Samsung BT62TDBST Owner's manual

Samsung BT62TDBST Owner's manual
Installations- och bruksanvisning
Inbyggnadsugn
BT62TDBST
BT62TDBFST
Bruksanvisning
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 1
2008-08-05
10:15:46
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 2
2008-08-05
10:15:46
Innehåll
Använda bruksanvisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Elektrisk säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Säkerhet under användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Instruktioner för kassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Montera ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säkerhetsanvisningar för montören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation i ett lågt skåp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta till strömförsörjningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation i ett högt skåp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
5
6
Delar och funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ugnskontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Specialfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Använda tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Säkerhetsbrytare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kylfläkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Innan du börjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställning av klocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inledande rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnens funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Testrätter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
13
14
21
Användning av ugn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in avdelarläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställning av ugnstemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stänga av ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sluttid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillagningstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fördröjd start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kökstimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnslampa på / av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Barnsäkerhetsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stänga av ljudsignalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
26
27
27
29
31
33
33
34
34
Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ångrengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Katalytiskt emaljerad yta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengöring av ugnsluckan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sidoskenor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av lampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
38
39
42
45
Garanti & service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Vanliga frågor och felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 1
2008-08-05
10:15:46
Använda bruksanvisningen
SV
Tack till ditt val av en SAMSUNG inbyggnadsugn.
Denna bruksanvisning innehåller viktig information om säkerhet och instruktioner avsedda att
vägleda dig vid användning och underhåll av denna apparat.
Ta god tid på dig att läsa denna bruksanvisning innan du använder ugnen och behåll denna bok
för framtida referens.
Följande symboler används i texten i denna bruksanvisning.
*
)
Viktigt
Anmärkning
Säkerhetsanvisningar
Installationen av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker. Installatören ansvarar för
anslutning av apparaten till strömförsörjningen med beaktande av tillämpliga säkerhetsrekomme
ndationer.
Elektrisk säkerhet
Om ugnen har skadats under transport, får den inte anslutas.
● Denna apparat får endast anslutas till strömförsörjningen av en särskilt behörig
elektriker.
● Vid fel eller skada på apparaten, skall du inte försöka använda den.
● Reparationer får endast utföras av enbehörig elektriker. En felaktigt utförd reparation
kan leda till allvarliga skador för dig och andra. Om din ugn behöver repareras, kontakta
SAMSUNG servicecenter eller din återförsäljare.
● Om nätsladden är defekt skall den bytas ut mot en specialsladd eller en enhet som är
tillgänglig hos tillverkaren eller en auktoriserad servicetekniker.
● Elektriska ledningar och kablar får inte komma i kontakt med ugnen.
● Ugnen skall anslutas till strömförsörjningen med en godkänd kretsbrytare eller säkring.
Använd aldrig grenuttag eller förlängningssladdar.
● Märkplåten är placerad till höger om luckan.
● Apparatens strömförsörjning skall kopplas från vid reparation eller rengöring.
● Var försiktig vid anslutning av elektrisk utrustning till uttag i närheten av ugnen.
● Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (eller barn) med nedsatt
fysisk, motorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har
getts lämpliga instruktioner eller är under uppsikt av en person som är ansvarig för deras
säkerhet.
VARNING
Åtkomliga delar kan bli heta under användning. Barn kan bränna sig om de tar på dem.
VARNING
Utrustningen skall kopplas från strömförsörjningen vid utbyte av lampa för att undvika risk för
elektrisk stöt. Vid användning av ugnen blir de inre ytorna mycket heta.
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 2
2008-08-05
10:15:46
Säkerhetsanvisningar (fortsättning)
Säkerhet under användning
● Denna ugn är endast avsedd för tillagning av mat för hushållsanvändning.
● Under användning blir ugnens inre ytor tillräckligt heta för att orsaka brännskador. Rör inte
vid värmeelementen eller ugnens inre ytor förrän de svalnat.
● Förvara aldrig antändbara material i ugnen
● Ugnens ytor blir heta när apparaten används vid hög temperatur under en längre tid.
● Vid tillagning, var försiktig då du öppnar ugnsluckan, eftersom het luft och ånga snabbt
strömmar ut.
● Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol, kan alkoholen dunsta vid höga temperaturer
och ångan kan fatta eld om den kommer i kontakt med ugnens heta delar.
● För din säkerhet skall du inte använda apparaten med ång- eller högtrycksapparater.
● Barn skall hållas på säkert avstånd när ugnen används.
● Frysta livsmedel, som t.ex. pizza, skall tillagas på grillgallret. Om bakplåten används, kan
den deformeras p.g.a. de stora temperaturskillnaderna.
● Häll inte vatten i ugnens botten när den är het. Detta kan orsaka skada på den emaljerade
ytan.
● Ugnsluckan skall vara stängd under tillagning.
● Var försiktig när du öppnar luckan i slutet av ångrengöringsproceduren; vattnet i botten är
hett.
● Placera inte aluminiumfolie i botten av ugnen och placera inte bakplåtar eller formar på
den. Aluminiumfolie blockerar värmen, vilket kan orsaka skador på den emaljerade ytan
och därmed leda till dåliga tillagningsresultat.
● Fruktjuicer efterlämnar fläckar som kan vara omöjliga att få bort från ugnens emaljerade
ytor. Vid tillagning av mycket mjuka kakor skall ett djupt kärl användas.
● Placera inte eldfasta lergods på den öppna ugnsluckan.
● Apparaten är inte avsedd att användas av små barn eller sjukliga personer utan
övervakning av vuxen person som kontrollerar säker användning av apparaten.
● Håll uppsyn över barn så att de inte leker med apparaten.
SV
Instruktioner för kassering
Kassera förpackningsmaterialet
● Materialet som används vid förpackning av denna apparat är återvinningsbart.
● Avfallshantering av förpackningsmaterial skall göras i lämplig container på din lokala
avfallshanteringsplats.
Kassering av gamla apparater
VARNING
Innan en gammal apparat kasseras ska den göras obrukbar så att den inte kan utgöra en fara.
Gör detta genom att koppla bort apparaten från strömtillförseln och avlägsna
nätsladden.
För att skydda miljön är det viktigt att gammal utrustning kastas på rätt sätt.
● Apparaten får inte kastas som hushållsavfall.
● Information om insamlingstider och offentliga insamlingsplatser finns att få från kommunen
eller det lokala sophanteringsföretaget.
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 3
2008-08-05
10:15:46
Montera ugnen
*
SV
Elektrisk installation av denna ugn måste utföras av en behörig elektriker.
Ugnen skall installeras enligt bifogade instruktioner.
Avlägsna det skyddande materialet från luckan efter installation.
Ta bort skyddstejpen från ugnens insida när installationen är klar.
Säkerhetsanvisningar för montören
● Installationen måste garantera skydd mot strömförande delar.
● Enheten som apparaten ska monteras i måste uppfylla stabilitetskraven i DIN 68930.
Installation i ett lågt skåp
● Observera de minimiavstånd som krävs.
● Fäst ugnen på plats med skruvar på vardera sida av ugnen.
1
2
560
595
595
572
545
21
3
4
min.550
min.50
min.20
min.560
50
460
min.600
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 4
2008-08-05
10:15:47
Montera ugnen (fortsättning)
SV
5
Ansluta ugnen till strömtillförseln
(H05VV-F, H05RR-F, Min. 1,5m,
1,5~2,5mm²)
Strömförande
Jord
Neutral
Ansluta till strömförsörjningen
Elektriska anslutningar skall utföras via den anslutningsplatta som sitter bak på
apparaten av en elektriker som ser till att anslutning av apparaten utförts enligt gällande
monteringsinstruktioner och lokala bestämmelser.
Där apparaten inte är ansluten till strömförsörjningen med en kontakt, skall en omnipolär
anordning (med ett kontaktavstånd på minst 3 mm) monteras på anslutningens
strömförsörjningssida för att uppfylla säkerhetskraven.
)
När strömmen är ansluten, initieras ugnens elektronik; detta neutraliserar
belysningen under ett par sekunder. Elsladden (H05 RR-F eller H05 VV-F, Min. 1,5m,
1,5~2,5mm²) måste vara tillräckligt lång för att kunna anslutas till inbyggnadsugnen
då denna står på golvet framför dess enhet.
Öppna ugnens bakre hölje underifrån (med hjälp av en platt skruvmejsel) och skruva
loss fästskruven och kabelklämman innan ledningskablar monteras i rätt uttag.
Jordkabeln måste vara ansluten till ( ) ugnens uttag.
Om ugnen är ansluten till strömtillförseln med en kontakt, måste denna vara åtkomlig då
ugnen är färdigmonterad.
Vi tar inget ansvar för olyckor som uppstår till följd av obefintlig eller felaktig jordning.
6
7
min 5
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 5
2008-08-05
10:15:48
Montera ugnen (fortsättning)
SV
Installation i ett högt skåp
● Observera de minimiavstånd som krävs.
● Ugnen skall skjutas in på plats vid korrekt justeringsvinkel.
1
2
560
595
595
572
545
21
3
4
min.550
50
min.590~max.600
min.560
5
Ansluta ugnen till strömtillförseln
(H05VV-F, H05RR-F, Min. 1,5m,
1,5~2,5mm²)
Strömförande
Jord
Neutral
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 6
2008-08-05
10:15:49
Delar och funktioner
Ugn
SV
Control
panel
Kontrollpanel
Top
heating
elements
Övre
värmeelement
Level
Nivå 5
Ugnslampa
Oven lights
Nivå 4
Level
Sidoskenor
Side Runner
Nivå 3
Level
Katalytiskt
emaljerat
Catalytic enameled
hölje
cover casing
Nivå 2
Level
Nivå 1
Level
Avdelaredivider
Switch
Glass
door
Glaslucka
Luckhandtag
Door
handle
)
Hyllnivåerna är numrerade nedifrån och upp.
Nivå 4 och 5 används främst med grillfunktionen.
Se de tillagningsguider som tillhandahålls i hela denna manual för att fastställa
lämpliga hyllnivåer för dina rätter.
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 7
2008-08-05
10:15:49
Delar och funktioner (fortsättning)
SV
Ugnskontroller
2
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
)
4
5
6
7
8
9
10
11
3
7. Klockknapp
8. Kökstimerknapp
9. Knapp för tillagningstid
10.Knapp för sluttid
11.Temperaturknapp
Väljare för avdelare
Teckenfönster
Kontrollknapp för Tid / Temp
Ugnsknapp
Lampknapp
Ångrengöringsknapp
Vridknappen för avdelning och kontrollknappen för tid / temp är pop - up
knappar. Tryck in och vrid.
Specialfunktioner
Ugnen är utrustad med följande specialfunktioner.
● Avdelningslägen: När avdelaren förs in gör apparatens avdelningsfunktion att du kan laga
mat i två separata delar, oberoende av varandra, vilket spar energi och är praktiskt.
● Ångrengöring: Ugnens rengöringsfunktion använder ånga för att avlägsna fett och smuts,
vilket rengör ugnens insida på ett säkert sätt.
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 8
2008-08-05
10:15:49
Delar och funktioner (fortsättning)
Tillbehör
SV
Följande tillbehör medföljer din ugn.
Baksida
1
2
Grillgaller, för behållare, kakformar,
stek- och grillpannor.
Framsida
Galler, för ugnsstekning.
Framsida
3
Bakplåt, för mjuka kakor och
småkakor.
4
Djup plåt, för stekning eller
uppsamling av köttspad eller fett.
5
Avdelare, för övre, undre och dubbelt
läge. För in den på nivå 3. En brytare
på ugnens insida avkänner avdelaren.
För in avdelaren helt.
6
Grillspett (BT62TDBFST) består
av ett spett, 2 klor, ett löstagbart
handtag och en vagga som passar in
på den 3:e hyllan från botten räknat.
Montera spetten i hålet på den bakre
väggen inuti ugnen när grillspettet ska
användas. Placera den djupa plåten
på nivå 1 när grillspettet används.
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 9
2008-08-05
10:15:49
Delar och funktioner (fortsättning)
SV
7
Grill- och shaslikspett
(BT62TDBFST)
Användning:
● Placera den djupa plåten (utan ställ) på nivå 1 för att samla upp köttsafterna eller på
ugnens botten om en stor köttbit tillagas.
● Skjut på en av gafflarna på spettet och skjut på köttstycket som ska tillagas.
● Förvälld potatis och andra grönsaker kan placeras runt kanterna i den djupa plåten så att
de ugnsteks samtidigt.
● Placera vaggan på mitthyllan med den “v”-formade delen riktad framåt.
● Handtaget kan skruvas på den trubbiga änden, det gör det enklare att skjuta på köttstycket.
● Vila spettet i vaggan med den spetsiga änden riktad bakåt och skjut försiktigt in det tills
spettets ände förs in i vridmekanismen på ugnens baksida. Spettets trubbiga ände måste
vila på den “v”-formade delen. (Det finns två tungor på spettet som ska vara närmast
ugnsluckan så att spettet inte glider framåt, tungorna håller även fast handtaget.)
● Skruva bort handtaget innan tillagningen påbörjas. Ta bort spettet från vaggan genom att
skruva fast handtaget när tillagningen är klar.
10
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 10
2008-08-05
10:15:50
Delar och funktioner (fortsättning)
5
4
Baking tray
Bakplåt
3
2
Bakplåten, den djupa plåten och grillgallret skall
infogas korrekt i sidskenorna.
När du tar ut tillagad mat från ugnen, var försiktig
med varma redskap och ytor.
Exempel Nivå 1: Djup plåt
Nivå 4: Bakplåt
SV
Deepplåt
pan
Djup
avstånd
gap 2cm
2cm
)
När du använder den djupa plåten eller bakplåten för uppsamling av fett vid tillagning
av mat, kontrollera att plåten är korrekt placerad i sidskenorna. Om dessa tillbehör
kommer i kontakt med ugnens nedre yta, kan ytans emaljering skadas. Plåtar som
placeras på nivå 1 skall placeras med ett mellanrum på minst 2 cm från ugnens
nedre yta.
Använda tillbehör
Avdelare, grillgaller, bakplåt och djup plåt
Placering av avdelaren
För in avdelaren på nivå 3 i ugnen.
Placering av grillgaller
Infoga grillgallret på önskad nivå.
Placering av bakplåt eller djup plåt
Infoga bakplåten och/eller den djupa plåten på önskad nivå.
VARNING
Du måste föra in avdelaren när du ska använda
undre, övre eller dubbelt läge.
Säkerhetsbrytare
● Om ingen tillagningstid anges, kommer ugnen att stänga av sig själv efter de tidsperioder
som anges nedan.
Avstängningstider för olika temperaturinställningar
Under 105 °C
16 timmar
Mellan 105 °C och 240 °C 8 timmar
Mellan 245 °C och 300 °C 4 timmar
● Den elektriska strömkretsanordningen för denna ugn har ett termiskt avstängningssystem.
Om ugnen hettas upp till onormalt höga temperaturer, kommer systemet att stänga av
strömtillförseln till värmeelementen under en viss tid.
Kylfläkt
Vid tillagning är det normalt att varmluft frigörs via ventilationshålen på ugnens framsida.
● Kylfläkten fortsätter att fungera även då ugnen stängts av. Den stängs av när den interna
temperaturen har sjunkit till 60 °C eller efter 22 minuter.
11
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 11
2008-08-05
10:15:51
Innan du börjar
SV
Inställning av klocka
När ugnen ansluts till strömförsörjningen för första gången tänds kontrollpanelen en kort stund.
Efter 3 sekunder börjar en klockikon och 12:00 att blinka i teckenfönstret. Ugnen kan inte
användas förrän klockan ställts in.
1
Ugnen är obrukbar till dess att klockan
ställts in. “ ” och “12:00” blinkar i
teckenfönstret när enheten ansluts till
strömförsörjningen för första gången.
Tryck på Klockknappen. “ ” och
“12: ” blinkar.
2
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in timantal.
Exempel För att ställa in 1:30
Vänta i cirka 10 sekunder. Klockan
slutar blinka och visar inställd timme.
3
Tryck på Klockknappen. “ ” och
“ :00” blinkar.
4
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in minutantal. “ ” blinkar.
5
Tryck på klockknappen för att slutföra inställning av klocka eller vänta i cirka 10
sekunder. “ ” försvinner och “30” slutar blinka. Aktuell tid visas i teckenfönstret.
Apparaten är nu klar att användas.
12
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 12
2008-08-05
10:15:52
Innan du börjar (fortsättning)
Inledande rengöring
SV
Rengör ugnen noga innan du använder den för första gången.
*
Använd inte skarpa eller frätande rengöringsmaterial. Dessa kan skada ugnens
yta. För ugnar med framsida i emalj, skall rengöringsmedel som finns i handeln
användas.
Att rengöra ugnen
1. Öppna dörren. Ugnslampan slås på
2. Rengör alla ugnsbrickor, tillbehör och sidoskenor med varmt vatten eller diskmedel och
torka torrt med en mjuk, ren trasa.
3. Rengör ugnens insida på samma sätt.
4. Torka av apparatens framsida med en fuktad trasa.
Kontrollera att klockan är korrekt inställd. Avlägsna tillbehören och använd ugnen vid en
temperatur på 200 °C i 1 timma före användning. En distinktiv doft uppstår; detta är normalt,
men se till att ditt kök är korrekt ventilerat under denna anpassningsperiod.
13
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 13
2008-08-05
10:15:52
Innan du börjar (fortsättning)
SV
Ugnens funktioner
Denna ugn omfattar följande funktioner
1.
Traditionell
Föreslagen temperatur: 200 °C
Den traditionella funktionen är idealisk för bakning och stekning av mat på en nivå. Både
ugnens övre och nedre värmeelement är påslagna för att upprätthålla ugnstemperaturen.
Vi rekommenderar att ugnen värms upp i förväg i traditionellt läge.
Hyllnivå
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Fryst lasagne (500-1000 g)
3
Grillgaller
180-200
40-50
Hel fisk (exempelvis lax)
(300-1000 g)
3-4 skurna på varje sida
OLJA
3
Grill + Långpanna
240
15-20
Fiskfiléer (500-1000 g)
3-4 skurna på varje sida
OLJA
3
Bakplåt
200
13-20
Frysta kotletter (350-1000 g)
strimlat kött och med skink-,
ost- eller svampfyllning
OLJA
3
Bakplåt
200
25-35
Frysta kotletter av morot, rödbeta eller potatis
(350-1000 g)
OLJA
3
Bakplåt
200
20-30
3/2
Grill + Långpanna
200
40-50
Bakad potatis
(skuren på hälften)
(500-1000 g)
3
Bakplåt
180-200
30-45
Fryst stek med champinjonfyllning (500-1000 g)
OLJA
3
Bakplåt
180-200
40-50
Sockerkaka
(250-500 g)
2
Grillgaller
160-180
20-30
Tigerkaka
(500-1000 g)
2
Grillgaller
170-190
40-50
Jäst kaka på plåt med frukt och
krokanttopping
(1000-1500 g)
2
Bakplåt
160-180
25-35
Muffins
(500-800 g)
2
Grillgaller
190-200
25-30
Livsmedel
Fläskkotletter (500-1000 g)
OLJA, TILLSÄTT SALT &
PEPPAR
14
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 14
2008-08-05
10:15:52
Innan du börjar (fortsättning)
2.
Övervärme + varmluft
Föreslagen temperatur: 190 °C
Det övre värmeelementet är i drift och fläkten är i drift för att hela tiden cirkulera varmluft.
Vi rekommenderar att ugnen värms upp med övervärme i varmluftsläge.
Hyllnivå
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Fläskstek med ben (1000 g)
PENSLA MED OLJA OCH
KRYDDOR
3
Grill + Långpanna
180-200
50-65
Fläskstek i folie (1000-1500 g)
MARINERA
2
Bakplåt
180-230
80-120
Hel kyckling (800-1300 g)
PENSLA MED OLJA OCH
KRYDDOR
2
Grill + Långpanna
190-200
40-65
Kött eller fiskstekar (400-800 g)
OLJA, TILLSÄTT SALT & PEPPAR
3
Grill + Långpanna
180-200
15-35
Kycklingdelar (500-1000 g)
PENSLA MED OLJA OCH
KRYDDOR
4
Grill + Långpanna
200-220
25-35
A fisk (500-1000 g)
använd ugnsfast form
PENSLA MED OLJA
2
Grillgaller
180-200
30-40
Rostbiff (800-1200 g)
PENSLA MED OLJA OCH
KRYDDOR
2
Grill + Långpanna
Tillsätt 1 dl vatten.
200-220
45-60
Ankbröst (300-500 g)
4
Grill + Långpanna
Tillsätt 1 dl vatten.
180-200
25-35
Livsmedel
SV
15
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 15
2008-08-05
10:15:52
Innan du börjar (fortsättning)
SV
3.
varmluft
Föreslagen temperatur: 170 °C
Denna funktion tillagar mat som placerats på upp till tre hyllor och lämpar sig även för
stekning. Tillagning uppnås genom ett värmeelement på den bakre väggen och fläkten som
fördelar värmen.
Vi rekommenderar att ugnen värms upp i förväg i varmluftsläge.
Hyllnivå
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Lammstek (350-700 g)
PENSLA MED OLJA OCH
KRYDDOR
3
Grill + Långpanna
190-200
40-50
Ugnsbakade bananer
(3-5 delar), snitta med kniv på
toppen, tillsätt 10-15g choklad,
5-10g nötter i skårorna, häll på
sockervatten och vira in i almuminiumfolie.
3
Grillgaller
220-240
15-25
Ugnsstekta äpplen
5-8 st x 150-200 g
Ta ut kärnhus och tillsätt russin
och sylt. Använd ugnsfast form.
3
Grillgaller
200-220
15-25
Pannbiffar
(300-600 g)
OLJA
3
Bakplåt
190-200
18-25
Stek med fyllning (köttfärs)
(500-1000 g)
PENSLA MED OLJA
3
Bakplåt
180-200
50-65
Frysta krocketter
(500-1000 g)
2
Bakplåt
180-200
25-35
Frysta pommes frites
(300-700 g)
2
Bakplåt
180-200
20-30
Fryst pizza
(300-1000 g)
2
Grillgaller
200-220
15-25
Äpple- och mandelkaka
(500-1000 g)
2
Grillgaller
170-190
35-45
Nybakad croissant
(200-400 g)
(förberedd deg)
3
Bakplåt
180-200
15-25
Livsmedel
16
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 16
2008-08-05
10:15:53
Innan du börjar (fortsättning)
4.
Stor grill
Föreslagen temperatur: 240 °C
Den stora grillfunktionen grillar stora mängder platta livsmedel, som stekar, schnitzlar och
fisk. Den lämpar sig även för rostning. Både det övre värmeelementet och grillen är på i
detta läge.
Vi rekommenderar att ugnen värms upp i förväg i grilläge.
Hyllnivå
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Korv (tunn) 5-10 st
4
Grill + Långpanna
220
5-8
vändningar
5-8
Korv (tunn) 8-12 st
4
Grill + Långpanna
220
4-6
vändningar
4-6
Varma smörgåsar 5-10 st
5
Grillgaller
240
1-2
vändningar
1-2
Varma smörgåsar med ost 4-6 st
4
Rostgaller +
bakplåt
200
4-8
Frysta crepes (200-500 g)
3
Bakplåt
200
20-30
Nötstek (400-800 g)
4
Grill + Långpanna
240
8-10
vändningar
5-7
Livsmedel
SV
Tid (min)
17
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 17
2008-08-05
10:15:53
Innan du börjar (fortsättning)
SV
5.
Liten grill
Föreslagen temperatur: 240 °C
Denna inställning är för grillning av mindre mängder platta livsmedel, som stekar,
schnitzlar, fisk och varma smörgåsar, placerade på mitten av plåten. Endast det övre
elementet används.
Vi rekommenderar att ugnen värms upp i förväg i litet grilläge.
Placera maten i mitten av tillbehöret.
Hyllnivå
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Fryst ugnscamembert
(2 – 4, vardera 75 g)
PLACERA I KALL UGN
(före förvärmning)
3
Grillgaller
200
10-12
Frysta baguetter
(Tomat-Mozzarella eller skinka
och ost)
3
Rostgaller +
bakplåt
200
15-20
Frysta fiskpinnar
(300-700 g)
PLACERA I KALL UGN (före),
OLJA
3
Rostgaller +
bakplåt
200
15-25
Frysta fiskburgare
(300-600 g)
PLACERA I KALL UGN, OLJA
3
Bakplåt
180-200
20-35
Fryst pizza
(300-500 g)
PLACERA I KALL UGN
(före förvärmning)
3
Rostgaller +
bakplåt
180-200
23-30
Livsmedel
18
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 18
2008-08-05
10:15:53
Innan du börjar (fortsättning)
6.
Undervärme + varmluft
Föreslagen temperatur: 190 °C
Undervärme + varmluft är för recept med mjuk garnering och knaprig botten, som t.ex.
pizza, quiche lorraine, fruktpannkakor i tysk stil och cheesecake.
Vi rekommenderar att ugnen värms upp med undervärme i varmluftsläge.
Hyllnivå
Tillbehör
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Äppelkaka, fryst
(350-700 g)
3
Grillgaller
180-200
15-20
Små pajer med fyllning, frysta
(300-600 g)
PENSLA MED ÄGGULA,
PLACERA I KALL UGN
(före förvärmning)
3
Bakplåt
180-200
20-25
Köttbullar i sås
(250-500 g)
använd ugnsfast form
3
Grillgaller
180-200
25-35
Bakverk
(500-1000 g)
PENSLA MED ÄGGULA
3
Bakplåt
180
15-23
Cannelloni i sås
(250-500 g)
använd ugnsfast form
3
Grillgaller
180
22-30
Pajer med fyllning
(600-1000 g)
PENSLA MED ÄGGULA
3
Bakplåt
180-200
20-30
Hemmagjord pizza
(500-1000 g)
2
Bakplåt
200-220
15-25
Hembakat bröd
(700-900 g)
2
Grillgaller
170-180
45-55
Livsmedel
SV
19
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 19
2008-08-05
10:15:53
Innan du börjar (fortsättning)
SV
7. Dubbelt läge
Genom att använda dubbelt läge kan du tillaga två olika maträtter i ugnen. Vid tillagning i övre
och nedre delen kan du använda olika temperaturer, tillagningstider och tillagningslägen. Du
kan exempelvis laga stekar och gratänger samtidigt. Genom att använda avdelaren kan du
tillaga gratängen i den nedre delen och stek i den övre.
Montera alltid avskiljaren i fals 3 innan du börjar tillagningen.
Förslag 1: Tillagning i olika temperaturer
Hyllnivå
Tillagningsläge
Temperatur (°C)
Tillbehör
Tid
(min)
Fryst pizza
(300-400 g)
4
varmluft
200-220
Grillgaller
15-25
Tigerkaka
(500-700 g)
1
varmluft
160-180
Bakplåt
50-60
Hyllnivå
Tillagningsläge
Temperatur (°C)
Tillbehör
Tid
(min)
Del
Livsmedel
ÖVRE
NEDRE
Observera:
Sätt in maten i kall ugn
Förslag 2: Tillagning i olika tillagningslägen
Del
Livsmedel
ÖVRE
Kycklingdelar
(400-600 g)
4
Övervärme +
varmluft
200-220
Grill + Långpanna
25-35
NEDRE
Potatisgratäng
(500-1000 g)
1
varmluft
160-180
Grillgaller
30-40
Observera:
Sätt in maten i kall ugn
20
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 20
2008-08-05
10:15:53
Innan du börjar (fortsättning)
Testrätter
SV
Enligt standard EN 60350
1. Bakning
Rekommendationerna för bakning gäller för en föruppvärmd ugn.
Typ av livsmedel
Små kakor
Maträtt & anteckningar
Bakplåt
Hyllnivå
Tillagningsläge
Temp. °C
Tillagningstid i min
2
Traditionell
160-180
15-25
Djup plåt + bakplåt
1+4
varmluft
150-170
20-30
Fettfri sockerkaka
Bakform på grillgaller (mörk beläggning, ø 26 cm)
2
Traditionell
160-180
20-30
Äppelpaj
Grillgaller+ bakplåt
+ 2 kakformar med
löstagbar botten
(mörk beläggning,
ø 20 cm)
1+3
varmluft
170-190
80-100
1 Placerade
diagonalt
Traditionell
170-190
70-80
Grillgaller +2 kakformar med löstagbar
botten (mörk beläggning, ø 20 cm)
2. Grillning
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter med hjälp av den stora grillfunktionen.
Använd denna funktion med den maximala temperaturinställningen 300°C.
Typ av livsmedel
Maträtt & anteckningar
Hyllnivå
Tillagningsläge
Temp. °C
Tillagningstid i min
Varma
smörgåsar på
vitt bröd
Grillgaller
5
Stor grill
300
1:a 1-2
2:a 1-1 1/2
Hamburgare
Grillgaller+ djup plåt
(för uppsamling av
spad)
4
Stor grill
300
1:a 7-10
2:a 6-9
21
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 21
2008-08-05
10:15:54
Användning av ugn
SV
Ställa in avdelarläge
För in avdelaren när avdelarknappen är i läget “OFF” för övre, dubbelt och undre läge. Ta
bort avdelaren i läget “OFF” i enkelt läge. Välj sedan läget du vill använda genom att vrida
avdelarknappen. Mer information finns i tabellen nedan.
1
Välj önskad del av ugnen genom att
vrida på avdelarknappen.
3
Ställ in önskad ugnsfunktion genom att vrida på kontrollknappen tid / temp. Ugnen
startar automatiskt i det valda läget med den valda funktionen när 3 sekunder gått
och inga vidare justeringar har gjorts.
Avdelarläge
Markering
2
Ugnsfunktion
Tryck på ugnsknappen.
För in
avdelare
Användning
Av
Övre läge
1. Varmluft
2. Övervärme + varmluft
3. Stor grill
JA
Detta läge spar energi och
tid när du lagar små mängder mat.
Dubbelt
läge
Både övre och undre
Avdelningsfunktion
JA
Du kan laga två rätter på
två olika temperaturer
samtidigt.
Undre läge
1. Varmluft
2. Undervärme + varmluft
JA
Detta läge spar energi och
tid när du lagar små mängder mat.
Enkelt läge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Varmluft
Övervärme + varmluft
Vanlig
Stor grill
Liten grill
Undervärme + varmluft
NEJ
22
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 22
2008-08-05
10:15:55
Användning av ugn (fortsättning)
Övre läge
SV
Endast det övre värmeelementet används. Avdelaren bör vara monterad.
varmluft
Övervärme + varmluft
Stor grill
Undre läge
Endast det undre värmeelementet används. Avdelaren bör vara monterad.
varmluft
Undervärme + varmluft
23
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 23
2008-08-05
10:15:55
Användning av ugn (fortsättning)
SV
Dubbelt läge
Övre och undre läge används samtidigt. Du kan ställa in vilket läge som ska aktiveras först.
När en rätt är klar och du vill ändra tillagningstiden eller temperaturen för den andra delen
kan du göra det genom att vrida avdelarknappen till det läge (övre eller undre) som du vill
fortsätta att använda. Avdelaren bör vara monterad.
Dubbelt läge 1: Det övre läget aktiveras först. Det undre läget aktiveras om ugnsknappen
trycks in eller om 15 sekunder går sedan det övre läget ställdes in och inga
ytterligare justeringar har gjorts.
varmluft
Övervärme + varmluft
Stor grill
Dubbelt läge 2:
Det undre läget startar om ugnsknappen trycks in eller 15 sekunder går
och inga ytterligare justeringar har gjorts. Övre och undre läge används
samtidigt.
varmluft
Undervärme + varmluft
24
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 24
2008-08-05
10:15:56
Användning av ugn (fortsättning)
Enkelt läge
SV
varmluft
Övervärme + varmluft
Traditionell
Stor grill
Liten grill
Undervärme + varmluft
25
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 25
2008-08-05
10:15:57
Användning av ugn (fortsättning)
SV
Inställning av ugnstemperatur
I enkelt, övre och undre läge
1
)
Tryck på temperaturknappen.
2
Vrid kontrollknappen tid / temp för att
ställa in temperaturer i steg om 5 °C.
Enkelt läge
(stor & liten grill)
40 °C – 250 °C
(40 °C – 300 °C)
Övre läge
40 °C – 250 °C
Undre läge
40 °C – 250 °C
Temperaturen kan justeras under tillagning.
De övre och undre värmeelementen slås av och på i intervaller under tillagningen
vilket reglerar och bibehåller temperaturen.
I dubbelt läge
1
)
Tryck på temperaturknappen
(övre läge).
Tryck på temperaturknappen två
gånger (undre läge).
2
Vrid kontrollknappen tid / temp för att
ställa in temperaturer i steg om 5 °C.
Övre läge
(stor grill)
160 °C – 250 °C
(200 °C – 250 °C)
Undre läge
160 °C – 250 °C
Temperaturen kan justeras under tillagning.
26
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 26
2008-08-05
10:15:57
Användning av ugn (fortsättning)
Stänga av ugnen
SV
För att stänga av ugnen, vrid avdelarknappen till
läget “Off.
Sluttid
Du kan ställa in en sluttid under tillagning.
I enkelt, övre och undre läge
1
Tryck på Knapp för sluttid.
Exempel Aktuell tid är 12:00
3
Tryck på Knapp för sluttid.
Ugnen drivs automatiskt med vald
sluttid, såvida inteknappen för sluttid
trycks ner inom 5 sekunder.
)
2
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in önskad sluttid.
Under tillagning kan du justera den på förhand inställda sluttiden med
Kontrollknappen tid / temp för bättre resultat.
27
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 27
2008-08-05
10:15:58
Användning av ugn (fortsättning)
SV
I dubbelt läge
Sluttider för övre och undre läge kan väljas med knappen för sluttid och knappen för tid/
temp.
1
Tryck på knappen för sluttid två
gånger (undre läge).
Exempel Aktuell tid är 12:00
3
Tryck på Knapp för sluttid.
Ugnen drivs med vald sluttid, såvida
inteknappen för sluttid trycks ner
inom 5 sekunder.
)
2
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in önskad sluttid.
Under tillagning kan du justera den på förhand inställda sluttiden med
Kontrollknappen tid / temp för bättre resultat.
28
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 28
2008-08-05
10:15:59
Användning av ugn (fortsättning)
Tillagningstid
SV
Du kan ställa in en tillagningstid under tillagning.
I enkelt, övre och undre läge
1
Tryck på Knappen tillagningstid.
3
Tryck på Knappen tillagningstid.
Ugnen drivs med vald tillagningstid,
såvida inteknappen för tillagningstid
trycks ner inom 5 sekunder.
)
2
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in önskad tillagningstid.
Under tillagning kan du justera den på förhand inställda tillagningstiden med
Kontrollknappen tid / temp för bättre resultat.
29
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 29
2008-08-05
10:15:59
Användning av ugn (fortsättning)
SV
I dubbelt läge
Tillagningstider för övre och undre läge kan väljas med knappen för tillagningstid och
knappen för tid/temp.
1
Tryck på knappen för tillagningstid
två gånger (undre läge).
3
Tryck på Knappen tillagningstid.
Ugnen drivs med vald tillagningstid,
såvida inteknappen för tillagningstid
trycks ner inom 5 sekunder.
)
2
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in önskad tillagningstid.
Under tillagning kan du justera den på förhand inställda tillagningstiden med
Kontrollknappen tid / temp för bättre resultat.
30
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 30
2008-08-05
10:16:00
Användning av ugn (fortsättning)
Fördröjd start
SV
Fall 1- Tillagningstiden anges först
Om sluttiden anges efter det att tillagningstiden redan ställts in, beräknas tillagningstid och
sluttid och ugnen ställer vid behov in en fördröjd startpunkt.
1
Tryck på Knapp för sluttid.
Exempel Aktuell tid är 15:00 och
önskad tillagningstid är 5
timmar.
3
Tryck på Knapp för sluttid.
Symbolen “
” visas fram till den
fördröjda startpunkten.
2
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in sluttid.
Exempel Du vill tillaga i 5 timmar
och vara klar kl. 20:30.
31
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 31
2008-08-05
10:16:00
Användning av ugn (fortsättning)
SV
Fall 2- Sluttiden anges först
Om tillagningstiden anges efter det att sluttiden redan ställts in, beräknas tillagningstid och
sluttid och ugnen ställer vid behov in en fördröjd startpunkt.
1
Tryck på Knappen tillagningstid.
Exempel Aktuell tid är 15:00 och
önskad sluttid är 17:00.
3
Tryck på Knappen tillagningstid.
Symbolen “
” visas fram till den
fördröjda startpunkten.
2
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in tillagningstid.
Exempel Du vill tillaga i 1 timma
och 30 minuter och vara
klar kl 17:00.
32
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 32
2008-08-05
10:16:01
Användning av ugn (fortsättning)
Kökstimer
1
3
)
SV
Tryck på Kökstimerknappen en
gång. “ ” blinkar.
2
Vrid kontrollknappen tid / temp för
att ställa in önskad tid.
Exempel 5 minuter
Tryck på kökstimerknappen för att
starta kökstimern. När den inställda
tiden har löpt ut, hörs en ljudsignal.
Tryck och håll nere kökstimerknappen i 2 sekunder för att avbryta timern.
Ugnslampa på / av
1
Tryck på lampknappen.
1:a
2:a
3:a
4:a
)
Övre och undre
Övre
Undre
Av
Lampan slås av och på i den
angivna ordningen oavsett
driftsläget.
33
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 33
2008-08-05
10:16:02
Användning av ugn (fortsättning)
SV
Barnsäkerhetsfunktion
1
)
Tryck på knapparna för tillagningstid
och sluttid samtidigt och håll dem
intryckta i 3 sekunder. ( ) visas i
teckenfönstret.
2
Tryck på knapparna för tillagningstid
och sluttid samtidigt och håll dem
intyckta i 3 sekunder när du vill låsa
upp.
Inga knappar utom avdelarknappen och upplåsningsknappen fungerar när ugnen är
låst. Barnspärren är tillgänglig oavsett om ugnen används eller ej.
Stänga av ljudsignalen
1
För att stänga av ljudsignalen, tryck
på knapparna klocka och sluttid
samtidigt och håll i 3 sekunder.
2
För att slå på ljudsignalen på nytt,
tryck åter igen på knapparna klocka
och sluttid samtidigt och håll i 3
sekunder.
34
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 34
2008-08-05
10:16:02
Rengöring och skötsel
Ångrengöring
SV
1
2
3
Avlägsna alla tillbehör från ugnen.
Häll ca. 400 ml (3 / 4 pint) vatten i botten på den tomma ugnen. Användbara vanligt
vatten, inte destillerat.
Stäng ugnsluckan.
Varning! Ångrengöringssystemet kan bara slås på när ugnen svalnat till
rumstemperatur. Låt ugnen svalna helt om det inte fungerar.
4
Vrid avdelarknappen till enkelt läge.
5
Tryck på ångrengöringsknappen.
6
Efter en stund stängs värmaren av
men lampan är tänd.
7
Teckenfönstret blinkar och en
ljudsignal hörs när proceduren är klar.
8
Avsluta proceduren och rengöringen
genom att vrida avdelarknappen till
“Off”.
35
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 35
2008-08-05
10:16:03
Rengöring och skötsel (fortsättning)
SV
När ångrengöringen inaktiverats
Tips
● Var försiktig när du öppnar luckan i slutet av ångrengöringsproceduren; vattnet i botten är
hett.
● Låt aldrig vatten ligga kvar i ugnen en längre tid, t.ex. över natten.
● Öppna ugnsluckan och avlägsna kvarvarande vatten med en svamp.
● Använd en svamp indränkt i rengöringsmedel, en mjuk borste eller nylonskurduk och torka
insidan. Envisa fläckar kan avlägsnas med en skurduk av nylon.
● Kalkavlagringar kan avlägsnas med en trasa indränkt i vinäger.
● Torka rent med rent vatten och torka torrt med en mjuk trasa (glöm inte bort att torka under
ugnsluckans tätning).
● Upprepa proceduren när ugnen har svalnat om den är mycket smutsig.
● Vi rekommenderar att du gnuggar envisa fläckar med rengöringsmedel innan ugnens
rengöringsfunktion aktiveras om ugnen är mycket nedsmutsad av fett, t.ex. efter
ugnstekning eller grillning.
● Låt ugnsluckan stå öppen i 15 ° vinkel så att de inre emaljytorna kan torka helt när
rengöringen är klar.
36
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 36
2008-08-05
10:16:03
Rengöring och skötsel (fortsättning)
Snabbtorkning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SV
Låt ugnsluckan stå på glänt i ca. 30 graders vinkel.
Vrid avdelarknappen till enkelt läge.
Tryck på ugnsknappen.
Vrid knappen för tid/temp till varmluftsläge.
Ställ in klockan på ca. 5 minuter och temperaturen på 50 °C.
Stäng av ugnen i slutet av tidsperioden.
VARNING
Använd inte anordningar för högtrycks- eller ångtvätt när ugnen rengörs.
Ugnens utsida
● Rengör både ugnens insida och utsida med en trasa och ett milt rengöringsmedel eller
varmt tvålvatten.
● Torka med hushållspapper eller en torr handduk.
● Använd inte kökssvampar, frätande rengöringsmedel eller frätande rengöringsmedel.
Ugnsytor i rostfritt stål
● Använd inte stålull, kökssvampar eller frätande rengöringsmedel. Dessa kan skada ytan.
Ugnsfronter i aluminium
● Torka försiktigt av plattan med en mjuk trasa eller en trasa i mikrofibrer och ett milt
fönsterputsmedel.
VARNING
Kontrollera att ugnen är sval före rengöring.
Ugnens insida
● Rengör inte dörrtätningen för hand.
● Använd inte grova stålbollar eller kökssvampar.
● För att undvika skada på emaljerade ugnsytor, använd de ugnsrengöringsmedel som finns
i handeln.
● För att avlägsna envis smuts, använd en särskilt ugnsrengöringsmedel.
Tillbehör
Rengör alla ugnslergods och tillbehör efter varje användningstillfälle med en kökshandduk.
För enkel rengöring, lägg i varmt tvåligt vatten i cirka 30 minuter.
37
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 37
2008-08-05
10:16:03
Rengöring och skötsel (fortsättning)
SV
Katalytiskt emaljerad yta
Det avtagbara höljet är täckt med en mörkgrå katalytisk emalj som kan täckas med olja och
fett via ugnens varmluftsfunktion. Dessa avlagringar bränns bort i ungstemperaturer på 200 °C
eller högre, t.ex. vid bakning eller stekning.
Högre temperaturer ger snabbare resultat.
Ugnen och dess tillbehör skall rengöras efter varje användningstillfälle. I annat fall leder
ytterligare bakning och stekning till att avlagringar bränns fast ytterligare och rengöring kan
försvåras, och i vissa extrema fall vara omöjlig att utföra.
Rengöring för hand
Kontrollera att ugnen är sval före rengöring.
● Det katalytiska emaljerade höljet skall rengöras med en lösning av hett vatten och
diskmedel som appliceras med en mjuk nylonborste.
Använd inte frätande rengöringsmedel, hårda borstar, kökssvampar eller trasor, stålull,
knivar eller andra frätande material. Använd inte ugnsspray på katalytisk emalj eftersom de
kemikalier som används i ugnssprayer skadar den katalytiska emaljen och gör den ineffektiv.
Vid användning av ugnssprayer på ugnens insida och utsida, måste först det katalytiska höljet
avlägsnas från ugnen.
Rengöring vid höga temperaturer
Innan rengöring av det katalytiska höljet vid höga temperaturer, skall du kontrollera
att samtliga inre ugnsytor har rengjorts enligt ovanstående anvisningar. I annat fall
kan avlagringar brännas fast vid ugnsytorna i de höga temperaturerna och göra dem
omöjliga att ta bort.
Om ugnen är svårt nedsmutsad efter manuell rengöring, kan det bli enklare att ta bort smuts
som orsakats av olje- och fettstänk vid höga temperaturer.
Observera att de avlagringar som orsakats av kryddor, sockerlag och liknande inte avlägsnas
med denna process.
Dessa skall avlägsnas för hand med en mild lösning med hett vatten och diskmedel som
appliceras med en mjuk borste.
● Avlägsna alla tillbehör från ugnen.
● Ställ in ugnen på traditionell funktion.
● Ställ in värmen på 250 °C.
● Värm ugnen i cirka 1 timma. Tidsperioden beror på graden av nedsmutsning.
Det är en god idé att ställa in sluttiden för processen med sluttidsfunktionen, om du skulle
glömma bort att stänga av ugnen.
Kvarbliven smuts kommer gradvis att försvinna då ugnen används vid höga temperaturer.
38
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 38
2008-08-05
10:16:04
Rengöring och skötsel (fortsättning)
Rengöring av ugnsluckan
SV
Ugnsluckan bör inte avlägsnas vid normal användning, men om den måste tas bort för t.ex.
rengöring, skall dessa instruktioner följas. Ugnsluckan är tung.
Ta bort ugnsluckan
1. Öppna klämmorna vid de båda gångjärnen.
2. Fatta tag i luckans sidor med båda händerna i
luckans mitt.
3. Rotera luckan cirka 70 ° till dess att gångjärnen
helt kan avlägsnas från sina fästen.
2
70
1
39
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 39
2008-08-05
10:16:04
Rengöring och skötsel (fortsättning)
SV
Sätt tillbaka luckan
1. Placera luckans gångjärn, med klämmorna
fortfarande öppna, vid dess fästen.
70
2. Rotera luckan mot den vågräta linjen och fäst klämmorna på plats.
Gångjärnet infogas normalt.
Gångjärn
Gångjärnsfäste
40
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 40
2008-08-05
10:16:05
Rengöring och skötsel (fortsättning)
Ugnsluckans glas
Ugnsluckan är försedd med tre glasrutor som är placerade mot varandra. Den inre & mellersta
skivan kan avlägsnas för rengöring.
SV
VARNING
● När luckan har avlägsnats från ugnen, skall klämmorna öppnas.
● Använd inte frätande rengöringsmedel eller metallskrapor för rengöring av ugnsluckan;
dessa kan repa ytan och splittra glaset.
● När luckan monterats, kan avlägsnande av vissa delar (luckans glas eller annan del) från
luckan leda till personskada.
Varning
Glaset kan gå sönder om du tillämpar överdriven styrka, i synnerhet i kanterna av det främre
glaset.
Nedmontering av luckan
1. Avlägsna de två skruvarna på vänster och höger sida om luckan.
2. Avlägsna de två stöden och luckkonsolen och avlägsna de två handtagsskruvarna.
Glas #1
Luckkonsol
Glas #3
3. Avlägsna det inre glaset, #1, från luckan.
4. Lyft glas #2 och avlägsna de två fjäderfästena
från glasets ovansida.
Luckkonsol
Hållare för inre glas
Fjäderfäste (höger och
vänster)
Glas #1
Glas #2
Glas #3
)
Glas #2
Rengör glasrutorna med varmt vatten eller diskmedel och torka torrt med en mjuk,
torr trasa.
41
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 41
2008-08-05
10:16:06
Rengöring och skötsel (fortsättning)
SV
Montering av luckan
1. Rengör glaset och de inre delarna med varmt,
tvåligt vatten.
)
Använd inte frätande rengöringsmedel
eller tvålull. Använd en svamp med
flytande rengöringsmedel eller varmt,
tvåligt vatten.
2. Montera de två fjäderfästena på ovansidan av
glas #2 och montera #2 på plats.
3. Fäst glas #1, luckkonsolen och stöden vid
luckan.
4. Fäst de två skruvarna på båda sidor av luckan.
Sidoskenor
Vid rengöring av ugnens insida kan båda
sidoskenorna avlägsnas.
Demontering av sidoskenorna
1. Vrid skruven på baksidan 2~3 varv moturs.
42
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 42
2008-08-05
10:16:06
Rengöring och skötsel (fortsättning)
2. Avlägsna skruven på främre sidan genom att
vrida moturs och håll i sidskenan så den inte
ramlar.
SV
3. Plocka bort sidskenan.
4. Avlägsna skruven på baksidan genom att
vrida moturs.
43
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 43
2008-08-05
10:16:07
Rengöring och skötsel (fortsättning)
SV
Montera sidskenorna
1. Skruva i skruven på baksidan genom att
vrida 2~3 varv medurs.
2. För in och tryck U-formen på sidoskenan
bakåt till skruvkroppen.
3. Skruva i skruven på framsidan och fäst
med två skruvar.
44
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 44
2008-08-05
10:16:08
Rengöring och skötsel (fortsättning)
Byte av lampa
*
)
SV
Risk för elektrisk stöt
Innan byte av glödlampa, skall följande åtgärder vidtagas.
● Stäng av ugnen;
● Koppla bort ugnen från strömtillförseln; och
● Skydda ugnens glödlampa och glashölje genom att lägga en trasa på botten av
ugnen.
Du kan köpa en lampa på ett SAMSUNG servicecenter.
Utbyte av den bakre ugnslampan och rengöring av glashöljet
1.Avlägsna höljet genom att vrida det moturs.
2.Avlägsna metallringen och rengör glashöljet.
3.Vid behov kan glödlampas bytas ut mot en 25 watts, 230 V, 300 °C
värmetålig ugnsglödlampa.
4.Montera metallringen på glashöljet.
5.Sätt tillbaka glashöljet på plats.
Utbyte av ugnens sidolampa och rengöring av glashöljet
1. Ta bort glashöljet genom att hålla i den undre änden med en hand,
för in ett platt, vasst föremål som en matkniv mellan glaset och
tryck upp höljet.
2. Vid behov kan halogenlampan bytas ut mot en 25 ~ 40 watts,
230 V, 300 °C värmetålig ugnshalogenlampa.
Tips!
● Använd alltid en trasa när du hanterar en halogenlampa så att inte
hudoljor fastnar på lampans yta.
3. Sätt tillbaka glashöljet.
45
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 45
2008-08-05
10:16:09
Garanti & service
SV
Vanliga frågor och felsökning
Vad gör jag om ugnen inte värms upp?
Kontrollera om någon av följande åtgärder löser problemet:
● Ugnen kanske inte är påslagen. Slå på ugnen.
● Klockan kanske inte är inställd. Ställ in klockan (se avsnittet “Inställning av klocka”).
● Kontrollera om nödvändiga inställningar har utförts.
● En hushållssäkring kan ha gått, eller en kretsbrytare gått sönder. Byt ut säkringarna för
att återställa kretsen. Om detta inträffar upprepade gånger skall en auktoriserad elektriker
tillkallas.
Vad skall jag göra om ugnen inte värms upp, trots att ugnsfunktion och temperatur har ställts in?
Det kan vara fel på de interna elektriska anslutningarna. Ring ett lokalt servicecenter.
Vad skall jag göra om en felkod visas och ugnen inte värms upp?
Det är fel på den interna elektriska strömkretsen. Ring ett lokalt servicecenter.
Vad gör jag om skärmen för tidsinställning blinkar?
Ett strömavbrott har inträffat. Ställ in klockan (se avsnittet “Inställning av klocka”).
Vad gör jag om ugnslampan inte tänds?
Ugnslampan är trasig. Byt ut ugnsglödlampan (se avsnittet “Byte av lampa”).
Vad gör jag om ugnsfläkten körs utan att den ställts in?
Efter användning körs ugnsfläktarna till dess att ugnen kylts ner. Ring ditt lokala servicecenter
om fläkten fortsätter att köras då ugnen kylts ner.
46
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 46
2008-08-05
10:16:09
Garanti & service (fortsättning)
Fel- och säkerhetskoder
Fel- och
säkerhetskoder
SV
Allmänna funktioner
Lösning
FEL PÅ TEMPERATURSENSOR
Ring ditt lokala SAMSUNG
servicecenter.
SÄKERHETSBRYTARE
Ugnen har varit i drift vid inställd
temperatur under en längre tid.
Stäng av ugnen och avlägsna
maten. Låt ugnen svalna innan
den används på nytt.
Ettfel på ugnen kan
orsaka bristfällig drift och
säkerhetsproblem. Avbryt
användning av ugnen omedelbart.
Ring ditt lokala Samsung
servicecenter.
AVDELARE SAKNAS
Avdelaren används på fel sätt.
Se Ställa in avdelarläge
(sidan 22).
Avdelaren ska vara monterad för
övre, undre och dubbelt läge.
För enkelt läge ska den inte vara
monterad.
47
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 47
2008-08-05
10:16:11
Tekniska data
SV
BT62TDBST / BT62TDFBST
Strömförsörjning
230V ~ 50Hz
Volym (användbar kapacitet)
65 L
Uteffekt
MAX 3650 W
Vikt
Netto
Ca. 42 kg
Frakt
Ca. 46 kg
Mått (B x H x D)
Utsida
595 x 595 x 566 mm
Ugnsutrymme
440 x 365 x 405 mm
48
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 48
2008-08-05
10:16:11
pm
SV
49
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 49
2008-08-05
10:16:12
FRÅGOR ELLER KOMMENTARER
LAND
RING
ELLER BESÖK OSS ONLINE PÅ
ADRESSEN
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)
www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com
SWEDEN
0771-400 200
www.samsung.com/se
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717 100
www.samsung.com/ie
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/at
Switzerland
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/ch
Kodnr.: DG68-00161Y
BT62TDBST_XEE-00161Y_SW.indd 50
2008-08-05
10:16:12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement