Samsung RT43ENPP1/GSL, RT38YHSW, RT50WNPP1/GSL, RT32YHPP1/GSL, RT38YHPP User manual

Samsung RT43ENPP1/GSL, RT38YHSW, RT50WNPP1/GSL, RT32YHPP1/GSL, RT38YHPP User manual
RT1C/2C/3C/4C/5C/6C
ÜßêèóðîíëïØ ÎÛÊøðòï÷
λ»³°´¿¦± ¼» Ô¿³°¿®¿ ÔÛÜ
ÍÛOßÔÛÍ ÜÛ ÐÎÛÝßËÝ×MÒ ÐßÎß Ôß ÛÔ×Ó×ÒßÝ×MÒ ÜÛÔ ßÐßÎßÌÑ ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ïê
ßÝÝÛÍÑÎ×ÑÍ ÑÐÝ×ÑÒßÔÛÍ ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ïé
Ü×ßÙÎßÓß ÜÛ Ý×ÎÝË×ÌÑ ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ïé
п®®·´´¿ ײº»®·±® øÌ·°± º±´¼»®÷
Í· ²»½»-·¬¿ ½±²¹»´¿® ¹®¿²¼»- ½¿²¬·¼¿¼»- ¼» ¿´·³»²¬±-ô ¿¶«-¬» ´¿
¬»³°»®¿¬«®¿ ¼»´ ½±³°¿®¬·³·»²¬± ¼»´ ½±²¹»´¿¼±® -»´»½½·±²¿²¼±
»´ ¾±¬-² •Ï «·½µ Ú®»»¦»Œò
Ý«¿²¼± ¯«·»®¿ ¸¿½»® ¸·»´±- ± »²º®·¿® ´¿ ½±³·¼¿ ³?- ®?°·¼±ò
ß´ °®»-·±²¿® »-¬» ¾±¬-²ô ´¿ ´«¦ ½±®®»-°±²¼·»²¬» -» »²½»²¼»®?ò
Í· ¼»-»¿ ¼»¬»²»® »-¬¿ º«²½·-²ô ª«»´ª¿ ¿ °®»-·±²¿® »-¬» ¾±¬-²ò
Í· «-¬»¼ ²»½»-·¬¿ ½±²¹»´¿® ¹®¿²¼»- ½¿²¬·¼¿¼»¼» ¿´·³»²¬±-ô ¿¶«-¬» ´¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ ¼»´ ½±³°¿®¬·³·»²¬±
¼»´ ½±²¹»´¿¼±® »² »´ °«²¬± ³?¨·³± °±® ´± ³»²±- îì ¸±®¿- ¿²¬»-ò
Í·-¬»³¿ ¼» ×´«³·²¿½·-² ÔÛÜ
ß´ ¿¾®·® ´¿ °«»®¬¿ ¼» -« λº®·¹»®¿¼±® Í¿³-«²¹ô -» »²½·»²¼» ´¿
´«¦ ÔÛÜ °¿®¿ ¿§«¼¿®´» ¿ »²½±²¬®¿® ´± ¯«» »-¬7 ¾«-½¿²¼±ò
Í« ¿´ ¿¾®·® ´¿ °«»®¬¿ ¼» -« λº®·¹»®¿¼±® Í¿³-«²¹ ²±
-» »²½·»²¼» ´¿ ´«¦ ÔÛÜô ´´¿³7 ¿´ Ý»²¬®± ¼» Í»®ª·½·±
Ì7½²·½± °¿®¿ -±´·½·¬¿® ¿§«¼¿ò
Ê·-¬¿ Ù»²»®¿´ ¼» -« λº®·¹»®¿¼±® øÓ»¨·½±÷
LAMPARA LED
PARRILLA TIPO FOLFER
(Dependiendo el modelo)
LAMPARA LED
PARRILLA TIPO FOLDER
(Dependiendo el modelo)
Ê·-¬¿ Ù»²»®¿´ ¼» -« λº®·¹»®¿¼±® øݸ·´»ô ݱ´±³¾·¿ô л®&÷
LAMPARA LED
PARRILLA TIPO FOLDER
(Dependiendo el modelo)
LAMPARA LED
PARRILLA TIPO FOLDER
ïë
ÍÛOßÔÛÍ ÜÛ ÐÎÛÝßËÝ×MÒ ÐßÎß Ôß ÛÔ×Ó×ÒßÝ×MÒ ÜÛÔ ßÐßÎßÌÑ
Ý«¿²¼± ¬·®» »-¬» « ±¬®± ®»º®·¹»®¿¼±®ô ®»¬·®» ´¿- °«»®¬¿-ô
-»´´±- ± -»¹«®±- ¼» ´¿- °«»¬¿- ¼» º±®³¿ ¯«» ´±- ²·/±- ±
¿²·³¿´»- ²± °«»¼¿² ¯«»¼¿® ¿¬®¿°¿¼±- ¼»²¬®± ¼» 7´ò
Ü»¶» ´±- »-¬¿²¬»- »² -« -·¬·± °¿®¿ ¯«» ¿ ´±- ²·/±- ´»- ®»-«´¬»
¼·º·½·´ »²¬®¿®ò
Í» «¬·´·¦¿ Îêðð¿ ± Îïíì ß ½±³± ®»º®·¹»®¿²¬»ò п®¿
½±³°®±¾¿® »´ ®»º®·¹»®¿²¬» «¬·´·¦¿¼± ³·®» ´¿ »¬·¯«»¬¿ ¼»´
½±³°®»-±® ¯«» -» »²½«»²¬®¿ ®² ´¿ °¿®¬» °±-¬»®·±® ¼»´
¿°¿®¿¬± ± ´¿ º·½¸¿ ¬7½²·½¿ -·¬«¿¼¿ »² »´ ·²¬»®·±® ¼»´
®»º®·¹»®¿¼±®ò Í· »´ °®±¼«½¬± ½±²¬·»²» «² ¹¿- ·²º´¿³¿¾´»
øÎÛº®·¹»®¿²¬» Îêðð¿÷ ½±²¬¿½¬» ¿ ´¿- ¿«¬±®·¼¿¼»- ´±½¿´»°¿®¿ -»¸¿½»®-» ¼»´ °®±¼«½¬± ¼» º±®³¿ -»¹«®¿ò
Í» «-¿ ½·½´±°»²¬¿²± ½±³± ¹¿- ¼» -±°´¿¼± ¿·-´¿²¬»ò Ô±¹¿-»- ¼»´ ³¿¬»®·¿´ ¼» ¿·-´¿³·»²¬± ®»¯«·»®»² «²
°®±½»¼·³·»²¬± »-°»½·¿´ ¼» »´·³·²¿½·-²ò Ð-²¹¿-» »²
½±²¬¿½¬± ½±² ´¿- ¿«¬±®·¼¿¼»- ´±½¿´»- °¿®¿ ¼»-¸¿½»®-» ¼»
»-¬» °®±¼«½¬± ¼» º±®³¿ -»¹«®¿ò ß-»¹&®»-» ¼» ¯«» ²·²¹«²¿
¼» ´¿- ¬«¾»®·¿- ¼» ´¿ °¿®¬» ¼» ¿¬®?- »-¬? ¼¿/¿¼¿ ¿²¬»- ¼»
¬·®¿® »´ ¿°¿®¿¬±ò Ô¿- ¬«¾»®3¿- -» °«»¼»² ®±³°»® ¿´ ¿·®»
´·¾®»ò
GAS EXPANSOR DE AISLACIÓN
I
16
ß½½»-±®·±- Ñ°½·±²¿´»-æ
Ü·-°´¿§
ÓWÈ×ÝÑ
ÐÛÎF ô ÝØ×ÔÛ
ÝÑÔÑÓÞ×ß
Ü·¿¹®¿³¿ ¼» ½·®½«·¬±
п®¿ ³±¼»´±- ¯«» ²± ¬·»²»² ¼·-°´¿§æ
“B-1”
YEL
GRY
F-THERMO
GRY
5
3
1
BRN
1 WHT
BRN
BRN RED
PNK RED
4 2
BIMETAL
THERMAL DEFROST
DEFROST
FUSE
HEATER
TIMER
GRY
3
M
S/BLU
F-FAN MOTOR
3
1
RED
3
R-LED
1
PNK RED
THERMAL FUSE
S/BLU
ORG
1
2
3
4
1 RED
DOOR S/W
5
6
STARTING CAPACITOR
S/BLU
P/BLU 3
RUNNING
P.T.C RELAY
CAPACITOR
“B-2”
E
GRY-GRAY / GRIS
N
RE-RED / ROJO
BRN-BROWN / CAFE
L
ORG
FM
L
TRANS
“A-2” 2
S/BLU
N
M
E “C-2”
C
S COMPRESSOR
YEL-YELLOW / AMARILLO
S/BLU-SKY BLUE / AZUL CIELO
PNK-PINK / ROSA
W BLK / WHITE BLACK / BLANCO NEGRO
WHT-WHITE / BLANCO
P BLU-PINK BLUE / ROSA AZUL
“A-1” M
S/BLU
2
5
S/BLU P/BLU 3
6
RUNNING P.T.C. RELAY
CAPACITOR
17
“C-1”
C
S COMPRESSOR
3
1
RED
OVERLOAD
2 PROTECTOR
“A-1” : 110~127/60Hz
220~240V/50~60Hz
“A-2” :
ORG-ORANGE / NARANJA
“B-1”, “C-1” : WITHOUT EARTH
“B-2”, “C-2” : WITH EARTH
W RED-WHITE RED / BLANCO ROJO
PRP-PURPLE / MORADO
BLK-BLACK / NEGRO
W BLU-WHITE BLUE / BLANCO AZUL
Ü·¿¹®¿³¿ ¼» ½·®½«·¬±
п®¿ ³±¼»´±- ½±² ¼·-°´¿§æ
•ßŒ
Í Û ÒÍ ÑÎ óÑËÌÍ ×ÜÛ
Í Û ÒÍ ÑÎ óÚ
Óß×Ò ÐÝÞ
3 É ØÌ
1 É ØÌ
•ßŒ æ É ×ÌØ Í Û ÒÍ ÑÎ
3
ÎÛÜ
1
ÙÎ Ç
Ý Òíð
øÉ ØÌ÷ Ý Òéð
10 Ù Î Ç øÉ ØÌ ÷
Í Û ÒÍÑÎ óÜÛ ÚÎ ÑÍ Ì
Ð
ß
Ò
Û
Ô
Ð
Ý
Þ
BLU
PNK
YEL
ORG
RED
BRN
BLK
7
6
5
4
3
2
1
RED 3
2
BLK 1
ÐØÑÌÑÍÇÒÌØÛ Í×Í ÔÛÜ
9 Í ñÞ Ô Ë
8 É ØÌ
7 Þ ÔË
6 Ð ÒÕ
5 ÇÛÔ
4 ÑÎÙ
3 Î ÛÜ
2 Þ ÎÒ
1 Þ ÔÕ
ÝÒëð
øÉ ØÌ ÷
11
9
7
ÙÎ Ç
5
Í ñÞ ÔË
3
1
Ý Òéï
øÉ ØÌ ÷
ÎÛÜ
í Ð ÔÛÜ
ï ÔßÓÐ ÐÝÐ
ï
BLU-BLUE / AZUL
ÜÑÑ Î Í É ×ÌÝ Ø
ÚÓ
2
3
4
ÑÎÙ
BRN-BROWN / CAFE
1
RED-RED / ROJO
Úß Ò ÓÑÌÑ Î
É ñÞ Ô Õ
Ô
Ì ØÛ Î ÓßÔ
Î óÔ ßÓÐ
Î Û Ü Û ÊßÐ ØÛ ßÌÛ Î Ú ËÍ Û î Î Û Ü
ÌØÛ Î Óß Ô
Í ñÞ ÔË ÚËÍ Û ï
2
É ØÌ
ÝÒî
í
ÔÛÜ
ÐÝÞ
ï
É ñÞ Ô Õ
ÐÒÕ
Ò MODEL COUNTRY OPTION “A”
RT43* MEXICO EXISTENCE
Ô RT45*
RT47*
OTHER NOTHING
RT50*
Û
ÝÒï
ë
í
3
í
5
6
ï
ÎÛÜ
Ý
Í
Î ËÒÒ×ÒÙ
ÐòÌòÝ ò Î Û Ô ßÇ
Ý ßÐß Ý×Ì ÑÎ
COMPRESSOR
PNK-PINK / ROSA
PRP-PURPLE / PURPURA
S/BLU-SKY BLUE / AZUL CIELO
Û
Ó
GRY-GRAY / GRIS
ORG-ORANGE / NARANJA
î
Ñ ÊÛ Î Ô Ñß Ü
Ð Î Ñ ÌÛ ÝÌ ÑÎ
WHT-WHITE / BLANCO
YEL-YELLOW / AMARILLO
BLK-BLACK / NEGRO
W BLK-WHITE BLACK / BLANCO NEGRO
W RED-WHITE RED / BLANCO ROJO
W BLU-WHITE BLUE / BLANCO AZUL
18
ÚßÞÎ×ÝßÜÑ ÐÑÎæ ÍßÓÍËÒÙ ÛÔÛÝÌÎÑÒ×ÝÍ ÓÛÈ×ÝÑô Íòßò ¼» ÝòÊò
ßÊò ÐÎÛÍ×ÜÛÒÌÛ ÓßÍßÎ×Õ Ò±ò ïïï ×ÒÌò éðï
ÝÑÔò ÝØßÐËÔÌÛÐÛÝ ÓÑÎßÔÛÍô ÜÛÔÛÙßÝ×ÑÒ Ó×ÙËÛÔ Ø×ÜßÔÙÑ
ÝòÐò ïïëéðô ÓÛÈ×ÝÑ ÜòÚò
ØÛÝØÑ ÛÒ ÓÛÈ×ÝÑ
ݱ²¬¿½¬¿ ÍßÓÍËÒÙ ÛÒ ÌÑÜÑ ÛÔ ÓËÒÜÑ
Í· ¬·»²» ¿´¹«²¿ °®»¹«²¬¿ ± ½±³»²¬¿®·± ®»º»®»²¬» ¿ ´±- °®±¼«½¬±- Í¿³-«²¹ô °±® º¿ª±® ½±²¬¿½¬¿ ¿´ ½»²¬®± ¼» ¿¬»²½·-² ¿ ½´·»²¬»- Í¿³-«²¹ò
País
ÝØ×ÔÛ
ÝÑÔÑÓÞ×ß
ÓÛÈ×ÝÑ
ÐÛÎF
CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES
PAGINA DE INTERNET
èððóéîêóéèêìøÍßÓÍËÒÙ÷
ðïóèðððóïïîóïïî
ðïóèððóÍßÓÍËÒÙøéîêéèêì÷
© © © ò-¿³-«²¹ò½±³ñ½´
© © © ò-¿³-«²¹ò½±³ñ½±
© © © ò-¿³-«²¹ò½±³ñ³¨
© © © ò-¿³-«²¹ò½±³ñ°»
ëïïóííêèêèê ñ ðèððóéééðè
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement