Samsung PS50C550G1R User's manual

Samsung PS50C550G1R User's manual
‫با ‪ SAMSUNG WORLDWIDE‬تماس بگيريد‬
‫اگر در رابطه با محصوالت ‪ Samsung‬سوال ويا نظري داريد‪ ،‬لطفاً با مركز مراقبت از مشتري ‪ SAMSUNG‬تماس بگيريد‪.‬‬
‫كشور‬
‫مرکز رسيدگي به امور مشتريان‬
‫وب سايت‬
‫‪Turkey‬‬
‫‪SOUTH AFRICA‬‬
‫‪U.A.E‬‬
‫‪BAHRAIN‬‬
‫‪JORDAN‬‬
‫‪444 77 11‬‬
‫)‪0860-SAMSUNG (726-7864‬‬
‫)‪800-SAMSUNG (726-7864‬‬
‫‪8000-4726‬‬
‫‪800-22273‬‬
‫‪www.samsung.com‬‬
‫‪www.samsung.com‬‬
‫‪www.samsung.com‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫تلويزيون پالسما‬
‫دفترچه راهنماي استفاده كننده‬
‫امكانات را تصور كنيد‬
‫از اينكه يك محصول ‪ Samsung‬را خريداري كرديد متشكريم‪.‬‬
‫براي دريافت خدمات كامل تر‪ ،‬لطفاً محصول خود را در‬
‫‪www.samsung.com/register‬‬
‫مدل _______________شماره سريال ____________‬
‫‪© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.‬‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:11‬‬
‫‪BN68-02798D-00‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 1‬‬
‫تصاوير و نمونه ها در اين دفترچه راهنماي کاربر صرفاً براي مراجعه ارائه شده و ممکن است با ظاهر واقعي محصول تفاوت داشته باشند‪ .‬طراحي و‬
‫مشخصات محصول ممکن است بدون اطالع قبلي تغيير کنند‪.‬‬
‫دستورالعمل هاي کاربر‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•باقي ماندن تصوير بر روي صفحه‬
‫يک تصوير ثابت (از قبيل يک بازي ويدئويي ويا زمانيکه کامپيوتر را به اين‪ PDP‬وصل مي کنيد) را براي مدت بيشتر از ‪ 2‬ساعت بر روي پنل مانيتور پالسما نشان ندهيد چون ممکن است باعث باقي‬
‫ماندن تصوير بر روي صفحه شود‪ .‬باقي ماندن تصوير بر روي صفحه "سوختگي صفحه" نيز خوانده مي شود‪ .‬براي جلوگيري از باقي ماندن تصوير بر روي صفحه‪ ،‬درجه روشنايي و كنتراست صفحه‬
‫را در هنگام نمايش يك تصوير ثابت كاهش دهيد‪.‬‬
‫•گرما در سطح باالي تلويزيون پالسما‬
‫سطح باالي محصول ممكن است بعد از استفاده براي مدت طوالني گرم شود چون گرما از طريق سوراخ هواكش در قسمت باالتر محصول پخش مي شود‪ .‬اين موضوع غيرعادي نبوده و نشانه خرابي‬
‫ويا بد كار كردن محصول نيست‪ .‬با اين وجود‪ ،‬بايستي كودكان را از لمس کردن سطح بااليي محصول برحذر داشت‪.‬‬
‫•اين محصول يك صداي "تق تق" ايجاد مي كند‪.‬‬
‫يك صداي "تق تق" ممكن است زماني ايجاد شود كه محصول بخاطر تغيير در محيط اطراف از قبيل دما و رطوبت‪ ،‬منقبض و منبسط مي شود‪ .‬اين موضوع غيرعادي نبوده و نشانه خرابي دستگاه‬
‫نيست‪.‬‬
‫•خرابي هاي سلول‬
‫اين ‪ PDP‬از پنلي استفاده مي كند كه حاوي ‪ )HD-level(2,360,000‬يا ‪ )FHD-level(6,221,000‬پيكسل است كه براي توليد آن نياز به تكنولوژي پيشرفته است‪ .‬با اين وجود‪ ،‬ممكن است چند‬
‫پيكسل روشن ويا خاموش در صفحه نمايش وجود داشته باشند‪ .‬اين پيكسل ها تأثيري بر نحوه كار محصول نخواهند داشت‪.‬‬
‫•از تلويزيون در دماهاي زير ‪ 41‬درجه فارنهايت (‪ 5‬درجه سانتی گراد) استفاده نکنيد‪.‬‬
‫•يک تصوير ثابت که به مدت طوالني نمايش داده شده ممکن است باعث آسيب دائمي به پنل ‪ PDP‬شود‪.‬‬
‫تماشاي تلويزيون پالسما به فرمت ‪ 4:3‬براي مدت زمان طوالني ممکن است نشانه هايي از حاشيه ها را در سمت چپ‪ ،‬راست و مرکز صفحه بجاي گذارد که توسط تفاوت تابش‬
‫نور در صفحه بوجود مي آيد‪ .‬پخش يك دي وي دي ويا كنسول بازي ممكن است باعث اثرات مشابه بر روي صفحه نمايش شود‪.‬‬
‫صدماتي كه توسط اثرات فوق توليد مي شوند تحت پوشش ضمانت نيستند‪.‬‬
‫ •نشانه های تصویر بر روی صفحه نمایش‪.‬‬
‫نمايش تصاوير ثابت از بازي هاي ويدئو و كامپيوتر براي بيش از مدت مشخص ممكن است نشانه های تصوير ناکاملی را ایجاد کند‪.‬‬
‫براي جلوگيري از اين موضوع‪" ،‬روشنايي" و "درخشندگی" را در هنگام نمايش تصاوير ثابت براي مدت طوالني کاهش دهيد‪.‬‬
‫ •ضمانت‬
‫ضمانت هرگونه صدمه اي که توسط باقي ماندن تصوير بوجود آمده باشد را تحت پوشش قرار نمي دهد‪.‬‬
‫سوختگي صفحه نمايش تحت پوشش ضمانت نيست‪.‬‬
‫ايمن سازي فضاي نصب‬
‫فواصل الزم بين محصول و اشياء ديگر (براي مثال ديوارها) را براي اطمينان از هواگيري مناسب حفظ كنيد‪.‬‬
‫قصور در انجام اينكار ممكن است به واسطه افزايش دماي داخلي محصول منجر به آتشسوزي شود ويا مشكالتي را براي محصول ايجاد كند‪.‬‬
‫‪% %‬هنگاميكه از يك پايه ويا وسيله نصب روي ديوار استفاده مي كنيد‪ ،‬فقط از قطعاتي استفاده كنيد كه توسط ‪ Samsung Electronics‬عرضه شده اند‪.‬‬
‫‪x x‬اگر از قطعاتي استفاده كنيد كه توسط توليد كننده ديگري ارائه شده اند‪ ،‬ممكن است منجر به مشكالتي براي محصول ويا مصدوميت در نتجه پرتاب شدن محصول شود‪.‬‬
‫‪% %‬ظاهر محصول ممكن است بستگي به محصول متفاوت باشد‪.‬‬
‫نصب کردن با قاب نصب روی دیوار‬
‫نصب کردن با پایه‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‬
‫‪2‬‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:12‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 2‬‬
‫محتوا‬
‫شروع به کار‬
‫‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫لوازم فرعی‬
‫مشاهده پنل كنترل‬
‫مشاهده كنترل از راه دور‬
‫وصل کردن به آنتن‬
‫وصل و پخش (تنظیمات اولیه)‬
‫اتصال ها‬
‫‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫وصل کردن به یک دستگاه ‪AV‬‬
‫وصل کردن به یک دستگاه صوتی‬
‫عوض کردن منبع ورودی‬
‫‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫نحوه مسیریابی در منوها‬
‫منوی کانال‬
‫منوی تصویر‬
‫منوی صدا‬
‫منوی تنظیم‬
‫منوی حمایت‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪24‬‬
‫‪31‬‬
‫‪34‬‬
‫وصل کردن به کامپيوتر‬
‫وصل کردن به شبکه‬
‫پخش رسانه‬
‫‪Anynet+‬‬
‫‪AllShare‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫ویژگی تله تکست کانال آنالوگ‬
‫نصب کردن قاب نصب روی دیوار‬
‫سواركردن كابل ها‬
‫محكم كردن تلويزيون به ديوار‬
‫عیب یابی‬
‫مشخصات‬
‫فهرست‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫‪18‬‬
‫‪36‬‬
‫عالمت را کنترل کنید!‬
‫‪t‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫از این عملکرد می توان توسط فشردن دکمه ‪TOOLS‬‬
‫روی کنترل از راه دور استفاده کرد‪.‬‬
‫تذکر‬
‫دكمه يكبار لمس (‪)One-Touch‬‬
‫اطالعات اضافی را نشان می دهد‪.‬‬
‫برای دستورات در مورد باز کردن منوهای فرعی مربوطه‬
‫در داخل )‪ OSD (on screen display‬به اینجا‬
‫رجوع کنید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:13‬‬
‫‪3‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 3‬‬
‫شروع به کار‬
‫لوازم يدکي‬
‫‪%%‬لطفاً مطمئن شويد که اقالم زير هم راه با تلويزيون ‪ PDP‬شما گنجانده شده باشند‪ .‬اگر اقالمي كسري داشت‪ ،‬با فروشنده خود تماس بگيريد‪.‬‬
‫‪%%‬رنگ و شکل اقالم بستگي به مدل ممکن است متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪y y‬پارچه تميز كننده‬
‫‪y y‬سيم برق‬
‫‪y y‬كنترل از راه دور و باتري ها (‪)2 x AAA‬‬
‫‪y y‬دستورالعمل هاي دارنده‬
‫‪y y‬کارت هاي ضمانت‪ /‬راهنماي ايمني (در بعضی مناطق موجود نيست)‬
‫‪y y‬قاب بالنکینگ‬
‫‪y y‬تسمه گره زدنکابل‬
‫‪y y‬سيم فريت براي سيم برق (‪)2EA‬‬
‫(کشور موجود نباشد)‬
‫‪%%‬سيم هاي فريت ب راي محافظت کابل ها در مقابل اختالل بکار مي روند‪ .‬هنگام اتصال يك كابل‪ ،‬سيم فريت را باز كرده و آن را به دور كابل در‬
‫نزديكي پريز گيره بزنيد به صورتيكه در نمودار نشان داده شده است‪.‬‬
‫‪x x‬فاصله بین سیم فریت و یک سر سیمی که وارد دستگاه تلویزیون می شود‬
‫‪ : Ay y‬زیر ‪ 50‬میلی متر‬
‫‪ : By y‬زیر ‪ 20‬میلی متر‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫(کشور موجود نباشد)‬
‫مشاهده پنل كنترل‬
‫‪%%‬رنگ و شكل محصول بستگي به مدل ممكن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫نشانگر روشن بودن‬
‫سنسور كنترل از راه دور‬
‫بلندگوها‬
‫‪SOURCEE‬‬
‫بين همه منابع ورودي موجود چرخ می زند‪ .‬در منوي روي صفحه از اين دكمه همانطوري استفاده كنيد كه از‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬در كنترل از راه دور استفاده مي كنيد‪.‬‬
‫یک منوی روی صفحه‪ OSD (on screen display) ،‬از ویژگی های تلویزیون شما را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪y‬‬
‫بلندی صدا را تنظیم می کند‪ .‬در ‪ ،OSD‬از دکمه هاي ‪ y‬همانطوري استفاده کنيد که از دکمه هاي‬
‫◄ و ► در کنترل از راه دور استفاده مي کنيد‪.‬‬
‫کانال ها را عوض می کند‪ .‬در ‪ ،OSD‬از دکمه هاي ‪ z‬همانطوري استفاده کنيد که از دکمه هاي‬
‫▼ و ▲ در کنترل از راه دور استفاده مي کنيد‪.‬‬
‫هنگاميكه روشن است چشمك زده و خاموش مي شود و در حالت آماده بكار روشن مي شود‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪z‬‬
‫نشانگر روشن بودن‬
‫‪( P‬روشن)‬
‫تلويزيون را روشن یا خاموش مي کند‪.‬‬
‫سنسور كنترل از راه دور‬
‫كنترل از راه دور را به طرف اين نقطه بر روي تلويزيون بگيريد‪.‬‬
‫حالت آماده بکار‬
‫تلویزیون را براي مدت طوالني در حالت آماده بكار نگذاريد (براي مثال زمانيكه به مرخصي مي رويد)‪ .‬حتی هنگامیکه دکمه نیرو خاموش شده‪ ،‬هنوز مقدار کمی‬
‫برق مصرف می شود‪ .‬بهترین کار اینست که سیم برق را بکشید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:14‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 4‬‬
‫‪01‬‬
‫مشاهده كنترل از راه دور‬
‫شروع به کار‬
‫‪%%‬اين يك كنترل از راه دور مخصوص ب راي اف راد نابيناست و نقاط بريل بر روي دكمه هاي نيرو‪ ،‬كانال و صدا دارد‪.‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫تلويزيون را روشن و خاموش مي کند‪.‬‬
‫منابع تصويري موجود را نمایش و انتخاب می کند‬
‫(صفحه ‪.)8‬‬
‫‪TV‬‬
‫حالت تلويزيون را بطور مستقيم انتخاب مي كند‪.‬‬
‫دسترسی مستقیم به کانال ها دارد‪.‬‬
‫به کانال قبلي بر می گردد‪.‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫صدا را موقتاً قطع می کند‪.‬‬
‫متناوباً تله تکست‪ ،‬دوبل يا ميکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪ΜUTE‬‬
‫کانال ها را عوض می کند‪.‬‬
‫بلندی صدا را تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫فهرست های کانال را بر روي صفحه نمايش مي دهد‬
‫(صفحه ‪.)11‬‬
‫‪ OSD‬را باز می کند‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫)‪ Media Play (USB‬را نمایش می دهد (صفحه‬
‫‪.)24‬‬
‫اطالعات را روی صفحه تلویزیون نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫عملکردهایی که مکرراً استفاده می شوند را سریعاً‬
‫انتخاب می کند‪.‬‬
‫از منو خارج می شود‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫حالت ‪ HDMI‬را بطور مستقيم انتخاب مي كند‪.‬‬
‫اقالم منوی روی صفحه را انتخاب می کند و مقادیر‬
‫مشاهده شده در منو را تغییر می دهد‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ :S.MODE‬برای انتخاب حالت صدا (صفحه ‪)14‬‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ :SLEEP‬برای تنظیم عملکرد تایمر خواب استفاده‬
‫شود (صفحه ‪.)15‬‬
‫‪ :DUAL f-g‬انتخاب اثرات صوتي‬
‫(صفحه ‪.)15‬‬
‫‪ :P.MODE‬برای انتخاب حالت تصویر (صفحه ‪)11‬‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ :P.SIZE‬اندازه تصویر را انتخاب می کند (صفحه‬
‫‪.)12‬‬
‫‪ :E.SAVING‬برای تنظیم عملکرد صرفه جویی‬
‫انرژی استفاده شود (صفحه ‪.)11‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫به منوي قبلي برمي گردد‪.‬‬
‫این دکمه ها برای منوی مدیریت کانال‪،‬‬
‫)‪ Media Play (USB‬و غیره هستند‪.‬‬
‫از این دکمه ها در حالت های‬
‫)‪ Media Play (USB‬و‬
‫)‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬استفاده شود‬
‫(صفحه ‪.)31 ،24‬‬
‫(�‪ :‬ضبط بر روی وسائل ضبط‬
‫‪ Samsung‬با ویژگی ‪ Anynet+‬را‬
‫کنترل می کند)‬
‫نصب کردن باتری ها (اندازه باتری‪)AAA :‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪x x‬از کنترل از راه دور در محدوده ‪ 23‬فوتی تلویزیون استفاده کنید‪.‬‬
‫‪x x‬نور درخشان ممکن است بر روی عملکرد کنترل از راه دور تأثیر بگذارد‪.‬‬
‫از چ راغ مهتابی ویژه یا عالئم نئون در نزدیکی خودداری کنید‪.‬‬
‫‪x x‬رنگ و شكل بستگي به مدل ممكن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:15‬‬
‫‪5‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 5‬‬
‫شروع به کار‬
‫وصل کردن به آنتن‬
‫هنگامى كه تلويزيون براى اولين بار روشن ميشود‪ ،‬تنظيمات اصلى بطور اتوماتيك اجرا می شوند‪.‬‬
‫‪%%‬از پيش تنظيم شده‪ :‬اتصال سیم برق و آنتن‬
‫آنتن ‪VHF/UHF‬‬
‫کابل‬
‫‪ANT OUT‬‬
‫يا‬
‫ورودي برق‬
‫وصل و پخش (تنظیمات اولیه)‬
‫هنگامیکه تلویزیون برای اولین بار روشن می شود‪ ،‬چند پیغام روی صفحه به شما کمک خواهند کرد که تنظیمات اساسی را پیکربندی کنید‪ .‬دکمه ‪POWERP‬‬
‫را فشار دهید‪ .‬وصل و پخش تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون تنظیم شده باشد‪.‬‬
‫‪%%‬ب رای بازگشت به مرحله قبلی‪ ،‬دکمه قرمز را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫انتخاب زبان‬
‫انتخاب نمایش مغازه یا‬
‫استفاده در منزل‬
‫انتخاب یک محل‬
‫انتخاب كانال‬
‫دکمه ▲ یا ▼ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫زبان )‪ OSD (on screen display‬مورد نظر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫دکمه ◄ یا ► را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪y y‬حالت استفاده در منزل را انتخاب کنید‪ .‬حالت نمایش مغازه برای محیط های تجاری‬
‫است‪.‬‬
‫‪y y‬برای بازگرداندن تنظیمات دستگاه از نمایش مغازه به استفاده در منزل (استاندارد)‪:‬‬
‫دكمه صدا را بر روي تلويزيون فشار دهيد‪ .‬هنگاميكه ‪ OSD‬بلندی صدا را مشاهده‬
‫کردید‪ MENU ،‬را براي ‪ 5‬ثانيه فشرده و نگه داريد‪.‬‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬را فشاردهيد‪ .‬منطقه مناسب را با فشردن دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنيد‪ .‬دكمه ‪ ENTERE‬را‬
‫براي تأييد انتخابتان فشار دهيد‪.‬‬
‫جستجوي كانال به طور اتوماتيك شروع و تمام خواهد شد‪.‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪P‬‬
‫‪%%‬دکمه ‪ ENTERE‬را در هر زمان ب راي ايجاد وقفه در روند حفظ كردن فشار دهيد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫تنظیم ساعت‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫مشاهده راهنمای اتصال ‪.HD‬‬
‫از تلویزیون خودتان لذت‬
‫ببرید‪.‬‬
‫‪%%‬پس از اينكه همه كانال هاي موجود ذخيره شد‪ ،‬پيغام تاریخ و زمان تنظیم شود نمايان مي شود‪.‬‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬را فشاردهيد‪.‬‬
‫روز‪ ،‬ماه‪ ،‬سال‪ ،‬ساعت‪ ،‬یا دقیقه را با فشردن دکمه ◄ یا ► انتخاب کنید‪.‬‬
‫روز‪ ،‬ماه‪ ،‬سال‪ ،‬ساعت‪ ،‬یا دقیقه را با فشردن دکمه ▲ یا ▼ تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪%%‬همچنين مي توانيد روز‪ ،‬ماه‪ ،‬سال‪ ،‬ساعت و دقیقه را با فشار دكمه هاي رقمي كنترل از راه دور تنظيم‬
‫كنيد‪.‬‬
‫روش اتصال برای بهترین کیفیت تصویر ‪ HD‬نمایش داده می شود‪.‬‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬را فشاردهيد‪.‬‬
‫اگر مي خواهيد اين ويژگي را دوباره تنظيم كنيد‪..‬‬
‫تنظیمات ‪ -‬وصل و پخش (تنظیمات اولیه) را انتخاب کنید‪ .‬شماره پين ‪ 4‬رقمي را وارد كنيد‪ .‬شماره پین پیش فرض “‪ ”0-0-0-0‬است‪ .‬اگر مي خواهيد شماره‬
‫پين را تغيير دهيد‪ ،‬از عملكرد کد عوض شود استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:15‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 6‬‬
‫اتصال ها‬
‫‪02‬‬
‫وصل کردن به یک دستگاه ‪AV‬‬
‫اتصال ها‬
‫استفاده از کابل ‪ HDMI‬یا ‪ :HDMI/DVI‬اتصالی ‪( HD‬تا حداکثر ‪)1080p‬‬
‫دستگاه های موجود‪ ،DVD :‬دستگاه پخش ‪ ،Blu-ray‬جعبه کابل ‪ ،HD‬گیرنده ماهواره ‪( HD STB‬جعبه جانبی)‪ ،‬جعبه کابل‪ ،‬گیرنده ماهواره ‪STB‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫سفيد‬
‫قرمز‬
‫‪/ DVD‬‬
‫دستگاه پخش ‪Blu-ray‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪/ DVD‬‬
‫دستگاه پخش ‪Blu-ray‬‬
‫‪DVI OUT‬‬
‫‪W‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪HDMI IN 1(DVI), 2, 3, 4, PC/DVI AUDIO IN%%‬‬
‫‪x x‬هنگاميكه از اتصالي كابل ‪ HDMI/DVI‬استفاده مي شود‪ ،‬بايستي از پريز )‪ HDMI IN 1(DVI‬استفاده كنيد‪ .‬ب رای اتصالی کابل‬
‫‪ ،DVI‬از يک کابل ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬ويا آداپتور ‪ DVI-HDMI‬یعنی ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬ب راي اتصال تصويري و پريزهاي‬
‫‪ PC/DVI AUDIO IN‬ب راي صدا استفاده کنيد‪.‬‬
‫‪x x‬اگر یک دستگاه خارجی از قبیل ‪ / DVD‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گیرنده ماهواره ‪ STB‬که از وی رایش های ‪ HDMI‬قبل‬
‫از ‪ 1.3‬حمایت می کند وصل شده است‪ ،‬ممکن است که تلویزیون به طور غیرعادی کار کند (ب رای مثال عدم نمایش تصویر بر روی‬
‫صفحه ‪ /‬عدم پخش صدا ‪/‬ارتعاش تصویر ناخوشایند ‪ /‬رنگ غیرعادی)‪.‬‬
‫‪x x‬اگر پس از اتصال کابل ‪ HDMI‬صدایی وجود ندارد‪ ،‬وی رایش ‪ HDMI‬دستگاه خارجی را کنترل کنید‪ .‬اگر احتمال می دهید که وی رایش‬
‫از ‪ 1.3‬قدیمی تر است‪ ،‬با ا رائه کننده دستگاه تماس بگیرید تا وی رایش ‪ HDMI‬را تأیید کرده و ب رای ارتقای نرم اف زار درخواست کنید‪.‬‬
‫‪x x‬توصیه می شود که کابل ‪ HDMI‬تأیید شده را خریداری کنید‪ .‬در غی راینصورت‪ ،‬صفحه نمایش ممکن است به نظر خالی بیاید یا‬
‫موجب خطای اتصال شود‪.‬‬
‫استفاده از یک جزء (تا حداکثر ‪ )1080p‬یا کابل صوتی‪/‬تصویری (فقط ‪)480i‬‬
‫دستگاه های موجود‪ ،VCR، DVD :‬دستگاه پخش ‪ ،Blu-ray‬جعبه کابل‪ ،‬گیرنده ماهواره ‪STB‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫زرد‬
‫سفيد‬
‫قرمز‬
‫سبز‬
‫آبي‬
‫قرمز‬
‫سفيد‬
‫قرمز‬
‫‪Y‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪VCR‬‬
‫‪G‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪VIDEO OUT‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪COMPONENT OUT‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫دستگاه پخش ‪DVD / Blu-ray‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪ :COMPONENT IN 1, 2 / AV IN 1, AV IN 2%%‬هنگام اتصآل ‪ ،AV IN 2، AV IN 1‬رنگ پریز ]‪( AV IN 1 [Y/VIDEO‬سبز)‬
‫با رنگ کابل ویدئو(زرد) یکسان نیست‪.‬‬
‫‪%%‬ب رای دستیابی به بهترین کیفیت تصویر‪ ،‬اتصالی جزء از طریق اتصالی ‪ A/V‬توصیه شده است‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:17‬‬
‫‪7‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 7‬‬
‫اتصال ها‬
‫وصل کردن به دستگاه صوتی‬
‫استفاده از یک اتصالی کابل نوری (دیجیتال) یا صوتی (آنالوگ)‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬سیستم صوتی دیجیتال‪ ،‬آمپلی فایر‪ ،‬سینمای خانگی ‪DVD‬‬
‫آمپلی فایر ‪ /‬سينماي‬
‫خانگي ‪DVD‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫سیستم صوتی دیجیتال‬
‫‪OPTICAL‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫سفيد‬
‫قرمز‬
‫‪DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)%%‬‬
‫‪x x‬هنگامیکه سیستم صوتی دیجیتال به پریز )‪ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL‬وصل شده‪ ،‬صدای تلویزیون و سیستم را‬
‫کاهش دهید‪.‬‬
‫‪x x‬صدای ‪( CH 5.1‬کانال) هنگامی موجود است که تلویزیون به یک دستگاه خارجی وصل شده که از ‪ CH 5.1‬حمایت می کند‪.‬‬
‫‪x x‬هنگامیکه گیرنده (آمپلی فایر یا سینمای خانگی ‪ )DVD‬روشن شده‪ ،‬می توانید خروجی صدا را از پریز نوری تلویزیون بشنوید‪.‬‬
‫هنگامیکه تلویزیون سیگنال ‪ DTV‬را دریافت می کند‪ ،‬تلویزیون صدای ‪ CH 5.1‬را به آمپلی فایر یا سینمای خانگی ‪ DVD‬ارسال‬
‫خواهد کرد‪ .‬هنگامیکه منبع یک جزء دیجیتال از قبیل ‪ / DVD‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گیرنده ماهواره ‪( STB‬جعبه‬
‫جانبی) می باشد و از طریق ‪ HDMI‬به تلویزیون وصل شده‪ ،‬از آمپلی فایر یا سینمای خانگی ‪ DVD‬فقط صدای ‪ CH 2‬شنیده خواهد‬
‫شد‪ .‬اگر می خواهید صدای ‪ CH 5.1‬را بشنوید‪ ،‬پریز خروجی صدای دیجیتال از ‪ /DVD‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪/‬‬
‫گیرنده ماهواره ‪ STB‬را مستقیماً به آمپلی فایر یا سینمای خانگی وصل کنید‪.‬‬
‫‪ :AUDIO OUT%%‬به پریزهای ورودی صوتی در آمپلی فایر ‪ /‬سینمای خانگی ‪ DVD‬وصل می شود‪.‬‬
‫‪x x‬هنگام وصل كردن‪ ،‬از اتصالي مناسب استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪x x‬هنگامیکه آمپلی فایر صدا به پریز ‪ AUDIO OUT‬وصل شده باشد‪ :‬بلندی صدای تلویزیون را کاهش داده و می زان بلندی صدا را‬
‫توسط کنترل بلندی صدای آمپلی فایر تنظیم کنید‪.‬‬
‫کابل های ورودی (جداگانه فروخته می شود)‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪HDMI-DVI‬‬
‫جزء‬
‫ویرایش نام‬
‫عوض کردن منبع ورودی‬
‫فهرست منبع‬
‫براي انتخاب تلويزيون ويا یک منبع ورود خارجي از‬
‫قبيل ‪ / DVD‬دستگاه پخش ‪ /Blu-ray‬جعبه كابل ‪/‬‬
‫گيرنده ماهواره ‪ STB‬استفاده شود‪.‬‬
‫■ ■تلویزیون ‪/ Component1 / AV2 / AV1 /‬‬
‫‪/ HDMI1/DVI / PC / Component2‬‬
‫‪USB / HDMI4 / HDMI3 / HDMI2‬‬
‫‪% %‬در فهرست منبع ورودی های وصل شده‬
‫پررنگ خواهند شد‪.‬‬
‫‪% %‬کامپیوتر همیشه فعال باقی می ماند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ترکیبی (‪)AV‬‬
‫کواکسیال (‪)RF‬‬
‫‪VGA‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫■ ■‪PVR STB / Satellite STB / Cable STB / DVD / VCR‬‬
‫گیرنده ‪ / AV‬بازی ‪ /‬دوربین فیلم برداری ‪/ DVI PC / PC /‬‬
‫دستگاه های ‪ / DVI‬تلویزیون ‪/ HD DVD / Blu-ray / IPTV /‬‬
‫‪ :DMA‬دستگاه وصل شده به پريزهاي ورودي را نام گذاري كنيد تا‬
‫انتخاب منبع ورودي آسان تر شود‪.‬‬
‫‪% %‬هنگامیکه کامپیوتری که قدرت تفکیک ‪ 1920‬در ‪1080‬‬
‫@ ‪ 60‬هرتز دارد به درگاه )‪ HDMI IN 1(DVI‬وصل شده‪،‬‬
‫بایستی درگاه را به حالت‪ DVI PC‬زیر ویرایش نام تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪% %‬هنگامیکه کابل ‪ HDMI/DVI‬را به درگاه‬
‫)‪ HDMI IN 1(DVI‬وصل می کنید‪ ،‬بایستی درگاه را به‬
‫حالت ‪ DVI PC‬یا دستگاه های ‪ DVI‬زیر ویرایش نام تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:18‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 8‬‬
‫مسیریابی در منو‬
‫نحوه‬
‫‪ΜUTE‬‬
‫قبل از استفاده از تلويزيون‪ ،‬مراحل زير را براي يادگيري نحوه مسیریابی در‬
‫‪CHLIST‬‬
‫انتخاب و تنظیم كنيد‪.‬‬
‫منو دنبال کرده و عملكردهاي مختلف را‬
‫‪MENU‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪1‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫منوي كانال‬
‫¦ ¦مشاهده کانال ها‬
‫مديریت كانال‬
‫کانال های دلخواه را حذف یا تنظیم کنید‪ .‬یک کانال در صفحه کانال ها ‪ ،‬کانال‬
‫های شخصی یا زمان بندی شده> انتخاب شود‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫کانال ها‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫همه‬
‫‪A‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫منوي‪DUAL‬‬
‫ دکمه ‪I-II :MENU‬‬
‫نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪SLEEP‬اصلي را‬
‫روي صفحه‬
‫‪1‬‬
‫‪P.MODE‬داده و يك آيتم را انتخاب‬
‫‪P.SIZE‬را حركت‬
‫جهت‪ :‬جانما‬
‫‪ 2‬دکمه ‪/ ENTERE‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫کنید‪ .‬تنظيمات را تأييد كنيد‪.‬‬
‫‪ 3‬دکمه ‪ :RETURN‬به منوي قبلي برمي گردد‪.‬‬
‫‪ 4‬دکمه ‪ :EXIT‬از منوي روي صفحه خارج می شود‪.‬‬
‫نحوه استفاده از ‪( OSD‬نمایش روی صفحه)‬
‫مرحله دسترسي ممكن است بستگي به منوي انتخاب شده متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪MENU m‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫▲‪▼/‬‬
‫گزینش های منوی اصلی روی صفحه نمایان‬
‫می شود‪:‬‬
‫تصویر‪ ،‬صدا‪ ،‬کانال‪ ،‬تنظیمات‪ ،‬ورودی‪،‬‬
‫کاربرد‪ ،‬پشتیبانی‪.‬‬
‫یک نماد را با دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ENTERE‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را برای دستیابی به‬
‫منوی فرعی فشار دهید‪.‬‬
‫منوی فرعی مورد نظر را با دکمه ▲ یا ▼‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫مقدار یک آیتم را با دکمه ◄ یا ► تغییر‬
‫دهید‪ .‬تغییرات در ‪ OSD‬ممكن است بستگي‬
‫به منوي انتخاب شده متفاوت باشد‪.‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را برای تکمیل‬
‫پیکربندی فشار دهید‪.‬‬
‫‪ EXIT‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫▲‪▼/‬‬
‫◄‪►/‬‬
‫‪ENTERE‬‬
‫‪EXIT e‬‬
‫‪03‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪B‬‬
‫■ ■‬
‫■‬
‫■*‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪C1‬‬
‫* ‪C2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪C3‬‬
‫ویرایش كانال های شخصی‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪C4‬‬
‫‪C5‬‬
‫‪C6‬‬
‫‪C7‬‬
‫‪C8‬‬
‫\ ‪C9‬‬
‫قفل شود‪.‬‬
‫تماشای تایمر‬
‫ویرایش نام كانال‬
‫مرتب کردن‬
‫حذف‬
‫بزرگنمایی‬
‫انتخاب‬
‫▼‬
‫‪ k‬صفحه ‪ T‬ابزار‬
‫کانال ها‪ :‬فهرست کانال را براساس نوع کانال نشان می دهد‪.‬‬
‫کانال های شخصی‪ :‬گروه کانال را نشان می دهد‪.‬‬
‫زمان بندی شده‪ :‬همه كانال هايي كه در حال حاضر رزرو شده را‬
‫■ ■‬
‫نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪%%‬استفاده از دکمه های رنگی با مدیریت کانال‬
‫‪ B x x‬سبز (بزرگنمايي)‪ :‬شماره كانال را بزرگ يا كوچك مي كند‪.‬‬
‫‪ x x‬زرد (انتخاب)‪ :‬چندين فهرست كانال را انتخاب مي كند‪ .‬كانال‬
‫هاي الزم را انتخاب كرده و دكمه زرد را ب راي تنظيم همه كانال‬
‫هاي انتخاب شده در آن واحد فشار دهيد‪ .‬عالمت ‪ c‬در سمت‬
‫چپ كانال هاي انتخاب شده ظاهر مي شود‪.‬‬
‫‪( kx x‬صفحه)‪ :‬رفتن به صفحه بعدی یا قبلی‪.‬‬
‫‪( Tx x‬ابزار)‪ :‬منوی گزینش مدیریت کانال را نشان می دهد‪.‬‬
‫(منوهاي گزينش ها ممكن است بستگي به موقعيت متفاوت‬
‫باشند‪).‬‬
‫نمادهاي نمايش وضعيت كانال‬
‫نمادها‬
‫‪c‬‬
‫*‬
‫\‬
‫)‬
‫عملكردها‬
‫کانال انتخاب می شود‪.‬‬
‫يك كانال به عنوان دلخواه تنظيم مي شود‪.‬‬
‫كانال قفل شده‬
‫برنامه رزرو شده‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:20‬‬
‫‪9‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 9‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫ذخیره دستی‬
‫¦ ¦استفاده از کانال های دلخواه‬
‫کانال ها را به طور دستی اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند‪.‬‬
‫صدا‪ ،‬کانال‪ ،‬جستجو‪ :‬اگر صدا نبود ويا‬
‫■ ■برنامه‪ ،‬سیستم رنگ‪ ،‬سیستم ِ‬
‫صدا غيرعادي بود‪ ،‬الزم است كه استاندارد صدا دوباره انتخاب شود‪.‬‬
‫* کانال های شخصی‬
‫(در مدیریت کانال)‬
‫همه كانال هاي دلخواه را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪%%‬حالت کانال‬
‫■ ■ویرایش کانال های شخصی ‪ :t‬می توانید کانال های انتخاب‬
‫شده را به گروه کانال های شخصی تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪%%‬عالمت “*” نمایش داده شده و کانال به عنوان کانال های شخصی‬
‫تنظیم خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .1‬یک کانال را انتخاب کرده و دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬یک کانال را در گروه های کانال دلخواه از بین ‪ 3 ،2 ،1‬و ‪4‬‬
‫اضافه یا حذف کنید‪.‬‬
‫‪x x‬می توان یک گروه یا بیشتر را انتخاب کرد‪.‬‬
‫‪ .3‬پس از اینکه تنظیمات را تغییر دادید‪ ،‬فهرست کانال برای هر گروه‬
‫را می توان در کانال های دلخواه مشاهده کرد‪.‬‬
‫کانال های شخصی‬
‫حالت کانال آنتن هوایی یا کابل‬
‫‪( Px x‬حالت برنامه)‪ :‬هنگامیکه تنظیم کردن تمام شد‪ ،‬شماره هاي‬
‫موقعيت از ‪ P0‬تا ‪ P99‬به ايستگاه هاي پخش در منطقه شما‬
‫داده مي شوند‪ .‬در اين حالت مي توانيد با وارد كردن شماره‬
‫موقعيت‪ ،‬يك كانال را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪( Cx x‬حالت کانال آنتن هوایی) ‪( S /‬حالت کانال کابل)‪ :‬این دو‬
‫حالت به شما امکان می دهند تا کانال را با وارد کردن شماره‬
‫تعیین شده ب رای هر ایستگاه پخش آنتن هوایی یا کانال کابل‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫¦ ¦ویرایش کانال ها‬
‫منوی گزینش مدیریت کانال‬
‫(در مدیریت کانال)‬
‫‪ .1‬یک کانال را انتخاب کرده و دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪C -‬‬‫* ‪C --‬‬
‫‪ .2‬نام کانال را با استفاده از منوی ویرایش نام کانال ویرایش کنید‪.‬‬
‫کانال شخصی ‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫* ‪C --‬‬
‫■ ■ویرایش نام کانال‪ :‬نام کانال خودتان را تعیین کنید‪.‬‬
‫کانال شخصی ‪2‬‬
‫کانال شخصی ‪3‬‬
‫کانال شخصی ‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪B‬‬
‫بزرگنمایی‬
‫انتخاب‬
‫‪C -‬‬‫‪C -‬‬‫‪C -‬‬‫‪C --‬‬
‫‪ k‬صفحه ‪ T‬ابزار‬
‫حالت برنامه‬
‫¦ ¦کانال های بازگشته‬
‫¦ ¦سایر ویژگی ها‬
‫مديریت كانال‬
‫منوی گزینش مدیریت کانال‬
‫هر کانال را با استفاده از گزینش های منوی کانال ها (قفل شود ‪/‬‬
‫قفل باز شود‪ ،‬تماشای تایمر‪ ،‬مرتب کردن‪ ،‬حذف‪ ،‬انتخاب همه ‪ /‬حذف همه‬
‫انتخابها) تنظیم کنید‪ .‬اقالم منوي گزينش تنظیمات ممكن است بستگي به‬
‫وضعيت كانال متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪ .1‬یک کانال را انتخاب کرده و دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬یک عملکرد را انتخاب کرده و تنظیمات آنرا تغییر دهید‪.‬‬
‫منطقه‬
‫■ ■قفل شود‪ / .‬قفل باز شود‪ :.‬يك كانال را طوري قفل كنيد كه نتوان كانال‬
‫را انتخاب و تماشا كرد‪.‬‬
‫مي توانيد منطقه كانال ها را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫ذخیره خودکار‬
‫کانال ها را به طور خودکار اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند‪.‬‬
‫‪ %%‬شماره برنامه هايي كه بطور اتوماتيك مشخص شده ممكن است‬
‫با شماره برنامه هاي واقعي ويا دلخواه مطابقت نكند‪ .‬اگر كانالي‬
‫توسط عملکرد قفل کودک قفل شده‪ ،‬پنجره ورودي پين ظاهر مي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪x x‬اين عملكرد تنها زماني موجود است كه قفل کودک روي روشن‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪x x‬صفحه وارد كردن پين نمايان مي شود‪ .‬پین ‪ 4‬رقمی را وارد کنید‬
‫که پیش فرض آن “‪ ”0-0-0-0‬است‪ .‬پین را با استفاده از گزینش‬
‫کد عوض شود‪ .‬تغییر دهید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:21‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 10‬‬
‫■ ■حذف‪ :‬مي توانيد كانال را براي نمايش كانال هايي كه مي خواهيد حذف‬
‫كنيد‪.‬‬
‫■ ■انتخاب همه ‪ /‬حذف همه انتخابها‪ :‬در مدیریت کانال‪ ،‬همه کانال ها را‬
‫انتخاب کنید یا انتخاب همه کانال ها را حذف کنید‪.‬‬
‫¦ ¦تغيير حالت تصوير از قبل تنظیم شده‬
‫حالت‬
‫نوع تصویر مورد نظر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■پویا‪ :‬برای یک اتاق پرنور مناسب است‪.‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫■ ■استاندارد‪ :‬برای محیط عادی مناسب است‪.‬‬
‫■ ■سینمایی‪ :‬برای تماشای فیلم های سینمایی در اتاق‬
‫تاریک مناسب است‪.‬‬
‫زمان بندی شده‬
‫(در مدیریت کانال)‬
‫می توانید برنامه ای که برای تماشا رزرو کرده اید را مشاهده کنید‪ ،‬تغییر‬
‫دهید یا حذف کنید‪.‬‬
‫■ ■تغییر اطالعات‪ :‬برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید تغییر‬
‫دهید‪.‬‬
‫■ ■لغو برنامه ریزی ها‪ :‬برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده‬
‫اید لغو کنید‪.‬‬
‫■ ■اطالعات‪ :‬برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید نمایش‬
‫دهید‪( .‬همچنين مي توانيد اطالعات برنامه رزرو شده را تغيير دهيد‪).‬‬
‫■ ■انتخاب همه ‪ /‬حذف همه انتخابها ‪ :‬همه برنامه هاي رزرو شده را‬
‫انتخاب كنيد يا انتخاب زدايي كنيد‪.‬‬
‫¦ ¦تغییر تنظیمات تصویر‬
‫نور سلول ‪ /‬درخشندگي ‪ /‬روشنايي ‪ /‬وضوح ‪ /‬رنگ ‪/‬‬
‫تصحیح رنگ (‪)G/R‬‬
‫تلویزیون شما چندین گزینش تنظیم برای کنترل کیفیت تصویر دارد‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪x x‬در حالت های تلویزیون‪ AV ،‬آنالوگ سیستم پال‪ ،‬عملکرد‬
‫تصحیح رنگ (‪ )G/R‬موجود نیست‪.‬‬
‫‪x x‬در حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط مي توانيد نور سلول‪ ،‬درخشندگی و‬
‫روشنایی را تغيير دهيد‪.‬‬
‫فهرست کانال‬
‫می توانید همه کانال های جستجو شده را تماشا کنید‪.‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫■ ■مرتب کردن‪ :‬اين عملكرد به شما امکان مي دهد تا شماره برنامه كانالهاي‬
‫ذخيره شده را تغيير دهيد‪ .‬اين عملکرد بعد از استفاده از ذخيره اتوماتيک‬
‫ممکن است الزم باشد‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫■ ■تماشای تایمر‪ :‬می توانید کانال دلخواه را طوری تنظیم کنید که به طور‬
‫خودکار در موقع رزرو شده نمایش داده شود‪ .‬ابتدا وقت کنونی را برای‬
‫استفاده از این عملکرد تنظیم کنید‪.‬‬
‫منوی تصویر‬
‫‪CH LIST‬‬
‫‪x x‬تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به تلویزیون‬
‫وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫¦ ¦راه حل های اقتصادی‬
‫راهکار صرفه جویی‬
‫تنظیم دقیق‬
‫اگر سيگنال ضعيف ويا تحريف شده است‪ ،‬کانال را بطور دستی تنظيم دقيق‬
‫کنيد‪.‬‬
‫‪%%‬کانال های تنظیم دقیق شده با یک ستارک “*” عالمت زده شده اند‪.‬‬
‫‪%%‬ب رای تنظیم مجدد تنظیم دقیق‪ ،‬تنظیم مجدد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■صرفه جویی انرژی (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد ‪ /‬تصویر خاموش)‬
‫‪ : t‬اين ويژگي روشنايي تلويزيون را تنظيم مي كند تا‬
‫مصرف نيرو كاهش پيدا كند‪ .‬اگر تصویر خاموش را انتخاب کنید‪،‬‬
‫صفحه نمایش خاموش می شود‪ ،‬ولی صدا روشن باقی می ماند‪ .‬برای‬
‫روشن کردن صفحه نمایش‪ ،‬هر دکمه ای را به غیر از دکمه صدا فشار‬
‫دهید‪ .‬تا زمانیکه صفحه نمایش دوباره روشن شود‪ ،‬یک تصویر تحریف‬
‫شده برای در حدود ‪ 4‬ثانیه نمایش داده خواهد شد‪.‬‬
‫■ ■حس گر صرفه جویی (خاموش‪/‬روشن)‪ :‬برای بهبود صرفه جویی در‬
‫مصرف نیرو؛ تنظیمات تصویر با نور موجود در اتاق به طور خودکار‬
‫هماهنگ می شوند‪.‬‬
‫‪% %‬اگر نور سل را تنظیم کنید‪ ،‬حس گر صرفه جویی خاموش‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫نور سلول حداقل‪ :‬هنگامیکه حس گر صرفه جویی روی روشن است‪،‬‬
‫حداقل روشنایی صفحه نمایش را می توان به طور دستی تنظیم کرد‪.‬‬
‫‪% %‬اگر حس گر صرفه جویی روشن باشد‪ ،‬روشنایی صفحه‬
‫نمایش ممکن است تغییر کند (قدری تیره تر یا روشن تر‬
‫شود) که بستگی به شدت نور محیط دارد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:22‬‬
‫‪11‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 11‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫■ ■آماده بکارعدم وجود سیگنال (خاموش ‪ /‬دقیقه ‪ / 15‬دقیقه ‪/ 30‬‬
‫دقیقه ‪ :)60‬برای پرهیز از مصرف انرژی غیرضروری‪ ،‬مشخص کنید‬
‫که در صورت عدم دریافت سیگنال‪ ،‬چه مدت مایلید که تلویزیون روشن‬
‫باقی بماند‪.‬‬
‫‪% %‬هنگامیکه کامپیوتر از حالت ذخیره نیرو استفاده می کند‬
‫غیرفعال می شود‪.‬‬
‫گزینش های تصویر‬
‫‪%%‬در حالت کامپیوتر‪ ،‬تنها می توانید در تمایل رنگ‪ ،‬اندازه و‬
‫محافظت در مقابل سوختگی صفحه تغیی راتی ایجاد کنید‪.‬‬
‫گزینش های تصویر‬
‫تمایل رنگ‬
‫¦ ¦تغيير گزینش های تصوير‬
‫تنظیمات پیشرفته‬
‫(در حالت استاندارد ‪ /‬سینمایی موجود است)‬
‫مي توانيد تنظيمات مشروح را براي صفحه نمايش خود تنظيم كنيد كه شامل‬
‫رنگ و درخشندگي مي شود‪.‬‬
‫‪%%‬در حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط مي توانيد درخشندگی پویا‪ ،‬گاما و‬
‫تنظیم سفیدی را تغيير دهيد‪.‬‬
‫تنظیمات پیشرفته‬
‫تن سیاه‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫درخشندگی پویا‬
‫‪ :‬متوسط‬
‫گاما‬
‫‪0:‬‬
‫‪R‬‬
‫حالت فقط ‪ GB‬‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫فضای رنگ‬
‫ ◄‬
‫‪ :‬بومی‬
‫تنظیم سفیدی‬
‫‪0:‬‬
‫رنگ پوست‬
‫▼‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫■ ■تن سیاه (خاموش ‪ /‬تیره ‪ /‬تیره تر ‪ /‬تیره ترین)‪ :‬سطح سیاهی را برای‬
‫تنظیم عمق صفحه نمایش انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■درخشندگی پویا (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد)‪ :‬درخشندگی صفحه‬
‫نمایش را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■گاما‪ :‬تراكم رنگ اصلي را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫■ ■حالت فقط ‪( RGB‬خاموش ‪ /‬قرمز ‪ /‬سبز ‪ /‬آبی)‪ :‬می توانید رنگ یا‬
‫رنگ (سبز‪/‬قرمز) قرمز‪ ،‬سبز یا آبی را برای تصویر از یک دستگاه‬
‫خارجی (دستگاه پخش دی وی دی‪ ،‬سینمای خانگی و غیره) تنظیم کنید‪.‬‬
‫■ ■فضای رنگ (خودکار ‪ /‬بومی)‪ :‬گستره رنگ هایی که برای ایجاد تصویر‬
‫موجود است را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■تنظیم سفیدی‪ :‬دمای رنگ را برای تصویر طبیعی تر تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ :B-Offset / G-Offset / R-Offset‬تیرگی هر رنگ را (قرمز‪،‬‬
‫سبز‪ ،‬آبی) تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ :B-Gain / G-Gain / G-Gain‬روشنایی هر رنگ را (قرمز‪،‬‬
‫سبز‪ ،‬آبی) تنظیم کنید‪.‬‬
‫تنظيم مجدد‪ :‬تنظیم سفیدی را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند‪.‬‬
‫■ ■رنگ پوست‪ :‬روی رنگ صورتی “رنگ پوست” تأکید می کند‪.‬‬
‫(خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬روی حدود شیئ تأکید می کند‪.‬‬
‫■ ■بهبود لبه‬
‫ِ‬
‫‪12‬‬
‫‪ :‬عادی‬
‫اندازه‬
‫‪16:9 :‬‬
‫فیلتر نویز دیجیتال‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫فیلتر نویز ‪MPEG‬‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫‪H‬‬
‫سطح سیاه ‪ DMI‬‬
‫‪ :‬عادی‬
‫حالت فیلم‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫ ◄‬
‫محافظت در مقابل سوختگي صفحه‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫■ ■تمایل رنگ (سرد ‪ /‬عادی ‪ /‬رنگ گرم ‪ / 1‬رنگ گرم ‪)2‬‬
‫‪% %‬رنگ گرم ‪ 1‬یا رنگ گرم ‪ 2‬هنگامیکه حالت تصویر پویا‬
‫است غیرفعال خواهد شد‪.‬‬
‫‪% %‬تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به یک‬
‫ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫■ ■اندازه‪ :‬جعبه كابل‪/‬گيرنده ماهواره شما ممكن‬
‫است مجموعه اندازه هاي تصوير خودش را نيز‬
‫داشته باشد‪ .‬با این وجود‪ ،‬ما اکیداً توصیه می کنیم‬
‫که بیشتر اوقات از حالت ‪ 16:9‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪ : 16:9‬تصوير را به اندازه ‪ 16:9‬براي پخش‬
‫دي وي دي ويا عريض تنظيم كنيد‪.‬‬
‫بزرگنمایی عریض‪ :‬اندازه تصوير را بيشتر از‬
‫‪ 4:3‬بزرگ می کند‪.‬‬
‫‪% %‬موقعیت را با استفاده از دکمه های ▲‪ ▼ ،‬تنظیم می کند‪.‬‬
‫بزرگنمایی‪ :‬تصوير را به عرض ‪ 16:9‬در جهت عمودي بزرگنمایی می‬
‫کند تا در اندازه صفحه جا بشود‪.‬‬
‫‪% %‬موقعیت یا اندازه را با استفاده از دکمه ▲‪ ▼ ،‬تنظیم می کند‪.‬‬
‫‪ : 4:3‬تنظیم پیش فرض برای پخش فیلم سینمایی یا عادی‪.‬‬
‫‪% %‬به مدت طوالنی در فورمت ‪ 4:3‬تماشا نکنید‪ .‬نشانه هایی از‬
‫حاشیه ها در سمت چپ‪ ،‬راست و مرکز صفحه نمایش ممکن‬
‫است موجب باقی ماندن تصویر (سوختگی تصویر) شود که‬
‫تحت پوشش ضمانت نیست‪.‬‬
‫به اندازه صفحه‪ :‬تصوير كامل را بدون هرگونه قسمت‬
‫حذف شدگی نمایش می دهد درحاليكه سيگنال هاي ‪HDMI‬‬
‫)‪ (720p/1080i/1080p‬ويا جزء (‪ )1080i/1080p‬دريافت مي‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪x x‬بستگي به منبع ورودي‪ ،‬گزينه هاي اندازه تصوير ممكن است‬
‫متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪x x‬اقالم موجود ممكن است بستگي به حالت انتخاب شده متفاوت‬
‫باشند‪.‬‬
‫‪x x‬در حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط حالت های ‪ 16:9‬و ‪ 4:3‬را مي توان‬
‫تنظيم كرد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:22‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 12‬‬
‫‪x x‬اگر از عملكرد به اندازه صفحه با ورودي ‪ 720p HDMI‬استفاده‬
‫كنيد‪ 1 ،‬خط در باال‪ ،‬پايين‪ ،‬چپ و راست به همان صورت‬
‫عملكرد ‪ overscan‬بريده خواهد شد‪.‬‬
‫■ ■فیلتر نویز دیجیتال (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد ‪ /‬خودکار ‪/‬‬
‫تجسم خودکار ‪ /‬نمایش)‪ :‬هنگامیکه سیگنال پخش ضعیف است‪ ،‬ممکن‬
‫است قدری برفک و شبح نمایان شود‪ .‬یکی از گزینش ها را انتخاب کنید‬
‫تا بهترین تصویر نمایان شود‪.‬‬
‫تجسم خودکار‪ :‬هنگامیکه کانال های آنالوگ را عوض می کنید‪ ،‬شدت‬
‫سیگنال جاری را نشان داده و فیلتر نویز صفحه نمایش را مشخص می‬
‫کند‪.‬‬
‫■ ■فیلتر نویز ‪( MPEG‬خاموش‪ /‬كم‪ /‬متوسط‪ /‬زياد‪ /‬خودکار)‪ :‬نویز‬
‫‪ MPEG‬را کاهش داده تا کیفیت تصویر بهبود پیدا کند‪.‬‬
‫■ ■سطح سیاه ‪( HDMI‬عادی ‪ /‬کم)‪ :‬ميزان سياهي در صفحه نمايش را با‬
‫تنظيم عمق صفحه انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪% %‬فقط در حالت ‪( HDMI‬سیگنال های ‪ )RGB‬موجود است‪.‬‬
‫■ ■حالت فیلم (خاموش ‪ /‬خودکار‪ / 1‬خودکار‪ :)2‬تلويزيون را تنظیم می کند‬
‫تا بطور اتوماتيک سيگنالهاي فيلم را از همه منابع حس و پردازش کرده‬
‫و تصوير را براي کيفيت بهينه تنظيم کند‪.‬‬
‫‪% %‬در تلویزیون‪ ،AV ،‬جزء (‪ )480i / 1080i‬و‬
‫)‪ HDMI (480i / 1080i‬موجود است‪.‬‬
‫■ ■محافظت در مقابل سوختگي صفحه‪ :‬براي كاهش امكان سوختگي صفحه‬
‫نمايش‪ ،‬اين دستگاه به تكنولوژي جلوگيري از سوختگي صفحه نمايش‬
‫مجهز شده است‪ .‬تنظيم وقت به شما امكان مي دهد تا زمان بين حركت‬
‫تصوير را بر حسب دقيقه برنامه ريزي كنيد‪.‬‬
‫جابجایی پیکسل (خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬با استفاده از اين عملكرد‪ ،‬مي توانيد‬
‫پيكسل ها را در جهت افقي ويا عمودي در ‪ PDP‬حركت داده تا سايه‬
‫تصوير را بر روي صفحه نمايش به حداقل برسانيد‪.‬‬
‫‪% %‬وضعيت مطلوب ب راي جابجايي پيكسل‬
‫مورد‬
‫تلويزيون‪/AV/‬جزء‪/HDMI/‬‬
‫كامپيوتر‬
‫افقي‬
‫‪4~0‬‬
‫‪4‬‬
‫عمودي‬
‫‪4~0‬‬
‫‪4‬‬
‫زمان (دقيقه)‬
‫‪ 1‬تا دقيقه ‪4‬‬
‫دقيقه ‪4‬‬
‫‪% %‬مقدار جابجایی پیکسل ممکن است بستگي به اندازه مانيتور‬
‫(اينچ) و حالت متفاوت باشد‪.‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫‪x x‬پس از انتخاب به اندازه صفحه در حالت‬
‫)‪ HDMI (1080i / 1080p‬يا جزء )‪: (1080i / 1080p‬‬
‫موقعیت یا اندازه را با استفاده از دکمه ▲‪ ► ،◄ ،▼ ،‬تنظیم‬
‫می کند‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫‪x x‬تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به یک ورودی‬
‫تلویزیون وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫زمان حفاظت خودکار (دقیقه ‪ / 10‬دقیقه ‪ / 20‬دقیقه ‪ / 40‬ساعت ‪/ 1‬‬
‫خاموش)‪ :‬اگر صفحه نمایش با یک تصویر ثابت برای مدت مشخصی‬
‫که توسط کاربر مشخص شده بالاستفاده بماند‪ ،‬محافظ صفحه فعال شده تا‬
‫از ایجاد سایه تصویرها بر روی صفحه نمایش جلوگیری شود‪.‬‬
‫اسکرول کردن‪ :‬اين عملكرد با حركت دادن همه پيكسل ها بر روي‬
‫‪ PDP‬برطبق يك الگو‪ ،‬سايه تصاوير بر روي صفحه نمايش را حذف‬
‫می کند‪ .‬از اين عملكرد زماني استفاده كنيد كه سايه تصاوير بر روي‬
‫صفحه باقي مانده‪ ،‬مخصوصاً زمانيكه يك تصوير ثابت را براي مدت‬
‫طوالني بر روي صفحه نمايش داده ايد‪.‬‬
‫‪% %‬عملكرد حذف سايه تصوير بايستي ب راي مدت طوالني اج را‬
‫شود (تقريباً ‪ 1‬ساعت) تا بطور موثر سايه تصاوير را از‬
‫صفحه نمايش حذف كند‪ .‬اگر سايه تصوير بعد از اج راي‬
‫عملكرد حذف نشد‪ ،‬عملكرد را دوباره تك رار كنيد‪.‬‬
‫‪% %‬ب راي لغو اين خاصيت يکي ازکليدها را در کنترل از راه دور‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫حاشیه خاکستری (روشن ‪ /‬تیره)‪ :‬هنگاميکه تلويزيون را با نسبت‬
‫تصوير ‪ 4:3‬تماشا مي کنيد‪ ،‬با تنظيم توازن سفيد در دو سمت چپ و‬
‫راست مي توانيد از آسيب به صفحه جلوگيري کنيد‪.‬‬
‫تنظیم مجدد تصویر (قبول ‪ /‬لغو)‬
‫حالت تصویر کنونی را به تنظیمات پیش فرض آن بر می گرداند‪.‬‬
‫¦ ¦راه اندازی تلويزيون با كامپيوتر‬
‫منبع ورودی را روی کامپیوتر بگذارید‪.‬‬
‫تنظیم خودکار ‪t‬‬
‫مقادیر‪/‬موقعیت های فرکانس را تنظیم کرده و تنظیمات را به طور خودکار‬
‫تنظیم دقیق می کند‪.‬‬
‫‪%%‬هنگامیکه توسط کابل ‪ HDMI/DVI‬وصل شود موجود نیست‪.‬‬
‫صفحه نمایش‬
‫■ ■‪ :Coarse / Fine‬نویز تصویر را حذف کرده یا کاهش می دهد‪ .‬اگر‬
‫نویز صرفاً به وسيله تنظيم دقيق برطرف نشد‪ ،‬فركانس را تا حد ممكن‬
‫(‪ )Coarse‬تنظيم كرده و دوباره تنظيم دقيق كنيد‪ .‬پس از اينكه نویز‬
‫كاهش پيدا كرد‪ ،‬تصوير را دوباره تنظيم كنيد تا در مركز صفحه نمايش‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫■ ■موقعيت‪ :‬موقعیت صفحه نمایش کامپیوتر را با دکمه جهت دار تنظیم کنید‬
‫(▲ ‪.)► / ◄ / ▼ /‬‬
‫■ ■تنظيم مجدد تصوير‪ :‬تصویر را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند‪.‬‬
‫‪% %‬اين عملکرد در حالت به اندازه صفحه موجود نيست‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:22‬‬
‫‪13‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 13‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫استفاده از تلويزيون به عنوان صفحه نمايش كامپيوتر‬
‫تنظيم نرم افزار كامپيوترتان (براساس ‪)Windows XP‬‬
‫بستگی به ویرایش ویندوز و کارت ویدئو‪ ،‬صفحات نمایش واقعی در کامپیوتر‬
‫شما ممکن است متفاوت باشند که در این صورت همین اطالعات به راه‬
‫اندازی تقریباً همیشه بکار برده می شود‪( .‬در غير اينصورت‪ ،‬با توليد كننده‬
‫كامپيوترتان ويا فروشنده ‪ Samsung‬تماس حاصل كنيد)‬
‫‪ .1‬روی “‪ ”Control Panel‬در منوی شروع ویندوز کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬روی “‪ ”Appearance and Themes‬در پنجره “‪Control‬‬
‫‪ ”Panel‬کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .3‬روی “‪ ”Display‬کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫‪ .4‬زبانه “‪ ”Settings‬را در جعبه گفتگوي ‪ Display‬انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪y y‬تنظیم اندازه صحیح (قدرت تفکیک) [ایده آل‪ 1920 :‬در ‪ 1080‬پيكسل]‬
‫‪y y‬اگر گزينه فركانس عمودي در جعبه گفتگوي تنظيمات ‪ display‬وجود‬
‫دارد مقدار صحيح “‪ ”60‬و يا "‪ 60‬هرتز" مي باشد‪ .‬در غيراينصورت‪،‬‬
‫بر روي “‪ ”OK‬كليك كرده و از جعبه گفتگو خارج شويد‪.‬‬
‫¦ ¦سیستم های صوتی و غیره‬
‫‪( Virtual Surround‬روشن ‪ /‬خاموش)‬
‫(فقط حالت صدای استاندارد)‬
‫این عملکرد یک تجربه صدای فراگیر ‪ 5.1‬کانال مجازی را از طریق یک‬
‫جفت بلندگو یا گوشی با استفاده از فناوری ‪HRTF (Head Related‬‬
‫‪ )Transfer Function‬ارائه می کند‪.‬‬
‫وضوح گفتگو (خاموش ‪ /‬روشن)‬
‫(فقط حالت صدای استاندارد)‬
‫این عملکرد به شما امکان می دهد تا شدت صدا را نسبت به موسیقی یا اثرات‬
‫صوتی افزایش دهید تا بتوان گفتگو را به وضوح بیشتری شنید‪.‬‬
‫صدای خودکار (خاموش ‪ /‬عادی ‪ /‬شب)‬
‫برای مساوی کردن میزان صدا در هر کانال‪ ،‬روی عادی بگذارید‪.‬‬
‫منوی صدا‬
‫¦ ¦تغيير حالت صدا از قبل تنظیم شده‬
‫■ ■شب‪ :‬این حالت تجربه صوتی بهبود یافته را در مقایسه با حالت عادی‬
‫ارائه کرده‪ ،‬تقریباً هیچگونه سروصدایی ایجاد نمی کند‪ .‬برای موقع شب‬
‫مناسب است‪.‬‬
‫حالت‬
‫بلندگوی تلویزیون(خاموش ‪ /‬روشن)‬
‫■ ■استاندارد‪ :‬حالت طبيعي صدا را انتخاب مي كند‪.‬‬
‫■ ■موسيقي‪ :‬موسيقي را به صدا ارجحيت مي دهد‪.‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫■ ■سينمايي‪ :‬بهترين صدا را براي فيلم ها عرضه مي كند‪.‬‬
‫■ ■صدای واضح‪ :‬گفتار را به صداهاي ديگر ارجحيت‬
‫مي دهد‪.‬‬
‫■ ■تقویت‪ :‬شدت صدای فرکانس زیاد را افزایش داده تا امکان تجربه شنوایی‬
‫بهتر را برای اشخاصی که مشکل شنوایی دارند ایجاد کند‪.‬‬
‫¦ ¦تغییر تنظیمات صدا‬
‫اکواالیزر‬
‫حالت صدا را تغییر می دهد (فقط حالت صدای استاندارد)‬
‫■ ■باالنس ‪ :L/R‬باالنس بين بلندگوي راست و چپ را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫■ ■‪100‬هرتز ‪300 /‬هرتز ‪1 /‬کیلوهرتز ‪3 /‬کیلوهرتز ‪10 /‬کیلوهرتز (تنظيم‬
‫پهناي باند)‪ :‬میزان فرکانس های پهنای باند خاص را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■تنظیم مجدد‪ :‬اکواالیزر را به تنظیمات پیش فرض آن برمی گرداند‪.‬‬
‫ممکن است به واسطه تفاوت در سرعت رمزگشایی بین بلندگوی اصلی و‬
‫گیرنده صوتی‪ ،‬پژواک صدا ایجاد شود‪ .‬در این صورت‪ ،‬تلویزیون را روی‬
‫خاموش بگذارید‪.‬‬
‫‪%%‬هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی خاموش‪ ,‬تنظیم شده‪ ،‬دکمه‬
‫های صدا و ‪ MUTE‬کار نکرده و تنظیمات صدا محدود خواهد بود‪.‬‬
‫‪%%‬هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی خاموش گذاشته شده است‪.‬‬
‫‪x x‬روشن‪ :‬خاموش‪ ،‬خاموش‪ :‬روشن‬
‫‪%%‬هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی روشن گذاشته شده است‪.‬‬
‫‪x x‬روشن‪ :‬روشن‪ ،‬خاموش‪ :‬روشن‬
‫‪%%‬اگر سیگنال تصویری وجود نداشته باشد‪ ،‬هر دو بلندگو بی صدا‬
‫خواهند بود‪.‬‬
‫خروجی ‪SPDIF‬‬
‫)‪ SPDIF (Sony Philips Digital InterFace‬برای ارائه صدای‬
‫دیجیتال استفاده شده‪ ،‬اختاللی که به بلندگوها و دستگاه های دیجیتال گوناگون‬
‫از قبیل دستگاه پخش دی وی دی وارد می شود را کاهش می دهد‪.‬‬
‫■ ■فرمت صدا‪ :‬در طول دریافت امواج دیجیتال تلویزیون‪ ،‬می توانید فرمت‬
‫خروجی صدای دیجیتال (‪ )SPDIF‬را از گزینش های ‪ PCM‬یا‬
‫دالبی دیجیتال انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪% %‬توسط اتصال به بلندگوهای ‪ 5.1ch‬در یک وضعیت دالبی‬
‫دیجیتال‪ ،‬تجربه صوتی ‪ 3‬بعدی را هم کنشی می کنید‪.‬‬
‫■ ■تأخیر صدا‪ :‬مشکالت همزمانی صوتی‪ -‬تصویری را در هنگام تماشای‬
‫تلویزیون یا ویدئو و هنگام گوش دادن به خروجی صدای دیجیتال با‬
‫استفاده از دستگاه خارجی از قبیل گیرنده ‪ AV‬تصحیح می کند‬
‫(‪.)0ms ~ 250ms‬‬
‫‪14‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:23‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 14‬‬
‫تنظیم مجدد (قبول ‪ /‬لغو)‬
‫¦ ¦استفاده از تايمر خواب‬
‫‪03‬‬
‫همه تنظیمات صوتی را به پیش فرض های کارخانه بر می گرداند‪.‬‬
‫■ ■تایمر خواب‪ :‬تلویزیون را به طور خودکار پس‬
‫از یک مدت زمان از قبل تنظیم شده خاموش می‬
‫کند‪( .‬خاموش‪،150 ،120 ،90 ،60 ،30 ،‬‬
‫‪ 180‬دقیقه)‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫¦ ¦انتخاب حالت صدا‬
‫هنگاميكه بر روي ‪ Dual f-g‬تنظيم مي كنيد‪ ،‬حالت صداي‬
‫كنوني بر روي صفحه نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪% %‬ب راي لغو تايمر خواب ‪ ،‬خاموش را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫¦ ¦تنظیم تایمر روشن ‪ /‬خاموش‬
‫■ ■تایمر ‪ / 1‬تایمر ‪ / 2‬تایمر ‪ :3‬سه تنظيم مختلف تايمر روشن‪/‬خاموش را‬
‫مي توان اجرا كرد‪ .‬بايستي ابتدا ساعت را تنظيم كنيد‪.‬‬
‫استريو‬
‫‪A2‬‬
‫‪NICAM‬‬
‫استريو‬
‫نوع صدا‬
‫مونو‬
‫استريو‬
‫‪Dual‬‬
‫مونو‬
‫استريو‬
‫‪Dual‬‬
‫‪Dual f-g‬‬
‫مونو‬
‫استریو ‪ ‬مونو‬
‫‪Dual g  Dual f‬‬
‫مونو‬
‫مونو ‪ ‬استریو‬
‫مونو ‪Dual f ‬‬
‫‪ Dual g ‬‬
‫پيش فرض‬
‫تغيير اتوماتيك‬
‫تایمر ‪1‬‬
‫زمان روشن شدن‬
‫▲‬
‫غیرفعال‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫غیرفعال‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫▼‬
‫‪Dual f‬‬
‫تغيير اتوماتيك‬
‫‪Dual f‬‬
‫‪%%‬اگر سينگال استريو ضعيف بوده و تغيير اتوماتيك اتفاق مي افتد‪،‬‬
‫به مونو تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪%%‬فقط در سیگنال صوتی استریو فعال می شود‪.‬‬
‫‪%%‬تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون گذاشته‬
‫شده باشد‪.‬‬
‫منوی تنظیم‬
‫¦ ¦تنظيم وقت‬
‫وقت‬
‫■ ■ساعت‪ :‬تنظیم ساعت برای استفاده از ویژگی های گوناگون تایمر‬
‫تلویزیون است‪.‬‬
‫‪O O‬هربار که دکمه ‪ INFO‬را فشار دهيد‪ ،‬وقت کنوني نمايان خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫‪% %‬اگر سيم برق را قطع كنيد‪ ،‬بايستي ساعت را دوباره تنظيم‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪% %‬می توانید روز‪ ،‬ماه‪ ،‬سال‪ ،‬ساعت و دقیقه را مستقیماً با‬
‫فشردن دکمه هاي رقمي بر روي کنترل از راه دور تنظيم‬
‫کنيد‪.‬‬
‫زمان خاموش شدن‬
‫منبع‬
‫بلندی صدا‬
‫‪10‬‬
‫تکرار‬
‫یكبار‬
‫کانال‬
‫تلویزیون‬
‫یكشنبه‬
‫‪1‬‬
‫دوشنبه‬
‫سه شنبه‬
‫چهارشنبه‬
‫‪ L‬حرکت ‪ U‬تنظیم‬
‫پنج شنبه‬
‫جمعه‬
‫شنبه‬
‫‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫زمان روشن شدن ‪ /‬زمان خاموش شدن‪ :‬ساعت‪ ،‬دقيقه‪ ،‬و فعال‪/‬غيرفعال‬
‫را تنظيم مي كند‪( .‬براي فعال كردن تايمر با تنظيماتي كه انتخاب كرده‬
‫ايد روي فعال تنظيم كنيد‪).‬‬
‫بلندی صدا‪ :‬ميزان صداي الزم را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫منبع‪ :‬محتوای تلویزیون یا ‪ USB‬را برای پخش هنگامیکه تلویزیون به‬
‫طور اتوماتیک روشن شده انتخاب کنید‪ USB( .‬را تنها زمانی می توان‬
‫انتخاب کرد که یک دستگاه ‪ USB‬به تلویزیون وصل شده باشد)‬
‫کانال (هنگاميكه منبع بر روي تلویزیون تنظيم شده باشد)‪ :‬کانال مورد‬
‫نظر را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫محتویات (هنگاميكه منبع بر روي ‪ USB‬تنظيم شده باشد)‪ :‬یک پوشه‬
‫را در دستگاه ‪ USB‬حاوی فایل های موسیقی یا عکس انتخاب کنید تا‬
‫هنگامیکه تلویزیون به طور خودکار روشن شد پخش شوند‪.‬‬
‫‪% %‬تذکر‬
‫‪x x‬اگر فایل موسیقی بر روی دستگاه ‪ USB‬نباشد یا پوشه‬
‫حاوی فایل موسیقی انتخاب نشود‪ ،‬عملکرد تایمر به طور‬
‫صحیح کار نمی کند‪.‬‬
‫‪x x‬هنگاميكه فقط يك فايل عكس در دستگاه ‪ USB‬وجود‬
‫دارد‪ ،‬نمايش اساليد پخش نخواهد شد‪.‬‬
‫‪x x‬اگر اسم پوشه زيادي َط والني است‪ ،‬نمي توان پوشه را‬
‫انتخاب كرد‪.‬‬
‫‪x x‬به هر ‪ USB‬که انتخاب می کنید پوشه خودش اختصاص‬
‫داده می شود‪ .‬هنگامیکه از بیش از یک نوع خاص ‪USB‬‬
‫استفاده می شود‪ ،‬مطمئن شوید که هر ‪ USB‬اسم متفاوتی‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:24‬‬
‫‪15‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 15‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫تکرار‪ :‬یکبار‪ ،‬هر روز‪ ،‬دوشنبه تا جمعه‪ ،‬دوشنبه تا شنبه‪ ،‬شنبه تا‬
‫یکشنبه یا دستی را به میل خودتان انتخاب کنید‪ .‬اگر دستی را انتخاب‬
‫کنید‪ ،‬می توانید روزی که می خواهید تایمر فعال شود را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪% %‬عالمت ‪ c‬نشان می دهد که روز انتخاب شده است‪.‬‬
‫‪%%‬خاموش شدن اتوماتیک (فقط هنگامیکه تلویزیون به وسیله تایمر‬
‫روشن شده موجود است)‪ :‬تلویزیون بعد از ‪ 3‬ساعت از زمانیکه از‬
‫آن استفاده نشده خاموش می شود تا از زیادی گرم شدن جلوگیری‬
‫شود‪.‬‬
‫¦ ¦قفل کردن برنامه ها‬
‫امنيت‬
‫‪%%‬صفحه ورودی پین قبل از صفحه تنظیمات نمایان می شود‪.‬‬
‫‪%%‬پین ‪ 4‬رقمی را وارد کنید که پیش فرض آن “‪ ”0-0-0-0‬است‪ .‬پین‬
‫را با استفاده از گزینش کد عوض شود تغییر دهید‪.‬‬
‫■ ■قفل کودک (خاموش‪ /‬روشن)‪ :‬کانال ها در مدیریت کانال قفل می شوند‬
‫تا از تماشای برنامه نامناسب توسط کاربران غیرمجاز از قبیل کودکان‬
‫جلوگیری شود‪.‬‬
‫‪% %‬تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون‬
‫گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫■ ■کد عوض شود‪ :‬شماره شناسایی شخصی تان را که برای تنظیم تلویزیون‬
‫الزم است تغییر دهید‪.‬‬
‫‪% %‬اگر كد پين را ف راموش كرديد‪ ،‬دكمه هاي كنترل از راه دور‬
‫را به ترتيب زير فشار دهيد تا پين را به "‪ "0-0-0-0‬دوباره‬
‫تنظيم مي كند‪( POWER :‬خاموش) ← ‪← 8 ← MUTE‬‬
‫‪( POWER ← 2 ← 4‬روشن)‪.‬‬
‫¦ ¦سایر ویژگی ها‬
‫زبان منو‬
‫زبان منو تنظيم شود‪.‬‬
‫شبکه (نوع شبکه ‪ /‬تنظیمات شبکه ‪ /‬آزمایش شبکه)‬
‫برای جزییات تنظیم گزینش ها‪ ،‬به دستورالعمل های "اتصال شبکه" مراجعه‬
‫شود‪( .‬صفحه ‪)19‬‬
‫عمومي‬
‫■ ■حالت بازی (خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬هنگاميكه به يك كنسول بازي از قبيل‬
‫‪ ™PlayStation‬يا ‪ ™Xbox‬متصل شده‪ ،‬مي توانيد با گزينش حالت‬
‫بازي از يك تجربه بازي واقعي تري بهره مند شويد‪.‬‬
‫‪x x‬حالت بازی هنگامیکه منبع ورودی روی تلویزیون یا کامپیوتر‬
‫باشد موجود نیست‪.‬‬
‫‪x x‬پس از اتصال کنسول بازی‪ ،‬حالت بازی را روشن کنید تا از‬
‫کیفیت تصویر ضعیف جلوگیری شود‪.‬‬
‫‪x x‬اگر حالت بازی روشن است‪ :‬حالت تصویر روی استاندارد‬
‫گذاشته شده و حالت صدا روی سینمایی گذاشته شده است‪.‬‬
‫‪x x‬انتخاب تنظیم مجدد بعد از تنظیم اکواالیزر‪ ،‬موجب بازگشت‬
‫اکواالیزر به تنظیمات پیش فرضش می شود‪.‬‬
‫■ ■شفافیت منو (روشنایی ‪ /‬تیره)‪ :‬شفافیت منو را تنظیم کنید‪.‬‬
‫■ ■ملودی (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد)‪ :‬این عملکرد را تنظیم کنید تا یک‬
‫ملودی هنگامیکه تلویزیون روشن یا خاموش می شود پخش شود‪.‬‬
‫¦ ¦تصوير در تصوير (‪)PIP‬‬
‫تصویر در تصویر ‪t‬‬
‫می توانید گیرنده تلویزیون را به همراه یک منبع تصویر خارجی به طور‬
‫همزمان تماشا کنید‪ .‬تصویر در تصویر در همان حالت کار نمی کند‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪x x‬ب رای صدای تصویر در تصویر‪ ،‬به دستورالعمل های‬
‫انتخاب صدا م راجعه شود‪.‬‬
‫‪x x‬اگر در حين تماشاي حالت تصویر در تصویر تلویزیون را‬
‫خاموش کنید‪ ،‬پنجره تصوير در تصوير ناپديد خواهد شد‪.‬‬
‫‪x x‬ممكن است متوجه شويد هنگاميكه از صفحه نمايش اصلي ب راي‬
‫تماشاي يك بازي ويا كا رايوكي استفاده مي كنيد‪ ،‬تصوير در‬
‫پنجره تصوير قدري غيرطبيعي مي شود‬
‫‪x x‬تنظيمات تصوير در تصوير‬
‫تصوير اصلي‬
‫‪Component1‬‬
‫تصوير فرعي‬
‫تلويزيون‪AV2 ،‬‬
‫‪،HDMI1/DVI ،Component2‬‬
‫‪PC ،HDMI4 ،HDMI3 ،HDMI2‬‬
‫■ ■تصویر در تصویر (خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬عملکرد تصویر در تصویر را‬
‫فعال یا غیرفعال می کند‪.‬‬
‫‪AV2، AV1‬‬
‫■ ■منبع (تلویزیون ‪ :)AV2 / AV1 /‬مي توانيد منبع تصوير فرعي را‬
‫انتخاب كنيد‪.‬‬
‫■ ■كانال‪ :‬كانال را براي صفحه فرعي انتخاب كنید‪.‬‬
‫■ ■اندازه (‪ :)Õ / Ã‬اندازه را برای تصویر فرعی انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■موقعیت (‪ :)à / – / — / œ‬موقعیت را برای تصویر فرعی‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■انتخاب صدا (اصلی ‪ /‬فرعی) ‪ :‬می توانید حالت صدای مورد نظر را‬
‫انتخاب کنید (اصلی ‪ /‬فرعی) در حالت تصویر در تصویر‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪x x‬احتیاط ها و محدودیت ها ب رای حالت بازی‬
‫– –براي قطع كردن كنسول بازي و اتصال دستگاه خارجي ديگر‪،‬‬
‫حالت بازی را در منوي تنظيمات روي خاموش بگذاريد‪.‬‬
‫– –اگر منوي تلويزيون را در حالت بازی نمايش دهيد‪ ،‬صفحه قدري‬
‫مي لرزد‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:24‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 16‬‬
‫‪03‬‬
‫■ ■از طریق ‪ :USB‬درايو ‪USB‬‬
‫حاوي فایل ارتقاي سفت افزار كه‬
‫از “‪”www.samsung.com‬‬
‫به تلويزيون دان لود شده را وارد‬
‫كنيد‪ .‬لطفاً مراقبت باشيد كه برق را‬
‫يا‬
‫قطع نكرده ويا رانشگر ‪ USB‬را‬
‫تا هنگامیکه ارتقا تمام نشده خارج‬
‫نكنيد‪ .‬تلويزيون پس از خاتمه ارتقاي‬
‫سفت افزار خاموش شده و به طور‬
‫اتوماتيك روشن خواهد شد‪ .‬هنگاميكه‬
‫درايو ‪USB‬‬
‫نرم افزار ارتقا پيدا كرد‪ ،‬تنظيمات‬
‫تصويري و صوتي كه اجرا كرده‬
‫ايد به تنظيمات پيش فرض برخواهند گشت‪ .‬ما توصيه مي كنيم تنظيمات‬
‫خود را يادداشت كنيد تا بتوانيد آنها را بعد از ارتقا به آساني دوباره تنظيم‬
‫كنيد‪.‬‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫خود عیب یابی‬
‫■ ■آزمایش تصویر (بله ‪ /‬خیر)‪ :‬برای کنترل مشکالت تصویری استفاده‬
‫شود‪.‬‬
‫■ ■آزمایش صدا (بله ‪ /‬خیر)‪ :‬از صدای ملودی توسازی شده برای کنترل‬
‫مشکالت صوتی استفاده شود‪.‬‬
‫‪% %‬اگر صدايي را از بلندگوهاي تلويزيون نمي شنويد‪ ،‬قبل از‬
‫اج راي آزمايش صدا‪ ،‬مطمئن شويد كه بلندگوی تلویزیون‬
‫روي روشن در منوي صدا تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫‪% %‬ملودي در حين آزمايش شنيده خواهد شد حتي اگر‬
‫بلندگوی تلویزیون روي خاموش تنظيم شده باشد يا صدا‬
‫توسط دكمه ‪ MUTE‬صامت شده باشد‪.‬‬
‫■ ■رفع اشکاالت‪ :‬اگر به نظر می رسد که تلویزیون اشکاالتی دارید‪ ،‬به این‬
‫توضیحات مراجعه شود‪.‬‬
‫‪% %‬اگر هیچکدام از این راهنمایی های عیب یابی مربوط نمی‬
‫شوند‪ ،‬با مرکز خدمات مشتریان ‪ Samsung‬تماس بگیرید‪.‬‬
‫ارتقای نرم افزار‬
‫ارتقای نرم افزار را می توان از طريق تلويزيون هنگاميكه به اينترنت وصل‬
‫شده ويا توسط دان لود كردن جدیدترین سفت افزار از ‪ samsung.com‬به‬
‫دستگاه حافظه ‪ USB‬اجرا کرد‪.‬‬
‫ويرايش فعلی نرم افزاری که ً‬
‫قبال در تلويزيون نصب شده است‪.‬‬
‫‪%%‬نرم اف زار به صورت “‪ ”Year/Month/Day_Version‬نشان داده‬
‫مي شود‪.‬‬
‫ارتقای نرم افزار‬
‫ویرایش فعلی‬
‫از طریق ‪USB‬‬
‫‪2010/01/18_000322‬‬
‫‬
‫◄‬
‫از طریق اینترنت‬
‫نرم افزار جایگزین‬
‫‪2010/01/15_00321‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫منوي حمايت‬
‫نصب جدیدترین ویرایش‬
‫■ ■از طریق اینترنت‪ :‬نرم افزار را توسط اینترنت ارتقا دهید‪.‬‬
‫‪% %‬ابتدا شبکه خود را پیکربندی کنید‪ .‬ب راي ف رآیند مشروح‬
‫استفاده از تنظیمات شبکه‪ ،‬به دستورالعمل هاي "اتصال‬
‫شبکه" م راجعه كنيد‪.‬‬
‫‪% %‬اگر اتصالی اینترنت به طور صحیح کار نمی کند‪ ،‬ممکن‬
‫است که اتصال قطع شده باشد‪ .‬لطفاً دان لود کردن را دوباره‬
‫انجام دهید‪ .‬اگر مشکل ادامه پیدا کرد‪ ،‬توسط ‪ USB‬دان لود‬
‫کرده و ارتقا دهید‪.‬‬
‫■ ■نرم افزار جایگزین (بک آپ)‪ :‬ویرایش نرم افزار که از طریق اینترنت‬
‫دان لود شده را نمایش می دهد‪ .‬در حین ارتقای نرم افزار‪ ،‬هنگامیکه‬
‫ارتقا از مرحله نهایی قطع شود‪ ،‬این عملکرد فعال خواهد شد‪.‬‬
‫راهنمای اتصال ‪HD‬‬
‫هنگام اتصال دستگاه ها به تلويزيون‪ ،‬به اين اطالعات مراجعه كنيد‪.‬‬
‫تماس با ‪Samsung‬‬
‫اين اطالعات را هنگاميكه تلويزيون به طور صحيح كار نمي كند ويا هنگام‬
‫ارتقاي نرم افزار مشاهده كنيد‪ .‬می توانید اطالعاتی در مورد مراکز تماس‬
‫تلفنی ما‪ ،‬و نحوه دان لود محصوالت و نرم افزار را پیدا کنید‪.‬‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:25‬‬
‫‪17‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 17‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫وصل کردن به کامپيوتر‬
‫استفاده از کابل ‪ / HDMI/DVI‬کابل ‪D-sub‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪DVI OUT‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪PC OUT‬‬
‫حالت های نمایش (ورودي ‪ D-Sub‬و ‪)HDMI/DVI‬‬
‫قدرت تفکیک ایده آل ‪ 60 @ 1920 x 1080‬هرتز می باشد‪.‬‬
‫حالت‬
‫قدرت تفكيك‬
‫فركانس افقي‬
‫(كيلوهرتز)‬
‫فرکانس عمودي‬
‫(هرتز)‬
‫فرکانس ساعت پیکسل‬
‫(مگاهرتز)‬
‫هماهنگي قطبي‬
‫(عمودی ‪ /‬افقی)‬
‫‪IBM‬‬
‫‪640 x 350‬‬
‫‪720 x 400‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.086‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪+/‬‬‫‪-/+‬‬
‫‪MAC‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪832 x 624‬‬
‫‪1152 x 870‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/-‬‬
‫‪VESA CVT‬‬
‫‪720 x 576‬‬
‫‪1152 x 864‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪1280 x 960‬‬
‫‪35.910‬‬
‫‪53.783‬‬
‫‪56.456‬‬
‫‪75.231‬‬
‫‪59.950‬‬
‫‪59.959‬‬
‫‪74.777‬‬
‫‪74.857‬‬
‫‪32.750‬‬
‫‪81.750‬‬
‫‪95.750‬‬
‫‪130.000‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪VESA DMT‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪640 x 480‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪800 x 600‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪1024 x 768‬‬
‫‪1152 x 864‬‬
‫‪1280 x 1024‬‬
‫‪1280 x 1024‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪1280 x 800‬‬
‫‪1280 x 800‬‬
‫‪1280 x 960‬‬
‫‪1360 x 768‬‬
‫‪1440 x 900‬‬
‫‪1440 x 900‬‬
‫‪1680 x 1050‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪79.976‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪49.702‬‬
‫‪62.795‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪47.712‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪70.635‬‬
‫‪65.290‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪75.025‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪74.934‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.015‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪74.984‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪83.500‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪85.500‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪136.750‬‬
‫‪146.250‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪VESA GTF‬‬
‫‪1280 x 720‬‬
‫‪1280 x 1024‬‬
‫‪52.500‬‬
‫‪74.620‬‬
‫‪70.000‬‬
‫‪70.000‬‬
‫‪89.040‬‬
‫‪128.943‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA DMT / DTV CEA‬‬
‫‪1920 x 1080p‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪ x x‬ب رای اتصالي كابل ‪ ،HDMI/DVI‬بايستي از پريز )‪ HDMI IN 1 (DVI‬استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪x x‬از حالت درهم بافته پشتيباني نشده است‪.‬‬
‫‪x x‬اين دستگاه در صورتيكه يك فرمت تصويري غي راستاندارد انتخاب شده باشد ممكن است بطور عادي كار نكند‪.‬‬
‫‪x x‬حالت هاي جداگانه و مركب پشتيباني مي شوند‪ .‬از ‪ SOG‬یا ‪ Sync On Green‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:26‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 18‬‬
‫می توانید تلویزیون را طوری تنظیم کنید که بتواند با استفاده از اتصالی کابل یا بی سیم‪ ،‬از طریق شبکه منطقه محلی تان (‪ )LAN‬به اینترنت دسترسی پیدا کند‪.‬‬
‫¦ ¦اتصال به یک شبکه کابل‬
‫می توانید تلویزیون را با استفاده ازکابل به سه روش به ‪ LAN‬متصل کنید‪:‬‬
‫‪y y‬می توانید توسط اتصال درگاه ‪ LAN‬در پشت تلویزیون به یک مدت خارجی با استفاده از کابل ‪ ،Cat 5‬تلویزیون را به ‪ LAN‬متصل کنید‪ .‬به نمودار زیر‬
‫مراجعه شود‪.‬‬
‫پنل پشتي تلويزيون‬
‫درگاه مودم روي ديوار‬
‫مودم خارجي‬
‫(‪/ADSL/VDSL‬كابل تلويزيون)‬
‫کابل ‪LAN‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪04‬‬
‫اتصال شبكه‬
‫كابل مودم‬
‫‪y y‬می توانید توسط اتصال درگاه ‪ LAN‬در پشت تلویزیون به اشتراک گذار‪ IP‬که به مودم خارجی وصل شده‪ ،‬تلویزیون را به ‪ LAN‬متصل کنید‪ .‬براي متصل‬
‫کردن از کابل ‪ Cat 5‬استفاده شود‪ .‬به نمودار زیر مراجعه شود‪.‬‬
‫پنل پشتي تلويزيون‬
‫اشتراک گذار ‪IP‬‬
‫(با سرور ‪)DHCP‬‬
‫کابل ‪LAN‬‬
‫مودم خارجي‬
‫(‪/ADSL/VDSL‬كابل تلويزيون)‬
‫کابل ‪LAN‬‬
‫درگاه مودم روي ديوار‬
‫كابل مودم‬
‫‪y y‬بستگی به نحوه پیکربندی شبکه شما‪ ،‬ممکن است بتوانید که توسط اتصال مستقیم درگاه ‪ LAN‬در پشت تلویزیون به پریز شبکه بر روی دیوار با استفاده از‬
‫کابل ‪ ،Cat 5‬تلویزیون را به ‪ LAN‬متصل کنید‪ .‬به نمودار زیر مراجعه شود‪ .‬توجه داشته باشید که پریز روی دیوار به مودم یا مسیرگردان در جای دیگری‬
‫در خانه تان متصل است‪.‬‬
‫پنل پشتي تلويزيون‬
‫درگاه مودم روي ديوار‬
‫کابل ‪LAN‬‬
‫اگر یک شبکه پویا دارید‪ ،‬بایستی از مودم یا مسیرگردان ‪ ADSL‬استفاده کنید که از پروتکل پیکربندی میزبان پویا (‪ )DHCP‬حمایت می کند‪ .‬مودم یا‬
‫مسیرگردانی که از ‪ DHCP‬حمایت می کنند‪ ،‬به طور خودکار آدرس ‪ ،IP‬ماسک زیرشبکه‪ ،‬دروازه ورودی و ‪ DNS‬که تلویزیون برای دسترسی به‬
‫اینترنت نیاز دارد را ارائه کرده تا لزومی برای وارد کردن این مقادیر به طور دستی نباشد‪ .‬بیشتر شبکه های خانگی از نوع شبکه پویا هستند‪.‬‬
‫بعضی شبکه ها به آدرس ‪ IP‬استاتیک نیاز دارند‪ .‬اگر شبکه شما به آدرس ‪ IP‬استاتیک نیاز دارد‪ ،‬بایستی آدرس ‪ ،IP‬ماسک زیرشبکه‪ ،‬دروازه ورودی و‬
‫‪ DNS‬را هنگام تنظیم اتصال شبکه‪ ،‬به طور دستی در صفحه تنظیمات کابل تلویزیون وارد کنید‪ .‬برای دریافت مقادیر آدرس ‪ ،IP‬ماسک زیرشبکه‪ ،‬دروازه‬
‫ورودی و ‪ ،DNS‬با ارائه کننده خدمات اینترنتی (‪ )ISP‬خود تماس بگیرید‪ .‬اگر یک کامپیوتر ویندوز دارید‪ ،‬می توانید این مقادیر را از طریق کامپیوتر نیز‬
‫دریافت کنید‪.‬‬
‫‪% %‬اگر شبکه شما نیاز به آدرس ‪ IP‬استاتیک دارد‪ ،‬می توانید از مودم های ‪ ADSL‬استفاده کنید که از ‪ DHCP‬حمایت می کند‪ .‬مودم های‬
‫‪ ADSL‬که از ‪ DHCP‬حمایت می کنند همچنین به شما امکان می دهند تا از آدرس های ‪ IP‬استاتیک استفاده کنید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:27‬‬
‫‪19‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 19‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫تنظیمات شبکه (خودکار)‬
‫تنظیمات شبکه (دستی)‬
‫از تنظیمات شبکه خودکار استفاده کنید هنگامیکه تلویزیون را به شبکه ای‬
‫وصل می کنید که از ‪ DHCP‬حمایت می کند‪ .‬برای برقرار کردن خودکار‬
‫اتصال شبکه کابل تلویزیون‪ ،‬این مراحل را اجرا کنید‪:‬‬
‫از تنظیمات شبکه دستی استفاده کنید هنگامیکه تلویزیون را به شبکه ای وصل‬
‫می کنید که به آدرس ‪ IP‬استاتیک نیاز دارد‪.‬‬
‫نحوه برقرار کردن خودکار‬
‫‪ .1‬تلویزیون را به طوری که در بخش قبلی توصیف شد به ‪ LAN‬متصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬تلویزیون را روشن کرده‪ ،‬دکمه ‪ MENU‬را روی کنترل از راه دور‬
‫فشار دهید و از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب تنظیمات استفاده کرده و‬
‫سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب شبکه در منوی تنظیمات استفاده کرده و‬
‫سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪ .‬صفحه شبکه نمایان می شود‪.‬‬
‫دریافت مقادیر اتصال شبکه‬
‫برای دریافت مقادیر اتصال شبکه در بیشتر کامپیوترهای ویندوز‪ ،‬این مراحل‬
‫را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬روی نماد شبکه در پایین سمت راست صفحه کلیک راست کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬در منوی پاپ آپی که نمایان می شود‪ ،‬روی وضعیت کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬در دیالوگی که نمایان می شود‪ ،‬روی زبانه پشتیبانی کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .4‬در زبانه پشتیبانی‪ ،‬دکمه جزییات را کلیک کنید‪ .‬مقادیر اتصال شبکه‬
‫نمایان می شوند‪.‬‬
‫نحوه برقرار کردن دستی‬
‫شبکه‬
‫‪ :‬كابل‬
‫نوع شبكه‬
‫◄‬
‫تنظیمات شبكه‬
‫آزمایش شبكه‬
‫برای برقرار کردن دستی اتصال شبکه کابل تلویزیون‪ ،‬این مراحل را اجرا‬
‫کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 6‬را در فرایند "نحوه برقرار کردن خودکار" دنبال کنید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‬
‫تنظيمات پروتكل اينترنت را روي دستي بگذاريد‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ▼ روی کنترل از راه دور را برای رفتن به اولین فیلد ورودی‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫‪ .4‬در صفحه شبکه ‪ ،‬نوع شبکه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫نوع شبكه را روي کابل تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫تنظيمات شبكه را انتخاب كنيد‪ .‬صفحه تنظیمات شبکه نمایان می شود‪.‬‬
‫‪ .5‬وقتیکه کارتان تمام شد‪ ،‬دکمه ‪ RETURN‬را روی کنترل از راه دور‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫تنظیمات شبكه‬
‫تنظیمات پروتكل اینترنت‬
‫‪ .4‬آدرس ‪ ،IP‬ماسك زيرشبكه‪ ،‬دروازه ورودي و سرور ‪ DNS‬را وارد‬
‫كنيد‪ .‬از دکمه های رقمی روی کنترل از راه دور برای وارد کردن ارقام‬
‫و دکمه های جهتی برای رفتن از یک فیلد به فیلد دیگر استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫آدرس ‪IP‬‬
‫‪:‬‬
‫ماسك زیرشبكه‬
‫‪:‬‬
‫دروازه ورودی‬
‫‪:‬‬
‫‪DNS‬‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫سرور‪DNS‬‬
‫‪:‬‬
‫آزمايش شبكه را براي كنترل اتصال اینترنت انتخاب كنيد‪.‬‬
‫◄‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫‪.7‬‬
‫تنظيمات پروتكل اينترنت را روي خودکار بگذاريد‪.‬‬
‫‪ .8‬خودکار مقادیر اینترنتی الزم را به طور خودکار کسب کرده و وارد می‬
‫کند‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫دو دقیقه صبر کرده و سپس دکمه ‪ RETURN‬را روی کنترل از راه‬
‫دور فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .10‬آزمايش شبكه را براي كنترل اتصال اینترنت انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .11‬اگر عملکرد شبکه مقادیر اتصال شبکه را کسب نکرده‪ ،‬به دستورات‬
‫برای دستی بروید‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:28‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 20‬‬
‫برای اتصال بی سیم تلویزیون‪ ،‬به یک مسیرگردان یا مودم بی سیم و یک آداپیور ‪ LAN‬بی سیم ‪ Samsung‬نیاز دارید (‪ )WIS09ABGN‬که می توانید به‬
‫پریز ‪ USB‬در پنل پشتی یا جانبی تلویزیون وصل کنید‪ .‬به نمودار زیر مراجعه شود‪.‬‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫اشتراک گذار ‪ IP‬بی سیم‬
‫(‪ AP‬به همراه سرور ‪)DHCP‬‬
‫درگاه ‪ LAN‬روي ديوار‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪04‬‬
‫¦ ¦اتصال به یک شبکه بی سیم‬
‫يا‬
‫کابل ‪LAN‬‬
‫آداپتور ‪ LAN‬بي سيم‬
‫‪Samsung‬‬
‫آداپتور ‪ LAN‬بی سیم ‪ Samsung‬به طور جداگانه به فروش رسیده و توسط فروشندگان منتخب‪ ،‬سایت های ‪ Ecommerce‬و ‪Samsungparts.com‬‬
‫عرضه می شود‪ .‬آداپتور ‪ LAN‬بی سیم ‪ Samsung‬از ‪ EEE 802.11A/B/G‬و پروتکل های ارتباطی ‪ N‬پشتیبانی می کند‪ Samsung .‬استفاده از‬
‫‪ IEEE 802.11N‬را توصیه می کند‪ .‬هنگاميكه فیلمی را با اتصالي ‪ IEEE 802.11B/G‬پخش مي كنيد‪ ،‬ممكن است كه فیلم به طور روان پخش نشود‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪x x‬بايستي از "آداپتور ‪ LAN‬بي سيم ‪ "Samsung‬يا (‪ )WIS09ABGN‬ب راي استفاده از شبكه بي سيم استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪x x‬آداپتور ‪ LAN‬بي سيم ‪ Samsung‬به طور جداگانه فروخته مي شود‪ .‬آداپتور ‪ LAN‬بي سيم ‪ WIS09ABGN‬توسط فروشندگان منتخب‪،‬‬
‫سايت هاي ‪ Ecommerce‬و ‪ Samsungparts.com‬عرضه مي شود‪.‬‬
‫‪x x‬ب راي استفاده از يك شبكه بي سيم‪ ،‬تلويزيون شما بايستي به اشت راك گذار بي سيم ‪ IP‬وصل شده باشد‪ .‬اگر اشت راك گذار بي سيم ‪ IP‬از ‪DHCP‬‬
‫حمايت مي كند‪ ،‬تلويزيون شما مي تواند از ‪ DHCP‬ويا آدرس استاتيك ‪ IP‬ب راي اتصال به شبكه بي سيم استفاده كند‪.‬‬
‫‪x x‬كانالي را ب راي اشت راك گذار بي سيم ‪ IP‬انتخاب كنيد كه در حال حاضر از آن استفاده نمي شود‪ .‬اگر از اشت راك گذار بي سيم ‪ IP‬در حال حاضر‬
‫توسط دستگاه ديگري در نزديكي استفاده مي شود‪ ،‬اين موضوع ممكن است موجب اختالل و قطع ارتباط شود‪.‬‬
‫‪x x‬اگر از يك سيستم امنيتي به غير از سيستم هايي كه در زير ذكر شده استفاده مي كنيد‪ ،‬اين سيستم با تلويزيون كار نخواهد كرد‪.‬‬
‫‪x x‬اگر حالت ‪ Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n‬انتخاب شود و نوع رمزگذاری ب رای ‪ AP‬روی ‪ ،WEP، TKIP‬یا ‪TKIP-‬‬
‫)‪ AES (WPS2Mixed‬تنظیم شود‪ ،‬تلویزیون ‪ Samsung‬در سازگاری با مشخصات جواز جدید ‪ ،Wi-Fi‬از یک اتصال پشتیبانی نخواهد‬
‫کرد‪.‬‬
‫‪x x‬اگر ‪ AP‬شما از ‪(WPS‬تنظيم محافظت شده ‪ )Wi-Fi‬پشتیبانی مي كند‪ ،‬مي توانيد شبكه را از طريق ‪( PBC‬پيكربندي فشار دكمه) ويا ‪PIN‬‬
‫(شماره شناسايي شخصي) وصل كنيد‪ WPS .‬به طور اتوماتيك ‪ SSID‬و كليد ‪ WPA‬را در هردو حالت پيكربندي مي كند‪.‬‬
‫‪x x‬اگر مسیر گردان‪ ،‬مودم یا دستگاه گواهي نشده باشد‪ ،‬ممكن است از طريق "آداپتور ‪ LAN‬بي سيم ‪ "Samsung‬به تلويزيون وصل نشود‪.‬‬
‫‪x x‬روش های اتصال‪ :‬می توانید اتصال شبکه بی سیم را به شش روش برق رار کنید‪.‬‬
‫– –)‪PBC (WPS‬‬
‫– –تنظیمات خودکار (استفاده از عملکرد جستجوی شبکه خودکار)‬
‫– –تنظيمات دستي‬
‫– –اختصاصی‬
‫‪x x‬همه آداپتورهای ‪ LAN‬بی سیم ‪ Samsung‬بایستی به طور مستقیم به درگاه ‪ USB‬تلویزیون وصل شوند‪ .‬از ‪ USB HUB‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:30‬‬
‫‪21‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 21‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫تنظیمات شبکه ))‪(PBC (WPS‬‬
‫نحوه برقرار کردن خودکار‬
‫نحوه برقرار کردن با استفاده از )‪PBC (WPS‬‬
‫اگر مسیرگردان یک دکمه )‪ PBC (WPS‬دارد‪ ،‬این مراحل را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬تلویزیون را به طوری که در بخش قبلی توصیف شد به ‪ LAN‬متصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬تلویزیون را روشن کرده‪ ،‬دکمه ‪ MENU‬را روی کنترل از راه دور‬
‫فشار دهید و از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب تنظیمات استفاده کرده و‬
‫سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب شبکه در منوی تنظیمات استفاده کرده و‬
‫سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬در صفحه شبکه ‪ ،‬نوع شبکه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫نوع شبكه را روي بي سيم تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫تنظيمات شبكه را انتخاب كنيد‪ .‬صفحه تنظیمات شبکه نمایان می شود‪.‬‬
‫تنظیمات شبكه‬
‫یك شبكه انتخاب شود‪.‬‬
‫‪ :‬انتخاب نشده‬
‫تنظیمات پروتكل اینترنت‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫آدرس ‪IP‬‬
‫‪:‬‬
‫ماسك زیرشبكه‬
‫‪:‬‬
‫دروازه ورودی‬
‫‪:‬‬
‫‪DNS‬‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫سرور‪DNS‬‬
‫‪:‬‬
‫◄‬
‫برای برقراری خودکار اتصال بی سیم‪ ،‬مراحل زیر را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 6‬را در فرایند “نحوه تنظیم با استفاده از )‪”PBC (WPS‬‬
‫دنبال کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ▼ را براي انتخاب تنظیمات پروتکل اینترنت فشار داده و سپس‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪ .‬دكمه ▲ یا ▼ را براي انتخاب‬
‫خودکار فشار داده‪ ،‬سپس دكمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ▲ را برای رفتن به یک شبکه انتخاب شود‪,‬فشار داده و سپس‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪ .‬عملکرد شبکه برای شبکه های بی‬
‫سیم موجود جستجو می کند‪ .‬هنگامیکه تمام شد‪ ،‬لیستی را از شبکه های‬
‫موجود نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪ .4‬در لیست شبکه ها‪ ،‬دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب یک شبکه فشار داده‬
‫و سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪% %‬اگر ‪ AP‬روی پنهان (نامرئی) تنظیم شده‪ ،‬بایستی‬
‫افزودن شبکه را انتخاب کرده و اسم شبکه (‪ )SSID‬صحیح‬
‫و کلید ایمنی را ب رای برق راری اتصال وارد کنید‪.‬‬
‫‪ .5‬اگر پاپ آپ پین‪/‬ایمنی نمایان شد‪ ،‬به مرحله ‪ 6‬بروید‪ .‬اگر صفحه اتصال‬
‫شبکه نمایان شد‪ ،‬به مرحله ‪ 10‬بروید‪.‬‬
‫‪ .6‬دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب کد یا امنیت فشار دهید‪ .‬برای بیشتر‬
‫شبکه های خانگی‪ ،‬امنیت را انتخاب خواهید کرد‬
‫(برای کلید ایمنی)‪ .‬صفحه امنیت ظاهر می شود‪.‬‬
‫تنظیمات شبكه‬
‫كلید ایمنی‬
‫دشدراو ‪0‬‬
‫(‪ U PBC)WPS‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫‪ .7‬دكمه قرمز را بر روي کنترل از راه دور فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .8‬دکمه )‪ PBC (WPS‬را روی مسیرگردان در ظرف ‪ 2‬دقیقه فشار‬
‫دهید‪ .‬تلویزیون به طور خودکار همه تنظیمات شبکه الزم را دریافت‬
‫کرده و به شبکه متصل می شود‪.‬‬
‫‪ .9‬پس از اینکه اتصال شبکه برقرار شد‪ ،‬دکمه ‪ RETURN‬را برای‬
‫خروج از صفحه تنظیمات شبکه فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیمات شبکه (خودکار)‬
‫بیشتر شبکه های بی سیم یک سیستم امنیت انتخابی دارند که دستگاه هایی که‬
‫به شبکه دسترسی دارند را مجبور می کند یک کد امنیتی رمزی شده که کلید‬
‫دسترسی یا ایمنی خوانده می شود را ارسال کنند‪ .‬کلید ایمنی براساس یک‬
‫ً‬
‫معموال لغت یا مجموعه ای از حروف و شماره ها‬
‫عبارت عبور می باشد که‬
‫به طول مشخص می باشد که از شما خواسته شده هنگامیکه ایمنی را برای‬
‫شبکه بی سیم برقرار می کنید وارد کنید‪ .‬اگر از این روش برای برقراری‬
‫اتصال شبکه استفاده می کنید و یک کلید ایمنی برای شبکه بی سیم دارید‪ ،‬الزم‬
‫است که عبارت عبور را درحین روند تنظیمات وارد کنید‪.‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪N‬‬
‫‪M‬‬
‫‪L‬‬
‫‪K‬‬
‫‪J‬‬
‫‪I‬‬
‫‪H‬‬
‫حرف كوچك‬
‫‪U‬‬
‫‪T‬‬
‫‪S‬‬
‫‪R‬‬
‫‪Q‬‬
‫‪P‬‬
‫‪O‬‬
‫حذف‬
‫‪Z‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪X‬‬
‫‪W‬‬
‫‪V‬‬
‫‪Space‬‬
‫‪ n‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫‪ .7‬در صفحه امنیت ‪ ،‬عبارت عبور شبکه را وارد کنید‪.‬‬
‫‪% %‬بایستی بتوانید عبارت عبور را در یکی از صفحات تنظیم که‬
‫ب رای تنظیم مسیرگردان یا مودم از آن استفاده کردید پیدا کنید‪.‬‬
‫‪ .8‬برای وارد کردن عبارت عبور‪ ،‬این دستورات کلی را دنبال کنید‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪22‬‬
‫‪0~9‬‬
‫شماره‬
‫–دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور را برای وارد کردن‬
‫ارقام فشار دهید‪.‬‬
‫–از دکمه های جهت دار در کنترل از راه دور برای رفتن از دکمه به‬
‫دکمه دیگر در صفحه کلید ایمنی استفاده کنید‪.‬‬
‫–دکمه قرمز را برای تغییر مورد یا نمایش عالئم‪/‬حروف فشار دهید‪.‬‬
‫–برای وارد کردن یک حرف یا عالمت‪ ،‬به حرف یا عالمت رفته و‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫–برای حذف آخرین حرف یا رقمی که وارد کردید‪ ،‬دکمه سبز را روی‬
‫کنترل از راه دور فشار دهید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:31‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 22‬‬
‫‪ .11‬برای آزمایش اتصال‪ ،‬دکمه ‪ RETURN‬را برای انتخاب آز‬
‫مایش شبکه فشار داده و سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ▼ را براي انتخاب تنظیمات پروتکل اینترنت فشار داده و سپس‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪ .‬دكمه ▲ یا ▼ را براي انتخاب‬
‫دستی فشار داده‪ ،‬سپس دكمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ▼ را برای رفتن به اولین فیلد ورودی فشار دهید (آدرس ‪.)IP‬‬
‫تنظیمات شبکه (اختصاصی)‬
‫‪ .4‬از دکمه های رقمی برای وارد کردن ارقام استفاده کنید‪.‬‬
‫مي توانيد بدون نقطه دسترسي از طريق "آداپتور ‪ LAN‬بي سيم‬
‫‪ "Samsung‬با استفاده از شبكه همتا به همتا به يك دستگاه موبايل دسترسي‬
‫پيدا كنيد‪.‬‬
‫‪ .5‬هنگامیکه هر فیلد را وارد کردید‪ ،‬از دکمه ► برای رفتن به فیلد بعدی‬
‫استفاده کنید‪ .‬همچنین می توانید از دکمه های جهت دار دیگر برای باال‪،‬‬
‫پایین و عقب رفتن استفاده کنید‪.‬‬
‫نحوه اتصال به دستگاه اختصاصی جديد‬
‫‪ .1‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 6‬فوق را در "نحوه تنظیم )‪( "PBC (WPS‬صفحه ‪)22‬‬
‫دنبال کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬یک شبکه انتخاب شود را انتخاب کنید‪ .‬فهرستی از دستگاه ها‪/‬شبکه ها‬
‫نمایان می شود‪.‬‬
‫‪ .3‬هنگامیکه در فهرست دستگاه هستید‪ ،‬دکمه آبی را روی کنترل از راه‬
‫دور فشار دهید‪.‬‬
‫‪ % %‬پيغام سيستم شبكه فعلی ممكن است عملكرد محدود داشته‬
‫باشد‪ .‬آيا مایلید که اتصالی شبكه را عوض کنید؟ نمايان‬
‫مي شود‪.‬‬
‫‪ .4‬اسم شبكه(‪ )SSID‬و كليد ايمني ايجاد شده را در دستگاهي كه مي‬
‫خواهيد وصل شود وارد كنيد‪.‬‬
‫نحوه اتصال به دستگاه اختصاصی موجود‬
‫‪ .1‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 6‬فوق را در "نحوه برقرار کردن با استفاده از‬
‫)‪( "PBC (WPS‬صفحه ‪ )22‬دنبال کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬یک شبکه انتخاب شود را انتخاب کنید‪ .‬فهرست دستگاه‪/‬شبکه نمایان‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪ .3‬دستگاهی كه مي خواهيد را در فهرست دستگاه انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬اگر کلید ایمنی الزم است‪ ،‬کلید ایمنی را وارد کنید‪.‬‬
‫‪% %‬اگر شبكه به طور عادي كار نمي كند‪ ،‬اسم شبكه(‪ )SSID‬و‬
‫كليد ايمني را دومرتبه كنترل كنيد‪ .‬یک کلید ایمنی ناصحیح‬
‫ممکن است موجب درست کار نکردن شود‪.‬‬
‫تنظیمات شبکه (دستی)‬
‫اگر روش های دیگر کار نکردند‪ ،‬الزم است که تنظیمات شبکه را به طور‬
‫دستی وارد کنید‪.‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪ .10‬منتظر شوید تا پیغام تأیید اتصال نمایان شود و سپس دکمه‬
‫‪ ENTERE‬را فشار دهید‪ .‬صفحه تنظیمات شبکه دوباره نمایان می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪04‬‬
‫‪ .9‬وقتیکه کارتان تمام شد‪ ،‬دکمه آبی را روی کنترل از راه دور فشار دهید‪.‬‬
‫صفحه اتصال شبکه نمایان می شود‪.‬‬
‫نحوه برقرار کردن دستی‬
‫برای وارد کردن تنظیمات شبکه به طور دستی‪ ،‬این مراحل را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 6‬فوق را در "نحوه برقرار کردن با استفاده از‬
‫)‪( "PBC (WPS‬صفحه ‪ )22‬دنبال کنید‪.‬‬
‫‪ .6‬آدرس ‪ ،IP‬ماسك زيرشبكه و دروازه ورودي را وارد كنيد‪.‬‬
‫‪ .7‬دکمه ▲ یا ▼ را برای رفتن به ‪ DNS‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .8‬دکمه ▼ را برای رفتن به فیلد ورودی ‪ DNS‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .9‬هنگامیکه تمام شد‪ ،‬دکمه ▲ را برای رفتن به یك شبكه انتخاب شود‪.‬‬
‫فشار دهید‪ .‬شبکه خود را انتخاب کرده و سپس دکمه ‪ ENTERE‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .10‬به مرحله ‪ 4‬در “نحوه تنظیم خودکار” (صفحه ‪ )22‬رفته و دستورات را‬
‫از آن مرحله دنبال کنید‪.‬‬
‫اگر تلویزیون نتوانست به اینترنت وصل شود‬
‫ممکن است تلویزیون نتواند به اینترنت وصل شود چون ‪ ISP‬شما به طور‬
‫دائم آدرس ‪( MAC‬یک شماره شناسایی منحصربفرد) کامپیوتر یا مودم‬
‫شما را ثبت کرده است که سپس هربار که به اینترنت متصل می شوید‬
‫برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز آدرس را تصدیق می کند‪ .‬چون‬
‫تلویزیون شما یک آدرس ‪ MAC‬متفاوت دارد‪ ISP ،‬نمی تواند آدرس‬
‫‪ MAC‬آنرا تصدیق کرده و تلویزیون نمی تواند متصل شود‪.‬‬
‫برای رفع این مشکل‪ ،‬روش الزم برای اتصال دستگاه های دیگر به غير‬
‫از كامپيوتر (از قبيل تلويزيون) به اينترنت را از ‪ ISP‬خود سوال كنيد‪.‬‬
‫اگر تأمين كننده خدمات اينترنتي شما به يك شماره شناسايي ويا كلمه عبور‬
‫براي اتصال به اينترنت نياز دارد‪ ،‬ممكن است تلويزيون قادر به اتصال به‬
‫اينترنت نباشد‪ .‬اگر چنین است‪ ،‬بایستی شماره شناسایی یا کلمه عبور را‬
‫هنگام اتصال به اینترنت وارد کنید‪.‬‬
‫ممكن است اتصال اينترنت به خاطر مشكل "فايروال" قطع شود‪ .‬در اين‬
‫صورت با تأمين كننده خدمات اينترنتي خود تماس بگيريد‪.‬‬
‫اگر حتي پس از پيروي از روشي كه تأمين كننده خدمات اينترنتي شما‬
‫پيشنهاد كرده نمي توانيد به اينترنت وصل شويد‪ ،‬لطفاً با ‪Samsung‬‬
‫‪ Electronics‬به شماره ‪ 1-800-SAMSUNG‬تماس بگيريد‪.‬‬
‫دریافت مقادیر اتصال شبکه‬
‫برای دریافت مقادیر اتصال شبکه در بیشتر کامپیوترهای ویندوز‪ ،‬این مراحل‬
‫را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬روی نماد شبکه در پایین سمت راست صفحه کلیک راست کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬در منوی پاپ آپ‪ ،‬روی وضعیت کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬در دیالوگی که نمایان می شود‪ ،‬روی زبانه پشتیبانی کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .4‬در زبانه پشتیبانی‪ ،‬دکمه جزییات را کلیک کنید‪ .‬تنظیمات شبکه نمایان‬
‫می شوند‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:31‬‬
‫‪23‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 23‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪Media Play‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪MediaPlay‬‬
‫از عکس ها‪ ،‬موسیقی و‪/‬یا فایل هایی که بر روی دستگاه ‪USB‬‬
‫)‪ Mass Storage Class (MSC‬و‪/‬یا کامپیوتر شما ذخیره‬
‫شده لذت ببرید‪.‬‬
‫فیلم ها‬
‫‪SUM‬‬
‫مشاهده دستگاه ها ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫تغییر دستگاه‬
‫¦ ¦اتصال يك دستگاه ‪USB‬‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫‪ .1‬تلويزيون را روشن كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬يك دستگاه ‪ USB‬كه حاوي فايل هاي عكس‪ ،‬موسيقي و‪/‬يا فيلم مي باشد را به پريز )‪USB 1 (HDD‬‬
‫یا ‪ USB 2‬در کنار تلويزيون وصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬هنگامیکه ‪ USB‬به تلویزیون وصل شد‪ ،‬پنجره پاپ آپ نمایان می شود‪ .‬سپس می توانید‬
‫‪ Media Play‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫يا‬
‫درايو ‪USB‬‬
‫¦ ¦اتصال به کامپیوتر از طریق شبکه‬
‫می توانید تصاویر‪ ،‬موسيقي و ويدئوهایی كه در كامپيوتر ويا تلويزيون شما ذخيره شده را ازطريق اتصال شبكه در حالت )‪ Media Play (USB‬تماشا كنيد‪.‬‬
‫‪%%‬اگر از ‪ Media Play‬از طریق فایل ذخیره شده در کامپیوتر استفاده می کنید‪ ،‬بایستی “‪ ”PC Share Manager‬و راهنمای کاربر را از‬
‫“‪ ”www.samsung.com‬دان لود کنید‪.‬‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫کامپيوتر‬
‫‪LAN‬‬
‫يا‬
‫‪Samsung‬‬
‫بي سيم‬
‫آداپتور ‪LAN‬‬
‫اشتراک گذار بي سيم ‪IP‬‬
‫مودم خارجي‬
‫(‪/ADSL/VDSL‬کابل تلويزيون)‬
‫کابل ‪LAN‬‬
‫‪.1‬‬
‫براي اطالعات بيشتر در مورد نحوه پيکربندي شبکه به "اتصال شبکه" مراجعه شود‪( .‬صفحه ‪)19‬‬
‫– –توصيه مي شود که تلويزيون و کامپيوتر‪ ،‬هر دو را در یک شبکه فرعي پيدا کنيد‪ 3 .‬بخش اول شبكه فرعي آدرس تلويزيون و آدرس هاي ‪PC IP‬‬
‫بايستي يكسان بوده و فقط بخش آخر (آدرس ميزبان) بايستي تغيير كند‪( .‬براي مثال‪ ،‬آدرس **‪)IP: 123.456.789.‬‬
‫‪ .2‬با استفاده از کابل ‪ ،LAN‬بین مودم خارجی و کامپیوتری که برنامه ‪ Samsung PC Share Manager‬بر روی آن نصب خواهد شد اتصال برقرار‬
‫کنید‪.‬‬
‫– –مي توانيد مستقيماً تلويزيون را بدون اتصال آن از طريق اشتراک گذار (مسیرگردان) به كامپيوتر وصل كنيد‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:33‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 24‬‬
‫‪04‬‬
‫‪%%‬عملکردهای حمایت نشده هنگام اتصال به کامپیوتر از طریق شبکه‪:‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪x x‬عملکردهای موسیقی متن و تنظیم موسیقی متن‪.‬‬
‫‪x x‬مرتب کردن فایل ها برطبق ترجیحات در پوشه های عکس ها‪ ،‬موسیقی و فیلم ها‪.‬‬
‫‪x x‬دكمه � )‪ (REW‬یا ‪ (FF) µ‬در حين پخش فيلم كار مي كند‪.‬‬
‫‪ ،Divx DRM، Multi-audio%%‬زيرنويس داخلي حمايت نمي شود‪.‬‬
‫‪%%‬مديريت کامپيوتر اشت راکي ‪ Samsung‬بايستي توسط برنامه "فايروال" در کامپيوتر شما اجازه داده شود‪.‬‬
‫‪%%‬هنگامیکه از حالت ‪ Media Play‬از طریق اتصالی شبکه استفاده می کنید‪ ،‬برطبق عملکردهای سرور ا رائه شده‪:‬‬
‫‪x x‬روش مرتب کردن ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪x x‬عملکرد جستجوی صحنه ممکن است موجود نباشد‪.‬‬
‫‪x x‬ممکن است عملکرد پخش پیوسته که پخش ویدئو را دوباره شروع می کند موجود نباشد‪.‬‬
‫– –عملکرد پخش پیوسته از چندین کاربر حمایت نمی کند‪( .‬فقط نقطه ای را حفظ می کند که آخرین کاربر پخش کردن را قطع کرد ‪).‬‬
‫‪x x‬ممکن است عملکرد ◄ یا ► بستگی به اطالعات محتوا کار نکند‪.‬‬
‫‪x x‬اگر با مشکل قطع و وصل شدن فایل در حین پخش فیلم از طریق شبکه بی سیم مواجه شدید‪ ،‬توصیه می کنیم که از شبکه کابل استفاده کنید‪.‬‬
‫‪%%‬ممكن است با فايل هاي چندرسانه اي غيرمجاز به طور صحيح كار نكند‪.‬‬
‫‪%%‬فهرستی که قبل از استفاده از )‪ Media Play(USB‬بایستی از آن اطالع داشته باشید‬
‫‪x x‬از )‪ MTP (Media Transfer Protocol‬حمايت نمي شود‪.‬‬
‫‪x x‬سيستم فايل از ‪ FAT16، FAT32‬و ‪ NTFS‬حمايت مي كند‪.‬‬
‫‪x x‬انواع خاصي از دوربين ‪ USB‬ديجيتال و وسايل صوتي ممكن است با اين تلويزيون سازگار نباشند‪.‬‬
‫‪ Media Playx x‬فقط از دستگاه هاي )‪ USB Mass Storage Class devices (MSC‬حمايت مي كند‪ MSC .‬يك وسيله ‪Mass Storage‬‬
‫‪ Class Bulk-Only Transport‬است‪ .‬نمونه هاي ‪ MSC‬د رايوهاي انگشتي ‪ ،‬خواننده هاي كارت فالش و ‪ USB HDD‬مي باشد (‪USB‬‬
‫‪ HUB‬حمايت نمي شوند‪ ).‬دستگاه ها بایستی به طور مستقیم به درگاه ‪ USB‬تلویزیون وصل شوند‪.‬‬
‫‪x x‬قبل از اتصال دستگاه به تلويزيون‪ ،‬لطفاً فايل هاي خود را پشتيبان گيري كنيد تا از آسيب ويا از دست رفتن داده ها جلوگيري شود‪.‬‬
‫‪ SAMSUNG‬ب راي هرگونه آسيب به فايل داده ها ويا از بين رفتن داده ها مسئول نمي باشد‪.‬‬
‫‪x x‬يك ‪ USB HDD‬را به درگاه اختصاصي‪ ،‬درگاه )‪ USB 1 (HDD‬وصل كنيد‪.‬‬
‫‪x x‬دستگاه ‪ USB‬را در حاليكه بارگذاري مي شود قطع نكنيد‪.‬‬
‫‪x x‬هر چقدر قدرت تفكيك تصوير بيشتر باشد‪ ،‬نمايش آن بر روي صفحه بيشتر طول مي كشد‪.‬‬
‫‪x x‬حداكثر قدرت تكفيكي كه ‪ JPEG‬حمايت مي كند ‪ 15360X8640‬پيكسل است‪.‬‬
‫‪x x‬ب راي فايل هاي حمايت نشده ويا خ راب شده‪ ،‬پيغام "از فرمت فايل حمايت نمي شود" نمايش داده مي شود‪.‬‬
‫‪x x‬اگر فایل ها ب راساس تماشای ساده مرتب شده باشند‪ ،‬تا حداکثر ‪ 1000‬فایل را می توان در هرپوشه نمایش داد‪.‬‬
‫‪x x‬فايل هاي ‪ MP3‬حاوي ‪ DRM‬كه از يك سايت غير رايگان دان لود شده را نمي توان پخش كرد‪ .‬مديريت حقوق ديجيتال (‪ )DRM‬نوعي فناوري‬
‫است كه از ايجاد محتويات‪ ،‬توزيع و مديريت محتويات به روش يكپارچه و جامع پشتيباني مي كند كه شامل محافظت از حقوق و منافع‬
‫تأمين كننده هاي محتويات‪ ،‬جلوگيري از نسخه برداري غيرقانوني از محتويات به اضافه مديريت صورتحساب ها و حل و فصل مسائل مالي‬
‫مي شود‪.‬‬
‫‪x x‬اگر بيش از ‪ 2‬اب زار ‪ PTP‬وصل شده باشند‪ ،‬تنها مي توانید از يكي از آنها در آن واحد استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪x x‬اگر بيش از دو اب زار ‪ MSC‬وصل شده باشد‪ ،‬بعضي از آنها ممكن است شناسايي نشوند‪ .‬ممکن است از يك اب زار ‪ USB‬که به نيروي زيادي‬
‫نياز دارد (بيش از ‪ 500mA‬يا ‪ )5V‬حمايت نشود‪.‬‬
‫‪x x‬اگر يك پيغام نيروي بيش از نياز در حين اتصال ويا استفاده از اب زار ‪ USB‬نشان داده شد‪ ،‬ممكن است اب زار شناسايي نشده ويا ممكن است‬
‫درست كار نكند‪.‬‬
‫‪x x‬اگر تلویزیون در طول مدتی که در زمان حفاظت خودکار تنظیم شده ورودی نداشته باشد‪ ،‬محافظ صفحه اج را خواهد شد‪.‬‬
‫‪x x‬حالت صرفه جویی در نیرو ب رای برخی رانشگ ران دیسک سخت خارجی ممکن است هنگام اتصال به تلویزیون به طور خودکار شروع به کار‬
‫کند‪.‬‬
‫‪x x‬اگر از کابل رابط ‪ USB‬استفاده شده‪ ،‬ممکن است دستگاه ‪ USB‬شناسایی نشده یا ممکن است فایل های روی دستگاه خوانده نشوند‪.‬‬
‫‪x x‬اگر دستگاه ‪ USB‬که به تلویزیون وصل شده شناسایی نشود‪ ،‬فهرست روی دستگاه خ راب شده باشد یا یک فایل در فهرست پخش نشود‪،‬‬
‫دستگاه ‪ USB‬را به کامپیوتر وصل کرده‪ ،‬دستگاه را فرمت کرده و اتصالی را کنترل کنید‪.‬‬
‫‪x x‬اگر فایلی که از کامپیوتر حذف شده را هنوز می توان در هنگام اج رای پخش رسانه پیدا کرد‪ ،‬از عملکرد "خالی کردن سطل بازیابی" در‬
‫کامپیوتر ب رای حذف دائمی فایل استفاده کنید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:34‬‬
‫‪25‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 25‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫¦ ¦نمايش صفحه‬
‫با استفاده از دکمه های باال‪/‬پایین‪/‬راست‪/‬چپ به فایل مورد نظر رفته و سپس دکمه ‪( � ENTERE or‬پخش) را فشار دهید‪ .‬فايل پخش مي شود‪.‬‬
‫‪%%‬از مشاهده دستگاه ها و خانه در صفحه اصلی ‪ Media Play‬حمایت می کند‪.‬‬
‫اطالعات‪:‬‬
‫می توانید اسم فایل انتخاب شده و تعداد فایل‬
‫ها و صفحه را مشخص کنید‬
‫فیلم ها‬
‫‪/Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 03.avi‬‬
‫‪Movie 05.avi‬‬
‫بخش فهرست مرتب کردن‪:‬‬
‫استاندارد مرتب کردن را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪%%‬استاندارد مرتب کردن‬
‫ب راساس محتوا متفاوت‬
‫است‪.‬‬
‫‪ 1/1‬صفحه‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪Movie 07.avi‬‬
‫‪Movie 02.avi‬‬
‫‪Movie 04.avi‬‬
‫‪Movie 06.avi‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪Movie 08.avi‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪Movie 09.avi‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫بخش فهرست فايل‪:‬‬
‫می توانید فایل ها و گروه هایی که‬
‫براساس هر طبقه بندی مرتب شده اند‬
‫را تأیید کنید‪.‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪Movie 10.avi‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫انتخاب‬
‫تغییر دستگاه‬
‫ترتیب ‪ T‬ابزار‬
‫دکمه عملکرد‬
‫قرمز (تغییر دستگاه)‪ :‬يك دستگاه متصل شده را انتخاب مي كند‪.‬‬
‫سبز (سلیقه)‪ :‬ترجیحات فایل را تنظیم می کند‪( .‬در تماشای ساده حمایت نشده)‬
‫زرد (انتخاب)‪ :‬چندین فایل را از فهرست فایل انتخاب می کند‪ .‬فايل هاي انتخاب شده با يك عالمت نشان مي شوند‪.‬‬
‫آبی (ترتیب)‪ :‬فهرست مرتب کردن را انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪ T‬ابزار‪ :‬منوي گزينش را نمايش مي دهد‪.‬‬
‫‪%%‬با استفاده ازدکمه �(‪ )REW‬یا ‪ ،(FF)µ‬می توان فهرست فایل را به صفحه بعدی یا قبلی‬
‫حرکت داد‪.‬‬
‫فیلم ها‬
‫پخش فیلم‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای پخش فیلم ها فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را در منوی ‪ Media Play‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ◄‪ ▼/▲/►/‬را برای انتخاب فایل مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTERE‬یا دکمه � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫– –فايل انتخاب شده در باال با زمان پخش آن نمايش داده مي شود‪.‬‬
‫– –اگر اطالعات زمان فیلم مشخص نیست‪ ،‬زمان پخش و نوار پیشرفت نمایش داده نمی شوند‪.‬‬
‫– –در حین پخش فیلم‪ ،‬می توانید با استفاده از دکمه ◄ و ► جستجو کنید‪.‬‬
‫‪%%‬در این حالت‪ ،‬می توانید از کلیپ های فیلم که در بازی گنجانده شده بهره مند‬
‫شوید ولی نمی توانید خود بازی را پخش کنید‪.‬‬
‫‪y y‬فرمت هاي زيرنويس حمايت شده‬
‫نام‬
‫پسوندفايل‬
‫فرمت‬
‫متن ‪MPEG-4 time-based‬‬
‫‪ttxt.‬‬
‫‪XML‬‬
‫‪SAMI‬‬
‫‪smi.‬‬
‫‪HTML‬‬
‫‪SubRip‬‬
‫‪srt.‬‬
‫‪string-based‬‬
‫‪SubViewer‬‬
‫‪sub.‬‬
‫‪string-based‬‬
‫‪Micro DVD‬‬
‫‪ sub.‬يا ‪txt.‬‬
‫‪string-based‬‬
‫‪00:04:03 / 00:07:38‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪26‬‬
‫‪1/1‬‬
‫‪ E‬نگه داشتن ‪ L‬پرش ‪ T‬ابزار ‪ R‬بازگشت‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:36‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 26‬‬
‫*‪avi.‬‬
‫*‪mkv.‬‬
‫‪AVI‬‬
‫‪MKV‬‬
‫*‪asf.‬‬
‫‪ASF‬‬
‫*‪wmv.‬‬
‫‪ASF‬‬
‫*‪mp4.‬‬
‫‪MP4‬‬
‫*‪3gp.‬‬
‫‪3GPP‬‬
‫*‪vro.‬‬
‫‪VRO‬‬
‫‪VOB‬‬
‫*‪mpg.‬‬
‫*‪mpeg.‬‬
‫‪PS‬‬
‫*‪ts.‬‬
‫*‪tp.‬‬
‫*‪trp.‬‬
‫‪TS‬‬
‫ُكدك فیلم‬
‫قدرت تفكيك‬
‫سرعت فریم‬
‫(فریم در ثانیه)‬
‫سرعت بیت‬
‫(مگابیت در‬
‫ثانیه)‬
‫‪Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪XviD‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫پسوند فايل‬
‫محفظه‬
‫‪04‬‬
‫‪y y‬فرمت هاي تصويري حمايت شده‬
‫ُكدك صوتي‬
‫‪MP3 / AC3 / LPCM /‬‬
‫‪ADPCM / DTS Core‬‬
‫‪XviD‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MP3 / AC3 / LPCM /‬‬
‫‪ADPCM / WMA‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Window Media Video v9‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪XVID‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪MPEG1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪H.264‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪H.264‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪VC1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MP3 / ADPCM / AAC‬‬
‫‪ADPCM / AAC / HE-AAC‬‬
‫‪AC3 / MPEG / LPCM‬‬
‫‪AC3 / MPEG / LPCM / AAC‬‬
‫‪AC3 / AAC / MP3 / DD+ /‬‬
‫‪HE-AAC‬‬
‫سایر محدودیت ها‬
‫‪% %‬تذکر‬
‫‪x x‬اگر محتوای ُک دک اشکاالتی دارد‪ ،‬از ُک دک حمایت نخواهد شد‪.‬‬
‫‪x x‬اگر اطالعات ب رای یک محفظه نادرست است و فایل خطا دارد‪ ،‬پخش صحیح محفظه مقدور نیست‪.‬‬
‫‪x x‬اگر محتوا سرعت بیت‪ /‬سرعت فریم استانداردی دارد که باالتر از فریم در ثانیه سازگار با آنچه در جدول فوق قید شده می باشد‪ ،‬ممکن‬
‫است صدا یا تصویر درست کار نکنند‪.‬‬
‫‪x x‬اگر جدول ایندکس خطا دارد‪ ،‬از عملکرد جستجو (پرش) حمایت نمی شود‪.‬‬
‫رمزگشاي فیلم‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•از تا حداکثر ‪ ،H.264‬سطح ‪ 4.1‬حمایت می کند‬
‫• از ‪ H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4‬و ‪ AVCHD‬حمایت‬
‫نمی شود‪.‬‬
‫•‪ GMC‬پشتيباني نمي شود‪.‬‬
‫•‪ H.263‬پشتيباني نمي شود‪.‬‬
‫رمزگشای صدا‬
‫ •از تا حداکثر ‪ WMA 7, 8, 9, STD‬حمایت می کند‪.‬‬
‫ •‪ WMA 9 PRO‬از ‪ channel excess multi channel 2‬یا صدای ‪lossless‬‬
‫حمایت نمی کند‪.‬‬
‫ •از سرعت نمونه برداری ‪ WMA‬مونو ‪ 22050Hz‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:36‬‬
‫‪27‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 27‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫پخش مداوم فایل فيلم (از سرگیری پخش)‬
‫اگر از عملکرد پخش فيلم خارج شويد‪ ،‬مي توان فيلم را از نقطه اي که متوقف شد بعداً پخش کرد‪.‬‬
‫‪ .1‬فایل فیلمی که می خواهید به طور مداوم نمایش دهید را با فشردن دکمه ◄ یا ►‬
‫انتخاب کنید تا آنرا از بخش فهرست فایل انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دكمه � (پخش) ‪ ENTERE /‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪1/1‬‬
‫‪00:04:03 / 00:07:38‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪ .3‬پخش پیوسته (از سرگیری پخش) را با فشردن دکمه آبی انتخاب کنید‪ .‬فيلم از‬
‫جايي كه متوقف شده بود دوباره شروع به پخش مي كند‪.‬‬
‫‪% %‬دکمه آبی هنگام از سرگیری پخش موجود است‪.‬‬
‫‪% %‬اگر عملکرد راهنمای پخش پیوسته فیلم روي روشن منوي تنظیمات‬
‫گذاشته شود‪ ،‬يک پيغام پاپ‪-‬آپ هنگام شروع دوباره پخش فايل فيلم‬
‫ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫پخش پیوسته‬
‫پخش را از آخرين صحنه اي كه تماشا شد دوباره‬
‫شروع مي كند‪.‬‬
‫پخش پیوسته ‪ E‬نگه داشتن ‪ L‬پرش ‪ T‬ابزار ‪ R‬بازگشت‬
‫‪SUM‬‬
‫موسيقي‬
‫پخش موسیقی‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای پخش موسیقی فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را‬
‫در منوی ‪ Media Play‬فشار دهید‪.‬‬
‫لیست پخش‬
‫‪ .2‬دکمه ◄‪ ▼/▲/►/‬را برای انتخاب فایل مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫‪I Love You‬‬
‫‪Jhon‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTERE‬یا دکمه � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1st Album‬‬
‫‪Pop‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪4.2MB‬‬
‫– –در حین پخش موسیقی‪ ،‬می توانید با استفاده از دکمه ◄ و ► جستجو کنید‪.‬‬
‫– –دکمه های � (‪ )REW‬و )‪ µ(FF‬در طول پخش کار نمی کنند‪.‬‬
‫‪I Love you‬‬
‫‪Jhon‬‬
‫‪Music 1‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 2‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 3‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪%%‬فقط فایل هایی که پسوند فایل ‪ MP3‬و ‪ PCM‬دارند را نمایش می دهد‪ .‬سایر‬
‫پسوندهاي فايل نمايش داده نمي شوند‪ ،‬حتي اگر بر روي همان دستگاه ‪USB‬‬
‫ذخيره شده باشند‪.‬‬
‫‪%%‬اگر صدا در حین پخش فایل های ‪ MP3‬عجیب به نظر می رسد‪ ،‬اكواالیزر را‬
‫در منوی صدا تنظیم کنید‪( .‬يك فايل ‪ MP3‬كه زيادي مدوله شده ممكن است‬
‫موجب مشكالت صوتي شود‪).‬‬
‫‪3/15‬‬
‫‪01:10 / 04:02‬‬
‫‪Music 4‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 5‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪ E‬نگه داشتن ‪ L‬پرش ‪ T‬ابزار ‪ R‬بازگشت‬
‫‪SUM‬‬
‫عکس ها‬
‫تماشاي يك عكس (يا نمايش اساليد)‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای پخش عکس ها فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را‬
‫در منوی ‪ Media Play‬فشار دهید‪.‬‬
‫عادی‬
‫‪Image1024.jpg‬‬
‫‪1024x768‬‬
‫‪2010/2/1‬‬
‫‪3/15‬‬
‫‪ .2‬دکمه ◄‪ ▼/▲/►/‬را برای انتخاب فایل مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTERE‬یا دکمه � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫– –هنگاميكه يك فهرست عكس نمايش داده شده‪ ،‬دكمه �(پخش) ‪ENTERE /‬‬
‫را براي شروع نمايش اساليد روي كنترل از راه دور فشار دهيد‪.‬‬
‫– –همه فايل ها در بخش فهرست فايل در نمايش اساليد نشان داده خواهند شد‪.‬‬
‫– –در طول نمايش اساليد‪ ،‬فايل ها به ترتيب از فايلي كه در حال نمایش است نشان‬
‫داده مي شوند‪.‬‬
‫‪%%‬فايل هاي موسيقي را مي توان در حين نمايش اساليد پخش كرد در صورتيكه‬
‫موسیقی متن بر روي روشن تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪ E‬نگه داشتن ‪ L‬قبلي‪/‬بعدي ‪ T‬ابزار ‪ R‬بازگشت‬
‫‪%%‬حالت ‪ BGM‬را نمی توان تا زمانیکه بارگ زاری ‪ BGM‬تمام شده تغییر داد‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:40‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 28‬‬
‫پخش فايل هاي فیلم‪/‬موسیقی‪/‬عکس انتخاب شده‬
‫‪ .1‬دکمه زرد در فهرست فایل را برای انتخاب فایل مورد نظر فشار دهید‪.‬‬
‫فیلم ها‬
‫‪ .2‬عملكرد فوق را براي انتخاب چندين فایل تكرار كنيد‪.‬‬
‫فایلهای ‪ 2‬انتخاب شد‪.‬‬
‫‪/Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫صفحه ‪1/1‬‬
‫‪Movie 02.avi‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪% %‬تذکر‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪Movie 03.avi‬‬
‫‪Movie 04.avi‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪x x‬عالمت ‪ c‬در سمت چپ فایل انتخاب شده ظاهر مي شود‪.‬‬
‫‪Movie 05.avi‬‬
‫‪x x‬ب رای لغو یک گزینش‪ ،‬دکمه زرد را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪Movie 06.avi‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪Movie 07.avi‬‬
‫‪x x‬ب راي حذف انتخاب همه فايل هاي انتخاب شده‪ ،‬دكمه ‪ TOOLS‬را‬
‫فشار داده و حذف همه انتخابها را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ TOOLS‬را فشار داده و پخش محتواهای انتخابی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪Movie 08.avi‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪Movie 10.avi‬‬
‫‪Movie 09.avi‬‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫‪SUM‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪04‬‬
‫¦ ¦پخش چندین فایل‬
‫‪01/10/2010‬‬
‫انتخاب‬
‫تغییر دستگاه‬
‫ترتیب ‪ T‬ابزار‬
‫پخش گروه فايل فیلم‪/‬موسیقی‪/‬عکس‬
‫‪ .1‬در حین نمایش فهرست فایل‪ ،‬به هر فایل در گروه مورد نظر حرکت کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ TOOLS‬را فشار داده و گروه فعلی پخش شود‪ .‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫¦ ¦عملكرد اضافی پخش رسانه‬
‫مرتب کردن فهرست فایل‬
‫دکمه آبی را برای مرتب کردن فایل ها در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫فیلم ها‬
‫موسیقی‬
‫عکس ها‬
‫تماشای ساده‬
‫همه پوشه را نشان مي دهد‪ .‬مي توانيد عكس را با انتخاب پوشه مشاهده كنيد‪.‬‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫عملكردها‬
‫دسته بندی‬
‫عنوان‬
‫عنوان فيلم را براساس نماد‪/‬شماره‪/‬حروف الفبا‪/‬ويژه مرتب كرده و نمايش مي دهد‪.‬‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫سلیقه‬
‫فایل را براساس سلیقه مرتب کرده و نمایش می دهد‪ .‬می توانید سلیقه فایل را با استفاده از دکمه سبز در بخش فهرست فایل‬
‫عوض کنید‪.‬‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫آخرین تاریخ‬
‫فایل ها را براساس آخرین تاريخ مرتب و نمايش مي دهد‪.‬‬
‫<‬
‫<‬
‫اولین تاریخ‬
‫فایل ها را براساس اولین تاريخ مرتب و نمايش مي دهد‪.‬‬
‫<‬
‫<‬
‫هنرمند‬
‫فايل موسيقي را براساس هنرمند به ترتيب حروف الفبا مرتب مي كند‪.‬‬
‫<‬
‫آلبوم‬
‫فايل موسيقي را براساس آلبوم به ترتيب حروف الفبا مرتب مي كند‪.‬‬
‫<‬
‫ژانر‬
‫فايل هاي موسيقي را براساس ژانر مرتب مي كند‪.‬‬
‫<‬
‫حالت‬
‫فايل هاي موسيقي را براساس حالت مرتب مي كند‪ .‬مي توانيد اطالعات حالت موسيقي را تغيير دهيد‪.‬‬
‫<‬
‫ماهانه‬
‫فایل های عكس را براساس ماه مرتب و نمايش مي دهد‪ .‬فقط براساس ماه (از ژانويه تا دسامبر) بدون توجه به سال مرتب مي‬
‫كند‪.‬‬
‫<‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:42‬‬
‫‪29‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 29‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫منوی گزینش فیلم‪/‬موسیقی‪/‬عکس‬
‫در حین پخش فایل‪ ،‬دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دسته بندی‬
‫عملكردها‬
‫فیلم ها‬
‫موسيقي‬
‫عکس ها‬
‫حالت تکرار‬
‫می توانید فایل دیگر را مستقیماً حرکت دهید‪.‬‬
‫مي توانيد فايل هاي فیلم و موسیقی را مكرراً پخش كنيد‪.‬‬
‫اندازه تصویر‬
‫می توانید اندازه تصویر را برحسب سلیقه تنظیم کنید‪.‬‬
‫<‬
‫تنظيم تصوير‬
‫مي توانيد تنظيم تصویر را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)13 ،12 ،11‬‬
‫<‬
‫تنظيم صدا‬
‫مي توانيد تنظيم صدا را تغییر دهید‪( .‬صفحه ‪)15 ،14‬‬
‫<‬
‫تنظیمات زیرنویس‬
‫می توانید فایل فیلم را با زیرنویس پخش کنید‪ .‬این عملکرد تنها زمانی کار می کند که اسم فایل زیرنویس ها و فایل فیلم یکسان‬
‫باشند‪.‬‬
‫<‬
‫نمايش اساليد متوقف شود ‪/‬‬
‫نمايش اساليد شروع شود‬
‫مي توانيد نمايش اساليد را شروع يا متوقف كنيد‪.‬‬
‫<‬
‫سرعت نمايش اساليد‬
‫سرعت نمايش اساليد را در حين نمايش اساليد مي توانيد انتخاب كنيد‪.‬‬
‫<‬
‫موسیقی متن‬
‫مي توانيد موسيقي متن را هنگام تماشاي نمايش اساليد انتخاب كنيد‪.‬‬
‫<‬
‫بزرگنمایی‬
‫مي توانيد تصاوير را در حالت صفحه كامل بزرگنمايي كنيد‪.‬‬
‫<‬
‫گرداندن‬
‫مي توانيد تصاوير را در حالت صفحه كامل بگردانيد‪.‬‬
‫<‬
‫اطالعات‬
‫می توانید اطالعات مشروح را در مورد فایل پخش شده مشاهده کنید‪.‬‬
‫عنوان‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫<‬
‫تنظیمات‬
‫استفاده از منوي تنظيم‬
‫■ ■راهنمای پخش پیوسته فيلم (از سرگیری پخش) (روشن ‪ /‬خاموش)‪ :‬براي نمايش پيغام پاپ آپ راهنمایی براي پخش مداوم فيلم انتخاب شود‪.‬‬
‫■ ■كد ثبت ‪ DivX® VOD‬دریافت شود‪ :‬كد ثبتي كه براي تلويزيون مجاز شده را نشان مي دهد‪ .‬اگر به وب سايت ‪ DivX‬وصل شده و كد ثبت را توسط يك‬
‫حساب شخصي ثبت كنيد‪ ،‬مي توانيد فايل ثبت ‪ VOD‬را دان لود كنيد‪ .‬اگر ثبت ‪ VOD‬را با استفاده از ‪ Media Play‬پخش کنيد‪ ،‬ثبت کامل شده است‪.‬‬
‫‪% %‬ب راي اطالعات بيشتر در مورد ‪ ،DivX® VOD‬از “‪ ”www.DivX.com‬ديدن کنيد‪.‬‬
‫■ ■كد غیرفعال كردن ‪ DivX® VOD‬دریافت شود‪ :‬هنگاميکه ‪ DivX® VOD‬ثبت نشده‪ُ ،‬کد غيرفعال کردن ثبت نمايش داده مي شود‪ .‬اگر اين عملکرد را‬
‫هنگاميکه ‪ DivX® VOD‬ثبت شده اجرا کنيد‪ ،‬ثبت ‪ DivX® VOD‬کنوني غيرفعال مي شود‪.‬‬
‫■ ■اطالعات‪ :‬براي مشاهده اطالعات در مورد دستگاه وصل شده انتخاب شود‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:42‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 30‬‬
‫‪ Anynet+‬چيست؟ ‪t‬‬
‫‪ Anynet+‬عملكردي است كه به شما امكان مي دهد همه دستگاه هاي متصل شده كه از ‪ Anynet+‬حمايت مي كنند را با كنترل از راه دور تلويزيون‬
‫‪ Samsung‬كنترل كنيد‪ .‬از سيستم ‪ Anynet+‬تنها مي توان با وسائل ‪ Samsung‬كه ويژگي ‪ + Anynet‬دارند استفاده كرد‪ .‬براي اطمينان حاصل كردن از‬
‫اينكه وسيله ‪ Samsung‬مجهز به اين ويژگي است‪ ،‬كنترل كنيد كه آيا مارك ‪ + Anynet‬بر روي آن وجود دارد‪.‬‬
‫براي اتصال به سينماي خانگي‬
‫دستگاه ‪4‬‬
‫‪Anynet+‬‬
‫سينماي خانگي‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫دستگاه ‪Anynet+‬‬
‫شماره ‪3 ،2 ،1‬‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪04‬‬
‫‪Anynet+‬‬
‫پنل پشتي تلويزيون‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫کابل نوري‬
‫‪ .1‬پريز (‪ 4‬یا ‪ HDMI IN (1(DVI), 2, 3‬در تلويزيون و پريز ‪ HDMI OUT‬از ‪ Anynet+‬مربوطه را با استفاده از کابل ‪ HDMI‬وصل کنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬پريز ‪ HDMI IN‬سينماي خانگي و پريز ‪ HDMI OUT‬وسيله ‪ Anynet+‬مربوطه را با استفاده از کابل ‪ HDMI‬وصل کنيد‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪x x‬کابل نوری را بین پریز )‪ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL‬در تلویزیون و ورودی صدای دیجیتال در سینمای خانگی وصل کنید‪.‬‬
‫‪x x‬هنگام اج رای اتصال فوق‪ ،‬پریز نوری فقط ‪ 2‬کانال صوتی را پخش می کند‪ .‬شما صدا را فقط از بلندگوهای جلو‪ ،‬چپ و راست و ساب ووفر‬
‫سینمای خانگی خواهید شنید‪ .‬اگر مایلید که ‪ 5.1‬کانال صوتی را بشنوید‪ ،‬پریز )‪ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL‬در دی وی دی ‪/‬‬
‫جعبه ماهواره (یعنی دستگاه ‪ Anynet‬شماره ‪ 1‬یا ‪ )2‬را مستقیماً به آمپلی فایر یا سینمای خانگی و نه تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫‪x x‬فقط يك سينماي خانگي را وصل كنيد‪.‬‬
‫‪x x‬مي توانيد يک دستگاه ‪ Anynet+‬را با استفاده از کابل ‪ HDMI‬وصل کنيد‪ .‬بعضي کابل هاي ‪ HDMI‬ممکن است عملکردهاي ‪ Anynet+‬را‬
‫ا رائه نکنند‪.‬‬
‫‪ Anynet+x x‬هنگامي کار مي کند که دستگاه ‪ AV‬که از ‪ Anynet+‬استفاده مي کند در وضعيت آماده بکار ويا روشن است‪.‬‬
‫‪ Anynet+x x‬از مجموع حداکثر ‪ 12‬دستگاه ‪ AV‬حمايت مي کند‪ .‬توجه داشته باشيد كه مي توانيد تا حداكثر ‪ 3‬دستگاه مشابه را متصل كنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:43‬‬
‫‪31‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 31‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫منوی‪Anynet+‬‬
‫منوي ‪ Anynet+‬بستگي به نوع و وضعيت دستگاه هاي ‪ Anynet+‬که به تلويزيون وصل شده اند تغيير مي کند‪.‬‬
‫منوي ‪Anynet+‬‬
‫تماشاي تلويزيون‬
‫فهرست دستگاه‬
‫‪( MENU‬اسم‪ -‬دستگاه)‬
‫‪( INFO‬اسم‪ -‬دستگاه)‬
‫ضبط‪*( :‬دستگاه ضبط)‬
‫توقف ضبط‪*( :‬دستگاه ضبط)‬
‫گيرنده‬
‫شرح‬
‫حالت ‪ Anynet+‬به حالت پخش تلويزيون تغيير مي كند‪.‬‬
‫فهرست دستگاه ‪ Anynet+‬را نشان مي دهد‪.‬‬
‫منوي دستگاه وصل شده را نشان مي دهد‪ .‬براي مثال اگر يک دستگاه ضبط دي وي دي وصل شده باشد‪ ،‬منوي‬
‫ديسک دستگاه ضبط دي وي دي ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫منوي پخش دستگاه وصل شده را نشان مي دهد‪ .‬براي مثال اگر يک دستگاه ضبط دي وي دي وصل شده باشد‪ ،‬منوي‬
‫پخش دستگاه ضبط دي وي دي ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫با استفاده از وسيله ضبط فوراً شروع به ضبط مي كند‪( .‬اين عملكرد فقط براي دستگاه هايي موجود است كه از‬
‫عملكرد ضبط حمايت مي كنند‪).‬‬
‫ضبط را متوقف مي کند‪.‬‬
‫صدا از طريق گيرنده پخش مي شود‪.‬‬
‫اگر بيش از يک دستگاه ضبط وصل شده باشد‪ ،‬به صورت (*دستگاه ضبط) نشان داده شده و اگر فقط يک دستگاه ضبط وصل شده باشد‪ ،‬به صورت (*اسم_‬
‫دستگاه) نشان داده مي شود‪.‬‬
‫¦ ¦تنظيم ‪Anynet+‬‬
‫■ ■تنظیمات‬
‫)‪( Anynet+ (HDMI-CEC‬خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬براي استفاده از عملکرد ‪ ،Anynet+‬بايستي )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬روي روشن باشد‪.‬‬
‫‪% %‬هنگاميکه عملکرد )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬فعال شده‪ ،‬همه کاربردهاي مربوط به ‪ Anynet+‬غيرفعال مي شوند‪.‬‬
‫خاموش کردن خودکار (خیر ‪ /‬بله)‪ :‬تنظيم دستگاه ‪ Anynet+‬تا هنگاميکه تلويزيون خاموش مي شود به طور اتوماتيک خاموش شود‪.‬‬
‫‪% %‬منبع فعال در تلويزيون بايستي روی تلويزيون تنظيم شود تا از عملكرد ‪ Anynet+‬استفاده كند‪.‬‬
‫‪% %‬حتی اگر دستگاه خارجی هنوز در حال ضبط است‪ ،‬می توان آن را خاموش کرد‪.‬‬
‫¦ ¦تغيير دادن بين دستگاه های ‪Anynet+‬‬
‫‪ .1‬دستگاه هاي ‪ Anynet+‬که به تلويزيون وصل شده اند لیست مي شوند‪.‬‬
‫‪% %‬اگر نمي توانيد دستگاهی كه مي خواهيد را پيدا كنيد‪ ،‬دكمه قرمز را ب راي تازه کردن فهرست فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .2‬یک دستگاه را انتخاب کرده و دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪ .‬میتوانید به دستگاه انتخاب شده تغییر دهید‪.‬‬
‫‪% %‬تنها زمانيكه )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬را در منوي کاربرد روشن مي كنيد‪ ،‬منوي فهرست دستگاه ظاهر مي شود‪.‬‬
‫‪x x‬تغییر دادن دستگاه انتخاب شده ممکن است تا ‪ 2‬دقيقه طول بکشد‪ .‬نمي توانيد اين عملکرد را در حين عملکرد سويچ کردن لغو کنيد‪.‬‬
‫‪x x‬اگر حالت ورودي خارجي را با فشار دکمه ‪ SOURCE‬انتخاب کرده ايد‪ ،‬نمي توانيد از عملکرد ‪ Anynet+‬استفاده کنيد‪ .‬مطمئن شويد كه با‬
‫استفاده از فهرست دستگاه به يك دستگاه ‪ Anynet+‬تغییر دهید‪.‬‬
‫¦ ¦ضبط‬
‫مي توانيد با استفاده از يک دستگاه ضبط ‪ ،Samsung‬برنامه تلويزيوني را ضبط کنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬ضبطرا انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪% %‬هنگاميکه بيش از دو دستگاه ضبط وجود دارد‬
‫‪x x‬هنگاميکه چند دستگاه ضبط وصل شده‪ ،‬دستگاه هاي ضبط لیست مي شوند‪ .‬یک دستگاه ضبط را در فهرست دستگاه انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ % %‬هنگاميكه دستگاه ضبط نشان داده نشده فهرست دستگاه را انتخاب كرده و دكمه قرمز را ب راي جستجوي دستگاه ها فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ EXIT‬را براي خروج فشار دهيد‪.‬‬
‫‪% %‬مي توانيد جريان هاي منبع را با انتخاب ضبط ‪ ،‬ضبط كنيد‪( .‬اسم_دستگاه)‪.‬‬
‫‪% %‬فشردن دكمه � (‪ )REC‬هر برنامه اي كه در حال حاضر تماشا مي كنيد را ضبط خواهد كرد‪ .‬اگر فیلمی را از يک دستگاه ديگر تماشا‬
‫مي کنيد‪ ،‬فیلم از آن دستگاه ضبط مي شود‪.‬‬
‫‪% %‬قبل از ضبط کردن کنترل کنيد که پريز آنتن به طور صحيح به دستگاه ضبط وصل شده باشد‪ .‬ب راي اتصال صحيح آنتن به دستگاه ضبط‪،‬‬
‫به دفترچه راهنماي كاربر دستگاه ضبط م راجعه كنيد‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:43‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 32‬‬
‫مي توانيد از طريق گيرنده (برای مثال سینمای خانگی) به جاي روشن‪ ،‬به صدا گوش کنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬گیرنده را انتخاب کرده و آنرا روشن کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ EXIT‬را براي خروج فشار دهيد‪.‬‬
‫‪% %‬اگر گيرنده شما فقط از صدا حمايت مي كند‪ ،‬ممكن است در فهرست دستگاه ظاهر نشود‪.‬‬
‫‪% %‬گیرنده هنگامی کار می کند که پریز ورود نوری گیرنده را به طور صحیح به پریز )‪ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL‬تلویزیون‬
‫وصل کرده باشید‪.‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪04‬‬
‫¦ ¦گوش کردن از طريق گيرنده‬
‫‪% %‬هنگامیکه گیرنده (ب رای مثال سینمای خانگی) روشن شده‪ ،‬می توانید خروجی صدا را از پریز نوری تلویزیون بشنوید‪ .‬هنگامیکه‬
‫تلویزیون سیگنال ‪( DTV‬هوایی) را دریافت می کند‪ ،‬تلویزیون صدای کانال ‪ 5.1‬را به گیرنده ارسال خواهد کرد‪ .‬هنگامیکه منبع یک جزء‬
‫دیجیتال از قبیل دی وی دی می باشد و از طریق ‪ HDMI‬به تلویزیون متصل شده‪ ،‬فقط ‪ 2‬کانال صوتی از گیرنده شنیده خواهد شد‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪x x‬شما فقط می توانید دستگاه های ‪ Anynet+‬را با استفاده از کنترل از راه تلویزیون‪ ،‬و نه دکمه های روی تلویزیون کنترل کنید‪.‬‬
‫‪x x‬کنترل از راه دور تلويزيون ممکن است تحت ش رايط خاصي کار نکند‪ .‬اگر چنين اتفاقي افتاد دستگاه ‪ Anynet+‬را دوباره انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪x x‬عملكردهاي ‪ Anynet+‬با محصوالت توليدكنندگان ديگر كار نمي كند‪.‬‬
‫¦ ¦عيب يابي براي ‪Anynet+‬‬
‫مشکل‬
‫‪ Anynet+‬کار نمي کند‪.‬‬
‫راه حل ممكن‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•‬
‫‬
‫‬
‫•کنترل کنيد که يک دستگاه ‪ Anynet+‬است سيستم ‪ Anynet+‬تنها با دستگاه هاي ‪ Anynet+‬کار مي کند‪.‬‬
‫•فقط يك گيرنده (سينماي خانگي) را وصل كنيد‪.‬‬
‫•کنترل کنيد که سيم برق دستگاه ‪ Anynet+‬به طور صحيح وصل شده باشد‪.‬‬
‫•اتصالي هاي کابل تصوير‪/‬صدا‪ HDMI/‬دستگاه ‪ Anynet+‬را کنترل کنيد‪.‬‬
‫•کنترل کنید که )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬روی روشن در منوی تنظیمات ‪ Anynet+‬گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫•کنترل کنيد که کنترل از راه دور در حالت تلويزيون باشد‪.‬‬
‫•کنترل کنيد که کنترل از راه دور مخصوص ‪ Anynet+‬است‪.‬‬
‫•‪ Anynet+‬در موقعيت هاي خاص كار نمي كند‪( .‬جستجوي كانال ها‪ ,‬استفاده از )‪ Media Play (USB‬یا وصل و پخش (تنظیمات اولیه) و‬
‫غيره‪).‬‬
‫•هنگام اتصال ويا قطع كردن كابل ‪ ،HDMI‬لطفاً مطمئن شويد كه دستگاه ها را دوباره جستجو كنيد ويا تلويزيون را خاموش و روشن كنيد‪.‬‬
‫•كنترل كنيد كه عملكرد ‪ Anynet+‬دستگاه ‪ Anynet+‬روشن شده باشد‪.‬‬
‫مي خواهم ‪ Anynet+‬را شروع کنم‪.‬‬
‫ •کنترل کنيد که دستگاه ‪ Anynet+‬به طور صحيح به تلويزيون وصل شده و کنترل کنيد که )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬در منوي تنظيمات‬
‫‪ Anynet+‬روشن شده باشد‪.‬‬
‫ •دکمه ‪ TV‬بر روي کنترل از راه دور را براي سويچ کردن به تلويزيون فشار دهيد‪ .‬دکمه ‪ TOOLS‬را برای نمایش منوی ‪ Anynet+‬فشار داده و‬
‫منویی که می خواهید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫مي خواهم از ‪ Anynet+‬خارج شوم‪.‬‬
‫ • تماشای تلویزیون را در منوی ‪ Anynet+‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •دکمه ‪ SOURCE‬را در کنترل از راه دور تلويزيون فشار داده و دستگاهي به غير از دستگاه هاي ‪ Anynet+‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ • ‪ </> P‬و ‪ PRE-CH‬را برای تغییر حالت تلویزیون فشار دهید‪( .‬توجه داشته باشيد که دکمه کانال فقط زماني کار مي کند که يک دستگاه‬
‫‪ Anynet+‬که تونر داخلي دارد وصل شده باشد‪).‬‬
‫پيغام “اتصال به دستگاه ‪ ”... Anynet+‬روي‬
‫صفحه نمايان مي شود‪.‬‬
‫ •هنگام پيکربندي ‪ Anynet+‬ويا سويچ کردن به حالت تماشا نمي توانيد از کنترل از راه دور استفاده کنيد‪.‬‬
‫ •هنگاميکه تنظيمات ‪ Anynet+‬ويا سويچ کردن به حالت تماشا تمام شد از کنترل از راه دور استفاده کنيد‪.‬‬
‫دستگاه ‪ Anynet+‬کار نمي کند‪.‬‬
‫ •می توانید از عملکرد پخش هنگامیکه وصل و پخش (تنظیمات اولیه) در جریان است استفاده کنید‪.‬‬
‫دستگاه وصل شده نشان داده نمي شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•کنترل کنيد که دستگاه عملکردهاي ‪ Anynet+‬را تأمين مي کند‪.‬‬
‫•کنترل کنيد که کابل ‪ HDMI‬به طور صحيح وصل شده باشد‪.‬‬
‫•کنترل کنید که )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬روی روشن در منوی تنظیمات ‪ Anynet+‬گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫•دوباره براي دستگاه هاي ‪ Anynet+‬جستجو کنيد‪.‬‬
‫•مي توانيد يک دستگاه ‪ Anynet+‬را فقط با استفاده از کابل ‪ HDMI‬وصل کنيد‪ .‬بعضي کابل هاي ‪ HDMI‬ممکن است عملکردهاي ‪Anynet+‬‬
‫را ارائه نکنند‪.‬‬
‫•اگر توسط يك وضعيت غيرعادي از قبيل قطع كابل ‪ HDMI‬ويا سيم برق ويا رفتن برق خاتمه پيدا كرده باشد‪ ،‬لطفاً اسكن دستگاه را تكرار كنيد‪.‬‬
‫نمي توان برنامه تلويزيوني را ضبط كرد‪.‬‬
‫ •كنترل كنيد كه پريز آنتن دستگاه ضبط به طور صحيح وصل شده باشد‪.‬‬
‫صدای تلویزیون از گیرنده خارج نمی شود‪.‬‬
‫ •کابل نوری را بین تلویزیون و گیرنده وصل کنید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:43‬‬
‫‪33‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 33‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫پیغام ‪ /‬رسانه ‪ScreenShare /‬‬
‫‪AllShare‬‬
‫¦ ¦درباره ‪AllShare‬‬
‫‪ AllShare‬تلویزیون‪ ،‬تلفن های موبایل و سایر دستگاه هایی که با تلویزیون‬
‫شما سازگار هستند را از طریق یک شبکه متصل می کند‪ .‬روی صفحه‬
‫تلویزیون می توانید همه تماس های دریافت شده‪ ،‬پیام های ‪ SMS‬و برنامه‬
‫های زمانی که روی تلفن های موبایل شما ایجاد شده اند را مشاهده کنید‪ .‬عالوه‬
‫براين‪ ،‬مي توانيد محتواي رسانه اي شامل ویدئوها‪ ،‬عکس ها و موسیقی كه‬
‫در تلفن هاي موبايل یا سایر دستگاه ها ذخيره شده (از قبیل کامپیوترتان) را‬
‫توسط كنترل آنها بر روي تلويزيون از طريق شبكه پخش كنيد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬
‫می توانید از تلویزیون به عنوان مانیتور برای موبایل تان در هنگام جستجو در‬
‫یک صفحه وب استفاده کنید‪.‬‬
‫‪%%‬ب راي اطالعات بيشتر از “‪ ”www.samsung.com‬ديدن كرده‬
‫ويا با مركز تماس ‪ Samsung‬تماس بگيريد‪ .‬دستگاه های‬
‫موبايل ممكن است به نصب نرم اف زار اضافي نياز داشته باشند‪.‬‬
‫ب راي جزييات‪ ،‬به هریک از دفترچه های راهنماي كارب ران دستگاه‬
‫م راجعه كنيد‪.‬‬
‫■ ■امکان ‪ /‬امتناع‪ :‬تلفن موبايل را امکان می دهد‪/‬مسدود مي كند‪.‬‬
‫■ ■حذف‪ :‬تلفن موبايل را از فهرست حذف مي کند‪.‬‬
‫‪% %‬این عملکرد فقط اسم موبایل را از فهرست حذف می کند‪.‬‬
‫اگر دستگاه موبايل حذف شده روشن شود ويا سعي كند به‬
‫تلويزيون وصل شود‪ ،‬ممكن است دوباره در فهرست نشان‬
‫داده شود‪.‬‬
‫استفاده از عملکرد پیغام‬
‫با استفاده از اين عملكرد‪ ،‬دريافت همه تماس ها‪ ،‬پيام هاي ‪ SMS‬و جدول‬
‫هاي زماني كه در تلفن موبايل تنظيم شده را از طريق پنجره هشدار در حين‬
‫تماشاي تلويزيون مشاهده كنيد‪.‬‬
‫‪x x‬ب رای غیرفعال کردن پنجره هشدار‪ ،‬پیغام را روی خاموش در‬
‫تنظیمات از ‪ AllShare‬بگذارید‪.‬‬
‫تنظیمات‬
‫■ ■پیغام (روشن ‪ /‬خاموش)‪ :‬عملکرد پیغام را فعال یا غیرفعال می کند‬
‫(برای دریافت تماس پیام های ‪ SMS‬و برنامه های زمانی که در تلفن‬
‫های موبایل شما تنظیم شده اند)‪.‬‬
‫■ ■رسانه (روشن ‪ /‬خاموش)‪ :‬عملکرد رسانه را فعال یا غیرفعال می کند‪.‬‬
‫هنگامیکه عملکرد رسانه روشن است‪ ،‬ویدئوها‪ ،‬عکس ها و موسیقی‬
‫را از تلفن موبایل یا وسائل دیگری که از ‪ AllShare‬حمایت می کنند‬
‫پخش می کند‪.‬‬
‫■ ■‪( ScreenShare‬روشن ‪ /‬خاموش)‪ :‬عملکرد ‪ ScreenShare‬را‬
‫برای استفاده از تلفن موبایل به عنوان کنترل از راه دور فعال یا غیرفعال‬
‫می کند‪.‬‬
‫■ ■اسم تلویزیون‪ :‬اسم تلویزیون را تنظیم می کند تا بتوانید آنرا به آسانی بر‬
‫روی یک دستگاه موبایل پیدا کنید‪.‬‬
‫‪% %‬اگر ورودي كاربر را انتخاب كنيد‪ ،‬مي توانيد اسم تلويزيون را‬
‫با استفاده از ‪( OSK‬صفحه كليد روي صفحه) تايپ كنيد‪.‬‬
‫™‪AllShare‬‬
‫‪3/7‬‬
‫پیغام‬
‫‪ :‬روشن‬
‫پیغام‬
‫رسانه‬
‫‪ :‬روشن‬
‫رسانه‬
‫‪ScreenShare‬‬
‫‪ :‬روشن‬
‫‪ ScreenShare‬اسم تلویزیون‬
‫‪%%‬عملکرد رسانه در همه وسائل موبایل که از ‪ AllShare‬حمایت‬
‫می کنند موجود است‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫¦ ¦راه اندازی ‪AllShare‬‬
‫تنظیمات‬
‫فهرستی از تلفن های موبایل یا وسائل وصل شده که با این تلویزیون برای‬
‫استفاده از عملکرد پیغام‪ ،‬رسانه یا ‪ ScreenShare‬تنظیم شده اند را نشان‬
‫می دهد‪.‬‬
‫‪x x‬اگر قبول انتخاب شود ويا اگر قبول بعد از اینکه پيغام سه بار‬
‫نمايان شد انتخاب نشود‪ ،‬پيغام حذف خواهد شد‪ .‬پيغام از تلفن‬
‫موبايل حذف نمي شود‪.‬‬
‫‪x x‬پنجره هشدار را می توان در حین استفاده از برخی کاربردها از‬
‫قبیل ‪ Media Play‬و غیره نمایش داد‪ .‬ب رای مشاهده محتوای‬
‫پیغام‪ ،‬به حالت تماشای تلویزیون تغییر دهید‪.‬‬
‫‪x x‬هنگامیکه پیغامی از یک تلفن موبایل ناشناخته نمایش داده می‬
‫شود‪ ،‬تلفن موبایل در منوی پیغام در ‪ AllShare‬را انتخاب‬
‫کرده و امتناع را ب رای مسدود کردن تلفن انتخاب کنید‪.‬‬
‫مشاهده پيغام‬
‫اگر يك پيغام ‪ SMS‬جدید در حين تماشاي تلويزيون دريافت شود‪ ،‬پنجره‬
‫هشدار ظاهر مي شود‪ .‬اگر روي دكمه قبول كليك كنيد‪ ،‬محتواي پيغام‬
‫نمايش داده مي شود‪.‬‬
‫‪% %‬می توانید تنظیمات تماشا ب رای پیغام های ‪ SMS‬را در تلفن‬
‫های موبایل تان پیکربندی کنید‪ .‬ب راي روال ها به دفترچه‬
‫راهنماي تلفن موبايل م راجعه كنيد‪.‬‬
‫‪% %‬بعضي انواع كا راكترها ممكن است به صورت سفيد ويا‬
‫كا راكترهاي شكسته نمايان شوند‪.‬‬
‫‪ :‬تلویزیون منزل‬
‫‪ E‬انتخاب ‪ R‬بازگشت ‪ e‬خروج‬
‫تنظیمات ‪ R‬بازگشت‬
‫‪34‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:44‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 34‬‬
‫هشدار جدول زماني‬
‫در حين تماشاي تلويزيون‪ ،‬پنجره هشدار براي نمايش برنامه زماني ثبت‬
‫شده ظاهر مي شود‪.‬‬
‫‪% %‬می توانید تنظیمات تماشا ب رای محتوای برنامه ریزی شده را‬
‫در تلفن های موبایل تان پیکربندی کنید‪ .‬ب راي روال ها به‬
‫دفترچه راهنماي تلفن موبايل م راجعه كنيد‪.‬‬
‫‪% %‬بعضي كا راكترهاي ويژه ممكن است به صورت سفيد ويا‬
‫كا راكترهاي شكسته نمايان شوند‪.‬‬
‫استفاده از عملکرد رسانه‬
‫يك پنجره هشدار ظاهر مي شود كه به آگاهي كاربر مي رساند محتويات رسانه‬
‫(فیلم ها‪ ،‬عكس ها‪ ،‬موسيقي) كه از تلفن موبايل ارسال شده بر روي تلويزيون‬
‫نمايان خواهد شد‪ .‬محتويات ‪ 3‬ثانيه پس از ظاهر شدن پنجره هشدار به طور‬
‫اتوماتيك پخش مي شود‪ .‬اگر دكمه ‪ RETURN‬يا ‪ EXIT‬را هنگاميكه پنجره‬
‫هشدار نمايان شده فشار دهيد‪ ،‬محتواي رسانه پخش نمي شود‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪x x‬بایستی ‪ ScreenShare‬در موبایل ‪ Samsung‬نصب شده و‬
‫برنامه حمایتی بایستی اج را شود؛ آنوقت می توانید از عملکرد‬
‫‪ ScreenShare‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪x x‬دکمه های موجود در کنترل از راه دور ممکن است ب رای هر‬
‫صفحه متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪ Doc Viewerx x‬می تواند فایل ها را به فرمت ‪ doc‬خوانده ولی‬
‫نمی تواند آنها را تغییر دهد‪.‬‬
‫‪x x‬صفحه نمایش ممکن است بستگی به دستگاه متصل شده‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪My Mobile‬‬
‫‪x x‬اگر عملکرد رسانه ب رای اولین بار اج را می شود‪ ،‬پنجره های پاپ‬
‫آپ هشدار نمایان می شود‪ .‬دکمه ‪ ENTERE‬را ب رای انتخاب‬
‫امکان فشار داده‪ ،‬سپس می توانید از عملکرد رسانه در آن‬
‫دستگاه استفاده کنید‪.‬‬
‫"دستگاه ناشناخته ‪ "0‬درخواست دارد که اجازه پخش فایل رسانه داده شود‪ .‬اگر مایلید اجازه پخش فایل‬
‫رسانه را در دستگاه خود بدهید‪ ،‬لطفاً "امكان" را فشار دهید‪ ،‬درغیراینصورت "امتناع" را فشار دهید‪.‬‬
‫همچنین میتوانید تغییر تنظیم (یا تنظیم مجدد) این ویژگی را در "‪ AllShare‬تنظيمات" انجام دهید‪.‬‬
‫هشدار‪ :‬لطفاً توجه داشته باشید که اگر دستگاه شما به شبکه نامطمئن یا ناآشنا وصل شود‪ ،‬ممکن است‬
‫محتویات ناخواسته یا نامناسب پخش شوند‪ .‬چنانچه در مورد هویت یا مناسب بودن محتویات شبکه مطمئن‬
‫نیستید‪ ،‬اکیداً توصیه میکنیم "امكان" درخواست پخش را انجام ندهید‪.‬‬
‫امتناع‬
‫امكان‬
‫‪x x‬ب راي خاموش كردن پخش محتواي رسانه از تلفن موبايل‪ ،‬رسانه‬
‫را روی خاموش در تنظیمات ‪ AllShare‬بگذارید‪.‬‬
‫‪x x‬محتوا ممكن است بستگي به قدرت تفكيك و فرمت آن بر روي‬
‫تلويزيون پخش نشود‪.‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫اگر در حين تماشاي تلويزيون تماسي دريافت شود‪ ،‬پنجره هشدار ظاهر‬
‫مي شود‪.‬‬
‫‪04‬‬
‫هشدار دريافت تماس‬
‫استفاده از عملکرد ‪ScreenShare‬‬
‫‪ ScreenShare‬همان وب پیجی که در موبایل ارائه شد را نمایش می دهد‪.‬‬
‫با استفاده از ‪ ،ScreenShare‬می توانید محتوای گوناگونی که در تلفن‬
‫موبایل ذخیره شده را باز کنید‪ .‬برای مثال‪ ،‬تصویر در سمت راست صفحه‬
‫دسترسی برای محتوای یک موبایل را نشان می دهد‪ .‬می توانید فایل های‬
‫گوناگون موبایل را مطالعه کرده و دفترچه تلفن و تقویم را روی تلویزیون‬
‫تماشا کنید‪ .‬همچنین در دفترچه تلفن‪ ،‬می توانید با دیگران تماس گرفته یا‬
‫‪ SMS‬بفرستید‪.‬‬
‫‪Contacts‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫‪Doc Viewer‬‬
‫‪ E‬انتخاب‬
‫بازگشت‬
‫استفاده از تلفن ‪ Samsung‬برای کنترل آسان تلویزیون‬
‫قبل از اینکه بتوانید از این ویژگی استفاده کنید‪ ،‬بایستی تلفن موبایل‬
‫‪ Samsung‬که از عملکردهای ‪ ScreenShare‬پشتیبانی می کند را‬
‫متصل کنید‪ .‬هنگام استفاده از تلویزیون با تلفن موبایل‪ ،‬فقط دکمه های‬
‫‪ P</>, Y, POWER‬و ‪ MUTE‬کار می کنند‪.‬‬
‫‪%%‬حتی اگر به فشردن دکمه کنترل (کانال یا صدا) در تلفن موبایل‬
‫ادامه دهید‪ ،‬مقدار فقط به اندازه یک واحد باال یا پایین می رود‪.‬‬
‫‪x x‬دكمه هاي ‪ ENTERE‬و ◄ ‪ ► /‬ممكن است بستگي به نوع‬
‫محتواي رسانه كار نكنند‪.‬‬
‫‪x x‬با استفاده از دستگاه موبايل‪ ،‬مي توانيد پخش رسانه را كنترل‬
‫كنيد‪ .‬ب راي جزييات‪ ،‬به هریک از دفترچه های راهنماي كارب ران‬
‫موبایل م راجعه كنيد‪.‬‬
‫‪x x‬هنگامیکه می خواهید محتوای رسانه را از کامپیوتر پخش کنید‪،‬‬
‫نماد کامپیوتر را در صفحه نمایش اصلی ‪ AllShare‬انتخاب‬
‫کنید‪ .‬سپس منوی ‪ Media Play‬تلویزیون به طور خودکار‬
‫تغییر می کند‪ .‬ب رای اطالعات مشروح تر به "پخش رسانه"‬
‫م راجعه شود (صفحه ‪.)24‬‬
‫‪%%‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:44‬‬
‫‪35‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 35‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫ویژگی تله تکست کانال آنالوگ‬
‫صفحه ايندكس سرويس تله تكست به شما اطالعاتي در مورد نحوه استفاده از سرويس را ارائه مي كند‪ .‬برای اینکه اطالعات تله تکست‬
‫به طور صحیح نشان داده شود‪ ،‬دریافت تصویر بایستی یکدست و متعادل باشد‪ .‬در غير اينصورت‪ ،‬اطالعات ممكن است وجود نداشته باشند ويا بعضي صفحات‬
‫ممكن است نمايش داده نشوند‪.‬‬
‫‪%%‬با فشردن دكمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور مي توانيد صفحات تله تكست را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪( 2‬صفحه باال)‪ :‬صفحه تله تکست بعدی ‪8‬‬
‫را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪( 3‬صفحه پايين)‪ :‬صفحه تله تکست ‪9‬‬
‫قبلی را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪( 6‬ايندکس)‪ :‬صفحه ايندكس (محتوا) را ‪0‬‬
‫در هر زمان هنگامیکه تله تكست را تماشا‬
‫مي كنيد نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪( 5‬افشا)‪ :‬متن پنهان(براي مثال پاسخ به !‬
‫آزمون هاي آموزشي) را نمایش دهید‪ .‬براي‬
‫نمايش صفحه عادي‪ ،‬دوباره فشار دهيد‪.‬‬
‫‪( 7‬لغو)‪ :‬نمایش تله تکست را کوچک می @ ‪7‬‬
‫کند تا با پخش فعلی روی هم بیافتند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫صفحه نمونه تله تکست‬
‫‪1‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫‪9‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪0‬‬
‫!‬
‫بخش‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪E‬‬
‫‪F‬‬
‫محتوا‬
‫شماره صفحه انتخاب شده‪.‬‬
‫هويت كانال پخش‬
‫شماره صفحه فعلي ويا نشانه‬
‫هاي جستجو‬
‫تاریخ و زمان‪.‬‬
‫متن‪.‬‬
‫اطالعات وضعيت‪ .‬اطالعات‬
‫‪FASTEXT‬‬
‫@‬
‫‪5‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪36‬‬
‫‪( /‬تله تکست روشن‪/‬ميکس)‪ :‬حالت‬
‫تله تکست را برای کانال فعلی فعال می کند‪.‬‬
‫براي انداختن نمایش تله تكست روی صفحه‬
‫پخش فعلي دوبار فشار دهيد‪.‬‬
‫‪( 8‬ذخيره)‪ :‬صفحات تله تکست را ذخیره‬
‫می کند‪.‬‬
‫‪(4‬اندازه)‪ :‬تله تکست را در نيمه باالتر‬
‫صفحه به اندازه دو برابر نمایش می دهد‪.‬‬
‫براي بردن متن به نیمه پایین صفحه‪ ،‬دوباره‬
‫فشار دهيد‪ .‬براي نمايش عادي‪ ،‬يكبار ديگر‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪( 9‬نگه داشتن)‪ :‬صفحه نمایش را در‬
‫صفحه فعلی نگه می دارد‪ ،‬در صورتیکه‬
‫چندین صفحه فرعی وجود داشته باشد که‬
‫به طور خودکار ادامه پیدا می کنند‪ .‬براي‬
‫به حالت اول برگرداندن‪ ،‬آنرا دوباره فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫دكمه هاي رنگي (قرمز‪ ،‬سبز‪ ،‬زرد‪ ،‬آبي)‪:‬‬
‫اگر سيستم ‪ FASTEXT‬توسط شركت‬
‫مخابراتي استفاده مي شود‪ ،‬عناوین مختلف‬
‫در صفحه تله تكست كد رنگي داشته و مي‬
‫توان آنها را با فشار دكمه هاي رنگي بر‬
‫روي كنترل از راه دور انتخاب كرد‪ .‬رنگ‬
‫مربوط به عنوان مورد نظرتان را فشار‬
‫دهید‪ .‬یک صفحه جدید حاوی کد رنگی‬
‫نمایان می شود‪ .‬می توان اقالم را به همین‬
‫صورت انتخاب کرد‪ .‬براي نمايش صفحه‬
‫قبلي ويا بعدي‪ ،‬دکمه رنگي مربوطه را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪( 0‬حالت)‪ :‬حالت تله تكست را انتخاب‬
‫می کند (‪.)LIST/FLOF‬‬
‫اگر در حین حالت ‪ LIST‬فشرده شود‪ ،‬حالت‬
‫را به حالت ذخیره لیست تغییر می دهد‪ .‬در‬
‫حالت ذخيره ليست‪ ،‬مي توانيد صفحه تله‬
‫تكست را با استفاده از دكمه ‪(8‬ذخيره) در‬
‫فهرست ذخيره كنيد‪.‬‬
‫‪( 1‬صفحه فرعی)‪ :‬صفحه فرعی موجود‬
‫را نمایش می دهد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:45‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 36‬‬
‫‪05‬‬
‫سوار كردن وسیله نصب روي ديوار‬
‫سایر اطالعات‬
‫سوار کردن قاب بالنکینگ‬
‫هنگام نصب تلویزیون روی دیوار‪ ،‬قاب بالنکینگ را به صورتیکه نشان داده شده متصل کنید‪.‬‬
‫قاب بالنکینگ‬
‫نصب كيت سوار كردن روي ديوار‬
‫کیت نصب روي ديوار (جداگانه فروخته مي شود) به شما امكان مي دهد تا تلويزيون را روي ديوار نصب كنيد‪.‬‬
‫براي اطالعات مشروح در مورد نصب روي ديوار‪ ،‬به دستورالعمل هايي كه به همراه ابزار نصب روي ديوار ارائه شده مراجعه كنيد‪ .‬براي كمك هنگام نصب‬
‫قاب روي ديوار با يك تكنسين تماس بگيريد‪.‬‬
‫اگر تصميم گرفتيد كه تلويزيون را خودتان نصب كنيد‪ Samsung Electronics ،‬مسئول هرگونه صدمه به محصول ويا آسيب به خودتان ويا ديگران نمي‬
‫باشد‪.‬‬
‫مشخصات وسيله نصب روي ديوار ( ‪) VESA‬‬
‫‪%%‬کیت نصب روی دیوار به طور جداگانه به فروش می رسد‪.‬‬
‫وسيله نصب روي ديوار را بر روي يك ديوار محكم عمودي به سطح زمين نصب كنيد‪ .‬هنگام نصب بر روي مواد ساختماني ديگر‪ ،‬لطفاً با نزديكترين فروشنده‬
‫خود تماس بگيريد‪ .‬اگر بر روي سقف ويا ديوار شيب دار نصب شود‪ ،‬ممكن است بيافتد و منجر به صدمه شخصي جدي شود‪.‬‬
‫‪%%‬تذکر‬
‫‪x x‬ابعاد استاندارد کیت های نصب روی دیوار در جدول زیر نشان داده شده است‪.‬‬
‫‪x x‬هنگاميکه وسيله نصب روي ديوار ما را خريداري مي کنيد‪ ،‬يک دفترچه نصب مشروح و همه قطعات الزم ب راي سوار کردن ف راهم مي شوند‪.‬‬
‫‪x x‬از پيچ هايي كه با مشخصات پيچ استاندارد ‪ VESA‬سازگاري ندارند استفاده نكنيد‪.‬‬
‫‪x x‬از پیچ هایی که از ابعاد استاندارد بلندتر هستند یا از مشخصات پیچ های استاندارد ‪ VESA‬پیروی نمی کنند استفاده نکنید‪ .‬پیچ هایی که‬
‫زیادی بلند هستند ممکن است موجب آسیب به داخل دستگاه تلویزیون شوند‪.‬‬
‫‪x x‬ب راي وسايل نصب روي ديوار كه با مشخصات پيچ استاندارد ‪ VESA‬سازگار نيستند‪ ،‬طول پيچ ها ممكن است بستگي به مشخصات اب زار‬
‫نصب روی دیوار متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪x x‬پيچ ها را زياد محكم نبنديد‪ ،‬ممكن است به محصول آسيب وارد كرده و موجب افتادن محصول شود كه منجر به صدمه شخصي مي شود‪.‬‬
‫‪ Samsung‬ب راي اين گونه حوادث مسئول نيست‪.‬‬
‫‪x x‬هنگاميكه از وسايل غير ‪ VESA‬ويا غير مشخص استفاده شود ويا مصرف كننده از دستورالعمل هاي نصب محصول پيروي نكند‪،‬‬
‫‪ Samsung‬ب راي آسيب به محصول ويا صدمه شخصي مسئول نيست‪.‬‬
‫‪x x‬تلویزیون را به زاویه بیش از ‪ 15‬درجه سوار نکنید‪.‬‬
‫خانواده محصول‬
‫تلويزيون ‪PDP‬‬
‫اینچ‬
‫‪.VESA Spec‬‬
‫(‪)A * B‬‬
‫‪42~50‬‬
‫‪400 × 400‬‬
‫‪58~63‬‬
‫‪600 × 400‬‬
‫‪70~79‬‬
‫‪800 × 400‬‬
‫~‪80‬‬
‫‪1400 × 800‬‬
‫پيچ استاندارد‬
‫‪M8‬‬
‫تعداد‬
‫‪4‬‬
‫‪% %‬سوراخ را قبل از سوار کردن اب زار نصب دیوار بر روی دیوار ایجاد کنید‪.‬‬
‫وسيله نصب روي ديوار را هنگاميکه تلويزيون روشن است نصب نکنيد‪ .‬ممکن است موجب آسيب بدني در نتيجه شوک برقي شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:46‬‬
‫‪37‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 37‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫سواركردن كابل ها‬
‫كابل ها را در گره كابل محصور كنيد تا كابل ها از بخش شفاف پايه قابل رويت نباشند‪ .‬کابل های‬
‫خم نشدنی و ضخیم ممکن است به پریزهای ورودی برای استفاده دراز مدت آسیب وارد کنند‪.‬‬
‫تسمه کابل‬
‫محكم كردن تلويزيون به ديوار‬
‫احتياط‪ :‬كشيدن‪ ،‬هل دادن ويا باالرفتن از تلويزيون ممكن است موجب افتادن تلويزيون شود‪ .‬مخصوصاً مطمئن شويد كه كودكان به تلويزيون‬
‫آويزان نشده ويا آنرا متزلزل نمي كنند‪ ،‬چنين كاري ممكن است موجب افتادن تلويزيون شده كه موجب آسيب جدي ويا مرگ مي شود‪ .‬همه‬
‫احتياط هاي ايمني كه در برگه ايمني گنجانده شده را دنبال كنيد‪ .‬براي استحكام بيشتر‪ ،‬وسيله ضدافتادن براي منظورات ايمني را به صورت‬
‫زير نصب كنيد‪.‬‬
‫¦ ¦براي جلوگيري از افتادن تلويزيون‬
‫‪ .1‬پيچ ها را در داخل بست ها قرار داده و محكم به ديوار وصل كنيد‪ .‬مطمئن شويد كه پيچ ها به‬
‫طور محكم بر روي ديوار نصب شده اند‪.‬‬
‫‪% %‬ممكن است بستگي به نوع ديوار به مواد اضافي از قبيل جاپيچي نياز داشته‬
‫باشيد‪.‬‬
‫ً‬
‫‪% %‬چون جاپيچي‪ ،‬پيچ و ريسمان الزم تأمين نشده‪ ،‬لطفا اين مواد را به طور جداگانه‬
‫خريداري كنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬پيچ ها را از وسط پشت تلويزيون باز كرده‪ ،‬پيچ ها را در داخل جاپيچي قرار داده و سپس پيچ‬
‫ها را دوباره به تلويزيون محكم كنيد‪.‬‬
‫ً‬
‫‪% %‬ممكن است پيچ ها به هم راه محصول ا رائه نشده باشند‪ .‬در اين صورت‪ ،‬لطفا پيچ‬
‫ها را با مشخصات زير خريداري كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬بست هاي روي تلويزيون را با يك ريسمان به بست هاي روي ديوار وصل كرده و سپس‬
‫ريسمان را محكم گره بزنيد‪.‬‬
‫‪% %‬تذکر‬
‫‪x x‬تلويزيون را نزديك ديوار نصب كنيد تا به سمت عقب سرنگون نشود‪.‬‬
‫‪x x‬اشكالي ندارد كه ريسمان را طوري نصب كنيد كه بست هاي روي ديوار‬
‫مساوي ويا پايين تر از بست هاي روي تلويزيون باشند‪.‬‬
‫ديوار‬
‫‪x x‬گره ريسمان را قبل از حركت دادن تلويزيون باز كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬مطمئن شويد كه همه اتصالي ها به طور صحيح محكم شده باشند‪ .‬هرچند وقت يكبار اتصالي‬
‫ها را براي هرگونه عالمت فرسودگي ويا ضعف كنترل كنيد‪ .‬اگر در مورد امنيت اتصالي ها‬
‫هرگونه ترديدي داريد‪ ،‬با يك متخصص نصب تماس بگيريد‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:47‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 38‬‬
‫‪05‬‬
‫عيب يابي‬
‫مشکالت‬
‫كيفيت تصوير‬
‫تصوير تلويزيون به خوبي تصوير در فروشگاه نيست‪.‬‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫اول از همه‪ ،‬لطفاً آزمايش تصوير را انجام دهيد و مطمئن شويد تلويزيون تصوير آزمايشي را به طور صحيح نمايش مي دهد‪.‬‬
‫به ‪ - MENU‬پشتیبانی ‪ -‬خود عیب یابی ‪ -‬آزمایش تصویر برويد) (صفحه ‪)17‬‬
‫اگر تصوير آزمايشي به طور صحيح نمايش داده شده‪ ،‬ممكن است كه تصوير ضعيف توسط منبع يا سيگنال توليد شده باشد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫تصوير تحريف شده است‪ :‬خطای ماكروبلوك‪ ،‬بلوك‬
‫كوچك‪ ،‬نقاط‪ ،‬ايجاد پيكسل‬
‫سایر اطالعات‬
‫اگر در مورد تلویزیون سوالی دارید‪ ،‬ابتدا به این لیست مراجعه کنید‪ .‬اگر هیچکدام از این نکات عیب یابی مربوط نمی شوند‪ ،‬لطفاً از‬
‫"‪ "www.samsung.com‬دیدن کردن و روی ‪ Support‬کلیک کنید یا با مرکز تماس تلفنی که در جلد پشتی این دفترچه راهنما ذکر شده تماس بگیرید‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫•اگر یک جعبه کابل‪/‬جانبی آنالوگ دارید‪ ،‬آنرا با یک جعبه جانبی دیجیتال عوض کنید‪ .‬براي ارائه كيفيت تصوير ‪( HD‬کیفیت باال) از كابل‬
‫هاي ‪ HD‬يا جزء استفاده كنيد‪.‬‬
‫•مشتركین كابل‪/‬ماهواره ‪ :‬ایستگاه های ‪ HD‬را از بین کانال ها امتحان کنید‪.‬‬
‫•اتصال آنتن‪ :‬ايستگاه هاي ‪ HD‬را بعد از اجراي برنامه اتوماتيك امتحان كنيد‪.‬‬
‫‪% %‬بسياري از كانال هاي ‪ HD‬از محتويات ‪ SD‬يا ‪ Standard Definition‬بهينه شده اند‪.‬‬
‫•قدرت تفكيك تصوير خروجي جعبه كابل‪/‬جانبي را روي ‪ 1080i‬يا ‪ 720p‬تنظيم كنيد‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که تلویزیون را در حداقل فاصله توصیه شده براساس اندازه و کیفیت سیگنال تماشا می کنید‪.‬‬
‫•فشردگي محتويات تصويري ممكن است موجب تحريف تصوير شود مخصوصاً در تصاويري كه به سرعت حركت مي كنند از قبيل‬
‫ورزشي ويا فيلم هاي پرتحرك‪.‬‬
‫•سيگنال در سطح پايين یا کیفیت نامطلوب ممكن است موجب تحريف تصوير شود‪ .‬اين يك مشكل مربوط به تلويزيون نيست‪.‬‬
‫رنگ صحیح نیست یا وجود ندارد‪.‬‬
‫ •اگر از یک اتصالی جزء استفاده می کنید‪ ،‬مطمئن شوید که کابل های جزء به پریزهای درست متصل شده باشند‪ .‬اتصالی های ناصحیح یا‬
‫شل ممکن است موجب مشکالت رنگی یا صفحه سیاه شوند‪.‬‬
‫رنگ یا روشنایی ضعیف است‪.‬‬
‫ •گزینش های تصویر را در منوی تلویزیون تنظیم کنید‪( .‬به حالت تصویر ‪ /‬رنگ ‪ /‬روشنایی ‪ /‬وضوح بروید) (صفحه ‪)11‬‬
‫ •گزینش صرفه جویی انرژی را در منوی تلویزیون تنظیم کنید‪ .‬به ‪ - MENU‬تصویر ‪ -‬راهکار صرفه جویی ‪ -‬صرفه جویی انرژی‬
‫برويد) (صفحه ‪)11‬‬
‫ •از تنظيم مجدد تصوير براي مشاهده تنظيمات پيش فرض تصوير استفاده كنيد‪( .‬به ‪ - MENU‬تصویر ‪ -‬تنظیم مجدد تصویر بروید)‬
‫(صفحه ‪)13‬‬
‫یک خط نقطه چین در لبه صفحه نمایش وجود دارد‪.‬‬
‫ •اگر تصوير روي به اندازه صفحه تنظيم شده‪ ،‬به ‪ 16:9‬تغيير دهيد (صفحه ‪.)12‬‬
‫ •قدرت تفكيك جعبه كابل‪/‬جانبي را عوض كنيد‪.‬‬
‫تصویر سیاه و سفید است‪.‬‬
‫هنگام عوض کردن کانال ها‪ ،‬تصویر غیرمتحرک شده یا‬
‫اختالل یا تأخیر پیدا می کند‪.‬‬
‫كيفيت صدا‬
‫صدا نيست ويا صدا در حداكثر ميزان صدا زيادي كم‬
‫است‪.‬‬
‫تصویر خوب است ولی صدا نیست‪.‬‬
‫ •اگر از یک ورودی مرکب ‪ AV‬استفاده می کنید‪ ،‬کابل تصویر (زرد) را به پریز سبز ورودی ‪ 1‬جزء در تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫ •اگر با جعبه كابل وصل شده‪ ،‬لطفاً سعي كنيد كه جعبه كابل را تنظيم مجدد كنيد‪ .‬سيم ‪ AC‬را دوباره وصل كرده و صبر كنيد كه جعبه كابل‬
‫دوباره بوت كند‪ .‬ممكن است تا ‪ 20‬دقيقه طول بكشد‬
‫ •قدرت تفكيك جعبه کابل را روي ‪ 1080i‬يا ‪ 720p‬تنظيم كنيد‪.‬‬
‫ابتدا آزمایش صدا را انجام دهيد تا مطمئن شويد كه صداي تلويزيون شما به طور صحيح كار مي كند‪.‬‬
‫به ‪ - MENU‬پشتیبانی ‪ -‬خود عیب یابی ‪ -‬آزمایش صدا برويد) (صفحه ‪)17‬‬
‫اگر صدا قابل قبول است‪ ،‬مشكل صوتي ممكن است توسط منبع يا سيگنال ايجاد شده باشد‪.‬‬
‫ •لطفاً صدای دستگاه خارجی که به تلویزیون وصل شده را کنترل کنید‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫بلندگوها سروصدای نامناسبی را ایجاد می کنند‪.‬‬
‫•گزينش بلندگوي تلويزيون را در منوي صدا روي روشن تنظيم كنيد (صفحه ‪.)14‬‬
‫•اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید‪ ،‬مطمئن شوید که کابل های صدا به پریزهای ورودی صدای صحیح در تلویزیون وصل شده‬
‫باشند‪.‬‬
‫•اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید‪ ،‬گزینش ورودی صدای دستگاه را کنترل کنید (برای مثال ممکن است الزم باشد گزینش‬
‫صدای جعبه کابل را هنگامیکه ‪ HDMI‬به تلویزیون وصل شده به ‪ HDMI‬تغییر دهید)‪.‬‬
‫•اگر از كابل ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬استفاده مي كنيد‪ ،‬يك كابل صوتي جداگانه الزم است‪.‬‬
‫•اگر تلویزیون شما یک پریز گوشی دارد‪ ،‬مطمئن شوید که چیزی به آن زده نشده باشد‪.‬‬
‫ •اتصالي هاي كابل را کنترل کنيد‪ .‬مطمئن شويد كه كابل تصوير به ورودي صدا وصل نشده باشد‪.‬‬
‫ •براي اتصالي های آنتن یا كابل‪ ،‬قدرت سيگنال را كنترل كنيد‪ .‬سيگنال در سطح پايين ممكن است موجب تحريف صدا شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:47‬‬
‫‪39‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 39‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫مشکالت‬
‫تصوير نيست‪ ،‬ويدئو نيست‬
‫تلويزيون روشن نمي شود‪.‬‬
‫ •مطمئن شويد كه سيم برق متناوب به طور محكم به پريز روي ديوار و تلويزيون وصل شده باشد‪.‬‬
‫ •مطمئن شويد كه پريز روي ديوار كار مي كند‪.‬‬
‫ •دکمه ‪ POWER‬کردن را روی تلویزیون فشار دهید تا مطمئن شوید که اشکال کنترل از راه دور نیست‪ .‬اگر تلویزیون روش شد‪ ،‬به‬
‫"کنترل از راه دور کار نمی کند" در زیر مراجعه شود‪.‬‬
‫تلويزيون به طور اتوماتيك روشن مي شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•كنترل كنيد كه آياتایمر خواب روي خاموش در منوي تنظيمات تنظيم شده است (صفحه ‪.)15‬‬
‫•اگر کامپیوتر را به تلويزيون وصل كرده ايد‪ ،‬تنظيمات برقي كامپيوتر را كنترل كنيد‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه سيم برق متناوب به طور محكم به پريز روي ديوار و تلويزيون وصل شده باشد‪.‬‬
‫•هنگام تماشای تلویزیون از اتصالی آنتن یا کابل‪ ،‬اگر سیگنالی وجود نداشته باشد‪ ،‬تلویزیون بعد از ‪ 10‬تا ‪ 15‬دقیقه خاموش می شود‬
‫تصویر‪/‬ویدئو وجود دارد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫•اتصالي هاي كابل را كنترل كنيد‪( .‬همه كابل هاي وصل شده به تلويزيون و دستگاه هاي خارجي را قطع و دوباره وصل كنيد)‪.‬‬
‫•خروجي ويدئوي دستگاه هاي خارجي (جعبه كابل‪/‬جانبي‪ DVD، Blu-ray ،‬و غيره) را طوري تنظيم كنيد كه با اتصالي هاي ورودي‬
‫تلويزيون همسان باشد‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر خروجی دستگاه خارجی ‪ HDMI‬است‪ ،‬بایستی به ورودی ‪ HDMI‬در تلویزیون وصل شود‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه دستگاه های وصل شده روشن شده باشند‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه منبع درست تلويزيون را با فشردن دكمه ‪ SOURCE‬روي كنترل از راه تلويزيون انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫•مطمئن شويد كه كابل آنتن به طور محكم وصل شده باشد‪.‬‬
‫•لطفاً از وصل و پخش (تنظیمات اولیه) براي افزودن كانال هاي موجود به فهرست كانال استفاده كنيد‪ .‬به ‪ - MENU‬تنظیمات ‪ -‬وصل و‬
‫پخش رفته و منتظر شويد تا همه كانال هاي موجود ذخيره شوند (صفحه ‪.)6‬‬
‫•تأييد كنيد كه موقعيت آنتن صحيح باشد‪.‬‬
‫•فشردگي محتويات تصويري ممكن است موجب تحريف تصوير شود مخصوصاً در تصاويري كه به سرعت حركت مي كنند از قبيل‬
‫ورزشي ويا فيلم هاي پرتحرك‪.‬‬
‫•سيگنال در سطح پايين ممكن است موجب تحريف تصوير شود‪ .‬اين يك مشكل مربوط به تلويزيون نيست‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫اتصال ‪(RF‬كابل‪/‬آنتن)‬
‫تلویزیون همه کانال ها را دریافت نمی کند‪.‬‬
‫‬
‫تصوير تحريف شده است‪ :‬خطای ماكروبلوك‪ ،‬بلوك‬
‫كوچك‪ ،‬نقاط‪ ،‬ايجاد پيكسل‬
‫‬
‫‬
‫اتصال كامپيوتر‬
‫پيغام "اين حالت پشتيباني نمي شود" نمایان می گردد‪.‬‬
‫ •قدرت تفكيك خروجي كامپيوتر و فرکانس را طوري تنظيم كنيد كه با قدرت هاي تفكيكي كه تلويزيون از آنها حمايت مي كند همسان باشند‬
‫(صفحه ‪.)18‬‬
‫“‪ ”PC‬همیشه در فهرست منبع نشان داده می شود حتی‬
‫اگر کامپیوتر وصل نشده باشد‪.‬‬
‫ •اين موضوع عاديست؛ “‪ ”PC‬هميشه در فهرست منبع نمايان مي شود حتي اگر كامپيوتر وصل نشده باشد‪.‬‬
‫ویدئو خوب است ولی صدا نیست‪.‬‬
‫ •اگر از اتصالی ‪ HDMI‬استفاده می کنید‪ ،‬تنظیمات خروجی صدای کامپیوتر را کنترل کنید‪.‬‬
‫اتصال شبكه بي سيم اجرا نشد‪.‬‬
‫ •دانگل ‪ Samsung Wireless USB‬براي استفاده از شبكه بي سيم الزم است‪.‬‬
‫ • مطمئن شويد كه اتصال شبکه روي بی سیم تنظيم شده باشد (صفحه ‪.)21‬‬
‫ •مطمئن شوید که تلویزیون به یک اشتراک گذار (مسیر گردان) ‪ IP‬بی سیم وصل شده باشد‪.‬‬
‫اتصال شبکه (بستگی به مدل)‬
‫موارد ديگر‬
‫كنترل از راه دور كار نمي كند‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫تلويزيون پالسما صداي فر فر ايجاد مي كند‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫مسئله باقي ماندن تصوير (سوختگي)‬
‫‪40‬‬
‫•باتری های کنترل از راه دور را طوری قرار دهید که قطبیت آنها (‪ )-/+‬در جهت صحیح باشد‪.‬‬
‫•پنجره ارسال سنسور در کنترل از راه دور را تمیز کنید‪.‬‬
‫•كنترل از راه دور را از فاصله ‪ 5‬تا ‪ 6‬فوت مستقيماً به سمت تلويزيون بگيريد‪.‬‬
‫ً‬
‫معموال صداي فر فر خفيفي مي کنند‪ .‬اين موضوع عاديست‪ .‬دليلش شارژهاي برقي است که براي ايجاد تصاوير بر‬
‫•تلويزيون هاي پالسما‬
‫روي صفحه به کار برده مي شوند‪.‬‬
‫•اگر صداي فر فر زيادي بلند است‪ ،‬ممکن است که روشنايي صفحه تلويزيون زياد باشد‪ .‬سعي كنيد كه روشنايي را كمتر كنيد‪.‬‬
‫•همچنين ممکن است صداي فر فر زماني زيادي بلند باشد که تلويزيون را زيادي نزديک ديوار ويا سطح سخت ديگري گذاشته باشيد‪.‬‬
‫همچنين سعي كنيد كه كابل هاي اتصالي را تغيير مسير دهيد‪.‬‬
‫•نصب نادرست روي ديوار ممكن است سروصداي زيادي ايجاد كند‪.‬‬
‫ •براي به حداقل رساندن امكان سوختگي صفحه نمايش‪ ،‬اين دستگاه به تكنولوژي كاهش سوختگي صفحه نمايش مجهز شده است‪ .‬تكنولوژي‬
‫جابجايي پيکسل به شما امكان مي دهد تا حركت تصوير را از باال‪/‬پايين (خط عمودي) و سمت به سمت (نقطه افقي) تنظيم كنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:47‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 40‬‬
‫کنترل از راه دور جعبه کابل‪/‬جانبی تلویزیون را روشن یا‬
‫خاموش یا میزان صدا را تنظیم نمی کند‪.‬‬
‫پيغام "اين حالت پشتيباني نمي شود" نمایان می گردد‪.‬‬
‫ •قدرت تفكيك حمايت شده تلويزيون را كنترل كرده و به همان صورت قدرت تفكيك خروجي دستگاه خارجي را تنظيم كنيد‪ .‬به تنظیمات‬
‫قدرت تفکیک در صفحه ‪ 18‬این دفترچه راهنما مراجعه شود‪.‬‬
‫بوی پالستیک از تلویزیون به مشام می رسد‪.‬‬
‫ •اين بو عاديست و در طول زمان پراكنده خواهد شد‪.‬‬
‫تلویزیون به یک سمت متمایل شده است‪.‬‬
‫ •پايه را از تلويزيون جدا كرده و دوباره سوار كنيد‪.‬‬
‫در سوار کردن پایه با مشکالتی مواجه شده اید‪.‬‬
‫ •مطمئن شويد كه تلويزيون روي سطح مسطحي قرار داشته باشد‪ .‬اگر نمی توانید پیچ ها را از تلویزیون باز کنید‪ ،‬الزم است که از پیچ‬
‫گوشتی مغناطیسی استفاده شود‪.‬‬
‫منوی کانال خاکستری شده است‪( .‬موجود نیست)‬
‫ •منوي كانال تنها زماني موجود است كه منبع تلويزيون انتخاب شده باشد‪.‬‬
‫تنظيمات شما بعد از ‪ 30‬دقيقه يا هربار تلويزيون خاموش‬
‫مي شود پاك مي شوند‪.‬‬
‫ • اگر تلويزيون در حالت نمایش مغازه است‪ ،‬تنظيمات صدا و تصوير را هر ‪ 30‬دقيقه دوباره تنظيم مي كند‪ .‬تنظیمات را از حالت‬
‫نمايش مغازه به حالت استفاده در منزل در روال وصل و پخش (تنظیمات اولیه) تغيير دهيد‪ .‬دكمه ‪ SOURCE‬را براي انتخاب حالت‬
‫تلویزیون فشار داده‪ ،‬به ‪ ← MENU‬تنظیمات ← وصل و پخش (تنظیمات اولیه) ← ‪ ENTERE‬برويد‪( .‬صفحه ‪)6‬‬
‫از دست دادن متناوب صدا يا تصوير دارید‬
‫ •اتصال هاي كابل را كنترل كرده و آنها را دوباره وصل كنيد‪.‬‬
‫ •از دست دادن صدا یا تصویر ممکن است به خاطر استفاده از کابل های انعطاف ناپذیر یا ضخیم باشد‪ .‬مطمئن شوید که کابل ها برای‬
‫استفاده دراز مدت به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند‪ .‬اگر تلویزیون را روی دیوار نصب می کنید‪ ،‬توصیه می کینم که از کابل های حاوی‬
‫اتصالی ‪ 90‬درجه استفاده شود‪.‬‬
‫ذرات کوچکی را مشاهده می کنید هنگامیکه با دقت به لبه‬
‫قاب تلویزیون نگاه می کنید‪.‬‬
‫ •اين بخشي از طراحي محصول بوده و نشانگر خرابي نيست‪.‬‬
‫منوی تصویر در تصویر موجود نیست‪.‬‬
‫ •عملکرد تصویر در تصویر تنها زمانی موجود است که از ‪ ،HDMI‬کامپیوتر یا منبع اجزاء استفاده می کنید‪.‬‬
‫تلویزیون را ‪ 45‬دقیقه پیش خاموش کردید و دوباره‬
‫روشن شد‪.‬‬
‫ •اين موضوع عاديست‪ .‬تلویزیون خودش عملکرد )‪ OTA (Over The Aerial‬را اجرا می کنید تا سفت افزاری که در حین تماشای‬
‫تلویزیون دان لود شد را ارتقا دهد‪.‬‬
‫مشکالت تصویر‪/‬صوتی تکراری وجود دارد‪.‬‬
‫ •سینگنال‪/‬منبع را کنترل و عوض کنید‪.‬‬
‫ممکن است بین پدهای بالشی الستیکی در پایه و رویه‬
‫بعضی مبلمان واکنشی ایجاد شود‪.‬‬
‫ •برای جلوگیری از این موضوع‪ ،‬از پدهای نمدی بر روی هر سطح تلویزیون که در تماس با مبلمان قرار می گیرد استفاده کنید‪.‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫‪05‬‬
‫مشکالت‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫ •كنترل از راه دور جعبه كابل‪/‬جانبي را طوري برنامه ريزي كنيد كه تلويزيون را به كار بياندازد‪ .‬به دفترچه راهنمای کاربر جعبه کابل‪/‬‬
‫جانبی برای کد تلویزیون ‪ SAMSUNG‬مراجعه شود‪.‬‬
‫‪%%‬برخي از تصاوير و عملكردهاي فوق فقط ب راي مدل هاي خاصي موجود هستند‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:48‬‬
‫‪41‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 41‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫مشخصات‬
1080 X 1920 @ 60Hz
‫پنل بومی‬
)‫ درجه فارنهايت‬104 ‫ تا‬50( ‫ درجه سانتي گراد‬40 ‫ تا‬10
‫ تقطير نشده‬،‫ درصد‬80 ‫ تا‬10
)‫ درجه فارنهايت‬113 ‫ تا‬-4( ‫ درجه سانتي گراد‬45 ‫ تا‬-20
‫ تقطير نشده‬،‫ درصد‬95 ‫ تا‬5
‫مالحظات زيست محيطي‬
‫دمای استفاده‬
‫رطوبت استفاده‬
‫دمای نگهداری‬
‫رطوبت انبار كردن‬
˚20 ~ ˚-20
)‫ راست‬/ ‫پايه گردان (چپ‬
PS50C550
‫اسم مدل‬
‫ اینچ‬50
‫اندازه صفحه نمايش‬
‫صدا‬
)‫(خروجي‬
10W x 2
)‫االرتفاع‬x‫العمق‬x‫ابعاد (عرض‬
‫بدنه‬
‫با پايه‬
1202.5 ‫ ميلي متر‬720.5 ‫ در‬69.5 ‫در‬
1202.5 ‫ ميلي متر‬788 ‫ در‬284.5 ‫در‬
‫وزن‬
‫بدون پايه‬
‫با پايه‬
‫ كيلوگرم‬23.4
‫ كيلوگرم‬25.4
.‫طرح و مشخصات بدون اطالع قبلي قابل تغيير مي باشند‬%%
.‫ به برچسبي كه بر روي محصول الصاق شده رجوع شود‬،‫ب راي اطالعات بیشتر در مورد منبع نيرو و مصرف برق‬%%
‫¦ ¦جواز‬
Without producing harmful VOC (Volatile Organic Compounds), Samsung’s Eco-friendly
“Crystal Design” expresses colour gradation thanks to our dual injection technology.
Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and
the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are
trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.
divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.
To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.
Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
‫فارسي‬
[550-Asia]Far.indb 42
42
2010-02-19 �� 8:57:48
‫‪31‬‬
‫‪8‬‬
‫ج‬
‫‪Anynet+‬‬
‫ ‪AUDIO OUT‬‬
‫‪D‬‬
‫‪31 ,8‬‬
‫‪30‬‬
‫‪18‬‬
‫‪DIGITAL AUDIO OUT‬‬
‫‪DivX® VOD‬‬
‫‪D-sub‬‬
‫‪4‬‬
‫‪30‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫خ‬
‫‪P‬‬
‫‪16‬‬
‫ )تصویر در تصویر( ‪PIP‬‬
‫‪VCR‬‬
‫آ‬
‫‪3‬‬
‫‪19‬‬
‫‪17‬‬
‫‪14‬‬
‫‪11‬‬
‫‪30 ,12‬‬
‫ابزار‬
‫اتصال شبكه‬
‫ارتقای نرم افزار‬
‫اکواالیزر‬
‫انتخاب همه‬
‫اندازه تصویر‬
‫ب‬
‫‪5‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4‬‬
‫باتری ها‬
‫باالنس چپ‪/‬راست‬
‫بلندگوی تلویزیون‬
‫بلندی صدا‬
‫‪2010-02-19 �� 8:57:49‬‬
‫‪14‬‬
‫‪17‬‬
‫‪24 ,17‬‬
‫‪12‬‬
‫خاموش‬
‫خود عیب یابی‬
‫ ‪ USB‬درايو‬
‫درخشندگي پويا‬
‫ر‬
‫پخش رسانه‬
‫پویا‬
‫تايمر‬
‫تایمر خواب‬
‫ تسمه کابل‬
‫تقویت‬
‫تماشای ساده‬
‫تمايل رنگ‬
‫تن سیاه‬
‫تنظیم خودکار‬
‫تنظیم دقیق‬
‫تنظیم سفیدی‬
‫تنظیمات شبکه‬
‫‪8‬‬
‫‪18‬‬
‫‪27‬‬
‫‪2‬‬
‫‪26‬‬
‫‪37‬‬
‫‪18‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪16‬‬
‫‪5‬‬
‫گ‬
‫‪16‬‬
‫زبان‬
‫‪30‬‬
‫‪12‬‬
‫‪33‬‬
‫ساعت‬
‫سينماي خانگي‬
‫شفافيت منو‬
‫صداي خودکار‬
‫ صدای فراگیر مجازی‬
‫صرفه جويي انرژي‬
‫ وصل کردن به کامپيوتر‬
‫ض‬
‫‪32‬‬
‫کانال دلخواه‬
‫کد عوض شود‬
‫کنترل از راه دور‬
‫گرداندن‬
‫ گرم‬
‫گيرنده‬
‫‪9‬‬
‫‪42‬‬
‫‪16‬‬
‫‪9‬‬
‫‪28‬‬
‫‪30‬‬
‫مسیریابی‬
‫مشخصات‬
‫ملودي‬
‫منوي كانال‬
‫موسيقي‬
‫موسیقی متن‬
‫ن‬
‫ص‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪11‬‬
‫‪18‬‬
‫ قاب بالنکینگ‬
‫قدرت تفکیک ایده آل‬
‫قفل شود‬
‫م‬
‫س‬
‫‪15‬‬
‫‪31 ,8‬‬
‫فهرست منبع‬
‫فرکانس‬
‫فرمت های فیلم‬
‫فضای نصب‬
‫فیلم ها‬
‫ک‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪11‬‬
‫ز‬
‫عکس ها‬
‫عالمت‬
‫عنوان‬
‫عيب يابي‬
‫ق‬
‫رنگ پوست‬
‫ روشن‬
‫روشنایی‬
‫‪16‬‬
‫ت‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪38 ,4‬‬
‫‪14‬‬
‫‪29‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪20‬‬
‫ف‬
‫ش‬
‫پ‬
‫‪24‬‬
‫‪11‬‬
‫حالت آماده بکار‬
‫حالت تکرار‬
‫‪ RGB‬حالت فقط‬
‫حالت فيلم‬
‫حس گر صرفه جویی‬
‫د‬
‫‪V‬‬
‫‪7‬‬
‫جزء‬
‫جواز‬
‫‪28‬‬
‫‪3‬‬
‫‪29‬‬
‫‪39‬‬
‫ح‬
‫‪H‬‬
‫‪31 ,7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪42‬‬
‫ع‬
‫سایر اطالعات‬
‫‪A‬‬
‫‪05‬‬
‫فهرست عناوین‬
‫ضبط‬
‫‪4‬‬
‫‪37‬‬
‫‪28‬‬
‫نشانگر روشن بودن‬
‫نصب روي ديوار‬
‫نمایش اسالید‬
‫و‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫ وصل و پخش‬
‫وضوح‬
‫ ویرایش کانال ها‬
‫وصل کردن به دستگاه صوتی‬
‫ویرایش نام‬
‫فارسي‬
‫‪43‬‬
‫‪[550-Asia]Far.indb 43‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement