Samsung | NV690/HC | دليل المستخدم | Samsung NV690/HC دليل المستخدم

‫‪NV690‬‬
‫فر توکار‬
‫دفترچه راهنماي کاربر‬
‫این کتابچه راهنما از کاغذ ‪ 100‬درصد بازیابی شده تهیه شده است‪.‬‬
‫امكانات را تصور كنيد‬
‫از اينكه اين محصول ‪ Samsung‬را خريداري كرديد متشكرمي‪.‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:07‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 1‬‬
‫فهرست مندرجات‬
‫کنترل های فر‬
‫‪11‬‬
‫لوازم‬
‫‪11‬‬
‫متیز کردن اولیه‬
‫‪13‬‬
‫‪ 1 1‬کنترل های فر‬
‫‪ 11‬لوازم‬
‫‪ 1 3‬متیز کردن اولیه‬
‫استفاده از فر‬
‫‪1 3‬‬
‫‪1 4‬‬
‫‪1 4‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1 4‬‬
‫‪14‬‬
‫استفاده از محفظه‬
‫تنظیم عملکرد آشپزی‬
‫تنظیم دما‬
‫استفاده از حالت دوگانه‬
‫حالت دوگانه کارآمد‬
‫عملکرد مفید پیش گرم کردن سریع خودکار‬
‫تنظیم زمان‬
‫‪15‬‬
‫‪1 5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1 6‬‬
‫تنظیم زمان‬
‫تنظیم تایمر آشپزی‬
‫تنظیم تایمر خامته‬
‫تنظیم شروع تاخیری‬
‫تنظیم تایمر آشپزخانه‬
‫سایر تنظیمات‬
‫‪1 6‬‬
‫‪1 6‬‬
‫‪1 6‬‬
‫‪1 6‬‬
‫سیگنال صوتی‬
‫چراغ فر‬
‫قفل کودک‬
‫خاموش شدن‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫فارسی ‪2 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:07‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 2‬‬
‫عملکرد آشپزی‬
‫‪17‬‬
‫‪ 1 7‬عملکرد آشپزی‬
‫آشپزی خودکار‬
‫‪1 9‬‬
‫‪21‬‬
‫‪2 1‬‬
‫‪22‬‬
‫برنامه های منفرد آشپزی خودکار فر‬
‫برنامه های آشپزی خودکار فر فوقانی‬
‫برنامه های آشپزی خودکار فر حتتانی‬
‫برنامه های دوگانه آشپزی خودکار فر‬
‫راهنمای آشپزی‬
‫‪23‬‬
‫‪2 3‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2 5‬‬
‫‪2 5‬‬
‫‪2 6‬‬
‫‪26‬‬
‫‪2 7‬‬
‫منقل بزرگ‬
‫اکو گریل‬
‫متداول‬
‫گرما از پایین ‪ +‬همرفت گرما‬
‫همرفت گرما‬
‫گرما از باال ‪ +‬همرفت گرما‬
‫حالت دوگانه‬
‫خوراک ها را آزمایش کنید‬
‫متیز کردن و مراقبت‬
‫‪2 8‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪2 9‬‬
‫‪2 9‬‬
‫‪2 9‬‬
‫‪30‬‬
‫‪3 0‬‬
‫متیز کردن با بخار (بسته به مدل)‬
‫سطح لعابی کاتالیزور (بسته به مدل)‬
‫متیز کردن با دست‬
‫متیز کردن جمع کننده آب‬
‫جدا کردن ریل های کناری (بسته به مدل)‬
‫متیز کردن سقف دستگاه (بسته به مدل)‬
‫رفع اشکاالت‬
‫کدهای اطالعاتی‬
‫‪18‬‬
‫‪23‬‬
‫‪28‬‬
‫فارسی ‪3 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:07‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 3‬‬
‫استفاده از این دفترچه راهنما‬
‫از اینکه فر توکار ‪ SAMSUNG‬را انتخاب کردید تشکر می کنیم‪.‬‬
‫این دفترچه راهنمای استفاده کننده حاوی اطالعات مهمی در مورد ایمنی و دستوراتی است که به منظور کمک به شما در استفاده و نگه‬
‫داری از دستگاه می باشد‪.‬‬
‫لطفا ً قبل از استفاده از فر برای مطالعه این دفترچه راهنمای دارنده وقت صرف کرده و این کتابچه را برای مراجعه در آینده نگه دارید‪.‬‬
‫از عالئم زیر در منت این دفترچه راهنمای دارنده استفاده شده است‪:‬‬
‫مهم‬
‫هشدار یا احتیاط‬
‫تذکر‬
‫دستورات ایمنی‬
‫نصب این فر بایستی صرفا ً توسط یک تکنسین مجاز اجنام شود‪ .‬شخص نصب کننده مسئول اتصال دستگاه به منبع برق با رعایت توصیه‬
‫های ایمنی مربوطه می باشد‪.‬‬
‫هشدار‬
‫این دستگاه برای استفاده توسط اشخاص (شامل کودکان) که توانایی جسمانی‪،‬‬
‫حسی یا فکری محدود دارند یا جتربه یا دانش کافی ندارند ساخته نشده‪،‬‬
‫مگراینکه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنهاست نظارت یا دستوراتی را در‬
‫رابطه با استفاده از دستگاه دریافت کرده باشند‪.‬‬
‫از کودکان بایستی مراقبت کرد تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی منی‬
‫کنند‪.‬‬
‫اگر سیم برق اشکالی دارد‪ ،‬بایستی با سیم یا قطعاتی که از سوی سازنده یا‬
‫تعمیرکار مجاز موجود است تعویض شود‪( .‬فقط مدل نوع سیم کشی ثابت)‬
‫اگر به سیم برق آسیب وارد شود‪ ،‬بایستی توسط سازنده‪ ،‬مأمور خدماتی یا‬
‫اشخاص مجرب مشابه تعویض شود تا از هرگونه خطری جلوگیری شود‪.‬‬
‫(فقط مدل نوع سیم برق)‬
‫دستگاه بایستی امکان قطع برق ماشین بعد از نصب آن را بدهد‪ .‬قطع برق ممکن‬
‫است توسط دسترسی به دوشاخه یا با استفاده از یک سویچ در سیم کشی‬
‫ثابت براساس مقرارت سیم کشی ایجاد شود‪.‬‬
‫دستگاه در حین استفاده داغ می شود‪ .‬در هنگام دست زدن به املنت های حرارتی در‬
‫داخل فر بایستی مراقب بود‪.‬‬
‫فارسی ‪4 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:07‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 4‬‬
‫هشدار‪ :‬قطعات قابل دسترسی ممکن است در طول استفاده داغ شوند‪.‬‬
‫فرزندانتان را باید دور نگه دارید‪.‬‬
‫اگر این دستگاه از عملکرد متیزکردن خودکار استفاده می کند‪ ،‬ممکن است در حین‬
‫عملکرد متیزکردن خودکار سطوح از حد معمول داغ تر بوده و کودکان بایستی دور‬
‫نگه داشته شوند‪( .‬فقط مدل عملکرد متیز کردن)‬
‫فقط از دماسنج های توصیه شده برای این فر استفاده کنید‪.‬‬
‫(فقط مدل دارای دماسنج)‬
‫نباید متیزگر با بخار استفاده کرد‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬مطمئن شوید که این دستگاه قبل از عوض کردن المپ خاموش‬
‫شود تا از احتمال برق گرفتگی جلوگیری شود‪.‬‬
‫‪ 01‬استفاده از این راهنما و دستورالعمل های ایمنی‬
‫اگر این دستگاه از عملکرد متیز کردن با بخار یا متیزکردن خودکار استفاده می کند‪،‬‬
‫مایعات پراکنده شده زیادی را قبل از متیز کردن بایستی پاک کرد و همه ظروف را‬
‫بایستی در حین عملکرد متیز کردن با بخار یا متیز کردن خودکار از فر خارج کرد‪.‬‬
‫(فقط مدل عملکرد متیز کردن)‬
‫از وسایل متیزکننده زبر یا تراش دهنده های فلزی تیز برای متیز کردن دریچه فر‬
‫استفاده نکنید چون ممکن است موجب خراشیده شدن سطح شیشه شده و‬
‫موجب خردشدن شیشه شوند‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬این دستگاه و بخش های قابل دسترسی آن در حین استفاده داغ می‬
‫شوند‪.‬‬
‫بایستی از دست زدن به املنت های حرارتی پرهیز کرد‪ .‬کودکان زیر ‪ 8‬سال‬
‫بایستی دور نگه داشته شوند مگر اینکه به طور مداوم حتت نظارت باشند‪.‬‬
‫کودکان از سن ‪ 8‬سال به باال و اشخاصی که توانائی های محدود جسمانی یا‬
‫روانی دارند یا فاقد جتربه یا آگاهی هستند می توانند از این دستگاه استفاده‬
‫کنند در صورتیکه حتت نظارت بوده و دستوراتی در مورد استفاده ایمن دستگاه‬
‫به آنها داده شود و از خطرات مربوطه آگاهی داشته باشند‪ .‬کودکان نبایستی‬
‫با دستگاه بازی کنند‪ .‬متیز کردن و موارد حفظ و نگهداری توسط کاربر نبایستی‬
‫بدون نظارت توسط کودکان اجنام شود‪.‬‬
‫دمای سطوح قابل دسترسی ممکن است در هنگام استفاده از دستگاه زیاد باشد‪.‬‬
‫فارسی ‪5 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:07‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 5‬‬
‫دریچه یا سطح خارجی ممکن است در هنگام استفاده از دستگاه داغ شود‪.‬‬
‫دستگاه و سیم آنرا در دسترس کودکان زیر ‪ 8‬سال قرار ندهید‪.‬‬
‫دستگاه ها به منظور استفاده توسط تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور‬
‫جداگانه منی باشند‪.‬‬
‫سمت خم شده قاب را در پشت بگذارید‪ ،‬تا هنگام پخت‬
‫غذاهای حجیم بتواند حائل موقعیت تکیه گاه باشد‪.‬‬
‫(بسته به مدل)‬
‫احتياط‬
‫اگر در حین حمل و نقل به فر آسیب وارد شده‪ ،‬آنرا وصل نکنید‪.‬‬
‫این دستگاه بایستی فقط توسط یک تکنسین برق مجاز به منبع برق وصل شود‪.‬‬
‫در صورت ایجاد خطا یا آسیب به دستگاه‪ ،‬سعی نکنید که از آن استفاده کنید‪.‬‬
‫تعمیرات بایستی فقط توسط یک تکنسین مجاز اجنام شوند‪ .‬تعمیر ناصحیح ممکن است منجر به ایجاد خطر قابل توجه‬
‫برای شما و دیگران شود‪ .‬اگر فر شما نیاز به تعمیر دارد‪ ،‬با مرکز خدمات ‪ SAMSUNG‬یا فروشنده خود متاس بگیرید‪.‬‬
‫سیم ها و کابل های برق نبایستی در متاس با فر قرار بگیرند‪.‬‬
‫فر بایستی توسط فیوز تصویب شده به منبع برق متصل شود‪ .‬هرگز از آداپتورهای دوشاخه چندگانه یا سیم های رابط‬
‫استفاده نکنید‪.‬‬
‫هنگامیکه دستگاه تعمیر یا متیز می شود بایستی منبع برق آنرا خاموش کرد‪.‬‬
‫هنگام وصل کردن دستگاه های برقی به پریز در نزدیکی فر مراقب باشید‪.‬‬
‫اگر دستگاه دارای عملکرد آشپزی با بخار است‪ ،‬در صورتی که کارتریج آب تغذیه آسیب دیده است نباید با دستگاه کار کنید‪.‬‬
‫(فقط مدل عملکرد بخار)‬
‫اگر کارتریج ترک خورده یا شکسته است‪ ،‬از آن استفاده نکرده و با نزدیک ترین مرکز خدمات متاس بگیرید‪.‬‬
‫(فقط مدل عملکرد بخار)‬
‫این فر صرفا ً برای پخنت غذاهای خانگی طراحی شده است‪.‬‬
‫در طول استفاده‪ ،‬سطوح داخلی فر ممکن است به اندازه کافی داغ شوند که موجب سوختگی شوند‪.‬‬
‫به عناصر گرمکن یا سطوح داخلی فر تا موقعیکه برای سردشدن وقت داشته اند دست نزنید‪.‬‬
‫هرگز مواد قابل اشتعال را در داخل فر نگهداری نکنید‪.‬‬
‫هنگامیکه از دستگاه برای مدت طوالنی به دمای زیاد استفاده شده سطوح فر داغ می شوند‪.‬‬
‫هنگام آشپزی مراقب باشید چون هنگام باز کردن دریچه فر هوا و بخار داغ به طور سریع ساطع می شوند‪.‬‬
‫هنگامیکه خوراک هایی را می پزید که حاوی الکل هستند‪ ،‬ممکن است که الکل به خاطر دمای زیاد بخار شود و این بخار‬
‫ممکن است در صورتیکه در معرض یک بخش داغ فر قرار گیرد مشتعل شود‪.‬‬
‫برای ایمنی خودتان‪ ،‬از متیزکننده های آبی با فشار زیاد یا متیز کننده های افشانه بخار استفاده نکنید‪.‬‬
‫فارسی ‪6 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:07‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 6‬‬
‫هنگامیکه از فر استفاده می شود بایستی کودکان را در فاصله ایمنی نگه داشت‪.‬‬
‫غذاهای یخ زده از قبیل پیتزا بایستی روی شبکه میله ای بزرگ پخته شوند‪ .‬اگر از سینی شیرینی پزی استفاده می شود‪،‬‬
‫ممکن است به واسطه تغییر زیاد در دما تغییر شکل دهد‪.‬‬
‫هنگامیکه فر داغ است آب را به بخش حتتانی آن نریزید‪ .‬اینکار ممکن است به سطح لعابی آسیب وارد کند‪.‬‬
‫دریچه فر بایستی در حین آشپزی بسته باشد‪.‬‬
‫آب میوه ها لکه به جا می گذارند که ممکن است روی سطوح لعابی فر پاک نشدنی شوند‪ .‬هنگام پخنت کیک های بسیار آب‬
‫دار‪ ،‬از ظرف عمیق استفاده کنید‪.‬‬
‫ظروف شیرینی پزی را روی دریچه فر تکیه ندهید‪.‬‬
‫از کودکان خردسال بایستی مراقبت شود تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی منی کنند‪.‬‬
‫کودکان را هنگام باز یا بسته کردن در از آن دور نگه دارید چون ممکن است به در اصابت کرده یا انگشت هایشان به در گیر کند‪.‬‬
‫روی در نایستید‪ ،‬به آن تکیه نداده یا اجسام سنگین روی آن قرار ندهید‪.‬‬
‫در را با فشار بیش از حد و غیرضروری باز نکنید‪.‬‬
‫‪ 01‬استفاده از این راهنما و دستورالعمل های ایمنی‬
‫در قسمت حتتانی فر ورقه آلومینیمی پهن نکنید و سینی های شیرینی پزی یا ظرف های حلبی را روی آن قرار ندهید‪ .‬ورقه‬
‫آلومینیمی گرما را مسدود کرده که ممکن است منجر به آسیب وارد شدن به سطوح لعابی شده و نتایج آشپزی غیرقابل‬
‫قبول شود‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬این دستگاه را از منبع برق قطع نکنید حتی بعد از اینکه‬
‫روال آشپزی متام شده باشد‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬هنگامی که فر در حال پخت است در را باز نگذارید‪.‬‬
‫تعویض المپ‬
‫خطر شوک برقی! قبل از تعویض المپ های فر‪ ،‬اقدامات زیر را اجنام دهید‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫فر را خاموش کنید‪.‬‬
‫پریز برق فر را بکشید‪.‬‬
‫با قرار دادن یک پارچه در قسمت حتتانی محفظه فر‪ ،‬از المپ و سرپوش شیشه‬
‫ای محافظت کنید‪.‬‬
‫المپ را می توان از مرکز خدمات ‪ SAMSUNG‬خریداری کرد‪.‬‬
‫فارسی ‪7 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:07‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 7‬‬
‫چراغ پشت فر‬
‫‪ .1‬سرپوش را با چرخاندن آن در جهت عکس عقربه ساعت‬
‫برداشته و حلقه فلزی ‪ ،‬حلقه ورقه ای را برداشته و سرپوش‬
‫شیشه ای را متیز کنید‪ .‬در صورت لزوم‪ ،‬المپ را با یک المپ‬
‫‪ 25‬وات‪ ،‬مقاوم در مقابل ‪ 300‬درجه سانتی گراد حرارت‬
‫تعویض کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬در صورت لزوم‪ ،‬سرپوش شیشه ای‪ ،‬حلقه فلزی و حلقه ورقه ای را متیز کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬حلقه فلزی و ورقه ای را در داخل سرپوش شیشه ای جا دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬سرپوش شیشه ای را در جایی که آنرا در مرحله ‪ 1‬برداشتید قرار داده و برای اینکه‬
‫سرجایش باقی مباند در جهت عقربه ساعت بگردانید‪.‬‬
‫چراغ داخل فر (بسته به مدل)‬
‫‪ .1‬برای برداشنت پوشش شیشه ای‪،‬‬
‫انتهای حتتانی را با یک دست گرفته‪،‬‬
‫یک شیئ صاف و تیز از قبیل یک کارد‬
‫را بین شیشه و قاب وارد کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬پوشش را بردارید‪.‬‬
‫‪ .3‬در صورت لزوم‪ ،‬المپ را با یک المپ فر هالوژن ‪ 25‬تا ‪ 40‬وات‪ ،‬مقاوم در مقابل‬
‫‪ 300‬درجه سانتی گراد حرارت تعویض کنید‪.‬‬
‫نکته‪ :‬همیشه در هنگام دست زدن به المپ هالوژن از یک پارچه استفاده‬
‫کنید تا از مالیدن عرق انگشت ها به سطح المپ جلوگیری شود‪ .‬این کار عمر‬
‫المپ را در موقع تعویض افزایش می دهد‪.‬‬
‫‪ .4‬پوشش شیشه ای را سرجایش بگذارید‪.‬‬
‫فارسی ‪8 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:08‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 8‬‬
‫جدا کردن دریچه‬
‫برای استفاده عادی‪ ،‬نبایستی دریچه فر را جدا کرد ولی اگر جدا کردن الزم باشد‪ ،‬برای مثال برای منظورات متیز کردن‪ ،‬این دستورالعمل ها را‬
‫دنبال کنید‪.‬‬
‫احتياط‪ :‬دریچه فر سنگین است‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .1‬دریچه را باز کرد و گیره ها رادرهردو‬
‫لوال کامال ً باز کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دریچه را به اندازه تقریبا ً ‪ 70‬درجه‬
‫ببندید‪ .‬با دو دست‪ ،‬دو طرف دریچه فر‬
‫را از وسط گرفته و به باال بکشید تا‬
‫بتوان لوله ها را به بیرون کشید‪.‬‬
‫‪ .3‬بعد از متیز کردن‪ ،‬برای وصل کردن در‬
‫مراحل ‪ 1‬و ‪ 2‬را به ترتیب عکس اجنام‬
‫دهید‪ .‬گیره روی لوال باید در هر دو‬
‫سمت بسته باشد‪.‬‬
‫برداشنت شیشه دریچه‬
‫دریچه فر مجهز به سه ورقه شیشه ای است که روی یکدیگر قرار داده شده اند‪ .‬این الیه ها را می توان برای متیز کردن جدا کرد‪.‬‬
‫‪1Glass‬‬
‫شیشه‬
‫‪1‬‬
‫‪ .1‬دو دکمه را در سمت چپ و راست‬
‫دریچه فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬پوشش را جدا کرده و شیشه شماره‬
‫‪ 1‬و ‪ 2‬را از دریچه بردارید‪.‬‬
‫شیشه ‪2‬‬
‫‪Glass‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 01‬استفاده از این راهنما و دستورالعمل های ایمنی‬
‫‪°70‬‬
‫‪70‬‬
‫شیشه ‪1‬‬
‫‪Glass‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .3‬بعد از متیز کردن شیشه های دریچه‪،‬‬
‫برای نصب کردن مراحل ‪ 1‬و ‪ 2‬را به‬
‫ترتیب عکس تکرار کنید‪ .‬موقعیت‬
‫صحیح شیشه ‪ 1‬و ‪ 2‬را با تصویر فوق‬
‫کنترل کنید‪.‬‬
‫سوار کردن‪:‬شیشه دریچه از مدل تا مدل از ‪ 2‬عدد تا ‪ 4‬عدد متفاوت است‪.‬‬
‫هنگام سوار کردن شیشه داخلی شماره ‪ ،1‬قسمت چاپی را به سمت پایین بگذارید‪.‬‬
‫عملکرد صرفه جویی خودکار در انرژی‬
‫•‬
‫•‬
‫اگر هنگامیکه دستگاه در حال تنظیم یا استفاده از وضعیت توقف موقت می باشد هیچگونه عملکردی را انتخاب نکنید‪ ،‬عملکرد‬
‫لغو شده و ساعت پس از‪ 10‬دقیقه نشان داده خواهد شد‪.‬‬
‫چراغ‪ :‬در طول فرایند آشپزی‪ ،‬می توانید با فشار دادن دکمه "چراغ فر" چراغ فر را خاموش کنید‪ .‬برای صرفه جویی در انرژی‪ ،‬چراغ فر چند‬
‫دقیقه بعد از شروع برنامه آشپزی خاموش می شود‪.‬‬
‫فارسی ‪9 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:09‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 9‬‬
‫نصب‬
‫دستورالعمل های ایمنی برای نصب‬
‫تنها یک تکنسین برق مجاز می تواند این فر را نصب کند‪ .‬شخص نصب کننده مسئول اتصال دستگاه به منبع برق با رعایت مقررات ایمنی‬
‫مربوطه می باشد‪.‬‬
‫• هنگام نصب فر اطمینان حاصل کنید که در مقابل قطعات الکترونیکی حاوی جریان برق محافظت شده باشید‪.‬‬
‫اتصال برق‬
‫اگر این دستگاه توسط سیم به پریز وصل نشده باشد‪ ،‬یک سویچ جداساز چندقطبی (با حداقل ‪ 3‬میلی متر فضای‬
‫متاس) بایستی تأمین شود تا مقررات ایمنی برآورده شود‪ .‬سیم برق (‪ H05 RR-F‬یا ‪ )mm² 2/5 ،H05 VV-F‬بایستی به درازای‬
‫کافی بوده تا به فر متصل شود حتی اگر فر روی زمین در جلوی قفسه توکارش ایستاده باشد‪ .‬پوشش اتصال پشتی فر‬
‫را با یک پیچ گوشتی باز کرده و قبل از اینکه سیم های برق را به پایانه های اتصال مربوطه وصل کنید‪ ،‬پیچ های گیره‬
‫سیم را شل کنید‪ .‬فر از طریق پایانه ( ) ارت می شود‪ .‬کابل زرد و سبز (اتصال ارت) باید اول وصل شده و بلندتر از بقیه‬
‫باشد‪ .‬فر توسط یک دوشاخه به برق وصل شده است‪ ،‬این دوشاخه بایستی پس از اینکه فر نصب شد قابل دسترسی‬
‫باقی مباند‪ Samsung .‬برای حوادثی که در نتیجه عدم وجود اتصال ارت یا خرابی در آن حاصل می شود مسئولیتی قبول‬
‫نخواهد کرد‪.‬‬
‫زرد و سبز‬
‫آبی یا سفید‬
‫قهوه ای یا‬
‫مشکی‬
‫هشدار‪ :‬اجازه ندهید کابل اتصال در طول نصب گیر کند‪ ،‬و از متاس یافنت آن با قسمت های داغ فر جلوگیری کنید‪.‬‬
‫نصب در قفسه‬
‫سطوح پالستیکی و چسبنده اسباب خانگی توکار بایستی در داخل به میزان ‪ 90‬درجه سانتی گراد و برای اسباب خانگی جانبی به میزان ‪ 75‬درجه‬
‫سانتی گراد در مقابل گرما مقاوم باشند‪ Samsung .‬مسئولیتی را در قبال آسیب وارد شدن به سطوح پالستیکی و چسبنده در نتیجه گرما قبول منی‬
‫کند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪545‬‬
‫‪560‬‬
‫املنت فوقانی‬
‫املنت حتتانی‬
‫‪2‬‬
‫‪595‬‬
‫‪572‬‬
‫‪21‬‬
‫حداقل ‪560‬‬
‫‪595‬‬
‫جریان هوا از طریق منفذ تهویه‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫حداقل ‪550‬‬
‫حداقل ‪550‬‬
‫حداقل ‪600‬‬
‫در پایین کابینت آشپزخانه که فر در آن قرار خواهد گرفت‬
‫باید یک منفذ تهویه وجود داشته باشد‪ .‬برای برقراری‬
‫تهویه‪ ،‬باید یک منفذ ‪ 50‬میلیمتری بین قفسه حتتانی و‬
‫دیوار حائل وجود داشته باشد‪ .‬اگر قرار است فر زیر یک‬
‫اجاق نصب شود‪ ،‬باید دستورالعمل های نصب اجاق را‬
‫رعایت کنید‪.‬‬
‫حداقل ‪590‬‬
‫‪ -‬حداکثر ‪600‬‬
‫‪50‬‬
‫حداقل ‪50‬‬
‫حداقل ‪560‬‬
‫املنت حتتانی‬
‫املنت فوقانی‬
‫دستگاه را کامل به داخل کابینت فشار داده و فر را در هر دو سمت با ‪ 2‬پیچ محکم کنید‪ .‬اطمینان حاصل کنید که حداقل ‪ 5‬میلیمتر بین دستگاه و‬
‫کابینت مجاور فاصله وجود داشته باشد‪.‬‬
‫بعد از نصب‪ ،‬الیه محافظ وینیلی‪ ،‬نوار‪ ،‬کاغذ و لوازم را از در و داخل فر خارج سازید‪ .‬پیش از جدا ساخنت فر از کابینت ها‪ ،‬فر را از منبع برق جدا ساخته و‬
‫‪ 2‬پیچ دو طرف فر را باز کنید‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬کابینت های توکار باید مطابق شکل دارای یک حداقل فاصله و منفذ تهویه برای گردش هوا باشند‪ .‬این سوراخ را با‬
‫نوارهای چوبی نپوشانید چون برای برقراری تهویه استفاده می شود‪.‬‬
‫قسمت های بیرونی جلوی فر مانند دسته آن در مدل های مختلف متفاوت است‪ .‬اما اندازه فر در تصویر یکسان است‪.‬‬
‫فارسی ‪10 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:10‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 10‬‬
‫کنترل های فر‬
‫نشانگر پیش گرم کردن‬
‫زمان‬
‫صفحه منايش‬
‫گزینشگر چند عملکردی‬
‫تایمر خامته‬
‫تایمر آشپزخانه‬
‫دما‬
‫انتخابگر محفظه‬
‫دکمه گزینشگر حالت‬
‫‪ 02‬نصب و کنترل های فر و لوازم‬
‫قفل کودک‬
‫تایمر آشپزی‬
‫چراغ فر‬
‫طرح جلو‬
‫پنل جلو به مواد گوناگون موجود می باشد و گزینش های رنگ شامل فوالد ضدزنگ‪ ،‬سفید‪ ،‬سیاه و شیشه ای می باشند‪.‬‬
‫برای منظورات بهبود کیفیت‪ ،‬ممکن است در ظاهر محصول تغییراتی ایجاد شود‪.‬‬
‫لوازم‬
‫فر ‪ Samsung‬جدید شما مجهز به لوازم زیادی می باشد که بایستی در حین آماده کردن خوراک های مختلف بسیار مفید‬
‫باشند‪ .‬لوازم زیر در مدل های مختلف متفاوت می باشند‪.‬‬
‫احتياط‪ :‬اطمینان حاصل کنید که لوازم را بطور صحیح به سطح قفسه داخل فر وصل کنید‪ .‬سینی ها بایستی حداقل ‪ 2‬سانتی‬
‫متر فضا به سمت قسمت حتتانی فر داشته باشند‪ ،‬در غیر اینصورت ممکن است به سطح لعابی آسیب وارد شود‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬هنگام بیرون آوردن غذاها و‪/‬یا لوازم از فر خیلی مراقب باشید‪ .‬غذاها‪ ،‬لوازم و سطوح ممکن است شما را بسوزانند!‬
‫لوازم در صورت داغ شدن ممکن است تغییر شکل یابند‪ .‬تغییر شکل بعد از خنک شدن آنها از بین می رود و تاثیری روی عملکرد آنها‬
‫ندارد‪.‬‬
‫جداکننده‬
‫اگر می خواهید از حالت فوقانی‪ ،‬حتتانی و دوگانه فر استفاده کنید بایستی از جداکننده استفاده کرد‪.‬‬
‫جداکننده محفظه فوقانی و حتتانی را جدا کرده و بایستی در ردیف قفسه ‪ 3‬استفاده شود‪.‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫از قفسه میله ای بزرگ بایستی برای کباب و بریان کردن غذاها استفاده شود‪ .‬می توانید از آن برای ظروف‬
‫کاسرول و سایر ظروف شیرینی پزی استفاده کنید‪ .‬سمت خم شده قاب را در پشت بگذارید‪ ،‬تا هنگام‬
‫پخت غذاهای حجیم بتواند حائل موقعیت تکیه گاه باشد‪.‬‬
‫سینی میله ای ورودی (بسته به مدل)‬
‫از سینی میله ای ورودی بزرگ بایستی برای کباب و بریان کردن غذاها استفاده شود‪.‬‬
‫می توان از آن به همراه سینی استفاده کرد تا از جمع شدن مایعات در قسمت حتتانی فر جلوگیری شود‪.‬‬
‫فارسی ‪11 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:11‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 11‬‬
‫سینی شیرینی پزی (بسته به مدل)‬
‫سینی شیرینی پزی (عمق‪ 20 :‬میلی متر) را می توان برای تهیه کیک‪ ،‬بیسکویت و شیرینی های دیگر‬
‫استفاده کرد‪ .‬سمت شیب دار آنرا جلو بگذارید‪.‬‬
‫سینی همه منظوره (بسته به مدل)‬
‫سینی همه منظوره (عمق‪ 30 :‬میلی متر) را می توان برای تهیه کیک‪ ،‬بیسکویت و شیرینی های دیگر‬
‫استفاده کرد‪ .‬برای بریان کردن نیز مناسب است‪ .‬می توان از آن به همراه سینی میله ای ورودی استفاده کرد‬
‫تا از جمع شدن مایعات در قسمت حتتانی فر جلوگیری شود‪ .‬سمت شیب دار آنرا جلو بگذارید‪.‬‬
‫سینی با عمق بیشتر (بسته به مدل)‬
‫سینی با عمق بیشتر (عمق‪ 50 :‬میلی متر) برای بریان کردن نیز مناسب است‪ .‬می توان از آن به همراه سینی‬
‫میله ای ورودی استفاده کرد تا از جمع شدن مایعات در قسمت حتتانی فر جلوگیری شود‪ .‬سمت شیب دار‬
‫آنرا جلو بگذارید‪.‬‬
‫سیخ کباب پز گردان (بسته به مدل)‬
‫از سیخ کباب پز گردان می توان برای کباب کردن از قبیل جوجه استفاده کرد‪ .‬از سیخ کباب پز گردان تنها‬
‫می توان در حالت منفرد در سطح قفسه ‪ 3‬استفاده کرد چون سیخ آن بایستی به یک آداپتور بر روی سطح‬
‫پشتی نصب شود‪ .‬هنگام آشپزی دسته سیاه پالستیکی را جدا کنید‪.‬‬
‫سیخ کباب پز و ششلیک گردان (بسته به مدل)‬
‫برای استفاده از آن ‪:‬‬
‫• سینی (نه سه پایه) را در سطح قفسه ‪ 1‬قرار دهید تا مایعات آشپزی جمع شوند یا در بخش حتتانی فر‬
‫قرار دهید اگر قطعه گوشتی که بریان می کنید زیادی بزرگ است‪.‬‬
‫• یکی از چنگال ها را روی سیخ بلغزانید؛ قطعه گوشتی که بریان می شود را روی سیخ قرار دهید؛‬
‫• سیب زمینی و سبزیجات نیم پز شده را می توان در اطراف لبه سینی قرار داد که در عین حال بریانی‬
‫شوند‪.‬‬
‫• تاوه را روی سینی میله ای وسط گذاشته و شکل “‪ ”v‬را به سمت جلو قرار دهید‪.‬‬
‫• برای کمک در وارد کردن سیخ‪ ،‬دسته را می توان به انتهای کند پیچ کرد‪.‬‬
‫• سیخ را به طوری که نوک تیز آن به سمت عقب است روی تکیه گاه قرار داده و با مالیمت فشار دهید‬
‫تا سر سیخ وارد وسیله گردان در پشت فر شود‪ .‬انتهای کند سیخ بایستی روی شکل “‪ ”v‬قرار گیرد‪.‬‬
‫(سیخ دو گیره دارد که بایستی به دریچه فر نزدیک تر باشد تا از جلو رفنت سیخ جلوگیری شود‪ ،‬گیره ها‬
‫به عنوان محل گرفنت برای دسته نیز عمل می کنند‪).‬‬
‫• دسته را پیش از آشپزی باز کنید‪ .‬پس از آشپزی دستگیره را پیچ کنید تا به برداشنت سیخ از تکیه گاه‬
‫کمک کند‪.‬‬
‫ریل های تلسکوپی (بسته به مدل)‬
‫• برای وارد کردن شبکه میله ای یا سینی ابتدا ریل های تلسکوپی را برای یک سطح خاص به بیرون‬
‫بکشید‪.‬‬
‫• قفسه میله ای یا سینی را روی ریل ها و کامال ً به داخل فر فشار دهید‪ .‬تنها زمانی دریچه فر را ببندید‬
‫که ریل های تلسکوپی را به داخل فر فشار داده اید‬
‫فیلتر چربی (بسته به مدل)‬
‫فیلتر چربی نصب شده در پشت قسمت دیواره داخلی فر از فن‪ ،‬گرم کننده مدور و فر در برار ناخالصی ها‪،‬‬
‫بخصوص پاشش چربی محافظت می کند‪ .‬توصیه می شود پخت گوشت از فیلتر چربی استفاده شود‪.‬‬
‫موقع پخت شیرینی باید همیشه فیلتر را بردارید! اگر موقع پخت شیرینی یا کیک فیلتر در جای خود باشد‪،‬‬
‫نتیجه کار مطلوب نخواهد بود‪.‬‬
‫فارسی ‪12 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:13‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 12‬‬
‫متیز کردن اولیه‬
‫پیش از اینکه برای نخستین بار از فر استفاده کنید‪ ،‬باید برنامه متیز کردن اولیه را اجنام دهید تا بوی فر نو زدوده شود‪.‬‬
‫‪ .1‬همه لوازم را از روی فر بردارید‪.‬‬
‫‪ .2‬فر را برای یک ساعت در حالت همرفت گرما ‪ 200‬درجه سانتی گراد یا حالت عادی ‪ 200‬درجه سانتی گراد روشن کنید‪ .‬این برنامه هرگونه‬
‫مواد باقی مانده از تولید در داخل فر را خواهد سوزاند‪.‬‬
‫‪ .3‬بعد از یک ساعت با چرخاندن دکمه گزینشگر حالت فر را "خاموش" کنید‪.‬‬
‫‪ 03‬متیز کردن اولیه و استفاده از فر‬
‫در نخستین بار استفاده از لوازم‪ ،‬لوازم را با آب گرم‪ ،‬شوینده و یک دستمال نرم متیز‪ ،‬پاک کنید‪.‬‬
‫استفاده از فر‬
‫فر شما برای پخت مواد غذایی از گام های ساده زیر استفاده می کند‪.‬‬
‫دما‬
‫انتخابگر محفظه‬
‫دکمه گزینشگر حالت‬
‫مرحله ‪3‬‬
‫دما را تنظیم‬
‫کنید‬
‫مرحله ‪2‬‬
‫عملکرد آشپزی را‬
‫تنظیم کنید‬
‫مرحله ‪1‬‬
‫ابتدا محفظه را‬
‫انتخاب کنید‬
‫گزینشگر چند عملکردی‬
‫استفاده از محفظه‬
‫حالت دوگانه‬
‫حالت دوگانه به شما امکان می دهد که دو‬
‫خوراک را در عملکردها و تنظیم های دمای مختلف‬
‫بپزید‪ .‬برای استفاده از این حالت نیاز به جداکننده‬
‫می باشد‪.‬‬
‫حالت فوقانی‬
‫محفظه فوقانی برای آشپزی استفاده می شود‪.‬‬
‫برای استفاده از این حالت نیاز به جداکننده‬
‫می باشد‪.‬‬
‫حالت منفرد‬
‫کل محفظه برای آشپزی استفاده می شود‪.‬‬
‫جداکننده را بردارید‪.‬‬
‫حالت منفرد‬
‫حالت فوقانی‬
‫حالت حتتانی‬
‫حالت دوگانه‬
‫حالت حتتانی‬
‫محفظه حتتانی برای آشپزی استفاده می شود‪ .‬برای‬
‫استفاده از این حالت نیاز به جداکننده می باشد‪.‬‬
‫در حالت منفرد‪ ،‬فر مانند یک فر متداول کار می کند‪.‬‬
‫از این حالت برای مقدار بیشتر غذا استفاده کنید یا اگر به لوازم ویژه از قبیل کباب پز نیاز دارید‪.‬‬
‫جداکننده را برای استفاده از این حالت از روی فر بردارید‪.‬‬
‫فقط محفظه فوقانی یا محفظه حتتانی برای آشپزی استفاده می شود‪.‬‬
‫این حالت ها برای پخت مقادیر کمتر غذا در زمان و انرژی الزم برای پیش گرم کردن صرفه جویی می کنند‪ .‬برای‬
‫استفاده از این حالت باید جداکننده را در سطح قفسه ‪ 3‬قرار دهید‪.‬‬
‫در صورتی که می خواهید در حالت نیم محفظه آشپزی کنید (حالت فوقانی یا حتتانی)‪،‬‬
‫ممکن است روی دریچه شیشه ای محفظه استفاده نشده بخار جمع شود‪.‬‬
‫در حالت دوگانه‪ ،‬محفظه فوقانی یا محفظه حتتانی با عملکردهای متفاوت و دماهای مخصوص به خود‬
‫کار می کنند‪ .‬تنظیمات تایمر آشپزی و تایمر خامته نیز برای هر یک موجود می باشند‪ .‬برای استفاده از این‬
‫حالت باید جداکننده را در سطح قفسه ‪ 3‬قرار دهید‪.‬‬
‫فارسی ‪13 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:14‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 13‬‬
‫تنظیم عملکرد آشپزی‬
‫عملکرد آشپزی را می تواند بعد از انتخاب محفظه تنظیم کرد‪ .‬این فر عملکردهای آشپزی متنوعی ارائه می مناید‪ ،‬به قسمت عملکرد‬
‫آشپزی این راهنما مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬کلید‬
‫را فشار دهید‪ ،‬شکل عملکرد آشپزی چشمک خواهد زد‪.‬‬
‫‪ .2‬گزینشگر چند عملکردی را چرخانده و روی عملکرد آشپزی دخلواه تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬کلید‬
‫را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫در طول آشپزی‪ ،‬می توانید به همان ترتیب فوق عملکرد آشپزی را تغییر دهید‪.‬‬
‫تنظیم دما‬
‫دما را می توان بعد از تنظیم عملکرد آشپزی تنظیم منود‪ .‬هر عملکرد آشپزی محدوده دمای خاص خود را دارد‪ ،‬به قسمت عملکرد‬
‫آشپزی این راهنما رجوع کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬کلید را فشار دهید‪ ،‬شکل دما چشمک خواهد زد‪.‬‬
‫‪ .2‬گزینشگر چند عملکردی را چرخانده و روی دمای دخلواه تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬کلید را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫در طول آشپزی‪ ،‬می توانید به همان ترتیب فوق دما را تغییر دهید‪.‬‬
‫استفاده از حالت دوگانه‬
‫برای حالت دوگانه‪ ،‬می بایست عملکرد و دمای حالت فوقانی و حالت حتتانی جداگانه تنظیم شود‪.‬‬
‫انتخاب حالت دوگانه‬
‫‪ .1‬با چرخاندن دکمه گزینشگر حالت دوگانه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم حالت فوقانی‬
‫‪ .2‬کلید‬
‫را فشار داده و گزینشگر چند عملکردی را بچرخانید تا عملکرد آشپزی فوقانی مطلوب را انتخاب منایید‪.‬‬
‫‪ .3‬کلید را فشار داده و گزینشگر چند عملکردی را بچرخانید تا دمای مطلوب را انتخاب منایید‪.‬‬
‫تنظیم حالت حتتانی‬
‫‪ .4‬کلید‬
‫را فشار داده و گزینشگر چند عملکردی را بچرخانید تا عملکرد آشپزی حتتانی مطلوب را انتخاب منایید‪.‬‬
‫‪ .5‬کلید را فشار داده و گزینشگر چند عملکردی را بچرخانید تا دمای مطلوب را انتخاب منایید‪.‬‬
‫یا کلید را یک بار‬
‫برای تغییر دادن عملکرد آشپزی یا دما با حالت دوگانه‪ ،‬باید ابتدا محفظه (فوقانی یا حتتانی) را انتخاب منایید‪ .‬اگر کلید‬
‫یا کلید را دو بار فشار دهید می توانید محفظه‬
‫فشار دهید می توانید محفظه فوقانی را انتخاب کرده و تنظیم را تغییر دهید‪ .‬اگر کلید‬
‫حتتانی را انتخاب کرده و تنظیم را تغییر دهید‪.‬‬
‫حالت دوگانه کارآمد‬
‫اگر با حالت دوگانه آشپزی کنید ممکن است کار آشپزی در یک محفظه زودتر متام شود‪ .‬در این صورت می توانید انتخاب کنید که یک‬
‫محفظه آشپزی از نیم محفظه استفاده کنید‪ .‬هنگامی که انتخابگر حالت را از حالت دوگانه به حالت فوقانی یا حالت حتتانی تغییر‬
‫وضعیت می دهید‪ ،‬حالت انتخاب شده تنظیمات موجود را حفظ می کند‪.‬‬
‫عملکرد مفید پیش گرمایش سریع خودکار‬
‫فر شما مجموعه ای از عملکردهای آشپزی را به شما ارائه می کند که از جمله آنها می توان به یک مرحله پیش گرمایش‬
‫سریع اشاره منود‪ .‬این مرحله در کنار تنظیم دما در منایشگر نشان داده می شود‪ .‬در طول این مرحله پیش گرمایش‪ ،‬چندین املنت‬
‫حرارتی بکار گرفته می شوند تا به روند گرم شدن فر سرعت بخشیده شود‪ .‬حتی اگر دما را به مقدار باالتری تغییر دهید‪ ،‬فر‬
‫بطور خودکار دمای هدف را تغییر داده و پیش گرمایش سریع خودکار اعمال خواهد شد‪ .‬بعد از اینکه دمای انتخاب شده حاصل‬
‫شد‪ ،‬نشانگر پیش گرمایش محو شده و یک سیگنال به شما یادآوری می کند که مواد غذایی را در فر بگذارید‪.‬‬
‫فارسی ‪14 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:14‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 14‬‬
‫تنظیم زمان‬
‫حالت آشپزی دوگانه به شما اجازه می دهد برای هر نیم محفظه از تایمر آشپزی یا تایمر خامته متفاوتی استفاده کنید‪ .‬برای اعمال یا اصالح‬
‫را برای محفظه فوقانی یک بار و برای محفظه حتتانی دو بار فشار دهید‪.‬‬
‫تایمر محفظه یا تایمر خامته‪ ،‬کلید‬
‫‪ 04‬تنظیم زمان‬
‫گزینشگر چند عملکردی‬
‫زمان‬
‫تایمر خامته‬
‫تایمر آشپزی‬
‫تایمر آشپزخانه‬
‫تنظیم زمان‬
‫در نخستین باری که از فر استفاده می کنید یا بعد از قطعی برق باید زمان را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫را فشار دهید‪ ،‬شکل ساعت چشمک خواهد زد‪.‬‬
‫کلید‬
‫گزینشگر چند عملکردی را چرخانده و روی ساعت دخلواه تنظیم کنید‪.‬‬
‫را فشار دهید‪ ،‬شکل دقیقه چشمک خواهد زد‪.‬‬
‫کلید‬
‫گزینشگر چند عملکردی را چرخانده و روی دقیقه دخلواه تنظیم کنید‪.‬‬
‫را برای تنظیم زمان کنونی دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫کلید‬
‫زمان دخلواه را می توان به همان ترتیب فوق از نو تنظیم کرد‪.‬‬
‫در حین برنامه آشپزی‪ ،‬کلید‬
‫را برای مشاهده زمان کنونی فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیم تایمر آشپزی‬
‫بعد از تعیین عملکرد آشپزی‪ ،‬می توانید مدت زمان پخت را تنظیم کنید‪ .‬بعد از اینکه زمان تعیین شده به پایان رسید‪ ،‬املنت های حرارتی‬
‫بطور خودکار خاموش خواهند شد‪.‬‬
‫را فشار دهید‪ ،‬شکل تایمر آشپزی چشمک خواهد زد‪.‬‬
‫‪ .1‬کلید‬
‫‪ .2‬برای اعمال زمان دخلواه برای تایمر آشپزی‪ ،‬گزینشگر چند عملکردی را بچرخانید‪.‬‬
‫را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬کلید‬
‫تایمر آشپزی را می توان به همان ترتیب فوق از نو تنظیم کرد‪ .‬بعد از اینکه زمان تعیین شده سپری شد‪ "0:00" ،‬در منایشگر چشمک‬
‫زده و یک سیگنال داده خواهد شد‪ .‬شما می توانید یک تایمر آشپزی جدید تنظیم کرده یا فر را خاموش کنید‪.‬‬
‫برای لغو تایمر آشپزی‪ ،‬کلید‬
‫را فشار داده و تایمر آشپزی را روی صفر تنظیم کنید‪.‬‬
‫تنظیم تایمر خامته‬
‫بعد از تعیین عملکرد آشپزی‪ ،‬می توانید زمان پایان آشپزی را تنظیم کنید‪ .‬بعد از اینکه زمان تعیین شده به پایان رسید‪ ،‬املنت های حرارتی‬
‫بطور خودکار خاموش خواهند شد‪.‬‬
‫را فشار دهید‪ ،‬شکل تایمر خامته چشمک خواهد زد‪.‬‬
‫‪ .1‬کلید‬
‫‪ .2‬برای اعمال زمان برای تایمر خامته‪ ،‬گزینشگر چند عملکردی را بچرخانید‪.‬‬
‫را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬کلید‬
‫تایمر خامته را می توان به همان ترتیب فوق از نو تنظیم کرد و وقتی زمان تعیین شده سپری گردید‪ "0:00" ،‬بصورت چشمک زن در‬
‫منایشگر دیده شده و یک سیگنال داده خواهد شد‪.‬‬
‫برای لغو تایمر خامته‪ ،‬کلید‬
‫را فشار داده و تایمر خامته را روی زمان کنونی تنظیم کنید‪.‬‬
‫فارسی ‪15 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:14‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 15‬‬
‫تنظیم شروع تاخیری‬
‫اگر قبال ً تایمر خامته بعد از زمان آشپزی تنظیم شده است‪ ،‬تایمر آشپزی و تایمر خامته محاسبه می شوند و در صورت لزوم‪ ،‬فر یک نقطه‬
‫شروع تاخیری را تنظیم می کند‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬مواد غذایی را برای مدت بسیار طوالنی در فر نگذارید چون احتمال خراب شدن آن وجود خواهد داشت‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫را فشار دهید‪ ،‬شکل تایمر آشپزی چشمک خواهد زد‪.‬‬
‫کلید‬
‫برای اعمال زمان برای تایمر آشپزی‪ ،‬گزینشگر چند عملکردی را بچرخانید‪.‬‬
‫را فشار دهید‪ ،‬شکل تایمر خامته چشمک خواهد زد‪.‬‬
‫کلید‬
‫برای اعمال زمان برای تایمر خامته‪ ،‬گزینشگر چند عملکردی را بچرخانید‪.‬‬
‫نقطه شروع تاخیری بطور خودکار محاسبه شده و فر منتظر رسیدن نقطه شروع تاخیری خواهد بود‪.‬‬
‫امکان تنظیم شروع تاخیری در حالت دوگانه وجود ندارد‪.‬‬
‫تایمر آشپزی‪ ،‬تایمر خامته و شروع تاخیری را می توان بعد از انتخاب عملکرد آشپزی تنظیم منود‪.‬‬
‫تنظیم تایمر آشپزخانه‬
‫تایمر آشپزخانه را می توان بطور مستقل از عملکرد فر تنظیم کرد و با تایمر آشپزی و تایمر خامته همزمان بکار برد‪ .‬تایمر آشپزخانه سیگنال‬
‫مخصوص به خود را دارد و می توانید تفاوت آنرا با سیگنال های دیگر تشخیص دهید‪.‬‬
‫را فشار دهید‪ ،‬شکل تایمر آشپزخانه چشمک خواهد زد‪.‬‬
‫‪ .1‬کلید‬
‫‪ .2‬برای اعمال زمان دخلواه برای تایمر آشپزخانه‪ ،‬گزینشگر چند عملکردی را بچرخانید‪.‬‬
‫را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬کلید‬
‫را فشار داده و برای دو ثانیه نگه دارید‪.‬‬
‫برای لغو تایمر آشپزخانه‪ ،‬کلید‬
‫تایمر آشپزخانه را می توان به همان ترتیب فوق از نو تنظیم کرد و وقتی زمان تعیین شده سپری گردید‪ "0:00" ،‬بصورت چشمک زن‬
‫در منایشگر دیده شده و یک سیگنال داده خواهد شد‪.‬‬
‫سایر تنظیمات‬
‫سیگنال صوتی‬
‫‪+‬‬
‫برای فعال یا غیرفعال کردن سیگنال صوتی‪ ،‬کلید‬
‫و‬
‫را فشار داده و برای ‪ 3‬ثانیه نگه دارید‪.‬‬
‫چراغ فر‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫برای روشن یا خاموش کردن کلید‬
‫برای صرفه جویی در انرژی‪ ،‬چراغ فر چند دقیقه بعد از شروع آشپزی خاموش می شود‪.‬‬
‫بعضی مدل ها ‪ 2‬چراغ فر در سمت فوقانی و حتتانی فر دارند‪.‬‬
‫قفل کودک‬
‫برای فعال یا غیرفعال کردن عملکرد قفل کودک‪ ،‬کلید‬
‫را فشار داده و برای ‪ 3‬ثانیه نگه دارید‪.‬‬
‫اگر قفل کودک فعال شده باشد‪ ،‬در منایشگر دیده خواهد شد‪ .‬می توانید در طول آشپزی نیز از عملکرد قفل کودک‬
‫استفاده کنید‪ .‬در این صورت کلیدها و گزینشگر چند عملکردی کاری اجنام نخواهند داد اما می توانید با چرخاندن دکمه‬
‫گزینشگر حالت روی خاموش آنرا خاموش سازید‪.‬‬
‫خاموش شدن‬
‫هنگامی که فر خاموش می شود کار متام املنت های حرارتی متوقف خواهد شد‪.‬‬
‫برای رعایت ایمنی‪ ،‬پنکه خنک کننده تا مدتی بعد از خاموش شدن فر به کار خواهد پرداخت‪.‬‬
‫فارسی ‪16 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:15‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 16‬‬
‫عملکرد آشپزی‬
‫این فر دارای عملکردهای متنوع زیر می باشد‪.‬‬
‫عالمت‬
‫عملکرد‬
‫کاربرد‬
‫منفرد‬
‫محدوده دما (درجه سانتی گراد)‬
‫‪O‬‬
‫گرما از باال و پایین سیستم گرم کننده ساطع می شود‪ .‬از‬
‫این عملکرد بایستی برای شیرینی پزی و بریان کردن متعارف‬
‫تقریبا ً هر نوع غذا استفاده کرد‪.‬‬
‫‪250-40‬‬
‫دمای توصیه شده‪ 200 :‬درجه سانتی گراد‬
‫گرمایی که توسط همرفت گرما تولید می شود توسط‬
‫پنکه ها به طور مساوی در فر پخش می شود‪ .‬از این‬
‫همرفت گرما عملکرد بایستی برای غذاهای یخ زده و شیرینی پزی‬
‫استفاده کرد‪.‬‬
‫دمای توصیه شده‪ 170 :‬درجه سانتی گراد‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫فوقانی حتتانی‬
‫‪250-40 250-40 250-40‬‬
‫‪O‬‬
‫باال ‪ +‬همرفت‬
‫گرما‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫گرمایی که توسط سیستم گرمای فوقانی و همرفت گرما‬
‫تولید می شود توسط پنکه ها به طور مساوی در فر پخش‬
‫می شود‪ .‬از این عملکرد بایستی برای بریان کردن غذاهای‬
‫‪250-40 250-40‬‬
‫پوسته دار از قبیل گوشت استفاده کرد‪.‬‬
‫دمای توصیه شده‪ 190 :‬درجه سانتی گراد‬
‫گرمایی که توسط سیستم گرمای زیرین و همرفت گرما‬
‫تولید می شود توسط پنکه ها به طور مساوی در فر پخش‬
‫حتتانی ‪+‬‬
‫می شود‪ .‬از این عملکرد بایستی برای پیتزا‪ ،‬نان و کیک‬
‫همرفت گرما‬
‫استفاده کرد‪.‬‬
‫دمای توصیه شده‪ 190 :‬درجه سانتی گراد‬
‫اکو گریل‬
‫گرما از منتقل به سطح کوچک ساطع می شود‪ .‬از این‬
‫عملکرد بایستی برای ظروف کوچک تر که به گرمای‬
‫کمتری نیاز دارند استفاده کرد‪ ،‬از قبیل ماهی و نان شیرینی‬
‫توپر‪.‬‬
‫دمای توصیه شده‪ 240 :‬درجه سانتی گراد‬
‫منقل بزرگ‬
‫گرما از منقل به سطح بزرگ ساطع می شود‪ .‬از این‬
‫عملکرد بایستی برای غذاهایی مثل الزانیا و کباب کردن‬
‫گوشت استفاده کرد‪.‬‬
‫دمای توصیه شده‪ 240 :‬درجه سانتی گراد‬
‫گرمای تولید شده توسط دو املنت حرارتی فوقانی توسط‬
‫پنکه منتشر می گردد‪ .‬این حالت برای بریان کردن گوشت و‬
‫گریل با پنکه‬
‫ماهی قابل استفاده است‪.‬‬
‫دمای توصیه شده‪ 240 :‬درجه سانتی گراد‬
‫‪O‬‬
‫‪250-170‬‬
‫‪X‬‬
‫باال‬
‫‪-‬‬
‫‪250-170‬‬
‫‪O‬‬
‫‪X‬‬
‫‪O‬‬
‫پایین تر‬
‫‪250-40‬‬
‫‪-‬‬
‫‪250-40‬‬
‫‪250-170‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪X‬‬
‫باال‬
‫‪-‬‬
‫‪250-200‬‬
‫‪X‬‬
‫باال‬
‫‪-‬‬
‫‪250-200‬‬
‫‪X‬‬
‫باال‬
‫‪-‬‬
‫‪250-200‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪250-40 270-40‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪250-40 270-40‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪250-40 270-40‬‬
‫‪O‬‬
‫این حالت متام املنت های حرارتی از جمله املنت فوقانی‪،‬‬
‫حتتانی و پنکه همرفت گرما را به تناوب فعال می سازد‪.‬‬
‫گرما بطور یکنواخت در فر منتشر می گردد‪ .‬این حالت برای‬
‫آشپزی شدید‬
‫پخت مقادیر زیاد غذا‪ ،‬مانند گراتن های بزرگ و پای ها که‬
‫‪250-40‬‬
‫نیاز به گرمای زیاد دارند مناسب است‪.‬‬
‫دمای توصیه شده‪ 170 :‬درجه سانتی گراد‬
‫‪ 05‬سایر تنظیمات و عملکرد آشپزی‬
‫متداول‬
‫باال‬
‫پایین تر‬
‫دوگانه‬
‫فارسی ‪17 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:16‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 17‬‬
‫عالمت‬
‫عملکرد‬
‫منفرد‬
‫کاربرد‬
‫محدوده دما (درجه سانتی گراد)‬
‫‪O‬‬
‫بریان کردن‬
‫پیشرفته‬
‫باال‬
‫پایین تر‬
‫دوگانه‬
‫این حالت دارای یک مرحله گرم کردن خودکار تا ‪ 220‬درجه‬
‫سانتی گراد است‪.‬‬
‫گرم کننده فوقانی و پنکه همرفت گرما در طول فرایند‬
‫سرخ کردن گوشت کار خواهند کرد‪ .‬بعد از این مرحله‪ ،‬غذا‬
‫به آرامی با دمای پایین پیش انتخاب شده پخته خواهد شد‪.‬‬
‫این فرایند زمانی اجنام می شود که گرم کننده های فوقاتی ‪150-40‬‬
‫و حتتانی کار می کنند‪ .‬این حالت برای کباب کردن گوشت‪،‬‬
‫ماهی و مرغ مناسب می باشد‪.‬‬
‫دمای توصیه شده‪ 100 :‬درجه سانتی گراد‬
‫گرم نگه‬
‫داشنت‬
‫این حالت املنت حرارتی حتتانی را فعال می کند‪ .‬این حالت‬
‫برای گرم نگاه داشنت غذا مناسب است‪.‬‬
‫دمای توصیه شده‪ 80 :‬درجه سانتی گراد‬
‫گرم کردن‬
‫بشقاب‬
‫این حالت املنت حرارتی حتتانی و پنکه همرفت را فعال می‬
‫سازد‪ .‬این حالت برای گرم کردن کاسه های سرامیکی‪،‬‬
‫بشقاب ها و فنجان ها مناسب است‪.‬‬
‫دمای توصیه شده‪ 60 :‬درجه سانتی گراد‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪O‬‬
‫‪X‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪100-40‬‬
‫‪-‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪O‬‬
‫‪X‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪80-40‬‬
‫‪-‬‬
‫آشپزی خودکار‬
‫با عملکرد آشپزی خودکار می توانید برنامه های خودکار دخلواه را برای آشپزی‪ ،‬بریان کردن و شیرینی پزی انتخاب کنید‪.‬‬
‫گزینشگر چند عملکردی‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫انتخابگر محفظه‬
‫شماره غذا‪/‬وزن‬
‫دکمه گزینشگر حالت را روی حالت آشپزی خودکار بچرخانید‪.‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫برای انتخاب محفظه دخلواه کلید‬
‫گزینشگر چند عملکردی را برای انتخاب شماره غذای دخلواه چرخانده و ‪ 4‬الی ‪ 5‬ثانیه صبر کنید‪.‬‬
‫گزینشگر چند عملکردی را برای انتخاب وزن دخلواه چرخانده و ‪ 4‬الی ‪ 5‬ثانیه صبر کنید‪.‬‬
‫بعد از گذشت ‪ 4‬الی ‪ 5‬ثانیه‪ ،‬برنامه های آشپزی خودکار بطور خودکار شروع خواهند شد‪.‬‬
‫هنگام استفاده از آشپزی خودکار دوگانه فر‪ ،‬بعد از انتخاب شماره غذا باید وزن دخلواه را برای هریک از محفظه های فوقانی و حتتانی‬
‫انتخاب منایید‪.‬‬
‫فارسی ‪18 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:16‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 18‬‬
‫برنامه های منفرد آشپزی خودکار فر‬
‫جدول زیر منایشگر ‪ 25‬برنامه خودکار برای آشپزی‪ ،‬بریان کردن و شیرینی پزی می باشد‪.‬‬
‫از این برنامه ها می توان در محفظه منفرد فر استفاده کرد‪ .‬همیشه جداکننده را بردارید‪.‬‬
‫این جدول حاوی گستره های وزن و توصیه های مربوطه می باشد‪ .‬حالت ها و زمان های آشپزی برای آسایش شما از قبل برنامه ریزی شده اند‪.‬‬
‫می توانید به این رهنمودها برای آشپزی مراجعه کنید‪ .‬همیشه غذا را در فر خنک بگذارید‪.‬‬
‫وزن‪/‬کیلوگرم‬
‫لوازم‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫‪0/6 - 0/3‬‬
‫‪1/0 - 0/7‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫پیتزای یخ زده را در وسط قفسه میله ای قرار دهید‪.‬‬
‫‪( 0/5 - 0/3‬نازک)‬
‫‪( 0/8 - 0/6‬ضخیم)‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪2‬‬
‫سیب زمینی های خالل شده برای فر را به طور مساوی در سینی‬
‫شیرینی پزی (همه منظوره) پخش کنید‪ .‬تنظیم اول برای سیب زمینی‬
‫خالل شده نازک است‪ ،‬تنظیم دوم برای سیب زمینی خالل شده‬
‫ضخیم است‪.‬‬
‫‪ A-03‬کراکت های‬
‫یخ زده‬
‫‪0/5 - 0/3‬‬
‫‪0/8 - 0/6‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪2‬‬
‫کراکت های سیب زمینی یخ زده را روی سینی قرار دهید‪.‬‬
‫‪ A-04‬الزانیا خانگی‬
‫‪0/5 - 0/3‬‬
‫‪1/0 - 0/8‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪3‬‬
‫الزانیا تازه را تهیه کرده یا از محصول آماده شده استفاده کنید و آنرا‬
‫در ظرف مقاوم برای فر به اندازه مناسب بگذارید‪ .‬ظرف را در وسط‬
‫فر بگذارید‪.‬‬
‫‪ A-05‬استیک های‬
‫گوشت گوساله‬
‫‪0/6 - 0/3‬‬
‫‪0/8 - 0/6‬‬
‫سینی همه منظوره‬
‫(عمیق) با سینی میله‬
‫ای ورودی‬
‫‪4‬‬
‫استیک های گوش گاو که در چاشنی خوابانده شده را در کنار هم روی‬
‫سینی میله ای ورودی قرار دهید‪ .‬به محض اینکه فر بیپ کرد برگردانید‪.‬‬
‫تنظیم اول برای استیک های گوشت گاو نازک است‪ ،‬تنظیم دوم برای‬
‫استیک های گوشت گاو ضخیم است‪.‬‬
‫‪ A-06‬گوشت گوساله‬
‫بریانی‬
‫‪0/8 - 0/6‬‬
‫‪1/1 - 0/9‬‬
‫سینی همه منظوره‬
‫(عمیق) با سینی میله‬
‫ای ورودی‬
‫‪2‬‬
‫گوشت گاو بریانی که در چاشنی خوابانده شده را روی سینی میله ای‬
‫ورودی قرار دهید‪ .‬به محض اینکه فر بیپ کرد برگردانید‪.‬‬
‫‪ A-07‬سینی گوشت بره‬
‫‪0/8 - 0/6‬‬
‫‪1/1 - 0/9‬‬
‫سینی همه منظوره‬
‫(عمیق) با سینی میله‬
‫ای ورودی‬
‫‪2‬‬
‫سینی گوشت بره چاشنی زده شده را طوری روی سینی میله ای قرار‬
‫دهید که پوست آن به سمت پایین باشد‪ .‬به محض اینکه فر بیپ‬
‫کرد برگردانید‪.‬‬
‫‪ A-08‬گوشت گوسفند‬
‫با استخوان‬
‫‪0/4 - 0/3‬‬
‫‪0/6 - 0/5‬‬
‫سینی همه منظوره‬
‫(عمیق) با سینی میله‬
‫ای ورودی‬
‫‪4‬‬
‫گوشت گوسفند با استخوان را در چاشنی بخوابانید‪ .‬گوشت‬
‫گوسفند با استخوان را روی سینی میله ای ورودی قرار دهید‪ .‬به محض‬
‫اینکه فر بیپ کرد برگردانید‪ .‬تنظیم اول برای قطعه های نازک است‪،‬‬
‫تنظیم دوم برای قطعه های بزرگ است‪.‬‬
‫‪ A-09‬قطعات گوشت‬
‫مرغ‬
‫‪0/7 - 0/5‬‬
‫‪1/2 - 1/0‬‬
‫سینی همه منظوره‬
‫(عمیق) با سینی میله‬
‫ای ورودی‬
‫‪4‬‬
‫قطعات مرغ را با قلم مو روغن و ادویه جات مبالید‪ .‬قطعات گوشت‬
‫جوجه را کنار هم روی سینی میله ای ورودی قرار دهید‪.‬‬
‫‪ A-10‬مرغ کامل‬
‫‪1/1 - 1/0‬‬
‫‪1/3 - 1/2‬‬
‫سینی همه منظوره‬
‫(عمیق) با سینی میله‬
‫ای ورودی‬
‫‪2‬‬
‫جوجه کامل را با روغن و چاشنی ها مالش دهید‪ .‬جوجه را در حالتی که‬
‫قسمت سینه آن به پایین باشد روی سینی میله ای ورودی قرار دهید‪ .‬به‬
‫محض اینکه فر بیپ کرد برگردانید‪.‬‬
‫‪ A-11‬گوشت سینه‬
‫اردک‬
‫‪0/5 - 0/3‬‬
‫‪0/8 - 0/6‬‬
‫سینی همه منظوره‬
‫(عمیق) با سینی میله‬
‫ای ورودی‬
‫‪4‬‬
‫گوشت سینه اردک را آماده کنید‪ ،‬آنرا روی سینی میله ای ورودی و به‬
‫صورتیکه طرف چرب به سمت باالست قرار دهید‪ .‬تنظیم اول برای یک‬
‫قطعه گوشت سینه اردک است‪ ،‬تنظیم دوم برای ‪ 2‬قطعه ضخیم‬
‫گوشت سینه اردک است‪.‬‬
‫‪ A-12‬حلقه بوقلمون‬
‫‪0/8 - 0/6‬‬
‫‪1/1 - 0/9‬‬
‫سینی همه منظوره‬
‫(عمیق) با سینی میله‬
‫ای ورودی‬
‫‪2‬‬
‫حلقه بوقلمون را روی سینی میله ای ورودی قرار دهید‪ .‬به محض اینکه‬
‫فر بیپ کرد برگردانید‪.‬‬
‫خير‬
‫غذا‬
‫‪ A-01‬پیتزای یخ زده‬
‫‪ 06‬آشپزی خودکار‬
‫‪ A-02‬خالل های سیب‬
‫زمینی تنوری‬
‫یخ زده‬
‫توصیه‬
‫فارسی ‪19 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:17‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 19‬‬
‫وزن‪/‬کیلوگرم‬
‫لوازم‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫‪ A-13‬ماهی بخارپز‬
‫‪0/7 - 0/5‬‬
‫‪1/0 - 0/8‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫ماهی از قبیل ماهی قزل آال‪ ،‬ماهی سوف یا ماهی بس را آبکشی و متیز‬
‫کنید‪ .‬از سمت سر به سمت دم در یک ظرف شیشه ای بیضی شکل‬
‫که در مقابل حرارت فر مقاوم باشد قرار دهید‪ 2 .‬تا ‪ 3‬قاشق غذاخوری‬
‫آب لیمو اضافه کنید‪ .‬در آن را بگذارید‪.‬‬
‫‪ A-14‬ماهی بریان‬
‫‪0/7 - 0/5‬‬
‫‪1/0 - 0/8‬‬
‫سینی همه منظوره‬
‫(عمیق) با سینی میله‬
‫ای ورودی‬
‫‪4‬‬
‫ماهی ها را از سر به دم روی سینی میله ای ورودی قرار دهید‪ .‬تنظیم‬
‫اول برای ‪ 2‬ماهی است‪ ،‬تنظیم دوم برای ‪ 4‬ماهی است‪ .‬این برنامه برای‬
‫ماهی های کامل مثل ماهی قزل اال‪ ،‬خاردار یا سرطال مناسب است‪.‬‬
‫‪ A-15‬استیک ماهی آزاد‬
‫‪0/4 - 0/3‬‬
‫‪0/8 - 0/7‬‬
‫سینی همه منظوره‬
‫(عمیق) با سینی میله‬
‫ای ورودی‬
‫‪4‬‬
‫استیک های ماهی آزاد را روی سینی میله ای ورودی قرار دهید‪ .‬به محض‬
‫اینکه فر بیپ کرد برگردانید‪.‬‬
‫‪ A-16‬سیب زمینی‬
‫تنوری‬
‫‪0/5 - 0/4‬‬
‫‪1/0 - 0/8‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪2‬‬
‫سیب زمینی ها را آبکشی کرده‪ ،‬سیب زمینی ها را از وسط قاچ کنید‪.‬‬
‫با قلم مو روغن زیتون‪ ،‬ادویه و چاشنی بزنید‪ .‬به طور مسطح روی‬
‫سینی پخش کنید‪ .‬تنظیم اول برای سیب زمینی های کوچک است‬
‫(هرکدام ‪ 100‬گرم)‪ .‬تنظیم دوم برای سیب زمینی های تنوری بزرگ است‬
‫(هرکدام ‪ 200‬گرم)‪.‬‬
‫‪ A-17‬سبزیجات بریانی‬
‫‪0/5 - 0/4‬‬
‫‪1/0 - 0/8‬‬
‫سینی همه منظوره‬
‫(عمیق)‬
‫‪4‬‬
‫سبزیجات را از قبیل کدوسبز قاچ شده‪ ،‬قطعات فلفل‪ ،‬بادجنان قاچ‬
‫شده‪ ،‬قارچ و گوجه فرنگی گیالسی را در سینی همه منظوره (عمیق)‬
‫قرار دهید‪ .‬با مخلوطی از روغن زیتون‪ ،‬گیاه های معطر و چاشنی ها‬
‫مالش دهید‪.‬‬
‫‪ A-18‬خرده های برشته‬
‫نان و سبزیجات‬
‫‪0/6 - 0/4‬‬
‫‪1/0 - 0/8‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫خرده سبزی را با استفاده از ظرف گردی که در مقابل حرارت فر مقاوم‬
‫است آماده کنید‪ .‬ظرف را در وسط فر بگذارید‪.‬‬
‫‪ A-19‬کیک پلنگی‬
‫‪0/6 - 0/5‬‬
‫‪0/8 - 0/7‬‬
‫‪1/0 - 0/9‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫خمیر کیک را در ظرف شیرینی پزی به اندازه مناسب برای قالب کیک‬
‫که کره زده اید قرار دهید‪.‬‬
‫‪ A-20‬کیک میوه‬
‫‪0/4 - 0/3‬‬
‫(بزرگ)‬
‫‪0/3 - 0/2‬‬
‫(شیرینی مربائی کوچک)‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫خمیر را در ظرف شیرینی پزی برای کیک که کره زده اید قرار دهید‪.‬‬
‫تنظیم اول برای یک کیک میوه ای است‪ ،‬تنظیم دوم برای ‪ 5‬تا ‪6‬‬
‫شیرینی مربائی کوچک است‪.‬‬
‫‪0/5 - 0/4‬‬
‫(اندازه متوسط)‬
‫‪0/3 - 0/2‬‬
‫(کوچک)‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫خمیر را در ظرف حلبی سیاه گرد شیرینی پزی قرار دهید‪ .‬تنظیم اول‬
‫برای قطر ‪ 26‬سانتی متر و تنظیم دوم برای ظرف حلبی شیرینی پزی به‬
‫قطر ‪ 18‬سانتی متر می باشد‪.‬‬
‫‪0/6 - 0/5‬‬
‫‪0/8 - 0/7‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫خمیر را برای ‪ 12‬مافین در ظرف شیرینی پزی فلزی سیاه قرار دهید‪.‬‬
‫تنظیم اول برای مافین های کوچک است‪ ،‬تنظیم دوم برای مافین های‬
‫بزرگ است‪.‬‬
‫‪( 0/8 - 0/7‬سفید)‬
‫‪( 0/9 - 0/8‬گندم کامل)‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫خمیر را برطبق دستورات سازنده آماده کرده و آنرا در ظرف سیاه‬
‫شیرینی پزی فلزی مستطیل شکل (طول ‪ 25‬سانتی متر) قرار دهید‪.‬‬
‫تنظیم اول برای نان سفید (‪ 0/7‬تا ‪ 0/8‬کیلوگرم) و تنظیم دوم (‪ 0/8‬تا‬
‫‪ 0/9‬کیلوگرم) برای نان گندم کامل است‪.‬‬
‫‪ A-24‬پیتزای خانگی‬
‫‪1/2 - 1/0‬‬
‫‪1/5 - 1/3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪2‬‬
‫پیتزا را روی سینی قرار دهید‪ .‬گستره های وزن شامل مواد افزودنی از‬
‫قبیل سس‪ ،‬سبزیجات‪ ،‬ژامبون و پنیر می شوند‪ .‬تنظیم ‪ 1/0( 1‬تا ‪1/2‬‬
‫کیلوگرم) برای پیتزاهای نازک و تنظیم ‪ 1/3( 2‬تا ‪ 1/5‬کیلوگرم) برای‬
‫پیتزا با مواد افزودنی زیاد است‪.‬‬
‫‪ A-25‬خمیر‬
‫‪0/5 - 0/3‬‬
‫‪0/8 - 0/6‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪2‬‬
‫تنظیم اول برای ور آوردن خمیر پیتزا توصیه می شود‪ .‬تنظیم دوم برای‬
‫خمیر کیک و نان مناسب است‪ .‬داخل یک ظرف بزرگ گرد که در مقابل‬
‫حرارت مقاوم است قرار داده و با روکش پالستیکی بپوشانید‪.‬‬
‫خير‬
‫غذا‬
‫‪ A-21‬کیک پف کرده‬
‫‪ A-22‬مافین‬
‫‪ A-23‬نان‬
‫توصیه‬
‫فارسی ‪20 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:17‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 20‬‬
‫برنامه های آشپزی خودکار فر فوقانی‬
‫جدول زیر منایشگر ‪ 5‬برنامه خودکار برای آشپزی‪ ،‬بریان کردن و شیرینی پزی می باشد‪ .‬این جدول حاوی گستره های وزن و توصیه های مربوطه‬
‫می باشد‪ .‬جداکننده را برای استفاده قرار دهید‪ .‬حالت ها و زمان های آشپزی برای آسایش شما از قبل برنامه ریزی شده اند‪.‬‬
‫می توانید به این رهنمودها برای آشپزی مراجعه کنید‪ .‬همیشه غذا را در فر خنک بگذارید‪.‬‬
‫لوازم‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫‪ A-01‬رول های نان یخ زده‬
‫‪0/3-0/2‬‬
‫‪0/5-0/4‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪4‬‬
‫رول های نان یخ زده را بطور یکنواخت روی قفسه میله ای قرار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ A-02‬پیتزای یخ زده‬
‫‪0/2-0/1‬‬
‫‪0/4-0/3‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪5‬‬
‫پیتزای یخ زده را در وسط قفسه میله ای قرار دهید‪.‬‬
‫‪ A-03‬اسنک پیتزای یخ زده‬
‫‪0/3-0/2‬‬
‫‪0/5-0/4‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪5‬‬
‫اسنک های پیتزا را کنار هم روی قفسه میله ای قرار دهید‪.‬‬
‫‪ A-04‬ماهی انگشتی یخ زده‬
‫‪0/3-0/2‬‬
‫‪0/5-0/4‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪5‬‬
‫قطعات ماهی انگشتی یخ زده را بطور یکنواخت روی سینی‬
‫شیرینی پزی (همه منظوره) توزیع کنید‪ .‬برای ‪ 10‬عدد محدوده وزن‬
‫‪ 0/3 - 0/2‬کیلوگرم‪ ،‬و برای ‪ 15‬عدد ‪ 0/5 - 0/4‬کیلوگرم توصیه می‬
‫شود‪ .‬بعد از صدای بیپ آنها را برگردانید‪.‬‬
‫‪ A-05‬خالل های سیب‬
‫زمینی تنوری یخ زده‬
‫‪0/5-0/4‬‬
‫‪0/7-0/6‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪5‬‬
‫خالل های سیب زمینی های تنوری را در سینی شیرینی پزی (همه‬
‫منظوره) پخش کنید‪ .‬تنظیم اول برای سیب زمینی خالل شده‬
‫نازک توصیه می شود‪ ،‬تنظیم دوم برای سیب زمینی خالل شده‬
‫توصیه می گردد‪ .‬از کاغذ پخت استفاده کنید‪ .‬بعد از صدای بیپ‬
‫آنها را برگردانید‪.‬‬
‫خير‬
‫غذا‬
‫وزن‪/‬‬
‫کیلوگرم‬
‫توصیه‬
‫‪ 06‬آشپزی خودکار‬
‫برنامه های آشپزی خودکار فر حتتانی‬
‫جدول زیر منایشگر ‪ 5‬برنامه خودکار برای آشپزی‪ ،‬بریان کردن و شیرینی پزی می باشد‪ .‬این جدول حاوی گستره های وزن و توصیه های مربوطه‬
‫می باشد‪ .‬جداکننده را برای استفاده قرار دهید‪ .‬حالت ها و زمان های آشپزی برای آسایش شما از قبل برنامه ریزی شده اند‪.‬‬
‫می توانید به این رهنمودها برای آشپزی مراجعه کنید‪ .‬غذا را در فر سرد قرار دهید‪ ،‬مگر آنکه توصیه شده باشد فر را از قبل گرم کنید‪.‬‬
‫خير‬
‫غذا‬
‫وزن‪/‬‬
‫کیلوگرم‬
‫لوازم‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫توصیه‬
‫‪ A-01‬ماهی آزاد یخ زده در‬
‫پای پف کرده‬
‫‪0/3-0/2‬‬
‫‪0/6-0/5‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪1‬‬
‫از کاغذ پخت استفاده کنید‪ 2 .‬عدد پای پف کرده (‪0/3 - 0/2‬‬
‫کیلوگرم) را کنار هم یا ‪ 4‬عدد آنها (‪ 0/6 - 0/5‬کیلوگرم) را در دو‬
‫ردیف روی سینی شیرینی پزی (همه منظوره) قرار دهید‪.‬‬
‫‪ A-02‬کیک خانگی‬
‫‪0/6-0/5‬‬
‫(کوچک)‬
‫‪1/0-0/9‬‬
‫(بزرگ)‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪1‬‬
‫توصیه می کنیم فر حتتانی را با حالت حتتانی ‪ +‬همرفت گرما تا‬
‫‪ 210‬درجه سانتی گراد پیش گرم کنید تا صدای بیپ شنیده شود‪.‬‬
‫از ظرف حلبی سیاه گرد شیرینی پزی استفاده کنید‪.‬‬
‫بعد از پیش گرم کردن در وسط قفسه میله ای قرار دهید‪.‬‬
‫برای نخستین تنظیم از ظرف با قطر ‪ 18‬سانتی متر و برای تنظیم‬
‫دوم از ظرف با قطر ‪ 26‬سانتی متر استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ A-03‬پیتزای خانگی‬
‫‪0/6-0/2‬‬
‫‪1/2-0/8‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪1‬‬
‫از کاغذ پخت استفاده کنید‪ 0/6 - 0/2 .‬کیلوگرم را در یک سینی‬
‫گرد پیتزا قرار دهید‪ 1/2 - 0/8 ،‬کیلوگرم را در یک سینی شیرینی‬
‫پزی (همه منظوره) مربعی بگذارید‪.‬‬
‫‪ A-04‬مافین‬
‫‪0/6-0/5‬‬
‫‪0/8-0/7‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪1‬‬
‫خمیر را برای ‪ 12‬مافین در ظرف شیرینی پزی فلزی سیاه قرار دهید‪.‬‬
‫‪ A-05‬پای پف کرده در میوه‬
‫‪0/3-0/2‬‬
‫‪0/5-0/4‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪1‬‬
‫‪ 4‬عدد پای پف کرده را در دو ردیف روی سینی شیرینی پزی (همه‬
‫منظوره) با استفاده از کاغذ پخت قرار دهید‪ .‬از تنظیم اول برای‬
‫‪ 4‬عدد پای پف کرده کوچک (‪ 0/3 - 0/2‬کیلوگرم) و از تنظیم دوم‬
‫برای ‪ 4‬عدد پای پف کرده بزرگ (‪ 0/5 - 0/4‬کیلوگرم) استفاده کنید‪.‬‬
‫فارسی ‪21 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:17‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 21‬‬
‫برنامه های دوگانه آشپزی خودکار فر‬
‫پیش از استفاده از عملکرد آشپزی خودکار دوگانه باید جداکننده را در فر قرار دهید‪.‬‬
‫جدول زیر منایشگر ‪ 5‬برنامه خودکار آشپزی دوگانه برای آشپزی‪ ،‬بریان کردن و شیرینی پزی می باشد‪.‬‬
‫با استفاده از این برنامه ها می توانید همزمان غذای اصلی و غذای فرعی یا غذای اصلی و دسر را تهیه کنید‪ .‬این جدول حاوی گستره های‬
‫وزن و توصیه های مربوطه می باشد‪ .‬حالت ها و زمان های آشپزی برای آسایش شما از قبل برنامه ریزی شده اند‪ .‬برای آشپزی به این راهنماها‬
‫مراجعه کنید‪ .‬همیشه غذا را در فر خنک بگذارید‪.‬‬
‫خير‬
‫محفظه‬
‫غذا‬
‫‪A-01‬‬
‫‪A-02‬‬
‫‪A-03‬‬
‫‪A-04‬‬
‫‪A-05‬‬
‫وزن‪/‬‬
‫کیلوگرم‬
‫لوازم‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫توصیه‬
‫فوقانی‬
‫قطعات مرغ‬
‫‪0/5-0/3‬‬
‫‪1/0-0/8‬‬
‫سینی همه‬
‫منظوره (عمیق)‬
‫با سینی میله ای‬
‫ورودی‬
‫‪4‬‬
‫قطعات مرغ را با قلم مو روغن و ادویه جات مبالید‪.‬‬
‫قطعات را در حالی که سمت پوست دار آنها باال‬
‫می باشد روی سینی میله ای ورودی قرار دهید‪.‬‬
‫حتتانی‬
‫خرده های سیب‬
‫زمینی‬
‫‪0/6-0/4‬‬
‫‪1/0-0/8‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪1‬‬
‫از ظرف مقاوم در فر استفاده کنید‪ .‬در وسط‬
‫قفسه میله ای قرار دهید‪.‬‬
‫فوقانی‬
‫سبزیجات بریانی‬
‫‪0/5-0/4‬‬
‫‪0/8-0/7‬‬
‫سینی همه‬
‫منظوره (عمیق)‬
‫‪4‬‬
‫سبزیجات بریده شده مانند کدو‪ ،‬فلفل‪ ،‬پیاز‪ ،‬قارچ‪،‬‬
‫رازیانه‪ ،‬بادجنان و گوجه فرنگی را روی سینی همه‬
‫منظوره (عمیق) بگذارید‪ .‬با قلم مو روغن زیتون‬
‫و ادویه بزنید‪.‬‬
‫حتتانی‬
‫نان پیتزا‬
‫‪0/2-0/1‬‬
‫‪0/4-0/3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪1‬‬
‫نان پیتزا را روی کاغذ پخت روی سینی قرار دهید‪.‬‬
‫فوقانی‬
‫ماهی بریان‬
‫‪0/5-0/3‬‬
‫‪0/8-0/6‬‬
‫سینی همه‬
‫منظوره (عمیق)‬
‫با سینی میله ای‬
‫ورودی‬
‫‪4‬‬
‫ماهی های درسته‪ ،‬مانند قزل آال‪ ،‬ماهی سیم‪،‬‬
‫سوف یا سیم سرطالیی را شسته و آماده کرده‪،‬‬
‫آب لیمو‪ ،‬ادویه و سبزیجات اضافه کنید‪ .‬پوست‬
‫آنها را با قلم مو روغن زیتون و ادویه بزنید‪ .‬روی‬
‫سینی میله ای ورودی قرار دهید‪.‬‬
‫حتتانی‬
‫سیب زمینی تنوری‬
‫قاچ شده‬
‫‪0/4-0/3‬‬
‫‪0/6-0/5‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪1‬‬
‫سیب زمینی ها را آبکشی و متیز کنید‪ .‬آنها را قاچ‬
‫زده یا سیب زمینی های کوچک را نصف کنید‪ .‬با‬
‫قلم مو روغن زیتون و ادویه بزنید‪.‬‬
‫فوقانی‬
‫گوشت کبابی سینه‬
‫اردک‬
‫‪0/5-0/3‬‬
‫(‪ 2 - 1‬نازک)‬
‫‪0/8-0/6‬‬
‫(‪ 2‬ضخیم)‬
‫سینی همه‬
‫منظوره (عمیق)‬
‫با سینی میله ای‬
‫ورودی‬
‫‪4‬‬
‫گوشت سینه اردک طعم دار شده را در حالی که‬
‫سمت چرب آنها باال می باشد روی سینی میله ای‬
‫ورودی قرار دهید‪.‬‬
‫اولین تنظیم برای گوشت سینه اردک با اندازه‬
‫معمولی (‪ 0/3‬کیلوگرم) و دومین تنظیم برای‬
‫‪ 2‬گوشت سینه اردک (هرکدام ‪ 0/4‬کیلوگرم)‬
‫می باشد‪.‬‬
‫حتتانی‬
‫سیب تنوری‬
‫‪0/5-0/4‬‬
‫‪1/0-0/9‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪1‬‬
‫سیب ها را شسته و وسط آنها را خارج ساخته‬
‫و با مارزیپن یا کشمش پر کنید‪ .‬در یک ظرف گرد‬
‫مقاوم در فر قرار دهید‪.‬‬
‫فوقانی‬
‫مافین‬
‫‪0/6-0/5‬‬
‫‪0/8-0/7‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪4‬‬
‫خمیر را برای ‪ 12‬مافین در ظرف شیرینی پزی فلزی‬
‫سیاه قرار دهید‪.‬‬
‫حتتانی‬
‫پیتزای خانگی‬
‫‪0/6-0/2‬‬
‫‪1/2-0/8‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪1‬‬
‫‪ 0/6 - 0/2‬کیلوگرم را در یک ظرف فلزی گرد پخت‬
‫پیتزا قرار دهید‪ 1/2 - 0/8 ،‬کیلوگرم را در یک سینی‬
‫شیرینی پزی (همه منظوره) بگذارید‪ .‬از کاغذ‬
‫پخت استفاده کنید‪.‬‬
‫فارسی ‪22 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:17‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 22‬‬
‫راهنمای آشپزی‬
‫منقل بزرگ‬
‫توصیه می کنیم که فر را با استفاده از حالت منقل بزرگ از قبل گرم کنید‪.‬‬
‫غذا‬
‫‪4‬‬
‫سینی میله ای ورودی ‪ +‬سینی‬
‫همه منظوره (عمیق)‬
‫‪220‬‬
‫طرف اول‪8-5 :‬‬
‫طرف دوم‪8-5 :‬‬
‫‪4‬‬
‫سینی میله ای ورودی ‪ +‬سینی‬
‫همه منظوره (عمیق)‬
‫‪220‬‬
‫طرف اول‪6-4 :‬‬
‫طرف دوم‪6-4 :‬‬
‫‪5‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪240‬‬
‫طرف اول‪2-1 :‬‬
‫طرف دوم‪2-1 :‬‬
‫‪4‬‬
‫سینی میله ای ورودی ‪ +‬سینی‬
‫شیرینی پزی (همه منظوره)‬
‫‪200‬‬
‫‪8-4‬‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی (همه‬
‫منظوره)‬
‫‪200‬‬
‫‪30-20‬‬
‫‪4‬‬
‫سینی میله ای ورودی ‪ +‬سینی‬
‫همه منظوره (عمیق)‬
‫‪240‬‬
‫طرف اول‪10-8 :‬‬
‫طرف دوم‪7-5 :‬‬
‫سوسیس (ضخیم) ‪ 5‬تا ‪ 10‬قطعه‬
‫سوسیس (نازک) ‪ 8‬تا ‪ 12‬قطعه‬
‫تست ‪ 5‬تا ‪ 10‬قطعه‬
‫تست پنیری ‪ 4‬تا ‪ 6‬قطعه‬
‫پن کیک یخ زده مغز دار‬
‫‪ ،‬سبک روسی' (‪ 500 - 200‬گرم)‬
‫استیک گوشت گاو (‪ 400‬تا ‪ 800‬گرم)‬
‫‪ 07‬راهنمای آشپزی‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫لوازم‬
‫دما‬
‫(درجه سانتی گراد)‬
‫زمان (دقیقه)‬
‫اکو گریل‬
‫توصیه می کنیم که فر را با استفاده از حالت اکو گریل از قبل گرم کنید‪.‬‬
‫غذا را در وسط ابزار یدکی بگذارید‪.‬‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫لوازم‬
‫دما‬
‫(درجه سانتی گراد)‬
‫زمان‬
‫(دقیقه)‬
‫کاممبر یخ زده فر‬
‫(‪ 4 - 2‬هر کدام ‪ 75‬گرم)‬
‫در فر سرد قرار دهید (قبل از گرم کردن)‬
‫‪3‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪200‬‬
‫‪12-10‬‬
‫نان ساندویچی یخ زده با مخلفات‬
‫(گوجه فرنگی‪-‬پنیر ماتسرال یا گوشت خوک و پنیر)‬
‫‪3‬‬
‫سینی میله ای ورودی ‪ +‬سینی‬
‫شیرینی پزی (همه منظوره)‬
‫‪200‬‬
‫‪20-15‬‬
‫قطعات کوچک ماهی یخ زده (‪ 300‬تا ‪ 700‬گرم)‬
‫در فر سرد قرار دهید‪( ،‬قبل از گرم کردن) کمی روغن‬
‫‪3‬‬
‫سینی میله ای ورودی ‪ +‬سینی‬
‫شیرینی پزی (همه منظوره)‬
‫‪200‬‬
‫‪25-15‬‬
‫ماهی برگر یخ زده (‪ 300‬تا ‪ 600‬گرم)‬
‫در فر سرد قرار دهید‪ ،‬با کمی روغن‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی (همه‬
‫منظوره)‬
‫‪200-180‬‬
‫‪35-20‬‬
‫پیتزای یخ زده (‪ 300‬تا ‪ 500‬گرم)‬
‫در فر سرد قرار دهید (قبل از گرم کردن)‬
‫‪3‬‬
‫سینی میله ای ورودی ‪ +‬سینی‬
‫شیرینی پزی (همه منظوره)‬
‫‪200-180‬‬
‫‪30-23‬‬
‫غذا‬
‫فارسی ‪23 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:17‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 23‬‬
‫متداول‬
‫توصیه می کنیم که فر را در حالت متداول از قبل گرم کنید‪.‬‬
‫لوازم‬
‫دما‬
‫(درجه سانتی گراد)‬
‫جوجه کامل (‪ 800‬تا ‪ 1300‬گرم)‬
‫با قلم مو روغن و ادویه بزنید‬
‫سمت سینه را پایین قرار داده و بعد از گذشت نصف زمان‬
‫برگردانید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫سینی میله ای‬
‫ورودی ‪ +‬سینی همه‬
‫منظوره (عمیق)‬
‫‪220-200‬‬
‫‪70-50‬‬
‫الزانیای یخ زده (‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪3‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪200-180‬‬
‫‪50-40‬‬
‫ماهی کامل (مانند ماهی سیم دریایی) (‪ 300‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪ 4 - 3‬برش در هر طرف کمی روغن‬
‫‪3‬‬
‫سینی میله ای‬
‫ورودی ‪ +‬سینی همه‬
‫منظوره (عمیق)‬
‫‪240‬‬
‫‪20-15‬‬
‫فیله ماهی (‪ 1000 - 500‬گرم)‬
‫‪ 4 - 3‬برش در هر طرف کمی روغن‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪200‬‬
‫‪20-13‬‬
‫کتلت یخ زده (‪ 350‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫گوش چرخ کرده با ژانبون‪ ،‬پنیر یا قارچ کمی روغن‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪200‬‬
‫‪35-25‬‬
‫کتلت های یخ زده از گوش چرخ کرده‪ ،‬هویج‪،‬‬
‫چغندر یا سیب زمینی (‪ 350‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫کمی روغن‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪200‬‬
‫‪30-20‬‬
‫سیب زمینی تنوری (قاچ شده)‬
‫(‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪200-180‬‬
‫‪45-30‬‬
‫حلقه گوشت یخ زده قارچ (‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫کمی روغن‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪200-180‬‬
‫‪50-40‬‬
‫کیک اسفنجی (‪ 250‬تا ‪ 500‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪180-160‬‬
‫‪30-20‬‬
‫کیک پلنگی (‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪190-170‬‬
‫‪50-40‬‬
‫کیک پف کرده با رویه میوه و خرده نان‬
‫(‪ 1000‬تا ‪ 1500‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪180-160‬‬
‫‪35-25‬‬
‫مافین (‪ 500‬تا ‪ 800‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪200-190‬‬
‫‪30-25‬‬
‫غذا‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫زمان‬
‫(دقیقه)‬
‫فارسی ‪24 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:17‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 24‬‬
‫گرما از پایین ‪ +‬همرفت گرما‬
‫توصیه می کنیم که فر را در حالت گرما از پایین ‪ +‬همرفت گرما از قبل گرم کنید‪.‬‬
‫غذا‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫لوازم‬
‫زمان‬
‫دما‬
‫(درجه سانتی گراد) (دقیقه)‬
‫پای پف کرده کوچک با خامه یخ زده (‪ 300‬تا ‪ 600‬گرم)‬
‫با قلم مو زرده تخم بزنید‪ ،‬در فر سرد قرار دهید (قبل از پیش گرم کردن)‪،‬‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪200-180‬‬
‫‪25-20‬‬
‫قیمه ریزه در سس (‪ 250‬تا ‪ 500‬گرم) از ظرف مقاوم در فر استفاده کنید‬
‫‪3‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪200-180‬‬
‫‪35-25‬‬
‫شیرینی پف کرده (‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫با قلم مو زرده تخم مرغ بزنید‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪180‬‬
‫‪23-15‬‬
‫ماکارونی درشت در سس (‪ 250‬تا ‪ 500‬گرم) از ظرف مقاوم در فر استفاده کنید‬
‫‪3‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪180‬‬
‫‪30-22‬‬
‫پای پر شده پف کرده (‪ 600‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫با قلم مو زرده تخم مرغ بزنید‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪200-180‬‬
‫‪30-20‬‬
‫پیتزای خانگی‬
‫(‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪220-200‬‬
‫‪25-15‬‬
‫نان خانگی (‪ 700‬تا ‪ 900‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪180-170‬‬
‫‪55-45‬‬
‫‪ 07‬راهنمای آشپزی‬
‫پای پف کرده با سیب یخ زده (‪ 350‬تا ‪ 700‬گرم)‬
‫‪3‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪200-180‬‬
‫‪20-15‬‬
‫همرفت گرما‬
‫توصیه می کنیم که فر را در حالت همرفت گرما از قبل گرم کنید‪.‬‬
‫غذا‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫لوازم‬
‫گوشت پشت مازوی گوسفند (‪ 350‬تا ‪ 700‬گرم)‪،‬‬
‫با قلم مو روغن و ادویه بزنید‬
‫زمان‬
‫دما‬
‫(درجه سانتی گراد) (دقیقه)‬
‫‪3‬‬
‫سینی میله ای ورودی‬
‫‪ +‬سینی همه منظوره‬
‫(عمیق)‬
‫‪200-190‬‬
‫‪50-40‬‬
‫موز تنوری (‪ 3‬تا ‪ 5‬قطعه)‪ ،‬با کارت در باال برش داده‪ 10 ،‬تا ‪ 15‬گرم شکالت‪،‬‬
‫‪ 5‬تا ‪ 10‬گرم آجیل در برش ها ریخته‪ ،‬آب شکر اضافه کرده و در کاغذ‬
‫آلومینیمی بپیچید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪240-220‬‬
‫‪25-15‬‬
‫سیب تنوری ‪ 5‬تا ‪ 8‬قطعه هرکدام ‪ 150‬تا ‪ 200‬گرم‬
‫مغز آن را درآورده‪ ،‬کشمش و مربا اضافه کنید‪ .‬از ظرف مقاوم در فر استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪220-200‬‬
‫‪25-15‬‬
‫کتلت از گوشت چرخ کرده (‪ 300‬تا ‪ 600‬گرم)‬
‫کمی روغن‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪200-190‬‬
‫‪25-18‬‬
‫حلقه گوشت چرخ کرده پر شده‪ ،‬سبک روسی (‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫با قلم مو روغن بزنید‬
‫‪3‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪200-180‬‬
‫‪65-50‬‬
‫کراکت یخ زده‬
‫(‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪200-180‬‬
‫‪35-25‬‬
‫سیب زمینی برشی یخ زده مخصوص فر‬
‫(‪ 300‬تا ‪ 700‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫سینی شیرینی پزی‬
‫(همه منظوره)‬
‫‪200-180‬‬
‫‪30-20‬‬
‫پیتزای یخ زده (‪ 300‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪220-200‬‬
‫‪25-15‬‬
‫کیک سیب و بادام (‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫‪2‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪190-170‬‬
‫‪45-35‬‬
‫کروسانت تازه (‪ 200‬تا ‪ 400‬گرم)‬
‫(خمیر آماده)‬
‫‪3‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪200-180‬‬
‫‪25-15‬‬
‫فارسی ‪25 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:17‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 25‬‬
‫گرما از باال ‪ +‬همرفت گرما‬
‫توصیه می کنیم که فر را در حالت گرما از باال ‪ +‬همرفت گرما از قبل گرم کنید‪.‬‬
‫غذا‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫لوازم‬
‫زمان‬
‫دما‬
‫(درجه سانتی گراد) (دقیقه)‬
‫جوجه کامل (‪ 800‬تا ‪ 1300‬گرم) با قلم مو روغن و ادویه بزنید‬
‫سمت سینه را پایین قرار داده و بعد از گذشت نصف زمان برگردانید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫سینی میله ای ورودی ‪+‬‬
‫سینی همه منظوره (عمیق)‬
‫‪220 – 190‬‬
‫‪65-45‬‬
‫استیک گوشت یا ماهی (‪ 400‬تا ‪ 800‬گرم)‬
‫کمی روغن‪ ،‬منک و فلفل اضافه شود‬
‫‪3‬‬
‫سینی میله ای ورودی ‪+‬‬
‫سینی همه منظوره (عمیق)‬
‫‪200-180‬‬
‫‪35-15‬‬
‫قطعات جوجه (‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم)‬
‫با قلم مو روغن و ادویه بزنید‬
‫‪4‬‬
‫سینی میله ای ورودی ‪+‬‬
‫سینی همه منظوره (عمیق)‬
‫‪220-200‬‬
‫‪35-25‬‬
‫ماهی بریان (‪ 500‬تا ‪ 1000‬گرم) از ظرف مقاوم در فر استفاده کنید‬
‫با قلم مو روغن بزنید‬
‫‪2‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪200-180‬‬
‫‪40-30‬‬
‫‪2‬‬
‫سینی میله ای ورودی ‪+‬‬
‫سینی همه منظوره (عمیق)‬
‫‪ 1‬فنجان آب اضافه کنید‬
‫‪220-200‬‬
‫‪60-45‬‬
‫‪4‬‬
‫سینی میله ای ورودی ‪+‬‬
‫سینی همه منظوره (عمیق)‬
‫‪ 1‬فنجان آب اضافه کنید‬
‫‪200-180‬‬
‫‪35-25‬‬
‫گوشت گاو بریان (‪ 800‬تا ‪ 1200‬گرم)‬
‫با قلم مو روغن و ادویه بزنید‬
‫گوشت سینه اردک (‪ 300‬تا ‪ 500‬گرم)‬
‫حالت دوگانه‬
‫شما می توانید با استفاده از حالت دوگانه‪ ،‬دو نوع غذا را در فر بپزید‪ .‬هنگام آشپزی در فضای فوقانی و حتتانی‪ ،‬می توانید از دماها‪ ،‬حالت های‬
‫آشپزی و زمان های آشپزی مختلفی استفاده کنید‪ .‬برای مثال‪ ،‬می توانید در آن واحد استیک را بریان کرده و خرده های نان را تنوری کنید‪ .‬می‬
‫توانید با استفاده از جداکننده‪ ،‬خرده های نان را در بخش حتتانی و استیک را در بخش فوقانی فر بپزید‪ .‬همیشه قبل از شروع آشپزی‪ ،‬جداکننده‬
‫را در سطح قفسه شماره ‪ 3‬وارد کنید‪.‬‬
‫توجه ‪ :‬غذا را در فر سرد قرار دهید‪.‬‬
‫توصیه ‪ : 1‬آشپزی در دماهای مختلف‪.‬‬
‫لوازم‬
‫زمان‬
‫(دقیقه)‬
‫فوقانی‬
‫پیتزای یخ زده (‪ 300‬تا ‪ 400‬گرم)‬
‫‪4‬‬
‫همرفت گرما‬
‫‪220-200‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪25-15‬‬
‫حتتانی‬
‫کیک پلنگی (‪ 500‬تا ‪ 700‬گرم)‬
‫‪1‬‬
‫همرفت گرما‬
‫‪180-160‬‬
‫سینی شیرینی پزی (همه منظوره)‬
‫‪60-50‬‬
‫فضای خالی‬
‫دما‬
‫سطح سینی‬
‫حالت آشپزی‬
‫(درجه سانتی گراد)‬
‫میله ای‬
‫غذا‬
‫توصیه ‪ : 2‬آشپزی در حالت های آشپزی مختلف‪.‬‬
‫فضای خالی‬
‫فوقانی‬
‫حتتانی‬
‫لوازم‬
‫زمان‬
‫(دقیقه)‬
‫قطعات جوجه (‪ 400‬تا ‪ 600‬گرم)‬
‫‪4‬‬
‫گرما از باال ‪+‬‬
‫همرفت گرما‬
‫‪220-200‬‬
‫سینی همه منظوره ‪+‬‬
‫سینی میله ای ورودی‬
‫‪35-25‬‬
‫خرده های سیب زمینی (‪ 1000 - 500‬گرم)‬
‫‪1‬‬
‫همرفت گرما‬
‫‪180-160‬‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪40-30‬‬
‫غذا‬
‫دما‬
‫سطح سینی‬
‫حالت آشپزی‬
‫(درجه سانتی گراد)‬
‫میله ای‬
‫فارسی ‪26 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:17‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 26‬‬
‫خوراک ها را آزمایش کنید‬
‫برطبق استاندارد ‪EN 60350‬‬
‫‪ .1‬شیرینی پزی‬
‫برای توصیه ها در مورد شیرینی پزی به فر از پیش گرم شده مراجعه شود‪.‬‬
‫همیشه سمت شیب دار سینی ها را به طرف در جلو بگذارید‪.‬‬
‫نوع خوراک‬
‫کیک کوچک‬
‫ظرف و یادداشت ها‬
‫‪3‬‬
‫متداول‬
‫‪170-150‬‬
‫‪30-20‬‬
‫سینی شیرینی پزی (همه منظوره)‬
‫‪2‬‬
‫همرفت گرما‬
‫‪170-150‬‬
‫‪45-35‬‬
‫سینی شیرینی پزی (همه منظوره) ‪+‬‬
‫سینی همه منظوره (عمیق)‬
‫‪4+1‬‬
‫همرفت گرما‬
‫‪170-150‬‬
‫‪45-35‬‬
‫سینی شیرینی پزی (همه منظوره)‬
‫‪3‬‬
‫متداول‬
‫‪180-160‬‬
‫‪25-15‬‬
‫‪2‬‬
‫همرفت گرما‬
‫‪170-150‬‬
‫‪35-30‬‬
‫‪4+1‬‬
‫همرفت گرما‬
‫‪170-150‬‬
‫‪40-30‬‬
‫‪2‬‬
‫متداول‬
‫‪180-160‬‬
‫‪35-25‬‬
‫‪2‬‬
‫همرفت گرما‬
‫‪170-150‬‬
‫‪45-35‬‬
‫‪3‬‬
‫متداول‬
‫‪170-150‬‬
‫‪75-65‬‬
‫‪2‬‬
‫همرفت گرما‬
‫‪170-150‬‬
‫‪80-70‬‬
‫‪4+1‬‬
‫همرفت گرما‬
‫‪170-150‬‬
‫‪85-75‬‬
‫قفسه میله ای ‪ 2 +‬ظرف حلبی کیک گرد *‬
‫(پوشش تیره‪ ،‬قطر ‪ 20‬سانتی متر)‬
‫‪ 1‬به صورت مورب‬
‫گذاشته شود‬
‫همرفت گرما‬
‫‪190-170‬‬
‫‪90-70‬‬
‫سینی شیرینی پزی (همه منظوره) ‪+‬‬
‫قفسه میله ای ‪ 2 +‬ظرف حلبی کیک گرد **‬
‫(پوشش تیره‪ ،‬قطر ‪ 20‬سانتی متر)‬
‫‪3+1‬‬
‫همرفت گرما‬
‫‪190-170‬‬
‫‪100-80‬‬
‫سینی شیرینی پزی (همه منظوره) ‪+‬‬
‫سینی همه منظوره (عمیق)‬
‫کیک پف کرده بی‬
‫چربی‬
‫ظرف حلبی کیک گرد روی قفسه میله ای‬
‫(پوشش تیره‪ ،‬قطر ‪ 26‬سانتی متر)‬
‫کیک پف کرده تهیه‬
‫شده در سینی با رویه‬
‫سیب‬
‫سینی شیرینی پزی (همه منظوره)‬
‫سینی شیرینی پزی (همه منظوره) ‪+‬‬
‫سینی همه منظوره (عمیق)‬
‫پای سیب‬
‫‪ 07‬راهنمای آشپزی‬
‫کلوچه‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫مدت آشپزی‬
‫دما‬
‫حالت آشپزی‬
‫(درجه سانتی گراد) (دقیقه)‬
‫* دو کیک در قسمت عقب چپ و قسمت جلو راست روی شبکه قرار داده می شوند‪.‬‬
‫** دو کیک در مرکز روی هم قرار داده می شوند‪.‬‬
‫‪ .2‬کباب کردن‬
‫فر خالی را با استفاده از عملکرد منقل بزرگ برای ‪ 5‬دقیقه از پیش گرم کنید‪.‬‬
‫سطح سینی‬
‫میله ای‬
‫حالت آشپزی‬
‫دما‬
‫(درجه سانتی گراد)‬
‫مدت آشپزی‬
‫(دقیقه)‬
‫قفسه میله ای‬
‫‪5‬‬
‫منقل بزرگ‬
‫‪ 270‬درجه سانتی گراد‬
‫طرف اول ‪2-1 :‬‬
‫طرف دوم ‪1/5-1 :‬‬
‫همبرگر گوشت گاو * سینی میله ای ورودی ‪ +‬سینی همه منظوره‬
‫(عمیق) (برای جمع آوری چکه ها)‬
‫(‪ 12‬عدد)‬
‫‪4‬‬
‫منقل بزرگ‬
‫‪ 270‬درجه سانتی گراد‬
‫طرف اول ‪16-14 :‬‬
‫طرف دوم ‪6-4 :‬‬
‫نوع خوراک‬
‫نان سفید برشته‬
‫ظرف و یادداشت ها‬
‫* همبرگر گوشت گاو‪ :‬فر خالی را با استفاده از عملکرد منقل بزرگ برای ‪ 15‬دقیقه از پیش گرم کنید‪.‬‬
‫فارسی ‪27 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:17‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 27‬‬
‫متیز کردن و مراقبت‬
‫متیز کردن با بخار (بسته به مدل)‬
‫اگر فر کثیف است باید آنرا متیز کنید و برای این کار می توانید از متیز کردن با بخار استفاده منایید‪.‬‬
‫این عملکرد به شما کمک می کند تا قسمت های داخلی فر را به آسانی متیز کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬پیش از اینکه از عملکرد متیز کردن با بخار استفاده کنید‪ ،‬متام لوازم را از فر خارج سازید‪.‬‬
‫‪ 400 .2‬میلی لیتر (‪ 3/4‬پاینت) آب را در قسمت زیرین فر ریخته و در فر را ببندید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه گزینشگر حالت را روی بچرخانید‪ .‬هنگامی که عملکرد متیز کردن با بخار را انتخاب می‬
‫کنید‪ ،‬متیز کردن با بخار بطور خودکار بعد از چند ثانیه شروع می شود‪.‬‬
‫‪ .4‬هنگامیکه منایشگر شروع به چشمک زدن کرده و یک سیگنال داده می شود‪ ،‬متیز کردن با بخار متام شده است‪ .‬دکمه گزینشگر حالت‬
‫را روی خاموش بگذارید تا متیز کردن با بخار خامته پیدا کند‪.‬‬
‫‪ .5‬داخل فر را با یک دستمال نرم متیز پاک کرده و آب باقی مانده در زیر فر را با اسفنج جمع کنید‪.‬‬
‫نکاتی در مورد متیز کردن با بخار‬
‫هنگام باز کردن دریچه قبل از خامته برنامه متیز کردن با بخار مراقب باشید؛ آب در قسمت حتتانی داغ است‪.‬‬
‫هرگز نگذارید آب باقیمانده به مدت طوالنی تر‪ ،‬برای مثال در طول شب در فر باقی مباند‪.‬‬
‫اگر فر بسیار کثیف شده‪ ،‬این روال را می توان بعد از اینکه فر خنک شده تکرار کرد‪.‬‬
‫اگر فر بسیار چرب شده‪ ،‬برای مثال بعد از بریان کردن یا کباب پزی‪ ،‬توصیه می شود که شوینده را قبل از فعال کردن عملکرد متیز‬
‫کردن فر روی لکه سمج مبالید‪.‬‬
‫پس از متیز کردن بگذارید که دریچه فر به میزان ‪ 15‬درجه باز باقی مباند تا سطح لعابی داخلی بتواند کامال ً خشک شود‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫سطح لعابی کاتالیزور (بسته به مدل)‬
‫سطح پوششی قابل جداسازی با یک لعاب کاتالیزور به رنگ خاکستری تیره پوشیده شده که ممکن است با روغن و چربی پخش شده‬
‫توسط جریان هوا در طول گرمای همرفت گرما پوشیده شود‪ .‬این بقایا در دمای ‪ 200‬درجه سانتی گراد و باالتر داخل فر می سوزند‪.‬‬
‫‪ .1‬همه لوازم را از روی فر بردارید‪.‬‬
‫‪ .2‬بعد از متیز کردن متام سطوح داخلی فر آنرا روی همرفت گرما ‪ 250‬درجه سانتی گراد تنظیم کنید‪.‬‬
‫متیز کردن با دست‬
‫احتياط‪ :‬مطمئن شوید که فر و لوازم قبل از متیز کردن خنک باشند‪.‬‬
‫از مواد متیزکننده ساینده‪ ،‬برس های زبر‪ ،‬پدهای ساینده‪ ،‬سیم ظرفشویی‪ ،‬کارد یا سایر مواد ساینده استفاده نکنید‪.‬‬
‫داخل فر‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫برای متیز کردن داخل فر‪ ،‬از یک پارچه متیز و ماده شوینده مالیم یا آب گرم با صابون استفاده کنید‪.‬‬
‫الستیک دور دریچه را با دست نشویید‪.‬‬
‫برای جلوگیری از آسیب وارد شدن به سطوح لعابی فر‪ ،‬از متیزکننده های مخصوص فر استفاده کنید‪.‬‬
‫برای پاک کردن آلودگی های ماندگار‪ ،‬از متیز کننده مخصوص فر استفاده کنید‪.‬‬
‫سطح خارجی فر‬
‫برای متیز کردن بخش های بیرونی فر مانند در‪ ،‬دستگیره و یا منایشگر فر از یک دستمال متیز و شوینده مالیم یا آب صابون گرم استفاده کرده و‬
‫با دستمال آشپزخانه و یا یک حوله خشک کنید‪.‬‬
‫چربی ها و آلودگی ها به دلیل هوای گرمی که از فر می آید براحتی در اطراف دستگیره یا کلیدها جمع می شوند پس باید بعد از استفاده از‬
‫فر‪ ،‬دستگیره و کلیدها را متیز کنید‪.‬‬
‫مالحظات‬
‫لوازم را بعد از هربار استفاده شسته و با حوله آشپزخانه خشک کنید‪ .‬در صورت لزوم برای متیز کردن آسان تر‪ ،‬برای ‪ 30‬دقیقه در آب گرم و‬
‫صابون بخوابانید‪.‬‬
‫فارسی ‪28 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:18‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 28‬‬
‫متیز کردن جمع کننده آب‬
‫جمع کننده آب برای جمع کردن آب حاصل از رطوبتی است که در طول پخت غذاهای بسیار آبدار‬
‫در داخل فر تولید می شود‪ .‬ضایعات مواد غذایی می توانند روی جمع کننده آب انباشته شوند‪.‬‬
‫اگر متیز نکنید ممکن است فر توکار شما آسیب ببیند‪ .‬برای محافظت از کابینت توکار بعد از‬
‫آشپزی باید جمع کننده آب را متیز کنید‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬اگر بعد از آشپزی متوجه نشتی آب از جمع کننده آب شدید لطفا ً با مرکز‬
‫خدمات ما متاس بگیرید‪.‬‬
‫جدا کردن ریل های کناری (بسته به مدل)‬
‫‪ .1‬قسمت مرکزی بخش باالی ریل‬
‫کناری را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬ریل کناری را تقریبا ً ‪ 45‬درجه‬
‫بگردانید‪.‬‬
‫‪ 08‬متیز کردن و مراقبت‬
‫جمع کننده آب‬
‫‪ .3‬ریل کناری را کشیده و از دو سوارخ‬
‫زیرین خارج کنید‪.‬‬
‫متیز کردن سقف دستگاه (بسته به مدل)‬
‫‪ .1‬برای ساده تر شدن متیز کردن سقف فر می توانید گرم کننده منقل را پایین‬
‫بیاورید‪.‬‬
‫در حالی که گرم کننده منقل را گرفته اید‪ ،‬مهره را در جهت خالف حرکت عقربه‬
‫های ساعت چرخانده و باز کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬جلوی گرم کننده منقل به سمت پایین متمایل شده و گرم کننده منقل را منی‬
‫توان از فر خارج ساخت‪.‬‬
‫گرم کننده منقل را به پایین فشار ندهید چون امکان تغییر شکل یافنت گرم‬
‫کننده منقل وجود دارد‪.‬‬
‫‪ .3‬بعد از اینکه متیز کردن را به پایان بردید‪ ،‬گرم کننده منقل را بلند کرده و به جای‬
‫اصلی آن برگردانید و مهره را در جهت حرکت عقربه های ساعت ببندید‪.‬‬
‫فارسی ‪29 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:19‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 29‬‬
‫رفع اشکاالت‬
‫راه حل‬
‫مشکل‬
‫اگر فر گرم منی شود بایستی چکار کنم؟‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ممکن است که فر روشن نشده باشد‪ .‬فر را روشن کنید‪.‬‬
‫کنترل کنید که تنظیمات الزم اجنام شده باشند‪.‬‬
‫ممکن است یک فیوز خانگی سوخته باشد یا ممکن است فیوز پریده باشد‪ .‬فیوزها را‬
‫تعویض کرده یا مدار را دوباره تنظیم کنید‪ .‬اگر این موضوع مکررا ً اتفاق افتاد‪ ،‬با یک‬
‫تکنسین برق مجرب متاس بگیرید‪.‬‬
‫اگر با اینکه عملکرد و دمای فر تنظیم‬
‫شده هنوز فر گرم منی شود‪ ،‬بایستی‬
‫چکار کنم؟‬
‫•‬
‫•‬
‫هنگامی که فر در حال پخت است در فر را باز نگذارید‪.‬‬
‫اگر در فر را باز نگذارید ممکن است مشکالتی در اتصاالت الکتریکی داخلی ایجاد شود‪.‬‬
‫با مرکز خدمات محلی خود متاس بگیرید‪.‬‬
‫اگر چراغ فر روشن منی شود بایستی‬
‫چکار کنم؟‬
‫•‬
‫•‬
‫چراغ فر ممکن است سوخته باشد‪ .‬چراغ فر را عوض کنید‪.‬‬
‫اگر چراغ فر حتی بعد از تعویض کار نکرد با مرکز خدمات محلی خود متاس بگیرید‪.‬‬
‫اگر پنکه خنک کننده بعد از خاموش‬
‫کردن فر به کار ادادمه داد چکار باید کرد؟‬
‫•‬
‫بعد از استفاده‪ ،‬پنکه خنک کننده برای محافظت از فر به کار خود ادامه می دهد تا‬
‫اینکه فر خنک شود‪ .‬اگر پنکه خنک کننده پس از اینکه فر خنک شد به کار کردن‬
‫ادامه داد با مرکز خدمات محلی خود متاس بگیرید‪.‬‬
‫اگر هیچکدام از کلیدها را منی شد فشار‬
‫)‪1‬‬
‫داد چکار باید کرد؟‬
‫•‬
‫ببینید قفل کودک فعال است یا خیر‪ .‬اگر عملکرد قفل کودک فعال نشده است با‬
‫مرکز خدمات محلی خود متاس بگیرید‪.‬‬
‫**‬
‫کدهای اطالعاتی‬
‫متام کدهای اطالعاتی مربوط به خطاهای فر نیستند‪ .‬لطفا ً ابتدا به راهکارهای زیر مراجعه کنید‪ ،‬اگر باز هم کدهای اطالعاتی نشان داده می‬
‫شوند با مرکز محلی خدمات مشتریان ‪ SAMSUNG‬متاس بگیرید‪.‬‬
‫کد‬
‫)‪1‬‬
‫**‬
‫)‪1‬‬
‫**‬
‫)‪1‬‬
‫**‬
‫راه حل‬
‫مشکل‬
‫خاموش کننده ایمنی‬
‫فر برای مدت طوالنی و به دمای معین به کار کردن ادامه است‪.‬‬
‫‪ 16‬ساعت‬
‫‬
‫• زیر ‪ 105‬درجه سانتی گراد‬
‫‪ 8‬ساعت‬
‫• از ‪ 105‬درجه سانتی گراد تا ‪ 240‬درجه سانتی گراد‬
‫‪ 4‬ساعت‬
‫• از ‪ 245‬درجه سانتی گراد تا حداکثر ‬
‫فر را خاموش کرده و مواد غذایی را خارج‬
‫سازید‪ .‬پیش از استفاده دوباره بگذارید فر‬
‫خنک شود‪ .‬از آجناییکه این خطا مربوط به فر‬
‫نیست‪ ،‬لطفا ً بعد از خاموش کردن فر و خنک‬
‫شدن آن دوباره از فر استفاده کنید‪.‬‬
‫خطای کلید‬
‫این مسئله زمانی رخ می دهد کلید را فشار داده و برای مدتی نگه داشته‬
‫اید‪.‬‬
‫کلیدها را متیز کنید و کنترل کنید که آب روی‬
‫سطح در اطراف کلید نباشد‪ .‬فر را خاموش‬
‫کرده و تنظیمات را دوباره تنظیم کنید‪ .‬اگر‬
‫این موضوع دوباره پیش آمد‪ ،‬با مرکز محلی‬
‫مراقبت از مشتریان ‪ SAMSUNG‬متاس بگیرید‪.‬‬
‫استفاده از جداکننده درست نیست‪.‬‬
‫جداکننده را برای حالت فوقانی‪ ،‬دوگانه و‬
‫حتتانی وارد کنید‪ .‬جداکننده را برای حالت‬
‫منفرد خارج کنید‪ .‬اگر این مسئله علیرغم‬
‫استفاده از جداکننده دوباره رخ داد فورا ً با‬
‫مرکز محلی خدمات مشتریان ‪SAMSUNG‬‬
‫متاس بگیرید‪.‬‬
‫خطای ایمنی‬
‫خطای فر ممکن است موجب کارکرد ضعیف و مشکالت ایمنی شود‪.‬‬
‫فورا ً استفاده از فر را متوقف ساخته و فر را‬
‫خاموش کنید‪ .‬با دفتر محلی ‪SAMSUNG‬‬
‫متاس بگیرید‪.‬‬
‫)‪ * 1‬به همه شماره ها اشاره می کند‪.‬‬
‫فارسی ‪30 -‬‬
‫‪2014-06-03 �� 6:34:19‬‬
‫‪NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 30‬‬
‫یادداشت‬
NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 31
2014-06-03 �� 6:34:19
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
800-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
183-2255 (183-CALL)
8000-4726
800-2255 (800-CALL)
08000-726786
16580
021 36 11 00
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
0800-22273
06 5777444
18252273
021-8255
080 100 2255
920021230
444 77 11
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0685 88 99 00
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
847267864 / 827267864
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
ALGERIA
PAKISTAN
TUNISIA
JORDAN
SYRIA
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY
NIGERIA
GHANA
Cote D’ Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MOZAMBIQUE
DG68-00593C-00
NV690_HC_DG68-00593C-00_FA.indd 32
2014-06-03 �� 6:34:19
NV690
Built-in Oven
user manual
This manual is made with 100 % recycled paper.
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 1
2014-05-12 �� 3:22:06
contents
OVEN CONTROLS
11
ACCESSORIES
11
INITIAL CLEANING
13
11 Oven controls
11Accessories
13 Initial cleaning
USING THE OVEN
13
13
14
14
14
14
14
Use of cavity
Set cooking function
Set temperature
Using the twin mode
Useful twin mode
Useful auto speed preheating
TIME SETTING
15
15
15
15
16
16
Set time
Set cook timer
Set end timer
Set delay start
Set kitchen timer
OTHER SETTINGS
16
16
16
16
Tone signal
Oven light
Child lock
Switch off
16
English - 2
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 2
2014-05-12 �� 3:22:06
COOKING FUNCTION
17
AUTOMATIC COOKING
18
COOKING GUIDE
23
CLEANING AND CARES
28
17 Cooking function
19
21
21
22
Single oven auto cook programmes
Upper oven auto cook programmes
Lower oven auto cook programmes
Twin oven auto cook programmes
23 Large grill
23 Eco grill
24Conventional
25 Bottom + Convection
25Convection
26 Top + Convection
26 Twin mode
27 Test dishes
28 Steam cleaning (Depending on model)
28 Catalytic enamel surface
(Depending on model)
28 Hand cleaning
29 Water collector cleaning
29 Detaching the side runners
(Depending on model)
29 Cleaning the ceiling (Depending on model)
30Troubleshooting
30 Information codes
English - 3
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 3
2014-05-12 �� 3:22:06
using this manual
Thank you for choosing SAMSUNG Built - In Oven.
This user Manual contains important information on safety and instructions intended to assist you in the
operation and maintenance of your appliance.
Please take the time to read this Owner’s Manual before using your oven and keep this book for future
reference.
The following symbols are used in the text of this Owner’s Manual:
WARNING or CAUTION
Important
Note
safety instructions
Installation of this oven must be performed only by a licensed electrician. The installer is responsible
for connecting the appliance to the mains power supply in observance of the relevant safety
recommendations.
WARNING
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
If the supply cord is defective, it must be replaced by a
special cord or assembly available from the manufacturer or
an authorised service agent. (Fixed wiring type model only)
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard. (power cord type
model only)
Appliance should allow to disconnection of the appliance
from the supply after installation. The disconnection
may be achieved by having the plug accessible or by
incorporating a switch in the fixed wiring in accordance
with the wiring rules.
English - 4
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 4
2014-05-12 �� 3:22:06
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
During use the appliance becomes hot. Care should be
taken to avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during
use. Young children should be kept away.
If this appliance has steam or self cleaning function,
excess spillage must be removed before cleaning and
all utensils should not be left in the oven during steam
cleaning or self cleaning. (cleaning function model only)
If this appliance has self cleaning function, during self
cleaning the surfaces may get hotter than usual and
children should be kept away. (cleaning function model
only)
Only use the temperature probe recommended for this
oven.
(temperature sensing probe model only)
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off
before replacing the lamp to avoid the possibility of
electric shock.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers
to clean the oven door glass since they can scratch the
surface, which may result in shattering of the glass.
WARNING: The appliance and its accessible parts
become hot during use.
Care should be taken to avoid touching heating
elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away
unless continuously supervised.
This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
English - 5
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 5
2014-05-12 �� 3:22:06
The temperature of accessible surfaces may be high
when the appliance is operating.
The door or the outer surface may get hot when the
appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of reach of children
less than 8 years.
Appliances are not intended to be operated by means of
an external timer or separate remote-control system.
Please put the bent up frame side to the
back, in order to support the restposition
when cooking big loads. (Depending on
model)
CAUTION
If the oven has been damaged in transport, do not connect it.
This appliance must be connected to the mains power supply only by a specially licensed
electrician.
In the event of a fault or damage to the appliance, do not attempt to operate it.
Repairs should be performed by a licensed technician only. Improper repair may result in
considerable danger to you and others. If your oven needs repair, contact a SAMSUNG Service
Centre or your dealer.
Electrical leads and cables should not be allowed to touch the oven.
The oven should be connected to the mains power supply by means of an approved circuit
breaker or fuse. Never use multiple plug adapters or extension leads.
The power supply of the appliance should be turned off when it is being repaired or cleaned.
Take care when connecting electrical appliances to sockets near the oven.
If this appliance has steam cooking function, do not operate this appliance when the water supply
cartridge is damaged. (Steam function model only)
When the cartridge is cracked or broken, do not use it and contact your nearest service center.
(Steam function model only)
This oven has been designed only for the cooking of household foods.
During use, the oven interior surfaces become hot enough to cause burns. Do not touch heating
elements or interior surfaces of the oven until they have had time to cool.
Never store flammable materials in the oven.
The oven surfaces become hot when the appliance is operated at a high temperature for an
extended period of time.
When cooking, take care when opening the oven door as hot air and steam can escape rapidly.
When cooking dishes that contain alcohol, the alcohol may evaporate due to the high
temperatures and the vapour can catch fire if it comes into contact with a hot part of the oven.
For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.
English - 6
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 6
2014-05-12 �� 3:22:07
Children should be kept at a safe distance when the oven is in use.
Frozen foods such as pizzas should be cooked on the Big grid. If the baking tray is used, it may
become deformed due to the great variation in temperatures.
Do not pour water into the oven bottom when it is hot. This could cause damage to the enamel
surface.
The oven door must be closed during cooking.
Fruit juices will leave stains, which can become indelible on the enamel surfaces of the oven.
When cooking very moist cakes, use the deep pan.
Do not rest bakeware on the open oven door.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on
the door or catch their fingers in the door.
Do not step, lean, sit or place heavy stuff on the door.
Do not open the door with unnecessarily strong power.
WARNING: Do not disconnect the appliance from the main power supply even after the
cooking process is completed.
WARNING: Do not leave the door open while oven is cooking.
BULB EXCHANGE
Danger of electric shock! Before replacing any of
the oven bulbs, take the following steps:
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
Do not line the oven bottom with aluminium foil and do not place any baking trays or tins on it.
The aluminium foil blocks the heat, which may result in damage to the enamel surfaces and cause
poor cooking results.
•Switch oven Off.
•Disconnect the oven from the mains.
•Protect the oven light bulb and the glass cap by laying a
cloth on the bottom of the oven compartment.
•Bulbs can be purchased from the SAMSUNG Service
Centre.
English - 7
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 7
2014-05-12 �� 3:22:07
Rear oven light
1.Remove cap by turning anticlockwise and
remove the metal ring, the sheet ring and
clean the glass cap. If necessary, replace
the bulb with a 25 watt, 300 °C heatresistant oven light bulb.
2.Clean the glass cap, the metal ring and the sheet ring if
necessary.
3.Fit the metal and the sheet ring to the glass cap.
4.Place glass cap where you have removed it in step 1 and
turn it clockwise to keep it in place.
Oven side light (Depending on model)
1.To remove the glass cover,
hold the lower end with
one hand, insert a flat
sharp implement such as
a table knife between the
glass and the frame.
2.Pop out the cover.
3.If necessary, replace the halogen bulb with a 25-40 watt,
300 °C heat resistant halogen oven light bulb.
Tip: Always use a dry cloth when handling a halogen
bulb to prevent sweat from fingers being deposited on
the bulb surface. It increases the life of the bulb when
you exchange the bulb.
4.Reattach the glass cover.
English - 8
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 8
2014-05-12 �� 3:22:07
DOOR REMOVAL
For normal use, the oven door must not be removed but if removal is necessary, for example, for
cleaning purposes, follow these instructions.
CAUTION: The oven door is heavy.
2
1
1. Open the door and flip
open the clips at both
hinges completely.
2. Close the door by
approximately 70 °. With
both hands, grasp the
sides of the oven door at its
middle and pull-lift until the
hinges can be taken out.
3. After cleaning, for
attaching the door repeat
the 1 and 2 steps in
revers order. The clip
on the hinge should be
closed on both side.
DOOR GLASS REMOVAL
The oven door is equipped with three sheets of glass placed against each other. These sheets can
be removed for cleaning.
Glass
Glass 1 1
1. Press the both buttons on
the left and right sides of
the door.
2. Detach the covering and
remove glass 1 and 2
from the door.
Glass 1
Glass
Glass 22
Glass
01 USING THIS MANUAL & SAFETY INSTRUCTIONS
70
3. After cleaning the door
glasses, for assembly
repeat 1, 2 steps in revers
order. Check the right
locations of glass 1 and 2
with above picture.
ATTACHING: The Door-Glass is different from 2 EA to 4 EA model by model.
When assembly the inner glass 1, put printing to direction below.
AUTO ENERGY SAVING FUNCTION
• If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or operating with
temporary stop condition, function is canceled and clock will be displayed after 10 minutes.
• Light : During cooking process, you can switch off Oven lamp by pressing ‘Oven light’ button.
For energy saving, the oven lighting is switched off a few minutes after cooking program has
started.
English - 9
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 9
2014-05-12 �� 3:22:09
installation
Safety instructions for the installation
This oven may be installed only by an approved electrician. The installer is responsible for
connecting the appliance to the main supply, while observing the relevant safety regulations.
• Ensure protection from live parts when installing the oven.
Power connection
If the appliance is not connected to the mains with a plug, a multi-pole isolator
switch (with at least 3 mm contact spacing) must be provided in order to satisfy
safety regulations. The power cable (H05 RR-F or H05 VV-F, min., 2.5 mm²)
must be of sufficient length to be connected to the oven, even if the oven stands
on the floor in front of its built-in cabinet. Open the rear connection cover of
the oven with a screwdriver and loosen the screws of the cable clamp before
you connect the power lines to the relevant connection terminals. The oven is
BROWN
BLUE or YELLOW
earthed via the (
)-terminal. The yellow and green cable (earth connection)
or BLACK
WHITE
and GREEN
must be connected first and be longer than the others. If the oven is connected
to the mains with a plug, this plug must remain accessible after the oven is installed.
Samsung will take no responsibility for accidents that originate from a missing or faulty earth connection.
WARNING: Do not allow the connecting cable to become trapped during installation, and
prevent it coming into contact with hot parts of the oven.
Installation in the cabinet
With built-in furniture, plastic surfaces and adhesive for the oven should be resistant to 90 °C inside of
the furniture and to 75 °C for adjacent furniture. Samsung will take no responsibility for damage of plastic
surfaces or adhesive from the heat.
1
2
545
560
595
Lower
element
Top
element
572
595
3
min. 550
21
Airflow through the ventilation gap
4
min. 560
min. 50
There should be a ventilation gap
in the base of the kitchen cabinet
where the oven is to be placed. For
ventilation, a gap of about 50 mm
should be left between the lower shelf
and the supporting wall. If the oven is
to be installed below a hob, the hob’s
installation instructions should be
followed.
min. 600
5
50
min. 590
-max. 600
min. 550
min. 560
Lower element
Top element
Push the appliance completely into the cabinet and fix the oven firmly on both sides using 2 screws. Make
sure that a gap of at least 5 mm should be left between the appliance and the adjacent cabinet.
After installation, remove the vinyl protective film, tape, paper and accessories from the door and inside
of oven. Before uninstalling the oven from the furniture, disconnect the oven from the power supply and
release the 2 screws on the both sides of the oven.
WARNING: The built-in furniture must have a minimum ventilation gap for Air-flow as shown
on picture. Do not cover this hole with strips of wood, for this is used to provide ventilation.
The front exterior of the oven such as handle is different model by model. But the size of the
oven in the picture is same.
English - 10
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 10
2014-05-12 �� 3:22:11
oven controls
Preheating indicator
Oven light
Display
Cook timer
Temperature
Mode selector
Child lock
End timer
Multi function selector
Front design
The front panel is available in various material and color options including stainless steel,
white, black and glass. For purposes of quality improvement, the appearance may be subject
to change.
accessories
Your new Samsung oven comes with a lot of accessories that should become very helpful
during the preparation of different meals. The following accessories are supplied differently
model by model.
CAUTION: Be sure to attach the accessory correctly to the shelf level inside of the oven.
Trays need to have at least 2 cm space towards the bottom of the oven, otherwise the
enamel surface could be damaged.
02 INSTALLATION & OVEN CONTROLS & ACCESSORIES
Kitchen timer
Cavity selector
Time
WARNING: Be very carefull removing meals and/or accessories out of the oven. Hot meals,
accessories and surfaces can burn you!
The accessories can become deformed when they become hot. When they have cooled
down, the deformation disappears with no effect on the function.
Divider
The divider needs to be applied if you want to use the ovens upper, lower
and twin mode. It separates the upper and lower compartment and must be
used in shelf level 3.
Wire shelf
The wire shelf should be used for grilling and roasting meals. You could use
it with casseroles and other baking pots. Please put the bent up frame side
to the back, in order to support the restposition when cooking big loads.
Wire tray insert (Depending on model)
The wire tray insert should be used for grilling and roasting meals. It can be
used in combination with the tray to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven.
English - 11
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 11
2014-05-12 �� 3:22:12
Baking tray (Depending on model)
The baking tray (Depth : 20 mm) could be used for the preparation of cakes,
cookies and other pastries. Please put the slanted side to the front.
Universal tray (Depending on model)
The universal tray (Depth : 30 mm) could be used for the preparation of cakes,
cookies and other pastries. And it is also good for roasting. It can be used in
combination with the wire tray insert to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven. Please put the slanted side to the front.
Extra deep tray (Depending on model)
The extra deep tray (Depth : 50 mm) is also good for roasting. It can be used in
combination with the wire tray insert to prevent liquids from dropping onto the
bottom of the oven. Please put the slanted side to the front.
Rotisserie spit (Depending on model)
The rotisserie spit could be used for grilling such as chicken. The rotisserie
spit can only be used in single mode on shelf level 3, because its spit has to
be attached to an adapter on the back plane. Remove black plastic handle
while cooking.
Rotisserie spit and Shashlik (Depending on model)
To use it :
• Place the tray (no trivet) at shelf level 1 to collect the cooking juices or on
the bottom of the oven if the piece of meat to be roasted is too big.
• Slide one of the forks onto the spit; put the piece of meat to be roasted
onto the spit;
• Parboiled potatoes and vegetables can be placed around the edge of the
tray to roast at the same time.
• Place the cradle on the middle shelf and position with the “v” shape at
the front.
• To help insert the spit, the handle can be screwed onto the blunt end.
• Rest the spit onto the cradle with the pointed end towards the back and
gently push until the tip of the spit enters the turning mechanism at the
back of the oven. The blunt end of the spit must rest on the “v” shape.
(The spit has two lugs which should be nearest to the oven door so to
stop the spit going forward, the lugs also act as a grip for the handle.)
• Unscrew the handle before cooking. After cooking screw the handle
back on to help remove the spit from the cradle.
Telescopic rails (Depending on model)
• To insert the wire shelf or tray, first slide out the telescopic rails for one
particular level.
• Place the wire shelf or tray on the rails and push them back completely
into the oven. Close the oven door only after you have pushed the
telescopic rails into the oven.
Grease filter (Depending on model)
The grease filter installed on the back oven interior wall protects the fan,
round heater, and the oven from impurity, particularly spattering fat. When
cooking meat, we recommend using the fat filter. When baking pastry,
always remove the filter! If the filter is installed when baking pastry or cakes,
the results can be quite poor.
English - 12
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 12
2014-05-12 �� 3:22:14
initial cleaning
Before the oven is used for the first time, initial cleaning of the oven is required to remove the new oven smell.
1. Remove all accessories from the oven.
2. Run oven with convection 200 °C or conventional 200 °C for an hour. This procedure will burn
any remaining production substances in the oven.
3. Switch off the oven by turnning mode selector to “off” after an hour.
For the first time use of the accessories, clean the accessories thoroughly with warm water,
detergent and soft clean cloth.
Your new oven has below basic steps for cooking.
Mode selector
Cavity selector
Temperature
STEP 1
SELECT THE
CAVITY FIRST
STEP 2
SET COOKING
FUNCTION
STEP 3
SET
TEMPERATURE
Multi function
selector
03 INITIAL CLEANING & USING THE OVEN
using the oven
USE OF CAVITY
Upper mode
The uppper cavity is used for cooking.
Divider is required to use this mode.
Twin mode
The twin mode allows you to cook
two meals at different functions
and different temperature settings.
Divider is required to use this mode.
Single Mode
The total cavity is used for cooking.
Remove the divider.
Lower mode
The lower cavity is used for cooking.
Divider is required to use this mode.
SINGLE MODE
UPPER MODE
LOWER MODE
TWIN MODE
In single mode, the oven operates like a traditional oven.
Use this mode for large amounts of food or if you need special
accessories such as the spit.
Remove divider from the oven to use this mode.
Only upper cavity or lower cavity used for cooking.
These modes save time for pre-heating and energy while cooking
smaller amount of food. Insert divider into shelf level 3 to use this mode.
When you choose to cook in half cavity mode (upper or lower
mode), the door glass of unused cavity might show signs of
condensation.
In twin mode, the upper cavity and lower cavity operate with
different functions and temperature for each other. The cook timer
and end timer settings are also available for each. Insert divider into
shelf level 3 to use this mode.
English - 13
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 13
2014-05-12 �� 3:22:15
SET COOKING FUNCTION
The cooking function can be set after cavity selection. This oven offers various cooking
function, refer the cooking function part in the manual.
1. Press the
key, cooking function figure will blink.
2. Turn the multi function selector to set desired cooking function.
3. Press the
key again.
During cooking, you can change the cooking function in the same order as above.
SET TEMPERATURE
The temperature can be set after setting the cooking function. Each cooking function has
different temperature range, refer the cooking function part in the manual.
1. Press the
key, temperature figure will blink.
2. Turn the multi function selector to set desired temperature.
3. Press the
key again.
During cooking, you can change the temperature in the same order as above.
USING THE TWIN MODE
For twin mode, the upper mode and lower mode are required to set function and temperature separetely.
Select the Twin mode
1. Select the Twin mode by turning the mode selector.
Upper Mode setting
2. Press the
key and turn the multi function selector to select the desired upper cooking function.
3. Press the key and turn the multi function selector to select the desired temperature.
Lower Mode setting
4. Press the
5. Press the
key and turn the multi function selector to select the desired lower cooking function.
key and turn the multi function selector to select the desired temperature.
To change the cooking function or temperature with the twin mode, you should choose the cavity(upper
or lower) first. If you press
key or key ONCE, you can choose the upper cavity and change the
setting. If you press
key or key TWICE, you can choose the lower cavity and change the setting.
USEFUL TWIN MODE
When you cook with twin mode, one cavity might finish the cooking first. In this case, you can
choose one cooking compartment to use half compartment.
When you turn the mode selector from Twin mode to Upper mode or Lower mode, the selected
mode keeps the existing setting.
USEFUL AUTO SPEED PREHEATING
Your oven offers cooking functions, which include a fast preheating stage. This stage
will be indicated beside temperature setting in the display. During this preheating stage
various heating elements are applied to speed up heating of the oven. Even though you
change temperature to higher, the oven automatically change target temperature and auto
speed preheating will be applied. After the selected temperature is reached, the preheating
indicator will disappear and a signal reminds you to insert the food into your oven.
English - 14
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 14
2014-05-12 �� 3:22:16
time setting
The twin cooking mode allows to use different cook timer or end timer settings for each half cavity.
To apply or modify cook timer or end timer, press the
key ONCE for Upper cavity and TWICE for
Lower cavity.
Cook timer
End timer
Time
Multi function selector
SET TIME
04 TIME SETTING
Kitchen timer
For the first time use of the oven or after power failure, time setting is required.
1. Press the
key, hours figure will blink.
2. Turn the Multi function selector to set hours.
3. Press the
key, minutes figure will blink.
4. Turn the Multi function selector to set minutes.
5. Press the
key again to set the current time.
The desired time can be reset in the same order as above.
During cooking process, press
key to see the current time.
SET COOK TIMER
After you get cooking function, you can set how much time you will cook. And the setted time is
over, heating elements automatically turn off.
1. Press
key, cook timer figure will blink.
2. Turn the multi function selector to apply the desired time for cook timer.
3. Press
key again.
The cook timer can be reset in the same order as above. When the setted time is over, the
display shows blinking “0:00” with a signal. You can set a new cook timer or turn off the oven.
To cancel the cook timer, press
key and set the cook timer to zero.
SET END TIMER
After you get cooking function, you can set when the cook is over. And the setted time is over,
heating elements automatically turn off.
1. Press
key, end timer figure will blink.
2. Turn the Multi function selector to apply the time for end timer.
3. Press
key again.
The end timer can be reset in the same order as above and when the setted time is over, the
display shows blinking “0:00” with a signal.
To cancel the end timer, press
key and set the end timer to current time.
English - 15
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 15
2014-05-12 �� 3:22:16
SET DELAY START
If the end timer is entered after the cook timer has already been set, the cook timer and the end
timer are calculated and if necessary the oven sets a delay start point.
WARNING: Do not leave the food for too long time in the oven as food may spoil.
1.
2.
3.
4.
5.
Press
key, cook timer figure will blink.
Turn the multi function selector to apply the time for cook timer.
Press
key, end timer figure will blink.
Turn the multi function selector to apply the time for end timer.
The delay start point is automatically calculated and the oven is waiting until delay start point.
Delay start will not be set in twin mode.
The cook timer, end timer and delay start can be set after cooking function setting.
SET KITCHEN TIMER
The kitchen timer can be set independently of the oven function and used with cook timer or end
timer at the same time. As kitchen timer has it’s own signal you can discriminate it from others.
1. Press
key, kitchen timer figure will blink.
2. Turn the multi function selector, to apply the desired time for kitchen timer.
3. Press
key again.
To cancel the kitchen timer, press the hold
key for two seconds.
The kitchen timer can be reset in the same order as above and when the setted time is over,
the display shows blinking “0:00” with a signal.
other settings
TONE SIGNAL
+
To activate or deactivate the tone signal, press and hold the
and
key for 3 seconds.
OVEN LIGHT
Press
key to turn on and off.
For energy saving, the oven light is switched off within a few minutes after the start of a cooking.
Some model has 2 oven light on the upper and lower side in the oven.
CHILD LOCK
To activate or deactivate the child lock function, press and hold
key for 3 seconds.
Display will show the
when the child lock function is activated. You can use the
child lock function during cooking also. In this case every keys and multi function
selector will not react but you can switch off by turning the mode selector to off.
SWITCH OFF
When the oven has been switched off every heating elements stop operating.
The cooling fan will continue to run for a while after the oven has been switched off
for safety.
English - 16
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 16
2014-05-12 �� 3:22:17
cooking function
This oven offers below various functions.
Symbol
Function
Use
Convection
The heat generated by the convection is
shared evenly in the oven by fans. This
function should be used for frozen dishes
and baking.
Suggested temperature : 170 °C
Top +
Convectoin
The heat generated by the top heating
system and the convection is shared
evenly in the oven by fans. This function
should be used for roasting crusty dishes
like meat.
Suggested temperature : 190 °C
Bottom +
Convectoin
The heat generated by the bottom heating
system and the convection is shared
evenly in the oven by fans. This function
should be used for pizzas, bread and
cakes.
Suggested temperature : 190 °C
Eco grill
Heat is emitted from the small area grill.
This function should be used for smaller
dishes that need less heat, like fish and
filled baguettes.
Suggested temperature : 240 °C
Large grill
Heat is emitted from the large area grill.
This function should be used for scalloped
dishes like lasagne and grilling meat.
Suggested temperature : 240 °C
Fan grill
The heat generated by the two top heating
elements is distributed by the fan. This
mode can be used for grilling meat and
fish.
Suggested temperature : 240 °C
Intensive
cook
This mode activates all heating elements
such as top, bottom and convection fan
alternately. The heat is distributed evenly
in the oven. This mode is suitable for big
quantities of food, which need heat supply,
such as large gratins and pies.
Suggested temperature : 170 °C
Upper
Lower
Twin
Temperature Range (°C)
O
X
X
X
40-250
-
-
-
O
O
O
Upper
Lower
40-250
40-250
40-250
170-250
O
O
X
Upper
40-250
40-250
-
170-250
O
X
O
Lower
40-250
-
40-250
170-250
O
O
X
Upper
40-270
40-250
-
200-250
O
O
X
Upper
40-270
40-250
-
200-250
O
O
X
Upper
40-270
40-250
-
200-250
O
X
X
X
40-250
-
-
-
05 OTHER SETTINGS & COOKING FUNCTION
Heat is emitted from the top and bottom
heating system. This function should be
Conventional used for standard baking and roasting of
almost any type of dishes.
Suggested temperature : 200 °C
Single
English - 17
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 17
2014-05-12 �� 3:22:19
Symbol
Single
Function
Use
ProRoasting
This mode includes an automatic heatingup cycle up to 220 °C.
The top heater and the convection fan is
operating during the process of searing the
meat. After this stage the food is cooked
gently by the low temperature of preselection. This process is done while the
top and the bottom heaters are operating.
This mode is suitable for meat roasts,
poultry and fish.
Suggested temperature : 100 °C
Keep warm
Plate
warming
Upper
Lower
Twin
Temperature Range (°C)
O
X
X
X
40-150
-
-
-
This mode activates bottom the heating
element. This mode is suitable for keeping
food warm.
Suggested temperature : 80 °C
X
X
O
X
-
-
40-100
-
This mode activates bottom heating
element and convection fan. This mode is
suitable for warming Ceramic bowls, plates
and cups.
Suggested temperature : 60 °C
X
X
O
X
-
-
40-80
-
automatic cooking
With automatic cooking function, you can select desired auto programmes for cooking,
roasting and baking.
Cavity selector
1.
2.
3.
4.
5.
Food item No./Weight
Multi function
selector
Turn the Mode selector to Auto cook mode.
Press the
key to select desired cavity.
Turn the Multi function selector to select the desired Food item No. and wait for 4-5 seconds.
Turn the Multi function selector to select the desired weight and wait for 4-5 seconds.
After 4-5 seconds, Auto cook programmes will start automatically.
When you use the twin oven auto cook, after selecting the Food item No, select the desired
weight for upper and lower cavity each.
English - 18
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 18
2014-05-12 �� 3:22:19
SINGLE OVEN AUTO COOK PROGRAMMES
The following table presents 25 Auto Programmes for Cooking, Roasting and Baking.
Those can be used in the single cavity of your oven. Always remove the divider.
It contains its quantities, weight ranges and appropriate recommendations.
Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience.
You can refer to these guide lines for cooking. Always insert food in cold oven.
Shelf
Recommendation
level
A-01 Frozen Pizza
0.3-0.6
Wire shelf
2
Put frozen pizza in the middle of the Wire
0.7-1.0
shelf.
A-02 Frozen Oven 0.3-0.5 (thin)
Baking
2
Distribute frozen oven chips evenly on the
Chips
0.6-0.8 (thick) (Universal) tray
baking (universal) tray. First setting is for thin
French fries, the second setting is for thick
oven chips.
A-03 Frozen
0.3-0.5
Baking
2
Put frozen potato croquettes on the tray.
Croquettes
0.6-0.8
(Universal) tray
A-04 Homemade
0.3-0.5
Wire shelf
3
Prepare fresh lasagne or use ready prepared
Lasagne
0.8-1.0
product and put into a suitable sized ovenproof
dish. Put dish in the centre of oven.
A-05 Beef Steaks
0.3-0.6
Universal
4
Put marinated beef steaks side by side on the
0.6-0.8
(Deep) tray with
Wire tray insert. Turn over, as soon as the oven
Wire tray insert
beeps. The first setting is for thin beef steaks,
the second setting is for thick beef steaks.
A-06 Roast Beef
0.6-0.8
Universal
2
Put marinated roast beef on Wire tray insert.
0.9-1.1
(Deep) tray with
Turn over, as soon as the oven beeps.
Wire tray insert
A-07 Lamb Rack
0.6-0.8
Universal
2
Put marinated lamb rack on Wire tray insert
0.9-1.1
(Deep) tray with
with the rind side down. Turn over as soon
Wire tray insert
as the oven beeps.
A-08 Lamb Chops
0.3-0.4
Universal
4
Marinate lamb chops. Put lamp chops on
0.5-0.6
(Deep) tray with
Wire tray insert. Turn over, as soon as the
Wire tray insert
oven beeps. The first setting is for thin chops,
the second setting is for thick chops.
A-09 Chicken
0.5-0.7
Universal
4
Brush chicken pieces with oil and spices.
pieces
1.0-1.2
(Deep) tray with
Put chicken pieces side by side on the Wire
Wire tray insert
tray insert.
A-10 Whole
1.0-1.1
Universal
2
Brush whole chicken with oil and spices.
Chicken
1.2-1.3
(Deep) tray with
Put chicken on the Wire tray insert with the
Wire tray insert
breast side down. Turn over, as soon as the
oven beeps.
A-11 Duck breast
0.3-0.5
Universal
4
Prepare duck breast, put on the Wire tray
0.6-0.8
(Deep) tray with
insert with the fat-side up. First setting is for
Wire tray insert
one duck breast, the second setting is for 2
thick duck breasts.
A-12 Roll of
0.6-0.8
Universal
2
Put roll of turkey on the Wire tray insert.
Turkey
0.9-1.1
(Deep) tray with
Turn over, as soon as the oven beeps.
Wire tray insert
A-13 Steamed
0.5-0.7
Wire shelf
2
Rinse and clean fishes, such as whole
Fish
0.8-1.0
trout, perch or sea bass. Put head to
tail in an oval ovenproof glass dish. Add
2-3 tablespoon lemon juice. Cover with lid.
No
Food item
Weight/kg
Accessory
06 AUTOMATIC COOKING
English - 19
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 19
2014-05-12 �� 3:22:20
No
Food item
Weight/kg
A-14 Roast Fish
0.5-0.7
0.8-1.0
A-15 Salmon
Steaks
0.3-0.4
0.7-0.8
A-16 Oven
Potatoes
0.4-0.5
0.8-1.0
A-17 Roast
Vegetables
0.4-0.5
0.8-1.0
A-18 Vegetable
Gratin
A-19 Marble Cake
A-20 Fruit Flan
Base
0.4-0.6
0.8-1.0
0.5-0.6
0.7-0.8
0.9-1.0
0.3-0.4 (large)
0.2-0.3 (tartlets)
A-21 Sponge
Cake
Shelf
Recommendation
level
Universal
4
Put fishes head to tail on the Wire
(Deep) tray with
tray insert. First setting is for 2 fishes,
Wire tray insert
the second setting is for 4 fishes. The
programme is suitable for whole fishes, like
trout, pikeperch or gilthead.
Universal
4
Put salmon steaks on the Wire tray insert.
(Deep) tray with
Turn over, as soon as the oven beeps.
Wire tray insert
Baking
2
Rinse potatoes, cut potatoes into halves.
(Universal) tray
Brush with olive oil, herbs and spices.
Distribute on the tray evenly. The first setting
is for small potatoes (each 100 g), the
second setting is for large oven potatoes
(each 200 g).
Universal
4
Put vegetables, such as sliced courgette,
(Deep) tray
pieces of pepper, sliced aubergine,
mushrooms and cherry tomatoes into
Universal (Deep) tray. Brush with a mixture
of olive oil, herbs and spices.
Wire shelf
2
Prepare vegetable gratin using an ovenproof
round dish. Put dish in the centre of oven.
Wire shelf
2
Put dough into a suitable sized buttered
baking dish for bundt cake.
Accessory
Wire shelf
2
0.4-0.5 (midsize)
0.2-0.3 (small)
Wire shelf
2
A-22 Muffins
0.5-0.6
0.7-0.8
Wire shelf
2
A-23 Bread
0.7-0.8
(white)
0.8-0.9
(wholemeal)
Wire shelf
2
A-24 Homemade
Pizza
1.0-1.2
1.3-1.5
Baking
(Universal) tray
2
A-25 Yeast Dough
Fermentation
0.3-0.5
0.6-0.8
Wire shelf
2
Put dough into buttered baking dish for
cake base. First setting is for one fruit flan
base, the second setting is for 5-6 small
tartlets.
Put dough into a round black metal baking tin.
First setting is for Ø 26 cm and the second
setting is for small Ø 18 cm baking tin.
Put dough into black metal baking dish for
12 muffins. First setting is for small muffins,
the second setting is for large muffins.
Prepare dough according to manufacturers
instructions and put into a black metal
rectangular baking dish (length 25 cm). The
first setting is for white bread (0.7-0.8 kg)
and the second setting (0.8-0.9 kg) is for
wholemeal bread.
Put pizza on the tray. The weight ranges
include topping such as sauce, vegetables,
ham and cheese. Setting 1 (1.0-1.2 kg) is
for thin pizzas and setting 2 (1.3-1.5 kg) is
for pizza with much topping.
The first setting is recommended for rising
pizza yeast dough. The second setting is
suitable for yeast dough for cake and bread
dough. Put into a large round heat-resistant
dish and cover with cling film.
English - 20
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 20
2014-05-12 �� 3:22:20
UPPER OVEN AUTO COOK PROGRAMMES
The following table presents 5 Auto Programmes for Cooking, Roasting and Baking. It contains its
quantities, weight ranges and appropriate recommendations. Insert the divider to use it.
Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience.
You can refer to these guide lines for cooking. Always insert food in cold oven.
Accessory
Wire shelf
Wire shelf
5
A-03 Frozen Pizza
Snacks
A-04 Frozen Fish
fingers
0.2-0.3
0.4-0.5
0.1-0.2
0.3-0.4
0.2-0.3
0.4-0.5
0.2-0.3
0.4-0.5
Shelf
level
4
Wire shelf
5
Baking
(Universal)
tray
5
A-05 Frozen Oven
Chips
0.4-0.5
0.6-0.7
Baking
(Universal)
tray
5
Food item
A-01 Frozen
Bread Rolls
A-02 Frozen Pizza
Recommendation
Distribute frozen bread rolls evenly on Wire
shelf.
Put frozen pizza in the centre of Wire shelf.
Distribute pizza snacks side by side on the
Wire shelf.
Distribute fish fingers evenly on baking
(universal) tray. 0.2-0.3 kg weight range
is suggested for 10 pcs, 0.4-0.5 kg for
15 pcs. Turn over after beep sounds.
Distribute frozen oven chips on baking
(universal) tray. The first setting is
recommended for thin French fries, the
second setting is recommended for thick
oven chips. Use baking paper.
Turn over after beep sounds.
06 AUTOMATIC COOKING
Weight/kg
No
LOWER OVEN AUTO COOK PROGRAMMES
The following table presents 5 Auto Programmes for Cooking, Roasting and Baking. It contains its
quantities, weight ranges and appropriate recommendations. Insert the divider to use it.
Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience.
You can refer to these guide lines for cooking.
Insert food in cold oven, unless it is recommended to preheat the oven.
No
Food item
Shelf
level
1
Weight/kg
Accessory
A-01 Frozen
Salmon in
puff pastry
0.2-0.3
0.5-0.6
Baking
(Universal)
tray
A-02 Homemade
Quiche
0.5-0.6
(small)
0.9-1.0
(large)
Wire shelf
1
A-03 Homemade
Pizza
0.2-0.6
0.8-1.2
Baking
(Universal)
tray
1
A-04 Muffins
0.5-0.6
0.7-0.8
Wire shelf
1
A-05 Puff Pastry
in Fruit
0.2-0.3
0.4-0.5
Baking
(Universal)
tray
1
Recommendation
Use baking paper. Put 2 pcs (0.2-0.3 kg) side
by side or 4 pcs (0.5-0.6 kg) puff pastries in
two rows on the baking (universal) tray.
We recommend to preheat the lower oven to
210 °C with Bottom + convection mode until
beep sounds. Use black metal baking tin.
After preheating put in the centre of Wire shelf.
For first setting use Ø 18 cm tin, for second
setting use Ø 26 cm tin.
Use baking paper. Put 0.2-0.6 kg on a
round pizza tray, put 0.8-1.2 kg on the
square baking (Universal) tray.
Put dough into black metal baking dish for
12 muffins.
Put 4 puff pastries in two rows on the
baking (universal) tray using baking paper.
Use first setting for 4 small puff pastries
(0.2-0.3 kg) and second setting for 4 large
puff pastries (0.4-0.5 kg).
English - 21
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 21
2014-05-12 �� 3:22:20
TWIN OVEN AUTO COOK PROGRAMMES
Before using twin auto cook function insert the divider into the oven.
The following table presents 5 Twin Auto Cook Programmes for Cooking, Roasting and Baking.
Using those programmes you will be able to cook your main dish & side dish or main dish & dessert
simultaneously. This table contains quantities, weight ranges and appropriate recommendations.
Cooking modes and times have been pre-programmed for your convenience. Please refer to those
guide lines for cooking. Always insert food in cold oven.
No
cavity
Food item
A-01 upper Chicken Pieces
lower Potato Gratin
A-02 upper Roast
Vegetables
lower Pizza Bread
A-03 upper Roast Fish
lower Potato wedges
A-04 upper Roast Duck
Breast
lower Baked Apples
A-05 upper Muffins
lower Homemade
Pizza
Weight/
kg
0.3-0.5
0.8-1.0
Accessory
Universal (Deep)
tray with Wire
tray insert
Shelf
level
4
0.4-0.6
0.8-1.0
Wire shelf
1
0.4-0.5
0.7-0.8
Universal (Deep)
tray
4
0.1-0.2
0.3-0.4
0.3-0.5
0.6-0.8
Baking
(Universal) tray
Universal (Deep)
tray with Wire
tray insert
1
0.3-0.4
0.5-0.6
Baking
(Universal) tray
1
0.3-0.5 Universal (Deep)
( 1-2 thin) tray with Wire
0.6-0.8
tray insert
( 2 thick)
4
4
0.4-0.5
0.9-1.0
Wire shelf
1
0.5-0.6
0.7-0.8
0.2-0.6
0.8-1.2
Wire shelf
4
Baking
(Universal) tray
1
Recommendation
Brush chicken pieces with oil
and spices. Put pieces with the
skin side up on the Wire tray
insert.
Use ovenproof baking dish.
Place in the centre of the Wire
shelf.
Distribute sliced vegetables,
such as courgettes, pepper,
onions, mushrooms, fennel,
egg plants and tomatoes on the
Universal (Deep) tray. Brush with
olive oil and spices.
Put pizza bread on baking paper
on tray.
Rinse and prepare whole fishes,
such as trout, bream, pike-perch
or gilthead, add lemon juice,
herbs and spices. Brush skin
with olive oil and spices. Put on
Wire tray insert.
Rinse and clean potatoes. Cut
them into wedges or cut small
potatoes into halves. Brush with
olive oil and spices.
Put marinated duck breasts with
the fat side up on the Wire tray
insert.
The first setting is for normal
sized duck breasts (0.3 kg), the
second setting is for 2 duck
breasts (each 0.4 kg)
Rinse and core apples and fill
with marzipan or raisins. Put into
a round ovenproof dish.
Put dough into black metal
baking dish for 12 muffins.
Put 0.2-0.6 kg on a round metal
pizza baking dish, put 0.8-1.2
kg on the baking (universal) tray.
Use baking paper.
English - 22
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 22
2014-05-12 �� 3:22:20
cooking guide
LARGE GRILL
We recommend to pre-heat the oven using Large Grill mode.
Food item
Sausages (thin) 8-12 pcs
Toasts 5-10 pcs
Cheese Toasts 4-6 pcs
Frozen Pancakes with filling
,Russian Style’ (200- 500 g)
Beef Steaks (400-800 g)
Accessory
Temperature
(°C)
Time (min)
4
Wire tray insert +
Universal (Deep) tray
220
1st side : 5-8
2nd side : 5-8
4
Wire tray insert +
Universal (Deep) tray
220
1st side : 4-6
2st side : 4-6
5
Wire shelf
240
1st side : 1-2
2st side : 1-2
4
Wire tray insert +
Baking (Universal) tray
200
4-8
3
Baking (Universal) tray
200
20-30
4
Wire tray insert +
Universal (Deep) tray
240
1st side : 8-10
2st side : 5-7
07 COOKING GUIDE
Sausages (thick) 5-10 pcs
Shelf
level
ECO GRILL
We recommend to pre-heat the oven using Eco Grill mode.
Put food in the centre of accessory.
Shelf
level
Accessory
Temperature
(°C)
Time (min)
3
Wire shelf
200
10-12
3
Wire tray insert +
Baking (Universal)
tray
200
15-20
Frozen Fish fingers (300-700 g)
PUT IN COLD OVEN, (before preheat)
DROP OIL
3
Wire tray insert +
Baking (Universal)
tray
200
15-25
Frozen Fish burger (300- 600 g)
PUT IN COLD OVEN, DROP OIL
3
Baking (Universal)
tray
180-200
20-35
3
Wire tray insert +
Baking (Universal)
tray
180-200
23-30
Food item
Frozen Oven Camembert
(2 – 4 each 75 g)
PUT IN COLD OVEN (before preheat)
Frozen Baguettes with topping
(Tomato-Mozzarella or Ham & Cheese)
Frozen Pizza (300-500 g)
PUT IN COLD OVEN (before preheat)
English - 23
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 23
2014-05-12 �� 3:22:20
CONVENTIONAL
We recommend to pre-heat the oven in conventional mode.
Food item
Shelf
level
Accessory
Temperature
(°C)
Time
(min)
Whole chicken (800-1300 g)
BRUSH WITH OIL & SPICES
Place with the breast side down and turn over
at half time.
2
Wire tray insert +
Universal (Deep)
tray
200-220
50-70
Frozen Lasagne (500-1000 g)
3
Wire shelf
180-200
40-50
Whole Fish (e.g. Dorade)
(300-1000 g)
3-4 cut on each side DROP OIL
3
Wire tray insert +
Universal (Deep)
tray
240
15-20
Fish filets (500-1000 g)
3-4 cut on each side DROP OIL
3
Baking (Universal)
tray
200
13-20
Frozen cutlets (350-1000 g)
minced meat & with ham, cheese or
mushroom filing DROP OIL
3
Baking (Universal)
tray
200
25-35
Frozen cutlets from minced, carrot,
beetroot or potato
(350-1000 g)
DROP OIL
3
Baking (Universal)
tray
200
20-30
Baked potato (cut in half)
(500-1000 g)
3
Baking (Universal)
tray
180-200
30-45
Frozen Meat roll with mushrooms filing
(500-1000 g)
DROP OIL
3
Baking (Universal)
tray
180-200
40-50
Sponge Cake (250-500 g)
2
Wire shelf
160-180
20-30
Marble Cake (500-1000 g)
2
Wire shelf
170-190
40-50
Yeast Cake on Tray with fruit & crumbles
topping (1000-1500 g)
2
Baking (Universal)
tray
160-180
25-35
Muffins (500-800 g)
2
Wire shelf
190-200
25-30
English - 24
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 24
2014-05-12 �� 3:22:20
BOTTOM + CONVECTION
We recommend to pre-heat the oven in Bottom + Convection mode.
Food item
Yeast dough pie with apple frozen (350-700 g)
Accessory
Temperature
(°C)
Time
(min)
3
Wire shelf
180-200
15-20
3
Baking (Universal)
tray
180-200
20-25
3
Wire shelf
180-200
25-35
3
Baking (Universal)
tray
180
15-23
3
Wire shelf
180
22-30
3
Baking (Universal)
tray
180-200
20-30
200-220
15-25
170-180
45-55
Baking (Universal)
tray
Wire shelf
2
2
Homemade Bread (700-900 g)
07 COOKING GUIDE
Puff pastry small pies with filling frozen (300600 g)
BRUSH EGG YOLK, PUT IN COLD OVEN
(before preheat),
Meat balls in sauce (250-500 g)
use ovenproof dish
Puff pastry fans (500-1000 g)
BRUSH EGG YOLK
Cannelloni in sauce (250-500 g)
use ovenproof dish
Yeast dough pies with filling
(600-1000 g)
BRUSH EGG YOLK
Homemade Pizza (500-1000 g)
Shelf
level
CONVECTION
We recommend to pre-heat the oven in convection mode.
Food item
Lamb rack (350-700 g),
BRUSH WITH OIL & SPICES
Baked Bananas (3-5 pcs), cut with knife on top,
add10-15 g chocolate, 5-10 g nuts into cuts,
drop sugar water, wrap in aluminium foil.
Baked apples 5-8 pcs each 150-200 g
Take out the hearts, add raisins and jam. Use
ovenproof dish.
Cutlets from minced meat
(300-600 g) DROP OIL
Minced Meat roll with filling ,Russian style’
(500 g-1000 g)
BRUSH WITH OIL
Frozen Croquettes (500-1000 g)
Frozen Oven Chips (300-700 g)
Frozen Pizza (300-1000 g)
Apple & Almond Cake (500-1000 g)
Fresh Croissant (200-400 g)
(ready-dough)
Shelf
level
Accessory
Temperature
(°C)
Time
(min)
3
Wire tray insert +
Universal (Deep) tray
190-200
40-50
3
Wire shelf
220-240
15-25
3
Wire shelf
200-220
15-25
3
Baking (Universal) tray
190-200
18-25
3
Baking (Universal) tray
180-200
50-65
2
2
2
Baking (Universal) tray
Baking (Universal) tray
Wire shelf
180-200
180-200
200-220
25-35
20-30
15-25
2
Wire shelf
170-190
35-45
3
Wire shelf
180-200
15-25
English - 25
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 25
2014-05-12 �� 3:22:20
TOP + CONVECTION
We recommend to pre-heat the oven with Top + Convection mode.
Food item
Shelf
level
Accessory
Temperature
(°C)
Time
(min)
Whole chicken (800-1300 g)
BRUSH WITH OIL & SPICES
Place with the breast side down and turn
over at half time.
2
Wire tray insert + Universal
(Deep) tray
190 – 220
45-65
Meat or fish steaks (400-800 g)
DROP OIL, ADD SALT & PEPPER
3
Wire tray insert + Universal
(Deep) tray
180-200
15-35
Chicken Pieces (500-1000 g)
BRUSH WITH OIL&SPICES
4
Wire tray insert + Universal
(Deep) tray
200-220
25-35
Roast Fish (500 g-1000 g)
use ovenproof dish
BRUSH WITH OIL
2
Wire shelf
180-200
30-40
Roast Beef (800-1200 g)
BRUSH WITH OIL&SPICES
2
Wire tray insert + Universal
(Deep) tray Add 1 cup water
200-220
45-60
4
Wire tray insert + Universal
(Deep) tray Add 1 cup water
180-200
25-35
Duck Breast (300-500 g)
TWIN MODE
Using twin mode you can cook two different food items in your oven. When cooking in upper and
lower cavity you can use different temperatures, cooking modes and cooking times. For example, you
can grill steaks and bake gratin simultaneously. Using the divider, you can cook gratin in the lower and
steaks in the upper part of the oven. Always insert divider into shelf level 3 before you start cooking.
Notice: Put food in cold oven.
Suggest 1: Cooking at different temperatures
Cavity
Food item
Shelf
level
Cooking
mode
Temperature
(°C)
Accessory
Time
(min)
UPPER
Frozen Pizza (300-400 g)
4
Convection
200-220
Wire shelf
15-25
LOWER
Marble Cake (500-700 g)
1
Convection
160-180
Baking (Universal)
Tray
50-60
Suggest 2: Cooking at different cooking modes
Cavity
Food item
Shelf
level
Cooking
mode
Temperature
(°C)
Accessory
Time
(min)
UPPER
Chicken Pieces
(400-600 g)
4
Top Heat +
Convection
200-220
Universal pan +
Wire tray insert
25-35
LOWER
Potato Gratin (500-1000 g)
1
Convection
160-180
Wire shelf
30-40
English - 26
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 26
2014-05-12 �� 3:22:21
TEST DISHES
According to standard EN 60350
1. Baking
The recommendations for baking refer to preheated oven.
Always put trays the slanted side to the door front.
Cooking
mode
Temp.
(°C)
Cooking time
(min)
3
Conventional
150-170
20-30
2
Convection
150-170
35-45
1+4
Convection
150-170
35-45
3
Conventional
160-180
15-25
2
Convection
150-170
30-35
Baking (Universal) tray +
Universal (Deep) tray
1+4
Convection
150-170
30-40
Fatless
Sponge Cake
Springform cake tin on
Wire shelf (Dark coated,
ø 26 cm)
2
Conventional
160-180
25-35
2
Convection
150-170
35-45
Apple Yeast
Tray Cake
Baking (Universal) tray
3
Conventional
150-170
65-75
2
Convection
150-170
70-80
Baking (Universal) tray +
Universal (Deep) tray
1+4
Convection
150-170
75-85
Wire shelf + 2 Springform
cake tins *
(Dark coated, ø 20 cm)
1 Placed
diagonally
Convectional
170-190
70-90
Baking (Universal) tray +
Wire shelf + 2 Springform
cake tins **
(Dark coated, ø 20 cm)
1+3
Convection
170-190
80-100
Shortbread
Dish & Notes
Baking (Universal) tray
Baking (Universal) tray +
Universal (Deep) tray
Small Cakes
Apple Pie
Baking (Universal) tray
07 COOKING GUIDE
Shelf
level
Type of food
* Two cakes are arranged on the grid at the back left and at the front right.
** Two cakes are arranged in the center on top of each other.
2. Grilling
Preheat the empty oven for 5 minutes using Large Grill function.
Type of food
Dish & Notes
Shelf
level
Cooking
mode
Temp.
(°C)
Cooking time
(min)
White Bread
Toasts
Wire shelf
5
Large Grill
270 °C
1st 1-2
2nd 1-1½
Beef Burgers *
(12 ea)
Wire tray insert + Universal
(Deep) tray (to catch
drippings)
4
Large Grill
270 °C
1st 14-16
2nd 4-6
* Beef Burgers: Preheat the empty oven for 15 minutes using Large Grill function.
English - 27
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 27
2014-05-12 �� 3:22:21
cleaning and cares
STEAM CLEANING (DEPENDING ON MODEL)
If the oven is dirty, it must be cleaned and you can use the steam cleaning.
It helps you clean the inside of the oven easily.
1. Remove all accessories from the oven before using the steam cleaning
function.
2. Pour 400 ml (3/4 pint) of water onto the bottom of the oven and close
the oven door.
3. Turn the mode selector to . When you choose steam cleaning function, steam cleaning is
automatically started after a few seconds.
4. When the display starts to blink with a signal, the steam cleaning is complete. Set the mode
selector to Off to end the steam cleaning.
5. Clean the oven interior with a soft clean cloth and remove the remaining water on the bottom of
the oven with a sponge.
Steam cleaning notes
• Take care when opening the door before the end of the steam cleaning procedure; the water
on the bottom is hot.
• Never leave the residual water in the oven for a longer time, for example, over night.
• If the oven is heavily soiled, the procedure may be repeated after the oven has cooled.
• If the oven is heavily soiled with grease, for example, after roasting or grilling, it is recommend
that you rub detergent into the stubborn soil before activating the oven cleaning function.
• Leave the oven door ajar at 15 ° after cleaning to allow the interior enamel surface to dry thoroughly.
CATALYTIC ENAMEL SURFACE (DEPENDING ON MODEL)
The removable cover casing is coated with a dark gray catalytic enamel this can become coated
with oil and fat distributed by circulating air during convection heating. These deposits will burn off
at oven temperatures of 200 °C and higher.
1. Remove all accessories from the oven.
2. After cleaning all interior oven surfaces and set the oven to convection 250 °C.
HAND CLEANING
CAUTION: Make sure the oven and accessories are cool before cleaning.
Do not use abrasive cleaning agents, hard brushes, scouring pads or cloths, steel wool,
knives or other abrasive materials.
Oven Interior
• For cleaning the interior of the oven, use a clean cloth and a mild cleaning agent or warm soapy
water.
• Do not hand-clean the door seal.
• To avoid damaging the enameled oven surfaces, use customary oven cleaners.
• To remove stubborn soil, use a special oven cleaner.
Oven exterior
For cleaning the exterior of the oven such as oven door, handle and display, use a clean cloth and a
mild cleaning detergent or warm soapy water and dry with kitchen roll or a dry towel.
Especially grease and dirt easily can be remained around handle or keys because of hot air coming
from oven, so please clean handle and keys after you use the oven.
Accessories
Wash the accessory after every use and dry it with a kitchen towel. If necessary, lay in warm soapy
water for about 30 minutes for easier cleaning.
English - 28
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 28
2014-05-12 �� 3:22:21
WATER COLLECTOR CLEANING
The water collector is for collecting the water from the moisture when
oven is operating with very moist food. Food waste can be stack
on the water collector. If the cleaning is not performed, the built-in
furniture can be damaged. Clean the water collector to protect your
furniture after cooking.
WARNING: If you encounter a water leakage from the water
collector after the cooking, please contact us at the service
center.
DETACHING THE SIDE RUNNERS (DEPENDING ON MODEL)
1. Press central part of the
side runner top portion.
2. Rotate the side runner by
approximately 45 º.
08 CLEANING AND CARES
Water collector
3. Pull and remove the side
runner from bottom two
holes.
CLEANING THE CEILING (DEPENDING ON MODEL)
1. You can let down the grill heater and it is helpful for
cleaning the ceiling of the oven.
Remove the nut circular by turning it anticlockwise while
holding the grill heater.
2. The front of the grill heater inclines downwards and the
grill heater can not be removed out of the oven.
Do not press the grill heater down, the grill heater can be
deformed.
3. When cleaning has been done, lift the grill heater back to
its original level and turn the nut circular clockwise.
English - 29
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 29
2014-05-12 �� 3:22:22
TROUBLESHOOTING
PROBLEM
SOLUTION
What should I do if the oven
doesn’t heat up?
• The oven may not be switched on. Switch the oven on.
• Check to see if the required settings have been applied.
• A household fuse may have blown or a circuit breaker
may have tripped. Replace the fuses or reset the circuit.
If this happens repeatedly, call a qualified electrician.
What should I do if, even
though the oven function and
temperature have been set, the
oven does not heat up?
• Do not leave the oven door open while oven is cooking.
• If you don’t leave the oven door open, there may be
problems with the internal electrical connections. Call
your local service centre.
What should I do if the oven
light doesn’t illuminate?
• The oven light may have failed. Replace the oven light.
• If the oven light doesn’t work after changing the oven
light, call your local service centre.
What should I do if the cooling
fan is running after the oven has
been switched off?
• After use, the cooling fan runs to protect your oven from
the heat until the oven has cooled down. Call your local
service centre if the cooling fan continues to run after the
oven has cooled down.
What should I do if the all keys
are not 1)pressed?
• Check if the child lock function is active or not. If the
child lock function is not activated, call your local service
centre.
**
INFORMATION CODES
All information codes are not from the fault of the oven. Please refer to below solution first, if the
information codes still occur, please call your local SAMSUNG Customer Care Centre.
CODE
1)
**
1)
**
1)
**
PROBLEM
SOLUTION
Safety Shutoff
Oven has continued operating at set
temperature for prolonged time.
• Under 105 °C
16 hours
• From 105 °C to 240 °C 8 hours
• From 245 °C to Max
4 hours
Turn oven off and remove food.
Allow oven to cool before using again.
As it is not the error of oven, please use
the oven again after turning oven off and
cool down.
Key Error
It occurs when the key is pressed and
held for a period of time.
Clean the keys and check if there is
water on the surface around key. Turn
off the oven and try setting again. If it
occurs again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
Divider use is incorrect.
Insert divider for upper, twin and lower
mode. Remove divider for single mode.
If it occurs again even though you use
the divider with right way, call your local
SAMSUNG Customer Care Centre.
Safety Error
An oven error may cause low
performance and problems in safety.
Stop using the oven immediately and
turn oven off.
Call your local SAMSUNG.
1) ** refers to all numbers.
English - 30
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 30
2014-05-12 �� 3:22:23
memo
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 31
2014-05-12 �� 3:22:23
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
EGYPT
ALGERIA
PAKISTAN
TUNISIA
JORDAN
SYRIA
IRAN
MOROCCO
SAUDI ARABIA
TURKEY
NIGERIA
GHANA
Cote D’ Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MOZAMBIQUE
800-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
183-2255 (183-CALL)
8000-4726
800-2255 (800-CALL)
08000-726786
16580
021 36 11 00
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
0800-22273
06 5777444
18252273
021-8255
080 100 2255
920021230
444 77 11
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0685 88 99 00
9999
200
499999
1969
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
847267864 / 827267864
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
DG68-00593C-00
NV690_HC_DG68-00593C-00_EN.indd 32
2014-05-12 �� 3:22:23
Download PDF