Acer | K750 | Acer K750 UM A_Dutch.book

Acer K750 UM A_Dutch.book
d
de
oa
nl
ow
D
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Acer-projector
Serie K750/EB151E/HL-800K
Gebruikershandleiding
d
de
oa
nl
ow
D
Copyright © 2012 Acer Incorporated.
Alle rechten voorbehouden.
m
fro
Van dit document mag geen enekl deel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
zoeksysteem, of worden overgebracht, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op andere wijze, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.
Acer Projector serie K750/EB151E/HL-800K
Modelnummer: __________________________________
Serienummer: ___________________________________
Aankoopdatum: _________________________________
Plaats van aankoop: ______________________________
Acer en het Acer-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Acer Incorporated. Productnamen of
handelsmerken van andere bedrijven die in dit document worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld
voor identificatiedoeleinden en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.
"HDMITM, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC."
e
Noteer het modelnummer, het serienummer en de datum en plaats van aankoop in de
onderstaande ruimte. Het serienummer en het modelnummer bevinden zich op het label dat
op uw computer zit. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten
worden vermeld op alle briefwisseling aangaande deze eenheid.
.b
Acer behoudt zich het recht voor de informatie in dit document te wijzigen zonder de
verplichting melding te doen van de wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zullen worden
opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en
publicaties. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet,
voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of
geschiktheid voor een bepaald doel af.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gebruikershandleiding Acer Projector serie K750/EB151E/HL-800K
Originele uitgave: 04/2012
nl
ow
D
d
de
oa
iii
m
fro
Informatie voor uw veiligheid en
comfort
Houd rekening met de volgende richtlijnen wanneer u de voeding aansluit op
of loskoppelt van de externe voedingseenheid.
•
•
•
Installeer de voedingseenheid voordat u de voedingskabel aansluit op het
wisselstroomcontact.
Koppel de voedingskabel los voordat u de voedingseenheid van de
projector verwijdert.
Als het systeem meerdere stroombronnen heeft, schakel dan de voeding
van het systeem uit door alle stroomkabels van de voedingsbronnen los te
koppelen.
Waarschuwing voor toegankelijkheid
Zorg dat het stopcontact waarop u de voedingskabel aansluit gemakkelijk
toegankelijk is en zich zo dicht mogelijk bij het apparaat bevindt. Wanneer u de
voeding van het apparaat moet loskoppelen, moet u de voedingskabel uit het
stopcontact trekken.
Waarschuwingen!
•
•
•
Gebruik dit product niet in de buurt van water.
Zet dit product niet op een onstabiel wagentje of op een wankele voet of
tafel. Het product kan ernstige schade oplopen wanneer u het laat vallen.
Er zijn sleuven en openingen voorzien voor de ventilatie om een
betrouwbare werking van het product te garanderen en het tegen
oververhitting te beschermen. Deze openingen mogen niet worden
geblokkeerd of afgedekt. De openingen mogen nooit worden
geblokkeerd door het product op een bed, sofa, tapijt of een ander
gelijkaardig oppervlak te zetten.
Dit product mag nooit bij of boven een radiator of een verwarmingsapparaat
worden geplaatst of in een installatie worden ingebouwd, tenzij voldoende
ventilatie is voorzien.
•
Duw nooit objecten in dit product door de sleuven van de behuizing
e
Waarschuwing voor stekker bij het loskoppelen van
het apparaat
.b
Trek de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Gebruik een
vochtige doek om het product te reinigen.
re
or
nb
Het product uitschakelen voordat u het reinigt
de
an
.v
w
w
w
Lees deze instructies aandachtig. Bewaar dit document zodat u het later
opnieuw kunt raadplegen. Volg alle waarschuwingen en instructies op die op
het product zijn gemarkeerd.
nl
ow
D
d
de
oa
iv
m
fro
aangezien deze objecten gevaarlijke voltagepunten kunnen raken of een
kortsluiting kunnen veroorzaken in de onderdelen. Dit kan vuur of
elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat u nooit vloeistof op of
in het product morst.
Om schade aan interne onderdelen en het lekken van de batterij te
vermijden, mag u het product niet op een trillend oppervlak plaatsen.
Gebruik het nooit in een sport-, trainings- of andere trillende omgeving
omdat dit mogelijk onverwachte kortsluitingen of schade aan de
draaiende onderdelen kan veroorzaken.
•
•
•
Waarschuwing! De pool voor de aarding is een veiligheidsfunctie. Wanneer
u een stopcontact gebruikt dat niet correct is geaard, kan die elektrische
schok en/of letsels veroorzaken.
Opmerking: de aardingspool biedt ook een goede bescherming tegen
onverwachte ruis die wordt geproduceerd door andere elektrische
apparaten in de nabije omgeving die de prestaties van dit product kunnen
storen.
•
Gebruik het product alleen met de bijgeleverde voedingskabelset. Als u de
voedingskabelset moet vervangen, moet u ervoor zorgen dat de nieuwe
voedingskabel voldoet aan de volgende vereisten: afneembaar type, ULgeregistreerd/CSA gecertificeerd, VDE goedgekeurd of gelijkwaardig,
maximale lengte 4,5 meter (15 voet).
e
•
Dit product moet worden gebruikt met het type stroom dat op het
markeerlabel is aangegeven. Als u niet zeker bent van het beschikbare
stroomtype, moet u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale
elektriciteitsmaatschappij.
Zorg ervoor dat er niets op de voedingskabel staat. Plaats dit product niet
op een plaats waar mensen op de kabel kunnen trappen.
Als u een verlengkabel gebruikt met dit product, moet u ervoor zorgen dat
het totale ampèrevermogen van de apparatuur die op de verlengkabel is
aangesloten, het ampèrevermogen van de verlengkabel niet overschrijdt.
Zorg er ook voor dat het totale vermogen van alle producten die op het
stopcontact zijn aangesloten, het vermogen van de zekering niet
overschrijdt.
Zorg dat u het stopcontact, de strip of de contactdoos niet overbelast door
teveel apparaten aan te sluiten. De algemene systeembelasting mag niet
meer zijn dan 80% van het vermogen van het circuit. Als u powerstrips
gebruikt, mag de belasting niet hoger zijn dan 80% van het
invoervermogen van de powerstrip.
De wisselstroomadapter van het product is uitgerust met een geaarde
stekker met drie draden. De stekker past alleen in een geaard elektrisch
stopcontact. Controleer of het stopcontact correct is geaard voordat u de
stekker van de wisselstroomadapter aansluit. Stop de stekker niet in een
niet-geaard stopcontact. Neem contact op met uw elektricien voor meer
informatie.
.b
•
re
or
nb
Elektriciteit gebruiken
de
an
•
.v
w
w
w
•
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Reparatie en onderhoud product
v
w
wanneer er vloeistof in het product is gemorst
wanneer het product werd blootgesteld aan regen of water
als het product is gevallen of als de behuizing beschadigd is
als het product een opvallende verandering in prestaties vertoont, wat
erop wijst dat reparatie of onderhoud nodig is
als het product niet normaal werkt nadat u de bedieningsinstructies hebt
gevolgd
Opmerking: pas alleen de bedieningselementen aan die door de
gebruiksaanwijzingen zijn beschreven. Onjuiste aanpassingen aan andere
bedieningselementen kunnen schade veroorzaken. In dat geval is het
mogelijk dat een bevoegde technicus uitgebreide werkzaamheden moet
uitvoeren aan het apparaat om het product te herstellen naar de normale
toestand.
Waarschuwing! Omwille van veiligheidsredenen mag u geen nietcompatibele onderdelen gebruiken wanneer u componenten toevoegt of
wijzigt. Raadpleeg uw wederverkoper voor aankoopopties.
Uw apparaat en de uitbreidingen kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze
buiten het bereik van kleine kinderen.
Aanvullende veiligheidsinformatie
•
•
•
Kijk niet in de lens van de projector wanneer de lamp is ingeschakeld. Het
heldere licht kan uw ogen beschadigen.
Schakel eerst de projector en daarna de signaalbronnen in
Plaats het product niet in de volgende omgevingen:
•
•
•
een ruimte die slecht geventileerd of zeer ingesloten is. Zorg voor minstens 50
cm afstand van de muren. Er moet altijd lucht rond de projector kunnen
stromen.
Locaties waar de temperatuur extreem hoge waarden kan bereiken, zoals het
interieur van een auto waarvan alle ruiten gesloten zijn.
Locaties waar een extreme vochtigheid, veel stof of sigarettenrook de optische
onderdelen kan aantasten waardoor de levensduur wordt verkort en het beeld
wordt verdonkerd.
e
•
wanneer de voedingskabel of stekker beschadigd of gerafeld is
.b
•
•
•
•
•
re
or
nb
In de volgende omstandigheden moet u dit product loskoppelen van het
stopcontact en contact opnemen met bevoegd onderhoudspersoneel:
de
an
.v
w
w
Probeer niet zelf het product te repareren, aangezien het openen of
verwijderen van de deksels u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningspieken
of andere risico's. Laat onderhoud en reparaties over aan een gekwalificeerde
monteur.
nl
ow
D
d
de
oa
vi
•
•
•
Waarschuwing voor het beluisteren
Volg deze instructies om uw gehoor te beschermen.
•
•
•
•
•
Verhoog het volume geleidelijk aan tot u duidelijk en comfortabel kunt horen.
Verhoog het volumeniveau niet nadat uw oren zich hebben aangepast.
Beluister geen muziek met een hoog volume gedurende lange perioden.
Verhoog het volume niet om lawaaierige omgevingen buiten te sluiten.
Verlaag het volume als u de mensen in uw nabije omgeving niet kunt horen.
e
•
.b
•
re
or
nb
•
Wanneer u de projector uitschakelt, moet u controleren of de volledige
koelcyclus van de projector is voltooid voordat u het apparaat loskoppelt
van de netstroom.
Schakel de hoofdvoeding niet abrupt uit of koppel de projector niet los
tijdens de werking. De beste manier is te wachten tot de ventilator
uitschakelt, voordat u de hoofdvoeding uitschakelt.
Raad het rooster van de luchtuitlaat en de grondplaat niet aan. Deze
onderdelen kunnen zeer warm worden.
Reinig regelmatig de luchtfilter als deze is voorzien. De
binnentemperatuur kan stijgen en schade veroorzaken wanneer de filter/
ventilatie-openingen met vuil of stof zijn verstopt.
Kijk niet in het rooster van de luchtuitlaat wanneer de projector in gebruik
is. Dit kan uw ogen beschadigen.
Open altijd de lenssluiter of verwijder de lensdop wanneer de projector is
ingeschakeld.
Blokkeer de projectorlens niet met een object wanneer de projector wordt
gebruikt, anders kan het object hierdoor opwarmen, vervormen of zelfs
brand veroorzaken.
Probeer deze projector niet te demonteren. Er is gevaarlijke spanning
aanwezig in het apparaat waardoor u letsels kunt oplopen. Laat reparaties
alleen over aan bevoegd professioneel onderhoudspersoneel.
Zet de projector niet verticaal op zijn zijkant. Hierdoor kan de projector
omvallen en letsels of schade veroorzaken.
de
an
•
Koppel het apparaat onmiddellijk uit als er iets verkeerd is met uw
projector. Gebruik het apparaat niet als er rook, vreemde geluiden of
geuren uit uw projector komen. Dit kan brand of elektrische schok
veroorzaken. Koppel in dat geval het apparaat onmiddellijk los en neem
contact op met uw leverancier.
Blijf dit product niet langer gebruiken als het gebroken of gevallen is.
Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier voor inspectie.
Richt de lens van de projector niet naar de zon. Dit kan brand veroorzaken.
.v
•
w
w
•
•
w
•
m
•
Locaties in de buurt van een brandalarm.
Locaties met een omgevingstemperatuur van meer dan 40 ºC/104 ºF.
Locaties die hoger liggen dan 3000 m.
fro
•
•
•
nl
ow
D
d
de
oa
vii
m
fro
Instructies met betrekking tot afvalverwijdering
w
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Gooi dit elektronische apparaat niet bij het huishoudelijke vuil wanneer u het
niet langer gebruikt. Recycleer om de pollutie te minimaliseren en de maximale
bescherming van het wereldwijde milieu te garanderen. Meer informatie over
afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vindt u op de website
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
m
fro
Beginnen bij het begin
d
de
oa
nl
ow
D
viii
•
Trek de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact als u het product
gedurende langere tijd niet gebruikt.
Dat mag u niet doen:
•
De sleuven en openingen van het apparaat die voor de ventilatie zijn
voorzien, blokkeren.
•
Schurende reinigingsmiddelen, was of oplosmiddelen gebruiken om het
apparaat te reinigen.
•
In de volgende omstandigheden gebruiken:
•
•
•
•
In een extreem warme, koude of vochtige omgeving.
In gebieden die onderhevig zijn aan overmatig stof en vuil.
In de buurt van een apparaat dat een krachtig magnetisch veld genereert.
In direct zonlicht.
Voorzorgsmaatregelen
Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en onderhoudsinstructies
zoals ze in deze gebruiksaanwijzing worden aanbevolen om de levensduur van
uw apparaat te optimaliseren.
Waarschuwing:
•
•
Kijk niet in de lens van de projector wanneer de lamp is ingeschakeld. Het heldere
licht kan uw ogen beschadigen.
Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische
schokken te vermijden.
•
Open of demonteer het product niet, anders loopt u het risico op elektrische
schokken.
•
Wanneer u de projector uitschakelt, moet u controleren of de volledige koelcyclus
van de projector is voltooid voordat u het apparaat loskoppelt van de netstroom.
•
•
Schakel eerst de projector en daarna de signaalbronnen in.
Gebruik de lenskap niet terwijl de projector wordt gebruikt.
e
Gebruik een zachte doek, bevochtigd met zacht schoonmaakmiddel om de
behuizing van het scherm schoon te maken.
.b
Schakel het product uit voordat u het reinigt.
•
re
or
nb
•
de
an
Dit moet u doen:
.v
w
w
w
Gebruiksmededelingen
m
fro
iii
1
1
Overzicht verpakking
2
Projectoroverzicht
3
Uiterlijk projector
3
Bedieningspaneel
4
Schema afstandsbediening
5
Aan de slag
7
De projector aansluiten
7
De projector in-/uitschakelen
8
De projector inschakelen
8
De projector uitschakelen
9
Het geprojecteerde beeld aanpassen
10
De hoogte van het geprojecteerde beeld
aanpassen
10
De beeldgrootte en afstand optimaliseren
11
De gewenste beeldgrootte verkrijgen door de
afstand en zoomfactor aan te passen
13
Bedieningselementen
15
Menu Installatie
15
Acer Empowering Technology
16
OSD-menu's
17
Kleur
18
Beeld
20
Beheer
22
Instelling
22
Geluid
24
Timer
25
Taal
26
e
Producteigenschappen
.b
Inleiding
re
or
nb
viii
de
an
Voorzorgsmaatregelen
.v
viii
w
w
viii
Gebruiksmededelingen
w
Beginnen bij het begin
Inhoud
d
de
oa
nl
ow
D
Informatie voor uw veiligheid en comfort
d
de
oa
nl
ow
D
27
Compatibiliteitsmodi
37
Voorschriften en veiligheidsrichtlijnen
41
e
35
.b
Specificaties
re
or
nb
32
de
an
31
Installatie plafondmontage
.v
Definitielijst LED's & alarmberichten
w
w
27
w
Problemen oplossen
m
fro
Bijlagen
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
Dit product is een DLP®-projector met één chip. De uitstekende functies
omvatten:
de
an
.v
w
w
w
Producteigenschappen
Nederlands
m
fro
i
d
de
oa
Inleiding
1
•
DLP®-technologie
•
Originele 1920 x 1080 1080 p-resolutie
Ondersteuning voor beeldverhouding 4:3 / 16:9/L.box
•
Veelzijdige weergavemodi (Helder, Presentatie, Standaard, Film, Donkere
film, Spel, Sport, Gebruiker) zorgen voor optimale prestaties in elke
situatie
•
Compatibel met NTSC / PAL / SECAM en ondersteuning van HDTV (480i/p,
576i/p, 720p, 1080i/p)
•
Projector met compact formaat, uitstekend geschikt voor zakelijke
doeleinden en thuisamusement
•
De Acer EcoProjection-technologie biedt een intelligente benadering van
energiebeheer en een verbetering van de fysische efficiëntie
•
Met de Empowering-toets worden de hulpprogramma's van de Acer
Empowering Technology (Acer eView, eTimer, ePower Management)
weergegeven voor het gemakkelijk aanpassen van de instellingen
•
Uitgerust met HDMITM-aansluitingen met HDCP-ondersteuning
•
De geavanceerde digitale trapeziumcorrectie biedt optimale presentaties
•
Meertalige OSD-menu's
•
Milieuvriendelijke lichtbron en langere levensduur via Laser/LED-oplossing
•
Compatibel met de besturingssystemen Microsoft® Windows® 2000, XP,
Vista®, Windows® 7, Macintosh®
Overzicht verpakking
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
Deze projector wordt geleverd met alle onderstaande items. Controleer alle
items zodat u zeker bent dat uw apparaat compleet is. Neem onmiddellijk
contact op met uw leverancier als een item ontbreekt.
w
w
w
Nederlands
d
de
oa
nl
ow
D
2
Projector met lenskap
Voedingskabel
Composiet videokabel
Snelstartgids
VGA-kabel
Afstandsbediening
K750/EB151E/
HL-800K Series
P/N:MC.JEH11.001
2 x batterijen
Draagtas
Gebruikershandleiding
nl
ow
D
w
.v
w
w
Uiterlijk projector
6
7
8
e
.b
re
or
nb
de
an
Voorkant / bovenkant
Nederlands
m
fro
Projectoroverzicht
i
d
de
oa
3
3 4
5
2
1
#
Beschrijving
#
Beschrijving
1
Lenskap
5
Zoomhendel
2
Wieltjes voor afstelling kantelhoek
6
Ontvangers voor de afstandsbediening
3
Zoomlens
7
Bedieningspaneel
4
Scherpstelring
8
Voedingsknop
Achterkant
1
2
3
4
5
6
7
RS232
VIDEO
S-VIDEO
VGA IN
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN
AUDIO OUT
10
#
9
8
Beschrijving
#
6
Beschrijving
1
RS232-aansluiting
HDMI 2-aansluiting
2
Composiet-video-ingang
7
Aansluiting voor de audio-ingang
3
S-video-ingang
8
Aansluiting voor de audio-uitgang
4
Ingang analoog pc-signaal/HDTV/
component video
9
Voedingsaansluiting
5
HDMI 1-aansluiting
10
Kensington™-slotpoort
nl
ow
D
Bedieningspaneel
m
fro
8
3
7
1
# Pictogram
6
9
Functie
Beschrijving
1
VOEDINGS
Voedingsknop en indicator-LED voeding
Raadpleeg de inhoud in het hoofdstuk "De
projector in-/uitschakelen".
2
LAMP
LED lampindicator
3
TEMP
LED temperatuurindicator
4
RESYNC
Synchroniseert de projector automatisch
met de invoerbron.
5
SOURCE
Wijzigt de actieve bron.
6
MENU
•
7
Empowering-knop Unieke Acer-functies: eView, eTimer en
ePower Management.
8
Ontvanger voor de Hiermee worden signalen vanaf de
afstandsbediening afstandsbediening ontvangen.
9
Trap.correctie
Past de beeldvervorming aan die door het
kantelen van de projector wordt
veroorzaakt (±15 graden).
10
Vier
richtingstoetsen
Gebruik de toetsen om items te selecteren
of aanpassingen aan te brengen aan uw
selectie.
Druk op "MENU" om het OSD-menu
(On screen display) te openen, terug
te keren naar de vorige stap van de
OSD-menubewerking of het OSDmenu af te sluiten.
e
10
.b
5
re
or
nb
4
de
an
2
.v
9
w
w
w
Nederlands
d
de
oa
4
nl
ow
D
4
e
.b
7
re
or
nb
3
5
6
8
2
10
9
11
12
13
14
15
16
#
1
2
3
4
17
18
19
21
23
25
27
29
31
20
22
24
26
28
30
Pictogram
Functie
Beschrijving
Infraroodzender Verzendt signalen naar de projector.
POWER
Raadpleeg het hoofdstuk "De projector in-/
uitschakelen".
HIDE
Schakelt de video tijdelijk uit. Druk op de knop
"HIDE" om het beeld te verbergen. Druk opnieuw om
het beeld opnieuw weer te geven.
5
FREEZE
ASPECT RATIO
6
SOURCE
7
RESYNC
8
9
ZOOM
BACK
de
an
.v
LED-verlichting
w
w
w
1
Nederlands
m
fro
Schema afstandsbediening
i
d
de
oa
5
Om het beeld op het scherm te pauzeren.
Hiermee kunt u de gewenste beeldverhouding
selecteren (Auto/4:3/16:9/L.Box)
Druk op "SOURCE" om de bron RGB, Component, SVideo, Composite, HDTV of HDMI™ te selecteren.
Synchroniseert de projector automatisch met de
invoerbron.
Zoomt het projectorbeeld in of uit.
Geen functie.
nl
ow
D
#
Pictogram
Functie
Beschrijving
14
TRAP.CORRECTIE Past de beeldvervorming aan die door het kantelen
van de projector wordt veroorzaakt (±15 graden).
MENU
•
Druk op "MENU" om het OSD-menu (On screen
display) te openen, terug te keren naar de
vorige stap van de OSD-menubewerking of het
OSD-menu af te sluiten.
•
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Klikken met de
linker/
rechtermuisknop
Empoweringknop
VOLUME
PAGE
VORIGE
VOLGENDE
AFSPELEN /
PAUZE
STOPPEN
VGA
Bevestig uw selectie van items.
Geen functie.
Unieke Acer-functies: eView, eTimer, ePower
Management.
Verhoogt/verlaagt het volume.
Geen functie.
Geen functie.
Geen functie.
Geen functie.
Geen functie.
Druk op "VGA" om de bron te wijzigen naar de VGAaansluiting. Deze aansluiting ondersteunt analoge
RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i)
en RGBsync.
S-VIDEO
Hiermee wijzigt u de bron naar S-Video.
COMPONENT
Geen functie.
VIDEO
Hiermee wijzigt u de bron naar COMPOSIET VIDEO.
SD/USB A
Geen functie.
USB B
Geen functie.
HDMI™/DVI
Druk op "HDMI™/DVI" om de bron te wijzigen naar
HDMI™.
LAN/WiFi
Geen functie.
Toetsenblok 0~9 Druk op "0~9" om een wachtwoord in te voeren in de
"Beveiliging".
e
13
.b
11
12
Blijft verlicht als er iets gebeurt en blijft ten
slotte 3 seconden verlicht.
ENTER
Geen functie.
Vier
Gebruik de knoppen omhoog, omlaag, links en rechts
richtingstoetsen om items te selecteren of uw selectie aan te passen.
re
or
nb
•
de
an
Blijft 3 seconden verlicht en dooft als er niets
gebeurt.
.v
•
" om de verlichtingsmodus in te
w
w
Druk op "
schakelen
w
Tegenlicht
m
10
fro
Nederlands
d
de
oa
6
nl
ow
D
d
de
oa
7
w
w
w
S-Video-uitgang
de
an
.v
De projector aansluiten
e
.b
D-Sub
re
or
nb
VGA
Nederlands
m
fro
Aan de slag
4
Y
Video-uitgang
RS232
3
5
Y
D-Sub
6
2
RS232
RS232
VIDEO
S-VIDEO
VGA IN
HDMI 1
HDMI 2
AUDIO IN
AUDIO OUT
HDTV adapter
HDMI
7
R B G
9
1
10
8
R
#
Beschrijving
HDMI
#
W
R B G
Dvd-speler,
Set-top Box,
HDTV-ontvanger
Audio-uitgang
Beschrijving
1 Voedingskabel
6 Aansluiting audiokabel/aansluiting
2 RS232-kabel
7 VGA naar component/HDTV-adapter
3 Composiet videokabel
8 3 RCA-componentkabel
4 S-video-kabel
5 VGA-kabel
9 HDMI-kabel
10 Aansluiting audiokabel/RCA
Opmerking: om zeker te zijn dat de projector goed werkt met uw
computer, moet u ervoor zorgen dat de timing van de
weergavemodus compatibel is met de projector.
w
w
w
De projector inschakelen
2
Controleer of de voedingskabel en de signaalkabel stevig zijn bevestigd.
Het lampje van de voedingsindicator zal rood knipperen.
3
Druk op het bedieningspaneel op de knop "Voedings" om de projector in
te schakelen. Het lampje van de voedingsindicator wordt blauw.
(afbeelding 2)
4
Schakel uw bron in (computer, notebook, videospeler, enz.). De projector
zal de bron automatisch detecteren.
•
Als de pictogrammen "Vergrendelen" en "Bron" op het scherm
verschijnen, betekent dit dat de projector op een specifiek brontype is
vergrendeld en dat er geen dergelijk invoersignaal is gevonden.
•
Als "Geen signaal" op het scherm verschijnt, moet u controleren of de
signaalkabels stevig zijn aangesloten.
•
Als u meerdere bronnen tegelijk aansluit, gebruik dan de knop
"Bron" op het bedieningspaneel of op de afstandsbediening of de
directe brontoets op de afstandsbediening om tussen de ingangen te
schakelen.
2
Voedingsknop
1
Lenskap
e
Verwijder de lenskap. (afbeelding 1)
.b
1
re
or
nb
de
an
.v
Nederlands
m
fro
De projector in-/uitschakelen
d
de
oa
nl
ow
D
8
nl
ow
D
d
de
oa
Druk op de voedingsknop om de projector uit te schakelen. Dit bericht
verschijnt: "Druk nogmaals op de voedingsknop om het afsluitproces te
voltooien." Druk opnieuw op de voedingsknop.
2
Het is nu veilig om de voedingskabel los te koppelen.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
1
Nederlands
m
fro
De projector uitschakelen
9
Waarschuwingsindicators:
•
"Projector oververhit, wordt spoedig automatisch uitgeschakeld."
Dit bericht op het scherm geeft aan dat de projector is oververhit. De
projector wordt automatisch uitgeschakeld. Neem contact op met uw
lokale leverancier of uw servicecentrum.
•
"Ventilator defect, wordt spoedig automatisch uitgeschakeld."
Dit bericht op het scherm geeft aan dat de ventilator defect is. De
projector wordt automatisch uitgeschakeld. Neem contact op met uw
lokale leverancier of uw servicecentrum.
Opmerking: Als de projector automatisch uitschakelt, moet u
contact opnemen met uw lokale wederverkoper of
onderhoudscentrum.
e
.b
re
or
nb
De projector is voorzien van regelwielen voor de kantelhoek waarmee u de
hoogte van het beeld kunt aanpassen.
de
an
De hoogte van het geprojecteerde beeld aanpassen
.v
w
w
w
Nederlands
m
fro
Het geprojecteerde beeld aanpassen
d
de
oa
nl
ow
D
10
Het beeld verlagen/verhogen:
Gebruik de wieltjes voor het regelen van de kantelhoek om de weergavehoek
fijn af te stellen.
Regelwiel voor kantelhoek
nl
ow
D
d
de
oa
11
w
Opmerking: Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding is
een hoogte van 109 cm vereist wanneer de projector op 2,5 m
afstand is geplaatst.
Ma
x. s
c
her
m
Min
f or
. sc
her
ma
at
mf
orm
aat
B
75"
63 "
Hoogte:
91 cm
Hoogte: 109 cm
Van onderkant
tot bovenkant
van beeld
C
A
2,5 m
Gewenste afstand
Figuur: vaste afstand met verschillende zoomfactor en schermformaat.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Raadpleeg de onderstaande tabel om het optimale beeldformaat te zoeken
wanneer de projector op de gewenste afstand van het scherm is geplaatst.
Voorbeeld: als de projector zich 2,5 m van het scherm bevindt, is een goede
beeldkwaliteit voor beeldformaten tussen 63" en 75".
Nederlands
m
fro
De beeldgrootte en afstand optimaliseren
nl
ow
D
m
fro
(Max. zoom)
38
83 x 47
54
45
100 x 56
65
2
50
111 x 63
73
60
133 x 75
87
2,5
63
139 x 78
91
75
167 x 94
109
3
75
167 x 94
109
90
200 x 113
131
3,5
88
194 x 109
127
105
233 x 131
152
4
100
222 x 125
145
120
267 x 150
174
4,5
113
250 x 141
163
136
300 x 169
196
5
125
278 x 156
181
151
333 x 188
218
6
151
333 x 188
218
181
400 x 225
261
7
176
389 x 219
254
211
467 x 263
305
8
201
444 x 250
290
241
533 x 300
348
9
226
500 x 281
326
271
600 x 338
392
10
251
556 x 313
363
301
667 x 375
435
Zoomfactor: 1,2x
e
1,5
.b
Van onderkant
tot bovenkant
van beeld (cm)
<C>
re
or
nb
B (cm) x
H (cm)
de
an
Van onderkant
Diagonaal
tot bovenkant
(inch)
van beeld (cm)
<B>
<C>
.v
(Min. zoom)
B (cm) x
H (cm)
Boven
Schermformaat
w
w
Boven
Schermformaat
Gewenste
afstand
(m)
Diagonaal
<A>
(inch)
<B>
w
Nederlands
d
de
oa
12
nl
ow
D
d
de
oa
13
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nederlands
m
fro
De gewenste beeldgrootte verkrijgen door de
afstand en zoomfactor aan te passen
A
60"
Gewenste
beeldgrootte
D
Hoogte
Van onderkant
tot bovenkant
van beeld
2,0 m
2,4 m
C
B
Gewenste afstand
De onderstaande tabel toont u hoe u het gewenste beeldformaat kunt
verkrijgen door de positie of de zoomring aan te passen. Bijvoorbeeld: om een
beeldgrootte van 60" te verkrijgen, plaatst u de projector op een afstand van
2,0 tot 2,4 m van het scherm en past u het zoomniveau overeenkomend aan.
nl
ow
D
m
fro
Boven (cm)
afstand (m)
66 x 37
1,0
1,2
43
40
89 x 50
1,3
1,6
58
50
111 x 62
1,7
2,0
72
60
133 x 75
2,0
2,4
87
70
155 x 87
2,3
2,8
101
80
177 x 100
2,7
3,2
116
90
199 x 112
3,0
3,6
130
100
221 x 125
3,3
4,0
144
120
266 x 149
4,0
4,8
173
150
332 x 187
5,0
6,0
217
180
398 x 224
6,0
7,2
260
200
443 x 249
6,6
8,0
289
250
553 x 311
8,3
10,0
361
300
664 x 374
10,0
Zoomfactor: 1,2x
433
e
30
.b
Min. zoom
<C>
re
or
nb
Max. zoom
<B>
de
an
B (cm) x H (cm)
.v
Diagonaal
(inch)
<A>
Van onderkant tot
bovenkant van
beeld
<D>
w
w
Schermformaat
w
Nederlands
d
de
oa
14
nl
ow
D
d
de
oa
Schakel de projector in door op de knop "Voedings" op het bedieningsblok
te drukken.
2
Druk op de knop "MENU" op het bedieningsblok om het OSD voor het
onderhoud en de installatie van de projector te starten.
3
Het achtergrondpatroon werkt als een gids om de kalibratie- en
uitlijningsinstellingen, zoals de schermgrootte en -afstand, de scherpstelling
en meer aan te passen.
4
Het menu Installatie bevat de volgende opties:
•Projectiemethode
•Menulocatie
•Trapeziuminstellingen
•Taalinstellingen
•Opnieuw instellen naar de standaard fabrieksfuncties
Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om een optie te selecteren, de
pijltoetsen naar links en rechts om de geselecteerde optie-instellingen aan
te passen en de pijl naar recht om een submenu voor de functie-instelling
te openen. De nieuwe instellingen worden automatisch opgeslagen
wanneer het menu wordt afgesloten.
5
Druk op een willekeurig ogenblik op de knop om het menu af te sluiten en
terug te keren naar het welkomstscherm van Acer.
e
1
.b
De menuopties omvatten instellingen en aanpassingen voor de schermgrootte
en -afstand, de scherpstelling, de trapeziumcorrectie en meer.
re
or
nb
Het installatiemenu biedt een OSD (onscreen display) voor de installatie en het
onderhoud van de projector. Gebruik het OSD alleen wanneer het bericht
"Geen signaalingang" wordt weergegeven op het scherm.
de
an
.v
w
w
w
Menu Installatie
Nederlands
m
fro
Bedieningselementen
15
Acer ePower Management
Druk op " " om "Acer ePower
Management" te starten.
"Acer ePower Management" biedt de
gebruiker een sneltoets om de
levensduur van de lamp en de projector
te verlengen. Raadpleeg het hoofdstuk
OSD-menu's voor meer informatie.
e
Druk op " " om het submenu "Acer
eTimer Management" te openen.
"Acer eTimer Management" biedt een
herinneringsfunctie voor de tijdregeling
van de presentatie. Raadpleeg het
hoofdstuk OSD-menu's voor meer
informatie.
.b
Acer eTimer Management
re
or
nb
"Acer eView Management" wordt
gebruikt voor de selectie van de
weergavemodus. Raadpleeg het
hoofdstuk OSD-menu's voor meer
informatie.
de
an
Druk op " " om het submenu "Acer
eView Management" te openen.
.v
Nederlands
Acer Empowering Key biedt vier unieke
Acer-functies. Dit zijn respectievelijk
"Acer eView Management", "Acer
eTimer Management" en "Acer ePower
Management". Houd de knop " "
langer dan 1 seconde ingedrukt om het
hoofdmenu op het scherm weer te
geven en zijn functie te wijzigen.
w
w
Acer eView Management
w
-knop
m
Empowering
fro
Acer Empowering Technology
d
de
oa
nl
ow
D
16
nl
ow
D
d
de
oa
17
w
re
or
nb
De OSD-menu's gebruiken
Om het OSD-menu te openen, drukt u op "MENU" op de
afstandsbediening of op het bedieningspaneel.
•
Wanneer het OSD wordt weergegeven, kunt u de knoppen
gebruiken om een item in het hoofdmenu te selecteren. Nadat u het
Gebruik de
e
•
.b
•
gewenste hoofdmenu-item hebt geselecteerd, drukt u op
submenu voor de functie-instelling te openen.
de
an
.v
w
w
De projector beschikt over een meertalig OSD waarmee u aanpassingen kunt
aanbrengen aan het beeld en verschillende instellingen kunt wijzigen.
om het
knoppen om het gewenste item te selecteren en pas de
instellingen aan met de
knoppen.
•
Selecteer het volgende item dat u wilt aanpassen in het submenu en pas
het aan zoals hierboven beschreven.
•
Druk op "MENU" op de afstandsbediening of op het bedieningspaneel.
Het scherm keert terug naar het hoofdmenu.
•
Om het OSD-menu af te sluiten, drukt u opnieuw op "MENU" op de
afstandsbediening of het bedieningspaneel. Het OSD-menu wordt
gesloten en de projector zal de nieuwe instellingen automatisch opslaan.
Hoofdmenu
Instelling
Submenu
Nederlands
m
fro
OSD-menu's
nl
ow
D
Kleur
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nederlands
d
de
oa
18
Weergavemodus
Er zijn talrijke instellingen die vooraf in de fabriek zijn
gedefinieerd en voor verschillende typen beelden zijn
geoptimaliseerd.
•
•
Helder: voor de optimalisatie van de helderheid.
•
•
Standaard: voor een algemene omgeving.
•
•
•
•
Donkere film: Voor donkere filminhoud.
Presentatie: voor presentaties met een hogere helderheid
tijdens vergaderingen.
Film: Voor helderdere en algemene weergaven van films/
video's/foto's.
Spel: voor spelinhoud.
Sport: Voor sportfoto's.
Gebruiker: herinnert de gebruikersinstellingen.
Wandkleur
Gebruik deze functie om een geschikte kleur te kiezen in
overeenstemming met de achtergrond. Er zijn verschillende
keuzemogelijkheden, zoals wit, lichtgeel, lichtblauw, roze,
donkergroen. Dit zal de kleurafwijking die door de wandkleur
wordt veroorzaakt, compenseren om de juiste beeldtint weer te
geven.
Helderheid
Past de helderheid van het beeld aan.
Contrast
•
Druk op
om het beeld donkerder te maken.
•
Druk op
om het beeld helderder te maken.
Het "Contrast" beheert het verschil tussen de helderste en
donkerste gedeelten van het beeld. Als u het contrast aanpast
wordt de hoeveelheid zwart en wit in het beeld gewijzigd.
•
Druk op
voor minder contrast.
•
Druk op
voor meer contrast.
Kleurtemperatuur Hiermee kunt u de kleurtemperatuur aanpassen. Bij een hogere
kleurtemperatuur ziet het scherm er koeler uit, bij een lagere
temperatuur ziet het er warmer uit.
Gamma
Heeft effect op de voorstelling van een donkere scène. Met een
hogere gammawaarde ziet een donkere scène er helderder uit.
nl
ow
D
d
de
oa
19
m
Ruisonderdrukking
Past de onderdrukking van de signaalruis aan. "0" betekent dat de
ruisonderdrukking uit is, ">0" geeft een verhoging van de
ruisonderdrukking aan.
Witpiek
verhoogt de helderheid van wit dat in de buurt van 100% is. (alleen
videobronnen)
Modus Film
Optimaliseert het beeld naar 24 beelden True Film voro een
realistischer tempo bij het weergeven van bewegingsreeksen in
films.
Zwart uitbreiden
analyseert het huidige beeld en berekent een verschuivingswaarde
die wordt opgeteld aan de waarde voor het zwartniveau van de
analoge naar digitale converter. Dit zorgt voor een optimaal
zwartniveau voor elke analoge bron.
Kleurbeheer
Onafh. kleurbeheer
Past de kleuren rood, groen, blauw, cyaan, magenta en geel aan.
Onafh. Tint
Past de kleurbalans van rood en groen aan.
Onafh. Verzadiging
Past een videobeeld aan van zwart-wit naar volledig verzadigde
kleuren.
Onafh. Versterking
Past de contrastniveaus aan.
Huidskleur
Past de huidskleur aan.
Verzadiging
Tint
Past een videobeeld aan van zwart-wit naar volledig verzadigde
kleuren.
•
Druk op
verlagen.
om de hoeveelheid kleur in het beeld te
•
Druk op
verhogen.
om de hoeveelheid kleur in het beeld te
Past de kleurbalans van rood en groen aan.
•
Druk op
verhogen.
om de hoeveelheid groen in het beeld te
•
Druk op
verhogen.
om de hoeveelheid rood in het beeld te
HDMI-kleurbereik Stel het kleurenbereik van het HDMI-beeld in om fouten in de
kleurweergave te verbeteren.
•
Auto: automatisch aanpassen aan informatie van de speler.
•
•
Beperkt bereik: Verwerkt het invoerbeeld zoals beperkt door
de gegevens van het kleurbereik.
Vol bereik: Verwerkt het ingevoerde beeld als gegevens met
een volledig kleurenbereik.
e
Brilliant Color
Produceert een uitgebreid kleurenspectrum op het scherm dat een
betere kleurverzadiging biedt voor heldere, waarheidsgetrouwe
beelden. Deze functie is standaard ingesteld op "Aan".
.b
om de scherpte te vermeerderen.
re
or
nb
om de scherpte te verminderen.
Druk op
de
an
Druk op
•
.v
•
w
w
w
Scherpte
Past de scherpte van het beeld aan.
Nederlands
fro
Geavanceerd
nl
ow
D
d
de
oa
20
m
Nederlands
fro
re
or
nb
e
.b
Projectie
•
Voorkant: De standaardinstelling.
•
Plafond: Wanneer u deze functie selecteert, draait de projector
het beeld ondersteboven voor projectie op het plafond.
•
Achterkant: keert het beeld om zodat u kunt projecteren van
achter een doorschijnend scherm.
•
Trap.correctie
de
an
Beeld
Beeldverhouding
.v
w
w
w
Opmerking: de functies "Verzadiging" en "Tint" worden niet ondersteund
in de computermodus of de HDMI-modus.
Opmerking: De functie "HDMI-kleurenbereik" wordt alleen in de modus
DVI ondersteund.
Achteraan-plafond: Wanneer u deze functie selecteert, wordt het
beeld gespiegeld en tegelijk ondersteboven gedraaid. U kunt
projecteren vanachter een doorzichtig scherm met een projectie
op het plafond.
Gebruik deze functie om de gewenste beeldverhouding te kiezen.
•
Auto: het beeld blijft behouden met de oorspronkelijke breedtehoogteverhouding om het beeld optimaal aan te passen
aan de originele horizontale of verticale pixels.
•
4:3: het beeld wordt geschaald om te passen op het scherm en
weer te geven met een verhouding 4:3.
•
16:9: het beeld wordt geschaald om te passen op de breedte van
het scherm en de breedte wordt aangepast om het beeld
weer te geven met de verhouding 16:9.
•
L. Box: behoudt de originele signaalbeeldverhouding en zoomt
tot 1,333 keer in.
Pas de beeldvervorming aan die door het kantelen van de projectie
wordt veroorzaakt. (±15 graden)
<Opmerking> de Handmatige keystone is niet beschikbaar wanneer de
Automatische keystone is ingesteld op "Aan".
nl
ow
D
d
de
oa
21
Druk op
om het beeld omlaag te verplaatsen.
•
Druk op
om het beeld omhoog te verplaatsen.
Met "Frequentie" wordt de bemonsteringsfrequentie van de projector
aangepast aan de frequentie van de grafische kaart van uw computer.
Als u een verticale knipperende balk in het geprojecteerde beeld ziet,
kunt u deze functie gebruiken om de nodige aanpassingen uit te
voeren.
Tracking
Synchroniseert de signaaltiming van de projector met deze van de
grafische kaart. Als u een onstabiel of flikkerend beeld hebt, kunt u
deze functie gebruiken om dit te corrigeren.
HDMI-scaninfo
Regelt de overscanverhouding van het HDMI-beeld op het scherm.
•
•
•
Auto: automatisch aanpassen aan informatie van de speler.
Onderscan: Nooit overscan houden op het HDMI-beeld.
Overscan: Altijd overscan houden op het HDMI-beeld.
Opmerking: de functies "H. positie", "V. positie", "Frequentie" en
"Tracking" worden niet ondersteund in de HDMI- of videomodus.
e
Frequentie
.b
•
re
or
nb
om het beeld naar rechts te verplaatsen.
de
an
om het beeld naar links te verplaatsen.
Druk op
.v
Druk op
•
w
w
w
V. positie
•
Nederlands
m
fro
H. positie
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nederlands
d
de
oa
Beheer
nl
ow
D
22
ECO-modus
Kies "Aan" om de projectorlamp te dimmen zodat er minder
energie wordt verbruikt, de levensduur van de lamp wordt
verlengd en de ruis wordt verminderd. Kies "Uit" om terug te
keren naar de normale modus.
Grote hoogte
Kies "Aan" om de modus Grote hoogte in te schakelen. Gebruik de
ventilators doorlopend op volle snelheid zodat de geschikte
koeling voor de projector op grote hoogte wordt voorzien.
Automatisch uit
De projector wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er geen
signaal invoer is na de opgegeven tijd. (in minuten)
Verlopen uren lamp Toont de verstreken gebruiksduur van de lamp (in uren).
Reset lampuren
Druk op de knop
en kies "Ja" om de teller voor de lampuren
in te stellen op 0 uren.
Instelling
Menulocatie
Selecteer de locatie van het menu op het weergavescherm.
Ondertitels
Selecteert een gesloten bijschriftmodus van uw voorkeur uit OT1,
OT2, OT3, OT4, (OT1 toont bijschriften in de primaire taal in uw
gebied). Selecteer “Uit” om de opnamefunctie uit te schakelen.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een composiet videoof S-Video-ingangssignaal is geselecteerd en het systeemformaat
NTSC is.
<Opmerking> stel de beeldverhouding van uw scherm in op 4:3.
Deze functie is niet beschikbaar wanneer de beeldverhouding
"16:9" of "Auto" is.
nl
ow
D
d
de
oa
23
m
Beveiliging
Deze projector biedt een nuttige beveiligingsfunctie voor de
beheerder om het gebruik van de projector te beheren.
om te schakelen naar de instelling "Beveiliging". Als
Als "Uit" is geselecteerd, kan de gebruiker de projector
inschakelen zonder een wachtwoord in te voeren.
Time-out (min)
Zodra "Beveiliging" is ingesteld op "Aan", kan de beheerder de
time-outfunctie instellen.
•
Druk op
selecteren.
•
•
Het bereik ligt tussen 10 en 990 minuten.
•
•
De standaard fabrieksinstelling voor "Time-out(min)" is "Uit".
of
om het interval voor de time-out te
Wanneer de tijd verstreken is, zal de projector de gebruiker
vragen het wachtwoord opnieuw in te voeren.
Wanneer de beveiligingsfunctie is ingeschakeld, zal de
projector de gebruiker vragen een wachtwoord in te voeren
wanneer de projector wordt ingeschakeld. Zowel
"Wachtwoord gebruiker" als "Wachtwoord beheerder"
worden in dit dialoogvenster geaccepteerd.
Wachtwoord gebruiker
•
Druk op
wijzigen.
•
Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om uw
wachtwoord in te stellen en druk op "MENU" om te
bevestigen.
•
Druk op
•
Voer het wachtwoord in wanneer "Wachtwoord bevestigen"
wordt weergegeven.
•
•
Het wachtwoord moet 4 tot 8 tekens lang zijn.
•
Als u "Altijd om wachtwoord vragen na aanzetten projector"
selecteert, moet de gebruiker het wachtwoord altijd invoeren
wanneer projector wordt ingeschakeld.
om "Wachtwoord gebruiker" in te stellen of te
om een teken te verwijderen.
Als u "Vraag wachtwoord alleen aan na het aansluiten van
het voedingssnoer" selecteert, zal de projector de gebruiker
altijd vragen het wachtwoord in te voeren wanneer de
voedingskabel wordt aangesloten.
e
•
.b
Selecteer "Aan" om de beveiligingsfunctie in te schakelen. De
gebruiker moet een wachtwoord invoeren om de projector te
bedienen. Raadpleeg het hoofdstuk "Wachtwoord
gebruiker" voor details.
re
or
nb
•
de
an
.v
w
w
w
Druk op
de beveiligingsfunctie is ingeschakeld, moet u eerst het
"Wachtwoord beheerder" invoeren voordat u de
beveiligingsinstellingen wijzigt.
Nederlands
fro
Beveiliging
nl
ow
D
d
de
oa
24
fro
m
Nederlands
Wachtwoord beheerder
Het "Wachtwoord beheerder" kan zowel in het dialoogvenster
"Typ wachtwoord beheerder" als in het dialoogvenster
"Wachtwoord typen" worden gebruikt.
Als u deze beveiligingskaart en dit nummer verliest, neem
dan contact op met het Acer-servicecentrum.
Terugzetten
•
Druk op de knop
en kies "Ja" om de parameters op alle
menu's opnieuw in te stellen naar de standaard
fabrieksinstellingen.
PIP
•
•
Selecteer "Aan" om twee schermen tegelijk weer te geven.
PIP-bron
Selecteer "Uit" om de functie uit te schakelen.
Druk op
en
om de secundaire videobron te kiezen:
Composiet-, S-video- of Componentsignaal
PIP-locatie
Selecteer het secundaire PIP-signaal op het weergavescherm.
PIP-grootte
Selecteer het secundaire PIP-signaalformaat op het
weergavescherm.
Opmerking: Wanneer de PIP-functie is geactiveerd, zijn de
functies voor het zoomen en de trapeziumcorrectie niet
beschikbaar.
Geluid
Volume
•
•
Druk op
om het volume te verlagen.
Druk op
om het volume te verhogen.
e
•
.b
Een uniek 6-cijferig "Universeel wachtwoord" is afgedrukt op
de beveiligingskaart (controleer of dit accessoire in de
verpakking aanwezig is). Dit unieke wachtwoord is het
nummer dat op elk ogenblik zal worden geaccepteerd door
de projector, ongeacht het beheerderwachtwoord.
re
or
nb
•
om het "Wachtwoord beheerder" te wijzigen.
De standaardinstelling voor "Wachtwoord beheerder" is
"1234".
Als u uw beheerderwachtwoord bent vergeten, kunt u het
volgende doen om het beheerderwachtwoord op te halen:
de
an
Druk op
.v
w
w
w
•
•
nl
ow
D
d
de
oa
25
•
Selecteer deze functie om het volume van alle
waarschuwingsmeldingen aan te passen.
Timerlocatie
•
Selecteer de locatie van de timer op het scherm.
Timer stoppen.
•
Druk op
om de timer te starten of te stoppen.
Timerperiode
•
Druk op
of
om de timerperiode aan te passen.
Timerweergave
•
Druk op
of
voor de timermodus die op het scherm
.b
re
or
nb
de
an
Selecteer deze functie om het meldingsvolume bij het in-/
uitschakelen van de projector aan te passen.
.v
w
w
w
Volume alarm
m
Volume in/
uitschakelen
Nederlands
Kies "Aan" om het volume te dempen.
Kies "Uit" om het volume opnieuw weer te geven.
fro
•
•
•
Dempen
e
Timer
moet worden weergegeven.
nl
ow
D
Taal
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Nederlands
d
de
oa
26
Taal
Kies het meertalige OSD-menu. Gebruik de toets
om de menutaal van uw voorkeur te selecteren.
•
Druk op
om de selectie te bevestigen.
of
nl
ow
D
d
de
oa
27
w
w
w
#
1
2
Probleem
Er verschijnt geen
beeld op het
scherm
Gedeeltelijk,
rollend of onjuist
weergegeven
beeld (voor pc
(Windows 95/98/
2000/XP/Vista/
Win7))
Oplossing
•
Is het apparaat aangesloten zoals beschreven in het
hoofdstuk "Aan de slag".
•
Controleer of er geen aansluitpinnen gebogen of
gebroken zijn.
•
Controleer of u de lenskap hebt verwijderd en of de
projector is ingeschakeld.
•
Druk op "RESYNC" op de afstandsbediening of op het
bedieningspaneel.
•
Voor een onjuist weergegeven beeld:
•
Open "Deze computer", open het
"Bedieningspaneel" en dubbelklik op het
pictogram "Beeldscherm".
•
Selecteer het tabblad "Instellingen".
•
Controleer of de instelling voor de
beeldschermresolutie lager is dan of gelijk is
aan 1080P-EIA.
•
Klik op de knop "Geavanceerde
eigenschappen".
Als het probleem zich blijft voordoen moet u het
beeldscherm dat u gebruikt vervangen en de
onderstaande stappen volgen:
•
Controleer of de resolutie-instelling lager is
dan of gelijk is aan 1080P-EIA.
•
Klik op de knop "Wijzigen" op het tabblad
"Beeldscherm".
•
Klik op "Alle apparaten weergeven". Selecteer
vervolgens "Standaardbeeldschermtypen"
onder het vak SP. Selecteer de resolutiemodus
die u nodig hebt onder het vak "Modellen".
•
Controleer of de resolutie-instelling van de
monitor lager is dan of gelijk is aan 1080P-EIA.
e
Beeldproblemen en -oplossingen
.b
Raadpleeg de volgende gids voor probleemoplossingen als u problemen
ondervindt met uw Acer-projector. Neem contact op met uw lokale verdeler of
met een onderhoudsdienst als het probleem zich blijft voordoen.
re
or
nb
de
an
.v
Problemen oplossen
Nederlands
m
fro
Bijlagen
nl
ow
D
•
Als u problemen ondervindt met het aanpassen van
de resolutie of als uw beeldscherm vastloopt, start
dan alle apparatuur en de projector opnieuw op.
•
Als u een notebook met Microsoft® Windows®
gebruikt: Sommige notebooks kunnen uw eigen
scherm deactiveren wanneer een tweede
weergaveapparaat in gebruik is. Elk scherm wordt
op een andere manier opnieuw geactiveerd.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer
voor details.
•
Als u een notebook met Apple® Mac® OS gebruikt:
Open Beeldscherm in Systeemvoorkeuren en stel
Videospiegelen in op "Aan".
•
Gebruik "Tracking" om dit te corrigeren. Raadpleeg
de sectie "Beeld" voor meer informatie.
•
Wijzig de kleurdiepte-instellingen voor het
beeldscherm op uw computer.
Het beeld
vertoont een
verticale
flikkerende balk
•
Gebruik "Frequentie" om een aanpassing uit te
voeren. Raadpleeg de sectie "Beeld" voor meer
informatie.
•
Controleer de weergavemodus van uw grafische
kaart en configureer deze opnieuw om de kaart
compatibel te maken met de projector.
Beeld is niet
scherpgesteld
•
•
•
Controleer of de lenskap is verwijderd.
Zorg ervoor dat het projectiescherm op de vereiste
afstand van 1,5 tot 10,0 meter (4,9 tot 32,7 voet) van
de projector staat. Raadpleeg de sectie "De
gewenste beeldgrootte verkrijgen door de afstand
en zoomfactor aan te passen" voor meer informatie.
e
Stel de scherpstelring op de projectorlens bij.
.b
Beeld is instabiel
of flikkert
re
or
nb
Het scherm van de
notebook geeft
uw presentatie
niet weer
de
an
Nederlands
Voor een onjuist weergegeven beeld:
•
Volg de stappen voor item 2 (hierboven) om de
resolutie van uw computer aan te passen.
•
Druk op de schakelaar voor de
uitvoerinstellingen. Voorbeeld: [Fn]+[F4],
Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway
[Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC
[Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
.v
7
•
w
w
6
Druk op "RESYNC" op de afstandsbediening of op
het bedieningspaneel.
w
5
•
m
4
Gedeeltelijk,
rollend of onjuist
weergegeven
beeld (voor
notebooks)
fro
3
d
de
oa
28
nl
ow
D
d
de
oa
29
Pas de zoomring op de bovenkant van de projector
aan.
•
Plaats de projector dichter bij of verder van het
scherm.
•
Druk op de afstandsbediening of het
bedieningspaneel op "MENU". Ga naar "Beeld -->
Beeldverhouding" en probeer verschillende
instellingen.
•
Verplaats de projector indien mogelijk zodat het
beeld gecentreerd is op het scherm.
•
Druk op de knop "Trap.correctie / " op de
afstandsbediening tot de zijkanten verticaal zijn.
•
Selecteer "Beeld --> Projectie" in het OSD en pas de
richting van de projectie aan.
Problemen met de projector
#
1
Omstandigheid
Oplossing
De projector reageert op geen
enkele besturing
Schakel, indien mogelijk, de projector uit en
trek vervolgens de voedingskabel uit. Wacht
30 seconden voordat u de voeding opnieuw
aansluit.
e
•
.b
Als u een DVD-titel in Letterbox-formaat (LBX)
afspeelt, moet u het formaat in het OSD van de
projector wijzigen naar Letterbox (LBX).
Nederlands
•
re
or
nb
Als het beeld nog steeds uitgerekt is, moet u ook de
beeldverhouding aanpassen. Stel het
beeldschermformaat in op de beeldverhouding 16:9
(breedbeeld) op uw dvd-speler.
de
an
•
.v
Het beeld is
omgedraaid
w
w
11
Het beeld heeft
schuine zijden
w
10
Het beeld is te
klein of te groot
Wanneer u een dvd afspeelt die is gecodeerd met een
anamorfe of 16:9 beeldverhouding, zult u mogelijk de
volgende instellingen moeten aanpassen:
•
Als u een DVD-titel in 4:3-formaat afspeelt, moet u
het formaat in het OSD van de projector wijzigen
naar 4:3.
m
9
Het beeld is
uitgerekt
wanneer een dvdtitel met
"breedbeeld"
wordt
weergegeven.
fro
8
OSD-berichten
m
fro
Ventilator defect - de systeemventilator werkt niet.
e
.b
re
or
nb
Bericht
Herinneringsbericht
de
an
1
Omstandigh
eid
.v
#
w
w
w
Nederlands
d
de
oa
nl
ow
D
30
Projector oververhit - de projector heeft de aanbevolen
bedrijfstemperatuur overschreden en moet afkoelen voordat u
het apparaat kunt gebruiken.
nl
ow
D
d
de
oa
w
Blauw
Flitser AAN naar
UIT 100ms
Flitser AAN
naar UIT
100ms
Flitser AAN
naar UIT
100ms
--
Stand-by
--
--
AAN
--
Voedingsknop AAN
--
--
--
AAN
Lamp opnieuw
proberen
--
--
--
0,5 seconde
H(Aan),
0,5 seconde
L(Uit)
knipperen
Koelstatus
--
--
0,5 seconde
H(Aan),
0,5 seconde
L(uit)
knipperen
--
Voedingsknop UIT:
koeling klaar; standbymodus
--
--
AAN
--
Firmware download
AAN
AAN
AAN
--
Thermistorfout
(T≥70ºC) (Laser
lichtbron te warm),
OSD toont "Projector
oververhit"
--
AAN
--
AAN
Fout
ventilatorvergrendeli
ng OSD toont rode
"Ventilator defect,
wordt spoedig
automatisch
uitgeschakeld"
--
0,5 seconde
H(Aan),
0,5 seconde
L(Uit)
knipperen
--
AAN
Lampfout (lamp,
ballast)
AAN
--
--
AAN
Fout in fosforwiel
0,5 seconde
H(Aan),
0,5 seconde
L(uit) knipperen
--
--
AAN
e
Rood
.b
Voedings_LED
Rood
Stekker
Temp_LED
re
or
nb
Voedings_LED
Rood
Bericht
Lamp_LED
de
an
.v
w
w
LED-berichten
Nederlands
m
fro
Definitielijst LED's & alarmberichten
31
nl
ow
D
Installatie plafondmontage
m
fro
m
m
m
13 m
20
e
.b
re
or
nb
de
an
Boor vier gaten in een stevig, structureel gezond deel van het plafond en
maak de montagevoet vast.
.v
1
w
w
Raadpleeg de onderstaande stappen als u de projector wilt installeren met
plafondmontage.
w
,9
49mm
mm
130 mm
8,4
Nederlands
d
de
oa
32
Opmerking: De schroeven zijn niet bijgeleverd. Schaf de geschikte
schroeven aan voor uw type plafond.
2
Maak de plafondstaaf vast met het geschikte type viercilinderschroeven.
Voet plafondmontage
- Bevestigen aan plafond
Korte staaf
Lange staaf
Verlengstaaf
Schroef type A
50 mm lengte / 8 mm diameter-
Lange cilinderkap
Inbussleutel
- Voor het vastmaken/losmak
Spanschroef
Middenstaaf
nl
ow
D
d
de
oa
m
de
an
.v
w
w
w
Schroef type B
Kleinere sluitring
e
.b
Projectorhaak
Ondersteunt de projector enmaakt aanpassingen mogelijk
re
or
nb
Grote sluitring
Afstandstuk
- voor
warmteverdeling
Opmerking: Wij raden u aan een redelijke ruimte te behouden
tussen de haak en de projector zodat een goede warmtespreiding
mogelijk is. Gebruik twee sluitringen voor extra steun als u denkt
dat dit nodig is.
4
Bevestig de plafondhaak aan de plafondstaaf.
Grote cilinderkap
Inbussleutel
Schroef type A
50 mm lengte -/
8 mm diameter
Nederlands
Gebruik het geschikte aantal schroeven voor het projectorformaat om
deze aan de plafondmontagehaak te bevestigen.
fro
3
33
- Voor het vastmaken/losmaken
Spanschroef
nl
ow
D
m
w
w
w
Spanschroef
de
an
.v
e
.b
re
or
nb
Inbussleutel
Inbussleutel
Spanschroef
Opmerking: Het geschikte type voor de schroef en sluitring voor
elk model, wordt in de onderstaande tabel weergegeven. Het
schroevenpakket bevat schroeven met een diameter van 3 mm.
Modellen
K750/EB151E/
HL-800K
Schroef type B
Type sluitring
Diameter (mm)
Lengte (mm)
Groot
Klein
3
25
V
V
110,00 mm
70,45 mm 82,30 mm
Nederlands
Pas de hoek en plaatsing aan zoals nodig.
fro
5
d
de
oa
34
SCHROEFSPEC. M3 x 25 mm
55,00 mm
nl
ow
D
d
de
oa
35
Computercompatibiliteit
IBM-pc en compatibel, Apple Macintosh, iMac en
VESA-standaarden: SXGA, XGA, SVGA, VGA, UXGA
Videocompatibiliteit
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/
K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p,
576p), SDTV (480i, 576i)
Beeldverhouding
Auto, 4:3, 16:9, L.Box
Weergeefbare kleuren
1,07 miljoen kleuren
Projectielens
F = 2,55 ~ 2,86, f = 22,37 mm ~ 26,73 mm, 1:1,2
Handmatig zoomen en handmatig scherpstellen
Projectieschermgrootte
(diagonaal)
38" (96 cm)~300" (762 cm)
Projectiebereik
4,9' (1,5 m)~32,7' (10,0 m)
Spreidingsverhouding
60"@2 m (1,50 - 1,80:1)
Horizontale scansnelheid
30 k - 100 kHz
Verticale
scanvernieuwingsfrequentie
50 - 85 Hz
Trapeziumcorrectie
± 15º
Gewicht
3,95 Kg
Afmetingen (B x D x H)
321 mm x 231 mm x 87 mm (12,64" x 9,09" x 3,43")
Voeding
AC 100 - 240 V, 50-60 Hz
Energieverbruik
Normale modus: 174 W +/- 10% @ 110 V ac (Heldere
modus @ vol vermogen)
ECO-modus: 117 @ 110 V ac (Videomodus @ ecoenergie)
Stand-by < 0,5 W
Bedrijfstemperatuur
5ºC tot 40ºC / 41ºF tot 104ºF
I/O-aansluitingen
•
•
•
•
•
•
•
•
Voedingsaansluiting x1
RS232 x1
Composiet-ingang x1
S-Video x1
VGA-ingang x1
HDMI x2
Audio-ingang x1
Audio-uitgang x 1
e
Native: 1080P (1920 x 1080), Maximum: UXGA (1600 x
1200), WSXGA+ (1680x1050)
.b
DLP®
Resolutie
re
or
nb
Projectiesysteem
de
an
.v
w
w
w
De hieronder weergegeven specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de gepubliceerde
marketingspecificaties van Acer voor de definitieve specificaties.
Nederlands
m
fro
Specificaties
nl
ow
D
VGA-kabel x1
Snelstartgids x1
e
*Het ontwerp en de specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder
voorafgaande kennisgeving.
.b
Draagtas x1
re
or
nb
Handleiding (cd-rom) x 1 (voor projectorfunctie)
de
an
Batterij x 2 (voor afstandsbediening)
.v
Afstandsbediening x1
w
w
Composiet videokabel x1
w
Nederlands
Wisselstroomkabel x1
m
•
•
•
•
•
•
•
•
fro
Standaardinhoud verpakking
d
de
oa
36
nl
ow
D
d
de
oa
w
w
w
A. VGA analoog
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
e
SXGA
Horizontale
frequentie [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
48,4
56,5
60,0
68,7
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,5
34,9
37,9
48,4
68,7
75,2
60,3
.b
XGA
Verticale frequentie
[Hz]
60
72
75
85
56
60
72
75
85
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
re
or
nb
SVGA
Resolutie
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
de
an
Modi
VGA
.v
VGA analoog - pc-signaal
Nederlands
m
fro
Compatibiliteitsmodi
1
37
Horizontale
frequentie [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
55,9
65,3
60
60
67,5
47,7
Horizontale
frequentie [KHz]
15,7
720x480
576i
720x576
50(25)
15,6
480p
720x480
59,94
31,5
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
1080i
1920x1080
50 (25)
28,1
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
1080p
1920x1080
23,97/24
27,0
Verticale frequentie
[Hz]
60
72
75
85
56
60
72
75
85
Horizontale
frequentie [KHz]
31,5
37,9
37,5
43,3
35,1
37,9
48,1
46,9
53,7
B. HDMI digitaal
1
HDMI - PC-signaal
Modi
VGA
SVGA
Resolutie
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
e
480i
Verticale frequentie
[Hz]
59,94(29,97)
.b
Resolutie
re
or
nb
Modi
de
an
VGA analoog - component-signaal
.v
3
Verticale frequentie
[Hz]
60
75
85
60
60
60
60
w
w
WSXGA+
Resolutie
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(1080p)
1366x768
w
Modi
WXGA
m
Nederlands
VGA analoog - uitgebreide breedbeeldtiming
fro
2
d
de
oa
nl
ow
D
38
nl
ow
D
d
de
oa
39
e
.b
WSXGA+
Horizontale
frequentie [KHz]
47,8
60,3
68,6
44,8
49,6
55,9
65,3
67,5
47,7
Nederlands
WXGA
Verticale frequentie
[Hz]
1280x768
60
1280x768
75
1280x768
85
1280x720
60
1280x800
60
1440x900
60
1680x1050
60
1920x1080 (1080p)
60
1366x768
60
Resolutie
re
or
nb
Modi
de
an
HDMI - uitgebreide breedbeeldtiming
.v
2
w
w
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV (G3)
48,4
56,5
60,0
68,7
63,8
67,5
77,1
64,0
77,0
80,0
91,1
60,0
75,2
65,3
75,0
31,5
34,9
37,9
48,4
68,7
75,2
60,3
w
QuadVGA
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
m
SXGA
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
fro
XGA
m
Resolutie
Horizontale
frequentie [KHz]
15,7
31,5
15,6
31,3
45,0
37,5
33,8
28,1
67,5
56,3
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Verticale frequentie
[Hz]
480i
720x480(1440x480)
59,94 (29,97)
480p
720x480
59,94
576i
720x576(1440x576)
50 (25)
576p
720x576
50
720p
1280x720
60
720p
1280x720
50
1080i
1920x1080
60 (30)
1080i
1920x1080
50 (25)
1080p
1920x1080
60
1080p
1920x1080
50
Horizontale
Limieten
30k~100kHz
scansnelheid:
grafisch bereik
Verticale
50~85Hz
bronmonitor
scansnelheid:
Max.
170MHz
ADC
pixelverhouding
TMDS
Max. frequentie
200 Mhz
Modi
w
Nederlands
HDMI - videosignaal
fro
3
d
de
oa
nl
ow
D
40
nl
ow
D
Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
•
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
•
Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat
waarop de ontvanger is aangesloten.
•
Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.
Opmerking: Afgeschermde kabels
Alle aansluitingen op andere computerapparaten moeten gebeuren met
afgeschermde kabels zodat de FCC-voorschriften steeds worden nageleefd.
Opmerking: Randapparaten
Alleen randapparaten (invoer-/uitvoerapparaten, terminals, printers, enz.) die
het certificaat dragen voor naleving van de beperkingen voor Klasse Bapparaten, mogen op dit apparaat worden aangesloten. Het gebruik met nietgecertificeerde randapparatuur kan mogelijk storingen in radio- en tvontvangst veroorzaken.
Let op
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn
goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker, die wordt verleend
door de Federale Communicatiecommissie, om dit apparaat te gebruiken, nietig
verklaren.
Gebruiksvoorwaarden
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is
onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen
schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen
storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking
kunnen veroorzaken.
e
•
.b
Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere
installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan
radio- of televisieontvangst, wat kan vastgesteld worden door het apparaat in
en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren met
een van de volgende maatregelen:
re
or
nb
Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal
apparaat van Klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCCvoorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging
te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze
apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die,
indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies,
schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties.
de
an
.v
w
w
w
FCC-verklaring
Nederlands
m
fro
Nederlands
d
de
oa
Voorschriften en
veiligheidsrichtlijnen
41
Dit digitale apparaat van klasse B digital voldoet aan de Canadese norm ICES003.
Conform de Russische regelgevende certificering
Regelgevende voorschriften radio-apparatuur
Opmerking: De onderstaande regelgevende informatie is alleen
voor modellen met draadloos LAN en/of Bluetooth.
Algemeen
Dit product voldoet aan de radiofrequentie- en veiligheidsnormen van elk land
of elke regio waar het werd goedgekeurd voor draadloos gebruik. Afhankelijk
van de configuratie kan dit product al dan niet draadloze radio-apparatuur
bevatten (zoals draadloos LAN en/of Bluetooth-modules).
Canada — Licentievrijstelling radiocommunicatieapparatuur met laag vermogen (RSS-210)
a
Algemene informatie
Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken en
2. Dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van
storing die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
b
Werking in 2,4 GHz-band
Om radiostoring van de gelicentieerde service te voorkomen, is dit
apparaat bedoeld om binnenshuis te worden gebruikt. Als het
buitenshuis wordt geïnstalleerd, is het apparaat onderworpen aan
licenties.
e
Acer verklaart hierbij dat deze projectorserie voldoet aan de essentiële
vereisten en andere relevante voorwaarden van de Richtlijn 1999/5/EC.
.b
Verklaring van conformiteit voor EU-landen
re
or
nb
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
de
an
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
.v
w
w
w
Nederlands
m
fro
Opmerking: Canadese gebruikers
d
de
oa
nl
ow
D
42
nl
ow
D
e
.b
re
or
nb
de
an
Laser-bediening
.v
w
w
w
Dit apparaat moet worden gebruikt in strikte naleving van de voorschriften en beperken
van het land waar het wordt gebruikt. Neem contact op met de lokale instanties van het
land waarin het product wordt gebruikt voor meer informatie. Raadpleeg
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm voor de recentste landenlijst.
Nederlands
m
fro
Lijst van landen waar dit van toepassing is
Nederlands
d
de
oa
43
Voldoet aan 21 CFR 1040.10 en 1040.11 behalve
voor afwijkingen overeenkomstig Laser Notice No. 50, gedateerd 24 juni 2007.
IEC 60825-1:2007
Belangrijk!
Laser-voorzorgsmaatregelen
•
Deze projector is een laserapparaat Klasse 1 dat voldoet aan IEC 608251:2007.
•
Deze projector heeft een ingebouwde lasermodule. Demontage of
modificatie is heel gevaarlijk en mag nooit worden ondernomen.
•
Elke bewerking of aanpassing die niet specifiek is opgenomen in de
handleiding, schept het risico voor blootstelling aan gevaarlijke
laserstraling.
d
de
oa
nl
ow
D
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913, www.acer.it
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
Machine Type:
Projector
Acer
C1P1112
K750/EB151E/HL-800K
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following
harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
-. EN55024
-. EN61000-3-2 Class A
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
Mercury
Hexavalent Chromium
!
0.1%
0.1%
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
Cadmium
0.1%
0.1%
0.01%
Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related product.
d
de
oa
nl
ow
D
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
The standards listed below are applied to the product if built with WLAN
module or wireless keyboard and mouse.
.v
w
w
w
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi,
New Taipei City 221, Taiwan
R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
z Article 3.1(a) Health and Safety
-. EN60950-1
-. EN62311
z Article 3.1(b) EMC
-. EN301 489-1
-. EN301 489-17
z Article 3.2 Spectrum Usages
-. EN300 328
-. EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
Year to begin affixing CE marking 2012.
_______________________________
RU Jan/Sr. Manager
Regulation Center, Acer Inc.
Apr. 30, 2012
Date
-
d
de
oa
nl
ow
D
m
fro
Product:
DLP Projector
Model Number:
C1P1112
Machine Type:
K750/EB151E/HL-800K
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
e
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
.b
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
re
or
nb
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
de
an
.v
w
w
w
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising