Samsung | HMX-F90WP | Bruksanvisning | Samsung HMX-F90WP Bruksanvisningar

Användarhandbok
HMX-F90/HMX-F91
HMX-F900/HMX-F910
HMX-F920
Digital videokamera
www.samsung.com/register
För filminspelning, använd ett minneskort som stöder högre hastighet.
- Rekommenderat minneskort: 6MB/s (Klass 6) eller över.
Innan du läser den här bruksanvisningen
SÄKERHETSVARNINGAR
Vad står ikoner och tecken för i den här bruksanvisningen:
Säkerhetsikon
VARNING
ANMÄRKNING
Betydelse
Innebär att risk för dödsfall eller allvarlig personskada
föreligger.
Innebär att det finns en potentiell risk för person- eller
materialskada.
Följ dessa säkerhetsanvisningar för att minska risken för
brand, explosioner, elstötar eller personskador i samband med
användandet av videokameran.
Står för råd eller refererande sidor som kan vara av hjälp för att
hantera videokameran.
Inställningar som krävs före användning av en funktion.
De här varningstecknen finns för att förhindra skada på dig och
andra. Följ dem noggrant. Förvara den här texten på en säker plats
för framtida användning, efter att du har läst den.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Varning!
• Kameran ska alltid vara ansluten till ett jordat växelströmsuttag.
• Batteriet får inte utsättas för hög värme, exempelvis solljus, brand eller
liknande.
Var försiktig
Det finns risk för explosion om batteriet monteras fel.
Byt endast ut mot ett batteri av samma eller likvärdig typ.
2
Kontakten ska vara lättåtkomlig för att vid behov kunna koppla från
strömmen genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.
VIKTIG INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
Om den här bruksanvisningen
Tack för att du köpt Samsungs videokamera. Läs den här
bruksanvisningen noggrant innan du använder videokameran och
förvara den på ett säkert ställe för framtida bruk. Om videokameran
inte fungerar som den ska, gå till Felsökning. sidorna 93~102
Den här bruksanvisningen täcker modellerna HMX-F90,
HMX-F91, HMX-F900, HMX-F910 och HMX-F920.
• Illustrationerna av modellen HMX-F90 används i den här
bruksanvisningen.
• Bilderna i bruksanvisningen kanske inte är exakt lika de du ser på
LCD-skärmen.
• Utseende hos och specifikationer för videokameran och andra
tillbehör kan komma att ändras utan föregående meddelande.
• Läs “Säkerhetsinformation” noggrant före användning och använd
produkten på rätt sätt.
• Samsung ansvarar inte för personskador eller skada på egendom
till följd av att bruksanvisningen inte följs.
• I bruksanvisningen betyder “minneskort” ett SD-, SDHC- eller
SDXC-kort.
• I funktionsbeskrivningarna för den här bruksanvisningen visas
symbolen på skärmen eller symbolen inom parantes när du ställer
in överensstämmande funktion.
Exempelvis) Undermenyalternativet 720X576/50p (16:9) - Video
Resolution (Videoupplösning) sidan 53
Alternativ
Innehåll
720X576/50p
(16:9)
Spelar in med en upplösning på 720x576
(50p) med bildförhållandet 16:9.
Skärmmeny
Om du ställer in 720X576/50p (16:9), visas överensstämmande ikon
( ) på skärmen.
Innan du läser den här bruksanvisningen
Följande termer används i den här manualen:
• ‘Scen’ avser en videoenhet, från den punkt du på knappen
[Inspelning start/stopp] för att starta inspelningen till den punkt då
knappen användes igen för att pausa inspelningen.
• Termerna ‘foto’ och ‘stillbild’ används växelvis och beskriver samma
sak.
Innan du använder den här videokameran
• Den här produkten spelar in video i formatet H.264 (MPEG4/AVC).
• Du kan spela upp och redigera video som spelats in av
videokameran på en persondator med den inbyggda
programvaran i den här videokameran.
• Observera att den här videokameran inte är kompatibel med
andra digitala videoformat.
• Gör en testinspelning före inspelning av viktig video.
Spela upp testinspelningen för att säkerställa att bild och ljud har
lagrats korrekt.
• Lagrat innehåll kan förloras på grund av ett misstag vid hanteringen av
den här videokameran eller minneskortet etc. Samsung ansvarar inte
för kompensation av skador på grund av förlust av lagrat innehåll.
• Säkerhetskopiera viktig lagrad information.
Skydda dina viktiga lagrade data genom att kopiera filerna till en
dator. Vi rekommenderar även att du kopierar från din dator till
ett annat inspelningsmedia för lagring. Se bruksanvisningen för
programinstallationen och USB-anslutningen.
• Copyright: Den här videokameran är avsedd för privat bruk.
Data som har lagrats på kortet i den här videokameran med digitala/
analoga media eller enheter skyddas av upphovsrättslagen och får
inte användas utan ägarens tillåtelse förutom för privat nöje. Även om
du spelar in en händelse som exempelvis en show, eller mässa för
personligt intresse, rekommenderar vi att du i förväg ber om lov.
Att observera gällande varumärken
• Alla varumärken och registrerade varumärken som nämns i den här
handboken och annan dokumentation som medföljer Samsungprodukten är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
respektive ägare. Vidare nämns inte “™” och “®” i varje enskilt fall i den
här manualen.
• SD-, SDHC- och SDXC-logotyper är varumärken som tillhör SD-3C,
LLC.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7, och DirectX® är antingen registrerade varumärken eller varumärken som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo® och Pentium® är registrerade varumärken
eller varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och i andra länder.
• AMD och Athlon™ är antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör AMD i USA och i andra länder.
• Macintosh, Mac OS är registrerade varumärken eller varumärken som
tillhör Apple Inc. i USA och/eller andra länder.
• YouTube är ett varumärke som tillhör Google Inc.
• Flickr är ett varumärke som tillhör Yahoo.
• Facebook är ett varumärke som tillhör Facebook Inc.
• Twitter är ett varumärke som tillhör Twitter Inc.
• Picasa är ett varumärke som tillhör Google Inc.
• Adobe, logotypen för Adobe och Adobe Acrobat är antingen
registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated i USA och/eller andra länder.
• HDMI, logotypen för HDMI och termen
“High Definition Multimedia Interface” är
varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör HDMI Licensing LLC.
God sed för inspelning
• Spela inte in videor och ta inte foton av personer utan deras
tillstånd eller godkännande.
• Spela inte in videor och ta inte foton på platser där det är förbjudet.
• Spela inte in videor och ta inte foton på privata platser.
3
Säkerhetsinformation
Syftet med säkerhetsinstruktionerna som illustreras nedan är att förhindra personskador eller materiella skador. Följ alla
instruktioner noggrant.
VARNING
Innebär att risk för död eller
allvarlig personskada föreligger.
Förbjuden åtgärd.
Rör inte vid produkten.
VAR FÖRSIKTIG
Innebär att det finns en
potentiell risk för person- eller
materialskada.
Montera inte isär produkten.
Koppla ur enheten från eluttaget.
Den här varningen måste
sparas.
VARNING
Om du använder videokameran i en
temperatur som överskrider 60˚C kan
det resultera i brand. Om batteriet har
för hög temperatur kan det orsaka en
explosion.
Vatten, metall eller lättantändliga
material får inte komma in i
videokameran eller i strömadaptern.
Det kan orsaka brand.
Inget sand eller damm! Fin sand eller
damm som tränger in i videokameran
eller strömadaptern kan orsaka
felfunktion eller defekter.
Rikta inte LCD-skärmen direkt mot
solen. Om du gör det kan det skada
ögonen och/eller orsaka felfunktion på
produktens inre delar.
Böj inte USB-kabeln eller skada
strömadaptern genom att trycka på
den med ett tungt föremål. Det kan
orsaka brand eller elektrisk stöt.
Koppla inte ur växelströmsadaptern
genom att dra i själva sladden, det
kan skada sladden.
OI
L
Belasta inte uttag eller
förlängningskablar så att det kan
orsaka överhettning eller brand.
4
Ingen olja! Olja som tränger in i
videokameran eller strömadaptern kan
orsaka elektriska stötar, felfunktion
eller defekter.
Säkerhetsinformation
ng
ani
cle
d
flui
Använd inte växelströmsadaptern om
den är skadad, delad eller har trasiga
sladdar eller kablar. Det kan orsaka
brand eller elektrisk stöt.
Anslut inte växelströmsadaptern om
inte kontakten kan föras in helt, ingen
del av stiften får synas.
Släng inte batteriet i öppen eld, det
kan explodera.
Använd inte rengöringsvätskor
eller liknande kemikalier. Spraya
inte rengöringsmedel direkt på
videokameran.
Utsätt inte videokameran för vatten
om den används på stranden, vid
en pool eller när det regnar. Det kan
orsaka felfunktion eller elektrisk stöt.
Litiumbatteriet och minneskortet ska
förvaras utom räckhåll för barn. Om
ett barn sväljer litiumbatteriet eller
minneskortet ska du omedelbart
kontakta en läkare.
Koppla inte i eller ur strömadaptern
med våta händer. Det kan orsaka en
elektrisk stöt.
Strömadaptern ska vara urkopplad
när den inte används samt när det
åskar. Det kan finnas risk för brand.
Koppla ur strömadaptern vid rengöring
av den. Det kan orsaka felfunktion
eller elektrisk stöt.
Om det kommer onormala ljud, lukter
eller rök från videokameran ska du
omedelbart koppla ur strömadaptern
och kontakta ett Samsung
servicecenter. Det finns risk för brand
eller personskador.
Om kameran inte fungerar som den
ska bör du omedelbart koppla loss
strömadaptern eller batteriet från
kameran.
Det finns risk för brand eller
personskador.
Montera inte isär, reparera eller
modifiera videokameran eller
strömadaptern, det kan orsaka brand
eller elektrisk stöt.
5
Säkerhetsinformation
VAR FÖRSIKTIG
Tappa inte och utsätt inte videokameran,
batteriet, växelströmsadaptern eller övriga
tillbehör för stora vibrationer eller stötar.
Det kan leda till felfunktion eller skador.
Använd inte videokameran på ett stativ
(medföljer ej) på en plats där den kan
utsättas för stora vibrationer eller stötar.
Använd inte videokameran i närheten av
direkt solljus eller värmekälla. Det kan
leda till felfunktion eller skador.
Lämna inte videokameran i ett fordon
där temperaturen är mycket hög under
en lång tid.
Utsätt inte videokameran för sot eller
ånga. Tjock sot eller ånga kan skada
videokameran eller orsaka tekniskt fel.
Använd inte videokameran på en plats
där det finns mycket avgaser som
bildas av bensin- eller dieselmotorer,
eller korrosiv gas som vätesulfidgas.
Det kan skada de externa eller interna
terminalerna så att normal användning
inte fungerar.
Utsätt inte videokameran för
bekämpningsmedel. Om det kommer
in bekämpningsmedel i videokameran
kanske produkten inte fungerar normalt.
Innan du använder bekämpningsmedel
ska du slå av videokameran och täcka
över den med plast eller liknande.
Utsätt inte videokameran för snabba
temperaturväxlingar eller miljöer med hög
luftfuktighet. Om du använder produkten
utomhus i åskväder finns risk för skador
eller elektrisk stöt.
Placera inte videokameran med den
öppna LCD-skärmen nedåt.
Torka inte videokamerans hölje med
bensen eller tinner. Ytan kan skadas eller
flagas.
Lämna inte LCD-skärmen öppen när du
inte använder videokameran.
ICIDE
INSECT
Tryck inte på LCD-skärmens yta med
kraft, slå eller tryck inte med ett vasst
föremål. Om du trycker på LCD-skärmen
kan det uppstå ojämnheter i displayen.
6
Säkerhetsinformation
Håll inte i videokamerans LCD-skärm
när du lyfter den. LCD-skärmen kan
lossna och videokameran falla ned.
Använd inte videokameran nära en TV
eller radio. Det kan leda till brus på
TV-skärmen eller i radiosändningen.
Använd inte videokameran nära
starka radiovågor eller magnetiska
fält, exempelvis högtalare eller en stor
motor. Brus kan uppstå i bild och ljud
som spelas in.
Använd endast tillbehör som är
godkända av Samsung. Om du
använder produkter från andra
tillverkare kan det orsaka överhettning,
brand, explosion, elektrisk stöt
eller personskador på grund av att
produkten inte fungerar som den ska.
Placera videokameran på ett
stabilt underlag och en plats med
ventilationsöppningar.
Lagra viktig data på en separat plats.
Samsung ansvarar inte för dataförlust.
Koppla bara in strömadaptern i ett
uttag som är lätt att komma åt. Om
det inträffar något problem med
produkten måste kontakten kopplas
ur för att strömmen ska brytas direkt.
Genom att slå av strömknappen
kopplas inte strömmen ifrån helt.
Andra tillverkare av valfria tillbehör
som är kompatibla med den
här videokameran ansvarar för
sina egna produkter. Använd
de valfria tillbehören enligt
säkerhetsanvisningarna. Samsung
ansvarar inte för någon felfunktion eller
risk för brand, elektrisk kortslutning
och skador som inträffar till följd av
användning av olicensierade tillbehör.
7
Innehåll
Innan du läser den här bruksanvisningen........... 2
SÄKERHETSVARNINGAR.............................................................. 2
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER......................................................... 2
VIKTIG INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING.................................. 2
Säkerhetsinformation........................................ 4
Snabbstartshjälp............................................. 10
Lära känna videokameran............................... 13
PACKA UPP................................................................................. 13
KAMERANS DELAR..................................................................... 14
IDENTIFIERA SKÄRMENS SYMBOLER........................................ 16
Komma igång................................................. 19
SÄTTA I/MATA UT BATTERIET...................................................... 19
LADDNING AV BATTERIET........................................................... 20
KONTROLLERA BATTERIET........................................................ 21
Kamerans grundfunktioner.............................. 24
SLÅ PÅ/AV KAMERAN................................................................. 24
SÄTTA KAMERAN I ENERGISPARLÄGE....................................... 24
STÄLLA IN TIDSZON OCH DATUM/TID FÖR FÖRSTA GÅNGEN.... 25
STÄLLA IN ANVÄNDARLÄGEN.................................................... 26
VÄXLA INFORMATIONSVISNINGSLÄGE...................................... 26
ANVÄNDA SNABBVALSMENYN (OK GUIDE)............................... 27
VÄLJA SPRÅK.............................................................................. 29
Förberedelse för inspelning............................. 30
8
MATA IN/MATA UT MINNESKORTET (MEDFÖLJER EJ)................ 30
VÄLJA ETT LÄMPLIGT MINNESKORT (MEDFÖLJER EJ)............. 31
INSPELNINGSBAR TID OCH KAPACITET.................................... 33
HÅLLA I VIDEOKAMERAN............................................................ 34
JUSTERA LCD-SKÄRMEN........................................................... 34
Grundläggande inspelning.............................. 35
SPELA IN VIDEO.......................................................................... 35
INSPELNINGSPAUS/ÅTERUPPTAGNING..................................... 36
TAGGA OCH FÅNGA STORA HÄNDELSER MEDAN DU
SPELAR IN (MY CLIP-FUNKTION)................................................ 37
TA STILLBILDER.......................................................................... 38
ENKEL INSPELNING FÖR NYBÖRJARE (LÄGET SMART AUTO).... 39
ZOOMA IN/UT.............................................................................. 40
ANVÄNDA BAKGRUNDSBELYSNINGSKNAPPEN........................ 41
Grundläggande uppspelning........................... 42
ÄNDRA UPPSPELNINGSLÄGE.................................................... 42
SPELA UPP VIDEOR.................................................................... 43
SPELA UPP MY CLIP................................................................... 45
ANVÄNDA FUNKTIONEN SMART BGM....................................... 45
TAGGA OCH FÅNGA STORA HÄNDELSER MEDAN DU
SPELAR UPP VIDEO.................................................................... 46
VISA BILDER................................................................................ 47
ZOOMNING UNDER BILDUPPSPELNING.................................... 48
Använda menyalternativen............................... 49
HANTERA MENYER..................................................................... 49
MENYPOSTER............................................................................. 50
Avancerad inspelning...................................... 52
iSCENE........................................................................................ 52
Video Resolution (Videoupplösning).............................................. 53
Photo Resolution (Fotoupplösning)............................................... 54
White Balance (Vibalans)............................................................... 54
Innehåll
Face Detection (Ansiktsdetektering).............................................. 56
EV (Exposure Value) (Exponeringsvärde)....................................... 57
C.Nite........................................................................................... 58
Focus (Fokus)............................................................................... 58
Anti-Shake(HDIS) (Antiskak(HDIS))................................................ 60
Digital Special Effect (Digital specialeffekt)..................................... 61
Zoom Type (Zoomtyp)................................................................... 62
Cont. Shot (Kont. Insp.)................................................................ 63
Time Lapse REC (Intervallinspeln.)................................................ 64
Guideline (Hjälplinjer)..................................................................... 66
Avancerad uppspelning.................................. 67
Thumbnail View Option (Alt. för miniatyrvy).................................... 67
PlayOption (Uppspelningsalt)........................................................ 68
Smart BGM Option (Smart BGM-alternativ).................................. 68
Delete (Radera)............................................................................. 70
Delete My Clip (Ta bort My Clip).................................................... 71
Protect (Skydda)........................................................................... 72
Share Mark (Delningsmärke)......................................................... 73
Slide Show (Bildspel).................................................................... 74
File Info (Filinfo)............................................................................. 74
Andra inställningar.......................................... 75
Storage Info (Lagringsinfo)............................................................ 75
File No. (Filnr)................................................................................ 75
Date/Time Set (Ställ datum/tid)..................................................... 76
Date/Time Display (Datum-/tidvisning).......................................... 76
LCD Brightness (LCD-ljusstyrka)................................................... 77
Auto LCD Off (Auto-LCD av)......................................................... 77
Beep Sound (Ljudsignal)............................................................... 78
Shutter Sound (Slutarljud)............................................................. 78
Auto Power Off (Autoavstängning)................................................ 79
PC Software (PC-program)........................................................... 79
Format.......................................................................................... 80
Default Set (Standardinst.)............................................................ 80
Language..................................................................................... 80
Open source licences
(Licener för öppen källkod)............................................................ 80
Ansluta till en TV............................................. 81
ANSLUTA TILL EN HIGH DEFINITION TV..................................... 81
ANSLUTA TILL EN VANLIG TV..................................................... 82
VISA PÅ EN TV............................................................................. 83
Dubba videor................................................. 84
DUBBA TILL VHS- ELLER DVD-/HÅRDDISK-KAMERA................ 84
Använda med en Windows-dator.................... 85
VAD DU KAN GÖRA MED EN WINDOWS-DATOR....................... 85
ANVÄNDA PROGRAM Intelli-studio.............................................. 86
DIREKT ÖVERFÖRING AV DINA VIDEOR TILL YouTube............... 90
ANVÄNDA SOM EN FLYTTBAR MASSLAGRINGSENHET............ 91
Felsökning...................................................... 93
VARNINGSINDIKATORER OCH MEDDELANDEN......................... 93
SYMPTOM OCH LÖSNINGAR..................................................... 96
Övrig information.......................................... 103
UNDERHÅLL.............................................................................. 103
ANVÄNDA KAMERAN UTOMLANDS.......................................... 104
ORDLISTA.................................................................................. 105
Specifikationer.............................................. 106
9
Snabbstartshjälp
Denna snabbstartshjälp introducerar sig till grundanvändningen och -funktionerna hos videokameran. Se referenssidorna för ytterligare
information.
STEG1: Komma igång
STEG2: Spela in med kameran
1
Sätt in batteriet på batteriplatsen. sidan 19
1
Öppna LCD-skärmen och tryck på [Strömknappen ( )] för att
slå på kameran.
• Ställ in [linsskyddets reglage (öppna/stäng)] till öppna
( ). sidan 15
2
3
Ladda batteriet fullt. sidan 20
2
Om du vill spela in videor trycker du på knappen [Inspelning
start/stopp] eller, för att lagra bilder, trycker du på knappen
[PHOTO]. sidorna 35, 38
Sätt i minneskortet. sidan 30
CAR
D
CAR
D
10
[Inspelning
start/stopp]
knappen
[Inspelning
start/stopp]
knappen
Snabbstartshjälp
STEG3: Spela upp videor eller foton
Visa på en TV
Visa videor eller foton på LCD-skärmen
Du får detaljerad och skarp videokvalitet på den anslutna TV:n.
sidorna 81~83
Du hittar lätt önskade inspelningar med hjälp av indexskärmen med
miniatyrer.
CARD
CARD
1
Tryck på knappen [MODE] för att välja uppspelningsläget ( 2
Välj video eller bildminiatyrindex med [Zoom]-spaken.
3
Tryck på [Kontroll (Upp/Ner/Vänster/Höger)] knappen för
att välja önskad video eller önskat foto och tryck sedan på
[Kontroll (OK)] knappen.
).
STEG4: Spara inspelade videor / bilder
Genom att använda programmet Intelli-studio som finns integrerat
i din videokamera kan du importera video/bilder till datorn, och
redigera eller dela video/bilder med dina vänner. För detaljer, se
sidorna 86~89.
Normal
0:00:55
Photo
1/10
Move
CARD
Play
11
Snabbstartshjälp
Importera och visa video/bilder från datorn
Dela videor/bilder på youTube/Flickr/Facebook
1
Dela med dig av dina upplevelser genom att ladda upp foton,
bildspel och videor direkt till en webbplats med bara ett klick.
Klicka på filen Share ( )  Upload i webbläsaren. sidan 89
2
Starta programmet Intelli-studio genom att ansluta kameran till
din PC via USB-kabel.
• Ett fönster för att spara en ny fil visas i Intelli-studios
huvudfönster.Klicka på Yes (Ja) för att slutföra
uppladdningsprocessen så visas följande popupfönster.
Nya filer sparas i datorn och registreras i Contents Manager i
programmet Intelli-studio.
• Du kan ordna filerna efter olika kriterier, t.ex. ansikte, datum
etc.
Contents Manager
Sparade filer på datorn
Intelli-studio körs på PC:n automatiskt så fort kameran
ansluts till en Windows-dator (när du anger PC Software:
On (PC-program: På)).  sidan 79
STEG5: Radera videor eller bilder
Om lagringsmediet är fullt kan du inte spela in nya videor eller
bilder. Ta bort videor eller bildinformation som har sparats på en
dator från lagringsmediet. Sedan kan du spela in nya videor eller
bilder på nyligen frigjort utrymme på lagringsmediet.
[MODE]-knapp  uppspelningsläget (  Delete (Radera) sidan 70
Katalog på datorn
12
3
Du kan dubbelklicka på filen du vill starta uppspelningen av.
)  [MENU]-knapp
Lära känna videokameran
PACKA UPP
Kontrollera dina tillbehör
Din nya kamera levereras med följande tillbehör. Kontakta Samsungs
kundtjänst om något av detta saknas i lådan.
Modellnamn
HMX-F90
HMX-F91
HMX-F900
HMX-F910
HMX-F920
Inbyggt minne
Lins
-
52x (Optisk),
70x (Intelli),
130x (Digital)
Batteri
Strömadapter
Audio-/Video-kabel
Snabbstartshjälp
USB-kabel
Tillbehör
Formen är samma för alla modeller. Bara färgen skiljer sig.
Varje tillbehörs exakta utseende kan variera beroende av modell.
Innehållet kan variera beroende på försäljningsplats.
Kontakta din lokala Samsung-återförsäljare om du vill köpa delar och
tillbehör. SAMSUNG ansvarar inte för minskad batterilivslängd och
felfunktion som orsakas av obehörig användning av tillbehör, såsom
strömadapter eller batterier.
• Minneskortet är inte inkluderat. Se sidan 31 för att hitta kompatibla
minneskort till din videokameran.
Micro HDMI-kabel
Bärväska
Batteriladdare
Minneskort/Minneskortsadapter
•
•
•
•
13
Lära känna videokameran
KAMERANS DELAR
Framsidan och Vänster Sida
1
1
8
9
10 11
MENU-knapp
3
Kontrollknapp (Upp/Ned/Vänster/Höger/OK) /
Zoomknapp (T/W)
4
Knappen Inspelning start/stopp
5
LCD-skärm
6
Minneskorts-/uttagsskydd
ⓐ USB-uttag ( )
ⓑ Minneskortplats ( )
ⓒ AV-uttag ( )
ⓓ CHG-indikator (laddning)
)
ⓔ HDMI-uttag (
7
Inbyggd högtalare
8
Visnings (
9
Inspelningspaus/återupptagningsknapp (
10
Motljus-knapp (
11
SMART AUTO ( 12
Strömknappen ( )
12
2
3
4
5
6
Lins
2
7
) knapp
)
CA
RD
ⓐⓑⓒⓓ ⓔ
14
) / SMART BGM-knapp
)-knapp / Knappen Share (Dela) ( )
Lära känna videokameran
Höger sida och ovansida / Undersidan
Baksidan
1
2
9
3
1
7
2
6
3
4
5
8
1
Lägesindikator
: Inspelningsläge (film/foto)
: Uppspelningsläge
PHOTO-knapp / My Clip-knapp
2
Knappen Inspelning start/stopp
4
Handtagsrem
3
Batterifack
5
Krok för handtagsrem
6
Reglage för att öppna (
7
Inbyggd mikrofon
8
Batterispärr (BATT.)
9
Stativfäste
1
MODE-knapp
2
Zoomreglage (T/W)
3
Täck inte över mikrofonen eller linsen under inspelning.
) /stänga (
) linsen
15
Lära känna videokameran
IDENTIFIERA SKÄRMENS SYMBOLER
De tillgängliga funktionerna varierar beroende på valt användarläge och olika indikatorer visas beroende på inställningsvärden.
• Den här skärmmenyn visas endast i inspelningsläge (
).
). sidan 26
• Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
Inspelningsläge för film och foto
STBY
0:00:00
[220Min]
1 Sec/ 24 Hr
9999
Vänster sida av LCD-skärmen
Indikator
+0.3
01/JAN/2013 00:00
• Den här videokameran har ett inspelningsläge
som kombinerar inspelning av film och av
foto. Du kan enkelt spela in filmer eller foton
i ett och samma läge utan att behöva ändra
inspelningsläge.
• OSD-indikatorerna är baserade på
minneskapacitet för 16GB (inbyggt minne).
• Funktioner som är markerade med sparas inte
när videokameran startas igen.
• Skärmindikatorer och ordning kan ändras utan
föregående meddelande.
• Det totala antalet inspelningsbara foton
är baserat på tillgängligt utrymme på
lagringsmediet.
• Antalet inspelningsbara stillbilder på OSD är
maximalt 9,999.
16
Användningsstatus (Standby/
Inspelning/Paus/Fotolagring)
Tidsräknare (filminspelningstid:
0:00:00 [220Min]
återstående inspelningstid)
STBY /  / Indikator
Filminspelning (film/foto)
/
1/50
Betydelse
Höger del av LCD-skärmen
/ iSCENE / Smart Auto
/
Time Lapse REC
(Intervallinspeln.)
9999
Betydelse
Lagringsmedia (minneskort)
,
Batteriinformation
(återstående batterinivå)
Photo Resolution
(Fotoupplösning), Video Resolution
(Videoupplösning)
Anti-Shake(HDIS) (Antiskak(HDIS))
Back light (Motljus)
My Clip
Cont. shot (Kont. Insp.)
Bildräknare (totalt antal inspelade
bilder)
Face Detection
(Ansiktsdetektering)
White Balance (Vibalans)
Manual Focus (Manuell fokus)
1/50
C.Nite
+0.3
EV (Exponeringsvärde)
Zoom (Optisk zoom/IntelliZoom/Digital zoom)
Digital Special Effect
(Digital specialeffekt)
Date/Time Display
01/JAN/2013 00:00
(Datum-/tidvisning)
Lära känna videokameran
• Den här skärmmenyn visas endast i videoinspelningsläge (
).
). sidan 26
• Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
Videouppspelningsläge: Miniatyrvy
Översida av LCD-skärmen
Normal
0:00:55
1/10
Indikator
Betydelse
Mitten av LCD-skärmen
Indikator
Videouppspelningsläge
0:00:55
Lagringsmedia (minneskort)
1/10
Batteriinformation
(Återstående batterinivå)
Photo
Move
Play
Delningsmärke
Underdel av LCD-skärmen
Indikator
Betydelse
Inspelningstid
Aktuell bild / Totalt antal inspelade
bilder
Protection (Skydda)
My Clip
Felfil
Betydelse
Rullningslist
Knappguide
Videouppspelningsläge: Enkel visning
Översida av LCD-skärmen
0:00:00/0:00:55
Indikator
Betydelse
Indikator
Uppspelningsstatus (Spela upp/
Paus/Sökning i uppspelning)
Tidskod (Förfluten tid/
0:00:00/0:00:55
inspelningstid)
/ / Thumbnail View
100-0001
/ Betydelse
Delningsmärke
Videouppspelningsläge
Protection (Skydda)
Snabbmeny
Lagringsmedia (minneskort)
Batteriinformation
(Återstående batterinivå)
PlayOption (Uppspelningsalt)
Underdel av LCD-skärmen
Indikator
Video Resolution (Videoupplösning)
My Clip
Betydelse
Knappguide
100-0001
Filnamn (filnummer)
17
Lära känna videokameran
• Den här skärmmenyn visas endast i fotouppspelningsläge (
).
). sidan 26
• Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
Fotouppspelningsläge: Miniatyrvy
Översida av LCD-skärmen
Normal
1/10
Indikator
Betydelse
Fotouppspelningsläge
Mitten av LCD-skärmen
Indikator
Betydelse
1/10
Aktuell bild / Totalt antal inspelade
bilder
Lagringsmedia (minneskort)
Batteriinformation
(Återstående batterinivå)
Movie
Move
Play
Protection (Skydda)
Underdel av LCD-skärmen
Indikator
Felfil
Betydelse
Rullningslist
Knappguide
Fotouppspelningsläge: Enkel visning
Översida av LCD-skärmen
1/10
Indikator
Betydelse
Indikator
Slide Show (Bildspel)
1/10
Thumbnail View
18
100-0001
Aktuell bild / Totalt antal
inspelade bilder
Lagringsmedia (minneskort)
Batteriinformation
(Återstående batterinivå)
Photo Resolution (Fotoupplösning)
Betydelse
Protection (Skydda)
Fotouppspelningsläge
Snabbmeny
Underdel av LCD-skärmen
Indikator
Betydelse
Knappguide
100-0001
Filnamn (Filnummer)
Komma igång
SÄTTA I/MATA UT BATTERIET
Sätta i batteriet
För in batteriet tills du hör ett lätt klick.
• Kontrollera att logotypen för SAMSUNG är vänd framåt när
videokameran är placerad så som visas på bilden.
Mata ut batteriet
1
Tryck försiktigt reglaget [Batterispärren (BATT.)] i den riktning
som visas i diagrammet för att mata ut batteriet.
2
Tryck ned och lyft batteriet för att dra ut det i den riktning som
bilden visar.
[Batterispärren (BATT.)]
• Använd endast batterier som är godkända av Samsung. Använd inte batterier från andra tillverkare. I annat fall finns det risk för
överhettning, brand eller explosion.
• Samsung ansvarar inte för problem som uppstår på grund av att icke-godkända batterier används.
• Ta ur batteriet och förvara det separat när inte videokameran används.
• Vi rekommenderar att du köper ett eller fler extrabatterier så att du kan använda videokameran under en längre tid.
19
Komma igång
LADDNING AV BATTERIET
1
Sätt i batteriet i videokameran. sidan 19
Du kan ladda batteriet med USB-kabeln och strömadaptern.
2
Öppna kontaktskyddet på enheten.
3
Ladda batteriet med USB-kabeln och strömadaptern.
• Lampan CHG (laddar) lyser och laddningen startar. När
batteriet är fulladdat lyser laddningslampan grön. sidan 21
Kontrollera att du använder den medföljande USB-kabeln eller
strömadaptern när batteriet laddas. Om du använder en annan
strömadapter till kameran kommer den inte att fungera som den ska
och batteriet kanske inte laddar. Den kan även orsaka elektrisk stöt
eller brand.
Ladda batteriet med strömadaptern
• Om du laddar batteriet i låga temperaturer kan det ta längre tid innan
det blir fulladdat eller så kanske det inte blir fulladdat alls (grön lampa
lyser inte).
• Se till att det inte finns några främmande föremål i kontakten eller
uttaget när du ansluter strömadaptern till videokameran.
• Om du använder en strömadapter ska du placera den nära
vägguttaget. Om du upplever felfunktion vid användning av kameran
ska du omedelbart ta ur strömadaptern från vägguttaget.
• Använd inte strömadaptern på en trång plats, exempelvis mellan
möbler.
• Se till att slå av videokameran innan du kopplar från strömadaptern.
Annars kan lagringsmediet eller data skadas.
CARD
Ladda genom att ansluta till en dator
CARD
20
• Om du spelar in inomhus och har tillgång till ett vägguttag kan det
vara bra att använda strömadaptern istället för batteriet.
• Vi rekommenderar att du laddar batteriet i en omgivande temperatur
på 10°C ~ 30°C.
• Men du behöver längre laddningstid när strömmen är på. Vi
rekommenderar att du låter kameran vara frånslagen under
laddningen.
• Videokameran fungerar inte med enbart strömförsörjning via USB.
Använd strömadapter eller batteri för att använda videokameran.
• Om du använder videokameran medan batteriet laddar kan det ta
längre tid.
• En adapter krävs i vissa länder. Om du behöver en köper du den från
din leverantör.
Komma igång
KONTROLLERA BATTERIET
Batterinivåskärm
Du kan kontrollera laddningsstatus och återstående batterikapacitet.
Batterinivåskärmen visar batteristyrkan som återstår i batteriet.
Kontrollera laddningsstatus
STBY
Batterinivåindikator
CAR
D
Laddningslampa (CHG)
Laddningsstatus
Lysdiodens färg
Laddas
(Orange)
Fulladdat
(grön)
Fel
(Blinkar orange)
[220Min]
9999
Färgen på laddningslampan varierar beroende på statusen för
effekten eller laddningen.
-
Status
Meddelande
Fulladdat
-
75%~50%
-
50%~25%
-
25%~5%
-
mindre än 5%
-
Urladdat (blinkar): Apparaten stängs snart av.
Byt eller ladda batteriet så fort som möjligt.
-
Enheten stängs av efter tre sekunder.
Low battery
(Låg
batterinivå)
Angivelserna ovan är baserade på ett fulladdat batteri vid normal
driftstemperatur. Låg omgivningstemperatur kan påverka driftstiden.
21
Komma igång
Tillgänglig användningstid för batteriet
Batterityp
IA-BP105R
IA-BP210R
Ladda batteriet med strömadaptern
cirka 160 min.
cirka 300 min.
Ladda genom att ansluta till en dator
cirka 160 min.
cirka 300 min.
Laddningstid
Upplösning
HD
SD
HD
SD
Kontinuerlig inspelningstid
cirka 100 min.
cirka 80 min.
cirka 200 min.
cirka 160 min.
Uppspelningstid
•
•
•
•
•
cirka 400 min.
Laddningstid: Ungefärlig tid i minuter som krävs för full laddning av ett helt urladdat batteri.
Inspelnings-/uppspelningstid: Ungefärlig tillgänglig tid när du har laddat batteriet helt.
Tiden är endast för referens. Angivna siffror är uppmätta i Samsungs testmiljö och kan variera beroende på användare och förhållanden.
Inspelnings- och uppspelningstider kan bli kortare om du använder videokameran i låga temperaturer.
Vi rekommenderar att du använder en strömadapter när du använder funktionen Förfl. tid.
Kontinuerlig inspelning (utan zoom)
Videokamerans kontinuerliga inspelningstid som visas i tabellen visar
tillgänglig inspelningstid när kameran är i inspelningsläge utan att
några andra funktioner används efter att inspelningen påbörjats.
Batteriet kan ladda ur 1,5 gånger snabbare än den här referensen
anger om du använder funktionerna inspelningsstart/-stopp, zoomen
och uppspelning. Förbered extra batterier för att vara beredd på
att den faktiska inspelningstiden kan vara 60 % av vad som anges
ovan.
22
cirka 200 min.
Använda en växelströmkälla
Vi rekommenderar att du använder strömadapter för att slå på
kameran från en strömkälla i hemmet när du spelar in och spelar
upp med kameran inomhus. Anslut på samma sätt som när du
laddar batteriet. sidan 20
• Uppladdningstiden kan variera beroende av återstående
batterikapacitet.
• Beroende på datorspecifikationer kan laddningstiden
förlängas.
Komma igång
Om batteriet
• Batteriegenskaper
Ett litiumjonbatteri är litet och har hög kapacitet. Låg omgivande
temperatur (under 10ºC) kan förkorta livslängden och påverka
dess funktion. Placera i det här fallet batteriet i fickan för att
värma det och installera det sedan i videokameran.
• Se till att förvara batteriet separat efter användning.
- En liten mängd batterikraft förbrukas när batteriet sitter kvar i
videokameran trots att videokameran är avstängd.
- Om batteriet sätts i och får sitta i videokameran under en
längre tid kommer batteriet att laddas ur. Batteriet kan inte
användas även om det är laddat.
- Om batteriet inte används under en längre tid ska du ladda det
helt och använda slut det på kameran en gång var 3 månad
för att bevara fullgod funktion.
• Förbered det extra batteriet när du ska använda
videokameran utomhus.
- Låg temperatur kan förkorta inspelningstiden.
- Ta med dig den medföljande USB-kabeln och strömadaptern
för att ladda batteriet när du är ute och reser.
• Kontrollera om batteriterminalen är skadad om batteriet faller
ned.
- Om batteri med skadad terminal installeras i videokameran kan
det skada kameran.
• Ta ur batteriet och minneskortet ur videokameran och koppla
från strömadaptern efter användning.
- Förvara batteriet på en sval, torr och stabil plats.
(Rekommenderad temperatur: 15ºC~ 25ºC, Rekommenderad
luftfuktighet: 40%~ 60%)
- För hög eller låg temperatur förkortar batterilivslängden.
- Batteriterminalerna kan bli rostiga eller inte fungera korrekt om
batteriet förvaras på en rökig eller dammig plats.
• Kasta ett förbrukat batteri i återvinningen.
• Batteriets livslängd är begränsad.
- Batteriet når slutet av sin livslängd om användningstiden
förkortas efter att det har laddats helt. Byt mot ett nytt.
- Batteriets livslängd kan variera beroende på förvaring, drift och
användningsförhållanden.
23
Kamerans grundfunktioner
SLÅ PÅ/AV KAMERAN
SÄTTA KAMERAN I ENERGISPARLÄGE
1
Öppna LCD-skärmen och tryck på [Strömknappen ( )] för att
slå på kameran.
• Ställ in [linsskyddets reglage (öppna/stäng)] till öppna ( ).
Om du vill att kameran under en längre tid ska aktivera följande
funktioner kan du förhindra att den drar onödigt mycket energi och
att den reagerar snabbare från energisparlägena.
2
Tryck på [Strömknappen ( )] för att slå av videokameran.
Viloläge
Videokameran växlar till viloläge när LCD-skärmen stängs och om
kameran sedan inte används under 20 minuter kommer den att
stängas av. Om Auto Power Off: 5 Min (Autoavstängning: 5 min)
är inställt stängs kameran av efter 5 minuter.
Om du öppnar LCD-skärmen under viloläge, avbryts viloläget och
kameran återgår till senaste användningsläget.
LCD-skärmen stängs
<Viloläge>
LCD-skärm
<Ström av>
Strömknappen ( )
Kameran kör en självdiagnos när den slås på. Om ett
varningsmeddelande visas ska du läsa ‘Varningsindikatorer och
meddelanden’ (sidorna 93~95) och vidta motsvarande åtgärd.
Vid användning av den här kameran för första gången
När du använder produkten första gången eller återställer den visas
skärmvisningen för datum- och tidszon som startskärm.
Ställ in datum och tid. sidan 25
24
Efter 20 minuter
• Energisparläget fungerar inte i följande fall:
- Under inspelning, uppspelning eller visning av ett bildspel.
- När LCD-skärmen är öppen.
• Videokameran förbrukar mindre batterikraft i energisparläget. Om du
däremot använder videokameran under längre tid så rekommenderar
vi att du slår av kameran genom att trycka på [Strömknappen ( )]
när den inte används.
Kamerans grundfunktioner
STÄLLA IN TIDSZON OCH DATUM/TID FÖR
FÖRSTA GÅNGEN
Ställ i det datum och den tid som gäller i ditt område när du slår på
produkten första gången.
Inbyggt laddningsbart batteri
• Kameran har ett inbyggt, laddningsbart batteri som lagrar datum- och
tidsinställningar även när strömmen är frånslagen.
• När batteriet är helt urladdat återställs datum och tid till standardvärdena
och du måste ladda det inbyggda laddningsbara batteriet. Ställ in
datum och tid igen.
Ladda det inbyggda laddningsbara batteriet
• Det inbyggda batteriet laddas alltid när kameran är ansluten till ett
vägguttag med strömadaptern eller när batteriet är isatt.
• Om du inte ansluter kameran till strömadaptern eller inte ansluter
batteriet på omkring 48 timmar laddar det inbyggda batteriet ur. Om så
sker ska du ladda det inbyggda batteriet genom att ansluta med USBkabeln och strömadaptern i cirka 12 timmar.
1
Öppna LCD-skärmen och tryck på
[Strömknappen ( )] för att slå på
kameran.
• Skärmen för inställning av datum
och tid visas.
Date/Time Set
Day
Month
Year
Hr
Min
01
JAN
2013
00
00
Move
OK
2
Välj datum- och tidsinformation och
ändra inställningsvärdena med knappen [Kontroll (Upp/Ner/
Vänster/Höger)].
3
Se till att klockan är korrekt inställd och tryck sedan på
[Kontroll (OK)].
• Året kan ställas in upp till 2037.
• Ställ in Date/Time Display (Datum-/tidvisning) till On (På).
sidan 76
• När inställningen är gjord kommer datum och tid automatiskt att
registreras på ett särskilt dataområde på lagringsmediet.
25
Kamerans grundfunktioner
STÄLLA IN ANVÄNDARLÄGEN
VÄXLA INFORMATIONSVISNINGSLÄGE
Du växlar användarläge i följande ordning varje gång du trycker på
knappen [MODE].
)  Uppspelningsläge ( )
Inspelningsläge (
• Lägesindikatorn tänds varje gång användarläget ändras.
Du kan visa eller dölja information på skärmen.
Tryck på [Visnings (
)] knapp.
• De fulla och minimala visningslägena alterneras.
STBY
[220Min]
STBY
9999
Läge
Indikator
Funktioner
Inspelningsläge
Att spela in film eller foton.
Uppspelningsläge
Spela upp videor eller foton.
Den här videokameran har ett inspelningsläge som kombinerar
inspelning av film och av foto. Du kan enkelt spela in filmer eller foton i
ett och samma läge utan att behöva ändra inspelningsläge.
26
<Fullt visningsläge>
<Minimalt visningsläge>
• Varningsindikatorer och meddelanden kan visas beroende på
inspelningsförhållandena.
)] knapp.
• I menyn avaktiveras [Visnings (
Kamerans grundfunktioner
ANVÄNDA SNABBVALSMENYN (OK GUIDE)
2
Snabbvalsmenyn (OK guide) visar de mest använda funktionerna
i det valda läget. Tryck på knappen [Kontroll (OK)] för att visa
snabbvalsmenyn för ofta använda funktioner på LCD-skärmen.
Till exempel: Genom att ställa in EV (Exposure Value) i
filminspelningsläget via snabbvalsmenyn (OK guide).
1
Tryck på knappen [Kontroll (OK)] i
läget STBY.
• Snabbvalsmenyn (OK guide)
visas.
STBY
[220Min]
9999
3
Använd knappen [Kontroll
(Vänster)] för att välja läget EV.
• Tryck på knappen [Kontroll
(Vänster/Höger)] för att justera
exponeringen under visning av
en bild på LCD-skärmen.
Tryck på [Kontroll (OK)] för att
bekräfta ditt val.
• Tryck på [Kontroll (OK)] för att
avsluta snabbvalsmenyn.
• Inställningarna för
exponeringsvärdet används
och indikatorn ( ) och
inställningsvärdet visas.
STBY
[220Min]
9999
EV
0.0
STBY
[220Min]
9999
+1.0
• Snabbvalsmenyn (OK guide) kan inte användas i läget SMART
AUTO.
• Instruktionen ovan visar ett exempel på inställning av
EV-läge i inspelningsläge. Inställningsprocessen kan variera med
menyalternativ.
• Snabbvalsmenyn visas kort. Snabbvalsmenyn visas igen när du
trycker på knappen [Kontroll (OK)].
27
Kamerans grundfunktioner
Genvägsfunktion med joysticken kontroll
Knapp
Inspelningsläge (
)
Uppspelningsläge (
Filmuppspelningsläge (
)
)
Fotouppspelningsläge ( )
Menyval
Bekräftar val
OK
- Åtkomst till snabbvalsmenyn
- Bekräfta val
- Avsluta snabbvalsmenyn
- Åtkomst till snabbvalsmenyn
- Uppspelning/paus
- Åtkomst till snabbvalsmenyn
- Uppspelningszoom
- iSCENE
- Zoom (tele)
Ökar volymen
-
Flyttar markören uppåt
- Focus (Fokus)
- Zoom (wide)
Minskar volymen
-
Flyttar markören nedåt
EV
- Sökning i uppspelning RPShastighet (Reverse Playback
Search): x2→x4→x8→x16
- Gå bakåt eller framåt i
uppspelning
Föregående bild
Går till föregående
meny
Face Detection
(Ansiktsdetektering)
- Sökning i uppspelning FPShastighet (Forward Playback
Search): x2→x4→x8→x16
- Gå framåt i uppspelning
Nästa bild
Går till nästa meny
UPP
NER
VÄNSTER
HÖGER
28
Kamerans grundfunktioner
VÄLJA SPRÅK
Du kan välja vilket språk du vill visa på menyskärmen.
1
2
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Settings (Inställning).
Tryck på knappen [Kontroll (Upp/
Ner)] för att välja Language, och
tryck sedan på [Kontroll (OK)].
STBY
Format
Default Set
Language
Exit
STBY
3
Tryck på knappen [Kontroll
(Upp/Ner)] för att välja önskat
skärmspråk och tryck sedan på
[Kontroll (OK)].
[220Min]
Settings
[220Min]
Settings
Format
Default Set
English
한국어
Français
Language
Exit
4
Tryck på knappen [MENU] för att
gå ur menyn.
• Skärmen uppdateras och det valda språket visas.
• Alternativen för Language kan ändras utan föregående meddelande.
• Det valda språket återställs även utan batteriet.
• Datum- och tidsformat kan ändras beroende på valt språk.
29
Förberedelse för inspelning
MATA IN/MATA UT MINNESKORTET (MEDFÖLJER EJ)
CAR
D
CAR
D
Sätta i ett minneskort
Mata ut ett minneskort
1
Stäng av videokameran.
1
Stäng av videokameran.
2
Öppna minneskortsluckan som bilden visar.
2
Öppna minneskortsluckan som bilden visar.
3
Sätt i minneskortet på platsen tills det klickar till.
• Kontrollera att terminalen är vänd uppåt när kameran är
placerad så som visas på bilden.
3
Tryck lätt på minneskortet för att mata ut det.
4
Dra ut minneskortet från kortplatsen och stäng luckan för
minneskortet.
4
Stäng luckan.
• För att undvika dataförlust kan du slå av videokameran genom att trycka på [Strömknappen ( )] innan du matar in eller ut minneskortet.
• Tryck inte för hårt på minneskortet. Minneskortet kan hoppa ut.
• Om du matar ut minneskortet ut kameran när den är påslagen stängs den av.
30
Kameran stöder endast SD-, SDHC- och SDXC-kort.
Kompatibiliteten med kameran kan variera beroende på tillverkare och typer av minneskort.
Förberedelse för inspelning
VÄLJA ETT LÄMPLIGT MINNESKORT
(MEDFÖLJER EJ)
Kompatibla minneskort
• Du kan använda SD-, SDHC- och SDXC-kort med den här
kameran. Vi rekommenderar att du använder SDHC-kort. SDkort stöder upp till 2 GB. SD-kort som är större än 2 GB kan inte
garanteras normal användning med den här kameran.
• MMC (Multi Media Card) och MMC Plus stöds inte.
• Kompatibel minneskortskapacitet:
- SD: 1GB ~ 2GB
- SDHC: 4GB ~ 32GB
- SDXC: ~ upp till 64GB
• Om du använder icke godkända minneskort kan inte produkten
spela in videor på rätt sätt och du kan gå miste om inspelningar.
Minneskort som kan användas
Anslutningar
Skyddsflik
SD
(1GB ~ 2GB)
SDHC
(4GB ~ 32GB)
SDXC
(Upp till 64GB)
• Minneskort som släppts efter lanseringen av den här produkten
kanske inte är kompatibla med produkten.
Använda minneskortsadapter
• När kameran används med minneskort med 6MB/s (Klass 6) eller
över kan den vara stabil.
För att använda ett micro-minneskort med en dator
eller kortläsare måste du sätta i det eller mata in det i
en adapter.
• SD/SDHC/SDXC-minneskortet stöder spärr för mekaniskt
skrivskydd. Genom att ställa in reglaget förhindrar du oavsiktlig
radering av filer som lagras på kortet. För att aktivera skrivläge
flyttar du reglaget uppåt mot kontaktblecken. För att aktivera
skrivskydd för du reglaget nedåt.
• SDHC/SDXC-kort är en högre version av SD-minneskort och
stöder högre kapacitet än SD-minneskorten.
• SD-kort kan inte användas med aktuella SD-aktiverade
värdenheter.
31
Förberedelse för inspelning
Hantera ett minneskort
• Skadade data kan inte återställas. Vi rekommenderar att du gör
en säkerhetskopia med viktiga data på datorns hårddisk.
• Om du stänger av kameran eller tar ur minneskortet under
formatering, radering, inspelning eller uppspelning kan du förlora
information.
• Om du ändrar ett fil- eller mappnamn som lagrats på minneskortet
med datorn kan det hända att videokameran inte kan läsa filen.
• Minneskortet hantera inte dataåterställningsläge. Därför ska
du vara observerant på att minneskortet inte skadas under
inspelningen.
• Se till att minneskortet formateras med produkten. Om
minneskortet har formaterats med en dator eller annan enhet
kan användning på den här produkten utan formatering leda
till problem med inspelning och/eller uppspelning. Samsung
ansvarar inte för skada på inspelat innehåll till följd av sådana
orsaker.
• Du måste formatera nya minneskort och minneskort med
information som produkten inte kan läsa eller som har sparats av
en annan enhet. Observera att formatering raderar alla data på
minneskortet och att raderade data inte kan återställas.
• Ett minneskort har en viss livslängd. Om du inte kan spela in ny
data måste du köpa ett nytt minneskort.
• Använd det inte på en plats där temperaturen är hög eller där det
är fuktigt eller dammigt.
• Låt inte främmande partiklar samlas på minneskortets kontakter.
Använd en mjuk och torr trasa när du rengör dem.
• Klistra inte något annat än kortets etikett på platsen för etikett.
• Använd inte ett skadat minneskort.
32
• Förvara minneskortet utom räckhåll för barn, de kan svälja det.
Kameran stöder SD-, SDHC- och SDXC-minneskort,
vilket ger ett bredare urval av kort!
Hastigheten för datalagring kan variera, beroende på tillverkare
och produktionssystem.
• SLC (single level cell) system: snabbare skrivhastighet
aktiverad.
• MLC (multi level cell) system: endast lägre skrivhastigheter
stöds.
För bästa resultat, rekommenderar vi att du använder ett
minneskort som stöder högre skrivhastighet.
Användare som använder ett minneskort med låg skrivhastighet
för inspelning av video kan ha problem med att lagra videon på
minneskortet.
Du kan även förlora data för videon under inspelningen.
I ett försök att lagra alla delar av den inspelade videon tvingar
kameran filmen att lagras på minneskortet och visar ett
varningsmeddelande:
Low speed card. Please record at a lower resolution.
(Låghastighetskort. Spela in med lägre upplösning.)
Om du oavsiktligen använder ett låghastighetskort kan upplösning
och kvalitet för inspelningen vara lägre än det angivna värdet.
sidan 53
Ju högre upplösning och kvalitet, desto mer minne används
också.
• Samsung ansvarar inte för dataförluster som orsakas av felaktig
användning. (inklusive PC-virus)
• Använd ett fodral för minneskortet för att undvika att data förloras när
det hanteras eller på grund av statisk elektricitet.
• Efter användning kan minneskortet bli varmt. Det är normalt och
tyder inte på ett fel.
Förberedelse för inspelning
INSPELNINGSBAR TID OCH KAPACITET
Tillgänglig inspelningstid för video
Upplösning
Kapacitet
1GB
2GB
4GB
8GB
1280X720/25p
13
27
55
110
16GB 32GB 64GB
220
440
890
720X576/50p (16:9)
13
27
55
110
220
440
890
720X576/50p (4:3)
13
27
55
110
220
440
890
(Enhet: ungefärligt antal minuters inspelningstid)
Antal inspelningsbara foton
Upplösning
• Siffrorna i tabellen kan variera beroende på inspelningsförhållanden
och motiv.
• Ju högre kvalitet och upplösning, desto mer minne används.
• Lägre upplösning och kvalitet ökar komprimeringsfrekvensen och
inspelningstiden, men bildkvaliteten blir sämre.
• Bithastigheten ändras automatiskt efter den inspelade bilden. Därför
kan även inspelningstiden variera.
• Minneskort som är större än 64GB kanske inte fungerar som de ska.
• Inspelningslängden för inspelningtid kan variera beroende på
inställningar.
• Minneskortet som används för att lagra film kan orsaka oskrivbart
område, vilket kan resultera i kortare inspelningstid och ledigt
minnesutrymme.
• Maximal kontinuerlig inspelningstid är under 20 minuter. Maximal
videofilstorlek är 1,8 GB. När videoinspelningstiden är längre än 20
minuter eller om en videofil överskrider 1,8 GB skapas en ny videofil
automatiskt.
• Maximalt antal inspelningsbara bilder och videofiler är 9,999.
• Markerade upplösningar är de upplösningar som används för foton
som ska spelas in när du ställer in videoupplösningen till
720X576/50p (4:3).
Kapacitet
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB 32GB 64GB
1696x954 (16:9)
1,650 3,290 6,630 9,999 9,999 9,999 9,999
1280x720 (16:9)
2,270 4,550 9,160 9,999 9,999 9,999 9,999
1600x1200 (4:3)
1,520 3,030 6,110 9,999 9,999 9,999 9,999
800x600 (4:3)
2,990 5,970 9,999 9,999 9,999 9,999 9,999
(Enhet: ungefärligt antal bilder)
1GB ≒ 1,000,000,000 byte : Faktisk formaterad kapacitet kan
vara mindre, eftersom den inbyggda programvaran använder en
del av minnet.
33
Förberedelse för inspelning
HÅLLA I VIDEOKAMERAN
JUSTERA LCD-SKÄRMEN
Justera handtagsremmens längd så att videokameran är stabil när
du trycker på knappen [Inspelning start/stopp] med tummen.
Den breda LCD-skärmen på kameran ger hög bildkvalitet vid
visning.
Om du ändrar så att remmen blir för tajt och använder överdriven kraft
när du för in handen kan remhaken på kameran skadas.
1
2
1
Öppna LCD-skärmen med hjälp av fingret.
• Skärmen öppnas i 90°.
2
Rotera LCD-skärmen mot linsen.
• Du kan rotera den upp till 180° mot linsen och upp till
90° bakåt. För att smidigt kunna titta på inspelningar kan du
rotera skärmen 180° mot linsen och sedan vika den bakåt
mot enheten.
Överdriven rotation kan skada anslutningsfästena mellan skärmen och
kameran.
• När LCD-skärmen roteras med 150°~180°, visas motivets vänstra
och högra sida omvänt, vilket skapar en spegelvänd bild.
• Rengör skärmen från fingeravtryck och damm med en mjuk trasa.
• För anvisningar gällande inställning av ljusstyrka för LCD-skärmen, se
sidan 77.
34
Grundläggande inspelning
1
SPELA IN VIDEO
Ange önskad upplösning före inspelning. sidan 53
• Sätt i minneskortet. sidan 30
• Öppna linsskyddet genom att använda knappen
[Öppna/stäng lins]. sidan 15
• Tryck på [Strömknappen ( )] för att slå på kameran.
• Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
sidan 26
).
Det finns två knappar för [Inspelning start/stopp] på videokameran.
En är placerad på kamerans baksida och den andra på LCDskärmen. Välj den zoomspak som fungerar bäst för dig.
Kontrollera ett motiv som ska
spelas in.
• Använd LCD-skärmen.
• Använd reglaget [Zoom] eller
knappen [Zoom] för att ändra
storleken på objektet.
sidan 40
0:00:00
[220Min]
0005
2
Tryck på knappen [Inspelning start/stopp].
• Inspelningsindikatorn () visas och inspelningen startar.
3
Du stoppar inspelningen genom att trycka en gång till på
knappen [Inspelning start/stopp].
• Om strömförsörjningen inte är bra eller om ett fel uppstår under
inspelning kanske inte videon kan spelas in eller redigeras.
• Samsung kan inte hållas ansvarig för skador som uppstått vid
inspelning eller uppspelning som är orsakade av minneskortsfel.
• Skadade data kan inte återställas.
• Slå inte av kameran eller ta bort minneskort under tiden du arbetar
med lagringsmediet. Det kan orsaka skador på lagringsmediet eller
sparad data.
35
Grundläggande inspelning
• För information på skärmen. sidorna 16~18
• För ungefärlig inspelningstid, se sidan 33.
• Ta ur batteriet när du slutat spela in för att förhindra att batteriet
förbrukas i onödan.
• Olika funktioner vid filminspelning. sidorna 52~66.
• Under inspelning kanske vissa knappar inte fungerar. ([MODE]knappen, [MENU]-knappen etc.)
• Ljud som spelas in via interna stereomikrofoner på videokamerans
främre ovansida. Se till att mikrofonen inte är blockerad.
• Innan du ska spela in något viktigt, testa inspelningsfunktionen och
se till att det inte är några problem med bild eller ljud.
• Ljusstyrkan på LCD-skärmen kan justeras i menyalternativen.
Justering av LCD-skärmen påverkar inte bilden som spelas in.
sidan 77
• Du kan inte använda ett låst minneskort för inspelning. Du ser ett
meddelande med informationen att inspelning är avaktiverad på
grund av spärren.
• Om du spelar in videor i en tyst miljö ökar mikrofonkänsligheten
för inspelning av omgivande ljud. Den ökade mikrofonkänsligheten
kan leda till att produkten spelar in zoomljud under zoomning
(zoomljudsmekanismen etc.).
• När du spelar in inomhus eller på en mörk plats så justeras
automatiskt ISO-känsligheten. Detta kan störa i effekterna på bilder
och du kan inte visa bilder som spelas in på mörka platser på rätt
sätt. Vi rekommenderar att du använder professionella produkter,
såsom en infraröd produkt vid inspelning på natten.
• En bild kan bli skakig när Antiskak(HDIS)-funktionen aktiveras om
kameran monteras på ett stativ eller ställs på en plats där den ska
stå helt stilla. Avaktivera Antiskak(HDIS)-funktionen när kameran är
monterad på ett stativ.
INSPELNINGSPAUS/ÅTERUPPTAGNING
Med den här kameran kan du pausa tillfälligt under videoinspelning.
Med den här funktionen kan du spela in enskilda scener, såsom en
video.
1
2
Tryck på knappen [Inspelning
start/stopp].
• Inspelningsindikatorn () visas
och inspelningen startar.
0:01:24
[220Min]
0005
Stop
Resume
Tryck på knappen
[Inspelningspaus/
återupptagnings ( )].
• Inspelningspaus och indikatorn ( ) visas.
• När du vill fortsätta med inspelningen trycker du på knappen
[Inspelningspaus/återupptagnings ( )].
• Om du ansluter videokameran till datorn via USB i pausläge ansluts
den till datorn efter att filen som spelades in fram tills pausläget
sparats.
• Om du tar ut minneskortet när kameran är i pausläge slår kameran
av strömmen och sparar inte någon video som har spelats in.
36
Grundläggande inspelning
TAGGA OCH FÅNGA STORA HÄNDELSER
MEDAN DU SPELAR IN (MY CLIP-FUNKTION)
Förstå My Clip-funktionen
Foton som tas sparas på vyn bildminiatyr.
Vad är My Clip-funktionen? Du kan tagga bra scener under
inspelningen och titta på scenerna taggade som My Clip ( ) från en
lång video.
Videokameran kan också ta foton medan du taggar scener.
My Clip-funktionen aktiveras genom att trycka på knappen [PHOTO].
Under
videoinspelning
Du kan extrahera och spela upp scener taggade som
“My Clip” ( ) från en video. sidan 45
1
Tryck på knappen [Inspelning start/stopp].
• Inspelningsindikatorn () visas och inspelningen startar.
2
Tryck på knappen [PHOTO]
under alla stora ögonblick vid
inspelningen.
• Videokameran taggar scenerna
som My Clip ( ) och tar bilder
samtidigt.
3
[220Min]
0005
Du stoppar inspelningen genom att trycka en gång till på
knappen [Inspelning start/stopp].
• Videkameran kan tagga upp till 5 alternativ som ‘My Clip’ och ta upp
till 5 bilder under inspelning av en video.
• Videokameran taggar en scen från 3 sekunder före till 5 sekunder
efter när du trycker på knappen [PHOTO] under inspelning.
• Bilder lagras i videoinspelningsupplösning.
• Vid inspelning med tidsförskjutning går det inte att använda
funktionen My Clip.
• Du kan även tagga scener för en video genom att trycka på knappen
[PHOTO] under videouppspelning. sidan 46
• Fotona som tagits spelas inte in om ett fel uppstår under
videoinspelning eller om kamerna inte kan slutföra inspelningen.
37
Grundläggande inspelning
TA STILLBILDER
Ställ in önskad upplösning innan du spelar in. sidan 54
• Sätt i minneskortet. sidan 30
• Öppna linsskyddet genom att använda knappen
[Öppna/stäng lins]. sidan 15
• Tryck på [Strömknappen ( )] för att slå på kameran.
• Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
sidan 26
).
2
Ändra objektet i mitten av LCDskärmen och tryck.
3
Tryck ned knappen [PHOTO] helt.
• Ett slutarljud hörs. (om Shutter
Sound (Slutarljud) är inställd på
On (På)).
• För att fortsätta inspelningen ska du vänta tills fotot är helt
sparat på lagringsmediet.
Använd inte POWER och ta inte ur minneskortet under stillbildstagning,
det kan skada lagringsmedia eller data.
1
38
Kontrollera ett motiv som ska spelas in.
• Använd LCD-skärmen.
• Använd reglaget [Zoom] eller knappen [Zoom] för att ändra
storleken på objektet. sidan 40
• Den här videokameran har ett inspelningsläge som kombinerar
inspelning av film och av foto. Du kan enkelt spela in filmer
eller foton i ett och samma läge utan att behöva ändra
inspelningsläge.
• Hur många bilder som kan spelas in varierar beroende på
inspelningsförhållandena och bildupplösningen. sidan 33
• Ljud kan inte spelas in när du tar stillbilder.
• För information på skärmen, se sidorna 16~18.
• Ljusstyrkan på LCD-skärmen kan justeras i menyalternativen.
Justering av LCD-skärmen påverkar inte bilden som spelas in.
sidan 77
• För olika funktioner som är tillgängliga under inspelning se sidorna
52~66.
• Stillbilder följer standarden DCF (Design rule for Camera File system)
som etablerades av JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Grundläggande inspelning
ENKEL INSPELNING FÖR NYBÖRJARE
(LÄGET SMART AUTO)
Motivikoner
Betydelse
Visas vid inspelning av nattmotiv.
Användarvänlig SMART AUTO optimerar kameran inställningarna
automatiskt efter inspelningsförhållandena vilket är bra speciellt för
nybörjare.
Visas vid inspelning med mycket ljus bakgrund.
Visas vid inspelning inomhus.
Visas vid inspelning med närbild.
Visas vid inspelning av landskapsmotiv.
Visas vid inspelning i porträttläge.
Visas vid inspelning av porträttläge utomhus på natten.
1
2
Tryck på [SMART AUTO] knappen.
• Indikatorn SMART AUTO ( )
och för Antiskak(HDIS) (
) visas
samtidigt på skärmen.
STBY
[220Min]
9999
Justera motivet på LCD-skärmen.
• Kameran identifierar automatiskt scenen när fokus justeras
med kameran.
• Den lämpliga scenikonen visas på LCD-skärmen.
3
Tryck på knappen [Inspelning start/stopp] eller knappen
[PHOTO]. sidorna 35, 38
4
För att avbryta läget SMART AUTO trycker du på [SMART
AUTO] knappen en gång till.
• Ikonerna för SMART AUTO ( ) och Antiskak(HDIS) (
försvinner från skärmen.
)
• Om det inte finns något identifierat motiv visas ikonen ( ).
• Videokameran kanske inte identifierar porträttläget vid inspelning av
ett ansikte, beroende på ansiktets position och ljusstyrka.
• Beroende på förhållanden som belysning, kamerarörelser och
avståndet till motivet kanske inte motivläget kan identifieras på annat
sätt.
• Lägena porträtt och nattporträtt fungerar endast när Face Detection
(Ansiktsdetektering) är inställd som On (På). sidan 56
• Otillgängliga knappar under användning av SMART AUTO:
[MENU]-knapp, [Kontroll (OK)]-knapp, etc. De flesta inställningar
justeras automatiskt i läget SMART AUTO. För att ställa in eller ändra
funktioner på egen hand måste du först avaktivera SMART AUTOläge.
• SMART AUTO måste ställas in före inspelning.
39
Grundläggande inspelning
ZOOMA IN/UT
W: Vidvinkel
T: Telefoto
Använd zoomfunktionen för närbild eller vidvinkel. Med den här
kameran kan du spela in med en 52x optisk zoom, en 70x Intellizoom och en 130x digital zoom.
Zooma in (T)
För reglaget [Zoom] mot [T] (telefoto).
(Du kan även använda knappen [Kontroll (Upp)] på LCD-skärmen.)
• Motivet som finns förstoras gradvis och kan spelas in.
Zooma ut (W)
För reglaget [Zoom] mot [W] (vidvinkel).
(Du kan även använda knappen [Kontroll (Ner)] på LCD-skärmen.)
• Motiven flyttas längre bort.
• Det minsta zoomförhållandet är motivets originalstorlek i
utzoomningen.
40
• Zoomning över 70x görs digitalt och kallas därför digital zoom. Digital
zoom finns tillgänglig upp till 130x. sidan 62
• Minsta avståndet mellan videokamera och motiv, för att för fokus, är
cirka 1cm för vidvinkel och 1m för tele.
• Optisk zoom behåller bildkvaliteten, med digital zoom kan
bildkvaliteten försämras.
• I så fall använder du Focus: Manual (Fokus: Manuell). sidan 58
• Vi rekommenderar att du använder Anti-Shake(HDIS)
(Antiskak(HDIS)) när du spelar in och objektet är inzoomat.
• Om zoomen används mycket förbrukas batteriet snabbare.
• Om du zoomar under inspelning kan kameran komma att spela in
ljudet på [Zoom]-reglaget eller [Zoom]-knappen.
• När du använder zoomfunktionen kan hastigheten ökas eller minskas
genom att använda [Zoom (T/W)]-reglaget. Om du för den snabbt
ökar zoomhastigheten. [Zoom (T/W)]-knappen på skärmen kan inte
ändra zoomhastigheten.
• När du ställer in Videoupplösning till 1280x720/25p fungerar inte
funktionen Intelli Zoom.
Grundläggande inspelning
ANVÄNDA
BAKGRUNDSBELYSNINGSKNAPPEN
När motivet belyses bakifrån fungerar den här funktionen som
ljuskompensation så att motivet inte blir för mörkt.
Tryck på knappen för [Motljuskompensation (
)] för att växla
mellan på och av för läge med bakgrundsbelysning.
Motljuskompensation används när motivet är mörkare än
bakgrunden:
•
•
•
•
•
Motivet står framför ett fönster.
Motivet befinner sig framför en bakgrund med snö.
Motivet är utomhus och bakgrunden är mörkt.
Ljuskällan är för stark.
Den person som spelas in har på sig vita eller blänkande kläder
och står framför en ljus bakgrund.
• Personens ansikte är för mörkt för att urskilja ansiktsdragen.
<BLC av>
<BLC på>
41
Grundläggande uppspelning
ÄNDRA UPPSPELNINGSLÄGE
• Du kan växla till uppspelningsläge genom att trycka på knappen [MODE].
• Inspelade videor eller bilder visas i miniatyrindex och den senast skapade filen markeras i miniatyrindex.
• Kameran väljer miniatyrvisningsalternativ baserade på standby-läget du använde sista gången. Du kan däremot välja alternativ för videoeller bildminiatyrvisning med spaken [Zoom].
Förstå hur du ändrar användarlägen
Du kan enkelt ändra uppspelningslägen genom att använda knapparna som i följande bilder:
<Gå till standby-läge efter
inspelning av en video>
STBY
[220Min]
9999
<Videouppspelningsläge>
Normal
0:00:55
Photo
<Gå till standby-läge efter
fotografering av en bild>
STBY
[220Min]
1/10
Move
Play
<Fotouppspelningsläge>
Normal
9999
1/10
Movie
42
Move
Play
Grundläggande uppspelning
SPELA UPP VIDEOR
2
Använd knappen [Kontroll (Upp/
0:00:00/0:00:55
Ner/Vänster/Höger)] för att välja
önskade videor och tryck sedan på
knappen [Kontroll (OK)].
• Videokameran spelar upp videon
Thumbnail View
100-0001
du valde och genvägsmenyn
spelas upp under en kort stund.
• Markerade videor spelar upp enligt inställningen i
PlayOption (Uppspelningsalt). sidan 68
• Om du spelar upp en video som är taggad som My Clip, visas
ikonen för My Clip ( ) på LCD-skärmen. Färgen på ikonen
My Clip ändras till gult i scener som är taggade som My Clip
(i 8 sekunder).
3
Använd [Zoom] reglaget för att stoppa uppspelningen och
återgå till indexvyn för miniatyrer.
Du kan förhandsgranska inspelade videor i en miniatyrvy. Hitta
snabbt önskad video och spela upp den direkt.
• Sätt i ett minneskort. sidan 30
• Öppna LCD-skärmen och tryck på [Strömknappen ( )] för att
slå på kameran.
• Den här funktionen fungerar endast i videouppspelningsläget
). sidan 26
(
Slå inte av strömmen eller mata ut minneskortet under uppspelning av
bilder. Om du gör det kan du skada inspelade data.
1
Välj indexvisningsskärmen för
videominiatyr.
• Du kan enkelt växla mellan
miniatyrvyer för video och foto
med hjälp av [Zoom] reglaget.
Normal
0:00:55
Photo
1/10
Move
• Lästiden för en video som spelas upp kan bli långsam beroende på
videoupplösning.
• Filmfiler kanske inte spelas upp på videokameran i följande fall:
- En video som är inspelad på en annan enhet.
- En video vars filformat inte stöds av kameran.
• Den inbyggda högtalaren stängs automatiskt av om en Audio/Videokabel ansluts till videokameran. (Om du ansluter en extern enhet ska
volymen justeras på den anslutna externa enheten.)
• Du kan även spela upp filmfiler på en TV-skärm genom att ansluta
videokameran till en TV. sidorna 81, 86
• För olika funktioner som är tillgängliga under uppspelning, se sidan 44.
My Clip Play
43
Grundläggande uppspelning
3
Olika uppspelningsfunktioner
Tryck på knappen [Kontroll (OK)] när du vill återgå till normal
uppspelning.
Hoppa i uppspelning
[Kontroll (Upp/Ned/
Vänster/Höger/OK)]
knappen
• Används [Kontroll (Höger)] knappen under uppspelning för att
komma till startpunken i nästa fil. Om du för [Kontroll (Höger)]
knappen upprepade gånger hoppar du framåt bland filerna.
• Används [Kontroll (Vänster)] knappen under uppspelning för att
komma till startpunken i aktuell fil. Om du för [Kontroll (Vänster)]
knappen upprepade gånger hoppar du bakåt bland filerna.
• För [Kontroll (Vänster)] knappen inom 3 sekunder från start för
att hoppa till föregående fil.
Uppspelning/paus/stopp
1
2
Du kan alternera mellan
uppspelning och paus när du
trycker på knappen [Kontroll (OK)]
under uppspelning.
Använd spaken för [Zoom] för att
stoppa uppspelningen och återgå
till miniatyrvisningen.
Så här justerar du volymen under videouppspelning
0:00:00/0:00:55
Thumbnail View
100-0001
2
44
Under uppspelning kan du placera
och hålla fingret på knappen
[Kontroll (Vänster/Höger)] för
sökning bakåt eller framåt.
Om du för knappen [Kontroll
(Vänster/Höger)] åt upprepade
gånger ökar sökhastigheten för
riktningen.
• RPS-hastighet (Reverse Playback Search):
x2  x4  x8  x16
• FPS-hastighet (Forward Playback Search):
x2  x4  x8  x16
0:00:00/0:00:55
Thumbnail View
Sökning i uppspelning
1
Använd knappen [Kontroll (Upp/Ner)]
för att öka eller sänka volymen.
• Du kan lyssna på det inspelade
ljudet via den inbyggda högtalaren.
• Nivån kan regleras mellan 0 och 10.
100-0001
0:00:00/0:00:55
0:00:00/0:00:55
100-0001
100-0001
• Inget ljud hörs från högtalaren om du stänger LCD-skärmen under
uppspelning.
• Du kan bara höra ljud när uppspelningen sker i normal hastighet.
• Vid uppspelning av My Clip-taggar fungerar inte sökning under
uppspelning.
Grundläggande uppspelning
SPELA UPP MY CLIP
ANVÄNDA FUNKTIONEN SMART BGM
Du kan extrahera och spela upp scener taggade som “My Clip” från
en video.
Du kan lyssna på musik under videouppspelning. Om originalljudet
i videon är för högt minskar BGM nivån naturligt. Om originalljudet i
videon å andra sidan är för lågt ökar BGM nivån naturligt.
Den här funktionen fungerar endast i videouppspelningsläget (
sidan 26
1
2
3
Välj indexvisningsskärmen för
videominiatyr.
Använd knappen [Kontroll (Upp/
Ner/Vänster/Höger)] för att välja
videon som är taggad som My Clip
( ) och tryck sedan på knappen
[PHOTO].
• Videokameran spelar upp de
taggade scenerna i ordning.
Använd [Zoom] reglaget för att
stoppa uppspelningen och återgå
till indexvyn för miniatyrer.
).
Normal
0:00:55
Photo
5/10
Move
My Clip Play
0:00:00/0:00:55
Välj önskad video för uppspelning och tryck sedan på knappen
[SMART BGM] för BGM-uppspelning.
• Tryck på knappen [SMART BGM] igen.
Du kan ändra BGM under Smart BGM Option (Smart BGMalternativ). sidan 68
Thumbnail View
100-0005
45
Grundläggande uppspelning
TAGGA OCH FÅNGA STORA HÄNDELSER
MEDAN DU SPELAR UPP VIDEO
3
Rikta videokameran mot det
motiv du vill ta och tryck sedan på
knappen [PHOTO].
• Videokameran taggar scenerna
som My Clip ( ) och tar bilder
samtidigt.
4
Använd [Zoom] reglaget för att
stoppa uppspelningen och återgå till indexvyn för miniatyrer.
Du kan tagga bra scener under uppspelning för att kunna se dem
taggade som ‘My Clip’ ( ) och du kan ta bilder.
• Under videouppspelning kan videokameran tagga upp till 20 som ‘My
Clip’ från en video och ta bilder upp till den återstående tillgängliga
kapaciteten för lagringsmediet.
• Bilder lagras i videoinspelningsupplösning.
• Om du trycker på knappen [PHOTO] när du extraherar och spelar
upp scener som är taggade som My Clip, växlar videokameran till
STBY-läge.
46
1
Välj indexvisningsskärmen för videominiatyr.
2
Använd knappen [Kontroll (Upp/
Ner/Vänster/Höger)] för att välja
önskade videor och tryck sedan på
knappen [Kontroll (OK)].
• Videokameran spelar upp videon
du valde och genvägsmenyn
spelas upp under en kort stund.
0:00:00/0:00:55
Thumbnail View
100-0001
Grundläggande uppspelning
VISA BILDER
2
Tryck på [Kontroll (Upp/Ner/
1/10
Vänster/Höger)] knappen för att
välja önskat foto och tryck sedan
på knappen [Kontroll (OK)].
• Kameran visar bilden du
Thumbnail View
100-0001
markerade i helskärm och
snabbvalsmenyn för uppspelning visas under en kort stund.
• To view the previous/next photo, press the [Kontroll (Vänster/
Höger)] button.
3
För att återgå till miniatyrindex för du [Zoom] reglaget.
Du kan visa inspelade bilder med olika uppspelningsalternativ.
• Sätt i ett minneskort. sidan 30
• Öppna LCD-skärmen och tryck på [Strömknappen ( )] för att
slå på kameran.
• Den här funktionen fungerar endast i fotouppspelningsläget
( ). sidan 26
Slå inte av strömmen eller mata ut minneskortet under uppspelning av
bilder. Om du gör det kan du skada inspelade data.
• Laddningstiden kan variera beroende på den valda bildens storlek
och kvalitet.
• Kameran kanske inte kan spela upp följande bildfiler:
- En bild som är inspelad på en annan enhet.
- En bild med ett filformat som inte stöds av den här kameran (som
inte följer DCF-standard).
1
Välj indexvisningsskärmen för
bildminiatyr.
• Du kan enkelt växla mellan
miniatyrvyer för video och foto
med hjälp av [Zoom] reglaget.
Normal
1/10
Movie
Move
Play
47
Grundläggande uppspelning
ZOOMNING UNDER BILDUPPSPELNING
3
Tryck på knappen [Kontroll
(Upp/Ner/Vänster/Höger)] för att
hämta den del du vill ha i mitten av
skärmen.
4
Använd spaken [Zoom] för att
avbryta.
Du kan förstora en bild som spelas upp.
x1.5
Exit
1/10
100-0001
• Bilder som är inspelade på andra enheter eller har redigerats på en
dator kan inte förstoras.
• När uppspelningszoomen används kan du inte välja andra bilder.
48
1
Välj den bild du vill förstora.
sidan 47
2
Justera förstoringen med knappen
[Kontroll (OK)].
Thumbnail View
• Skärmen får en ram och bilden
förstoras med början från mitten av bilden.
• Du kan zooma in mellan x1,3 och x2,0.
1/10
100-0001
Använda menyalternativen
HANTERA MENYER
3
Instruktionerna nedan är exempel på hur du kommer åt och
använder menyposter med hjälp av knappen [MENU]. När du
öppnar och använder andra menyalternativ ska du använda de här
exemplen som guider.
Tryck på knappen [Kontroll (Upp/Ner)] för att välja önskat
undermenyalternativ och sedan på knappen [Kontroll (OK)].
4
När du slutfört inställningarna trycker du på knappen [MENU] för
att stänga.
Tryck på knappen [MODE] (
videoinspelningsläge. sidan 26
1
2
Tryck på knappen [MENU].
• Menyskärmen visas.
Tryck på knappen [Kontroll
(Vänster/Höger)] för att välja Video
Resolution (Videoupplösning).
• Videoupplösningsfunktionen
används här som ett exempel.
• När du använder menyposterna kanske vissa av inte kan användas
samtidigt eller så är de gråmarkerade. Mer information om
gråmarkerade poster finns under Felsökning på sidan 102.
• För bättre förståelse har arbetsgången för menyinställningen i
exemplet ovan gjorts utifrån de enklaste metoderna. Sättet menyerna
ställs in kan variera beroende på vilket menyalternativ du väljer.
• Du kan även komma till snabbvalsmenyn genom att använda
knappen [Kontroll (OK)]. sidan 27
) för att ställa in
STBY
[220Min]
Video Resolution
1280X720/25p
720X576/50p(16:9)
720X576/50p(4:3)
Exit
49
Använda menyalternativen
MENYPOSTER
• De tillgängliga alternativen i menyn kan variera beroende på användningsläge.
• För användningsdetaljer, se motsvarande sida.
Menyposter för inspelning
Menyposter för uppspelning
● : Möjligt
✕ : Ej möjligt
Alternativ
Standardvärde
Sidan
iSCENE
Auto
52
1280X720/25p
53
1696x954 (16:9)
54
Auto
54
Video Resolution
(Videoupplösning)
Photo Resolution
(Fotoupplösning)
White Balance
(Vibalans)
Face Detection
(Ansiktsdetektering)
Videouppspeln- Fotouppspelningsläge
ingsläge
)
(
)
(
Standardvärde
Sidan
Thumbnail View
Option
(Alt. för miniatyrvy)
(Endast miniatyrvy)
●
●
Normal
67
PlayOption
(Uppspelningsalt)
●
✕
Play All
(Spela alla)
68
●
✕
The Flea Waltz
68
●
-
70
Off (Av)
56
EV
-
57
C.Nite
-
58
Smart BGM Option
(Smart BGMalternativ)
(endast enkel
visning)
Auto
58
Delete (Radera)
●
Off (Av)
60
Delete My Clip
(Ta bort My Clip)
●
✕
-
71
Off (Av)
61
Protect (Skydda)
●
●
-
72
Zoom Type (Zoomtyp)
Optical Zoom (Optisk zoom)
62
●
✕
-
73
Cont. Shot (Kont. Insp.)
Off (Av)
63
Share Mark
(Delningsmärke)
Time Lapse REC
(Intervallinspeln.)
Off (Av)
64
Slide Show
(Bildspel)
✕
●
-
74
Guideline (Hjälplinjer)
Off (Av)
66
File Info (Filinfo)
●
●
-
74
Settings
(Inställning)
●
●
-
75
Focus (Fokus)
Anti-Shake(HDIS)
(Antiskak(HDIS))
Digital Special Effect
(Digital specialeffekt)
50
Alternativ
Settings (Inställning)
-
75
Använda menyalternativen
● : Möjligt
✕ : Ej möjligt
Ställa in menyalternativen
Alternativ
Inspelningsläge
(
)
Storage Info (Lagringsinfo)
File No. (Filnr)
Uppspelningsläge (Miniatyrvy)
Uppspelningsläge (Enkel visning)
Standardvärden
Sidan
Video
Foto
Video
Foto
●
●
●
●
●
-
75
●
●
●
●
●
Series (Serie)
75
Date/Time Set (Ställ datum/tid)
●
●
●
●
●
-
76
Date/Time Display
(Datum-/tidvisning)
●
●
●
●
●
Off (Av)
76
LCD Brightness
(LCD-ljusstyrka)
●
●
●
●
●
Normal
77
Auto LCD Off (Auto-LCD av)
●
●
●
●
●
On (På)
77
Beep Sound (Ljudsignal)
●
●
●
●
●
On (På)
78
Shutter Sound (Slutarljud)
●
●
●
●
●
On (På)
78
Auto Power Off
(Autoavstängning)
●
●
●
●
●
5 Min (5 min)
79
PC Software (PC-program)
●
●
●
●
●
On (På)
79
Format
●
●
●
●
●
-
80
Default Set (Standardinst.)
●
●
●
✕
✕
-
80
Language
●
●
●
●
●
English
80
Open source licences
(Licener för öppen källkod)
●
●
●
●
●
-
80
•
•
•
•
De här alternativen och standardvärdena kan ändras utan föregående meddelande.
Vissa funktioner kan du inte aktivera simultant. Du kan inte välja gråmarkerade menyalternativ.
I allmänhet används samma funktionsinställningar i miniatyrvyn och för helbildsskärm, men alternativ för detaljer kan variera.
Alternativ markerade med markeras bara när kameran går på ström med batteriet.
51
Avancerad inspelning
iSCENE
Poster i undermeny
Den här kameran ställer automatiskt in slutarhastighet och bländartid
enligt den omgivande ljusstyrkan för optimal inspelning.
Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
1
2
3
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  iSCENE.
Välj önskad undermeny och
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck
sedan på knappen [Kontroll (OK)].
STBY
iSCENE
Auto
Sports
Portrait
Exit
Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.
). sidan 26
[220Min]
Alternativ
Innehåll
Skärmmeny
Använd den här inställningen för
normala inspelningsförhållanden.
Auto
Kameran justerar automatiskt
bländarvärde och slutarhastighet för
optimal inspelning.
Vid inspelning av snabbt rörliga
Sports (Sport)
föremål, exempelvis vid golf eller
tennis.
Vid inspelning av ett objekt som
Portrait (Stående) knappt rör sig alls, t.ex. en person
eller ett landskap.
Vid inspelning av objekt i starkt ljus.
Spotlight
T.ex. på en teaterscen.
Använd alternativet när solljus eller
Beach & Snow
ljusreflektioner är intensiva. Exempel:
(Sand & snö)
en strand eller ett snöigt fält.
Vid inspelning av närbilder med hög
Food (Mat)
mättnad.
Waterfall
Vid inspelning av vattenfall eller fontän.
(Vattenfall)
Du kan också ställa in iSCENE med snabbvalsmenyn. sidan 27
52
Avancerad inspelning
Video Resolution (Videoupplösning)
Du kan välja upplösning för den film som ska spelas in.
Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
1
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Video Resolution
(Videoupplösning).
STBY
). sidan 26
[220Min]
Video Resolution
1280X720/25p
• 50p anger att kameran kommer att spela in i progressivt sökläge
med 50 bildrutor per sekund.
• 25p anger att kameran kommer att spela in i progressivt sökläge
med 25 bildrutor per sekund.
• Inspelade filer är i formatet VBR (Variable Bit Rate). VBR är ett
kodningssystem som automatiskt justerar bithastigheten enligt den
bild som lagras.
• Högupplösta bilder kräver mer minne än lågupplösta. Om den högre
upplösningen väljs krävs det mindre plats för att lagra filmbilder i
minnet.
• Lagringstiden är beroende av upplösningen för en film som spelas in.
sidan 33
720X576/50p(16:9)
720X576/50p(4:3)
2
Välj önskad undermeny och
Exit
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck sedan på knappen [Kontroll
(OK)].
3
Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.
Poster i undermeny
Alternativ
1280x720/25p
Innehåll
Skärmmeny
Spelar in med en upplösning på
1280x720 (25p).
720x576/50p(16:9)
Spelar in med en upplösning på
720x576 (50p) med bildförhållandet
16:9.
720x576/50p(4:3)
Spelar in med en upplösning på
720x576 (50p) med bildförhållandet
4:3.
53
Avancerad inspelning
Photo Resolution (Fotoupplösning)
White Balance (Vibalans)
Du kan välja upplösning för det foto som ska spelas in.
Genom att använda funktionen för vitbalans kan du välja en
inställning som matchar det belysta motivet du fotograferar (dagsljus,
lysrör etc.) eller låta kameran göra alla inställningar automatiskt.
Beroende på ditt val justerar kameran automatiskt färgen för motivet
så att färgerna i din inspelning ser naturliga ut.
Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
1
2
3
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Photo Resolution
(Fotoupplösning).
STBY
). sidan 26
[220Min]
Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
Photo Resolution
1280X720(16:9)
Välj önskad undermeny och
Exit
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck sedan på knappen [Kontroll
(OK)].
Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.
1
Alternativ
1280x720(16:9)
1600x1200(4:3)
800x600(4:3)
54
Innehåll
Spelar in med en upplösning på
1696x954.
Spelar in med en upplösning på
1280x720.
Spelar in med en upplösning på
1600x1200.
Spelar in med en upplösning på
800x600.
Skärmmeny
• Bilder som spelas in av kameran kanske inte visas på en annan enhet om den inte
stöder hög upplösning.
• Ju högre upplösning du väljer, desto högre blir bildkvaliteten vid framkallningen.
• Antalet inspelningsbara bilder varierar beroende på inspelningsmiljö. sidan 33
• Högupplösta bilder kräver mer minne än lågupplösta. Om den högre upplösningen
väljs krävs det mindre plats för att lagra foton i minnet.
• Markerade upplösningar är de upplösningar som används för foton som ska
spelas in när du ställer in videoupplösningen till 720X576/50p (4:3).
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  White Balance
(Vibalans).
STBY
[220Min]
White Balance
Auto
Daylight
Cloudy
2
Exit
Välj önskad undermeny och
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck sedan på knappen [Kontroll
(OK)].
3
Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.
Poster i undermeny
1696x954(16:9)
). sidan 26
1696X954(16:9)
Förstå vitbalans
Vitbalans är en process för att ta bort onaturliga färgskiftningar,
så att objekt som är vita i verkligheten även blir vita på bilden. En
korrekt vitbalans måste ta med “färgtemperatur” hos en ljuskälla i
beräkningen, de kan vara kallvita eller varmvita.
Avancerad inspelning
Ställa in vitbalansen manuellt
Poster i undermeny
Alternativ
Innehåll
Auto
Styr automatiskt
vitbalansinställningen beroende på
inspelningsförhållanden.
Daylight (Dagsljus) Styr vitbalansen efter utomhusljus.
Cloudy (Molnigt)
Vid inspelning när det är mulet eller
i skugga.
Fluorescent
(Fluorescerande)
Vid inspelning i lysrörsljus.
Tungsten
Custom WB
(Egen vitbalans)
Vid inspelning under
halogenlampor och i miljöer med
intensiv lampbelysning.
Du kan manuellt justera vitbalansen
för att överensstämma med
ljuskälla eller situation.
Skärmmeny
1
-
2
Välj Custom WB (Egen vitbalans).
• Indikatorn (
) och
meddelandet Set White
Balance (Vibalans) visas.
Inrama ett vitt objekt, såsom ett
papper, så att det fyller ut skärmen.
Använd ett objekt som inte är
transparent.
• Om objektet på skärmen inte
är fokuserat korrigerar du fokus
med Focus: Manual (Fokus:
Manuell). sidan 58
STBY
[220Min]
9999
Set White Balance
Exit
OK
Vitt tjockt papper
3
Tryck på [Kontroll (OK)].
• Videokameran använder den lagrade vitbalansen nästa gång
du spelar in.
4
Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.
• Ett motiv kan spelas in under olika ljusförhållanden inomhus (naturligt,
fluorescerande, stearinljus etc.). Eftersom färgtemperaturen varierar
beroende på ljuskälla kommer motivets ton att variera beroende
på inställningar för vitbalans. Använd den här funktionen för ett
naturligare resultat.
• Om du ställer in vitbalansen manuellt måste objektet som ska fylla
skärmen vara vitt, annars kan kameran hitta ett felaktigt värde.
• Den ändrade inställningen behålls tills du ställer in vitbalansen igen.
• Under normal inspelning utomhus kan det ge bättre resultat att ställa
in den på Auto.
• Avbryt den digitala zoomfunktionen för att få rena och precisa
inställningar.
• Återställ vitbalansen om ljusförhållandena ändras.
55
Avancerad inspelning
Face Detection (Ansiktsdetektering)
Exempel på ansiktsdetekteringsfunktion
Den funktionen söker efter ansiktsliknande former och justerar
automatiskt fokus, färg och exponering. Den ändrar även så att
inspelningen blir optimerad för ansiktisidentifiering.
När produkten aktiverar läget för Face detection visas ramen för
ansiktsdetektering när ansikten spelas in, så som bilden nedan visar.
Produkten kan upptäcka upp till tre ansikten.
STBY
[220Min]
9999
Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
1
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Face Detection
(Ansiktsdetektering).
STBY
). sidan 26
[220Min]
Face Detection
Off
On
2
Välj önskad undermeny och
Exit
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck sedan på knappen [Kontroll
(OK)].
3
Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.
Poster i undermeny
Alternativ
56
Innehåll
Off (Av)
Avaktivera funktionen.
On (På)
Identifierar ansikten automatiskt för optimala
inspelningsförhållanden.
Skärmmeny
-
• Indikatorerna för ansiktsidentifiering ( ) och ruta för
) spelas inte in.
ansiktsidentifiering (
• Ansiktsidentifiering kanske inte fungerar under alla
inspelningsförhållanden. Exempelvis kan en ruta för
ansiktsidentifiering visas om en ansiktsliknande form finns i bilden
även om det inte är en människa. Om detta inträffar kan du slå av
funktionen Ansiktsidentifiering.
• Funktionen för ansiktsidentifiering fungerar inte när du ramar in en
sida av personens ansikte eller använder den under svag belysning.
Du måste rikta dig mot dem rakt fram eller öka belysningen.
• Du kan också ställa in ansiktsdetektering med snabbvalsmenyn.
sidan 27
Avancerad inspelning
EV (Exposure Value) (Exponeringsvärde)
Förstå EV (exponeringsvärde)
Videokameran justerar normalt exponeringen automatiskt. Du
kan även manuellt justera exponeringen beroende på inspeln
ingsförhållandena.
Exponeringsvärdet är den totala mängd ljus som tillåts komma
in i fotograferingsmediet (bildsensor) under fotograferings- eller
videoupptagningsprocessen. Ju högre nummer, desto större
exponering. Ett exempel är att +0,3 släpper in mer ljus än -0,3.
Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
1
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  EV.
2
Tryck på [Kontroll (OK)].
3
Tryck på knappen [Kontroll
(Vänster/Höger)] för att justera
exponeringen under visning av en
bild på LCD-skärmen.
• EV-värden ( ): -2.0, -1.6, -1.3,
-1.0, -0.6, -0.3, 0, +0.3, +0.6,
+1.0, +1.3, +1.6, +2.0
STBY
). sidan 26
[220Min]
EV
Adjust
Mörkare (-)
Ljusare (+)
0.0
Exit
4
STBY
[220Min]
9999
Du kan också ställa in exponeringsvräden med snabbvalsmenyn.
sidan 27
EV
0.0
Bekräfta ditt val genom att trycka på [Kontroll (OK)]-knappen.
• Inställningarna för exponeringsvärdet används och indikatorn
( ) och inställningsvärdet visas.
• Om du vill avbryta det manuellt inställda exponeringsvärdet
väljer du 0 i steg 3.
57
Avancerad inspelning
C.Nite
Focus (Fokus)
Du kan ta en bild av ett föremål i slow motion genom att kontrollera
slutarhastigheten, eller en ljusare bild när det är mörkt utan att
behöva kompromissa med färgerna.
När kameran är påslagen ska autofokus alltid vara aktiverat. Du kan
även manuellt ställa in fokus beroende på inspelningsförhållanden.
Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
1
2
3
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  C.Nite.
Välj önskad undermeny och
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck
sedan på knappen [Kontroll (OK)].
1
STBY
[220Min]
2
Off
On
Exit
3
Välj önskad undermeny och
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck
sedan på knappen [Kontroll (OK)].
STBY
). sidan 26
[220Min]
Focus
Auto
Manual
Exit
Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.
Poster i undermeny
Poster i undermeny
58
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Focus (Fokus).
C.Nite
Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.
Alternativ
Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
). sidan 26
Innehåll
Off (Av)
Avaktivera funktionen.
On (På)
Spela in en ljusare bild genom att utöka den
låga slutarhastigheten till 1/50 eller 1/25.
Skärmmeny
Alternativ
Innehåll
Skärmmeny
Auto
I de flesta fall är det lämpligare att använda
autofokusfunktionen, eftersom den gör det
möjligt för dig att koncentrera dig på din
kreativa sida vid inspelningen.
-
-
• När du använder C.Nite visas bilden med en slow motion-effekt. När
du använder C. Nite justeras fokus långsamt och vita prickar kan
framträda på skärmen, det här beror inte på något fel.
• När videoupplösningen är inställd på 1280x720/25p fungerar inte
funktionen C.Nite.
Manual
(Manuell)
Manuell fokusering kan vara nödvändig under
vissa omständigheter som gör automatisk
fokusering svår eller opålitlig.
Avancerad inspelning
Justera fokus manuellt
Exempel på manuellt fokusläge
Den här videokameran fokuserar automatiskt på ett motiv från
närbild till obegränsat avstånd. Rätt fokusjustering kanske inte går
att uppnå beroende på inspelningsförhållanden. I så fall använder du
manuellt fokusläge.
1
2
Tryck på knappen [Kontroll
(Upp/Ner)] för att välja Manual
(Manuell).
• Indikatorn för manuell fokusering
visas.
STBY
[220Min]
9999
Manual
Tryck på knappen [Kontroll
(Vänster/Höger)] för att välja önskat skärmspråk och tryck
sedan på knappen [Kontroll (OK)].
• Inställningen för vitbalans verkställs och indikator ( ) visas.
Fokusera på motiv närmare
För att fokusera på ett motiv på närmare avstånd använder du
knappen [Kontroll (Vänster)].
För att fokusera på ett motiv på längre avstånd använder du
knappen [Kontroll (Höger)].
) visas mellan
• Ju närmare eller längre bort ikonen ( / indikatorerna när fokusjusteringen uppnår maxnivån.
• Det justerade värdet verkställs direkt efter att du har flyttat
knappen [Kontroll (Vänster/Höger)] för att justera fokus.
<Motiv på nära håll>
•
•
•
•
•
•
•
•
Motivet är mörkt.
När bakgrunden är för ljus.
Motiv bakom ett fönster som är fläckigt eller vått.
Motiv med kraftiga horisontella eller lutande ränder.
Motiv på avstånd bakom ett närliggande galler.
Väggar, atmosfär och andra lågkontrastmotiv.
Utsändning av starkt ljus eller ett motiv med reflexer.
Fokus på ett motiv nära bildrutans gräns.
• Du kan också ställa in fokus med snabbvalsmenyn. sidan 27
• Manuell fokus fokuserar på en punkt i den inramade bilden medan
autofokus automatiskt fokuserar på det centrala området.
• AF-funktionen är användbar när du använder zoomen, eftersom
du då inte alltid har möjlighet att hålla fokuspunkten efter att
zoomförhållandet har ändrats.
• När Zoom Type (Zoomtyp) är inställd på Digital Zoom (Digital
zoom) så sker inte fokuseringen med hög precision. Innan du
fokuserar manuellt ska du kontrollera att Digital Zoom (Digital
zoom) är avaktiverad. sidan 62
<Motiv på långt håll>
59
Avancerad inspelning
Anti-Shake(HDIS) (Antiskak(HDIS))
Använd funktionen Antiskak(HDIS) för att kompensera för suddiga
bilder som orsakats av att kameran skakat.
Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
1
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Anti-Shake(HDIS)
(Antiskak(HDIS)).
STBY
[220Min]
Anti-Shake(HDIS)
Off
On
Välj önskad undermeny och
Exit
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck sedan på knappen [Kontroll
(OK)].
3
Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.
Poster i undermeny
60
• Inspelning vid användning av utökad zoom.
• Inspelning mycket nära ett litet objekt.
• Inspelning under gång eller när du förflyttar dig.
). sidan 26
2
Alternativ
Använd antiskakfunktionen i följande fall
Innehåll
Off (Av)
Avaktivera funktionen.
On (På)
Funktionen Antiskak(HDIS) är aktiverad för
att förhindra att kameran skakar.
Skärmmeny
-
• Läget SMART AUTO aktiverar automatiskt Anti-Shake(HDIS)
(Antiskak(HDIS)).
• Stora kamerarörelser kanske inte helt kan korrigeras även om AntiShake(HDIS): On (Antiskak(HDIS): På) är inställt. Håll ordentligt i
kameran med båda händerna.
• När den här funktionen är inställd som On (På), kan de verkliga
objektsrörelserna skilja sig något från rörelserna som visas på
skärmen.
• När du spelar in under dåliga ljusförhållanden och med stor förstoring
och med den här funktionen inställd som On (På) kan efterbilder
visas. I så fall rekommenderar vi att du använder ett stativ (medföljer
ej) och ställer in Anti-Shake(HDIS) (Antiskak(HDIS)) som Off (Av).
Avancerad inspelning
Digital Special Effect (Digital specialeffekt)
Med funktionen digital effekt kan inspelningarna få ett kreativt
utseende.
Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
1
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Digital Special Effect
(Digital specialeffekt).
STBY
). sidan 26
Exempel på 7 alternativ för digital effekt
Off (På)
Avaktivera funktionen.
Blk&Wht (Svartvitt) ( )
Ändrar bilderna till svartvitt.
[220Min]
Digital Special Effect
Off
Sepia ( )
Det här läget ger bilderna ett rödbrunt pigment.
Blk&Wht
Sepia
2
Välj önskad undermeny och
Exit
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck sedan på knappen [Kontroll
(OK)].
3
Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.
Negative (Negativ) ( )
Det här läget spegelvänder färgerna, vilket skapar
en negativbild.
Dazzle (Effekt) ( )
Det här läget skapar en ljusare bild genom att
öka färgmättnaden.
Noir (Svart) ( )
Det här läget skapar en kraftigare bild genom att
öka kontrasten.
Western (Västra) ( )
Det här läget skapar en uttonad känsla med ett
utseende som i en äldre film.
61
Avancerad inspelning
Zoom Type (Zoomtyp)
Videokameran har tre zoomtyper: optisk, intelligent och digital zoom.
Digitalt zoomintervall
STBY
[220Min]
9999
Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
1
2
3
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Zoom Type (Zoomtyp).
Välj önskad undermeny och
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck
sedan på knappen [Kontroll (OK)].
STBY
). sidan 26
[220Min]
Zoom Type
Optical Zoom
Intelli Zoom
Digital Zoom
Exit
Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.
Poster i undermeny
Alternativ
Optical Zoom
(Optisk zoom)
Intelli Zoom
(Intelli-Zoom)
Digital Zoom
(Digital zoom)
62
Den högra sidan av fältet visar digital zoomzon. Zoomområdet visas när
du flyttar spaken [Zoom] eller knappen [Zoom].
Innehåll
Endast optisk zoom tillgänglig upp till 52X.
• Videokameran zoomar hela bredden av
bildsensorn för att få ett större zoomintervall
utan att bildkvaliteten försämras.
• Intelli-zoom tillgänglig upp till 70X.
• Om det här alternativet är valt kommer
videokameran att automatiskt växla till digital
zoom när du zoomar utöver intervallet för optisk
och intelligent zoom.
• Digital zoom är tillgänglig upp till 130X.
• Med den digitala zoomen kan bilden bearbetas digitalt och zoomas
in mer än med intelli- eller optisk zoom. Bildupplösningen kan blir
något annorlunda. Bildkvaliteten kan försämras beroende på hur
mycket du zoomar in motivet.
• Zoomintervallet ändras beroende på videons bildförhållande.
Avancerad inspelning
Cont. Shot (Kont. Insp.)
Poster i undermeny
Men funktionen för seriefotografering kan du ta foton i en serie för
att kunna ta ut den bästa av dem, t.ex. när ett objekt rör sig.
Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
1
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Cont. Shot (Kont.
Insp.).
STBY
). sidan 26
[220Min]
Cont. Shot
Off
Alternativ
Innehåll
Off (Av)
Lagra bara en fotobild
On (På)
När du trycker på knappen [PHOTO] kan
kameran ta upp till 30 foton i följd.
Skärmmeny
-
• Inspelningsbart antal bilder beror på bildupplösning och minnesplats.
• Om ett fel uppstår (t.ex. att minneskortet är fullt) under kontinuerlig
inspelning stoppas inspelningen och ett felmeddelande visas.
On
2
Välj önskad undermeny och
Exit
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck sedan på knappen [Kontroll
(OK)].
3
Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.
63
Avancerad inspelning
Time Lapse REC (Intervallinspeln.)
4
Om du använder funktionen Time Lapse (Förfl. tid) kan du
programmera videokameran för att skapa en förfluten video genom
att spela in ett antal bildrutor under en angiven tidsperiod med
angivna intervaller mellan varje bildruta. Funktionen Time Lapse
(Förfl. tid) gör det möjligt för dig att skapa videor av förfluten tid för
blommor och liknande motiv.
Gå till nästa inställning, (Hr (Tim)) genom att föra knappen
[Kontroll (Vänster/Höger)] och ställ in önskad total
inspelningstid på samma sätt.
5
Tryck på [Kontroll (OK)] för att slutföra inställningen och tryck på
[MENU]-knappen för att stänga menyn.
6
Efter att du har ställt in läget förfl. tid ska du trycka på knappen
[Inspelning start/stopp].
• Inspelningen förfl. tid startar.
• Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
).
sidan 26
• För att spela in i läget Förl. tid måste du ställa in
inspelningsintervallet mellan bildrutor (Intervall) i menyn.
1
2
3
64
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Time Lapse REC
(Intervallinspeln.).
För knappen [Kontroll (Upp/Ner)]
för att välja On (På), och tryck
sedan på [Kontroll (OK)].
• Posterna för inspelningsintervall
och total inspelningstid visas.
Välj önskat inspelningsintervall (Sec
(Sek)) med knappen [Kontroll
(Upp/Ner)].
Poster i undermeny
Alternativ
STBY
[220Min]
Avaktivera funktionen.
On (På)
• Inspelningsintervall (Sec (Sek)): Bilden på
objektet tas efter inställt intervall.
1  3  5  10  15  30 (sekunder)
• Total inspelningstid (Hr (Tim)): Total tid från
inspelningens start och slut.
24  48  72  ∞ (timmar)
Time Lapse REC
Off
On
: 1 Sec
24 Hr
Exit
STBY
Sec /
24 Hr
1 Sec
= 57 Min 36 Sec
24 Hr
Exit
-
Under tidsförskjutningsinspelning fungerar inte funktionen C.Nite.
1
On
Skärmmeny
[220Min]
Time Lapse REC
Off
Innehåll
Off (Av)
Move
OK
Avancerad inspelning
Exempel på inspelning med tidsförskjutning
Total inspelningstid
Inspelningsintervall
Tidslinje
Tidsförskjutningsinspelningen spelar in bildrutor i ett angivet
intervall över den totala inspelningstiden vilket ger ett videoklipp
med tidshopp.
Tidsförskjutning är lämpligt vid följande tillfällen:
- Blommor som blommar
- En fågel som bygger ett bo
- Molnrörelser i himlen
Tiden för inspelningen på
lagringsmedia (en video med
tidsförskjutning).
0:00:00/0:00:55
0:00:10/0:00:55
100-0001
0:00:20/0:00:55
100-0001
0:00:30/0:00:55
100-0001
100-0001
• Läget tidsförskjutning avaktiveras när inspelningen är klar. För att göra en till sådan inspelning, upprepa stegen 1-6.
• Beroende på videoupplösningen utgör 50 eller 25 lagrade bilder en video med en längd på 1 sekund. Eftersom minimilängden för en video som ska sparas kameran är
en sekund anger intervallet hur lång för inspelning med tidsförskjutning ska vara. Om du exempelvis ställer in intervallet till 30 Sec (30 sek) under behöver du ställa in
inspelningstiden för inspelning i förfluten tid till minst 25 eller 13 minuter för att spela in en minimal video på 1 sekund (50 eller 25 bilder).
• Tryck på knappen [Inspelning start/stopp] om du vill stoppa inspelningsläget tidsförskjutning.
• Tidsförskjutning kan inte spela in med ljud. (tyst inspelning)
• Maximal kontinuerlig inspelningstid är under 20 minuter. Maximal videofilstorlek är 1,8 GB. När videoinspelningstiden är längre än 20 minuter eller om en videofil
överskrider 1,8 GB skapas en ny videofil automatiskt.
• Om batteriet blir svagt under inspelningsläget tidsförskjutning sparas inspelningarna dittills och enheten försätts i standbyläge. Efter en stund visas ett meddelande om
låg batterinivå och enheten stängs av automatiskt.
• Om det inte finns tillräckligt med utrymme på lagringsmedia för inspelade bilder växlar enheten till standbyläge efter att ha sparat inspelningen till maximalt utrymme.
• Vi rekommenderar att du använder strömadaptern för inspelning i förfluten tid, istället för batteri.
• När en inspelning i förfluten tid startar blinkar meddelandet för inspelning i förfluten tid även om du växlar informationsvisningsläget till minimalt visningsläge.
Det här är normalt. Avlägsna inte strömkällan eller minneskortet ur kameran.
65
Avancerad inspelning
Guideline (Hjälplinjer)
Poster i undermeny
Den här kameran har 3 typer av riktlinjer som hjälper dig att ställa in
en balanserad bildkomposition på skärmen.
Tryck på [MODE] för att välja inspelningsläget (
1
2
3
66
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Guideline (Hjälplinjer).
Välj önskad undermeny och
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck
sedan på knappen [Kontroll (OK)].
STBY
). sidan 26
[220Min]
Alternativ
Innehåll
Skärmmeny
Off (Av)
Avbryter funktionen riktlinje.
Använd denna när du fokuserar på ett
objekt i mitten.
Använd den här när du spelar in ett
objekt i en horisontell eller vertikal
komposition eller om du spelar in med
funktionen telemakro.
Genom att placera objekten inom
säkerhetszonen kan du vara säker på
att de blir inspelade.
-
Cross (Kors)
Grid (Rutnät)
Guideline
Off
Cross
Grid
Safety Zone
(Säkerhetszon)
Exit
Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.
• Positionera objektet i krysset på riktlinjen för att balansera
bildkompositionen.
• Riktlinjerna på skärmen visas inte på den inspelade bilden.
Avancerad uppspelning
Thumbnail View Option (Alt. för miniatyrvy)
Multivy-alt låter dig sortera miniatyrbilder av inspelade videor eller
foton via olika visningsalternativ.
• Tryck på knappen [MODE] för att välja uppspelningsläget (
).
sidan 26
• Välj indexvisningsskärmen för video- eller bildminiatyr. sidan 42
1
2
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Thumbnail View
Option (Alt. för miniatyrvy).
Normal
Date (Datum)
Normal
Date
0:00:55
1/10
01/JAN/2013
1/10
0:10:31
Photo
Move
Play
Photo
Date
Play
Normal
Thumbnail View Option
Normal
Den här funktionen är bara tillgänglig på visningsskärmen för
miniatyrbildsindex.
Date
Välj önskad undermeny och
Exit
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck sedan på knappen [Kontroll
(OK)].
Poster i undermeny
Alternativ
Normal
Date (Datum)
Innehåll
Visa miniatyrer av filer i den ordning de spelades in.
Inspelade filer sorteras enligt inspelningsdatum i
miniatyrerna.
67
Avancerad uppspelning
PlayOption (Uppspelningsalt)
Smart BGM Option (Smart BGM-alternativ)
Du kan ställa in en specifik uppspelningsstil.
Du kan titta på video med bakgrundsmusik. Ställ in önskad BGMuppspelning.
• Tryck på knappen [MODE] för att välja uppspelningsläget (
sidan 26
• Välj indexvisningsskärmen för videominiatyr. sidan 42
1
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  PlayOption
(Uppspelningsalt).
).
1
Normal
PlayOption
Play All
Play One
Repeat All
A
2
Välj önskad undermeny och
Exit
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck sedan på knappen [Kontroll
(OK)].
3
Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.
Poster i undermeny
Alternativ
Play All
(Spela alla)
Play One
(Spela en)
68
• Tryck på knappen [MODE] för att välja uppspelningsläget (
sidan 26
• Denna funktion är endast tillgänglig i enkelt
videouppspelningsläge.
Innehåll
Skärmmeny
Spelar upp från den valda filmen till den
sista filmen.
Alla filmer spelas upp upprepade gånger.
Repeat One
(Upprepa en)
Den valda filmen spelas upp upprepade
gånger.
3
Tryck på knappen [MENU] 
0:00:01/ 0:00:06
knappen [Kontroll (Vänster/
Smart BGM Option
Höger)]  Smart BGM Option
The Flea Waltz
(Smart BGM-alternativ).
Canon in D
Cello Suite No.1
Välj önskad undermeny och
Exit
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck
sedan på knappen [Kontroll (OK)].
Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.
• För att spela upp den valda bakgrundsmusiken med en video,
trycker du på knappen [SMART BGM] under uppspelning
av videon. För att stoppa bakgrundsmusiken trycker du på
knappen [SMART BGM] igen.
Poster i undermeny
Alternativ
Den valda filmen spelas upp.
Repeat All
(Upprepa alla)
2
A
).
The Flea Waltz
Canon in D
Cello Suite No.1
Nocturne
Random (Slump)
Innehåll
Så här spelar du upp The Flea Waltz.
Så här spelar du Canon in D.
Så här spelar du upp Cello Suite No.1 .
Så här spelar du upp Nocturne.
Så här spelar du upp The Flea Waltz till Nocturne
slumpvist.
När du ändrar bakgrundsmusik genom att trycka på knappen [MENU]
under tiden videon spelas upp så pausas videon. Tryck på knappen
[Kontroll (OK)] för att spela upp den pausade videon igen med ändrad
bakgrundsmusik.
Avancerad uppspelning
Använda externa låtar som bakgrundsmusik (Smart BGM II)
Du kan lyssna på externa låtar genom att spara dem på ett minneskort,
samt ljuden på Smart BGM-alternativet för videokameran.
Radera externa låtar på minneskortet
Du kan radera de externa låtarna från Manage
BGM på skärmen Smart BGM eller från BGMmappen på minneskortet.
• Sätt i ett minneskort.
• Förbered externa låtar för bakgrundsmusik.
Ange externa låtar som bakgrundsmusik så här:
Du måste konvertera dina låtar till ett kompatibelt format med
programvaran Intelli-studio som är inbyggd i videokameran för att
identifieras av videokameran.
1 Anslut videokameran till en dator med USB-kabeln för att köra
Intelli-studio-programmet. sidan 85
2 Klicka på Tool på Intelli-studioskärmen  Sending song for
Smart BGM.
3 Klicka på Browse på Smart BGMskärmen för att välja det önskade
spåret.
4 Ändra låtens namn till att
identifieras av videokameran och
klicka sedan på Send  Yes (Ja).
5
6
• Låten konverteras till m4a-fil
och överförs till minneskortet i
videokameran.
När överföringen är klar klickar du
på OK.
• Du kan spara upp till 5 konverterade
låtar till minneskortet på
videokameran.
Låten som sparats på minneskortet
visas på menyn Smart BGM
Option (Smart BGM-alternativ) i
videouppspelningsläget.
sidan 68
0:00:01/ 0:00:06
Smart BGM Option
Nocturne
NewBGM1
Random
Exit
Om videokameran har sålts i Europa ska du spara externa låtar
enligt följande.
1 Följ steg 1–3, enligt bilden till vänster.
2 Byta den externa låtens namn 
Välj en plats för att spara den 
klicka på Convert  Yes (Ja).
• BGM-mappen skapas automatiskt
på den valda platsen och den
externa låten konverteras till en
m4a-fil och sparas i BGM-mappen.
3 Anslut ett minneskort till datorn 
kopiera BGM-mappen (inklusive
konverterade externa låtar) från
datorn till minneskortet  koppla bort minneskortet från datorn
och stoppa i det i videokameran.
4 Öppna menyn Smart BGM Option (Smart BGM-alternativ) i läget
för videouppspelning och välj en extern låt som bakgrundsmusik.
Radera externa låtar på minneskortet
1 Mata ut minneskortet från videokameran och stoppa in det i
datorn.
2 Radera önskade externa låtar från BGM-mappen.
• Videokameran kan identifiera de externa låtarna som endast har
konverterats av Intelli-studio-programmet.
• Filformaten för de externa låtarna som ska konverteras av programmet
Intelli-studio är i mp3- och m4a-format.
• Externa låtar sparas i BGM-mappen på minneskortet.
• Om du överför konverterade m4a-filer till BGM-mappen på minneskortet
kan du använda dem som Smart BGM.
69
Avancerad uppspelning
4
Delete (Radera)
Du kan radera inspelningar en och en eller alla på en gång.
• Tryck på knappen [MODE] för att välja uppspelningsläget (
).
sidan 26
• Välj indexvisningsskärmen för video- eller bildminiatyr. sidan 42
Om du valde All Files (Alla filer), visas meddelandet som
motsvarar det valda alternativet. Använd knappen [Kontroll
(Vänster/Höger)] för att välja Yes (Ja) och tryck på knappen
[Kontroll (OK)].
Poster i undermeny
Alternativ
1
2
3
70
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Delete (Radera).
Tryck på knappen [Kontroll (Upp/
Ner)] för att välja önskad film och
tryck sedan på knappen [Kontroll
(OK)].
Normal
Delete
Select Files
All Files
Select Files
(Välj filer)
All Files
(Alla filer)
Innehåll
Tar bort enskilt valda filmfiler eller fotofiler.
Radera alla videor eller bilder, förutom skyddade
filer.
Exit
Om du valde Select Files (Välj
Delete
0:00:55
1/10
filer), så visas bildminiatyrerna.
ⓐ Använd knappen [Kontroll
(Upp/Ner/Vänster/Höger)] för
att gå till fotot eller videon du vill
Delete
Move
Cancel
ta bort.
ⓑ Tryck på knappen [Kontroll
(OK)] för att markera bilder för radering. Ikonen för
papperskorgen ( ) visas på bilden eller videon.
ⓒ Upprepa Steg ⓐ och ⓑ för varje bild eller video du vill radera.
ⓓ Tryck på knappen [MENU] för att radera bilder och videor du
har valt.
ⓔ Motsvarande meddelande för valt alternativ visas. Använd
knappen [Kontroll (Vänster/Höger)] för att välja Yes (Ja) och
tryck på knappen [Kontroll (OK)].
• Du kan inte radera skyddade filer.
• Avlägsna inte strömadaptern eller minneskortet under tiden du
raderar filer, eftersom det kan skada lagringsmediet.
• Du kan även radera inspelningarna i enkelt visningsläge.
• Om du vill förhindra att viktiga bilder tas bort av misstag kan du
aktivera bildskyddet. sidan 72
• Skyddade bilder kan inte tas bort. Om du vill ta bort en skyddad bild
ska du först avbryta funktionen. sidan 72
• Du måste ta bort skrivskyddet först.
• Om reglaget på minneskortet har skjutits till skrivskyddsläget kan du
inte radera. sidan 80
• Raderingen kanske inte fungerar om batteriet inte är tillräckligt
laddat. Vi rekommenderar att du använder nätadapter för att undvika
att strömmen bryts för kameran under radering.
Avancerad uppspelning
4
Delete My Clip (Ta bort My Clip)
Du kan även radera taggen från en video som har taggats med
‘My Clip’.
• Tryck på knappen [MODE] för att välja uppspelningsläget (
sidan 26
• Välj indexvisningsskärmen för videominiatyr. sidan 42
1
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Delete My Clip (Ta bort
My Clip).
).
Normal
Om du valde All Files (Alla filer), visas meddelandet som
motsvarar det valda alternativet. Använd knappen [Kontroll
(Vänster/Höger)] för att välja Yes (Ja) och tryck på knappen
[Kontroll (OK)].
Poster i undermeny
Alternativ
Innehåll
Select Files
(Välj filer)
Så här raderar du My Clip-taggar från valda videor.
All Files
(Alla filer)
Delete My Clip
Select Files
Så här raderar du My Clip-taggar från alla videor.
All Files
2
Tryck på knappen [Kontroll (Upp/
Ner)] för att välja önskad film och
tryck sedan på knappen [Kontroll (OK)].
3
Om du valde Select Files (Välj
filer), så visas bildminiatyrerna.
Exit
Raderade My Clip-taggar kan inte återställas.
Du kan även radera My Clip-taggar från videor i helskärmsvy.
Delete My Clip
0:00:55
1/10
ⓐ Använd knappen [Kontroll
(Upp/Ner/Vänster/Höger)] för
att gå till videon som är taggad
Delete
Move
Cancel
som My Clip ( ).
ⓑ Tryck på knappen [Kontroll
(OK)]. Ikonen för papperskorgen ( ) visas på videon.
ⓒ Upprepa steg ⓐ och ⓑ för varje video som är taggad som
My Clip ( ).
ⓓ Tryck på knappen [MENU] för att radera alla taggar från de
videor som du har valt.
ⓔ Motsvarande meddelande för valt alternativ visas. Använd
knappen [Kontroll (Vänster/Höger)] för att välja Yes (Ja) och
tryck på knappen [Kontroll (OK)].
71
Avancerad uppspelning
Protect (Skydda)
Du kan skydda sparade viktiga filmfiler eller fotofiler mot ofrivillig
radering. Skyddade filer kan inte raderas förrän du tar bort skyddet
eller formaterar minnet.
• Tryck på knappen [MODE] för att välja uppspelningsläget (
).
sidan 26
• Välj indexvisningsskärmen för video- eller bildminiatyr. sidan 42
1
2
3
72
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Protect (Skydda).
Tryck på knappen [Kontroll (Upp/
Ner)] för att välja önskad film och
tryck sedan på knappen [Kontroll
(OK)].
Normal
4
Om du valde All On (Alla på), visas meddelandet som motsvarar
det valda alternativet. Använd knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)] för att välja Yes (Ja) och tryck på knappen [Kontroll
(OK)].
5
Om du valde All Off (Alla av), visas meddelandet som motsvarar
det valda alternativet. Använd knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)] för att välja Yes (Ja) och tryck på knappen [Kontroll
(OK)].
Poster i undermeny
Protect
Select Files
Alternativ
Innehåll
All On
All Off
Exit
Protect
Om du valde Select Files (Välj
0:00:55
1/10
filer), så visas bildminiatyrerna.
ⓐ Använd knappen [Kontroll
(Upp/Ner/Vänster/Höger)] för
att gå till fotot eller videon du vill
Protect
Move
Cancel
skydda.
ⓑ Tryck på knappen [Kontroll
)
(OK)] för att markera bilder för skydd. Ikonen för ( knappen visas på bilden eller videon.
ⓒ Upprepa Steg ⓐ och ⓑ för varje bild eller video du vill
skydda.
ⓓ Tryck på knappen [MENU] för att skydda bilder och videor du
har valt.
ⓔ Motsvarande meddelande för valt alternativ visas. Använd
knappen [Kontroll (Vänster/Höger)] för att välja Yes (Ja) och
tryck på knappen [Kontroll (OK)].
Select Files
(Välj filer)
Skyddar valda filmfiler eller fotofiler från radering.
All On (Alla på)
Skyddar alla filmfiler eller fotofiler.
All Off (Alla av)
Avbryter skyddet för alla filmfiler eller fotofiler.
• Du kan även skydda inspelningarna i enkelt visningsläge.
• Om reglaget på minneskortet har skjutits till skrivskyddsläget kan du
inte ange skrivskydd för bilder. sidan 31
Avancerad uppspelning
5
Share Mark (Delningsmärke)
Du kan ange markeringen Share (Dela) på videobilden. Du kan ladda
upp den markerade filen direkt till YouTube.
• Tryck på knappen [MODE] för att välja uppspelningsläget (
sidan 26
• Välj indexvisningsskärmen för videominiatyr. sidan 42
1
2
3
4
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Share Mark
(Delningsmärke).
).
Normal
Share Mark
Om du valde All Off (Alla av), visas meddelandet som motsvarar
det valda alternativet. Använd knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)] för att välja Yes (Ja) och tryck på knappen [Kontroll
(OK)].
Poster i undermeny
Alternativ
Select Files
(Välj filer)
Innehåll
Så här anger du delningsmarkerade videor.
All On (Alla på)
Så här anger du delningsmarkering för alla videor.
All Off (Alla av)
Så här tar du bort delningsmarkeringen från alla
markerade videor samtidigt.
Select Files
All On
All Off
Tryck på knappen [Kontroll (Upp/
Ner)] för att välja önskad film och
tryck sedan på knappen [Kontroll (OK)].
Exit
Om du valde Select Files (Välj
Share Mark
0:00:55
1/10
filer), så visas bildminiatyrerna.
ⓐ Använd knappen [Kontroll
(Upp/Ner/Vänster/Höger)]
för att flytta videon du vill
Mark
Move
Cancel
delningsmarkera.
ⓑ Tryck på knappen [Kontroll
(OK)] för att välja varje video du vill delningsmarkera.
Delningsmarkeringsikonen ( ) visas på videon.
ⓒ Upprepa steg ⓐ och ⓑ för varje video du vill delningsmarkera.
ⓓ Tryck på knappen [MENU] för att markera videor du vill dela.
ⓔ Motsvarande meddelande för valt alternativ visas. Använd
knappen [Kontroll (Vänster/Höger)] för att välja Yes (Ja) och
tryck på knappen [Kontroll (OK)].
Om du valde All On (Alla på), visas meddelandet som motsvarar
det valda alternativet. Använd knappen [Kontroll (Vänster/Höger)]
för att välja Yes (Ja) och tryck på knappen [Kontroll (OK)].
• Du kan även använda den här funktionen i bildvisningsläget för helskärm.
• Genom att använda programvaran Intelli-studio som finns inbyggd
i produkten kan du enkelt överföra videor med markeringen för
delning. sidan 90
• Vid överföring av en videofil till en webbplats, såsom YouTube, är den
maximala tiden för överföringen nedan 15 minuter (14 minuter och
59 sekunder).
Använda knappen Dela (   )
Du kan ange delningsmarkeringen för en video genom att
helt enkelt trycka på knappen [Dela (   )].
73
Avancerad uppspelning
Slide Show (Bildspel)
File Info (Filinfo)
Du kan njuta av bildspel med olika effekter.
Kameran visar information om de inspelade bilderna.
• Tryck på knappen [MODE] för att välja uppspelningsläget (
).
sidan 26
• Välj miniatyrvisningsläge för bilder för visningskärmen. sidan 42
1
2
3
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Slide Show (Bildspel).
Tryck på knappen [Kontroll (Upp/
Ner)] för att välja önskad film och
tryck sedan på knappen [Kontroll
(OK)].
Tryck på knappen [MODE] för att välja uppspelningsläget (
sidan 26
1
Normal
Slide Show
Start
Interval
: 1Sec
Music
: On
2
1/10
100-0001
Poster i undermeny
Start
Interval
(Intervall)
74
Music
(Musik)
Normal
File Info
Select Files
Exit
Exit
Tryck på knappen [MENU] för att
gå ur menyn.
Alternativ
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  File Info (Filinfo) 
knappen [Kontroll (OK)].
• Den valda filens filinformation
visas.
).
Innehåll
Bildspelet startar från den aktuella bilden.
- Inspelningsindikatorn ( ) visas.
- Stoppa bildspelet genom att trycka på knappen
[Kontroll (OK)].
- För att återgå till miniatyrvyn använder du spaken
[Zoom].
Bilder spelas upp kontinuerligt i det inställda
bildspelsintervallet 1sec (1sek) eller 3sec (3sek).
Du kan slå på eller av bakgrundsmusiken. Den här
videokameran har 4 spår för bakgrundsmusik som standard,
De är lagrade i flashminnet. När du startar ett bildspel startar
uppspelningen av de 4 spåren i slumpvis ordning.
3
File Info
Välj önskad video eller bild genom
100VIDEO
att trycka på knappen [Kontroll
Date
(Upp/Ner/Vänster/Höger)] och
Duration
Size
sedan på knappen [Kontroll (OK)].
Resolution
• Informationen för den valda filen
Exit
visas enligt nedan:
- Date (Datum)
- Duration (Uppspelningstid) (Video endast)
- Size (Storlek)
- Resolution (Upplösning)
Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.
HDV_0001.MP4
:01/JAN/2013
:0:00:20
:22.6 MB
:1280X720/25p
OK
Andra inställningar
Storage Info (Lagringsinfo)
File No. (Filnr)
Alternativet visar lagringsinformation.
Formateringsfunktionen raderar alla filer och alternativ på
lagringsmediet, inklusive skyddade filer.
1
2
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Settings (Inställning)
 knappen [Kontroll (Upp/Ner)]
 Storage Info (Lagringsinfo) 
knappen [Kontroll (OK)].
• För knappen [Kontroll (Upp/
Ner)] för att visa önskad
information.
• Du kan kontrollera det använda
minnet, tillgängligt minne och
tillgänglig inspelningsbar tid för
varje inspelningsupplösning.
Storage Info
Exit
Storage
:Card
Used
:190MB
Free
:14.6GB
Move
1
Back
Tryck på knappen [MENU] för att gå ur menyn.
• Om det inte finns någon lagringsmedia isatt kan det inte väljas. Det
visas gråmarkerat på menyn.
• Den faktiska kapaciteten kan vara mindre än kapaciteten som visas
på LCD-skärmen då videokamerans systemfiler upptar en del av
kapaciteten.
2
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Settings (Inställning)
 knappen [Kontroll (Upp/Ner)]
 File No. (Filnr)  knappen
[Kontroll (OK)].
Välj önskad undermeny och
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck
sedan på knappen [Kontroll (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Storage Info
File No.
:
Date/Time Set
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Storage Info
Series
File No.
Reset
Date/Time Set
3
Tryck på knappen [MENU] för att
gå ur menyn.
Exit
Poster i undermeny
Alternativ
Innehåll
Series
(Serie)
Tilldelar filnummer i en sekvens även om minneskortet byts
ut mot ett annat eller efter formatering, eller efter att alla filer
raderats. Filnumren återställs när en ny mapp skapas.
Reset
(Återställ)
Återställer filnumret till 0001.
Om du ställer in File No. (Filnr) to Series (Serie) får varje fil ett nytt
nummer, för att förhindra duplicering av nummer. Det är bekvämt när du
vill administrera dina filer på en dator.
75
Andra inställningar
Date/Time Set (Ställ datum/tid)
Date/Time Display (Datum-/tidvisning)
Genom att ställa in datum och tid kan du visa datum och tid för
inspelningen under uppspelning.
Du kan ställa in att datum och tid ska visas på LCD-skärmen enligt
valt alternativ.
1
1
2
3
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Settings (Inställning)
 knappen [Kontroll (Upp/Ner)] 
Date/Time Set (Ställ datum/tid)
 knappen [Kontroll (OK)].
Välj datum- och tidsinformation
och ändra inställningsvärdena
med knappen [Kontroll (Upp/Ner/
Vänster/Höger)].
Se till att klockan är korrekt inställd
och tryck sedan på [Kontroll (OK)].
Året kan ställas in upp till 2037.
STBY
[220Min]
Settings
Date/Time Set
Date/Time Display
:
LCD Brightness
:
12
OFF
Exit
2
Day
Month
Year
Hr
Min
01
JAN
2013
00
00
Move
OK
Välj önskad undermeny och
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck
sedan på knappen [Kontroll (OK)].
[220Min]
Date/Time Set
Date/Time Display
:
LCD Brightness
:
12
OFF
Exit
[220Min]
Settings
Date/Time Set
Off
Date/Time Display
Date :
Time
LCD Brightness
12
OFF
12
OFF
Exit
3
Tryck på knappen [MENU] för att
gå ur menyn.
• Datum och tid visas på LCD-skärmen enligt valt alternativ.
Poster i undermeny
Alternativ
Innehåll
Off (Av)
Aktuellt datum och aktuell tid visas inte.
Date (Datum)
Time (Tid)
Date & Time
(Datum/tid)
76
STBY
Settings
STBY
Date/Time Set
Cancel
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Settings (Inställning)
 knappen [Kontroll (Upp/Ner)]
 Date/Time Display (Datum-/
tidvisning)  knappen [Kontroll
(OK)].
Visar aktuellt datum.
Skärmmeny
01/JAN/2013
Visar aktuellt tid.
Visar aktuellt datum och tid.
00:00
01/JAN/2013
00:00
När det inbyggda batteriet är förbrukat visar datum och tid
01/JAN/2013 00:00.
Andra inställningar
LCD Brightness (LCD-ljusstyrka)
Auto LCD Off (Auto-LCD av)
Du kan justera LCD-skärmens ljusstyrka för att kompensera för olika
omgivande ljusförhållanden.
För att minska energiförbrukningen sänks LCD-skärmens ljusstyrka
automatiskt om kameran inte används under 2 minuter.
1
1
2
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Settings (Inställning)
 knappen [Kontroll (Upp/Ner)] 
LCD Brightness (LCD-ljusstyrka)
 knappen [Kontroll (OK)].
Välj önskad undermeny och
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck
sedan på knappen [Kontroll (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Date/Time Set
Date/Time Display
:
LCD Brightness
:
12
OFF
Exit
STBY
[220Min]
2
Settings
Date/Time Set
Normal
Date/Time Display
Bright
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Settings (Inställning)
 knappen [Kontroll (Upp/Ner)] 
Auto LCD Off (Auto-LCD av) 
knappen [Kontroll (OK)].
Välj önskad undermeny och
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck
sedan på knappen [Kontroll (OK)].
3
Tryck på knappen [MENU] för att
gå ur menyn.
Innehåll
Normal
Standardljusstyrka.
Bright
LCD-skärmens ljus.
Auto LCD Off
:
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
LCD
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
Off
LCD
Beep Sound
On
LCD
3
Tryck på knappen [MENU] för att
gå ur menyn.
Exit
Poster i undermeny
Poster i undermeny
Alternativ
[220Min]
Shutter Sound
LCD Brightness
Exit
STBY
Settings
• Om omgivningen är för ljus kan du ändra ljusstyrkan på
LCD-skärmen.
• Justering av LCD-skärmen påverkar inte bilden som spelas in.
• En ljusare LCD-skärm förbrukar mer energi.
Alternativ
Innehåll
Off (Av)
Avaktivera funktionen.
On (På)
Om kameran inte används under mer än 2 minuter i
standbyläget för video eller foto, eller under mer än 5 minuter
för inspelning av video startar energisparläget genom att
LCD-skärmens ljus försvagas.
• Om funktionen Auto LCD Off (Auto-LCD av) är aktiverad kan du
trycka på valfri knapp på kameran för att få tillbaka LCD-skärmens
normala ljusstyrka.
• Automatisk avstängning av LCD-skärmen avaktiveras i följande fall:
- Om strömkabeln (strömadapter, USB-kabel) är ansluten.
77
Andra inställningar
Beep Sound (Ljudsignal)
Shutter Sound (Slutarljud)
När den här inställningen är aktiverad, hörs ett ljud när du trycker på
knapparna.
Du kan aktivera respektive inaktivera slutarljudet vid varje tryckning
på knappen [PHOTO].
1
1
2
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Settings (Inställning)
 knappen [Kontroll (Upp/Ner)]
 Beep Sound (Ljudsignal) 
knappen [Kontroll (OK)].
Välj önskad undermeny och
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck
sedan på knappen [Kontroll (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
:
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
LCD
Exit
STBY
[220Min]
2
Settings
Auto LCD Off
Off
Beep Sound
On
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Settings (Inställning)
 knappen [Kontroll (Upp/Ner)]
 Shutter Sound (Slutarljud) 
knappen [Kontroll (OK)].
Välj önskad undermeny och
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck
sedan på knappen [Kontroll (OK)].
Shutter Sound
3
Tryck på knappen [MENU] för att
gå ur menyn.
Exit
Auto LCD Off
:
Beep Sound
:
Shutter Sound
:
LCD
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Auto LCD Off
Off
Beep Sound
On
Shutter Sound
Tryck på knappen [MENU] för att
gå ur menyn.
Exit
Innehåll
Alternativ
Innehåll
Off (Av)
Inaktiverar funktionen.
Off (Av)
Avaktivera funktionen.
On (På)
När den är på hörs en ljudsignal varje gång en knapp trycks
ned.
On (På)
Ett slutarljud hörs när du trycker på knappen [PHOTO].
Ljudsignal avbryts i följande fall:
- Under inspelning, uppspelning
- Pausa under inspelning
-När kameran har en kabelanslutning. (Audio-kabel, Micro HDMIkabel, etc.)
78
[220Min]
Poster i undermeny
Poster i undermeny
Alternativ
3
STBY
Settings
Andra inställningar
Auto Power Off (Autoavstängning)
PC Software (PC-program)
Du kan ställa in så att kameran automatiskt stängs av om den inte
används under 5 minuter. Den här funktionen förhindrar onödig
energiförbrukning.
Om du aktiverar PC-programvara kan du enkelt använda PCprogrammet genom att ansluta USB-kabeln mellan kameran och
datorn. Du kan hämta lagrad video och stillbilder på kameran till
datorns hårddisk. Redigera video/stillbilder är också tillgängligt med
PC software (PC-programvara).
1
2
3
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Settings (Inställning)
 knappen [Kontroll (Upp/
Ner)]  Auto Power Off
(Autoavstängning)  knappen
[Kontroll (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
1
Format
Exit
Välj önskad undermeny och
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck
sedan på knappen [Kontroll (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
Off
PC Software
5 Min
2
Format
Exit
Tryck på knappen [MENU] för att
gå ur menyn.
Poster i undermeny
Alternativ
Off (Av)
5 Min (5 min)
Innehåll
Avaktivera funktionen.
Videokameran slås av om den inte används på 5 minuter.
• A
utoavstängning fungerar inte i följande situationer:
- Om strömkabeln (strömadapter, USB-kabel) är ansluten.
- När följande funktioner används; Delete: All Files (Radera: Alla
filer), Protect: All On (Skydda: Alla på).
- Under inspelning, uppspelning (utom paus) eller vid uppspelning
av ett bildspel.
• För att använda den här kameran igen ska du trycka på knappen
[Strömknappen ( )].
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Settings (Inställning)
 knappen [Kontroll (Upp/Ner)]
 PC Software (PC-program) 
knappen [Kontroll (OK)].
Välj önskad undermeny och
menyalternativ med knappen
[Kontroll (Upp/Ner)] och tryck
sedan på knappen [Kontroll (OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
Format
Exit
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
Off
PC Software
On
Format
3
Tryck på knappen [MENU] för att
gå ur menyn.
Exit
Poster i undermeny
Alternativ
Innehåll
Off (Av)
Avaktivera funktionen.
On (På)
Det inbyggda redigeringsprogrammet startar när kameran
ansluts till en dator.
PC-programmet är endast kompatibelt med Windows OS.
79
Andra inställningar
Format
Default Set (Standardinst.)
Använd den här funktionen när du vill radera alla filer helt och rätta
till fel som har uppstått på lagringsmediet.
Du kan återställa alla inställningar till standardvärdena.
1
Sätt i ett minneskort. sidan 30
1
2
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Settings (Inställning)
 knappen [Kontroll (Upp/Ner)]
 Format  knappen [Kontroll
(OK)].
STBY
[220Min]
Settings
Auto Power Off
:
PC Software
:
STBY
[220Min]
Settings
Format
Default Set
Language
Exit
Välj Yes (Ja) om du vill att alla inställningar ska återgå till
standardvärdena.
Format
Exit
Välj Yes (Ja) genom att trycka
på knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)] och sedan trycka på [Kontroll (OK)].
• Avlägsna inte lagringsmediet eller utför några åtgärder (som att slå av
strömmen) under formateringen. Se även till att använda medföljande
strömadapter, eftersom lagringsmediet kan blir korrupt om batteriet
tar slut under formateringen.
• Om lagringsmediet blir korrupt formaterar du det igen.
80
2
Tryck på knappen [MENU] 
knappen [Kontroll (Vänster/
Höger)]  Settings (Inställning)
 knappen [Kontroll (Upp/Ner)]
 Default Set (Standardinst.) 
knappen [Kontroll (OK)].
• Formatera inte lagringsmediet på en dator eller på en annan enhet.
Se till att du formaterar lagringsmediet på den här kameran.
• Formatera minneskortet i följande fall:
- Innan du använder ett nytt minneskort.
- Ett minneskort har formaterats in på en annan enhet.
- Ett minneskort har spelats in på en annan enhet.
- När kameran inte kan läsa minneskortet.
• Ett minneskort med skyddsfliken inställd på skrivskydd kommer inte
att formateras.
• Om det inte finns någon lagringsmedia isatt kan det inte väljas. Det
visas som gråmarkerat på menyn.
• Du kan inte formattera när batteriet är för svagt. Vi rekommenderar
att du använder nätadaptern för att undvika strömförlust under
formatteringen.
• Slå inte av strömmen när du använder den här funktionen.
• Efter att du har återställt kameran återställer du Date/Time Set (Ställ
datum/tid). sidan 25
• Funktionen Default Set påverkar inte filerna som spelats in på
lagringsmediet.
Language
Du kan välja vilket språk du vill använda för menyskärmen och
meddelanden. sidan 29
Open source licences
(Licener för öppen källkod)
Visa informationen för Open Source-licenser.
Ansluta till en TV
ANSLUTA TILL EN HIGH DEFINITION TV
Du kan njuta av HD-kvalitet (High Definition) på videor som spelats
in med HD-upplösning och en HDTV. Den här kameran stöder
HDMIutgång för att erbjuda högupplöst videoöverföring.
använda en micro HDMI-kabel
1
Slå på videokameran.
• Om du inte slår på videokameran först kanske den inte
känner igen den anslutna TV.n.
2
Anslut videokameran till en TV med en micro-HDMI-kabel.
3
Ställ in TV:ns ingångsväljare för att aktivera TV:n att idenfitiera
den anslutna videokameran.
• Se TV:ns bruksanvisning för information om hur du växlar
TVingång.
4
Börja spela upp bilder. sidan 42
HDTV
Förstå HDMI
HDMI (High Definition Multimedia Interface) är ett kompakt
ljud-/videogränssnitt för överföring av okomprimerade
digitala data.
Videokamera
CARD
Signalflöde
Micro HDMI-kabel
• Du kan bara använda en D- till A-typ av micro HDMI-kabel med den
här videokameran.
• HDMI-uttaget på videokameran fungerar endast som utgång.
• Använd endast HDMI 1.3-kabel när du ansluter till kamerans HDMIuttag. Om kameran ansluts med andra HDMI-kablar kanske inte
skärmvisningen fungerar.
81
Ansluta till en TV
ANSLUTA TILL EN VANLIG TV
Stereotyp
Monljudtyp
Du kan njuta av bilder som har spelats in med din videokamera på
en vanlig TV som stöder standard definition. Den här videokameran
stöder kompositutgång för videoöverföring med standard definition.
Gul
Gul
Normal TV
Vit
Röd
Vit
Videokamera
CARD
Signalflöde
Audio-/Video-kabel
Ansluta en audio-/videokabel för kompositutgång
82
1
Anslut videokameran till en TV med Audio/Video-kabeln.
• Slå på videokameran. Om du inte slår på videokameran först
kanske den inte känner igen den anslutna TV.n.
2
Ställ in TV:ns ingångsväljare för att aktivera TV:n att idenfitiera
den anslutna videokameran.
• Se TV:ns bruksanvisning för information om hur du växlar
TV-ingång.
3
Börja spela upp bilder. sidan 42
• När du ansluter kameran till en TV slås LCD-skärmen till kameran av
automatiskt.
• Kontrollera anslutningsstatus mellan kamera och TV, eftersom TVskärmen kanske inte producerar rätt videoinformation om den
ansluts på fel sätt.
• Använd inte våld när du ska sätta i eller ta ur anslutningskablarna.
• Vi rekommenderar att du använder strömadaptern som strömkälla.
• Vid anslutning till en TV med audio-/videokabel ska du matcha
färgerna på kablarna och motsvarande uttag.
• Videoingången kan vara grön beroende på TV:n. I så fall ska du
ansluta den gula kontakten på audio-/videokabeln till det gröna
uttaget på TV:n.
• Om TV:n har ett ljuduttag (monoingång) ansluter du den gula
kontakten på audio-/videokabeln till videouttaget, den vita kontakten
till ljuduttaget och lämnar den röda kontakten.
• Bilder som har spelats in med high-definition bildkvalitet (1280x720/
25p) spelas upp med samma standard definition bildkvalitet.
• När kameran ansluts till TV:n med olika kablar samtidigt så följer
signalen i prioritetsordning: HDMI  Audio/Video-utgång (komposit)
Ansluta till en TV
VISA PÅ EN TV
Bildvisning beroende på LCD- och TV-bildförhållande
Inspelningsförhållande
Visning på bredbilds-TV
(16:9)
Visning på 4:3 TV
Bilder lagrade i
förhållandet 16:9
CARD
Bilder lagrade i
förhållandet 4:3
Ändra volymen till måttlig nivå. Om volymen är för hög kan
videoinformationen inkludera brus.
83
Dubba videor
DUBBA TILL VHS- ELLER DVD-/HÅRDDISKKAMERA
Du kan dubba bilder som spelas upp på den här kameran till andra
videoenheter, såsom VHS eller DVD-/hårddiskkameror.
• Videor dubbas till annan inspelningsenhet via analog
dataöverföring. (kompositanslutning) Använd den medföljande
Audio-/Videokabeln.
• Använd strömadaptern för att slå på kameran när du dubbar till
en video eller DVD-/HDD-spelare.
VHS eller DVD-/HDD-spelare
Videokameran
CARD
Signalflöde
Audio/Video-kabel
84
1
Sätt i inspelningsmediet i inspelningsenhet.
2
Anslut kameran till inspelningsenheten (VHS eller DVD/
Hårddiskkamera) med den medföljande AV-kabeln.
3
Starta uppspelning på kameran och spela in på
inspelningsenheten.
• Se bruksanvisningarna som medföljer inspelningsenheten för
ytterligare information.
4
När dubbningen är klar stoppar du inspelningsenheten och
sedan kameran.
• Videor som är inspelade på den här kameran kan dubbas genom
att ansluta med en Audio-/Videokabel. Alla inspelade videor dubbas
med SD-bildkvalitet (standard definition), oavsett inspelningens
upplösning (HD/SD).
• För att kopiera en video som spelas in med HD-bildkvalitet (high
definition), använder du den integrerade programvaran på kameran
och kopierar bilder i datorn. sidan 86
• Eftersom dubbningen utförs via analog dataöverföring så kan
bildkvaliteten försämras.
• För att spela in datum/tid, visar du det på skärmen. sidan 76
Använda med en Windows-dator
VAD DU KAN GÖRA MED EN WINDOWSDATOR
Du kan utföra följande åtgärder genom att ansluta videokameran till
en Windowsdator med en USB-kabel.
Huvudfunktioner
• Genom att använda det inbyggda redigeringsprogrammet ‘Intellistudio’ i videokameran kan du göra följande
- Spela upp videor eller foton.
- Redigera inspelade videor eller bilder.
-Ladda upp inspelade videor och bilder till YouTube eller Flickr,
Facebook, etc.
• Du kan överföra eller kopiera filer (videor och bilder) som är
sparade på lagringsmediet till datorn.
Systemkrav
Följande krav måste uppfyllas för att kunna använda det inbyggda
redigeringsprogrammet (Intelli-studio):
Alternativ
Systemkrav
Operativsystem
Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 eller
högre
Processor
Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz eller högre rekommenderas,
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz eller högre
rekommenderas
(Handdator: Intel Core2 Duo 2.2GHz eller AMD Athlon X2
Dual-Core 2.6GHz eller högre rekommenderas)
RAM
1 GB eller högre rekommenderas
Videokort
NVIDIA GeForce 8500 GT eller högre ATI Radeon HD
2600-serien eller högre
Skärm
1024 x 768, 16-bit colour eller högre (1280 x 1024, 32-bit
colour rekommenderas)
USB
USB 2.0
Direct X
DirectX 9.0c eller högre
Rekommenderat minneskort
6MB/s (Klass 6) eller över
• Systemkraven som nämns ovan är rekommendationer. Det är inte
säkert att användningen fungerar korrekt även om kraven ovan är
uppfyllda.
• På en dator som är långsammare än rekommenderat kan
uppspelningen hoppa över vissa rutor eller fungera konstigt.
• Om DirectX-versionen på datorn är lägre än 9.0c ska du installera
programmet med version 9.0c eller högre.
• Vi rekommenderar att överföra inspelade videodata till en dator före
uppspelning eller redigering av videodata.
• För att kunna göra detta kräver en dator högre systemkrav än en
stationär dator.
• Intelli-studio är inte kompatibelt med Mac OS.
• I 64-bitars miljön av Windows XP, Windows Vista och Windows 7
kan Intelli-studio installeras och fungera som ett 32-bitars program.
85
Använda med en Windows-dator
3
ANVÄNDA PROGRAM Intelli-studio
Intelli-studio är ett inbyggt program som gör det möjligt att spela
upp och redigera filer. Du kan överföra filer till webbplatser, såsom
YouTube eller Flickr.
Klicka på Yes (Ja) för att slutföra uppladdningsprocessen så
visas följande popupfönster. Klicka på Yes (Ja) för att bekräfta.
• Om du inte vill spara en ny fil väljer du No (Nej).
Steg 1. Ansluta USB-kabeln
1
Ställ in PC Software (PC-program) till On (På).
• Du ser att standardmenyinställningarna anges enligt ovan.
2
Ansluta kameran till en dator med USB-kabel.
• Ett fönster för att spara en ny fil visas i Intelli-studios
huvudfönster. Om kameran inte har några nya filer visas inte
popup-fönstret för att spara nya filer.
• Motsvarande fönster för flyttbar disk visas, enligt din datortyp.
CARD
86
Koppla ur USB-kabeln
När du är klar med dataöverföringen måste du koppla från kabeln
enligt nedan:
1. Klicka på ikonen Safely Remove Hardware (Säker borttagning
av maskinvara) i verktygsfältet.
2.Välj USB Mass Storage Device (USB-masslagringsenhet) och
klicka sedan på Stop (Stopp).
3. Om fönstret Stop a Hardware device (Stoppa en
maskinvaruenhet) visas så klickar du på OK.
4. Koppla ur USB-kabeln från HD-videokameran och datorn.
• Använd medföljande USB-kabel. (Levereras av Samsung)
• Sätt i USB-enheten i rätt riktning och på rätt håll.
• När USB-kabeln är ansluten kan det leda till felfunktion på datorn om du
slår på eller av videokameran.
• Om du kopplar ur USB-kabeln från datorn eller videokameran under
överföringen av data stoppas överföringen och data kan skadas.
• Om du ansluter USB-kabeln till en dator via en USB-hubb eller ansluter
USB-kabeln samtidigt som andra USB-enheter kan det hända att
videokameran inte fungerar som den ska. Om detta skulle hända ska du ta
bort alla USB-enheter från datorn och ansluta videokameran på nytt.
• Programmet Intelli-studio kanske inte körs automatiskt, beroende på din
datortyp. I så fall ska du öppna den CD-ROM-enhet som har programmet
Intelli-studio i Den här datorn och köra iStudio.exe.
Använda med en Windows-dator
Steg 2. Om huvudfönstret i Intelli-studio
För detaljer, välj Help (Hjälp)  Help (Hjälp)
på skärmen för Intelli-studio.
När Intelli-studio startar visas miniatyrer av videor och bilder i
huvudfönstret.
1
2 3
4
5 6
7
Nr
Beskrivning
1
Menyalternativ
2
Visa filer i vald mapp.
3
Växlar till fotoredigeringsläge.
4
Växlar till videoredigeringsläge.
5
Växla till delat läge.
6
Förstora eller förminska miniatyrerna i listan.
0
7
Välj en filtyp.
!
8
Visa videor och bilder för den valda mappen på datorn.
9
Visa eller dölj videor och bilder för den anslutna enheten.
0
Visa videor och bilder för den valda mappen på enheten.
!
Visa filer som miniatyrer på en karta
@
Sök mappar i ansluten enhet.
#
Sök mappar lagrade på datorn
$
Gå till föregående eller nästa mapp
%
Skriv ut filer, visar filer i en karta, lagra filer i innehållshanterare, eller
registrera ansikten.
%
$
#
8
9
@
• Om du installerar Intelli-studio på datorn startar programmet
snabbare. För att installera programmet väljer du Tool (Verktyg) 
Install Intelli-studio on PC (Installera Intelli-studio på datorn).
• Du kan uppdatera till den senaste versionen av programmet
Intelli-studio genom att klicka på Web Support (Webbsupport) 
Update Intelli-studio (Uppdatera Intelli-studio)  Start Update
(Starta uppdatering).
• Produktens inbyggda programvara, Intelli-studio är avsett för
användning i hemmet. Den passar inte för precisions- eller
industrianvändning. För dessa områden rekommenderar vi en
redigeringsprogramvara som är utformad för professionellt bruk.
87
Använda med en Windows-dator
Steg 3. Spela upp videor eller foton
Du kan enkelt spela upp inspelningar med programmet Intelli-studio.
1
Klicka på önskad mapp i Intelli-studio för att visa inspelningarna.
• Miniatyrer av videor eller foton visas på skärmen, enligt vald
källa.
2
Välj den video eller det foto som du vill spela upp.
• Du kan kontrollera filinformationen genom att föra musen över
filen.
• Klicka på en videominiatyr en gång för att spela upp videon
i miniatyrformat, vilket gör att du enkelt kan söka efter en
video.
3
Välj den video eller det foto som du vill spela och dubbelklicka
sedan på uppspelningsikonen.
• Uppspelningen startar och uppspelningskontrollerna visas.
Följande filformat stöds i Intelli-studio:
-Videoformat: MP4 (Video: H.264, Ljud: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Fotoformat: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
88
Steg 4. Redigera videor (eller foton)
Med Intelli-studio kan du redigera videor och foton på flera olika sätt.
(Ändra storlek, Fininställning, Bildeffekt, Infoga bildruta, etc.)
Innan du redigerar en video eller bild i Intelli-studio bör du
säkerhetskopiera video- eller bildfilen och lagra den på datorn
som säkerhetsåtgärd genom att använda Dator eller Windows
Utforskaren.
1
Välj videor eller bilder du vill redigera.
2
Klicka på Movie Edit (Filmredigering) ( ) eller Photo Edit
(Bildredigering) ( ) beroende på vald fil i webbläsaren för
Intelli-studio.
• Den valda filen visas i redigeringsfönstret.
3
Redigera en video eller bild med olika redigeringsfunktioner.
Använda med en Windows-dator
Steg 5. Dela videor/foton online
4
• Ett popup-fönster visas för att öppna webbläsaren för den
Dela med dig av dina upplevelser genom att överföra foton och
videor direkt till en webbplats med bara ett klick.
1
Välj önskade videor eller foton att dela.
2
Klicka på Share (Dela) ( ) i webbläsaren.
• Den valda filen visas i delningsfönstret.
valda platsen eller så visas ett popup-fönster där du ombeds
ange ID och lösenord.
5
3
Klicka på webbsidan dit du vill överföra filer.
• Du kan välja YouTube, twitter, Flickr, Facebook,
Picasa, Email eller en annan webbsida du vill använda för
platshanteringen.
Klicka på Upload för att starta uppladdningen.
Ange ID och lösenord för att komma vidare.
• Åtkomst till innehåll på webbplatsen kan vara begränsad
beroende på din webbmiljö.
Inspelningstid och tillgänglig kapacitet för överföring av videor kan
ändras beroende på varje princip som gäller för webbplatsen.
89
Använda med en Windows-dator
DIREKT ÖVERFÖRING AV DINA VIDEOR TILL YouTube
[Dela ( )]-knappen gör det möjligt för dig att direkt överföra och dela dina videor på YouTube. Tryck bara på knappen [Dela ( produkten är ansluten till en Windows-dator med USB-kabeln.
STEG 1
STEG 3
Välj en video på produkten som du vill överföra i miniatyrvisning för
video och tryck sedan på [Dela ( )]. Upprepa för varje video du
vill överföra. sidan 73
Tryck på [Dela ( • Share mark (Delningsmarkeringen) ( ) visas för valda videor.
Normal
0:00:55
Photo
1/10
Move
Play
)] när
)]-knapp när produkten är ansluten till en dator.
• Valda videor med
delningsmarkeringarna visas på
delningsskärmen.
• Klicka på Yes (Ja) för att starta
uppladdningen.
• Om du vill ladda upp direkt utan att visa
en popup-ruta ska du markera “Intellistudio visar inte en lista med markerade
filer i den anslutna enheten”.
• Du kan bara använda [Dela ( )] när
Intelli-studio körs.
STEG 2
Ansluta kameran till en dator med USB-kabel.
• Intelli-studio körs automatiskt så fort produkten har anslutits till en
Windows-dator (när du anger PC Software: On (PC-program: På)).
CARD
90
• Vid överföring till YouTube, konverteras den valda filmen till ett format som är spelbart
med YouTube före överföringen. Hur lång tid överföringen tar kan variera beroende på
användarförhållanden, inklusive dator- och nätverksprestanda.
• Det finns ingen garanti för att det går att utföra överföringen i alla miljöer och serverändringar
för YouTube i framtiden kan göra att funktionen upphör att fungera.
• För mer information om YouTube, besök webbsidan för YouTube: http://www.youtube.com/
• Överföringsfunktionen för den här produkten när det gäller YouTube tillhandahålls på licens
från YouTube LLC. Överföringsfunktionen för YouTube för den här produkten är ingen garanti
eller rekommendation för produkten YouTube LLC.
• Om du saknar ett konto på den angivna webbsidan kan du först göra en registrering innan
du fortsätter med auktoriseringen.
• Enligt YouTubes policy kanske inte direkt filmuppladdning är tillgänglig i ditt land/din region.
Använda med en Windows-dator
ANVÄNDA SOM EN FLYTTBAR
MASSLAGRINGSENHET
4
Mapparna i lagringsmediet visas.
• Olika filtyper lagras i olika mappar.
Du kan överföra inspelade data till en Windows-dator genom att
ansluta USB-kabeln till kameran.
5
Kopiera och klistra in eller dra och släpp filerna från
lagringsmediet till datorn.
Visa innehållet på lagringsmedia
1
Avmarkera inställningen PC
Software: Off (PC-program:
På). sidan 79
2
Sätt i minneskortet. sidan 30
3
Anslut kameran till datorn med
en USB-kabel. sidan 86
• Fönstret för Removable
Disk (Flyttbar disk)
visas nästan genast på
datorskärmen.
• Välj Open folders to view
files using Windows
Explorer och klicka på OK.
• Om fönstret Removable Disk (Flyttbar disk) inte visas bekräftar du
anslutningen (sidan 86) eller utför steg 1 och 3. När den flyttbara
disken inte visas automatiskt kan du öppna mappen för flyttbar disk i
Den här datorn.
• Om den anslutna kamerans enhet inte öppnas eller om
kontextmenyn vid högerklick med mus (öppna eller bläddra) verkar
trasig kan datorn ha drabbats av ett autokör-virus. Vi rekommenderar
att du uppdaterar antivirusskyddet till den senaste versionen.
Foton
Videos
Systemmapp
Inställningsmapp
91
Använda med en Windows-dator
Struktur för mappar och filer på lagringsmedia
• Mapp- och filstrukturen på minneskortet är följande.
• Gör inga godtyckliga ändringar eller avlägsna mappen eller
filnamnet. Det kanske inte går att spela upp.
Filmer (H.264) ①
•
•
•
•
HD-kvalitetsvideor har formatet HDV_####.MP4.
SD-kvalitetsvideor har formatet SDV_####.MP4.
Filnumret blir högre när en ny filmfil lagras.
Upp till 9,999 filer skapas i en mapp. En ny mapp skapas när mer
än 9,999 filer skapas.
• Mappnamnet ges i ordningen 100VIDEO, 101VIDEO. Maximalt
antal mappar är 999.
• Maximalt 9,999 filer kan skapas på en lagringsmedia via
produkten.
Foton ②
• Precis som för filmfiler ökar filnumret automatiskt när en ny bildfil
skapas.
• Fotofil har formatet SAM_####.JPG. En ny mapp lagrar filer från
SAM _0001.JPG.
• Mappnamnet ökar i ordningen: 100PHOTO101PHOTO etc.
Filformat
Filmfil
• Filmer komprimeras i H.264-format. Filtillägget är “.MP4”.
• Se sidan 53 för videoupplösning.
Fotofil
• Bilderna komprimeras i formatet JPEG (Joint Photographic
Experts Group). Filtillägget är “.JPG”.
• Se sidan 54 för bildupplösning.
Namnet på en filmfil som har spelats in av videokameran ska inte
modifieras, eftersom korrekt uppspelning med kameran kräver
originalmappen och filnamnskonventioner.
92
Felsökning
VARNINGSINDIKATORER OCH MEDDELANDEN
Genomför följande enkla kontroller innan du kontaktar ett auktoriserat Samsung servicecenter. Detta kan spara dig tid och pengar och ett
onödigt telefonsamtal.
Strömkälla
Meddelande
Ikon
Informerar om att...
Åtgärd
Low Battery
(Låg batterinivå)
-
Batteriet är nästan urladdat.
• Ersätt med ett laddat batteri eller anslut strömadaptern.
• Ladda batteriet.
Check authenticity of
the battery. (Kontrollera
felaktigt batteri.)
-
Batteriet har inte klarat
verifieringskontrollen.
• Kontrollera batteriet och byt till ett nytt.
• Vi rekommenderar att du endast använder äkta Samsung-batterier i den här
kameran.
This is not a rated
adaptor. Use only the
rated adaptor that we
provided. (Det här är
inte en strömadapter.
Använd bara den
strömadapter vi
tillhandahöll.)
-
Strömadaptern kunde inte verifieras.
• Kontrollera strömadapterns äkthet.
• Vi rekommenderar att du endast använder originalströmadapter från Samsung i
den här kameran.
Lagringsmedia
Meddelande
Ikon
Informerar om att...
Åtgärd
Insert Card
(Sätt i kort)
Det finns inget minneskort isatt i
kortplatsen.
• Sätt i ett minneskort.
Card Full
(Kort fullt)
Det finns inte tillräckligt med plats på
minneskortet.
• Säkerhetskopiera viktiga filer till datorn eller ett annat lagringsmedia och radera
onödiga filer på minneskortet.
Card Error
(Kortfel)
Minneskortet har vissa problem och
kan inte identifieras.
• Formatera minneskortet eller byt ut det mot ett nytt.
Card Locked
(Kort låst)
Skrivskyddsfliken på minneskortet är
låst.
• Ta bort skrivskyddsfliken.
93
Felsökning
Lagringsmedia
Meddelande
Ikon
Informerar om att...
Åtgärd
Not Supported Card
(Kortet stöds inte)
Minneskortet stöds inte av den här
kameran.
• Ändra minneskort till det vi rekommenderar.
Please format
(Formatera.)
Minneskortet är inte formaterat.
• Formatera minneskortet med rätt menyalternativ.
Low speed card. Please
record a lower resolution.
(Låghastighetskort. Spela in
med lägre upplösning.)
-
Minneskortet har inte tillräckligt mycket • Spela in filmer med lägre upplösning.
prestanda för att kunna spela in.
• Byt till ett snabbare minneskort. sidan 32
Inspelning
Meddelande
Ikon
Informerar om att...
Write Error (Skrivfel!)
-
Det inträffade problem vid skrivning av
data till lagringsmediet.
• Formatera lagringsmediet med menyerna efter säkerhetskopiering av
viktiga filer till din dator eller annat lagringsmedia.
Release the Smart Auto
(Avbryt Smart Auto-läge)
-
Vissa funktioner kan inte användas
manuellt när SMART AUTO är
aktiverad.
• Avaktivera funktionen SMART AUTO.
Antalet videofiler som kan sparas är
9,999.
• Radera onödiga filer på lagringsmediet.
• Säkerhetskopiera filer till din dator eller ett annat lagringsmedia och radera
filer.
• Byt till ett annat kort som har tillräckligt med plats.
• Ställ in File No. (Filnr) som Reset (Återställ).
• Formatera lagringsmediet.
Antalet fotofiler som kan sparas är
9,999.
• Radera onödiga filer på lagringsmediet.
• Säkerhetskopiera filer till din dator eller ett annat lagringsmedia och radera
filer.
• Byt till ett annat kort som har tillräckligt med plats.
• Ställ in File No. (Filnr) som Reset (Återställ).
• Formatera lagringsmediet.
The number of video files is
full.
Cannot record video.
(Maximalt antal videofiler.
Kan inte spela in video.)
The number of photo files is
full.
Cannot take a photo.
(Max antal fotofiler.
Kan ej ta ett foto.)
94
-
-
Åtgärd
Felsökning
Inspelning
Meddelande
Ikon
Informerar om att...
Åtgärd
File number is full.
Cannot record video.
(Filantal fullt.
Kan ej ta bild.)
-
Maximala antalet mappar och filer har
nåtts så du kan inte spela in.
• Ställ in File No. (Filnr) som Reset (Återställ) och formatera lagringsmedia.
Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga filer före formatering.
File number is full.
Cannot take a photo.
(Filantal fullt.
Kan ej spela in video.)
-
Maximala antalet mappar och filer har
nåtts så du kan inte spela in.
• Ställ in File No. (Filnr) som Reset (Återställ) och formatera lagringsmedia.
Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga filer före formatering.
Linsskyddet är på.
• Ta bort linsskyddet.
Check the lens cover.
(Kontrollera linsskyddet!)
Uppspelning
Meddelande
Ikon
Informerar om att...
Åtgärd
Read Error
(Läsfel)
-
Det inträffade problem under läsning
av data från lagringsmediet.
• Formatera lagringsmediet med menyerna efter säkerhetskopiering av
viktiga filer till din dator eller annat lagringsmedia.
Corrupted file
(Korrupt fil.)
-
Den här filen kan inte läsas.
• Formatera lagringsmediet med menyerna efter säkerhetskopiering av
viktiga filer till din dator eller annat lagringsmedia.
95
Felsökning
SYMPTOM OCH LÖSNINGAR
Om du inte kan lösa problemet med hjälp av dessa anvisningar kontaktar du närmaste auktoriserade Samsung-servicecenter.
Ström
Symptom
Bakgrundsbelysningen slås inte på.
Förklaring/lösning
•
•
•
•
Batteriet kanske inte är installerat på videokameran. Sätt i ett batteri i videokameran.
Det batteri som sitter i kanske är urladdat. Ladda batteriet eller byt mot ett laddat.
Vid användning av en strömadapter, kontrollera att den är ordentligt ansluten till ett vägguttag.
Avlägsna batteriet eller koppla ur strömadaptern och anslut strömmen till kameran igen innan du slår på
den.
Strömmen slås av automatiskt.
• Om ingen knapp trycks in på omkring 5 minuter slås videokameran av automatiskt Auto (Auto Power
Off (Autoavstängning)). För att avaktivera det här alternativet ändrar du inställningen för Auto Power
Off (Autoavstängning) till Off (Av).
• Använd strömadaptern.
Det går inte att slå av strömmen.
• Avlägsna batteriet eller koppla ur strömadaptern och anslut strömmen till kameran igen innan du slår på
den.
Batteriet laddas ur snabbt.
• Temperaturen är för låg enligt användarvillkoren.
• Batteriet är inte fulladdat. Ladda batteriet igen.
• Batteriet har nått slutet av sin livslängd och kan inte laddas på nytt. Använd ett annat batteri.
Skärm
Symptom
96
TV-skärmen eller LCD-skärmen visar förvridna bilder
eller ränder längst ned och upp, eller längst ut på
vänster och höger sida.
Förklaring/lösning
• Det kan inträffa vid visning av bilder med förhållandet 16:9 på en TV med förhållandet 4:3, eller tvärtom.
För ytterligare information, se skärmens specifikationer. sidan 83
Felsökning
Skärm
Symptom
Förklaring/lösning
En okänd indikator visas på skärmen.
• En varningsindikator eller ett meddelande visas på skärmen. sidorna 93~95
Bilden ligger kvar på LCD-skärmen.
• Det här inträffar om du kopplar från strömadaptern eller avlägsnar batteriet innan du har slagit av
strömmen.
Bilden ser mörk ut på LCD-skärmen.
• Omgivningen är för ljus. Justera ljusstyrkan och LCD-skärmens vinkel.
Lagringsmedia
Symptom
Förklaring/lösning
Minneskortets funktioner går inte att använda.
• Sätt i ett minneskort i kameran på rätt sätt. sidan 30
• Om du använder ett minneskort som har formaterats på en dator formaterar du det på nytt på datorn.
sidan 80
Bilden kan inte raderas.
• Du kan inte radera bilder som är skyddade av en annan enhet. Ta bort skyddet för bilden på enheten.
sidan 72
• Avaktivera låset via skrivskyddsreglaget på minneskortet (SDHC minneskort etc.), om ett sådant finns.
sidan 31
Du kan inte formatera minneskortet.
• Avaktivera låset via skrivskyddsreglaget på minneskortet (SDHC minneskort etc.), om ett sådant finns.
sidan 31
• Minneskortet stöds inte för din produkt eller så finns det problem med kortet.
Datafilnamnet är inte korrekt indikerat.
• Filen kan vara korrupt.
• Filformatet stöds inte av din videokamera.
• Endast filnamnet visas om katalogstrukturen inte uppfyller internationell standard.
Datorn känner inte igen ett SDXC-minneskort.
• SDXC-minneskort använder filsystemet exFAT. För att använda SDXC-minneskort på en Windows XPdator ska du ladda ner och uppdatera exFAT-filsystemets drivrutin från Microsofts webbplats.
TV:n eller datorn kan inte visa foton eller videor som
är lagrade på ett SDXC-minneskort.
• SDXC-minneskort använder filsystemet exFAT. Innan du ansluter produkten till en annan enhet ska du
se till att den enheten är kompatibel med filsystemet exFAT.
97
Felsökning
Inspelning
Symptom
98
Förklaring/lösning
Även om jag trycker på knappen [Inspelning start/
stopp] så startar inte inspelningen.
• Det finns inte tillräckligt ledigt utrymme för att spela in på lagringsmediet.
• Kontrollera om minneskortet sitter i eller om skrivskyddet är inställt på låst.
• Kamerans invändiga temperatur är vanligen hög.
Slå av videokameran och låt den stå på en sval plats.
• Din videokamera är fuktig invändigt (kondens).
Slå av videokameran och låt den stå på en sval plats i ca en timme.
Den faktiska inspelningstiden är mindre än
uppskattad inspelningstid.
• Den uppskattade inspelningstiden kan variera beroende på innehåll och använda funktioner.
• Inspelning av snabbt rörliga motiv ökar bithastigheten och följaktligen mängden lagringskapacitet som
krävs för inspelningen, vilket kan leda till kortare tillgänglig inspelningstid.
Inspelningen stoppas automatiskt.
• Det finns inte mer ledigt utrymme för inspelning på lagringsmediet.
Säkerhetskopiera viktiga filer på datorn och formatera lagringsmediet eller ta bort onödiga filer.
• Om du ofta spelar in eller tar bort filer kan lagringsmediets prestanda försämras.
Formatera i så fall lagringsmediet.
• Om du använder minneskort med låg skrivhastighet stoppas videokameran automatiskt när
överensstämmande meddelande visas på LCD-skärmen.
När du spelar in ett motiv som är belyst med starkt
ljus visas vertikala linjer.
• Videokameran kan inte lagra nivåerna för ljusstyrka.
Felsökning
Inspelning
Symptom
Förklaring/lösning
När skärmen är under direkt solljus vid inspelning blir
skärmen röd eller svart under ett kort ögonblick.
• Lämna inte videokameran med LCD-skärmen på en plats där den kan utsättas för direkt solljus.
Under inspelning visas inte datum/tid.
• Ställ in Date/Time Display (Datum-/tidvisning) till On (på). sidan 76
Ljudsignalen hörs inte.
• Ställ in Beep Sound (Ljudsignal) till On (På).
• Ljudsignalen slås tillfälligt av vid inspelning av filmer.
• När Audio/Video-kabeln eller micro HDMI-kabeln är ansluten till videokameran stängs ljudsignalen av
automatiskt.
Det finns en tidsfördröjning mellan den tidpunkt
då du trycker på [Inspelning start/stopp] och när
filmen börjar/slutar spelas in.
• På din videokamera kan det vara en viss tidsförskjutning mellan den punkt då du tryckte på knappen
[Inspelning start/stopp] och den faktiska tidpunkt när den inspelade filmen börjar eller slutar. Det är inte
ett fel.
Du kan inte ta ett foto.
• Ställ in kameran i inspelningsläge. sidan 26
• Avaktivera låset via skrivskyddsreglaget för minneskortet, om ett sådan finns. sidan 31
• Lagringsmediet är fullt.
Använd ett nytt minneskort eller formatera lagringsmediet. sidan 80
Eller ta bort onödiga bilder. sidan 70
99
Felsökning
Justera bilden under inspelning
Symptom
Förklaring/lösning
Fokus justeras inte automatiskt.
• Ställ in Focus (Fokus) till Auto. sidan 58
• Inspelningsförhållanden är inte lämpliga för autofokus.
Justera fokus manuellt. sidan 58
• Linsen är dammig på ytan. Torka linsen och kontrollera fokus.
• Inspelningen har gjorts på en mörk plats. Tänd för att öka omgivande ljusnivå.
Bilden är för ljus eller flimrar, eller så uppstår
färgförändringar.
• Det här inträffar när du spelar in bilder under fluorescerande lampa, sodiumlampa eller kvicksilverlampa.
Avbryt iSCENE för att minimera problemet. sidan 52
Uppspelning på din videokamera
Symptom
Videon kan inte spela upp.
Förklaring/lösning
• Tryck på knappen [MODE] för att ange Filminspelningsläge.
• Bildfiler som har lagrats med en annan enhet kan inte spelas upp på din videokamera.
• Kontrollera minneskortets kompatibilitet. sidan 31
Funktionen för att hoppa över eller söka fungerar inte • Om temperaturen inuti kameran är för hög kan den inte fungera felfritt.
som den ska.
Slå av videokameran, vänta några sekunder och slå sedan på den igen för användning.
Uppspelningsskärmen avbröts plötsligt.
• Kontrollera att växelströmsadaptern eller batteriet är korrekt anslutet och stabilt.
Du kan inte höra ljudet vid uppspelning av film som
spelats in med intervallinspelning.
• Intervallinspelning stöder inte ljudingång. (tyst inspelning)
Foton som lagras på ett lagringsmedia kan inte visas
i faktiskt storlek.
• Foton som lagras på en annan enhet kanske inte kan visas med faktisk storlek.
Det är inte ett fel.
Uppspelning på andra enheter (TV, etc.)
Symptom
100
Förklaring/lösning
Du kan inte visa bilden eller höra ljudet på den
anslutna enheten.
• Anslut ljudlinjen för den anslutna AV-kabeln för din videokamera eller den anslutna enheten
(TV, DVD-spelare etc). (Röd färg - höger, vit färg - vänster)
• Audio-/videokabelanslutningen eller micro HDMI-kabelanslutningen är inte rätt ansluten. Se till att Audio-/
Videokabelanslutningen eller micro HDMI-kabelanslutningen är inkopplad till rätt uttag. sidan 82
Du kan inte dubba korrekt med HDMI-kabeln.
• Du kan inte dubba bilder med HDMI-kabeln.
Felsökning
Ansluta till en dator
Symptom
Förklaring/lösning
Vid användning av filmer avkänner inte en dator din
videokamera.
• Koppla ur USB-kabeln från datorn och kameran och starta om datorn. Anslut ordentligt igen.
Det går inte att spela upp filmfiler korrekt på en
dator.
• Du måste installera ett video-codec på datorn för att kunna spela upp filer som spelats in med kameran.
Installera eller kör det inbyggda redigeringsprogrammet (Intelli-studio).
• Se till att du sätter i anslutningsenheten i rätt riktning, anslut sedan USB-kabeln ordentligt till USB-uttaget
på din kamera. Koppla ifrån kabeln från dator och videokamera, samt starta om datorn. Anslut på rätt
sätt igen.
• För att spela upp en videofil kanske en dator med bättre specifikationer.
Datorn kanske inte har tillräckligt med prestanda för att spela upp en videofil.
Intelli-studio fungerar inte som det ska.
• Avsluta programmet Intelli-studio och starta om Windows-datorn.
• Det inbyggda programmet “Intelli-studio” är inte kompatibelt med Macintosh.
• Ställ in PC Software (PC-program) som On (På) i inställningsmenyn.
Bilden eller ljudet i videofilen som spelats in med
kameran spelas inte upp korrekt på datorn.
• Bilden eller ljudet i videofilen kan stoppas tillfälligt i uppspelningen beroende på datorns
överföringshastighet av data. Kopiera videofilen till din dator och spela upp den på datorn.
• Om din videokamera är ansluten till en dator som inte stöder Hi-speed USB(USB2.0), kanske bilder eller
ljud inte spelas upp korrekt.Bilder och ljud som kopieras till din dator påverkas inte.
Uppspelningsskärmen pausas eller förvrids.
• Kontrollera systemkraven för filmuppspelning. sidan 85
• Stäng alla andra program som körs på datorn.
• Om en inspelad film som spelas på din kamera ansluten till en dator och bilden inte spelas upp på ett
smidigt sätt kan det bero på överföringshastigheten. Kopiera filen till din dator och spela upp den.
101
Felsökning
Dubbning med andra enheter
Symptom
Du kan inte dubba korrekt med AV-kabeln.
Förklaring/lösning
• AV-kabeln är inte ordentligt ansluten. Kontrollera att AV-kabeln är ansluten till rätt uttag, dvs.
ingångsuttaget på den andra enheten för dubbning av en bild från din videokamera. sidan 84
Allmän användning
Symptom
Förklaring/lösning
Datum och tid visas felaktigt.
• Har videokameran lämnats overksam under en längre tid?
Den extra kapaciteten för det laddningsbara batteriet kan laddas ur. sidan 25
Videokameran går inte att slå på, eller fungerar inte
när jag trycker på knapparna.
• Avlägsna batteriet eller koppla ur växelströmsadaptern och anslut strömmen till kameran igen innan du
slår på den.
Menyposter som inte kan användas samtidigt
Symptom
Förklaring/lösning
• Du kan inte välja gråmarkerade alternativ i aktuellt läge för inspelning/uppspelning.
Om du inte har satt i ett minneskort i produkten kommer alla funktioner som kräver minneskort
(Storage Info (Lagringsinfo), Format, etc.) att vara gråmarkerade i menyn och du kan inte välja dem.
Kan inte använda
Menyalternativen är gråmarkerade.
102
På grund av följande inställningar
Anti-Shake(HDIS) (Antiskak(HDIS))
Face Detection (Ansiktsdetektering)
Back light (Motljus)
Digital Special Effect (Digital specialeffekt)
C.Nite, Intelli Zoom (Intelli-Zoom)
Video Resolution (Videoupplösning) : 1280x720/25p
Övrig information
UNDERHÅLL
Att observera vid förvaring
• För att förvara kameran på ett säkert sätt, slå av den.
- Avlägsna batteriet och strömadaptern.
- Ta ur minneskortet.
• Rengöra linsen
Använd en blåsbälg för att ta bort damm och torka försiktigt av
linsen med en mjuk trasa.
Vid behov kan du försiktigt torka linsen med ett rengöringspapper.
- Om linsen får vara smutsig kan det bildas beläggningar.
- Om linsen ser immig ut ska du stänga av kameran och lämna
den i cirka en timme.
Rengöra kameran
Före rengöring, slå av kameran och ta ur batteriet och
strömadaptern.
• Rengöra utsidan
- Torka försiktigt med en torr och mjuk trasa. Gnugga ytan
försiktigt utan att använda för stor kraft.
- Använd inte bensen eller tinner för att rengöra kameran. Ytan
kan skadas eller flagas.
• Rengöra LCD-skärmen
Torka försiktigt med en torr och mjuk trasa. Akta så att du inte
skadar skärmen.
LCD-skärm
• För att förlänga livslängden, undvik att gnugga med en grov
trasa.
• Var medveten om följande fenomen vid användning av LCDskärmen. Detta beror inte på någon felfunktion.
- Vid användning av kameran kan ytan runt LCD-skärmen bli
varm.
- Om du låter strömmen vara på under en längre tid kan ytan
runt LCD-skärmen bli varm.
- När du använder videokameran på kalla platser kan det bildas
efterbilder på LCD-skärmen.
• En LCD-skärm är tillverkad med exakt teknik och har mer än
99,99 % fungerande pixlar. Trots detta kan det uppstår svarta
eller ljusa punkter (röda, blå, vita) i sällsynta fall, i en prick och
runtom i två prickar. De här prickarna kan normalt uppstå under
tillverkningsprocessen och påverkar inte de inspelade bilderna.
103
Övrig information
Använd inte kameran på en stund om det kommit kondens
i den
• Vad är kondens?
Kondens uppstår när kameran flyttas från en plats till en annan
med betydande temperaturskillnad. Kondensen uppstår på den
externa eller den interna linsen på kameran och på reflektorlinsen.
Om detta händer kan det orsaka tekniska fel eller skador på
kameran om du använder enheten med strömmen påslagen när
det är kondens.
• När kan kondens uppstå?
Kondens uppstår när enheten flyttas från en plats där det är
varmare än där den var tidigare, eller när den plötsligt används på
en varm plats.
-När du spelar in utomhus på vintern när det är kallt och sedan
använder den inomhus.
- När du spelar in utomhus i värme efter att ha varit inomhus,
eller i en bil, med AC.
• Vad kan jag göra?
- Slå av strömmen och avlägsna batteriet, lägg den på en torr
plats i 1-2 timmar innan du använder den.
ANVÄNDA KAMERAN UTOMLANDS
• Varje land eller region har sitt eget elektriska system och
färgsystem.
• Innan du använder videokameran utomlands ska du kontrollera
följande.
Strömkällor
Med den strömadapter som medföljer kan du slå på, ladda och använda
kameran i alla länder/regioner som har ström i området 100 V till 240 V,
50/60 Hz. Använd vid behov en adapter till vägguttaget som du kan köpa
i vanliga butiker, beroende på hur vägguttagen är utformade.
På TV-färgsystem
Din videokamera är en PAL-systembaserad videokamera. Om du vill visa
dina inspelningar på en TV eller kopiera till en extern enhet, måste det
vara en PAL-systembaserad TV eller en extern enhet som har lämpliga
Audio-/Video-uttag. Annars behöver du eventuellt använda en separat
videoformatsomkodare för att konvertera (PAL-NTSC formatkonverterare).
Formatomkodaren erbjuds inte av Samsung.
• Använd videokameran efter att kondensen helt har försvunnit.
• Se till att använda rekommenderade tillbehör som medföljer
videokameran. För service, kontakta närmaste auktoriserat Samsung
servicecenter.
PAL-kompatibla länder/regioner
Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Finland,
Frankrike, Grekland, Holland, Hongkong, Indien, Irak, Iran, Kina,
Kuwait, Libyen, Malaysia, Mauritius, Norge, OSS, Rumänien,
Saudi-Arabien, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Syrien, Thailand, Tjeckien, Tunisien,
Tyskland, Ungern, Österrike, m.fl.
NTSC-kompatibla länder/regioner
Bahamas, Centralamerika, Filippinerna, Japan, Kanada, Korea,
Mexico, Taiwan, USA, m.fl.
104
Du kan spela in med din kamera och titta på bilderna på
LCD-skärmen var som helst i världen.
Övrig information
ORDLISTA
AF(Autofokus)
Ett sysktem som automatiskt fokuserar produktlinsen på motivet. Produkten
använder kontrast för att fokusera automatiskt.
Bländare
Bländaren kontrollerar mängden ljus som når produktens sensor.
Kamerarörelse (oskarp)
Om produkten rör sig när slutaren är öppen kan hela bilden bli suddig. Det
här inträffar oftare när slutarhastigheten är långsam. Förhindra produktrörelser
genom att öka känsligheten och använda en högre slutarhastighet. Använd ett
stativ om du vill eller DIS- eller OIS-funktionen för att stabilisera produkten.
Komposition
Kompositionen i bilden innebär att du sorterar objekten i ett foto. Oftast är det
bra att följa reglen om tredjedelar för att få en bra komposition.
Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS)
CMOS är en bildsensor som producerar bilder som har nästintill samma kvalitet
som CCD-sensorer (charge coupled device). Det förbrukar mindre ström, vilket
ger en längre batterilivslängd för produkten.
Digital zoom
Brännvidd (f)
Avståndet från mitten av linsen till dess brännpunkt (i millimeter). Längre
brännvidder resulterar i tätare vinklar för visning och att motivet förstoras.
Kortare brännvidder resulterar i bredare visningsvinklar.
F. Nej (F-nummer)
F-numret definierar linsens ljusstyrka. En mindre lins ger i allmänhet en ljusare
bild. F-numret är direkt proportionellt i förhållande till brännvidden och omvänt
proportionell till linsens diameter.
*F.Nr=brännvidd/diameter för bländare
MPEG-4 AVC/H.264
MPEG-4 AVC/H.264 definierar det senaste videokodningsformatet som har
standardiserats av ISOIEC och ITU-T, år 2003. Jämfört med traditionellt MPEG2-format, har MPEG-4 AVC/H.264 mer än dubbelt så hög effektivitet. Din
produkt använder MPEG-4 AVC/H.264 för att koda högdefinitionsvideor.
Optisk zoom
Det här är en allmän zoom som kan förstora bilder med en lins och inte
försämrar bildernas kvalitet.
Kvalitet
Ett uttryck för komprimeringsfrekvens som används i en digital bild. Högre
bildkvalitet håller en lägre komprimeringsfrekvens, som vanligen resulterar i
större filstorlek.
En funktion som artificiellt ökar mängden tillgänglig zoom med zoomlinsen
(optisk zoom). När du använder digital zoom blir bildkvaliteten sämre, i takt med
att förstoringen ökar.
Upplösning
Effektiv pixelräkning
Slutarhastighet
Till skillnad från när det gäller total pixelräkning är det här det faktiska antalet
pixlar som används för att ta bilden.
Slutarhastigheten hänvisar till den tid det tar att öppna och stänga slutaren
och den är en viktig faktor när det gäller ljusstyrkan i en bild, eftersom den styr
mängden ljus som passerar genom bländaren innan den når bildsensorn. En
snabbare slutarhastighet tillåter mindre ljus att komma in under kortare tid och
fotot blir mörkare och fryser lättare motiv i rörelse.
EV (exponeringsvärde)
Alla kombinationer av produktens slutarhastighet och bländare som resulterar i
samma exponering.
Exponering
Mängden ljus som släpps in för att nå produktens sensor. Exponeringen styrs
av en kombination av slutarhastighet, bländarvärde och ISO-känslighet.
Antalet pixlar som finns i en digital bild. Högupplösta bilder innehåller fler pixlar
och visar vanligtvis mer detaljer än lågupplösta.
Vitbalans (färgbalans)
En justering av intensiteten i färgerna (vanligen de primära färgerna, såsom röd,
grön och blå) i en bild. Målet med att justera vitbalans, eller färgbalans, är att
korrekt återge färgerna i en bild.
105
Specifikationer
Modellnamn
HMX-F90/HMX-F91/HMX-F900/HMX-F910/HMX-F920
Videosignal
System
LCD-skärm
Anslutningar
Allmänt
106
PAL
Bildkomprimeringsformat
H.264/AVC
Ljudkomprimeringsformat
AAC (Advanced Audio Coding)
Bildenhet
1/3,2” CMOS
Giltiga pixlar
Cirka 920 000 pixlar
Totalt antal pixlar
Cirka 5 Megapixel
Lins
1,8 till 4,9, 52x (Optisk), 70x (Intelli), 130x (Digital) Elektronisk zoomlins
Brännvidd
2,1mm ~ 109,2mm
Storlek/antal pixlar
2,7 tums bredd, 230k
LCD-skärm, metod
TFT active matrix system
Kompositvideo ut
1,0V (p_p), 75Ω, analog
Ljudutgång
-7,5dBm 47KΩ, analog, stereo
HDMI-utgång
Anslutare av D-typ (Micro HDMI)
USB-utgång
mini USB-B-typ (USB2,0 Höghast.)
Strömkälla
5,0V (Använda strömadaptern), 3,7V (Användning av litiumbatteri)
Typ av strömkälla
Ström (100V~240V) 50/60Hz, Litiumbatteri
Strömförbrukning
2,4W (LCD på)
Driftstemperatur
0˚C ~ 40˚C
Luftfuktighet vid drift
10% ~ 80%
Förvaringstemperatur
-20˚C ~ 60˚C
Mått (B x H x D)
Ca. 53,9mm×56,4mm×119,0mm
Vikt
Ca. 222g (Utan batteri och minneskort)
Inbyggd mikrofon
Flervägsstereomikrofon
※De här tekniska specifikationerna och konstruktionerna kan ändras utan förvarning.
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Region
North
America
Latin
America
Country
Web Site
Region
Country
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca_fr (French)
BOSNIA
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
- Consumer
Electronics
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
Contact Centre 
Web Site
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
Uruguay
40543733
www.samsung.com
Paraguay
98005420001
www.samsung.com
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
www.samsung.com/cl
800-10-7260
www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
Bolivia
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
COLOMBIA
01-8000112112
Bogotá: 6001272
www.samsung.com/co
CYPRUS
0-800-507-7267
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
COSTA RICA
DOMINICA
1-800-751-2676
GREECE
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
EL SALVADOR
800-6225
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
800-27919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
Europe
Contact Centre 
CANADA
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
336-8686 (From HHP & landline)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
Europe
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
Kontakta Samsung
Region
Europe
CIS
Country
Web Site
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
Region
Country
PHILIPPINES
Asia
Pacific
SINGAPORE
Contact Centre 
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
BAHRAIN
8000-4726
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com
Qatar
800-2255 (800-CALL)
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
Egypt
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
08000-726786
800-22273
065777444
18252273
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
www.samsung.com
THAILAND
www.samsung.com/th
VIETNAM
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
TAIWAN
Middle
East
Web Site
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
www.samsung.com/ph
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SPAIN
JORDAN
Syria
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/Levant (English)
IRAN
021-8255
www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
Saudi Arabia
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
NIGERIA
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
Senegal
800-00-0077
www.samsung.com
www.samsung.com
Cameroon
7095- 0077
www.samsung.com
www.samsung.com
KENYA
0800 545 545
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
TANZANIA
SOUTH
AFRICA
Botswana
0685 88 99 00
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
0800-726-000
www.samsung.com
www.samsung.com/id
Namibia
8197267864
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
Angola
91-726-7864
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com/my
Zambia
211350370
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Mongolia
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
NEW
ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888, 021-5699-7777
JAPAN
MALAYSIA
UKRAINE
Asia
Pacific
Contact Centre 
SERBIA
Ghana
Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
Korrekt avfallshantering av batterierna i
produkten
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet, i manualen eller på
förpackningen anger att batterierna i denna
produkt inte bör kastas tillsammans med annat
hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd
eller Pb visar i förekommande fall att batterierna
innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder
överstigande de gränsvärden som anges i EUdirektivet 2006/66/EG. Om batterierna inte kastas
på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra
en fara för hälsa eller miljö.
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen
anger att produkten och de elektroniska tillbehören
(t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras
tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras.
Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för
hälsa och miljö.
Hjälp till att skydda miljön och bidra till
materialåtervinning genom att sortera batterierna
separat från annat avfall och lämna in dem på en
återvinningsstation.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt
verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och
de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans
med annat kommersiellt avfall.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som
sålt produkten eller kommunen för vidare information
om var och hur produkten och tillbehören kan
återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
RoHS-kompatibel
Vår produkt följer restriktionerna för användning av hälsovådliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrusning, och vi använder
inte Kadmium (Cd), Bly (Pb), Kvicksilver (Hg), Hexavalent Krom (Cr+6), polybromerade bifenyler (PBBs), polybromerade
difenyletrar (PBDEs) i våra produkter.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising