Samsung DVD-HD950 User's manual

Samsung DVD-HD950 User's manual
DVD ‫ﻣﺸﻐﻞ أﻗﺮاص‬
DVD-HD950
AR
DVD-HD950-00640F-ar
1
2005.5.20, 3:56 PM
AK68-00640F-00
‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت‬
œ«bŽù« Ʊ
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
bN'« WdF* qGA*« s wHK)« V½U'« vKŽ n¹dF²« oBK vKŽ ŸöÞù« ¡Ułd« ≠
ÆqOGA²K “ö« `O×B« wÐdNJ«
LOADING
ô ©rÝ ±∞~∑® ÆW?¹uN²« WO?KLF WO?U »uIŁ UN?Ð W¹ËUŠ qš«œ qG?A*« XO³¦?²Ð r ≠
Æ¡«uN« …—Ëœ oOFð ô v²Š U½uJ*« s ¡eł Í√ w …œułu*« W¹uN²« »uIŁ b
ð
ÆÍb¹_UÐ ’«d_« ל lbð ô ≠
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
ÆU½uJ*« dA% ô ≠
LOADING
ÆqGA*« qI½ q³? U½uJ*« WU qOGAð ·UI¹≈ bQð ≠
ÆUNKOGAð ·UI¹≈ s bQ?ð ¨qGA*UÐ Èdš√ U½uJ Í√ qOuð q³ ≠
WU?Š w W?
Î Uš ¨Â«b?²?Ýô« bF?Ð qG?A*« q?OG?Að ·U?I¹≈Ë ’d?I« W?«“≈ s b?Qð ≠
ÆWK¹uÞ …d²H t«b²Ý« ÂbŽ
EZ VIEW
STANDBY/ON
PLAY
LOADING
Wö« «œUý—≈ Æ≤
»uKÝ√ Í_ ¡«dł≈ Ë√ q¹bFð Ë√ «b²Ý« Í√ Ê≈ Æ—eOK« WFý√ “UN'« «c¼ Âb²
¹ ≠
ÆdODš qJAÐ ŸUFýù« v≈ ÷dF²« v≈ ÍœR?¹ b WIOŁu« Ác¼ w —uc dOž
Æp
HMÐ U?N W½UO ÍQÐ rIð ôË WODž_« `²Hð ô ≠
Æ5B²<« W½UO?B« wu¾
* W½UOB« UOKLŽ „dð« ≠
U?uK?F ‚Òb? % ö? Æ`²?H« b?MŽ —“ö?« ÒlA?¹
Æ WF ýü «
tO³Mð
± nM — “ ô Z ²M d¹c% Æ≥
u?N ÆÍ—U?−²?« «b?²Ýô« fO?Ë we?M*« «b?²?Ýô« ÷dG?Ð qG?A*« l?OM?Bð - ≠
ÆjI wBA« «b²Ýö bF
‚u? r?−?(« …d?O??G? W?O?½b?F? l?D? Í√ Ë√ q??zU?Ý v?K?Ž Íu?²?% W?¹ËU??Š Í√ `?²?H?ð ô ≠
ÆqGA*«
STANDBY/ON
EZ VIEW
PLAY
LOADING
v?KŽ W?²ÐU?¦« ¡UÐd?NJ?« UM?×ýË …¡U?{ù« q¦? WOł—U?)« q«u?F« d?ŁRð Ê√ s?J1 ≠
qOGAð ·UI¹≈ ¡Ułd« ¨«c¼ ÀËbŠ WUŠ w ÆqGA*« «cN ÍœUF« qOGA²« Èu²
qBHÐ r Ë√ ¨©qOGAð® POWER —e« «b²ÝUÐ WO½UŁ …d tKOGAð bŽ√ rŁ qGA*«
q?JA?Ð qG?A*« qL?F¹ ·u?Ý ÆtK?Ë bŽ√ r?Ł —UO?²« Ãd? s? œœd²?*« —UO?²« q?³
ÆwFO³Þ
¨…—«d(« Uł—œ w œU(« ·ö²šö W−O²½ qGA*« qš«œ nO¦Jð ÀËbŠ WUŠ w ≠
„d?ð« ¨p– ÀËb?Š W?U?Š w? Æ`?O×? q?J?A?Ð q?G?A*« q?L?Ž Âb?Ž «c?¼ s?Ž Z²?M?¹ b?
sJ1Ë qGA*« s WOKš«b« ¡«eł_« n& v²Š WdG« …—«dŠ Wł—œ qš«œ qGA*«
ÆUNKOGAð
’dI« Æ¥
…d¹UD² qz«uÝ Í√ Ë√ ‰u×J« Ë√ s¹eM³« Ë√ ‘d« «b²ÝUÐ ’dI« nEMð ô ≠
Æ’dI« `DÝ nK²ð b w²«Ë
V½«u'« bŠ√ s Ë√ V½«u'« s tJ
pMJ1 Æ’dI« s wKH
« `D
« fLKð ô ≠
Æ’dI« nB²M w œułu*« VI¦« l
Æ‘ULI« s WFDI?Ð tJŠ ÂbŽ ¡Ułd« ¨nDKÐ ’dI« `
« ≠
≤ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
2
2005.5.20, 3:56 PM
W¾O³UÐ WUš UuKF Ƶ
ÆW¾O³UÐ dCð U¹ËULO vKŽ Z²?M*« «c¼ w Wb²
*« W¹—UD³« Íu²% ≠
WO?Ëb« Ë WO«—bOH« 5?½«uIK UÎI³Þ W?OU¦*« WI¹dDU?Ð UNM hK²?« V−¹ «c ≠
ÆWOK;«Ë
«c?¼ dB²I?¹Ë ÆÈdš√ UdAÐ W?Uš WMO?F W¹dJ? WOJK ‚u?IŠ Vłu0 h?šd
Ô «c¼ Âb²?
*« qOœ l? œ«—u« Z²M?*« bF¹
s?J1 W?¹—U& ‚u?IŠ Í√ b?łuð ö? ÆÂb²?
*« q?³ s? Í—U−?²« dO?ž ’U)« «b?²?Ýô« vK?Ž U½u?JLK? ÕuM?L*« h?Ošd?²«
o«u²ð WOKLŽ Í√ Ë√ hšd dOž Z²M Í_ hOšd²« œb²1 ô UL Z²M*« «c¼ dOž dš¬ Z²M Í√ hOšd²« wDG¹ ô ÆUN×M
Z?²M?*« «c¼ «b??²Ý« h?Ošd?²« w?D?G¹ ÆZ?²M?*« «c?¼ l U?N«b?²?Ý« Ë√ U?NF?OÐ - ISO/OUR 13818-3 Ë√ ISO/OUR 11172-3 l?
‚u?IŠ W¹√ `?M r²?¹ ô ÆjI ISO/OUR 13818-3 Ë√ ISO/OUR 11172-3 l? o«u²?O uB?« UHK d?OHA?ð pØdO?HAð ÊQ?AÐ
ÆISO/OUR 13818-3 Ë√ ISO/OUR 11172-3 l o«u²ð ô w²« nzUþu« Ë√ Z²M*« «eO?* hOšd²« «c¼ Vłu0
ÆŸU?Fýù« dDš v≈ ÷dF²« ¨UM¼ …—uc dOž Èdš√ UOKLŽ W¹√ Ë√ q¹b?F²« Ë√ «b²Ýô« sŽ Z²M¹ b ∫d¹c%
≥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
3
2005.5.20, 3:56 PM
‫ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء‬
UI×K*«
HDMI - DVI q³
HDMI qÐU
ØuB« qÐU
u¹bOH«
Âb²
*« qOœ
“UNł U¹—UDÐ
bFÐÔ sŽ rJײ«
©AAA r−×Ю
rJײ« “UNł
bFÐ sŽ
bFÐ sŽ rJײ« “UNł w
U¹—UD³« VOdð
±
W¹—UD³« ¡UDž `²«
wHK)« ¡e'« w œułu*«
sŽ rJײ« “UNł s
ÆbFÐ
≤
r−×Ð 5²¹—UDÐ qšœ√
ÆAAA
W³łu*« »UD_« Ê√ bQð
w ©≠ Ë ´® W³U
«Ë
ÆrN½UJ
≥
U¹—UD³« ¡UDž bŽ√
Æt½UJ v≈
∫rOK« u×M« vKŽ bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł qLŽ ÂbŽ WUŠ w
Æ©WU'« U¹—UD³«® U?¹—UD³K ´ Vłu*« VDI« h׫ ≠
ÆU¹—UD³« ·UHł ÂbŽ s oI% ≠
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł d?FA²
oOF¹ U œułË ÂbŽ s bQð ≠
Æ“UN'« s »dIUÐ X?MÝ—uK …¡U{≈ Í√ œułË ÂbŽ s bQð ≠
¥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
4
2005.5.20, 3:56 PM
U¹u²;« ‰Ëbł
≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UÞUO²Šô«
¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¡b³« q³
œ«bŽù«
∂
∑
∏
π
∫‰Ë_« qBH«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WUF« hzUB)«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNBzUBšË ’«d_« Ÿ«u½√
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ nu«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ ·dF²«
öOu²« ∫w½U¦« qBH«
±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qOu²« Ÿu½ —UO²š«
WOÝUÝ_« nzUþu« ∫YU¦« qBH«
≤≤
≤¥
≤µ
≤∑
≤∏
≤π
≥∞
≥±
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ’d qOGAð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wD²«Ë Y׳« wHOþË Â«b²Ý«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÷dF« WHOþË Â«b²Ý«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©Ê«uMF?«® Title Ë ©’dI«® Disc w²LzU «b²Ý«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©W?HOþË® Function WLzU «b²Ý«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©—dJ²*« qOGA²«® Repeat Play
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©T?D³« —dJ²*« qOGA²«® Slow Repeat Play
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©wz«uAF« qOGA?²«® Random PlayË ©Zd³Ó*Ô« qOGA²«® Program Play
WbI²*« nzUþu«
≥≤
≥¥
≥µ
≥∂
≥∂
≥∑
≥π
¥∞
¥≥
¥∂
¥∂
¥∑
¥π
µ±
µ≤
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©View EZ® ©÷dF« v≈ ŸUHð—ô« W³
½® Aspect Ratio j³{
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOFL
« WGK« b¹b%
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©WLłd²«® Subtitle WG b¹b%
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «dOUJ« W¹Ë«“ dOOGð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©wD²«Øq?OGA²« …œUŽ≈® Replay/Skip WHOþË Â«b²Ý«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©WO?Fłd …—Uý≈® Bookmark WHOþË Â«b²Ý«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©dOG?B²«ØdO³J²«® Zoom WHOþË Â«b²Ý«
......................................................................................................................... DVD AUDIO qOGAð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©“U²L*« wðuB?« ◊uGC*« ’dI«® Super Audio CD qOGAð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ MP3/WMA/JPEG/MPEG4 ‡Ð W?U)« UUBI« WLzU
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©bK:« b¹b%® Folder Selection
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ MP3/WMA qOGAð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ MPEG4 qOGAð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —u sLC²¹ Íc« ’dI« qOGAð
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ HD-JPEG ‡ —u? sLC²¹ Íc« ’dI« qOGAð
µ¥
µµ
µ∑
∂±
∂µ
∂∏
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©œ«bŽù«® Setup WLzU «b²Ý«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ EZ œ«bŽ≈ j³{
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WGK« «eO œ«bŽ≈
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©uB« «—UOš® Audio Options œ«bŽ≈
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©÷d?F« «—UOš® Display Options œ«bŽ≈
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©Íu?Ð_« rJײ«® Parental Control œ«bŽ≈
∑±
∑≤
∑≥
∑µ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bFÐ sŽ rJײ« “U?Nł «b²ÝUÐ Êu¹eHOK²« «b²Ý«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ZU½d³« Y¹b%
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UNŠö≈Ë ¡UDš_« ·UAJ²Ý«
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UH«u*«
∫lЫd« qBH«
œ«bŽù« WLzU dOOGð ∫fU)« qBH«
lł«d*« ∫”œU« qBH«
µ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
5
2005.5.20, 3:56 PM
± qBH«
œ«bŽù«
DVD AUDIO
WMJ2 WOðu Wœ vKŽ√ .bI² UB
Î OBš DVD AUDIO rOLBð ÆDVD vKŽ
©WOŠu{u« WOUF« …œbF²*« ÂöŽù« qzUÝË WOMOЮ HDMI
ÕUL
« o?¹dÞ sŽ p?–Ë …—uB« …œu?ł …œU¹“ w HMDI bŽU?
¹
v?≈ q??G?A?*« s?? W?O?L??d?« W??O?ðu?B??«Øu?¹b?O??H?« «—U??ý≈ —Ëd?0
ÆÊu¹eHOK²«
WUF« hzUB)«
…œu'« ozU
u
w²«Ë ¨Dolby Laboratories q³ s Dolby Digital WOMIð d¹uDð .WOI½ u UO½UJ≈ duð
WýUA«
Æ©±∂∫π® r−×Ð WC¹d?Ž WýUý Ë√ W¹œUŽ WýUý ÷dŽ sJ1
©TDÐ qOGAð® Slow Motion
ÆT?D³« qOGA²UÐ ÂU¼ lDI ÷dŽ sJ1
WEŠö
ÆqGA*« «c¼ «b?²ÝUÐ tKOGAð sJ1 ô Íc« ’dI« ≠
DVD-RAM •
DVD-ROM •
CDV •
◊uGC ’d •
CVD •
CDI •
ÆUu?Ýd« fOË ¨jI uB« CDGs qGA¹Ô •
ÆqO−
²« ·Ëdþ v?KŽ qOGA²« WO½UJ≈ bL²Fð b ≠
CD-RW •
DVD-R, +R •
©V l{Ë® DVD+RW, -RW •
DVD- Ë CD-RW Ë CD-R iFÐ qOGAð …bŠuK sJ1 ô b ≠
ÆqO?GA²« ·Ëdþ Ë√ ’dI« ŸuM «ÎdE½ R
aM« b{ W¹Uu«
W??D?? Ý«u??Ð a?? ??M??« s?? DVD ’«d??√ s?? b??¹b??F?? « W??¹U?? L??Š ’«d√ q?GA q?Ouð p?OKŽ V?−¹ ¨«c¼ V?³
ÐË Æd?OHA?²«
sŽ Z²M¹ Æu¹bOH« “UN−Ð fOË …dýU³ Êu¹eHOK²UÐ DVD
DVD ’«d√ «b²Ý« b?MŽ ¨u¹bOH« “U?N−Ð qGA*« q?Ouð
Æ‘uA q?JAÐ —uB« ÷dŽ ¨a
M« b{ WOL×
Vłu?0 UN²¹U?LŠ r²¹ w?²« dAM?« ‚uIŠ W¹U?LŠ Z²M?*« ÂbI¹
WOJK ‚uIŠ Í√Ë …bײ*« U¹ôuUÐ WU)« Ÿ«d²šô« «¡«dÐ
WUš ‚uIŠË Macrovision Corporation ‡Ð WUš Èdš√ W¹dJ
W¹ULŠ «b²Ýô `¹dBð vKŽ ‰uB(« V−¹ Æs¹dš¬ 5JU0
Macrovision q?³? s? U?O?łu?u?M?J?²?U?Ð W?U?)« d?A?M?« ‚u?I?Š
U??«b??²??Ý« Í√Ë w?e?M??*« «b??²?Ýô« ÷d??G?Ð ¨Corporation
p– dOG hOšdð `M r²¹ r U jI ÷dF« vKŽ …—uBI
ÆtJ Ë√ Z²M*« q¹bFð lML¹Ô ÆMacrovision Corporation q³ s
U?łd??® PROGRESSIVE SCAN OUTPUTS
©625pØ525p® ©ÍbŽUB²« `*«
Âb?F?Ð W?K?U? W?¹«—œ v?K?Ž «u?½u?J?¹ Ê√ 5?J?KN?²?
?*« v?K?Ž V?−?¹¢
b U2 Z²M*« «c¼ l WbI²*« Êu¹eHOK²« …eNł√ WU o«uð
w ¨…—uB?« w UN{dŽ ÂbŽË ö¹bF²« q?ODFð v≈ ÍœR¹
OR 625 PROGRESSIVE 525 ‡Ð oKF²ð öJA ÀËbŠ WUŠ
STANDARD¢ Ãd?? v??≈ ‰U?B??ðô« q?¹u?×??²?Ð `?B??M?¹Ô ¨SCAN
W?K?¾?Ý√ œułË W?U?Š w? Æ©w?ÝU?O?I?« n¹d?F?²?«® ¢DEFINITION
Ë 525p «“«dD« Ác?¼ l Êu¹eHOK²« “UNł o«u?²Ð oKF²ð
Wbš ed0 ‰UBðô« ¡Ułd« ¨DVD ’«d_« qGA s 625p
ÆSAMSUNG ¡öLŽ
©◊uGC*« ’dI« ≠ Zd³Ó*Ô« qOGA²«® Program Play (CD)
ÆÁb¹dð Íc« VOðd²UÐ U?NKOGA² «—U
*« W−dÐ pMJ1
©DVD ≠ ÍuÐ_« rJײ«® Parental Control (DVD)
s ‰UHÞ_« lM* …b¼UA*« Èu²
b¹b% w ÍuÐ_« rJײ« bOH¹
Èu²× sLC²ð w²« Ë√ nMF« Âö√ q¦ …—UC« Âö_« …b¼UA
ÆÂö_« s p?– v≈ U Ë√ 5GU³UÐ ’Uš
WýUA« vKŽ dNEð w²« rz«uI« nzUþË s b¹bF«
U?¹Ë«“Ë ©W?L?łd?²?«Øu?B??«® U?G?K?« s? b?¹b?F?« b??¹b?% p?M?J?1
ÆÂö_« …b¼UA ¡UMŁ√ WýUA«
©ÍbŽUB²« `*«® Progressive Scan
똓ô p–Ë …—uB« …œuł 5
% vKŽ ÍbŽUB²« `
*« bŽU
¹
ÆW¹bOKI²« W−?b*« …—uBUÐ WU)« pKð sŽ `
*« ◊uDš
©DVD ≠ qN« ÷dF«® ©DVD® VIEW EZ
v²Š …—uB« j³{ WO½UJSÐ ©qN
« ÷dF«® Easy View `L
¹
Æ©¥∫≥ Ë√ ±∂∫π® Êu¹eHOK?²« WýUý r−Š l VÝUM²ð
wL?d« —uB« ÷—UŽ® Digital Photo Viewer (JPEG)
©JPEG ≠
ÆpÐ ’U)« Êu¹eHOK²« “UNł vKŽ WOLd« —uB« ÷dŽ pMJ1
©—«dJð® Repeat
ÆREPEAT —e« vKŽ jGCUÐ rKO Ë√ WOMž√ qOGAð —«dJð pMJ1
MP3/WMA
UHK s U?¼ƒUA½≈ - w²« ’«d_« q?OGAð …bŠu« Ác?N sJ1
ÆMP3/WMA
©DVD ≠ Í—uH« qOGA²« …œUŽ≈® Instant Replay (DVD)
s WIÐU
« Ê«uŁ dAF« qOGAð …œUŽ≈ w WHOþu« Ác¼ Âb²
ðÔ
ÆwU(« ÊUJ*« s ¡«b²Ð« rKOH«
©DVD ≠ Í—uH« wD²«® Instant Skip (DVD)
ÆÊ«uŁ dAF qOG?A²« .bIð vKŽ WHOþu« Ác¼ qLFð
©“U²L*« wðuB« ◊uGC*« ’dI«® Super Audio CD
wðu oO
Mð ©wðuB« ◊uGC*« ’dI«® Super Audio CD bF¹
d¦?√ uË …œu?'« WO?UŽ l?¹“uð ôb?F0 e?OL?²¹ …œu?'« wU?Ž
ÆÍœUF?« ◊uGC*« ’dIUÐ Wν—UI ¡«dŁ
MPEG4
n?K? qš«œ s? MPEG4 UI?O
?M?ð qO?GA?ð …b?Šu« Ác?N p?MJ?1
Æavi
∂ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
6
2005.5.20, 3:56 PM
œ«bŽù«
«ùŽb«œ
UNBzUBšË ’«d_« Ÿ«u½√
∫WIÐUD?²*« «—UFA« «– WOU²« ’«d_« Ÿ«u½√ qOGAð vKŽ «—
Î œU «c¼ ©wLd« u?¹bOH« ’d® DVD ‡« qGA bF¹
hzUB)«
vKŽ ©wL?d« u¹bOH« ’d® DVD ‡« Íu²×¹ ≠
ÂUEM? p– lłd¹Ë …“U²2 …—uË “U²2 u
ÆMPEG-2Ë Dolby Digital
WýUA?K …œbF² nzUþË b¹b% WuN
Ð sJ1 ≠
ÆWýUA« vK?Ž …œułu*« WLzUI« ‰öš s uBKË
se vB_« b(«
qOGA²«
’dI« r−Š qO−²« Ÿ«u½√
’«d_« Ÿ«u½√
©«—UFA«®
uB«
´
u¹bO
DVD-VIDEO
VIDEO-CD
rÝ ∏
uB«
´
u¹bO
WIOœ ∑¥
rÝ ±≤
uB«
AUDIO-CD
WIOœ ≤∞
rÝ ∏
vKŽ√ .bI² UB
Î OBš DVD AUDIO rOLBð - ≠
ÆDVD vKŽ WMJ2 WOðu Wœ
WIOœ ¥∞∞
rÝ ±≤
uB«
´
u¹bO
DVD-AUDIO
©wðuB?« ◊uGC*« ’dI«® Super Audio CD bF¹ ≠
l¹“uð ôbF0 e?OL²¹ …œu'« wUŽ wðu oO
Mð
’dIUÐ W?
Î ½—UI ¡«dŁ d¦√ uË …œu'« WOUŽ
ÆÍœUF« ◊uGC*«
WIOœ ∑¥
rÝ ±≤
uB«
Super Audio CD
ÆWIOœ ≤¥∞ bŠ«Ë tłË
ÆWIOœ ¥∏∞ 5NłË
rÝ ±≤
ÆWIOœ ∏∞ bŠ«Ë tłË
ÆWIOœ ±∂∞ 5NłË
rÝ ∏
WIOœ ∑¥
rÝ ±≤
WIOœ ≤∞
…—U?ýS ©◊uGC*« ’dI«® CD qO−
ð - ≠
UH?ÎKð q√Ë ,qC√ WOðu …œuł «– WOL—
Æ—uBF« d vKŽ «—
Î u¼bðË
…œułË ,©◊u?GC ’d ® CD u l …—u ≠
ÆMPEG-1 jG{ WOMIðË VHS
WIDM*UÐ ’U)« rd«
©wLd« u¹bOH« ’d® DVD‡« qGA s q
Ô bF¹
Ê√ V?−¹ ÆW?I?DM?L?K U?I?ÎË e
Ì d?Ð «e?
Î O2 ’«d?_«Ë
Æ’dI« qLF¹ v²Š WOLOKù« “ud« Ác¼ oÐUD²ð
Æ’dI« qL?F¹ sK ,“ud« oÐUD²ð r «–≈
s?? W?O??H??K?)« W??Šu?K??« w?? W?I??D??M?*« r??— d??– r?²??¹
ÆqGA*«
’«d_« UöŽ
WIDM*UÐ ’U)« qOGA²« r—
WOJ¹d_« …b×?²*« WJKL*« w PAL wŽ«–ù« Y³« ÂUE½
~
PAL
Æa« UO½U*√Ë U
½dË
Dolby wLd« ’dI«
u¹d²Ýô« ’d
DivX …œUNý
wLd« uB« ’d
DivX Certified Ë DivX bFð
UöŽ W³ŠUB*« «—UFA«Ë
rN?«b²Ý« r²¹Ë DivXNetworks, Inc ‡ W¹—U&
ÆhOšd²« Vłu0
STEREO
DIGITAL
SOUND
DTS ’d
MP3 ’d
DVD AUDIO ’d
©“U²L*« wðu?B« ◊uGC*« ’dI«® Super Audio CD ’d
d¦√ ë—œ≈ V³¹ YOŠ Æ…bŠ«u« …d*« w
bŠ«Ë DVD ’d ë—œ≈ V−¹
’«d√ qGA0 UÎHKð Àb×¹ bË qOGA²« vKŽ …—bI« ÂbŽ bŠ«Ë ’d s
ÆDVD
∑ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
7
2005.5.20, 3:56 PM
œ«bŽù«
nu«
WOU_« WŠuK« rJ% dUMŽ
π ±∞
±
≤
≥
¥
© ® STOP Æ∂
Æ’dI« qOGAð ·UI¹≈
) SKIP
∂
∑
∏
® ©qOGA²«Ø—UE²½ô« ® STANDBY/ON Ʊ
Æ«dýR*« …¡U{≈ r²¹ ¨¡U?ÐdNJUÐ “UN'« qOuð bMŽ
bFÐÔ sŽ rJײ« “UNł WFý√ wIK² Æ∑
SEARCHØ(
©
µ
¨©qOG?A²«Ø—U?E²½ô«® STANDBY/ON v?KŽ j?GC« b?MŽ
Æq?GA*« qOGAð r²¹Ë dýR*« ¡UC¹Ô
Æ∏
’«d_« ל Æ≤
ÆvIO?Ýu Ë√ bNA .bI² —e« «c¼ Âb²
¹
SEARCHØ(
) SKIP
ÆÊUJ*« «c¼ w ’dI« qšœ√
Æπ
© ®OPEN/CLOSE Æ≥
ÆvIOÝu Ë√ bN?A .bI² fJF —e« «c¼ Âb²
¹
© ® PLAY/PAUSE Ʊ∞
ÆtIKž Ë√ ’«d?_« ל `²H —e« «c¼ vKŽ jG{«
WýUA« Æ¥
ÆXR qJAÐ t?KOGAð ·UI¹≈ Ë√ ’dI« qOGAð ¡b³
ÆÊUJ*« «c?¼ c qOGA²« «dýR ÷dŽ r²¹
VIEW EZ
WuN?
Ð UN?{dŽ v≈ W?ýUA« ŸU?Hð—« ‰bF? j³{ s?J1
Æ©≥∫¥ Ë√ π∫±∂® Êu¹eHOK²« WýUý r−Š l VÝUM²¹ v²Š
∏ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
8
2005.5.20, 3:56 PM
Ƶ
œ«bŽù«
«ùŽb«œ
WOU_« WŠuK« WýUý
≥
∂
∑
∏
π ±∞ ±± ±≤ ±≥ ±¥ ±µ ±∂ ±∑
±
≤
¥
µ
±∏
DVDqOL% - ∫ DVD
Ʊ
DVDwðu ’d qOGAð Í—Uł ©uB«® Audio
©“U²L*« wðuB« ◊uGC*« ’dI«® Super Audio CD ’d qOL% - Æ≤
©wLd« Õd*« ÂUE½® DTS ëdš≈ Æ≥
Dolby wLd« ’dI«
Æ¥
u¹bOHK ÍbŽUB²« `*« ëdš≈ Ƶ
WŽuL:« r— ©uB«® DVD-Audio Æ∂
Ê«uMF« r— ∫©u¹bO
® DVD-Video Æ∑
◊uGC*« ’dI«® Super Audio CD¨©u¹bOH« ◊uGC*« ’dI«® Video CD ¨©◊uGC*« ’dI«® CD¨©u® DVD-Audio Æ∏
—U*« r— ∫©“U²L*« wðuB«
qBH« r— ∫©u¹bO
® DVD-Video Æπ
”dNH« r— ©uB«® DVD-Audio Ʊ∞
CD ¨VCD ¨SVCD (Super VCD) ∫’«d_« Ÿu½ «dýR
Ʊ±
MPEG u ëdš≈
Ʊ≤
©wMOB« VCD® CVD ’«d√ «dýR Ʊ≥
MP3 u ëdš≈
Ʊ¥
wDš PCM u ëdš≈ Ʊµ
DVI …eNł√ WOŽu½ s HDMI f³I0 qB²*« “UN'« ÊU «–≈ dýR*« «c¼ ¡UC¹Ô
Ʊ∂
HDMI …eNł√ WOŽu½ s HDMI f³I0 qB²*« “UN'« ÊU «–≈ dýR*« «c¼ ¡UC¹Ô
Ʊ∑
ÆÆÆ©qOL%® Load ¨©·UI¹≈® Stop ¨©qOGAð® PLAY q¦ qLFUÐ oKF²ð w²« qzUÝd« s b¹bF« ÷dF¹ Ʊ∏
.tKOL?% r²O ’d błu¹ ô ∫©’d błu¹ ô® no DISC
.Õu²H ’«d_« ל ∫©`²® OPEN
.’dI« UuKF qO?LײРÂuI¹ qGA*« ∫©qOL%® LOAD
π ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
9
2005.5.20, 3:56 PM
œ«bŽù«
WOHK)« WŠuK«
≥
±
≤
≥
∑
¥
µ
∂
∏
©u¹bOH«® S-VIDEO ëdš≈ fÐUI Æ∂
ANYNET fÐUI
S- f³I0 f³I?*« «c¼ qOu² S-Video q³ Âb²Ý« ≠
…œuł vKŽ ‰uB?×K Êu¹eHOK²« “UN−Ð œułu*« Video
’U)« Anynet f³I0 qOu²K Anynet q³ Âb²Ý« ≠
Æu¹bOH« Ë√ Êu¹eHOK²« “UN−Ð
Æ…—uBK qC√
‡ ©œ«bŽ≈® Setup WLzUI?« w u¹bOH« ëdš≈ 5OFð V−¹ ≠
ÆCOMPOSITE/S-VIDEO
ÆÍdþUM²« 5.1CH uB?« d³J qšb fÐUI0 qOu²« ≠
HDMI ëdš≈ fÐUI
5.1CH W¹dþUMð ëdš≈ fÐUI
qC√ …œuł vKŽ ‰u?B×K Êu¹eHOK²« “UN−Ð œułu*«
Æ…—uBK
HDMI Êu¹eHOK?ð “UN−Ð HDMI q³ ‰UBð« WUŠ w ≠
b×Ð Ê«uŁ ±∞ bFÐ UÎO?zUIKð HTMI ëdš≈ r²OÝ ¨o«u²
ÆvB√
Ë√ S-Video Ë√ u¹b?O Ãd «b²Ý« œ—√ «–≈ ≠
ÆHDMI q?³ qBHÐ r ¨©“UNł® Component
qOu²K? wL— s¹—u× Ë– Ë√ wzu{ q³ Âb²Ý« ≠
Æo«u² Dolby wL— ‰U³I²Ý« “UN−Ð
qOu²K? wL— s¹—u× Ë– Ë√ wzu{ q³ Âb²Ý« ≠
wL— ‰U³I²Ý« “UNł sLC²¹ Íc« A/V u d³J0
ÆDTS Ë√ MPEG2 Ë√ Dolby
uB« ëdš≈ fÐUI Æ¥
“UN−Ð W?U)« uB« qšb fÐUI0 qOu²« ≠
Æu¹bOH«ØwðuB?« ‰U³I²Ýô« “UN−Ð Ë√ Êu¹eHOK²«
“UN−K u¹bOH« ëdš≈ fÐUI Æ∏
fÐUI tÐ Êu¹eH?OKð p¹b ÊU «–≈ fÐUI*« Ác¼ Âb²Ý« ≠
ÆY Ë PB Ë PR u¹bO fÐUI*« Ác¼ duð Æu¹bO ‰Ušœ≈
HDMI/COMPONENT u¹bO ëdš≈ b¹b% WUŠ w ≠
l{Ë qOGA?ð r²OÝ ¨©œ«bŽ≈® Setup WLzUI« w (P-Scan)
ÆÍbŽUB²« `
*«
w COMPONENT(I-Scan) u¹bO? ëdš≈ b¹b% WUŠ w ≠
ÆZb*« `
*« l{Ë qO?GAð r²OÝ ¨©œ«bŽ≈® Setup WLzUI«
Æ≤
wLd« uB« ëdš≈ fÐUI Æ≥
Æ∑
HDMI f³I0 f³I?*« «c¼ qOu² HDMI q³ Âb²Ý« ≠
Ʊ
u¹bOH« ëdš≈ fÐUI Ƶ
u¹bOH« qšb? f³I0 qOu²K u¹bO q³ Âb²Ý« ≠
ÆÊu¹eHOK²« “UN−Ð œułu*«
‡ ©œ«bŽ≈® Setup WLzUI?« w u¹bOH« ëdš≈ 5OFð V−¹ ≠
ÆCOMPOSITE/S-VIDEO Ë√ COMPONENT(I-SCAN)
WEŠö
ÍbŽU?B?²?« `
?*« r?Žb¹ p?Ð ’U?)« Êu?¹eH?O?K?²« ÊU? «–≈ U? ·d?F²? Êu?¹e?HO?K?²U?Ð ’U?)« Âb?²?
?*« q?Oœ v?K?Ž Ÿö?Þù« ¡Ułd?« ≠
Æ©P-SCAN®
WLzU ÂUE½ w ÍbŽUB²« `
*« «œ«bŽSÐ oKF²¹ ULO Êu¹eHOK²UÐ ’U)« Âb²
*« qOœ l³ð« ¨ÍbŽUB²« `
*« rŽœ WUŠ w ≠
ÆÊu¹eHOK²«
ÆS-Video ×U? qLŽ r²¹ s ¨©œ«bŽ≈® Setup WLzUI« w HDMI/COMPONENT(P-SCAN) u¹bO? Ãd b¹b% WUŠ w ≠
V−?¹ ¨WU?(« Ác¼ w? Ɖu;« «b?²?ÝUÐ Êu?¹eH?OK?²U?Ð œułu?*« DVI f³?I* …b?Šu« Ác?NÐ ’U?)« HDMI Ãd? qO?uð s?J1 ô ≠
ÆDVI l o«u² HDCP qšb WDÝ«uÐ ÷dŽ W?ýUý Ë√ Êu¹eHOK²« «b²Ý«
oO
M²« l WI«u² dOž ÷dŽ WýUý Ë√ Êu¹eHOK²UÐ DVD ’«d√ qGA qOuð WUŠ w …—u Ãd „UM¼ ÊuJ¹ ô b ≠
ÆÁöŽ√ —uc*«
ÆHDMI ·dÞ ‰uŠ qOUH²« s b¹e*« vKŽ ‰uB×K Êu¹eHOK?²UÐ ’U)« «œUý—ù« qOœ vKŽ ŸöÞù« ¡Ułd« ≠
Æœ«bŽù« WLzU «b²Ý« WOHO ‰uŠ UuKF*« s b¹e?*« vKŽ ‰uB×K ∂∂≠∂µ U×H dE½√ ≠
±∞ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
10
2005.5.20, 3:56 PM
œ«bŽù«
«ùŽb«œ
(
) SEARCH
/
Í—“ Æ∏
bFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ ·dF²«
Æ’dI« qš«œ nKKØÂUú Y׳K
© ® STOP —e« Æπ
) SKIP Í—“ Ʊ∞
(
/
Æ—U
*« Ë√ qBH« wD² ULNb²Ý«
MENU —e«
±∏
±
Ʊ±
ÆDVD ’«d√ qGA WLzU ¡UŽb²Ýô
RETURN —e«
Ʊ≤
≤
ÆWIÐU
« WLzUI« v≈ ŸułdK
ZOOM —e«
Ʊ≥
ÆDVD …—u dO³J²
AUDIO —e«
WOðuB« nzUþu« s? b¹bF« v≈ ‰uuK —e« «c¼ Âb²Ý«
Æ’dI« w …œułu*«
SUBTITLE —e«
INDEX —e«
Ʊµ
Ʊ∂
ÆINDEX w?D² —e« «c¼ Âb²Ý«
SACD/CD —e«
Ʊ∑
©“U²L*« wðuB« ◊uG?C*« ’dI«® Super Audio CD l{Ë b¹bײ
Æ◊uGC*« ’dI« qOGAð l{Ë Ë√
TV POWER —e«
Ʊ∏
Æt?KOGAð ·UI¹≈ Ë√ Êu¹eHOK²« qOGA²
CLEAR —e«
±π
≤∞
≤±
≤≤
≤≥
≤¥
≥
Ʊ¥
Ʊπ
¥
µ
∂
∑
∏
π
±∞
±±
±≤
≤µ
≤∂
≤∑
ÆWýUA« vKŽ s W?U(« ÷dŽË rz«uI« W«“ù Âb²
¹Ô
INSTANT SKIP —e«
Æ≤∞
≤∏
ÆÊ«uŁ dAF qOGA?²« .bIð vKŽ WHOþu« Ác¼ qLFð
INSTANT REPLAY —e«
Æ≤±
« s WIÐU
« Ê«uŁ dAF« qOG?Að …œUŽ≈ w WHOþu« Ác¼ Âb²
ðÔ
ÆwU(« ÊUJ*« s ¡«b²Ð« rKOH
©
¨
≤π
≥∞
≥±
±≥
±¥
® CH Í—“ Æ≤≤ ±µ
Æ…UMI« b¹b%
© ® OPEN/CLOSE —e« Æ≤≥ ±∂
≥≤
≥≥
ÆtIKžË ’«d_« ל `²H
—e« HDMI SEL. Æ≤¥
±∑
ÆDVI Ë√ HDMI Ãd Wœ œ«bŽù
© ® PLAY/PAUSE —e« Æ≤µ
≥¥
≥µ
ÆXR qJA?Ð tKOGAð ·UI¹≈Ø’dI« qOGAð ¡b³
INFO —e«
Æ≤∂
ÆwU(« ’dI« l{Ë ÷dF
DISC MENU —e«
Æ≤∑
Æ’dI« Ÿu½ ¡UŽb²Ýô
VW 䉳 ‹ ØENTER —«—“√
Æ≤∏
Æq¹b³ð ‰u×L —e« «c¼ qLF¹
VIEW EZ —“
ANGLE —e«
NUMBER —«—“√
PROG —e«
Æ≥∞
STEP —e«
©≠ +,® VOL —«—“√ Ƶ
Æ≥≤
BOOKMARK —“ Æ≥≥
©Y׳« l{Ë® SHUTTLE DIAL Æ≥¥
ÆWF¹d
« Wd(UÐ qOGA²K
ÆuB« Èu²
w rJײ«
TV/VIDEO —e«
Æ∂
WŠU?²*« u¹bOH« —œUB WU ÷dF jG{«
©u¹bOH«Ë q³J«Ë Êu¹eHOK²« q¦®
—e« VIDEO SEL. Æ∑
©œ«bŽù« l{Ë® JOG DIA Æ≥µ
Æ—U
*« V
Š Y×Ð ¡«dł≈ ¨◊uGC*« ’dI?« l{Ë w Æ—UÞSÐ —UÞ≈ qOGA²«
Æu¹bOH« Ãd oO
Mð b¹bײ
±± ≠ WOÐdF«
11
Æ¥
Æ…d q w b?Š«Ë —UÞ≈ WU
* qOGA²« ÂbI¹Ô
ÆPAGE w?D² —e« «c¼ Âb²Ý«
DVD-HD950-00640F-ar
Æ≤
Æ≥
Æ5F VOðdð W−dÐ s pMJ1
Æ≥±
Æ’dI« Ë√ —U
*« Ë√ qBH?« Ë√ Ê«uMF« qOGAð —«dJ²
PAGE Í—“
Ʊ
ÆtKOGAð ·UI¹≈ Ë√ “UN'« qOGA²
ÆDVD ’«d√ qGA qš«œ «dOUJ« U¹Ë«“ s b?¹bF« vKŽ ‰uB×K Âb²
¹Ô
REPEAT —e«
DVD POWER —e«
Æ≤π
r−Š v≈ «œÎUM²Ý« WuN
Ð UN{d?Ž v≈ WýUA« ŸUHð—« ‰bF j³{ sJ1
Æ©¥∫≥ Ë√ ±∂∫π® Êu?¹eHOK²« WýUý
2005.5.20, 3:57 PM
≤ qBH«
öOu²«
qOu²« Ÿu½ —UO²š«
ÆÈdš√ U?½uJ W¹√Ë Êu¹eHOK²UÐ DVD ’«d√ qGA qOuð w Wb²
*« ö?Ou²K WK¦√ wU²« `{u¹
DVD ’«d√ qGA qOuð q³
ÆUNK?B Ë√ öÐU Í√ qOuð q³ Èdš_« U½uJ*« WUË Êu¹eHOK²«Ë DVD ’«d√ q?GA qOGAð ·UI¹SÐ U
Î Ëœ r ≠
‰uB×?K UN?Ð qOu²?UÐ ÂuI?ð w²« ©Êu¹e?HOK?²« q¦?® WOU{ù« U?½uJ*U?Ð ’U)« Âb²?
*« qO?œ vKŽ ŸöÞù« ¡U?łd« ≠
ÆU½uJ?*« Ác¼ ‰uŠ UuKF*« s b¹e*« vKŽ
©u¹bO
® Êu¹eHOK²UÐ qOu²«
±
·«dÞ√ qOu²Ð r? ¨u¹bOH«ØuB« ö³ «b²ÝUÐ
w …œułu*« ©iOÐ_«Ë dLŠ_«® AUDIO OUT Ø©dH_«® VIDEO
uB« qšb ·«d?ÞQÐ DVD ’«d√ qGA s wHK)« ¡e'«
“UN−Ð …œułu*« ©iOÐ_«Ë dLŠ_«® AUDIO IN Ø©dH_«® VIDEO
ÆÊu¹eHOK²«
≤
ÆÊu¹eH?OK²«Ë DVD ’«d√ qGA qOGA²Ð r
dLŠ√
dH√
iOÐ√
qÐU
uB«
Video qÐU
±
i OÐ √
dH√
dLŠ√
≥
Êu¹eHKð
bFÐ sŽ rJײ« …b?ŠË vKŽ œułu*« ‰Ušœù« œb× vKŽ jG{«
s ©u¹bO® Video …—Uý≈ d?NEð v²Š Êu¹eHOK²UÐ ’U)«
ÆÊu¹e?HOK²« WýUý vKŽ DVD ’«d√ qGA
WEŠö
Æ—UO²« q³ s »dIUÐ wðuB« q³J« l{Ë bMŽ ¡U{u{ Àb% b ≠
©≤± v≈ ≤∞ s U?×HB« dE½√® ÆuB« d³J qOuð W×H vKŽ ŸöÞù« ¡U?łd« ¨uB« d³J0 qOu²« œ—√ «–≈ ≠
ÆÊu¹eHOK²« “UN−Ð ’U)« Âb²
*« qOœ vKŽ ŸöÞù« ¡Ułd« ÆÊu¹eHOK²« “UNł V
Š U¼œbŽË ·«dÞ_« sU√ nK²ð b ≠
©u?B« Ãd??® ›AUDIO OUT¤ ·dD?Ð t?KO?u?²Ð r? ¨Êu?¹eH?O?K²?« “U?N?ł w b?Š«Ë w?ðu q?šb? ·dÞ œu?łË W?UŠ w? ≠
ÆDVD ’«d√ qG?A0 œułu*« ©iOÐ_«® ©—U
O«®
dOG²¹ ¨’d œułË ÂbŽ bMŽ Ë√ ·UI¹≈ l{u« w DVD ’«d√ qGA œułË ¡UMŁ√ VIDEO SEL —e« vKŽ jGC« WUŠ w ≠
HDMI/COMPONENT(P- ← COMPONENT (I-SCAN) ← COMPOSITE/S-VIDEO® ∫w?U?²« q?
?K?
?²?K u?¹b?O?H?« Ãd? l?{Ë
©SCAN)
s ¨HDMI/COMPONENT(P-SCAN) v≈ ©œ«bŽ≈® Setup WLzUI« qš«œ œułu*« ©u¹bOH« Ãd® Video Output 5OFð WUŠ w ≠
ÆS-Video Ë Video włd s ö qLF¹
±≤ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
12
2005.5.20, 3:57 PM
öOu²«
©S-Video® Êu¹eHOK²UÐ qOu²«
ÆS-Video q³ «b?²ÝUÐ Êu¹eHOK²UÐ qOu²« ≠
©Y® œuÝ√Ë iOÐ√ «—Uý≈ v≈ …—uB« dUMŽ S-Video qBH¹ Æ—uB« s WOUŽ …œu−Ð l²L²« w qOu²« «c¼ r¼U
¹ ≠
s uB?« «—Uý≈ wIK?ð r²¹® ÆÍœU?F« u¹b?OH« q?šb l{Ë s?Ž vI½√Ë q?C√ qJA?Ð …—uB« .b?I² p?–Ë ©C® Ê«u√Ë
Æ©uB« Ãd ‰öš
«²uOö
±
·dÞ qOu²Ð r ¨©WI?d dOž® S-Video ö³ «b²ÝUÐ
’«d√ qGA? s wHK)« ¡e'« w …œułu*« S-VIDEO OUT
ÆÊu¹eHO?K²« “UN−Ð …œułu*« S-VIDEO IN ·dDÐ DVD
≤
AUDIO OUT ·«dÞ√ qOu²Ð r ¨uB« ö³ «b²ÝUÐ
wHK)« ¡e'« w …œu?łu*« ©iOÐ_«Ë dLŠ_«® ©uB« Ãd®
AUDIO IN uB« qšb ·«dÞQÐ DVD ’«d√ qGA s
qOGA²Ð r ÆÊu¹eH?OK²« “UN−Ð …œułu*« ©iOÐ_«Ë dLŠ_«®
ÆÊu¹eHOK²«Ë DVD ’«d√ qGA
dLŠ√
iOÐ√
≥
S-Video qÐU
bFÐ sŽ rJײ« …b?ŠË vKŽ œułu*« ‰Ušœù« œb× vKŽ jG{«
qGA s S-Video …—Uý≈ d?NEð v²Š Êu¹eHOK²UÐ ’U)«
ÆÊu?¹eHOK²« WýUý vKŽ DVD ’«d√
uB« qÐU
©od dOž®
±
≤
dLŠ√
i OÐ √
Êu¹eHKð
¥
COMPOSITE/S- v≈ ©u¹b?OH« Ãd® Video Output œ«bŽSÐ r
dE½√® Æ©÷dF?« œ«bŽ≈® Display Setup WLzUI« w VIDEO
©∂∂ v≈ ∂µ s U×HB«
Ãd l{Ë d?OOG² VIDEO SEL. —e« «b²Ý« pMJ1
©±≤ W×H dE½«® Æu¹bOH«
WEŠö
©≤± v≈ ≤∞ s U?×HB« dE½√® ÆuB« d³J qOuð W×H vKŽ ŸöÞù« ¡U?łd« ¨uB« d³J0 qOu²« œ—√ «–≈ ≠
ÆÊu¹eHOK²« “UN?ł V
Š U¼œbŽË ·«dÞ_« sU√ nK²ð b ≠
ÆÊu¹eHOK²« “UN−?Ð ’U)« Âb²
*« qOœ vKŽ ŸöÞù« ¡Ułd«
±≥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
13
2005.5.20, 3:57 PM
öOu²«
©Zœ® Êu¹eHOK²UÐ qOu²«
Æ“UN'« u¹bO ö³ «b?²ÝUÐ Êu¹eHOK²UÐ qOu²« ≠
©“UN'« u?¹bO?® Component video qBH?¹ ÆWO?U¦ Ê«u?√ «– —uB?« s WO?UŽ …œu?−Ð l²?L²« w? qO?u²« «c?¼ r¼U?
¹ ≠
r²¹® ÆvI½√Ë qC√ qJAÐ …—uB« .bI² p–Ë ©PR® dLŠ√Ë ©PB® ‚—“√Ë ©Y® œuÝ√Ë iOÐ√ «—Uý≈ v≈ …—uB« dUMŽ
©u?B« Ãd ‰öš uB« «—Uý≈ ëdš≈
±
qOu²Ð r ¨©WId? dOž® “UN'« u¹bO ö³ «b²ÝUÐ
©“UN'U?Ð u¹bOH« Ãd® COMPONENT VIDEO OUT ·«dÞ√
·«dÞQÐ DVD ’«d√ qG?A s wHK)« ¡e'« w …œułu*«
ÆÊu¹eHOK²?« “UN−Ð …œułu*« ©“UN'« qšb® COMPONENT IN
≤
AUDIO OUT ·«dÞ√ qOu²Ð r ¨uB« ö³ «b²ÝUÐ
dLŠ√
‚—“_«
dC š √
wHK)« ¡e'« w …œu?łu*« ©iOÐ_«Ë dLŠ_«® ©uB« Ãd®
AUDIO IN uB« qšb ·«dÞQÐ DVD ’«d√ qGA s
ÆÊu¹eHO?K²« “UN−Ð …œułu*« ©iOÐ_«Ë dLŠ_«®
ÆÊu¹eH?OK²«Ë DVD ’«d√ qGA qOGA²Ð r
≥
iOÐ√
dLŠ√
±
uB« qÐU
≤
‚—“_«
iOÐ√
©“UNł® Component q³
©od dOž®
dC š √
dLŠ√
bFÐ sŽ rJײ« …b?ŠË vKŽ œułu*« ‰Ušœù« œb× vKŽ jG{«
s ©“UN'«® Component …—Uý≈ dN?Eð v²Š Êu¹eHOK²UÐ ’U)«
ÆÊu¹e?HOK²« WýUý vKŽ DVD ’«d√ qGA
dLŠ√
Êu¹eHKð
¥
COMPONENT (I- v≈ ©u¹b?OH« Ãd® Video Output œ«bŽSÐ r
dE½√® Æ©÷dF?« œ«bŽ≈® Display Setup WLzUI« w SCAN)
©∂∂ v≈ ∂µ s U×HB«
Ãd l{Ë d?OOG² VIDEO SEL. —e« «b²Ý« pMJ1
©±≤ W×H dE½«® Æu¹bOH«
WEŠö
dOG²¹ ¨©“UN'«® Component ö³ qOuð l ¨`O× dOž u×½ vKŽ COMPOSITE/S-VIDEO ‡Ð u¹bOH« Ãd j³{ WUŠ w
≠
ÆdLŠ_« ÊuK« v≈ WýUA« Êu
©≤± v≈ ±π s U?×HB« dE½√® ÆuB« d³J qOuð W×H vKŽ ŸöÞù« ¡U?łd« ¨uB« d³J0 qOu²« œ—√ «–≈ ≠
b Æl?MB*Ô« v?≈ «ÎœUM?²Ý« ¢Y ¨PB ¨PR ¢ s? ô
Î bÐ ¢Y ¨Cb ¨Cr ¢ Ë√ ¢Y ¨B-Y ¨R-Y ¢ ‡?Ð Êu¹e?HOK?²U?Ð “UN?'« ·dÞ e?OO?9 r²?¹ b ≠
ÆÊu¹eHOK²« “U?Nł V
Š U¼œbŽË ·«dÞ_« sU√ nK²ð
ÆÊu¹eHOK²« “UN−?Ð ’U)« Âb²
*« qOœ vKŽ ŸöÞù« ¡Ułd«
±¥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
14
2005.5.20, 3:57 PM
öOu²«
©ÍbŽUBð® Êu¹eHOK²UÐ qOu²«
±
qOu²Ð r ¨©WId? dOž® “UN'« u¹bO ö³ «b²ÝUÐ
©“UN'U?Ð u¹bOH« Ãd® COMPONENT VIDEO OUT ·«dÞ√
·«dÞQÐ DVD ’«d√ qG?A s wHK)« ¡e'« w …œułu*«
ÆÊu¹eHOK²?« “UN−Ð …œułu*« ©“UN'« qšb® COMPONENT IN
«²uOö
≤
AUDIO OUT ·«dÞ√ qOu²Ð r ¨uB« ö³ «b²ÝUÐ
wHK)« ¡e'« w …œu?łu*« ©iOÐ_«Ë dLŠ_«® ©uB« Ãd®
AUDIO IN uB« qšb ·«dÞQÐ DVD ’«d√ qGA s
ÆÊu¹eHO?K²« “UN−Ð …œułu*« ©iOÐ_«Ë dLŠ_«®
ÆÊu¹eH?OK²«Ë DVD ’«d√ qGA qOGA²Ð r
dLŠ√
≥
i OÐ √
uB« pKÝ
≤
dLŠ√
dLŠ√
±
ÊuJ*« pKÝ
©dÒu² dOž®
‚—“√
iOÐ√
bFÐ sŽ rJײ« …b?ŠË vKŽ œułu*« ‰Ušœù« œb× vKŽ jG{«
s ©“UN'«® Component …—Uý≈ dN?Eð v²Š Êu¹eHOK²UÐ ’U)«
ÆÊu¹e?HOK²« WýUý vKŽ DVD ’«d√ qGA
dCš√
Êu¹eHKð
¥
HDMI/ v≈ ©u?¹bOH« Ãd® Video Output œ«bŽSÐ r
œ«bŽ≈® Display Setup W?LzUI« w COMPONENT (P-SCAN)
©∂∂ v?≈ ∂µ s U×HB« dE½√® Æ©÷dF«
Ãd l{Ë dO?OG² VIDEO SEL. —e« «b²Ý« pMJ1
©±≤ W×H dE½«® Æu¹bOH«
¨ÍbŽUB²« u¹bOH« Ãd …b¼UA*
ÆÍbŽUB²« `*« rŽb¹ pÐ ’U)« Êu¹eHOK²« ÊU «–≈ U ·dF² Êu¹eHOK²UÐ ’U)« Âb²*« qOœ vKŽ ŸöÞù« ¡Ułd« ≠
ÆÊu¹eHOK²« WLzU ÂUE½ w
ÍbŽUB²« `*« «œ«bŽSÐ oKF²¹ ULO
Êu¹eHOK²UÐ ’U)« Âb²*« qOœ l³ð« ¨ÍbŽUB²« `*« rŽœ WUŠ w
ÆÁöŽ√ —uc*« sŽ ‰UBðô« »uKÝ√ nK²¹ b ¨Êu¹eHOK²« Ÿu½ v≈ «œÎUM²Ý« ≠
WEŠö
ø©Íb?ŽUB²« `
*«® ¢Progressive Scan ¢ u¼ U ≠
ÆZb*« ëdšù« ‰Ušœ≈ »uKÝ√ w œułu u¼ ULŽ `
*« ◊uDš ·UF{√ œu?łuÐ ÍbŽUB²« `
*« eOL²¹
Æ—uBK vI½√Ë vK?Ž√ …œuł ÍbŽUB²« `
*« »uKÝ√ ÂbI¹Ë
±µ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
15
2005.5.20, 3:57 PM
öOu²«
DVI f³I «b²ÝUÐ Êu¹eHOK²UÐ qOu²«
±
HDMI OUT ·«dÞ√ qOu²?Ð r ¨HDMI-DVI q³ «b²ÝUÐ
·«dÞQÐ DVD ’«d√ qG?A s wHK)« ¡e'« w …œułu*«
ÆÊu?¹eHOK²« “UN−Ð …œułu*« DVI IN
≤
AUDIO OUT ·«dÞ√ qOu²Ð r ¨uB« ö³ «b²ÝUÐ
iOÐ√
dLŠ√
uB« qÐU
±
≤
wHK)« ¡e'« w …œu?łu*« ©iOÐ_«Ë dLŠ_«® ©uB« Ãd®
AUDIO IN uB« qšb ·«dÞQÐ DVD ’«d√ qGA s
ÆÊu¹eHO?K²« “UN−Ð …œułu*« ©iOÐ_«Ë dLŠ_«®
ÆÊu¹eH?OK²«Ë DVD ’«d√ qGA qOGA²Ð r
HDMI-DVI q³
iOÐ√
dLŠ√
≥
Êu¹eHKð
bFÐ sŽ rJײ« …b?ŠË vKŽ œułu*« ‰Ušœù« œb× vKŽ jG{«
’«d√ qGA s DVI …—Uý≈ d?NEð v²Š Êu¹eHOK²UÐ ’U)«
ÆÊu¹eHOK²« WýUý vKŽ DVD
HDMI f³I «b²ÝUÐ Êu¹eHOK²UÐ qOu²«
±
…œułu*« HDMI OUT ·«dÞ√ qO?u²Ð r ¨ HDMI q³ «b²ÝUÐ
HDMI IN ·«dÞQÐ DVD ’«d√ q?GA s wHK)« ¡e'« w
ÆÊu¹eHOK²« “UN−Ð …œułu*«
≤
HDMI qÐU
bFÐ sŽ rJײ« …b?ŠË vKŽ œułu*« ‰Ušœù« œb× vKŽ jG{«
’«d√ qGA s HDMI …—Uý≈ d?NEð v²Š Êu¹eHOK²UÐ ’U)«
ÆÊu¹eHOK²« WýUý vKŽ DVD
Êu¹eHKð
HDMI VIDEO ‡ WOMH« UH«u*«
Æ1080i Ë 768p Ë 720p Ë 576pØ480p VOðd²UÐ wU²« b¹b% r²¹ ¨HDMI SELÆ —e?« vKŽ jGC« bMŽ
ÆWOU(« Wb« ¡UŽb²Ý« r²¹ ¨HDMI SELÆ —e« v?KŽ vË_« …dLK jGC« bMŽ
ÆHDMI Ãd Wœ dOOGð pMJLO? ¨WO½U¦« …dLK jGC« bMŽ U√
ÆHDMI ëdšù Wb« Ÿ«u½√ iFÐ qLFð ô b ¨Êu¹e?HOK²« Ÿu½ v≈ «œÎUM²Ý« ≠
ÆÊu¹eHOK²« “UN−?Ð ’U)« Âb²
*« qOœ vKŽ ŸöÞù« ¡Ułd« ≠
w? HDMI/DVI v≈ DVD ’«d?√ qGA? Ãd œ«b?Ž≈ r²¹ ¨Êu?¹eHO?K²« q?š«œ HDMI-DVI Ë√ HDMI q³?J« qO?uð WU?Š w ≠
Æw½«uŁ ±∞ ‰öš
Æ—uBK vKŽ√ …œuł HDMI Ãd ÂbI¹ ¨1080i Ë√ 720p v?≈ HDMI ëdš≈ Wœ j³{ WUŠ w ≠
≤∂ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
16
2005.5.20, 3:57 PM
öOu²«
©lHðd ·dFð «– jzUÝu« …œbF² WNł«Ë® HDMI •
ÆjI Íœd qu «b²ÝUÐ WOðuB« U½UO³«Ë u¹bOH« U½UO³? wLd« Y³« `O²ð WNł«Ë HDMI bF¹
Ê«u?Q?Ð —uB?« ÷d?F?¹ U?L? W?O?ðu «—U?ý≈Ë W?O?L?— u?¹b?O «—U?ý≈ DVD ’«d?√ q?G?A? Y?³?¹ ¨HDMI «b?²?ÝU?Ð
ÆHDMI ‰Ušœ≈ f³I œułË bMŽ p?–Ë Êu¹eHOK²« vKŽ WFÞUÝ
HDMI qOuð nË
•
«²uOö
Æ©Bit Stream data Ë√ LPCM® WÞuGC dOž WOL— WOðu U½UO?ÐË u¹bO U½UOÐ ≠ HDMI qu
ÆÊu¹eHOK²« v≈ jI WOI½ WOL— «—Uý≈ ëdš≈ r²¹ ¨HDMI q³J? qGA*« «b²Ý« s ržd« vKŽ ≠
vKŽ snow noise dNE?ðË ¨©lHðd Íœœdð ‚U?D½ Ë– wL— Èu²?× W¹UL?Š® HDCP ‡ Êu¹eHO?K²« rŽœ ÂbŽ W?UŠ w ≠
ÆWýUA«
øHDMI Wdý Âb²ð «–U* •
U½UO³« ÊS ¨DVD qOG?Að bMŽ ¨p– s ržd« vKŽË ÆWOKŁU9 uØu¹bO «—Uý≈ wKŁUL?²« Êu¹eHOK²« VKD²¹
’«d√ qGA w® wKŁU9 v≈ wL— ‰u× œułË VKD²¹ «cNË ÆWOL— U½UOÐ ÊuJð Êu¹eHOK²« v≈ UN¦Ð r²¹ w²«
W−?O²?½ …—uB« …œu?ł ‰¡UC?²ð ¨Ác?¼ q¹u?ײ?« WO?KL?Ž ¡UM?Ł√Ë Æ©Êu¹e?HO?K²?« w® w?L— v?≈ wK?ŁU9 ‰u?× Ë√ ©DVD
Âb?I?ðË D/A q¹u?% V?K?D?²?ð ô U?N½_ p?–Ë W?b?I?²?*« U?OM?I?²?« s? HDMI W?O?MI?ð b?F?ðË Æ«—U?ýù« Ê«b?I?Ë ¡U{u?C?K?
ÆÊu¹eHOK²?« v≈ qGA*« s WOU WOL— «—Uý≈
øHDCP u¼ U •
HDMI WDÝ«uÐ tł«dš≈ - Íc« DVD Èu²× W¹UL( U
Î UE½ ©lHðd Íœœdð ‚UD½ Ë– wL— Èu²× W¹ULŠ® HDCP bF¹
÷d?F?« “UN?łË ©a?≈ ¨DVD ¨PC® u?¹bO?H?« —b?B 5?Ð s?¬ w?L?— ◊U³?ð—« d?u?¹ uN? ÆÈu?²?;« «c¼ a?
?½ r?²¹ ô v?²?Š
ÆtÐ Õd?B dOž a
½ ¡«dł≈ VM−² —bB*« “UN'« vKŽ Èu²;« dOHAð r²?¹ Æ©a≈ ¨◊UIÝù« “UNł ¨Êu¹eHOK²«®
±∑ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
17
2005.5.20, 3:57 PM
öOu²«
Anynet f³I «b²ÝUÐ Êu¹eHOK²UÐ qOu²«
øAnynet u¼ U
Êu?¹eH?O?K²?« W?ýUý v?K?Ž …d¼U?E?« rz«u?I?« ÷dŽ ‰ö?š s? AV …eN?ł√ W?UJ?Ð r?J×?²« s? Âb?²?
?*« WH?O?þu« Ác?¼ s?JL?ðÔ ≠
ÆÊu¹eHOK?²K …bŠ«Ë bFÐ sŽ rJ% …bŠË «b²ÝUÐ
ÆAnynet rŽbð w²« «“«dD« l WHOþu« Ác¼ qLFð ≠
ÆÊu¹eHOK²« «b²ÝUÐ WuN
Ð DVD ’«d√ qGA0 rJײ« pMJ1 ¨Anynet «b²ÝUÐ ≠
rŽb¹ Íc?« Âb²
*« qOœ vKŽ ŸöÞù« ¡Ułd« ¨ö?Ou²«Ë qOGA²« «uDš ‰u?Š WOKOBHð UuKF v?KŽ ‰uB×K ≠
ÆAnynet
ÆAnynet WHOþË Â«b²Ý« s sJL²ð v²Š Êu¹eHOK²« vKŽ œułu*« Anynet 5OFð WOL¼√ kŠöð Ê√ V−¹ ≠
±
Anynet qšb ·dÞ qOu²Ð r ¨Anynet q³ «b²ÝUÐ
DVD ’«d√ qGA s? wHK)« ¡e'« w …œułu*« ©dCš√®
ÆÊu¹eHOK²« “UN−Ð …œułu*« ©œuÝ√® Anynet Ãd ·dDÐ
≤
DVD ‰U³I²Ý« “UNł
dCš√
œuÝ√
AV ‰U³I²Ý« “UNł
Anynet Ãd ·dÞ qOu²Ð r ¨Anynet q³ «b²ÝUÐ
“UN−Ð …œułu*« ©dCš√® Anynet Ušb ·dDÐ ©œuÝ√®
dC š √
Set-Top Box
ÆÊu¹eHOK²«
œuÝ√
dC š √
dCš√
q−
*«
dC š √
Êu¹eHKð
≥
ÁcNÐ l²9Ë Êu¹eHOK²UÐ œułu*« Anynet WHOþË j³CÐ r
Æ…eO*«
WEŠö
ÆAnynet rŽbð w²« Êu¹eHOK²« …eNł_ jI Anynet qOGAð WO½UJ≈ ÕU²ð ≠
u?Øu¹b?O? q³? Âb??²Ý« ÆAnynet «e?O? i?FÐ ÕU?²?ð s? ¨S-Video Ë√ ©ÍbŽU?B?²?«® “UN?ł ‰U?B?ð« «b?²?Ý« W?UŠ w? ≠
ƉUBðö
‰UBðô« vKŽ Êu¹eHOK²« …—b ÂbŽ V³
Ð `O× dOž u×½ vKŽ Ãd<«Ë qšb*« qOuð WUŠ w Anynet WHOþË qLFð s ≠
ÆWOł—U)« …eNł_UÐ
Æ©œuÝ√® ·dÞË ©dCš√® ‰Ušœ≈ ·dÞ s Anynet wdÞ ÊuJ²¹ ≠
ƉUBðô« bMŽ Anynet q³ wdÞ Ê«u√ WIÐUD0 r ≠
±∏ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
18
2005.5.20, 3:57 PM
öOu²«
©…UM ≤ tÐ u d³J® uB« ÂUEMÐ qOu²«
±
AUDIO OUT ·«dÞ√ qOu²Ð r ¨uB« ö³ «b²ÝUÐ
wHK)« ¡e'« w …œu?łu*« ©iOÐ_«Ë dLŠ_«® ©uB« Ãd®
AUDIO IN uB« qšb ·«dÞQÐ DVD ’«d√ qGA s
ÆuB?« d³J0 …œułu*« ©iOÐ_«Ë dLŠ_«®
«²uOö
≤
¡«eł_« qOu²Ð r ¨u¹bO?H« …—Uý≈ ©ö³® qÐU «b²ÝUÐ
HDMI ëdš≈ Ë√ COMPONENT Ë√ S-VIDEO Ë√ u¹bO?HK WOdD«
WOdD« ¡«eł_« v≈ DVD qG?A s wHK)« ¡e'« w …œułu*«
q?šb Ë√ HDMI Ë√ COMPONENT Ë√ S-VIDEO Ë√ u¹bOHK
s U×HB« w `{u? u¼ UL Êu¹eHOK²« “UN−Ð ’U)«DVI
Ʊ∑ v≈ ±≥
dLŠ√
i OÐ √
uB« qÐU
±
dLŠ√
≥
ÆuB« d³JË Êu¹eH?OK²«Ë DVD ’«d√ qGA qOGA²Ð r
iOÐ√
…UM ≤ tÐ u d³J
¥
b¹bײ uB?« d³J0 ’U)« qšb*« b¹b% —“ vKŽ jG{«
u ŸULÝ s s?JL²ð v²Š ©wł—Uš qšb® external input
ÆDVD ’«d√ qGA s
’U)« uB« qšb œ«bŽù Âb?²
*« qOœ vKŽ ŸöÞù« ¡Ułd«
ÆuB« d³J0
WEŠö
ÆuB« d³J qOGAð bMŽ uB« Èu² iHš ¡Ułd« ≠
ÆpO½–QÐË UŽULUÐ UHÎKð TłUH*« lHðd*« uB« V³¹ b
©≤∂ v≈ ∂± s U×HB« dE½√® ÆuB« d³J* UFγð WL?zUI« WýUý w uB« œ«bŽ≈ ¡Ułd« ≠
ÆuB« d³?J V
Š U¼œbŽË ·«dÞ_« sU√ nK²ð ≠
ÆuB« d³J0 ’U?)« Âb²
*« qOœ vKŽ ŸöÞù« ¡Ułd«
±π ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
19
2005.5.20, 3:57 PM
öOu²«
©DTS Amplifier Ë√ MPEG2 Ë√ Dolby digital® u?B« ÂUEMÐ qOu²«
±
·dÞ qOu²Ð r ¨©W?Id dOž® wzu{ q³ «b²ÝUÐ
œułu?*« ©wzu{® ©wL— u Ãd® DIGITAL AUDIO OUT
DIGITAL ·dDÐ DVD ’«d√ qGA s wHK)« ¡e'« w
d³J?0 œułu*« ©wzu{® ©wL— u qšb® AUDIO IN
qOu²Ð r ¨©od dO?ž® s¹—u× Ë– q³ «b²ÝUÐ ÆuB«
Ë–® ©wL?— u Ãd® DIGITAL AUDIO OUT ·dÞ
DVD ’«d√ qGA s? wHK)« ¡e'« w œułu*« ©s¹—u×
©s¹—u× Ë–® ©w?L— u qšb® DIGITAL AUDIO IN ·dDÐ
ÆuB« d³J0 œułu*«
≤
Ë√
±
¡«eł_« qOu²Ð r ¨u¹bO?H« …—Uý≈ ©ö³® qÐU «b²ÝUÐ
HDMI ëdš≈ Ë√ COMPONENT Ë√ S-VIDEO Ë√ u¹bO?HK WOdD«
WOdD« ¡«eł_« v≈ DVD qG?A s wHK)« ¡e'« w …œułu*«
q?šb Ë√ HDMI Ë√ COMPONENT Ë√ S-VIDEO Ë√ u¹bOHK
s U×HB« w `{u? u¼ UL Êu¹eHOK²« “UN−Ð ’U)«DVI
Ʊ∑ v≈ ±≥
wzu{ q³
©od dOž®
s¹—u× Ë– q³
©od dOž®
≥
ÆuB« d³JË Êu¹eH?OK²«Ë DVD ’«d√ qGA qOGA²Ð r
Ë√ Dolby digital
DTS amp
¥
b¹bײ uB?« d³J0 ’U)« qšb*« b¹b% —“ vKŽ jG{«
u ŸULÝ s s?JL²ð v²Š ©wł—Uš qšb® external input
ÆDVD ’«d√ qGA s
’U)« uB« qšb œ«bŽù Âb?²
*« qOœ vKŽ ŸöÞù« ¡Ułd«
ÆuB« d³J0
WEŠö
ÆpO½–QÐË UŽULUÐ UHÎKð TłUH*« lHðd*« uB« V³¹ b ÆuB« d³J qOGAð bMŽ uB« Èu² iHš ¡Ułd« ≠
©∂≤ v≈ ∂± s U×HB« dE½√® ÆuB« d³J* UFγð WL?zUI« WýUý w uB« œ«bŽ≈ ¡Ułd« ≠
ÆuB« d³?J V
Š U¼œbŽË ·«dÞ_« sU√ nK²ð ≠
ÆuB« d³J0 ’U?)« Âb²
*« qOœ vKŽ ŸöÞù« ¡Ułd«
…d q³J« vKŽ ¡UDG« l{ rŁ ©od dOž® wzuC« q³J« «b²Ý« q³ WÐdð_« s W¹UL(UÐ ’U)« ¡UDG« W«“≈ ¡Ułd« ≠
Æt«b²Ý« ÂbŽ bMŽ Èdš√
ÆwLd« uB« Ãd ‰öš s jI? u w²D× qOGA²Ð DVD-AUDIO ÂuI¹ ≠
ÆWOKŁU9 Ułd ‰öš s «uMI?« …œbF² DVD uB« ’«d√ ëdš≈ r²¹
©∂≤ v≈ ∂± s U×HB« dE½√® ÆjI WOKŁUL²« U?łd<« ‰öš s qOGA²UÐ SACD ÂuI¹ ≠
≤∞ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
20
2005.5.20, 3:57 PM
öOu²«
wKŁU9 5.1CH u d³J0 qOu²«
±
«²uOö
dOž® wKŁU9 5.1CH u d?³J* u ö³ «b²Ý« bMŽ
5.1CH uB« Ãd< WO?dD« ¡«eł_« qOuð V−¹ ¨©od
v≈ DVD ’«d√ qGA s w?HK)« ¡e'« w …œułu*« wKŁUL²«
u d³J* wKŁUL?²« 5.1CH uB« qšb* WOdD« ¡«eł_«
ÆwKŁUL²« 5.1CH
≤
dCš√
dCš√
i OÐ √
iOÐ√
¡«eł_« qOu²Ð r ¨u¹bO?H« …—Uý≈ ©ö³® qÐU «b²ÝUÐ
HDMI Ãd Ë√ COMPONENT Ë√ S-VIDEO Ë√ u¹b?OHK WOdD«
¡«eł_« v≈ DVD ’«d√ qGA? s wHK)« ¡e'« w …œułu*«
Ë√ HDMI Ë√ COMPONENT Ë√ S-VIDEO Ë√ u¹bO?HK WOdD«
w `{u u¼ UL Êu¹e?HOK²« “UN−Ð ’U)« DVI qšb
Ʊ∑ v≈ ±≥ s U×HB«
œuÝ√
œuÝ√
≥
ÆuB« d³JË Êu¹eH?OK²«Ë DVD ’«d√ qGA qOGA²Ð r
±
wKŁU9 5.1CH u d³J
¥
b¹bײ uB?« d³J0 ’U)« ‰Ušœù« b¹b% —“ vKŽ jG{«
u ŸULÝ s s?JL²ð v²Š ©wł—Uš qšb® external input
ÆDVD ’«d√ qGA s
d³J u qšb j?³C uB« d³J Âb²
qOœ lł«—
ÆuB«
WEŠö
ÆpO½–QÐË UŽULUÐ UHÎKð TłUH*« lHðd*« uB« V³¹ b ÆuB« d³J qOGAð bMŽ uB« Èu² iHš ¡Ułd« ≠
©∂≤ v≈ ∂± s U×HB« dE½√® ÆuB« d³J* UFγð WL?zUI« WýUý w uB« œ«bŽ≈ ¡Ułd« ≠
ÆuB« d³?J V
Š U¼œbŽË ·«dÞ_« sU√ nK²ð ≠
ÆuB« d³J0 ’U?)« Âb²
*« qOœ vKŽ ŸöÞù« ¡Ułd«
≤± ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
21
2005.5.20, 3:57 PM
≥ qBH«
WOÝUÝ_« nzUþu«
’d qOGAð
qOGA²« q³
ÆÊu¹eHK²UÐ ’U)« bFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ `O×B« ©u¹bOH« qšb® Video Input vKŽ tD³{«Ë Êu¹eHOK²« qOGA²Ð r ≠
p?Ð ’U?)« ©u??B?« ÂU?E?½® Audio System ÂU??E?½ q?O?G??A?²?Ð r? ¨w??ł—U?š ©u? ÂU?E??½® Audio System q?O?u?²??Ð X?L? «–≈ ≠
Æ`O×B« ©uB« qšb® Audio Input vKŽ tD³{«Ë
∫…d ‰Ë_ DVD POWER —e« vKŽ jGC« bMŽ WOU²« WýUA?« dNEð ¨qGA*« qOuð bFÐ
ÆNUMBER —«—“√ vKŽ jG{« ¨W?G b¹b% w Vždð XM «–≈
WýUA WGK« œ«bŽ≈ ÂbŽ WUŠ w ©ÆjI …d ‰Ë_ qGA*« q?Ouð bMŽ WýUA« Ác¼ dNEð®
bQ𠨫c ÆtKOGAð ·UI¹≈ Ë√ qGA*« qOGA²Ð XL UL?K œ«bŽù« nK²¹ b ¨qOGA²« ¡bÐ
Ác¼ dOOGð pMJ1 ¨WLzUIK WG b¹b% r²¹ Ê√ bF?Ð ÆUN«b²Ý« »uKD*« WGK« b¹b% s
fLš s d¦_ …bŠuK WOU_« WŠuK« vKŽ œułu?*« —e« vKŽ jGC« o¹dÞ sŽ WGK«
Æ…b?Šu« w ’d Í√ œułË ÂbŽ l w½«uŁ
pMJ1 YOŠ Èdš√ …d ©WLzU?I« WG b¹b%® SELECT MENU LANGUAGE —UÞù« dNE¹
ÆWKCH*« WGK« 5OFð …œUŽ≈
W OÐ d F K 5 jG{ «
qOGA²«
±
—e« vKŽ jG{«
Æ( ) OPEN/CLOSE
STANDBY dýR*« ¡UC¹
×b« `² r²¹Ë ©—UE²½ô«®
≤
w odÐ ’«d_« bŠ√ l{
ÁU&« ÊuJ¹ Ê√ vKŽ ×b«
’dI« Ê«uMŽ oBK
ÆvKŽú
©·UM¾²Ýô«® RESUME WHOþË ‹
nuð Íc« ÊUJ*« qGA*« dc²¹ ¨’dI« qOGAð ·UI¹≈ bMŽ
…d? ( ) PLAY/PAUSE —e« v?KŽ j?GC?« bM?F «c? ¨ÁbM?Ž
n?uð w?²« W?DI?M?« bM?Ž qO?GA?²U?Ð qG?A*« Âu?I¹ ¨Èd?š√
qGA*« qOu?ð r²¹ r Ë√ ’dI« W«“≈ r²¹ r? U® ÆU¼bMŽ
Æ5ðd ( ) STOP —e?« vKŽ jGC« bMŽ Ë√
≥
—e« jG{«
—e« Ë√ ( ) PLAY/PAUSE
‚öžù ( ) OPEN/CLOSE
Æ’dI« ל
≤≤ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
22
2005.5.20, 3:57 PM
WOÝUÝ_« nzUþu«
WEŠö
WIOœ s d¦_ ·UI¹ù« l{Ë w? qGA*« „dð WUŠ w ≠
Ænu²« WýUý jOAMð r²¹ ¨Âb²
*« s qšbð Í√ ÊËœ
qOGA²« ·UM¾?²Ýô ( ) PLAY/PAUSE —e« vKŽ jG{«
ÆÍœUF«
¨WIOœ s d¦_ ·UI¹ù« l{Ë w qGA*« „dð WUŠ w ≠
W??H?O?þË® Æw?zU?I?K??ð q?J?A?Ð q?G?A??*« q?O?G?A?ð ·U?I??¹≈ r?²?O?Ý
©©wzUIK?²« qOGA²« ·UI¹≈® Automatic Power-Off
¥
qOGA²« ·UI¹≈
( ) STOP —e« vKŽ jG{«
ÆqOGA²« ¡UMŁ√
µ
’dI« W«“≈
—e« vKŽ jG{«
Æ( ) OPEN/CLOSE
«uþUzn «_ÝUÝOW
Æu błu¹ ôË ¨XHuð WýUA« ‹
(
∂
) PLAY/PAUSE —e« vKŽ jG{« ¨qOGA²« ·UM¾²Ýô
qOGA²K XR*« ·UI¹ù«
ÆÈdš√ …d
WEŠö
·UI¹ù« l{Ë w ozUœ fLš s d¦_ qGA*« „dð WUŠ w
ÆqOGA²« sŽ nu²OÝ ¨XR*«
—e« vKŽ jG{«
—e« Ë√ ( ) PLAY/PAUSE
“UNł vKŽ œułu*« STEP
¡UMŁ√ bFÐ sŽ rJײ«
ÆqOGA²«
JOG d¹Ëb?ð Ë√ —e?« vK?Ž j?GC?« U?NO? r²?¹ …d? q w? ‹
Æb¹bł —UÞ≈ dNE¹ ¨DIAL
ÆSTEP l{Ë ¡UMŁ√ u Í√ —bB¹ ô
qOGA²« ·UM¾?²Ýô ( ) PLAY/PAUSE —e« vKŽ jG{«
ÆÍœUF«
q?O?GA?²« ÁU?&« w? ô≈ WD?I?KÐ W?DI? q?OG?A?²« p?MJ?1 ô
ÆÂUú
Ë√ JOG DIAL d¹Ëb²Ð r
œułu*« STEP —e« jG{«
bFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ
ÆqOGA²« ¡UMŁ√
Æ¡wD?³« qOGA²« ¡UMŁ√ u Í√ lL
¹ ô ‹
qOGA²« ·UM¾?²Ýô ( ) PLAY/PAUSE —e« vKŽ jG{«
ÆÍœUF«
Æw
JŽ ¡wDÐ qOGAð ¡«dł≈ sJ1 ô
WEŠö
Æ`O× dO?ž —“ vKŽ jGC« vKŽ ©
∑
«bŽ U® WDIKÐ WDI qOGA²«
©WÞuGC*« ’«d_«
∏
’«d_« «bŽ U® ¡wD³« qOGA²«
©WÞuGC*«
—«—“√ vKŽ UDžU{ oЫ
—UO²šô ( ) SEARCH
±Ø∏ 5Ð s qOGA²« WŽdÝ
WŽd
« s ±Ø≤Ë ±Ø¥ ¨
nu²« ¡UMŁ√ W¹œUF«
Æ…uD)« WOF{Ë Ë√ XR*«
® ed« «c¼ ‰b¹
≤≥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
23
2005.5.20, 3:57 PM
WOÝUÝ_« nzUþu«
wD²«Ë Y׳« w²HOþË Â«b²Ý«
WŽu?L?:« v≈ ‰U?I²?½ö? wD?²?« W?HO?þË Â«b?²Ý« p?M?J1 U?L W?Žd?
Ð —U?
Ë√ q?B? w Y?׳?« ¨q?OG?A²?« ¡U?MŁ√ ¨p?MJ?1
ÆWOU²«
—U Ë√ qB
w
Y׳«
jG{« rŁ ©
Ë√
® SEARCH vKŽ jG{« qOGA²« ¡UMŁ√ ‹
ÆÆd³√ WŽd
Ð Y׳K Èdš√ …d
DVD
2X, 4X, 64X, 128X
VCD
4X, 8X
CD/SACD/DVD-AUDIO
2X, 4X, 8X
d¹Ëb²Ð r ¨qOGA²« ¡UMŁ√
jG{« Ë√ SHUTTLE DIAL
SEARCH—e« vKŽ
vKŽ œułu*« © Ë√ ®
…b* bFÐ sŽ rJײ« “UNł
Æ…bŠ«Ë WO½UŁ sŽ b¹eð
WEŠö
W?Žd?Ý s??Ž W?H?O?þu?« Ác?N? W?M?O?F?*« W?Žd??
?« n?K?²??ð b? ≠
ÆWOKFH« qOGA²«
’«d?_« «bŽ U® Y?׳?« l{Ë ¡UM?Ł√ u Í√ —b?B¹ ô ≠
Æ©WÞuGC*«
«—U*« vDð
SKIP —e« jG{«
¡UMŁ√ ¨© Ë√ ®
ÆqOGA²«
¨DVD ’d qOGAð ¡UMŁ√ ¨© ® SKIP —e« vKŽ jGCUÐ XL «–≈ ≠
—e?« v?KŽ j?G?CU?Ð X?L? «–≈ ÆwU?²?« qB?H?« v≈ ‰U?I?²?½ô« r²?¹
jG?C?UÐ X?L? «–≈ ÆqB?H?« W¹«b?Ð v?≈ ‰UI?²?½ô« r²?¹ ¨© ® SKIP
ÆoÐU
« qB?H« W¹«bÐ v≈ ‰UI²½ô« r²¹ ¨Èdš√ …d
Ë√ ©WLzUI« ‚öž≈® Menu Off l{Ë w VCD 2.0 qOGAð WUŠ w ≠
jGCUÐ XL «–≈ ¨◊uGC ’d Ë√ VCD 1.1 q?OGAð WUŠ w
X?L «–≈ ÆwU²?« —U
*« v≈ ‰UI?²½ô« r²¹ ¨© ® SKIP —e?« vKŽ
Æ—U?
*« W?¹«bÐ v?≈ ‰UI?²½ô« r?²¹ ¨© ® SKIP —e?« vK?Ž jG?CU?Ð
—U?
?*« W?¹«b?Ð v?≈ ‰U?I?²?½ô« r?²?¹ ¨Èd??š√ …d? j?G?C?U?Ð X?L? «–≈
ÆoÐU
«
WEŠö
¨©WLzU?I« ‚öž≈® Menu Off l{Ë w VCD 2.0 œułË bMŽ
‚öž≈® Menu Off vKŽ jG?{« ÆWHOþu« Ác¼ qLŽ sJ1
ÆDISC MENU —e?« vKŽ jGCUÐ ©WLzUI«
VCD ’d qOGAð ¡UMŁ√ WIOœ ±µ —ËU−²ð —U
*« …b X½U «–≈ ≠
ÆÂU_« v≈ o?zUœ µ wD?ð r?²¹ ¨
ÆnK)« v≈ ozUœ µ Ÿułd« r²¹ ¨
—e« v?KŽ jG?CUÐ X?LË
—e« vKŽ jGCUÐ XL «–≈
≤¥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
24
2005.5.20, 3:57 PM
WOÝUÝ_« nzUþu«
÷dF« WHOþË Â«b²Ý«
DVD/VCD/CD/MPEG4 qOGAð bMŽ
jGC?UÐ nzUþu« WLzU qš«œ UuKF?*« b¹b% pMJ1 ‹
ÆMENU —e« vKŽ
±
¨qOGA²« WOKLŽ ¡UMŁ√
s INFO —e« vKŽ jG{«
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł
DVD
≤
«uþUzn «_ÝUÝOW
V /W —e« vKŽ jG{«
DVD
Title
Æœ«d*« dBMF« b¹bײ
01
Chapter 02
Time
Audio
Subtitle
0:00:13
ENG 5.1CH
Off
VCD
¨©WLzU?I« ‚öž≈® Menu Off l?{Ë w VCD 2.0 œułË b?MŽ ‹
‚ö?ž≈® Menu Off v?K?Ž j?G?{« ÆW?H?O??þu?« Ác?¼ q?L?Ž s?J?1
ÆDISC MENU —e?« vKŽ jGCUÐ ©WLzUI«
VCD
Track 01
Time 0 : 0 0 : 4 8
CD
CD
Track 01
Time 0 : 0 0 : 4 8
MPEG4
DivX
Title
Time
Audio
Subtitle
Size
01
0:00:13
MP3 1/8
· UI¹ ≈
640x272
≤µ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
25
2005.5.20, 3:57 PM
WOÝUÝ_« nzUþu«
rJײ« “UNł vKŽ …œułu*« ÂU—_« —«—“√ «b²Ý« pMJ1 ‹
¡b??³?? Ë√ q??B?? Ë√ Ê«u??M??F?? d??ýU??³??*« ‰u??u?? K?? b??F??Ð s??Ž
Æ5F XË s qOGA²«
≥
䉳/‹ —e« vKŽ jG{«
Íc« œ«bŽù« ¡«dłù
vKŽ jG{« rŁ Áb¹dð
ÆENTER —e«
¥
vKŽ jG{« ,WýUA« ¡UHšù
ÆINFO —e«
WEŠö
ÆbŠ«Ë ’d s d¦√ œułË WUŠ w? »uKD*« Ê«uMF« v≈ ‰uuK
ÆrKO q b¹b% r²OÝ ¨DVD ’d vKŽ rKO s d?¦√ œułË WUŠ w ¨‰U¦*« qO³Ý vKŽ
l? ‰U(« u¼ UL® WŽd?
Ð WMOF W?FD vKŽ —u?¦F« pMJ1 v?²Š ‰uB w DVD ’«d√ r?EF qO−
?ð r²¹
Æ©◊uG?C u ’d vKŽ …œułu*« «—U
*«
i?FÐ l? Y׳?« WH?OþË q?LFð ô Æl?łdL? ¡b³« X?Ë ‰Ušœ≈ V?−¹ Æ5?F XË s? rK?OH?« qOG?A²?Ð ÕUL?
«
Æ’«d_«
ÆrKO?HUÐ ’U)« uB« —U
WG v≈ dOA¹
Æ5.1CH W¹eOK$ù« WGKUÐ uB« —U?
qOGAð r²¹ ¨‰U¦*« «c¼ w
ÆWHK² u «—U
? ÊULŁ vKŽ DVD ’d sLC²¹ Ê√ sJ1
©DivX® WMA. Ë AC3 Ë MP3 rOŽbð r²¹
W³?ŠUB?*« WL?łd²?« WG? —UO?²š« p?MJ?1 Æ’dI?« vK?Ž …du?²*« W?ýUA?K W?³ŠU?B*« W?Lłd?²« U?G v?≈ dO?A¹
Æp– qCHð XM «–≈ ¨WýUA« vKŽ s UG?K« WU ‚öž≈ pMJ1 Ë√ WýUAK
ÆWýUAK W³ŠUB WHK²? WLłdð ≥≤ vKŽ DVD ’d sLC²¹ Ê√ sJ1
(DivX)
ÆÊ«uMF« WbÐ nK*« r−Š j³ðd¹
ÆW{ËdF*« W?ýUA« Wœ œ«“ ¨nK*« r−Š œ«“ ULK
Æd³_« WýUA« W¹ƒ— pMJ1 v²Š UÎOzUIKð UNÝUO dO?OGð r²¹ ¨…dOG nK*« Wœ X½U «–≈
≤∂ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
26
2005.5.20, 3:57 PM
WOÝUÝ_« nzUþu«
©Ê«uMF«® Title Ë ©’dI«® Disc w²LzU «b²Ý«
©DVD® ©’dI« WLzU® Disc Menu «b²Ý«
±
’d qOGAð WOKLŽ ¡UMŁ√
—e« vKŽ jG{« ¨DVD
rJײ« “UNł s MENU
ÆbFÐ sŽ
WEŠö
«uþUzn «_ÝUÝOW
W??L??zU??® Disc Menu q??L??F??ð ô b?? ¨’d??I??« v??K??Ž «ÎœU??L??²??Ž« ≠
Æ©’dI«
«b?²Ý« o?¹d?Þ sŽ ¨Disc Menu «b?²?Ý« U?ÎC¹√ p?MJ?1 ≠
Æb?FÐ sŽ rJײ« “UNł s Disc Menu —e«
l{Ë b¹bײ VCD 2.0 w Disc Menu —e« «b²Ý« r²¹ ≠
Æ©WLzUI« ‚öž≈® Menu Off l{Ë Ë√ ©WLzUI« `²® Menu On
≤
p Ý b « WL z U ÷ d F
ENTER jG{«
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
¨©’dI« WLzU® Disc Menu
—e«EÛ√ ‹ —e« jG{« rŁ
ÆENTER
©DVD® Ê«uMF« WLzU «b²Ý«
±
¨DVD ’d qOGAð ¡UMŁ«
vKŽ MENU —“ vKŽ jG{«
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł
≤
WEŠö
W??L??zU??® Title Menu q??L??F??ð ô b?? ¨’d?? I??« v??K??Ž «ÎœU??L??²??Ž« ≠
Æ©Ê«uMF«
W??U?Š w?? j?I?? ©Ê«u?M??F?« W??L?zU??® Title Menu ÷d?Ž r??²?¹ ≠
Æq_« vKŽ 5½«uMŽ vKŽ ’dI« sLCð
Ê « u M F « W Lz U ÷ d F ENTER jG{«
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
¨©Ê«uMF« WLzU® Title Menu
—e«EÛ√ ‹ —e« jG{« rŁ
ÆENTER
≤∑ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
27
2005.5.20, 3:57 PM
WOÝUÝ_« nzUþu«
©WHOþË® Function WLzU «b²Ý«
©DVD/VCD® ©WHOþu« WLzU® Function Menu «b²Ý«
±
¡UMŁ√ MENU —e« vKŽ jG{«
ÆqOGA²«
≤
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
U uK F rŁ ¨©WHOþu«® Function
ÂË Ë“
ÆENTER Ë√ ‹ —e« jG{«
WöŽ
d ¹d J ð
U×HB« dE½√® UuKF ≠
qN Ý ÷ d Ž
©≤∂ v≈ ≤µ s
q O G A ð ∫ w U √ ÷ d Ž
dOGBðØdO³Jð ≠
©≥π W×H dE½«®
©≥∏ v≈ ≥∑ s U×?HB« dE½√® WOFłd …—Uý≈ ≠
©≥∞ v≈ ≤π s? U×HB« dE½√® —«dJð ≠
©≥≥ v?≈ ≥≤ s U×HB« dE½√® EZ ÷dŽ ≠
WOU_« WýUA« ≠
ÆWOU?_« WýUAK ©qOGAð® ON b¹b% bMŽ ¡wCð
«b?²?ÝUÐ U?ÎðdýU?³ nzU?þu« Ác?¼ b¹b?% UÎC?¹√ pM?J1 ‹
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł vKŽ …œułu*«Ë UNÐ WU)« —«—“_«
WEŠö
‚ö?? ž≈® Menu Off l?? {Ë q?? š«œ VCD 2.0 œu?? łË W?? ?U?? Š w?? ≠
Menu Off vKŽ jG{« ÆWHO?þu« Ác¼ qLŽ sJ1 ¨©W?LzUI«
ÆDISC MENU —e« vK?Ž jGCUÐ ©WLzUI« ‚öž≈®
≥
V /W —e« vKŽ jG{«
nzUþu« bŠ√ b¹bײ
—e« Ë√ ‹ jG{« rŁ ÆX
«
v≈ ‰uuK ENTER
ÆWHOþu«
≤∏ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
28
2005.5.20, 3:57 PM
WOÝUÝ_« nzUþu«
©—dJ²*« qOGA²«® Repeat Play
ÆtKLQÐ ’dI« Ë√ ©A-B® —U² lDI Ë√ Ê«uMF?« Ë√ qBH« Ë√ wU(« —U
*« —«dJ²
DVD/VCD/CD qOGAð bMŽ
±
bFÐ sŽ rJײ« “UNł s
ÆREPEAT —e« jG{«
Æ—«dJ²« WýUý dNEð
«uþUzn «_ÝUÝOW
¨Ê«uMF?« Ë√ qBH?« V
?Š qOG?A²« —«d?J²Ð DVD Âu?I¹ ‹
qO?G?A²?« —«dJ?²?Ð ÂuI?O VCD Ë√ ◊u?G?C*« ’d?I« U?√
Æ—U
*« Ë√ ’dI« V
Š
Æt?KOGAð Í—U'« qBH« —«dJð :© ® qBH«
ÆtKO?GAð Í—U'« Ê«uMF« —«dJð :© ® Ê«uMF«
ÆtK?OGAð Í—U'« ’dI« —«dJð :© ® ’dI«
ÆtK?OGAð Í—U'« —U
*« —«dJð :© ® —U
*«
Æœb;« ’dI« s lDI —«dJð A-B: lDI
DVD
≤
01
· U I¹≈
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
01 A - B
REPEAT
ENTER
䉳 /‹ s¹—e« jG{«
Ë√ Ê«uMF« Ë√ qBH« b¹bײ
—e« jG{« rŁ ¨©A-B® lDI
ÆENTER
VCD/CD
· U I¹≈
T
01
D
©A-B —«dJð® Repeat A-B WHOþË Â«b²Ý«
Æ©A® U¼bMŽ —dJ²*« qOGA²« ¡bÐ b¹dð w²« WDIM« bMŽ ¨©A-B —«dJð® Repeat A-B —e« vKŽ jG{« Ʊ
ÆUÎOzUIKð B eOO9 r²¹
Æ©B® U¼bMŽ —dJ²*« qOGA²« ¡UN½≈ b¹dð w²« WDIM« bMŽ ¨©A-B —«dJð® Repeat A-B —e« vKŽ jG{« Æ≤
ÆÍœUF« qOGA²?« v≈ ŸułdK CLEAR —e« vKŽ jG{« ≠
WEŠö
X?Ë s? q?_« vK?Ž w?½«u?Ł µ—Ëd? b?F?Ð ô≈ ©B® W?D?I?M?« 5?O?F?²?Ð ©A-B —«d?J?ð® REPEAT A-B p? `?L?
?¹ ô
Æ©A® WDIM« 5OFð bFÐ qOGA²«
DVD
≥
01
· UI¹ ≈
T
01 A - B
REPEAT
ENTER
01 A - B
REPEAT
ENTER
WEŠö
REPEAT W?H??O??þu??« q??L??F?ð ô b?? ¨’d??I??« v??K??Ž «ÎœU?L??²??Ž« ≠
Æ©—«dJð®
‚ö?? ž≈® Menu Off l?? ?{Ë q?? š«œ VCD 2.0 œu?? łË W?? U?? Š w?? ≠
Menu Off vKŽ jG?{« ÆWHOþu« Ác¼ qLŽ sJ?1 ¨©WLzUI«
ÆDISC MENU —e« vK?Ž jGCUÐ ©WLzUI« ‚öž≈®
VCD/CD
· UI¹ ≈
T
01
D
¨ÍœUF« qOGA²« v≈ …œuFK
…d REPEAT —e« jG{«
䉳 /‹ s¹—e« jG{« rŁ ¨Èdš√
jG{«Ë ©·UI¹≈® Off b¹bײ
ÆENTER —e«
≤π ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
29
2005.5.20, 3:57 PM
WOÝUÝ_« nzUþu«
©¡wD³« —dJ²*« qOGA²«® Slow Repeat Play
…—uBÐ UN²Ý«—œ pMJ1 v²Š ¨UNeŽ r²¹ vIOÝu Ë√ W{U¹— sLC²ð w²« b¼UALK ¡wD³« —«dJ²UÐ …eO*« Ác¼ p `L
ð
ÆqC√
DVD/VCD qOGAð bMŽ
±
—e« jG{«
¡UMŁ√ ¨( ) PLAY/PAUSE
ÆqOGA²«
≤
—«—“√ vKŽ UDžU{ oЫ
—UO²šô © ® SEARCH
Ø∏ wMÐ s qOGA²« WŽdÝ
WŽd
« s ±Ø≤Ë ±Ø¥ ¨ ±
nu²« ¡UMŁ√ W¹œUF«
Æ…uD)« WOF{Ë Ë√ XR*«
B lDI*« v≈ A l?DI*« s qOGAð —«dJ²?Ð ’dI« ÂuI¹ ‹
Æ…œb;« WŽd
UÐ
≥
bFÐ sŽ rJײ« “UNł s
ÆREPEAT —e« jG{«
䉳/‹ —e« vKŽ jG{«
ÆA-B b¹bײ
rŁ ¨ô
Î Ë√ ©A® j³CÐ r ¨©A-B —«dJð® REPEAT A-B j³C ‹
ÆWOU²« ¡wD³« qOGA²« …b —Ëd bFÐ ©B® j³CÐ r
B. j?G{« rŁ ¨WO½UŁ ¥∞ dE²½« ∫ ™±Ø∏
B. j?G{« rŁ ¨WO½UŁ ≤∞ dE²½« ∫ ™±Ø¥
B. j?G{« rŁ ¨WO½UŁ ±∞ dE²½« ∫ ™±Ø≤
¥
ENTER —e« vKŽ jG{«
¡bÐ b¹dð w²« WDIM« bMŽ
Æ©A® U¼bMŽ —dJ²*« qOGA²«
jG{« ÆUÎOzUIKð B eOO9 r²¹
bMŽ ¨ENTER —e« vKŽ
¡UN½≈ b¹dð w²« WDIM«
Æ©B® U¼bMŽ —dJ²*« qOGA²«
µ
WEŠö
‚öž≈® Menu Off l?{Ë qš«œ VCD 2.0 œułË WUŠ w
Menu Off vKŽ jG{« ÆWHO?þu« Ác¼ qLŽ sJ1 ¨©WLzUI«
ÆDISC MENU —e« vK?Ž jGCUÐ ©WLzUI« ‚öž≈®
qOGA²« v≈ …œuFK
—e« vKŽ jG{« ¨ÍœUF«
—e« vKŽ jG{« rŁ CLEAR
Æ( ) PLAY/PAUSE
©A-B —«dJð® Repeat A-B WHOþË Â«b²Ý«
U¼bMŽ —dJ²*« qOGA²« ¡bÐ b¹dð w²« WDIM« bMŽ ¨©A-B —«dJð® REPEAT A-B —e« vKŽ jG{« ¨¡wD³« qOGA²« ¡UMŁ√ Ʊ
ÆUÎOzUIKð B eOO9 r²¹ Æ©A®
Æ©B® U¼bMŽ —dJ²*« qOG?A²« ¡UN½≈ b¹dð w²« WDIM« bMŽ ¨©A-B —«dJð® REPEAT A-B —e« vKŽ jG{ Æ≤
Æ( ) PLAY/PAUSE —e« vKŽ jG{« rŁ CLEAR —e« vKŽ jG{« ¨ÍœUF« q?OGA²« v≈ …œuFK ≠
≥∞ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
30
2005.5.20, 3:57 PM
WOÝUÝ_« nzUþu«
©wz«uA?F« qOGA²«®
Random PlayË ©Zd³Ó*Ô« qOGA²«® Program Play
©◊uGC*« ’dI« ≠ Zd³Ó*Ô« qOGA²«® Program Play (CD)
Æt³
Š «—U
*« qOGAð w Vždð Íc« VOðd²« b¹bײР©Z?d³*« qOGA²«® Program Play p `L
¹
±
vKŽ jG{« ¨qOGA²« ¡UMŁ√
Æ©ZU½d³«® PROG —e«
«uþUzn «_ÝUÝOW
—e?« j??G?{« ¨W??I?ÐU??
?« W??L??zU?I??« W?ýU??ý v?≈ …œu??F?K?? ≠ ‹
ÆRETURN
—e?« v??K?Ž j?G??{« ¨Z?U??½d?³??« V?O??ðd?ð b??¹b?% ¡U??G?ù ≠
ÆCLEAR
W−d³*« «—U
*« s œbŽ rŽœ …bŠu« Ác¼ lOD²
ð ≠
Æ—U
≤∞ v≈ qB¹
≤
䉳‹
Z U½d Ð
䉳/‹ —e« vKŽ jG{«
PROGRAM b¹bײ
Æ©ZU½d³«®
ÆENTER —e« vKŽ jG{«
wz « u A F «
ZU½dÐ 01
— U
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
≥
V /W /䉳 /‹ —«—“_« vKŽ jG{«
VO ðdð
04
08
12
16
------
------
------
------
Íc« ‰Ë_« —U
*« b¹bײ
ÆZU½d³« v≈ t²U{≈ r²OÝ
ÆENTER —e« vKŽ jG{«
w b¹bײ« ÂU—√ dNEð
VOðdð® Program Order lÐd*«
Æ©ZU½d³«
¥
—e« vKŽ jG{«
Æ( ) PLAY/PAUSE
’dI« «c¼ qOGAð r²OÝ
ÆZd³*« VOðd²« V
Š
.©©◊uGC ’d® wz«uAF« qOGA²«® Random Play (CD)
Æwz«uAŽ VOðdð V
Š ’dI« «—U
qO?GA²Ð ©wz«uAŽ qOGAð® Random Play ÂuI¹
WEŠö
Z U½d Ð
䉳‹
Program 5?²?H?Oþu?« q?L?F?ð ô b? ¨’d?I?« vK?Ž «ÎœU?L?²?Ž« ≠
q?? O?? ?G?? A?? ð® Random Play Ë ©Z?? ?d?? ³?? *« q?? ?O?? G?? A?? ?²?? «® Play
Æ©wz«uAŽ
“UNł s CLEAR —e« vKŽ jG{« ¨qOGA²« l{Ë ¡UMŁ√ ≠
©Zd³?*« qOGA²«® Program Play ¡U?Gù bFÐ sŽ rJ?ײ«
Æ©wz«u?AF« qOGA²«® Random Play Ë√
±
ÆPROG —e« vKŽ jG{«
wz « u A F «
≤
b¹bײ 䉳/‹ —e« vKŽ jG{«
Æ©wz«uAŽ® RANDOM
ÆENTER —e« vKŽ jG{«
≥± ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
31
2005.5.20, 3:57 PM
¥ qBH«
WbÒI²*« nzUþu«
©EZ ÷dŽ® ©÷dF« v≈ ŸUHð—ô« W³½® Aspect Ratio j³{
©DVD ’«d√® U?N{dŽ v≈ WýUA« ŸUHð—« ‰bF «b²ÝUÐ qOGA²K
jG{« ¨U?N{dŽ v≈ WýUA« ŸUHð—« ‰bF? j¹dý ¡UHšù ‹
ÆCLEAR —e« vKŽ
W ¹ œ UŽ W ý U ý
EZ VIEW
ÆEZ VIEW —e« vKŽ jG{«
bMŽ WýUA« r−?Š dOG²¹ ≠
…—uBÐ —e« vKŽ jGC«
Æ…—dJ²
Ød?? ?O?? ?³?? ?J?? ð l?? ?{Ë q?? ?L?? ?F?? ?¹ ≠
…—u?BÐ W?ýUA« d?OG?Bð
v??K?? Ž «ÎœU??L??²?? Ž« W??H?? K??²?? ??
WLzUI« w WýUA« œ«bŽ≈
œ«b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ž≈® Display Setup
Æ©÷dF«
q?? ? ?O?? ? G?? ? ?A?? ? ²?? ? ?« ÊU?? ? L?? ? ?C?? ? ≠
EZ VIEW —e?K? `?O?×?B?«
œ«b??Ž≈ V?−??¹ ¨©EZ ÷d??Ž®
v?? ? ? ≈ ÷d?? ? ?F?? ? ? « W?? ? ?³?? ? ? ?? ? ?½
w?? W?×?O?×?B??« ŸU?H?ð—ô«
Display Setup W?? ? L?? ? zU?? ? I?? ? «
d??E?? ½√® Æ©÷d?? F??« œ«b?? Ž≈®
©∂∂ v≈ ∂µ s U×HB«
±∂∫π Êu¹eHOKð «b²Ý« WUŠ w
’«dú ¥∫≥ ÷dF« v≈ ŸUHð—ô« W³MÐ
’«dú ±∂∫π ÷dF« v≈ ŸUHð—ô« W³½
©i¹dŽ ÍœUŽ® Normal Wide ≠
ŸU?H?ð—ô« W?³?
M? ±∂∫π —b?I?Ð DVD Ê«u?M?Ž Èu?²×? ÷d?F?¹
Æ÷dF« v≈
Æb?²2 wI√ qJAÐ …—uB« Ác¼ dNEð
©WýUA« W¡ö® SCREEN FIT ≠
ŸuDI u×½ vKŽ WýUA« s wKH
«Ë ÍuKF« ¡e'« dNE¹
ÆUNKLQÐ WýUA« dNEðË
Æb²?2 ÍœuLŽ qJAÐ …—uB« Ác¼ dNEð
©dOGB²«ØdO³J²« W¡ö® ZOOM FIT ≠
WýUA« s s?1_«Ë d
¹_« wKH
«Ë ÍuKF?« ¡e'« dNE¹
ÆWýUA« s j?ÝË_« ¡e'« rCð l ŸuDI u×½ vKŽ
©W¹œuLŽ WLzö® Vertical Fit ≠
©WC¹dF« WýUA«® WIDE SCREEN ≠
ŸUH?ð—ô« W?³?
M? ±∂∫π —b?I?Ð DVD Ê«uM?Ž Èu?²?× ÷d?F?¹
Æ÷dF« v≈
©WýUA« W¡ö® SCREEN FIT ≠
b?M?Ž ÆW?ýU?A?« s? q?H?Ý_« ¡e?'«Ë v?K??Ž_« ¡e?'« l?D? r?²?¹
¨≤[≥µ ∫± m?K?³??ð ŸU?H?ð—« v?≈ ÷d?Ž W??³?
?M?Ð ’d? q?O??G?A?ð
ÆWýUA« qHÝ√Ë v?KŽ√ …œułu*« ¡«œu
« WÞdý_« w?H²ð
Ÿu½ vKŽ «ÎœUL²Ž«® Æb²2 ÍœuLŽ qJAÐ …—uB« Ác¼ dNEð
©ÆWOK …—uBÐ ¡«œu?
« WÞdý_« wH²ð ô b ¨’dI«
©dOGB²«ØdO³J²« W¡ö® ZOOM FIT ≠
WýUA« s? s1_«Ë d
?¹_« wKH?
«Ë ÍuKF?« ¡e'« dN?E¹
ÆWýUA« s j?ÝË_« ¡e'« rCð l ŸuDI u×½ vKŽ
vKŽ ¥∫≥ Á—«b?I DVD ’«d√ qG?A …b¼UA? r²¹ Ub?MŽ
—U
¹ v≈ ¡«œu
« WÞdý_« dNE𠨱∂∫π t²³
½ Êu¹eHOKð
…œËb??A? U?N?½Q?Ë W?ýU?A?« —u?N?þ V?M?−?²? W?ýU?A?« 5?1Ë
ÆUιœuLŽ
≥≤ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
32
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
¥∫≥ Êu¹eHOKð «b²Ý« WUŠ w
’«dú ¥∫≥ ÷dF« v≈ ŸUHð—ô« W³½
’«dú ±∂∫π ÷dF« v≈ ŸUHð—ô« W³½
Letter Box ¥∫≥
W¹œUF« WýUA« ≠
v≈ ŸUHð—ô« W³
M ¥∫≥ —bIÐ DVD Ê«uMŽ Èu²× ÷dF¹
Æ÷dF«
≠
ŸU?H?ð—ô« W³?
?M ±∂∫π —b?I?Ð DVD Ê«uM?Ž Èu²?×? ÷dF?¹
Æ÷dF« v≈
ÆWýUA?« qHÝ√Ë vKŽ√ ¡«œu
« WÞdý_« dNEð
©WýUA« W¡ö® SCREEN FIT ≠
ŸuDI u×½ vKŽ WýUA« s wKH
«Ë ÍuKF« ¡e'« dNE¹
ÆUNKLQÐ WýUA« dNEðË
Æb²?2 ÍœuLŽ qJAÐ …—uB« Ác¼ dNEð
PAN SCAN ¥∫≥
≠
WýUA« s s?1_«Ë d
¹_« wKH
?«Ë ÍuKF« ¡e'« d?NE¹
jÝË_« ¡e'« ÷dŽ l ŸuDI u×½ vKŽ ±∂∫π mK³ð w²«
ÆWýUA« s
©dOGB²«ØdO³J²« W¡ö® ZOOM FIT ≠
WýUA« s? s1_«Ë d
¹_« wKH?
«Ë ÍuKF« ¡e'« d?NE¹
ÆWýUA« s j?ÝË_« ¡e'« rCð l ŸuDI u×½ vKŽ
©WýUA« W¡ö® SCREEN FIT ≠
ŸuDI u×½ vKŽ WýUA« s wKH
«Ë ÍuKF« ¡e'« dNE¹
ÆUNKLQÐ WýUA« dNEðË
Æb²?2 ÍœuLŽ qJAÐ …—uB« Ác¼ dNEð
©dOGB²«ØdO³J²« W¡ö® ZOOM FIT ≠
WýUA« s s?1_«Ë d
¹_« wKH
?«Ë ÍuKF« ¡e'« d?NE¹
ÆWýUA« s j?ÝË_« ¡e'« rCð l ŸuDI u×½ vKŽ
«uþUzn «*²IbÒ W
WEŠö
Æ’dI« Ÿu½ vKŽ «ÎœUL²Ž« W?HOþu« qLŽ WI¹dÞ nK²ð b
≥≥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
33
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
WOFL« WGK« b¹b%
ÆAudio —e« «b²ÝUÐ WuNÝË WŽd
Ð WÐuKD*« WOFL
« WGK« b¹b% pMJ1
©DVD/VCD/CD/MPEG4® Audio —e« «b²Ý«
±
ÆAudio —e« vKŽ jG{«
bMŽ uB« dOG²¹
…—uBÐ —e« vKŽ jGC«
Æ…—dJ²
U?GK?« v≈ …—U?ýù« r²?ð ≠
o?? ¹d?? ?Þ s?? Ž W?? ?O?? F?? L?? ?
?? «
Æ«—UB²šô« «b²Ý«
DVD
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
AUDIO
VCD/CD
u ¹d O ² Ý
MPEG4
PCM 1/2
AUDIO
Ë√ VCD ’d qOGAð bMŽ
pMJ1 ¨◊uGC ’d
Stereo 5Ð s —UO²šô«
Ë√ ©51® Right Ë√ ©u¹d²Ý«®
Æ©—U
¹® Left
䉳/‹ —e« vKŽ jG{«
Áb¹dð Íc« uB« b¹bײ
vKŽ jG{« rŁ MPEG4 vKŽ
ÆENTER —e«
∂
AUDIO ed« W«“ù
—e« jG{« ¨©uB«®
—e« Ë√ CLEAR
ÆRETURN
WEŠö
UGK« dOHAð - b ÊU «–≈ U vKŽ WHOþu« Ác¼ bL²Fð ≠
ÆqLFð ô bË ’dI« vKŽ WOFL
«
ÆWOF?LÝ UG ∏ vKŽ DVD ’d sLC²¹ Ê√ sJ1 ≠
¨DVD ’d qOGAð - ULK W?OFL
« WGK« fH½ —uNE ≠
Ƶπ W×H w ¢W?OFL
« UGK« «b²Ý«¢ lł«—
≥¥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
34
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
©WLłd²«® Subtitle WG b¹b%
ÆSUBTITLE —e« «b²ÝUÐ WuNÝË WŽd
Ð WÐu?KD*« WLłd²« WG b¹b% pMJ1
©DVD/MPEG4® SUBTITLE —e« «b²Ý«
±
ÆSUBTITLE —e« vKŽ jG{«
jGC« bMŽ WLłd²« dOG²ð
Æ…—dJ² …—uBÐ —e« vKŽ
UG v≈ …—Uýù« r²ð
o¹dÞ sŽ WLłd²«
Æ«—UB²šô« «b²Ý«
DVD
· U I¹ ≈
SUBTITLE
MPEG4
None
䉳/‹ —e« vKŽ jG{«
WLłd²« WG b¹bײ
vKŽ U¼b¹dð w²« W³ŠUB*«
—e« vKŽ jG{« rŁ MPEG4
Æ©‰ušœ® ENTER
«uþUzn «*²IbÒ W
∂
SUBTITLE ed« W«“ù
—e« jG{« ¨©WLłd²«®
ÆRETURN —e« Ë√ CLEAR
WEŠö
W??L??łd??²??« d??O??O??G??ð p??M??J??1 ¨DVD ’«d??√ v??K??Ž «œU??L??²??Ž«
jG{« Æ©’dI« WLzU® Disc Menu s WýUAK W³ŠUB*«
ÆDISC MENU —e« vKŽ
U?G dOHA?ð - b ÊU «–≈ U v?KŽ WHO?þu« Ác¼ bL?²Fð
ö?G?A?? q? v?K?Ž q?L?F??ð ô b?Ë ’d?I?« v?K?Ž W??L?łd?²?«
ÆDVD ’«d√
ÆW³ŠUB WLłdð WG ≥≤ vKŽ DVD ’d sLC²¹ Ê√ sJ1
’d qO?GAð - ULK W?Lłd²« WG? fH½ vKŽ ‰uB?×K
w?? ¢©W?? L?? łd?? ²?? «® Subtitle W?? G?? «b?? ?? ²?? Ý«¢ l?? ł«— ªDVD
Æ∂∞ r— W×HB«
≠
≠
≠
≠
≥µ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
35
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
«dOUJ« W¹Ë«“ dOOGð
Æ©W¹Ë«e«® ANGLE WHOþu« «b²Ý« p?MJ1 ¨5F bNA* U¹«Ë“ …bŽ DVD ’«d√ qGA sLC²¹ UbMŽ
©DVD ’«d√® ANGLE —e« «b²Ý«
ÆWýUA?« vKŽ ©W¹Ë«e«® ANGLE WHOþu« dNEð ¨…œbF² U¹«Ë“ sLC²¹ ’dI« ÊU «–≈
±
dNEO ¨ANGLE —e« jG{«
©W¹Ë«e«® ANGLE ed«
WOU(« U¹«Ëe« œbŽ UÎ×{u
Æ…du²*« U¹«Ëe« œbŽË
4/6
ANGLE
≤
ANGLE —e« vKŽ jG{«
b¹bײ …—dJ …—uBÐ
W«“ù ÆWÐuKD*« W¹Ë«e«
¨©W¹Ë«e«® ANGLE ed«
—e« Ë√ CLEAR —e« jG{«
ÆRETURN
WEŠö
W¹Ë«“ vKŽ Íu²×?¹ ’dI« ÊU «–≈ …eO*« Ác¼ qLFð s
Ác¼ sLC²?¹ ’«d_« s «Îbł qOK œbŽ ÆjI …bŠ«Ë
ÆUÎOUŠ …eO*«
©wD²«ØqOGA²« …œUŽ≈® Replay/Skip WHOþË Â«b²Ý«
©DVD ’«d√® ©Í—uH?« qOGA²« …œUŽ≈® Instant Replay WHOþË Â«b²Ý«
ÆWHOþu« Ác¼ «b²ÝUÐ Èdš√ …d tðb¼UA? pMJ1 ¨b¼UA*« bŠ√ b¼UAð r «–≈
INSTANT —e« vKŽ jG{«
ÆREPLAY
s? w?½«u?Ł ±∞ ŸU?ł—≈ r?²?¹ ≠
…œUŽ≈ r²¹ rŁ ¨wU(« bNA*«
ÆtKOGAð
©DVD ’«d?√® ©Í—uH« wD²«® Instant Skip WHOþË Â«b²Ý«
ÆwU(« bNA*« s w½«uŁ ±∞ w«uŠ ÂU_« v≈ qOGA²« w?D² WHOþu« Ác¼ Âb²Ý«
INSTANT —e« vKŽ jG{«
ÆSKIP
q?OG?A²?« w?D?ð r?²O?Ý ≠
ÆÂU_« v≈ w½«uŁ ±∞
WEŠö
ÆnzUþu« Ác?¼ qLFð ô b ¨’dI« vKŽ «ÎœUL²Ž«
≥∂ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
36
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
©WOFłd …—Uý≈® Bookmark WHOþË Â«b²Ý«
pMJ1 v?²Š ¨©©WLzUI« ‚ö?ž≈® Menu Off l{Ë® VCD Ë DVD ’«d√ s ¡«eł_ W?OFłd «—Uý≈ q?LŽ s …eO*« Ác¼ p?MJ9
ÆoŠô XË w WŽd
Ð UNOKŽ —u¦F«
©DVD/VCD ’«d?√® ©WOFłd «—Uý≈® Bookmark WHOþu« «b²Ý«
±
¨qOGA²« WOKLŽ ¡UMŁ√
—e« vKŽ jG{«
“UNł s BOOKMARK
ÆbFÐ sŽ rJײ«
ÆMENU —e« «b²ÝUÐ
¨qOGA²« WOKLŽ ¡UMŁ√
s MENU —e« vKŽ jG{«
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł
U u K F Â ËË “
W ö Ž
d ¹d J ð
qN Ý ÷ d Ž
q O G A ð ∫ w U √ ÷ d Ž
«uþUzn «*²IbÒ W
U u KF Â ËË “
W öŽ
— « d Jð
qN Ý ÷ d Ž
q O G Að ∫ w U √ ÷ d Ž
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
rŁ ¨©WHOþu«® Function
ÆENTER Ë√ ‹ —e« jG{«
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
¨©WOFłd …—Uý≈® Bookmark
ÆENTER Ë√ ‹ —e« jG{« rŁ
≤
bNA*« v≈ ‰uu« bMŽ
¨t …—Uý≈ l{Ë »uKD*«
ÆENTER —e« jG{«
w b¼UA ÀöŁ eOO9 sJ1
Æ…d q
WEŠö
‚ö?? ž≈® Menu Off l?? ?{Ë q?? š«œ VCD 2.0 œu?? łË W?? U?? Š w?? ≠
Menu Off vKŽ jG?{« ÆWHOþu« Ác¼ qLŽ sJ?1 ¨©WLzUI«
ÆDISC MENU —e« vK?Ž jGCUÐ ©WLzUI« ‚öž≈®
Bookmark W??H?O??þu?« q?L??F?ð ô b? ¨’d??I?« v??K?Ž «ÎœU?L??²?Ž« ≠
Æ©WOFłd …—Uý≈®
≥∑ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
37
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
©dOGB²«ØdO³J²«® Zoom WHOþË Â«b²Ý«
±
vKŽ jG{« ¨÷dF« ¡UMŁ√
“UNł w BOOKMARK —“
ÆbFÐ sŽ rJײ«
≤
䉳/‹ Í—“ vKŽ jG{«
Ælu*« WöFÐ WDI —UO²šô
≥
—“ vKŽ jG{«
vD²K ( ) PLAY/ PAUSE
Ælu*« WöFÐ WDIK« v«
lu*« WöŽ ¡UG≈
±
vKŽ jG{« ¨÷dF« ¡UMŁ√
“UNł w BOOKMARK —“
ÆbFÐ sŽ rJײ«
≤
䉳/‹ Í—“ vKŽ jG{«
WöFÐ WDI r— —UO²šô
ÆU¼¡UG≈ b¹dð lu*«
≤
u; CLEAR —“ vKŽ jG{«
Ælu WöŽ r—
≥∏ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
38
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
©dOGB²«ØdO³J²«® Zoom WHOþË Â«b²Ý«
ÂËË“ WHOþË Â«b²?Ý«©DVD/VCD ’«d√® ©dOGBðØdO³Jð® Zoom WHOþu« «b²Ý«
±
jG{« ¨qOGA²« WOKLŽ ¡UMŁ√
“UNł s ZOOM —e« vKŽ
ÆbFÐ sŽ rJײ«
ÆMENU —e« «b²ÝUÐ
Ë√ qOGA²« l{Ë ¡UMŁ√
vKŽ jG{« ¨XR*« qOGA²«
“UNł s MENU —e«
ÆbFÐ sŽ rJײ«
U uK F Â ËË “
W ö Ž
—« d J ð
qN Ý ÷ d Ž
q OG A ð ∫ wU √ ÷ d Ž
«uþUzn «*²IbÒ W
U uK F Â ËË “
W ö Ž
—« d J ð
qN Ý ÷ d Ž
q OG A ð ∫ wU √ ÷ d Ž
V
MÐ dO³J²K ENTER jG{« ¨DVD ’d qOGAð ¡UMŁ√ ‹
ÆVOðd²UÐ ÍœUŽØ™≤ Ø ™¥ Ø ™≤
V
MÐ dO³J²K ENTER jG{« ¨DVD ’d qOGAð ¡UMŁ√
ÆVOðd²UÐ ÍœUŽ Ø ™≤
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
rŁ ¨©WHOþu«® Function
ÆENTER Ë√ ‹ —e« jG{«
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
rŁ ¨©dOGBðØdO³Jð® Zoom
ÆENTER Ë√ ‹ —e« jG{«
≤
Ë√ V/W —«—“_« vKŽ jG{«
s ¡eł b¹bײ 䉳 /‹
ÆÁdO³Jð w Vždð WýUA«
ÆENTER —e« vKŽ jG{«
WEŠö
‚öž≈® Menu Off l?{Ë qš«œ VCD 2.0 œułË WUŠ w
Menu Off vKŽ jG{« ÆWHO?þu« Ác¼ qLŽ sJ1 ¨©WLzUI«
ÆDISC MENU —e« vK?Ž jGCUÐ ©WLzUI« ‚öž≈®
≥π ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
39
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
DVD AUDIO qOGAð
±
Æ’«d_« ל `²«
Æ×b?« qš«œ ©wðu DVD ’d® DVD AUDIO ’d l{
Êu?J¹ Y?O?×Ð ©w?ðuB?« DVD ’d?® DVD AUDIO ’d l?{ ≠
ÆvKŽ√ v≈ ÊuMF*« V½U'«
Æ×b« oKž√
Æ’d?I« qOGAð ¡bÐË Ã—b« ‚öž≈ r²¹ ≠
jGC?UÐ nzUþu« WLzU qš«œ UuKF?*« b¹b% pMJ1 ‹
ÆMENU —e« vKŽ
≤
¨qOGA²« WOKLŽ ¡UMŁ√
s INFO —e« vKŽ jG{«
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł
DVD-AUDIO
≥
V /W —e« vKŽ jG{«
01
Æœ«d*« dBMF« b¹bײ
01
01
0:00:13
rJײ« “UNł vKŽ …œułu*« ÂU—_« —«—“√ «b²Ý« pMJ1 ‹
Ë√ W×H Ë√ —U?
Ë√ WŽuL: dýU³*« ‰uu?K bFÐ sŽ
Æ5F XË s qOGA²« ¡b³
©WOðu DVD ’«d√® DVD-AUDIO ’«d√ iFÐ Â uIð ô ‹
Æ«u_« jKÐ
·dBÐ 5.1CH wK?ŁU9 u ëdšSÐ ’«d_« Ác¼ ÂuIð
ÆuB« œ«bŽ≈ sŽ dEM«
¥
䉳/‹ —e« vKŽ jG{«
rŁ Áb¹dð Íc« œ«bŽù« ¡«dłù
ÆENTER —e« vKŽ jG{«
µ
vKŽ jG{« ,WýUA« ¡UHšù
ÆINFO —e«
¥∞ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
40
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
WEŠö
U?ŽuL?:« d?OO?G?ð pM?J?1 ¨UŽu?L?− w? ©W?Oðu?B?« DVD ’«d√® DVD AUDIO ’«d?√ r?EF? q?O−?
?ð r²?¹
ÆWHOþu« Ác¼ «b²ÝUÐ
Æ©…e?OL*« WŽuL:«® Bonus Group qOGAð
«–≈ Æ©…e?O2 U?ŽuL?−® Bonus Group U?ŽuL?− ©W?Oðu? DVD ’«d√® DVD AUDIO ’«d?√ iF?Ð sL?C²?ð
Bonus Group WŽu?L?−0 ’U?)« e?d« ‰U?šœ≈ V?−¹ ¨©…e?O?2 WŽu?L−?® Bonus Group q?OG?A?ð w V?žd?ð XM?
ÆÆ©wðuB« DVD ’d® DVD AUDIO ’d W³KŽ vKŽ «Îœułu ed« Êu?J¹ …œUŽ Æ©…eOL*« WŽuL:«®
Æ©wðuB« DVD ’d® DVD AUDIO ’d vKŽ bŠ«Ë —U
s d¦√ œułË WUŠ w »uKD*« —U
*« v≈ ‰uuK
Æed« «c¼ W¹ƒ— pMJ1 ¨©wðuB« DVD ’d® DVD-AUDIO ’d w WM?LC U×H œułË WUŠ w
ÆWHOþu« Ác¼ «b²?Ý« pMJ1 ¨WÐuKD*« W×HBK ‰uuK
Æed« «c¼ W¹ƒ— pMJ1 ¨©wðuB« DVD ’d® DVD-AUDIO ’d w sL?C `z«dý ÷dŽ œułË WUŠ w
ÆPAGE PRE./NEXT s¹—e« «b²?Ý« pMJ1 ô ¨WU(« Ác¼ w
Slide
Æed« «c¼ W¹ƒ— pMJ1 ¨©wðuB« DVD ’d® DVD-AUDIO ’d w WMLC u¹bO WIDM œułË WUŠ w
ÆPAGE PRE./NEXT s¹—e« «b²?Ý« pMJ1 ô ¨WU(« Ác¼ w
V-zone
ÆÂU—_« —«—“√ «b²ÝUÐ »uKD*« Xu« s v?IOÝu*« qOGA²Ð ÕUL
«
«uþUzn «*²IbÒ W
©”dNH« ¨W×HB«® Page, Index WHOþË
±
WEŠö
s¹—e« Âb²Ý«
ÆWHOþu« Ác?¼ qLFð ô b ¨’dI« vKŽ «ÎœUL²Ž«
wD² PAGE PRE./NEXT
œułË WUŠ w W×HB«
w W×H s d¦√
ÆWŽuL:«
’«d?√ i?F??Ð s?L?C??²?ð ≠
’«d?? ? ? ? ? ? ? ?√® DVD-AUDIO
÷d??Ž ©W??O?? ðu??B??« DVD
Ác??¼ «b???²??Ý« s?J??1 ô ¨`?z«d??A?« ÷d??Ž l?{Ë w?? Æ`?z«d??ý
ÆWHOþu«
.W²ÐUŁ —u w¼ ©W×HB«® PAGE ≠
DVDAUDIO ’«d√ qOGAð bMŽ W²ÐU¦« —uB« W¹ƒ— pMJ1
Æ©WOðuB« DVD ’«d√®
Âu³_«
©±® WŽuL−
©π® WŽuL−
ATTs 1
©ππ® —U
©±® —U
©ππ® ”dN
©±® ”dN
≤
s¹—e« Âb²Ý«
INDEX PRE./NEXT
©wU²«ØoÐU
« ”dNH«®
WUŠ w ”dNH« wD²
w ”dN s d¦√ œułË
Æ—U
*«
¥± ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
41
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
©—dJ²*« qOGA²«® Repeat Play
±
bFÐ sŽ rJײ« “UNł s
ÆREPEAT —e« jG{«
Æ—«dJ²« WýUý dNEð
ÆtK?OGAð Í—U'« —U
*« —«dJð :© ® —U
*« ‹
ÆUNK?OGAð Í—U'« WŽuL:« —«dJð :© ® WŽuL:«
DVD-AUDIO
· U I¹≈
01
≤
01
䉳 /‹ s¹—e« jG{«
Track, Group b¹bײ
jG{« rŁ ¨©WŽuL:« ¨—U
*«®
ÆENTER
©uB«® AUDIO oOMð ÷dŽ
e?? — q?? ¹b?? F?? ð® Linear Pulse Code Modulation ∫ LPCM ≠ ‹
©wD)« »cÐc²«
ÆuB« U?½UO³ ◊uGC oO
Mð d³²F¹ ô
e??— q??¹b?F??ð® Packet Pulse Code Modulation ∫ PPCM ≠
.©we(« »cÐc²«
Æu?B« U½UO³ ◊uGC oO
Mð d³²F¹
±
¨DVD AUDIO qOGAð ¡UMŁ√
AUDIO “d« jG{«
UuKF*« W¹ƒd ©uB«®
AUDIO Format ‡Ð WU)«
Æ©uB« oO
Mð®
DVD-AUDIO
PPCM 5.1CH
WEŠö
©WOðu? DVD ’«d√® DVD-AUDIO ’«d√ iFÐ Â uIð ô
Æ«u_« jKÐ ÕUL
UÐ
¥≤ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
42
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
©“U²L*« wðuB« ◊uGC*« ’dI«® Super Audio CD qOGAð
· U I¹≈
±
Æ’«d_« ל `²«
Super Audio CD ’d l{
wðuB« ◊uGC*« ’dI«®
Æ×b« qš«œ ©“U²L*«
Super Audio CD ’d?? l?? { ≠
wðuB« ◊uGC*« ’dI«®
Êu?? ? J?? ?¹ Y?? ?O?? ?×?? ?Ð ©“U?? ? ²?? ?L?? ?*«
ÆvKŽ√ v≈ ÊuMF*« V½U'«
Æ×b« oKž√
ÆWýUý dNEðË Ã—b« ‚öž≈ r²¹ ≠
wðuB« ◊uGC*« ’dI« UUB qOGAð® Super Audio CD Clips Menu On Play WHOþu«
©WLzUI« qOGAð l{Ë w
“U²L*«
±
V/W s¹—e« Âb²Ý«
ÆvIOÝu Ê«uMŽ b¹bײ
«uþUzn «*²IbÒ W
’dI« Ê«uMŽ ‰uŠ UuKF …b¼UA w Vždð XM «–≈ ‹
ÆINFO —e« jG{« ¨ÍœR*« Ë√
¨ÍœUF« ◊uGC*« ’dI« l{Ë q¹u% w Vždð XM «–≈
ÆSACD/CD —e« jG{«
2CH l{Ë dOOGð pMJ1 ¨nu²« Ë√ qOGA²« l{Ë ¡UMŁ√
Ø5?1® LEFT/RIGHT —«—“_« «b?²?ÝU?Ð MULTI l?{Ë Ë√
sL?C²?¹ UbM?Ž WH?Oþu?« Ác¼ «b?²?Ý« pM?J1® Æ©—U?
¹
©“U??²?L??*« w??ðu??B?« ◊u??G??C??*« ’d?I??«® Super Audio CD
©Æu? wðUMË …œbF² «uM oO
Mð
≤
ENTER —e« vKŽ jG{«
Ê«uMŽ qOGAð √b³O
ÆvIOÝu*«
w?? V?? ?žd?? ð X?? ?M?? «–≈ ≠
W?? H?? O?? þu?? « «b???? ²?? Ý«
¨©—«d?? ? ? ? ? ? ? ?J?? ? ? ? ? ? ? ?ð® Repeat
REPEAT —e??« j??G??{«
q?¦? ¨l?{u?« dO?O?G?²?
Æ©’dI«® Disc Ë ©—U
® Track Ë ©‚öž≈® OFF
ÍœUF« qOGA²« ∫©·UI¹≈® Off •
Æw?U(« vIOÝu*« Ê«uMŽ —«dJð ∫—U
•
Super Audio w …œułu*« vIOÝu*« s¹ËUMŽ —«dJð ∫’dI« •
Æ©“U²?L*« wðuB« ◊uGC*« ’dI«® CD
¥≥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
43
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
w?ðuB« ◊uGC*« ’dI« U?UB qOGAð® Super Audio CD Clips Menu Off Play W?HOþu«
©WLzUI« ‚öž≈ l{Ë w
“U²L*«
±
jG{« ¨·UI¹ù« l{Ë w
Ê√ v≈ DISC MENU —e«
Clips WLzU ‚öž≈ r²¹
Æ©UUBI«®
jGC?UÐ nzUþu« WLzU qš«œ UuKF?*« b¹b% pMJ1 ‹
MENU —e« vKŽ
≤
¨qOGA²« WOKLŽ ¡UMŁ√
s INFO —e« vKŽ jG{«
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł
SACD
≥
V /W —e« vKŽ jG{«
SACD
01
Æœ«d*« dBMF« b¹bײ
0:00:13
MULTI
rJײ« “UNł vKŽ …œułu*« ÂU—_« —«—“√ «b²Ý« pMJ1 ‹
s? qO?GA²?« ¡b³?Ë «—U
?* dýU?³*« ‰u?uK? bF?Ð sŽ
Æ5F XË
¥
䉳/‹ —e« vKŽ jG{«
rŁ Áb¹dð Íc« œ«bŽù« ¡«dłù
ÆENTER —e« vKŽ jG{«
µ
vKŽ jG{« ,WýUA« ¡UHšù
ÆINFO —e«
¥¥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
44
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
©◊uGC*« ’dI« WI³Þ qOGAð® CD Layer Play WHOþË
±
Super Audio CD qOGAð ¡UMŁ√
01
0:00:13
WEŠö
’d?? W?I??³?Þ Super Audio CD ’«d?√ i??F?Ð s??L?C??²?ð ô ≠
Æ◊uGC
ÆWHOþu« Ác?¼ qLFð ô b ¨’dI« vKŽ «ÎœUL²Ž« ≠
wðuB« ◊uGC*« ’dI«®
SACD/ —e« jG{« ¨©“U²L*«
’dI« WI³Þ qOGA² CD
Super Audio ’dI ◊uGC*«
◊uGC*« ’dI«® CD
s ÊuJ*« ©“U²L*« wðuB«
qOGAð WHOþË œ«b?Žù ≤µ r— W×HB« lł«—® ÆWłËœe WI³Þ
Æ©◊uGC*« ’dI«
WEŠö
(SACD)
ÆbŠ«Ë ’d s d¦√ œułË WU?Š w »uKD*« —U
*« v≈ ‰uuK
(SACD)
ÆÂU—_« —«—“√ «b²ÝUÐ »uKD*« X?u« s qOGA²UÐ ÕUL
«
(SACD)
«uþUzn «*²IbÒ W
—e« j?G{« ¨n?u²?« Ë√ qO?G?A²?« l{Ë w? …œbF?²*« «u?MI?« Ë√ 5ðU?MI?« l{Ë d?OO?Gð w? Vžd?ð XM? «–≈
ÆAudio
oO
Mð ©“U²L*« wðuB« ◊uGC*« ’dI«® Super Audio CD sLC²¹ UbMŽ WHOþu« Ác¼ «b²Ý« pMJ1 ≠
Æu wðUMË …œbF² «uM
¨s1√Ød
¹√ ∫5ðUM ≠
S/W ¨C/T ¨R/R ¨R/L ¨F/R ¨F/L ∫©œbF²® MULTI ≠
©◊uGC ’d®
ÆbŠ«Ë ’d s d¦√ œułË WU?Š w »uKD*« —U
*« v≈ ‰uuK
©◊uGC ’d®
ÆlłdL ¡b³« XË ‰Ušœ≈ V−¹ Æ5F? XË s qOGA²UÐ ÕUL
«
¥µ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
45
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
MP3/WMA/JPEG/MPEG4 ‡Ð WU)« UUBI« WLzU
u¼ UL «bK− w UNLOEMð sJ1 —u Ë√ØË WKI²
w½Už√ vKŽ Íu²% MP3/WMA/JPEG/MPEG4 sLC²ð w²« ’«d_«
ÆdðuO³LJ« vKŽ WHK² «bK− w U?HK*« l{Ë l d_« «c¼ tÐUA²¹ ÆÁU½œ√ `{u
Æ’«d_« ל `²«
Æ×b« qš«œ ’dI« l{
Æ×b« oKž√
÷dFðË Ã—b« ‚öž≈ r²¹
ÆWýUA« Ác¼
·UI¹≈
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
bK:« ¨wÝUÝ_« bK:« UHK*«Ë «bK:«
«bK:«Ë wU(«
w …œułu*«
WOŽdH«
wU(« bK:«
MP3 nK e—
∫
≠
ÆtKOGAð Í—U'« nK*« rÝ« ∫
≠
WMA nK e—
∫
≠
ÆwU(« qOGA²« …b ∫
≠
JPEG nK e—
∫
≠
błu?¹ ∫ ©w?U?(« qO?G?A?²«® Current Playback l?{Ë ∫
≠
AVI nK e—
∫
≠
bK:« e— ∫
≠
wU(« bK:« e— ∫
≠
o¹dÞ sŽ VOðd²UÐ U¼b¹b% sJ1 ÆŸU{Ë√ WFЗ√
ÆREPEAT —e« vKŽ jGC«
ÍœUF?« qOGA²« ∫ ©qOGA²« ·UI¹≈® Off ≠
ÆwU(« —U
*« —«dJ² —U
≠
ÆwU(« bK:« —«dJ² ∫bK:«≠
vKŽ …œułu?*« UHK*« qOGAð r²OÝ wz«uAŽ ≠
Æwz«uAŽ VOðdð V
Š ’dI«
©bK:« b¹b%® Folder Selection
Æ©·UI?¹ù«® STOP l{Ë w ô≈ œU:« b¹b% sJ1 ô
—Ëc'«
wÝUÝ_« bK:« b¹bײ ≠
WMA
JPEG
jG{« Ë√ ¨wÝUÝ_« bK?:« v≈ ‰UI²½ö RETURN —e« jG{«
bK:« v≈ ‰UI²?½ö ENTER jG{«Ë ¢ÆÆ¢ b¹bײ V/W s¹—e«
ÆwÝUÝ_«
MP3
s¹b«u« …—U³{≈
dOEM« bK:« b¹bײ ≠
vIOÝu*«
WOUŠ …—U³{≈
‰Ë_«
WOŽd …—U³{≈
Æd
¹_« —UÞù« b¹bײ 䉳 /‹ s¹—e« vKŽ jG{«
—e« jG{« rŁ ¨œ«d*« b?K:« b¹bײ V/W —e« vKŽ jG{«
ÆENTER
w½U¦«
wŽdH« bK:« b¹bײ ≠
± WOMž√ nK
W¹ËU
…—U³{≈
≤ WOMž√ nK
Æs1_« —U?Þù« b¹bײ 䉳 /‹ s¹—e« vKŽ jG{«
—e« jG{« rŁ ¨œ«d*« b?K:« b¹bײ V/W —e« vKŽ jG{«
ÆENTER
≥ WOMž√ nK
MPEG4 UHK
¥∂ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
46
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
MP3/WMA qOGAð
±
·UI¹≈
ROOT
Æ’«d_« ל `²«
Æ×b« qš«œ ’dI« l{
Æ×b« oKž√
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
r²OÝ ¨WMA Ë MP3 UHK s q sLC²¹ ’dI« ÊU «–≈ ‹
Æ5MŁô« fOË jI bŠ«Ë Ÿu½ qOGAð
≤
Ë√ V/W s¹—e« vKŽ jG{«
ÆWOMž√ nK b¹bײ 䉳 /‹
ENTER —e« vKŽ jG{«
ÆWOMž_« nK qOGAð √b³²
·UI¹≈
00:00:23
B e c a u s e Yo u
ROOT
..
WMA
B e c a u s e Yo u
JPEG
MP3
MPEG4
Cactus
Sad Dayu
Wonderful
«uþUzn «*²IbÒ W
©wz«uAŽØ—«dJð® Repeat/Random qOGA²«
±
REPEAT —e« vKŽ jG{«
qOGA²« l{Ë dOOG²
Off ªŸU{Ë√ WFЗ√ błuð
Ë ©—U
® Track Ë ©‚öž≈®
Random Ë ©bK−® Folder
Æ©wz«uAŽ®
∫ ©qO?G?A?²« ·U?I?¹≈® Off ≠
ÍœUF« qOGA²«
ÆWOU(« WOMž_« nK —«dJð —U
≠
bK:« w œ«b²ô« fH½ UN w²« w½Už_« UHK —«dJð ∫bK:« ≠
ÆwU(«
œ«b²ô« fH½ UN w²« w½Už_« UHK qOGAð r²OÝ wz«uAŽ ≠
Æwz«uAŽ VOðdð V
Š
ÆÍœUF« qOG?A²« WFÐU²* CLEAR —e« vKŽ jG{«
¥∑ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
47
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
CD-R MP3/WMA nK
WO½UŁØX¹UÐuKO ∂¥ sŽ qI¹ ô jGC« ¡UG≈ qI½ ‰bF Âb²Ý« ≠
ÆWMA UHK qO−ð bMŽ
…—uBÐ WMA UH?K0 WU)« uB« …œuł bL²Fð
ÂuIð Íc« jGC?« ¡UG≈ØjGC« ‰bF vKŽ WOÝUÝ√
ÆÁ—UO²šUÐ
wðuB« ◊uG?C*« ’dI« u vKŽ ‰uB(« VKD²¹
ô ¨WMA oO
Mð v≈ q?¹u% ¨wL—ØwKO¦9 WMOŽ ‰bF
±π≤ v≈ qB¹ Ê√ sJ?1Ë WO½UŁØX¹UÐuKO ∂¥ sŽ qI¹
ÆWO½UŁØXÐuKO
jGC« ¡UG≈ ôb?F «– UHK*« ÊS ,iOIM« vKŽË
s WO½UŁØX¹UÐu?KO ±π≤ s d¦√ Ë√ ∂¥ sŽ qIð w²«
ÆbOł qJAÐ qLFð
l³D« w
‚uI(« WþuH× ÊuJð MP3 UHK qO−ð ‰ËU% ô ≠
ÆdAM«Ë
WOL×?Ë …dHA ÊuJð ¢WMR*«¢ UHK*« iFÐ Ê≈
ÆWO½u½UI« dOž a
M« U?OKLŽ lM* WO−dÐ ULOKF²Ð
Windows ∫WOU²« Ÿ«u?½_« w UHK*« Ác¼ q¦L²ð
©Microsoft Wd?A WK−
W¹—U& WöŽ® MediaTM
fO? Æ©SDMI W
ÝR* WK−
W¹—U& WöŽ® SDMITMË
ÆUHK*« Ác¼ q¦ a
½ p½UJSÐ
∫ÂU¼ ≠
qGA ÊQÐ U½ÎU?L{ ÁöŽ√ …—uc*« UOu²« bFð ô
qOGA²?Ð ÂuI¹ ·uÝ ©wLd« u¹bOH« ’d® DVD‡«
V−¹ Æu?B« …œuł vKŽ «bÎOQð Ë√ MP3, öO−
ð
MP3 UHK qO−?
ð qzUÝËË UOMIð iFÐ Ê√ WEŠö
q¦_« qOG?A²« …œUŽ≈ ‚uFð WÞuGC*« ’«d_« vKŽ
©wLd« u¹b?OH« ’d® DVD qGA vKŽ UHK*« ÁcN
…—b ÂbŽ ,ôU?(« iFÐ wË WHOF{ u …œuł®
Æ©UHK*« …¡«d vKŽ qGA*«
v?łd?¹ ¨CD-R v?K?Ž WMA Ë√ MP3 U?HK? q?O?−?ð b?M?Ž
ÆwK¹ U WFł«d
ISO oOM?ð w
U≈ WMA Ë√ MP3 UHK ÊuJð Ê√ V−¹
ÆJOLIET Ë√ 9660
Ë√ Joliet MP3 UHKË ISO 9660 o?O
Mð s q
Ô bF¹
WindowsË DOS qOG?A²« WLE½√ l ÊUI«u² WMA
‡Ð ’U)« Mac q?OGA²« ÂUE½Ë Microsoft ‡Ð WU)«
ÆUΫb²Ý« d?¦_« u¼ oO
M²« «c¼ d³²F¹ ÆApple
∏ rÝô« ÈbF²¹ ô√ WMA Ë√ MP3 UHK WOLð bMŽ ’dŠ« ≠
ÆnKLK œ«b²U ¢.wma Ë .mp3¢ l{uÐ r rŁ ,·ËdŠ
bMŽ ¨¢.wma Ë√ .mp3¢ UHK l? ∫rÝö ÂUF« oO
M²«
ÂbŽË ,q√ Ë√ ·ËdŠ ∏ «b?²Ý« s bQð ,rÝô« s¹uJð
·ËdŠ «b?²Ý« VM&Ë ,rÝô« w UU
œułË
©., /, \, +, +® ∫sLC²ð WUš
ØX¹UÐu?KO ±≤∏ sŽ qI¹ ô jGC« ¡UG≈ qI?½ ‰bF Âb²Ý« ≠
ÆMP3 UHK qO−ð bMŽ WO½UŁ
…—uBÐ MP3 U?HK0 WU)« uB« …œuł bL²Fð
ÂuIð Íc« jGC?« ¡UG≈ØjGC« ‰bF vKŽ WOÝUÝ√
’dI?« u vKŽ ‰uB(« VKD²¹ ÆÁ—UO²šUÐ
q¹u% ¨wL—Øw?KO¦9 WMOŽ ‰bF wðuB« ◊uGC*«
WO½UŁØX?¹UÐuKO ±≤∏ sŽ qI¹ ô ¨MP3 oO
Mð v≈
s ržd« vKŽ ÆW?O½UŁØXÐuKO ±∂∞ v≈ qB¹ Ê√ sJ1Ë
Ë√ WO½UŁØXÐuK?O ±π≤ q¦ ôbF —UO²š« ÊS ,p–
ÆqC?√ u …œuł ÂbIð U «—
Î œU½ ,d¦√
jGC« ¡UG≈ ôb?F «– UHK*« ÊS ,iOIM« vKŽË
qJAÐ qLF?ð s WO½UŁØX¹UÐuKO ±≤∏ sŽ qIð w²«
ÆbOł
nK ≥∞∞∞ ÁUB√ œbŽ q?OGAð …bŠu« Ác¼ lOD²
ð ≠
ÆWO½U¦« w bK− ≥∞∞ Ë
¥∏ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
48
≠
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
MPEG4 qOGAð
©MPEG4 qOGAð® MPEG4 Play WHOþË
ÆjI ¢.avi¢ nK œ«b²« UN w²« AVI oO
Mð UHK qOGAð sJ1 Æu¹bOH«Ë uB« U½UOÐ 5LC² AVI UHK «b²Ý« r²¹
±
·UI¹≈
ROOT
Æ’«d_« ל `²«
Æ×b« qš«œ ’dI« l{
Æ×b« oKž√
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
≤
䉳/ Ë√ V/W s¹—e« jG{«
DivX/® aviÆ nK b¹bײ ‹
ÆENTER jG{« rŁ ¨©XviD
·UI¹≈
«uþUzn «*²IbÒ W
ROOT
..
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
qOGA²« —«dJð
±
REPEAT —e« vKŽ jG{«
qOGA²« l{Ë dOOG²
q¦ ¨ŸU{Ë√ WFЗ√ błuð
Folder Ë ©‚öž≈® Off
5Ð WU
® A-B Ë ©bK−®
s UNMOOFð r²¹ 5²DI½
Æ©Âb²
*« q³
AVI UHK —«dJð ∫bK:« ≠
ÆwU(« b?K:« w œ«b²ô« fH½ UN w²«
ÆtK?OGAð Í—U'« Ê«uMF« —«dJð ∫Ê«uMF« ≠
Æœb;« nK*« s lDI —«dJð ∫A-B lDI ≠
¥π ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
49
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
CD-R AVI nK
WÞuG?C*« u¹bOH« UI?O
Mð qOG?Að …bŠu« Ác¼ lO?D²
ð
ÆAVI nK oO
Mð ‰öš s
MPEG4 WHOþu« nË
lł«d*« W×H
DivX 3.11 U¹u²× ≠
≠
‡ jO
³« n¹dF²« nK ”UÝ√ vKŽ® DivX 4 U¹u²× ≠
©MPEG4
WU{ùUÐ MPEG4 ‡ jO
Ð n¹dFð nK® DivX 5 U¹u²× ≠
Qpel WłËœe*« WONOłu²« «—UÞù« q¦ «eO rŽœ v≈
©ÆGMC Ë
≠
vKŽ jG{« qOGA²« ¡UMŁ√
jG{« rŁ © Ë√ ® SEARCH
Æd³√ WŽd
Ð Y׳K Èdš√ …d
d³√ WŽd
РY׳UРp `L
ð
©™∏ ¨ ™¥ ¨™≤® ÆAVI UHK w
≤≥ ’
q√ WŽd
РY׳UРp `L
ð
ÆAVI UHK w
©™±Ø≤ ¨™±Ø¥ ¨ ™±Ø∏®
ÆXviD MPEG4 l WI«u²*« U¹u²;« ≠
ÆÁU½œ√ W×{u*« fO¹U?I*UÐ WýUA« Wœ …bŠu« Ác¼ rŽbð
≤≥ ’
DivX5
XviDË DivX4 Ë DivX3.11
720 x 480 @30fps
720 x 576 @25fps
∫XÐ ‰bF »cÐc²¹ b
dOHAð p wD²Ð “UN'« ÂuI¹ b
∫ XÐ ôbF wB√ ∫ w? √b³¹Ë WOUF« XÐ ôbF ¡«eł√
4Mbps
…œuŽ bMŽ Èdš√ …d dOHA²« p
ÆwFO³D« Á«u²
* XÐ ‰bF
nu«
≥π ’
WHOþu«
—e« jG{« ¨qOGA²« ¡UMŁ√
wDð
Ë√ ÂUú .bI²K ¨ Ë√
© Ë√ ®
ÆozUœ µ …b* nKK ŸUł—ù«
©
Y×Ð
Ë√ ®
qOGA²«
¡wD³«
r²¹ …d q w b¹bł —UÞ≈ dNE¹ qOGA²«
ÆSTEP —e« vKŽ jGC« UNO …uDÐ …uDš
ÍœUŽØ™≤Ø™¥Ø™≤ VOðdð
ZOOM
©dOG?BðØdO³Jð®
ÆnzUþu« Ác¼ q?LFð ô b MPEG4 nK vKŽ «ÎœUL²Ž« ≠
WEŠö
ÆwBý dðuO³L vKŽ U¼ƒUA½≈ - w²?« MPEG4 UHK iFÐ qOGAð sJ1 ô b ≠
ÆUH«uLK vKŽ_« Wb«Ë ©—«b≈® Version Ë ©eO?d²« Ÿu½® Codec Type rŽœ r²¹ ô «c
Æ¢ISO9660 oO
Mð¢ l o«u²¹ U0 MPEG4 w? WÐu²J*« CD-R/RW …bŠu« Ác¼ rŽbð ≠
µ∞ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
50
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
—u sLC²¹ Íc« ’dI« qOGAð
±
· UI ¹ ≈
Æœ«d*« bK:« b¹b%
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
· UI ¹ ≈
ROOT
..
WMA
1
JPEG
2
MP3
3
≤
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
WLzU w …—uB« nK
—e« jG{« rŁ ¨UUBI«
ÆENTER
MPEG4
≥
INFO —e« vKŽ jG{«
WEŠö
ENTER RETURN
«uþUzn «*²IbÒ W
ÆWLzUI« ÷dF ©˝UuKF®
b¹bײ 䉳 /‹ —e« vKŽ jG{«
¨UN{dŽ w Vždð w²« WLzUI«
ENTER —e« vKŽ jG{« rŁ
Æ©‰ušœ®
s?Ž rJ?ײ?« “UN?ł w —“ Í√ v?KŽ j?GC?« ÂbŽ W?UŠ w? ≠
ÆWL?zUI« wH²²Ý ¨w½«uŁ dAŽ …b* bFÐ
ÆUUBI« WL?zU v≈ ŸułdK STOP —e« vKŽ jG{« ≠
…—u?B ◊u?G?C ’d?® Kodak Picture CD qO?GA?ð bM?Ž ≠
WLzU fOË ¨ UÎðdýU³ …—uB« …bŠu« ÷dF𠨩„«œu
ÆUUBI«
Âu³_« WýUý
`z«dA« ÷dŽ
TIMER:
ÆÂu³_« WýUý v≈ …œuF« ∫
•
—e« jG?{« ¨WOU²« —u X
« W¹ƒd
—e« j?G{« ¨WIÐU
« —u X
« W¹ƒd
•
•
ENTER RETURN
Æ
Æ
d¹Ëb²«
Æ`z«d?A« ÷dŽ l{Ë w…bŠu« qšbð ∫
•
•
w ¨W?ŽU
« ÁU&« w W?ł—œ π∞ …—uB« d¹Ëb?ð r²¹ ∫
÷dF?ð w²« …b?*« œ«bŽ≈ V?−¹ ¨`z«d?A« ÷d?Ž ¡bÐ q?³ •
e??d??« b??¹b??×??²?? 䉳/‹ s??¹—e??« j??G??{« Æ…—u??B??« U??N??O??
ÆENTER jG{« rŁ ¨»uKD*«
ENTER.—e« v?KŽ jGC« UNO r²¹ …d q
ÆU³Î¹dIð w½«uŁ ∂ q? UÎOzUIKð —uB« dOOGð r²¹ ∫
•
¡e?ł —U?O??²?šô 䉳/‹ Í—“ Ë√ V/W Í—“ v?K?Ž j?G?{«
ÆU³Î¹dIð w½«uŁ ±≤ q UÎOzUIKð —uB« dOOGð r²¹ ∫
•
ÆU³Î¹dIð w½«uŁ ±∏ q UÎOzUIKð —uB« dOOGð r²¹ ∫
•
Æ U¼dO³Jð b¹dð w²« WýUA«
—“ vK?Ž XDG{ ULKË ÆENTER —“ vKŽ jG{«
Æ·U?F{√ ¥ v« …—uB« d³ÒJ²ð ¨ENTER
©ÍœUŽ ← ™≤ ← ™¥ ← ™≤ ®
©Zoom® dO³Jð
∫
•
WEŠö
Æ…—u q 5Ð qBHð w²« …œb;« …b*« nK²?ð b ¨nK*« r−Š vKŽ «œUL²Ž« ≠
ÆUÎO{«d²« w½«uŁ ±∞ w«uŠ bFÐ UÎOzUIKð `z«dA« ÷dŽ √b?³¹ ¨—“ Í√ vKŽ jGC« ÂbŽ WUŠ w ≠
µ± ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
51
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
HD-JPEG ‡ —u sLC²¹ Íc« ’dI« qOGAð
ÆHD l{Ë w HD-JPEG ÊuJ¹ Ê√ V−¹Ë 1080iØ768pØ720p WýUA« Wœ ÊuJð Ê√ V−¹ ÆDVI Ë√ HDMI “UN−Ð qOu²« V−¹
©∂∑ W×H dE½«®
WEŠö
±
HDMI
ÆHDMI/COMPONENT(P-SCAN) ëdš≈ w? jI du²¹ ≠
1080i ∫
RGB-w FÞ ∫
HD ∫
Õu{Ë
W GB «
HD v≈ HD-JPEG 5OF²Ð r
Æ©œ«bŽ≈® Setup WLzUI« s
HD-JPEG
©∂∑ W×H dE½«®
ÆMENU —e« j?G{« ¨œ«bŽù« WýUý ¡UHšù ‹
≤
· UI ¹ ≈
Æœ«d*« bK:« b¹b%
ROOT
ROOT
WMA
JPEG
MP3
MPEG4
W?? ?L?? ? zU?? ? v?? ? ≈ Ÿu?? ?łd?? ? K?? ? ( ) STOP —e?? ? « v?? ?K?? ? Ž j?? ?G?? ? {« ‹
ÆUUBI«
…—uB? ◊uG?C ’d?® Kodak Picture CD qO?GA?ð bM?Ž
WLzU fOË ¨ UÎðdýU³ …—uB« …bŠu« ÷dF𠨩Kodak
ÆUUBI«
· UI ¹ ≈
ROOT
..
WMA
1
JPEG
2
MP3
3
MPEG4
≥
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
WLzU w …—uB« nK
—e« jG{« rŁ ¨UUBI«
ÆENTER
—uB« wDð
d¹Ëb²«
—e« Ë√
—e« jG{«
…—uB« b¹bײ
ÆWOU²« Ë√ WIÐU
«
ANGLE —e« jG{«
π∞ WýUA« d¹Ëb²
ÆWŽU
« ÁU&« w Wł—œ
`z«dA« ÷dŽ
—e« vKŽ jG{«
( ) PLAY/PAUSE
SLIDE WHOþË qOGA²
WEŠö
qBHð w²« …œb;« …b*« nK²ð b ¨nK*« r−Š vKŽ «œUL²Ž«
Æ…—u q 5Ð
Zoom Ë ©Âu?³?_« W?ýU?ý® Album Screen n?zU?þu?« d?u?²?ð ô
w —u?B« ÷d?Ž bM?Ž ©Uu?KF?® Info Ë ©dO?GB?ðØdO?³J?ð®
ÆHD-JPEG l{Ë
—uB« ÷dŽ bMŽ ©WýUA« ÷dŽ® OSD qzUÝ— ÷dŽ r²¹ ô
ÆHD-JPEG l{Ë w
…—uB« r−Š vKŽ «œUL²Ž« dG√ r−×Ð …—uB« ÷dŽ r²¹ b
ÆHD-JPEG l{Ë w —uB« ÷dŽ bMŽ
≠
Æ©`z«dA«®
≠
—e« vKŽ jG{«
…d ( ) PLAY/PAUSE
qOGAð ·UI¹ù Èdš√
SLIDE WHOþË
Æ©`z«dA«®
≠
≠
µ≤ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
52
2005.5.20, 3:57 PM
WbÒI²*« nzUþu«
CD-R JPEG ’«d√
ÆjI ¢.JPG¢ Ë ¢.jpg¢ nK œ«b²« UN w?²« UHK*« qOGAð sJ1
ÆWK−
*« UHK*« WU qOGAð r²¹ sË qOGA²« √b³ ‰uÞ√ U?Î²Ë cšQOÝ t½S ¨’dI« ‚öž≈ r²¹ r «–≈
ÆjI Joliet Ë√ ISO 9660 oO
Mð w JPEG UHK UN?Ð w²« CD-R ’«d√ qOGAð r²¹
Æ©´ Ω Ø Æ® WUš ·dŠ√ Ë√ Wž—U UŠU
sLC²¹ ô√ V−¹Ë ·dŠ√ ∏ s d¦?√ s JPEG nK rÝ« ÊuJ²¹ ô b
sJ1 ¨…œbF?² W
Kł ’d w ⁄—U? lDI œułË WUŠ w? ÆjI UÎŽU³ð W?Ðu²J*« …œbF²*« U?
K'« Ë– ’dI« qOG?Að sJ1
ÆjI ⁄—UH« lD?I*« v≈ ‰uu« v²Š ’dI« qOGAð
Æ◊uGC*« ’d?I« vKŽ …—u ≥∞∞∞ v²Š s¹eð sJ1
Æ„«œu —uBÐ WU)« WÞu?GC*« ’«d_UÐ WOu²« r²¹
ÆJPEG UHK sLC²¹ Íc« —uB« bK− ÈuÝ qOGAð sJ1 ô ¨„«œu? —uB ◊uGC ’d qOGAð bMŽ
ÆwzUIKð qJAÐ —uB« bK− wG …œułu*« JPEG UHK qO?GAð sJ1 ∫„«œu —uB ◊uGC*« ’dI«
ÆUUBI« WLzU qš«œ JPEG UHK œbŠ ¨…—uB« …b¼UA œ—√ «–≈ ∫UJ?O½u —uB ◊uGC*« ’dI«
ÆUUBI« WLzU qš«œ JPEG UHK œbŠ ¨…—uB« …b¼UA? œ—√ «–≈ ∫włu —uB ◊uGC*« ’dI«
ÆQSS —uBÐ ’U)« ◊uGC*« ’dI« qOGA²Ð …bŠu?« ÂuIð ô b QSS: —uB ◊uGC*« ’dI«
ÆGPEG nK ≥∞∞∞ ÈuÝ qOGAð r²¹ s ¨nK ≥∞∞∞ sŽ bŠ«Ë ’d? w …œułu*« UHK*« œbŽ “ËU& «–≈
ÆGPEG nK ≥∞∞ ÈuÝ qOGAð r²¹ s ¨nK ≥∞∞ sŽ bŠ«Ë ’d? w …œułu*« UHK*« œbŽ “ËU& «–≈
«uþUzn «*²IbÒ W
µ≥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
53
2005.5.20, 3:57 PM
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠
µ qBH«
œ«bŽù« WLzU dOOGð
©œ«bŽù«® Setup WLzU «b²Ý«
UNKCHð w²« WHK²<« UGK« b¹bײРp ÕUL
« o¹dÞ sŽ DVD ’«d√ qGA hOBð s ©œ«bŽù«® Setup WLzUI« pMJ9
ÆUNJK²9 w²« Êu¹eHOK²« WýUý Ÿu½ vKŽ qGA*« j³{ WO½UJ≈ v≈ WU?{ùUÐ —U³JK W¹ULŠ Èu²
5OFðË
±
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
W GK «
u¹ œ Ë_ «
÷ d F «
w K zU F « · « dý ù «
œ « b Ž«
œ « b Ž«
œ « b Ž«
œ « b Ž«
uÐUþ
j ³ C « W u N Ý
l{Ë w …bŠu« X½U «–≈
—e« jG{« ¨©·UI¹≈® Stop
sŽ rJײ« “UNł vKŽ MENU
ÆbFÐ
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
jG{« rŁ ¨©œ«bŽ≈® Setup
ÆENTER Ë√ ‹ —e«
.WGK« œ«bŽ≈ ©WGK« œ«bŽ≈® Language Setup
.©uB?« «—UOš® Audio Options’U)« œ«bŽù« ©uB« œ«bŽ≈® Audio Setup
UN«b²Ý« w Vždð w²« WýUA« Ÿu½ b¹bײ Âb²
¹ Æ©÷dF« «—UOš® Display Options ’U)« œ«bŽù« ∫ ÷dF« œ«bŽ≈
ÆÈdš√ ÷dŽ «—U?Oš …bŽ b¹b% v≈ WU{ùUÐ
lM?* …b¼UA*« Èu?²
b¹b?% w ÍuÐ_« rJ?ײ« bO?H¹ ÆÍuÐ_« Èu²?
*UÐ ’U)« œ«b?Žù« ∫ ©ÍuÐ_« œ«bŽù«® Parental Setup
v≈ U Ë√ 5GU³UÐ ’Uš Èu?²× sLC²ð w²« Ë√ nMF?« Âö√ q¦ ‰UHÞ_« rzöð ô w²« Âö_« …b?¼UA s ‰UHÞ_«
.Âö_« s p–
rKF² ÆDivX(R) Video On Demand oO
Mð «b²ÝUÐ qGA*« qO−
² qO?−
²« e— «b²Ý« ¡UłdÐ DivX(R) : qO−
ð
Æwww.divx.com/vod v≈ qI²½« b¹e*«
©Êu¹eHOK²« dNE® TV Aspect Ë ©qGA*« WLzU WG® PLAYER MENU LANGUAGE œ«bŽ≈ pMJ1 ¨EZ œ«bŽ≈ «b²ÝUÐ ∫ EZ œ«bŽ≈
ÆpðUłUO²?Š« VÝUM² W¹œd WLzU w PCM Down Sampling Ë
≤
V/W s¹—e« vKŽ jG{«
ÆÈdš√ «eO v≈ ‰uuK
vKŽ jG{« Ë√ ‹ vKŽ jG{«
v≈ ‰uuK ENTER —e«
ÆWOŽdH« «eO*«
≥
bFÐ œ«bŽù« WýUA« ¡UHšù
—e« vKŽ jG{« ,U¼œ«bŽ≈
ÆÈdš√ …d MENU
WEŠö
W?L?zU?I?« «b¹b?% i?F?Ð q?L?Fð ô b? ¨’d?I?« v?K?Ž «ÎœUL?²?Ž«
Æ©œ«bŽ≈® Setup
µ¥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
54
2005.5.20, 3:57 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
EZ œ«bŽ≈ j³{
PCM Ë ©Êu¹eHOK²« dNE® TV Aspect Ë ©qGA*« WLzU WG® PLAYER MENU LANGUAGE œ«bŽ≈ pMJ1 ¨EZ œ«bŽ≈ «b²ÝUÐ
ÆpðUłUO?²Š« VÝUM² W¹œd WLzU w Down Sampling
±
l{Ë w …bŠu« X½U «–≈
—e« jG{« ¨©·UI¹≈® Stop
ÆMENU
≤
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
W GK «
u¹ œ Ë_ «
÷ d F «
w K zU F « · « dý ù «
œ « b Ž«
œ « b Ž«
œ « b Ž«
œ « b Ž«
uÐUþ
j ³ C « W u N Ý
V /W s¹—e« jG{«
rŁ ¨©œ«bŽ≈® Setup b¹bײ
ÆENTER Ë√ ‹ —e« jG{«
≥
V /W s¹—e« jG{«
W GK «
u ¹œ Ë _ «
÷ d F «
w Kz U F « · « dý ù «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j ³C « W u N Ý
ðGOOd UzLW «ùŽb«œ
j ³ C « W u N Ý
ø j ³C « ¡ bÐ W u N Ý
rF ½
ô
*** WOU(« U OF{u « ***
W O Ðd Ž ∫
qG A * « WL z U W G
i ¹ dŽ ∫
Ê u ¹ e H O K² « d N E q OG A ð ∫
PCM Down Sampling
j ³ C « W u N Ý
q G A* « W L zU W G W ¹ eO K$ «
W O ½d WO ½ U * √
W O ½U ³ Ý ≈
W O Ðd Ž
j ³ C « W u N Ý
Ê u ¹e H O K² « d N E b¹dÐ ‚ËbM 4:3
Ídz«œ `
4:3
i¹dŽ 16:9
œ«bŽ≈® EZ Setup b¹bײ
Ë√ ‹ —e« jG{« rŁ ¨©EZ
ÆENTER
¥
¨©EZ œ«bŽ≈® EZ Setup ¡b³
b¹bײV/W s¹—e« jG{«
—e« jG{« rŁ ¨©rF½® Yes
ÆENTER
µ
V /W s¹—e« jG{«
WÐuKD*« WGK« b¹bײ
ÆENTER jG{« rŁ ¨WLzUIK
∂
V /W s¹—e« jG{«
WÐuKD*« V
M« b¹bײ
jG{« rŁ ¨Êu¹eHOK²K
©∂∂ W×H dE½«® ÆENTER
µµ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
55
2005.5.20, 3:57 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
∑
j ³C « W u N Ý
V/W —e« vKŽ jG{«
PCM Down Sampling
‚öž≈ Ë√ `² l{Ë b¹bײ
rŁ ¨PCM Down Sampling
ENTER —e« vKŽ jG{«
©∂≤ W×H dE½«® Æ©‰ušœ®
· U I ¹≈
qO GA ð
∏
j ³C « W u N Ý
ø q B ² w zd w ð u ‰ U ³ I ² Ý«
q B ²
qB ² d O ž
“UNł qOuð WUŠ w
¨Êu¹eHK²UÐ AV ‰U³I²Ý«
V /W s¹—e« jG{«
Connected b¹bײ
—e« jG{« rŁ ¨©qB²®
ÆENTER
V/W /䉳/‹ —«—“_« jG{«
Íc« dBMF« b¹bײÐ
“d« jG{« rŁ ¨Áb¹dð
ÆWŽUL
« œ«bŽù ENTER
©∂¥ W×H dE½«®
j ³ C « W u N Ý
C
L
LFE
R
qO GA ð
Small
Small
Small
Small
Small
-
User
SR
SL
œ«bŽ≈ s ¡UN²½ô« bFÐ
—«—“_« jG{« ¨d³J*«
¨END b¹bײ V/W/䉳 /‹
ÆENTER —e« jG{« rŁ
—e« «b²Ý« UÎC¹√ pMJ1
ÆÃËdK RETURN
±≠
j ³C « W u N Ý
∏
ø q B ² w zd w ð u ‰ U ³ I ² Ý«
q B ²
qB ² d O ž
“UNł qOuð ÂbŽ WUŠ w
¨Êu¹eHK²UÐ AV ‰U³I²Ý«
V /W s¹—e« jG{«
Not connected b¹bײ
jG{« rŁ ¨©qB² dOž®
ÆENTER —e«
j ³ C « W u N Ý
Æ¡UN½û ENTER jG{«
Æ j ³ C « ¡ U N ²½ «
ÃËdK Enter —“ jG{«
π
MENU —e« vKŽ jG{«
ÆÃËdK
µ∂ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
56
2005.5.20, 3:57 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
WGK« «eO œ«bŽ≈
qJ?AÐ r?¼—u?Nþ r?²¹ ¨U?ÎbI? WýU?AK? W³?ŠU?B*« W?Lłd?²« W?GË u?B«Ë ’d?I« W?LzU?Ë q?OG?A²?« WL?zU j?³C?Ð XL? «–≈
ÆrK?O UNO b¼UAð …d q w wzUIKð
qOGA²« WLzU WG «b²Ý«
±
l{Ë w …bŠu« X½U «–≈
—e« jG{« ¨©·UI¹≈® Stop
ÆMENU
≤
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
W GK «
u ¹œ Ë _ «
÷ d F «
w Kz U F « · « dý ù «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j ³C « W u N Ý
V /W s¹—e« jG{«
rŁ ¨©œ«bŽ≈® Setup b¹bײ
ÆENTER Ë√ ‹ —e« jG{«
≥
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j ³C « W u N Ý
W GK « œ «b Ž«
ðGOOd UzLW «ùŽb«œ
‹
‹
‹
‹
Language WLzU v≈ WýUA« œuFðË WGK« b¹b% r²¹ ≠ ‹
Æ©WGK« œ«bŽ≈® Setup
ÆMENU —e« j?G{« ¨œ«bŽù« WýUý ¡UHšù ≠
W O Ðd Ž ∫
q OG A ² « WL z U W O Ðd Ž ∫
W½ « u D Ý ô « WL z U W O Ðd Ž ∫
u¹ œ Ë√
w zU I K ð ∫
W Lł d ð
W ¹ eO K$ «
WO
½d
W O½ U *√
W O ½ U ³ Ý≈
WO Ð d Ž
V /W s¹—e« jG{«
W GK «
u ¹œ Ë _ «
÷ d F «
w Kz U F « · « dý ù «
Language Setup b¹bײ
jG{« rŁ ¨©WGK« œ«bŽ≈®
ÆENTER Ë√ ‹ —e«
¥
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
WLzU® Player Menu
‹ —e« jG{« rŁ ¨©qOGA²«
ÆENTER Ë√
µ
q O G A ² « W Lz U W G q O G A ² « W L zU V /W s¹—e« jG{«
¨U¼b¹dð w²« WGK« b¹bײ
Ë√ ‹ —e« jG{« rŁ
ÆENTER
µ∑ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
57
2005.5.20, 3:57 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
’dI« WLzU WG «b²Ý«
Æ’dI« WLzU WýUý vKŽ ¨jI hM« W?G dOOG²Ð WHOþu« Ác¼ ÂuIð
±
l{Ë w …bŠu« X½U «–≈
—e« jG{« ¨©·UI¹≈® Stop
ÆMENU
≤
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
W GK «
u ¹œ Ë _ «
÷ d F «
w Kz U F « · « dý ù «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j ³C « W u N Ý
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
jG{« rŁ ¨©œ«bŽ≈® Setup
ÆENTER Ë√ ‹—e«
≥
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
W GK «
u ¹œ Ë _ «
÷ d F «
w Kz U F « · « dý ù «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j ³C « W u N Ý
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
œ«bŽ≈® Language Setup
Ë√ ‹ —e« jG{« rŁ ¨©WGK«
ÆENTER
¥
W GK « œ «b Ž«
‹
‹
‹
‹
w²« WGK« —uNþ ÂbŽ WUŠ w ©Èdš√® ¢Others¢ œbŠ
ÆU¼b¹dð
b¹b% r?²¹ ¨’dI« v?KŽ WGK« q?O−
ð ÂbŽ W?UŠ w
ÆUIγ
WK−
*« WOK_« WGK«
Language WLzU v≈ WýUA« œuFðË WGK« b¹b% r²¹
Æ©WGK« œ«bŽ≈® Setup
ÆMENU —e« j?G{« ¨œ«bŽù« WýUý ¡UHšù
W O Ðd Ž ∫
q OG A ² « WL z U W O Ðd Ž ∫
W½ « u D Ý ô « WL z U W O Ðd Ž ∫
u¹ œ Ë√
w zU I K ð ∫
W Lł d ð
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
¨©’dI« WLzU® Disc Menu
Ë√ ‹ —e« jG{« rŁ
ÆENTER
≠‹
µ
≠
≠
W ¹ eO K$ «
WO
½d
W O½ U *√
W O ½ U ³ Ý≈
WO Ð d Ž
Èd š√
W ½ « u D Ý ô « WL z U W G
W ½« u D Ý ô « W L zU b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
jG{« rŁ ¨U¼b¹dð w²« WGK«
ÆENTER Ë√ ‹ —e«
≠
µ∏ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
58
2005.5.20, 3:57 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
WOFL« WGK« «b²Ý«
±
l{Ë w …bŠu« X½U «–≈
—e« jG{« ¨©·UI¹≈® Stop
ÆMENU
≤
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
W GK «
u ¹œ Ë _ «
÷ d F «
w Kz U F « · « dý ù «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j ³C « W u N Ý
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
jG{« rŁ ¨©œ«bŽ≈® Setup
ÆENTER Ë√ ‹ —e«
≥
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
V /W s¹—e« jG{«
Language Setup b¹bײ
W GK «
u ¹œ Ë _ «
÷ d F «
w Kz U F « · « dý ù «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j ³C « W u N Ý
jG{« rŁ ¨©WGK« œ«bŽ≈®
ÆENTER Ë√ ‹ —e«
¥
V /W s¹—e« jG{«
W GK « œ «b Ž«
‹
‹
‹
‹
ðGOOd UzLW «ùŽb«œ
WO{«d²ô« WGK« ÊuJð Ê√ b¹dð XM «–≈ ¢wK√¢ œbŠ
q?O?−?
?ð - w?²?« W?O?K?_« W?G??K?« w?¼ u?B?« —U?
?*
ÆUNÐ ’dI«
w²« WGK« —uNþ ÂbŽ WUŠ w ©Èdš√® ¢Others¢ œbŠ
ÆU¼b¹dð
b¹b% r²?¹ ¨’dI« vKŽ WG?K« qO−
ð Âb?Ž WUŠ w
ÆUIγ
WK−
*« WOK_« WGK«
Language WLzU v≈ WýUA« œuFðË WGK« b¹b% r²¹
Æ©WGK« œ«bŽ≈® Setup
ÆMENU —e« j?G{« ¨œ«bŽù« WýUý ¡UHšù
W O Ðd Ž ∫
q OG A ² « WL z U W O Ðd Ž ∫
W½ « u D Ý ô « WL z U W O Ðd Ž ∫
u¹ œ Ë√
w zU I K ð ∫
W Lł d ð
¨©uB«® Audion b¹bײ
Ë√ ‹ —e« jG{« rŁ
ÆENTER
≠‹
µ
≠
≠
W ¹ eO K$ «
WO
½d
W O½ U *√
W O ½ U ³ Ý≈
WO Ð d Ž
W O K √
Èd š√
u ¹ œ Ë√ W G
V /W s¹—e« jG{«
u ¹œ Ë √
¨U¼b¹dð w²« WGK« b¹bײ
Ë√ ‹ —e« jG{« rŁ
ÆENTER
≠
≠
µπ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
59
2005.5.20, 3:57 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
©WLłd²«® Subtitle WG «b²Ý«
±
l{Ë w …bŠu« X½U «–≈
—e« jG{« ¨©·UI¹≈® Stop
ÆMENU
≤
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Setup
W G K «
u¹ œ Ë_ «
÷ d F «
w K zU F « · «d ý ù «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j³C « W u N Ý
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
jG{« rŁ ¨©œ«bŽ≈® Setup
ÆENTER Ë√ ‹ —e«
≥
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Setup
W G K «
u¹ œ Ë_ «
÷ d F «
w K zU F « · «d ý ù «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j³C « W u N Ý
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
œ«bŽ≈® Language Setup
Ë√ ‹ —e« jG{« rŁ ¨©WGK«
ÆENTER
¥
W GK « œ « bŽ «
‹
‹
‹
‹
W??G?? Êu??J?? ð Ê√ w?? V?? žd??ð X??M?? «–≈ ¢w??zU?? I??K?? 𢠜b??Š
W?G?K?U?? U?¼b?¹b?% - w?²?« W??G?K?« f?H?½ w?¼ W??L?łd?²?«
ÆWOFL
«
w²« WGK« —uNþ ÂbŽ WUŠ w ©Èdš√® ¢Others¢ œbŠ
- w²?« WG?K« ’«d_« i?FÐ sL?C²?ð ô b ÆU¼b?¹dð
’dI« Âu?I¹ WU(« Ác?¼ w ¨vË_« WG?KU U¼b?¹b%
ÆWOK_« WGK« j³{ «b²ÝUÐ
Setup W?L??zU? v?≈ W??ýU?A?« œu?F??ðË W?G?K??« b?¹b?% r??²?¹
Æ©œ«bŽù«®
ÆMENU —e« j?G{« ¨œ«bŽù« WýUý ¡UHšù
W O Ðd Ž ∫
q O G A ² « W L zU W O Ðd Ž ∫
W ½« u D Ý ô « W L zU W O Ðd Ž ∫
u ¹œ Ë √
w z UI K ð ∫
W Lł d ð
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
rŁ ¨©WLłd²«® Subtitle
ÆENTER Ë√ ‹ —e« jG{«
≠‹
W L ł d ² «
≠
w zU I K ð
W ¹ eO K$ «
WO
½d
W O ½U*√
WO ½ U ³ Ý ≈
WO Ð d Ž
Èd š √
W Lłdð
≠
≠
∂∞ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
60
µ
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
rŁ ¨U¼b¹dð w²« WGK«
ÆENTER Ë√ ‹ —e« jG{«
2005.5.20, 3:57 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
©uB« «—UOš® Audio Options œ«bŽ≈
ÂU?E½ v?≈ «œÎU?M²?Ý« uB?« WU?Š «œ«bŽ≈Ë u?B« “U?N?ł œ«bŽ≈ s? ©uB?« «—UO?š® Audio Options pM?JL?ðÔ
Æ«b²Ýô« bO uB«
±
l{Ë w …bŠu« X½U «–≈
—e« jG{« ¨©·UI¹≈® Stop
ÆMENU
≤
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
W GK «
u ¹œ Ë _ «
÷ d F «
w Kz U F « · « dý ù «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j ³C « W u N Ý
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
jG{« rŁ ¨©œ«bŽ≈® Setup
ÆENTER Ë√ ‹ —e«
≥
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
W GK «
u ¹œ Ë _ «
÷ d F «
w Kz U F « · « dý ù «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j ³C « W u N Ý
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
œ«bŽ≈® Audio Setup
—e« jG{« rŁ ¨©uB«
ÆENTER Ë√ ‹
ÆMENU —e« j?G{« ¨œ«bŽù« WýUý ¡UHšù ‹
¥
u ¹œ Ë _ « œ «b Ž«
PCM
PCM
ðGOOd UzLW «ùŽb«œ
q OG A ð
q OG A ð
∫ wL— DTS Øw³ Ëœ ÃËdš
∫
MPEG-2 wL— Ã d
∫
w JO U M ¹ œ j G {
∫
PCM V¹d&
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
jG{« rŁ ¨œ«d*« dBMF«
ÆENTER Ë√ ‹—e«
∂± ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
61
2005.5.20, 3:57 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
wLd« Dolby/DTS Ãd
PCM(2CH).u v≈ q¹uײ« ∫ PCM ≠
.wL— Ãd «b²ÝUÐ DTS Bitstream Ë√ wL— Dolby u ëdšSÐ ÂuI¹ ∫ Bitstream ≠
ÆDTS Ë√ wL— Dolby ©—œuJ¹œ® …dHA« p “U?N−Ð qOu²« bMŽ Bitstream œbŠ
MPEG-2 wL— Ãd
PCM(2CH).u v≈ q¹uײ« ∫ PCM ≠
.©…UM ∏ Ë√ …UM? µ[± ® MPEG-2 Digital Bitstreamv≈ ‰u×¹ ∫ Bitstream ≠
Æ©wL— u Ãd?® Digital Audio Output «b²Ý« bMŽ Bitstream œbŠ
©wJOUM¹«œ jG{® Dynamic Compression
.Íu?O(« jGC« b¹bײ ∫ ©qOGAð® On ≠
.wÝUOI« ‚UDM« b¹bײ ∫ ©qOGA²« ·UI¹≈) Off ≠
©PCM W?OMŽ ÷UH½«® PCM Down Sampling
.’«d_« qGA0 eðdO¼ uKO π∂ l o«u²*« dOž uB« d³J qO?uð bMŽ —UO)« «c¼ œbŠ ∫ ©qOGAð® On ≠
ÆeðdO¼ uKO ¥∏ v≈ eðdO¼ uKO? π∂ «—Uý≈ q¹u% r²OÝ ¨WU(« Ác¼ w
.’«d?_« qGA0 eðdO¼ uKO π∂ l o«u²*« uB« d³J qOuð bM?Ž —UO)« «c¼ œbŠ ∫ ©qOGA²« ·UI¹≈® Off ≠
ÆdOOGð Í√ ÀËbŠ ÊËbÐ «—Uýù« W?U ëdš≈ r²OÝ ¨WU(« Ác¼ w
WEŠö
ÆPCM Down sampling qOG?Að ·UI¹≈ WUŠ w v²Š
WOLd« Ułd<« ‰öš s? down sampled u ëdšSÐ ’«d_« iFÐ ÂuIð
©∂¥≠∂≥ w?²×H dE½«® UŽUL
« œ«bŽ≈
HDMI
Digital 5OFð V−¹ ¨©MPEG ¨DTS ¨Dolby Digital® WÞuGC*« «uMI« …œbF² UIOM²« l Êu¹eHOK²« o
«uð ÂbŽ WUŠ w
≠
ÆPCM v≈ ©wLd« uB«® Audio
v≈ PCM Down sampling 5OFð V−¹ ¨eðdO¼uKO ¥∏ s vKŽ_ LPCM l¹“u²« ôbF l Êu¹eHOK²« o
«uð ÂbŽ WUŠ w
≠
ÆqOGAð
Digital Audio Output Ë√ HDMI Ãd ‰öš s SACD u ëdš≈ sJ1 ô ÆjI
WOKO¦L²« Ułd<« ‰öš s SACD ÕU²¹
≠
Æ©wL— u Ãd®
WEŠö
ÆMENU —e?« jG{« ¨œ«bŽù« WýUý ¡UHšù •
DVD-AUDIO
•
ÆjI …UM ≤ tÐ wL— u ëdš≈ ≠
Æ…UM ≤ tÐ wL— u ëdš≈ r²¹ s? «cNÐË ¨DVD-AUDIO ’«d√ iFÐ Ãe r²¹ ô ≠
ÆWOKO¦L²« Ułd<« WDÝ«uÐ «u?MI« …œbF² DVD-AUDIO ’«d√ qOGAð r²¹ ≠
©“U²L?*« wðuB« ◊uGC*« ’dI«® Super Audio CD •
ÆjI WOKO¦9 «—Uý≈ ëdš≈ ≠
ÆjI WOKO¦L²« Ułd<« ‰öš s ©“U²L?*« wðuB« ◊uGC*« ’dI«® Super Audio CD ÕU²¹ ≠
Digital Audio Ë√ HDMI Ãd??? ‰ö?š s? ©“U?²?L??*« w?ðu?B?« ◊u?G??C?*« ’d?I?«® Super Audio CD u? ëd??š≈ s?J?1 ô
Æ©wL— u Ãd® Output
«d?³²< W¹—U?& WöF? ÃËœe*« D- e—Ë ¢w³?Ëœ ¢ WöŽ l{Ë - ¨w?³Ëœ «d³²? WBš— X?% Z²M*« u?B«
Æw³Ëœ
ÆwLd« ULMO
« r?E½ WdA W¹—U& UöŽ ¢ DTS Digital Out ¢ Ë ¢ DTS ¢
∂≤ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
62
2005.5.20, 3:57 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
r:« uB« UŽULÝ œ«bŽ≈
±
l{Ë w …bŠu« X½U «–≈
—e« jG{« ¨©·UI¹≈® Stop
ÆMENU
≤
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Setup
W GK «
u ¹œ Ë _ «
÷ d F «
w Kz U F « · « dý ù «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j ³C « W u N Ý
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
jG{« rŁ ¨©œ«bŽ≈® Setup
ÆENTER Ë√ ‹ —e«
≥
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Setup
W GK «
u ¹œ Ë _ «
÷ d F «
w Kz U F « · « dý ù «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j ³C « W u N Ý
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
¨©u œ«bŽ≈® Audio Setup
Ë√ ‹ —e« jG{« rŁ
ÆENTER
¥
u ¹œ Ë _ « œ «b Ž«
PCM
PCM
q OG A ð
q OG A ð
‹
∫ wL— DTS Øw³ Ëœ ÃËdš
∫
MPEG-2 wL— Ã d
∫
w JO U M ¹ œ j G {
∫
PCM V¹d&
u B « d ³ J j ³{
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
œ«bŽ≈® Speaker Setup
—e« jG{« rŁ ¨©WŽUL
«
ÆENTER Ë√ ‹
ðGOOd UzLW «ùŽb«œ
u B « d³ J j ³{
ÆMENU —e« j?G{« ¨œ«bŽù« WýUý ¡UHšù ‹
C
L
LFE
R
q O GA ð
Small
Small
Small
Small
Small
SL
User
SR
∂≥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
63
2005.5.20, 3:57 PM
µ
V/W /䉳 /‹ —«—“_« jG{«
Íc« dBMF« b¹bײÐ
“d« jG{« rŁ ¨Áb¹dð
ÆWŽUL
« œ«bŽù ENTER
œ«bŽù« WLzU dOOGð
Æ©dOG®©r
−® SURROUND ,©dOG®©jÝË® CENTER ,©dOG®©51 ¨—U?
¹ ¨ÂU√® FRONT L, R ∫WO{«d²ô« «œ«bŽù«
ÆU?NKOu𠜫d*« UŽUL
« r−Š œbŠ
©—U
¹ ¨51® ©ÂU√® Front (FL, FR)
.—UO)« «c¼ œbŠ ∫©dO³® Large ≠
.—U?O)« «c¼ œbŠ ¨r
:« uB« v≈ ŸUL²Ýô« w WÐuF Ë√ uBK lO?DIð ÀËbŠ WUŠ w ∫©dOG® Small ≠
d?³J s? WŽU?L
?UÐ ’U)« d?ON?'« u «œœd?ð Ułd?Ë Dolby Digital dO?N'« u? jO?AM²?Ð —UO?)« «c¼ Âu?I¹
ÆwŽdH« uB«
jÝË_«
.«c¼ œbŠ ¨jÝË√ u d³?J qOuð ÂbŽ WUŠ w ∫©öЮ None ≠
.—UO)« «c¼ œbŠ ∫©dO³® Large ≠
.—UO)« «c¼ œbŠ ¨uBK lO?DIð ÀËbŠ WUŠ w ∫©dOG® Small ≠
s vDÝu« WŽUL
UÐ ’U)« dON'« u «œœdð UłdË Dolby Digital dON'« u jOAM²Ð —UO)« «c¼ ÂuI¹
ÆÈdš_« UŽUL
«
©SL, SR® r
:« uB«
.«c¼ œbŠ ¨jÝË√ u d³?J qOuð ÂbŽ WUŠ w ∫©öЮ None ≠
ÆWOHK)« WŽUL
« ÊUJ v≈ «ÎœUM²Ý« «—UO)« Ác¼ s Í√ œbŠ ∫©w?³½U'« ¡e'«ØwHK)« ¡e'«® dO³ ≠
¨r
?:« uB« v≈ ŸU?L²Ýô« w? WÐuF? Ë√ uBK l?ODI?ð ÀËbŠ WUŠ w? ∫©w³½U?'« ¡e'«ØwH?K)« ¡e'«® dO?G ≠
ÆWOHK)« WŽUL
« ÊU?J v≈ «œÎUM²Ý« «—UO)« Ác¼ s Í√ œbŠ
s WOHK?)« WŽUL
UÐ ’U)« dO?N'« u «œœdð UłdË Dolby Digital dO?N'« u jOAM²Ð —U?O)« «c¼ ÂuI¹
ÆÈdš_« UŽUL
«
—U³²šô« œ«bŽ≈
Æ©—U
¹® WOU_« WŽUL
« s ¡ÎbÐ WŽU
?« ÁU&« w —U³²šô« ëdš≈ «—Uý≈ wðQð
ÆW?dG« qš«œ ËU
² u×½ vKŽ WŽUL
« s uB« ëdš≈ r²¹ v?²Š ©…UMI« Ê«eO® CH annel Balancej³CÐ r
SURROUND(L) ← SURROUND(R) ← FRONT(R) ← SUBWOOFER ← CENTER ← FRONT(L)
WEŠö
Æ›ICON¤ Ë√ RETURN —e« j?G{« œ«bŽù« WOKLŽ ¡UMŁ√ WLzUI« WýUý v≈ Ÿułd?K Ë√ ¢œ«bŽ≈¢ Setup WLzUI« ¡UHšù
ÆÈdš_« UŽUL
« s q√ wŽdH« uB?« d³J —U³²š« ëdš≈ «—Uý≈ bFð •
ÆPHILIPS Corporation q³ s WK−
W?¹—U& WöŽ MPEG Multichannel —UFý bF¹ •
ÆUÎO?zUIKð ©wŽd u d³J® ©Subwoofer® LFE ¢qOGAð¢ r²¹ ¨¢dOG¢ ©—U?
¹ ¨51® ©ÂU√® ©L, R® Front 5OFð WUŠ w •
∂¥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
64
2005.5.20, 3:57 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
©÷dF« «—UOš® Display Options œ«bŽ≈
ÆqGA*UÐ WU)« u¹bOH« nzUþË s b?¹bF« œ«bŽ≈ s «—UO)« ÷dŽ pMJLðÔ
±
l{Ë w …bŠu« X½U «–≈
—e« jG{« ¨©·UI¹≈® Stop
ÆMENU
≤
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
W GK «
u ¹œ Ë _ «
÷ d F «
w Kz U F « · « dý ù «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j ³C « W u N Ý
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
jG{« rŁ ¨©œ«bŽ≈® Setup
ÆENTER Ë√ ‹ —e«
≥
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
W GK «
u ¹œ Ë _ «
÷ d F «
w Kz U F « · « dý ù «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j ³C « W u N Ý
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
œ«bŽ≈® Display Setup
—e« jG{« rŁ ¨©÷dF«
ÆENTER Ë√ ‹
ÆMENU —e« j?G{« ¨œ«bŽù« WýUý ¡UHšù ‹
‹
4:3 L-Box ∫
ðGOOd UzLW «ùŽb«œ
w z U I Kð ∫
qOG A ð ∫
· U I ¹≈ ∫
PAL ∫
‹ lL−ØS-VID ∫
‹
576p ∫
‹
÷ d F « œ «b Ž«
W ýU A « r O LB ð
W ²Ð U ¦ « …— u B « l { Ë
W ýU A « q zU Ý—
w H K) « È u ² * «
Ê u ¹ e H K² « ÂU E ½
u ¹ bO H « Ã d HDMI
…— u B « … œ u ł
∂µ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
65
¥
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
jG{« rŁ ¨œ«d*« dBMF«
ÆENTER Ë√ ‹ —e«
2005.5.20, 3:57 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
PAL disc «b?²Ý« WUŠ w ∫ PAL Disc Æ≤
q?šb? s??L?C?²??¹ p?¹b?? Êu?¹e?H??O?K?²??« ÂU?E??½ ÊU? «–≈ •
NTSC¢ —U?? O??²?? š« p?? O?? K?? Ž V?? −??¹ ¨j?? I?? NTSC-Video
Æ©NTSC qšb® ¢Output
PAL qšb sLC²¹ p¹b Êu¹eHOK²« ÂUE½ ÊU «–≈ •
Ãd???® ¢PAL Output ¢ —U?O??²?š« p??O?K??Ž V?−??¹ ¨j?I??
Æ©PAL
`?³B?¹ ¨PAL v≈ Êu?¹eH?OK?²« ÂU?E½ œ«b?Ž≈ WU?Š w •
Æeðd?O¼ µ∞ WŽd
Ð HDMI Ãd —UÞ≈ ‰bF
Êu¹eHOK²« Ÿu½
j³{ w Vždð b ¨tb²
ð Íc« Êu¹eHK²« ŸuM UIÎË
Æ©÷dF« v≈ ŸU?Hð—ô« W³
½ ® WýUA« œ«bŽ≈
«–≈ —UO)« «c¼ œbŠ ∫©qzUÝd« ‚ËbM® Letter Box ¥∫≥ ≠
vKŽ ¨DVD tbI¹ Íc« ±∂∫π r−×Ð WýUA« …b¼UA œ—√
Æ≥∫¥ r−?(« «– Êu¹eHOKð W?ýUA p«b²?Ý« s ržd«
ÆWýUA?« qHÝ√Ë vKŽ√ ¡«œu
« WÞdý_« dNEð
Æu¹bOH« Ãd œbŠË
…e?Nł√ l t«b²Ýô —UO)« «c¼ œbŠ Pan Scan : ¥∫≥ ≠
…b¼UA œ—√ «–≈ p–Ë ÍœUF« r−(« «– Êu¹eHOK²«
r?²??O?Ý® Ʊ∂∫π r?−?(« «– W??ýU?A?« s? j??ÝË_« ¡e?'«
©rKO?H« s s1_«Ë d
¹_« ¡e'« wdÞ ’UB²«
œ—√ «–≈ —U?? ?O?? ? )« «c?? ? ¼ œb?? ? Š ∫ COMPOSITE/S-VIDEO ≠
ÆS-Video Ãd?Ë u¹bOH« Ãd «b²Ý«
±∂∫π r−(« «– …—uB« …b¼UA pMJ1 ∫±∂∫π ÷dŽ ≠
Æ…dO?³J« Êu¹eHOK²« WýUý vKŽ UNKLQÐ
u¹bOH« Ãd
œ—√ «–≈ —U?? ?O?? ?)« «c?? ? ¼ œb?? ?Š ∫ COMPONENT(I-SCAN) ≠
.©Zb® 625iØ525i “UN'«Ë u?¹bOH« Ãd «b²Ý«
«–≈ —U?? O?? ?)« «c?? ¼ œb?? Š ∫ HDMI/COMPONENT(P-SCAN) ≠
©ÍbŽU?Bð® 625pØ525p “UN'« Ãd? «b?²Ý« œ—√
ÆHDMIË√
l{Ë dOOGð r²¹ ¨ÆVIDEO SEL —e« vKŽ jGC« bMŽ •
Æ¢’d öТ l{u« w ÍœUF« q
K
²« v≈ u¹bOH«
COMPONENT (I-SCAN) ← COMPOSITE/S-VIDEO®
©HDMI/COMPONENT(P-SCAN) ←
W?L?zU?I?« w? ©ôØr??F?½® Yes/No b?¹b?% Âb?Ž W?U?Š w? •
¨Ê«uŁ±∞ ‰öš ©÷dF« œ«bŽ≈® Display Setup WOŽdH«
ÆWIÐU
« WLzUIK WýUA« œuFð
‹
4:3 L-Box ∫
w z U I Kð ∫
qOG A ð ∫
· U I ¹≈ ∫
PAL ∫
‹ lL−ØS-VID ∫
‹
576p ∫
‹
÷ d F « œ «b Ž«
W ýU A « r O LB ð
W ²Ð U ¦ « …— u B « l { Ë
W ýU A « q zU Ý—
w H K) « È u ² * «
Ê u ¹ e H K² « ÂU E ½
u ¹ bO H « Ã d ÷d F « W Nł « Ë
b¹dÐ ‚ËbM 4:3
Ídz«œ `
4:3
i¹ dŽ 16:9
©…—uB« XO³¦ð® Still l{Ë
w …—u?B?« “«e?²¼« l?M? vK?Ž «—U?O)« Ác?¼ b?ŽU?
ð ·u?Ý
Æ`{Ë√ …—uBÐ …dOGB« ’uBM« ÷dŽ vKŽË ÊuJ
« l{Ë
q¹u% r²OÝ ¨©wzUIKð® Autob¹b% bMŽ ∫©wzUIKð® Auto ≠
.UÎOzUIKð Field/Frame l{u«
“«e?? ²??¼« ÀËb??Š b??M?? Ž …e??O??*« Ác??¼ œb?? Š ∫©q??I??(«® Field ≠
.©w?zUIKð® Auto l{u« w …—uBK
…b?? ¼U?? A?? ? œ—√ «–≈ …e?? O?? *« Ác?? ¼ œb?? ?Š ∫©—U?? Þ≈® Frame ≠
Autol?{u« qš«œ `?{Ë√ u×?½ vKŽ …d?OGB?« ·dŠ_«
.©wzUIKð®
HDMI
…— u B « … œ u ł
WýUA« qzUÝ—
W ýU A « r O LB ð
vKŽ ÷dF?ðÔ w²« qzUÝd?« qOGA²? —UO)« «c¼ Âb?²Ý«
ÆUNKOGAð ·UI¹≈ Ë√ WýUA«
b¹dÐ ‚ËbMØS-Video
(I-SCAN) Ídz«œ `
(P-SCAN) i ¹dŽØHDMI
Êu¹eHOK²« ÂUE½
NTSC disc«b?²Ý« WUŠ w ∫ NTSC Disc Ʊ
PAL- qšb sLC²¹ p¹b Êu¹eHOK²« ÂUE½ ÊU «–≈ •
—UO²š« bMŽ Æ¢PAL¢ —UO²š« pOKŽ V−¹ ¨jI Video
PAL Ãd ¨Zb*« Ułd<« oO
Mð `³B¹ ¨¢PAL¢
ÆeðdO¼ ∂∞ WŽdÝ Ë–
NTSC qšb sLC²¹ p¹b Êu¹eHOK²« ÂUE½ ÊU «– •
Ãd??® ¢NTSC Output¢ —U?O?²?š« p?O?KŽ V?−?¹ ¨j?I?
Æ©NTSC
`³B¹ ¨NTSC v≈ Êu¹eHOK²« ÂUE½ œ«bŽ≈ WUŠ w •
Æeðd?O¼ ∂∞ WŽd
Ð HDMI Ãd —UÞ≈ ‰bF
∂∂ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
66
2005.5.20, 3:57 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
DVI Ãd ≠
oO
Mð v≈ HDMI œ«bŽù WHOþu« Ác¼ «b²Ý« pMJ1
ÆDVI Ãd
bMŽ Êu¹eHOK²« WýUý `O×B²Ð WHOþu« Ác¼ ÂuIð •
ÆÍœUF« ÷d?F« 5Qð ÷dFÐ UNDÝuð ÂbŽ
dOž u×½ vKŽ DVI Ãd v≈ HDMI 5OFð WUŠ w •
ÆW?ýUA« ·«d×½« v≈ p– ÍœR¹ ¨`O×
…—uB« …œuł
j??³??C??Ð Âu?I??¹ ∫ ©œu??Ý_« Êu?K??« Èu??²?
??® Black Level
©q?OG?A?ð ·U?I¹≈ Ë√ q?O?G?A?ð® qL?F?¹ ô ÆW?ýUA?« …¡U?{≈
.©ÂbI²® Progressive l{u« qš«œ
µ Èu²?
~ ± Èu²
∫ ©Õu{u«® Sharpness
µ Èu²?
~ ± Èu²
∫ ©ŸuD
«® Brightness
~ ± Èu??²?
?? ∫ ©Êu?K??« ŸU?³??ý≈ W?ł—œ® Color Saturation
µ Èu²
≠
≠
≠
≠
… —u B « … œ u ł
·UI¹≈
≥ È u ² ≥ È u ² ≥ È u ² ∫ œ u Ý _ « Ê u K « Èu ² ∫
Õ u { u «
∫
Ÿ u D
«
∫
Ê u K « Ÿ U ³ý ≈ Wł —œ
HDMI
…e?NłQ?Ð …bŠu?« qO?uð b?MŽ œ«b?Žù« «c¼ «b?²?Ý« r²?¹Ë
«b??²?ÝU?Ð ©a?« ¨◊U?I?Ý≈ “UN?ł Ë√ Êu?¹e?H?O?K?²?«® ÷d?F?«
ÆDVI Ë√ HDMI
Wb« ≠
¥∏∞ ™ ∑≤∞ \µ∑∂ ™ ∑≤∞ ∫ 480p/576p •
∑≤∞ ™ ±≤∏∞ ∫ 720p •
∑∂∏ ™ ±∞≤¥ ∫ 768p •
±∞∏∞ ™ ±π≤∞ ∫ 1080i •
oO
M²« ≠
RGB ‚U??D??½ œ«b??Žù W??H??O??þu?« Ác??¼ «b????²??Ý« p??M??J??1
ÆDVI Ë√ HDMI Ãd0 W?U)« WOLd« U½UO³K
œËb;« ‚UDM« «– RGB U½UOÐ Ãd ÍœUŽ ≠RGB •
ÆHDMI/DVI
‚U??D??M?« «– RGB U??½U?O??Ð Ãd??? ∫l?Ýu?? ≠ RGB •
ÆHDMI/DVI qUJ«
YcbCr.œËb× ‚UD½ Ë– HDMI Ãd ∫ YCbCr-(4:4:4) •
YcbCrœËb× ‚UD½ Ë– HDMI Ãd ∫ YCbCr-(4:2:2) •
(4:2:2).
sJL²ð s ¨768p v≈ HDMI Ãd Wœ 5OFð WUŠ w
ÆYcbCr oO
Mð «b²Ý« s
U ·dF² Êu¹eHOK²UÐ ’U)« Âb²*« qOœ vKŽ ŸöÞù« ¡Ułd« •
ÆÍbŽUB²« `*« rŽb¹ pÐ ’U)« Êu¹eHOK²« ÊU «–≈
’U?)« Âb?²?*« q?O?œ l³?ð« ¨ÍbŽU?B?²« `??*« rŽœ W?UŠ w?
•
ÂUE½ w?
ÍbŽUB?²« `?*« «œ«bŽS?Ð oKF?²¹ U?LO
Êu?¹eHO?K²?UÐ
ÆÊu¹eHOK²« WLzU
ðGOOd UzLW «ùŽb«œ
r²¹ ô b ¨`O× dOž u×½ vKŽ u¹bOH« Ãd qOuð WUŠ w
•
ÆWýUA« vKŽ Tý Í√ —uNþ
“UNł Ë√ Êu?¹eHO?K²« vK?Ž HDMI ‡ WŠU?²*« Wb?« Uł— bL²?Fð •
ÆqB²*« ◊UIÝù«
’U)« Âb²*« qOœ vKŽ ŸöÞù« ¡Ułd« ¨qOUH²« s b¹eLK
Æ◊UIÝù« “UNł Ë√ Êu¹eHOK²UÐ
œu?Ý_«≠iOÐ_« Èu?²
÷dŽ r?²¹ ≠ œËb;« ‚UD?M«
ÆœËb?;« U½UO³« ‚UD½ qš«œ Ê«u_«Ë
XÐ «bŠË ∏ X³« o?LŽ ÊU «–≈ ‰U¦*« qO³Ý vKŽ
ŸuD
« U¹u²
≤≥µ~±∂ ∫dH√ ≠
Ê«u_« U¹u²
≤¥∞~±∂ ∫ CbCr ≠
œuÝ_«≠iO?Ð_« Èu²
÷dŽ r?²¹ ≠ qUJ« ‚U?DM«
Æq?UJ« U½UO³« ‚UD½ qš«œ Ê«u_«Ë
XÐ «bŠË ∏ X³« o?LŽ ÊU «–≈ ‰U¦*« qO³Ý vKŽ
ŸuD
« U¹u²
≤µµ~∞ ∫dH√ ≠
Ê«u_« U¹u²
≤µµ~∞ ∫ CbCr ≠
HD-JPEG ≠
lHðd n¹dFð Ë– …—u —bB ∫ HD •
Ø720p v?≈ HDMI q?š«œ W?b??« 5?O?F?ð b?M??Ž ÕU?²?¹ ≠
Æ1080iØ768p
wÝUO n¹dFð Ë– …—u —bB ∫ SD •
i?FÐ «c¼ ‚dG²?¹ b ¨qO?GA²« ¡UM?Ł√ Wb« —«bI? dOOG?ð bMŽ •
ÆW¹œUŽ …—u dNEð v²Š w½«uŁ
ÂbI¹ ¨1080i Ë√ 720p v≈ HDMI ëdš≈ Wœ j³{ WUŠ w
•
Æ—uBK vKŽ√ …œuł HDMI Ãd
HDMI
1080i ∫
RGB-w FÞ ∫
HD ∫
∂∑ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
67
2005.5.20, 3:57 PM
Õu{Ë
W GB «
HD-JPEG
œ«bŽù« WLzU dOOGð
©ÍuÐ_« rJײ«® Parental Control œ«bŽ≈
Ÿ«u½QÐ rJײ« vKŽ bŽU
ð w²«Ë ¨UN nOMBð 5OFð - w²« DVD «uM l ©ÍuÐ_« rJײ«® Parental Control WHOþË qLFð
Æ’d vKŽ UHOMB²« s U¹u²
∏ w«uŠ błu¹ Æp?²KzUŽ U¼b¼UAð w²« DVD «uM
±
l{Ë w …bŠu« X½U «–≈
—e« jG{« ¨©·UI¹≈® Stop
ÆMENU
≤
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
W GK «
u ¹œ Ë _ «
÷ d F «
w Kz U F « · « dý ù «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j ³C « W u N Ý
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
jG{« rŁ ¨©œ«bŽ≈® Setup
ÆENTER Ë√ ‹ —e«
≥
W G K «
u¹ œ Ë_ «
÷ d F «
w K zU F « · «d ý ù «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j³C « W u N Ý
w Kz U F « · « dý ù « œ « bŽ «
ô∫
d Ý W L K Â « b ² Ý«
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
œ«bŽ≈® Parental Setup
jG{« rŁ ¨©ÍuÐ_« rJײ«
ÆENTER Ë√ ‹ —e«
¥
ENTER Ë√ ‹ —e« Âb²Ý«
œ—√ «–≈ ©rF½® Yes b¹bײ
Æ—Ëd WLK Âb²
ð Ê√
Enter WýUý p dNEð ,rŁ
WLK ‰Ušœ≈® Password
Æ©—Ëd*«
ÆMENU —e« j?G{« ¨œ«bŽù« WýUý ¡UHšù ‹
µ
d Ý W LK l M Æ—Ëd*« WLK ‰UšœSÐ r
Re-enter WýUý p dNEð
WLK ‰Ušœ≈ …œUŽ≈® Password
Æ—Ëd*« WLK bOQ² ©—Ëd*«
…d —Ëd*« WLK qšœ√
ÆÈdš√
Æ© ® qGA*« 5Qð r²¹
d Ý W L K q š œ «
----
d Ý W LK l M È d š √ … d d « W LK q šœ «
----
∂∏ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
68
2005.5.20, 3:57 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
nOMB²« Èu² œ«bŽ≈
±
l{Ë w …bŠu« X½U «–≈
—e« jG{« ¨©·UI¹≈® Stop
ÆMENU
≤
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
W GK «
u ¹œ Ë _ «
÷d F «
w K z UF « · « d ý ù«
œ « b Ž«
œ « b Ž«
œ « b Ž«
œ « b Ž«
uÐU þ
j ³ C « W u N Ý
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
jG{« rŁ ¨©œ«bŽ≈® Setup
ÆENTER Ë√ ‹ —e«
≥
W GK «
u ¹œ Ë _ «
÷d F «
w K z UF « · « d ý ù«
œ « b Ž«
œ « b Ž«
œ « b Ž«
œ « b Ž«
uÐU þ
j ³ C « W u N Ý
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
œ«bŽ≈® Parental Setup
jG{« rŁ ¨©ÍuÐ_« rJײ«
ÆENTER Ë√ ‹ —e«
¥
d « W L K h × Æ—Ëd*« WLK ‰UšœSÐ r
d Ý W LK q šœ «
----
ðGOOd UzLW «ùŽb«œ
w Kz U F « · « dý ù « «b Žœ «
‹
‹
rF ½ ∫
8∫
ÆMENU —e« j?G{« ¨œ«bŽù« WýUý ¡UHšù ‹
Èu²
v≈ nOMB²« b¹b% WUŠ w ¨‰U¦*« qO³Ý vKŽ
Èu?²?
? vK?Ž Íu?²?% w²?« ’«d?_« q?OG?A?ð r?²¹ s? ¨∂
Æ∏ Ë ∑
d Ý WL K  b ²Ý «
d ¹b I ² « È u ² d « W L K d O OG ð
µ
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
Èu²
® Rating Level
—e« jG{« rŁ ¨©nOMB²«
ÆENTER Ë√ ‹
∂
d ¹b I ² « È u ² bý«d?K 8 Èu²
7 Èu? ²
6 È u ²
5 È u ²
4 È u ²
3 È u ²
2 È u ²
q H D « s _ 1 È u ²
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
Èu²
® Rating Level
—e« jG{« rŁ ¨©nOMB²«
ÆENTER Ë√ ‹
œ«bŽù« ‰U¦*« qO³Ý vKŽ®
Æ∂ Èu²*« w
∂π ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
69
2005.5.20, 3:58 PM
œ«bŽù« WLzU dOOGð
—Ëd*« WLK dOOGð
±
l{Ë w …bŠu« X½U «–≈
—e« jG{« ¨©·UI¹≈® Stop
ÆMENU
≤
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
W GK «
u ¹œ Ë _ «
÷ d F «
w Kz U F « · « dý ù «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j ³C « W u N Ý
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
jG{« rŁ ¨©œ«bŽ≈® Setup
ÆENTER Ë√ ‹ —e«
≥
Setup
‹
‹
‹
‹
‹
‹
W GK «
u ¹œ Ë _ «
÷ d F «
w Kz U F « · « dý ù «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
œ « bŽ «
u ÐU þ
j ³C « W u N Ý
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
œ«bŽ≈® Parental Setup
jG{« rŁ ¨©ÍuÐ_« rJײ«
ÆENTER Ë√ ‹ —e«
Enter WýUý p dNEð ,rŁ
WLK ‰Ušœ≈® Password
Æ©—Ëd*«
Æ—Ëd*« WLK ‰UšœSÐ r
ÆMENU —e« j?G{« ¨œ«bŽù« WýUý ¡UHšù ‹
w K zU F « · «d ý ù « « b Ž œ «
‹
‹
rF½ ∫
8∫
d Ý W LK Â b ² Ý«
d ¹ bI ² « È u ² d « W LK d O O G ð
d « W LK d O O G ð
… b¹ bł d Ý W L K ----
d « W LK d O O G ð
È d š √ … d d « W LK q šœ «
----
WEŠö
Forgot Password dE½√ ¨—Ëd*« W?LK ÊUO
½ WUŠ w
·UA?J²Ý«® Troubleshooting qOœ w ¢—Ëd*« WLK ÊUO
½®
ÆUNŠö≈Ë ¡UDš_«
∑∞ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
70
¥
b¹bײ V/W s¹—e« jG{«
dOOGð® Change Password
—e« jG{« rŁ ¨©—Ëd*« WLK
ÆENTER Ë√ ‹
Æ—Ëd*« WLK ‰UšœSÐ r
—Ëd*« WLK ‰Ušœ≈ …œUŽSÐ r
ÆÈdš√ …d
2005.5.20, 3:58 PM
∂ qBH«
lł«d*«
bFÐ sŽ rJײ« “UNł «b²ÝUÐ Êu¹eHOK²« «b²Ý«
¨b?FÐ s?Ž rJ?×?²« “U?Nł W?−d?³? ÆU½u?¹eH?O?K²?« Ÿ«u½√ r?EF? n?zUþË w? rJ?×?²K? bF?Ð s?Ž rJ?ײ?« “UN?ł œ«b?Ž≈ UÎC?¹√ sJ?1
ÆpÐ ’U)« Ÿu?M« qÐUI¹ Íc« ed« Âb²Ý«
Êu¹eHK²« “UNł “u—
©ed«® CODE
©Ÿu½® BRAND
©ed«® CODE
72, 73
NORDMENDE
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
74
53, 54, 74, 75
06, 55, 56, 57
©Ÿu½® BRAND
ANAM
NOKIA
82
AIWA
PANASONIC
57
BANG&OLUFSEN
BLAUPUNKT
PHILIPS
71
06, 56, 57
PHONOLA
73
BRANDT
58, 59, 73, 74, 75
PIONEER
57
BRIONVEGA
RADIOLA
52
CGE
06, 56
57
RADIOMARELLI
75 CONTINENTAL EDISON
45, 46
RCA
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
74
REX
30 , 31, 32, 33, 34
57, 72, 73, 74, 75
74
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
41, 42, 43, 44, 48
DAEWOO
SABA
64
EMERSON
SALORA
73
FERGUSON
SAMSUNG
06, 49, 57
SANYO
57
FINLUX
FORMENTI
06
SCHNEIDER
84
FUJITSU
74
SELECO
70
GRADIENTE
36, 37, 38, 39, 48
SHARP
71
SIEMENS
57
SINGER
57
SINUDYNE
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
SONY
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
TELEAVA
06, 69
LOEWE
TELEFUNKEN
06, 57
LOEWE OPTA
THOMSON
40
THOMSON ASIA
57
TOSHIBA
06, 48, 62, 65
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
57
WEGA
52, 77
06
YOKO
83
MIVAR
NEC
63
ZENITH
68
NEWSAN
66
NOBLEX
ÆÊu¹eHK²« qOGA²Ð r
ÆÊu¹eHK²« u×½ DVD ’«d√ qGA0 ’U)« bFÐ s?Ž rJײ« “UNł tOłu²Ð r
ÆpÐ ’U)« ŸuMUÐ ’U)« ed« ‰U?šœSÐ r ¨TV POWER —e« vKŽ jGC« ¡UMŁ√
qLF¹ r «–≈ ŸuM« fHMÐ WU?)« Èdš_« “ud« ‰UšœSÐ r ÆqL²« b œ«b?Žù« ÊuJ¹¨Êu¹eHK²« qOGA?ð ·UI¹≈ WUŠ w
ƉË_« ed«
TV/ Ë ©uB« Èu²® ©≠ +,® VOL Ë ©…UMI«® ©
«*d«łl
® CH Ë ©Êu?¹eHK²« qOGAð® TV POWER nzUþË w
r?Jײ« pMJ1
ÆÈdš_« U½u¹eHK²« wFMB0 WU)« ©u¹bOH«ØÊu¹eHK²«® VIDEO
Æ…œd*« Ÿ«u½ú WFÐU²« Êu¹eHK²« ö¹œu W
U w
rJײ« bFÐ sŽ rJײ« “UNł lOD²¹ ô b ≠
ÆÈdš√ …d ŸuM« e— j³{ V−¹ ¨bFÐ sŽ rJײ« “UNł U¹—UDÐ ‰«b³²ÝUÐ XL «–≈ ≠
¨
Samsung 2 U½u¹eHK² W³
?MUÐ ∫‰U¦*« qO³Ý vKŽ
Ʊ rŁ dH 5Ld?« ‰UšœSÐ r ¨TV POWER —e« vKŽ jGC« ¡UMŁ√
∑± ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
Ʊ
Æ≤
Æ≥
Æ¥
71
2005.5.20, 3:58 PM
lł«d*«
ZU½d³« Y¹b%
WbI
X½d²½≈ vKŽ Samsung lu ‰öš s p–Ë ¨…bŠu« Ác¼ ¡«œ√ 5
ײ WUŠ ÀbŠ√ v≈ Z«d³« Y¹b% Samsung rŽb¹ …œUŽ
Æ©www.samsung.com®
Y?¹b×?²« Z?U½d?Ð vK?Ž U?¼ƒ«dł≈ r?²¹ w?²« U?MO?
×?²« b?L²?F?ð ÆÁ—uN?þË MPEG4 b¹b?'« ’U)« e?Od?²« —«d?L²?Ýô «ÎdE?½
ÆY¹bײ« q³ DVD ’«d√ qGA vKŽ œułu*« Z?U½d³« v≈ WU{ùUÐ Âb²
*«
’dI« Y¹b% WOHO
∫WOU²« «œ«bŽù« «b²ÝUÐ ¨CD-RW Ë√ CD-R ’d vKŽ t?KOL% - Íc« nK*« V²«
±
lu ‰öš s b¹bł nK qOL% V−¹
Download Center of Samsung Internet Site
©X?½d²½≈ vKŽ Samsung öOL% ed®
Æ©www.samsung.com®
WEŠö
ÆnK*« ÂUEM CD-ROM ISO Èu²
ISO 9660 hzUBš WŽuL−
…œdHM W
Kł ¨¡UN²½«
W¾ODÐ WÐU²J« WŽdÝ
≤
≠
≠
≠
≠
«b²ÝUÐ ’d vKŽ nK*« V²«
ÆpÐ ’U)« dðuO³LJ« vKŽ CD-RW
Y¹bײ« «¡«dł≈
±
ëd?š≈ bF?Ð ÆUÎO?zUIK?ð ×b« `?² r?²OÝ ¨W?ÐU²?J« ¡U?MŁ√ ≠ ‹
Æ5?²IOœ w«uŠ —UE²½ô« vłd¹ ¨’dI«
…bŠu« ‚öž≈ r²OÝ ¨ÕU−MÐ …bŠu« Y¹b% WUŠ w ≠
b?M?Ž Æ×b?« ‚ö??ž≈ b?F?Ð w??zU?I?K?ð q??J?A?Ð U?N??K?O?G?A??ð r?Ł
ÆWOU²?« WýUA« ÷dŽ r²OÝ ¨…bŠu« qOGAð
Æ’«d_« ל `²«
Æ×b« qš«œ ’dI« l{
Æ×b« oKž√
Y¹b% WýUý dNEð
ÆZU½d³«
÷dF« WýUý vKŽ WýUA« Y¹b% dNE¹
≤
䉳 /‹ s¹—e« jG{«
rŁ ¨©wULł≈® Total b¹bײ
ÆENTER —e« jG{«
Firmware Y¹b% √b³¹
WEŠö
≥
WG b¹b%® ¢Select Menu Language¢ —uNþ ÂbŽ WUŠ w ≠
¢Samsung Service Center¢ ‡??Ð ‰U?B??ðô« v?łd??¹ ¨©W?L??zU?I??«
Æ©!u
UÝ Wbš ed®
w?Ðd?N?J« —U?O?²?« e?— q?BH?Ð r?Ë —“ Í√ v?K?Ž jG?C?ð ô ≠
Y¹bײ« ¡UMŁ√
V?? ?¹Ë l?? u?? ? l?? ł«— ¨Y?? ¹b?? ?×?? ²?? ?« «¡«d?? ł≈ d?? O?? ?G?? ²?? ?ð b?? ≠
©www.samsung.com®
ÂU—_« —«—“√ vKŽ jG{«
ÆWÐuKD*« WGK« b¹bײ
W O Ð dF K 5 j G { «
∑≤ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
72
2005.5.20, 3:58 PM
lł«d*«
UNŠö≈Ë ¡UDš_« ·UAJ²Ý«
ÆwK¹ U2 oIײ« vłd¹ ¨©UNŠö≈Ë ¡U?Dš_« ·UAJ²Ý«® Wb)UÐ ‰UBðô« q³
W×HB«
WdŠ
WKJA*«
µ’
ÆbF?ÐÔ sŽ rJײ« “UNł U¹—UDÐ h׫ •
ÆU¼dOOGð v≈ ÃU²% b
ÆÂb ≤∞ sŽ b¹eð ô WU
s bFÐ s?Ž rJײ« “UNł qOGAð ‰ËUŠ •
sŽ rJײ« “UNł —«—“√ s d¦√ Ë√ —“ vKŽ —«d?L²ÝUÐ jG{«Ë U¹—UD³« Ÿe½≈ •
…œUŽù bFÐ sŽ rJײ« “UNł w …œułu*« WIO?b« U'UF*« Ÿ«dù ozUœ …bF bFÐ
ÆbFÐ sŽ rJײ« “UNł qOGAð ‰ËUŠË Èd?š√ …d U¹—UD³« l{ ÆUNMOOFð
WOKLŽ Í√ ¡«dł≈ sJ1 ô
rJײ« “UNł «b²ÝUÐ
bFÐ sŽ
∏’
ÆvKŽ√ v≈ Ê«uMF« UNÐ w²« WOŠU?M« l{Ë l ’dI« XO³¦ð s bQð •
ÆDVD ’d?IÐ ’U)« WIDM*« r— s bQð •
Æ’dI« qOGAð r²¹ ô
•
ô µ[± …UMI« u
ÆdL²
¹
≤± ’
∂≤~∂± ’
∫ ÆWOU²« ◊ËdA« duð b?MŽ jI µ[± …UMI« u ÃU²½≈ r²¹
VÝUM*« d?³J*UÐ DVD ’«d√ qGA qOuð V−¹ ©±
Ƶ[± …UMI« u «b²ÝU?Ð ’dI« qO−
ð r²¹ Ê√ V−¹ ©≤
Æ×U)« s tKOGAð r²¹ Íc?« ’dI« vKŽ ¢5.1CH¢ WöŽ œułË s bQð
Æ…¡UHJÐ qLF?¹ t½√ sË uB« ÂUE½ qOuð s bQð
øBitstream vKŽ wðuB« ëdšù« 5O?Fð - q¼ ,©œ«bŽù«® SETUP WLzU w
•
•
•
∫V³
Ð Xu?« «c¼ w ‰UF_« Ë√ «eO*« ÂU9≈ sJ1 ô •
Æd_« «c¼ lM1DVD ’«d?√ qGA0 ’U)« ZU½d³« Ʊ
Æ©U¹«Ëe« ¨q¦® …eO*« Ác¼ rŽb¹ ô DVD ’«d?√ qGA0 ’U)« ZU½d³« Æ≤
ÆWE?×K« Ác¼ w …du² dOž …eO*« Æ≥
Æ‚UDM« ×Uš Y׳« X?Ë Ë√ qB Ë√ Ê«uMŽ r— VKDÐ XL Æ¥
vKŽ
dNE¹ ed«
ÆWýUA«
Æ’dIK WLzU œułË s bQð • ©’dI« WLzU® Disc Menu
dNEð ô
∑∞~µ¥ ’
«–≈ …bOł …—uBÐ ©œ«bŽù« WLzU® Setup Menu w …œb;« n?zUþu« iFÐ qLFð ô b •
ÆWKÐUI*« WH?Oþu« WDÝ«uÐ ’dI« dOHAð r²¹ r
nK²¹ qOGA²« l{Ë
Setup Menu b¹b% sŽ
Æ©œ«bŽù« WLzU®
∂∂~∂µ ’
ÆpÐ ’U)« DVD ’«d√ qGA vK?Ž ©WýUA« V
½® Screen Ratio XO³¦ð - •
V
½ dOOGð sJ1 ô
ÆWýUA«
∂≤~∂± ’
«—UOš WLzU® Audio Options Menu w `O×B« wLd« Ãd<« b¹b% s bQð •
Æ©uB«
Æu błu¹ ô
≤≤ ’
∑∞~∂∏ ’
Æqš«bUÐ ’d œułË ÊËœ w½«uŁ f?Lš sŽ b¹eð …b*
—e« jG{« • ÆWýUA« vKŽ ¡wý dNE¹ ô
ÆlM?B*« «œ«bŽ≈ v≈ j³C« …œUŽ≈ r²OÝ
«*d«łl
Æqš«bUÐ ’d œułË ÊËœ w½«uŁ f?Lš sŽ b¹eð …b*
—e« jG{« •
ÆlMB*« «œ«bŽ≈ v≈ ¨—Ëd*« WLK? p– w U0 ¨j³C« …œUŽ≈ r²OÝ
ÆÈuBI« …—ËdC?« ôUŠ w ô≈ —UO)« «c¼ Âb²
ð ô
—Ëd*« WLK ÊUO
½
Õdý sLC²¹ Íc« r
I« w «œUý—ù« »U²? w Y×Ð«Ë U¹u²;« v≈ qI²½« •
ÆÈdš√ …d «¡«dłù« l³ð«Ë ¨W?OU(« WKJA*UÐ oKF²¹
Æ…bL²F Wbš ed »dQÐ ‰U?Bðô« vłd¹ ¨WKJA*« qŠ r²¹ r «–≈ •
öJA œułË WUŠ w
ÆÈdš√
ÆUýËb Ë√ U?Î
² fO ’dI« Ê√ s bQð •
Æ’dI« nOEM²Ð r •
Ë√ g¹uAð UNÐ …—uB«
ÆlDI² uB«
¥’
∑≥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
73
2005.5.20, 3:58 PM
lł«d*«
W×HB«
WdŠ
WKJA*«
ÆHDMI ‡ s?J2 u¹bOH« Ãd Ê√ s bQð •
±∏≠±∑ ’ ÆDVD ’«d√ qGA0 ’U)« HDMI f³IË Êu¹eHK?²« 5Ð w²« öOu²« h׫ •
∂∑ ’
’«d√ öGA s WOU²« ö¹œu*« rŽb?¹ Êu¹eHK²« “UNł ÊU «–≈ U lł«— •
ÆHDMI Ãd błu¹ ô
Æ480p/576p/720p/768p/1080i DVD
rŽb¹ ô Êu¹eHK²« Ê√ wMF¹ «cN ¨W?ýUA« vKŽ g¹uAð —uNþ WUŠ w •
±∏≠±∑ ’ ‚UDM« Ë– wL?d« Èu²;« W¹ULŠ® HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
.©wUF« Íœœd²«
dOž HDMI Ãd WýUý
ÆWOFO³Þ
ÆÊu?¹eHK²« ÂUE½ œ«bŽ≈ W× s bQð •
v≈ eðd¼ µ∞ s —UÞù« ‰bF q¹u% r²¹ Ub?MŽ WýUA« “«e²¼« …d¼Uþ Àb% b •
Æ©High Definition Multimedia Interface® HDMI 720p/1080i Ãd< e?ðd¼ ∂∞
ÆÊu¹eHOK²« “UN−?Ð ’U)« Âb²
*« qOœ vKŽ ŸöÞù« ¡Ułd« •
e²N¹ HDMI Ãd
∂∑≠∂µ ’
∑¥ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
74
2005.5.20, 3:58 PM
lł«d*«
UH«u*«
e?ðd¼ µ∞Ø∂∞ ¨ Xu ≤¥∞≠±±∞ œœd² —UOð
qOGA²« U³KD²
«Ë ±¥
wzUÐdNJ« —UO²« „öN²Ý«
r− ≤[≥
Ê“u«
©ŸUHð—«® rK? ¥π ™ ©oLŽ ® rK ≤µ∞ ™ ©÷dŽ® rK ¥≥∞
œUFÐ_«
ÂUF«
W?¹u¾ Wł—œ ≥µ ´ v≈ W¹u¾ Wł—œ µ´
• ∑µ v« •±∞
W?O½UŁØÂ ¥[∞∂ ≠ ≥[¥π ∫ …¡«dI« WŽdÝ
qOGA²« XË w«uŠ
qOGA²« …—«dŠ Wł—œ ‚UD½
qOGA²« WÐuÞ— ‚UD½
͜ w ͜
©ôULF²Ýô« œbF² wL— ’d®
WIOœ ±≥µ ∫ ©W?¹œd WI³Þ s ’d ¨ Íœd V½Uł®
W?O½UŁØÂ µ[∂ ≠ ¥[∏ ∫ …¡«dI« WŽdÝ
rÝ ±≤ ∫ Íœ wÝ
W?IOœ ∑¥ ∫ vB_« vKŽ qOGA²« XË
©Z
Ò b ’d®
W?O½UŁØÂ µ[∂ ≠ ¥[∏ ∫ …¡«dI« WŽdÝ
rÝ ∏ ∫ Íœ wÝ
W?IOœ ≤∞ ∫ vB_« vKŽ qOGA²« XË
©Z
Ò b ’d®
’dI«
W?O½UŁØÂ µ[∂ ≠ ¥[∏ ∫ …¡«dI« WŽdÝ
rÝ ±≤ ∫ Íœ wÝ w
©u¹œË√ ´ u¹bO® WIO?œ ∑¥ ∫ vB_« vKŽ qOGA²« XË
©ÂË√ ∑µ qL?Š® Vp-p ±[∞ ∫ …bŠ«Ë …UM
VÒd u¹bO
©ÂË√ ∑µ qLŠ® Vp-p ±[∞ ∫ Y
©ÂË√ ∑µ qLŠ® Vp-p ∞[∑∞ ∫ Pr
u¹bOH« ÊuJ
©ÂË√ ∑µ qLŠ® Vp-p ∞[∑∞ ∫ Pb
Ãd
…—uB«
©ÂË√ ∑µ q?LŠ® Vp-p ±[∞ ∫ ŸuD
« …—Uý≈
©ÂË√ ∑µ q?LŠ® Vp-p ∞[≥ ∫ ÊuK« …—Uý≈
1080i ¨768p ¨720p ¨576P/480p
©51Ø≤® 51 ¨ ©—U
¹Ø± ® —U
¹
S/W ¨C/T ¨R/R ¨R/L ¨F/R ¨F/L
©s¹—u× Ë–Øwzu{® Optical/Coaxial
eðd¼uKO ≤≤ v« e?ðd¼ ¥ ∫ WMOF« cšô eðd¼uKO ¥∏
‚u
Ò H² ≠ u¹bO
HDMI
ÊUðUM
µ[± …UM
wLd« uB« Ãd
œœd²« WÐU−²Ý« *
eðd¼uKO ¥¥ v« eðd?¼ ¥ ∫ WMOF« cš_ eðd¼uKO π∂
q³O
¹œ ±±∞
q³O
¹œ ±∞∞
• ∞[∞∞¥
Ãd
uB«
…—Uýù« ZO−{ W³
½ *
wJOUM¹«b« Èb*« *
o«u²*« t¹uA²« ŸuL− *
…œb× UH«u ∫ *
UH«u*« dOOGð w UNI×Ð ©UO½Ëd²Jû …œËb;« Ãu
UÝ® Samsung Electronics Co., Ltd Wdý kH²% ≠
Æ—UDš≈ oÐUÝ ÊËœ
ÆWO³¹dIð œUFÐ_«Ë Ê“u« ≠
«*d«łl
∑µ ≠ WOÐdF«
DVD-HD950-00640F-ar
75
2005.5.20, 3:58 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement