Samsung SGH-D830 User guide

Samsung SGH-D830 User guide
SGH-D830
Användarhandbok
Säkerheten på vägen kommer i första
hand
Använd inte mobiltelefonen när du kör.
Parkera fordonet först.
Stäng av telefonen när du tankar
Viktiga
säkerhets
föreskrifter
Att bortse från föreskrifterna kan
vara både riskfyllt och olagligt.
Använd inte telefonen på bensinstationer
eller i närheten av bränsle eller kemikalier.
Stäng av telefonen i flygplan
Mobiltelefoner kan orsaka elektriska
störningar. Det kan vara både olagligt och
riskfyllt att använda dem på flygplan.
Stäng av telefonen i närheten av
medicinsk utrustning.
Sjukhus och andra vårdinrättningar kan
använda utrustning som är känslig för
externa radiovågor. Följ lokala
bestämmelser.
Störningar
Alla mobiltelefoner kan påverkas av
elektriska störningar vilket kan inverka på
deras prestanda.
Tillbehör och batterier
Följ alla lokala bestämmelser för
mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där
det är förbjudet att använda den och på alla
platser där den kan orsaka elektriska
störningar eller innebära risk.
Använd endast batterier och tillbehör, t ex
headset och datorkablar, som
rekommenderas av Samsung. Ej godkänd
utrustning kan skada telefonen och medföra
risk för personskador.
Vattentålighet
Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla
den torr.
Använd den med förnuft
Använd bara telefonen för normal
användning (mot örat). Undvik onödig
kontakt med antennen när telefonen är
påslagen.
Nödsamtal
Uppge all nödvändig information så exakt
som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du
uppmanas att göra det
.
Viktiga säkerhets föreskrifter
Särskilda bestämmelser
• ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG
ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA
EXPLOSIONSRISK.
• ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT
LOKALA INSTRUKTIONER.
Mycket hög volym i headset under
långa perioder kan ge hörselskador.
Kvalificerad service
Endast specialutbildad servicepersonal får
reparera telefonen.
Mer information om säkerhet finns i "Hälsooch säkerhetsinformation" på sid 103.
Håll telefonen utom räckhåll för små
barn.
Förvara telefonen med alla delar och
tillbehör utom räckhåll från små barn.
1
Om denna handbok
•
Den här användarhandboken innehåller en
kortfattad information om hur du använder
telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och
"Fler funktioner" om du snabbt vill lära dig
telefonens basfunktioner.
Special funktioner i telefonen
Följande ikoner används i handboken:
Anger att du bör vara extra
uppmärksam på den efterföljande
informationen som gäller
säkerhetsaspekter eller
telefonfunktioner.
→
2
Kamera och
videokamera
Med telefonens
kameramodul kan du ta
en bild eller spela in ett
videoklipp.
Det finns mer information på den
sida som hänvisas till.
Du måste använda
navigeringsknapparna för att bläddra
till rätt alternativ och välja det.
[ ]
En av telefonens knappar. T ex [
]
< >
En programstyrd knapp vars funktion
visas på telefonens skärm. T ex
<Meny>
•
Bildredigerare
Beskär, ändra storlek på,
rotera och dekorera dina
foton.
•
Musikspelare
Spela musikfiler genom
att använda telefonen
som en musikspelare.
•
Fotoutskrift
Skriv ut dina foton och
bevara dina bästa
ögonblick för framtiden.
TV-ut
Använd TV:n för att se på
foton som du har tagit
eller videoklipp som du
har spelat in.
•
Flightmode
Stäng av telefonens
trådlösa funktioner för att
kunna använda telefonen
ombord på ett flygplan.
•
Filgranskare
Öppna dokument av olika
format i telefonen utan att
de behöver konverteras.
•
Epostmeddelande
Skicka och ta emot epost
med bild-, video- och
ljudbilagor.
•
Bluetooth
Överför mediafiler och
personliga data till andra
enheter med hjälp av den
kostnadsfria och trådlösa
Bluetooth-tekniken.
•
Bildmeddelande (MMS)
Skicka och ta emot
bildmeddelanden som kan
innehålla text, bild, video
och ljud.
•
•
WAP Browsern
Öppna trådlöst Internet
och få tillgång till senaste
information och en mängd
olika mediaobjekt.
Java
Spela Java™-baserade
förprogrammerade spel
och hämta fler när du vill.
•
Röstmemo
Spela in memon och ljud.
Special funktioner i telefonen
•
3
Innehåll
Packa upp
6
Skicka meddelanden................................
Visa meddelanden ...................................
Använda Bluetooth ..................................
Använda minneskort................................
Titta på telefonens display via en TV ..........
20
21
23
24
26
6
Ange text
28
Kontrollera att allt är med
Telefonen
Knappar, funktioner och placering
Komma igång
ABC-, T9-, siffer- och symbolläge
7
Första stegen för att använda telefonen
16
Starta kamera, musikspelare, WAP Browser och
andra specialfunktioner
Använda kameran...................................
Spela musik ...........................................
Navigera på internet ...............................
Använda telefonboken .............................
4
30
Avancerade samtalsfunktioner
Sätta i kortet och ladda telefonen ............... 7
Slå på/av telefonen ................................... 8
Knappar och display .................................. 9
Välja menyfunktioner .............................. 12
Anpassa telefonen .................................. 13
Ringa/besvara samtal.............................. 15
Fler funktioner
Samtalsfunktioner
16
17
18
19
Menyfunktioner
34
Alla menyalternativ
Felsökning
101
Hjälp och personlig assistans
Hälso- och säkerhetsinformation
103
Index
111
Översikt över menyfunktioner
I viloläge: Tryck på <Meny> för att öppna menyläget.
1 Samtalslista
sid 34
3 Program (forts)
1
2
3
4
5
6
7
sid 34
sid 35
sid 35
sid 35
sid 35
sid 35
sid 36
10
11
12
13
Senaste kontakter
Missade samtal
Ringda samtal
Mottagna samtal
Radera alla
Samtalstid
Samtalskostnad1
2 Telefonbok
sid 36
1
2
3
4
5
6
7
8
sid 36
sid 37
sid 38
sid 39
sid 39
sid 40
sid 40
sid 40
Kontakter
Lägg till ny kontakt
Grupp
Kortnummer
Mitt visitkort
Eget nummer
Administration
Servicenummer1
3 Program
sid 41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
sid 41
sid 44
sid 45
sid 47
sid 47
sid 48
sid 49
sid 49
sid 50
Musikspelare
Röstmemo
Bildredigerare
JAVA
Världstid
Alarm
Kalkylator
Omvandlare
Timer
Stoppur
Nyckelhantering
Memo
SIM AT tjänster1
4 WAP Browser
6 Filhanteraren (forts)
sid
sid
sid
sid
50
50
50
51
sid 51
1
2
3
4
5
6
7
Hem
sid
Ange URL
sid
Bokmärken
sid
Sparade sidor
sid
Historik
sid
Töm cache
sid
Inställningar för WAP sid
Browsern
8 Streaminginställningar2 sid
51
53
53
54
54
54
54
54
5 Meddelanden
sid 54
1
2
3
4
5
6
sid
sid
sid
sid
sid
sid
Skapa
Mina meddelanden
Mallar
Radera alla
Inställningar
Minnesstatus
54
58
64
65
65
71
6 Filhanteraren
sid 71
1 Bilder
2 Videoklipp
3 Musik
sid 72
sid 73
sid 74
4
5
6
7
Ljud
Andra filer
Minneskort3
Minnesstatus
sid 75
sid 75
sid 77
sid 78
7 Kalender
sid 78
8 Kamera
sid 81
9 Inställningar
sid 87
1 Tid och datum
2 Telefoninställningar
3 Displayinställningar
4 Ljudinställningar
5 Ljusinställningar
6 Nätverkstjänster
7 Bluetooth
8 Säkerhet
9 Anslutningar
10 Återställ inställningar
sid 87
sid 88
sid 89
sid 90
sid 91
sid 92
sid 94
sid 97
sid 99
sid 101
1. Visas endast om det stöds av ditt
SIM-kort.
2. Visas endast om det stöds av din
operatör.
3. Visas endast om du har ett
minneskort i telefonen.
5
Packa upp
Kontrollera att allt är med
Telefonen
Knappar, funktioner och placering
Kameraobjektiv
Yttre display
Hörlur
Telefon
Reseadapter
Minneskortplats
Huvuddisplay
Batteri
Användarhandbok
Du kan inhandla olika
tillbehör hos din lokala
Samsung-återförsäljare.
Medföljande artiklar till
telefonen och
tillgängliga tillbehör hos
Samsungs
återförsäljare kan
variera mellan olika
länder och
telefonoperatörer.
6
Navigerings
knappar
(Upp/Ner/
Vänster/Höger)
Programstyrd
knapp (Vänster)
Uppringningsknapp
Volymknappar
Uttag för headset/
adapter
Internet/Bekräfta-knapp
Programstyrd knapp (Höger)
Strömbrytare/lämna meny
Raderaknapp
Alfanumeriska knappar
Mikrofon
Specialfunktionsknappar
Komma igång
Sätt i batteriet.
Första stegen för att använda telefonen
Sätt tillbaka
batterilocket.
Sätta i SIM-kortet
När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang
får du ett SIM-kort till telefonen. Det är
laddat med information om ditt
abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga
tilläggstjänster.
Sätta i kortet och ladda
telefonen
Ta bort
batterilocket.
Stäng av telefonen,
om den är på,
genom att hålla
knappen [
]
nedtryckt.
Anslut reseadaptern till telefonen.
Sätt i SIM-kortet.
Anslut adaptern till ett vanligt
vägguttag.
Kontrollera att de
guldfärgade
kontakterna på
kortet är vända
nedåt.
7
Komma igång
Ta bort adaptern från vägguttaget när
telefonen är fulladdad (batteriikonen
lyser stadigt).
Slå på/av telefonen
Slå på
2. Håll knappen [
nedtryckt.
Ta bort adaptern från telefonen.
Svagt batteri, indikator
När batteriet är svagt:
• hörs en varningssignal,
• ett meddelande om svagt batteri visas
och
• ikonen för tomt batteri
blinkar.
Om batteriet blir alltför svagt stängs
telefonen av automatiskt. Ladda batteriet.
8
1. Öppna telefonen.
]
Slå inte på
telefonen där
det är
förbjudet att
använda
mobiltelefoner.
3. Om du tillfrågas om PIN
skriver du in det och
trycker sedan på
<OK>.
Slå av
1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen [
nedtryckt.
]
Flightmode
För att växla till offlineläge går du till
<Meny> och väljer Inställningar →
Telefoninställningar → Flightmode → På.
I flightmode kan du använda funktioner som
inte kräver trådlös anslutning, t ex spel,
kalender, kamera och musikspelare.
Knappar och display
Knapp
Utföra de funktioner som anges
på displayens nedersta textrad.
I viloläge: Öppna WAP Browsern.
I menyläge: Välja den
markerade menyn eller bekräfta
det inmatade.
Ringa upp eller besvara ett
samtal.
I viloläge: Visa de senast slagna,
missade eller mottagna numren.
Komma igång
Du kan sätta telefonen i flightmode om du
vill inaktivera alla funktioner som kräver
anslutning till nätverket. Det här läget är
lämpligt att använda exempelvis på flygplan
och sjukhus där det inte är tillåtet att
använda trådlösa enheter.
Ta bort tecken på displayen eller
objekt i ett program.
Håll knappen nedtryckt för att
slå på eller stänga av telefonen.
Avsluta ett samtal.
I menyläge: Avbryta
inmatningen och gå tillbaka till
viloläget.
I viloläge: Öppna
favoritmenyerna direkt.sid 88
I menyläge: Bläddra igenom
menyalternativen.
9
Komma igång
Skriva in siffror, bokstäver och
vissa specialtecken.
I viloläge: När du håller knappen
[1] nedtryckt kopplas du upp till
din röstbrevlåda. Håll [0]
nedtryckt för att ange
utlandsprefix.
Display
Layout
Text och grafik
Visar meddelanden,
instruktioner och
information som du
skriver in.
Skriva in specialtecken.
I viloläge: Håll [ ] nedtryckt för
att aktivera eller inaktivera tyst
läge. Håll [ ] nedtryckt för att
infoga en paus mellan nummer.
Ställa in telefonens volym.
I viloläge: När telefonen är
öppen justerar du volymen på
knappljudet. När telefonen är
stängd: Håll nedtryckt för att
aktivera yttre displayen.
Ikoner
Visar olika ikoner.
Meny
Ikoner1
Kontakter
Informations
område för de
programstyrda
funktionerna
Visar vilka
funktioner som för
närvarande hör
ihop med de
programstyrda
knapparna.
Styrkan på den mottagna
signalen
GPRS-nätet
Ansluter till GPRS-nätet
Överför data i GPRS-nätet
EDGE-nätverk
Ansluter till EDGE-nätet
Överför data i EDGE-nätet
10
Samtal pågår
Ansluten till Internet
Ansluten till en säker WAP
plats
Synkroniserad med dator
Bluetooth-handsfree för bil
eller headset anslutet
sid 95
Bluetooth är aktivt
sid 95
Uppspelning av musik
pågår
Uppspelning av musik är
pausad
Funktionen Vidarekoppling
är aktivsid 92
Minneskort isattsid 25
Hemområdet, om du har
registrerat dig för den
tjänsten
Tyst läge (Vibration)
Kontorsområdet, om du
har registrerat dig för den
tjänsten
Roaming-nätverk
Textmeddelande
Bildmeddelande
Epostmeddelande
Komma igång
Du är utanför din egen
operatörs täckningsområde
och det går varken att
ringa eller ta emot samtal
Ett larm är inställtsid 48
Tyst läge (Mikrofon av)
Telefonen vibrerar vid
inkommande samtal
Mikrofonen är avstängd
under samtal
Batteriets laddningsnivå
1. Ikonerna som visas på skärmen kan
variera mellan olika länder och
operatörer.
Röstmeddelande
11
Komma igång
Välja menyfunktioner
Använda
de
programstyrda
knapparna
De programstyrda
knapparnas funktion varierar
beroende på vilken
telefonfunktion som är aktiv.
Texten på displayens
nedersta rad, strax ovanför
varje knapp, visar den
aktuella funktionen.
Välj
Åter
Välja
alternativ
1. Tryck på lämplig
programstyrd knapp.
2. Tryck på
navigeringsknapparna för
att flytta till nästa eller
föregående alternativ.
3. Tryck på <Välj> eller [ ]
för att välja funktionen
som visas eller det
markerade alternativet.
4. Avsluta på något av
följande sätt.
• Tryck på <Åter> om
du vill gå en nivå
uppåt i
menystrukturen.
] om du
• Tryck på [
vill återgå till viloläget.
Tryck på den
vänstra
programstyrda
knappen för att
välja det
markerade
alternativet.
12
Tryck på den
högra
programstyrda
knappen för att
återgå till
föregående
menynivå.
Använda
genvägar
Anpassa telefonen
Språk
1. I viloläge: Tryck på
<Meny> och välj
Inställningar →
Telefoninställningar →
Språk.
2. Välj språk.
Ringsignal
1. I viloläge: Tryck på
<Meny> och välj
Inställningar →
Ljudinställningar →
Inkommande samtal →
Ringsignal.
3. Välj ringsignal.
4. Tryck på <Spara>.
Bakgrundsbild i
viloläge
Du kan ange bakgrundsbild
för huvuddisplayens
viloskärm.
Komma igång
Tryck på den sifferknapp som
motsvarar det alternativ som
du ska välja. För meny
nummer 10, 11 och 12
trycker du på [0], [ ] resp.
[ ].
1. I viloläge: Tryck på
<Meny> och välj
Inställningar →
Displayinställningar →
Bakgrund →
Huvuddisplay.
2. Välj en bild- eller
videokategori.
3. Välj en bild eller ett
videoklipp.
4. Tryck på <Välj>.
5. Tryck på <Spara>.
2. Välj signalkategori.
13
Komma igång
Utseende i
menyläget
Du kan byta färg på
displayens olika delar, t ex
namnlister och markeringar.
Min meny
1. I viloläge: Tryck på
<Meny> och välj
Inställningar →
Displayinställningar →
Utseende.
1. I viloläge: Tryck på
<Meny> och välj
Inställningar →
Telefoninställningar →
Min meny.
2. Välj färgtema.
Genvägar
till menyer
Du kan ställa in en meny med
de menyposter du använder
mest.
Ange ett objekt på Min meny:
2. Välj det objekt som du vill
byta ut.
Navigeringsknapparna kan
användas som genvägar för
att öppna favoritmenyerna.
3. Välj det menyobjekt du
vill ha.
Hämta ett objekt i Min meny:
1. I viloläge: Tryck på
<Meny> och välj
Inställningar →
Telefoninställningar →
Genvägar.
1. I viloläge: Tryck på [Upp].
2. Bläddra fram objektet.
3. Tryck på [ ].
2. Välj knapp.
3. Välj meny för knappen.
Tyst läge
Du kan växla till tyst läge för
att undvika att störa andra
människor.
Håll [ ] nedtryckt i
viloläget.
14
Telefonlås
1. I viloläge: Tryck på
<Meny> och välj
Inställningar →
Säkerhet → Ändra
lösenord.
2. Ange det förinställda
lösenordet 00000000
och tryck på <OK>.
3. Ange ett nytt lösenord
med 4 - 8 siffror och tryck
sedan på <OK>.
4. Skriv det nya lösenordet
en gång till och tryck på
<OK>.
Ringa/besvara samtal
Ringa ett
samtal
1. I viloläge: Ange
riktnummer och
telefonnummer.
2. Tryck på [
Komma igång
Du kan skydda telefonen mot
obehörig användning med
hjälp av ett lösenord. Du
måste ange ett lösenord när
telefonen slås på.
].
3. Avsluta samtalet genom
].
att trycka på [
Besvara ett
samtal
1. Tryck på [ ] när
telefonen ringer.
2. Avsluta samtalet genom
].
att trycka på [
Justera
volymen
under ett
samtal
Tryck på [ / ].
5. Markera Telefonlås.
6. Markera Aktivera.
7. Skriv lösenordet och tryck
på <OK>.
15
Fler funktioner
Starta kamera, musikspelare, WAP Browser och
andra specialfunktioner
Spela in ett
videoklipp
2. Tryck på [1] för att byta
till läget Spela in.
Använda kameran
Ta ett foto
3. Tryck på [ ] när du vill
starta inspelningen.
1. Öppna telefonen.
2. I viloläge: Tryck på
<Meny> och välj
Kamera.
4. Tryck på [ ] eller < >
när du vill avsluta
inspelningen. Videoklippet
sparas automatiskt.
3. Rikta objektivet mot
motivet och ställ in bilden.
5. Tryck på <Åter> om du
vill spela in ett videoklipp
till.
4. Tryck på [ ] för att ta ett
foto. Fotot sparas
automatiskt.
5. Tryck på <Åter> om du
vill ta ett foto till.
Titta på ett
foto
1. I viloläge: Tryck på
<Meny> och välj
Filhanteraren → Bilder
→ Mina foton.
2. Välj foto.
16
1. I viloläge: Tryck på
<Meny> och välj
Kamera.
Spela upp
ett
videoklipp
1. I viloläge: Tryck på
<Meny> och välj
Filhanteraren →
Videoklipp → Mina
videoklipp.
2. Välj videoklipp.
Spela musik
Använd någon av följande
metoder:
• Ladda ned från trådlöst
Internetsid 51
•
•
•
Hämta från en dator med
Samsung PC Studio
(tillval)
i användarhandboken
för Samsung PC Studio
Ta emot via Bluetooth
sid 94
Kopiera till ett minneskort
och sätta i kortet i
telefonen.sid 24
1. I viloläge: Tryck på
<Meny> och välj
Program →
Musikspelare.
2. Tryck på <Val> och välj
Lägg till musik från →
Telefon eller
Minneskort.
Fler funktioner
Kopiera
musikfiler
till
telefonen
Skapa en
spellista
3. Tryck på [ ] för att
markera de filer du vill ha
och tryck sedan på
<Välj>.
4. Tryck på <Åter> för att
återgå till musikspelarens
skärm.
17
Fler funktioner
Spela upp
musikfiler
1. Tryck på [ ] i
musikspelarens skärm.
2. Under uppspelningen kan
du använda följande
knappar:
•
: Pausa eller
fortsätta
uppspelningen.
• Vänster: Välja
föregående fil. Gå
bakåt i filen när
knappen hålls
nedtryckt.
• Höger: Hoppa till
nästa fil. Gå framåt i
filen när knappen hålls
nedtryckt.
• Upp: Öppna spellistan.
•
/ : Ställa in
volymen.
• Ner: Stoppa
uppspelningen.
Navigera på internet
Med den inbyggda WAP Browsern får du
tillgång till trådlöst Internet med aktuella
tjänster och senaste information och du kan
också ladda ned filer.
Starta WAP
Browsern
Surfa på
Internet
I viloläge: Tryck på [ ].
•
•
•
•
•
18
Bläddra mellan olika
objekt i WAP Browsern
med [Upp] eller [Ner].
Tryck på [ ] för att välja
objekt.
Tryck på <Åter> om du
vill återgå till föregående
sida.
Tryck på <Val> och välj
Öppna →
Vidarebefordra när du
vill gå vidare till nästa
sida.
Tryck på <Val> för att
välja alternativ i WAP
Browsern.
Använda telefonboken
Lägga till
en kontakt
På SIM-kortet:
1. I viloläge: Skriv
telefonnumret och tryck
på <Val>.
I telefonminnet:
2. Välj Spara kontakt →
SIM → Nytt.
2. Välj Spara kontakt →
Telefon → Nytt → en
nummerkategori.
3. Ange
kontaktinformationen:
Förnamn, Efternamn,
Mobil, Hem, Arbete, Fax,
Annan, Epost, Foto ID,
Ringsignal, Grupp och
Notering.
4. Tryck på <Spara> för att
spara kontakten.
Fler funktioner
1. I viloläge: Skriv
telefonnumret och tryck
på <Val>.
3. Skriv namnet.
4. Tryck på <Spara> för att
spara kontakten.
Söka efter
en kontakt
1. I viloläge: Tryck på
<Kontakter>.
2. Skriv de första
bokstäverna i namnet du
söker.
3. Välj en kontakt.
4. Bläddra till ett nummer
och tryck på [ ] om du
vill ringa upp numret eller
på [ ] om du vill redigera
kontaktinformationen.
19
Fler funktioner
Skapa och
skicka ett
visitkort
1. I viloläge: Tryck på
<Meny> och välj
Telefonbok → Mitt
visitkort.
2. Ange din
kontaktinformation.
3. Tryck på <Spara> för att
spara visitkortet.
4. Om du vill skicka
visitkortet till andra
personer trycker du på
<Val> och väljer Skicka
via → en sändmetod.
Skicka meddelanden
1. I viloläge: Tryck på
Skicka ett
<Meny> och välj
textMeddelanden → Skapa
meddelande
→ Textmeddelande.
(SMS)
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på <Val> och välj
Spara och skicka eller
Skicka.
20
4. Ange mottagarnas
nummer.
5. Tryck på [ ] för att skicka
meddelandet.
1. I viloläge: Tryck på
Skicka ett
<Meny> och välj
bildMeddelanden → Skapa
meddelande
→ Bildmeddelande.
(MMS)
2. Välj Rubrik.
3. Skriv rubriken för
meddelandet och tryck på
[ ].
4. Välj Bild och video eller
Ljud.
5. Om du väljer Bild och
video ska du även välja
Lägg till bild eller Lägg
till videoklipp och lägga
till en bild eller ett
videoklipp.
Om du väljer Ljud ska du
även välja Lägg till ljud
och lägga till ett ljudklipp.
6. Välj Meddelande.
7. Lägg till bild-, video-,
ljud-, musik- eller
dokumentfiler.
8. Tryck på <Val> och välj
Skicka.
8. Tryck på <Val> och välj
Skicka.
9. Ange mottagarens
nummer eller adress.
9. Ange epostadresserna.
10. Tryck på [ ] för att skicka
meddelandet.
1. I viloläge: Tryck på
Skicka ett
<Meny> och välj
epostMeddelanden → Skapa
meddelande
→ Epost.
2. Välj Rubrik.
3. Ange rubriken för
epostmeddelandet och
tryck på [ ].
4. Välj Meddelande.
5. Skriv epostmeddelandets
text och tryck på [ ].
6. Välj Bifogad fil.
Fler funktioner
7. Skriv meddelandetexten
och tryck på [ ].
10. Tryck på [ ] för att skicka
epostmeddelandet.
Visa meddelanden
När ett förhandsbesked visas:
Visa ett
text1. Tryck på <Visa>.
meddelande
2. Välj meddelandet i
Inkomna.
I Inkomna:
1. I viloläge: Tryck på
<Meny> och välj
Meddelanden → Mina
meddelanden →
Inkomna.
2. Välj ett textmeddelande
( ).
21
Fler funktioner
När ett förhandsbesked visas:
Visa ett
bild1. Tryck på <Visa>.
meddelande
2. Tryck på <Val> och välj
Hämta.
3. Välj meddelandet i
Inkomna.
I Inkomna:
1. I viloläge: Tryck på
<Meny> och välj
Meddelanden → Mina
meddelanden →
Inkomna.
2. Välj bildmeddelande
(
).
22
1. I viloläge: Tryck på
Visa ett
<Meny> och välj
epostMeddelanden → Mina
meddelande
meddelanden→ Epost.
2. Välj konto.
3. Tryck på <Ja> för att
hämta ny epost eller nya
rubriker.
4. Markera ett
epostmeddelande eller en
rubrik.
5. Om du har valt en rubrik
trycker du på <Val> och
väljer Hämta
meddelande för att
hämta texten i
epostmeddelandet.
Använda Bluetooth
Aktivera
Bluetooth
1. I viloläge: Tryck på
<Meny> och välj
Inställningar →
Bluetooth → Aktivering
→ På.
2. Välj Telefonens
synlighet → På för att
andra enheter ska kunna
hitta din telefon.
Söka efter
och
samman
koppla med
en
Bluetoothenhet
1. I viloläge: Tryck på
<Meny> och välj
Inställningar →
Bluetooth → Mina
enheter → Sök efter nya
enheter.
Skicka data
1. Öppna programmet,
Telefonbok,
Filhanteraren, Memo
eller Kalender.
2. Välj objekt.
3. Tryck på <Val> och välj
Skicka via → Bluetooth.
4. Välj enhet.
2. Välj enhet.
23
Fler funktioner
3. Ange din PIN-kod för
Bluetooth, eller den andra
Bluetooth-enhetens PINkod om sådan finns, och
tryck på <OK>.
När ägaren till den andra
enheten anger samma kod
är sammankopplingen
klar.
Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik
så att du kan ansluta din telefon trådlöst till
andra Bluetooth-enheter och utbyta data,
använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.
Fler funktioner
Skicka data
(forts)
5. För Telefonbok: Välj vilka
data du vill skicka.
6. Om du tillfrågas om din
PIN-kod för Bluetooth
skriver du in den och
trycker sedan på <OK>.
Ta emot
data
Bluetooth-funktionen i
telefonen måste vara aktiv
för att du ska kunna ta emot
data.
1. När en enhet försöker att
ansluta till din telefon
trycker du på <Ja> om
du vill tillåta det.
2. Tryck på <Ja> för att
bekräfta att du är beredd
att ta emot.
Använda minneskort
Du kan använda ett microSD-minneskort om
du vill utöka telefonens minneskapacitet.
24
Viktig
information
om
minneskort
•
•
•
•
•
•
Kortets livslängd förkortas
av flitigt raderande och
skrivande.
Ta inte ur kortet och stäng
inte av telefonen medan
data hämtas eller
överförs. Det kan medföra
att data förloras och/eller
att minneskortet eller
telefonen skadas.
Utsätt inte kortet för
hårda slag.
Vidrör inte kortets
kontakter med fingrarna
eller metallobjekt. Torka
rent ett smutsigt kort med
en mjuk trasa.
Se till att små barn och
husdjur inte kommer åt
kortet.
Utsätt inte kortet för
elektrostatiska
urladdningar och/eller
elektriska störningar.
Sätta i ett
minneskort
1. Skjut in kortet på avsedd
plats med etiketten vänd
nedåt.
Använda
kortadapter
Med en kortadapter och en
kortläsare/-skrivare för USB
kan du använda kortet i en
dator.
Fler funktioner
1. Sätt i minneskortet i en
kortadapter och därefter
kortadaptern i
kortläsaren/skrivaren.
2. Tryck in minneskortet tills
det klickar fast.
Vissa leverantörers microSD
minneskort kanske inte
passar i minneskortsplatsen
pga av minneskortets
tjocklek.
Ta bort
minneskortet
1. Tryck in minneskortet så
att det klickar loss.
2. Sätt i kortläsarens/
skrivarens USB-kontakt i
datorns USB-port.
3. Öppna minnesenheten
och kopiera till/från
kortet.
2. Dra ut minneskortet.
25
Fler funktioner
Titta på telefonens display via
en TV
•
Du kan visa telefonens display på en TVskärm genom att ansluta telefonen och TV:n
med en TV-ut-kabel. På så vis kan du titta
på foton, videoklipp och musik som sparats i
telefonens minne tillsammans med vänner
och familjen på en större skärm.
Viktig TVinformation
•
•
26
Placering och utförande
på videoingång och
audioutgång varierar
mellan olika TV-modeller.
Koppla samman
kabelkontakter med TVuttag med samma färg.
Det kan hända att
videosystemet förorsakar
bildskakningar eller andra
bildfel.
•
Överföra
telefonens
display till
en TV
Den aktuella
videokvaliteten kan
innebära att videoklippet
inte kan visas.
Du kan inte använda
Bluetooth-stereoheadset
eller zoomfunktioner i
läget TV-ut.
1. Slå på TV:n och anslut
telefonen till TV:n med en
TV-ut-kabel enligt bilden.
2. Ställ in TV:n för extern
insignal.
Displayen växlar till läget
TV-ut och du kan se
telefonens display på TVskärmen.
3. Välj videosystemet för
TV:n i menyn
Inställningar för TV-ut
om det behövs.sid 90
Fler funktioner
4. Starta programmet och
öppna sedan filerna.
27
Ange text
ABC-, T9-, siffer- och symbolläge
I vissa funktioner, t ex meddelanden,
telefonboken eller kalendern, går det att
skriva in text i ABC-, T9-, siffer- eller
symbolläget.
Använda ABC-läget
Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas
på displayen.
Knapp
Tecken i den ordning de visas
Versaler
Gemener
Byta textinmatningsläge
•
•
•
Håll knappen [ ] nedtryckt för att växla
mellan T9-läget (
) och ABC-läget
(
). I vissa länder finns även ett
speciellt inmatningsläge för landets
språk.
Tryck på [ ] om du vill ändra skiftläge
eller byta till sifferläget (
).
Håll knappen [ ] nedtryckt för att växla
till symbolläget.
Blanksteg
(Skapa ett textmeddelande med GSM-alfabetet)
Andra funktioner i ABC-läget
•
•
28
När du vill skriva in samma bokstav två
gånger (eller en annan bokstav på
samma knapp) väntar du bara så flyttas
markören automatiskt åt höger eller så
trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa
bokstav.
Tryck på [ ] när du vill skriva ett
blanksteg.
•
•
Tryck på navigeringsknapparna för att
flytta markören.
Tryck på [C] när du vill ta bort tecken ett
i taget. Håll knappen [C] nedtryckt för
att radera displayen.
Till exempel, för både Ge och Id trycker
du på [4] och [3].
4. Tryck på [ ] när du vill skriva ett
blanksteg och börja på nästa ord.
•
I textinmatningsläget T9 kan du skriva in
alla tecken med enstaka knapptryckningar.
•
Skriva in ord i T9-läget
•
1. Tryck på [2] - [9] när du vill börja skriva
ett ord. Tryck bara en gång på varje
knapp per bokstav.
Till exempel trycker du på [4], [3] och
[5] för att skriva Hej i T9-läget.
T9 gissar vilket ord du vill skriva och det
kan ändras för varje tecken som du
skriver.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar
bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg
4. I annat fall trycker du på [0] för att
visa alternativa ordval för de knappar
som du har tryckt på.
•
Ange text
Andra funktioner i T9-läget
Använda T9-läget
Tryck på [1] för att skriva punkter och
apostrofer automatiskt.
Tryck på [ ] när du vill skriva ett
blanksteg.
Tryck på navigeringsknapparna för att
flytta markören.
Tryck på [C] när du vill ta bort tecken ett
i taget. Håll knappen [C] nedtryckt för
att radera displayen.
Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken
Funktionen finns inte i alla språk.
1. Skriv ordet som du vill lägga till.
2. Tryck på [0] för att visa alternativa ord
för dina knapptryckningar. När det inte
finns fler alternativa ord visas Lägg till
på nedersta raden.
3. Tryck på <Lägg till>.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på
<OK>.
29
Använda sifferläget
I sifferläget kan du skriva in siffror.
Tryck på knapparna med de siffror du vill
skriva.
Använda symbolläget
I symbolläget kan du skriva in symboler.
För att...
Tryck på...
bläddra till en
navigeringsknapparna.
symboluppsättning
välja en symbol
motsvarande
sifferknapp.
ta bort inskrivna
symboler
[C].
infoga symboler
<OK>.
Samtalsfunktioner
Avancerade samtalsfunktioner
Ringa ett samtal
1. I viloläge: Ange riktnummer och
telefonnummer.
• Tryck på [C] om du vill radera den
sista siffran och håll [C] nedtryckt om
du vill tömma hela displayen.
• Håll [ ] nedtryckt för att infoga en
paus mellan siffrorna.
2. Tryck på [ ].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på
[ ].
Ringa ett utlandssamtal
1. I viloläge: Håll [0] nedtryckt. Tecknet +
visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och
telefonnumret och tryck på [ ].
Återuppringning av de senaste
numren
1. I viloläge: Tryck på [ ] för att visa en
lista med de senaste numren.
30
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på
[ ].
Tryck på <Accept.> eller [
besvara samtalet.
Ringa upp ett nummer i telefonboken
Tips för att besvara samtal
När du har sparat ett nummer i telefonboken
kan du ringa numret genom att välja det i
telefonboken.sid 36
•
Du kan också använda funktionen
Kortnummer och ange kortnummer för de
nummer du ofta ringer.sid 39
•
Besvara ett samtal
När någon ringer upp dig, ringer telefonen
och bilden för inkommande samtal visas.
•
•
När Valfri svarsknapp är aktiverat kan
du trycka på valfri knapp, utom
<Avvisa> och [ ].sid 89
När Aktiv lucka är aktiverat behöver du
bara öppna telefonen för att svara på ett
samtal.sid 89
Tryck på <Avvisa> eller [ ] om du inte
vill svara.
Håll [ / ] nedtryckt när du vill avvisa
ett samtal eller tysta ringsignalen,
beroende på inställningen för
Sidoknapp.sid 89
Samtalsfunktioner
Du kan snabbt ringa upp ett nummer som
finns på SIM-kortet genom att slå det
platsnummer som du gav telefonnumret när
du sparade det.
1. I viloläge: Skriv platsnumret och tryck
på [ ].
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du
vill bläddra igenom numren.
3. Tryck på <Ring> eller [ ] för att ringa
upp numret.
] för att
Visa missade samtal
Om du har missat samtal visar displayen hur
många samtal du har missat.
1. Tryck på <Visa>.
2. Bläddra igenom de missade samtalen om
det behövs.
3. Tryck på [ ] för att ringa upp numret.
31
Samtalsfunktioner
Använda headset
Parkera ett samtal/Återta
Använd headsetet om du vill ringa upp eller
besvara samtal utan att hålla i telefonen.
Tryck på <Parkera> för att parkera och på
<Återta> för att återta ett samtal.
Anslut headsetet till uttaget på telefonens
vänstra sida. Knappen på headsetet
fungerar på följande sätt:
Ringa ett andra samtal
För att...
Tryck på...
ringa upp det
senaste samtalet
igen
knappen två gånger.
besvara ett samtal
knappen.
avsluta ett samtal
knappen.
Alternativ under ett samtal
Du kan använda ett antal funktioner under
ett samtal.
Ställa in volymen under ett samtal
Använd [ / ] till att ställa in volymen i
hörluren under ett samtal.
Tryck på [ ] för att höja volymen och på [ ]
för att sänka den.
32
Du kan ringa ytterligare samtal om denna
funktion stöds i ditt nät.
1. Tryck på <Parkera> för att parkera
samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på <Växla> för att växla mellan
samtalen.
4. Tryck på <Val> och välj Avsluta
parkerat samtal när du vill avsluta det
parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom
att trycka på [ ].
Besvara ett andra samtal
Du kan besvara ett inkommande samtal,
även om du redan pratar med någon i
telefonen, om denna funktion stöds i ditt nät
och du har aktiverat funktionen Samtal
väntar.sid 93
Använda högtalarfunktionen
•
•
•
•
Använd telefonen som högtalartelefon när
du vill kunna prata med telefonen placerad
en bit bort.
Tryck på [ ] och sedan <Ja> när du vill
aktivera högtalarfunktionen. Tryck på [ ]
igen för att växla tillbaka till luren.
Använda alternativ under samtal
Tryck på <Val> för att välja följande
alternativ under ett samtal:
• Högtalare på/Normal: Slå på eller av
högtalarfunktionen.
Växla till headset/Växla till telefon:
Flytta samtalet mellan ett Bluetoothheadset eller en handsfreesats för bil och
telefonen.sid 95
Meny: Välja bland telefonens
menyfunktioner.
Ljud av/Ljud på: Stänga av telefonens
mikrofon så att den andra personen, i
telefonen, inte kan höra dig eller koppla
in mikrofonen igen.
Tysta knappar/Sänd knappar: Stänga
av eller sätta på knapptoner.
Samtalsfunktioner
1. Tryck på [ ] för att svara. Det första
samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <Växla> för att växla mellan
samtalen.
3. Tryck på <Val> och välj Avsluta
parkerat samtal när du vill avsluta det
parkerade samtalet.
4. Avsluta det pågående samtalet genom
att trycka på [ ].
Om du ska kunna kommunicera med
telefonsvarare och datoriserade
telefonväxlar måste alternativet Sänd
knappar vara valt.
•
Sänd DTMF: Sända DTMF-toner (dual
tone multi-frequency) gruppvis. DTMFtoner används i tonvalstelefoner och är
det ljud som hörs varje gång du trycker
ned en sifferknapp. Detta alternativ är
praktiskt att använda när ett lösenord
eller kontonummer ska skickas till ett
automatiserat system, t ex en
banktjänst.
33
•
•
•
•
•
Telefonbok: Visa kontaktlistan.
SIM AT tjänster: Använda SIM-kortets
specialtjänster som t ex nyheter, väder,
sport, underhållning och GPS-tjänster.
Detta alternativ är endast tillgängligt om
ditt SIM-kort stöder SIM AT-menyer.
Koppla samman: Starta ett
gruppsamtal genom att lägga till ett
parkerat samtal i det aktiva. Upp till 5
personer kan ingå i ett gruppsamtal.
Privat: Tala privat med en av deltagarna
i gruppsamtalet. De övriga deltagarna
kan tala med varandra under tiden. Efter
den privata konversationen väljer du
Koppla samman för att återgå till
gruppsamtalet.
Borttaget: Koppla ned en deltagare i
gruppsamtalet.
Menyfunktioner
Alla menyalternativ
Samtalslista
(Meny 1)
I denna meny kan du se samtal som du har
ringt, tagit emot eller missat samt längden
på samtalen. Du kan också kontrollera
samtalskostnaderna, om det stöds av SIMkortet.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj
Samtalslista för att öppna menyn.
Senaste kontakter (Meny 1.1)
Menyn visar de senaste ringda, mottagna
eller missade samtalen.
Öppna en samtalslista
1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att
flytta till en annan samtalstyp.
2. Tryck på [Upp] eller [Ner] för att bläddra
igenom samtalslistan.
34
3. Tryck på [ ] om du vill granska
samtalsinformation och på [ ] om du
vill ringa upp ett nummer.
Använd alternativ för samtalslistor
I den här menyn visas de senaste
obesvarade samtalen.
Ringda samtal (Meny 1.3)
I denna meny visas de senaste numren som
du har ringt upp.
Radera alla (Meny 1.5)
Använd den här menyn till att radera alla
poster av en viss samtalstyp.
1. Tryck på [ ] för att markera de
samtalstyper som ska raderas.
2. Tryck på <Radera>.
3. Tryck på <Ja> för att bekräfta
raderingen.
Samtalslista (Meny 1)
Missade samtal (Meny 1.2)
I denna meny visas de senaste samtalen
som du har tagit emot.
Menyfunktioner
Tryck på <Val> när samtalsinformationen
visas för att välja följande alternativ:
• Ring: Redigera numret och ringa upp.
• Spara kontakt: Spara numret i
telefonboken.
• Skicka: Skicka ett text- eller
bildmeddelande till det markerade
numret.
• Radera: Radera den markerade
samtalslistan eller alla samtalslistor.
Mottagna samtal (Meny 1.4)
Samtalstid (Meny 1.6)
I denna meny visas tidslogg för alla
inkommande och utgående samtal. Den
verkliga tidsåtgången som faktureras av din
operatör kan vara en annan.
• Senaste samtalet: Kontrollera längden
på det senaste samtalet.
• Totalt uppringt: Kontrollera
sammanlagda längden på alla samtal
som du har ringt.
35
Menyfunktioner
•
Totalt ingående: Kontrollera
sammanlagda längden på alla samtal
som du har tagit emot.
Tryck på <Nollställ> för att nollställa alla
samtalstimers. Du måste ange
telefonlösenordet.
Lösenordet är förinställt på 00000000.
Lösenordet kan ändras.sid 97
Samtalskostnad (Meny 1.7)
Den här nätverksfunktionen visar kostnaden
för samtal. Menyn är endast tillgänglig om
det stöds av SIM-kortet. Observera att den
inte är avsedd att användas för fakturering.
• Kostnad senaste samtal: Kontrollera
kostnaden för det senaste samtalet.
• Total kostnad: Kontrollera totala
kostnaden för alla samtal. Om totala
kostnaden överstiger maximala
kostnaden som angetts i Ange max
kostnad måste räkneverket nollställas
innan det går att ringa på nytt.
• Max kostnad: Kontrollera den inställda
maxkostnaden.
36
•
•
•
Nollställ räknare: Nollställa
kostnadsräknarna.
Ange max kostnad: Ange den
maximala kostnad som godkänns för
dina samtal.
Pris/enhet: Ange det pris per enhet
som ska användas när kostnaden för
dina samtal beräknas.
Telefonbok
(Meny 2)
Du kan spara telefonnummer på ditt SIMkort och i telefonens minne. SIM-kortet och
telefonens minne är fysiskt åtskilda men de
fungerar som en enhet som kallas
telefonboken.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj
Telefonbok när du vill öppna den här
menyn.
Kontakter (Meny 2.1)
Använd den här menyn när du vill söka efter
kontakter i telefonboken.
I viloläge: Tryck på <Kontakter> för att
snabbt öppna den här menyn.
Söka efter en kontakt
Söka efter en kontakt i viloläget
Använda telefonboksalternativ
Tryck på <Val> medan
kontaktinformationen visas för att välja
följande alternativ:
•
•
•
•
Redigera: Redigera kontaktinformationen.
Skicka meddelande: Skicka ett texteller bildmeddelande till det markerade
numret eller ett bild- eller
epostmeddelande till den markerade
adressen.
Kopiera till: Kopiera kontakten till
telefonens minne eller SIM-kortet.
Skicka via: Skicka kontakten via
textmeddelande, bildmeddelande, epost
eller Bluetooth.
Radera: Radera den markerade
kontakten.
Telefonbok (Meny 2)
Du kan söka efter kontakter i viloläget
genom att skriva kontaktnamnet. Telefonen
söker efter namn som stämmer med de
tecken du anger.
1. I viloläge: Tryck på sifferknapparna med
de bokstäver du vill skriva.
2. Tryck på <Val> och välj Söka
kontakter.
Telefonen söker igenom telefonboken
efter matchande kontakter och visar
resultatet.
•
Menyfunktioner
1. Ange de första bokstäverna i namnet
som du söker.
2. Välj kontakt i listan.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [ ]
om du vill ringa upp och på [ ] om du
vill redigera kontaktinformationen.
Lägg till ny kontakt (Meny 2.2)
Använd den här menyn när du vill lägga till
en ny kontakt i telefonboken.
Spara en kontakt i telefonminnet
1. Välj Telefon.
2. Ändra inställningarna eller ange
information om kontakten.
• Förnamn/Efternamn: Ange ett
namn.
37
Menyfunktioner
•
Mobil/Hem/Arbete/Fax/Annan:
Lägga till ett telefonnummer i valfri
kategori.
• Epost: Ange en epostadress.
• Foto ID: Välja en bild eller en video
som signalerar samtal från personen.
• Ringsignal: Välja en ringsignal för
samtal från personen.
• Grupp: Ange att numret ska tilldelas
en ringprofil.
• Notering: Lägga till ett memo om
personen.
3. Tryck på <Spara> för att spara
kontakten.
Spara en kontakt på SIM-kortet
1. Välj SIM.
2. Ange information om kontakten.
• Namn: Ange ett namn.
• Telefonnummer: Lägga till ett
telefonnummer.
• Plats: Tilldela ett platsnummer.
S
När du tilldelar foto-ID eller video,
ringsignal eller ringprofil måste
kontakten sparas i telefonminnet.
38
3. Tryck på <Spara> för att spara
kontakten.
Grupp (Meny 2.3)
Använd den här menyn när du vill sortera
dina kontakter i ringprofiler.
Skapa en ny ringprofil
1. Tryck på <Val> och välj Lägg till.
2. Ge gruppen ett namn.
3. Markera fältet Foto ID och välj en bild
eller ett videoklipp.
4. Markera fältet Ringsignal och välj en
ringsignal.
5. Tryck på <Spara> för att spara gruppen.
Lägga till medlemmar i en ringprofil
1. Välj grupp.
2. Tryck på <Lägg till>.
3. Tryck på [ ] för att markera kontakterna
som ska läggas till.
4. Tryck på <Välj>.
Tryck på <Val> på skärmen Kortnummer för
att välja följande alternativ:
• Lägg till: Ge en ledig knapp ett
telefonnummer.
• Visa: Kontrollera namnet och numret
som tilldelats knappen.
• Ändra: Tilldela att annat nummer till en
knapp.
• Ta bort: Radera
kortnummerinställningen för en knapp.
Kortnummer (Meny 2.4)
I den här menyn kan du ange kortnummer
(2 - 9) för 8 av de telefonnummer som du
oftast ringer upp.
Tilldela kortnummer
1. Välj en knapp mellan 2 och 9. Knappen
1 är reserverad för din röstbrevlåda.
2. Välj namn i kontaktlistan.
3. Bläddra till rätt nummer om det finns
flera att välja mellan.
Telefonbok (Meny 2)
Hantera kortnummer
Tryck på <Val> när grupplistan visas för att
välja följande alternativ:
• Visa: Visa medlemmarna i den
markerade gruppen.
• Lägg till: Lägga till en ny grupp.
• Redigera: Ändra gruppegenskaperna.
• Skicka meddelande: Skicka ett text-,
bild- eller epostmeddelande till utvalda
gruppmedlemmar.
• Radera: Radera den markerade gruppen
eller alla grupper. Gruppmedlemmarna
raderas dock inte i telefonboken.
Menyfunktioner
Hantera ringprofiler
Ringa upp med kortnummer
I viloläge: Håll kortnummerknappen
nedtryckt.
Mitt visitkort (Meny 2.5)
Använd den här menyn när du vill skapa ett
visitkort och skicka det till andra personer.
Spara ditt visitkort
Du skapar ett visitkort på samma sätt som
du sparar ett telefonnummer i telefonens
minne.sid 37
39
Menyfunktioner
Använda alternativ för visitkort
När du har sparat visitkortet trycker du på
<Val> för att välja följande alternativ:
• Redigera: Redigera visitkortet.
• Skicka via: Skicka visitkortet via
textmeddelande-, bildmeddelande-,
epost eller Bluetooth.
• Utväxla visitkort: Byta visitkort med
en annan person via Bluetooth.
• Radera: Radera visitkortet.
Eget nummer (Meny 2.6)
Använd den här funktionen när du vill
kontrollera dina egna telefonnummer eller
när du vill tilldela namn till de olika
telefonnumren. Ändringar som du gör här
påverkar inte abonnentnumren på SIMkortet.
Administration (Meny 2.7)
Använd den här menyn för att hantera
kontakterna i telefonboken.
40
•
•
•
•
Standardminne: Ange standardminne
för att spara kontakter i. Om du väljer
Fråga varje gång får du en fråga om
var du vill spara numret varje gång du
ska spara ett nummer.
Kopiera alla till: Kopiera alla kontakter
som finns sparade på SIM-kortet till
telefonens minne eller vice versa.
Radera alla: Radera kontakterna i
telefonens minne, på SIM-kortet eller i
båda minnena.
Minnesstatus: Kontrollera hur många
kontakter du har sparat i telefonens
minne och på SIM-kortet.
Servicenummer (Meny 2.8)
I den här menyn visas listan med
servicenummer som angetts av din operatör,
inklusive larmnummer och
nummerupplysning. Denna funktion kan
endast väljas om SIM-kortet stöder
servicenummer.
1. Bläddra till rätt nummer och tryck på
<Visa>.
2. Tryck på <Ring> eller [ ].
Program
(Meny 3)
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj
Program för att öppna menyn.
Musikspelare (Meny 3.1)
Nedladdade eller mottagna filer sparas i
mappen Musik.sid 74
Du kan ansluta ett stereoheadset (tillval) via
Bluetooth för att njuta av högkvalitativ
musik.
1. Tryck på <Val> på musikspelarens
skärm och välj Lägg till musik från →
Telefon eller Minneskort.
2. Tryck på [ ] för att markera de filer som
ska läggas till och tryck sedan på
<Välj>.
3. Tryck på <Åter> för att återgå till
musikspelarens skärm.
S
Vanliga hörlurar och Bluetooth-monoheadset
är inte kompatibla med musikspelaren.
Hämta eller ta emot musikfiler
Du kan spela upp följande filformat: *.mp3-,
*.aac-, *.m4a- och *.wma.
Program (Meny 3)
Använd den här menyn när du vill lyssna på
musik. Först måste du spara musikfiler i
telefonens minne eller på minneskortet.
Menyfunktioner
Använd den här menyn när du vill spela
musikfiler eller Java-spel. Du kan också
använda praktiska funktioner som
Röstmemo, Alarmklocka, Kalkylator,
Omvandlare och Stoppur.
Använd följande metoder när du sparar
musikfiler i telefonens minne:
• Ladda ned från trådlöst Internetsid 51
• Hämta från en dator med Samsung PC
Studio (tillval)i användarhandboken
för Samsung PC Studio
• Ta emot via en aktiv Bluetoothanslutningsid 94
• Kopiera till ett minneskort och sätta i
kortet i telefonen.sid 24
Skapa en spellista
41
Menyfunktioner
Spela upp musikfiler
1. I MP3-spelarens skärm: Tryck på <Val>
och välj Spela upp via.
2. Välj Telefon om du vill använda
telefonens högtalare.
Välj Bluetooth Stereoheadset för att
använda ett Bluetooth-stereoheadset.
Sök efter och anslut telefonen till
headsetet.
Under uppspelningen kan du använda
följande knappar:
Knapp
Funktion
Pausa eller fortsätta
uppspelningen.
42
Vänster
Gå tillbaka till föregående fil. Gå
bakåt i filen när knappen hålls
nedtryckt om det är en mp3-fil.
Höger
Hoppa till nästa fil. Gå framåt i
filen när knappen hålls
nedtryckt om det är en mp3-fil.
Upp
Öppna spellistan.
Ner
Stoppa uppspelningen.
Knapp
Funktion
1
Slå på eller av 3D-ljud.
2
Ändra uppspelningsanimation.
3
Byta typ av upprepning.
4
Ändra mellan förinställda
equalizerlägen.
6
Slå på eller av läget Slumpvist.
/
Ställa in volymen.
Använda alternativ för musikspelaren
Tryck på <Val> i musikspelarens skärm för
att välja följande alternativ:
• Spela upp/Paus: Starta/pausa
uppspelningen.
• Överför till Bluetoothstereoheadset/Överför till telefon:
Flytta ljudet mellan Bluetooth-headsetet
och telefonens högtalare.
• Öppna spellista: Öppna spellistan för
det aktuella albumet eller albumlistan. I
albumlistan kan du välja flera album.
•
•
Tryck på [Upp] i musikspelarens skärm.
Tryck på <Val> för att välja följande
alternativ:
• Spela upp via: Spela upp den
markerade filen via telefonens högtalare
eller Bluetooth-headsetet.
• Lägg till musik från: Lägga till filer i
spellistan.
• Flytta till: Flytta den markerade filen till
ett annat album.
• Kopiera till: Kopiera den markerade
filen till ett annat album.
• Flytta spår i spellistan: Flytta den
markerade filen till en annan plats i
spellistan.
• Aktivera nyckel: Hämta en licensnyckel
när nyckeln för den markerade DRM-filen
löper ut.
• Ta bort: Ta bort den markerade filen
eller alla filerna i spellistan.
• Egenskaper: Visa filegenskaperna.
• Nyckelhantering: Hantera
licensnycklarna som du har köpt.
Program (Meny 3)
•
•
Öppna spellistan
Menyfunktioner
•
Aktivera nyckel: Hämta en licensnyckel
när nyckeln för markerade DRM-filer
löper ut.
Ta bort från spellista: Ta bort den
markerade filen från spellistan.
Inställningar: Ändra
standardinställningarna för uppspelning
av musikfiler.
Upprepning: Välja typ av upprepning.
Slumpvist: Ange att musikspelaren ska
spela upp musiken i slumpmässig
ordning.
Uppspelning i bakgrund: Ange att
musikspelaren ska fortsätta att spela
även om du lämnar musikspelarmenyn.
Equalizer: Ange en equalizerinställning.
3D-ljud: Slå på eller av 3D-ljud.
Animering: Ändra
uppspelningsanimation.
Volym: Välja volymnivå.
Egenskaper: Visa filegenskaperna.
Nyckelhantering: Hantera
licensnycklarna som du har köpt.
43
Menyfunktioner
Röstmemo (Meny 3.2)
Använd den här menyn när du vill spela in
röstmemon. Ett röstmemo kan vara upp till
en timme långt.
Under uppspelningen kan du använda
följande knappar:
Knapp
Pausa eller fortsätta
uppspelningen.
Spela in ett röstmemo
1. Tryck på [ ] när du vill starta
inspelningen.
2. Tala i mikrofonen.
Tryck på [ ] för att pausa eller fortsätta
inspelningen.
3. Tryck på <Stopp> eller [Ner] för att
avsluta inspelningen. Röstmemot sparas
automatiskt.
4. Tryck på [ ] om du vill lyssna på
röstmemot och [Upp] om du vill spela in
ett nytt.
Spela upp ett röstmemo
1. I Röstmemons viloskärm trycker du på
<Val> och väljer Gå till
röstinspelningsfiler.
2. Välj röstmemo.
44
Funktion
Vänster
Gå tillbaka till föregående
memo. Gå bakåt i memot när
knappen hålls nedtryckt.
Höger
Hoppa till nästa memo. Gå
framåt i memot när knappen
hålls nedtryckt.
/
Ner
Ställa in volymen.
Stoppa uppspelningen.
Byta inspelningsläge
Du kan ändra inspelningsläge för att spela in
ett röstmemo. Maximal inspelningstid
bestäms av denna inställning. Innan du
spelar in ett memo: Tryck på <Val> och välj
Inställningar → ett inspelningsläge:
• Gräns för bildmeddelande: Du kan
spela in ett röstmemo som ska läggas till
i ett bildmeddelande.
•
•
Gräns för epost: Du kan spela in ett
röstmemo som ska läggas till i ett
epostmeddelande.
Max 1 timme: Du kan spela in ett
röstmemo på upp till 1 timme.
Med den här menyn kan du redigera foton
med hjälp av en rad olika
redigeringsverktyg.
Använda en effekt
Transformera
1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
Beskära
Program (Meny 3)
1. Tryck på <Val> och välj Ny bild →
Öppna eller Ta foto
2. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
3. Tryck på <Val> och välj Effekter → ett
effektalternativ.
4. Tryck på <Klar>.
5. Tryck på <Val> och välj Spara som.
6. Skriv ett nytt filnamn och tryck på
<OK>.
Menyfunktioner
Bildredigerare (Meny 3.3)
2. Tryck på <Val> och välj Transformera
→ ett alternativ:
• Ändra storlek: Ändra storleken på
fotot.
• Rotera: Rotera fotot 90 grader.
• Vänd: Vända fotot.
3. Tryck på <Klar>.
4. Tryck på <Val> och välj Spara som.
5. Skriv ett nytt filnamn och tryck på
<OK>.
1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
2. Tryck på <Val> och välj Beskär.
3. Flytta beskärningsramen till den del av
bilden som du vill ha.
Tryck på <Val> och välj Ändra storlek
om du vill ändra storlek på ramen.
4. Tryck på <Val> och välj sedan Klar.
5. Tryck på <Val> och välj Spara som.
6. Skriv ett nytt filnamn och tryck på
<OK>.
45
Menyfunktioner
Lägga till dekorationer
Du kan dekorera fotot genom att lägga till
en ram, en bild eller en notering.
1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
2. Tryck på <Val> och välj Infoga → typ
av dekoration.
3. Välj ett objekt eller skriv texten som ska
infogas och tryck sedan på <OK>.
4. Justera positionen för det infogade
objektet.
5. Tryck på <Klar> eller tryck på <Val>
och välj Klar.
6. Tryck på <Val> och välj Spara som.
7. Skriv ett nytt filnamn och tryck på
<OK>.
Sammanfoga med stämpeleffekt
Med detta redigeringsverktyg kan du skapa
en konturstämpel av ett foto och lägga till i
ett annat foto. Använd det här verktyget när
du vill skapa egna vykort genom att ta ett
foto av ett handskrivet meddelande och
sedan infoga det i ett annat foto.
1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
46
2. Tryck på <Val> och välj Sammanfoga
stämpel. Bakgrundsfotot visas i
bildrutan intill
.
3. Tryck på <Val> och välj Lägg till bild.
4. Lägg till ett foto genom att välja ett eller
ta ett nytt foto. Det tillagda fotot visas i
bildrutan intill
. Detta foto kommer
att bli stämpeln.
5. Tryck på <Val> och välj Sammanfoga.
Stämpelfotot infogas på bakgrundsfotot
som en kontur.
6. Tryck på <Val> för att välja följande
stämpelredigeringsalternativ:
• Ändra storlek: Ändra
stämpelstorleken.
• Flytta: Byta position för stämpeln.
• Rotera: Rotera stämpeln.
• Stämpelfärg: Ändra stämpelfärgen.
• Skugga på: Använda en skugga på
stämpeln.
7. Tryck på <Val> och välj Klar när du är
klar.
8. Tryck på <Val> och välj Spara som.
9. Skriv ett nytt filnamn och tryck på
<OK>.
JAVA (Meny 3.4)
Öppna ett förprogrammerat spel
1. Välj Mina spel → ett spel.
2. Tryck på [ ] om det behövs.
•
•
•
Tryck på <Val> när listan med program
visas för att välja följande alternativ:
• Start: Starta det markerade
programmet.
• Flytta till: Flytta programmet till en
annan mapp.
• Radera: Radera det markerade
programmet eller alla program utom
inbäddade spel.
• Skydd: Låsa ett program så att det inte
kan raderas, eller låsa upp det.
•
•
Program (Meny 3)
Använda alternativ för Java-program
Egenskaper: Visa egenskaperna för
programmet.
Behörighet: Ange
behörighetsinställningar för tjänster som
kostar extra, t ex uppkoppling mot nätet
och textmeddelanden.
Uppgradera: Uppgradera programmet
till den senaste versionen.
Skicka infomation via
textmeddelande: Skicka
Internetadressen som innehåller
programmet via textmeddelande.
Minnesstatus: Öppna
minnesinformation för program.
Inställningar: Välja den
anslutningsprofil som ska användas för
program som kräver nätåtkomst. Du kan
också skapa eller redigera en profil.
sid 99
Menyfunktioner
Använd den här menyn för att öppna
förprogrammerade Java-spel och
nedladdade Java-program.
•
Världstid (Meny 3.5)
Använd den här menyn när du vill ange lokal
tidzon eller ta reda på vad klockan är i andra
delar av världen.
47
Menyfunktioner
Visa världstid
1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på
världskartan för att välja stad. Medan
tidslinjen flyttas visas tid och datum för
den visade tidzonen.
2. Tryck på [ ] för att spara staden som din
lokala tidzon.
Alarmtid: Ange tidpunkt för larmet.
FM/EM: Ange FM eller EM om
telefonen har 12-timmarsformat.
• Upprepa: Välja
upprepningsalternativ.
• Alarmsignal: Välja alarmsignal.
3. Tryck på <Spara>.
Ställa in sommartid
Stänga av ett larm
1. Tryck på <Val> på världskartan och välj
Ställ in sommartid.
2. Tryck på [ ] för att markera tidzon(-er).
3. Tryck på <Spara>.
•
Alarm (Meny 3.6)
Använd den här menyn när du vill ställa in
larm. För larm 1 och 2 gäller inställt
varningstyp för inkommande samtal.
Väckningslarm påverkas inte av
ljudinställningarna.
Ställa in ett larm
1. Välj typ av larm.
2. Ställ in alternativ för larmet:
• Alarm: Aktivera larmet.
48
•
•
•
Om det inte är ett väckningslarm trycker
du på valfri knapp.
Om det är ett väckningslarm trycker du
på <Bekräfta> eller [ ].
Tryck på valfri knapp, utom <Bekräfta>
och [ ], om du vill skjuta upp
väckningslarmet 5 minuter. Detta kan du
göra högst 5 gånger.
Deaktivera ett larm
1. Markera larmet som ska deaktiveras.
2. Välj Av i fältet Alarm.
3. Tryck på <Spara>.
Ange att larm ska aktiveras när
telefonen är avstängd
Välj Autopåslag → På i skärmen Alarm.
Kalkylator (Meny 3.7)
Program (Meny 3)
Använd den här menyn för enkla
matematiska beräkningar med räknesätten
addition, subtraktion, multiplikation och
division.
1. Skriv in det första talet.
• Tryck på <.()> för att skriva decimaleller parentestecken.
• Tryck på [ ] eller [ ] för att flytta
markören.
2. Tryck på någon av navigeringsknapparna
för att välja räknesätt.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på [ ] för att se resultatet.
5. Upprepa från steg 2 för att fortsätta
beräkningen om det behövs.
Använd den här menyn för vanliga
omvandlingar av t ex valuta och temperatur.
1. Välj omvandlare.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att
välja basenhet och tryck sedan på [Ner].
3. Ange värdet som ska omvandlas och
tryck på [Ner].
• Tryck på [ ] för att skriva
decimaltecken.
• Tryck på [ ] om du vill ändra
temperaturangivelsen till plusgrader
(+) respektive minusgrader (-).
4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att
välja den enhet som omvandlingen ska
göras till.
Det omvandlade värdet visas.
Menyfunktioner
Om telefonen är avstängd när tidpunkten för
larmet är inne slås telefonen på automatiskt
och larmet aktiveras.
Omvandlare (Meny 3.8)
Kontrollera och ange växelkurser för
valutakonverteraren genom att trycka på
<Visa kurs>.
49
Menyfunktioner
Timer (Meny 3.9)
Nyckelhantering (Meny 3.11)
Använd den här menyn för att ange en
nedräkningsperiod för telefonen. Larmet
aktiveras när den angivna tidsperioden har
löpt ut.
Använd denna meny för att hantera de
licensnycklar du har köpt för att aktivera
mediainnehåll som är låst av DRM-systemet.
Starta timern
1. Tryck på <Ställ in>.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen och
tryck på <OK>.
3. Tryck på [ ] när du vill starta
nedräkningen.
Stoppa timern
•
•
Tryck på valfri knapp för att stoppa
timern när den ringer.
Tryck på [ ] i Timer skärmen om du vill
stoppa timern innan den ringer.
Stoppur (Meny 3.10)
Använd den här menyn när du vill ta tiden.
Maxtiden är 10 timmar.
1. Tryck på [ ] för att starta stoppuret.
2. Tryck på [ ] om du vill ta mellantider. Du
kan upprepa detta för maximalt 4
intervall.
50
Tryck på <Val> för att välja följande
alternativ:
• Visa/Spela upp: Öppna
mediainnehållet.
• Radera: Radera den markerade
licensnyckeln eller alla licensnycklar.
• Gå till Mina meddelanden: Öppna
meddelandet med mediainnehållet.
• Gå till mitt objekt: Öppna filmappen.
• Info: Visa egenskaperna för
licensnyckeln.
Memo (Meny 3.12)
Använd den här menyn för att skapa menom
för viktiga saker och hantera dem.
Skapa ett memo
1. Tryck på <Val> och välj Skapa.
2. Skriv in memot och tryck på [ ].
Visa ett memo
WAP Browser
Välj memot som du vill se.
Med en WAP Browser (Wireless Application
Protocol) i telefonen kan du ansluta dig
trådlöst mot Internet. Med trådlöst Internet
får du tillgång till den senaste informationen
och en mängd olika mediaföremål, t ex spel,
bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.
Den här menyn finns tillgänglig om du
använder ett SIM AT-kort som stöder SATmenyer (SIM Application Toolkit) med
tilläggstjänster som t ex nyheter, väder,
sport, underhållning och navigering.
Tillgängliga tjänster kan variera beroende på
utbudet från din operatör. Mer information
finns i anvisningarna till SIM-kortet. Du kan
också kontakta din operatör.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj
WAP Browser för att öppna menyn.
Hem (Meny 4.1)
WAP Browser (Meny 4)
SIM AT tjänster (Meny 3.13)
Menyfunktioner
Tryck på <Val> när memoinformationen
visas för att välja följande alternativ:
• Redigera: Ändra memotexten.
• Skicka via: Skicka det markerade
memot via textmeddelande,
bildmeddelande, epost eller Bluetooth.
• Radera: Radera memot.
• Minnesstatus: Kontrollera hur många
memon du har skapat.
(Meny 4)
Använd den här menyn när du vill koppla
upp telefonen mot Internet och visa
hemsidan till din operatör för trådlöst
Internet. Du kan också trycka på [ ] i
viloläget.
Surfa på Internet
För att...
Tryck på...
bläddra mellan
objekten i Browser
[Upp] eller [Ner].
välja ett objekt
[ ] eller <Val> och
välj Gå till.
51
Menyfunktioner
Tryck på...
återgå till
föregående sida
<Tillbaka> eller
<Val> och välj
Öppna → Tillbaka.
•
flytta till nästa sida
<Val> och välj
Öppna →
Vidarebefordra.
•
Använda alternativ för WAP-sidor
Tryck på <Val> på en WAP-sida för att välja
följande alternativ:
• Gå till: Öppna den länkade
WAP-platsen.
• Gå till startsida: Återgå till startsidan.
• Koder att köpa: Skicka en begäran om
att köpa en kodnyckel med licens för en
DRM-fil. Du kan välja detta alternativ om
du öppnar webbläsaren från ett
meddelande med en DRM-fil.
• Ange URL: Ange en URL-adress
manuellt.
• Öppna: Flytta bakåt eller framåt i
sidhistoriken.
52
•
För att...
•
•
•
•
Uppdatera: Uppdatera den aktuella
sidan med senaste information.
Bokmärken: Spara aktuell sida som
bokmärke eller öppna listan med
bokmärken.
Skicka URL: Skicka URL-adressen för
aktuell sida via textmeddelande.
Till SmartFit-vy/Till skrivbordsvy:
Ändra vy för WAP Browsern.
Spara: Spara den markerade bilden eller
sidan.
Sidinformation: Visa egenskaperna för
sidan.
Webbläsaralternativ: Ändra olika
inställningar för WAP Browsern.
Cache: Ändra läget för cache eller
tömma cache. Cache är ett temporärt
minne som sparar de senast hämtade
sidorna från Internet.
Cookies: Ändra hur cookies godkänns
eller radera cookies. Cookies är delar
med personlig information som sänds till
en webbserver medan du surfar på
Internet.
Inställningar: Ändra vy för
webbläsaren samt ljudinställningar.
Certifikat: Visa certifikatinformation.
Om webbläsaren: Visa versions- och
copyrightinformation för webbläsaren.
Tryck på [ ] när du vill stänga ned
Internet-anslutningen och avsluta Browser.
Ange URL (Meny 4.2)
Välj Nytt bokmärke om du vill spara URLadressen i listan med bokmärken.
Bokmärken (Meny 4.3)
Använd den här menyn när du vill spara en
URL-adress för att snabbt kunna koppla upp
dig mot hemsidan.
Lägga till ett bokmärke
1. Tryck på <Lägg till>. Tryck på <Val>
om det redan finns sparade bokmärken
och välj Nytt bokmärke.
När du väljer ett bokmärke startas
webbläsaren och hemsidan öppnas.
Använda alternativ för bokmärken
Tryck på <Val> på skärmen Bokmärken för
att välja följande alternativ:
• Gå till: Öppna den markerade
webbsidan.
• Gå till startsida: Öppna startsidan.
• Ange URL: Ange en URL-adress
manuellt.
• Redigera bokmärke: Redigera URLadressen och bokmärkets namn.
• Nytt bokmärke: Lägga till ett nytt
bokmärke.
• Skicka URL: Skicka URL-adressen för
bokmärket via textmeddelande.
• Radera: Radera det markerade
bokmärket eller alla bokmärken.
WAP Browser (Meny 4)
Använd denna meny när du vill öppna en
hemsida genom att skriva in adressen
manuellt.
Öppna en sida med bokmärke
Menyfunktioner
Avsluta Browser
2. Ge bokmärket ett namn och tryck på
[Ner].
3. Skriv URL-adressen och tryck på
<Spara>.
53
Menyfunktioner
Sparade sidor (Meny 4.4)
Streaminginställningar (Meny 4.8)
Du kan öppna en lista över de sidor som du
har sparat medan du har varit uppkopplad
mot Internet.
I den här menyn väljer du profil för
anslutning till opteratörens streamingtjänst.
Alternativet är inte tillgängligt i alla nätverk.
Du kan också skapa eller redigera en profil.
sid 100
Om du väljer en länk på sidan kopplar
telefonen automatiskt upp mot Internet och
öppnar den länkade sidan.
Historik (Meny 4.5)
Öppna listan med de senaste sidorna som du
har besökt.
Välj en URL-adress i listan om du vill öppna
tillhörande WAP-sida.
Töm cache (Meny 4.6)
Använd den här menyn när du vill tömma
cache-minnet. Cache-minnet är ett
temporärt minne som sparar de senast
hämtade sidorna från Internet.
Inställningar för WAP Browsern
(Meny 4.7)
I den här menyn väljer du profil för
anslutning till trådlöst Internet. Du kan
också skapa eller redigera en profil.sid 99
54
Meddelanden
(Meny 5)
Använd menyn Meddelanden när du vill
skicka och ta emot textmeddelanden,
bildmeddelanden och epost. Du kan också
hämta push- och broadcast-meddelanden.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj
Meddelanden när du vill öppna menyn.
Skapa (Meny 5.1)
Använd den här menyn när du vill skapa och
skicka meddelanden.
Textmeddelande (Meny 5.1.1)
Med SMS (Short Message Service) skickar
du och tar emot meddelanden som kan
innehålla enkla eller animerade bilder och
melodier.
Skapa och skicka ett textmeddelande
•
1. Skriv meddelandet och tryck på [ ].
Använda alternativ när du skapar
textmeddelanden
Tryck på <Val> när du skapar ett
meddelande för att välja följande alternativ:
• Skicka: Bara skicka meddelandet.
• Spara och skicka: Skicka meddelandet
och samtidigt spara det i mappen
Skickat.
•
•
•
•
•
•
Meddelanden (Meny 5)
2. Ange mottagare.
Om du vill skicka meddelandet till mer än
en mottagare fyller du i ytterligare
mottagarfält.
3. Tryck på [ ] för att skicka meddelandet.
•
Menyfunktioner
• Maximala antalet tecken som får plats
i ett meddelande bestäms av din
operatör. Om ditt meddelande
överskrider maxantalet delar
telefonen upp det.
• Tryck på <Val> för att använda olika
alternativ.nästa avsnitt
Förhandsgranska som 3D vividmeddelande: Granska meddelandet i
3D-vy. Telefonen konverterar texten i
meddelandet till VIVID-grafik.
Alternativet kan endast väljas när
meddelandet består av en enda sida.
Infoga: Lägga till en mall, en
telefonbokspost eller ett bokmärke.
Lägg till bild/Lägg till animering/
Lägg till melodi: Bifoga en enkel bild,
en animerad bild eller en melodi.
Bifoga: Bifoga en post från telefonboken
som ett visitkort eller kalenderdata som
en bilaga i dataformat.
Spara i: Spara meddelandet i en annan
meddelandemapp.
Inmatningsspråk: Ändra språk för
inmatningsläget T9.
Textstil: Ändra textattribut.
Inmatningsmetod: Byta
textinmatningsläge.
55
Menyfunktioner
Bildmeddelande (Meny 5.1.2)
Via MMS (Multimedia Message Service)
skickas meddelanden som innehåller en
kombination av text, bild, video och ljud från
telefon till telefon eller från telefon till
epost.
Skapa och skicka ett bildmeddelande
1. Markera fältet Rubrik.
Du kan använda olika alternativ genom
att trycka på <Val> i respektive fält.
nästa avsnitt
2. Skriv rubriken för meddelandet och tryck
på [ ].
3. Välj fältet Bild och video.
4. Välj Lägg till bild eller Lägg till
videoklipp och lägg till en bild eller ett
videoklipp.
• Den maximalt tillåtna storleken för ett
meddelande kan variera mellan olika
operatörer.
• Beroende på filtyp eller systemet DRM
(Digital Rights Management) går vissa
filer inte att vidarebefordra.
5. Markera fältet Ljud.
56
6. Välj Lägg till ljud och lägg till ett
ljudklipp.
7. Välj fältet Meddelande.
8. Skriv meddelandetexten och tryck på
[ ].
9. Tryck på <Val> och välj Skicka när du
är klar.
10. Ange telefonnummer eller epostadress.
Om du vill skicka meddelandet till mer än
en mottagare fyller du i ytterligare
mottagarfält.
11. Tryck på [ ] för att skicka meddelandet.
Använda alternativ när du skapar
bildmeddelanden
Tryck på <Val> när du skapar ett
meddelande för att välja följande alternativ:
• Lägg till: Lägga till meddelandets rubrik
eller text.
• Lägg till bild/Lägg till videoklipp/
Lägg till ljud: Lägga till en bild eller ett
video- eller ljudklipp.
• Ändra bild/Ändra videoklipp/Ändra
ljud: Byta ut ett bifogat objekt.
•
•
•
•
•
•
Ta bort rubrik/Ta bort meddelande/
Ta bort media/Ta bort ljud/Ta bort:
Ta bort ett bifogat objekt.
Epost (Meny 5.1.3)
Du kan skapa och skicka epost som
innehåller text, ljud och bilder.
Skapa och skicka ett epostmeddelande
1. Markera fältet Rubrik.
Du kan använda olika alternativ genom
att trycka på <Val> i respektive fält.
nästa avsnitt
Meddelanden (Meny 5)
•
•
•
•
Menyfunktioner
•
Lägg till minneskort: Lägga till en fil
som sparats på ett minneskort, om ett
sådant finns i telefonen.
Redigera: Redigera meddelandets
rubrik eller text.
Förhandsgranska: Visa meddelandet
så som det kommer att se ut på
mottagarens telefon.
Visa: Öppna den markerade bilagan.
Skicka: Skicka meddelandet.
Spara i: Spara meddelandet i en annan
meddelandemapp.
Lägg till sida: Lägga till fler sidor. Du
kan byta sida med [Vänster] eller
[Höger].
Radera sida: Radera en tillagd sida.
Redigera sida: Ändra varaktigheten för
sidan på displayen eller flytta sidan
framåt bland övriga sidor.
Bifoga: Bifoga en telefonbokspost som
ett visitkort, kalenderdata som en bilaga
i dataformat eller en dokumentfil som
sparats i mappen Andra filer.
2. Ange rubriken för epostmeddelandet och
tryck på [ ].
3. Välj fältet Meddelande.
4. Skriv epostmeddelandets text och tryck
på [ ].
5. Markera fältet Bifogad fil.
6. Lägg till medie- eller dokumentfiler som
sparats i mappen Andra filer.
Beroende på filtyp eller systemet DRM
(Digital Rights Management) går vissa
filer inte att vidarebefordra.
57
Menyfunktioner
7. Tryck på <Val> och välj Skicka när du
är klar.
8. Ange epostadressen.
Om du vill skicka epost till mer än en
mottagare fyller du i ytterligare
mottagarfält.
9. Tryck på [ ] för att skicka
epostmeddelandet.
•
•
•
•
•
Använda alternativ när du skapar
epostmeddelanden
Tryck på <Val> när du skapar ett
epostmeddelande för att välja följande
alternativ:
• Lägg till: Ange rubriken på
epostmeddelandet eller
epostmeddelandets text.
• Redigera: Redigera rubriken eller
texten.
• Lägg till bild/Lägg till video/Lägg till
ljud/Lägg till musik: Lägga till en
mediafil som sparats i telefonens minne.
• Andra filer: Lägga till dokumentfiler
som sparats i mappen Andra filer.
58
•
•
Minneskort: Lägga till filer som sparats
på ett minneskort, om ett sådant finns i
telefonen.
Visa/Spela: Öppna en bifogad fil.
Skicka: Skicka epostmeddelandet.
Spara i: Spara epostmeddelandet i en
annan meddelandemapp.
Bifoga: Bifoga en telefonbokspost som
visitkort eller kalenderdata som en bilaga
i dataformat.
Ta bort rubrik/Ta bort meddelande/
Ta bort bilaga: Ta bort ett bifogat
objekt.
Ta bort alla bilagor: Radera alla
bifogade filer.
Mina meddelanden (Meny 5.2)
Använd den här menyn till att öppna
meddelanden som du har tagit emot, skickat
eller som inte har kunnat skickas.
Inkomna (Meny 5.2.1)
I den här mappen sparas alla meddelanden
som du har tagit emot, dock inte epost.
Visa ett meddelande
Använda alternativ för meddelandet
I meddelandelistan visas följande ikoner
beroende på meddelandetyp:
•
Textmeddelande
•
Bildmeddelande
•
Bildmeddelandebesked
( : Hämtas,
: Kunde inte hämtas)
•
Röstbrevlåda
•
Push-meddelande från webbserver
eller
•
Konfigurationsmeddelande med
nätparametrar från din operatör
•
CB-meddelande (Cell broadcast)
från din operatör
•
Leveransrapport om skickade
meddelanden
Tryck på <Val> när ett meddelande visas
för att välja följande alternativ:
Menyfunktioner
Meddelanden (Meny 5)
• Beroende på DRM-systemet (Digital
Rights Management) är det möjligt att
meddelanden med innehåll som har
hämtats på Internet inte går att
vidarebefordra.
• Ikonen ! visas intill meddelanden med
hög prioritet. En grå meddelandeikon
innebär att meddelandet har låg
prioritet.
Textmeddelanden
• Svara via textmeddelande: Svara
avsändaren via textmeddelande.
• Svara via bildmeddelande till: Svara
avsändaren via bildmeddelande.
• Vidarebefordra: Vidarebefordra
meddelandet till andra.
• Zoomvy: Reducera teckenstorleken så
att mer text får plats på skärmen.
• Visa som 3D vivid-meddelande/Visa
som: Visa meddelandet i 3D-vivid vy
eller växla tillbaka till normal vy.
Alternativet kan endast väljas när
meddelandet består av en enda sida.
• Radera: Radera meddelandet.
• Flytta till/Flytta till SIM: Flytta
meddelandet mellan SIM-kortets och
telefonens minne.
• Kopiera nummer: Kopiera URLadresser, epostadresser eller
telefonnummer från meddelandet.
59
Menyfunktioner
•
•
•
Kopiera media: Spara mediainnehåll
från meddelandet i telefonens minne.
Lås/Lås upp: Låsa meddelandet för att
skydda det från att raderas, eller låsa
upp meddelandet. Du kan endast skydda
de meddelanden som sparats i
telefonens minne.
Spärrlista: Lägga till avsändarens
nummer i spärrlistan för att avvisa
meddelanden från denna avsändare.
Bildmeddelanden
• Hämta: Hämta bildmeddelandet från
MMS-servern.
• Svara via textmeddelande: Svara
avsändaren via textmeddelande.
• Svara via Bildmeddelande till: Svara
avsändaren via bildmeddelande.
• Vidarebefordra: Vidarebefordra
meddelandet till andra.
• Radera: Radera meddelandet.
• Kopiera nummer: Kopiera URLadresser, epostadresser eller
telefonnummer från meddelandet.
60
•
•
•
Kopiera ut media: Spara mediainnehåll
från meddelandet i telefonens minne.
Lås/Lås upp: Låsa meddelandet för att
skydda det från att raderas, eller låsa
upp meddelandet.
Egenskaper: Visa egenskaperna för
meddelandet.
Konfigurationsmeddelanden
• Installera: Använda den konfiguration
som angetts i meddelandet till din
telefon.
• Radera: Radera meddelandet.
• Lås/Lås upp: Låsa meddelandet för att
skydda det från att raderas, eller låsa
upp meddelandet.
Push-meddelanden
• Gå till URL: Ansluta till URL-adressen
som anges i meddelandet.
• Kopiera nummer: Kopiera URLadresser, epostadresser eller
telefonnummer i meddelandet.
• Radera: Radera meddelandet.
•
Lås/Lås upp: Låsa meddelandet för att
skydda det från att raderas, eller låsa
upp meddelandet.
Utkast (Meny 5.2.2)
I den här mappen sparas meddelanden som
du vill skicka vid ett senare tillfälle.
När du har valt ett meddelande öppnas det i
redigeringsläget så att du kan redigera och
skicka meddelandet.
Följande ikoner visar meddelandets status:
•
Skickas
•
Kunde inte skickas
Tryck på <Val> när ett meddelande visas
för att välja följande alternativ:
• Skicka igen: Försöka att skicka
meddelandet igen.
• Vidarebefordra: Vidarebefordra
meddelandet till andra.
• Zoomvy: Reducera teckenstorleken så
att mer text får plats på skärmen.
• Kopiera nummer: Kopiera URLadresser, epostadresser eller
telefonnummer i meddelandet.
• Radera: Radera meddelandet.
• Flytta till/Flytta till SIM: Flytta
meddelandet mellan SIM-kortets och
telefonens minne.
Meddelanden (Meny 5)
Leveransrapporter
• Kopiera nummer: Kopiera URLadresser, epostadresser eller
telefonnummer i rapporten.
• Radera: Radera rapporten.
• Lås/Lås upp: Låsa rapporten så att den
inte kan raderas, eller låsa upp den.
I den här mappen sparas meddelanden som
telefonen försöker eller misslyckades att
skicka.
Menyfunktioner
Broadcast-meddelanden
• Spara: Spara meddelandet i
telefonminnet.
• Kopiera nummer: Kopiera URLadresser, epostadresser eller
telefonnummer i meddelandet.
• Radera: Radera meddelandet.
Utgående (Meny 5.2.3)
61
Menyfunktioner
•
•
Lås/Lås upp: Låsa meddelandet för att
skydda det från att raderas, eller låsa
upp meddelandet.
Egenskaper: Visa egenskaperna för
meddelandet.
Skickat (Meny 5.2.4)
I den här menyn sparas de meddelanden
som du har skickat.
Tryck på <Val> när ett meddelande visas
för att välja följande alternativ:
• Vidarebefordra: Vidarebefordra
meddelandet till andra.
• Zoomvy: Reducera teckenstorleken så
att mer text får plats på skärmen.
• Kopiera nummer: Kopiera URLadresser, epostadresser eller
telefonnummer i meddelandet.
• Radera: Radera meddelandet.
• Flytta till/Flytta till SIM: Flytta
meddelandet mellan SIM-kortets och
telefonens minne.
• Lås/Lås upp: Låsa meddelandet för att
skydda det från att raderas, eller låsa
upp meddelandet.
62
•
Egenskaper: Visa egenskaperna för
meddelandet.
Epost (Meny 5.2.5)
I den här menyn sparas den epost som du
har tagit emot.
Visa ett epostmeddelande
1. Välj epostkonto.
2. Tryck på <Ja> när Kontrollera ny
epost visas. Telefonen kontrollerar om
det finns ny epost på servern och hämtar
nya epostmeddelanden.
I listan visas följande ikoner beroende på
epoststatus:
•
Meddelandet har hämtats från
servern
•
Meddelandet håller på att hämtas
•
Kunde inte hämtas
Ikonen ! visas intill meddelanden med
hög prioritet. En grå meddelandeikon
innebär att meddelandet har låg
prioritet.
3. Välj ett epostmeddelande eller en rubrik.
4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du
vill se andra sidor i epostmeddelandet.
5. Tryck på [ ] eller [ ] för att visa
föregående eller nästa
epostmeddelande.
•
•
•
•
Meddelanden (Meny 5)
Tryck på <Val> när epostmeddelandet eller
dess rubrik visas för att använda följande
alternativ:
• Hämta meddelandet: Hämta texten i
epostmeddelandet från epostservern.
• Visa/Spela: Öppna den markerade
bilagan.
• Spara i Mina filer: Spara den
markerade bilagan i telefonminnet.
• Svar till avsändaren: Svara
avsändaren.
• Svara alla: Skicka ett svar till
avsändaren eller till avsändaren och alla
övriga mottagare.
• Vidarebefordra: Vidarebefordra
epostmeddelandet till andra.
• Radera: Radera epostmeddelandet.
Lägg till spärrlista: Lägga till
avsändarens epostadress eller rubriken i
spärrlistan för att avvisa
epostmeddelanden från den adressen
eller med den rubriken.
Kopiera nummer: Kopiera URLadresser, epostadresser eller
telefonnummer från epostmeddelandet.
Kopiera ut media: Spara filerna som
bifogats epostmeddelandet i
telefonminnet.
Lås/Lås upp: Låsa meddelandet för att
skydda det från att raderas, eller låsa
upp meddelandet, epostmeddelandet.
Egenskaper: Visa egenskaperna för
epost.
Menyfunktioner
Använda epostalternativ
•
Mina mappar (Meny 5.2.6)
Använd den här menyn för att skapa nya
mappar och sortera dina meddelanden.
Skapa en mapp
1. Tryck på <Ja>.
2. Ange ett mappnamn och tryck på <OK>.
63
Menyfunktioner
Använda mappalternativ
Använda mallalternativ
Tryck på <Val> medan mapplistan visas för
att välja följande alternativ:
• Öppna: Öppna den markerade mappen.
• Skapa mapp: Lägga till en ny mapp.
• Byt mappnamn: Ändra mappnamnet.
• Radera: Radera den markerade
mappen.
Tryck på <Val> medan mallistan visas för
att välja följande alternativ:
• Redigera: Redigera den markerade
mallen.
• Skicka meddelande: Skapa och skicka
ett nytt meddelande med hjälp av den
markerade textmallen.
• Radera: Radera den markerade mallen.
• Lägg till ny: Lägga till en ny mall.
Mallar (Meny 5.3)
I den här menyn kan du skapa och använda
mallar för upp till tio meddelanden eller
formuleringar som du ofta använder.
Textmallar (Meny 5.3.1)
Du kan skapa textmeddelandemallar med
meningar som du ofta använder för att du
ska kunna hämta och infoga dem i de
textmeddelanden du skriver.
Skapa en mall
1. Välj en ledig plats.
2. Skriv meddelandet och och tryck på
<OK>.
64
Bildmeddelandemallar (Meny 5.3.2)
Du kan öppna förinställda
bildmeddelandemallar eller sådana
meddelanden som du har sparat för att
kunna använda när du skapar nya
bildmeddelanden.
Tryck på <Val> medan mallistan visas för
att välja följande alternativ:
• Visa: Öppna den markerade mallen.
• Redigera: Skapa och skicka ett nytt
meddelande med hjälp av den
markerade mallen.
•
•
Skicka meddelande: Skicka den
markerade mallen.
Radera: Radera den markerade mallen
eller alla mallar utom de förinställda.
Inställningar (Meny 5.5)
Meddelanden (Meny 5)
Använd den här menyn när du vill ta bort
alla meddelanden i en meddelandemapp på
en gång.
1. Tryck på [ ] för att markera
meddelandemapparna som ska tömmas.
När du trycker två gånger på knappen
visas meddelandetyperna och du kan
ange vilka som ska raderas.
2. Tryck på <Radera>.
3. Om du vill radera skyddade
meddelanden trycker du först på [ ] för
att markera kryssrutan och sedan på
<Ja>.
4. Tryck på <Ja> för att bekräfta
raderingen.
Du kan ange inställningar för
textmeddelanden.
• Sändalternativ: Ange följande
alternativ för att skicka
textmeddelanden:
Svarsväg: Tillåta att mottagarna skickar
ett svarsmeddelande till dig via SMSservern.
Leveransrapport: Ange att nätet ska
informera dig när dina meddelanden har
levererats.
Teckenstöd: Välja teckenuppsättning.
När du väljer Automatisk byter
telefonen automatiskt teckenuppsättning
från GSM-alfabet till Unicode när du
skriver ett Unicode-tecken.
När du använder Unicode-tecken
minskas maximala antalet tecken som
kan användas i meddelandet till ungefär
hälften. Om den här menyn inte visas
har automatisk teckenuppsättning ställts
in som standard.
Menyfunktioner
Radera alla (Meny 5.4)
Textmeddelande (Meny 5.5.1)
I denna meny anger du de olika inställningar
som behövs för meddelandetjänster.
65
Menyfunktioner
•
•
•
•
66
Val av bärare: Välj antingen GSM eller
GPRS prioriteras beroende på vilket
nät du har.
Mottagningsinställningar: Aktivera
3D-vy för att visa mottagna
meddelanden. Telefonen konverterar
texten i meddelandet till VIVID-grafik.
Alternativet kan endast väljas när
meddelandet består av en enda sida.
Spärrlista: Spara telefonnummer som
du vill avvisa meddelanden från.
Aktuell profil: Kontrollera eller välja
inställningsprofil för SMS.
Profilinställningar: Ange
egenskaperna för respektive profil.
Servicecenter: Spara eller ändra
numret till SMS-servern.
Standarddestination: Ange
standardmottagare.
Standardmottagaren anges automatiskt i
mottagarlistan.
Standardtyp: Ange standardtypen för
meddelanden. Operatören kan
konvertera meddelandet till det valda
formatet.
Standardgiltighet: Ange hur lång tid
dina meddelanden ska sparas på SMSservern.
Inställningsnamn: Ange namnet på
profilen.
Bildmeddelande (Meny 5.5.2)
Du kan ange inställningar för
bildmeddelanden.
• Sändalternativ: Ange alternativ för att
skicka bildmeddelanden:
Leveransrapport: Ange att nätet ska
informera dig när dina meddelanden har
levererats.
Dölj adress: Ange att din adress ska
döljas i mottagarens telefon. Denna
inställning tillåts inte av alla operatörer.
Mottagarkvittens: Skicka en begäran
om läsbekräftelse tillsammans med
meddelandet.
Prioritet: Ange prioritet för
meddelandet.
Förfallodatum: Ange hur lång tid
meddelanden ska sparas på MMSservern.
•
Meddelanden (Meny 5)
•
Mottagning i det egna nätet eller
utomlands har följande alternativ:
- Manuell: Telefonen visar
förhandsbesked. Använd alternativet
Hämta när du vill hämta nya
meddelanden.
- Automatisk: Nya meddelanden
hämtas automatiskt från servern.
- Avvisa: Telefonen avvisar alla
meddelanden.
Spärrlista: Spara telefonnummer och
epostadresser som du vill avvisa
meddelanden från.
Bildmeddelandeprofiler: Välja den
anslutningsprofil som ska användas för
bildmeddelanden. Du kan också skapa
eller redigera en profil.sid 99
Menyfunktioner
•
Leveranstid: Ange den tidsfördröjning
som ska gälla innan meddelandena
skickas.
Storlek på utgående meddelande:
Välja maximalt tillåtna storleken för att
skapa meddelanden.
Hämtinställningar: Ange alternativ för
att ta emot bildmeddelanden:
Avvisa okända avsändare: Avvisa
meddelanden från anonyma avsändare.
Tillåt annonser: Acceptera reklam.
Tillåt information: Acceptera
informationsmeddelanden.
Tillåt rapporter: Tillåta att avsändaren
informeras via nätet om att meddelandet
har levererats till dig.
Mottagning inom hemnät: Ange om
din telefon ska hämta nya meddelanden
automatiskt när du är inom ditt
hemområde.
Mottagning utomlands: Ange om din
telefon ska hämta nya meddelanden
automatiskt när du utnyttjar andra nät.
Epost (Meny 5.5.3)
Du kan ändra inställningarna för epost.
Det går inte att ändra inställningarna för
e-postprofil och konto medan du håller på
att skicka eller hämta e-post.
67
Menyfunktioner
•
68
Sändalternativ: Ange alternativ för att
skicka epost:
Behåll en kopia: Lämna kopior av
skickade epostmeddelanden i mappen
Skickat.
Leveranskvitto: Ange att nätet ska
informera dig när dina
epostmeddelanden har levererats.
Svarskvitto Läs: Skicka en begäran om
mottagarkvittens tillsammans med
epostmeddelanden.
Svarsadress: Ange en epostadress för
att ta emot mottagarkvittenser.
Prioritet: Ange prioritet för epost.
Bifoga ditt vCard: Bifoga din
kontaktinformation som en bilaga till
epost. Du måste först skapa ett
visitkort.sid 39
Inkludera signatur: Lägga till ditt
namn, telefonnummer, ett enkelt memo
eller en tag line till ditt
epostmeddelande.
Redigera namn: Redigera namnet i
signaturen.
•
Redigera nummer: Redigera
telefonnumret i signaturen.
Redigera notering: Redigera en tag
line i signaturen.
Mottagningsinställningar: Ange
alternativ för att ta emot epost:
Kontrollera intervall: Ange hur ofta
telefonen ska kontrollera om du har fått
ny epost. Om du väljer Underrätta inte
använder du alternativet Kontrollera ny
epost för att hämta ny e-post manuellt.
Svarskvitto Läs: Ange om telefonen
ska skicka en läsbekräftelse för
inkommande epost eller inte. Om du
väljer Svarspåminnelse får du en
påminnelse om att skicka svarskvitto.
Avvisa om större än: Ange maxstorlek
på inkommande e-postmeddelanden.
Telefonen kommer att avvisa
meddelanden som är större än den
angivna storleken.
Hämtmetod: Ange om endast
epostrubriker ska hämtas eller både
epostrubriker och meddelanden.
•
- SMTP-port: Ange numret på SMTPporten.
- Anslut till POP3-servern först/
Anslut till IMAP4-servern först:
Anslut till POP3- eller IMAP4-servern
innan SMTP-servern ansluts för att
skicka epost.
- Protokolltyp: Välja protokoll för
servern för inkommande epost.
Inställningen av protokolltyp
bestämmer vilka övriga alternativ som
finns.
När protokolltyp anges till POP3:
- POP3-server: Ange IP-adressen eller
värdnamnet för servern som tar emot
din epost.
- POP3-port: Ange numret på POP3porten.
- Användar-ID: Ange användarnamnet
för POP3.
- Lösenord: Ange lösenordet för POP3.
- Använd SMTP AUTH: Aktivera SMTPverifiering för att användaren ska vara
tvungen att logga in innan det går att
skicka epost.
Menyfunktioner
•
Meddelanden (Meny 5)
Lämna kopia av meddelanden på
servern: Spara en kopia av eposten på
epostservern efter att eposten hämtats.
Hämta senaste epostmeddelandet
först: Ange att telefonen ska hämta det
senaste epostmeddelandet först.
Spärrlista: Ange epostadresser eller
rubriker som du vill avvisa.
Epostkonto: Ange epostkonton och
välja det konto som ska användas.
Aktuellt konto: Kontrollera eller välja
konto.
Kontoinställningar: Konfigurera
e-postkonton på olika e-postservrar.
Ange alternativ för respektive konto:
- Kontonamn: Ange namnet på det
aktuella kontot.
- Användarnamn: Ange
användarnamnet.
- Epostadress: Ange din egen
e-postadress.
- SMTP-server: Ange IP-adressen eller
värdnamnet till servern för utgående
e-post.
69
Menyfunktioner
- Samma som POP3: Ange om SMTPservern ska ha samma parametrar som
POP3-servern.
- SMTP-ID: Ange användarnamnet för
SMTP.
- SMTP-lösenord: Ange SMTPlösenordet.
- APOP-inloggning: Ansluta till servern
med APOP-inloggning.
- Hämtningsgräns för epost (1-100):
Ange antalet rubriker som ska hämtas
från servern.
- Säker anslutning: Använda en säker
anslutning för eposttjänster.
När protokolltypen anges till IMAP4:
- IMAP4-server: Ange IP-adressen eller
värdnamnet för servern som tar emot
din e-post.
- IMAP4-port: Ange numret på IMAP4porten.
- Användar-ID: Ange användarnamnet
för IMAP4.
- Lösenord: Ange lösenordet för IMAP4.
70
•
- Använd SMTP AUTH: Aktivera SMTPverifiering för att användaren ska vara
tvungen att logga in innan det går att
skicka epost.
- Samma som IMAP4: Ange om SMTPservern ska ha samma parametrar som
IMAP4-servern.
- SMTP-ID: Ange användarnamnet för
SMTP.
- SMTP-lösenord: Ange SMTPlösenordet.
- Inkludera bilagor: Välj det här
alternativet när du vill hämta bilagor till
e-postmeddelanden.
- Hämtningsgräns för epost (1-100):
Ange antalet rubriker som ska hämtas
från servern.
- Säker anslutning: Använda en säker
anslutning för eposttjänster.
Epostprofil: Välja den anslutningsprofil
som ska användas för eposttjänster. Du
kan också skapa eller redigera en profil.
sid 99
Minnesstatus (Meny 5.6)
Du kan ändra inställningarna som behövs för
att ta emot push-meddelanden från trådlöst
Internet.
• Ta emot: Ange hur telefonen ska ta
emot push-meddelanden. Om du väljer
Spärrlista kommer telefonen inte att ta
emot meddelanden från de adresser som
angetts i Spärrlista.
• Spärrlista: Hantera blockerade
serveradresser.
Använd den här menyn för att kontrollera
hur stort minnesutrymme som för
närvarande används i respektive
meddelandemapp.
Du kan ändra de inställningar som behövs
för att ta emot broadcast-meddelanden.
• Ta emot: Ange om broadcastmeddelanden ska eller inte ska tas emot.
• Kanallista: Ange från vilka kanaler du
vill ta emot broadcast-meddelanden.
Kontakta din operatör om du vill ha mer
information.
• Språk: Ange språk för broadcastmeddelanden.
(Meny 6)
I Filhanteraren menyn öppnar du bilder,
videoklipp, musikfiler och ljudfiler som
sparats i telefonminnet eller på ett
minneskort.
Filhanteraren (Meny 6)
Broadcast-meddelanden (Meny 5.5.5)
Filhanteraren
Menyfunktioner
Push-meddelande (Meny 5.5.4)
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj
Filhanteraren när du vill öppna menyn.
Tips för DRM
Enligt DRM-systemet (Digital Rights
Management) kan en licensnyckel ibland
krävas för att öppna mediaobjekt som du
hämtar från Internet eller tar emot via
bildmeddelande.
Du kan köpa en nyckel på den webbplats
som äger rättigheterna till innehållet.
Använd alternativet Aktivera nyckel.
71
Menyfunktioner
Observera följande ikoner i listan:
•
: Objekt som kan vidarebefordras,
som har giltig kod.
•
: Objekt som kan vidarebefordras,
som inte har giltig kod.
•
: Objekt som inte kan
vidarebefordras, som har giltig
kod.
•
: Objekt som inte kan
vidarebefordras, som inte har giltig
kod.
Din nätoperatör stöder endast
antalsbaserade och obegränsade DRM-filer.
Bilder (Meny 6.1)
I den här menyn visas foton som du har
tagit och bilder som du har hämtat, tagit
emot i meddelanden eller importerat från
din dator.
Visa en bild
1. Välj bildmapp.
2. Välj bild.
72
Titta på ett bildspel
Du kan visa dina foton i ett bildspel där
fotona i den aktuella mappen visas i en följd.
1. Välj Mina foton.
2. Tryck på <Val> och välj Bildspel.
3. Välja intervallalternativ.
Bildspelet börjar.
4. Tryck på <Stopp> för att avbryta
bildspelet.
Använda bildalternativ
Tryck på <Val> när du visar en bild för att
välja följande alternativ:
• Lista: Återgå till bildlistan.
• Skicka via: Skicka filen via
bildmeddelande, epost eller Bluetooth.
• Använd som: Använda bilden som
bakgrundsbild på huvuddisplayen eller
som foto-ID för en post i telefonboken.
• Redigera: Redigera bilden med hjälp av
bildredigeraren om det är ett foto som
har tagits med telefonens kamera.
sid 45
•
•
•
•
•
•
I den här menyn visas videoklipp som du har
spelat in, laddat ned, tagit emot i
meddelanden eller importerat från datorn.
Det är möjligt att videoklipp som spelats in
på annan utrustning, t ex videokameror, inte
spelas upp på rätt sätt.
Spela upp ett videoklipp
1. Välj videomapp.
2. Välj videoklipp.
Filhanteraren (Meny 6)
•
Videoklipp (Meny 6.2)
Menyfunktioner
•
•
•
Aktivera nyckel: Hämta en licensnyckel
när nyckeln för den markerade DRM-filen
löper ut.
Radera: Radera filen.
Byt namn: Ändra filnamnet.
Flytta till: Flytta filen till en annan mapp
eller till minneskortet.
Kopiera till minneskort: Kopiera filen
till ett minneskort.
Synlig för Bluetooth: Dela filen eller
flera filer, efter eget val, med andra
Bluetooth-enheter.
Lås/Lås upp: Låsa filen så att den inte
kan raderas, eller låsa upp filen.
Skriv ut via Bluetooth: Skriva ut bilden
genom att ansluta telefonen till en
skrivare via Bluetooth. Det är inte säkert
att alla skrivare är kompatibla med din
telefon.
Egenskaper: Visa filegenskaperna.
Nyckelhantering: Hantera
licensnycklarna som du har köpt.
Under uppspelningen kan du använda
följande knappar:
Knapp
Funktion
Pausa eller fortsätta
uppspelningen.
Vänster
Gå tillbaka till föregående fil.
Gå bakåt i filen när knappen
hålls nedtryckt.
Höger
Hoppa till nästa fil. Gå framåt
i filen när knappen hålls
nedtryckt.
73
Menyfunktioner
Knapp
/
Ner
Funktion
Ställa in volymen.
•
Stoppa uppspelningen.
Använda videoalternativ
Tryck på <Val> efter uppspelningen för att
välja följande alternativ:
• Lista: Återgå till videolistan.
• Skicka via: Skicka filen via
bildmeddelande, epost eller Bluetooth.
• Använd som: Om du har sparat
videoklippet som en 3gp-fil kan du
använda det som bakgrund på
huvuddisplayen eller som foto-ID för en
post i telefonboken.
• Aktivera nyckel: Hämta en ny
licensnyckel när nyckeln för den valda
DRM-filen löper ut.
• Radera: Radera filen.
• Byt namn: Ändra filnamnet.
• Flytta till: Flytta filen till en annan mapp
eller till minneskortet.
74
•
•
•
•
Kopiera till minneskort: Kopiera filen
till ett minneskort.
Synlig för Bluetooth: Dela den
markerade filen, eller fler filer efter eget
val, med andra Bluetooth-enheter.
Lås/Lås upp: Låsa filen så att den inte
kan raderas, eller låsa upp filen.
Egenskaper: Visa filegenskaperna.
Nyckelhantering: Hantera
licensnycklarna som du har köpt.
Musik (Meny 6.3)
I den här menyn visas musikfiler som du har
laddat ned eller importerat från en dator.
Välj fil. Musikspelaren öppnas.sid 42
Om du spelar upp en fil från den här menyn,
utan att först lägga till den i spellistan i
musikspelaren, kan du inte använda
bakgrundsuppspelning.
Ljud (Meny 6.4)
I den här menyn visas röstmemon som du
har spelat in och ljudfiler som du hämtat,
tagit emot i meddelanden eller importerat
från datorn.
1. Välj ljudmapp.
2. Välj ljudklipp. Mer information om
röstmemon finns i Röstmemo.sid 44
Använda ljudalternativ
•
•
•
•
Filhanteraren (Meny 6)
Tryck på <Val> när du spelar upp ett
ljudklipp för att välja följande alternativ:
• Lista: Återgå till ljudlistan.
• Skicka via: Skicka filen via
bildmeddelande, epost eller Bluetooth.
• Använd som: Använda filen som allmän
ringsignal eller som en särskild ringsignal
för ett post i telefonboken.
• Aktivera nyckel: Hämta en ny
licensnyckel när nyckeln för den valda
DRM-filen löper ut.
•
Radera: Radera filen.
Byt namn: Ändra filnamnet.
Flytta till: Flytta filen till en annan mapp
eller till minneskortet.
Kopiera till minneskort: Kopiera filen
till ett minneskort.
Synlig för Bluetooth: Dela den
markerade filen, eller fler filer efter eget
val, med andra Bluetooth-enheter.
Lås/Lås upp: Låsa filen så att den inte
kan raderas, eller låsa upp filen.
Egenskaper: Visa filegenskaperna.
Nyckelhantering: Hantera
licensnycklarna som du har köpt.
Menyfunktioner
Spela upp ett ljudklipp
•
•
•
Andra filer (Meny 6.5)
Använd den här menyn när du vill visa olika
dokumentfiler och filer som sparats i
telefonens minne, utan att filerna
konverteras. Tillgängliga filformat är *.doc,
*.xls, *.ppt, *.pdf och *.txt.
75
Menyfunktioner
Visa ett dokument
Välj fil. Picsel File Viewer startar och
dokumentet öppnas.
• Beroende på filstorleken eller
minneskapaciteten i Picsel File Viewer är
det möjligt att filen inte öppnas på rätt
sätt.
• Om en dokumentfil innehåller språk som
inte stöds av Picsel File Viewer kommer
innehållet i dokumentet inte att visas på
rätt sätt.
Använd följande knappar för att visa
dokumentet:
Knapp
Funktion
Upp/Ner/
Vänster/
Höger
Se olika delar av sidan.
1
76
Funktion
2
Återgå till första sidan.
3
Söka bakåt i dokumentet
efter texten som angetts.
4
Återgå till föregående sida.
5
Rotera dokumentet.
6
Flytta till nästa sida.
8
Flytta till sista sidan.
9
Visa eller dölja kartan över
den aktuella sidan.
Ändra displayen till Helskärm
eller Normal vy.
Använda dokumentalternativ
Anpassa dokumentet till
sidstorleken.
/
Knapp
Zooma in eller ut.
Söka framåt i dokumentet
efter texten som angetts.
Tryck på <Val> eller < > när ett
dokument visas för att välja följande
alternativ:
• Helskärm/Normal vy: Visa dokumentet
på hela skärmen eller återgå till Normal
vy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kopiera till minneskort: Kopiera filen
till ett minneskort.
Radera: Radera den markerade filen.
Byt namn: Ändra filnamnet.
Synlig för Bluetooth: Dela filen eller
flera filer, efter eget val, med andra
Bluetooth-enheter.
Lås/Lås upp: Låsa filen så att den inte
kan raderas, eller låsa upp filen.
Egenskaper: Visa filegenskaperna.
Genvägar: Visa funktionen hos de
knappar du kan använda i Picsel File
Viewer.
Minneskort (Meny 6.6)
I den här menyn öppnar du filer som sparats
på ett minneskort. Den här menyn visas
endast om du har ett minneskort i telefonen.
Telefonen är förinställd för minneskort som
formaterats i FAT16. Om du sätter i ett
minneskort formaterat i FAT32 får du ett
meddelande om att formatera om
minneskortet. Om du inte formaterar om
kortet kan du inte använda det i telefonen.
77
Filhanteraren (Meny 6)
•
•
•
•
Menyfunktioner
•
Visa miniatyrbild/Dölj miniatyrbild:
Visa eller dölja kartan över den aktuella
sidan.
Zoom: Zooma in eller ut.
Anpassa till: Anpassa dokumentet till
sidstorlek, skärmbredd eller skärmhöjd.
Gå till: Gå till en annan sida i
dokumentet.
Sök ord: Söka efter text i dokumentet.
Rotera: Rotera dokumentet.
Skärmpanorering/Normal
panorering: Ändra panoreringsläge till
per skärm eller per förinställd bildpunkt.
Radbrytning: Byta till läget
Radbrytning. Texten arrangeras så att
det är lättare att se den i en textfil
(*.txt). Du kan bläddra i texten genom
att bara trycka på [Upp] eller [Ner].
Dölj kontroll/Visa kontroll: Visa eller
dölja kontrollfältet i File viewer.
Skicka via: Skicka filen via
bildmeddelande, epost eller Bluetooth.
Flytta till minneskort: Flytta filen till
ett minneskort.
Menyfunktioner
Minnesstatus (Meny 6.7)
Använd den här menyn när du vill
kontrollera minnesinformation för
mediaobjekt i telefonens minne eller på ett
minneskort. Tryck på [Vänster] eller [Höger]
för att kontrollera minnesstatus, antingen i
storlek eller antal objekt.
•
Tryck på [ / ] för att flytta mellan olika
månader.
Skapa en post
Du kan spara möten, årsdagar och uppgifter
i kalendern. Det går att spara flera poster
per dag.
Ange ett möte
Kalender
(Meny 7)
Med menyn Kalender kan du hålla kontroll
över din planering.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj
Kalender för att öppna menyn.
Välja datum i kalendern
När du öppnar menyn Kalender öppnas den
i månadsvy. Dagens datum är markerat med
en grå ruta.
• Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att
flytta mellan olika dagar.
• Tryck på [Upp] eller [Ner] för att flytta
mellan olika veckor.
78
1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj Skapa → Möte.
3. Ange information eller ändra
inställningar:
• Rubrik: Ange mötets rubrik.
• Info: Ange information om mötet.
• Startdatum och Starttid: Ange
startdatum och -tid för mötet.
• FM/EM: Välj FM eller EM om
telefonen har 12-timmarsformat.
• Slutdatum och Sluttid: Ange
slutdatum och -tid för mötet.
• FM/EM: Välj FM eller EM om
telefonen har 12-timmarsformat.
• Plats: Ange information om den
angivna platsen.
•
•
1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj Skapa →
Årsdag.
3. Ange information eller ändra
inställningar:
• Tillfälle: Skriva in information om
årsdagen.
• Datum: Ange datum.
• Alarm: Ställa in ett larm inför
årsdagen.
• Före: Ange hur lång tid före
årsdagen du vill bli påmind.
Att göra uppgift
1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj Skapa → Att
göra.
3. Ange information eller ändra
inställningar:
• Att göra: Skriva in information om
uppgiften.
• Startdatum: Ange startdatum.
• Förfallodatum: Ange slutdatum.
• Välj prioritet: Ange prioritet.
4. Tryck på <Spara> för att spara
uppgiften.
Kalender (Meny 7)
Ange en årsdag
Alarmtid: Ange tidpunkt för larmet.
FM/EM: Välj FM eller EM om
telefonen har 12-timmarsformat.
• Alarmsignal: Välja larmsignal.
• Upprepa varje år: Ange att
telefonen ska påminna om årsdagen
varje år.
4. Tryck på <Spara> för att spara
årsdagen.
•
•
Menyfunktioner
Alarm: Ställa in ett larm inför mötet.
Före: Ange hur lång tid före mötet
du vill bli påmind.
• Alarmsignal: Välja larmsignal.
• Upprepa: Ange att mötet är en
återkommande händelse och välja en
upprepningsperiod.
• Tills: Ange slutdatum om mötet är
återkommande.
4. Tryck på <Spara> för att spara mötet.
79
Menyfunktioner
Titta i kalendern
När du har skapat poster visas ikontypen
och antalet poster för den aktuella dagen
längst ned i kalendern.
•
Möte
•
Årsdag
•
Att göra
Visa en post
1. Välj ett datum i kalendern för att visa
den dagens poster.
2. Välj post för att visa informationen om
denna post.
3. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att
visa andra schemalagda poster denna
dag.
Tryck på <Val> medan en post visas för att
välja följande alternativ:
• Redigera: Redigera en post.
• Skapa: Lägga till en ny post.
• Skicka via: Skicka posten via
textmeddelande, bildmeddelande, epost
eller Bluetooth.
• Vy: Ändra vy för kalendern.sid 81
80
•
•
Radera: Radera posten
Minnesstatus: Öppna
minnesinformation för poster som
sparats i kalendern.
Använda alternativ för kalendern
Tryck på <Val> på skärmen Kalender för att
välja följande alternativ:
• Vy: Ändra vy för kalendern.
nästa avsnitt
• Skapa: Lägga till en ny post.
• Gå till: Välja dagens datum eller ange
ett annat.
• Sortera efter: Sortera poster efter
posttyp.
• Radera: Radera sparade kalenderposter
med hjälp av olika raderingsalternativ.
Du kan endast radera återkommande
poster i dagsvyn.
•
•
Missade alarm: Visa poster vars larm
du har missat.
Minnesstatus: Öppna
minnesinformation för poster som
sparats i kalendern.
Visa poster i olika lägen
Kamera
Du kan byta vy för kalendern till dag- eller
veckovy. Tryck på <Val> och välj Vy → en
vy.
Med den inbyggda kameramodulen kan du
fotografera och spela in videoklipp.
Visa posterna på ett valt datum. Välj post för
att visa informationen om denna post.
Veckovy
Visa posterna i en vald vecka. En cell på
tidtabellen anger att det finns ett inplanerat
möte. Välj en cell på den dag du vill se.
• Ta inte bilder av personer utan deras
medgivande.
• Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är
tillåtna.
• Ta inte bilder vid tillfällen då du kan
inkräkta på andra människors privatliv.
Kamera (Meny 8)
Följande ikoner visar postens status:
•
Ett larm är inställt
•
Återkommande post
•
Uppgiftens prioritet (Rött: hög,
Blått: normal, Grått: låg)
•
Slutförd uppgift
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj
Kamera för att öppna den här menyn.
Menyfunktioner
Dag
(Meny 8)
Ta ett foto
Du kan ta bilder i olika lägen. Kamerans
bilder är i JPEG-format.
När du fotograferar i solljus eller annat
skarpt sken kan det bli skuggor på fotot.
Ta ett foto
1. Öppna menyn Kamera när du vill starta
kameran.
2. Gör lämpliga inställningar.
• Tryck på <
> för att välja
kameraalternativ.nästa avsnitt
81
Menyfunktioner
•
Med knapparna ändrar du
kamerainställningar eller byter till
andra lägen.sid 83
3. Tryck på [ ] för att ta ett foto. Fotot
sparas automatiskt i mappen Mina
foton.
4. För att...
använda
fotoalternativ
Tryck på...
<Val>.sid 84
skicka fotot via [ ].sid 56
bildmeddelande
radera fotot
[C] och sedan <Ja>.
återgå till läget
Ta bild
<Åter>.
Använda kameraalternativ i läget Ta
bild
I läget Ta bild trycker du på <
> för att
välja följande alternativ:
• Spela in videoklipp: Byta till läget
Spela in.
• Fotoläge: Ta ett foto i följande lägen:
82
•
•
•
•
•
Ett foto: Ta fotot i normalt läge. Du kan
välja om kameran ska spara foton
automatiskt eller inte.
Serie: Ta en serie stillbilder. Du kan
ange antalet bilder som kameran ska ta
samt bildhastigheten.
Mosaik: Ta flera stillbilder och spara
dem inom en ram. Du kan välja layout.
Effekter: Ändra färgtonen eller använda
en specialeffekt.
Ramar: Använda en dekorativ ram.
Självutlösare: Ange en tidsfördröjning
innan bilden tas.
Gå till Mina foton: Öppna mappen
Mina foton.
Kamerainställningar: Ändra
standardinställningen för fotografering.
Storlek: Välja bildstorlek.
Kvalitet: Välja inställning för
bildkvalitet.
Sökare: Välja en skärm för
förhandsgranskning.
Använda knapparna i läget Ta bild
Du kan ändra kamerainställningarna med
hjälp av knappsatsen i läget Ta bild.
Knapp
Funktion
Vänster/
Höger
Justera ljusstyrkan.
Upp/Ner
Zooma in eller ut.
Menyfunktioner
Vända bilden vertikalt.
Visa bilden spegelvänt.
1
Byta till läget Spela in.
sid 84
2
Ändra bildstorlek.
3
Ändra bildkvalitet.
4
Byta fotoläge.
5
Ändra färgtonen eller
använda en specialeffekt.
6
Ändra vitbalansen.
7
Välja en dekorativ ram.
Kamera (Meny 8)
•
Fotoprogram: Ange om läget Nattfoto
ska användas.
Kameraljud: Välja vilket ljud som ska
höras när du trycker på avtryckaren, [ ].
Zoomljud: Slå på eller av ljudet som
hörs vid zoomning.
Ljud för ljusstyrka: Slå på eller av
ljudet som hörs vid justering av
ljusstyrkan.
Vitbalans: Ändra färgbalansen i bilden.
Du kan ställa in varmare eller kallare
färger.
ISO: Ändra ISO-inställningen som
bestämmer kamerans känslighet. Välj ett
högre ISO-tal när ljuset är otillräckligt.
Med högre ISO-tal ökar både kamerans
slutarhastighet och ljuskänslighet.
Observera att högre ISO-inställning kan
medföra att bilden blir grynig.
Genvägar för kamera: Visa
funktionerna på de knappar du kan
använda i läget Ta bild.
83
Menyfunktioner
Knapp
Funktion
8
Ställa in självutlösaren.
9
Ändra ISO-inställning.
Ange om läget Nattfoto ska
användas.
0
•
•
Öppna mappen Mina foton.
Ändra förhandsgranskningen.
Använda fotoalternativ
När du har sparat ett foto trycker du på
<Val> för att välja följande alternativ:
• Visa: Öppna ett av fotona i en flerbild.
• Sökare: Återgå till läget Ta bild.
• Skicka via: Skicka filen via
bildmeddelande, epost eller Bluetooth.
• Använd som: Använda fotot som
bakgrundsbild på huvuddisplayen eller
som foto-ID för en post i telefonboken.
• Redigera: Redigera fotot med hjälp av
bildredigeraren.sid 45
• Radera: Radera filen.
• Byt namn: Ändra filnamnet.
84
•
•
Gå till Mina foton: Öppna mappen
Mina foton.sid 72
Lås/Lås upp: Låsa filen så att den inte
kan raderas, eller låsa upp filen.
Skriv ut via Bluetooth: Skriva ut bilden
genom att ansluta telefonen till en
skrivare via Bluetooth. Det är inte säkert
att alla skrivare är kompatibla med din
telefon.
Egenskaper: Visa filegenskaperna.
Spela in ett videoklipp
Du kan spela in ett videoklipp av det som du
ser i sökaren och spara den.
Spela in ett videoklipp
1. I bildläget: Tryck på [1].
2. Gör lämpliga inställningar.
• Tryck på <
> för att välja
kameraalternativ.nästa avsnitt
• Med knapparna ändrar du
kamerainställningar eller byter till
andra lägen.sid 86
3. Tryck på [ ] när du vill starta
inspelningen.
4. Tryck på [ ] eller < > när du vill
avsluta inspelningen. Videoklippet sparas
automatiskt i mappen Mina videoklipp.
5. För att...
[ ].
använda
<Val>.sid 86
videoalternativen
[C] och sedan <Ja>.
återgå till läget
Spela in
<Åter>.
Använda kameraalternativen i läget
Spela in
I inspelningsläget trycker du på <
> för
att välja följande alternativ:
• Ta foto: Byta till läget Ta foto.
• Effekter: Ändra färgtonen eller använda
en specialeffekt.
• Självutlösare: Ange en tidsfördröjning
innan inspelningen börjar.
Kamera (Meny 8)
radera
videoklippet
•
Flytta till Mina videoklipp: Öppna
mappen Mina videoklipp.
Videokamerainställningar: Ändra
följande inställningar för
videoinspelning:
Inspelningsläge: Välja inspelningsläge.
Välj Normal om du vill spela in en video
inom de begränsningar som ges av det
aktuella minnet. Videoklippet sparas i
MP4-format.
Välj Gräns för MMS/bakgrund om du
vill spela in en video som är lämplig att
använda i meddelanden, som bakgrund
eller foto-ID. Videoklippet sparas i 3gpformat.
Storlek: Ändra ramstorlek.
Kvalitet: Välja inställning för
bildkvalitet.
Sökare: Välja en skärm för
förhandsgranskning.
Ljudinspelning: Spela in videoklipp
med ljud.
Zoomljud: Slå på eller av ljudet som
hörs vid zoomning.
Menyfunktioner
spela upp
videoklippet
Tryck på...
•
85
Menyfunktioner
•
Ljud för ljusstyrka: Slå på eller av
ljudet som hörs vid justering av
ljusstyrkan.
Vitbalans: Ändra färgbalansen i bilden.
Du kan ställa in varmare eller kallare
färger.
Genvägar för videokamera: Visa
funktionen hos de knappar du kan
använda i läget Spela in.
Använda knapparna i läget Spela in
Du kan ange egna kamerainställningar med
hjälp av knappsatsen i läget Spela in.
Funktion
2
Ändra ramstorlek.
3
Ändra bildkvalitet.
4
Välja inspelningsläge.
5
Ändra färgtonen eller använda
en specialeffekt.
6
Ändra vitbalansen.
7
Stänga av eller på ljudet.
8
Ställa in självutlösaren.
0
Öppna mappen Mina
videoklipp.
Knapp
Funktion
Vänster/
Höger
Justera ljusstyrkan.
Upp/Ner
Zooma in eller ut.
Använda videoalternativ
Vända bilden vertikalt.
När du har sparat ett videoklipp trycker du
på <Val> för att välja följande alternativ:
• Sökare: Återgå till läget Spela in.
• Skicka via: Skicka filen via
bildmeddelande, epost eller Bluetooth.
Visa bilden spegelvänt.
1
86
Knapp
Byta till läget Ta bild.sid 81
Ändra förhandsgranskningen.
•
•
Inställningar
(Meny 9)
Menyn Inställningar ger dig olika
inställningsmöjligheter för att anpassa
telefonen efter dina behov. Du kan också
återställa inställningarna till deras
standardvärden.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj
Inställningar för att öppna menyn.
Använd denna meny när du vill ställa in tid
och datum. Ange tidzon i menyn Världstid
innan du ställer in tid och datum.sid 47
• Tid: Ange aktuell tid.
• FM/EM: Ange FM eller EM om telefonen
har 12-timmarsformat.
• Tidsformat: Välja tidsformat.
• Datum: Ange dagens datum.
• Datumformat: Välja datumformat.
• Kalenderns startdag: Ange vilken
veckodag som kalenderveckan ska börja
på.
• Autouppdatering: Aktivera automatisk
uppdatering av klockan. Telefonen läser
automatiskt av landsnumret MCC (Mobile
Country Code) från nätet och ställer in
lokal tid när du reser utomlands.
Inställningar (Meny 9)
•
Tid och datum (Meny 9.1)
Menyfunktioner
•
•
•
Använd som: Om du har sparat
videoklippet som en 3gp-fil kan du
använda det som bakgrund på
huvuddisplayen eller som foto-ID för en
post i telefonboken.
Radera: Radera filen.
Byt namn: Ändra filnamnet.
Flytta till Mina videoklipp: Öppna
mappen Mina videoklipp.sid 73
Lås/Lås upp: Låsa filen så att den inte
kan raderas, eller låsa upp filen.
Egenskaper: Visa filegenskaperna.
Om ett land innehåller flera tidzoner är
det inte säkert att klockan uppdateras
automatiskt inom landet.
87
Menyfunktioner
Telefoninställningar (Meny 9.2)
2. Välj meny för knappen.
Många olika funktioner på telefonen kan
anpassas efter dina önskemål.
Använda alternativ för genvägar
Använd den här menyn när du vill välja
språk för texten som visas. Om du väljer
Automatisk väljer telefonen samma språk
som på SIM-kortet.
Tryck på <Val> för att välja följande
alternativ:
• Ändra: Tilldela eller ändra en
genvägsmeny.
• Ta bort: Ta bort knappens tilldelade
genväg.
• Ta bort alla: Ta bort alla tilldelade
genvägar.
Välkomsttext (Meny 9.2.2)
Min meny (Meny 9.2.4)
Det är inte säkert att alla menyer finns
tillgängliga hos alla operatörer.
Språk (Meny 9.2.1)
Använd den här menyn för att ange den
välkomsttext som visas en kort stund varje
gång du slår på telefonen.
Genvägar (Meny 9.2.3)
Navigeringsknapparna kan användas som
genvägsknappar för att öppna vissa menyer
direkt från viloläget. Använd den här menyn
när du vill tilldela en genväg till en knapp.
[Upp] är alltid genväg till Min meny.
Tilldela en genvägsmeny
1. Välj knappen som ska användas som
genväg.
88
Du kan ange en egen meny med
favoritobjekt som lätt kan öppnas genom att
trycka på [Upp] i viloläge.
Ange objekt för Min meny
1. Välj det objekt som du vill byta ut.
2. Välj det menyobjekt du vill ha.
Använda alternativ för objektet
Tryck på <Val> för att välja följande
alternativ:
• Tilldela: Tilldela ett objekt.
• Ändra: Ändra det markerade objektet.
•
•
Ta bort: Ta bort det markerade objektet.
Ta bort alla: Ta bort alla objekt.
Sidoknapp (Meny 9.2.5)
Extra inställningar (Meny 9.2.6)
Flightmode (Meny 9.2.7)
Använd den här menyn för att ändra läget
för telefonen till flightmode på eller av.
Bakgrund (Meny 9.3.1)
Du kan ange inställningar för
huvuddisplayens viloskärm.
• Huvuddisplay: Välja en bild eller ett
videoklipp som ska visas på
huvuddisplayen.
• Kalenderbakgrund: Ställa in visning av
kalendern.
• Textposition: Välja textposition. Om du
inte vill visa text på viloskärmen väljer
du Av.
• Textläge: Välja teckensnittsstil.
• Textfärg: Välja färg på texten.
• Grafiklogo: Ange att telefonen ska visa
en grafikikon istället för operatörens
logotyp på viloskärmen. Detta alternativ
är endast tillgängligt om en grafikikon
har tagits emot i ett meddelande.
Inställningar (Meny 9)
Du kan aktivera eller deaktivera den
automatiska funktionen för återuppringning
eller svar.
• Automatisk återuppringning: Ange
att telefonen ska göra upp till tio försök
att ringa upp ett telefonnummer efter en
misslyckad uppringning.
• Aktiv lucka: Svara på ett inkommande
samtal genom att öppna luckan.
• Valfri svarsknapp: Svara på ett
inkommande samtal genom att trycka på
vilken knapp som helst utom <Avvisa>
och [ ].
Använd den här menyn när du vill ändra
inställningarna för display och
bakgrundsbelysning.
Menyfunktioner
Använd den här menyn för att ange om
telefonen ska tysta ringsignalen eller avvisa
inkommande samtal när du trycker på [ / ]
och håller den nedtryckt.
Displayinställningar (Meny 9.3)
Huvudmenystil (Meny 9.3.2)
Du kan välja menystil för huvuddisplayen.
89
Menyfunktioner
Utseende (Meny 9.3.3)
Inkommande samtal (Meny 9.4.1)
Du kan välja färgtema för menylägets
utseende.
Använd den här menyn när du vill ändra
ljudinställningarna för inkommande samtal.
• Ringsignal: Välja ringsignal för samtal.
• Volym: Välja volym för ringsignalen.
• Varningstyp: Ange hur du vill
informeras om inkommande samtal.
Ljusstyrka (Meny 9.3.4)
Du kan ställa in displayens ljusstyrka för att
se bättre under olika ljusförhållanden.
Uppringningsdisplay (Meny 9.3.5)
Använd den här menyn när du vill välja typ,
storlek och färg på teckensnittet för de
siffror du slår när du ringer upp samt välja
bakgrundsfärg på displayen.
Visa nummerpresentation (Meny 9.3.6)
Använd den här menyn för att ange att
information om det senast missade samtalet
ska visas på telefonen.
Inställningar för TV-ut (Meny 9.3.7)
Använd den här menyn för att välja
videosystem för TV:n.
Ljudinställningar (Meny 9.4)
Använd denna meny för att anpassa
ljudinställningarna efter eget önskemål.
90
Knappton (Meny 9.4.2)
Använd den här menyn för att välja det ljud
som ska höras när du trycker på en knapp.
Du kan justera knappvolymen med hjälp av
[ / ] i viloläge.
Meddelandesignal (Meny 9.4.3)
Använd den här menyn för att ändra
ljudinställningarna för inkommande text-,
bild- eller broadcast-meddelanden och
epost.
• Signal: Välja en av flera
meddelandesignaler.
• Varningstyp: Ange hur du vill
informeras om inkommande
meddelanden.
•
Upprepning: Ange hur ofta du vill bli
informerad om nya meddelanden.
•
Påslagningston (Meny 9.4.4)
Uppvikningston (Meny 9.4.5)
Använd den här menyn för att välja den ton
som ska höras när du öppnar eller stänger
telefonen.
•
Ljusinställningar (Meny 9.5)
Använd den här menyn när du vill ändra
ljusinställningar.
Bakgrundsbelysning (Meny 9.5.1)
Med den här menyn väljer du den
varningstyp som ska användas när telefonen
är i tystläget.
Du kan ange hur länge
bakgrundsbelysningen och displayen ska
lysa.
• Normal: Ange hur länge
bakgrundsbelysningen ska vara på.
• Nedtonad: Ange hur länge displayen
ska vara i nedtoningsläge efter att
bakgrundsbelysningen har stängts av.
Efter den angivna tiden stängs displayen
av.
• Visa indikatorer: Använd den här
menyn för att ange om ikoner ska visas
på den yttre displayen efter att displayen
har stängts av.
Du kan ange egna signaler för telefonen.
• Minutpåminnelse: Ange att telefonen
ska pipa en gång per minut under
utgående samtal för att indikera hur
länge samtalet pågått.
• Anslutningston: Ange att en signal ska
höras när ett utgående samtal kopplas
upp.
Inställningar (Meny 9)
Tystläge (Meny 9.4.6)
Extra signaler (Meny 9.4.7)
Menyfunktioner
Använd den här meny för att välja det ljud
som ska höras när telefonen slås på eller av.
Notifiering i samtal: Ange att en signal
ska höras om du får ett nytt meddelande
eller ett larm under ett pågående
samtal.
Indikeringston: Ange att telefonen ska
ge signal när ett popup-fönster öppnas.
91
Menyfunktioner
Knappsatsbelysning (Meny 9.5.2)
Använd den här menyn för att ange hur
telefonen ska använda knappbelysningen.
Välj något av följande alternativ i fältet
Använd vid:
• Alltid på: Knappbelysningen ska alltid
användas.
• Natt: Använda knappbelysningen mellan
17:00 och 09:00.
• Egen tid: Du kan ange tider när
knappbelysningen ska användas.
Nätverkstjänster (Meny 9.6)
I den här menyn använder du
nätverkstjänster. Kontakta din operatör för
att kontrollera vilka tjänster som finns
tillgängliga och för att abonnera på dem.
2.
3.
4.
5.
6.
Vidarekoppling (Meny 9.6.1)
Med denna nätverkstjänst kopplas
inkommande samtal vidare till ett angivet
nummer.
1. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
• Alltid vidare: Alla samtal kopplas
vidare.
92
Upptaget: Samtalet kopplas vidare
om du redan talar i telefon.
• Inget svar: Samtalet kopplas vidare
om du inte svarar.
• Otillgänglig: Samtalet kopplas
vidare om du befinner dig i ett
område utan nätverkstäckning eller
om telefonen är avstängd.
• Avbryt alla: Alla
vidarekopplingsalternativ tas bort.
Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
Välj Aktivera. Välj Inaktivera när du
vill deaktivera vidarekoppling.
Flytta till fältet Koppla till.
Skriv in det nummer som samtalet ska
vidarekopplas till.
Flytta till Sekunder om du har valt
Inget svar och ange hur länge nätet ska
vänta på svar innan samtalet
vidarekopplas.
Tryck på <Välj>.
•
7.
Samtalsspärr (Meny 9.6.2)
Denna nätverkstjänst ger dig möjlighet att
spärra samtal.
3. Välj Aktivera. Välj Inaktivera när du
vill deaktivera samtalsspärrar.
4. Ange det lösenord för samtalsspärrar
som du har fått av din operatör och tryck
på <Välj>.
Menyfunktioner
Samtal väntar (Meny 9.6.3)
Denna nätverkstjänst informerar dig om att
någon försöker nå dig medan du talar i
telefon.
1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar
ska användas för.
2. Välj Aktivera. Välj Inaktivera när du
vill deaktivera Samtal väntar.
Inställningar (Meny 9)
1. Välj alternativ för samtalsspärrar:
• Alla utgående samtal: Det går inte
att ringa från telefonen.
• Utlandssamtal: Det går inte att
ringa utlandssamtal från telefonen.
• Utlandssamtal utom hem: När du
är utomlands (i ett annat land än där
din nätverksoperatör finns) kan du
endast ringa till nummer i det land du
befinner dig och till det egna
nätverket.
• Alla inkommande: Samtal kan inte
tas emot.
• Inkommande utomlands: Samtal
kan inte tas emot när du är utanför
din egen operatörs täckningsområde.
• Avbryt alla: Alla samtalsspärrar tas
bort. Du kan ringa och ta emot
samtal som vanligt.
• Ändra lösenord samtalsspärrar:
Du kan ändra lösenordet för
samtalsspärrar (tillhandahålls av
nätverksoperatören).
2. Välj samtalstyp som ska spärras.
Nätverksval (Meny 9.6.4)
Med denna nätverkstjänst anger du om valet
vid sökning av nät (när du befinner dig
utanför din egen operatörs
täckningsområde) ska göras automatiskt
eller manuellt.
Det går endast att välja ett annat nät när
operatören för nätet har ett giltigt
roamingavtal med din egen operatör.
93
Menyfunktioner
Nummerpresentation (Meny 9.6.5)
SAG-grupp (Meny 9.6.7)
Med den här nätverkstjänsten kan du dölja
ditt telefonnummer för personen som du
ringer till. Om du väljer Standard kommer
standardinställningen i nätet att användas.
I den här menyn anger du om inkommande
och utgående samtal ska begränsas till en
vald grupp. Din operatör kan lämna mer
information om hur du skapar slutna
grupper (SAG).
• Indexlista: Lägga till, ta bort eller
aktivera SAG-indexnummer.
• Åtkomst utanför: Tillåta samtal till
nummer utanför den slutna gruppen.
Den här funktionen bestäms av ditt SAGabonnemang.
• Standardgrupp: Aktivera
standardgruppen, om du har angett en
sådan hos din operatör. När du ringer
upp kan du välja din standardgrupp
istället för att välja en grupp i listan.
Vissa operatörer tillåter inte att denna
inställning ändras av användaren.
Röstbrevlåda (Meny 9.6.6)
I den här menyn sparar du numret till
röstbrevlådan och öppnar dina
meddelanden.
Du måste spara numret till
röstbrevlådeservern innan du kan ansluta till
servern. Du får numret från din operatör.
•
•
94
Koppla till röstbrevlåda: Ansluta till
röstbrevlådan för att lyssna på dina
meddelanden.
Centralnummer: Ange numret till
röstbrevlådan.
Bluetooth (Meny 9.7)
Med Bluetooth-funktionen kan du ansluta
telefonen trådlöst till andra Bluetoothenheter för att utbyta data, använda
handsfree eller fjärrstyra telefonen.
Inställning av Bluetooth-funktionen
Menyn Bluetooth innehåller följande
alternativ:
• Aktivering: Aktivera eller deaktivera
Bluetooth-funktionen.
• Mina enheter: Söka efter Bluetoothenheter som går att ansluta till.
• Telefonens synlighet: Ange om andra
Bluetooth-enheter får söka efter din
telefon.
•
•
Telefonens namn: Ge din telefon ett
Bluetooth-namn som sedan visas för
andra enheter.
Säkert läge: Ange om ett
bekräftelsemeddelande ska visas när
andra enheter vill komma åt data i din
telefon.
Bluetooth-tjänster: Visa tillgängliga
Bluetooth-tjänster.
Söka efter och sammankopplas med
en Bluetooth-enhet
Inställningar (Meny 9)
• Om det finns hinder mellan enheterna kan
räckvidden reduceras.
• Om bästa Bluetooth prestanda ska uppnås
är det inte lämpligt att använda
multimediafunktioner som t ex
Röstmemo, Kamera och Musikspelare
samtidigt med Bluetooth funktionen.
• Det är inte heller säkert att alla enheter är
kompatibla med din telefon.
•
Menyfunktioner
Bluetooth-tekniken ger möjlighet till
kostnadsfri trådlös kommunikation mellan
alla Bluetooth-kompatibla enheter inom ett
avstånd på 10 m. Eftersom enheterna
använder radiovågor för kommunikationen
krävs inte fri sikt mellan dem.
1. Välj Mina enheter i Bluetooth-menyn.
2. Välj Sök efter nya enheter.
Efter sökningen visas en lista med
enheter som du kan ansluta till. Följande
ikoner anger typ av enhet:
•
Stereoheadset
•
Mobiltelefon
•
Okänd enhet
•
Dator
•
Skrivare
•
Handdator
•
Monoheadset eller handsfreesats
för bil
95
Menyfunktioner
Färgen på ikonen anger enhetens status:
• Grått: Enheten är inte
sammankopplad
• Blått: Enheten är sammankopplad
• Orange: Enheten är för närvarande
ansluten till telefonen
3. Välj enhet.
4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck
på <OK>. Den här koden används
endast en gång och den behöver inte
sparas.
När ägaren till den andra enheten anger
samma kod är sammankopplingen klar.
Vissa enheter, i synnerhet headsets och
handsfree i bilar, kan ha en fast PIN-kod för
Bluetooth, t ex 0000. Om den andra
enheten har en kod måste du ange den.
Använda enhetsalternativ
Tryck på <Val> medan enhetslistan visas
för att välja följande alternativ:
• Anslut: Ansluta till ett headset eller
handsfree i bil.
• Koppla från: Koppla ned anslutningen
till den andra enheten.
96
•
•
•
•
•
Bläddra i filer: Söka efter data i
enheten och importera data direkt till din
telefon.
Tjänstelista: Öppna listan med
enhetens Bluetooth-tjänster.
Byt namn: Ge den sammankopplade
enheten ett nytt namn.
Verifiera enhet/Obehörig enhet:
Ange om telefonen måste begära
tillstånd innan den kopplar upp mot
andra enheter som söker kontakt.
Radera: Ta bort den markerade enheten
eller alla enheter från listan.
Skicka data via Bluetooth
1. Aktivera funktionen Bluetooth.
2. Ange det program där objektet du vill
skicka är sparat.
3. Välj melodi och tryck på <Val>.
4. Välj Skicka via → Bluetooth.
5. Välj enhet.
6. För Telefonbok: Välj vilka data du vill
skicka.
7. Skriv in PIN-koden om det behövs och
tryck sedan på <OK>.
PIN-kontroll (Meny 9.8.1)
Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara
aktiv för att du ska kunna ta emot data och
du måste ha angett att telefonen ska vara
synlig för andra enheter.
1. Om en Bluetooth-enhet som inte har
behörighet sänder data till din telefon
trycker du på <Ja> för att ge enheten
tillgång till din telefon.
2. Tryck på <Ja> för att ta emot data.
PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror,
skyddar ditt SIM-kort mot obehörig
användning. När funktionen är aktiverad
måste PIN-koden anges varje gång
telefonen slås på.
Med den här menyn skyddar du din telefon
mot obehörig användning med hjälp av olika
koder till telefonen och SIM-kortet.
Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger
blockeras SIM-kortet. För att låsa upp det
måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal
Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av
din nätoperatör.
Ändra PIN-kod (Meny 9.8.2)
Använd den här menyn om du vill byta PINkod. Funktionen för PIN-kontroll måste vara
aktiverad för att du ska kunna ändra PINkoden.
Inställningar (Meny 9)
Säkerhet (Meny 9.8)
Menyfunktioner
Ta emot data via Bluetooth
Telefonlås (Meny 9.8.3)
Med den här menyn förhindrar du att
obehöriga använder telefonen.
När denna funktion är aktiverad måste du
ange telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje
gång du slår på telefonen.
Lösenordet är förinställt på 00000000.
Använd menyn Ändra lösenord om du vill
byta lösenord.
Ändra lösenord (Meny 9.8.4)
Använd den här menyn när du vill ändra
telefonlösenordet.
97
Menyfunktioner
Privat (Meny 9.8.5)
Ändra PIN2-kod (Meny 9.8.8)
Använd den här menyn för att låsa
meddelanden eller mediafiler eller låsa alla
menyfunktioner, utom samtalsfunktionerna,
i telefonen.
Du kan använda den här menyn för att
ändra PIN2-kod, om det stöds av ditt SIMkort.
När funktionen Privat är aktiverad måste du
ange telefonlösenordet för att få tillgång till
låsta objekt och funktioner.
Personligt SIM-lås (Meny 9.8.6)
Med funktionen för SIM-lås anger du en
SIM-låskod för att förhindra att telefonen
används med något annat SIM-kort än det
aktuella. Du måste ange SIM-låskoden om
du vill använda ett annat SIM-kort. Notera
den valda koden på ett säkert ställe.
Fasta nummer (Meny 9.8.7)
Om ditt SIM-kort stöder FDN-läge (fasta
nummer) kan du begränsa dina utgående
samtal till vissa telefonnummer. När den här
funktionen är aktiverad kan du endast ringa
upp telefonnummer som finns sparade på
SIM-kortet.
98
Stöldspårning (Meny 9.8.9)
Om någon försöker att använda din telefon
med ett annat SIM-kort kommer telefonen
automatiskt att skicka ett förinställt
spårningsmeddelande till din familj eller dina
vänner. Du kan kontrollera vilket
telefonummer som meddelandet har
skickats från och sedan spåra din telefon.
Den här funktionen är praktisk när telefonen
har blivit stulen eller om du har förlagt den.
Kostnaden för spårningsmeddelandet
kommer att belasta det obehöriga SIMkortets abonnemang. Om du vill använda
telefonen med något annat SIM-kort måste
du först deaktivera funktionen
Mobilspårning.
1. Ange telefonlösenordet och tryck på
<OK>.
Använd den här menyn när du vill skapa
eller ändra profiler som innehåller
inställningar för anslutning av telefonen till
nätet. Inställningarna behövs när du
använder webbläsaren eller skickar
bildmeddelanden och epost.
Telefonen är grundinställd för nätanslutning.
Om du ändrar inställningar utan att först
kontrollera med din nätverksoperatör
kanske Browser-, Bildmeddelande- och
epostfunktionerna inte fungerar rätt.
1. Tryck på <Nytt>. Tryck på <Val> om
profilen redan har sparats och välj Lägg
till ny anslutning.
2. Välj WAP inställningar, om tillämpligt.
3. Ange profilparametrar:
• Profilnamn: Ange namnet på
profilen.
• Startsida (URL): Ange URLadressen till sidan som ska användas
som din startsida.
• Proxy: Aktivera eller deaktivera
proxyservern.
• IP-adress: Ange IP-adressen till
proxyservern.
• Port: Ange portnumret för
proxyservern.
• Kvardröjningstid: Ange den
tidsperiod efter vilken nätet kopplas
ned när ingen datatrafik förekommer.
• DNS: Aktivera eller deaktivera DNSadresser (Domain Name Server).
• DNS 1 och DNS 2: Ange primär och
sekundär DNS-adress.
• Bärare: Välja typ av bärare.
Inställningar (Meny 9)
Anslutningar (Meny 9.9)
Skapa en WAP-profil
Menyfunktioner
2. Ange följande alternativ:
• Stöldspårning: Aktivera
stöldspårningsfunktionen.
• Mottagare: Ange telefonnumer som
du vill skicka spårningsmeddelandet
till.
• Avsändare: Ange avsändarens
namn.
• Meddelande: Kontrollera den
förinställda texten i
spårningsmeddelandet.
3. När du är klar trycker du på <Spara>.
99
•
Avancerade inställningar: Ändra
avancerade alternativ. Beroende på
inställningen av bärare är olika
alternativ tillgängliga.
När bärare anges till GPRS:
APN: Ange namnet på
uppkopplingen.
Användarnamn: Ange
användarnamnet.
Lösenord: Ange lösenordet.
När bärare anges till GSM:
Telefonnummer: Ange
telefonnumret till PPP.
Användarnamn: Ange
användarnamnet.
Lösenord: Ange lösenordet.
Dataöverföring: Välja
uppkopplingstyp.
4. Tryck på <Spara> för att spara profilen.
Skapa en serverprofil för streaming
Inställningen av serverprofil för streaming är
tillgänglig beroende på operatör.
100
1. Tryck på <Nytt>. Tryck på <Val> om
profilen redan har sparats och välj Lägg
till ny anslutning.
2. Välj Streaminginställningar.
3. Ange profilparametrar:
• Profilnamn: Ange namnet på
profilen.
• APN: Ange namnet på
uppkopplingen.
• Användarnamn: Ange
användarnamnet.
• Lösenord: Ange lösenordet.
4. Tryck på <Spara> för att spara profilen.
Använda profilalternativ
Tryck på <Val> för att välja följande
alternativ:
• Redigera: Redigera den markerade
profilen.
• Radera: Radera profilen.
• Lägg till ny anslutning: Lägga till en
ny profil.
Återställ inställningar (Meny 9.10)
Använd den här menyn när du vill återställa
telefonens inställningar till de ursprungliga.
1. Tryck på [ ] för att markera de
inställningskategorier som ska
återställas.
2. Tryck på <Nollställ>.
3. Tryck på <OK> för att bekräfta
återställningen.
4. Ange telefonlösenordet och tryck på
<OK>.
Lösenordet är förinställt på 00000000.
Lösenordet kan ändras.sid 97
Felsökning
Hjälp och personlig assistans
För att bespara dig både tid och onödiga
kostnader är det lämpligt att göra följande
enkla felsökning innan du kontaktar service.
När du slår på telefonen kan följande
meddelanden visas:
"Sätt i SIM-kort"
• Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.
"Ange lösenord"
• Den automatiska spärrfunktionen är
aktiverad. Du måste ange telefonens
lösenord innan du kan använda
telefonen.
"Ange PIN"
• Du använder telefonen för första gången.
Du måste ange SIM-kortets PIN-kod
(personligt ID-nummer).
• PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad.
Du måste ange PIN-kod varje gång
telefonen slås på. Du kan stänga av
funktionen på menyn PIN-kontroll.
101
Felsökning
"Ange PUK"
• Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad
och telefonen är nu spärrad. Ange den
PUK-kod som du har fått av din
nätverksoperatör.
Det går inte att ringa upp dig
"Ingen tjänst" , "Nätfel" eller "Inte
klar" visas
•
•
Den som ringer upp dig kan inte höra
dig
•
Ingen anslutning till nätet. Signalen i
området kan vara svag. Flytta dig till en
annan plats och försök på nytt.
Du försöker använda en funktion som
inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta
operatören för ytterligare information.
Du skrev in ett nummer men det
slogs inte
•
•
•
Kontrollera att du har tryckt på [ ].
Kontrollera att du har kopplat upp mot
rätt mobilnät.
Kontrollera att du inte har aktiverat spärr
mot utgående samtal.
•
•
•
•
Kontrollera att mikrofonen inte är
avstängd.
Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt
nära munnen. Mikrofonen sitter längst
ned på telefonen.
Telefonen börjar pipa och "Varning.
Låg batteristyrka" blinkar på
displayen
•
Batteriet är dåligt laddat. Ladda
batteriet.
Ljudkvaliteten på samtalet är dålig
•
102
Kontrollera att telefonen är påslagen.
(Håll [ ] intryckt mer än en sekund.)
Kontrollera att du har kopplat upp mot
rätt mobilnät.
Kontrollera att du inte har aktiverat spärr
mot inkommande samtal.
Kontrollera indikatorn för signalstyrka på
displayen (
). Antalet staplar
indikerar signalstyrkan, från starkt
(
) till svagt ( ).
•
Flytta telefonen eller ställ dig vid ett
fönster om du befinner dig inomhus.
Inget nummer slås när du ringer upp
en post i Namn
•
•
Använd funktionen Kontakter för att
kontrollera att numret har sparats på rätt
sätt.
Spara numret på nytt om nödvändigt.
Batteriet laddas inte ordentligt eller
telefonen stängs ibland av oväntat.
•
Torka försiktigt av kontakterna på
telefonen och batteriet med en ren och
mjuk trasa.
Om de ovanstående kontrollerna inte
löser problemet ska du anteckna:
•
•
•
telefonens modell och serienummer
garantiuppgifter
en noggrann beskrivning av problemet.
Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller
Samsungs service. See baksidan av denna
bruksanvisning för information.
Hälso- och
säkerhetsinformation
SAR-värde
Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som
gäller exponering mot radiovågor.
Din mobiltelefon är en radiosändare/mottagare. Den är konstruerad och
tillverkad i enlighet med Europarådets
rekommendationer om gränsvärden för
radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår
som en del i mer omfattande riktlinjer och
avser tillåtna RF-nivåer vid allmän
exponering. Riktlinjerna är fastställda av
oberoende vetenskapliga institutioner
genom återkommande och djupgående
utvärderingar av forskningsresultat.
Gränsvärdena inkluderar en betydande
säkerhetsmarginal för att garantera
säkerheten för olika individer, oavsett ålder
och hälsotillstånd.
För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i
SAR (Specific Absorption Rate). Det SARgränsvärde som rekommenderas av EU är
2,0 W/kg.1
103
Hälso- och säkerhetsinformation
Det högsta SAR-värdet för denna
telefonmodell är 0,337 W/kg.
SAR-tester utförs under normala
användningsförhållanden när telefonen
sänder med maximal angiven effekt på
samtliga testade frekvensband. Även om
SAR fastställs på den högsta angivna
effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå
vid normal användning väsentligt understiga
det maximala värdet. Anledningen till detta
är att telefonen är konstruerad för
användning på olika effektnivåer. Telefonen
använder den lägsta effekt som krävs för att
hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller
följande: ju närmre basstationen du befinner
dig desto lägre är telefonens uteffekt.
1. SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av
allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio
grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en
betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett
ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SARvärden kan variera beroende på lokala
rapporteringsförhållanden och frekvensband.
104
Innan en ny telefonmodell erbjuds på
marknaden måste överensstämmelse med
EU:s direktiv om radioutrustning och
teleterminalutrustning garanteras.
Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv
behandlar användarens och andra
människors hälsa och säkerhet.
Säkerhetsföreskrifter för
användning av batterier
•
•
•
Använd eller ladda aldrig ett batteri som
på något sätt är skadat.
Använd endast batteriet för avsett
ändamål.
Om du använder telefonen nära en
basstation i nätet drar den mindre ström.
Standby- och samtalstiden påverkas i
hög grad av signalstyrkan i
mobiltelefonnätet och de parametrar
som operatören angett.
•
•
•
•
•
•
Förvara inte batteriet på kalla eller
varma platser, exempelvis i en bil
sommar eller vinter, eftersom det
minskar batteriets kapacitet och
livslängd. Det är lämpligt att, så långt
det är möjligt, förvara batteriet vid
rumstemperatur. Om batteriet är för
varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt
upphöra att fungera även om batteriet är
fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är
särskilt utsatta för temperaturer under
0 °C (32 °F).
Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett
reservbatteri som du har i handväskan
eller fickan, kan kortslutas av misstag
om ett metallföremål (mynt, gem,
penna) åstadkommer en direkt
förbindelse mellan batteriets pluspol (+)
och minuspol (metallflikarna på
batteriets baksida). Kortslutning av
polerna kan skada batteriet eller det
föremål som orsakar kortslutningen.
Avfallshantera förbrukade batterier i
enlighet med lokala bestämmelser.
Återvinn alltid. Kasta inte batterier på
öppen eld.
Hälso- och säkerhetsinformation
•
Batteriets laddningstid beror på hur
urladdat det är när det laddas samt på
typ av batteri och laddare. Batteriet kan
laddas och laddas ur hundratals gånger,
men så småningom förbrukas det. Det är
det dags att byta batteri när driftstiden
(samtals- och standbytiden) har blivit
märkbart kortare.
Ett fullt uppladdat batteri som inte
används blir urladdat med tiden.
Använd bara batterier och laddare som
är godkända av Samsung. När laddaren
inte används ska nätsladden vara
urdragen från väggkontakten. Låt inte
batteriet vara anslutet till laddaren
längre tid än en vecka, eftersom
överladdning kan förkorta batteriets
livslängd.
Extrema temperaturer påverkar
batteriets laddningskapacitet. Det kan
behöva svalna eller värmas upp innan
det laddas.
105
Hälso- och säkerhetsinformation
Säkerhet på vägen
Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till
kommunikation via det talade ordet, så gott
som var som helst och när som helst. Men
denna frihet är även förknippad med ett
stort ansvar.
När du kör bil är körningen din viktigaste
uppgift. Använd sunt förnuft när du måste
ringa samtidigt som du kör bil och tänk på
att följa de föreskrifter som gäller inom det
land eller område du befinner dig.
Användningsförhållanden
Tänk på att följa eventuella lokala regler för
mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen
där det är förbjudet att använda den, där
den kan orsaka elektriska störningar eller
medföra andra risker.
Om telefonen eller något tillbehör ska
anslutas till annan utrustning, läs noga
igenom anvisningarna i
användarhandboken. Anslut inte produkter
som är inkompatibla.
106
Som vid all annan användning av
radioutrustning rekommenderas användning
endast i normalt funktionsläge (håll
telefonen mot ditt öra med antennen riktad
över axeln) för en korrekt och säker
funktion.
Elektronisk utrustning
De flesta elektroniska utrustningar har
skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan
dock finnas elektronisk utrustning som inte
har detta skydd. Tillverkaren kan lämna
ytterligare information.
Pacemaker
Pacemakertillverkare rekommenderar ett
avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon
och pacemaker för att undvika en eventuell
störning på pacemakerns funktion. Dessa
rekommendationer överensstämmer med
oberoende forskning och rekommendationer
för trådlös teknik. Om du misstänker att
pacemakerfunktionen påverkas, stäng av
telefonen omedelbart.
Hörapparat
Anslag
Vissa digitala mobiltelefoner kan störa
hörapparater. Om sådana störningar uppstår
kan tillverkaren av hörapparaten lämna
ytterligare information.
Stäng av din telefon om du befinner dig i en
lokal med ett anslag som uppmanar till
detta.
Om du använder annan medicinsk
utrustning kan tillverkaren lämna
information om utrustningen är skyddad mot
externa radiovågor.
Fråga din läkare.
Stäng av din telefon på vårdinrättningar där
det finns anslag om detta.
Fordon
Radiovågor kan påverka felaktigt
installerade eller dåligt avskärmade
elektroniska system i motorfordon.
Kontrollera med tillverkaren eller
återförsäljaren angående ditt eget fordon.
Miljöer med explosionsrisk
Stäng av din telefon i situationer där det
finns en potentiell risk för explosioner och
följ informationen på varningsskyltar. Det
kan räcka med en gnista för att orsaka en
explosion eller brand som medför livsfara
eller risk för personskador.
Det är lämpligt att stänga av telefonen på
bensinstationer. Restriktiv användning av all
radioutrustning är även påkallat i
bensinupplag (lagring av bensin och
distributionsområden), kemiska
anläggningar och i områden med
sprängningsarbeten.
Hälso- och säkerhetsinformation
Annan medicinsk utrustning
Om du har eftermonterad utrustning i
fordonet, kan du även behöva kontrollera
med andra tillverkare.
107
Hälso- och säkerhetsinformation
Områden med explosionsrisk är ofta, men
inte alltid, klart markerade. Exempel på
sådana områden är nedre båtdäck, kemiska
transporter eller lager, fordon som använder
kondenserad petroleumgas (t ex propan
eller butan), atmosfärer med kemiska
ämnen eller partiklar som korn, damm eller
metallpulver och platser där du av olika skäl
blir uppmanad att stänga av motorn på din
bil.
Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta
emot samtal, måste telefonen vara påslagen
och du måste befinna dig i ett område med
tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte
alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i
alla nätverkstjänster och/eller
telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan
lämna mer information.
Nödsamtal
1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det
område/land där du befinner dig.
Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på [ ].
Precis som alla trådlösa telefoner använder
denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät,
ledningsnät och olika
användarprogrammerade funktioner, och
kontakt med nätet kan inte garanteras
under alla förhållanden. Förlita dig därför
aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig
kommunikation (t ex i medicinska
nödsituationer).
108
Gör på följande sätt för att ringa ett
nödsamtal.
Om vissa funktioner används (t.ex.
samtalsspärrar) kan dessa behöva
deaktiveras innan du kan ringa larmnumret.
Mer information lämnas i handboken och hos
din lokala nätoperatör.
Annan viktig säkerhetsinformation
•
•
•
•
•
Stäng av mobiltelefonen ombord på
flygplan. Det kan vara olagligt att
använda mobiltelefon ombord på
flygplan. Mobiltelefoni kan innebära
risker för flygplanets funktion.
Om anvisningarna för användning av
mobiltelefonen inte följs kan
abonnemanget stängas av. Även rättslig
påföljd kan bli aktuellt.
Skötsel och underhåll
Telefonen är en tekniskt avancerad produkt
och bör behandlas därefter. Tipsen nedan
hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och
ha glädje av din telefon i många år.
• Förvara telefonen med alla delar och
tillbehör utom räckhåll från små barn och
husdjur. De kan oavsiktligen skada
utrustningen eller själva utsättas för fara
då utrustningen innehåller smådelar som
kan utgöra en kvävningsrisk.
• Håll telefonen torr. Utfällningar,
luftfuktighet och vätskor som innehåller
mineraler orsakar korrosion i de
elektriska kretsarna.
Hälso- och säkerhetsinformation
•
Service eller fordonsmontering av
telefonen får endast utföras av
specialutbildad personal. Felaktig
installation eller service medför risker
och kan leda till att garantivillkoren
upphör att gälla.
Kontrollera regelbundet att all
mobiltelefoniutrustning i fordonet är
korrekt monterad och fungerar.
Tänk på att inte förvara eller
transportera lättantändliga vätskor och
gaser eller explosiva material i samma
utrymme som telefonen, dess delar eller
tillbehör.
Det är viktigt att känna till att
krockkuddar i bilar löser ut med stor
kraft. Placera därför inte föremål, vilket
inkluderar installerad och bärbar trådlös
utrustning, i aktionsområdet för en
krockkudde. Felaktigt installerad trådlös
utrustning i ett fordon medför i
kombination med en utlöst krockkudde
betydande olycksrisker.
109
Hälso- och säkerhetsinformation
•
•
•
•
•
•
•
110
Använd inte telefonen med våta händer.
Du kan få en elektrisk stöt och telefonen
kan skadas.
Använd eller förvara inte telefonen på
dammiga och smutsiga platser eftersom
dess rörliga delar kan skadas.
Förvara inte telefonen för varmt. Höga
temperaturer kan förkorta livslängden,
skada batterierna och deformera eller
smälta vissa plaster.
Förvara inte telefonen för kallt. När
telefonen värms upp till normal
temperatur (rumstemperatur) kan det
bildas kondens inuti telefonen, vilket kan
orsaka skador på elektroniska kretsar.
Försök att inte tappa telefonen eller att
utsätta den för stötar. Ovarsam
hantering kan skada kretsarna.
Använd inte starka kemikalier,
lösningsmedel eller starka
rengöringsmedel för att rengöra
telefonen. Torka av den med en mjuk
trasa fuktad i milt tvålvatten.
Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa
till apparatens rörliga delar och leda till
att den inte fungerar korrekt.
•
•
•
•
•
Placera inte telefonen i eller på någon
utrustning som används till
uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis
eller element. Telefonen kan explodera
om den överhettas.
Om telefonen eller batteriet utsätts för
väta ändrar etiketten för vattenskada i
telefonen färg. I detta fall gäller inte
tillverkarens garanti, även om
garantiperioden inte löpt ut.
Om telefonen har blixt eller fotolampa
får den inte användas för nära ögonen på
människor eller djur. Ögonen kan
skadas.
Använd endast den medföljande eller
annan godkänd antenn. Ej godkända
antenner och fel tillbehör kan skada
telefonen och även innebära brott mot
gällande regler för radioutrustning.
Om telefonen, batteriet eller något
tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar
du närmaste servicecenter. Där finns
specialutbildad personal som kan hjälpa
dig med ditt problem.
Index
A
AB-läge, textinmatning • 28
Aktiv lucka • 89
Alarm • 48
Anslutningston • 91
Automatisk återuppringning • 89
B
Bakgrund • 89
Bakgrundsbelysning, ställa in
display • 91
knappsats • 92
Bakgrundsbild • 89
Batteri
indikator svagt batteri • 8
ladda • 7
precautions • 104
Besvara
ett andra samtal • 32
samtal • 31
Bilder, nedladdade • 72
Bildmeddelanden
inställning • 66
radera • 60
skapa/skicka • 56
visa • 58
Bildredigerare • 45
Bluetooth
inställningar • 95
skicka, data • 96
ta emot, data • 97
CB-meddelanden • 61, 71
Filhanteraren • 71
Foton
ta • 81
visa • 72
Färgtema • 90
D
G
Broadcast-meddelanden • 61, 71
Browser, WAP • 51
C
Datum, ställa in • 87
Display
ikoner • 10, 11
inställningar • 89
layout • 10
ljusstyrka • 90
språk • 88
Dokumentfiler • 75
DRM (Digital Rights Management)
• 71
DTMF-toner, sända • 33
E
Epost
F
inställning • 67
radera • 63
skapa/skicka • 57
visa • 62
FDN-läge (Fixed Dial Number) •
98
Felsökning • 101
Filgranskaren • 76
Genvägar • 88
Grundinställning för telefonen •
101
Gruppsamtal • 34
H
Hälso- och säkerhet • 103
Högtalartelefon • 33
I
Ikoner, beskrivning • 10
Inkomna, meddelanden
Bild-/textmeddelande • 58
epost • 62
Internet • 51
J
Java-program • 47
K
Kalender • 78
Kalkylator • 49
111
Index
Kamera
foton • 81
videoklipp • 84
Knappljud
skicka/stänga av • 33
välja • 90
Konfigurationsmeddelanden • 59
Kortnummer • 39
L
Ljud, nedladdade • 75
Ljudinställningar • 90
Ljusinställningar • 91
Låsa
menyfunktioner • 98
SIM-kort • 98
telefon • 97
Lösenord
samtalsspärrar • 93
telefon • 97
M
Mallar, meddelande • 64
Meddelanden
CB • 61, 71
epost • 57, 62
konfiguration • 60
MMS • 56, 60
push • 60, 71
Textmeddelande • 54, 59
välkomsttext • 88
Meddelandesignal • 90
Menyinställning • 89
112
Min meny • 14
Minneskort
sätta i • 24
öppna filer • 77
Minnesstatus
filhanteraren • 78
meddelanden • 71
nedladdade objekt • 78
telefonbok 40
Minutpåminnelse • 91
Missade samtal • 35
Mobilspårning • 98
Mobilsvarserver • 94
Mottagna meddelanden
Bild-/textmeddelande • 58
epost • 62
Mottagna samtal • 35
Musik, nedladdad • 74
Musikspelare • 41
N
Namn
skriva in • 28
söka • 36
Nummerpresentation • 90, 94
Nätverkstjänster • 92
Nätverksval • 93
Nödsamtal • 108
O
Omvandlare • 49
P
Parkera, samtal • 32
PIN, ändra • 97
PIN2, ändra • 98
Privat • 98
Push-meddelanden • 60, 71
Påslagningston • 91
R
Radera
epost • 62, 63, 65
händelser • 80
MMS • 60, 62, 65
samtalslista • 34
telefonbok • 37, 40
Textmeddelande • 59, 62,
65
Ringda samtal • 35
Ringprofiler • 38
Roaming (söka efter nät) • 93
Röstmemo
spela in • 44
spela upp • 44
S
Samtal
avvisa • 31
besvara • 31
parkera • 32
spärrar • 92
vidarekoppla • 92
väntar • 93
återuppringning • 30
Säkerhet på vägen • 106
Säkerhet, samtal • 97
T
T9-läget, textinmatning • 29
Tecken, skriva in • 28
Teckenfärg vid uppringning, ange
• 90
Telefon
display • 10
grundinställning • 101
ikoner • 10
låsa • 97
lösenord • 97
packa upp • 6, 8
skötsel och underhåll • 109
slå på/av • 8
Telefonbok
alternativ • 37
hantera • 40
lägga till • 37
radera • 37, 40
snabbuppringning • 39
söka • 37
Text, skriva in • 28
Textmeddelanden
inställning • 65
radera • 59
skapa/skicka • 54
visa • 58
Tid, ställa in • 87
Timer • 50
TV-ut
inställning • 90
titta på TV • 26
Tyst läge
inställning • 91
Tystläge
byta • 14
U
Uppvikningston • 91
Utgående, meddelanden • 61
Utlandssamtal • 30
Index
Samtalskostnad • 36
Samtalslista
missade • 35
mottagna • 35
ringda • 35
Samtalstid • 35
Senaste numret, återuppringning
• 30
Signal
Inkommande samtal • 90
meddelanden • 90
SIM-kort
låsa • 98
sätta i • 7
Skapa meddelanden
epost • 57
MMS • 56
Textmeddelande • 54
Skickade meddelanden 62
Sluten användargrupp (SAG) • 94
Slå på/av
telefon • 8
Spel • 47
Spela in
röstmemon • 44
videoklipp • 84
Språk, välja • 88
Spärrar, samtal • 92
Stoppur • 50
Svagt batteri, indikator • 8
Säkerhet
information • 103
V
Valfri svarsknapp • 89
Vidarekoppla, samtal • 92
Videoklipp
spela in • 84
spela upp • 73
Visitkort • 39
Välkomsttext • 88
Väntande samtal • 93
Världstid • 47
W
WAP Browsern
bokmärken • 53
öppna • 51
Å
Återuppringning
automatisk • 89
manuell • 30
113
Konformitetsdeklaration (R&TTE)
Följande produkt:
GSM900/GSM1800/GSM1900 med Bluetooth
Mobiltelefon
(Produktbeskrivning)
SGH-D830
(Modellbeteckning)
Tillverkad av:
- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350
(Fabrikens namn, adress)
för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/
eller normgivande dokument.
Säkerhet
EMC
: EN 60950-1:2001
: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR
: EN 50360:2001
EN 50361:2001
: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
Nätverk
Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan
nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.
Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i
bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående
oberoende certifieringsorgan:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-märkning: 0168
Den tekniska dokumentationen förvaras hos:
Samsung Electronics QA Lab.
och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 19
(utgivningsdatum och ort)
Yong-Sang Park / S. Manager
(namn och underskrift av ansvarig person)
* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung
Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.
* Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som
finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
* Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma
med bilderna i denna guide.
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
http://www.samsung.se.
Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och
produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 08-585 36 787
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-12826A
Swedish. 11/2006. Rev. 1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement