Samsung HT-TX250 Kullanım kılavuzu

Samsung HT-TX250 Kullanım kılavuzu
Kullanım Kılavuzu
TR
DİJİTAL EV
SİNEMA SİSTEMİ
HT-X250
HT-TX250
HT-X250T/ADL
HT-TX250T/ADL
EJECT
COMPACT
AH68-01943V
DIGITAL VIDEO
AH68-01660E
REV: 01
Önlemler
Güvenlikle Ýlgili Uyarýlar
DÝKKAT
ELEKTRÝK ÇARPMASI
RÝSKÝ. AÇMAYIN
Bu simge, cihazýn içinde bulunan elektrik çarpmasýna
neden olabilecek tehlikeli voltajý göstermektedir.
10cm
Bu simge, cihazla birlikte gelen önemli çalýþma ve
bakým talimatlarý olduðunu belirtmektedir.
10cm
10cm
1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ
1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
7cm
HAZIRLIK
ELEKTRÝK ÇARPMASI RÝSKÝNÝ AZALTMAK ÝÇÝN,
ARKA KAPAÐI AÇMAYIN. CÝHAZIN ÝÇÝNDE
KULLANICININ TAMÝRÝNÝ VEYA BAKIMINI
YAPABÝLECEÐÝ PARÇALAR BULUNMAZ. SERVÝS
ÝÞLEMLERÝ ÝÇÝN YETKÝLÝ PERSONELÝNE BAÞVURUN.
TR
Bu Kompakt Disk oynatýcý, 1.SINIF LAZER ürünü sýnýfýna
girmektedir
Burada belirtilenlerin dýþýndaki düðmelerin, ayarlarýn kullanýmý
veya iþlemlerin yapýlmasý, tehlikeli düzeyde radyasyona maruz
kalýnmasýna yol açabilir.
Evinizdeki elektrik beslemesinin, cihazýn arkasýndaki plakanýn üzerinde belirtilen deðere uygun olduðundan emin olun. Cihazý,
havalandýrma için etrafýnda yeterince boþluk býrakarak (7-10cm) yatay bir þekilde uygun bir tabanýn üzerine (mobilya) yerleþtirin.
Havalandýrma deliklerinin kapanmadýðýndan emin olun. Cihazýn üstüne herhangi bir þey yerleþtirmeyin. Oynatýcýyý, ýsýnma
ihtimali olan amplifikatör veya diðer cihazlarýn üstüne yerleþtirmeyin. Cihazý taþýmadan önce disk yuvasýnýn boþ olduðundan
emin olun. Bu oynatýcý sürekli kullaným amaçlý olarak tasarlanmýþtýr. DVD oynatýcýnýn bekleme moduna alýnmasý, elektrik
beslemesiyle baðlantýsýný tamamen kesmez. Cihazýn elektrik baðlantýsýný tamamen kesmek için, fiþi prizden çekin (özelikle
uzun bir süre kullanýlamayacaðý zaman)
DÝKKAT- CÝHAZ VEYA KAPAKLARIN ÝÇÝNDEKÝ TIRNAKLAR
AÇILDIÐINDA GÖRÜNMEYEN LAZER ÞININA
MARUZ KALMAYIN.
UYARI: Yangýn veya elektrik çarpmasý riskini azaltmak için, bu cihazý yaðmur veya neme maruz býrakmayýn.
DÝKKAT: ELEKTRÝK ÇARPMASINI ÖNLEMEK ÝÇÝN FÝÞÝN GENÝÞ UCUNU GENÝÞ DELÝÐE AYARLAYARAK
ÝYÝCE YERLEÞTÝRÝN.
• Bu cihaz daima korumalý toprak baðlantýsý olan bir prize takýlmalýdýr.
• Cihazýn elektrikle baðlantýsýný kesmek için, fiþ prizden çekilmelidir. Bu yüzden elektrik fiþi kolayca eriþilebilir olmalýdýr.
DİKKAT
Cihaz sıvı damlamaları veya sıçramalarına maruz bırakılmamalıdır; cihazın üstüne vazo gibi içi sıvı dolu nesneler
konmamalıdır.
Şebeke fişi elektriği kesme donanımı olarak kullanılır ve her zaman kolaylıkla çıkarılabilir olmalıdır.
Ürünün, kutusunun ya da garantisinin üzerinde görünen bu sembol, bu ürünün
ömrü tükendiðinde diðer çöplerle birlikte atýlmamasý gerektiðini gösterir.
Kontrolsüz atýlmýþ çöpler nedeniyle çevre ve insan saðlýðýna gelebilecek
zarardan sakýnmak için lütfen bunu diðer çöplerden ayrý atýn ve tekrar kullaným
kaynaklarý deðerlendirme konusunda sorumlu þekilde davranýn.
Güvenli bir çevre için bunlarýn nasýl toplanacaðýna dair detaylý bilgi için lütfen
ürünü satýn aldýðýnýz yetkili firmaya ya da belediyelere baþvurun.
Ýþ sahipleri tedarikçileriyle temasa geçmeli ve satýn alma sözleþmesinin
þartlarýný kontrol etmelidir.
Bu ürün diðer kimyasal çöpler ve atýklarla karýþtýrýlarak atýlmamalýdýr.
Yaðmurlu havalarda elektrik fiþini prizden çekin.
Yýldýrým nedeniyle oluþan voltaj artýþlarý cihaza zarar
verebilir.
Phones
Bu oynatýcýyý nemden (örn; vazo) ve aþýrý ýsýdan (örn;
þömine) veya güçlü manyetik ya da elektrik alaný yaratan
(örn; hoparlörler...) cihazlardan koruyun.
Cihazda arýza meydana geldiðinde fiþi prizden çekin.
Bu cihaz endüstriyel kullaným için amaçlanmamýþtýr.
Bu ürünü sadece kiþisel amaçlar için kullanýn.
Oynatýcý veya disk soðuk ortamlarda muhafaza edilirse,
üzerilerinde buðulanma meydana gelebilir.
Cihazý kýþýn naklettiðinizde, kullanmadan önce cihaz oda
sýcaklýðýna ulaþýncaya kadar yaklaþýk 2 saat bekleyin.
2
Cihazý doðrudan güneþ ýþýðýna veya diðer ýsý
kaynaklarýna maruz býrakmayýn.
Aksi halde cihaz aþýrý ýsýnýr veya arýza yapar.
Bu cihazda kullanýlan pil, çevreye zararlý kimyasal
madde içerir.
Pilleri evdeki çöplüðe atmayýn.
3
Özellikler
Çoklu Disk Oynatma ve FM Radyo
HT-X250/HT-TX250, DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW ve
DVD R/RW dahil, geliþtirilmiþ bir FM alýcýsý ile tek bir cihazda çokludisk oynatma olanaðý saðlar.
DVD-Audio'nun süper yüksek kalitedeki ses performansýný yaþayýn.
Dahili 24 bit/192 kHz DAC (Dijital-Analog Dönüþtürücü), bu cihazýn dinamik kademe, düþük seviyede
çözünülürlük ve yüksek frekanslý ayrýntýlarda istisnai bir ses kalitesine sahip olmasýna olanak tanýr.
USB SUNUCU Ýþlevi Desteði
Ev Sinema sisteminin USB HOST fonksiyonunu kullanarak MP3 çalarlar, USB flaþ bellekler gibi harici USB yükleme
aygýtlarýndan çeþitli dosyalara baðlanabilir ve onlarý çalabilir/oynatabilirsiniz.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II, çoklu kanal ses sinyali çözme teknolojisinin yeni bir formudur. Varolan Dolby Pro Logic üzerine
geliþtirilmiþtir.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS, Digital Theater Systems Inc. tarafýndan sunulan bir ses sýkýþtýrma formatýdýr. Tam kapsamlý frekansta
5.1 kanal ses daðýtýr.
TV Ekran Koruyucu Ýþlevi
Eðer ana ünite 3 dakika kadar durma modunda kalýrsa, TV ekranýnda Samsung logosu görünür.
HT-X250/HT-TX250, ekran koruyucu modunda 20 dakika geçtikten sonra otomatik olarak güç tasarruf moduna
geçer.
Güç Tasarrufu Ýþlevi
HT-X250/HT-TX250, durma modunda 20 dakika geçtikten sonra otomatik olarak kapanýr.
Kiþiselleþtirilebilen TV Ekran Görüntüsü
HT-X250/HT-TX250, JPEG ya da , DVD ve VCD oynatýmý sýrasýnda favori görüntülerinizi seçerek, onlarý arka plan zemini
olarak ayarlamanýza izin verir.
HDMI
HDMI, DVD görüntü ve ses sinyallerini eþ zamanlý olarak göndererek net bir görüntü saðlar.
Anynet+ (HDMI-CEC) Ýþlevi
Anynet+, HDMI kablosu ile Ev Sinema Sistemini bir SAMSUNG TV'ye baðladýktan sonra an üniteyi çalýþtýrmak için
Samsung TV'nin uzaktan kumandasýný kullanabileceðiniz bir iþlevdir. (Bu iþlevi sadece Anynet+ desteði sunan
SAMSUNG TV'ler ile birlikte kullanabilirsiniz.)
4
HAZIRLIK
Güvenlik Uyarýlarý...........................................................2
Önlemler.........................................................................3
Özellikler........................................................................4
Diskler Hakkýnda Notlar.................................................6
Açýklama........................................................................8
BAÐLANTILAR
Hoparlörlerin Baðlanmasý............................................12
Hoparlörlerin Kurulumu................................................14
Opsiyonel Kablosuz Alýcý Amplifikatörünün Baðlanmasý..15
Ana Ünitenin Kurulumu................................................18
Video Çýkýþýnýn TV'ye Baðlanmasý..............................20
HDMI Ýþlevi..................................................................21
Harici Cihazlardan Ses Baðlantýsý...............................22
FM Anteninin Baðlanmasý...........................................24
KULLANIM
Kullaným Kýlavuzunu Okumadan Önce.......................25
Ev Sinemanýzý Kullanmadan Önce..............................26
Disk Oynatma .............................................................27
MP3/WMA-CD Çalma .................................................28
JPEG Dosya Gösterimi................................................29
DivX Oynatma .............................................................30
Oynatým Ýþlevinin Kullanýmý.........................................32
Disk Bilgisini Görüntüleme ......................................32
Kalan Süre Kontrolü................................................33
Hýzlý Oynatým .........................................................33
Yavaþ Oynatým ......................................................33
Sahne/Þarkýlarýn Atlanmasý....................................34
Oynatýmý Tekrarlama..............................................35
Disk Bilgisi Ekranýnda Tekrar Oynatým Modunu
Seçmek Ýçin............................................................35
A-B Tekrar Oynatým................................................36
Kademe Fonksiyonu...............................................36
Açý Fonksiyonu.......................................................37
Zoom (Ekran Büyütme) Fonksiyonu.......................37
EZ VIEW Fonksiyonu..............................................38
Bonus Grubu...........................................................38
TR
AYARLAR
Ayarlar.........................................................................44
Dil Ayarý..................................................................44
TV Ekran Tipi Ayarý................................................45
Ebeveyn Kontrolü Ayarý (Sýnýflandýrma Seviyesi)..46
Parola Ayarý...........................................................46
Arka Zemin (Duvar Kâðýdý) Ayarý..........................47
Duvar Kâðýdý Olarak Hazýrladýðýnýz 3 Arka Zemin
Ayarýndan Birini Seçmek Ýçin.................................47
DVD Oynatým Modu...............................................48
DivX (R) Kaydý.......................................................48
Hoparlör Modu Ayarý .............................................48
Gecikme Süresi Ayarý............................................49
Test Tonu Ayarý.....................................................50
Ses Ayarý...............................................................51
DRC (Dinamik Alan Sýkýþtýrmasý) Ayarý....................52
AV SYNC (AV SENKRONÝZASYONU) Ayarý........52
HDMI Ses Ayarý .....................................................53
Ses Alaný (DSP)/EQ (Ekolayzýr) Fonksiyonu...............54
Dolby Pro Logic II Modu...............................................55
Dolby Pro Logic II Efekti...............................................56
HAZIRLIK
DVD-Audio Uyumlu
Ýçindekiler
ÇEÞÝTLÝ BÝLGÝLER
Radyo Dinleme ...........................................................57
Kullanýþlý Ýþlevler.........................................................59
TV'nin Uzaktan Kumanda ile Çalýþtýrýlmasý.................60
Sorun Giderme............................................................62
Disklerin Kullanýmý ve Muhafazasý ile Ýlgili Uyarýlar.....64
Dil Kod Listesi..............................................................65
USB Sunucu Özelliðinin Desteklendiði Cihazlar..........66
Teknik Özellikler...........................................................67
Sayfalarda Dolaþma................................................38
Konuþma Dili Seçimi Fonksiyonu............................39
Altyazý Dili Seçimi Fonksiyonu................................39
Doðrudan Sahneye/Þarkýya Gitme.........................40
Disk Menüsünün Kullanýmý.....................................41
Baþlýk Menüsünün Kullanýmý..................................41
USB Sunucu Özelliðini Kullanarak Medya Dosyalarýný Oynatma ...42
5
Diskler Hakkýnda Notlar
TR
DVD (Digital Versatile Disc), Dolby Digital surround sesi ve MPEG-2 görüntü sýkýþtýrma
teknolojisi sayesinde mükemmel ses ve görüntü sunar. Evinizde iken, sanki sinema
salonunda veya konser salonundaymýþçasýna bu gerçekçi efekti elde edebilirsiniz.
~ 6
DVD oynatýcýlarý ve diskler, bölgeye göre kodlanmýþtýr. Diskin oynatýlmasý için bu bölgesel
kodlarýn birbirine uymasý gerekir. Kodlar birbirine uymadýðý zaman disk oynatýlmayacaktýr.
Bu cihazýn Bölge Numarasý (Kodu), arka paneli üzerinde yazýlýdýr.
(DVD oynatýcýnýz, sadece ayný bölge kodlu DVD’leri oynatacaktýr.)
Bu cihaz Secure (DRM) Ortam dosyalarýný desteklememektedir.
CD-R Diskler
• Disk kayýt cihazýna (CD kayýt cihazý veya PC) ve diskin durumuna göre bazý CD-R diskler oynatýlmayabilir.
• 650MB/74 dakikalýk bir CD-R kullanýn.
Mümkün olduðunca 700MB/80 dakikalýk ve üzerinde bir CD-R kullanmayýn, disk oynatýlamayabilir.
• Bazý CD-RW (Rewritable-Tekrar Yazýlabilir) medyalar oynatýlamayabilir.
• Sadece düzgün bir þekilde “kapatýlmýþ” CD-R diskleri tamamen oynatýlabilir.
ancak disk açýk býrakýlmýþ ise disk tamamen oynatýlmayabilir.
Ýþareti (Logo)
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
AUDIO-CD
VIDEO-CD
Divx
Kaydedilen Sinyaller
Ses + Görüntü
Disk Ebadý
12cm
8cm
COMPACT
DIGITAL VIDEO
Eðer oturum kapatýlmýþ
CD-R MP3 Diskler
Oynatýlabilir Diskler
Disk Tipi
HAZIRLIK
1
Disk Kayýt Formatý
Maks. Oynatma/Çalma Süresi
Yaklaþýk 240 dk. (tek-yüzlü)
Yaklaþýk 480 dk. (çift-yüzlü)
Yaklaþýk 80 dk. (tek-yüzlü)
Yaklaþýk 160 dk. (çift-yüzlü)
Ses
Ses + Görüntü
12cm
74 dk.
8cm
20 dk.
Ses + Görüntü
12cm
74 dk.
8cm
20 dk.
• Sadece ISO 9660 veya Joliet formatlý MP3 dosyalarý içeren CD-R diskleri çalýnabilir.
• MP3 dosyasýnýn adý 8 karakterden uzun olmamalýdýr ve boþluk ya da özel karakter (. / = +) içermemelidir.
• 128Kbps'den büyük sýkýþtýrma veri oranýyla kaydedilmiþ diskleri kullanýn.
• Sadece ".mp3" uzantýlý dosyalar çalýnabilir.
• Sadece art arda yazýlan çok oturumlu bir disk çalýnabilir. Çok oturumlu diskte boþluk varsa disk sadece
boþ alana kadar çalýnabilir.
• Eðer disk kapatýlmazsa, çalma iþleminin baþlamasý zaman alabilir ve bütün kayýtlý dosyalar çalýnmayabilir.
• Deðiþken Veri Yolu (VBR) formatýnda kaydedilen dosyalar (örn; hem düþük hem de yüksek bit oranýnda
(örn, 32Kbps ~ 320Kbps) kaydedilen dosyalar çalýnýrken seste atlamalar meydana gelebilir.
• Tek bir CD'de maksimum 500 parça çalýnabilir.
• Tek bir CD'de maksimum 300 klasör çalýnabilir.
CD-R JPEG Diskler
Aþaðýda Belirtilen Tiplerdeki Diskleri Kullanmayýn!
•
•
LD, CD-G, CD-I, CD-ROM ve DVD-ROM diskler bu oynatýcýda oynatýlamazlar.
Bu tip bir disk oynatýldýðýnda, TV ekranýnda <WRONG DISC FORMAT> (YANLIÞ DÝSK FORMATI)
mesajý görünecektir.
Yurtdýþýndan satýn alýnan DVD diskler bu oynatýcýda oynatýlamayabilir.
Bu tip bir disk oynatýldýðýnda, TV ekranýnda <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>
(BU DÝSK OYNATILAMIYOR, LÜTFEN BÖLGE KODUNU KONTROL EDÝN) mesajý görünecektir.
Kopyalamaya Karþý Koruma
•
•
6
Çoðu DVD diskleri kopyalamaya karþý korumalýdýr. Bu nedenle, DVD oynatýcýyý video cihazý
yerine doðrudan TV'ye baðlamalýsýnýz. Video cihazýna baðlanmasý, kopyalanmaya karþý korumalý
disklerden bozuk görüntü elde edilmesine sebep olur.
Bu ürün, Macrovision Corporation ve diðer hak sahiplerine ait olan bir takým U.S patentleri ve diðer
mülkiyet haklarý kanunlarý tarafýndan korunan telif haklarý koruma teknolojisi içermektedir.
Bu telif hakký koruma teknolojisinin Macrovision Corporation tarafýndan yetki verildiði takdirde kullanýlmasý
gerekmektedir ve Macrovision Corporation tarafýndan yetki verilmediði sürece, sadece ev ve diðer kýsýtlý
izlemeler için tasarlanmýþtýr. Tersi mühendislik iþlemleri ve parçalara ayýrma yasaklanmýþtýr.
• Sadece ".jpeg" ve ".JPEG" uzantýlý dosyalar oynatýlabilir.
• Eðer disk kapatýlmazsa, oynatma iþleminin baþlamasý zaman alabilir ve bütün kayýtlý dosyalar oynatýlmayabilir.
• Sadece ISO 9660 veya Joliet formatlý JPEG dosyalarý içeren CD-R diskleri oynatýlabilir.
• JPEG dosyasýnýn adý 8 karakterden uzun olmamalýdýr ve boþluk ya da özel karakter (. / = +) içermemelidir.
• Sadece art arda yazýlan çok oturumlu bir disk oynatýlabilir. Çok oturumlu diskte boþluk varsa disk sadece
boþ alana kadar oynatýlabilir.
• Tek bir CD üzerine maksimum 9.999 görüntü kaydedilebilir.
• Kodak/Fuji Resim CD'sini oynatýrken, sadece görüntü klasöründeki JPEG dosyalarý oynatýlacaktýr.
• Kodak/Fuji Resim CD'lerinin dýþýndakilerin oynatýlmaya baþlamasý biraz zaman alabilir veya hiç oynatýlmayabilir.
DVD R/RW, CD-R/RW DivX Diskleri
• Bu cihaz sadece DivX Networks, Inc. tarafýndan izin verilen kodlama formatlarýný saðladýðýndan, kullanýcý
•
•
•
tarafýndan oluþturulmuþ bir DivX dosyasý oynatýlamayabilir.
Desteklenmeyen formatlar için yazýlým yükseltme iþlemi desteklenmemektedir.
(Örnek: QPEL, GMC, 800 x 600 pikselin üstünde çözünürlük gibi.)
Bir DivX dosyasý oynatýlýrken yüksek kare hýzýna sahip bölümler oynatýlamayabilir.
DivX Networks, Inc. tarafýndan izin verilen formatlar hakkýnda daha fazla bilgi için, "www.divxnetworks.net"
adresini ziyaret edin.
7
Açýklama
TR
Ön Panel
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Güç (
) (Açma/Kapama) Tuþu
2. Disk Yerleþtirme Yuvasý
1
1. Kulaklýk Jaký
3. Ekran
2
2. AUX GÝRÝÞ (IN) 1 Jaký
4. Çýkartma Tuþu
3
3. USB Baðlantý Noktasý
HAZIRLIK
1
Yan Panel
5. Ýþlev Tuþu
6. Aþaðý Ayarlama ve Atlama (
) Tuþu
7. Durdurma ( ) Tuþu
8. Oynatma-Çalma/Duraklatma (
9. Yukarý Ayarlama ve Atlama (
) Tuþu
) Tuþu
10. Ses Seviyesi Kontrolü Tuþu
Arka Panel
Aksesuarlar
1
2
3
4
5
Uzaktan Kumanda
12 11 10
9
8
1. 5.1 Kanal Hoparlör Çýkýþ Konektörleri
2. Komponent Video Çýkýþ Jaklarý
Komponent Video Giriþlerine sahip TV'yi buraya baðlayýn.
3. Video Çýkýþ Jaký
TV'nizin VÝDEO GÝRÝÞ (VIDEO IN) jakýný bu cihazýn
VÝDEO ÇIKIÞ (VIDEO OUT) jakýna baðlayýn.
4. Harici Dijital Optik Giriþ Jaký
Dijital çýkýþ saðlayan harici cihazý baðlamak için bunu kullanýn.
8
7
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Video Kablosu
FM Anten
HDMI Kablosu
Kullaným Kýlavuzu
6
HDMI ÇIKIÞ (OUT) Jaký
TX Kart Baðlantýsý (KABLOSUZ)
AUX GÝRÝÞ (IN) 2 Jaký
FM 75Ω KOAKSÝYAL Jaký
Ayak (Destek)
Kablo Baðý
Destek Sabitleme Yuvasý
Soðutma Faný
9
Açýklama (devam)
TR
Uzaktan Kumanda
2
3
4
19
20
21
5
6
7
22
23
8
24
9
25
26
10
27
28
1. DVD ALICI tuþu
2. TV tuþu
3. TV/VIDEO tuþu
4. GÜÇ tuþu
5. Numara (0~9) tuþlarý
6. KALAN tuþu
7. KADEME tuþu
8. Mevcut Kanallarý Ayarlama/CD Atlama tuþlarý
9. SES SEVÝYESÝ tuþu
10. MENÜ tuþu
11. SES tuþu
12.
PL II EFEKTÝ tuþu
13.
PL II MODU tuþu
14. RADYO HAFIZASI, SD (Standart
Tanýmlamalý) / HD (Yüksek Tanýmlamalý) tuþu
15. ZOOM tuþu
16. UYKU tuþu
17. YAVAÞ, MO/ST tuþu
18. EZ VIEW, NT/PAL tuþu
19.
DVD tuþu
RADYO tuþu
1
2
3
Pil yuvasýnýn kapaðýný ok yönünde çýkartýn.
Kutup yönlerinin (+ ve -) doðru olmasýna dikkat ederek iki adet 1.5V AAA
tipi pil yerleþtirin.
Pil yuvasýnýn kapaðýný tekrar yerine takýn.
HAZIRLIK
1
Kumanda Pillerinin Yerleþtirilmesi
Pillerin çatlamasýný veya sýzýntý yapmasýný önlemek için aþaðýdaki önlemleri alýn:
• Pilleri kutuplarýna dikkat ederek uzaktan kumandaya yerleþtirin ((+) iþareti (+) ile, (-) iþareti (-) ile)
• Doðru tipte piller kullanýn. Ayný görülen pillerin voltajý farklý olabilir.
• Her iki pili her zaman ayný anda deðiþtirin.
• Pilleri ýsýya veya ateþe maruz býrakmayýn.
Uzaktan Kumandanýn Çalýþma Kapsamý
Uzaktan kumandayý, dik açý ile yaklaþýk 7 metre mesafede kullanabilirsiniz. Ayný zamanda uzaktan kumanda
sensörüne yaklaþýk 30º'lik yatay açý yapacak þekilde de kullanýlabilir.
USB, AUX tuþu
20. ÇIKARTMA tuþu
21. PARLAKLIK AYAR (DIMMER) tuþu
22. ÝPTAL tuþu
23. TEKRAR tuþu
24.
OYNATMA/DURAKLATMA tuþu
DURDURMA tuþu
11
12
13
29
30
31
32
14
33
15
34
16
10
35
17
36
18
37
ARAMA tuþu
25. AYARLAMA/KANAL tuþu
26. SES KESME tuþu
27. GERÝ DÖNME tuþu
28. Ýmleç/GÝRÝÞ tuþu
29. ALTYAZI tuþu
30. ÇIKIÞ tuþu
31. DSP/EQ tuþu
32. BÝLGÝ tuþu
33. SES DÜZENLEME tuþu
34. ÇOKLU GÖSTERÝM (DIGEST) tuþu
35. TEST TONU tuþu
36. SLAYT MODU tuþu
37. LOGO tuþu
11
Hoparlörlerin Baðlanmasý
TR
Cihazý taþýmadan veya kurmadan önce kapatýldýðýndan ve fiþinin prizden çekilmiþ olduðundan emin olun.
HT-X250
HT-TX250
Ön Hoparlör (Sol)
Ön Hoparlör (Sað)
Ön Hoparlör (Sað)
Ön Hoparlör (Sol)
BAÐLANTILAR
Merkez Hoparlör
SUB
Subwoofer
Merkez Hoparlör
SUB
Subwoofer
Arka Hoparlör (Sað)
Arka Hoparlör (Sol)
Arka Hoparlör (Sað)
DVD Oynatýcýsýnýn Yerleþtirilmesi
• Cihazý bir standýn veya kabin rafýnýn üzerine ya
da TV standýnýn altýna yerleþtirin.
Ön Hoparlörler L R
• Bu hoparlörleri dinleme konumunuzun önüne ve
size doðru yaklaþýk 45º bakacak þekilde yerleþtirin.
•
Hoparlörleri, tweeter’leri kulaklarýnýzla ayný
seviyede olacak þekilde yerleþtirin.
•
Ön hoparlörlerin ön yüzünü, merkez hoparlörün ön
yüzü ile hizalayýn veya bunlarý, merkez hoparlörlerin
hafifce ön tarafýna yerleþtirin.
Merkez Hoparlör C
• Merkez hoparlörün, ön hoparlörlerle ayný yükseklikte
olmasý en iyi kurulum þeklidir.
•
Doðrudan TV cihazýnýn üstüne veya altýna
yerleþtirebilirsiniz.
Arka Hoparlör (Sol)
Dinleme Konumunun Seçilmesi
Dinleme konumu TV ekran boyutunun yaklaþýk 2.53 katý kadar TV’den uzak olmalýdýr.
Örnek: 32"(yaklaþýk 82 ekran) TV için 2~2.4m
55" (yaklaþýk 140 ekran) TV için 3.5~4m
Hoparlörlerin Baðlanmasý
1
RS
Arka Hoparlörler SL SR
• Bu hoparlörleri dinleme konumunuzun arkasýna
•
•
2
Siyah
Kýrmýzý
1
2
Hoparlörlerin arkasýndaki terminal týrnaðýný aþaðýya bastýrýn.
3
Baðlantý giriþlerini Ev Sinemanýn arkasýndaki yerlerine takýn.
yerleþtirin.
Eðer yeterince boþluk yoksa bu hoparlörleri
birbirlerine bakacak þekilde yerleþtirin.
Bunlarý, kulak seviyenizin yaklaþýk 60-90 cm
yukarýsýna ve hafif aþaðý bakacak þekilde
yerleþtirin.
* Ön ve merkez hoparlörlerden farklý olarak, arka
hoparlör genel olarak ses efektlerini iþlemek
için kullanýlýr ve bunlardan her zaman ses
üretilmeyecektir.
Subwoofer SW
• Subwoofer’in konumu çok önemli deðildir.
Ýstediðiniz yere yerleþtirin.
Siyah teli siyah terminale (-), kýrmýzý teli kýrmýzý terminale (+)
baðlayýn ve týrnaðý býrakarak telleri sýkýþtýrýn.

Hoparlör terminal renklerinin baðlantý giriþ renkleriyle eþleþmiþ olduðundan
emin olun.
• Çocuklarýn hoparlörlerle veya hoparlörlerin yanýnda oynamasýna izin vermeyin. Hoparlör düþerse yaralanabilirler.
• Hoparlör tellerini hoparlörlere baðlarken, kutup yönlerinin (+/-) doðru olduðundan emin olun.
• Subwoofer hoparlörlerin içine ellerini sokmamalarý veya kanala (deliðine) yabancý maddeler atmamalarý,
sýkýþtýrmamalarý için onlarý çocuklarýn eriþemeyeceði bir konuma yerleþtirin.
• Subwooferý kanalý (deliði) üzerinden duvara asmayýn.
• Televizyon setinizin yakýnýna bir hoparlör yerleþtirirseniz, hoparlörün yarattýðý manyetik alan yüzünden ekran rengi
bozulabilir. Bu meydana gelirse, hoparlörü televizyon setinizden uzak bir yere yerleþtirin.
12
13
Hoparlör Kurulumu
Opsiyonel Kablosuz Alýcý Amplifikatörün Baðlanmasý
Arka hoparlörleri kablosuz baðlamak için Samsung bayinizden Kablosuz alýcý modülü ve TX kartý satýn almanýz
gerekmektedir.
Hoparlör Montesinde Kullanılan Bileşenler (HT-TX250)
Kablosuz Alýcý Modülünü (SWA-3000) Satýn Aldýðýnýzda
HT-X250
HOPARLÖR
SEHPA
SEHPA TABANI
Vida (A)
Ön Hoparlör (Sað)
Vida (B)
Ön Hoparlör (Sol)
Merkez Hoparlör
Subwoofer
2
1
SEHPA’nın üstünü altına getirin ve SEHPA TABANINA
bağlayın.
2
İki adet vidayı (A) tornavida kullanarak okla gösterilen iki
BAÐLANTILAR
Hoparlörün Sehpaya Monte Edilmesi
1
TR
deliğe resimde gösterildiği gibi takın.
3
3
Bir adet vidayı (B) Hoparlör SEHPASININ arkasındaki
deliğe takın.
4
4
5
6
6
KABLOSUZ ALICI MODÜLÜ
Monte edilen sehpayı HOPARLÖR’e bağlayın.
Başka bir vidayı (B) tornavida kullanarak hoparlörün
arkasındaki deliğe resimde gösterildiği gibi takın.
5
Arka Hoparlör (Sað)
Arka Hoparlör (Sol)
HT-TX250
Ön Hoparlör (Sað)
Ön Hoparlör (Sol)
HOPARLÖRÜN başarılı bir şekilde Sehpaya monte edilmiş
hali görülmektedir.
• Hoparlörün düz ve sabit bir alana yerleştirildiğinden emin
olun. Aksi takdirde kolayca devrilebilir.
Merkez Hoparlör
Subwoofer
Arka Hoparlör (Sol)
Arka Hoparlör (Sað)
KABLOSUZ ALICI MODÜLÜ
14
15
Opsiyonel Kablosuz Alýcý Amplifikatörün Baðlanmasý (devam)
TR
Kablosuz Alýcý Modülünün Sýfýrlanmasý
Eðer iletiþimde bir hata meydana geliyorsa veya kablosuz alýcýnýn üstündeki Baðlantý göstergesi (mavi LED ýþýðý) yanmýyorsa
ve ana ünitenin ekranýnda "REAR CHECK" mesajý yanýp sönüyorsa, sistemi sýfýrlayýn.
Ana ünite ve kablosuz alýcý modülü (SWA-3000) Güç Bekleme (Power Standby) modunda iken sistemi sýfýrlayýn.
1
Ana ünitenin kapatýlmasýyla birlikte, uzaktan kumandadaki
REMAIN (KALAN) tuþuna 5 sn. kadar basýn ve basýlý tutun.

Kablosuz alýcý modülünün ön panelindeki BEKLEME (STANDBY) LED'i
2
TX Kartý
Eðimli yan yüzler aþaðýya
Kablosuz Alýcý Modülünün açýlmasýyla birlikte yuvarlak, ince
uçlu bir kalem veya bir cýmbýz kullanarak ünitenin arkasýndaki
RESET (SIFIRLAMA) tuþuna basýn.

Kablosuz alýcý modülünün ön panelindeki BEKLEME (STANDBY) LED'i
2 kez yanýp söner.
3
1
Ön, Merkez ve Subwoofer hoparlörleri sayfa 12~14'de gösterildiði gibi
DVD Oynatýcýya baðlayýn.
2
DVD Oynatýcýyý kapattýktan sonra TX kartýný ana ünitenin arkasýnda
bulunan TX Kart Baðlantý Yuvasýna (KABLOSUZ) takýn.


BAÐLANTILAR
yanýp söner.
Ana üniteyi açýn.

Kablosuz Alýcý Modülünün BAÐLANTI (LINK) LED'i yanar ve Sýfýrlama
iþlemi tamamlanýr.

Eðer Güç Bekleme modu hala devam ediyorsa 1'den 3'e kadar olan adýmlarý
tekrarlayýn.
Eðimli yan yüzler aþaðýya gelecek þekilde TX Kartý tutun ve onu kart yuvasýna
yerleþtirin.
TX kartý ana ünite ile kablosuz alýcý arasýndaki iletiþimi saðlar.
3
Sol ve sað arka hoparlörleri kablosuz alýcý modülüne baðlayýn.
4
Kablosuz alýcý modülünün güç kablosunu duvardaki prize takýn ve cihaz
üzerindeki güç anahtarýný ‘ON’ (AÇIK) konumuna getirin.
• Kablosuz alıcı modülü tamamlandığı zaman ana ünitenin arka tarafındaki Arka Hoparlör ÇIKIŞ portlarından ses
sinyali çıkışı alınmaz.
• Kablosuz alıcı anteni kablosuz alıcı modülünde kurulu durumdadır. Üniteyi su ve nemden uzak tutun.
• En iyi dinleme performansı için, kablosuz alıcı modülünün bulunduğu alanda herhangi bir engelleyici nesne
olmamasına dikkat edin.
• Kablosuz arka hoparlörlerin sesi sadece DVD 5.1-KANAL veya Dolby Pro Logic II modunda
duyulacaktır.
• 2-KANAL modunda kablosuz arka hoparlörlerden ses duyulmaz.
• Bu cihaz için tasarlanmýþ TX kart haricinde bir kartý yuvaya yerleþtirmeyin.
Aksi takdirde cihaz zarar görebilir veya kart kolayca yerinden çýkmayabilir.
• TX kartý baþ aþaðý gelecek þekilde veya ters istikamette yerleþtirmeyin.
• TX kartý ana ünite kapalý iken yerleþtirin.
Cihaz açýkken kartý yerleþtirmek probleme yol açabilir.
• Eðer ana üniteye TX kartý yerleþtirilmiþse, arka hoparlörlerden ses çýkýþý
alýnmaz.
16
• Kablosuz alýcý modülünü dinleme alanýnýn arkasýna yerleþtirin. Kablosuz alýcý modülü ana üniteye çok yakýn olursa,
parazite baðlý olarak seste yer yer kesilmeler duyulabilir.
• Sistemin yakýnlarýnda mikrodalga fýrýn, kablosuz LAN kartý, Bluetooth cihazý veya ayný frekansý (2.4GHz) kullanan
herhangi bir cihaz kullandýðýnýzda, parazite baðlý olarak seste yer yer kesilmeler duyulabilir.
• Radyo dalgalarýnýn gönderim mesafesi yaklaþýk 10m. civarýndadýr. Ancak bu deðer çalýþtýrma koþullarýna baðlý
olarak deðiþkenlik de gösterebilir. Eðer ana ünite ile kablosuz alýcý modülü arasýnda çelik-beton veya metal bazlý
duvar varsa sistem hiçbir þekilde çalýþmayabilir, çünkü radyo dalgalarý metali geçemez.
17
Ana Ünitenin Kurulumu
TR
Yöntem 1 : DVD Oynatýcý Yatay Duracak Þekilde Standýn Kurulumu
Hazýrlýk
 Ana ünitenin kurulumundan önce AC güç kablosunu AC güç prizinden çýkartýn.
 Kurulum öncesinden kablolarý baðlayýn.
1
2 3
Yöntem 2 : DVD Oynatýcý Dikey Duracak Þekilde Standýn Kurulumu
Hazýrlýk
 Ana ünitenin kurulumundan önce AC güç kablosunu AC güç prizinden çýkartýn.
 Kurulum öncesinden kablolarý baðlayýn.
4
1
2 3
4
BAÐLANTILAR
Geri Atlama (#) düğmesi
İleri Atlama ($) düğmesi
1

Ana konsol dikey veya yatay pozisyonda
kullanıldığında Geri Atlama (#) veya İleri
Atlama ($) fonksiyonları ana konsolun
monte edildiği şekle göre otomatik olarak
değiştirilir.
1
Standý saat yönünün tersine doðru çevirin ve çekip ayýrýn.
DVD Oynatýcý ve Stand ayrýlacaktýr.
2
DVD Oynatýcýyý tutun ve þekildeki gibi kaldýrýn. Hafifçe eðim
vermek için standýn sað tarafýný yukarýya doðru döndürün.
3
DVD Oynatýcýnýn arkasýndaki deliklere 2 adet stand sabitleme
baðlantýsý takýn.
4
Standý DVD Oynatýcýnýn arka tarafýna sabitlemek için standýn
sað tarafýný saat yönüne çevirin.
• Standý kurarken DVD Oynatýcýnýn yüzeyini çizmemeye dikkat edin.
• Standtan ayrýlabileceði için DVD Oynatýcýyý saða veya sola
çevirmeyin.
Standý ok yönüne doðru çevirin ve çekip ayýrýn.

DVD Oynatýcý ve Stand ayrýlacaktýr.
2
Hafifçe eðim vermek için standýn sað tarafýný kaldýrýn.
3
DVD Oynatýcýnýn altýndaki deliklere 2 adet stand sabitleme
baðlantýsý takýn.
4
Standý DVD Oynatýcýnýn altýna sabitlemek için standýn sað
tarafýný saat yönüne çevirin.
Kablolarýn Düzenlenmesi
Kablolarý bir arada tutmak için kablo baðý kullanýn.
18
19
Video Çýkýþýnýn TV'ye Baðlanmasý
HDMI Ýþlevi
TR
Bir TV'ye baðlanýrken aþaðýdaki üç yöntemden birisini seçin.
Çözünürlük Seçimi
Bu fonksiyon sayesinde kullanýcý HDMI çýkýþ için ekran çözünürlüðünü seçebilir.
Stop modunda iken, uzaktan kumandadaki SD/HD (Standart Tanýmlamalý/Yüksek
Tanýmlamalý) tuþuna basýn, basýlý tutun.

HDMI çıkışı için geçerli çözünürlük değerleri : 480p, 720p ve 1080i'dir.

SD (Standart Tanımlamalı) çözünürlüğü 480p ve HD (Yüksek Tanımlamalı)
YÖNTEM 2
YÖNTEM 3
(saðlanmakta)
YÖNTEM 1
• Eðer TV ayarlanan çözünürlüðü desteklemiyorsa tam bir görüntü elde edilemez.
HDMI (Yüksek Tanýmlamalý Çoklu
Ortam Arabirimi) Neden Kullanýlýr?
Bu cihaz DVD görüntü sinyalini
analoga dönüþtürmek için her
hangi bir iþlem yapmadan dijital
olarak gönderir.HDMI baðlantýsý
kullandýðýnýzda çok daha net bir
dijital görüntü elde edebilirsiniz.
• HDMI kablosu baðlý iken, kompozit ve komponent video sinyalleri için çýkýþ
alýnamaz.
• TV'nin Video Giriþ kaynaðýnýn nasýl seçileceðine dair detaylý bilgi için TV'nizin
Kullaným Kýlavuzuna baþvurun.
BAÐLANTILAR
çözünürlüğü 720p/1080i'dir.
Anynet+ (HDMI-CEC) Kullanýmý
YÖNTEM 1 : HDMI ....... (En Ýyi Kalite)
HDMI kablosunu (pakete dahil deðil) DVD Oynatýcýnýn arkasýndaki HDMI ÇIKIÞ (OUT) jaký üzerinden TV'nizdeki
HDMI GÝRÝÞ (IN) jakýna baðlayýn.
YÖNTEM 2 : Komponent Video .... (Daha Ýyi Kalite)
Eðer televizyonunuzda Komponent Video giriþleri varsa DVD Oynatýcýnýn arkasýndaki Komponent Video Çýkýþ
(Pr, Pb ve Y) jaklarýndan gelen Komponent video kablosunu (pakete dahil deðil) TV'nizdeki Komponent Video
Giriþ jaklarýna baðlayýn.
Anynet+, Samsung TV'nizin uzaktan kumandasý ile diðer Samsung cihazlarýný kontrol edebilmenizi saðlayan bir iþlevdir. Bu Ev Sinema Sistemini bir
HDMI kablosu ile SAMSUNG TV'ye baðladýðýnýzda Anynet + iþlevi kullanýlabilir. (Bu sadece Anynet+'i destekleyen SAMSUNG TV'lerle mümkündür.)
Anynet+ Ýle
Bu üniteyi çalýþtýrabilirsiniz,
TV'nizi açabilirsiniz veya
Samsung TV'nizin uzaktan
kumandasýndaki Play tuþuna
basarak film izleyebilirsiniz.
(bakýnýz sayfa 20)
2
TV'nizde Anynet+ iþlevini ayarlayýn.
(Detaylý bilgi için TV'nizin kullaným kýlavuzuna bakýn.)
TV'nin uzaktan kumandasýný kullanarak Ev Sinema Sisteminiz çalýþtýrabilirsiniz.
(Kullanýlabilir TV tuþlarý :
,
,
,
,
,
ve
,
tuþlarý ,
~
tuþlarý)
"TV"yi Seçerseniz.
TV'nizde Anynet+ (HDMI-CEC) iþlevini <On> (Açýk) olarak ayarlayýn.
DVD Oynatýcýnýn arkasýndaki VIDEO ÇIKIÞ (OUT) jakýndan gelen video (görüntü) kablosunu TV'nizdeki
VIDEO GÝRÝÞ (IN) jakýna baðlayýn.


MOVE
ENTER
EXIT
<Receiver : On> (Alýcý Açýk): Ev Sinema Sistemi üzerinden ses dinleyebilirsiniz.
<Receiver : Off> (Alýcý Kapalý): TV üzerinden ses dinleyebilirsiniz.
"THEATER"ý (SÝNEMA) Seçerseniz
<THEATER to connector>'ý seçin ve aþaðýdaki her bir öðe için ayarlama yapýn.
• Bu cihaz komponent çýkýþ için Interlace tarama modunda (576i, 480i) çalýþýr.
• Bir video baðlantýsý yaptýktan sonra Ev Sinemanýzdaki ilgili Video çýkýþýna (HDMI,
20
Ev Sinemasýnýn ana ünitesini HDMI kablo ile bir Samsung TV'ye baðlayýn.

YÖNTEM 3 : Kompozit Video ....... (Ýyi Kalite)
Komponent veya Kompozit) uyacak þekilde TV'nizdeki Video giriþ kaynaðýný ayarlayýn.
TV'nin Video Giriþ kaynaðýnýn nasýl seçileceðine dair detaylý bilgi için TV'nizin Kullaným Kýlavuzuna bakýn.
• Bir Samsung TV'yi DVD Oynatýcýya baðlamak için HDMI kablosu kullandýðýnýzda TV'nin uzaktan
kumandasýný kullanarak Ev Sinema Sisteminizi kontrol edebilirsiniz. Bu iþlev sadece Anynet+
(HDMI-CEC) özelliðini destekleyen SAMSUNG TV'ler ile kullanýlabilir.
logosunu kontrol edin. Eðer TV'nizde
logosu varsa Anynet+ iþlevi desteklenir.
• Lütfen
1





MOVE
ENTER
EXIT
<View TV> (TV Ýzle): Anynet+ (HDMI-CEC) açýksa ve "View TV" (TV Ýzle) seçildiyse, Ev Sinema
otomatik olarak "DIGITAL IN"e (DÝJÝTAL GÝRÝÞ) geçiþ yapar.
<THEATER Menu> (Sinema Menüsü): Ev Sinema Sisteminin menüsüne eriþebilirsiniz.
<THEATER Operation> (Sinema Ýþlemleri): Ev Sinemanýn disk oynatým bilgisi görüntülenir.
<Receiver : On> (Alýcý Açýk): Ev Sinema Sistemi üzerinden ses dinleyebilirsiniz.
<Receiver : Off> (Alýcý Kapalý): TV üzerinden ses dinleyebilirsiniz.
• "View TV"yi seçtiðinizde, TV sesini Ev Sinema Sistemi üzerinden dinlemek için TV
üzerinden baðlý bir dijital optik kablonuz olmasý gerekir.
• Anynet+ (HDMI-CEC) açýksa ve ana üniteyi kapttýysanýz, TV'niz de kapanacaktýr.
• Anynet+ (HDMI-CEC) sadece DVD modunda iken çalýþýr.
21
Harici Cihazlardan Ses Baðlantýsý
AUX1 : Yan Panel
AUX2 : Arka Panel
(dâhil deðil)
OPTÝK : Arka Panel
Ses Kablosu
Optik Kablo
(dâhil deðil)
Eðer, harici analog cihazda
sadece bir Audio (Ses) çýkýþý
varsa sahipse, sola veya saða
baðlayýn.
(dâhil deðil)
BAÐLANTILAR
Ses Kablosu
TR
OPTÝK : Harici Bir Dijital Cihazýn Baðlanmasý
AUX1 : Harici Komponent/MP3 çalar bağlama
Dijital Kutu/Uydu Alýcý (Set-Top) gibi dijital sinyalli cihazlar.
1
Ev Sinemasının AUX GİRİŞİ 1’i (Ses) harici komponent/MP3 çaların Ses Çıkışına bağlayın.
2
Uzaktan kumanda üzerindeki AUX tuþuna basarak <AUX1> giriþini seçin.

Ana ünite üzerindeki FUNCTION tuþunu da kullanabilirsiniz
Mod belirtilen sýrada deðiþir : DVD ➝ D.IN ➝ AUX 1 ➝ AUX 2 ➝ USB ➝ FM.
1
Ev Sinema sistemindeki Dijital Giriþi (OPTÝK) harici dijital cihaz üzerindeki Dijital Çýkýþa
baðlayýn.
2
Uzaktan kumanda üzerindeki AUX tuþuna basarak <D.IN> için seçimini yapýn.

Ana ünite üzerindeki FUNCTION tuþunu da kullanabilirsiniz
Mod belirtilen sýrada deðiþir : DVD ➝ D.IN ➝ AUX 1 ➝ AUX 2 ➝ USB ➝ FM.
AUX2 : Harici Bir Analog Cihazýn Baðlanmasý
VCR (Video Kayýt Cihazý) gibi analog sinyalli cihazlar.
1
Ev Sinema Sistemi üzerindeki AUX IN 2 (Ses) giriþini harici analog cihazýn Ses Çýkýþýna baðlayýn.

2
Konektör renklerinin birbirine uyduðundan emin olun
Uzaktan kumanda üzerindeki AUX tuþuna basarak <AUX2> giriþini seçin.

Ana ünite üzerindeki FUNCTION tuþunu da kullanabilirsiniz
Mod belirtilen sýrada deðiþir : DVD ➝ D.IN ➝ AUX 1 ➝ AUX 2 ➝ USB ➝ FM.
• VCR üzerindeki Video Çýkýþ jakýný TV'ye baðlayabilirsiniz. Ardýndan VCR üzerindeki Ses Çýkýþ jakýný bu
sisteme baðlayýn.
22
23
FM Anteninin Baðlanmasý
Kullaným Kýlavuzunu Okumadan Önce
TR
Kullanma kýlavuzunu okumadan önce aþaðýdaki terimlere bakmayý unutmayýn.
Bu Kýlavuzda Kullanýlacak Olan Ýkonlar
Simge
DVD
VCD
FM Anteni (pakete dâhil)
CD
MP3
JPEG
1
2
Açıklama
DVD
Bu, Görüntü Modunda kaydedilen ve sona erdirilen DVD veya DVD-R/DVD-RW
disklerinde mevcut olan özelliği içerir.
VCD
Bu, Video CD’sinde mevcut olan özelliği içerir (CD-R veya CD-RW).
CD
Bu, veri CD’sinde mevcut olan özelliği içerir (CD-R veya CD-RW).
MP3
Bu, CD-R/-RW disklerde mevcut olan özelliği içerir.
JPEG
Bu, CD-R/-RW disklerde mevcut olan özelliği içerir.
DivX
Bu, MPEG4 disklerde mevcut olan özelliği içerir. (DVD R/RW, CD-R ya da CD-RW)
DİKKAT
Bu, bir özelliğin çalışmadığı veya ayarların iptal edildiği bir durumu içerir.
NOT
Bu, her özellik çalışmasına yardımcı olan ipuçlarını veya talimatları içerir.
KULLANIM
DivX
Terim
Sistemle birlikte gelen FM antenini FM 75Ω KOAKSIYAL giriþine baðlayýn.
Yayýnýn iyi olduðu bir konum buluncaya kadar anten kablosunu yavaþça hareket ettirin ve ardýndan
duvara veya diðer bir sert yüzeye baðlayýn.
• Bu cihaz AM Radyo yayýnlarýný almaz.
• Bu kýlavuzda "DVD ( DVD )" ile iþaretlenmiþ talimatlar Video Modunda kaydedilmiþ ve
sonlandýrýlmýþ DVD-VIDEO, DVD-AUDIO ve DVD-R/-RW diskleri ifade eder.
Özel bir DVD tipinden bahsedildiðinde bu, diðerlerinden ayrý gösterilir.
• Eðer bir DVD-R/-RW diski DVD Video formatýnda düzgün bir þekilde kaydedilmediyse oynatýlmasý
mümkün olmayacaktýr.
Soðutma Faný
Soðutma faný aþýrý ýsýnmayý önlemek için cihazýn içine soðuk hava saðlar.
Güvenliðiniz için lütfen aþaðýdaki noktalara dikkat edin.
24

Cihazýn iyi bir þekilde havalandýrýldýðýndan emin olun. Aksi takdirde, cihazýn içindeki sýcaklýk yükselir
ve zarar görmesine sebep olabilir.

Soðutma fanýný ve havalandýrma deliklerini kapatmayýn. (Fan veya havalandýrma delikleri, bir gazete
veya bez gibi benzeri cisimlerle kapatýlýrsa cihazýn içinde ýsý artarak yangýna sebep olabilir.)
25
Ev Sinemanýzý Kullanmadan Önce
Disk Oynatma
DVD
VCD
TR
CD
HT-X250/HT-TX250'nin Uzaktan Kumandasý ile Samsung TV'nizin ve Ev Sinema Sisteminizin Kumanda Edilmesi
DVD Ev Sinema Sisteminin uzaktan kumandasý Samsung TV'leri kontrol etmek için de kullanýlabilir.
1
1
Ana ünitenin güç kablosunu AC güç kaynaðýna takýn.

Sisteminizi elektrik prizine takmadan önce voltaj ayarlarýný kontrol etmelisiniz.
Eðer prizin voltaj deðeri ünitenin arkasýndaki ayarlara denk gelmiyorsa,
sisteminize ciddi zararlar verebilirsiniz.
2
Kumandayý TV moduna ayarlamak için TV tuþuna basýn.
3
Bu kumanda ile Samsung TV'yi açmak için POWER tuþuna basýn.
4
TV'nizde VIDEO modunu seçmek için TV/VIDEO tuþuna basýn.
Disk giriþ deliðine bir diski dikey olarak yerleþtirin.

Diski etiketli yüzü ileriye bakacak þekilde yerleþtirin.

Oynatým otomatik olarak baþlar.
ALL
VIDEO
5
6
DVD Ev Sinema Sistemini çalýþtýrmak üzere DVD RECEIVER moduna
geçmek için DVD RECEIVER tuþuna basýn.
Oynatýmý durdurmak için, oynatým sýrasýnda STOP tuþuna basýn.

DVD oynatýmýný saðlamak için ana ünite üzerindeki FUNCTION tuþuna
veya uzaktan kumandadaki DVD tuþuna basýn.

Video Formatýnýn Seçilmesi
Ana ünite kapanýrken uzaktan kumandadaki NT/PAL tuþuna 5 saniyeden daha
fazla süreyle basýn ve basýlý tutun.




26
Varsayýlan deðer olarak, video formatý <PAL> seçeneðine ayarlanmýþtýr.
Ekranda <NTSC> veya <PAL> ibareleri görünecektir. Bu durumda <NTSC> ve <PAL> arasýnda
seçim yapmak için NT/PAL tuþuna kýs süre için basýn.
Her ülke farklý bir video format standardýna sahiptir.
Normal bir oynatým için, diskin video formatý ile televizyonun video formatý birbirinin ayný olmalýdýr.
Diski çýkarmak için EJECT tuþuna basýn.
KULLANIM
2
Eðer bir kez basýlýrsa <PRESS PLAY> ibaresi görüntülenir ve durma konumu hafýzaya kaydedilir.
Eðer PLAY/PAUSE (
) tuþuna veya ENTER tuþuna basýlýrsa, oynatýma durulan konumdan baþlanýr.
(Bu iþlev sadece DVD'lerle kullanýlabilir.)
Eðer iki kez basýlýrsa, <STOP> ibaresi görünür ve eðer PLAY/PAUSE (
) tuþuna basýlýrsa oynatýma
en baþlan baþlanýr.
Oynatýmý geçici olarak duraklatmak için oynatým sýrasýnda PLAY/PAUSE (

Oynatýma geri dönmek için PLAY/PAUSE (
) tuþuna basýn.
) tuþuna tekrar basýn.
• Diskin içeriðine baðlý olarak baþlangýç ekraný farklý görünebilir.
• CSS (Content Scrambling System-Ýçerik Karýþtýrma Sistemi: bir kopya koruma sistemi) tavsiyelerine uymadýðýndan bu
oynatýcýda korsan diskler çalýþtýrýlamaz.
27
MP3/WMA-CD Çalma
JPEG Dosya Gösterimi
MP3
MP3/WMA formatýnda kodlanmýþ veri CD'leri (CD-R, CD-RW) çalýnabilir.
1


2
1
JPEG diski yerleþtirin.
Oynatým otomatik olarak baþlayacaktýr. Her bir görüntü 5 saniye için görüntülenir ve ardýndan
bir sonraki görüntü görüntülenir.

WMA-DRM dosyalarý çalýnamaz.
Parça seçmek için Ýmleç
,
tuþlarýný kullanarak albüm
2
SLIDE MODE tuþuna basýn.
Tuþa her basýldýðýnda, görüntü aþaðýdaki gibi geçiþler yapacaktýr:

SLAYT GÖSTERÝM MODU : 1~5 ➝ SLAYT GÖSTERÝM MODU : RASTGELE ➝ SLAYT GÖSTERÝM MODU : YOK
tuþlarýný kullanýn.
Albümü deðiþtirmek için Ýmleç , , , tuþlarýný kullanarak Stop
modunda diðer bir albüm seçin ve ardýndan ENTER tuþuna basýn.

4
Slâyt Modu
MP3/WMA menü ekraný görünür ve çalma iþlemi baþlar.
Menünün görünümü MP3/WMA diskine baðlýdýr.
Stop modunda iken, Ýmleç , , ,
seçin, ardýndan ENTER tuþuna basýn.

3
Dijital kamera veya video kayýt cihazý ile kaydedilen görüntüler veya bilgisayardaki JPEG dosyalarý CD üzerine
kaydedilebilir ve bu Ev Sinema Sistemi ile oynatýlabilir.
MP3/WMA diski cihaza yerleþtirin.

TR
JPEG
Baþka bir albüm ve parça seçmek için yukarýdaki 2 ve 3. adýmlarý tekrarlayýn.
Çalma iþlemini durdurmak için STOP ( )tuþuna basýn.
Bir sonraki slâyda atlamak için

tuþlarýna basýn.
Tuþa her basýldýðýnda, slâyt ileri ya da geri yönde hareket edecektir.
Çoklu Gösterim Fonksiyonu
TV ekranýnda bir kerede 9 JPEG görüntüsünü birden izleyebilirsiniz.
1
Oynatým esnasýnda DIGEST tuþuna basýn.

2
Ýmleç tuþlarýna , ,
ENTER tuþuna basýn.

basarak istediðiniz resmi seçin ve ardýndan
,
Seçilen resim, bir sonraki resme geçiþ yapýlmadan önce, 5 saniye kadar ekranda kalacaktýr.
9 pencerelik düzende, önceki veya sonraki resim için
tuþlarýna basýn.
Ekrandaki bir dosya sembolünü çalmak için
Stop modunda Ýmleç
,
,
,
KULLANIM
• Kayýt moduna baðlý olarak, bazý MP3/WMA-CD'ler çalýnamayabilir.
• MP3-CD'sinin içeriði, diskte kayýtlý MP3/WMA parça formatýna baðlý olarak farklýlýk
gösterebilir.
JPEG dosyalarý 9 pencere içinde görünecektir.
tuþlarýna basýn ve menünün üst kýsmýndan istediðiniz sembolü seçin.
Müzik Dosyasý Ýkonu: Sadece Müzik dosyalarýný çalmak için
Ýkonunu seçin.
Resim Dosyasý Ýkonu: Sadece Resim dosyalarýný izlemek için
Film Dosyasý Ýkonu: Sadece film dosyalarýný izlemek için
Tüm Dosyalar Ýkonu: Tüm dosyalarý seçmek
Ýkonunu seçin.
Ýkonunu seçin.
Ýkonunu seçin.
Döndürme/Çevirme Fonksiyonu
Oynatým sýrasýnda imleç
tuþlarýna basýn.
,
,
,
▲ tuşu: Dikey yönde çevirir
◄ tuşu: Saat yönünün
Orijinal resim
tersine 90° döndürür
► tuşu: Saat yönünde
90° döndürür
▼ tuşu: Yatay yönde çevirir
• Standart JPEG resimler için maksimum çözünürlük 5120 x 340 (veya 19.0 MPiksel),
geliþmiþ resimler içinse maksimum çözünürlük 2048 x 1536 (3.0 MPiksel) desteklenir.
• HDMI çözünürlüðü 720p/1080i iken bir JPEG dosyasý görüntülenirse, mod otomatik
olarak 480p moduna dönüþtürülür.
28
29
DivX Oynatma
TR
DivX
Bu sayfadaki özellikler bir DivX diski oynatýlýrken uygulanabilir.
Ýleri/Geri Atlama
Oynatým sýrasýnda
Altyazý Ekraný
,
SUBTITLE tuþuna basýn.
tuþlarýna basýn.

Diskte 2 dosyadan fazla varsa,
tuþuna her bastýðýnýzda bir sonraki dosyaya gider.

Diskte 2 dosyadan fazla varsa,
tuþuna her bastýðýnýzda bir önceki dosyaya gider.

arasýnda deðiþir.

Diskin sadece bir altyazý dosyasý varsa, otomatik olarak oynatýlacaktýr.

DivX disklerde altyazý kullanýmý detaylarý için 2 numaralý kýsma (Manþet Baþlýk Fonksiyonu) bakýn.
Hýzlý Oynatým
Diski daha yüksek bir hýzda oynatmak için oynatým sýrasýnda

veya
Eðer Diskte Birden Fazla Altyazý Dosyasý Varsa
tuþlarýna basýlý tutun.
Eðer diskte birden fazla altyazý dosyasý varsa, varsayýlan altyazý filme uymayabilir.
Bu durumda altyazý dilini seçmek için aþaðýdakileri uygulamalýsýnýz:
Oynatma sýrasýnda bu tuþ her basýlý tutulduðunda, oynatma hýzý aþaðýdaki gibi deðiþecektir:
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ Normal.
5 Dakika Atlama Fonksiyonu
Oynatým sýrasýnda Ýmleç tuþuna
,
basýn.
tuþuna bastýðýnýzda oynatým 5 dakika ileriye atlar.

tuþuna bastýðýnýzda oynatým 5 dakika geriye atlar.
1
2
TV ekranýndan istediðiniz DivX dosyasýný seçtiðiniz zaman, film normal olarak
oynatýlacaktýr.
DivX (Digital internet video eXpress)
Zoom Fonksiyonu
ZOOM tuþuna basýn.
1. Desteklenen Formatlar
Tuþa her bastýðýnýzda seçiminiz <ZOOM X2> (2 KAT ZOOM) ve "ZOOM OFF" (ZOOM KAPALI)
arasýnda deðiþir.
Ýmleç tuþlarýna
,
,
,
basarak büyütmek istediðiniz alana gidin.
• DiVX dosyalarý sadece ZOOM X2 modunda büyütülebilir.
• DivX dosyalarý .avi uzantýsý kullanýrlar. Buna raðmen her .avi uzantýsýna sahip dosya
DivX deðildir ve bu cihazda oynatýlmayabilir.
Ses Ekraný
Desteklenen Görüntü (Video) Formatlarý
Format
Desteklenen Versiyonlar
AVI
DivX3.11~DivX5.1, XviD
WMV
V1/V2/V3/V7
Desteklenen Ses (Audio) Formatlarý
Format
Veri Yolu Hýzý
Örnekleme Frekansý
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
• Görüntü Oraný: Varsayýlan DivX çözünürlüðü 640x480 piksel (4:3) olmasýna raðmen, bu cihaz 800x600 piksel (16:9)

Eðer diskin üzerinde çoklu ses parçalarý varsa onlarýn arasýnda geçiþ yapabilirsiniz.

Tuþa her bastýðýnýzda seçiminiz <AUDIO ON (1/N, 2/N ...)> ve "
• "
Bu cihaz sadece aþaðýdaki medya formatlarýný desteklemektedir. Eðer hem görüntü hem de ses formatlarý
desteklenmiyorsa, kullanýcý bozuk görüntü ya da hiç ses olmamasý gibi sorunlar yaþayabilir.
• Ses ve video dosyalarý dahil olmak üzere DTS formatýnda oluþturulmuþ DivX dosyalarý sadece 6Mbps'a kadar desteklenir.
AUDIO tuþuna basýn.
30
Stop modunda Ýmleç tuþuna ,
tuþuna basarak TV ekranýndan istediðiniz
altyazýyý (
) seçin. Ardýndan ENTER tuþuna basýn.
DivX, Microsoft tarafýndan geliþtirilmiþ, MPEG4 sýkýþtýrma teknolojisine dayalý bir video dosya formatýdýr. Internet üzerinden
gerçek zamanlý olarak ses (audio) ve görüntü (video) verisi saðlar.
MPEG4 görüntü þifrelemek, MP3 ise ses þifrelemek için kullanýlýr. Böylece kullanýcýlar bir filmi DVD'ye yakýn kalitede ses
ve görüntü eþliðinde izleyebilirler.

2
1
KULLANIM

Tuþa her bastýðýnýzda seçiminiz <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> ve <SUBTITLE OFF> (ALTYAZI KAPALI)
" arasýnda deðiþir.
" simgesi, diskte sadece tek bir dil destekleniyorsa görüntülenir.
TV ekran çözünürlüðünü destekler. 800'ün üstü desteklenmemektedir.
• 48khz ya da 320kbps üstünde örnekleme frekansýna sahip bir disk oynatýldýðý zaman, oynatým sýrasýnda ekranda
titreme olabilir.
2. Manþet Baþlýk Fonksiyonu
• Bu fonksiyonu doðru kullanabilmek için video geniþletme ve kurgulama üzerine deneyimli olmanýz gerekir.
• Manþet baþlýk fonksiyonunu kullanmak için, manþet baþlýk dosyasýný (*.smi) ayný isimli dosyaya kaydedin. DivX medya
dosyasý da (*.avi) ayný klasör içinde olacaktýr.
Örnek: Kök Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• 60 alfanumerik karakter ya da 30 Doðu Asya karakterine kadar (Kore ve Çin gibi alfabelerdeki karakterler 2 bayttýr)
dosya ismi verebilirsiniz.
31
Oynatým Ýþlevinin Kullanýmý
Disk Bilgisini Görüntüleme
DVD
VCD
CD
MP3
JPEG
TR
Kalan Süre Kontrolü
DivX
Diskin oynatým bilgisini TV ekraný üzerinden takip edebilirsiniz.
DVD
MP3
Oynatýlan bir baþlýk veya bölümün toplam veya kalan süresini kontrol etmek için.
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
DVD-AUDIO
GROUP ELAPSED ➞ GROUP REMAIN ➞ TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN
Bilgi ekraný kaybolur
TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
CD
VCD
TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
MP3
CD
Hýzlý Oynatým
Bilgi ekraný kaybolur
DVD
VCD
CD
JPEG
MP3
DivX
tuþuna basýn.
Oynatým sýrasýnda bu tuþa her basýldýðýnda, oynatým hýzý aþaðýdaki gibi deðiþir:
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
DivX
 2X ➞  4X ➞  8X ➞  32X ➞ ► PLAY
Bilgi ekraný kaybolur
KULLANIM
,

MP3
CD
Remain (Kalan Süre) tuþuna her basýþýnýzda
Tuþa her bastýðýnýzda ekran aþaðýdaki gibi deðiþecektir:
VCD
VCD
REMAIN tuþuna basýn.

INFO tuþuna basýn

DVD
• Bir CD veya MP3-CD'si hýzlý oynatýlýrken, ses sadece 2x hýzýnda duyulur. 4x, 8x ve 32x
hýzlarýnda ses duyulmaz.
• Diske baðlý olarak, disk bilgi ekraný farklý görünebilir.
• Diske baðlý olarak, DTS, DOLBY DIGITAL veya PRO LOGIC modunu da seçebilirsiniz.
Yavaþ Oynatým
simgesi TV ekranýnda görüntülenir!
Tuþlara basýldýðýnda TV ekranýnda bu sembol görünürse, kullanýlmakta olan diskte istenen
iþlemi gerçekleþtirmek mümkün olmaz.
Ekran Göstergesi
BAÞLIK ekraný
GEÇEN SÜRE ekraný
STEREO (Sol/Sað) ekraný
VCD
göstergesi
BÖLÜM ekraný
OYNATIM TEKRARI ekraný
DOLBY DIGITAL ekraný
PARÇA (DOSYA) ekraný
KONUÞMA DILI ekraný
AÇI ekraný
GRUP ekraný
ALTYAZI ekraný
CD ekraný
32
VCD
DivX
SLOW tuþuna basýn.

Oynatým sýrasýnda bu tuþa her basýldýðýnda, oynatým hýzý aþaðýdaki gibi deðiþir:
DVD
DVD ekraný
DVD DVD-AUDIO ekraný
AUDIO
DVD
VCD
DivX
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ 1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/6 ➞ ► PLAY
1/2 ➞ 1/4 ➞ 1/8 ➞ ► PLAY
• Aðýr çekim oynatým sýrasýnda ses duyulmaz.
• Geriye yavaþ oynatým özelliði DivX'te çalýþmaz.
33
Oynatým Ýþlevinin Kullanýmý (devam)
Sahne/Þarkýlarýn Atlanmasý
,


DVD
TR
Oynatýmý Tekrarlama
MP3
VCD
CD
MP3
JPEG
DivX
Oynatýmý tekrarlama sayesinde bir bölümü, baþlýðý, parçayý (þarkýyý) veya dizini (MP3 dosyasý) tekrar oynatabilir/çalabilirsiniz.
tuþuna basýn.
Oynatým sýrasýnda bu tuþa her basýldýðýnda, önceki veya sonraki bölüm, parça ya da dizin (dosya)
oynatýlacak/çalýnacaktýr.
Bölümleri ardýþýk þekilde atlayamazsýnýz.
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
DVD
REPEAT tuþuna basýn.
Oynatým sýrasýnda bu tuþa her basýldýðýnda, oynatým tekrarlama modu aþaðýdaki gibi deðiþir:

TEKRAR: BÖLÜM
DVD-VIDEO
➝ TEKRAR: BAÞLIK ➝ TEKRAR: KAPALI (OFF)
TEKRAR: PARÇA ➝ TEKRAR: GRUP
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
DVD-AUDIO
VCD
CD
MP3
JPEG
➝ TEKRAR: KAPALI (OFF)
TEKRAR: PARÇA ➝ TEKRAR: DÝSK ➝ TEKRAR: KAPALI (OFF)
TEKRAR: RASTGELE ➝ TEKRAR: PARÇA ➝ TEKRAR: DIZIN
(DIR)
DivX
TEKRAR: DÝSK ➝ TEKRAR: KAPALI (OFF)
Tekrar Oynatým Seçenekleri
VCD
PARÇA: Seçilen parçayý tekrar tekrar oynatýr/çalar.
BAÞLIK: Seçilen baþlýðý tekrar tekrar oynatýr/çalar.
DIZIN (DIR): Seçilen klasördeki tüm parçalarý tekrar tekrar oynatýr/çalar.
GRUP: Seçilen grubu tekrar tekrar oynatýr/çalar.
DÝSK : Girilen diski tekrar tekrar oynatýr/çalar.
RASTGELE: Parçalarý rastgele bir sýrada oynatýr/çalar.
(Henüz oynatýlmýþ/çalýnmýþ bir parça yeniden
oynatýlabilir/çalýnabilir.)
KAPALI: Oynatým Tekrarýný iptal eder.
Oynatım Tekrarı işlevi, MENU açık olarak (ON) ayarlandığında versiyon 2.0 VCD disklerde mümkün olmaz.
Oynatım Tekrarı işlevini MENU özellikli bir VCD'de kullanmak için disk MENU'yi kapalı (OFF) olarak ayarlayın.
(bakınız sayfa 41.)
Disk Bilgisi Ekranýnda Bir Oynatým Tekrarý Modu Seçmek Ýçin
MP3
KULLANIM
 15 dk.'dan daha uzun bir parçanın yer aldığı bir VCD diski izlerken, #,$
tuşuna basıldığında oynatım 5 dk. geri/ileri atlayacaktır.
BÖLÜM: Seçilen bölümü tekrar tekrar oynatýr/çalar.
1
2
3
VCD
CD
INFO tuþuna iki kez basýn.
Ýmleç tuþuna
basarak REPEAT PLAYBACK (
Ýmleç tuþuna
basarak istediðiniz Oynatým Tekrarý modunu seçin.

4
DVD
) ekranýna gidin.
Baþka bir albüm ve parça seçmek için yukarýdaki 2 ve 3. adýmlarý tekrarlayýn.
ENTER tuþuna basýn.
DVD
VCD
CD
• DivX, MP3 ve JPEG diskleri için, bilgi ekraný üzerinden Oynatým Tekrarý'ný
seçemezsiniz.
34
35
Oynatým Ýþlevinin Kullanýmý (devam)
A-B Tekrar Oynatým
DVD
TR
Açý Fonksiyonu
VCD
Bir DVD'nin iþaretlenmiþ bölümünü tekrar tekrar oynatabilirsiniz.
1
2
3
1
2
3
VCD için, INFO tuşuna bir defa basın.
basarak REPEAT PLAYBACK (
) ekranýna gidin.
Ýmleç tuþlarýna , basarak <A->'yý seçin ve bölümün baþlangýcýnda
ENTER tuþuna basýn.
INFO tuþuna basýn.
Ýmleç tuþuna
Ýmleç tuþlarýna

basarak ANGLE (
,
Tuþa her basýldýðýnda açý aþaðýdaki sýrayla deðiþecektir:
1/3
Ýstediðiniz bölümün sonunda ENTER tuþuna basýn.
2/3
Seçilen bölüm sürekli tekrarlanacaktýr.

) ekranýna gidin.
veya numara tuþlarýna basarak istediðiniz açýyý seçin.
ENTER tuþuna basýldýðýnda, seçilen konum hafýzaya alýnacaktýr.

4
Bu fonksiyon ayný sahneyi farklý kamera açýlarýyla izleyebilmenizi saðlayacaktýr.
INFO tuþuna iki kez basýn.
Ýmleç tuþuna
DVD
3/3
A-B
REPEAT : A-B
Normal iþleme geri dönmek için Ýmleç tuþlarýna
OFF (KAPALI) konumunu seçin.
,
basarak
Zoom (Ekran Büyütme) Fonksiyonu
DVD
VCD
KULLANIM
• A-B Tekrarlama fonksiyonu DivX, MP3 veya JPEG diskinde çalýþmayacaktýr.
• Açý fonksiyonu, yalnýzca çoklu açýyla kaydedilmiþ disklerde kullanýlabilir.
CD
Bu fonksiyon, ekrandaki görüntünün belli bir bölümünü büyütmenizi saðlar.
Kademe Fonksiyonu
DVD
VCD
1
2
CD
STEP tuþuna basýn.

3
Oynatým sýrasýnda tuþa her basýldýðýnda görüntü bir kare ileri gidecektir.
ZOOM tuþuna basýn.
Büyütmek istediðiniz alana gitmek için Ýmleç
tuþlarýna basýn.
,
,
ENTER tuþuna basýn.

• Yavaþ oynatým ve kademeli oynatým konumunda ses duyulmaz.
,
Tuþa her basýldýðýnda zoom seviyesi, aþaðýdaki sýrayla deðiþecektir:
ZOOM X 1.5 ➝ ZOOM X 2 ➝ ZOOM X 3 ➝ ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
• Bir DivX diski oynatýldýðýnda normal ebadýnýn iki katýna kadar ekran büyütülebilir.
36
37
Oynatým Ýþlevinin Kullanýmý (devam)
EZ VIEW (Ekran Oraný) Fonksiyonu
TR
Konuþma Dilini Seçme Fonksiyonu
DVD
EZ VIEW tuþuna basýn.

Tuþa her basýldýðýnda zoom fonksiyonu açýlýp kapatýlacaktýr.

Film Geniþ ekraný formatýnda oynatýldýðýnda, EZ VIEW tuþuna basýlarak TV ekranýnýn
alt ve üst tarafýndaki siyah bantlar kaldýrýlabilir.
1
2
INFO tuþuna iki kez basýn.
Ýstediðiniz konuþma dilini seçmek için Ýmleç
tuþlara basýn.

EZ VIEW
EZ VIEW OFF
DVD
,
tuþlarýna veya numaralý
DVD diskinde bulunan dil sayýsýna göre, tuþa her basýldýðýnda farklý bir konuþma dili seçilir
(ÝNGÝLÝZCE, ÝSPANYOLCA, FRANSIZCA vs).
SP 2/3
FR 3/3
• Bu fonksiyon, farklý kamera açýlarýyla kaydedilmiþ olan bir DVD'de çalýþmaz.
• Bazý DVD disklerinin dâhili yatay-dikey oran ayarlamalarý olduðundan siyah bantlar
kaybolmayabilir.
• Bu özellik DivX disklerini desteklemez.
• EZ View kullanýmý sýrasýnda sol ve sað taraflarýn bir kýsmý biraz kesilebilir.
1
2
3
DVD
INFO tuþuna iki kez basýn.
Ýmleç tuþuna
basarak SUBTITLE (
) ekranýna gidin.
Ýstediðiniz altyazý dilini seçmek için Ýmleç
tuþuna veya numaralý tuþlara basýn.
DVD-AUDIO
EN 1/3
Bazý DVD-Audio disklerinin eriþmek için 4 rakamlý bir anahtar numarasý gerektiren ekstra 'bonus' grubu vardýr.
Ayrýntýlar ve anahtar numarasý için disk ambalajýna bakýnýz.
Bonus grubu olan bir DVD-Audio diski çalarken anahtar numarasý giriþ ekraný
otomatik olarak görünür.
EN 01/ 03
OFF
KULLANIM
Bonus Grubu
Altyazý Dilini Seçme Fonksiyonu
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
BONUS GROUP
KEY NUMBER :
• Diski çýkartýrsanýz, gücü kapatýrsanýz veya cihazý jaktan çekerseniz, anahtar numarasýný
tekrar girmeniz gerekir.
Sayfalarda Dolaþma
DVD-AUDIO
Oynatma sýrasýnda uzaktan kumandadaki


38
• Bu iþlevi çalýþtýrmak için uzaktan kumanda üzerindeki AUDIO veya SUBTITLE tuþlarýna da
basabilirsiniz.
• Diske baðlý olarak Altyazý ve Konuþma Dili fonksiyonlarý çalýþmayabilir.
,
tuþuna basýn.
Sabit görüntüler içeren bir DVD-Audio diskinden istenen görüntüyü seçebilirsiniz.
Bazý disklerde görüntüleri seçemeyebilirsiniz.
39
Oynatým Ýþlevinin Kullanýmý (devam)
Doðrudan Sahneye/Þarkýya Gitme
DVD
1
2
VCD
5
6
VCD
CD
MP3
Disk Menüsünün Kullanýmý
JPEG
CD
INFO tuþuna basýn.
Ýmleç tuþlarýna
Ýmleç tuþlarýna
DVD
VCD
Konuþma dili, altyazý dili ve profil gibi ayarlar için menüler kullanabilirsiniz.
DVD menü içerikleri diskten diske farklýlýk gösterebilir.
,
baþlýk/parçayý (
3
4
DVD
TR
1
Stop modunda iken MENU tuşuna basın.
2
İmleç tuşlarına ▲,▼ basarak <Disc Menu> bölümüne gidin ve ENTER
tuşuna basın.
veya numara tuþlarýna basarak istediðiniz
) seçin. Ardýndan ENTER tuþuna basýn.
,
basarak Bölüm (
) ekranýna gidin.
 Bir VCD'yi (versiyon 2.) oynatırken bu, MENU AÇIK (ON) ile KAPALI
(OFF) arasında değişir.
 Disk tarafından desteklenmeyen disk menüsünü seçtiğinizde, ekranda
<This menu is not supported> mesajı görüntülenecektir.
Ýmleç tuþlarýna , veya numara tuþlarýna basarak istediðiniz
bölümü seçin. Ardýndan ENTER tuþuna basýn.
3
4
Ýmleç tuþlarýna
d Ayar Ekranından çıkmak için EXIT tuşuna basın.
MENU (Oynatma Kontrolü) Fonksiyonu
VCD 2.0 versiyon disk oynatılırken MENU düğmesine basın.
Düğmeye her bastığınızda televizyon ekranında "ON" ve "OFF" ardı ardına
seçilecektir.
,
basarak Zaman (
) ekranýna gidin.
Ýstediðiniz zamaný seçmek için numara tuþlarýna basýn. Ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
01/05
001/040
0:00:37
1/1
MOVE
EXIT
JPEG
• MENU ON: Bu VCD diski 2.0 versiyondur. Disk, menü ekranına bağlı olarak
oynatılır. Bazı fonksiyonlar iptal edilebilir. Bazı fonksiyonlar iptal edilmişse, bunları
aktif hale getirmek için "MENU OFF" konumunu seçin.
• MENU OFF: Bu VCD diski 1.1 versiyondur. Bu disk, bir Müzik CD'si ile aynı
biçimde oynatılır.
Numaralý tuþlara basýn.

Seçilen dosya çalmaya baþlayacaktýr.

Bir MP3 veya JPEG diskini çalarken, bir klasöre gitmek için Ýmleç
Bir klasöre gitmek için STOP (
) tuþuna basýn. Ardýndan
• Disk menüsü ekraný diske baðlý olarak farklý olabilir
,
,
KULLANIM
MP3
ENTER
İmleç tuşlarına ▲,▼,◄,► basarak istediğiniz öğeyi seçin.
ENTER tuşuna basın.
tuþlarýný kullanamazsýnýz.
tuþlarýna basýn.
Baþlýk Menüsünün Kullanýmý
DVD
Birden çok baþlýk içeren DVD'lerde, her filmin baþlýðýný izleyebilirsiniz. Diske baðlý olarak bu özelliðin bulunup bulunmayacaðý
farklýlýk gösterebilir.
1
2
3
• Ýstediðiniz baþlýða, bölüme veya parçaya doðrudan gitmek için uzaktan kumandadaki
tuþuna basabilirsiniz.
• Diske baðlý olarak, seçilen baþlýða veya zamana gidemeyebilirsiniz.
Stop modunda iken MENU tuþuna basýn.
, basarak <Title Menu> bölümüne (Baþlýk Menüsü) gidin.
ENTER tuþuna basýn.
Ýmleç tuþlarýna

Baþlýk menüsü görünecektir.
Ayar Ekranýndan çýkmak için EXIT tuþuna basýn.
• Baþlýk menü ekraný diske baðlý olarak farklý olabilir.
MOVE
40
ENTER
EXIT
41
USB Sunucu Özelliði Ýle Medya Dosyalarýný Oynatma
MP3 çalar, USB bellek veya dijital bir kamerada yüklü resim, film ve müzik gibi medya dosyalarýnýn keyfine, 5.1 kanal
ev sinema sesi ile birlikte yüksek görüntü kalitesinde varabilmek için aygýtý Ev Sinemanýn USB yuvasýna baðlayýn.
1
TR
Uyumlu Aygýtlar
1. USB Yýðýn Depolama v1.0 desteðine sahip USB aygýtlar. (Windows 2000 ve üstü sistemlerde
çýkartýlabilir disk olarak çalýþan, ilave bir sürücü kurulumuna gerek duymayan USB aygýtlar.)
2. MP3 Çalar: HDD (sabit disk) ve flaþ tipi MP3 çalar.
3. Dijital kamera: USB Yýðýn Depolama v1.0 destekleyen kameralar.
USB aygýtýný ünitenin yanýndaki mevcut USB portuna baðlayýn.
PHONES
USB
• Windows (2000 ve üstü) sistemlerde çýkartýlabilir disk olarak çalýþan, ilave bir sürücü kurulumu gerektirmeyen kameralar.
4. USB HDD ve USB Flaþ Sürücü: USB2.0 veya USB1.1 desteðine sahip aygýtlar.
• Bir USB 1.1 aygýtý baðladýðýnýzda oynatým kalitesinde bir farklýlýk olduðunu görebilirsiniz.
• USB HDD (sabit disk) için, doðru çalýþmasýný saðlamak üzere yardýmcý bir güç kablosunun USB HDD'ye baðlý olduðundan emin olun.
5. USB Kart Okuyucu: Tek yuva USB kart okuyucu ve Çoklu yuva USB kart okuyucu.
• Üreticiye baðlý olarak. USB kart okuyucu desteklenmeyebilir.
2
3
• Çoklu bir kart okuyucuya birkaç bellek aygýtýný birden yerleþtirdiyseniz problem yaþayabilirsiniz.
USB modunu seçmek için DVD Oynatýcý üzerindeki FUNCTION tuþuna
veya uzaktan kumanda üzerindeki USB tuþuna basýn.

Ekranda önce <USB> görüntülenecek ardýndan kaybolacaktýr.

TV ekranýnda USB MENU ekraný görünür ve kaydedilen dosya oynatýlýr/çalýnýr.
6. Eðer USB uzatma kablosu kullanýyorsanýz, USB aygýtý tanýnmayabilir.
Desteklenen Formatlar
Oynatýmý durdurmak için STOP ( ) tuþuna basýn.
USB aygýtýndaki yüklü belleðe zarar vermemek için, USB kablosunu çýkartmadan önce
güvenli çýkýþ ortamýný saðlayýn.
Müzik
(1) Dizideki STOP ( ) tuþuna iki kez basýn.
Ekranda görünecek ibare: REMOVE USB.
(2) USB kablosunu çýkartýn.
Film
• Müzik dosyalarýnýzý 5.1kanal ev sinema sesi ile dinlemek için Dolby Pro Logic II modunu
Matrix olarak ayarlamalýsýnýz. (bakýnýz sayfa 55)
Ýleri/Geri Atlama
Oynatým sýrasýnda
tuþuna basýn.

Diskte birden fazla dosya varsa,
tuþuna bastýðýnýzda bir sonraki dosya seçilir.

Diskte birden fazla dosya varsa,
tuþuna bastýðýnýzda bir önceki dosya seçilir.
• CBI
Dosya Uzantısı
Veri Yolu Hızı
Versiyon
Piksel
Örnekleme Frekansı
JPG
JPG .JPEG
–
–
640X480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
VCD
MPG.MPEG .DAT
1.5Mbps
VCD1.1,VCD2.0
320*480
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720X480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~DivX5.1,XviD
800X600
44.1KHz~48KHz
KULLANIM
Sabit Resim
Güvenli USB Çýkartma
Dosya Adı
(Control/Bulk/Interrupt) desteklenmemektedir.
• FTP
protokolü kullanan veya bir bilgisayara baðlandýðýnda ilave bir program kurulumu gerektiren
dijital kameralar desteklenmez.
• NTFS dosya sistemini kullanan bir aygýt desteklenmemektedir. (Sadece FAT 16/32 (File Allocation
Table 16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
• Bazý MP3 çalarlar dosya sistemlerinin sektör ebadýna baðlý olarak bu cihaza baðlandýklarýnda
çalýþmayabilirler.
• USB SUNUCU (HOST) Fonksiyonu, Medya dosyalarýný üreticisine özel bir program aracýlýðýyla
transfer eden bir aygýt baðlandýðýnda desteklenmez.
• Janus imkânlý MTP (Medya Transfer Protokol) cihazlarý çalýþtýrýlmaz.
• Bu
cihazda mevcut olan USB sunucu özelliði tüm USB aygýtlarýný desteklemez.
Desteklenen cihazlar hakkýnda detaylý bilgi için sayfa 66'ya bakýn.
Hýzlý Oynatým
Diski daha yüksek bir hýzda oynatmak için oynatým sýrasýnda

tuþlarýna basýn.
Bu tuþlara her basýldýðýnda, oynatma hýzý aþaðýdaki gibi deðiþecektir:
2x  4x  8x  32x  Normal.
42
43
Ayarlar
TR
Dil Ayarý
TV Ekran Tipi Ayarý
Fabrika ayarlarýna göre varsayýlan Ekran Üstü Menü (OSD) Dili Ýngilizce olarak ayarlanmýþtýr.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
3
4
5
ENTER
RETURN
EXIT
Ýmleç tuþuna
basarak <Setup> (Ayar) bölümüne gidin ve ENTER tuþuna basýn.
<LANGUAGE>'ý (DÝL) seçin ve ENTER tuþuna basýn.
Ýmleç tuþlarýna , basarak <OSD LANGUAGE> seçeneðini seçin ve
ENTER tuþuna basýn.
RETURN
Bir önceki kademeye geri dönmek için RETURN tuþuna basýn.
Ayar Ekranýndan çýkmak için EXIT tuþuna basýn.
EXIT
ENTER
RETURN
RETURN
EXIT
4
Ýmleç tuþuna
basarak <Setup> (Ayar) bölümüne gidin ve ENTER tuþuna basýn.
Ýmleç tuþuna basarak <TV DISPLAY> seçeneðini seçin ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
Ýmleç tuþlarýna
,
basarak istediðiniz öðeyi seçin ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.

Ayarlama iþlemi tamamlandýðýnda bir önceki ekrana dönülecektir.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Bir önceki kademeye geri dönmek için RETURN tuþuna basýn.
Ayar Ekranýndan çýkmak için EXIT tuþuna basýn.
TV Ekran Oranýnýn Ayarlanmasý (Ekran Boyutu)
Geleneksel bir TV'nin yatay-dikey ekran boyutu 4:3 iken, geniþ ekranlý ve yüksek tanýmlý bir TV'nin ekran oraný ise 16:9'dur. Bu orana, ekran
boyutu denir. Farklý ekran boyutlarýnda kaydedilmiþ DVD'leri oynatýrken, ekran oranýný TV'nize veya Monitörünüze uyacak þekilde ayarlamalýsýnýz.
Standart bir TV için tercihinize göre <4:3PS>veya <4:3LB>opsiyonunu seçin. Geniþ ekranlý bir TV kullanýyorsanýz <WIDE/HDTV>
opsiyonunu seçin.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Geleneksel bir TV'de 16:9 formatýndaki bir görüntüyü pan&scan modunda izlemek için bunu seçin.
 Sadece ekranýn orta kýsmýný izleyebilirsiniz. (16:9 formatlý görüntünün yanlarý kesilmiþ olarak)
4:3LB (4:3 Letterbox)
Geleneksel bir TV'de 16:9 formatýndaki bir görüntüyü letter box modunda izlemek için bunu seçin.
 Ekranýn alt ve üst kýsýmlarýnda siyah bantlar görünecektir.
AYARLAR
• OTHERS : Başka bir dil seçmek için, OTHERS seçeneğinin seçiniz ve ülkenize ait dil
kodunu giriniz. (Ülkelerin dil kodları için sayfa 65'e bakınız) AUDIO
(SESLENDİRME), SUBTITLE (ALTYAZI) ve DISC MENU (DİSK MENÜSÜ)
dili seçilebilir.
MOVE
ENTER
Stop modunda iken MENU tuþuna basýn.
Ayarlama iþlemi bittikten sonra, Ýngilizce seçildiyse, Ekran Üstü Menüleri (OSD) Ýngilizce görünecektir.
Eðer seçmiþ olduðunuz dil diskte kayýtlý deðilse istediðiniz dile ayarladýðýnýz halde menü dili
deðiþmeyecektir
ENTER
MOVE
Ýmleç tuþlarýna , basarak istediðiniz dili seçin ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
• OSD LANGUAGE : Ekran Üstü Menü (OSD) Dilinin Seçilmesi
• AUDIO : Seslendirme Dilinin Seçilmesi (diskte kayýtlý olan)
• SUBTITLE : Altyazý Dilinin Seçilmesi (diskte kayýtlý olan)
• DISC MENU : Disk Menüsü Dilinin Seçilmesi (diskte kayýtlý olan)
MOVE
1
2
3
Stop modunda iken MENU tuþuna basýn.

MOVE
Televizyonunuzun türüne baðlý olarak (Geniþ ekran veya klasik 4:3 televizyon), televizyonun ekran boyutunu seçebilirsiniz.
EXIT
WIDE/HDTV
Geniþ ekranlý televizyonda 16:9 formatýndaki bir görüntüyü tam ekranda izlemek için bunu seçin.
 Geniþ ekran oranýndan keyif alacaksýnýz.
• Eðer DVD, 4:3 oranlý ise, geniþ ekran formunda izleyemezsiniz.
• DVD diskleri çeþitli görüntü formatlarýnda kaydedildiklerinden, yazýlýmýna, TV'nin tipine ve TV ekran oraný ayarlamasýna
baðlý olarak farklý görünebilirler
• HDMI kullanýmýnda ekran otomatik olarak Geniþ Ekran moduna döner.
44
45
Ayarlar (devam)
TR
Ebeveyn Kontrolü Ayarý (Sýnýflandýrma Seviyesi)
Yetiþkinlere yönelik veya þiddet olaylarý içeren DVD'lerin çocuklar tarafýndan izlenmesini engellemek için bunu kullanýn.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
3
4
Ýmleç tuþuna
Ýmleç tuþuna

RETURN
basarak <PARENTAL> bölümüne gidin ve ENTER tuþuna basýn.

3

COPY LOGO DATA
• HDMI çýkýþý 720p veya 1080i olduðunda bu iþlev çalýþmaz.
Duvar Kâðýdý Olarak Hazýrladýðýnýz 3 Arka Zemin Ayarýndan Birini Seçmek Ýçin
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1
2
3
4
Ebeveyn (sýnýflandýrma seviyesi) kontrollü için parola ayarlayabilirsiniz.
Stop modunda iken MENU tuþuna basýn.
Ýmleç tuþuna
basarak <Setup> (Ayar) bölümüne gidin ve ENTER tuþuna basýn.
Ýmleç tuþuna
basarak <LOGO> bölümüne gidin ve ENTER tuþuna basýn.
Ýmleç tuþuna , basarak istediðiniz <USER> seçeneðini seçin ve
ENTER tuþuna basýn.
1
2
3
EXIT
4
5
Stop modunda iken MENU tuþuna basýn.
Ýmleç tuþuna
EXIT
• ORIGINAL (ORÝJÝNAL): Samsung Logosunu duvar kâðýdý olarak ayarlamak için bunu seçin.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• USER (KULLANICI): Ýstediðiniz bir görüntüyü duvar kâðýdý olarak ayarlamak için bunu seçin.
ENTER tuþuna basýn.
Parolayý girin ve ardýndan ENTER tuþuna basýn.

RETURN
Ayar Ekranýndan çýkmak için EXIT tuþuna basýn.
basarak <Setup> (Ayar) bölümüne gidin ve ENTER tuþuna basýn.
Ýmleç tuþuna basarak <PASSWORD> bölümüne gidin ve
ENTER tuþuna basýn.

SELECT
5
Bu 3 duvar kâðýdý ekranýndan birini seçer.
AYARLAR

MOVE
Arka zemin için seçilen duvar kâðýdý görüntülenecektir.
Duvar kâðýdý için toplam 3 arka zemin ayarý yapabilirsiniz.
EXIT
Parola Ayarý
RETURN
<COPY LOGO DATA> ibaresi TV ekranýnda görüntülenecek.
Cihaz önce kapanacak sonra tekrar açýlacaktýr.

• Bu fonksiyon, sadece DVD diski, sýnýflandýrma seviyesi bilgilerini içeriyorsa çalýþýr.
SELECT
JPEG
LOGO tuþuna basýn.
Varsayýlan parola "7890" olarak ayarlanmýþtýr.
Ayarlama iþlemi tamamlandýðýnda, bir önceki ekrana geri dönülür.
Bir önceki kademeye geri dönmek için RETURN tuþuna basýn.
Ayar Ekranýndan çýkmak için EXIT tuþuna basýn.
MOVE
VCD
Oynatým sýrasýnda beðendiðiniz bir resim göründüðünde PLAY/PAUSE tuþuna basýn.
Parolayý girin ve ardýndan ENTER tuþuna basýn.

ENTER
1
2
basarak <Setup> (Ayar) bölümüne gidin ve ENTER tuþuna basýn.
Seviye 6'yý seçtiðinizde, 7 veya daha yüksek seviye sýnýfýna sahip DVD'leri izleyemezsiniz.
Seviye ne kadar yüksek olursa, sakýncalý içerik o kadar sýnýrlanacaktýr.
DVD
DVD, VCD veya JPEG CD'sini izlerken, istediğiniz bir görüntüyü arka zemin görüntüsü olarak ayarlayabilirsiniz.
Ýmleç tuþuna , basarak istediðiniz sýnýflandýrma seviyesini seçin ve
ENTER tuþuna basýn.

MOVE
JPEG
Stop modunda iken MENU tuþuna basýn.

5
Arka Zemin (Duvar Kâðýdý) Ayarý
Eski parolayý girin, yeni bir parola belirleyin ve yeni parolayý onaylayýn.
Ayarlama tamamlanmýþtýr.
Bir önceki kademeye geri dönmek için RETURN tuþuna basýn.
Ayar Ekranýndan çýkmak için EXIT tuþuna basýn.
• Varsayýlan parola "7890" olarak ayarlanmýþtýr.
Eðer sýnýflandýrma seviyesi parolasýný unutursanýz, aþaðýdakileri uygulayýn:
• Oynatýcý "NO DISC" (DISK YOK)
modunda iken, DVD Oynatýcýnýn STOP ( ) tuþunu 5 saniyeden daha uzun süre basýlý tutun.
Ekranda "INITIALIZE" mesajý görünecek ve bütün ayarlamalar fabrika deðerine dönecektir.
• POWER (GÜÇ) tuþuna basýn.
RESET fonksiyonunun kullanýlmasý, bütün kayýtlý ayarlarý silecektir.
Gerekmedikçe, bu fonksiyonu kullanmayýn.
46
47
Ayarlar (devam)
TR
DVD Oynatým Modu
Gecikme Süresi Ayarý
Bazý DVD-Audio diskleri, DVD-Audio'nun yaný sýra DVD-Video da içerebilir.
DVD-Audio diskinin DVD-Video kýsmýný oynatmak için üniteyi DVD-Video moduna ayarlayýn.
1
2
3
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4
EJECT tuþuna basýn, ardýndan MENU tuþuna basýn.
Ýmleç tuþuna basarak <Setup> (Ayar) bölümüne gidin ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
Ýmleç tuþuna
basarak <DVD TYPE> bölümüne gidin ve
ENTER tuþuna basýn.
Ýmleç tuþlarýna , basarak <DVD VIDEO> bölümüne gidin ve
ENTER tuþuna basýn.

Hoparlörler dinleme pozisyonundan eþit uzaklýklara yerleþtirilemediðinde, Merkez ve Arka Hoparlörlerden gelen ses
sinyallerinin gecikme süresini düzenleyebilirsiniz.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
DVD AUDIO Oynatým moduna geçmek için 1 ~ 4'ü tekrar ayarlayýn.
5
DVD Oynatým Modunu Seçerken:
• DVD VIDEO : DVD-Audio diskindeki DVD video içeriðinin oynatýlmasý için ayarlayýn.
• DVD AUDIO : Varsayýlan DVD-Audio'nun çalýnmasý için ayarlayýn.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
DivX (R) Kaydý
Hoparlör Modu Ayarý
MOVE
SELECT
RETURN
RETURN
EXIT
EXIT
Ýmleç tuþuna basarak <DELAY TIME> bölümüne gidin ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
Ýmleç tuþlarýna , ,
ENTER tuþuna basýn.
Ýmleç tuþlarýna
RETURN
EXIT
,
,
basarak istediðiniz hoparlöre gidin ve ardýndan
basarak Gecikme Süresini ayarlayýn.
Gecikme süresini Merkez Hoparlör (C) için 00 ve 05 salise arasýnda ve Sol (SL) ve Sað
Arka (SR) Hoparlör için 00 ile 15 salise arasý ayarlayabilirsiniz.
Bir önceki kademeye geri dönmek için RETURN tuþuna basýn.
Ayar Ekranýndan çýkmak için EXIT tuþuna basýn.
1
2
3
4
Sizinle her bir hoparlör arasýndaki mesafe ayný olduðu takdirde, 5.1 Kanal Surround çalma iþlemi sýrasýnda en iyi sesi elde edebilirsiniz.
Hoparlörlerin pozisyonuna baðlý olarak, sesler dinleme konumuna farklý zamanlarda ulaþtýðýndan, Merkez ve Surround Hoparlörlerin
sesine bir gecikme efekti ilave ederek bu farký ayarlayabilirsiniz.
Ýdeal MERKEZ HOPARLÖR
Yerleþimi
Df ve Dc Arasýndaki Mesafe
Gecikme Süresi
Stop modunda iken MENU tuþuna basýn.
Ýmleç tuþuna
Ýmleç tuþlarýna , ,
ENTER tuþuna basýn.
,
basarak istediðiniz hoparlöre gidin ve ardýndan

Merkez (C), Sol Arka (SL) ve Sað Arka (SR) hoparlörler için, tuþa her basýldýðýnda mod aþaðýdaki gibi deðiþir:
SMALL ➝ NONE.

Sol ve Sað için, mod SMALL konumuna ayarlanýr.
0.00 m
0 ms
0.34 m
0.68 m
1 ms
2 ms
1.02 m 1.36 m 1.70 m
3 ms
4 ms
5 ms
ARKA (SURROUND) HOPARLÖRLERIN Ayarý
Þekildeki Df mesafesi Ds mesafesine eþit ise, gecikme süresini 0 saliseye
ayarlayýn. Aksi takdirde, tabloya göre ayarlamayý deðiþtirin.
basarak <Audio> (Ses) bölümüne gidin ve ENTER tuþuna basýn.
<SPEAKER SETUP> bölümünde tekrar ENTER tuþuna basýn.
MERKEZ HOPARLÖR Ayarý
Þekildeki Dc mesafesi Df mesafesine eþit veya daha uzun ise, gecikme
süresini 0 saliseye ayarlayýn. Aksi takdirde, tabloya göre ayarlamayý deðiþtirin.
Ýdeal
SURROUND
HOPARLÖR
Yerleþimi
Df ve Dc Arasýndaki Mesafe
0.00 m
1.02 m
2.04 m
Gecikme Süresi
0 ms
3 ms
6 ms
AYARLAR
Hoparlörlerden gelen sinyal çýkýþlarý ve frekans cevaplarý, hoparlör yapýlandýrmanýza ve belirli hoparlörlerin kullanýlýp
kullanýlmadýðýna baðlý olarak otomatik olarak ayarlanacaktýr.
ENTER
SELECT
basarak <Audio> (Ses) bölümüne gidin ve ENTER tuþuna basýn.
Hoparlör Gecikme Süresinin Ayarlanmasý
Bu oynatýcýyý DivX (R) formatýnda kaydetmek için lütfen Kayýt Kodunu kullanýn.
Detaylý bilgi için; www.divx.com/vod adresine baþvurun.
MOVE
Ýmleç tuþuna

MOVE
• Fabrika ayarý olarak DVD Oynatma modu DVD-Audio olarak ayarlanýr.
• Ana ünite kapatýldýðýnda otomatik olarak DVD-Audio moduna geçiþ yapýlýr.
4
Stop modunda iken MENU tuþuna basýn.
3.06 m 4.08 m 5.10 m
9 ms
12 ms
15 ms
Bütün hoparlörler bu daire içine yerleþtirilebilir.
Df: ÖN HOPARLÖRE olan mesafe
Dc: MERKEZ HOPARLÖRE olan mesafe
Ds: SURROUND (ARKA) HOPARLÖRE olan mesafe
• SMALL : Hoparlörleri kullanýrken bu opsiyonu seçin.
• NONE : Herhangi bir hoparlör baðlý deðilken bu opsiyonu seçin.
• PRO LOGIC ve STEREO ayarlarýna baðlý olarak, hoparlör modu deðiþiklik gösterebilir.
(bakýnýz sayfa 55).
•
(Dolby Pro Logic II) ile gecikme süresi her mod için farklý olabilir.
• AC-3 ve DTS ile gecikme süresi 00 ile 15 salise arasýna ayarlanabilir.
• Merkez kanalýný sadece 5.1 kanal disklerde ayarlayabilirsiniz.
Bir önceki kademeye geri dönmek için RETURN tuþuna basýn.
Ayar Ekranýndan çýkmak için EXIT tuþuna basýn.
48
49
Ayarlar (devam)
TR
Test Tonu Ayarý
Ses Ayarý
Hoparlör baðlantýlarýný kontrol etmek için Test Tonu özelliðini kullanýn.
1
2
3
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Her hoparlör için balansý ve seviyeyi ayarlayabilirsiniz.
Stop modunda iken MENU tuþuna basýn.
Ýmleç tuþuna
basarak <Audio> (Ses) bölümüne gidin ve ENTER tuþuna basýn.
Ýmleç tuþuna
basarak <TEST TONE> bölümüne gidin ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.

Test tonu belirtilen sýrada L ➝ C ➝ R ➝ SR ➝ SL ➝ SW olarak hoparlörlere gönderilir.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Bu esnada ENTER tuþuna basýlýrsa test tonu duracaktýr.
Bir önceki kademeye geri dönmek için RETURN tuþuna basýn.
Ayar Ekranýndan çýkmak için EXIT tuþuna basýn.
STOP
EXIT
1
2
3
Stop modunda iken MENU tuþuna basýn.
4
Ýmleç tuþlarýna
Ýmleç tuþlarýna
Ýmleç tuþuna
basarak <Audio> (Ses) bölümüne gidin ve ENTER tuþuna basýn.
Ýmleç tuþuna
basarak <SOUND EDIT> bölümüne gidin ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
,
,
basarak istediðiniz öðeyi seçin ve ayarlayýn.
basarak ayarlarý düzenleyin.
Bir önceki kademeye geri dönmek için RETURN tuþuna basýn.
Ayar Ekranýndan çýkmak için EXIT tuþuna basýn.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
SOUND EDIT Tuþu Ýle Hoparlör Ses Seviyesi ve Balansýnýn Manuel (Elle) Olarak Ayarlanmasý
Alternatif Yöntem: Uzaktan kumanda üzerindeki TEST TONE tuþuna basýn.
Çok-Kanallý Pro Logic Modu
,
tuþlarýna basýn.
TEST TONE tuþuna basýn.


Start
Test tonu aþaðýdaki gibi üretilecektir:
DVD veya CD oynatýrken bu, sadece Stop modunda çalýþacaktýr.
Her bir hoparlörün doðru baðlandýðýndan ve bir sorun olmadýðýndan emin
olmak için bu fonksiyonu kullanýn.
HDMI AUDIO açýk iken (ses TV hoparlörleri üzerinden üretilir),
TEST TONE fonksiyonu kullanýlamaz.
AYARLAR

L: Ön Hoparlör-Sol (L) C: Merkez Hoparlör
SW: Subwoofer
R: Ön Hoparlör-Sað (R) SL: Arka Hoparlör-Sol (L) SR: Arka Hoparlör-Sað(R)
SOUND EDIT tuþuna basýn ve ardýndan Ýmleç
Test tonunu sonlandýrmak için, TEST TONE tuþuna tekrar basýn.
Ön/Arka Hoparlör Balansýnýn Ayarlamasý
• 0 ile -6 ve OFF (KAPALI) arasýndan seçim yapabilirsiniz..
• -6'ya doðru yaklaþtýkça ses seviyesi azalýr.
Merkez/Arka/Subwoofer Hoparlör Seviyesinin Ayarlamasý
• Ses seviyesi -6dB ila +6dB arasýnda ayarlanabilir.
• +6dB'ye yaklaþtýkça ses seviyesi artar ve -6dB'ye yaklaþtýkça ses seviyesi azalýr.
50
51
Ayarlar (devam)
TR
DRC (Dinamik Alan Sýkýþtýrmasý) Ayarý
HDMI Ses Ayarý
Bu özellik en yüksek ve en alçak sesler arasýndaki dengeyi saðlar. Gece, filmleri düþük sesle izlerken Dolby Digital ses
keyfi için bu özelliði kullanabilirsiniz.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
1 Stop modunda iken MENU tuþuna basýn.
2 Ýmleç tuþuna basarak <Audio> (Ses) bölümüne gidin ve ENTER tuþuna basýn.
3 Ýmleç tuþuna basarak <DRC> bölümüne gidin ve ENTER tuþuna basýn.
4 Ýmleç tuþlarýna
, basarak DRC'yi ayarlayýn.

Ýmleç
tuþuna basýldýðýnda, etki artar. Ýmleç
HDMI Kablosu üzerinden aktarýlan ses sinyalleri için ON/OFF (AÇIK/KAPALI) seçimi yapýlabilir.
MOVE
ENTER
RETURN
Bir önceki kademeye geri dönmek için RETURN tuþuna basýn.
Ayar Ekranýndan çýkmak için EXIT tuþuna basýn.
RETURN
4
Ýmleç tuþlarýna , basarak <ON> veya <OFF> için seçim yapýn ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
Ýmleç tuþuna
basarak <Audio> (Ses) bölümüne gidin ve ENTER tuþuna basýn.
Ýmleç tuþuna basarak <HDMI AUDIO> bölümüne gidin ve ardýndan ENTER
tuþuna basýn.
• ON : Hem görüntü hem de ses sinyalleri HDMI baðlantý kablosu üzerinden aktarýlýr ve ses sadece
TV hoparlörleri üzerinden çýkýþ alýr.
MOVE
EXIT
Stop modunda iken MENU tuþuna basýn.
EXIT
tuþuna basýldýðýnda ise
etki azalýr.
CHANGE
1
2
3
SELECT
RETURN
EXIT
• OFF : HDMI baðlantý kablosu üzerinden sdece görüntü aktarýlýr ve ses sadece ev sinema hoparlörleri
üzerinden çýkýþ alýr.
• Bu iþlev için varsayýlan fabrika ayarý HDMI AUDIO OFF'tur (HDMI SES KAPALI).
• TV hoparlörleri için HDMI AUDIO otomatik olarak 2 kanala down-mixed edilir.
AV SENKRONÝZASYONU (SYNC) Ayarý
Ünite, dijital bir televizyona baðlanýrsa video gecikip sesin arkasýnda kalabilir. Bu meydana gelirse ses gecikme süresini,
videoyla eþzamanlý olacak þekilde ayarlayýn.
ENTER
RETURN
EXIT
Stop modunda iken MENU tuþuna basýn.
4
Ýmleç tuþlarýna , basarak AV-SYNC Gecikme Zamanýný seçin ve ardýndan
ENTER tuþuna basýn.
Ýmleç tuþuna
Ýmleç tuþuna basarak <AV-SYNC> bölümüne gidin ve ardýndan ENTER
tuþuna basýn.

MOVE
52
ENTER
RETURN
EXIT
basarak <Audio> (Ses) bölümüne gidin ve ENTER tuþuna basýn.
AYARLAR
MOVE
1
2
3
Bir önceki kademeye geri dönmek için RETURN tuþuna basýn.
Ayar Ekranýndan çýkmak için EXIT tuþuna basýn.
Ses gecikme süresini 0 salise ve 300 salise arasýnda ayarlayabilirsiniz. Sesle en iyi eþleme için ayarlayýn.
Bir önceki kademeye geri dönmek için RETURN tuþuna basýn.
Ayar Ekranýndan çýkmak için EXIT tuþuna basýn.
53
Ayarlar (devam)
TR
Ses Alaný (DSP)/EQ Fonksiyonu
DSP(Dijital Sinyal Ýþlemci): DSP modlarý farklý akustik ortamlar oluþturmak için tasarlanmýþtýr.
EQ (Ekolayzýr): Çalýnan müziðin yapýsýna uygun sesi optimize etmek için ROCK, POP veya CLASSIC olarak seçim yapabilirsiniz.
DSP/EQ tuþuna basýn.

Gösterge ekranýnda "DSP" görüntülenir.

Tuþa her basýldýðýnda seçim aþaðýdaki gibi deðiþir:
Dolby Pro Logic II Modu
Ýstediðiniz Dolby Pro Logic II ses modunu seçebilirsiniz.
PL II MODE tuþuna basýn.

Tuþa her basýldýðýnda seçim aþaðýdaki gibi deðiþir:
PRO LOGIC II
• MUSIC: Müzik dinlerken, gerçek performansý dinliyormuþ gibi ses efektlerini alabilirsiniz.
• CINEMA : Film müziðine gerçekçilik katar.
• PRO LOGIC : Sadece ön sað ve sol hoparlörleri kullanarak beþ hoparlör kullanýyormuþ gibi
gerçekçi bir çok kanallý efekt elde edebilirsiniz.
• MATRIX : 5.1 kanallý surround sesini duyacaksýnýz.
STEREO : Sesi sadece ön sol ve sað hoparlörlerden ve subwoofer'den dinlemek için bu konumu seçin.
• Pro Logic II modu seçildiðinde, harici cihazý oynatýcýnýn üzerindeki AUDIO INPUT jaklarýna
(Sol ve Sað) baðlayýn. Giriþlerden sadece birine baðlarsanýz (Sol veya Sað), surround sesini
dinleyemezsiniz.
AYARLAR
• POP, JAZZ, ROCK : Müziðin yapýsýna baðlý olarak, POP, CAZ ve ROCK olarak seçim yapabilirsiniz.
• STUDIO : Bir stüdyoda bulunuyormuþsunuz hissi yaratýr.
• CLUB : Bas vuruþ etkisiyle bir dans kulübü atmosferi oluþturur.
• HALL : Bir konser salonunda dinliyormuþçasýna net ve temiz vokal saðlar.
• MOVIE : Bir sinema salonu etkisi yaratýr.
• CHURCH : Büyük bir kilisenin akustik etkisini yaratýr.
• PASS : Normal dinleme konumu için bunu seçin.
• DSP/EQ fonksiyonu sadece STEREO modunda kullanýlabilir.
STEREO konumunu ekranda göstermek için
PL II mod tuþuna basýn.
• Bu özellik CD'ler, MP3-CD'ler, 2 kanal DVD-Audio, DivX ve Dolby Digital disklerle çalýþýr.
• Ýki ya da daha fazla kanalla kodlanmýþ bir DVD disk oynatýrken, çoklu kanal modu otomatik
olarak seçilir ve DSP/EQ fonksiyonu çalýþmaz.
54
55
Ayarlar (devam)
Radyo Dinleme
Dolby Pro Logic II Efekti
Bu fonksiyon sadece Dolby Pro Logic MUSIC modunda çalýþýr.
1
2
PL II MODE tuþuna basarak <MUSIC> modunu seçin.

3
1
2
0 ya da 1'i seçebilirsiniz.
Bu mod, yan duvar görüntülü eðlenceli bir "ortam" efekti yaratmak amacýyla surround
hoparlörleri katmak için ön stereo görüntüsünü büyütür.
PL II EFFECT tuþuna basarak <C> (CENTER WIDTH)'i seçin, ardýndan
Ýmleç tuþlarýna , basarak istediðiniz efekt ayarýný seçin.


4
Uzaktan Kumanda Ünitesi
PL II EFFECT tuþuna basarak <P> (PANORAMA)'yý seçin, ardýndan Ýmleç
, tuþlarýna basarak istediðiniz efekt ayarýný seçin.

0 ila 7 arasýndan seçebilirsiniz.
Bu, merkez görüntünün geniþliðini ayarlar. Ayar arttýrýldýkça, merkez hoparlörden daha
az ses gelir.
PL II EFFECT tuþuna basarak <D> (DIMENSION)'ý seçin, ardýndan
Ýmleç tuþlarýna , basarak istediðiniz ayarý seçin.


0 ila 6 arasýndan seçebilirsiniz.
Ses alanýný (DSP) önden veya arkadan arttýrarak ayarlar.
TR
FM bandýný seçmek için TUNER tuþuna basýn.
Ýstediðiniz istasyona ayarlayýn.

Otomatik Ayarlama 1 :

tuþlarýna basýldýðýnda, hafýzadaki bir yayýn istasyonu seçilir.
Otomatik Ayarlama 2 : Aktif bir yayýn istasyonunu otomatik olarak aramak için
tuþlarýný basýlý tutun.

Manuel Ayarlama : Frekansý artýrmak veya azaltmak için
,
,
tuþlarýna kýsa süre için basýn.
Ana Ünite
1
2
FM bandýný seçmek için FUNCTION tuþuna basýn.
Bir yayýn istasyonu seçin.

Otomatik Ayarlama 1 : STOP ( ) tuþuna basarak <PRESET>'i seçin. Ardýndan
tuþuna basarak kayýtlý istasyonu seçin.

Otomatik Ayarlama 2 : STOP ( ) tuþuna basarak <MANUAL>'i seçin. Ardýndan
tuþuna basýp, basýlý tutarak bandý otomatik olarak arayýn.

Manuel Ayarlama : STOP ( ) tuþuna basarak <MANUAL>'i seçin. Ardýndan kýsa süre için
tuþuna basýp, daha alçak ya da yüksek bir frekansý ayarlayýn.
Mono/Stereo konumunda dinlemek için MO/ST tuþuna basýn.
(STEREO) ve
(MONO) arasýnda deðiþir.

Tuþa her basýldýðýnda ses

Yayýn koþullarý kötü olan bir alanda, net ve parazitsiz bir yayýn için
(MONO)'yu seçin.
• Ýki veya daha fazla kanal formatýnda kaydedilmiþ bir DVD diskini oynatýrken, çoklu kanal modu
otomatik olarak seçilecek ve
(Dolby Pro Logic II) tuþu çalýþmayacaktýr.
ÇEÞÝTLÝ BÝLGÝLER
56
57
Radyo Dinleme (devam)
Kullanýþlý Ýþlevler
Ýstasyonlarýn Ayarlanmasý
Uyku Zamanlayýcý Fonksiyonu
1
2
3
Örnek : FM 89.10 kanalýnýn hafýzaya alýnmasý.
Ev Sinemanýn belirli zamanda otomatik olarak kapanmasý için zaman ayarlayabilirsiniz.
SLEEP tuþuna basýn.
FM bandýný seçmek için TUNER tuþuna basýn.
<89.10>'u seçmek için
,

tuþuna basýn.
Tuþa her basýldýðýnda ayarlý zaman belirtildiði gibi deðiþir :
10 ➝ 20 ➝ 30 ➝ 60 ➝ 90 ➝ 120 ➝ 150 ➝ OFF (KAPALI).
Uyku zamanlayýcý ayarýný onaylamak için SLEEP tuþuna basýn.
TUNER MEMORY tuþuna basýn.


4

5
6
Gösterge ekranýnda <01> yanýp sönmeye baþlar.
Hafýza numarasý seçmek için
TR

Ev Sinema Sisteminin otomatik kapanmaya iþlevi için kalan zaman görüntülenir.
Düðmeye tekrar bastýðýnýzda, uyku zamaný daha önce ayarladýðýnýz zamandan deðiþtirir.
Zamanlayýcýyý iptal etmek için, ekranda <OFF> yazýsý belirinceye kadar
SLEEP tuþuna basýn.
tuþuna basýn.
1 ila 15 arasýndan seçebilirsiniz.
Ekran Parlaklýðýnýn Ayarlanmasý
TUNER MEMORY tuþuna tekrar basýn.

“number” ibaresi ekrandan kaybolmadan önce TUNER MEMORY tuþuna basýn.

“number” ibaresi ekrandan kaybolur ve istasyon hafýzaya alýnýr.
Baþka bir kanalý hafýzaya almak için 2-5 arasýndaki adýmlarý tekrarlayýn.
Ana ünitenin üzerindeki ekranýn parlaklýðýný ayarlayabilirsiniz. Böylece film seyrederken rahatsýz bir durumla karþýlaþmazsýnýz.
DIMMER tuþuna basýn.

Tuþa her bastýðýnýzda ön paneldeki ekranýn parlaklýðý ayarlanacaktýr.
Hafýzadaki bir istasyonu ayarlamak için, uzaktan kumandadaki
tuþuna basarak bir kanal seçin.
• Bu cihaz AM yayýnlarýný almaz.
Ses Kesme Fonksiyonu
Bu özellik, telefon gelmesi, kapýnýn çalýnmasý gibi durumlar için uygundur.
58

Ekranda <MUTE> ibaresi görünür.

Sesi eski konumuna getirmek için MUTE tuþuna tekrar basýn.
ÇEÞÝTLÝ BÝLGÝLER
MUTE tuþuna basýn.
59
TV’nin Uzaktan Kumanda ile Çalýþtýrýlmasý
TR
TV Markasý Kod Listesi
TV’yi Uzaktan Kumanda Ýle Çalýþtýrýrken
1
2
3
Kumandayý TV moduna ayarlamak için TV tuþuna basýn.
No.
Marka
Kod
No.
Marka
TV'yi açmak için POWER tuþuna basýn.
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
POWER tuþunu basýlý tutarken,TV'nizin markasýna uygun olan
kodu girin.
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03

Eðer TV'nizin tablosunda birden fazla kod varsa, her seferinde birisini girerek
hangi kodun çalýþtýðýný belirleyin.
Örnek: Bir Samsung TV için
POWER tuþunu basýlý tutarken, 000, 015, 016, 017, 040 kodunu girmek için numara tuþlarýný kullanýn.
4
Eðer TV kapanýrsa ayarlama tamamlanmýþtýr.

TV POWER, VOLUME, CHANNEL tuþunu ve Numara tuþlarýný (0~9) kullanabilirsiniz.
• Uzaktan kumanda, bazý TV markalarýný çalýþtýrmayabilir. Ayný zamanda TV'nin markasýna
baðlý olarak bazý iþlemler yapýlmayabilir.
• Eðer uzaktan kumandayý, TV'nizin kodu ile ayarlayamazsanýz, uzaktan kumanda varsayýlan
olarak Samsung TV'yi çalýþtýracaktýr.
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
98
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
ÇEÞÝTLÝ BÝLGÝLER
60
Kod
61
Servis Çaðýrmadan Önce
TR
Cihaz düzgün çalýþmadýðýnda aþaðýdaki tabloya bakýn. Eðer karþýlaþtýðýnýz sorun aþaðýda listelenmemiþse veya
aþaðýdaki talimatlar sorunu gidermenizde yardýmcý olmuyorsa, cihazý kapatýn, fiþi prizden çekin ve en yakýn
yetkili bayiye ya da Samsung Electronics Servis Merkezine danýþýn.
Belirti
Disk çýkartýlamýyor.
Oynatma/Çalma iþlemi
yapýlmýyor.
Play/Pause düðmesine
basýldýðýnda oynatma
hemen baþlamýyor.
Kontrol/Çözüm
• Güç kablosu prize iyice takýlmýþ mý?
• Cihazý kapatýp yeniden açýn.
• DVD'nin bölge numarasýný kontrol edin
Belirti
• Disk dönüyor ancak
görüntü yok.
• Görüntü kalitesi kötü
veya görüntü titreþimli.
• Deforme olmuþ veya çizilmiþ bir disk mi kullanýyorsunuz?
• Diski temizleyin.
•
•
sýrasýnda cihazdan ses gelmez.
Hoparlörler doðru bir þekilde baðlanmýþ mý?
Hoparlör ayarlamasý doðru yapýlmýþ mý?
Disk ciddi bir þekilde hasar görmüþ mü?
• CD veya radyo dinlerken ses sadece ön hoparlörden (Sol/Sað)
Ses, altý hoparlörün
hepsinden deðil sadece
birkaçýndan duyuluyor.
Konuþma dili ve altyazý
fonksiyonu çalýþmýyor.
•
Eðer DVD içermiyorsa, konuþma dili ve altyazý fonksiyonlarý
çalýþmayacaktýr.
Menü fonksiyonu seçildiði halde
Menü ekraný görünmüyor.
•
Menü içermeyen bir disk mi kullanýyorsunuz?
Surround Sesi üretilmiyor.
üretilir. Altý hoparlörü kullanmak için uzaktan kumandadaki
Dolby Pro Logic II tuþuna basarak "PRO LOGIC II"
yi seçin.
DVD diskinin 5.1-KANAL uyumlu olduðundan emin olun.
Ayar ekranýnýn ses ayar menüsündeki hoparlör modunda C, SL ve
SR opsiyonlarýný NONE konumuna ayarlarsanýz, merkez ve ön sol
ve ön sað hoparlörlerden ses gelmez. C, SL ve SR seçeneklerini
SMALL konumuna ayarlayýn.
•
•
• Disk üzerinde "Dolby Digital 5.1 CH" iþareti var mý? Sadece disk 5.1
•
• 16:9 formatlý DVD'leri 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX modunda veya.
• Ana cihaz çalýþmýyor.
(Örn.: Cihaz kapanýyor veya
garip bir ses duyuluyor.)
• DVD oynatýcý normal
þekilde çalýþmýyor.
62
5 saniyeden daha uzun süre basýlý tutun.
) düðmesini
RESET fonksiyonunun kullanýlmasý, bütün kayýtlý ayarlarý silecektir.
Gerekmedikçe, bu fonksiyonu kullanmayýn.
Ebeveyn Seviyesi parolasý
unutulduðunda.
•
"NO DISC" mesajý görüntülenirken ana ünitenin
üzerindeki STOP ( ) düðmesini 5 saniyeden fazla süreyle basýlý tutun.
<INITIALIZE> mesajý çýkacak ve tüm ayarlar fabrika deðerine dönecektir.
POWER tuþuna basýn.
RESET fonksiyonunun kullanýlmasý, bütün kayýtlý ayarlarý silecektir.
Gerekmedikçe, bu fonksiyonu kullanmayýn.
Radyo yayýný alýnamýyor.
Uzaktan kumanda çalýþmýyor.
• Cihazý kapatýn ve ana cihaz üzerindeki STOP (
• Ana ünitenin ekranýnda
kanal ses ile kaydedilmiþse, Dolby Digital 5.1 KANAL Surround
ses üretilir.
Bilgi ekranýnda konuþma dili doðru bir þekilde
DOLBY DIGITAL 5.1-CH konumuna ayarlanmýþ mý?
• Uzaktan kumandanýn belirtilen açý ve mesafe kapsamýnda
kullanýldýðýný kontrol edin.
• Pilleri deðiþtirin.
• Uzaktan kumandanýn (TV veya DVD) modu (TV/DVD) doðru mu?
4:3 PAN SCAN modunda oynatabilirsiniz. Ancak 4:3 formatlý DVD'ler
sadece 4:3 modunda izlenebilir. DVD diskinin kutusuna bakýn ve
ardýndan uygun fonksiyonu seçin.
Ekran oraný deðiþtirilemiyor.
Ana ünite üzerinden TV sesi
dinlerken hiç bir ses
duyulmuyor.
• Anten baðlantýlarýný kontrol edin
• Anten giriþ sinyali zayýfsa, bir dýþ FM antenini yayýnýn
iyi alýndýðý bir yere yerleþtirin.
ÇEÞÝTLÝ BÝLGÝLER
Dolby Digital 5.1
• TV açýk olduðunu kontrol edin.
• Video kablolarýnýn doðru þekilde baðlandýðýný kontrol edin.
• Diskin hasarlý veya kirli olup olmadýðýný kontrol edin.
• Kötü üretilmiþ bir disk oynatýlamaz.
Yurt dýþýndan alýnan DVD diskler bu cihazda çalýþmayabilir.
• CD-ROM ve DVD-ROM'lar bu DVD oynatýcýda kullanýlamaz.
• Sýnýflandýrma seviyesinin doðru olduðundan emin olun.
• Hýzlý oynatým, aðýr çekimde oynatým veya kademeli oynatým
Ses üretilmiyor.
Kontrol/Çözüm
• D.IN, AUX iþlevlerini kullanarak TV sesi dinlerken "disk çýkartma"
tuþuna basýlýrsa DVD iþlevleri etkinleþir ve bu TV sesini durdurur.
63
Disklerin Kullanýmý ve Muhafazasý Hakkýnda Uyarýlar
CD üzerindeki ufak çizikler ses ve görüntü kalitesini düþürürler veya atlamalara sebep olabilir.
Kullaným sýrasýnda diskleri çizmemeye özen gösterin.
Disklerin Kullanýmý
Diskin parlak yüzeyine dokunmayýn. Yüzeyinde
parmak izi oluþmasýný önlemek için diski
kenarlarýndan tutun.
Diskin üzerine kaðýt veya bant yapýþtýrmayýn.
Diskin Muhafazasý
Doðrudan güneþ
ýþýðý altýnda
tutmayýn
Serin ve
havalandýrmasý iyi
olan bir yerde saklayýn
Temiz bir koruma kýlýfýnda
saklayýn.
Dikey olarak saklayýn.
• Diskin kirlenmesine veya çizilmesine izin vermeyin.
• Çatlamýþ veya çizilmiþ diskler kullanmayýn.
Disklerin Kullanýmý ve Muhafazasý
• Temizleme sýrasýnda diski içten dýþa doðru yavaþça silin.
• Sýcak hava cihazýn içindeki soðuk parçalara temas ettiðinde
buðulanma meydana gelebilir. Ýçinde buðulanma meydana
geldiðinde, oynatýcý düzgün çalýþmayabilir. Bu durumda, diski
çýkartýn ve cihazý, açýk bir þekilde 1-2 saat bekletin.
64
TR
“Disk Audio” “Disc Subtitle” ve/veya “Disc Menu” baþlangýç ayarlarý için uygun kod numarasýný girin (bakýnýz sayfa 44).
Kod
Dil
Kod
Dil
Kod
Dil
1027
Afar
1028
Abkhazian
1183
1032
Afrikaans
1186
1039
Amharic
1194
1044
Arabic
1196
1045
Assamese
1203
1051
Aymara
1209
1052
Azerbaijani
1217
1053
Bashkir
1226
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
Irish
1345
Scots Gaelic
1347
Galician
Guarani
Kod
Dil
1506
Slovenian
Malagasy
1507
Samoan
Maori
1508
Shona
1349
Macedonian
1509
Somali
1350
Malayalam
1511
Albanian
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
Maltese
1516
Swedish
Burmese
1517
Swahili
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
ÇEÞÝTLÝ BÝLGÝLER
Diskin yüzeyinde parmak izi oluþtuðunda veya disk
kirlendiðinde, su ile inceltilmiþ normal bir deterjanla
temizleyin ve yumuþak bir bezle silin.
Dil Kodu Listesi
65
USB Sunucu Özelliði Desteklenen Cihazlar
Dijital Kamera
USB Flash Disk
Ürün
Firma
Tip
Ürün
Firma
Tip
Finepix-A340
Fuji
Digital Camera
Finepix-F810
Fuji
Digital Camera
Cruzer Micro
Sandisk
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 128M
Finepix-F610
Fuji
Finepix-f450
Fuji
Digital Camera
Cruzer Mini
Sandisk
USB 2.0 256M
Digital Camera
SONY Micro Vault
Sony
USB 2.0 64MB
Finepix S7000
Finepix A310
Fuji
Digital Camera
FLEX DRIVE
Serotech
USB 2.0 32MB
Fuji
Digital Camera
AnyDrive
A.L tech
USB 2.0 128MB
KD-310Z
Konica
Digital Camera
XTICK
LG
USB 2.0 128M
Finecam SL300R
Kyocera
Digital Camera
Micro Mini
Iomega
USB 2.0 128M
Finecam SL400R
Kyocera
Digital Camera
iFlash
Imation
USB 2.0 64M
Finecam S5R
Kyocera
Digital Camera
LG
XTICK(M)
USB 2.0 64M
Finecam Xt
Kyocera
Digital Camera
RiDATA
EZDrive
USB 2.0 64M
Dimage-Z1
Minolta
Digital Camera
Minolta
Digital Camera
Minolta
Digital Camera
Coolpix4200
Nikon
Digital Camera
Ürün
Firma
Tip
Coolpix4300
Nikon
Digital Camera
Creative MuVo NX128M
Creative
128 MB MP3 Player
Coolpix 2200
Nikon
Digital Camera
Iriver H320
Iriver
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3500
Nikon
Digital Camera
YH-920
Samsung
20G HDD MP3 Player
Coolpix 3700
Nikon
Digital Camera
YP-T7
Samsung
MP3 Player
Coolpix 4100
Nikon
Digital Camera
YP-MT6
Samsung
MP3 Player
Coolpix 5200
Nikon
Digital Camera
YP-T6
Samsung
MP3 Player
Stylus 410 digital
Olympus
Digital Camera
YP-53
Samsung
MP3 Player
300-digital
Olympus
Digital Camera
YP-ST5
Samsung
MP3 Player
U300
Olympus
Digital Camera
YP-T5
Samsung
MP3 Player
X-350
Olympus
Digital Camera
YP-60
Samsung
MP3 Player
C-760
Olympus
Digital Camera
YP-780
Samsung
MP3 Player
C-5060
Olympus
Digital Camera
YP-35
Samsung
MP3 Player
X1
Olympus
Digital Camera
YP-55
Samsung
MP3 Player
U-mini
Olympus
Digital Camera
iAUDIO U2
Cowon
MP3 Player
Lumix-FZ20
Panasonic
Digital Camera
iAUDIO G3
Cowon
MP3 Player
DMC-FX7GD
Panasonic
Digital Camera
iAudio M3
Cowon
HDD MP3 Player
Lumix LC33
Panasonic
Digital Camera
SI-M500L
Sharp
256MB MP3 Player
LUMIX DMC-F1
Panasonic
Digital Camera
H10
Iriver
MP3 Player
Optio-S40
Pentax
Digital Camera
YP-T5 VB
Samsung
MP3 Player
Optio-S50
Pentax
Digital Camera
YP-53
Samsung
256MB MP3 Player
Optio 33LF
Pentax
Digital Camera
Optio MX
Pentax
Digital Camera
Digimax-420
Samsung
Digital Camera
Digital Camera
Digimax-400
Samsung
Toshiba
Digital Camera
Coolpix 5900
Nikon
Digital Camera
Coolpix S1
Nikon
Digital Camera
Coolpix 7600
Nikon
Digital Camera
DMC-FX7
Panasonic
Digital Camera
Dimage Xt
Minolta
Digital Camera
AZ-1
Olympus
Digital Camera
FM RADYO
VÝDEO ÇIKIÞ
MP3 Çalar
Dimage Z1
Dimage X21
Sora PDR-T30
GENEL
AMPLÝFÝKATÖR
Güç Tüketimi
Aðýrlýk
Ebatlar (G x Y x D)
Çalýþma Sýcaklýk Aralýðý
Çalýþma Nem Aralýðý
Kullanýlabilir Hassaslýk
Sinyal/Gürültü Oraný
Bozulma
Kompozit Video
Komponent Video
HDMI
Ön Hoparlör Çýkýþý
Merkez Hoparlör Çýkýþý
Arka Hoparlör Çýkýþý
Subwoofer Hoparlör Çýkýþý
Frekans Aralýðý
Sinyal/Gürültü Oraný
Kanal Ayýrýmý
Giriþ Hassasiyeti
TR
60W
5.2Kg
460 x 315 x 190 mm
+5°C~+35°C
%10 ~ %75
10dB
60dB
%0.5
1.0 Vp-p (75Ω yük)
Y: 1.0 Vp-p (75Ω yük)
Pr: 0.70 Vp-p (75Ω yük)
Pb: 0.70 Vp-p (75Ωyük)
Empedans 85~115Ω
100W x 2 (3Ω)
100W (3Ω)
100W x 2 (3Ω)
100W (3Ω)
20Hz~20KHz
70dB
60dB
(AUX) 400mV
"Kullanım Ömrü : 10 Yıldır"
ÇEÞÝTLÝ BÝLGÝLER
66
Teknik Özellikler
67
DÜNYANIN HER YERÝNDEN SAMSUNG’a Ulaþýn
Teknik Özellikler (Devamı)
Samsung ürünleri ile ilgili olarak herhangi bir yorum ya da sorunuz varsa lütfen SAMSUNG müþteri
memnuniyeti merkezi ile temas kurun.
Bölge
HT-X250
Kuzey Amerika
Hoparlör sistemi
HOPARLÖR
5.1ch hoparlör sistemi
Ön/Orta/Arka hoparlör
Subwoofer hoparlör
Empedans
3Ω
3Ω
Frekans aralığı
150Hz ~ 20kHz
40Hz ~ 200Hz
Çıkış ses basınç seviyesi
86dB/W/M
86dB/W/M
Anma girişi
100W
100W
Maksimum giriş
200W
200W
Boyutlar (G x Y x D)
Ağırlıklar
Ön/Arka
92,5 x 276,5 x 158 mm
Orta
365 x 83 x 173 mm
Ön/Arka
1,46kg/1,28kg
Orta
1,4kg
176 x 388,8 x 396,3 mm
6,6kg
Avrupa
HT-TX250
Hoparlör sistemi
HOPARLÖR
Latin Amerika
5.1ch hoparlör sistemi
Ön/Orta/Arka hoparlör
Subwoofer hoparlör
Empedans
3Ω
3Ω
Frekans aralığı
150Hz ~ 20kHz
40Hz ~ 200Hz
Çıkış ses basınç seviyesi
86dB/W/M
86dB/W/M
Anma girişi
100W
100W
Maksimum giriş
200W
Boyutlar (G x Y x D)
Ağırlıklar
Ön/Arka
CIS
200W
89 x 1200 x 146 mm
(Sehpa tabani :
280)
Orta
365 x 83 x 173 mm
Ön/Arka
5,4kg
Orta
1,4kg
176 x 388,8 x 396,3 mm
6,6kg
Ülke
CANADA
MEXICO
U .S .A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP . DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U .K
RUSSIA
UKRAINE
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asya Pasifik
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
Orta Doðu ve Afrika
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
U .A .E
Müþteri Hizmetleri Merkezi 
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
800-726-7864(SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
1-800-100-5303
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (0,15¤/Min)
01805 - 121213 (¤ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (¤ 0 .10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-200-0400
8-800-502-0000
1300 362 603
800-810-5858, 010- 6475 1880
2862 6001
3030 8282
1600 1100 11
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
Web Sitesi
www .samsung .com/ca
www .samsung .com/mx
www .samsung .com
www .samsung .com/ar
www .samsung .com/br
www .samsung .com/cl
www .samsung .com/latin
www .samsung .com/latin
www .samsung .com/latin
www .samsung .com/latin
www .samsung .com/latin
www .samsung .com/latin
www .samsung .com/latin
www .samsung .com/latin
www .samsung .com/latin
www .samsung .com/latin
www .samsung .com/be
www .samsung .com/cz
www .samsung .com/dk
www .samsung .com/fi
www .samsung .com/fr
www .samsung .de
www .samsung .com/hu
www .samsung .com/it
www .samsung .lu
www .samsung .com/nl
www .samsung .com/no
www .samsung .com/pl
www .samsung .com/pt
www .samsung .com/sk
www .samsung .com/es
www .samsung .com/se
www .samsung .com/uk
www .samsung .ru
www .samsung .com/ur
www .samsung .com/au
www .samsung .com .cn
www .samsung .com/hk
www .samsung .com/in
www .samsung .com/id
www .samsung .com/jp
www .samsung .com/my
www .samsung .com/ph
www .samsung .com/sg
www .samsung .com/th
www .samsung .com/tw
www .samsung .com/vn
www .samsung .com/za
www .samsung .com/mea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement