Samsung LA22C450E1, LA37C457C6H, LA26C450E1, LA32C450E1, LA32C454E3 User manual

Samsung LA22C450E1, LA37C457C6H, LA26C450E1, LA32C450E1, LA32C454E3 User manual
‫‪ LCD‬نويزيولت‬
‫هدننك هدافتسا يامنهار هچرتفد‬
‫دينك روصت ار تاناكما‬
‫یرادیرخ ار ‪ Samsung‬لوصحم نیا هکنیا زا‬
‫تامدخ تفایرد یارب ‪.‬مینک یم رکشت دیدرک‬
‫تبث ریز سردآ رد ار دوخ لوصحم ًافطل ‪،‬رت لماک‬
‫دینک‬
‫‪www.samsung.com/register‬‬
‫لایرس هرامش‬
‫‪2010-02-17 �� 7:22:51‬‬
‫لدم‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 1‬‬
‫تصاوير و نمونه ها در اين دفترچه راهنماي کاربر صرفاً براي مراجعه ارائه شده و ممکن است با ظاهر واقعي محصول تفاوت داشته باشند‪ .‬طراحي و مشخصات‬
‫محصول ممکن است بدون اطالع قبلي تغيير کنند‪.‬‬
‫هشدار تصویر ثابت‬
‫از نمایش تصاویر ثابت (از قبیل فایل های تصویری ‪ )jpeg‬یا عامل تصویر ثابت (از قبیل نشان برنامه‪ ،‬فورمت تصویر پانوراما یا ‪ ،4:3‬نوار بورس یا اخبار در زیر صفحه نمایش و غیره) بر روی صفحه‬
‫نمایش اجتناب کنید نمایش مداوم تصویر ثابت ممکن است موجب فرسودگی نامتوازن فسفر صفحه نمایش شده که بر روی کیفیت تصویر تأثیر می کند‪ .‬برای کاهش خطر این تأثیرات‪ ،‬لطفاً از توصیه های زیر‬
‫پیروی کنید‪:‬‬
‫ •از نمایش یک کانال تلویزیونی خاص به مدت طوالنی خودداری کنید‪.‬‬
‫ •همیشه سعی کنید که هرگونه تصویری را روی صفحه کامل نشان دهید‪ ،‬از منوی فورمت تصویر تلویزیون برای بهترین حالت ممکن استفاده کنید‪.‬‬
‫ •مقادیر روشنایی و کنتراست را به کمترین مقدار الزم کاهش دهید تا کیفیت تصویر موردنظر کسب شود‪ ،‬مقادیر افزایش یافته ممکن است فرایند سوختگی را تسریع کند‪.‬‬
‫ •مکرراً از همه ویژگی های تلویزیون که برای کاهش باقی ماندن تصویر و سوختگی صفحه نمایش طراحی شده استفاده کنید‪ ،‬به بخش مربوطه راهنمای استفاده کننده برای توضیحات مراجعه شود‪.‬‬
‫ايمن سازي فضاي نصب‬
‫فواصل الزم بين محصول و اشياء ديگر (براي مثال ديوارها) را براي اطمينان از هواگيري مناسب حفظ كنيد‪.‬‬
‫قصور در انجام اينكار ممكن است به واسطه افزايش دماي داخلي محصول منجر به آتشسوزي شود ويا مشكالتي را براي محصول ايجاد كند‪.‬‬
‫✎هنگاميكه از يك پايه ويا وسيله نصب روي ديوار استفاده مي كنيد‪ ،‬فقط از قطعاتي استفاده كنيد كه توسط ‪ Samsung Electronics‬ارائه شده اند‪.‬‬
‫‪x‬اگر از قطعاتي استفاده كنيد كه توسط توليد كننده ديگري ارائه شده اند‪ ،‬ممكن است منجر به مشكالتي براي محصول ويا مصدوميت در نتجه پرتاب شدن محصول شود‪.‬‬
‫✎‬
‫‪x‬‬
‫✎ ✎ظاهر محصول ممكن است بستگي به محصول متفاوت باشد‪.‬‬
‫نصب کردن با قاب نصب روی دیوار‬
‫نصب کردن با پایه‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪2‬‬
‫‪2010-02-17 �� 7:22:51‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 2‬‬
‫محتوا‬
‫شروع به کار‬
‫‪4‬‬
‫اتصالی ها‬
‫‪7‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫‪11‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪20‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫‪31‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫لوازم فرعی‬
‫مشاهده پنل كنترل‬
‫مشاهده كنترل از راه دور‬
‫وصل کردن به آنتن‬
‫وصل و پخش (تنظیم اولیه)‬
‫(‪)LA26C450, LA32C450‬‬
‫‪ 7‬وصل کردن به یک دستگاه‬
‫‪ 8‬وصل کردن به دستگاه صوتی (‪)LA26C450, LA32C450‬‬
‫(‪)LA22C450‬‬
‫‪ 9‬وصل کردن به یک دستگاه‬
‫‪ 10‬وصل کردن به دستگاه صوتی (‪)LA22C450‬‬
‫‪ 11‬عوض کردن منبع ورودی‬
‫‪ 11‬نحوه مسیریابی در منوها‬
‫‪ 11‬نوي كانال‬
‫‪ 13‬منوی تصویر‬
‫‪ 15‬منوی صدا‬
‫‪ 17‬منوی تنظیم‬
‫‪ 19‬منوی حمایت‬
‫‪ 20‬وصل کردن به کامپيوتر (‪)LA26C450, LA32C450‬‬
‫‪ 20‬وصل کردن به کامپيوتر (‪)LA22C450‬‬
‫‪ 22‬پخش رسانه‬
‫‪+Anynet 26‬‬
‫‪ 31‬تنظیم فرستنده ‪FM‬‬
‫‪ 33‬ویژگی تله تکست کانال آنالوگ‬
‫‪ 34‬سوار كردن وسیله نصب روي ديوار‬
‫‪ 35‬قفل جلوگيري از سرقت كنزينگتون‬
‫‪ 35‬محكم كردن تلويزيون به ديوارر‬
‫‪ 36‬عيب يابي‬
‫‪ 39‬مشخصات‬
‫‪POWER‬‬
‫‪P‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫عالمت را کنترل کنید!‬
‫‪t‬‬
‫از این عملکرد می توان توسط فشردن دکمه‬
‫‪ TOOLS‬روی کنترل از راه دور استفاده کرد‪.‬‬
‫تذكر‬
‫دكمه يكبار لمس (‪)One-Touch‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:22:52‬‬
‫‪3‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 3‬‬
‫شروع به کار‬
‫لوازم یدکي‬
‫✎‬
‫✎‬
‫لطفاً مطمئن شويد كه اقالم زير هم راه با تلويزيون ‪ LCD‬شما گنجانده شده باشند‪ .‬اگر اقالمي كسري داشت‪ ،‬با فروشنده خود تماس بگيريد‪.‬‬
‫رنگ ها و شکل های اقالم بستگي به مدل ها ممکن است متفاوت باشند‪.‬‬
‫كنترل از راه دور و باتري ها (‪)2 AAA x‬‬
‫دستورالعمل هاي دارنده‬
‫کارت هاي ضمانت‪ /‬راهنماي ايمني (در بعضی محل ها موجود نيست)‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫✎‬
‫�‬
‫�‬
‫پارچه تميز كننده‬
‫سيم برق‬
‫ب رای نصب کردن پايه به راهنمای جداگانه م راجعه شود‪.‬‬
‫(‪)M4 X L16‬‬
‫▪ فرستنده ‪FM‬‬
‫(‪)LA26C450/LA32C450‬‬
‫(در بعضی محل ها موجود نيست)‬
‫▪‬
‫قاب بالنکينگ‬
‫(‪)LA22C450‬‬
‫▪‬
‫پيچ ها (‪ 3‬عدد)‬
‫مشاهده پنل كنترل‬
‫✎‬
‫رنگ و شكل محصول بستگي به مدل ممكن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫نشانگر روشن بودن‬
‫سنسور كنترل از راه دور‬
‫بلندگوها‬
‫‪( P‬روشن)‬
‫تلويزيون را روشن يا خاموش می کند‪.‬‬
‫نشانگر روشن بودن‬
‫‪SOURCEE‬‬
‫هنگاميكه روشن است چشمك زده و خاموش مي شود و در حالت آماده بكار روشن مي شود‪.‬‬
‫بين همه منابع ورودي موجود چرخ می زند‪ .‬در منوي روي صفحه از اين دكمه همانطوري استفاده كنيد كه از دكمه‬
‫‪ ENTERE‬در كنترل از راه دور استفاده مي كنيد‪.‬‬
‫يک منوی روی صفحه‪( OSD ،‬نمايش روی صفحه) از ويژگی های تلويزيون شما را نمايش می دهد‪.‬‬
‫صدا را تنظيم می کند‪ .‬در ‪ ،OSD‬از دکمه های ‪ y‬به همان صورت استفاده کنيد که از دکمه های ◄ و‬
‫► در کنترل از راه دور استفاده می کنيد‪.‬‬
‫کانال ها را عوض می کند‪ .‬در ‪ ،OSD‬از دکمه های ‪ z‬ﺑه ﻫمان صورﺕ اﺳتفادﻩ کنید که اﺯ دکمه ﻫای‬
‫▼ و ▲ در کنترل از راه دور استفاده می کنيد‪.‬‬
‫كنترل از راه دور را به طرف اين نقطه بر روي تلويزيون بگيريد‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪y‬‬
‫‪z‬‬
‫سنسور كنترل از راه دور‬
‫حالت آماده بکار‬
‫تلويزيون را براي مدت طوالني در حالت آماده بكار نگذاريد (براي مثال زمانيكه به مرخصي مي رويد)‪ .‬حتی هنگاميکه دکمه نيرو خاموش شده‪ ،‬هنوز مقدار کمی برق‬
‫مصرف می شود‪ .‬بهترين کار اينست که سيم برق را بکشيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:22:53‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 4‬‬
‫منابع تصويري موجود نمايش و انتخاب شود‪( .‬صفحه ‪)10‬‬
‫‪ 10‬راک هب عورش‬
‫رود هار زا لرتنك هدهاشم‬
‫تلويزيون را روشن و خاموش مي کند‪( .‬صفحه ‪)6‬‬
‫کانال را عوض می کند‪.‬‬
‫به کانال قبلي بر می گردد‪.‬‬
‫متناوباً تله تکست‪ ،‬دوبل يا ميکس انتخاب شود‪.‬‬
‫صدا موقتاً قطع شود‬
‫تنظيم ميزان صدا‪.‬‬
‫کانال ها را عوض می کند‪.‬‬
‫منوي روي صفحه اصلي را نشان می دهد‪.‬‬
‫(صفحه ‪)11‬‬
‫فهرست کانال را بر روي صفحه نمايش مي دهد‪( .‬صفحه ‪)13‬‬
‫حالت ‪ HDMI‬را بطور مستقيم انتخاب مي كند‪.‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫پخش رسانه را مشاهده می کند‪( .‬صفحه ‪)21‬‬
‫عملکردهايی که مکرراً استفاده می شوند را سريعاً انتخاب‬
‫می کند‪.‬‬
‫اطالعات را روی صفحه تلويزيون نمايش می دهد‪( .‬صفحه ‪)17‬‬
‫اقالم منوي روي صفحه و تغيير مقادير منو انتخاب شود‪.‬‬
‫خروج از منو (صفحه ‪)11‬‬
‫به منوي قبلي برگرديد‪( .‬صفحه ‪)11‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫دکمه ها در منوی فهرست کانال‪ ،‬پخش رسانه‪ ،‬و غيره‪.‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪ : S.MODE‬حالت صدا را انتخاب می کند‪( .‬صفحه ‪)15‬‬
‫‪ : SLEEP‬تنظيم تايمر خواب‪( .‬صفحه ‪)17‬‬
‫‪ : DUAL I-II‬حالت صدای دوگانه را انتخاب می کند‪( .‬صفحه ‪)16‬‬
‫‪ : P.MODE‬حالت تصوير را انتخاب می کند‪( .‬صفحه ‪)13‬‬
‫‪ : P.SIZE‬اندازه تصوير انتخاب شود‪( .‬صفحه ‪)14‬‬
‫‪ : E.SAVING‬حالت صرفه جويی انرژی را انتخاب می کند‪.‬‬
‫(صفحه ‪)13‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫از اين دکمه ها در حالت های پخش رسانه و ‪+Anynet‬‬
‫استفاده شود‪.‬‬
‫(∏‪ :‬ضبط بر روی وسائل ضبط ‪ Samsung‬با ويژگی را‬
‫‪ +Anynet‬کنترل می کند)‬
‫نصب کردن باتری ها (اندازه باتری‪)AAA :‬‬
‫✎‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫تذکر‬
‫از کنترل از راه دور در فاصله ‪ 23‬فوتی تلويزيون استفاده کنيد‬
‫نور درخشان ممکن است بر روی عملکرد کنترل از راه دور تأثير‬
‫بگذارد‪ .‬از چ راغ مهتابی ويژه يا عالئم نئون در نزديکی خودداری‬
‫کنيد‪.‬‬
‫رنگ و شكل بستگي به مدل ممكن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:22:55‬‬
‫‪5‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 5‬‬
‫شروع به کار‬
‫وصل کردن به آنتن‬
‫هنگامﻰ كه تلويزيون براﻯ اولين بار روشن ميشود‪ ،‬تنظيمات اصلﻰ بطور اتوماتيك اجرا می شوند‪.‬‬
‫✎‬
‫از پيش تنظيم شده‪ :‬اتصال سيم برق و آنتن‬
‫آنتن ‪VHF/UHF‬‬
‫کابل‬
‫يا‬
‫‪ANT OUT‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫ورودي برق‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫وصل و پخش (تنظیم اولیه)‬
‫هنگاميکه تلويزيون برای اولين بار روشن می شود‪ ،‬چند پيغام روی صفحه به شما کمک خواهند کرد که تنظيمات اساسی را پيکربندی کنيد‪ .‬دکمه‬
‫‪ POWERP‬را فشار دهيد‪ .‬وصل و پخش تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلويزيون تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪٧‬‬
‫انتخاب زبان‬
‫انتخاب نمایش مغازه يا استفاده‬
‫در منزل‬
‫انتخاب يک منطقه‬
‫انتخاب كانال‬
‫‪CH LIST‬‬
‫‪INFO‬‬
‫دکمه ▲ يا ▼ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫زبان ‪( OSD‬نمايش روی صفحه) مورد نظر را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫دکمه ◄ يا ► را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫� حالت استفاده در منزل را انتخاب کنيد‪ .‬حالت نمایش مغازه برای محيط های تجاری‬
‫است‪.‬‬
‫� تنظيمات اين دستگاه را از نمایش مغازه به استفاده در منزل (استاندارد) بر می‬
‫گرداند‪ :‬دكمه صدا را بر روي تلويزيون فشار دهيد‪ .‬هنگاميكه صدای ‪ OSD‬نمايان‬
‫شد‪ ،‬دكمه ‪ MENU‬را براي ‪ 5‬ثانيه فشرده و نگه داريد‪.‬‬
‫دهيد‪.‬‬
‫فشار‬
‫دکمه ▲ يا ▼ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را ‪CONTENT‬‬
‫منطقه مناسب را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫جستجوي كانال به طور اتوماتيك شروع خواهد شد‪.‬‬
‫برای اطالعات بيشتر به کانال ← ذخيره خودکار مراجعه شود‪.‬‬
‫✎‬
‫تنظيم ساعت‬
‫مشاهده راهنمای اتصال ‪.HD‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را در هر زمان ب راي ايجاد وقفه در روند حفظ كردن فشار دهيد‪.‬‬
‫دکمه ◄ يا ► را برای انتخاب روز‪ ،‬ماه‪،‬سال‪ ،‬ساعت يا دقیقه فشار دهيد‪.‬‬
‫اينها را با فشردن دکمه ▲ يا ▼ انتخاب کنيد‪.‬‬
‫روش اتصال برای بهترين کيفيت تصوير ‪ HD‬نمايش داده می شود‪.‬‬
‫از تلویزیون خودتان لذت ببرید‪ .‬دكمه ‪ ENTERE‬را فشاردهيد‪.‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫اگر مي خواهید این ویژگي را دوباره تنظیم كنید‪..‬‬
‫تنظيمات ‪ -‬وصل و پخش (تنظيمات اوليه) را انتخاب کنيد‪ .‬شماره پين ‪ 4‬رقمي را وارد كنيد‪ .‬شماره پين پيش فرض “‪”0-0-0-0‬است‪ .‬اگر مي خواهيد شماره پين را تغيير‬
‫دهيد‪ ،‬از عملكرد کد عوض شود استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪6‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:22:57‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 6‬‬
‫اتصال ها‬
‫‪ 2‬اراهکلاهبصتعاورش‬
‫‪10‬‬
‫وصل کردن به یک دستگاه ‪)LA32C450 ،LA26C450(AV‬‬
‫استفاده از کابل ‪ :HDMI / DVI‬اتصالی ‪( HD‬تا حداکﺜر ‪)10٨0p‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬دی وی دی‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،Blu-ray‬جعبه کابل ‪ ،HD‬گيرنده ماهواره ‪( HD STB‬جعبه جانبی)‪ ،‬جعبه کابل‪ ،‬گيرنده ماهواره (‪)STB‬‬
‫دي وي دي‬
‫دي وي دي‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪Red White‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪R‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪DVI OUT‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫✎‬
‫‪PB‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪3 ,2‬‬
‫‪2 ,)DVI(1‬‬
‫‪1 HDMI IN‬‬
‫‪PC/DVI AUDIO IN /3‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪x‬‬
‫هنگاميكه از اتصالي كابل ‪ HDMI/DVI‬استفاده مي شود‪ ،‬بايستي از پريز ‪ )DVI( 1 HDMI IN‬استفاده كنيد‪ .‬ب رای اتصالی کابل ‪ ،DVI‬از‬
‫يک کابل ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬ويا آداپتور ‪ DVI-HDMI‬يعنی ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬ب راي اتصال تصويري و پريزهاي ‪ PC/DVI AUDIO IN‬ب راي‬
‫صدا استفاده کنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫اگر يک دستگاه خارجی از قبيل دی وی دی ‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گيرنده ماهواره ‪ STB‬که از وي رايش های ‪ HDMI‬قبل‬
‫از ‪ 1.3‬حمايت می کند وصل شده است‪ ،‬ممکن است که تلويزيون به طور غيرعادی کار کند (ب رای مثال عدم نمايش تصوير بر روی صفحه‬
‫‪ /‬عدم صدا ‪/‬ارتعاش تصوير نا راحت کننده ‪ /‬رنگ غيرعادی)‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫اگر پس از اتصال کابل ‪ HDMI‬صدايی وجود ندارد‪ ،‬وي رايش ‪ HDMI‬دستگاه خارجی را کنترل کنيد‪ .‬اگر احتمال می دهيد که وي رايش از ‪1.3‬‬
‫قديمی تر است‪ ،‬با ارائه کننده دستگاه تماس بگيريد تا وي رايش ‪ HDMI‬را تأييد کرده و ب رای ارتقای نرم اف زار درخواست کنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫اتوصيه می شود که کابل ‪ HDMI‬تأييد شده را خريداری کنيد‪ .‬در غي راينصورت‪ ،‬صفحه نمايش ممکن است به نظر خالی بيايد يا موجب‬
‫خطای اتصال شود‪.‬‬
‫استفاده از یک جزء (تا حداکﺜر ‪ )10٨0p‬یا کابل صوتی‪/‬تصویری (فقط ‪)4٨0i‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬وی سی آر‪ ،‬دی وی دی‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،Blu-ray‬جعبه کابل‪ ،‬گيرنده ماهواره ‪STB‬‬
‫‪G‬‬
‫دستگاه پخش ‪AUDIO OUT COMPONENT OUT Blu-ray‬‬
‫‪Y‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫‪PB Y‬‬
‫‪PR PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫وي سي آر‬
‫‪B‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪G‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Blue Green‬‬
‫‪yellow Red White Red‬‬
‫‪R‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪B‬‬
‫‪G‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪VIDEO OUT‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫]‪( [Y/VIDEO‬سبز) با رنگ كابل ويدئو‬
‫‪[AV IN [Y/VIDEO‬‬
‫‪IN / AV IN‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪ ،AVAV‬رنگ پريز‪AV IN 1‬‬
‫‪ININ‬‬
‫‪ :1‬هنگام اتصال به ‪1‬‬
‫‪AVCOMPONENT‬‬
‫‪IN 1 / COMPONENT‬‬
‫(زرد) همسان نيست‪.‬‬
‫‪P‬‬
‫‪Y‬‬
‫ب رای دستيابی به بهترين کيفيت تصوير‪ ،‬اتصالی جزء بيش از اتصالی ‪ A/V‬توصيه شده است‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪PR‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:05‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪7‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 7‬‬
‫اتصال ها‬
‫وصل کردن به دستگاه صوتی (‪)LA26C450, LA32C450‬‬
‫استفاده از اتصالی کابل نوری یا صوتی‬
‫‪R‬‬
‫سينماي خانگي دي وي دي‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪W‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬سيستم صوتی ديجيتال‪ ،‬آمپلی فاير‪ ،‬سينمای خانگی دی وی دی‬
‫‪Y‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫سينماي خانگي دي وي دي‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪OPTICAL‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Red White‬‬
‫✎‬
‫(‪DIGITAL AUDIO OUT )OPTICAL‬‬
‫هنگاميکه سيستم صوتی ديجيتال به پريز (‪ DIGITAL AUDIO OUT )OPTICAL‬وصل شده‪ ،‬صدای تلويزيون و سيستم را کاهش دهيد‪.‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫صدای ‪( CH 5.1‬کانال) هنگامی موجود است که تلويزيون به يک دستگاه خارجی وصل شده که از ‪ CH 5.1‬حمايت می کند‪.‬‬
‫هنگاميکه گيرنده (سينمای خانگی) روشن شده‪ ،‬می توانيد خروجی صدا را از پريز نوری تلويزيون بشنويد‪ .‬هنگاميکه تلويزيون‬
‫سيگنال ‪ DTV‬را دريافت می کند‪ ،‬تلويزيون صدای ‪ CH 5.1‬را به گيرنده سينمای خانگی ارسال خواهد کرد‪ .‬هنگاميکه منبع يک‬
‫جزء ديجيتال از قبيل دی وی دی ‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گيرنده ماهواره ‪( STB‬جعبه جانبی) می باشد و از طريق‬
‫‪ HDMI‬به تلويزيون وصل شده‪ ،‬از گيرنده سينمای خانگی فقط صدای ‪ CH 2‬شنيده خواهد شد‪ .‬اگر می خواهيد صدای ‪ CH 5.1‬را‬
‫بشنويد‪ ،‬پريز خروجی صدای ديجيتال از دی وی دی‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گيرنده ماهواره ‪ STB‬را مستقيماً به‬
‫آمپلی فاير يا سينمای خانگی وصل کنيد‪.‬‬
‫✎‬
‫‪ :AUDIO OUT‬به پريزهای ورودی صوتی در آمپلی فاير ‪ /‬سينمای خانگی وصل می شود‪.‬‬
‫هنگام وصل كردن‪ ،‬از اتصالي مناسب استفاده كنيد (جداگانه فروخته می شود)‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪8‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫هنگاميکه آمپلی فاير صدا به پريز ‪ AUDIO OUT‬وصل شده باشد‪ :‬بلندی صدای تلويزيون را کاهش داده و مي زان بلندی صدا را توسط‬
‫کنترل بلندی صدای آمپلی فاير تنظيم کنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:09‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 8‬‬
‫اتصال ها‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫وصل کردن به یک دستگاه ‪)LA22C450(AV‬‬
‫استفاده از کابل ‪ :HDMI / DVI‬اتصالی ‪( HD‬تا حداکﺜر ‪)10٨0p‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬دی وی دی‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،Blu-ray‬جعبه کابل ‪ ،HD‬گيرنده ماهواره ‪( HD STB‬جعبه جانبی)‪ ،‬جعبه کابل‪ ،‬گيرنده ماهواره (‪)STB‬‬
‫دي وي دي‬
‫دي وي دي‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪Red White‬‬
‫‪R‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪DVI OUT‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫✎‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪DVI AUDIO IN / PC / HDMI)DVI(IN‬‬
‫هنگاميكه از اتصالي كابل ‪ HDMI/DVI‬استفاده مي شود‪ ،‬بايستي از پريز ‪ HDMI)DVI(IN‬استفاده كنيد‪ .‬ب رای اتصالی کابل ‪،DVI‬‬
‫‪ HDMI‬ب راي اتصال تصويري و پريزهاي ‪PC/DVI AUDIO‬‬
‫از يک کابل ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬ويا آداپتور ‪ DVI-HDMI‬يعنی ‪ DVI‬به‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪ IN‬ب راي صدا استفاده کنيد‪.‬‬
‫اگر يک دستگاه خارجی از قبيل دی وی دی ‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گيرنده ماهواره ‪ STB‬که از وي رايش های‬
‫‪ HDMI‬قبل از ‪ 1.3‬حمايت می کند وصل شده است‪ ،‬ممکن است که تلويزيون به طور غيرعادی کار کند (ب رای مثال عدم نمايش‬
‫تصوير بر روی صفحه ‪ /‬عدم صدا ‪/‬ارتعاش تصوير نا راحت کننده ‪ /‬رنگ غيرعادی)‪.‬‬
‫اگر پس از اتصال کابل ‪ HDMI‬صدايی وجود ندارد‪ ،‬وي رايش ‪ HDMI‬دستگاه خارجی را کنترل کنيد‪ .‬اگر احتمال می دهيد که وي رايش‬
‫از ‪ 1.3‬قديمی تر است‪ ،‬با ارائه کننده دستگاه تماس بگيريد تا وي رايش ‪ HDMI‬را تأييد کرده و ب رای ارتقای نرم اف زار درخواست کنيد‪.‬‬
‫اتوصيه می شود که کابل ‪ HDMI‬تأييد شده را خريداری کنيد‪ .‬در غي راينصورت‪ ،‬صفحه نمايش ممکن است به نظر خالی بيايد يا‬
‫موجب خطای اتصال شود‪.‬‬
‫استفاده از یک جزء (تا حداکﺜر ‪ )10٨0p‬یا کابل صوتی‪/‬تصویری (فقط ‪)4٨0i‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬وی سی آر‪ ،‬دی وی دی‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،Blu-ray‬جعبه کابل‪ ،‬گيرنده ماهواره ‪STB‬‬
‫‪G‬‬
‫دستگاه پخش ‪AUDIO OUT COMPONENT OUT Blu-ray‬‬
‫‪Y‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫‪PB Y‬‬
‫‪PR PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫وي سي آر‬
‫‪B‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫زرد‬
‫‪B‬‬
‫سبز‬
‫آبی‬
‫قرمز‬
‫سفيد‬
‫قرمز‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪VIDEO OUT‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪IN 1 / COMPONENT‬‬
‫‪IN‬‬
‫]‪( [Y/VIDEO‬سبز) با رنگ كابل ويدئو‬
‫‪[Y/VIDEO]1AV‬‬
‫‪ AV‬رنگ پريز ‪AVININ1‬‬
‫‪ AV‬هنگام اتصال به ‪، AVININ1‬‬
‫‪:COMPONENT‬‬
‫‪IN / AV IN‬‬
‫(زرد) همسان نيست‪.‬‬
‫‪Y‬‬
‫ب رای دستيابی به بهترين کيفيت تصوير‪ ،‬اتصالی جزء بيش از اتصالی ‪ A/V‬توصيه شده است‪.‬‬
‫‪PB‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:16‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪9‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 9‬‬
‫ويژگی های اصلی‬
‫وصل کردن به دستگاه صوتی (‪)LA26C450, LA32C450‬‬
‫استفاده از اتصالی کابل نوری یا صوتی‬
‫‪Y‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R‬‬
‫سينماي خانگي دي وي دي‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪W‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬سيستم صوتی ديجيتال‪ ،‬آمپلی فاير‪ ،‬سينمای خانگی دی وی دی‬
‫گوشی‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Red White‬‬
‫سينماي خانگي دي وي دي‬
‫✎‬
‫(‪)DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL‬‬
‫هنگاميکه سيستم صوتی ديجيتال به پريز (‪ )DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL‬وصل شده‪ ،‬صدای تلويزيون و سيستم را کاهش دهيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫صدای ‪( CH 5.1‬کانال) هنگامی موجود است که تلويزيون به يک دستگاه خارجی وصل شده که از ‪ CH 5.1‬حمايت می کند‪.‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫هنگاميکه گيرنده (سينمای خانگی) روشن شده‪ ،‬می توانيد خروجی صدا را از پريز نوری تلويزيون بشنويد‪ .‬هنگاميکه تلويزيون‬
‫سيگنال ‪ DTV‬را دريافت می کند‪ ،‬تلويزيون صدای ‪ CH 5.1‬را به گيرنده سينمای خانگی ارسال خواهد کرد‪ .‬هنگاميکه منبع يک‬
‫جزء ديجيتال از قبيل دی وی دی ‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گيرنده ماهواره ‪( STB‬جعبه جانبی) می باشد و از طريق‬
‫‪ HDMI‬به تلويزيون وصل شده‪ ،‬از گيرنده سينمای خانگی فقط صدای ‪ CH 2‬شنيده خواهد شد‪ .‬اگر می خواهيد صدای ‪ CH 5.1‬را‬
‫بشنويد‪ ،‬پريز خروجی صدای ديجيتال از دی وی دی‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گيرنده ماهواره ‪ STB‬را مستقيماً به‬
‫آمپلی فاير يا سينمای خانگی وصل کنيد‪.‬‬
‫✎‬
‫‪ :AUDIO OUT‬به پريزهای ورودی صوتی در آمپلی فاير ‪ /‬سينمای خانگی وصل می شود‪.‬‬
‫هنگام وصل كردن‪ ،‬از اتصالي مناسب استفاده كنيد (جداگانه فروخته می شود)‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫هنگاميکه آمپلی فاير صدا به پريز ‪ AUDIO OUT‬وصل شده باشد‪ :‬بلندی صدای تلويزيون را کاهش داده و مي زان بلندی صدا را توسط‬
‫کنترل بلندی صدای آمپلی فاير تنظيم کنيد‪.‬‬
‫✎‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪OPTICAL‬‬
‫گوشی ‪ :H‬می توانيد گوشی را به خروجی گوشی دستگاه وصل کنيد‪ .‬هنگاميكه گوشي متصل شده‪ ،‬صدا از بلندگوهاي توسازي شده‬
‫غيرفعال خواهد شد‪.‬‬
‫ممکن است عملکرد صدا هنگاميکه گوشي به تلويزيون وصل شده محدود باشد‪.‬‬
‫صداي گوشي و صداي تلويزيون به طور جداگانه تنظيم مي شوند‪.‬‬
‫کابل های ورودی (جداگانه فروخته می شود)‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪1٠‬‬
‫‪HDMI-DVI‬‬
‫جزء‬
‫ترکيبی (‪)AV‬‬
‫کواکسيال (‪)RF‬‬
‫‪VGA‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:22‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 10‬‬
‫فهرست منبع‬
‫■‬
‫براي انتخاب تلويزيون ويا منابع ورودي خارجي از قبيل دي وي دي ‪ /‬دستگاه‬
‫پخش ‪ /Blu-ray‬جعبه كابل ‪ /‬گيرنده ماهواره ‪ STB‬كه به تلويزيون وصل شده‬
‫استفاده شود‪.‬‬
‫■‬
‫‪ : ”22‬تلویزیون ‪ / AV2 / AV1 /‬جزء‪ /‬کامپیوتر ‪/‬‬
‫‪USB / HDMI/DVI‬‬
‫■‬
‫‪ : ”32/”6‬تلویزیون ‪1/ AV2 / AV1 /‬جزء‪2 /‬جزء‬
‫‪ /‬کامپیوتر ‪HDMI1/DVI / USB /HDMI3 /‬‬
‫‪HDMI2‬‬
‫وی سی آر ‪ /‬دی وی دی ‪ STB /‬کابل ‪ STB /‬ماهواره ‪/ PVR STB /‬‬
‫گیرنده ‪ / AV‬بازی ‪ /‬کمکوردر ‪ /‬کامپیوتر ‪ /‬دستگاه های ‪ / DVI‬تلویزیون‬
‫‪ :IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA /‬دستگاه وصل شده به‬
‫پريزهاي ورودي را نام گذاري كنيد تا انتخاب منبع ورودي آسان تر شود‪.‬‬
‫✎‬
‫هنگاميکه کابل ‪ HDMI/DVI‬را به درگاه ‪HDMI IN 1‬‬
‫‪ ))DVI‬وصل می کنيد‪ ،‬بايستی آن را به حالت ‪ DVI PC‬يا‬
‫دستگاه های‪ DVI‬زيرویرایش نام تنظيم کنيد‪.‬‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫ویرایش نام‬
‫ورودی‬
‫✎‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫در فهرست منبع ورودی های وصل شده‬
‫پررنگ خواهند شد‪.‬‬
‫ويژگی های اصلی‬
‫‪I-II‬‬
‫نحوه مسیریابی در منوها‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫قبل از استفاده از تلويزيون‪ ،‬مراحل زير را براي يادگيري نحوه مسيريابی در منو‬
‫دنبال کرده و عملكردهاي مختلف را انتخاب و تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪3‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫نوي كانال‬
‫مدیریت كانال‬
‫کانال های دلخواه را حذف يا تنظيم کنيد‪ .‬يک کانال در صفحه کانال ها‪ ،‬کانال های‬
‫شخصی يا زمان بندی شده انتخاب شود‪.‬‬
‫همه‬
‫کانال‬
‫‪1‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪c‬‬
‫‪6‬‬
‫‪c‬‬
‫‪-- C * 7‬‬
‫‪-- C * 8‬یصخش یاه لاناك شیاریو‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪.‬قفل شود‬
‫‪-- C‬تماشای تايمر‬
‫‪-- C‬ويرايش نام كانال‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C‬مرتب کردن‬
‫حذف‬
‫صفحه‬
‫‪ T‬ابزار‬
‫▼‬
‫‪1‬‬
‫دکمه ‪ /DENTERE‬جهت‪C:‬جانما را‪ B‬حركت ‪A‬داده و يك آيتم را‬
‫انتخاب کنيد‪ .‬تنظيمات را تأييد كنيد‪.‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه ‪ : RETURN‬به منوی قبلی بر می گردد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪۴‬‬
‫دکمه ‪ : EXIT‬از منوی روی صفحه خارج می شود‪.‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫نمايش می دهد‪.‬‬
‫روی صفحه اصلی را‬
‫دکمه ‪ : MENU‬منوی‬
‫نحوه استفاده از ‪( OSD‬نمایش روی صفحه)‬
‫مرحله دسترسي ممكن است بستگي به منوي انتخاب شده متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪MENU m‬‬
‫▲‪▼/‬‬
‫‪ENTERE‬‬
‫▲‪▼/‬‬
‫◄‪►/‬‬
‫‪ENTERE‬‬
‫‪EXIT e‬‬
‫‪B‬‬
‫گزينش های منوی اصلی روی صفحه نمايان‬
‫می شود‪:‬‬
‫تصویر‪ ،‬صدا‪ ،‬کانال‪ ،‬تنظیمات‪ ،‬ورودی‪ ،‬کاربرد‪،‬‬
‫پشتیبانی‪.‬‬
‫يک نماد را با دکمه ▲ يا ▼ انتخاب کنيد‪.‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را برای دستيابی به منوی‬
‫فرعی فشار دهيد‪.‬‬
‫منوی فرعی مورد نظر را با دکمه ▲ يا ▼‬
‫انتخاب کنيد‪.‬‬
‫مقدار يک آيتم را با دکمه ◄ يا ► تغيير دهيد‪.‬‬
‫تغييرات در ‪ OSD‬ممكن است بستگي به منوي‬
‫انتخاب شده متفاوت باشد‪.‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را برای تکميل پيکربندی‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ EXIT‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫کانال ها‪ :‬فهرست کانال را براساس نوع کانال نشان می دهد‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫*‬
‫کانال های شخصی‪ :‬گروه کانال را نشان می دهد‪.‬‬
‫زمان بندی شده‪ :‬همه كانال هايي كه در حال حاضر رزرو شده‬
‫را نشان مي دهد‪.‬‬
‫■‬
‫✎‬
‫بزرگنمايی‬
‫انتخاب‬
‫استفاده از دکمه های رنگی با مدیریت کانال‬
‫‪x‬‬
‫‪ B‬سبز (بزرگنمایي)‪ :‬شماره كانال را بزرگ يا كوچك‬
‫مي كند‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫زرد (انتخاب)‪ :‬كانال هاي الزم را انتخاب كرده و‬
‫دكمه زرد را ب راي تنظيم همه كانال هاي انتخاب شده‬
‫در آن واحد فشار دهيد‪ .‬عالمت ‪ c‬در سمت چپ‬
‫كانال هاي انتخاب شده ظاهر مي شود‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫(صفحه)‪ :‬رفتن به صفحه بعدی يا قبلی‪.‬‬
‫‪( T‬ابزار)‪ :‬منوی گزينش مدیریت کانال را نشان‬
‫می دهد‪( .‬منوهاي گزينش ها ممكن است بستگي به‬
‫موقعيت متفاوت باشند‪).‬‬
‫نمادهاي نمایش وضعیت كانال‬
‫نمادها‬
‫‪c‬‬
‫*‬
‫\‬
‫)‬
‫عملكردها‬
‫کانال انتخاب شده‬
‫يك كانال به عنوان دلخواه تنظيم مي شود‪.‬‬
‫يك كانال قفل شده‬
‫يك برنامه رزرو شده‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:24‬‬
‫‪11‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 11‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫✎✎‬
‫¦ ¦استفاده از کانال های دلخواه‬
‫‪x‬‬
‫* کانال های شخصی‬
‫(درمدیریت کانال)‬
‫همه كانال هاي دلخواه را نشان مي دهد‪.‬‬
‫حالت کانال‬
‫‪( Px‬حالت برنامه)‪ :‬هنگامیکه تنظیم کردن تمام شد‪ ،‬شماره‬
‫هاي موقعيت از ‪ P0‬تا ‪ P99‬به ايستگاه هاي پخش در‬
‫منطقه شما داده مي شود‪ .‬در اين حالت مي توانيد با وارد‬
‫كردن شماره موقعيت‪ ،‬يك كانال را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪( Cx‬حالت کانال آنتن هوایی) ‪( S /‬حالت کانال کابل)‪ :‬این‬
‫دو حالت به شما امکان می دهند تا کانال را با وارد کردن‬
‫شماره تعیین شده ب رای هر ایستگاه پخش آنتن هوایی یا‬
‫کانال کابل انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫■ ■‪ :t Edit My Channels‬می توانید کانال های انتخاب شده‬
‫را به گروه کانال های شخصی تنظیم کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫عالمت “*” نمایش داده شده و کانال به عنوان کانال شخصی تنظیم‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪.1‬یک کانال را انتخاب کرده و دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.2‬یک کانال را در گروه های کانال دلخواه از بین ‪ 3 ،2 ،1‬و ‪4‬‬
‫اضافه یا حذف کنید‪.‬‬
‫‪x‬می توان یک گروه یا بیشتر را انتخاب کرد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪ .3‬پس از اینکه تنظیمات را تغییر دادید‪ ،‬فهرست کانال برای هر‬
‫گروه را می توان در کانال های دلخواه مشاهده کرد‪.‬‬
‫حالت کانال آنتن هوایی‬
‫یا کابل‬
‫کانال های شخصی‬
‫کانال شخصی‪1‬‬
‫کانال شخصی‪2‬‬
‫کانال شخصی‪3‬‬
‫کانال شخصی‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‬
‫‪7‬‬
‫* ‪-- C‬‬
‫‬
‫‪8‬‬
‫* ‪ -- C‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫ ‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫¦ ¦ویرایش کانال ها‬
‫منوی گزینش مدیریت کانال‬
‫(درمدیریت کانال)‬
‫‪ .1‬یک کانال را انتخاب کرده و دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫■ ■ویرایش نام کانال‪ :‬نام کانال خودتان را تعیین کنید‪.‬‬
‫¦ ¦سایر ویژگی ها‬
‫منوی گزینش مدیریت کانال‬
‫(در مدیریت کانال)‬
‫هر کانال را با استفاده از گزینش های منوی مدیریت کانال (قفل شود ‪ /‬قفل باز‬
‫شود‪ ،‬تماشای تایمر‪ ،‬مرتب کردن‪ ،‬حذف‪،‬انتخاب همه ‪ /‬حذف همه انتخاب ها)‬
‫تنظیم کنید‪ .‬اقالم منوي گزينش ممكن است بستگي به وضعيت كانال متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪ .1‬یک کانال را انتخاب کرده و دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‬
‫‪B‬‬
‫بزرگنمایی‬
‫انتخاب‬
‫صفحه‬
‫‪ T‬ابزار‬
‫حالت برنامه‬
‫¦ ¦کانال های بازگشته‬
‫مي توانيد منطقه مورد نظر را تغيير دهيد‪.‬‬
‫ذخیره خودکار‬
‫کانال ها را به طور خودکار اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫شماره برنامه هايي كه بطور اتوماتيك معين شده ممكن است با شماره‬
‫برنامه هاي واقعي ويا دلخواه مطابقت نكند‪ .‬اگر كانال با استفاده از‬
‫قفل کودک قفل شده‪ ،‬پنجره ورود پين نمايان مي شود‪.‬‬
‫ذخیره دستی‬
‫کانال ها را به طور دستی اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند‪.‬‬
‫یک عملکرد را انتخاب کرده و تنظیمات آنرا تغییر دهید‪.‬‬
‫■ ■قفل شود ‪ /‬قفل باز شود‪ :‬يك كانال را طوري قفل كنيد كه نتوان كانال را‬
‫انتخاب و تماشا كرد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫منطقه‬
‫با استفاده از منوی ویرایش نام کانال نام کانال را به ترتیب ویرایش کنید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫‪x‬اين عملكرد تنها زماني موجود است كه قفل کودک روي‬
‫روشن باشد‪.‬‬
‫‪x‬صفحه وارد كردن پين نمايان مي شود‪ .‬پین ‪ 4‬رقمی را وارد‬
‫کنید که پیش فرض آن “‪ ”0-0-0-0‬است‪ .‬پین را با استفاده‬
‫از گزینش کد عوض شود تغییر دهید‪.‬‬
‫■ ■تماشای تایمر‪ :‬می توانید کانال دلخواه را طوری تنظیم کنید که به طور‬
‫خودکار در موقع مورد نظر نمایش داده شود‪ .‬ابتدا وقت کنونی را برای‬
‫استفاده از این عملکرد تنظیم کنید‪.‬‬
‫■ ■مرتب کردن‪ :‬اين عملكرد به شما اختيار مي دهد تا شماره برنامه كانالهاي‬
‫ذخيره شده را تغيير دهيد‪ .‬اين عملکرد بعد از استفاده از ذخيره اتوماتيک‬
‫ممکن است الزم باشد‪.‬‬
‫■ ■حذف‪ :‬مي توانيد كانال را براي نمايش كانال هايي كه مي خواهيد حذف كنيد‪.‬‬
‫■ ■انتخاب همه ‪ /‬حذف همه انتخاب ها‪ :‬در مدیریت کانال‪ ،‬همه کانال ها را‬
‫انتخاب کنید یا انتخاب همه کانال ها را حذف کنید‪•.‬‬
‫✎✎‬
‫اگر كانال با استفاده از قفل کودک قفل شده‪ ،‬پنجره ورود پين نمايان‬
‫مي شود‪.‬‬
‫■ ■برنامه (‪ ،)99~0‬سیستم رنگ‪ ،‬سیستم ِصدا‪ ،‬کانال‪ ،‬جستجو‪ ،‬ذخیره)‪:‬‬
‫اگر صدا نبود ويا صدا غيرعادي بود‪ ،‬الزم است كه استاندارد صدا دوباره‬
‫انتخاب شود‪•.‬‬
‫‪12‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:25‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 12‬‬
‫زمان بندی شده‬
‫(در مدیریت کانال)‬
‫می توانید برنامه ای که برای تماشا رزرو کرده اید را مشاهده کنید‪ ،‬تغییر دهید یا‬
‫حذف کنید‪.‬‬
‫■ ■تغيير اطالعات‪ :‬برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید تغییر‬
‫دهید‪.‬‬
‫نور زمینه ‪ /‬درخشندگی ‪ /‬روشنایی ‪ /‬وضوح ‪ /‬رنگ ‪/‬‬
‫تصحیح رنگ (‪)G/R‬‬
‫تلویزیون شما چندین گزینش تنظیم برای کنترل کیفیت تصویر دارد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫■ ■لغو برنامه ریزی ها‪ :‬برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید‬
‫لغو کنید‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫■ ■اطالعات‪ :‬برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید نمایش دهید‪.‬‬
‫(همچنين مي توانيد اطالعات برنامه رزرو شده را تغيير دهيد‪).‬‬
‫‪x‬‬
‫■ ■انتخاب همه ‪ /‬حذف همه انتخاب ها‪ :‬همه برنامه هاي رزرو شده را انتخاب‬
‫كنيد يا انتخاب زدايي كنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫فهرست کانال‬
‫‪POWER‬‬
‫می توانید همه کانال های جستجو شده را تماشا کنید‪.‬‬
‫‪P‬‬
‫تذکر‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫¦ ¦تغییر تنظیمات تصویر‬
‫‪x‬در حالت های ‪ TV، AV‬آنالوگ سیستم پال‪ ،‬عملکرد‬
‫تصحیح رنگ (‪ )G/R‬موجود نیست‪.‬‬
‫‪x‬در حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط مي توانيد نوززمینه‪ ،‬درخشندگی‬
‫و روشنایی را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪x‬تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به‬
‫تلویزیون وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫¦ ¦راهکارهای اقتصادی‬
‫‪POWER‬‬
‫راهکار صرفه جویی‬
‫‪P‬‬
‫■ ■صرفه جویی انرژی (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد ‪/‬‬
‫تصویر خاموش ‪ /‬خودکار) ‪ : t‬روشنايي‬
‫تلويزيون را تنظيم مي كند تا مصرف نيرو كاهش پيدا‬
‫كند‪ .‬اگر تصویر خاموش را انتخاب کنید‪ ،‬صفحه نمایش‬
‫خاموش می شود‪ ،‬ولی صدا روشن باقی می ماند‪ .‬برای‬
‫روشن کردن صفحه نمایش‪ ،‬هر دکمه ای را به غیر از‬
‫دکمه صدا فشار دهید‪ .‬تا زمانیکه صفحه نمایش دوباره روشن نشده‪،‬‬
‫یک تصویر تحریف شده برای در حدود ‪ 4‬ثانیه نمایش داده خواهد شد‪.‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫تنظیم دقیق‬
‫اگر سيگنال ضعيف ويا تحريف شده است‪ ،‬کانال را بطور دستی تنظيم دقيق کنيد‪.‬‬
‫کانال های تنظیم دقیق شده با یک ستارک “*” عالمت زده شده اند‪.‬‬
‫منوی تصویر‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫¦ ¦تغيير حالت تصوير از قبل تنظیم شده‬
‫■ ■ادامه کار عدم وجود سیگنال (خاموش ‪ /‬دقیقه ‪ / 15‬دقیقه ‪ / 30‬دقیقه ‪:)60‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫زمان معینی که‬
‫در وضعیت بدون سیگنال یا کابل سیگنال کنترل شود برای مدت‬
‫توسط کاربر مشخص شده‪ ،‬حالت آماده به کار را فعال می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫حالت‬
‫هنگامیکه کامپیوتر از حالت ذخیره نیرو استفاده می کند‬
‫غیرفعال می شود‪.‬‬
‫نوع تصویر مورد نظر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■پويا‪ :‬برای یک اتاق پرنور مناسب است‪.‬‬
‫■ ■استاندارد‪ :‬برای محیط عادی مناسب‬
‫است‪.‬‬
‫■ ■سينمايي‪ :‬برای تماشای فیلم های سینمایی در اتاق تاریک‬
‫مناسب است‪.‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 8:03:33‬‬
‫‪13‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 13‬‬
‫‪EP‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫گزینش های تصویر‬
‫¦ ¦تغيير گزینش های تصوير‬
‫✎✎‬
‫در حالت کامپیوتر‪ ،‬تنها می توانید در تمایل رنگ‪ ،‬اندازه و زمان‬
‫حفاظت خودکار تغیی راتی ایجاد کنید‪.‬‬
‫تنظیمات پیشرفته‬
‫(در حالت استاندارد ‪ /‬سینمایی موجود است)‬
‫مي توانيد تنظيمات مشروح را براي صفحه نمايش خود تنظيم كنيد كه شامل رنگ‬
‫و درخشندگي مي شود‪.‬‬
‫گزینش های تصویر‬
‫تمایل رنگ‬
‫✎✎‬
‫اندازه‬
‫‪16:9 :‬‬
‫کاهش نویز دیجیتال‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫فیلتر نویز ‪MPEG‬‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫سطح سیاه ‪HDMI‬‬
‫حالت فیلم‬
‫زمان حفاظت خودکار‬
‫‪ :‬عادی‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫‪ :‬ساعت ‪2‬‬
‫در حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط مي توانيد درخشندگی پویا‪ ،‬گاما و تنظیم سفیدی را‬
‫تغيير دهيد‪.‬‬
‫تنظیمات پیشرفته‬
‫تن سیاه‬
‫‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫درخشندگی پویا‬
‫‪ :‬متوسط‬
‫جزئیات سایه‬
‫‪0:‬‬
‫گاما‬
‫‪0:‬‬
‫حالت فقط ‪RGB‬‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫فضای رنگ‬
‫◄‬
‫‪ :‬بومی‬
‫تنظیم سفیدی‬
‫▼‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫■ ■تن سیاه (خاموش ‪ /‬تیره ‪ /‬تیره تر ‪ /‬تیره ترین)‪ :‬سطح سیاهی را برای‬
‫تنظیم عمق صفحه نمایش انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■درخشندگی پویا (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد)‪ :‬درخشندگی صفحه نمایش‬
‫را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■جزییات سایه (‪ :)2+~2-‬روشنایی تصاویر تیره را افزایش می دهد‪.‬‬
‫‬
‫■ ■تمایل رنگ (سرد ‪ /‬عادی ‪ /‬رنگ گرم ‪ / 1‬رنگ گرم ‪)2‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫■ ■ تنظیم سفیدی‪ :‬دمای رنگ را برای تصویر طبیعی تر تنظیم کنید‪.‬‬
‫تعديل قرمز ‪ /‬تعديل سبز ‪ /‬تعديل آبي‪ :‬تیرگی هر رنگ را (قرمز‪،‬‬
‫سبز‪ ،‬آبی) تنظیم کنید‪.‬‬
‫بهره قرمز ‪ /‬بهره سبز ‪ /‬بهره آبی‪ :‬روشنایی هر رنگ را (قرمز‪،‬‬
‫سبز‪ ،‬آبی) تنظیم کنید‪.‬‬
‫تنظیم مجدد‪ :‬تنظیم سفیدی را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند‪.‬‬
‫بزرگنمایی عریض‪ :‬اندازه تصوير را بيشتر از ‪4:3‬‬
‫بزرگ می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫بعضی از دستگاه های خارجی ممکن است از این عملکرد‬
‫حمایت نکنند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫موقعیت یا اندازه را با استفاده از دکمه ▲‪ ▼ ،‬تنظیم می‬
‫کند‪.‬‬
‫‪ : 4:3‬تنظیم پیش فرض برای پخش فیلم سینمایی یا عادی‪.‬‬
‫✎✎‬
‫به مدت طوالنی در فورمت ‪ 4:3‬تماشا نکنید‪ .‬نشانه هایی‬
‫از حاشیه ها در سمت چپ‪ ،‬راست و مرکز صفحه نمایش‬
‫ممکن است موجب باقی ماندن تصویر (سوختگی تصویر)‬
‫شود که تحت پوشش ضمانت نیست‪.‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫به اندازه صفحه‪ :‬تصوير كامل را بدون هرگونه قسمت حذف شدگی‬
‫نمایش می دهد درحاليكه سيگنال هاي ‪)1080p/1080i/720p( HDMI‬‬
‫ويا جزء (‪ )1080p/1080i‬دريافت مي شوند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫‪x‬‬
‫ذکر‬
‫�‬
‫‪14‬‬
‫موقعیت را با استفاده از دکمه های ▲‪ ▼ ،‬تنظیم می کند‪.‬‬
‫بزرگنمایی‪ :‬تصوير را به عرض ‪ 16:9‬در جهت عمودي بزرگنمایی‬
‫می کند تا در اندازه صفحه جا بشود‪.‬‬
‫■ ■رنگ پوست‪ :‬روی رنگ صورتی رنگ پوست تأکید می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به یک‬
‫ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫‪ : 16:9‬تصوير را به اندازه ‪ 16:9‬براي پخش دي وي‬
‫دي ويا عريض تنظيم كنيد‪.‬‬
‫(خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬روی حدود شیئ تأکید می کند‪.‬‬
‫■ ■بهبود لبه‬
‫ِ‬
‫زماني موجود است كه حالت تصوير بر روي استاندارد و‬
‫سینمایی تنظيم شده و ورودي خارجي بر روي ‪ HDMI‬يا‬
‫جزء تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫رنگ گرم ‪ 1‬یا رنگ گرم ‪ 2‬هنگامیکه حالت تصویر پویا‬
‫است غیرفعال خواهد شد‪.‬‬
‫■ ■اندازه‪ :‬جعبه كابل‪/‬گيرنده ماهواره‬
‫شما ممكن است مجموعه اندازه هاي تصوير خودش را‬
‫نيز داشته باشد‪ .‬با این وجود‪ ،‬ما اکیداً توصیه می کنیم که‬
‫بیشتر اوقات از حالت ‪ 16:9‬استفاده کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫■ ■فضای رنگ (خودکار ‪ /‬بومی)‪ :‬گستره رنگ هایی که برای ایجاد تصویر‬
‫موجود است را تنظیم می کند‪.‬‬
‫▼‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫در حالت کامپیوتر غیرفعال شده است‪.‬‬
‫■ ■گاما (‪ :)3+~3-‬تراكم رنگ اصلي را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫■ ■حالت فقط ‪( RGB‬خاموش ‪ /‬قرمز ‪ /‬سبز ‪ /‬آبی)‪ :‬می توانید رنگ یا تصحیح‬
‫رنگ قرمز‪ ،‬سبز یا آبی را برای تصویر از یک دستگاه خارجی (دستگاه پخش‬
‫دی وی دی‪ ،‬سینمای خانگی و غیره) تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ :‬عادی‬
‫◄‬
‫‪x‬پس از انتخاب به اندازه صفحه در حالت ‪HDMI‬‬
‫(‪ )1080p/1080i‬يا جزء (‪ :)1080p/1080i‬با استفاده از دکمه‬
‫▲ ‪ ◄ ، ▼ ،‬ويا ► ‪ ،‬وضعيت یا اندازه را تغييرمی دهد‪.‬‬
‫بستگي به منبع ورودي‪ ،‬گزينه هاي اندازه تصوير ممكن‬
‫است متفاوت باشند‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:27‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 14‬‬
‫‪P‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬در حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط حالت های ‪ 16:9‬و ‪ 4:3‬را مي توان‬
‫تنظيم كرد‪.‬‬
‫■ ■درشت ‪ /‬ظریف‪ :‬نویز تصویر را حذف کرده یا کاهش می دهد‪ .‬اگر صرفاً به‬
‫وسيله تنظيم دقيق نویز برطرف نشد‪ ،‬فركانس را تا حد ممكن (درشت) تنظيم‬
‫كرده و دوباره تنظيم دقيق كنيد‪ .‬پس از اينكه نویز كاهش پيدا كرد‪ ،‬تصوير‬
‫را دوباره تنظيم كنيد تا در مركز صفحه نمايش قرار گيرد‪.‬‬
‫‪x‬اگر از عملكرد به اندازه صفحه با ورودي ‪720p HDMI‬‬
‫استفاده كنيد‪ 1 ،‬خط در باال‪ ،‬پايين‪ ،‬چپ و راست به همان‬
‫صورت عملكرد ‪ overscan‬بريده خواهد شد‪.‬‬
‫■ ■موقعيت‪ :‬موقعیت صفحه نمایش کامپیوتر را با دکمه جهت دار تنظیم کنید‬
‫(▲ ‪.)► / ◄ / ▼ /‬‬
‫‪x‬تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به یک‬
‫ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫■ ■فیلتر نویز دیجیتال (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد ‪ /‬خودکار ‪ /‬نمایان کردن‬
‫خودکار ‪ /‬نمایش)‪ :‬هنگامیکه سیگنال پخش ضعیف است‪ ،‬ممکن است قدری‬
‫برفک و شبح نمایان شود‪ .‬یکی از گزینش ها را انتخاب کنید تا بهترین‬
‫تصویر نمایان شود‪.‬‬
‫نمایان کردن خودکار‪ :‬هنگام عوض کردن کانال های آنالوگ‪ ،‬قدرت‬
‫سیگنال را نشان می دهد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫فقط ب رای کانال های آنالوگ موجود است‪.‬‬
‫هنگامیکه نوار سبز است‪ ،‬بهترین سیگنال ممکن را‬
‫دریافت می کنید‪.‬‬
‫■ ■فیلتر نویز ‪( MPEG‬خاموش‪ /‬كم‪ /‬متوسط‪ /‬زياد‪ /‬اتوماتيک)‪ :‬نویز ‪MPEG‬‬
‫را کاهش داده تا کیفیت تصویر بهبود پیدا کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫در حالت کامپیوتر غیرفعال شده است‪.‬‬
‫■ ■سطح سیاه ‪( HDMI‬عادی ‪ /‬کم)‪ :‬ميزان سياهي در صفحه نمايش را با‬
‫تنظيم عمق صفحه انتخاب می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫فقط در حالت ‪( HDMI‬سیگنال های ‪ )RGB‬موجود است‪.‬‬
‫■ ■حالت فیلم (خاموش ‪ /‬خودکار‪ / 1‬خودکار‪ :)2‬تلويزيون را تنظیم می کند‬
‫تا بطور اتوماتيک سيگنالهاي فيلم را از همه منابع حس و ظاهر کرده و‬
‫تصوير را براي کيفيت بهينه تنظيم کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تنظیم مجدد تصویر (قبول ‪ /‬لغو)‬
‫حالت تصویر کنونی را به تنظیمات پیش فرض آن بر می گرداند‪.‬‬
‫¦ ¦برپاسازي تلويزيون با كامپيوتر‬
‫منبع ورودی را روی کامپیوتر بگذارید‪.‬‬
‫تنظیم خودکار ‪t‬‬
‫مقادیر‪/‬موقعیت های فرکانس را تنظیم کرده و تنظیمات را به طور خودکار تنظیم‬
‫دقیق می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫■ ■تنظيم مجدد تصوير‪ :‬تصویر را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند‪.‬‬
‫استفاده از تلويزيون به عنوان صفحه نمايش كامپيوتر‬
‫تنظيم نرم افزار كامپيوترتان (براساس ‪)Windows XP‬‬
‫بستگی به ویرایش ویندوز و کارت ویدئو‪ ،‬صفحات نمایش واقعی در کامپیوتر شما‬
‫ممکن است متفاوت باشند که در این صورت همان اطالعات به راه اندازی تقریباً‬
‫همیشه بکار برده می شود‪( .‬در غير اينصورت‪ ،‬با توليد كننده كامپيوترتان ويا‬
‫فروشنده ‪ Samsung‬تماس حاصل كنيد)‬
‫‪ .1‬روی “‪ ”Control Panel‬در منوی شروع ویندوز کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬روی “‪ ”Appearance and Themes‬در پنجره “‪Control‬‬
‫‪ ”Panel‬کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .3‬روی “‪ ”Display‬کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .4‬به زبانه “‪ ”Settings‬در جعبه گفتگوی نمایش بروید‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬تنظیم اندازه صحیح (قدرت تفکیک)‬
‫[ایده آل‪ 1380 :‬در ‪ 768‬پيكسل]‬
‫‪x‬اگر گزينه فركانس عمودي در جعبه گفتگوي تنظيمات ‪display‬‬
‫وجود دارد ارزش صحيح “‪ ”60‬و يا "‪ 60‬هرتز" مي باشد‪ .‬در‬
‫غي راينصورت‪ ،‬بر روي “‪ ”OK‬كليك كرده و از جعبه گفتگو خارج‬
‫شويد‪.‬‬
‫منوی صدا‬
‫در تلویزیون‪ ،AV ،‬جزء (‪ )1080i / 480i‬و ‪480i( HDMI‬‬
‫‪ )1080i /‬موجود است‪.‬‬
‫■ ■‪( 100Hz Motion Plus‬خاموش ‪ /‬واضح ‪ /‬استاندارد ‪ /‬روان ‪ /‬تنظیم‬
‫دلخواه ‪ /‬نمایش)‪ :‬كشش تصوير را از صحنه هايي كه جنبش زياد دارند‬
‫حذف كرده تا تصوير واضح تري را ارائه كند‪.‬‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫‪x‬اقالم موجود ممكن است بستگي به حالت انتخاب شده‬
‫متفاوت باشند‪.‬‬
‫صفحه نمایش‬
‫¦ ¦تغيير حالت صدا از قبل تنظیم شده‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫حالت ‪t‬‬
‫■ ■استاندارد‪ :‬حالت طبيعي صدا را انتخاب‬
‫مي كند‪.‬‬
‫■ ■موسيقي‪ :‬موسيقي را به صدا ارجحيت مي دهد‪.‬‬
‫■ ■سينمايي‪ :‬بهترين صدا را براي فيلم ها‬
‫عرضه مي كند‪.‬‬
‫■ ■صدای واضح‪ :‬گفتار را به صداهاي ديگر ارجحيت مي دهد‪.‬‬
‫■ ■تقویت‪ :‬شدت صدای فرکانس زیاد را افزایش داده تا امکان تجربه شنوایی‬
‫بهتر را برای اشخاصی که مشکل شنوایی دارند ایجاد کند‪.‬‬
‫هنگامیکه از طریق کابل ‪ HDMI/DVI‬وصل شود موجود نیست‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:27‬‬
‫‪15‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 15‬‬
‫‪P‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫¦ ¦تغییر دادن تنظیمات صدا‬
‫اکواالیزر‬
‫حالت صدا را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■باالنس چپ‪/‬راست‪ :‬باالنس بين بلندگوي راست و چپ را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫■ ■‪( 10KHz / 3KHz / 1KHz / 300Hz / 100Hz‬تنظيم پهناي باند)‪:‬‬
‫میزان فرکانس های پهنای باند خاص را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■تنظيم مجدد‪ :‬اکواالیزر را به تنظیمات پیش فرض آن برمی گرداند‪.‬‬
‫¦ ¦سیستم های صوتی و غیره‬
‫فراگیر مجازی (روشن ‪ /‬خاموش)‬
‫این عملکرد یک تجربه صدای فراگیر ‪ 5.1‬کانال مجازی را از طریق یک جفت‬
‫بلندگو یا گوشی با استفاده از فناوری ‪Head Related Transfer( HRTF‬‬
‫‪ )Function‬ارائه می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫اگر بلندگوی تلویزیون بر روی خاموش تنظیم شده باشد‪ ،‬فراگیر‬
‫مجازی غیرفعال می شود‪.‬‬
‫خروجی ‪SPDIF‬‬
‫‪)Sony Philips Digital InterFace) SPDIF‬برای ارائه صدای دیجیتال استفاده‬
‫شده‪ ،‬اختاللی که به بلندگوها و دستگاه های دیجیتال گوناگون از قبیل دستگاه پخش دی‬
‫وی دی وارد می شود را کاهش می دهد‪.‬‬
‫■ ■فرمت صدا‪ :‬در طول دریافت امواج دیجیتال تلویزیون‪ ،‬می توانید فرمت خروجی‬
‫صدای دیجیتال (‪ )SPDIF‬را از گزینش های ‪ PCM‬یا دالبی دیجیتال انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫✎‬
‫ توسط اتصال به بلندگوهای ‪ 5.1ch‬در یک وضعیت دالبی‬
‫دیجیتال‪ ،‬تجربه صوتی ‪ 3‬بعدی را هم کنشی می کنید‪.‬‬
‫■تأخیر صدا‪ :‬نابرابری صوتی‪ -‬تصویری را در هنگام تماشای تلویزیون یا ویدئو و‬
‫گوش دادن به خروجی صدای دیجیتال با استفاده از دستگاه خارجی از قبیل گیرنده‬
‫‪ AV‬تصحیح می کند (‪.)250ms ~ 0ms‬‬
‫■‬
‫‪POWER‬‬
‫‪P‬‬
‫فرستنده ‪( FM‬فقط ‪)LA26C450/LA32C450‬‬
‫✎✎‬
‫در بعضی محل ها موجود نيست‪ .‬می توانید توسط ارسال سیگنال های‬
‫صوتی توسط فرکانس های ‪ FM‬به صدای تلویزیون از بلندگوی گیرنده ‪ FM‬گوش‬
‫کنید‪.‬‬
‫✎‬
‫ب رای اطالعات مشروح تر‪ ،‬به "تنظیمات گیرنده ‪ "FM‬م راجعه شود‪.‬‬
‫(صفحه ‪)31‬‬
‫اتصال یک فرستنده ‪FM‬‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫وضوح گفتگو (خاموش ‪ /‬روشن)‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫این عملکرد به شما امکان می دهد تا شدت صدا را نسبت به موسیقی یا اثرات‬
‫صوتی افزایش دهید تا بتوان گفتگو را در هنگام تماشای یک برنامه به وضوح‬
‫بیشتری شنید‪.‬‬
‫صدای خودکار (خاموش ‪ /‬عادی ‪ /‬شب)‬
‫برای مساوی کردن میزان صدا در هر کانال‪ ،‬روی عادی بگذارید‪.‬‬
‫■ ■شب‪ :‬این حالت تجربه صوتی بهبودیافته را نسبت به حالت عادی ارائه‬
‫کرده‪ ،‬تقریباً هیچگونه سروصدایی ایجاد نمی کند‪ .‬برای موقع شب مناسب‬
‫است‪.‬‬
‫فرستنده ‪FM‬‬
‫مدول فرستنده ‪ FM‬را به سرپیچی که در پشت تلویزیون قرار گرفته وارد کنید‪.‬‬
‫■ ■فرستنده ‪( FM‬خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬فرستنده ‪ FM‬را روشن ‪ /‬خاموش می کند‪.‬‬
‫■ ■فرکانس ‪ :FM‬فرکانس فرستنده ‪ FM‬را تنظیم می کند‪.‬‬
‫تنظيم مجدد صدا (قبول ‪ /‬لغو)‬
‫بلندگوی تلویزیون‬
‫همه تنظیمات صوتی را به پیش فرض های کارخانه بر می گرداند‪.‬‬
‫ممکن است به واسطه تفاوت در سرعت رمزگشایی بین بلندگوی اصلی و گیرنده‬
‫صوتی‪ ،‬پژواک صدا ایجاد شود‪ .‬در این صورت‪ ،‬تلویزیون را روی خاموش‬
‫بگذارید‪.‬‬
‫¦ ¦انتخاب حالت صدا‬
‫✎✎هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی خاموش تنظیم شده‪ ،‬دکمه های‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫صدا و ‪ MUTE‬کار نکرده و تنظیمات صدا محدود خواهد بود‪.‬‬
‫هنگاميكه بر روي ‪ Dual l ll‬تنظيم مي كنيد‪ ،‬حالت صداي‬
‫كنوني بر روي صفحه نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫✎✎‬
‫‪x‬‬
‫هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی خاموش تنظیم شده‪ ،‬بایستی از‬
‫این تنظیمات استفاده کنید‪.‬‬
‫‪x‬روشن ‪ :‬روشن‪ ،‬خاموش ‪ :‬خاموش‬
‫‪x‬‬
‫هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی روشن تنظیم شده‪ ،‬بایستی از این‬
‫تنظیمات استفاده کنید‪.‬‬
‫‪x‬روشن ‪ :‬روشن‪ ،‬خاموش ‪ :‬روشن‬
‫استريو ‪A2‬‬
‫اگر سیگنال تصویری وجود نداشته باشد‪ ،‬هر دو بلندگو بی صدا‬
‫خواهند بود‪.‬‬
‫‪NICAM‬‬
‫استريو‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫‪16‬‬
‫نوع صدا‬
‫مونو‬
‫استريو‬
‫‪Dual‬‬
‫مونو‬
‫استريو‬
‫‪Dual‬‬
‫‪Dual-I/II‬‬
‫مونو‬
‫استریو ↔ مونو‬
‫‪Dual-I ↔ Dual-II‬‬
‫مونو‬
‫مونو ↔ استریو‬
‫مونو ↔ ‪Dual-I‬‬
‫‪Dual-II‬‬
‫پيش فرض‬
‫تغيير اتوماتيك‬
‫‪Dual-I‬‬
‫تغيير اتوماتيك‬
‫‪Dual-I‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:28‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 16‬‬
‫‪POWER‬‬
‫✎✎‬
‫اگر سينگال استريو ضعيف بوده و تغيير اتوماتيك اتفاق مي افتد‪ ،‬به مونو‬
‫تغيير دهيد‪.‬‬
‫فقط در سیگنال صوتی استریو فعال شد‪.‬‬
‫محتوا (هنگامیکه منبع روی ‪ USB‬تنظیم شده باشد)‪ :‬یک پوشه را در‬
‫دستگاه ‪ USB‬حاوی فایل های موسیقی یا عکس انتخاب کنید که قرار‬
‫است هنگامیکه تلویزیون به طور خودکار روشن شد پخش شوند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫منوی تنظیم‬
‫اگر فایل موسیقی بر روی دستگاه ‪ USB‬نباشد یا پوشه‬
‫حاوی فایل موسیقی انتخاب نشود‪ ،‬عملکرد تایمر به طور‬
‫صحیح کار نمی کند‪.‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫فقط يك فايل عكس در دستگاه ‪ USB‬وجود دارد‪،‬‬
‫هنگاميكه‬
‫نمايش اساليد پخش نخواهد شد‪.‬‬
‫اگر اسم پوشه زيادي َط والني است‪ ،‬نمي توان پوشه را‬
‫انتخاب كرد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫¦ ¦تنظيم وقت‬
‫✎✎‬
‫وقت‬
‫■ ■ساعت‪ :‬تنظیم ساعت برای استفاده از ویژگی های گوناگون تایمر تلویزیون‬
‫است‪.‬‬
‫✎✎‬
‫هربار که دکمه ‪ INFO‬را فشار دهيد‪ ،‬وقت کنوني نمايان‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫✎ ✎مي توانيد با فشار دکمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور‪،‬‬
‫¦ ¦استفاده از تايمر خواب‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫ب راي لغوتايمر خواب ‪ ،‬خاموش را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫▼‬
‫بلندی صدا‬
‫‪10‬‬
‫تکرار‬
‫یكبار‬
‫منبع‬
‫‪00‬‬
‫‪am‬‬
‫‪00‬‬
‫✎✎‬
‫‪am‬‬
‫‪0‬‬
‫یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه‬
‫‪ L‬حرکت ‪ U‬تنظیم‬
‫تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون‬
‫گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫■ ■کد عوض شود‪ :‬شماره شناسایی شخصی تان را که برای تنظیم تلویزیون‬
‫الزم است تغییر دهید‪.‬‬
‫کانال‬
‫‪TV‬‬
‫استفاده از گزینش کد عوض شود تغییر دهید‪.‬‬
‫■ ■قفل کودک (خاموش‪ /‬روشن)‪ :‬کانال ها در مدیریت کانال قفل می شوند تا‬
‫از کاربران غیرمجاز از قبیل کودکان در تماشای برنامه نامناسب جلوگیری‬
‫شود‪.‬‬
‫تایمر ‪1‬‬
‫زمان خاموش شدن‬
‫غیرفعال‬
‫✎✎‬
‫✎✎پین ‪ 4‬رقمی را وارد کنید که پیش فرض آن “‪ ”0-0-0-0‬است‪ .‬پین را با‬
‫صفحه ورودی پین قبل از صفحه تنظیمات نمایان می شود‪.‬‬
‫■ ■تایمر ‪ / 1‬تایمر ‪ / 2‬تایمر ‪ : 3‬سه تنظيم مختلف تايمر روشن‪/‬خاموش را مي‬
‫توان اجرا كرد‪ .‬بايستي ابتدا ساعت را تنظيم كنيد‪.‬‬
‫زمان روشن شدن‬
‫▲‬
‫غیرفعال‬
‫¦‬
‫‪ DUAL‬کردن‬
‫¦برنامه های قفل‬
‫امنيت‬
‫¦ ¦تنظیم تایمر روشن‪/‬خاموش‬
‫‪12‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎خاموش شدن اتوماتیک (فقط هنگامیکه تلویزیون به وسیله تایمر‬
‫عالمت ‪ c‬نشان می دهد که روز انتخاب شده است‪.‬‬
‫روشن شده موجود است)‪ :‬تلویزیون بعد از ‪ 3‬ساعت از زمانیکه از آن‬
‫خاموش می شود تا از زیادی گرم شدن جلوگیری شود‪.‬‬
‫استفاده نشده ‪I-II‬‬
‫■ ■تایمر خواب ‪ : t‬تلویزیون را به طور‬
‫خودکار پس از یک مدت زمان از قبل تنظیم شده خاموش می‬
‫کند‪ 150 ،120 ،90 ،60 ،30( .‬و ‪ 180‬دقیقه)‪.‬‬
‫✎‬
‫به هر ‪ USB‬که انتخاب می کنید پوشه خودش اختصاص‬
‫داده می شود‪ .‬هنگامیکه از بیش از یک نوع خاص ‪USB‬‬
‫استفاده می شود‪ ،‬مطمئن شوید که هر ‪ USB‬اسم متفاوتی‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫تکرار‪ :‬به سلیقه خودتان یکبار‪ ،‬هرروز‪ ،‬دوشنبه تا جمعه‪ ،‬دوشنبه تا‬
‫شنبه‪ ،‬شنبه تا یکشنبه یا دستی را انتخاب کنید‪ .‬اگر دستی را انتخاب‬
‫کنید‪ ،‬می توانید روزی که می خواهید تایمر فعال شود را تنظیم کنید‪.‬‬
‫اگر سيم برق را قطع كنيد‪ ،‬بايستي ساعت را دوباره تنظيم كنيد‪.‬‬
‫مستقيماً روز‪ ،‬ماه‪ ،‬سال‪ ،‬ساعت و دقيقه را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫‪P‬‬
‫کانال (هنگامیکه منبع روی تلویزیون تنظیم شده باشد)‪ :‬کانال مورد‬
‫نظر را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫شنبه‬
‫‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫✎✎‬
‫اگر كد پين را ف راموش كرديد‪ ،‬دكمه هاي كنترل از راه دور را‬
‫به ترتيب زير فشار دهيد تا پين را به ‪ 0-0-0-0‬دوباره تنظيم‬
‫مي كند‪( POWER :‬خاموش) ← ‪← 2 ← 8 ← MUTE‬‬
‫‪( POWER ← 4‬روشن)‪.‬‬
‫زمان روشن شدن ‪ /‬زمان خاموش شدن‪ :‬ساعت‪ ،‬دقيقه‪ ،‬و فعال‪/‬‬
‫غيرفعال را تنظيم مي كند‪( .‬براي فعال كردن تايمر با تنظيماتي كه‬
‫انتخاب كرده ايد روي فعال تنظيم كنيد‪).‬‬
‫بلندی صدا‪ :‬ميزان بلندی صداي مورد نظر را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫منبع‪ :‬محتویات تلویزیون یا ‪ USB‬هنگامیکه تلویزیون به طور‬
‫اتوماتیک روشن شده پخش می شود را انتخاب کنید‪ USB( .‬را تنها‬
‫زمانی می توان انتخاب کرد که یک دستگاه ‪ USB‬به تلویزیون وصل‬
‫شده باشد)‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:29‬‬
‫‪17‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 17‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫¦ ¦سایر ویژگی ها‬
‫¦ ¦تصوير در تصوير (‪)PIP‬‬
‫زبان منو‬
‫‪t PIP‬‬
‫زبان منو تنظيم شود‪.‬‬
‫گیرنده تلویزیون را به همراه یک منبع تصویر خارجی به طور همزمان تماشا‬
‫کنید‪( PIP .‬تصویر در تصویر) در همان حالت کار نمی کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫عمومي‬
‫■ ■حالت بازی (خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬هنگاميكه به يك كنسول بازي از قبيل‬
‫‪ ™PlayStation‬يا ‪ ™Xbox‬متصل شده‪ ،‬مي توانيد با گزينش حالت‬
‫بازي از يك تجربه بازي واقعي تري بهره مند شويد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫‪x‬‬
‫تذکر‬
‫‪x‬احتیاط ها و محدودیت ها ب رای حالت بازی‬
‫–‬
‫–‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫–براي قطع كردن كنسول بازي و اتصال دستگاه‬
‫خارجي ديگر‪ ،‬حالت بازی را در منوي تنظيمات‬
‫روي خاموش بگذاريد‪.‬‬
‫–اگر منوي تلويزيون را در حالت بازی نمايش دهيد‪،‬‬
‫صفحه قدري مي لرزد‪.‬‬
‫‪x‬حالت بازی در حالت تلويزيون‪ ،‬كامپيوتر و تصویر در‬
‫تصویر موجود نيست‪ .‬هنگامیکه حالت بازی روشن شده‪ ،‬از‬
‫‪ Scart out‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫‪x‬پس از اتصال کنسول بازی‪ ،‬حالت بازی را روشن کنید تا‬
‫از کیفیت تصویر ضعیف جلوگیری شود‪.‬‬
‫‪x‬اگر حالت بازی روشن است‪ :‬حالت تصویر روی استاندارد‬
‫گذاشته شده و حالت صدا روی تنظیم دلخواه گذاشته شده‬
‫است‪.‬‬
‫‪x‬حالت بازی فقط ب رای بازی کردن است‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫ذکر‬
‫‪x‬اگر در حين تماشاي حالت تصویر در تصویر تلویزیون را‬
‫خاموش کنید‪ ،‬پنجره تصوير در تصوير ناپديد خواهد شد‪.‬‬
‫‪x‬ممكن است متوجه شويد هنگاميكه از صفحه نمايش اصلي‬
‫ب راي تماشاي يك بازي ويا كا رايوكي استفاده مي كنيد‪،‬‬
‫تصوير در پنجره تصوير قدري غيرطبيعي مي شود‬
‫‪x‬تنظيمات تصوير در تصوير‬
‫تصوير اصلي‬
‫‪”22‬‬
‫‪”32/”26‬‬
‫تصوير فرعي‬
‫‪HDMI1/DVI,‬‬
‫‪Component, PC‬‬
‫‪TV‬‏‪AV1 ,‬‏‪AV2 ,‬‬
‫‪HDMI1/DVI,‬‬
‫‪HDMI2, HDMI3,‬‬
‫‪Component1,2,‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪TV‬‏‪AV1 ,‬‏‪AV2 ,‬‬
‫‪Component1‬‬
‫‪TV‬‏‪AV2 ,‬‬
‫■ ■تصویر در تصویر (خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬عملکرد تصویر در تصویر را فعال‬
‫یا غیرفعال می کند‪.‬‬
‫■ ■منبع (تلویزیون ‪ :)AV2 / AV1 /‬منبع تصوير فرعي را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫■ ■كانال‪ :‬كانال را براي صفحه فرعي انتخاب مي كند‪.‬‬
‫■ ■شفافیت منو (روشنایی ‪ /‬تیره)‪ :‬شفافیت منو را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■اندازه (‪ :)Õ / Ã‬اندازه را برای تصویر فرعی انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■ملودی (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد)‪ :‬این عملکرد را تنظیم کنید تا یک‬
‫ملودی هنگامیکه تلویزیون روشن یا خاموش می شود پخش شود‪.‬‬
‫■ ■موقعیت (‪ :)à / – / — / œ‬موقعیت را برای تصویر فرعی‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■انتخاب صدا (اصلی ‪ /‬فرعی) ‪ :‬می توانید حالت صدای مورد نظر را انتخاب‬
‫کنید (اصلی ‪ /‬فرعی) در حالت تصویر در تصویر‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:30‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 18‬‬
‫■‬
‫خود عیب یابی‬
‫■‬
‫آزمایش تصویر (بله ‪ /‬خیر)‪ :‬برای کنترل مشکالت تصويری استفاده شود و‬
‫اگر مشکل ادامه پيدا کرد الگوی رنگ کنترل شود‪.‬‬
‫■‬
‫آزمایش صدا (بله ‪ /‬خیر)‪ :‬از صدای ملودی توسازی شده برای کنترل‬
‫مشکالت صوتی استفاده شود‪.‬‬
‫✎‬
‫اگر صدايي را از بلندگوهاي تلويزيون نمي شنويد‪ ،‬قبل از‬
‫اج راي آزمايش صدا‪ ،‬مطمئن شويد كه بلندگوی تلویزیون‬
‫روي روشن در منوي صدا تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫✎‬
‫ملودي در حين آزمايش شنيده خواهد شد حتي اگر بلندگوی‬
‫تلویزیون روي خاموش تنظيم شده باشد يا صدا توسط‬
‫دكمه ‪ MUTE‬صامت شده باشد‪.‬‬
‫■‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫عیب یابي‪ :‬اگر به نظر می رسد که تلويزيون اشکاالتی داريد‪ ،‬به اين‬
‫توضيحات مراجعه شود‪.‬‬
‫✎‬
‫درايو ‪USB‬‬
‫اگر هيچکدام از اين راهنمايی های عيب يابی مربوط‬
‫نمی شوند‪ ،‬با مرکز خدمات مشتريان ‪ Samsung‬تماس‬
‫بگيريد‪.‬‬
‫يمكن ﺇجراء ترقیﺔ البرامﺞ من خالل ﺇشارﺓ البﺚ ﺃو عن طريق تنزيل ﺃحدث ﺇصدار‬
‫من البرامج الثابتﺔ من موقع ‪ samsung.com‬لجهاز ذاكرﺓ ‪.USB‬‬
‫اﻹصدار الحالي البرنامج المثبﱠت حاليًا علﻰ التلفزيون‪.‬‬
‫ویرایش فعلی نرم افزاری که ً‬
‫قبال در تلويزيون نصب شده است‪.‬‬
‫✎‬
‫نرم اف زار به صورت “‪ ”year/Month/Day_Version‬نشان داده مي شود‪.‬‬
‫ارتقای نرم افزار‬
‫ويرايش فعلی‬
‫از طريق ‪USB‬‬
‫نرم افزار جايگزين‬
‫پنل پشتي تلويزيون‬
‫یا‬
‫درايو ‪USB‬‬
‫(بستگي به مدل)‬
‫■‬
‫ارتقای نرم افزار‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫منوي حمایت‬
‫نصب جدیدترین ویرایش‬
‫از طریق ‪ :USB‬درايو‪ USB‬حاوي فايل حاوي ارتقاي سفت‬
‫افزار‪ ،‬كه از ‪ www.samsung.com‬به تلويزيون دان لود شده را وارد‬
‫كنيد‪ .‬لطفاً مراقبت باشيد كه برق را قطع نكرده ويا رانشگر ‪ USB‬را تا‬
‫هنگاميکه ارتقا تمام نشده خارج نكنيد‪ .‬تلويزيون پس از خاتمه ارتقاي سفت‬
‫افزار خاموش شده و به طور اتوماتيك روشن خواهد شد‪ .‬هنگاميكه‬
‫نرم افزار ارتقا پيدا كرد‪ ،‬تنظيمات تصويري و صوتي كه اجرا كرده ايد به‬
‫تنظيمات پيش فرض برخواهند گشت‪ .‬ما توصيه مي كنيم تنظيمات خود را‬
‫يادداشت كنيد تا بتوانيد آنها را بعد از ارتقا به آساني دوباره تنظيم كنيد‪.‬‬
‫نرم افزار جایگزین (در بعضی محل ها موجود نيست)‬
‫راهنمای اتصال ‪HD‬‬
‫هنگام اتصال دستگاه ها به تلويزيون‪ ،‬به اين اطالعات مراجعه كنيد‪.‬‬
‫تماس با ‪Samsung‬‬
‫اين اطالعات را هنگاميكه تلويزيون به طور صحيح كار نمي كند ويا هنگام ارتقاي‬
‫نرم افزار مشاهده كنيد‪ .‬می توانيد اطالعاتی در مورد مراکز تماس تلفنی ما‪ ،‬و‬
‫نحوه دان لود محصوالت و نرم افزار را پيدا کنيد‪.‬‬
‫‪2010/01/18_000001‬‬
‫◄‬
‫‪2010/01/15_000001‬‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:30‬‬
‫‪19‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 19‬‬
‫ويژگی های پيشرفته‬
)LA26C450, LA32C450( ‫وصل کردن به کامپیوتر‬
D-sub ‫ کابل‬/ HDMI/DVI ‫استفاده از کابل‬
DVI OUT
PR
R-AUDIO-L
PB
AUDIO OUT
PC OUT
AUDIO OUT
Y
PR
R-AUDIO-L
PB
Y
PR PR
R-AUDIO-L
R-AUDIO-L
PB PB
Y Y
)LA22C450( ‫وصل کردن به کامپیوتر‬
D-sub ‫ کابل‬/ HDMI/DVI ‫استفاده از کابل‬
DVI OUT
R-AUDIO-L
PR
PB
AUDIO OUT
PC OUT
AUDIO OUT
Y
R-AUDIO-L
PR
PB
Y
R-AUDIO-L
R-AUDIO-L
PR PR
PB PB
Y Y
‫فارسي‬
BN68-02684D Per.indd 20
2٠
2010-02-17 �� 7:23:35
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫حالت های نمایش (ورودي ‪ D-Sub‬و ‪)HDMI/DVI‬‬
‫قدرت تفکیک ایده آل ‪ 1360‬در ‪ 60 @ 768‬هرتز می باشد‪.‬‬
‫قطبيت همگام (‪)H / V‬‬
‫‪IBM‬‬
‫‪MAC‬‬
‫فركانس ساعت پيكسل (مگاهرتز)‬
‫فركانس عمودي (هرتز)‬
‫فركانس افقي (كيلوهرتز)‬
‫قدرت تفكيك‬
‫حالت‬
‫‪350 x 640‬‬
‫‪400 x 720‬‬
‫‪480 x 640‬‬
‫‪624 x 832‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪47.712‬‬
‫‪35.910‬‬
‫‪56.456‬‬
‫‪44.772‬‬
‫‪52.500‬‬
‫‪70.086‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪60.015‬‬
‫‪59.950‬‬
‫‪74.777‬‬
‫‪59.855‬‬
‫‪70.000‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪85.500‬‬
‫‪32.750‬‬
‫‪95.750‬‬
‫‪74.500‬‬
‫‪89.040‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/-‬‬
‫‪480 x 640‬‬
‫‪VESA DMT‬‬
‫‪600 x 800‬‬
‫‪768 x 1024‬‬
‫‪768 x 1360‬‬
‫‪576 x 720‬‬
‫✎✎‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪VESA CVT‬‬
‫‪720 x 1280‬‬
‫‪VESA GTF‬‬
‫‪720 x 1280‬‬
‫تذکر‬
‫‪x‬ب رای اتصالي كابل ‪ ،HDMI/DVI‬بايستي از پريز ‪ )DVI(11 HDMI IN‬استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪x‬حالت درهم بافته پشتيباني نشده است‪.‬‬
‫‪x‬اين دستگاه در صورتيكه يك فرمت تصويري غي راستاندارد انتخاب شده باشد ممكن است بطور عادي كار نكند‪.‬‬
‫‪x‬حالت هاي جداگانه و مركب پشتيباني مي شوند‪ .‬از ‪ SOG‬یا ‪ Sync On Green‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:36‬‬
‫‪21‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 21‬‬
‫‪MTS‬‬
‫‪FAV.CH‬‬
‫ويژگی های پيشرفته‬
‫پخش رسانه‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫از عکس ها‪ ،‬موسيقی و‪/‬يا فايل هايی که بر روی دستگاه ‪USB‬‬
‫‪ Mass‬و‪/‬يا کامپيوتر شما ذخيره شده لذت ‪S.MODE‬‬
‫‪CC Storage Class‬‬
‫ببريد‪.‬‬
‫‪Media Play‬‬
‫فیلم ها‬
‫‪A‬‬
‫¦‬
‫غيير دستگاه‬
‫‪D‬‬
‫مشاهده دستگاه ها ‪ E‬ورود‬
‫‪ R‬بازگشت‬
‫اتصال یك دستگاه ‪USB‬‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫‪ .1‬تلویزیون را روشن كنید‪.‬‬
‫يا‬
‫پنل پشتي تلويزيون‬
‫‪ .2‬يك دستگاه ‪ USB‬كه حاوي فايل هاي عكس‪ ،‬موسيقي و‪/‬يا فيلم مي باشد را به پريز ‪USB‬‬
‫در کنار تلويزيون وصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬هنگاميکه ‪ USB‬به تلويزيون وصل شد‪ ،‬پنجره پاپ آپ نمايان می شود‪ .‬سپس می توانيد‬
‫پخش رسانه را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫درايو ‪USB‬‬
‫درايو ‪USB‬‬
‫✎‬
‫✎ فهرستی که قبل از استفاده از پخش رسانه بايستی از آن اطالع داشته باشيد‬
‫ممكن است با فايل هاي چندرسانه اي غيرمجاز به طور صحيح كار نكند‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫از ‪(MTP‬پروتكل انتقال رسانه) حمايت نمي شود‪.‬‬
‫سيستم فايل از ‪ FAT32 ،FAT16‬و ‪ NTFS‬حمايت مي كند‪.‬‬
‫انواع خاصي از دوربين ‪ USB‬ديجيتال و وسايل صوتي ممكن است با اين تلويزيون‬
‫سازگار نباشند‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫پخش رسانه فقط از دستگاه هاي (‪ USB Mass Storage Class devices )MSC‬حمايت مي كند‪ MSC .‬يك وسيله ‪Mass Storage‬‬
‫‪ Class Bulk-Only Transport‬است‪ .‬نمونه هاي ‪ MSC‬د رايوهاي انگشتي ‪ ،‬خواننده هاي كارت فالش مي باشد (‪ USB HUB‬حمايت‬
‫نمي شوند‪ ).‬دستگاه ها بايستی به طور مستقيم به درگاه ‪ USB‬تلويزيون وصل شوند‪.‬‬
‫قبل از اتصال دستگاه به تلويزيون‪ ،‬لطفاً فايل هاي خود را پشتيبان گيري كنيد تا از آسيب ويا از دست رفتن داده ها جلوگيري شود‪.‬‬
‫‪ SAMSUNG‬ب راي هرگونه آسيب به فايل داده ها ويا از بين رفتن داده ها مسئول نمي باشد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫دستگاه ‪ USB‬را در حاليكه بارگذاري مي شود قطع نكنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫هر چقدر قدرت تفكيك تصوير بيشتر باشد‪ ،‬نمايش آن بر روي صفحه بيشتر طول مي كشد‪.‬‬
‫حداكثر قدرت تكفيكي كه ‪ JPEG‬حمايت مي كند ‪ 15360X8640‬پيكسل است‪.‬‬
‫ب راي فايل هاي حمايت نشده ويا خ راب شده‪ ،‬پيغام فرمت فايل حمايت نشده نمايش داده مي شود‪.‬‬
‫اگر فايل ها ب راساس تماشای ساده مرتب شده باشند‪ ،‬تا حداکثر ‪ 1000‬فايل را می توان در هرپوشه نمايش داد‪.‬‬
‫فايل هاي ‪ MP3‬حاوي ‪ DRM‬كه از يك سايت غير رايگان دان لود شده را نمي توان پخش كرد‪ .‬مديريت حقوق ديجيتال (‪ )DRM‬نوعي‬
‫فناوري است كه از ايجاد محتويات‪ ،‬توزيع و مديريت محتويات به روش يكپارچه و جامع پشتيباني مي كند كه شامل محافظت از حقوق و‬
‫منافع تأمين كننده هاي محتويات‪ ،‬جلوگيري از نسخه برداري غيرقانوني از محتويات به اضافه مديريت صورتحساب ها و حل و فصل مسائل‬
‫مالي مي شود‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫اگر بيش از ‪ 2‬اب زار ‪ PTP‬وصل شده باشند‪ ،‬تنها مي توانيد از يكي از آنها در آن واحد استفاده كنيد‪.‬‬
‫اگر بيش از دو اب زار ‪ MSC‬وصل شده باشد‪ ،‬بعضي از آنها ممكن است شناسايي نشوند‪ .‬ممکن است از يك اب زار ‪ USB‬که به نيروي زيادي‬
‫نياز دارد (بيش از ‪ 500mA‬يا ‪ )5V‬حمايت نشود‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫اگر يك پيغام نيروي بيش از نياز در حين اتصال ويا استفاده از اب زار ‪ USB‬نشان داده شد‪ ،‬ممكن است اب زار شناسايي نشده ويا ممكن است‬
‫درست كار نكند‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫اگر تلويزيون در طول مدتی که در زمان حفاظت خودکار تنظيم شده ورودی نداشته باشد‪ ،‬محافظ صفحه اج را خواهد شد‪.‬‬
‫اگر از کابل رابط ‪ USB‬استفاده شده‪ ،‬ممکن است دستگاه ‪ USB‬شناسايی نشده يا ممکن است فايل های روی دستگاه خوانده نشوند‪.‬‬
‫اگر دستگاه ‪ USB‬که به تلويزيون وصل شده شناسايی نشود‪ ،‬فهرست روی دستگاه خ راب شده باشد يا يک فايل در فهرست پخش نشود‪،‬‬
‫دستگاه ‪ USB‬را به کامپيوتر وصل کرده‪ ،‬دستگاه را فرمت کرده و اتصالی را کنترل کنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪22‬‬
‫اگر فايلی که از کامپيوتر حذف شده را هنوز می توان در هنگام اج رای پخش رسانه پيدا کرد‪ ،‬از عملکرد «خالی کردن سطل بازيابی» در‬
‫کامپيوتر ب رای حذف دائمی فايل استفاده کنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:37‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 22‬‬
‫✎✎‬
‫از حالت دستگاه و حالت محتوا در صفحه اصلیپخش رسانه حمایت می کند‪.‬‬
‫اه ملیف‬
‫بخش فهرست مرتب کردن‪:‬‬
‫استاندارد مرتب کردن را نمایش می دهد‪.‬‬
‫✎استاندارد مرتب کردن‬
‫براساس محتوا متفاوت‬
‫است‪.‬‬
‫✎‬
‫‪SUM‬‬
‫‪A‬‬
‫صفحه ‪1/1‬‬
‫‪/Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 02.avi‬‬
‫‪Movie 03.avi‬‬
‫‪Movie 04.avi‬‬
‫‪Movie 05.avi‬‬
‫‪Movie 06.avi‬‬
‫‪Movie 07.avi‬‬
‫‪Movie 08.avi‬‬
‫‪Movie 09.avi‬‬
‫‪Movie 10.avi‬‬
‫هاگتسد رییغت‬
‫‪C‬‬
‫بیترت‬
‫‪D‬‬
‫اطالعات ‪:‬‬
‫می توانید اسم فایل انتخاب شده و تعداد فایل ها و‬
‫صفحه را مشخص کنید‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫با استفاده از دکمه های باال‪/‬پایین‪/‬راست‪/‬چپ به فایل مورد نظر رفته و دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪ .‬فايل پخش مي شود‪.‬‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫¦ ¦نمايش صفحه‬
‫بخش فهرست فايل‪:‬‬
‫می توانید فایل ها و گروه هایی که‬
‫براساس هر طبقه بندی مرتب شده اند‬
‫را تأیید کنید‪.‬‬
‫باختن ‪ T‬باختنا ا‬
‫دکمه عملکرد‬
‫‪ A‬دکمه قرمز (دستگاه)‪ :‬يك دستگاه متصل شده را انتخاب مي كند‪.‬‬
‫‪ B‬دکمه سبز (سلیقه)‪ :‬ترجیحات فایل را تنظیم می کند‪( .‬در تماشای ساده حمایت نشده)‬
‫‪ C‬دکمه زرد (انتخاب)‪:‬چندین فایل را از فهرست فایل انتخاب می کند‪ .‬فايل هاي‬
‫انتخاب شده با يك عالمت نشان مي شوند‬
‫‪ D‬دکمه ابزار (ترتیب)‪ :‬فهرست مرتب کردن را انتخاب می کند‬
‫‪ T‬دکمه ابزار‪:‬منوي گزينش را نمايش مي دهد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫با استفاده ازدکمه ‪ ،z‬می توان فهرست فایل را به صفحه‬
‫بعدی یا قبلی حرکت داد‪.‬‬
‫فیلم ها‬
‫پخش کردن فیلم‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای پخش فیلم ها فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را در منوی پخش رسانه فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ◄‪ ▼/▲/►/‬را برای انتخاب فیلم مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTERE‬یا دکمه � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–فايل انتخاب شده در باال با زمان پخش آن نمايش داده مي شود‪.‬‬
‫–اگر اطالعات وقت فیلم معلوم نیست‪ ،‬فایل هیچگونه اطالعاتی را نمایش نمی دهد‬
‫–در حین پخش فیلم‪ ،‬می توانید با استفاده از دکمه ◄ و ► جستجو کنید‪.‬‬
‫در این حالت‪ ،‬می توانید از کلیپ های فیلم که در بازی گنجانده شده بهره مند شوید‬
‫ولی نمی توانید خود بازی را پخش کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫�‬
‫‪1/12‬‬
‫‪00:04:03 / 00:07:38‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫فرمت هاي زيرنويس حمايت شده‬
‫نام‬
‫پسوندفايل‬
‫متن ‪time-based MPEG-4‬‬
‫فرمت‬
‫‪ttxt.‬‬
‫‪XML‬‬
‫‪SAMI‬‬
‫‪smi.‬‬
‫‪HTML‬‬
‫‪SubRip‬‬
‫‪srt.‬‬
‫‪string-based‬‬
‫‪SubViewer‬‬
‫‪sub.‬‬
‫‪string-based‬‬
‫‪Micro DVD‬‬
‫‪ sub.‬يا ‪txt.‬‬
‫‪string-based‬‬
‫‪D‬‬
‫هتسویپ شخپ ‪ E‬نتشاد هگن ‪ L‬شرپ ‪ T‬رازبا ‪ R‬تشگزاب‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:39‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪23‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 23‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫�‬
‫فرمت هاي تصويري حمايت شده‬
‫پسوند فايل‬
‫محفظه‬
‫*‪avi.‬‬
‫*‪mkv.‬‬
‫‪AVI‬‬
‫‪MKV‬‬
‫*‪asf.‬‬
‫‪ASF‬‬
‫*‪wmv.‬‬
‫‪ASF‬‬
‫*‪mp4.‬‬
‫‪MP4‬‬
‫*‪3gp.‬‬
‫‪3GPP‬‬
‫*‪vro.‬‬
‫‪VRO‬‬
‫‪VOB‬‬
‫*‪mpg.‬‬
‫*‪mpeg.‬‬
‫‪PS‬‬
‫*‪ts.‬‬
‫*‪tp.‬‬
‫*‪trp.‬‬
‫‪TS‬‬
‫ُكدك فیلم‬
‫قدرت تفكيك‬
‫سرعت فریم (فریم‬
‫در ثانیه)‬
‫سرعت بیت‬
‫(مگابیت در‬
‫ثانیه)‬
‫‪Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪XviD‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪XviD‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Window Media Video v9‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪XVID‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪MPEG1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪H.264‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪H.264‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪VC1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫ُكدك صوتي‬
‫‪MP3 / AC3 / LPCM /‬‬
‫‪ADPCM / DTS HD‬‬
‫‪MP3 / AC3 / LPCM /‬‬
‫‪ADPCM / WMA‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪MP3 / ADPCM / AAC‬‬
‫‪ADPCM / AAC / HE-AAC‬‬
‫‪AC3 / MPEG / LPCM‬‬
‫‪MPEG / LPCM / AAC / AC3‬‬
‫‪+AC3 / AAC / MP3 / DD /‬‬
‫‪HE-AAC‬‬
‫سایر محدودیت ها‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫اگر محتوای ُک دک اشکاالتی دارد‪ ،‬از ُک دک حمایت نخواهد شد‪.‬‬
‫اگر اطالعات ب رای یک محفظه نادرست است و فایل خطا دارد‪ ،‬پخش صحیح محفظه مقدور نیست‪.‬‬
‫اگر محتوا سرعت بیت‪ /‬سرعت فریم استانداردی دارد که باالتر از فریم در ثانیه سازگار با آنچه در جدول فوق قید شده می باشد‪ ،‬ممکن‬
‫است صدا یا تصویر درست کار نکنند‪.‬‬
‫اگر جدول ایندکس خطا دارد‪ ،‬از عملکرد جستجو (پرش) حمایت نمی شود‪.‬‬
‫رمزگشاي فیلم‬
‫‬
‫�‬
‫�‬
‫‬
‫�‬
‫�‬
‫تا ‪ H.264‬سطح ‪ 4.1‬حمایت می کند‬
‫از ‪H.264 FMO/ASO/‬‬
‫‪ RS, VC1 SP/MP/AP L4‬و‬
‫‪ AVCHD‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫‪ H.263‬پشتيباني نمي شود‪.‬‬
‫از ‪ GMC 2‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫رمزگشای صدا‬
‫‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫از تا حداکثر ‪ WMA 7, 8, 9, STD‬حمایت می کند‪.‬‬
‫‪ WMA 9 PRO‬از ‪ channel excess multi channel 2‬یا صدای ‪lossless‬‬
‫حمایت نمی کند‪.‬‬
‫از سرعت نمونه برداری ‪ WMA‬مونو ‪ 22050Hz‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫پخش مداوم فيلم (شروع دوباره پخش)‬
‫‪24‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:40‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 24‬‬
‫‪1/12‬‬
‫‪00:07:38 / 00:04:03‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪ .2‬دكمه � (پخش) ‪ ENTERE /‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .3‬پخش پیوسته (از سرگیری پخش) را با فشردن دکمه آبی انتخاب کنید ‪ .‬فيلم از جايي كه‬
‫متوقف شده بود دوباره شروع به پخش مي كند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫فيلم از جايي كه متوقف شده بود دوباره شروع به پخش مي كند‪ .‬دکمه آبی‬
‫هنگام از سرگیری پخش موجود است‪.‬‬
‫اگر عملکرد راهنمای پخش پیوسته فیلم روي روشندر منوي تنظیمات‬
‫گذاشته شود‪ ،‬يک پيغام پاپ‪-‬آپ هنگام شروع دوباره پخش فايل فيلم ظاهر‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫اگر از عملکرد پخش فيلم خارج شويد‪ ،‬مي توان فيلم را از نقطه اي که متوقف شد بعداً پخش کرد‪.‬‬
‫‪ .1‬فایل فیلمی که می خواهید به طور مداوم نمایش دهید را با فشردن دکمه ◄ یا ► انتخاب‬
‫کنید تا آنرا از بخش فهرست فایل انتخاب کنید‪.‬‬
‫پخش پیوسته‬
‫پخش را از آخرين صحنه اي كه تماشا شد دوباره‬
‫شروع مي كند‬
‫پخشپیوسته ‪E‬نتشاد هگن ‪ L‬پرش‬
‫‪ T‬ابزار ‪ R‬بازگشت‬
‫‪SUM‬‬
‫الجهاز‬
‫اسم‬
‫موسیقی‬
‫پخش موسيقي‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای پخش موسیقی فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را در‬
‫منوی پخش رسانه فشار دهید‪.‬‬
‫لیست پخش‬
‫‪1st Album‬‬
‫‪Pop‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪4.2MB‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTERE‬یا دکمه � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫✎‬
‫✎‬
‫–در حین پخش فیلم‪ ،‬می توانید با استفاده از دکمه ◄ و ► جستجو کنید‪.‬‬
‫–دکمه های � (‪ )REW‬و ‪ µ‬در طول پخش کار نمی کنند‪.‬‬
‫فقط فایل هایی که پسوند فایل ‪ MP3‬و ‪ PCM‬دارند را نمایش می دهد‪ .‬سایر‬
‫پسوندهاي فايل نمايش داده نمي شوند‪ ،‬حتي اگر بر روي همان دستگاه ‪USB‬‬
‫ذخيره شده باشند‪.‬‬
‫‪Only you‬‬
‫‪Jason‬‬
‫‪Music 1‬‬
‫‪Only you‬‬
‫‪Jason‬‬
‫‪ .2‬دکمه ◄‪ ▼/▲/►/‬را برای انتخاب موسیقی مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫‪3/15‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 2‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 3‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 4‬‬
‫‪01:10 / 04:02‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 5‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪ E‬گه داشتن‬
‫‪ L‬پرش‬
‫‪ T‬ابزار‬
‫‪ R‬بازگشت‬
‫اسم الجهاز‬
‫اگر صدا در حین پخش فایل های ‪ MP3‬عجیب به نظر می رسد‪ ،‬اکواالیزر را در‬
‫منوی صدا تنظیم کنید‪( .‬يك فايل ‪ MP3‬كه زيادي مدوله شده ممكن است موجب‬
‫مشكالت صوتي شود‪).‬‬
‫عکس ها‬
‫تماشاي يك عكس (يا نمايش اساليد)‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای انتخاب عکس فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را در‬
‫منوی پخش رسانه فشار دهید‪.‬‬
‫عادی‬
‫‪Image1024.jpg‬‬
‫‪1024x768‬‬
‫‪2010/2/1‬‬
‫‪3/15‬‬
‫‪ .2‬دکمه ◄‪ ▼/▲/►/‬را برای انتخاب عکس مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTERE‬یا دکمه � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫–هنگاميكه يك فهرست عكس نمايش داده شده‪ ،‬دكمه � � (پخش)‪ENTERE/‬‬
‫را براي شروع نمايش اساليد روي كنترل از راه دور فشار دهيد‪.‬‬
‫–همه فايل ها در بخش فهرست فايل در نمايش اساليد نشان داده خواهد شد‪.‬‬
‫–در طول نمايش اساليد‪ ،‬فايل ها به ترتيب از فايلي كه در حال نمایش است نشان‬
‫داده مي شوند‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫✎✎‬
‫فايل هاي موسيقي را مي توان در حين نمايش اساليد پخش كرد در صورتيكه‬
‫موسيقي متن بر روي روشن تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫‪ E‬نگه داشتن ‪ L‬یدعب‪/‬یلبق ‪ T‬ابزار ‪ R‬بازگشت‬
‫اسم الجهاز‬
‫حالت ‪ BGM‬را نمی توان تا زمانیکه بارگذاری ‪ BGM‬تمام نشده تغییر داد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:45‬‬
‫‪25‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 25‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫¦ ¦پخش چندین فایل‬
‫پخش فايل هاي فیلم‪/‬موسیقی‪/‬عکس انتخاب شده‬
‫‪ .1‬دکمه زرد در فهرست فایل را برای انتخاب فایل مورد نظر فشار دهید‪.‬‬
‫فیلم ها‬
‫‪ .2‬عملكرد فوق را براي انتخاب چندين فایل تكرار كنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫‪/Movie 01.avi‬‬
‫فایلهای ‪ 2‬انتخاب شد‪.‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 02.avi‬‬
‫‪Movie 03.avi‬‬
‫‪Movie 04.avi‬‬
‫‪Movie 05.avi‬‬
‫‪Movie 06.avi‬‬
‫‪Movie 07.avi‬‬
‫‪Movie 08.avi‬‬
‫‪Movie 09.avi‬‬
‫‪Movie 10.avi‬‬
‫تذکر‬
‫‪x‬عالمت ‪ c‬در سمت چپ فایل انتخاب شده ظاهر مي شود‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬ب رای لغو یک گزینش‪ ،‬دکمه زرد را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫‪x‬ب راي حذف انتخاب همه فايل هاي انتخاب شده‪ ،‬دكمه ‪ TOOLS‬را‬
‫فشار داده و حذف همه انتخاب ها را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ TOOLS‬را فشار داده و پخش محتواهای انتخابی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫هاگتسد‬
‫ترتیب‬
‫‪D‬‬
‫صفحه ‪1/1‬‬
‫انتخاب ‪ T‬ابزار‬
‫پخش گروه فايل فیلم‪/‬موسیقی‪/‬عکس‬
‫‪ .1‬در حین نمایش فهرست فایل‪ ،‬به هر فایل در گروه مورد نظر حرکت کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬عدکمه ‪ TOOLS‬را فشار داده و گروه فعلی پخش شود را انتخاب کنید‪.‬‬
‫¦ ¦عملكرد اضافی پخش رسانه‬
‫مرتب کردن فهرست فایل‬
‫دکمه آبی را برای مرتب کردن فایل ها در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫دسته بندی‬
‫‪26‬‬
‫فیلم ها‬
‫موسیقی‬
‫عکس ها‬
‫تماشای ساده‬
‫همه پوشه را نشان مي دهد‪ .‬مي توانيد عكس را با انتخاب پوشه مشاهده كنيد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫عملكردها‬
‫عنوان‬
‫عنوان فيلم را براساس نماد‪/‬شماره‪/‬حروف الفبا‪/‬ويژه مرتب كرده و نمايش مي دهد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫سلیقه‬
‫فایل را براساس سلیقه مرتب کرده و نمایش می دهد‪ .‬می توانید سلیقه فایل را با استفاده از دکمه سبز در بخش فهرست‬
‫فایل عوض کنید‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫آخرین تاریخ‬
‫فایل ها را براساس آخرین تاريخ مرتب و نمايش مي دهد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫اولین تاریخ‬
‫فایل ها را براساس اولین تاريخ مرتب و نمايش مي دهد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫هنرمند‬
‫فايل موسيقي را براساس هنرمند به ترتيب حروف الفبا مرتب مي كند‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫آلبوم‬
‫فايل موسيقي را براساس آلبوم به ترتيب حروف الفبا مرتب مي كند‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫ژانر‬
‫فايل هاي موسيقي را براساس ژانر مرتب مي كند‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫حالت‬
‫فايل هاي موسيقي را براساس حالت مرتب مي كند‪ .‬مي توانيد اطالعات حالت موسيقي را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫ماهانه‬
‫فایل های عكس را براساس ماه مرتب و نمايش مي دهد‪ .‬فقط براساس ماه (از ژانويه تا دسامبر) بدون توجه به سال‬
‫مرتب مي كند‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:47‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 26‬‬
‫منوی گزینش‬
‫می توانید فایل دیگر را مستقیماً حرکت دهید‪.‬‬
‫مي توانيد فايل هاي فیلم را مكرراً پخش كنيد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫اندازه تصویر (حالت‪ / 1‬حالت‪/ 2‬‬
‫اصلی)‬
‫می توانید اندازه تصویر را برحسب سلیقه تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫تنظيم تصوير‬
‫مي توانيد تنظيم تصویر را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)15 ،14 ،13‬‬
‫‪c‬‬
‫تنظيم صدا‬
‫مي توانيد تنظيم صدا را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)16 ،15‬‬
‫‪c‬‬
‫تنظیمات زیرنویس‬
‫می توانید ویدئویی که زیرنویس دارد را پخش کنید‪.‬‬
‫اگر فایل ویدئویی که فایل زیر نویس (به همان اسم) دارد را پخش کنید‪ ،‬این عملکرد نمایش داده خواهد شد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫نمايش اساليد متوقف شود ‪/‬‬
‫نمايش اساليد شروع شود‬
‫مي توانيد نمايش اساليد را شروع يا متوقف كنيد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫سرعت نمايش اساليد‬
‫سرعت نمايش اساليد را در حين نمايش اساليد مي توانيد انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫موسیقی متن‬
‫مي توانيد موسيقي متن را هنگام تماشاي نمايش اساليد انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫بزرگنمایی‬
‫مي توانيد تصاوير را در حالت صفحه كامل بزرگنمايي كنيد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫گرداندن‬
‫مي توانيد تصاوير را در حالت صفحه كامل بگردانيد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫اطالعات‬
‫می توانید اطالعات مشروح را در مورد فایل پخش شده مشاهده کنید‪.‬‬
‫عنوان‬
‫حالت تکرار‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫عملكردها‬
‫فیلم ها‬
‫موسیقی‬
‫عکس ها‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫منوی گزینش ویدئوها‪/‬موسیقی‪/‬عکس ها‬
‫در حین پخش فایل‪ ،‬دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫تنظیمات‬
‫استفاده از منوي تنظيم‬
‫■ ■راهنمای پخش پیوسته فیلم (از سرگیری پخش) (روشن ‪ /‬خاموش)‪ :‬براي نمايش پيغام پاپ آپ راهنمایی براي پخش مداوم فيلم انتخاب شود‪.‬‬
‫■ ■كد ثبت ‪ DivX® VOD‬دریافت شود‪ :‬كد ثبتي كه براي تلويزيون مجاز شده را نشان مي دهد‪ .‬اگر به وب سايت ‪ DivX‬وصل شده و كد ثبت را توسط يك حساب‬
‫شخصي ثبت كنيد‪ ،‬مي توانيد فايل ثبت ‪ VOD‬را دان لود كنيد‪ .‬اگر ثبت ‪ VOD‬را با استفاده از پخش رسانه پخش کنيد‪ ،‬ثبت کامل شده است‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ب راي اطالعات بيشتر در مورد ‪ ،DivX® VOD‬از ‪ www.DivX.com‬ديدن کنيد‪.‬‬
‫■ ■كد غیرفعال كردن ‪ DivX® VOD‬دریافت شود‪ :‬هنگاميکه ‪ DivX® VOD‬ثبت نشده‪ُ ،‬کد غيرفعال کردن ثبت نمايش داده مي شود‪ .‬اگر اين عملکرد را هنگاميکه‬
‫‪ DivX® VOD‬ثبت شده اجرا کنيد‪ ،‬ثبت ‪ DivX® VOD‬کنوني غيرفعال مي شود‪.‬‬
‫■ ■اطالعات ‪ :‬براي مشاهده اطالعات در مورد دستگاه متصل شده انتخاب شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:48‬‬
‫‪27‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 27‬‬
‫ويژگی های پيشرفته‬
‫‪+Anynet‬‬
‫‪ +Anynet‬چیست؟ ‪t‬‬
‫‪ +Anynet‬عملكردي است كه به شما امكان مي دهد همه دستگاه هاي متصل شده كه از ‪ +Anynet‬حمايت مي كنند را با كنترل از راه دور تلويزيون ‪Samsung‬‬
‫خود كنترل كنيد‪ .‬سيستم ‪ +Anynet‬را فقط مي توان با وسائل ‪ Samsung‬كه ويژگي ‪ + Anynet‬دارند استفاده كرد‪ .‬براي اطمينان حاصل كردن از اينكه وسيله‬
‫‪ Samsung‬مجهز به اين ويژگي است‪ ،‬كنترل كنيد كه آيا مارك ‪ + Anynet‬بر روي آن وجود دارد‪.‬‬
‫براي اتصال به سینماي خانگي‬
‫‪LA22C450‬‬
‫دستگاه ‪+Anynet 1‬‬
‫‪TV‬‬
‫سينماي خانگي‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫کابل نوري‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫‪ +Anynet‬دستگاه ‪4‬‬
‫دستگاه ‪+Anynet 1‬‬
‫‪TV‬‬
‫سينماي خانگي‬
‫‪LA26C450/LA32C450‬‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫کابل نوري‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫‪ .1‬پريز ‪ )LA22C450( HDMI )DVI( IN‬يا ‪ )LA26C450,LA32C450( HDMI IN )1)DVI(,2, 3‬در تلويزيون و پريز ‪ HDMI OUT‬از‬
‫‪ +Anynet‬مربوطه را با استفاده از کابل ‪ HDMI‬وصل کنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬پريز ‪ HDMI IN‬سينماي خانگي و پريز ‪ HDMI OUT‬وسيله ‪ +Anynet‬مربوطه را با استفاده از کابل ‪ HDMI‬وصل کنيد‪.‬‬
‫✎‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫تذکر‬
‫هنگام پيروی از اتصال فوق‪ ،‬پريز نوری فقط ‪ 2‬کانال صوتی را پخش می کند‪ .‬شما صدا را فقط از بلندگوهای چپ و راست و ساب ووفر‬
‫سينمای خانگی خواهيد شنيد‪ .‬اگر مايليد که ‪ 5.1‬کانال صوتی را بشنويد‪ ،‬پريز (‪ DIGITAL AUDIO OUT )OPTICAL‬در دی وی دی ‪/‬‬
‫جعبه ماهواره (يعنی دستگاه ‪ Anynet‬شماره ‪ 1‬يا ‪ )2‬را مستقيماً به آمپلی فاير يا سينمای خانگی و نه تلويزيون وصل کنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫فقط يك سينماي خانگي را وصل كنيد‪.‬‬
‫مي توانيد يک دستگاه ‪ +Anynet‬را با استفاده از کابل ‪ HDMI‬وصل کنيد‪ .‬بعضي کابل هاي ‪ HDMI‬ممکن است عملکردهاي ‪+Anynet‬‬
‫را ارائه نکنند‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪28‬‬
‫کابل نوری را بين پريز (‪ DIGITAL AUDIO OUT )OPTICAL‬در تلويزيون و ورودی صدای ديجيتال در سينمای خانگی وصل کنيد‪.‬‬
‫‪ +Anynet‬هنگامي کار مي کند که دستگاه ‪ AV‬که از ‪ +Anynet‬استفاده مي کند در وضعيت آماده بکار ويا روشن است‪.‬‬
‫‪ +Anynet‬از مجموع حداکثر ‪ 12‬دستگاه ‪ AV‬حمايت مي کند‪ .‬توجه داشته باشيد كه مي توانيد تا حداكثر ‪ 3‬دستگاه مشابه را متصل كنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:49‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 28‬‬
‫منوي ‪+Anynet‬‬
‫تماشاي تلويزيون‬
‫فهرست دستگاه‬
‫ضبط کردن‪*( :‬دستگاه ضبط)‬
‫منوی (اسم‪ -‬دستگاه)‬
‫اطالعات (اسم‪ -‬دستگاه)‬
‫توقف ضبط‪*( :‬دستگاه ضبط)‬
‫گيرنده‬
‫شرح‬
‫حالت ‪ +Anynet‬به حالت پخش تلويزيون تغيير مي كند‪.‬‬
‫فهرست دستگاه ‪ +Anynet‬را نشان مي دهد‪.‬‬
‫با استفاده از وسيله ضبط فوراً شروع به ضبط مي كند‪( .‬اين عملكرد فقط براي دستگاه هايي موجود است كه از عملكرد‬
‫ضبط حمايت مي كنند‪).‬‬
‫منوي دستگاه وصل شده را نشان مي دهد‪ .‬براي مثال اگر يک دستگاه ضبط دي وي دي وصل شده باشد‪ ،‬منوي ديسک‬
‫دستگاه ضبط دي وي دي ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫منوي پخش دستگاه وصل شده را نشان مي دهد‪ .‬براي مثال اگر يک دستگاه ضبط دي وي دي وصل شده باشد‪ ،‬منوي پخش‬
‫دستگاه ضبط دي وي دي ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫ضبط را متوقف مي کند‪.‬‬
‫صدا از طريق گيرنده پخش مي شود‪.‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫منوي ‪Anynet +‬‬
‫منوي ‪ +Anynet‬بستگي به نوع و وضعيت دستگاه هاي ‪ +Anynet‬که به تلويزيون وصل شده اند تغيير مي کند‪.‬‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫¦ ¦تنظيم ‪+Anynet‬‬
‫اگر بيش از يک دستگاه ضبط وصل شده باشد‪ ،‬به صورت (*دستگاه ضبط) نشان داده شده و اگر فقط يک دستگاه ضبط وصل شده باشد‪ ،‬به صورت (*اسم_دستگاه) نشان‬
‫داده مي شود‪.‬‬
‫■‬
‫تنظیمات‬
‫✎✎‬
‫‪( )HDMI-CEC( +Anynet‬روشن ‪/‬خاموش)‪ :‬براي استفاده از عملکرد ‪ ،+Anynet‬بايستي ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬روي روشن باشد‪.‬‬
‫هنگاميکه عملکرد ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬فعال شده‪ ،‬همه کاربردهاي مربوط به ‪ +Anynet‬غيرفعال مي شوند‪.‬‬
‫خاموش کردن خودکار (خیر ‪ /‬بله)‪ :‬تنظيم ابزار ‪ +Anynet‬تا هنگاميکه تلويزيون خاموش مي شود به طور اتوماتيک خاموش شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫منبع فعال در تلويزيون بايستي روی تلويزيون تنظيم شود تا از عملكرد ‪ +Anynet‬استفاده كند‪.‬‬
‫حتی اگر دستگاه خارجی هنوز در حال ضبط است‪ ،‬می توان آن را خاموش کرد‪.‬‬
‫¦ ¦تغيير دادن بين دستگاه های ‪+Anynet‬‬
‫‪.1‬‬
‫دستگاه هاي ‪ +Anynet‬که به تلويزيون وصل شده اند فهرست مي شوند‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫اگر نمي توانيد وسيله اي كه مي خواهيد را پيدا كنيد‪ ،‬دكمه قرمز را ب راي تازه کردن فهرست فشار دهيد‪.‬‬
‫یک دستگاه را انتخاب کرده و دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪ .‬میتوانید به دستگاه انتخاب شده سويچ کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫تنها زمانيكه ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬را در منوي‪(Application‬کاربرد)روشن مي كنيد‪ ،‬منوي فهرست دستگاه ظاهر مي شود‪.‬‬
‫‪x‬سويچ کردن دستگاه انتخاب شده ممکن است تا ‪ 2‬دقيقه طول بکشد‪ .‬نمي توانيد اين عملکرد را در حين عملکرد سويچ کردن لغو کنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬اگر حالت ورودي خارجي را با فشار دکمه ‪ SOURCE‬انتخاب کرده ايد‪ ،‬نمي توانيد از عملکرد ‪ +Anynet‬استفاده کنيد‪ .‬مطمئن شويد كه‬
‫با استفاده از فهرست دستگاه به يك دستگاه ‪ +Anynet‬سويچ كنيد‪.‬‬
‫¦ ¦ضبط کردن‬
‫مي توانيد با استفاده از يک دستگاه ضبط ‪ ،Samsung‬برنامه تلويزيوني را ضبط کنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬ضبط را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫‪x‬‬
‫هنگاميکه بيش از دو دستگاه ضبط وجود دارد‬
‫‪x‬هنگاميکه چند دستگاه ضبط وصل شده‪ ،‬دستگاه هاي ضبط فهرست مي شوند‪ .‬یک دستگاه ضبط را در فهرست دستگاه انتخاب کنید‪.‬‬
‫هنگاميكه دستگاه ضبط نشان داده نشده فهرست دستگاه را انتخاب كرده و دكمه قرمز را ب راي جستجوي دستگاه ها فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ EXIT‬را براي خروج فشار دهيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫مي توانيد جريان هاي منبع را با انتخاب ضبط‪ ،‬ضبط كنيد‪( .‬اسم_دستگاه)‪.‬‬
‫فشردن دكمه � (ضبط) هر برنامه اي كه در حال حاضر تماشا مي كنيد را ضبط خواهد كرد‪ .‬اگر تصويري را از يک دستگاه ديگر تماشا‬
‫مي کنيد‪ ،‬تصوير از آن دستگاه ضبط مي شود‪.‬‬
‫قبل از ضبط کردن کنترل کنيد که پريز آنتن به طور صحيح به دستگاه ضبط وصل شده باشد‪ .‬ب راي اتصال صحيح آنتن به دستگاه ضبط‪ ،‬به‬
‫دفترچه راهنماي كاربر دستگاه ضبط م راجعه كنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:50‬‬
‫‪29‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 29‬‬
‫ويژگی های پيشرفته‬
‫گوش کردن از طریق گیرنده‬
‫¦‬
‫مي توانيد از طريق گيرنده (برای مثال سينمای خانگی) به جاي تلويزيون‪ ،‬به صدا گوش کنيد‪.‬‬
‫گیرنده را انتخاب کرده و آنرا روشن کنيد‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫دکمه ‪ EXIT‬را براي خروج فشار دهيد‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫اگر گيرنده شما فقط از صدا حمايت مي كند‪ ،‬ممكن است در فهرست دستگاه ظاهر نشود‪.‬‬
‫گيرنده هنگامی کار می کند که پريز ورود نوری گيرنده را به طور صحيح به پريز (‪ )DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL‬تلويزيون‬
‫وصل کرده باشيد‪.‬‬
‫✎‬
‫هنگاميکه گيرنده (ب رای مثال سينمای خانگی) روشن شده‪ ،‬می توانيد خروجی صدا را از پريز نوری تلويزيون بشنويد‪ .‬هنگاميکه تلويزيون‬
‫سيگنال ‪( DTV‬هوايی) را دريافت می کند‪ ،‬تلويزيون صدای کانال ‪ 5.1‬را به گيرنده ارسال خواهد کرد‪ .‬هنگاميکه منبع يک جزء ديجيتال از‬
‫قبيل دی وی دی می باشد و از طريق ‪ HDMI‬به تلويزيون متصل شده‪ ،‬فقط ‪ 2‬کانال صوتی از گيرنده شنيده خواهد شد‪.‬‬
‫✎‬
‫اگر در برق رساني به تلويزيون در هنگاميكه گیرنده روشن شده اختاللي ايجاد شود (توسط قطع سيم برق ويا رفتن برق)‪ ،‬بلندگوی‬
‫تلویزیون ممكن است روی خاموش تنظيم شود‪ ،‬هنگاميكه تلويزيون را دوباره روشن مي كنيد‪.‬‬
‫✎‬
‫تذکر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫¦‬
‫شما فقط می توانيد دستگاه های ‪ +Anynet‬را با استفاده از کنترل از راه تلويزيون‪ ،‬و نه دکمه های روی تلويزيون کنترل کنيد‪.‬‬
‫کنترل از راه دور تلويزيون ممکن است تحت ش رايط خاصي کار نکند‪ .‬اگر چنين اتفاقي افتاد دستگاه ‪ +Anynet‬را دوباره انتخاب كنيد‪.‬‬
‫عملكردهاي ‪ +Anynet‬با محصوالت توليدكنندگان ديگر كار نمي كند‪.‬‬
‫عیب یابي براي ‪+Anynet‬‬
‫راه حل ممكن‬
‫مشکل‬
‫‪ +Anynet‬کار نمي کند‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫کنترل کنيد که يک دستگاه ‪ +Anynet‬است سيستم ‪ +Anynet‬تنها با دستگاه هاي ‪ +Anynet‬کار مي کند‪.‬‬
‫فقط يك گيرنده (سينماي خانگي) را وصل كنيد‪.‬‬
‫کنترل کنيد که سيم برق دستگاه ‪ +Anynet‬به طور صحيح وصل شده باشد‪.‬‬
‫اتصالي هاي کابل تصوير‪/‬صدا‪ HDMI/‬دستگاه ‪ +Anynet‬را کنترل کنيد‪.‬‬
‫کنترل کنيد که ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬روی روشن در منوي تنظيمات ‪ +Anynet‬گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫کنترل کنيد که کنترل از راه دور در حالت تلويزيون باشد‪.‬‬
‫کنترل کنيد که کنترل از راه دور ويژه براي ‪ +Anynet‬است‪.‬‬
‫‪ +Anynet‬در موقعيت هاي خاص كار نمي كند‪( .‬جستجوي كانال ها‪ ,‬استفاده از پخش رسانه يا وصل و پخش (تنظيمات اوليه) و غيره‪).‬‬
‫هنگام اتصال ويا قطع كردن كابل ‪ ،HDMI‬لطفاً مطمئن شويد كه دستگاه ها را دوباره جستجو كنيد ويا تلويزيون را خاموش و روشن كنيد‪.‬‬
‫كنترل كنيد كه عملكرد ‪ +Anynet‬دستگاه ‪ +Anynet‬روشن شده باشد‪.‬‬
‫مي خواهم ‪ +Anynet‬را شروع کنم‪.‬‬
‫‬
‫کنترل کنيد که دستگاه ‪ +Anynet‬به طور صحيح به تلويزيون وصل شده و کنترل کنيد که ‪ )Anynet+ )HDMI-CEC‬در منوي تنظيمات‬
‫‪ +Anynet‬روشن شده باشد‪.‬‬
‫دکمه ‪ TOOLS‬را برای نمايش منوی ‪ +Anynet‬فشار داده و منويی که می خواهيد را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫مي خواهم از ‪ +Anynet‬خارج شوم‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫تماشای تلویزیون را در منوی ‪ +Anynet‬انتخاب کنيد‪.‬‬
‫دکمه ‪ SOURCE‬را در کنترل از راه دور تلويزيون فشار داده و دستگاهي به غير از دستگاه هاي ‪ +Anynet‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪ ،P >/< ،PRE-CH‬و ‪ FAV.CH‬را برای تغيير حالت تلويزيون فشار دهيد‪( .‬توجه داشته باشيد که دکمه کانال فقط زماني کار مي کند‬
‫که يک دستگاه ‪ +Anynet‬که تونر داخلي دارد وصل شده باشد‪).‬‬
‫پيغام “‪Connecting to Anynet+‬‬
‫‪(”...device‬اتصال به دستگاه ‪+Anynet‬‬
‫‪ )...‬روي صفحه نمايان مي شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫هنگام پيکربندي ‪ +Anynet‬ويا سويچ کردن به حالت تماشا نمي توانيد از کنترل از راه دور استفاده کنيد‪.‬‬
‫هنگاميکه تنظيمات ‪ +Anynet‬ويا سويچ کردن به حالت تماشا تمام شد از کنترل از راه دور استفاده کنيد‪.‬‬
‫دستگاه ‪ +Anynet‬کار نمي کند‪.‬‬
‫‬
‫می توانيد از عملکرد پخش هنگاميکه وصل و پخش (تنظيمات اوليه) در جريان است استفاده کنيد‪.‬‬
‫دستگاه وصل شده نشان داده نمي شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫کنترل کنيد که دستگاه عملکردهاي ‪ +Anynet‬را تأمين مي کند‪.‬‬
‫کنترل کنيد که کابل ‪ HDMI‬به طور صحيح وصل شده باشد‪.‬‬
‫کنترل کنيد که ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬روی روشن در منوی تنظيمات ‪ +Anynet‬گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫دوباره براي دستگاه هاي ‪ +Anynet‬جستجو کنيد‪.‬‬
‫مي توانيد يک دستگاه ‪ +Anynet‬را فقط با استفاده از کابل ‪ HDMI‬وصل کنيد‪ .‬بعضي کابل هاي ‪ HDMI‬ممکن است عملکردهاي‬
‫‪ +Anynet‬را ارائه نکنند‪.‬‬
‫اگر توسط يك وضعيت غيرعادي از قبيل قطع كابل ‪ HDMI‬ويا سيم برق ويا رفتن برق خاتمه پيدا كرده باشد‪ ،‬لطفاً اسكن دستگاه را تكرار‬
‫كنيد‪.‬‬
‫نمي توان برنامه تلويزيوني را ضبط كرد‪.‬‬
‫‬
‫كنترل كنيد كه پريز آنتن دستگاه ضبط به طور صحيح وصل شده باشد‪.‬‬
‫صدای تلويزيون از گيرنده خارج نمی شود‪.‬‬
‫‬
‫کابل نوری را بين تلويزيون و گيرنده وصل کنيد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‪3٠‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:50‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 30‬‬
‫ساير اطالعات‬
‫✎‬
‫در بعضی محل ها موجود نيست‪.‬‬
‫¦ پیکربندی فرکانس‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫فرکانس فرستنده ‪ FM‬بايستی با فرکانس راديوی ‪ FM‬در مجاورت تلويزيون متفاوت باشد تا دريافت سيگنال خوب بدون اختالل راديويی حاصل شود‪.‬‬
‫اگر فرکانس کانال تلويزيونی در محدوده گستره فرکانس ‪ FM‬قرار می گيرد‪ ،‬فرستنده ‪ FM‬به طور خودکار گستره فرکانس مجاز را به روز آوری خواهد کرد‪.‬‬
‫کانال تلويزيونی و فرکانس فرستنده ‪ FM‬مشابه موجب اختالل سيگنالی خواهد شد‪ .‬برای جلوگيری از اين موضوع‪ ،‬گستره فرکانس فرستنده‪ FM‬به طور خودکار‬
‫نمايش داده می شود‪.‬‬
‫اگر فرکانس کانال تلويزيونی در محدوده گستره فرکانس ‪ FM‬وجود ندارد (‪ 83‬تا ‪ 108‬مگاهرتز)‪ ،‬تمام گستره از ‪ 88.0‬تا ‪ 107.9‬مگاهرتز برای استفاده موجود‬
‫می باشد‪.‬‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫تنظیم فرستنده ‪FM‬‬
‫¦ راهنمای نصب فرستنده ‪FM‬‬
‫مدول فرستنده ‪ FM‬شامل يک آنتن يکپارچه می باشد‪ .‬قدرت سيگنال آنتن بستگی به محلی که آنتن نصب شده و عملکرد گيرنده متفاوت می باشد‪ .‬اگر قدرت سيگنال‬
‫ضعيف است‪ ،‬يکی از موارد زير را برای نصب آنتن امتحان کنيد‪:‬‬
‫روش ‪1‬‬
‫روش ‪2‬‬
‫قدری آنتن را گسترش داده و سر آنرا در يک سوراح نصب گيرنده ‪ FM‬وارد‬
‫کنيد‪.‬‬
‫گيرنده ‪ FM‬را وصل کرده و اجازه بدهيد که آنتن افت کند‪.‬‬
‫روش ‪3‬‬
‫آنتن را گسترش داده و آنرا در محلی قرار دهيد که بهترين دريافت سيگنال‬
‫وجود دارد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:52‬‬
‫‪31‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 31‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫✎‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫تذکر‬
‫نصب مستقیم آنتن در پشت تلویزیون ممکن است موجب ضعف در قدرت سیگنال شود‪ .‬قدری فاصله بین تلویزیون و آنتن قائل شوید‪.‬‬
‫تماس مستقیم بین آنتن فرستنده ‪ FM‬و آنتن تلویزیون ممکن است موجب اختالل سیگنالی شود‪.‬‬
‫از پيچ هايي که د رازتر از ابعاد استاندارد هستند استفاده نکنيد چون ممکن است به داخل دستگاه تلويزيون آسيب وارد کنند‪.‬‬
‫ب راي وسايل نصب روي ديوار كه با مشخصات پيچ استاندارد ‪ VESA‬سازگار نيستند‪ ،‬طول پيچ ها ممكن است بستگي به مشخصات آنها متفاوت‬
‫باشد‪.‬‬
‫از پيچ هايي كه با مشخصات پيچ استاندارد ‪ VESA‬سازگاري ندارند استفاده نكنيد‪.‬‬
‫پيچ ها را زياد محكم نبنديد‪ ،‬ممكن است به محصول آسيب وارد كرده و موجب افتادن محصول شود كه منجر به صدمه شخصي مي شود‪.‬‬
‫‪ Samsung‬ب راي اين گونه حوادث مسئول نيست‪.‬‬
‫�‬
‫هنگاميكه از وسايل غير ‪ VESA‬ويا غير مشخص استفاده شود ويا مصرف كننده از دستورالعمل هاي نصب محصول پيروي نكند‪Samsung ،‬‬
‫ب راي آسيب به محصول ويا صدمه شخصي مسئول نيست ‪.‬‬
‫�‬
‫مدل های ‪ 57‬و ‪ 63‬اينچ با مشخصات ‪ VESA‬سازگار نيستند‪ .‬بناب راين بايستي از وسيله نصب روي ديوار اختصاصي ما ب راي نصب اين مدل‬
‫استفاده کنيد‪.‬‬
‫�‬
‫تلويزيون را هنگام سوار كردن بيش از ‪ 15‬درجه شيب ندهيد‪.‬‬
‫¦ ¦فرمت های حمایت شده برای فرستنده ‪FM‬‬
‫مشخصات‬
‫‪Frequency Range‬‬
‫فاصله انتقال‬
‫‪32‬‬
‫‪107.9MHz ~ 88.0MHz‬‬
‫عادي‬
‫تنظیم خودکار گستره (در ‪)107.9MHz~ 88.0MHz‬‬
‫همخوان با فرکانس تلویزیون‬
‫حداقل ‪5m ~ 1m‬‬
‫(حداکثر ‪ :10m~5m‬بستگی به موقعیت آنتن و کیفیت دریافت سیگنال دارد)‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:52‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 32‬‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫ویژگی تله تکست کانال آنالوگ‬
‫صفحه ايندكس سرويس تله تكست به شما اطالعاتي در مورد نحوه استفاده از سرويس را ارائه مي كند‪ .‬برای اينکه اطالعات تله تکست‬
‫به طور صحيح نشان داده شود‪ ،‬دريافت تصوير بايستی يکدست و متعادل باشد‪ .‬در غير اينصورت‪ ،‬اطالعات ممكن است وجود نداشته باشند ويا بعضي صفحات ممكن‬
‫است نمايش داده نشوند‪.‬‬
‫✎‬
‫با فشردن دكمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور مي توانيد صفحات تله تكست را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪/‬‬
‫‪2‬‬
‫‪( 8‬ذخيره)‪ :‬صفحات تله تکست را ذخيره‬
‫می کند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪( 4‬اندازه)‪ :‬حروف به اندازه دوبرابر در‬
‫نيمه باالتر صفحه را نمايش دهيد‪ .‬براي نيمه‬
‫پايين تر صفحه نمايش‪ ،‬دوباره فشار دهيد‪ .‬براي‬
‫نمايش صفحه عادي‪ ،‬يكبار ديگر فشار دهيد‪.‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪( 9‬نگه داشتن)‪ :‬صفحه نمايش بر روي‬
‫يك صفحه داده شده را نگه داريد در صورتيكه‬
‫صفحه انتخاب شده با چندين صفحه فرعي كه‬
‫بطور اتوماتيك ادامه پيدا مي كنند پيوند داشته‬
‫باشد‪ .‬براي شروع دوباره‪ ،‬آنرا دوباره فشار‬
‫دهيد‬
‫‪٨‬‬
‫‪٩‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪( 0‬حالت)‪ :‬حالت تله تكست انتخاب شود‬
‫(‪.)LIST/FLOF‬‬
‫اگر اين دکمه را در حالت ‪ LIST‬فشار دهيد‪،‬‬
‫به حالت ذخيره ليست تغيير مي كند‪ .‬در حالت‬
‫ذخيره ليست‪ ،‬مي توانيد صفحه تله تكست را با‬
‫استفاده از دكمه ‪(8‬ذخيره) در فهرست ذخيره‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪( 1‬صفحه فرعي)‪ :‬صفحه فرعی موجود‬
‫را نمايش دهيد‪.‬‬
‫(تله تکست روشن‪/‬ميکس)‪ :‬پس از انتخاب‬
‫كانالي كه سرويس تله تكست را فراهم مي كند‪،‬‬
‫حالت تله تكست را فعال کنيد‪ .‬براي روي هم‬
‫انداختن حالت تله تكست با صفحه پخش فعلي‬
‫دوبار فشار دهيد‪.‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪1٠‬‬
‫‪3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪( 2‬صفحه باال)‪ :‬صفحه تله تکست بعدی‬
‫را نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪( 3‬صفحه پايين)‪ :‬صفحه تله تکست قبلی‬
‫را نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪( 6‬ايندکس)‪ :‬صفحه ايندكس (محتوا) را در‬
‫هر زمان هنگاميکه تله تكست را تماشا مي كنيد‬
‫نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪٩‬‬
‫‪( 5‬افشا)‪ :‬متن پنهان(براي مثال پاسخ به‬
‫آزمون هاي آموزشي) را نمايش دهيد‪ .‬براي‬
‫نمايش صفحه عادي‪ ،‬دوباره فشار دهيد‪.‬‬
‫‪1٠‬‬
‫‪( 7‬لغو)‪ :‬پخش فعلی را هنگاميكه براي يك‬
‫صفحه جستجو مي شود نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫دكمه هاي رنگي (قرمز‪/‬سبز‪/‬زرد‪/‬آبي)‪ :‬اگر‬
‫سيستم ‪ FASTEXT‬توسط شركت مخابراتي‬
‫استفاده مي شود‪ ،‬عنوان هاي مختلفي كه در‬
‫صفحه تله تكست پوشش داده شده‪ ،‬كد رنگي‬
‫داشته و مي توان آنها را با فشار دكمه هاي‬
‫رنگي بر روي كنترل از راه دور انتخاب كرد‪.‬‬
‫يكي از آنها كه به مورد الزم مربوط مي شود را‬
‫فشار دهيد‪ .‬به همين طريق صفحه با اطالعات‬
‫رنگي ديگري كه مي توان انتخاب كرد نمايش‬
‫داده مي شود‪ .‬براي نمايش صفحه قبلي ويا‬
‫بعدي‪ ،‬دكمه رنگي مربوطه را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫صفحات تله تكست براساس شش طبقه بندي مرتب شده اند‪:‬‬
‫بخش‬
‫محتوا‬
‫بخش‬
‫‪A‬‬
‫شماره صفحه انتخاب شده‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫هويت كانال پخش‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫شماره صفحه فعلي ويا نشانه هاي‬
‫جستجو‬
‫‪F‬‬
‫محتوا‬
‫‪D‬‬
‫تاريخ و زمان‪.‬‬
‫متن‪.‬‬
‫اطالعات وضعيت اطالعات‬
‫‪FASTEXT‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:53‬‬
‫‪33‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 33‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫سوار كردن وسیله نصب روي ديوار‬
‫كيت سوار كردن روي ديوار‬
‫✎✎‬
‫ب رای نصب کردن به راهنمای جداگانه م راجعه شود‪.‬‬
‫اقالم نصب روي ديوار (جداگانه فروخته مي شود) به شما امكان مي دهد تا تلويزيون را روي ديوار نصب كنيد‪.‬‬
‫براي اطالعات مشروح در مورد نصب روي ديوار‪ ،‬به دستورالعمل هايي كه به همراه اقالم نصب روي ديوار تأمين شده مراجعه كنيد‪ .‬براي كمك هنگام نصب قاب روي‬
‫ديوار با يك تكنسين تماس بگيريد‪.‬‬
‫اگر تصميم گرفتيد كه تلويزيون را خودتان نصب كنيد‪ Samsung Electronics ،‬مسئول هرگونه صدمه به محصول ويا آسيب به خودتان ويا ديگران نمي باشد‪.‬‬
‫مشخصات وسيله نصب روي ديوار ( ‪) VESA‬‬
‫✎✎‬
‫کیت نصب روی دیوار به طور جداگانه به فروش می رسد‪.‬‬
‫وسيله نصب روي ديوار را بر روي يك ديوار محكم عمودي به سطح زمين نصب كنيد‪ .‬هنگام نصب بر روي مواد ساختماني‬
‫ديگر‪ ،‬لطفاً با نزديكترين فروشنده خود تماس بگيريد‪ .‬اگر بر روي سقف ويا ديوار شيب دار نصب شود‪ ،‬ممكن است بيافتد و‬
‫منجر به صدمه شخصي جدي شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫‪x x‬ابعاد استاندارد کیت های نصب روی دیوار در جدول زیر نشان داده شده است‪.‬‬
‫‪x‬هنگاميکه وسيله نصب روي ديوار ما را خريداري مي کنيد‪ ،‬يک دفترچه نصب مشروح و همه قطعات‬
‫الزم براي سوار کردن فراهم مي شوند‪.‬‬
‫‪x‬از پيچ هايي که د رازتر از ابعاد استاندارد هستند استفاده نکنيد چون ممکن است به داخل دستگاه‬
‫تلويزيون آسيب وارد کنند‪.‬‬
‫‪x‬ب راي وسايل نصب روي ديوار كه با مشخصات پيچ استاندارد ‪ VESA‬سازگار نيستند‪ ،‬طول پيچ ها ممكن است بستگي به مشخصات آنها‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬از پيچ هايي كه با مشخصات پيچ استاندارد ‪ VESA‬سازگاري ندارند استفاده نكنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬هنگاميكه از وسايل غير ‪ VESA‬ويا غير مشخص استفاده شود ويا مصرف كننده از دستورالعمل هاي نصب محصول پيروي نكند‪،‬‬
‫‪ Samsung‬ب راي آسيب به محصول ويا صدمه شخصي مسئول نيست ‪.‬‬
‫‪x‬پيچ ها را زياد محكم نبنديد‪ ،‬ممكن است به محصول آسيب وارد كرده و موجب افتادن محصول شود كه منجر به صدمه شخصي مي شود‪.‬‬
‫‪ Samsung‬ب راي اين گونه حوادث مسئول نيست‪.‬‬
‫‪x‬تلويزيون را هنگام سوار كردن بيش از ‪ 15‬درجه شيب ندهيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫خانواده محصول‬
‫اینچ‬
‫‪22~19‬‬
‫تلويزيون ‪LCD‬‬
‫‬
‫‬
‫‪34‬‬
‫‪29~23‬‬
‫‪40~30‬‬
‫‪55~46‬‬
‫‪65~57‬‬
‫‪80~70‬‬
‫‪~80‬‬
‫‪VESA Spec. (A * B‬‬
‫‪ 75‬در ‪75‬‬
‫)‪(A * B‬‬
‫‪ 100‬در ‪100‬‬
‫‪ 200‬در ‪100‬‬
‫‪ 200‬در ‪200‬‬
‫‪ 400‬در ‪400‬‬
‫‪ 600‬در ‪400‬‬
‫‪ 800‬در ‪400‬‬
‫‪ 1400‬در ‪800‬‬
‫پيچ استاندارد‬
‫تعداد‬
‫‪M4‬‬
‫‪M6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪M8‬‬
‫وسيله نصب روي ديوار را هنگاميکه تلويزيون روشن است نصب نکنيد‪ .‬ممکن است موجب آسيب بدني در نتيجه شوک برقي شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:54‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 34‬‬
‫قفل كنسينگتون وسيله اي است كه براي ثابت كردن سيستم در هنگام استفاده در مكان هاي عمومي به كار مي‬
‫رود‪ .‬ظاهر و روش قفل كردن ممكن است بستگي به سازنده با آنچه نشان داده شده متفاوت باشد‪ .‬براي استفاده‬
‫صحيح‪ ،‬به دفترچه راهنمايي كه به همراه قفل كنزينگون تأمين شده مراجعه كنيد‪.‬‬
‫لطفاً نماد “ ” را در پشت تلویزیون پیدا کنید‪.‬‬
‫شکاف کنزینگتون در کنار نماد “ ” قرار دارد‪.‬‬
‫‪ .1‬وسيله قفل كردن را به داخل شكاف كنزينگتون در تلويزيون ‪ 1 LCD‬وارد كرده و آنرا در جهت‬
‫قفل كردن بگردانيد ‪. 2‬‬
‫✎✎‬
‫‪ .2‬كابل قفل كنزينگتون را متصل كنيد ‪. 3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫<انتخابي>‬
‫‪ .3‬قفل كنزينگتون را به يك ميز ويا شيئ ثابت سنگين محكم كنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫پشت تلویزیون‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫قفل جلوگيري از سرقت كنزينگتون‬
‫اين وسيله قفل كردن را بايستي به طور جداگانه خريداري كرد‪.‬‬
‫محل قفل كنزينگتون ممكن است بستگي به مدل متفاوت باشد‪.‬‬
‫محكم كردن تلويزيون به ديوار‬
‫احتیاط‪ :‬كشيدن‪ ،‬هل دادن ويا باالرفتن از تلويزيون ممكن است موجب افتادن تلويزيون شود‪ .‬مخصوصاً مطمئن شويد كه كودكان به تلويزيون آويزان‬
‫نشده ويا آنرا متزلزل نمي كنند‪ ،‬چنين كاري ممكن است موجب افتادن تلويزيون شده كه موجب آسيب جدي ويا مرگ مي شود‪ .‬همه احتياط هاي ايمني كه‬
‫در برگه ايمني گنجانده شده را دنبال كنيد‪ .‬براي استحكام بيشتر‪ ،‬وسيله ضدافتادن براي منظورات ايمني را به صورت زير نصب كنيد‪.‬‬
‫براي جلوگيري از افتادن تلويزيون‬
‫✎✎‬
‫چون جاپيچي‪ ،‬پيچ و ريسمان الزم تأمين نشده‪ ،‬لطفاً اين مواد را به طور جداگانه خريداري كنيد‪.‬‬
‫‪.1‬يچ ها را در داخل بست ها پیچ کرده و محكم به ديوار وصل كنيد‪ .‬مطمئن شوید که پیچ ها به‬
‫طور محکم به دیوار پیچ شده باشند‪.‬‬
‫✎‬
‫مشخصات پيچ‬
‫�‬
‫�‬
‫ب راي تلويزيون ‪ 30‬تا ‪ 40‬اينچ ‪LCD: M6‬‬
‫ب راي تلويزيون ‪ 46‬تا ‪ 55‬اينچ ‪LCD: M8‬‬
‫‪.2‬يچ ها را از وسط پشت تلويزيون باز كرده‪ ،‬پيچ ها را در داخل جاپيچي قرار داده و سپس پيچ ها را‬
‫دوباره به تلويزيون محكم كنيد‪.‬‬
‫‪.3‬ست هاي روي تلويزيون را با يك ريسمان به بست هاي روي ديوار وصل كرده و سپس ريسمان را‬
‫محكم گره بزنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫مطمئن شويد كه همه اتصالي ها به طور صحيح محكم شده باشند‪ .‬هرچند وقت‬
‫يكبار اتصالي ها را براي هرگونه عالمت فرسودگي ويا ضعف كنترل كنيد‪ .‬اگر در مورد‬
‫منيت اتصالي ها هرگونه ترديدي داريد‪ ،‬با يك متخصص نصب تماس بگيريد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫ديوار‬
‫ديوار‬
‫تلويزيون را نزديك ديوار نصب كنيد تا به سمت عقب سرنگون نشود‪.‬‬
‫اشكالي ندارد كه ريسمان را طوري نصب كنيد كه بست هاي روي ديوار مساوي ويا پايين تر از‬
‫بست هاي روي تلويزيون باشند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫گره ريسمان را قبل از حركت دادن تلويزيون باز كنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:57‬‬
‫‪35‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 35‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫عيب يابي‬
‫اگر در مورد تلویزیون سوالی دارید‪ ،‬ابتدا به این لیست مراجعه کنید‪ .‬اگر هیچکدام از این نکات عیب یابی مربوط نمی شوند‪ ،‬لطفاً از “‪ www.samsung.com‬دیدن‬
‫کردن و روی ‪ Support‬کلیک کنید یا با مرکز تماس تلفنی که در جلد پشتی این دفترچه راهنما ذکر شده تماس بگیرید‪.‬‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫مشکالت‬
‫كيفيت تصوير‬
‫تصوير تلويزيون به خوبي تصوير در فروشگاه نيست‪.‬‬
‫اول از همه‪ ،‬لطفاً آزمايش تصوير را انجام دهيد و مطمئن شويد تلويزيون تصوير آزمايشي را به طور صحيح نمايش مي دهد‪.‬‬
‫به منو ‪ -‬حمایت ‪ -‬خود عیب یابی ‪ -‬آزمایش تصویر برويد) (صفحه ‪)19‬‬
‫اگر تصوير آزمايشي به طور صحيح نمايش داده شده‪ ،‬ممكن است كه تصوير ضعيف توسط منبع يا سيگنال توليد شده باشد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫✎‬
‫‬
‫‬
‫تصوير تحريف شده است‪ :‬ماكروبلوك‪ ،‬بلوك كوچك‪ ،‬نقاط‪،‬‬
‫ايجاد پيكسل‬
‫‬
‫‬
‫•اگر یک جعبه کابل‪/‬جانبی آنالوگ دارید‪ ،‬آنرا با یک جعبه جانبی دیجیتال عوض کنید‪ .‬براي ارائه كيفيت تصوير ‪( HD‬کیفیت باال) از‬
‫كابل هاي ‪ HD‬يا جزء استفاده كنيد‪.‬‬
‫•مشتركین كابل‪/‬ماهواره ‪ :‬ایستگاه های ‪ HD‬را از بین کانال ها امتحان کنید‪.‬‬
‫•اتصال آنتن‪ :‬ايستگاه هاي ‪ HD‬را بعد از اجراي برنامه اتوماتيك امتحان كنيد‪.‬‬
‫✎بسياري از كانال هاي ‪ HD‬از محتويات ‪ SD‬يا ‪ Standard Definition‬بهينه شده اند‪.‬‬
‫•قدرت تفكيك تصوير خروجي جعبه كابل‪/‬جانبي را روي ‪ 1080i‬يا ‪ 720p‬تنظيم كنيد‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که تلویزیون را در حداقل فاصله توصیه شده براساس اندازه و کیفیت سیگنال تماشا می کنید‪.‬‬
‫•فشردگي محتويات تصويري ممكن است موجب تحريف تصوير شود مخصوصاً در تصاويري كه به سرعت حركت مي كنند از قبيل‬
‫ورزشي ويا فيلم هاي پرتحرك‪.‬‬
‫•سيگنال در سطح پايين یا کیفیت نامطلوب ممكن است موجب تحريف تصوير شود‪ .‬اين يك مشكل مربوط به تلويزيون نيست‪.‬‬
‫رنگ صحیح نیست یا وجود ندارد‪.‬‬
‫‬
‫•اگر از یک اتصالی جزء استفاده می کنید‪ ،‬مطمئن شوید که کابل های جزء به پریزهای درست متصل شده باشند‪ .‬اتصالی های‬
‫ناصحیح یا شل ممکن است موجب مشکالت رنگی یا صفحه سیاه شوند‪.‬‬
‫رنگ یا روشنایی ضعیف است‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫•گزینش های تصویر را در منوی تلویزیون تنظیم کنید‪( .‬به حالت تصویر ‪ /‬رنگ ‪ /‬روشنایی ‪ /‬وضوح بروید)‬
‫•گزینش صرفه جویی انرژی را در منوی تلویزیون تنظیم کنید‪ .‬به منو ‪ -‬تصویر ‪ -‬راهکار صرفه جویی ‪ -‬صرفه جویی انرژی برويد)‬
‫(صفحه ‪)13‬‬
‫•از تنظيم مجدد تصوير براي مشاهده تنظيمات پيش فرض تصوير استفاده كنيد‪( .‬به منو ‪ -‬تصویر ‪ -‬تنظیم مجدد تصویر بروید)‬
‫‬
‫‬
‫•اگر تصوير روي به اندازه صفحه تنظيم شده‪ ،‬به ‪ 16:9‬تغيير دهيد‪( .‬صفحه ‪)14‬‬
‫•قدرت تفكيك جعبه كابل‪/‬جانبي را عوض كنيد‪.‬‬
‫تصویر سیاه و سفید است‪.‬‬
‫‬
‫هنگام عوض کردن کانال ها‪ ،‬تصویر غیرمتحرک شده یا‬
‫اختالل یا تأخیر پیدا می کند‪.‬‬
‫‬
‫•اگر از یک ورودی مرکب ‪ AV‬استفاده می کنید‪ ،‬کابل تصویر (زرد) را به پریز سبز ورودی ‪ 1‬جزء در تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫•اگر با جعبه كابل وصل شده‪ ،‬لطفاً سعي كنيد كه جعبه كابل را تنظيم مجدد كنيد‪ .‬سيم ‪ AC‬را دوباره وصل كرده و صبر كنيد كه جعبه‬
‫كابل دوباره بوت كند‪ .‬ممكن است تا ‪ 20‬دقيقه طول بكشد‬
‫•قدرت تفكيك جعبه کابل را روي ‪ 1080i‬يا ‪ 720p‬تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‬
‫یک خط نقطه چین در لبه صفحه نمایش وجود دارد‪.‬‬
‫كيفيت صدا‬
‫صدا نيست ويا صدا در حداكثر ميزان صدا زيادي كم‬
‫است‪.‬‬
‫تصویر خوب است ولی صدا نیست‪.‬‬
‫‬
‫ابتدا آزمایش صدا را انجام دهيد تا مطمئن شويد كه صداي تلويزيون شما به طور صحيح كار مي كند‪.‬‬
‫به منو ‪ -‬حمایت ‪ -‬خود عیب یابی ‪ -‬آزمایش صدا برويد) (صفحه ‪)19‬‬
‫اگر صدا قابل قبول است‪ ،‬مشكل صوتي ممكن است توسط منبع يا سيگنال ايجاد شده باشد‪.‬‬
‫•لطفاً صدای دستگاه خارجی که به تلویزیون وصل شده را کنترل کنید‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•گزينش بلندگوي تلويزيون را در منوي صدا روي روشن تنظيم كنيد‪( .‬صفحه ‪)16‬‬
‫•اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید‪ ،‬مطمئن شوید که کابل های صدا به پریزهای ورودی صدای صحیح در تلویزیون وصل‬
‫شده باشند‪.‬‬
‫•اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید‪ ،‬گزینش ورودی صدای دستگاه را کنترل کنید (برای مثال ممکن است الزم باشد گزینش‬
‫صدای جعبه کابل را هنگامیکه ‪ HDMI‬به تلویزیون وصل شده به ‪ HDMI‬تغییر دهید)‪.‬‬
‫•اگر از كابل ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬استفاده مي كنيد‪ ،‬يك كابل صوتي جداگانه الزم است‪.‬‬
‫•اگر تلویزیون شما یک پریز گوشی دارد‪ ،‬مطمئن شوید که چیزی به آن زده نشده باشد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫•اتصالي هاي كابل را کنترل کنيد‪ .‬مطمئن شويد كه كابل تصوير به ورودي صدا وصل نشده باشد‪.‬‬
‫•براي اتصالي های آنتن یا كابل‪ ،‬قدرت سيگنال را كنترل كنيد‪ .‬سيگنال در سطح پايين ممكن است موجب تحريف صدا شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫بلندگوها سروصدای نامناسبی را ایجاد می کنند‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:57‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 36‬‬
‫تصوير نيست‪ ،‬ويدئو نيست‬
‫تلويزيون روشن نمي شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•مطمئن شويد كه سيم برق متناوب به طور محكم به پريز روي ديوار و تلويزيون وصل شده باشد‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه پريز روي ديوار كار مي كند‪.‬‬
‫•دکمه روشن کردن را روی تلویزیون فشار دهید تا مطمئن شوید که اشکال کنترل از راه دور نیست‪ .‬اگر تلویزیون روش شد‪ ،‬به‬
‫«کنترل از راه دور کار نمی کند» در زیر مراجعه شود‪.‬‬
‫تلويزيون به طور اتوماتيك روشن مي شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•كنترل كنيد كه آياتایمر خواب روي خاموش در منوي تنظيمات تنظيم شده است‪( .‬صفحه ‪)17‬‬
‫•اگر کامپیوتر را به تلويزيون وصل كرده ايد‪ ،‬تنظيمات برقي كامپيوتر را كنترل كنيد‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه سيم برق متناوب به طور محكم به پريز روي ديوار و تلويزيون وصل شده باشد‪.‬‬
‫•هنگام تماشای تلویزیون از اتصالی آنتن یا کابل‪ ،‬اگر سیگنالی وجود نداشته باشد‪ ،‬تلویزیون بعد از ‪ 10‬تا ‪ 15‬دقیقه خاموش می شود‬
‫تصویر‪/‬ویدئو وجود دارد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫•اتصالي هاي كابل را كنترل كنيد‪( .‬همه كابل هاي وصل شده به تلويزيون و دستگاه هاي خارجي را قطع و دوباره وصل كنيد)‪.‬‬
‫•خروجي ويدئوي دستگاه هاي خارجي (جعبه كابل‪/‬جانبي‪ DVD، Blu-ray ،‬و غيره) را طوري تنظيم كنيد كه با اتصالي هاي‬
‫ورودي تلويزيون همسان باشد‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر خروجی دستگاه خارجی ‪ HDMI‬است‪ ،‬بایستی به ورودی ‪ HDMI‬در تلویزیون‬
‫وصل شود‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه دستگاه های وصل شده روشن شده باشند‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه منبع درست تلويزيون را با فشردن دكمه ‪ SOURCE‬روي كنترل از راه تلويزيون انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫مشکالت‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫اتصال ‪(RF‬كابل‪/‬آنتن)‬
‫تلویزیون همه کانال ها را دریافت نمی کند‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•مطمئن شويد كه كابل آنتن به طور محكم وصل شده باشد‪.‬‬
‫•لطفاً از وصل و پخش (تنظیمات اولیه) براي افزودن كانال هاي موجود به فهرست كانال استفاده كنيد‪ .‬به منو ‪ -‬تنظیمات ‪ -‬وصل و‬
‫پخش رفته و منتظر شويد تا همه كانال هاي موجود ذخيره شوند‪( .‬صفحه ‪)6‬‬
‫•تأييد كنيد كه موقعيت آنتن صحيح باشد‪.‬‬
‫‬
‫•فشردگي محتويات تصويري ممكن است موجب تحريف تصوير شود مخصوصاً در تصاويري كه به سرعت حركت مي كنند از قبيل‬
‫ورزشي ويا فيلم هاي پرتحرك‪.‬‬
‫•سيگنال در سطح پايين ممكن است موجب تحريف تصوير شود‪ .‬اين يك مشكل مربوط به تلويزيون نيست‪.‬‬
‫پيغام "حالت پشتيباني نمي شود" ظاهر می شود‪.‬‬
‫‬
‫•قدرت تفكيك خروجي كامپيوتر و فرکانس را طوري تنظيم كنيد كه با قدرت هاي تفكيكي كه تلويزيون از آنها حمايت مي كند همسان‬
‫باشند‪( .‬صفحه ‪)21‬‬
‫“‪ ”PC‬همیشه در فهرست منبع نشان داده می شود حتی‬
‫اگر کامپیوتر وصل نشده باشد‪.‬‬
‫‬
‫•اين موضوع عاديست؛ “‪ ”PC‬هميشه در فهرست منبع نمايان مي شود حتي اگر كامپيوتر وصل نشده باشد‪.‬‬
‫ویدئو خوب است ولی صدا نیست‪.‬‬
‫‬
‫•اگر از اتصالی ‪ HDMI‬استفاده می کنید‪ ،‬تنظیمات خروجی صدای کامپیوتر را کنترل کنید‪.‬‬
‫تصویر به صورت صفحه کامل نشان داده نمی شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•کانال های ‪ HD‬هنگامیکه محتوای بهینه شده ‪ )4:3( SD‬را نشان می دهند‪ ،‬نوارهای مشکی را در دوطرف صفحه نمایش خواهند‬
‫داد‪.‬‬
‫•نوارهاي مشكي در باال و پايين در طول فيلم هایی نمايان مي شوند كه نسبت ابعاد آنها با ابعاد تلويزيون متفاوت هستند‪.‬‬
‫•گزينه های اندازه تصوير را در دستگاه خارجي يا تلويزيون به صفحه كامل تغيير دهيد‪.‬‬
‫كنترل از راه دور كار نمي كند‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•باتری های کنترل از راه دور را طوری قرار دهید که قطبیت آنها (‪ )-/+‬در جهت صحیح باشد‪.‬‬
‫•پنجره ارسال سنسور در کنترل از راه دور را تمیز کنید‪.‬‬
‫•كنترل از راه دور را از فاصله ‪ 5‬تا ‪ 6‬فوت مستقيماً به سمت تلويزيون بگيريد‪.‬‬
‫کنترل از راه دور جعبه کابل‪/‬جانبی تلویزیون را روشن یا‬
‫خاموش یا میزان صدا را تنظیم نمی کند‪.‬‬
‫‬
‫•كنترل از راه دور جعبه كابل‪/‬جانبي را طوري برنامه ريزي كنيد كه تلويزيون را به كار بياندازد‪ .‬به دفترچه راهنمای کاربر جعبه‬
‫کابل‪/‬جانبی برای کد تلویزیون ‪ SAMSUNG‬مراجعه شود‪.‬‬
‫پيغام "حالت پشتيباني نمي شود" ظاهر می شود‪.‬‬
‫‬
‫•قدرت تفكيك حمايت شده تلويزيون را كنترل كرده و به همان صورت قدرت تفكيك خروجي دستگاه خارجي را تنظيم كنيد‪ .‬به‬
‫تنظیمات قدرت تفکیک در صفحه ‪ 8‬این دفترچه راهنما مراجعه شود‪.‬‬
‫بوی پالستیک از تلویزیون به مشام می رسد‪.‬‬
‫‬
‫•اين بو عاديست و در طول زمان پراكنده خواهد شد‪.‬‬
‫تلویزیون به یک سمت متمایل شده است‪.‬‬
‫‬
‫•پايه را از تلويزيون جدا كرده و دوباره سوار كنيد‪.‬‬
‫در سوار کردن پایه با مشکالتی مواجه شده اید‪.‬‬
‫‬
‫•مطمئن شويد كه تلويزيون روي سطح مسطحي قرار داشته باشد‪ .‬اگر نمي توانید پيچ ها را از تلويزيون باز كنید‪ ،‬لطفاً از پيچ گوشتي‬
‫مغناطيسي استفاده كنيد‪.‬‬
‫منوی کانال خاکستری شده است‪( .‬موجود نیست)‬
‫‬
‫•منوي كانال تنها زماني موجود است كه منبع تلويزيون انتخاب شده باشد‪.‬‬
‫تصوير تحريف شده است‪ :‬ماكروبلوك‪ ،‬بلوك كوچك‪ ،‬نقاط‪،‬‬
‫ايجاد پيكسل‬
‫‬
‫اتصال كامپيوتر‬
‫موارد ديگر‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:58‬‬
‫‪37‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 37‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫مشکالت‬
‫تنظيمات شما بعد از ‪ 30‬دقيقه يا هربار تلويزيون خاموش‬
‫مي شود پاك مي شوند‪.‬‬
‫‬
‫• اگر تلويزيون در حالت نمایش مغازه است‪ ،‬تنظيمات صدا و تصوير را هر ‪ 30‬دقيقه دوباره تنظيم مي كند‪ .‬تنظیمات را از حالت‬
‫نمايش مغازه به حالت استفاده در منزل در روال وصل و پخش (تنظیمات اولیه) تغيير دهيد‪ .‬دكمه ‪ SOURCE‬را براي انتخاب‬
‫حالت تلویزیون فشار داده‪ ،‬به منو → تنظیمات → وصل و پخش (تنظیمات اولیه) → ‪ ENTERE‬برويد‪( .‬صفحه ‪)6‬‬
‫از دست دادن متناوب صدا يا تصوير دارید‬
‫‬
‫‬
‫•اتصال هاي كابل را كنترل كرده و آنها را دوباره وصل كنيد‪.‬‬
‫•از دست دادن صدا یا تصویر ممکن است به خاطر استفاده از کابل های انعطاف ناپذیر یا ضخیم باشد‪ .‬مطمئن شوید که کابل ها برای‬
‫استفاده دراز مدت به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند‪ .‬اگر تلویزیون را روی دیوار نصب می کنید‪ ،‬توصیه می کینم که از کابل های‬
‫حاوی اتصالی ‪ 90‬درجه استفاده شود‪.‬‬
‫ذرات کوچکی را مشاهده می کنید هنگامیکه با دقت به لبه‬
‫قاب تلویزیون نگاه می کنید‪.‬‬
‫‬
‫•اين بخشي از طراحي محصول بوده و نشانگر خرابي نيست‪.‬‬
‫منوی تصویر در تصویر موجود نیست‪.‬‬
‫‬
‫•عملکرد تصویر در تصویر تنها زمانی موجود است که از ‪ ،HDMI‬کامپیوتر یا منبع اجزاء استفاده می کنید‪( .‬صفحه ‪)18‬‬
‫تلویزیون را ‪ 45‬دقیقه پیش خاموش کردید و دوباره‬
‫روشن شد‪.‬‬
‫‬
‫•اين موضوع عاديست‪ .‬تلویزیون خودش عملکرد ‪ )OTA (Over The Aerial‬را اجرا می کنید تا سفت افزاری که در حین تماشای‬
‫تلویزیون دان لود شد را ارتقا دهد‪.‬‬
‫مشکالت تصویر‪/‬صوتی تکراری وجود دارد‪.‬‬
‫‬
‫•سینگنال‪/‬منبع را کنترل و عوض کنید‪.‬‬
‫ممکن است بین پدهای بالشی الستیکی در پایه و رویه‬
‫بعضی مبلمان واکنشی ایجاد شود‪.‬‬
‫‬
‫•برای جلوگیری از این موضوع‪ ،‬از پدهای نمدی بر روی هر سطح تلویزیون که در تماس با مبلمان قرار می گیرد استفاده کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫پنل ‪ TFT LCD‬از پنلي استفاده مي كند كه از پيكسل هاي فرعي تشكيل شده كه به تكنولوژي پيشرفته ب راي ساخت نياز دارد‪ .‬با اين وجود‪ ،‬ممكن است‬
‫چند پيكسل روشن ويا خاموش در صفحه نمايش وجود داشته باشد‪ .‬اين پيكسل ها تأثيري بر نحوه كار محصول نخواهند داشت‪.‬‬
‫¦ ¦جواز‬
‫‪Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are‬‬
‫‪trademarks of Dolby Laboratories.‬‬
‫;‪Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762‬‬
‫‪6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are‬‬
‫‪registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.‬‬
‫‪Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.‬‬
‫‪DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.‬‬
‫‪ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that‬‬
‫‪plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.‬‬
‫‪ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on‬‬‫‪Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go‬‬
‫;‪to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.Pat. 7,295,673‬‬
‫‪7,460,688; 7,519,274‬‬
‫‪38‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:59‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 38‬‬
‫پنل طبیعی‬
‫مالحظات زيست محيطي‬
‫دماي استفاده‬
‫رطوبت استفاده‬
‫دماي انبار كردن‬
‫رطوبت انبار كردن‬
‫پايه گردان‬
‫(چپ ‪ /‬راست)‬
‫‪ 1920‬در ‪ 60 @ 1080‬هرتز‬
‫‪ 10‬تا ‪ 40‬درجه سانتي گراد (‪ 50‬تا ‪ 104‬درجه فارنهايت)‬
‫‪ 10‬تا ‪ 80‬درصد‪ ،‬تقطير نشده‬
‫‪ 20‬تا ‪ 45‬درجه سانتي گراد (‪ 4-‬تا ‪ 113‬درجه فارنهايت)‬‫‪ 5‬تا ‪ 95‬درصد‪ ،‬تقطير نشده‬
‫˚‪0‬‬
‫اسم مدل‬
‫اندازه صفحه نمايش‬
‫(قطري)‬
‫صدا‬
‫خروجي‬
‫ابعاد (عرض‪x‬عمق‪x‬ارتفاع)‬
‫بدنه‬
‫با پايه‬
‫وزن‬
‫با پايه‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫مشخصات‬
‫‪LA22C450‬‬
‫‪LA26C450‬‬
‫‪LA32C450‬‬
‫‪22 inch‬‬
‫‪26 inch‬‬
‫‪32 inch‬‬
‫‪3W x 2‬‬
‫‪5W x 2‬‬
‫‪10W x 2‬‬
‫)‪646.5 X 77.0 X 432.3 (mm‬‬
‫)‪646.5 X 222.2 X 477.3 (mm‬‬
‫)‪784.4 X 76.2 X 514.2 (mm‬‬
‫)‪784.4 X 247.2 X 560.0 (mm‬‬
‫‪6.2 kg‬‬
‫‪6.8 kg‬‬
‫‪9.1 kg‬‬
‫‪9.6 kg‬‬
‫‪533.2 X 60.8 X 354.4‬‬
‫)‪(mm‬‬
‫‪533.2 X 171.9 X 402.5‬‬
‫)‪(mm‬‬
‫‪5.0 kg‬‬
‫‪5.44 kg‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎ب راي منبع نيرو و مصرف برق‪ ،‬به برچسبي كه بر روي محصول الصاق شده رجوع شود‪.‬‬
‫طرح و مشخصات بدون اطالع قبلي قابل تغيير مي باشند‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-02-17 �� 7:23:59‬‬
‫‪39‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 39‬‬
‫ اب‬SAMSUNG WORLDWIDE ‫ديريگب سامت‬
‫ تالوصحم اب هطبار رد رگا‬Samsung ‫ديراد يرظن ايو لاوس‬، ‫ نايرتشم روما زا يتسرپرس زكرم اب ًافطل‬SAMSUNG ‫ديريگب سامت‬.
‫تياس بو‬
‫مرکز رسيدگي به امور مشتريان‬
www.samsung.com
‫روشك‬
1300 362 603
AUSTRALIA
-
8000-4726
Bahrain
www.samsung.com
400-810-5858
010-6475 1880
CHINA
-
0800-726786
Egypt
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
(852) 3698-4698
HONG KONG
www.samsung.com
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDIA
www.samsung.com
0800-112-8888
021-5699-7777
INDONESIA
www.samsung.com
0120-327-527
JAPAN
-
800-22273
Jordan
www.samsung.com
9200-21230
KSA
www.samsung.com
1800-88-9999
MALAYSIA
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
NEW ZEALAND
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
PHILIPPINES
-
800-2255
Qatar
www.samsung.com
1800-SAMSUNG(726-7864)
SINGAPORE
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864 )
SOUTH AFRICA
-
1825-22-73
Syria
www.samsung.com
0800-329-999
TAIWAN
www.samsung.com
1800-29-3232
02-689-3232
THAILAND
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
U.A.E
www.samsung.com
1 800 588 889
VIETNAM
BN68-02684D
BN68-02684D-00
BN68-02684D Per.indd 40
© 2010 Samsung Electronics Co ‫دشاب يم ظوفحم قوقح همه‬.
2010-02-17 �� 7:23:59
‫اين صفحه عمداً سفيد است‪.‬‬
‫‪2010-02-17 �� 7:24:00‬‬
‫‪BN68-02684D Per.indd 41‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement