Samsung SGH-E330N, SGH-E330 User guide

Samsung SGH-E330N, SGH-E330 User guide
* En del av innehållet i denna handbok kan skilja sig från
din telefon, beroende på mjukvaran som installerats eller
din operatör.
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
http://www.samsung.se.
Klicka in på
"Support"
Alternativt ring vår kundsupport
Tel: 08-585 36 787
Printed in Korea
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Code No.: GH68-06094A
Swedish. 10/2004. Rev. 1.0
GPRS-TELEFON
SGH-E330
Innehåll
Viktiga säkerhetsåtgärder........................
7
Packa upp ................................................
9
Din telefon ...............................................
10
Telefonens utseende ........................................
Teckenfönster .................................................
Yttre teckenfönster ..........................................
Nätindikator....................................................
Kamera ..........................................................
Inbyggd antenn...............................................
10
14
17
18
18
19
Komma igång ...........................................
20
Sätta i/ta ur SIM-kortet....................................
Installera/ta bort/ladda batteriet .......................
Slå av eller på telefonen ...................................
Välja funktioner och alternativ...........................
20
21
25
26
Samtalsfunktioner....................................
28
Ringa ett samtal ..............................................
Avsluta ett samtal ...........................................
Besvara ett samtal...........................................
Avvisa ett samtal.............................................
Justera volymen ..............................................
Komma åt alternativ under ett samtal ................
Använda handsfree ..........................................
28
31
31
31
32
33
41
Skriva in text ...........................................
42
Ändra textinmatningsläget ................................
Använda ABC-läget ..........................................
Använda T9-läget ............................................
Använda symbolläget .......................................
Använda nummerläget .....................................
43
44
46
49
49
Använda menyerna ..................................
50
Öppna en menyfunktion ...................................
Lista över menyfunktioner ................................
50
51
3
Innehåll
Menyn Telefonbok ....................................
57
Sök namn (Telefonbok 1.1) ...............................
Lägg till post (Telefonbok 1.2) ...........................
Kortnummer (Telefonbok 1.3) ...........................
Kopiera alla till telefon (Telefonbok 1.4)..............
Radera alla (Telefonbok 1.5) .............................
Ställ in eget nummer (Telefonbok 2.1)................
Grupper (Telefonbok 2.2)..................................
Minnesstatus (Telefonbok 2.3)...........................
Tjänstekatalog (Telefonbok 3.1) ........................
57
60
61
63
64
64
65
66
66
SIM Tjänster (SIM Application Toolkit) ....
67
Samtalslista .............................................
68
Missade samtal (Meny 2.1) ...............................
Mottagna samtal (Meny 2.2) .............................
Ringda samtal (Meny 2.3) ................................
Radera alla (Meny 2.4).....................................
Samtalstid (Meny 2.5) .....................................
Samtalskostnader (Meny 2.6) ...........................
68
68
69
69
70
70
Nätverkstjänster ......................................
72
Vidarekoppling (Meny 3.1)................................
Samtalsspärrar (Meny 3.2) ...............................
Samtal väntar (Meny 3.3).................................
Nätverksval (Meny 3.4) ....................................
Dölj ID (Meny 3.5) ..........................................
Aktiv linje (Meny 3.6) ......................................
72
74
77
78
79
79
Ljudinställningar ......................................
80
Inkommande samtal (Meny 4.1)........................
Meddelanden (Meny 4.2) ..................................
Påslagningston (Meny 4.3) ...............................
Anslutningston (Meny 4.4)................................
Knappljud (Meny 4.5) ......................................
Minutpåminnare (Meny 4.6)..............................
Tystläge (Meny 4.7).........................................
Larm vid samtal (Meny 4.8) ..............................
80
81
82
82
82
83
83
84
4
Innehåll
Meddelanden............................................
85
Textmeddelanden (Meny 5.1)............................
Bildmeddelanden (Meny 5.2) ............................
Push-meddelanden (Meny 5.3)..........................
Förinställda meddelanden (Meny 5.4).................
Röstbrevlåda (Meny 5.5) ..................................
Broadcast (Meny 5.6) ......................................
Profiler (Meny 5.7) ..........................................
Minnesstatus (Meny 5.8) ..................................
85
92
104
104
105
106
107
111
Nöjen ....................................................... 112
WAP Browser (Meny 6.1).................................. 112
Media (Meny 6.2) ............................................ 118
JAVA world (Meny 6.3)..................................... 121
Planering ................................................. 126
Nytt memo (Meny 7.1).....................................
Kalender (Meny 7.2) ........................................
Prioritetslista (Meny 7.3) ..................................
Klocka (Meny 7.4) ...........................................
Larm (Meny 7.5) .............................................
Röstmemo (Meny 7.6) .....................................
Kalkylator (Meny 7.7) ......................................
Omvandlingar (Meny 7.8) .................................
Timer (Meny 7.9) ............................................
Stoppur (Meny 7.10)........................................
126
128
130
132
133
136
138
139
141
142
Kamera .................................................... 143
Tag Foto (Meny 8.1) ........................................
Mina foton (Meny 8.2)......................................
Mina album (Meny 8.3) ....................................
Radera alla (Meny 8.4).....................................
Inställningar (Meny 8.5) ...................................
Minnesstatus (Meny 8.6) ..................................
143
149
150
150
151
152
5
Innehåll
Telefoninställningar ................................. 153
Display (Meny 9.1) ..........................................
Välkomsttext (Meny 9.2) ..................................
Språk (Meny 9.3) ............................................
Säkerhet (Meny 9.4)........................................
Återuppringning (Meny 9.5) ..............................
Röstskärpa (Meny 9.6).....................................
Aktiv lucka (Meny 9.7) .....................................
Sidoknapp (Meny 9.8)......................................
Svar valfri knapp (Meny 9.9).............................
Grundinställning (Meny 9.10) ............................
153
155
156
156
159
160
160
160
161
161
Använda ALS (Alternate Line Service)...... 162
Problemlösning ........................................ 164
Åtkomstkoder .......................................... 167
Telefonens lösenord .........................................
PIN................................................................
PIN2 ..............................................................
PUK ...............................................................
PUK2 .............................................................
Lösenord för samtalsspärrar..............................
167
167
168
168
169
169
Hälso- och säkerhetsupplysningar ........... 170
Information om SAR-certifiering ........................
Säkerhetsåtgärder vid användning av batterier....
Säkerhet i trafiken...........................................
Driftsmiljö ......................................................
Elektroniska utrustningar..................................
Potentiellt explosiva atmosfärer.........................
Nödsamtal .....................................................
Övriga viktiga säkerhetsupplysningar .................
Skötsel och underhåll .......................................
170
171
173
173
174
175
176
177
178
Förklaring av ord och begrepp ................. 180
Index ....................................................... 184
Snabbreferenskort ................................... 189
6
Viktiga
säkerhetsåtgärder
Läs dessa riktlinjer innan du använder din
mobiltelefon. Att inte följa dem kan vara farligt eller
olagligt.
Säkerhet i trafiken i alla lägen
Använd inte mobiltelefonen genom att hålla den i
handen när du kör. Parkera bilen först.
Stänga av telefonen när du tankar
Använd inte telefonen på bensinstationer eller i
närheten av bränslen eller kemikalier.
Stänga av telefonen på flygplan
Mobiltelefoner kan orsaka störningar. Det är både
olagligt och farligt att använda dem på flygplan.
Stänga av telefonen i närheten av all medicinsk
utrustning
Stäng av telefonen i närheten av medicinska
utrustningen. Sjukhus eller hälsovårdsanstalter kan
använda en utrustning som kan vara känslig mot
extern RF-energi. Följ alla anvisningar och regler
som gäller.
Störning
Alla mobiltelefoner kan påverkas av störningar,
vilket kan inverka på deras prestanda.
Speciella bestämmelser
Följ alla särskilda bestämmelser som gäller i
området där du befinner dig och stäng alltid av
telefonen där det är förbjudet att använda den eller
då den kan orsaka störningar eller ge upphov till
fara (t.ex. på sjukhus).
Vattentät
Din telefon är inte vattentät. Håll den torr.
7
Viktiga säkerhetsåtgärder
Känslig användning
Använd bara telefonen i den normala positionen
(mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen
när telefonen är på, särskilt när telefonen används.
Larmsamtal
Tryck in larmnumret för området du befinner dig i
och tryck på knappen
. Uppge all nödvändig
information så korrekt som möjligt. Avbryt inte
samtalet tills du fått tillåtelse att göra så.
Förvara telefonen utom räckhåll för små barn
Förvara telefonen och dess delar, inklusive tillbehör,
utom räckhåll för små barn.
Tillbehör och batterier
Använd endast Samsung-godkända tillbehör.
Användningen av ej godkända tillbehör kan skada
din telefon och utgöra fara.
Använd endast Samsung-godkända batterier och
ladda endast om ditt batteri med Samsunggodkända laddare.
Kvalificerad service
Endast utbildad servicepersonal får installera eller
reparera din telefon.
För ytterligare säkerhetsinformation, se "Hälso- och
säkerhetsupplysningar" på sidan 170.
VARNING
ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER
KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIET ENLIGT
LOKALA INSTRUKTIONER.
8
Packa upp
Förpackningen innehåller följande delar:
Telefon
Reseadapter
Batteri
Användarhandbok
Utöver detta, kan du få följande tillbehör till din
telefon från din lokala Samsung-återförsäljare:
• Avancerad handsfree-bilsats
• Enkel handsfree-bilsats
• Datoranslutningssats
Obs! Delarna som medföljer telefonen och tillbehören
som finns tillgängliga kan se annorlunda ut
beroende på land eller operatör.
9
Din telefon
Telefonens utseende
Följande illustration visar telefonens viktigaste
delar:
Sedd öppen
Hörlur
Huvudteckenfönster
Vikskärm
WAPbrowserknapp
Programstyrd
knapp (vänster)
Uttag för
portabel
handsfree
Volymknappar
Uppringning/
Meny
bekräftelseknapp
Navigeringsknappar (Upp/Ner/
Vänster/Höger)
Programstyrd
knapp (höger)
Ström på/av /
Knapp för att
avsluta menyn
Alfanumeriska
knappar
Avbryt/tillbaka/
korrigeringsknapp
Mikrofon
Knappar för
specialfunktioner
Uttag för laddare
10
Din telefon
Telefonen stängd
Kamera
Kameraknapp
Nätindikator/
Fotolampa
Knapp(ar) Beskrivning
(programstyrda
knappar)
Utför funktionerna som anges av texten
ovanför dem, på teckenfönstrets
nedersta rad.
Om du är i menyläget, bläddrar du
igenom menyalternativen och
telefonboksminnet.
I viloläget öppnar vänster knapp
skärmen för nytt textmeddelande
(Meny 5.1.1), höger knapp öppnar
menyn standardmelodier för
inkommande samtal (Meny 4.1.1),
uppåtknappen öppnar kameramenyn
(Meny 8) och nedåtknappen öppnar
kalendermenyn (Meny 7.2).
I viloläget, startas WAP-browsern
(Wireless Application Protocol) direkt.
11
Din telefon
Knapp(ar) Beskrivning
Ringer upp eller svarar på ett samtal.
I viloläget öppnar den samtalslistan. I
menyläget, väljer den en menyfunktion
eller lagrar informationen du skrivit in,
som t.ex. ett namn, i telefonen eller
SIM-minnet.
Raderar tecken från teckenfönstret.
När den hålls ner i viloläget kan man
snabbt öppna skärmen Nytt memo
(Meny 7.1).
I menyläget återgår den till föregående
skärm.
Avslutar ett samtal.
När den hålls in slås telefonen på eller
av.
I menyläget raderas din inmatning och
tar dig tillbaka till viloläget.
I viloläget direktöppnar du ditt
röstbrevlåda genom att hålla den
nedtryckt.
Ange siffror, bokstäver och vissa
specialtecken.
12
Din telefon
Knapp(ar) Beskrivning
Används för olika syften i olika
funktioner.
Om knappen
hålls in samtidigt som
du matar in ett nummer sätter du in en
paus.
När den hålls in i viloläget aktiverar
eller avslutar knappen
tystläget.
(på telefonens vänstra sida)
Justerar hörlurens volym under ett
samtal.
Justerar knappvolymen i viloläget när
telefonen är öppen.
Avvisar samtalet eller stänger av
ringsignalen när den hålls intryckt vid
ett inkommande samtal. Se sidan 160.
Vänd bilden lodrätt i fotoläget genom
att trycka på knappen som höjer
volymen och vågrätt genom att trycka
på knappen som sänker volymen.
(på telefonens högra sida)
Slår på läget för att ta foton när den
hålls in. Fungerar som kamerans
slutarutlösare i fotoläget.
13
Din telefon
Teckenfönster
Huvudteckenfönster
Fönstret har tre områden:
Ikoner
Text- och
grafikområde
Meny
Namn
Indikationer för
programstyrda knappar
Område
Beskrivning
Översta raden
Visar olika ikoner. Se sidan 15.
Mittområdet
Visa meddelanden, instruktioner
och all information som du matat
in, som till exempel nummer som
ska ringas upp.
Nedersta
raden
Visar funktionerna som för
närvarande tilldelats de två
programstyrda knapparna.
14
Din telefon
Ikoner
Ikon Beskrivning
Visar den mottagna signalens styrka. Ju
fler streck det finns desto starkare är
signalen.
Visas när ett samtal pågår. Om ditt SIMkort stöder ALS (Alternate Line Service)
kan denna ikon visas med numret 1, 2
eller både och.
Exempelvis
,
eller
.
Visas när du befinner dig utanför ett
serviceområde. När den visas, kan du inte
ringa upp eller ta emot samtal.
Visas när du har nya eller olästa
röstbrevlådemeddelande (används inte i
alla länder). Om ditt SIM-kort stöder ALS
(Alternate Line Service), visas denna ikon
som
,
eller
.
(Kan endast visas om din operatör stöder
denna funktion).
Visas när du har nya eller olästa
meddelanden.
Visas när du har nya eller olästa
bildmeddelanden.
Visas när du tar emot ett bildmeddelande.
Visas när du skickar ett bildmeddelande.
15
Din telefon
Ikon Beskrivning (fortsättning)
Visas när du har ställt in larm.
Visas när en vidarekoppling är aktiverad.
Om ditt SIM-kort stöder ALS (Alternate
Line Service) kan denna ikon visas med
numret 1, 2 eller både och.
Exempel:
,
eller
.
(Kan endast visas om din operatör stöder
denna funktion).
Visas när du är ansluten till GPRSnätverket.
Visas när du är i hemmaområdet.
(Kan endast visas om din operatör stöder
denna funktion)
Visas när du är i kontorsområdet.
(Kan endast visas om din operatör stöder
denna funktion)
Visas när du ställer in signalen för
inkommande samtal på Vibrator eller
Vibrator därefter melodi. För
ytterligare information, se sidan 80.
Visas när tystläget är aktiverat.
Visar batteriets laddningsnivå. Ju fler
streck du ser, desto mer laddning finns
kvar.
16
Din telefon
Aktiverat bakgrundsljus
Skärmarna och knappsatsen är belysta med ett
bakgrundsljus. När du trycker på någon knapp eller
öppnar luckan, tänds bakgrundsljuset. Det stängs
av om du inte trycker på någon knapp inom en viss
tid, beroende på inställningsalternativet
Bakgrundsljus. Se sidan 154 för ytterligare
information.
Viloläge
Om du inte trycker på någon knapp inom en viss
tid, som kan ställas i menyalternativet
Bakgrundsljus (Meny 9.1.4), stängs
bakgrundsljuset av för att spara på batteriet. Tryck
på valfri knapp för att väcka den från viloläget.
Avstängt huvudteckenfönster
Om du inte trycker på någon knapp under en minut
efter att bakgrundsljuset stängs av, stängs
huvudteckenfönstret av. Tryck på valfri knapp för
att återaktivera huvudteckenfönstret.
Yttre teckenfönster
Din telefon har ett yttre teckenfönster på luckan.
Detta visar att du har ett inkommande samtal eller
meddelande och meddelar dig vid angiven tid om
du har ställt in ett larm.
När du håller ner någon av volymknapparna med
luckan stängd, tänds det yttre teckenfönstret.
Om du använder handsfreen, kan du även slå på
det yttre teckenfönstret med knappen på denna.
17
Din telefon
Nätindikator
Nätindikatorn sitter på luckan. Den blinkar när
tjänsterna som telefonen erbjuder går att använda.
Aktivera eller deaktivera nätindikatorn genom att
ställa in menyn Nätindikator (Meny 9.1.6). Se
sidan 155.
Nätindikator
Kamera
Med kameran som är inbyggd i din telefon kan du ta
bilder på personer eller händelser när du är ute och
rör på dig.
För ytterligare information om att använda
kamerafunktionen, se sidan 143.
Kamera
18
Din telefon
Inbyggd antenn
Din telefon har en inbyggd antenn. Precis som för
all annan mobil radiosändningsutrustning bör du
undvika onödig kontakt med antennen när
telefonen är på. Kontakt med antennen påverkar
samtalets kvalitet och kan få telefonen att utnyttja
en högre kraftnivå än vad som är nödvändigt.
Inbyggd antenn
19
Komma igång
Sätta i/ta ur SIM-kortet
Med ditt abonnemang medföljer ett SIM-kort på
vilket dina abonnemangsuppgifter finns lagrade,
t.ex. din PIN-kod och andra eventuella tjänster du
abonnerar på.
• Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för små barn.
• SIM-kortet och dess data kan lätt skadas genom
att de repas eller böjs, så var försiktig vid
hantering, isättning eller urtagning av kortet.
• När du sätter i SIM-kortet ska du alltid se till att
telefonen är avstängd, eftersom du behöver ta
bort batteriet.
Sätta i SIM-kortet
1. Om nödvändigt, avlägsna batteriet enligt vad
som anges på sidan 21.
2. Sätt i och skjut in SIM-kortet under fliken och se
till att det sneda hörnet är längst upp till vänster
och att guldkontakterna på kortets yta är vända
in mot telefonen.
20
Komma igång
Ta ur SIM-kortet
För att ta ur SIM-kortet, låt kortet glida ut ur
hållaren enligt beskrivningen.
Installera/ta bort/ladda batteriet
Telefonen drivs med ett uppladdningsbart
litiumbatteri. Använd endast godkända batterier
och laddare. Fråga din Samsung-återförsäljare efter
ytterligare information.
Obs! Du måste ladda upp batteriet helt innan du
använder telefonen för första gången. Ett
urladdat standardbatteri laddas upp helt på
ungefär 130 minuter.
Sätta i batteriet
1. För in piggarna på batteriets nederkant i
motsvarande utrymmen på telefonen.
21
Komma igång
2. Tryck batteriet mot telefonens baksida tills det
klickar på plats.
Ta bort batteriet
1. Stäng av telefonen genom att trycka på och
hålla ner knappen
.
2. Ta loss batteriet genom att dra haken mot
telefonens ovansida och hålla den i detta läge.
Lyft bort batteriet från telefonen.
22
Komma igång
Ladda batteriet med hjälp av
reseadaptern
Obs! Telefonen kan användas medan batteriet håller
på att laddas upp, men detta kommer att
medföra att batteriet laddas upp långsammare.
1. Anslut reseadapterns kontakt till uttaget på
telefonens underdel.
Kontrollera att pilen på kontakten är vänd uppåt,
liksom telefonen.
2. Anslut adaptern till ett vanligt nätuttag.
Under laddningen fylls och töms hela tiden
batteriikonen i det övre högra hörnet av
teckenfönstret för att visa att batteriet håller på
att laddas.
23
Komma igång
3. När laddningen är avslutad, kopplar du ur
adaptern från nätuttaget och från telefonen
genom att trycka in de grå flikarna på båda
sidorna av kontakten och dra ut denna.
Indikator för svagt batteri
När batteriet är svagt och endast några minuter
samtalstid återstår informeras du av batteriets
sensor på följande sätt: en ikon för urladdat batteri
blinkar (
), du hör en varningssignal och ett
meddelande upprepas regelbundet på
teckenfönstret.
När batteriet blir så svagt att telefonen inte längre
fungerar stängs telefonen av automatiskt.
24
Komma igång
Slå av eller på telefonen
För att slå på telefonen:
1. Håll ner knappen
tills telefonen slås på.
2. Om telefonen frågar efter en PIN-kod, ange PINkoden och tryck på den programstyrda knappen
OK. För ytterligare information, se sidan 167.
Telefonen söker efter ditt nätverk och aktuellt
datum och tid visas på huvudfönstret och på det
yttre fönstret. När din telefon har hittat
nätverket kan du ringa eller ta emot ett samtal.
Operatör
Fre 17 sep 04
12:53
Meny
Namn
Obs! Du byter språk med hjälp av
menyalternativet Språk (Meny 9.3). För
ytterligare information, se sidan 156.
För att stänga av telefonen:
Håll ner knappen
animationen visas.
tills avstängnings-
25
Komma igång
Välja funktioner och alternativ
Din telefon erbjuder ett urval funktioner med vilka
du kan anpassa din telefon. Dessa funktioner är
anordnade i menyer och undermenyer som du
öppnar med de två programstyrda knapparna
och
. Varje meny och undermeny låter dig
visa och ändra inställningarna av en speciell
funktion.
De programstyrda knapparnas funktioner varierar
beroende på det aktuella sammanhanget. Bilderna
eller ikonerna på teckenfönstrets nedersta rad
ovanför knapparna anger deras aktuella funktion.
Exempel:
Operatör
Fre 17 sep 04
12:53
Meny
Tryck på den vänstra
programstyrda
knappen för att öppna
menyfunktionerna.
26
Namn
Tryck på den högra
programstyrda
knappen för att komma
åt telefonboken.
Komma igång
För att visa olika funktioner/alternativ och välja den
som önskas:
1. Tryck på motsvarande programstyrd knapp.
2. För att...
välja:
• funktionen som visas
• alternativet som
markerats
Tryck på...
den programstyrda
knappen Välj.
visa nästa funktion eller knappen Ner.
markera nästa alternativ
i en lista
gå tillbaka till föregående knappen Upp.
funktion eller alternativ
i en lista
gå tillbaka upp en nivå
i strukturen
den programstyrda
knappen
(eller
Åter.) eller
knappen C.
gå tillbaka till viloläget
knappen
.
I vissa funktioner uppmanas du att mata in ett
lösenord eller en PIN-kod. Ange koden som krävs
och tryck på den programstyrda knappen OK.
27
Samtalsfunktioner
Ringa ett samtal
Använda sifferknappsatsen
När vilolägesskärmen visas, mata in riktnumret och
telefonnumret och tryck på knappen
.
Obs! Om du ställt menyalternativet
Återuppringning (Meny 9.5) till På, slås
numret automatiskt om upp till tio gånger om
personen du ringer upp inte svarar eller om det
är upptaget. För ytterligare information, se
sidan 159.
Korrigera numret
För att radera...
Tryck på...
den sista siffran
som visas
knappen C.
en annan siffra
flytta knapparna tills
markören (|) ställer sig
omedelbart till höger om
siffran som ska raderas och
tryck på knappen C. Du kan
även mata in en siffra som
saknas genom att endast
trycka på motsvarande
knapp.
alla siffror som
visas
knappen C och håll in den i
minst en sekund.
28
Samtalsfunktioner
Ringa ett utlandssamtal
1. Tryck på och håll in knappen 0 för det
internationella prefixet. Tecknet + visas.
2. Mata in landsnummer, riktnummer och
telefonnummer och tryck på knappen
.
Ringa ett samtal från telefonboken
Du kan lagra namn och telefonnummer som du
ringer ofta i SIM-kortets och telefonens minne, som
tillsammans kallas för telefonboken. Du behöver då
inte komma ihåg alla dina nummer; markera bara
det önskade namnet för att ringa upp det tilldelade
numret.
För ytterligare information om hur telefonboken
fungerar, se sidan 57.
Använda samtalslistorna
Telefonen lagrar kronologiskt upp till 20 uppringda,
mottagna eller missade samtal. Det senaste
samtalet sparas på den första platsen. Om samma
nummer förekommer mer än en gång sparas
endast den sista förekomsten.
För att ringa upp ett av dessa nummer:
1. Tryck på
i viloläget för att öppna
samtalslistan.
2. Använd knapparna Upp och Ner för att bläddra
genom listan tills det önskade numret markeras.
Samtalslistorna visas med följande ikoner:
•
: Ringda samtal (Meny 2.3)
•
: Mottagna samtal (Meny 2.2)
•
: Missade samtal (Meny 2.1)
29
Samtalsfunktioner
3. För att ringa upp numret, tryck på knappen
.
För att visa varje samtal separat, se "Samtalslista"
på sidan 68.
Visa missade samtal
Om du har ett abonnemang med nummerpresentation (CLI) och du inte kan besvara ett
samtal, kan du få veta vem som ringde upp dig så
att du sedan kan ringa upp personen.
Antalet missade samtal visas i vilolägeskärmen
omedelbart efter att samtalet missats.
För att omedelbart visa missade samtal:
1. Öppna luckan om den är stängd.
2. Tryck på den programstyrda knappen Missade.
Listan över missade samtal visas.
3. Bläddra vid behov fram till numret som du
önskar genom att trycka på knappen Upp eller
Ner.
4. För att ringa upp numret, tryck på knappen
.
För att använda alternativen för missade samtal, se
"Missade samtal" på sidan 68.
Obs! För att radera meddelandet om missat
meddelande på teckenfönstret, tryck på
knappen
. När du även har missade samtal,
röstbrevlådemeddelande, text- eller
bildmeddelanden eller flera broadcastmeddelanden ändras funktionen av den högra
programstyrda knappen i följande ordning:
Missade, Koppla, Visa, CB och Namn.
30
Samtalsfunktioner
Snabbuppringning från telefonboken
När du har lagrat nummer i telefonboken kan du slå
ett nummer med en eller två enkla knapptryckningar.
För ytterligare information, se sidan 61.
Avsluta ett samtal
Avsluta ett samtal genom att trycka kort på
knappen
eller stänga luckan.
Besvara ett samtal
När någon ringer dig ringer telefonen och visar
animationen för inkommande samtal.
Om den som ringer upp kan identifieras visas dennes
telefonnummer eller namn om det finns lagrat i din
telefonbok.
För att besvara ett samtal öppnar du luckan. Om
luckan redan är öppen, tryck på knappen
eller på
den programstyrda knappen Svara.
Obs! Du kan besvara ett samtal medan du använder
telefonboken eller menyfunktionerna. Den aktuella
åtgärden stoppas.
Avvisa ett samtal
För att avvisa ett inkommande samtal, tryck på
knappen
.
Om alternativet Sidoknapp är inställt till Avvisa,
avvisar du ett inkommande samtal genom att hålla
ner någon av volymknapparna på telefonens vänstra
sida; se sidan 160.
31
Samtalsfunktioner
Justera volymen
Om du under samtalet, önskar justera hörlurens
volym, använd volymknapparna på telefonens
vänstra sida.
När du hör ett ljud, t.ex. en rington, kan du också
justera hörlursvolymen. Volymjusteringen är dock
inte permanent.
Tryck på
för att höja volymen och på
sänka den.
för att
Knapparna
och
justerar knappvolymen i
viloläget när telefonen är öppen.
Obs! Om telefonen ringer kan du avvisa samtalet eller
tysta ringsignalen genom att hålla ner en av
volymknapparna, beroende på inställningsalternativet för Sidoknapp (Meny 9.8). För
ytterligare information, se sidan 160.
32
Samtalsfunktioner
Komma åt alternativ under ett samtal
Telefonen har ett antal kontrollfunktioner som du
kan använda under ett samtal.
Använda högtalaren
Du kan tala i telefon och lyssna till ett samtal på ett
visst avstånd utan att hålla telefonen mot örat.
Slå på/av högtalaren
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner för att markera
alternativet Högtalare på/Högtalare av. Tryck
på den programstyrda knappen Välj.
VARNING: Håll inte telefonen nära örat när du
använder högtalarfunktionen, eftersom
volymen kan vara mycket hög.
Använda Röstskärpa
Funktionen Röstskärpa gör att det mottagna ljudet
kan höras klart och tydligt under ett samtal. Det är
praktiskt när du befinner dig på en bullrig plats.
Telefonen slår på funktionen Röstskärpa
automatiskt efter ett tag när du är på en bullrig
plats och Röstskärpa är aktiverad.
Slå på/av Röstskärpa
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner för att markera
alternativet Röstskärpa på/Röstskärpa av.
Tryck på den programstyrda knappen Välj.
Obs! Det går inte att aktivera Röstskärpa när du
använder högtalaren och handsfree-bilsatsen.
33
Samtalsfunktioner
Parkera ett samtal
Du kan parkera ett samtal när du vill. Du kan ringa
ett annat samtal medan du har ett samtal på gång,
om ditt nät stöder denna tjänst. Det ena av de båda
samtalen är aktivt och det andra är parkerat och du
kan växla mellan samtalen.
För att parkera ett samtal trycker du på den
programstyrda knappen Val och väljer alternativet
Parkera. Du kan återaktivera samtalet när du vill
genom att trycka på den programstyrda knappen
Återta.
Stänga av mikrofonen (Mikrofon av)
Du kan stänga av telefonens mikrofon tillfälligt, så
att den andra samtalsparten inte kan höra dig.
Exempel: Du vill säga något till en annan person i
rummet, men vill inte att personen som
du talar med ska höra dig.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. När Mikrofon av markeras, tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Ikonen Mikrofon av ( ) visas på
teckenfönstrets nedre rad och den andra
samtalsparten kan inte längre höra dig.
För att slå på mikrofonen igen:
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. När Mikrofon på markeras, tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Ikonen Mikrofon av försvinner och den andra
samtalsparten kan höra dig igen.
34
Samtalsfunktioner
Inga knapptoner/Knapptoner
Du kan slå på eller av knapptonerna under ett
samtal. När alternativet Ej knappton markeras
sänder inte din telefon några knapptoner. Detta gör
att du kan trycka på knappar utan att det hörs
några knapptoner under ett samtal.
För att kommunicera med telefonsvarare eller
datorstyrda system ska alternativet Knapptoner
markeras.
Söka efter ett nummer i telefonboken
Du kan söka efter ett nummer i din telefonbok
under ett samtal.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck vid behov på knappen Upp eller Ner för att
markera alternativet Telefonbok. Tryck på den
programstyrda knappen Välj.
3. Markera alternativet Sök namn och tryck på
den programstyrda knappen Välj.
Telefonbokens poster visas i en lista.
4. Skriv in de första bokstäverna i namnet som du
vill hitta. Posterna i telefonboken visas som en
lista med början på den första post som matchar
det du skrivit in.
Obs! Du kan också bläddra igenom telefonboken
från början genom att trycka på knappen
Upp eller Ner.
5. För att visa den markerade posten, tryck på den
programstyrda knappen OK.
För ytterligare information om hur telefonboken
fungerar, se sidan 57.
35
Samtalsfunktioner
Skicka DTMF-toner
Du kan skicka DTMF-toner (Dual Tone MultiFrequency) av numret på teckenfönstret under ett
samtal.
Detta alternativ är användbart vid inmatning av
lösenord eller kontonummer när du ringer ett
automatiskt system, t.ex. en banktjänst.
Skicka DTMF-toner:
1. När du är ansluten till teletjänstsystemet,
trycker du på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner för att markera
alternativet Sänd DTMF. Tryck på den
programstyrda knappen Välj.
3. Mata in numret du vill skicka och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Det visade numrets toner skickas.
Använda meddelandetjänsten
Du kan läsa eller skriva ett nytt meddelande under
ett samtal.
1. Tryck på den programstyrda knappen Val.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner för att markera
alternativet Textmeddelande. Tryck på den
programstyrda knappen Välj.
3. För att läsa ett meddelande som tagits emot,
markera alternativet Inkomna och bläddra
därefter till meddelandet som du önskar läsa.
För att skriva ett nytt meddelande, markera
alternativet Skapa.
4. Tryck på den programstyrda knappen Välj.
För ytterligare information om SMS-funktionen, se
sidan 85.
36
Samtalsfunktioner
Spela in telefonsamtalet
Du kan spela in din konversation under ett samtal.
Med hjälp av detta alternativ kan du spara vissa
viktiga samtal för framtida referens. Du kan hitta
samtal som du har spelat in i menyn Röster
(Meny 7.6.2). Se sidan 137 för mer information.
Använda SIM Tjänster (SIM Application
Toolkit)
Om du använder ett SAT-kort som tillhandahåller
extratjänster, visas SAT-menyn. För ytterligare
information, se instruktionerna för SIM-kortet.
Ringa ett andra samtal
Du kan ringa ett annat samtal medan du har ett
samtal på gång, om ditt nät stöder denna tjänst.
Gör så här för att ringa ett samtal medan du har ett
annat samtal på gång:
1. Mata in det telefonnumer du vill slå eller leta
upp det i telefonboken.
2. Tryck på knappen
för att ringa det andra
samtalet.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
Eller:
1. Parkera det pågående samtalet genom att
trycka på den programstyrda knappen Val och
välj alternativet Parkera.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
37
Samtalsfunktioner
För att växla mella två samtal, tryck på den
programstyrda knappen Val och välj Växlaalternativet.
Det aktuella samtalet parkeras och det parkerade
samtalet återtas, så att du kan fortsätta samtala
med den andra parten.
För att avsluta det parkerade samtalet trycker du
på den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Avsluta parkerat samtal.
När du är klar avslutar du varje samtal på vanligt
sätt genom att trycka på knappen
. Om du vill
avsluta alla samtal samtidigt stänger du luckan.
Besvara ett andra samtal
Du kan besvara ett inkommande samtal medan du
har ett samtal på gång, om ditt nät stöder denna
tjänst och om du har aktiverat alternativet Samtal
väntar (se sidan 77). En Samtal väntar-signal
upplyser dig om inkommande samtal.
För att svara på ett samtal medan du har ett annat
samtal på gång:
1. Tryck på knappen
för att besvara det
inkommande samtalet.
Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. För att växla mellan de två samtalen, räcker
det att du trycker på den programstyrda
knappen Växla.
3. För att avsluta det parkerade samtalet trycker
du på den programstyrda knappen Val och
väljer alternativet Avsluta parkerat samtal.
För att avsluta det aktuella samtalet trycker du
på knappen
.
Det parkerade samtalet kopplas in automatiskt.
38
Samtalsfunktioner
Överföra ett samtal
Du kan föra över det aktuella samtalet till det
parkerade samtalet, om ditt nät stöder denna tjänst,
så att samtalsparterna kan tala med varandra. Du
kopplas från båda två.
1. Under ett pågående samtal, besvarar eller ringer
du ett samtal på normalt sätt och trycker på den
programstyrda knappen Val.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner för att välja
alternativet Överföra och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
De två personerna ansluts till varandra.
Ringa ett gruppsamtal
Ett gruppsamtal är en funktion från vissa nättjänster
som gör att upp till sex personer kan delta samtidigt
i ett gruppsamtal eller konferenssamtal. Kontakta
din operatör för mer information.
Upprätta ett gruppsamtal
1. Ring upp den första samtalsparten på vanligt sätt.
2. Ring upp den andra samtalsparten på vanligt
sätt. Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. För att koppla den första samtalsparten till
gruppsamtalet, trycker du på den programstyrda
knappen Val och väljer alternativet Koppla
samman. Tryck på den programstyrda knappen
Välj.
4. För att lägga till en ny person till gruppsamtalet,
ring upp personen på vanligt sätt. Tryck på den
programstyrda knappen Val och välj alternativet
Koppla samman. Tryck på den programstyrda
knappen Välj.
Du kan lägga till inkommande samtalsparter genom
att besvara samtalet och välja alternativet Koppla
samman. Upprepa efter behov.
39
Samtalsfunktioner
Ta emot ett andra samtal under ett gruppsamtal
Gör så här för att ringa ett samtal medan du har ett
gruppsamtal på gång, se "Ringa ett andra samtal" på
sidan 37.
Gör så här för att besvara ett samtal medan du har
ett gruppsamtal på gång:
1. Tryck på knappen
för att besvara det
inkommande samtalet. Gruppsamtalet parkeras
automatiskt. De andra samtalsparterna kan
fortsätta samtalet.
2. För att växla mella två samtal, tryck på den
programstyrda knappen Val och välj Växlaalternativet.
3. För att avsluta det parkerade samtalet trycker du
på den programstyrda knappen Val och väljer
alternativet Avsluta parkerat gruppsamtal eller
alternativet Avsluta parkerat samtal.
För att avsluta det aktuella samtalet trycker du på
knappen
. Det parkerade samtalet kopplas in.
Tala privat med en samtalspart
1. Tryck på den programstyrda knappen Val och välj
alternativet Dela. Tryck på den programstyrda
knappen Välj.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner för att markera en
samtalspart och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
Nu kan du tala enskilt med den personen. De
övriga samtalsparterna kan fortsätta tala med
varandra.
3. För att gå tillbaka till gruppsamtalet, tryck på den
programstyrda knappen Val och välj alternativet
Koppla samman.
40
Samtalsfunktioner
4. Tryck på den programstyrda knappen Välj.
Samtliga samtalsparter i gruppsamtalet kan nu
höra varandra.
Koppla bort en samtalspart
1. Tryck på den programstyrda knappen Val och
välj alternativet Avslut ett.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner för att markera
en samtalspart och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
Samtalet med denna samtalspart avslutas, men
du kan fortsätta att tala med de övriga
samtalsparterna.
3. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på
knappen
.
Använda handsfree
Med en portabel handsfree kan du ringa upp eller
besvara ett samtal utan att hålla i telefonen.
När du ansluter den portabla handsfreen till uttaget
upptill på telefonen kommer knappen på
handsfreen att fungera på följande sätt:
För att...
Tryck på...
återuppringa upp
det senast slagna
numret
knappen två gånger i
viloläget.
besvara ett samtal
och håll knappen intryckt.
avsluta ett samtal
och håll knappen intryckt.
41
Skriva in text
I många fall kan du behöva mata in text, som till
exempel när du ska spara ett namn i telefonboken,
skriva ett nytt meddelande, skapa din personliga
välkomsthälsning eller schemalägga händelser i din
kalender.
Du har tillgång till följande textinmatningslägen:
• ABC-läge
I det här läget kan du mata in bokstäver genom
att trycka på knappen med rätt bokstav en, två,
tre eller fyra gånger tills önskad bokstav visas.
• T9-läge*
I det här läget kan du skriva in ord genom en
enda knapptryckning per bokstav. Varje knapp på
knappsatsen har mer än en bokstav – när du
t.ex. trycker på knappen 5 kan J, K eller L visas.
T9-läget jämför automatiskt dina knapptryckningar med en intern ordbok för att
fastställa det korrekta ordet, detta kräver färre
knapptryckningar än det traditionella ABC-läget.
• Symbolläge
I det här läget kan du skriva in specialtecken.
• Nummerläge
I det här läget kan du mata in siffror.
*
42
är ett registrerat varumärke som tillhör Tegic
Communications, Inc. och är licenserat i USA under
patenten 5 818 437/5 953 541/6 011 554.
Skriva in text
Ändra textinmatningsläget
När du är i ett fält där tecken kan matas in, visas
textinmatningsindikatorn längst ner på
teckenfönstret.
Exempel: Mata in ett namn i telefonboken
Inmatningsindikator:
Svenskt ABC-läge
Gör så här för att ändra till ett annat
inmatningsläge:
1. Tryck på den högra programstyrda knappen som
anger det aktuella inmatningsläget.
2. Bläddra fram till läget som du önskar använda
genom att trycka på knappen Upp eller Ner.
Alternativet Välj språk låter dig ändra
inmatningens språk.
Du kan använda alternativet Lägg till ord för
att lägga till nya ord i T9-ordboken. Se sidan 47.
Obs! Om du vill lämna menyn utan att ändra läget,
tryck på den programstyrda knappen
eller
på knappen
.
3. Tryck på den programstyrda knappen Välj för
att bekräfta det markerade inmatningsläget.
43
Skriva in text
Snabbändring av textinmatningsläget
För att växla mellan...
Tryck på och håll
in...
Nummer och föregående läge
knappen
.
Symbol och föregående läge
knappen
.
ABC- och T9-läge
höger programstyrd
knapp.
Använda ABC-läget
När du matar in ord i ABC-läget, trycker du på
knappen som är markerad med den önskade
bokstaven:
- en gång för den första bokstaven
- två gånger för den andra bokstaven
- och så vidare
Exempel: För att visa bokstaven "C", tryck snabbt på
knappen 2 tre gånger. För att visa
bokstaven "K", tryck snabbt på knappen 5
två gånger. Denna metod kallas Multi-tapinmatning.
Obs! Markören flyttas åt höger när du trycker på en
annan knapp. När du skriver in samma bokstav
två gånger eller en annan bokstav på samma
knapp, tryck bara på högerknappen eller vänta
några sekunder så flyttas markören automatiskt
åt höger och matar sedan in nästa bokstav.
Gå till tabellen nedan för ytterligare information om
tillgängliga tecken. Tecknen kan vara annorlunda
beroende på inmatningens språk.
Du kan välja språk genom att ställa in ett av följande
alternativ:
• Välj språk: se sidan 43.
• Inmatningsspråk (Meny 9.3.2): se sidan 156.
44
Skriva in text
Lista över tillgängliga tecken
Knapp
Tecken i den ordning de visas
1
.
,
-
?
!
‘
@
2
A
B
C
Ä
Å
2
3
D
E
F
É
3
4
G
H
I
4
5
J
K
L
5
6
M N
O
Ö
6
7
P
Q
R
S
7
8
T
U
V
Ü
8
9
W X
Y
Z
9
0
0
:
1
(Versaler på Svenska)
Ändra skiftläge
För att ändra skiftläge för bokstaven (bokstäverna)
som följer, tryck på knappen . Det finns tre
alternativ:
• Gemener (ingen indikator)
• Börja med versal (
• Versaler (
)
)
Inmatning av ett mellanslag
För att mata in ett mellanslag mellan ord, tryck på
knappen
.
45
Skriva in text
Bläddring
För att flytta markören åt vänster, åt höger, upp eller
ner i texten, tryck på navigeringsknapparna.
Radering av bokstäver och ord
För att radera bokstaven till vänster om markören,
tryck på knappen C. För att radera alla bokstäver på
teckenfönstret, tryck på och håll in knappen C.
Gå tillbaka till föregående skärm
När textinmatningsfältet har raderats, tryck på och
håll in knappen C för att gå tillbaka till föregående
skärm.
Använda T9-läget
För att mata in ett ord in T9-läget:
1. Börja skriva in ordet genom att trycka ner
knapparna 2 till 9. Tryck på varje knapp en enda
gång för varje bokstav.
Exempel: För att skriva "hej" i T9-läget, tryck på
knapparna 4, 3 och 5.
Ordet som du håller på att skriva visas i
teckenfönstret. Det kan ändras för varje knapp
som du trycker in.
2. Skriv in hela ordet innan du redigerar eller raderar
en knapptryckning.
3. Om ordet är korrekt, börja skriva in nästa ord.
Annars trycker du på knappen 0 flera gånger,
medan ordet är markerat, för att visa alternativa
ordval för knapparna som du har tryckt in.
46
Skriva in text
Exempel: Både "ge" och "id" har sekvensen 4
och 3. Telefonen visar det mest
använda alternativet först.
4. För att mata in ett mellanslag mellan varje ord,
tryck på knappen
.
5. Fortsätt att skriva in nästa ord.
Om Stava kommer upp ovanför vänster
programstyrd knapp medan du skriver in texten,
finns inte ordet i T9-ordboken. Om du vill skriva ord
som inte finns i T9-ordboken, ändrar du
textinmatningsläget till ABC-läget eller gör så här.
1. Tryck på den programstyrda knappen Stava eller
tryck på höger programstyrd knapp och välj
alternativet Lägg till ord.
2. Ange det önskade ordet med hjälp av ABC-läget
(se sidan 44) och tryck på den programstyrda
knappen OK.
Ordet sparas i T9-ordboken och förs in i
inmatningsfältet.
3. Fortsätt att mata in andra ord i T9-läget.
Smart interpunktion
För att infoga punkt, bindestreck eller apostrof,
trycker du på knapp 1. T9-läget tillämpar
grammatikregler så att korrekt interpunktion
används.
Obs! Används inte i alla T9-språk.
47
Skriva in text
Ändra skiftläge
För att ändra skiftläge för bokstaven (bokstäverna)
som följer, tryck på knappen . Det finns tre
alternativ:
• Gemener (ingen indikator)
• Börja med versal (
• Versaler (
)
)
Inmatning av ett mellanslag
För att mata in ett mellanslag mellan ord, tryck på
knappen
.
Ange ett nummer direkt
För att ange ett nummer, tryck på och håll in
nummerknappen.
Bläddring
För att flytta markören åt vänster, åt höger, upp
eller ner i texten, tryck på navigeringsknapparna.
Radering av bokstäver och ord
För att radera bokstaven till vänster om markören,
tryck på knappen C. För att radera alla bokstäver på
teckenfönstret, tryck på och håll in knappen C.
Gå tillbaka till föregående skärm
När textinmatningsfältet har raderats, tryck på och
håll in knappen C för att gå tillbaka till föregående
skärm.
48
Skriva in text
Använda symbolläget
Symbolläget låter dig skriva in olika symboler i din
text.
För att...
Tryck på...
visa fler symboler
knappen Upp eller Ner.
mata in en symbol
motsvarande sifferknapp.
återgå till det föregående den programstyrda
textinmatningsläget med knappen OK.
infogade symbol(er)
återgå till det föregående den programstyrda
textinmatningsläget utan knappen .
infogade symbol(er)
Använda nummerläget
Nummerläget låter dig skriva in olika nummer i din
text. Tryck på knapparna som motsvarar siffrorna
som du vill mata in.
49
Använda menyerna
Telefonen har ett urval funktioner med vilka du kan
anpassa telefonen efter dina behov. Dessa
funktioner är indelade i menyer och undermenyer.
Öppna en menyfunktion
Du öppnar menyerna och undermenyerna genom
att trycka på den programstyrda knappen Meny
eller Namn i viloläget och sedan bläddra med
navigeringsknapparna.
1. I viloläget trycker du på den programstyrda
knappen Meny för att öppna huvudmenyn eller
på Namn för att öppna menyn Telefonbok.
2. Bläddra igenom menyerna med
navigeringsknapparna. Om du använder
huvudmenyn, trycker du på den programstyrda
knappen Välj för önskad funktion.
3. Sök efter undermenyn som du önskar använda
med knappen Upp eller Ner.
4. Tryck på den programstyrda knappen Välj för
att öppna undermenyn.
Om menyn som du har valt innehåller ytterligare
undermenyer, upprepa steg 3 och 4.
5. Bläddra till alternativet som du önskar välja med
knappen Upp eller Ner.
6. Tryck på den programstyrda knappen Välj för
att välja inställningen.
Obs! Du kan gå tillbaka till den föregående menynivån
genom att trycka på den programstyrda
knappen .
50
Använda menyerna
Du kan också öppna menyerna och undermenyerna
genom att snabbt skriva in motsvarande
menynummer.
Exempel: För att öppna menyalternativet
Röstbrevlåda, tryck på den programstyrda
knappen Meny och 5, 5 i viloläget.
Lista över menyfunktioner
De olika menyerna låter dig kontrollera eller ändra
dina telefoninställningar. Följande lista visar
menystrukturen.
Numret som är tilldelat varje menyalternativ kanske
inte matchar menynumret på telefonen. Detta beror
på tjänsterna som stöds av ditt SIM-kort.
Menyn Telefonbok
1. Telefonbok
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
(se sidan 57)
Sök namn
Lägg till post
Kortnummer
Kopiera alla till telefon
Radera alla
2. Hantering
(se sidan 64)
2.1 Ställ in eget nummer
2.2 Grupper
2.3 Minnesstatus
3. Infonummer
(se sidan 66)
3.1 Tjänstekatalog
51
Använda menyerna
Huvudmeny
1. SIM Tjänster (SIM Application Toolkit)*
(se sidan 67)
2. Samtalslista
(se sidan 68)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Missade samtal
Mottagna samtal
Ringda samtal
Radera alla
Samtalstid
2.5.1 Senaste samtalet
2.5.2 Totalt ringt
2.5.3 Totalt ingående
2.5.4 Nollställ mätare
2.6 Samtalskostnader*
2.6.1 Samtalskostnad
2.6.2 Total kostnad
2.6.3 Maxkostnad
2.6.4 Nollställ mätare
2.6.5 Ange maxkostnad
2.6.6 Debiteringstariff
3. Nätverkstjänster
(se sidan 72)
3.1 Vidarekoppling
3.1.1 Alltid vidare
3.1.2 Upptaget
3.1.3 Inget svar
3.1.4 Otillgänglig
3.1.5 Avbryt alla
3.2 Samtalsspärrar
3.2.1 Alla utgående
3.2.2 Utlandssamtal
3.2.3 Utlandssamtal ej hemlandet
3.2.4 Alla inkommande
3.2.5 Inkommande utomlands
3.2.6 Avbryt alla
3.2.7 Ändra lösenord samtalsspärrar
* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.
52
Använda menyerna
3. Nätverkstjänster
3.3
3.4
3.5
3.6
(fortsättning)
Samtal väntar
Nätverksval
Dölj ID
Aktiv linje*
4. Ljudinställningar (se sidan 80)
4.1 Inkommande samtal
4.1.1 Standardmelodier
4.1.2 Mina ljud
4.1.3 Ringvolym
4.1.4 Larmtyp
4.2 Meddelanden
4.2.1 Textmeddelanden
4.2.2 Bildmeddelanden
4.3 Påslagningston
4.4 Anslutningston
4.5 Knappljud
4.6 Minutpåminnare
4.7 Tystläge
4.8 Larm vid samtal
5. Meddelanden
(se sidan 85)
5.1 Textmeddelanden
5.1.1 Skapa
5.1.2 Inkomna
5.1.3 Utgående
5.1.4 Radera alla
5.2 Bildmeddelanden
5.2.1 Skapa
5.2.2 Inkomna
5.2.3 Utgående
5.2.4 Utkast
5.2.5 Min mapp
5.2.6 Radera alla
* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.
53
Använda menyerna
5. Meddelanden
(fortsättning)
5.3 Push-meddelanden
5.3.1 Inkomna meddelanden
5.3.2 Inställning
5.3.3 Radera alla
5.4 Förinställda meddelanden
5.5 Röstbrevlåda
5.5.1 Koppla till röstbrevlåda
5.5.2 Centralnummer
5.6 Broadcast
5.6.1 Läs
5.6.2 Ta emot
5.6.3 Kanal
5.6.4 Språk
5.7 Profiler
5.7.1 Textmeddelanden
5.7.2 Bildmeddelanden
5.8 Minnesstatus
5.8.1 Textmeddelanden
5.8.2 Bildmeddelanden
6. Nöjen
(se sidan 112)
6.1 WAP Browser*
6.1.1 Hem
6.1.2 Bokmärke
6.1.3 Gå till URL
6.1.4 Töm cache
6.1.5 Profil inställning
6.1.6 Aktuell inställning
6.2 Media
6.2.1 Foton
6.2.2 Bilder
6.2.3 Ljud
6.2.4 Radera alla
6.2.5 Minnesstatus
6.3 JAVA world
6.3.1 Nedladdningar
6.3.2 Internetinställning
6.3.3 Minnesstatus
* Kanske inte visas eller stöds av din operatör.
54
Använda menyerna
7. Planering (se sidan 126)
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
Nytt memo
Kalender
Prioritetslista
Klocka
7.4.1 Ange tid
7.4.2 Ange datum
7.4.3 Ställ in världstid
7.4.4 Ställ in format
Larm
Röstmemo
Kalkylator
Omvandlingar
7.8.1 Valuta
7.8.2 Längd
7.8.3 Vikt
7.8.4 Volym
7.8.5 Yta
7.8.6 Temperatur
Timer
Stoppur
8. Kamera
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
(se sidan 143)
Tag Foto
Mina foton
Mina album
Radera alla
Inställningar
Minnesstatus
55
Använda menyerna
9. Telefoninställningar
(se sidan 153)
9.1 Display
9.1.1 Bakgrundsbild
9.1.2 Yttre display
9.1.3 Färgtema
9.1.4 Bakgrundsljus
9.1.5 Kontrast
9.1.6 Nätindikator
9.2 Välkomsttext
9.3 Språk
9.3.1 Menyspråk
9.3.2 Inmatningsspråk
9.4 Säkerhet
9.4.1 PIN-kontroll
9.4.2 Ändra PIN-kod
9.4.3 Telefonlås
9.4.4 Ändra lösenord
9.4.5 Privat
9.4.6 SIM-lås
9.4.7 FDN-läge*
9.4.8 Ändra PIN2*
9.5 Återuppringning
9.6 Röstskärpa
9.7 Aktiv lucka
9.8 Sidoknapp
9.9 Svar valfri knapp
9.10 Grundinställning
9.10.1 Ljudinställning
9.10.2 Telefoninställning
9.10.3 Återställa alla inställningar
* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.
56
Menyn Telefonbok
Telefonboken erbjuder följande funktioner:
• Telefonbok: låter dig hitta, skapa och ställa in
snabbuppringningsfunktionen och hantera
telefonboksposter.
• Hantering: låter dig skapa eller ta bort ditt eget
nummer, ställa in anropsgrupper och kontrollera
minnesstatus.
• Infonummer: låter dig använda
tjänstekatalogen beroende på ditt SIM-kort.
Sök namn
(Telefonbok 1.1)
Gör på följande sätt för att söka efter ett nummer i
telefonboken.
1. Skriv in de första bokstäverna i namnet som du
vill hitta.
Posterna i telefonboken listas upp, med den post
som matchar det du skrivit in markerad.
2. Tryck vid behov på knappen Upp eller Ner för att
bläddra fram till den önskade posten.
3. När du har hittat den önskade posten, tryck på
den programstyrda knappen OK.
4.
För att...
Tryck på...
ringa upp numret
som visas
knappen
ändra telefonbokens
poster
den programstyrda
knappen Val. För
ytterligare information,
se sidan 58.
.
57
Menyn Telefonbok
Redigera telefonminnets poster
När du har en telefonbokspost öppen, bläddrar du
fram till kategorin som du önskar redigera genom
att trycka på vänster eller höger knapp. Följande
kategorier är tillgängliga och du kan redigera
informationen för varje kategori genom att trycka
på den programstyrda knappen Val.
Kategori
Sedan
Mobil
Hem
Kontor
Fax
Annat
Välj ett av följande alternativ. För
ytterligare information om
alternativen, gå till sidan 59.
E-post
Redigera nummer
Ändra namn
Sänd meddelande (visas om
kategorin innehåller ett nummer)
Kopiera (visas om kategorin
innehåller ett nummer)
Radera post
Ange eller redigera en e-postadress.
Anteckning Ange eller redigera en anteckning.
Grupp
Ställ in en av profilerna eller ingen
profil.
Grafik
Ställ in en av bilderna eller ingen bild.
Melodi
Ställ in en av melodierna eller ingen
melodi.
58
Menyn Telefonbok
Redigera SIM-minnets poster
För att ändra informationen i SIM-minnets post,
tryck på den programstyrda knappen Val.
Följande alternativ är tillgängliga:
Redigera nummer
Detta alternativ låter dig ändra numret. Du kan
också lägga till ett nytt nummer om inget har
lagrats för den markerade posten.
Ändra namn
Detta alternativ låter dig ändra postens namn.
För att radera det gamla namnet, tryck på
knappen C. För ytterligare information om hur du
skriver in ett tecken, se sidan 42.
Sänd meddelande
Detta alternativ låter dig sända ett meddelande till
numret. För ytterligare information om hur du
sänder ett meddelande, se sidan 87.
Kopiera
Detta alternativ låter dig kopiera den valda posten
från SIM-kortet till telefonminnet.
Radera post
Detta alternativ låter dig radera posten från din
telefonbok. För att bekräfta raderingen, tryck på
den programstyrda knappen Ja. Annars trycker du
på den programstyrda knappen Nej.
59
Menyn Telefonbok
Lägg till post
(Telefonbok 1.2)
Du kan lagra telefonnummer och deras tillhörande
namn i minnet på SIM-kortet. Utöver detta kan du
lagra upp till 1 000 namn i telefonminnet och varje
namn kan tilldelas upp till fem nummer.
1. Ange numret som du vill spara.
Obs!
• Om du gör något fel när du skriver in ett nummer
korrigerar du det med hjälp av knappen C. För
ytterligare information, se sidan 28.
• Om du vill mata in en uppringningspaus för
speciella telefontjänster, som t.ex. bank på
telefon, håll in knappen . "P" visas för att ange
att en paus kommer att infogas vid angiven
punkt när numret slås.
2. När du är säker på att numret är korrekt, tryck
på den programstyrda knappen Spara.
3. Välj i vilket minnet numret ska lagras, antingen
Telefon eller SIM och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Obs! Om du byter telefon kommer de nummer
som lagrats på ditt SIM-kort att automatiskt
finnas tillgängliga på din nya telefon. De
nummer som lagrats i telefonminnet måste
dock matas in på nytt.
4. Om du valt SIM i steg 3, gå till steg 5.
Om du valt Telefon i steg 3, välj en nummertyp
med hjälp av knappen Upp eller Ner och tryck på
den programstyrda knappen Välj.
5. Skriva in det tilldelade namnet.
För information om hur du skriver in ett tecken,
se sidan 42.
60
Menyn Telefonbok
6. När du är nöjd, tryck på den programstyrda
knappen OK.
7. Om du valt Telefon i steg 3, gå till steg 8.
Om du valt SIM i steg 3, ange platsnumret och
tryck på den programstyrda knappen OK.
8. Om du vill ändra posten, använd alternativen.
För information om hur du gör detta, se sidan 58.
Om du vill gå tillbaka till viloläget, tryck på
den programstyrda knappen
eller på
knappen
.
Lagra ett nummer i viloläget
Så snart du börjar skriva in ett nummer i viloläget
visas Spara ovanför den vänstra programstyrda
knappen så att du kan lagra numret i telefonboken.
Fortsätt proceduren från steg 1 på sidan 60 för att
lagra numret.
Kortnummer
(Telefonbok 1.3)
Du kan ställa in upp till åtta snabbuppringningsposter och sedan lätt ringa upp dem när du vill
genom att bara trycka på motsvarande
nummerknapp.
Ställa in snabbuppringningsposter
1. Tryck på knappen Upp eller Ner för att bläddra
fram till en tom plats och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
2. När alternativet Redigera nummer markeras,
tryck på den programstyrda knappen Välj.
61
Menyn Telefonbok
3. Ange ett telefonnummer och tryck på den
programstyrda knappen OK. Eller,
För att hämta ett nummer från din telefonbok,
tryck på den programstyrda knappen Namn. Välj
en post från listan och tryck på den
programstyrda knappen OK. Tryck på den
programstyrda knappen OK för att spara den.
4. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller på knappen
för att stänga
funktionen.
Redigera snabbuppringningsposterna
1. Välj snabbuppringningsposten som du önskar
redigera från listan och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
2. Bläddra fram till följande menyalternativ genom
att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på
den programstyrda knappen Välj:
• Redigera nummer: låter dig ändra numret.
• Ändra namn: gör att du kan byta postens
namn.
• Radera: låter dig radera inställningen så att
knappen inte tilldelas något nummer.
3. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller på knappen
för att stänga
funktionen.
Använda snabbuppringningsfunktionen
I viloläget, tryck på nummerknapp 2 till 9, som
tilldelats snabbuppringningsposten och tryck sedan
på knappen
. Du kan också trycka och hålla in
nummerknappen.
Obs! Knappen 1 är reserverad för servernumret till din
röstbrevlåda.
62
Menyn Telefonbok
Ringa upp ett nummer som lagrats på
SIM-kortet
Så snart du har sparat telefonnummer på ditt
SIM-kort, kan du lätt ringa dem när det behövs.
För att ringa upp ett nummer som lagrats på
SIM-kortet:
1. Mata in SIM-kortets platsnummer där numret
som du vill ringa upp har lagrats.
2. Tryck på knappen
.
Teckenfönstret visar namnet och numret som
lagrats på den platsen.
3. Tryck på den programstyrda knappen Slå nr.
eller på knappen
.
Kopiera alla till telefon
(Telefonbok 1.4)
Du kan kopiera alla nummer som lagras på ditt
SIM-kort till telefonminnet.
1. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på
den programstyrda knappen Ja.
Numret på SIM-kortet kopieras till
telefonminnet, markerad med typen Mobil som
standard.
Annars trycker du på den programstyrda
knappen Nej.
2. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller på knappen
för att stänga
funktionen.
63
Menyn Telefonbok
Radera alla
(Telefonbok 1.5)
Du kan radera enstaka telefonboksposter beroende
på deras minnesplats, eller alla på en gång.
1. Bläddra fram till ett minne och bocka för det
genom att trycka på den programstyrda knappen
Välj.
Genom att välja Alla bockas båda minnesplatser
för.
2. Upprepa vid behov steg 1 för att bocka för ett
annat alternativ.
3. När du är klar, tryck på den programstyrda
knappen OK.
4. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på
den programstyrda knappen Ja för att radera alla
poster i minnet/minnena. Ange telefonens
lösenord och tryck på den programstyrda
knappen OK. Lösenordet är förinställt till
"00000000" på fabriken. För att ändra det, se
sidan 158.
Annars trycker du på den programstyrda
knappen Nej.
Ställ in eget nummer
(Telefonbok 2.1)
Du kan lagra ditt(dina) telefonnummer med ett
namn:
1. Bläddra fram till en tom plats genom att trycka på
knappen Upp eller Ner och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
2. När Redigera nummer markeras, tryck på den
programstyrda knappen Välj.
3. Ange ditt nummer och tryck på den
programstyrda knappen OK.
64
Menyn Telefonbok
4. För att tilldela ett namn, tryck på knappen Ner
för att flytta till Ändra namn och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
5. Ange ett namn och tryck på den programstyrda
knappen OK.
6. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller på knappen
för att
stänga funktionen.
För att ta bort ett av dina nummer:
1. Välj posten som du önskar radera från listan
Eget nummer och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
2. Bläddra fram till Radera genom att trycka på
knappen Upp eller Ner och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
3. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på
den programstyrda knappen Ja för att ta bort
numret.
Annars trycker du på den programstyrda
knappen Nej.
4. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller på knappen
för att
stänga funktionen.
Grupper
(Telefonbok 2.2)
Du kan ändra inställningarna för de tio förinställda
samtalsprofilerna.
1. Välj en profil genom att trycka på knappen Upp
eller Ner och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
2. Bläddra fram till ett inställningsalternativ genom
att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på
den programstyrda knappen Välj.
65
Menyn Telefonbok
Följande alternativ är tillgängliga:
• Melodi: gör att du kan välja en melodi som
hörs när ett samtal kommer in från en medlem i
profilen.
• Ändra namn: låter dig ändra namn på profilen.
För ytterligare information om hur du matar in
tecken, se sidan 42.
• Visa bild: visar bilden på skärmen när en
medlem i profilen ringer.
3. Ändra inställningen och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
4. Upprepa steg 2 och 3 för att ändra andra
alternativ.
När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller på knappen
för att stänga
funktionen.
Minnesstatus
(Telefonbok 2.3)
Du kan kontrollera hur många namn och nummer
som finns lagrade i telefonboken, i telefonminnet och
på SIM-kortet, och hur många lediga platser som
återstår.
När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller på knappen
för att stänga
funktionen.
Tjänstekatalog
(Telefonbok 3.1)
Obs! Denna funktion är kanske inte tillgänglig
beroende på ditt SIM-kort.
Visar listan över nummer i tjänstekatalogen.
Bläddra vid behov fram till ett nummer genom att
trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på
knappen
för att slå numret.
66
SIM Tjänster (SIM
Application Toolkit)
Om du använder ett SAT-kort som tillhandahåller
extratjänster, visas SAT-menyn. För ytterligare
information, se instruktionerna för SIM-kortet.
Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.
67
Samtalslista
I denna meny kan du granska:
• samtal du har missat, tagit emot eller ringt upp.
• kostnaden för dina samtal.
• längden på dina samtal.
Obs! Du kan komma åt telefonnumren i de tre
typerna av samtalslistor genom att trycka på
knappen
i viloläget.
Missade samtal
(Meny 2.1)
Detta alternativ låter dig granska de 20 senaste
obesvarade samtalen.
Numret, eller namnet om tillgängligt, visas
tillsammans med datumet och tiden när samtalet
missades.
Genom att trycka på den programstyrda knappen
Val kan du även:
• radera det aktuella samtalet från listan.
• radera alla samtal.
• klistra in numret i telefonboken.
Mottagna samtal
(Meny 2.2)
Detta alternativ låter dig granska de 20 senaste
mottagna samtalen.
Numret, eller namnet om tillgängligt, visas
tillsammans med datumet och tiden när samtalet
togs emot.
68
Samtalslista
Genom att trycka på den programstyrda knappen
Val kan du även:
• radera det aktuella samtalet från listan.
• radera alla samtal.
• klistra in numret i telefonboken.
Ringda samtal
(Meny 2.3)
Detta alternativ gör att du kan granska de
20 senaste uppringda numren.
Numret, eller namnet om tillgängligt, visas
tillsammans med datumet och tiden när samtalet
ringdes.
Genom att trycka på den programstyrda knappen
Val kan du även:
• radera det aktuella samtalet från listan.
• radera alla samtal.
• klistra in numret i telefonboken.
Radera alla
(Meny 2.4)
Du kan radera alla numren som lagrats i varje
samtalslista.
När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på den
programstyrda knappen Ja för att bekräfta.
Annars trycker du på den programstyrda
knappen Nej.
69
Samtalslista
Samtalstid
(Meny 2.5)
Detta alternativ låter dig granska alla timers för
samtal som ringts upp och tagits emot.
Obs!
• Om ditt SIM-kort stöder ALS (Alternate Line Service)
måste du välja den lämpliga linjen först.
• Den faktiska tiden som din operatör fakturerar för
samtalen kan variera beroende på nätverksfunktioner, öresutjämnning i faktureringssyften och
så vidare.
Följande timers är tillgängliga:
Senaste samtalet: det senaste samtalets längd.
Totalt ringt: total längd av alla samtal som gjorts
sedan timern senast nollställdes.
Totalt ingående: total längd av alla samtal som
tagits emot sedan timern senast nollställdes.
Nollställ mätare: detta alternativ används för att
nollställa samtalstimers. Du måste ange telefonens
lösenord och sedan trycka på den programstyrda
knappen OK.
Samtalskostnader
(Meny 2.6)
Denna funktion låter dig visa kostnaden för samtal.
Obs!
• Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.
• Denna funktion är inte avsedd att användas i
faktureringssyften.
• AOC-information (Advice Of Charge) kan visas i
viloläget, beroende på ditt SIM-kort eller operatör.
70
Samtalslista
Följande alternativ är tillgängliga:
Samtalskostnad: kostnaden för det senaste
utgående samtalet.
Total kostnad: total kostnad för alla utgående
samtal sedan kostnadsräknaren senast nollställdes.
Om den totala kostnaden överstiger den högsta
kostnaden som ställs in med alternativet Ange
maxkostnad, kommer du inte längre att kunna
ringa några samtal förrän du nollställer räknaren.
Maxkostnad: maximal kostnad, inställd med
alternativet Ange maxkostnad.
Nollställ mätare: detta alternativ används för att
återställa kostnadsräknaren. Ange först PIN2-koden
(se sidan 168) och tryck sedan på den
programstyrda knappen OK.
Ange maxkostnad: detta alternativ används för
att ställa in den högsta kostnaden som du tillåter
för dina samtal. Ange först PIN2-koden (se
sidan 168) och tryck sedan på den programstyrda
knappen OK.
Debiteringstariff: detta alternativ används för att
ställa in kostnaden per enhet (enheter på vilka
kostnaden baseras. Det kan vara 5, 10 eller 20
sekunder och ställs in av nätverket); denna
debiteringstariff gäller vid beräkningen av
kostnaderna för dina samtal. Ange först PIN2-koden
(se sidan 168) och tryck sedan på den
programstyrda knappen OK.
71
Nätverkstjänster
Dessa menyfunktioner är nätverkstjänster.
Var god kontakta din nätleverantör för att se om de
är tillgängliga och för att abonnera på dem om du
vill.
Vidarekoppling
(Meny 3.1)
Obs! Alternativen för vidarekoppling kan vara
annorlunda beroende på ditt SIM-kort och dem
som inte stöds av din operatör visas inte på
telefonen.
Denna nättjänst gör att inkommande samtal
kopplas vidare till ett nummer du anger.
Exempel: Du kanske vill koppla vidare dina
affärssamtal till en kollega när du är på
semester.
Vidarekopplingen kan ställas in på följande sätt:
Alltid vidare: alla samtal kopplas vidare.
Upptaget: samtal kopplas vidare om din telefon är
upptagen med ett annat samtal.
Inget svar: samtal kopplas vidare om du inte
svarar.
Otillgänglig: samtal kopplas vidare om du befinner
dig i ett område som din operatör inte täcker.
Avbryt alla: alla vidarekopplingsalternativ
deaktiveras.
72
Nätverkstjänster
Du kan ange individuella vidarekopplingsalternativ
för följande samtalstyper:
• Endast röstsamtal
• Endast datasamtal (inte tillgängligt när linje 2
används)
Exempel: Du kan vidarekoppla röstsamtal till din
kollega om du redan använder telefonen.
Ställa in vidarekopplingsalternativ
1. Välj typen av vidarekoppling genom att trycka
på knappen Upp eller Ner och tryck sedan på
den programstyrda knappen Välj.
2. Välj vilken typ av samtal som ska vidarekopplas
genom att trycka på knappen Upp eller Ner och
tryck sedan på den programstyrda knappen
Välj.
3. Tryck på den programstyrda knappen Aktivera
för att bekräfta dina inställningar.
4. Mata in numret till vilket samtalen ska
vidarekopplas.
För att mata in koden för utlandssamtal, håll in
knappen 0 tills tecknet + visas.
Du kan också välja ett nummer i telefonboken
eller centralnumret för röstbrevlådan genom att
trycka på den programstyrda knappen Val och
därefter Telefonbok eller Röstbrevlådenummer.
5. När du är nöjd, tryck på den programstyrda
knappen OK.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket
och visar nätverkets godkännande.
73
Nätverkstjänster
Deaktivera specifika
vidarekopplingsalternativ
1. Välj det vidarekopplingsalternativ som skall
deaktiveras.
2. Välj den typ av samtal alternativet gäller.
3. Tryck på den programstyrda knappen Ta bort.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket
och visar nätverkets godkännande.
Du kan också deaktivera alla vidarekopplingsalternativ genom att välja alternativet Avbryt alla.
Samtalsspärrar
(Meny 3.2)
Nätverkstjänsten för samtalsspärrning ger dig
möjligheten att begränsa dina samtal.
Samtalsspärrar kan ställas in på följande sätt:
Alla utgående: det går inte att ringa samtal.
Utlandssamtal: det går inte att ringa
utlandssamtal.
Utlandssamtal ej hemlandet: när du är utomlands
kan du bara ringa upp nummer i det aktuella landet
och i ditt hemland, dvs. landet där din operatör finns.
Alla inkommande: samtal kan inte tas emot.
Inkommande utomlands: samtal kan inte tas
emot när du använder telefonen utanför det land där
du har din nättjänst.
Avbryt alla: alla alternativ för samtalsspärrar
deaktiveras. Du kan ringa och ta emot samtal som
vanligt.
74
Nätverkstjänster
Du kan ange individuella alternativ för
samtalsspärrar för följande samtalstyper:
• Endast röstsamtal
• Endast datasamtal (inte tillgängligt när linje
2 används)
Ställa in alternativ för samtalsspärrar
1. Välj typen av samtalsspärr genom att trycka på
knappen Upp eller Ner och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj.
2. Välj vilken typ av samtal som ska spärras
genom att trycka på knappen Upp eller Ner
och tryck sedan på den programstyrda
knappen Välj.
3. Tryck på den programstyrda knappen Aktivera
för att bekräfta dina inställningar.
4. Ange samtalsspärrarnas lösenord som
tillhandahålls av nätleverantören och tryck på
den programstyrda knappen OK.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket
och visar nätverkets godkännande.
75
Nätverkstjänster
Deaktivera specifika alternativ för
samtalsspärrar
1. Välj det alternativ för samtalsspärrar som skall
deaktiveras.
2. Välj den typ av samtal alternativet gäller.
3. Tryck på den programstyrda knappen
Deaktivera.
4. Ange samtalsspärrarnas lösenord som
tillhandahålls av nätleverantören.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket
och visar nätverkets godkännande.
Du kan också deaktivera alla alternativ för
samtalsspärrar genom att välja alternativet
Avbryt alla.
Ändra samtalsspärrarnas lösenord
Du kan ställa in eller ändra samtalsspärrarnas
lösenord som tillhandahålls av nätleverantören.
1. Välj Ändra lösenord samtalsspärrar på
samtalsspärrarnas skärm och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
2. Ange det aktuella lösenordet och tryck på den
programstyrda knappen OK.
3. Ange ett nytt lösenord och tryck på den
programstyrda knappen OK.
4. Ange det nya lösenordet igen för att bekräfta det
och tryck på den programstyrda knappen OK.
76
Nätverkstjänster
Samtal väntar
(Meny 3.3)
Denna nättjänst kan informera dig om att någon
försöker nå dig när du är upptagen i ett annat
samtal.
Du kan ange individuella alternativ för väntande
samtal för följande samtalstyper:
• Endast röstsamtal
• Endast datasamtal (inte tillgängligt när linje 2
används)
Aktivera funktionen Samtal väntar
1. Välj den typ av samtal som alternativet Samtal
väntar ska gälla genom att trycka på knappen
Upp eller Ner och tryck sedan på den
programstyrda knappen Välj.
2. Tryck på den programstyrda knappen Aktivera
för att bekräfta dina inställningar.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket
och visar nätverkets godkännande.
Deaktivera specifika alternativ för
väntande samtal
1. Välj den typ av samtal alternativet gäller.
2. Tryck på den programstyrda knappen
Deaktivera.
Telefonen sänder dina inställningar till nätverket
och visar nätverkets godkännande.
Du kan också deaktivera alla alternativ för väntande
samtal genom att välja alternativet Avbryt alla.
77
Nätverkstjänster
Nätverksval
(Meny 3.4)
Funktionen Nätverksval gör att du manuellt kan
välja vilket nätverk som ska användas vid roaming
utanför ditt hemnätområde eller låta telefonen
automatiskt välja nätverk vid roaming.
Obs! Du kan välja ett annat nät än ditt hemnät endast
om det har ett giltigt roamingavtal med ditt
hemnät.
För att välja att automatiskt eller manuellt välja
nätverk vid roaming:
1. Tryck på knappen Upp eller Ner tills lämpligt
alternativ markeras och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Om du väljer Automatisk ansluts du till första
tillgängliga nät vid roaming.
Om du väljer Manuellt söker telefonen själv
upp tillgängliga nätverk. Gå till steg 2.
2. Tryck på knappen Upp eller Ner tills önskat
alternativ markeras och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Du ansluts till detta nätverk vid roaming.
78
Nätverkstjänster
Dölj ID
(Meny 3.5)
Du kan förhindra att ditt telefonnummer visas på
mottagarens telefon.
Obs! Vissa nätverk tillåter inte användaren att ändra
denna inställning.
Följande alternativ är tillgängliga:
Standard: nätets standardinställning används.
Dölj nummer: ditt nummer visas inte på den
andra personens telefon.
Sänd nummer: ditt nummer skickas med varje
gång du ringer ett samtal.
Aktiv linje
(Meny 3.6)
En del SIM-kort kan användas med två
anknytningsnummer. Denna funktion är endast
tillgänglig om ditt SIM-kort stöder den.
Detta menyalternativ låter dig välja den linje som
ska användas vid uppringningar. Samtal kan dock
tas emot på båda linjerna, oberoende av vilken linje
som valts.
79
Ljudinställningar
Du kan använda ljudinställningsfunktionen för att
anpassa olika inställningar, som till exempel:
• ringsignal, volym och typ för inkommande samtal
eller meddelanden.
• ljud som görs när ditt samtal kopplas eller när du
trycker på en knapp.
• tyst läge till vilket din telefon växlar när du håller
in knappen
i viloläget.
Inkommande samtal
(Meny 4.1)
Detta alternativ låter dig ställa in ringsignalen för
inkommande samtal.
Obs! Om ditt SIM-kort stöder ALS (Alternate Line
Service) måste du välja linjen som du önskar
ändra först.
Följande alternativ är tillgängliga:
Varje gång du väljer en melodi från listan spelas
denna upp.
Standardmelodier: låter dig välja en av de
förinställda melodierna.
Mina ljud: låter dig välja ett ljud som du fått från
andra källor, som WAP-sidor, EasyStudio
dataprogram eller mottagna bildmeddelanden.
Ringvolym: låter dig justera ringvolymen. Använd
knapparna Upp och Ner eller volymknapparna på
telefonens vänstersida. Ju fler streck du ser, desto
högre är volymen.
Larmtyp: låter dig ange hur du informeras om
inkommande samtal.
80
Ljudinställningar
Melodi: telefonen ringer med den melodi som har
valts via alternativet Melodi. Se ovan.
Vibrator: telefonen vibrerar men ringer inte.
Vibrator därefter melodi: telefonen vibrerar först och
ringer sedan med den melodi som har valts via
alternativet Melodi. Se ovan.
Tyst: endast textmeddelandet visas; telefonen
varken ringer eller vibrerar.
Meddelanden
(Meny 4.2)
Detta alternativ låter dig ställa in olika larmtyper för
inkommande text- eller bildmeddelanden.
Textmeddelanden (Meny 4.2.1) /
Bildmeddelanden (Meny 4.2.2)
Följande alternativ är tillgängliga:
Signal: låter dig välja mellan många olika toner.
Varje gång du väljer en ton från listan spelas denna
upp.
Larmtyp: låter dig ange hur du informeras om
inkommande meddelanden.
Tyst: endast textmeddelandet visas; telefonen
varken ringer eller vibrerar.
Signal: telefonen spelar upp den ton som har valts
via alternativet Signal. Se ovan.
Vibrator: telefonen vibrerar men ringer inte.
Vibrator därefter signal: telefonen vibrerar först och
spelar sedan upp den ton som har valts via
alternativet Signal.
Repetition: låter dig ange hur ofta telefonen ska
underrätta dig om ett nytt meddelande. Du kan välja
mellan En gång eller Periodvis.
81
Ljudinställningar
Påslagningston
(Meny 4.3)
Detta alternativ låter dig välja melodin som telefonen
avger när du sätter på eller stänger av den.
Du kan välja mellan Basic eller Cheerful. Om du
inte vill att telefonen ska spela upp något ljud alls när
den slås på eller av, välj Av.
Anslutningston
(Meny 4.4)
Detta menyalternativ låter dig ange om telefonen ska
avge en ljudsignal när den kopplar upp mot
nätverket.
Följande alternativ är tillgängliga:
Av: telefonen piper inte.
På: telefonen piper när den ansluter till ett nätverk.
Knappljud
(Meny 4.5)
Detta menyalternativ låter dig välja tonen som
knappsatsen avger när du trycker på
uppringningsknapparna.
Följande alternativ är tillgängliga:
Av: inget knappljud hörs.
Tone: ett ljud hörs vid varje knapptryckning.
Beep: samma ljud hörs vid varje knapptryckning.
Piano/Drum: ett pianoljud eller trumljud hörs vid
varje knapptryckning, beroende på vilket alternativ
du valt.
För att reglera knapptonens volym, tryck på
volymknapparna på telefonens vänstersida i
viloläget.
82
Ljudinställningar
Minutpåminnare
(Meny 4.6)
Med detta menyalternativ kan du ange om
telefonen ska pipa eller inte varje minut under ett
samtal för att hålla dig underrättad om samtalets
längd.
Följande alternativ är tillgängliga:
Av: telefonen piper inte.
På: telefonen piper varje minut.
Tystläge
(Meny 4.7)
När du håller in knappen
i viloläget växlar
telefonen till tystläget. Du kan ange om telefonen
ska vibrera eller dämpa alla ljud i tystläget.
Följande alternativ är tillgängliga:
Vibrator: telefonen vibrerar och ringer inte i
tystläget.
Tyst: telefonen dämpar alla ljud i tystläget.
83
Ljudinställningar
Larm vid samtal
(Meny 4.8)
I den här menyn kan du välja om du vill att
telefonen ska meddela dig när du har fått ett nytt
meddelande eller ett larm under ett pågående
samtal.
Följande alternativ är tillgängliga:
Av: telefonen kommer inte att informera dig om
inkommande meddelanden eller larm.
På: telefonen uppmärksammar dig med ett pip.
Pipet kommer endast att höras i din hörlur, så
personen du pratar med kommer inte att höra det.
84
Meddelanden
Denna meny låter dig skapa, sända, läsa och spara
textmeddelanden med Short Message Service
(SMS: textmeddelande) och Enhanced Message
Service (EMS: meddelanden inklusive enkla bilder,
animationer eller melodier) och bildmeddelandetjänst (MMS: meddelanden som stöder
presentationen av olika medietyper som bilder i
fullfärg och polyfoniska ringsignaler).
Röstmeddelanden är också tillgängliga.
Obs! Denna funktion är endast tillgänglig om din
operatörs nätverk stöder den. Kontakta din
operatör för mer information.
Textmeddelanden
(Meny 5.1)
Short message service (SMS) låter dig sända och ta
emot korta textmeddelanden till och från andra
GSM-mobiltelefoner. Dessutom stöder din telefon
Enhanced Messaging Service (EMS) som ger dig
möjlighet att skapa SMS med enkla bilder, melodier,
animationer och stiliserad text som ger en ny
dimension till enkla textmeddelanden.
För att sända meddelanden via telefon måste du
erhålla numret till SMS-centralen från din operatör.
Ta emot ett nytt meddelande
När du tar emot ett nytt meddelande visar
teckenfönstret ikonen (
) och ett textmeddelande som anger numret på meddelandet
som visas på skärmen. Du hör även en signal,
beroende på ljudinställningen för meddelande. För
ytterligare information, se sidan 81.
85
Meddelanden
För att läsa meddelandet (meddelandena)
omedelbart, tryck på den programstyrda knappen
Visa. Listan över meddelanden visas.
Obs! För att radera meddelandet om nytt meddelande
på teckenfönstret, tryck på knappen
. När
du har missade samtal, röstbrevlådemeddelande,
text- eller bildmeddelanden eller flera broadcastmeddelanden ändras vidare funktionen av den
högra programstyrda knappen i följande ordning:
Missade, Koppla, Visa, CB och Namn.
Hantera minne
Inkomna och utgående meddelanden delar på en
viss mängd minne på din telefon eller på SIMkortet. När minnet är fullt blinkar ikonen för nytt
meddelande (
) och ett felmeddelande visas.
(Det försvinner när du trycker på knappen
,
men det kommer tillbaka om du inte raderar gamla
meddelanden för att frigöra minne). I detta fall kan
du inte ta emot några nya meddelanden. Du måste
ta bort ett eller flera meddelanden för att skapa
utrymme för inkommande meddelanden. Detta gör
du med hjälp av alternativet Radera i inlådan eller
utlådan, eller med hjälp av alternativet Radera
alla; för ytterligare information, se sidan 91.
Skapa (Meny 5.1.1)
Med hjälp av denna meny kan du skriva
meddelanden som innehåller text, bilder och
melodier.
1. Skapa ett meddelande.
På teckenfönstrets första rad kan du se antalet
återstående tecken som du kan mata in, antalet
i det aktuella meddelandet och det högsta
antalet meddelanden som du kan skapa samt
teckensnittet som du ställt in i alternativet Text.
86
Meddelanden
Obs! För information om hur du skriver in ett
tecken, se sidan 42.
2. Medan du matar in ditt meddelande, tryck på den
programstyrda knappen Val för att använda
följande alternativ.
• Sänd: låter dig sända meddelandet. Se nästa
steg.
• Text: låter dig formatera texten. Följande
textattribut kan kombineras hur som helst.
Textstorlek: Liten/Mellan/Stor
Textfunktion: Normal/Understrykt/Genomstrykt
Fet: Av/På
Kursiv: Av/På
Textplacering: Vänster/Centrerad/Höger
• Lägg till media: låter dig lägga till bilder,
animationer och/eller melodier till
meddelandet. Välj en kategori: Lägg till bild,
Lägg till animation eller Lägg till melodi. Du
kan sedan välja ett förinställt objekt eller ett
objekt som du har tagit emot från en annan
källa eller lagrat i Media. Se sidan 118.
• Förinställda meddelanden: låter dig lägga
till ett förinställt meddelande till din text. Välj
ett av de nio förinställda meddelandena genom
menyalternativet Förinställda meddelanden
(Meny 5.4). Se sidan 104.
• Spara meddelande: låter dig spara
meddelandet för att sända det senare. Du kan
läsa meddelandet i utlådan.
3. När du har skrivit in meddelandet, välj Sänd från
alternativen.
87
Meddelanden
4. Mata in ett destinationsnummer på adresskärmen.
Du kan söka efter ett nummer i telefonboken
genom att trycka på den programstyrda knappen
Namn.
Obs! För att radera ett tecken eller hela inmatningen,
tryck på, eller tryck på och håll in knappen C. Om
eller när det inte finns någon inmatning, tryck på
och håll in knappen C för att gå tillbaka till
föregående skärm.
För att sända ett meddelande till upp till 5 olika
destinationer, tryck på den programstyrda
knappen Lägg till och upprepa steg 4.
5. När du är klar med att mata in numren, tryck på
den programstyrda knappen OK.
6. Om skärmen Ange SMS-central visas, ange
servicenumret till SMS-centralen och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Du kan lagra numret till SMS-centralen på telefonen.
För ytterligare information, se sidan 107.
Obs! Om meddelandet inte går att sända, tryck på den
programstyrda knappen Försök för att försöka
sända meddelandet igen. Eller tryck på den
programstyrda knappen Nej och den
programstyrda knappen Spara för att spara
meddelandet eller stäng menyn genom att trycka
på den programstyrda knappen Nej.
Inkomna (Meny 5.1.2)
Din telefon tar emot inkommande meddelanden och
sparar dem i inlådan. Textmeddelanden sparas i
vanliga fall på SIM-kortet, men om SIM-minnet är
fullt kommer de inkommande meddelandena att
sparas i telefonminnet.
88
Meddelanden
När menyalternativet Inkomna väljs visas listan
över meddelanden med:
• avsändarens telefonnummer eller namn om detta
har lagrats i telefonboken.
• meddelandestatus;
för ett läst meddelande,
för ett meddelande som ska läsas eller
för
ett ofullständigt meddelande.
För att visa ett meddelande, bläddra fram till det
och tryck på den programstyrda knappen Välj.
Skärmen visar:
• datum och tid då meddelandet togs emot.
• minnesplatsen där meddelandet lagrats:
SIM-kortet eller
för telefonminnet.
för
• meddelandets innehåll.
Du kan bläddra fram till nästa eller föregående
meddelande genom att trycka på vänster- eller
högerknappen.
För att bläddra igenom meddelandets innehåll,
tryck på knappen Upp eller Ner. När du markerar ett
element som innehåller en melodi spelas melodin
upp.
Du kan välja följande alternativ genom att trycka på
den programstyrda knappen Val:
Radera: låter dig radera meddelandet.
Textsvar: låter dig besvara ett meddelande.
Ring tillbaka: låter dig ringa upp avsändaren.
Klipp ut adress: extraherar telefonnummer,
e-postadresser eller URL-adresser i texten så att du
kan ringa numret eller sända ett meddelande till
numret eller spara det i telefonboken.
Sänd: låter dig sända meddelandet till en annan
person.
89
Meddelanden
Redigera: låter dig redigera meddelandet.
Hämta media: du kan spara media, (förutom de
förinställda EMS-animationerna och ljuden) från
meddelandet in i Media. Du kan sedan använda
dessa i nya meddelanden.
Överför: låter dig överföra meddelandet från
SIM-kortet till telefonminnet eller omvänt.
Utgående (Meny 5.1.3)
Utlådan lagrar alla meddelanden som du redan har
sänt eller sparat utan att sända.
När menyalternativet Utgående väljs, visas listan
över meddelanden som du sänt eller sparat med:
• mottagarens telefonnummer eller namn om detta
har lagrats i telefonboken.
• meddelandestatus:
för ett sänt meddelande
eller
för ett meddelande som ska sändas.
För att visa ett meddelande, bläddra fram till det
och tryck på den programstyrda knappen Välj.
Skärmen visar:
• meddelandestatus:
för ett sänt meddelande
eller
för ett meddelande som ska sändas.
• minnesplatsen där meddelandet lagrats:
SIM-kortet eller
för telefonminnet.
• meddelandets innehåll.
Du kan bläddra fram till nästa eller föregående
meddelande genom att trycka på vänster- eller
högerknappen.
För att bläddra igenom meddelandet, tryck på
knappen Upp eller Ner.
90
för
Meddelanden
Du kan välja följande alternativ genom att trycka på
den programstyrda knappen Val:
Radera: låter dig radera meddelandet.
Klipp ut adress: extraherar telefonnummer,
e-postadresser eller URL-adresser i texten så att du
kan slå numret eller sända ett meddelande till
numret eller spara det i telefonboken.
Sänd: låter dig sända meddelandet till en annan
person.
Redigera: låter dig redigera meddelandet.
Överför: låter dig överföra meddelandet från
SIM-kortet till telefonminnet eller omvänt.
Radera alla (Meny 5.1.4)
Du kan radera alla meddelanden som lagrats på
SIM-kortet och i telefonminnet.
1. Bläddra fram till en meddelandelåda och bocka
för den genom att trycka på den programstyrda
knappen Välj.
Genom att välja Alla bockas alla
meddelandelådor för.
2. Om nödvändigt, upprepa steg 1 för att bocka för
andra lådor.
3. När du har gjort dina val, tryck på den
programstyrda knappen OK.
4. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på
den programstyrda knappen Ja för att radera
alla meddelanden i den/de markerade lådan/
lådorna.
Annars trycker du på den programstyrda
knappen Nej.
91
Meddelanden
Bildmeddelanden
(Meny 5.2)
Multimedia Message Service (MMS) är en
meddelandetjänst som i stort liknar Short Message
Service (SMS). Den tillhandahåller automatisk och
omedelbar leverans av personliga bildmeddelanden
från telefon till telefon eller från telefon till e-post.
Utöver det bekanta textinnehållet i
textmeddelanden kan bildmeddelanden innehålla
bilder, grafik, röst och ljud. Ett bildmeddelande är
en mediepresentation i en enda post. Det är inte en
textfil med bilagor.
Vid användning av Bildmeddelandefunktionen kan
din telefon ta emot bildmeddelanden. Du kan också
skicka bildmeddelanden. Denna funktion är endast
tillgänglig om din operatör stöder den. Endast
telefoner som erbjuder bildmeddelandefunktioner
kan erhålla och visa bildmeddelanden.
Obs! När du köper medieinnehåll från Internet, kan
detta innehåll skickas till din telefon i
bildmeddelanden. Du kan hämta meddelandena
från servern och spara posterna i telefonminnet.
Vissa av dessa meddelanden går inte att
vidarebefordra till andra personer eller lägga till
de sparade posterna i ett bildmeddelande.
Ta emot ett nytt meddelande
När du tar emot ett meddelande visas ikonen för
mottagning ( ) i teckenfönstret. När du har tagit
emot ett nytt meddelande visar teckenfönstret
ikonen ( ) och ett textmeddelande som anger
numret på meddelandet visas på skärmen. Du hör
även en signal, beroende på ljudinställningen för
meddelande. För ytterligare information, se
sidan 81.
92
Meddelanden
För att läsa meddelandet (meddelandena) i viloläget,
tryck på den programstyrda knappen Visa. Då visas
innehållet i inlådan. Markera ett meddelande för att
visa det.
Obs!
• Om du ställer in Mottagning av meddelanden (se
sidan 109) till Automatiskt, går det inte att öppna
menyn Nedladdningar (Meny 6.3.1). Det går inte
heller att öppna WAP-sidor medan du tar emot ett nytt
meddelande. Om du tar emot ett meddelande
samtidigt som du spelar ett Java-spel, får du enbart
ett textmeddelande om nytt bildmeddelande till
telefonen. När du har avslutat spelet, kan du hämta
meddelandet genom att öppna meddelandet om nytt
meddelande.
• För att radera meddelandet om nytt meddelande på
teckenfönstret, tryck på knappen
. När du
dessutom har missade samtal, röstbrevlådemeddelande, text- eller bildmeddelanden eller flera
broadcast-meddelanden ändras vidare funktionen av
den högra programstyrda knappen i följande ordning:
Missade, Koppla, Visa, CB och Namn.
Om Mottagning av meddelanden är inställt på
Manuellt (för information, se sidan 109), när ikonen
för nytt meddelande (
) visas i teckenfönstret
måste du hämta meddelanden i Inkomma,
bildmeddelanden. Du kan välja meddelanden med
följande ikoner:
,
eller
. Därefter kan du ta
emot eller radera meddelandet genom att trycka på
den programstyrda knappen Val.
93
Meddelanden
Hantera minne
När minnet är fullt, blinkar ikonen för nytt
meddelande (
) och ett felmeddelande visas. (Det
försvinner när du trycker på knappen
, men det
kommer tillbaka om du inte raderar gamla
meddelanden för att frigöra minne). I detta fall kan
du inte ta emot några nya meddelanden. Du måste
ta bort ett eller flera meddelanden för att skapa
utrymme för inkommande meddelanden. Detta gör
du med hjälp av alternativet Radera i inlådan,
utlådan eller Min mapp, med hjälp av alternativet
Radera alla; för ytterligare information, se
sidan 103.
Obs!
• Du kan ta emot upp till 150 meddelanden.
• Bildmeddelandelådor och, Kamera och Media delar på
en bestämd mängd minne i telefonen. Du kan också
använda alternativet Radera eller Radera alla för att
radera några ljud eller bilder i Kamera eller Media.
Skapa (Meny 5.2.1)
Detta menyalternativ gör att du kan skapa ett nytt
bildmeddelande och sedan sända det till en eller flera
destinationer.
1. Det finns fyra kategorier av poster som kan
bifogas i bildmeddelanden: bläddra fram till den
post du önskar och tryck på den programstyrda
knappen Ange. Fortsätt sedan enligt
instruktionerna nedan.
94
Meddelanden
Post
Rubrik
Lägga till
1. Ange en rubrik för ditt
meddelande. För information om
hur du matar in tecken, se
sidan 42.
2. Tryck på den programstyrda
knappen OK.
Obs! Om du vill gå tillbaka till en
tidigare skärm samtidigt som du
matar in en rubrik, raderar du
alla inmatade tecken och håller
knappen C nedtryckt.
Bild
Lägga till en ny bild:
1. Välj alternativet Skapa ny.
2. Ta ett foto med
kamerafunktionen. För
information om kamerafunktionen, se sidan 143.
3. Välj en bild som du vill lägga till.
Bilden visas.
4. Tryck på den programstyrda
knappen Ange.
Lägga till en bild från Media:
1. Från MMS-bildmappen, väljer du
bilden du vill bifoga till
meddelandet. Bilden visas.
2. Tryck på den programstyrda
knappen Ange.
Vissa bilder som hämtats från
Internet går eventuellt inte att
bifoga om de inte har rätt format.
95
Meddelanden
Post
Ljud
Lägga till
Lägga till ett nytt ljud:
1. Välj alternativet Spela in nytt.
2. Tryck på den programstyrda
knappen Spela in för att starta
inspelningen.
3. Tryck på den programstyrda
knappen Stopp för att stoppa
inspelningen.
4. Tryck på den programstyrda
knappen Spela för att spela upp
ljudet. Eller tryck på den
programstyrda knappen Ange för
att lägga till ljudet. Ange ett
namn för ljudet och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Ljudet läggs till meddelandet och
sparas automatiskt i Media.
Lägga till ett ljud från Media:
1. Välj en av följande
ljudlagringsplatser. Ljuden som
lagrats på platsen visas.
2. Markera det ljud du önskar lägga
till.
3. Tryck på den programstyrda
knappen Välj för att lägga till det.
Vissa ljud som hämtats från
Internet går eventuellt inte att
bifoga om de inte har rätt format.
96
Meddelanden
Post
Lägga till
Meddelande 1. Skriva in ett nytt meddelande. Du
kan också ange ett förinställt
meddelande.
Skriva in ett förinställt meddelande:
• Tryck på den programstyrda
knappen Val och välj alternativet
Förinställda meddelanden.
• Välj ett av de förinställda
meddelandena.
2. Tryck på den programstyrda
knappen Val och välj Klar för att
lägga till meddelandet.
Obs! Om du vill gå tillbaka till en
tidigare skärm samtidigt som du
skriver ett meddelande, håll
knappen C nedtryckt.
2. Tryck på den programstyrda knappen Val för att
använda följande alternativ:
• Förhandsgranska: visar hur ditt meddelande
kommer att se ut på mottagarens telefon. För
att återgå till meddelandeskärmen, tryck på
den programstyrda knappen Redigera. För att
sända meddelandet, tryck på den
programstyrda knappen Sänd och upprepa
steg 4.
• Sänd: låter dig sända meddelandet. Se nästa
steg.
• Lägg till sida: låter dig lägga till upp till
10 sidor. Du kan förflytta dig till varje sida med
hjälp av höger- eller vänsterknappen på
meddelandeskärmen.
• Varaktighet: låter dig ställa in hur länge en
sida i meddelandet ska visas för mottagaren
innan skärmen automatiskt bläddrar vidare till
nästa sida.
97
Meddelanden
• Texteffekt: låter dig ange färg, storlek och
stil för meddelandets text.
• Radera Rubrik/Bild/Ljud/Meddelande:
låter dig radera rubrik, bild, ljud eller
meddelande separat.
• Radera sida: låter dig att radera aktuell sida.
• Spara meddelande: sparar meddelandet i
Utkast (se sidan 102) eller Min mapp (se
sidan 102).
Obs! För att återgå till redigeringsskärmen, tryck
på den programstyrda knappen
eller på C.
3. När meddelandet är klart, välj Sänd från
alternativen.
4. Välj en post på skärmen Sänd.
Om posten är tom, ange en destination enligt
nedan. Välj:
Telefonnummer: för att ange ett
destinationsnummer.
E-post: för att ange en e-postadress.
Telefonbok: för att ange ett
destinationsnummer från telefonboken.
När du har skrivit in en destination, tryck på den
programstyrda knappen OK.
Om posten inte är tom, väljer du något av
följande alternativ. Välj:
Redigera adress: för att ändra den valda
adressen.
Radera adress: för att radera den valda
adressen.
Obs! Om du vill rensa en del av eller hela
inmatningen, tryck på, eller tryck på och håll
in C. Om ingen inmatning visas, tryck på och
håll in C för att gå tillbaka till föregående
skärm.
5. Upprepa steg 4 om du vill sända meddelandet
till upp till 20 olika destinationer.
98
Meddelanden
6. När du är klar med att mata in destinationerna,
tryck på den programstyrda knappen Sänd.
Om du vill avbryta ett meddelande som håller på
att sändas eller sända om ett meddelande som
du inte lyckades sända iväg, gå till Utgående.
Välj sedan meddelandet och alternativet i
punkten. För ytterligare information, se
sidan 100.
Inkomna (Meny 5.2.2)
Din telefon tar emot inkommande meddelanden och
sparar dem i inlådan.
När menyalternativet Inkomna väljs visas listan
över meddelanden med:
• meddelandets rubrik eller Ingen rubrik om
meddelandet inte har någon rubrik.
• avsändarens telefonnummer eller namn om detta
har lagrats i telefonboken.
• meddelandestatus:
för ett meddelande som
tas emot,
för ett läst meddelande,
för ett
oläst meddelande,
för ett läst meddelande om
nytt meddelande och
för ett oläst meddelande
om nytt meddelande.
Obs! Det finns flera olika meddelandestatusikoner
(
, , ) som motsvarar prioritetsnivån som
tilldelats meddelandet av avsändaren (se
sidan 108).
För att visa ett meddelande, bläddra fram till det
och tryck på den programstyrda knappen Välj.
För att bläddra igenom meddelandets innehåll,
tryck på knappen Upp eller Ner. När meddelandet
har mer än en sida kan du trycka på vänster- eller
högerknappen för att förflytta dig genom sidorna,
eller byta sida enligt sidtimern som angivits
automatiskt av avsändaren.
99
Meddelanden
Obs!
• Det är inte säkert att din telefon kan spela eller visa
upp vissa typer av ljud- eller bildfiler.
• Om ett meddelande innehåller ett videoklipp visas
ikonen för bifogad fil ( ) i titelfältet. Du kommer
inte att kunna öppna filen eller kopiera den ur
meddelandet.
Du kan välja följande alternativ för att visa ett
meddelande, genom att trycka på den
programstyrda knappen Val:
Radera: raderar meddelandet.
Spela upp: spelar upp meddelandet igen.
Svara: låter dig sända ett svar till avsändaren.
Vidarebefordra: vidarebefordrar meddelandet till
någon annan. Om meddelandet innehåller
medieinnehåll som du har köpt på Internet, kan
vidarebefordran vara begränsad.
Ring tillbaka: låter dig ringa upp avsändaren.
Kopiera ut media: extraherar bilden eller ljudet så
att du kan använda dem som bakgrund eller rington
eller sända dem i ett bildmeddelande.
Kopiera adress: extraherar telefonnummer,
e-postadresser eller URL-adresser i texten så att du
kan ringa numret eller sända ett meddelande till
adressen eller spara det i telefonboken.
Detalj: visar detaljer om meddelandet.
Flytta till Min mapp: flyttar meddelandet till Min
mapp för att kunna användas senare.
Utgående (Meny 5.2.3)
Utgående mappen lagrar meddelanden som du har
skickat, som du håller på att skicka, som du inte
har lyckats skicka eller som har avbrutits.
100
Meddelanden
När menyalternativet Utgående väljs, visas listan
över meddelanden som du sänt eller sparat med:
• meddelandets rubrik eller "Ingen rubrik" om
meddelandet inte har någon rubrik.
• mottagarens telefonnummer.
• meddelandestatus:
för ett meddelande som
skickas,
för ett skickat meddelande,
för
ett meddelande som inte gick att skicka eller vars
sändning du avbröt,
för en leveransrapport.
När en mottagare tar emot ett meddelande som
du har sänt och alternativet Leveransrapport
(se sidan 108) är aktivt, ändras
till
.
För att visa ett meddelande, bläddra fram till det
och tryck på den programstyrda knappen Välj. Det
går inte att läsa ett meddelande som håller på att
sändas.
För att avbryta sändningen av ett meddelande,
bläddra fram till meddelandet genom att trycka på
knappen Upp eller Ner och markera det med den
programstyrda knappen Välj. Bekräftelsemeddelandet visas. I meddelandet kan du avbryta
sändningen genom att trycka på den programstyrda
knappen Ja.
Om sändningen av ett meddelande misslyckades
eller avbröts kan du sända om det genom att
bläddra fram till meddelandet genom att trycka på
knappen Upp eller Ner och markera det med den
programstyrda knappen Välj. Tryck på den
programstyrda knappen Val och välj alternativet
Sänd.
För att bläddra igenom meddelandet, tryck på
knappen Upp eller Ner. När meddelandet har mer
än en sida kan du trycka på vänster- eller
högerknappen för att förflytta dig genom sidorna,
eller byta sida automatiskt enligt sidtimern som
angivits av avsändaren.
101
Meddelanden
Du kan välja följande alternativ genom att trycka på
den programstyrda knappen Val:
Radera: raderar meddelandet.
Spela upp: spelar upp meddelandet igen.
Sänd: sänder meddelandet.
Detalj: visar detaljer om meddelandet.
Flytta till Min mapp: flyttar meddelandet till Min
mapp för att kunna användas senare.
Utkast (Meny 5.2.4)
Denna meddelandelåda lagrar meddelanden som du
sparar och meddelanden som avbröts medan de
skapades av ett inkommande samtal eller
meddelande.
Obs! Meddelanden som inte gick att sända sparas i
utlådan.
För att visa ett meddelande, bläddra fram till det och
tryck på den programstyrda knappen Välj.
Du kan välja följande alternativ genom att trycka på
den programstyrda knappen Val:
Sänd: sänder meddelandet.
Spela upp: spelar upp meddelandet igen.
Radera: raderar meddelandet.
Detalj: visar detaljer om meddelandet.
Min mapp (Meny 5.2.5)
Du kan flytta de meddelanden som lagrats i inlådan
eller utlådan till Min mapp med alternativet Flytta till
Min mapp. Medan du skriver ett nytt meddelande
kan du även spara det i Min mapp genom att
använda alternativet Spara meddelande.
För att visa ett meddelande i Min mapp, bläddra fram
till det och tryck på den programstyrda knappen
Välj.
102
Meddelanden
Du kan välja följande alternativ genom att trycka på
den programstyrda knappen Val:
Radera: raderar meddelandet.
Spela upp: spelar upp meddelandet igen.
Sänd: sänder meddelandet.
Kopiera ut media: extraherar bilden eller ljudet så
att du kan använda dem som bakgrund eller rington
eller sända dem i ett bildmeddelande.
Kopiera adress: extraherar telefonnummer,
e-postadresser eller URL-adresser i texten så att du
kan ringa numret eller sända ett meddelande till
e-postadressen eller spara det i telefonboken.
Detalj: visar detaljer om meddelandet.
Radera alla (Meny 5.2.6)
Detta menyalternativ låter dig radera alla
meddelanden i varje meddelandelåda separat. Du
kan även radera alla dina meddelanden på en gång.
1. Bläddra fram till en meddelandelåda och bocka
för den genom att trycka på den programstyrda
knappen Välj.
Genom att välja Alla bockas alla
meddelandelådor för.
2. Om nödvändigt, upprepa steg 1 för att bocka för
andra lådor.
3. När du är klar, tryck på den programstyrda
knappen OK.
4. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på
den programstyrda knappen Ja för att radera
alla meddelanden i lådan/lådorna.
Annars trycker du på den programstyrda
knappen Nej.
103
Meddelanden
Push-meddelanden
(Meny 5.3)
Den här menyn låter dig ställa in telefonen så att
den kan ta emot och läsa push-meddelanden.
Följande alternativ är tillgängliga:
Inkomna meddelanden: din telefon tar emot
push-meddelanden och sparar dem i inlådan. Du
kan också läsa push-meddelandet i inlådan.
Inställning: det här alternativet låter dig ange
mottagaralternativ för push-meddelanden.
Alltid: tillåter alla push-meddelanden.
Aldrig: avvisar alla push-meddelanden.
Valfri: tillåter endast push-meddelanden vars
inställningar överensstämmer med det angivna
numret i det här alternativet. Det förinställda
numret är numret för SMS-centralen. Du kan
redigera numret.
Radera alla: raderar alla push-meddelanden.
Förinställda meddelanden
(Meny 5.4)
I denna meny kan du förinställa upp till nio
meddelanden som du ofta använder. När du öppnar
denna meny visas listan över förinställda
meddelanden.
1. Bläddra fram till ett meddelande eller en tom
post genom att trycka på knappen Upp eller Ner.
2. Tryck på den programstyrda knappen Välj och
mata in ett nytt meddelande eller ändra det
gamla meddelandet.
För ytterligare information om hur du matar in
tecken, se sidan 42.
3. Tryck på den programstyrda knappen OK för att
spara meddelandet.
104
Meddelanden
Röstbrevlåda
(Meny 5.5)
När du får ett röstbrevlådemeddelande visar
telefonen ikonen
(används inte av alla
operatörer) och du hör en signal.
Koppla till röstbrevlåda
• I viloläget, när du tar emot ett nytt meddelande i
röstbrevlådan, tryck på den programstyrda
knappen Koppla (används inte i alla länder) för
att komma åt röstbrevlådan och följ
instruktionerna som ges.
• I viloläget, håll ner knappen 1 för att komma
åt din röstbrevlådeserver och följ instruktionerna
som ges.
• Ring centralnumret genom att öppna menyn
Koppla till röstbrevlåda och följ instruktionerna
som ges.
Centralnummer
Innan du använder röstbrevlådetjänsten, måste du
spara röstbrevlådans centralnummer som du får
från din operatör.
När du markerar en post i menyn Centralnummer,
kan du välja mellan följande alternativ:
Redigera nummer: ange röstbrevlådans
centralnummer eller tryck på den programstyrda
knappen Namn för att ange ett nummer från
telefonboken. Tryck därefter på den programstyrda
knappen OK.
Ändra namn: ange ett servernamn och tryck på
den programstyrda knappen OK för att spara det.
Radera: när bekräftelsemeddelandet visas, tryck
på den programstyrda knappen Ja. För att avbryta,
tryck på den programstyrda knappen Nej.
105
Meddelanden
Broadcast
(Meny 5.6)
Denna nättjänst gör att du kan ta emot
textmeddelanden om olika ämnen, t.ex. vädret eller
trafiken. Meddelanden visas så snart de tas emot,
under förutsättning att:
• telefonen är i viloläget.
• alternativet Ta emot (Meny 5.6.2) är På.
• meddelandekanalen är för närvarande aktiv i
kanallistan.
När du får broadcast-meddelanden kan du se
meddelandena i viloläget. Om meddelandet är kort
kommer du att kunna läsa det i teckenfönstret:
annars trycker du på den programstyrda knappen CB
för att läsa hela meddelandet.
I menyalternativet Broadcast finns följande
alternativ:
Läs: låter dig läsa mottagna broadcastmeddelanden.
Sparade meddelanden: visar listan över
meddelanden som du har sparat från listan över
aktuella meddelanden.
Aktuella meddelanden: visar de senaste
meddelandena. Dessa meddelanden kommer att
försvinna när telefonen stängs av.
Om meddelandet är långt, tryck på knappen Upp
eller Ner för att bläddra igenom meddelandet.
När du läser ett meddelande, tryck på den
programstyrda knappen Val för att visa följande
alternativ:
Kopiera nummer: visar listan över nummer som
inkluderas i meddelandet. Du kan extrahera numret/
numrena för senare användning.
Spara: (endast tillfälligt) sparar detta meddelande till
listan över sparade meddelanden.
106
Meddelanden
Radera: raderar detta meddelande.
Radera alla: raderar alla meddelanden i listan.
Ta emot: låter dig slå på eller av mottagning av
broadcast-meddelanden.
Kanal: en bock i lådan Alla anger att kanalen är
aktiverad.
För att aktivera eller deaktivera denna kanal, tryck
på den programstyrda knappen Välj, välj sedan
Aktivera eller Deaktivera.
Alternativet Lägg till lista tillåter dig att lägga till
en ny kanal till kanallistan. Skriv in korrekt
kanalkod som du fått från operatören samt ett
namn för kanalen.
Språk: väljer du önskat språk. Du kan endast ta
emot broadcast-meddelanden på det språk som du
valt.
Profiler
(Meny 5.7)
Textmeddelanden (Meny 5.7.1)
Med denna meny kan du ställa in
standardinformation för SMS-funktionen. Följande
alternativ är tillgängliga:
Meddelandecentral nummer: låter dig lagra eller
ändra numret till SMS-centret. Detta nummer krävs
för att sända meddelanden. Detta nummer får du
av din operatör.
Giltighetsperiod: låter dig ställa in perioden under
vilken dina meddelanden kommer att lagras i
meddelandecentret medan försök görs för att
leverera dem.
107
Meddelanden
Meddelandetyp: låter dig ställa in meddelandetypen som du vill ta emot till antingen Text, Fax,
Röst, ERMES, X.400, eller E-post. Nätverket kan
omvandla meddelandena till det valda formatet.
Svarsväg: låter mottagaren av ditt textmeddelande
sända dig ett svar via ditt meddelandecenter, om
denna tjänst tillhandahålls av nätverket.
Leveransrapport: om denna funktion är på, skickar
nätet ett meddelande angående leveransstatusen för
meddelandet som du har skickat.
Teckenstöd: låter dig välja teckenuppsättning vid
redigering och sändning av meddelanden.
GSM-alfabet: du kan endast skicka meddelanden
med GSM-tecken.
Uni-code: du kan skicka ett meddelande med
Unicode-tecken, inklusive GSM-alfabet. Det högsta
antalet tecken som kan matas in i ett meddelande
minskas dock med hälften.
Automatiskt: om du väljer Automatiskt, väljer
telefonen teckenuppsättning beroende på om du
använder Unicode-tecken eller inte.
Bildmeddelanden (Meny 5.7.2)
Med denna meny kan du göra standardinställningar
för att sända eller ta emot bildmeddelanden.
Följande alternativ är tillgängliga:
Sänd inställningar: följande alternativ är
tillgängliga:
Prioritet: låter dig ställa in prioritet för meddelanden
som du skickar. Meddelanden kan ställas in till någon
av prioritetsnivåerna Låg, Normal eller Hög.
108
Meddelanden
Giltighetsperiod: låter dig ställa in perioden under
vilken dina meddelanden kommer att lagras i
meddelandecentret medan försök görs för att
leverera dem.
Leverans efter: du kan ställa in fördröjningen innan
telefonen sänder dina meddelanden.
Dölj adress: när detta alternativ är På visas inte
ditt nummer på mottagarens telefon.
Leveransrapport: när denna funktion är På,
informerar nätverket dig om ditt meddelande har
levererats eller inte.
Läs svar: när detta alternativ är På, sänder
mottagarens telefon ett meddelande för att
informera dig om när meddelandet öppnades.
Mottagningsinställningar: följande alternativ är
tillgängliga:
Mottagning av meddelanden: låter dig ställa in hur
du ska ta emot ett meddelande. Du kan välja
mellan Manuellt, Automatiskt och Avvisa.
Anonym avvisning: när detta alternativ är På
avvisar din telefon meddelanden utan samtals-ID.
Avvisa reklam: när detta alternativ är På avvisar
din telefon reklam.
Rapport tillåten: när detta alternativ är Av och du
tar emot ett meddelande, kommer din telefon inte
att skicka ett svarsmeddelande när du öppnar
meddelandet, även om avsändaren har begärt det.
109
Meddelanden
Profiler: i den här menyn kan du konfigurera MMSprofilinställningar som krävs när du sänder eller tar
emot bildmeddelanden.
Aktuell profil: låter dig välja vilken profil som ska
användas med det aktuella meddelandet.
Profilinställningar: låter dig ange upp till fem
profiler.
• Profilnamn: ange profilens namn.
• Server-URL: ange serverns adress.
• GSM-inställning: låter dig ändra proxyinställningarna för GSM-nätverket.
- IP-adress: ange IP-adressen och IP-porten.
- Uppkoppling: välj en uppkoppling mellan ISDN
och Analog.
- Telefonnummer: ange serverns
telefonnummer.
- Användarnamn: ange serverns inloggnings-ID.
- Lösenord: ange serverns lösenord.
• GPRS-inställning: låter dig ändra proxyinställningarna för GPRS-nätverket.
- IP-adress: ange IP-adressen och IP-porten.
- APN: ange namnet på den kopplingspunkt som
används för adressen till GPRS-nätverkets
gateway.
- Användarnamn: ange användarens ID som
krävs för att koppla upp mot GPRS-nätverket.
- Lösenord: ange lösenordet som krävs för att
koppla upp mot GPRS-nätverket.
110
Meddelanden
• Bärare: välj den bärare som ska användas för
varje typ av nätverksåtkomst.
- GPRS endast: fungerar endast på ett GPRSnätverk.
- GSM endast: fungerar endast på ett GSMnätverk.
Minnesstatus
(Meny 5.8)
Du kan kontrollera minnesstatus för meddelanden.
Textmeddelanden (Meny 5.8.1)
Du kan kontrollera hur många meddelanden som
finns lagrade på SIM-kortet och i telefonminnet.
När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller på knappen
för att stänga
funktionen.
Bildmeddelanden (Meny 5.8.2)
Bildmeddelandelådor, Kamera och Media delar på
en bestämd mängd minne i telefonen.
Teckenfönstret visar mängden ledigt och använt
minne.
Du kan se hur mycket minne som använts för
bildmeddelandelådor, Kamera och Media genom att
trycka på höger- eller vänsterknappen.
111
Nöjen
Menyn Nöjen innehåller flera förströelsealternativ:
• WAP Browser
• Media
• JAVA world
WAP Browser
(Meny 6.1)
Din telefon är utrustad med en WAP (Wireless
Application Protocol) Browser, vilket gör det möjligt
att komma åt det trådlösa nätet.
Varje gång du startar WAP-browsern, ansluter
telefonen sig till det trådlösa nätet och
nätindikatorns ikon ( eller
) visas på
teckenfönstret för att informera dig om att du är
kopplad till det trådlösa nätet och kommer att
faktureras därefter. Avgifter varierar beroende på
ditt tjänstealternativ.
WAP-browsern avslutar nätverksanslutningen efter
en viss periods inaktivitet och kopplar automatiskt
upp på nytt om nödvändigt. Av denna anledning
kan du faktureras för flera uppkopplingar till
nätverket inom en enda session. Detta är normalt
och är utvecklat för att sänka din faktura.
Hem (Meny 6.1.1)
När du väljer detta menyalternativ, kopplas
telefonen till nätverket och laddar hemsidan för
nätleverantören av det trådlösa nätet.
När du kopplats visas startsidan. Innehållet beror
på nätleverantören.
112
Nöjen
Obs! För att snabbt starta WAP-browsern från
viloläget, tryck på knappen .
För att bläddra igenom en skärm som visas, tryck
på knappen Upp eller Ner.
Tryck på knappen
när som helst för att stänga
browsern. Telefonen återgår till viloläget.
Navigera med WAP-browsern
För att...
Tryck på...
bläddra igenom
och välja
browserelement
knappen Upp eller Ner tills
lämpligt element markeras
och tryck på den
programstyrda knappen
.
välja ett numrerat
element
motsvarande sifferknapp.
gå tillbaka till
föregående sida
den programstyrda
knappen
(eller Åter) eller
knappen C.
gå tillbaka till
startsidan
knappen
och välj
browseralternativet Hem. För
ytterligare information, se
sidan 113.
Mata in text i WAP-browsern
När du uppmanas att mata in text visas det
nuvarande textinmatningsläget ovanför den högra
programstyrda knappen.
För information om hur du skriver in text, se
sidan 42.
Använda WAP-browsermenyerna
Det finns flera tillgängliga menyalternativ när du
surfar på det trådlösa nätet.
113
Nöjen
För att komma åt WAP-browsermenyn:
1. Tryck på knappen
eller bläddra till logon
överst till vänster i alla WAP-sidor och tryck
sedan på den programstyrda knappen
. Ett
antal alternativ visas.
2. Markera det önskade alternativet med hjälp av
knappen Upp eller Ner.
3. Tryck på den programstyrda knappen
välja alternativet.
för att
4. Om nödvändigt, välj det sekundära alternativet
genom att trycka på knappen Upp eller Ner och
tryck på den programstyrda knappen
.
Obs! WAP-browserns alternativ kan variera
beroende på din version av browser.
Följande WAP-browseralternativ är tillgängliga:
Föregående: går tillbaka till föregående sida.
Hem: tar dig tillbaka till det trådlösa nätets
leverantörs startsida.
Avsluta: avslutar WAP-browsern.
Uppdatera: uppdaterar den aktuella sidan.
Visa URL: visar URL-adressen för WAP-sidan som
just nu är öppen.
Om...: visar detaljer om browsern.
Använda WAP-browseralternativen
Det finns flera tillgängliga alternativ när man surfar
på det trådlösa nätet. För att komma åt dessa
alternativ, tryck på knappen
så snart du är
ansluten till det trådlösa nätet.
Gå till URL: låter dig manuellt mata in URLadressen till den sida som du önskar öppna.
114
Nöjen
Bokmärke: låter dig använda menyalternativet
Bokmärke. För ytterligare information, se nedan.
Meddelanden: låter dig läsa eller skriva ett
textmeddelande. För ytterligare information, se
sidan 85.
Media: låter dig använda din Media. För ytterligare
information, se sidan 118.
Svara på ett samtal under en WAP-uppkoppling
Du kan emot ett inkommande samtal medan du
använder WAP-browsern.
Besvara samtalet genom att trycka på knappen
eller på den programstyrda knappen Svara, som i
normala fall. När samtalet avslutats kan du fortsätta
att navigera på WAP-sidan som du tidigare öppnade.
Bokmärke (Meny 6.1.2)
Detta menyalternativ låter dig lagra upp till 15 URLadresser till de webbsidor du föredrar.
För att lagra en URL-adress:
1. Välj en tom plats och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
2. Ange adressen och tryck på den programstyrda
knappen OK för att spara den.
3. Tilldela bokmärket ett namn och tryck på den
programstyrda knappen OK.
För information om hur du skriver in text, se
sidan 42.
När du har lagrat en adress är följande alternativ
tillgängliga, då är du markerar den.
115
Nöjen
Gå: låter dig öppna webbsidan direkt.
Redigera: låter dig ändra bokmärkets namn och
URL-adress.
Radera: låter dig radera bokmärket.
Gå till URL (Meny 6.1.3)
Detta menyalternativ låter dig manuellt mata in
URL-adressen till den webbsida du vill öppna.
Ange URL-adressen och tryck på den programstyrda
knappen OK.
För information om hur du skriver in text, se
sidan 42.
Töm cache (Meny 6.1.4)
Detta menyalternativ låter dig radera informationen
som lagrats i cache-minnet. Cache-minnet är
telefonens tillfälliga minne, och används för att lagra
de senast besöka Wap-sidorna.
Profil inställning (Meny 6.1.5)
Detta menyalternativ tillåter dig att ställa in upp till
fem proxyservrar.
Obs! Du behöver inte ändra browserinställningarna i de
flesta fallen. Ändra inställningarna endast när din
operatör ber dig att göra det.
För varje proxyserver är följande alternativ
tillgängliga:
Profil namn: skriv in namnet på HTTPproxyservern.
GSM-inställning: du kan ändra proxyinställningarna för GSM-nätverket.
116
Nöjen
IP-adress: ange IP-adressen och IP-port.
Uppkoppling: välj en uppkoppling: ISDN eller
Analog.
Telefonnummer: ange PPP-serverns telefonnummer.
Användarnamn: ange PPP-serverns inloggnings-ID.
Lösenord: ange PPP-serverns lösenord.
GPRS-inställning: du kan ändra
proxyinställningarna för GPRS-nätverket.
IP-adress: ange IP-adressen och IP-port.
APN: ange namnet på den kopplingspunkt som
används för adressen till GPRS-nätverkets gateway.
Användarnamn: ange användarens ID som krävs
för att koppla upp mot GPRS-nätverket.
Lösenord: ange lösenordet som krävs för att koppla
upp mot GPRS-nätverket.
Startsida URL: du kan ändra adressen till din
startsida.
När den standardinställda startsidan visas kan du
radera den med hjälp av knappen C och mata in ditt
eget val. För att ange specialtecken, / till exempel,
använd symbolläget, se sidan 49.
Bärare: du kan välja den bärare som ska användas
för varje typ av nätverksåtkomst.
GPRS först: din telefon kommer att söka efter
GPRS-nätverket först. Om denna tjänst inte är
tillgänglig, kan du tillfälligt använda en GSM-tjänst.
GPRS endast: telefonen fungerar endast i GPRSnätverk.
GSM endast: telefonen fungerar endast i GSMnätverk.
117
Nöjen
Aktuell inställning (Meny 6.1.6)
Detta menyalternativ låter dig aktivera en av de
proxyservrar som du ställt in för att använda WAPuppkopplingen.
Media
(Meny 6.2)
Detta menyalternativ lagrar diverse medieposter
från yttre källor, t.ex. WAP-sidor eller mottagna
bildmeddelanden.
Foton (Meny 6.2.1)
Detta alternativ låter dig visa bilder som du har tagit.
Mina foton: låter dig visa foton som sparats i Mina
foton.
Mina album1/Mina album2: låter dig visa foton i
markerat album.
När ett foto visas, tryck på den programstyrda
knappen Val för att använda följande alternativ:
Sänd: låter dig sända fotot i ett meddelande.
Byt namn: låter dig ändra namnet.
Radera: låter dig radera det.
Flytta till album: låter dig flytta det till ett av
albumen.
Använda som: låter dig använda det som
bakgrundsbild eller som foto-ID.
Bakgrundsbild: låter dig använda det som
bakgrundsbild.
Foto-ID: låter dig använda det som foto-ID för en
telefonbokspost.
118
Nöjen
Skydda: låter dig skydda det från att raderas eller
inte.
Egenskaper: låter dig visa detaljerad information
om fotona.
Bilder (Meny 6.2.2)
Detta alternativ låter dig visa bilder som extraherats
från EMS- eller bildmeddelanden, hämtats från WAPsidor eller från EasyStudio datorprogram.
För att visa bilden, tryck på den programstyrda
knappen Visa.
När ett foto visas, tryck på den programstyrda
knappen Val för att använda följande alternativ:
Sänd: låter dig sända bilden som ett
bildmeddelande.
Redigera namn: låter dig ändra namnet.
Radera: låter dig radera det.
Använd som bakgrundsbild: låter dig använda
det som bakgrundsbild.
Egenskaper: låter dig visa detaljerad information
om bilderna.
Ljud (Meny 6.2.3)
Detta menyalternativ låter dig lyssna på inspelade
röster och melodier från yttre källor, t.ex. WAP-sidor
eller mottagna bildmeddelanden.
Röstmemo: låter dig lyssna på olika
röstinspelningar.
Mina ljud: låter dig lyssna på olika melodier.
När du väljer ett ljud, tryck på den programstyrda
knappen Val för att sända, ändra namn, radera,
använda som ringsignal (endast i Mina ljud) eller
visa egenskaper.
119
Nöjen
Radera alla (Meny 6.2.4)
Detta alternativ raderar alla foton, bilder och ljud
från Media.
Foton
1. Bläddra fram till en låda och bocka för den
genom att trycka på den programstyrda
knappen Välj.
Genom att välja Alla bockas alla poster för. Om
du vill radera de skyddade fotona och fotona
som används för foto-ID, välj alternativet Med
skyddade foton och alternativet Med Foto-ID
foton.
2. Om nödvändigt, upprepa steg 1 för att bocka för
en annan låda.
3. När du är klar, tryck på den programstyrda
knappen OK.
4. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på
den programstyrda knappen Ja för att ta bort
alla markerade foton.
Annars trycker du på den programstyrda
knappen Nej.
Bilder
Följ instruktionerna för foton. När ett
bekräftelsemeddelande visas, tryck på den
programstyrda knappen Ja för att ta bort alla bilder.
Annars trycker du på den programstyrda knappen
Nej.
120
Nöjen
Ljud
1. Bläddra fram till en ljudlåda och bocka för den
genom att trycka på den programstyrda
knappen Välj.
Genom att välja Alla bockas alla lådor för.
2. Om nödvändigt, upprepa steg 1 för att bocka för
en annan låda.
3. När du är klar, tryck på den programstyrda
knappen OK.
4. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på
den programstyrda knappen Ja för att ta bort
alla markerade ljud.
Annars trycker du på den programstyrda
knappen Nej.
Minnesstatus (Meny 6.2.5)
Media, Kamera och bildmeddelandelådor delar på
en bestämd mängd minne i telefonen.
Teckenfönstret visar status för ledigt och använt
minne.
Du kan visa minnesstatus för Media, Kamera och
bildmeddelandelådor genom att trycka på högereller vänsterknappen.
JAVA world
(Meny 6.3)
Du kan hämta MIDlets (Java-program för
mobiltelefoner) från olika källor med hjälp av WAPbrowsern och lagra dem på telefonen.
121
Nöjen
Nedladdningar (Meny 6.3.1)
En lista med Java-spel visas. Två MIDlets (Javaspel) finns redan som standard på telefonen. Om
listan med Java-spel är tom visas ett pop upmeddelande som låter dig hämta ett nytt spel. Om
du vill lägga till MIDlets till listan hämtar du dem
från webben.
För att...
Tryck på...
hitta ett spel
knappen Upp eller Ner.
köra ett spel
den programstyrda knappen
Öppna.
visa detaljerad
information
den programstyrda knappen
Info.
radera spelet
den programstyrda knappen
Radera i informationsteckenfönstret.
SnowBallFight
Meningen med det här spelet är att utmana och
vinna över mästare i snöbollskrig från fyra olika lag.
Öppna ett spel
När du har hämtat spelet, tryck på vilken knapp
som helst två gånger för att gå till den första
menyskärmen. I den första menyskärmen, tryck på
knappen
för att spela eller på knappen
för att
öppna spelets huvudmeny.
Play (Spela): låter dig starta ett nytt spel eller ett
sparat spel. Du kan fortsätta spelet från samma
ställe du avbröt det vid det senaste speltillfället.
Instructions (Instruktioner): visar förklaringar
till styrknappar, samt attack- och försvarsföremål.
122
Nöjen
Configuration (Konfigurering): låter dig sätta på
ljudet, sätta på/stänga av vibration och välja
hastighet för spelet (1-5).
Quit (Avsluta): avslutar spelet och återgår till
menyskärmen för nerladdningar.
Spela ett spel
Flytta figuren längs med gatan med hjälp av
navigeringsknappen. Om du har tjänat ihop
tillräckligt med mynt under snöbollskriget, kan du
köpa försvarsföremål i kemikalieaffären och
attackföremål i butiken. Flytta figuren till det
kämpande laget och tryck på knappen
för att
vara med. När snöbollskriget startar ska du kasta
snöbollar på dina rivaler och undvika deras. Medan
snöbollskriget pågår kan du använda de föremål du
har. Om du får ihop tillräcklig med mana kan du
även använda en specialattack. Du måste vinna alla
snöbollskrigen i de fyra stadierna för att utmana
mästarna.
Knappkommandon
4/6 eller Vänster/Höger: flytta till höger eller
vänster.
2, 5 eller Upp, : kontrollera avståndet vid första
knapptryckningen och kasta snöbollen vid nästa
knapptryckning.
8 eller Ner: använd en specialattack beroende på
din mana.
3: öppnar föremålsläge så att du kan använda
föremålen som du har samlat på dig. Välj önskat
föremål genom att trycka på 2, 5, Upp eller .
Specialattacker
Nivå 1: Aurora, alla fiender träffas av snöbollar.
Nivå 2: Ice dragon, alla fiender träffas av snöbollar
och är fastfrusna i 8 sekunder.
123
Nöjen
Nivå 3: Icicle storm, snöbollsattack med dubbel kraft
på alla fiender. Risken att träffas av fienders bollar
minskas i 10 sekunder.
BubbleSmile
BubbleSmile är ett arkadpussel.
Öppna ett spel
När spelet har laddats ser du följande alternativ.
Tryck på den programstyrda knappen
för att välja
ett av dem:
Start game (Starta spelet): låter dig starta ett
nytt spel i tidsbegränsat läge eller skickligt läge.
• Timed mode (Tidsbegränsat läge): Du kan spela
tills tiden löper ut. Du måste rada upp bubblor av
samma färg så att de försvinner. När detta sker
ökar tiden.
• Skilled mode (Skickligt läge): du måste få mer än
4 bubblor att försvinna på en gång för att stapeln i
skicklighetsfältet ska växa. Om mindre än 4
bubblor försvinner, minskar stapeln.
Continue (Fortsätt): låter dig fortsätta på det
senaste spelet du spelade. Menyn är tillgänglig
endast då ett spel redan spelats.
High score (Rekord): visar dig topplistan.
How to play (Så här spelar man): visar dig
spelinstruktioner.
Option (Val): låter dig sätta på eller stänga av
ljudet.
Spela ett spel
Dina poäng ökar när du gör så att bubblorna
försvinner. Du måste rada upp minst 3 bubblor
horisontellt eller diagonalt för att de ska försvinna.
124
Nöjen
Du ser ett band som omger tre bubblor, och du kan
rotera bubblorna innanför bandet så att de radas
upp inom matrisen, och färgerna matchas. Du kan
också flytta bandet så att det omger tre andra
bubblor. Om din poäng hamnar bland de tre bästa
resultaten när spelet är slut, visas det i
teckenfönstret.
Knappkommandon
2, 4, 6, 8, eller navigeringsknapp: flytta bandet
upp, ner, till vänster eller till höger.
1: rotera bubblorna i bandet motsols.
3: rotera bubblorna i bandet medsols.
Internetinställning (Meny 6.3.2)
Detta menyalternativ tillåter dig att ställa in
informationen för att ansluta Java-servern.
Informationen tillhandahålls automatiskt av
operatören men du kan ändra den manuellt.
APN: ange namnet på den kopplingspunkt som
används för adressen till GPRS-nätverkets gateway.
Användarnamn: ange användarens ID som krävs
för att koppla upp mot GPRS-nätverket.
Lösenord: ange lösenordet som krävs för att koppla
upp mot GPRS-nätverket.
DNS inställning: ange DNS-adressen. DNSadressen (Domain Name Server) för att ansluta till
Java-servern anges automatiskt när
datainställningssamtalet görs.
Minnesstatus (Meny 6.3.3)
Du kan kontrollera tillgängligt minnesutrymme för
Java-hämtning. Teckenfönstret visar även
sammanlagt minne och använt minne.
125
Planering
Organiseringsfunktionen ger dig möjligheten att:
• granska kalendern och/eller skriva ett memo eller
skapa en prioritetslista.
• ställa in aktuellt datum och aktuell tid och få reda
på vad klockan är i olika städer runt om i världen.
• ställa in larmet så att telefonen ringer på en
angiven tid.
• använda din telefon som en kalkylator,
enhetsomvandlare, timer eller ett stoppur.
Nytt memo
(Meny 7.1)
Detta menyalternativ låter dig skapa ett memo.
Obs! Du kan också komma åt denna meny genom att
hålla ner knappen C i viloläget.
1. Skriv ett memo på upp till 100 tecken och tryck
på den programstyrda knappen OK.
För information om hur du skriver in text, se
sidan 42.
2. Välj under vilken kategori du vill spara memot
och tryck på den programstyrda knappen Välj.
Följande kategorier är tillgängliga:
• Dagbok: normalt schemalagda händelser,
t.ex. sammanträffanden eller möten.
• Prioritetslista: uppgifter du behöver utföra.
• Samtal: samtal du måste ringa.
• Födelsedag: årsdagar som du ska komma
ihåg, t.ex. bröllopsdagar, födelsedagar eller
andra speciella dagar.
126
Planering
Obs! Du kan spara upp till 25 poster i varje
kategori, vilket ger dig sammanlagt
100 memon.
3. Bläddra fram till ett datum i kalendern genom
att trycka på navigeringsknapparna. Tryck på
den programstyrda knappen Välj.
4. Beroende på om den valda kategorin är
tillämplig, mata in händelsens tid och tryck på
den programstyrda knappen OK.
5. Om du har valt 12-timmarsformatet (se
sidan 133), välj FM eller EM genom att trycka
på knappen Upp eller Ner och tryck sedan på
den programstyrda knappen Välj.
6. För att ställa in ett larm för memot, tryck på den
programstyrda knappen Ja.
Annars trycker du på den programstyrda
knappen Nej. Memot sparas omedelbart. Gå till
steg 10.
7. Ange tiden då larmet ska ringa och tryck på den
programstyrda knappen OK.
8. Om du har valt 12-timmarsformatet (se
sidan 133), välj FM eller EM genom att trycka
på knappen Upp eller Ner och tryck sedan på
den programstyrda knappen Välj.
9. Välj en larmmelodi och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
Memot sparas och visas sedan på skärmen.
127
Planering
10. När memot är klart kan du välja mellan följande
alternativ genom att trycka på den
programstyrda knappen Val:
• Lägg till: låter dig skapa ett nytt memo.
• Radera: låter dig radera memot.
• Redigera: låter dig redigera memot.
• Flytta: låter dig flytta det aktuella memot till
ett annat datum.
• Kopiera: låter dig kopiera det aktuella memot
till ett annat datum.
11. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller på knappen
för att
stänga funktionen.
Kalender
(Meny 7.2)
Kalendern hjälper dig att hålla ordning på
schemalagda händelser, samtal som du behöver
ringa, uppgifter som du behöver göra och årsdagar.
Du kan ställa in ett larm som aktiveras det datum
posten schemalagts till.
Konsultera kalendern
För att...
Tryck på...
flytta till en annan
dag
vänster- eller högerknappen.
flytta till en annan
vecka
knappen Upp eller Ner.
flytta till
föregående eller
nästa månad
knappen Upp eller Ner och
håll ner den.
flytta till
föregående eller
nästa år
vänster- eller högerknappen
och håll ner den.
128
Planering
Följande alternativ är tillgängliga när du trycker på
den programstyrda knappen Val på kalenderns
teckenfönster:
Lägg till memo: låter dig skapa ett nytt memo på
den dagen.
Gå till datum: låter dig mata in ett speciellt datum
och sedan schemalägga en händelse på det datumet.
Visa alla: visar alla händelser som du har
schemalagt.
Radera dag: raderar de schemalagda händelserna
på den markerade dagen.
Radera alla: raderar alla händelser som du har
schemalagt.
Skapa ett nytt memo
1. Bläddra fram till datumet på kalendern, se
sidan 128, och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
2. Skriv ditt memo och tryck på den programstyrda
knappen OK.
För information om hur du skriver in ett tecken,
se sidan 42.
3. Välj under vilken kategori du vill spara memot
och tryck på den programstyrda knappen Välj.
Följande kategorier är tillgängliga:
• Dagbok: normalt schemalagda händelser, t.ex.
sammanträffanden eller möten.
• Prioritetslista: uppgifter du behöver utföra.
• Samtal: samtal du måste ringa.
• Födelsedag: årsdagar som du ska komma
ihåg, t.ex. bröllopsdagar, födelsedagar eller
andra speciella dagar.
4. Följ proceduren från steg 4 på sidan 127 och
framåt för att spara memot.
129
Planering
Granska din kalenders memon
Ett datum som har ett tilldelat memo markeras i en
röd ruta. Om du väljer ett datum då händelser redan
har schemalagts, visas antalet memon för varje typ
längst ner på kalendern.
•
: Allmänna schemalagda händelser
•
: Prioritetslista
•
: Samtal
•
: Årsdagar
Tryck på den programstyrda knappen Välj för att
visa memon.
Om du har skapat mer än ett memo på samma dag
kan du bläddra fram till den önskade händelsen som
ska visas genom att trycka på vänster och höger
knapp.
Följande alternativ är tillgängliga när du trycker på
den programstyrda knappen Val:
Lägg till: låter dig lägga till ett nytt memo. För
ytterligare information om hur du matar in ett
memo, se sidan 126.
Radera: låter dig radera memot.
Redigera: låter dig redigera memot.
Flytta: låter dig flytta det aktuella memot till ett
annat datum.
Kopiera: låter dig kopiera det aktuella memot till
ett annat datum.
Prioritetslista
(Meny 7.3)
Denna meny låter dig granska din lista med
uppgifter.
För att skapa ett nytt memo av typen prioritetslista:
1. Skriv memot och tryck på den programstyrda
knappen OK.
130
Planering
För ytterligare information om hur du skriver in
ett tecken, se sidan 42.
2. Bläddra fram till datumet på kalendern, se
sidan 128, och tryck på den programstyrda
knappen Välj.
3. Följ steg 4 på sidan 127 och framåt för att spara
memot.
När du har fastställt en uppgift listas den med ett
statusmärke (
för Klar eller
för Ej klar) inom
menyn Prioritetslista.
För att bläddra fram till en specifik uppgift, tryck på
knappen Upp eller Ner och tryck på den
programstyrda knappen Välj. Uppgiften visas med
tidsgränsen, larminställningen, arbetsdetaljer och
statusmärke.
Du kan bläddra fram till föregående eller nästa
uppgift genom att trycka på vänster- eller
högerknappen.
Följande alternativ är tillgängliga när du trycker på
den programstyrda knappen Val:
Lägg till: låter dig lägga till en ny uppgift. För
detaljer om att lägga till memon av typ
prioritetslista, se sidan 126.
Markera: låter dig ändra status.
Redigera: låter dig redigera innehållet i uppgiften.
Flytta: låter dig flytta den aktuella uppgiften till ett
annat datum.
Kopiera: låter dig kopiera den aktuella uppgiften till
ett annat datum.
Radera: låter dig radera uppgiften.
Radera alla: låter dig radera alla uppgifter från
listan.
131
Planering
Klocka
(Meny 7.4)
Detta alternativ tillåter dig att ändra den aktuella
tiden och datumet som visas. Du kan också
kontrollera den aktuella tiden för Greenwich Mean
Time (GMT) och 22 större städer runt om i världen.
Följande alternativ är tillgängliga:
Ange tid: tillåter dig att dig mata in aktuell tid. Du
kan välja tidsformatet i menyalternativet Ställ in
format, se sidan 133.
Obs! Innan du ställer in tiden måste du ange din
tidzon med menyalternativet Ställ in
världstid.
Ange datum: låter dig mata in dagen, månaden
och året. Du kan ändra datumformatet i
menyalternativet Ställ in format, se sidan 133.
Ställ in världstid: låter dig kontrollera den
aktuella tiden för Greenwich Mean Time (GMT),
samt den aktuella tiden i 22 större städer runt om i
världen. Bläddra igenom städerna med hjälp av
vänster- eller högerknappen.
Skärmen visar:
• stadens namn.
• aktuellt datum och tid.
• tidsskillnaden mellan den valda staden och din
hemstad om du ställt in lokal tid (se nedan) eller
GMT (standard).
För att välja tidszon:
1. Välj staden som motsvarar din tidzon genom att
trycka på vänster- eller högerknappen en eller
flera gånger.
Det lokala datumet och den lokala tiden visas.
132
Planering
2. Tryck på den programstyrda knappen Ställ.
3.
För att...
Välj...
uppdatera aktuellt
datum/tid med den
här nya inställningen
Ställ in lokal.
ange att
tidszonen
aktuellt använder
sommartid
Sommartid på.
Ikonen
visas
bredvid tidsskillnaden.
ange att tidszonen
inte längre använder
sommartid
Sommartid av
(endast tillgänglig när
ikonen
visas
bredvid
tidsskillnaden).
4. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller på knappen
för att stänga
funktionen.
Ställ in format: låter dig ändra formaten för
datum och tid.
Tidsformat: 24 timmar
12 timmar
Datumformat: DD/MM/ÅÅÅÅ (dag/månad/år)
ÅÅÅÅ/MM/DD (år/månad/dag)
Larm
(Meny 7.5)
Med detta alternativ kan du ställa in ett larm som
ska aktiveras vid en viss tid. Du kan ställa in upp till
tre larm eller ställa in telefonen så att den avger ett
larm när den är avstängd.
För att ställa in ett larm:
1. Välj antingen Väckning, Larm1, eller Larm2
genom att trycka på knappen Upp eller Ner.
133
Planering
Ikonen
betyder att inget larm för tillfället är
inställt. Ikonen
betyder att ett larm redan
har ställts in.
2. Tryck på den programstyrda knappen Välj.
3. Tryck på den programstyrda knappen Val.
4. Bläddra fram till ett inställningsalternativ genom
att trycka på knappen Upp eller Ner och tryck på
den programstyrda knappen Välj. Ändra
inställningen efter behov.
• Larmdag: placera eller ta bort en bock vid den
dagen (de dagarna) i veckan genom att trycka
på den programstyrda knappen Välj. Om du vill
ställa ett dagslarm, välj Alla dagar. Om du vill
ställa in ett larm som endast ska aktiveras en
gång, välj Endast en gång. När du trycker på
den programstyrda knappen OK efter valet,
uppmanas du att ange larmtiden.
• Larmtid: ange tiden då larmet ska ringa.
• Larmton: välj larmmelodin.
• Ta bort larm: deaktiverar larmet.
Obs! Larm 1 och 2 uppmärksammar dig med den
larmton du ställer in, eller med vibration,
beroende på larmtypen för inkommande samtal
(Meny 4.1.4). Väckning, uppmärksammar dig
emellertid med den melodi du ställer in, oavsett
av inställning för inkommande samtal.
5. Upprepa steg 4 för att ändra varje inställning.
6. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller på knappen
för att stänga
funktionen.
Larmikonen ( ) kommer fram på teckenfönstrets
översta rad så fort larmet har ställts in. Du stänger
av det aktiverade larmet, genom att öppna och
stänga telefonen, eller trycka på valfri knapp.
134
Planering
Obs! När tystläget är aktiverat, hörs inte Larm 1
och 2. Väckning hörs emellertid oavsett om
tystläget har aktiverats eller inte.
För att ställa in larmet som ska ringa även om din
telefon är avstängd:
1. Bläddra fram till Autopåslag i larmlistan och
tryck på den programstyrda knappen Välj.
2. Om nödvändigt, tryck på knappen Upp eller Ner
för att välja På.
För att stänga av funktionen Autopåslag,
välj Av.
3. Tryck på den programstyrda knappen Välj för
att spara inställningen.
4. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller på knappen
för att
stänga funktionen.
Så fort du har aktiverat larmet med automatisk
tändning visas en markering intill Autopåslag. Om
telefonen är avstängd vid en specifik larmtid sätts
den automatiskt på och larmet aktiveras. Den
stängs sedan automatiskt av igen.
För att stänga av ett larm:
• Tryck på den programstyrda knappen Bekräfta.
• När larmtonen för väckning hörs, trycker du på
valfri knapp för att stänga av larmet. Du kan
också trycka på Snooze. Då stoppas larmet i fem
minuter, för att sedan återupptas. Detta kan
göras högst fem gånger.
Snooze-larmet hörs när telefonen är avstängd och
funktionerna Autopåslag och tystläget är
aktiverade. Om du you nollställer väckningens
larmtid eller deaktiverar väckningslarmet avbryts
snooze-larmet.
135
Planering
Röstmemo
(Meny 7.6)
Du kan spela in röstmemon. När du är klar med
inspelningen kan du skicka ett memo till andra via
bildmeddelandetjänsten.
Spela in (Meny 7.6.1)
I denna meny kan du spela in ett nytt röstmemo.
1. Välj knappen
börja spela in.
genom att trycka på Välj för att
2. Spela in ett röstmemo genom att tala i
mikrofonen.
3. När du väljer den programstyrda knappen
eller om inspelningstiden tar slut sparas
röstmemot automatiskt i telefonen. Välj
för
att spela upp den inspelade rösten. Du kan
också göra en paus, spola tillbaka eller framåt
genom att trycka på ,
eller
.
4. Tryck på den programstyrda knappen Val för att
använda följande alternativ:
Skicka: sänder röstmemot till andra via
bildmeddelandetjänsten. Se sid 94 för mer
information om hur du skickar meddelanden.
Byt namn: låter dig ändra memots namn.
Radera: raderar memot.
Egenskaper: visar information om memot,
t.ex. namn, minnesstorlek och filformat.
5. Avsluta genom att trycka på C eller
knappen
.
136
Planering
Röster (Meny 7.6.2)
Det här alternativet visar en lista över röstmemon
som du spelat in. Bläddra till önskat röstmemo och
tryck på den programstyrda knappen Välj.
Röstmemot spelas upp automatiskt. När du spelar
upp kan du avbryta uppspelningen, göra en paus,
spola bakåt eller framåt genom att välja , ,
eller
. Följande alternativ är tillgängliga när du
trycker på den programstyrda knappen Val:
Sänd: låter dig skicka röstmemot till andra med
Multimedia Message Service. Se sidan 94 för
ytterligare information om hur du skickar ett
meddelande.
Byt namn: låter dig ändra namn på memot.
Radera: raderar memot.
Egenskaper: visar information om memot, t.ex.
namn, minnesstorlek och filformat.
Radera alla (Meny 7.6.3)
Det här alternativet låter dig radera alla uppgifter
från listan. När ett bekräftelsemeddelande visas,
tryck på den programstyrda knappen Ja för att
bekräfta.
Annars trycker du på den programstyrda knappen
Nej.
Inställningar (Meny 7.6.4)
Det här alternativet låter dig ändra röstinspelarens
standardkonfiguration.
Följande alternativ är tillgängliga:
Inspelningstid: låter dig se inspelningens längd.
Normal: du kan spela in ditt röstmemo tills det
upptar hela telefonminnet.
137
Planering
Max strl(för Bildmeddelandene): du kan spela in ett
röstmemo på upp till 2 minuter vilket ger dig
möjligheten att bifoga det inspelade röstmemot till
bildmeddelanden.
Volym: låter dig justera röstmemots
inspelningsvolym.
Standardnamn: låter dig ändra röstmemots
standard-prefixnamn.
Minnesstatus (Meny 7.6.5)
Du kan kontrollera hur stor del av minnet som
används och hur stor del som återstår för
röstmemon.
Teckenfönstret visar totalt, ledigt och använt minne,
inklusive minnesstorleken som dina inspelade
röstmemon upptar.
Kalkylator
(Meny 7.7)
Du kan använda telefonen som en kalkylator.
Kalkylatorn utför grundläggande räknefunktioner
som addition, subtraktion, multiplikation, division.
För att utföra en kalkylering:
1. Mata in det första numret med hjälp av
nummerknapparna.
Obs! För att radera misstag eller nollställa
teckenfönstret, tryck på knappen C.
2. Tryck på knappen
för att ange ett
decimaltecken (,) eller knappen
så många
gånger det behövs för att välja lämpligt
räknesätt: + (addition), - (subtraktion),
(multiplikation), / (division), % (rest),
( eller ).
138
Planering
3. Skriv in den andra siffran.
4. Upprepa steg 2 och 3 om det behövs.
5. Tryck på den programstyrda knappen Likamed
för att visa resultatet.
Resultatet visas i rutan Svar.
Obs! Resultat avrundas till sex decimaltecken.
6. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller på knappen
för att
stänga funktionen.
Omvandlingar
(Meny 7.8)
Detta menyalternativ låter dig omvandla från ett
mått till ett annat.
För att omvandla en enhet:
1. Bläddra till önskad typ av omvandling: Valuta,
Längd, Vikt, Volym, Yta eller Temperatur.
Tryck på den programstyrda knappen Välj.
2. Ange värdet som ska omvandlas och tryck på
knappen Ner för att mata in det i fältet Från.
Du kan mata in ett decimaltecken (,) med
användning av knappen . Du kan mata in ett
minustecken (-) med hjälp av knappen
i
Temperatur.
3. Välj den måttenhet du vill utgå ifrån genom att
trycka på vänster- eller högerknappen. Tryck
sedan på knappen Ner för att flytta till fältet Till.
Se tabellen över de tillgängliga enheterna på
nästa sida.
139
Planering
4. Välj den måttenhet du vill omvandla valutan
till genom att trycka på vänster- eller
högerknappen.
5. För att visa resultatet, tryck på den
programstyrda knappen OK eller på
knappen
.
Resultatet visas i rutan Svar.
6. När du är färdig, tryck på den programstyrda
knappen
eller på knappen
för att stänga
funktionen.
Tillgängliga enheter
Typ
Valuta
Enheter
EURO
DEM
ITL
FRF
ESP
NLG
ATS
BEF
FIM
PTE
GRD
IEP
LUF
Längd
Vikt
Volym
mm
cm
m
km
tum
fot
yard
mile
g
kg
ton
grain
oz
pund
cm3
m3
l
in3
ft3
yd3
cm2
m2
a
in2
ft2
yd2
gal
Yta
acre
Temperatur
140
°C
°F
Planering
Timer
(Meny 7.9)
Med funktionen Timer kan du ställa in telefonen så
att den avger ett larm efter att en viss tid har
förflutit.
1. Tryck på den programstyrda knappen Ställ.
2. Mata in tidslängden under vilken du önskar
räkna ner i timmar och minuter och tryck ner
den programstyrda knappen OK.
3. Tryck på den programstyrda knappen Start för
att starta nedräkningen.
Även om du lämnar Timer-skärmen kommer timern
att fortsätta fungera. När den angivna tiden har
gått ut meddelar telefonen med en signal och ett
textmeddelande visas.
Du stänger av timerns signal, genom att öppna och
stänga telefonen, eller trycka på valfri knapp.
För att stoppa timern innan den inställda tiden har
förflutit, tryck på den programstyrda knappen
Stopp på Timer-skärmen. Telefonen bibehåller
timerinställningen vid den tid du stoppade den. För
att radera inställningen, tryck på den
programstyrda knappen Ställ. Timern visar 00:00.
Tryck på den programstyrda knappen OK.
Obs!
• Timern använder ström från batteriet och därmed
minskas telefonens funktionstid.
• När tystläget är på, spelas ingen signal när timern
har räknat ner.
141
Planering
Stoppur
(Meny 7.10)
Stoppuret kan användas för att mäta tider för olika
sporter.
Det går att mäta upp till fyra intervaller (t.ex.
varvtider).
Stoppurets precision är en hundradels sekund. Den
högsta mätningstiden är 10 timmar.
1. För att starta stoppuret, tryck på den
programstyrda knappen OK.
2. För att kontrollera en intervalltid, tryck på den
programstyrda knappen OK. Stoppuret
fortsätter att gå, men intervalltiden visas på den
första raden. Upprepa detta steg för
efterföljande intervaller, eller för att avsluta.
3. Tryck på den programstyrda knappen Nollställ
för att nollställa stoppuret.
4. Tryck på knappen C eller
funktionen.
142
för att stänga
Kamera
Med hjälp av telefonens inbyggda kameramodul kan
du ta bilder på personer eller händelser då du är på
rörlig fot. Dessutom kan du sända foton till andra
personer i ett bildmeddelande eller som en bilaga i
ett e-postmeddelande. Kameran framställer JPEGbilder.
VARNING:
• Fotografera aldrig personer utan att först be om
tillåtelse.
• Fotografera aldrig på platser där kameror inte är
tillåtna.
• Fotografera aldrig på platser där du kan kränka
andra personers integritet.
Tag Foto
(Meny 8.1)
Den här menyn gör att du kan ta en bild för att
sända ett foto som ett bildmeddelande till andra
destinationer. Du kan använda bilden som bakgrund
och lagra den separat i mappen Mitt album.
Ta en bild när telefonen är öppen
1. Du öppnar denna meny genom att trycka på den
programstyrda knappen Välj när Tag Foto
markeras. Tryck alternativt på knappen Upp två
gånger i viloläget.
Ta foton direkt i viloläget genom att hålla ner
knappen Kamera ( ) på telefonens högra sida.
Bilden som ska fångas visas i teckenfönstret.
143
Kamera
Ikonerna på teckenfönstrets översta rad visar
storlek, kvalitet, typ av fotolampa och aktuellt
läge (visas om du har valt läget Multi-tagning
eller Nattläge).
2. Justera bilden genom att rikta kameran mot
föremålet.
För att...
Tryck på...
justera kontrasten
vänster- eller
högerknappen.
zooma in eller ut
knappen Upp eller
Ner.
invertera bilden
knappen som
höjer volymen.
spegelvända bilden
knappen som
sänker volymen.
slå på eller stänga av
sökarramen
knappen 1.
ändra bildstorleken
knappen 2.
ändra bildkvaliteten
knappen 3.
välja kameraläge
knappen 4.
välja effekt
knappen 5.
ställa in fotoinställningar
knappen 6.
välja ram
knappen 7.
ställa in självutlösaren
knappen 8.
gå till menyn Mina foton
knappen 9.
slå på eller stänga av
knappen 0.
fotolampan (om du ställer in
alternativet Manuellt i
menyn Fotolampa. Se
sidan 148, 151)
144
Kamera
För ytterligare information om dessa funktioner,
se "Använda kameraalternativen" på sidan 146.
3. Tryck på den programstyrda knappen
eller
knappen Kamera ( ) på telefonens högra sida
för att ta en bild.
Bilden sparas automatiskt i menyn Mina foton
(se sidan 149).
4. För att...
Tryck på...
använda alternativen
den programstyrda
knappen Val.
För information om
alternativen, se
nedan.
radera bildfilen
den programstyrda
knappen Radera.
återgå till läget Fånga för knappen C.
att ta en ny bild
stänga av kameran
gå tillbaka till viloläget
knappen
.
För att använda följande alternativ, tryck på den
programstyrda knappen Val när du har tagit en
bild. Bläddra till alternativet du önskad genom att
trycka på knapparna Upp eller Ner och tryck på den
programstyrda knappen Välj:
Sänd: låter dig sända ett bildmeddelande med
bilden som du tagit. För ytterligare information om
hur du sänder bildmeddelanden, se sidan 92.
Byt namn: låter dig ändra bildens namn.
Spara till mina foton: låter dig se de tagna
bilderna i Mina foton (se sidan 149).
Använda som: låter dig använda bilden som
bakgrundsbild eller som foto-ID.
145
Kamera
Bakgrundsbild: låter dig använda bilden som
bakgrundsbild.
Foto-ID: låter dig använda det som foto-ID.
Skydda: låter dig skydda bilden från att raderas
eller inte.
Egenskaper: det här alternativet visar information
om bilden som t.ex. namn, storlek, datum,
upplösning, typ av skydd samt format.
Använda kameraalternativen
När du trycker på den programstyrda knappen
i
läget Tag Foto är följande alternativ tillgängliga för
den aktuella bilden:
Kamera läge: du kan ta en bild i olika lägen. När
du ändrar läge visas indikatorn för det läget överst
till vänster i teckenfönstret.
Normal: du kan ta en bild på normalt sätt.
Multi-tagning: du kan ta action-stillbilder. Välj
hastighet och antal bilder du vill ta. När du trycker
på den programstyrda knappen
eller på
knappen Kamera ( ) på telefonens högra sida, tar
telefonen automatiskt bilderna i följd så många
gånger som du anger, och sparar dem. Formatet
Mobil (128*120) ställs in som standard.
Nattläge: det här alternativet låter dig ta en bild av
bästa kvalitet när det är mörkt.
Endast bildtagning: bilder som du tar sparas direkt
till mappen Mina foton (se sidan 149) och visas inte
på skärmen.
146
Kamera
Ram: detta alternativ låter dig sätta en ram runt
bilden. Tryck på navigeringsknappen för att hitta
det ramformat du vill använda. Du kan
förhandsgranska bilden med ramformatet genom
att använda den programstyrda knappen Granska.
Formatet Mobil (128*120) ställs in som standard.
Obs! Kontrollfälten för zoom och kontrast visas inte
när du sätter en ram runt bilden.
Effekter: detta alternativ låter dig använda
specialeffekter med bilden. Tryck på knappen Upp
eller Ner för att hitta den ton du vill använda. Grå,
Negativ, Sepia, Relief och Skiss finns. För att
deaktivera effektinställningen, välj Av.
Rotation: det här alternativet låter dig vända
bilden vertikalt eller spegelvända den.
Självutlösare: du kan välja en fördröjningstid. När
du trycker på knappen Tag tar telefonen bilden efter
den angivna tiden. När du avslutar kameraläget
eller väljer Av i menyn Självutlösare är timern
avstängd.
Inställningar: detta alternativ låter dig ändra
inställningarna för att ta en bild. Detta alternativ är
synkroniserat med menyn Inställningar. Se
sidan 151.
Fotoformat: ställer in bildstorleken till någon av
VGA(640*480), QVGA(320*240),
QQVGA(160*120) och Mobil(128*120). Den
valda bildstorleken visas på skärmen med bilden.
Fotokvalitet: låter dig välja mellan bildkvaliteterna
Superfin, Fin, Normal, och Ekonomi. Det
alternativ du väljer visas på teckenfönstrets översta
rad.
147
Kamera
Kamera ljud: låter dig välja ett ljud för när du
trycker på slutarutlösaren, den programstyrda
knappen
eller knappen Kamera ( ) på
telefonens högra sida.
Obs! Denna ljudinställning tillämpas inte i läget Multitagning.
Fotolampa: låter dig ställa in om fotolampan ska
användas automatiskt eller ej.
• Manuellt: för att sätta på eller stänga av
fotolampan måste du trycka på knappen 0 i läget
för att ta foton.
• Automatiskt: när du trycker på slutaren, den
programstyrda knappen
eller knappen
Kamera ( ) på telefonens högra sida, tänds
fotolampan. Efter en stund tar kameran en bild
och fotolampan stängs av.
Standardnamn: låter dig ändra bildens standardprefixnamn.
Hjälp: det här alternativet visar navigeringsknapparnas och volymknapparnas funktioner i
kamera läget.
Ta en bild när telefonen är stängd
1. Stänga luckan.
2. Sätt på kameran genom att hålla ner knappen
Kamera ( ) på telefonens högra sida.
Bilden som ska fångas visas i teckenfönstret.
Volymknapparna reglerar zoomfunktionen.
3. Tryck på Kamera ( ) på telefonens högra sida
för att ta bilden.
Bilden sparas automatiskt i mappen Mina
foton.
148
Kamera
4. Öppna luckan för att se bilden igen. Du kan
radera bilden genom att trycka på den
programstyrda knappen Val och sedan välja
Radera. Tryck på den programstyrda knappen
Granska för att gå tillbaka till kameraläget.
Öppna luckan och tryck på
lämna kameraläget.
Mina foton
-knappen för att
(Meny 8.2)
I den här menyn kan du granska de bilder du har
tagit.
För att...
Tryck på...
bläddra igenom bilderna
navigeringsknappar.
visa de markerade
bilderna i full storlek
den programstyrda
knappen Se.
gå tillbaka till läget Visa
många
den programstyrda
knappen Multi.
använda alternativen
den programstyrda
knappen Val. För
ytterligare
information, se
sidan 145.
stänga av kameran
gå tillbaka till viloläget
knappen
.
149
Kamera
Mina album
(Meny 8.3)
Mina Album låter dig lagra bilder i olika fotoalbum.
Välj ett av albumen. Det visar bilderna som sparats
i albumet. För information om hur du visar dina
bilder och använder dem, se sidan 149.
Radera alla
(Meny 8.4)
Du kan radera alla foton som sparats i varje
kategori.
1. Bläddra fram till önskad kategori och bocka för
den genom att trycka på den programstyrda
knappen Välj.
Genom att välja Alla bockas alla lådor för. Om
du vill radera de skyddade fotona och fotona
som används för samtals-ID, välj alternativet
Med skyddade foton och alternativet Med
Foto-ID foton.
2. Om nödvändigt, upprepa steg 1 för att bocka för
en annan låda.
3. När du är klar, tryck på den programstyrda
knappen OK.
4. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på
den programstyrda knappen Ja för att radera
alla foton i den (de) markerade kategorin
(kategorierna).
Annars trycker du på den programstyrda
knappen Nej.
150
Kamera
Inställningar
(Meny 8.5)
Detta menyalternativ låter dig ändra
kamerafunktionens standardalternativinställning.
Följande alternativ är tillgängliga:
Fotoformat: ställer in bildstorleken till någon av
VGA(640*480), QVGA(320*240),
QQVGA(160*120) och Mobil(128*120). Den
valda bildstorleken visas på skärmen med bilden.
Fotokvalitet: låter dig välja mellan bildkvaliteterna
Superfin, Fin, Normal, och Ekonomi. Det
alternativ du väljer visas på teckenfönstrets översta
rad.
Kamera ljud: låter dig välja ett ljud för när du
trycker på slutarutlösaren, den programstyrda
knappen
eller knappen Kamera ( ) på
telefonens högra sida.
Obs! Denna ljudinställning tillämpas inte i läget Multitagning.
Fotolampa: låter dig ställa in om fotolampan ska
användas automatiskt eller ej.
Manuellt: för att sätta på eller stänga av fotolampan
måste du trycka på knappen 0 i läget för att ta
foton.
Automatisk: när du trycker på slutaren, den
programstyrda knappen
eller knappen Kamera
( ) på telefonens högra sida, tänds fotolampan.
Efter en stund tar kameran en bild och fotolampan
stängs av.
Standardnamn: låter dig ändra bildens standardprefixnamn.
151
Kamera
Minnesstatus
(Meny 8.6)
Kamera, Media och bildmeddelandelådor delar på
en bestämd mängd minne i telefonen.
Teckenfönstret visar status för ledigt och använt
minne.
Du kan visa minnesstatus för Kamera Media och
bildmeddelandelådor genom att trycka på högereller vänsterknappen.
152
Telefoninställningar
Många olika funktioner på telefonen kan anpassas
efter dina önskemål genom menyn
Telefoninställningar.
Display
(Meny 9.1)
Du kan ändra bakgrundsbilden och färgen på
teckenfönstrets komponenter efter dina önskemål
och behov.
Bakgrundsbild (Meny 9.1.1)
Detta alternativ låter dig ändra bakgrundsbilden
som visas i viloläget.
Följande alternativ är tillgängliga:
Animeringar: låter dig välja en animerad scen.
Foton: låter dig välja ett av de tagna fotona som
bakgrundsbild.
Bilder: låter dig välja en av bilderna i lådan Bilder
i menyn Media som har laddats ner från WAP-sidor,
dataprogrammet EasyStudio eller mottagna
bildmeddelanden.
Text Placering: låter dig välja placeringen av
texten som visas på viloskärmen, som till exempel
operatörens namn, aktuellt datum och tid och
textmeddelanden angående missade samtal eller
nya meddelanden. Du kan välja mellan Överst eller
Nederst. Om du ställer in detta alternativ till Av,
visar din telefon endast bakgrundsbilden.
Textstil: låter dig ställa in stilen på texten som
visas på viloskärmen.
153
Telefoninställningar
Obs! När du ställer in bakgrundsbilden till Kalender
tillämpas inte alternativen Textplacering och
Textstil.
Yttre display (Meny 9.1.2)
Du kan välja att visa en annan klocktyp på den
yttre displayen.
Färgtema (Meny 9.1.3)
Du kan ändra färginställningen på teckenfönstrets
komponenter, som till exempel funktionsområden
för programstyrda knappar eller menynamn och
ikoner.
Bakgrundsljus (Meny 9.1.4)
Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen ska
vara tänd. Välj hur länge bakgrundsljuset är på
efter att den sista knappen tryckts eller telefonen
lämnats öppen.
Kontrast (Meny 9.1.5)
Detta alternativ låter dig justera kontrast i
telefonens teckenfönster.
Justera teckenfönsterkontrasten:
1. Välj vilken skärm du vill justera, Huvuddisplay
eller Yttre display och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
2. Reglera kontrasten med hjälp av knapparna Upp
och Ner eller volymknapparna på telefonens
vänstersida.
3. När du är nöjd, tryck på den programstyrda
knappen OK för att spara valet.
154
Telefoninställningar
Nätindikator (Meny 9.1.6)
Nätindikatorn kan vara på- eller avstängt.
Välkomsttext
(Meny 9.2)
Detta menyalternativ låter dig ställa in en
välkomsthälsning som visas en kort stund varje
gång du slår på telefonen.
När du öppnar denna meny visas det aktuella
meddelandet.
För att...
Tryck på...
radera det
befintliga
meddelandet
knappen C och håll ner den.
skriva in ett nytt
meddelande
motsvarande alfanumeriska
knappar.
spara din
inmatning
den programstyrda
knappen OK.
radera din
inmatning och gå
tillbaka till
viloläget
knappen
.
För information om hur du skriver in text, se
sidan 42.
155
Telefoninställningar
Språk
(Meny 9.3)
Du kan välja ett annat språk för teckenfönstrets
text och textinmatningslägen. Följande alternativ är
tillgängliga:
Menyspråk: låter dig ändra språket på
teckenfönstrets text, som till exempel menyer,
alternativ eller varningsmeddelanden.
Inmatningsspråk: låter dig ställa in
standardspråket som ska användas i
textinmatningsläget (T9).
Säkerhet
(Meny 9.4)
Säkerhetsinställningarna gör att du kan begränsa
telefonens användning till personer och
samtalstyper efter din önskan.
Olika koder och lösenord används för att skydda
telefonens funktioner. För ytterligare information,
sidan 167 till 169.
PIN-kontroll (Meny 9.4.1)
När funktionen PIN-kodskontroll är aktiverad måste
du ange din PIN-kod varje gång du slår på
telefonen. Därmed kan ingen person som inte
känner till din PIN-kod använda din telefon utan ditt
tillstånd.
Obs! Innan du deaktiverar funktionen PIN-kontroll
måste du ange din PIN-kod.
Följande alternativ är tillgängliga:
Deaktivera: telefonen ansluter direkt till nätverket
när den slås på.
156
Telefoninställningar
Aktivera: du måste ange PIN-koden varje gång
telefonen slås på.
För att byta din PIN-kod, se menyalternativet
Ändra PIN-kod nedan.
Ändra PIN-kod (Meny 9.4.2)
Denna funktion låter dig ändra din aktuella PIN-kod
till en ny under förutsättning att funktionen PINkodskontroll är aktiverad. Du måste ange den
aktuella PIN-koden innan du kan ange en ny.
När du skrivit in en ny PIN-kod uppmanas du att
bekräfta den genom att skriva in den igen.
Telefonlås (Meny 9.4.3)
När funktionen Telefonlås är aktiverad är telefonen
låst och du måste ange telefonens 8-siffriga
lösenord varje gång telefonen sätts på.
Lösenordet är förinställt till "00000000" på fabriken.
För att byta telefonens lösenord, se
menyalternativet Ändra lösenord.
Så fort det korrekta lösenordet har angetts kan du
använda telefonen tills du stänger av den.
Följande alternativ är tillgängliga:
Deaktivera: du behöver inte ange telefonens
lösenord när du sätter på telefonen.
Aktivera: du måste ange telefonens lösenord när
du sätter på telefonen.
157
Telefoninställningar
Ändra lösenord (Meny 9.4.4)
Funktionen Ändra lösenord gör att du kan ändra
telefonens aktuella lösenord till en nytt. Du måste
ange det aktuella lösenordet innan du kan ange ett
nytt.
Lösenordet är förinställt till "00000000" på fabriken.
När du skrivit in ett nytt lösenord uppmanas du att
bekräfta den genom att skriva in det igen.
Privat (Meny 9.4.5)
Denna funktion låter dig låsa eller låsa upp
tillgängligheten av telefonens innehåll, t.ex.
bildmeddelanden, foton, bilder och ljud.
För att aktivera eller deaktivera funktionen Privat
måste du ange telefonens lösenord.
SIM-lås (Meny 9.4.6)
För att aktivera funktionen SIM-lås måste du ange
en ny fyra- till åttasiffrig SIM-låskod och bekräfta
den genom att ange den en gång till.
Följande alternativ är tillgängliga:
Deaktivera: du kan använda andra SIM-kort med
din telefon.
Aktivera: du måste ange SIM-låskoden för att
använda ett annat SIM-kort med din telefon.
För att låsa upp SIM-kortet, ange SIM-låskoden.
Obs! Notera ditt valda SIM-låskod på en säker plats för
framtida upplåsning. Förlorat SIM-låskod kan
endast återskapas hos en Samsung auktoriserad
serviceverkstad. Detta täcks inte av garantin.
FDN-läge (Meny 9.4.7)
Om ditt SIM-kort stöder FDN-läget (Fixed Dialling
Number) kan du begränsa dina utgående samtal till
ett begränsat antal telefonnummer.
158
Telefoninställningar
Följande alternativ är tillgängliga:
Deaktivera: du kan ringa vilket nummer som
helst.
Aktivera: du kan bara ringa telefonnummer som
lagrats i telefonboken. Du måste mata in din PIN2kod.
Obs! Alla SIM-kort har inte en PIN2-kod. Om ditt SIMkort inte har det visas inte detta menyalternativ.
För att byta din PIN-kod, se menyalternativet
Ändra PIN2 nedan.
Ändra PIN2 (Meny 9.4.8)
Funktionen Ändra PIN2 låter dig ändra den aktuella
PIN2-koden till en ny. Du måste ange den aktuella
PIN2-koden innan du kan ange en ny.
När du skrivit in en ny PIN2-kod uppmanas du att
bekräfta den genom att skriva in den igen.
Obs! Alla SIM-kort har inte en PIN2-kod. Om ditt SIMkort inte har det visas inte detta menyalternativ.
Återuppringning
(Meny 9.5)
Med funktionen Återuppringning gör telefonen upp
till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter
ett misslyckat försök.
Obs! Intervallen mellan två uppringningsförsök
varierar.
Följande alternativ är tillgängliga:
Av: numret slås inte om.
På: numret slås om automatiskt.
159
Telefoninställningar
Röstskärpa
(Meny 9.6)
Funktionen Röstskärpa gör att det mottagna ljudet
kan höras klart och tydligt under ett samtal. Det är
praktiskt när du befinner dig på en bullrig plats.
För ytterligare information om Röstskärpa, sidan 33.
Aktiv lucka
(Meny 9.7)
Denna meny låter dig ställa in om du kan svara ett
inkommande samtal genom att öppna luckan eller
inte.
Följande alternativ är tillgängliga:
Av: du måste trycka på en knapp för att besvara ett
samtal, beroende på inställningen av alternativet
Svar valfri knapp.
På: du kan besvara ett samtal genom att öppna
luckan.
Sidoknapp
(Meny 9.8)
Med detta menyalternativ kan du ändra funktionen
för volymknapparna på telefonens vänstra sida när
du tar emot ett samtal.
Följande alternativ är tillgängliga:
Avvisa: det inkommande samtalet avvisas när du
håller ner en av volymknapparna.
Tyst: ringsignalen tystas när du håller ner en av
volymknapparna; samtalet avvisas inte.
160
Telefoninställningar
Svar valfri knapp
(Meny 9.9)
Du kan besvara ett inkommande samtal genom att
trycka på nästan vilken som helst av telefonens
knappar.
Av: du kan bara trycka på knappen
eller på den
programstyrda knappen Svara för att besvara
inkommande samtal.
På: du kan trycka på vilken knapp som helst
förutom
och den programstyrda knappen
Avvisa för att besvara inkommande samtal.
Grundinställning
(Meny 9.10)
Detta menyalternativ låter dig återställa telefonen
till standardkonfigurationen. Du kan återställa
ljudinställningarna, telefoninställningarna eller
samtliga inställningar.
1. Välj en av inställningarna som du vill återställa
genom att trycka på den programstyrda
knappen Välj.
2. När ett bekräftelsemeddelande visas, tryck på
den programstyrda knappen Ja för att återställa
inställningarna. Ange telefonens lösenord och
tryck på den programstyrda knappen OK.
Lösenordet är förinställt till "00000000" på
fabriken. För att ändra det, se sidan 158.
Annars trycker du på den programstyrda
knappen Nej.
161
Använda ALS
(Alternate Line
Service)
ALS-funktionen ger dig möjlighet att ha två olika
linjer kopplade till ett SIM-kort. Du kan därmed
ringa och ta emot samtal på båda linjerna. Om du
abonnerar på denna nätverkstjänst kommer några
ytterligare menyalternativ att ge dig möjligheten att
ställa in denna funktion.
Obs! Kontakta din operatör för att se om denna
funktion finns tillgänglig och hur du abonnerar
på ALS.
Välja en linje
Du kan välja en linje för varje samtal med
menyalternativet Aktiv linje. För ytterligare
information, gå till sidan 79.
Redigera ett linjenamn
Du kan ange ett namn för varje linje med
menyalternativet Ställ in eget nummer.
När du redigerar namnet på en linje ersätter det
namnet "Linje1" eller "Linje 2". För ytterligare
information, gå till sidan 64.
Ställa in ringtypen
För att kunna skilja på samtal på de två linjerna kan
du välja en annorlunda ringsignal för varje linje
med menyalternativet Inkommande samtal. För
ytterligare information, se sidan 80.
162
Använda ALS (Alternate Line Service)
Ställa in vidarekopplingsalternativ
Du kan ställa in en vidarekoppling med
menyalternativet Vidarekoppling. Denna tjänst
dirigerar om inkommande samtal på linjen som du
valt till ett angivet nummer. För ytterligare
information, se sidan 72.
Visa samtalsinformation
Du kan visa information om samtalstider och
senaste samtalskostnad för varje linje. För
ytterligare information, se sidan 70.
163
Problemlösning
Utför följande enkla kontroller för problemen i listan
innan du kontaktar kundtjänst. Det kan spara in
den tid och kostnad som onödig service medför.
När du slår på telefonen kan följande
meddelanden visas:
Inget SIM-kort
Kontrollera att SIM-kortet har satts i rätt.
Telefon låst: ange lösenord
Telefonens låsfunktion är aktiverad. Du måste ange
telefonens lösenord innan du kan använda
telefonen.
Ange PIN-kod
• Du använder telefonen för första gången. Du
måste ange PIN-koden som erhålls med SIMkortet.
• Telefonens PIN-kodskontroll är aktiv. Varje gång
telefonen slås på måste du ange PIN-koden. För
att deaktivera funktionen, använd menyalternativet PIN-kontroll. Se sidan 156.
Ange PUK-kod
PIN-koden angavs felaktigt tre gånger i rad och
telefonen har nu spärrats. Skriv in PUK-koden som
du får av din nätoperatör.
164
Problemlösning
"Ej service" visas
• Nätkopplingen avbröts. Mottagningen kan vara
dålig där du befinner dig (i en tunnel eller
omgiven av byggnader). Flytta dig till en annan
plats och försök på nytt.
• Du försöker komma åt ett alternativ som du inte
abonnerar på från din operatör. Kontakta
operatören för ytterligare information.
Du knappade in ett nummer men det
slogs inte
• Har du tryckt på knappen
?
• Är du kopplad mot rätt mobiltelefonnät?
• Du kan ha aktiverat spärrar mot utgående
samtal.
Man kan inte ringa upp dig
• Är telefonen på (knappen
än en sekund)?
nedtryckt i mer
• Är du kopplad mot rätt mobiltelefonnät?
• Du kan ha aktiverat spärrar mot inkommande
samtal.
Den som ringt upp dig kan inte höra din
röst
• Har du stängt av mikrofonen (Mikrofon av
visas)?
• Håller du telefonen tillräckligt nära munnen?
Mikrofonen sitter längst ner på telefonen.
165
Problemlösning
Telefonen börjar pipa och "Batteri lågt"
blinkar i teckenfönstret
Batteriet är inte tillräckligt laddat. Byt ut batteriet
och ladda upp det.
Ljudkvaliteten på samtalet är dålig
• Kontrollera signalens kraftindikator på
teckenfönstret (
). Antalet streck anger
signalstyrkan från stark (
) till svag ( ).
• Försök att flytta telefonen något eller gå närmare
ett fönster om du befinner dig inne i en byggnad.
Inget nummer slås när du använder en
post i telefonboken
• Kontrollera att numret lagrats på korrekt sätt
genom att använda sökfunktionen i telefonboken.
• Lagra numret på nytt om det behövs.
Om du ändå inte lyckas lösa problemet med
riktlinjerna ovan ska du skriva upp:
• telefonens modell- och serienummer.
• uppgifter angående din garanti.
• en tydlig beskrivning av problemet.
Kontakta därefter din lokala återförsäljare eller
Samsungsefterförsäljningsservice.
166
Åtkomstkoder
Det finns flera åtkomstkoder som används av
telefonen och dess SIM-kort. Koderna hjälper dig
att spärra telefonen mot obehörig användning.
Vissa åtkomstkoder kan ändras med användning av
menyalternativet Säkerhet. Se sidan 156 för
ytterligare information.
Telefonens lösenord
Telefonens låsfunktion (se sidan 157) använder
telefonens lösenord för att skydda telefonen mot
obehörig användning.
Telefonens lösenord levereras med telefonen och är
förinställt till "00000000" på fabriken. För att ändra
lösenordet, använd menyalternativet Ändra
lösenord. Se sidan 158.
PIN
PIN-koden (Personal Identification Number)
skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning.
Det medföljer i normala fall SIM-kortet. När
funktionen PIN-kodskontroll är aktiverad (se
sidan 156) måste du ange din PIN-kod varje gång
du slår på telefonen.
Om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i rad, måste
du mata in PUK-koden och trycka på den
programstyrda knappen OK för att låsa upp
telefonen. Knappa in en ny PIN-kod och tryck på
den programstyrda knappen OK. Knappa in den nya
PIN-koden igen och tryck på den programstyrda
knappen OK.
167
Åtkomstkoder
PIN2
PIN2-koden, som levereras med vissa SIM-kort,
krävs för att komma åt vissa funktioner, som
samtalskostnadsräknare. Dessa funktioner finns
endast tillgängliga om de stöds av ditt SIM-kort.
Om du skriver in fel PIN2-kod tre gånger i rad,
måste du mata in PUK2-koden och trycka på den
programstyrda knappen OK för att låsa upp
telefonen. Knappa in en ny PIN2-kod och tryck på
den programstyrda knappen OK. Knappa in den nya
PIN2-koden igen och tryck på den programstyrda
knappen OK.
PUK
PUK-koden (PIN Unblocking Key) krävs för att ändra
en blockerad PIN-kod. PUK-koden kan levereras
med SIM-kortet. Om detta inte är fallet, kontakta
din lokala nätleverantör.
Om du skriver in fel PUK-kod tio gånger i rad, kan
inte SIM-kortet användas mer. Kontakta din
operatör för att få ett nytt kort.
Du kan inte ändra PUK-koden. Kontakta din
operatör om du tappar bort koden.
168
Åtkomstkoder
PUK2
PUK2-koden, som levereras med vissa SIM-kort,
behövs för att kunna ändra en låst PIN2-kod.
Om du skriver in fel PUK2-kod tio gånger i rad kan
du inte använda funktionerna som kräver PIN2koden. Kontakta din operatör för att få ett nytt kort.
Du kan inte ändra PUK2-koden. Kontakta din
operatör om du tappar bort koden.
Lösenord för samtalsspärrar
Det 4-siffriga lösenordet för samtalsspärrar krävs
då du använder funktionen Samtalsspärrar. Du får
lösenordet av din operatör när du abonnerar på
funktionen.
Du kan ändra det här lösenordet med
menyalternativet Ändra lösenord
samtalsspärrar (Meny 3.2.7). För ytterligare
information, se sidan 76.
169
Hälso- och
säkerhetsupplysningar
Information om SAR-certifiering
Denna telefon överensstämmer med Europeiska
Unionens (EU) krav gällande exponering för
radiovågor.
Din mobiltelefon har en radiosändare och mottagare.
Den har formgivits och tillverkats för att inte
överstiga gränserna gällande exponeringen av
radiofrekvensenergi (RF) som rekommenderas av
Europarådet. Dessa gränser är en del av omfattande
riktlinjer och fastställer tillåtna nivåer av RF-energi
för allmänheten. Riktlinjerna utvecklades av
fristående vetenskapliga organisationer genom
periodiska och utvärderande vetenskapliga studier.
Gränserna inkluderar en konkret säkerhetsmarginal
för att försäkra samtliga personers säkerhet, oavsett
ålder och hälsotillstånd.
Exponeringsstandarden för mobiltelefoner använder
en måttenhet som är känd under namnet SAR
(Specific Absorption Rate). SAR-gränsen som
rekommenderas av Europarådet är 2,0 W/kg.*
Den högsta SAR-nivån för den här telefonmodellen
var 0,903 W/kg.
* SAR-gränsen för mobiltelefoner som används av offentlig
publik är 2,0 watt/kilo (W/kg) för ett beräknat medeltal
av tio gram kroppsvävnad. Gränsen omfattar en konkret
säkerhetsmarginal för att ge ett ytterligare skydd åt
användaren och för att svara för vissa variationer av
mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på
nationella rapporterade krav och nätverkets band.
170
Hälso- och säkerhetsupplysningar
SAR-tester utförs med telefonen i standardpositioner
under drift och under sändning på sin högsta
intygade kraftnivå i alla testade frekvensband. Även
om SAR är inställd på den högsta intygade
kraftnivån kan telefonens aktuella SAR-nivå i
funktion vara betydligt under det högsta värdet.
Detta beror på att telefonen är formgiven för att
fungera på flera kraftnivåer så att den endast
använder den kraft som krävs för att nå nätverket.
Generellt sett, ju närmare basstationen du befinner
dig, desto lägre är telefonens utgående kraft.
Innan en ny telefonmodell görs tillgänglig för allmän
försäljning måste överensstämmelse med
Europadirektivet R&TTE visas. Detta direktiv
inkluderar, som ett av sina viktigaste krav,
skyddskrav för hälsa och säkerhet för användaren
och andra människor.
Säkerhetsåtgärder vid användning av
batterier
• Använd aldrig en laddare eller ett batteri som är
skadat på något sätt.
• Använd endast batteriet för det ändamål det är
avsett för.
• Om du använder telefonen nära en av nätverkets
basstationer använder den mindre ström.
Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av
signalstyrkan på mobiltelefonnätet och de
parametrar operatören angivit.
• Batteriets laddningstid beror på den laddning som
återstår i batteriet samt på vilken typ av batteri
och laddare som används. Batteriet kan laddas
och laddas ur hundratals gånger, men det slits
emellertid ut så småningom. När driftstiden
(samtals- och standbytiden) blivit märkbart
kortare än normalt är det dags att köpa ett nytt
batteri.
171
Hälso- och säkerhetsupplysningar
• Om det lämnas oanvänt kommer ett fulladdat
batteri att laddas ur av sig själv efter en tid.
• Använd endast Samsung-godkända batterier och
ladda endast om ditt batteri med Samsunggodkända laddare. Dra ut laddarens sladd ur
nätuttaget när den inte används. Lämna inte
batteriet anslutet till laddaren längre än en vecka
eftersom överladdning kan förkorta livslängden.
• Extrema temperaturer kommer att inverka på ditt
batteris laddningskapacitet. Det kan behöva kylas
ner eller värmas upp först.
• Lämna inte batteriet på kalla eller varma platser,
exempelvis i en bil i sommar- eller
vinterförhållanden eftersom det minskar
batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid
förvara batteriet vid rumstemperatur. Om
batteriet är varmt eller kallt kan telefonen
tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet
är fulladdat. Litiumbatterier påverkas speciellt av
temperaturer under 0 °C.
• Kortslut inte batteriet. En ofrivillig kortslutning
kan uppstå när ett metallföremål (mynt, gem,
penna) orsakar en direkt kontakt mellan dess
pluspol (+) och minuspol (-) (metallstrimmor på
batteriets baksida), t.ex. när du bär ett
reservbatteri i handväskan eller fickan.
Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller
det föremål som orsakar kortslutningen.
• Kasta bort använda batterier enligt lokala
bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier
i öppen eld.
172
Hälso- och säkerhetsupplysningar
Säkerhet i trafiken
Din mobiltelefon ger dig en utmärkt möjlighet att
röstkommunicera, nästan var som helst och när
som helst. Men ett stort ansvar följer med
mobiltelefonens fördelar vilket samtliga användare
måste upprätthålla.
När du kör bil är körningen ditt främsta
ansvar. När du använder din mobiltelefon
samtidigt som du kör bil, försäkra att du följer de
särskilda bestämmelser som gäller för området
eller landet i fråga.
Driftsmiljö
Tänk på att följa eventuella särskilda regler som
gäller i det område där du befinner dig och stäng
alltid av telefonen där det är förbjudet att använda
den och där den kan orsaka elektriska störningar
eller ge upphov till fara.
När telefonen eller något tillbehör ska kopplas till en
annan utrustning, läs igenom användarhandboken
för detaljerade säkerhetsinstruktioner. Anslut inte
inkompatibla produkter.
Användare rekommenderas att endast använda
utrustningen i normalt funktionsläge (håll den till
ditt öra med antennen riktad över din axel), vilket
gäller för all annan mobil radiosändningsutrustning,
för att utrustningen på så sätt ska fungera korrekt
och för personlig säkerhet.
173
Hälso- och säkerhetsupplysningar
Elektroniska utrustningar
De flesta elektroniska utrustningar är skyddade från
radiofrekvenssignaler (RF). Vissa elektroniska
utrustningar kanske dock inte kan skyddas mot RFsignalerna som kommer från din mobiltelefon.
Konsultera tillverkaren för att diskutera alternativ.
Pacemakers
Tillverkare av pacemakers rekommenderar att ett
avstånd på minst 15 cm ska hållas mellan en
mobiltelefon och en pacemaker för att undvika en
eventuell störning med pacemakern. Dessa
rekommendationer överensstämmer med den
fristående undersökningen och rekommendationer
av Undersökning av Mobilteknologi.
Personer med pacemakers:
• Ska alltid hålla telefonen minst 15 cm från deras
pacemaker när telefonen är på.
• Ska inte bära telefonen i bröstfickan.
• Ska använda örat på den motsatta sidan av
pacemakern för att minska eventuell störning.
Om du misstänker att störningar har uppstått,
stäng av din telefon omedelbart.
Hörapparater
En del digitala mobiltelefoner kan störa vissa
hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå
kan du kontakta hörapparatens tillverkare för att
diskutera alternativ.
174
Hälso- och säkerhetsupplysningar
Andra medicinska utrustningar
Om du använder andra personliga medicinska
utrustningar, kontakta tillverkaren av din utrustning
för att fastställa om det finns tillräckligt skydd mot
extern RF-energi. Din doktor kan kanske hjälpa dig
att skaffa fram dessa upplysningar. Stäng av din
telefon vid hälsovårdsanstalter när det finns
föreskrifter i dessa områden som uppmanar att
göra så. Sjukhus eller hälsovårdsanstalter kan
använda en utrustning som kan vara känslig mot
extern RF-energi.
Fordon
RF-signaler kan inverka på ett felaktigt installerat
eller ett olämpligt skyddat elektroniskt system i
motorfordon. Kontakta tillverkaren eller dess
återförsäljare angående ditt fordon.
Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell
extrautrustning för ditt fordon.
Skyltar i anstalter
Stäng av din telefon i anstalter om det finns skyltar
som uppmanar om detta.
Potentiellt explosiva atmosfärer
Stäng av din telefon när det i något område finns en
potentiell risk för explosion och lyd samtliga skyltar
och instruktioner. Gnistor i dessa områden skulle
kunna orsaka en explosion eller brand som kan leda
till kroppsskador eller död.
175
Hälso- och säkerhetsupplysningar
Användare rekommenderas att stänga av telefonen
medan de befinner sig på en bensinstation för att
fylla på bensin. Användare påminns om att de
behöver uppmärksamma en begränsad användning
av radioutrustningar i bensinförråd (lagring av
bensin och distributionsområden), kemiska
anläggningar eller där sprängningar pågår.
Områden med en potentiell explosiv atmosfär är
ofta, men inte alltid, tydligt markerade. De
inkluderar nederdäck på båtar, kemiska
överföringar eller lageranläggningar, fordon som
använder kondenserad petroleumgas (som propan
eller butan), områden där luft innehåller kemiska
ämnen eller partiklar som korn, damm eller
metallpulver och i något annat område där du i
normala fall blir uppmanad att stänga av ditt
fordons motor.
Nödsamtal
Liksom alla andra mobiltelefoner använder sig
denna telefon av radiosignaler, mobiltelefonnät,
ledningsnät och olika användarprogrammerade
funktioner, som inte kan garantera nätkontakt
under alla slags förhållanden. Du bör därför aldrig
förlita dig enbart på en mobiltelefon för
livsnödvändig kommunikation (t.ex. medicinska
nödsituationer).
Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot
samtal måste telefonen vara påslagen och du måste
befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka.
Larmsamtal finns kanske inte som en tillgänglig
tjänst i alla mobiltelefonnät, eller när vissa
nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner
används. Fråga de lokala operatörerna.
176
Hälso- och säkerhetsupplysningar
Gör på följande sätt för att ringa ett larmsamtal:
1. Om telefonen inte är på, sätt på den.
2. Knappa in larmnumret som gäller för området
där du befinner dig (till exempel, 112 eller något
annat officiellt larmnummer). Larmnummer
varierar från plats till plats.
3. Tryck på knappen
.
Om vissa funktioner används (t.ex.
samtalsspärrar), kan du först behöva deaktivera
dessa funktioner innan du ringer upp ett
larmsamtal. Hänvisa till detta dokument och
kontakta din lokala operatör.
När du ringer ett larmsamtal, kom ihåg att uppge
all nödvändig information så korrekt som möjligt.
Kom ihåg att din telefon kanske är det enda
kommunikationsmedlet på en olycksplats; avsluta
inte samtalet innan du har fått tillstånd att göra
detta.
Övriga viktiga säkerhetsupplysningar
• Endast kvalificerad personal får ge service för
telefonen eller installera den i ett fordon. Felaktig
installation eller service kan vara farlig och kan
göra att garanti för utrustningen blir ogiltig.
• Kontrollera regelbundet att all
mobiltelefonutrustning i fordonet är korrekt
monterad och fungerar.
• Förvara eller transportera inte antändliga vätskor,
gaser eller explosiva material i samma utrymme
som telefonen, dess delar eller tillbehör.
177
Hälso- och säkerhetsupplysningar
• För fordon som är utrustade med en krockkudde,
kom ihåg att krockkudden vecklar ut sig med
kraftig styrka. Placera inga föremål, varken en
installerad eller en bärbar trådlös utrustning, i
området över krockkudden eller i området där
krockkudden vecklar ut sig. Om någon trådlös
utrustning på fordonet har installerats felaktigt
och om krockkudden vecklar ut sig kan detta
medfölja en allvarlig skada.
• Stäng av mobiltelefonen innan du går ombord på
flygplan. Det är olagligt att använda mobiltelefon
ombord på flygplan då detta kan vara farligt för
flygplanets funktion.
• Den som bryter mot dessa anvisningar kan få
mobiltelefontjänsten avbruten eller avstängd, bli
föremål för rättsliga åtgärder, eller bådadera.
Skötsel och underhåll
• Förvara telefonen och dess delar samt tillbehör
utom räckhåll för små barn.
• Håll telefonen torr. Nederbörd, luftfuktighet och
vätskor som innehåller mineraler får de elektriska
kretsarna att rosta.
• Använd inte telefonen när du är blöt om
händerna. Om du gör detta kan du få en elektrisk
stöt eller skada telefonen.
• Använd eller förvara inte telefonen i dammiga
eller smutsiga områden eftersom dess rörliga
komponenter kan skadas.
• Förvara inte telefonen i varma områden. Höga
temperaturer kan förkorta elektroniska
apparaters livslängd, skada batterierna och
deformera eller smälta vissa plaster.
178
Hälso- och säkerhetsupplysningar
• Förvara inte telefonen i kalla områden. När
telefonen värms upp till sin normala
funktionstemperatur, kan fukt kondensera inne i
telefonen, vilket kan skada de elektroniska
kretsarna.
• Undvik att tappa, skaka eller utsätta telefonen för
stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel
eller starka rengöringsmedel för att rengöra
telefonen. Torka av den med en mjuk trasa som
fuktats i mild tvållösning.
• Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till
apparatens rörliga delar och förhindra en korrekt
funktion.
• Placera inte telefonen i eller på värmekällor,
exempelvis mikrovågsugn, en ugn eller ett
element. Telefonen kan explodera när den
överhettas.
• Använd endast en levererad eller en godkänd
antenn för utbyte. Ej godkända antenner eller
anpassade tillbehör kan skada telefonen och även
bryta mot gällande regler för radioapparater.
• Om telefonen, batteriet, laddaren eller något av
dess tillbehör inte fungerar korrekt, ska du ta
dem till närmaste kvalificerade servicecenter.
Personalen där hjälper dig och kan vid behov se
till att telefonen repareras.
179
Förklaring av ord
och begrepp
För att hjälpa dig att förstå de viktigaste tekniska
begreppen och förkortningarna i den här
bruksanvisningen och för att kunna dra nytta av
telefonens alla funktioner, följer några
beskrivningar nedan.
ALS (Alternate Line Service)
Ger möjlighet att ha två olika linjer kopplade till ett
SIM-kort. Med denna tjänst kan du ringa och ta
emot samtal på båda linjerna.
CLI-tjänst (Caller Line Identification)
Tjänster som tillåter abonnenter att visa eller
blockera anropares telefonnummer.
EMS (Enhanced Message Service)
Nättjänst för att skicka eller ta emot meddelanden
som inkluderar enkla bilder, ljud och/eller
animationer, till och från en annan användare utan
att behöva prata med denne.
GPRS (General Packet Radio Service)
En ny röstfri tjänst som ger användaren mervärde
och tillåter att information sänds och tas emot
genom en mobiltelefons nätverk. GPRS garanterar
en fortgående anslutning till Internet för mobil- och
datoranvändare. Den grundar sig på GSM (Global
System for Mobile Communication) kretsväxlade
mobiltelefonkopplingar och SMS (Short Message
Service).
180
Förklaring av ord och begrepp
Gruppsamtal
Förmågan att etablera ett konferenssamtal som kan
inkludera upp till fem ytterligare deltagare.
GSM (Global System for Mobile
Communication)
Internationell norm för mobilkommunikation som
garanterar en kompatibilitet mellan olika
nätverksoperatörer. GSM täcker de flesta
europeiska länderna och många andra delar av
världen.
MMS (Multimedia Message Service)
En meddelandetjänst för mobil miljö,
standardiserad av WAP Forum och 3GPP
(3rd Generation Partnership Program). För
telefonanvändare påminner MMS om Short Message
Service (SMS) - den tillhandahåller automatisk,
omedelbar leverans från telefon till telefon av
innehåll som skapats av användaren.
Meddelandeadressen är i första hand
telefonnummer, dvs. trafiken går från telefon till
telefon. MMS kan även använda e-postadresser så
meddelanden kan även sändas via
e-post. Förutom textinnehållet i SMS kan
bildmeddelanden innehålla stillbilder, röst- eller
ljudklipp och i framtiden även videoklipp och
presentationsinformation.
Parkera
Förmågan att låta ett samtal vänta medan man
besvarar eller är upptagen i ett annat samtal; du
kan sedan växla mellan de två samtalen efter
behov.
181
Förklaring av ord och begrepp
PIN (Personal Identification Number)
Säkerhetskod som skyddar SIM-kortet mot
obehörig användning. Du får PIN-koden av din
operatör tillsammans med ditt SIM-kort. Den består
av fyra till åtta siffror och du kan ändra den som du
vill.
Programstyrda knappar
Två knappar som markerats
telefonen vars funktion:
och
på
• varierar beroende på funktionen som du för
tillfället använder.
• anges på teckenfönstrets nedersta rad precis
ovanför motsvarande knapp.
PUK (PIN Unblocking Key)
Säkerhetskod som används för att låsa upp
telefonen om felaktig PIN-kod har skrivits in tre
gånger i rad. Du får den åttasiffriga koden av din
operatör tillsammans med SIM-kortet.
Roaming
Vid användning av telefonen utanför hemområdet
(t.ex. vid resa).
Röstbrevlåda
Datorstyrd telefonsvarartjänst som automatiskt
svarar på dina samtal när du inte är tillgänglig. Den
spelar upp ett välkomstmeddelande (valfritt med
din egen röst) och spelar in ett meddelande.
182
Förklaring av ord och begrepp
Samtal väntar
Förmågan att informera användare om att de har
ett inkommande samtal när de är upptagna i ett
annat samtal.
Samtalsspärrar
Förmågan att begränsa utgående och inkommande
samtal.
SDN (Service Dialling Numbers)
Telefonnummer som tillhandahålls av din operatör
och ger åtkomst till särskilda tjänster som
röstbrevlåda, katalogfrågor, kundsupport och
larmtjänster.
SIM (Subscriber Identification Module)
Ett kort som innehåller en krets med all information
som krävs för att driva telefonen (nät- och
minnesinformation, samt abonnentens personliga
data). SIM-kortet passar in i ett litet fack på
telefonens baksida och skyddas av batteriet.
SMS (Short Message Service)
Nättjänst för att skicka och ta emot meddelanden
till och från en annan abonnent utan att behöva
prata med denne. Meddelandet som skapats eller
tagits emot kan visas, tas emot, redigeras och
sändas.
Vidarekoppling
Förmågan att dirigera om samtal till ett annat
nummer.
183
Index
A
G
ABC-läge • 42, 44
Aktiv linje
tjänst, använda • 162
välj • 79
Aktiv lucka • 160
ALS • 162
Alternativ, välja • 26
Andra samtal,
besvara • 38
ringa • 37
Auto-tändning larm • 135
Gruppsamtal
koppla bort en
samtalspart • 41
privat samtal • 40
ringa • 39
B
(fortsättning)
H
Headset • 41
Hörlurens volym • 32
I
Datum, ställa in • 132
DTMF-toner, skicka • 35
Ikoner • 15
Indikator för
svagt batteri • 24
Inlåda • 88
Inmatningsläge
språk, ställa in • 156
ändra • 43
Inmatningsspråk • 42
Inställningar
datum • 132
larm • 133
ljud • 80
nätverk • 72
säkerhet • 156
teckenfönster • 153
telefon • 153
textspråk • 156
tid • 132
återställ • 161
Internet • 112
F
K
FDN-läge • 158
Förinställda
meddelanden • 104
Funktioner, välja • 26
Kalender • 128
Kalkylator • 138
Klocka • 132
Knappar
placering • 10
Knapptoner
typ, välj • 82
volym • 32
Konferenssamtal • 39
Bakgrundsbild,
ställa in • 153
Bakgrundsljus • 17
Batteri
Indikator för svagt
batteri • 24
ladda • 23
sätta i • 21
ta ur • 22
åtgärder • 171
Bokstäver
skriva in • 42
Broadcast • 106
Browser, WAP • 112
D
G
Grundinställning • 161
Grupper • 65
184
Index
K
(fortsättning)
Kopplingston • 82
Kort, SIM
låsa • 158
ringa upp nummer • 63
sätta i • 20
ta ur • 21
Kostnaden för samtal • 70
L
Larm, ställa in • 133
Larmsamtal • 176
Larmtyp • 81
LCD
ikoner • 15
inställningar • 153
kontrast • 154
Ljud inställningar • 80
Låsa
SIM-kort • 158
telefon • 157
Lösenord
spärrar • 76, 169
telefon • 158, 167
M
Meddelanden • 85
broadcast • 106
förinställda • 104
inlåda • 88
larmtyper • 81
läsa • 88
MMS • 92
radera • 91, 103
ringsignal • 81
röstbrevlåda • 105
skriva • 86
SMS • 85
utlåda • 90
välkomsttext • 155
Media • 118
Memon
granska • 130
ringa • 126, 129
M
(fortsättning)
Meny
bläddring • 50
lista • 51
Mikrofon, av • 33
Minnesstatus,
telefonbok • 66
Minutpåminnare • 83
Missade samtal • 30, 68
Mottagna samtal • 68
N
Namn
lagra • 60
skriva in • 42
söka/ringa upp • 57
Nummer
FDN • 158
korrigera • 28
läge • 42, 49
lagra • 60
snabbuppringning • 61
Nätverks tjänster • 72
Nätverksval • 78
Nöjen • 112
O
Omvandling, enhet • 139
P
PIN • 167
ändra • 157
kontroll • 156
PIN2 • 168
ändra • 159
PIN-kod • 167
Planering • 126
Prioritetslista • 130
Problem, lösa • 164
Programstyrda knappar,
använda • 26, 27
PUK • 168
PUK2 • 169
185
Index
R
S
Reseadapter • 23
Ringda samtal • 69
Ringsignal
inkommande
samtal • 80
meddelanden • 81
Röstmemo • 136
Röstskärpa • 36
SIM-kort
låsa • 158
ringa upp nummer • 63
sätta i • 20
ta ur • 21
Skötsel • 178
Slå • 28
SIM-kortsnummer • 63
Slå på/av
mikrofon • 33
telefon • 25
SMS • 85
Snabbuppringning • 61
Språk, ställa in • 156
Spärrar
samtal • 74
Stoppur • 142
Symbolläge • 42, 49
Säkerhet
batterier • 171
driftsmiljö • 173
elektroniska
utrustningar • 174
explosiva
atmosfärer • 175
information • 170, 177
medicinska
utrustningar • 175
trafik • 173
åtgärder • 7
Säkerhetsinställningar • 156
S
Samtal
avsluta • 31
avvisa • 31
besvara • 31
ett andra
samtal • 38
grupp • 39
kostnader • 70
larm • 176
larmtyp • 81
lista • 29, 68
missade • 30, 68
mottagna • 68
parkera • 37
ringa • 28
ett andra
samtal • 37
ringda • 69
ringsignal • 80
spärrar • 74
söka efter ett nummer i
telefonboken • 57
tider • 70
utlands • 29
väntar • 38, 77
vidarekoppling • 72
återuppringning • 29
automatisk • 159
SamtalsID • 79
profiler • 65
Samtalslängd • 70, 83
Sidoknapp • 160
Signal
meddelande • 81
186
(fortsättning)
T
T9-läge • 42, 46
Tecken
skriva in • 42
Teckenfönster
ikoner • 15
kontrast • 154
språk • 156
Telefon
inställningar • 153
slå på/av • 25
utseende • 10
Index
T
(fortsättning)
Telefonbok • 57
kopiera nummer • 59
lagra nummer/
namn • 60
minnesstatus • 66
radera nummer • 59
redigera nummer • 59
sända SMS • 59
Text
skriva in • 42
språk • 156
Tid
inställning • 132
värld • 132
Tillbehör • 9
Timer • 141
Tjänstekatalog, ring upp • 66
Ton
knappsats • 82
koppling • 82
slå på/av • 82
Tystläge • 83
V
Volym
hörlur • 32
knappar • 32
samtalsringning • 80
Välkomsttext • 155
Väntande samtal • 38, 77
Världstid • 132
W
WAP Browser • 112
Å
Återuppringning
automatisk • 159
Åtkomstkoder • 167
U
Underhåll • 178
Utlåda • 90, 101
Utlandssamtal • 29
187
Index
188
189
➄ Tryck på den programstyrda
knappen Välj för att
bekräfta.
➃ Bläddra med knappen Upp
eller Ner genom listan över
alternativ tills det önskade
alternativet markeras.
➂ Tryck på den programstyrda
knappen Välj.
➁ Bläddra med
navigeringsknapparna
genom huvudmenyerna tills
du når den önskade menyn.
➀ Tryck på den programstyrda
knappen Meny i viloläget.
Var och en av de två programstyrda
knapparna ( och ) utför funktionen som
anges av texten ovanför, på teckenfönstrets
understa rad.
Öppna
menyfunktionerna
Tryck kort på
knappen
.
Avsluta ett
samtal
.
Öppna luckan
eller
tryck på knappen
Besvara ett
samtal
.
Använd volymknapparna
på telefonens
vänstersida.
➀ Mata in numret.
➁ Tryck på knappen
Ringa ett
samtal
Justera
volymen
Tryck på och håll ner
knappen
.
Slå på/av
GPRS-telefon SGH-E330
Snabbreferenskort
Slå om det
senaste
numret
I viloläget, håll ner
motsvarande knapp (2 till 9).
Eller tryck på knappen
(2 till 9) och knappen
.
Tryck på knappen
gånger.
Visa Missade
samtal
omedelbart
efter att du
missat dem
Snabbuppringning
Mata in SIM-platsen, tryck på
knappen
och tryck på
knappen
.
två
Slå ett
nummer på
ditt SIM-kort
Tryck på och håll ner
knappen 1.
➀ Öppna telefonen och tryck
på den programstyrda
knappen Missade.
➁ Använd knapparna Upp och
Ner för att bläddra genom
de missade samtalen.
➂ Tryck på knappen
för
att ringa ett samtal.
Lyssna på
din
röstbrevlåda
Söka efter
ett nummer i
telefonboken
Lagra
nummer i
telefonboken
➀ Tryck på den programstyrda
knappen Namn i viloläget.
➁ Välj Sök namn.
➂ Mata in ett namn.
➃ Tryck på den programstyrda
knappen OK.
➄ Tryck på vänster- eller
högerknappen om nödvändigt.
➅ Tryck på knappen
för att
ringa upp.
➀ Mata in numret.
➁ Tryck på den programstyrda
knappen Spara.
➂ Välj minnestyp och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
➃ Om du väljer Telefon, ange
nummertyp och tryck på den
programstyrda knappen Välj.
➄ Mata in namnet och tryck på den
programstyrda knappen OK.
➅ Om du väljer SIM, ange
platsnumret och tryck på den
programstyrda knappen OK.
Uppfyllande av krav (R&TTE)
För den följande produkten:
GSM900/GSM1800 dualband digital
bärbar mobiltelefon
(Produktnamn)
SGH-E330
(Modellnummer)
Tillverkad av:
Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
(fabriksnamn, adress*)
som den här notifikationen avser följer standarderna och/eller de normerande dokumenten nedan:
Säkerhet
: EN 60950-1:2001
EMC
: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR
: EN 50360:2001
EN 50361:2001
Nät
: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)
Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har utförts och att] den
ovannämnda produkten överensstämmer med alla väsentliga krav i Direktivet 1999/5/EC.
Bedömningen av överensstämmelsen som hänvisas till i Artikel 10 och
beskrivs i bilaga [IV] i Direktiv 1999/5/EC, har följts upp av följande
organisation:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifieringsmärkning: 0168
Den tekniska dokumentationen förvaras hos:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
som finns tillgänglig på begäran.
(Representant i EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.08.31
(ort och datum)
Yong-Sang Park / S. Manager
(namn och underskrift av auktoriserad person)
* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Uppgifter om adress och telefonnummer till
Samsung Service Centre finns på garantikortet. Alternativt kontaktar du försäljningsstället.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement