Samsung GT-E2550D, GT-E2550 Owner's manual

Samsung GT-E2550D, GT-E2550 Owner's manual
GT-E2550
Användarhandbok
Använda handboken
Handboken är avsedd att visa dig funktionerna i din
telefon. Se ”Presentation av telefonen,” ”Montera
och förbereda mobiltelefonen” och ”Använda
standardfunktioner” för att komma igång snabbt.
Instruktionsikoner
Obs: kommentarer, användningstips eller
tilläggsinformation
→
Följt av: anger i vilken ordning du ska välja
alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till
exempel: I menyläge: välj Meddelanden → Skapa
nytt meddelande (innebär Meddelanden, följt av
Skapa nytt meddelande)
[
]
Hakparenteser: knappar på telefonen, till exempel: [
] (representerar På/Av/Avslutaknapp)
<
>
Vinkelparenteser: programstyrda knappar för
funktioner på olika skärmbilder, till exempel: <OK>
(representerar den programstyrda knappen OK)
►
2
Se: sidor med mer information, till exempel:
► s. 12 (innebär ”se sidan 12”)
Copyright-information
Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i
denna enhet tillhör sina respektive ägare:
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör
Bluetooth SIG, Inc. över hela världen—
Bluetooth QD ID: B016550.
• Java™ är ett varumärke som tillhör Sun
Microsystems, Inc.
3
Innehåll
Presentation av telefonen................................................ 6
Telefonens utseende........................................................... 6
Ikoner.................................................................................. 8
Montera och förbereda mobiltelefonen.......................... 9
Sätta i SIM-kortet och batteriet........................................... 9
Ladda batteriet.................................................................. 10
Sätta i ett minneskort (tillval)............................................. 11
Använda standardfunktioner......................................... 12
Sätt på och stäng av telefonen......................................... 12
Öppna menyer.................................................................. 12
Anpassa telefonen............................................................ 13
Använda telefonens standardfunktioner........................... 14
Skicka och visa meddelanden.......................................... 15
Skriva text......................................................................... 16
Lägga till och söka efter kontakter.................................... 17
Använda kamerans standardfunktioner............................ 18
Lyssna på musik............................................................... 19
Surfa på webben............................................................... 21
Använda avancerade funktioner................................... 22
Använda avancerade samtalsfunktioner.......................... 22
Använda avancerade telefonboksfunktioner.................... 25
Använda avancerade meddelandefunktioner................... 26
Använda avancerade kamerafunktioner........................... 26
Använda avancerade musikfunktioner............................. 29
4
Använda verktyg och program...................................... 32
Använda Bluetooth............................................................ 32
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande........................ 33
Aktivera stöldspårning....................................................... 34
Ring falska samtal............................................................. 35
Spela in och upp röstmemon............................................ 36
Använda Java-spel och -program..................................... 36
Skapa en världstid............................................................ 37
Ställa in och använda larm............................................... 37
Använda kalkylatorn.......................................................... 38
Räkna om valutor och måttenheter.................................. 38
Ställa in en nedräkningstimer........................................... 38
Använda stoppuret............................................................ 39
Skapa ett textmemo.......................................................... 39
Hantera din kalender......................................................... 39
Använda SIM-budgetar..................................................... 40
Felsökning....................................................................... 41
Information om säkerhet och användning................... 46
5
Presentation av
telefonen
I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende,
knappar, och ikoner.
Telefonens utseende
1
4
2
5
6
3
7
8
6
1
4-vägs navigeringsknapp
I viloläge: Öppna
användardefinierade menyer;
Ringa ett falskt samtal (ner);
I menyläge: Bläddra genom
menyalternativen
Fördefinierade menyer kan skilja
sig beroende på operatör
► “Ring falska samtal”
2
Uppringningsknapp
Ringa eller besvara ett samtal;
I viloläge: Hämta de senast
slagna, missade eller mottagna
numren; Skicka ett SOSmeddelande
► “Aktivera och skicka ett SOSmeddelande”
3
Knapp för röstbrevlåda
I viloläge: Öppna röstbrevlådan
(håll nedtryckt)
5
Bekräfta-knapp
I viloläge: Öppna menyläge;
Starta webbläsaren (håll
nedtryckt); I menyläge: Välj det
markerade alternativet eller
bekräfta en inmatning
Knapparna kan fungera olika
beroende på operatör eller land
6
På/Av/Avslutaknapp
Slå på och av telefonen (håll
nedtryckt); Avsluta ett samtal; I
menyläge: Avbryta en inmatning
och återgå till viloläget
7
Alfanumeriska knappar
8
Profilknapp Tyst
I viloläge: Aktivera eller inaktivera
tyst läge (håll nedtryckt)
4
Programknappar
Utföra åtgärder som indikeras
nedtill på skärmen
7
Ikoner
Följande statusindikatorer visas överst på skärmen:
Ikon
Definition
Signalstyrka
Samtal pågår
Vidarekoppling aktiverat
SOS-meddelandefunktionen aktiverad
GPRS-nätet anslutet
Roaming (utanför det vanliga nätets
täckningsområde)
Ansluter till en säker webbsida
Radion är på
Bluetooth aktiverat
Alarm aktiverat
Minneskort isatt
Nytt textmeddelande (SMS)
Nytt bildmeddelande (MMS)
Nytt röstmeddelande
Normal profil aktiverad
Tyst profil aktiverad
Batteriets laddningsnivå
8
Montera och förbereda
mobiltelefonen
Börja med att montera och ställa in telefonen för
användning.
Sätta i SIM-kortet och batteriet
1. Ta bort locket på baksidan och sätt i SIM-kortet.
Lock
SIM-kort
2. Sätt i batteriet och sätt fast locket igen.
Batteri
9
Ladda batteriet
1. Anslut reseadapterns mindre kontakt till
multifunktionsuttaget.
2. Anslut reseadapterns större kontakt till vägguttaget.
3. Koppla ur adaptern när uppladdningen är klar.
Ta inte bort batteriet från telefonen innan adaptern är
urkopplad. I annat fall kan telefonen skadas.
10
Sätta i ett minneskort (tillval)
Du kan använda microSD™- eller microSDHC™minneskort på upp till 8 GB (beroende på fabrikat och
typ av minneskort).
• Om du formaterar minneskortet på en PC kan detta
orsaka inkompatibilitet med telefonen. Du bör endast
formatera minneskortet i telefonen.
• Om du skriver och raderar data ofta på minneskort
förkortas dess livslängd.
1. Ta av locket på baksidan.
2. Sätt i ett minneskort med de guldfärgade
kontakterna vända nedåt.
3. Sätt tillbaka locket.
11
Använda
standardfunktioner
Lär dig telefonens standardfunktioner och hur de
används.
Sätt på och stäng av telefonen
Sätt på telefonen så här:
1. Håll knappen [
] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och tryck på <OK> (om det
behövs).
Upprepa steg 1 och 2 ovan för att stänga av telefonen.
Öppna menyer
Öppna telefonens menyer så här:
1. I viloläge: Tryck på <Meny> för att öppna
menyläge.
Du kan behöva trycka på Bekräfta-knappen för att
öppna menyläge beroende på aktuellt land eller
operatör.
2. Använd Navigeringsknappen för att bläddra till en
meny eller ett alternativ.
3. Tryck på <Välj>, <Spara>, eller Bekräfta-knappen
för att bekräfta det markerande alternativet.
4. Tryck på <Åter> för att flytta upp en nivå; Tryck på
[
] för att återgå till viloläge.
12
• När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du
ange den PIN2 du fått med SIM-kortet. Kontakta din
operatör om du vill ha mer information.
• Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller
privat information eller andra skador som orsakats av
olagliga program.
Anpassa telefonen
Ange ljudprofil Växla till ljudprofil:
1. I menyläge: Välj Inställningar → Profiler.
2. Välja en profil.
Redigera en ljudprofil:
1. I menyläge: Välj Inställningar → Profiler.
2. Bläddra till en profil och tryck på <Val> →
Redigera.
3. Ändra ljudinställningarna efter eget önskemål.
Ställa in menygenvägar 1. I menyläge: Välj Inställningar → Telefon →
Genvägar.
2. Välj den knapp som ska användas som genväg.
3. Välj meny för knappen.
13
Använda telefonens
standardfunktioner
Ringa ett samtal 1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [
] för att ringa numret.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [
].
Besvara ett samtal 1. Tryck på [
] vid inkommande samtal.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [
].
Så här ställer du in röstvolymen under ett samtal Under ett samtal trycker du Navigeringsknappen uppåt
eller nedåt för att ändra volymen i luren.
Använda högtalarfunktionen 1. Tryck på Bekräfta-knappen under samtalet för att
aktivera högtalaren.
2. Tryck på Bekräfta-knappen igen för att växla
tillbaka till luren.
I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten
när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du
använder normalt telefonläge.
14
Använda headset Om du ansluter det medföljande headsetet till
multifunktionsuttaget kan du ringa och besvara samtal
så här:
• Håll headsetknappen nedtryckt för att ringa det
senaste numret på nytt.
• Besvara ett samtal genom att trycka på
headsetknappen.
• Tryck på headsetknappen för att avsluta ett samtal.
Skicka och visa meddelanden
Skicka ett text- eller multimediameddelande 1. I menyläge: Välj Meddelanden → Skapa nytt
meddelande.
2. Ange ett mottagarnummer och bläddra nedåt.
3. Skriv meddelandetexten. ► sid. 16
Om du vill skicka ett textmeddelande, fortsätter du
till steg 5.
Fortsätt med steg 4 om du vill lägga till media.
4. Tryck på <Val> → Lägg till media och lägg till ett
objekt.
5. Tryck på Bekräfta-knappen om du vill skicka
meddelandet.
15
Visa text- eller multimediameddelanden 1. I menyläge: Välj Meddelanden → Inkomna.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.
Skriva text
Byta textinmatningsläge • Håll knappen [ ] nedtryckt för att växla mellan
T9- och ABC-läget.
• Tryck på [ ] om du vill ändra skiftläge eller byta
till sifferläge.
• Tryck på [ ] om du vill ändra till symbolläget.
• Håll [ ] nedtryckt och välj ett inmatningsläge eller
ändra inmatningsspråket.
T9-läge 1. Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att
skriva ett helt ord.
2. Tryck på [0] när rätt ord visas för att infoga ett
blanksteg. Tryck på Navigeringsknappen upp eller
ned om rätt ord inte visas för att välja ett alternativt
ord.
ABC-läge Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken
visas på skärmen.
16
Sifferläge Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en
siffra.
Symbolläge Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en
symbol.
• Tryck på Navigeringsknappen för att flytta markören.
• Tryck på <Radera> för att radera displayen tecken
för tecken. Håll <Radera> nedtryckt för att radera
alla tecken snabbt.
• Tryck på [0] för att skriva blanksteg mellan tecken.
• Tryck på [1] för att skriva skiljetecken.
Lägga till och söka efter kontakter
Minnesplatsen för att spara nya kontakter kan
förinställas beroende på din operatör. För att ändra
minnesplatsen: I menyläge: Välj Kontakter →
Hantering → Standardminne → en minnesplats.
Lägga till en ny kontakt 1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <Val>
→ Skapa kontakt.
2. Välj en minnesplats (om det behövs).
3. Välj nummertyp (om det behövs).
17
4. Ange information om kontakten.
5. Tryck på Bekräfta-knappen för att lägga till
kontakten i minnet.
Hitta en kontakt 1. I menyläge: Välj Kontakter → Kontaktlista.
2. Ange de första bokstäverna i det namn du söker.
3. Välj kontaktens namn i kontaktlistan.
Använda kamerans
standardfunktioner
Fotografera 1. I menyäge: Välj Kamera för att starta kameran.
2. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga
inställningar.
3. Ta fotot genom att trycka på Bekräfta-knappen.
Fotot sparas automatiskt.
4. Tryck på <Åter> om du vill ta fler foton (steg 2).
Visa foton I menyläge: Välj Mina filer → Bilder → en fotofil.
18
Spela in videoklipp 1. I menyäge: Välj Kamera för att starta kameran.
2. Tryck på <Val> → Videokamera för att växla till
inspelningsläge.
3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga
inställningar.
4. Tryck på Bekräfta-knappen när du vill starta
inspelningen.
5. Tryck på Bekräfta-knappen eller <Stopp> när
du vill avbryta inspelningen. Videoklippet sparas
automatiskt.
Visa videoklipp I menyläge: Välj Mina filer → Videoklipp → ett
videoklipp.
Lyssna på musik
Lyssna på FM-radio 1. Anslut headsetet till telefonen.
2. I menyläge: Välj Program → FM-radio.
3. Slå på radion genom att trycka på Bekräftaknappen.
4. Tryck på <Ja> för att starta automatisk
stationssökning.
Radion söker och sparar tillgängliga stationer
automatiskt.
Första gången du öppnar FM-radion ombeds du starta
en automatisk stationssökning.
19
5. När du lyssnar på FM-radion kan du använda
följande knappar:
Knapp
Funktion
Bekräfta
Stänga av eller slå på FM-radion
Navigering
• Vänster/Höger: Ändra frekvensen med 0,1
MHz. Sök efter en tillgänglig radiostation
(håll nedtryckt)
• Upp/Ner: Ställa in volymen
Lyssna på musikfiler Börja genom att föra över filer till telefonen eller
minneskortet så här:
• Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 21
• Hämta från en dator med Samsung PC Studio
(tillval). ► sid. 29
• Ta emot via Bluetooth. ► sid. 32
• Kopiera till minneskortet. ► sid. 29
När du har fört över musikfilerna till telefonen eller
minneskortet gör du så här:
1. I menyläge: Välj Musik.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande
knappar:
20
Knapp
Funktion
Bekräfta
Pausa eller fortsätta uppspelningen
Knapp
Funktion
Navigering
• Vänster: Starta om uppspelningen; Hoppa
bakåt (tryck inom 3 sekunder); Söka bakåt
i en fil (håll nedtryckt)
• Höger: Hoppa framåt; Söka framåt i en fil
(håll nedtryckt)
• Upp/Ner: Ställa in volymen
Surfa på webben
Bläddra genom webbsidor 1. I menyläge: Välj Internet → Startsida för att öppna
operatörens startsida.
2. Navigera bland webbsidor med följande knappar:
Knapp
Funktion
Navigering
Bläddra uppåt eller nedåt på en webbsida
Bekräfta
Välja ett objekt
<Åter>
Återgå till föregående sida
<Val>
Öppna listan med webbläsaralternativ
Ange bokmärken för dina favoritsidor 1. I menyläge: Välj Internet → Bokmärken.
2. Tryck på <Skapa>.
3. Ange sidans namn och webbadress (URL) och
tryck på Bekräfta-knappen.
21
Använda avancerade
funktioner
Lär dig använda telefonens avancerade funktioner och
extrafunktioner.
Använda avancerade
samtalsfunktioner
Visa och ringa upp missade samtal Samtal som du har missat visas på skärmen. Ring upp
numret för ett missat samtal så här:
1. Tryck på <Visa>.
2. Bläddra till det missade samtal som du vill ringa
upp.
3. Tryck på [
] för att ringa upp.
Ringa upp ett av de senast uppringda numren 1. I viloläge: Tryck på [
] för att visa en lista med
de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [
] för att
ringa upp.
Parkera ett samtal eller återta ett parkerat samtal Tryck på <Parkera> för att parkera ett samtal och tryck
på <Återta> för att hämta ett parkerat samtal.
22
Ringa ett andra samtal Du kan ringa ytterligare ett nummer under ett samtal
om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:
1. Tryck på <Parkera> för att parkera det första
samtalet.
2. Slå det andra telefonnumret och tryck på [
] för
att ringa upp.
3. Tryck på <Växla> för att växla mellan samtalen.
Besvara ett andra samtal Du kan besvara ett andra inkommande samtal om
funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:
1. Tryck på [
] för att svara på det andra samtalet.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <Växla> för att växla mellan samtalen.
Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal) 1. Ring upp den första deltagaren i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer
du upp den andra.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Tryck på <Val> → Konferenssamtal när du är
ansluten till den andra deltagaren.
23
Ringa ett utlandssamtal 1. I viloläge: Håll [0] nedtryckt för att infoga +-tecknet
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer
och telefonnummer) och tryck sedan på [
] för
att ringa upp.
Ringa upp en kontakt från telefonboken 1. I menyläge: Välj Kontakter → Kontaktlista.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [
] för att
ringa upp.
Avvisa ett samtal Avvisa ett inkommande samtal, genom att trycka på
]. Uppringaren hör en upptagetton.
[
Om du vill avvisa samtal från vissa nummer
automatiskt, kan du använda automatisk avvisning.
Aktivera automatisk avvisning och skapa en spärrlista
så här:
1. I menyläge: Välj Inställningar → Program →
Samtal → Alla samtal → Automatisk blockering.
2. Bläddra åt vänster eller höger till På (om det
behövs).
3. Välj Spärrlista.
4. Tryck på <Val> → Skapa.
5. Skriv ett nummer som ska spärras.
6. Välj Uppfyller kriterier → ett alternativ
(om det behövs).
24
7. Tryck på <Val> → Spara.
8. För att lägga till fler nummer, upprepa steg 4-7
ovan.
9. Tryck på <Val> → Spara.
Använda avancerade
telefonboksfunktioner
Skapa visitkort 1. I menyläge: Välj Kontakter → Mitt visitkort.
2. Ange personuppgifter och tryck på Bekräftaknappen.
Skapa en gruppkontakt 1. I menyläge: Välj Kontakter → Grupper.
2. Tryck på <Val> → Skapa grupp.
3. Skriv ett gruppnamn och tryck på Bekräftaknappen.
4. Ställa in en gruppringsignal: Tryck på <Val> →
Gruppringsignal → Bekräfta-knappen.
5. Välj en ringsignalskategori → en ringsignal.
6. Tryck på <Val> → Spara.
25
Använda avancerade
meddelandefunktioner
Skapa en textmall 1. I menyläge: Välj Meddelanden → Mallar.
2. Tryck på <Skapa> för att öppna fönstret för nya
mallar.
3. Ange texten och tryck på Bekräfta-knappen för att
spara mallen.
Infoga textmallar i nya meddelanden 1. I menyläget: Välj Meddelanden → Skapa nytt
meddelande.
2. I textinmatningsfältet: Tryck på <Val> → Lägg till
text → Mall → en mall.
Använda avancerade
kamerafunktioner
Fotografera med dekorativa ramar 1. I menyäge: Välj Kamera för att starta kameran.
2. Tryck på <Val> → Fotoläge → Ram.
3. Välj ram och tryck på <Välj>.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Ta ett foto med ramen genom att trycka på
Bekräfta-knappen.
26
Använda kameraalternativ Innan du tar ett foto: Tryck på <Val> för att välja
följande alternativ:
Alternativ
Funktion
Videokamera
Växla till videokamera
Fotoläge
Byta fotograferingsläge
Nattläge på/
Nattläge av
Ange om läget Night shot mode ska
användas.
Självutlösare
Välja tidsfördröjning
Upplösning
Ändra upplösning
Effekter
Använda en specialeffekt
Innan du tar ett videoklipp: Tryck på <Val> för att välja
följande alternativ:
Alternativ
Funktion
Kamera
Växla till kamera
Inspelningsläge
Byta inspelningsläge
Upplösning
Ändra upplösning
Effekter
Använda en specialeffekt
27
Anpassa kamerainställningar Innan du tar ett foto trycker du på <Val> →
Inställningar för att välja följande alternativ:
Alternativ
Funktion
Kvalitet
Ställ in kvaliteten på dina foton.
Sökarläge
Ändra förhandsgranskningen
Granska
Ange att den tagna bilden ska visas på
kameran
Slutarljud
Ange att ett ljud ska höras när du tar
ett foto.
Standardlagring
Ange en minnesplats där foton ska lagras.
Standardnamn
Redigera ett standardnamn för foton
som tagits
Innan du tar ett videoklipp: Tryck på <Val> →
Inställningar för att välja följande alternativ:
Alternativ
Funktion
Kvalitet
Ställ in kvaliteten på dina videoklipp
Sökarläge
Ändra förhandsgranskningen
Ljudinspelning
Slå på eller av ljudinspelning
Spela in ljud
Ange att ett ljud ska höras när du tar ett
videoklipp
Standardlagring
Ange en minnesplats där videoklipp ska
lagras.
Standardnamn
Redigera ett standardnamn för videoklipp
som tagits
28
Använda avancerade musikfunktioner
Kopiera musikfiler med Samsung PC Studio 1. I menyläge: Välj Inställningar →
Datoranslutningar → Samsung PC studio eller
Masslagring.
2. Använd en datakabel och anslut den till telefonens
multifunktionsuttag och datorn.
3. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från
datorn till telefonen.
Mer information finns i hjälpen till Samsung PC
Studio.
Du behöver Windows XP Service Pack 2 för att
överföra data från en dator till telefonen.
Kopiera musikfiler till ett minneskort 1. Sätt i ett minneskort.
2. I menyläge: Välj Inställningar →
Datoranslutningar → Masslagring.
3. Använd en datakabel och anslut den till telefonens
multifunktionsuttag och datorn.
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster
på datorn.
4. Öppna en mapp och visa filerna.
5. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.
29
Skapa en spellista 1. I menyläge: Välj Musik.
2. Tryck på <Val> → Skapa spellista.
3. Ange en rubrik för den nya spellistan och tryck på
Bekräfta-knappen.
4. Välj den nya spellistan.
5. Tryck på <Lägg till> → Spår.
6. Välj de filer du vill ha med och välj <Lägg till>.
Anpassa musikspelarens inställningar 1. I menyläge: Välj Musik.
2. Tryck på <Val> → Inställningar.
3. Justera inställningarna för att anpassa
musikspelaren efter eget önskemål.
4. Tryck på <Spara>.
Spela in låtar från FM-radion 1. I menyläge: Välj Program → FM-radio.
2. Slå på radion genom att trycka på Bekräftaknappen.
3. Välj en radiostation du vill ha.
4. Tryck på <Val> → Spela in när du vill starta
inspelningen.
5. När du är klar trycker du på <Stopp>.
30
Ställa in listan med favoritstationer 1. I menyläge: Välj Program → FM-radio.
2. Välj en radiostation som ska läggas till favoritlistan.
3. Tryck på <Val> → Lägg till i Favoriter.
4. Välj en tom plats du vill ställa in.
Öppna favoritstationerna genom att trycka på
platsnumret på FM-radioskärmen.
31
Använda verktyg och
program
Lär dig använda verktyg och tilläggsprogram i
telefonen.
Använda Bluetooth
Aktivera Bluetooth-funktionen 1. I menyläge: Välj Program → Bluetooth.
2. Tryck på <Val> → Inställningar.
3. Bläddra åt vänster eller höger till På.
4. Bläddra till Telefonens synlighet och bläddra
åt vänster eller höger till Synlig för att ge andra
enheter möjlighet att hitta din telefon.
5. Tryck på <Spara>.
Söka efter och sammankoppla dig med andra
Bluetooth-enheter 1. I menyläge: Välj Program → Bluetooth.
2. Tryck på <Val> → Sök
3. Välj enhet.
4. Ange PIN-koden för Bluetooth-funktionen, eller den
andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns,
och tryck på <OK>.
När ägaren till den andra enheten anger
samma kod eller accepterar anslutningen är
sammankopplingen klar.
32
Beroende på enheten behöver du kanske inte ange
en PIN-kod.
Skicka data trådlöst via Bluetooth 1. Välj den fil eller det objekt som du vill skicka i något
av telefonens program.
2. Tryck på <Val> → Skicka via eller Skicka
visitkort via → Bluetooth (för att skicka
kontaktdata anger du vilka data som ska skickas).
Ta emot data trådlöst via Bluetooth 1. Ange PIN-koden för Bluetooth och välj <OK> (om
det behövs).
2. Tryck på <Ja> för att bekräfta att du vill ta emot
data från den andra enheten (om det behövs).
Aktivera och skicka ett SOSmeddelande
Du kan skicka SOS-meddelanden till familj och vänner
för att få hjälp i nödsituationer.
Aktivera ett SOS-meddelande 1. I menyläge: Välj Meddelanden → Inställningar →
SOS-meddelanden → Sändalternativ.
2. Bläddra åt vänster eller höger till På.
3. Bläddra nedåt och tryck på Bekräfta-knappen för
att öppna listan med mottagare.
33
4. Tryck på Bekräfta-knappen för att öppna
kontaktlistan.
5. Välj en kontakt.
6. Välj nummer (om det behövs).
7. Tryck på <Val> → Spara för att spara mottagarna.
8. Bläddra nedåt och ange antalet gånger som SOSmeddelandet ska upprepas.
9. Tryck på <Spara> → <Ja>.
Så här skickar du ett SOS-meddelande 1. Tryck på [
] fyra gånger när knapparna är låsta
för att skicka ett SOS-meddelande till förinställda
telefonnummer.
] när du vill stänga av SOS-läget.
2. Tryck på [
Aktivera stöldspårning
Om någon sätter i ett nytt SIM-kort i din telefon skickar
stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret
till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå
din telefon.
1. I menyläge: Välj Inställningar → Säkerhet →
Stöldspårning.
Första gången du använder Stöldspårning, kommer
du att uppmanas att skapa och bekräfta ett lösenord.
2. Ange ditt lösenord och tryck på <OK>.
3. Bläddra åt vänster eller höger till På.
34
4. Bläddra nedåt och tryck på Bekräfta-knappen för
att öppna listan med mottagare.
5. Ange ett telefonnummer inklusive landskod
(med +).
6. När du har ställt in alla mottagare väljer du <Val>
→ Spara.
7. Bläddra nedåt och ange avsändarens namn.
8. Tryck på <Val> → Spara.
9. Tryck på <Acceptera>.
Ring falska samtal
Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få
anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad
konversation.
Du måste aktivera snabbknappen för att ringa falska
samtal. I menyläge: Välj Inställningar → Program →
Samtal → Falskt samtal → Snabbknapp för falskt
samtal.
• Håll Navigeringsknappen nedtryckt i viloläge.
• Tryck på Navigeringsknappen fyra gånger när
knapparna är låsta.
35
Spela in och upp röstmemon
Spela in ett röstmemo 1. I menyläge: Välj Program → Röstmemo.
2. Tryck på Bekräfta-knappen när du vill starta
inspelningen.
3. Tala in memot i mikrofonen.
4. När du är klar trycker du på <Stopp>.
Spela upp ett röstmemo 1. På skärmen röstmemo trycker du på <Val> → Gå
till Mina röstmemon.
2. Välj fil.
Använda Java-spel och -program
1. I Menyläge: Välj Program → Spel och Mera .
2. Välj ett spel eller program i listan och följ
anvisningarna på skärmen.
Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet från
din operatör eller aktuellt land. Spelkontrollerna och
alternativen kan variera.
36
Skapa en världstid
1. I menyläge: Välj Planering → Världstid.
2. Tryck på <Val> → Lägg till.
3. Bläddra åt vänster eller höger till en tidszon och
tryck på <Lägg till>.
4. Upprepa steg 2-3 ovan om du vill lägga till
ytterligare världstider.
Ställa in och använda larm
Lär dig ställa in och kontrollera alarm inför viktiga
händelser.
Ställa in ett nytt larm 1. I menyläge: Välj Larm.
2. Välj en tom larmplats.
3. Ställ in uppgifterna för alarmet.
4. Tryck på <Spara>, eller tryck på <Val> →
<Spara>.
Stänga av ett larm Gör så här när alarmet ljuder:
• Tryck på <OK> eller Bekräfta-knappen för att
stänga av larmet utan repetition.
• Tryck på <Snooze> för att stänga av alarmet under
snooze-perioden.
37
Inaktivera ett larm 1. I menyläge: Välj Larm.
2. Markera larmet som ska inaktiveras.
3. Bläddra åt vänster eller höger till Av och tryck på
<Spara>.
Använda kalkylatorn
1. I menyläge: Välj Planering → Kalkylator.
2. Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen
kan du använda de vanliga räknesätten.
Räkna om valutor och måttenheter
1. I menyläge: Välj Planering → Omvandlare → en
omvandlingstyp
2. Ange valutor eller måttenheter samt värden i
avsedda fält.
Ställa in en nedräkningstimer
1. I menyläge: Välj Program → Timer.
2. Tryck på <Ange>.
3. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på
<OK>.
4. Tryck på Bekräfta-knappen för att börja
nedräkningen.
5. Tryck på <OK> för att stänga av larmet när tiden
har löpt ut.
38
Använda stoppuret
1. I menyläge: Välj Program → Stoppur.
2. Tryck på <Start> för att starta stoppuret.
3. Tryck på <Varv> för att spara mellantider.
4. När du är klar trycker du på <Stopp>.
5. Tryck på <Nollställ> för att radera sparade tider.
Skapa ett textmemo
1. I menyläge: Välj Planering → Memo.
2. Tryck på <Skapa>.
3. Ange memotexten och tryck på Bekräfta-knappen.
Hantera din kalender
Ändra kalendervyn 1. I menyläge: Välj Planering → Kalender.
2. Tryck på <Val> → Visa per vecka eller Visa per
månad.
Skapa en händelse 1. I menyläge: Välj Planering → Kalender.
2. Tryck på <Val> → Skapa → en händelsetyp.
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Tryck på <Spara>, eller tryck på <Val> →
<Spara>.
39
Visa händelser 1. I menyläge: Välj Planering → Kalender.
2. Välj datum i kalendern.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.
Använda SIM-budgetar
Du kan göra en statistikförteckning över avgifter och
visa samtalskostnader varje månad.
I menyläge: Välj Program → SIM-budgeterare.
40
Felsökning
När du sätter på telefonen eller när du använder
telefonen, uppmanar den dig att använda en av
följande koder:
Kod
Försök med följande åtgärd:
Lösenord
När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in
lösenordet som du har angett för telefonen.
PIN
När du använder telefonen för första gången
eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad,
måste du ange PIN-koden för SIM-kortet.
Du kan inaktivera funktionen med hjälp av
PIN-lås-menyn.
PUK
SIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att
fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste
ange den PUK-kod du fått av din operatör.
PIN2
När du öppnar en meny som kräver PIN2,
måste du ange den PIN2 du fått med SIMkortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer
information.
41
Telefonen visar “Tjänst ej tillgänglig” eller
“Nätverksfel”
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller
dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en
annan plats och försök igen.
• Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang.
Kontakta din operatör om du vill veta mer.
Samtal bryts
Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig
mottagning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en
annan plats och försök igen.
Utgående samtal kopplas inte fram
• Kontrollera att du trycker på Uppringningsknappen.
• Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
• Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.
Inkommande samtal kopplas inte fram
• Kontrollera att mobiltelefonen är på.
• Kontrollera att du är uppkopplad mot rätt nät.
• Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.
Andra hör inte när du pratar vid ett samtal
• Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är
blockerad.
• Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
• Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder
ett sådant.
42
Dålig ljudkvalitet
• Kontrollera att telefonens interna antenn inte är
blockerad.
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller
dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en
annan plats och försök igen.
När du ringer från kontakter kopplas inte samtalet
fram
• Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
• Skriv in och spara numret igen om det behövs.
• Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.
Telefonen piper och batteriikonen blinkar.
Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna
fortsätta att använda telefonen.
Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen
stängs av
• Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda
guldfärgade kontakterna med en ren, mjuk trasa och
försök sedan att ladda batteriet igen.
• Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till
batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ
lokala föreskrifter för rätt anvisningar om bortskaffande).
Telefonen är varm
När program som kräver mer ström används eller om du
använder program i telefonen en längre tid, kan telefonen
bli varm. Det är normalt och påverkar inte telefonens
livslängd eller prestanda.
43
Felmeddelanden visas när kameran sätts på
Din mobila enhet från Samsung måste ha tillräckligt med
ledigt minne och batteriström för att kameraprogrammet
ska kunna användas. Om felmeddelanden visas när du
försöker sätta på kameran kan du prova följande:
• Ladda batteriet eller ersätt det med ett batteri som är
fulladdat.
• Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta
bort filer från enheten.
• Starta om enheten. Kontakta ett av Samsungs
servicecenter om du fortfarande har problem med
kameraprogrammet efter att ha provat de här tipsen.
Felmeddelanden visas när FM-radion sätts på
Headsetkabeln används som antenn för FMradioprogrammet på din Samsung-enhet. Om inget headset
är anslutet kan inga radiostationer tas emot. När du vill
använda FM-radion måste du först se till att headsetet är
anslutet. Sök sedan efter tillgängliga radiostationer och
spara dem.
Om du fortfarande inte kan använda FM-radio kan
du försöka ställa in önskad station med en annan
radiomottagare. Om du kan höra stationen med en annan
mottagare kan enheten behöva service. Kontakta ett av
Samsungs servicecenter.
44
Felmeddelanden visas när du öppnar musikfiler
Vissa musikfiler kan av olika anledningar inte spelas upp
på Samsung-enheten. Om felmeddelanden visas när
du försöker öppna musikfiler på enheten kan du prova
följande:
• Frigör minne genom att överföra filer till en dator eller ta
bort filer från enheten.
• Kontrollera att musikfilen inte är DRM-skyddad (Digital
Rights Management). Om filen är DRM-skyddad måste
du ha relevant licens eller nyckel för att kunna spela
upp filen.
• Kontrollera att filtypen kan användas på enheten.
Det går inte att hitta en annan Bluetooth-enhet
• Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten.
• Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på den enhet du
vill ansluta till (om det behövs).
• Kontrollera att din enhet och den andra Bluetoothenheten befinner sig inom räckvidd för varandra (10
meter).
Kontakta ett av Samsungs servicecenter om du inte kan
lösa problemet.
Ingen anslutning upprättas när du ansluter
enheten till en dator
• Kontrollera att den använda datakabeln är kompatibel
med enheten.
• Kontrollera att korrekta drivrutiner har installerats och vid
behov uppdaterats på datorn.
45
Information om
säkerhet och
användning
Informationen om säkerhet och användning bör följas
så att telefonen används på rätt sätt.
Säkerhetsvarningar
Håll telefonen utom räckhåll för små barn och
husdjur
Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små
barn och husdjur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador
och kvävning.
Skydda din hörsel
För hög ljudvolym kan ge hörselskador. Sänk
alltid ljudet innan hörlurarna kopplas in till en
ljudkälla och använd så låg volym som möjligt
för att höra ett samtal eller musik.
Montera telefon och utrustning omsorgsfullt
Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning
som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik
att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes
utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning
kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.
46
Hantera och deponera batterier och laddare
ansvarsfullt
• Använd endast batterier och laddare som är särskilt
avsedda för telefonen och är godkända av Samsung.
Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon
eller innebära risk för personskador.
• Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ
gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och
telefoner.
• Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter
som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier
kan explodera om de överhettas.
• Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta
batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern
kortslutning och överhettning.
Undvik användning nära en pacemaker
Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon
och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens,
enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende
forskningsanstalten Wireless Technology Research.
Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar
en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du
omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren
av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen
för råd.
47
Stäng av telefonen i miljöer som kan vara
explosiva
Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten
av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om
du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra
anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i
miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller
transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte
förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser
eller explosiva material i samma utrymme som telefonen,
dess delar eller tillbehör.
Minska risken för belastningsskador
När du använder din telefon, tänk på att hålla den i
ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda
specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar
(T ex mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.
Använd inte telefonen om skärmen är sprucken
eller trasig
Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller
ansiktsskada. Ta telefonen till ett service center för
Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats
genom vårdslöshet täcks inte av tillverkargarantin.
48
Säkerhetsföreskrifter
Säkerheten på vägen kommer i första hand
Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta
alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i
bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för
att öka säkerheten.
Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter
Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av
mobiltelefon inom angivna områden.
Använd endast tillbehör som är godkända av
Samsung
Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen
eller innebära olycksrisker.
Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten
av medicinsk utrustning
Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och
vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter
och uppmaningar från vårdpersonal.
Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa
funktionen ombord på flygplan
Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ
anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera
de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen
begär detta.
49
Skydda batteriet och laddaren från skador
• Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga
temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F).
• Extrema temperaturer kan göra att telefonen deformeras
och minska laddningskapaciteten och livslängden hos
telefonen och batterier
• Förhindra att batteriet kommer i kontakt med
metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på
batteriet och leda till temporära eller permamenta skador
på batteriet.
• Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.
Hantera telefonen ansvarsfullt
• Montera inte isär telefonen eftersom du i så fall riskerar
att få en elektrisk stöt.
• Låt inte telefonen bli våt - vätskor kan orsaka allvarlig
skada och kommer att ändra färgen på etiketten
som indikerar vattenskada inuti telefonen. Hantera
inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att
tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
• Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och
smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
• Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den
från slag och omild behandling för att undvika allvarliga
skador.
• Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga
delarna fungerar på avsett sätt.
• Om din telefon har en blixt eller fotolampa, undvik att
använda den nära ögon på barn och djur.
• Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska
fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås
och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska
fält under längre perioder.
50
Undvik interferens med annan elektronisk
utrustning
Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera
med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk
utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk
utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren
av den elektroniska utrustningen om interferensproblem
uppkommer.
Viktig användningsinformation
Använd telefonen på vanligt sätt
Undvik kontakt med telefonens antenn.
Inbyggd antenn
51
Lämna telefonen endast till behörig personal för
service
I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin
upphöra att gälla.
Säkerställ maximal livslängd för batteri och
laddare
• Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka
eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
• Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och
måste återladdas före användning.
• Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte
används.
• Använd batteriet endast på avsett sätt.
Hantera SIM-kort eller minneskort försiktigt
• Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder
information eftersom det kan innebära att data förstörs
och/eller att kort eller telefon skadas.
• Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk
urladdning och elektriska störningar från annan
utrustning.
• Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna
med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt
kort med en mjuk trasa.
52
Kontrollera att nödtjänsterna fungerar
Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i
alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas
genom obekanta områden bör du planera för en alternativ
metod för att kontakta utryckningspersonal.
Information om SAR-värden (Specific Absorption
Rate)
Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar
gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och
telekommunikationsutrustning. Enligt de standarderna
får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal
exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0
watt per kilogram.
Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde
på 0,445 watt per kilogram. Under normal användning är
det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre
eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi
som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation.
Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå
som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot
RF-energi.
Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna
användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och
teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och
relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för
mobiltelefoner.
53
Korrekt avfallshantering av produkten
(Elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller inom EU och andra europeiska länder
med särskilda återvinningssystem)
Denna markering på produkten, tillbehören
och i manualen anger att produkten och de
elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset,
USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med
annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande
av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras
separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som
sålt produkten eller sin kommun för vidare information om
var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett
miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt
verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de
elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med
annat kommersiellt avfall.
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna
produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med
särskild batteriåtervinning)
Denna markering på batteriet, i manualen
eller på förpackningen anger att batterierna i
denna produkt inte bör slängas tillsammans
med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd
eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller
kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande
de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om
batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa
substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
54
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till
materialåtervinning genom att sortera batterierna
separat från annat avfall och lämna in dem på en
återvinningsstation.
Ansvarsfriskrivning
En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna
enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright,
patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar.
Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast
för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda
innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller
tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av
föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller
tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på
något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera
om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa
härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll
eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.
"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART
TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG
GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL
ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL.
SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN
ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE
MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER
FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE
ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER
SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR
KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER
FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER,
INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG
55
FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA
ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR,
JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER
ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT
KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL
FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION
SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING
AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER
TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG
UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA
SKADOR."
Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller
avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll
eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en
viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via
nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har
någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna
ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen
från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga
avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga
via denna enhet.
Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband
med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran
om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall
riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.
56
Konformitetsdeklaration (R&TTE)
Vi,
Samsung Electronics
försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt
GSM Mobiltelefon : GT-E2550
för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/
eller normgivande dokument.
SÄKERHET
EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMCEN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008)
SAREN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan
nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.
Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och
beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med
nedanstående oberoende certifieringsorgan:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168
Den tekniska dokumentationen förvaras hos:
Samsung Electronics QA Lab.
och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.04.21
(utgivningsdatum och ort)
Yong-Sang Park / Direktör
(namn och underskrift av ansvarig person)
* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och
telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den
återförsäljare där telefonen inhandlats.
Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från
telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp
och produkttyp Alternativt ring vår kundsupport
Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-29454A
Swedish. 06/2010. Rev. 1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement