Samsung SGH-X670 Bruksanvisningar

Samsung SGH-X670 Bruksanvisningar
SGH-X670
Användarhandbok
Säkerheten på vägen kommer i första hand
Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera
fordonet först.
Viktiga
säkerhetsåtgärders
Att bortse från föreskrifterna kan vara
både riskfyllt och olagligt.
Stäng av telefonen när du tankar
Använd inte telefonen på bensinstationer eller i
närheten av bränsle eller kemikalier.
Stäng av telefonen i flygplan
Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det
kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem
på flygplan.
Stäng av telefonen i närheten av medicinsk
utrustning
Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda
utrustning som är känslig för externa radiovågor.
Följ lokala bestämmelser.
Håll telefonen utom räckhåll från små barn
Alla mobiltelefoner kan påverkas av störningar, vilket
kan inverka på deras prestanda.
Förvara telefonen och dess delar, inklusive tillbehör,
utom räckhåll för små barn.
Var medveten om att det kan finnas särskilda
bestämmelser
Tillbehör och batterier
Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng
alltid av telefonen där det är förbjudet att använda
den och på alla platser där den kan orsaka elektriska
störningar eller innebära risk.
Vattentålighet
Telefonen är inte vattentät. Håll den torr.
Använd telefonen med förstånd
Använd bara telefonen för normal användning (mot
örat). Undvik onödig kontakt med antennen när
telefonen är påslagen.
Använd endast Samsung-godkända tillbehör och
batterier. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen
och medföra risk för personskador.
• ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER
KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK
• ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA
INSTRUKTIONER.
Behörig service
Endast behörig servicepersonal får reparera telefonen.
Närmare information finns i "Hälso- och
säkerhetsinformation" på sidan 91.
Nödsamtal
Knappa in larmnumret för det område du befinner dig i
och tryck på
.
1
Viktiga säkerhets- åtgärders
Störning
Om denna handbok
Den här användarhandboken innehåller kortfattad
information om hur du använder telefonen. Läs
avsnitten "Komma igång" och "Andra funktioner" om
du snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.
Följande ikoner används i handboken:
Anger att du bör vara extra uppmärksam på
den efterföljande informationen som gäller
säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.
Det finns mer information på den sida som
hänvisas till.
•
Telefonens
specialfunktioner
•
Musikspelare
Spela musikfiler i MP3-format
genom att använda telefonen som
en musikspelare.
•
Radio
Lyssna på din favoritkanal när som
helst, var du än befinner dig.
Du måste använda navigeringsknapparna för
att bläddra till rätt alternativ och välja det.
[
]
< >
2
Anger en knapp på telefonen. Ett exempel är
[
].
En programstyrd knapp vars funktion visas på
telefonens skärm. Ett exempel är <Meny>.
Kamera och videokamera
Med telefonens kameramodul kan
du ta en bild eller spela in ett
videoklipp.
•
•
Bli personlig med ett foto-ID
Du ser ett foto på den person som
ringer till dig.
•
Visitkort
Skapa visitkort med ditt nummer
och profil. När du presenterar dig
för andra kan du använda detta
praktiska elektroniska visitkort.
Bildmeddelande (MMS)
Skicka och ta emot bildmeddelanden som kan
innehålla text, bild, videoklipp och ljud.
•
E-post
Skicka och ta emot e-post med bild-, video- och
ljudbilagor.
•
Skriv ut via Bluetooth
Skriv ut bilder, meddelanden och
privata uppgifter direkt från
telefonen.
•
Webbläsare
Använd det trådlösa nätet, där du
kan få aktuell information och
tillgång till ett stort utbud av
mediematerial.
•
Java
Spela Java™-baserade
förprogrammerade spel och hämta
fler spel när du vill.
Telefonens specialfunktioner
•
Bluetooth
Överför mediefiler och data och
anslut till andra enheter med
kostnadsfri trådlös Bluetoothteknik.
3
Innehåll
Packa upp
6
Kontrollera att allt är med
Telefonen
6
Knappar, funktioner och platser
Komma igång
7
Första stegen för att använda telefonen
4
Lyssna på radio ......................................................
Navigera i WAP-browsern ........................................
Använda telefonboken.............................................
Sända meddelanden ...............................................
Visa meddelanden ..................................................
Använda Bluetooth .................................................
Öppna menyer snabbt med nummer .........................
18
18
19
20
21
22
23
Ange text
24
ABC-, T9-, siffer- och symbolläge
Samtalsfunktioner
Sätta i kortet och ladda telefonen .............................. 7
Slå på/av telefonen .................................................. 8
Knappar och teckenfönster........................................ 9
Använda menyfunktioner ......................................... 11
Anpassa telefonen .................................................. 12
Ringa/besvara samtal.............................................. 15
Avancerade samtalsfunktioner
Andra funktioner
Hjälp och personlig assistans
15
Menyfunktioner
26
30
Alla menyalternativ
Felsökning
89
Lär dig om kameran, musikspelaren, radion, Internet och
andra specialfunktioner
Hälso- och säkerhetsinformation
91
Använda kameran................................................... 15
Spela upp musikfiler................................................ 16
Index
98
Översikt över menyfunktioner
Tryck på <Meny> i viloläget för att öppna menyläget.
1 Samtalslista
1
2
3
4
5
6
7
sid. 30
Senaste kontakter sid.
sid.
Missade samtal
sid.
Ringda samtal
Mottagna samtal sid.
sid.
Radera alla
sid.
Samtalstid
Samtalskostnader* sid.
30
31
31
31
31
31
32
2 Telefonbok
sid. 32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
sid. 32
sid. 33
sid. 34
sid. 34
sid. 35
sid. 35
sid. 36
sid. 36
sid. 37
Sök kontakt
Fasta nummer
Ny kontakt
Grupper
Kortnummer
Mitt visitkort
Egna nummer
Hantering
Tjänstnummer*
3 Applikationer
sid. 37
5 Meddelanden
Music Player
Röstmemo
JAVA
Radio
Världstid
Larm
Kalkylator
Converter
Timer
Stoppur
SIM Tjänster*
sid. 37
sid. 39
sid. 40
sid. 41
sid. 43
sid. 43
sid. 44
sid. 44
sid. 45
sid. 45
sid. 45
1
2
3
4
5
6
4 WAP Browser
sid. 46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
Startsida
sid.
sid.
Bokmärken
sid.
Gå till URL
sid.
Töm cache
Profilinställningar sid.
Aktuell profil
sid.
46
47
47
47
47
48
sid. 49
Skapa
sid.
Mina meddelanden sid.
sid.
Mallar
sid.
Radera alla
sid.
Inställningar
Broadcastsid.
meddelanden
sid.
7 Minnesstatus
49
52
57
58
58
64
65
6 Filhanteraren
sid. 65
1
2
3
4
5
6
sid. 65
sid. 67
sid. 68
sid. 68
sid. 68
sid. 68
Bilder
Videoklipp
Musik
Ljud
Andra filer
Minnesstatus
7 Kalender
sid. 69
8 Kamera
sid. 72
9 Inställningar
sid. 78
1 Tid & datum
2 Telefoninställningar
3 Displayinställningar
4 Ljudinställningar
5 Ljusinställningar
6 Nätverkstjänster
7 Bluetooth
8 Säkerhet
9 Minnesstatus
10 Grundinställning
11 VODinställningar**
sid. 78
sid. 78
sid. 80
sid. 81
sid. 82
sid. 82
sid. 85
sid. 87
sid. 88
sid. 89
sid. 89
* Visas om det stöds av ditt
SIM-kort.
** Visas endast om det stöds av
din operatör.
5
Packa upp
Telefonen
Kontrollera att allt är med
Knappar, funktioner och platser
Hörlur
Telefon
Reseadapter
Display
Webbåtkomst/Bekräftaknapp
Uttag för
headset
Batteri
Användarhandbok
Du kan inhandla olika tillbehör hos din
lokala Samsung-återförsäljare.
Artiklar som medföljer telefonen och
tillbehör som finns hos din Samsungåterförsäljare kan variera mellan olika
länder och telefonoperatörer.
6
Navigeringsknapp
ar (Upp/Ned/
Vänster/Höger)
Vänster
programstyrd
knapp
Höger
programstyrd
knapp
Uppringningsknapp
Strömbrytare på/
av/Knapp för att
lämna meny
Volymknappar
Alfanumeriska
knappar
Specialfunktionsknappar
Raderingsknapp
Mikrofon
Kameraobjektiv
Knapp för
kamera
Externt
teckenfönster
Komma igång
Sätt i batteriet.
Första stegen för att använda telefonen
Anslut reseadaptern
till telefonen.
SIM-kortsinformation
När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett
SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information
om ditt abonnemang, t.ex. PIN-kod och tillgängliga
tilläggstjänster.
Sätta i kortet och ladda telefonen
Ta bort batteriet.
Sätt i SIM-kortet.
Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.
Ta bort adaptern från vägguttaget när telefonen är
fulladdad (batteriikonen upphör att blinka).
Stäng av telefonen, om
den är på, genom att
hålla [
] intryckt.
Kontrollera att de
guldfärgade kontakterna
på kortet är vända mot
telefonen.
7
Komma igång
Ta bort adaptern från telefonen.
Slå på/av telefonen
Slå på
telefonen
1. Öppna telefonen.
2. Håll [ ] intryckt tills telefonen
slås på.
Svagt batteri, indikator
När batteriet är svagt:
• hörs en varningssignal,
• meddelandet "Batteri lågt" visas och
• ikonen för tomt batteri
blinkar.
Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av
automatiskt. Ladda batteriet.
8
Slå inte på
telefonen där det
är förbjudet att
använda
mobiltelefoner.
Slå av
telefonen
3. Om du tillfrågas om PIN skriver
du in det och trycker sedan på
<OK>.
1. Öppna telefonen.
2. Håll [
] intryckt.
Knappar och teckenfönster
Knappar
I viloläget kan du öppna genvägsalternativ
direkt.sid. 78
I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.
I viloläge: Starta webbrowsern.
I menyläge: Välja det markerade
menyalternativt eller bekräfta inmatat värde.
Ringa upp eller besvara ett samtal.
I viloläge: Hämta det senast slagna, missade
eller mottagna numret.
Radera tecken i teckenfönstret och markerad
post i ett program.
Avsluta ett samtal.
Håll knappen intryckt så slås telefonen på
eller av.
I menyläge: Avbryta inmatningen och gå
tillbaka till viloläget.
Komma igång
Utföra de funktioner som anges på
teckenfönstrets nedersta textrad.
Skriva in siffror, bokstäver och vissa
specialtecken.
I viloläge: Håll [1] intryckt för att öppna
röstbrevlådan. Håll [0] intryckt för att ange
ett prefix för utlandssamtal.
Skriva in specialtecken.
I viloläge: Håll [ ] intryckt för att aktivera
eller stänga av Tystläget. Håll [ ] intryckt
om du vill infoga en paus i ett
telefonnummer.
Ställa in telefonens volym.
I viloläge: När telefonen är öppen justerar
du volymen på knappljudet. När telefonen är
stängd håller du knappen intryckt så
aktiveras bakgrundsljuset.
I viloläge: Håll knappen intryckt för att
starta kameran.
I läget Ta bild: Ta en bild eller börja spela in
ett videoklipp.
9
Komma igång
Display
Utseende
Ikoner
visar olika ikoner.
Meny
Ikoner*
Namn
Funktionen Vidarekoppling är
aktivsid. 83
Text och grafik
visar meddelanden,
instruktioner och information
som du skriver in.
Bluetooth aktivtsid. 85
Indikatorer för de
programstyrda knapparna
visar vilka funktioner som för
närvarande hör ihop med de
programstyrda knapparna.
EDGE-nätverket
Styrkan på den mottagna signalen
Samtal pågår
Utanför täckningsområdet för ditt nät.
Du kan inte ringa eller ta emot samtal.
Larm inställtsid. 43
Nytt textmeddelande
Nytt bildmeddelande
Nytt e-postmeddelande
Nytt röstmeddelande
10
En av inkorgarna för Inkomna
meddelanden är full
Ansluten till datorn via USB-porten
GPRS-nät
Hemområdet, om du har registrerat
dig för den tjänsten
Kontorsområdet, om du har
registrerat dig för den tjänsten
Ringsignalsid. 81
• Ingen: Signal
•
: Vibration
•
: Signal och vibration
•
: Vibration, därefter signal
•
: Signal, därefter vibration
Tystlägesid. 14
Mikrofon av, under ett samtal
Batteriets laddningsnivå
Använda de
programstyrda
knapparna
De programstyrda knapparnas
funktion varierar beroende på vilken
telefonfunktion som är aktiv. Texten
på teckenfönstrets nedersta rad,
strax ovanför varje knapp, visar den
aktuella funktionen.
Välj
Tryck på den högra
programstyrda
knappen, så återgår
du till föregående
menynivå.
Komma igång
* Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika
länder och operatörer.
Använda menyfunktioner
Åter
Tryck på den vänstra
programstyrda
knappen, så väljs
det markerade
alternativet.
11
Komma igång
Välja
alternativ
1. Tryck på lämplig programstyrd
knapp.
2. Tryck på navigeringsknapparna
för att flytta till nästa eller
föregående alternativ.
3. Tryck på <Välj> eller [
]
för att välja funktionen som
visas eller det markerade
alternativet.
4. Avsluta på något av följande
sätt.
• Tryck på <Åter> om du vill
gå en nivå uppåt i
menystrukturen.
• Tryck på [ ] om du vill
återgå till viloläget.
Använda
genvägar
12
Tryck på den sifferknapp som
motsvarar det alternativ som du ska
välja.
Anpassa telefonen
Språk
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar
Telefoninställningar Språk.
2. Välj språk.
Ringsignal
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar
Ljudinställningar
Inkommande samtal
Ringsignal.
2. Välj signalkategori.
3. Välj ringsignal.
4. Tryck på <Spara>.
Bakgrundsbild
i viloläge
Du kan ange bakgrundsbild för
viloskärmen i båda teckenfönstren.
För huvuddisplayen:
1. I viloläge: Tryck på <Meny> och
välj Inställningar Displayinställningar Bakgrundsbild
Huvuddisplay.
Om du vill ha
Bakgrundsbilder väljer du en
bildkategori, bläddrar till en bild
och trycker på <Spara>.
2. Välj en bildkategori.
3. Välj bild.
För den yttre displayen:
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar
Displayinställningar
Bakgrundsbild
Yttre
display.
2. Välj bildtyp.
Komma igång
3. Om du vill ha Klocka bläddrar
du till en klocktyp och trycker
på <Spara>.
Om du vill ha Text skriver du en
hälsning och trycker på [
].
Färgtema
Du kan byta färg på de olika
komponenterna i teckenfönstret,
t.ex. namnlister och markeringar.
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar
Displayinställningar
Färgtema.
2. Välj färgtema.
13
Komma igång
Genvägar
till menyer
Du kan ställa in
navigeringsknapparna så att de
fungerar som genvägar till dina
favoritmenyer.
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar
Telefoninställningar
Genväg.
2. Välj den meny som knappen
ska tilldelas.
Tystläge
Du kan växla läge på telefonen till
Tystläge så att du undviker att
störa andra personer.
Håll [
] intryckt i viloläget.
Telefonlås
Du kan skydda telefonen mot
obehörig användning med hjälp av
ett lösenord. Telefonen efterfrågar
lösenordet vid påslagning.
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar
Säkerhet
Ändra lösenord.
2. Ange det förinställda lösenordet
00000000 och tryck på <OK>.
3. Ange ett nytt lösenord med
4 - 8 siffror och tryck sedan på
<OK>.
4. Skriv det nya lösenordet en
gång till och tryck på <OK>.
5. Markera Telefonlås.
6. Markera Aktivera.
7. Skriv lösenordet och tryck på
<OK>.
14
Ringa/besvara samtal
Ringa ett
samtal
Andra funktioner
1. I viloläge: Ange riktnummer
och telefonnummer.
Lär dig om kameran, musikspelaren, radion, Internet och
andra specialfunktioner
2. Tryck på [
Använda kameran
].
3. Avsluta samtalet genom att
trycka på [ ].
Besvara ett
samtal
1. Tryck på [
ringer.
Ta ett foto
] när telefonen
1. Öppna telefonen.
2. I viloläge: Håll knappen [ ]
intryckt för att slå på kameran.
3. Rikta objektivet mot bildmotivet
och gör eventuella ändringar.
2. Avsluta samtalet genom att
trycka på [ ].
4. Tryck på [ ] för att ta ett foto.
Bilden sparas automatiskt.
Tryck på [ / ].
Ställa in
volymen under
ett samtal
5. Tryck på <Åter> om du vill ta
ett kort till.
Titta på ett
foto
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Filhanteraren
Bilder
Foton.
2. Välj foto.
15
Andra funktioner
Spela in ett
videoklipp
1. I viloläge: Håll [ ] intryckt för
att slå på kameran.
2. Tryck på [1] för att växla till
läget Spela in.
3. Tryck på [ ] när du vill starta
inspelningen.
4. Tryck på [ ] när du vill avsluta
inspelningen. Videoklippet
sparas automatiskt.
5. Tryck på < > om du vill spela
in ett videoklipp till.
Spela upp ett
videoklipp
1. I viloläge: Tryck på <Meny> och
välj Filhanteraren
Videoklipp Videoklipp.
2. Välj videoklipp.
16
Spela upp musikfiler
Kopiera
musikfiler till
telefonen
Använd någon av följande
metoder:
• Ladda ned från trådlöst
Internetsid. 46
• Ladda ned från en dator med
Samsung PC
StudioAnvändarhandboken
för Samsung PC Studio
• Ta emot via Bluetoothsid. 87
Skapa en
spellista
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Applikationer
Music Player.
3. I fallet Lägg till fil trycker du
på [Mitten] för att välja
önskade filer och sedan på
<Ange>.
4. Tryck på <Åter> för att återgå
till musikspelarens skärm.
1. Tryck på [
] på
musikspelarens skärm.
2. Under uppspelningen kan du
använda följande knappar:
•
: pausar eller fortsätter
uppspelningen.
• Upp: öppnar spellistan.
• Vänster: går tillbaka till
föregående fil. Går tillbaka i
en fil när knappen hålls
intryckt.
• Höger: hoppar till nästa fil.
Hoppar framåt i en fil när
knappen hålls intryckt.
• Volym: ställer in volymen.
• Ned: stoppar
uppspelningen.
Andra funktioner
2. Tryck på <Val> och välj Lägg
till i lista Lägg till alla eller
Lägg till fil.
Spela upp
musikfiler
17
Andra funktioner
Lyssna på radio
Lyssna på
radio
Lägga till en
radiokanal
18
1. Anslut headsetets till uttaget på
telefonens vänstra sida.
2. I viloläge: Tryck på <Meny> och
välj Applikationer Radio.
3. Tryck på <Val> och välj Radio
på.
4. Sök efter radiokanaler genom
att trycka på [Vänster] eller
[Höger].
5. Slå av radion genom att dra ut
headsetet ur telefonen.
1. I radioskärmen: Tryck på
<Val> och välj Lägg till.
2. Ange ett namn för kanalen och
tryck på [Ned].
3. Ange kanalfrekvensen och tryck
på <Spara>.
4. Välj en ledig plats.
Navigera i WAP-browsern
Med den inbyggda browsern får du tillgång till trådlöst
Internet med aktuella tjänster, den senaste
informationen och möjlighet att också hämta filer.
Starta
browsern
I viloläge: Tryck på [
] eller
tryck på <Meny> och välj WAP
Browser
Startsida.
Navigera på
Internet
•
•
•
•
•
Bläddra mellan olika objekt i
browsern med [Upp] eller [Ned].
Välj ett objekt genom att trycka
på [
].
Tryck på <Åter> eller [C] om
du vill återgå till föregående
sida.
Öppna browser-menyalternativ
genom att trycka på [ ] eller
välja .
Öppna alternativ på webbsidor
genom att trycka på [ ].
Använda telefonboken
Söka en post
I telefonminnet:
1. I viloläge: Skriv telefonnumret
och tryck på <Spara>.
2. Välj Telefon
4. Tryck på <Spara> för att spara
posten.
På SIM-kortet:
1. I viloläge: Skriv telefonnumret
och tryck på <Spara>.
2. Välj SIM.
3. Skriv namnet.
4. Tryck på [
posten.
3. Välj en post.
4. Bläddra till ett nummer och
] om du vill ringa
tryck på [
eller på [
] om du vill
redigera kontaktinformationen.
en nummertyp.
3. Ange information för
kontakten: Förnamn,
Efternamn, Mobil, Hem, Kontor,
Fax, Annat, E-post, Foto ID,
Melodi, Grupper och Memo.
] för att spara
2. Ange de första bokstäverna i
namnet som du söker.
Andra funktioner
Lägga till en
post
1. I viloläge: Tryck på <Namn>.
Skapa och
sända ett
visitkort
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Telefonbok Mitt
visitkort.
2. Ange kontaktinformationen.
3. Tryck på <Spara> för att spara
visitkortet.
4. Om du vill skicka visitkortet
trycker du på <Val> och väljer
Skicka via
en
sändningsmetod.
19
Andra funktioner
Sända meddelanden
Sända ett text- 1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Meddelanden
meddelande
Skapa Textmeddelande.
(SMS)
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på <Val> och välj Spara
och skicka eller Sänd endast.
4. Ange mottagarnas
telefonnummer.
5. Tryck på [
] när du vill
sända iväg meddelandet.
Sända ett bildmeddelande
(MMS)
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Meddelanden
Skapa Bildmeddelande.
2. Välj Rubrik.
3. Skriv rubriken för meddelandet
och tryck på [
].
20
4. Välj Bild & video eller Ljud.
5. I fallet Bild & video väljer du
Lägg till bild eller Lägg till
videoklipp och lägger till en
bild eller ett videoklipp.
I fallet Ljud väljer du Lägg till
ljud och lägger till ett ljudklipp.
6. Välj Meddelande.
7. Skriv in meddelandetexten och
tryck på [
].
8. Tryck på <Val> och välj Sänd.
9. Ange mottagarnas
telefonnummer eller
e-postadresser.
10. Tryck på [
] när du vill
sända iväg meddelandet.
2. Välj Rubrik.
Visa meddelanden
Visa ett textmeddelande
I Inkomna:
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Meddelanden Mina
meddelanden
Inkomna.
4. Välj Meddelande.
5. Skriv e-postmeddelandets text
och tryck på [
].
7. Lägg till en bild, video, ljud,
musikfiler eller dokumentfiler.
8. Tryck på <Val> och välj Sänd.
1. Tryck på <Se>.
2. Välj meddelandet i Inkomna.
3. Skriv rubriken för
e-postmeddelandet och tryck
på [
].
6. Välj Bifoga fil.
När ett förhandsmeddelande visas:
Andra funktioner
Sända ett
e-postmeddelande
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Meddelanden
Skapa E-post.
2. Välj ett textmeddelande (
Visa ett bildmeddelande
).
När ett förhandsmeddelande visas:
1. Tryck på <Se>.
2. Välj meddelandet i Inkomna.
9. Ange e-postadresserna.
10. Tryck på [
] för att skicka
e-postmeddelandet.
21
Andra funktioner
Visa ett bildmeddelande
(fortsättning)
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Meddelanden Mina
meddelanden
Inkomna.
2. Välj ett bildmeddelande (
Visa ett
e-postmeddelande
Använda Bluetooth
I Inkomna:
).
1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Meddelanden Mina
meddelanden E-post.
2. Välj Kontrollera ny e-post för
att hämta nya
e-postmeddelanden eller
rubriker.
3. Markera ett e-postmeddelande
eller en rubrik.
4. Om du markerat en rubrik
trycker du på <Val> och väljer
Hämta meddelandet för att
visa texten i e-postmeddelandet.
22
Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du
kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetoothenheter och utbyta data, använda handsfree eller
fjärrstyra telefonen.
Aktivera
Bluetooth
I viloläge: Tryck på <Meny> och
välj Inställningar Bluetooth
Aktivera
På.
Söka efter och 1. I viloläge: Tryck på <Meny>
och välj Inställningar
sammankoppla
Bluetooth
Mina enheter
med en
Sök
ny
enhet.
Bluetooth2. Välj enhet.
enhet
3. Ange din PIN-kod för Bluetooth,
eller den andra Bluetoothenhetens PIN-kod om sådan
finns, och tryck på <OK>.
När ägaren till den andra
enheten anger samma kod är
sammankopplingen klar.
Sända data
1. Öppna ett program, exempelvis
Telefonbok, Filhanteraren
eller Kalender.
3. Tryck på <Val> och välj Skicka
via Bluetooth.
4. Välj enhet.
5. Om du tillfrågas om din PIN-kod
för Bluetooth skriver du in den
och trycker sedan på <OK>.
Ta emot data
Bluetooth-funktionen i telefonen
måste vara aktiv för att du ska
kunna ta emot data.
Tryck vid behov på <Ja> för att
bekräfta att du vill ta emot data.
Öppna
program
Du kan snabbt öppna textmeddelande-, larm och kalenderprogrammen och omvandlaren från
uppringningsskärmen.sid. 79
1. I viloläge: ange för ett larm eller
schemalagd post den önskade
tiden med fyra siffror.
Ange för enhetsomvandlaren det
första talet som du vill använda.
2. Tryck på en av
navigeringsknapparna.
Du kan öppna följande program:
Knapp
Program
Upp
Larmsid. 43
Ned
Omvandlaresid. 44
Vänster
Höger
Textmeddelande
sid. 49
Kalendersid. 69
23
Andra funktioner
2. Bläddra fram till en post.
Öppna menyer snabbt med nummer
Ange text
ABC-, T9-, siffer- och symbolläge
I vissa funktioner, t.ex. meddelanden, telefonboken
och kalendern, går det att skriva text i ABC-, T9-,
siffer- och symbolläget.
Använda ABC-läget
Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas i
teckenfönstret.
Knapp
Tecken i den ordning de visas
Versaler
Gemener
Byta textinmatningsläge
•
•
•
Håll [ ] nedtryckt, så växlar du mellan T9-läge
( š ) och ABC-läge (
).
Håll knappen [ ] intryckt så växlar du till
symbolläget (
).
Tryck på [ ] för att ändra skiftläge eller växla till
sifferläge (
).
(Skapa ett textmeddelande (SMS) med GSM-alfabet)
24
Övriga åtgärder i ABC-läge
•
•
Använda T9-läget
I textinmatningsläget T9 kan du skriva alla tecken
med enstaka knapptryckningar.
Skriva ord i T9-läget
1. Tryck på [2] - [9] när du vill börja skriva ett ord.
Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.
Tryck t.ex. på [4], [3] och [5], så skrivs HEJ i
T9-läget.
T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan
ändras för varje knapptryckning.
Övriga åtgärder i T9-läge
•
•
•
•
Tryck på [1] om du vill skriva punkter och
apostrofer automatiskt.
Tryck på [ ] när du vill infoga ett blanksteg.
Flytta markören genom att trycka på
navigeringsknapparna.
Tryck på [C] när du vill ta bort ett tecken i taget.
Håll knappen [C] intryckt så töms teckenfönstret.
Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken
Funktionen finns inte i alla språk.
1. Skriv ordet som du vill lägga till.
25
Ange text
•
•
När du vill skriva in samma bokstav två gånger
(eller en annan bokstav på samma knapp) väntar
du bara så flyttas markören automatiskt åt höger
eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa
bokstav.
Tryck på [ ] när du vill infoga ett blanksteg.
Flytta markören genom att trycka på
navigeringsknapparna.
Tryck på [C] när du vill ta bort ett tecken i taget.
Håll knappen [C] intryckt så töms teckenfönstret.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat
fall trycker du på [0], så visas alternativa ord för
de knappar som du har tryckt på.
Till exempel trycker du för både GE och ID på [4]
och [3].
4. Tryck på [ ] när du vill infoga ett blanksteg och
börja på nästa ord.
2. Tryck på [0] så visas alternativa ord för dina
knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa
ord visas Stava på nedersta raden.
3. Tryck på <Stava>.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på <Ange>.
Avancerade samtalsfunktioner
Använda sifferläget
1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].
I sifferläget kan du skriva siffror.
Tryck på knapparna med de siffror som ska skrivas.
Använda symbolläget
I symbolläget kan du skriva symboler.
26
För att...
Tryck på...
visa fler symboler
[Upp] eller [Ned].
välj en symbol
motsvarande
sifferknapp.
tömma de symboler som
skrivits
[C].
infoga symbolerna
<OK>.
Samtalsfunktioner
Ringa ett samtal
• Tryck på [C] så tas den sista siffran bort. Håll
[C] intryckt så töms teckenfönstret.
• Håll [ ] intryckt om du vill infoga en paus i ett
telefonnummer.
Ringa ett utlandssamtal
1. I viloläge: Håll [0] intryckt. Tecknet + visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och
telefonnumret och tryck på [ ].
Återuppringning av de senaste numren
1. I viloläge: Tryck på [ ] för att visa en lista med
de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [ ].
Ringa upp ett nummer i telefonboken
Tryck på <Svara> eller [
När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du
ringa det genom att välja det i Telefonbok.sid. 32
Tips för att besvara samtal
Du kan också ange snabbuppringningsnummer för de
mest använda numren med funktionen Kortnummer.
sid. 35
•
Avsluta ett samtal
Stäng telefonen eller tryck på [
].
•
•
När Svar valfri knapp är aktivt kan du trycka på
valfri knapp, förutom <Avvisa> och [ ].sid. 79
När Aktiv lucka är aktivt kan du helt enkelt öppna
telefonen.sid. 80
Tryck på <Avvisa> eller [ ] om du inte vill svara.
Håll [ / ] intryckt om du vill stänga av
ringsignalsljudet eller avvisa ett samtal, vilket
bestäms av hur Volymknapp är inställd.sid. 79
Visa missade samtal
Om du har missat samtal visar teckenfönstret hur
många samtal som du har missat.
1. Tryck på <Se>.
2. Bläddra igenom de missade samtalen om det behövs.
3. Tryck på [ ] för att slå numret.
Besvara ett samtal
Använda headset
När någon ringer upp dig, ringer telefonen och bilden
för inkommande samtal visas.
Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara
samtal utan att hålla i telefonen.
27
Samtalsfunktioner
Du kan snabbt ringa ett nummer på SIM-kortet med
hjälp av det platsnummer som numret tilldelats när
det sparades.
1. I viloläge: Skriv platsnumret och tryck på [ ].
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill bläddra
igenom numren.
3. Tryck på <Slå nr.> eller [ ] för att ringa upp
numret.
•
] för att besvara samtalet.
Samtalsfunktioner
Anslut headsetet till uttaget på telefonens vänstra sida.
Knapparna på headsetet fungerar på följande sätt:
För att...
Tryck på...
Använd högtalarfunktionen när du vill tala i telefonen
på lite avstånd.
ringa upp det senaste
samtalet igen
knappen och tryck sedan på
den igen och håll den
intryckt.
Parkera ett samtal/Återta
Tryck på [
] så aktiveras högtalarfunktionen. Växla
tillbaka till hörluren genom att trycka på knappen igen.
besvara ett samtal
på knappen och håll den
intryckt.
Tryck på <Parkera> eller <Återta> för att parkera
eller återta ett samtal.
avsluta ett samtal
på knappen och håll den
intryckt.
Ringa ett andra samtal
Alternativ under ett samtal
Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.
Ställa in volymen under ett samtal
Använd [ / ] för att ställa in volymen i hörluren
under ett samtal.
Tryck på [ ] för att höja volymen och på [ ] för att
sänka den.
28
Använda högtalarfunktionen
Du
1.
2.
3.
4.
kan ringa ytterligare samtal om det stöds i ditt nät.
Tryck på <Parkera> för att parkera samtalet.
Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
Tryck på <Växla> för att växla mellan samtalen.
Tryck på <Val> och välj Avsluta parkerat
samtal när du vill avsluta det parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka
på [ ].
Besvara ett andra samtal
•
För att kommunicera med telefonsvarare och
datoriserade telefonväxlar måste alternativet
Knapptoner vara valt.
•
•
Använda alternativ för pågående samtal
Tryck på <Val> för att få tillgång till följande
alternativ under ett samtal:
• Röstskärpa på/Röstskärpa av: ta bort utifrån
kommande brus och höj samtalskvaliteten så att
personen som du talar med kan höra dig tydligt
även om du är på en bullrig plats.
Om du använder högtalarfunktionen måste du
först stänga av den för att kunna använda
funktionen Röstskärpa.
Tyst/Mikrofon på: stäng av telefonens mikrofon
så att den andra personen på telefonen inte kan
höra dig eller slå på mikrofonen igen.
Ej knappton/Knapptoner: slå på eller av
knapptonerna.
•
•
Telefonbok: öppna kontaktlistan.
Sänd DTMF: skicka DTMF-toner (Dual tone multifrequency) som grupp. DTMF-toner är de toner
som används vid uppringning i telefoner och som
låter när du trycker på nummerknapparna. Detta
alternativ är praktiskt att använda när ett lösenord
eller kontonummer ska sändas i samband med att
du ringer till ett automatiserat system, t.ex. en
banktjänst.
Meddelande: skapa och skicka ett SMS-meddelande
eller öppna mottagna meddelanden.sid. 49
SIM Tjänster: använd specialtjänster såsom nyheter,
väderprognoser, underhållning och GPS-tjänster
genom SIM-kortet. Detta alternativ är tillgängligt när
du använder ett SIM-kort som stödjer SIM AT-menyer.
29
Samtalsfunktioner
Du kan besvara ett inkommande samtal även om du
redan pratar med någon i telefon om den funktionen
stöds i ditt nät och du har aktiverat funktionen Samtal
väntar.sid. 84
1. Tryck på [ ] för att svara. Det första samtalet
parkeras automatiskt.
2. Tryck på <Växla> för att växla mellan samtalen.
3. Tryck på <Val> och välj Avsluta parkerat
samtal när du vill avsluta det parkerade samtalet.
4. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka
på [ ].
•
•
•
•
•
•
•
30
Överföra: överför det pågående samtalet till ett
parkerat samtal. De två personer som du talar
med kan fortsätta tala med varandra, men du blir
bortkopplad från samtalet.
Avsluta parkerat samtal: koppla bort det samtal
som för tillfället är parkerat.
Koppla samman: inled ett flerpartssamtal genom
att bjuda in en person från ett parkerat samtal till
ett pågående samtal. Du kan låta upp till 5
personer vara med i ett flerpartssamtal.
Dela: tala privat med en av deltagarna i ett
flerpartssamtal. De övriga deltagarna kan tala med
varandra. Efter det privata samtalet väljer du
Koppla samman så återgår båda deltagarna i det
privata samtalet till flerpartssamtalet.
Ta bort: koppla bort en deltagare i ett
flerpartssamtal.
Växla till headset/Växla till telefon: växla
samtalet till ett Bluetooth-headset eller handsfree i
bil eller tillbaka till telefonen. sid. 86
Menyfunktioner
Alla menyalternativ
Samtalslista
(Meny 1)
I denna meny kan du se samtal som du har ringt, tagit
emot eller missat samt längden på samtalen. Du kan
också kontrollera kostnaden för samtalen, om ditt
SIM-kort stödjer denna funktion.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Samtalslista
för att öppna menyn.
Senaste kontakter (Meny 1.1)
Menyn visar de senast ringda, mottagna eller missade
samtalen.
Hämta en samtalslista
1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta till en
annan samtalstyp.
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att bläddra igenom
samtalslistan.
3. Tryck på [
] om du vill granska samtalsinformation
eller [ ] om du vill ringa ett nummer.
Radera alla (Meny 1.5)
Tryck på <Val> medan samtalslistan visas för att få
tillgång till följande alternativ:
• Detaljer: granska detaljinformation om samtal.
• Samtal: ring ett röstsamtal till numret.
• Spara som kontakter: spara numret i telefonboken.
• Sänd meddelande: sänd ett text- eller
bildmeddelande till valt nummer.
• Radera: radera den markerade posten eller alla
poster.
Använd den här menyn till att radera alla poster av en
viss samtalstyp.
1. Tryck på [
] för att välja de samtalstyper som
ska raderas.
2. Tryck på <Radera>.
3. Tryck på <Ja> för att bekräfta raderingen.
I den här menyn visas de senaste samtalen som du
inte har besvarat.
Ringda samtal (Meny 1.3)
I denna meny visas de senaste samtalen som du har
ringt.
Mottagna samtal (Meny 1.4)
I denna meny visas de senaste samtalen som du har
mottagit.
Samtalstid (Meny 1.6)
Samtalslista (Meny 1)
Missade samtal (Meny 1.2)
Menyfunktioner
Använda alternativ för samtalslistan
I denna meny visas tidsloggen för alla inkommande
och utgående samtal. Den verkliga tidsåtgången som
faktureras av din nätoperatör kan vara en annan.
• Senaste samtalet: kontrollera längden på det
senaste samtalet.
• Totalt ringt: kontrollera sammanlagda längden på
alla samtal som du har ringt.
• Totalt ingående: kontrollera sammanlagda
längden på alla samtal som du har tagit emot.
• Nollställ timers: nollställ alla samtalstimers. Du
måste ange telefonlösenordet.
Lösenordet är förinställt på 00000000.
Lösenordet kan ändras.sid. 88
31
Menyfunktioner
32
Samtalskostnader (Meny 1.7)
Telefonbok
Den här nätfunktionen visar kostnaden för samtal.
Menyn är endast tillgänglig om den stöds av ditt
SIM-kort. Observera att funktionen inte är avsedd att
användas för faktureringsändamål.
• Samtalskostnad: kontrollera kostnaden för det
senaste samtalet.
• Total kostnad: kontrollera total kostnad för alla
samtal. Om totala kostnaden överstiger maximala
kostnaden som angetts i Ange maxkostnad
måste räkneverket nollställas innan det går att
ringa på nytt.
• Maxkostnad: kontrollera maxkostnadsgränsen
som angetts i Ange maxkostnad.
• Nollställ räknare: nollställ kostnadsräknarna.
• Ange maxkostnad: ange den maximala kostnad
som godkänns för dina samtal.
• Debiteringstariff: ange det pris per enhet som
ska användas när kostnaden för dina samtal
beräknas.
Du kan spara telefonnummer på ditt SIM-kort och i
telefonens minne. SIM-kortet och telefonens minne är
fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som
kallas Telefonbok.
(Meny 2)
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Telefonbok när
du vill öppna den här menyn.
Sök kontakt (Meny 2.1)
Använd den här menyn när du vill söka efter namn i
Telefonbok.
Söka en post
1. Ange de första bokstäverna i namnet som du
söker.
2. Välj namnet i listan.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [ ] om du
vill ringa eller på [
] om du vill redigera
kontaktinformationen.
Tryck på <Val> när du granskar kontaktinformation
för att få tillgång till följande alternativ:
• Redigera: redigera kontaktinformationen.
• Sänd meddelande: sänd ett text- eller
bildmeddelande till det valda numret eller ett
e-postmeddelande till den valda adressen.
• Kopiera: kopiera kontakten till telefonens minne,
SIM-kortet eller Fasta nummer.
• Skicka via: skicka kontakten via text-, bild- eller
e-postmeddelande eller Bluetooth.
• Radera: radera den markerade kontakten.
• Skriv ut via Bluetooth: skriv ut
kontaktinformation via en Bluetooth-kompatibel
skrivare. Vissa skrivare är eventuellt inte
kompatibla med telefonen.
Använd den här menyn för att skapa en lista över
kontakter som ska användas i FDN-läget (Fixed
Dialling Number) där telefonen endast tillåter
utgående samtal till särskilt angivna telefonnummer,
om ditt SIM-kort stödjer den här funktionen. Du kan
aktivera FDN-läget i menyn FDN-läge.sid. 88
Lägga till en kontakt
1. Tryck i Fasta nummer på <Val> och välj Lägg till.
2. Skriv in din PIN2 och tryck på <OK>.
3. Skriva information om kontakten:
• Namn: ange ett namn.
• Telefonnummer: lägg till ett nummer.
• Plats: ange ett platsnummer.
4. Tryck på <Spara>.
Använda kontaktalternativ
Du kan öppna kontaktalternativ genom att trycka på
<Val> i kontaktlistan.
33
Telefonbok (Meny 2)
Fasta nummer (Meny 2.2)
Menyfunktioner
Använda telefonboksalternativ
Menyfunktioner
Ny kontakt (Meny 2.3)
Spara ett nummer på SIM-kortet
Använd den här menyn när du vill lägga till en ny
kontakt i telefonboken.
1. Välj SIM.
2. Skriv information om kontakten.
• Namn: ange ett namn.
• Telefonnummer: lägg till ett nummer.
• Plats: ange ett platsnummer.
Spara ett nummer i telefonminnet
1. Välj Telefon.
2. Ändra inställningarna eller ange information om
kontakten.
• Förnamn/Efternamn: ange ett namn.
• Mobil/Hem/Kontor/Fax/Annat: lägga till ett
telefonnummer i valfri kategori.
• E-post: ange en e-postadress.
• Foto ID: välj en bild som visas vid samtal från
personen.
• Melodi: välj en ringsignal för samtal från
personen.
• Grupper: ange att kontakten ska tilldelas en
ringprofil.
• Memo: lägg till ett memo om personen.
3. Tryck på <Spara> för att spara kontakten.
34
Om du vill ange ett foto-ID, en ringsignal eller
ringprofil måste kontakten vara sparad på
telefonminnet.
3. Tryck på <Spara> för att spara kontakten.
Grupper (Meny 2.4)
Använd den här menyn när du vill sortera dina
kontakter i ringprofiler.
Lägga till medlemmar i en ringprofil
1. Välj en grupp.
2. Tryck på <Lägg till> och välj en kontakt.
3. Lägg till fler kontakter genom att trycka på <Val>
och välja Lägg till
en kontakt.
Tryck på <Val> när grupplistan visas för att få tillgång
till följande alternativ:
• Visa: visa medlemmarna i den markerade gruppen.
• Lägg till: lägg till en ny grupp.
• Redigera: ändra gruppegenskaperna.
• Sänd meddelande: skicka ett text-, bild- eller
e-postmeddelande till utvalda gruppmedlemmar.
• Radera: radera den markerade gruppen.
Gruppmedlemmarna raderas dock inte från
telefonboken.
Tryck på <Val> på skärmen Kortnummer för att få
tillgång till följande alternativ:
• Lägg till: ge en ledig knapp ett telefonnummer.
• Visa: kontrollera namnet och numret som en
knapp tilldelats.
• Ändra: byt nummer för en knapp som redan
används för kortnummer.
• Ta bort: radera kortnummerinställningen för en
knapp.
Kortnummer (Meny 2.5)
I viloläge: Håll respektive knapp intryckt.
I den här menyn kan du ange kortnummer (2 - 9) för
åtta av de telefonnummer som du oftast ringer upp.
Mitt visitkort (Meny 2.6)
Tilldela kortnummer
1. Välj en knapp mellan 2 och 9. 1 är reserverad för
din röstbrevlåda eller FDN-nummer.
2. Välj en kontakt i kontaktlistan.
3. Välj ett nummer om kontakten har fler än ett
nummer.
Telefonbok (Meny 2)
Hantera kortnummerposter
Menyfunktioner
Hantera ringprofiler
Ringa upp kortnummerposter
Använd den här menyn när du vill skapa ett visitkort
och skicka det till andra personer.
Spara ditt visitkort
Du skapar ett visitkort på samma sätt som du sparar
ett telefonnummer i telefonens minne.sid. 34
35
Menyfunktioner
Använda alternativ för visitkort
Hantering (Meny 2.8)
När du har sparat visitkortet trycker du på <Val> för
att få tillgång till följande alternativ:
• Redigera: redigera visitkortet.
• Skicka via: skicka visitkortet via text-, bild-,
e-postmeddelande eller Bluetooth.
• Byt visitkort: byt visitkort med en annan person
via Bluetooth.
• Ta bort: radera visitkortet.
• Skriv ut via Bluetooth: skriv ut
visitkortsinformation via en Bluetooth-kompatibel
skrivare. Vissa skrivare är eventuellt inte
kompatibla med telefonen.
Använd den här menyn för att hantera poster i
Telefonbok.
• Spara i: ange standardplatsen för att spara
kontakter i minnet. Om du väljer Fråga när du
sparar får du en fråga om var du vill spara numret
varje gång du ska spara ett nummer.
• Copy all to: kopiera alla kontakter som finns
sparade på SIM-kortet till telefonens minne eller
omvänt.
• Sortera efter: sortera dina kontakter efter
förnamn eller efternamn.
• Radera alla: radera kontakterna i telefonens
minne, på SIM-kortet eller i Fasta nummer.
• Minnesstatus: kontrollera antalet kontakter som
du har sparat i telefonens minne, på SIM-kortet
och i Fasta nummer.
Egna nummer (Meny 2.7)
Använd den här menyn när du vill kontrollera dina
egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till
de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här
påverkar inte abonnentnumren på SIM-kortet.
36
Tjänstnummer (Meny 2.9)
Applikationer
Använd den här menyn när du vill granska listan med
SDN-nummer (Service Dialling Numbers, SDN) som
tilldelats av din operatör, inklusive larmnummer och
nummerupplysningen. Denna meny kan endast väljas
om SDN stöds av ditt SIM-kort.
1. Bläddra till önskat nummer.
2. Tryck på <Slå nr.> eller [ ].
Använd den här menyn när du vill spela Java-spel,
spela upp musikfiler och lyssna på radio. Du kan också
använda funktioner som röstmemo, alarmklocka,
kalkylator, omvandlare och stoppur.
(Meny 3)
Menyfunktioner
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Applikationer
för att öppna menyn.
Applikationer (Meny 3)
Music Player (Meny 3.1)
Använd den här menyn när du vill lyssna på musik.
Först måste du spara musikfiler i telefonens minne.
Ladda ned eller ta emot musikfiler
Använd någon av följande metoder när du sparar
musikfiler på telefonens minne:
• Ladda ned från trådlöst Internetsid. 46
• Ladda ned från en dator med Samsung PC
StudioAnvändarhandboken för Samsung PC
Studio
• Via en aktiv Bluetooth-anslutningsid. 87
Nedladdade eller mottagna filer sparas i mappen
Musik.sid. 68
37
Menyfunktioner
Skapa en spellista
1. I musikspelarens skärm: Tryck på <Val> och välj
Lägg till i lista.
2. Välj något av följande alternativ:
• Lägg till alla: lägg till alla filer i telefonens
minne i spellistan.
• Lägg till fil: lägg till en specifik fil i spellistan.
] så
3. Om du väljer Lägg till fil trycker du på [
att du kan välja önskade filer och trycker sedan på
<Ange>.
4. Tryck på <Åter> för att återgå till musikspelarens
skärm.
Spela upp musikfiler
Tryck på [
] i musikspelarens skärm.
Under uppspelningen kan du använda följande knappar:
Knapp
Funktion
Pausar eller fortsätter uppspelningen.
Vänster
38
Går tillbaka till föregående fil. Går tillbaka
i en fil när knappen hålls intryckt.
Knapp
Funktion
Höger
Hoppar till nästa fil. Hoppar framåt i en fil
när knappen hålls intryckt.
Upp
Öppnar spellistan.
Ned
Stoppar uppspelningen.
/
Ställer in volymen.
3
Byter repeteringsläge.
6
Slår på eller av Blanda-läget.
Använda musikspelaralternativ
Tryck på <Val> när en fil spelas upp för att få tillgång
till följande alternativ:
• Spela upp/Paus: starta eller pausa uppspelning.
• Skicka via: skicka aktuell fil via e-post eller
Bluetooth.
• Öppna spellista: öppna spellistan.
• Ställ in som: använd filen som ringsignal, som
ringsignal för en post i Telefonbok eller som
larmsignal.
•
•
Tryck på [Upp] i musikspelarens skärm.
Tryck på <Val> för att få tillgång till följande
alternativ:
• Spela upp: spela upp den markerade filen.
• Lägg till i lista: lägg till filer i spellistan.
• Ändra ordning: flytta den markerade filen till en
annan plats i spellistan.
• Ta bort: ta bort den markerade filen eller alla filer
från spellistan.
Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon.
Ett röstmemo kan vara upp till en timme.
Spela in ett röstmemo
1. Tryck på [
] när du vill starta inspelningen.
2. Tala i mikrofonen.
Tryck på [
] för att pausa eller återuppta
inspelningen.
3. Tryck på <Spara> eller [Ned] för att avsluta
inspelningen. Röstmemot sparas automatiskt.
4. Tryck på [
] för att lyssna på röstmemot eller
[Upp] för att spela in ett nytt memo.
Applikationer (Meny 3)
Öppna spellistan
Röstmemo (Meny 3.2)
Menyfunktioner
•
Ta bort: ta bort den markerade filen i spellistan.
Inställningar: ändra standardinställningarna för
uppspelning av musikfiler.
Repetition: välj repeteringsläge.
Blanda: ange att musikspelaren ska spela upp
musiken i slumpmässig ordning.
Utseende: ändra uppspelningsanimation.
Volym: välj volymnivå.
Egenskaper: visa filegenskaperna.
Spela upp ett röstmemo
1. I skärmen Röstmemo trycker du på <Val> och
väljer Gå till röstmemolistan.
2. Välj röstmemo.
Under uppspelningen kan du använda följande knappar:
Knapp
Funktion
Pausar eller fortsätter uppspelningen.
39
Menyfunktioner
Knapp
Funktion
JAVA (Meny 3.3)
Vänster
Går tillbaka i en fil.
Hoppar framåt i en fil.
Använd den här menyn för att få tillgång till
förprogrammerade Java-spel och nedladdade Javaprogram.
Ställer in volymen.
Spela spel
Ned
Stoppar uppspelningen.
Upp
Växlar till läget Spela in (
Granska ( ).
Välj ett spel i listan med spel och följ instruktionerna
på skärmen. Instruktionerna kan skilja sig åt mellan
olika spel.
Höger
/
) eller
Använda alternativen i Röstmemo
Tryck på <Val> i skärmen Röstmemo för att få
tillgång till följande alternativ:
• Spela in: spela in ett nytt röstmemo.
• Inställningar: anpassa standardinställningarna
för röstmemo.
Inspelningstid: välj inspelningstid.
Volym: välj volymnivå.
Standardnamn: ändra standardprefixet för
filnamn.
• Gå till röstmemolistan: öppna röstmemolistan.
40
Använda alternativ för Java-program
Tryck på <Val> medan programlistan visas för att få
tillgång till följande alternativ:
• Start: starta det markerade programmet.
• Radera: radera det markerade programmet.
• Egenskaper: visa programegenskaperna.
• Behörighet: ställ in behörighet för tjänster som
medför debiterade tilläggskostnader, exempelvis
nätverksåtkomst och SMS.
• Skydda: lås programmet så att det skyddas från
radering eller lås upp programmet.
•
•
Radio (Meny 3.4)
Använd den här menyn för att slå på radion i
telefonen. Först måste du ansluta telefonen till
headsetet, som fungerar som en radioantenn.
Slå på och lyssna på radio
Applikationer (Meny 3)
•
När proxyservern är inställd till Deaktivera:
- DNS1: ange den första adressen.
- DNS2: ange den andra adressen.
Menyfunktioner
•
Uppgradera: uppgradera programmet till den
senaste versionen (gäller inte förprogrammerade
spel).
Skicka info via SMS: skicka URL-adressen som
innehåller programmet via SMS (gäller inte
förprogrammerade spel).
Minnesstatus: öppna minnesinformation för
program.
Nätinställningar: anpassa en anslutningsprofil
som ska användas för program som kräver
nätverksåtkomst. Du kan använda följande
alternativ:
APN: ange namnet på uppkopplingen för aktuell
nätverks-gateway.
Användarnamn: ange användar-ID.
Lösenord: ange lösenordet.
Proxy: välj om telefonen använder en proxyserver
eller ej för att starta browsern.
Profil inställning: anpassa följande inställningar:
När proxyservern är inställd till Aktivera:
- IP-adress: ange IP-adressen.
- Port: ange portnumret.
1. Anslut ett headset i uttaget på telefonens vänstra
sida.
2. I radioskärmen: Tryck på <Val> och välj Radio
på.
3. Sök efter önskad radiokanal genom att trycka på
[Vänster] eller [Höger].
Du kan också söka igenom tillgängliga radiokanaler
genom att hålla [Vänster] eller [Höger] intryckt.
4. Stäng menyn Radio utan att stänga av radion
genom att trycka på [ ].
41
Menyfunktioner
På det viset kan du öppna andra funktioner medan
du lyssnar på radio.
När du lyssnar på radion med telefonen stängd kan
du låsa [ / ] så att du undviker oavsiktliga
knapptryckningar genom att hålla [ ] intryckt.
Ställa in en radiokanallista
1. Anslut headsetet till telefonen och slå på radion.
2. Tryck på <Val> och välj Lägg till.
3. Ange ett namn för önskad kanal och tryck på
[Ned].
4. Ange kanalfrekvensen och tryck på <Spara>.
5. Välj en ledig plats.
6. Upprepa från steg 2 om du vill spara fler kanaler.
Lyssna på sparade kanaler genom att trycka på
[Upp] eller [Ned] på radioskärmen.
Slå av radio
Slå av radion genom att trycka på <Val> på
radioskärmen och välja Radio av eller koppla ur
headsetet.
42
Använda radioalternativ
Tryck på <Val> i radioskärmen för att få tillgång till
följande radioalternativ:
• Radio på/Radio av: slå på eller av radion.
• Lägg till: lägg till en radiokanal.
• Redigera: redigera kanalens namn eller frekvens.
• Automatisk lagring: låt telefonen söka och spara
tillgängliga radiofrekvenser automatiskt.
• Ta bort: ta bort den markerade kanalen eller alla
kanaler.
• Radiopåminnelse: ställ in telefonen att påminna
dig om att lyssna på radion vid en särskild tid.
Tryck på <Lyssna> när popup-meddelandet visas
på skärmen, för att slå på den angivna
radiokanalen.
• Högtalare på/Headset på: ändra radioläget till
telefonens högtalare eller headset.
• Inställningar: välj radiovolym.
Larm (Meny 3.6)
Använd den här menyn om du vill veta vad klockan är
i en annan del av världen.
Använd den här menyn när du vill ställa in larm.
Larmtypen för ett normalt larm motsvarar
ljudinställningarna för inkommande samtal. Ett
väckningslarm påverkas inte av dina ljudinställningar.
Visa världstid
Använda sommartid
1. Tryck på <Val> på världskartan och välj
Sommartid av/på.
2. Tryck på [
] för att välja önskade tidszoner.
3. Tryck på <Spara>.
Ange ett larm
1. Välj larmtyp.
2. Ställ in varje larmalternativ:
• Larm: aktivera larmet.
• Larmtid: ange tidpunkt för larmet.
• FM/EM: ange FM eller EM om telefonen har
12-timmarsformat.
• Larmdag: välj vilka dagar larmet ska ringa.
• Larmton: välj en larmsignal.
3. Tryck på <Spara>.
Applikationer (Meny 3)
1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på världskartan så
att önskad stad bläddras fram på den övre linjen
( ). När tidslinjen flyttas visas tid och datum för
aktuell tidszon.
2. Om du vill ställa in en annan tidszon flyttar du till
den nedre linjen genom att trycka på [Ned] ( ).
3. Bläddra till önskad stad genom att trycka på
[Vänster] eller [Höger].
4. Spara tidszonen genom att trycka på [
].
Menyfunktioner
Världstid (Meny 3.5)
Stoppa ett larm
•
•
Om det inte är ett väckningslarm trycker du på
valfri knapp.
Om det är ett väckningslarm trycker du på <OK>
eller [
].
43
Menyfunktioner
Tryck på valfri knapp utom <OK> och [
], så
ljuder det igen efter 5 minuter. Detta kan du göra
högst fem gånger.
Deaktivera ett larm
1. Välj det larm som du vill deaktivera.
2. Välj Av på raderna Larm.
3. Tryck på <Spara>.
Ange att larmet ska aktiveras även om
telefonen är avstängd
Välj Autopåslag
På på skärmen Larm.
Om telefonen är avstängd när tidpunkten för larmet är
inne slås telefonen på automatiskt och larmet
aktiveras.
Kalkylator (Meny 3.7)
Använd den här menyn för enkla matematiska
beräkningar med räknesätten addition, subtraktion,
multiplikation och division.
1. Skriv in det första talet.
• Tryck på <.()> för att skriva decimaltecken
eller parentes.
44
2.
3.
4.
5.
• Tryck på [ ] eller [ ] för att flytta markören.
Välj önskad matematisk funktion genom att trycka
på en av navigeringsknapparna.
Skriv in det andra talet.
Tryck på [
] för att visa resultatet.
Om du vill fortsätta uträkningen upprepar du
proceduren från steg 2.
Converter (Meny 3.8)
Använd den här menyn för vanliga omvandlingar av
t.ex. valuta och temperatur.
Utföra en omvandling
1. Välj en omvandlare.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja
basenhet och tryck sedan på [Ned].
3. Ange det värde som ska konverteras och tryck på
[Ned].
• Tryck på [ ] för att skriva decimaltecken.
• Tryck på [ ] om du vill ändra
temperaturangivelsen till plusgrader (+)
respektive minusgrader (-).
4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den
enhet som omvandlingen ska göras till.
Det omvandlade värdet visas.
Stoppa timern
Använda omvandlingsalternativ
•
Använd den här menyn för att ange en
nedräkningsperiod för telefonen. Larmet aktiveras när
den angivna tidsperioden har löpt ut.
Starta timern
1. Tryck på <Ange>.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på
<OK>.
3. Tryck på [
] när du vill starta nedräkningen.
Stoppur (Meny 3.10)
Använd den här menyn när du vill ta tiden. Maximal
mätperiod är 10 timmar.
1. Tryck på [
] för att starta stoppuret.
2. Tryck på [
] om du vill ta mellantider. Du kan
upprepa detta för maximalt 4 intervall.
SIM Tjänster (Meny 3.11)
Denna meny är tillgänglig om du använder ett SIM ATkort som stödjer SIM-programverktygsmenyer och ger
dig extra tjänster som nyheter, väder, sport,
underhållning och GPS-tjänster. Vilka tjänster som är
tillgängliga varierar med operatörens program. Mer
information finns i anvisningarna till SIM-kortet. Du
kan också kontakta din operatör.
45
Applikationer (Meny 3)
Timer (Meny 3.9)
Tryck på valfri knapp för att stoppa timern när den
ringer.
Tryck på [
] på skärmen Timer om du vill
stoppa timern innan den ringer.
Menyfunktioner
Tryck på <Val> för att få tillgång till följande
alternativ:
• Radera: radera aktuella värden.
• Omvänt: omvänd omvandlingen.
• Valutakurser: redigera valutakurslistan.
•
Menyfunktioner
WAP Browser
Använda menyalternativ i browsern
(Meny 4)
Med WAP-browsern (Wireless Application Protocol) i
telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. På
Internet får du tillgång till den senaste informationen
och en mängd olika mediaföremål, t.ex.
bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj WAP Browser
för att öppna menyn.
Startsida (Meny 4.1)
Använd den här menyn när du vill koppla upp
telefonen mot Internet och visa hemsidan till din
operatör för trådlöst Internet. Du kan också trycka
på[
] i viloläget.
Navigera med browsern
För att...
Tryck på...
bläddra mellan browserns objekt [Upp] eller [Ned].
46
välj ett av browserns objekt
[
] eller <
>.
återgå till föregående sida
<Åter> eller [C].
återgå till hemsidan
och håll [C] intryckt.
På webbsidan: Tryck på [ ] eller välj
överst på
skärmen.
• Föregående: återgå till föregående sida.
• Hem: återgå till hemsidan.
• Avsluta: avsluta browsern.
• Uppdatera: uppdatera aktuell sida med ny
information.
• Visa URL: visa URL-adressen till den sida du är
uppkopplad till.
• Om...: versions- och upphovsrättsinformation om
browsern.
Använda alternativ för webbsidor
Tryck på [ ] på en webbsida för att få tillgång till
följande alternativ:
• Gå till URL: ange en URL-adress manuellt.
• Bokmärken: växla till menyn Bokmärken.
• Meddelanden: kontrollera meddelanden i mappen
Mina meddelanden. Du kan också skapa och
skicka ett nytt textmeddelande.
• Filhanteraren: växla till menyn Filhanteraren.
Stänga browsern
] för att stänga nätverksanslutningen och
Bokmärken (Meny 4.2)
Använd den här menyn när du vill spara en URL-adress
för att snabbt koppla upp dig mot en webbsida.
Lägga till ett bokmärke
Öppna en sida med bokmärke
När ett bokmärke väljs startas browsern och den
webbsida som är kopplad till bokmärket öppnas.
Använda alternativ för bokmärken
När du har sparat ett bokmärke trycker du på <Val>
för att få tillgång till följande alternativ:
• Gå: öppna sidan med bokmärket.
• Redigera: redigera bokmärkets URL-adress och
namn.
Gå till URL (Meny 4.3)
Använd denna meny för att manuellt ange en URLadress och öppna tillhörande webbsida.
Töm cache (Meny 4.4)
Använd denna meny när du tar bort information i
cache-minnet, som är det tillfälliga minne i vilket de
webbsidor som du nyligen öppnat sparas.
WAP Browser (Meny 4)
1. Välj en ledig plats.
2. Ange ett namn för bokmärket och tryck på [Ned].
3. Skriv URL-adressen och tryck på [
].
Radera: radera det markerade bokmärket eller
alla bokmärken.
Menyfunktioner
Tryck på [
browsern.
•
Profilinställningar (Meny 4.5)
Använd den här menyn för att ställa in servrar för
browsern. Kontakta din operatör för information om
inställningsalternativ.
För varje server kan följande alternativ användas:
• Profilnamn: tilldela serverprofilen ett namn.
• Startsida URL: ange din hemsidas adress.
• Bärare: välj en bärare för varje typ av
nätverksadress som du besöker.
47
Menyfunktioner
•
•
•
48
Proxy: välj om telefonen använder en proxyserver
eller ej för att starta browsern.
GPRS-inställningar: anpassa inställningarna för
följande GPRS-nätverk:
När proxyservern är inställd till Aktivera:
Proxy-IP: ange Proxy-IP-adress.
Proxyport: ange numret på proxyporten.
APN: ange namnet på uppkopplingen för
GPRS-gateway.
Användarnamn: ange användar-ID.
Lösenord: ange lösenordet.
När proxyservern är inställd till Deaktivera:
DNS1: ange den första adressen.
DNS2: ange den andra adressen.
APN: ange namnet på uppkopplingen för
GPRS-gateway.
Användarnamn: ange användar-ID.
Lösenord: ange lösenordet.
GSM-inställningar: anpassa inställningarna för
följande GSM-nätverk:
När proxyservern är inställd till Aktivera:
Proxy-IP: ange Proxy-IP-adress.
Proxyport: ange numret på proxyporten.
Telefonnummer: ange telefonnumret till
PPP-servern.
Användarnamn: ange användar-ID.
Lösenord: ange lösenordet.
Uppkoppling: välj en uppkoppling.
När proxyservern är inställd till Deaktivera:
DNS1: ange den första adressen.
DNS2: ange den andra adressen.
Telefonnummer: ange telefonnumret till
PPP-servern.
Användarnamn: ange användar-ID.
Lösenord: ange lösenordet.
Uppkoppling: välj en uppkoppling.
Aktuell profil (Meny 4.6)
I den här menyn väljer du anslutningsprofil för
browsern.
Meddelanden
(Meny 5)
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Meddelanden
när du vill öppna menyn.
Skapa och skicka meddelanden med hjälp av denna
meny.
Textmeddelande (Meny 5.1.1)
I textmeddelanden (Short Message Service) skickar
och tar du emot meddelanden som kan innehålla
bifogade bilder, animerade bilder och melodier.
1. Skriv in meddelandet.
Maximala antalet tecken som får plats i ett
textmeddelande bestäms av din nätverksoperatör.
Om ditt meddelande överskrider maxantalet delar
telefonen upp det.
Meddelanden (Meny 5)
Skapa (Meny 5.1)
Menyfunktioner
Använd menyn Meddelanden när du vill skicka och ta
emot textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post.
Du kan även använda funktionerna pushmeddelanden och broadcast-meddelanden.
2. Tryck på <Val> för att få tillgång till följande
meddelandealternativ:
• Sänd endast: skicka meddelandet.
• Spara och skicka: spara meddelandet i
Skickat och skicka det sedan.
• Infoga: lägg till en textmall, en
telefonbokspost eller ett bokmärke.
• Lägg till bild/Lägg till animation/Lägg till
melodi: bifoga en bild, en animerad bild eller
en melodi.
• Bifoga: bifoga en telefonbokspost som ett
visitkort eller kalenderdata som en bilaga i
dataformat.
• Spara som: spara meddelandet i en annan
mapp.
• Välj språk: ändra språket som ska användas i
T9-läge.
• Textstil: ändra textattribut.
3. När du är klar trycker du på <Val> och väljer
Spara och skicka eller Sänd endast.
49
Menyfunktioner
4. Ange mottagare.
Om du vill skicka meddelandet till fler än en person
fyller du i ytterligare mottagarfält.
5. Tryck på [
] när du vill sända iväg meddelandet.
Bildmeddelande (Meny 5.1.2)
Bildmeddelanden (Multimedia Message Service) är
meddelanden som innehåller en kombination av text,
bild, video och ljud och som skickas från telefon till
telefon eller från telefon till e-post.
1. Välj Rubrik.
2. Skriv rubriken för meddelandet och tryck på [
].
3. Välj raden Bild & video eller Ljud och lägg till en
bild-, video- eller ljudfil.
• Största tillåtna storlek på ett meddelande kan
variera, beroende på vilken operatör du
använder.
• Filtypen och DRM- (Digital Rights
Management) systemet kan möjligen förhindra
att filer vidarebefordras.
4. Välj Meddelande.
5. Skriv in meddelandetexten och tryck på [
50
].
6. När aktuella objekt lagts till, trycker du på <Val>
för att få tillgång till följande alternativ för
redigering av meddelandet:
• Redigera: redigera rubrik eller text i
meddelandet.
• Förhandsgranska: visa meddelandet som det
kommer att se ut på mottagarens telefon.
• Sänd: skicka meddelandet.
• Spara som: spara meddelandet i en annan
meddelandemapp.
• Ändra bild/Ändra videoklipp/Ändra ljud:
byt ett objekt som lagts till.
• Lägg till sida: lägg till fler sidor. Flytta till
respektive sida genom att trycka på [Vänster]
eller [Höger].
• Radera sida: radera en tillagd sida.
• Redigera sida: ändra hur länge en sida visas
eller flytta sidan till nästa eller föregående sida.
• Bifoga: bifoga visitkort eller kalenderdata som
bilagor i dataformat eller en dokumentfil som
finns i mappen Andra filer.
•
Du kan skapa och skicka e-postmeddelanden som
innehåller text, ljud och bilder. För att kunna använda
den här funktionen måste du abonnera på en
e-posttjänst och ange e-postkonto och profil.sid. 62
1. Välj Rubrik.
2. Skriv in rubriken för e-postmeddelandet och tryck
på [
].
3. Välj Meddelande.
4. Skriv e-postmeddelandets text och tryck på [
].
Filtypen eller DRM-systemet (Digital Rights
Management) kan möjligen förhindra att filer
vidarebefordras.
Andra filer: lägg till dokumentfiler som
sparats i mappen Andra filer.
• Sänd: sänd e-postmeddelandet.
• Spara som: spara e-postmeddelandet i en
annan meddelandemapp.
• Bifoga: bifoga visitkort eller kalenderdata som
bilagor i dataformat.
6. När du har lagt till objekt trycker du på <Val> för
att få tillgång till följande alternativ:
• Redigera: redigera rubriken eller texten.
• Visa: öppna den markerade filen.
• Lägg till bild/Lägg till videoklipp/Lägg till
ljud/Lägg till musik: lägg till mediefiler som
sparats i telefonminnet.
•
Meddelanden (Meny 5)
E-post (Meny 5.1.3)
5. Välj raden Bifoga fil och välj ett av följande
alternativ:
• Lägg till bild/Lägg till videoklipp/Lägg till
ljud/Lägg till musik: lägg till mediefiler som
sparats i telefonminnet.
Menyfunktioner
Ta bort rubrik/Ta bort media/Ta bort ljud/
Ta bort meddelande/Ta bort: ta bort ett
objekt som lagts till.
7. Tryck på <Val> och välj Sänd när du är klar.
8. Ange telefonnummer eller e-postadress.
Om du vill skicka meddelandet till fler än en person
fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [
] när du vill sända iväg
meddelandet.
51
Menyfunktioner
•
Andra filer: lägg till dokumentfiler som
sparats i mappen Andra filer.
• Sänd: sänd e-postmeddelandet.
• Spara som: spara e-postmeddelandet i en
annan meddelandemapp.
• Bifoga: bifoga visitkort eller kalenderdata som
bilagor i dataformat.
• Ta bort rubrik/Ta bort meddelande: radera
rubriken eller texten.
• Ta bort: radera den markerade bilagan eller
alla bilagor.
• Radera alla bilagor: radera alla bilagor.
7. Tryck på <Val> och välj Sänd när du är klar.
8. Ange e-postadressen.
Om du vill skicka meddelandet till fler än en person
fyller du i ytterligare mottagarfält.
9. Tryck på [
] för att skicka e-postmeddelandet.
Mina meddelanden (Meny 5.2)
Med denna meny kan du öppna meddelanden som du
mottagit, skickat, sparat samt dem som du inte
lyckats skicka.
52
Inkomna (Meny 5.2.1)
I den här menyn sparas alla meddelanden som du har
tagit emot, dock inte e-post.
Visa ett meddelande
Följande ikoner kan visas i meddelandelistan för olika
meddelandetyper:
•
Textmeddelande eller leveransrapport för dina
skickade meddelanden
•
Bildmeddelande
•
Förhandsbesked om bildmeddelande
•
Push-meddelande från webbservrar
•
Konfigurationsmeddelande som innehåller
nätverksparametrar från operatören
• DRM-systemet (Digital Rights Management) kan
möjligen förhindra att meddelanden med
webbinnehåll vidarebefordras.
• Ett ! bredvid ett meddelande innebär att
meddelandet har hög prioritet. En gråfärgad
meddelandeikon anger låg prioritet.
Använda alternativ för meddelandet
•
Bildmeddelanden/förhandsbesked om
bildmeddelanden
• Hämta meddelandet: hämta meddelandet från
MMS-servern.
• Textsvar: svara avsändaren med ett
textmeddelande.
• Bildmeddelandesvar till: svara avsändaren eller
alla mottagare med ett bildmeddelande.
• Vidarebefodra: vidarebefordra meddelandet till
andra.
• Radera: radera det markerade meddelandet eller
alla meddelanden.
• Lägg till i spärrlista: lägg till avsändarens
nummer till Spärrlistan så att meddelandet från
avsändaren avvisas.
• Kopiera adress: kopiera URL-adresser,
e-postadresser eller telefonnummer från
meddelandet.
Meddelanden (Meny 5)
Textmeddelanden
• Svara via: svara avsändaren med ett text- eller
bildmeddelande.
• Vidarebefodra: vidarebefordra meddelandet till
andra.
• Radera: radera meddelandet.
• Flytta till telefon/Flytta till SIM-kort: flytta
meddelandet mellan SIM-kortet och telefonens
minne.
• Lägg till i spärrlista: lägg till avsändarens
nummer till Spärrlistan så att meddelanden från
avsändaren avvisas.
• Kopiera adress: kopiera URL-adresser,
e-postadresser eller telefonnummer från
meddelandet.
• Kopiera ut media: spara medieinnehåll från
meddelandet till telefonens minne.
Skriv ut via Bluetooth: skriv ut meddelandet via
en Bluetooth-kompatibel skrivare. Vissa skrivare är
eventuellt inte kompatibla med telefonen.
Skydda: skydda meddelandet från att raderas.
Menyfunktioner
Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att få
tillgång till följande alternativ:
•
53
Menyfunktioner
•
•
Kopiera ut media: spara medieinnehåll från
meddelandet till telefonens minne.
Egenskaper: visa meddelandeegenskaperna.
Leveransrapporter
• Radera: radera rapporten.
Konfigurationsmeddelanden
• Installera: använd den konfiguration som angetts
i meddelandet till din telefon.
• Kopiera adress: kopiera URL-adresser,
e-postadresser eller telefonnummer från
meddelandet.
• Radera: radera meddelandet.
• Skydda: skydda meddelandet från att raderas.
Push-meddelanden
• Gå till URL: anslut till den URL-adress som
angetts i meddelandet.
• Radera: radera meddelandet.
• Kopiera adress: kopiera URL-adresser,
e-postadresser eller telefonnummer från
meddelandet.
54
Utkast (Meny 5.2.2)
I den här menyn sparas meddelanden som du vill
sända vid ett senare tillfälle.
När du markerar ett textmeddelande eller
e-postmeddelande, öppnas det i läget Redigera så att
du kan redigera och skicka meddelandet.
När du markerar ett bildmeddelande öppnas det i läget
Förhandsgranska, precis som ett meddelande från
Inkomna. Om du vill redigera bildmeddelandet trycker
du på <Val> och väljer Redigera.
Utgående (Meny 5.2.3)
I den här menyn sparas meddelanden som telefonen
försöker att skicka eller som inte har gått att skicka.
Följande ikoner visar olika meddelandestatus:
•
Textmeddelandet kunde inte skickas
•
Bildmeddelandet skickas
•
Bildmeddelandet skickas igen
•
Bildmeddelandet kunde inte skickas
•
E-postmeddelandet skickas
•
E-postmeddelandet kunde inte skickas
Skickat (Meny 5.2.4)
I den här menyn sparas den e-post som du har tagit
emot.
I den här menyn sparas de meddelanden som du har
skickat.
Meddelanden (Meny 5)
Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att få
tillgång till följande alternativ:
• Öppna fil: öppna den markerade filen.
• Spara fil: spara den markerade filen.
• Vidarebefodra: vidarebefordra meddelandet till
andra.
• Radera: radera meddelandet.
• Flytta till telefon/Flytta till SIM-kort: flytta
meddelandet mellan SIM-kortet och telefonens
minne.
• Skriv ut via Bluetooth: skriv ut meddelandet via
en Bluetooth-kompatibel skrivare. Vissa skrivare är
eventuellt inte kompatibla med telefonen.
• Skydda: skydda meddelandet från att raderas.
• Egenskaper: visa meddelandeegenskaperna.
Menyfunktioner
Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att få
tillgång till följande alternativ:
• Öppna fil: öppna den markerade filen.
• Spara fil: spara den markerade filen.
• Sänd igen: skicka meddelandet igen.
• Vidarebefodra: vidarebefordra meddelandet till
andra.
• Radera: radera meddelandet.
• Flytta till telefon/Flytta till SIM-kort: flytta
meddelandet mellan SIM-kortet och telefonens
minne.
• Skriv ut via Bluetooth: skriv ut meddelandet via
en Bluetooth-kompatibel skrivare. Vissa skrivare är
eventuellt inte kompatibla med telefonen.
• Skydda: skydda meddelandet från att raderas.
• Egenskaper: visa meddelandeegenskaperna.
E-post (Meny 5.2.5)
Visa ett e-postmeddelande
1. Välj e-postkonto.
55
Menyfunktioner
2. Tryck på <Välj> när Kontrollera ny e-post visas
eller tryck på <Val> och välj Hämta
meddelandet. E-postservern kontrolleras och nya
e-postmeddelanden laddas ned.
Följande ikoner kan visas i meddelandelistan för
olika meddelandestatus:
•
Hämtat från servern
•
Hämtas
•
Misslyckades med hämtning
En ! -ikon bredvid ett meddelande innebär att
meddelandet har hög prioritet. En grå
meddelandeikon anger låg prioritet.
3. Markera ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Tryck på [ ] eller [ ] om du vill se andra sidor i
e-postmeddelandet.
Håll knappen [ ] eller [ ] intryckt för att flytta till
den första eller sista sidan i e-postmeddelandet.
5. Tryck på [ ] eller [ ] om du vill se föregående
eller följande e-postmeddelande.
56
Använda e-postalternativ
Tryck på <Val> när en rubrik eller ett e-postmeddelande
visas för att få tillgång till följande alternativ:
• Hämta meddelandet: hämta texten i
e-postmeddelandet från e-postservern.
• Öppna fil: öppna den markerade filen.
• Spara fil: spara den markerade filen.
• Svara till: skicka ett svar till avsändaren och alla
andra mottagare.
• Vidarebefodra: vidarebefordra
e-postmeddelandet till andra.
• Radera: ta bort e-postmeddelandet.
• Lägg till i spärrlista: lägg till avsändarens
e-postadress eller rubrik i Spärrlistan, så avvisas
e-postmeddelanden från den adressen eller med
den rubriken.
• Kopiera adress: kopiera URL-adresser,
e-postadresser eller telefonnummer från
e-postmeddelandet.
• Klipp ut bilaga: spara de bifogade filerna från
e-postmeddelandet i ditt telefonminne.
•
Min mapp (Meny 5.2.6)
Mallar (Meny 5.3)
Använd denna meny för att tillverka och använda
mallar för vanliga meddelanden och textavsnitt.
Textmeddelanden (Meny 5.3.1)
Du kan skapa textmeddelandemallar med de fraser du
ofta använder, så att du kan hämta och infoga dem
när du skriver ett text-, bild- eller e-postmeddelande.
].
Använda mallalternativ
Tryck på <Val> medan mallistan visas för att få
tillgång till följande alternativ:
• Redigera: redigera den valda mallen.
• Sänd meddelande: skapa och skicka ett nytt
meddelande.
• Radera: radera den valda mallen.
Meddelanden (Meny 5)
Visa med hjälp av denna meny de meddelanden som
du har flyttat till denna mapp med alternativet Flytta
till Min mapp medan du granskar en lista med
meddelanden.
Skapa en mall
1. Välj en ledig plats.
2. Skriv ett meddelande och tryck på [
Menyfunktioner
•
•
Skriv ut via Bluetooth: skriv ut
e-postmeddelandet via en Bluetooth-kompatibel
skrivare. Vissa skrivare är eventuellt inte
kompatibla med telefonen.
Skydda: skydda e-posten från att raderas.
Egenskaper: öppna egenskaperna för
e-postmeddelandet.
Bildmeddelanden (Meny 5.3.2)
Du kan öppna förinstallerade mallar i bildmeddelanden
eller mallar som du sparat, så att du kan använda dem
när du skriver ett bildmeddelande.
Skapa en mall
1. Tryck på <Val> och välj Lägg till ny.
2. Skapa en mall på samma sätt som när du skapar
ett bildmeddelande.
Mallar.
3. Tryck på <Val> och välj Spara som
57
Menyfunktioner
Använda mallalternativ
Textmeddelande (Meny 5.5.1)
Tryck på <Val> medan mallistan visas för att få
tillgång till följande alternativ:
• Visa: öppna den valda mallen.
• Sänd meddelande: skicka det markerade
meddelandet.
• Redigera: redigera den valda mallen.
• Lägg till ny: lägg till en ny mall.
• Radera: radera den valda mallen eller alla mallar
förutom de förtillverkade mallarna.
Du kan konfigurera inställningar för textmeddelanden.
• Sändinställningar: ange alternativ för att sända
textmeddelanden:
Svarsväg: tillåt mottagare att svara dig genom
din textmeddelandeserver.
Leveransrapport: ange att nätverket ska informera
dig när dina meddelanden har levererats.
Teckenstöd: välj teckenuppsättning. Om du
väljer Auto byter telefonen automatiskt
teckenuppsättning från GSM-alfabet till Unicode
när du skriver ett Unicode-tecken. När du
använder Unicode minskas maximala antalet
tecken som kan användas i meddelandet till
ungefär hälften. Om denna meny inte visas är
automatiskt byte av teckenuppsättning telefonens
standardinställning.
Giltighetsperiod: ange hur lång tid dina
meddelanden ska sparas i meddelandeservern.
Meddelandetyp: ange standardtypen för
meddelanden. Operatören kan konvertera
meddelandet till det valda formatet.
Radera alla (Meny 5.4)
Använd denna meny för att radera alla meddelanden i
respektive meddelandemapp på en gång.
1. Tryck på [
] för att välja de meddelandemappar
som ska raderas.
2. Tryck på <Radera>.
3. Tryck på <Ja> för att bekräfta raderingen.
Inställningar (Meny 5.5)
I denna meny anger du de olika inställningar som
behövs för meddelandetjänster.
58
Bildmeddelande (Meny 5.5.2)
Mottagningsinställningar: ange alternativ för
att ta emot bildmeddelanden:
Anonym avvisning: avvisa meddelanden från
anonyma avsändare.
Tillåt reklam: godkänn reklam.
Rapport tillåten: ange att operatören ska
informera avsändaren när ett meddelande har
levererats till dig.
Hemmottagning: ange om din telefon ska hämta
nya meddelanden automatiskt när du är inom ditt
hemområde.
Roaming-mottagning: ange om din telefon ska
hämta nya meddelanden automatiskt när du
utnyttjar andra nät.
Följande alternativ finns för mottagning inom
hemnät eller utomlands:
- Automatisk: meddelanden hämtas automatiskt
från servern.
- Avvisa: telefonen avvisar alla meddelanden.
- Manuellt: telefonen visar förhandsbesked.
Använd alternativet Hämta meddelandet när
du vill ladda ned nya meddelanden själv.
Meddelanden (Meny 5)
Du kan konfigurera inställningar för bildmeddelanden.
• Sändinställningar: ange alternativ för att sända
bildmeddelanden:
Leveransrapport: ange att operatören ska
informera dig när dina meddelanden har levererats.
Dölj adress: ange att adressen ska döljas i
mottagarens telefon.
Läsbekräftelse: skicka en begäran om
bekräftelse av läst meddelande med dina
meddelanden.
Prioritet: ställ in prioritetsnivån för meddelanden.
Förfallodatum: ange hur lång tid meddelanden
ska sparas i bildmeddelandeservern.
Leverans efter: ange den tidsfördröjning som ska
gälla innan meddelandena skickas.
•
Menyfunktioner
•
Tjänstecenter: spara eller ändra numret till
SMS-servern.
Blockera telefonnummer: spara de
telefonnummer som du vill avvisa meddelanden
ifrån.
59
Menyfunktioner
•
60
Bildmeddelandeprofiler: konfigurera
nödvändiga nätinställningar för bildmeddelanden.
Aktuell profil: välj profil.
Profilinställningar: anpassa alternativen för
varje profil:
- Profilnamn: tilldela bildmeddelandeprofilen ett
namn.
- Server-URL: ange adressen till din
bildmeddelandeserver.
- Proxy: anslut till GPRS-nätverket med
proxyservern.
- GPRS-inställningar: anpassa de nödvändiga
inställningarna för anslutning till GPRS-nätverket.
när proxyservern är inställd till Aktivera:
IP-adress: ange IP-adressen.
Port: ange portnumret.
APN: ange namnet på uppkopplingen för
adressen till GPRS-nätverket.
Användarnamn: ange användar-ID.
Lösenord: ange lösenordet.
När proxyservern är inställd till Deaktivera:
DNS1: ange den första adressen.
DNS2: ange den andra adressen.
APN: ange namnet på uppkopplingen för
adressen till GPRS-nätverket.
Användarnamn: ange användar-ID.
Lösenord: ange lösenordet.
- Version: välj en tillgänglig OMA-version och den
maximala storleksgränsen för att skicka och ta
emot meddelanden.
Beroende på vilken operatör du använder, är
det inte alltid möjligt att stödja den maximala
gränsen på 300 KB. I detta fall försöker du igen
efter att ha ändrat inställningen till 100 KB.
•
•
Blockera telefonnummer: lägg till i spärrlistan
telefonnummer så att bildmeddelanden från vissa
telefonnummer avvisas.
Meddelandeklass: ange alternativ för att skapa
bildmeddelanden:
Meddelandeklass: välj vilken typ av innehåll du
kommer att lägga till eller meddelandestorlek.
E-post (Meny 5.5.3)
Du kan konfigurera standardinställningar för e-post.
Det går inte att ändra inställningarna för
e-postprofilen och kontot medan du håller på att
skicka eller hämta e-post.
•
61
Meddelanden (Meny 5)
Sändinställningar: ställ in alternativen för att
sända e-postmeddelanden:
Sänd kopia till mig själv.: skicka en kopia av
dina e-postmeddelanden till ditt e-postkonto.
Leveransbekräftelse: ange att operatören ska
informera dig när e-postmeddelanden har levererats.
Läsbekräftelse: skicka en begäran om
läsbekräftelse med e-postmeddelanden.
Prioritet: välj prioritetsnivå för e-postmeddelanden.
Inkludera signatur: bifoga ditt namn,
telefonnummer eller ett enkelt memo med dina
e-postmeddelanden.
Namn: redigera namnet i din signatur.
Telefonnummer: redigera telefonnumret i din
signatur.
Menyfunktioner
- Text: du kan endast lägga till text med en
storlek på upp till 30 KB.
- Standardbild: du kan lägga till valfritt objekt,
förutom video, med en storlek på upp till 30 KB.
- Avancerad bild: du kan lägga till valfritt objekt,
förutom video, med en storlek på upp till 100 KB.
- Standardvideo: du kan lägga till valfritt objekt
med en storlek på upp till 100 KB.
- Avancerad video: du kan lägga till valfritt
objekt med en storlek på upp till 300 KB.
Skapa: välj storleksbegränsningsläge.
- Varning: du kan skapa ett meddelande med
valfritt innehåll och storlek, men telefonen
kommer att informera dig när innehållet och
storleken har överskridit maxgränsen.
- Ledig: du kan skapa ett meddelande med valfritt
innehåll och storlek.
- Begränsat: du kan skapa ett meddelande med
den typ av innehåll och med den storlek som
anges i Meddelandeklass.
Menyfunktioner
•
62
Extra information: redigera övriga uppgifter i din
signatur.
Mottagningsinställningar: ställ in alternativen
för att ta emot e-post:
Kontrollera intervall: ange hur ofta telefonen
ska kontrollera om du har fått ny e-post. Om du
väljer Av ska du använda funktionen Kontrollera
ny e-post för att få nya e-postmeddelanden
manuellt.
Läsbekräftelse: ange om telefonen ska skicka en
läsbekräftelse för inkommande e-postmeddelanden.
Om du väljer Meddela blir du ombedd att skicka en
läsbekräftelse.
Hämta alternativ: ställ in om telefonen ska ladda
ned endast e-postrubriker eller både e-postrubriker
och e-posttext.
Raderingsalternativ: avgör om
e-postmeddelanden raderas omedelbart eller nästa
gång du ansluter till servern.
Avvisa om större: ange maxstorlek på
inkommande e-postmeddelanden. Telefonen
kommer att avvisa e-postmeddelanden som
överskrider angiven storlek.
•
Lämna kopior av meddelanden på servern:
lämna kopior av e-postmeddelanden på e-postservern
efter hämtning.
E-postkonto: upprätta ett e-postkonto och välj
ett konto som ska användas.
Aktuellt konto: välj ett konto.
Kontoinställningar: konfigurera e-postkonton
hos olika e-postservrar. Tryck på <Val> och välj
Skapa.
- Används: välj det här alternativet för att
använda kontot och visa det i mappen E-post.
- Kontonamn: ange ett namn för det markerade
kontot.
För att få tillgång till följande alternativ trycker du
på [
] eller på <Val> och väljer Nästa.
- Användarnamn: ange ett användarnamn.
- E-postadress: ange din egen e-postadress.
- Svarsadress: ange den e-postadress som ska
användas när mottagaren svarar.
För att få tillgång till följande alternativ trycker du
på [
] eller på <Val> och väljer Nästa.
-
- APOP inloggning: anslut till servern genom att
använda APOP-inloggning.
När protokolltypen är IMAP4:
- IMAP4 server: ange IP-adressen eller
värdnamnet för servern som tar emot din e-post.
- IMAP4 port: ange numret på IMAP4-porten.
- Samma ID och lösenord: välj att använda
samma användar-ID och lösenord för SMTP med
server för inkommande e-post.
- IMAP4 användar ID: ange användar-ID för
IMAP4.
- IMAP4-lösenord: ange IMAP4-lösenordet.
- Säker anslutning (IMAP4): använd en säker
anslutning för e-posttjänster.
- Inkludera bilagor: välj det här alternativet när
du vill hämta bilagor till e-postmeddelanden.
- Epost hämtgräns: ange antalet huvuden som
du vill hämta från servern.
Tryck på <Val> och välj Spara eller tryck på
[
] när du är klar.
Menyfunktioner
Meddelanden (Meny 5)
- SMTP server: ange IP-adressen eller
värdnamnet till servern för utgående e-post.
- SMTP port: ange numret på SMTP-porten.
- SMTP användar ID: ange användar-ID för SMTP.
- SMTP-lösenord: ange SMTP-lösenordet.
- Säker anslutning (SMTP): använd en säker
anslutning för e-posttjänster.
- Hämta servertyp: välj protokoll för servern för
inkommande e-post. Inställningen i Protokolltyp
bestämmer vilka övriga alternativ som finns.
När protokolltypen är POP3:
- POP3-server: ange IP-adressen eller
värdnamnet för servern som tar emot din e-post.
- POP3-port: ange numret på POP3-porten.
- Samma ID och lösenord: välj att använda
samma användar-ID och lösenord för SMTP med
server för inkommande e-post.
- POP3 användar ID: ange användar-ID för POP3.
- POP3-lösenord: ange POP3-lösenordet.
- Säker anslutning (POP3): använd en säker
anslutning för e-posttjänster.
63
Menyfunktioner
•
•
E-postprofil: välj en anslutningsprofil som ska
användas för e-posttjänster.
Aktuell profil: välj profil.
Profilinställningar: konfigurera upp till fem
e-postprofiler. För varje profil är följande alternativ
nödvändiga för att ansluta till GPRS-nätverket:
- Profilnamn: ange ett namn på e-postprofilen.
- APN: ange namnet på uppkopplingen för
adressen till GPRS-nätverket.
- Användarnamn: ange användar-ID.
- Lösenord: ange lösenordet.
- DNS1: ange den första adressen.
- DNS2: ange den andra adressen.
Blockera lista: ange e-postadresser eller ämnen
som du vill avvisa.
Push-meddelanden (Meny 5.5.4)
Du kan ändra inställningarna som behövs för att ta
emot push-meddelanden från trådlöst Internet.
• Ta emot: ange hur telefonen ska ta emot pushmeddelanden.
64
•
Tjänstecenter: ange adressen till den server från
vilken du vill ta emot push-meddelanden.
Broadcast-meddelanden (Meny 5.6)
CB-tjänsten levererar korta meddelanden med olika
ämnen som t.ex. väderlek, sport eller trafik.
Använd den här menyn när du vill ändra
inställningarna för tjänsten och för att öppna dina
CB-meddelanden.
• Läs: öppna mottagna meddelanden.
I korgen Aktuella meddelanden sparas
operatörsmeddelanden tills telefonen stängs av.
I korgen Sparade meddelanden sparas
operatörsmeddelanden på obestämd tid. Tryck på
<Val> och välj Spara för att spara meddelanden i
korgen Sparade meddelanden när ett
förhandsbesked visas.
• Ta emot: aktivera eller deaktivera mottagningen
av CB-meddelanden.
•
Kontakta din operatör för mer information.
Använd denna meny när du vill visa mängden minne
som för närvarande används i respektive mapp.
(Meny 6)
I menyn Filhanteraren kan du öppna filer med bilder,
videoklipp, musik och ljud som sparats i telefonens
minne.
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Filhanteraren
för att öppna menyn.
Till följd av det Digital Rights Management-system
(DRM) som införts kan vissa av de medieobjekt som
du laddar ned från Internet eller tar emot med
bildmeddelanden endast öppnas med hjälp av en
licensnyckel.
Filhanteraren (Meny 6)
Minnesstatus (Meny 5.7)
Filhanteraren
Menyfunktioner
•
Kanal: ange från vilka kanaler du tar emot CBmeddelanden.
När du väljer Respektive kanaler, kan du
upprätta en lista över aktiva CB-kanaler.
Språk: ange de språk som CB-meddelanden ska
visas på.
Bilder (Meny 6.1)
I denna meny visas foton som du har tagit och bilder
du har laddat ned, tagit emot i meddelanden eller
importerat från din dator.
Visa en bild
1. Välj bildmapp.
2. Välj bild.
65
Menyfunktioner
Visa ett bildspel
Du kan visa dina foton i ett bildspel, i vilket alla foton i
den aktuella mappen presenteras efter varandra.
1. Välj Foton.
2. Tryck på <Val> och välj Bildvisning.
3. Välj ett intervallalternativ. Bildvisningen påbörjas.
4. Tryck på <Avbryt> när du vill avbryta
bildvisningen.
Använda bildalternativ
66
Tryck på <Val> när en bild visas för att få tillgång till
följande alternativ:
• Lista: återgå till bildlistan.
• Skicka via: skicka filen via bildmeddelande,
e-post eller Bluetooth.
• Använd som: använd bilden som bakgrundsbild
eller som foto-ID för en kontakt i telefonboken.
• Redigera: dekorera fotot genom att lägga till
smileys eller förse det med en ram eller
specialeffekt.
• Radera: radera filen.
• Byt namn: ändra filnamnet.
•
•
•
•
•
•
Flytta till favoritbilder/Flytta till: flytta filen till
en annan mapp.
Bildvisning: visa bilderna i ett bildspel.
Tillgänglig för Bluetooth: dela filen eller alla filer
med andra Bluetooth-enheter.
Skriv ut via Bluetooth: skriv ut bilden via en
Bluetooth-kompatibel skrivare. Vissa skrivare är
eventuellt inte kompatibla med telefonen.
Skydda: skydda filen från att raderas.
Egenskaper: visa filegenskaperna.
Skriva ut en bild
Du kan skriva ut bilder via en Bluetooth-anslutning.
• Vissa bildformat är eventuellt inte kompatibla med
skrivaren du använder.
• Skrivarinställningar kan variera mellan olika
skrivare.
1. Välj bild.
2. Tryck på <Val> och välj Skriv ut via Bluetooth
ett utskriftsalternativ:
• Endast bild: skriv endast ut bilden.
•
Videoklipp (Meny 6.2)
Videoklipp som spelats in på andra enheter, t.ex.
videokameror, går eventuellt inte att spela upp.
Spela upp ett videoklipp
1. Välj videomapp.
2. Välj videoklipp.
Under uppspelningen kan du använda följande
knappar:
Knapp
Funktion
Pausar eller fortsätter uppspelningen.
Vänster
Går tillbaka i en fil.
Funktion
Höger
Hoppar framåt i filen.
/
Ned
Ställer in volymen.
Stoppar uppspelningen.
Använda videoalternativ
Tryck efter uppspelning på < > för att få tillgång till
följande alternativ:
• Spela upp: spela upp filen.
• Skicka via: skicka filen via bildmeddelande,
e-post eller Bluetooth.
• Radera: radera den markerade filen.
• Byt namn: ändra filnamnet.
• Flytta till favoritvideoklipp/Flytta till: flytta
filen till en annan mapp.
• Tillgänglig för Bluetooth: dela filen med andra
Bluetooth-enheter.
• Skydda: skydda filen från att raderas.
• Egenskaper: visa filegenskaperna.
Filhanteraren (Meny 6)
I den här menyn visas videoklipp som du har spelat in,
laddat ned, tagit emot i meddelanden eller importerat
från din dator.
Knapp
Menyfunktioner
Med ram: skriv ut bilden med bildinformation,
såsom filnamn, tid och datum och filegenskaper.
3. Välj en skrivare. sid. 86
4. Tryck på <Skriv ut> så skrivs bilden ut.
67
Menyfunktioner
Musik (Meny 6.3)
I den här menyn visas MP3-filer som du har laddat ned
eller importerat från din dator.
Välj fil. Musikspelaren öppnas.sid. 38
Ljud (Meny 6.4)
I denna meny visas röstmemon som du har spelat in
och ljudfiler som du har laddat ned, tagit emot i
meddelanden eller importerat från din dator.
Spela upp ett ljudklipp
1. Välj ljudmapp.
2. Välj ljudklipp. Läs om röstmemo i Röstmemo.
sid. 39
Använda ljudalternativ
Tryck på <Val> när en ljudfil spelas upp för att få
tillgång till följande alternativ:
• Spela upp: återgå till ljudlistan.
• Skicka via: skicka filen via bildmeddelande,
e-post eller Bluetooth.
68
•
•
•
•
•
•
•
Ställ in som: använd filen som ringsignal, som
ringsignal för en post i Telefonbok eller som
larmsignal.
Radera: radera filen.
Byt namn: ändra filnamnet.
Flytta till favoritljud: flytta filen till en annan
mapp.
Tillgänglig för Bluetooth: dela filen med andra
Bluetooth-enheter.
Skydda: skydda filen från att raderas.
Egenskaper: visa filegenskaperna.
Andra filer (Meny 6.5)
Filer som du har tagit emot men som inte stöds av
telefonen sparas i den här mappen. Du kan inte öppna
dessa filer i telefonen. Filformaten *.doc, *.ppt och
*.txt stöds inte.
Minnesstatus (Meny 6.6)
Använd denna meny för att visa minnesinformation för
medieobjekt i telefonminnet.
Du kan också öppna en mediemapp genom att välja
den i denna meny.
Kalender
(Meny 7)
I menyn Kalender kan du hålla reda på din planering.
•
•
Titta i kalendern
När du öppnar menyn Kalender öppnas den i
månadsvy med dagens datum markerat.
•
•
•
Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill flytta
mellan dagarna.
Tryck på [Upp] eller [Ned] om du vill flytta mellan
veckorna.
Tryck på [ / ] om du vill flytta mellan
månaderna.
Använda kalenderalternativ
Tryck på <Val> för att få tillgång till följande
alternativ:
• Ändra vy: ändra vyn som kalendern visas i.
sid. 71
•
Kalender (Meny 7)
Välja dag
•
Skapa: lägg till en ny post.nästa avsnitt
Gå till: välj dagens datum eller ange ett specifikt
datum.
Sortera efter: sortera poster efter typ av post.
Radera: radera poster i kalendern genom att
använda olika raderingsalternativ.
Missade händelser: visa poster med larm som du
har missat.
Minnesstatus: öppna minnesinformation för de
poster som sparats i kalendern.
Menyfunktioner
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Kalender för att
öppna menyn.
•
•
Skapa en post
Du kan spara schemalagda poster, årsdagar,
diverseposter och Att göra-poster i kalendern. Fler än
en post per dag kan sparas.
Ange en ny schemalagd post eller diversepost
1. Välj ett datum i kalendern.
Möte eller
2. Tryck på <Val> och välj Skapa
Diverse.
3. Ange information eller ändra inställningarna:
• Rubrik: ange en rubrik för posten.
69
Menyfunktioner
•
•
Detaljer: ange detaljinformation för posten.
Startdatum och Starttid: ange startdatum
och -tid för posten.
• FM/EM: välj FM eller EM om telefonen har
12-timmarsformat.
• Slutdatum och Sluttid: ange slutdatum
och -tid för posten.
• FM/EM: välj FM eller EM om telefonen har
12-timmarsformat.
• Plats: ange information om platsen för posten
(för Möte).
• Larm: ställ in ett larm inför posten.
• före: ange hur lång tid före posten du vill bli
påmind.
• Larmton: välj en larmsignal.
• Upprepa: ange att posten är en
återkommande händelse och ange
upprepningsperioden (för Möte).
• tills: ange slutdatum om posten är
återkommande (för Möte).
4. Tryck på <Spara> för att spara posten.
70
Ange en ny årsdag
1. Välj ett datum i kalendern.
Årsdag.
2. Tryck på <Val> och välj Skapa
3. Ange information eller ändra inställningarna:
• Händelse: skriv in information om årsdagen.
• Datum: ange datum.
• Larm: ställ in ett larm inför årsdagen.
• före: ange hur lång tid före årsdagen du vill bli
påmind.
• Larmtid: ange tidpunkt för larmet.
• FM/EM: välj FM eller EM om telefonen har
12-timmarsformat.
• Larmsignal: välj en larmsignal.
• Upprepa varje år: ange att telefonen ska
påminna om årsdagen varje år.
4. Tryck på <Spara> för att spara årsdagen.
Skapa en Att göra-post
1. Välj ett datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj Skapa
Att göra.
När du har schemalagda saker visas ikonerna för
posterna och antalet poster för en specifik dag längst
ned i kalendern.
•
Schemalagd post
•
Årsdag
•
Att göra-post
•
Diversepost
Öppna en post
1. Välj ett datum i kalendern för att visa den dagens
poster.
2. Välj en post för att visa informationen om den.
3. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att öppna de
övriga poster som schemalagts för den valda
dagen.
Tryck på <Val> när en post visas för att få tillgång till
följande alternativ:
• Redigera: redigera posten.
• Skapa: lägg till en ny post.
• Skicka via: skicka posten via text-, bild- eller epostmeddelande eller Bluetooth.
• Ändra vy: ändra vyn som kalendern visas i.
• Klar/Ej klar: ändra status för att göra-posten.
• Radera: radera posten.
• Skriv ut via Bluetooth: skriv ut
detaljinformationen i posten via en Bluetoothkompatibel skrivare. Vissa skrivare är eventuellt
inte kompatibla med telefonen.
Kalender (Meny 7)
Visa en post
Använda alternativ
Menyfunktioner
3. Ange information eller ändra inställningarna:
• Att göra: skriv in information om Att göraposten.
• Startdatum: ange startdatum.
• Förfallodatum: ange slutdatum.
• Prioritet: välj prioritetsnivå.
4. Tryck på <Spara> för att spara Att göra-posten.
Visa en post i ett annat läge
Du kan ändra kalendervisningen till Dagvy eller
Veckovy. Tryck på <Val> och välj Ändra vy
ett
visningsläge.
71
Menyfunktioner
Dagvy
Kamera
Visa poster på det markerade datumet. Välj en post
för att visa informationen om den.
Med den inbyggda kameramodulen kan du fotografera
och spela in video.
Följande ikoner kan visas för att ange status för
posten:
•
Larm inställt
•
Återkommande post
•
Att göra-postprioritet (Röd: hög, Blått: normal
och Grått: låg)
•
Slutförd Att göra-post
Veckovy
Visa poster på den markerade veckan. En cell på
tidtabellen anger att det finns en schemapost. Välj en
cell på önskad dag.
(Meny 8)
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Kamera, eller
håll [ ] intryckt.
• Ta inte bilder på personer utan deras medgivande.
• Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är tillåtna.
• Ta inte bilder i lokaler där du kan göra intrång i en
annan persons privatliv.
Ta ett foto
Du kan ta foton i olika lägen. Kamerans bilder är i
JPEG-format.
När du fotograferar i solljus eller annat skarpt sken
kan det bli skuggor på fotot.
Ta ett foto med telefonen öppen
1. Öppna menyn Kamera eller håll [ ] intryckt när
du vill starta kameran.
2. Gör önskade justeringar.
• Tryck på < > så öppnas kameraalternativen.
nästa avsnitt
72
•
•
4. För att...
•
•
Tryck på...
<Val>.sid. 74
radera fotot
[C] och sedan <Ja>.
återgå till läget Ta bild
<Åter>.
Använda kameraalternativen i läget Ta bild
Tryck i läget Ta bild på < > för att få tillgång till
följande alternativ:
• Spela in video: ändra till läget Spela in.
• Fotoläge: ta ett foto i följande lägen:
En bild: ta fotot i normalt läge. Du kan välja om
kameran automatiskt sparar fotot.
Flerbild: ta en sekvens med stillbilder. Du kan
välja antalet bilder som kameran tar och
bildtagningshastigheten.
•
Kamera (Meny 8)
öppna fotoalternativ
•
•
Effekter: ändra färgtonen eller lägg på en
specialeffekt.
Ramar: lägg på en dekorativ ram.
Självutlösare: ange en tidsfördröjning innan
bilden tas.
Gå till foton: öppna mappen Foton.
Inställningar: ändra standardinställningen för
fotografering.
Storlek: välj bildstorlek.
Kvalitet: välj inställning för bildkvalitet.
Sökare: välj en skärm för förhandsgranskning.
Kamera ljud: välj vilket kameraljud som ska
höras när du trycker på avtryckaren, [ ].
Zoomljud: slå på och av ljudeffekten för zoomen.
Ljud för ljusstyrka: slå på och av ljudeffekten för
anpassning av ljusstyrkan.
Standardnamn: ändra standardprefixet för
filnamn.
Kamera-genvägar: visa funktionen hos de
knappar du kan använda i läget Ta bild.
Menyfunktioner
Använd knappsatsen för att ändra kamerainställningarna eller byta till ett annat
läge.sid. 74
3. Tryck på [ ] för att ta ett foto. Fotot sparas i
mappen Foton.
73
Menyfunktioner
Använda knappsatsen i läget Ta bild
Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av
knappsatsen i läget Ta bild.
Knapp
Funktion
Vänster/Höger Justerar ljusstyrkan i bilden.
Upp/Ned
Zoomar in eller ut.
Vänder bilden vertikalt.
Visar bilden spegelvänt.
74
1
Växlar till läget Spela in.sid. 75
2
Ändrar bildstorlek.
3
Ändrar bildkvalitet.
4
Byter fotoläge.
5
Ändrar färgtonen eller lägger på en
specialeffekt.
7
Väljer en dekorativ ram.
8
Ställer in självutlösaren.
0
Går till mappen Foton.
Knapp
Funktion
Ändrar förhandsgranskningen.
Använda fotoalternativ
När du sparat ett foto trycker du på <Val> för att få
tillgång till följande alternativ:
• Ta ett nytt: återgå till läget Ta bild.
• Skicka via: skicka filen via bildmeddelande,
e-post eller Bluetooth.
• Ställ in som: använd fotot som bakgrundsbild
eller som foto-ID för en kontakt i telefonboken.
• Radera: radera filen.
• Flerbild, radera alla: radera en av flerbilderna.
• Byt namn: ändra filnamnet.
• Gå till foton: öppna mappen Foton.sid. 65
• Tillgänglig för Bluetooth: dela den valda filen
eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
• Skriv ut via Bluetooth: skriv ut bilden via en
Bluetooth-kompatibel skrivare. Vissa skrivare är
eventuellt inte kompatibla med telefonen.
• Skydda: skydda filen från att raderas.
•
Egenskaper: visa filegenskaperna.
Ta ett foto med telefonen stängd
Du kan spela in ett videoklipp av det som du ser i
sökaren och spara det.
Spela in en video med telefonen öppen
1. I läget Ta bild: Tryck på [1].
2. Gör önskade justeringar.
• Tryck på < > så öppnas kameraalternativen.
nästa avsnitt
• Använd knappsatsen för att ändra
kamerainställningarna eller byta till ett annat
läge.sid. 76
Tryck på...
spela upp videoklippet
[
].
öppna videoalternativ
<
radera videoklippet
[C] och sedan <Ja>.
återgå till läget Spela in
<
>.sid. 77
>.
Använda kameraalternativen i läget Spela in
Tryck i läget Spela in på < > för att få tillgång till
följande alternativ:
• Ta ett foto: återgå till läget Ta bild.
• Effekter: ändra färgtonen eller lägg på en
specialeffekt.
• Självutlösare: ange en tidsfördröjning innan
inspelningen börjar.
• Gå till videoklipp: öppna mappen Videoklipp.
75
Kamera (Meny 8)
Spela in ett videoklipp
5. För att...
Menyfunktioner
Välj läget Ta bild innan du stänger telefonen.
1. Håll knappen [ ] intryckt.
2. Gör önskade justeringar.
Tryck på [ ] för att vända bilden vertikalt.
Tryck på [ ] för att visa bilden spegelvänt.
3. Tryck på [ ] för att ta ett foto. Fotot sparas
automatiskt.
3. Tryck på [ ] eller [
] när du vill starta
inspelningen.
4. Tryck på [ ] eller < > när du vill avsluta
inspelningen. Videon sparas automatiskt i mappen
Videoklipp.
Menyfunktioner
•
•
76
Inställningar: ändra följande inställningar för
videoinspelning:
Inspelningsläge: välj inspelningsläge.
Välj Normal om du vill spela in en video inom de
begränsningar som ges av det aktuella minnet.
Välj Gräns för MMS för att spela in ett videoklipp
som är lämpligt för bildmeddelanden.
Välj Gräns för Epost för att spela in ett videoklipp
som är lämpligt för e-postmeddelanden.
Storlek: välj en ramstorlek.
Kvalitet: välj inställning för bildkvalitet.
Ljudupptagning: spela in videoklipp med ljud.
Zoomljud: slå på och av ljudeffekten för zoomen.
Ljud för ljusstyrka: slå på och av ljudeffekten för
anpassning av ljusstyrkan.
Standardnamn: ändra standardprefixet för
filnamn.
Kamera-genvägar: visa funktionen hos de
knappar du kan använda i läget Spela in.
Använda knappsatsen i läget Spela in
Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av
knappsatsen i läget Spela in:
Knapp
Funktion
Vänster/
Höger
Justerar ljusstyrkan i bilden.
Upp/Ned
Zoomar in eller ut.
Vänder bilden vertikalt.
Visar bilden spegelvänt.
1
Byter till läget Ta bild.sid. 72
2
Ändrar ramstorlek.
3
Ändrar bildkvalitet.
4
Ändrar videoinspelningsläge.
5
Ändrar färgtonen eller lägger på en
specialeffekt.
7
Stänger av eller slår på ljudet.
8
Ställer in självutlösaren.
Knapp
0
Funktion
Öppnar mappen Videoklipp.
Kamera (Meny 8)
När du sparat ett videoklipp trycker du på < > för
att få tillgång till följande alternativ:
• Spela in en annan: återgå till läget Spela in.
• Skicka via: skicka filen via bildmeddelande,
e-post eller Bluetooth.
• Radera: radera filen.
• Byt namn: ändra filnamnet.
• Gå till videoklipp: öppna mappen Videoklipp.
sid. 67
• Tillgänglig för Bluetooth: dela filen med andra
Bluetooth-enheter
• Skydda: skydda filen från att raderas.
• Egenskaper: visa filegenskaperna.
Välj läget Spela in innan du stänger telefonen.
1. Håll knappen [ ] intryckt.
2. Gör önskade justeringar.
Tryck på [ ] för att vända bilden vertikalt.
Tryck på [ ] för att visa bilden spegelvänt.
3. Tryck på [ ] för att spela in ett videoklipp.
Videoklippet sparas automatiskt.
Menyfunktioner
Använda videoalternativ
Spela in ett videoklipp med telefonen stängd
77
Menyfunktioner
Inställningar
(Meny 9)
Första veckodag: ställ in vilken dag i veckan som
kalendern börjar med.
I menyn Inställningar finns olika
inställningsalternativ, med vilka telefonen kan
anpassas efter dina önskemål och behov. Du kan
också återställa inställningarna till sin standardstatus.
Telefoninställningar (Meny 9.2)
I viloläge: Tryck på <Meny> och välj Inställningar
för att öppna menyn.
Språk (Meny 9.2.1)
Tid & datum (Meny 9.1)
Använd denna meny när du vill ställa in aktuell tid och
datum på telefonen.
• Klocka: ange aktuell tid.
] och ställ in
• Hemzon: tryck på [
hemtidszonen. Välj den stad som motsvarar din
hemzon. Ställ in sommartid genom att välja
Sommartid av/på.
• FM/EM: välj FM eller EM om telefonen har
12-timmarsformat.
• Tidsformat: välj tidsformat.
• Ange datum: ange dagens datum.
• Datumformat: välj datumformat.
78
•
Många olika funktioner på telefonen kan anpassas
efter dina önskemål.
Använd den här menyn när du vill välja språk för
texten som visas i teckenfönstret.
Välkomsttext (Meny 9.2.2)
Använd den här menyn för att ange den välkomsttext
som visas en kort stund varje gång du slår på
telefonen.
Genväg (Meny 9.2.3)
Navigeringsknapparna kan användas som genvägar
för att öppna vissa menyer direkt från viloläget.
Använd den här menyn när du vill tilldela en genväg
till en knapp.
Tilldela en genvägsmeny
1. Välj vilken knapp som ska användas som genväg.
Använda Avancerade genvägsalternativ
Använda alternativ för genvägar
Tryck på <Val> för att få tillgång till följande
alternativ:
• Ändra: tilldela och ändra en genvägsmeny.
• Ta bort: ta bort den genväg som tilldelats till den
markerade knappen.
• Ta bort alla: ta bort alla tilldelade genvägar.
Tryck på <Val> för att få tillgång till följande
alternativ:
• Ändra: tilldela och ändra en genvägsmeny.
• Ta bort: ta bort den genväg som tilldelats till den
markerade knappen.
• Ta bort alla: ta bort alla tilldelade genvägar.
Använd den här menyn när du vill aktivera funktionen
avancerad genväg. Du kan snabbt öppna
textmeddelande-, larm- och kalenderprogram och
omvandlare från uppringningsskärmen.
Aktivera funktionen avancerad genväg
1. Välj På i skärmen Avancerat.
2. Tryck på <Spara>.
Ändra en Avancerad genväg-knapp
1. Välj vilken knapp som ska ändras som
genvägsknapp.
2. Välj den meny som knappen ska tilldelas.
Volymknapp (Meny 9.2.5)
Inställningar (Meny 9)
Avancerad genväg (Meny 9.2.4)
Menyfunktioner
2. Välj den meny som knappen ska tilldelas.
Använd denna meny om du vill ställa in om telefonen
ska tysta ringsignalen eller avvisa ett samtal om du
håller [ / ] intryckt när någon ringer.
Extra inställningar (Meny 9.2.6)
Du kan slå på och stänga av de automatiska
funktionerna för återuppringning och svar.
• Återuppringning: ange att telefonen ska göra
upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer
efter en misslyckad uppringning.
• Svar valfri knapp: svara på ett inkommande
samtal genom att trycka på valfri knapp förutom
[ ] och <Avvisa>.
79
Menyfunktioner
•
•
Röstskärpa: ta bort utifrån kommande brus och
höj samtalskvaliteten så att personen som du talar
med kan höra dig tydligt även om du är på en
bullrig plats.
Aktiv lucka: svara på ett inkommande samtal
genom att öppna luckan.
Displayinställningar (Meny 9.3)
Använd den här menyn när du vill ändra
inställningarna för displayen.
Bakgrundsbild (Meny 9.3.1)
80
Du kan ange inställningar för båda viloskärmarna i
teckenfönstren.
• Huvuddisplay: välj en bild som ska visas på
huvuddisplayen.
• Yttre display: ändra inställningarna för den yttre
displayen:
Klocka: välj en klocktyp.
Text: ställ in ett meddelande som ska visas på den
yttre displayen.
Bakgrundsbilder: ändra bakgrundsbilden för den
yttre displayen.
Textvisning (Meny 9.3.2)
Använd denna meny om du vill ändra
displayinställningarna för den text som visas på
skärmen i viloläge.
• Text Placering: välj en textplats. Om du inte vill
visa text på viloskärmen väljer du Av.
• Textstil: välj ett typsnitt.
• Textfärg: välj en teckenfärg.
Uppringningsdisplay (Meny 9.3.3)
Använd denna meny när du vill välja samt bakgrundsfärg
för displayen och teckenfärg och teckenstorlek för de
nummer som anges vid uppringning.
Kalender (Meny 9.3.4)
Använd den här menyn för att visa kalendern för
innevarande månad på viloskärmen.
Färgtema (Meny 9.3.5)
Du kan välja ett färgtema för menyer.
Kontrast (Meny 9.3.6)
Du kan ställa in teckenfönstrets ljusstyrka för att se
bättre under olika ljusförhållanden.
Kontrast (Meny 9.3.7)
•
Du kan ställa in huvuddisplayens och den yttre
displayens kontrast. Justera denna inställning med
kontrasten så att du ser displayen tydligt under olika
ljusförhållanden.
Knappljud (Meny 9.4.2)
Du kan ställa in volymen på knappljudet med hjälp
av [ / ] i viloläget.
Meddelandeton (Meny 9.4.3)
Använd denna meny för att anpassa
ljudinställningarna efter eget önskemål.
Använd denna meny för att ändra ljudinställningarna
för inkommande meddelanden.
• Ton: välj en av flera meddelandesignaler.
• Larmtyp: ange hur du ska informeras när ett
meddelande kommer in.
• Repetition: ange hur ofta du vill bli informerad
om nya meddelanden.
Inkommande samtal (Meny 9.4.1)
Påslagningston (Meny 9.4.4)
Använd denna meny för att ändra ljudinställningarna
för inkommande samtal.
• Larmtyp: ange hur du vill informeras om
inkommande samtal.
• Ringsignal: välj en ringsignal som ska användas
vid samtal.
Använd den här menyn för att välja det ljud som ska
höras när telefonen slås på eller av.
Ljudinställningar (Meny 9.4)
Inställningar (Meny 9)
Använd den här menyn när du vill ställa in telefonen
så att den visar meddelanden om missade samtal med
nummerpresentation av det senast missade samtalet.
Om du vill ställa in den yttre displayen så att den har
nummerpresentation väljer du Med yttre skärm.
Använd den här menyn för att välja det ljud som ska
höras när du trycker på en knapp.
Menyfunktioner
Visa nummerpresentation (Meny 9.3.8)
Volym: välj signalvolym.
Uppvikningston (Meny 9.4.5)
Använd den här menyn för att välja den ton som ska
höras när du öppnar eller stänger telefonen.
81
Menyfunktioner
Tystläge (Meny 9.4.6)
Bakgrundsljus (Meny 9.5.1)
Använd den här menyn för att välja den larmtyp som
ska användas när telefonen försätts i Tystläge.
Du kan ändra tidslängden som bakgrundsljuset eller
displayen är i nedtoningsläge.
• Huvuddisplay på: ange hur länge
bakgrundsljuset ska vara på.
• Nedtoning: ange hur länge displayen ska vara i
nedtoningsläge efter att bakgrundsljuset har
stängts av.
Extra toner (Meny 9.4.7)
Du kan ange egna signaler för telefonen.
• Minutpåminnare: ange att telefonen ska pipa en
gång per minut under utgående samtal för att
indikera hur länge samtalet pågått.
• Anslutningston: ange att en signal ska höras när
ett utgående samtal kopplas upp.
• Notifiera i samtal: ange att telefonen ska
informera dig när du får ett nytt meddelande eller
när tiden för ett larm inträffar under ett samtal.
• Indikeringstoner: ange att telefonen ska
informera dig när ett popup-fönster visas.
Ljusinställningar (Meny 9.5)
Använd den här menyn när du vill ändra
inställningarna för belysningen.
82
Knappbelysning (Meny 9.5.2)
Du kan ställa in hur telefonen styr användningen av
knappsatslampan.
• Använd alltid: knappsatslampan används alltid.
• Använd på natten: knappsatslampan används
endast mellan 5:00 EM och 9:00 FM.
• Använd anpassad tid: ange den tidsperiod som
knappsatslampan används.
Nätverkstjänster (Meny 9.6)
Använd den här menyn för att öppna nätverkstjänster.
Kontakta din operatör för att kontrollera om de finns
tillgängliga och för att abonnera på dem.
Vidarekoppling (Meny 9.6.1)
7. Tryck på <Välj>.
Med denna nättjänst kopplas inkommande samtal
vidare till ett angivet nummer.
1. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
• Alltid vidare: alla samtal kopplas vidare.
• Upptaget: samtalet kopplas vidare om du
redan talar i telefon.
• Inget svar: samtalet kopplas vidare om du
inte svarar.
• Otillgänglig: vidarekoppla samtal om du
befinner dig i ett område som din operatör inte
betjänar eller om telefonen är avstängd.
• Avbryt alla: alla vidarekopplingsalternativ tas
bort.
2. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
3. Välj Aktivera. Välj Deaktivera när du vill
deaktivera vidarekoppling.
4. Flytta till fältet Koppla till.
5. Ange numret som samtal ska kopplas till.
6. Flytta till fältet s. om du har valt Inget svar och
ange hur länge operatören ska vänta på svar innan
samtalet vidarekopplas.
Samtalsspärrar (Meny 9.6.2)
Menyfunktioner
Nättjänsten Samtalsspärrar ger dig möjlighet att
spärra samtal.
1. Välj alternativ för samtalsspärrar:
• Alla utgående: det går inte att ringa från
telefonen.
• Utlandssamtal: det går inte att ringa
utlandssamtal från telefonen.
• Internationellt utom hem: tillåt endast
samtal till nummer i det aktuella landet när du
är utomlands och till ditt hemland.
• Alla inkommande: samtal kan inte tas emot.
• Inkommande utomlands: samtal kan inte
tas emot när du är utanför ditt hemland.
• Avbryt alla: alla samtalsspärrar tas bort. Du
kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
• Ändra lösenord samtalsspärrar: ändra det
samtalsspärrande lösenordet som erhållits från
operatören.
2. Välj samtalstyp som ska spärras.
Inställningar (Meny 9)
83
Menyfunktioner
3. Välj Aktivera. Välj Deaktivera när du vill
deaktivera samtalsspärr.
4. Ange det samtalsspärrande lösenordet som
operatören tillhandahållit och tryck på <Välj>.
Samtal väntar (Meny 9.6.3)
Denna nättjänst informerar dig om att någon försöker
nå dig medan du talar i telefon.
1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska
användas för.
2. Välj Aktivera. Välj Deaktivera när du vill
deaktivera Samtal väntar.
Dölj ID (Meny 9.6.5)
Med den här operatörstjänsten förhindrar du att ditt
telefonnummer visas på den telefon du ringer till. Om
du väljer Enligt operatör används den
standardinställning som operatören tillhandahåller.
I vissa nät går det inte att ändra denna inställning.
Röstbrevlåda (Meny 9.6.6)
I den här menyn sparar du numret till röstbrevlådan
och får tillgång till dina röstmeddelanden.
Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du
kan öppna brevlådan. Numret får du från din
nätverksoperatör.
Nätverksval (Meny 9.6.4)
Med Nätverksval anger du om valet vid sökning av nät
(när du befinner dig utanför den egna operatörens
täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt.
Det går endast att välja ett annat nät när
nätoperatören har ett giltigt roamingavtal med din
egen operatör.
84
•
•
Koppla till röstbrevlåda: anslut till röstbrevlådan
så att du kan lyssna på dina meddelanden.
Centralnummer: ange centralnumret till
röstbrevlådan.
Val av band (Meny 9.6.7)
Det land där du har köpt din telefon fastställer vilket
standardband som ska användas. När du reser
utomlands kan du behöva ändra till rätt band.
Med Bluetooth-funktionen kan du ansluta telefonen
trådlöst till andra Bluetooth-enheter för att utbyta
data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.
Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri
trådlös kommunikation mellan alla Bluetoothkompatibla enheter inom ett avstånd på 10 meter.
Eftersom enheterna använder radiovågor för
kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.
Inställning av Bluetooth-funktionen
Inställningar (Meny 9)
Bluetooth (Meny 9.7)
Menyfunktioner
För att du ska kunna ringa och ta emot samtal måste
telefonen registreras i ett nät. Telefonen fungerar i
följande typer av nät: GSM 1900, kombinerat
GSM 900/1800 och GSM 900/1800/1900.
• Om det finns hinder mellan enheterna kan
fungerande användningsavstånd vara kortare.
• Det är inte lämpligt att använda Bluetoothfunktionen samtidigt med mediafunktioner som
t ex röstmemo, kamera, och mediaspelare
eftersom det kan ge sämre prestanda
• Vissa enheter är eventuellt inte kompatibla med
telefonen.
Menyn Bluetooth innehåller följande alternativ:
• Aktivera: aktivera eller deaktivera Bluetoothfunktionen.
• Mina enheter: sök efter Bluetooth-enheter som
går att ansluta till.
• Min telefons synlighet: ange om andra
Bluetooth-enheter får söka efter din telefon.
• Min telefons namn: ge din telefon ett Bluetoothnamn som sedan visas på andra enheter.
• Säkert läge: ange om ett bekräftelsemeddelande
ska visas när andra enheter vill komma åt data i
din telefon.
85
Menyfunktioner
•
Bluetooth-tjänster: visa tillgängliga Bluetoothtjänster.
Söka efter och sammankoppla med en
Bluetooth-enhet
1. Välj inställningsalternativet Mina enheter för
Bluetooth.
2. Välj Sök ny enhet.
Efter sökningen visas en lista med enheter som du
kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av
enhet:
•
Dator
•
Mobiltelefon
•
Skrivare
•
Okänd enhet
•
Handdator •
Headset/Hands-free till
bilen
Färgen på ikonen anger enhetens status:
• Grått: Enheten är inte sammankopplad
• Blått: Enheten är sammankopplad
• Rött: Enheten är ansluten till din telefon
3. Välj enhet.
86
4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på <OK>.
Den här koden används endast en gång och den
behöver inte sparas.
När ägaren till den andra enheten anger samma
kod är sammankopplingen klar.
Vissa enheter, i synnerhet headsets och handsfree i
bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t.ex.
0000. Om den andra enheten har en kod måste du
ange den.
Använda enhetsalternativ
Tryck på <Val> från enhetslistan för att få tillgång till
följande alternativ:
• Koppla: koppla till ett headset eller hands-free för
bilen.
• Koppla ned: avsluta anslutningen till enheten.
• Utforska filer: sök efter data i den andra enheten
och hämta data direkt till din telefon.
• Tjänstlista: öppna enhetens Bluetooth-tjänstlista.
• Byt namn: ge den sammankopplade enheten ett
nytt namn.
•
Sända data via Bluetooth
Säkerhet (Meny 9.8)
Med den här menyn skyddar du din telefon mot
obehörig användning med hjälp av olika koder till
telefonen och SIM-kortet.
Inställningar (Meny 9)
1. Aktivera funktionen Bluetooth.
2. Ange det program där objektet som du vill sända
är sparat.
3. Bläddra till objektet och tryck på <Val>.
Bluetooth.
4. Välj Sänd via
Telefonen söker efter enheter som kan kopplas upp
inom räckvidden och visar en lista med tillgängliga
enheter.
5. Välj enhet.
6. Skriv in PIN-koden om det behövs och tryck sedan
på <OK>.
Om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet
sänder data till din telefon visas ett
bekräftelsemeddelande. Tryck på <Ja> om du vill ta
emot data.
Menyfunktioner
•
Verifiera enhet/Gör enheten obehörig: ange om
telefonen måste begära tillstånd innan den kopplar
upp mot en annan enhet som söker kontakt.
Radera: ta bort den markerade enheten eller alla
enheter som visas i listan.
Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger i följd
blockeras SIM-kortet. För att låsa upp det måste du
ange PUK/PUK2-koden (PIN Unblocking Key).
Koderna tillhandahålls av din nätverksoperatör.
PIN-kontroll (Meny 9.8.1)
PIN-koden, som består av 4 - 8 siffror, skyddar ditt
SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är
aktiverad måste PIN-koden anges varje gång
telefonen slås på.
Ta emot data via Bluetooth
Ändra PIN-kod (Meny 9.8.2)
Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för
att du ska kunna ta emot data.
Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod.
Funktionen PIN-kontroll måste vara aktiverad för att
du ska kunna byta PIN-kod.
87
Menyfunktioner
Telefonlås (Meny 9.8.3)
Personligt SIM-lås (Meny 9.8.6)
Använd denna meny om du vill låsa telefonen så att
ingen obehörig kan använda den.
Med funktionen Personligt SIM-lås anger du en SIMlåskod för att förhindra att telefonen används med
något annat SIM-kort än det aktuella. Du måste ange
SIM-låskoden för att kunna använda ett annat SIMkort.
När denna funktion är aktiverad måste du ange
telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår på
telefonen.
Lösenordet är förinställt på 00000000. Använd
menyn Ändra lösenord om du vill byta lösenord.
Använd den här menyn när du vill ändra
telefonlösenordet.
Om ditt SIM-kort stöder FDN (Fixed Dialling Number)
kan du begränsa dina utgående samtal till vissa
telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad
kan du endast ringa upp telefonnummer som sparats
på SIM-kortet.
Privat (Meny 9.8.5)
Ändra PIN2 (Meny 9.8.8)
Ändra lösenord (Meny 9.8.4)
Använd denna meny när du vill låsa åtkomst till
medieinnehåll som t.ex. meddelanden, mediefiler och
filer som sparats i mappen Andra filer. När ett
privatalternativ är aktiverat måste du ange
telefonlösenordet för att få åtkomst till de låsta
posterna.
88
FDN-läge (Meny 9.8.7)
Du kan ändra PIN2-koden i denna meny om det stöds
av ditt SIM-kort.
Minnesstatus (Meny 9.9)
Via den här menyn kan du kontrollera hur mycket
minne som används för datalagring i Meddelanden,
Filhanteraren, Kalender, Telefonbok och JAVA. Du kan
även kontrollera delat minne för Bildmeddelande,
E-post och Filhanteraren.
Grundinställning (Meny 9.10)
Använd denna meny om du vill återställa de av
telefonens inställningar som du har ändrat.
1. Tryck på [
] för att välja de
inställningskategorier som ska återställas.
2. Tryck på <Nollställ>.
3. Tryck på <Ja> för att bekräfta återställningen.
4. Skriv in telefonlösenordet och tryck på <OK>.
Lösenordet är förinställt på 00000000.
Lösenordet kan ändras.sid. 88
VOD-inställningar (Meny 9.11)
Använd denna meny när du vill välja en anslutningsprofil som ska användas för åtkomst till en server för
streamad media. Denna meny visas eventuellt inte
hos alla operatörer.
I varje profil får du åtkomst till följande alternativ:
• Profilnamn: tilldela profilen ett namn.
• APN: ange namnet på uppkopplingen för
GPRS-gateway.
• Användarnamn: ange användar-ID.
• Lösenord: ange lösenordet.
Felsökning
Hjälp och personlig assistans
För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det
lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du
kontaktar service.
När du slår på telefonen visas följande
meddelande:
"Sätt i SIM"
• Kontrollera att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.
"Ange lösenord"
• Den automatiska låsfunktionen har aktiverats.
Du måste ange telefonlösenordet innan du kan
använda telefonen.
"Ange PIN"
• Du använder telefonen för första gången. Du
måste ange PIN-koden som följer med SIM-kortet.
• PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Varje
gång telefonen slås på måste PIN-koden matas in.
Stäng av den här funktionen via menyn PINkontroll.
89
Felsökning
"Ange PUK-kod"
• Fel PIN-kod har matats in tre gånger i följd och
SIM-kortet är nu låst. Mata in PUK-koden som
tillhandahålls av din nätverksoperatör.
•
"Ej service", "Nätfel" eller "Ej utfört" visas
• Nätanslutningen har brutits. Du befinner dig
eventuellt i ett område med dålig täckning.
Förflytta dig till ett annat område och försök igen.
• Du försöker få åtkomst till en service som du
saknar abonnemang för. Kontakta din operatör om
du vill ha mer information.
Din samtalspartner kan inte höra dig
• Kontrollera att du har slagit på mikrofonen.
• Kontrollera att du håller telefonen tillräckligt nära
munnen. Mikrofonen sitter längst ned på telefonen.
Du matade in ett nummer som inte slogs
• Kontrollera att du har tryckt på [
].
• Kontrollera att du är ansluten till rätt
mobiltelefonnät.
• Kontrollera att du inte har ställt in utgående
samtalsspärrar.
Din samtalspartner kan inte nå dig
• Kontrollera att telefonen är påslagen.
([ ] intryckt under mer än en sekund.)
90
•
Kontrollera om du är ansluten till rätt
mobiltelefonnät.
Kontrollera att du inte har ställt in ingående
samtalsspärrar.
Telefonen börjar pipa och "Batteri lågt" blinkar i
teckenfönstret
• Batteriet är inte tillräckligt laddat. Ladda batteriet.
Ljudkvaliteten på samtalet är dålig
• Kontrollera indikatorn för signalstyrka på
teckenfönstret (
). Antalet staplar anger
signalstyrkan från starkt (
) till svagt ( ).
• Försök att flytta telefonen något eller ställ dig
närmare ett fönster om du befinner dig inomhus.
Inget nummer slås när du hämtar en post i
telefonboken
• Använd menyn Sök kontakt för att kontrollera att
numret har sparats ordentligt.
• Spara numret igen om så behövs.
Batteriet laddas inte ordentligt eller också
stänger telefonen av sig själv ibland
• Torka av laddningskontakterna på telefonen och
batteriet med en ren och mjuk trasa.
Anteckna följande, om riktlinjerna ovan inte
hjälper dig att lösa problemet:
• Telefonens modell- och serienummer
• Din garantiinformation
• En tydlig beskrivning av problemet
Kontakta sedan din återförsäljare eller Samsungs
kundservice.
Hälso- och säkerhetsinformation
Information om SAR-certifiering
Den här telefonen uppfyller den Europeiska unionens
(EU:s) krav i fråga om exponering för radiovågor.
Din mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den
är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida de
gränser för exponering för den radiofrekvensenergi (RFenergi) som rekommenderas av Europeiska rådet. Dessa
gränser är en del av mer omfattande riktlinjer och
fastställer tillåtna nivåer av RF-energi för allmänheten.
Riktlinjerna utvecklades av oberoende vetenskapliga
organisationer genom periodisk och noggrann utvärdering
av undersökningar. Gränserna har en ordentlig
säkerhetsmarginal för att säkerställa säkerhet för alla
oavsett ålder och hälsa.
Exponeringsstandard för mobiltelefoner använder sig av
en mätenhet som kallas för SAR (Specific Absorption
Rate). Europeiska rådets rekommenderade SAR-gräns är
2,0 W/kg.*
Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen var
0,848 W/kg.
91
Hälso- och säkerhetsinformation
Tester för SAR har gjorts vid normalanvändning då
telefonen sänder ut vid högsta certifierade strömnivå på
alla testade frekvenser. Trots att SAR fastställs vid högsta
certifierade strömnivå kan den verkliga SAR-nivån för
telefonen när den används vara långt under
maximivärdet. Detta beror på att telefonen är konstruerad
så att den ska fungera på flera strömnivåer för att endast
den ström som behövs används för att nå nätet. I
allmänhet gäller att ju närmare basstationens antenn du
befinner dig desto mindre ström används.
Innan en telefonmodell kan säljas till allmänheten måste
överensstämmelse med det europeiska R&TTE-direktivet
kunna bevisas. Direktivet innehåller ett viktigt specialkrav
för skydd av hälsa och säkerhet gentemot användaren och
andra personer.
Säkerhetsåtgärder för batterianvändning
•
•
•
•
•
•
* SAR-gränsen för mobiltelefoner som används av allmänheten är i
genomsnitt 2,0 watt/kilogram (W/kg) per 10 g vävnad. Gränsen har
en ordentlig säkerhetsmarginal för att ge användaren ytterligare
skydd och för att ta hänsyn till eventuella variationer i mätningarna.
SAR-värden kan variera beroende på landets rapporteringskrav och
nätband.
92
Använd aldrig en laddare eller ett batteri som har
skadats på något sätt.
Använd endast batteriet för avsett ändamål.
Om du använder telefonen nära en basstation, drar
den mindre ström. Samtals- och standbytiden
påverkas betydligt av signalstyrkan på
mobiltelefonnätverket och parametrarna som
specificerats av operatören.
Tiden det tar att ladda batteriet beror på återstående
batteriladdning, batteritypen och vilken laddare som
används. Batteriet kan laddas och laddas ur
hundratals gånger, men kommer gradvis att slitas ut.
När användningstiden är märkbart kortare än vad som
är normalt, är det dags att köpa ett nytt batteri.
Ett fulladdat batteri som får ligga oanvänt kommer att
laddas ur efter en tid.
Använd endast Samsung-godkända batterier och
ladda endast batterierna med Samsung-godkända
laddare. Koppla ur laddaren från strömkällan när den
inte används. Låt inte batteriet vara anslutet till en
laddare under längre tid än en vecka, eftersom
överladdning kan medföra förkortad livslängd av
batteriet.
•
•
•
Trafiksäkerhet
Din mobiltelefon ger dig styrkan att kommunicera i tal
nästan var som helst och när som helst. Ett viktigt ansvar
tillkommer dock vid användning av mobiltelefoner; ett
ansvar som varje användare måste iaktta.
Hälso- och säkerhetsinformation
•
Extrema temperaturer påverkar batteriets
laddningskapacitet: först kan det behöva kylas ned
eller värmas upp.
Låt inte batteriet ligga på varma eller kalla platser
eftersom dess kapacitet minskas och livslängden
förkortas. Försök att hålla batteriet vid
rumstemperatur. En telefon med ett varmt eller kallt
batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även då
batteriet är fulladdat.
Litiumjonbatterier är särskilt känsliga för temperaturer
under 0 °C(32°F).
Kortslut inte batteriet. Kortslutning kan uppstå av
misstag när ett metallföremål, t.ex. ett mynt, ett gem
eller en penna orsakar direktkontakt mellan batteriets
plus- och minuspoler (metallbanden på batteriet). Bär
t.ex. inte ett extrabatteri i fickan eller i en väska där
det kan komma i kontakt med metallföremål.
Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det
föremål som orsakar kortslutningen.
Återvinn använda batterier enligt lokala bestämmelser.
Återvinn alltid. Kasta inte batterier i elden.
När du kör ett fordon är det körningen som är ditt främsta
ansvar. När du använder en mobiltelefon i trafiken, ska du
alltid följa bestämmelserna som gäller för det land eller
den region du befinner dig i.
Användningsmiljö
Kom ihåg att följa eventuella specialförordningar som
gäller inom ett område och stäng alltid av din telefon när
det är förbjudet att använda den, eller när den kan orsaka
störningar eller fara.
Innan du ansluter telefonen eller något tillbehör till en
annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i
enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla
produkter.
93
Hälso- och säkerhetsinformation
Precis som för annan mobil radioöverföringsutrustning
gäller att utrustningen endast bör användas i normal
driftsposition (placerad mot örat med antennen riktad över
axeln). Detta för att utrustningen ska kunna användas på
ett tillfredsställande sätt och för att personalens säkerhet
ska säkras.
Elektroniska anordningar
De flesta moderna elektroniska utrustningar är
avskärmade från radiofrekvenssignaler (RF). Emellertid är
det möjligt att viss elektronisk utrustning inte är
avskärmad från radiofrekvenssignalerna från din
mobiltelefon. Kontakta tillverkaren för att få råd om olika
alternativ.
Pacemakers
Tillverkare av pacemakers rekommenderar ett avstånd på
minst 15 cm mellan mobiltelefonen och pacemakern, för
att undvika potentiella störningar med pacemakern. Dessa
rekommendationer är förenliga med oberoende forskning
och rekommendationer från Wireless Technology
Research. Om du har anledning att misstänka att
störningar förekommer ska du stänga av telefonen
omedelbart.
94
Hörapparater
En del digitala mobiltelefoner kan störa en del
hörapparater. I händelse av sådana störningar, kan du
behöva rådgöra med tillverkaren av din hörapparat för att
diskutera eventuella alternativ.
Andra medicinska anordningar
Om du använder andra personliga medicinska
anordningar, bör du rådgöra med tillverkaren av
anordningen för att fastställa om den är korrekt
avskärmad från extern radiofrekvensenergi.
Din läkare kan hjälpa dig med att hitta denna information.
Stäng av din mobiltelefon på sjukvårdsinrättningar om
någon regel anslagen inom dessa områden uppmanar dig
att göra det.
Fordon
Radiofrekvenssignaler kan påverka felaktigt installerade
eller felaktigt avskärmade elektroniska system i
motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller dess
representant vad som gäller för ditt fordon.
Du bör också rådgöra med tillverkaren av eventuell
utrustning som har monterats på ditt fordon.
Nödsamtal
Stäng av din mobiltelefon i alla inrättningar där anslagna
meddelanden uppmanar dig att göra det.
Denna telefon fungerar, precis som andra mobiltelefoner,
med hjälp av radiosignaler, trådlösa och markbundna nät
samt användarprogrammerade funktioner som inte kan
garantera förbindelse under alla omständigheter. Därför bör
du aldrig enbart förlita dig på en mobiltelefon för avgörande
kommunikation (t.ex. vid medicinska nödsituationer).
Miljöer med explosionsrisk
Stäng av din mobiltelefon när du befinner dig i ett område
med en potentiell explosiv atmosfär och följ alla skyltar
och instruktioner. Gnistor i sådana områden kan orsaka en
explosion eller eldsvåda som leder till kroppsskada eller till
och med dödsfall.
Användare uppmanas att stänga av mobiltelefonen vid
bensinmackar (serviceverkstad). Användare påminns om
vikten att iaktta restriktioner för användningen av
radioutrustning vid bränsleförråd (områden för förvaring
och distribution av bränsle), kemiska anläggningar eller
där sprängning pågår.
Områden med potentiell explosiv atmosfär är ofta, men
inte alltid, tydligt utmärkta. De innefattar nedre däck på
båtar, kemiska transporter eller lagringsanläggningar,
fordon som drivs med flytande petroleumgas (som propan
eller butan), områden där luften innehåller kemikalier eller
partiklar som korn, damm eller metallpulver eller något
annat område där du normalt skulle uppmanas att stänga
av ditt fordons motor.
Hälso- och säkerhetsinformation
Inrättningar med anslagna meddelanden
Kom ihåg att för att ringa och ta emot samtal måste
mobiltelefonen vara påslagen och i ett område med
nättäckning och tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal kanske
inte kan ringas på alla mobiltelefonnät eller när vissa
operatörstjänster och/eller telefonfunktioner används.
Kontrollera med lokala mobiltelefonileverantörer.
För att ringa ett nödsamtal:
1. Slå på telefonen.
2. Mata in larmnumret för det område du befinner dig i.
Larmnumren varierar mellan olika platser.
3. Tryck på [
].
Vissa funktioner som t.ex. samtalsspärrar måste
eventuellt stängas av innan du kan ringa ett nödsamtal.
Konsultera detta dokument och din lokala
mobilnätsoperatör.
95
Hälso- och säkerhetsinformation
Andra viktiga säkerhetsåtgärder
•
•
•
•
•
96
Endast kvalificerad personal bör utföra service på eller
installera mobiltelefonen i ett fordon. Felaktig
installation eller service kan vara farlig och kan göra
att eventuell garanti som gäller för enheten blir ogiltig.
Kontrollera regelbundet att all trådlös
telefonutrustning i ditt fordon är monterad och
fungerar korrekt.
Förvara eller transportera inte brännbara vätskor,
gaser eller explosiva material i samma del av fordonet
som mobiltelefonen, dess delar eller tillbehör.
För fordon utrustade med en krockkudde, kom ihåg att
krockkudden blåses upp med stor kraft. Placera inte
föremål, inklusive installerad eller bärbar trådlös
utrustning, i området över krockkudden eller i
krockkuddens utvecklingsområde. Om trådlös
utrustning inuti fordonet är felaktigt installerad och
krockkudden blåses upp, kan det leda till allvarliga
skador.
Stäng av din mobiltelefon innan du stiger ombord ett
flygplan. Det är farligt och kan vara olagligt att
använda mobiltelefoner i flygplan eftersom de kan
störa instrumenten i flygplanet.
•
Om dessa instruktioner inte följs kan telefontjänsterna
dras in eller nekas lagöverträdaren, eller lagliga
åtgärder kan vidtagas.
Skötsel och underhåll
Din mobiltelefon är en sinnrikt konstruerad produkt och
bör hanteras varsamt. Råden nedan hjälper dig att
uppfylla garantikraven och att glädja dig åt denna produkt
under många år.
• Håll telefonen, dess delar och tillbehör utom räckhåll
för små barn och djur. De kan orsaka skador på
telefonen eller kvävas av smådelar.
• Håll telefonen torr. Nederbörd, fukt och vätskor
innehåller mineraler som kan verka frätande på
elektroniska kretsar.
• Ta inte i telefonen med en våt hand. Detta kan ge dig
en elstöt eller skada telefonen.
• Använd eller förvara den inte i dammiga, smutsiga
områden, eftersom dess rörliga delar kan skadas.
• Förvara inte telefonen på varma platser. Höga
temperaturer kan begränsa livslängden för
elektroniska enheter, skada batterier och förvanska
eller smälta vissa plaster.
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd endast den medföljande eller en godkänd
antenn. Icke-godkända antenner eller modifierade
tillbehör kan skada telefonen och bryta mot
bestämmelser som gäller för radioenheter.
Om telefonen, batteriet, laddaren eller något av
tillbehören inte fungerar korrekt, bör enheten i fråga
tas till närmaste behöriga servicecenter. Personalen
där kommer att hjälpa dig och vid behov erbjuda dig
sin service.
Hälso- och säkerhetsinformation
•
Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen
värms upp till normal användningstemperatur, kan
fukt bildas inuti telefonen, vilket kan skada telefonens
elektroniska kretskort.
Telefonen får inte tappas, stötas eller skakas. Vårdslös
hantering kan göra så att inre kretskort skadas.
Använd inte starka kemikalier, rengöringslösningar
eller starka tvättmedel när du rengör anordningen.
Torka av den med en mjuk trasa lätt fuktad med en
mild tvål- och vattenlösning.
Måla inte telefonen. Färg kan täppa till enhetens
rörliga delar och förhindra korrekt drift.
Placera inte telefonen i eller på värmeanordningar,
t.ex. i mikrovågsugnen, på spisen eller på elementet.
Telefonen kan explodera när den överhettas.
När telefonen eller batteriet blir blött ändrar etiketten
som anger fuktskada inuti telefonen färg. I detta fall
omfattas inte längre telefonreparationer av
tillverkarens garanti, även om garantin för din telefon
inte har gått ut.
Om telefonen har en blixt eller lampa ska den inte
användas för nära ögonen på människor eller djur. Det
kan skada ögonen.
97
Index
A
ABC-läge, textinmatning • 24
Aktiv lucka • 80
Anslutningston • 82
B
Bakgrundsbild • 80
Bakgrundsljustid, ange
display • 82
knappsats • 82
Bandval • 85
Batteri
indikator för låg nivå • 8
ladda • 7
säkerhetsåtgärder • 92
Besvara
andra samtal • 29
samtal • 27
Bilder, nedladdade • 65
Bildmeddelanden
inställning • 59
radera • 53
skapa/skicka • 50
visa • 52
Bluetooth
inställningar • 85
sända, data • 87
ta emot, data • 87
98
B (fortsättning)
Broadcast-meddelanden • 64
Browser, webb • 46
C
CB-meddelanden • 64
D
Display
bakgrundsljus, ställ in • 82
ikoner • 10
inställningar • 80
kontrast • 80
språk • 78
utseende • 10
DRM (Digital Rights
Management) • 65
DTMF-toner, sända • 29
Dölj ID • 81, 84
E
E-postmeddelanden
inställning • 61
radera • 56
skapa/skicka • 51
visa • 55
F
FDN-läge (Fixed Dialling
Number) • 88
Filhanteraren • 65
Flerpartssamtal • 30
Foton
skriva ut • 66
ta • 72
visa • 65
Färgtema • 80
K
Genväg • 78
Kalender • 69
Kalkylator • 44
Kamera
foton • 72
videoklipp • 75
Knappljud
skicka/stänga av • 29
volym • 81
välja • 81
Konfigurationsmeddelanden • 52
Kortnummer • 35
H
L
G
Hälsa och säkerhet • 91
I
Ikoner, beskrivning • 10
Inkomna, meddelanden
bildmeddelanden/
textmeddelanden • 52
Inkomna, meddelanden
(fortsättning)
e-post • 55
Internet • 46
J
Java-program • 40
Larm • 43
Ljud, nedladdade • 68
Ljudinställningar • 81
Ljusinställningar • 82
Låsa
menyfunktioner • 88
SIM-kort • 88
telefonen • 88
Lösenord
samtalsspärr • 83
telefonen • 88
Mallar, meddelande • 57
Meddelanden
bildmeddelande • 50, 53
cell broadcast • 64
e-post • 51, 55
hälsning • 78
konfiguration • 54
push • 54, 64
textmeddelande • 49, 53
Meddelandeton • 81
Minnesstatus
delat minne • 88
filhanteraren • 68
meddelanden • 65
nedladdade objekt • 68
telefonbok • 36
Minutpåminnare • 82
Missade samtal • 31
Mottagna meddelanden
bildmeddelanden/
textmeddelanden • 52
e-post • 55
Mottagna samtal • 31
MP3-spelare • 37
Musik, nedladdad • 68
N
Namn
skriva in • 24
söka • 32
Nätverksband, välja • 85
Nätverkstjänster • 82
Nätverksval • 84
Nödsamtal • 95
R (fortsättning)
Radio • 41
Ringda samtal • 31
Roaming • 84
Röstbrevlåda • 84
Röstmemo
spela in • 39
spela upp • 39
O
S
Omvandlare • 44
P
Parkera, samtal • 28
PIN, ändra • 87
PIN2, ändra • 88
Privat • 88
Problem, felsökning • 89
Push-meddelanden • 54, 64
Påslagningston • 81
R
Radera
bildmeddelande • 53, 55, 58
e-post • 55, 56, 58
händelser • 71
samtalslista • 31
telefonbok • 33, 36
textmeddelande • 53, 55, 58
Samtal
återuppringning • 26
avvisa • 27
besvara • 27
överföra • 30
parkera • 28
spärrar • 83
väntar • 84
vidarekoppling • 83
Samtalskostnader • 32
Samtalslista
missade • 31
mottagen • 31
ringda • 31
Samtalstid • 31
Senaste numret,
återuppringning • 26
S (fortsättning)
Signal
inkommande samtal • 81
meddelanden • 81
SIM-kort
låsa • 88
sätta i • 7
Skapa
bildmeddelande • 50
e-post • 51
textmeddelande • 49
Skickade meddelanden • 55
Slå på/av
mikrofon • 29
telefonen • 8
Spärrar, samtal • 83
Spel • 40
Spela in
röstmemon • 39
videoklipp • 75
Språk, välja • 78
Stoppur • 45
Svagt batteri, indikator • 8
Svar valfri knapp • 79
Säkerhet
information • 91
samtal • 87
säkerhetsåtgärder • 1
Index
M
99
Index
T
T9-läge, textinmatning • 25
Tecken, skriva in • 24
Telefon
display • 10
ikoner • 10
låsa • 88
lösenord • 88
packa upp • 6
skötsel och underhåll • 96
slå på/stänga av • 8
återställa • 89
Telefonbok
alternativ • 33
hantera • 36
kortnummer • 35
lägga till • 34
radera • 33, 36
söka • 32
Telefonnummer
söka • 32
spara • 34
Text, skriva in • 24
Textmeddelanden
inställning • 58
radera • 53
skapa/skicka • 49
visa • 52
Timer • 45
100
T (fortsättning)
Trafiksäkerhet • 93
Tystläge
inställning • 82
skriva in • 14
U
Uppringningsdisplay,
ställa in • 80
Uppvikningston • 81
Utgående, meddelanden • 54
Utlandssamtal • 26
V
Vidarekoppla, samtal • 83
Videoklipp
spela in • 75
spela upp • 67
Visitkort • 35
Välkomsttext • 78
Väntande samtal • 84
Världstid • 43
W
Webbläsare
åtkomst • 46
bokmärken • 47
Å
Återställa telefonen • 89
Återuppringning • 79
automatisk • 79
manuell • 26
(Namn och namnteckning av behörig person)
* Detta är inte adressen till Samsungs servicecenter. Se garantikortet eller kontakta
återförsäljaren du köpte telefonen av, för information om adress eller telefonnummer till
Samsungs servicecenter.
(Plats och datum för utfärdande)
Samsung Electronics QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG,
Storbritannien
Yong-Sang Park/S. Manager
2006.02.13
och kan fås på begäran.
(Representant i EU)
Samsung Electronics QA Lab.
Den tekniska dokumentationen förvaras i:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifieringsmärke: 0168
Utvärderingsproceduren för överensstämmelsen som åsyftas i
artikel 10 och som specificeras i Bilaga[IV] av direktivet 1999/5/EG
har följts med inblandning av följande anmälda organ:
Härmed intygas att [alla nödvändiga radiotester har utförts och att]
ovannämnda produkt överensstämmer med alla nödvändiga krav i
direktivet 1999/5/EG.
till vilken denna förklaring hänför sig, uppfyller i sin helhet följande
standarder och/eller andra normativa dokument.
Säkerhet: EN 60950-1:2001
EMC:
EN 301489-01 v1.4.1 (08-2002)
EN 301489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR:
EN 50360:2001
EN 50361:2001
Nät:
EN301511 v9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
(fabriksnamn, adress*)
Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350
Tillverkad i:
(Modellnamn)
SGH-X670
(Produktbeskrivning)
GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth
Mobiltelefon
För följande produkt:
Försäkran om överensstämmelse (R&TTE)
* Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka
program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller
aktuellt land.
* Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte
överensstämma med bilderna i denna guide.
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
http://www.samsung.se.
Klicka in på
"Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan
produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport
Tel: 08-585 36 787
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-09445A
Swedish. 06/2006. Rev. 1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement