Samsung PS50C451B2, PS42C451B2, PS42C450B1, PS50C450B1 User's manual

Samsung PS50C451B2, PS42C451B2, PS42C450B1, PS50C450B1 User's manual
‫با ‪ SAMSUNG WORLDWIDE‬تماس بگيريد‬
‫اگر در رابطه با محصوالت ‪ Samsung‬سوال ويا نظري داريد‪ ،‬لطفاً با مركز مراقبت از مشتري ‪ SAMSUNG‬تماس بگيريد‪.‬‬
‫كشور‬
‫مرکز رسيدگي به امور مشتريان‬
‫وب سايت‬
‫‪Turkey‬‬
‫‪SOUTH AFRICA‬‬
‫‪U.A.E‬‬
‫‪BAHRAIN‬‬
‫‪JORDAN‬‬
‫‪444 77 11‬‬
‫)‪0860-SAMSUNG (726-7864‬‬
‫)‪800-SAMSUNG (726-7864‬‬
‫‪8000-4726‬‬
‫‪800-22273‬‬
‫‪www.samsung.com‬‬
‫‪www.samsung.com‬‬
‫‪www.samsung.com‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫تلويزيون پالسما‬
‫دفترچه راهنماي استفاده كننده‬
‫امكانات را تصور كنيد‬
‫از اينكه يك محصول ‪ Samsung‬را خريداري كرديد متشكريم‪.‬‬
‫براي دريافت خدمات كامل تر‪ ،‬لطفاً محصول خود را در‬
‫‪www.samsung.com/register‬‬
‫مدل _______________شماره سريال ____________‬
‫‪© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.‬‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:01‬‬
‫‪BN68-02777D-00‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 1‬‬
‫تصاوير و نمونه ها در اين دفترچه راهنماي کاربر صرفاً براي مراجعه ارائه شده و ممکن است با ظاهر واقعي محصول تفاوت داشته باشند‪ .‬طراحي و‬
‫مشخصات محصول ممکن است بدون اطالع قبلي تغيير کنند‪.‬‬
‫دستورالعمل هاي دارنده‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•باقي ماندن تصوير بر روي صفحه‬
‫يک تصوير ثابت (از قبيل يک بازي ويدئويي ويا زمانيکه کامپيوتر را به اين‪ PDP‬وصل مي کنيد) را براي مدت بيشتر از ‪ 2‬ساعت بر روي پنل مانيتور پالسما نشان ندهيد چون ممکن است باعث باقي‬
‫ماندن تصوير بر روي صفحه شود‪ .‬باقي ماندن تصوير بر روي صفحه "سوختگي صفحه" نيز خوانده مي شود‪ .‬براي جلوگيري از باقي ماندن تصوير بر روي صفحه‪ ،‬درجه روشنايي و كنتراست صفحه‬
‫را در هنگام نمايش يك تصوير ثابت كاهش دهيد‪.‬‬
‫•گرما در سطح باالي تلويزيون پالسما‬
‫سطح باالي محصول ممكن است بعد از استفاده براي مدت طوالني گرم شود چون گرما از طريق سوراخ هواكش در قسمت باالتر محصول پخش مي شود‪ .‬اين موضوع غيرعادي نبوده و نشانه خرابي‬
‫ويا بد كار كردن محصول نيست‪ .‬با اين وجود‪ ،‬بايستي كودكان را از لمس کردن سطح بااليي محصول برحذر داشت‪.‬‬
‫•اين محصول يك صداي "تق تق" ايجاد مي كند‪.‬‬
‫يك صداي "تق تق" ممكن است زماني ايجاد شود كه محصول بخاطر تغيير در محيط اطراف از قبيل دما و رطوبت‪ ،‬منقبض و منبسط مي شود‪ .‬اين موضوع غيرعادي نبوده و نشانه خرابي دستگاه‬
‫نيست‪.‬‬
‫•خرابي هاي سلول‬
‫اين ‪ PDP‬از پنلي استفاده مي كند كه حاوي ‪ )HD-level(2,360,000‬يا ‪ )FHD-level(6,221,000‬پيكسل است كه براي توليد آن نياز به تكنولوژي پيشرفته است‪ .‬با اين وجود‪ ،‬ممكن است چند‬
‫پيكسل روشن ويا خاموش در صفحه نمايش وجود داشته باشند‪ .‬اين پيكسل ها تأثيري بر نحوه كار محصول نخواهند داشت‪.‬‬
‫•از تلويزيون در دماهاي زير ‪ 41‬درجه فارنهايت (‪ 5‬درجه سانتی گراد) استفاده نکنيد‪.‬‬
‫•يک تصوير ثابت که به مدت طوالني نمايش داده شده ممکن است باعث آسيب دائمي به پنل ‪ PDP‬شود‪.‬‬
‫تماشاي تلويزيون پالسما به فرمت ‪ 4:3‬براي مدت زمان طوالني ممکن است نشانه هايي از حاشيه ها را در سمت چپ‪ ،‬راست و مرکز صفحه بجاي گذارد که توسط تفاوت تابش‬
‫نور در صفحه بوجود مي آيد‪ .‬پخش يك دي وي دي ويا كنسول بازي ممكن است باعث اثرات مشابه بر روي صفحه نمايش شود‪.‬‬
‫صدماتي كه توسط اثرات فوق توليد مي شوند تحت پوشش ضمانت نيستند‪.‬‬
‫ •نشانه های تصویر بر روی صفحه نمایش‪.‬‬
‫نمايش تصاوير ثابت از بازي هاي ويدئو و كامپيوتر براي بيش از مدت مشخص ممكن است نشانه های تصوير ناقص بوجود بياورد‪.‬‬
‫براي جلوگيري از اين موضوع‪" ،‬روشنايي" و "درخشندگی" را در هنگام نمايش تصاوير ثابت براي مدت طوالني کاهش دهيد‪.‬‬
‫ •ضمانت‬
‫ضمانت هرگونه صدمه اي که توسط باقي ماندن تصوير بوجود آمده باشد را تحت پوشش قرار نمي دهد‪.‬‬
‫سوختگي صفحه نمايش تحت پوشش ضمانت نيست‪.‬‬
‫ايمن سازي فضاي نصب‬
‫فواصل الزم بين محصول و اشياء ديگر (براي مثال ديوارها) را براي اطمينان از هواگيري مناسب حفظ كنيد‪.‬‬
‫قصور در انجام اينكار ممكن است به واسطه افزايش دماي داخلي محصول منجر به آتشسوزي شود ويا مشكالتي را براي محصول ايجاد كند‪.‬‬
‫‪% %‬هنگاميكه از يك پايه ويا وسيله نصب روي ديوار استفاده مي كنيد‪ ،‬فقط از قطعاتي استفاده كنيد كه توسط ‪ Samsung Electronics‬عرضه شده اند‪.‬‬
‫‪x x‬اگر از قطعاتي استفاده كنيد كه توسط توليد كننده ديگري ارائه شده اند‪ ،‬ممكن است منجر به مشكالتي براي محصول ويا مصدوميت در نتجه پرتاب شدن محصول شود‪.‬‬
‫‪% %‬ظاهر محصول ممكن است بستگي به محصول متفاوت باشد‪.‬‬
‫نصب کردن با قاب نصب روی دیوار‬
‫نصب کردن با پایه‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‬
‫‪2‬‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:02‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 2‬‬
‫محتوا‬
‫شروع به کار‬
‫‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫لوازم فرعی‬
‫مشاهده پنل كنترل‬
‫مشاهده كنترل از راه دور‬
‫وصل کردن به آنتن‬
‫وصل و پخش (تنظیمات اولیه)‬
‫اتصالی ها‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‬
‫‪8‬‬
‫وصل کردن به یک دستگاه ‪AV‬‬
‫وصل کردن به یک دستگاه صوتی‬
‫عوض کردن منبع ورودی‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫نحوه مسیریابی در منوها‬
‫منوی کانال‬
‫منوی تصویر‬
‫منوی صدا‬
‫منوی تنظیم‬
‫منوي حمايت‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪19‬‬
‫‪25‬‬
‫وصل کردن به کامپيوتر‬
‫پخش رسانه‬
‫‪Anynet+‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫‪28‬‬
‫‪30‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪32‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫تنظیم فرستنده ‪FM‬‬
‫ویژگی تله تکست کانال آنالوگ‬
‫نصب کردن قاب نصب روی دیوار‬
‫محكم كردن تلويزيون به ديوار‬
‫عیب یابی‬
‫مشخصات‬
‫فهرست‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫‪18‬‬
‫‪28‬‬
‫عالمت را کنترل کنید!‬
‫‪t‬‬
‫از این عملکرد می توان توسط فشردن دکمه ‪TOOLS‬‬
‫روی کنترل از راه دور استفاده کرد‪.‬‬
‫تذكر‬
‫راهنمای مرحله به مرحله‬
‫اطالعات اضافی را نشان می دهد‪.‬‬
‫برای دستورات در مورد باز کردن منوهای‬
‫فرعی مربوطه در داخل‬
‫)‪ OSD (on screen display‬به اینجا رجوع کنید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:02‬‬
‫‪3‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 3‬‬
‫شروع به کار‬
‫لوازم يدکي‬
‫‪%%‬لطفاً مطمئن شويد که اقالم زير هم راه با تلويزيون ‪ PDP‬شما گنجانده شده باشند‪ .‬اگر اقالمي كسري داشت‪ ،‬با فروشنده خود تماس بگيريد‪.‬‬
‫‪%%‬رنگ ها و شکل های اقالم بستگي به مدل ها ممکن است متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪y y‬پارچه تميز كننده‬
‫‪y y‬سيم برق‬
‫‪y y‬کارت هاي ضمانت‪ /‬راهنماي ايمني (در بعضی مناطق موجود نيست)‬
‫‪y y‬قاب بالنکینگ‬
‫‪y y‬كنترل از راه دور و باتري ها (‪)2 x AAA‬‬
‫‪y y‬دستورالعمل هاي دارنده‬
‫‪y y‬سيم فريت براي سيم برق (‪)2EA‬‬
‫(کشور موجود نباشد)‬
‫‪y y‬فرستنده ‪ / FM‬گیره فرستنده ‪FM‬‬
‫(در بعضی مناطق موجود نيست)‬
‫‪%%‬سيم هاي فريت ب راي محافظت کابل ها در مقابل اختالل بکار مي روند‪ .‬هنگام اتصال يك كابل‪ ،‬سيم فريت را باز كرده و آن را به دور كابل در‬
‫نزديكي پريز گيره بزنيد به صورتيكه در نمودار نشان داده شده است‪.‬‬
‫‪x x‬فاصله بین سیم فریت و یک سر سیمی که وارد دستگاه تلویزیون می شود‬
‫‪ : Ay y‬زیر ‪ 50‬میلی متر‬
‫‪ : By y‬زیر ‪ 20‬میلی متر‬
‫‪B‬‬
‫‪ 150 ~ 100 : Cy y‬میلی متر‬
‫‪ : Dy y‬زیر ‪ 15‬میلی متر‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫(کشور موجود نباشد)‬
‫‪C‬‬
‫(فقط با ‪ 50‬اینچ در اسرائیل عرضه شده است)‬
‫مشاهده پنل كنترل‬
‫‪%%‬رنگ و شكل محصول بستگي به مدل ممكن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫نشانگر روشن بودن‬
‫بلندگوها‬
‫سنسور كنترل از راه دور‬
‫‪SOURCEE‬‬
‫بين همه منابع ورودي موجود چرخ می زند‪ .‬در منوي روي صفحه از اين دكمه همانطوري استفاده كنيد كه از‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬در كنترل از راه دور استفاده مي كنيد‪.‬‬
‫یک منوی روی صفحه‪ OSD (on screen display) ،‬از ویژگی های تلویزیون شما را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪y‬‬
‫نشانگر روشن بودن‬
‫بلندی صدا را تنظیم می کند‪ .‬در ‪ ،OSD‬از دکمه هاي ‪ y‬همانطوري استفاده کنيد که از دکمه هاي‬
‫◄ و ► در کنترل از راه دور استفاده مي کنيد‪.‬‬
‫کانال ها را عوض می کند‪ .‬در ‪ ،OSD‬از دکمه هاي ‪ z‬همانطوري استفاده کنيد که از دکمه هاي‬
‫▼ و ▲ در کنترل از راه دور استفاده مي کنيد‪.‬‬
‫هنگاميكه روشن است چشمك زده و خاموش مي شود و در حالت آماده بكار روشن مي شود‪.‬‬
‫‪( P‬روشن)‬
‫تلويزيون را روشن یا خاموش مي کند‪.‬‬
‫سنسور كنترل از راه دور‬
‫كنترل از راه دور را به طرف اين نقطه بر روي تلويزيون بگيريد‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪z‬‬
‫حالت آماده بکار‬
‫تلویزیون را براي مدت طوالني در حالت آماده بكار نگذاريد (براي مثال زمانيكه به مرخصي مي رويد)‪ .‬حتی هنگامیکه دکمه نیرو خاموش شده‪ ،‬هنوز مقدار کمی‬
‫برق مصرف می شود‪ .‬بهترین کار اینست که سیم برق را بکشید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:04‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 4‬‬
‫شروع به کار‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪01‬‬
‫مشاهده كنترل از راه دور‬
‫تلويزيون را روشن و خاموش مي کند‪.‬‬
‫منابع تصويري موجود را نمایش و انتخاب می کند‬
‫(صفحه ‪.)8‬‬
‫دسترسی مستقیم به کانال ها‪.‬‬
‫به کانال قبلي بر می گردد‪.‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫متناوباً تله تکست‪ ،‬دوبل يا ميکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫صدا را موقتاً قطع می کند‪.‬‬
‫کانال ها را عوض می کند‪.‬‬
‫‪ OSD‬را باز می کند‪.‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪FO‬‬
‫اطالعات را روی صفحه تلویزیون نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫‪IN‬‬
‫فهرست های کانال را بر روي صفحه نمايش مي دهد‬
‫(صفحه ‪.)11‬‬
‫حالت ‪ HDMI‬را بطور مستقيم انتخاب مي كند‪.‬‬
‫بلندی صدا را تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪ Media Play (USB)‎‬را نمایش می دهد‬
‫(صفحه ‪.)19‬‬
‫عملکردهایی که مکرراً استفاده می شوند را سریعاً‬
‫انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪ΙΤ‬‬
‫‪ΕΧ‬‬
‫‪RN‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ :S.MODE‬برای انتخاب حالت صدا‬
‫فشار دهید (صفحه ‪.)14‬‬
‫‪ :SLEEP‬برای تنظیم عملکرد تایمر خواب‬
‫استفاده شود (صفحه ‪.)13‬‬
‫‪ :DUAL f-g‬انتخاب جلوه صدا (صفحه ‪.)15‬‬
‫‪ :P.MODE‬برای انتخاب حالت تصویر‬
‫فشار دهید (صفحه ‪.)11‬‬
‫‪ :P.SIZE‬اندازه تصویر را انتخاب می کند‬
‫(صفحه ‪.)12‬‬
‫‪ :E.SAVING‬برای تنظیم عملکرد صرفه جویی‬
‫انرژی استفاده شود (صفحه ‪.)11‬‬
‫به منوي قبلي برمي گردد‪.‬‬
‫‪TU‬‬
‫از منو خارج می شود‪.‬‬
‫‪RE‬‬
‫اقالم منوی روی صفحه را انتخاب می کند و مقادیر‬
‫مشاهده شده در منو را تغییر می دهد‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫این دکمه ها برای منوی مدیریت کانال‪،‬‬
‫‪ Media Play (USB)‎‬و غیره هستند‪.‬‬
‫از این دکمه ها در حالت های‬
‫)‪ Media Play (USB‬و‬
‫)‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬استفاده شود‬
‫(صفحه ‪.)25 ،19‬‬
‫(�‪ :‬ضبط را برای ‪ Samsung‬کنترل‬
‫می کند دستگاه های ضبطی که مجهز به‬
‫ویژگی ‪ Anynet+‬هستند)‬
‫نصب کردن باتری ها (اندازه باتری‪)AAA :‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪x x‬از کنترل از راه دور تا فاصله ‪ 23‬فوتی تلویزیون استفاده کنید‪.‬‬
‫‪x x‬نور درخشان ممکن است بر روی عملکرد کنترل از راه دور تأثیر بگذارد‪.‬‬
‫از چ راغ مهتابی ویژه یا عالمت نئون در نزدیکی خودداری کنید‪.‬‬
‫‪x x‬رنگ و شكل بستگي به مدل ممكن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:05‬‬
‫‪5‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 5‬‬
‫شروع به کار‬
‫وصل کردن به آنتن‬
‫هنگامى كه تلويزيون براى اولين بار روشن ميشود‪ ،‬تنظيمات اصلى بطور اتوماتيك اجرا می شوند‪.‬‬
‫‪%%‬از پيش تنظيم شده‪ :‬اتصال سیم برق و آنتن‬
‫آنتن ‪VHF/UHF‬‬
‫کابل‬
‫‪ANT OUT‬‬
‫يا‬
‫ورودي برق‬
‫وصل و پخش (تنظیمات اولیه)‬
‫هنگامیکه تلویزیون برای اولین بار روشن می شود‪ ،‬چند پیغام روی صفحه به شما کمک خواهند کرد که تنظیمات اساسی را پیکربندی کنید‪ .‬دکمه ‪POWERP‬‬
‫را فشار دهید‪ .‬وصل و پخش تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون تنظیم شده باشد‪.‬‬
‫‪%%‬ب رای بازگشت به مرحله قبلی‪ ،‬دکمه قرمز را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫انتخاب زبان‬
‫انتخاب نمایش مغازه یا‬
‫استفاده در منزل‬
‫انتخاب یک محل‬
‫انتخاب كانال‬
‫دکمه ▲ یا ▼ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫زبان )‪ OSD (On Screen Display‬مورد نظر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫دکمه ◄ یا ► را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪y y‬حالت استفاده در منزل را انتخاب کنید‪ .‬حالت نمایش مغازه برای محیط های تجاری‬
‫است‪.‬‬
‫‪y y‬برای بازگرداندن تنظیمات دستگاه از نمایش مغازه به استفاده در منزل (استاندارد)‪:‬‬
‫دكمه صدا را بر روي تلويزيون فشار دهيد‪ .‬هنگاميكه ‪ OSD‬بلندی صدا را مشاهده‬
‫کردید‪ ،‬دكمه ‪ MENU‬را براي ‪ 5‬ثانيه فشرده و نگه داريد‪.‬‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬را فشاردهيد‪ .‬منطقه مناسب را با فشردن دکمه ▲ يا ▼ انتخاب کنيد‪.‬‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬را براي تأييد انتخابتان فشار دهيد‪.‬‬
‫جستجوي كانال به طور اتوماتيك شروع و تمام خواهد شد‪.‬‬
‫منوي ذخیره خودکار که در آن گزينه شروع انتخاب شده نمايان مي شود‪ .‬دكمه ‪ ENTERE‬را فشاردهيد‪.‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪P‬‬
‫‪%%‬دكمه ‪ ENTERE‬را در هر زمان ب راي ايجاد وقفه در روند حفظ كردن فشار دهيد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫تنظیم ساعت‬
‫‪6‬‬
‫مشاهده راهنمای اتصال ‪HD‬‬
‫‪7‬‬
‫از تلویزیون خودتان لذت‬
‫ببرید‪.‬‬
‫‪%%‬پس از اينكه همه كانال هاي موجود ذخيره شده‪ ،‬پيغام تاریخ و زمان تنظیم شود‪ .‬ظاهر مي شود‪.‬‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬را فشاردهيد‪.‬‬
‫روز‪ ،‬ماه‪ ،‬سال‪ ،‬ساعت یا دقیقه را با فشردن دکمه ◄ یا ► انتخاب کنید‪.‬‬
‫روز‪ ،‬ماه‪ ،‬سال‪ ،‬ساعت یا دقیقه را با فشردن دکمه ▲ یا ▼ تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪%%‬همچنين مي توانيد روز‪ ،‬ماه‪ ،‬سال‪ ،‬ساعت و دقیقه را با فشار دكمه هاي رقمي كنترل از راه دور تنظيم‬
‫كنيد‪.‬‬
‫روش اتصال برای بهترین کیفیت تصویر ‪ HD‬نمایش داده می شود‪.‬‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬را فشاردهيد‪.‬‬
‫اگر مي خواهيد اين ويژگي را دوباره تنظيم كنيد‪..‬‬
‫تنظیمات ‪ -‬وصل و پخش (تنظیمات اولیه) را انتخاب کنید‪ .‬شماره پين ‪ 4‬رقمي را وارد كنيد‪.‬‬
‫شماره پین پیش فرض “‪ ”0-0-0-0‬است‪ .‬اگر مي خواهيد شماره پين را تغيير دهيد‪ ،‬از عملكرد کد عوض شود‪ .‬استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:05‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 6‬‬
‫اتصال ها‬
‫‪02‬‬
‫وصل کردن به یک دستگاه ‪AV‬‬
‫اتصال ها‬
‫استفاده از کابل ‪ HDMI‬یا ‪ :HDMI/DVI‬اتصالی ‪( HD‬تا حداکثر ‪)720p/1080i‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬دی وی دی‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،Blu-ray‬جعبه کابل ‪ ،HD‬گیرنده ماهواره ‪( HD STB‬جعبه جانبی)‪ ،‬جعبه کابل‪ ،‬گیرنده ماهواره ‪STB‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫سفيد‬
‫قرمز‬
‫دي وي دي ‪/‬‬
‫دستگاه پخش ‪Blu-ray‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫دي وي دي ‪/‬‬
‫دستگاه پخش ‪Blu-ray‬‬
‫‪DVI OUT‬‬
‫‪USB‬‬
‫‪W‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪HDMI IN 1(DVI), 2, 3, PC/DVI AUDIO IN%%‬‬
‫‪x x‬هنگاميكه از اتصالي كابل ‪ HDMI/DVI‬استفاده مي شود‪ ،‬بايستي از پريز )‪ HDMI IN 1(DVI‬استفاده كنيد‪ .‬ب رای اتصالی کابل‬
‫‪ ،DVI‬از يک کابل ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬ويا آداپتور ‪ DVI-HDMI‬یعنی ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬ب راي اتصال تصويري و پريزهاي‬
‫‪ PC/DVI AUDIO IN‬ب راي صدا استفاده کنيد‪.‬‬
‫‪x x‬اگر یک دستگاه خارجی از قبیل دی وی دی ‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گیرنده ماهواره ‪ STB‬که از وی رایش های ‪HDMI‬‬
‫قبل از ‪ 1.3‬حمایت می کند وصل شده است‪ ،‬ممکن است که تلویزیون به طور غیرعادی کار کند (ب رای مثال عدم نمایش تصویر بر‬
‫روی صفحه ‪ /‬عدم پخش صدا ‪/‬ارتعاش تصویر نا راحت کننده ‪ /‬رنگ غیرعادی)‪.‬‬
‫‪x x‬اگر پس از اتصال کابل ‪ HDMI‬صدایی وجود ندارد‪ ،‬وی رایش ‪ HDMI‬دستگاه خارجی را کنترل کنید‪ .‬اگر احتمال می دهید که وی رایش‬
‫از ‪ 1.3‬قدیمی تر است‪ ،‬با ا رائه کننده دستگاه تماس بگیرید تا وی رایش ‪ HDMI‬را تأیید کرده و ب رای ارتقای نرم اف زار درخواست کنید‪.‬‬
‫‪x x‬توصیه می شود که کابل ‪ HDMI‬تأیید شده را خریداری کنید‪ .‬در غی راینصورت‪ ،‬صفحه نمایش ممکن است به نظر خالی بیاید یا‬
‫موجب خطای اتصال شود‪.‬‬
‫استفاده از یک جزء (تا حداکثر ‪ )720p/1080i‬یا کابل صوتی‪/‬تصویری (فقط ‪)480i‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬وی سی آر‪ ،‬دی وی دی‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،Blu-ray‬جعبه کابل‪ ،‬گیرنده ماهواره ‪STB‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫زرد‬
‫سفيد‬
‫قرمز‬
‫سبز‬
‫آبي‬
‫قرمز‬
‫سفيد‬
‫قرمز‬
‫‪Y‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R‬‬
‫‪COMPONENT OUT‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫وي سي آر‬
‫‪G‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪VIDEO OUT‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫دي وي دي ‪ /‬دستگاه پخش‪Blu-ray‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪ :COMPONENT IN 1, 2 / AV IN 1, AV IN 2%%‬هنگام اتصال به ‪ ،AV IN 2, AV IN 1‬رنگ پریز ]‪AV IN 1 [Y/VIDEO‬‬
‫(سبز) با رنگ كابل ويدئو (زرد) یکسان نيست‪.‬‬
‫‪%%‬ب رای دستیابی به بهترین کیفیت تصویر‪ ،‬اتصالی جزء از طریق اتصالی ‪ A/V‬توصیه شده است‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:07‬‬
‫‪7‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 7‬‬
‫اتصال ها‬
‫وصل کردن به دستگاه صوتی‬
‫استفاده از یک اتصالی کابل صوتی (آنالوگ)‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬سیستم صوتی دیجیتال‪ ،‬آمپلی فایر‪ ،‬سینمای خانگی دی وی دی‬
‫آمپلی فایر ‪ /‬سينماي‬
‫خانگي دي وي دي‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫سیستم صوتی دیجیتال‬
‫‪OPTICAL‬‬
‫‪W‬‬
‫سفيد‬
‫‪R‬‬
‫قرمز‬
‫‪DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL(%%‬‬
‫‪x x‬هنگامیکه سیستم صوتی دیجیتال به پریز )‪ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL‬وصل شده‪ ،‬صدای تلویزیون و سیستم را‬
‫کاهش دهید‪.‬‬
‫‪x x‬صدای ‪( CH 5.1‬کانال) هنگامی موجود است که تلویزیون به یک دستگاه خارجی وصل شده که از ‪ CH 5.1‬حمایت می کند‪.‬‬
‫‪x x‬هنگامیکه گیرنده (آمپلی فایر یا سینمای خانگی دی وی دی) روشن شده‪ ،‬می توانید خروجی صدا را از پریز نوری تلویزیون بشنوید‪.‬‬
‫هنگامیکه تلویزیون سیگنال ‪ DTV‬را دریافت می کند‪ ،‬تلویزیون صدای ‪ CH 5.1‬را به آمپلی فایر یا سینمای خانگی دی وی دی‬
‫ارسال خواهد کرد‪ .‬هنگامیکه منبع یک جزء دیجیتال از قبیل دی وی دی ‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گیرنده ماهواره ‪STB‬‬
‫(جعبه جانبی) می باشد و از طریق ‪ HDMI‬به تلویزیون وصل شده‪ ،‬از آمپلی فایر یا سینمای خانگی دی وی دی فقط صدای ‪CH 2‬‬
‫شنیده خواهد شد‪ .‬اگر می خواهید صدای ‪ CH 5.1‬را بشنوید‪ ،‬پریز خروجی صدای دیجیتال از دی وی دی‪ /‬دستگاه پخش ‪/ Blu-ray‬‬
‫جعبه کابل ‪ /‬گیرنده ماهواره ‪ STB‬را مستقیماً به آمپلی فایر یا سینمای خانگی وصل کنید‪.‬‬
‫‪ :AUDIO OUT%%‬به پریزهای ورودی صوتی در آمپلی فایر ‪ /‬سینمای خانگی دی وی دی وصل می شود‪.‬‬
‫‪x x‬هنگام وصل كردن‪ ،‬از اتصالي مناسب استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪x x‬هنگامیکه آمپلی فایر صدا به پریز ‪ AUDIO OUT‬وصل شده باشد‪ :‬بلندی صدای تلویزیون را کاهش داده و می زان بلندی صدا را‬
‫توسط کنترل بلندی صدای آمپلی فایر تنظیم کنید‪.‬‬
‫کابل های ورودی (جداگانه فروخته می شود)‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪HDMI-DVI‬‬
‫‪Component‬‬
‫ویرایش نام‬
‫عوض کردن منبع ورودی‬
‫فهرست منبع‬
‫براي انتخاب تلويزيون ويا یک منبع ورود خارجي از‬
‫قبيل ‪ / DVD‬دستگاه پخش ‪ /Blu-ray‬جعبه كابل ‪/‬‬
‫گيرنده ماهواره ‪ STB‬استفاده شود‪.‬‬
‫■ ■تلویزیون ‪/ Component1 / AV2 / AV1 /‬‬
‫‪/ HDMI1/DV / PC / Component2‬‬
‫‪USB / HDMI3 / HDMI2‬‬
‫)‪Composite (AV‬‬
‫)‪Coaxial (RF‬‬
‫‪VGA‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫■ ■‪PVR STB / Satellite STB / Cable STB / DVD / VCR‬‬
‫گیرنده ‪ / AV‬بازی ‪ /‬دوربین فیلم برداری ‪/ DVI PC / PC /‬‬
‫دستگاه های ‪ / DVI‬تلویزیون ‪/ HD DVD / Blu-ray / IPTV /‬‬
‫‪ :DMA‬دستگاه وصل شده به پريزهاي ورودي را نام گذاري كنيد تا‬
‫انتخاب منبع ورودي آسان تر شود‪.‬‬
‫‪%%‬هنگامیکه کابل ‪ HDMI/DVI‬را به درگاه‬
‫)‪ HDMI IN 1(DVI‬وصل می کنید‪ ،‬بایستی درگاه را به حالت‬
‫‪ DVI PC‬یا دستگاه های ‪ DVI‬زیر ویرایش نام تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪% %‬در فهرست منبع ورودی های وصل شده‬
‫پررنگ خواهند شد‪.‬‬
‫‪% %‬كامپيوتر هميشه فعال باقي مي ماند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:08‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 8‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫قبل از استفاده از تلويزيون‪ ،‬مراحل زير را براي يادگيري نحوه مسیریابی در‬
‫منو دنبال کرده و عملكردهاي مختلف را انتخاب و تنظیم كنيد‪.‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪FO‬‬
‫‪IN‬‬
‫مدیریت کانال‬
‫‪ΙΤ‬‬
‫‪RN‬‬
‫‪ΕΧ‬‬
‫‪TU‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫کانال های دلخواه را حذف یا تنظیم کنید‪ .‬یک کانال در صفحه کانال ها‪،‬‬
‫کانال های شخصی یا زمان بندی شده انتخاب شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1c‬‬
‫‪2c‬‬
‫کانال ها‬
‫‪RE‬‬
‫‪D‬‬
‫¦ ¦مشاهده کانال ها‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫همه‬
‫‪A‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫‪ 2‬دکمه ‪ / ENTERE‬جهت‪ :‬جانما را حركت داده و يك آيتم را انتخاب‬
‫کنید‪ .‬تنظيمات را تأييد كنيد‪.‬‬
‫‪ 3‬دکمه ‪ :RETURN‬به منوي قبلي برمي گردد‪.‬‬
‫بزرگنمایی‬
‫‪ 4‬دکمه ‪ :EXIT‬از منوي روي صفحه خارج می شود‪.‬‬
‫نحوه استفاده از ‪( OSD‬نمایش روی صفحه)‬
‫مرحله دسترسي ممكن است بستگي به منوي انتخاب شده متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪MENU m‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫▲‪▼/‬‬
‫گزینش های منوی اصلی روی صفحه نمایان‬
‫می شود‪:‬‬
‫تصویر‪ ،‬صدا‪ ،‬كانال‪ ،‬تنظیمات‪ ،‬ورودی‪،‬‬
‫كاربرد‪ ،‬پشتیبانی‪.‬‬
‫یک نماد را با دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ENTERE‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را برای دستیابی به‬
‫منوی فرعی فشار دهید‪.‬‬
‫منوی فرعی مورد نظر را با دکمه ▲ یا ▼‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫مقدار یک آیتم را با دکمه ◄ یا ► تغییر‬
‫دهید‪ .‬تغییرات در ‪ OSD‬ممكن است بستگي‬
‫به منوي انتخاب شده متفاوت باشد‪.‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را برای تکمیل‬
‫پیکربندی فشار دهید‪.‬‬
‫‪ EXIT‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫◄‪►/‬‬
‫‪ENTERE‬‬
‫‪EXIT e‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ 1‬دکمه ‪ :MENU‬منوي روي صفحه اصلي را نشان مي دهد‪.‬‬
‫▲‪▼/‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫نحوه مسیریابی در منو‬
‫‪03‬‬
‫منوي كانال‬
‫■ ■‬
‫■‬
‫■*‬
‫‪C1‬‬
‫* ‪C2‬‬
‫‪ C3‬شخصی‬
‫ویرایش كانال های‬
‫قفل شود‪.‬‬
‫‪C4‬‬
‫تماشای تایمر‬
‫‪C5‬‬
‫ویرایش نام كانال‬
‫مرتب کردن‪C6‬‬
‫حذف‬
‫‪C7‬‬
‫‪C8‬‬
‫\ ‪C9‬‬
‫انتخاب‬
‫▼‬
‫‪ k‬صفحه ‪ T‬ابزار‬
‫کانال ها‪ :‬فهرست کانال را براساس نوع کانال نشان می دهد‪.‬‬
‫کانال های شخصی‪ :‬گروه کانال را نشان می دهد‪.‬‬
‫زمان بندی شده‪ :‬همه برنامه هايي كه در حال حاضر رزرو شده را‬
‫■ ■‬
‫نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪%%‬استفاده از دکمه های رنگی با مدیریت کانال‬
‫‪ x x‬سبز (بزرگنمایی)‪ :‬شماره كانال را بزرگ ويا كوچك مي كند‪.‬‬
‫‪ x x‬زرد (انتخاب)‪ :‬چند فهرست كانال را انتخاب مي كند‪ .‬كانال‬
‫هاي الزم را انتخاب كرده و دكمه زرد را ب راي تنظيم همه كانال‬
‫هاي انتخاب شده در آن واحد فشار دهيد‪ .‬عالمت ‪ c‬در سمت‬
‫چپ فایل انتخاب شده ظاهر مي شود‪.‬‬
‫‪( kx x‬صفحه)‪ :‬رفتن به صفحه بعدی یا قبلی‪.‬‬
‫‪( Tx x‬ابزار)‪ :‬منوی گزینش مدیریت کانال را نشان می دهد‪.‬‬
‫(منوهاي گزينش ها ممكن است بستگي به موقعيت متفاوت‬
‫باشند‪).‬‬
‫نمادهاي نمايش وضعيت كانال‬
‫نمادها‬
‫‪c‬‬
‫*‬
‫\‬
‫)‬
‫عملكردها‬
‫کانال انتخاب شده‪.‬‬
‫يك كانال به عنوان دلخواه تنظيم مي شود‪.‬‬
‫يك كانال قفل شده‬
‫يك برنامه رزرو شده‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:09‬‬
‫‪9‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 9‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫ذخیره دستی‬
‫¦ ¦استفاده از کانال های دلخواه‬
‫کانال ها را به طور دستی اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند‪.‬‬
‫■ ■برنامه‪ ،‬سیستم رنگ‪ ،‬سیستم صدا‪ ،‬کانال‪ ،‬جستجو‪ :‬اگر صدا نبود ويا‬
‫صدا غيرعادي بود‪ ،‬الزم است كه استاندارد صدا دوباره انتخاب شود‪.‬‬
‫* کانال های شخصی‬
‫(در مدیریت کانال)‬
‫همه كانال هاي دلخواه را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪%%‬حالت کانال‬
‫■ ■ویرایش كانال های شخصی ‪ :t‬می توانید کانال های انتخاب‬
‫شده را به گروه کانال های شخصی تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪%%‬عالمت “*” نمایش داده شده و کانال به عنوان کانال های شخصی‬
‫تنظیم خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .1‬یک کانال را انتخاب کرده و دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬یک کانال را در گروه های کانال دلخواه از بین ‪ 3 ،2 ،1‬و ‪4‬‬
‫اضافه یا حذف کنید‪.‬‬
‫‪x x‬می توان یک گروه یا بیشتر را انتخاب کرد‪.‬‬
‫‪ .3‬پس از اینکه تنظیمات را تغییر دادید‪ ،‬فهرست کانال برای هر گروه‬
‫را می توان در کانال های شخصی مشاهده کرد‪.‬‬
‫کانال های شخصی‬
‫حالت کانال آنتن هوایی یا کابل‬
‫‪( Cx x‬حالت کانال آنتن هوایی) ‪( S /‬حالت کانال کابل)‪ :‬این دو‬
‫حالت به شما امکان می دهند تا کانال را با وارد کردن شماره‬
‫تعیین شده ب رای هر ایستگاه پخش آنتن هوایی یا کانال کابل‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫¦ ¦ویرایش کانال ها‬
‫منوی گزینش مدیریت کانال‬
‫(در مدیریت کانال)‬
‫‪ .1‬یک کانال را انتخاب کرده و دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪C -‬‬‫* ‪C --‬‬
‫‪ .2‬نام کانال را با استفاده از منوی ویرایش نام کانال ویرایش کنید‪.‬‬
‫کانال شخصی ‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫* ‪C --‬‬
‫■ ■ویرایش نام كانال‪ :‬نام کانال خودتان را تعیین کنید‪.‬‬
‫کانال شخصی ‪2‬‬
‫کانال شخصی ‪3‬‬
‫کانال شخصی ‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫بزرگنمایی‬
‫انتخاب‬
‫‪C -‬‬‫‪C -‬‬‫‪C -‬‬‫‪C --‬‬
‫‪ k‬صفحه ‪ T‬ابزار‬
‫حالت برنامه‬
‫¦ ¦کانال های بازگشته‬
‫منطقه‬
‫مي توانيد منطقه كانال ها را تغيير دهيد‪.‬‬
‫ذخیره خودکار‬
‫کانال ها را به طور خودکار اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند‪.‬‬
‫‪%%‬شماره برنامه هايي كه بطور اتوماتيك معين شده ممكن است با‬
‫شماره برنامه هاي واقعي ويا دلخواه مطابقت نكنند‪ .‬اگر كانال با‬
‫استفاده از قفل کودک قفل شده‪ ،‬پنجره ورود پين نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪( Px x‬حالت برنامه)‪ :‬هنگامیکه تنظیم کردن تمام شد‪ ،‬شماره هاي‬
‫موقعيت از ‪ P0‬تا ‪ P99‬به ايستگاه هاي پخش در منطقه شما‬
‫داده مي شوند‪ .‬در اين حالت مي توانيد با وارد كردن شماره‬
‫موقعيت‪ ،‬يك كانال را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫¦ ¦سایر ویژگی ها‬
‫مدیریت کانال‬
‫منوی گزینش اطالعات‬
‫هر کانال را با استفاده از گزینش های منوی کانال ها (قفل شود‪/ .‬‬
‫قفل باز شود‪ ،.‬تماشای تایمر‪ ،‬مرتب کردن‪ ،‬حذف‪ ،‬انتخاب همه ‪ /‬حذف همه‬
‫انتخابها) تنظیم کنید‪ .‬اقالم منوي گزينش ممكن است بستگي به وضعيت كانال‬
‫متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪ .1‬یک کانال را انتخاب کرده و دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬یک عملکرد را انتخاب کرده و تنظیمات آنرا تغییر دهید‪.‬‬
‫■ ■قفل شود‪ / .‬قفل باز شود‪ :.‬يك كانال را طوري قفل كنيد كه نتوان كانال‬
‫را انتخاب و تماشا كرد‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪x x‬اين عملكرد تنها زماني موجود است كه قفل کودک روي روشن‬
‫تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫‪x x‬صفحه وارد كردن پين نمايان مي شود‪ .‬پین ‪ 4‬رقمی را وارد کنید‬
‫که پیش فرض آن “‪ ”0-0-0-0‬است‪ .‬اگر كانال با استفاده از‬
‫کد عوض شود‪ .‬قفل شده‪ ،‬پنجره ورود پين نمايان مي شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:10‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 10‬‬
‫■ ■حذف‪ :‬مي توانيد كانال را براي نمايش كانال هايي كه مي خواهيد حذف‬
‫كنيد‪.‬‬
‫■ ■انتخاب همه ‪ /‬حذف همه انتخابها‪ :‬در مدیریت کانال‪ ،‬همه کانال ها را‬
‫انتخاب کنید یا انتخاب همه کانال ها را حذف کنید‪.‬‬
‫¦ ¦تغيير حالت تصوير از قبل تنظیم شده‬
‫حالت‬
‫نوع تصویر مورد نظر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■پویا‪ :‬برای یک اتاق پرنور مناسب است‪.‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫■ ■استاندارد‪ :‬برای محیط عادی مناسب است‪.‬‬
‫■ ■سینمایی‪ :‬برای تماشای فیلم های سینمایی در اتاق‬
‫تاریک مناسب است‪.‬‬
‫زمان بندی شده‬
‫(در مدیریت کانال)‬
‫می توانید برنامه ای که برای تماشا رزرو کرده اید را مشاهده کنید‪ ،‬تغییر‬
‫دهید یا حذف کنید‪.‬‬
‫■ ■تغییر اطالعات‪ :‬برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید تغییر‬
‫دهید‪.‬‬
‫■ ■لغو برنامه ریزی ها‪ :‬برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده‬
‫اید لغو کنید‪.‬‬
‫■ ■اطالعات‪ :‬برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید نمایش‬
‫دهید‪( .‬همچنين مي توانيد اطالعات برنامه رزرو شده را تغيير دهيد‪).‬‬
‫■ ■انتخاب همه ‪ /‬حذف همه انتخابها‪ :‬همه برنامه هاي رزرو شده را انتخاب‬
‫كنيد يا انتخاب زدايي كنيد‪.‬‬
‫¦ ¦تغییر تنظیمات تصویر‬
‫نور سلول ‪ /‬درخشندگی ‪ /‬روشنایی ‪ /‬وضوح ‪ /‬رنگ ‪/‬‬
‫تصحیح رنگ (‪)G/R‬‬
‫تلویزیون شما چندین گزینش تنظیم برای کنترل کیفیت تصویر دارد‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪x x‬در حالت های تلویزیون‪ AV ،‬آنالوگ سیستم پال‪ ،‬عملکرد‬
‫تصحیح رنگ (‪ )G/R‬موجود نیست‪.‬‬
‫‪x x‬در حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط مي توانيد نور سلول‪ ،‬درخشندگی و‬
‫روشنایی را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪x x‬تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به تلویزیون‬
‫وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫فهرست كانال‬
‫می توانید همه کانال های جستجو شده را تماشا کنید‪.‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫■ ■مرتب کردن‪ :‬اين عملكرد به شما امکان مي دهد تا شماره برنامه كانالهاي‬
‫ذخيره شده را تغيير دهيد‪ .‬اين عملکرد بعد از استفاده از ذخيره اتوماتيک‬
‫ممکن است الزم باشد‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫■ ■تماشای تایمر‪ :‬می توانید کانال دلخواه را طوری تنظیم کنید که به طور‬
‫خودکار در موقع رزرو شده نمایش داده شود‪ .‬ابتدا وقت کنونی را برای‬
‫استفاده از این عملکرد تنظیم کنید‪.‬‬
‫منوی تصویر‬
‫‪CH LIST‬‬
‫¦ ¦راه حل های اقتصادی‬
‫راهکار صرفه جویی‬
‫تنظیم دقیق‬
‫اگر سيگنال ضعيف ويا تحريف شده است‪ ،‬کانال را بطور دستی تنظيم دقيق‬
‫کنيد‪.‬‬
‫■ ■صرفه جویی انرژی (خاموش ‪ /‬كم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد ‪ /‬تصویر خاموش)‬
‫‪ : t‬اين ويژگي روشنايي تلويزيون را تنظيم مي كند تا‬
‫مصرف نيرو كاهش پيدا كند‪ .‬اگر تصویر خاموش را انتخاب کنید‪،‬‬
‫صفحه نمایش خاموش می شود‪ ،‬ولی صدا روشن باقی می ماند‪ .‬برای‬
‫روشن کردن صفحه نمایش‪ ،‬هر دکمه ای را به غیر از دکمه صدا فشار‬
‫دهید‪ .‬تا زمانیکه صفحه نمایش دوباره روشن شود‪ ،‬یک تصویر تحریف‬
‫شده برای در حدود ‪ 4‬ثانیه نمایش داده خواهد شد‪.‬‬
‫‪%%‬کانال های تنظیم دقیق شده با یک ستارک “*” عالمت زده شده اند‪.‬‬
‫‪%%‬ب رای تنظیم مجدد تنظیم دقیق‪ ،‬تنظیم مجدد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 11‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫■ ■حس گر صرفه جویی (خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬برای بهبود صرفه جویی در‬
‫مصرف نیرو؛ تنظیمات تصویر با نور موجود در اتاق به طور خودکار‬
‫هماهنگ می شوند‪.‬‬
‫‪% %‬اگر نور سلول را تنظیم کنید‪ ،‬حس گر صرفه جویی خاموش‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫نور سلول حداقل‪ :‬هنگامیکه حس گر صرفه جویی روی روشن است‪،‬‬
‫حداقل روشنایی صفحه نمایش را می توان به طور دستی تنظیم کرد‪.‬‬
‫‪% %‬اگر حس گر صرفه جویی روشن باشد‪ ،‬روشنایی صفحه‬
‫نمایش ممکن است تغییر کند (قدری تیره تر یا روشن تر‬
‫شود) که بستگی به شدت نور محیط دارد‪.‬‬
‫■ ■آماده بکارعدم وجود سیگنال (خاموش ‪ /‬دقیقه ‪ /15‬دقیقه ‪/ 30‬‬
‫دقیقه ‪ :)60‬برای پرهیز از مصرف انرژی غیرضروری‪ ،‬مشخص کنید‬
‫که در صورت عدم دریافت سیگنال‪ ،‬چه مدت مایلید که تلویزیون روشن‬
‫باقی بماند‪.‬‬
‫‪% %‬هنگامیکه کامپیوتر از حالت ذخیره نیرو استفاده می کند‬
‫غیرفعال می شود‪.‬‬
‫تنظیم مجدد‪ :‬تنظیم سفیدی را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند‪.‬‬
‫■ ■رنگ پوست‪ :‬روی رنگ صورتی “رنگ پوست” تأکید می کند‪.‬‬
‫(خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬روی حدود شیئ تأکید می کند‪.‬‬
‫■ ■بهبود لبه‬
‫ِ‬
‫گزینش های تصویر‬
‫‪%%‬در حالت کامپیوتر‪ ،‬تنها می توانید در تمایل رنگ‪ ،‬اندازه و‬
‫محافظت در مقابل سوختگي صفحه تغیی راتی ایجاد کنید‪.‬‬
‫گزینش های تصویر‬
‫تمایل رنگ‬
‫‪ :‬عادی‬
‫اندازه‬
‫‪16:9 :‬‬
‫فیلتر نویز دیجیتال‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫فیلتر نویز ‪MPEG‬‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫‪H‬‬
‫سطح سیاه ‪ DMI‬‬
‫‪ :‬عادی‬
‫حالت فیلم‬
‫ ◄‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫محافظت در مقابل سوختگي صفحه‬
‫¦ ¦تغيير گزینش های تصوير‬
‫▼‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫تنظیمات پیشرفته‬
‫(در حالت استاندارد ‪ /‬سینمایی موجود است)‬
‫مي توانيد تنظيمات مشروح را براي صفحه نمايش خود تنظيم كنيد كه شامل‬
‫رنگ و درخشندگي مي شود‪.‬‬
‫‪%%‬در حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط مي توانيد گاما و تنظیم سفیدی را تغيير‬
‫دهيد‪.‬‬
‫تنظیمات پیشرفته‬
‫تن سیاه‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫درخشندگی پویا‬
‫‪ :‬متوسط‬
‫گاما‬
‫‪0:‬‬
‫‪R‬‬
‫حالت فقط ‪ GB‬‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫فضای رنگ‬
‫ ◄‬
‫‪ :‬بومی‬
‫تنظیم سفیدی‬
‫‪0:‬‬
‫رنگ پوست‬
‫▼‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫■ ■تمایل رنگ (سرد ‪ /‬عادی ‪ /‬رنگ گرم ‪ / 1‬رنگ گرم ‪)2‬‬
‫‪% %‬رنگ گرم ‪ 1‬یا رنگ گرم ‪ 2‬هنگامیکه حالت تصویر پویا‬
‫است غیرفعال خواهد شد‪.‬‬
‫‪% %‬تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به یک‬
‫ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫■ ■اندازه‪ :‬جعبه كابل‪/‬گيرنده ماهواره شما ممكن است‬
‫مجموعه اندازه هاي تصوير خودش را نيز داشته‬
‫باشد‪ .‬با این وجود‪ ،‬ما اکیداً توصیه می کنیم که بیشتر‬
‫اوقات از حالت ‪ 16:9‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪ : 16:9‬تصوير را به اندازه ‪ 16:9‬براي پخش دي‬
‫وي دي ويا عريض تنظيم كنيد‪.‬‬
‫بزرگنمایی عریض‪ :‬اندازه تصوير را بيشتر از ‪4:3‬‬
‫بزرگ می کند‪.‬‬
‫‪% %‬موقعیت را با استفاده از دکمه های ▲‪ ▼ ،‬تنظیم می کند‪.‬‬
‫بزرگنمایی‪ :‬تصوير را به عرض ‪ 16:9‬در جهت عمودي بزرگنمایی می‬
‫کند تا در اندازه صفحه جا بشود‪.‬‬
‫‪% %‬موقعیت یا اندازه را با استفاده از دکمه ▲‪ ▼ ،‬تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■تن سیاه (خاموش ‪ /‬تیره ‪ /‬تیره تر ‪ /‬تیره ترین)‪ :‬سطح سیاهی را برای‬
‫تنظیم عمق صفحه نمایش انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ : 4:3‬تنظیم پیش فرض برای پخش فیلم سینمایی یا عادی‪.‬‬
‫‪% %‬به مدت طوالنی در فورمت ‪ 4:3‬تماشا نکنید‪ .‬نشانه هایی از‬
‫حاشیه ها در سمت چپ‪ ،‬راست و مرکز صفحه نمایش ممکن‬
‫است موجب باقی ماندن تصویر (سوختگی تصویر) شود که‬
‫تحت پوشش ضمانت نیست‪.‬‬
‫■ ■گاما‪ :‬تراكم رنگ اصلي را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫به اندازه صفحه‪ :‬تصوير كامل را بدون هرگونه قسمت حذف شدگی‬
‫نمایش می دهد درحاليكه سيگنال هاي ‪HDMI‬‬
‫(‪ )720p/1080i/1080p‬ويا جزء (‪ )1080i/1080p‬دريافت مي‬
‫شوند‪.‬‬
‫■ ■درخشندگی پویا (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد)‪ :‬درخشندگی صفحه‬
‫نمایش را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■حالت فقط ‪( RGB‬خاموش ‪ /‬قرمز ‪ /‬سبز ‪ /‬آبی)‪ :‬می توانید رنگ یا‬
‫تصحیح رنگ (‪ )G/R‬قرمز‪ ،‬سبز یا آبی را برای تصویر از یک دستگاه‬
‫خارجی (دستگاه پخش دی وی دی‪ ،‬سینمای خانگی و غیره) تنظیم کنید‪.‬‬
‫■ ■فضای رنگ (خودکار ‪ /‬بومی)‪ :‬گستره رنگ هایی که برای ایجاد تصویر‬
‫موجود است را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■تنظیم سفیدی‪ :‬دمای رنگ را برای تصویر طبیعی تر تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ :B-Offset / G-Offset / R-Offset‬تیرگی هر رنگ را (قرمز‪،‬‬
‫سبز‪ ،‬آبی) تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ :B-Gain / G-Gain / R-Gain‬روشنایی هر رنگ را (قرمز‪،‬‬
‫سبز‪ ،‬آبی) تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:11‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 12‬‬
‫‪x x‬در حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط حالت های ‪ 16:9‬و ‪ 4:3‬را مي توان‬
‫تنظيم كرد‪.‬‬
‫‪x x‬تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی‬
‫تلویزیون وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫‪x x‬پس از انتخاب به اندازه صفحه در حالت ‪HDMI‬‬
‫(‪ )1080i / 1080p‬يا جزء (‪ :)1080i / 1080p‬موقعیت یا‬
‫اندازه را با استفاده از دکمه ▲‪ ► ,◄ ,▼ ,‬تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪x x‬اگر از عملكرد به اندازه صفحه با ورودي ‪ 720p HDMI‬استفاده‬
‫كنيد‪ 1 ،‬خط در باال‪ ،‬پايين‪ ،‬چپ و راست به همان صورت‬
‫عملكرد «اُوراسكن» بريده خواهد شد‪.‬‬
‫■ ■فیلتر نویز دیجیتال (خاموش ‪ /‬كم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد ‪ /‬خودکار ‪/‬‬
‫تجسم خودکار ‪ /‬نمایش)‪ :‬هنگامیکه سیگنال پخش ضعیف است‪ ،‬ممکن‬
‫است قدری برفک و شبح نمایان شود‪ .‬یکی از گزینش ها را انتخاب کنید‬
‫تا بهترین تصویر نمایان شود‪.‬‬
‫تجسم خودکار‪ :‬هنگامیکه کانال های آنالوگ را عوض می کنید‪ ،‬شدت‬
‫سیگنال جاری را نشان داده و فیلتر نویز صفحه نمایش را مشخص می‬
‫کند‪.‬‬
‫فیلتر نویز ‪( MPEG‬خاموش ‪ /‬كم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد ‪ /‬خودکار)‪ :‬نویز‬
‫‪ MPEG‬را کاهش داده تا کیفیت تصویر بهبود پیدا کند‪.‬‬
‫■ ■سطح سیاه ‪( HDMI‬عادی ‪ /‬کم)‪ :‬ميزان سياهي در صفحه نمايش را با‬
‫تنظيم عمق صفحه انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪% %‬فقط در حالت ‪( HDMI‬سیگنال های ‪ )RGB‬موجود است‪.‬‬
‫■ ■حالت فیلم (خاموش ‪ /‬خودکار‪ / 1‬خودکار‪ :)2‬تلويزيون را تنظیم می کند‬
‫تا بطور اتوماتيک سيگنالهاي فيلم را از همه منابع حس و ظاهر کرده و‬
‫تصوير را براي کيفيت بهينه تنظيم کند‪.‬‬
‫‪% %‬در تلویزیون‪ ،AV ،‬جزء (‪ )480i / 1080i‬و ‪HDMI‬‬
‫(‪ )480i / 1080i‬موجود است‪.‬‬
‫■ ■محافظت در مقابل سوختگي صفحه‪ :‬براي كاهش امكان سوختگي صفحه‬
‫نمايش‪ ،‬اين دستگاه به تكنولوژي جلوگيري از سوختگي صفحه نمايش‬
‫مجهز شده است‪ .‬تنظيم وقت به شما امكان مي دهد تا زمان بين حركت‬
‫تصوير را به دقيقه برنامه ريزي كنيد‪.‬‬
‫جابجايي پيكسل (خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬با استفاده از اين عملكرد‪ ،‬مي توانيد‬
‫پيكسل ها را در جهت افقي ويا عمودي در ‪ PDP‬حركت داده تا سايه‬
‫تصوير را بر روي صفحه نمايش به حداقل برسانيد‪.‬‬
‫‪% %‬وضعيت مطلوب ب راي جابجايي پيكسل‬
‫استريو ‪A2‬‬
‫تلويزيون‪/AV/‬جزء‪/HDMI/‬‬
‫‪PC‬‬
‫افقي‬
‫‪4~0‬‬
‫‪4‬‬
‫عمودي‬
‫‪4~0‬‬
‫‪4‬‬
‫زمان (دقيقه)‬
‫‪ 1‬تا دقيقه ‪4‬‬
‫دقيقه ‪4‬‬
‫‪% %‬ب راي لغو اين خاصيت يکي ازکليدها را در کنترل از راه دور‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫حاشيه خاکستري (تیره ‪ /‬روشن)‪ :‬هنگاميکه تلويزيون را با نسبت‬
‫تصوير ‪ 4:3‬تماشا مي کنيد‪ ،‬با تنظيم توازن سفيد در دو سمت چپ و‬
‫راست مي توانيد از آسيب به صفحه جلوگيري کنيد‪.‬‬
‫تنظیم مجدد تصویر (قبول ‪ /‬لغو)‬
‫حالت تصویر کنونی را به تنظیمات پیش فرض آن بر می گرداند‪.‬‬
‫¦ ¦راه اندازی تلويزيون با كامپيوتر‬
‫منبع ورودی را روی کامپیوتر بگذارید‪.‬‬
‫تنظیم خودکار ‪t‬‬
‫مقادیر‪/‬موقعیت های فرکانس را تنظیم کرده و تنظیمات را به طور خودکار‬
‫تنظیم دقیق می کند‪.‬‬
‫‪%%‬هنگامیکه توسط کابل ‪ HDMI/DVI‬وصل شود موجود نیست‪.‬‬
‫صفحه نمایش‬
‫■ ■‪ :Coarse / Fine‬نویز تصویر را حذف کرده یا کاهش می دهد‪ .‬اگر‬
‫صرفاً به وسيله تنظيم دقيق نویز برطرف نشد‪ ،‬فركانس را تا حد ممكن‬
‫(‪ )Coarse‬تنظيم كرده و دوباره تنظيم دقيق كنيد‪ .‬پس از اينكه نویز‬
‫كاهش پيدا كرد‪ ،‬تصوير را دوباره تنظيم كنيد تا در مركز صفحه نمايش‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫■ ■موقعیت ‪ :‬موقعیت صفحه نمایش کامپیوتر را با دکمه جهت دار تنظیم‬
‫کنید (▲ ‪.)► / ◄ / ▼ /‬‬
‫■ ■تنظیم مجدد تصویر‪ :‬تصویر را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:12‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫‪x x‬اقالم موجود ممكن است بستگي به حالت انتخاب شده متفاوت‬
‫باشند‪.‬‬
‫‪% %‬اين عملکرد در حالت به اندازه صفحه موجود نيست‪.‬‬
‫زمان حفاظت خودکار (دقیقه ‪ / 10‬دقیقه ‪ / 20‬دقیقه ‪ / 40‬ساعت ‪/ 1‬‬
‫خاموش)‪ :‬اگر صفحه نمایش با یک تصویر ثابت برای مدت مشخصی‬
‫که توسط کاربر مشخص شده بالاستفاده بماند‪ ،‬محافظ صفحه فعال شده تا‬
‫از ایجاد سایه تصویرها بر روی صفحه نمایش جلوگیری شود‪.‬‬
‫اسکرول کردن‪ :‬اين عملكرد با حركت دادن همه پيكسل ها بر روي‬
‫‪ PDP‬برطبق يك الگو‪ ،‬سايه تصاوير بر روي صفحه نمايش را حذف‬
‫می کند‪ .‬از اين عملكرد زماني استفاده كنيد كه سايه تصاوير بر روي‬
‫صفحه باقي مانده‪ ،‬مخصوصاً زمانيكه يك تصوير ثابت را براي مدت‬
‫طوالني بر روي صفحه نمايش داده ايد‪.‬‬
‫‪% %‬عملكرد حذف سايه تصوير بايستي ب راي مدت طوالني اج را‬
‫شود (تقريباً ‪ 1‬ساعت) تا بطور موثر سايه تصاوير را از‬
‫صفحه نمايش حذف كند‪ .‬اگر سايه تصوير بعد از اج راي‬
‫عملكرد حذف نشد‪ ،‬عملكرد را دوباره تك رار كنيد‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪x x‬بستگي به منبع ورودي‪ ،‬گزينه هاي اندازه تصوير ممكن است‬
‫متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪% %‬مقدار جابجايي پيكسل ممکن است بستگي به اندازه مانيتور‬
‫(اينچ) و حالت متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 13‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫استفاده از تلويزيون به عنوان صفحه نمايش كامپيوتر‬
‫تنظيم نرم افزار كامپيوترتان (براساس ‪)Windows XP‬‬
‫بستگی به ویرایش ویندوز و کارت ویدئو‪ ،‬صفحات نمایش واقعی در کامپیوتر‬
‫شما ممکن است متفاوت باشند که در این صورت همین اطالعات به راه‬
‫اندازی تقریباً همیشه بکار برده می شود‪( .‬در غير اينصورت‪ ،‬با توليد كننده‬
‫كامپيوترتان ويا فروشنده ‪ Samsung‬تماس حاصل كنيد)‬
‫‪ .1‬روی “‪ ”Control Panel‬در منوی شروع ویندوز کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬روی “‪ ”Appearance and Themes‬در پنجره “‪Control‬‬
‫‪ ”Panel‬کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .3‬روی “‪ ”Display‬کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫‪ .4‬زبانه “‪ ”Settings‬را در جعبه گفتگوي ‪ Display‬انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬تنظيم اندازه صحيح (قدرت تفكيك)‪[ :‬بهترين‪ 1920×1080 :‬پيكسل]‬
‫‪y y‬تنظيم اندازه صحيح (قدرت تفكيك)‬
‫[بهترين‪ 1024×768: 42" / 1360×768: 50" :‬پيكسل]‬
‫‪y y‬اگر گزينه فركانس عمودي در جعبه گفتگوي تنظيمات ‪ display‬وجود‬
‫دارد مقدار صحيح “‪ ”60‬و يا "‪ 60‬هرتز" مي باشد‪ .‬در غيراينصورت‪،‬‬
‫بر روي “‪ ”OK‬كليك كرده و از جعبه گفتگو خارج شويد‪.‬‬
‫¦ ¦سیستم های صوتی و غیره‬
‫‪( Virtual Surround‬خاموش ‪ /‬روشن)‬
‫(فقط حالت صدای استاندارد)‬
‫این عملکرد یک تجربه صدای فراگیر ‪ 5.1‬کانال مجازی را از طریق یک‬
‫جفت بلندگو یا گوشی با استفاده از فناوری ‪HRTF (Head Related‬‬
‫)‪ Transfer Function‬ارائه می کند‪.‬‬
‫وضوح گفتگو (خاموش ‪ /‬روشن)‬
‫(فقط حالت صدای استاندارد)‬
‫این عملکرد به شما امکان می دهد تا شدت صدا را نسبت به موسیقی یا اثرات‬
‫صوتی افزایش دهید تا بتوان گفتگو را به وضوح بیشتری شنید‪.‬‬
‫صدای خودکار (خاموش ‪ /‬عادی ‪ /‬شب)‬
‫برای مساوی کردن میزان صدا در هر کانال‪ ،‬روی عادی بگذارید‪.‬‬
‫منوی صدا‬
‫■ ■شب‪ :‬این حالت تجربه صوتی بهبود یافته را در مقایسه با حالت عادی‬
‫ارائه کرده‪ ،‬تقریباً هیچگونه سروصدایی ایجاد نمی کند‪ .‬برای موقع شب‬
‫مناسب است‪.‬‬
‫¦ ¦تغيير حالت صدا از قبل تنظیم شده‬
‫بلندگوی تلویزیون (خاموش ‪ /‬روشن)‬
‫حالت‬
‫■ ■استاندارد‪ :‬حالت طبيعي صدا را انتخاب مي كند‪.‬‬
‫■ ■موسیقی‪ :‬موسيقي را به صدا ارجحيت مي دهد‪.‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫■ ■سینمایی‪ :‬بهترين صدا را براي فيلم ها عرضه مي كند‪.‬‬
‫■ ■صدای واضح‪ :‬گفتار را به صداهاي ديگر ارجحيت‬
‫مي دهد‪.‬‬
‫■ ■تقویت‪ :‬شدت صدای فرکانس زیاد را افزایش داده تا‬
‫امکان تجربه شنوایی بهتر را برای اشخاصی که مشکل شنوایی دارند‬
‫ایجاد کند‪.‬‬
‫ممکن است به واسطه تفاوت در سرعت رمزگشایی بین بلندگوی اصلی و‬
‫گیرنده صوتی‪ ،‬پژواک صدا ایجاد شود‪ .‬در این صورت‪ ،‬تلویزیون را روی‬
‫خاموش بگذارید‪.‬‬
‫‪%%‬هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی خاموش‪ ,‬تنظیم شده‪ ،‬دکمه‬
‫های صدا و ‪ MUTE‬کار نکرده و تنظیمات صدا محدود خواهد بود‪.‬‬
‫‪%%‬هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی خاموش گذاشته شده است‪.‬‬
‫‪x x‬روشن‪ :‬خاموش‪ ،‬خاموش‪ :‬روشن‬
‫‪%%‬هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی روشن گذاشته شده است‪.‬‬
‫‪x x‬روشن‪ :‬روشن‪ ،‬خاموش‪ :‬روشن‬
‫¦ ¦تغییر تنظیمات صدا‬
‫‪%%‬اگر سیگنال تصویری وجود نداشته باشد‪ ،‬هر دو بلندگو بی صدا‬
‫خواهند بود‪.‬‬
‫اکواالیزر‬
‫خروجی ‪SPDIF‬‬
‫■ ■باالنس ‪ :L/R‬باالنس بين بلندگوي راست و چپ را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫)‪ SPDIF (Sony Philips Digital InterFace‬برای ارائه صدای‬
‫دیجیتال استفاده شده‪ ،‬اختاللی که به بلندگوها و دستگاه های دیجیتال گوناگون‬
‫از قبیل دستگاه پخش دی وی دی وارد می شود را کاهش می دهد‪.‬‬
‫حالت صدا را تغییر می دهد (فقط حالت صدای استاندارد)‬
‫■ ■‪100‬هرتز ‪300 /‬هرتز ‪1 /‬کیلوهرتز ‪3 /‬کیلوهرتز ‪10 /‬کیلوهرتز (تنظيم‬
‫پهناي باند)‪ :‬میزان فرکانس های پهنای باند خاص را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■تنظیم مجدد‪ :‬اکواالیزر را به تنظیمات پیش فرض آن برمی گرداند‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫■ ■فرمت صدا‪ :‬در طول دریافت امواج دیجیتال تلویزیون‪ ،‬می توانید فرمت‬
‫خروجی صدای دیجیتال (‪ )SPDIF‬را از گزینش های ‪ PCM‬یا‬
‫دالبی دیجیتال انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪% %‬توسط اتصال به بلندگوهای ‪ 5.1ch‬در یک وضعیت دالبی‬
‫دیجیتال‪ ،‬تجربه صوتی ‪ 3‬بعدی را هم کنشی می کنید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:12‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 14‬‬
‫‪%%‬تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون گذاشته‬
‫شده باشد‪.‬‬
‫(در بعضی مناطق موجود نيست)‬
‫می توانید توسط ارسال سیگنال های صوتی توسط فرکانس های ‪ FM‬به‬
‫صدای تلویزیون از بلندگوی گیرنده ‪ FM‬گوش کنید‪.‬‬
‫‪%%‬ب رای کسب اطالعات مشروح تر‪ ،‬به "تنظیمات گیرنده ‪ ”FM‬م راجعه‬
‫شود‪( .‬صفحه ‪)28‬‬
‫اتصال یک فرستنده ‪FM‬‬
‫مدول فرستنده ‪ FM‬را به سرپیچی که در پشت تلویزیون قرار گرفته وارد‬
‫کنید‪.‬‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫فرستنده ‪FM‬‬
‫‪%%‬فقط در سیگنال صوتی استریو فعال شد‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫■ ■تأخیر صدا‪ :‬مشکالت همزمانی صوتی‪ -‬تصویری را در هنگام تماشای‬
‫تلویزیون یا ویدئو و هنگام گوش دادن به خروجی صدای دیجیتال با‬
‫استفاده از دستگاه خارجی از قبیل گیرنده ‪ AV‬تصحیح می کند‬
‫(‪.)0ms ~ 250ms‬‬
‫‪%%‬اگر سينگال استريو ضعيف بوده و تغيير اتوماتيك اتفاق مي افتد‪،‬‬
‫به مونو تغيير دهيد‪.‬‬
‫منوی تنظیم‬
‫¦ ¦تنظيم وقت‬
‫مدت زمان‬
‫■ ■ساعت‪ :‬تنظیم ساعت برای استفاده از ویژگی های گوناگون تایمر‬
‫تلویزیون است‪.‬‬
‫‪O O‬هربار که دکمه ‪ INFO‬را فشار دهيد‪ ،‬وقت کنوني نمايان خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫‪% %‬اگر سيم برق را قطع كنيد‪ ،‬بايستي ساعت را دوباره تنظيم‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪% %‬مي توانيد با فشار دکمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور‪،‬‬
‫مستقيماً روز‪ ،‬ماه‪ ،‬سال‪ ،‬ساعت و دقيقه را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫فرستنده ‪FM‬‬
‫■ ■فرستنده ‪( FM‬خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬فرستنده ‪ FM‬را روشن ‪ /‬خاموش‬
‫می کند‪.‬‬
‫■ ■فرکانس ‪ :FM‬فرکانس فرستنده ‪ FM‬را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■تایمر خواب‪ :‬تلویزیون را به طور خودکار پس از‬
‫یک مدت زمان از قبل تنظیم شده خاموش می کند‬
‫(‪ 180 ،150 ،120 ،90 ،60 ،30‬دقیقه)‪.‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪% %‬ب راي لغو تايمر خواب ‪ ،‬خاموش را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫تنظیم مجدد صدا (قبول ‪ /‬لغو)‬
‫همه تنظیمات صوتی را به پیش فرض های کارخانه بر می گرداند‪.‬‬
‫¦ ¦اانتخاب حالت صدا‬
‫هنگاميكه بر روي ‪Dual f-g‬تنظيم مي كنيد‪ ،‬حالت صداي‬
‫كنوني بر روي صفحه نمايان مي شود‪.‬‬
‫¦ ¦استفاده از تايمر خواب‬
‫¦ ¦تنظیم تایمر روشن‪/‬خاموش‬
‫■ ■تایمر ‪ / 1‬تایمر ‪ / 2‬تایمر ‪ :3‬سه تنظيم مختلف تايمر روشن‪/‬خاموش را‬
‫مي توان اجرا كرد‪ .‬بايستي ابتدا ساعت را تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫تایمر ‪1‬‬
‫زمان روشن شدن‬
‫▲‬
‫غیرفعال‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫غیرفعال‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫▼‬
‫زمان خاموش شدن‬
‫استريو‬
‫‪A2‬‬
‫‪NICAM‬‬
‫استريو‬
‫نوع صدا‬
‫مونو‬
‫استريو‬
‫‪Dual‬‬
‫مونو‬
‫استريو‬
‫‪Dual‬‬
‫‪Dual f-g‬‬
‫مونو‬
‫استریو ‪ ‬مونو‬
‫‪Dual g  Dual f‬‬
‫مونو‬
‫مونو ‪ ‬استریو‬
‫مونو ‪Dual f ‬‬
‫‪ Dual g ‬‬
‫پيش فرض‬
‫تغيير اتوماتيك‬
‫‪Dual f‬‬
‫تغيير اتوماتيك‬
‫بلندی صدا‬
‫‪10‬‬
‫تكرار‬
‫یكبار‬
‫کانال‬
‫منبع‬
‫تلویزیون‬
‫‪TV‬‬
‫یكشنبه‬
‫‪1‬‬
‫دوشنبه‬
‫سه شنبه‬
‫چهارشنبه‬
‫‪ L‬حرکت ‪ U‬تنظیم‬
‫پنج شنبه‬
‫جمعه‬
‫شنبه‬
‫‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫‪Dual f‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 15‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫زمان روشن شدن ‪ /‬زمان خاموش شدن‪ :‬ساعت‪ ،‬دقيقه‪ ،‬و فعال‪/‬غيرفعال‬
‫را تنظيم مي كند‪( .‬تنظيم كنيد‪ .‬فعال براي فعال كردن تايمر با تنظيماتي‬
‫كه انتخاب كرده ايد روي)‬
‫بلندی صدا‪ :‬ميزان صداي الزم را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫منبع‪ :‬محتوای تلویزیون یا ‪ USB‬را برای پخش هنگامیکه تلویزیون به‬
‫طور اتوماتیک روشن شده انتخاب کنید‪ USB( .‬را تنها زمانی می توان‬
‫انتخاب کرد که یک دستگاه ‪ USB‬به تلویزیون وصل شده باشد)‬
‫کانال (هنگاميكه منبع روي تلویزیون تنظيم شده است)‪ :‬کانال مورد نظر‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫محتویات (هنگاميكه منبع روي ‪ USB‬تنظيم شده است)‪ :‬یک پوشه‬
‫را در دستگاه ‪ USB‬حاوی فایل های موسیقی یا عکس انتخاب کنید تا‬
‫هنگامیکه تلویزیون به طور خودکار روشن شد پخش شوند‪.‬‬
‫‪% %‬تذکر‬
‫‪x x‬اگر فایل موسیقی بر روی دستگاه ‪ USB‬نباشد یا پوشه‬
‫حاوی فایل موسیقی انتخاب نشود‪ ،‬عملکرد تایمر به طور‬
‫صحیح کار نمی کند‪.‬‬
‫‪x x‬هنگاميكه فقط يك فايل عكس در دستگاه ‪ USB‬وجود‬
‫دارد‪ ،‬نمايش اساليد پخش نخواهد شد‪.‬‬
‫‪x x‬اگر اسم پوشه زيادي َط والني است‪ ،‬نمي توان پوشه را‬
‫انتخاب كرد‪.‬‬
‫‪x x‬به هر ‪ USB‬که انتخاب می کنید پوشه خودش اختصاص‬
‫داده می شود‪ .‬هنگامیکه از بیش از یک نوع خاص ‪USB‬‬
‫استفاده می شود‪ ،‬مطمئن شوید که هر ‪ USB‬اسم متفاوتی‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫تکرار‪ :‬یكبار‪ ،‬هرروز‪ ،‬دوشنبه تا جمعه‪ ،‬دوشنبه تا شنبه‪،‬‬
‫شنبه تا یکشنبه یا دستی را به میل خودتان انتخاب کنید‪ .‬اگر دستی را‬
‫انتخاب کنید‪ ،‬می توانید روزی که می خواهید تایمر فعال شود را تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪% %‬عالمت ‪ c‬نشان می دهد که روز انتخاب شده است‪.‬‬
‫‪%%‬خاموش شدن اتوماتیک (فقط هنگامیکه تلویزیون به وسیله تایمر‬
‫روشن شده موجود است)‪ :‬تلویزیون بعد از ‪ 3‬ساعت از زمانیکه از‬
‫آن استفاده نشده خاموش می شود تا از زیادی گرم شدن جلوگیری‬
‫شود‪.‬‬
‫¦ ¦قفل کردن برنامه ها‬
‫¦ ¦سایر ویژگی ها‬
‫زبان منو‬
‫زبان منو تنظيم شود‪.‬‬
‫عمومی‬
‫■ ■حالت بازی (خاموش ‪ /‬روشن)‬
‫هنگاميكه به يك كنسول بازي از قبيل ‪ ™PlayStation‬يا ‪ ™Xbox‬متصل‬
‫شده‪ ،‬مي توانيد با گزينش حالت بازي از يك تجربه بازي واقعي تري بهره‬
‫مند شويد‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪x x‬احتیاط ها و محدودیت ها ب رای حالت بازی‬
‫– –براي قطع كردن كنسول بازي و اتصال دستگاه خارجي ديگر‪،‬‬
‫حالت بازی را در منوي تنظيمات روي خاموش بگذاريد‪.‬‬
‫– –اگر منوي تلويزيون را در حالت بازی نمايش دهيد‪ ،‬صفحه قدري‬
‫مي لرزد‪.‬‬
‫‪x x‬حالت بازی هنگامیکه منبع ورودی روی تلویزیون یا کامپیوتر‬
‫باشد موجود نیست‪.‬‬
‫‪x x‬پس از اتصال کنسول بازی‪ ،‬حالت بازی را روشن کنید تا از‬
‫کیفیت تصویر ضعیف جلوگیری شود‪.‬‬
‫‪x x‬اگر حالت بازی روشن است‪ :‬حالت تصویر روی استاندارد‬
‫گذاشته شده و حالت صدا روی سینمایی گذاشته شده است‪.‬‬
‫‪x x‬انتخاب تنظیم مجدد بعد از تنظیم اکواالیزر‪ ،‬موجب بازگشت‬
‫اکواالیزر به تنظیمات پیش فرضش می شود‪.‬‬
‫■ ■شفافیت منو (روشنایی ‪ /‬تیره)‪ :‬شفافیت منو را تنظیم کنید‪.‬‬
‫■ ■ملودی (خاموش ‪ /‬كم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد)‪ :‬این عملکرد را تنظیم کنید تا یک‬
‫ملودی هنگامیکه تلویزیون روشن یا خاموش می شود پخش شود‪.‬‬
‫¦ ¦تصوير در تصوير (‪)PIP‬‬
‫تصویر در تصویر ‪t‬‬
‫امنیت‬
‫می توانید گیرنده تلویزیون را به همراه یک منبع تصویر خارجی به طور‬
‫همزمان تماشا کنید‪ .‬تصویر در تصویر در همان حالت کار نمی کند‪.‬‬
‫‪%%‬صفحه ورودی پین قبل از صفحه تنظیمات نمایان می شود‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪%%‬پین ‪ 4‬رقمی را وارد کنید که پیش فرض آن “‪ ”0-0-0-0‬است‪ .‬پین را‬
‫با استفاده از گزینش کد عوض شود‪ .‬تغییر دهید‪.‬‬
‫■ ■قفل کودک (خاموش‪ /‬روشن)‬
‫کانال ها در مدیریت کانال قفل می شوند تا از تماشای برنامه نامناسب توسط‬
‫کاربران غیرمجاز از قبیل کودکان جلوگیری شود‪.‬‬
‫‪%%‬تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون گذاشته‬
‫شده باشد‪.‬‬
‫■ ■کد عوض شود‪.‬‬
‫شماره شناسایی شخصی تان را که برای تنظیم تلویزیون الزم است تغییر دهید‪.‬‬
‫‪%%‬اگر كد پين را ف راموش كرديد‪ ،‬دكمه هاي كنترل از راه دور را به‬
‫ترتيب زير فشار دهيد تا پين را به "‪ "0-0-0-0‬دوباره تنظيم مي‬
‫كند‪( POWER :‬خاموش) ← ‪← 4 ← 2 ← 8 ← MUTE‬‬
‫‪( POWER‬روشن)‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪x x‬ب رای صدای تصویر در تصویر‪ ،‬به دستورالعمل های‬
‫انتخاب صدا م راجعه شود‪.‬‬
‫‪x x‬اگر در حين تماشاي حالت تصویر در تصویر تلویزیون را‬
‫خاموش کنید‪ ،‬پنجره تصوير در تصوير ناپديد خواهد شد‪.‬‬
‫‪x x‬ممكن است متوجه شويد هنگاميكه از صفحه نمايش اصلي ب راي‬
‫تماشاي يك بازي ويا كا رايوكي استفاده مي كنيد‪ ،‬تصوير در‬
‫پنجره تصوير قدري غيرطبيعي مي شود‬
‫‪x x‬تنظيمات تصوير در تصوير‬
‫تصوير اصلي‬
‫‪Component1‬‬
‫‪،HDMI1/DVI ،Component2‬‬
‫‪PC ،HDMI3 ،HDMI2‬‬
‫تصوير فرعي‬
‫تلویزیون‪AV2 ،‬‬
‫‪AV2، AV1، TV‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-03-02 �� 4:10:33‬‬
‫‪BN68-02777D-00Far.indd 16‬‬
‫■ ■کانال‪ :‬كانال را براي صفحه فرعي انتخاب كنید‪.‬‬
‫■ ■اندازه ( ‪ :) Ã / Õ‬اندازه را برای تصویر فرعی انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■موقعیت (‪ :)à / – / — / œ‬موقعیت را برای تصویر فرعی‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■انتخاب صدا (اصلی ‪ /‬فرعی) ‪ :‬می توانید حالت صدای مورد نظر را‬
‫انتخاب کنید (اصلی ‪ /‬فرعی) در حالت تصویر در تصویر‪.‬‬
‫منوي حمايت‬
‫خود عیب یابی‬
‫■ ■آزمایش تصویر (بله ‪ /‬خیر)‪ :‬برای کنترل مشکالت تصویری استفاده‬
‫شود‪.‬‬
‫■ ■آزمایش صدا (بله ‪ /‬خیر)‪ :‬از صدای ملودی توسازی شده برای کنترل‬
‫مشکالت صوتی استفاده شود‪.‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫■ ■منبع (تلویزیون ‪ :)AV2 / AV1 /‬مي توانيد منبع تصوير فرعي را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫■ ■تصویر در تصویر (خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬عملکرد تصویر در تصویر را‬
‫فعال یا غیرفعال می کند‪.‬‬
‫نصب جدیدترین ویرایش‬
‫■ ■از طریق ‪ :USB‬درايو ‪ USB‬پنل جانبي تلويزيون‬
‫حاوي فایل ارتقاي سفت‬
‫افزار كه از‬
‫“‪”www.samsung.com‬‬
‫به تلويزيون دان لود شده را‬
‫وارد كنيد‪ .‬لطفاً مراقبت باشيد‬
‫كه برق را قطع نكرده ويا‬
‫رانشگر ‪ USB‬را تا هنگامیکه‬
‫ارتقا تمام نشده خارج نكنيد‪.‬‬
‫تلويزيون پس از خاتمه ارتقاي‬
‫درايو ‪USB‬‬
‫سفت افزار خاموش شده و به‬
‫طور اتوماتيك روشن خواهد‬
‫شد‪ .‬هنگاميكه نرم افزار ارتقا پيدا كرد‪ ،‬تنظيمات تصويري و صوتي‬
‫كه اجرا كرده ايد به تنظيمات پيش فرض برخواهند گشت‪ .‬ما توصيه‬
‫مي كنيم تنظيمات خود را يادداشت كنيد تا بتوانيد آنها را بعد از ارتقا به‬
‫آساني دوباره تنظيم كنيد‪.‬‬
‫■ ■نرم افزار جایگزین َ(موجود نيست‪).‬‬
‫راهنمای اتصال ‪HD‬‬
‫هنگام اتصال دستگاه ها به تلويزيون‪ ،‬به اين اطالعات مراجعه كنيد‪.‬‬
‫‪% %‬اگر صدايي را از بلندگوهاي تلويزيون نمي شنويد‪ ،‬قبل از‬
‫انجام آزمايش صدا‪ ،‬مطمئن شويد بلندگوی تلویزیون بر‬
‫روي روشن در منوي صدا گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫ماس با ‪Samsung‬‬
‫‪% %‬ملودي در حين آزمايش شنيده مي شود در صورتيكه بلندگوی‬
‫تلویزیون روي خاموش گذاشته شده ويا صدا توسط فشردن‬
‫دكمه ‪ MUTE‬صامت شده باشد‪.‬‬
‫اين اطالعات را هنگاميكه تلويزيون به طور صحيح كار نمي كند ويا هنگام‬
‫ارتقاي نرم افزار مشاهده كنيد‪ .‬می توانید اطالعاتی در مورد مراکز تماس‬
‫تلفنی ما‪ ،‬و نحوه دان لود محصوالت و نرم افزار را پیدا کنید‪.‬‬
‫■ ■رفع اشکاالت‪ :‬اگر به نظر می رسد که تلویزیون اشکاالتی دارید‪ ،‬به این‬
‫توضیحات مراجعه شود‪.‬‬
‫‪% %‬اگر هیچکدام از این راهنمایی های عیب یابی مربوط نمی‬
‫شوند‪ ،‬با مرکز خدمات مشتریان ‪ Samsung‬تماس بگیرید‪.‬‬
‫ارتقای نرم افزار‬
‫ارتقای نرم افزار را می توان از طریق پخش سیگنال یا توسط دان لود کردن‬
‫جدیدترین سفت افزار از “‪ ”www.samsung.com‬به یک دستگاه حافظه‬
‫‪ USB‬انجام داد‪.‬‬
‫ویرایش فعلی نرم افزاری که ً‬
‫قبال در تلويزيون نصب شده است‪.‬‬
‫‪%%‬نرم اف زار به صورت “‪ ”Year/Month/Day_Version‬نشان داده‬
‫مي شود‪.‬‬
‫ارتقای نرم افزار‬
‫ویرایش فعلی‬
‫از طریق ‪USB‬‬
‫‪2010/01/18_000322‬‬
‫‬
‫◄‬
‫نرم افزار جایگزین‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:14‬‬
‫‪17‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 17‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫وصل کردن به کامپيوتر‬
‫استفاده از کابل ‪ / HDMI/DVI‬کابل ‪D-sub‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪DVI OUT‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪PC OUT‬‬
‫حالت های نمایش (ورودي ‪ D-Sub‬و ‪)HDMI/DVI‬‬
‫قدرت تفکیک ایده آل‬
‫‪ 60 @ 1024 x 768: 42"y y‬هرتز‬
‫‪ 60 @ 1360 x 768: 50"y y‬هرتز‬
‫حالت‬
‫قدرت تفكيك‬
‫فركانس افقي‬
‫(كيلوهرتز)‬
‫فرکانس عمودي‬
‫(هرتز)‬
‫فرکانس ساعت پیکسل‬
‫(مگاهرتز)‬
‫هماهنگي قطبي‬
‫(عمودی ‪ /‬افقی)‬
‫"‪42‬‬
‫"‪50‬‬
‫‪IBM‬‬
‫‪‎ 40 × 350‬‬
‫‪6‬‬
‫‪‎720 × 400‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.086‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪+/‬‬‫‪-/+‬‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫‪MAC‬‬
‫‪‎ 40 × 480‬‬
‫‪6‬‬
‫‪‎832 × 624‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/-‬‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫‪VESA CVT‬‬
‫‪‎ 20 × 576‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1280‎× 720‬‬
‫‪35.910‬‬
‫‪56.456‬‬
‫‪59.950‬‬
‫‪74.777‬‬
‫‪32.750‬‬
‫‪95.750‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪-/+‬‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫‪VESA DMT‬‬
‫‪640 × 480‬‬
‫‪640 × 480‬‬
‫‪640 × 480‬‬
‫‪800 × 600‬‬
‫‪800 × 600‬‬
‫‪800 × 600‬‬
‫‪1024 × 768‬‬
‫‪1024 × 768‬‬
‫‪1024 × 768‬‬
‫‪1280 × 720‬‬
‫‪1360 × 768‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪47.712‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.015‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪85.500‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫>‬
‫‪VESA GTF‬‬
‫‪1280‎× 720‬‬
‫‪52.500‬‬
‫‪70.000‬‬
‫‪89.040‬‬
‫‪-/+‬‬
‫>‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪ x x‬ب رای اتصالي كابل ‪ ،HDMI/DVI‬بايستي از پريز (‪ HDMI IN 1 (DVI‬استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪x x‬از حالت درهم بافته پشتيباني نشده است‪.‬‬
‫‪x x‬اين دستگاه در صورتيكه يك فرمت تصويري غي راستاندارد انتخاب شده باشد ممكن است بطور عادي كار نكند‪.‬‬
‫‪x x‬حالت هاي جداگانه و مركب پشتيباني مي شوند‪ .‬از ‪ SOG‬یا ‪ Sync On Green‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:15‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 18‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫از عکس ها‪ ،‬موسیقی و‪/‬یا فایل هایی که بر روی دستگاه‬
‫‪ )USB Mass Storage Class (MSC‬ذخیره شده لذت‬
‫ببرید‪.‬‬
‫‪04‬‬
‫‪Media Play‬‬
‫‪MediaPlay‬‬
‫فیلم ها‬
‫‪SUM‬‬
‫تغییر دستگاه‬
‫حالت دستگاه ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫¦ ¦اتصال يك دستگاه ‪USB‬‬
‫‪ .1‬تلويزيون را روشن كنيد‪.‬‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫‪ .2‬يك دستگاه ‪ USB‬كه حاوي عكس‪ ،‬موسيقي و فيلم مي باشد را به پريز‪ USB‬در پهلوي تلويزيون متصل‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬هنگامیکه ‪ USB‬به تلویزیون وصل شد‪ ،‬پنجره پاپ آپ نمایان می شود‪ .‬سپس می توانید‬
‫‪ Media Play‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫درايو ‪USB‬‬
‫‪%%‬ممكن است با فايل هاي چندرسانه اي غيرمجاز به طور صحيح كار نكند‪.‬‬
‫‪%%‬فهرستی که قبل از استفاده از )‪ Media Play (USB‬بایستی از آن اطالع داشته باشید‬
‫‪x x‬از ‪ )Media Transfer Protocol) MTP‬حمايت نمي شود‪.‬‬
‫‪x x‬سيستم فايل از ‪ FAT32، FAT16‬و ‪ NTFS‬حمايت مي كند‪.‬‬
‫‪x x‬انواع خاصي از دوربين ‪ USB‬ديجيتال و وسايل صوتي ممكن است با اين تلويزيون سازگار نباشند‪.‬‬
‫‪x x‬پخش رسانه فقط از دستگاه هاي )‪ MSC (USB Mass Storage Class devices‬حمايت مي كند‪ MSC .‬يك وسيله ‪Mass Storage‬‬
‫‪ Class Bulk-Only Transport‬است‪ .‬نمونه هاي ‪ MSC‬د رايوهاي انگشتي‪ ،‬خواننده هاي كارت فالش مي باشند (‪ USB HUB‬پشتیبانی‬
‫نمي شوند‪ ).‬دستگاه ها بایستی به طور مستقیم به درگاه ‪ USB‬تلویزیون وصل شوند‪.‬‬
‫‪x x‬قبل از اتصال دستگاه به تلويزيون‪ ،‬لطفاً فايل هاي خود را پشتيبان گيري كنيد تا از آسيب ويا از دست رفتن داده ها جلوگيري شود‪.‬‬
‫‪ SAMSUNG‬ب راي هرگونه آسيب به فايل داده ها ويا از بين رفتن داده ها مسئول نمي باشد‪.‬‬
‫‪x x‬دستگاه ‪ USB‬را در حاليكه بارگذاري مي شود قطع نكنيد‪.‬‬
‫‪x x‬هر چقدر قدرت تفكيك تصوير بيشتر باشد‪ ،‬نمايش آن بر روي صفحه بيشتر طول مي كشد‪.‬‬
‫‪x x‬حداكثر قدرت تكفيكي كه ‪ JPEG‬حمايت مي كند ‪ 15360X8640‬پيكسل است‪.‬‬
‫‪x x‬ب راي فايل هاي حمايت نشده ويا خ راب شده‪ ،‬پيغام «از فرمت فايل حمايت نمي شود» نمايش داده مي شود‪.‬‬
‫‪x x‬اگر فایل ها ب راساس تماشای ساده مرتب شده باشند‪ ،‬تا حداکثر ‪ 1000‬فایل را می توان در هرپوشه نمایش داد‪.‬‬
‫‪x x‬فايل هاي ‪ MP3‬حاوي ‪ DRM‬كه از يك سايت غير رايگان دان لود شده را نمي توان پخش كرد‪ .‬مديريت حقوق ديجيتال (‪ )DRM‬نوعي فناوري‬
‫است كه از ايجاد محتويات‪ ،‬توزيع و مديريت محتويات به روش يكپارچه و جامع پشتيباني مي كند كه شامل محافظت از حقوق و منافع‬
‫تأمين كننده هاي محتويات‪ ،‬جلوگيري از نسخه برداري غيرقانوني از محتويات به اضافه مديريت صورتحساب ها و حل و فصل مسائل مالي‬
‫مي شود‪.‬‬
‫‪x x‬اگر بيش از ‪ 2‬اب زار ‪ PTP‬وصل شده باشند‪ ،‬تنها مي توانید از يكي از آنها در آن واحد استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪x x‬اگر بيش از دو اب زار ‪ MSC‬وصل شده باشد‪ ،‬بعضي از آنها ممكن است شناسايي نشوند‪ .‬ممکن است از يك اب زار ‪ USB‬که به نيروي زيادي‬
‫نياز دارد (بيش از ‪ 500mA‬يا ‪ )5V‬حمايت نشود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 19‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪x x‬اگر يك پيغام نيروي بيش از نياز در حين اتصال ويا استفاده از اب زار ‪ USB‬نشان داده شد‪ ،‬ممكن است اب زار شناسايي نشده ويا ممكن است‬
‫درست كار نكند‪.‬‬
‫‪x x‬اگر تلویزیون در طول مدتی که در زمان حفاظت خودکار تنظیم شده ورودی نداشته باشد‪ ،‬محافظ صفحه اج را خواهد شد‪.‬‬
‫‪x x‬حالت صرفه جویی در نیرو ب رای برخی رانشگ ران دیسک سخت خارجی ممکن است هنگام اتصال به تلویزیون به طور خودکار شروع به کار‬
‫کند‪.‬‬
‫‪x x‬اگر از کابل رابط ‪ USB‬استفاده شده‪ ،‬ممکن است دستگاه ‪ USB‬شناسایی نشده یا ممکن است فایل های روی دستگاه خوانده نشوند‪.‬‬
‫‪x x‬اگر دستگاه ‪ USB‬که به تلویزیون وصل شده شناسایی نشود‪ ،‬فهرست روی دستگاه خ راب شده باشد یا یک فایل در فهرست پخش نشود‪،‬‬
‫دستگاه ‪ USB‬را به کامپیوتر وصل کرده‪ ،‬دستگاه را فرمت کرده و اتصالی را کنترل کنید‪.‬‬
‫‪x x‬اگر فایلی که از کامپیوتر حذف شده را هنوز می توان در هنگام اج رای ‪ Media Play‬پیدا کرد‪ ،‬از عملکرد «خالی کردن سطل بازیابی» در‬
‫کامپیوتر ب رای حذف دائمی فایل استفاده کنید‪.‬‬
‫¦ ¦نمايش صفحه‬
‫با استفاده از دکمه های باال‪/‬پایین‪/‬راست‪/‬چپ به فایل مورد نظر رفته و دکمه ‪ ENTERE‬یا � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪%%‬از مشاهده دستگاه ها و خانه در صفحه اصلی ‪ Media Play‬حمایت می کند‪.‬‬
‫اطالعات‪:‬‬
‫می توانید اسم فایل انتخاب شده و تعداد فایل‬
‫ها و صفحه را مشخص کنید‬
‫فیلم ها‬
‫‪/Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 03.avi‬‬
‫‪Movie 05.avi‬‬
‫بخش فهرست مرتب کردن‪:‬‬
‫استاندارد مرتب کردن را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪ 1/1‬صفحه‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪Movie 07.avi‬‬
‫‪Movie 02.avi‬‬
‫‪Movie 04.avi‬‬
‫‪Movie 06.avi‬‬
‫‪% %‬استاندارد مرتب کردن براساس‬
‫محتوا متفاوت است‪.‬‬
‫‪SUM‬‬
‫تغییر دستگاه‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪Movie 08.avi‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪Movie 09.avi‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫بخش فهرست فايل‪:‬‬
‫می توانید فایل ها و گروه هایی که‬
‫براساس هر طبقه بندی مرتب شده اند‬
‫را تأیید کنید‪.‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪Movie 10.avi‬‬
‫انتخاب‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫ترتیب ‪ T‬ابزار‬
‫دکمه عملکرد‬
‫قرمز (تغییر دستگاه)‪ :‬يك دستگاه متصل شده را انتخاب مي كند‪.‬‬
‫سبز (سلیقه)‪ :‬ترجیحات فایل را تنظیم می کند‪( .‬در تماشای ساده حمایت نشده)‬
‫زرد (انتخاب)‪ :‬چندین فایل را از فهرست فایل انتخاب می کند‪ .‬فايل هاي انتخاب شده با يك عالمت نشان مي شوند‪.‬‬
‫آبی (ترتیب)‪ :‬فهرست مرتب کردن را انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪ T‬ابزار‪ :‬منوي گزينش را نمايش مي دهد‪.‬‬
‫‪% %‬با استفاده ازدکمه �(‪ )REW‬یا ‪ ،(FF)µ‬می توان فهرست فایل را به صفحه بعدی یا قبلی حرکت داد‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:17‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 20‬‬
‫‪04‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫فیلم ها‬
‫پخش فیلم‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای پخش فیلم ها فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را در منوی ‪ Media Play‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ◄‪ ▼/▲/►/‬را برای انتخاب فایل مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTERE‬یا دکمه � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫– –فايل انتخاب شده در باال با زمان پخش آن نمايش داده مي شود‪.‬‬
‫– –اگر اطالعات زمان فیلم مشخص نیست‪ ،‬زمان پخش و نوار پیشرفت نمایش داده نمی شوند‪.‬‬
‫– –در حین پخش فیلم‪ ،‬می توانید با استفاده از دکمه ◄ و ► جستجو کنید‪.‬‬
‫‪%%‬در این حالت‪ ،‬می توانید از کلیپ های فیلم که در بازی گنجانده شده بهره مند‬
‫شوید ولی نمی توانید خود بازی را پخش کنید‪.‬‬
‫‪y y‬فرمت هاي زيرنويس حمايت شده‬
‫نام‬
‫پسوندفايل‬
‫فرمت‬
‫متن ‪MPEG-4 time-based‬‬
‫‪ttxt.‬‬
‫‪XML‬‬
‫‪SAMI‬‬
‫‪smi.‬‬
‫‪HTML‬‬
‫‪SubRip‬‬
‫‪srt.‬‬
‫‪string-based‬‬
‫‪SubViewer‬‬
‫‪sub.‬‬
‫‪string-based‬‬
‫‪Micro DVD‬‬
‫‪ sub.‬يا ‪txt.‬‬
‫‪string-based‬‬
‫‪1/1‬‬
‫‪00:04:03 / 00:07:38‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪ E‬نگه داشتن ‪ L‬پرش ‪ T‬ابزار ‪ R‬بازگشت‬
‫‪SUM‬‬
‫‪y y‬فرمت هاي تصويري حمايت شده‬
‫پسوند فايل‬
‫محفظه‬
‫*‪avi.‬‬
‫*‪mkv.‬‬
‫‪AVI‬‬
‫‪MKV‬‬
‫*‪asf.‬‬
‫‪ASF‬‬
‫*‪wmv.‬‬
‫‪ASF‬‬
‫*‪mp4.‬‬
‫‪MP4‬‬
‫*‪3gp.‬‬
‫‪3GPP‬‬
‫*‪vro.‬‬
‫‪VRO‬‬
‫‪VOB‬‬
‫*‪mpg.‬‬
‫*‪mpeg.‬‬
‫‪PS‬‬
‫*‪ts.‬‬
‫*‪tp.‬‬
‫*‪trp.‬‬
‫‪TS‬‬
‫ُكدك فیلم‬
‫قدرت تفكيك‬
‫سرعت فریم‬
‫(فریم در ثانیه)‬
‫سرعت بیت‬
‫(مگابیت در‬
‫ثانیه)‬
‫‪Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪XviD‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫ُكدك صوتي‬
‫‪MP3 / AC3 / LPCM /‬‬
‫‪ADPCM / DTS Core‬‬
‫‪XviD‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MP3 / AC3 / LPCM /‬‬
‫‪ADPCM / WMA‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Window Media Video v9‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪XVID‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪MPEG1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪H.264‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪H.264‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪VC1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MP3 / ADPCM / AAC‬‬
‫‪ADPCM / AAC / HE-AAC‬‬
‫‪AC3 / MPEG / LPCM‬‬
‫‪AC3 / MPEG / LPCM / AAC‬‬
‫‪AC3 / AAC / MP3 / DD+ /‬‬
‫‪HE-AAC‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:18‬‬
‫‪21‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 21‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫سایر محدودیت ها‬
‫‪% %‬تذکر‬
‫‪x x‬اگر محتوای ُک دک اشکاالتی دارد‪ ،‬از ُک دک حمایت نخواهد شد‪.‬‬
‫‪x x‬اگر اطالعات ب رای یک محفظه نادرست است و فایل خطا دارد‪ ،‬پخش صحیح محفظه مقدور نیست‪.‬‬
‫‪x x‬اگر محتوا سرعت بیت‪ /‬سرعت فریم استانداردی دارد که باالتر از فریم در ثانیه سازگار با آنچه در جدول فوق قید شده می باشد‪ ،‬ممکن‬
‫است صدا یا تصویر درست کار نکنند‪.‬‬
‫‪x x‬اگر جدول ایندکس خطا دارد‪ ،‬از عملکرد جستجو (پرش) حمایت نمی شود‪.‬‬
‫رمزگشاي فیلم‬
‫•از تا حداکثر ‪ ،H.264‬سطح ‪ 4.1‬حمایت می کند‬
‫• از ‪ H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4‬و ‪ AVCHD‬حمایت‬
‫نمی شود‪.‬‬
‫•‪ GMC‬پشتيباني نمي شود‪.‬‬
‫•‪ H.263‬پشتيباني نمي شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫رمزگشای صدا‬
‫ •از تا حداکثر ‪ WMA 7, 8, 9, STD‬حمایت می کند‪.‬‬
‫ •‪ WMA 9 PRO‬از ‪ channel excess multi channel 2‬یا صدای ‪lossless‬‬
‫حمایت نمی کند‪.‬‬
‫ •از سرعت نمونه برداری ‪ WMA‬مونو ‪ 22050Hz‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫پخش مداوم فایل فيلم (شروع دوباره پخش)‬
‫اگر از عملکرد پخش فيلم خارج شويد‪ ،‬مي توان فيلم را از نقطه اي که متوقف شد بعداً پخش کرد‪.‬‬
‫‪ .1‬فایل فیلمی که می خواهید به طور مداوم نمایش دهید را با فشردن دکمه ◄ یا ►‬
‫انتخاب کنید تا آنرا از بخش فهرست فایل انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دكمه � (پخش) ‪ ENTERE /‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪1/1‬‬
‫‪00:04:03 / 00:07:38‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪ .3‬پخش پیوسته (از سرگیری پخش) را با فشردن دکمه آبی انتخاب کنید‪ .‬فيلم از‬
‫جايي كه متوقف شده بود دوباره شروع به پخش مي كند‪.‬‬
‫‪% %‬دکمه آبی هنگام از سرگیری پخش موجود است‪.‬‬
‫‪% %‬اگر عملکرد راهنمای پخش پیوسته فیلم روي روشندر منوي تنظیمات‬
‫گذاشته شود‪ ،‬يک پيغام پاپ‪-‬آپ هنگام شروع دوباره پخش فايل فيلم‬
‫ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫پخش پیوسته‬
‫پخش را از آخرين صحنه اي كه تماشا شد دوباره‬
‫شروع مي كند‪.‬‬
‫پخش پیوسته ‪ E‬نگه داشتن ‪ L‬پرش ‪ T‬ابزار ‪ R‬بازگشت‬
‫‪SUM‬‬
‫موسیقی‬
‫پخش موسیقی‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای پخش موسیقی فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را‬
‫در منوی ‪ Media Play‬فشار دهید‪.‬‬
‫لیست پخش‬
‫‪ .2‬دکمه ◄‪ ▼/▲/►/‬را برای انتخاب فایل مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫‪I Love You‬‬
‫‪Jhon‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTERE‬یا دکمه � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1st Album‬‬
‫‪Pop‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪4.2MB‬‬
‫– –در حین پخش موسیقی‪ ،‬می توانید با استفاده از دکمه ◄ و ► جستجو کنید‪.‬‬
‫– –دکمه های � (‪ )REW‬و )‪ µ(FF‬در طول پخش کار نمی کنند‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪I Love you‬‬
‫‪Jhon‬‬
‫‪Music 1‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 2‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 3‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪%%‬فقط فایل هایی که پسوند فایل ‪ MP3‬و ‪ PCM‬دارند را نمایش می دهد‪ .‬سایر‬
‫پسوندهاي فايل نمايش داده نمي شوند‪ ،‬حتي اگر بر روي همان دستگاه ‪USB‬‬
‫ذخيره شده باشند‪.‬‬
‫‪%%‬اگر صدا در حین پخش فایل های ‪ MP3‬عجیب به نظر می رسد‪ ،‬اكواالیزر را‬
‫در منوی صدا تنظیم کنید (يك فايل ‪ MP3‬كه زيادي مدوله شده ممكن است‬
‫موجب مشكالت صوتي شود‪).‬‬
‫‪3/15‬‬
‫‪01:10 / 04:02‬‬
‫‪Music 4‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 5‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪ E‬نگه داشتن ‪ L‬پرش ‪ T‬ابزار ‪ R‬بازگشت‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:20‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 22‬‬
‫تماشاي يك عكس (يا نمايش اساليد)‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای پخش عکس ها فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را‬
‫در منوی ‪ Media Play‬فشار دهید‪.‬‬
‫عادی‬
‫‪1024x768‬‬
‫‪Image1024.jpg‬‬
‫‪3/15‬‬
‫‪2010/2/1‬‬
‫‪ .2‬دکمه ◄‪ ▼/▲/►/‬را برای انتخاب فایل مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTERE‬یا دکمه � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪04‬‬
‫عکس ها‬
‫– –هنگاميكه يك فهرست عكس نمايش داده شده‪ ،‬دكمه �(پخش) ‪ENTERE /‬‬
‫را براي شروع نمايش اساليد روي كنترل از راه دور فشار دهيد‪.‬‬
‫– –همه فايل ها در بخش فهرست فايل در نمايش اساليد نشان داده خواهند شد‪.‬‬
‫– –در طول نمايش اساليد‪ ،‬فايل ها به ترتيب از فايلي كه در حال نمایش است نشان‬
‫داده مي شوند‪.‬‬
‫‪%%‬فايل هاي موسيقي را مي توان در حين نمايش اساليد پخش كرد در صورتيكه‬
‫موسیقی متن بر روي روشن تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫‪ E‬نگه داشتن ‪ L‬قبلي‪/‬بعدي ‪ T‬ابزار ‪ R‬بازگشت‬
‫‪SUM‬‬
‫‪%%‬حالت ‪ BGM‬را نمی توان تا زمانیکه بارگ زاری ‪ BGM‬تمام شده تغییر داد‪.‬‬
‫¦ ¦پخش چندین فایل‬
‫پخش فايل هاي فیلم‪/‬موسیقی‪/‬عکس انتخاب شده‬
‫‪ .1‬دکمه زرد در فهرست فایل را برای انتخاب فایل مورد نظر فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬عملكرد فوق را براي انتخاب چندين فایل تكرار كنيد‪.‬‬
‫فیلم ها‬
‫‪% %‬تذکر‬
‫‪x x‬عالمت ‪ c‬در سمت چپ فایل انتخاب شده ظاهر مي شود‪.‬‬
‫‪/Movie 01.avi‬‬
‫فایل انتخاب شد ‪2‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 02.avi‬‬
‫‪Movie 03.avi‬‬
‫‪x x‬ب رای لغو یک گزینش‪ ،‬دکمه زرد را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫‪Movie 05.avi‬‬
‫‪x x‬ب راي حذف انتخاب همه فايل هاي انتخاب شده‪ ،‬دكمه ‪ TOOLS‬را‬
‫فشار داده و حذف همه انتخابها را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 04.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 06.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 07.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 08.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 09.avi‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ TOOLS‬را فشار داده و پخش محتواهای انتخابی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪SUM‬‬
‫پخش گروه فايل فیلم‪/‬موسیقی‪/‬عکس‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫صفحه ‪1/1‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 10.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫تغییر دستگاه‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫ترتیب ‪ T‬ابزار‬
‫انتخاب‬
‫‪ .1‬در حین نمایش فهرست فایل‪ ،‬به هر فایل در گروه مورد نظر حرکت کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ TOOLS‬را فشار داده و گروه فعلی پخش شود‪ .‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫¦ ¦عملكرد اضافی پخش رسانه‬
‫مرتب کردن فهرست فایل‬
‫دکمه آبی را برای مرتب کردن فایل ها در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫فیلم ها‬
‫موسیقی‬
‫عکس ها‬
‫تماشای ساده‬
‫همه پوشه را نشان مي دهد‪ .‬مي توانيد عكس را با انتخاب پوشه مشاهده كنيد‪.‬‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫عملكردها‬
‫دسته بندی‬
‫عنوان‬
‫عنوان فيلم را براساس نماد‪/‬شماره‪/‬حروف الفبا‪/‬ويژه مرتب كرده و نمايش مي دهد‪.‬‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫سلیقه‬
‫فایل را براساس سلیقه مرتب کرده و نمایش می دهد‪ .‬می توانید سلیقه فایل را با استفاده از دکمه سبز در بخش فهرست فایل‬
‫عوض کنید‪.‬‬
‫<‬
‫آخرین تاریخ‬
‫فایل ها را براساس آخرین تاريخ مرتب و نمايش مي دهد‪.‬‬
‫<‬
‫<‬
‫اولین تاریخ‬
‫فایل ها را براساس اولین تاريخ مرتب و نمايش مي دهد‪.‬‬
‫<‬
‫<‬
‫هنرمند‬
‫فايل موسيقي را براساس هنرمند به ترتيب حروف الفبا مرتب مي كند‪.‬‬
‫<‬
‫آلبوم‬
‫فايل موسيقي را براساس آلبوم به ترتيب حروف الفبا مرتب مي كند‪.‬‬
‫<‬
‫ژانر‬
‫فايل هاي موسيقي را براساس ژانر مرتب مي كند‪.‬‬
‫<‬
‫حالت‬
‫فايل هاي موسيقي را براساس حالت مرتب مي كند‪ .‬مي توانيد اطالعات حالت موسيقي را تغيير دهيد‪.‬‬
‫<‬
‫ماهانه‬
‫فایل های عكس را براساس ماه مرتب و نمايش مي دهد‪ .‬فقط براساس ماه (از ژانويه تا دسامبر) بدون توجه به سال مرتب مي‬
‫كند‪.‬‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 23‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫منوی گزینش فیلم‪/‬موسیقی‪/‬عکس‬
‫در حین پخش فایل‪ ،‬دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دسته بندی‬
‫عنوان‬
‫حالت تکرار‬
‫می توانید فایل دیگر را مستقیماً حرکت دهید‪.‬‬
‫مي توانيد فايل هاي فیلم و موسیقی را مكرراً پخش كنيد‪.‬‬
‫عملكردها‬
‫فیلم ها‬
‫موسیقی‬
‫عکس ها‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫اندازه تصویر‬
‫می توانید اندازه تصویر را برحسب سلیقه تنظیم کنید‪.‬‬
‫<‬
‫تنظیم تصویر‬
‫مي توانيد تنظيم تصویر را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)13 ,12 ,11‬‬
‫<‬
‫تنظیم صدا‬
‫مي توانيد تنظيم صدا را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)15 ,14‬‬
‫<‬
‫تنظیمات زیرنویس‬
‫می توانید فایل فیلم را با زیرنویس پخش کنید‪.‬‬
‫این عملکرد تنها زمانی کار می کند که اسم فایل زیرنویس ها و فایل فیلم یکسان باشند‪.‬‬
‫<‬
‫نمایش اسالید متوقف شود‪/ .‬‬
‫نمایش اسالید شروع شود‪.‬‬
‫مي توانيد نمايش اساليد را شروع يا متوقف كنيد‪.‬‬
‫<‬
‫سرعت نمایش اسالید‬
‫سرعت نمايش اساليد را در حين نمايش اساليد مي توانيد انتخاب كنيد‪.‬‬
‫<‬
‫موسیقی متن‬
‫مي توانيد موسيقي متن را هنگام تماشاي نمايش اساليد انتخاب كنيد‪.‬‬
‫<‬
‫بزرگنمایی‬
‫مي توانيد تصاوير را در حالت صفحه كامل بزرگنمايي كنيد‪.‬‬
‫<‬
‫گرداندن‬
‫مي توانيد تصاوير را در حالت صفحه كامل بگردانيد‪.‬‬
‫<‬
‫اطالعات‬
‫می توانید اطالعات مشروح را در مورد فایل پخش شده مشاهده کنید‪.‬‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫تنظیمات‬
‫استفاده از منوي تنظيم‬
‫■ ■راهنمای پخش پیوسته فیلم (از سرگیری پخش) (روشن ‪ /‬خاموش)‪ :‬براي نمايش پيغام پاپ آپ راهنمایی براي پخش مداوم فيلم انتخاب شود‪.‬‬
‫■ ■كد ثبت ‪ DivX® VOD‬دریافت شود‪ :.‬كد ثبتي كه براي تلويزيون مجاز شده را نشان مي دهد‪ .‬اگر به وب سايت ‪ DivX‬وصل شده و كد ثبت را توسط يك‬
‫حساب شخصي ثبت كنيد‪ ،‬مي توانيد فايل ثبت ‪ VOD‬را دان لود كنيد‪ .‬اگر ثبت ‪ VOD‬را با استفاده از ‪ Media Play‬پخش کنيد‪ ،‬ثبت کامل شده است‪.‬‬
‫‪% %‬ب راي اطالعات بيشتر در مورد ‪ ،DivX® VOD‬از “‪ ”www.DivX.com‬ديدن کنيد‪.‬‬
‫■ ■كد غیرفعال كردن ‪ DivX® VOD‬دریافت شود‪ :.‬هنگاميکه ‪ DivX® VOD‬ثبت نشده‪ُ ،‬کد غيرفعال کردن ثبت نمايش داده مي شود‪ .‬اگر اين عملکرد را‬
‫هنگاميکه ‪ DivX® VOD‬ثبت شده اجرا کنيد‪ ،‬ثبت ‪ DivX® VOD‬کنوني غيرفعال مي شود‪.‬‬
‫■ ■اطالعات‪ :‬براي مشاهده اطالعات در مورد دستگاه متصل شده انتخاب شود‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:22‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 24‬‬
‫‪ Anynet+‬چيست؟ ‪t‬‬
‫‪ Anynet+‬عملكردي است كه به شما امكان مي دهد همه دستگاه هاي متصل شده كه از ‪ Anynet+‬حمايت مي كنند را با كنترل از راه دور تلويزيون‬
‫‪ Samsung‬كنترل كنيد‪ .‬از سيستم ‪ Anynet+‬تنها مي توان با وسائل ‪ Samsung‬كه ويژگي ‪ + Anynet‬دارند استفاده كرد‪ .‬براي اطمينان حاصل كردن از‬
‫اينكه وسيله ‪ Samsung‬مجهز به اين ويژگي است‪ ،‬كنترل كنيد كه آيا مارك ‪ + Anynet‬بر روي آن وجود دارد‪.‬‬
‫براي اتصال به سينماي خانگي‬
‫‪ Anynet+‬دستگاه ‪3‬‬
‫سينماي خانگي‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪04‬‬
‫‪Anynet+‬‬
‫پنل پشتي تلويزيون‬
‫‪ Anynet+‬دستگاه ‪2 ،1‬‬
‫‪HDMI IN 3‬‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫کابل نوري‬
‫‪ .1‬پريز (‪ 3‬یا ‪ HDMI IN (1(DVI), 2‬در تلويزيون و پريز ‪ HDMI OUT‬از ‪ Anynet+‬مربوطه را با استفاده از کابل ‪ HDMI‬وصل کنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬پريز ‪ HDMI IN‬سينماي خانگي و پريز ‪ HDMI OUT‬وسيله ‪ Anynet+‬مربوطه را با استفاده از کابل ‪ HDMI‬وصل کنيد‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪x x‬کابل نوری را بین پریز (‪ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL‬در تلویزیون و ورودی صدای دیجیتال در سینمای خانگی وصل کنید‪.‬‬
‫‪x x‬هنگام اج رای اتصال فوق‪ ،‬پریز نوری فقط ‪ 2‬کانال صوتی را پخش می کند‪ .‬شما صدا را فقط از بلندگوهای جلو‪ ،‬چپ و راست و ساب ووفر‬
‫سینمای خانگی خواهید شنید‪ .‬اگر مایلید که ‪ 5.1‬کانال صوتی را بشنوید‪ ،‬پریز (‪ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL‬در دی وی دی ‪/‬‬
‫جعبه ماهواره (یعنی دستگاه ‪ Anynet+‬شماره ‪ 1‬یا ‪ )2‬را مستقیماً به آمپلی فایر یا سینمای خانگی و نه تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫‪x x‬فقط يك سينماي خانگي را وصل كنيد‪.‬‬
‫‪x x‬مي توانيد يک دستگاه ‪ Anynet+‬را با استفاده از کابل ‪ HDMI‬وصل کنيد‪ .‬بعضي کابل هاي ‪ HDMI‬ممکن است عملکردهاي ‪ Anynet+‬را‬
‫ا رائه نکنند‪.‬‬
‫‪ Anynet+x x‬هنگامي کار مي کند که دستگاه ‪ AV‬که از ‪ Anynet+‬استفاده مي کند در وضعيت آماده بکار ويا روشن است‪.‬‬
‫‪ Anynet+x x‬از مجموع حداکثر ‪ 12‬دستگاه ‪ AV‬حمايت مي کند‪ .‬توجه داشته باشيد كه مي توانيد تا حداكثر ‪ 3‬دستگاه مشابه را متصل كنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 25‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫منوی ‪Anynet+‬‬
‫منوي ‪ Anynet+‬بستگي به نوع و وضعيت دستگاه هاي ‪ Anynet+‬که به تلويزيون وصل شده اند تغيير مي کند‪.‬‬
‫منوي ‪Anynet+‬‬
‫تماشای تلویزیون‬
‫فهرست دستگاه‬
‫‪( MENU‬اسم‪ -‬دستگاه)‬
‫‪( INFO‬اسم‪ -‬دستگاه)‬
‫ضبط کردن‪*( :‬دستگاه ضبط)‬
‫توقف ضبط‪*( :‬دستگاه ضبط)‬
‫گیرنده‬
‫شرح‬
‫حالت ‪ Anynet+‬به حالت پخش تلويزيون تغيير مي كند‪.‬‬
‫فهرست دستگاه ‪ Anynet+‬را نشان مي دهد‪.‬‬
‫منوي دستگاه وصل شده را نشان مي دهد‪ .‬براي مثال اگر يک دستگاه ضبط دي وي دي وصل شده باشد‪ ،‬منوي‬
‫ديسک دستگاه ضبط دي وي دي ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫منوي پخش دستگاه وصل شده را نشان مي دهد‪ .‬براي مثال اگر يک دستگاه ضبط دي وي دي وصل شده باشد‪ ،‬منوي‬
‫پخش دستگاه ضبط دي وي دي ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫با استفاده از وسيله ضبط فوراً شروع به ضبط مي كند‪( .‬اين عملكرد فقط براي دستگاه هايي موجود است كه از‬
‫عملكرد ضبط حمايت مي كنند‪).‬‬
‫ضبط را متوقف مي کند‪.‬‬
‫صدا از طريق گيرنده پخش مي شود‪.‬‬
‫اگر بيش از يک دستگاه ضبط وصل شده باشد‪ ،‬به صورت (*دستگاه ضبط) نشان داده شده و اگر فقط يک دستگاه ضبط وصل شده باشد‪ ،‬به صورت (*اسم_‬
‫دستگاه) نشان داده مي شود‪.‬‬
‫¦ ¦تنظيم ‪Anynet+‬‬
‫■ ■تنظیمات‬
‫(‪( Anynet+ (HDMI-CEC‬خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬براي استفاده از عملکرد ‪ ،Anynet+‬بايستي (‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬روي روشن باشد‪.‬‬
‫‪% %‬هنگاميکه عملکرد (‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬فعال شده‪ ،‬همه کاربردهاي مربوط به ‪ Anynet+‬غيرفعال مي شوند‪.‬‬
‫خاموش کردن خودکار (خیر ‪ /‬بله)‪ :‬تنظيم دستگاه ‪ Anynet+‬تا هنگاميکه تلويزيون خاموش مي شود به طور اتوماتيک خاموش شود‪.‬‬
‫‪% %‬منبع فعال در تلويزيون بايستي روی تلويزيون تنظيم شود تا از عملكرد ‪ Anynet+‬استفاده كند‪.‬‬
‫‪% %‬حتی اگر دستگاه خارجی هنوز در حال ضبط است‪ ،‬می توان آن را خاموش کرد‪.‬‬
‫¦ ¦تغيير دادن بين دستگاه های ‪Anynet+‬‬
‫‪ .1‬دستگاه هاي ‪ Anynet+‬که به تلويزيون وصل شده اند لیست مي شوند‪.‬‬
‫‪% %‬اگر نمي توانيد وسيله اي كه مي خواهيد را پيدا كنيد‪ ،‬دكمه قرمز را ب راي تازه کردن فهرست فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .2‬یک دستگاه را انتخاب کرده و دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪ .‬میتوانید به دستگاه انتخاب شده سويچ کنید‪.‬‬
‫‪% %‬تنها زمانيكه (‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬را در منوي کاربرد روشن مي كنيد‪ ،‬منوي فهرست دستگاه ظاهر مي شود‪.‬‬
‫‪x x‬تغییر دادن دستگاه انتخاب شده ممکن است تا ‪ 2‬دقيقه طول بکشد‪ .‬نمي توانيد اين عملکرد را در حين عملکرد سويچ کردن لغو کنيد‪.‬‬
‫‪x x‬اگر حالت ورودي خارجي را با فشار دکمه ‪ SOURCE‬انتخاب کرده ايد‪ ،‬نمي توانيد از عملکرد ‪ Anynet+‬استفاده کنيد‪ .‬مطمئن شويد كه با‬
‫استفاده از فهرست دستگاه به يك دستگاه ‪ Anynet+‬تغییر دهید‪.‬‬
‫¦ ¦ضبط‬
‫مي توانيد با استفاده از يک دستگاه ضبط ‪ ،Samsung‬برنامه تلويزيوني را ضبط کنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬ضبط را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪% %‬هنگاميکه بيش از دو دستگاه ضبط وجود دارد‪.‬‬
‫‪x x‬هنگاميکه چند دستگاه ضبط وصل شده‪ ،‬دستگاه هاي ضبط لیست مي شوند‪ .‬یک دستگاه ضبط را در فهرست دستگاه انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ % %‬هنگاميكه دستگاه ضبط نشان داده نشده فهرست دستگاه را انتخاب كرده و دكمه قرمز را ب راي جستجوي دستگاه ها فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ EXIT‬را براي خروج فشار دهيد‪.‬‬
‫‪% %‬مي توانيد جريان هاي منبع را با انتخاب ضبط ‪ ،‬ضبط كنيد‪( .‬اسم_دستگاه)‪.‬‬
‫‪% %‬فشردن دكمه � (ضبط) هر برنامه اي كه در حال حاضر تماشا مي كنيد را ضبط خواهد كرد‪.‬‬
‫اگر فیلمی را از يک دستگاه ديگر تماشا مي کنيد‪ ،‬فیلم از آن دستگاه ضبط مي شود‪.‬‬
‫‪% %‬قبل از ضبط کردن کنترل کنيد که پريز آنتن به طور صحيح به دستگاه ضبط وصل شده باشد‪ .‬ب راي اتصال صحيح آنتن به دستگاه ضبط‪،‬‬
‫به دفترچه راهنماي كاربر دستگاه ضبط م راجعه كنيد‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:23‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 26‬‬
‫مي توانيد از طريق گيرنده (برای مثال سینمای خانگی) به جاي روشن‪ ،‬به صدا گوش کنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬گیرنده را انتخاب کرده و آنرا روشن کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ EXIT‬را براي خروج فشار دهيد‪.‬‬
‫‪% %‬اگر گيرنده شما فقط از صدا حمايت مي كند‪ ،‬ممكن است در فهرست دستگاه ظاهر نشود‪.‬‬
‫‪% %‬گیرنده هنگامی کار می کند که پریز ورود نوری گیرنده را به طور صحیح به پریز (‪ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL‬تلویزیون‬
‫وصل کرده باشید‪.‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪04‬‬
‫¦ ¦گوش کردن از طريق گيرنده‬
‫‪% %‬هنگامیکه گیرنده (ب رای مثال سینمای خانگی) روشن شده‪ ،‬می توانید خروجی صدا را از پریز نوری تلویزیون بشنوید‪ .‬هنگامیکه‬
‫تلویزیون سیگنال ‪( DTV‬هوایی) را دریافت می کند‪ ،‬تلویزیون صدای کانال ‪ 5.1‬را به گیرنده ارسال خواهد کرد‪ .‬هنگامیکه منبع یک جزء‬
‫دیجیتال از قبیل دی وی دی می باشد و از طریق ‪ HDMI‬به تلویزیون متصل شده‪ ،‬فقط ‪ 2‬کانال صوتی از گیرنده شنیده خواهد شد‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪x x‬شما فقط می توانید دستگاه های ‪ Anynet+‬را با استفاده از کنترل از راه تلویزیون‪ ،‬و نه دکمه های روی تلویزیون کنترل کنید‪.‬‬
‫‪x x‬کنترل از راه دور تلويزيون ممکن است تحت ش رايط خاصي کار نکند‪ .‬اگر چنين اتفاقي افتاد دستگاه ‪ Anynet+‬را دوباره انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪x x‬عملكردهاي ‪ Anynet+‬با محصوالت توليدكنندگان ديگر كار نمي كنند‪.‬‬
‫¦ ¦عيب يابي براي ‪Anynet+‬‬
‫مشکل‬
‫‪ Anynet+‬کار نمي کند‪.‬‬
‫راه حل ممكن‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•کنترل کنيد که يک دستگاه ‪ Anynet+‬است سيستم ‪ Anynet+‬تنها با دستگاه هاي ‪ Anynet+‬کار مي کند‪.‬‬
‫•فقط يك گيرنده (سينماي خانگي) را وصل كنيد‪.‬‬
‫•کنترل کنيد که سيم برق دستگاه ‪ Anynet+‬به طور صحيح وصل شده باشد‪.‬‬
‫•اتصالي هاي کابل تصوير‪/‬صدا‪ HDMI/‬دستگاه ‪ Anynet+‬را کنترل کنيد‪.‬‬
‫•کنترل کنید که )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬روی روشن در منوی تنظیمات ‪ Anynet+‬گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫•کنترل کنيد که کنترل از راه دور در حالت تلويزيون باشد‪.‬‬
‫•کنترل کنيد که کنترل از راه دور مخصوص ‪ Anynet+‬است‪.‬‬
‫•‪ Anynet+‬در موقعيت هاي خاص كار نمي كند‪( .‬جستجوي كانال ها‪ ,‬استفاده از )‪ Media Play (USB‬یا وصل و پخش (تنظیمات اولیه) و‬
‫غيره‪).‬‬
‫•هنگام اتصال ويا قطع كردن كابل ‪ ،HDMI‬لطفاً مطمئن شويد كه دستگاه ها را دوباره جستجو كنيد ويا تلويزيون را خاموش و روشن كنيد‪.‬‬
‫•كنترل كنيد كه عملكرد ‪ Anynet+‬دستگاه ‪ Anynet+‬روشن شده باشد‪.‬‬
‫مي خواهم ‪ Anynet+‬را شروع کنم‪.‬‬
‫ •کنترل کنيد که دستگاه ‪ Anynet+‬به طور صحيح به تلويزيون وصل شده و کنترل کنيد که (‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬در منوي تنظيمات‬
‫‪ Anynet+‬روشن شده باشد‪.‬‬
‫ •دکمه ‪ TOOLS‬را برای نمایش منوی ‪ Anynet+‬فشار داده و منویی که می خواهید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫مي خواهم از ‪ Anynet+‬خارج شوم‪.‬‬
‫ • تماشای تلویزیون را در منوی ‪ Anynet+‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •دکمه ‪ SOURCE‬را در کنترل از راه دور تلويزيون فشار داده و دستگاهي به غير از دستگاه هاي ‪ Anynet+‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ •>‪P </‬و ‪ PRE-CH‬را برای تغییر حالت تلویزیون فشار دهید‪( .‬توجه داشته باشيد که دکمه کانال فقط زماني کار مي کند که يک دستگاه‬
‫‪ Anynet+‬که تونر داخلي دارد وصل شده باشد‪).‬‬
‫پيغام “اتصال به دستگاه ‪ ”... Anynet+‬روي‬
‫صفحه نمايان مي شود‪.‬‬
‫ •هنگام پيکربندي ‪ Anynet+‬ويا سويچ کردن به حالت تماشا نمي توانيد از کنترل از راه دور استفاده کنيد‪.‬‬
‫ •هنگاميکه تنظيمات ‪ Anynet+‬ويا سويچ کردن به حالت تماشا تمام شد از کنترل از راه دور استفاده کنيد‪.‬‬
‫دستگاه ‪ Anynet+‬کار نمي کند‪.‬‬
‫ •می توانید از عملکرد پخش هنگامیکه وصل و پخش (تنظیمات اولیه) در جریان است استفاده کنید‪.‬‬
‫دستگاه وصل شده نشان داده نمي شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•کنترل کنيد که دستگاه عملکردهاي ‪ Anynet+‬را تأمين مي کند‪.‬‬
‫•کنترل کنيد که کابل ‪ HDMI‬به طور صحيح وصل شده باشد‪.‬‬
‫•کنترل کنید که ‪ Anynet+ (HDMI-CEC)i‬روی روشن در منوی تنظیمات ‪ Anynet+‬گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫•دوباره براي دستگاه هاي ‪ Anynet+‬جستجو کنيد‪.‬‬
‫•مي توانيد يک دستگاه ‪ Anynet+‬را فقط با استفاده از کابل ‪ HDMI‬وصل کنيد‪ .‬بعضي کابل هاي ‪ HDMI‬ممکن است عملکردهاي ‪Anynet+‬‬
‫را ارائه نکنند‪.‬‬
‫•اگر توسط يك وضعيت غيرعادي از قبيل قطع كابل ‪ HDMI‬ويا سيم برق ويا رفتن برق خاتمه پيدا كرده باشد‪ ،‬لطفاً اسكن دستگاه را تكرار كنيد‪.‬‬
‫نمي توان برنامه تلويزيوني را ضبط كرد‪.‬‬
‫ •كنترل كنيد كه پريز آنتن دستگاه ضبط به طور صحيح وصل شده باشد‪.‬‬
‫صدای تلویزیون از گیرنده خارج نمی شود‪.‬‬
‫ •کابل نوری را بین تلویزیون و گیرنده وصل کنید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:24‬‬
‫‪27‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 27‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫تنظیم فرستنده ‪FM‬‬
‫(در بعضی مناطق موجود نيست)‬
‫¦ ¦پیکربندی فرکانس‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬‬
‫‪y‬فرکانس فرستنده ‪ FM‬بایستی با فرکانس رادیوی ‪ FM‬در مجاورت تلویزیون متفاوت باشد تا دریافت سیگنال خوب بدون اختالل رادیویی حاصل شود‪.‬‬
‫‪y‬اگر فرکانس کانال تلویزیونی در محدوده گستره فرکانس ‪ FM‬قرار می گیرد‪ ،‬فرستنده ‪ FM‬به طور خودکار گستره فرکانس مجاز را به روز آوری خواهد‬
‫کرد‪.‬‬
‫‪y‬کانال تلویزیونی و فرکانس فرستنده ‪ FM‬مشابه موجب اختالل سیگنالی خواهد شد‪ .‬برای جلوگیری از این موضوع‪ ،‬گستره فرکانس فرستنده‪ FM‬به طور‬
‫خودکار نمایش داده می شود‪.‬‬
‫‪y‬اگر فرکانس کانال تلویزیونی در محدوده گستره فرکانس ‪ FM‬وجود ندارد (‪ 83‬تا ‪ 108‬مگاهرتز)‪ ،‬تمام گستره از ‪ 88.0‬تا ‪ 107.9‬مگاهرتز برای استفاده‬
‫موجود می باشد‪.‬‬
‫¦ ¦راهنمای نصب فرستنده ‪FM‬‬
‫مدول فرستنده ‪ FM‬شامل یک آنتن یکپارچه می باشد‪ .‬قدرت سیگنال آنتن بستگی به محلی که آنتن نصب شده و عملکرد گیرنده متفاوت می باشد‪ .‬اگر قدرت‬
‫سیگنال ضعیف است‪ ،‬یکی از موارد زیر را برای نصب آنتن امتحان کنید‪:‬‬
‫روش ‪1‬‬
‫فرستنده ‪ FM‬را وصل کنید (نمودار ‪ ,)1‬گیره را متصل کنید (نمودار ‪ )2‬و سر آنتن را به‬
‫گیره قالب کنید‪.‬‬
‫اگر بعد از استفاده از "روش ‪ "1‬دریافت سیگنال به قدر کافی نیست‪ ،‬توصیه می کنیم که فرستنده‬
‫را با استفاده از "روش ‪ "2‬نصب کنید‪.‬‬
‫روش ‪2‬‬
‫آنتن را گسترش داده و آنرا در محلی قرار دهید که بهترین‬
‫دریافت سیگنال وجود دارد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪28‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:24‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 28‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪04‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫(در بعضی مناطق موجود نيست)‬
‫‪x x‬نصب مستقیم آنتن در پشت تلویزیون ممکن است موجب ضعف در قدرت سیگنال‬
‫شود‪ .‬قدری فاصله بین تلویزیون و آنتن قائل شوید‪.‬‬
‫‪x x‬تماس مستقیم بین آنتن فرستنده ‪ FM‬و آنتن تلویزیون ممکن است موجب اختالل‬
‫سیگنالی شود‪.‬‬
‫‪x x‬اگر منوی فرستنده ‪ FM‬فعال نشده‪ ،‬کنترل کنید که فرستنده ‪ FM‬به طور صحیح در‬
‫شکاف ‪ FM TRANSMITTER 1‬وارد شده باشد‪.‬‬
‫‪x x‬ب رای شنیدن صدای فرستاده شده از تلویزیون در فرکانس ‪ FM‬روی یک گیرنده ‪( FM‬رادیو‪ ،‬سینمای خانگی و غیره)‪ ،‬آنتن گیرنده ‪ FM‬را‬
‫حرکت داده تا صدا واضح شود‪.‬‬
‫‪x x‬اگر از گیرنده ‪( FM‬رادیو‪ ،‬سینمای خانگی و غیره) استفاده می کنید‪ ،‬می توانید از صدای با کیفیت خوب که از تلویزیون از طریق فرکانس‬
‫‪ FM‬پخش می شود بهره مند شوید در صورتیکه در محدوده ‪ 10‬متری گیرنده باشید‪.‬‬
‫‪x x‬مطمئن شوید که از گیرنده ‪ FM‬ا رائه شده استفاده کنید‪ .‬در غیر اینصورت‪ ،‬ممکن است به محصول آسیب وارد شود‪.‬‬
‫‪x x‬از به کار بردن فرستنده ‪ FM‬ا رائه شده با محصوالت دیگر خودداری کنید‪.‬‬
‫‪x x‬فرکانس گیرنده ‪( FM‬رادیو‪ ،‬سینمای خانگی و غیره) را روی فرکانس فرستنده ‪ FM‬در تلویزیون تنظیم کنید‪ .‬اگر فرکانس گیرنده یکسان نیست‪،‬‬
‫صدا شنیده نخواهد شد‪.‬‬
‫‪x x‬بلندی صدای گیرنده ‪ FM‬را به سطح مطلوب تنظیم کیند‪.‬‬
‫‪x x‬هنگامیکه تلویزیون خاموش شده‪ ،‬گیرنده ‪(FM‬رادیو‪ ،‬سینمای خانگی و غیره) نویز استاتیک پخش می کند‪.‬‬
‫‪x x‬به واسطه اختالل با وسایل الکترونیکی دیگر که یک ضعف ارتباط بی سیم می باشد‪ ،‬ممکن است صدای استاتیک بشنوید‪.‬‬
‫¦ ¦فرمت های حمایت شده برای فرستنده ‪FM‬‬
‫مشخصات‬
‫نام‬
‫عادي‬
‫گستره فرکانس‬
‫فاصله انتقال‬
‫همخوان با فرکانس تلویزیون‬
‫‪88.0MHz ~ 107.9MHz‬‬
‫تنظیمات گستره خودکار‬
‫(در ‪)88.0MHz ~107.9MHz‬‬
‫حداقل ‪ 1‬تا ‪ 5‬متر‬
‫(حداکثر ‪ 5‬تا ‪ 10‬متر ‪ :‬بستگی به موقعیت آنتن و کیفیت دریافت سیگنال دارد)‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:25‬‬
‫‪29‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 29‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫ویژگی تله تکست کانال آنالوگ‬
‫صفحه ايندكس سرويس تله تكست به شما اطالعاتي در مورد نحوه استفاده از سرويس را ارائه مي كند‪ .‬برای اینکه اطالعات تله تکست‬
‫به طور صحیح نشان داده شود‪ ،‬دریافت تصویر بایستی یکدست و متعادل باشد‪ .‬در غير اينصورت‪ ،‬اطالعات ممكن است وجود نداشته باشند ويا بعضي صفحات‬
‫ممكن است نمايش داده نشوند‪.‬‬
‫‪%%‬با فشردن دكمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور مي توانيد صفحات تله تكست را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪(1‬صفحه فرعی)‪ :‬صفحه فرعی موجود ‪8‬‬
‫را نمایش دهید‪.‬‬
‫‪(2‬صفحه باال)‪ :‬صفحه تله تکست بعدی‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫را نمایش دهید‪.‬‬
‫‪(3‬صفحه پايين)‪ :‬صفحه تله تکست قبلی ‪0‬‬
‫را نمایش دهید‪.‬‬
‫‪( 5‬افشا)‪ :‬متن پنهان(براي مثال پاسخ به !‬
‫آزمون هاي آموزشي) را نمایش دهید‪ .‬براي‬
‫نمايش صفحه عادي‪ ،‬دوباره فشار دهيد‪.‬‬
‫‪( 7‬لغو)‪ :‬پخش فعلی را هنگاميكه براي @‬
‫يك صفحه جستجو مي شود نمایش دهید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫نمونه صفحه تله تکست‬
‫‪1‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪FO‬‬
‫‪IN‬‬
‫!‬
‫‪4‬‬
‫‪ΙΤ‬‬
‫‪TU‬‬
‫‪D‬‬
‫‪RN‬‬
‫@‬
‫‪ΕΧ‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫‪RE‬‬
‫بخش‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫محتوا‬
‫شماره صفحه انتخاب شده‪.‬‬
‫هويت كانال پخش‬
‫شماره صفحه فعلي ويا نشانه‬
‫هاي جستجو‬
‫تاریخ و زمان‪.‬‬
‫متن‪.‬‬
‫اطالعات وضعيت‪ .‬اطالعات‬
‫‪FASTEXT‬‬
‫‪6‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪30‬‬
‫‪( /‬تله تکست روشن‪/‬ميکس)‪ :‬پس‬
‫از انتخاب كانالي كه سرويس تله تكست را‬
‫فراهم مي كند‪ ،‬حالت تله تكست را فعال‬
‫کنید‪ .‬براي روي هم انداختن حالت تله تكست‬
‫با صفحه پخش فعلي دوبار فشار دهيد‪.‬‬
‫‪( 8‬ذخيره)‪ :‬صفحات تله تکست را ذخیره‬
‫می کند‪.‬‬
‫‪( 6‬ايندکس)‪ :‬صفحه ايندكس (محتوا) را‬
‫در هر زمان هنگامیکه تله تكست را تماشا‬
‫مي كنيد نمایش دهید‪.‬‬
‫‪( 4‬اندازه)‪ :‬حروف به اندازه دوبرابر‬
‫در نيمه باالتر صفحه را نمایش دهید‪ .‬براي‬
‫نيمه پايين تر صفحه نمايش‪ ،‬دوباره فشار‬
‫دهيد‪ .‬براي نمايش صفحه عادي‪ ،‬يكبار ديگر‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪( 9‬نگه داشتن)‪ :‬صفحه نمايش بر‬
‫روي يك صفحه داده شده را نگه دارید‬
‫در صورتيكه صفحه انتخاب شده با چندين‬
‫صفحه فرعي كه بطور اتوماتيك ادامه پيدا‬
‫مي كنند پيوند داشته باشد‪ .‬براي شروع‬
‫دوباره‪ ،‬آنرا دوباره فشار دهيد‪.‬‬
‫دكمه هاي رنگي (قرمز‪/‬سبز‪/‬زرد‪/‬آبي)‪:‬‬
‫اگر سيستم ‪ FASTEXT‬توسط شركت‬
‫مخابراتي استفاده مي شود‪ ،‬عنوان هاي‬
‫مختلفي كه در صفحه تله تكست پوشش داده‬
‫شده‪ ،‬كد رنگي داشته و مي توان آنها را با‬
‫فشار دكمه هاي رنگي بر روي كنترل از‬
‫راه دور انتخاب كرد‪ .‬يكي از آنها كه به‬
‫مورد الزم مربوط مي شود را فشار دهيد‪.‬‬
‫به همين طريق صفحه با اطالعات رنگي‬
‫ديگري كه مي توان انتخاب كرد نمايش داده‬
‫مي شود‪ .‬براي نمايش صفحه قبلي ويا بعدي‪،‬‬
‫دکمه رنگي مربوطه را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪( 0‬حالت)‪ :‬حالت تله تكست انتخاب شود‬
‫(‪.)LIST/FLOF‬‬
‫اگر این دکمه را در حالت ‪ LIST‬فشار‬
‫دهيد‪ ،‬به حالت ذخيره ليست تغيير مي كند‪.‬‬
‫در حالت ذخيره ليست‪ ،‬مي توانيد صفحه تله‬
‫تكست را با استفاده از دكمه ‪(8‬ذخيره) در‬
‫فهرست ذخيره كنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:25‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 30‬‬
‫‪05‬‬
‫سوار كردن وسیله نصب روي ديوار‬
‫سایر اطالعات‬
‫سوار کردن قاب بالنکینگ‬
‫هنگام نصب تلویزیون روی دیوار‪ ،‬قاب بالنکینگ را به صورتیکه نشان داده شده متصل کنید‪.‬‬
‫قاب بالنکینگ‬
‫نصب كيت سوار كردن روي ديوار‬
‫کیت نصب روي ديوار (جداگانه فروخته مي شود) به شما امكان مي دهد تا تلويزيون را روي ديوار نصب كنيد‪.‬‬
‫براي اطالعات مشروح در مورد نصب روي ديوار‪ ،‬به دستورالعمل هايي كه به همراه ابزار نصب روي ديوار ارائه شده مراجعه كنيد‪ .‬براي كمك هنگام نصب‬
‫قاب روي ديوار با يك تكنسين تماس بگيريد‪.‬‬
‫اگر تصميم گرفتيد كه تلويزيون را خودتان نصب كنيد‪ Samsung Electronics ،‬مسئول هرگونه صدمه به محصول ويا آسيب به خودتان ويا ديگران نمي‬
‫باشد‪.‬‬
‫مشخصات وسيله نصب روي ديوار ( ‪) VESA‬‬
‫‪%%‬کیت نصب روی دیوار به طور جداگانه به فروش می رسد‪.‬‬
‫وسيله نصب روي ديوار را بر روي يك ديوار محكم عمودي به سطح زمين نصب كنيد‪ .‬هنگام نصب بر روي مواد ساختماني ديگر‪ ،‬لطفاً با نزديكترين فروشنده‬
‫خود تماس بگيريد‪ .‬اگر بر روي سقف ويا ديوار شيب دار نصب شود‪ ،‬ممكن است بيافتد و منجر به صدمه شخصي جدي شود‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪x x‬ابعاد استاندارد کیت های نصب روی دیوار در جدول زیر نشان داده شده است‪.‬‬
‫‪x x‬هنگاميکه وسيله نصب روي ديوار ما را خريداري مي کنيد‪ ،‬يک دفترچه نصب مشروح و همه قطعات الزم ب راي سوار کردن ف راهم مي شوند‪.‬‬
‫‪x x‬از پيچ هايي كه با مشخصات پيچ استاندارد ‪ VESA‬سازگاري ندارند استفاده نكنيد‪.‬‬
‫‪x x‬از پیچ هایی که از ابعاد استاندارد بلندتر هستند یا از مشخصات پیچ های استاندارد ‪ VESA‬پیروی نمی کنند استفاده نکنید‪ .‬پیچ هایی که‬
‫زیادی بلند هستند ممکن است موجب آسیب به داخل دستگاه تلویزیون شوند‪.‬‬
‫‪x x‬ب راي وسايل نصب روي ديوار كه با مشخصات پيچ استاندارد ‪ VESA‬سازگار نيستند‪ ،‬طول پيچ ها ممكن است بستگي به مشخصات اب زار‬
‫نصب روی دیوار متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪x x‬پيچ ها را زياد محكم نبنديد‪ ،‬ممكن است به محصول آسيب وارد كرده و موجب افتادن محصول شود كه منجر به صدمه شخصي مي شود‪.‬‬
‫‪ Samsung‬ب راي اين گونه حوادث مسئول نيست‪.‬‬
‫‪x x‬هنگاميكه از وسايل غير ‪ VESA‬ويا غير مشخص استفاده شود ويا مصرف كننده از دستورالعمل هاي نصب محصول پيروي نكند‪،‬‬
‫‪ Samsung‬ب راي آسيب به محصول ويا صدمه شخصي مسئول نيست ‪.‬‬
‫‪x x‬تلویزیون را به زاویه بیش از ‪ 15‬درجه سوار نکنید‪.‬‬
‫خانواده محصول‬
‫تلويزيون ‪PDP‬‬
‫اینچ‬
‫‪.VESA Spec‬‬
‫(‪)A * B‬‬
‫‪42~50‬‬
‫‪400 × 400‬‬
‫‪58~63‬‬
‫‪600 × 400‬‬
‫‪70~79‬‬
‫‪800 × 400‬‬
‫~‪80‬‬
‫‪1400 × 800‬‬
‫پيچ استاندارد‬
‫‪M8‬‬
‫تعداد‬
‫‪4‬‬
‫‪% %‬سوراخ را قبل از سوار کردن اب زار نصب دیوار بر روی دیوار ایجاد کنید‪.‬‬
‫وسيله نصب روي ديوار را هنگاميکه تلويزيون روشن است نصب نکنيد‪ .‬ممکن است موجب آسيب بدني در نتيجه شوک برقي شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:26‬‬
‫‪31‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 31‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫محكم كردن تلويزيون به ديوار‬
‫احتياط‪ :‬كشيدن‪ ،‬هل دادن ويا باالرفتن از تلويزيون ممكن است موجب افتادن تلويزيون شود‪ .‬مخصوصاً مطمئن شويد كه كودكان به تلويزيون‬
‫آويزان نشده ويا آنرا متزلزل نمي كنند‪ ،‬چنين كاري ممكن است موجب افتادن تلويزيون شده كه موجب آسيب جدي ويا مرگ مي شود‪ .‬همه‬
‫احتياط هاي ايمني كه در برگه ايمني گنجانده شده را دنبال كنيد‪ .‬براي استحكام بيشتر‪ ،‬وسيله ضدافتادن براي منظورات ايمني را به صورت‬
‫زير نصب كنيد‪.‬‬
‫¦ ¦براي جلوگيري از افتادن تلويزيون‬
‫‪ .1‬پيچ ها را در داخل بست ها قرار داده و محكم به ديوار وصل كنيد‪ .‬مطمئن شويد كه پيچ ها به‬
‫طور محكم بر روي ديوار نصب شده اند‪.‬‬
‫‪% %‬ممكن است بستگي به نوع ديوار به مواد اضافي از قبيل جاپيچي نياز داشته‬
‫باشيد‪.‬‬
‫‪% %‬چون جاپيچي‪ ،‬پيچ و ريسمان الزم تأمين نشده‪ ،‬لطفاً اين مواد را به طور جداگانه‬
‫خريداري كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬پيچ ها را از وسط پشت تلويزيون باز كرده‪ ،‬پيچ ها را در داخل جاپيچي قرار داده و سپس پيچ‬
‫ها را دوباره به تلويزيون محكم كنيد‪.‬‬
‫‪% %‬ممكن است پيچ ها به هم راه محصول ا رائه نشده باشند‪ .‬در اين صورت‪ ،‬لطفاً پيچ‬
‫ها را با مشخصات زير خريداري كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬بست هاي روي تلويزيون را با يك ريسمان به بست هاي روي ديوار وصل كرده و سپس‬
‫ريسمان را محكم گره بزنيد‪.‬‬
‫‪% %‬تذکر‬
‫‪x x‬تلويزيون را نزديك ديوار نصب كنيد تا به سمت عقب سرنگون نشود‪.‬‬
‫‪x x‬اشكالي ندارد كه ريسمان را طوري نصب كنيد كه بست هاي روي ديوار‬
‫مساوي ويا پايين تر از بست هاي روي تلويزيون باشند‪.‬‬
‫ديوار‬
‫‪x x‬گره ريسمان را قبل از حركت دادن تلويزيون باز كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬مطمئن شويد كه همه اتصالي ها به طور صحيح محكم شده باشند‪ .‬هرچند وقت يكبار اتصالي‬
‫ها را براي هرگونه عالمت فرسودگي ويا ضعف كنترل كنيد‪ .‬اگر در مورد امنيت اتصالي ها‬
‫هرگونه ترديدي داريد‪ ،‬با يك متخصص نصب تماس بگيريد‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:26‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 32‬‬
‫اگر در مورد تلویزیون سوالی دارید‪ ،‬ابتدا به این لیست مراجعه کنید‪ .‬اگر هیچکدام از این نکات عیب یابی مربوط نمی شوند‪ ،‬لطفاً از “‪www.samsung.com‬‬
‫دیدن کردن و روی ‪ Support‬کلیک کنید یا با مرکز تماس تلفنی که در جلد پشتی این دفترچه راهنما ذکر شده تماس بگیرید‪.‬‬
‫مشکالت‬
‫كيفيت تصوير‬
‫تصوير تلويزيون به خوبي تصوير در فروشگاه نيست‪.‬‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫اول از همه‪ ،‬لطفاً آزمایش تصویر را انجام دهيد و مطمئن شويد تلويزيون تصوير آزمايشي را به طور صحيح نمايش مي دهد‪.‬‬
‫(به منو ‪ -‬پشتیبانی ‪ -‬خود عیب یابی ‪ -‬آزمایش تصویر بروید) (صفحه ‪)17‬‬
‫اگر تصوير آزمايشي به طور صحيح نمايش داده شده‪ ،‬ممكن است كه تصوير ضعيف توسط منبع يا سيگنال توليد شده باشد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫تصوير تحريف شده است‪ :‬خطای ماكروبلوك‪ ،‬بلوك‬
‫كوچك‪ ،‬نقاط‪ ،‬ايجاد پيكسل‬
‫‬
‫‬
‫•اگر یک جعبه کابل‪/‬جانبی آنالوگ دارید‪ ،‬آنرا با یک جعبه جانبی دیجیتال عوض کنید‪ .‬براي ارائه كيفيت تصوير ‪( HD‬کیفیت باال) از كابل‬
‫هاي ‪ HD‬يا جزء استفاده كنيد‪.‬‬
‫•مشتركین كابل‪/‬ماهواره ‪ :‬ایستگاه های ‪ HD‬را از بین کانال ها امتحان کنید‪.‬‬
‫•اتصال آنتن‪ :‬ايستگاه هاي ‪ HD‬را بعد از اجراي برنامه اتوماتيك امتحان كنيد‪.‬‬
‫‪% %‬بسياري از كانال هاي ‪ HD‬از محتويات ‪ SD‬يا ‪ Standard Definition‬بهينه شده اند‪.‬‬
‫•قدرت تفكيك تصوير خروجي جعبه كابل‪/‬جانبي را روي ‪ 1080i‬يا ‪ 720p‬تنظيم كنيد‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که تلویزیون را در حداقل فاصله توصیه شده براساس اندازه و کیفیت سیگنال تماشا می کنید‪.‬‬
‫•فشردگي محتويات تصويري ممكن است موجب تحريف تصوير شود مخصوصاً در تصاويري كه به سرعت حركت مي كنند از قبيل‬
‫ورزشي ويا فيلم هاي پرتحرك‪.‬‬
‫•سيگنال در سطح پايين یا کیفیت نامطلوب ممكن است موجب تحريف تصوير شود‪ .‬اين يك مشكل مربوط به تلويزيون نيست‪.‬‬
‫رنگ صحیح نیست یا وجود ندارد‪.‬‬
‫ •اگر از یک اتصالی جزء استفاده می کنید‪ ،‬مطمئن شوید که کابل های جزء به پریزهای درست متصل شده باشند‪ .‬اتصالی های ناصحیح یا‬
‫شل ممکن است موجب مشکالت رنگی یا صفحه سیاه شوند‪.‬‬
‫رنگ یا روشنایی ضعیف است‪.‬‬
‫ •گزینش های تصویر را در منوی تلویزیون تنظیم کنید‪( .‬به تصویر ‪ /‬رنگ ‪ /‬روشنایی ‪ /‬وضوح بروید) (صفحه ‪)11‬‬
‫ •گزینش صرفه جویی انرژی را در منوی تلویزیون تنظیم کنید‪( .‬به منو ‪ -‬تصویر ‪ -‬راهکار صرفه جویی ‪-‬‬
‫صرفه جویی انرژی بروید) (صفحه ‪)11‬‬
‫ •از تنظيم مجدد تصوير براي مشاهده تنظيمات پيش فرض تصوير استفاده كنيد‪( .‬به منو ‪ -‬تصویر ‪ -‬تنظیم مجدد تصویر بروید) (صفحه‬
‫‪)13‬‬
‫یک خط نقطه چین در لبه صفحه نمایش وجود دارد‪.‬‬
‫ •اگر تصوير روي به اندازه صفحه تنظيم شده‪ ،‬به ‪ 16:9‬تغيير دهيد (صفحه ‪.)12‬‬
‫ •قدرت تفكيك جعبه كابل‪/‬جانبي را عوض كنيد‪.‬‬
‫تصویر سیاه و سفید است‪.‬‬
‫هنگام عوض کردن کانال ها‪ ،‬تصویر غیرمتحرک شده یا‬
‫اختالل یا تأخیر پیدا می کند‪.‬‬
‫كيفيت صدا‬
‫صدا نيست ويا صدا در حداكثر ميزان صدا زيادي كم‬
‫است‪.‬‬
‫تصویر خوب است ولی صدا نیست‪.‬‬
‫ •اگر از یک ورودی مرکب ‪ AV‬استفاده می کنید‪ ،‬کابل تصویر (زرد) را به پریز سبز ورودی ‪ 1‬جزء در تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫ •اگر با جعبه كابل وصل شده‪ ،‬لطفاً سعي كنيد كه جعبه كابل را تنظيم مجدد كنيد‪ .‬سيم ‪ AC‬را دوباره وصل كرده و صبر كنيد كه جعبه كابل‬
‫دوباره بوت كند‪ .‬ممكن است تا ‪ 20‬دقيقه طول بكشد‬
‫ •قدرت تفكيك جعبه کابل را روي ‪ 1080i‬يا ‪ 720p‬تنظيم كنيد‪.‬‬
‫ابتدا آزمایش صدا را انجام دهيد تا مطمئن شويد كه صداي تلويزيون شما به طور صحيح كار مي كند‪.‬‬
‫ • (به منو ‪ -‬پشتیبانی ‪ -‬خود عیب یابی ‪ -‬آزمایش صدا بروید) (صفحه ‪)17‬‬
‫اگر صدا قابل قبول است‪ ،‬مشكل صوتي ممكن است توسط منبع يا سيگنال ايجاد شده باشد‪.‬‬
‫ •لطفاً صدای دستگاه خارجی که به تلویزیون وصل شده را کنترل کنید‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫بلندگوها سروصدای نامناسبی را ایجاد می کنند‪.‬‬
‫•گزينش بلندگوی تلویزیون را در منوي صدا روي روشن تنظيم كنيد (صفحه ‪.)14‬‬
‫•اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید‪ ،‬مطمئن شوید که کابل های صدا به پریزهای ورودی صدای صحیح در تلویزیون وصل شده‬
‫باشند‪.‬‬
‫•اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید‪ ،‬گزینش ورودی صدای دستگاه را کنترل کنید (برای مثال ممکن است الزم باشد گزینش‬
‫صدای جعبه کابل را هنگامیکه ‪ HDMI‬به تلویزیون وصل شده به ‪ HDMI‬تغییر دهید)‪.‬‬
‫•اگر از كابل ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬استفاده مي كنيد‪ ،‬يك كابل صوتي جداگانه الزم است‪.‬‬
‫•اگر تلویزیون شما یک پریز گوشی دارد‪ ،‬مطمئن شوید که چیزی به آن زده نشده باشد‪.‬‬
‫ •اتصالي هاي كابل را کنترل کنيد‪ .‬مطمئن شويد كه كابل تصوير به ورودي صدا وصل نشده باشد‪.‬‬
‫ •براي اتصالي های آنتن یا كابل‪ ،‬قدرت سيگنال را كنترل كنيد‪ .‬سيگنال در سطح پايين ممكن است موجب تحريف صدا شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:27‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫‪05‬‬
‫عيب يابي‬
‫‪33‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 33‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫مشکالت‬
‫تصوير نيست‪ ،‬ويدئو نيست‬
‫تلويزيون روشن نمي شود‪.‬‬
‫ •مطمئن شويد كه سيم برق متناوب به طور محكم به پريز روي ديوار و تلويزيون وصل شده باشد‪.‬‬
‫ •مطمئن شويد كه پريز روي ديوار كار مي كند‪.‬‬
‫ •دکمه روشن کردن را روی تلویزیون فشار دهید تا مطمئن شوید که اشکال کنترل از راه دور نیست‪ .‬اگر تلویزیون روش شد‪ ،‬به “کنترل‬
‫از راه دور کار نمی کند” در زیر مراجعه شود‪.‬‬
‫تلويزيون به طور اتوماتيك روشن مي شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•كنترل كنيد كه آيا تایمر خواب روي خاموش در منوي تنظیمات تنظيم شده است (صفحه ‪.)15‬‬
‫•اگر کامپیوتر را به تلويزيون وصل كرده ايد‪ ،‬تنظيمات برقي كامپيوتر را كنترل كنيد‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه سيم برق متناوب به طور محكم به پريز روي ديوار و تلويزيون وصل شده باشد‪.‬‬
‫•هنگام تماشای تلویزیون از اتصالی آنتن یا کابل‪ ،‬اگر سیگنالی وجود نداشته باشد‪ ،‬تلویزیون بعد از ‪ 10‬تا ‪ 15‬دقیقه خاموش می شود‬
‫تصویر‪/‬ویدئو وجود دارد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫•اتصالي هاي كابل را كنترل كنيد‪( .‬همه كابل هاي وصل شده به تلويزيون و دستگاه هاي خارجي را قطع و دوباره وصل كنيد)‪.‬‬
‫•خروجي ويدئوي دستگاه هاي خارجي (جعبه كابل‪/‬جانبي‪ DVD، Blu-ray ،‬و غيره) را طوري تنظيم كنيد كه با اتصالي هاي ورودي‬
‫تلويزيون همسان باشد‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر خروجی دستگاه خارجی ‪ HDMI‬است‪ ،‬بایستی به ورودی ‪ HDMI‬در تلویزیون وصل شود‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه دستگاه های وصل شده روشن شده باشند‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه منبع درست تلويزيون را با فشردن دكمه ‪ SOURCE‬روي كنترل از راه تلويزيون انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫•مطمئن شويد كه كابل آنتن به طور محكم وصل شده باشد‪.‬‬
‫•لطفاً از وصل و پخش (تنظیمات اولیه) براي افزودن كانال هاي موجود به فهرست كانال استفاده كنيد‪ .‬به منو ‪ -‬تنظیمات ‪ -‬وصل و پخش‬
‫رفته و منتظر شويد تا همه كانال هاي موجود ذخيره شوند (صفحه ‪.)6‬‬
‫•تأييد كنيد كه موقعيت آنتن صحيح باشد‪.‬‬
‫•فشردگي محتويات تصويري ممكن است موجب تحريف تصوير شود مخصوصاً در تصاويري كه به سرعت حركت مي كنند از قبيل‬
‫ورزشي ويا فيلم هاي پرتحرك‪.‬‬
‫•سيگنال در سطح پايين ممكن است موجب تحريف تصوير شود‪ .‬اين يك مشكل مربوط به تلويزيون نيست‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫اتصال ‪(RF‬كابل‪/‬آنتن)‬
‫تلویزیون همه کانال ها را دریافت نمی کند‪.‬‬
‫‬
‫تصوير تحريف شده است‪ :‬خطای ماكروبلوك‪ ،‬بلوك‬
‫كوچك‪ ،‬نقاط‪ ،‬ايجاد پيكسل‬
‫‬
‫‬
‫اتصال كامپيوتر‬
‫پيغام "اين حالت پشتيباني نمي شود" نمایان می گردد‪.‬‬
‫ •قدرت تفكيك خروجي كامپيوتر و فرکانس را طوري تنظيم كنيد كه با قدرت هاي تفكيكي كه تلويزيون از آنها حمايت مي كند همسان باشند‬
‫(صفحه ‪.)18‬‬
‫“‪ ”PC‬همیشه در فهرست منبع نشان داده می شود حتی‬
‫اگر کامپیوتر وصل نشده باشد‪.‬‬
‫ •اين موضوع عاديست؛ “‪ ”PC‬هميشه در فهرست منبع نمايان مي شود حتي اگر كامپيوتر وصل نشده باشد‪.‬‬
‫ویدئو خوب است ولی صدا نیست‪.‬‬
‫ •اگر از اتصالی ‪ HDMI‬استفاده می کنید‪ ،‬تنظیمات خروجی صدای کامپیوتر را کنترل کنید‪.‬‬
‫موارد ديگر‬
‫كنترل از راه دور كار نمي كند‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫تلويزيون پالسما صداي فر فر ايجاد مي كند‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫مسئله باقي ماندن تصوير (سوختگي)‬
‫‪34‬‬
‫•باتری های کنترل از راه دور را طوری قرار دهید که قطبیت آنها (‪ )-/+‬در جهت صحیح باشد‪.‬‬
‫•پنجره ارسال سنسور در کنترل از راه دور را تمیز کنید‪.‬‬
‫•كنترل از راه دور را از فاصله ‪ 5‬تا ‪ 6‬فوت مستقيماً به سمت تلويزيون بگيريد‪.‬‬
‫ً‬
‫معموال صداي فر فر خفيفي مي کنند‪ .‬اين موضوع عاديست‪ .‬دليلش شارژهاي برقي است که براي ايجاد تصاوير بر‬
‫•تلويزيون هاي پالسما‬
‫روي صفحه به کار برده مي شوند‪.‬‬
‫•اگر صداي فر فر زيادي بلند است‪ ،‬ممکن است که روشنايي صفحه تلويزيون زياد باشد‪ .‬سعي كنيد كه روشنايي را كمتر كنيد‪.‬‬
‫•همچنين ممکن است صداي فر فر زماني زيادي بلند باشد که تلويزيون را زيادي نزديک ديوار ويا سطح سخت ديگري گذاشته باشيد‪.‬‬
‫همچنين سعي كنيد كه كابل هاي اتصالي را تغيير مسير دهيد‪.‬‬
‫•نصب نادرست روي ديوار ممكن است سروصداي زيادي ايجاد كند‪.‬‬
‫ •براي به حداقل رساندن امكان سوختگي صفحه نمايش‪ ،‬اين دستگاه به تكنولوژي كاهش سوختگي صفحه نمايش مجهز شده است‪ .‬تكنولوژي‬
‫جابجايي پيکسل به شما امكان مي دهد تا حركت تصوير را از باال‪/‬پايين (خط عمودي) و سمت به سمت (نقطه افقي) تنظيم كنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:27‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 34‬‬
‫کنترل از راه دور جعبه کابل‪/‬جانبی تلویزیون را روشن یا‬
‫خاموش یا میزان صدا را تنظیم نمی کند‪.‬‬
‫پيغام "اين حالت پشتيباني نمي شود" نمایان می گردد‪.‬‬
‫ •قدرت تفكيك حمايت شده تلويزيون را كنترل كرده و به همان صورت قدرت تفكيك خروجي دستگاه خارجي را تنظيم كنيد‪ .‬به تنظیمات‬
‫قدرت تفکیک در صفحه ‪ 18‬این دفترچه راهنما مراجعه شود‪.‬‬
‫بوی پالستیک از تلویزیون به مشام می رسد‪.‬‬
‫ •اين بو عاديست و در طول زمان پراكنده خواهد شد‪.‬‬
‫تلویزیون به یک سمت متمایل شده است‪.‬‬
‫ •پايه را از تلويزيون جدا كرده و دوباره سوار كنيد‪.‬‬
‫در سوار کردن پایه با مشکالتی مواجه شده اید‪.‬‬
‫ •مطمئن شويد كه تلويزيون روي سطح مسطحي قرار داشته باشد‪ .‬اگر نمی توانید پیچ ها را از تلویزیون باز کنید‪ ،‬الزم است که از پیچ‬
‫گوشتی مغناطیسی استفاده شود‪.‬‬
‫منوی کانال خاکستری شده است‪( .‬موجود نیست)‬
‫ •منوي كانال تنها زماني موجود است كه منبع تلويزيون انتخاب شده باشد‪.‬‬
‫تنظيمات شما بعد از ‪ 30‬دقيقه يا هربار تلويزيون خاموش‬
‫مي شود پاك مي شوند‪.‬‬
‫ • اگر تلويزيون در حالت نمایش مغازه است‪ ،‬تنظيمات صدا و تصوير را هر ‪ 30‬دقيقه دوباره تنظيم مي كند‪ .‬تنظیمات را از حالت‬
‫نمايش مغازه به حالت استفاده در منزل در روال وصل و پخش (تنظیمات اولیه) تغيير دهيد‪ .‬دكمه ‪ SOURCE‬را براي انتخاب حالت‬
‫تلویزیون فشار داده‪ ،‬به منو ‪ ← MENU‬تنظیمات ← وصل و پخش (تنظیمات اولیه) ← ‪ ENTERE‬برويد‪( .‬صفحه ‪)6‬‬
‫از دست دادن متناوب صدا يا تصوير دارید‬
‫ •اتصال هاي كابل را كنترل كرده و آنها را دوباره وصل كنيد‪.‬‬
‫ •از دست دادن صدا یا تصویر ممکن است به خاطر استفاده از کابل های انعطاف ناپذیر یا ضخیم باشد‪ .‬مطمئن شوید که کابل ها برای‬
‫استفاده دراز مدت به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند‪ .‬اگر تلویزیون را روی دیوار نصب می کنید‪ ،‬توصیه می کینم که از کابل های حاوی‬
‫اتصالی ‪ 90‬درجه استفاده شود‪.‬‬
‫ذرات کوچکی را مشاهده می کنید هنگامیکه با دقت به لبه‬
‫قاب تلویزیون نگاه می کنید‪.‬‬
‫ •اين بخشي از طراحي محصول بوده و نشانگر خرابي نيست‪.‬‬
‫منوی تصویر در تصویر موجود نیست‪.‬‬
‫ •عملکرد تصویر در تصویر تنها زمانی موجود است که از ‪ ،HDMI‬کامپیوتر یا منبع اجزاء استفاده می کنید (صفحه ‪.)16‬‬
‫تلویزیون را ‪ 45‬دقیقه پیش خاموش کردید و دوباره‬
‫روشن شد‪.‬‬
‫ •اين موضوع عاديست‪ .‬تلویزیون خودش عملکرد )‪ OTA (Over The Aerial‬را اجرا می کنید تا سفت افزاری که در حین تماشای‬
‫تلویزیون دان لود شد را ارتقا دهد‪.‬‬
‫مشکالت تصویر‪/‬صوتی تکراری وجود دارد‪.‬‬
‫ •سینگنال‪/‬منبع را کنترل و عوض کنید‪.‬‬
‫ممکن است بین پدهای بالشی الستیکی در پایه و رویه‬
‫بعضی مبلمان واکنشی ایجاد شود‪.‬‬
‫ •برای جلوگیری از این موضوع‪ ،‬از پدهای نمدی بر روی هر سطح تلویزیون که در تماس با مبلمان قرار می گیرد استفاده کنید‪.‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫‪05‬‬
‫مشکالت‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫ •كنترل از راه دور جعبه كابل‪/‬جانبي را طوري برنامه ريزي كنيد كه تلويزيون را به كار بياندازد‪ .‬به دفترچه راهنمای کاربر جعبه کابل‪/‬‬
‫جانبی برای کد تلویزیون ‪ SAMSUNG‬مراجعه شود‪.‬‬
‫‪%%‬برخي از تصاوير و عملكردهاي فوق فقط ب راي مدل هاي خاصي موجود هستند‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:27‬‬
‫‪35‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 35‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫مشخصات‬
‫مالحظات زيست محيطي‬
‫دماي استفاده‬
‫رطوبت استفاده‬
‫دماي انبار كردن‬
‫رطوبت انبار كردن‬
)‫ درجه فارنهايت‬104 ‫ تا‬50( ‫ درجه سانتي گراد‬40 ‫ تا‬10
‫ تقطير نشده‬،‫ درصد‬80 ‫ تا‬10
)‫ درجه فارنهايت‬113 ‫ تا‬-4( ‫ درجه سانتي گراد‬45 ‫ تا‬-20
‫ تقطير نشده‬،‫ درصد‬95 ‫ تا‬5
˚20 ~ ˚-20
)‫ راست‬/ ‫پايه گردان (چپ‬
PS50C450
PS50C451
PS42C450
PS42C451
‫ اینچ‬50
‫ اینچ‬42
‫اسم مدل‬
‫اندازه صفحه نمايش‬
‫صدا‬
)‫(خروجي‬
10W x 2
)‫االرتفاع‬x‫العمق‬x‫ابعاد (عرض‬
‫بدنه‬
‫با پايه‬
1202.5 ‫ ميلي متر‬720.5 ‫ در‬69.5 ‫در‬
1202.5 ‫ ميلي متر‬788 ‫ در‬284.5 ‫در‬
1031 ‫ ميلي متر‬631.0 ‫ در‬70.9 ‫در‬
1031 ‫ ميلي متر‬695.5 ‫ در‬284.5 ‫در‬
‫ كيلوگرم‬23.4
‫ كيلوگرم‬25.4
‫ كيلوگرم‬17.5
‫ كيلوگرم‬19.5
‫وزن‬
‫بدون پايه‬
‫با پايه‬
1360 X 768 @ 60Hz
1024 × 768 @ 60Hz
‫پنل بومی‬
.‫طرح و مشخصات بدون اطالع قبلي قابل تغيير مي باشند‬%%
.‫ به برچسبي كه بر روي محصول الصاق شده رجوع شود‬،‫ب راي اطالعات بیشتر در مورد منبع نيرو و مصرف برق‬%%
‫¦ ¦جواز‬
Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and
the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are
trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.
divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.
To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.
Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
‫فارسي‬
[450]BN68-02777D-00Far.indb 36
36
2010-02-16 �� 10:57:28
‫‪+Anynet‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫ج‬
‫‪25‬‬
‫‪8‬‬
‫جزء‬
‫جوا ز‬
‫‪7‬‬
‫‪36‬‬
‫‪25 ,8‬‬
‫‪24‬‬
‫‪18‬‬
‫حالت آماده بکار‬
‫حالت تکرار‬
‫حالت فقط ‪RGB‬‬
‫حالت فيلم‬
‫حس گر صرفه جوی ‬
‫ی‬
‫‪4‬‬
‫‪24‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪12‬‬
‫‪25 ,7‬‬
‫خ‬
‫‪D‬‬
‫‪DIGITAL AUDIO OUT‬‬
‫‪DivX® VOD‬‬
‫‪D-sub‬‬
‫ح‬
‫‪H‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪P‬‬
‫‪( PIP‬تصویر در تصویر)‬
‫‪16‬‬
‫‪7‬‬
‫آ‬
‫ابزار‬
‫خود عیب یابی‬
‫اکواالیزر‬
‫انتخاب همه‬
‫اندازه تصویر‬
‫‪3‬‬
‫‪17‬‬
‫‪14‬‬
‫‪11‬‬
‫‪24 ,12‬‬
‫ب‬
‫باتری ها‬
‫باالنس چپ‪/‬راس ‬
‫ت‬
‫بلندگوی تلویزیون‬
‫بلندی صدا‬
‫‪5‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4‬‬
‫پ‬
‫پخش رسانه‬
‫پویا‬
‫‪14‬‬
‫‪17‬‬
‫درايو ‪USB‬‬
‫درخشندگي پويا‬
‫‪19 ,17‬‬
‫‪12‬‬
‫ر‬
‫رنگ پوست‬
‫روشن‬
‫روشنایی‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪11‬‬
‫ز‬
‫ساع ‬
‫ت‬
‫سينماي خانگ ‬
‫ي‬
‫‪15‬‬
‫‪25 ,8‬‬
‫ش‬
‫شفافيت منو‬
‫‪19‬‬
‫‪11‬‬
‫صداي اتوماتيك‬
‫صرفه جويي انرژي‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫‪11‬‬
‫ظ‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪23‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫ضبط‬
‫عکس ها‬
‫عالمت‬
‫عنوان‬
‫عيب يابي‬
‫فرستنده ‪FM‬‬
‫فرکانس‬
‫فهرست منبع‬
‫فرمت های فیلم‬
‫فضای نصب‬
‫فیلم ها‬
‫‪31‬‬
‫‪18‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪16‬‬
‫قاب بالنکینگ‬
‫قدرت تفکیک ایده آل‬
‫قفل شود‬
‫کانال دلخواه‬
‫زبان‬
‫ک‬
‫کد عوض شود‬
‫کنترل از راه دور‬
‫‪16‬‬
‫‪5‬‬
‫گرداندن‬
‫گرم‬
‫گيرنده‬
‫‪24‬‬
‫‪12‬‬
‫‪27‬‬
‫گ‬
‫م‬
‫مسیریابی‬
‫س‬
‫ت‬
‫تايمر‬
‫تایمر خواب‬
‫تقویت‬
‫تماشای ساده‬
‫تمايل رنگ‬
‫تن سیاه‬
‫تنظیم خودکار‬
‫تنظیم دقیق‬
‫تنظیم سفیدی‬
‫بلندگوي خارجي‬
‫ارتقای نرم افزا ر‬
‫‪23‬‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫‪33‬‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪8‬‬
‫‪21‬‬
‫‪2‬‬
‫‪21‬‬
‫ق‬
‫د‬
‫‪V‬‬
‫‪VCR‬‬
‫ع‬
‫‪26‬‬
‫‪9‬‬
‫‪36‬‬
‫‪16‬‬
‫‪9‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫مشخصات‬
‫ملودي‬
‫منوي كانال‬
‫موسيقي‬
‫موسیقی متن‬
‫ن‬
‫‪4‬‬
‫‪31‬‬
‫‪23‬‬
‫نشانگر روشن بودن‬
‫نصب روي ديوار‬
‫نمایش اسالید‬
‫و‬
‫‪8‬‬
‫‪18‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫وصل کردن به دستگاه صوتی‬
‫وصل کردن به کامپيوتر‬
‫وصل و پخش‬
‫وضوح‬
‫ویرایش کانال ها‬
‫ویرایش نام‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-16 �� 10:57:28‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫‪A‬‬
‫‪05‬‬
‫فهرست عناوین‬
‫‪37‬‬
‫‪[450]BN68-02777D-00Far.indb 37‬‬
This page is intentionally
left blank.
[450]BN68-02777D-00Far.indb 38
2010-02-16 �� 10:57:28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement