Samsung MAX-DVD9940 User manual

Samsung MAX-DVD9940 User manual
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻨﯽ ‪3 DVD COMPONENT‬‬
‫ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺨﺶ‬
‫‪DVD/VCD/CD/MP3-CD/CD-R/RW‬‬
‫اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ‬
‫ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه‬
‫‪MAX-DVD9930/9940‬‬
‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎم ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﯾﺮان‬
‫ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرت ﮔﺎراﻧﺘﯽ وﯾﮋه ﺳﺎم ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﺪارد‪.‬‬
‫‪AH68-01441E‬‬
‫ﻫﺸﺪارﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ‬
‫اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ‬
‫‪CLASS 1 LASER PRODUCT‬‬
‫‪KLASSE 1 LASER PRODUKT‬‬
‫‪LUOKAN 1 LASER LAITE‬‬
‫‪KLASS 1 LASER APPARAT‬‬
‫‪PRODUCTO LASER CLASE 1‬‬
‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺮق ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را‬
‫‪Stand-by‬‬
‫ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ دوﺷﺎﺧﻪ را از ﭘﺮﯾﺰﺑﺮق ﺑﮑﺸﯿﺪ ‪.‬‬
‫در زﻣﺎن رﻋﺪ وﺑﺮق دوﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮق را از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﮑﺸﯿﺪ ‪.‬‬
‫دﯾﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺘﮕﺎه را در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﯾﺎ‬
‫ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺮارﺗﯽ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﮔـﺮم ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه و ﺧﺮاب ﺷـﺪن آن‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺎﻃﺮي اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎوي ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي‬
‫ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻀﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎﻃﺮﯾﻬﺎ را در ﻇﺮف آﺷﻐﺎل ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ دﻣﺎي اﺗﺎق ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬
‫وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ‬
‫ﭘﺨﺶ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﯾﺴﮏ و رادﯾﻮي ‪ ، AM/FM‬ﻧﻮار‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ‪MAX-DVD9930‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺨﺶ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﯾﺴﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ‪، MP3-CD ، CD ، VCD ، DVD‬‬
‫‪ DivX ، DVD-RW ، CD-RW ، CD-R‬و ‪ JPEG‬ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رادﯾﻮ ﻣﺠﻬﺰ ‪ AM /FM‬و ﻧﻮار را داراﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪ Screen Saver‬ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ )ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ (‬
‫آﻣﺎده ﺳﺎزي‬
‫ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ‬
‫اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ‬
‫وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ‬
‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‬
‫اﺗﺼﺎﻻت‬
‫اﺗﺼﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮ ﻫﺎ‬
‫اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬
‫ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ‪ MAX-DVD9930‬درﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﻗﻒ ‪ Stop‬وﯾﺎ ﻣﮑﺚ ‪ Pause‬ﻗﺮاردارد‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرت‬
‫اﺗﺼﺎل ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ‬
‫اﺗﺼﺎل آﻧﺘﻦ ﻫﺎي ‪) SW, (MW) AM. FM‬اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ(‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ‪ MAX-DVD9930‬ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود ‪ 20‬دﻗﯿﻘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ‪ Screen Saver‬ﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرت‬
‫ﭘﺨﺶ دﯾﺴﮏ‬
‫ﭘﺨﺶ ‪DivX‬‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺴﮏ‬
‫اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺲ از دودﻗﯿﻘﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري‬
‫ﭘﺨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ‪/‬آﻫﺴﺘﻪ‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪Power Saving‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ‪ MAX-DVD9930‬ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود ‪ 20‬دﻗﯿﻘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﻗﻒ ‪ Stop‬وﯾﺎﻣﮑﺚ ‪ Pause‬ﻣﺎﻧﺪ‪،‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ روي ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ‪ MAX-DVD9930‬ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﭘﺨﺶ ‪ ، DVD‬ﯾﺎ‬
‫ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ‪ JPEG‬اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ‪ ،‬و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮد )در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه (‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫) ‪ DVD ( Digital Versatile Disc‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺻﺪاي ‪ Dolby Digital Surround‬وﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي‬
‫وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ‪ ، MPEG 2‬داراي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻮت وﺗﺼﻮﯾﺮي ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ‪.‬اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻪ‬
‫ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﯾﺎ ﺗﺎﻻر ﮐﻨﺴﺮت ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫~‬
‫‪6‬‬
‫‪DVD player‬‬
‫ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﮐﺪﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ‪.‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ‪ DVD‬ﻫﺎﯾﯽ را ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﮐﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﭙﯽ‬
‫‪3‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫ﭘﺮش از روي ﺗﺼﺎوﯾﺮ و آﻫﻨﮓ ﻫﺎ‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‪ ) Zoom‬ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ (‬
‫اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن )ﺻﺪا ‪ /‬زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ (‬
‫‪26‬‬
‫ﺗﮑﺮار ﭘﺨﺶ‬
‫ﺗﮑﺮار ﭘﺨﺶ ‪A-B‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد زاوﯾﻪ‬
‫‪25‬‬
‫‪27‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ‪ /‬آﻫﻨﮓ‬
‫‪28‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻮي ﻋﻨﻮان ) ‪( Title‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫ﭘﺨﺶ ﻓﺎﯾﻞ ‪JPEG‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻨﻮي دﯾﺴﮏ‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت‬
‫‪29‬‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ زﺑﺎن‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮع ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎي واﻟﺪﯾﻦ) ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن رده ﺳﻨﯽ(‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪) Password‬ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر (‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬
‫‪33‬‬
‫‪35‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪41‬‬
‫ﮔﻮش ﮐﺮدن رادﯾﻮ‬
‫‪43‬‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪DRC‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد رادﯾﻮ‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ‬
‫ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ‬
‫ﮔﻮش ﮐﺮدن ﻧﻮار‬
‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‬
‫ﺿﺒﻂ دﯾﺴﮏ ﻓﺸﺮده‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪48‬‬
‫ﺿﺒﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رادﯾﻮﯾﯽ‬
‫‪50‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎﯾﻤﺮ‬
‫‪51‬‬
‫ﻟﻐﻮ ﺗﺎﯾﻤﺮ‬
‫‪52‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ‪ /‬ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻄﻊ ﺻﺪا‬
‫‪54‬‬
‫‪Sound / Surround / P.Sound‬‬
‫ﺧﻮدﺗﺎن وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ‪ ، VCR‬اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ‪ VCR‬وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺞ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪ / DEMO‬ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪DIMMEK‬‬
‫اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داراي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻖ ﮐﭙﯽ) ‪ ( Copyright protection‬اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻌﻀﯽ دﻋﺎوي وﯾﮋه‬
‫اﺗﺼﺎل ﻫﺪﻓﻮن ‪ /‬ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن )اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ(‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺰان زﯾﺮ و ﺑﻢ ) ‪ ( USER EQ‬ﺻﺪا‬
‫ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻧﮕﻬﺪاري و اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺴﮑﻬﺎ‬
‫ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ‬
‫ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎرة دﯾﺴﮑﻬﺎ‬
‫اﺟﺎزه آن را ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزي ﺻﻨﻌﺘﯽ وﯾﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬
‫ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز درآﻣﺮﯾﮑﺎ ودﯾﮕﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﻓﮑﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮ ﮐﺖ ﻣﺎﮐﺮو وﯾﮋن ودﯾﮕﺮ ذي ﺣﻘﻮﻗﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎرة اﺻﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ‬
‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‬
‫ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه ‪-‬‬‫‪32 31‬‬
‫‪34‬‬
‫‪33‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪1‬‬
‫‪29‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪28‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪27‬‬
‫‪26‬‬
‫‪25‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪1314 1516 17 1819 20 21 22‬‬
‫‪ -1‬وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺪا‬
‫‪ -2‬آﻣﺎده ﺑﺎش ‪ /‬روﺷﻦ‬
‫‪ -3‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪاي زﯾﺮ‬
‫‪ -4‬اﮐﻮ‬
‫‪ -5‬ﻧﺘﻈﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ‬
‫‪ -6‬ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻠﮑﺮد‬
‫‪ -7‬ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ‪ ،1‬ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ ‪2‬‬
‫‪ -8‬ﺿﺒﻂ‪ /‬وﻗﻔﻪ‬
‫‪PHONES -9‬‬
‫‪ -10‬ﮐﺎﺳﺖ ‪1‬و‪2‬‬
‫‪ -11‬ﺿﺒﻂ ﮐﺮدن ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ‬
‫‪ -12‬ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﺳﺖ ‪1‬‬
‫ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺸﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه ‪-‬‬‫‪ -1‬راﺑﻂ آﻧﺘﻦ ‪) sw‬اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ(‬
‫‪ -2‬راﺑﻂ آﻧﺘﻦ ‪AM‬‬
‫‪ -3‬راﺑﻂ آﻧﺘﻦ ‪FM‬‬
‫‪ -4‬راﺑﻂ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ‬
‫‪ -13‬ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﮑﻮس‬
‫‪ -14‬ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺎز ‪CD‬‬
‫‪ -15‬ﺻﻔﺮ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره اﻧﺪاز‬
‫‪ -16‬ﻣﻮﻧﻮ‪ /‬اﺳﺘﺮﯾﻮ ‪FM‬‬
‫‪ -17‬ﺗﺎﯾﻤﺮ‪ /‬ﺳﺎﻋﺖ‬
‫‪ -18‬روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ‪FM /‬‬
‫‪ -19‬ﺣﺎﻓﻈﻪ‬
‫‪ -20‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ‬
‫‪ -21‬ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ‬
‫‪ -22‬ﺗﮑﺮار ‪CD‬‬
‫‪ -23‬ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﺳﺖ ‪2‬‬
‫‪DIMMER/DEMO -24‬‬
‫‪MULTI JOG -25‬‬
‫‪ -26‬ﺑﺎزﮔﺸﺖ‬
‫‪ -27‬ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ‬
‫‪ -28‬ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﺮدن ﺻﺪا‬
‫‪ -29‬روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ‪SOUND/ SURROUND‬‬
‫‪ -30‬ﻣﺤﻔﻈﮥ دﯾﺴﮏ ﻓﺸﺮده‬
‫‪ -31‬ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ‪CD‬‬
‫‪ -32‬ﺗﻌﻮﯾﺾ دﯾﺴﮏ‬
‫‪ -33‬ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب دﯾﺴﮏ‬
‫‪ -34‬ﭘﻨﺠﺮه ﻧﻤﺎﯾﺶ‬
‫‪ -35‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪاي ﺑﻢ‬
‫ﻓﯿﺸﻬﺎي ورودي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن )‪ (VIDEOIN‬را ﺑﻪ راﺑﻂ‬
‫‪1‬‬
‫)‪ (VIDEOOUT‬وﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ -5‬ﻣﺤﻔﻈﮥ راﺑﻄﻬﺎي ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ‬
‫ﻓﯿﺶ ورودي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺑﻪ‬
‫اﯾﻦ ﻓﯿﺸﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪-6‬راﺑﻂ ﺧﺮوﺟﯽ ‪S-VIDEO‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫اﮔﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰون داراي راﺑﻂ ورودي ‪ S-VIDEO‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫)‪ (SVIDEO‬آﻧﺮا ﺑﻪ ﻓﯿﺶ ﺧﺮوﺟﯽ ‪ S-VIDEO‬ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪة‬
‫‪10‬‬
‫ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ -7‬ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﻬﺎي راﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ اﺻﻠﯽ‬
‫‪ -8‬ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﻬﺎي راﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ‪Subwoofer‬‬
‫‪ -9‬ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎه‬
‫‪ -10‬ورودي ‪AUX‬‬
‫‪ -‬ﭘﻨﺠﺮه ﻧﻤﺎﯾﺶ ‪-‬‬
‫‪-11‬اﻧﺘﺨﺎﺑﮕﺮ وﻟﺘﺎژ )اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ(‬
‫‪2019 18‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪14‬‬
‫‪17‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12 13‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ -1‬ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﻬﺖ ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ‬
‫‪ -2‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن اﯾﺴﺘﮕﺎه رادﯾﻮﯾﯽ‬
‫‪ -3‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺣﺎﻓﻈﻪ رادﯾﻮ‬
‫‪ -4‬ﺷﻤﺎرة اﯾﺴﺘﮕﺎه رادﯾﻮﯾﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه‬
‫‪ -5‬ﻋﻨﻮان‬
‫‪ -6‬ﺿﺒﻂ ‪ CD‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن‬
‫‪ -7‬ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﺮدن ‪SURROUND‬‬
‫‪PBC -8‬‬
‫‪ -9‬ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮑﺮار ‪CD‬‬
‫‪ -10‬ﺣﺎﻟﺖ ‪) FM‬اﺳﺘﺮﯾﻮ(‬
‫‪ -11‬ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﺮدن ‪SOUND‬‬
‫‪ -12‬ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ‬
‫‪ -13‬ﺳﺎﻋﺖ‬
‫‪ -14‬ﺑﻠﻨﺪي ﺻﺪا‬
‫‪ -15‬ﺿﺒﻂ ﮐﺮدن‬
‫‪ -16‬ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺻﻠﯽ ‪ ، Time‬ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ‪،‬ﻋﻤﻠﮑﺮد وﻏﯿﺮه (‬
‫‪-17‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎرة دﯾﺴﮏ‬
‫‪ -18‬ﮐﺎﺳﺖ ‪1‬و‪2‬‬
‫‪ -19‬ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ‬
‫‪ -20‬ﻓﺼﻞ‬
‫ﻟﻮازم‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل از دور‬
‫آﻧﺘﻦ ‪AM‬‬
‫ﮐﺎﺑﻞ ﺻﻮﺗﯽ‬
‫ﮐﺎﺑﻞ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ‬
‫آﻧﺘﻦ ‪FM‬‬
‫ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه‬
‫‪6‬‬
‫ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل از دور‬
‫وارد ﮐﺮدن ﺑﺎﻃﺮي ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل از دور‬
‫ﺗﮑﻤﻪ زوم‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪DIMMER/DEMO‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ اﺳﺘﺮﯾﻮ ‪/‬ﻣﻮﻧﻮ‪،‬ﺣﺮﮐﺖ آﻫﺴﺘﻪ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ ‪1/2‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﺗﻮﻗﻒ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪AUX‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﭘﺨﺶ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ روﺷﻦ ﮐﺮدن ‪ /‬آﻣﺎده ﺑﺎش‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮش‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﭘﺮش دﯾﺴﮏ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﺗﮑﺮار‬
‫‪1‬‬
‫ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻃﺮي در ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه‬
‫ﮐﻨﺘﺮل از راه دور را ﺑﺎﻓﺸﺎر روﺑﻪ‬
‫ﭘﺎﯾﯿﻦ وﮐﺸﯿﺪن آن درﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ‬
‫ﺑﺮدارﯾﺪ ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دوﺑﺎﻃـﺮي ‪ 1/5 V AAA‬را در‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺻﺤﯿﺢ‬
‫‪3‬‬
‫ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻃﺮي ﻫﺎ را درﺟﺎي‬
‫ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ رادﯾﻮ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﭘﺨﺶ ﻧﻮار‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪) Preset/CD‬ﭘﺮش(‬
‫ﺣﺎﻓﻈﻪ رادﯾﻮ ‪ ،‬ﺗﮑﻤﻪ ‪P.SCAN‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ رادﯾﻮ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺪا‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪي ﺻﺪا‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻣﻨﻮ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻗﻄﻊ ﺻﺪا‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﺟﻬﺖ ‪ /‬ورود‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﺻﺪا‬
‫‪A‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﺗﮑﺮار ‪B‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪STEP‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ 9‬ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﯾﮏ ﮐﺎدر‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﺣﺎﻟﺖ ‪SLIDE‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻟﻐﻮ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ آرم‬
‫‪7‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ اﻋﺪاد )از ‪0‬ﺗﺎ ‪(9‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﺳﺎﻋﺖ ‪ /‬ﺗﺎﯾﻤﺮ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ روﺷﻦ ‪ /‬ﺧﺎﻣﻮش‬
‫ﮐﺮدن ﺗﺎﯾﻤﺮ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪EZ VIEW , NTSC/PAL‬‬
‫اﺣﺘﯿﺎط‬
‫از اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ زﯾﺮ ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﻧﺸﺖ و ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن ﺑﺎﻃﺮي ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻃﺮي ﻫﺎ را ﻃﻮري در دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺐ ﻫﺎي آن ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫از ﻧﻮع ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﻃﺮي ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬ﺑﺎﻃﺮي ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﻫﻤﻮاره ﻫﺮ دوﺑﺎﻃﺮي را در ﯾﮏ زﻣﺎن داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه از راه دور ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻃﺮي ﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض ﮔﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺪوده ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل ازراه دور‬
‫از دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﻣﯽ ﺗﻮان ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﺪوده ‪ 7‬ﻣﺘﺮ‬
‫)در ﯾﮏ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿـﻢ ( اﺳﺘﻔـﺎده ﮐﺮد ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در زاوﯾﻪ اﻓﻘﯽ‬
‫)ﺗﺎ ‪ (30‬ازﮔﯿﺮﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﮐﺎراﯾﯽ دارد ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺑﺎزﮐﺮدن ﭘﻮﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﻗﺴﻤﺖ‬
‫ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﻮﺷﺶ راﻓﺸﺎر داده ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻠﻐﺰاﻧﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬
‫اﺗﺼﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮﻫﺎ‬
‫ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ‪ ،‬ﺳﯿﻢ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه را از ﭘﺮﯾﺰ ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﻣﻄﻤﺌﻦ‬
‫ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻟﻄﻔﺎً ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ روش اﺗﺼﺎل زﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﭘﯿﺶ ازﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺘﻤﺎً ﺗﮑﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ وﺳﯿﻢ ﺑﺮق آن را از ﭘﺮﯾﺰ ﺟﺪاﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ‪.‬‬
‫اﺗﺼﺎل ﻓﯿﺸﻬﺎي اﺗﺼﺎﻟﯽ ) ‪ ( 4‬ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻨﯽ ‪compact‬‬
‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻓﯿﺸﻬﺎي اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪.‬‬
‫آﺑﯽ ) ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮ ﻫﺎي ‪ / ( subwoofer‬ﻗﺮﻣﺰ ) ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ (‬
‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺒﻬﺎ ) ‪ -‬و‪ ( +‬درﺳﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫روش اول‬
‫‪1‬‬
‫ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ورودي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ TV/VIDEO‬را ﺑﺮ روي ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻓﺸﺎر‬
‫وﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‬
‫دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮ روي ‪ VIDEO‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد‪.‬‬
‫روش دوم‬
‫آﺑﯽ‬
‫ﻗﺮﻣﺰ‬
‫ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ‪DVD Player‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎه را روي ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻪ ‪ ،‬ﻗﻔﺴﻪ وﯾﺎ‬
‫داﺧﻞ ﻣﯿﺰ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎي ﺟﻠﻮﯾﯽ ‪R‬‬
‫اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﮔﻮش دادن‬
‫‪L‬‬
‫اﯾﻦ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ را درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮوﺟﯽ ‪) S-Video‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻤﺮاه آن ﻧﯿﺴﺖ(‬
‫در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻓﯿﺶ ‪ S-video‬ﺑﺮ روي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ‪ ،‬از‬
‫آﺑﯽ‬
‫ﻗﺮﻣﺰ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ )ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب ‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻤﺮاه آن ﻧﯿﺴﺖ(‪.‬‬
‫ﺗﺎ ‪ 4‬ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫‪3/5‬‬
‫و رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎ )ﺣﺪود ‪ ( 45‬ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ راﻃﻮري ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ‪ Tweeter‬ﻫﺎي‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎي ﺟﻠﻮ را ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ‬
‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻧﺼﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮ‬
‫‪1‬‬
‫ﺧﺮوﺟﯽ ‪ S-video‬را ﺑﻪ ورودي ‪ S-video‬ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ TV/VIDEO‬را ﺑﺮ روي ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬
‫وﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮ روي ‪ S-video‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮﮐﺐ‪ :‬ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت‬
‫ﺳﯿﺎه وﺳﻔﯿﺪ )‪ (y‬و اﻃﻼﻋﺎت رﻧﮕﯽ )‪ (c‬اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪: S-video‬اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾـﺮي ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎده از آن‬
‫ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻔﺎف ﺗﺮو درﺧﺸﺎن ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﻣﺮﮐـﺐ‬
‫ﻋﺎدي ﺑﺎ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎي رﻧﮕﯽ و درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻧﺼﺐ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ در ﮐﻨﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮﻣﺎزا ‪،‬ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و رﻃﻮﺑﺖ زﯾﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎ آﯾﯽ آن‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻓﺘﺎدن و ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ‪ ،‬ان را در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ‪ ،‬دﯾﻮار و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻧﺼﺐ ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫روش ﺳﻮم‬
‫اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪) P. scan‬اﺳﮑﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ(‬
‫ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ‪ ،‬ﺳﯿﻢ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه را از ﭘﺮﯾﺰ ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﻣﻄﻤﺌﻦ‬
‫ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻟﻄﻔﺎً ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ روش اﺗﺼﺎل زﯾﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮ ﺧﻼف اﺳﮑﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟـﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ در دو زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺨﺘﻠـﻒ‬
‫ﺗﺼﻮﯾـﺮ ﮐﻠﯽ ﺑﻮﺟـﻮد ﻣﯽ آﯾـﺪ ) ﺧﻄﻮط اﺳـﮑﻦ ﻓـﺮد ‪ -‬ﺧﻄﻮط اﺳـﮑﻦ زوج ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎده از اﺳـﮑﻦ‬
‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ از ﯾﮏ زﻣﯿﻨﮥ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه )ﺗﻤﺎم ﺧﻄﻮط در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ(‪.‬‬
‫ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﻔﺎف ﺑﺪون ﺧﻄﻮط اﺳﮑﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻣﺤﻔﻈﻪ وﯾﺪﺋﻮ ) ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ (‬
‫در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺷﻤﺎ داراي ﻓﯿﺸﻬﺎي ‪ Pr,Pb,y‬اﺳﺖ ‪ ،‬از اﯾﻦ‬
‫روش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ P.scan‬ﺑﺮ روي ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 5‬ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺸﺎر داده و ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸـﺎر دادن و ﻧﮕﻬـﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﮑﻤـﻪ ﺑﻪ ﻣـﺪت ‪ 5‬ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳـﮑﻦ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ و اﺳـﮑـﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫اﺳﮑﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ )ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ( ﭼﯿﺴﺖ؟‬
‫اﮔﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺷﻤﺎ داراي ﻣﺤﻔﻈﮥ ورودي ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ ‪ .‬ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮي ) ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ (‬
‫اﺳﮑﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ )ﻓﺮﯾﻢ ﮐﺎﻣﻞ(‬
‫ﻓﯿﺸﻬﺎي ‪ Pr , Pb‬و ‪ Y‬در ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻓﯿﺸﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن وﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ‪.‬‬
‫در روش اﺳﮑﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺑﻪ ﺻـﻮرت‬
‫ﻣﺘﻮاﻟﯽ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﺳﮑﻦ ﻣﺨﺘﻠﻂ )ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢ= ‪ 2‬زﻣﯿﻨﻪ(‬
‫در ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﮑﻦ ﻣﺨﺘﻠﻂ ‪ ،‬ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢ از دو زﻣﯿﻨﮥ )زوج و ﻓﺮد(‬
‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺎوي ﺧﻂ اﻓﻘﯽ در ﻓﺮﯾﻢ ا ﺳﺖ‪.‬زﻣﯿﻨﮥ‬
‫زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺮﺳﯿـﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ‬
‫ﻓﺮد در ﺧﻄـﻮط ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺮﺣـﻠﻪ اول اﻧـﺠﺎم ﺷـﺪه و ﺑﻌـﺪ در‬
‫ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬روش اﺳﮑﻦ‬
‫ﻣﺎﻧﺪه از زﻣﯿﻨﮥ ﻓﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﮏ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺷﯿﺎء ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺖ‪:‬‬
‫ﻓﺮﯾـﻤﯽ ﮐﻪ ﻫـﺮ ‪ 1/30‬ﺛﺎﻧﯿـﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷـﻮد‪ .‬ﺣﺎوي دو‬
‫ﻋﻤﻞ ﻋﮑﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﮑﻦ ﻣﺨﺘﻠﻄﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ درآن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ‬
‫ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪي از زﻣﯿﻨﮥ زوج ﺑﺮاي ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺧﻄﻮط ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ‬
‫زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳﺖ‪ .‬از اﯾﻦ رو ﻣﺠﻤﻮع ‪ 60‬زﻣﯿﻨﻪ در ﻫﺮ ‪1/60‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬـﺎﯾﯽ ﮐﺎرآﯾـﯽ دارد ﮐﻪ ﺣـﺎوي ورودﯾﻬﺎي )‪ (Y,Pr.Pb‬ﺑـﻮده و‬
‫ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ) در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ورودي ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ‬
‫و داراي اﺳﮑﻦ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ(‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل و ﻧﺎم ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﺘﺎن ‪،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرآﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﺖ وﯾﺪﺋﻮ‬
‫‪11‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙـﺲ ‪ NTSC/PAL‬ﺑـﺮ روي ﮐﻨﺘـﺮل از راه‬
‫دور ﯾﺎ ‪ REC/PAUSE‬ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﻓﺮﻣﺖ وﯾﺪﺋﻮ ‪ ،‬از اﺑﺘﺪا ﺑﺮ روي ‪ PAL‬ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻤﻪ ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮﻣﺖ وﯾﺪﺋﻮ از ‪ NTSC‬ﺑﻪ ‪ PAL‬و ﯾﺎ‬
‫ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﻫﺮ ﮐﺸﻮر از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻣﺖ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﭘﺨـﺶ ﻋﺎدي ﻻزم اﺳـﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺖ وﯾﺪﺋﻮي دﯾﺴـﮏ ﻣﺸﺎﺑـﻪ ﻓﺮﻣﺖ‬
‫وﯾﺪﺋﻮي ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫اﺗﺼﺎل آﻧﺘﻦ ‪(MW) AM ، FM‬‬
‫و‪ ) SW‬اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ (‬
‫اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ‬
‫اﮔﺮ درﯾﺎﻓﺖ اﻣﻮاج ‪ AM‬ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ‬
‫ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ‪ AM‬ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫)ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ(‬
‫ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﻧﺎﻟﻮگ ﺟﺎﻧﺒﯽ‬
‫آﻧﺘﻦ ﺣﻠﻘﻪ اي ‪AM‬‬
‫)ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﮕﺎه(‬
‫ﻣﺜﺎل ‪ :‬ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي داراي ﺳﯿﮕﻨﺎل آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ‪ ، VCR‬دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫آﻧﺘﻦ ﺣﻠﻘﻪ اي ‪) AM‬ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﮕﺎه(‬
‫ﮐﺎﺑﻞ ﺻﺪا‬
‫اﮔﺮ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺪا‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻓﯿﺶ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ‬
‫وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺷﮑﺎﻓﻬﺎي ﭘﺎﯾﻪ آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫ورودي ﺻﺪا ﺑﺮ روي ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ‪ DVD‬را ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺪا ﺑﺮ روي ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ راﺑﻂ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ AUX‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ‪ AUX‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ AUX‬در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺿﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن آﻧﺘﻦ ‪FM‬‬
‫‪FM‬‬
‫ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ‪Coaxial‬‬
‫‪ FM 75‬وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺳﺨﺖ دﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪Coaxial‬‬
‫اﺗﺼﺎل آﻧﺘﻦ ‪ FM‬راﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﻓﻦ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه‬
‫‪1‬‬
‫‪75‬‬
‫ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن آﻧﺘﻦ ‪AM‬‬
‫آﻧﺘﻦ ﺣﻠﻘﻪ اي ‪ AM‬ﻫﻤﺮاه را ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺗﺼﺎل‬
‫‪ AM‬و وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫اﮔﺮ درﯾﺎﻓﺖ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﺳﯿﻢ ﺗﮑﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ‬
‫داراي ﭘﻮﺷﺶ وﯾﻨﯿﻞ را ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ‪ AM‬وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫را ﻣﺘﺼﻞ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ‪( .‬‬
‫)آﻧﺘﻦ ﺣﻠﻘﻪ اي‬
‫‪AM‬‬
‫ﻓﻦ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮﻣﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد‬
‫را اداﻣﻪ دﻫﺪ ﻓﻦ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻬﺪارد‪.‬‬
‫ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺮاي اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ زﯾﺮ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺷﻮد ‪.‬اﮔﺮ ﺗﻬﻮﯾﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺟﻪ‬
‫ﺣﺮارت داﺧﻞ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺪ ‪.‬‬
‫ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻦ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﻬﻮﯾﻪ را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ )اﮔﺮ ﺳﻮراخ ﻫﺎ ﺑﺎروزﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﻪ‬
‫ﭘﻮﺷﺎﻧـﺪه ﺷﻮﻧـﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤـﮑﻦ اﺳﺖ درﺟـﻪ ﺣﺮارت داﺧـﻞ دﺳﺘـﮕﺎه ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ‬
‫آﺗﺶ ﺳﻮزي ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫ﭘﺨﺶ دﯾﺴﮏ‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ‬
‫در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ وﻗﺖ دارﯾﺪ‪.‬‬
‫در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ زﻣﺎن ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪..‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ Enter‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺳﺎﻋﺖ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ‪.‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ‪ CD‬در ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﻨﺪة دﯾﺴﮏ‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪ CD‬ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺸﺎر دادن ‪ Disc skip‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﺧﺎص ‪ ،‬ﺗﮑﻤﮥ )‪1‬و‪3‬و‪ DISC (2‬ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﮥ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﯾﺎ‬
‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺖ‪:‬‬
‫ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺖ‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ درﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ‬
‫داده ﺷﺪ ‪ ENTER ،‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫دﻗﯿﻘﻪ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ‪.‬‬
‫اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﯿﻘﻪ ‪:‬‬
‫زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ زﻣﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﺶ‬
‫داده ﺷﺪ‪ ENTER :‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ در زﻣﺎن ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ رادﯾﻮ و ﯾﺎ ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪3) Disc‬و‪2‬و‪(1‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ .‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺨﺶ ‪ CD‬ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫اﮔﺮ دﯾﺴﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﺳﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬دﯾﺴﮏ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر‬
‫ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي‬
‫دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﻓﺸﺎر دادن ﺗﮑﻤـﮥ ‪TIMER/CLOCK‬‬
‫‪ TIMER‬در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﻫﺮ‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﮐﺎﻫﺶ دﻗﯿﻘﻪ ‪:‬‬
‫‪ DISK SKIP‬ﺑﺮ روي ﮐﻨﺘﺮل از راه دور را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دﯾﺴﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ‬
‫ﭼﺸﻤﮏ ﺑﺰﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ‪ :‬ﺗﻤﺎم دﯾﺴﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺨﺶ ﺑﺎ دﯾﺴﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﺮوع‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪DVD‬‬
‫زﻣﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪CD‬‬
‫‪VCD‬‬
‫ﭘﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪MP3‬‬
‫‪JPEG‬‬
‫‪DivX‬‬
‫ﭘﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ‪ Multi-Jog‬ﯾﺎ‬
‫ﻣﺮﺣﻠﮥ ‪ 3‬و ‪ 4‬اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫‪،‬‬
‫اﮔﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ‪،‬ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي ‪MP3‬‬
‫در‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ RGMAIN‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﺎن ﮐﻠﯽ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﯾﮏ ﻋﻨﻮان و ﯾﺎ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺗﮑﻤﮥ ‪ REMAIN‬ﻓﺸﺎر داده ﻣﯽ ﺷﻮد‪:‬‬
‫‪) TITLE‬ﻋﻨﻮان( ﭘﺨﺶ ﺷﺪه‬
‫‪) TITLE‬ﻋﻨﻮان( ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه‬
‫‪DVD‬‬
‫‪) CHAPTER‬ﻓﺼﻞ ( ﭘﺨﺶ ﺷﺪه‬
‫‪) CHAPTER‬ﻓﺼﻞ ( ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه‬
‫‪15‬‬
‫‪VCD‬‬
‫‪CD‬‬
‫ﺗﺮاك ﭘﺨﺶ ﺷﺪه‬
‫ﺗﺮاك ﭘﺨﺶ ﺷﺪه‬
‫ﺗﺮاك ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه‬
‫ﺗﺮاك ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه‬
‫ﮐﻞ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه‬
‫ﮐﻞ ‪ :‬ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه‬
‫‪MP3‬‬
‫ﻣﻮﺟﻮد در ‪ CD‬ﺑﺮروي ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺻﻔﺤﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي دﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﻌﻀﯽ ‪ CD‬ﻫﺎي ‪ MP3‬ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺿﺒﻂ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺨﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﺟﺪول ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ‪ MP3-CD‬ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﺗﺮاك ‪ MP3‬ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﺮ‬
‫روي دﯾﺴﮏ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﭘﺨﺶ‬
‫ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ ﺗﮑﻤﻪ ‪ STOP‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‬
‫ﺑﺮاي ﻣﮑﺚ ﻣﻮﻗﺖ در ﭘﺨﺶ دﯾﺴﮏ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ PLAY/ PAUSE‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﺠﺪداً ﺗﮑﻤﻪ‬
‫‪ PLAY/ PAUSE‬راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪PRESS PLAY‬‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ‪ Stop‬در ﺣﺎﻓﻈﻪ‬
‫‪PLAY/ PAUSE‬‬
‫)ﭘﺨﺶ ‪/‬ﻣﮑﺚ ( ﯾﺎ ‪ ENTER‬ﻓﺸﺎر داده ﺷﻮد‪.‬‬
‫وﺿﻌﯿﺖ ‪ Stop‬ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺨﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫) اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﻘﻂ در ‪ DVD‬ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد (‪.‬‬
‫‪PLAY/ PAUSE‬‬
‫‪16‬‬
‫ﭘﺨﺶ ‪DivX‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮش ‪ 5‬دﻗﯿﻘﻪ اي‬
‫در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ ﺗﮑﻤﮥ‬
‫ﭘﺮش ﺟﻠﻮ‪ /‬ﻋﻘﺐ‬
‫ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ ‪،‬ﺗﮑﻤﮥ‬
‫ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﮑﻤﮥ‬
‫ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﮑﻤﮥ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ‪ 2‬ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮ روي ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ‪ ،‬ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺗﮑﻤﻪ‬
‫ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﯽ روﯾﺪ‪.‬‬
‫در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ‪ 2‬ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮ روي ﯾﮏ دﯾﺴﮏ‪ ،‬ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺗﮑﻤﮥ‬
‫ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺨﺶ ﺳﺮﯾﻊ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪،‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ 5 ،‬دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ 5 ،‬دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ‬
‫ﺗﮑﻤﮥ زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺗﮑﻤﮥ ﻓﺸﺎر داده ﻣﯽ ﺷﻮد‪،‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻦ ”‪ "sabtitle off” , “subtitleon‬ﺗﻐﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ دﯾﺴﮏ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺗﺎ ‪ 8‬زﺑﺎن را ﺑﺮاي زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻓﺸﺎر داده و ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ‬
‫ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﭘﺨﺶ ﺗﮑﻤﻪ ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺮﻋﺖ‬
‫ﭘﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪:‬‬
‫اﮔﺮ ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از اﯾﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ زﺑﺎن زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ‬
‫را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ‪،‬‬
‫ﯾﺎ ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي ‪ ،‬ﻣﺤﻠﯽ را‬
‫ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‬
‫را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﻓﺸﺎردادن ﺗﮑﻤﻪ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻦ ‪) ZOOM x2‬زوم دو ﺑﺮاﺑﺮ(‬
‫و ‪ ) ZOOM OFF‬زوم ﺧﺎﻣـﻮش ( ﺗﻐﯿﺮ‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫ﮐﺮده و در ﻣﺮﺣﻠﮥ آﺧﺮ ﺗﮑﻤﮥ ‪ ENTER‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ‪ DivX‬ﻣﻄﻠﻮب رااز ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ‪ ،‬ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدي ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺟﺪول وﯾﮋﮔﯽ ‪DivX‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد زوم‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ ZOOM‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫در زﻣﺎن ﭘﺨﺶ ‪ ،‬ﺗﮑﻤﮥ‬
‫‪،‬‬
‫‪،‬‬
‫‪،‬‬
‫را ﻓﺸﺎر داده و زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﻄﻠﻮب )‬
‫( را از ﺻﻔﺤﮥ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي ‪ DivX‬ﻓﻘﻂ در زوم‬
‫دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ Div x‬ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه‬
‫ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي ‪ Avi‬ﻣﺤﺘﻮي داده ﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ‪ ISO 9660‬ﺑﺮ روي ‪ CD‬ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ MPEG‬ﺣﺎوي ‪ DivX‬ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺼﻮﯾﺮي ‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ‪ DivX‬ﻗﺒﻞ از ‪) 3/11‬آﺧـﺮﯾﻦ‬
‫ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ‬
‫‪DivX3.11‬‬
‫‪ 5/1‬ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻣﯽ ﺷﻮد(‬
‫ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺼﻮﯾﺮي‬
‫ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻌﻼوه ‪ XVID‬ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮده‪ .‬ﻓﺮﻣﺘﻬﺎي‬
‫‪WMV V1/V2/V7‬‬
‫‪WMV‬‬
‫‪ WMV, V1,V2,V3,V7‬ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫‪Mp3‬‬
‫‪CBR: 80kps~320kbps‬‬
‫ﺳﺎزﮔﺎري ﺻﻮﺗﯽ‬
‫ﺳﺎزﮔـﺎري ﺻﻮﺗـﯽ ‪ Mp3‬رﻣـﺰﮔـﺬاري ﺷـﺪه از ‪ 80 kbps‬ﺗـﺎ‬
‫‪ Ac30 , 320 kbps CBR: 128kps~448kbps‬از ‪ 128 kbps‬ﺗـﺎ ‪ 448 kbps‬و ‪ WMA‬از‬
‫‪Ac3‬‬
‫‪ 56 kbps‬ﺗﺎ ‪ 160 kbps‬ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪CBR: 56kps~160kbps‬‬
‫‪WMV‬‬
‫ﺑﻌﻼوه ‪،‬ﺑﺮاي زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه از ﻓﺮﻣﺖ ‪ text‬ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد )‪(SMI‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ دﯾﺴﮏ ‪ ، Div X‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ‪ AVI‬ﭘﺨﺶ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫در ﻣﯿﺎن ﻓﻮرﻣﺘﻬﺎي ﺻﻮﺗﯽ ‪ Div x‬ﻣﻮﺟﻮد ‪ DTS ،‬ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي ‪ WMVV8 , WMV‬ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻓﺎﯾﻞ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ را در ‪ CD- ROM‬ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ‪ ،‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ‬
‫‪ SMI‬ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫ﭘﺨﺶ ﺳﺮﯾﻊ‪/‬آﻫﺴﺘﻪ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼ ﻋﺎت دﯾﺴﮏ‬
‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺟﻮد در دﯾﺴﮏ را ﺑﺮروي ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﭘﺨﺶ ﺳﺮﯾﻊ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ INFO‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻤﻪ ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪:‬‬
‫‪VCD‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪MP3‬‬
‫‪CD‬‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫‪JPEG‬‬
‫‪DivX‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫ﭘﺨﺶ آﻫﺴﺘﻪ‬
‫‪) Title‬ﻋﻨﻮان( ﭼﯿﺴﺖ ؟‬
‫ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮد درﯾﮏ دﯾﺴﮏ ‪DVD‬‬
‫‪) Chapter‬ﻓﺼﻞ( ﭼﯿﺴﺖ ؟‬
‫‪Title‬‬
‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫دﯾﺴﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪DOLBY DIGITAL‬‬
‫ﯾﺎ ‪ PRO LOGIC‬را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫را ﻓﺸﺎر داده و ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ در ﻃﻮل ﭘﺨﺶ ﺗﮑﻤﻪ ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺮﻋﺖ‬
‫ﭘﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪:‬‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫‪DVD‬‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫‪DVD‬‬
‫‪VCD‬‬
‫‪CD‬‬
‫‪MP3‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ SLOW‬راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ در ﻃﻮل ﭘﺨﺶ ﺗﮑﻤﻪ ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺮﻋﺖ‬
‫ﭘﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪:‬‬
‫‪DVD‬‬
‫روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد !‬
‫اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﻤﺒﻞ روي ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدي‬
‫‪VCD‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪DivX‬‬
‫ﯾﮏ ﺗﺮاك )ﻓﺎﯾﻞ ( ﭼﯿﺴﺖ ؟‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﺮروي ‪ CD ، VCD‬ﯾﺎ ‪MP3-CD‬‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ‪DVD‬‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ‪MP3-CD‬‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺮاك‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ زﺑﺎن‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ‪VCD‬‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻨﻮان‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻣﺎن‬
‫ﺳﭙﺮي ﺷﺪه‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ‪CD‬‬
‫‪19‬‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﺼﻞ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﭘﺨﺶ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺘﺮﯾﻮ ) ‪( L/R‬‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ داﻟﺒﯽ‬
‫دﯾﺠﯿﺘﺎل‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ زاوﯾﻪ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ‪DivX‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫در ‪ DivX‬ﻫﺎ و ‪ VCD‬ﭘﺨﺶ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ‪ CD‬ﯾﺎ ‪ ، MP3-CD‬ﺻﺪا ﻓﻘﻂ در ﺳﺮﻋﺖ ‪ 2‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻨﯿﺪه‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي ‪ 4‬ﺑﺮاﺑﺮ و ‪ 32‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪. .‬‬
‫در زﻣﺎن ﭘﺨـﺶ آﻫﺴﺘـﻪ و ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻫﯿـﭻ ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﻨﯿـﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫ﭘﺮش از روي ﺗﺼﺎوﯾﺮ وآﻫﻨﮕﻬﺎ)ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ(‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد زاوﯾﻪ ‪Angle‬‬
‫اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ را اززواﯾﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪VCD‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫‪MP3‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪CD‬‬
‫‪1‬‬
‫را ﻣﺨﺘﺼﺮاً ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ INFO‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎ د رﻃﻮل ﭘﺨﺶ ﻓﺸﺮده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻓﺼﻞ ‪ ،‬ﺗﺮاك وﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ از روي ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﭘﺮش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪DVD‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ‬
‫‪ ANGLE‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪MP3‬‬
‫‪VCD‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎي‬
‫‪،‬‬
‫ﯾﺎ ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي اﻋﺪاد را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‬
‫ﺗﺎ زاوﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎ ﻓﺸﺮده ﺷﻮﻧﺪ زاوﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ‪.‬‬
‫‪1/3‬‬
‫‪2/3‬‬
‫‪VCD‬‬
‫ﭘﺨﺶ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﻢ‬
‫‪3/3‬‬
‫‪DVD‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ STEP‬راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻤﻪ را در زﻣﺎن ﭘﺨﺶ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ‬
‫ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد زاوﯾﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ زواﯾﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ روي دﯾﺴﮏ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫ﺗﮑﺮار ﭘﺨﺶ‬
‫ﺗﮑﺮار ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ‪ ،‬ﻋﻨﻮان ‪ ،‬ﺗﺮاك ) آﻫﻨﮓ (‪ 9‬ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ ‪ MP3‬ﻣﺠﺪداً ﭘﺨﺶ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪VCD‬‬
‫‪CD‬‬
‫‪MP3‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪JPEG‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ REPEAT‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻤﻪ در ﻃﻮل ﭘﺨﺶ ﻓﺸﺎر داده ﻣﯽ ﺷﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﮑﺮار ﭘﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪:‬‬
‫‪MP3‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪JPEG‬‬
‫ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﮑﺮار ﭘﺨﺶ‬
‫‪1‬‬
‫‪VCD‬‬
‫‪CD‬‬
‫ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮑﺮار ﭘﺨﺶ ﺑﺮ روي‬
‫ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺴـﮏ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را‬
‫اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ INFO‬را دوﺑﺎر ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‬
‫ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﮑﺮار ﭘﺨﺶ ﺣﺮﮐﺖ‬
‫ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫‪CHAPTER‬‬
‫ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر‬
‫ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ‪ CD‬ﯾﺎ ‪ ،VCD‬ﺗﮑﻤﻪ ‪ INFO‬را ﯾﮑﺒﺎر‬
‫‪TITLE‬‬
‫ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر‬
‫ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫‪RANDOM‬‬
‫ﺗﺮاك ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫)ﺗﺮاﮐﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬
‫ﻣﺠﺪدا ﭘﺨﺶ ﺷﻮد‪(.‬‬
‫‪TRACK‬‬
‫‪VCD‬‬
‫ﺗﺮاك اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﭘﺨﺶ‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪CD‬‬
‫‪FOLDER‬‬
‫ﺗﻤﺎم ﺗﺮاك ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﯾﮏ‬
‫ﻓﻮﻟﺪر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‬
‫ﺗﺎ ﺗﮑﺮار ﺧﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪DISC‬‬
‫ﮐﻞ دﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪OFF‬‬
‫ﭘﺨﺶ ﻣﮑﺮر را ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫‪PBC‬‬
‫دﯾﺴﮑﻬﺎي ‪ )VCD‬ﻧﺴﺨﻪ ‪ ( 2/0‬اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ‬
‫‪ VCD‬ﺑﺎ ‪، PBC‬ﺑﺎﯾﺪ ‪ PBC‬را در ﻣﻨﻮي دﯾﺴﮏ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ‪ ) .‬ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ‪ 31‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ(‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫در دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ‪ MP3‬و ‪JPEG‬‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫ﺗﮑﺮار ﭘﺨﺶ ‪B‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ )‪( ZOOM‬‬
‫‪A‬‬
‫ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺑﺰرگ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪VCD‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪B‬‬
‫‪ REP. A‬را در ﺷﺮوع‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪) ZOOM‬ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ (‬
‫‪CD‬‬
‫ﻗﺴﻤﺘـﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ ﺗﮑـﺮار‬
‫ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ‪ .‬ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪B‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ ZOOM‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ REP. A‬را در اﻧﺘﻬﺎي‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫‪،‬‬
‫‪،‬‬
‫‪،‬‬
‫‪DVD‬‬
‫را‬
‫‪VCD‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ ENTER‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ‪.‬‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻤﻪ ﻓﺸﺎر داده ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﻟﻐﻮ ﺗﮑﺮار ﭘﺨﺶ ‪ AB‬و ﺗﮑﻤﮥ ‪B‬‬
‫‪ REP. A‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ‬
‫”‪ "REPEAT Play BACK‬در وﺿﻌﯿﺖ ‪ off‬ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪DVD‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ EZ VIEW‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﺗﮑﻤﻪ ﻓﺸﺎر داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻦ و ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫وﻗﺘﯽ ﻓﯿﻠﻤﯽ در ﻓﺮﻣﺖ ‪) Wide Screen‬ﺻﻔﺤﻪ ﭘﻬﻦ( ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻮار ﻫﺎي ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮕﯽ‬
‫ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬
‫در ﺑﺎﻻوﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﺗﮑﻤﻪ‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫ﺗﮑﺮار ‪ A-B‬در دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ‪ MP3‬و ‪ JPEG‬ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺗﮑﺮار ﭘﺨﺶ ‪ A-B‬از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ‪ ،‬ﺗﮑﻤﻪ ‪B‬‬
‫‪ REP. A‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫اﮔﺮ‪ DVD‬ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ زاوﯾﻪ ﭼﻨﺪ دورﺑﯿﻨﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻮارﻫﺎي ﻣﺸﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد ‪ ،‬زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ‪ DVD‬داراي‬
‫ﻧﺴﺒﺖ داﺧﻠﯽ اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻮدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ‪ /‬آﻫﻨﮓ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ﺻﺪا ‪ /‬زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ﺻﺪا‬
‫‪1‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ INFO‬را دوﺑﺎر ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫‪DVD‬‬
‫‪،‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪1‬‬
‫ﯾﺎ ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫‪VCD‬‬
‫ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي ﯾﮏ ﻋﻨﻮان‬
‫‪CD‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ INFO‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺻﺪاي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ‬
‫‪1‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ INFO‬را دوﺑﺎر ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ﯾﺎﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ‬
‫‪4‬‬
‫‪DVD‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ ENTER‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎي‬
‫ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪،‬‬
‫را‬
‫ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ‪ Chapter‬ﻧﻤﺎﯾﺶ‬
‫داده ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ‬
‫‪6‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي اﻋﺪاد را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‬
‫دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪ SUBTITLE‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﻋﺪاد را ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ‬
‫‪JPEG‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي اﻋﺪاد را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ‬
‫زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ‬
‫‪5‬‬
‫‪MP3‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎي‬
‫‪3‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي ﯾﮏ ﻓﺼﻞ‬
‫ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي ﯾﮏ ﻓﺼﻞ‬
‫ﻓﺎﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫دﯾﺴﮏ ‪ MP3‬ﯾﺎ ‪ JPEG‬از ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺴﮏ‬
‫ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺴﺖ ‪.‬‬
‫وﻗﺘﯽ دﯾﺴﮏ ‪ MP3‬ﯾﺎ ‪ JPEG‬درﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ‬
‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ‪ ،‬ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻮﻟﺪر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ ﻓﻮﻟﺪر ﺗﮑﻤﻪ را ﻓﺸﺎر داده‬
‫ﺳﭙﺲ ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي ‪ ،‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﺴﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬
‫ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎن ﯾﺎ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‬
‫را ﭘﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫ﭘﺨﺶ ﻓﺎﯾﻞ ‪JPEG‬‬
‫‪JPEG‬‬
‫‪CD‬‬
‫‪JPEG‬‬
‫و ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪SLIDE‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪Digest‬‬
‫‪1‬‬
‫دﯾﺴﮏ ‪ JPEG‬را در ﺳﯿﻨﯽ دﯾﺴﮏ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ OPEN/CLOSE‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ SLIDE MODE‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ‪ 9‬ﺗﺼﻮﯾﺮ ‪ JPEG‬را روي ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ ﺗﮑﻤﻪ ‪Digest‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎي‬
‫ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪،‬‬
‫ﺳﭙﺲ ﺗﮑﻤﻪ ‪ ENTER‬را ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻌﺪي‬
‫ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 5‬ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ‪ JPEG‬در ‪ 9‬ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺎن‬
‫داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻌﺪي ﯾﺎﻗﺒﻠﯽ ) ﺑﺎ ‪ 9‬ﭘﻨﺠﺮه ( ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﻫﺎي‬
‫ﭘﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺗﮑﻤﻪ ﻓﺸﺎر داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ‬
‫راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‬
‫راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﺮﺧﺶ‪/‬ﮔﺮدش‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎي‬
‫را در ﻃﻮل ﭘﺨﺶ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ازﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ‬
‫ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ در ﻣﺮﮐﺰ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ‬
‫‪ :‬ﺑﻪ ﻃﻮرﻋﻤﻮدي ﮔﺮدش ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮده ﻋﻤﻮدي‬
‫ﻫﺮﺑﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪي ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﻮاع ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ‬
‫اﺳﻼﯾﺪ)‪ ( 1~11‬ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ واﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ‬
‫ﻟﻐﻮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪SLIDE‬‬
‫‪29‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎﺑﻪ اﺳﻼﯾﺪ ﺑﻌﺪي ﭘﺮش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺗﮑﻤﻪ ﻓﺸﺎر داده ﻣﯿﺸﻮد اﺳﻼﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪.‬‬
‫‪ :‬ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ‪ 90‬درﺟﻪ‬
‫ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ‬
‫‪ :‬ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ‪ 90‬درﺟﻪ ﺧﻼف‬
‫ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ‬
‫‪ :‬ﺑﻪ ﻃﻮر اﻓﻘﯽ ﮔﺮدش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻮي ﻋﻨﻮان ) ‪( Title‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﻮي دﯾﺴﮏ )‪( Menu‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻨﻮ ﺑﺮاي زﺑﺎن ﺻﻮﺗﯽ‪ ،‬زﺑﺎن زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ‪ ،‬ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﻨﻮي ‪ DVD‬در دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﺴﮏ اﺻﻼً اﺟﺮا ﻧﺸﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪DVD‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ Menu‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎي‬
‫راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ‪ VCD‬اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮد )ﻧﺴﺨﻪ ‪(2/0‬‬
‫ﺑﯿﻦ ‪ PBC ON‬و ‪) OFF‬روﺷﻦ ‪ /‬ﺧﺎﻣﻮش‬
‫ﺷﺪن ‪ ( PBC‬ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ آﯾﺘﻢ ﻣﻮرد‬
‫‪ Title Menu‬ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬
‫ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﯾﺴﮏ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪،‬‬
‫ﭘﯿﺎم‬
‫ﺑﺮروي ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ Menu‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎي‬
‫‪3‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ ENTER‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪ Title Menu‬ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﯾﺪ ‪.‬‬
‫ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫در ‪ DVD‬ﻫﺎي داراي ﭼﻨﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻨﻮان ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد‬
‫راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﻧﻈﺮاﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ Menu‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ از ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬
‫)ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺨﺶ (‬
‫وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ‪ ) VCD‬ﻧﺴﺨﻪ ‪( 2/0‬اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﻮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اﻧﺘﺨﺎب وﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫اﯾﻦ دﯾﺴﮏ ‪ ) VCD‬ﻧﺴﺨﻪ ‪ ( 2/0‬دارد‪ .‬دﯾﺴﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﻮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬ﻣﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ‬
‫ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮد‪.‬زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬
‫‪31‬‬
‫را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ‪.‬‬
‫اﯾﻦ دﯾﺴﮏ ‪) VCD‬ﻧﺴﺨﻪ ‪ ( 2/0‬را دارد ‪ .‬اﯾﻦ دﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش‪ CD‬ﺻﻮﺗﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ زﺑﺎن‬
‫زﺑﺎن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض دﺳﺘﮕﺎه را زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ Menu‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎي‬
‫را ﻓﺸﺎر‬
‫‪Setup‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ ENTER‬را ﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ‬
‫ﺗﺎآﯾﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬
‫‪5‬‬
‫ﺳﭙﺲ ﺗﮑﻤﻪ ‪ ENTER‬راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪ ENTER‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‬
‫دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ RETURN‬راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ MENU‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎاز ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ‪OSD‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ﺻﺪا‬
‫)ﺿﺒﻂ ﺷﺪه روي دﯾﺴﮏ (‬
‫اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ‬
‫)ﺿﺒﻂ ﺷﺪه روي دﯾﺴﮏ (‬
‫اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ﻣﻨﻮ‬
‫)ﺿﺒﻂ ﺷﺪه روي دﯾﺴﮏ (‬
‫*‬
‫‪33‬‬
‫دﯾﺴﮏ ﺿﺒﻂ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬زﺑﺎن ﻣﻨﻮ‬
‫ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮع ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬
‫‪1‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ MENU‬را ﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎي‬
‫را ﻓﺸﺎر‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ Aspect Ratio‬ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن )اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ (‬
‫‪Setup‬‬
‫‪ ENTER‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ( اﯾﻦ اﻧﺪازه ‪16:9‬ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ‪ Aspect Ratio‬ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ‪ .‬وﻗﺘﯽ ‪ DVD‬ﻫﺎي ﺿﺒﻂ ﺷﺪه در اﻧﺪازه‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﺪ ‪ Aspect Ratio‬را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪PS‬‬
‫‪LB‬‬
‫اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ‪ 16:9‬را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ ‪) 16:9‬ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻣﻞ‬
‫روي ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﻬﻦ ﺧﻮد ( اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎدر ‪ Wide screen‬ﻟﺬّت ﺑﺒﺮﯾﺪ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ‪ TV DISPLAY‬اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ راﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ‪16:9‬در ﺣﺎﻟﺖ) ‪( Letter box‬‬
‫روي ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ‬
‫ﻧﻮار ﻫﺎي ﺳﯿﺎه رﻧﮓ در ﺑﺎﻻوﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺗﺎآﯾﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪،‬‬
‫ﺳﭙﺲ ﺗﮑﻤﻪ ‪ ENTER‬راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ‪16:9‬درﺣﺎﻟﺖ ) ‪(Pan & Scan‬‬
‫روي ﯾﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺻﻔﺤﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫)ﮐﻨﺎره ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮ ‪ 16:9‬ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد (‪.‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫اﮔﺮ ﯾﮏ ‪ DVD‬داراي ﻧﺴﺒﺖ‪ 4:3‬ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﻬﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ‪ DVD‬در ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار‪،‬‬
‫ﻧﻮع ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن وﺗﻨﻈﯿﻢ ‪ Aspect Ratio‬آن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ RETURN‬راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ MENU‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎاز ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾﻦ )رده ﺑﻨﺪي ﺳﻨﯽ(‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ‪Password‬‬
‫از اﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از دﯾﺪن‪ DVD‬ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻀﺮ و ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ MENU‬راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎي‬
‫را ﻓﺸﺎر‬
‫‪Setup‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪ ENTER‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎي‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎﮔﺮوه ﺑﻨﺪي‬
‫‪5‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎي‬
‫راﻓﺸﺎر‬
‫‪4‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪Setup‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ ENTER‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.‬‬
‫وﻗﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﯽ‬
‫ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ MENU‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎاز ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺳﭙﺲ ﺗﮑﻤﻪ ‪ ENTER‬راﻓﺸﺎر‬
‫ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻄﻮر از ﭘﯿﺶ‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ‪ 7890‬اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ RETURN‬راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫‪37‬‬
‫را ﻓﺸﺎر‬
‫‪ ENTER‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ ENTER‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ MENU‬راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎي‬
‫‪3‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎي‬
‫راﻓﺸﺎر‬
‫اﯾﻦ ﮐﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ‬
‫دﯾﺴﮏ ‪ DVD‬ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط‬
‫ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺳﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ RETURN‬را ﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬
‫در ﺻﻮرت اﺷﺘﺒﺎه وارد ﮐﺮدن اﻋﺪاد ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر از ﺗﮑﻤﻪ ‪ CANCEL‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ MENU‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ از ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ‬
‫‪JPEG‬‬
‫‪DVD‬‬
‫وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ‪ DVD‬ﯾﺎ ‪ JPEG CD‬را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ LOGO‬راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ MENU‬راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ PLAY/PAUSE‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎي‬
‫را ﻓﺸﺎر‬
‫‪Setup‬‬
‫‪ ENTER‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎي‬
‫راﻓﺸﺎر‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺟﻤﻠﻪ” ‪ “COPY LOGO DATA‬ﺑﺮ روي‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻣﯿﻨـﮥ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷـﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 3‬ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﺣﻞ‬
‫‪1‬و‪ 2‬را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺷﺪه و ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدد‪.‬‬
‫ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ‪ USER‬ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ USER‬را ﻓﺸﺎر داده و ﺑﻌﺪ‬
‫‪ ENTER‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ MENU‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ RETURN‬راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫آرم ﺳﺎ ﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬
‫ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ‬
‫ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ MENU‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎاز ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ‪DRC‬‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ‪،‬ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻓﯿﻠﻢ در ﺷﺐ‪،‬از ﺻﺪاي داﻟﺒﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ‬
‫ﺻﺪاي ﮐﻢ‪ ،‬ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ MENU‬راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎي‬
‫را ﻓﺸﺎر‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪،‬‬
‫ﺗﺎ ‪ DRC‬آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺎﺛﯿﺮآن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻫﺮﭼﻪ ﺗﮑﻤﻪ‬
‫ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎي‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‬
‫را ﻓﺸﺎر‬
‫‪Audio‬‬
‫‪ ENTER‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ RETURN‬راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ MENU‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎاز ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫ذﺧﯿﺮه اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ‬
‫ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ رادﯾﻮ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ‬
‫‪ 15‬اﯾﺴﺘﮕﺎه ‪FM‬‬
‫‪ 5‬اﯾﺴﺘﮕﺎه ‪MW‬‬
‫‪ 5‬اﯾﺴﺘﮕﺎه ‪Sw1‬‬
‫‪ 5‬اﯾﺴﺘﮕﺎه ‪Sw2‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﯾﺎ دﺳﺘﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد ) اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي‬
‫رادﯾﻮﯾﯽ ) ‪ FM ( SW1,SW2‬و ‪ ( AM‬ﮔﻮش دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل از دور‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ TUNER/BAND‬را‬
‫ﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺧﻮد را‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﯿﻦ)‪ FM ( SW1,SW2‬و‪AM‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫ﺟﻠﻮ وﻋﻘﺐ ﻣﯽ رود ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫وﻗﺘﯽ ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫ﻓﺸﺎر داده ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬اﯾﺴﺘﮕﺎه‬
‫رادﯾﻮﯾﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ‬
‫ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﺗﮑﻤﻪ ) ‪TUNER ( BAND‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ TUNER/BAND‬راﻓﺸﺎر‬
‫دﻫﯿﺪ و ﺑﺎﻧﺪ ‪ FM‬را اﻧﺘﺨﺎب‬
‫‪2‬‬
‫راﻓﺸﺎر‬
‫‪3‬‬
‫ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻠﻤﻪ ”‪“PROGRAM‬‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮدﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﻦ ‪ MW‬و‪FM‬‬
‫و ) ‪ ( SW1,2‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫را‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ TUNER MEMORY‬را‬
‫ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ‪.‬‬
‫رادﯾﻮﯾﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ‬
‫آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪي‬
‫اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ‪.‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ‬
‫‪1‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ TUNER‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‬
‫ﺗـﺎ ﺑﺎﻧـﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺷـﻤﺎ‬
‫) ‪ FM‬و ‪ (( SW1,2)MW‬اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه رادﯾﻮﯾﯽ را‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎره اﯾﺴﺘﮕﺎه‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫را‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ ‪ 1‬و ‪ 15‬اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪STOP‬‬
‫‪5‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ TUNER MEMORY‬را‬
‫ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮه اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﯾﮕﺮ‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ ‪ 2‬ﺗﺎ ‪ 5‬را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫”‪“PROGRAM‬‬
‫‪TUNER MEMORY‬‬
‫را ﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫”‪“PROGRAM‬‬
‫‪STOP‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪.‬ﺳﭙﺲ‬
‫اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ MO/ST‬راﻓﺸﺎردﻫﯿﺪ ﺗﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ‪ Mono‬ﯾﺎ ‪ Stereo‬ﺑﻪ رادﯾﻮ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫)اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﮔﻮش ﮐﺮدن ﺑﻪ ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ‪ FM‬ﻓﻌﺎل اﺳﺖ‪(.‬‬
‫ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﺗﮑﻤﻪ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺻﺪا ﺑﯿﻦ ‪Mono‬و ‪ Stereo‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫واﺿﺢ ﺗﺮي ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ‪.‬‬
‫‪Mono‬‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮروي ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه از ﭘﯿﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ‪،‬ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل از راه دور راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪.‬‬
‫روي‬
‫‪44‬‬
‫ﮔﻮش ﮐﺮدن ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ‬
‫ﻫﻤﻮاره از ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار‬
‫ﮐﺎﺳﺖ ﺻﻮﺗﯽ در ﺻﻔﺤﻪ ‪ 58‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺨﺶ ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﮑﺮو ‪ component‬ﺷﻤﺎ داراي ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺨﺶ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺷﻤﺎ را‬
‫ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﮔﻮش دﻫﯿﺪ‪).‬ﻓﻘﻂ در ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ‪(2‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ REVERSE MODE‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻣﻮرد‬
‫ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ را ﭘﺨﺶ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ‬
‫ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اول ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ را‬
‫ﭘﺨﺶ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻫﺮ دو ﺳﻤـﺖ ﻧﻮار ﮐﺎﺳـﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎ ﻣﺤـﺪود‬
‫ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﮑﻤﮥ ‪ Stop‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﺗﮑﻤﮥ ‪، STANBY ON‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ TAPE‬را ﺑﺮ روي ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه‬
‫ﻓﺸﺎر داده و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮار را اﻧﺘﺨﺎب‬
‫‪3‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ ( ) PUSH EJECT‬را ﺑﺮ‬
‫روي ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ‬
‫در آن ﺑﺎز ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﻧﻮار را در‬
‫آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻧﻮار ﮐﺎﺳـﺖ را از ﺳﻤـﺖ ﭘﺨﺶ‪ /‬ﺿﺒﻂ‬
‫ﮐﺎﺳﺖ در ﺟﺎي ﮐﺎﺳﺖ ﻗﺮار داده و ﺑﻌﺪ‬
‫ﺷﻤﺎره اﻧﺪاز ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ‬
‫در زﻣﺎن ﭘﺨﺶ ﻧﻮار در ﯾﮑﯽ از ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ‪ ،‬ﺷﻤـﺎره اﻧﺪاز‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿـﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎدداﺷـﺖ‬
‫ﮐﺮدن اﻋﺪاد در اول ﻫـﺮ ﺗـﺮاك ‪ ،‬در ﻣﻮاﻗـﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ‪ ،‬آن‬
‫ﺗﺮاك را دوﺑﺎره ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن در ‪ ،‬آﻧﺮا ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪ .‬ﻧﻮار‬
‫ﮐﺎﺳﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺳﻤﺖ ‪ : A‬ﺗﮑﻤﮥ )‬
‫دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫( را ﯾﮑﺒﺎر ﻓﺸﺎر‬
‫( را دوﺑـﺎر‬
‫ﺳﻤﺖ ‪ : B‬ﺗﮑﻤﮥ )‬
‫ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ )ﻓﻘﻂ در ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه‬
‫ﻧﻮار ‪(2‬‬
‫‪5‬‬
‫در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﮑﻤﮥ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪،‬‬
‫‪6‬‬
‫زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﭘﺨﺶ ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ ﺑﻪ‬
‫اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ﺗﮑﻤﮥ ‪ stop‬را ﻓﺸﺎر‬
‫ﻗﺒﻞ از ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدن اﻋﺪاد ﺷﻤﺎره اﻧﺪاز در ﺷﺮوع ﻫﺮ‬
‫ﺗﺮاك ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اول ﺗﮑﻤﮥ ‪ Counter RESET‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺮ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه داراي ﺷﻤﺎره اﻧﺪاز ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻤﮥ ﭘﺎﯾﯿﻦ ‪/‬‬
‫ﮐﺎﺳﺖ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻧﻮار‬
‫ﺑﺎﻻ ﻧﻮار‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻤﮥ‬
‫ﮐﺎﺳﺖ را ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﯾﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ 1‬ﯾﺎ ‪ 2‬دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﮐﺎﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫ﺿﺒﻂ دﯾﺴﮏ ﻓﺸﺮده‬
‫ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ )‪(Dubbing‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﯾﺴﮏ ﻓﺸﺮده را ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﺮ روي ﮐﺎﺳﺖ ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪:‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﺖ را از ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪة ‪ 1‬ﺑﺮ روي ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪة ‪ 2‬ﮐﭙﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫در ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮار‪ :‬ﺳﺮﻋﺖ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﻧﻮار در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺻﺪا را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ روي ﻧﻮار ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﻧﺪارد‪.‬‬
‫دﻗـﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮار اﺻﻠﯽ را در ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪة ‪ 2‬ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ‪ ،‬زﯾﺮا در زﻣﺎن ﺷـﺮوع ﻋﻤﻞ‬
‫ﺿﺒﻂ ﻫﻤﺰﻣﺎن‬
‫اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن دﯾﺴﮏ ﯾﺎ ﺗﺮاك اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ‪،‬ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺎك ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﺗﮑﻤﮥ ‪STANDBY/ON‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻧﻮار ﺧﺎﻟﯽ را در ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪة ‪2‬‬
‫ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻧﻮار اﺻﻠﯽ را در ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪة ‪1‬‬
‫ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﺗﮑﻤﮥ ‪STANDBY/ON‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻧﻮار ﺧﺎﻟﯽ را در ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪة ‪2‬‬
‫ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ ( ) PUSH EJECT‬را ﺑﺮاي ﺑﺎز‬
‫ﮐﺮدن درب ﮐﺎﺳﺖ ﻓﺸﺎر داده ‪ ،‬ﻧﻮار را‬
‫در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺳﭙـﺲ در را‬
‫ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺑﺮاي ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎﺳﺖ ﺗﮑﻤﮥ‬
‫‪ DUBBING‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه و‬
‫ﮐﺎﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ‪ 1‬ﺑﺮ روي‬
‫ﮐﺎﺳﺖ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪة ‪ 2‬ﮐﭙﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ STOP‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪) DVD/CD‬‬
‫ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫( را‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫دﯾﺴﮏ ﻓﺸﺮده را در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺑـﺎز ﮐـﺮدن در ‪ CD‬ﺗﮑﻤـﮥ‬
‫( را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪) OPEN / CLOSE‬‬
‫‪ CD‬را در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﺮاي‬
‫ﺑﺴﺘﻦ درب ‪ CD‬ﺗﮑﻤﮥ ‪OPEN/ CLOSE‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ﺑﺮاي ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺿﺒﻂ ﺗﮑﻤﮥ‬
‫‪) STOP‬‬
‫( را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺿﺒﻂ اوﻟﯿﻦ‬
‫ﺑـﺮاي اﻧﺘـﺨـﺎب آﻫﻨـﮓ ﻣﻮرد ﻧـﻈﺮ از‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ‪) CD‬‬
‫‪47‬‬
‫‪5‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ CD SYNCHRO‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻧﻮار اﺻﻠﯽ را در ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪة ‪1‬‬
‫(‬
‫آﻫﻨﮓ ‪ ،‬ﺗﮑﻤﻪ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺿﺒﻂ ﯾﮏ آﻫﻨﮓ از زﻣﺎن ﺷﺮوع آن‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ CD SYNCHRO‬را در زﻣﺎن ﭘﺨﺶ‬
‫‪ CD‬ﻓﺸﺎر داده و ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺨﺶ ‪ CD‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ‬
‫‪48‬‬
‫از ﺗﮑﻤﮥ ‪ CD SYNCHRO‬اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺿﺒﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ رادﯾﻮﯾﯽ‬
‫ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺻﺪاي دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﺗﺄﺛﯿﺮي در ﻧﻮار ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﻧﺪارد‪.‬‬
‫ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯿﺴﺎزد ‪،‬ﺗﺎ از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺮاﮐﻬﺎي دﯾﺴﮏ ﻓﺸﺮده ﺿﺒﻂ ﮐﺮدن را ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﺗﮑﻤﮥ ‪STANDBY/ON‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻧﻮار ﺧﺎﻟﯽ را در ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪة ‪2‬‬
‫ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ ( ) PUSH EJECT‬را ﺑﺮاي ﺑﺎز‬
‫ﮐﺮدن درب ﮐﺎﺳﺖ ﻓﺸﺎر داده ‪ ،‬ﻧﻮار را‬
‫در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺳﭙـﺲ در را‬
‫ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ‪.‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪) DVD/CD‬‬
‫ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫( را‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ REC/PAUSE‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻧﻮاري را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮ روي آن ﺿﺒﻂ‬
‫ﺿﺒﻂ ﮐﺮدن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫(‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻮﻗﻒ ﺿﺒﻂ ﮐﺮدن ﺗﮑﻤﻪ‬
‫دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ زاﺋﺪه اﯾﻤﻨﯽ آن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫را ﻓﺸﺎر‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد رادﯾﻮ را ا ﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‬
‫دﯾﺴﮏ ﻓﺸﺮده را در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺑـﺎز ﮐـﺮدن در ‪ CD‬ﺗﮑﻤـﮥ‬
‫( را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪) OPEN / CLOSE‬‬
‫‪ CD‬را در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﺮاي‬
‫ﺑﺴﺘﻦ درب ‪ CD‬ﺗﮑﻤﮥ ‪OPEN/ CLOSE‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫ﺑـﺮاي اﻧﺘـﺨـﺎب آﻫﻨـﮓ ﻣﻮرد ﻧـﻈﺮ از‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ‪) CD‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻧﻮار اﺻﻠﯽ را در ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪة ‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﺗﮑﻤﮥ ‪STANDBY/ON‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻧﻮار ﺧﺎﻟﯽ را در ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪة ‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﺗﮑﻤﮥ ‪، TUNER/ BAND‬‬
‫‪4‬‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ‪/‬‬
‫اﯾﺴﺘﮕﺎه رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﻮرد‬
‫ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ‪/‬‬
‫ﻧﻈﺮ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪،‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ )‪ (REC/ PAUSE‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻮﻗﻒ ﺿﺒﻂ ﮐﺮدن از ﺗﮑﻤﮥ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ REC‬ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه و‬
‫ﺿﺒﻂ ﮐﺮدن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎﯾﻤﺮ‬
‫ﻟﻐﻮ ﺗﺎﯾﻤﺮ‬
‫ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯿﺴﺎزد ﺗﺎ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻌﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه را روﺷﻦ وﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﺷﻮد‪،‬ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﯾﻤﺮ را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺒﻞ ازﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺎﯾﻤﺮ‪ ،‬از درﺳﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬
‫در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارﯾﺪ ‪ .‬در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ‬
‫زﻣﺎن‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺎﯾﻤﺮ ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ‪ TIMER‬ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ‪ ،‬ﺗﺎﯾﻤﺮ‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﺗﺎﯾﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬آﻧﺮا ﻟﻐﻮ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﺗﮑﻤﮥ ‪STANDBY/ON‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ TIME/CLOCK‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‬
‫ﺗﺎ ‪ TIMER‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ ENTER‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻣـﺪت ﭼﻨــﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ‪ON TIME‬‬
‫)در ﻋﻮض ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﮐﻮﻻﯾﺰر(‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷـﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﻗﺒﻼً‬
‫زﻣﺎن روﺷﻦ ﺷﺪن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤـﺮ را‬
‫ﻧﯿـﺰ در ﺣـﺎﻟـﺖ زﻣـﺎن روﺷـﻦ‬
‫ﺷﺪن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫زﻣﺎن روﺷﻦ ﺷﺪن ﺗﺎﯾﻤﺮ را ﺗﻨﻈﯿﻢ‬
‫ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ -a‬ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺸﺎر دادن‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ﯾﺎ‬
‫‪ ENTER - b‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫دﻗﯿﻘﻪ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ‬
‫‪ -c‬دﻗﯿﻘﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺸﺎر دادن‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ ENTER -d‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ‪OFF TIME‬‬
‫) در ﻋﻮض ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﮐﻮﻻﯾﺰر(‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﻗﺒﻼً‬
‫زﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن‬
‫ﺗﺎﯾﻤـﺮ را ﻧﯿـﺰ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣـﻮش‬
‫ﺷﺪن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ﺑﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨـﺪه در‬
‫زﻣﺎن روﺷﻦ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎي‬
‫ﯾﺎ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‬
‫‪5‬‬
‫زﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺗﺎﯾﻤﺮ را‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ -a‬ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﺗﮑﻤﮥ‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ - b‬ﺗﮑﻤﮥ ‪ ENTER‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫دﻗﯿﻘﻪ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ -c‬دﻗﯿﻘﻪ را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﺗﮑﻤﮥ ﯾﺎ‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ ENTER -d‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ VOL 10‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬اﯾﻦ ‪10‬‬
‫ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺑﻠﻨﺪي ﺻﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻨﻈﯿﻢ‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫‪8‬‬
‫ﺑﺮاي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺗﮑﻤﮥ ‪ENTER‬‬
‫‪) TAPE‬ﮐﺎﺳﺖ( ‪:‬ﻧﻮار را در ﺟﺎي ﺧﻮد‬
‫ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪) TUNER‬رادﯾﻮ( ‪ Enter .a :‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿـﺪ‪.‬‬
‫‪ . b‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻤـﻪ ﻫﺎي‬
‫ﯾﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه‬
‫را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪..‬‬
‫‪) CD‬دﯾﺴﮏ ﻓﺸﺮده( ‪ :‬دﯾﺴـﮏ ﻓﺸـﺮده را در‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫‪51‬‬
‫‪6‬‬
‫ﯾﺎ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﻟﻐﻮ ﺗﺎﯾﻤﺮ ‪ ،‬ﺗﮑﻤﻪ ‪ TIMER ON/OFF‬را ﯾﮑﺒﺎر‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻤﮥ ﯾﺎ و ﻓﺸﺎر‬
‫دادن آن ﺑﻠﻨـﺪي ﺻـﺪا را ﺗﻨﻈﯿـﻢ‬
‫ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ‪ Enter‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺗﺎﯾﻤﺮ ‪ ،‬ﺗﮑﻤﻪ ‪ TIMER ON/OFF‬را دوﺑﺎره‬
‫ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫دوﺑﺎره ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫در زﻣﺎن روﺷﻦ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه در ﺣﺎﻟﺖ‬
‫آﻣﺎده ﺑﺎش اﺳﺖ ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎﯾﻤﺮ را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ﻋﻼﻣـﺖ در ﺳﻤـﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻي‬
‫ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﺗﺎﯾﻤﺮﺗﻨﻈﯿﻢ‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺳﯿﺴﺘـﻢ‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﮔﺮ زﻣﺎن روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺗﺎﯾﻤﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬ﮐﻠﻤﮥ ‪ ERROR‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫در ﻣﺮاﺣﻞ ‪ ،3،4،5،6،7،8‬در ﻋﻮض ﻓﺸﺎر دادن ﺗﮑﻤﮥ ‪ ENTER‬ﺑﻪ روي ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﮑﻤﮥ ‪ RETURN‬ﺑﺮ‬
‫روي ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫در ﻣﺮاﺣﻞ ‪ ،4،5،6،7‬در ﻋﻮض ﻓﺸﺎر دادن ﺗﮑﻤﮥ‬
‫‪ Multi Jog‬اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮ روي ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﮑﻤﮥ‬
‫ﯾﺎ‬
‫‪52‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺪا ‪P.SOUND/ SURROUND‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ‪ /‬ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻄﻊ ﺻﺪا‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺧﻮدﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه‬
‫‪ DVD Player‬را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ SLEEP‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﮐﻠﻤﻪ ‪ SLEEP‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻤﻪ ﻓﺸﺎر داده‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬زﻣﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪:‬‬
‫‪OFF‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد‬
‫‪P.SOUND/SURROUND‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪mini -Compact‬‬
‫‪ Powersound/ power SURROUND‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪ Power sound/Power SuRROUND‬ﺻﺪاي‬
‫ﺑﻢ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و ﻋﻤﻠﮑـﺮد را ﺧﯿـﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از‬
‫ﺻﺪاي واﻗﻌﯽ ﺑﻬﺒﻮدي ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ P.SOUND/SURROUND‬را ﺑﺮ‬
‫روي ﺻﻔﺤﮥ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻓﺸﺎر داده‬
‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ‪ :‬ﺗﮑﻤﮥ ‪ P.SOUND/P.SURROUND‬را ﺑﺮ‬
‫روي ﺻﻔﺤﮥ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻓﺸﺎر داده ‪P.SOUND,‬‬
‫‪ P. SURROUND, OFF‬ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬
‫ﺑـﺮاي ﻟﻐـﻮ اﯾـﻦ ﻋﻤﻠﮑـﺮد دوﺑـﺎره ﺗﮑﻤـﮥ‬
‫‪ P.SOUND/P.SURROUND‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺪا‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ‪ mini -Compaut‬ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﮐﻮﻻﯾﺰر ﺗﻨﻈﯿﻢ‬
‫ﺷﺪه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ‬
‫ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎي زﯾﺮ و ﺑـﻢ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮع‬
‫ﻣﻮزﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﮔﻮش ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ‪،‬اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ‪ ،‬ﺗﮑﻤﻪ ‪ SLEEP‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ SOUND MODE‬ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﮥ ﺟﻠﻮﯾﯽ‬
‫را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﺗﮑﻤﮥ ‪ SOUND MODE‬ﺑﺮ روي‬
‫ﮐﻨﺘﺮل از راه دور را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮرد‬
‫ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﭘﯿﺶ ا ز اﯾﻦ ﮐﻪ ‪ DVD Player‬ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه‬
‫آن ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺸﺎر ﻣﺠﺪد ﺗﮑﻤﻪ‪ ،‬زﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ را از آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼً ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ داد ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﻟﻐﻮ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ‪،‬ﺗﮑﻤﻪ ‪ SLEEP‬راﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪ‬
‫‪OFF‬‬
‫ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ‪...‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪...‬‬
‫ﺗﻌﺎدل ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ) ﺧﻄﯽ (‬
‫ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻮزﯾﮏ ﭘﺎپ‬
‫ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻮزﯾﮏ راك‬
‫ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻮزﯾﮏ ﮐﻼﺳﯿﮏ‬
‫ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻦ‬
‫ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ زﻧﺪه‬
‫ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﯿﻨﻤﺎ‬
‫ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺻﺪا‬
‫‪PASS‬‬
‫‪POP‬‬
‫‪ROCK‬‬
‫‪CLASSIC‬‬
‫‪HALL‬‬
‫‪LIVE‬‬
‫‪CINEMA‬‬
‫‪USE EQ‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫ﺑﺮاي دﯾﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮد )زﯾﺮ و ﺑﻢ( ‪USEREQ‬‬
‫ﺻﻔﺤﮥ ‪ 56‬را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫‪30 MIN 15 MIN‬‬
‫‪45 MIN‬‬
‫‪60 MIN‬‬
‫‪90 MIN‬‬
‫روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪Mute‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ MUTE‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫درﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻼﻣﺖ ‪ MUTE‬ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ ﺻﺪا ‪ ،‬ﺗﮑﻤﻪ ‪ MUTE‬را ﻣﺠﺪداً ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪ DEMO‬ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪DIMMER‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪DEMO‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ DEMO/ DIMMER‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ‬
‫روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﮑـﺮدﻫﺎي دﺳﺘﮕـﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣـﻞ‬
‫در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاي‬
‫اﻃﻼع از ﻧﺤﻮة ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻪ‬
‫ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪاي زﯾﺮ‪ /‬ﺑﻢ )‪(USGR EQ‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪DIMMER‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪاي ﺑﻢ )‪(BASS‬‬
‫ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ ‪،‬‬
‫دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺪن ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ DEMO/ DIMMER‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪ BASS‬ﺑﺮ روي ﺻﺪاﻫﺎي ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺛﺮات ﺻﻮت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد‬
‫‪1‬‬
‫ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻓﺸﺎردادن ﺗﮑﻤﮥ ‪ ،‬روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ‬
‫ذﯾﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪:‬‬
‫)ﺗﯿﺮه( ‪) DIMMER OFF‬روﺷﻦ( ‪DIMMER ON‬‬
‫ﺑﺮاي ﻟﻐﻮ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪ ،‬ﺗﮑﻤﮥ‬
‫‪ DEMO/ DIMMER‬را دوﺑﺎره‬
‫ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ BASS‬ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﮥ ﺟﻠﻮﯾﯽ‬
‫را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ و از ‪BASS+08, BASS-08‬‬
‫در ﻣﺠﻤﻮع ‪ 9‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪاي زﯾﺮ )‪(TREBLE‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪ Treble‬ﺑﺮ روي ﺻﺪاﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺛﺮات ﺻﻮت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ﺗﮑﻤﮥ ‪ Treble‬ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﮥ ﺟﻠﻮﯾﯽ را‬
‫ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ و از ‪ TKE-08‬ﺗﺎ ‪ TRE+08‬در‬
‫ﻣﺠﻤﻮع ‪ 9‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪،‬ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﺪاﻫﺎي ﭘﺎﺋﯿﻦ‬
‫‪2‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﺪاﻫﺎي ﺑﺎﻻي‬
‫ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫اﺗﺼﺎل ﻫﺪﻓﻮن‪ /‬ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن )اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ(‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در اﺗﺎق ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻫﺪﻓﻮن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ‬
‫‪ Micro - component‬ﺑﻪ ﻣﻮزﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻓﯿﺶ ‪ 3/5‬و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺒﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاري از دﯾﺴﮑﻬﺎ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺴﮏ‬
‫ﺳﻄﺢ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه دﯾﺴﮏ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻟﻤﺲ ﻧﮑﻨﯿﺪ‪ .‬دﯾﺴﮏ را از ﮐﻨﺎره ﻫﺎي آن‬
‫ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮروي ﺳﻄﺢ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺮ روي دﯾﺴﮏ ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﭽﺴﺒﺎﻧﯿﺪ ‪.‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاري از دﯾﺴﮑﻬﺎ‬
‫آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ آب آﻧﺮا ﭘﺎك ﮐﺮده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺮم ﺧﺸﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن از داﺧﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج دﯾﺴﮏ ﭘﺎك ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺪﻓﻮن را ﺑﻪ ﻓﯿﺶ ‪ PHONES‬ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻠﻮﯾﯽ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎس ﻫﻮاي ﮔﺮم ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺳﺮد دﺳﺘﮕﺎه‪ ،‬ﻋﺒﺎرت‬
‫دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪا از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻦ ﺑﮕﺬارﯾﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺬﮐﺮ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻫﺪﻓﻮن ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺗﺎن ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن را ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺶ‬
‫‪ 6/3‬ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ ﺻﻮﺗﯽ‬
‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻮار ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎب ﮐﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎ ﻓﯽ ﺳﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﺎك ﺷﺪن ﮐﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آن را ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻨﯿﺪ زاﯾﺪه اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﺒﮥ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺎﺳﺖ را ﺑﺸﮑﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺿﺒﻂ ﮐﺮدن ﺑﺮ روي ﮐﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ زاﯾﺪة آن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻧﻮار ﭼﺴﺐ در ﻣﺤﻞ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ زاﺋﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪازاﺗﻤﺎم ﻧﻮار ‪ ،‬آﻧﺮا دوﺑﺎره در ﺟﻠﺪش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﮐﺎﺳﺖ را در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﯿﺰ ‪،‬ﺑﻪ دوراز ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ درﻣﻌﺮض دﻣﺎ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫از ﮐﺎﺳﺘﻬﺎي ‪ 120‬دﻗﯿﻘﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ‪ ،‬زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﭘﺨﺶ ﻧﻮار ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن را وﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪاي ‪، MIC‬ﺗﮑﻤﮥ ‪ MIC LEVEL‬را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ‪ ECHO OFF , ECHO2, ECHO1‬ﺗﮑﻤﮥ ‪ ECHO‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺿﺒﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻤﮥ ‪ REC/ PAUSE‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮔﺎه‬
‫ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده‪ ،‬ﺳﯿﻢ آن را از ﺑﺮق ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻪ‪ ،‬وﺑﺎﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺠﺎز وﯾﺎﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ‬
‫ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ‪.‬‬
‫ﮐﻨﺘﺮل‪/‬ﺗﻌﻤﯿﺮ‬
‫اﺷﮑﺎل‬
‫ﺳﯿﻨﯽ دﯾﺴﮏ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‬
‫آﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﭘﺮﯾﺰﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده وﻣﺠﺪداً روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﮐﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪ اي ‪ DVD‬را ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﭘﺨﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‬
‫دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ‪ DVD‬ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه از ﺧﺎرج‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺨﺶ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ‪.‬‬
‫دراﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ‪ CD-ROM‬ﻫﺎ و ‪ DVD-ROM‬ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺨﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬
‫دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ‪) Rating level‬ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺳﻨﯽ ( دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل از راه دور‬
‫ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫وﻗﺘﯽ ﺗﮑﻤﻪ ‪ PLAY/PAUSE‬ﻓﺸﺎر داده‬
‫ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺨﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ‬
‫ﮐﺎر ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ‬
‫ﺻﺪا ﭘﺨﺶ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‬
‫ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﯿﺪه‬
‫ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد و ﯾﺎ ﺻﻔﺤـﻪ دﯾﺴﮏ ‪ 2‬ﺗﺎ ‪5‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎزﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫آﯾﺎ از دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل از راه دور‪ ،‬در ﺣﻮزه ﮐﺎرﺑﺮدﺻﺤﯿﺢ آن از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ و‬
‫زاوﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟‬
‫آﯾﺎ ﺑﺎﺗﺮي ﻫﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ؟‬
‫‪TV DVD‬‬
‫آﯾﺎ از ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﺧﺮاب ﯾﺎ دﯾﺴﮑﯽ ﮐﻪ روي آن ﺧﺶ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد‪،‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ ؟‬
‫دﯾﺴﮏ راﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫اﺷﮑﺎل‬
‫زﺑﺎن ﺻﺪا و زﯾﺮﻋﻨﻮان ﻫﺎ ﮐﺎرﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ‪ Menu‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ‪،‬‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ‪ Menu‬ﻇﺎﻫﺮﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ ﻧﻮار ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‬
‫ﺻﺪا ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد‬
‫ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎك ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‬
‫در ﺻﺪا ﻧﻮﺳﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺎدي وﺟﻮد دارد‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رادﯾﻮﯾﯽ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ‬
‫آﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺳﺮد ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﮔﺮم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟‬
‫‪DVD player‬‬
‫اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ‪،‬‬
‫و ﻣﯽ ﻟﺮزد‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫آﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﻫﺎي وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ؟‬
‫آﯾﺎدﯾﺴﮏ ﮐﺜﯿﻒ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ ؟‬
‫آﯾﺎ از دﯾﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ‪ Menu‬اﺳﺖ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ؟‬
‫‪WIDE‬‬
‫‪LETTER BOX‬‬
‫‪DVD disc jacket‬‬
‫وﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن رااﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي‬
‫دﯾﺴﮏ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ ‪ ،‬وﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ‬
‫ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺎرﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ‪ Aspect‬ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎﺻﺪاي‬
‫آﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن روﺷﻦ اﺳﺖ ؟‬
‫زﺑﺎن ﺻﻮﺗﯽ وزﯾﺮﻋﻨﻮان ﻫﺎ‪ ،‬در ‪ DVD‬ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر‬
‫‪DVD‬‬
‫ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ ﺳﺮﯾﻊ ‪ ،‬آرام و ﭘﺨﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﻨﺎوب ﺻﺪا ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫آﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ درﺳﺖ وﺻﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ؟آﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ‬
‫اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ؟‬
‫آﯾﺎ دﯾﺴﮏ ﺷﺪﯾﺪاً آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ ؟‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ‪1‬اﻟﯽ ‪ 2‬ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﭘﺲ از ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﻗﻄﺮات رﯾﺰ آب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺠﺪداً از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﮐﻨﺘﺮل‪/‬ﺗﻌﻤﯿﺮ‬
‫ﺳﻨﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮار اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‬
‫ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ درﺳﺖ در ﺟﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‬
‫درب ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪةﮐﺎﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‬
‫ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ ﺷﻞ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻫﺪﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ‬
‫ﻏﻠﺘﮑﻬﺎ ﯾﺎ ﺗﺴﻤﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﮐﺜﯿﻒ اﺳﺖ‬
‫ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ‬
‫آﯾﺎ آﻧﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﻮرﺻﺤﯿﺢ وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟‬
‫اﮔﺮ درﯾﺎﻓﺖ اﻣﻮاج ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ اي ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ‬
‫در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ‪ ،‬وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪DVD player‬‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮑﺮد ‪ RESET‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه را ﭘﺎك ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ‪.‬‬
‫ازاﯾﻦ روش ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫وﻗﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺎﻟﺖ‪ STOP‬ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﺗﮑﻤﻪ‬
‫دﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ را ‪ 5‬ﺛﺎﻧﯿﻪ‬
‫‪INITIAL‬‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ‪.‬‬
‫ﺗﮑﻤﻪ ‪ POWER‬را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از‪ RESET‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﭘﺎك ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫از اﯾﻦ روش ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﻮﻧﺪ ‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫ﻧﮑﺎﺗﯽ درﺑﺎره دﯾﺴﮏ ﻫﺎ‬
‫ﺗﺬﮐﺮاﺗﯽ در ﺧﺼﻮص اﺻﻄﻼﺣﺎت‬
‫ﻓﺮﻣﺖ ﺿﺒﻂ دﯾﺴﮏ‬
‫دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ‪CD-R‬‬
‫از ‪ 74/ 650 MB CD-R‬دﻗﯿﻘﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪ .‬از واﺳﻄﻪ ﻫﺎي‪ CD-R media‬اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪.‬ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ‬
‫اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺨﺶ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ‪.‬‬
‫اﮔﺮ اﻣﮑﺎن دارد از ‪) CD-RW‬ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺠﺪد( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﻮد ‪.‬‬
‫ﺗﻨﻬﺎ ‪ CD-R‬ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ‬
‫دﯾﺴﮏ ﺑﺎز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ار ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ‪CD-R MP3‬‬
‫ﺑﺎﯾﺪ داراي ‪ 8‬ﺣﺮف ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ) از ﻧﻈﺮﻃﻮل ( ﺑﺎﺷﺪ وﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮ وﯾﮋه اي‬
‫ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي‬
‫ﺑﯿﻦ ﺣﺮوف ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ‪.( / . = +).‬‬
‫و در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ * ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ‪.‬‬
‫‪ ( 128‬اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫از دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﺎداده ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ‪ /‬ﺑﺎز )ﺑﯿﺸﺘﺮ از‬
‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬
‫وﻣ ﻠﺤﻘﺎت‬
‫ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي داراي‬
‫ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﯾﺴﮏ داراي ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد ‪.‬اﮔﺮ ﺑﯿﻦ دﯾﺴﮏ داراي ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ‬
‫(داراي ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ‪،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻟﯽ آن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫)‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﺨﺶ آن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي ﺿﺒﻂ ﺷﺪه‬
‫اﮔﺮ‬
‫ﭘﺨﺶ ﻧﺸﻮﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺪاي ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ‬
‫ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻ داراي ﮐﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ از )‬
‫اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ‪ 500‬ﺗﺮاك در ﯾﮏ‬
‫اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از‪ 300‬ﻓﻮﻟﺪر در ﯾﮏ‬
‫ﻣﺘﻐﯿﺮ )‬
‫‪ 32‬ﺗﺎ‬
‫( ) ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت‬
‫‪ ( 320‬در ﻃﻮل ﭘﺨﺶ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 300‬ﺗﺮاك ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 300‬ﻓﻮﻟﺪر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫‪ MP3‬ﭼﯿﺴﺖ ؟‬
‫‪ MP3‬ﻣﺨﻔﻒ ‪ MPEG 1 Audio Layer 3‬و ‪ MPEG‬ﻣﺨﻔﻒ ‪) Moving Pictures ExpertsGroup‬ﮔﺮوه‬
‫ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ‪.‬‬
‫دﯾﺴﮏ ﻫﺎي‬
‫ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬
‫و‬
‫ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي داراي ﭘﺴﻮﻧﺪ‬
‫اﮔﺮ دﯾﺴﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ‪ ،‬ﺷﺮوع ﭘﺨﺶ آن ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪،‬و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي ﻇﺒﻂ ﺷﺪه‬
‫ﭘﺨﺶ ﻧﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﯾﺎﻓﺮﻣﺖ‬
‫در‬
‫داراي ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي‬
‫ﺗﻨﻬﺎ دﯾﺴﮏ ﻫﺎي‬
‫ﺑﺎﯾﺪ داراي ‪ 8‬ﺣﺮف ) ﮐﺎراﮐﺘﺮ ( ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﻀﺎ ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ‬
‫ﻧﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي‬
‫) ‪(. / - +‬‬
‫ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ‪.‬اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ داراي ﻓﻀﺎي در ﯾﮏ‬
‫دﯾﺴﮏ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دﯾﺴﮏ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﯽ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ‪ 9999‬ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫در ﯾﮏ‬
‫ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻮﻟﺪر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ‬
‫را ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي‬
‫ﺗﺼﻮﯾﺮي‬
‫وﻗﺘﯽ‬
‫ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪،‬ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮﺻﻮرت‬
‫ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮوع اﺟﺮاي دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻏﯿﺮ از‬
‫ﭘﺬﯾﺮد‪ ،‬وﯾﺎ اﺻﻼً اﺟﺮا ﻧﺸﻮد‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫ﺑﻪ روي ﺑﻌﻀﯽ دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ‪ DVD‬ﺗﺼﺎوﯾﺮي ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از زواﯾﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪاز ﺗﮑﻤﻪ ‪ Angle‬ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ﺑﺮروي دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ‪ DVD‬ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ داراي ﺷﻤﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي وﯾﮋه اي از وﯾﺪﺋﻮ را‬
‫ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﯾﮏ دﯾﺴﮏ اﭘﺘﯿﮑﺎل ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ زﯾﺎد و ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي‬
‫‪MPEG-2‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪mm‬‬
‫ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري)‪ ( Pulse Code Modulation‬ﻧﺎم دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﺻﺪاي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫‪CD‬‬
‫را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﻨﻮي ﻧﻤﺎ ﯾﺎن ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد‪.‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ ‪ DVD‬و دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ‪ DVD‬داراي ﮐﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﮔﺮ ﮐﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ روي‬
‫ﮐﺮد ‪.‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪DVD‬‬
‫ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ‪ 32‬زﺑﺎن زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫اﯾﻦ اﻋﺪاد روي دﯾﺴﮏ ﻫﺎي ‪ DVD‬ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﺣﺎوي دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ‬
‫اﺳﺖ ‪.‬اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت‪ Title 2 ، Title 1‬و ﻏﯿﺮه ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺮاك ﻫﺎي ﺿﺒﻂ ﺷﺪه روي ‪ CD‬ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي وﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﯾﮏ ﺗﺮاك وﯾﮋه ﺳﺮﯾﻌﺎً ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و اﺟﺮا ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺣﺎوي ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺻﺪاﻫﺎي ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮار وﯾﺪﺋﻮﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ‪،‬‬
‫اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه وﯾﺪﺋﻮ‪ CD‬ﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ )‪( 2/0‬را ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪LD‬‬
‫‪ Dolby‬ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﺪ وﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاي زﻧﺪه ﺗﺮ و واﻗﻌﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫ﻣﺸﺨﺼﺎت‬
‫رادﯾﻮ‬
‫‪) SW‬اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ(‬
‫ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮدي‬
‫‪db 40‬‬
‫)‪AM(MW‬‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ‪Signal/noise‬‬
‫‪db 40‬‬
‫‪db 56‬‬
‫‪%2‬‬
‫ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮدي‬
‫ﮐﻞ اﻋﻮﺟﺎج ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ‬
‫‪FM‬‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ‪Signal/noise‬‬
‫ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮدي‬
‫ﮐﻞ اﻋﻮﺟﺎج ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ‬
‫‪db 55‬‬
‫‪db 10‬‬
‫‪%0/6‬‬
‫ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﺴﮏ ﻓﺸﺮده‬
‫ﻇﺮﻓﯿﺖ‬
‫داﻣﻨﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ‪Signal/noise‬‬
‫اﻋﻮﺟﺎج‬
‫ﺗﮑﻔﯿﮏ ﮐﺎﻧﺎل‬
‫ﺳﺎﯾﺰ دﯾﺴﮏ‬
‫ﭘﺨﺶ ﻧﻮار‬
‫داﻣﻨﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ‪Signal/noise‬‬
‫ﺗﮑﻔﯿﮏ ﮐﺎﻧﺎل‬
‫اﺛﺮ ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ‬
‫‪AMPLIFIER‬‬
‫ﻗﺪرت ﺧﺮوﺟﯽ‬
‫ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻮ اﺻﻠﯽ )‪( 6‬‬
‫ﺳﺎب و وﻓﺮ )‪( 6‬‬
‫ﺗﮑﻔﯿﮏ ﮐﺎﻧﺎل‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ‪Signal/noise‬‬
‫‪GENERAL‬‬
‫ﻣﺼﺮف ﺑﺮق‬
‫اﺑﻌﺎد‬
‫‪63‬‬
‫ﯾﺎدداﺷﺖ‬
‫‪ 3‬دﯾﺴﮏ‬
‫)‪20 Hz-20KHz( + 1db‬‬
‫‪85 Db(at 1 KHz)with filter‬‬
‫‪% 0/05‬‬
‫‪db 75‬‬
‫ﻗﻄﺮ ‪ 80‬ﯾﺎ ‪ 120‬ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ‪ ،‬ﺿﺨﻤﺖ ‪ 1/2‬ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ‬
‫‪125 Hz~10KHz‬‬
‫‪db 40‬‬
‫‪db 30‬‬
‫‪ ) db 50‬ﺑﺪون ﻓﯿﻠﺘﺮ (‬
‫‪ 50 Watts/CH RMS,IEC‬ﮐﻞ اﻋﻮﺟﺎج ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ‪( %10‬‬
‫‪ 100 Watts/CH RMS,IEC‬ﮐﻞ اﻋﻮﺟﺎج ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ‪( %10‬‬
‫‪db 40‬‬
‫‪db 75‬‬
‫‪w 220‬‬
‫‪) 270‬ﻗﻄﺮ( ‪) 332 X‬ارﺗﻔﺎع( ‪)426 X‬ﭘﻬﻨﺎ(‬
‫‪64‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement