Samsung LA40C530F1R, LA37C530F1R, LA40C531F2R, LA32C530F1R, LA52C530F1R, LA46C530F1R User manual

Samsung LA40C530F1R, LA37C530F1R, LA40C531F2R, LA32C530F1R, LA52C530F1R, LA46C530F1R User manual
‫‪ LCD‬نويزيولت‬
‫هدننك هدافتسا يامنهار هچرتفد‬
‫دينك روصت ار تاناكما‬
‫یرادیرخ ار ‪ Samsung‬لوصحم نیا هکنیا زا‬
‫تامدخ تفایرد یارب ‪.‬مینک یم رکشت دیدرک‬
‫تبث ریز سردآ رد ار دوخ لوصحم ًافطل ‪،‬رت لماک‬
‫دینک‬
‫‪www.samsung.com/register‬‬
‫لایرس هرامش‬
‫‪2010-2-23 16:18:14‬‬
‫لدم‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 1‬‬
‫ اب‬SAMSUNG WORLDWIDE ‫ديريگب سامت‬
‫ تالوصحم اب هطبار رد رگا‬Samsung ‫ديراد يرظن ايو لاوس‬، ‫ نايرتشم روما زا يتسرپرس زكرم اب ًافطل‬SAMSUNG ‫ديريگب سامت‬.
‫تياس بو‬
BN68-02594E-00
BN68-02594D Per.indd 2
‫نايرتشم روما هب يگديسر زکرم‬
‫روشك‬
www.samsung.com/au
1300 362 603
AUSTRALIA
www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
AUSTRALIA
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
3698-4698
HONG KONG
www.samsung.com/in
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
INDIA
INDONESIA
www.samsung.com/id
0800-112-8888
www.samsung.com/jp
0120-327-527
JAPAN
www.samsung.com/my
1800-88-9999
MALAYSIA
www.samsung.com/nz
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
NEW ZEALAND ‫ون‬
www.samsung.com/ph
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
PHILIPPINES
www.samsung.com/sg
1800-SAMSUNG(726-7864)
SINGAPORE
www.samsung.com/za
0860-SAMSUNG(726-7864 )
SOUTH AFRICA
www.samsung.com/tw
0800-329-999
TAIWAN
www.samsung.com/th
1800-29-3232
02-689-3232
THAILAND
www.samsung.com/tr
444 77 11
TURKEY
www.samsung.com/ae
800-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
U.A.E
www.samsung.com/vn
1 800 588 889
VIETNAM
© 2010 Samsung Electronics Co ‫دشاب يم ظوفحم قوقح همه‬.
2010-02-24 �� 2:41:35
‫تصاوير و نمونه ها در اين دفترچه راهنماي کاربر صرفاً براي مراجعه ارائه شده و ممکن است با ظاهر واقعي محصول تفاوت داشته باشند‪ .‬طراحي و مشخصات‬
‫محصول ممکن است بدون اطالع قبلي تغيير کنند‪.‬‬
‫هشدار تصویر ثابت‬
‫از نمایش تصاویر ثابت (از قبیل فایل های تصویری ‪ )jpeg‬یا عامل تصویر ثابت (از قبیل نشان برنامه‪ ،‬فورمت تصویر پانوراما یا ‪ ،4:3‬نوار بورس یا اخبار در زیر صفحه نمایش و غیره) بر روی صفحه‬
‫نمایش اجتناب کنید نمایش مداوم تصویر ثابت ممکن است موجب فرسودگی نامتوازن فسفر صفحه نمایش شده که بر روی کیفیت تصویر تأثیر می کند‪ .‬برای کاهش خطر این تأثیرات‪ ،‬لطفاً از توصیه های زیر‬
‫پیروی کنید‪:‬‬
‫ •از نمایش یک کانال تلویزیونی خاص به مدت طوالنی خودداری کنید‪.‬‬
‫ •همیشه سعی کنید که هرگونه تصویری را روی صفحه کامل نشان دهید‪ ،‬از منوی فورمت تصویر تلویزیون برای بهترین حالت ممکن استفاده کنید‪.‬‬
‫ •مقادیر روشنایی و کنتراست را به کمترین مقدار الزم کاهش دهید تا کیفیت تصویر موردنظر کسب شود‪ ،‬مقادیر افزایش یافته ممکن است فرایند سوختگی را تسریع کند‪.‬‬
‫ •مکرراً از همه ویژگی های تلویزیون که برای کاهش باقی ماندن تصویر و سوختگی صفحه نمایش طراحی شده استفاده کنید‪ ،‬به بخش مربوطه راهنمای استفاده کننده برای توضیحات مراجعه شود‪.‬‬
‫ايمن سازي فضاي نصب‬
‫فواصل الزم بين محصول و اشياء ديگر (براي مثال ديوارها) را براي اطمينان از هواگيري مناسب حفظ كنيد‪.‬‬
‫قصور در انجام اينكار ممكن است به واسطه افزايش دماي داخلي محصول منجر به آتشسوزي شود ويا مشكالتي را براي محصول ايجاد كند‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎هنگاميكه از يك پايه ويا وسيله نصب روي ديوار استفاده مي كنيد‪ ،‬فقط از قطعاتي استفاده كنيد كه توسط ‪ Samsung Electronics‬ارائه شده اند‪.‬‬
‫قطعاتي استفاده كنيد كه توسط توليد كننده ديگري ارائه شده اند‪ ،‬ممكن است منجر به مشكالتي براي محصول ويا مصدوميت در نتجه پرتاب شدن محصول شود‪.‬‬
‫‪ x‬اگر از ‪x‬‬
‫✎ظاهر محصول ممكن است بستگي به محصول متفاوت باشد‪.‬‬
‫نصب کردن با قاب نصب روی دیوار‬
‫نصب کردن با پایه‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫بدون ایجاد ‪( VOC‬ترکیبات آلی فرار) مضر‬
‫«طرح کریستال» ‪ Samsung‬که از دوستدار محیط زیست است به واسطه فناوری تزریق دوگانه ما تغییر تدریجی رنگ را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2010-2-23 16:18:15‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 2‬‬
‫محتوا‬
‫شروع به کار‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫لوازم فرعی‬
‫مشاهده پنل كنترل‬
‫مشاهده كنترل از راه دور‬
‫وصل کردن به آنتن‬
‫وصل و پخش (تنظیم اولیه)‬
‫اتصالی ها‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫وصل کردن به یک دستگاه ‪AV‬‬
‫وصل کردن به دستگاه صوتی‬
‫عوض کردن منبع ورودی‬
‫نحوه مسیریابی در منوها‬
‫نوي كانال‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫‪10‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪18‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫‪30‬‬
‫‪ 11‬منوی تصویر‬
‫‪ 14‬منوی صدا‬
‫‪ 15‬منوی تنظیم‬
‫‪ 16‬منوي حمايت‬
‫‪ 18‬وصل کردن به کامپيوتر‬
‫‪ 19‬پخش رسانه‬
‫‪+Anynet 25‬‬
‫‪ 28‬تنظیم فرستنده ‪FM‬‬
‫‪ 30‬ویژگی تله تکست کانال آنالوگ‬
‫‪ 31‬سوار كردن وسیله نصب روي ديوار‬
‫‪ 31‬قفل جلوگيري از سرقت كنزينگتون‬
‫‪ 33‬محكم كردن تلويزيون به ديوارر‬
‫‪ 34‬عيب يابي‬
‫‪ 37‬مشخصات‬
‫‪POWER‬‬
‫‪P‬‬
‫‪CHLIST‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫عالمت را کنترل کنید!‬
‫‪t‬‬
‫از این عملکرد می توان توسط فشردن دکمه‬
‫‪ TOOLS‬روی کنترل از راه دور استفاده کرد‪.‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫تذكر‬
‫دكمه يكبار لمس (‪)One-Touch‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-2-23 16:18:15‬‬
‫‪3‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 3‬‬
‫شروع به کار‬
‫لوازمیدکي‬
‫✎‬
‫✎‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫لطفاً مطمئن شويد كه اقالم زير هم راه با تلويزيون ‪ LCD‬شما گنجانده شده باشند‪ .‬اگر اقالمي كسري داشت‪ ،‬با فروشنده خود تماس بگيريد‪.‬‬
‫رنگ ها و شکل های اقالم بستگي به مدل ها ممکن است متفاوت باشند‪.‬‬
‫كنترل از راه دور و باتري ها )‪(2 AAA x‬‬
‫دستورالعمل هاي دارنده‬
‫کارت هاي ضمانت‪ /‬راهنماي ايمني )در بعضی محل ها موجود نيست(‬
‫�‬
‫�‬
‫پارچه تميز كننده‬
‫سيم برق‬
‫)‪(46 inch TV‬‬
‫�‬
‫قاب بالنکينگ‬
‫✎‬
‫� فرستنده ‪FM‬‬
‫اين ويژگی در همه کشورها موجود نيست‬
‫�‬
‫حلقه‪ -‬نگه دارنده )‪ 4‬عدد(‬
‫مشاهدهپنلكنترل‬
‫✎‬
‫رنگ و شكل محصول بستگي به مدل ممكن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫نشانگر روشن بودن‬
‫سنسور كنترل از راه دور‬
‫بلندگوها‬
‫‪) P‬روشن(‬
‫تلويزيون را روشن يا خاموش می کند‪.‬‬
‫نشانگر روشن بودن‬
‫‪SOURCEE‬‬
‫هنگاميكه روشن است چشمك زده و خاموش مي شود و در حالت آماده بكار روشن مي شود‪.‬‬
‫بين همه منابع ورودي موجود چرخ می زند‪ .‬در منوي روي صفحه از اين دكمه همانطوري استفاده كنيد كه از دكمه‬
‫‪ ENTERE‬در كنترل از راه دور استفاده مي كنيد‪.‬‬
‫يک منوی روی صفحه‪) OSD ،‬نمايش روی صفحه( از ويژگی های تلويزيون شما را نمايش می دهد‪.‬‬
‫صدا را تنظيم می کند‪ .‬در ‪ ،OSD‬از دکمه های ‪ y‬به همان صورت استفاده کنيد که از دکمه های ◄ و‬
‫► در کنترل از راه دور استفاده می کنيد‪.‬‬
‫کانال ها را عوض می کند‪ .‬در ‪ ،OSD‬از دکمه های ‪ z‬ﺑه ﻫمان صورﺕ اﺳتفادﻩ کنید که اﺯ دکمه ﻫای‬
‫▼ و ▲ در کنترل از راه دور استفاده می کنيد‪.‬‬
‫كنترل از راه دور را به طرف اين نقطه بر روي تلويزيون بگيريد‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪y‬‬
‫‪z‬‬
‫سنسور كنترل از راه دور‬
‫حالتآمادهبکار‬
‫تلويزيون را براي مدت طوالني در حالت آماده بكار نگذاريد )براي مثال زمانيكه به مرخصي مي رويد(‪ .‬حتی هنگاميکه دکمه نيرو خاموش شده‪ ،‬هنوز مقدار کمی برق‬
‫مصرف می شود‪ .‬بهترين کار اينست که سيم برق را بکشيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2010-2-23 16:18:16‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 4‬‬
‫‪ 10‬راکهبعورش‬
‫رودهارزالرتنكهدهاشم‬
‫تلويزيون را روشن و خاموش مي کند‪) .‬صفحه ‪(6‬‬
‫منابع تصويري موجود نمايش و انتخاب شود‪).‬صفحه ‪(8‬‬
‫‪TV‬‬
‫حالت تلويزيون را بطور مستقيم انتخاب مي كند‪.‬‬
‫کانال را عوض می کند‪.‬‬
‫به کانال قبلي بر می گردد‪.‬‬
‫متناوباً تله تکست‪ ،‬دوبل يا ميکس انتخاب شود‪.‬‬
‫صدا موقتاً قطع شود‬
‫کانال ها را عوض می کند‪.‬‬
‫تنظيم ميزان صدا‪.‬‬
‫منوي روي صفحه اصلي را نشان می دهد‪.‬‬
‫)صفحه ‪(11‬‬
‫‪CHLIST‬‬
‫فهرست کانال را بر روي صفحه نمايش مي دهد‪) .‬صفحه ‪(13‬‬
‫‪MENU‬‬
‫حالت ‪ HDMI‬را بطور مستقيم انتخاب مي كند‪.‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫پخش رسانه را مشاهده می کند‪) .‬صفحه ‪(21‬‬
‫اطالعات را روی صفحه تلويزيون نمايش می دهد‪) .‬صفحه ‪(17‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫عملکردهايی که مکرراً استفاده می شوند را سريعاً انتخاب‬
‫می کند‪.‬‬
‫خروج از منو )صفحه ‪(11‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫اقالم منوي روي صفحه و تغيير مقادير منو انتخاب شود‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ :S.MODE‬حالت صدا را انتخاب می کند‪) .‬صفحه ‪(15‬‬
‫‪ :SLEEP‬تنظيم تايمر خواب‪) .‬صفحه ‪(17‬‬
‫‪ :DUALI-II‬حالت صدای دوگانه را انتخاب می کند‪) .‬صفحه ‪(16‬‬
‫‪ :P.MODE‬حالت تصوير را انتخاب می کند‪) .‬صفحه ‪(13‬‬
‫‪ :P.SIZE‬اندازه تصوير انتخاب شود‪) .‬صفحه ‪(14‬‬
‫‪ :E.SAVING‬حالت صرفه جويی انرژی را انتخاب می کند‪.‬‬
‫)صفحه ‪(13‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫به منوي قبلي برگرديد‪) .‬صفحه ‪(11‬‬
‫دکمه ها در منوی فهرست کانال‪ ،‬پخش رسانه‪ ،‬و غيره‪.‬‬
‫از اين دکمه ها در حالت هایپخشرسانه و ‪+Anynet‬‬
‫استفاده شود‪.‬‬
‫)∏‪ :‬ضبط بر روی وسائل ضبط ‪ Samsung‬با ويژگی را‬
‫‪ +Anynet‬کنترل می کند(‬
‫نصبکردنباتریها(اندازهباتری‪)AAA:‬‬
‫✎ ‬
‫تذکر‬
‫� از کنترل از راه دور در فاصله ‪ 23‬فوتی تلويزيون استفاده کنيد‬
‫� نور درخشان ممکن است بر روی عملکرد کنترل از راه دور تأثير‬
‫بگذارد‪ .‬از چ راﻍ مهتابی ويژه يا عالئم نئون در نزديکی خودداری‬
‫کنيد‪.‬‬
‫� رنگ و شكل بستگي به مدل ممكن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-2-23 16:18:17‬‬
‫‪5‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 5‬‬
‫شروع به کار‬
‫وصلکردنبهآنتن‬
‫هنگامﻰ كه تلويزيون براﻯ اولين بار روشن ميشود‪ ،‬تنظيمات اصلﻰ بطور اتوماتيك اجرا می شوند‪.‬‬
‫✎‬
‫از پيش تنظيم شده‪ :‬اتصال سيم برق و آنتن‬
‫آنتن ‪VHF/UHF‬‬
‫کابل‬
‫‪or‬‬
‫‪ANT OUT‬‬
‫‪G‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫ورودي برق‬
‫وصلوپخش(تنظیماولیه)‬
‫هنگاميکه تلويزيون برای اولين بار روشن می شود‪ ،‬چند پيغام روی صفحه به شما کمک خواهند کرد که تنظيمات اساسی را پيکربندی کنيد‪ .‬دکمه‬
‫‪ POWERP‬را فشار دهيد‪ .‬تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫‪INFO‬‬
‫دکمه ▲ يا ▼ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫انتخاب زبان‬
‫زبان ‪) OSD‬نمايش روی صفحه( مورد نظر را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫دکمه ◄ يا ► را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫� حالتاستفادهدرمنزلرا انتخاب کنيد‪ .‬حالتنمایشمغازه برای محيط های تجاری‬
‫انتخابنمایشمغازه يااستفاده‬
‫است‪.‬‬
‫درمنزل‬
‫� تنظيمات اين دستگاه را ازنمایشمغازه بهاستفادهدرمنزل )استاندارد( بر می‬
‫گرداند‪ :‬دكمه صدا را بر روي تلويزيون فشار دهيد‪ .‬هنگاميكه صدای ‪ OSD‬نمايان‬
‫شد‪ ،‬دكمه ‪ MENU‬را براي ‪ 5‬ثانيه فشرده و نگه داريد‪.‬‬
‫دکمه ▲ يا ▼ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪CONTENT‬‬
‫انتخاب يک منطقه‬
‫منطقه مناسب را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫جستجوي كانال به طور اتوماتيك شروع خواهد شد‪.‬‬
‫برای اطالعات بيشتر به کانال ← ذخيره خودکار مراجعه شود‪) .‬صفحه ‪(10‬‬
‫انتخاب كانال‬
‫✎‬
‫تنظيم ساعت‬
‫مشاهده راهنمایاتصال‪.HD‬‬
‫ازتلویزیونخودتانلذتببرید‪ .‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را در هر زمان ب راي ايجاد وقفه در روند حفظ كردن فشار دهيد‪.‬‬
‫دکمه ◄ يا ► را برای انتخابروز‪ ،‬ماه‪،‬سال‪،‬ساعتيادقیقه فشار دهيد‪.‬‬
‫اينها را با فشردن دکمه ▲ يا ▼ انتخاب کنيد‪.‬‬
‫روش اتصال برای بهترين کيفيت تصوير ‪ HD‬نمايش داده می شود‪.‬‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬را فشاردهيد‪.‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫اگرميخواهیداینویژگيرادوبارهتنظیمكنید‪..‬‬
‫تنظیمات‪-‬وصلوپخش )تنظيمات اوليه( را انتخاب کنيد‪ .‬شماره پين ‪ 4‬رقمي را وارد كنيد‪ .‬شماره پين پيش فرض “‪ ”0-0-0-0‬است‪ .‬اگر مي خواهيد شماره پين را‬
‫تغيير دهيد‪ ،‬از عملكردکدعوضشود استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2010-2-23 16:18:18‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 6‬‬
‫اتصال ها‬
‫صتعاورش‬
‫‪ 2‬اراهکلاهب‬
‫‪10‬‬
‫وصلکردنبهیکدستگاه‪AV‬‬
‫استفادهازکابل‪:HDMI/DVI‬اتصالی‪(HD‬تاحداکﺜر‪)10٨0p‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬دی وی دی‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،Blu-ray‬جعبه کابل ‪ ،HD‬گيرنده ماهواره ‪) HD STB‬جعبه جانبی(‪ ،‬جعبه کابل‪ ،‬گيرنده ماهواره )‪(STB‬‬
‫دي وي دي‬
‫دي وي دي‬
‫‪G‬‬
‫‪R‬‬
‫‪B‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫قرمز‬
‫سفيد‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪DVI OUT‬‬
‫✎ ‬
‫‪PC/DVIAUDIOIN/3,2,)DVI(1HDMIIN‬‬
‫‪3 2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪G‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪x‬‬
‫‪ )DVI(1HDMIIN‬استفاده كنيد‪ .‬ب رای اتصالی کابل ‪ ،DVI‬از‬
‫هنگاميكه از اتصالي كابل ‪ HDMI/DVI‬استفاده مي شود‪ ،‬بايستي از پريز‬
‫‪1‬‬
‫يک کابل ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬ويا آداپتور ‪ DVI-HDMI‬يعنی ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬ب راي اتصال تصويري و پريزهاي ‪ PC/DVIAUDIOIN‬ب راي‬
‫صدا استفاده کنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫اگر يک دستگاه خارجی از قبيل دی وی دی ‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گيرنده ماهواره ‪ STB‬که از وي رايش های ‪ HDMI‬قبل‬
‫از ‪ 1.3‬حمايت می کند وصل شده است‪ ،‬ممکن است که تلويزيون به طور غيرعادی کار کند )ب رای مثال عدم نمايش تصوير بر روی صفحه‬
‫‪ /‬عدم صدا ‪/‬ارتعاش تصوير نا راحت کننده ‪ /‬رنگ غيرعادی(‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫اگر پس از اتصال کابل ‪ HDMI‬صدايی وجود ندارد‪ ،‬وي رايش ‪ HDMI‬دستگاه خارجی را کنترل کنيد‪ .‬اگر احتمال می دهيد که وي رايش از ‪1.3‬‬
‫قديمی تر است‪ ،‬با ارائه کننده دستگاه تماس بگيريد تا وي رايش ‪ HDMI‬را تأييد کرده و ب رای ارتقای نرم اف زار درخواست کنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫اگر پس از اتصال کابل ‪ HDMI‬صدايی وجود ندارد‪ ،‬وي رايش ‪ HDMI‬دستگاه خارجی را کنترل کنيد‪ .‬اگر احتمال می دهيد که وي رايش از ‪1.3‬‬
‫قديمی تر است‪ ،‬با ارائه کننده دستگاه تماس بگيريد تا وي رايش ‪ HDMI‬را تأييد کرده و ب رای ارتقای نرم اف زار درخواست کنيد‪.‬‬
‫استفادهازیکجزء(تاحداکﺜر‪)10٨0p‬یاکابلصوتی‪/‬تصویری(فقط‪)4٨0i‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬وی سی آر‪ ،‬دی وی دی‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،Blu-ray‬جعبه کابل‪ ،‬گيرنده ماهواره ‪STB‬‬
‫‪W‬‬
‫‪PB G‬‬
‫‪PR PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪G‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫وي سي آر‬
‫‪AUDIO OUT COMPONENT OUT‬‬
‫‪G‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫‪R‬‬
‫دستگاه پخش ‪Blu-ray‬‬
‫‪B‬‬
‫سبز‬
‫آبی‬
‫قرمز‬
‫‪G‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪R‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪G‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫سفيد‬
‫قرمز‬
‫زرد‬
‫‪VIDEO OUT‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪IN1,2‬ءزج‪AVIN1,2/‬‬
‫)سبز( با‪ P‬رنگ‪ P‬كابل‬
‫‪ ، AVIN1‬رنگ پريز ‪[AVIN [Y/VIDEO‬‬
‫‪ :1,2AVIN/2,1COMPONENTIN‬هنگام اتصال به ‪AVIN‬‬
‫‪[Y/VIDEO]AVIN1‬‬
‫‪G‬‬
‫ويدئو )زرد( همسان نيست‪.‬‬
‫ب رای دستيابی به بهترين کيفيت تصوير‪ ،‬اتصالی جزء بيش از اتصالی ‪ A/V‬توصيه شده است‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-2-23 16:18:24‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪7‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 7‬‬
‫اتصال ها‬
‫وصلکردنبهدستگاهصوتی‬
‫استفادهازاتصالیکابلنورییاصوتی‬
‫‪G‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R‬‬
‫سینمايخانگيديويدي‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪W‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬سيستم صوتی ديجيتال‪ ،‬آمپلی فاير‪ ،‬سينمای خانگی دی وی دی‬
‫‪OPTICAL‬‬
‫‪G‬‬
‫✎‬
‫قرمز‬
‫سفيد‬
‫(‪DIGITALAUDIOOUT)OPTICAL‬‬
‫‪ x‬هنگاميکه سيستم صوتی ديجيتال به پريز (‪ DIGITALAUDIOOUT)OPTICAL‬وصل شده‪ ،‬صدای تلويزيون و سيستم را کاهش دهيد‪.‬‬
‫‪G‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫✎‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫صدای ‪) CH 5.1‬کانال( هنگامی موجود است که تلويزيون به يک دستگاه خارجی وصل شده که از ‪ CH 5.1‬حمايت می کند‪.‬‬
‫هنگاميکه گيرنده )سينمای خانگی( روشن شده‪ ،‬می توانيد خروجی صدا را از پريز نوری تلويزيون بشنويد‪ .‬هنگاميکه تلويزيون‬
‫سيگنال ‪ DTV‬را دريافت می کند‪ ،‬تلويزيون صدای ‪ CH 5.1‬را به گيرنده سينمای خانگی ارسال خواهد کرد‪ .‬هنگاميکه منبع يک‬
‫جزء ديجيتال از قبيل دی وی دی ‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گيرنده ماهواره ‪) STB‬جعبه جانبی( می باشد و از طريق‬
‫‪ HDMI‬به تلويزيون وصل شده‪ ،‬از گيرنده سينمای خانگی فقط صدای ‪ CH 2‬شنيده خواهد شد‪ .‬اگر می خواهيد صدای ‪ CH 5.1‬را‬
‫بشنويد‪ ،‬پريز خروجی صدای ديجيتال از دی وی دی‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گيرنده ماهواره ‪ STB‬را مستقيماً به‬
‫آمپلی فاير يا سينمای خانگی وصل کنيد‪.‬‬
‫‪:AUDIOOUT‬به پريزهای ورودی صوتی در آمپلی فاير ‪ /‬سينمای خانگی وصل می شود‪.‬‬
‫‪ x‬هنگام وصل كردن‪ ،‬از اتصالي مناسب استفاده كنيد )جداگانه فروخته می شود(‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪P‬‬
‫‪CHLIST‬شده باشد‪ :‬بلندی صدای تلويزيون را کاهش داده و مي زان بلندی صدا را توسط‬
‫هنگاميکه آمپلی فاير صدا به پريز ‪ AUDIOOUT‬وصل‬
‫کنترل بلندی صدای آمپلی فاير تنظيم کنيد‪.‬‬
‫کابلهایورودی(جداگانهفروختهمیشود)‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪HDMI-DVI‬‬
‫جزء‬
‫ویرایشنام‬
‫عوضکردنمنبعورودی‬
‫■ ویسیآر‪/‬دیویدی‪STB/‬کابل‪STB/‬ماهواره‪/PVRSTB/‬‬
‫گیرنده‪/AV‬بازی‪/‬کمکوردر‪/‬کامپیوتر‪/‬دستگاههای‪/DVI‬تلویزیون‬
‫‪ :IPTV/Blu-ray/HDDVD/DMA/‬دستگاه وصل شده به‬
‫پريزهاي ورودي را نام گذاري كنيد تا انتخاب منبع ورودي آسان تر شود‪.‬‬
‫فهرستمنبع‬
‫براي انتخاب تلويزيون ويا منابع ورودي خارجي از قبيل‬
‫دي وي دي ‪ /‬دستگاه پخش ‪ /Blu-ray‬جعبه كابل ‪ /‬گيرنده‬
‫ماهواره ‪ STB‬كه به تلويزيون وصل شده استفاده شود‪.‬‬
‫✎ ‪TOOLS‬‬
‫هنگاميکه کامپيوتری که قدرت تفکيک ‪ 1920‬در ‪1080‬‬
‫‪ )DVI(1HDMIIN‬وصل‬
‫@ ‪ 60‬هرتز دارد به درگاه‬
‫‪1‬‬
‫شده‪ ،‬بايستی درگاه را به حالت ‪ DIVPC‬زير ویرایش‬
‫نام تنظيم کنيد‪.‬‬
‫■ تلویزیون‪1،AV2،AV1،‬جزء‪2،‬جزء‪،‬کامپیوتر‬
‫‪USB،HDMI3،HDMI2، DVI/HDMI1‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫‪٨‬‬
‫‪2010-2-23 16:18:28‬‬
‫✎‬
‫درفهرستمنبع ورودی های وصل شده‬
‫پررنگ خواهند شد‪.‬‬
‫کامپيوتر هميشه فعال باقی می ماند‪.‬‬
‫فارسي‬
‫ترکيبی )‪(AV‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫کواکسيال )‪(RF‬‬
‫‪VGA‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫هنگاميکه کابل ‪ HDMI/DVI‬را به درگاه ‪HDMIIN‬‬
‫‪)DVI(1‬وصل می کنيد‪ ،‬بايستی آن را به حالت ‪DVI PC‬‬
‫‪1‬‬
‫يا دستگاههای‪ DVI‬زيرویرایشنام تنظيم کنيد‪.‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 8‬‬
‫نحوهمسیریابیدرمنوها‬
‫قبل از استفاده از تلويزيون‪ ،‬مراحل زير را براي يادگيري نحوه مسيريابی در منو‬
‫دنبال کرده و عملكردهاي مختلف را انتخاب و تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪CHLIST‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪1‬‬
‫مدیریتكانال‬
‫کانال های دلخواه را حذف يا تنظيم کنيد‪ .‬يک کانال در صفحه کانالها‪ ،‬کانالهای‬
‫شخصی يا زمانبندیشده انتخاب شود‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهابیعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫نويكانال‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C * 7‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫کانال‬
‫‪2‬‬
‫همه‬
‫‪3‬‬
‫‪A‬‬
‫‪-- C * 8‬یصخش یاه لاناك شیاریو‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪.‬قفل شود‬
‫‪-- C‬تماشای تايمر‬
‫‪-- C‬ويرايش نام كانال‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C‬مرتب کردن‬
‫حذف‬
‫صفحه‬
‫‪ T‬ابزار‬
‫‪ / ENTERE‬جهت‪ :‬جانما را حركت داده و يك آيتم را‬
‫دکمه‬
‫‪I-II‬‬
‫كنيد‪.‬‬
‫انتخاب کنيد‪.‬‬
‫تنظيمات را تأييد‪SLEEP‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫▼‬
‫دکمه ‪ : RETURN‬به منوی قبلی بر می گردد‪.‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫‪ 3‬دکمه ‪ : MENU‬منوی روی صفحه اصلی را نمايش می دهد‪.‬‬
‫‪ ۴‬دکمه ‪ : EXIT‬از منوی روی صفحه خارج می شود‪.‬‬
‫نحوهاستفادهاز‪(OSD‬نمایشرویصفحه)‬
‫مرحله دسترسي ممكن است بستگي به منوي انتخاب شده متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪MENU m‬‬
‫▲‪▼/‬‬
‫‪ENTERE‬‬
‫▲‪▼/‬‬
‫◄‪►/‬‬
‫‪ENTERE‬‬
‫‪EXIT e‬‬
‫‪B‬‬
‫گزينش های منوی اصلی روی صفحه نمايان‬
‫می شود‪:‬‬
‫تصویر‪،‬صدا‪،‬کانال‪،‬تنظیمات‪،‬ورودی‪،‬کاربرد‪،‬‬
‫پشتیبانی‪.‬‬
‫يک نماد را با دکمه ▲ يا ▼ انتخاب کنيد‪.‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را برای دستيابی به منوی‬
‫فرعی فشار دهيد‪.‬‬
‫منوی فرعی مورد نظر را با دکمه ▲ يا ▼‬
‫انتخاب کنيد‪.‬‬
‫مقدار يک آيتم را با دکمه ◄ يا ► تغيير دهيد‪.‬‬
‫تغييرات در ‪ OSD‬ممكن است بستگي به منوي‬
‫انتخاب شده متفاوت باشد‪.‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را برای تکميل پيکربندی‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ EXIT‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫بزرگنمايی‬
‫انتخاب‬
‫ کانالها‪ :‬فهرست کانال را براساس نوع کانال نشان می دهد‪.‬‬
‫■‬
‫*‬
‫■‬
‫کانالهایشخصی‪ :‬گروه کانال را نشان می دهد‪.‬‬
‫ زمانبندیشده‪ :‬همه كانال هايي كه در حال حاضر رزرو شده‬
‫را نشان مي دهد‪.‬‬
‫■‬
‫✎‬
‫استفاده از دکمه های رنگی بامدیریتکانال‬
‫‪x‬‬
‫‪ B‬سبز )بزرگنمایي(‪ :‬شماره كانال را بزرگ يا كوچك‬
‫مي كند‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫زرد )انتخاب(‪ :‬كانال هاي الزم را انتخاب كرده و‬
‫دكمه زرد را ب راي تنظيم همه كانال هاي انتخاب شده‬
‫در آن واحد فشار دهيد‪ .‬عالمت ‪ c‬در سمت چپ‬
‫كانال هاي انتخاب شده ظاهر مي شود‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫)صفحه(‪ :‬رفتن به صفحه بعدی يا قبلی‪.‬‬
‫‪) T‬ابزار(‪ :‬منوی گزينشمدیریتکانال را نشان‬
‫می دهد‪) .‬منوهاي گزينش ها ممكن است بستگي به‬
‫موقعيت متفاوت باشند‪(.‬‬
‫نمادهاينمایشوضعیتكانال‬
‫نمادها‬
‫‪c‬‬
‫*‬
‫\‬
‫)‬
‫عملكردها‬
‫کانال انتخاب شده‬
‫يك كانال به عنوان دلخواه تنظيم مي شود‪.‬‬
‫يك كانال قفل شده‬
‫يك برنامه رزرو شده‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-2-23 16:18:30‬‬
‫‪9‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 9‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫✎✎‬
‫¦ ¦استفاده از کانال های دلخواه‬
‫* کانال های شخصی‬
‫(درمدیریت کانال)‬
‫همه كانال هاي دلخواه را نشان مي دهد‪.‬‬
‫حالت کانال‬
‫(حالت برنامه)‪ :‬هنگامیکه تنظیم کردن تمام شد‪ ،‬شماره‬
‫‪x P x‬‬
‫هاي موقعيت از ‪ P00‬تا ‪ P99‬به ايستگاه هاي پخش در‬
‫منطقه شما داده مي شود‪ .‬در اين حالت مي توانيد با وارد‬
‫كردن شماره موقعيت‪ ،‬يك كانال را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫■ ■‪ :t Edit My Channels‬می توانید کانال های انتخاب شده‬
‫را به گروه کانال های شخصی تنظیم کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫عالمت “*” نمایش داده شده و کانال به عنوان کانال شخصی تنظیم‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫ ‪.1‬یک کانال را انتخاب کرده و دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ ‪.2‬یک کانال را در گروه های کانال دلخواه از بین ‪ 3 ،2 ،1‬و ‪4‬‬
‫اضافه یا حذف کنید‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫توان یک گروه یا بیشتر را انتخاب کرد‪.‬‬
‫می ‪x‬‬
‫‪ .3‬پس از اینکه تنظیمات را تغییر دادید‪ ،‬فهرست کانال برای هر‬
‫گروه را می توان در کانال های دلخواه مشاهده کرد‪.‬‬
‫حالت کانال آنتن هوایی‬
‫یا کابل‬
‫کانال های شخصی‬
‫کانال شخصی‪1‬‬
‫کانال شخصی‪2‬‬
‫کانال شخصی‪3‬‬
‫کانال شخصی‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‬
‫‪7‬‬
‫* ‪-- C‬‬
‫‬
‫‪8‬‬
‫* ‪ -- C‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫ ‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫(حالت کانال آنتن هوایی) ‪( S /‬حالت کانال کابل)‪ :‬این‬
‫‪x C‬‬
‫دو حالت به شما امکان می دهند تا کانال را با وارد کردن‬
‫شماره تعیین شده ب رای هر ایستگاه پخش آنتن هوایی یا‬
‫کانال کابل انتخاب کنید‪.‬‬
‫¦ ¦ویرایش کانال ها‬
‫منوی گزینش مدیریت کانال‬
‫(درمدیریت کانال)‬
‫‪ .1‬یک کانال را انتخاب کرده و دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬با استفاده از منوی ویرایش نام کانال نام کانال را به ترتیب ویرایش کنید‪.‬‬
‫■ ■ویرایش نام کانال‪ :‬نام کانال خودتان را تعیین کنید‪.‬‬
‫¦ ¦سایر ویژگی ها‬
‫منوی گزینش مدیریت کانال‬
‫(در مدیریت کانال)‬
‫هر کانال را با استفاده از گزینش های منوی مدیریت کانال (قفل شود ‪ /‬قفل باز‬
‫شود‪ ،‬تماشای تایمر‪ ،‬مرتب کردن‪ ،‬حذف‪،‬انتخاب همه ‪ /‬حذف همه انتخاب ها)‬
‫تنظیم کنید‪ .‬اقالم منوي گزينش ممكن است بستگي به وضعيت كانال متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪ .1‬یک کانال را انتخاب کرده و دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬یک عملکرد را انتخاب کرده و تنظیمات آنرا تغییر دهید‪.‬‬
‫‬
‫‪B‬‬
‫بزرگنمایی‬
‫انتخاب‬
‫صفحه‬
‫‪ T‬ابزار‬
‫حالت برنامه‬
‫¦ ¦کانال های بازگشته‬
‫■ ■قفل شود ‪ /‬قفل باز شود‪ :‬يك كانال را طوري قفل كنيد كه نتوان كانال را‬
‫انتخاب و تماشا كرد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫منطقه‬
‫مي توانيد منطقه مورد نظر را تغيير دهيد‪.‬‬
‫ذخیره خودکار‬
‫کانال ها را به طور خودکار اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫شماره برنامه هايي كه بطور اتوماتيك معين شده ممكن است با شماره‬
‫برنامه هاي واقعي ويا دلخواه مطابقت نكند‪ .‬اگر كانال با استفاده از‬
‫قفل کودک قفل شده‪ ،‬پنجره ورود پين نمايان مي شود‪.‬‬
‫ذخیره دستی‬
‫کانال ها را به طور دستی اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند‪.‬‬
‫عملكرد تنها زماني موجود است كه قفل کودک روي‬
‫اين ‪x‬‬
‫روشن باشد‪.‬‬
‫صفحه وارد كردن پين نمايان مي شود‪ .‬پین ‪ 4‬رقمی را وارد‬
‫‪x‬‬
‫کنید که پیش فرض آن “‪ ”0-0-0-0‬است‪ .‬پین را با استفاده‬
‫از گزینش کد عوض شود تغییر دهید‪.‬‬
‫■ ■تماشای تایمر‪ :‬می توانید کانال دلخواه را طوری تنظیم کنید که به طور‬
‫خودکار در موقع مورد نظر نمایش داده شود‪ .‬ابتدا وقت کنونی را برای‬
‫استفاده از این عملکرد تنظیم کنید‪.‬‬
‫■ ■مرتب کردن‪ :‬اين عملكرد به شما اختيار مي دهد تا شماره برنامه كانالهاي‬
‫ذخيره شده را تغيير دهيد‪ .‬اين عملکرد بعد از استفاده از ذخيره اتوماتيک‬
‫ممکن است الزم باشد‪.‬‬
‫■ ■حذف‪ :‬مي توانيد كانال را براي نمايش كانال هايي كه مي خواهيد حذف كنيد‪.‬‬
‫■ ■انتخاب همه ‪ /‬حذف همه انتخاب ها‪ :‬در مدیریت کانال‪ ،‬همه کانال ها را‬
‫انتخاب کنید یا انتخاب همه کانال ها را حذف کنید‪•.‬‬
‫✎✎‬
‫اگر كانال با استفاده از قفل کودک قفل شده‪ ،‬پنجره ورود پين نمايان‬
‫مي شود‪.‬‬
‫برنامه (‪ ،)99~0‬سیستم رنگ‪ ،‬سیستم ِصدا‪ ،‬کانال‪ ،‬جستجو‪ ،‬ذخیره)‪:‬‬
‫■ ■‬
‫اگر صدا نبود ويا صدا غيرعادي بود‪ ،‬الزم است كه استاندارد صدا دوباره‬
‫انتخاب شود‪•.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2010-2-23 16:18:30‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 10‬‬
‫ زمان بندی شده‬
‫(در مدیریت کانال)‬
‫می توانید برنامه ای که برای تماشا رزرو کرده اید را مشاهده کنید‪ ،‬تغییر دهید یا‬
‫حذف کنید‪.‬‬
‫■ ■تغيير اطالعات‪ :‬برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید تغییر‬
‫دهید‪.‬‬
‫■ ■لغو برنامه ریزی ها‪ :‬برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید‬
‫لغو کنید‪.‬‬
‫نور زمینه ‪ /‬درخشندگی ‪ /‬روشنایی ‪ /‬وضوح ‪ /‬رنگ ‪/‬‬
‫تصحیح رنگ (‪)G/R‬‬
‫تلویزیون شما چندین گزینش تنظیم برای کنترل کیفیت تصویر دارد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫‪x‬‬
‫■ ■اطالعات‪ :‬برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید نمایش دهید‪.‬‬
‫(همچنين مي توانيد اطالعات برنامه رزرو شده را تغيير دهيد‪).‬‬
‫‪x‬‬
‫■ ■انتخاب همه ‪ /‬حذف همه انتخاب ها‪ :‬همه برنامه هاي رزرو شده را انتخاب‬
‫كنيد يا انتخاب زدايي كنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫فهرست کانال‬
‫‪POWER‬‬
‫می توانید همه کانال های جستجو شده را تماشا کنید‪.‬‬
‫‪CHLIST‬‬
‫‪P‬‬
‫‪CHLIST‬‬
‫تنظیم دقیق‬
‫اگر سيگنال ضعيف ويا تحريف شده است‪ ،‬کانال را بطور دستی تنظيم دقيق کنيد‪.‬‬
‫کانال های تنظیم دقیق شده با یک ستارک “*” عالمت زده شده اند‪.‬‬
‫منوی تصویر‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪P‬‬
‫راهکار صرفه جویی‬
‫■ ■صرفه جویی انرژی (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد‬
‫‪ /‬تصویر خاموش ‪ /‬خودکار) ‪ : t‬روشنايي‬
‫تلويزيون را تنظيم مي كند تا مصرف نيرو كاهش پيدا‬
‫كند‪ .‬اگر تصویر خاموش را انتخاب کنید‪ ،‬صفحه نمایش‬
‫خاموش می شود‪ ،‬ولی صدا روشن باقی می ماند‪ .‬برای‬
‫روشن کردن صفحه نمایش‪ ،‬هر دکمه ای را به غیر از‬
‫دکمه صدا فشار دهید‪.‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫حس گر صرفه جویی (خاموش‪/‬روشن)‪ :‬برای بهبود صرفه جویی در‬
‫مصرف نیرو؛ تنظیمات تصویر با نور موجود در اتاق به طور خودکار‬
‫هماهنگ می شوند‪.‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫✎✎‬
‫نوع تصویر مورد نظر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫■ ■آماده بکارعدم وجود سیگنال (خاموش ‪ /‬دقیقه ‪ / 15‬دقیقه ‪ / 30‬دقیقه ‪:)60‬‬
‫در وضعیت بدون سیگنال یا کابل سیگنال کنترل شود برای مدت زمان‬
‫معینی که توسط کاربر مشخص شده‪ ،‬حالت آماده به کار را فعال می کند‪.‬‬
‫■ ■استاندارد‪ :‬برای محیط عادی مناسب است‪.‬‬
‫طبیعی در حالت کامپیوتر موجود نیست‪.‬‬
‫✎✎‬
‫■ ■سينمايي‪ :‬برای تماشای فیلم های سینمایی در اتاق‬
‫تاریک مناسب است‪.‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به‬
‫‪x‬‬
‫تلویزیون وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫اگرحس گر صرفه جویی روشن باشد‪ ،‬روشنایی صفحه‬
‫نمایش ممکن است تغییر کند (قدری تیره تر یا روشن تر‬
‫شود) که بستگی به شدت نور محیط دارد‪.‬‬
‫■ ■پويا‪ :‬برای یک اتاق پرنور مناسب است‪.‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫هنگامیکه کامپیوتر از حالت ذخیره نیرو استفاده می کند‬
‫غیرفعال می شود‪.‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-2-23 16:18:31‬‬
‫‪P‬‬
‫حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط مي توانيد نوززمینه‪ ،‬درخشندگی‬
‫در ‪x‬‬
‫‪CHLIST‬‬
‫و روشنایی را تغيير دهيد‪.‬‬
‫نور زمینه حداقل‪ :‬هنگامیکه حس گر صرفه جویی روی روشن است‪ ،‬حداقل‬
‫روشنایی صفحه نمایش را می توان به طور دستی تنظیم کرد‪.‬‬
‫حالت‬
‫✎ ✎‬
‫حالت های ‪ TV، AV‬آنالوگ سیستم پال‪ ،‬عملکرد‬
‫در ‪x‬‬
‫تصحیح رنگ (‪ )G/R‬موجود نیست‪.‬‬
‫¦ ¦راهکارهای اقتصادی‬
‫■‬
‫‬
‫¦ ¦تغيير حالت تصوير از قبل تنظیم شده‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫¦ ¦تغییر تنظیمات تصویر‬
‫‪11‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 11‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫گزینش های تصویر‬
‫¦ ¦تغيير گزینش های تصوير‬
‫✎✎‬
‫در حالت کامپیوتر‪ ،‬تنها می توانید در تمایل رنگ‪ ،‬اندازه و زمان‬
‫حفاظت خودکار تغیی راتی ایجاد کنید‪.‬‬
‫تنظیمات پیشرفته‬
‫(در حالت استاندارد ‪ /‬سینمایی موجود است)‬
‫مي توانيد تنظيمات مشروح را براي صفحه نمايش خود تنظيم كنيد كه شامل رنگ‬
‫و درخشندگي مي شود‪.‬‬
‫گزینش های تصویر‬
‫تمایل رنگ‬
‫✎✎‬
‫اندازه‬
‫کاهش نویز دیجیتال‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫فیلتر نویز ‪MPEG‬‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫سطح سیاه ‪HDMI‬‬
‫حالت فیلم‬
‫زمان حفاظت خودکار‬
‫‪ :‬عادی‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫‪ :‬ساعت ‪2‬‬
‫در حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط مي توانيد درخشندگی پویا‪ ،‬گاما و تنظیم سفیدی را‬
‫تغيير دهيد‪.‬‬
‫تنظیمات پیشرفته‬
‫تن سیاه‬
‫‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫درخشندگی پویا‬
‫‪ :‬متوسط‬
‫جزئیات سایه‬
‫‪0:‬‬
‫گاما‬
‫‪0:‬‬
‫حالت فقط ‪RGB‬‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫فضای رنگ‬
‫◄‬
‫‪ :‬بومی‬
‫تنظیم سفیدی‬
‫▼‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫■ ■تن سیاه (خاموش ‪ /‬تیره ‪ /‬تیره تر ‪ /‬تیره ترین)‪ :‬سطح سیاهی را برای‬
‫تنظیم عمق صفحه نمایش انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■درخشندگی پویا (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد)‪ :‬درخشندگی صفحه نمایش‬
‫را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■جزییات سایه (‪ :)2+~2-‬روشنایی تصاویر تیره را افزایش می دهد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫در حالت کامپیوتر غیرفعال شده است‪.‬‬
‫■ ■گاما (‪ :)3+~3-‬تراكم رنگ اصلي را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫■ ■حالت فقط ‪( RGB‬خاموش ‪ /‬قرمز ‪ /‬سبز ‪ /‬آبی)‪ :‬می توانید رنگ یا تصحیح‬
‫رنگ قرمز‪ ،‬سبز یا آبی را برای تصویر از یک دستگاه خارجی (دستگاه پخش‬
‫دی وی دی‪ ،‬سینمای خانگی و غیره) تنظیم کنید‪.‬‬
‫■ ■فضای رنگ (خودکار ‪ /‬بومی)‪ :‬گستره رنگ هایی که برای ایجاد تصویر‬
‫موجود است را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■ تنظیم سفیدی‪ :‬دمای رنگ را برای تصویر طبیعی تر تنظیم کنید‪.‬‬
‫تعديل قرمز ‪ /‬تعديل سبز ‪ /‬تعديل آبي‪ :‬تیرگی هر رنگ را (قرمز‪،‬‬
‫سبز‪ ،‬آبی) تنظیم کنید‪.‬‬
‫بهره قرمز ‪ /‬بهره سبز ‪ /‬بهره آبی‪ :‬روشنایی هر رنگ را (قرمز‪،‬‬
‫سبز‪ ،‬آبی) تنظیم کنید‪.‬‬
‫تنظیم مجدد‪ :‬تنظیم سفیدی را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند‪.‬‬
‫■ ■رنگ پوست‪ :‬روی رنگ صورتی رنگ پوست تأکید می کند‪.‬‬
‫(خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬روی حدود شیئ تأکید می کند‪.‬‬
‫■ ■بهبود لبه‬
‫ِ‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫‪12‬‬
‫‪2010-2-23 16:18:31‬‬
‫زماني موجود است كه حالت تصوير بر روي استاندارد و‬
‫سینمایی تنظيم شده و ورودي خارجي بر روي ‪ HDMI‬يا‬
‫جزء تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫‪ :‬عادی‬
‫‪16:9 :‬‬
‫‬
‫◄‬
‫‪CHLIST‬‬
‫▼‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫■ ■تمایل رنگ (سرد ‪ /‬عادی ‪ /‬رنگ گرم ‪ / 1‬رنگ گرم ‪)2‬‬
‫✎✎‬
‫ رنگ گرم ‪ 1‬یا رنگ گرم ‪ 2‬هنگامیکه حالت تصویر پویا‬
‫است غیرفعال خواهد شد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به یک‬
‫ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫■ ■اندازه‪ :‬جعبه كابل‪/‬گيرنده ماهواره‬
‫شما ممكن است مجموعه اندازه هاي تصوير خودش را‬
‫نيز داشته باشد‪ .‬با این وجود‪ ،‬ما اکیداً توصیه می کنیم که‬
‫بیشتر اوقات از حالت ‪ 16:9‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪AVING‬‬
‫‪ : 16:9‬تصوير را به اندازه ‪ 16:9‬براي پخش دي وي‬
‫‬
‫دي ويا عريض تنظيم كنيد‪.‬‬
‫بزرگنمایی عریض‪ :‬اندازه تصوير را بيشتر از ‪ 4:3‬بزرگ‬
‫می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫موقعیت را با استفاده از دکمه های ▲‪ ▼ ،‬تنظیم می کند‪.‬‬
‫بزرگنمایی‪ :‬تصوير را به عرض ‪ 16:9‬در جهت عمودي بزرگنمایی‬
‫می کند تا در اندازه صفحه جا بشود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫موقعیت یا اندازه را با استفاده از دکمه ▲‪ ▼ ،‬تنظیم می‬
‫کند‪.‬‬
‫‪ : 4:3‬تنظیم پیش فرض برای پخش فیلم سینمایی یا عادی‪.‬‬
‫✎✎‬
‫به مدت طوالنی در فورمت ‪ 4:3‬تماشا نکنید‪ .‬نشانه هایی‬
‫از حاشیه ها در سمت چپ‪ ،‬راست و مرکز صفحه نمایش‬
‫ممکن است موجب باقی ماندن تصویر (سوختگی تصویر)‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫شود که تحت پوشش ضمانت نیست‪.‬‬
‫به اندازه صفحه‪ :‬تصوير كامل را بدون هرگونه قسمت حذف شدگی‬
‫نمایش می دهد درحاليكه سيگنال هاي ‪)1080p/1080i/720p( HDMI‬‬
‫ويا جزء (‪ )1080p/1080i‬دريافت مي شوند‪.‬‬
‫بعضی از دستگاه های خارجی ممکن است از این عملکرد‬
‫حمایت نکنند‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 12‬‬
‫‪OLS‬‬
‫‪EEP‬‬
‫‪x‬‬
‫بستگي به منبع ورودي‪ ،‬گزينه هاي اندازه تصوير ممكن‬
‫‪x x‬‬
‫است متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫اقالم ‪x‬موجود ممكن است بستگي به حالت انتخاب شده‬
‫متفاوت باشند‪.‬‬
‫حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط حالت های ‪ 16:9‬و ‪ 4:3‬را مي توان‬
‫در ‪x‬‬
‫تنظيم كرد‪.‬‬
‫تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به یک‬
‫‪x‬‬
‫ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫اگر از‪ x‬عملكرد به اندازه صفحه با ورودي ‪720p HDMI‬‬
‫استفاده كنيد‪ 1 ،‬خط در باال‪ ،‬پايين‪ ،‬چپ و راست به همان‬
‫صورت عملكرد ‪ overscan‬بريده خواهد شد‪.‬‬
‫■ ■فیلتر نویز دیجیتال (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد ‪ /‬خودکار ‪ /‬نمایان کردن‬
‫خودکار ‪ /‬نمایش)‪ :‬هنگامیکه سیگنال پخش ضعیف است‪ ،‬ممکن است قدری‬
‫برفک و شبح نمایان شود‪ .‬یکی از گزینش ها را انتخاب کنید تا بهترین‬
‫تصویر نمایان شود‪.‬‬
‫نمایان کردن خودکار‪ :‬هنگام عوض کردن کانال های آنالوگ‪ ،‬قدرت‬
‫سیگنال را نشان می دهد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫فقط ب رای کانال های آنالوگ موجود است‪.‬‬
‫هنگامیکه نوار سبز است‪ ،‬بهترین سیگنال ممکن را‬
‫دریافت می کنید‪.‬‬
‫■ ■فیلتر نویز ‪( MPEG‬خاموش‪ /‬كم‪ /‬متوسط‪ /‬زياد‪ /‬اتوماتيک)‪ :‬نویز ‪MPEG‬‬
‫را کاهش داده تا کیفیت تصویر بهبود پیدا کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫در حالت کامپیوتر غیرفعال شده است‪.‬‬
‫■ ■سطح سیاه ‪( HDMI‬عادی ‪ /‬کم)‪ :‬ميزان سياهي در صفحه نمايش را با‬
‫تنظيم عمق صفحه انتخاب می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫فقط در حالت ‪( HDMI‬سیگنال های ‪ )RGB‬موجود است‪.‬‬
‫■ ■حالت فیلم (خاموش ‪ /‬خودکار‪ / 1‬خودکار‪ :)2‬تلويزيون را تنظیم می کند‬
‫تا بطور اتوماتيک سيگنالهاي فيلم را از همه منابع حس و ظاهر کرده و‬
‫تصوير را براي کيفيت بهينه تنظيم کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫در تلویزیون‪ ،AV ،‬جزء (‪ )1080i / 480i‬و ‪480i( HDMI‬‬
‫‪ )1080i /‬موجود است‪.‬‬
‫■ ■‪( 100Hz Motion Plus‬خاموش ‪ /‬واضح ‪ /‬استاندارد ‪ /‬روان ‪ /‬تنظیم‬
‫دلخواه ‪ /‬نمایش)‪ :‬كشش تصوير را از صحنه هايي كه جنبش زياد دارند‬
‫حذف كرده تا تصوير واضح تري را ارائه كند‪.‬‬
‫منبع ورودی را روی کامپیوتر بگذارید‪.‬‬
‫تنظیم خودکار ‪t‬‬
‫مقادیر‪/‬موقعیت های فرکانس را تنظیم کرده و تنظیمات را به طور خودکار تنظیم‬
‫دقیق می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫✎✎‬
‫ذکر‬
‫پس از‪ x‬انتخاب به اندازه صفحه در حالت ‪HDMI‬‬
‫(‪ )1080p/1080i‬يا جزء (‪ :)1080p/1080i‬با استفاده از دکمه‬
‫▲ ‪ ◄ ، ▼ ،‬ويا ► ‪ ،‬وضعيت یا اندازه را تغييرمی دهد‪.‬‬
‫¦ ¦برپاسازي تلويزيون با كامپيوتر‬
‫هنگامیکه از طریق کابل ‪ HDMI/DVI‬وصل شود موجود نیست‪.‬‬
‫صفحه نمایش‬
‫■ ■درشت ‪ /‬ظریف‪ :‬نویز تصویر را حذف کرده یا کاهش می دهد‪ .‬اگر صرفاً به‬
‫وسيله تنظيم دقيق نویز برطرف نشد‪ ،‬فركانس را تا حد ممكن (درشت) تنظيم‬
‫كرده و دوباره تنظيم دقيق كنيد‪ .‬پس از اينكه نویز كاهش پيدا كرد‪ ،‬تصوير‬
‫را دوباره تنظيم كنيد تا در مركز صفحه نمايش قرار گيرد‪.‬‬
‫■ ■موقعيت‪ :‬موقعیت صفحه نمایش کامپیوتر را با دکمه جهت دار تنظیم کنید‬
‫(▲ ‪.)► / ◄ / ▼ /‬‬
‫■ ■تنظيم مجدد تصوير‪ :‬تصویر را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند‪.‬‬
‫استفاده از تلويزيون به عنوان صفحه نمايش كامپيوتر‬
‫تنظيم نرم افزار كامپيوترتان (براساس ‪)Windows XP‬‬
‫بستگی به ویرایش ویندوز و کارت ویدئو‪ ،‬صفحات نمایش واقعی در کامپیوتر شما‬
‫ممکن است متفاوت باشند که در این صورت همان اطالعات به راه اندازی تقریباً‬
‫همیشه بکار برده می شود‪( .‬در غير اينصورت‪ ،‬با توليد كننده كامپيوترتان ويا‬
‫فروشنده ‪ Samsung‬تماس حاصل كنيد)‬
‫‪ .1‬روی “‪ ”Control Panel‬در منوی شروع ویندوز کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬روی “‪ ”Appearance and Themes‬در پنجره “‪Control‬‬
‫‪ ”Panel‬کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .3‬روی “‪ ”Display‬کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .4‬به زبانه “‪ ”Settings‬در جعبه گفتگوی نمایش بروید‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫تنظیم اندازه صحیح (قدرت تفکیک)‬
‫‪x‬‬
‫[ایده آل‪ 1360 :‬در ‪ 768‬پيكسل]‬
‫اگر گزينه فركانس عمودي در جعبه گفتگوي تنظيمات ‪display‬‬
‫‪x‬‬
‫وجود دارد ارزش صحيح “‪ ”60‬و يا "‪ 60‬هرتز" مي باشد‪ .‬در‬
‫غي راينصورت‪ ،‬بر روي “‪ ”OK‬كليك كرده و از جعبه گفتگو خارج‬
‫شويد‪.‬‬
‫تنظیم مجدد تصویر (قبول ‪ /‬لغو)‬
‫حالت تصویر کنونی را به تنظیمات پیش فرض آن بر می گرداند‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-2-23 16:18:31‬‬
‫‪13‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 13‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫منوی صدا‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫¦ ¦تغيير حالت صدا از قبل تنظیم شده‬
‫حالت ‪t‬‬
‫■ ■استاندارد‪ :‬حالت طبيعي صدا را انتخاب‬
‫مي كند‪.‬‬
‫■ ■موسيقي‪ :‬موسيقي را به صدا ارجحيت مي دهد‪.‬‬
‫■ ■سينمايي‪ :‬بهترين صدا را براي فيلم ها‬
‫عرضه مي كند‪.‬‬
‫■ ■صدای واضح‪ :‬گفتار را به صداهاي ديگر ارجحيت مي دهد‪.‬‬
‫■ ■تقویت‪ :‬شدت صدای فرکانس زیاد را افزایش داده تا امکان تجربه شنوایی‬
‫بهتر را برای اشخاصی که مشکل شنوایی دارند ایجاد کند‪.‬‬
‫¦ ¦تغییر دادن تنظیمات صدا‬
‫اکواالیزر‬
‫حالت صدا را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■باالنس چپ‪/‬راست‪ :‬باالنس بين بلندگوي راست و چپ را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫■ ■‪( 10KHz / 3KHz / 1KHz / 300Hz / 100Hz‬تنظيم پهناي باند)‪:‬‬
‫میزان فرکانس های پهنای باند خاص را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■تنظيم مجدد‪ :‬اکواالیزر را به تنظیمات پیش فرض آن برمی گرداند‪.‬‬
‫¦ ¦سیستم های صوتی و غیره‬
‫بلندگوی تلویزیون‬
‫‪SLEEP‬‬
‫ممکن است به واسطه تفاوت در سرعت رمزگشایی بین بلندگوی اصلی و گیرنده‬
‫صوتی‪ ،‬پژواک صدا ایجاد شود‪ .‬در این صورت‪ ،‬تلویزیون را روی خاموش‬
‫بگذارید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی خاموش تنظیم شده‪ ،‬دکمه های‬
‫صدا و ‪ MUTE‬کار نکرده و تنظیمات صدا محدود خواهد بود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی خاموش تنظیم شده‪ ،‬بایستی از‬
‫این تنظیمات استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ x‬روشن‪ : x‬روشن‪ ،‬خاموش ‪ :‬خاموش‬
‫✎✎‬
‫هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی روشن تنظیم شده‪ ،‬بایستی از این‬
‫تنظیمات استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ x‬روشن‪ : x‬روشن‪ ،‬خاموش ‪ :‬روشن‬
‫✎✎‬
‫اگر سیگنال تصویری وجود نداشته باشد‪ ،‬هر دو بلندگو بی صدا‬
‫خواهند بود‪.‬‬
‫خروجی ‪SPDIF‬‬
‫‪)Sony Philips Digital InterFace) SPDIF‬برای ارائه صدای دیجیتال استفاده‬
‫شده‪ ،‬اختاللی که به بلندگوها و دستگاه های دیجیتال گوناگون از قبیل دستگاه پخش دی‬
‫وی دی وارد می شود را کاهش می دهد‪.‬‬
‫■ ■فرمت صدا‪ :‬در طول دریافت امواج دیجیتال تلویزیون‪ ،‬می توانید فرمت خروجی‬
‫صدای دیجیتال (‪ )SPDIF‬را از گزینش های ‪ PCM‬یا دالبی دیجیتال انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫✎‬
‫هدنتسرف ‪FM‬‬
‫فراگیر مجازی (روشن ‪ /‬خاموش)‬
‫این عملکرد یک تجربه صدای فراگیر ‪ 5.1‬کانال مجازی را از طریق یک جفت‬
‫بلندگو یا گوشی با استفاده از فناوری ‪Head Related Transfer( HRTF‬‬
‫‪ )Function‬ارائه می کند‪.‬‬
‫✎‬
‫✎✎‬
‫وضوح گفتگو (خاموش ‪ /‬روشن)‬
‫این عملکرد به شما امکان می دهد تا شدت صدا را نسبت به موسیقی یا اثرات‬
‫صوتی افزایش دهید تا بتوان گفتگو را در هنگام تماشای یک برنامه به وضوح‬
‫بیشتری شنید‪.‬‬
‫صدای خودکار (خاموش ‪ /‬عادی ‪ /‬شب)‬
‫برای مساوی کردن میزان صدا در هر کانال‪ ،‬روی عادی بگذارید‪.‬‬
‫■ ■شب‪ :‬این حالت تجربه صوتی بهبودیافته را نسبت به حالت عادی ارائه‬
‫کرده‪ ،‬تقریباً هیچگونه سروصدایی ایجاد نمی کند‪ .‬برای موقع شب مناسب‬
‫است‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2010-2-24 9:39:44‬‬
‫توسط اتصال به بلندگوهای ‪ 5.1ch‬در یک وضعیت دالبی‬
‫دیجیتال‪ ،‬تجربه صوتی ‪ 3‬بعدی را هم کنشی می کنید‪.‬‬
‫■ ■ تأخیر صدا‪ :‬نابرابری صوتی‪ -‬تصویری را در هنگام تماشای تلویزیون یا ویدئو‬
‫و گوش دادن به خروجی صدای دیجیتال با استفاده از دستگاه خارجی از قبیل‬
‫گیرنده ‪ AV‬تصحیح می کند (‪.)250ms ~ 0ms‬‬
‫✎✎‬
‫اگر بلندگوی تلویزیون بر روی خاموش تنظیم شده باشد‪ ،‬فراگیر‬
‫مجازی غیرفعال می شود‪.‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫این ویژگی در همه کشورها موجود نیست‪.‬‬
‫می توانید توسط ارسال سیگنال های صوتی توسط فرکانس های ‪ FM‬به‬
‫صدای تلویزیون از بلندگوی گیرنده ‪ FM‬گوش کنید‪.‬‬
‫ب رای اطالعات مشروح تر‪ ،‬به "تنظیمات گیرنده ‪ "FM‬م راجعه‬
‫شود‪( .‬صفحه ‪)31‬‬
‫اتصال یک فرستنده ‪FM‬‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫فرستنده ‪FM‬‬
‫مدول فرستنده ‪ FM‬را به سرپیچی که در پشت تلویزیون قرار گرفته وارد کنید‪.‬‬
‫■ ■فرستنده ‪( FM‬خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬فرستنده ‪ FM‬را روشن ‪ /‬خاموش می کند‪.‬‬
‫■ ■فرکانس ‪ :FM‬فرکانس فرستنده ‪ FM‬را تنظیم می کند‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02594D Per.indd 14‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫همه تنظیمات صوتی را به پیش فرض های کارخانه بر می گرداند‪.‬‬
‫■ ■تایمر ‪ / 1‬تایمر ‪ / 2‬تایمر ‪ : 3‬سه تنظيم مختلف تايمر روشن‪/‬خاموش را مي‬
‫توان اجرا كرد‪ .‬بايستي ابتدا ساعت را تنظيم كنيد‪.‬‬
‫¦ ¦انتخاب حالت صدا‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫هنگاميكه بر روي ‪ Dual l ll‬تنظيم مي كنيد‪ ،‬حالت صداي‬
‫كنوني بر روي صفحه نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫نوع صدا‬
‫مونو‬
‫استريو‬
‫‪Dual‬‬
‫مونو‬
‫استريو‬
‫استريو ‪A2‬‬
‫‪NICAM‬‬
‫استريو‬
‫‪Dual‬‬
‫✎✎‬
‫‪Dual-I/II‬‬
‫مونو‬
‫استریو ↔ مونو‬
‫‪Dual-I ↔ Dual-II‬‬
‫مونو‬
‫مونو ↔ استریو‬
‫مونو ↔ ‪Dual-I‬‬
‫‪Dual-IICHLIST‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫پيش فرض‬
‫‪Dual-I‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون گذاشته شده‬
‫فقط در سیگنال صوتی استریو فعال شد‪.‬‬
‫باشد‪.‬‬
‫منوی تنظیم‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫وقت‬
‫■ ■ساعت‪ :‬تنظیم ساعت برای استفاده از ویژگی های گوناگون تایمر تلویزیون‬
‫است‪.‬‬
‫هربار که دکمه ‪ INFO‬را فشار دهيد‪ ،‬وقت کنوني نمايان‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫‪TOOLS‬‬
‫اگر سيم برق را قطع كنيد‪ ،‬بايستي ساعت را دوباره تنظيم‬
‫كنيد‪.‬‬
‫مي توانيد با فشار دکمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور‪،‬‬
‫مستقيماً روز‪ ،‬ماه‪ ،‬سال‪ ،‬ساعت و دقيقه را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫¦ ¦استفاده از تايمر خواب‬
‫■ ■تایمر خواب ‪ : t‬تلویزیون را به طور‬
‫‪MEDIA.P‬قبل تنظیم شده‬
‫خودکار پس از یک مدت زمان از‬
‫خاموش می کند‪ 150 ،120 ،90 ،60 ،30( .‬و ‪180‬‬
‫دقیقه)‪.‬‬
‫✎‬
‫زمان خاموش شدن‬
‫غیرفعال‬
‫‪12‬‬
‫▼‬
‫بلندی صدا‬
‫‪10‬‬
‫تکرار‬
‫یكبار‬
‫منبع‬
‫‪00‬‬
‫‪am‬‬
‫‪00‬‬
‫‪am‬‬
‫کانال‬
‫‪TV‬‬
‫‪0‬‬
‫یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه‬
‫‪ L‬حرکت ‪ U‬تنظیم‬
‫‪Dual-I‬‬
‫اگر سينگال استريو ضعيف بوده و تغيير اتوماتيك اتفاق مي افتد‪ ،‬به‬
‫مونو تغيير دهيد‪.‬‬
‫¦ ¦تنظيم وقت‬
‫زمان روشن شدن‬
‫▲‬
‫غیرفعال‬
‫‪12‬‬
‫تغيير اتوماتيك‬
‫تغيير اتوماتيك‬
‫تایمر ‪1‬‬
‫شنبه‬
‫‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫زمان روشن شدن ‪ /‬زمان خاموش شدن‪ :‬ساعت‪ ،‬دقيقه‪ ،‬و فعال‪/‬‬
‫غيرفعال را تنظيم مي كند‪( .‬براي فعال كردن تايمر با تنظيماتي كه‬
‫فعال تنظيم كنيد‪).‬‬
‫انتخاب كرده ايد روي‬
‫‪POWER‬‬
‫‪P‬‬
‫بلندی صدا‪ :‬ميزان بلندی صداي مورد نظر را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫منبع‪ :‬محتویات تلویزیون یا ‪ USB‬هنگامیکه تلویزیون به طور‬
‫اتوماتیک روشن شده پخش می شود را انتخاب کنید‪ USB( .‬را تنها‬
‫زمانی می توان انتخاب کرد که یک دستگاه ‪ USB‬به تلویزیون وصل‬
‫شده باشد)‬
‫کانال (هنگامیکه منبع روی تلویزیون تنظیم شده باشد)‪ :‬کانال مورد‬
‫نظر را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫محتوا (هنگامیکه منبع روی ‪ USB‬تنظیم شده باشد)‪ :‬یک پوشه را در‬
‫دستگاه ‪ USB‬حاوی فایل های موسیقی یا عکس انتخاب کنید که قرار‬
‫است هنگامیکه تلویزیون به طور خودکار روشن شد پخش شوند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫اگر فایل موسیقی بر روی دستگاه ‪ USB‬نباشد یا پوشه‬
‫حاوی فایل موسیقی انتخاب نشود‪ ،‬عملکرد تایمر به طور‬
‫صحیح کار نمی کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫هنگاميكه فقط يك فايل عكس در دستگاه ‪ USB‬وجود دارد‪،‬‬
‫نمايش اساليد پخش نخواهد شد‪.‬‬
‫اگر اسم پوشه زيادي َط والني است‪ ،‬نمي توان پوشه را‬
‫انتخاب كرد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫به هر ‪ USB‬که انتخاب می کنید پوشه خودش اختصاص‬
‫داده می شود‪ .‬هنگامیکه از بیش از یک نوع خاص ‪USB‬‬
‫استفاده می شود‪ ،‬مطمئن شوید که هر ‪ USB‬اسم متفاوتی‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫تکرار‪ :‬به سلیقه خودتان یکبار‪ ،‬هرروز‪ ،‬دوشنبه تا جمعه‪ ،‬دوشنبه تا‬
‫شنبه‪ ،‬شنبه تا یکشنبه یا دستی را انتخاب کنید‪ .‬اگر دستی را انتخاب‬
‫کنید‪ ،‬می توانید روزی که می خواهید تایمر فعال شود را تنظیم کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫‪I-II‬‬
‫✎✎خاموش شدن اتوماتیک (فقط هنگامیکه تلویزیون به وسیله تایمر‬
‫روشن شده موجود‪DUAL‬‬
‫است)‪ :‬تلویزیون بعد از ‪ 3‬ساعت از زمانیکه از آن‬
‫عالمت ‪ c‬نشان می دهد که روز انتخاب شده است‪.‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫استفاده نشده خاموش می شود تا از زیادی گرم شدن جلوگیری شود‪.‬‬
‫ب راي لغوتايمر خواب ‪ ،‬خاموش را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-2-23 16:18:33‬‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫تنظيم مجدد صدا (قبول ‪ /‬لغو)‬
‫¦ ¦تنظیم تایمر روشن‪/‬خاموش‬
‫‪15‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 15‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫¦ ¦برنامه های قفل کردن‬
‫¦ ¦تصوير در تصوير (‪)PIP‬‬
‫امنيت‬
‫‪t PIP‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎پین ‪ 4‬رقمی را وارد کنید که پیش فرض آن “‪ ”0-0-0-0‬است‪ .‬پین را با‬
‫گیرنده تلویزیون را به همراه یک منبع تصویر خارجی به طور همزمان تماشا‬
‫کنید‪( PIP .‬تصویر در تصویر) در همان حالت کار نمی کند‪.‬‬
‫صفحه ورودی پین قبل از صفحه تنظیمات نمایان می شود‪.‬‬
‫استفاده از گزینش کد عوض شود تغییر دهید‪.‬‬
‫■ ■قفل کودک (خاموش‪ /‬روشن)‪ :‬کانال ها در مدیریت کانال قفل می شوند تا‬
‫از کاربران غیرمجاز از قبیل کودکان در تماشای برنامه نامناسب جلوگیری‬
‫شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ذکر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫✎✎‬
‫تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون‬
‫گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫■ ■کد عوض شود‪ :‬شماره شناسایی شخصی تان را که برای تنظیم تلویزیون‬
‫الزم است تغییر دهید‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫در حين تماشاي حالت تصویر در تصویر تلویزیون را‬
‫اگر ‪x‬‬
‫خاموش کنید‪ ،‬پنجره تصوير در تصوير ناپديد خواهد شد‪.‬‬
‫ممكن‪x‬است متوجه شويد هنگاميكه از صفحه نمايش اصلي‬
‫ب راي تماشاي يك بازي ويا كا رايوكي استفاده مي كنيد‪،‬‬
‫تصوير در پنجره تصوير قدري غيرطبيعي مي شود‬
‫تنظيمات تصوير در تصوير‬
‫‪x‬‬
‫✎✎‬
‫اگر كد پين را ف راموش كرديد‪ ،‬دكمه هاي كنترل از راه دور را‬
‫به ترتيب زير فشار دهيد تا پين را به ‪ 0-0-0-0‬دوباره تنظيم‬
‫مي كند‪( POWER :‬خاموش) ← ‪← 2 ← 8 ← MUTE‬‬
‫‪( POWER ← 4‬روشن)‪.‬‬
‫¦ ¦سایر ویژگی ها‬
‫تصوير اصلي‬
‫جزء‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫تصوير فرعي‬
‫تلويزيون‪AV22 ،‬‬
‫جزء‪1 ،1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪،DVI HDMI12 /HDMI1‬‬
‫‪ ،HDMI13‬کامپیوتر‬
‫‪2 ،AV1‬‬
‫تلويزيون‪1 ،‬‬
‫‪AV2‬‬
‫■ ■تصویر در تصویر (خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬عملکرد تصویر در تصویر را فعال‬
‫یا غیرفعال می کند‪.‬‬
‫■ ■منبع (تلویزیون ‪ :)AV2 / AV1 /‬منبع تصوير فرعي را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫■ ■كانال‪ :‬كانال را براي صفحه فرعي انتخاب مي كند‪.‬‬
‫زبان منو‬
‫■ ■اندازه (‪ :)Õ / Ã‬اندازه را برای تصویر فرعی انتخاب کنید‪.‬‬
‫زبان منو تنظيم شود‪.‬‬
‫■ ■موقعیت (‪ :)à / – / — / œ‬موقعیت را برای تصویر فرعی‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫عمومي‬
‫■ ■انتخاب صدا (اصلی ‪ /‬فرعی) ‪ :‬می توانید حالت صدای مورد نظر را انتخاب‬
‫کنید (اصلی ‪ /‬فرعی) در حالت تصویر در تصویر‪.‬‬
‫■ ■حالت بازی (خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬هنگاميكه به يك كنسول بازي از قبيل‬
‫‪ ™PlayStation‬يا ‪ ™Xbox‬متصل شده‪ ،‬مي توانيد با گزينش حالت‬
‫بازي از يك تجربه بازي واقعي تري بهره مند شويد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫احتیاط ها و محدودیت ها ب رای حالت بازی‬
‫‪x‬‬
‫كردن كنسول بازي و اتصال دستگاه‬
‫– براي قطع –‬
‫خارجي ديگر‪ ،‬حالت بازی را در منوي تنظيمات‬
‫روي خاموش بگذاريد‪.‬‬
‫تلويزيون را در حالت بازی نمايش دهيد‪،‬‬
‫– اگر منوي –‬
‫صفحه قدري مي لرزد‪.‬‬
‫حالت ‪x‬بازی در حالت تلويزيون‪ ،‬كامپيوتر و تصویر در‬
‫تصویر موجود نيست‪ .‬هنگامیکه حالت بازی روشن شده‪ ،‬از‬
‫‪ Scart out‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫پس از‪ x‬اتصال کنسول بازی‪ ،‬حالت بازی را روشن کنید تا‬
‫از کیفیت تصویر ضعیف جلوگیری شود‪.‬‬
‫حالت بازی روشن است‪ :‬حالت تصویر روی استاندارد‬
‫اگر ‪x‬‬
‫گذاشته شده و حالت صدا روی سینمایی گذاشته شده است‪.‬‬
‫منوي حمايت‬
‫خود عیب یابی‬
‫■ ■آزمایش تصویر (بله ‪ /‬خیر)‪ :‬برای کنترل مشکالت تصویری استفاده شود و‬
‫اگر مشکل ادامه پیدا کرد الگوی رنگ کنترل شود‪.‬‬
‫■ ■آزمایش صدا (بله ‪ /‬خیر)‪ :‬از صدای ملودی توسازی شده برای کنترل‬
‫مشکالت صوتی استفاده شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫اگر صدايي را از بلندگوهاي تلويزيون نمي شنويد‪ ،‬قبل از‬
‫اج راي آزمايش صدا‪ ،‬مطمئن شويد كه بلندگوی تلویزیون‬
‫روي روشن در منوي صدا تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫ملودي در حين آزمايش شنيده خواهد شد حتي اگر بلندگوی‬
‫تلویزیون روي خاموش تنظيم شده باشد يا صدا توسط‬
‫دكمه ‪ MUTE‬صامت شده باشد‪.‬‬
‫حالت‪x‬بازی فقط ب رای بازی کردن است‪.‬‬
‫■ ■شفافیت منو (روشنایی ‪ /‬تیره)‪ :‬شفافیت منو را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■ملودی (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد)‪ :‬این عملکرد را تنظیم کنید تا یک‬
‫ملودی هنگامیکه تلویزیون روشن یا خاموش می شود پخش شود‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2010-2-23 16:18:33‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 16‬‬
‫✎✎‬
‫اگر هیچکدام از این راهنمایی های عیب یابی مربوط‬
‫نمی شوند‪ ،‬با مرکز خدمات مشتریان ‪ Samsung‬تماس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫ارتقای نرم افزار‬
‫ارتقای نرم افزار را می توان از طریق پخش سیگنال یا توسط دان لود کردن‬
‫جدیدترین سفت افزار از ‪ samsung.com‬به یک دستگاه حافظه ‪ USB‬انجام‬
‫داد‪.‬‬
‫ويرايش فعلی نرم افزاری که ً‬
‫قبال در تلويزيون نصب شده است‪.‬‬
‫هنگام اتصال دستگاه ها به تلويزيون‪ ،‬به اين اطالعات مراجعه كنيد‪.‬‬
‫تماس با ‪Samsung‬‬
‫اين اطالعات را هنگاميكه تلويزيون به طور صحيح كار نمي كند ويا هنگام ارتقاي‬
‫نرم افزار مشاهده كنيد‪ .‬می توانید اطالعاتی در مورد مراکز تماس تلفنی ما‪ ،‬و‬
‫نحوه دان لود محصوالت و نرم افزار را پیدا کنید‪.‬‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫■ ■عيب يابي‪ :‬اگر به نظر می رسد که تلویزیون اشکاالتی دارید‪ ،‬به این‬
‫توضیحات مراجعه شود‪.‬‬
‫راهنمای اتصال ‪HD‬‬
‫✎✎‬
‫نرم اف زار به صورت “‪ ”Year/Month/Day_Version‬نشان داده مي شود‪.‬‬
‫ارتقای نرم افزار‬
‫ویرایش فعلی‬
‫از طریق ‪USB‬‬
‫‪2010/01/18_000001‬‬
‫‬
‫نرم افزار جایگزین‬
‫◄‬
‫‪2010/01/15_000001‬‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫نصب جدیدترین ویرایش‬
‫■ ■از طریق ‪ :USB‬درايو‪ USB‬حاوي‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫فایل حاوي ارتقاي سفت‬
‫افزار‪ ،‬كه از ‪www.samsung.‬‬
‫‪ com‬به تلويزيون دان لود شده را‬
‫وارد كنيد‪ .‬لطفاً مراقبت باشيد كه برق‬
‫را قطع نكرده ويا رانشگر ‪ USB‬را تا‬
‫هنگامیکه ارتقا تمام نشده خارج نكنيد‪.‬‬
‫تلويزيون پس از خاتمه ارتقاي سفت‬
‫افزار خاموش شده و به طور اتوماتيك درايو ‪USB‬‬
‫روشن خواهد شد‪ .‬هنگاميكه‬
‫نرم افزار ارتقا پيدا كرد‪ ،‬تنظيمات‬
‫تصويري و صوتي كه اجرا كرده ايد‬
‫به تنظيمات پيش فرض برخواهند گشت‪ .‬ما توصيه مي كنيم تنظيمات خود را‬
‫يادداشت كنيد تا بتوانيد آنها را بعد از ارتقا به آساني دوباره تنظيم كنيد‪.‬‬
‫■ ■نرم افزار جایگزین (بک‪-‬آپ)‬
‫فارسي‬
‫‪2010-2-23 16:18:33‬‬
‫‪17‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 17‬‬
‫ويژگی های پيشرفته‬
‫وصلکردنبهکامپیوتر‬
‫استفادهازکابل‪/HDMI/DVI‬کابل‪D-sub‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪PC OUT‬‬
‫‪DVI OUT‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪G‬‬
‫‪G‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫حالتهاینمایش(ورودي‪D-Sub‬و‪)HDMI/DVI‬‬
‫قدرت تفکيک ايده آل ‪ 1920‬در ‪ 60 @ 1080‬هرتز می باشد‪.‬‬
‫حالت‬
‫‪IBM‬‬
‫‪MAC‬‬
‫‪VESA CVT‬‬
‫‪VESA DMT‬‬
‫‪VESA GTF‬‬
‫‪VESA DMT / DTV CEA‬‬
‫✎‬
‫تذکر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪1٨‬‬
‫‪2010-2-23 16:18:35‬‬
‫قدرتتفكیك‬
‫‪350 x 640‬‬
‫‪400 x 720‬‬
‫‪480 x 640‬‬
‫‪624 x 832‬‬
‫‪870 x 1152‬‬
‫‪576 x 720‬‬
‫‪864 x 1152‬‬
‫‪720 x 1280‬‬
‫‪960 x 1280‬‬
‫‪480 x 640‬‬
‫‪480 x 640‬‬
‫‪480 x 640‬‬
‫‪600 x 800‬‬
‫‪600 x 800‬‬
‫‪600 x 800‬‬
‫‪768 x 1024‬‬
‫‪768 x 1024‬‬
‫‪768 x 1024‬‬
‫‪864 x 1152‬‬
‫‪1024 x 1280‬‬
‫‪1024 x 1280‬‬
‫‪800 x 1280‬‬
‫‪800 x 1280‬‬
‫‪960 x 1280‬‬
‫‪720 x 1280‬‬
‫‪768 x 1360‬‬
‫‪900 x 1440‬‬
‫‪900 x 1440‬‬
‫‪1050 x 1680‬‬
‫‪720 x 1280‬‬
‫‪1024 x 1280‬‬
‫‪1080p x 1920‬‬
‫فركانسافقي(كیلوهرتز)‬
‫‪31.469‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪35.910‬‬
‫‪53.783‬‬
‫‪56.456‬‬
‫‪75.231‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪79.976‬‬
‫‪49.702‬‬
‫‪62.795‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪47.712‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪70.635‬‬
‫‪65.290‬‬
‫‪52.500‬‬
‫‪74.620‬‬
‫‪67.500‬‬
‫فركانسعمودي(هرتز)‬
‫‪70.086‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪59.950‬‬
‫‪59.959‬‬
‫‪74.777‬‬
‫‪74.857‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪75.025‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪74.934‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.015‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪74.984‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪70.000‬‬
‫‪70.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫فركانسساعتپیكسل(مگاهرتز)‬
‫‪25.175‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪32.750‬‬
‫‪81.750‬‬
‫‪95.750‬‬
‫‪130.000‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪83.500‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪85.500‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪136.750‬‬
‫‪146.250‬‬
‫‪89.040‬‬
‫‪128.943‬‬
‫‪148.500‬‬
‫قطبیتهمگام(‪)H/V‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪)DVI(1HDMIIN‬استفاده كنيد‪.‬‬
‫ب رای اتصالي كابل ‪ ،HDMI/DVI‬بايستي از پريز‬
‫‪1‬‬
‫حالت درهم بافته پشتيباني نشده است‪.‬‬
‫اين دستگاه در صورتيكه يك فرمت تصويري غي راستاندارد انتخاب شده باشد ممكن است بطور عادي كار نكند‪.‬‬
‫حالت هاي جداگانه و مركب پشتيباني مي شوند‪ .‬از ‪ SOG‬يا ‪ Sync On Green‬حمايت نمی شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 18‬‬
‫‪MTS‬‬
‫از عکس ها‪ ،‬موسيقی و‪/‬يا فايل هايی که بر روی دستگاه ‪USB‬‬
‫)‪ Mass Storage Class (MSC‬و‪/‬يا کامپيوتر شما ذخيره‬
‫شده لذت ببريد‪.‬‬
‫‪MediaPlay‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫‪CC‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪Videos‬‬
‫فارسي‬
‫تغيير دستگاه‬
‫بازگشت ‪ R‬ورود ‪ E‬حالت دستگاه‬
‫شیپعویراهشیگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫پخشرسانه‬
‫ویژگیهایپیشرفته ‪04‬‬
‫‪FAV.CH‬‬
‫‪SUM‬‬
‫اتصالیكدستگاه‪USB‬‬
‫¦‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫‪ .1‬تلویزیونراروشنكنید‪.‬‬
‫‪ .2‬يك دستگاه ‪ USB‬كه حاوي فايل هاي عكس‪ ،‬موسيقي و‪/‬يا فيلم مي باشد را به پريز ‪USB‬‬
‫در کنار تلويزيون وصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬هنگاميکه ‪ USB‬به تلويزيون وصل شد‪ ،‬پنجره پاپ آپ نمايان می شود‪ .‬سپس می توانيد‬
‫پخشرسانه را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫✎‬
‫✎ فهرستی که قبل از استفاده ازپخشرسانه بايستی از آن اطالع داشته باشيد‬
‫ممكن است با فايل هاي چندرسانه اي غيرمجاز به طور صحيح كار نكند‪.‬‬
‫درايو ‪USB‬‬
‫از‪)MTPx‬پروتكل انتقال رسانه( حمايت نمي شود‪.‬‬
‫سيستم فايل از ‪ FAT32 ،FAT16‬و ‪ NTFS‬حمايت مي كند‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫انواع خاصي از دوربين ‪ USB‬ديجيتال و وسايل صوتي ممكن است با اين تلويزيون سازگار نباشند‪.‬‬
‫پخش رسانه فقط از دستگاه هاي )‪ USB Mass Storage Class devices (MSC‬حمايت مي كند‪ MSC .‬يك وسيله ‪Mass Storage‬‬
‫‪ Class Bulk-Only Transport‬است‪ .‬نمونه هاي ‪ MSC‬د رايوهاي انگشتي ‪ ،‬خواننده هاي كارت فالش مي باشد )‪ USB HUB‬حمايت‬
‫نمي شوند‪ (.‬دستگاه ها بايستی به طور مستقيم به درگاه ‪ USB‬تلويزيون وصل شوند‪.‬‬
‫قبل از اتصال دستگاه به تلويزيون‪ ،‬لطفاً فايل هاي خود را پشتيبان گيري كنيد تا از آسيب ويا از دست رفتن داده ها جلوگيري شود‪.‬‬
‫‪ SAMSUNG‬ب راي هرگونه آسيب به فايل داده ها ويا از بين رفتن داده ها مسئول نمي باشد‪.‬‬
‫دستگاه ‪ USB‬را در حاليكه بارگذاري مي شود قطع نكنيد‪.‬‬
‫هر چقدر قدرت تفكيك تصوير بيشتر باشد‪ ،‬نمايش آن بر روي صفحه بيشتر طول مي كشد‪.‬‬
‫حداكثر قدرت تكفيكي كه ‪ JPEG‬حمايت مي كند ‪ 15360X8640‬پيكسل است‪.‬‬
‫ب راي فايل هاي حمايت نشده ويا خ راب شده‪ ،‬پيغام فرمت فايل حمايت نشده نمايش داده مي شود‪.‬‬
‫اگر فايل ها ب راساس تماشای ساده مرتب شده باشند‪ ،‬تا حداکثر ‪ 1000‬فايل را می توان در هرپوشه نمايش داد‪.‬‬
‫فايل هاي ‪ MP3‬حاوي ‪ DRM‬كه از يك سايت غير رايگان دان لود شده را نمي توان پخش كرد‪ .‬مديريت حقوق ديجيتال )‪ (DRM‬نوعي‬
‫فناوري است كه از ايجاد محتويات‪ ،‬توزيع و مديريت محتويات به روش يكپارچه و جامع پشتيباني مي كند كه شامل محافظت از حقوق و‬
‫منافع تأمين كننده هاي محتويات‪ ،‬جلوگيري از نسخه برداري غيرقانوني از محتويات به اضافه مديريت صورتحساب ها و حل و فصل مسائل‬
‫مالي مي شود‪.‬‬
‫اگر بيش از ‪ 2‬اب زار ‪ PTP‬وصل شده باشند‪ ،‬تنها مي توانيد از يكي از آنها در آن واحد استفاده كنيد‪.‬‬
‫اگر بيش از دو اب زار ‪ MSC‬وصل شده باشد‪ ،‬بعضي از آنها ممكن است شناسايي نشوند‪ .‬ممکن است از يك اب زار ‪ USB‬که به نيروي زيادي‬
‫نياز دارد )بيش از ‪ 500mA‬يا ‪ (5V‬حمايت نشود‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫اگر يك پيغام نيروي بيش از نياز در حين اتصال ويا استفاده از اب زار ‪ USB‬نشان داده شد‪ ،‬ممكن است اب زار شناسايي نشده ويا ممكن است‬
‫درست كار نكند‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫اگر تلويزيون در طول مدتی که در زمانحفاظتخودکار تنظيم شده ورودی نداشته باشد‪ ،‬محافظ صفحه اج را خواهد شد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫حالت صرفه جويی در نيرو ممکن است هنگام اتصال به تلويزيون ب رای برخی رانشگ ران ديسک سخت خارجی به طور خودکار شروع به کار‬
‫کند‪.‬‬
‫اگر از کابل رابط ‪ USB‬استفاده شده‪ ،‬ممکن است دستگاه ‪ USB‬شناسايی نشده يا ممکن است فايل های روی دستگاه خوانده نشوند‪.‬‬
‫اگر دستگاه ‪ USB‬که به تلويزيون وصل شده شناسايی نشود‪ ،‬فهرست روی دستگاه خ راب شده باشد يا يک فايل در فهرست پخش نشود‪،‬‬
‫دستگاه ‪ USB‬را به کامپيوتر وصل کرده‪ ،‬دستگاه را فرمت کرده و اتصالی را کنترل کنيد‪.‬‬
‫اگر فايلی که از کامپيوتر حذف شده را هنوز می توان در هنگام اج رای پخش رسانه پيدا کرد‪ ،‬از عملکرد «خالی کردن سطل بازيابی» در‬
‫کامپيوتر ب رای حذف دائمی فايل استفاده کنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-2-23 16:18:36‬‬
‫‪19‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 19‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫¦ ¦نمايش صفحه‬
‫با استفاده از دکمه های باال‪/‬پایین‪/‬راست‪/‬چپ به فایل مورد نظر رفته و دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪ .‬فايل پخش مي شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫از حالت دستگاه و حالت محتوا در صفحه اصلیپخش رسانه حمایت می کند‪.‬‬
‫‪1/1 Page‬‬
‫‪/Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 02.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫بخش فهرست فايل‪:‬‬
‫می توانید فایل ها و گروه هایی که‬
‫براساس هر طبقه بندی مرتب شده اند‬
‫را تأیید کنید‪.‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 04.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 06.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 08.avi‬‬
‫‪Videos‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 03.avi‬‬
‫‪Movie 05.avi‬‬
‫بخش فهرست مرتب کردن‪:‬‬
‫استاندارد مرتب کردن را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪Movie 07.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Movie 10.avi‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫‪Sorting T Tools‬‬
‫‪Jan.10.2010‬‬
‫اطالعات ‪:‬‬
‫می توانید اسم فایل انتخاب شده و تعداد فایل‬
‫ها و صفحه را مشخص کنید‬
‫✎‬
‫‪Movie 09.avi‬‬
‫‪Select‬‬
‫دستگاه‬
‫استاندارد مرتب کردن‬
‫✎‬
‫براساس محتوا متفاوت است‪.‬‬
‫‪SUM‬‬
‫دکمه عملکرد‬
‫‪ A‬دکمه قرمز (دستگاه)‪ :‬يك دستگاه متصل شده را انتخاب مي كند‪.‬‬
‫‪ B‬دکمه سبز (سلیقه)‪ :‬ترجیحات فایل را تنظیم می کند‪( .‬در تماشای ساده حمایت نشده)‬
‫‪ C‬دکمه زرد (انتخاب)‪:‬چندین فایل را از فهرست فایل انتخاب می کند‪ .‬فايل هاي انتخاب شده با يك‬
‫عالمت نشان مي شوند‬
‫‪ D‬دکمه ابزار (ترتیب)‪ :‬فهرست مرتب کردن را انتخاب می کند‬
‫‪ T‬دکمه ابزار‪:‬منوي گزينش را نمايش مي دهد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫با استفاده ازدکمه � یا‪ µ ،‬می توان فهرست فایل را به صفحه بعدی یا قبلی‬
‫حرکت داد‪.‬‬
‫فیلم ها‬
‫پخش کردن فیلم‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای پخش فیلم ها فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را در منوی پخش رسانه فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ◄‪ ▼/▲/►/‬را برای انتخاب فیلم مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTERE‬یا دکمه � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫انتخاب شده در باال با زمان پخش آن نمايش داده مي شود‪.‬‬
‫– فايل –‬
‫اطالعات وقت فیلم معلوم نیست‪ ،‬فایل هیچگونه اطالعاتی را نمایش نمی دهد‬
‫– اگر –‬
‫طول پخش فیلم‪ ،‬می توانید به فواصل ‪ 10‬ثانیه با استفاده از دکمه ◄ و ► جستجو کنید‪.‬‬
‫– در –‬
‫در این حالت‪ ،‬می توانید از کلیپ های فیلم که در بازی گنجانده شده بهره مند شوید‬
‫ولی نمی توانید خود بازی را پخش کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫�‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫فرمت هاي زيرنويس حمايت شده‬
‫‪20‬‬
‫‪2010-2-23 16:18:36‬‬
‫‪1/12‬‬
‫‪00:04:03 / 00:07:38‬‬
‫نام‬
‫پسوندفايل‬
‫فرمت‬
‫متن ‪time-based MPEG-4‬‬
‫‪ttxt.‬‬
‫‪XML‬‬
‫‪SAMI‬‬
‫‪smi.‬‬
‫‪HTML‬‬
‫‪SubRip‬‬
‫‪srt.‬‬
‫‪string-based‬‬
‫‪SubViewer‬‬
‫‪sub.‬‬
‫‪string-based‬‬
‫‪Micro DVD‬‬
‫‪ sub.‬يا ‪txt.‬‬
‫‪string-based‬‬
‫بازگشت ‪ R‬ابزار ‪ T‬پرش ‪ L‬نگه داشتن ‪E‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 20‬‬
‫‪*.avi‬‬
‫‪*.mkv‬‬
‫‪AVI‬‬
‫‪MKV‬‬
‫‪*.asf‬‬
‫‪ASF‬‬
‫‪*.wmv‬‬
‫‪ASF‬‬
‫‪*.mp4‬‬
‫‪MP4‬‬
‫‪*.3gp‬‬
‫‪3GPP‬‬
‫‪*.vro‬‬
‫‪VRO‬‬
‫‪VOB‬‬
‫‪*.mpg‬‬
‫‪*.mpeg‬‬
‫‪PS‬‬
‫‪*.ts‬‬
‫‪*.tp‬‬
‫‪*.trp‬‬
‫‪TS‬‬
‫‪Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪XviD‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪MP3 / AC3 / LPCM /‬‬
‫‪ADPCM / DTS Core‬‬
‫‪XviD‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MP3 / AC3 / LPCM /‬‬
‫‪ADPCM / WMA‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Window Media Video v9‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪XVID‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪MPEG1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪H.264‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪H.264‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪VC1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫پسوند فايل‬
‫محفظه‬
‫ُكدك فیلم‬
‫قدرت تفكيك‬
‫سرعت فریم (فریم‬
‫در ثانیه)‬
‫ُكدك صوتي‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫�‬
‫فرمت هاي تصويري حمايت شده‬
‫سرعت بیت‬
‫(مگابیت در‬
‫ثانیه)‬
‫‪MP3 / ADPCM / AAC‬‬
‫‪ADPCM / AAC / HE-AAC‬‬
‫‪AC3 / MPEG / LPCM‬‬
‫‪AC3 / MPEG / LPCM / AAC‬‬
‫‪AC3 / AAC / MP3 / DD+ /‬‬
‫‪HE-AAC‬‬
‫سایر محدودیت ها‬
‫✎✎‬
‫ تذکر‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫اگر محتوای ُک دک اشکاالتی دارد‪ ،‬از ُک دک حمایت نخواهد شد‪.‬‬
‫اگر اطالعات ب رای یک محفظه نادرست است و فایل خطا دارد‪ ،‬پخش صحیح محفظه مقدور نیست‪.‬‬
‫اگر محتوا سرعت بیت‪ /‬سرعت فریم استانداردی دارد که باالتر از فریم در ثانیه سازگار با آنچه در جدول فوق قید شده می باشد‪ ،‬ممکن‬
‫است صدا یا تصویر درست کار نکنند‪.‬‬
‫اگر جدول ایندکس خطا دارد‪ ،‬از عملکرد جستجو (پرش) حمایت نمی شود‪.‬‬
‫رمزگشاي فیلم‬
‫‬
‫�‬
‫�‬
‫‬
‫�‬
‫�‬
‫تا ‪ H.264‬سطح ‪ 4.1‬حمایت می کند‬
‫از ‪H.264 FMO/ASO/‬‬
‫‪ RS, VC1 SP/MP/AP L4‬و‬
‫‪ AVCHD‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫‪ H.263‬پشتيباني نمي شود‪.‬‬
‫از ‪ GMC 2‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫رمزگشای صدا‬
‫‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫از تا حداکثر ‪ STD ,9 ,8 ,7 WMA‬حمایت می کند‪.‬‬
‫‪ PRO 9 WMA‬از ‪ channel excess multi channel 2‬یا صدای ‪lossless‬‬
‫حمایت نمی کند‪.‬‬
‫از سرعت نمونه برداری ‪ WMA‬مونو ‪ 22050Hz‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-2-23 16:18:37‬‬
‫‪21‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 21‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫پخش مداوم فيلم (شروع دوباره پخش)‬
‫اگر از عملکرد پخش فيلم خارج شويد‪ ،‬مي توان فيلم را از نقطه اي که متوقف شد بعداً پخش کرد‪.‬‬
‫‪ .1‬فایل فیلمی که می خواهید به طور مداوم نمایش دهید را با فشردن دکمه ◄ یا ► انتخاب‬
‫کنید تا آنرا از بخش فهرست فایل انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪00:04:03 / 00:07:38‬‬
‫‪1/1‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪ .2‬دكمه � (پخش) ‪ ENTERE /‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .3‬پخش پیوسته (از سرگیری پخش) را با فشردن دکمه آبی انتخاب کنید ‪ .‬فيلم از جايي كه‬
‫متوقف شده بود دوباره شروع به پخش مي كند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫فيلم از جايي كه متوقف شده بود دوباره شروع به پخش مي كند‪ .‬دکمه آبی‬
‫هنگام از سرگیری پخش موجود است‪.‬‬
‫پخش پیوسته‬
‫پخش را از آخرين صحنه اي كه تماشا شد دوباره‬
‫شروع مي كند‬
‫✎✎‬
‫اگر عملکرد راهنمای پخش پیوسته فیلم روي روشندر منوي تنظیمات‬
‫گذاشته شود‪ ،‬يک پيغام پاپ‪-‬آپ هنگام شروع دوباره پخش فايل فيلم ظاهر‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫بازگشت ‪R‬‬
‫ابزار ‪T‬‬
‫پرش ‪L‬‬
‫پخش پیوسته‬
‫‪SUM‬‬
‫موسیقی‬
‫پخش موسيقي‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای پخش موسیقی فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را در‬
‫منوی پخش رسانه فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ◄‪ ▼/▲/►/‬را برای انتخاب موسیقی مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫‪3/15‬‬
‫‪Playlist‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTERE‬یا دکمه � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫–‬
‫✎‬
‫✎‬
‫–‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪1st Album‬‬
‫‪Pop‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪4.2MB‬‬
‫‪Music 1‬‬
‫طول پخش موسیقی‪ ،‬می توانید به فواصل ‪ 10‬ثانیه با استفاده از دکمه ◄ و‬
‫در –‬
‫► جستجو کنید‪.‬‬
‫دکمه–های � (‪ )REW‬و ‪ µ‬در طول پخش کار نمی کنند‪.‬‬
‫فقط فایل هایی که پسوند فایل ‪ MP3‬و ‪ PCM‬دارند را نمایش می دهد‪ .‬سایر‬
‫پسوندهاي فايل نمايش داده نمي شوند‪ ،‬حتي اگر بر روي همان دستگاه ‪USB‬‬
‫ذخيره شده باشند‪.‬‬
‫‪I Love you‬‬
‫‪Jhon‬‬
‫‪I Love You‬‬
‫‪Jhon‬‬
‫‪Music 2‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 3‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 4‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪01:10 / 04:02‬‬
‫‪Music 5‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫بازگشت ‪ R‬ابزار ‪ T‬پرش ‪L‬نگه داشتن ‪E‬‬
‫ ‬
‫‪SUM‬‬
‫اگر صدا در حین پخش فایل های ‪ MP3‬عجیب به نظر می رسد‪ ،‬اکواالیزر را در‬
‫منوی صدا تنظیم کنید‪( .‬يك فايل ‪ MP3‬كه زيادي مدوله شده ممكن است موجب‬
‫مشكالت صوتي شود‪).‬‬
‫عکس ها‬
‫تماشاي يك عكس (يا نمايش اساليد)‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای انتخاب عکس فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را در‬
‫منوی پخش رسانه فشار دهید‪.‬‬
‫‪3/15‬‬
‫‪2010/2/1‬‬
‫‪1024x768‬‬
‫‪Image1024.jpg‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪ .2‬دکمه ◄‪ ▼/▲/►/‬را برای انتخاب عکس مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTERE‬یا دکمه � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫✎✎‬
‫هنگاميكه يك فهرست عكس نمايش داده شده‪ ،‬دكمه � (پخش)‪ ENTERE/‬را‬
‫–‬
‫براي شروع نمايش اساليد روي كنترل از راه دور فشار دهيد‪.‬‬
‫همه –فايل ها در بخش فهرست فايل در نمايش اساليد نشان داده خواهد شد‪.‬‬
‫طول نمايش اساليد‪ ،‬فايل ها به ترتيب از فايلي كه در حال نمایش است نشان‬
‫در –‬
‫داده مي شوند‪.‬‬
‫فايل هاي موسيقي را مي توان در حين نمايش اساليد پخش كرد در صورتيكه‬
‫موسيقي متن بر روي روشن تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫بازگشت ‪ R‬ابزار ‪T‬‬
‫قبلی‪/‬بعدی ‪L‬‬
‫نگه داشتن ‪E‬‬
‫ ‬
‫‪SUM‬‬
‫✎✎‬
‫حالت ‪ BGM‬را نمی توان تا زمانیکه بارگذاری ‪ BGM‬تمام نشده تغییر داد‪.‬‬
‫‬
‫‪22‬‬
‫‪2010-2-23 16:18:37‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 22‬‬
‫پخش فايل هاي فیلم‪/‬موسیقی‪/‬عکس انتخاب شده‬
‫صفحه ‪1/1‬‬
‫‪ .1‬دکمه زرد در فهرست فایل را برای انتخاب فایل مورد نظر فشار دهید‪.‬‬
‫‪.‬دش باختنا‬
‫‪ .2‬عملكرد فوق را براي انتخاب چندين فایل تكرار كنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ تذکر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫عالمت ‪ c‬در سمت چپ فایل انتخاب شده ظاهر مي شود‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫ب رای ‪x‬لغو یک گزینش‪ ،‬دکمه زرد را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫ب راي ‪x‬حذف انتخاب همه فايل هاي انتخاب شده‪ ،‬دكمه ‪ TOOLS‬را‬
‫فشار داده و حذف همه انتخاب ها را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫ابزار ‪T‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ TOOLS‬را فشار داده و پخش محتواهای انتخابی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫لیاف‬
‫‪/Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 02.avi‬‬
‫‪c‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 04.avi‬‬
‫‪c‬‬
‫‪Movie 03.avi‬‬
‫‪Movie 06.avi‬‬
‫‪Movie 05.avi‬‬
‫‪Movie 08.avi‬‬
‫‪Movie 07.avi‬‬
‫‪Movie 10.avi‬‬
‫‪Movie 09.avi‬‬
‫ترتیب‬
‫‪D‬‬
‫انتخاب‬
‫دستگاه‬
‫‬
‫‪C‬‬
‫وئدیو‬
‫‪A‬‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫¦ ¦پخش چندین فایل‬
‫‪SUM‬‬
‫پخش گروه فايل فیلم‪/‬موسیقی‪/‬عکس‬
‫‪ .1‬در حین نمایش فهرست فایل‪ ،‬به هر فایل در گروه مورد نظر حرکت کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬عدکمه ‪ TOOLS‬را فشار داده و گروه فعلی پخش شود را انتخاب کنید‪.‬‬
‫¦ ¦عملكرد اضافی پخش رسانه‬
‫مرتب کردن فهرست فایل‬
‫دکمه آبی را برای مرتب کردن فایل ها در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫تماشای ساده‬
‫عملكردها‬
‫همه پوشه را نشان مي دهد‪ .‬مي توانيد عكس را با انتخاب پوشه مشاهده كنيد‪.‬‬
‫فیلم ها‬
‫موسیقی‬
‫عکس ها‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫دسته بندی‬
‫عنوان‬
‫عنوان فيلم را براساس نماد‪/‬شماره‪/‬حروف الفبا‪/‬ويژه مرتب كرده و نمايش مي دهد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫آخرین تاریخ‬
‫فایل را براساس سلیقه مرتب کرده و نمایش می دهد‪ .‬می توانید سلیقه فایل را با استفاده از دکمه سبز در بخش فهرست‬
‫فایل عوض کنید‪.‬‬
‫فایل ها را براساس آخرین تاريخ مرتب و نمايش مي دهد‪.‬‬
‫اولین تاریخ‬
‫فایل ها را براساس اولین تاريخ مرتب و نمايش مي دهد‪.‬‬
‫هنرمند‬
‫فايل موسيقي را براساس هنرمند به ترتيب حروف الفبا مرتب مي كند‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫آلبوم‬
‫فايل موسيقي را براساس آلبوم به ترتيب حروف الفبا مرتب مي كند‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫ژانر‬
‫فايل هاي موسيقي را براساس ژانر مرتب مي كند‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫حالت‬
‫فايل هاي موسيقي را براساس حالت مرتب مي كند‪ .‬مي توانيد اطالعات حالت موسيقي را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫ماهانه‬
‫فایل های عكس را براساس ماه مرتب و نمايش مي دهد‪ .‬فقط براساس ماه (از ژانويه تا دسامبر) بدون توجه به سال‬
‫مرتب مي كند‪.‬‬
‫سلیقه‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫منوی گزینش ویدئوها‪/‬موسیقی‪/‬عکس ها‬
‫در حین پخش فایل‪ ،‬دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫منوی گزینش‬
‫عنوان‬
‫حالت تکرار‬
‫می توانید فایل دیگر را مستقیماً حرکت دهید‪.‬‬
‫مي توانيد فايل هاي فیلم را مكرراً پخش كنيد‪.‬‬
‫عملكردها‬
‫اندازه تصویر (حالت‪ / 1‬حالت‪ / 2‬اصلی) می توانید اندازه تصویر را برحسب سلیقه تنظیم کنید‪.‬‬
‫تنظيم تصوير‬
‫تنظيم صدا‬
‫تنظیمات زیرنویس‬
‫صدا‬
‫نمايش اساليد متوقف شود ‪/‬‬
‫نمايش اساليد شروع شود‬
‫سرعت نمايش اساليد‬
‫موسیقی متن‬
‫بزرگنمایی‬
‫گرداندن‬
‫اطالعات‬
‫مي توانيد تنظيم تصویر را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)13 ،12 ،11‬‬
‫مي توانيد تنظيم صدا را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)15 ،14‬‬
‫می توانید ویدئویی که زیرنویس دارد را پخش کنید‪.‬‬
‫اگر فایل ویدئویی که فایل زیر نویس (به همان اسم) دارد را پخش کنید‪ ،‬این عملکرد نمایش داده خواهد شد‪.‬‬
‫می توانید از فیلم به یکی از زبان های حمایت شده به طوریکه الزم است لذت ببرید‪ .‬این عملکرد تنها زمانی فعال است‬
‫که فایل های نوع جریان (‪ )stream-type‬که از چندین فرمت صوتی حمایت می کنند پخش شوند‪.‬‬
‫فیلم ها‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫موسیقی‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫مي توانيد نمايش اساليد را شروع يا متوقف كنيد‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫سرعت نمايش اساليد را در حين نمايش اساليد مي توانيد انتخاب كنيد‪.‬‬
‫مي توانيد موسيقي متن را هنگام تماشاي نمايش اساليد انتخاب كنيد‪.‬‬
‫مي توانيد تصاوير را در حالت صفحه كامل بزرگنمايي كنيد‪.‬‬
‫مي توانيد تصاوير را در حالت صفحه كامل بگردانيد‪.‬‬
‫می توانید اطالعات مشروح را در مورد فایل پخش شده مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫‪c‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-2-23 16:18:38‬‬
‫عکس ها‬
‫‪23‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 23‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫تنظیمات‬
‫استفاده از منوي تنظيم‬
‫■ ■راهنمای پخش پیوسته فیلم (از سرگیری پخش) (روشن ‪ /‬خاموش)‪ :‬براي نمايش پيغام پاپ آپ راهنمایی براي پخش مداوم فيلم انتخاب شود‪.‬‬
‫■ ■كد ثبت ‪ DivX® VOD‬دریافت شود‪ :‬كد ثبتي كه براي تلويزيون مجاز شده را نشان مي دهد‪ .‬اگر به وب سايت ‪ DivX‬وصل شده و كد ثبت را توسط يك حساب‬
‫شخصي ثبت كنيد‪ ،‬مي توانيد فايل ثبت ‪ VOD‬را دان لود كنيد‪ .‬اگر ثبت ‪ VOD‬را با استفاده از پخش رسانه پخش کنيد‪ ،‬ثبت کامل شده است‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ ب راي اطالعات بيشتر در مورد ‪ ،DivX® VOD‬از ‪ www.DivX.com‬ديدن کنيد‪.‬‬
‫■ ■كد غیرفعال كردن ‪ DivX® VOD‬دریافت شود‪ :‬هنگاميکه ‪ DivX® VOD‬ثبت نشده‪ُ ،‬کد غيرفعال کردن ثبت نمايش داده مي شود‪ .‬اگر اين عملکرد را هنگاميکه‬
‫‪ DivX® VOD‬ثبت شده اجرا کنيد‪ ،‬ثبت ‪ DivX® VOD‬کنوني غيرفعال مي شود‪.‬‬
‫■ ■اطالعات ‪ :‬براي مشاهده اطالعات در مورد دستگاه متصل شده انتخاب شود‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2010-2-23 16:18:38‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 24‬‬
‫براياتصالبهسینمايخانگي‬
‫‪ +Anynet‬دستگاه‪4 ,3 ,2‬‬
‫دستگاه ‪+Anynet 1‬‬
‫شیپعویراهشیگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫‪+Anynet‬چیست؟‪t‬‬
‫‪ +Anynet‬عملكردي است كه به شما امكان مي دهد همه دستگاه هاي متصل شده كه از ‪ +Anynet‬حمايت مي كنند را با كنترل از راه دور تلويزيون ‪Samsung‬‬
‫خود كنترل كنيد‪ .‬سيستم ‪ +Anynet‬را فقط مي توان با وسائل ‪ Samsung‬كه ويژگي ‪ + Anynet‬دارند استفاده كرد‪ .‬براي اطمينان حاصل كردن از اينكه وسيله‬
‫‪ Samsung‬مجهز به اين ويژگي است‪ ،‬كنترل كنيد كه آيا مارك ‪ + Anynet‬بر روي آن وجود دارد‪.‬‬
‫ویژگیهایپیشرفته ‪04‬‬
‫‪+Anynet‬‬
‫‪TV‬‬
‫سينماي خانگي‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫کابل نوري‬
‫كابل ‪HDMI‬‬
‫‪ .1‬پريز(‪ 3‬يا‪ HDMIIN)1)DVI(,2‬در تلويزيون و پريز ‪ HDMI OUT‬از ‪ +Anynet‬مربوطه را با استفاده از کابل ‪ HDMI‬وصل کنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬پريز ‪ HDMI IN‬سينماي خانگي و پريز ‪ HDMI OUT‬وسيله ‪ +Anynet‬مربوطه را با استفاده از کابل ‪ HDMI‬وصل کنيد‪.‬‬
‫✎‬
‫تذکر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫کابل نوری را بين پريز (‪ DIGITALAUDIOOUT)OPTICAL‬در تلويزيون و ورودی صدای ديجيتال در سينمای خانگی وصل کنيد‪.‬‬
‫هنگام پيروی از اتصال فوق‪ ،‬پريز نوری فقط ‪ 2‬کانال صوتی را پخش می کند‪ .‬شما صدا را فقط از بلندگوهای چپ و راست و ساب ووفر‬
‫سينمای خانگی خواهيد شنيد‪ .‬اگر مايليد که ‪ 5.1‬کانال صوتی را بشنويد‪ ،‬پريز (‪ DIGITALAUDIOOUT)OPTICAL‬در دی وی دی ‪/‬‬
‫جعبه ماهواره )يعنی دستگاه ‪ Anynet‬شماره ‪ 1‬يا ‪ (2‬را مستقيماً به آمپلی فاير يا سينمای خانگی و نه تلويزيون وصل کنيد‪.‬‬
‫فقط يك سينماي خانگي را وصل كنيد‪.‬‬
‫مي توانيد يک دستگاه ‪ +Anynet‬را با استفاده از کابل ‪ HDMI‬وصل کنيد‪ .‬بعضي کابل هاي ‪ HDMI‬ممکن است عملکردهاي ‪+Anynet‬‬
‫را ارائه نکنند‪.‬‬
‫‪ +Anynet‬هنگامي کار مي کند که دستگاه ‪ AV‬که از ‪ +Anynet‬استفاده مي کند در وضعيت آماده بکار ويا روشن است‪.‬‬
‫‪ +Anynet‬از مجموع حداکثر ‪ 12‬دستگاه ‪ AV‬حمايت مي کند‪ .‬توجه داشته باشيد كه مي توانيد تا حداكثر ‪ 3‬دستگاه مشابه را متصل كنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-2-23 16:18:39‬‬
‫‪25‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 25‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫منوي ‪Anynet +‬‬
‫منوي ‪ +Anynet‬بستگي به نوع و وضعيت دستگاه هاي ‪ +Anynet‬که به تلويزيون وصل شده اند تغيير مي کند‪.‬‬
‫منوي ‪+Anynet‬‬
‫تماشاي تلويزيون‬
‫فهرست دستگاه‬
‫ضبط کردن‪*( :‬دستگاه ضبط)‬
‫منوی (اسم‪ -‬دستگاه)‬
‫اطالعات (اسم‪ -‬دستگاه)‬
‫توقف ضبط‪*( :‬دستگاه ضبط)‬
‫گيرنده‬
‫شرح‬
‫حالت ‪ +Anynet‬به حالت پخش تلويزيون تغيير مي كند‪.‬‬
‫فهرست دستگاه ‪ +Anynet‬را نشان مي دهد‪.‬‬
‫با استفاده از وسيله ضبط فوراً شروع به ضبط مي كند‪( .‬اين عملكرد فقط براي دستگاه هايي موجود است كه از عملكرد‬
‫ضبط حمايت مي كنند‪).‬‬
‫منوي دستگاه وصل شده را نشان مي دهد‪ .‬براي مثال اگر يک دستگاه ضبط دي وي دي وصل شده باشد‪ ،‬منوي ديسک‬
‫دستگاه ضبط دي وي دي ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫منوي پخش دستگاه وصل شده را نشان مي دهد‪ .‬براي مثال اگر يک دستگاه ضبط دي وي دي وصل شده باشد‪ ،‬منوي پخش‬
‫دستگاه ضبط دي وي دي ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫ضبط را متوقف مي کند‪.‬‬
‫صدا از طريق گيرنده پخش مي شود‪.‬‬
‫اگر بيش از يک دستگاه ضبط وصل شده باشد‪ ،‬به صورت (*دستگاه ضبط) نشان داده شده و اگر فقط يک دستگاه ضبط وصل شده باشد‪ ،‬به صورت (*اسم_دستگاه) نشان‬
‫داده مي شود‪.‬‬
‫¦ ¦تنظيم ‪+Anynet‬‬
‫■‬
‫تنظیمات‬
‫‪( )HDMI-CEC( +Anynet‬روشن ‪/‬خاموش)‪ :‬براي استفاده از عملکرد ‪ ،+Anynet‬بايستي ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬روي روشن باشد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫هنگاميکه عملکرد ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬فعال شده‪ ،‬همه کاربردهاي مربوط به ‪ +Anynet‬غيرفعال مي شوند‪.‬‬
‫‪( Auto Turn Off‬خاموش کردن خودکار) (خیر ‪ /‬بله)‪ :‬تنظيم ابزار ‪ +Anynet‬تا هنگاميکه تلويزيون خاموش مي شود به طور اتوماتيک خاموش شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎ حتی اگر دستگاه خارجی هنوز در حال ضبط است‪ ،‬می توان آن را خاموش کرد‪.‬‬
‫منبع فعال در تلويزيون بايستي روی تلويزيون تنظيم شود تا از عملكرد ‪ +Anynet‬استفاده كند‪.‬‬
‫¦ ¦تغيير دادن بين دستگاه های ‪+Anynet‬‬
‫‪.1‬‬
‫دستگاه هاي ‪ +Anynet‬که به تلويزيون وصل شده اند فهرست مي شوند‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫اگر نمي توانيد وسيله اي كه مي خواهيد را پيدا كنيد‪ ،‬دكمه قرمز را ب راي تازه کردن فهرست فشار دهيد‪.‬‬
‫یک دستگاه را انتخاب کرده و دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪ .‬میتوانید به دستگاه انتخاب شده سويچ کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫تنها زمانيكه ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬را در منوي‪(Application‬کاربرد)روشن مي كنيد‪ ،‬منوي فهرست دستگاه ظاهر مي شود‪.‬‬
‫سويچ‪x‬کردن دستگاه انتخاب شده ممکن است تا ‪ 2‬دقيقه طول بکشد‪ .‬نمي توانيد اين عملکرد را در حين عملکرد سويچ کردن لغو کنيد‪.‬‬
‫حالت ورودي خارجي را با فشار دکمه ‪ SOURCE‬انتخاب کرده ايد‪ ،‬نمي توانيد از عملکرد ‪ +Anynet‬استفاده کنيد‪ .‬مطمئن شويد كه‬
‫اگر ‪x‬‬
‫با استفاده از فهرست دستگاه به يك دستگاه ‪ +Anynet‬سويچ كنيد‪.‬‬
‫¦ ¦ضبط کردن‬
‫مي توانيد با استفاده از يک دستگاه ضبط ‪ ،Samsung‬برنامه تلويزيوني را ضبط کنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬ضبط را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫هنگاميکه بيش از دو دستگاه ضبط وجود دارد‬
‫هنگاميکه چند دستگاه ضبط وصل شده‪ ،‬دستگاه هاي ضبط فهرست مي شوند‪ .‬یک دستگاه ضبط را در فهرست دستگاه انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫هنگاميكه دستگاه ضبط نشان داده نشده فهرست دستگاه را انتخاب كرده و دكمه قرمز را ب راي جستجوي دستگاه ها فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ EXIT‬را براي خروج فشار دهيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎ فشردن دكمه � (ضبط) هر برنامه اي كه در حال حاضر تماشا مي كنيد را ضبط خواهد كرد‪ .‬اگر تصويري را از يک دستگاه ديگر تماشا‬
‫مي توانيد جريان هاي منبع را با انتخاب ضبط‪ ،‬ضبط كنيد‪( .‬اسم_دستگاه)‪.‬‬
‫✎✎‬
‫مي کنيد‪ ،‬تصوير از آن دستگاه ضبط مي شود‪.‬‬
‫قبل از ضبط کردن کنترل کنيد که پريز آنتن به طور صحيح به دستگاه ضبط وصل شده باشد‪ .‬ب راي اتصال صحيح آنتن به دستگاه ضبط‪ ،‬به‬
‫دفترچه راهنماي كاربر دستگاه ضبط م راجعه كنيد‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪2010-2-23 16:18:39‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 26‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ EXIT‬را براي خروج فشار دهيد‪.‬‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎‬
‫✎✎‬
‫اگر گيرنده شما فقط از صدا حمايت مي كند‪ ،‬ممكن است در فهرست دستگاه ظاهر نشود‪.‬‬
‫گیرنده هنگامی کار می کند که پریز ورود نوری گیرنده را به طور صحیح به پریز (‪ )DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL‬تلویزیون‬
‫وصل کرده باشید‪.‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫مي توانيد از طريق گيرنده (برای مثال سینمای خانگی) به جاي تلويزيون‪ ،‬به صدا گوش کنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬گیرنده را انتخاب کرده و آنرا روشن کنید‪.‬‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫¦ ¦گوش کردن از طريق گيرنده‬
‫هنگامیکه گیرنده (ب رای مثال سینمای خانگی) روشن شده‪ ،‬می توانید خروجی صدا را از پریز نوری تلویزیون بشنوید‪ .‬هنگامیکه تلویزیون‬
‫سیگنال ‪( DTV‬هوایی) را دریافت می کند‪ ،‬تلویزیون صدای کانال ‪ 5.1‬را به گیرنده ارسال خواهد کرد‪ .‬هنگامیکه منبع یک جزء دیجیتال از‬
‫قبیل دی وی دی می باشد و از طریق ‪ HDMI‬به تلویزیون متصل شده‪ ،‬فقط ‪ 2‬کانال صوتی از گیرنده شنیده خواهد شد‪.‬‬
‫تذکر‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫شما فقط می توانید دستگاه های ‪ +Anynet‬را با استفاده از کنترل از راه تلویزیون‪ ،‬و نه دکمه های روی تلویزیون کنترل کنید‪.‬‬
‫کنترل از راه دور تلويزيون ممکن است تحت ش رايط خاصي کار نکند‪ .‬اگر چنين اتفاقي افتاد دستگاه ‪ +Anynet‬را دوباره انتخاب كنيد‪.‬‬
‫عملكردهاي ‪ +Anynet‬با محصوالت توليدكنندگان ديگر كار نمي كند‪.‬‬
‫¦ ¦عيب يابي براي ‪+Anynet‬‬
‫مشکل‬
‫راه حل ممكن‬
‫‪ +Anynet‬کار نمي کند‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫کنترل کنيد که يک دستگاه ‪ +Anynet‬است سيستم ‪ +Anynet‬تنها با دستگاه هاي ‪ +Anynet‬کار مي کند‪.‬‬
‫•‬
‫فقط يك گيرنده (سينماي خانگي) را وصل كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل کنيد که سيم برق دستگاه ‪ +Anynet‬به طور صحيح وصل شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫اتصالي هاي کابل تصوير‪/‬صدا‪ HDMI/‬دستگاه ‪ +Anynet‬را کنترل کنيد‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل کنيد که ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬روی روشن در منوي تنظيمات ‪ +Anynet‬گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل کنيد که کنترل از راه دور در حالت تلويزيون باشد‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل کنيد که کنترل از راه دور ويژه براي ‪ +Anynet‬است‪.‬‬
‫•‬
‫‪ +Anynet‬در موقعيت هاي خاص كار نمي كند‪( .‬جستجوي كانال ها‪ ,‬استفاده از پخش رسانه یا وصل و پخش (تنظیمات اولیه) و غيره‪).‬‬
‫•‬
‫هنگام اتصال ويا قطع كردن كابل ‪ ،HDMI‬لطفاً مطمئن شويد كه دستگاه ها را دوباره جستجو كنيد ويا تلويزيون را خاموش و روشن كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫كنترل كنيد كه عملكرد ‪ +Anynet‬دستگاه ‪ +Anynet‬روشن شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫مي خواهم ‪ +Anynet‬را شروع کنم‪.‬‬
‫‬
‫کنترل کنيد که دستگاه ‪ +Anynet‬به طور صحيح به تلويزيون وصل شده و کنترل کنيد که ‪ )Anynet+ (HDMI-CEC‬در منوي تنظيمات‬
‫•‬
‫‪ +Anynet‬روشن شده باشد‪.‬‬
‫دکمه ‪ TOOLS‬را برای نمایش منوی ‪ +Anynet‬فشار داده و منویی که می خواهید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•‬
‫مي خواهم از ‪ +Anynet‬خارج شوم‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫تماشای تلویزیون را در منوی ‪ +Anynet‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫•‬
‫دکمه ‪ SOURCE‬را در کنترل از راه دور تلويزيون فشار داده و دستگاهي به غير از دستگاه هاي ‪ +Anynet‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ،P >/<، PRE-CH‬و ‪ FAV.CH‬را برای تغییر حالت تلویزیون فشار دهید‪( .‬توجه داشته باشيد که دکمه کانال فقط زماني کار مي کند‬
‫ •‬
‫که يک دستگاه ‪ +Anynet‬که تونر داخلي دارد وصل شده باشد‪).‬‬
‫پيغام “‪Connecting to Anynet+‬‬
‫‪(”...device‬اتصال به دستگاه ‪+Anynet‬‬
‫‪ )...‬روي صفحه نمايان مي شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫هنگام پيکربندي ‪ +Anynet‬ويا سويچ کردن به حالت تماشا نمي توانيد از کنترل از راه دور استفاده کنيد‪.‬‬
‫•‬
‫هنگاميکه تنظيمات ‪ +Anynet‬ويا سويچ کردن به حالت تماشا تمام شد از کنترل از راه دور استفاده کنيد‪.‬‬
‫•‬
‫دستگاه ‪ +Anynet‬کار نمي کند‪.‬‬
‫‬
‫می توانید از عملکرد پخش هنگامیکه وصل و پخش (تنظیمات اولیه) در جریان است استفاده کنید‪.‬‬
‫•‬
‫دستگاه وصل شده نشان داده نمي شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫کنترل کنيد که دستگاه عملکردهاي ‪ +Anynet‬را تأمين مي کند‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل کنيد که کابل ‪ HDMI‬به طور صحيح وصل شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل کنید که ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬روی روشن در منوی تنظیمات ‪ +Anynet‬گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫دوباره براي دستگاه هاي ‪ +Anynet‬جستجو کنيد‪.‬‬
‫•‬
‫مي توانيد يک دستگاه ‪ +Anynet‬را فقط با استفاده از کابل ‪ HDMI‬وصل کنيد‪ .‬بعضي کابل هاي ‪ HDMI‬ممکن است عملکردهاي‬
‫•‬
‫‪ +Anynet‬را ارائه نکنند‪.‬‬
‫اگر توسط يك وضعيت غيرعادي از قبيل قطع كابل ‪ HDMI‬ويا سيم برق ويا رفتن برق خاتمه پيدا كرده باشد‪ ،‬لطفاً اسكن دستگاه را تكرار‬
‫•‬
‫كنيد‪.‬‬
‫نمي توان برنامه تلويزيوني را ضبط كرد‪.‬‬
‫‬
‫كنترل كنيد كه پريز آنتن دستگاه ضبط به طور صحيح وصل شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫صدای تلویزیون از گیرنده خارج نمی شود‪.‬‬
‫‬
‫کابل نوری را بین تلویزیون و گیرنده وصل کنید‪.‬‬
‫•‬
‫‬
‫‬
‫فارسي‬
‫‪2010-2-23 16:18:39‬‬
‫‪27‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 27‬‬
‫ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ‪FM‬‬
‫✎‬
‫ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﯽ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫¦ ﭘﻴﮑﺮﺑﻨﺪی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ‪ FM‬ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺭﺍﺩﻳﻮی ‪ FM‬ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺧﻮﺏ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ‪.‬‬
‫ﺍﮔﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ‪ FM‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ‪ ،‬ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ‪ FM‬ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺠﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺁﻭﺭی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ‪.‬‬
‫ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﻭ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ‪ FM‬ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ‪ FM‬ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‪.‬‬
‫ﺍﮔﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ‪ FM‬ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ )‪ ٨٣‬ﺗﺎ ‪ ١٠٨‬ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ(‪ ،‬ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺍﺯ ‪ ٨٨٫٠‬ﺗﺎ ‪ ١٠٧٫٩‬ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬
‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫¦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ‪FM‬‬
‫ﻣﺪﻭﻝ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ‪ FM‬ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﺁﻧﺘﻦ ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺁﻧﺘﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﺘﻦ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ‬
‫ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻧﺼﺐ ﺁﻧﺘﻦ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫ﺭﻭﺵ ‪١‬‬
‫ﺭﻭﺵ ‪٢‬‬
‫ﻗﺪﺭی ﺁﻧﺘﻦ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﺮ ﺁﻧﺮﺍ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺳﻮﺭﺍﺡ ﻧﺼﺐ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ‪ FM‬ﻭﺍﺭﺩ‬
‫ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ‪ FM‬ﺭﺍ ﻭﺻﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﺘﻦ ﺍﻓﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺭﻭﺵ ‪٣‬‬
‫ﺁﻧﺘﻦ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ‬
‫ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬
‫‪٢٨‬‬
‫‪2010-2-24 9:40:54‬‬
‫ﻓﺎﺭﺳﻲ‬
‫‪BN68-02594D Per.indd 28‬‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫✎‬
‫تذکر‬
‫این ویژگی در همه کشورها موجود نیست‪.‬‬
‫نصب مستقیم آنتن در پشت تلویزیون ممکن است موجب ضعف در قدرت سیگنال شود‪ .‬قدری فاصله بین تلویزیون و آنتن قائل شوید‪.‬‬
‫تماس مستقیم بین آنتن فرستنده ‪ FM‬و آنتن تلویزیون ممکن است موجب اختالل سیگنالی شود‪.‬‬
‫اگر منوی فرستنده ‪ FM‬فعال نیست‪ ،‬کنترل کنید که فرستنده به طور صحیح در جهت سوراح ها (@) متصل شده باشد‪.‬‬
‫در صورت گوش دادن به صدای تلویزیون از طریق گیرنده ‪( FM‬ب رای مثال‪ :‬رادیو یا سیمنای خانگی) با استفاده از فرکانس ‪ ،FM‬آنتن گیرنده‬
‫‪ FM‬را ب رای حداکثر قدرت سیگنال تنظیم کنید‪.‬‬
‫�‬
‫در صورت گوش دادن به صدای تلویزیون از طریق گیرنده ‪( FM‬ب رای مثال‪ :‬رادیو یا سینمای خانگی) با استفاده از فرکانس ‪ ،FM‬می توانید از‬
‫صدا در شعاع ‪ 10‬متری (محیط آزاد) علیرغم جهت یا محل بهره مند شوید‪.‬‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫فقط از فرستنده ‪ FM‬استفاده کنید که به عنوان اب زار هم راه عرضه شده است‪ .‬در غیر اینصورت‪ ،‬ممکن است به محصول آسیب وارد شود‪.‬‬
‫از فرستنده ‪ FM‬عرضه شده به عنوان اب راز هم راه با محصوالت دیگر استفاده نکنید‪.‬‬
‫فرکانس فرستنده ‪ FM‬تلویزیون را با فرکانس گیرنده ‪ FM‬یکسان کنید (ب رای مثال‪ :‬رادیو یا سینمای خانگی)‪.‬‬
‫اگر فرکانس گیرنده ‪( FM‬ب رای مثال‪ :‬رادیو یا سینمای خانگی) یکسان نمی شود‪ ،‬نمی توانید به صدا گوش دهید‪.‬‬
‫بلندی صدای گیرنده ‪ FM‬را به سطح مطلوب تنظیم کنید‪.‬‬
‫هنگامیکه تلویزیون خاموش شده‪ ،‬از گیرنده ‪ FM‬پا رازیت خواهید شنید (ب رای مثال‪ :‬رادیو یا سینمای خانگی)‪.‬‬
‫اختالل فرکانس با دستگاه های الکترونیکی دیگر موضوع مشترکی ب رای همه دستگاه های ارتباط رادیویی بوده و ممکن است موجب اختالالت‬
‫در صدا و‪/‬یا ایجاد پا رازیت شود‪.‬‬
‫¦ ¦فرمت های حمایت شده برای فرستنده ‪FM‬‬
‫مشخصات‬
‫‪Frequency Range‬‬
‫فاصله انتقال‬
‫‪107.9MHz ~ 88.0MHz‬‬
‫عادي‬
‫تنظیم خودکار گستره (در ‪)107.9MHz~ 88.0MHz‬‬
‫همخوان با فرکانس تلویزیون‬
‫حداقل ‪5m ~ 1m‬‬
‫(حداکثر ‪ :10m~5m‬بستگی به موقعیت آنتن و کیفیت دریافت سیگنال دارد)‬
‫فارسي‬
‫‪2010-2-23 16:18:40‬‬
‫‪29‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 29‬‬
‫ساير اطالعات‬
‫ویژگیتلهتکستکانالآنالوگ‬
‫صفحه ايندكس سرويس تله تكست به شما اطالعاتي در مورد نحوه استفاده از سرويس را ارائه مي كند‪ .‬برای اينکه اطالعات تله تکست‬
‫به طور صحيح نشان داده شود‪ ،‬دريافت تصوير بايستی يکدست و متعادل باشد‪ .‬در غير اينصورت‪ ،‬اطالعات ممكن است وجود نداشته باشند ويا بعضي صفحات ممكن‬
‫است نمايش داده نشوند‪.‬‬
‫✎‬
‫‪1‬‬
‫با فشردن دكمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور مي توانيد صفحات تله تكست را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫)تله تکست روشن‪/‬ميکس(‪ :‬پس از انتخاب‬
‫كانالي كه سرويس تله تكست را فراهم مي كند‪،‬‬
‫حالت تله تكست را فعال کنيد‪ .‬براي روي هم‬
‫انداختن حالت تله تكست با صفحه پخش فعلي‬
‫دوبار فشار دهيد‪.‬‬
‫‪) 2‬صفحه باال(‪ :‬صفحه تله تکست بعدی‬
‫را نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪) 8 2‬ذخيره(‪ :‬صفحات تله تکست را ذخيره‬
‫می کند‪.‬‬
‫‪) 4 3‬اندازه(‪ :‬حروف به اندازه دوبرابر در‬
‫نيمه باالتر صفحه را نمايش دهيد‪ .‬براي نيمه‬
‫پايين تر صفحه نمايش‪ ،‬دوباره فشار دهيد‪ .‬براي‬
‫نمايش صفحه عادي‪ ،‬يكبار ديگر فشار دهيد‪.‬‬
‫‪) 9 ۴‬نگه داشتن(‪ :‬صفحه نمايش بر روي‬
‫يك صفحه داده شده را نگه داريد در صورتيكه‬
‫صفحه انتخاب شده با چندين صفحه فرعي كه‬
‫بطور اتوماتيك ادامه پيدا مي كنند پيوند داشته‬
‫باشد‪ .‬براي شروع دوباره‪ ،‬آنرا دوباره فشار‬
‫دهيد‬
‫‪) 0 ۵‬حالت(‪ :‬حالت تله تكست انتخاب شود‬
‫)‪.(LIST/FLOF‬‬
‫اگر اين دکمه را در حالت ‪ LIST‬فشار دهيد‪،‬‬
‫به حالت ذخيره ليست تغيير مي كند‪ .‬در حالت‬
‫ذخيره ليست‪ ،‬مي توانيد صفحه تله تكست را با‬
‫استفاده از دكمه ‪)8‬ذخيره( در فهرست ذخيره‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪2‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪CHLIST‬‬
‫‪٩‬‬
‫‪1٠‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪) 1 ۶‬صفحه فرعي(‪ :‬صفحه فرعی موجود‬
‫را نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪3‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪A‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫‪E.SAVING‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪) 3‬صفحه پايين(‪ :‬صفحه تله تکست قبلی‬
‫را نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪) 6‬ايندکس(‪ :‬صفحه ايندكس )محتوا( را در‬
‫هر زمان هنگاميکه تله تكست را تماشا مي كنيد‬
‫نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪٩‬‬
‫‪) 5‬افشا(‪ :‬متن پنهان)براي مثال پاسخ به‬
‫آزمون هاي آموزشي( را نمايش دهيد‪ .‬براي‬
‫نمايش صفحه عادي‪ ،‬دوباره فشار دهيد‪.‬‬
‫‪) 7‬لغو(‪ :‬پخش فعلی را هنگاميكه براي يك‬
‫صفحه جستجو مي شود نمايش دهيد‪.‬‬
‫دكمه هاي رنگي )قرمز‪/‬سبز‪/‬زرد‪/‬آبي(‪ :‬اگر‬
‫سيستم ‪ FASTEXT‬توسط شركت مخابراتي‬
‫استفاده مي شود‪ ،‬عنوان هاي مختلفي كه در‬
‫صفحه تله تكست پوشش داده شده‪ ،‬كد رنگي‬
‫داشته و مي توان آنها را با فشار دكمه هاي‬
‫رنگي بر روي كنترل از راه دور انتخاب كرد‪.‬‬
‫يكي از آنها كه به مورد الزم مربوط مي شود را‬
‫فشار دهيد‪ .‬به همين طريق صفحه با اطالعات‬
‫رنگي ديگري كه مي توان انتخاب كرد نمايش‬
‫داده مي شود‪ .‬براي نمايش صفحه قبلي ويا‬
‫بعدي‪ ،‬دكمه رنگي مربوطه را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪1٠‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫صفحاتتلهتكستبراساسششطبقهبنديمرتبشدهاند‪:‬‬
‫بخش‬
‫‪A‬‬
‫شماره صفحه انتخاب شده‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫هويت كانال پخش‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫شماره صفحه فعلي ويا نشانه هاي‬
‫جستجو‬
‫‪F‬‬
‫‪30‬‬
‫‪2010-2-23 16:18:41‬‬
‫محتوا‬
‫بخش‬
‫محتوا‬
‫‪D‬‬
‫تاريخ و زمان‪.‬‬
‫متن‪.‬‬
‫اطالعات وضعيت اطالعات‬
‫‪FASTEXT‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 30‬‬
‫قفل كنسينگتون وسيله اي است كه براي ثابت كردن سيستم در هنگام استفاده در مكان هاي عمومي به كار مي‬
‫رود‪ .‬ظاهر و روش قفل كردن ممكن است بستگي به سازنده با آنچه نشان داده شده متفاوت باشد‪ .‬براي استفاده‬
‫صحيح‪ ،‬به دفترچه راهنمايي كه به همراه قفل كنزينگون تأمين شده مراجعه كنيد‪.‬‬
‫لطفاً نماد “ ” را در پشت تلویزیون پیدا کنید‪.‬‬
‫شکاف کنزینگتون در کنار نماد “ ” قرار دارد‪.‬‬
‫‪ .1‬وسيله قفل كردن را به داخل شكاف كنزينگتون در تلويزيون ‪ 1 LCD‬وارد كرده و آنرا در جهت‬
‫قفل كردن بگردانيد ‪. 2‬‬
‫‪ .2‬كابل قفل كنزينگتون را متصل كنيد ‪. 3‬‬
‫✎✎‬
‫‪ .3‬قفل كنزينگتون را به يك ميز ويا شيئ ثابت سنگين محكم كنيد‪.‬‬
‫پشت تلویزیون‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫قفل جلوگيري از سرقت كنزينگتون‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫<انتخابي>‬
‫✎✎‬
‫✎✎محل قفل كنزينگتون ممكن است بستگي به مدل متفاوت باشد‪.‬‬
‫اين وسيله قفل كردن را بايستي به طور جداگانه خريداري كرد‪.‬‬
‫سوار كردن وسیله نصب روي ديوار‬
‫سوار کردن قاب بالنکینگ‬
‫هنگام نصب تلویزیون بر روی دیوار‪ ،‬قاب بالنکینگ را به بخشی وصل کنید که به طوریکه در تصویر‬
‫نشان داده شده به پایه وصل می شود‪.‬‬
‫‪Blanking Bracket‬‬
‫آماده شدن قبل از نصب وسيله نصب روي ديوار (تلویزیون ‪ 46‬اینچ)‬
‫براي نصب وسيله نصب روي ديوار توليدكننده ديگر‪ ،‬از حلقه نگه دارنده استفاده كنيد‪.‬‬
‫كيت سوار كردن روي ديوار‬
‫اقالم نصب روي ديوار (جداگانه فروخته مي شود) به شما امكان مي دهد تا تلويزيون را روي ديوار نصب كنيد‪.‬‬
‫براي اطالعات مشروح در مورد نصب روي ديوار‪ ،‬به دستورالعمل هايي كه به همراه اقالم نصب روي ديوار تأمين شده مراجعه كنيد‪ .‬براي كمك هنگام نصب قاب روي‬
‫ديوار با يك تكنسين تماس بگيريد‪.‬‬
‫اگر تصميم گرفتيد كه تلويزيون را خودتان نصب كنيد‪ Samsung Electronics ،‬مسئول هرگونه صدمه به محصول ويا آسيب به خودتان ويا ديگران نمي باشد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-2-23 16:18:41‬‬
‫‪31‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 31‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫مشخصات وسيله نصب روي ديوار ( ‪) VESA‬‬
‫✎✎‬
‫کیت نصب روی دیوار به طور جداگانه به فروش می رسد‪.‬‬
‫وسيله نصب روي ديوار را بر روي يك ديوار محكم عمودي به سطح زمين نصب كنيد‪ .‬هنگام نصب بر روي مواد ساختماني ديگر‪ ،‬لطفاً با نزديكترين فروشنده خود تماس‬
‫بگيريد‪ .‬اگر بر روي سقف ويا ديوار شيب دار نصب شود‪ ،‬ممكن است بيافتد و منجر به صدمه شخصي جدي شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫‪x x‬ابعاد استاندارد کیت های نصب روی دیوار در جدول زیر نشان داده شده است‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬هنگاميکه وسيله نصب روي ديوار ما را خريداري مي کنيد‪ ،‬يک دفترچه نصب مشروح و همه قطعاتالزم براي سوار کردن فراهم مي شوند‪ .‬از پيچ‬
‫هايي که د رازتر از ابعاد استاندارد هستند استفاده نکنيد چون ممکن است به داخل دستگاه تلويزيون آسيب وارد کنند‪.‬‬
‫ب راي ‪x‬وسايل نصب روي ديوار كه با مشخصات پيچ استاندارد ‪ VESA‬سازگار نيستند‪ ،‬طول پيچ ها ممكن است بستگي به مشخصات آنها‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫از پيچ‪ x‬هايي كه با مشخصات پيچ استاندارد ‪ VESA‬سازگاري ندارند استفاده نكنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫هنگاميكه از وسايل غير ‪ VESA‬ويا غير مشخص استفاده شود ويا مصرف كننده از دستورالعمل هاي نصب محصول پيروي نكند‪،‬‬
‫‪x‬‬
‫‪ Samsung‬ب راي آسيب به محصول ويا صدمه شخصي مسئول نيست ‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫پيچ ها‪ x‬را زياد محكم نبنديد‪ ،‬ممكن است به محصول آسيب وارد كرده و موجب افتادن محصول شود كه منجر به صدمه شخصي مي شود‪.‬‬
‫‪ Samsung‬ب راي اين گونه حوادث مسئول نيست‪.‬‬
‫های ‪ 57‬و ‪ 63‬اينچ با مشخصات ‪ VESA‬سازگار نيستند‪ .‬بناب راين بايستي از وسيله نصب روي ديوار اختصاصي ما ب راي نصب اين‬
‫مدل ‪x‬‬
‫مدل استفاده کنيد‪.‬‬
‫تلويزيون را هنگام سوار كردن بيش از ‪ 15‬درجه شيب ندهيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫خانواده محصول‬
‫اینچ‬
‫‪22~19‬‬
‫تلويزيون ‪LCD‬‬
‫‬
‫‬
‫‪32‬‬
‫‪2010-2-23 16:18:42‬‬
‫‪29~23‬‬
‫‪40~30‬‬
‫‪55~46‬‬
‫‪65~57‬‬
‫‪80~70‬‬
‫‪~80‬‬
‫)‪(A * B‬‬
‫‪VESA Spec. (A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪ 100‬در ‪100‬‬
‫‪ 75‬در ‪75‬‬
‫‪ 200‬در ‪100‬‬
‫‪ 200‬در ‪200‬‬
‫‪ 400‬در ‪400‬‬
‫‪ 600‬در ‪400‬‬
‫‪ 800‬در ‪400‬‬
‫‪ 1400‬در ‪800‬‬
‫پيچ استاندارد‬
‫تعداد‬
‫‪M4‬‬
‫‪M6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪M8‬‬
‫وسيله نصب روي ديوار را هنگاميکه تلويزيون روشن است نصب نکنيد‪ .‬ممکن است موجب آسيب بدني در نتيجه شوک برقي شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 32‬‬
‫احتیاط‪ :‬كشيدن‪ ،‬هل دادن ويا باالرفتن از تلويزيون ممكن است موجب افتادن تلويزيون شود‪ .‬مخصوصاً مطمئن شويد كه كودكان به تلويزيون آويزان‬
‫نشده ويا آنرا متزلزل نمي كنند‪ ،‬چنين كاري ممكن است موجب افتادن تلويزيون شده كه موجب آسيب جدي ويا مرگ مي شود‪ .‬همه احتياط هاي ايمني كه‬
‫در برگه ايمني گنجانده شده را دنبال كنيد‪ .‬براي استحكام بيشتر‪ ،‬وسيله ضدافتادن براي منظورات ايمني را به صورت زير نصب كنيد‪.‬‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫محكم كردن تلويزيون به ديوار‬
‫براي جلوگيري از افتادن تلويزيون‬
‫✎✎‬
‫چون جاپيچي‪ ،‬پيچ و ريسمان الزم تأمين نشده‪ ،‬لطفاً اين مواد را به طور جداگانه خريداري كنيد‪.‬‬
‫‪.1‬يچ ها را در داخل بست ها پیچ کرده و محكم به ديوار وصل كنيد‪ .‬مطمئن شوید که پیچ ها به‬
‫‬
‫طور محکم به دیوار پیچ شده باشند‪.‬‬
‫✎‬
‫مشخصات پيچ‬
‫�‬
‫ب راي تلويزيون ‪ 30‬تا ‪ 40‬اينچ ‪LCD: M6‬‬
‫ب راي تلويزيون ‪ 46‬تا ‪ 55‬اينچ ‪LCD: M8‬‬
‫‪.2‬يچ ها را از وسط پشت تلويزيون باز كرده‪ ،‬پيچ ها را در داخل جاپيچي قرار داده و سپس پيچ ها را‬
‫‬
‫دوباره به تلويزيون محكم كنيد‪.‬‬
‫‪.3‬ست هاي روي تلويزيون را با يك ريسمان به بست هاي روي ديوار وصل كرده و سپس ريسمان را‬
‫‬
‫محكم گره بزنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫مطمئن شويد كه همه اتصالي ها به طور صحيح محكم شده باشند‪ .‬هرچند وقت‬
‫يكبار اتصالي ها را براي هرگونه عالمت فرسودگي ويا ضعف كنترل كنيد‪ .‬اگر در مورد‬
‫منيت اتصالي ها هرگونه ترديدي داريد‪ ،‬با يك متخصص نصب تماس بگيريد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎اشكالي ندارد كه ريسمان را طوري نصب كنيد كه بست هاي روي ديوار مساوي ويا پايين تر از‬
‫تلويزيون را نزديك ديوار نصب كنيد تا به سمت عقب سرنگون نشود‪.‬‬
‫ديوار‬
‫ديوار‬
‫بست هاي روي تلويزيون باشند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫گره ريسمان را قبل از حركت دادن تلويزيون باز كنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-2-23 16:18:43‬‬
‫‪33‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 33‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫عيب يابي‬
‫اگر در مورد تلویزیون سوالی دارید‪ ،‬ابتدا به این لیست مراجعه کنید‪ .‬اگر هیچکدام از این نکات عیب یابی مربوط نمی شوند‪ ،‬لطفاً از “‪ www.samsung.com‬دیدن‬
‫کردن و روی ‪ Support‬کلیک کنید یا با مرکز تماس تلفنی که در جلد پشتی این دفترچه راهنما ذکر شده تماس بگیرید‪.‬‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫مشکالت‬
‫كيفيت تصوير‬
‫تصوير تلويزيون به خوبي تصوير در فروشگاه نيست‪.‬‬
‫اول از همه‪ ،‬لطفاً آزمايش تصوير را انجام دهيد و مطمئن شويد تلويزيون تصوير آزمايشي را به طور صحيح نمايش مي دهد‪.‬‬
‫به منو ‪ -‬حمایت ‪ -‬خود عیب یابی ‪ -‬آزمایش تصویر برويد) (صفحه ‪)16‬‬
‫اگر تصوير آزمايشي به طور صحيح نمايش داده شده‪ ،‬ممكن است كه تصوير ضعيف توسط منبع يا سيگنال توليد شده باشد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫تصوير تحريف شده است‪ :‬ماكروبلوك‪ ،‬بلوك كوچك‪ ،‬نقاط‪،‬‬
‫ايجاد پيكسل‬
‫‬
‫‬
‫اگر یک جعبه کابل‪/‬جانبی آنالوگ دارید‪ ،‬آنرا با یک جعبه جانبی دیجیتال عوض کنید‪ .‬براي ارائه كيفيت تصوير ‪( HD‬کیفیت باال) از‬
‫•‬
‫كابل هاي ‪ HD‬يا جزء استفاده كنيد‪.‬‬
‫مشتركین كابل‪/‬ماهواره ‪ :‬ایستگاه های ‪ HD‬را از بین کانال ها امتحان کنید‪.‬‬
‫•‬
‫اتصال آنتن‪ :‬ايستگاه هاي ‪ HD‬را بعد از اجراي برنامه اتوماتيك امتحان كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫✎ بسياري✎از كانال هاي ‪ HD‬از محتويات ‪ SD‬يا ‪ Standard Definition‬بهينه شده اند‪.‬‬
‫قدرت تفكيك تصوير خروجي جعبه كابل‪/‬جانبي را روي ‪ 1080i‬يا ‪ 720p‬تنظيم كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫مطمئن شوید که تلویزیون را در حداقل فاصله توصیه شده براساس اندازه و کیفیت سیگنال تماشا می کنید‪.‬‬
‫•‬
‫فشردگي محتويات تصويري ممكن است موجب تحريف تصوير شود مخصوصاً در تصاويري كه به سرعت حركت مي كنند از قبيل‬
‫•‬
‫ورزشي ويا فيلم هاي پرتحرك‪.‬‬
‫سيگنال در سطح پايين یا کیفیت نامطلوب ممكن است موجب تحريف تصوير شود‪ .‬اين يك مشكل مربوط به تلويزيون نيست‪.‬‬
‫•‬
‫رنگ صحیح نیست یا وجود ندارد‪.‬‬
‫‬
‫اگر از یک اتصالی جزء استفاده می کنید‪ ،‬مطمئن شوید که کابل های جزء به پریزهای درست متصل شده باشند‪ .‬اتصالی های‬
‫•‬
‫ناصحیح یا شل ممکن است موجب مشکالت رنگی یا صفحه سیاه شوند‪.‬‬
‫رنگ یا روشنایی ضعیف است‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫گزینش های تصویر را در منوی تلویزیون تنظیم کنید‪( .‬به حالت تصویر ‪ /‬رنگ ‪ /‬روشنایی ‪ /‬وضوح بروید)‬
‫•‬
‫گزینش صرفه جویی انرژی را در منوی تلویزیون تنظیم کنید‪ .‬به منو ‪ -‬تصویر ‪ -‬راهکار صرفه جویی ‪ -‬صرفه جویی انرژی برويد)‬
‫•‬
‫(صفحه ‪)11‬‬
‫از• تنظيم مجدد تصوير براي مشاهده تنظيمات پيش فرض تصوير استفاده كنيد‪( .‬به منو ‪ -‬تصویر ‪ -‬تنظیم مجدد تصویر بروید)‬
‫‬
‫‬
‫اگر تصوير روي به اندازه صفحه تنظيم شده‪ ،‬به ‪ 16:9‬تغيير دهيد‪( .‬صفحه ‪)14‬‬
‫•‬
‫قدرت تفكيك جعبه كابل‪/‬جانبي را عوض كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫‬
‫یک خط نقطه چین در لبه صفحه نمایش وجود دارد‪.‬‬
‫تصویر سیاه و سفید است‪.‬‬
‫‬
‫هنگام عوض کردن کانال ها‪ ،‬تصویر غیرمتحرک شده یا‬
‫اختالل یا تأخیر پیدا می کند‪.‬‬
‫‬
‫كيفيت صدا‬
‫صدا نيست ويا صدا در حداكثر ميزان صدا زيادي كم‬
‫است‪.‬‬
‫تصویر خوب است ولی صدا نیست‪.‬‬
‫‬
‫ابتدا آزمایش صدا را انجام دهيد تا مطمئن شويد كه صداي تلويزيون شما به طور صحيح كار مي كند‪.‬‬
‫به منو ‪ -‬حمایت ‪ -‬خود عیب یابی ‪ -‬آزمایش صدا برويد) (صفحه ‪)19‬‬
‫اگر صدا قابل قبول است‪ ،‬مشكل صوتي ممكن است توسط منبع يا سيگنال ايجاد شده باشد‪.‬‬
‫لطفاً صدای دستگاه خارجی که به تلویزیون وصل شده را کنترل کنید‪.‬‬
‫•‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫گزينش بلندگوي تلويزيون را در منوي صدا روي روشن تنظيم كنيد‪( .‬صفحه ‪)16‬‬
‫•‬
‫اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید‪ ،‬مطمئن شوید که کابل های صدا به پریزهای ورودی صدای صحیح در تلویزیون وصل‬
‫•‬
‫شده باشند‪.‬‬
‫اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید‪ ،‬گزینش ورودی صدای دستگاه را کنترل کنید (برای مثال ممکن است الزم باشد گزینش‬
‫•‬
‫صدای جعبه کابل را هنگامیکه ‪ HDMI‬به تلویزیون وصل شده به ‪ HDMI‬تغییر دهید)‪.‬‬
‫اگر از كابل ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬استفاده مي كنيد‪ ،‬يك كابل صوتي جداگانه الزم است‪.‬‬
‫•‬
‫اگر تلویزیون شما یک پریز گوشی دارد‪ ،‬مطمئن شوید که چیزی به آن زده نشده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫‬
‫‬
‫اتصالي هاي كابل را کنترل کنيد‪ .‬مطمئن شويد كه كابل تصوير به ورودي صدا وصل نشده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫براي اتصالي های آنتن یا كابل‪ ،‬قدرت سيگنال را كنترل كنيد‪ .‬سيگنال در سطح پايين ممكن است موجب تحريف صدا شود‪.‬‬
‫•‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫بلندگوها سروصدای نامناسبی را ایجاد می کنند‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪2010-2-23 16:18:43‬‬
‫اگر از یک ورودی مرکب ‪ AV‬استفاده می کنید‪ ،‬کابل تصویر (زرد) را به پریز سبز ورودی ‪ 1‬جزء در تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫•‬
‫اگر با جعبه كابل وصل شده‪ ،‬لطفاً سعي كنيد كه جعبه كابل را تنظيم مجدد كنيد‪ .‬سيم ‪ AC‬را دوباره وصل كرده و صبر كنيد كه جعبه‬
‫•‬
‫كابل دوباره بوت كند‪ .‬ممكن است تا ‪ 20‬دقيقه طول بكشد‬
‫قدرت تفكيك جعبه کابل را روي ‪ 1080i‬يا ‪ 720p‬تنظيم كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 34‬‬
‫تصوير نيست‪ ،‬ويدئو نيست‬
‫تلويزيون روشن نمي شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫مطمئن شويد كه سيم برق متناوب به طور محكم به پريز روي ديوار و تلويزيون وصل شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫مطمئن شويد كه پريز روي ديوار كار مي كند‪.‬‬
‫•‬
‫دکمه روشن کردن را روی تلویزیون فشار دهید تا مطمئن شوید که اشکال کنترل از راه دور نیست‪ .‬اگر تلویزیون روش شد‪ ،‬به‬
‫•‬
‫«کنترل از راه دور کار نمی کند» در زیر مراجعه شود‪.‬‬
‫تلويزيون به طور اتوماتيك روشن مي شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫كنترل كنيد كه آياتایمر خواب روي خاموش در منوي تنظيمات تنظيم شده است‪( .‬صفحه ‪)17‬‬
‫•‬
‫اگر کامپیوتر را به تلويزيون وصل كرده ايد‪ ،‬تنظيمات برقي كامپيوتر را كنترل كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫مطمئن شويد كه سيم برق متناوب به طور محكم به پريز روي ديوار و تلويزيون وصل شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫هنگام تماشای تلویزیون از اتصالی آنتن یا کابل‪ ،‬اگر سیگنالی وجود نداشته باشد‪ ،‬تلویزیون بعد از ‪ 10‬تا ‪ 15‬دقیقه خاموش می شود‬
‫•‬
‫تصویر‪/‬ویدئو وجود دارد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫اتصالي هاي كابل را كنترل كنيد‪( .‬همه كابل هاي وصل شده به تلويزيون و دستگاه هاي خارجي را قطع و دوباره وصل كنيد)‪.‬‬
‫•‬
‫خروجي ويدئوي دستگاه هاي خارجي (جعبه كابل‪/‬جانبي‪ DVD، Blu-ray ،‬و غيره) را طوري تنظيم كنيد كه با اتصالي هاي‬
‫•‬
‫ورودي تلويزيون همسان باشد‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر خروجی دستگاه خارجی ‪ HDMI‬است‪ ،‬بایستی به ورودی ‪ HDMI‬در تلویزیون‬
‫وصل شود‪.‬‬
‫مطمئن شويد كه دستگاه های وصل شده روشن شده باشند‪.‬‬
‫•‬
‫مطمئن شويد كه منبع درست تلويزيون را با فشردن دكمه ‪ SOURCE‬روي كنترل از راه تلويزيون انتخاب كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫‬
‫‬
‫مطمئن شويد كه كابل آنتن به طور محكم وصل شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫لطفاً از وصل و پخش (تنظیمات اولیه) براي افزودن كانال هاي موجود به فهرست كانال استفاده كنيد‪ .‬به منو ‪ -‬تنظیمات ‪ -‬وصل و‬
‫•‬
‫پخش رفته و منتظر شويد تا همه كانال هاي موجود ذخيره شوند‪( .‬صفحه ‪)6‬‬
‫تأييد كنيد كه موقعيت آنتن صحيح باشد‪.‬‬
‫•‬
‫‬
‫فشردگي محتويات تصويري ممكن است موجب تحريف تصوير شود مخصوصاً در تصاويري كه به سرعت حركت مي كنند از قبيل‬
‫•‬
‫ورزشي ويا فيلم هاي پرتحرك‪.‬‬
‫سيگنال در سطح پايين ممكن است موجب تحريف تصوير شود‪ .‬اين يك مشكل مربوط به تلويزيون نيست‪.‬‬
‫•‬
‫پيغام "حالت پشتيباني نمي شود" ظاهر می شود‪.‬‬
‫‬
‫قدرت تفكيك خروجي كامپيوتر و فرکانس را طوري تنظيم كنيد كه با قدرت هاي تفكيكي كه تلويزيون از آنها حمايت مي كند همسان‬
‫•‬
‫باشند‪( .‬صفحه ‪)18‬‬
‫“‪ ”PC‬همیشه در فهرست منبع نشان داده می شود حتی‬
‫اگر کامپیوتر وصل نشده باشد‪.‬‬
‫‬
‫اين موضوع عاديست؛ “‪ ”PC‬هميشه در فهرست منبع نمايان مي شود حتي اگر كامپيوتر وصل نشده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫ویدئو خوب است ولی صدا نیست‪.‬‬
‫‬
‫اگر از اتصالی ‪ HDMI‬استفاده می کنید‪ ،‬تنظیمات خروجی صدای کامپیوتر را کنترل کنید‪.‬‬
‫•‬
‫‬
‫‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫مشکالت‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫اتصال ‪(RF‬كابل‪/‬آنتن)‬
‫تلویزیون همه کانال ها را دریافت نمی کند‪.‬‬
‫‬
‫تصوير تحريف شده است‪ :‬ماكروبلوك‪ ،‬بلوك كوچك‪ ،‬نقاط‪،‬‬
‫ايجاد پيكسل‬
‫‬
‫اتصال كامپيوتر‬
‫موارد ديگر‬
‫تصویر به صورت صفحه کامل نشان داده نمی شود‪.‬‬
‫‬
‫داد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫کانال های ‪ HD‬هنگامیکه محتوای بهینه شده ‪ )4:3( SD‬را نشان می دهند‪ ،‬نوارهای مشکی را در دوطرف صفحه نمایش خواهند‬
‫•‬
‫نوارهاي مشكي در باال و پايين در طول فيلم هایی نمايان مي شوند كه نسبت ابعاد آنها با ابعاد تلويزيون متفاوت هستند‪.‬‬
‫•‬
‫گزينه های اندازه تصوير را در دستگاه خارجي يا تلويزيون به صفحه كامل تغيير دهيد‪.‬‬
‫•‬
‫كنترل از راه دور كار نمي كند‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫باتری های کنترل از راه دور را طوری قرار دهید که قطبیت آنها (‪ )-/+‬در جهت صحیح باشد‪.‬‬
‫•‬
‫پنجره ارسال سنسور در کنترل از راه دور را تمیز کنید‪.‬‬
‫•‬
‫كنترل از راه دور را از فاصله ‪ 5‬تا ‪ 6‬فوت مستقيماً به سمت تلويزيون بگيريد‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل از راه دور جعبه کابل‪/‬جانبی تلویزیون را روشن یا‬
‫خاموش یا میزان صدا را تنظیم نمی کند‪.‬‬
‫‬
‫كنترل از راه دور جعبه كابل‪/‬جانبي را طوري برنامه ريزي كنيد كه تلويزيون را به كار بياندازد‪ .‬به دفترچه راهنمای کاربر جعبه‬
‫•‬
‫کابل‪/‬جانبی برای کد تلویزیون ‪ SAMSUNG‬مراجعه شود‪.‬‬
‫پيغام "حالت پشتيباني نمي شود" ظاهر می شود‪.‬‬
‫‬
‫قدرت تفكيك حمايت شده تلويزيون را كنترل كرده و به همان صورت قدرت تفكيك خروجي دستگاه خارجي را تنظيم كنيد‪ .‬به‬
‫•‬
‫تنظیمات قدرت تفکیک در صفحه ‪ 8‬این دفترچه راهنما مراجعه شود‪.‬‬
‫بوی پالستیک از تلویزیون به مشام می رسد‪.‬‬
‫‬
‫اين بو عاديست و در طول زمان پراكنده خواهد شد‪.‬‬
‫•‬
‫تلویزیون به یک سمت متمایل شده است‪.‬‬
‫‬
‫پايه را از تلويزيون جدا كرده و دوباره سوار كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫در سوار کردن پایه با مشکالتی مواجه شده اید‪.‬‬
‫‬
‫مطمئن شويد كه تلويزيون روي سطح مسطحي قرار داشته باشد‪ .‬اگر نمي توانید پيچ ها را از تلويزيون باز كنید‪ ،‬لطفاً از پيچ گوشتي‬
‫•‬
‫مغناطيسي استفاده كنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-2-23 16:18:44‬‬
‫‪35‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 35‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫مشکالت‬
‫منوی کانال خاکستری شده است‪( .‬موجود نیست)‬
‫‬
‫منوي كانال تنها زماني موجود است كه منبع تلويزيون انتخاب شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫تنظيمات شما بعد از ‪ 30‬دقيقه يا هربار تلويزيون خاموش‬
‫مي شود پاك مي شوند‪.‬‬
‫‬
‫اگر تلويزيون در حالت نمایش مغازه است‪ ،‬تنظيمات صدا و تصوير را هر ‪ 30‬دقيقه دوباره تنظيم مي كند‪ .‬تنظیمات را از حالت‬
‫ •‬
‫نمايش مغازه به حالت استفاده در منزل در روال وصل و پخش (تنظیمات اولیه) تغيير دهيد‪ .‬دكمه ‪ SOURCE‬را براي انتخاب‬
‫حالت تلویزیون فشار داده‪ ،‬به منو → تنظیمات → وصل و پخش (تنظیمات اولیه) → ‪ ENTERE‬برويد‪( .‬صفحه ‪)6‬‬
‫از دست دادن متناوب صدا يا تصوير دارید‬
‫‬
‫‬
‫اتصال هاي كابل را كنترل كرده و آنها را دوباره وصل كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫از• دست دادن صدا یا تصویر ممکن است به خاطر استفاده از کابل های انعطاف ناپذیر یا ضخیم باشد‪ .‬مطمئن شوید که کابل ها برای‬
‫استفاده دراز مدت به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند‪ .‬اگر تلویزیون را روی دیوار نصب می کنید‪ ،‬توصیه می کینم که از کابل های‬
‫حاوی اتصالی ‪ 90‬درجه استفاده شود‪.‬‬
‫ذرات کوچکی را مشاهده می کنید هنگامیکه با دقت به لبه‬
‫قاب تلویزیون نگاه می کنید‪.‬‬
‫‬
‫اين بخشي از طراحي محصول بوده و نشانگر خرابي نيست‪.‬‬
‫•‬
‫منوی تصویر در تصویر موجود نیست‪.‬‬
‫‬
‫عملکرد تصویر در تصویر تنها زمانی موجود است که از ‪ ،HDMI‬کامپیوتر یا منبع اجزاء استفاده می کنید‪( .‬صفحه ‪)18‬‬
‫•‬
‫تلویزیون را ‪ 45‬دقیقه پیش خاموش کردید و دوباره‬
‫روشن شد‪.‬‬
‫‬
‫اين موضوع عاديست‪ .‬تلویزیون خودش عملکرد ‪ )OTA (Over The Aerial‬را اجرا می کنید تا سفت افزاری که در حین تماشای‬
‫•‬
‫تلویزیون دان لود شد را ارتقا دهد‪.‬‬
‫مشکالت تصویر‪/‬صوتی تکراری وجود دارد‪.‬‬
‫‬
‫سینگنال‪/‬منبع را کنترل و عوض کنید‪.‬‬
‫•‬
‫ممکن است بین پدهای بالشی الستیکی در پایه و رویه‬
‫بعضی مبلمان واکنشی ایجاد شود‪.‬‬
‫‬
‫برای جلوگیری از این موضوع‪ ،‬از پدهای نمدی بر روی هر سطح تلویزیون که در تماس با مبلمان قرار می گیرد استفاده کنید‪.‬‬
‫•‬
‫✎✎‬
‫پنل ‪ TFT LCD‬از پنلي استفاده مي كند كه از پيكسل هاي فرعي تشكيل شده كه به تكنولوژي پيشرفته ب راي ساخت نياز دارد‪ .‬با اين وجود‪ ،‬ممكن است‬
‫چند پيكسل روشن ويا خاموش در صفحه نمايش وجود داشته باشد‪ .‬اين پيكسل ها تأثيري بر نحوه كار محصول نخواهند داشت‪.‬‬
‫¦ ¦جواز‬
‫تحت امتياز ‪ Dolby Laboratories‬ساخته شده‪.‬عالمت هاي ‪ Dolby‬و ‪ double-D‬عالئم تجاري ‪ Dolby Laboratories‬مي باشند‪.‬‬
‫‪DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.‬‬
‫‪ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device‬‬
‫‪that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX‬‬
‫‪video.ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX‬‬
‫‪Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device‬‬
‫‪setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX‬‬
‫‪VOD.Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274‬‬
‫;‪Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762‬‬
‫‪6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are‬‬
‫‪registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.‬‬
‫‪Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪2010-2-23 16:18:44‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 36‬‬
‫پنل طبیعی‬
‫مالحظات زيست محيطي‬
‫دماي استفاده‬
‫رطوبت استفاده‬
‫دماي انبار كردن‬
‫رطوبت انبار كردن‬
‫پايه گردان‬
‫(چپ ‪ /‬راست)‬
‫اسم مدل‬
‫اندازه صفحه نمايش‬
‫(قطري)‬
‫صدا‬
‫خروجي‬
‫ابعاد (عرض‪x‬عمق‪x‬ارتفاع)‬
‫بدنه‬
‫با پايه‬
‫وزن‬
‫با پايه‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫مشخصات‬
‫‪ 1920‬در ‪ 60 @ 1080‬هرتز‬
‫‪ 10‬تا ‪ 40‬درجه سانتي گراد (‪ 50‬تا ‪ 104‬درجه فارنهايت)‬
‫‪ 10‬تا ‪ 80‬درصد‪ ،‬تقطير نشده‬
‫‪ 20‬تا ‪ 45‬درجه سانتي گراد (‪ 4-‬تا ‪ 113‬درجه فارنهايت)‬‫‪ 5‬تا ‪ 95‬درصد‪ ،‬تقطير نشده‬
‫‪20 ~ ˚-20‬‬
‫‪LA32C530‬‬
‫‪32 inch‬‬
‫‪LA37C530‬‬
‫‪LA40C530‬‬
‫‪LA46C530‬‬
‫‪37 inch‬‬
‫‪40 inch‬‬
‫‪46 inch‬‬
‫‪10W x 2‬‬
‫)‪1102.4 X 78.27 X 676.3 (mm) 970.0 X 76.9 X 561.8 (mm) 901.8 X 76.9 X 561.8 (mm‬‬
‫)‪783.0 X 76.2 X 497.5 (mm‬‬
‫)‪1102.4 X 260.1 X 733.2 (mm) 901.8 X 240.0 X 613.6 (mm) 901.8 X 240.0 X 613.6 (mm‬‬
‫)‪783.0 X 220.2 X 546.2 (mm‬‬
‫‪16.74 kg‬‬
‫‪14.4 kg‬‬
‫‪11.34 kg‬‬
‫‪8.76 kg‬‬
‫‪20.64 kg‬‬
‫‪13.7 kg‬‬
‫‪14.24 kg‬‬
‫‪10.76 kg‬‬
‫طرح و مشخصات بدون اطالع قبلي قابل تغيير مي باشند‪.‬‬
‫ب راي منبع نيرو و مصرف برق‪ ،‬به برچسبي كه بر روي محصول الصاق شده رجوع شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-2-23 16:18:44‬‬
‫‪37‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 37‬‬
‫اين صفحه عمداً سفيد است‪.‬‬
‫‪2010-2-23 16:18:44‬‬
‫‪BN68-002594D Per.indb 38‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement