Samsung GT-C3595 Owner's manual

Samsung GT-C3595 Owner's manual
Telefonens utseende
Följande statusindikatorer visas överst på skärmen:
1
Navigeringsknapp
Bläddra igenom
menyalternativ på
menyskärmen
GT-C3595
2
Bruksanvisning
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning"
och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)
• Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region
eller tjänsteleverantör.
• Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas,
och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst
kommer att finnas tillgänglig under en viss tid.
• Den här produkten inkluderar vissa gratis/öppen källkodsprogram.
De exakta villkoren för licenserna, friskrivningarna, bekräftelserna
och meddelanden finns på Samsungs webbplats
opensource.samsung.com.
• Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och
RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda.
Program med anknytning till innehållet kanske inte fungerar som
de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de
används i.
Ringknapp
Ring eller besvara ett samtal;
I viloläge: På hemskärmen:
Hämta de numren för de
senast slagna missde eller
mottagna samtalen
1
5
2
3
6
7
3
Röstbrevlådeknapp
På startskärmen når du
dina röstmeddelanden (håll
nedtryckt)
4
Alfanumeriska knappar
5
Programstyrda knappar
Utför åtgärder som indikeras
nedtill på skärmen
Ikon Beskrivning
Ingen signal
Tyst profil aktiverad
Bluetooth-funktionen
aktiverad
Navigera på Internet
Söka efter nätverk
Strömknapp
Slå på och av telefonen
(håll nedtryckt); Avsluta ett
samtal; På menyskärmen
avbryter du en inmatning och
återvänder till startskärmen
GPRS-nätet anslutet
3G-nätet anslutet
Batteriets
laddningsnivå
Samtal pågår
Vidarekoppling
aktiverad
Nytt textmeddelande
(SMS)
Nytt
multimediemeddelande
(MMS)
Nytt röstmeddelande
7
Bekräftelseknapp
Från startskärmen når
du menyskärmen; På
menyskärmen väljer du det
markerade menyalternativet
eller bekräftar en inmatning
Knappen kan ha olika
funktion i olika länder
1. Ta bort bakstycket och sätt i SIM-kortet.
Bakstycke
Ansluten till dator
EDGE-nätet anslutet
Alarm aktiverat
Uppspelning av musik
pågår
Uppspelning av musik
pausad
FM-radion är på
Roaming (utanför
det vanliga nätets
täckningsområde)
Minneskort isatt
10:00
SIM-kort
• Böj inte och vrid inte på bakstycket. Om du
gör det kan det skadas.
• Ta inte bort bakstycket när vikdelen är öppen.
Om du gör det kan det skadas.
• Ta inte bort bakstycket när headsetet är
anslutet. Headsetuttaget kan skadas.
2. Sätt i batteriet och sätt tillbaka bakstycket.
Aktuell tid
Nytt push-meddelande
Knapp för tyst läge
På startskärmen aktiverar
eller inaktiverar du tyst läge
(håll nedtryckt)
4
Normal profil aktiverad
Signalstyrka
6
8
8
Ikon Beskrivning
Inget SIM-kort
Sätta i SIM-kortet och batteriet
Batteri
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-39378A
Swedish. 07/2013. Rev. 1.0
Ladda batteriet
Sätta i ett minneskort (tillval)
Slå på och av enheten
Enheten kan hantera minneskort med en maxkapacitet
på 32 GB. Det är inte säkert att minneskort av alla typer
och från alla tillverkare är kompatibla med enheten.
], ange PIN-koden och tryck på <Bekräfta>
Håll ned [
om det behövs.
Slå på enheten
Stänga av enheten
] nedtryckt.
Håll knappen [
Om batteriet är helt urladdat eller om det tas ur
från enheten återställs datum och tid.
Till eluttag
1. Koppla in den smala änden av laddaren i
flerfunktionsuttaget på enheten och koppla in den
större änden av laddaren i ett eluttag.
2. När batteriet är fulladdat ska du koppla från
enheten från laddaren. Koppla först ur laddaren
från enheten och koppla sedan ur den från
eluttaget.
• Använd bara laddare, batterier och kablar
som är godkända av Samsung. Ej godkända
laddare eller kablar kan leda till att batteriet
exploderar eller skada enheten.
• Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren.
Det kan skada enheten.
Koppla ur laddaren när den inte används för att
spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare,
så du måste koppla ur laddaren från eluttaget
när den inte används för att undvika att slösa
med ström. Enheten ska vara nära eluttaget
under laddningen.
ABC-läge
Tryck på rätt alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas
på skärmen.
Sifferläge
Tryck på rätt alfanumerisk knapp för att ange en siffra.
Symbolläge
Tryck på rätt alfanumerisk knapp för att ange en
symbol.
Andra funktioner för textinmatning
Tryck på
navigeringsknappen
Flytta markören.
Tryck på <Radera>
Ta bort ett tecken i taget.
Håll knappen
<Radera> nedtryckt
Ta bort tecken snabbt.
Tryck på [0]
Infoga ett blanksteg.
Tryck på [1]
Ange skiljetecken.
Navigera på Internet
<Meny> → Internet
När användaren går ut på Internet för första
gången kan de bli uppmanade att skapa en
Internetprofil.
Navigering på webbsidor
Knappar
Funktion
Navigeringsknapp
Bläddra uppåt eller nedåt på en
webbsida.
Bekräftelseknapp
Välj objekt.
<Åter>
Gå tillbaka till föregående sida.
<Val>
Öppna webbläsaralternativen.
Skapa bokmärken för webbsidor
1. Tryck på <Val> → Bokmärken → Val → <Lägg till
bokmärke>.
2. Ange uppgifterna och tryck på bekräftelseknappen.
Minneskort
Sätt i minneskortet enligt illustrationen.
• Om du formaterar minneskortet på en dator
kan det göra att kortet bli inkompatibelt
med enheten. Du bör endast formatera
minneskortet i enheten.
• Om du ofta skriver och raderar data på kortet
förkortas kortets livslängd.
• Använd inga vassa verktyg när du tar ur
minneskortet från enheten.
Ringa eller besvara ett samtal
• Ring ett samtal genom att ange ett telefonnummer och
].
trycka på [
• Avsluta samtalet genom att trycka på [
].
• Ring upp ett nyligen uppringt nummer genom att trycka
på [
] för att välja numret, och tryck på [
] igen för
att slå numret.
• När du vill ringa med hjälp av telefonboken trycker du
på <Meny> → Kontakter, väljer en kontakt och trycker
].
på [
• Besvara ett inkommande samtal genom att trycka på
[
].
Skicka och visa meddelanden
<Meny> → Medd.
Skicka meddelanden
1. Tryck på Skapa meddelande.
2. Tryck på Lägg till för att öppna telefonboken.
3. Välj en kontakt och tryck på Lägg till.
Eller ange kontaktens nummer.
4. Bläddra nedåt och skriv ett sms. Se ”Ange text”.
5. Om du vill bifoga filer tillsammans med meddelandet
trycker du på <Val> → Lägg till media och väljer
filer.
6. Tryck på Sänd.
Använda larmet
<Meny> → Alarm
Ställa in larm
1. Tryck på <Skapa>.
2. Ange uppgifterna och tryck på <Spara>.
Stänga av larm
Gör så här när larmet ljuder:
• Välj <Bekräfta> för att stänga av larmet.
• Tryck på <Snooze> för att stänga av larmet under
snooze-perioden.
Deaktivera larm
Välj ett objekt och tryck på <Val> → Avaktivera alarm.
Öppna menyer
Ange text
Öppna enhetens menyer och alternativ så här:
Navigeringsknapp Bläddra till önskad meny.
Bekräftelseknapp
Öppna en meny eller starta ett
program.
<Meny>
Öppna menyskärmen.
<Åter>
Gå tillbaka till föregående skärm.
[
Stäng menyn eller programmet
och återvänd till startskärmen.
]
• När du öppnar en meny som kräver PIN2
måste du ange den PIN2-kod som medföljde
SIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha
mer information.
• Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord
eller privat information eller annan skada som
orsakas av olagliga program.
Visa meddelanden
Tryck på Inkomma och välj det meddelande du vill läsa.
Hantera kontakter
Spara data, som namn, telefonnummer och personlig
information i enhetens minne, på SIM-kortet eller på
minneskortet.
<Meny> → Kontakter
Användarna kan ändra minnesplats genom att
trycka på <Meny> → Kontakter → <Val> →
Inställningar → Spara nya kontakter i och
välja minnesplats.
Lägga till nya kontakter
1. Tryck på Skapa → en minnesplats (om det behövs).
2. Ange kontoinformationen och tryck på
bekräftelseknappen.
Redigera kontakter
1. Välj en kontakt och tryck på bekräftelseknappen.
2. Redigera objekten och spara genom att trycka på
bekräftelseknappen.
Ta bort kontakter
Visa händelser
Tryck på [ ]
Växla till symbolläge.
Håll knappen Välj inmatningsläge eller ändra
[ ] nedtryckt inmatningsspråk.
T9-läge
1. Tryck på de rätta alfanumeriska knapparna för att
skriva ett helt ord.
2. Tryck på [0] när rätt ord visas för att infoga ett
blanksteg. Tryck på navigeringsknappen uppåt eller
nedåt om du vill välja ett annat ord.
<Meny> → Musik
Ta foton
1. Vrid enheten moturs till liggande vy.
2. Rikta objektivet mot motivet och gör eventuella
justeringar genom att trycka på <Val>.
3. Ta fotot genom att trycka på bekräftelseknappen.
Fotona sparas automatiskt.
Knappar
Funktion
Bekräftelseknapp
Spela upp, pausa eller fortsätt
spela upp musik.
Navigeringsknapp
•Vänster: Gå bakåt (tryck); Sök
bakåt i en fil (håll nedtryckt).
•Höger: Gå framåt (tryck); Sök
framåt i en fil (håll nedtryckt).
•Upp/Ned: Ställ in volymen.
2
Byta ljudeffekt.
3
Slå på eller av läget blanda.
4
Byta upprepningsläge.
5
Byta musikskärm.
6
Sätt betyg på aktuell låt.
Videofilma
1. Tryck på <Val> → Videokamera.
Eller tryck på [1] om du vill byta från Kamera till
Videokamera.
2. Vrid enheten moturs till liggande vy.
3. Rikta objektivet mot motivet och gör eventuella
justeringar genom att trycka på <Val>.
4. Tryck på bekräftelseknappen när du vill starta
inspelningen.
5. Tryck på <Stopp> när du vill stoppa inspelningen.
Videoklippen sparas automatiskt.
Visa foton eller videoklipp
Lyssna på FM-radion
Välj ett datum och tryck på bekräftelseknappen. Om
du vill ändra kalendervyn trycker du på <Val> → Vy →
Vecka eller Månad.
Växla mellan T9- och ABC-läge. I vissa
Håll knappen
länder finns ett särskilt inmatningsläge
[ ] nedtryckt
för landets språk.
<Meny> → Kamera
Hantera kalendern
Skapa händelser
Ändra skiftläge till stora eller små
bokstäver eller byt till sifferläget.
Lyssna på musik
Välj en kontakt och tryck på <Val> → Radera.
1. Tryck på <Val> → Skapa och välj en händelsetyp.
2. Ange information om händelsen och tryck på
<Spara>.
Tryck på [ ]
Använda kameran
Gå till startskärmen, tryck på <Meny> → Mina filer →
Bilder eller Videoklipp och välj ett objekt som du vill
titta på.
<Meny> → Kalender
Byta textinmatningsläge
<Meny> → Program → FM-radio
Starta FM-radion
1. Sätt i ett headset i enheten.
2. Sätt på radion genom att trycka på
bekräftelseknappen.
3. Tryck på <Ja> för att starta automatisk
stationssökning.
Användarna kan bli uppmanade att starta automatisk
kanalsökning när de öppnar FM-radion för första
gången.
4. Använd följande knappar när du lyssnar på
FM-radion:
Knappar
Funktion
Bekräftelseknapp
Sätt på eller stäng av
FM-radion.
Navigeringsknapp
•Vänster/Höger: Sök efter
nästa radiokanal (håll ned).
•Upp/Ned: Ställ in volymen.
Lägga till radiokanaler i favoritlistan
1. Sätt i ett headset i enheten.
2. Tryck på <Val> → Läg til i → Favoriter.
3. Tilldela den till en knapp och välj <Välj>.
Använda Bluetooth
<Meny> → Program → Bluetooth
Aktivera Bluetooth
1. Tryck på <Val> → Inställningar och ställ in
Bluetooth på På.
2. Ställ in Telefonens synlighet så att andra enheter
kan hitta din enhet.
Söka efter andra Bluetooth-enheter och koppla
ihop dem
1. Tryck på bekräftelseknappen när du vill söka efter
andra Bluetooth-enheter.
2. Välj en enhet och tryck på bekräftelseknappen.
3. Välj <Ja> för att matcha PIN-koden mellan
enheterna.
4. När den andra enheten accepterar anslutningen är
hopkopplingen klar.
Beroende på enhet kan användarna behöva
ange en PIN-kod.
Stänga av Bluetooth
Välj <Val> → Inställningar och ställ in Bluetooth på
Av.
Skicka data med Bluetooth
1. Välj objekt som ska skickas från ett av enhetens
program.
2. Tryck på <Val> → Skicka via → Bluetooth.
Anpassa enheten
Med inställningarna avgör du hur program och
funktioner ska fungera. Anpassa enheten genom att
ändra dem. Utseende, ljudprofiler, samtalsåtgärder och
mycket annat kan anpassas.
Meny
Beskrivning
Hanterare för
Säkerhetskopiera eller återställ
säkerhetskopiering data.
Säkerhet
Ställ in lås eller ändra lösenord.
Datoranslutningar
Ställ in anslutningsinställningarna
med en dator.
Nätverk
Ändra inställningarna för
nätverksprofilen.
Minne
Radera minnet, hantera
minneskortet eller ställ in en
standardlagringsplats för minnet.
Nollställ
Återställ telefonen.
Justera ljudprofilerna
Meny → Inst.
Meny
Beskrivning
Ljudprofiler
Ändra varningstyp, ringsignal,
volym osv.
Display
Ändra bakgrund, tema, ljusstyrka
osv.
Tid och datum
Ändra datum och tid i enheten.
Telefon
Ändra enhetens språk osv.
Samtal
Ställ in automatisk avvisning,
svarsläge, vidarekoppling, falska
samtal osv.
<Meny> → Inst. → Ljudprofiler
Om du vill byta profil väljer du den i listan.
Ändra ringsignal
1. Välj en profil och tryck på <Redigera>.
2. Tryck på Ringsignal för röstsamtal.
3. Välj en ringsignal och tryck på bekräftelseknappen.
Ändra meddelandsignalen
1. Välj en profil och tryck på <Redigera>.
2. Tryck på Typ av meddelandesignal.
3. Välj en ljudsignal och tryck på bekräftelseknappen.
Justera volymen för ringsignalen
1. Välj en profil och tryck på <Redigera>.
2. Tryck på Volym → Ringsignal.
3. Justera volymen och tryck på <Spara>.
Justera röstvolymen under ett samtal
Under ett samtal trycker du navigeringsknappen uppåt
eller nedåt för att ändra volymen.
Återställa data
Tryck på Återställ, välj objekt som ska återställas och
tryck på <Återställ>.
Använda stöldspårning
Stöldspårningsfunktionen kan hjälpa dig att hitta och
få tillbaka enheten om den blir stulen eller tappas
bort. När någon sätter i ett annat SIM-kort skickas ett
spårningsmeddelande till ett antal på förhand angivna
mottagare. Det är inte säkert att den här funktionen är
tillgänglig beroende på vilka funktioner som stöds av
operatören.
<Meny> → Inst. → Säkerhet → Stöldspårning
Användarna kan behöva bekräfta lösenordet när
de ska använda stöldspårningen.
Säkerhetskopiera data
Säkerhetskopiera data, såsom kontakter, meddelanden,
kalendern och händelser på minneskortet. För att det
ska gå att använda funktionen måste ett minneskort vara
installerat.
<Meny> → Inst. → Hanterare för
säkerhetskopiering
Säkerhetskopiera data
Aktivera stöldspårning
1.
2.
3.
4.
Stänga av stöldspårning
1. Ange lösenordet och tryck på <OK>.
2. Tryck på Ändra och välj Av.
3. Tryck på <Spara>.
Ringa falska samtal
<Meny> → Inst. → Samtal → Falskt samtal
Aktivera funktionen för falskt samtal
1. Ställ in Snabbknapp för falskt samtal på På.
2. Ändra uppringande namn eller nummer (vid
behov).
Ringa falska samtal
Gå till startskärmen och håll ned navigeringsknappen.
Ange lösenordet och tryck på <OK>.
Tryck på Ändra och välj På.
Ange uppgifter för mottagare och avsändare.
Tryck på <Spara> → <Acceptera>.
Tryck på Säkerhetskopiering, välj objekt som ska
säkerhetskopieras och tryck på <Säkerhetskopiering>.
Säkerhetsinformation
www.sar-tick.com
Den här produkten överensstämmer
med tillämpliga nationella SARgränser på 2,0 W/kg. De specifika,
maximala SAR-värdena finns i
avsnittet Information om SAR-värden
(Specific Absorption Rate) i den här
handboken.
När du bär produkten eller använder
den nära kroppen ska du hålla
den på ett avstånd på 1,5 cm från
kroppen för att säkerställa att RFexponeringskraven efterlevs.
Varumärken
• SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade
varumärken för Samsung Electronics.
• Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth
SIG, Inc. över hela världen.
• Alla andra varumärken och copyrights är respektive ägares
egendom.
®
Den här säkerhetsinformationen innehåller information för
mobila enheter. Vissa delar av innehållet kanske inte är
tillämpliga för din enhet. För att förhindra skada på dig själv,
andra eller enheten, läs säkerhetsinformationen om din
enhet innan du använder den.
Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av
mobila enheter när du kör ett fordon
När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig din
mobila enhet när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och
andras säkerhet, använd ditt sunda förnuft och kom ihåg följande tips:
• Lär känna enheten och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer
och återuppringning. Dessa funktioner minskar den tid det tar att
ringa upp eller ta emot samtal på enheten.
• Placera enheten där det är lätt att nå den. Se till att du kan komma
åt din trådlösa enhet utan att ta blicken från vägen. Låt röstbrevlådan
svara om du får ett inkommande samtal vid ett olämpligt tillfälle.
• Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn,
snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan utgöra en fara.
• Gör inga anteckningar och slå inte upp telefonnummer. Att
skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort
uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
• Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan
du ger dig ut i trafiken. Försök att planera så du ringer när bilen
står stilla.
• Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Låt personen du
pratar med veta om att du kör och avbryt samtal som skulle kunna
avleda din uppmärksamhet från vägen.
Hantera och använd den mobila enheten på rätt sätt
Håll enheten torr
• Fukt och vätskor kan skada delar eller elektroniska kretsar i enheten.
• Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen
ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte
stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som
den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta med den
till ett servicecenter.
• Vätska ändrar färgen på den etikett som påvisar vattenskada inuti
enheten.
• Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om din enhet blivit
vattenskadad.
Förvara endast enheten på plana ytor
Om enheten faller till marken kan den skadas.
Hantera SIM-kort, minneskort och kablar försiktigt
• När du sätter i ett kort eller ansluter en kabel till enheten ska du se till
att kabeln ansluts till rätt sida på och att SIM-kortet sätts i på rätt sätt.
• Ta inte ur kortet medan enheten överför eller använder information
eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller
enhet skadas.
• Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och
elektriska störningar från annan utrustning.
• Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med
fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en
mjuk trasa.
• Om du sätter i ett kort eller ansluter en kabel med våld eller på fel
sätt kan det resultera i skada på flerfunktionsuttaget eller andra delar
på enheten.
Kontrollera att nödtjänsterna fungerar
Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från enheten i alla områden
och under alla förhållanden. Innan du färdas genom områden med
dålig täckning bör du planera för en alternativ metod för att kontakta
utryckningspersonal.
Skydda dina personliga data och förhindra läckage på grund
av felaktig användning av känslig information
• Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung
är inte ansvarigt för förlust av data.
• När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data
och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din
personliga information.
• Läs noggrant det som står på behörighetsskärmen när du hämtar
program. Var särskilt noggrann med program som har tillgång till
många funktioner eller till en stor mängd personlig information.
• Kontrollera dina konton regelbundet för icke godkänd eller misstänkt
användning. Om du ser några tecken på otillåten användning av din
personliga information ska du kontakta tjänsteleverantören för att
radera eller ändra kontoinformationen.
• Om du tappar bort enheten eller om den blir stulen, ska du byta
lösenord för dina konton för att skydda din personliga information.
• Undvik att använda program från okända källor och lås din enhet
med mönsterskydd, lösenord eller PIN-kod.
Varning
Om du underlåter att följa varningarna och reglerna
avseende säkerhet kan det leda till allvarlig
personskada eller dödsfall
Använd inte skadade elsladdar, kontakter eller lösa eluttag
Osäkra anslutningar kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.
Rör inte strömsladden med blöta händer och koppla inte från
laddaren genom att dra i sladden
Om du gör det kan det leda till kortslutning.
Böj inte och skada inte elsladden
Om du gör det kan det leda till elektrisk kortslutning eller brand.
Använd inte enheten medan den laddar och rör den inte med
blöta händer
Om du gör det kan det leda till elektrisk kortslutning.
Kortslut inte laddaren eller enheten
Om du gör det kan det leda till elektrisk kortslutning eller brand, eller att
batteriet inte fungerar som det ska eller exploderar.
Tappa inte och utsätt inte laddaren eller enheten för slag
Hantera och gör dig av med enheten med omsorg
• Kasta aldrig batteriet eller enheten i en eld. Placera aldrig batteriet
eller enheten på eller i enheter med värmefunktion, till exempel
mikrovågsugnar, spisar eller element. Enheten kan explodera vid
överhettning. Följ alla lokala föreskrifter vid bortskaffning av det
använda batteriet eller den använda enheten.
• Krossa aldrig och gör aldrig hål på enheten.
• Undvik att utsätta enheten för högt utvändigt tryck, eftersom det kan
leda till invändig kortslutning och överhettning.
Skydda enheten, batteriet och laddaren från skada
• Undvik att utsätta enheten och batteriet för mycket höga eller låga
temperaturer.
• Extrema temperaturer kan skada enheten och minska
laddningskapaciteten och livslängden för både enheten och batteriet.
• Se till att batteriet inte kommer i kontakt med metallföremål eftersom
detta kan skapa kortslutning mellan + och – -polerna på batteriet och
leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
• Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.
Använd inte enheten utomhus under åskväder
Förvara inte enheten nära eller på värmealstrande apparatur,
mikrovågsugnar, varm matlagningsutrustning eller behållare
med högt tryck
Om du gör det kan det leda till en elektrisk kortslutning eller till enheten
inte fungerar på rätt sätt.
• Batteriet kan läcka.
• Enheten kan bli för varm och orsaka brand.
Använd batterier, laddare, tillbehör och produkter som
godkänts av tillverkaren
Använd inte och förvara inte enheten på platser med mycket
damm eller luftburna material
• Om du använder universalbatterier eller -laddare kan det förkorta
enhetens livslängd eller leda till att den inte fungerar som den ska. De
kan även leda till brand eller göra att batteriet exploderar.
• Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung och
som utformats särskilt för enheten. Inkompatibla batterier och laddare
kan leda till allvarliga personskador eller skador på enheten.
• Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör
som inte är godkända och utrustning som inte är godkänd av
Samsung används.
Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla områden.
Vi rekommenderar att du använder enheten i temperaturer
mellan 5 ° C och 35 ° C
• Förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil på
sommaren. Om du gör det kan det leda till att skärmen inte fungerar
som den ska, att enheten skadas eller att batteriet exploderar.
• Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder (till exempel
på instrumentbrädan i en bil).
• Förvara batteriet i temperaturer på 0 ° C till 45 ° C.
Förvara inte enheten tillsammans med metallföremål som
mynt, nycklar och halsband
• Enheten kan repas eller förstöras.
• Om batteripolerna kommer i kontakt med metallföremål kan det börja
brinna.
Förvara inte enheten nära magnetiska fält
• Tekniska fel kan uppstå och batteriet kan laddas ur efter att ha utsatts
för magnetiska fält.
• Magnetremsor på kort, inklusive kreditkort, telefonkort, pass och
boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
Damm eller främmande material kan orsaka funktionsfel på enheten och
leda till brand eller elektrisk stöt.
Bit inte och sug inte på enheten eller batteriet
• Det kan skada enheten eller göra så att den exploderar eller börjar
brinna.
• Barn och djur kan kvävas av små delar.
• Om barn använder enheten, se till att de gör det på rätt sätt.
Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset
• Höga ljud kan ge hörselskador.
• Exponering för höga ljud när du kör kan störa dig och
leda till en olycka.
• Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och
använd lägsta möjliga volym för att höra ett samtal
eller musik.
• I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i
headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer
eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den
statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet
till enheten.
• Använd inte headsetet under körning eller åkning.
Om du gör det kan det störa dig och leda till en
olycka, eller vara olagligt, beroende på region.
Om enheten har kamerablixt eller -lampa ska du inte använda
denna nära människors eller djurs ögon
Sprid inte upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från den som äger
innehållet. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagstiftningen.
Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av
användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.
Skadliga program och virus
Följ råden nedan för att skydda enheten från skadliga
program och virus. Om du underlåter att göra detta kan det
resultera i skador eller dataförlust som inte täcks av garantin
• Ladda inte ned okända program.
• Besök inte sidor som inte är tillförlitliga.
• Radera misstänkliga meddelanden eller e-postmeddelanden från
okända avsändare.
• Ange ett lösenord och ändra det regelbundet.
• Inaktivera trådlösa funktioner, såsom Bluetooth, när de inte används.
• Om enheten inte reagerar normalt, ska du köra ett antivirusprogram
för att söka efter virus.
• Kör ett antivirusprogram på enheten innan du startar nyligen hämtade
program och filer.
• Installera antivirusprogram på datorn och kör dem regelbundet för att
söka efter virus.
• Redigera inte registerinställningar och modifiera inte enhetens
operativsystem.
Information om SAR-värden
(Specific Absorption Rate)
DEN HÄR ENHETEN FÖLJER INTERNATIONELLA
RIKTLINJER GÄLLANDE EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR
Din mobila enhet är en radiosändare/mottagare. Den är utvecklad
för att inte överskrida de gränser för exponering för radiovågor
(elektromagnetiska fält för radiofrekvenser) som rekommenderas enligt
internationella riktlinjer. Riktlinjerna utarbetades av en oberoende
vetenskapsorganisation (ICNIRP) och inbegriper en betydande
säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett
hälsa och ålder.
Var försiktig!
Om du underlåter att följa varningarna och reglerna
avseende säkerhet kan det leda till allvarlig
personskada eller skada på egendom
Använd inte enheten i närheten av annan elektronisk
utrustning
• De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din enhet
kan störa andra elektroniska enheter.
• Genom att använda en LTE-dataanslutning kan det uppstå störningar
för andra enheter, exempelvis ljudutrustning och telefoner.
Använd inte enheten på ett sjukhus eller i närheten av
fordonsteknisk utrustning som kan störas av radiovågor
• Undvik att använda enheten inom ett avstånd på 15 cm på från en
pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
• För att minimera eventuella störningar med en pacemaker ska
du endast använda enheten på den motsatta sidan av kroppen i
förhållande till pacemakern.
• Om du använder medicinsk utrustning ska du kontakta tillverkaren
av utrustningen innan du använder enheten för att avgöra huruvida
utrustningen kommer att påverkas av radiofrekvenser som avges av
enheten.
• I ett flygplan kan användning av elektroniska enheter störa
flygpersonalens elektroniska navigationsinstrument. Se till att enheten
är avstängd vid start och landning. Efter start kan du använda
enheten i flygläge om det tillåts av flygpersonalen.
Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta
med enheten till ett Samsung-servicecenter för reparation.
När du utför någon rörelse upprepade gånger t.ex. trycka på knappar,
skriva tecken på en pekskärm med fingrarna eller spela spel, kan du
ibland känna dig stel i händerna, nacken, axlarna eller andra delar av
kroppen. Om du använder enheten under längre perioder ska du hålla
enheten i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna och ta pauser
ofta. Om du fortfaranden har besvär under eller efter sådan användning
ska du sluta använda enheten och kontakta läkare.
Batteriet kan falla ut ur enheten, vilket kan leda till skada eller
funktionsfel.
Distribuera inte upphovsrättsskyddat material
Utsätt inte enheten för kraftig rök eller ånga
För säker bortskafftning av ditt litiumjonbatteri, kontakta närmaste
auktoriserade servicecenter.
Minska risken för förslitningsskador
Använd inte enheten med bakstycket borttaget
• När du använder enheten ska du se till att det finns annat ljus i
rummet och du ska inte hålla skärmen för nära ögonen.
• Slaganfall och svimning kan uppstå när du utsätts för blinkande ljus
om du tittar på videor eller spelar Flash-baserade spel under längre
perioder. Om du känner någon typ av obehag ska du omedelbart sluta
använda enheten.
Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker
Måla inte och sätt inte klistermärken på din enhet
Om huden exponeras för en överhettad enhet under en längre tid, kan
detta leda till brännskadeliknande symptom, såsom röda fläckar och
pigmentering.
Var försiktig när du utsätts för blinkande ljus
• Funktionsfel kan uppstå på elektronisk utrustning i din bil grund
av radiostörningar från enheten. Kontakta tillverkaren för mer
information.
Om du gör det kan det leda kvävning eller allvarliga skador.
• Om någon nära dig har upplevt svimningsanfall eller yrsel vid
användning av en liknande enhet, ska du kontakta läkare innan du
använder enheten.
• Om du känner obehag, exempelvis muskelkramper, eller känner dig
förvirrad, ska du omedelbart sluta använda enheten och kontakta
en läkare.
• För att förhindra trötta ögon ska du ofta ta pauser medan du använder
enheten.
Använd inte enheten eller programmen på ett tag om enheten
blir överhettad
Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka tillfällig
blindhet eller skada ögonen.
Stoppa inte in enheten eller de medföljande tillbehören i
ögonen, öronen eller munnen
Var försiktig när du använder enheten när du går eller rör dig
• Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig
själv eller andra.
• Se till att headset-kabeln inte trasslar in sig i armarna eller föremål i
närheten.
Bär inte enheten i bakfickan eller runt midjan
Du kan skadas eller skada enheten om du ramlar.
Riktlinjerna för exponering för radiovågor använder mätenheten specifik
absorptionsnivå eller SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen för
mobila enheter är 2,0 W/kg.
SAR-provningar utförs med vanliga användarpositioner och när enheten
sänder på högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.
De högsta SAR-värdena enligt ICNIRP-riktlinjerna för den här
enhetsmodellen är:
Högsta SAR för den här modellen och förhållandena under vilka
de registrerades
Huvud-SAR
0,225 W/kg
Kroppsburen SAR
0,355 W/kg
Under användning är de verkliga SAR-värdena för den här enheten
normalt sett långt under de värden som anges ovan. Detta beror på
att den effekt som behövs för din mobila enhet minskas automatiskt
när full effekt inte behövs på för samtalet, i systemeffektivitetssyfte och
för att minska nätverksstörningar. Ju lägre effekten är, desto lägre är
SAR-värdet.
Ett SAR-test för användning mot kroppen har genomförts för
den här enheten på ett avstånd på 1,5 cm. För att uppfylla RFexponeringskraven vid användning nära kroppen måste enheten
placeras minst 1,5 cm från kroppen.
Organisationer, såsom Världshälsoorganisationen (WHO) och US Food
and Drug Administration har meddelat att om människor är oroade och
vill minska exponeringen kan de använda en handsfree-enhet för att
hålla den trådlösa enheten på avstånd från huvudet och kroppen när
den används, eller minska användningen av enheten.
Mer information finns på sidan www.samsung.com/sar där du kan söka
efter enheten med samma modellnummer.
• Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra
normal användning.
• Om du är allergisk mot färg eller metalldelar på enheten kan du
uppleva klåda, eksem eller hudsvullnad. Om detta händer ska du
sluta använda enheten och kontakta läkare.
Använd inte enheten om skärmen har spruckit eller gått
sönder
Om du gör det kan det leda till skada på enhetens utsida eller göra att
den inte fungerar på rätt sätt.
Om du använder en hörapparat, kontakta tillverkaren för
information om radiostörningar
Radiofrekvensen som avges av enheten kan störa vissa hörapparater.
Innan du använder enheten ska du kontakta tillverkaren för att avgöra
huruvida hörapparaten kommer att påverkas av radiofrekvenser som
avges av enheten.
Använd inte enheten nära andra enheter eller apparater
som utsänder radiofrekvenser, exempelvis ljudsystem eller
radiosändare
Radiofrekvenser kan leda till att enheten inte fungerar som den ska.
Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva
• Stäng av enheten i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta
bort batteriet.
• Följ alla regler, anvisningar och skyltar i miljöer som kan vara
explosiva.
• Använd inte enheten vid tankställen (bensinstationer), nära bränslen
eller kemikalier, eller på sprängningsområden.
• Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och
gaser eller explosiva material i samma utrymme som enheten, dess
delar och tillbehör.
Om du känner konstig lukt eller hör konstiga ljud från
enheten eller batteriet, eller om du ser rök eller vätskor
som tränger ut ur enheten eller batteriet, ska du omedelbart
sluta använda enheten och ta med den till ett Samsungservicecenter
Om du underlåter att göra det kan det leda till brand eller explosion.
När du använder enheten ska du tänka på följande
• Håll enheten upprätt, precis som en vanlig telefon.
• Tala direkt i mikrofonen.
• Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål.
Det kan leda till problem med anslutningen eller att batteriet
urladdas.
Inbyggd antenn
Montera enhet och utrustning omsorgsfullt
• Se till att mobila enheter eller tillhörande utrustning som har monterats
i din bil har monterats på ett säkert sätt.
• Placera inte enheten och tillbehören i närheten av eller i ett område
där krockkuddar kan aktiveras. Om trådlös utrustning monterats på fel
sätt, kan allvarliga skador uppstå när krockkuddar blåses upp snabbt.
Tappa inte och stöt inte till enheten
• Enheten kan skadas eller så kan funktionsfel uppstå.
• Om skärmen böjs eller deformeras kan enheten skadas eller tekniska
fel uppstå.
Säkerställ högsta livslängd för batteri och laddare
• Undvik att ladda enheten i mer än en vecka, eftersom överladdning
kan förkorta batterilivslängden.
• Om du laddar en enhet som inte används för länge, laddas den ur och
måste laddas igen före användning.
• Koppla från laddaren från strömkällorna när den inte används.
• Använd bara batteriet för det syfte som avses.
• Om du lämnar batterierna oanvända under en längre tidsperiod kan
det minska livslängden och prestandan. Det kan även leda till att
batterierna inte fungerar som de ska eller att de exploderar, eller
orsakar en brand.
• Följ alla instruktioner i denna bruksanvisning för att säkerställa
längsta möjliga livslängd för enheten och batteriet. Skador eller dålig
prestanda som orsakas av att du inte följer varningar och instruktioner
kan göra tillverkarens garanti ogiltig.
• Din enhet kan slitas ut med tiden. Vissa delar och reparationer täcks
av garantin inom garantiperioden, men skador eller fel som orsakas
av ej godkända tillbehör gör det inte.
Ta inte isär, modifiera inte och reparera inte enheten
• Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras
eller modifieras. Om enheten behöver service ska du ta med den till
ett Samsung-servicecenter.
• Ta inte isär och gör inte hål på batteriet, då det kan explodera eller
börja brinna.
• Stäng av enheten innan du tar ur batteriet. Om du tar ur batteriet
då enheten är påslagen kan det leda till att enheten inte fungerar
som den ska.
När du rengör enheten ska du tänka på följande
• Torka av enheten och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
• Rengör batteripolerna med en bomullstuss eller handduk.
• Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel. Om du gör det kan
det leda till missfärgning eller korrosion på enhetens utsida eller
resultera i elektrisk kortslutning eller brand.
Använd inte enheten till något annat än det den är avsedd
för
Din enhet kanske inte fungerar som den ska.
Undvik att störa andra på allmän plats med enheten
Lämna endast enheten till behörig personal för service
I annat fall kan skador uppstå på enheten och garantin upphöra att
gälla.
Korrekt avfallshantering av produkten
(Elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Märkningen på produkten, tillbehör eller dokument anger
att produkten och dess elektroniska tillbehör (till exempel
laddare, headset, USB-kabel) inte ska slängas tillsammans
med annat hushållsavfall.
För att förhindra skada på miljö och hälsa bör dessa föremål
hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten
eller sin kommun för ytterligare information om var och hur produkten
och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor
som anges i köpeavtalet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör
inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna
produkt
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på
förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte
bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De
kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande
fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder
som överstiger de gränsvärden som anges i EG-direktivet 2006/66. Om
batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa ämnen utgöra
en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom
att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en
återvinningsstation.
Försäkran om överensstämmelse
Produktdetaljer
För följande
Produkt : GSM WCDMA BT mobiltelefon
Modell(er) : GT-C3595
Försäkran och tillämpliga standarder
Vi intygar härmed att den ovannämnda produkten uppfyller de väsentliga kraven i
R&TTE-direktivet (1999/5/EG) genom tillämpning av:
SÄKERHET
EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAREN 50360 : 2001 / A1 : 2012
EN 62479 : 2010
EN 62311 : 2008
EN 62209-1 : 2006
EN 62209-2 : 2010
EMCEN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011)
EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)
EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)
och direktiv (2011/65/EU) om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i
elektrisk och elektronisk utrustning.
Det förfarande för fastställande av överensstämmelse som avses i artikel 10 och
beskrivs i bilaga [IV] till EU-direktivet 1999/5/EG har genomförts i samarbete med
nedanstående oberoende certifieringsorgan:
TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
ID-märkning: 0168
Gäller inom EU
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2013.05.06
(Utgivningsdatum och ort)
Joong-Hoon Choi / Lab. Manager
(Namn och underskrift av ansvarig person)
*Detta är inte adressen till Samsung-servicecenter. För adress eller telefonnummer till
Samsung-servicecenter, se bifogat ”Warranty Card” eller kontakta återförsäljaren av din
produkt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement