
Dela
Server
Hjälp
▪
▪
6. För att aktivera produkten att hitta en PCserver ska du klicka på Dela i menyfältet.
Klicka på Ange enhetssäkerhet och klicka
på Godkänn.
Fil
▪
Server : PC Share Manager
Ange enhetssäkerhet
Den här datorn
Delad mapp
C: Document and settings Admin
Mapp
IP
Enhet
Status
Folder 1
Namn
Storlek
Typ
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
Fil Disc Player Deny
Folder 2
Ta bort valda poster
Hela sökvägen
Ange status
C: Document and settin..
Godkänn
▪
▪
Fil
Folder 3
Fil
OK
Avbryt
7. Klicka på ikonrn Ställ in ändrad status (
och gå till produktens hemmeny.
prestanda kanske inte HD-video kan spelas på rätt
sätt.
Om systemet använder en brandvägg kanske inte
produkten kan hitta datorn på TV-skärmen.
AllShare stöder inte följande funktioner:
- Funktioner för bakgrundsmusik och bakgrundsmu
sikinställningar.
- Sortering av filer efter egenskaper i mapparna
Foto, Musik och Film.
- Funktionen att ändra grupp.
- Funktionen för säker borttagning.
Nätverkstjänster
Dator : Visar en lista över mappar och filer på
datorn.
8
07
✎ OBS!
▪ Beroende på det externa modemets eller routerns
Delad mapp : Visar en lista med över delade
mappar.
7
Sorteringssättet kan variera beroende på
serverfunktionen.
Sökning och hoppa över kan variera beroende på
serverfunktionen.
Om du trycker på knappen STOPP (
) under
videouppspelning sparas stoppositionen i minnet och
endast sparat i minnet för slutanvändaren.
Men stoppositionen sparas inte beroende på
serverfunktion.
Under videouppspelning visas inte uppspelningstid.
För att använda funktionen AllShare ska du placera
både den här produkten och datorn i samma nät.
)
8. Välj enhet med RÖD(A) knapp eller använd
BLÅ(D) knapp för att välja en fil att spela.
(För uppspelning av video-, musik- eller
bildfiler, se sidorna 48-51.)
You Tube
radio
Aktivera tjänsten internet
[email protected]
och dra nytta av olika Internet-tjänster.
Ingen skivaa Ändra enhet
d Visa enheter
" Enter
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 57
57
2010-03-11 오후 3:18:23
Appendix
Felsökning
Innan du begär service bör du kontrollera följande.
PROBLEM
LÖSNING
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. De kanske behöver bytas ut.
• Använd inte fjärrkontrollen längre bort än 6,1 m.
• Ta ur batterierna och håll in en eller fler knappar i några minuter, för
att tömma mikroprocessorn i fjärrkontrollen, det återställer den. Sätt i
batterierna och försök igen.
Skivan spelas inte.
• Kontrollera att skivan lagts i med etiketten uppåt.
• Kontrollera Blu-ray-/DVD-skivans regionskod.
Skivmenyn visas inte.
• Kontrollera att skivan har skivmenyer.
Ett varningsmeddelande visas på skärmen.
• Meddelandet visas när en ogiltig knapp trycks in.
• Blu-ray-/DVD-skivans programvara stöder inte funktionen (t.ex. vinklar).
• Du kan ha begärt en titel, ett kapitel eller en söktid som ligger utanför
skivans omfång.
Uppspelningsläget skiljer sig från valet i
inställningsmenyn.
• Vissa funktioner som valts i inställningsmenyn kanske inte fungerar som
det ska om skivan inte är kodad för funktionen.
Det går inte att ändra skärmens bildformat.
• Bildformatet är fast på dina Blu-ray Disc/DVD-skivor.
• Detta är inte något fel hos produkten.
Inget ljud.
• Se till att du har valt rätt digitalutgång i menyn med ljudalternativ.
Skärmen är spärrad.
• Tryck på knappen STOPP (
) (på frontpanelen) och håll in den i mer än
5 sekunder utan någon skiva i enheten. Samtliga inställningar återgår till
fabriksinställningar.
• När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas all BD-data i
minnet.
Om HDMI-utgången är inställd på en
upplösning som TV:n inte kan hantera
(exempelvis 1080p) kan du inte se bilder på
din TV:
• Tryck på knappen STOPP (
) (på frontpanelen) och håll in den i mer än
5 sekunder utan någon skiva i enheten. Samtliga inställningar återgår till
fabriksinställningar.
• När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas all BD-data i
minnet.
58
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 58
2010-03-11 오후 3:18:23
LÖSNING
08
PROBLEM
• Tryck på knappen STOPP (
) (på frontpanelen) och håll in den i mer än
5 sekunder utan någon skiva i enheten. Samtliga inställningar inklusive
lösenordet återgår till fabriksinställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
• När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas all BD-data i
minnet.
Jag upplever andra problem.
• Gå till innehållet och hitta avsnittet i bruksanvisningen som beskriver
aktuellt problem. Följ anvisningarna en gång till.
• Om problemet fortfarande inte är löst ska du kontakta närmsta Samsungauktoriserade servicecenter.
Appendix
Jag har glömt lösenordet.
Bilden har störningar eller är delvis förvrängd. • Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig.
• Rengör skivan.
Ingen HDMI-signal.
• Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-utgången på produkten.
• Kontrollera om TV:n stöder HDMI-ingång med upplösning 576p/480p,
720p, 1080i, 1080p.
Onormal utsignal på HDMI-skärmen.
• Om det uppstår brus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
PC Share Manager-funktion
Jag kan se de delade mapparna via PC Share • Eftersom det endast visar filer som motsvarar kategorierna bild, musik och
Manager men jag kan inte se filerna.
film kommer filer som inte hamnar i dessa kategorier inte att visas.
AllShare-funktion
Video spelas hackigt.
• Kontrollera att nätverket är stabilt.
• Kontrollera om nätverkskabeln är korrekt ansluten och att nätverket inte är
överbelastat.
• Den trådlösa anslutningen mellan servern och produkten är instabil.
Kontrollera anslutningen.
AllShare-anslutningen mellan TV:n och
datorn är instabil.
• IP-adressen i samma nätverk ska vara unik annars kan det orsaka en IPkollision som ger detta fenomen.
• Kontrollera om brandväggen är aktiverad.
Om den är det ska du avaktivera brandväggsfunktionen.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 59
59
2010-03-11 오후 3:18:23
Appendix
PROBLEM
BD-LIVE
LÖSNING
Jag kan inte ansluta till BD-LIVE-servern.
• Kontrollera om nätverksanslutningen fungerar eller inte via menyn
Nätverkstest. (Se sidan 41)
• Kontrollera om USB-lagringsenheten är ansluten produkten.
• Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att kunna rymma
BD-LIVE-tjänsterna.
Du kan kontrollera tillgängligt utrymme i BD Data Management (BDdatahantering). (Se sidan 36)
• Kontrollera att menyn Internetanslutning för BD-LIVE är inställd på Tillåt
(alla).
• Om ovanstående inte lyckas ska du kontakta innehållsleverantören eller
uppgradera till senaste firmware.
När jag använder BD-LIVE-tjänsten uppstår
ett fel.
• Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt utrymme för att kunna rymma
BD-LIVE-tjänsterna.
Du kan kontrollera tillgängligt utrymme i BD-datahantering. (Se sidan 36)
✎ OBS!
▪ När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas all BD-data i minnet.
60
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 60
2010-03-11 오후 3:18:23
1.8 kg
Driftstemperaturintervall
+5°C till +35°C
Storlek
Luftfuktighetsintervall
BD (Blu-ray Disc)
DVD (Digital Versatile Disc)
Skiva
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Komposite Video
Videoutgång
Video/Audio
Komponent video
HDMI
2-kanals
7.1-kanals
Digital Audio ut
ljudingång
*Frekvenssvar
*S/N-kvot
*Dynamiskt intervall
*Total harmonisk störning
Appendix
Allmänt
Vikt
08
Specifikationer
430 (B) X 223 (D) X 43 (H) mm
10 % till 75 %
Läshastighet : 4.917 m/sek.
Läshastighet : 3.49 ~ 4.06 m/sek.
Ungefärlig uppspelningstid (enkelsidig, enkelt lager) : 135 min.
Läshastighet : 4.8 ~ 5.6 m/sek.
Maximal uppspelningstid : 74 min.
Läshastighet : 4.8 ~ 5.6 m/sek.
Maximal uppspelningstid : 20 min.
1-kanals : 1.0 Vp-p (75Ω load)
Blu-ray skivor/DVD : 576i/480i
Y :1.0 Vp-p (75Ω load)
PR:0.70 Vp-p (75Ω load)
PB:0.70 Vp-p (75Ω load)
Blu-ray skivor : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM flerkanalsljud, bitstream-ljud
L(1/L), R(2/R)
F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W, SBR, SBL
Optisk
48 kHz Sampling : 4 Hz till 22 kHz
96 kHz Sampling : 4 Hz till 44 kHz
110 dB
100 dB
0.003%
*: Nominell specifikation
- Utseendet och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
- Effektspecifikationer och effektförbrukningen finns på etiketten som sitter på produkten.
- Vikt och mått är ungefärliga.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 61
61
2010-03-11 오후 3:18:23
Appendix
Krav och kompatibilitet
ALLA skivor är INTE kompatibla.
• Begränsningar som beskrivs nedan och som finns anmärkta i denna bruksanvisning, inklusive avsnittet
Skivtyp och egenskaper i denna bruksanvisning. Skivtyper som kan spelas är: inspelade kommersiella
BD-ROM, DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA), BD-RE/-R, DVD-RW/-R och CD-RW/-R.
• Andra skivor, än de ovan, kan inte och/eller är inte avsedda att spelas i den här produkten. Vissa av
ovanstående skivor kanske inte kan spelas beroende på orsaker som beskrivs nedan.
• Samsung kan inte garantera att den här produkten kan spela alla skivor med logotyperna BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R och CD-RW/-R. Den här produkten kanske inte
svarar på alla kommandon eller kan använda alla funktioner på alla skivor. Detta, annan skivkompatibilitet
och andra produktproblem vid användning av nya eller bifintliga skivformat beror på att:
- Blu-ray är ett nytt format som är under utveckling och den här produkten kanske inte kan använda
alla funktioner som finns på Blu-ray-skivor eftersom vissa funktioner kan vara tillval. Ytterligare
funktioner kan ha lagts till Blu-ray-formatet efter att denna produkt har tillverkats och tillgång till vissa
funktioner kan komma längre fram.
- Inte alla nya och befintliga skivformatsversioner stöds av den här produkten.
- Nya och befintliga skivformat kan har ändrats, uppdaterat, förbättrats eller förändrats på annat sätt.
- Vissa skivor tillverkas på ett sätt som gör att uppspelningen endast tillåter specifik eller begränsad
användning.
- Vissa funktioner kan vara tillval. Ytterligare funktioner kan ha lagts till efter att denna produkt har
tillverkats och tillgång till vissa funktioner kan komma längre fram.
- Vissa skivor som bär logotyperna BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R och
CD-RW/-R kan vara icke-standardiserade skivor.
- Vissa skivor inte kan spelas beroende på deras fysiska kondition eller inspelningsförhållanden.
- Problem och fel kan uppstå under skapande av Blu-ray-skivor, DVD, programvara och/eller
skivtillverkning.
- Den här produkten har en annan teknik än standard-DVD-produkter eller annan AV-utrustning. och/eller
- Det finns anledningar som är angivna i den här bruksanvisningen samt andra orsaker som upptäckts
och meddelats av SAMSUNGs kundcenter.
• Om du stöter på problem med skivkompatibilitet eller produktanvändning ska du kontakta SAMSUNGs
kundcenter.
Du kan även kontakta SAMSUNGs kundcenter för uppgraderingar av den här produkten.
• Ytterligare information om begränsningar i uppspelning och skivkompatibilitet finns i avsnitten
Försiktighetsåtgärder, Innan du läser bruksanvisningen, Skivtyper och egenskaper samt Innan
uppspelning.
Kopieringsskydd
• Eftersom AACS (Advanced Access Content System) har förbättrats som skyddssystem för innehåll på
Blu-ray-skivor, liknande CSS (Content Scramble System) för DVD-format, finns vissa begränsningar för
uppspelning, analog utsignal etc. för AACS-skyddat innehåll.
Användning av den här produkten och begränsningar av den här produkten kan variera beroende
på tidpunkten för inköpet eftersom dessa begränsningar kan ha används och/eller ändrats av AACS
efter tillverkningen av den här produkten. Dessutom används BD-ROM Mark och BD+ även som
skyddssystem för innehåll på Blu-ray-skivor, vilket innebär vissa begränsningar för uppspelning av BDROM Mark och/eller BD+ -skyddat innehåll. Mer information om AACS, BD-ROM Mark, BD+ eller den
här produkten kan du få om du kontaktar SAMSUNGs kundcenter.
62
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 62
2010-03-11 오후 3:18:23
08
Appendix
• Många Blu-ray-/DVD-skivor är kodade med ett kopieringsskydd. På grund av detta ska du
endast ansluta spelaren direkt till TV:n inte till en videobandspelare. Om du ansluter den till en
videobandspelare får du en bild med störningar från kopieringsskyddade Blu-ray-/DVD-skivor.
• Den här produkten har upphovsrättsskyddad teknik som är skyddad av U.S.-patent samt andra
intellektuella egendomsskydd. Användning av denna teknik för kopieringsskydd måste auktoriseras
av Rovi Corporation, den är också avsedd för hemmabruk och annan sluten visning om den inte är
auktoriserad av Rovi Corporation. Reverse engineering eller nedmontering är förbjudet.
• Enligt upphovsrättslagar i USA och i andra länder kan obehörig inspelning, användning, visning,
distribuering eller revidering av TV-program, videoband, Blu-ray-skivor, DVD-skivor och annat material
innebära lagbrott.
• För Blu-ray-spelarens progressiva skanningsutsignal : KONSUMENTEN SKALL NOTERA ATT
INTE ALLA HDTV-APPARATER ÄR FULLT KOMPATIBLA MED DEN HÄR produkten OCH ATT DEN
KAN SKAPA ARTEFAKTER SOM SYNS I BILDEN. OM DET SKULLE UPPSTÅ PROBLEM MED
PROGRESSIV SKANNING REKOMMENDERAS DET ATT ANVÄNDAREN BYTER ANSLUTNINGEN
TILL UTGÅNGEN ”STANDARD DEFINITION”. KONTAKTA VÅR KUNDTJÄNST OM DU HAR NÅGRA
FRÅGOR GÄLLANDE TV:NS KOMPATIBILITET MED DEN HÄR produkten.
Network Service Disclaimer
All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by
copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are
provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a
manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the
foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may
not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or
distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.
THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” SAMSUNG DOES NOT WARRANT
CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.
SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG
DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS
OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO
CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN
CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN
CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY
CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation
or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services
are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung
has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any
responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available
through this device.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services.
Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the
respective content and service providers.
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 63
63
2010-03-11 오후 3:18:23
Appendix
Licens
• Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. “Dolby” och symbolen double-D är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
• Tillverkad under licens under U.S. Patent #'s : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 och
andra aktuella patent och patent under behandling i USA och i andra länder. DTS och
symbolen är registrerade varumärken, och logotyperna för DTS-HD, DTS-HD Master
Audio och DTS är varumärken som tillhör DTS, Inc. Produkt inkluderar programvara.
© DTS, Inc. Med ensamrätt.
• OM DIVX VIDEO : DivX® är ett digitalt videoformat som skapats av DivX,Inc. Det här är en
officiell DivX-certifierad enhet som spelar upp DivX-video. Besök www.divx.com för mer
information om programverktyg för att konvertera dina filer till DivX-video.
• OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND : Den här DivX-certifierade enheten måste registreras för att kunna
spela upp DivX Video-on-Demand (VOD)-innehåll. För att generera registreringskoden ska du gå till
DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com med den här koden för att slutföra
registreringen och läsa mer om DivX VOD.
• DivX-certifierad för att spela upp DivX-video upp till HD 1080p, inklusive premiuminnehåll.
• Produkten som den här bruksanvisningen tillhör är licensierad under immaterialrättigheter tillhörande
tredje part. Den här produkten täcks av en eller flera av följande U.S.-patent : 5,060,220 5,457,669
5,561,649 5,705,762 6,043,912 6,438,099 6,467,061 6,556,521 6,578,163 6,697,307 6,728,474
6,771,891 6,894,963 6,895,593 6,937,815 6,996,327 7,009,926 7,085,221 7,088,649 7,092,327
7,099,566 7,123,564 7,142,493 7,142,495 7,145,861 7,146,624 7,151,729 7,161,879 7,164,647
7,167,437 7,173,891 7,177,250 7,194,187 7,203,891 7,209,423 7,210,067 7,228,062 7,245,566
7,245,567 7,257,065 7,263,045 7,269,110 7,272,086 7,272,106 7,280,460 7,283,729 7,286,454
7,304,938
• Den här licensen är begränsad till privat icke-kommersiellt bruk för användare av licensierat innehåll.
Inga rättigheter gäller för kommersiellt bruk. Licensen gäller inga andra produktenheter än denna och
licensen gäller inte olicensierade produkter som tillhör standarderna ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC
13818-3 som används eller säljs tillsammans med den här produkten.
Licensen gäller användningen av den här produkten för att koda och/eller avkoda ljudfiler enligt
standarden ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Inga rättigheter gäller för den för licensen för
produktfunktioner som inte överensstämmer med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
64
Svenska
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 64
2010-03-11 오후 3:18:24
SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv (12) månader från den ursprungliga inköpsdagen,
mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att garantiservice begärs, bör ni återlämna produkten till
den återförsäljare från vilken den köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EG-länder kommer dock att uppfylla
garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare i det aktuella landet. Vid problem, finns detaljer
om våra godkända servicecentrum att få från:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Tel : 075-SAMSUNG(726 78 64)
www.samsung.com/se
@ GARANTIVILLKOR
1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp tillsammans med den
ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen, samt att serienumret på produkterna inte
har gjorts oläsligt.
2. Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt eget avgörande, utbyte av produkten
eller den felaktiga delen.
3. Garantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända servicecentrum.
Ingen ersättning kommer att ges för reparationer som utförs av andra än av Samsung godkända
handlare eller servicecentrum. Reparationsarbete och skador på produkterna som orsakas av sådant
reparationsarbete kommer inte att omfattas av denna garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av att den kräver
anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska standarder eller säkerhetsstandarder
som gäller i ett annat land än det för vilket produkten ursprungligen konstruerades och tillverkades.
Denna garanti kommer inte att omfatta, och ingen ersättning kommer att ges, för sådan anpassning eller
för någon skada som kan bli följden därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal förslitning.
b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av produkten.
c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de avsedda, installation.
d) Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, krig, allmänna oroligheter, felaktig nätspänning,
otillbörlig ventilation eller andra orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten till produkten
under garantiperioden.
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen det rör sig om
rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra rättigheter, påverkas inte av
denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning som säger annat är rättigheterna enligt denna
garanti konsumentens enda rättigheter, och Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte
ansvara för indirekta skador eller följdskador eller för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller
ljudband eller på annan sammanhörande utrustning eller material.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 65
2010-03-11 오후 3:18:24
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung
Support.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Mexico
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Colombia
` Europe
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
Estonia
` CIS
www.samsung.com
Kazakhstan
www.samsung.com
Kyrgyzstan
www.samsung.com
Tadjikistan
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
0-800-100-5303
01-8000112112
800 - SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
70 70 19 70
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
030 - 6227 515
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
00-800-500-55-500
China
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com
Hong Kong
(852) 3698-4698
India
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
www.samsung.com
Taiwan
Vietnam
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
www.samsung.com/
hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
www.samsung.com
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
www.samsung.com
South Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
U.a.e
0818 717100
www.samsung.com
Jordan
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 66
8-10-800-500-55-500
1300 362 603
New Zealand
Thailand
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
00-800-500-55-500
Australia
Singapore
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
810-800-500-55-500
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
8-10-800-500-55-500
Belarus
Moldova
www.samsung.com
088-55-55-555
0-800-502-000
www.samsung.com
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
8-800-555-555
Ukraine
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
www.samsung.com
0-800-05-555
Uzbekistan
800-6225
800-7267
Armenia
www.samsung.com
1-800-10-7267
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
Azerbaijan
Web Site
8-800-77777
8-800-555-55-55
www.samsung.com
0-800-507-7267
Contact Center 
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
Russia
800-7919267
00-1800-5077267
02-201-24-18
France
Latvia
Georgia
Belgium
Finland
Lithuania
www.samsung.com
Austria
Denmark
www.samsung.com
Switzerland
800-SAMSUNG (726-7864)
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
Czech
www.samsung.com
Area
Bahrain
0860-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
www.samsung.com
800-22273
2010-03-11 오후 3:18:24
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas
tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna
innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66.
Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat
avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex.
laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till
förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av
beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var
och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
AK68-01941F
01941F-BD-C6600-XEE-SWE.indb 67
2010-03-11 오후 3:18:24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement