Samsung Blu-ray-spelare J5900 Bruksanvisning

Samsung Blu-ray-spelare J5900  Bruksanvisning
BD-J5900
Blu-ray™-skiva
bruksanvisning
föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har valt att köpa den här produkten från
Samsung.
För att få mer komplett service ske du registrera
produkten på
www.samsung.com/register
SVENSKA
Säkerhetsinformation
Varning
OBSERVERA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, ÖPPNA INTE
OBSERVERA : FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR
ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT
HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD
PERSONAL.
• Hål och öppningar i höljet och på baksidan
eller på undersidan finns till för nödvändig
ventilation. För att säkerställa att den här
apparaten fungerar ordentligt, och för att
skydda den från att den överhettas, får de
här hålen och öppningarna aldrig blockeras
eller övertäckas.
-- Placera inte apparaten på trånga platser,
som t. ex. i en bokhylla eller i skåp, om
det inte finns riktig ventilation där.
-- Placera inte apparaten nära eller ovanför
element eller värmespjäll, eller på en plats
där den kan utsättas för direkt solljus.
-- Placera inga behållare (vaser etc), som
innehåller vatten, på den här apparaten.
Utspillt vatten kan orsaka brand eller
elektriska stötar.
• Utsätt inte den här apparaten för regn eller
för platser nära vatten (nära ett badkar,
handfat, diskbänk eller pool etc). Om den här
apparaten råkar blir blöt ska du koppla ur
den och omedelbart kontakta en auktoriserad
handlare.
• Den här apparaten går på batterier. I ditt
område kan det finnas regelverk som kräver
att du kasserar de här batterierna på rätt sätt.
Kontakta dina lokala myndigheter för att få
information om kassering eller återvinning.
2
Den här symbolen visar det
finns hög spänning inuti. Det är
farligt att på något sätt komma
i kontakt med någon intern del
i den här produkten.
Den här symbolen visar att
viktiga dokument om användning
och underhåll medföljer den här
produkten.
• Överbelasta inte vägguttag, skarvsladdar eller
laddare mer än deras kapacitet tillåter, eftersom
det kan leda till brand eller elektriska stötar.
• Dra strömsladdarna så att det inte råder
någon risk att någon snubblar över dem
eller att de hamnar i kläm av föremål som
har placerats på eller mot sladdarna.
Var särskilt uppmärksam på sladdarnas
kontakter, vägguttag och platsen där
sladdarna är inkopplade i apparaten.
• För att skydda denna apparat från
åskväder, eller när den lämnas obevakad
och oanvänd under längre perioder, ska du
koppla ur den från vägguttaget och koppla
ur antennen eller kabelsystemet. Det
kommer förhindra att utrustningen skadas
av blixtnedslag eller överspänning.
• Innan AC-strömsladden ansluts till DCadapterns
uttag bör du se till att DC-adapterns spänning
motsvarar den lokala strömstyrkan.
• Sätt aldrig i något av metall i den här
apparatens öppna delar. Att göra det kan
orsaka farliga elektriska stötar.
• För att undvika elektriska stötar bör du
aldrig röra vid apparatens insida. Endast
kvalificerade tekniker bör öppna den här
apparaten.
• Se till att koppla in strömsladden så att
den sitter i ordentligt. När strömsladden
kopplas ur från ett vägguttag ska du alltid ta
tag i strömsladdens kontakt. Dra aldrig ur
strömsladden genom att dra i själva sladden.
Rör inte vid strömsladden med våta händer.
• Om den här apparaten inte fungerar
normalt, i synnerhet om avvikande ljud eller
dofter kommer från den, ska du omedelbart
koppla ur den och kontakta en auktoriserad
handlare eller servicecenter.
• Underhåll av höljet.
-- Se till att du har stängt av alla apparater
innan du ansluter några komponenter till
den här produkten.
-- Om du flyttar produkten snabbt från en
kall plats till en varmare kan det uppstå
kondens på mekaniken och linsen vilket
kan ge upphov till onormal uppspelning.
Om detta inträffar, ska du dra ur
kontakten och vänta i två timmar innan du
ansluter den igen. Sätt sedan i skivan och
försök spela upp den igen.
• Se till att dra ur strömsladden ur uttaget om
produkten inte ska användas eller om du
under längre tid kommer att vara hemifrån
(särskilt när barn, äldre eller handikappade
personer vistas ensamma i hemmet).
-- Dammlager kan orsaka elektriska stötar,
elektriskt läckage eller brand genom att
få strömsladden att avge gnistor och
värme, eller få isoleringens skick att
försämras.
• Kontakta ett auktoriserat servicecenter för
information, om du tänker installera din
produkt på en plats med mycket damm, höga
eller låga temperaturer, hög fuktighet, kemiska
ämnen, eller på en plats där den kommer att
vara påslagen 24 timmar om dygnet, som
t. ex. på en flygplats eller tågstation etc. Att
bortse från detta kan leda till allvarliga skador
på din produkt.
• Använd endast ordentligt jordade kontakter
och vägguttag.
-- Att inte använda ordentligt jordade
kontakter kan orsaka elektriska stötar
eller skador på utrustningen. (Endast
klass I-utrustning.)
• För att helt stänga av den här apparaten
måste du koppla ur den från vägguttaget.
Därför måste det alltid vara enkelt att komma
åt vägguttaget och strömkontakten.
• Låt inte barn klänga på produkten.
• Förvara tillbehören (batterier etc) säkert på
en plats utom barns räckhåll.
• Installera inte produkten på en instabil plats,
som t. ex. en löst sittande hylla, ett sluttande
golv, eller på en plats där det vibrerar.
• Produkten får ej tappas eller ta emot slag.
Om produkten skadas ska du koppla ur
strömkontakten och kontakta ett servicecenter.
• För att rengöra den här apparaten ska du
koppla ur strömsladden från vägguttaget
och torka av produkten med en mjuk och
torr duk. Använd inga kemikalier, som t.ex.
vax, bensen, alkohol, thinners, insektsmedel,
doftspray, smörjmedel eller rengöringsmedel.
Sådana kemikalier kan skada produktens
utseende eller sudda ut text på produkten.
• Utsätt inte apparaten för droppar eller skvätt.
Ställ inte föremål fyllda med vätskor, såsom
vaser, på apparaten.
• Släng inte in batterierna i eld.
• Koppla inte in flera elektriska enheter i
samma vägguttag. Överbelastning av ett
uttag kan orsaka överhettning och sin tur
leda till brand.
• Det råder farlig risk för explosion om
du ersätter batterierna som använts i
fjärrkontrollen med fel typ av batteri. Ersätt
dem endast med motsvarande typ.
• VARNING - FÖR ATT
FÖRHINDRA ATT ELD
SPIRDS BÖR DU ALLTID
HÅLLA LJUS OCH ANDRA
FÖREMÅL MED ÖPPEN
LÅGA BORTA FRÅN PRODUKTEN.
• VARNING - Den här produkten innehåller
kemikalier, och i delstaten Kalifornien finns
det uppgifter om att de här kemikalierna kan
orsaka cancer och reproducerande gifter.
KLASS 1 LASER-produkt
Denna CD-spelare är klassificerad som
en KLASS 1 LASER-produkt. Om du
använder kontroller, gör ändringar eller utför
arbetsgångar på andra sätt än så som är
angivna häri kan det uppstå farlig strålning.
OBSERVERA :
• I DEN HÄR PRODUKTEN ANVÄNDS EN
OSYNLIG LASERSTRÅLE SOM KAN ORSAKA
FARLIG STRÅLNING ÅT DET HÅLL DEN
EVENTUELLT RIKTAS. SE TILL ATT ANVÄNDA
PRODUKTEN KORREKT ENLIGT ANVISNINGAR.
• DENNA PRODUKT ANVÄNDER LASER. OM DU
ANVÄNDER KONTROLLER, GÖR ÄNDRINGAR
ELLER UTFÖR ARBETSGÅNGAR PÅ ANDRA
SÄTT ÄN SÅ SOM ÄR ANGIVNA HÄRI KAN DET
UPPSTÅ FARLIG STRÅLNING. ÖPPNA INTE
HÖLJET OCH UTFÖR INGA REPARATIONER
PÅ EGEN HAND. LÄMNA SERVICEARBETEN
TILL KVALIFICERAD PERSONAL. Den här produkten uppfyller gällande CEregler vid anslutning av täckta kablar och
anslutningar mellan enheten och annan
utrustning. För att förhindra elektromagnetisk
störning med elektriska enheter, såsom radio
och TV, ska du använda täckta kablar och
anslutningar för inkopplingarna.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Om regionsnumret på en Blu-ray-skiva/DVD inte
stämmer överens med regionsnumret på den här
spelaren, kommer spelaren inte att kunna spela skivan.
VIKTIG ANMÄRKNING
Strömledningen på den här utrustningen
levereras med en formpressad kontakt med
säkring.
Säkringens värde anges på kontaktens
stiftsida.Om den måste bytas ut måste en
säkring som godkänts enligt BS1362 av
samma klassificering användas.
Använd aldrig kontakten med säkringsskyddet
borttaget om kåpan är löstagbar. Om det
krävs en ny kåpa för säkringen måste den
ha samma färg som kontaktens stiftsida.
Ersättningskåpor finns tillgängliga hos
återförsäljaren.
Om den monterade kontakten inte passar för
uttagen i ditt hus eller kabeln inte är tillräckligt
lång för att nå till kontakten, ska du införskaffa
en godkänt förlängningskabel eller kontakta
din återförsäljare för att få hjälp.
Om det inte finns något alternativ till att kapa
kontakten, ska du avlägsna säkringen och
sedan göra dig av med kontakten på ett
säkert sätt.
Koppla inte in kontakten i ett eluttag, eftersom
det finns risk för kortslutning om den flexibla
kabeln är bar.
För att koppla ur apparaten ur strömkällan
måste kontakten dras ut ur eluttaget och
därför ska kontakten alltid vara lätt att komma
åt och använda.
Produktenheten som medföljer den här
bruksanvisningen utdelas på licens enligt
vissa immaterialrättigheter från tredje part.
Försiktighetsåtgärder
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Läs de här användaranvisningarna noggrant
innan du använder enheten. Följ alla
säkerhetsanvisningar som anges nedan.
Förvara de här användaranvisningarna för
framtida referens.
1. Läs de här instruktionerna.
2. Spara de här instruktionerna.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte den här apparaten nära
vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna.
Installera i enlighet med tillverkarens
anvisningar.
8. Installera inte produkten nära värmekällor
som exempelvis element, värmeutsläpp
eller andra enheter (inklusive AVmottagare) som avger värme.
11.Använd bara tillbehör/accessoarer som
specificeras av tillverkaren.
12.Använd endast
vagn, stall, stativ,
fäste eller bord som
specificerats av
tillverkaren eller som
sålts tillsammans med
apparaten. När en
kundvagn används ska du vara försiktig
när du flyttar kundvagnen/apparaten för
att undvika att skada den till följd av att
den välter.
13.Koppla ur apparaten ur vägguttaget under
åskväder eller när den inte används under
en lång tid.
14.Överlämna alla reparationer åt kvalificerad
personal. Service krävs när apparaten har
skadats på något sätt, exempelvis då en
elsladd eller kontakt har skadats, vätska
har spillts ut eller föremål har ramlat ned
på apparaten, om apparaten har utsatts
för regn eller.
9. Bryt inte mot säkerhetsreglerna för den
polariserade eller jordade kontakten. En
polariserad kontakt har två blad som är
bredare än de andra. En jordad kontakt
har två blad och ett tredje jordningsstift.
Det breda stiftet eller den tredje
kontaktytan finns där för din säkerhet. Om
den medföljande kontakten inte passar i
ditt uttag skall du kontakta en elektriker
för utbyte av ditt felaktiga uttag.
10.Skydda strömsladden från att utsättas
för tryck på grund av att du går på den,
eller att den kläms, samt skydda bekväma
recepterorer och den punkt där de går ut
ur apparaten.
3
Använda 3D-funktionen
VIKTIG HÄLSO- OCH
SÄKERHETSINFORMATION FÖR 3D-BILDER.
Läs och förstå följande säkerhetsinformation
innan du använder 3D-funktionen.
• Vissa tittare kan uppleva obehag när de
tittar på 3D-TV, såsom yrsel, illamående
och huvudvärk.
Om du upplever sådana symptom
ska du sluta titta på 3D-TV, ta av dig
3D-glasögonen och vila.
• Om du tittar på 3D-bilder under en längre
tid kan det ge trötta ögon. Om du upplever
sådana symptom ska du sluta titta på 3DTV, ta av dig 3D-glasögonen och vila.
• En vuxen ska titta till barn ofta när de
använder 3D-funktionen.
Om de säger sig uppleva trötta ögon,
huvudvärk, yrsel eller illamående ska de
omedelbart sluta titta på 3D-TV och vila.
• Använd inte 3D-glasögonen i andra
syften (exempelvis som vanliga glasögon,
solglasögon, skyddslagöson etc).
• Använd inte 3D-funktionen eller
3D-glasögonen när du går eller rör dig.
Om du använder 3D-funktionen eller
3D-glasögonen när du rör dig kan det göra
att du går in i föremål, snubblar på och/eller
faller och orsakar allvarlig skada.
• Om du vill titta på 3D-innehåll ska du
ansluta en 3D-enhet (3D-kompatibel AVmottagare eller TV) till spelarens HDMI
OUT-port med en höghastighets HDMIkabel. Sätt på dig 3D-glasögonen innan du
spelar upp 3D-innehåll.
4
• Spelaren sänder bara ut 3D-signaler via
HDMI-kabeln som är ansluten till HDMI
OUT-porten.
• Videoupplösningen i 3D-läge bestäms av
upplösningen i original-3D-videon. Det går
inte att ändra upplösning.
• Vissa funktioner, såsom BD Wise, eller
inställning av skärmstorlek eller upplösning
kanske inte fungerar i 3D-uppspelningsläge.
• Du måste använda en höghastighets
HDMI-kabel för att skicka 3D-signalen.
• Sitt minst tre gånger bredden för skärmen
från TV:n när du tittar på 3D-bilder. Om du
exempelvis har en 46 tums skärm ska du
sitta på ett avstånd av 138 tum (11,5 fot)
från skärmen.
• Placera 3D-videoskärmen i ögonhöjd för
optimal 3D-bildkvalitet.
• Vid anslutning av produkten till vissa
3D-enheter kanske inte 3D-effekten
fungerar som den ska.
• Den här spelaren konverterar inte
2D-innehåll till 3D.
• "Blu-ray 3D" och logotypen för "Blu-ray
3D" är varumärken som tillhör Blu-ray Disc
Association.
Innehåll
Säkerhetsinformation
Bild............................................................. 11
Försiktighetsåtgärder.................................... 3
Nätverk....................................................... 13
Varning......................................................... 2
Använda 3D-funktionen................................ 4
Komma igång
Innan du använder den här
bruksanvisningen.......................................... 5
Logotyper för skivor som spelaren kan
spela upp..................................................... 5
Tillbehör........................................................ 7
Frontpanel.................................................... 7
Bakre panel.................................................. 7
Fjärrkontroll................................................... 8
Ljud............................................................ 12
System....................................................... 16
Språk......................................................... 16
Säkerhet..................................................... 16
Allmänt....................................................... 17
Support...................................................... 17
Medieuppspelning
Spela upp en kommersiell spelbar skiva..... 18
Spela upp filer på en USB-enhet................. 18
Spela upp en skiva med användarinspelat
innehåll....................................................... 18
Använda DLNA............................................ 19
Anslutningar
Kontrollera videouppspelning...................... 19
Ansluta till ett ljudsystem............................... 9
Visa bildinnehåll.......................................... 21
Ansluta till en TV........................................... 8
Ansluta till en nätverksrouter......................... 9
Inställningar
Inställningsproceduren................................ 10
Menynavigering.......................................... 10
Öppna inställningsmenyn............................ 11
Kontrollera musikuppspelning..................... 19
Appendix
Felsökning.................................................. 21
Specifikationer............................................ 23
Komma igång
Regionskod
Innan du använder den här bruksanvisningen
Skivtyper och innehåll spelaren kan spela upp
Media
VIDEOR
MUSIK
FOTON
Skivtyp
Blu-ray-skiva
3D Blu-ray-skiva
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detaljer
BD-ROM- eller BD-RE/-R-skiva som spelats in med BD-RE-format.
Både spelare och skivor är regionskodade.
Dessa regionskoder måste överensstämma
för att det skall gå att spela upp skivan. Om
koderna inte överensstämmer går skivan inte
att spela upp.
Regionsnumret för den här spelaren visades
på spelarens bakre panel.
Skivtyp Regionskod
a
DVD-VIDEO, inspelad DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R som har
spelats in och stängts, eller ett USB-lagringsmedia innehållande DivX-,
MKV-, MP4-innehåll.
Musik som spelats in på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller ett
USB-lagringsmedia med MP3- eller WMA-innehåll.
Blu-rayskiva
c
Bilder som spelats in på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller ett
USB-lagringsmedia med JPEG-innehåll.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Spelaren kanske inte kan spela vissa CD-RW/-R- och DVD-R-format på grund av skivtypen eller
inspelningsförhållandena.
`` Om en skiva av typen DVD-RW/-R inte har spelats in korrekt i DVD-videoformat kan den inte spelas.
`` Spelaren spelar inte upp innehåll som har spelats in på en DVD-R-skiva med en bithastighet som överskrider 10 Mbps.
`` Spelaren spelar inte upp innehåll som har spelats in på en BD-R-skiva eller USB-enhet med en bithastighet som
överskrider 25 Mbps.
`` Uppspelning kanske inte fungerar för vissa skivtyper, eller vid specifika förhållanden, såsom vinkelförändring och
justeringar av bildförhållandet. Information om skivan anges detaljerat på skivans förpackning. Läs där vid behov.
`` När en BD-J-titel spelas upp kan laddningen ta längre tid än för en normal titel, eller så kanske vissa funktioner arbetar
långsamt.
Skivtyper spelaren inte kan spela upp
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, etc
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(utom CD-lager)
• DVD-RW (VR-läge)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs spelar endast
ljud, inte grafik.)
• 3,9 GB DVD-R-skiva
för Authoring.
b
DVDVIDEO
Logotyper för skivor som spelaren
kan spela upp
Blu-ray-skiva
BD-LIVE
3D Blu-ray-skiva
DivX
Område
Nordamerika, Centralamerika,
Sydamerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hongkong och
Sydöstasien.
Europa, Grönland, Franska
territorier, Mellanöstern, Afrika,
Australien och Nya Zeeland.
Indien, Kina, Ryssland,
Central- och Sydasien.
1
USA, amerikanska territorier
och Kanada
2
Europa, Japan, Mellanöstern,
Egypten, Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Filippinerna,
Indonesien, Hong Kong
4
Mexiko, Sydamerika,
Centralamerika, Australien,
Nya Zeeland, Stillahavsöarna,
Västindien
5
Ryssland, Östeuropa, Indien,
Nordkorea, Mongoliet
6
Kina
PAL sändningssystem i Storbritannien, Frankrike,
Tyskland etc.
Filformat som stöds
Att observera kring USB-anslutning
• Spelaren stöder USB-lagringsmedia, MP3spelare, digitalkameror och USB-kortläsare.
• Spelaren stöder inte mapp- eller filnamn
som är längre än 128 tecken.
• Vissa USB-/externa HDD-/digitalkameror
kanske inte är kompatibla med spelaren.
• Spelaren stöder filsystemen FAT16, FAT32
och NTFS.
• Anslut USB-enheterna direkt till spelarens
USB-port. Anslutning via en USB-kabel kan
orsaka kompatibilitetsproblem.
• Om du sätter i mer än en minnesenhet i en
multikortsläsare kanske den inte fungerar
som den ska.
• Spelaren stöder inte PTP-protokollet.
5
• Koppla inte från USB-enheten under en laddningsprocess.
• Ju större bildupplösning desto längre fördröjning till visning.
• Den här spelaren kan inte spela upp MP3-filer med DRM (Digital Rights Management)
hämtat från kommersiella platser.
• Spelaren stöder bara video som har lägre hastighet än 30 fps (bildrutehastighet).
• Din spelare stöder bara MSC-enheter (USB Mass Storage Class), såsom miniatyrenheter
och USB HDD. (HUB stöds inte.)
• Vissa USB-hårddiskar, multi-card-läsare och miniatyrenheter kanske inte är kompatibla med
den här produkten.
• Om en USB-enhet kräver mer effekt kan den bli begränsad av kretssäkerhetssystemet.
• Om uppspelning från en USB-hårddisk är instabil kan du få mer effekt genom att koppla in
hårddisken i ett vägguttag.
Om problemet kvarstår ska du kontakta tillverkaren av USB-hårddisken.
• SAMSUNG kan inte hållas ansvariga för skador eller förlust av filer och data.
• Din spelare stöder inte NTSF-komprimerade filer, säkerhetskopieringsfiler eller krypterade filer.
• Du kan reparera eller formatera en USB-enhet på den stationära datorn. (endast MSWindows OS)
Videofiler som stöds
Filtillägg
*.avi
Innehåll
AVI
Video Codec
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
6
MPEG
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Audio Codec
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Upplösning
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
•• Begränsningar
-- Även om filen är kodad av ett codec som stöds och nämns ovan kanske en fil inte kan
spelas om det är något problem med innehållet eller den är korrupt.
-- Normal uppspelning kan inte garanteras om filen innehåller information som är felaktig eller
om filen i sig är korrupt.
-- Filer med högre bithastighet/bildrutehastighet än standard kan hoppa i ljud och bild vid
uppspelning.
-- Sökfunktionen (hoppa) är inte tillgänglig om filens indextabell är skadad.
•• Videodekoder
-- Stöder upp till H.264 nivå 4,1 och AVCHD
-- Stöder inte H.264 FMO/ASO/RS och VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP :
Under 1280 x 720: 60 bildrutor max
Över 1280 x 720: 30 bildrutor max
-- Stöder inte GMC 2 eller högre
•• Audiodekoder
-- Stöder WMA 7, 8, 9 och STD
-- Stöder inte WMA samplingshastighet på 22050Hz mono.
-- AAC: Högsta samplingshastighet: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Maxbithastighet: 320 kbps.
„„
DivX-undertextfilformat som stöds
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Vissa DivX-, MKV- och MP4-formaterade skivor kan inte spelas, beroende på videoupplösning och
bildrutehastighet.
Musikfiler som stöds
Filtillägg
*.mp3
*.wma
Innehåll
MP3
WMA
Audio Codec
Intervall som stöds
WMA
* Samplingshastigheter (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bithastigheter - Alla bithastigheter i intervallet 5kbps till 355kbps.
MP3
-
Frontpanel
Bildfilsstöd
Filtillägg
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Typ
Upplösning
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
STRÖMKNAPPEN
SENSOR FÖR FJÄRRKONTROLL
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
• Den här spelaren kan spela upp skivor i formatet AVCHD. Dessa skivor spelas normalt in på
och används av videokameror.
• Formatet AVCHD är ett högupplöst digitalt videokameraformat.
• Formatet MPEG-4 AVC/H.264 komprimerar bilder med större effektivitet än traditionella
bildkomprimeringsformat.
• Vissa AVCHD-skivor använder formatet ”x.v.Color”. Den här spelaren kan spela upp AVCHDskivor som använder formatet ”x.v.Color”.
• ”x.v.Color” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
• ”AVCHD” och logotypen för AVCHD är varumärken som tillhör Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. och Sony Corporation.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
✎✎ ANMÄRKNINGAR
USB-VÄRD
SKIVFACK
KNAPPEN ÖPPNA/STÄNG
`` För att uppgradera spelaren programvara genom USB-värduttaget måste du använda ett USB-minne.
`` Öppna och dra ut USB-skyddet innan du ansluter USB-enheten.
Bakre panel
`` Vissa AVCHD-formatsskivor kanske inte går att spela upp, beroende på inspelningsförhållanden.
AVCHD-formatsskivor behöver stängas.
`` ”x.v.Color” ger ett bredare färgspektrum än vanliga skivor för DVD-videokameror.
Tillbehör
Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.
AUDIO
BONUS
VIEW
Batterier till fjärrkontrollen
(AAA-storlek)
Bruksanvisning
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Fjärrkontroll
7
Anslutningar
Fjärrkontroll
Genomgång av fjärrkontrollen
Sätt på eller stäng av spelaren
Slå på och av TV:n.
Efter installationen kan du ställa in
ingångskällan på din TV.
TV-volyminställning.
Tryck här för att öppna och stänga
skivfacket.
Ansluta till en TV
Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från HDMI OUT-uttaget på produktens baksida till HDMI
IN-uttaget på TV:n.
-- Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar.
-- När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
Tryck på sifferknapparna för att använda
alternativ.
Använd denna för att gå till popup-/titelmenyn.
Använd denna för att gå till skivmenyn.
Tryck på dessa för att söka framåt eller bakåt.
Tryck på dessa för att hoppa framåt eller bakåt.
Tryck här för att stoppa en skiva.
Tryck på denna för att spela upp en skiva.
Med den här knappen kan du användaolika
funktioner på en skiva (Blu-ray/DVD).
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Tryck här för att använda verktygsmenyn.
Tryck här för att avsluta menyn.
Återgå till föregående meny.
Tryck för att använda Bonusview-funktionen.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
Med denna knapp kan du repetera A-B.
Installera batterier
!!
✎✎ ANMÄRKNINGAR
8
Ljud
Video
Tryck på denna för att byta Blu-rayskivans/DVD:ns textningsspråk.
Används för att visa
uppspelningsinformation.
Används för att välja menyposter och
ändra menyvärden.
Dessa knappar används både för menyer och för
spelaren samt flera av funktionerna på en Blu-ray-skiva.
Tryck på denna för att pausa en skiva.
Tryck här för att gå till startmenyn.
`` Om fjärrkontrollen inte fungerar som den skall:
• Kontrollera batteriernas polaritet +/–.
FULL
SCREEN
Tryck för att använda helskärmsfunktionen.
Under uppspelning av Blu-ray-/DVDskivor fungerar inte den här knappen.
Gör det möjligt att upprepa en titel, ett
kapitel, ett spår eller en skiva.
• Kontrollera om batterierna är tomma.
• Kontrollera om fjärrkontrollens fjärrsensor är blockerad.
• Kontrollera om det finns fluorescerande ljus i närheten.
OBSERVERA
`` Kassering av batterier skall ske i enlighet med lokala
miljöregler. Släng dem inte med hushållssoporna.
`` Kasta inte batterierna i eld.
`` Var försiktig så du inte kortsluter, plockar isär eller
överhettar batterierna.
`` Risk för explosion om batteriet byts på fel sätt. Byt bara
mot samma eller liknande typ.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Om du använder HDMI-till-DVI-kabeln för att ansluta din skärmenhet måste du också ansluta Digital Audio
Out till ett ljudsystem för att höra ljud.
`` En HDMI-kabel ger digital video och digitalt ljud, så du behöver inte ansluta en ljudkabel.
`` Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se bruksanvisningen
till TV:n.
`` När du ansluter spelaren till TV:n med HDMI-kabeln eller till en ny TV och sedan slår på den för första
gången, ställer spelaren automatiskt in den utgående HDMI-upplösningen till den högsta som stöds av TV:n.
`` En lång HDMI-kabel kan orsaka störningar på skärmen. Om så är fallet ska du ställa in HDMI djup färg
som av i menyn.
`` För att titta på HDMI 720p, 1080i eller 1080p måste du använda en höghastighets HDMI-kabel.
`` HDMI sänder bara en ren digital signal till TV:n.
Om din TV inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), visas brus ibland på skärmen.
Ansluta till ett ljudsystem
Ansluta till en nätverksrouter
Du kan ansluta Blu-ray-spelaren till ett ljudsystem på det sätt som anges nedan.
-- Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar.
-- När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
Metod 1 Ansluta till en HDMI-kompatibel AV-mottagare
• Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från HDMI OUT-uttaget på produktens baksida till HDMI
IN-uttaget på mottagaren.
• Bästa kvalitet (rekommenderas)
Du kan ansluta spelaren till nätverksroutern på ett av de sätt som anges nedan.
För att använda DLNA-nätverksfunktionen måste du ansluta datorn till nätverket så som visas i
illustrationerna.
Anslutningen kan vara med kabel eller trådlös.
Kabelnätverk
Metod 2 Ansluta till en AV-mottagare med en digital koaxialkabel
Bredbandsmodem
(med integrerad router)
• Använd en digital koaxialkabel (medföljer ej) och anslut den digitala koaxialljudutgången på
produktens baksida till det digitala, koaxial ingående uttaget på mottagaren.
• Bra kvalitet
• Du hör endast ljudet genom de två främre högtalarna med digital utgång inställd på PCM
Bredbandstjänst
Eller
Router
Bredbandstjänst
Metod 1
Ljud
Bredbandsmodem
Metod 2
Ljud
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Du kanske inte har någon Internet-åtkomst till Samsungs programuppdateringsserver beroende på den router du
använder eller Internet-leverantörens policy. Kontakta din Internet-leverantör för ytterligare information.
`` DSL-användare - använd en router för att ansluta till nätverket.
9
Inställningar
Trådlöst nätverk
Inställningsproceduren
Trådlös router
Bredbandstjänst
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Om den trådlösa IP-routern stöder DHCP kan produkten använda en DHCP eller statisk IP-adress för att
ansluta till det trådlösa nätverket.
`` Ställ in den trådlösa routern på infrastrukturläge. Ad-hoc-läge stöds ej.
`` Spelaren stöder endast följande trådlösa säkerhetsnyckelprotokoll:
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` Välj en kanal på den trådlösa routern som inte används för tillfället. Om kanalen som är inställd för
den trådlösa routern används för en annan enhet i närheten kommer det att orsaka störning och
kommunikationsfel.
`` Om du väljer läget Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n och ställer in krypteringstypen för din AP till
WEP, TKIP eller TKIP-AES (WPS2Mixed), stöder inte spelaren från Samsung anslutningen i enlighet med de
nya certifieringsspecifikationerna för Wi-Fi.
`` Det trådlösa nätverket kan av naturen orsaka störningar, beroende på användarförhållanden (AP-prestanda,
avstånd, hinder, störningar från andra radioenheter etc.).
• Startskärmen visas inte om du inte konfigurerar
grundinställningarna.
• OSD (On Screen Display) kan ändras på spelaren
efter en programuppdatering.
• Åtkomststegen kan variera beroende vilken
meny som är vald.
• När inställningsprocessen är klar kan
panelknapparna och fjärrkontrollen användas.
När du har anslutit spelaren till tv:n slår
du på tv:n och spelaren. När du slår
på spelaren för första gången visas
spelarens grundinställningsskärm på TV:n.
Grundinställningsproceduren gör det
möjligt för dig att ställa in skärmspråket
(OSD) och menyspråken, bildförhållandet
(skärmstorleken), nätverkstypen och ansluta
spelaren till nätverket.
`` Om spelaren lämnas i stoppläget i mer
än 5 minuter utan att användas visas en
skärmsläckare på TV:n. Om spelaren lämnas
i skärmsläckarläget i mer än 25 minuter
kommer enheten automatiskt att slås av.
Menynavigering
AUDIO
HOME
SUBTITLE
1
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Startmenyn visas inte om du inte konfigurerar de
inledande inställningarna enligt anvisningarna nedan.
`` Om du trycker på den BLÅ(D) knappen under
nätverksinställningen kommer du åt startmenyn
även om nätverksinställningen inte är klar än.
`` När du går tillbaka till startmenyn avbryts
helskärmsläget automatiskt.
`` Om du vill visa skärmen Inledande inställningar
igen för att göra ändringar ska du trycka på
knappen ^ på produktens frontpanel och
hålla in den i mer än 5 sekunder, utan någon
skiva i enheten. Detta återställer spelaren till
standardinställningar.
`` När inställningsprocessen är klar kan du
använda HDMI-CEC-funktionen.
10
`` Om du vill använda funktionen Anynet+(HDMICEC) som en hjälp i startprocessen, ska du
följa instruktionerna nedan.
1) Anslut spelaren till en Anynet+(HDMI-CEC)kompatibel Samsung TV med hjälp av en
HDMI-kabel.
2) Ställ in Anynet+(HDMI-CEC)-funktionen som
På på både teven och spelaren.
3) Ställ in teven på inställningsprocedur.
3
2
4
BONUS
VIEW
1
2
3
4
REPEAT
REPEAT
FULL
Knappen HOME: Tryck på den här för att gå
till startskärmen.
A-B
SCREEN
Knappen RETURN: Återgå till föregående
meny.
v (Enter)/RIKTNINGS-knappar:
Flytta markören eller välj en post.
Aktivera den markerade posten.
Bekräfta en inställning.
Knappen EXIT: Tryck här för att avsluta menyn.
• Startmenyn
6
1
SPELA SKIVA
Foton
VIDEOR
Musik
2
7
ingen skiva
8
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
Mer
Screen Mirroring
Ändra enhet
Inställn.
9
1
Väljer VIDEOR.
2
Väljer musik.
3
Väljer inställn..
4
Väljer Ändra enhet
5
Väljer Screen Mirroring.
6
Väljer foton.
7
Väljer SPELA SKIVA.
8
Väljer program.
9
Välj Fler program.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
3
4
5
`` Video-, foto- och musikalternativen kräver att
du har rätt skiva insatt i spelaren eller en USBflash-enhet ansluten till spelaren
Öppna inställningsmenyn
Följ stegen nedan för att få tillgång till
inställningsmenyn och undermenyer:
1. Tryck på knappen POWER.
Startmenyn visas.
2. Tryck på knapparna ◄► ▲▼ för att välja
Inställn. och tryck sedan på knappen v.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
önskad undermeny och tryck sedan på
knappen v.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
post och tryck sedan på knappen v.
5. Tryck på knappen EXIT för att lämna
menyn.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Åtkomststegen kan variera beroende
vilken meny som är vald. OSD (On Screen
Display) kan ändras på spelaren efter en
programuppdatering.
Bild
Du kan konfigurera olika visningsalternativ,
t.ex. TV-bildformat, Upplösning etc.
3D-inställn.
Välj om du vill spela en Blu-ray-skiva med
3D-innehåll i 3D-läge.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` För vissa 3D-skivor trycker du på knappen 5 en
gång för att stoppa en film under 3D-uppspelning.
Filmen stoppas och 3D-lägesalternativet
avaktiveras.
För att ändra ett 3D-alternativval när du spelar upp
en 3D-film trycker du på knappen 5 en gång.
Blu-ray-menyn visas. Tryck på knappen 5 igen
och välj sedan 3D-inställningar i Blu-ray-menyn.
`` Beroende på innehåll och position för bilden
på TV-skärmen kan du se vertikala svarta
streck på vänster och höger sida, eller på båda
sidorna.
TV-bildformat
Beroende på vilken typ av TV du har kan du
behöva justera skärminställningarna.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Beroende på skivtyp kanske vissa bildformat
inte är tillgängliga.
`` Om du väljer ett bildformat och alternativ som
skiljer sig från bildformatet på TV-skärmen kan
bilden komma att visas förvrängd.
BD Wise (endast TV-apparater
från Samsung)
BD Wise är Samsungs senaste
interanslutningfunktion.
När du ansluter en Samsung-spelare och
en Samsung-TV med BD Wise till varandra
via HDMI, och BD Wise är på i både
spelaren och TV:n, sänder spelaren ut video
i videoupplösning och ramhastighet för Bluray--/DVD-skivan/-skivorna.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` När BD Wise är på ställs upplösningen
automatiskt in på BD Wise och BD Wise visas i
upplösningsmenyn.
`` Om spelaren ansluts till en enhet som inte
stöder BD Wise, så kan du inte använda
funktionen BD Wise.
`` För lämplig användning av BD Wise ställer du
in menyn BD Wise på både produkten och TV:n
som På.
Upplösning
Gör det möjligt för dig att ställa in den utgående
upplösningen för HDMI-videosignalen till Auto,
1080p, 1080i, 720p eller 576p/480p. Antalet
indikerar antalet videorader per bildruta.
Bokstäverna i och p anger sammanflätad
respektive progressiv skanning. Ju fler rader
desto högre kvalitet.
Upplösning beroende på utgångsläge
• Blu-ray-skivor/E-innehåll/Uppspelning
av digitalt innehåll
Utgång
Installation
BD Wise
Auto
1080p@60F
(Filmram: Av)
HDMI/ansluten
HDMI-läge
Blu-rayskiva
Upplösning för
Blu-ray-skiva
E-innehåll/
Digitalt
innehåll
1080p
Maximal
Maximal
upplösning för TV- upplösning för TVingång
ingång
1080p@60F
1080p@60F
Filmram:
Auto (24 fps)
1080p@24F
1080p@24F
1080i
720p
1080i
1080i
576p/480p
720p
576p/480p
576p/480p
720p
• Uppspelning av DVD
Utgång
Installation
BD Wise
HDMI/ansluten
HDMI-läge
576i/480i
Auto
Maximal upplösning för TV-ingång
1080i
1080i
1080p
720p
576p/480p
1080p
720p
576p/480p
11
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Om den anslutna TV:n inte stöder Filmram
eller vald upplösning visas meddelandet "Om
inga bilder visas efter att du har valt “Ja”
väntar du i 15 sekunder och återgår till den
tidigare upplösningen." Om du väljer Ja blir TVskärmen tom i 15 sekunder och sedan återgår
upplösningen automatiskt till den tidigare
upplösningen.
`` Om du vill visa inställningsskärmen igen för att
göra ändringar ska du trycka på knappen ^ på
spelarens frontpanel och hålla in den i mer än
5 sekunder, utan att ha någon skiva i enheten.
Alla inställningar återställs till fabriksstandard.
Följ stegen på föregående sida för att komma
till varje läge och välj den Visningsinställning
som TV:n stöder.
`` När inställningarna återställs till fabriksstandard
raderas alla användar-BD-data i minnet.
`` Blu-ray-skivan måste ha funktionen för 24 ramar
för att användas i läget för Filmram (24 fps).
Filmram (24 fps)
Om du ställer in funktionen Filmram (24 fps)
på Auto kan du justera produktens HDMIutgång till 24 ramar per sekund för bättre
bildkvalitet.
Du kan bara använda Filmram (24 fps) på en
TV som stöder bildrutehastigheten.
Du kan bara välja filmruta när spelaren är i
lägena HDMI 1080p för utgående upplösning.
HDMI-färgformat
Gör det möjligt för dig att ställa in
områdesformat för HDMI-utgång till att
matcha funktionerna för den anslutna enheten
(TV, skärm etc.).
HDMI, djup färg
Gör det möjligt för dig att sända ut video från
HDMI OUT-uttaget med djup färg. Djup färg
ger en mer exakt färgåtergivning och större
färgdjup.
Progressivt läge
Ställ in för att förbättra bildkvaliteten när du
tittar på DVD.
Digital utgång
Val av digital utsignal
Installation
Anslutning
PCM
Dolby Digital
Audio Stream
på Blu-rayskiva
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD högupplöst ljud
Ljud
Gör det möjligt för dig att välja digitalt
utgångsformat som passar för TV:n eller AVmottagaren. För mer information, se tabellen
nedan för digitalt utgångsval.
Dolby Digital Plus
DTS-HD Master
Audio
PCM
Ljudström på
DVD
Dolby Digital
DTS
Definition för
Blu-ray-skiva
Valfri
Bitstream
(obearbetad)
PCM
HDMImottagare
Upp till
7,1-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
Koaxial
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
Bitstream
(Dolby
D-omkodad)
HDMI-stöd för AVHDMI-mottagare
mottagare eller
eller koaxial
koaxial
Bitstream
(DTS-omkodad)
HDMImottagare
Koaxial
PCM
PCM 2-kanals
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS-omkodad
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
DTS-omkodad
Dolby TrueHD Dolby Digital
DTS-omkodad
DTS-omkodad
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
DTS
DTS
DTS-omkodad
DTS-HD högupplöst ljud
DTS
DTS-omkodad
DTS
DTS-omkodad
Omkodad Dolby
Digital*
PCM 2-kanals PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS-HD
Master Ljud
Omkodad Dolby
Digital*
Avkodar
Avkodar huvudhuvudfunktionen för
funktionsljud och
Sänder bara ut
Avkodar huvudfunktionen
ljud och BONUSVIEW- BONUSVIEW-ljudhuvudfunktionens ljudström
för ljud och BONUSVIEWljudströmmen
stream tillsammans till
så att din AV-mottagare kan
ljudströmmen gemensamt
gemensamt till PCM- PCM-ljud och lägger
avkoda ljudbiströmmen.
till PCM-ljud och lägger
ljud och lägger
till navigeringsljudDu hör inget BONUSVIEWtill ljudeffekter för
till navigeringseffekter och kodar
ljud och inga navigeringsljudnavigering.
ljudeffekter och
sedan om PCMeffekter.
omkodar sedan PCM- ljud till Dolby Digital
ljud till DTS- bistream.
bitstream.
** Om Source Stream är 2K, används inte inställningen “Dolby D-omkodad”.
12
Omkodad Dolby
Digital*
Blu-ray-skivor kan inkludera tre ljudströmmar. :
-- Huvudfunktionsljud : Ljudspår för huvudfunktionen.
-- BONUSVIEW-ljud : Ytterligare ljudspår, t.ex. kommentatorsspår eller skådespelarens kommentarer.
-- Ljudeffekter för navigering : När du väljer en menynavigeringsmarkering, kanske det hörs en
navigerings- ljudeffekt. Ljudeffekter för navigering skiljer sig åt på varje Blu-ray-skiva.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Se till att du väljer rätt digital utsignal annars
hör du inget ljud eller bara högt oljud.
`` Om HDMI-enheten (AV-mottagare, TV) inte är
kompatibel med komprimerade format (Dolby
digital, DTS), blir ljudsignalutgången av PCM-typ.
`` Vanliga DVD-skivor saknar BONUSVIEW-ljud
och ljudeffekter för navigering.
`` Vissa Blu-ray-skivor saknar BONUSVIEW-ljud
och ljudeffekter för navigering.
`` Om du spelar upp MPEG audio ljudspår, blir
utsignalen PCM oavsett val av digital utsignal
(PCM eller Bitstream).
`` Om TV:n inte är kompatibel med komprimerade
flerkanalsformat (Dolby Digital, DTS) kan spelaren
kanske avge PCM 2-kanaler nedmixat ljud även
om du ställer in Bitstream (antingen omkodning
eller obearbetat) på inställningsmenyn.
`` Om TV:n inte är kompatibel med PCMsamplingshastigheter över 48 kHz kanske
produkten avger 48 kHz nedsamplat PCM-ljud
även om du ställt in PCM nedsampling som Av.
PCM-nedsampling
Gör det möjligt för dig att välja om du vill ha
96 Khz PCM-signaler nedsamplade till 48 Khz
innan de sänds ut till en förstärkare. Välj På
om din förstärkare eller mottagare inte är
kompatibel med en signal på 96 Khz.
Dynamisk områdeskontroll
Gör det möjligt för dig att använda dynamisk
områdeskontroll för Dolby Digital-, Dolby
Digital Plus- och Dolby TrueHD-ljud.
• Auto : Kontrollerar automatiskt det
dynamiska området för Dolby TrueHD-ljud,
baserat på information i Dolby TrueHDljudspåret.
Aktiverar även dynamisk områdeskontroll
för Dolby Digital och Dolby Digital Plus.
• Av : Lämnar det dynamiska området
okomprimerat och gör att du hör
originalljudet.
• På : Slår på dynamisk områdeskontroll
för alla tre Dolby-formaten. Svagare ljud
blir starkare och volymen för starkare ljud
minskas.
Downmixing-läge
Gör det möjligt för dig att välja metod för
flerkanalig nedmixning som är kompatibel
med ditt stereosystem. Du kan välja att låta
spelaren mixa ned till normal stereo eller
surroundkompatibel stereo.
Nätverk
För att börja ställa in nätverksanslutningen för
produkten ska du följa dessa steg:
1. I menyn Home trycker du på knapparna
▲▼ ◄► för att välja Inställn. och trycker
sedan på knappen v.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Nätverk och tryck sedan på knappen v.
3. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Nätverksinställningar och tryck sedan
på knappen v.
4. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Nätverkstyp och tryck sedan på knappen
v.
5. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja
Kabel eller Trådlös och tryck sedan på
knappen v.
6. Gå till nästa avsnitt.
Konfigurera din nätverksanslutning
Innan du börjar ska du kontakta din ISP för
att se om din IP-adress är fast eller dynamisk.
Om den är dynamisk och om du har ett
nätverk som ansluts med kabel eller trådlöst
rekommenderar vi användning av de automatiska
konfigurationsprocesserna som beskrivs nedan.
Om du ansluter till ett kabelförsett nätverk ska du
ansluta spelaren till din router med en nätverkskabel
innan du börjar med konfigurationen.
Om du ansluter till ett trådlöst nätverk ska du
koppla ifrån eventuella kabelnätverk innan du
börjar.
För att börja med konfigurationen av
nätverksanslutningen ska du följa stegen nedan:
Kabelnätverk
ĞĞ
Kabel – Automatiskt
1. Välj Inställn. på startmenyn och tryck
sedan på knappen v.
2. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen
v.
3. Välj Nätverksinställningar och tryck
sedan på knappen v.
4. Välj Kabel på nätverksinställningsskärmen
och tryck sedan på knappen v.
5. Välj Anslut och tryck sedan på
knappen v. Produkten detekterar
kabelanslutningen, verifierar
nätverksanslutningen och ansluter sedan
till nätverket.
ĞĞ
Kabel – Manuellt
Om du har en fast IP-adress eller den
automatiska proceduren inte fungerar behöver
du ställa in nätverksinställningarna manuellt.
Följ steg 1 och 2 i Kabel-Automatiskt och följ
sedan stegen nedan:
1. Välj Nätverksstatus. Spelaren söker
efter ett nätverk och visar sedan
felmeddelandet för anslutningen.
2. Välj IP-inst. och tryck sedan på knappen
v.
Skärmen för IP-inställningar visas.
3. Välj fältet för IP-inställningar och tryck
sedan på knappen v.
4. Välj Ange manuellt på IPinställningsskärmen och tryck sedan på
knappen v.
5. Välj ett värde för att ange (exempelvis IPadress) och tryck sedan på knappen
v. Använd sifferknappsatsen på
fjärrkontrollen för att ange siffrorna
för värdet. Använd knapparna ◄►
på fjärrkontrollen för att gå från ett
inmatningsfält till ett annat inom ett värde.
När du är klar med ett värde trycker du på
knappen v.
6. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att gå till ett
annat värde och ange sedan siffrorna för
det värdet enligt instruktionerna i steg 5.
7. Upprepa steg 5 och 6 tills du har fyllt i alla
värden.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Du kan få dessa nätverksvärden från din
Internet-leverantör.
8. När du är klar med att ange alla värden
och trycker sedan på knappen RETURN
eller EXIT. Spelaren kontrollerar
nätverksanslutningen och ansluter sedan
till nätverket.
13
Trådlöst nätverk
Du kan ställa in den trådlösa
nätverksanslutningen på fyra sätt:
-- Trådlös automatisk
-- Trådlös manuell
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
När du konfigurerar den trådlösa
nätverksanslutningen frånkopplas alla trådlösa
nätverksenheter som är anslutna genom
spelaren eller, om tillämpligt, spelaren aktuella
kabelanslutning.
ĞĞ
Trådlös - automatisk
6. På säkerhetsskärmen anger du nätverkets
säkerhetskod eller lösenord.
Ange siffrorna direkt med sifferknapparna
på fjärrkontrollen. Ange bokstäverna
genom att välja ett tecken med en
pilknapp och tryck sedan på knappen v.
7. När du är klar väljer du Klart och tryck
sedan på knappen v. Spelaren
kontrollerar nätverksanslutningen och
ansluter sedan till nätverket.
8. När du är klar med verifieringen väljer du
OK och trycker sedan på knappen v.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Du ska kunna hitta säkerhetskoden
eller lösenordsfrasen på en av
installationsskärmarna du använde för att
installera routern eller modemet.
1. Välj Inställn. på startmenyn och tryck
sedan på knappen v.
2. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen v.
3. Välj Nätverksinställningar och tryck
sedan på knappen v.
4. Välj Trådlös på
nätverksinställningsskärmen och tryck
sedan på knappen v. Spelaren söker
efter och visar en lista över tillgängliga
nätverk.
Nätverksinställningar
Välj nätverkstyp.
Nätverkstyp
Lägg till nätverk
WPS(PBC)
Du kan ansluta din Blu-rayspelare till Internet. Välj
vilket trådlöst nätverk du vill
använda.
Sök
m Flytta " Välj ' Tillbaka
5. Välj önskat nätverk och tryck sedan på
knappen v.
14
Trådlös - manuell
Om du har en fast IP-adress eller den
automatiska proceduren inte fungerar behöver
du ställa in nätverksinställningarna manuellt.
7. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att gå till
ett annat värde och ange sedan siffrorna
för det värdet enligt instruktionerna i steg
6.
8. Upprepa steg 6 och 7 tills du har fyllt i alla
värden.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Du kan få dessa nätverksvärden från din
Internet-leverantör.
9. När du är klar väljer du RETURN eller
EXIT. Säkerhetsskärmen öppnas.
10.På säkerhetsskärmen anger du nätverkens
säkerhetskod eller lösenordsfras. Ange
numren direkt med sifferknapparna på
fjärrkontrollen. Ange bokstäverna genom
att välja ett tecken med knapparna
▲▼◄► och tryck sedan på knappen v.
2. Spelaren söker efter ett nätverk och visar
sedan felmeddelandet för anslutningen.
11.När du är klar väljer du Klart till höger på
skärmen och trycker sedan på knappen
v.
Spelaren kontrollerar nätverksanslutningen
och ansluter sedan till nätverket.
4. Välj fältet för IP-inställningar och tryck
sedan på knappen v.
ĞĞ
1. Följ instruktionerna i Trådlöst - Automatiskt
genom Steg 5.
3. Välj IP-inst. och tryck sedan på knappen v.
Skärmen för IP-inställningar visas.
Trådlös
Trådlöst nätverk
ĞĞ
Använd knapparna ◄► på fjärrkontrollen
för att gå från ett inmatningsfält till ett
annat inom ett värde. När du är klar med
ett värde trycker du på knappen v.
5. Välj Ange manuellt på IPinställningsskärmen och tryck sedan på
knappen v.
6. Välj ett värde för att ange (exempelvis IPadress) och tryck sedan på knappen
v. Använd sifferknappsatsen på
fjärrkontrollen för att ange siffervärden.
12.När spelaren har kontrollerat nätverket
väljer du OK och trycker sedan på
knappen v.
WPS(PBC)
1. Välj Inställn. på startmenyn och tryck
sedan på knappen v.
2. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen v.
3. Välj Nätverksinställningar och tryck
sedan på knappen v.
4. Välj Trådlös på
nätverksinställningsskärmen och tryck
sedan på knappen v.
5. Tryck på knappen ▲▼ på fjärrkontrollen
och tryck sedan på knappen ◄► för att
välja WPS(PBC).
6. Tryck på knappen v på fjärrkontrollen.
Meddelandet "Tryck på PBC-knappen"
visas.
7. Tryck på knappen WPS (PBC) på routern
inom två minuter. Spelaren förvärvar
automatiskt alla nätverksinställningsvärden
som behövs och ansluter till nätverket.
Skärmen för nätverksstatus visas.
Spelaren ansluter till nätverket efter att
nätverksanslutningen har bekräftats.
ĞĞ
WPS(PIN)
Innan du börjar ska du öppna routerns
installationsmeny på datorn och öppna
skärmen med inmatningsfältet för WPS PIN.
1. Välj Inställn. på startmenyn och tryck
sedan på knappen v.
2. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen v.
3. Välj Nätverksinställningar och tryck
sedan på knappen v.
4. Välj Trådlös på
nätverksinställningsskärmen och tryck
sedan på knappen v.
Spelaren söker efter och visar en lista över
tillgängliga nätverk.
5. Välj önskat nätverk och tryck sedan på
knappen ►.
6. Välj WPS(PIN) och tryck sedan på
knappen
v. Popup-fönstret för PIN visas.
7. Ange PIN i inmatningsfältet för WPS PIN
på routerns installationsskärm och spara
sedan skärmen.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Kontakta tillverkaren av routern för instruktioner
som förklarar hur du får åtkomst till routerns
installationsskärmar eller se routerns
bruksanvisning.
`` Vid WPS-anslutning ska du ställa in din
trådlösa routers säkerhetskryptering på AES.
Om den är inställd på WEP-säkerhetskryptering
stöds inte WPS-anslutning.
Nätverkstest
Använd det här menyalternativet för att
kontrollera om din nätverksanslutning fungerar
eller inte.
Nätverksstatus
Använd detta för att kontrollera om anslutning
till nätverket och Internet har upprättats.
Wi-Fi Direct
Funktionen Wi-Fi Direct gör det möjligt för
dig att ansluta alla Wi-Fi Direct-enheter till
spelaren och varandra med ett peer-to-peernätverk, utan en trådlös router.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Vissa Wi-Fi Direct-enheter kanske inte stöder
DLNA-funktionen vid anslutning till Wi-Fi Direct.
Om detta är fallet rekommenderar vi att du ändrar
nätverksanslutningsmetod mellan enheter.
`` Bluetooth-sändningarna kan störa signalen för
Wi-Fi Direct. Innan du använder funktionen för
Wi-Fi Direct rekommenderar vi starkt att du
avaktiverar Bluetooth-funktionen för en aktiv
mobil enhet.
1. Slå på Wi-Fi Direct-enheten och aktivera
dess Wi-Fi Direct-funktion.
2. Välj Inställn. på startmenyn och tryck
sedan på knappen v.
3. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen v.
4. Välj Wi-Fi Direct och tryck sedan på
knappen v.
Wi-Fi Direct-enheterna som du kan ansluta
visas.
5. Det finns tre sätt att slutföra Wi-Fianslutningen:
• Genom Wi-Fi-enheten.
• Genom spelaren med PBC.
• Genom spelaren med en PIN.
Samtliga beskrivs nedan.
Genom Wi-Fi-enheten
1. Följ processen på Wi-Fi-enheten för
anslutning till en annan Wi-Fi Direct-enhet.
Se bruksanvisningen för enheten för mer
instruktioner.
2. När du har slutfört processen ska du se
ett popup-meddelande på TV-skärmen
med informationen att en enhet som
stöder Wi-Fi Direct har begärt att få
ansluta. Välj OK och tryck sedan på
knappen v för att godkänna.
3. Popup-fönstret för anslutning visas, följt
av popup-fönstret Ansluten. När rutan
stänger ska du se enheten listad på
skärmen för Wi-Fi Direct som ansluten.
Genom spelaren med PBC
1. Välj den Wi-Fi Direct-enhet du vill ansluta
till den här spelaren och tryck sedan på
knappen v. Popup-fönstret för PBC/
PIN visas.
2. Välj PBC och tryck sedan på knappen v.
Popup-fönstret för PBC visas.
3. Tryck på knappen PBC på Wi-Fi Directenheten inom 2 minuter.
4. Popup-fönstret för anslutning visas, följt
av popup-fönstret Ansluten. När rutan
stänger ska du se enheten listad på
skärmen för Wi-Fi Direct som ansluten.
Genom spelaren med en PIN
1. Välj den Wi-Fi Direct-enhet du vill ansluta
till den här spelaren och tryck sedan på
knappen v. Popup-fönstret för PBC/
PIN visas.
2. Välj PIN och tryck sedan på knappen v.
Popup-fönstret för PIN visas.
3. Skriv ned PIN-koden i popup-fönstret
och ange den sedan i fältet i Wi-Fi Directenheten du vill ansluta.
4. Popup-fönstret för anslutning visas, följt
av popup-fönstret Ansluten. När rutan
stänger ska du se enheten listad på
skärmen för Wi-Fi Direct som ansluten.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Nätverksanslutningen med eller utan kabel
kopplas från när du använder funktionen Wi-Fi
Direct.
`` Textfiler, såsom filer med tillägget .TXT eller
.DOC visas inte när du använder funktionen
Wi-Fi Direct.
Screen Mirroring
Funktionen Screen Mirroring gör det möjligt
för dig att visa skärmen för smarttelefonen
eller android-tablet på TV:n du har anslutit till
Blu-ray-spelaren.
1. I menyn Home, tryck sedan på knappen
▲▼◄► för att välja Screen Mirroring,
och tryck sedan på knappene v.
Popup-fönstret för Screen Mirroring visas.
3. På enheten söker du efter namnet på
Blu-ray-spelaren i listan över tillgängliga
enheter och markerar det.
4. TV:n visar en PIN-kod. Ange denna PINkod på enheten.
5. TV:n visar ett anslutningsmeddelande
(exempelvis Connecting to
Android_92gb...) och visar sedan
anslutningsmeddelandet.
6. Efter några sekunder visas skärmen för
din enhet på TV-skärmen.
7. Avsluta Screen Mirroring genom att trycka
på knappen EXIT eller RETURN på
fjärrkontrollen eller inaktivera funktionen
Screen Mirroring på smarttelefonen.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Du kan ansluta till en enhet som stöder
DLNA Cast. Observera att anslutning av
sådan enhet eventuellt inte stöds helt
beroende på tillverkare. Mer information om
mobilanslutningsstöd finns på tillverkarens
hemsida.
`` När du använder funktionen Screen Mirroring
kan video bli ryckig eller också kan ljudet
ibland försvinna, beroende på miljö.
`` Bluetooth-sändningarna kan störa signalen för
Screen Mirroring. Innan du använder funktionen
Screen Mirroring rekommenderar vi starkt
att du inaktiverar Bluetooth-funktionen på
smarttelefonen eller smartenheten (tablet etc.).
Enhetsnamn
Med funktionen Enhetsnamn kan du ändra
spelarens namn genom att välja enhets namn
i listrutan.
2. Starta DLNA Cast på enheten.
15
Internetanslutning för BD-Live
Ställ in för att tillåta eller hindra en Internetanslutning när du använder BD-LIVE-tjänsten.
• Tillåt (alla) : Internet-anslutningen är tillåten
för allt BD-LIVE-innehåll.
• Tillåt (endast giltiga) : Internet-anslutningen
tillåts endast för BD-LIVE-innehåll som
innehåller ett giltigt certifikat.
• Förhindra : Ingen Internet-anslutning är
tillåten för något BD-LIVE-innehåll.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Vad är ett giltigt certifikat?
När spelaren använder BD-LIVE för att skicka
skivdata och en begäran till servern att
certifiera skivan använder servern skickad
information för att kontrollera om skivan är giltig
och skickar tillbaka certifikatet till spelaren.
`` Internetanslutningen kan vara begränsad när
du använder BD-LIVE-innehåll.
Använda BD-LIVE™
När spelaren är ansluten till nätverket kan du
använda ett flertal filmrelaterade tjänsteinnehåll
med hjälp av en BD-LIVE-kompatibel skiva.
1. Koppla in ett USB-minne i USB-uttaget
på spelarens framsida och kontrollera
återstående minne. Minnesenheten måste
ha minst 1 GB ledigt utrymme för att
kunna rymma BD-LIVE-tjänsterna.
2. Lägg i en Blu-ray-skiva som stöder BDLIVE.
3. Välj en post från de olika BD-LIVEtjänstinnehållen som tillhandahållits av
skivtillverkaren.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Hur du använder BD-LIVE och dess innehåll
kan variera beroende på skivtillverkaren.
16
DLNA-funktionen
Med DLNA kan du spela upp musik, video och foto
som finns på datorn på spelaren. För att använda
DLNA med spelaren måste du ansluta spelaren till
ditt nätverk. (Se sidan 13-16).
För att använda DLNA med datorn måste du
installera DLNA-programvaran på datorn.
System
Inställning
Du kan ange språk, nätverksinställningar
o.s.v. genom att använda funktionen för
inställningar.
Mer information om inställningsfunktionen
finns i avsnittet Setup (Inställningar) i den här
bruksanvisningen (se sidan 10).
Snabbstart
Du kan slå på strömmen snabbt genom att
minska starttiden.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Om den här funktionen är inställd på På ökar
strömförbrukningen i standby-läge.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder
länkade uppgifter med andra Samsungspelare som har Anynet+-funktionen.
För att använda den här funktionen ansluter
du spelaren till en Anynet+-TV från Samsung
med en HDMI-kabel. Du kan styra den här
spelaren med fjärrkontrollen till en Samsung
TV och starta skivuppspelning genom att
trycka på knappen SPELA (
) på TV:ns
fjärrkontroll. Mer information finns i TV:ns
bruksanvisning.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Den här funktionen är inte tillgänglig om HDMIkabeln inte stöder CEC.
`` Om din Samsung-TV har en Anynet+-logotyp
så stöder den Anynet+.
`` Beroende på vilken TV du har kanske den
utgående HDMI-upplösningen inte fungerar.
Se bruksanvisningen till TV:n.
`` Om du har slagit på Anynet+ kommer produkten
automatiskt att återupprätta Anynet+-anslutningen
när du stänger av produkten, kopplar från och
sedan återansluter strömkabeln. Efter omkring 15
sekunder stängs den av igen automatiskt.
`` Vissa Samsung TV-apparater kommer vid
anslutning till den här produkten med Anynet+
att vid påslagning visa ett varningsmeddelande
med informationen att ingen anslutning hittades.
Anslutningen Anynet+ är dock fortfarande
korrekt etablerad och tillgänglig för användning.
BD-datahantering
Gör det möjligt för dig att hantera hämtat
innehåll du har fått tillgång till genom en Bluray-skiva som stöder BD-LIVE-tjänsten och
lagras på en bifogad Flash-minnesenhet.
Du kan kontrollera enhetsinformationen,
inklusive lagringsstorleken, ta bort BD-data
eller ändra Flash-minnesenheten.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` I det externa minnesläget kan uppspelningen
av en skiva stoppas om du kopplar från USBenheten mitt i uppspelningen.
`` Spelaren stöder filsystemen FAT16, FAT32 och
NTFS. Vi rekommenderar att du använder USBenheter som stöder USB 2.0-protokoll med 4
MB/sek eller högre läs-/skrivhastighet.
`` Funktionen för att återuppta uppspelning
kanske inte fungerar efter formatering av
lagringsenheten.
`` Den totala storleken för BD-datahantering kan
variera, beroende på förhållandena.
DivX® Video på begäran
Visa DivX® VOD-registreringskoden för att
köpa och spela DivX® VOD-innehåll.
Språk
Du kan välja språk för skärmmeny, skivmeny,
ljud och undertext.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Det valda språket visas bara om det finns på
skivan.
Säkerhet
När du använder den här funktionen första
gången visas inställningsskärmen för lösenord.
Ange\standard - PIN 0000 - med sifferknapparna.
För att ändra PIN-kod använder du funktionen
Ändra PIN-kod (sidan 17). Varje gång du öppnar
säkerhetsinställningarna hädanefter, måste du
ange den fyrsiffriga PIN-koden. Om du inte
ändrar PIN-kod ska du fortsätta använda
standard-PIN-koden.
BD-föräldraklass.
Förhindra uppspelning av Blu-ray-skivor med
specifika åldersklassificeringar om inte en
4-siffrig PIN-kod anges.
DVD-föräldraklass.
Den här funktionen fungerar i samspel med DVDskivor som har tilldelats en åldersklassificering
eller numerisk klassificering som indikerar
åldersnivå för innehållet. Med hjälp av de här
numren kan du kontrollera typerna av DVD-skivor
som familjen kan titta på.
Välj önskad nivå. Om du till exempel väljer upp
till Nivå 6 kommer skivor som är Nivå 7, 8 inte
att spelas.
Höga nummer indikerar innehåll till äldre tittare.
När DVD-åldersklassifieringsfunktionen är
på måste du ange den 4-siffriga PIN-koden
för att spela upp skivor med begränsande
klassificeringsnivåer.
Ändra PIN
Ändra det 4-siffriga lösenordet som används
för att komma åt säkerhetsfunktioner.
Följ stegen nedan för att ändra lösenord:
1. Välj Ändra PIN och tryck sedan på
knappen v. Skärmen Ange gammalt
lösenord visas.
2. Ange gammalt lösenord. Om du aldrig
har ändrat lösenordet, ska du ange
standardlösenordet. 0000. Skärmen
Ange nytt lösenord visas.
3. Ange nytt lösenord i fälten för Ange nytt
lösenord.
4. Ange nytt lösenord igen i fälten för
Bekräfta nytt lösenord. Meddelandet
"PIN-koden har ändrats." visas.
5. Tryck på knappen v.
Om du glömmer ditt lösenord
1. Ta bort skivorna.
2. Tryck och håll in knappen ^ på
frontpanelen i 5 sekunder eller längre.
Samtliga inställningar återgår till
fabriksinställningar.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` När inställningarna återställs till fabriksstandard
raderas alla användar-BD-data i minnet.
Allmänt
Tidszon
Gör det möjlig för dig att ange den tidszon
som gäller i din region.
Support
Programuppgradering
Via menyn för programuppdatering kan du
uppgradera spelarprogrammet för att få bättre
prestanda och ytterligare tjänster.
Via online
Följ stegen nedan för att uppgradera via online:
1. I spelarmenyn går du till Inställn. >
Support > Programuppradering.
2. Välj Via online och tryck sedan
på knappen v. Meddelandet för
anslutningen till servern visas.
3. Ett popupfönster visas om en uppdatering
är tillgänglig.
4. Om du väljer Ja stängs spelaren av
automatiskt före omstart.
(Slå aldrig på eller av spelaren under en
uppgradering.)
5. Popupfönstret för uppdateringsförloppet visas.
När uppdateringen är klar slås spelaren av
automatiskt.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Uppgraderingen är klar när spelaren stängs av
och sedan slås på av sig själv igen.
`` Slå aldrig av eller på spelaren manuellt under
uppdateringsprocessen.
`` Samsung Electronics kan inte hållas ansvarig
för tekniska fel hos spelaren som orsakats av en
instabil Internet-anslutning eller
användarförsummelse under
programuppgraderingen.
`` Ingen skiva ska matas in i produkten när du
uppgraderar programvaran via online.
Via USB
Följ stegen nedan för att uppgradera via USB:
1. Besök sidan www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Hämta den senaste USBprogramuppdateringen via zip-filen på
datorn.
3. Zippa upp arkivet på datorn.
Du ska ha en enkel RUF-fil med samma
namn som zip-filen.
4. Kopiera RUF-filen till en USB-flashenhet.
5. Se till att skivenheten är tom och för in USBflashenheten i USB-porten på spelaren.
6. I spelarmenyn går du till Inställn. >
Support > Programuppradering.
7. Välj Via USB.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Ingen skiva ska matas in i produkten när
du uppgraderar programvaran med USBvärduttaget.
`` När programuppgraderingen är klar
kontrollerar du programdetaljerna i menyn för
programuppgradering.
`` Slå inte av spelaren under en
programuppgradering. Det kan göra att
spelaren inte fungerar.
`` Programuppgraderingar som använder porten
för USB-värd får endast ske via ett USB-minne.
Medd., autouppgradering
Om du har anslutit spelaren till nätverket och sedan
ställer in det automatiska uppgraderingsmeddelandet
meddelar spelaren automatiskt dig när en ny
programversion är tillgänglig för spelaren.
Om du vill aktivera funktionen för automatiskt
uppgraderingsmeddelande ska du följa stegen nedan:
1. Välj Medd., autouppgradering och tryck
sedan på knappen v.
2. Tryck på knapparna ▲▼ för att välja På
och tryck sedan på knappen v.
Om det finns en ny programversion meddelar
spelaren dig via ett popup-meddelande.
1. Välj Ja i popup-rutan för att uppgradera
firmware. Produkten slås av automatiskt,
sedan startar den om och påbörjar
nedladdningen. (Slå aldrig på eller av
spelaren under en uppgradering.)
2. Uppdateringsförloppet visas i en popupruta.
3. Popupfönstret för uppdateringsförloppet
visas. När uppdateringen är klar slås
spelaren av automatiskt.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Uppgraderingen är klar när spelaren stängs av
och sedan slås på av sig själv igen.
`` Slå aldrig av eller på spelaren manuellt under
uppdateringsprocessen.
`` Samsung Electronics kan inte hållas
ansvarig för tekniska fel hos spelaren
som orsakats av en instabil Internetanslutning eller användarförsummelse under
programuppgraderingen.
Kontakta Samsung
Ange kontaktinformation för hjälp med spelaren.
Villkor för serviceavtal
Gör det möjligt för dig att visa den allmänna
friskrivningen gällande tredje partsinnehåll och
tjänster.
Återst
Återställer alla inställningar till fabriksstandard,
förutom nätverksinställningar.
17
Medieuppspelning
Spela upp en kommersiell spelbar
skiva
1. Tryck på knappen 8 för att öppna
skivenheten.
2. Placera försiktigt en skiva i enheten med
etikettsidan uppåt.
3. Tryck på knappen 8 för att stänga
skivenheten. Uppspelningen startar
automatiskt.
Spela upp filer på en USB-enhet
Det finns två sätt att spela upp eller visa
multimediefiler som är lagrade på en USBenhet via spelaren.
Metod 1
2. Anslut USB-enheten till USB-porten på
spelarens framsida. Popup-fönstret för ny
enhet ansluten visas.
Foton
Foton
VIDEOR
Musik
Ny enhet ansl.
123
Musik
> Flytta " Enter ' Tillbaka
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
Mer
✎✎ ANMÄRKNINGAR
Screen Mirroring
Ändra enhet
Inställn.
`` Om popup-fönstret inte visas går du till metod 2.
18
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Även om spelaren visar mappar med alla
innehållstyper visar den bara filer med
den innehållstyp du valde i steg 3. Om du
exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom
att återgå till skärmen Foton, videor och musik
och gå till steg 3 under Metod 2 nedan.
4. Använd vid behov knapparna ▲▼◄►
för att välja en mapp och tryck sedan på
knappen v.
6. Tryck på knappen RETURN för att stänga
en mapp eller EXIT för att återgå till
huvudskärmen.
7. Gå till sidorna 19~21 för instruktioner som
förklarar hur du kontrollerar uppspelning
av videor, musik och bilder på en USBenhet.
Metod 2
Videor
Ingen skiva
3. Använd knapparna ▲▼ för att välja
Foton, Videor, eller Musik och tryck
sedan på knappen v. Skärmen Foton,
videor och musik visas med en lista
över enhetens innehåll. Beroende på
hur innehållet sorteras ser du antingen
mappar, individuella filer, eller både och.
5. Välj en fil att visa eller spela upp och tryck
sedan på knappen v.
1. Slå på spelaren.
SPELA SKIVA
SPELA SKIVA
1. Slå på spelaren.
2. Anslut USB-enheten till USB-porten på
spelarens framsida. Välj Ändra enhet och
tryck sedan på knapparna ▲▼ för att välja
USB. Tryck sedan på knappen v.
Foton
VIDEOR
Musik
Ändra enhet
Ingen skiva
123
Ingen skiva
App 1
App 2
a
App 3
App 4
App 5
Mer
Stäng
Screen Mirroring
Ändra enhet
Inställn.
3. Använd knapparna ▲▼◄► för att
välja Foton, VIDEOR, eller Musik på
startskärmen. och tryck sedan på
knappen v. Skärmen Foton, videor och
musik visas med en lista över enhetens
innehåll. Beroende på hur innehållet
sorteras ser du antingen mappar,
individuella filer, eller både och.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Även om spelaren visar mappar med alla
innehållstyper visar den bara filer med
den innehållstyp du valde i steg 3. Om du
exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom
att återgå till skärmen Foton, videor och musik
och upprepa steg 3.
4. Använd vid behov knapparna ▲▼◄►
för att välja en mapp och tryck sedan på
knappen v.
5. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja
en fil att spela upp eller visa och tryck
sedan på knappen v.
6. Tryck på knappen RETURN för att stänga
en mapp eller EXIT för att återgå till
huvudskärmen.
7. Gå till sidorna 19~21 för instruktioner som
förklarar hur du kontrollerar uppspelning
av videor, musik och bilder på en USBenhet.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Om du matar in en skiva under uppspelning av
USB-lagringsenheten ändras enhetens läge till
”Skiva” automatiskt.
Spela upp en skiva med
användarinspelat innehåll
Du kan spela upp multimedieinnehåll du har
spelat in på Blu-ray-, DVD- eller CD-skivor
1. Lägg i en användarinspelad skiva i
skivfacket med skivetiketten uppåt och
stäng sedan facket.
2. Använd knapparna ◄► för att välja typen
av innehåll du vill visa eller spela upp VIDEOR, foton eller musik - och tryck
sedan på knappen v.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Trots att spelaren visar mappar för alla
innehållstyper visar den bara filer av den
innehållstyp du har valt i steg 2. Om du
exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom
att återgå till startskärmen och upprepa steg 2.
3. En skärm visas med en lista över skivans
innehåll. Beroende på hur innehållet
är sorterat ser du antingen mappar,
individuella filer eller både och.
4. Vid behov använder du knapparna
▲▼◄► för att välja en mapp och sedan
trycker du på knappen v.
5. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja
en fil att visa eller spela upp och tryck
sedan på knappen v.
6. Tryck på RETURN-knappen en eller
flera gånger för att stänga en skärm, en
mapp eller återgå till startskärmen. Tryck
på EXIT-knappen för att återgå direkt till
startskärmen.
7. Gå till sidorna 19~21 för instruktioner
som beskriver hur du styr uppspelning av
videor, musik och bilder på en skiva.
Använda DLNA
Blu-ray-skivspelare
PC
Spela upp
datorfiler
DLNA-anslutning
1. Anslut Blu-ray-skivspelaren, din dator
och/eller din DLNA-kompatibla enhet till
samma trådlösa nätverk.
2. Följ instruktionerna i installations-/
instruktionsmanualen för DLNAprogramvaran för att installera enheter
och filer för uppspelning eller visning.
3. Välj Ändra enhet på spelarens startskärm
och tryck sedan på knappen v. I listan
över DLNA-anslutna enheter som visas
väljer du din dator eller en annan DLNAkompatibel enhet och trycker sedan på
knappen v.
4. Använd knapparna ◄► för att välja typen
av innehåll du vill visa eller spela upp VIDEOR, foton eller musik - och tryck
sedan på knappen v.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Trots att spelaren visar mappar för alla
innehållstyper visar den bara filer av den
innehållstyp du har valt i steg 4. Om du
exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom
att återgå till startskärmen och upprepa steg 4.
5. En skärm visas med en lista över
innehållet på datorn eller DLNA-enheten.
Beroende på hur innehållet är sorterat ser
du antingen mappar, individuella filer eller
både och.
6. Vid behov använder du knapparna
▲▼◄► för att välja en mapp och sedan
trycker du på knappen v.
7. Använd knapparna ▲▼◄► för att välja
en fil att visa eller spela upp och tryck
sedan på knappen v.
8. Tryck på RETURN-knappen en eller
flera gånger för att stänga en skärm, en
mapp eller återgå till startskärmen. Tryck
på EXIT-knappen för att återgå direkt till
startskärmen.
9. Gå till sidorna 19~21 för instruktioner
som beskriver hur du styr uppspelning av
videor, musik och bilder på en skiva.
Kontrollera videouppspelning
Du kan spela upp videoinnehåll som finns
på en Blu-ray-, DVD- och CD-skiva, USBlagringsenhet och din dator. Beroende på
skivan kanske vissa av funktionerna som
beskrivs i den här bruksanvisningen inte är
tillgängliga.
Under Blu-ray- och DVD-skivuppspelning
fungerar inte knapparna på helskärmen.
Knappar på fjärrkontrollen som
används till videouppspelning
2
popup-menyn och titellistan
Knappen DISC
MENU
Knappen TITLE
MENU
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Knappar relaterade till uppspelning
Spelaren spelar inte upp ljud i sökläge,
långsamt läge och stegvis läge.
• Tryck på knappen 6 för att återgå till
normal uppspelningshastighet.
BONUS
6-knapp
Använda skivmenyn, titelmenyn,
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Startar uppspelning.
5-knapp
Stoppar uppspelning.
7-knapp
Pausar uppspelning.
Snabbspelning
framåt
Tryck på knappen 3 eller 4
under uppspelning.
Varje gång du trycker på
knappen 3 eller 4 så ändras
uppspelningshastigheten.
Uppspelning i
Slow-motion
Tryck på knappen 4 i pausläge.
Varje gång du trycker på
knappen 4 så ändras
uppspelningshastigheten.
Uppspelning
stegvis
Tryck på knappen 7 i pausläge.
Varje gång du trycker på knappen
7 visas en ny ram.
Uppspelning
med
överhoppning
Tryck på knappen 1 eller 2
under uppspelning.
Varje gång som du trycker på
knappen 1 eller 2 hoppar
skivan till föregående eller nästa
kapitel eller fil.
Tryck på den här knappen under
uppspelning för att använda skivmenyn.
Tryck på den här knappen under
uppspelning för att använda titelmenyn.
Tryck på den här knappen under
Knappen POPUP
uppspelning för att använda popupMENU
menyn.
Kontrollera musikuppspelning
Du kan spela upp videoinnehåll som finns på en Bluray-, DVD- och CD-skiva, USB-enhet och din dator.
Knappar på fjärrkontrollen som
används till musikuppspelning
1
4
2
3
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
5
6
SIFFER-knappar (endast Audio CD (CD-DA)) :
Under uppspelning av spellistan trycker du in
önskat spårnummer.
Det valda spåret spelas upp.
2
Hoppa över : Under uppspelning trycker du
på 1 eller 2 för att gå till föregående
eller nästa sida i spellistan.
3
5-knappen : Stoppar ett spår.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
19
4
5
6
Snabbuppspelning (endast Audio CD (CDDA))
Tryck på knappen 3 eller 4 under
uppspelning.
Varje gång du trycker på knappen 3 eller
4 så ändras uppspelningshastigheten.
Spellista
Verktyg
TRACK 001
Läget Upprepa
? Av
RippaTRACK 002
1/6
\05:57
04:27
> Flytta < Justera ' Tillbaka
TRACK 003
+
00:08 / 05:57
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
CD
" Paus c Välj
03:35
Verktyg ' Tillbaka
2. Tryck på knapparna ◄► för att välja
Spår, Alla, Blanda eller Av.
3. Tryck på knappen v.
Spåren spelas upp i den
ordning de har sorterats.
Av
(
) Spår
Det aktuella spåret upprepas.
)Blanda
Spela upp spåren i slumpvis
ordning.
20
) Alla
1/2 Sida
TRACK 001
TRACK 002
02:38
Alla spår upprepas.
02:38
TRACK 003
6-knappen : Spelar upp aktuellt spår.
TRACK 001
(
Musik
TRACK 001
1. Tryck på knappen TOOLS under
uppspelning av en spellista.
(
1. Om du vill gå till musiklistan ska du
trycka på knappen 5 eller RETURN.
Musiklistskärmen visas.
Paus : Pausar ett spår.
Upprepa en Audio CD (CD-DA)/
MP3
Spellista
TRACK 004
02:38
02:38
TRACK 006
TRACK 005
02:38
02:38
02:38
02:38
TRACK 008
TRACK 007
TRACK 010
TRACK 009
02:38
02:38
CD
a Ändra enhet
c Välj
Verktyg ( ) Hoppa över ' Tillbaka
2. Tryck på knapparna ▲▼◄► för att välja
önskat spår och tryck sedan på den GUL
(C) knappen. En kryssmarkering visas
ovanför spåret.
Upprepa den här proceduren för att välja
ytterligare spår.
3. För att ta bort ett spår från listan går du till
spåret och sedan trycker du på den GUL
(C) knappen igen.
Markeringen för spåret tas bort.
4. Tryck på knappen v när du är klar.
Spåren du har valt visas på skärmens
högra sida. Spelaren spelar upp det första
spåret.
5. För att ändra spellistan trycker du på 5
eller RETURN-knappen så kommer du
tillbaka till musiklistan. Upprepa steg 2, 3
och 4.
6. För att avbryta spellistan och återgå till
startskärmen trycker du på RETURNeller EXIT -knappen.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår
på en Audio CD (CD-DA).
`` Om du tar bort alla spår från en spellista och
sedan trycker på v-knappen listar spelaren
och spelar upp alla spåren på skivan.
Rippning
Gör så att du kan kopiera ljudfilsinnehåll från en
ljudskiva (CD-DA) till en USB-/HDD-enhet.
1. Öppna skivfacket. Placera ljudskivan (CDDA) i facket och stäng facket. Sätt i en USBenhet i USB-uttaget på produktens framsida.
2. I Stopp-läget trycker du på knapparna
▲▼◄► för att flytta till ett önskat spår och
trycker sedan på den GUL (C) knappen.
En kryssmarkering visas ovanför spåret.
Upprepa den här proceduren för att välja
ytterligare spår.
3. För att ta bort ett spår från listan går du till
spåret och sedan trycker du på den GUL
(C) knappen igen.
Markeringen för spåret tas bort.
4. När du är klar, tryck sedan på knappen
TOOLS, och väljer du knappen Rippa med
knapparna ▲▼, och trycker på knappen v.
Popup-fönstret för rippning visas.
5. Använd knapparna ▲▼ för att välja
enheten där rippningsfilerna ska sparas
och tryck sedan på knappen v.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Koppla inte ur enheten under
rippningsprocessen.
6. Om du vill avbryta rippning av spåret
trycker du på knappen v och väljer Ja.
Välj Nej för att fortsätta rippningen.
7. När ripningen är klar visas meddelandet
“Överföringen slutfördes.” Tryck på
knappen v för att gå tillbaka till
uppspelningsskärmen.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Den här funktionen kanske inte stöds av vissa
skivor.
`` På rippningsskärmen kan du också välja
Markera alla och Avmarkera alla.
-- Använd Markera alla för att markera alla
spår. Alternativet avbryter dina individuella
spårmarkeringar.
-- Använd Avmarkera alla för att avmarkera
alla valda spår direkt.
Skiva Kopiera till USB
Gör det möjligt för dig att kopiera video-/bild-/
musikinnehåll från en dataskiva till en USB-/
HDD-enhet.
1. Öppna skivfacket. Placera skivan i facket
och stäng facket. Sätt i en USB-enhet
i USB-uttaget på produktens framsida.
Popup-fönstret för ny enhet visas.
2. Tryck på knappen ▲ och tryck sedan på
knapparna ◄► för att välja Blu-ray, DVD
eller CD.
3. Använd knapparna ▲▼ för att välja
Foton, Videor, eller Musik och tryck
sedan på knappen v. Skärmen Foton,
videor och musik visas med en lista
över enhetens innehåll. Beroende på
hur innehållet sorteras ser du antingen
mappar, individuella filer, eller både och.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Även om spelaren visar mappar med alla
innehållstyper visar den bara filer med
den innehållstyp du valde i steg 3. Om du
exempelvis valde musik kan du bara se
musikfiler. Du kan ändra det här valet genom
att återgå till skärmen Foton, videor och musik
och upprepa steg 3.
4. I Stopp-läget använder du knapparna ▲▼
◄► för att välja VIDEOR, foton, eller
Musik, och trycker sedan på den GUL (C)
knappen.
En bockmarkering visas till vänster om det
önskade objektet.
5. Upprepa steg 4 för att välja och markera
ytterligare objekt.
6. Om du vill ta bort det önskade objektet
från listan trycker du på den GUL (C)
knappen igen.
Bockmarkeringen på objektet tas bort.
7. När du är klar trycker du på knappen
TOOLS, och väljer sedan Kopiera till USB
med knapparna ▲▼, och trycker sedan på
knappen v. Popup-fönstret Kopiera till
USB visas.
8. Använd knapparna ▲▼ för att välja en
enhet att lagra de kopierade filerna på och
tryck sedan på knappen v.
Visa bildinnehåll
Du kan styra uppspelningen av bildinnehåll
som finns på en Blu-ray-, DVD- och CD-skiva,
USB-lagringsenhet och din dator.
Använda verktygsmenyn
Tryck på knappen TOOLS under uppspelning.
Starta bildspel/
Stoppa bildspel
Välj om du vill starta eller stoppa
bildspelet.
Bildspelshastighet
Välj för att ställa in en
bildspelshastighet.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
Bakgrundsmusik
Välj om du vill lyssna på musik
när du tittar på ett bildspel.
9. Om du vill avbryta kopieringen trycker du
på knappen v och väljer Ja. Välj Nej för
att fortsätta kopieringen.
Zoom
Välj om du vill förstora den
aktuella bilden. (Förstorad upp till
4 gånger)
Rotera
Välj om du vill rotera bilden. (Detta
roterar bilden antingen medurs
eller moturs.)
`` Koppla inte ur enheten när kopieringen pågår.
10.När kopieringen är klar visas
meddelandet "Kopieringen är klar." Tryck
på knappen v för att gå tillbaka till
uppspelningsskärmen.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Den här funktionen kanske inte stöds av vissa
skivor.
`` På kopieringsskärmen kan du även välja
Markera allt och Avmarkera alla.
-- Använd Markera allt för att markera alla
objekt. Detta avbryter dina individuella
objektval.
-- Använd alternativet Avmarkera alla för att
avmarkera alla valda objekt på en gång.
Information
Visar bildinformationen.
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` Verktygsmenyn kan variera beroende på skiva
eller lagringsenhet.
`` För att aktivera funktionen för bakgrundsmusik
måste bildfilen vara i samma lagringsmedium
som musikfilen.
Ljudkvaliteten kan påverkas av bithastigheten för
MP3-filen, bildstorleken och kodningsmetoden.
`` Du kan inte förstora undertexten och PGgrafiken i helskärmsläget.
Appendix
Felsökning
Innan du begär service bör du kontrollera följande
PROBLEM
LÖSNING
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. De kanske behöver bytas ut.
• Använd inte fjärrkontrollen längre bort än 6,1m från spelaren.
• Ta ur batterierna och håll in en eller fler knappar i några minuter, för
att tömma mikroprocessorn i fjärrkontrollen, det återställer den. Sätt i
batterierna och försök igen.
Skivan spelas inte.
• Kontrollera att skivan lagts i med etiketten uppåt.
• Kontrollera Blu-ray-/DVD-skivans regionskod.
Skivmenyn visas inte.
• Kontrollera att skivan har skivmenyer.
Ett varningsmeddelande
visas på skärmen.
• Meddelandet visas när en ogiltig knapp trycks in.
• Blu-ray-/DVD-skivans programvara stöder inte funktionen (t.ex. vinklar).
• Du försöker använda en titel, ett kapitel eller en söktid som är felaktig.
Uppspelningsläget
skiljer sig från valet i
inställningsmenyn.
• Vissa funktioner som valts i inställningsmenyn kanske inte fungerar som det
ska om skivan inte är kodad för funktionen.
Det går inte att ändra
skärmens bildformat.
• Bildformatet är fast på dina Blu-ray Disc/DVD-skivor.
• Det här är inte något problem hos spelaren.
Inget ljud.
• Se till att du har valt rätt digitalutgång i menyn med ljudalternativ.
Skärmen är blank.
• Om HDMI-utgången är inställd på en upplösning som TV:n inte kan hantera
(exempelvis 1080p) kan du inte se bilder på din TV:
• Tryck på knappen ^ (på frontpanelen) i mer än 5 sekunder utan att ha
någon skiva inmatad. Samtliga inställningar återgår till fabriksinställningar.
• När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BDdata i minnet.
21
PROBLEM
LÖSNING
Glömt PIN-koden.
• Tryck på knappen ^ (på frontpanelen) i mer än 5 sekunder utan att ha
någon skiva inmatad. Samtliga inställningar inklusive lösenordet återgår till
fabriksinställningar.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
• När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BDdata i minnet.
Bilden har störningar eller är
delvis förvrängd.
• Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig.
• Rengör skivan.
Ingen HDMI-signal.
• Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-utgången på spelaren.
• Kontrollera om TV:n stöder HDMI-ingång med upplösning 576p/480p, 720p,
1080i, 1080p.
Onormal utsignal på HDMIskärmen.
• Om det uppstår brus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
Jag upplever andra problem.
• Gå till innehållet och hitta avsnittet i bruksanvisningen som beskriver aktuellt
problem. Följ anvisningarna en gång till.
• Om problemet fortfarande inte är löst ska du kontakta närmaste Samsungauktoriserade servicecenter.
DLNA-funktion
Jag kan se de delade
mapparna via DLNA men jag
kan inte se filerna.
• DLNA visar bara filer med kategorier som överensstämmer med bild, musik
och film. Filer som inte överensstämmer med de här kategorierna visas inte.
Videon spelas upp ryckigt.
• Kontrollera att nätverket är stabilt.
• Kontrollera om nätverkskabeln är korrekt ansluten och att nätverket inte är
överbelastat.
• Den trådlösa anslutningen mellan DLNA-kompatibel enhet och spelare är
instabil.
Kontrollera anslutningen.
DLNA-anslutning mellan
spelaren och datorn är
instabil.
• IP-adressen under samma delnätverk ska vara unik. Om den inte är det kan
det bli IP-störningar.
• Kontrollera om brandväggen är aktiverad.
Avaktivera i så fall brandväggen.
22
PROBLEM
LÖSNING
Jag kan inte ansluta till BDLIVE-servern.
• Prova om nätverksanslutningen är bra med nätverksstatusfunktionen.
• Kontrollera om USB-minnet är anslutet till spelaren.
• Minnesenheten måste har minst 1GB ledigt utrymme för att hantera BDLIVE-tjänsten.
Du kan kontrollera tillgänglig storlek i BD-datahantering.
• Kontrollera att menyn Internetanslutning för BD-LIVE är inställd på Tillåt (alla).
• Om ovanstående inte lyckas ska du kontakta innehållsleverantören eller
uppgradera till senaste firmware.
När jag använder BD-LIVEtjänsten uppstår ett fel.
• Minnesenheten måste har minst 1GB ledigt utrymme för att hantera BDLIVE-tjänsten.
Du kan kontrollera tillgänglig storlek i BD-datahantering.
BD-LIVE
✎✎ ANMÄRKNINGAR
`` När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.
Reparationer
Om du kontaktar oss för att reparera spelaren kan en administrativ avgift tillkomma om:
1. En tekniker kallas till till ditt hus på din begäran och produkten inte har något fel.
2. Du tar med enheten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på den.
Vi kommer att begära en administrationsavgift innan vi gör ett hembesök eller påbörjar något
arbete på spelaren.
Vi rekommenderar att du läser den här bruksanvisningen noggrant, söker efter en lösning
online på adressen www.samsung.com, eller kontaktar Samsungs kundtjänst innan du
försöker reparera spelaren.
Specifikationer
Allmänt
USB
HDMI
Ljudutsignal
Nätverk
-----
Vikt
1.0 Kg
Mått
290 (B) X 221 (D) X 39 (H) mm
Driftstemperaturintervall
+5°C till +35°C
Luftfuktighetsintervall
10 % till 75 %
Typ A
USB 2.0
DC-utgång
5V 0.5A Max.
Video
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Ljud
PCM, Bitstream
Digital ljudutsignal
Koaxial
Ethernet
100BASE - TX Terminal
Trådlöst nätverk
Inbyggd
Säkerhet
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPS(PBC)
Stöds
Nätverkshastigheter på 10Mbps och lägre stöds inte.
Utseendet och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på spelaren.
Vikt och mått är ungefärliga.
Krav och kompatibilitet
ALLA skivor är INTE kompatibla.
• Begränsningar som beskrivs nedan och som finns anmärkta i denna bruksanvisning,
inklusive avsnittet Skivtyp och egenskaper i denna bruksanvisning. Skivtyper som kan spelas
är: förinspelade kommersiella BD-ROM, DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA), BD-RE/-R, DVDRW/-R och CD-RW/-R.
• Andra skivor, än de ovan, kan inte och/eller är inte avsedda att spelas i den här spelaren.
Vissa av ovanstående skivor kanske inte kan spelas beroende på orsaker som beskrivs
nedan.
• Samsung kan inte garantera att den här spelaren kan spela alla skivor med logotyperna BDROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R och CD-RW/-R. Den här spelaren
kanske inte svarar på alla kommandon eller kan använda alla funktioner på alla skivor. Detta,
annan skivkompatibilitet och andra produktproblem vid användning av nya eller befintliga
skivformat beror på att:
-- Blu-ray är ett nytt format som är under utveckling och den här spelaren kanske inte kan
använda alla funktioner som finns på Blu-ray-skivor eftersom vissa funktioner kan vara
tillval. Ytterligare funktioner kan ha lagts till Blu-ray-formatet efter att denna spelare har
tillverkats och tillgång till vissa funktioner kan komma längre fram.
-- inte alla nya och befintliga skivformatsversioner stöds av den här produkten.
-- nya och befintliga skivformat kan har ändrats, uppdaterat, förbättrats eller förändrats på
annat sätt.
-- vissa skivor tillverkas på ett sätt som gör att uppspelningen endast tillåter specifik eller
begränsad användning.
-- vissa skivor som bär logotyperna BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R och CD-RW/-R kan vara icke-standardiserade skivor.
-- vissa skivor inte kan spelas beroende på deras fysiska kondition eller inspelningsförhållanden.
-- problem och fel kan uppstå under skapande av Blu-ray-skivor, DVD, programvara och/
eller skivtillverkning.
-- den här spelaren har en annan teknik än standard-DVD-produkter eller annan AV-utrustning.
-- det finns anledningar som är angivna i den här bruksanvisningen samt andra orsaker som
upptäckts och meddelats av SAMSUNG:s kundcenter.
• Om du stöter på problem med skivkompatibilitet eller produktanvändning ska du kontakta
SAMSUNG:s kundcenter.
Du kan även kontakta SAMSUNG:s kundcenter för uppgraderingar av den här spelaren.
• Ytterligare information om begränsningar i uppspelning och skivkompatibilitet finns i avsnitten
Försiktighetsåtgärder, Innan du läser bruksanvisningen, Skivtyper och egenskaper samt
Innan uppspelning.
23
• För Blu-ray-spelarens progressiva skanningsutsignal: KONSUMENTEN SKALL
OBSERVERA ATT INTE ALLA HDTV-APPARATER ÄR FULLT KOMPATIBLA MED DEN
HÄR produkten OCH ATT DEN KAN SKAPA ARTEFAKTER SOM SYNS I BILDEN. OM DET
SKULLE UPPSTÅ PROBLEM MED PROGRESSIV SKANNING REKOMMENDERAS DET ATT
ANVÄNDAREN BYTER ANSLUTNINGEN TILL UTGÅNGEN AV ”STANDARDUPPLÖSNING”.
KONTAKTA VÅR KUNDTJÄNST OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR GÄLLANDE TV:NS
KOMPATIBILITET MED DEN HÄR PRODUKTEN.
Kopieringsskydd
• Eftersom AACS (Advanced Access Content System) har förbättrats som skyddssystem för
innehåll på Blu-ray-skivor, liknande CSS (Content Scramble System) för DVD-format, finns
vissa begränsningar för uppspelning, analog utsignal etc. för AACS-skyddat innehåll.
Användning av den här produkten och begränsningar av den här produkten kan variera
beroende på tidpunkten för inköpet eftersom dessa begränsningar kan ha används och/
eller ändrats av AACS efter tillverkningen av den här produkten. Dessutom används BDROM Mark och BD+ även som skyddssystem för innehåll på Blu-ray-skivor, vilket innebär
vissa begränsningar för uppspelning av BD-ROM Mark och/eller BD+ -skyddat innehåll.
Mer information om AACS, BD-ROM Mark, BD+ eller den här produkten kan du få om du
kontaktar SAMSUNG:s kundcenter.
• Många Blu-ray-/DVD-skivor är kodade med ett kopieringsskydd. På grund av detta ska du
endast ansluta spelaren direkt till TV:n inte till en videobandspelare. Om du ansluter den till
en videobandspelare får du en bild med störningar från kopieringsskyddade Blu-ray-/DVDskivor.
• Enligt upphovsrättslagar i USA och i andra länder kan obehörig inspelning, användning,
visning, distribuering eller revidering av TV-program, videoband, Blu-ray-skivor, DVD-skivor
och annat material innebära lagbrott.
• Cinavia-meddelande: Den här produkten använder Cinavia-teknik för att begränsa antalet
obehöriga kopior på vissa kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas ett meddelande och
uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer information om Cinavia-tekniken erbjuds av
Cinavia Online Consumer Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För
att begära ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din adress till:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance Corporation och
skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677 och andra patent i USA och internationellt
och väntande patent, samt upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan
teknik. Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt 2004-2013
Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance. Reverse engineering och nedmontering är
förbjudet.
Friskrivning av nätverkstjänst
Allt innehåll och alla tjänster som går att få genom den här enheten tillhör tredje parter och
omfattas av upphovsrätt, patentskydd, varumärkes- och/eller annan intellektuell upphovsrätt.
Sådant innehåll och sådana tjänster erbjuds uteslutande för din personliga och icke
kommersiella användning. Du får inte använda något innehåll eller några tjänster på ett sätt
som inte har godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan begränsning av
det föregående och om det inte uttryckligen godkänns av den tillämpliga innehållsägaren
eller tjänsteleverantören, får du inte modifiera, kopiera, återge, överföra, publicera, överföra,
översätta, sälja, skapa derivativa arbeten av, exploatera, eller distribuera något innehåll eller
några tjänster som visas i den här enheten.
TREDJEPARTSINNEHÅLL OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK".
SAMSUNG UTDELAR INGA GARANTIER FÖR INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS,
VARKEN UTTALAT ELLER UNDERFÖRSTÅTT OCH INTE I NÅGOT SYFTE. SAMSUNG
FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE
OCH INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR
ETT VISST SYFTE. SAMSUNG GARANTERAR INTE FELFRI ANVÄNDNING, GILTIGHET,
TIDSENLIGHET, JURIDISK LÄMPLIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET FÖR NÅGOT INNEHÅLL
ELLER NÅGON TJÄNST SOM GÖRS TILLGÄNGLIG GENOM DEN HÄR ENHETEN OCH
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE OAKTSAMHET, SKALL SAMSUNG HÅLLAS
ANSVARIGT, VARKEN SKRIFTLIGT ELLER MUNTLIGT, FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA,
SLUMPMÄSSIGA, SPECIELLA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR, ADVOKATKOSTNADER,
UTGIFTER, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV, ELLER I
ANSLUTNING TILL, NÅGON INFORMATION HÄRI, ELLER SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING
AV NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST AV DIG ELLER AV NÅGON TREDJE PART,
ÄVEN OM MAN HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
Tredjepartstjänster avbrytas eller avslutas när som helst och Samsung ger ingen garanti att
något innehåll eller någon tjänst förblir tillgänglig under en viss tidsperiod. Innehåll och tjänster
som överförs av tredje part genom nätverks- och sändningsanläggningar över vilka Samsung
inte har något kontroll. Utan begränsning till det övergripande i den här friskrivningsklausulen
frånsäger sig Samsung allt ansvar för avbrott eller tillbakadragande av innehåll eller tjänster
som görs tillgängliga genom den här enheten.
Samsung ansvarar inte för kundtjänster som är relaterade till innehåll och tjänster. Eventuella
frågor eller beställningar av tjänster relaterat till innehåller eller andra tjänster ska göras direkt till
respektive innehålls- och tjänsteleverantörer.
Licens
• Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller
dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive
ägare.
• Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla
D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
• Licensmeddelande för Open Source
-- Om ett Open Source-program används finns licensavtalet för Open Source i
produktmenyn.
• Se http://patents.dts.com för DTS-patent. Tillverkad på licens från DTS
Licensing Limited. DTS, symbolen samt DTS och symbolen tillsammans
är registrerade varumärken och DTS 2.0+Digital Out är ett varumärke som
tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Med ensamrätt.
2.0+Digital Out
• DivX
-- OM DIVX-VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av
DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Det här är en officiell
DivX Certified®-enhet som har genomgått krävande tester för att verifiera att den spelar
upp DivX-video. Besök divx.com för mer information om programverktyg för att konvertera
dina filer till DivX-videor.
-- OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att
kunna spela upp DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. För att generera registreringskoden
ska du gå till DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx för mer
information om hur du slutför registreringen.
-- DivX Certified® för att spela upp DivX®-video upp till HD 1080p, inklusive premiuminnehåll.
DivX®, DivX Certified® och logotyper som är kopplade till dessa är varumärken som tillhör
Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används under licens.
Den här produkten täcks av ett eller flera av följande amerikanska patent: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt
logotypen HDMI är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ och dess logotyper är varumärken som tillhör Blu-ray Disc
Association.
• DLNA®, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED® är varumärken,
tjänstemärkningar eller certifieringsmärkningar som tillhör Digital
Living Network Alliance.
Rekommendation - Endast EU
• Härmed deklarerar Samsung Electronics att den här BD Player efterlever de
grundläggande kraven och alla nödvändiga förutsättningar enligt direktivet
1999/5/EC.
Den officiella deklarationen om överensstämmelse hittar du på adressen
http://www.samsung.com, gå till Support > Sök produktsupport och ange modellnamn.
Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv (12) månader från den
ursprungliga inköpsdagen, mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att
garantiservice begärs, bör ni återlämna produkten till den återförsäljare från vilken den
köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EG-länder kommer
dock att uppfylla garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare i det aktuella
landet. Vid problem, finns detaljer om våra godkända servicecentrum att få från:
Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden
Tel : 0771-SAMSUNG (0771-7267864)
http://www.samsung.com/se
@ GARANTIVILLKOR
1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp
tillsammans med den ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen,
samt att serienumret på produkterna inte har gjorts oläsligt.
2. Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt eget avgörande, utbyte
av produkten eller den felaktiga delen.
3. Garantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända
servicecentrum. Ingen ersättning kommer att ges för reparationer som utförs av andra än
av Samsung godkända handlare eller servicecentrum. Reparationsarbete och skador på
produkterna som orsakas av sådant reparationsarbete kommer inte att omfattas av
denna garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av
att den kräver anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska
standarder eller säkerhetsstandarder som gäller i ett annat land än det för vilket
produkten ursprungligen konstruerades och tillverkades. Denna garanti kommer inte att
omfatta, och ingen ersättning kommer att ges, för sådan anpassning eller för någon
skada som kan bli följden därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal
förslitning.
b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av
produkten.
c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de
avsedda, installation.
d) Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, krig, allmänna oroligheter, felaktig
nätspänning, otillbörlig ventilation eller andra orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten
till produkten under garantiperioden.
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen det
rör sig om rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra
rättigheter, påverkas inte av denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning
som säger annat är rättigheterna enligt denna garanti konsumentens enda rättigheter,
och Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte ansvara för indirekta skador
eller följdskador eller för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller ljudband eller
på annan sammanhörande utrustning eller material.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna
produkt
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att
kontakta Samsung Support.
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
02-201-24-18
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att
batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall.
De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna
innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden
som anges i EU-direktivet 2006/66.
Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en
fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera
batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten
och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras
tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada
på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin
kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan
återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i
köpekontraktet.
Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat
kommersiellt avfall.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement