Emerson | OxyBalance | Rozdział 6 - Emerson Process Management

Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
X-STREAM O2
Przetwornik gazów spalinowych
http://www.raihome.com
WYKAZ ZMIAN
w wersji 2.0 z 1 sierpnia 2008
Strona
W całej instrukcji
Strona iv
Skrót
Zmieniony nagłówek do wersji 2.0 i nową wersję.
Dodany nowy paragraf 2 do instrukcji "Zastosowanie przewodnika szybkiego atartu
jeśli...".
Strona v
Zmienione wymagania na powietrze odniesienia w skrócie instalacji.
Strona vi
Zmieniony paragraf do odczytu "strona 5-10"; zmieniony Rys. 1.
Strona 1-1
Poprawiony spis treści rozdziału 1, aby odpowiadał zmianie rozdziału.
Strona 1-2
Dodany kabel (nowa pozycja 4) do Rys. 1-1.
Strona 1-4
Przeniesiony paragraf końcowy "Opis systemu" z "Konfiguracja systemu"
Strona 1-4 i 1-5
Zmieniony cały tekst i rysunki w "Konfiguracji systemu" dodana tradycyjna architektura
Strony 1-6 do 1-8
Zmieniony cały tekst i rysunki w "Automatyczna kalibracja" i "Opcje komunikacji"
Strona 1-10
Dodane dane sondy 9, 12, 15 i 18’ oraz zmienione wymagania na powietrze odniesienia
w tabeli „Specyfikacje”
Strona 1-11
Dodana tradycyjna architektura kabla do tabeli specyfikacji
Strona 1-12
Dodane dane sondy 9, 12, 15 i 18’ i montaż ze zmiennym wsunięciem do tabeli 1-1.
Strona 1-12
Dodana opcja tradycyjnej architektury i kabel tradycyjnej architektury do tabeli 1-2.
Strona 2-1
Poprawiony spis treści rozdziału 2, aby odpowiadał zmianie rozdziału.
Strona 2-2
Przeniesione "Zalecenia systemowe" i związanych rysunków z rozdziału 1 do tego
rozdziału
Strona 2-3
Poprawione odniesienia rysunków z paragrafu 1 "Wybór położenia". Dodano nowy
paragraf 3 do "Instalacji sondy”
Strona 2-4
Poprawiony Rys. 2-2, Szczegóły instalacji sondy.
Strona 2-5
Zmienione tytuły rysunków 2-4 i 2-5 i zmieniony rys. 2-5.
Strona 2-7
Dodany tekst o instalacji długiej sondy i rysunek
Strona 2-8 do 2-11
Dodana dyskusja na temat sondy o "zmienionym wsunięciu" i rysunki
Strona 2-12
Zmieniony Rys. 2-10, Instalacja z pętlą ściekową i zdejmowaniem izolacji
Strona 2-14
Zmieniony Rys. 2-12, Rozszerzony interfejs Xi – Szczegóły na temat montażu na
ścianie/powierzchni i rurze.
Strona 2-15
Zmieniony paragraf "Instalacja elektryczna"
Strona 2-16
Dodany nowy nagłówek "Opcjonalny rozszerzony interfejs Xi" do poprzedniego
paragrafów 7 do 9; przenumerowane paragrafy 7 do 9.
Strona 2-17
Zmieniony Rys. 2-10; przenumerowany poprzednie paragrafy 10 do 19, aby odczytać 4
do 13.
Strona 2-18
Poprawione rysunki 2-14 i 2-15.
Strony 2-19 i 2-20
Dodane tekst i ilustracje "Połączenia sondy z tradycyjną architekturą".
Strona 2-20 do 2-22 Dodane tekst i ilustracje "Połączenia sondy DR do Yokogawa AV8C lub elektroniki
uśredniania AV550"
Strony 2-23 i 2-24
Zmienione tekst i ilustracje "Pakiet powietrza odniesienia"
Strony 2-24 i 2-25
Zmienione tekst i ilustracje "Gaz kalibracyjny"
WYKAZ ZMIAN (ciąg dalszy)
w wersji 2.0 z 1 sierpnia 2008 (ciąg dalszy)
Strona
Strona 3-1
Skrót
Poprawiony spis treści rozdziału 3, aby odpowiadał zmianie rozdziału. Dodany
"Przetwornik", paragraf 4.
Strona 3-2
Poprawiony Rys. 3-1. Usunięta dyskusja "Stężenie O2".
Strona 3-3
Poprawiony paragraf 2 i "Opcjonalne zaawansowane funkcje wewnątrz Xi."
Strona 4-1
Poprawiony spis treści rozdziału 4, aby odpowiadał zmianie rozdziału.
Strona 4-2
Poprawiony 3-ci paragraf "Uruchomienie" Poprawiony Rys. 4-1.
Strona 4-4
Poprawiony Rys. 4-2, Arkusz 1 z 3.
Strona 4-7
Poprawiony wykaz "Opis parametrów systemu".
Strony 4-12 i 4-14
Poprawione ostrzeżenie.
Strona 4-16
Usunięta dyskusja "Połączenie komunikatora polowego z komputerem PC".
Strona 5-1
Poprawiony spis treści rozdziału 5, aby odpowiadał zmianie rozdziału.
Strona 5-4
Dodane instrukcje znajdowania błędu dla sondy DR i odniesienie do procedur
znajdowania błędów, które podano w tabeli 5-1i 5-2.
Strona 5-7
Poprawiony tekst i rysunek "Kalibracja zakończona, ale odczyty nadal są
nieprawidłowe".
Strona 6-1 i 6-2
Poprawiony spis treści rozdziału 6, aby odpowiadał zmianie rozdziału. Dodana
dyskusja "Interwały konserwacji". Poprawiona dyskusja "Części zamienne".
Strona 6-3
Dodane instrukcje "Wyjmowanie i instalacja sondy.
Strona 6-4 i 6-31
Znacząco poprawiona równowaga w rozdziale. Dodane kilka nowych procedur
naprawy.
Strona 6-9
Poprawiony Rys. 6-5.
Strona 7-1 i 7-2
Dodane Zestawy naprawcze styku czujnika, termopary i komory z sondami 9’, 12’, 15’ i
18’
Strona 7-2
Dodany zestaw naprawczy do wymiany płyty zasilacza do Tabeli 7-2.
Poprawiony Rys. 7-1
Strona -73
Poprawiony Rys. 7-2.
Strona 8-4
Poprawiona dyskusja inteligentnego sekwensera wielosondowego MPS 4000.
Strona A-24 do A-30 Wymieniony MSDS.
WYKAZ ZMIAN
w wersji 2.1 z 31 stycznia 2009
Strona
Strona v
Strona vi
Strona vii
Strona 1-4
Strona 1-5
Strona 1-10
Strona 1-11
Strona 2-3
Strona 2-16
Strona 2-18
Strona 4-4
Strona 4-7
Strona 4-10
Strony 4-12 do 4-14
Strona 4-20
Strona 5-4
Strona 5-5
Strona 5-6
Strona 5-7
Strona 6-6
Strony 6-9
Strona 6-10
Strona 6-11
Strona 6-12
Strona 6-15
Strona 6-17
Strona 6-19
Strona 6-28
Strony 6-31 do 6-33
Skrót
Zaktualizowane specyfikacje napięcia Skróconej instalacji.
Poprawiony tekst kroku 6.
Poprawione uwaga i tekstu kroku 2.
Zaktualizowane specyfikacje linii napięcia na Rys. 1-2.
Zaktualizowane specyfikacje linii napięcia na Rysunkach 1-3 i 1-4.
Zaktualizowane Specyfikacje środowiskowe.
Zaktualizowane Specyfikacje instalacji.
Zmienione NEMA 4x na odczyt typu 4x w uwagach.
Poprawiony Rys. 2-13.
Poprawiony Rys. 2-15, aby pokazać nową płytę zasilacza Xi.
Dodana dyskusja Konfiguracja wyjścia przekaźnika alarmowego i nowa Tabela 41.
Poprawiony Rys. 4-2, aby włączyć opcje przekaźnika alarmowego 1 i przekaźnika
alarmowego 2.
Poprawiony wykaz opcji przekaźnika alarmowego 1 i przekaźnika alarmowego 2.
Poprawione Rysunki 4-3, 4-4 i 4-5.
Poprawiony Rys. 4-8, aby włączyć opcje przekaźnika alarmowego 1 i przekaźnika
alarmowego 2.
Poprawiony tekst paragrafu 4.
Poprawiony opis zalecanego statusu kalibracji w Tabeli 5-2.
Poprawiony tekst paragrafu 1.
Poprawiony tekst dyskusji "Jak wykryć zatkany dyfuzor?".
Poprawiony Rys. 6-3 odpowiadający zmianie gazu kalibracyjnego i przewodu
powietrza odniesienia.
Poprawiony Rys. 6-5 odpowiadający zmianie gazu kalibracyjnego i przewodu
powietrza odniesienia.
Poprawione uwagi i teksty kroku 7.
Poprawiony tekst kroku 15 odpowiadający zmianie gazu kalibracyjnego i przewodu
powietrza odniesienia.
Poprawiony tekst uwagi odpowiadający oryginalnej i zmienionej konfiguracji gazu
kalibracyjnego i przewodu powietrza odniesienia.
Dodana uwaga do Rys. 6-11 odpowiadająca oryginalnej i zmienionej konfiguracji
gazu kalibracyjnego i przewodu powietrza odniesienia.
Zaktualizowany Rys. 6-13 odpowiadający zmianie tabliczki informacyjnej rdzenia.
Zaktualizowany Rys. 6-15 odpowiadający zmianie płyty zasilacza Xi.
Zaktualizowany Rys. 6-23 odpowiadający zmianie płyty zasilacza Xi
Dodana procedura wymiany płyty DR oraz nowe Rys. 6-24 i 6-25.
Zaktualizowana Tabela 7-1.
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Spis treści
Ważne instrukcje ......................................................................... i
ROZDZIAŁ i
Wprowadzenie
Wstęp .........................................................................................iii
Definicje......................................................................................iii
Symbole .....................................................................................iii
Czy można używać przewodnika szybkiego startu....................iv
Przegląd .....................................................................................iv
Położenie sondy .........................................................................iv
Skrócona instalacja .................................................................... v
Szybki start dla systemów X-STREAM ......................................vi
Przewodnik ręcznej kalibracji ....................................................vii
Sekwencje szybkich klawiszy komunikatora HART 375 ...........vii
Linia wsparcia technicznego ................................................. viii
ROZDZIAŁ 1
Opis i specyfikacje
Lista sprawdzenia podzespołów ............................................. 1-1
Przegląd systemu.................................................................... 1-1
Zakres .................................................................................. 1-1
Opis systemu........................................................................ 1-3
Funkcje systemu .................................................................. 1-4
Konfiguracje systemu ........................................................... 1-4
Automatyczna kalibracja ...................................................... 1-6
Opcje komunikacyjne ........................................................... 1-6
Opcje sondy ............................................................................1-9
Elementy dyfuzyjne .............................................................. 1-9
Specyfikacje .......................................................................... 1-10
ROZDZIAŁ 2
Instalacja
Zalecenia systemowe.............................................................. 2-2
Instalacja mechaniczna ........................................................... 2-3
Wybór położenia................................................................... 2-3
Instalacja sondy.................................................................... 2-4
Wprowadzanie zmienne ....................................................... 2-9
Instalacja opcjonalnego rozszerzonego interfejsu Xi ......... 2-12
Instalacja elektryczna ............................................................ 2-15
Przetwornik X-STREAM ..................................................... 2-15
Opcjonalny rozszerzony interfejs Xi ................................... 2-16
Opcjonalna blokada bezpieczeństwa płomienia ................ 2-18
Połączenia kablowe w tradycyjnej architekturze................ 2-18
Połączenia sondy do bezpośredniej wymiany (DR)........... 2-22
Połączenia sondy DR z elektroniką Yokagawa.................. 2-22
Instalacja pneumatyczna....................................................... 2-24
Pakiet powietrza odniesienia................................................. 2-24
Gaz kalibracyjny .................................................................... 2-27
ST-1
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
ROZDZIAŁ 3
Konfiguracja
przetwornika X-STREAM
O2
ROZDZIAŁ 4
Uruchomienie i obsługa
ROZDZIAŁ 5
Wykrywanie i usuwanie
usterek
Przetwornik X-STREAM O2
Sprawdzenie instalacji............................................................. 3-1
Przetwornik........................................................................... 3-1
Konfiguracja Xi (jeśli jest na wyposażeniu).......................... 3-2
Kalibracja................................................................................. 3-2
Opcjonalne zaawansowane funkcje wewnątrz Xi ................... 3-3
Rozszerzony zakres temperatury procesu do 850oC........... 3-3
Stechiometr .......................................................................... 3-3
Programowalne odniesienie................................................. 3-4
Przegląd .................................................................................. 4-1
Włączenie zasilania................................................................. 4-1
Praca przez interfejs rozszerzony Xi....................................... 4-2
Wyświetlacz startowy ........................................................... 4-2
Warunki błędu ......................................................................4-3
Sterowanie interfejsu rozszerzonego Xi............................... 4-3
Zabezpieczenie hasłem ....................................................... 4-3
Konfiguracja wyjścia przekaźnika alarmowego.................... 4-4
Opisy parametrów systemowych ............................................ 4-8
Opisy parametrów sondy ........................................................ 4-9
Praca przez HART/AMS........................................................4-11
Połączenia linii sygnałowej komunikatora polowego (bez Xi)4-11
Połączenia linii sygnałowej komunikatora polowego (z Xi) 4-15
Drzewa menu komunikatora polowego ..............................4-16
Operacje Off-line i On-line.....................................................4-16
Kalibracja O2.........................................................................4-21
Kalibracja O2 bez Xi...........................................................4-21
Kalibracja O2 z Xi...............................................................4-22
Kalibracja O2 z Xi i komunikatorem polowym....................4-23
Strojenie przetwornika cyfrowo/analogowego.......................4-23
Strojenie przetwornika cyfrowo/analogowego bez Xi.........4-24
Strojenie przetwornika cyfrowo/analogowego z Xi.............4-24
Przegląd zasad działania ........................................................ 5-1
Ogólnie .................................................................................... 5-2
Uziemienie............................................................................ 5-2
Zakłócenia elektryczne......................................................... 5-3
Wyładowania elektrostatyczne............................................. 5-3
Wskazania alarmu...................................................................5-3
Identyfikacja i naprawa wskazań alarmu................................. 5-4
Kalibracja przechodzi prawidłowo, ale odczyty są wciąż nieprawidłowe
................................................................................................. 5-5
Kalibracja przechodzi prawidłowo, ale odczyty są wciąż za duże
................................................................................................. 5-5
Kalibracja przechodzi prawidłowo, ale odczyty są wciąż za małe
................................................................................................. 5-7
Jak można wykryć zatkany dyfuzor...................................... 5-7
Czy można skalibrować z zatkanym dyfuzorem .................. 5-7
ST-2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
ROZDZIAŁ 6
Konserwacja i serwis
Przegląd .................................................................................. 6-1
Interwały konserwacji .............................................................. 6-2
Kalibracja................................................................................. 6-2
Automatyczna kalibracja ...................................................... 6-2
Ręczna kalibracja ................................................................. 6-2
Części zamienne ..................................................................6-3
Wyjmowanie i wymiana sondy ................................................ 6-3
Naprawa sondy przetwornika X-STREAM O2 ........................ 6-5
Wymiana rdzenia sondy lub dyfuzora ..................................6-5
Wyjmowanie komory ............................................................ 6-8
Wymiana wkładki stykowej................................................... 6-8
Instalacja komory ............................................................... 6-12
Wymiana zespołu styku i termopary .................................. 6-13
Wymiana przewodów gazowych/powietrza, o-ringów i podkładek
............................................................................................... 6-14
Wymiana płyty elektroniki................................................... 6-16
Wymiana pokrywy zaślepki ................................................ 6-17
Wymiana podzespołów Xi ..................................................... 6-19
Wymiana płyty I/O .............................................................. 6-20
Wymiana płyty przekaźnika AC.......................................... 6-25
Wymiana płyty zasilacza .................................................... 6-28
Wymiana panelu czołowego Xi .......................................... 6-29
Wymiana płyty DR.............................................................. 6-31
ROZDZIAŁ 7
Części zamienne
Przetwornik O2........................................................................7-1
Interfejs rozszerzony Xi ........................................................... 7-2
Składniki do kalibracji .............................................................. 7-2
ROZDZIAŁ 8
Opcjonalne
akcesoria
Ręczny komunikator polowyHART 375................................... 8-1
Asset Management Solutions (AMS) ..................................... 8-2
Pakiety By-Pass ...................................................................... 8-2
SPS 4001B sekwenser autokalibracji pojedynczej sondy....... 8-3
IMPS 4000 Inteligentny sekwenser wielosondowy gazu
testowego ................................................................................ 8-4
Gaz kalibracyjny O2................................................................. 8-5
Wyświetlacz Oxy Balance i system uśredniania ..................... 8-6
DODATEK A
Dane bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa ......................................................A-2
MSDS – Załamanie w pozycjach 1 i 2, Rysunek 6-1 ........... A-24
DODATEK B
Zwrot materiału
Zwrot materiału........................................................................B-1
ST-3
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
ST-4
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
WAŻNE
INSTRUKCJE
Przetworniki tlenu X_STREAM
PRZECZYTAJ TO ZANIM ZACZNIESZ INSTALACJĘ!
Emerson Process Management (Rosemount Analytical) projektuje, wytwarza i
testuje swoje produkty tak, aby spełniały wszelkie krajowe i międzynarodowe
standardy. Ponieważ urządzenia te są zaawansowanymi technologicznie
produktami, należy je prawidłowo instalować, obsługiwać i konserwować, aby
zapewnić im ciągła pracę w ich normalnych warunkach. Poniższe instrukcje
powinny zostać przyswojone i dodane do Państwa programu bezpieczeństwa
podczas instalowania, obsługi i konserwacji produktów Emerson Process
Management (Rosemount Analytical). Niezastosowanie się do poniższych
instrukcji może być przyczyną jednej z następujących sytuacji: utraty życia,
zranienia pracownika, uszkodzenia mienia, uszkodzenia przyrządu i utraty
gwarancji.
•
Przeczytaj całą instrukcję przed instalowaniem, rozpoczęciem pracy z
przyrządem i serwisowaniem.
•
Jeśli czegoś nie rozumiesz w instrukcji, zadzwoń do przedstawicielstwa
Emerson Process Management (Rosemount Analytical) w celu
uzyskania wyjaśnień.
•
Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń zawartych w
tej instrukcji.
•
Należy poinformować i przeszkolić cały personel na temat
prawidłowej instalacji, eksploatacji i konserwacji produktu.
•
Należy zainstalować sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w
poniższej instrukcji i zgodnie z lokalnymi zasadami i standardami.
Każde urządzenie należy podłączyć do właściwych źródeł ciśnienia i
prądu.
•
Aby zapewnić prawidłową eksploatację należy zatrudnić
wykwalifikowany personel do instalowania, obsługi,
aktualizowania, programowania i konserwacji.
•
Kiedy wymagane są części zamienne, należy sprawdzić, czy
wykwalifikowany personel używa części zamiennych określonych przez
Emerson Process Management (Rosemount Analytical). Części
nieznanego pochodzenia oraz procedury mogą wpłynąć na pogorszenie
warunków pracy przyrządu, spowodować zagrożenie w miejscu pracy
lub utratę gwarancji. Zamienniki nieoryginalne mogą spowodować
pożary, zwarcia elektryczne lub nieprawidłowe działanie.
•
Należy sprawdzić, czy wszystkie drzwiczki przyrządu są zamknięte
i zabezpieczone pokrywami, za wyjątkiem konserwacji
przeprowadzanej przez wykwalifikowany personel, aby zapobiec
zwarciom elektrycznym i zranieniu personelu.
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.
UWAGI:
Komunikator polowy 375 musi zostać zaktualizowany do oprogramowania systemowego 2.0 z licencją graficzną do pracy z
przetwornikiem X-STREAM O2. Oprogramowanie AMS musi zostać zaktualizowane do wersji AMS 8.0 lub wyższej.
Jeśli wymagana jest aktualizacja oprogramowania komunikatora polowego 375 do oprogramowania systemowego 2.0 z licencją
graficzną należy skontaktować się z Emerson Process Management’s Global Service Center (GSC) pod numerem 1-800-833-8314.
http://www.raihome.com
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Rozdział i
Przetwornik X-STREAM O2
Wprowadzenie
Wstęp........................................................................................ iii
Definicje ................................................................................... iii
Symbole ................................................................................... iii
Czy można używać przewodnika szybkiego startu ............. iv
Przegląd ................................................................................... iv
Położenie sondy ...................................................................... iv
Skrócona instalacja.................................................................. v
Szybki start dla systemów X-STREAM.................................. vi
Przewodnik ręcznej kalibracji ............................................... vii
Sekwencje szybkich klawiszy komunikatora HART 375 .... vii
WSTĘP
DEFINICJE
Celem tej instrukcji jest dostarczenie informacji dotyczącej
podzespołów, funkcji, instalacji i konserwacji przetwornika tlenu XSTREAM.
Niektóre rozdziały mogą opisywać sprzęt nieużywany w twojej
konfiguracji. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z pracą
tego modułu przed rozpoczęciem obsługi. Przeczytaj tą instrukcję w
całości.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje pracę lub procedurę konserwacyjną, praktykę, warunek, zdanie, itp. Jeśli nie
będzie przestrzegana może spowodować zranienie, śmierć lub długotrwałe zagrożenie
dla personelu.
PRZESTROGA
Wskazuje pracę lub procedurę konserwacyjną, praktykę, warunek, zdanie, itp. Jeśli nie
będzie przestrzegana może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu albo
utratę wydajności.
UWAGA
Wskazuje istotną procedurę operacyjną, warunek lub zdanie.
http://www.raihome.com
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
SYMBOLE
: ZACISK ZIEMII
: PRZEWÓD LUB ZACISK ZABEZPIECZENIA
: NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM
: OSTRZEŻENIE: POPATRZ DO INSTRUKCJI OBSŁUGI
UWAGA DO UŻYTKOWNIKÓW
Liczba w prawym dolnym rogu każdego rysunku w tej instrukcji jest
tylko numerem w tej publikacji. To nie jest numer części i nie ma
żadnego technicznego związku z tą ilustracją.
CZY MOŻNA UŻYWAĆ
PRZEWODNIKA
SZYBKIEGO STARTU
Używaj szybkiego startu jeśli...
1. Twój system używa przetwornika X-STREAM O2 bez opcji SPS 4001B
lub opcji autokalibracji IMPS 4000.
2. Twój system nie używa tradycyjnej architektury ani zdalnej elektroniki
(Patrz Rozdział 1: Opis i specyfikacje dla opisu „tradycyjnej architektury”).
3. Znasz wymagania instalacyjne dla przetwornika tlenu X-STREAM O2.
Jeśli nie możesz skorzystać z przewodnika szybkiego startu, przejdź
do Rozdziału 2: Instalacja, w tej instrukcji.
Jeśli ten przyrząd jest wersją z bezpośrednią wymianą (DR)
przetwornika X-STREAM O2, należy zajrzeć do instrukcji elektroniki.
PRZEGLĄD
X-STREAM jest najnowszą ofertą sondy miejscowej Rosemount
Analytical's przewidzianą do obsługi gazów spalinowych. Podobnie jak w
przypadku naszych poprzednich sond World Class i Oxymitter, nie ma
systemu próbkowania. Komora pomiarowa jest montowana na końcu
sondy (o długości 18", 3', 6’, 9’, 12’, 15’ lub 18' ), która jest bezpośrednio
wstawiona do strumienia gazów spalinowych.
Komora pomiarowa ma podobną konstrukcję jak komory World Class i
Oxymitter, wykorzystujące do pomiaru tlenek cyrkonu. Komora jest
podgrzewana i utrzymywana w temperaturze 736°C i generuje
logarytmiczny sygnał MV proporcjonalny do różnicy ciśnienia cząstkowego
między stroną odniesienia komory (zwykle powietrze przyrządu o
zawartości 20.95% O2), a stroną procesową komory (zwykle gazy
spalinowe). Więcej informacji na temat działania komory pomiarowej
można znaleźć w opisie zasady działania w rozdziale 5: Wykrywanie i
usuwanie usterek.
POŁOŻENIE SONDY
Sonda składa się z "rury sondy" i "rdzenia czujnika". Rura sondy jest
najczęściej pustą rurą ze stali nierdzewnej, która jest montowana do
przewodu gazu spalinowego na końcówce męskiej gwintowanej rury 2½"
NPT lub 2" kołnierzu montażowym 150# ANSI. Dwie obudowy z
pokrywami zawierają elektronikę przetwornika i rdzeń czujnika. Przepust
rurkowy występuje, aby doprowadzić przewody napięcia zasilania AC do
grzejnika oraz dla okablowania przewodów pętli sygnałowej 4-20 mA O2.
Występują również porty dla gazu kalibracyjnego oraz gazu odniesienia.
iv
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rdzeń czujnika zawiera wszystkie aktywne podzespoły analizatora. W
skład wchodzą:
1. filtr elementu dyfuzyjnego na końcu sondy
2. komora pomiarowa ZrO2
3. grzejnik do podgrzewania komory
4. termopara typu K
5. przewody z izolacją ceramiczną do dostarczania sygnałów T/C i
komory,
6. elektronika przetwornika do sterowania grzejnikiem i przetwarzania
sygnału źródłowego sondy w mV na sygnał liniowy 4-20 mA O2 do
zastosowania w sterowaniu użytkownika lub do zewnętrznych systemów
zbierania danych.
Interfejs operatora do ustawiania, kalibrowania, wskazywania i diagnostyki
jest dostępny na kilka sposobów:
1. Komunikacja HART przez komunikator polowy 375
2. Komunikacja HART przez oprogramowanie Emersona AMS
3. Opcjonalny interfejs rozszerzony Xi. Xi może działać jako interfejs do
jednej lub dwu sond X-STREAM. Xi także dostarcza zaawansowanych
funkcji takich jak zwiększona możliwość temperatury procesu do 850°C,
autokalibracja przez skrzynkę zaworów SPS, funkcja stechiometru do
wskazywania poziomu niedoboru tlenu w warunkach redukcyjnych oraz
programowalne odniesienie do rozszerzenia dokładności w pobliżu
poziomów atmosferycznego tlenu O2.
SKRÓCONA
INSTALACJA
Montaż sondy – Do ściany komina musi być przyspawana standardowa
6-calowa kwadratowa płyta z 2-½ calowym portem sondy NPT.
Opcjonalnie, należy przyspawać do ściany komina tradycyjną płytę na
wspornikach pasującą do kołnierza 150# ANSI. Zobacz rysunki w
rozdziale 2: Instalacja.
Montaż Xi – Montaż na rurze lub w kasecie.
Powietrze odniesienia – Końcówki króćcowe dla rury ¼". Powietrze
odniesienia powinno być czystym, suchym powietrzem przyrządu
regulowanym do 34 kPa minimalnie, 54 kPa maksymalnie, i o przepływie
0,25 l/h maksymalnie 5.
Gaz kalibracyjny - Końcówki króćcowe dla rury ¼". Jeśli przewody gazu
kalibracyjnego są podłączone na stałe, należy zastosować zawór zwrotny
lub blokujący przy sondzie, aby zapewnić, że gazy spalinowe nie
przepływają z powrotem w przewodach.
Zasilanie grzejnika - 100-240 VAC 50/60 Hz ±10% przez port rurkowy ½cala NPT.
Elektronika przetwornika (bez Xi) - "Zasilana z pętli" ze sterowni przez
sygnał 4-20 mA.
Elektronika przetwornika z opcjonalnym Xi - 100-240 VAC, 50/60 Hz
±10% przez ½-calową końcówkę grodziową.
Sygnał 4-20 mA z przetwornika jest zasilany z Xi.
Sygnał 4-20 mA do sterowni może być zasilany z pętli ze sterowni
lub z Xi.
v
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
PRZEWODNIK
SZYBKIEGO STARTU
DLA SYSTEMÓW XSTREAM
Przetwornik X-STREAM O2
1. Zainstaluj sondę z elektroniką przetwornika we właściwym
położeniu na kominie lub w przewodzie. Zajrzyj do rozdziału 2:
Instalacja, po dodatkowe informacje o wyborze położenia
przetwornika X-STREAM O2.
2. Podłącz powietrze odniesienia do przetwornika X-STREAM O2.
3. Podłącz komunikację HART, albo przez ręczny komunikator taki
jak komunikator polowy Rosemount 375, albo przez
oprogramowanie Emersona AMS Suite, albo on DCS z AMS.
UWAGA
Dla przetwornika z opcjonalnym rozszerzonym interfejsem Xi,
komunikator polowy 375 może być połączony tylko do pętli sygnałowej
4 do 20 mA między Xi a sterownią lub systemem zbierania danych.
Połączenie komunikatora polowego 375 i Xi może spowodować błędy
komunikacyjne i wpływać na pracę systemu.
4. Włącz zasilanie AC do grzejnika komory, a następnie zasilanie
elektroniki przetwornika.
UWAGA
Chociaż elektronika przetwornika jest zasilana w pętli, nie jest ona
iskrobezpieczna.
5. Należy pozwolić, aby przez około 45 minut grzejnik komory nagrzał
się do ustawionego poziomu 736°C. Sygnał 4-20 mA pozostanie na
domyślnej wartości 3.5 mA w czasie nagrzewania. Po nagrzaniu
sonda będzie odczytywać tlen, a sygnał 4-20 mA będzie się opierał na
domyślnym zakresie 0-10% O2.
6. Wykonaj ręczną kalibrację. Zajrzyj do "Przewodnika skróconej
instrukcji kalibracji ręcznej" poniżej. Przejdź przez wszystkie menu
ustawiania, w tym również ustawienia kalibracji. Skalibruj sondę
gazem kalibracyjnym i zapisz nachylenie, impedancję i stałą komory
na kopii rejestru kalibracji pokazanej na stronie 5-8 tej instrukcji.
Rys. 1. Schemat okablowania zintegrowanej elektroniki X-STREAM
vi
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
SKRÓCONA
INSTRUKCJA
KALIBRACJI RĘCZNEJ
Przetwornik X-STREAM O2
Wykonywanie ręcznej kalibracji z komunikatora polowego 375
Zastosuj następującą procedurę, aby wykonać kalibrację przy użyciu
komunikatora polowego 375. Jeśli jest to konieczne, wykorzystaj
drzewo menu z Rys. 4-7 lub Rys. 4-8 (arkusz 2 z 2) dla odniesienia.
UWAGA
Aby wybrać pozycję menu: 1) klawiszami strzałek w górę i na dół
przewinąć do żądanej pozycji w menu i naciśnij klawisz strzałki w
prawo lub 2) z klawiatury numerycznej, aby wybrać numer pozycji
menu. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij klawisz strzałki w
lewo.
1. Z ekranu O2 CALIBRATION (kalibracja O2), wybierz pozycję menu
1, O2 CAL (kal. O2), aby wybrać procedurę kalibracji O2.
OSTRZEŻENIE
Przed wykonaniem procedury kalibracji należy wyłączyć X-STREAM z automatycznej
pętli sterowania, aby uniknąć niebezpiecznych warunków pracy.
2. Na pierwszym ekranie O2 CAL (Kal. O2), pojawi się ostrzeżenie
"Loop should be removed from automatic control" (należy wyłączyć
przyrząd z pętli automatycznego sterowania). Aby uniknąć
potencjalnie niebezpiecznych warunków pracy wyłącz przetwornik XSTREAM O2 z pętli automatycznego sterowania i naciśnij OK.
3. Aby wykonać procedurę kalibracji O2 należy stosować się do
poleceń wyświetlanych na komunikatorze polowym 375.
SEKWENCJE SZYBKICH
KLAWISZY
KOMUNIKATORA
POLOWEGO 375
vii
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Techniczna gorąca linia:
Przetwornik X-STREAM O2
W przypadku problemów technicznych, proszę dzwonić do centrum
wsparcia klienta Customer Support Center (CSC). CSC działa 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Telefon: 1-800-433-6076
1-440-914-1261
Dodatkowo oprócz CSC, można się skontaktować z Field Watch. Field
Watch koordynuje serwis Emerson Process Management w Stanach
Zjednoczonych i na zewnątrz.
Telefon: 1-800-654-RSMT
(1-800-654-7768)
Emerson Process Management jest dostępny w Internecie poprzez email i stronę www:
e-mail: GAS.CSC@.emerson.com
www: www.raihome.com
viii
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Rozdział 1
Przetwornik X-STREAM O2
Opis i specyfikacje
Lista sprawdzenia podzespołów ......................................... 1-1
Przegląd systemu.................................................................. 1-1
Zakres.................................................................................. 1-1
Opis systemu...................................................................... 1-3
Funkcje systemu ................................................................ 1-4
Konfiguracje systemu........................................................ 1-4
Automatyczna kalibracja ................................................... 1-6
Opcje komunikacyjne ........................................................ 1-6
Opcje sondy...........................................................................1-9
Elementy dyfuzyjne............................................................ 1-9
Specyfikacje......................................................................... 1-10
LISTA SPRAWDZENIA
PODZESPOŁÓW
Typowy przetwornik tlenu X-STREAM O2 Rosemount Analytical
powinien zawierać pozycje pokazane na Rys. 1-1. Zapisz numer
części, numer seryjny i numer zamówienia każdego podzespołu
systemu w tabeli znajdującej się na pierwszej stronie tej instrukcji.
A także przy pomocy macierzy produktowej w Tabeli 1-1 na końcu
tego rozdziału porównaj numer zamówienia z twoim modułem.
Pierwsza część macierzy definiuje model. Ostatnia część określa
różne opcje i funkcje X-STREAM O2. Sprawdź, czy funkcje i opcje
określone na twoim zamówieniu odpowiadają dostarczonemu
modułowi.
PRZEGLĄD SYSTEMU
Zakres
Ta instrukcja powinna dostarczyć szczegółowych informacji na temat
instalacji, uruchamiania, obsługi i konserwacji X-STREAM O2.
Elektronika przygotowuje sygnał na wyjściu 4-20 mA odpowiadający
wartości O2. Te same informacje plus dodatkowe szczegóły mogą być
dostępne z modułu ręcznego komunikatora HART Model 375 lub
przez oprogramowanie Asset Management Solutions (AMS).
Dostępny jest także w pełni funkcjonalny rozszerzony interfejs Xi
(opcjonalnie) do ustawiania, kalibracji, diagnostyki i rozszerzonych
funkcji.
Rozszerzony interfejs Xi komunikuje się z elektroniką przetwornika
sondy przez komunikację HART na sygnale 4 do 20 mA
przychodzącym od przetwornika. Ta komunikacja będzie przerwana
jeśli komunikator polowy 375 jest podłączony do obwodu. Podłącz
komunikator polowy tylko do pętli sygnału 4 do 20 mA między
rozszerzonym interfejsem Xi a sterownią lub systemem zbierania
danych.
http://www.raihome.com
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 1-1. Typowy pakiet
systemowy
1. Instrukcja obsługi
2. Przetwornik X-STREAM O2 ze zintegrowaną elektroniką (lub opcjonalnie sondą DR)
3. Płyta do wspawania
4. Tradycyjna architektura kabla (opcjonalne)
5. Zestaw powietrz odniesienia (nie używany jeśli w użyciu jest SPS 4001B lub IMPS 4000)
6. Pakiet komunikatora HART® 375 (opcjonalnie)
7. Opcjonalny SPS 4001B lub sekwenser autokalibracji IMPS 4000 (wymaga użycia opcji rozszerzonego interfejsu Xi)
8. Rozszerzony interfejs Xi (opcjonalny)
1-2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Opis systemu
Przetwornik X-STREAM O2
Przetwornik X-SYSTEM O2 został zaprojektowany do pomiaru
stężenia netto tlenu w przemysłowych procesach spalania; tzn., tlenu
pozostającego po spaleniu wszystkich paliw. Sonda wykorzystuje
miejscowy czujnik z tlenku cyrkonu umieszczony na końcu sondy na
stałe zamontowanej w przewodzie wylotowym lub kominie. Nie jest
wymagany system próbkowania.
Przyrząd mierzy procentowy tlen przez odczyt napięcia powstającego
na rozgrzanej komorze elektrochemicznej, która składa się z małego
dysku z dwutlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itrowym. Obie
strony dysku są pokryte porowatymi elektrodami metalowymi. Kiedy
pracują w odpowiedniej temperaturze, wyjście napięciowe w
miliwoltach z komory jest określone następującym równaniem
Nernsta:
EMF = KT log10(P1/P2) + C
Gdzie:
1. P2 – cząstkowe ciśnienie tlenu w mierzonym gazie na jednym
końcu komory.
2. P1 - cząstkowe ciśnienie tlenu w powietrzu odniesienia po drugiej
stronie komory.
3. T – temperatura bezwzględna.
4. C – stała komory.
5. K – stała arytmetyczna.
UWAGA
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj czystego, suchego powietrza
(20.95% tlenu) jako powietrza odniesienia.
Kiedy komora jest w temperaturze pracy i występują nierówne
stężenia tlenu w komorze, jony tlenu wędrują ze strony o wyższym
ciśnieniu cząstkowym tlenu na stronę o niższym ciśnieniu cząstkowym
tlenu w komorze. Wynikowe napięcie wyjściowe logarytmicznie wynosi
około 50 mV na dekadę. Wyjście jest proporcjonalne do odwrotności
logarytmu stężenia tlenu. Dlatego sygnał wyjściowy rośnie, kiedy
stężenie tlenu w próbce gazowej spada. Taka charakterystyka
pozwala osiągnąć przetwornikowi X-STREAM O2 wyjątkową czułość
przy małych stężeniach tlenu znajdujących się w gazach spalinowych.
UWAGA
Ponieważ komora pomiarowa jest podgrzewana i wykorzystuje
platynowe elektrody, które mają właściwości katalizujące, komora
przetwornika X-STREAM O2 spali resztkowe paliwo pozostałe w
gazach spalinowych produkty niepełnego spalania (zwykle CO). To
drugie spalanie w komorze pomiarowej zużyje część pozostającego
tlenu (2CO + O2 > 2CO2), a pomiar dotyczyć będzie tlenu netto
pozostającego po drugim spalaniu wewnątrz komory pomiarowej.
Jeśli twój proces spalania zawiera znaczącą ilość CO lub innych
resztkowych składników paliwa, odczyty tlenu mogą być zaniżone lub
zerowe.
Komora pomiarowa odczytuje stężenie O2 jako procent całkowitej
objętości gazów spalinowych, włączając w to parę wodną. Dlatego
może być uważana jako analiza na "mokrej" podstawie. W porównaniu
ze starymi metodami, takimi jak przenośne aparaty, które prowadziły
analizę na bazie "suchego" gazu, "mokra" analiza w ogólności
wskazuje niższą zawartość procentową. Różnica jest proporcjonalna
do zawartości wody w próbce.
1-3
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Elektronika steruje temperaturą sondy i dostarcza izolowanego wyjścia
4-20 mA, które jest proporcjonalne do mierzonego stężenia tlenu.
Zasilacz pracuje w zakresie napięć 100-240 VAC ±1/% i 50/60 Hz.
Dlatego nie jest wymagana żadna procedura ustawiania zasilania.
Komora pomiarowa jest utrzymywana w stałej temperaturze przez
modulujące cykle części grzejnika sondy. Elektronika odbiera sygnał
miliwoltowy generowany przez komorę pomiarową i wytwarza wyjścia
używane do zewnętrznie podłączonych urządzeń. Wyjście jest
izolowanym prądem liniowym 4-20 mA.
Funkcje systemu
1. Napięcie wyjściowe komory i czułość zwiększa się wraz ze
zmniejszaniem się stężenia tlenu.
2. Komunikacja HART jest standardem; aby stosować komunikację
HART należy posiadać jedno z 2 poniższych:
a. komunikator polowy 375.
b. oprogramowanie Asset Management Solutions (AMS) na
komputerze PC.
3. Opcjonalny rozszerzony interfejs Xi pozwala na ciągłe wyświetlanie
O2 i możliwość pełnego interfejsu.
4. Komora, grzejnik, termopara i element dyfuzyjny mogą być
wymieniane na obiekcie.
5. Przetwornik X-STREAM jest skonstruowany ze stali nierdzewnej
316L lub 304 dla wszystkich mokrych części.
6. Grzejnik jest adaptowalny dla napięć zasilających od 100-240 VAC
±10%; dlatego nie jest wymagana konfiguracja napięcia zasilania
grzejnika.
Konfiguracje systemu
Zintegrowana elektronika przetwornika, Komunikacja HART
Sondy X-STREAM O2 są dostępne o długości 18", 3', 6', 9', 12', 15' i
18'. Niebieska obudowa elektroniki zawiera elektronikę
przygotowującą sygnał do sterowania grzejnika komory oraz
przygotowującą nieprzetworzony sygnał komory na sygnał liniowy 420 mA z komunikacją cyfrową HART. W tej konfiguracji nie ma
wyświetlacza i klawiatury i w zależy od komunikatora HART 375 lub
AMS przy konfiguracji elektroniki, kalibracji sondy, wyświetlaniu
informacji O2 oraz diagnozowaniu problemów z sondą. Ta konfiguracja
przetwornika X-STREAM jest pokazana na Rys. 1-2.
Rys. 1-2. Przetwornik X-STREAM ze zintegrowaną elektroniką
1-4
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Zintegrowana elektronika przetwornika, komunikacja HART i Xi
Opcjonalny rozszerzony interfejs Xi (Rys. 1-3) posiada lokalny
wyświetlacz/klawiaturę do ustawiania, kalibracji i wyświetlania O2 oraz do
diagnozowania problemów z sondą. Xi oferuje także dodatkowe funkcje wśród
nich "Calibration Recommended" (zalecana kalibracja) diagnostyczna, w pełni
automatyczna kalibracja, opcjonalny interfejs bezpieczeństwa płomieni (tylko
dla wersji z pojedynczą sondą), możliwość rozszerzonej temperatury procesu,
stechiometr i programowalne odniesienie. Te dodatkowe funkcje zostaną
przedyskutowane w dalszych rozdziałach tej instrukcji. Xi może być zakupiony
do obsługi pojedynczej sondy pojedynczej sondy lub jako moduł dwukanałowy
do obsługi dwóch sond.
Rys. 1-3. Przetwornik X-STREAM ze zintegrowaną elektroniką i opcjonalnym interfejsem rozszerzonym Xi
Rys. 1-4. Przetwornik X-STREAM z elektroniką o tradycyjnej architekturze
Tradycyjna architektura, Komunikacja HART i Xi
Niektórzy klienci preferują, aby nie montować elektroniki na sondzie, więc
oferowana im jest wersja z "tradycyjną architekturą". Ta sonda wysyła surowe
sygnały milivoltowe przez 7-żyłowy kabel do elektroniki Xi (Rys. 1-4), który
steruje wszystkimi grzejnikami i przygotowywaniem sygnału oprócz funkcji
wyświetlacza i klawiatury.
1-5
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 1-5. Przetwornik X-STREAM z rozszerzonym interfejsem Xi i sekwenserem autokalibracji
Automatyczna kalibracja
Kalibracje składają się z wprowadzenia gazu z butli o znanej wartości do
sondy, aby elektronika mogła wykonać automatyczne nastawienia i
dopasować odczyty O2 do wartości gazu z butli. Zalecane są gazy o
zawartości 0.4% O2 i 8% O2 (zrównoważony azot). Nigdy nie używaj
azotu ani powietrza przyrządu jako gazów kalibracyjnych.
Przepływomierze (dla gazów kalibracyjnych) oraz regulatory i
przepływomierze (dla powietrza odniesienia) są dostępne jako
pojedyncze podzespoły, montowane w panelu przełączania dla kalibracji
ręcznej lub jako w pełni automatyczny system kalibracji (Rys. 1-5), gdzie
elektrozawory kalibracyjne są przełączane z rozszerzonego interfejsu Xi.
Dalsze szczegóły podano w IM-106-340AC, sekwenser autokalibracji
pojedynczej sondy SPS 4000B lub IM-106-400IMPS, inteligentny
wielosondowy sekwenser gazu testowego IMPS 4000.
Opcje komunikacji
Komunikacje X-STREAM są realizowane przez dostarczany przez
klienta komunikator polowy 375 i/lub opcjonalny rozszerzony interfejs Xi.
Wyświetlacze graficzne są dostępne przez opcjonalny wyświetlacz
OxyBalance i system uśredniania.
1-6
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Komunikacja danych
Operator może skonfigurować oraz wykrywać i usuwać usterki XSTREAM na 2 sposoby:
1. Używając rozszerzonego interfejsu Xi. Opcjonalny rozszerzony
interfejs Xi pozwala na lokalną komunikację z elektroniką. Xi posiada
także następujące dodatkowe zaawansowane funkcje:
• w pełni automatyczna kalibracja
• opcjonalny interfejs bezpieczeństwa płomienia (tylko dla wersji z
pojedynczą sondą)
• Praca a wysokiej temperaturze [ponad standardową temperaturę
700°C].
• Funkcja stechiometru posiada możliwość wskazywania wydajności O2,
kiedy proces spalania przechodzi w warunki redukcyjne (0% O2).
• Programowalne odniesienie umożliwia zwiększoną dokładność przy
pomiarach w pobliżu poziomu O2 (20.95% O2).
2. Używając interfejsu HART. Linia wyjściowa 4-20 mA przetwornika XSTREAM O2 transmituje sygnał analogowy proporcjonalny do poziomu
tlenu. Wyjście HART jest nakładane na linię wyjściową 4-20 mA.
Informacja może być dostępna w następujący sposób:
• Komunikator polowy model 375 Rosemount Analytical – Ręczny
komunikator wymaga oprogramowania Device Description
(DD)(opisującego urządzenie) specyficznego dla X-STREAM.
Oprogramowanie DD będzie dostarczane z wieloma urządzeniami model
375, ale może być także zaprogramowane do istniejących urządzeń w
większości biur serwisowych Emerson Process Management. Patrz
Rozdział 4, Uruchomienie i obsługa, po dodatkowe informacje.
• komputer PC – zastosowanie komputera PC wymaga oprogramowania
AMS, dostępnego z Emerson Process Management.
• Delta V i Ovation Distributed Control System (DCS) z funkcjami AMS
wewnątrz.
UWAGI:
Komunikator polowy 375 musi być zaktualizowany do oprogramowania
systemu 2.0 z licencją graficzną do pracy z przetwornikiem X-STREAM
O2. Oprogramowanie AMS musi być zaktualizowane do wersji AMS 8.0
lub wyższej.
Skontaktuj się ze światowym centrum serwisowym Emerson Process
Management’ (GSC) pod numerem 1-800-833-8314, aby zaktualizować
oprogramowanie komunikatora polowego 375 do oprogramowania
systemu 2.0 z licencją graficzną.
1-7
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Opcje komunikacji
Przetwornik X-STREAM O2
Opcjonalny wyświetlacz OxyBalance i system uśredniania
Odbiera do ośmiu sygnałów 4-20 mA z pojedynczych sond. Pokazuje trendy
pojedynczych wyjść i wylicza cztery programowalne średnie jako dodatkowe
wyjścia 4-20 mA. Wyświetlacze graficzne OxyBalance pokazano na Rys.1-6.
Dodatkowe informacje można znaleźć w IM-106-4050, Wyświetlacz tlenu
OxyBalance i system uśredniania.
Rys. 1-6. Wyświetlacze
OxyBalance
1-8
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
OPCJE SONDY
Elementy dyfuzyjne
Zespół ogranicznika dyfuzji
Zespół ogranicznika dyfuzji, Rys. 1-7, jest wystarczający dla
większości aplikacji, jednakże nie powinien być używany w gazach
spalinowych o temperaturze powyżej 500°C.
Rys. 1-7. Zespół ogranicznika
dyfuzji
Zespół dyfuzora ceramicznego
Zespół dyfuzora ceramicznego, Rys. 1-8, jest tradycyjną konstrukcją
dla sondy. Używany już ponad 25 lat zespół ceramicznego dyfuzora
daje większą powierzchnię filtrowania dla sondy.
Rys. 1-8. Zespół dyfuzora
ceramicznego
Zespół dyfuzora zatyczkowego
Zespół dyfuzora zatyczkowego, Rys. 1-9, jest używany w
zastosowaniach z wysoką temperaturą, gdzie często problemem jest
zastosowanie zatykającego elementu dyfuzyjnego. Dostępny jest
także z 40 mikronowym, spiekanym, elementem Hastelloy.
Rys. 1-9. Zespół dyfuzora
zatyczkowego Hastelloy
1-9
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
SPECYFIKACJE
Specyfikacje pomiaru
Zakres netto O2:
Dokładność w warunkach
utleniania:
Najniższy wykrywalny poziom:
Stabilność sygnału:
Wpływ temperatury procesu:
Szybkość odpowiedzi systemu na
gaz kalibracyjny:
Ważność kalibracji:
Dokładność w warunkach
redukcyjnych:
Odpowiedź systemu w
warunkach redukcyjnych:
Wpływ temperatury otoczenia na
sygnał przetwornika 4-20mA:
Wpływ temperatury otoczenia na
sygnał Xi 4-20mA:
Specyfikacje środowiska
Sonda przetwornika:
Ograniczenia temperatury
procesu:
Obudowa elektroniki przetwornika:
Ograniczenia temperatury
otoczenia:
Temperatura montażu procesu:
Certyfikaty ogólnego
przeznaczenia:
Interfejs rozszerzony Xi:
Ograniczenia temperatury
otoczenia:
Wyświetlacz LCD Xi:
Ograniczenie temperatury
otoczenia
Certyfikaty ogólnego
przeznaczenia:
Specyfikacje instalacji
Montaż sondy:
Pionowy lub poziomy
Długości sond i przybliżona waga
w transporcie
Powietrze odniesienia:
(wymagane)
Kalibracja:
Gazy kalibracyjne:
Przewód gazu kalibracyjnego:
Przepływ gazu kalibracyjnego:
Zasilanie elektryczne grzejnika:
0 do 50%O2 skalowane przez użytkownika
-2 do 50% skalowane przez użytkownika ze
stechiometrem
±0,75% odczytu lub 0,05% O2, który jest większy
0,01% O2
±0,03% O2
Mniejszy niż 0,05% O2,od 100° do 700°C
Początkowa odpowiedź mniejsza niż 3 sekundy
T ∝ w mniej niż 8 sekund
Odpowiedź na zmianę gazu procesowego zmienia
się w zależności od prędkości i obciążenia dyfuzora
Prezentacja gazów kalibracyjnych zgadza się z
normalnym procesem do ±0.02% O2
±10% odczytu lub 0.1% O2
Przejście od utleniania do redukcji -T90 w 120 s
Przejście od utleniania do redukcji -T90 w 30 s
Mniej niż 0.005% O2 na stopień Celsjusza
Mniej niż 0.0025% O2 na stopień Celsjusza
Mokre części - 316L lub 304 stal nierdzewna (SS)
0° do 850°C*
*Należy się spodziewać, że czas pracy jest
zredukowany, jeśli pracuje stale w temperaturze
powyżej 705°C
[opcjonalne obejście i osłona pozwalają na pracę
do 1050°C]
Aluminium niskomiedziowe Typ 4X/IP66, z portem
wylotowym powietrza odniesienia do czyszczenia,
suchy obszar
-40° do 80°C, przetwornik
-40° do 85°C jak zmierzone przez elektronikę
-40° do 100°C, sonda DR
200°C maksymalnie
Typ 4X/IP66, poliwęglanowy materiał
-20° do 50°C
-20° do 70°C jak zmierzone przez elektronikę
-20° do 55°C
Dostępne są 2½” NPT lub kawałek rury
kołnierzowej, P/N 3D39761G02, do odsunięcia
obudowy przetwornika od gorącego przewodu
kominowego.
457 mm
11,3 Kg
0,91 m
12,2 Kg
1,83 m
17,2 Kg
2,74 m
31,8 kg
3,66 m
41,3 kg
4,57 m
50,3 kg
5,49 m
59,9 kg
Opcjonalny kołnierz ANSI/DIN 4,5 Kg
0,25 /min, czyste, suche, powietrze o jakości
przyrządu (20.95% O2), regulowane do 34 kPa
półautomatyczna lub automatyczna
0.4% O2 i 8% O2, zrównoważony N2
91 m maksymalna długość
2,5 /min @ 172,4 kPa
100-240 VAC ±10%, 50/60 Hz,
1/2 cala -14 NPT porty rurki
1-10
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Specyfikacje instalacji (Cd)
Tradycyjna architektura kabli
61 m maksymalna długość
Zużycie energii grzejnika sondy:
776 VA maksymalnie podczas nagrzewania
Zasilanie elektryczne
przetwornika:
12 - 24 VDC (zasilanie z pętli ze sterowni lub Xi)
Zasilanie elektryczne Xi:
100-240VAC ±10%, 50/60 Hz
Zużycie energii Xi:
12 VA maksymalne lub
776 VA maksymalnie z tradycyjną architekturą
Przekaźniki alarmowe:
Dwa - 2 A, 30 VDC, Form-C
Opcjonalna strata styku
płomienia:
Wyłączenie zasilania grzejnika
Emerson Process Management spełnił wszystkie wymagania wynikające z prawodawstwa europejskiego, aby zharmonizować
wymagania produktowe w Europie. 1Wszystkie charakterystyki statyczne są przedstawione przy stałych wartościach zmiennych
roboczych. Specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
1-11
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Tabela 1-1. Matryca produktu, przetwornik tlenu
XS-O2
Przetwornik tlenu X-STREAM O2
Kod
Typ sondy
1
Ogranicznik dyfuzyjny do temperatury gazu procesowego do 500°C, Standardowa komora pomiarowa
2
Ogranicznik dyfuzyjny do temperatury gazu procesowego do 500°C, kwasoodporna stechiometryczna komora
pomiarowa do obsługi SO2/HCI. Zawiera przewody gazu kalibracyjnego Hastelloy, wymaga Xi z opcja
oprogramowania stechiometrycznego.
Dyfuzor ceramiczny do temperatury gazu procesowego do 850°C, Standardowa komora pomiarowa
3
4
5
6
Dyfuzor ceramiczny do temperatury gazu procesowego do 850°C, kwasoodporna stechiometryczna komora
pomiarowa do obsługi SO2/HCI. Zawiera przewody gazu kalibracyjnego Hastelloy, wymaga Xi z opcja
oprogramowania stechiometrycznego.
Dyfuzor Hastelloya do temperatury gazu procesowego do 850°C*, Standardowa komora pomiarowa
Dyfuzor Hastelloya do temperatury gazu procesowego do 850°C*, kwasoodporna stechiometryczna komora
pomiarowa do obsługi SO2/HCI. Zawiera przewody gazu kalibracyjnego Hastelloy, wymaga Xi z opcja
oprogramowania stechiometrycznego.
* Praca powyżej punktu kontrolnego temperatury komory 736°C zmniejsza czas pracy komory do 1-2 lat.
Kod
1
Długość sondy
18 cali (457 mm) Sonda w normalnej rurze
2
18 cali (457 mm) Sonda z ekranem ściernym
3
3 stopy (0,91 m) Sonda w normalnej rurze
4
3 stopy (0,91 m) Sonda z ekranem ściernym
5
6 stóp (1,83 m) Sonda w normalnej rurze
6
6 stóp (1,83 m) Sonda z ekranem ściernym
7
9 stóp (2,74 m) Sonda z ekranem ściernym
8
12 stóp (3,66 m) Sonda z ekranem ściernym
9
15 stóp (4,57 m) Sonda z ekranem ściernym
A
18 stóp (5,49 m) Sonda z ekranem ściernym
Kod
Płyta montażowa
00
Brak
02
Nowa instalacja – Kwadrato wa płyta spawana z 2-1/2 cala otworem gwintowanym NPT
03
Kołnierz do montażu ogólnego przeznaczenia OXT/WC (ANSI/DIN)
04
Nowa instalacja – Kwadrato wa płyta spawana ze wspornikami 2-150# i kołnierzem
05
Nowa instalacja – Kwadrato wa płyta spawana ze wspornikami DIN i kołnierzem
06
Nowa instalacja – montaż ze zmiennym wsunięciem, tylko sonda odporna na ścieranie
07
08
montaż ze zmiennym wsunięciem, montowana do istniejącej montażowej płyty ściernej
Rosemount (tylko sonda odporna na ścieranie)
Adapter do istniejącego kołnierza 3" ANSI 150# - 6" otwór śruby
09
Adapter do istniejącego kołnierza 4" ANSI 150# - 7.5" otwór śruby
10
Adapter do istniejącego kołnierza 6" ANSI 150# - 9" otwór śruby
11
12
Adapter do istniejącego kołnierza 3" ANSI 300# - 6.625" otwór śruby
Adapter do istniejącego kołnierza 3" ANSI 300# - 6.625" otwór śruby
13
Adapter do istniejącego kołnierza DIN 100 - 210 mm otwór śruby
99
Specjalny adapter
Kod
Elektronika
01
Elektronika przetwornika – HART
02
Sonda z bezpośrednią wymianą (DR), bez elektroniki
03
Sonda z bezpośrednią wymianą (DR) do zastosowania z elektroniką YEW
Kod
Brak
01
Przepływomierz kalibracyjne powietrza odniesienia z regulatorem powietrza
odniesienia/Filtrem
Montowany w panelu przepływomierz powietrza odniesienia z regulatorem
powietrza odniesienia/Filtrem
02
XS-O2
5
4
02
01
Akcesoria do kalibracji ręcznej
00
00
Przykład
1-12
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Tabela 1-2. Matryca produktowa, Interfejs Xi i zaawansowane funkcje elektroniki
Xi
X-STREAM O2 zdalny
Kod
Zdalny typ
01
Interfejs pojedynczego kanału X-STREAM
02
03
Interfejs pojedynczego kanału X-STREAM, akceptujące wejście utraty płomienia, aby wyłączyć zasilanie grzejnika z
przekaźnikiem statusu płomienia
Interfejs dwukałanowy X-STREAM
04
Tradycyjna architektura pojedynczego kanału X-STREAM
Kod
Montaż
00
Brak sprzętu
01
Zestaw do montażu panelowego z uszczelką
02
Zestaw do montażu na rurze 2" /zestaw do montażu na ścianie
Kod
Kabel
00
Brak kabla
10
20’ (6 m) kabel
11
12
40’ (12 m) kabel
60’ (18 m) kabel
13
80’ (24 m) kabel
14
100’ (30 m) kabel
15
150’ (45 m) kabel
16
200’ (60 m) kabel
Kod
00
Funkcja stechiometryczna
Brak
01
Pojedynczy kanał (komora stechiometryczna także wymagana w sondzie)
02
Dwa kanały (komora stechiometryczna także wymagana w sondzie)
Kod
00
Programowalna funkcja odniesienia
Brak
01
Pojedynczy kanał
02
Dwa kanały
Kod
00
Xi
1
3
00
03
00
o
Funkcja 850 C procesu
Brak
01
Pojedynczy kanał
02
Dwa kanały
01
Przykład
1-13
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Tabela 1-3. Matryca produktowa, Akcesoria autokalibracji X-STREAM O2
XSO2CAL Akcesoria autokalibracji X-STREAM O2
Kod
Opcje autokalibracji z sekwenserem pojedynczej sondy
00
Brak
01
Sekwenser pojedynczej sondy SPS 4001B, ogólnego przeznaczenia NEMA 4X, zawiera zawór zwrotny dla
sondy
Kod
00
01
IMPS pojedynczej sondy, ogólnego przeznaczenia NEMA 4X, zawiera zawór zwrotny dla sondy
02
IMPS dwu sond, ogólnego przeznaczenia NEMA 4X, zawiera zawór zwrotny dla sondy
03
IMPS trzech sond, ogólnego przeznaczenia NEMA 4X, zawiera zawór zwrotny dla sondy
04
IMPS czterech sond, ogólnego przeznaczenia NEMA 4X, zawiera zawór zwrotny dla sondy
05
IMPS pojedynczej sondy, 115V podgrzewany ogólnego przeznaczenia NEMA 4X, zawiera zawór
zwrotny dla sondy
IMPS dwu sond, 115V podgrzewany ogólnego przeznaczenia NEMA 4X, zawiera zawór zwrotny dla
sondy
IMPS trzech sond, 115V podgrzewany ogólnego przeznaczenia NEMA 4X, zawiera zawór zwrotny
dla sondy
IMPS czterech sond, 115V podgrzewany ogólnego przeznaczenia NEMA 4X, zawiera zawór zwrotny
dla sondy
IMPS pojedynczej sondy, 220V podgrzewany ogólnego przeznaczenia NEMA 4X, zawiera zawór
zwrotny dla sondy
IMPS dwu sond, 220V podgrzewany ogólnego przeznaczenia NEMA 4X, zawiera zawór zwrotny dla
sondy
IMPS trzech sond, 220V podgrzewany ogólnego przeznaczenia NEMA 4X, zawiera zawór zwrotny
dla sondy
IMPS czterech sond, 220V podgrzewany ogólnego przeznaczenia NEMA 4X, zawiera zawór zwrotny
dla sondy
06
07
08
09
10
11
12
XSO2CAL
00
Inteligentne sekwensery wielosondowy (IMPS)
Brak
04
Przykład
Tabela 1-4. Gazy kalibracyjne
Numer części
1A99119G01
1A99119G02
1A99119G03
Opis
Dwie jednorazowe butle gazu kalibracyjnego - 0.4% i 8% O2,
zrównoważony azot - 550 litrów każda*
Dwa regulatory przepływu dla butli gazu kalibracyjnego
Stojak na butle
Uwagi:
*Butle z gazem kalibracyjnym nie mogą być dostarczone transportem lotniczym.
1-14
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Rozdział 2
Przetwornik X-STREAM O2
Instalacja
Zalecenia systemowe.......................................................2-2
Instalacja mechaniczna ...................................................2-3
Wybór położenia............................................................2-3
Instalacja sondy ............................................................2-4
Wprowadzanie zmienne................................................2-9
Instalacja opcjonalnego rozszerzonego interfejsu Xi2-12
Instalacja elektryczna ......................................................2-15
Przetwornik X-STREAM ................................................2-15
Opcjonalny rozszerzony interfejs Xi ...........................2-16
Opcjonalna blokada bezpieczeństwa płomienia........2-18
Połączenia kablowe w tradycyjnej architekturze .......2-18
Połączenia sondy do bezpośredniej wymiany (DR) ..2-22
Połączenia sondy DR z elektroniką Yokagawa ..........2-22
Instalacja pneumatyczna.................................................2-24
Pakiet powietrza odniesienia ..........................................2-24
Gaz kalibracyjny ...............................................................2-27
OSTRZEŻENIE
Przed instalowaniem tego sprzętu, przeczytaj "Instrukcje bezpieczeństwa dla
okablowania i instalacji tego przyrządu" na początku tej instrukcji. Niezastosowanie się
do zaleceń bezpieczeństwa może spowodować poważne zranienie lub śmierć.
OSTRZEŻENIE
Zainstaluj wszystkie pokrywy przyrządu i przewody uziemienia po instalacji.
Niezainstalowanie pokryw i przewodów uziemienia może spowodować poważne
zranienie lub śmierć.
OSTRZEŻENIE
Przetwornik X-STREAM O2 może być zainstalowany tylko w obszarach ogólnego
zastosowania. Nie należy instalować przetwornika lub Xi w obszarach zagrożonych ani
w sąsiedztwie płynów palnych.
PRZESTROGA
Jeżeli stosowane jest zasilanie z zewnętrznej pętli zasilacz musi być typu bezpiecznego
i niskonapięciowego (SELV).
http://www.raihome.com
2-1
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
UWAGA
Wszystkie nieużywane porty na obudowie sondy i obudowy Xi powinny
być zatkane odpowiednimi końcówkami.
ZALECENIA
SYSTEMOWE
Typowa instalacja systemu przetwornika X-STREAM ze zintegrowaną
elektroniką została pokazana na Rys. 2-1.
Dla przetwornika X-STREAM potrzebne jest źródło powietrza
odniesienia do przepływu powietrza [0,25 /min]. Ponieważ moduł jest
wyposażony w funkcję miejscowej kalibracji, należy doprowadzić na stałe
podłączenie butli z gazem kalibracyjnym do przetwornika.
Jeśli butle z gazem kalibracyjnym zostaną podłączone na stałe, potrzeba
zamontować zawór zwrotny na końcówce kalibracyjnej sondy. Zawór
zwrotny zapobiega przedostawaniu się gazu spalinowego do przewodów
gazu kalibracyjnego i kondensacji gazu, a następnie korozji. Zawór
zwrotny jest montowany dodatkowo oprócz zaworu odcinającego na
butlach z gazem kalibracyjnym lub elektrozaworów w SPS 4001B lub
IMPS 4000.
Jeśli opcja rozszerzonego interfejsu Xi nie jest używana, sygnał 4 do 20
mA z sondy będzie zasilany w pętli z DCS. Komunikator polowy 375 lub
AMS jest potrzebny do ustawiania lub obsługi sondy.
Rys. 2-1. Typowa instalacja
systemu
2-2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Opcjonalny rozszerzony interfejs Xi komunikuje się z elektroniką
przetwornika sondy przez komunikację HART przenoszoną na sygnale
4 do 20 mA pochodzącym z przetwornika. Jeśli jest używany
komunikator polowy 375, musi być podłączony do pętli sygnału 4 do
20 mA między Xi a sterownią lub systemem zbierania danych.
Podłączenie komunikatora polowego 375 między przetwornikiem a Xi
spowoduje problemy komunikacyjne i wpłynie na pracę systemu.
UWAGI:
Elektronika przetwornika ma oznaczenie typu 4X (IP66) i może
pracować w zakresie temperatur od -40 do 85°C. Pozostaw
opakowanie w którym został dostarczony X-STREAM od producenta
na wypadek, gdyby podzespoły musiały zostać przeniesione w inne
miejsce. To opakowanie zostało zaprojektowane, aby chronić produkt.
INSTALACJA
MECHANICZNA
Wybór położenia
1. Rysunki 2-2 do 2-12 przedstawiają wymagania dla mechanicznej
instalacji sprzętu.
2. Położenie przetwornika X-STREAM O2 w kominie lub przewodzie
jest najważniejsze dla maksymalnej dokładności w procesie analizy
tlenu.
X-STREAM O2 musi być umieszczony tak, żeby gaz, który mierzy był
reprezentatywny dla procesu. Najlepsze wyniki są normalnie
uzyskiwane, jeśli X-STREAM O2 jest umieszczony w pobliżu środka
przewodu (40-60% wsunięcie).
3. Dłuższe przewody mogą wymagać kilku modułów Przetwornika XSTREAM O2, ponieważ O2 może się zmieniać z powodu
rozwarstwienia. Punkt zbyt blisko ściany przewodu lub wewnątrz
promienia skrętu, może nie dawać reprezentatywnej próbki z powodu
bardzo małego przepływu.
4. Punkt pomiarowy powinien być wybrany tak, aby temperatura gazu
procesowego mieściła się w zakresie od 0° do 704°C.
PRZESTROGA
Nie pozwalaj, aby temperatura elektroniki Przetwornika X-STREAM O2 przekraczała
85°C, bo może do spowodować trwałe uszkodzenia.
5. Sonda X-STREAM może pracować do 850°C z opcjonalnym
rozszerzonym interfejsem Xi, chociaż kontynuacja pracy przy takich
temperaturach skraca czas pracy komory. Temperatura otoczenia dla
obudowy zintegrowanej elektroniki nie może przekraczać 85°C
mierzonej wewnątrz obudowy.
6. Sprawdź, czy komin nie posiada w pobliżu miejsca instalacji
nieszczelności, pozwalających na dostawane się powietrza
atmosferycznego. Obecność dodatkowego powietrza może wpłynąć
znacząco na dokładność odczytu tlenu. Dlatego, albo należy usunąć
nieszczelność lub zainstalować X-STREAM O2 przed nieszczelnością.
7. Sprawdź, czy obszar nie posiada zewnętrznych i wewnętrznych
przeszkód, które mogą wpłynąć na instalację i dostęp serwisowy.
Należy przewidzieć wystarczającą przestrzeń na wyjęcie sondy XSTREAM O2.
2-3
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 2-2. Szczegóły instalacji
sondy
Instalacja sondy
PRZESTROGA
Sonda została specjalnie zapakowana, aby zapobiec uszkodzeniu w transporcie. Nie
należy zdejmować zabezpieczenia z sondy przed instalacją.
2-4
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
1. Sprawdź czy posiadasz wszystkie podzespoły potrzebne do
instalacji sondy X-STREAM O2. Szczegóły instalacji przedstawiono na
Rys. 2-2.
2. Standardowy montaż wykorzystuje 6-calową kwadratową płytę
spawaną z 2-½ calowym portem sondy NPT spawanym do komina lub
ściany przewodu.
3. Jeśli jest używany opcjonalny ceramiczny element dyfuzyjny, należy
prawidłowo ustawić deflektor vee. Przed wsunięciem sondy XSTREAM, sprawdź kierunek przepływu gazu w przewodzie. Deflektor
vee należy ustawić tak, aby punkt szczytowy jest skierowany w
kierunku przepływu (Rys. 2-3).
4. Jeśli jest używana standardowa 6-calowa kwadratowa płyta
spawana z 2-½ cala portem sondy NPT (Rys. 2-4) lub opcjonalna płyta
z kołnierzem montażowym (Rys. 2-5) musi być przyspawana lub
przykręcona do przewodu. Średnica otworu w kominie lub ścianie
przewodu i materiale ogniotrwałym musi wynosić co najmniej 3-1/2
cala (89 mm).
Rys. 2-3. Orientacja Vee Deflektora z dyfuzorem ceramicznym i Hastelloy
Rys. 2-4. Kwadratowa płyta spawana
2-5
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 2-5. Kołnierz montażowy OXT/WC (gwinty na sondzie)
Rys. 2-6. Opcjonalna płyta adaptera
2-6
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
UWAGA
Ekran ścierny jest zalecany dla cząstek o dużej prędkości w
strumieniu gazu spalinowego (takich jak te w kotłach ogrzewanych
węglem, piecach do prażenia).
Pionowe i poziome są dostarczane dla sond od 9 stóp (2,75 m) do 18
stóp (5,49 m), aby zamocować mechanicznie sondę X-STREAM.
5. Wsuń sondę przez otwór w kołnierzu montażowym i przykręć ją do
kołnierza.
6. Szczegóły instalacji długiej sondy pokazano na Rys. 2-7. Po
wybraniu długości sondy między 9 stóp do 18 stóp (2,74 m to 5,49 m),
dostarczane są specjalne uchwyty (Rys. 2-8) do zastosowania z
prętami usztywniającymi, aby dać dodatkowe wzmocnienie dla rury
sondy odpornej na ścieranie wewnątrz spalin lub komina.
PRZESTROGA
Nie przykręcaj sondy obracać niebieską obudowę elektroniki. Załóż klucz do rur na rurę
sondy między obudową a końcówką gwintowaną. Należy uważać, aby nie przekręcić
za mocno.
PRZESTROGA
Niezastosowanie smaru lub taśmy teflonowej może spowodować zatarcie gwintu,
uszkodzenie sondy i nadmierną trudność przy wyjmowaniu sondy. Należy uważać, aby
nie przekręcić sondy.
7. Załóż smar na gwint rury i zakręć sondę na adapter. Pamiętaj, że
jest to uszczelnienie niskociśnieniowe, które wymaga bardzo małego
momentu siły; Należy uważać, aby nie przekręcić sondy.
Rys. 2-7. Instalacja długiej sondy
2-7
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 2-8. Instalacja uchwytów dla rury ze ścierną sondą (długości 9’ do 18’)
8. Rurki portów elektrycznych powinny być skierowane w dół przy
poziomej instalacji sondy. Przy pionowej instalacji sondy, zależy
ustawić sondę tak, aby kable systemowe opadały w dół pionowo od
sondy. Należy zapewnić, żeby rurki elektryczne były prowadzone
poniżej poziomu kart obwodów. Patrz Rys. 2-9. Taka pętla ściekowa
minimalizuje możliwość gromadzenia się wilgoci w obudowie.
9. Jeśli izolacja została zdjęta, aby się dostać do przewodu
kominowego, aby zamontować sondę, należy przypilnować, aby
izolacja została założona z powrotem. Patrz Rys. 2-9.
PRZESTROGA
Jeśli przewody przewody zostaną spłukane podczas postoju NALEŻY ZAPEWNIĆ,
aby wyłączyć zasilanie sond i wyjąć je z obszaru mycia.
2-8
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 2-9. Instalacja z pętlą ściekową i zdejmowaniem izolacji
Zmienne wsunięcie
Idealne położenie sondy O2 jest często trudne do określenia i dlatego opcja
zmiennego wsunięcia jest zalecana, aby pomóc w znalezieniu idealnego
położenia sondy.
Opcja zmiennego wsunięcia
Opcja zmiennego wsunięcia (Rys. 2-10) umożliwia regulację ciągłą głębokości
wsuwania i wysuwania sondy do przewodu gazu spalinowego. Daje to kilka
korzyści w stosunku do tradycyjnego montażu, w którym ustala się długość
sondy na kołnierzu podczas instalacji:
• Jedna długość sondy może być użyta dla różnych wymagań długości.
• Przewód gazu spalinowego, gdzie sonda została zamontowana może być
wyprofilowana pojedynczą długością sondy, podczas gdy poziomy gazu
spalinowego są zapisane w systemie sterowania. Ta informacja może być
użyta, aby określić instalacyjny "sweet spot", który jest najbardziej
reprezentatywny dla konkretnej kolumny pieca (w przypadku paleniska
ściennego), narożnego paleniska (w przypadku paleniska stycznego) lub
strefy płomienia (w przypadku pieca procesowego).
2-9
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 2-10. Montaż ze zmiennym wsunięciem
2-10
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
• Zakłócenia procesowe mogą być diagnozowane przez ponowne
przeprofilowane rozwarstwienia komina on-line przez wsuwanie i wysuwanie
sondy oraz zapisywanie poziomów O2 przy różnych głębokościach wsunięcia.
To umożliwia dobrą diagnostykę równowagi pieca i śledzenie warunków
zakłóceń spowodowanych przez tłumiki tulejowe, narosty w rurach
węglowych, problemy z sortownikiem, itd.
• Sonda może być wysunięta do najwygodniejszego położenia do dostępu dla
technika w celu przeprowadzenia kalibracji lub zdiagnozowania problemu
sondy.
Montaż ze zmiennym wsunięciem składa się z rury przesuwnej, która jest
montowana to paleniska przez kołnierz lub wkręcaną rurę. Sonda O2 jest
wsuwana przez ten element, a zewnętrzna średnica sondy jest uszczelniana
do wewnętrznej średnicy rury wsuwanej przez materiał uszczelnienia zaworu.
Dla bezpieczeństwa dostarczany jest pierścień oporowy, który zapewnia, że
sonda przy instalacji pionowej nie będzie się przesuwać wzdłuż materiału
uszczelnienia pod wpływem siły grawitacji. Ten pierścień oporowy posiada
osobne otwory, przez które można włożyć śrubki, aby podnieść sondę, jeśli
osadzą narosną na sondzie w trakcie używania. Materiał uszczelnienia może
być wyjmowany z sondą w sytuacjach, kiedy osady na sodzie są ciężkie i nie
mogą się przesunąć przez materiał uszczelnienia.
Instalacja
Instalacja umożliwiająca zmienne wsunięcie wymaga pewnych specjalnych
zaleceń:
• Miejsce na wyjęcie: Musi być wystarczająco dużo miejsca, aby wysuwać i
wsuwać sondę.
• Użytkowe: Ponieważ sonda będzie pracować w sposób ciągły w położeniu w
jakim zostanie ustawiona, przewody elektryczne i rury pneumatyczne muszą
umożliwiać przesuwanie się wraz z sondą.
• Ciśnienie przewodu: Paleniska z ciągiem zrównoważonym i ciągiem
naturalnym typowo działają przy niewielkim podciśnieniu, zatem niewielkie
nieszczelności w materiale uszczelnienia sondy powodują dostawanie się
powietrza do paleniska. Kiedy sonda jest wyjęta do naprawy, powoduje to
przepływ świeżego powietrza do paleniska. Przewód z dodatnim ciśnieniem
powoduje jednakże uwolnienie się gorących gazów spalinowych po wyjęciu
sondy.
PRZESTROGA
Nie przykręcaj sondy obracać niebieską obudowę elektroniki. Załóż klucz do rur na rurę
sondy między obudową a końcówką gwintowaną. Należy uważać, aby nie przekręcić za
mocno.
PRZESTROGA
Niezastosowanie smaru lub taśmy teflonowej może spowodować zatarcie gwintu,
uszkodzenie sondy i nadmierną trudność przy wyjmowaniu sondy. Należy uważać, aby nie
przekręcić sondy.
2-11
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Układ zmiennego wsunięcia jest ustawiony tylko dla sond X-STREAM z
korpusami o ciężkich ścianach i odpornymi na ścieranie. Rys. 2-10 pokazuje
jak należy wkładać sondę przez rurę do zmiennego wsunięcia. Dla sond o
długości 9 stóp i dłuższych, zewnętrzny pancerz musi być montowany
wewnątrz przewodu gazu spalinowego. Konstrukcja może zawierać kątowniki
stalowe lub zestawy rur, które będą pracować w podwyższonej temperaturze.
Należy zaplanować rozszerzalność cieplną przy instalowaniu zewnętrznego
pancerza.
Instalacja
opcjonalnego
rozszerzonego
interfejsu Xi
Opcjonalny zewnętrzny interfejs Xi jest dostępny w konfiguracji do montażu
panelowym, montażu na ścianie lub montażu na rurze. Na Rys. 2-11 lub Rys.
2-12 pokazano szczegóły dotyczące montażu panelowego, na ścianie lub na
rurze.
1. Sprawdzić, czy wszystkie podzespoły są dostępne do instalacji Xi.
2. Wybrać położenie montażu w pobliżu lub wyjęte z przetwornika.
Należy rozważyć ograniczenia temperatury dla Xi (patrz "Specyfikacje") przy
wyborze miejsca montażu.
3. Interfejs Xi należy zamontować na wysokości wygodnej do oglądania i
obsługi. Zaleca się około 1,5 m.
4. Okno z klawiaturą na interfejsie na rozszerzonym interfejsie Xi może mieć
wewnętrzną lub zewnętrzną membranę zabezpieczającą. Zdejmij membrany
zabezpieczające przed użyciem interfejsu Xi. Jeśli nie zostaną zdjęte obraz
na wyświetlaczu będzie zniekształcony. Po dłuższym czasie używania w
podwyższonej temperaturze może być trudno lub wręcz niemożliwe zdjęcie
ich.
2-12
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 2-11.
Rozszerzony interfejs Xi – Szczegóły montażu panelowego
2-13
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 2-12. Rozszerzony interfejs Xi – Szczegóły montażu na ścianie/powierzchni i rurze
MONTAŻ NA ŚCIANIE/POWIERZCHNI
MONTAŻ NA RURZE
2-14
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
INSTALACJA
ELEKTRYCZNA
Przetwornik X-STREAM O2
Wszystkie przewody muszą spełniać wymagania lokalnych przepisów.
W tym rozdziale pokazano kilka schematów okablowania. Należy
odszukać schemat, który jest właściwy do twojej konfiguracji
przetwornika, a pominąć pozostałe.
Przetwornik X-STREAM
OSTRZEŻENIE
Odłącz zasilanie przed podłączeniem napięcia.
OSTRZEŻENIE
Zainstaluj wszystkie pokrywy przyrządu i przewody uziemienia po instalacji.
Niezainstalowanie pokryw i przewodów uziemienia może spowodować poważne
zranienie lub śmierć.
OSTRZEŻENIE
Aby spełnić zalecenia bezpieczeństwa IEC 1010 (wymagania Unii Europejskiej) i
zapewnić bezpieczną pracę tego przyrządu, połączenie głównego zasilania musi
posiadać wyłącznik (min 10 A), który odłączy wszystkie przewody pod napięciem w
sytuacji awaryjnej. Ten wyłącznik powinien także posiadać mechaniczny izolowany
odłącznik.
Jeśli nie, to inny zewnętrzny sposób odłączania napięcia od przyrządu powinien być
umieszczony w pobliżu przyrządu. Wyłącznik musi spełniać wymagania uznanego
standardu, takiego jak IEC 947.
UWAGA
Aby zapewnić prawidłowe uziemienie należy zapewnić dobre
połączenie między obudową przetwornika a uziemieniem. Przewód
łączący do uziemienia musi być minimum 14 AWG. Patrz na Rys. 2-13
UWAGA
Przewody zasilania, sygnałowe i do przekaźnika muszą pracować do
temperatury 105°C.
UWAGA
Jeśli metalowa rurka jest używana z rozszerzonym interfejsem Xi
rurka powinna być podłączona do uziemienia. Płyta uziemienia
wewnątrz Xi nie jest podłączona do PE i nie posiada odpowiedniego
uziemienia.
1. Popatrz na Rys. 6-1 na wszystkie numery pozycji w nawiasach.
Zdejmij prawą pokrywę (11) z przetwornika.
2. Podłącz przewód fazowy (L1) do zacisku L1, neutralny (L2) do
zacisku L2/N, a przewód uziemienia do zacisku uziemienia (Rys. 213). X-STREAM automatycznie rozpozna napięcie zasilania w
zakresie 100-240 VAC ±10% i 50/60 Hz. Nie jest wymagane
ustawianie.
3. Podłącz przewody sygnału 4-20 mA przy przetworniku. Zastosuj
skrętkę ekranowaną. Nie pozwól, aby ekrany przewodów stykały się z
płytami obwodów. Zaizoluj przewody ekranowe przed zaciskami.
2-15
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 2-13. Instalacja elektryczna – Przetwornik X-STREAM O2
4. Jeśli nie używasz rozszerzonego interfejsu Xi, należy
przerywać podłączać ekran tylko przy obudowę elektroniki
przetwornika. Kiedy używany jest rozszerzony interfejs Xi, zależy
podłączyć ekrany na obydwu końcach.
UWAGA
Sygnał 4-20 mA reprezentuje wartość O2 i zasila elektronikę
montowaną w sondzie. Informacja HART nałożona na sygnał 4-20
mA jest dostępny przez komunikator polowy 375 lub
oprogramowanie AMS.
5. Zainstaluj prawą pokrywę (11) na przetworniku.
6. Pozostałe instrukcje instalacji elektrycznej mają zastosowanie,
jeśli rozszerzony interfejs Xi znajduje się w konfiguracji twojego
systemu.
Opcjonalny rozszerzony
interfejs Xi
1. Odkręć śrubki z pokrywy czołowej rozszerzonego interfejsu Xi.
Obróć w dół pokrywę czołową skrzynki interfejsu.
2. Wyjmij płytę I/O z prawej strony przedziału kart wewnątrz
rozszerzonego interfejsu Xi. Jeśli twój system został
skonfigurowany do pracy z dwoma sondami to powinny się tam
znajdować dwie płyty interfejsu I/O.
3. Popatrz na Rys. 2-15. Podłącz przewody sygnału 4-20 mA do
złącza J4 na płycie I/O. Podłącz dostarczony zacisk ferrytowy na
przewodach 4-20 mA OUT, które wystają poza ekran.
UWAGA
Instalacja zacisku ferrytowego na przewodach 4-20 mA OUT jest
wymagana dla zgodności z Europejską Dyrektywą EMC.
2-16
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Rys. 2-14. Połączenia sygnałowe rozszerzonego interfejsu Xi
Rys. 2-15. Zaciski przekaźnika wskazującego alarm
4. Podłącz ekran przewodów sygnałowych 4-20 mA do oznaczonych
zacisków uziemienia interfejsu rozszerzonego Xi. Nie pozwól, aby
odizolowane końce ekranu stykały się z płytą obwodów. Zaizoluj ekrany
przewodów przed podłączeniem.
5. Podłącz przewody sygnałowe z SPS lub IMPS (jeśli są używane) do
odpowiednich zacisków złącza J3. Zajrzyj do instrukcji SPS lub IMPS po
dalsze szczegóły okablowania.
6. Podłącz przewody sygnałowe dla wejścia statusu płomienia (jeśli jest
używany) do odpowiednich zacisków złącza J2. Urządzenie czujnika status
u płomienia jest dostarczane przez klienta. Szczegóły okablowania należy
poszukać w odpowiednich instrukcjach przyrządów.
7. Podłącz urządzenia wskaźnika alarmu do zacisków przekaźnika stanu
alarmowego. Na Rys. 2-15 pokazano zaciski przekaźnika stanu
alarmowego.
8. Zainstaluj płytę I/O (wejścia/wyjścia) w kasecie rozszerzonego interfejsu
Xi.
9. Jeśli twój system jest skonfigurowany do obsługi dwóch sond
przetwornika, powtórz kroki 2 do 7 , aby podłączyć przewody sygnałowe
następnej sondy.
2-17
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 2-16. Podłączenia zasilania
- rozszerzony interfejs Xi
10. Wyjmij złącze z płyty zasilacza umieszczonej po lewej stronie
kasety wewnątrz rozszerzonego interfejsu Xi.
11. Popatrz na Rys. 2-16. Podłącz przewód fazowy lub L1 do zacisku
L1, a przewód neutralny lub L2 do zacisku N.
12. Zainstaluj ponownie złącze zasilacza do płyty zasilacza.
13. Zamknij i dokręć pokrywę rozszerzonego interfejsu Xi.
Opcjonalna blokada
bezpieczeństwa
płomienia
Blokada bezpieczeństwa płomienia Emerson Process Management
jest dostępna do odłączania zasilania grzejnika przy zaniku płomienia
procesu lub w warunkach nadmiernego rozgrzania grzejnika
(przekroczenia temperatury grzejnika) w przetworniku X-STREAM O2.
Uproszczony schemat okablowania dla blokady bezpieczeństwa
płomienia pokazano na Rys. 2-17.
Połączenia kablowe w
tradycyjnej architekturze
Konfiguracja przetwornika X-STREAM O2 w tradycyjnej architekturze
jest używana dla zdalnego położenia elektroniki przetwornika. Cała
elektronika jest umieszczona wewnątrz rozszerzonego interfejsu Xi.
Kable wielożyłowe zasilania /sygnałowe łączą sondę i interfejs Xi. Aby
podłączyć sondę w tradycyjnej architekturze do interfejsu
rozszerzonego Xi należy zastosować poniższą procedurę.
UWAGA
Kabel tradycyjnej architektury jest dostarczany na odpowiednią
długość i gotowy do zainstalowania. Dławiki kabla muszą być
właściwie założone, aby wprowadzić odpowiednią ochronę przed
zakłóceniami EMC/EMI.
2-18
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 2-17. Blokada bezpieczeństwa płomienia – Schemat okablowania
Rys. 2-18. Zespół dławików kablowych w tradycyjnej architekturze
a. Odkręć nakrętkę blokującą od dławika (Rys. 2-18) i wsuń ją z
powrotem na kabel.
b. Wyciągnij korpus dławika z plastikowej końcówki. Należy
postępować ostrożnie, aby nie uszkodzić oplotu ekranu kabla.
c. Wsuń przewody kabla do właściwego portu w obudowie sondy
lub obudowie Xi.
2-19
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
d. Przy obudowie sondy, załóż taśmę teflonową lub podobne uszczelnienie
na gwinty rury. Zakręcaj korpus dławika na obudowę sondy, aż zostanie
prawidłowo umocowany.
e. Przy obudowie Xi, wsuń korpus dławika do lewego portu kablowego z
przodu wewnątrz obudowy. Wykorzystaj gumowy O-ring dostarczony do
uszczelnienia portu kabla.
f. Sprawdź, czy oplot ekranu kabla jest właściwie uformowany na szarej
końcówce plastikowej. Jeśli jest prawidłowo uformowany, oplot powinien być
równomiernie rozmieszczony wokół obwodu i nie wysuwać się poza wąską
część średnicy.
g. Ostrożnie wsuń szarą końcówkę na korpus dławika. Rowki na wsuwce
powinny być ustawione w linii z podobnymi wycięciami wewnątrz korpusu
dławika. Naciskaj końcówkę, aż znajdzie się na korpusie dławika.
h. Wsuń nakrętkę blokującą i zakręć ją na korpusie dławika. Dokręć nakrętkę
blokującą tak, aby gumowa uszczelka wewnątrz wkładki plastikowej
zacisnęła się na ściance kabla i utworzyło prawidłowe uszczelnienie.
5. Podłącz przewody kabla do złącza sondy, Rys. 2-19.
6. Przy rozszerzonym interfejsie Xi, podłącz przewody do złącza na płycie
przetwornika I/O (wejścia/wyjścia) jak pokazano na Rys. 2-20.
Rys. 2-19. Okablowanie sondy X-STREAM - Tradycyjna architektura
2-20
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 2-20. Połączenia płyty przetwornika
przy Xi - Tradycyjna architektura
2-21
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Połączenia sondy (DR)
(bezpośredniej wymiany)
Przetwornik X-STREAM O2
Sonda do bezpośredniej wymiany jest dostępna do podłączenia do
istniejącego pakietu elektroniki. Aby podłączyć sondę DR
(bezpośredniego montażu) do elektroniki przetwornika należy
wykonać następującą procedurę.
1. Zdejmij pokrywy z sondy.
2. Wprowadź wszystkie kable sondy DR przez rurkę przewodów
zasilających sondy. Dodaj nową skrzynkę połączeniową i rurki jeśli
potrzeba.
3. Podłącz przewody zasilania grzejnika sondy DR do złącza sondy
DR, jak pokazano na Rys. 2-21.
4. Podłącz przewody sygnałowe O2 i termopary do złączy sondy DR.
Rys. 2-21. Sonda DR (bezpośredniej wymiany) – schemat okablowania
Połączenia sondy DR
(bezpośredniej wymiany) do
elektroniki Yokogawa
Sonda DR (bezpośredniej wymiany) może być podłączona do pracy
z elektroniką Yokogawa. Podłącz okablowanie z zacisków elektroniki
Yokogawa do zacisków sondy jak to pokazano na Rys. 2-22.
Przeglądnij poniższe informacje. Jeśli potrzeba, wymień płytę CJC
zamontowaną wewnątrz sondy RD (bezpośredniej wymiany).
Yokogawa używa dwóch typów urządzeń CJC w swoich sondach:
starszego typu używającego urządzeń typu tranzystorowego i
nowszego typu używającego termopary (RTD). Każde urządzenie
działa inaczej przy dostarczaniu sygnału zwrotnego temperatury i nie
można ich zamienić.
2-22
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 2-22. Sonda DR (bezpośredniej wymiany) połączona do elektroniki YEW
UWAGI:
1.Temperatura grzejnika ustawiona na 750oC
2. Większa masa sondy X-STREAM bezpośredniej wymiany wymaga dłuższego czasu
nagrzewania. Po uruchomieniu elektronika Yokogawa może wskazywać błąd ponieważ sonda
nie osiągnęła jeszcze ustawionej temperatury w normalnym czasie. Wyłącz zasilanie do
elektroniki Yokogawa albo do modułu sondy, aby skasować błąd i przywrócić zasilanie. Ta
procedura może być powtórzona. Procedura może wymagać kilkukrotnego powtórzenia, zanim
sonda osiągnie temperaturę pracy.
2-23
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Sonda DR (bezpośredniej wymiany) może być dostarczana z dwoma
różnymi płytami kompensacji zimnego złącza (Cold Junction
Compensation (CJC)) do zastosowania z elektroniką Yokogawa. Typ
używanej elektroniki Yokogawa określa, która płyta CJC powinna być
zainstalowana w sondzie bezpośredniej wymiany DR.
UWAGA
Te instrukcje nie dotyczą wszystkich możliwych wersji elektroniki
Yokogawa, które są aktualnie w użyciu. Mogą istnieć inne urządzenia
elektroniki lub CJC. Poniższe instrukcje należy traktować jedynie jako
pomoc do wyboru prawidłowej płyty CJC.
Płyta CJC typu tranzystorowego CJC (P/N 3D39505G01)
Identyfikacja:
Metalowa obudowa lub ceramiczna przy Q1
Sondy YEW:
Z021D (typ przedrostka)
Elektronika Yew:
Uśredniacz Z8A
Uśredniacz AV8C
Uśredniacz AV550
(prawidłowo zaprogramowane)
Niewłaściwe
stosowanie:
Elektronika działa prawidłowo przy temperaturze
otoczenia w pobliżu 25°C, ale odczyty powoli
zmniejszają się wraz ze wzrostem temperatury.
Płyta CJC typu RTD (P/N 3D39505G02)
Identyfikacja:
2-przewodowe urządzenie rezystancyjne (RTD)
przy Q1(wygięte i połączone z płytą)
Sondy YEW:
ZR22 (typ przedrostka)
Elektronika Yew:
Uśredniacz AV550 (prawidłowo zaprogramowany)
Analizator ZR402
Niewłaściwe
stosowanie:
Elektronika działa prawidłowo w pobliżu
temperatury otoczenia 200°C.
INSTALACJA
PNEUMATYCZNA
Pakiet powietrza
odniesienia
Po zainstalowaniu przetwornika X-STREAM, należy podłączyć zestaw
powietrza odniesienia do modułu X-STREAM. Należy spojrzeć na
diagram schematyczny na Rys. 2-23 oraz wymiary montażowe na
Rys. 2-24 do miejscowego montażu zasilania powietrzem odniesienia.
Powietrze przyrządu (powietrze odniesienia): minimum 34 kPa,
maksimum 54 kPa przy maksymalnym przepływie 0,25 l/min; poniżej
40ppm całkowitej zawartości węglowodorów. Ciśnienie wyjściowe
regulatora powinno być ustawione na 34 kPa. Powietrze odniesienia
może być dostarczane przez zestaw powietrza odniesienia lub
opcjonalny SPS 4001B lub IMPS 4000.
2-24
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 2-23. Schematyczny diagram powietrza przemysłowego
Rys. 2-24. Zestaw powietrza, Połączenia powietrza przemysłowego
2-25
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 2-25. Panel do ręcznej kalibracji
2-26
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Podzespoły powietrza odniesienia są zawarte w opcjonalnym panelu
do kalibracji ręcznej (Rys. 2-25), sekwenserze autokalibracji
pojedynczej sondy SPS 4001 i inteligentnym wielosondowym
sekwenserze gazu testowego IMPS 4000.
UWAGI
Opcjonalne sekwensery SPS 4001B lub IMPS 4000 mogą być użyte
tylko wtedy, gdy wybrana jest opcja rozszerzonego interfejsu Xi.
Okablowanie i połączenia pneumatyczne dla sekwensera
autokalibracji pojedynczej sondy SPS 4001B oraz dla inteligentnego
wielosondowego sekwensera gazu testowego IMPS 4000 znajdują się
w instrukcjach obsługi do tych urządzeń.
Gaz kalibracyjny
Stężenia gazów kalibracyjnych używanych z przetwornikiem XSTREAM, dolny gaz - 0.4% O2, zrównoważony N2, oraz górny gaz 8% O2, zrównoważony N2. Opcjonalny panel do kalibracji ręcznej
pokazano na Rys. 2-25. Na Rys. 2-26 pokazano porty do podłączenia
gazu kalibracyjnego sondy.
PRZESTROGA
Nie należy używać 100% jako gazu dolnego (gazu zerowego). Zaleca się, aby gaz
dolany (dla zera) miał zawartość tlenu między 0.4% a 2.0% O2. Nie należy używać
gazów z zawartością węglowodorów większą niż 40 ppm. Niezastosowanie się do
zaleceń odnośnie wyboru gazu kalibracyjnego spowoduje błędy odczytu.
Gaz kalibracyjny: 103 kPa maksimum, 2,5 L/min.
Należy ustawiać przepływ gazu kalibracyjnego tylko przy czystym
dyfuzorze.
Rys. 2-26. X-STREAM
Calibration Gas Connections
UWAGA
Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy przetwornik X-STREAM jest
włączony i działa zanim nastąpi uruchomienie procesu spalania.
Wystawienie zimnego modułu przetwornika X-STREAM na działanie
gazów spalinowych może spowodować poważne uszkodzenia.
Podczas postojów, jeśli to możliwe, należy pozostawić wszystkie
urządzenia X-STREAM działające, aby zapobiec kondensacji i
procesowi starzenia z powodu cykli termicznych.
PRZESTROGA
Jeśli przewody będą spłukiwane podczas postoju, NALEŻY WYŁĄCZYĆ urządzenia XSTREAM i usunąć je z obszaru mycia.
2-27
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
2-28
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Rozdział 3
Przetwornik X-STREAM O2
Konfiguracja Przetwornika XSTREAM O2
Sprawdzenie instalacji .....................................................3-1
Przetwornik ....................................................................3-1
Konfiguracja Xi (jeśli jest na wyposażeniu) ...............3-2
Kalibracja ..........................................................................3-2
Opcjonalne zaawansowane funkcje wewnątrz Xi .........3-3
Rozszerzony zakres temperatury procesu do 850oC.3-3
Stechiometr....................................................................3-3
Programowalne odniesienie ........................................3-4
SPRAWDZENIE
INSTALACJI
OSTRZEŻENIE
Zainstaluj wszystkie pokrywy przyrządu i przewody uziemienia przed uruchomieniem
przyrządu. Niezainstalowanie pokryw i przewodów uziemienia może spowodować
poważne zranienie lub śmierć.
PRZESTROGA
Jeśli używane jest zasilanie z zewnętrznej pętli, zasilacz musi być typu bezpiecznego
niskonapięciowego (SELV).
Sprawdź, czy X-STREAM O2 i Xi są prawidłowo zainstalowane. Patrz
Rozdział 2: Instalacja.
Przetwornik
1. Popatrz na Rys. 6-1. Zdejmij prawą pokrywę (11), aby dostać się do
płyty elektroniki przetwornika (7).
2. Sprawdź okablowanie płyty elektroniki (Rys. 2-13). Sprawdź czy
zasilanie i sygnał 4-20 mA są prawidłowo podłączone i
zabezpieczone. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia, pokrywa
zacisków zasilania musi zostać założona.
3. Zainstaluj prawą pokrywę (11).
4. Zdejmij lewą pokrywę (19). Sprawdź, czy przewody powietrza
odniesienia i gazu kalibracyjnego (Rys. 6-3) są prawidłowo
podłączone. Następnie zainstaluj lewą pokrywę.
http://www.raihome.com
3-1
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Konfiguracja Xi
(jeśli jest w wyposażeniu)
Na Rys. 3-1 pokazano konfigurację łączników JP1 do JP8.
Konfiguracja łączników dla płyty I/O zależy od konstrukcji systemu XSTREAM i podzespołów użytych do instalacji.
Ustawienie przełącznika SW4 oraz konfiguracja łączników JP1 do JP8
musi być zweryfikowana na płycie I/O w skrzynce rozszerzonego
interfejsu Xi. Wszystkie cztery przełączniki dip na przełączniku SW4
muszą być ustawione w pozycji OFF, jak pokazano.
Rys. 3-1. Konfiguracja łączników na płycie I/O
Konfiguracja
Żądany wybór
Łącznik
Funkcja
bezpieczeństwa
płomienia
lub
Dodatkowe
wyjście
alarmowe
Funkcja
bezpieczeństwa
płomienia
(Skonfigurowana
fabrycznie przy
zamówieniu z
funkcją
Bezpieczeństwa
płomienia
Dodatkowe
wyjście alarmowe
Zasilane z
rozszerzonego
interfejsu Xi
(najczęstsza
metoda)
Zasilane z
zewnętrznego
zasilacza DC
Zasilane z
rozszerzonego
interfejsu Xi
Zasilane z DCS
JP1
&JP2
(obydwa
muszą
być takie
same)
Zasilanie pętli
dla sygnału 420mA/HART z
interfejsu
rozszerzonego
Xi do sondy
przetwornika
Zasilanie pętli
dla sygnału 420mA/HART z
interfejsu
rozszerzonego
Xi do DCS
Ustawienie
przełącznika
SW4:
KALIBRACJA
Ustawienie
łącznika
Piny 1 & 2
Piny 2 &3
Piny 1 & 2
JP7
&JP8
(obydwa
muszą
być takie
same)
Piny 2 &3
JP5
Piny 1 & 2
Piny 2 &3
(Domyślnie =OFF)
1: zarezerwowany; musi pozostać OFF
2: nieużywany
3: nieużywany
4: włączona funkcja bezpieczeństwa
płomienia
Nowe komory tlenowe O2 mogą pracować dłużej niż rok bez potrzeby
kalibrowania, natomiast starsze komory mogą wymagać powtórnej
kalibracji co kilka tygodni, kiedy kończy się ich czas pracy.
Alarm CALIBRATION RECOMMENDED (zalecana kalibracja) dostarcza
informacji, kiedy potrzebna jest kalibracja. Taka strategia zapewnia, że
odczyt O2 jest zawsze dokładny i eliminuje niepotrzebne kalibracje
oparte na kalendarzowej liczbie dni lub tygodni od poprzedniej
kalibracji.
Przetwornik X-STREAM O2 może być skalibrowany ręcznie przez
komunikator polowy 375 lub Xi. W pełni automatyczna kalibracja może
być wykonana automatycznie przy użyciu interfejsu rozszerzonego Xi i
sekwensera autokalibracji pojedynczej sondy SPS 4001B lub
inteligentnego sekwensera wielosondowego IMPS 4000.
3-2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
1. Ręczna kalibracja. Aby wykonać ręczną kalibrację zajrzyj do
podrozdziału ”Kalibracja O2” w rozdziale 4: Uruchomienie i obsługa.
2. Automatyczna kalibracja. Kontakt ze sterowni do SPS 4001B
(jednego na sondę) lub do inteligentnego sekwensera
wielosondowego IMPS 4000 daje możliwość uruchomienia
automatycznej kalibracji w każdej chwili ze sterowni. Rozszerzony
interfejs Xi musi być używany z SPS 4001B lub IMPS 4000, aby
umożliwić funkcję automatycznej kalibracji. Przy pierwszym
uruchomieniu wejdź do menu Xi (Rys. 4-2) i wybierz SYSTEM>
DETAILED SETUP> CAL SETUP (SYSTEM>Szczegółowe
ustawienia>ustawienia kalibracji), aby sprawdzić, czy opcja AutoCal
(autokalibracji) jest włączona (wybrana). Szczegółowy opis jak
skonfigurować i obsługiwać automatyczną kalibrację można znaleźć w
rozdziale 4: Uruchomienie i obsługa w instrukcji obsługi rozszerzonego
interfejsu Xi oraz SPS 4001B lub IMPS 4000.
OPCJONALNIE
ZAAWANSOWANE
FUNKCJE WEWNĄTRZ XI
Zwiększony zakres
temperatury procesu do
850°C
Zaawansowane funkcje dostępne wewnątrz rozszerzonego interfejsu
Xi są typowo kupowane z przetwornikiem X-STREAM. Jednakże te
zaawansowane funkcje są także dostępne dla przetworników
zmodernizowanych na obiekcie.
Analizator tlenu X-STREAM wykorzystuje grzejnik i termoparę, aby
utrzymywać ustawiony poziom temperatury na 736°C. Sterowanie
temperatury jest możliwe z dokładnością ±1°C do temperatury
procesu około 705°C. Jest to wystarczające dla większości aplikacji,
ale potrzeba utrzymywania wyższych temperatur może wystąpić w
niektórych procesach. W takich przypadkach grzejnik jest wyłączany,
a temperatura procesu jest używana do ogrzewania komory
pomiarowej.
Odczyt tlenu jest natychmiast nastawiany, aby skompensować
zmieniające się temperatury procesu. Należy zauważyć, że czas pracy
komory będzie zmniejszony przy ciągłej pracy w temperaturze
powyżej 705°C. Jeśli oczekuje się, że temperatury procesu na stałe
będą przekraczać 705°C, zaleca się użycie opcjonalnego obejścia lub
dodatkowej osłony montażowej sondy. Funkcja rozszerzonego
zakresu temperatury jest wybierana w matrycy produktu Xi, ale może
być także zakupiona jako dodatek do montażu na obiekcie.
Stechiometr
Ustawienia procesu mogą czasem powodować, że proces spalania
przejdzie do warunków podstechiometrycznych lub redukcyjnych.
Odczyty tlenu z jednej lub kilku sond mogą spaść do zera. Komora
stechiometryczna mierzy niedobór tlenu w warunkach redukcyjnych.
Trendy w DCS mogą być ustawione na niższe ograniczenie zakresu -1
lub -2% tlenu, aby dać obraz poziomu niedoboru tlenu.
Operator może zobaczyć, czy działania naprawcze przynoszą
pożądany skutek. Takie typy zdarzeń nie występują często, ale
znajomość parametrów sytuacji zapobiega przekorygowaniu przy
wychodzeniu z warunków redukcyjnych. Funkcja stechiometru
wymaga zakupu komory stechiometrycznej kwasoodpornej oraz
funkcji stechiometru wewnątrz Xi.
UWAGA
Należy się upewnić, czy DCS jest skonfigurowany na ten sam zakres
co Xi. Przykładowo:
-1% O2 do 10% O2.
3-3
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Programowalne
odniesienie
Przetwornik X-STREAM O2
Technologia pomiarowa z tlenkiem cyrkonu mierzyła historyczny tlen
procesowy przy użyciu tlenu z powietrza atmosferycznego lub
przyrządu jako odniesienia (20.95% tlenu). Największy sygnał jest
wytwarzany przy niskich poziomach tlenu typowo spotykanych w
gazach spalinowych (2-4% tlenu) i jest najdokładniejszy na tych
poziomach. Przy pomiarach w pobliżu 20.95% O2, czujnik wytwarza
tylko kilkumilivoltowy sygnał i dokładność spada.
Funkcja programowalnego odniesienia pozwala użytkownikowi na
zastosowanie gazu odniesienia z butli o niskiej zawartości tlenu
(zalecane 0.4% tlenu). Przy pomiarach w pobliżu 21% tlenu, daje on
silnie ujemny sygnał tlenu, ze zdecydowanie poprawioną
dokładnością. Butla gazu odniesienia typowo wystarcza na około
miesiąc przy wymaganym niedużym przepływie. Typowymi aplikacjami
mogą być:
Recyrkulacja gazu spalinowego – Sterowanie mieszaniem gazów
spalinowych do komory nadmuchowej pieca przed piecem, aby
zredukować emisję NOx.
Monitoring wilgotności – pomiar ilości wilgoci wychodzącej z
osuszaczy przemysłowych by notowanie efektu rozpuszczania, jaką
ma para wodna w normalnym suchym powietrzu atmosferycznym
20.95%. (tylko suche procesy niepalne.)
Wzbogacone stężenie tlenu – czysty tlen jest czasami mieszany z
powietrzem spalinowym, aby zwiększyć temperaturę przy płomieniu.
Jest to używane w procesach redukcji stali i innych metali i w
niektórych regeneratorach katalizatora.
3-4
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Rozdział 4
Przetwornik X-STREAM O2
Uruchomienie i obsługa
Przegląd.............................................................................4-1
Włączenie zasilania ..........................................................4-1
Praca przez interfejs rozszerzony Xi ..............................4-2
Wyświetlacz startowy ...................................................4-2
Warunki błędu................................................................4-3
Sterowanie interfejsu rozszerzonego Xi .....................4-3
Zabezpieczenie hasłem.................................................4-3
Konfiguracja wyjścia przekaźnika alarmowego .........4-4
Opisy parametrów systemowych ...................................4-8
Opisy parametrów sondy ................................................4-9
Praca przez HART/AMS ...................................................4-11
Połączenia linii sygnałowej komunikatora polowego (bez Xi) 4-11
Połączenia linii sygnałowej komunikatora polowego (z Xi) 4-15
Drzewa menu komunikatora polowego.......................4-16
Operacje Off-line i On-line ...............................................4-16
Kalibracja O2.....................................................................4-21
Kalibracja O2 bez Xi ......................................................4-21
Kalibracja O2 wz Xi .......................................................4-22
Kalibracja O2 z Xi i komunikatorem polowym............4-23
Strojenie przetwornika cyfrowo/analogowego..............4-23
Strojenie przetwornika cyfrowo/analogowego bez Xi4-24
Strojenie przetwornika cyfrowo/analogowego z Xi....4-24
PRZEGLĄD
Interfejsem do przetwornika X-STREAM O2 do ustawiania, kalibracji i
diagnostyki może być komunikator polowy 375, oprogramowanie AMS
(Asset Management System) lub opcjonalny rozszerzony interfejs Xi.
Uruchomienie jest takie samo dla wszystkich konfiguracji przetwornika XSTREAM O2. Ustawianie, kalibracja i diagnostyka różni się w zależności
od wybranego interfejsu do komunikacji z przetwornikiem. Poniżej
przedstawiono pracę przez komunikator polowy 375 z i bez rozszerzonego
interfejsu Xi oraz pracę przez rozszerzony interfejs Xi bez komunikacji
HART.
URUCHOMIENIE
Przetwornik X-STREAM O2 rozpoczyna natychmiast po podłączeniu kabla
sygnałowego oraz dostarczeniu zasilania grzejnika do przetwornika.
Napięcie AC do grzejnika powinno być dostarczone najpierw, a następnie
pętla 24 vdc zasilania/sygnałowa do elektroniki przetwornika.
http://www.raihome.com
4-1
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Sonda przetwornika wymaga około 45 minut, aby się nagrzać do ustawionej
temperatury grzejnika 736°C. Sygnał 4-20 mA pozostanie na domyślnym
poziomie 3.5 mA podczas całego procesu nagrzewania. Po nagrzaniu, sonda
rozpocznie odczyty tlenu, a sygnał 4-20 mA będzie oparty na odczycie tlenu w
zakresie od 0-10% O2.
Dla przetwornika X-STREAM O2 z rozszerzonym interfejsem Xi, system
rozpocznie pracę po włączeniu zasilania grzejnika przetwornika i podłączeniu
okablowania zasilania 24 vdc / sygnałowego między przetwornikiem a
rozszerzonym interfejsem Xi.
UWAGA
Rozszerzony interfejs Xi może obsługiwać jeden lub dwa przetworniki XSTREAM O2. Rozszerzony interfejs Xi posiada także zaawansowane funkcje
takie jak możliwość pracy z procesami o temperaturze podniesionej do 850°C,
autokalibrację przez skrzynkę elektrozaworów SPS, funkcję stechiometru do
wskazywania poziomu niedoboru tlenu w warunkach redukcyjnych, a także
programowalne odniesienie do zwiększenia dokładności przy niskich poziomach
O 2.
Praca przez
rozszerzony
interfejs Xi
Poniższe procedury opisują obsługę przy użyciu rozszerzonego interfejsu Xi
Do ustawiania i kalibracji systemu. Dodatkowe informacje znajdują się w
instrukcjach obsługi SPS lub IMPS, jeśli mają zastosowanie w twoim systemie.
Wyświetlacz
startowy
Sonda przetwornika wymaga około 45 minut, aby się nagrzać do ustawionej
temperatury grzejnika 736°C. Sygnał 4-20 mA pozostanie na domyślnym
poziomie 3.5 mA podczas całego procesu nagrzewania. Po nagrzaniu, sonda
rozpocznie odczyty tlenu, a sygnał 4-20 mA będzie oparty na odczycie tlenu w
zakresie od 0-10% O2.
Rys. 4-1. Wyświetlacz
rozszerzonego interfejsu
Xi (typowy)
Wyświetlacz może
być dostosowany
do klienta przez
menu Xi.
Należy skorzystać
z menu SYSTEM
> CONFIGURE.
(konfiguruj)>
MAIN DISPLAY
(główny
wyświetlacz)
4-2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Warunki błędu
Jeśli występuje warunek błędu przy uruchomieniu, zostanie wyświetlony komunikat
alarmowy.
Popatrz do Rozdziału 5: wykrywanie i usuwanie usterek, aby określić przyczynę
błędu. Skasuj błąd oraz wyłącz i włącz ponownie zasilanie. Wyświetlanie
zawartości %O2 i temperatury powinno powrócić po komunikacie błędu.
Sterowanie
rozszerzonego
interfejsu Xi
Rozszerzony interfejs Xi może być używany do zmiany ustawień programowych i alarmów,
do ustawienia górnego i dolnego gazu oraz uruchomienia sekwencji kalibracji. Popatrz na
poniższy opis sterowania. Aby poruszać się po menu i edytować menu Xi (Rys. 4-2) należy
użyć klawiszy sterujących na panelu czołowym Xi (Rys. 4-1).
MENU powoduje przełączanie między trzema opcjami głównego menu: System, Probe1
(sonda1) i Probe2 (sonda2) (jeśli jest używana). Wyświetlany jest górny poziom wybranego
menu głównego.
DIAG powoduje przełączanie między wykazem alarmów z trzech głównych menu.
Wszystkie błędy i ostrzeżenia dotyczące wybranego menu głównego są wyświetlane.
ENTER zapamiętuje świeżo wprowadzone dane i powraca do poprzedniego poziomu menu.
EXIT powoduje powrót do poprzedniego poziomu menu bez zapamiętywania świeżo
wprowadzonych danych. W czasie poruszania się po drzewie menu naciśnięcie EXIT
powoduje powrót do głównego menu.
Klawisze strzałek do góry i na dół powodują przewijanie w górę Iw dół pozycji menu.
Podczas wprowadzania danych klawisze strzałek w górę i na dół powodują zwiększanie
bądź zmniejszanie wartości.
STRZAŁKA W LEWO pozwala na powrót do poprzedniego poziomu menu. Podczas
wprowadzania danych strzałka w lewo przenosi kursor o jedną pozycję w lewo.
STRZAŁKA W PRAWO powoduje przejście do następnego poziomu menu, a kiedy pozycja
jest podświetlona, wybiera pozycję z listy opcji menu. Podczas wprowadzania danych
strzałka w prawo przenosi kursor o jedną pozycję w prawo.
Zabezpieczenie
hasłem
Począwszy od Xi z wersją oprogramowania systemowego 1.05 lub wyższą główne
menu i ekran diagnostyczny Xi może być podglądany w każdej chwili, ale dalszy
dostęp i dokonywanie nieuprawnionych zmian może być zablokowane przez
włączenie funkcji zabezpieczenia hasłem. Jednakże Xi jest dostarczane z
wyłączoną funkcją zabezpieczenia hasłem.
Zabezpieczenie hasłem może być włączone po wybraniu: Główne menu
systemowe> CONFIGURE. (konfiguruj)> LCD>Enable Password (włącz hasło)
(Popatrz na menu Xi Menu, Rys. 4-2).
Domyślnym hasłem fabrycznym po włączeniu zabezpieczenia hasłem jest ROSE,
ale hasło może składać się z 4 dowolnych znaków alfanumerycznych.
Jeśli użytkownik zapomni hasła, należy zadzwonić do wsparcia technicznego
Rosemount Analytical pod numerem 800-433-6076, aby uzyskać dostęp do hasła
serwisowego.
Kiedy włączone jest zabezpieczenie hasłem w prawym górnym rogu na głównym
wyświetlaczu pojawi się ikona "Lock".
Zabezpieczenie hasłem zablokuje się samo po kilku sekundach bez naciskania
klawisza (zdefiniowane jako "revert time" (czas powrotu) w tym samym menu "LCD
setup" (ustawienia LCD). Użytkownicy mogą także wymusić zablokowanie panela
czołowego po wybraniu z głównego menu >Log Off (wylogowanie). Wybór
wylogowania (Log Off) nie zadziała, jeśli funkcja zabezpieczenia hasłem jest
wyłączona.
Xi posiada funkcję "Reset", która przywraca wszystkie ustawienia fabryczne
włączając w to funkcję zabezpieczenia hasłem, tzn. zabezpieczenie hasłem
zostanie wyłączone po resecie.
4-3
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Konfiguracja wyjścia
przekaźnika alarmowego
Rozszerzony interfejs Xi posiada dwa sygnały wyjścia przekaźnika
alarmowego Form-C z suchym stykiem, które mogą być
skonfigurowane na jeden z ośmiu różnych trybów przez klawiaturę Xi
lub komunikatora 375. Wykaz możliwych konfiguracji pokazano w
Tabeli 4-1. Każde wyjście przekaźnika alarmowego może być
skonfigurowane osobno.
Jeśli rozszerzony interfejs Xi jest skonfigurowany z opcjonalną
blokadą bezpieczeństwa płomienia, Alarm 2 jest skonfigurowany z
przekaźnikiem grzejnika "Heater Relay" i podłączony do płyty
przekaźnika AC. W tych warunkach konfiguracja przekaźnika nie
może być zmieniona na żadne inne ustawienia. Jeśli rozszerzony
interfejs Xi nie jest skonfigurowany z opcjonalną blokadą
bezpieczeństwa płomienia, przekaźnik grzejnika "Heater Relay" nie
jest aktywny i nie może być wybrany dla Alarmu 2.
Tabela 4-1. Konfiguracje wyjścia
przekaźnika alarmowego
Tryb
Brak Alarmu*
Konfiguracja
Wyjście nie jest skonfigurowane dla żadnego warunku
alarmu.
Wyjście jest skonfigurowane dla alarmu przyrządu
Alarm.
Wyjście jest skonfigurowane dla dolnego alarmu O2.
Alarm przyrządu (Unit
alarm)
Dolny alarm O2 (Low O2
Alarm)
Dolny alarm O2/ Alarm
Wyjście jest skonfigurowane dla alarmu przyrządu i
przyrządu (Low O2
dolnego alarmu O2.
Alarm/Unit Alarm)
Zalecana kalibracja (Cal
Wyjście jest skonfigurowane dla zalecanej kalibracji.
Recommended)
Zalecana kalibracja/Alarm
Wyjście jest skonfigurowane dla alarmu przyrządu i
modułu (Cal Rec/Unit Alm)** zalecanej kalibracji.
Dolny alarm O2/ Zalecana
Wyjście jest skonfigurowane dla dolnego alarmu O2 i
kalibracja (Low O2/Cal Rec)
zalecanej kalibracji.
Dolny alarm O2/ Alarm
Wyjście jest skonfigurowane dla dolnego alarmu O2,
przyrządu/ Zalecana
alarmu przyrządu i zalecanej kalibracji.
kalibracja (Low O2/Unit/Cal
Rec)
Przekaźnik grzejnika
Wyjście jest skonfigurowane dla blokady bezpieczeństwa
(Heater Relay)
płomienia.
* Domyślna konfiguracja dla Alarmu 2
** Domyślna konfiguracja dla Alarmu 1
4-4
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 4-2. Menu Xi Menu, Arkusz 1 z 3
4-5
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 4-2. Menu Xi Menu, Arkusz 2 z 3
4-6
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 4-2. Menu Xi Menu, Arkusz 3 z 3
4-7
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Wśród parametrów dostępnych przez menu Xi i komunikatora
polowego 375 znajdują się parametry systemowe ("System
Parameters"). Parametry systemowe definiują zmienne, które
konfigurują Xi w systemie przetwornika. Parametry systemowe są
opisane w poniższej tabeli.
OPISY PARAMETÓW
SYSTEMOWYCH
CPU
Y
Y
Y
Y
N
Nazwa parametru
Version
Build Num
Comm Status
Restart Cntr
Poll Addr
Jedn.
------
N
N
Serial Number
Features
---
N
Y
EE Erase Count
Num Probe
---
Y
Probe Sel
--
Y
Probe 1 Enable
--
Y
Probe 2 Enable
--
Y
Y
Y
Y
LineX Probe
Line 1 Data
Line 2 Data
Line 3 DataL
-----
Y
Line 3 DataR
--
Y
Line 4 DataL
--
Y
Line 4 DataR
--
Y
Revert Time
min
Y
Language
--
Y
Y
Y
Y
Contrast
Alarms
Password
Enable Password
-----
Opis parametru
Numer wersji oprogramowania dla płyty CPU.
Numer podwersji oprogramowania dla płyty CPU.
Status komunikacji między CPU a płytami I/O.
Programowy licznik restartów dla płyty CPU.
Adres węzłowy - Adres używany do identyfikacji urządzenia na obiekcie; możliwy do
zmiany przez użytkownika.
Numer seryjny płyty I/O.
Dostępność zaawansowanych funkcji programowych dla płyty I/O.
ON: Funkcja obsługiwana.
OFF: funkcja nieobsługiwana.
Diagnostyka pamięci nieulotnej.
Konfiguracja ilości sond:
Jeśli ustawiona na 1, należy skorzystać z konfiguracji jednej sondy na głównym
wyświetlaczu.
Jeśli jest ustawiona na 2, należy skorzystać z konfiguracji dwu sond na głównym
wyświetlaczu.
Ten parametr ma zastosowanie tylko jeśli konfiguracja Num Probe (ilości sond) jest
ustawiona na 2. To określa, która sondami być wyświetlana.
Stan sondy 1. Jeśli jest włączona, menu sondy będzie wyświetlane, w przeciwnym razie
nie będzie wyświeltany.
(No, Yes) (tak, nie)
Stan sondy 2. Jeśli jest włączona, menu sondy będzie wyświetlane, w przeciwnym razie
nie będzie wyświeltany.
(No, Yes) (tak, nie)
Numer sondy dla wiersza x. (1, 2)
Główny wyświetlacz, 1 wiersz danych: 0 wyświetla PV (O2), 1 wyświetla SV (temp O2)
Główny wyświetlacz, 2 wiersz danych: 0 wyświetla PV (O2), 1 wyświetla SV (temp O2)
Główny wyświetlacz, wiersz 3 po lewej stronie danych:
0 wyświetla PV (O2)
4 wyświetla temp CJC
1 wyświetla SV (temp O2)
5 wyświetla wy. analogowe
2 wyświetla TV (Impedancja komory)
6 wyświetla tryb OP
3 wyświetla 4V (mV komory)
7 wyświetla Tag
Główny wyświetlacz, wiersz 3 po prawej stronie danych:
0 wyświetla PV (O2)
4 wyświetla temp CJC
1 wyświetla SV (temp O2)
5 wyświetla wy. analogowe
2 wyświetla TV (Impedancja komory)
6 wyświetla tryb OP
3 wyświetla 4V (mV komory)
7 wyświetla Tag
Główny wyświetlacz, wiersz 4 po lewej stronie danych:
0 wyświetla PV (O2)
4 wyświetla temp CJC
1 wyświetla SV (temp O2)
5 wyświetla wy. analogowe
2 wyświetla TV (Impedancja komory)
6 wyświetla tryb OP
3 wyświetla 4V (mV komory)
7 wyświetla Tag
Główny wyświetlacz, wiersz 4 po prawej stronie danych:
0 wyświetla PV (O2)
4 wyświetla temp CJC
1 wyświetla SV (temp O2)
5 wyświetla wy. analogowe
2 wyświetla TV (Impedancja komory)
6 wyświetla tryb OP
3 wyświetla 4V (mV komory)
7 wyświetla Tag
Xi wyświetla odwrócony do czasu głównego wyświetlacza. Blokuje także ekran jeśli
włączone jest zabezpieczenie hasłem.
0 wyświetla po angielsku
1 wyświetla po hiszpańsku
2 wyświetla po niemiecku
Kontrast wyświetlacza: (120 do 200)
Popatrz na rozdział 5, Wykrywanie i usuwanie usterek, ”Wskazania alarmu”.
Hasło dostępu
Włącza / wyłącza zabezpieczenie hasłem
4-8
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
OPISY PARAMETRÓW
SONDY
NAZWA PARAMETRU
O2
Wśród parametrów dostępnych przez menu Xi i komunikatora
polowego 375 znajdują się parametry sondy ("Probe Parameters").
Parametry sondy definiują zmienne, które konfigurują określoną sondę
w systemie przetwornika. Parametry sondy są opisane w poniższej
tabeli.
TX
Y
I/O
Y
JEDN.
%
Y
Y
N
Y
N
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
O2 Temp
CJC Temp
Elec Temp
O2 Cell
TC Volt
Cell Imp
Htr Volt
CPU Volt
O2 AO
O2 AO%
O2 Temp Max
CJC Temp Max
N
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Elec Temp Max
Htr Volt Max
Htr Duty Cycle
PID SP
Htr Ramp Rate
Flame Stat In
N
Y
SPS/IMPS In
--
N
Y
SPS/IMPS Out
--
N
Y
Alm Relay 1 Out
--
N
Y
Alm Relay 2 Out
--
Y
Y
OP Mode
--
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Tag
Device ID
PV is
SY is
TY is
QV is
Cal Slope
------mV/Dec
Y
Y
Cal Const
mV
Y
Y
Cal Imp
N
Y
Prev Slope
mV/Dec
N
Y
Prev Const
mV
o
C
C
o
C
mV
mV
Ohm
Volt
Volt
mA
%
o
C
o
C
o
o
C
Volt
-o
C
o
C /s
--
Ohm
OPIS PARAMETRU
Wartość aktualnego stężenia tlenu (O2%). Wartość powinna odpowiadać
ostatniej dobrej wartości O2, jeśli przyrząd znajduje się w stanie
zablokowania "Lock" podczas kalibracji.
Aktualna temperatura czujnika O2.
Aktualna temperatura zimnego złącza.
Aktualna temperatura elektroniki zmierzona na płycie I/O.
Wartość nieprzetworzona mV dla czujnika ZrO2.
Napięcie O2 T/C.
Zmierzona impedancja komory/ rezystancja czujnika.
Napięcie grzejnika.
Napięcie CPU przetwornika.
Wartość wyjścia analogowego reprezentująca pomiar stężenia O2.
Procentowe wyjście analogowe O2 dla wyjścia analogowego O2.
To jest najwyższa temperatura czujnika O2 osiągnięta od ostatniego resetu.
To jest najwyższa temperatura osiągnięta przy zimnym złączu od ostatniego
resetu.
To jest najwyższa temperatura osiągnięta na płycie IO od ostatniego resetu.
To jest najwyższe napięcie grzejnika osiągnięte od ostatniego resetu.
Cykl roboczy grzejnika O2. Wartość między 0 a 1.
Ustawiony poziom temperatury PID.
Przyrost temperatury grzejnika w czasie w stopniach C na sekundę.
Stan wejścia statusu płomienia.
(OFF/ON)
Stan wejścia SPS/IMPS.
(OFF/ON)
Stan wejścia SPS/IMPS.
(OFF/ON)
Stan wyjścia przekaźnika alarmowego 1.
(OFF/ON)
Stan wyjścia przekaźnika alarmowego 2.
(OFF/ON)
Tryb pracy urządzenia:
PO=włączenie; WU=nagrzewanie (wyjście analogowe jest zawieszone);
NM=Normalna praca; CA=Kalibrowanie (wyjście analogowe może być
śledzone lub zablokowane na ostatniej dobrej wartości opartej na
konfiguracji śledzenia wyjścia analogowego ("AO Tracks"); AL=Wykryty
alarm (odwracalny); SF=wykryty alarm (nienaprawialny)
Oznaczenie urządzenia.
Unikalny numer ID urządzenia. (HART)
Przypisanie pierwszej zmiennej. (HART)
Przypisanie drugiej zmiennej. (HART)
Przypisanie trzeciej zmiennej. (HART)
Przypisanie czwartej zmiennej. (HART)
Aktualne nachylenie kalibracji. To jest wartość nachylenia, która została
wyliczona podczas ostatniej prawidłowej kalibracji.
Aktualna stała kalibracji. To jest wartość stałej, która została wyliczona
podczas ostatniej prawidłowej kalibracji. Możliwe są wartości między -4mV a
+10mV.
Impedancja komory. To jest rezystancja czujnika, która została wyliczona
podczas ostatniej prawidłowej kalibracji.
Poprzednie nachylenie kalibracji. To jest dziesięć wyników kalibracji. 1 jest
najświeższym a 10 jest najstarszym nachyleniem kalibracji.
Poprzednia stała kalibracji. To jest dziesięć wyników kalibracji. 1 jest
najświeższą a 10 jest najstarszą stałą kalibracji.
4-9
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
TX
N
I/O
Y
NAZWA PARAMETRU
Prev Cal Imp
Jedn.
Ohm
N
N
Y
N
N
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Failed Slope
Failed Const
Cal Result
Delta Imp
Cal Step
Time Remain
O2 Slope
Y
N
Y
Y
O2 Const
T90 Filter
N
Y
O2 Cell Ref
%
N
Y
O2 Temp SP
o
N
Y
Features
--
Y
Y
N
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
O2 URV
O2 LRV
O2 AO Range
O2 Alarm Level
Alarm Relay 1
%
%
----
N
Y
Alarm Relay 2
--
N
N
N
Y
Y
Y
Low O2 Alm
Hi Temp Alm
AO Tracks
%
%
--
N
Y
Auto Cal
--
N
Y
Start On CalRec
--
Y
Y
Cal Gas 1
%
Y
Y
Cal Gas 2
%
Y
Y
Gas Time
S
Y
Y
Purge Time
S
N
Y
Cal Interval
Hr
N
Y
Next Cal Time
Hr
Y
N
Y
N
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T EE Val
IO EE Val
Version
Version
T Restart Cntr
IO Restart Cntr
Alarms
--------
mV/Dec
mV
mV
--s
mV/Dec
mV
s
C
OPIS PARAMETRU
Poprzednia impedancja komory. To jest rezystancja czujnika, która została
wyliczona jako wynik poprzedniej prawidłowej kalibracji. To jest dziesięć
wyników kalibracji. Index 1 jest najświeższą a Index 10 jest najstarszą
zmierzoną rezystancją czujnika.
Nieprawidłowe nachylenie kalibracji.
Nieprawidłowa stała kalibracji.
Wynik kalibracji.
Delta impedancji od ostatniej kalibracji.
Oznacza krok kalibracji w cyklu kalibracji.
Czas pozostały w aktualnym stanie cyklu kalibracji.
Nachylenie O2. To jest wartość nachylenia, która była używana do
obliczenia O2.
Stała O2. To jest wartość stałej, która była używana do obliczenia O2.
Czas T90 wyjścia analogowego. Reprezentuje czas, który zajmuje, aby po
zmianie skokowej tlenu odczyt osiągnął 90% końcowej wartości
przefiltrowanego wyjścia.
Procentowy gaz odniesienia czujnika O2. Pozwala na użycie gazu
odniesienia czujnika innego niż powietrze.
Ustawiony poziom temperatury czujnika O2. Pozwala to na pomiar tlenu z
o
czujnikiem podniesionej temperatury. (0=736 C ustawiony poziom; 1=834
o
C ustawiony poziom)
Zaawansowane funkcje programowe.
(0=Stechiometr; 1=Odniesienie programowalne; 2=Podniesiona
temperatura)
Pierwsza zmienna (O2%) górna wartość zakresu.
Pierwsza zmienna (O2%) dolna wartość zakresu.
Polaryzacja wyjścia analogowa. (0=4-20 mA; 1=20-4 mA)
Poziom alarmowy O2. (0=3.5 mA; 1=21.1 mA)
Tryb przekaźnika alarmowego 1.
(brak alarmu; alarm modułu; dolny alarm O2; dolny alarm O2/modułu;
Zalecana kalibracja; Zalecana kalibracja / alarm modułu; dolny alarm O2/
Zalecana kalibracja; dolny alarm O2/ alarm modułu / Zalecana kalibracja)
Tryb przekaźnika alarmowego 2.
(brak alarmu; alarm modułu; dolny alarm O2; dolny alarm O2/modułu;
Zalecana kalibracja; Zalecana kalibracja / alarm modułu; dolny alarm O2/
Zalecana kalibracja; dolny alarm O2/ alarm modułu / Zalecana kalibracja;
przekaźnik grzejnika)
Próg dolnego alarmu O2.
Próg górnego alarmu temperatury.
Śledzenie wyjścia analogowego O2 pomiaru czujnika podczas kalibracji.
(No- nie, Yes-tak).
Właczenie/wyłączenie automatycznej kalibracji.
No = ustawia ręczny tryb kalibracji.
Yes = ustawia automatyczny tryb kalibracji.
Uruchamianie automatycznej kalibracji w stanie zalecanej kalibracji. (No-nie,
Yes-tak)
Wartość gazu testowego 1. To jest rzeczywista wartość gazu
zastosowanego podczas fazy gazu testowego 1 w kalibracji.
Wartość gazu testowego 2. To jest rzeczywista wartość gazu
zastosowanego podczas fazy gazu testowego 2 w kalibracji.
Czas aplikacji gazu testowego. To jest czas jaki gazy testowe znajdują się w
otoczeniu sondy O2 podczas fazy górnego lub dolnego gazu testowego w
kalibracji.
Czas czyszczenia gazu testowego. To jest czas jaki upłynie zanim wyjście
powróci do odczytu gazu procesowego po kalibracji.
Interwał automatycznej kalibracji. Liczba 9999 wyłącza automatycznie
zaprogramowaną kalibrację.
Czas pozostały do rozpoczęcia następnej automatycznej okresowej
kalibracji. Liczba 9999 wyłącza następną automatycznie zaprogramowaną
kalibrację.
Diagnostyka nieulotnej pamięci płyty przetwornika.
Diagnostyka nieulotnej pamięci płyty I/O.
Numer wersji oprogramowania przetwornika.
Numer wersji oprogramowania płyty I/O.
Programowy restart licznika dla przetwornika.
Programowy restart licznika dla płyty IO.
Aktualne alarmy (Popatrz do rozdziału 5, Wykrywanie i usuwanie susterek,
”Wskazania alarmów”.)
4-10
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
PRACA PRZEZ
HART/AMS
Komunikator polowy 375 jest ręcznym urządzeniem komunikacyjnym.
Posiada łącze komunikacyjne do wszystkich przyrządów opartych na
mikroprocesorze, które są kompatybilne z protokołem HART. Ręczny
Komunikator posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD i 21
klawiszy. Instrukcja w formacie kieszonkowym, znajdująca się w
zestawie Komunikatora polowego 375 opisuje szczegółowo funkcje
wszystkich klawiszy
Komunikator polowy 375 wykonuje swoje zadanie korzystając z
techniki kluczowania częstotliwości (FSK). Przy użyciu FSK, sygnał
komunikacji cyfrowej o wysokiej częstotliwości jest nakładany na
sygnał prądowy 4-20 mA przetwornika X-STREAM O2. Komunikator
polowy 375 nie zakłóca sygnału 4-20 mA, ponieważ nie jest
dodawana energia netto do pętli.
Komunikator HART może być połączony z komputerem PC, pod
warunkiem zainstalowania specjalnego oprogramowania. Aby
połączyć Komunikator HART z PC, potrzebna jest specjalna przelotka.
W dokumentacji Komunikatora HART szczegółowo opisano opcję
współpracy z komputerem PC.
UWAGI
Komunikator polowy 375 musi być zaktualizowany do
oprogramowania systemowego 2.0 z licencją graficzną do współpracy
z przetwornikiem X-STREAM O2. Oprogramowanie AMS musi być
zaktualizowane do wersji AMS 8.0 lub wyższej do pracy z
przetwornikiem X-STREAM O2.
Należy się skontaktować z światowym centrum serwisowym Emerson
Process Management (GSC) pod numerem 1-800-833-8314, aby
zaktualizować oprogramowanie komunikatora polowego 375 do
oprogramowania systemowego 2.0 z licencją graficzną.
Połączenia linii
Aby współpracować z przetwornikiem X-STREAM O2, komunikator
sygnałowej komunikatora polowy 375 wymaga połączenia na linii prądowej 4-20 mA i
rezystancji obciążenia minimum 250 Ω między komunikatorem i
polowego (bez Xi)
zasilaczem.
Komunikator polowy 375 może być dołączony do linii sygnału wyjścia
analogowego Przetwornika X-STREAM O2 w dowolnym punkcie pętli
prądowej 4-20 mA. Istnieją dwie metody podłączenia komunikatora
polowego 375 do linii sygnałowej. Dla zastosowań, w których linia
sygnałowa ma rezystancję obciążenia 250 Ω lub większą, należy
zastosować metodę 1, pokazaną na Rys. 4-3. Dla zastosowań, w
których rezystancja obciążenia linii sygnałowej jest mniejsza niż 250
Ω, należy stosować metodę 2, pokazaną na Rys. 4-5.
Metoda 1, dla rezystancji obciążenia ≥ 250 Ω
Na rysunku 4-3 i w kolejnych instrukcjach opisano połączenie
komunikatora polowego 375 do linii sygnałowej z 250 Ω lub większą
rezystancją obciążenia.
4-11
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 4-3. Połączenia linii sygnałowej, ≥ 250 Ω rezystancji obciążenia
OSTRZEŻENIE
Sygnały nie są iskrobezpieczne. Nie należy podłączać się do portu szeregowego
Komunikatora polowego 375, linii sygnałowej 4-20m/A lub jacka ładowarki NiCad w
atmosferze zagrożenia wybuchem.
Wykorzystując dostarczony zestaw kabli, należy połączyć
Komunikator polowy 375 równolegle do przetwornika X-STREAM O2.
Należy wykorzystać punkt połączenia w linii sygnałowej wyjścia
analogowego 4-20mA.
Komunikator polowy 375 może być także podłączony bezpośrednio do
płyty elektroniki przetwornika. Na Rys. 4-4 pokazano połączenie
komunikatora polowego 375 przy zaciskach H1 i H2 na płycie
elektronika przetwornika O2. Punkty testowe AM+ i AM- pokazane na
Rys. 4-4 służą do monitorowania sygnału 4-20 mA bez przerywania
pętli.
4-12
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 4-4. Połączenia komunikatora polowego 375 przy przetworniku O2
4-13
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Metoda 2, dla rezystancji obciążenia < 250 Ω
Na rysunku 4-5 i w kolejnych krokach opisano połączenie
Komunikatora polowego 375 do linii sygnałowej z rezystancją
obciążenia mniejszą niż 250 Ω.
OSTRZEŻENIE
Sygnały nie są iskrobezpieczne. Nie należy podłączać się do portu szeregowego
Komunikatora polowego 375, linii sygnałowej 4-20m/A lub jacka ładowarki NiCad w
atmosferze zagrożenia wybuchem.
1. W dogodnym punkcie, należy przerwać linię sygnałową wyjścia
analogowego 4-20 mA i zainstalować opcjonalny 250 Ω rezystor
obciążenia.
2. Włączyć rezystor obciążenia do złącza pętli (umieszczonego na
płycie tylnej Komunikatora polowego 375)
Rys. 4-5. Połączenia linii sygnałowej, < 250 Ω rezystancja obciążenia
4-14
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Połączenia linii
sygnałowej komunikatora
polowego (z Xi)
Przetwornik X-STREAM O2
Kiedy przetwornik X-STREAM O2 zawiera opcję rozszerzonego
interfejsu Xi, należy uważać, aby podłączyć komunikator polowy 375
tylko do okablowania pętli sygnałowej 4 do 20 mA między rozszerzony
interfejs Xi a sterownię lub system zbierania danych, jak to pokazano
na Rys. 4-6. Pracując przy Xi, komunikator polowy 375 może być
podłączony bezpośrednio do punktów testowych TP21 i TP22 na
płycie I/O rozszerzonego interfejsu Xi. Punkty testowe AM+ i AM- są
używane do monitorowania sygnału 4-20 mA bez przerywania pętli.
Rys. 4-6. Połączenia komunikatora polowego 375 przy rozszerzonym interfejsie Xi
PRZESTROGA
Nie używaj zacisków H1i H2, ani nie podłączaj komunikatora HART w pętli sygnałowej
4-20mA sondy (przetwornik do Xi), jeśli twój system zawiera rozszerzony interfejs Xi.
Komunikacja Xi z przetwornikiem zostanie przerwana, jeśli komunikator polowy 375
będzie podłączony do zacisków H1i H2 albo do pętli sygnałowej przetwornika do Xi.
Rozszerzony interfejs Xi komunikuje się z przetwornikiem przez
komunikację HART prowadzoną na sygnale 4 do 20 mA,
pochodzącym z przetwornika.
Komunikacja Xi z przetwornikiem zostanie przerwana, jeśli
komunikator polowy 375 będzie podłączony do pętli sygnałowej
między przetwornikiem a rozszerzonym interfejsem Xi.
4-15
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
DRZEWO MENU
KOMUNIKATORA
POLOWEGO
Kiedy komunikator polowy 375 jest podłączony jak pokazano na Rys.
4-3, Rys. 4-4 lub Rys. 4-5, to na Rys. 4-7 pokazano drzewo menu
drzewo menu przetwornika dla komunikatora polowego 375.
PRACA OFF-LINE i ONLINE
Komunikator polowy 375 może pracować zarówno off-line jak i on-line.
Jeśli używany jest rozszerzony interfejs, należy podłączyć
komunikator polowy 375 do pętli sygnałowej 4-20mA Xi (Xi-do-DCS)
albo do zacisków rozszerzonego interfejsu Xi jak pokazano na Rys. 46 a na Rys. 4-8 pokazano drzewo menu Xi dla komunikatora polowego
375.
Prace off-line są przewidziane jako te, w których komunikator polowy
375 nie jest podłączony do X-STREAM. Prace off-line mogą zawierać
również współpracę komunikatora polowego HART z komputerem PC
(szczegóły w dokumentacji komunikacji HART dotyczącej współpracy
HART/PC).
W trybie on-line, komunikator polowy 375 jest podłączony do linii
sygnałowej wyjścia analogowego 4-20 mA. Komunikator jest
podłączony równolegle z X-STREAM lub równolegle z rezystorem
obciążenia 250Ω.
4-16
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 4-7. Drzewo menu przetwornika na komunikatorze polowym 375 (Arkusz 1 z 2)
4-17
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 4-7. Drzewo menu przetwornika na komunikatorze polowym 375 (Arkusz 2 z 2)
4-18
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 4-8. Drzewo menu Xi na komunikatorze polowym 375 (Arkusz 1 z 2)
4-19
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 4-8. Drzewo menu Xi na komunikatorze polowym 375 (Arkusz 2 z 2)
4-20
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
KALIBRACJA O2
Ten rozdział dotyczy ręcznej kalibracji. Szczegółowy opis kalibracji
automatycznej można znaleźć w instrukcji obsługi sekwensera
autokalibracji pojedynczej sondy SPS 4001B lub w instrukcji obsługi
inteligentnego wielosondowego sekwensera gazu testowego IMPS
4000.
Kalibracja X-STREAM O2 może być wykonywana przy wykorzystaniu
trzech podstawowych metod kalibracji. Metody dostępne do
zastosowania zależą od konfiguracji twojego systemu. Następne
paragrafy opisują jak wykonać kalibrację dla trzech podstawowych
konfiguracji systemu pokazanych na Rys. 4-9.
W procedurach kalibracyjnych zawarto instrukcje ustawiania
parametrów kalibracyjnych. Ustawienie parametrów kalibracyjnych
powinno być wykonane przed pierwszą kalibracją O2. Po tym
ustawieniu wykonanie ustawień kalibracyjnych powinno być
wykonywane tylko kiedy trzeba zmienić parametry kalibracyjne albo
skasować parametry po wymianie podstawowych podzespołów
systemu.
Rys. 4-9. Metody kalibracyjne - uproszczone
Kalibracja O2 bez Xi
Dla systemów z konfiguracją 1, pokazaną na Rys. 4-9, użyj
następującej procedury do wykonania kalibracji przy pomocy
komunikatora polowego 375. Jeśli do konieczne, skorzystaj z drzewa
menu na Rys. 4-7.
UWAGA
Aby wybrać pozycję menu, należy użyć albo klawiszy strzałek do góry
i na dół, aby przewinąć pozycje menu, a następnie nacisnąć prawy
klawisz strzałki lub z klawiatury numerycznej wybrać numer
odpowiadający pozycji. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij
lewy klawisz strzałki.
1. Wybierz DEVICE SETUP (ustawianie urządzenia).
2. Z ekranu DEVICE SETUP (ustawianie urządzenia) wybierz pozycję
4 w menu, DETAILED SETUP (szczegółowe ustawienie).
4-21
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
3. Wybierz 3 pozycję menu, CAL SETUP (ustawienia kalibracji), aby
wprowadzić gaz kalibracyjny oraz czasy przepływu gazu.
4. Powróć do ekranu DEVICE SETUP (ustawianie urządzenia) i
wybierz 2 pozycję menu, DIAG/SERVICE (diagnostyka/serwis).
5. Z ekranu DIAG/SERVICE (diagnostyka/serwis), wybierz 3 pozycję
menu, CALIBRATION (kalibracja), aby dotrzeć do ekranu O2
CALIBRATION (kalibracja O2).
6. Na ekranie O2 CALIBRATION (kalibracja O2), wybierz 1 pozycję
menu, O2 CAL (kalibracja O2), aby dotrzeć do procedury kalibracji O2.
OSTRZEŻENIE
Niewyłączenie Przetwornika X-STREAM O2 z pętli automatycznego sterowania przed
rozpoczęciem wykonywania kalibracji może spowodować zagrożenie dla warunków
pracy.
7. Na pierwszym ekranie O2 CAL, pojawi się ostrzeżenie "Loop should
be removed from automatyczna control" (należy wyłączyć urządzenie
z pętli automatycznego sterowania). Wyłącz X-STREAM O2 z pętli
automatycznego sterowania, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia
warunków pracy i naciśnij OK.
8. Zastosuj się do zapytań wyświetlanych na ekranie ręcznego
komunikatora polowego 375, aby wykonać procedurę kalibracji O2.
Kalibracja O2 z Xi
Dla systemów z konfiguracją 2, pokazaną na Rys. 4-9, użyj
następującej procedury do wykonania kalibracji przy użyciu
rozszerzonego interfejsu Xi. Jeśli do konieczne, skorzystaj z drzewa
menu Xi na Rys. 4-8.
UWAGA
Aby wybrać pozycję menu, należy użyć albo klawiszy strzałek do góry
i na dół, aby przewinąć pozycje menu, a następnie nacisnąć prawy
klawisz strzałki lub z klawiatury numerycznej wybrać numer
odpowiadający pozycji. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij
lewy klawisz strzałki.
1. Z głównego menu wybierz SYSTEM, aby dotrzeć do menu
systemowego Xi.
2. W menu Xi SYSTEM, przewiń pozycje w dół i wybierz DETAILED
SETUP (szczegółowe ustawienia).
3. Wybierz 4 pozycję menu, CAL SETUP (ustawienia kalibracji), aby
wprowadzić gaz kalibracyjny i czasy przepływu gazów.
4. Powróć do menu SYSTEM i wybierz ostatnią pozycję menu,
CALIBRATION (kalibaracja), aby dotrzeć do menu CALIBRATION
(kalibracja).
5. Z opcji O2 CALIBRATION (kalibracja O2), wybierz Start Cal
(uruchom kalibrację), aby uruchomić procedurę kalibracji O2.
OSTRZEŻENIE
Niewyłączenie Przetwornika X-STREAM O2 z pętli automatycznego sterowania przed
rozpoczęciem wykonywania kalibracji może spowodować zagrożenie dla warunków
pracy.
4-22
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
6. Na pierwszym ekranie O2 CAL, pojawi się ostrzeżenie "Loop should
be removed from automatyczna control" (należy wyłączyć urządzenie
z pętli automatycznego sterowania). Wyłącz X-STREAM O2 z pętli
automatycznego sterowania, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia
warunków pracy i naciśnij OK.
7. Zastosuj się do zapytań wyświetlanych na ekranie rozszerzonego
interfejsu Xi, aby wykonać procedurę kalibracji O2.
Kalibracja O2 z Xi i
komunikatorem polowym
375
Dla systemów z konfiguracją 3, pokazaną na Rys. 4-9, użyj
następującej procedury do wykonania kalibracji przy użyciu
komunikatora polowego 375. Jeśli do konieczne, skorzystaj z drzewa
menu na Rys. 4-8.
UWAGA
Aby wybrać pozycję menu, należy użyć albo klawiszy strzałek do góry
i na dół, aby przewinąć pozycje menu, a następnie nacisnąć prawy
klawisz strzałki lub z klawiatury numerycznej wybrać numer
odpowiadający pozycji. Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij
lewy klawisz strzałki.
1. Wybierz DEVICE SETUP (ustawianie urządzenia).
2. Z ekranu DEVICE SETUP (ustawianie urządzenia) wybierz pozycję
4 w menu, DETAILED SETUP (szczegółowe ustawienie).
3. Wybierz 3 pozycję menu, CAL SETUP (ustawienia kalibracji), aby
wprowadzić gaz kalibracyjny oraz czasy przepływu gazu.
4. Powróć do ekranu DEVICE SETUP (ustawianie urządzenia) i
wybierz 2 pozycję menu, DIAG/SERVICE (diagnostyka/serwis).
5. Z ekranu DIAG/SERVICE (diagnostyka/serwis), wybierz 3 pozycję
menu, CALIBRATION (kalibracja), aby dotrzeć do ekranu O2
CALIBRATION (kalibracja O2).
6. Na ekranie O2 CALIBRATION (kalibracja O2), wybierz 1 pozycję
menu, O2 CAL (kalibracja O2), aby dotrzeć do procedury kalibracji O2.
OSTRZEŻENIE
Niewyłączenie przetwornika X-STREAM O2 z pętli automatycznego sterowania przed
rozpoczęciem wykonywania kalibracji może spowodować zagrożenie dla warunków
pracy.
7. Na pierwszym ekranie O2 CAL, pojawi się ostrzeżenie "Loop should
be removed from automatyczna control" (należy wyłączyć urządzenie
z pętli automatycznego sterowania). Wyłącz X-STREAM O2 z pętli
automatycznego sterowania, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia
warunków pracy i naciśnij OK.
8. Zastosuj się do zapytań wyświetlanych na ekranie ręcznego
komunikatora polowego 375, aby wykonać procedurę kalibracji O2.
STROJENIE C/A
(CYFROWO/
ANALOGOWE)
Procedura strojenia C/A (cyfrowo/analogowego) jest używana do
kalibrowania sygnału wyjściowego 4-20 mA względem dokładnego
przyrządu pomiarowego mA.
Dalsze dwa paragrafy opisują jak wykonać procedurę strojenia C/A dla
dwóch podstawowych konfiguracji systemu pokazanych na Rys. 4-10.
Do strojenia potrzebny jest tylko sygnał do DCS.
4-23
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Rys. 4-10. Metody strojenia C/A - uproszczone
STROJENIE C/A bez Xi
Dla systemów z konfiguracją 1, pokazaną na Rys. 4-10, użyj ręcznego
komunikatora polowego 375, aby dotrzeć do procedury strojenia C/A
zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli potrzeba zajrzyj do drzewa menu
komunikatora polowego 375 na Rys. 4-7.
1. Z ekranu DEVICE SETUP (ustawianie urządzenia) wybierz 2
pozycję menu, DIAG/SERVICE (diagnostyka i serwis), aby dotrzeć do
opcji menu diagnostyki i serwisu.
2. Wybierz 3 pozycję menu, CALIBRATION (kalibracja), aby dotrzeć
do opcji menu kalibracji.
3. Wybierz 3 pozycję menu, 4-20 mA SIG, aby dotrzeć do ekranu 4-20
mA SIGNAL (sygnał 4-20mA).
4. Wybierz 1 pozycję menu, D/A Trim (strojenie C/A), aby rozpocząć
procedurę strojenia.
STROJENIE C/A z Xi
Dla systemów z konfiguracją 2, pokazaną na Rys. 4-10, użyj ręcznego
komunikatora polowego 375, aby dotrzeć do procedury strojenia C/A
zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli potrzeba zajrzyj do drzewa menu
Xi komunikatora polowego 375 na Rys. 4-8.
1. Z ekranu DEVICE SETUP (ustawianie urządzenia) wybierz 2
pozycję menu, DIAG/SERVICE (diagnostyka i serwis), aby dotrzeć do
opcji menu diagnostyki i serwisu.
2. Wybierz 3 pozycję menu, CALIBRATION (kalibracja), aby dotrzeć
do opcji menu kalibracji.
3. Wybierz 3 pozycję menu, 4-20 mA SIG, aby dotrzeć do ekranu 4-20
mA SIGNAL (sygnał 4-20mA).
4. Wybierz 1 pozycję menu, D/A Trim (strojenie C/A), aby rozpocząć
procedurę strojenia.
4-24
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Rozdział 5
Przetwornik X-STREAM O2
Wykrywanie i usuwanie
usterek
Przegląd zasad działania ........................................................5-1
Ogólnie .....................................................................................5-2
Uziemienie.............................................................................5-2
Zakłócenia elektryczne ........................................................5-3
Wyładowania elektrostatyczne ...........................................5-3
Wskazania alarmu ...................................................................5-3
Identyfikacja i naprawa wskazań alarmu ..............................5-4
Kalibracja przechodzi prawidłowo, ale odczyty są wciąż
nieprawidłowe..........................................................................5-5
Kalibracja przechodzi prawidłowo, ale odczyty są wciąż za duże
...................................................................................................5-5
Kalibracja przechodzi prawidłowo, ale odczyty są wciąż za małe
...................................................................................................5-7
Jak można wykryć zatkany dyfuzor? .................................5-7
Czy można skalibrować z zatkanym dyfuzorem? .............5-72
PRZEGLĄD ZASAD
DZIAŁANIA
Kiedy komora pomiarowa z tlenku cyrkonu jest podgrzewana do jej
poziomu 736°C, komora wygeneruje napięcie, które odpowiada
różnicy między procesowym O2% a referencyjnym O2% wewnątrz
sondy (20.95% O2 powierza odniesienia).
Kiedy przepływają gazy kalibracyjne, nieprzetworzona wartość
miliwoltowa komory powinna odpowiadać poziomom na wykresie na
Rys. 5-1. Zauważ, że nieprzetworzona wartość miliwoltowa komory
wzrasta logarytmicznie wraz ze spadkiem stężenia O2.
http://www.raihome.com
5-1
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Rys. 5-1. Odczyt czujnika O2 w mV w zależności od % O2 przy temperaturze 736°C (powietrze
odniesienia, 20.95% O2)
O2 %
EMF (mV)
100
-34
20
1.0
15
7.25
10
16.1
9
18.4
8
21.1
7
23.8
6
27.2
5
31.2
4
36.0
O2 %
EMF (mV)
3
42.3
2
51.1
1
66.1
0.8
71.0
0.6
77.5
0.5
81.5
0.4
86.3
0.2
101.4
0.1
116.6
0.01
166.8
OSTRZEŻENIE
Zainstaluj wszystkie pokrywy zabezpieczające i przewody uziemienia po wykrywaniu lub
usuwaniu usterek. Niezainstalowanie pokryw i przewodów uziemienia może
spowodować groźne poranienia lub śmierć.
OGÓLNIE
Uziemienie
Podczas wykrywania i usuwania usterek, należy zwrócić uwagę na
następujące warunki sprzętowe, funkcje i wymagania.
Ważne jest, aby wziąć pod uwagę odpowiednie zalecenia uziemienia
podczas instalowania systemu. Dokładnie sprawdź zarówno sondę jak
i elektronikę, aby sprawdzić, czy uziemienie nie pogorszyło się
podczas usterki. System posiada właściwość 100% efektywności
uziemienia i całkowitej eliminacji pętli na uziemieniu.
5-2
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Zakłócenia elektryczne
X-STREAM O2 został zaprojektowany do pracy w typie środowiska
normalnie spotykanego w sterowniach. Obwody ograniczające
zakłócenia są umieszczone na wszystkich zaciskach obiektowych i
wejściach głównych. Po znalezieniu usterki, oszacuj zakłócenie
elektryczne generowane w chwilowym obwodzie uszkodzonego
systemu. Sprawdź, czy wszystkie ekrany kabli są odłączone do
uziemienia.
Wyładowania elektrostatyczne
Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić obwody scalone
używane w elektronice. Przed wyjęciem lub włożeniem płyty procesora
lub obwodu scalonego sprawdź, czy jesteś na uziemionym potencjale.
WSKAZANIA ALARMU
Pierwsze wskazanie problemu z przetwornikiem X-STREAM O2
zwykle pochodzi od operatora prowadzącego proces. Krytyczne
alarmy, które powodują, że pomiar O2 jest bezużyteczny, wymuszają
zmianę sygnału wyjścia analogowego 4-20 mA i przejście w domyślny
stan wg następującego schematu:
Poziom alarmowy
Sygnału 4-20 mA Signal
0 mA
3.5 mA
3.8 mA
4 to 20 mA
20.5 mA
>21 mA
Stan przetwornika
Przetwornik bez zasilania lub całkowicie uszkodzony
Alarm krytyczny – odczyty przetwornika nieużyteczne
(domyślny fabrycznie)
Odczyt poniżej zakresu
(Przykład – Zakres ustawiony na 2-10%. Aktualny odczyt
wynosi 1.9%)
Normalna praca
Odczyt powyżej zakresu
(Przykład – Zakres ustawiony na 2-10%. Aktualny odczyt
wynosi 12%)
Alarm krytyczny – odczyty przetwornika nieużyteczne
(użytkownik może wybrać ten poziom alarmowy zamiast
domyślnego poziomu fabrycznego 3.5 do 3.6 mA)
UWAGA
Sprawdź, czy system sterowania jest skonfigurowany w taki sposób,
aby prawidłowo zinterpretować te poziomy sygnału!
Kiedy warunek alarmu zostanie zidentyfikowany, elektronika
przetwornika X-STREAM O2 oferuje liczne diagnostyki, aby
zinterpretować konkretny alarm.
Wskazania alarmu są dostępne przez rozszerzony interfejs Xi,
komunikator polowy 375 i oprogramowanie Rosemount Analytical
Asset Management.
Kiedy błąd zostanie naprawiony i/lub napięcie zostanie włączone,
alarmy diagnostyczne zostaną skasowane lub pojawi się następny
błąd na liście priorytetów.
5-3
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
IDENTYFIKACJA I
NAPRAWA WSKAZAŃ
ALARMU
Istnieją dwa typy alarmów; odzyskiwalne i nieodzyskiwalne. Jeśli
istniejący alarm jest odzyskiwalny, wskazanie aktywnego alarmu
zniknie, kiedy warunek alarmu nie będzie występował. Jeśli alarm jest
nieodzyskiwalny, wskazanie alarmu będzie dalej wyświetlone po
ustąpieniu przyczyny alarmu. Należy wyłączyć i włączyć zasilanie
przetwornika, aby skasować nieodzyskiwalny alarm.
Dla przetwornika X-STREAM O2 bez opcjonalnego rozszerzonego
interfejsu Xi, komunikaty alarmowe są dostępne przez menu
komunikacyjne HART/AMS. Wykaz komunikatów alarmowych/błędów i
opisy statusu błędów są pokazane w Tabeli 5-1.
Dla przetwornika X-STREAM O2 z opcjonalnym rozszerzonym
interfejsem Xi, komunikaty alarmowe są wyświetlane w oknie interfejsu
Xi, kiedy wyświetlacz statusu alarmu jest dostępny przez menu
interfejsu Xi. Wykaz komunikatów alarmowych/błędów i opisy statusu
błędów są pokazane w Tabeli 5-2.
Poniżej przedstawiono pięć ogólnych objawów błędów:
1. System nie odpowiada na zmiany stężenia tlenu.
2. System reaguje na zmiany stężenia tlenu, ale nie daje prawidłowych
wskazań
3. System nie daje akceptowalnych wskazań wartości tlenu dla gazu
testowego w czasie kalibracji.
4. Sondzie zajmuje więcej czasu niż normalnie, aby powrócić do
wskazywania wartości gazu spalinowego po wyłączeniu gazu
kalibracyjnego.
5. Temperatura grzejnika sondy jest niestabilna.
Warunki błędów, które nie dają wskazania błędu i które pozwalają na
przeprowadzenie kalibracji sondy są wymienione i opisane w tabelach
5-1 i 5-2.
Tabela 5-1. Definicje błędów diagnostycznych /alarmu modułu – przetwornik bez rozszerzonego interfejsu
Xi
Komunikat
NV Mem Fail
Factory Mode
Board Temp Hi
O2 Sensor Open
O2 TC Open
O2 Temp Low
O2 Temp High
O2 T/C Shorted
O2 T/C Reversed
CPU Voltage Low
CPU Voltage High
Htr Voltage Low
Htr Voltage High
Status
Automatyczne
czyszczenie
Po włączeniu modułu stwierdzono błąd sumy kontrolnej w danych konfiguracyjnych
pamięci nieulotnej.
Na płycie przetwornika, SW1, pozycja 1 jest ustawiona na "ON". To ustawienie powinno
być używane tylko fabrycznie do pracy serwisowej.
Odczyt temperatury płyty przetwornika jest powyżej 126°C.
Napięcie na impedancji komory jest mniejsze niż -1.1 VDC wskazując, że czujnik O2
może być odłączony, albo jest przerwa na złączu czujnika O2.
Napięcie termopary grzejnika komory O2 jest większe niż skonfigurowane sprzętowo
napięcie progowe. To wskazuje, że przewody termopary mogą być odłączone lub
termopara może mieć przerwę.
Temperatura grzejnika jest poniżej minimalnej temperatury. Predefiniowany próg dolnej
temperatury wynosi 726°C.
Temperatura grzejnika jest powyżej predefiniowanego progu górnej temperatury 750°C.
Napięcie termopary dla temperatury grzejnika czujnika O2 jest zwarte.
Napięcie termopary dla temperatury grzejnika czujnika O2 jest odczytywane jako ujemne
napięcie wskazuje, że przewody termopary mogą być zamienione.
Napięcie CPU przetwornika jest mniejsze niż 2.7 V, co oznacza że jest za niskie.
Napięcie CPU przetwornika jest większe niż 3.3 V, co oznacza że jest za wysokie.
Napięcie grzejnika dla grzejnika komory O2 jest poniżej 35 V.
Napięcie grzejnika dla grzejnika komory O2 jest powyżej 264 V.
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
5-4
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Tabela 5-2. Definicje błędów diagnostycznych /alarmu modułu – przetwornik z rozszerzonym interfejsem
Xi
Komunikat
NV Mem Fail
Factory Mode
Board Temp Hi
O2 Htr Ramp Rate
O2 Sensor Open
O2 TC Open
O2 Temp Low
O2 Temp High
O2 T/C Shorted
O2 T/C Reversed
O2 Htr Failure
No Flame
Xmtr Disconnect
Cal Recommended
Cal Failed
Cell Imp High
CPU Voltage Low
CPU Voltage High
Htr Voltage Low
Htr Voltage High
Low O2
Status
Automatycz
ne
czyszczenie
Po włączeniu modułu stwierdzono błąd sumy kontrolnej w danych konfiguracyjnych
pamięci nieulotnej.
Na płycie przetwornika, SW1, pozycja 1 jest ustawiona na "ON". To ustawienie powinno
być używane tylko fabrycznie do pracy serwisowej.
Odczyt temperatury płyty przetwornika jest powyżej 126°C.
Czas nagrzewania grzejnika czujnika O2 jest większy niż maksymalny dopuszczalny
czas wskazywany przez warunki grzejnika.
Napięcie na impedancji komory jest mniejsze niż -1.1 VDC wskazując, że czujnik O2
może być odłączony, albo jest przerwa na złączu czujnika O2.
Napięcie termopary grzejnika komory O2 jest większe niż skonfigurowane sprzętowo
napięcie progowe. To wskazuje, że przewody termopary mogą być odłączone lub
termopara może mieć przerwę.
Temperatura grzejnika jest poniżej minimalnej temperatury. Predefiniowany próg dolnej
temperatury wynosi 726°C.
Temperatura grzejnika jest powyżej predefiniowanego progu górnej temperatury 750°C.
Napięcie termopary dla temperatury grzejnika czujnika O2 jest zwarte.
Napięcie termopary dla temperatury grzejnika czujnika O2 jest odczytywane jako ujemne
napięcie wskazuje, że przewody termopary mogą być zamienione.
Temperatura grzejnika czujnika O2 nie odpowiada na sterowanie oraz nie może uzyskać
końcowej temperatury ustawionej na urządzeniu, co wskazuje, że czujnik O2 może być
uszkodzony.
Wejście przekaźnika statusu płomienia jest ustawione na OFF, co wskazuje, że nie jest
bezpieczna praca grzejnika O2 i grzejnik powinien być wyłączony.
Wykryto błąd komunikacji między przetwornikiem a płytą IO, co wskazuje, że
przetwornik został odłączony od płyty IO.
Zalecana jest kalibracja sondy. Impedancja sondy jest powyżej 100 Ω i przesunęła się o
50 Ω od ostatniej kalibracji; dokładność odczytu może być ograniczona.
Podczas ostatniej kalibracji wystąpił błąd. Zmierzone nachylenie lub stała są poza
dopuszczalnym zakresem. (Nachylenie: 34.5 do 57.5 mv/dekadę) (stała: ±20 mv)
Wartość pomiaru impedancji czujnika O2/rezystancji komory jest większa niż 2000 Ω, co
wskazuje, że czas pracy komory zakończył się.
Napięcie CPU przetwornika jest większe niż 3.3 V, co oznacza że jest za wysokie.
Napięcie CPU przetwornika jest mniejsze niż 2.7 V, co oznacza że jest za niskie.
Napięcie grzejnika dla grzejnika komory O2 jest poniżej 35 V.
Napięcie grzejnika dla grzejnika komory O2 jest powyżej 264 V.
Odczyt O2 jest poniżej "Low O2 Alm SP".
Nie
KALIBRACJA
PRZECHODZI
PRAWIDŁOWO, ALE
ODCZYTY SĄ WCIĄŻ
NIEPRAWIDŁOWE
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Istnieje kilka sytuacji, kiedy nie występuje alarm, sonda przechodzi
poprawnie kalibrację, ale odczyty O2 wciąż pozostają nieprawidłowe:
Nieprawidłowa wielkość przepływu gazów kalibracyjnych może
spowodować przesunięcie kalibracji. Jeśli wielkość przepływu gazów
kalibracyjnych jest za niska, gazy procesowe mogą się mieszać z
gazami kalibracyjnymi tworząc mieszaninę przy komorze, która różni
się od tej, która jest opisana na butli kalibracyjnej. Zawsze należy
ustawiać wielkość przepływu, kiedy zainstalowany jest nowy dyfuzor, i
nie należy zmieniać ustawień tego przepływu, aż zostanie
zainstalowany nowy dyfuzor. Dla aplikacji z obciążeniem ciężkimi
cząstkami, należy zobaczyć " Sonda przechodzi poprawnie
kalibrację, ale odczyt O2 pozostaje za niski ".
Brak lub niewłaściwe powietrze odniesienia jest dostarczane.
Sonda przechodzi poprawnie
kalibrację, ale odczyt
pozostaje za wysoki.
Nieszczelność zewnętrznego powietrza odniesienia - W systemie
może występować nieszczelność, która pozwala na to , że powietrze
atmosferyczne miesza się z gazami procesowymi. Ponieważ
większość procesów spalania jest prowadzonych w lekkim
podciśnieniu, powietrze atmosferyczne, może być zasysane do
komory pomiarowej powodując zawyżanie odczytu O2.
5-5
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
1. Sprawdź, czy przewód z gazem kalibracyjnym jest szczelnie zamknięty
między kalibracjami. Jeśli używana jest autokalibracja, sprawdź, czy zawór
zwrotny jest prawidłowo umieszczony.
2. Nieszczelność w uszczelnieniu Oxycore vitonowym o-ringu może ułatwiać
przedostawanie się powietrza atmosferycznego w dół przestrzenią
pierścieniową między obudową a korpusem sondy, a następnie do komory.
Zawsze instaluj nowy o-ring vitonowy sondy podczas powtórnej instalacji
sondy.
Rys. 5-2. Ścieżki nieszczelności sondy
Nieszczelność wewnętrznego powietrza odniesienia - Może występować
nieszczelność wewnątrz rdzenia czujnika Oxycore samej sondy,
umożliwiająca mieszanie się powietrza atmosferycznego (20.95% O2) z
gazem procesowym w komorze. Aby stwierdzić ten rodzaj nieszczelności,
powietrze z przyrządu musi być do łączone do referencyjnego. Przedmuchaj
wnętrze sondy (strona referencyjna) zatykając wylot powietrza palcem na
około 1 minutę. Odczyt O2 powinien się lekko zmniejszyć. Jeśli odczyt O2
wzrasta podczas tego testu, nieszczelność występuje wewnątrz sondy.
1. Kondensowanie kwasu wewnątrz sondy może powodować uszkodzenie
przewodu gazowego (25, Rys. 6-5), która dostarcza gaz kalibracyjny do
komory. Sprawdź ten przewód. Patrz Rys. 5-2. Usuwanie lub nieprawidłowa
instalacja przewodów gazu kalibracyjnego lub powietrza odniesienia może
spowodować nieszczelność.
2. Komora pomiarowa (4, Rys. 6-1) jest zakręcona na końcu sondy, i używa
pofałdowanej uszczelki metalowej (3, Rys. 6-1), aby oddzielić gazy
procesowe od powietrza atmosferycznego. Ta pofałdowana uszczelka może
być uszkodzona przez korozję. Wyrzuć używaną uszczelkę.
5-6
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
UWAGA
Zawsze należy instalować nową pofałdowaną uszczelkę, kiedy
komora jest wyjmowana z sondy.
Zła elektroda komory od strony odniesienia – Zła elektroda komory
od strony odniesienia może spowodować podniesiony odczyt O2.Ten
błąd jest zwykle wskazywany przez częsty alarm "Calibration
Recommended" (zalecana kalibracja) i zwiększenie odczytów
impedancji komory. Zwiększona impedancja komory może być
skalibrowana, ale jeśli impedancja dalej gwałtownie spada, komora
pomiarowa musi być wymieniona.
Sonda przechodzi poprawnie
kalibrację, ale odczyt O2
pozostaje za niski
Element dyfuzyjny na końcu sondy jest filtrem pasywnym. Zużywa się
bardzo wolno, ponieważ nie ma przepływu przez niego. W aplikacjach,
które posiadają ciężkie cząsteczki (piece drzewne lub węglowe,
cementowe i wapienne piece, regeneracja katalizatorów, piec z
odpadami, itp.), ten element dyfuzyjny może się zatykać.
UWAGA
Ważne jest, aby nie przedmuchiwać komory pomiarowej podczas
kalibracji przez przepływ nadmiary gazu kalibracyjnego przez zatkany
dyfuzor. Wielkości przepływu kalibracyjnego powinny być ustawione
tylko wtedy, gdy jest zainstalowany nowy dyfuzor. Kiedy dyfuzor
zatyka się, nie zwiększaj wielkości przepływu.
Jak wykryć zatkany dyfuzor?
Szybkość odpowiedzi sygnału O2 spada. Trend O2 w sterowni stanie
się gładszy.
Podczas kalibracji wielkość przepływu gazu kalibracyjnego nie
zmniejszy się. Nigdy nie zwiększaj tej wartości. Nastawiaj ten przepływ
tylko wtedy, gdy jest zainstalowany nowy dyfuzor.
Zawsze obserwuj czas jaki zajmuje komorze powrót do normalnej
wartości procesu po usunięciu gazu kalibracyjnego. Kiedy dyfuzor się
przytyka, czas powrotu znacznie się wydłuża. Użyj formularza zapisu
kalibracji, aby zapisać i śledzić czasy odpowiedzi kalibracji.
Czy można kalibrować z
zatkanym dyfuzorem?
Może nie być możliwa natychmiastowa wymiana zatkanego dyfuzora,
podczas gdy trwa proces.
Można skalibrować sondę bez przedmuchiwania komory nastawiając
wielkość przepływu gazu kalibracyjnego w dół przed kalibracją. Na
przykład, przyjmijmy, że wartość procesowa wynosi 3%, a pierwszy
gaz kalibracyjny ma 8%. Nastawiaj wielkość przepływu gazu
kalibracyjnego w dół, aż odczyt zacznie się zmniejszać z 8% w dół,
wskazując, że gazy procesowe mieszają się z gazami kalibracyjnymi.
Nastawiaj z powrotem wielkość przepływu, aż mieszanie gazów
zostanie wyeliminowane. Skalibruj przy tej wielkości przepływu.
Wymień dyfuzor przy pierwszej nadarzającej się okazji.
OSTRZEŻENIE
Zainstaluj wszystkie pokrywy zabezpieczające i przewody uziemienia po wykrywaniu lub
usuwaniu usterek. Niezainstalowanie pokryw i przewodów uziemienia może
spowodować groźne poranienia lub śmierć.
5-7
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Calibration Record
For
Rosemount Analytical In Situ O2 Probe
Probe Serial Number: ___________________________________________________________________
Probe Tag Number: _____________________________________________________________________
Probe Location: ________________________________________________________________________
Date Placed Into Service: ________________________________________________________________
Date
Slope
Constant
Impedance
Responseinitial
Responsefinal
Uwagi: Odpowiedź początkowa Kiedy drugi gaz kalibracyjny jest wyłączony, zanotuj ilość sekund potrzebnych, aby wartość O2 rozpoczęła
powracać do wartości procesowej.
Odpowiedź końcowa Kiedy drugi gaz kalibracyjny jest wyłączony, zanotuj ilość sekund potrzebnych, aby wartość O2 osiągnęła wartość
procesową.
5-8
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Rozdział 6
Przetwornik X-STREAM O2
Konserwacja i serwis
Przegląd ...................................................................................6-1
Interwały konserwacji .............................................................6-2
Kalibracja .................................................................................6-2
Automatyczna kalibracja .....................................................6-2
Ręczna kalibracja .................................................................6-2
Części zamienne...................................................................6-3
Wyjmowanie i wymiana sondy...............................................6-3
Naprawa sondy przetwornika X-STREAM O2.......................6-5
Wymiana rdzenia sondy lub dyfuzora................................6-5
Wyjmowanie komory............................................................6-8
Wymiana wkładki stykowej .................................................6-8
Instalacja komory .................................................................6-12
Wymiana zespołu styku i termopary ..................................6-13
Wymiana przewodów gazowych/powietrza, o-ringów i
podkładek.................................................................................6-14
Wymiana płyty elektroniki ...................................................6-16
Wymiana pokrywy zaślepki.................................................6-17
Wymiana podzespołów Xi ......................................................6-19
Wymiana płyty I/O ................................................................6-20
Wymiana płyty przekaźnika AC ..........................................6-25
Wymiana płyty zasilacza .....................................................6-28
Wymiana panelu czołowego Xi ...........................................6-29
Wymiana płyty DR ................................................................6-31
PRZEGLĄD
Ten rozdział opisuje dostępne metody kalibracji oraz przedstawia
procedury konserwacji i serwisowania przetwornika X-STREAM O2.
OSTRZEŻENIE
Zainstaluj wszystkie pokrywy zabezpieczające i przewody uziemienia po naprawie i
serwisowaniu. Niezainstalowanie pokryw i przewodów uziemienia może spowodować
groźne poranienia lub śmierć.
http://www.raihome.com
6-1
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
INTERWAŁY
KONSERWACJI
Przetwornik X-STREAM O2
Interwały wymaganej konserwacji są dosyć zmienne, zależne od typu
działania do którego włączony jest analizator. Komora z czujnikiem z tlenku
cyrkonu nie zużywa się, nie ma określonego dopuszczalnego okresu
magazynowania, ani zdefiniowanego czasu pracy w warunkach gazów
spalinowych. Komora sondy, która jest zamontowana wewnątrz pieca, w
którym spalany jest gaz ziemny może mieć nieznaczne przesunięcie przez
kilka lat. Kwaśne składniki są głównymi czynnikami niszczącymi dla komory
pomiarowej, typowo SO2 powstający z siarki zawartej w węglu lub ciężkich
paliwach naftowych, a także HCl ze spalania plastików w miejskich
spalarniach oraz w przemysłowych utleniaczach termicznych. Komory
pomiarowe mogą doświadczać znacznego zniszczenia i przesunięcia
sygnału w takich typach pracy, szczególnie jeśli poziomy robocze tlenu (O2 )
są bardzo niskie (poniżej 1% O2). Zalecane jest ogólnie sprawdzanie
kalibracji kwartalnie (co 3 miesiące) przez przepływ gazu z butli do sondy.
(Należy się upewnić, czy personel operatorski został o tym powiadomiony, a
także, czy pętla sterowania O2 jest przestawiona w tryb ręczny). Jeśli
odczyty sondy znacząco się różnią od wartości na butlach, to należy
przeprowadzić formalną kalibrację wg opisu w rozdziale 4: Uruchomienie i
praca.
Elektronika rozszerzonego interfejsu Xi oferuje diagnostykę zalecanej
kalibracji ("calibration recommended"), która wskazuje kiedy sonda
potrzebuje kalibracji.
Proces spalania, który ma wysoki poziom pyłów lub zwartości innych cząstek
powoduje zatkanie elementu dyfuzyjnego na końcu sondy. Mocno zatkany
dyfuzor spowoduje mniejszą szybkość w podpowiedzi na zmianę poziomów
O2 w procesie. Można to zwykle zauważyć na zapisach trendów w sterowni.
W czasie wykonywania sprawdzania kalibracji lub rzeczywistej kalibracji
przepływomierz może odczytywać niższe wartości, jeśli dyfuzor jest mocno
przytkany. (Nigdy nie należy zwiększać wielkości przepływu, ponieważ może
to spowodować przesuniecie kalibracji. Należy nastawiać wielkość
przepływu tylko kiedy zostanie zainstalowany nowy dyfuzor). Zawsze należy
zapisywać czas odpowiedzi powrotu do procesu po usunięciu gazów
kalibracyjnych, jak to jest notowane na rejestrze kalibracyjnym na końcu
tego rozdziału. Można zauważyć zatkanie dyfuzora przez te zapisy.
Podczas postojów technologicznych należy przeprowadzać wzrokowe
sprawdzenie korpusu czujnika sondy, zwracając szczególną uwagę na
podzespoły skondensowane. Kondensacja może być zredukowana lub
wyeliminowana poprzez izolowanie instalacji sondy, włączając w to montaż
sondy, kołnierz i podwójną niebieską obudowę.
KALIBRACJA
Automatyczna
kalibracja
Ręczna kalibracja
Przetwornik X-STREAM O2 może być skalibrowany ręcznie przez ręczny
komunikator polowy 375 lub automatycznie przez sekwenser autokalibracji
pojedynczej sondy SPS 4001B albo poprzez sekwenser wielosondowy gazu
testowego IMPS 4000 i rozszerzony interfejs Xi.
Styk z rozszerzonego interfejsu Xi do SPS 4001B (jeden na sondę) lub IMPS
4000 (aż do czterech sond) daje możliwość ręcznego zainicjowania kalibracji
w każdej chwili ze sterowni. Rozszerzony interfejs Xi musi być używany z
SPS 4001B lub IMPS 4000, aby wykonać automatyczną lub
półautomatyczną kalibrację. Szczegółowe informacje jak skonfigurować i
wykonać automatyczną kalibrację można znaleźć w instrukcji obsługi SPS
4001B lub IMPS 4000.
Popatrz do podrozdziału "Kalibracja O2" w rozdziale 4: Uruchomienie i
obsługa, jak wykonać ręczną kalibrację.
6-2
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Części zamienne
W rozdziale 7: Części zamienne przedstawiono pojedyncze części
zamienne i zestawy części zamiennych. Zestawy części zamiennych
są dostępne dla każdego z podzespołów opisanych w tym rozdziale.
Wyjmowanie i instalacja
sondy
Wyjmowanie sondy.
1. Odłącz zasilanie systemu oraz od sondy.
2. Zamknij gazy kalibracyjne przy butli i powietrze przyrządu.
3. Odłącz przewody gazu kalibracyjnego i powietrza przyrządu od
sondy.
4. Patrz na Rys. 6-1. Zdejmij prawą pokrywę obudowy.
5. Odłącz wszystkie przewody sygnałowe i zasilania do sondy.
6 Zdejmij izolację przy głowicy sondy, aby się dostać do śrub
montażowych.
7. Odkręć sondę X-STREAM O2 z komina i przenieś ją do czystego
pomieszczenia.
8. Pozostaw sondę X-STREAM, aby ostygła do temperatury
pokojowej.
Instalacja sondy.
PRZESTROGA
Niezastosowanie smaru lub taśmy teflonowej może spowodować zatarcie gwintu,
uszkodzenie sondy i nadmierną trudność przy wyjmowaniu sondy.
1. Przykręć X-STREAM O2 do komina i załóż smar lub taśmę
teflonową na gwint.
2. Załóż izolację na głowicę sondy.
3. Podłącz wszystkie przewody sygnałowe i zasilania przy sondzie.
szczegóły znajdziesz w Rozdziale 2: Instalacja.
4. Podłącz przewody gazu kalibracyjnego i powietrza przyrządu do
sondy.
5. Zainstaluj prawą pokrywę obudowy (12, Rys.6-1)
6. Włącz gaz kalibracyjny i powietrze przyrządu.
7. Przywróć zasilanie do systemu; popatrz do Rozdziału 4:
Uruchomienie i praca. Kiedy sonda znajdzie się w temperaturze
pracy, skalibruj sondę zgodnie z podrozdziałem "Kalibracja” w
Rozdziale 3.
UWAGA
Rekalibracja jest wymagana, kiedy wymieniana jest karta
elektroniczna lub komora pomiarowa.
6-3
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 6-1. Przetwornik X-STREAM O2 – Widok rozłożony
1. Rdzeń sondy
2. Izolacja termiczna
3. podkładka pofałdowana
4. Komora
5. Uchwyt komory
6. Dyfuzor
7. Rura sondy
8. Płyta elektroniki
9. Złącze, 3-przew.
10. Etykieta przew. polowych
11. O-Ring
12. Pokrywa
13. Złącze, 2-przew.
14. śrubka (4 miejsca)
15. Podkładka (4szt.)
16. Podkładka płaska (1)
17. Podkł. termiczna
18. Pokrywa
19. śrubka
20. O-ring vitonowy
21. Etykieta inf. rdzenia
6-4
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
NAPRAWA SONDY
PRZETWORNIKA
X-STREAM O2
Każda z poniższych procedur opisuje szczegółowo jak wymontować i wymienić
określony podzespół przetwornika X-STREAM O2. Zestawy części zamiennych
są dostępne dla każdego wymienianego podzespołu opisanego w tym rozdziale.
W rozdziale 7: Części zamienne znajdują się numery części zamiennych
zestawów.
OSTRZEŻENIE
Zaleca się, aby wyjąć X-STREAM z komina do wszelkich prac serwisowych. Należy pozostawić moduł
do schłodzenia i przenieść do czystego miejsca pracy. Niezastosowanie się do tego może być
przyczyną poparzeń.
OSTRZEŻENIE
Odłącz i zablokuj zasilanie przed rozpoczęciem pracy z podzespołami elektrycznymi. Występuje tutaj
napięcie do 240 VAC
Wymiana rdzenia
sondy lub
dyfuzora
1. Patrz Rys. 6-1. Zdejmij lewą pokrywę obudowy (18), aby dostać się do rdzenia.
2. Odkręć trzy śruby (19).
3.Odłącz wtyczkę złącza czujnika od płyty elektroniki (8). Pociągnij za ściągacz
jak pokazano na Rys. 6-2.
UWAGA
Wtyczka złącza ze ściągaczem jest dostępna w zestawie naprawczym na
wypadek, jeśliby wtyczka została uszkodzona lub się zużyła. W rozdziale 7:
Części zamienne można znaleźć numer zestawu części zamiennych.
4. Odłącz przewody gazu kalibracyjnego i powietrza odniesienia (Rys. 6-3) z
prawej i lewej strony dolnych portów na płycie czołowej rdzenia sondy.
Rys. 6-2. Odłączanie wtyczki ze złącza
6-5
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 6-3. Przewody gazu kalibracyjnego i powietrza odniesienia
Rys. 6-4. Wyjmowanie rdzenia sondy
5. Patrz Rys. 6-4. Wykorzystaj uchwyt na przodzie rdzenia czujnika, aby wyciągnąć
rdzeń z rury sondy.
UWAGA
Jeśli wyciągniecie rdzenia jest utrudnione, śrubki (19, Rys. 6-1) mogą być włożone do
gwintowanych otworów w płycie czołowej i dokręcone do rdzenia. Dłuższe śrubki
(długości 5/8 cala) znajdują się w zestawie naprawczym.
6. Odkręć zestaw śrubek w dyfuzorze (6, Rys. 6-1). Pokazano dyfuzor zatyczkowy,
ale dyfuzory ceramiczny i Hastelloya są podobnie dołączone.
6-6
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
UWAGA
Przy wyjmowaniu dyfuzora ceramicznego lub Hastelloya należy
przypilnować orientacji okrągłego deflektora, aby go zainstalować w
taki sam sposób.
7. Wyjmij dyfuzor (6) z rdzenia czujnika (1). Wymień uszkodzony
dyfuzor lub rdzeń czujnika na nowy z zestawu naprawczego.
8. Odkręć zestaw śrubek z dyfuzora. Nałóż smar na gwinty śrubek i
zakręć trzy obroty śrubek na dyfuzor.
UWAGA
Przy instalowaniu dyfuzora ceramicznego lub Hastelloy należy
przypilnować orientacji okrągłego deflektora, aby był skierowany w
górę strumienia względem przepływu powietrza i gazu spalinowego.
9. Zainstaluj dyfuzor (6) na rdzeń czujnika (1) w tej samej orientacji,
jaka została zanotowana w kroku 6. Dokręć śrubki dyfuzora.
10. Nałóż cienką warstwę smaru silikonowego na o-ring rdzenia
czujnika (1).
11. Zainstaluj rdzeń czujnika (1) do rury sondy (7).
12. Zainstaluj i dokręć trzy śrubki (19), aby zamocować rdzeń czujnika
(1) wewnątrz rury czujnika (7).
13. Podłącz wtyczkę rdzenia czujnika do płyty elektroniki (8).
PRZESTROGA
Nie używaj nadmiernej siły przy instalowaniu przewodów powietrza odniesienia lub gazu
kalibracyjnego na rurę połączeniową. Użycie nadmiernej siły może uszkodzić rurę ze
stali nierdzewnej. A nieprawidłowe zainstalowanie przewodów może powodować
nieszczelności i błędne odczyty O2. Należy prawidłowo zainstalować przewody gazu
kalibracyjnego i powietrza odniesienia.
14. Podłącz ponownie przewody gazu kalibracyjnego i powietrza
odniesienia jak pokazano na Rys. 6-3. Przewód gazu kalibracyjnego
podłącz między porty oznaczone literą "C". Przewody powietrza
odniesienia podłącz między porty oznaczone literą "R".
UWAGA
W oryginalnej konfiguracji X-STREAM, każdy przewód musi
przechodzić przez dwa o-ringi w odpowiednich portach. Przy
wkładaniu przewodu do portu, należy poczuć dwa uderzenia, aby być
pewnym, że przewód przeszedł przez obydwa o-ringi. Przy
prawidłowym zainstalowaniu nie powinno być widać czystej rurki
teflonowej przy portach przewodu.
Jeśli przewody lub o-ringi są zużyte lub uszkodzone, w rozdziale
"Wymiana przewodów gazowych/powietrznych, O-ringów i podkładek"
podano instrukcje wymiany.
Aktualna konfiguracja X-STREAM używa czarnych vitonowych
przewodów i zacisków dla powietrza odniesienia i rurek gazów
kalibracyjnych wewnątrz obudowy sondy.
15. Skalibruj ponownie sondę zgodnie z opisem w podrozdziale
"Kalibracja" w rozdziale 3: Konfiguracja w tej instrukcji X-STREAM O2.
6-7
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Wyjmowanie komory
Przetwornik X-STREAM O2
Użyj poniższej instrukcji, aby wyjąć komorę pomiarową O2. Wyjęcie
komory wymaga zastosowania specjalnych narzędzi znajdujących się
w zestawie naprawczym o numerze PN 6A00290G01.
1. Wykonuj polecenia zgodnie z instrukcją "Wymiana rdzenia czujnika
lub dyfuzora", kroki 1 do 5, aby wyjąć rdzeń czujnika z przetwornika XSTREAM O2.
2. Patrz na Rys. 6-1. Odkręć i wyjmij zestaw śrubek w dyfuzorze (6).
3. Na przodzie rdzenia sondy odkręć najbardziej na środku śrubkę o
około 6 obrotów, aby zwolnić sprężynę napinającą na styku i
termoparę.
UWAGA
Przy wyjmowaniu dyfuzora ceramicznego lub Hastelloya należy
przypilnować orientacji okrągłego deflektora, aby go zainstalować w
taki sam sposób.
4. Wyjmij dyfuzor (6).
5. Używając narzędzi do wyjmowania komory oraz pinu o średnicy 1/4
cala z zestawu naprawczego numer 6A00290G01, odkręć uchwyty
komory (5) od rdzenia (1).
6. Wyjmij komorę (4), podkładkę pofałdowaną (3) oraz izolację
termiczną (2).
7. Powietrzem sprężonym pod ciśnieniem maksymalnie 30 psig
przedmuchaj pozostałe elementy izolacji.
8. Zajrzyj do wnętrz obudowy grzejnika i sprawdź, czy nie jest
uszkodzona podkładka stykowa. Podkładka powinna być jednorodna o
kształcie dysku z płaską powierzchnią, która pasuje między
powierzchnie komory pomiarowej.
9. Jeśli znaleziono jakieś ślady uszkodzenia, należy wymienić
podkładkę stykową w zespole styku i termopary według poniższej
procedury. Jeśli nie znaleziono uszkodzeń, należy kontynuować
"Instalację komory".
• brak podkładki stykowej (nadal przymocowana do komory)
• brak części podkładki stykowej (nadal przymocowana do komory)
• obwód podkładki stykowej pokruszony
Wymiana podkładki
stykowej
Wymień podkładkę stykową w zespole styku i termopary zgodnie z
poniższą procedurą. Patrz Rys. 6-5.
1. Odłącz czarne przewody grzejnika (4) od wtyczki złącza na rdzeniu
czujnika.
2. Odkręć śrubkę (24), która mocuje zespół styku i termopary do
podstawy rdzenia czujnika (7).
3. Wysuń zespół styku i termopary (5) z podstawy rdzenia (7). Jeśli
wyczuwalny jest opór, delikatnie obracaj zespół w obydwie strony, aby
ułatwić wyjęcie.
4. Na końcu sprężyny izolatora ceramicznego znajdź karb na
przewodzie z niebieską tuleją. Obetnij oba przewody przy karbie, aby
uzyskać maksymalną długość przewodu.
5. Na koniec montażu, wyciągaj przewód częściowo z izolatora
ceramicznego i obetnij obydwa przewody. Jeden z przewodów
powinien być krótszy i powinien być wyjęty z tego końca.
6. Na końcu sprężyny 4-otworowego izolatora ceramicznego,
wyciągnij pozostały przewód z niebieską tuleją z izolatora. Sprawdź,
czy obydwa przewody styku i termopary są wyjęte w całości.
6-8
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 6-5. Rdzeń czujnika – Widok rozłożony
6-9
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
UWAGA
Należy przenosić nowy styk ostrożnie, aby uniknąć zginania
przewodów. Przewody muszą pozostać proste dla prawidłowej
instalacji.
7. Odwiń nowy styk. Zainstaluj nowy styk do ceramicznego izolatora
od strony procesowej. Popatrz na Rys. 6-6 na prawidłowy sposób
wkładania. Delikatny ruch obrotowy pomoże we wsuwaniu przewodu.
Kiedy koniec przewodu dojdzie do sprężyny, wprowadź przewód przez
środek zwoju sprężyny.
8. Po prawidłowym zainstalowaniu średnica podkładki będzie
koncentryczna z końcem ceramicznego izolatora. Popatrz na Rys. 6-7
na prawidłowe położenie.
9. Znajdź czystą tuleję teflonową w zestawie naprawczym. Jeśli koniec
teflonowej tulei nie został czysto obcięty, użyj nowego ostrego nożyka,
aby obciąć niewielką część. Odetnij nie więcej niż 1,6 mm od końca
tulei.
Rys. 6-6. Wsunięcie styku do
izolatora ceramicznego
Rys. 6-7. Styk zainstalowany
6-10
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 6-8. Ustawienie izolacji przewodów podkładki stykowej
10. Popatrz na Rys. 6-8. Przesuń czystą tuleję teflonową nad końcem
przewodu ołowiowego podkładki stykowej do 4-otworowego
ceramicznego izolatora. Ruchem obrotowym łatwiej będzie
zainstalować tuleję. Po prawidłowym zainstalowaniu czysta tuleja
teflonowa powinna wystawać 89 mm z ceramicznego izolatora.
11. Znajdź niebieską tuleję obkurczającą się pod wpływem ciepła w
zestawie naprawczym. Przesuń tą niebieską tuleję nad tuleją
teflonową. Po prawidłowym zainstalowaniu, niebieska tuleja
obkurczająca powinna przestawać poza tuleję teflonową o 32 mm.
UWAGA
Należy uważać, aby nie założyć czystej tulei teflonowej dalej na
ceramiczny izolator po zainstalowaniu niebieskiej tulei obkurczającej
się.
12. Użyj pistoletu do klejenia na gorąco lub podobnego urządzenia do
zaciśnięcia tulei na gorąco na miejscu.
13. Ustaw wystający koniec przewodu na 10 mm.
14. Obetnij niebieski przewód od 9-pozycyjnego złącza do 6 mm.
15. Zaciśnij dwa końce przewodów razem używając odpowiedniego
narzędzia do zaciskania.
16. Popatrz na Rys. 6-5. Wsuń zespół styków i termopary (5) do
rdzenia czujnika (7). Ruch obrotowy może pomóc w zainstalowaniu.
17. Odkręć śrubkę (24) przez zacisk uziemienia oraz płytę mocującą
do podstawy rdzenia (7). Nie naciskaj na sprężynę.
Rys. 6-9. Komora pomiarowa i
uszczelka
6-11
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Instalacja komory
Przetwornik X-STREAM O2
Aby zainstalować nową komorę pomiarową O2 należy wykonać
następującą procedurę.
1. Nałóż środek przeciwzatarciowy na kołnierz nowej komory, Rys. 69.
2. Nałóż nową podkładkę pofałdowaną na kołnierz komory z
występami skierowanymi do góry jak pokazano na Rys. 6-9. Załóż ją
dokładnie. Przytrzymaj uszczelkę na miejscu jednym palcem, a
następnie przesuń uszczelkę w miejscu używając innego palca.
Uważaj, aby nie zgiąć lub nie załamać uszczelki.
3. Nałóż środek przeciwzatarciowy na narażoną powierzchnię
podkładki pofałdowanej.
4. Zainstaluj nową komorę (4, Rys. 6-1) z pofałdowaną podkładką (3)
na koniec rdzenia czujnika (1).
5. Nałóż środek przeciwzatarciowy na gwinty uchwytu komory (5) i na
gwint obudowy grzejnika.
6. Zakręć uchwyt komory (5) do obudowy grzejnika. Użyj narzędzie do
odkręcania komory i pin o średnicy 1/4 cala do przykręcenia uchwytu
komory do 40,67 N·m.
7. Dokręć śrubkę (24, Rys. 6-5), aby zamocować zespół styku i
termopary (5).
8. Odkręć zestaw śrubek z dyfuzora (6, Rys. 6-1).
9. Nałóż środek przeciwzatarciowy na gwinty zestawów śrubek i
zakręć trzy obroty zestawu śrubek do dyfuzora.
PRZESTROGA
Przy instalowaniu dyfuzora ceramicznego lub Hastelloy należy przypilnować orientacji
okrągłego deflektora, aby był skierowany w górę strumienia względem przepływu
powietrza i gazu spalinowego.
10. Zainstaluj dyfuzor (6) w takim samym położeniu jak stary dyfuzorr.
Zainstaluj i dokręć zestaw śrubek dyfuzora.
11. Załóż cienką warstwę smaru silikonowego na o-ring rdzenia
czujnika (1).
12. Zainstaluj rdzeń czujnika (1) w rurze sondy (7).
13. Zainstaluj i dokręć trzy śrubki (20), aby zamocować rdzeń czujnika
(1) wewnątrz rury sondy (7).
14. Podłącz wtyczkę rdzenia czujnika do płyty elektroniki (8).
PRZESTROGA
Nie używaj nadmiernej siły przy instalowaniu przewodów powietrza odniesienia lub gazu
kalibracyjnego na rurę połączeniową. Użycie nadmiernej siły może uszkodzić rurę ze
stali nierdzewnej. A nieprawidłowe zainstalowanie przewodów może powodować
nieszczelności i błędne odczyty O2. Należy prawidłowo zainstalować przewody gazu
kalibracyjnego i powietrza odniesienia.
15. Podłącz przewody gazu kalibracyjnego i powietrza odniesienia jak
pokazano na Rys. 6-3.
Przewód gazu kalibracyjnego podłącz między porty oznaczone literą
"C". Przewody powietrza odniesienia podłącz między porty oznaczone
literą "R".
6-12
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
UWAGA
W oryginalnej konfiguracji X-STREAM każdy przewód musi
przechodzić przez dwa o-ringi w odpowiednim porcie przewodu. Po
włożeniu przewodu do portu, należy poczuć dwa uderzenia, aby
upewnić się, że przewód przeszedł przez obydwa o-ringi. Przy
prawidłowym zainstalowaniu nie powinno być widać czystej rurki
teflonowej przy portach przewodu.
Jeśli przewody lub o-ringi są zużyte lub uszkodzone, w rozdziale
"Wymiana przewodów gazowych/powietrznych, O-ringów i podkładek"
podano instrukcje wymiany.
Aktualna konfiguracja X-STREAM używa czarnych vitonowych
przewodów i zacisków dla powietrza odniesienia i rurek gazów
kalibracyjnych wewnątrz obudowy sondy.
16. Powtórz kalibrację sondy zgodnie z podrozdziałem "Kalibracja" w
Rozdziale 3 tej instrukcji obsługi.
Wymiana zespołu styku i
termopary
1. Popatrz na Rys. 6-1. Zdejmij lewą pokrywę obudowy (18), aby
uzyskać dostęp do rdzenia.
2. Odkręć trzy śrubki (19).
3. Odłącz wtyczkę złącza czujnika od płyty elektroniki (8). Pociągnij za
uchwyt złącza jak pokazano na Rys. 6-2.
4. Odłącz czarne przewody grzejnika od wtyczki złącza.
5. Odkręć śrubkę (24, Rys. 6-5).
PRZESTROGA
Jeśli zespół styku i termopary nie wychodzi przy lekkim pociągnięciu, nie należy ciągnąć
silniej. Niemożność prawidłowego odłączenia podkładki stykowej od komory może
spowodować uszkodzenie zespołu styku i termopary.
6. Pociągnij lekko podkładkę stykową (5). Jeśli nie wysuwa się
swobodnie z rury prowadzącej (14), obracaj podkładką, aby złamać
tymczasowe zaspawanie podkładki stykowej i komory (4).
7. Wyjmij zespół styku i termopary (5) z rdzenia czujnika.
8. Wsuń nowy zespół styku i termopary(5) do rdzenia czujnika (7).
Można użyć ruchu obrotowego, aby ułatwić instalację.
Rys. 6-10. Okablowanie styku i
termopary
6-13
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
9. Zainstaluj śrubkę (24) przez zacisk uziemienia i płytę mocującą do
podstawy rdzenia (7). Dokręć śrubkę.
10. Podłącz z powrotem czarne przewody grzejnika do wtyczki złącza.
Popatrz na Rys. 6-10. Polaryzacja dwu czarnych przewodów nie jest
określona.
11. Podłącz ponownie wtyczkę rdzenia czujnika do płyty elektroniki (8, Rys.
6-1).
12. Skalibruj ponownie sondę według podrozdziału "Kalibracja" w rozdziale 3
tej instrukcji.
Wymiana przewodów
gazowych/
powietrznych,
o-ringów i podkładek
Konstrukcja połączenia wężykowego dla przewodów gazu kalibracyjnego i
powietrza odniesienia z obudową sondy została zmieniona. W pierwotnej
wersji przetwornika X-STREAM, niebieskie przewody gazu kalibracyjnego
oraz żółte przewody powietrza odniesienia były prowadzone przez o-ringi i
podkładki umieszczone w trzech z czterech żeńskich portów. Obecna
konstrukcja X-STREAM używa męskich nypli na wszystkich czterech
położeniach przyłącza przewodów. Czarne vitonowe przewody i zaciski (25,
26 i 27, Rys. 6-5) dołączają do nypli rury.
Aby wymienić przewody gazowe i powietrza odniesienia należy wykonać
następującą procedurę.
1. Popatrz na Rys. 6-1. Zdejmij lewą pokrywę obudowy (18), aby uzyskać
dostęp do rdzenia.
2. Odkręć trzy śrubki (19).
3. Odłącz wtyczkę złącza czujnika od płyty elektroniki (8). Pociągnij za
uchwyt złącza jak pokazano na Rys. 6-2.
UWAGA
Zestaw naprawczy wtyczki złącza z uchwytem jest dostępny na wypadek,
gdyby wtyczka złącza uległa uszkodzeniu lub się zużyła. W rozdziale 7:
Części zamienne można znaleźć numer części zestawu naprawczego.
4. Odłącz przewody gazu kalibracyjnego i powietrza odniesienia (Rys. 6-3)
od lewych dolnych i prawych dolnych portów w płycie czołowej rdzenia.
5. Popatrz na Rys. 6-4. Wykorzystaj uchwyt przewodu na przodzie rdzenia
czujnika, aby wyciągnąć zespół z rury.
UWAGA
Jeśli ciągnięcie rdzenie jest trudne, śrubki (19, Rys. 6-1) mogą być wsunięte
do otworów gwintowanych na płycie czołowej i nawet przykręcone do
gniazda na rdzeniu. Dłuższe śrubki (5/8 cala długości) są dostarczane w
zestawie naprawczym. Możliwa jest wymiana przewodów gazowych i
powietrza odniesienia, podkładek i o-ringów bez konieczności wyjmowania
rdzenia z rury sondy.
6. Popatrz na Rys. 6-11. W pierwszej wersji przetwornika X-STREAM, jeden
port w podstawie rdzenia i dwa porty w obudowie sondy były wyposażone w
podkładki i o-ringi. Port rdzenia czujnika miał trzy podkładki i cztery o-ringi.
Jeśli serwisowany przetwornik jest w pierwszej wersji X-STREAM, wymień oringi i podkładki na podzespoły znajdujące się w zestawie naprawczym rurek
kalibracji i odniesienia, numer części 6A00355G01. Szczegóły można
znaleźć w instrukcji naprawy dostępnej w zestawie.
7. Jeśli wymieniasz przewody gazu kalibracyjnego i powietrza odniesienia w
aktualnej konfiguracji X-STREAM, wyjmij i wymień przewody i zaciski (25, 26
i 27, Rys. 6-5).
6-14
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 6-11. Podkładki i oRingi
Wymiana płyty
elektroniki
1. Popatrz na Rys. 6-1. Zdejmij prawą pokrywę obudowy(12), aby odkryć
zespół elektroniki.
2. Rozłącz przewody zasilania i sygnałowe z płyty elektroniki (8).
3. Zdejmij lewą pokrywę (18), aby mieć dostęp do złączy grzejnika i komory.
4. Odłącz wtyczkę złącza z rdzenia czujnika (8).
5. Odkręć cztery śruby montażowe (14), zdejmij podkładkę kontrującą (15), i
płaskie podkładki(16). Ostrożnie wyjmij płytę elektroniki (8) z obudowy
elektroniki. Podkładka termiczna (17) powinna być wyjęta z płyty elektroniki.
6. Ostrożnie ustaw w linii nową płytę elektroniki (8) po prawej stronie
obudowy elektroniki.
7. Sprawdź, czy podkładka termiczna (17) jest prawidłowo ustawiona z tyłu
płyty elektroniki. Zajrzyj na Rys. 6-12.
8. Zainstaluj pojedynczą płaską podkładkę (16, Rys. 6-1), cztery podkładki
sprężyste (15) oraz śruby montażowe (14). Dokręć śruby montażowe.
6-15
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 6-12. Umiejscowienie
podkładki termicznej
UWAGA
Pojedyncza płaska podkładka (16) musi być zainstalowana w określonej
lokalizacii, aby zapewnić zabezpieczenie przed zakłóceniami EMC/EMI.
9. Podłącz wtyczkę złącza rdzenia czujnika do płyty elektroniki (8).
10. Podłącz przewody zasilania i sygnałowe do płyty elektroniki (8).
11. Zainstaluj lewą (18) i prawą pokrywę (12).
12. Skalibruj sondę według instrukcji podanej w podrozdziale "Kalibracja" w
rozdziale 3: Konfiguracja przetwornika X-STREAM O2.
Wymiana ślepej
pokrywy
Aby wymienić ślepą pokrywę na przetworniku użyj poniższej procedury.
OSTRZEŻENIE
Odłącz i zablokuj zasilanie przed rozpoczęciem pracy z podzespołami elektrycznymi.
Wymiana lewej pokrywy obudowy
1. Wyjmij istniejącą pokrywę obudowy z lewej strony obudowy sondy.
UWAGA
Na wewnętrznej powierzchni lewej pokrywy obudowy wymagana jest
tabliczka informacyjna rdzenia (21, Rys. 6-1).
6-16
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
2. Zdejmij podkładkę z tabliczki informacyjnej rdzenia (21, Rys. 6-1).
Dołącz nową tabliczkę do wewnętrznej powierzchni nowej pokrywy (18).
Znak graficzny na tabliczce jest pokazany na Rys. 6-13.
3. Zainstaluj nową pokrywę obudowy (18, Rys. 6-1) na obudowie sondy.
Rys. 6-13. Tabliczka
informacyjna rdzenia
6-17
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Wymiana prawej pokrywy obudowy
1. Wyjmij istniejącą pokrywę obudowy (12, Rys. 6-1) z prawej strony
obudowy sondy.
UWAGA
Na wewnętrznej powierzchni prawej obudowy sondy wymagana jest
tabliczka okablowania polowego.
2. Wybierz nową tabliczkę okablowania polowego (10), która odpowiada
istniejącej tabliczce na wewnętrznej powierzchni starej obudowy.
3. Zdejmij podkładkę z tabliczki okablowania polowego i zamocuj nową
tabliczkę na wewnętrznej powierzchni nowej pokrywy. Znak graficzny, który
pojawia się na tabliczce jest pokazana na Rys. 6-14.
4. Zainstaluj nową pokrywę obudowy (12, Rys. 6-1) na obudowę sondy.
Rys. 6-14. Tabliczka
okablowania polowego
6-18
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
WYMIANA
PODZESPOŁÓW XI
Przetwornik X-STREAM O2
Każda z poniższych procedur przedstawia szczegółowo jak wymienić
określony podzespół rozszerzonego interfejsu Xi. Większość spośród tych
procedur zawiera instrukcje ustawiania podzespołów, które muszą być
wykonane przed przywróceniem przetwornika X-STREAM O2 do pracy.
Zajrzyj na Rys. 6-15 i Rys. 6-16 na rysunki podzespołów Xi.
Dla każdego podzespołu w tym rozdziale o naprawie dostępne są zestawy
naprawcze podzespołów. W rozdziale 7: Części zamienne można znaleźć
numery części zamiennych.
Rys. 6-15. Podzespoły Xi
6-19
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 6-16. Podzespoły
panelu czołowego Xi
Wymiana płyty
wejścia/wyjścia (I/O)
Poniższa procedura opisuje jak wymienić i ustawić płytę wejścia/wyjścia (I/O)
w interfejsie rozszerzonym Xi.
OSTRZEŻENIE
Odłącz i zablokuj zasilanie przed rozpoczęciem pracy z podzespołami elektrycznymi.
PRZESTROGA
Płyta wejścia/wyjścia ( I/O) jest dostarczana fabrycznie bez aktywnych rozszerzonych funkcji
programowych. Te funkcje muszą być aktywowane po zainstalowaniu nowej płyty, a przed
wprowadzeniem zdalnego interfejsu do pracy.
PRZESTROGA
Jeśli istniejąca płyta wejścia/wyjścia I/O była obsługiwana z rozszerzoną funkcją programową
stechiometryczną, to ta funkcja musi aktywowana na nowej płycie przed wprowadzeniem na
powrót rozszerzonego interfejsu Xi do pracy. Niezrobienie tego spowoduje, że wyjściowy sygnał
wyjścia analogowego do DCS będzie nieprawidłowy.
6-20
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Wymiana istniejącej płyty wejścia/wyjścia (I/O)
1. Odkręć cztery śrubki mocujące pokrywę Xi. Śrubki są uwięzione i nie
wymagają całkowitego wyjmowania.
2. Obróć pokrywę Xi w dół, aby mieć dostęp do wewnętrznych podzespołów.
3. Odłącz 10-pinową taśmę kablową od płyty wejścia/wyjścia (I/O). Nowy
kabel jest dostarczony w zestawie naprawczym i należy go zastosować, jeśli
stary został uszkodzony.
4. Oznacz i odłącz okablowanie dla wyjść alarmowych, wejścia statusu
płomienia i/lub SPS/IMPS jeśli są stosowane.
5. Wysuń część płyty wejścia/wyjścia (I/O) z obudowy Xi.
6. Odłącz 4-pozycyjną wtyczkę do sondy przetwornika i okablowanie
wyjściowe. Wyjmij całkowicie płytę wejścia/wyjścia (I/O) całkowicie z
obudowy Xi.
7. Ustaw łączniki JP1, JP2, JP5, JP7 i JP8 na ich właściwe pozycje,
używając starej płyty wejścia/wyjścia (I/O) jako wzorca. Popatrz na Rys. 617.
8. Ustaw przełącznik SW4 na swoją właściwą pozycję używając starej płyty
wejścia/wyjścia (I/O) jako wzorca. Popatrz na Rys. 6-17.
9. Częściowo wsuń nową płytę wejścia/wyjścia (I/O) do obudowy Xi.
Sprawdź, czy płyta jest właściwie wsunięta do szczeliny w obudowie.
10. Podłącz 4-pozycyjną wtyczkę do sondy przetwornika i okablowanie
wyjściowe. Wsuń całkowicie płytę wejścia/wyjścia (I/O) do obudowy Xi.
Rys. 6-17. 17. Ustawienia łączników i przełączników płyty wejścia/wyjścia I/O
Konfiguracja
Żądany wybór
Łącznik
Funkcja
bezpieczeństwa
płomienia
lub
Dodatkowe
wyjście
alarmowe
Funkcja
bezpieczeństwa
płomienia
(Skonfigurowana
fabrycznie przy
zamówieniu z
funkcją
Bezpieczeństwa
płomienia
Dodatkowe
wyjście alarmowe
Zasilane z
rozszerzonego
interfejsu Xi
(najczęstsza
metoda)
Zasilane z
zewnętrznego
zasilacza DC
Zasilane z
rozszerzonego
interfejsu Xi
Zasilane z DCS
JP1
&JP2
(obydwa
muszą
być takie
same)
Zasilanie pętli
dla sygnału 420mA/HART z
interfejsu
rozszerzonego
Xi do sondy
przetwornika
Zasilanie pętli
dla sygnału 420mA/HART z
interfejsu
rozszerzonego
Xi do DCS
Ustawienie
przełącznika
SW4:
Ustawienie
łącznika
Piny 1 & 2
Piny 2 &3
Piny 1 & 2
JP7
&JP8
(obydwa
muszą
być takie
same)
Piny 2 &3
JP5
Piny 1 & 2
Piny 2 &3
(Domyślnie =OFF)
1: zarezerwowany; musi pozostać OFF
2: nieużywany
3: nieużywany
4: włączona funkcja bezpieczeństwa
płomienia
6-21
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 6-18. Połączenia
okablowania płyty
wejścia/wyjścia (I/O)
6-22
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Rys. 6-19. Okablowanie blokady bezpieczeństwa płomienia na płycie wejścia/wyjścia (I/O)
11. Zainstaluj okablowanie wyjść alarmowych, wejścia statusu płomienia
i/lub SPS/IMPS jeśli mają zastosowanie. Popatrz na Rys. 6-18 i Rys. 6-19 na
schematy okablowania.
12. Podłącz taśmę kablową do płyty wejścia/wyjścia (I/O). Nowy kable jest
dostarczony i powinien być zastosowany jeśli stary został uszkodzony.
13. Obróć pokrywę Xi do góry na miejsce i dokręć czterema śrubami.
14. Przed powrotem do pracy przetwornika X-STREAM i rozszerzonego
interfejsu Xi, wszystkie opcjonalne rozszerzenia programowe (poprzednio
włączone lub wyłączone) muszą być włączone. Powiadom Rosemount
Analytical Inc. i zapisz poniższe numery części, aby włączyć odpowiednie
opcje programowe:
Numer części
6A00269G01
6A00269G02
6A00269G03
Opcja programowa
Aktualizacja rozszerzonej opcji programowej, Funkcja Stechiometryczna
Aktualizacja rozszerzonej opcji programowej, Funkcja programowalnego
odniesienia
Aktualizacja rozszerzonej opcji programowej, Funkcja procesowa 850°C
UWAGA
Aby zaktualizować rozszerzone oprogramowanie albo włączyć opcjonalne
funkcje programowe, poprzednio używane w twojej konfiguracji przetwornika
X-STREAM O2, skontaktuj się z Rosemount Analytical Inc. Pod numerem 1800-433-6076.
15. Skalibruj przetwornik O2 zgodnie z odpowiednią instrukcją kalibracji w
rozdziale 4: Uruchomienie i praca.
6-23
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Dodawanie drugiej płyty wejścia/wyjścia (I/O)
1. Odkręć cztery śrubki mocujące pokrywę Xi. Śrubki są uwięzione i nie
wymagają całkowitego wyjmowania.
2. Obróć pokrywę Xi w dół, aby mieć dostęp do wewnętrznych podzespołów.
3. Na nowej płycie wejścia/wyjścia (I/O) ustaw łączniki JP1, JP2, JP5, JP7 i
JP8 na ich właściwe pozycje. Popatrz na Rys. 6-17.
4. Ustaw przełącznik SW4 na swoją właściwą pozycję. Popatrz na Rys. 6-17.
5. Wsuń izolator do sąsiedniej szczeliny w stosunku do płyty wejścia/wyjścia
(I/O) dla sondy 1. Sprawdź, czy izolator jest prawidłowo ustawiony w
szczelinie w obudowie Xi. Popatrz na Rys. 6-20 na prawidłowe położenie
izolatora.
6. Częściowo wsuń nową płytę wejścia/wyjścia (I/O) do obudowy Xi.
Sprawdź, czy płyta jest właściwie wsunięta do szczeliny w obudowie.
7. Zainstaluj okablowanie wyjść alarmowych, wejścia statusu płomienia i/lub
SPS/IMPS jeśli mają zastosowanie. Popatrz na Rys. 6-18 i Rys. 6-19 na
schematy okablowania. Wsuń całkowicie płytę wejścia/wyjścia (I/O) do
obudowy Xi.
8. Podłącz taśmę kablową do płyty wejścia/wyjścia (I/O) i do złącza
"SENSOR 2" (czujnik 2) na płycie CPU.
9. Obróć pokrywę Xi do góry na miejsce i dokręć czterema śrubami.
10. Skonfiguruj przetwornik O2 według odpowiednich instrukcji w rozdziale 3:
Konfiguracja przetwornika X-STREAM O2.
11. Skalibruj przetwornik O2 zgodnie z odpowiednią instrukcją kalibracji w
rozdziale 4: Uruchomienie i praca.
Rys. 6-20. Położenie płyty
wejścia/wyjścia (I/O) w
obudowie Xi
6-24
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Wymiana płyty
przekaźnika AC
Przetwornik X-STREAM O2
Aby wymienić i ustawić płytę przekaźnika AC w rozszerzonym interfejsie Xi
wykonaj poniższą procedurę.
OSTRZEŻENIE
Odłącz i zablokuj zasilanie przed rozpoczęciem pracy z podzespołami elektrycznymi.
Wymiana istniejącej płyty przekaźnika AC
1. Odkręć cztery śrubki mocujące pokrywę Xi. Śrubki są uwięzione i nie
wymagają całkowitego wyjmowania.
2. Obróć pokrywę Xi w dół, aby mieć dostęp do wewnętrznych podzespołów.
3. Oznacz i rozłącz okablowanie do wejścia przetwornika.
4. Wysuń częściowo płytę przekaźnika AC z obudowy Xi.
5. Oznacz i rozłącz dwie 3-pozycyjne wtyczki dla okablowania wejścia AC i
grzejnika sondy przetwornika. Wyjmij całkowicie płytę przekaźnika AC z
obudowy rozszerzonego interfejsu Xi.
6. Częściowo wsuń nową płytę przekaźnika AC do obudowy rozszerzonego
interfejsu Xi. Sprawdź, czy płyta jest prawidłowo wsunięta w szczelinie w
obudowie.
7. Podłącz dwie 3-pozycyjne wtyczki do okablowania wejścia AC i grzejnika
sondy przetwornika. Wsuń całkowicie płytę przekaźnika AC do obudowy
rozszerzonego interfejsu Xi.
Rys. 6-21. Okablowanie blokady bezpieczeństwa płomienia na płycie wejścia/wyjścia (I/O) i płycie
przekaźnika AC
6-25
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
8. Zainstaluj okablowanie dla wejścia przekaźnika. Popatrz na schemat
okablowania Rys. 6-21.
9. Obróć pokrywę Xi do góry na miejsce i dokręć czterema śrubami.
PRZESTROGA
Instalowanie i konfiguracja płyty przekaźnika AC dla funkcji blokady statusu płomienia
spowoduje przypisanie wyjścia alarmowego 2 dla tej funkcji. Po skonfigurowaniu dla blokady
statusu płomienia, oprogramowanie nadpisze wszystkie poprzednie ustawienia alarmowe dla
wyjścia alarmowego 2 i nie pozwoli, aby był użyty do jakiejkolwiek innej funkcji.
Dodawanie płyty przekaźnika AC do rozszerzonego interfejsu Xi
1. Odkręć cztery śrubki mocujące pokrywę Xi. Śrubki są uwięzione i nie
wymagają całkowitego wyjmowania.
2. Obróć pokrywę Xi w dół, aby mieć dostęp do wewnętrznych podzespołów.
3. Wysuń częściowo płytę wejścia/wyjścia (I/O) z obudowy Xi.
4. Wykonaj następujące ustawienia łączników i przełączników:
a. Ustaw SW4, Pozycja 4 "ON", a pozostałe pozycje na "OFF".
b. Przenieś łączniki dla JP1 i JP2 na piny 1 i 2.
5. Płyta wejścia/wyjścia (I/O) musi być wstawiona do skrajnie prawej
szczeliny wewnątrz obudowy Xi. Jeśli nie ma wystarczająco dużo zapasu na
istniejącym okablowaniu, wysuń całkowicie płytę wejścia/wyjścia (I/O) z
obudowy i zainstaluj ją w skrajnie prawej szczelinie. Sprawdź, czy płyta jest
prawidłowo ustawiona w szczelinach. Popatrz na Rys. 6-22 na prawidłowe
położenie płyty wejścia/wyjścia (I/O).
UWAGI
Płyta przekaźnika AC może być dodana do pojedynczego kanału
rozszerzonego interfejsu Xi, tzn. tylko jedna płyta wejścia/wyjścia (I/O)
sterująca jednym przekaźnikiem X-STREAM O2.
Funkcja blokady statusu płomienia wymaga styku na wejściu cyfrowym płyty
wejścia/wyjścia (I/O), aby wskazywać obecność płomienia. Kiedy jest
prawidłowo podłączony i skonfigurowany, zasilanie AC będzie dostarczane
do przetwornika tylko kiedy płomień jest obecny.
6. Jeśli nie ma wystarczającego zapasu kabla, oznacz i odłącz wszystkie
kable i przenieś płytę. Potem zainstaluj ponownie okablowanie.
7. Częściowo wsuń płytę przetwornika AC do skrajnie lewej szczeliny w
obudowie rozszerzonego interfejsu Xi. Strona elementów płyty przekaźnika
AC będzie z prawej strony uchwytu bezpiecznika na górze. Sprawdź, czy
płyta jest prawidłowo ustawiona w szczelinach w obudowie. Popatrz na Rys.
6-22 na prawidłowe położenie płyty przekaźnika AC.
6-26
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 6-22. Położenie płyt
wejścia/wyjścia (I/O) i
przekaźnika AC w obudowie
rozszerzonego interfejsu Xi
8. Podłącz dwa przewody o długości około 6" każdy między złączami "HTR
COM" a "HTR NC" na płycie wejścia/wyjścia (I/O) oraz połączeniami "RELAY
IN" na płycie przekaźnika AC; Zwróć uwagę na polaryzację. Popatrz na Rys.
6-21 na szczegóły okablowania.
9. Podłącz styk wskaźnika statusu płomienia do zacisków "DI+" i "DI-" na
płycie przekaźnika AC. Popatrz na Rys. 6-21 na szczegóły okablowania.
10. Podłącz przewody wejścia i wyjścia AC do przetwornika. Popatrz na Rys.
6-21 na szczegóły okablowania.
11. Wsuń całkowicie płytę przekaźnika AC do obudowy rozszerzonego
interfejsu Xi.
12. Obróć pokrywę Xi do góry na miejsce i dokręć czterema śrubami.
6-27
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Wymiana płyty
zasilacza
Przetwornik X-STREAM O2
Aby wymienić płytę zasilacza w rozszerzonym interfejsie Xi wykonaj
poniższą procedurę. Zastosuj tą samą procedurę, aby wymienić oryginalną
płytę zasilacza Liniowego lub aktualnie skonfigurowaną płytę zasilacza
impulsowego.
OSTRZEŻENIE
Odłącz i zablokuj zasilanie przed rozpoczęciem pracy z podzespołami elektrycznymi.
1. Odkręć cztery śrubki mocujące pokrywę Xi. Śrubki są uwięzione i nie
wymagają całkowitego wyjmowania.
2. Obróć pokrywę Xi w dół, aby mieć dostęp do wewnętrznych podzespołów.
3. Popatrz na schemat okablowania na Rys. 6-23. Odłącz wtyczkę zasilania
AC od płyty zasilacza. Nowa wtyczka jest dostarczona w zestawie
naprawczym i powinna być użyta, jeśli istniejąca wtyczka uległa
uszkodzeniu.
4. Odłącz 14-pinową taśmę kablową od płyty zasilacza.
5. Odkręć dwie długie śrubki, które mocują uchwyt (9, Rys. 6-15) do
obudowy Xi.
6. Przytrzymaj przewody zasilania AC z prawej strony i wysuń płytę zasilacza
z obudowy rozszerzonego interfejsu Xi.
7. Zainstaluj nowy uchwyt montażowy (9, Rys. 6-15) na nowej płycie
zasilacza (10, Rys. 6-15). Nowy uchwyt i śrubki montażowe są dostarczone
w zestawie naprawczym.
8. Wsuń płytę zasilacza do szczelin w obudowie w obudowie rozszerzonego
interfejsu Xi. Sprawdź, czy płyta jest prawidłowo ustawiona w szczelinach.
9. Zainstaluj i zakręć śrubki montażowe uchwytu. Dwie nowe śrubki są
dostarczone w zestawie naprawczym i powinny być użyte, jeśli istniejące
śrubki uległy uszkodzeniu.
Rys. 6-23. Okablowanie płyty
zasilacza
6-28
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
10. Podłącz taśmę kablową do płyty zasilacza. Nowa taśma kablowa (7, Rys.
6-15) jest dostarczona w zestawie naprawczym i powinna być używana jeśli
istniejący kabel uległ uszkodzeniu.
11. Podłącz wtyczkę zasilania do płyty zasilacza.
12. Obróć pokrywę Xi do góry na miejsce i dokręć czterema śrubami.
Wymiana panelu
czołowego Xi
Aby wymienić panel czołowy na rozszerzonym interfejsie Xi należy wykonać
poniższą procedurę. Dostępne są zestawy naprawcze z lub bez płyty CPU.
Użyj instrukcji, która dotyczy odpowiedniego zestawu naprawczego.
OSTRZEŻENIE
Odłącz i zablokuj zasilanie przed rozpoczęciem pracy z podzespołami elektrycznymi.
Wymiana panelu czołowego z płytą CPU
1. Odkręć cztery śrubki mocujące pokrywę Xi. Śrubki są uwięzione i nie
wymagają całkowitego wyjmowania.
2. Obróć pokrywę Xi w dół, aby mieć dostęp do wewnętrznych podzespołów.
3. Odłącz 14-pinową taśmę kablową idącą do płyty zasilacza. Nowy kabel
jest dostarczony w zestawie naprawczym i powinien być użyty jeśli stary
uległ uszkodzeniu.
4. Odłącz 10-pinową taśmę kablową/taśmy kablowe idące do płyty (płyt)
wejścia/wyjścia (I/O). Jeden kabel jest dostarczony w zestawie naprawczym i
powinien być użyty jeśli jedna z taśm kablowych uległa uszkodzeniu.
5. Wyjmij przegub kablowy z prawej strony pokrywy Xi. Papierowy klips lub
podobne urządzenie może być wstawione do otworu na lewej stronie
pokrywy, aby wyciągnąć przegub z pokrywy. Nowy przegub jest dostarczany
w zestawie naprawczym i powinien być użyty, jeśli stary jest uszkodzony.
6. Załóż nowy panel czołowy na swoje miejsce i zainstaluj pin przegubowy.
Sprawdź, czy pin przegubowy jest w pełni osadzony w pokrywie Xi.
PRZESTROGA
Nowy panel czołowy może być dostarczony z zabezpieczającymi przezroczystymi membranami
na zewnątrz i wewnątrz okna. Jeśli zewnętrzna membrana zabezpieczająca nie zostanie zdjęta,
wyświetlacz może sprawiać wrażenie zniekształcone. Membrana może być trudna lub wręcz
niemożliwa do usunięcia po pewnym czasie pracy w podwyższonych temperaturach.
7. Okno klawiatury na nowym panelu czołowym może być dostarczone z
wewnętrzną i zewnętrzną membraną zabezpieczającą. Zdejmij membrany
zabezpieczające przed ostatecznym montażem i użyciem obudowy Xi.
8. Podłącz 10-pinową taśmę kablową z płyty wejścia/wyjścia (I/O).
9. Podłącz 14-pinową taśmę kablową z płyty zasilacza.
10. Obróć pokrywę Xi do góry na miejsce i dokręć czterema śrubami.
11. Jeśli to konieczne, zrekonfiguruj wygląd głównego wyświetlacza. Popatrz
do rozdziału 3: Konfiguracja przetwornika X-STREAM O2.
6-29
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Wymiana panelu czołowego bez płyty CPU
1. Odkręć cztery śrubki mocujące pokrywę Xi. Śrubki są uwięzione i nie
wymagają całkowitego wyjmowania.
2. Obróć pokrywę Xi w dół, aby mieć dostęp do wewnętrznych podzespołów.
3. Odłącz 14-pinową taśmę kablową idącą do płyty zasilacza. Nowy kabel
jest dostarczony w zestawie naprawczym i powinien być użyty jeśli stary
uległ uszkodzeniu.
4. Odłącz 10-pinową taśmę kablową/taśmy kablowe idące do płyty (płyt)
wejścia/wyjścia (I/O). Jeden kabel jest dostarczony w zestawie naprawczym i
powinien być użyty jeśli jedna z taśm kablowych uległa uszkodzeniu.
5. Wyjmij przegub kablowy z prawej strony pokrywy Xi. Papierowy klips lub
podobne urządzenie może być wstawione do otworu na lewej stronie
pokrywy, aby wyciągnąć przegub z pokrywy. Nowy przegub jest dostarczany
w zestawie naprawczym i powinien być użyty, jeśli stary jest uszkodzony.
6. Umieść panel czołowy na stole. Odkręć 4 śrubki mocujące płytę CPU do
panelu czołowego.
UWAGA
Przed demontażem zapamiętaj pozycję plastikowego zderzaka z gumowym
wkładem, który jest zainstalowany nad płytą CPU. Dwie dłuższe nakrętki są
używane na górnym brzegu płyty CPU przechodząc przez zderzak.
7. Wyjmij ostrożnie płytę CPU z pokrywy czołowej, aby nie uszkodzić płyty.
8. Odłącz taśmę kablową klawiatury z płyty CPU. Wyrzuć używaną płytę
czołową z dołączoną klawiaturą.
PRZESTROGA
Nowy panel czołowy może być dostarczony z zabezpieczającymi przezroczystymi membranami
na zewnątrz i wewnątrz okna. Jeśli zewnętrzna membrana zabezpieczająca nie zostanie zdjęta,
wyświetlacz może sprawiać wrażenie zniekształcone. Membrana może być trudna lub wręcz
niemożliwa do usunięcia po pewnym czasie pracy w podwyższonych temperaturach.
9. Okno klawiatury na nowym panelu czołowym może być dostarczone z
wewnętrzną i zewnętrzną membraną zabezpieczającą. Zdejmij membrany
zabezpieczające przed ostatecznym montażem i użyciem obudowy Xi.
UWAGA
Przed montażem zaleca się, aby ostrożnie wyczyścić wewnętrzne okno
klawiatury oraz okno wyświetlacza LCD i usunąć ślady palców i
nagromadzony pył.
10. Wyczyść wewnętrzne okno klawiatury oraz okno wyświetlacza LCD i
usunąć ślady palców i nagromadzony pył. Należy użyć miękkiej szmatki; nie
należy używać detergentów lub chemikaliów.
11. Podłącz taśmę kablową klawiatury na nowym panelu czołowym do płyty
CPU. Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić płyty.
12. Umieść płytę CPU na miejscu w panelu czołowym.
6-30
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
13. Zainstaluj zderzak i 4 śrubki do montażu płyty CPU na miejscu.
Dwie dłuższe śrubki są używane z plastikowym zderzakiem na górnym
brzegu płyty CPU.
14. Załóż nowy panel czołowy na swoje miejsce i zainstaluj pin przegubowy.
Sprawdź, czy pin przegubowy jest w pełni osadzony w pokrywie Xi.
15. Podłącz 10-pinową taśmę kablową z płyty wejścia/wyjścia (I/O).
16. Podłącz 14-pinową taśmę kablową z płyty zasilacza.
17. Obróć pokrywę Xi do góry na miejsce i dokręć czterema śrubami.
18. Jeśli to konieczne, zrekonfiguruj wygląd głównego wyświetlacza. Popatrz
do rozdziału 3: Konfiguracja przetwornika X-STREAM O2.
Wymiana płyty DR
Aby wymienić płytę DR w rozszerzonym interfejsie Xi, która jest dołączona
do sondy X-STREAM do bezpośredniej wymiany należy wykonać poniższą
procedurę.
OSTRZEŻENIE
Odłącz i zablokuj zasilanie przed rozpoczęciem pracy z podzespołami elektrycznymi.
1. Odkręć cztery śrubki mocujące pokrywę Xi. Śrubki są uwięzione i nie
wymagają całkowitego wyjmowania.
2. Obróć pokrywę Xi w dół, aby mieć dostęp do wewnętrznych podzespołów.
3. Wysuń częściowo płytę DR z obudowy rozszerzonego interfejsu Xi.
4. Wyjmij wtyczkę ze złącza J8 umieszczonego na dole, po lewej stronie
płyty. Popatrz na Rys. 6-24.
5. Odłącz wtyczki kablowe od złączy J1, J2 i J3, umieszczonych na górze, po
prawej stronie płyty. Popatrz na Rys. 6-25.
6. Oznacz i odłącz przewody ze złącza J4.
7. Wyjmij płytę DR z obudowy Xi.
8. Częściowo wsuń nową płytę DR do szczelin w obudowie Xi. Sprawdź, czy
płyta jest prawidłowo umieszczona w szczelinie.
9. Zajrzyj do schematu okablowania na Rys. 6-24. Podłącz okablowanie do
złącza J4.
10. Podłącz wtyczki do złączy J1, J2, J3 i J8.
11. Wsuń całkowicie płytę DR do obudowy Xi.
12. Obróć pokrywę Xi do góry na miejsce i dokręć czterema śrubami.
6-31
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 6-24. Okablowanie płyty
DR, Prawa strona
6-32
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Rys. 6-25. Okablowanie płyty
DR, Lewa strona
6-33
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
6-34
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Rozdział 7
Części zamienne
Przetwornik O2 ........................................................................7-1
Interfejs rozszerzony Xi ..........................................................7-2
Składniki do kalibracji.............................................................7-2
Przetwornik O2
Tabela 7-1. Zestawy części
zamiennych dla przetwornika O2
Numer części
6A00270G01
6A00271G01
6A00272G01
6A00273G01
6A00283G01
6A00274G01
6A00275G01
6A00275G02
6A00275G03
6A00276G01
6A00276G02
6A00276G03
6A00276G04
6A00276G05
6A00276G06
6A00276G07
6A00277G01
6A00278G01
6A00281G01
6A00301G01
6A00301G02
6A00301G03
6A00301G04
6A00301G05
6A00301G06
6A00301G07
6A00301G08
6A00301G09
6A00301G10
6A00301G11
6A00301G12
6A00301G13
6A00301G14
6A00259G01
6A00259G02
6A00259G03
Opis
Zestaw, płyta przetwornika
Zestaw, ślepa pokrywa
Zestaw, uszczelki komory (Pakiet 5 szt)
Zestaw, o-ringi rdzenia (pakiet 5 szt)
Zestaw, o-ringi pokrywy (pakiet 5 szt)
Zestaw, Rurki do kalibracji i odniesienia z o-ringami
(przestarzały – zastąpiony przez 6A00355G01)
Zestaw, dyfuzor zatyczkowy
Zestaw, dyfuzor Hastelloya
Zestaw, dyfuzor ceramiczny
Zestaw, Styk czujnika i termopary, 18"
Zestaw, Styk czujnika i termopary, 3’
Zestaw, Styk czujnika i termopary, 6’
Zestaw, Styk czujnika i termopary, 9’
Zestaw, Styk czujnika i termopary, 12’
Zestaw, Styk czujnika i termopary, 15’
Zestaw, Styk czujnika i termopary, 18’
Zestaw, złącze rdzenia z uchwytem, 3.81 mm Pitch
Zestaw, płyta mocowania rdzenia
Zestaw, pusta zatyczka rdzenia
Zestaw, Wymiana komory, 18" Komora standardowa
Zestaw, Wymiana komory, 18" Komora kwasoodporna
Zestaw, Wymiana komory, 3’ Komora standardowa
Zestaw, Wymiana komory, 3’ Komora kwasoodporna
Zestaw, Wymiana komory, 6’ Komora standardowa
Zestaw, Wymiana komory, 6’ Komora kwasoodporna
Zestaw, Wymiana komory, 9’ Komora standardowa
Zestaw, Wymiana komory, 9’ Komora kwasoodporna
Zestaw, Wymiana komory, 12’ Komora standardowa
Zestaw, Wymiana komory, 12’ Komora kwasoodporna
Zestaw, Wymiana komory, 15’ Komora standardowa
Zestaw, Wymiana komory, 15’ Komora kwasoodporna
Zestaw, Wymiana komory, 18’ Komora standardowa
Zestaw, Wymiana komory, 18’ Komora kwasoodporna
Zestaw, Oxycore, 18", Komora standardowa
Zestaw, Oxycore, 3’, Komora standardowa
Zestaw, Oxycore, 6’, Komora standardowa
http://www.raihome.com
7-1
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Numer części
6A00259G04
6A00259G05
6A00259G06
6A00259G07
6A00259G08
6A00259G09
6A00259G10
6A00259G11
6A00259G12
6A00259G13
6A00259G14
6A00282G01
6A00290G01
6A00353G01
6A00355G01
6A00355G02
Opis
Zestaw, Oxycore, 18", Komora kwasoodporna
Zestaw, Oxycore, 3’, Komora kwasoodporna
Zestaw, Oxycore, 6’, Komora kwasoodporna
Zestaw, Oxycore, 9’, Komora standardowa
Zestaw, Oxycore, 12’, Komora standardowa
Zestaw, Oxycore,15’, Komora standardowa
Zestaw, Oxycore, 18’, Komora standardowa
Zestaw, Oxycore, 9’, Komora kwasoodporna
Zestaw, Oxycore, 12’, Komora kwasoodporna
Zestaw, Oxycore, 15’, Komora kwasoodporna
Zestaw, Oxycore, 18’, Komora kwasoodporna
Zestaw, zimne złącze YEW
Zestaw, narzędzia (specjalne narzędzia wymagane do wymiany
komory pomiarowej)
Zestaw, Ogniotrwałe wypełnienie (Pakiet 3 szt)
Zestaw, rury kalibracji i odniesienia, modernizacja
Zestaw, przewody kalibracji i odniesienia, Wymiana
Interfejs rozszerzony Xi
Tabela 7-2.Części zamienne dla
rozszerzonego interfejsu Xi
Numer części
Opis
6A00265G01
Zestaw, płyta zasilacza (przestarzała –zastąpiona przez
6A00329G01)
6A00329G01
Zestaw, płyta zasilacza impulsowego
6A00266G01
Zestaw, płyta wejścia/wyjścia (I/O)*
6A00267G01
Zestaw, płyta przekaźnika AC
6A00328G01
Zestaw, płyta DR
6A00268G01
Zestaw, panel czołowy z nakładką & płyta CPU
6A00268G02
Zestaw, panel czołowy z nakładką
6A00269G01
Aktualizacja opcji rozszerzonej oprogramowania, Funkcja
Stechiometryczna
6A00269G02
Aktualizacja opcji rozszerzonej oprogramowania, Funkcja
programowalnego odniesienia
6A00269G03
Aktualizacja opcji rozszerzonej oprogramowania, funkcja procesu
850 C
6A00237H24
Zestaw, do montażu na rurze i na ścianie
6A00243G01
Taśma kablowa, 10 Pin (płyta CPU do płyty wejścia/wyjścia (I/O)
6A00242G01
Taśma kablowa, 14 Pin (płyta CPU do płyty zasilacza)
6A00291H01
Izolator
6A00237H23
Zestaw, Zatyczka i dławik otworu
6A00285H01
Koszyk, Panel
6A00287H01
koszyk, pokrywa
UWAGA Jeśli istniejąca płyta wejścia/wyjścia (I/O) pracowała z rozszerzoną funkcję
programową stechiometryczną, ta funkcja musi być aktywowana w nowej płycie, zanim
rozszerzony interfejs Xi zostanie włączony z powrotem do pracy. Niezastosowanie się
do tego da w efekcie nieprawidłowy sygnał wyjścia analogowego do DCS.
Składniki do kalibracji
Tabela 7-3. Części zamienne dla
składników kalibracji
Numer części
1A99119G01
1A99119G02
1A99119G03
Opis
Butle gazu kalibracyjnego - 0.4% i 8% O2, zrównoważony azot –
każda o pojemności 550 litrów*
Dwa regulatory przepływu (dla butli z gazem kalibracyjnym)
Uchwyt ba butle
*Butle z gazem kalibracyjnym nie mogą być transportowane drogą lotniczą
7-2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Rozdział 8
Przetwornik X-STREAM O2
Opcjonalne akcesoria
Ręczny komunikator polowy HART 375................................8-1
Asset Management Solutions (AMS).....................................8-2
Pakiety By-Pass.......................................................................8-2
SPS 4001B sekwenser autokalibracji pojedynczej sondy ..8-3
IMPS 4000 Inteligentny sekwenser wielosondowy gazu
testowego.................................................................................8-4
Gaz kalibracyjny O2 ................................................................8-5
Wyświetlacz Oxy Balance i system uśredniania..................8-6
RĘCZNY KOMUNIKATOR
POLOWY HART 375
Rys. 8-1. Komunikator polowy
375
Komunikator polowy 375 jest urządzeniem interfejsu, które posiada
łącze komunikacyjne do wszystkich przyrządów kompatybilnych ze
standardem HART, takich jak X-STREAM O2. Protokół komunikacji
HART umożliwia transmisję wszystkich informacji dostępnych z
elektroniki Przetwornika X-STREAM O2 przez standardowy kabel
sygnałowy 4-20 mA. Dołączając komunikator polowy 375 na punkcie
zaciskowym linii sygnałowej 4-20 mA, technik może zdiagnozować
problemy oraz skonfigurować i skalibrować X-STREAM O2 tak, jakby
stał przed przyrządem.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Emerson Process
Management pod telefonem 1-800-433-6076.
http://www.raihome.com
8-1
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
ASSET MANAGEMENT
SOLUTIONS (AMS)
Przetwornik X-STREAM O2
Oprogramowanie Asset Management Solutions (AMS) pracuje w
połączeniu z protokołem komunikacji HART i oferuje możliwość
komunikacji z urządzeniami zgodnymi z protokołem HART w całym
zakładzie z pojedynczego terminala komputerowego.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Emerson Process
Management pod telefonem 1-800-433-6076.
PAKIETY BY-PASS
Specjalnie zaprojektowany pakiet Rosemount Analytical By-Pass dla
analizatorów tlenu wytrzymuje wysokie temperatury w grzejniku
procesu posiadając te same korzyści, co oferowany przez czujnik na
miejscu. Rury ze stali Inconel lub Kanthal posiadają efektywną
odporność na korozję, a pakiet nie posiada ruchomych części, pomp
powietrza lub innych podzespołów wspólnych dla innych systemów
próbkowania.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Emerson Process
Management pod telefonem 1-800-433-6076.
8-2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
SPS 4001B SEKWENSER
AUTOKALIBRACJI
SONDY
Rys. 8-2. SPS 4001B
Rosemount Analytical specjalnie zaprojektował SPS 4001B sekwenser
autokalibracji pojedynczej sondy, aby dostarczyć możliwość
wykonywania kalibracji automatycznej lub na żądanie Przetwornika XSTREAM O2. SPS 4001B jest w pełni zabudowany w obudowie
NEMA odpowiedniej do montażu na ścianie. Ta obudowa posiada
dodatkowe zabezpieczenie przeciwpyłowe i przeciw mniejszym
drganiom.
Ten sekwenser pracuje w połączeniu z rozszerzonym interfejsem Xi,
eliminując wystąpienia braku kalibracji i potrzebę wysłania technika na
miejsce instalacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Emerson Process
Management pod telefonem 1-800-433-6076.
8-3
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
IMPS 4000
INTELIGENTNY
SEKWENSER
WIELOSONDOWY GAZU
TESTOWEGO
Rys. 8-3. IMPS 4000
IMPS 4000 Inteligentny sekwenser wielosondowy gazu testowego jest
umieszczony w obudowie z IP56 (NEMA 4X) i posiada możliwość
prowadzenia sekwencjonowania gazu kalibracyjnego aż do czterech
modułów X-STREAM O2, aby prowadzić automatyczną lub
półautomatyczną kalibrację.
Ten sekwenser pracuje w połączeniu z funkcją Przetwornika XSTREAM O2 CALIBRATION RECOMMENDED (kalibracja zalecana),
eliminującą wystąpienia braku kalibracji i potrzebę wysłania technika
na miejsce instalacji. Dodatkowo, SPS 4001B posiada wejście
zdalnego styku, aby uruchomić kalibrację ze zdalnego położenia i
wyjścia przekaźnika do alarmu, kiedy kalibracja jest w do k, XSTREAM O2 jest poza kalibracją, Gazy kalibracyjne są włączone, a
ciśnienie gazu kalibracyjnego jest małe.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Emerson Process
Management pod telefonem 1-800-433-6076.
8-4
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
O2 GAZ KALIBRACYJNY
Rys. 8-4. Butle z gazem
kalibracyjnym
Zestaw serwisowy i gazu kalibracyjnego O2 Rosemount Analytical
został zaprojektowany jako wygodny i w pełni przenośny środek do
testowania, kalibrowania i serwisowania analizatorów tlenu
Rosemount Analytical. Te lekkie i jednorazowe butle z gazem
eliminują potrzebę wypożyczania butli z gazem.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Emerson Process
Management pod telefonem 1-800-433-6076.
8-5
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
WYŚWIETLACZ
OXYBALANCE I SYSTEM
UŚREDNIANIA
Rys. 8-5. OxyBalance
Opcjonalny wyświetlacz OxyBalance i system uśredniania. Wywołuje
do ośmiu sygnałów 4-20 mA z poszczególnych sond. Pokazuje trendy
na poszczególnych wyjściach, oblicza cztery programowalne średnie
jako dodatkowe wyjścia 4-20 mA.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Emerson Process
Management pod telefonem 1-800-433-6076
8-6
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Dodatek A
Przetwornik X-STREAM O2
Dane bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa .....................................................A-2
Karta bezpieczeństwa dla produktów ze szkła ceramicznego
...................................................................................................A-3
http://www.raihome.com
A-1
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
INSTRUKCJE
WAŻNE
BEZPIECZEŃSTWA Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa w zakresie podłączania i instalacji
tego urządzenia
Następujące zalecenia dotyczą zwłaszcza stosowania urządzenia we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Należy się ściśle do nich
stosować w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą niskonapięciową.
W przypadku instalacji urządzenia w krajach nienależących do Unii
Europejskiej należy również przestrzegać poniższych zaleceń, chyba że
są one zastąpione lokalnymi lub ogólnokrajowymi standardami.
1. Urządzenie należy podłączyć kablem uziemiającym do wszystkich
punktów uziemienia (wewnętrznych i zewnętrznych).
2. Po instalacji lub czynnościach serwisowych należy zamknąć wszystkie
pokrywy zabezpieczające i ponownie podłączyć uziemienie. Należy pilnować,
by nie doszło do przerwania uziemienia.
3. Przewody zasilania powinny spełniać wymagania IEC227 lub IEC245.
4. Wszystkie kable powinny być odpowiednie do użytku w temperaturze
otoczenia powyżej 75°C.
5. Wszystkie dławiki kabli powinny mieć takie wymiary wewnętrzne, aby
spowodować dokładne zamocowanie kabla.
6. W celu zapewnienia bezpiecznej pracy urządzenie należy podłączyć do
sieci tylko za pośrednictwem wyłącznika automatycznego, który w razie awarii
odłączy wszystkie obwody, w których przepływa prąd. Wyłącznik
automatyczny może być również wyposażony w mechaniczny odłącznik
napięcia. W przeciwnym razie należy zapewnić i jasno oznaczyć inną
możliwość odłączenia urządzenia od zasilania. Wyłączniki automatyczne oraz
odłączniki powinny być zgodne z uznawanymi standardami, takimi jak norma
IEC947. Wszystkie przewody muszą być zgodne z lokalnymi przepisami.
7. Pod pokrywami lub elementami urządzenia oznaczonymi
symbolem pokazanym na rysunku po prawej stronie może
występować niebezpieczne napięcie elektryczne. Te pokrywy
mogą być zdejmowane tylko po odłączeniu zasilania, wyłącznie
przez odpowiednio przeszkolonych pracowników serwisu.
8. Pod pokrywami lub elementami urządzenia oznaczonymi
symbolem pokazanym na rysunku po prawej stronie znajdują się
gorące powierzchnie. Te pokrywy mogą być zdejmowane tylko po
odłączeniu zasilania, wyłącznie przez odpowiednio
przeszkolonych pracowników serwisu. Niektóre powierzchnie mogą pozostać
nagrzane przez pewien czas po odłączeniu zasilania..
9. W przypadku sprzętu oraz pokryw oznaczonych
symbolem pokazanym na rysunku po prawej stronie należy
zapoznać się ze wskazówkami w Instrukcji operatora i stosować
się do nich.
10. Wszystkie symbole graficzne zastosowane do oznaczenia produktu
pochodzą z następujących norm: EN61010-1,IEC417 lub ISO3864.
11. Oznaczenie „Nie otwierać, gdy urządzenie jest pod napięciem” lub
podobne oznaczenia informują o ryzyku zapłonu w miejscach, gdzie
występuje zagrożenie wybuchem. Urządzenie należy otwierać tylko po
odłączeniu zasilania i po upływie czasu na ostygnięcie urządzenia
oznaczonego na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Urządzenie mogą
otwierać wyłącznie odpowiednio przeszkoleni pracownicy serwisu.
A-2
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
MSDS – Ogniotrwałe w pozycjach 1 i 2, Rys. 6-1
Refractory Specialties, Inc.
KARTA DANYCH BEZPIECZEŃSTWA MATERIAŁU (MSDS)
Efektywna data: 15/03/2007
Data zastąpionej: 25/105/2001
Data wydruku: 29/3/2007
1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU I PRODUCENTA
IDENTYFIKACJA PRODUKTU
Solulite™ PRODUKTY DO IZOLACJI TERMICZNEJ
zawiera alkaliczno-krzemianowe włókna (krzemian magnezowy)
IDENTYFIKACJA PRODUCENTA
Product Stewardship Information Line
1-800-322-2293 (Poniedziałek - Piątek 8:00 a.m. - 4:30 p.m. EST)
Refractory Specialties, Inc.
POB 189
230 West California Avenue
Sebring, OH USA 44672
Telefon 330-938-2101 Poniedziałek-Piątek 7AM – 5PM EST
Telefon ratunkowy po godzinach: 330-821-4051 lub 330-692-3249 lub 330-692-0247
Dodatkowe informacja na temat zdrowia i bezpieczeństwa poza zakresem tego MSDS są dostępne przez Unifrax Product Stewardship
Infolinia informacyjna 1-800-322-2293 (Poniedziałek - Piątek 8:00 a.m. - 4:30 p.m. EST).
2. SKŁAD / INFORMACJE O SKŁADNIKACH
OPIS
Biała płyta, bez zapachu.
SKŁAD
Numer CAS Numer % masowy
Amorficzny krzemian magnezowy (alkaliczny krzemian) MIESZANINA 80-90%
(SiO2 60-80 %, MgO 18-27 %, śladowe elementy 0-4 %)
Krzemionka (amorficzna) 7631-86-9 10-15%
Skrobia 56780-58-6 3-7%
3. IDENTYFIKACJA ZAGOROŻENIA
MOŻE PODRAŻNIAĆ OCZY, SKÓRĘ i DROGI ODDECHOWE
Może spowodować tymczasowe mechaniczne podrażnienie oczu, skóry i dróg oddechowych (nos, gardło & płuca).
Wcześniej istniejące uwarunkowania medyczne, włączając w to zapalenie skóry, astma lub chroniczne zapalenia płuc
mogą być wzmocnione po narażeniu; osoby, które mają alergię atopiczną (z historią alergii) mogą doświadczyć
wzmocnionego podrażnienia skóry i dróg oddechowych.
A-3
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
4. PIERWSZA POMOC
PROCEDURY PIERWSZEJ POMOCY
PODRAŻNIENIE OKA
Jeśli oczy zostaną podrażnione, należy przemyć natychmiast dużą ilością letniej wody przez co najmniej 15 minut.
Powieki należy przytrzymać z dala od gałki ocznej, aby umożliwić dokładne przepłukanie. Nie pocierać oczu. Jeśli
podrażnienie nie ustępuje udać się do lekarza.
PODRAŻNIENIE SKÓRY
Jeśli skóra zostanie podrażniona, nie należy pocierać i drapać narażonej skóry. Przemyć obszar kontaktu dokładnie
wodą z mydłem. Po umyciu należy posmarować skórę kremem lub płynem kosmetycznym. Zmienić ubranie na czyste.
PODRAŻNIENIE DRÓG ODDECHOWYCH
Jeśli wystąpi podrażnienie dróg oddechowych (nos, gardło, płuca), przenieść osoby do niezapylonego środowiska. Jeśli
podrażnienie nie ustępuje udać się do lekarza. W rozdziale 8 opisane dodatkowe pomiary, aby zmniejszyć lub
wyeliminować niebezpieczeństwo narażenia.
5. GASZENIE POŻARU
Produkt niepalny (nie zapala się).
Opakowanie i materiały otaczające mogą być palne.
Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie dla otaczających materiałów palnych.
6. POSTĘPOWANIE WYPADKOWE
PROCEDURY SPŁUKIWANIA
Należy wyposażyć pracowników w respiratory, jeśli potrzeba. [Patrz Rozdział 8]
Należy ograniczyć dostawanie się pyłu do atmosfery przez zmoczenie materiału wodą.
CZYSZCZENIE
Użyć odkurzacza o wysokiej wydajności do czyszczenia spłukanego materiału. Zamiatać na mokro lub unieszkodliwić
pył, gdzie zamiatanie jest konieczne. Nie używać sprężonego powietrza do czyszczenia.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Usunąć spłukane materiały na ile to możliwe. Spakuj spłukane materiały do usunięcia. Nie pozwól, aby rozstały
rozwiane przez wiatr. Nie spłukiwać oderwanego materiału do ścieków. Zapobiegaj przedostawaniu się oderwanego
materiału do naturalnych cieków wodnych. Sprawdź z pracownikami wszystkie przepisy, które mają do tego
zastosowanie.
7. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
Zminimalizuj przedostawanie się pyłu do atmosfery przez unikanie niepotrzebnego potrząsania materiałem.
A-4
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
CZYSZCZENIE
Czyścić ostrożnie pył. Stosować zamiatanie na mokro lub wysokiej wydajności odkurzacza, aby usunąć pył. Nie
używać sprężonego powietrza.
Podczas prac porządkowych, należy często zmywać na mokro, aby zminimalizować dostawanie się pyłu do atmosfery.
Do wody można dodać środki powierzchniowo czynne, aby usprawnić proces mycia. Używać tylko tyle wody, aby
zmyć izolację. Nie pozostawiać wody na podłogach. [Patrz rozdział 16 – Czyszczenie poserwisowe]
PUSTE POJEMNIKI
Opakowania produktu mogą zawierać pozostałości. Nie używaj ponownie opakowania.
8. KONTROLA NARAŻANIA / ZABEZPIECZENIE OSÓB
PRZEMYSŁOWE STANDARDY HIGIENICZNE I OGRANICZENIA NAPROMIENIOWANIA
ZAWODOWEGO
Składniki OSHA SUPPLIER
Włókna z krzemianu magnezu nie stwierdzono* Patrz poniżej**
Krzemian (amorficzny) 6 mg/m³ (< 1% nie stwierdzony krystaliczny krzemian)
skrobia 5 mg/m³ PEL (odp. Nie stwierdzony pył) 15 mg/m³ PEL (całkowity pył)
ACGIH TLV'S: Włókna z krzemianu magnezu – Nie stwierdzono. Krzemian (amorficzny) -- 10 mg/m³ (całkowity pył,
zawierający < 1% krystalicznego krzemianu), 3 mg/m³ (wdychany pył, zawierający < 1% krystaliczny krzemian).
Skrobia -- 10 mg/m³
TLV (całkowity pył)
*Dla włókien krzemianu magnezu, zajrzyj do wskazówek OSHA dotyczących "Particulates Not Otherwise Regulated"
(PNOR)- cząsteczek nie regulowanych .
Kontroluj poziomy pyłów dostających się do atmosfery jak poniżej:
Wielkość cząstek składników OSHA
PNOR całkowity pył 15 mg/m³
Wdychany pył 5 mg/m³
ACGIH Particulates Not Otherwise Classified (PNOC) nie sklasyfikowane inaczej – wchłaniane cząsteczki: 10 mg/m³.
wdychane cząsteczki: 3 mg/m³.
** Jak z większością materiałów przemysłowych, bezpiecznie jest minimalizować niepotrzebne narażanie się na
wdychanie pyłów. Należy zauważyć, że przemysłowe standardy higieniczne i ograniczenia napromieniowania
zawodowego różnią się między krajami. Należy określić i stwierdzić jakie wartości są dopuszczalne dla "wdychanego
pyłu", "całkowitego pyłu" lub "włókien". Jeśli nie ma odpowiednich standardów dotyczących pyłów i włókien, należy
poprosić wykwalifikowanego specjalistę higieny przemysłowej, aby określić warunki które są wymagane na stanowisku
pracy. W przypadku braku innych wskazówek, dostawca stwierdza, że należy stosować dopuszczalne występowanie nie
więcej niż 1 włókna/cm3.
REGULACJE INŻYNIERYJNE:
Technologie kontrolujące rozprzestrzenianie się pyłów takie jak lokalna wentylacja, punkt zbierania nagromadzonego
pyłu, stacje ograniczania pracy brudnej, narzędzia do kontroli emisji oraz sprzęt do przenoszenia materiałów są
efektywnym środkiem minimalizowania emisji włókien do atmosfery. Dodatkowe informacje można uzyskać
kontaktując się z Product Stewardship Information Line pod numerem 1-800-322-2293 (Patrz rozdział 16).
A-5
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
SPRZĘT ZABEZPIECZENIA OSOBISTEGO
Ochrona oczu:
W przypadku pracy nad głową, ubieraj gogle lub okulary bezpieczeństwa z bocznymi ekranami, aby zapobiec
kontaktowi z oczami.
Ochrona skóry:
Ubieraj rękawice, nakrycia głowy i ubranie na całe ciało, aby zapobiec podrażnieniu skóry.
Ochrona dróg oddechowych:
Jeśli efektywne zabezpieczenia inżynieryjne i administracyjne są niewystarczające należy zastosować właściwe
zabezpieczenie dróg oddechowych, to zalecane jest zastosowanie się do wymagań OSHA 1910.134. Dla stężeń pyłów
poniżej stosowanych wartości ograniczeń, PPE nie jest wymagane. Obliczenie zagrożenia miejsca pracy i identyfikacja
właściwej ochrony dróg oddechowych jest najlepiej wykonywana w razie potrzeby przez wykwalifikowanego
higienistę przemysłowego.
9. WŁASNOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Właściwości utleniające: brak
Zapach: brak
Temperatura topnienia: 1500-1550°C
Palność: brak
Właściwości wybuchowe: brak
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
WARUNKI LUB MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ
Unikać bezpośredniego kontaktu z silnym środowiskiem kwasowym.
11. INFORMACJA TOKSYKOLOGICZNA
EPIDEMIOLOGIA
Ten produkt nie był przedmiotem studiów epidemiologicznych. Studia epidemiologiczne dotyczące innych włókien o
podobnej rozpuszczalności nie zidentyfikowały statystycznie znaczących przypadków chorób układu oddechowego
związanego z narażaniem się na kontakt z tą substancją.
TOKSYKOLOGIA
Ten produkt był przedmiotem ograniczonych testów.
Przegląd dostępnej literatury naukowej sugeruje zależność odwrotną zależność między stopniem rozpuszczania i
potencjalnego wpływu na zdrowie; tzn. że im wyższy stopień rozpuszczania włókna tym mniejszy potencjalny wpływ
wywiera to na zdrowie. Stopień rozpuszczalności włókna Solulite™ został określony w wyniku standardowych testów
in vitro. Stopień rozpuszczalności włókien Solulite™ jest większy niż innych włókien tego typu, które były testowane
w przewlekłych studiach na zwierzętach i nie spowodowało wystąpienia chorób układu oddechowego.
Ten produkt włókna chemiczne w prawodawstwie (Dyrektywa Komisji Europejskiej 97/69/EC) zdefiniowane jako
"sztuczne włókno bezpostaciowe (krzemian) z przypadkową orientacją z zawartością tlenków alkalicznych i tlenków
wapniowców (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) większą niż 18% wagowo". Włókna Solulite™ zostały
przetestowane
A-6
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Zgodnie z protokołem Unii Europejskiej ECB/TM/26, wersja 7, Nota Q, Dyrektywa 97/69/EC. Wynikiem biodegradacji
krótkoterminowej przy wdychaniu (test IH) było 6 dni; znacznie poniżej prawnego progu 10 dni umieszczonego w
dyrektywie 97/69/EC. W oparciu o te testy, produkty oparte na Solulite™ nie są traktowane jako potencjalnie
rakotwórcze i SĄ WYŁĄCZONE jako takie z europejskiej klasyfikacji. Na podstawie tych wyników testów, te
produkty SĄ WYŁĄCZONE z zaleceń prawodawstwa europejskiego, które wymaga tabliczek ostrzegających o
niebezpieczeństwie ze szczególnym określeniem ryzyka dotyczącego potencjalnych chorób układu oddechowego.
Dodatkowo włókna Solulite™ zostały przetestowane w niezależnym laboratorium przez zakroplenie dotchawiczne (test
IT test) według protokołu, który był zgodny z wymaganiami German Hazardous Substances Ordinance (BGBI. I pp.
1782, 2049, Trzecia poprawka, Dodatek V, No. 7). Półokres trwania włókien Solulite™ wynosi 32.7 dnia; znacznie
poniżej stosownych progów nadzorczych. W oparciu o wyniki testów IT, produkty Solulite™ SĄ WYŁĄCZONE z
wymagań niemieckiej ordynacji.
Definicja "drażniące" znajdująca się w standardach komunikacyjnych w obszarach niebezpiecznych, 29 CFR
1900.1200, Dodatek A, oznacza "...odwracalny efekt palności na żywych tkankach przez reakcję chemiczną...". Włókno
Solulite™ jest obojętnym materiałem, który nie działa chemicznie na narażoną skórę. Jednakże, istnieje możliwość, że
narażenie się na działanie tego produktu może powodować tymczasowe mechaniczne podrażnienie oczu, skóry lub dróg
oddechowych (nos, gardło, płuca). To tymczasowe podrażnienie może być złagodzone przez prawidłowe praktyki
transportowe służące ograniczeniu zarażania się i użycie odzieży ochronnej (okulary, rękawice, ubranie).
Ten produkt nie był sklasyfikowany przez władze nadzorcze lub inne organy klasyfikacyjne, takie jak International
Agency for Research on Cancer (IARC) lub the National Toxicology Program (NTP). Inne typy włókien sztucznych
(MMVF) zostały oszacowane i konsekwentnie sklasyfikowane jako potencjalnie rakotwórcze.
Różne klasyfikacje, takie jak "możliwie rakotwórczy", "prawdopodobnie rakotwórcze" oraz "umiarkowanie
przypisywany jako rakotwórczy" zostały przypisane do innych MMVF.
12. INFORMACJA EKOLOGICZNA
Nie stwierdzono żadnego wpływu na ekologię.
13. ZALECENIA DO USUWANIA
Ten produkt jest zwykle akceptowany do usuwania w większości miejsc służących do usuwania odpadów
przemysłowych. Przed wyrzuceniem należy sprawdzić stosowane regulacje i zasady usuwania odpadów. Odpady
powinny być umieszczone w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
W przypadku zanieczyszczeń przez inne materiały sklasyfikowane jako odpady szkodliwe, należy poszukać
wskazówek.
14. INFORMACJA TRANSPORTOWA
Produkt powinien pozostać w szczelnie zamkniętym pojemniku podczas transportu.
15. INFORMACJA PRAWNA
Podstawowe klasyfikacje ustawowe i zarządcze dotyczące produktu, które mogą wpływać na przechowywanie,
stosowanie transport i usuwanie:
REGULACJE PRAWNE U.S. A.
SARA TITLE III: Ten produkt nie podlega regulacjom według SARA Rozdziały 302, 304, 311/312 i 313.
A-7
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Comprehensive Environmental Response
Compensation and Liability Act of 1980 (CERCLA):
Włókna Solulite™ THERMAL INSULATION składają się z włókien o średniej średnicy większej niż 1 mikron i
dlatego nie są traktowane przez CERCLA jako substancje niebezpieczne. Patrz 60 FR 30934 (June 12,
1995).
Clean Air Act (CAA):
Włókna Solulite™ THERMAL INSULATION składają się z włókien o średniej średnicy większej niż 1 mikron i
dlatego nie są traktowane jako niebezpieczne zanieczyszczenie powietrza. Patrz 60 FR 30934 (June 12, 1995).
Toxic Substances Control Act (TSCA):
Wszystkie substancje w tym produkcie są wymienione w zestawieniu TSCA.
ZARZĄDZENIA STANOWE
California: Włókno krzemianu magnezu nie jest wymienione w State of California on Proposition 65, the Safe
Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986.
New Jersey: Włókno krzemianu magnezu nie jest wymienione jako substancja szczególnie niebezpieczna dla zdrowia
jak to zdefiniowano w New Jersey
Worker and Community Right to Know Act, New Jersey Administrative Code, Title 8, Department of Health,
Chapter 59, Subchapter 10.
Pennsylvania: Włókno krzemianu magnezu nie jest wymienione jako substancja szczególnie niebezpieczna dla
zdrowia jak to zdefiniowano w Pennsylvania Right-to-Know Law, Section 3800.
ZARZĄDZENIA MIĘDZYNARODOWE
Canadian Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS):
Żadna kategoria Canadian Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) nie została przyznana dla
tego produktu.
Canadian Environmental Protection Act (CEPA):
Wszystkie substancje w tym produkcie zostały wymienione na liście Domestic Substances List (DSL).
Żadna z substancji z tego produktu nie została wymieniona na liście Non-Domestic Substances List.
Europejska Dyrektywa 97/69/EC
W oparciu o wyniki testów, włókno Solulite™ zostało wyłączone z klasyfikacji I oznaczania jako potencjalnie
rakotwórcze.
German Hazardous Substances Ordinance
W oparciu o wyniki testów, włókno Solulite™ może być używane bez żadnych ograniczeń i nie wymaga żadnych
potrzeb ba liście sztucznych włókien mineralnych wg Ordinance.
16. INNE INFORMACJE
Poserwisowe działanie z izolacją termiczną Solulite™: Usuwanie
Jako produkt, włókna Solulite™ są materiałami bezpostaciowymi (szklistymi), które nie zawiera krystalicznego
krzemianu. Ciągłe narażanie się na podniesione temperatury może spowodować, że włókna bezpostaciowego
krzemianu magnezu (krzemiany wapniowców) mogą ponownie skrystalizować. Klinoenstatyt jest pierwszą formacją
krystaliczną, która wystąpi przy około 800° C. Szczyt tworzenia się klinoenstatyt występuje przy 1000° C, po którym
zaczyna się tworzyć protoenstatyt (kompozycyjnie taki sam jak klinoenstatyt).
A-8
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Formowanie się krystalicznej fazy krzemowej (krystobalit) jest możliwe przy temperaturach około 1200° C, jednakże
tworzenie się krzemianu krystalicznego jest wysoce zależne od temperatury, czasu trwania w którym włókna są
narażone na wysokie temperatury, składu chemicznego włókna i/lub obecności topników. Tworzenie się krystalicznego
krzemianu może być potwierdzone dopiero po analizie laboratoryjnej włókna "hot face".
Badania IARC krzemianu krystalicznego stwierdzają, że "Wdychanie krystalicznego krzemianu w formie kwarcu lub
krystobalitu na miejscu pracy jest rakotwórcze dla człowieka (Grupa 1)" i dodatkowo zauważają, że "rakotwórczość dla
ludzi nie została wykryta w żadnych z przestudiowanych okoliczności przemysłowych " (IARC Monograph Vol. 68,
1997). NTP wymienia wszystkie polimorficzne krzemiany krystaliczne pośród substancji, które mogą być
"umiarkowanie przypisywane jako rakotwórcze ".
W czasie usuwania zaleca się stosowanie ochrony całej twarzy, aby ograniczyć wdychanie i podrażnianie oczu i dróg
oddechowych. Specyficzne oszacowanie zagrożenia stanowiska pracy oraz identyfikacja właściwego zabezpieczenia
dróg oddechowych powinna być wykonana w razie potrzeby przez wykwalifikowanego higienistę przemysłowego.
Bardziej szczegółowe informacje na temat wpływu krystalicznego krzemianu na drogi oddechowe, można uzyskać na
Product Stewardship
Gorąca linia informacyjna (patrz poniżej).
Product Stewardship Program
The Unifrax Corporation stworzyła program, aby dostarczać klientom aktualnej informacji na temat właściwego
użytkowania i transportowania produktów włóknistych, włączając w to Solulite™ THERMAL INSULATION.
Dodatkowo Unifrax Corporation stworzyła program do monitorowania stężenia włókien dostających się do atmosfery
dla wygody klientów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać dzwoniąc na numer Unifrax Corporation Product
Stewardship
Linia informacyjna Line at 1-800-322-2293.
Streszczenie edycji: Ta edycja składa się z kompletnej wersji co do formy i formatu.
Zamienia: 10-25-2001 MSDS.
Ten produkt spełnia wszystkie wymagania Physical & Chemical Characteristics of Unifrax® Thermal Insulation
Products.
MSDS
Przygotowane przez: Refractory Specialties, Inc. Chemical Engineering and Risk Management Departments
ZRZECZENIE SIĘ
Informacja prezentowana powyżej jest oparta na najbardziej aktualnych danych dostępnych w czasie tworzenia tej karty
danych bezpieczeństwa materiału (MSDS). Jednakże nie ma żadnej gwarancji ani odpowiedzialności, wprost ani
wynikowej, co do dokładności i kompletności powyższych danych i informacji bezpieczeństwa. Dodatkowo, producent
nie odpowiada za zniszczenia lub zranienia wynikające z nieprawidłowego zastosowania produktu, z niestosowania się
do zalecanych praktyk, ani z jakiegokolwiek wewnętrznego zagrożenia wynikającego z natury produktu.
A-9
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
A-10
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Dodatek B
Zwrot materiału
ZWROT MATERIAŁU
Jeśli konieczna jest naprawa u producenta należy postępować w
następujący sposób:
1. Zanim zwrócisz sprzęt należy otrzymać zwrotne potwierdzenie z
Biura Obsługi klienta Emerson Processs Management lub
przedstawiciela handlowego. Przyrząd musi być zwrócony z
kompletną identyfikacją zgodnie z instrukcją Emerson, albo nie
zostanie przyjęty.
W żadnym wypadku Emerson nie jest odpowiedzialny za sprzęt bez
zwrotnego potwierdzenia i prawidłowej identyfikacji.
PRZESTROGA
Należy zastosować się do zaleceń prawidłowego opakowania i transportu, jeśli
zwracane będą pojedyncze płyty.
.
2. Ostrożnie zapakuj uszkodzony sprzęt do sztywnego pudełka z
wystarczającą ilością materiału wytłumiającego drgania, aby sprzęt nie
doznał uszkodzeń w transporcie.
3. W liście przewodnim opisz szczegółowo:
a. Objawy uszkodzenia sprzętu.
b. Środowisko, w którym sprzęt pracował (otoczenie, pogoda, drgania,
zapylenie itd.)
c. Miejsce, skąd został wzięty.
d. Czy naprawa ma być gwarancyjna, czy pogwarancyjna.
e. Opisz instrukcję transportową na powrót sprzętu.
f. Podaj numer zwrotnego potwierdzenia
4. Dołącz list przewodni i dowód zapłaty. Następnie wyślij sprzęt
zgodnie z instrukcją otrzymaną w centrum Emersona, na adres:
Emerson Process Management
RMR Department
Daniel Headquarters
11100 Britmore Park Drive
Houston, TX 77041
http://www.raihome.com
B-1
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
Jeśli ma być wykonana naprawa gwarancyjna, uszkodzony sprzęt
będzie sprawdzony i przetestowany u producenta. Jeśli uszkodzenie
zostało spowodowane przez warunki wymienione w standardowej
gwarancji Emersona, uszkodzony sprzęt zostanie naprawiony lub
zamieniony, a sprawny sprzęt zostanie zwrócony do klienta zgodnie z
instrukcjami zawartymi w liście przewodnim.
Sprzęt nie podlegający gwarancji zostanie naprawiony u producenta i
zwrócony zgodnie z instrukcjami przesłanymi w liście przewodnim.
B-2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Przetwornik X-STREAM O2
GWARANCJA
Rosemount Analytical gwarantuje, że wyprodukowany i sprzedany
sprzęt, po dostarczeniu, jest wolny od wad roboczych i materiałowych.
Jeśli jakakolwiek nieprawidłowość w działaniu sprzętu zostanie
stwierdzona w czasie jednego roku od daty dostarczenia, Rosemount
Analytical, po pisemnej notatce od sprzedawcy, usunie tę
nieprawidłowość przez naprawę lub wymianę, F.O.B. producent
uszkodzonej części. Naprawa w sposób przedstawiony powyżej
powinna zagwarantować wypełnienie wszystkich zobowiązań
Rosemount Analytical w stosunku do jakości sprzętu.
POPRZEDNIA GWARANCJA JEST WYŁĄCZNA I W ZAMIAN
WSZYSTKICH INNYCH GWARANCJI JAKOŚCI, CZY TO
PISEMNE, USTNE LUB DOROZUMIANE (WŁĄCZAJĄC W TO
GWARANCJĘ SPRZEDALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI TO
KONKRETNYCH CELÓW)).
Naprawa opisana powyżej będzie naprawą sprzedawcy dla
uszkodzenia Rosemount Analytical, aby spełnić wymagania gwarancji,
bez względu na to, czy reklamacje sprzedawcy są zawarte w umowie
czy w szkodzie (włączając w to zaniedbanie).
Rosemount Analytical nie gwarantuje bezawaryjnego działania
przyrządu, jeśli przyrząd pracuje w trudnym środowisku. Czynniki takie
jak gazy żrące i stałe cząsteczki mogą być szkodliwe i mogą
powodować potrzebę naprawy lub wymiany jako część normalnego
zużycia w czasie trwania gwarancji.
Sprzęt dostarczony przez Rosemount Analytical Inc., ale nie
produkowany przez niego, będzie podlegał takiej samej gwarancji jaką
uzyskał Rosemount Analytical od producenta.
W czasie instalacji ważne jest, aby wymagany serwis systemu i żeby
kontroler elektroniki był ustawiony co najmniej do punktu, gdzie steruje
grzejnikiem czujnika. To zapewni, że jeśli będzie opóźnienie między
instalacją a pełnym przekazaniem do eksploatacji, czujnik będzie
zasilany napięciem i powietrzem odniesienia i nie będzie podlegał
zużyciu podzespołów.
Przetwornik X-STREAM O2
Instrukcja obsługi
IM-106-910, Wersja 2.1
Styczeń 2009
Rosemount Analytical i logo Rosemount Analytical są zarejestrowanymi znakami towarowymi Rosemount Analytical Inc.
HART jest zarejestrowanym znakiem towarowym HART Communications Foundation.
Wszystkie inne znaki są własnością odpowiednich podmiotów.
ŚWIATOWA KWATERA GŁÓWNA
Emerson Process Management
Rosemount Analytical Inc.
6565P Davis Industrial Parkway
Solon, OH 44139
T 440 914 1261
T 800 433 6076
F 440 914 1271
E gas.csc@emersonprocess.com
EUROPA, ŚRODKOWY WSCHÓD,
AFRYKA
Emerson Process Management
Heath Place
Bognor Regis
West Sussex PO22 9SH
Wielka Brytania
T 44 1243 863121
F 44 1243 845354
ROSEMOUNT ANALYTICAL EUROPE
Emerson Process Management
Gmbh & co. OHG
Industriestrasse 1
63594 Hasselroth
Niemcy
T +49 6055 884 0
F +49 6055 884 209
CHROMATOGRAFIA GAZOWA
AMERYKA POŁUDNIOWA
Emerson Process Management
Rosemount Analytical Inc.
11100 Brittmoore Park Drive
Houston, TX 77041
T 713 467 6000
F 713 827 3329
http://www.raihome.com
© 2008 Emerson Process Management. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AZJA - OCEANIA
Emerson Process Management
Asia Pacific Private Limited
1 Pandan Crescent
Singapore 128461
Republic of Singapore
T 65 6 777 8211
F 65 6 777 0947
E analytical@ap.emerson.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising