Samsung LA37C650L1R, LA32C650L1R, LA46C650L1R, LA55C650L1R, LA40C650L1R User's manual

Samsung LA37C650L1R, LA32C650L1R, LA46C650L1R, LA55C650L1R, LA40C650L1R User's manual
‫‪ LCD‬نويزيولت‬
‫هدننك هدافتسا يامنهار هچرتفد‬
‫دينك روصت ار تاناكما‬
‫یرادیرخ ار ‪ Samsung‬لوصحم نیا هکنیا زا‬
‫تامدخ تفایرد یارب ‪.‬مینک یم رکشت دیدرک‬
‫تبث ریز سردآ رد ار دوخ لوصحم ًافطل ‪،‬رت لماک‬
‫دینک‬
‫‪www.samsung.com/register‬‬
‫لایرس هرامش‬
‫‪2010-3-4 21:32:21‬‬
‫لدم‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 1‬‬
‫ اب‬SAMSUNG WORLDWIDE ‫ديريگب سامت‬
‫ تالوصحم اب هطبار رد رگا‬Samsung ‫ديراد يرظن ايو لاوس‬، ‫ نايرتشم روما زا يتسرپرس زكرم اب ًافطل‬SAMSUNG ‫ديريگب سامت‬.
‫تياس ب‬
‫نايرتشم روما هب يگديسر زکرم‬
ww.samsung.com/au
BN68-02638D-00
BN68-02638D
BN68-02638D_NEW-FAR.indb 2
‫روش‬
1300 362 603
AUSTRALIA
-
8000-4726
Bahrain
ww.samsung.com/cn
00-810-5858
10-6475 1880
CHINA
ww.samsung.com/hk
ww.samsung.com/hk_en/
698-4698
HONG KONG
ww.samsung.com/in
030 8282
800 110011
800 3000 8282
INDIA
INDONESIA
ww.samsung.com/id
800-112-8888
ww.samsung.com/jp
120-327-527
JAPAN
-
800-22273
Jordan
ww.samsung.com/my
800-88-9999
MALAYSIA
ww.samsung.com/nz
800 SAMSUNG (0800 726 786)
NEW ZEALAND
ww.samsung.com/ph
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
-800-3-SAMSUNG(726-7864)
-800-8-SAMSUNG(726-7864)
2-5805777
PHILIPPINES
ww.samsung.com/sg
800-SAMSUNG(726-7864)
SINGAPORE
ww.samsung.com/za
860-SAMSUNG(726-7864 )
SOUTH AFRICA
ww.samsung.com/tw
800-329-999
TAIWAN
ww.samsung.com/th
800-29-3232
2-689-3232
THAILAND
ww.samsung.com/tr
44 77 11
CHINA
ww.samsung.com/ae
00-SAMSUNG (726-7864)
000-4726
U.A.E
ww.samsung.com/vn
800 588 889
VIETNAM
© 2010 Samsung Electronics Co ‫دشاب يم ظوفحم قوقح همه‬.
2010-3-4 21:32:22
‫تصاوير و نمونه ها در اين دفترچه راهنماي کاربر صرفاً براي مراجعه ارائه شده و ممکن است با ظاهر واقعي محصول تفاوت داشته باشند‪ .‬طراحي و مشخصات‬
‫محصول ممکن است بدون اطالع قبلي تغيير کنند‪.‬‬
‫هشدار تصویر ثابت‬
‫از نمایش تصاویر ثابت (از قبیل فایل های تصویری ‪ )jpeg‬یا عامل تصویر ثابت (از قبیل نشان برنامه‪ ،‬فورمت تصویر پانوراما یا ‪ ،4:3‬نوار بورس یا اخبار در زیر صفحه نمایش و غیره) بر روی صفحه‬
‫نمایش اجتناب کنید نمایش مداوم تصویر ثابت ممکن است موجب فرسودگی نامتوازن فسفر صفحه نمایش شده که بر روی کیفیت تصویر تأثیر می کند‪ .‬برای کاهش خطر این تأثیرات‪ ،‬لطفاً از توصیه های زیر‬
‫پیروی کنید‪:‬‬
‫•از نمایش یک کانال تلویزیونی خاص به مدت طوالنی خودداری کنید‪.‬‬
‫•همیشه سعی کنید که هرگونه تصویری را روی صفحه کامل نشان دهید‪ ،‬از منوی فورمت تصویر تلویزیون برای بهترین حالت ممکن استفاده کنید‪.‬‬
‫•مقادیر روشنایی و کنتراست را به کمترین مقدار الزم کاهش دهید تا کیفیت تصویر موردنظر کسب شود‪ ،‬مقادیر افزایش یافته ممکن است فرایند سوختگی را تسریع کند‪.‬‬
‫•مکرراً از همه ویژگی های تلویزیون که برای کاهش باقی ماندن تصویر و سوختگی صفحه نمایش طراحی شده استفاده کنید‪ ،‬به بخش مربوطه راهنمای استفاده کننده برای توضیحات مراجعه شود‪.‬‬
‫ايمن سازي فضاي نصب‬
‫فواصل الزم بين محصول و اشياء ديگر (براي مثال ديوارها) را براي اطمينان از هواگيري مناسب حفظ كنيد‪.‬‬
‫قصور در انجام اينكار ممكن است به واسطه افزايش دماي داخلي محصول منجر به آتشسوزي شود ويا مشكالتي را براي محصول ايجاد كند‪.‬‬
‫✎✎هنگاميكه از يك پايه ويا وسيله نصب روي ديوار استفاده مي كنيد‪ ،‬فقط از قطعاتي استفاده كنيد كه توسط ‪ Samsung Electronics‬ارائه شده اند‪.‬‬
‫‪xx‬اگر از قطعاتي استفاده كنيد كه توسط توليد كننده ديگري ارائه شده اند‪ ،‬ممكن است منجر به مشكالتي براي محصول ويا مصدوميت در نتجه پرتاب شدن محصول شود‪.‬‬
‫✎✎ظاهر محصول ممكن است بستگي به محصول متفاوت باشد‪.‬‬
‫نصب کردن با قاب نصب روی دیوار‬
‫نصب کردن با پایه‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫‪ 10‬سانتي متر‬
‫بدون ایجاد ‪( VOC‬ترکیبات آلی فرار) مضر‬
‫«طرح کریستال» ‪ Samsung‬که از دوستدار محیط زیست است به واسطه فناوری تزریق دوگانه ما تغییر تدریجی رنگ را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2010-3-4 21:32:24‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 2‬‬
‫محتوا‬
‫شروع به کار‬
‫‪4‬‬
‫اتصالی ها‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫‪18‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫‪42‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫لوازم فرعی‬
‫مشاهده پنل كنترل‬
‫مشاهده كنترل از راه دور‬
‫وصل کردن به آنتن‬
‫وصل و پخش (تنظیم اولیه)‬
‫‪ 7‬وصل کردن به یک دستگاه ‪AV‬‬
‫‪ 8‬عوض کردن منبع ورودیی‬
‫‪ 8‬وصل کردن به یک دستگاه صوتی‬
‫‪ 9‬نحوه مسیریابی در منوها‬
‫‪ 9‬منوی کانال‬
‫‪ 11‬منوی تصویر‬
‫‪ 14‬منوی صدا‬
‫‪ 15‬منوی تنظیم‬
‫‪ 16‬منوی حمایت‬
‫‪ 18‬وصل کردن به کامپيوتر‬
‫‪ 19‬وصل کردن به شبکه‬
‫‪[email protected] 25‬‬
‫‪ 30‬پخش رسانه‬
‫‪AllShare 37‬‬
‫‪+Anynet 39‬‬
‫‪ 42‬ویژگی تله تکست کانال آنالوگ‬
‫‪ 43‬نصب کردن قاب نصب روی دیوار‬
‫‪ 44‬سواركردن كابل ها‬
‫‪ 45‬قفل جلوگيري از سرقت كنزينگتون‬
‫‪ 45‬محكم كردن تلويزيون به ديوار‬
‫‪ 46‬عیب یابی‬
‫‪ 49‬مشخصات‬
‫‪INFO‬‬
‫‪CONTENT‬‬
‫عالمت را کنترل کنید!‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪t‬‬
‫از این عملکرد می توان توسط فشردن دکمه‬
‫‪ TOOLS‬روی کنترل از راه دور استفاده کرد‪.‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪2010-3-4 21:32:24‬‬
‫تذكر‬
‫دكمه يكبار لمس (‪)One-Touch‬‬
‫فارسي‬
‫‪3‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 3‬‬
‫شروع به کار‬
‫لوازم یدکي‬
‫✎‬
‫✎‬
‫لطفاً مطمئن شويد كه اقالم زير هم راه با تلويزيون ‪ LCD‬شما گنجانده شده باشند‪ .‬اگر اقالمي كسري داشت‪ ،‬با فروشنده خود تماس بگيريد‪.‬‬
‫رنگ ها و شکل های اقالم بستگي به مدل ها ممکن است متفاوت باشند‪.‬‬
‫� كنترل از راه دور و باتري ها )‪(2 AAA x‬‬
‫� دستورالعمل هاي دارنده‬
‫� کارت هاي ضمانت‪ /‬راهنماي ايمني )در بعضی محل ها موجود نيست(‬
‫� پارچه تميز كننده‬
‫� سيم برق‬
‫) تلويزيون اينچ ‪( 55 ~ 46‬‬
‫� تسمه کابل‬
‫� قاب بالنکينگ‬
‫� حلقه‪ -‬ن گه دارنده )‪ 4‬عدد(‬
‫مشاهده پنل كنترل‬
‫✎‬
‫رنگ و شكل محصول بستگي به مدل ممكن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫نشانگر روشن بودن‬
‫سنسور كنترل از راه دور‬
‫بلندگوها‬
‫‪) P‬روشن(‬
‫تلويزيون را روشن يا خاموش می کند‪.‬‬
‫نشانگر روشن بودن‬
‫‪SOURCEE‬‬
‫هنگاميكه روشن است چشمك زده و خاموش مي شود و در حالت آماده بكار روشن مي شود‪.‬‬
‫بين همه منابع ورودي موجود چرخ می زند‪ .‬در منوي روي صفحه از اين دكمه همانطوري استفاده كنيد كه از دكمه‬
‫‪ ENTERE‬در كنترل از راه دور استفاده مي كنيد‪.‬‬
‫يک منوی روی صفحه‪) OSD ،‬نمايش روی صفحه( از ويژگی های تلويزيون شما را نمايش می دهد‪.‬‬
‫صدا را تنظيم می کند‪ .‬در ‪ ،OSD‬از دکمه های ‪ y‬به همان صورت استفاده کنيد که از دکمه های ◄ و‬
‫► در کنترل از راه دور استفاده می کنيد‪.‬‬
‫کانال ها را عوض می کند‪ .‬در ‪ ،OSD‬از دکمه های ‪ z‬ﺑه ﻫمان صورﺕ اﺳتفادﻩ کنید که اﺯ دکمه ﻫای‬
‫▼ و ▲ در کنترل از راه دور استفاده می کنيد‪.‬‬
‫كنترل از راه دور را به طرف اين نقطه بر روي تلويزيون بگيريد‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪y‬‬
‫‪z‬‬
‫سنسور كنترل از راه دور‬
‫حالت آماده بکار‬
‫تلويزيون را براي مدت طوالني در حالت آماده بكار نگذاريد )براي مثال زمانيكه به مرخصي مي رويد(‪ .‬حتی هنگاميکه دکمه نيرو خاموش شده‪ ،‬هنوز مقدار کمی برق‬
‫مصرف می شود‪ .‬بهترين کار اينست که سيم برق را بکشيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2010-3-4 21:32:26‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 4‬‬
‫✎‬
‫‪ 10‬راک هب عورش‬
‫مشاهده كنترل از راه دور‬
‫اين يك كنترل از راه دور مخصوص ب راي نابينايان است و نقاط بريل بر روي دكمه هاي ‪ Power، Channel‬و ‪ Volume‬دارد‪.‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪ON/OFF‬‬
‫هنگاميکه دکمه چراغی روشن‪/‬خاموش بر روی روشن تنظيم شده و‬
‫دکمه خاصی فشرده شود‪ ،‬دکمه های کنترل از راه دور برای يک لحظه‬
‫روشن خواهند شد‪.‬‬
‫)استفاده از كنترل از راه دور در حاليكه اين دکمه روشن است مدت‬
‫استفاده از باتري را كاهش مي دهد‪(.‬‬
‫تلويزيون را روشن و خاموش مي کند‪) .‬صفحه ‪(6‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫منابع تصويري موجود نمايش و انتخاب شود‪) .‬صفحه ‪(8‬‬
‫دسترسی مستقيم به کانال ها دارد‬
‫متناوباً تله تکست‪ ،‬دوبل يا ميکس انتخاب شود‪.‬‬
‫به کانال قبلي بر می گردد‪.‬‬
‫صدا موقتاً قطع شود‬
‫تنظيم ميزان صدا‪.‬‬
‫کانال ها را عوض می کند‪.‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫فهرست کانال را بر روي صفحه نمايش مي دهد‪) .‬صفحه ‪(11‬‬
‫پيوند به خدمات اينترنتی گوناگون‬
‫اطالعات را روی صفحه تلويزيون نمايش می دهد‪) .‬صفحه ‪(15‬‬
‫‪TV‬‬
‫منوي روي صفحه اصلي را نشان می دهد‪.‬‬
‫)صفحه ‪(9‬‬
‫‪MENU‬‬
‫@‬
‫‪INTERNET‬‬
‫‪CONTENT‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫تماشای محتوا را پخش می کند‬
‫عملکردهايی که مکرراً استفاده می شوند را سريعاً انتخاب‬
‫می کند‪.‬‬
‫اقالم منوي روي صفحه و تغيير مقادير منو انتخاب شود‪.‬‬
‫خروج از منو )صفحه ‪(9‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ : MEDIA.P‬مشاهده پخش رسانه‪) .‬صفحه ‪(30‬‬
‫‪ : HDMI‬حالت ‪ hDMI‬بطور مستقيم انتخاب شود‪.‬‬
‫‪ : DUAL I-II‬حالت صدای دوگانه انتخاب شود‪) .‬صفحه ‪(14‬‬
‫‪ : P.MODE‬حالت تصوير انتخاب شود‪) .‬صفحه ‪(11‬‬
‫‪ : P.SIZE‬اندازه تصوير انتخاب شود‪) .‬صفحه ‪(12‬‬
‫‪ : S.MODE‬حالت صدا انتخاب شود‪) .‬صفحه ‪(14‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫به منوي قبلي برگرديد‪) .‬صفحه ‪(9‬‬
‫دکمه ها در منوی فهرست کانال‪ ،‬پخش رسانه‪Internet ،‬‬
‫‪ TV‬و غيره‪.‬‬
‫از اين دکمه ها در حالت های پخش رسانه و ‪+Anynet‬‬
‫استفاده شود‪.‬‬
‫)∏‪ :‬ضبط بر روی وسائل ضبط ‪ Samsung‬با ويژگی را‬
‫‪ +Anynet‬کنترل می کند(‬
‫نصب کردن باتری ها (اندازه باتری‪)AAA :‬‬
‫✎‬
‫تذکر‬
‫� از کنترل از راه دور در فاصله ‪ 23‬فوتی تلويزيون استفاده کنيد‬
‫� نور درخشان ممکن است بر روی عملکرد کنترل از راه دور تأثير بگذارد‪.‬‬
‫از چ راغ مهتابی ويژه يا عالئم نئون در نزديکی خودداری کنيد‪.‬‬
‫� رنگ و شكل بستگي به مدل ممكن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:32:27‬‬
‫‪5‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 5‬‬
‫شروع به کار‬
‫وصل کردن به آنتن‬
‫هنگامﻰ كه تلويزيون براﻯ اولين بار روشن ميشود‪ ،‬تنظيمات اصلﻰ بطور اتوماتيك اجرا می شوند‪.‬‬
‫✎‬
‫از پيش تنظيم شده‪ :‬اتصال سيم برق و آنتن‬
‫آنتن ‪VhF/UhF‬‬
‫کابل‬
‫‪ANT OUT‬‬
‫يا‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫ورودي برق‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫وصل و پخش (تنظیم اولیه)‬
‫هنگاميکه تلويزيون برای اولين بار روشن می شود‪ ،‬چند پيغام روی صفحه به شما کمک خواهند کرد که تنظيمات اساسی را پيکربندی کنيد‪ .‬دکمه ‪ POWERP‬را فشار‬
‫دهيد‪ .‬وصل و پخش تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلويزيون تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫انتخاب زبان‬
‫‪2‬‬
‫انتخاب نمایش مغازه يا استفاده‬
‫در منزل‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫انتخاب يک منطقه‬
‫انتخاب كانال‬
‫تنظيم ساعت‬
‫مشاهده راهنمای اتصال ‪.HD‬‬
‫از تلویزیون خودتان لذت ببرید‪.‬‬
‫دکمه ▲ يا ▼ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫زبان ‪) OSD‬نمايش روی صفحه( مورد نظر را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫دکمه‪ ENTERECH‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫دکمه ◄ يا ► را فشار داده‪ ،‬سپس‪LIST‬‬
‫� حالت استفاده در منزل را انتخاب کنيد‪ .‬حالت نمایش مغازه برای محيط های تجاری‬
‫است‪.‬‬
‫� تنظيمات اين دستگاه را از نمایش مغازه به استفاده در منزل )استاندارد( بر می‬
‫گرداند‪ :‬دكمه صدا را بر روي تلويزيون فشار دهيد‪ .‬هنگاميكه صدای ‪ OSD‬نمايان‬
‫شد‪ ،‬دكمه ‪ MENU‬را براي ‪ 5‬ثانيه فشرده و نگه داريد‪.‬‬
‫دکمه ▲ يا ▼ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫منطقه مناسب را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را برای انتخاب شروع فشار دهيد‪ .‬جستجوي كانال به طور اتوماتيك شروع خواهد شد‪.‬‬
‫‪CONTENT‬‬
‫برای اطالعات بيشتر به کانال ← ذخیره خودکار مراجعه شود‪) .‬صفحه ‪(10‬‬
‫‪INFO‬‬
‫✎‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را در هر زمان ب راي ايجاد وقفه در روند حفظ كردن فشار دهيد‪.‬‬
‫دکمه ◄ يا ► را برای انتخاب روز‪ ،‬ماه‪،‬سال‪ ،‬ساعت يا دقیقه فشار دهيد‪.‬‬
‫اينها را با فشردن دکمه ▲ يا ▼ انتخاب کنيد‪.‬‬
‫روش اتصال برای بهترين کيفيت تصوير ‪ hD‬نمايش داده می شود‪.‬‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬را فشاردهيد‪.‬‬
‫اگر مي خواهید این ویژگي را دوباره تنظیم كنید‪..‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫تنظیمات ‪ -‬وصل و پخش )تنظيمات اوليه( را انتخاب کنيد‪ .‬شماره پين ‪ 4‬رقمي را وارد كنيد‪ .‬شماره پين پيش فرض “‪”0-0-0-0‬است‪ .‬اگر مي خواهيد شماره پين را تغيير‬
‫دهيد‪ ،‬از عملكرد کد عوض شود استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2010-3-4 21:32:29‬‬
‫فارسي‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 6‬‬
‫اتصال ها‬
‫‪ 2‬اراهکلاهبصتعاورش‬
‫‪10‬‬
‫وصل کردن به یک دستگاه ‪AV‬‬
‫استفاده از کابل ‪ :HDMI / DVI‬اتصالی ‪( HD‬تا حداکثر ‪)1080p‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬دی وی دی‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،Blu-ray‬جعبه کابل ‪ ،hD‬گيرنده ماهواره ‪) hD STB‬جعبه جانبی(‪ ،‬جعبه کابل‪ ،‬گيرنده ماهواره )‪(STB‬‬
‫دي وي دي‬
‫دي وي دي‬
‫‪G‬‬
‫‪R‬‬
‫‪B‬‬
‫‪hDMI OUT‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪DVI OUT‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫قرمز‬
‫سفيد‬
‫‪R‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫✎‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪PC/DVI AUDIO IN / 4 ,33 ,2‬‬
‫‪2 ,)DVI(1‬‬
‫‪1 HDMI IN‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫هنگاميكه از اتصالي كابل ‪ hDMI/DVI‬استفاده مي شود‪ ،‬بايستي از پريز ‪ )DVI( 1 HDMI IN‬استفاده كنيد‪ .‬ب رای اتصالی کابل‬
‫‪ ،DVI‬از يک کابل ‪ DVI‬به ‪ hDMI‬ويا آداپتور ‪ DVI-hDMI‬يعنی ‪ DVI‬به ‪ hDMI‬ب راي اتصال تصويري و پريزهاي ‪PC/DVI‬‬
‫‪ AUDIO IN‬ب راي صدا استفاده کنيد‪.‬‬
‫اگر يک دستگاه خارجی از قبيل دی وی دی ‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گيرنده ماهواره ‪ STB‬که از وي رايش های‬
‫‪ hDMI‬قبل از ‪ 1.3‬حمايت می کند وصل شده است‪ ،‬ممکن است که تلويزيون به طور غيرعادی کار کند )ب رای مثال عدم نمايش‬
‫تصوير بر روی صفحه ‪ /‬عدم صدا ‪/‬ارتعاش تصوير نا راحت کننده ‪ /‬رنگ غيرعادی(‪.‬‬
‫اگر پس از اتصال کابل ‪ hDMI‬صدايی وجود ندارد‪ ،‬وي رايش ‪ hDMI‬دستگاه خارجی را کنترل کنيد‪ .‬اگر احتمال می دهيد که وي رايش‬
‫از ‪ 1.3‬قديمی تر است‪ ،‬با ارائه کننده دستگاه تماس بگيريد تا وي رايش ‪ hDMI‬را تأييد کرده و ب رای ارتقای نرم اف زار درخواست کنيد‪.‬‬
‫توصيه می شود که کابل ‪ hDMI‬تأييد شده را خريداری کنيد‪ .‬در غي راينصورت‪ ،‬صفحه نمايش ممکن است به نظر خالی بيايد يا‬
‫موجب خطای اتصال شود‪.‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫استفاده از یک جزء (تا حداکثر ‪ )1080p‬یا کابل صوتی‪/‬تصویری (فقط ‪)480i‬‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬وی سی آر‪ ،‬دی وی دی‪ ،‬دستگاه پخش ‪ ،Blu-ray‬جعبه کابل‪ ،‬گيرنده ماهواره ‪STB‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y Y‬‬
‫‪PB PB‬‬
‫‪Y PR PR‬‬
‫‪R‬‬
‫‪COMPONENT OUT‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫دستگاه پخش ‪Blu-ray‬‬
‫‪B‬‬
‫سبز‬
‫آبی‬
‫قرمز‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪G‬‬
‫✎‬
‫ب رای دستيابی به بهترين‬
‫کيفيت تصوير‪ ،‬اتصالی‬
‫جزء بيش از اتصالی‬
‫‪ A/V‬توصيه شده است‪.‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪G‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R‬‬
‫‪B‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R‬‬
‫‪R‬‬
‫‪G‬‬
‫‪B‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Y‬‬
‫سفيد‬
‫قرمز‬
‫زرد‬
‫وي سي آر‬
‫‪VIDEO OUT‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪W‬‬
‫‪W‬‬
‫‪R‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PR‬‬
‫فارسي‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪7‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪2010-3-4 21:32:36‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 7‬‬
‫اتصال ها‬
‫وصل کردن به دستگاه صوتی‬
‫استفاده از اتصالی کابل نوری یا صوتی‬
‫دستگاه های موجود‪ :‬سيستم صوتی ديجيتال‪ ،‬آمپلی فاير‪ ،‬سينمای خانگی دی وی دی‬
‫سينماي خانگي دي وي دي‬
‫سيستم صوتی ديجيتال‬
‫‪OPTICAL‬‬
‫✎‬
‫(‪)DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL‬‬
‫‪ x‬هنگاميکه سيستم صوتی ديجيتال به پريز (‪ )DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL‬وصل شده‪ ،‬صدای تلويزيون و سيستم را کاهش دهيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫صدای ‪) Ch 5.1‬کانال( هنگامی موجود است که تلويزيون به يک دستگاه خارجی وصل شده که از ‪ Ch 5.1‬حمايت می کند‪.‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫هنگاميکه گيرنده )سينمای خانگی( روشن شده‪ ،‬می توانيد خروجی صدا را از پريز نوری تلويزيون بشنويد‪ .‬هنگاميکه تلويزيون سيگنال‬
‫‪ DTV‬را دريافت می کند‪ ،‬تلويزيون صدای ‪ Ch 5.1‬را به گيرنده سينمای خانگی ارسال خواهد کرد‪ .‬هنگاميکه منبع يک جزء ديجيتال از‬
‫قبيل دی وی دی ‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گيرنده ماهواره ‪) STB‬جعبه جانبی( می باشد و از طريق ‪ hDMI‬به تلويزيون‬
‫وصل شده‪ ،‬از گيرنده سينمای خانگی فقط صدای ‪ Ch 2‬شنيده خواهد شد‪ .‬اگر می خواهيد صدای ‪ Ch 5.1‬را بشنويد‪ ،‬پريز خروجی صدای‬
‫ديجيتال از دی وی دی‪ /‬دستگاه پخش ‪ / Blu-ray‬جعبه کابل ‪ /‬گيرنده ماهواره ‪ STB‬را مستقيماً به آمپلی فاير يا سينمای خانگی وصل‬
‫کنيد‪.‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫✎‬
‫‪INFO‬‬
‫دستگاه‪CH‬‬
‫گوشی ‪ :H‬می توانيد گوشی را به خروجی گوشی ‪LIST‬‬
‫وصل کنيد‪ .‬هنگاميكه گوشي متصل شده‪ ،‬صدا از بلندگوهاي توسازي شده‬
‫غيرفعال خواهد شد‪.‬‬
‫‪ x‬ممکن است عملکرد صدا هنگاميکه گوشي به تلويزيون وصل شده محدود باشد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫صداي گوشي و صداي تلويزيون به طور جداگانه تنظيم مي شوند‪.‬‬
‫جداگانه فروخته می شود(کابل های ورودی)‬
‫‪CONTENT‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪HDMI-DVI‬‬
‫ترکیﺒﯽ ) ‪( AV‬‬
‫ﺟزء‬
‫ویرایش نام‬
‫عوض کردن منبع ورودی‬
‫■‬
‫فهرست منبع‬
‫براي انتخاب تلويزيون ويا منابع ورودي خارجي از قبيل‬
‫دي وي دي ‪ /‬دستگاه پخش ‪ /Blu-ray‬جعبه كابل ‪ /‬گيرنده‬
‫ماهواره ‪ STB‬كه به تلويزيون وصل شده استفاده شود‪.‬‬
‫■‬
‫تلویزیون ‪ / AV1 / AV2 /‬جزء‪ / 1‬جزء‪/ 2‬‬
‫کامپیوتر ‪/ HDMI3 / DVI / HDMI2/HDMI1 /‬‬
‫‪USB / HDMI4‬‬
‫✎‬
‫‪8‬‬
‫‪2010-3-4 21:32:39‬‬
‫در فهرست منبع ورودی های وصل شده‬
‫پررنگ خواهند شد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫کواکﺴیاﻝ )‪(RF‬‬
‫‪VGA‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫وی سی آر ‪ /‬دی وی دی ‪ STB /‬کابل ‪ STB /‬ماهواره ‪PVR STB /‬‬
‫‪ /‬گیرنده ‪ / AV‬بازی ‪ /‬کمکوردر ‪ /‬کامپیوتر ‪ / PC DVI /‬دستگاه های‬
‫‪ / DVI‬تلویزیون ‪ :IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA /‬دستگاه‬
‫وصل شده به پريزهاي ورودي را نام گذاري كنيد تا انتخاب منبع ورودي‬
‫آسان تر شود‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫✎‬
‫هنگاميکه کامپيوتری که قدرت تفکيک ‪ 1920‬در ‪1080‬‬
‫@ ‪ 60‬هرتز دارد به درگاه (‪ HDMI IN 1)DVI‬وصل شده‪،‬‬
‫بايستی درگاه را به حالت ‪ DVI PC‬زير ‪)Edit Name‬وي رايش‬
‫نام( تنظيم کنيد‪.‬‬
‫✎‬
‫هنگاميکه کابل ‪ hDMI/DVI‬را به درگاه ‪HDMI IN )DVI 1‬‬
‫وصل می کنيد‪ ،‬بايستی آن را به حالت ‪ DVI PC‬يا دستگاه‬
‫های‪ DVI‬زيرویرایش نام تنظيم کنيد‪.‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 8‬‬
‫ويژگی های اصلی‬
‫نحوه مسیریابی در منوها‬
‫قبل از استفاده از تلويزيون‪ ،‬مراحل زير را براي يادگيري نحوه مسيريابی در منو‬
‫دنبال کرده و عملكردهاي مختلف را انتخاب و تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪@ TV‬‬
‫‪INTERNET‬‬
‫‪CONTENT‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪1‬‬
‫مدیریت كانال‬
‫حذف شود يا کانال های دلخواه تنظيم شوند و از راهنمای برنامه برای پخش‬
‫ديجيتال استفاده شود‪ .‬يک کانال در صفحه کانال ها‪ ،‬کانال های شخصی يا زمان‬
‫بندی شده انتخاب شود‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫کانال‬
‫‪۴‬‬
‫همه‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫*‬
‫‪8‬‬
‫*‬
‫‪-- C‬یصخش یاه لاناك شیاریو‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪A‬‬
‫منوی روی صفحه اصلی را نمايش می دهد‪.‬‬
‫دکمه ‪I-II : MENU‬‬
‫‪ MEDIA.P‬داده و يك آيتم را‬
‫جانما را حركت‬
‫‪ 2‬دکمه ‪ENTERE‬‬
‫‪ / DUAL‬جهت‪HDMI :‬‬
‫انتخاب کنيد‪ .‬تنظيمات را تأييد كنيد‪.‬‬
‫‪ P.SIZE‬بر می‪P.MODE‬‬
‫گردد‪.‬‬
‫‪S.MODE‬به منوی قبلی‬
‫‪ 3‬دکمه ‪: RETURN‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪9‬‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫نوي كانال‬
‫‪.‬قفل شود‬
‫‪-- C‬تماشای تايمر‬
‫‪-- C‬ويرايش نام كانال‬
‫‪-- C‬مرتب کردن‬
‫‪-- C‬حذف‬
‫▼‬
‫‪B‬‬
‫بزرگنمايی‬
‫‪C‬‬
‫انتخاب‬
‫صفحه‬
‫‪ T‬ابزار‬
‫‪ ۴‬دکمه ‪ : EXIT‬از منوی روی صفحه خارج می شود‪.‬‬
‫نحوه استفاده از ‪( OSD‬نمایش روی صفحه)‬
‫مرحله دسترسي ممكن است بستگي به منوي انتخاب شده متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪MENU m‬‬
‫▲‪▼/‬‬
‫‪ENTERE‬‬
‫▲‪▼/‬‬
‫◄‪►/‬‬
‫‪ENTERE‬‬
‫‪EXIT e‬‬
‫گزينش های منوی اصلی روی صفحه نمايان‬
‫می شود‪:‬‬
‫تصویر‪ ،‬صدا‪ ،‬کانال‪ ،‬تنظیمات‪ ،‬ورودی‪ ،‬کاربرد‪،‬‬
‫پشتیبانی‪.‬‬
‫يک نماد را با دکمه ▲ يا ▼ انتخاب کنيد‪.‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را برای دستيابی به منوی‬
‫فرعی فشار دهيد‪.‬‬
‫منوی فرعی مورد نظر را با دکمه ▲ يا ▼‬
‫انتخاب کنيد‪.‬‬
‫مقدار يک آيتم را با دکمه ◄ يا ► تغيير دهيد‪.‬‬
‫تغييرات در ‪ OSD‬ممكن است بستگي به منوي‬
‫انتخاب شده متفاوت باشد‪.‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را برای تکميل پيکربندی‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ EXIT‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫کانال ها‪ :‬فهرست کانال را براساس نوع کانال نشان می دهد‪.‬‬
‫■‬
‫*‬
‫■‬
‫کانال های شخصی‪ :‬گروه کانال را نشان می دهد‪.‬‬
‫زمان بندی شده‪ :‬همه كانال هايي كه در حال حاضر رزرو شده‬
‫را نشان مي دهد‪.‬‬
‫■‬
‫✎‬
‫استفاده از دکمه های رنگی با مدیریت کانال‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪B‬‬
‫سبز )بزرگنمایي(‪ :‬شماره كانال را بزرگ يا كوچك مي كند‪.‬‬
‫زرد )انتخاب(‪ :‬كانال هاي الزم را انتخاب كرده و دكمه زرد‬
‫را ب راي تنظيم همه كانال هاي انتخاب شده در آن واحد فشار‬
‫دهيد‪ .‬عالمت ‪ c‬در سمت چپ كانال هاي انتخاب شده ظاهر‬
‫مي شود‪.‬‬
‫)صفحه(‪ :‬رفتن به صفحه بعدی يا قبلی‪.‬‬
‫‪)T‬ابزار(‪ :‬منوی گزينش مدیریت کانال را نشان می دهد‪.‬‬
‫)منوهاي گزينش ها ممكن است بستگي به موقعيت‬
‫متفاوت باشند‪(.‬‬
‫نمادهاي نمایش وضعیت كانال‬
‫نمادها‬
‫‪c‬‬
‫*‬
‫\‬
‫)‬
‫عملكردها‬
‫کانال انتخاب شده‬
‫يك كانال به عنوان دلخواه تنظيم مي شود‪.‬‬
‫يك كانال قفل شده‬
‫يك برنامه رزرو شده‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:32:42‬‬
‫‪9‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 9‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫✎✎‬
‫¦ ¦استفاده از کانال های دلخواه‬
‫حالت کانال‬
‫‪( Px x‬حالت برنامه)‪ :‬هنگامیکه تنظیم کردن تمام شد‪ ،‬شماره‬
‫هاي موقعيت از ‪ P00‬تا ‪ P99‬به ايستگاه هاي پخش در منطقه‬
‫شما داده مي شود‪ .‬در اين حالت مي توانيد با وارد كردن شماره‬
‫موقعيت‪ ،‬يك كانال را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫* کانال های شخصی‬
‫(درمدیریت کانال)‬
‫همه كانال هاي دلخواه را نشان مي دهد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫■ ■‪ : Edit My Channels t‬می توانید کانال های انتخاب شده‬
‫را به گروه کانال های شخصی تنظیم کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫عالمت “*” نمایش داده شده و کانال به عنوان کانال شخصی تنظیم‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫ ‪ .1‬یک کانال را انتخاب کرده و دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ ‪ .2‬یک کانال را در گروه های کانال دلخواه از بین ‪ 3 ،2 ،1‬و‬
‫‪ 4‬اضافه یا حذف کنید‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬می توان یک گروه یا بیشتر را انتخاب کرد‪.‬‬
‫‪ .3‬پس از اینکه تنظیمات را تغییر دادید‪ ،‬فهرست کانال برای هر‬
‫گروه را می توان در کانال های دلخواه مشاهده کرد‪.‬‬
‫حالت کانال آنتن هوایی یا کابل‬
‫کانال های شخصی‬
‫کانال شخصی ‪1‬‬
‫کانال شخصی ‪2‬‬
‫کانال شخصی ‪3‬‬
‫کانال شخصی ‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪7‬‬
‫**‬
‫‪-- C‬‬
‫‪8‬‬
‫**‬
‫‪-- C‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪-- C‬‬
‫‪( Cx‬حالت کانال آنتن هوایی) ‪( S /‬حالت کانال کابل)‪ :‬این دو‬
‫حالت به شما امکان می دهند تا کانال را با وارد کردن شماره‬
‫تعیین شده ب رای هر ایستگاه پخش آنتن هوایی یا کانال کابل‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫¦ ¦ویرایش کانال ها‬
‫منوی گزینش مدیریت کانال‬
‫(درمدیریت کانال)‬
‫‪ .1‬یک کانال را انتخاب کرده و دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬با استفاده از منوی ویرایش نام کانال نام کانال را به ترتیب ویرایش کنید‪.‬‬
‫■ ■ویرایش نام کانال‪ :‬نام کانال خودتان را تعیین کنید‪.‬‬
‫¦ ¦سایر ویژگی ها‬
‫منوی گزینش مدیریت کانال‬
‫(در مدیریت کانال)‬
‫هر کانال را با استفاده از گزینش های منوی مدیریت کانال (قفل شود ‪ /‬قفل باز‬
‫شود‪ ،‬تماشای تایمر‪ ،‬مرتب کردن‪ ،‬حذف‪،‬انتخاب همه ‪ /‬حذف همه انتخاب ها)‬
‫تنظیم کنید‪ .‬اقالم منوي گزينش ممكن است بستگي به وضعيت كانال متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪ .1‬یک کانال را انتخاب کرده و دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬یک عملکرد را انتخاب کرده و تنظیمات آنرا تغییر دهید‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫بزرگنمایی‬
‫‪C‬‬
‫صفحه‬
‫انتخاب‬
‫‪ T‬ابزار‬
‫حالت برنامه‬
‫¦ ¦کانال های بازگشته‬
‫■ ■قفل شود ‪ /‬قفل باز شود‪ :‬يك كانال را طوري قفل كنيد كه نتوان كانال را‬
‫انتخاب و تماشا كرد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫منطقه‬
‫مي توانيد منطقه مورد نظر را تغيير دهيد‪.‬‬
‫ذخیره خودکار‬
‫کانال ها را به طور خودکار اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫شماره برنامه هايي كه بطور اتوماتيك معين شده ممكن است با شماره‬
‫برنامه هاي واقعي ويا دلخواه مطابقت نكند‪.‬‬
‫ذخیره دستی‬
‫کانال ها را به طور دستی اسکن کرده و در تلویزیون ذخیره می کند‪.‬‬
‫‪x‬اين عملكرد تنها زماني موجود است كه قفل کودک روي روشن‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪x‬صفحه وارد كردن پين نمايان مي شود‪ .‬پین ‪ 4‬رقمی را وارد کنید‬
‫که پیش فرض آن “‪ ”0-0-0-0‬است‪ .‬پین را با استفاده از گزینش‬
‫کد عوض شود تغییر دهید‪.‬‬
‫■ ■تماشای تایمر‪ :‬می توانید کانال دلخواه را طوری تنظیم کنید که به طور‬
‫خودکار در موقع مورد نظر نمایش داده شود‪ .‬ابتدا وقت کنونی را برای‬
‫استفاده از این عملکرد تنظیم کنید‪.‬‬
‫■ ■مرتب کردن (فقط کانال های آنالوگ)‪ :‬اين عملكرد به شما اختيار مي دهد تا‬
‫شماره برنامه كانالهاي ذخيره شده را تغيير دهيد‪ .‬اين عملکرد بعد از استفاده‬
‫از ذخيره اتوماتيک ممکن است الزم باشد‪.‬‬
‫■ ■حذف‪ :‬مي توانيد كانال را براي نمايش كانال هايي كه مي خواهيد حذف كنيد‪.‬‬
‫■ ■انتخاب همه ‪ /‬حذف همه انتخاب ها‪ :‬در مدیریت کانال‪ ،‬همه کانال ها را‬
‫انتخاب کنید یا انتخاب همه کانال ها را حذف کنید‪.‬‬
‫برنامه (‪ ،)99~0‬سیستم رنگ‪ ،‬سیستم ِصدا‪ ،‬کانال‪ ،‬جستجو ‪ :‬اگر صدا‬
‫■ ■‬
‫نبود ويا صدا غيرعادي بود‪ ،‬الزم است كه استاندارد صدا دوباره انتخاب‬
‫شود‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2010-3-4 21:32:43‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 10‬‬
‫ زمان بندی شده‬
‫(در مدیریت کانال)‬
‫می توانید برنامه ای که برای تماشا رزرو کرده اید را مشاهده کنید‪ ،‬تغییر دهید یا‬
‫حذف کنید‪.‬‬
‫■ ■تغيير اطالعات‪ :‬برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید تغییر‬
‫دهید‪.‬‬
‫نور زمینه ‪ /‬درخشندگی ‪ /‬روشنایی ‪ /‬وضوح ‪ /‬رنگ ‪/‬‬
‫تصحیح رنگ (‪)G/R‬‬
‫تلویزیون شما چندین گزینش تنظیم برای کنترل کیفیت تصویر دارد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫■ ■لغو برنامه ریزی ها‪ :‬برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید‬
‫لغو کنید‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫■ ■اطالعات‪ :‬برنامه ای را که برای تماشا کردن رزرو کرده اید نمایش دهید‪.‬‬
‫(همچنين مي توانيد اطالعات برنامه رزرو شده را تغيير دهيد‪).‬‬
‫‪x‬‬
‫■ ■انتخاب همه ‪ /‬حذف همه انتخاب ها‪ :‬همه برنامه هاي رزرو شده را انتخاب‬
‫كنيد يا انتخاب زدايي كنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫فهرست کانال‬
‫‪CH LIST‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫✎ ✎‬
‫کانال های تنظیم دقیق شده با یک ستارک “*” عالمت زده‬
‫شده اند‪.‬‬
‫ب رای اج رای مجدد تنظیم دقیق‪ ،‬تنظیم مجدد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪CONTENT‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫✎ ✎‬
‫‪SOURCE‬‬
‫■ ■پويا‪ :‬برای یک اتاق پرنور مناسب است‪.‬‬
‫‪TV‬‬
‫■ ■ادامه کار عدم وجود سیگنال (خاموش ‪ /‬دقیقه ‪ / 15‬دقیقه ‪ / 30‬دقیقه ‪:)60‬‬
‫در وضعیت بدون سیگنال یا کابل سیگنال کنترل شود برای مدت زمان‬
‫معینی که توسط کاربر مشخص شده‪ ،‬حالت آماده به کار را فعال می کند‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫هنگامیکه کامپیوتر از حالت ذخیره نیرو استفاده می کند‬
‫غیرفعال می شود‪.‬‬
‫■ ■طبیعی‪ :‬برای کاهش خستگی چشم‬
‫مناسب است‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫اگر حس گر صرفه جویی روشن باشد‪ ،‬روشنایی صفحه نمایش‬
‫ممکن است تغییر کند (قدری تیره تر یا روشن تر شود) که‬
‫بستگی به شدت نور محیط دارد‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫■ ■استاندارد‪ :‬برای محیط عادی مناسب‬
‫است‪.‬‬
‫طبیعی در حالت کامپیوتر موجود نیست‪.‬‬
‫■ ■حس گر صرفه جویی (خاموش‪/‬روشن)‪ :‬برای بهبود صرفه جویی در‬
‫مصرف نیرو؛ تنظیمات تصویر با نور موجود در اتاق به طور خودکار وفق‬
‫‪CONTENT‬‬
‫پیدا می کنند‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫¦ ¦تغيير حالت تصوير از قبل تنظیم شده‬
‫نوع تصویر مورد نظر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■صرفه جویی انرژی (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد ‪ /‬تصویر خاموش ‪/‬‬
‫خودکار) ‪ : t‬روشنايي تلويزيون را تنظيم مي كند تا مصرف نيرو‬
‫كاهش پيدا كند‪ .‬اگر تصویر خاموش را انتخاب کنید‪ ،‬صفحه نمایش خاموش‬
‫می شود‪ ،‬ولی صدا روشن باقی می ماند‪ .‬هر دکمه ای را برای روشن کردن‬
‫دوباره صفحه نمایش فشار دهید‪.‬‬
‫گر نور زمینه را تنظیم کنید‪ ،‬حس گر صرفه جویی خاموش‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫نور زمینه حداقل‪ :‬هنگامیکه حس گر صرفه جویی روی روشن است‪،‬‬
‫حداقل روشنایی صفحه نمایش را می توان به طور دستی تنظیم کرد‪.‬‬
‫منوی تصویر‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪x‬تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به تلویزیون‬
‫وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫راهکار صرفه جویی‬
‫اگر سيگنال ضعيف ويا تحريف شده است‪ ،‬کانال را بطور دستی تنظيم دقيق کنيد‪.‬‬
‫حالت‬
‫‪x‬در حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط مي توانيد نوززمینه‪ ،‬درخشندگی و‬
‫روشنایی را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪INFO‬‬
‫تنظیم دقیق‬
‫✎ ✎‬
‫‪x‬در حالت های ‪ TV، AV‬آنالوگ سیستم پال‪ ،‬عملکرد تصحیح‬
‫رنگ (‪ )G/R‬موجود نیست‪.‬‬
‫¦ ¦راهکارهای اقتصادی‬
‫می توانید همه کانال های جستجو شده را تماشا کنید‪.‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫■ ■سينمايي‪ :‬برای تماشای فیلم های سینمایی در اتاق تاریک مناسب است‪.‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:32:43‬‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫¦ ¦تغییر تنظیمات تصویر‬
‫‪11‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 11‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫¦ ¦تغيير گزینش های تصوير‬
‫■‬
‫■‪ 10‬درجه تنظیم سفیدی (خاموش‪ /‬روشن)‪ :‬توسط تنظیم روشنایی قرمز‪ ،‬سبز و آبی‪،‬‬
‫تنظیم سفیدی را در فواصل ‪ 10‬درجه کنترل می کند‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫تنظیمات پیشرفته‬
‫زماني موجود است كه حالت تصوير بر روي ‪(Movie‬سینمایی) تنظيم‬
‫شده و ورودي خارجي بر روي ‪ HDMI‬يا جزء تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫(در حالت استاندارد ‪ /‬سینمایی موجود است)‬
‫مي توانيد تنظيمات مشروح را براي صفحه نمايش خود تنظيم كنيد كه شامل رنگ و‬
‫درخشندگي مي شود‪.‬‬
‫بعضی از دستگاه های خارجی ممکن است از این عملکرد حمایت‬
‫نکنند‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫فاصله‪ :‬فاصله برای تنظیم انتخاب شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫در حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط مي توانيد درخشندگی پویا‪ ،‬گاما و تنظیم سفیدی را تغيير دهيد‪.‬‬
‫تقرمز‪ :‬سطح قرمز تنظيم شود‪.‬‬
‫سبز‪ :‬سطح سبز تنظيم شود‪.‬‬
‫تنظیمات پیشرفته‬
‫تن سیاه‬
‫‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫درخشندگی پویا‬
‫‪ :‬متوسط‬
‫جزئیات سایه‬
‫‪0:‬‬
‫گاما‬
‫‪0:‬‬
‫پترن تخصصی‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫حالت فقط ‪RGB‬‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫فضای رنگ‬
‫‪ :‬بومی‬
‫آبي‪ :‬سطح آبی تنظيم شود‪.‬‬
‫◄‬
‫تنظيم مجدد‪ :‬تنظیم سفیدی ‪ 10‬درجه را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند‪.‬‬
‫■‬
‫■رنگ پوست‪ :‬روی رنگ صورتی رنگ پوست تأکید می کند‪.‬‬
‫■‬
‫(خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬روی حدود شیئ تأکید می کند‪.‬‬
‫■بهبود لبه‬
‫ِ‬
‫■‬
‫✎ ✎‬
‫زماني موجود است كه حالت تصوير بر روي استاندارد و سینمایی‬
‫تنظيم شده و ورودي خارجي بر روي ‪ HDMI‬يا جزء تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫▼‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫■‬
‫■تن سیاه (خاموش ‪ /‬تیره ‪ /‬تیره تر ‪ /‬تیره ترین)‪ :‬سطح سیاهی را برای تنظیم عمق‬
‫صفحه نمایش انتخاب کنید‪.‬‬
‫■‬
‫■درخشندگی پویا (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد)‪ :‬درخشندگی صفحه نمایش را تنظیم‬
‫می کند‪.‬‬
‫■‬
‫■جزییات سایه (‪ :)2+~2-‬روشنایی تصاویر تیره را افزایش می دهد‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫در حالت کامپیوتر غیرفعال شده است‪.‬‬
‫■‬
‫■گاما (‪ :)3+~3-‬تراكم رنگ اصلي را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫■‬
‫■الگوی متخصص (خاموش ‪ /‬الگوی ‪ / 1‬الگوی ‪ :)2‬با اجرای عملکرد الگوی‬
‫متخصص‪ ،‬تصویر را می توان بدون ژنراتور یا فیلتر تنظیم کرد‪ .‬اگر منوی ‪OSD‬‬
‫ناپدید شود یا منویی به غیر از منوی تصویر باز شود‪ ،‬تنظیم کردن حفظ شده و پنجره‬
‫الگوی متخصص ناپدید می شود‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫بعضی از دستگاه های خارجی ممکن است از این عملکرد حمایت‬
‫نکنند‪.‬‬
‫گزینش های تصویر‬
‫✎✎‬
‫در حالت کامپیوتر‪ ،‬تنها می توانید در تمایل رنگ‪ ،‬اندازه‪ ،‬فیلتر نویز دیجیتال و‬
‫زمان حفاظت خودکار تغیی راتی ایجاد کنید‪.‬‬
‫گزینش های تصویر‬
‫تمایل رنگ‬
‫✎ ✎‬
‫✎ ✎تنها در حالت های ‪ ،DTV‬جزء و ‪ HDMI‬فعال شده است‪.‬‬
‫هنگام اج رای الگوی متخصص صدا پخش نمی شود‪.‬‬
‫■‬
‫■حالت فقط ‪( RGB‬خاموش ‪ /‬قرمز ‪ /‬سبز ‪ /‬آبی)‪ :‬می توانید رنگ یا تصحیح رنگ قرمز‪،‬‬
‫سبز یا آبی را برای تصویر از یک دستگاه خارجی (دستگاه پخش دی وی دی‪ ،‬سینمای‬
‫خانگی و غیره) تنظیم کنید‪.‬‬
‫■‬
‫■فضای رنگ (خودکار ‪ /‬بومی ‪ /‬تنظیم دلخواه)‪ :‬گستره رنگ هایی که برای ایجاد‬
‫تصویر موجود است را تنظیم کنید‪ .‬برای تنظیم رنگ‪ ،‬قرمز‪ ،‬سبز‪ ،‬آبی و تنظیم مجدد‪،‬‬
‫فضای رنگ را روی تنظیم دلخواه تنظیم کنید‪.‬‬
‫■‬
‫■ تنظیم سفیدی‪ :‬دمای رنگ را برای تصویر طبیعی تر تنظیم کنید‪.‬‬
‫■و فضاي رنگ را در هنگام تماشاي فيلم از دستگاه خارجي (برای مثال پخش کننده‬
‫دي وي دي) افزايش مي دهد هنگاميکه به پريزهاي ‪ HDMI‬ويا ‪Component‬‬
‫‪ IN‬متصل شده باشد‪.‬‬
‫‪ :‬عادی‬
‫اندازه‬
‫‪16:9 :‬‬
‫فیلتر نویز دیجیتال‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫فیلتر نویز ‪MPEG‬‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫سطح سیاه ‪HDMI‬‬
‫حالت فیلم‬
‫‪100Hz Motion Plus‬‬
‫‪ :‬عادی‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫‪ :‬استاندارد‬
‫◄‬
‫▼‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫■‬
‫■تمایل رنگ (سرد ‪ /‬عادی ‪ /‬رنگ گرم ‪ / 1‬رنگ گرم ‪)2‬‬
‫✎ ✎‬
‫تعديل قرمز ‪ /‬تعديل سبز ‪ /‬تعديل آبي‪ :‬تیرگی هر رنگ را (قرمز‪ ،‬سبز‪ ،‬آبی)‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫رنگ گرم ‪ 1‬یا رنگ گرم ‪ 2‬هنگامیکه حالت تصویر‬
‫پویا است غیرفعال خواهد شد‪.‬‬
‫بهره قرمز ‪ /‬بهره سبز ‪ /‬بهره آبی‪ :‬روشنایی هر رنگ را (قرمز‪ ،‬سبز‪ ،‬آبی)‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که‬
‫به یک ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2010-3-4 21:32:44‬‬
‫✎ ✎‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 12‬‬
‫‪ : 16:9‬تصوير را به اندازه ‪ 16:9‬براي پخش دي وي‬
‫دي ويا عريض تنظيم كنيد‪.‬‬
‫بزرگنمایی عریض‪ :‬اندازه تصوير را بيشتر از ‪ 4:3‬بزرگ می کند‪.‬‬
‫✎ ✎موقعیت را با استفاده از دکمه های ▲‪ ▼ ،‬تنظیم می کند‪.‬‬
‫بزرگنمایی‪ :‬تصوير را به عرض ‪ 16:9‬در جهت عمودي بزرگنمایی می کند تا‬
‫‪SOURCE‬‬
‫در اندازه صفحه جا بشود‪.‬‬
‫✎ ✎موقعیت یا اندازه را با استفاده از دکمه ▲‪ ▼ ،‬تنظیم می کند‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫■ ■سطح سیاه ‪( HDMI‬عادی ‪ /‬کم)‪ :‬ميزان سياهي در صفحه نمايش را با‬
‫تنظيم عمق صفحه انتخاب می کند‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫✎ ✎‬
‫به اندازه صفحه‪ :‬تصوير كامل را بدون هرگونه قسمت حذف شدگی نمایش‬
‫می دهد درحاليكه سيگنال هاي ‪ )1080p/1080i/720p( HDMI‬ويا جزء‬
‫(‪ )1080p/1080i‬دريافت مي شوند‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫✎ ✎در تلویزیون‪ ،AV ،‬جزء (‪ )1080i / 480i‬و ‪/ 480i( HDMI‬‬
‫‪ )1080i‬موجود است‪.‬‬
‫■ ■‪( 100Hz Motion Plus‬خاموش ‪ /‬واضح ‪ /‬استاندارد ‪ /‬روان ‪ /‬تنظیم‬
‫دلخواه ‪ /‬نمایش)‪ :‬كشش تصوير را از صحنه هايي كه جنبش زياد دارند‬
‫حذف كرده تا تصوير واضح تري را ارائه كند‪.‬‬
‫✎ ✎‪TV‬‬
‫پس از‪ x‬انتخاب به اندازه صفحه در ‪)1080p,1080i( HDMI‬‬
‫یا جزء ‪ )1080p/1080i‬ممکن است الزم باشد که تصویر را‬
‫مرکز کنید‪:‬‬
‫کاهش تاری تصویر‪ :‬ميزان كاهش تاري از منابع تصويري را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫کاهش لرزش تصویر‪ :‬ميزان كاهش لرزش از منابع تصويري را هنگام پخش‬
‫فيلم تنظيم مي كند‪.‬‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای انتخاب موقعیت فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دكمه ‪ ENTERE‬را فشاردهيد‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ▲‪ ◄ ،▼ ،‬یا ► را برای حرکت تصویر‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫بستگي به منبع ورودي‪ ،‬گزينه هاي اندازه تصوير ممكن است‬
‫‪x‬‬
‫متفاوت باشند‪.‬‬
‫موجود ممكن است بستگي به حالت انتخاب شده متفاوت‬
‫اقالم ‪x‬‬
‫باشند‪.‬‬
‫حالت كامپيوتر‪ ،‬فقط حالت های ‪ 16:9‬و ‪ 4:3‬را مي توان‬
‫در ‪x‬‬
‫تنظيم كرد‪.‬‬
‫تنظیمات را می توان ب رای هر دستگاه خارجی که به یک‬
‫‪x‬‬
‫ورودی تلویزیون وصل شده تنظیم وذخیره کرد‪.‬‬
‫اگر از‪x‬عملكرد به اندازه صفحه با ورودي ‪ 720p HDMI‬استفاده‬
‫كنيد‪ 1 ،‬خط در باال‪ ،‬پايين‪ ،‬چپ و راست به همان صورت عملكرد‬
‫‪ overscan‬بريده خواهد شد‪.‬‬
‫■ ■فیلتر نویز دیجیتال (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد ‪ /‬خودکار ‪ /‬نمایان کردن‬
‫خودکار ‪ /‬نمایش)‪ :‬هنگامیکه سیگنال پخش ضعیف است‪ ،‬ممکن است قدری‬
‫برفک و شبح نمایان شود‪ .‬یکی از گزینش ها را انتخاب کنید تا بهترین‬
‫تصویر نمایان شود‪.‬‬
‫نمایان کردن خودکار‪ :‬هنگام عوض کردن کانال های آنالوگ‪ ،‬قدرت‬
‫سیگنال را نشان می دهد‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫هنگامیکه نوار سبز است‪ ،‬بهترین سیگنال ممکن را دریافت‬
‫می کنید‪.‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫اگر ‪ 100Hz Motion Plus‬را فعال کنيد‪ ،‬ممکن است بر‬
‫روي صفحه اختشاشاتي نمايان شود‪I .‬اگر چنين اتفاقي افتاد‪،‬‬
‫‪ 100Hz Motion Plus‬را خاموش كنيد‪.‬‬
‫✎ ذکر ✎‬
‫‪x‬‬
‫فقط در حالت ‪( HDMI‬سیگنال های ‪ )RGB‬موجود است‪.‬‬
‫■ ■حالت فیلم (خاموش ‪ /‬خودکار‪ / 1‬خودکار‪ :)2‬تلويزيون را تنظیم می کند‬
‫تا بطور اتوماتيک سيگنالهاي فيلم را از همه منابع حس و ظاهر کرده و‬
‫تصوير را براي کيفيت بهينه تنظيم کند‪.‬‬
‫‪ : 4:3‬تنظیم پیش فرض برای پخش فیلم سینمایی یا عادی‪.‬‬
‫به مدت طوالنی در فورمت ‪ 4:3‬تماشا نکنید‪ .‬نشانه هایی از حاشیه ها‬
‫در سمت چپ‪ ،‬راست و مرکز صفحه نمایش ممکن است موجب باقی‬
‫ماندن تصویر (سوختگی تصویر) شود که تحت پوشش ضمانت نیست‪.‬‬
‫در حالت کامپیوتر غیرفعال شده است‪.‬‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫■‬
‫■اندازه ‪ :t‬جعبه كابل‪/‬گيرنده ماهواره‬
‫شما ممكن است مجموعه اندازه هاي تصوير خودش را نيز‬
‫داشته باشد‪ .‬با این وجود‪ ،‬ما اکیداً توصیه می کنیم که‬
‫بیشتر اوقات از حالت ‪ 16:9‬استفاده کنید‪.‬‬
‫‪CONTENT‬‬
‫■ ■فیلتر نویز ‪( MPEG‬خاموش‪ /‬كم‪ /‬متوسط‪ /‬زياد‪ /‬اتوماتيک)‪ :‬نویز ‪MPEG‬‬
‫را کاهش داده تا کیفیت تصویر بهبود پیدا کند‪.‬‬
‫تنظیم مجدد‪ :‬تنظيمات سفارشي را دوباره تنظيم مي كند‪.‬‬
‫■‬
‫■زمان حفاظت خودکار (‪ 2‬ساعت ‪ 4 /‬ساعت ‪ 8 /‬ساعت ‪ 10 /‬ساعت ‪ /‬خاموش)‪:‬‬
‫اگر یک تصویر ثابت بر روی صفحه نمایش باقی بماند‪ ،‬محافظ سوختگی خودکار‬
‫صفحه عمل خواهد کرد‪.‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫تنظیم مجدد تصویر (قبول ‪ /‬لغو)‬
‫حالت تصویر کنونی را به تنظیمات پیش فرض آن بر می گرداند‪.‬‬
‫¦ ¦برپاسازي تلويزيون با كامپيوتر‬
‫منبع ورودی را روی کامپیوتر بگذارید‪.‬‬
‫‪ t‬تنظیم خودکار‬
‫مقادیر‪/‬موقعیت های فرکانس را تنظیم کرده و تنظیمات را به طور خودکار تنظیم‬
‫دقیق می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫هنگامیکه از طریق کابل ‪ HDMI/DVI‬وصل شود موجود نیست‪.‬‬
‫صفحه نمایش‬
‫■ ■درشت ‪ /‬ظریف‪ :‬نویز تصویر را حذف کرده یا کاهش می دهد‪ .‬اگر صرفاً به‬
‫وسيله تنظيم دقيق نویز برطرف نشد‪ ،‬فركانس را تا حد ممكن (درشت) تنظيم‬
‫كرده و دوباره تنظيم دقيق كنيد‪ .‬پس از اينكه نویز كاهش پيدا كرد‪ ،‬تصوير‬
‫را دوباره تنظيم كنيد تا در مركز صفحه نمايش قرار گيرد‪.‬‬
‫■ ■موقعيت‪ :‬موقعیت صفحه نمایش کامپیوتر را با دکمه جهت دار تنظیم کنید‬
‫(▲ ‪.)► / ◄ / ▼ /‬‬
‫■ ■تنظيم مجدد تصوير‪ :‬تصویر را به تنظیمات پیش فرض بر می گرداند‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:32:44‬‬
‫‪13‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 13‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫استفاده از تلويزيون به عنوان صفحه نمايش كامپيوتر‬
‫تنظيم نرم افزار كامپيوترتان (براساس ‪)Windows XP‬‬
‫بستگی به ویرایش ویندوز و کارت ویدئو‪ ،‬صفحات نمایش واقعی در کامپیوتر شما‬
‫ممکن است متفاوت باشند که در این صورت همان اطالعات به راه اندازی تقریباً‬
‫همیشه بکار برده می شود‪( .‬در غير اينصورت‪ ،‬با توليد كننده كامپيوترتان ويا‬
‫فروشنده ‪ Samsung‬تماس حاصل كنيد)‬
‫‪ .1‬روی “‪ ”Control Panel‬در منوی شروع ویندوز کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬روی “‪ ”Appearance and Themes‬در پنجره “‪Control‬‬
‫‪ ”Panel‬کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .3‬روی “‪ ”Display‬کلیک کرده و یک جعبه گفتگوی نمایش ظاهر‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .4‬به زبانه “‪ ”Settings‬در جعبه گفتگوی نمایش بروید‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪x‬تنظیم اندازه صحیح (قدرت تفکیک)‬
‫[ایده آل‪ 1920 :‬در ‪ 1080‬پيكسل]‬
‫‪x‬اگر گزينه فركانس عمودي در جعبه گفتگوي تنظيمات ‪display‬‬
‫وجود دارد ارزش صحيح “‪ ”60‬و يا "‪ 60‬هرتز" مي باشد‪ .‬در‬
‫غي راينصورت‪ ،‬بر روي “‪ ”OK‬كليك كرده و از جعبه گفتگو خارج‬
‫شويد‪.‬‬
‫منوی صدا‬
‫¦ ¦تغيير حالت صدا از قبل تنظیم شده‬
‫‪t SRS TheaterSound‬‬
‫■ ■استاندارد‪ :‬حالت طبيعي صدا را انتخاب‬
‫مي كند‪.‬‬
‫■ ■موسيقي‪ :‬موسيقي را به صدا ارجحيت مي دهد‪.‬‬
‫■ ■سينمايي‪ :‬بهترين صدا را براي فيلم ها‬
‫عرضه مي كند‪.‬‬
‫■ ■صدای واضح‪ :‬گفتار را به صداهاي ديگر ارجحيت مي دهد‪.‬‬
‫■ ■تقویت‪ :‬شدت صدای فرکانس زیاد را افزایش داده تا امکان تجربه شنوایی‬
‫بهتر را برای اشخاصی که مشکل شنوایی دارند ایجاد کند‪.‬‬
‫¦ ¦تغییر دادن تنظیمات صدا‬
‫اکواالیزر‬
‫حالت صدا را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■باالنس چپ‪/‬راست‪ :‬باالنس بين بلندگوي راست و چپ را تنظيم مي كند‪.‬‬
‫■ ■‪( 10KHz / 3KHz / 1KHz / 300Hz / 100Hz‬تنظيم پهناي باند)‪:‬‬
‫میزان فرکانس های پهنای باند خاص را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■تنظيم مجدد‪ :‬اکواالیزر را به تنظیمات پیش فرض آن برمی گرداند‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2010-3-4 21:32:44‬‬
‫¦ ¦سیستم های صوتی و غیره‬
‫‪CONTENT‬‬
‫‪SRS TruSurround HD‬‬
‫(روشن ‪ /‬خاموش) ‪t‬‬
‫(فقط حالت صدای استاندارد) این عملکرد یک تجربه صدای فراگیر ‪ 5.1‬کانال‬
‫مجازی را از طریق یک جفت بلندگو یا گوشی با استفاده از فناوری ‪HRTF‬‬
‫‪ (Head Related Transfer Function‬ارائه می کند‪.‬‬
‫‪( SRS TruDialog‬خاموش ‪ /‬روشن)‬
‫‪TOOLS‬‬
‫(فقط حالت صدای استاندارد) این عملکرد به شما امکان می دهد تا شدت صدا را‬
‫نسبت به موسیقی یا اثرات صوتی افزایش دهید تا بتوان گفتگو را در هنگام تماشای‬
‫یک برنامه به وضوح بیشتری شنید‪.‬‬
‫صدای خودکار (خاموش ‪ /‬عادی ‪ /‬شب)‬
‫برای مساوی کردن میزان صدا در هر کانال‪ ،‬روی عادی بگذارید‪.‬‬
‫■ ■شب‪ :‬این حالت تجربه صوتی بهبودیافته را نسبت به حالت عادی ارائه‬
‫کرده‪ ،‬تقریباً هیچگونه سروصدایی ایجاد نمی کند‪ .‬برای موقع شب مناسب‬
‫است‪.‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫بلندگوی تلویزیون‬
‫ممکن است به واسطه تفاوت در سرعت رمزگشایی بین بلندگوی اصلی و گیرنده صوتی‪،‬‬
‫پژواک صدا ایجاد شود‪ .‬در این صورت‪ ،‬تلویزیون را روی خاموش بگذارید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی خاموش تنظیم شده‪ ،‬دکمه های صدا و‬
‫‪ MUTE‬کار نکرده و تنظیمات صدا محدود خواهد بود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫‪HDMI‬‬
‫هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی خاموش تنظیم شده‪ ،‬بایستی از این‬
‫تنظیمات استفاده کنید‪.‬‬
‫‪x x‬روشن ‪ :‬روشن‪ ،‬خاموش ‪ :‬خاموش‬
‫✎✎‬
‫هنگامیکه بلندگوی تلویزیون روی روشن تنظیم شده‪ ،‬بایستی از این تنظیمات‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫‪x x‬روشن ‪ :‬روشن‪ ،‬خاموش ‪ :‬روشن‬
‫✎✎‬
‫اگر سیگنال تصویری وجود نداشته باشد‪ ،‬هر دو بلندگو بی صدا خواهند بود‪.‬‬
‫خروجی ‪SPDIF‬‬
‫(‪ SPDIF (Sony Philips Digital InterFace‬برای ارائه صدای دیجیتال‬
‫استفاده شده‪ ،‬اختاللی که به بلندگوها و دستگاه های دیجیتال گوناگون از قبیل‬
‫دستگاه پخش دی وی دی وارد می شود را کاهش می دهد‪.‬‬
‫■ ■فرمت صدا‪ :‬در طول دریافت امواج دیجیتال تلویزیون‪ ،‬می توانید فرمت‬
‫خروجی صدای دیجیتال (‪ )SPDIF‬را از گزینش های ‪ PCM‬یا ‪Dolby‬‬
‫دالبی دیجیتال انتخاب کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫توسط اتصال به بلندگوهای ‪ 5.1ch‬در یک وضعیت دالبی دیجیتال‪،‬‬
‫تجربه صوتی ‪ 3‬بعدی را هم کنشی می کنید‪.‬‬
‫■ ■تأخیر صدا‪ :‬نابرابری صوتی‪ -‬تصویری را در هنگام تماشای تلویزیون یا‬
‫ویدئو و گوش دادن به خروجی صدای دیجیتال با استفاده از دستگاه خارجی‬
‫از قبیل گیرنده ‪ AV‬تصحیح می کند (‪.)250ms ~ 0ms‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 14‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫همه تنظیمات صوتی را به پیش فرض های کارخانه بر می گرداند‪.‬‬
‫■ ■تایمر ‪ / 1‬تایمر ‪ / 2‬تایمر ‪ 3‬سه تنظيم مختلف تايمر روشن‪/‬خاموش را مي‬
‫توان اجرا كرد‪ .‬بايستي ابتدا ساعت را تنظيم كنيد‪.‬‬
‫¦ ¦انتخاب حالت صدا‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪TV‬‬
‫هنگاميكه بر روي ‪ Dual l ll‬تنظيم مي كنيد‪ ،‬حالت صداي‬
‫كنوني بر روي صفحه نمايان مي شود‪.‬‬
‫زمان روشن شدن‬
‫▲‬
‫غیرفعال‬
‫‪00‬‬
‫زمان خاموش شدن‬
‫غیرفعال‬
‫‪00‬‬
‫▼‬
‫بلندی صدا‬
‫‪10‬‬
‫نوع صدا‬
‫مونو‬
‫استريو‬
‫‪Dual‬‬
‫مونو‬
‫استريو‬
‫استريو ‪A2‬‬
‫‪NICAM‬‬
‫استريو‬
‫‪Dual‬‬
‫✎✎‬
‫‪Dual-I/II‬‬
‫مونو‬
‫استریو ↔ مونو‬
‫‪Dual-I ↔ Dual-II‬‬
‫مونو‬
‫مونو ↔ استریو‬
‫مونو ← ‪Dual-I‬‬
‫‪ Dual-II ‬‬
‫پيش فرض‬
‫تغيير اتوماتيك‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪Dual-I‬‬
‫تغيير اتوماتيك‬
‫‪Dual-I‬‬
‫اگر سينگال استريو ضعيف بوده و تغيير اتوماتيك اتفاق مي افتد به‬
‫مونو تغيير دهيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون گذاشته شده‬
‫فقط در سیگنال صوتی استریو فعال شد‪.‬‬
‫باشد‪.‬‬
‫منوی تنظیم‬
‫تکرار‬
‫یكبار‬
‫یكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه‬
‫شنبه‬
‫‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫کانال (هنگامیکه منبع روی تلویزیون تنظیم شده باشد)‪ :‬کانال مورد‬
‫نظر را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫محتوا (هنگامیکه منبع روی ‪ USB‬تنظیم شده باشد)‪ :‬یک پوشه را در‬
‫دستگاه ‪ USB‬حاوی فایل های موسیقی یا عکس انتخاب کنید که قرار‬
‫است هنگامیکه تلویزیون به طور خودکار روشن شد پخش شوند‪.‬‬
‫■ ■ساعت مي‪ :‬تنظیم ساعت برای استفاده از ویژگی های گوناگون تایمر‬
‫تلویزیون است‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫هربار که دکمه ‪ INFO‬را فشار دهيد‪ ،‬وقت کنوني نمايان خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫✎ ✎‬
‫‪TV‬‬
‫‪1‬‬
‫منبع‪ :‬محتویات تلویزیون یا ‪ USB‬هنگامیکه تلویزیون به طور‬
‫اتوماتیک روشن شده پخش می شود را انتخاب کنید‪ USB( .‬را تنها‬
‫زمانی می توان انتخاب کرد که یک دستگاه ‪ USB‬به تلویزیون وصل‬
‫شده باشد)‬
‫وقت‬
‫■ ■تایمر خواب ‪ : t‬تلویزیون را به طور خودکار پس از یک مدت‬
‫زمان از قبل تنظیم شده خاموش می کند‪ 150 ،120 ،90 ،60 ،30( .‬و‬
‫‪ 180‬دقیقه)‪.‬‬
‫کانال‬
‫بلندی صدا‪ :‬ميزان بلندی صداي مورد نظر را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫¦ ¦استفاده از تايمر خواب‬
‫‪00‬‬
‫زمان روشن شدن ‪ /‬زمان خاموش شدن‪ :‬ساعت‪ ،‬دقيقه‪ ،‬و فعال‪/‬‬
‫غيرفعال را تنظيم مي كند‪( .‬براي فعال كردن تايمر با تنظيماتي كه‬
‫انتخاب كرده ايد روي فعال تنظيم كنيد‪).‬‬
‫¦ ¦تنظيم وقت‬
‫✎ ✎‬
‫✎ ✎‬
‫منبع‬
‫‪00‬‬
‫‪ L‬حرکت ‪ U‬تنظیم‬
‫✎ ✎‬
‫اگر سيم برق را قطع كنيد‪ ،‬بايستي ساعت را دوباره تنظيم كنيد‪.‬‬
‫مي توانيد روز‪ ،‬ماه‪ ،‬سال‪ ،‬ساعت يا دقيقه را مستقيماً با فشار‬
‫▲‪ ▼ ,‬یا دكمه هاي رقمي كنترل از راه دور تنظيم كنيد‪.‬‬
‫تایمر ‪1‬‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫تنظيم مجدد صدا (قبول ‪ /‬لغو)‬
‫¦ ¦تنظیم تایمر روشن‪/‬خاموش‬
‫اگر فایل موسیقی بر روی دستگاه ‪ USB‬نباشد یا پوشه حاوی‬
‫فایل موسیقی انتخاب نشود‪ ،‬عملکرد تایمر به طور صحیح‬
‫کار نمی کند‪.‬‬
‫هنگاميكه فقط يك فايل عكس در دستگاه ‪ USB‬وجود دارد‪،‬‬
‫نمايش اساليد پخش نخواهد شد‪.‬‬
‫اگر اسم پوشه زيادي َط والني است‪ ،‬نمي توان پوشه را انتخاب‬
‫كرد‪.‬‬
‫به هر ‪ USB‬که انتخاب می کنید پوشه خودش اختصاص داده‬
‫می شود‪ .‬هنگامیکه از بیش از یک نوع خاص ‪ USB‬استفاده‬
‫می شود‪ ،‬مطمئن شوید که هر ‪ USB‬اسم متفاوتی داشته باشد‪.‬‬
‫تکرار‪ :‬به سلیقه خودتان یکبار‪ ،‬هرروز‪ ،‬دوشنبه تا جمعه‪ ،‬دوشنبه تا‬
‫شنبه‪ ،‬شنبه تا یکشنبه یا دستی را انتخاب کنید‪ .‬اگر دستی را انتخاب‬
‫کنید‪ ،‬می توانید روزی که می خواهید تایمر فعال شود را تنظیم کنید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫✎✎خاموش شدن اتوماتیک (فقط هنگامیکه تلویزیون به وسیله تایمر‬
‫عالمت ‪ c‬نشان می دهد که روز انتخاب شده است‪.‬‬
‫روشن شده موجود است)‪ :‬تلویزیون بعد از ‪ 3‬ساعت از زمانیکه از آن‬
‫استفاده نشده خاموش می شود تا از زیادی گرم شدن جلوگیری شود‪.‬‬
‫ب راي لغوتايمر خواب ‪ ،‬خاموش را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:32:45‬‬
‫‪15‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 15‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫¦ ¦برنامه های قفل کردن‬
‫امنيت‬
‫✎✎‬
‫✎✎پین ‪ 4‬رقمی را وارد کنید که پیش فرض آن “‪ ”0-0-0-0‬است‪ .‬پین را با‬
‫صفحه ورودی پین قبل از صفحه تنظیمات نمایان می شود‪.‬‬
‫استفاده از گزینش کد عوض شود تغییر دهید‪.‬‬
‫■ ■قفل کودک (خاموش‪ /‬روشن)‪ :‬کانال ها در مدیریت کانال قفل می شوند تا‬
‫از کاربران غیرمجاز از قبیل کودکان در تماشای برنامه نامناسب جلوگیری‬
‫شود‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫تنها زمانی موجود است که منبع ورودی روی تلویزیون‬
‫گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫■ ■کد عوض شود‪ :‬شماره شناسایی شخصی تان را که برای تنظیم تلویزیون‬
‫الزم است تغییر دهید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫اگر كد پين را ف راموش كرديد‪ ،‬دكمه هاي كنترل از راه دور را به‬
‫ترتيب زير فشار دهيد تا پين را به ‪ 0-0-0-0‬دوباره تنظيم مي‬
‫كند‪( POWER :‬خاموش) ← ‪← 4 ← 2 ← 8 ← MUTE‬‬
‫‪( POWER‬روشن)‪.‬‬
‫¦ ¦سایر ویژگی ها‬
‫■ ■‪( BD Wise‬خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬كيفيت تصوير ايده آل را براي محصوالت‬
‫‪ Samsung DVD، Blu-ray‬و سينماي خانگي كه از ‪BD Wise‬‬
‫حمايت مي كنند ارائه مي كند‪ .‬هنگاميكه ‪ BD Wise‬روشن شده‪ ،‬حالت‬
‫تصوير به طور اتوماتيك به قدرت تفكيك ايده آل تغيير مي كند‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫هنگامیکه محصوالت ‪ Samsung‬که از ‪ BD Wise‬متصل‬
‫شده از طریق کابل ‪ HDMI‬حمایت می کنند موجود است‪.‬‬
‫■ ■شفافیت منو (روشنایی ‪ /‬تیره)‪ :‬شفافیت منو را تنظیم می کند‪.‬‬
‫■ ■ملودی (خاموش ‪ /‬کم ‪ /‬متوسط ‪ /‬زیاد)‪ :‬این عملکرد را تنظیم کنید تا یک‬
‫ملودی هنگامیکه تلویزیون روشن یا خاموش می شود پخش شود‪.‬‬
‫کنترل از راه دور بی سیم (روشن ‪ /‬خاموش)‬
‫کنترل از راه دور بی سیم را روشن یا خاموش کنید تا به کنترل از راه دور بی‬
‫سیم اختیار بدهید‪.‬‬
‫¦ ¦تصوير در تصوير (‪)PIP‬‬
‫‪PIP t‬‬
‫گیرنده تلویزیون را به همراه یک منبع تصویر خارجی به طور همزمان تماشا‬
‫کنید‪( PIP .‬تصویر در تصویر) در همان حالت کار نمی کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ذکر‬
‫زبان منو‬
‫‪x‬‬
‫زبان منو تنظيم شود‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫شبکه (نوع شبکه ‪ /‬تنظیمات شبکه ‪ /‬آزمایش شبکه‬
‫شبکه بی سیم ‪ / Samsung‬اتصال ‪)SWL‬‬
‫‪x‬‬
‫برای جزییات تنظیم گزینش ها‪ ،‬به دستورالعمل های «اتصال شبکه» مراجعه شود‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫(صفحه ‪)19‬‬
‫■ ■حالت بازی (خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬هنگاميكه به يك كنسول بازي از قبيل‬
‫‪ ™PlayStation‬يا ‪ ™Xbox‬متصل شده‪ ،‬مي توانيد با گزينش حالت‬
‫بازي از يك تجربه بازي واقعي تري بهره مند شويد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫‪x x‬احتی اط ها و محدودیت ها ب رای حالت بازی‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2010-3-4 21:32:46‬‬
‫‪x‬ممكن است متوجه شويد هنگاميكه از صفحه نمايش اصلي ب راي‬
‫تماشاي يك بازي ويا كا رايوكي استفاده مي كنيد‪ ،‬تصوير در‬
‫پنجره تصوير قدري غيرطبيعي مي شود‬
‫‪x‬هنگام استفاده از ‪ ،[email protected]‬نمي توان از عملكرد تصویر‬
‫در تصویر استفاده كرد‪.‬‬
‫‪x‬تنظيمات تصوير در تصوير‬
‫تصوير اصلي‬
‫عمومي‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬اگر در حين تماشاي حالت تصویر در تصویر تلویزیون را‬
‫خاموش کنید‪ ،‬پنجره تصوير در تصوير ناپديد خواهد شد‪.‬‬
‫– –براي قطع كردن كنسول بازي و اتصال دستگاه خارجي ديگر‪،‬‬
‫حالت بازی را در منوي تنظيمات روي خاموش بگذاريد‪.‬‬
‫– –اگر منوي تلويزيون را در حالت بازی نمايش دهيد‪ ،‬صفحه قدري‬
‫مي لرزد‪.‬‬
‫‪x‬حالت بازی در حالت تلويزيون‪ ،‬كامپيوتر و تصویر در تصویر‬
‫موجود نيست‪.‬‬
‫‪x‬پس از اتصال کنسول بازی‪ ،‬حالت بازی را روشن کنید تا از‬
‫کیفیت تصویر ضعیف جلوگیری شود‪.‬‬
‫‪x‬اگر حالت بازی روشن است‪ :‬حالت تصویر روی استاندارد‬
‫گذاشته شده و حالت صدا روی سینمایی گذاشته شده است‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫جزء‪DVI،/HDMI11 ,2‬‬
‫جزء‪,1‬‬
‫‪،HDMI44 ،HDMI33 ،HDMI22‬‬
‫کامپیوتر‬
‫تصوير فرعي‬
‫تلويزيون‪AV22 ،AV11 ،‬‬
‫■ ■تصویر در تصویر (خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬عملکرد تصویر در تصویر را فعال‬
‫یا غیرفعال می کند‪.‬‬
‫■ ■منبع (تلویزیون ‪ :)AV22 / AV11 /‬منبع تصوير فرعي را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫مي توانيد اين گزينش ها را با فشردن دكمه ‪ SOURCE‬بر‬
‫روي كنترل از راه دور بآساني انتخاب كنيد‬
‫■ ■كانال‪ :‬كانال را براي صفحه فرعي انتخاب مي كند‪.‬‬
‫■ ■اندازه (‪ :)Õ / Ã‬اندازه را برای تصویر فرعی انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■موقعیت (‪ :)à / – / — / œ‬موقعیت را برای تصویر فرعی‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■انتخاب صدا (اصلی ‪ /‬فرعی) ‪ :‬می توانید حالت صدای مورد نظر را انتخاب‬
‫کنید (اصلی ‪ /‬فرعی) در حالت تصویر در تصویر‪.‬‬
‫‪x‬حالت بازی فقط ب رای بازی کردن است‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 16‬‬
‫خود عیب یابی‬
‫■ ■آزمایش تصویر (بله ‪ /‬خیر)‪ :‬برای کنترل مشکالت تصویری استفاده شود و‬
‫اگر مشکل ادامه پیدا کرد الگوی رنگ کنترل شود‪.‬‬
‫■ ■آزمایش صدا (بله ‪ /‬خیر)‪ :‬از صدای ملودی توسازی شده برای کنترل‬
‫مشکالت صوتی استفاده شود‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫اگر صدايي را از بلندگوهاي تلويزيون نمي شنويد‪ ،‬قبل از‬
‫اج راي آزمايش صدا‪ ،‬مطمئن شويد كه بلندگوی تلویزیون روي‬
‫روشن در منوي صدا تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫ملودي در حين آزمايش شنيده خواهد شد حتي اگر بلندگوی‬
‫تلویزیون روي خاموش تنظيم شده باشد يا صدا توسط دكمه‬
‫‪ MUTE‬صامت شده باشد‪.‬‬
‫■ ■عيب يابي‪ :‬اگر به نظر می رسد که تلویزیون اشکاالتی دارید‪ ،‬به این‬
‫توضیحات مراجعه شود‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫اگر هیچکدام از این راهنمایی های عیب یابی مربوط نمی‬
‫شوند‪ ،‬با مرکز خدمات مشتریان ‪ Samsung‬تماس بگیرید‪.‬‬
‫ارتقای نرم افزار‬
‫ارتقای نرم افزار را می توان از طریق پخش سیگنال یا توسط دان لود کردن‬
‫جدیدترین سفت افزار از ‪ samsung.com‬به یک دستگاه حافظه ‪ USB‬انجام‬
‫داد‪.‬‬
‫ويرايش فعلی نرم افزاری که ً‬
‫قبال در تلويزيون نصب شده است‪.‬‬
‫✎✎‬
‫نرم اف زار به صورت “‪ ”Year/Month/Day_Version‬نشان داده مي شود‪.‬‬
‫از طریق ‪USB‬‬
‫‪2010/01/18_000001‬‬
‫◄‬
‫‬
‫از طریق اینترنت‬
‫نرم افزار جایگزین‬
‫■ ■از طریق اینترنت‪ :‬نرم افزار را با استفاده از اینترنت ارتقا دهید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫ابتدا شبکه خود را پیکربندی کنید‪ .‬ب راي ف رآیند مشروح استفاده‬
‫از تنظیمات شبکه‪ ،‬به دستورالعمل هاي «تنظیم شبکه»‬
‫م راجعه كنيد‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫اگر اتصالی اینترنت به طور صحیح کار نمی کند‪ ،‬ممکن‬
‫است که اتصال قطع شده باشد‪ .‬لطفاً دان لود کردن را دوباره‬
‫انجام دهید‪ .‬اگر مشکل ادامه پیدا کرد‪ ،‬توسط ‪ USB‬دان لود‬
‫کرده و ارتقا دهید‪.‬‬
‫■ ■نرم افزار جایگزین (بک‪-‬آپ)‪ :‬اگر سفت افزار جديد مشكلي دارد و بر روي‬
‫عملكرد تأثير مي گذارد‪ ،‬مي توانيد نرم افزار را به ويرايش قبلي برگردانيد‪.‬‬
‫راهنمای اتصال ‪HD‬‬
‫هنگام اتصال دستگاه ها به تلويزيون‪ ،‬به اين اطالعات مراجعه كنيد‪.‬‬
‫ارتقای نرم افزار‬
‫ویرایش فعلی‬
‫■ ■از طریق ‪ :USB‬درايو‬
‫‪ USB‬حاوي فایل حاوي ارتقاي سفت‬
‫افزار‪ ،‬كه از ‪www.samsung.com‬‬
‫به تلويزيون دان لود شده را وارد كنيد‪.‬‬
‫لطفاً مراقبت باشيد كه برق را قطع‬
‫نكرده ويا رانشگر ‪ USB‬را تا‬
‫يا‬
‫هنگامیکه ارتقا تمام نشده خارج‬
‫نكنيد‪ .‬تلويزيون پس از خاتمه ارتقاي‬
‫سفت افزار خاموش شده و به طور‬
‫اتوماتيك روشن خواهد شد‪ .‬هنگاميكه‬
‫درايو ‪USB‬‬
‫نرم افزار ارتقا پيدا كرد‪ ،‬تنظيمات‬
‫تصويري و صوتي كه اجرا كرده ايد به‬
‫تنظيمات پيش فرض برخواهند گشت‪ .‬ما توصيه مي كنيم تنظيمات خود را‬
‫يادداشت كنيد تا بتوانيد آنها را بعد از ارتقا به آساني دوباره تنظيم كنيد‪.‬‬
‫شگژیو‬
‫‪ 3‬ریالکصهاب یعاوهری‬
‫‪10‬‬
‫منوي حمايت‬
‫نصب جدیدترین ویرایش‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫تماس با ‪Samsung‬‬
‫اين اطالعات را هنگاميكه تلويزيون به طور صحيح كار نمي كند ويا هنگام ارتقاي‬
‫نرم افزار مشاهده كنيد‪ .‬می توانید اطالعاتی در مورد مراکز تماس تلفنی ما‪ ،‬و‬
‫نحوه دان لود محصوالت و نرم افزار را پیدا کنید‪.‬‬
‫‪-----_--/--/----‬‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:32:46‬‬
‫‪17‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 17‬‬
‫ويژگی های پيشرفته‬
‫وصل کردن به کامپیوتر‬
‫استفاده از کابل ‪ / HDMI/DVI‬کابل ‪D-sub‬‬
‫‪PC OUT‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪DVI OUT‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪Y Y‬‬
‫‪PB PB‬‬
‫‪PR PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪PB‬‬
‫‪PR‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫‪R-AUDIO-L‬‬
‫حالت های نمایش (ورودي ‪ D-Sub‬و ‪)HDMI/DVI‬‬
‫قدرت تفکيک ايده آل ‪ 1920‬در ‪ 60 @ 1080‬هرتز می باشد‪.‬‬
‫حالت‬
‫‪IBM‬‬
‫‪MAC‬‬
‫‪VESA CVT‬‬
‫‪VESA DMT‬‬
‫‪VESA GTF‬‬
‫‪VESA DMT / DTV CEA‬‬
‫✎‬
‫تذکر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪18‬‬
‫‪2010-3-4 21:32:48‬‬
‫قدرت تفكیك‬
‫‪ 640‬در ‪350‬‬
‫‪ 720‬در ‪400‬‬
‫‪ 640‬در ‪480‬‬
‫‪ 832‬در ‪624‬‬
‫‪ 1152‬در ‪870‬‬
‫‪ 720‬در ‪576‬‬
‫‪ 1152‬در ‪864‬‬
‫‪ 1280‬در ‪720‬‬
‫‪ 1280‬در ‪960‬‬
‫‪ 640‬در ‪480‬‬
‫‪ 640‬در ‪480‬‬
‫‪ 640‬در ‪480‬‬
‫‪ 800‬در ‪600‬‬
‫‪ 800‬در ‪600‬‬
‫‪ 800‬در ‪600‬‬
‫‪ 1024‬در ‪768‬‬
‫‪ 1024‬در ‪768‬‬
‫‪ 1024‬در ‪768‬‬
‫‪ 1152‬در ‪864‬‬
‫‪ 1280‬در ‪1024‬‬
‫‪ 1280‬در ‪1024‬‬
‫‪ 1280‬در ‪720‬‬
‫‪ 1280‬در ‪800‬‬
‫‪ 1280‬در ‪800‬‬
‫‪ 1280‬در ‪960‬‬
‫‪ 1360‬در ‪768‬‬
‫‪ 1440‬در ‪900‬‬
‫‪ 1440‬در ‪900‬‬
‫‪ 1680‬در ‪1050‬‬
‫‪ 1280‬در ‪720‬‬
‫‪ 1280‬در ‪1024‬‬
‫‪ 1920‬در ‪1080p‬‬
‫فركانس افقي (كیلوهرتز)‬
‫‪31.469‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪35.910‬‬
‫‪53.783‬‬
‫‪56.456‬‬
‫‪75.231‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪79.976‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪49.702‬‬
‫‪62.795‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪47.712‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪70.635‬‬
‫‪65.290‬‬
‫‪52.500‬‬
‫‪74.620‬‬
‫‪67.500‬‬
‫فركانس عمودي (هرتز)‬
‫‪70.086‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪59.950‬‬
‫‪59.959‬‬
‫‪74.777‬‬
‫‪74.857‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪75.025‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪74.934‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.015‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪74.984‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪70.000‬‬
‫‪70.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫فركانس ساعت پیكسل (مگاهرتز)‬
‫‪25.175‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪32.750‬‬
‫‪81.750‬‬
‫‪95.750‬‬
‫‪130.000‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪83.500‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪85.500‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪136.750‬‬
‫‪146.250‬‬
‫‪89.040‬‬
‫‪128.943‬‬
‫‪148.500‬‬
‫قطبیت همگام (‪)H / V‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪-/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/+‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪+/‬‬‫‪-/‬‬‫‪+/+‬‬
‫ب رای اتصالي كابل ‪ ،hDMI/DVI‬بايستي از پريز ‪ )DVI( 1 HDMI IN‬استفاده كنيد‪.‬‬
‫حالت درهم بافته پشتيباني نشده است‪.‬‬
‫اين دستگاه در صورتيكه يك فرمت تصويري غي راستاندارد انتخاب شده باشد ممكن است بطور عادي كار نكند‪.‬‬
‫حالت هاي جداگانه و مركب پشتيباني مي شوند‪ .‬از ‪ SOG‬يا ‪ Sync On Green‬حمايت نمی شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 18‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫وصل کردن به شبکه‬
‫‪.‬به اینترنت دسترسی پیدا کند )‪ (LAN‬می توانید تلویزیون را طوری تنظیم کنید که بتواند با استفاده از اتصالی کابل یا بی سیم‪ ،‬از طریق شبکه منطقه محلی تان‬
‫¦ ¦اتصال به یک شبکه کابل‬
‫متصل کنید ‪ LAN‬می توانید تلویزیون را با استفاده ازکابل به سه روش به ‪:‬‬
‫�‬
‫می توانید توسط اتصال درگاه ‪ LAN‬در پشت تلویزیون به یک مودم خارجی با استفاده از کابل ‪ ،Cat 5‬تلویزیون را به ‪ LAN‬متصل کنید‪ .‬به نمودار زیر‬
‫مراجعه شود‪.‬‬
‫پنل پشتي تلويزيون‬
‫مودم خارجي‬
‫(‪/ADSL/VDSL‬کابل تلويزيون)‬
‫کابل ‪LAN‬‬
‫�‬
‫درگاه مودم روي ديوار‬
‫كابل مودم‬
‫می توانید توسط اتصال درگاه ‪ LAN‬در پشت تلویزیون به اشتراک گذار‪ IP‬که به مودم خارجی وصل شده‪ ،‬تلویزیون را به ‪ LAN‬متصل کنید‪ .‬براي متصل‬
‫کردن از کابل ‪ Cat 5‬استفاده شود‪ .‬به نمودار زیر مراجعه شود‪.‬‬
‫با سرور( ‪ IP‬اشتراک گذار‬
‫)‪DHCP‬‬
‫پنل پشتي تلويزيون‬
‫‪ LAN‬کابل‬
‫�‬
‫درگاه مودم روي ديوار‬
‫)كابل تلويزيون‪ (ADSL/VDSL/‬مودم خارجي‬
‫‪ LAN‬کابل‬
‫كابل مودم‬
‫بستگی به نحوه پیکربندی شبکه شما‪ ،‬ممکن است بتوانید که توسط اتصال مستقیم درگاه ‪ LAN‬در پشت تلویزیون به پریز شبکه بر روی دیوار با استفاده از‬
‫کابل ‪ ،Cat 5‬تلویزیون را به ‪ LAN‬متصل کنید‪ .‬به نمودار زیر مراجعه شود‪ .‬توجه داشته باشید که پریز روی دیوار به مودم یا مسیرگردان در جای دیگری‬
‫در خانه تان متصل است‪..‬‬
‫درگاه ‪ LAN‬روي ديوار‬
‫پنل پشتي تلويزيون‬
‫کابل ‪LAN‬‬
‫اگر یک شبکه پویا دارید‪ ،‬بایستی از مودم یا مسیرگردان ‪ ADSL‬استفاده کنید که از پروتکل پیکربندی میزبان پویا (‪ )DHCP‬حمایت می کند‪ .‬مودم یا مسیرگردانی‬
‫که از ‪ DHCP‬حمایت می کنند‪ ،‬به طور خودکار آدرس ‪ ،IP‬ماسک زیرشبکه‪ ،‬دروازه ورودی و ‪ DNS‬که تلویزیون برای دسترسی به اینترنت نیاز دارد را ارائه‬
‫کرده تا لزومی برای وارد کردن این مقادیر به طور دستی نباشد‪ .‬بیشتر شبکه ها از نوع ‪(Dynamic Network‬شبکه پویا) هستند‪.‬‬
‫بعضی شبکه ها به آدرس استاتیک ‪ IP‬نیاز دارند‪ .‬اگر شبکه شما به آدرس استاتیک ‪ IP‬نیاز دارد‪ ،‬بایستی آدرس ‪ ،IP‬ماسک زیرشبکه‪ ،‬دروازه ورودی و ‪ DNS‬را‬
‫هنگام تنظیم اتصال شبکه‪ ،‬به طور دستی در صفحه تنظیمات کابل تلویزیون وارد کنید‪ .‬برای دریافت مقادیر آدرس ‪ ،IP‬ماسک زیرشبکه‪ ،‬دروازه ورودی و ‪،DNS‬‬
‫با ارائه کننده خدمات اینترنتی (‪ )ISP‬خود تماس بگیرید‪ .‬اگر یک کامپیوتر ویندوز دارید‪ ،‬می توانید این مقادیر را از طریق کامپیوتر نیز دریافت کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫اگر شبکه شما نیاز به آدرس ‪ IP‬استاتیک دارد‪ ،‬می توانید از مودم های ‪ ADSL‬استفاده کنید که از ‪ DHCP‬پشتیبانی می کنند‪ .‬مودم های‬
‫‪ ADSL‬که از ‪ DHCP‬حمایت می کنند همچنین به شما امکان می دهند تا از آدرس های استاتیک ‪ IP‬استفاده کنید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:32:50‬‬
‫‪19‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 19‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫تنظیمات شبكه (خودکار(‬
‫تنظیمات شبكه (دستی(‬
‫از خودکار استفاده کنید در هنگامیکه تلویزیون را به شبکه ای وصل می کنید‬
‫حمایت می کند‪ .‬برای برقرار کردن خودکار اتصال شبکه کابل ‪ DHCP‬که از‬
‫تلویزیون‪ ،‬این مراحل را اجرا کنید‬
‫از دستی استفاده کنید در هنگامیکه تلویزیون را به شبکه ای وصل می کنید که به‬
‫نیاز دارد ‪ IP‬آدرس استاتیک‬
‫نحوه تنظیم خودکار‬
‫‪ .1‬تلویزیون را به طوری که در بخش قبلی توصیف شد به ‪ LAN‬متصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬تلویزیون را روشن کرده‪ ،‬دکمه را روی کنترل از راه دور فشار دهید‬
‫و از دکمه ▲‪ ▼or‬برای انتخاب استفاده کرده و سپس دکمه ‪ E‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب شبکه در منوی استفاده کرده و سپس‬
‫دکمه ‪ E‬را فشار دهید‪ .‬صفحه شبکه نمایان می شود‪.‬‬
‫‪ .2‬در منوی پاپ آپی که نمایان می شود‪ ،‬روی وضعیت کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬در دیالوگی که نمایان می شود‪ ،‬روی زبانه پشتیبانی کلیک کنید‪..‬‬
‫‪ .4‬در زبانه پشتیبانی‪ ،‬دکمه جزییات را کلیک کنید‪ .‬مقادیر اتصال شبکه‬
‫نمایان می شوند‪.‬‬
‫نحوه تنظیم به طور دستی‬
‫شبکه‬
‫نوع شبكه‬
‫دریافت مقادیر اتصال شبکه‬
‫برای دریافت مقادیر اتصال شبکه در بیشتر کامپیوترهای ویندوز‪ ،‬این مراحل را‬
‫دنبال کنید‬
‫‪ .1‬روی نماد شبکه در پایین سمت راست صفحه کلیک راست کنید‪.‬‬
‫‪ :‬كابل‬
‫◄‬
‫تنظیمات شبكه‬
‫برای تنظیم دستی اتصال شبکه کابل تلویزیون‪ ،‬این مراحل را اجرا کنید ‪:‬‬
‫‪ .1‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 6‬را در فرایند «نحوه تنظیم خودکار» دنبال کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬را روي بگذاريد‪.‬‬
‫آزمایش شبكه‬
‫‪( SWL‬شبکه بی سیم ‪)Samsung‬‬
‫‪ .3‬دکمه ▼ روی کنترل از راه دور را برای رفتن به اولین فیلد ورودی‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫اتصال ‪SWL‬‬
‫‪ .4‬مقادیر و را وارد کنید‪ .‬از دکمه های رقمی روی کنترل از راه دور‬
‫برای وارد کردن ارقام و دکمه های جهتی برای رفتن از یک فیلد به‬
‫فیلد دیگر استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫‪ .5‬وقتیکه کارتان تمام شد‪ ،‬دکمه را روی کنترل از راه دور فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .6‬را براي كنترل اتصال اینترنت انتخاب كنيد‪..‬‬
‫‪ .4‬در صفحه‪ ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .5‬را روي تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪ .6‬را انتخاب كنيد‪ .‬صفحه نمایان می شود‪.‬‬
‫تنظیمات شبكه كابل‬
‫تنظیمات پروتكل اینترنت‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫آدرس ‪IP‬‬
‫‪:‬‬
‫ماسك زیرشبكه‬
‫‪:‬‬
‫دروازه ورودی‬
‫‪:‬‬
‫تنظیم ‪DNS‬‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫سرور‪DNS‬‬
‫‪:‬‬
‫◄‬
‫‪ U‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫‪ .7‬را روي بگذاريد‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫مقادیر اینترنتی الزم را به طور خودکار کسب کرده و وارد می کند‪.‬‬
‫‪ .9‬دو دقیقه صبر کرده و سپس دکمه را روی کنترل از راه دور فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ .10‬اگر عملکرد مقادیر اتصال شبکه را کسب نکرده باشد‪ ،‬به دستورات‬
‫برای بروید‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2010-3-4 21:32:50‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 20‬‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫اشتراک دهنده بي سيم ‪IP‬‬
‫يا‬
‫درگاه ‪ LAN‬روی‬
‫دیوار‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫‪ USB‬که می توانید به پریز )‪ (WIS09ABGN‬نیاز دارید ‪ Samsung‬بی سیم ‪ LAN‬برای اتصال بی سیم تلویزیون‪ ،‬به یک مسیرگردان یا مودم بی سیم و یک آداپیور‬
‫در پنل پشتی یا جانبی تلویزیون وصل کنید‪ .‬به نمودار زیر مراجعه شود‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫¦ ¦اتصال شبکه بی سیم‬
‫‪ Samsung‬بي سيم‬
‫آداپتور ‪LAN‬‬
‫کابل ‪LAN‬‬
‫عرضه ‪ Samsungparts.com‬و ‪ Ecommerce‬به طور جداگانه به فروش رسیده و توسط فروشندگان منتخب‪ ،‬سایت های ‪ Samsung‬بی سیم ‪ LAN‬آداپتور‬
‫را ‪ IEEE 802.11N‬استفاده از ‪. Samsung‬پشتیبانی می کند ‪ N‬و پروتکل های ارتباطی ‪ EEE 802.11A/B/G‬از ‪ Samsung‬بی سیم ‪ LAN‬می شود‪ .‬آداپتور‬
‫پخش مي كنيد‪ ،‬ممكن است كه فیلم به طور روان پخش نشود ‪ IEEE 802.11B/G‬توصیه می کند‪ .‬هنگاميكه فیلمی را با اتصالي‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫‪x x‬بايستي از «آداپتور ‪ LAN‬بي سيم ‪ »Samsung‬يا (‪ )WIS09ABGN‬ب راي استفاده از شبكه بي سيم استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬آداپتور ‪ LAN‬بي سيم ‪ Samsung‬به طور جداگانه فروخته مي شود‪ .‬آداپتور ‪ LAN‬بي سيم ‪ WIS09ABGN‬توسط فروشندگان منتخب‪ ،‬سايت‬
‫هاي ‪ Ecommerce‬و ‪ Samsungparts.com‬عرضه مي شود‪.‬‬
‫‪x‬ب راي استفاده از يك شبكه بي سيم‪ ،‬تلويزيون شما بايستي به اشت راك گذار بي سيم ‪ IP‬وصل شده باشد‪ .‬اگر اشت راك گذار بي سيم ‪ IP‬از ‪DHCP‬‬
‫حمايت مي كند‪ ،‬تلويزيون شما مي تواند از ‪ DHCP‬ويا آدرس استاتيك ‪ IP‬ب راي اتصال به شبكه بي سيم استفاده كند‪.‬‬
‫‪x‬كانالي را ب راي اشت راك گذار بي سيم ‪ IP‬انتخاب كنيد كه در حال حاضر از آن استفاده نمي شود‪ .‬اگر از اشت راك گذار بي سيم ‪ IP‬در حال حاضر‬
‫توسط دستگاه ديگري در نزديكي استفاده مي شود‪ ،‬اين موضوع ممكن است موجب اختالل و قطع ارتباط شود‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬اگر از يك سيستم امنيتي به غير از سيستم هايي كه در زير ذكر شده استفاده مي كنيد‪ ،‬اين سيستم با این تلويزيون كار نخواهد كرد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬اگر ‪ AP‬شما از ‪(WPS‬تنظيم محافظت شده ‪ )Wi-Fi‬پشتیبانی مي كند‪ ،‬مي توانيد شبكه را از طريق ‪( PBC‬پيكربندي فشار دكمه) ويا ‪( PIN‬شماره‬
‫شناسايي شخصي) وصل كنيد‪ WPS .‬به طور خودکار ‪ SSID‬و كليد ‪ WPA‬را در هردو حالت پيكربندي مي كند‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬اگر حالت ‪ Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n‬انتخاب شود و نوع رمزگذاری ب رای ‪ AP‬روی ‪ ،WEP، TKIP‬یا‬
‫(‪ TKIPAES (WPS2Mixed‬تنظیم شود‪ ،‬تلویزیون ‪ Samsung‬در سازگاری با مشخصات جواز جدید ‪ ،Wi-Fi‬از یک اتصال پشتیبانی نخواهد‬
‫کرد‪.‬‬
‫‪x‬فاصله ای را بین آداپتور ‪ LAN‬بی سیم ‪ Samsung‬و تلویزیون قائل شوید‪ .‬اگر تلویزیون را در حالیکه آداپتور در نزدیکی وصل شده تماشا کنید‪،‬‬
‫ممکن است در تصاویر ب رای بعضی کانال ها اختالل ایجاد شود‪.‬‬
‫‪x‬اگر مسیر گردان‪ ،‬مودم یا دستگاه گواهي نشده باشند‪ ،‬ممكن است از طريق «آداپتور ‪ LAN‬بي سيم ‪ »Samsung‬به تلويزيون وصل نشود‪.‬‬
‫‪x‬روش های اتصال‪ :‬می توانید اتصال شبکه بی سیم را به شش روش برق رار کنید‪.‬‬
‫ پیکربندی خودکار ‪Samsung‬‬‫ (‪PBC (WPS‬‬‫ تنظیمات خودکار (استفاده از عملکرد جستجوی شبکه خودکار)‬‫ تنظيمات دستي‬‫ ‪( SWL‬شبکه بی سیم ‪)Samsung‬‬‫ اختصاصی‬‫‪x‬همه آداپتورهای ‪ LAN‬بی سیم ‪ Samsung‬بایستی به طور مستقیم به درگاه ‪ USB‬تلویزیون وصل شوند‪ .‬از ‪ USB HUB‬پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:32:51‬‬
‫‪21‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 21‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫توجه‬
‫متصل شده‪ ،‬ممکن است تصویر به نظر تحریف شده بیاید یا بعضی کانال ها پارازیت داشته باشند‪ .‬در این ‪ Samsung‬بی سیم ‪ LAN‬هنگامیکه تلویزیون به آداپتور‬
‫‪:‬صورت‪ ،‬اتصال را با استفاده از یکی از روش های زیر برقرار کنید‬
‫روش ‪1‬‬
‫‪ USB‬اتصال توسط آداپتور زاویه قائمه‬
‫روش ‪2‬‬
‫اتصال از طریق کابل رابط‬
‫یا‬
‫تنظیمات شبکه‬
‫)‪ Samsung‬پیکربندی خودکار(‬
‫تنظیمات شبکه ((‪ )PBC (WPS‬نحوه برقرار کردن با‬
‫استفاده از‬
‫نقاط دسترسی) موجود است که از پیکربندی خودکار(‪ APs‬این عملکرد در‬
‫وجود ندارد‪ ،‬می توانید از طریق ‪ AP‬پشتیبانی می کنند‪ .‬اگر چنین ‪Samsung‬‬
‫‪.‬یا دستی متصل کنید )‪PBC (WPS‬‬
‫دارد‪ ،‬این مراحل را دنبال کنید )‪ PBC (WPS‬اگر مسیرگردان یک دکمه‪:‬‬
‫‪ .1‬تلویزیون را به طوری که در بخش قبلی توصیف شد به ‪ LAN‬متصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫این عملکرد هنگامیکه ‪(SWL‬شبکه بی سیم ‪ )Samsung‬خاموش‬
‫شده موجود است‪.‬‬
‫✎✎‬
‫می توانید ب رای دستگاهی که از پیکربندی خودکار ‪Samsung‬‬
‫پشتیبانی می کند در ‪ www.samsung.com‬جستجو کنید‪.‬‬
‫‪ Samsung‬نحوه برقرار کردن پیکربندی خودکار‬
‫‪ AP .1‬و تلویزیون را در کنار یکدیگر قرار داده و آنها را روشن کنید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫چون مدت بوت کردن برنامه ها متفاوت است‪ ،‬ممکن است الزم‬
‫شود که ب رای تقریباً ‪ 2‬دقیقه منتظر شوید‪.‬‬
‫‪ .2‬تلویزیون را روشن کرده‪ ،‬دکمه ‪ Menu‬را روی کنترل از راه دور‬
‫فشار دهید و از دکمه ▲‪ ▼or‬برای انتخاب تنظیمات استفاده کرده و‬
‫سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬از دکمه ▲ یا ▼ برای انتخاب شبکه در منوی تنظیمات استفاده کرده‬
‫و سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬در صفحه شبکه ‪ ،‬نوع شبکه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .5‬نوع شبكه را روي بي سيم تنظيم كنيد‪.‬‬
‫‪ .6‬تنظيمات شبكه را انتخاب كنيد‪ .‬صفحه تنظیمات شبکه نمایان می شود‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫اگر کابل ‪ LAN‬را به درگاه ‪ WAN‬از ‪ AP‬در حین پیکربندی‬
‫خودکار متصل کنید‪ ،‬می توانید آزمایش اتصال اینترنت را‬
‫به طور خودکار انجام دهید‪ .‬اگر اینکار را نکنید‪ ،‬پیکربندی‬
‫خودکار ‪ Samsung‬فقط دستگاهی که به ‪ AP‬وصل شده را‬
‫کنترل خواهد کرد (اینترنت را کنترل نمی کند)‪.‬‬
‫‪ .2‬پس از ‪ 2‬دقیقه‪ ،‬آداپتور ‪ LAN‬بی سیم ‪ Samsung‬را به تلویزیون‬
‫وصل کنید‪ .‬هنگامیکه آداپتور ‪ LAN‬بی سیم ‪ Samsung‬برقرار شد‪،‬‬
‫پنجره پاپ آپ نمایان می شود‪.‬‬
‫‪ .3‬به محض اینکه اتصال برقرار شد‪ AP ،‬را به موازات آداپتور ‪LAN‬‬
‫بی سیم ‪ Samsung‬و به فاصله کمتر از ‪ 25‬سانتی متر قرار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬منتظر شوید تا اتصال به طور خودکار برقرار شود‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫اگر اتصال برق رار نشد‪ AP ،‬را تنظیم مجدد کرده و دوباره‬
‫امتحان کنید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫اگر پیکربندی خودکار تلویزیون را به ‪ AP‬متصل نمی کند‪،‬‬
‫یک پنجره پاپ آپ در صفحه نمایان شده و شما را از عدم‬
‫اتصال باخبر می کند‪ AP .‬را تنظیم مجدد کرده و سپس دوباره‬
‫امتحان کنید‪ .‬اگر اتصال دومرتبه برق رار نشد‪ ،‬یکی از روش‬
‫های اتصال دیگر را انتخاب کنید‪ ،)PBC (WPS ،‬خودکار‬
‫یا دستی‪.‬‬
‫‪ .5‬پس از اینکه اتصال برقرار شد‪ ،‬اشتراک گذار را در محل مورد نظر‬
‫پیدا کنید‪.‬‬
‫تنظیمات شبكه كابل‬
‫یك شبكه انتخاب شود‪.‬‬
‫‪:‬انتخاب نشده ►‬
‫تنظیمات پروتكل اینترنت‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫آدرس ‪IP‬‬
‫‪:‬‬
‫ماسك زیرشبكه‬
‫‪:‬‬
‫دروازه ورودی‬
‫‪:‬‬
‫نظیم ‪DNS‬‬
‫سرور‪DNS‬‬
‫‪ :‬خودکار‬
‫‪:‬‬
‫‪A‬‬
‫‬
‫)‪ U PBC(WPS‬حرکت ‪ E‬ورود ‪ R‬بازگشت‬
‫‪ .7‬دكمه قرمز را بر روي کنترل از راه دور فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .8‬دکمه ‪ )PBC (WPS‬را روی مسیرگردان در ظرف ‪ 2‬دقیقه فشار‬
‫دهید‪ .‬تلویزیون به طور خودکار همه تنظیمات شبکه الزم را دریافت‬
‫کرده و به شبکه متصل می شود‪.‬‬
‫‪ .9‬پس از اینکه اتصال شبکه برقرار شد‪ ،‬دکمه ‪ Return‬را برای‬
‫خروج از صفحه تنظیمات شبکه فشار دهید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫اگر تنظیمات ‪ AP‬تغییر پیدا کرده یا اولین باریست که پس از‬
‫خریداری از ‪ AP‬جدید استفاده می کنید‪ ،‬بایستی تنظیمات را‬
‫دوباره از مرحله ‪ 1‬انجام دهید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪2010-3-4 21:32:53‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 22‬‬
‫نحوه تنظیم خودکار‬
‫برای تنظیم خودکار اتصال بی سیم‪ ،‬مراحل زیر را دنبال کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 6‬فوق را در فرایند «نحوه تنظیم ‪ »)PBC (WPS‬دنبال‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ▼ را براي انتخاب تنظیمات پروتکل اینترنت فشار داده و سپس‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪ .‬دكمه ▲ یا ▼ را براي انتخاب‬
‫خودکار فشار داده‪ ،‬سپس دكمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ▲ را برای رفتن به یک شبکه انتخاب شود‪,‬فشار داده و سپس‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪ .‬عملکرد شبکه برای شبکه های‬
‫بی سیم موجود جستجو می کند‪ .‬هنگامیکه تمام شد‪ ،‬لیستی را از شبکه‬
‫های موجود نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪ .4‬در لیست شبکه ها‪ ،‬دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب یک شبکه فشار‬
‫داده و سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫اگر ‪ AP‬روی پنهان (نامرئی) تنظیم شده‪ ،‬بایستی افزودن‬
‫شبکه را انتخاب کرده و اسم شبکه (‪ )SSID‬صحیح و کلید‬
‫ایمنی را ب رای برق راری اتصال وارد کنید‪.‬‬
‫‪ .5‬اگر پاپ آپ امنیت‪/‬کد نمایان شد‪ ،‬به مرحله ‪ 6‬بروید‪ .‬اگر صفحه‬
‫اتصال شبکه نمایان شد‪ ،‬به مرحله ‪ 10‬بروید‪.‬‬
‫‪ .6‬دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب امنیت یا کد فشار دهید‪ .‬برای بیشتر‬
‫شبکه های خانگی‪ ،‬امنیت را انتخاب خواهید کرد (برای کلید ایمنی)‪.‬‬
‫صفحه امنیت ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪Security Key‬‬
‫‪0 entered‬‬
‫‪Number‬‬
‫‪Lower case‬‬
‫‪Delete‬‬
‫‪Space‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪N‬‬
‫‪M‬‬
‫‪L‬‬
‫‪K‬‬
‫‪J‬‬
‫‪I‬‬
‫‪H‬‬
‫‪U‬‬
‫‪T‬‬
‫‪S‬‬
‫‪R‬‬
‫‪Q‬‬
‫‪P‬‬
‫‪O‬‬
‫‪Z‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪X‬‬
‫‪W‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ U‬تقل ‪ E‬إدخال ‪ R‬بازگشت‬
‫‪ .7‬در صفحه امنیت ‪ ،‬عبارت عبور شبکه را وارد کنید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫‪ .10‬منتظر شوید تا پیغام تأیید اتصال نمایان شود و سپس دکمه‬
‫‪ ENTERE‬را فشار دهید‪ .‬صفحه تنظیمات شبکه دوباره نمایان‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪ .11‬برای آزمایش اتصال‪ ،‬دکمه ‪ RETURN‬را برای انتخاب آزمایش‬
‫شبکه فشار داده و سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫)‪ (Ad-Hoc‬تنظیمات شبکه‬
‫با »‪ Samsung‬بي سيم ‪ LAN‬مي توانيد بدون نقطه دسترسي از طريق «آداپتور‬
‫استفاده از شبكه همتا به همتا به يك دستگاه موبايل دسترسي پيدا كنيد‬
‫✎ ✎‬
‫این عملکرد هنگامیکه ‪(SWL‬شبکه بی سیم ‪)Samsung‬‬
‫خاموش شده موجود است‪.‬‬
‫جديد ‪ Ad-hoc‬نحوه اتصال به‬
‫‪ .1‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 6‬را در فرایند «نحوه تنظیم با استفاده از ‪PBC‬‬
‫(‪ »)WPS‬دنبال کنید‪( .‬صفحه ‪)22‬‬
‫‪ .2‬یک شبکه انتخاب شود را انتخاب کنید‪ .‬فهرستی از دستگاه ها‪/‬شبکه‬
‫ها نمایان می شود‪.‬‬
‫‪ .3‬هنگامیکه در فهرست دستگاه هستید‪ ،‬دکمه آبی را روی کنترل از راه‬
‫دور فشار دهید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫تنظیمات شبكه‬
‫‪0~9‬‬
‫ابایستی بتوانید عبارت عبور را در یکی از صفحات تنظیم که‬
‫ب رای تنظیم مسیرگردان یا مودم از آن استفاده کردید پیدا کنید‪.‬‬
‫پیغام ‪ Ad-hoc‬یک اتصال ‪ WI-Fi‬مستقیم با تلفن موبایل یا‬
‫کامپیوتر می باشد‪ .‬سيستم شبكه فعلی ممكن است عملكرد‬
‫محدود داشته باشد‪ .‬آيا مایلید که اتصالی شبكه را عوض‬
‫کنید؟ نمايان مي شود‪.‬‬
‫‪ .4‬اسم شبكه(‪ )SSID‬وكليد ايمني ايجاد شده را در دستگاهي كه مي‬
‫خواهيد وصل شود وارد كنيد‪.‬‬
‫موجود ‪ Ad-hoc‬نحوه اتصال به دستگاه‬
‫‪ .1‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 6‬را در فرایند «نحوه تنظیم با استفاده از ‪PBC‬‬
‫(‪ »)WPS‬دنبال کنید‪( .‬صفحه ‪)22‬‬
‫‪ .2‬یک شبکه انتخاب شود را انتخاب کنید‪ .‬سپس فهرست دستگاه نمایش‬
‫داده خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .3‬دستگاهی كه مي خواهيد را در فهرست دستگاه انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬اگر از كليد ايمني استفاده شده‪ ،‬كليد ايمني را وارد كنيد‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫اگر شبكه به طور عادي كار نمي كند‪ ،‬اسم شبكه(‪ )SSID‬و‬
‫كليد ايمني را دومرتبه كنترل كنيد‪ .‬یک کلید ایمنی ناصحیح‬
‫ممکن است موجب درست کار نکردن شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:32:53‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫بیشتر شبکه های بی سیم یک سیستم امنیت انتخابی دارند که دستگاه هایی که به‬
‫شبکه دسترسی دارند را مجبور می کند یک کد امنیتی رمزی شده که کلید دسترسی‬
‫یا ایمنی خوانده می شود را ارسال کنند‪ .‬کلید ایمنی براساس یک عبارت عبور می‬
‫ً‬
‫معموال لغت یا مجموعه ای از حروف و شماره ها به طول مشخص می‬
‫باشد که‬
‫باشد که از شما خواسته شده هنگامیکه ایمنی را برای شبکه بی سیم برقرار می‬
‫کنید وارد کنید‪ .‬اگر از این روش برای برقراری اتصال شبکه استفاده می کنید و‬
‫یک کلید ایمنی برای شبکه بی سیم دارید‪ ،‬الزم است که عبارت عبور را درحین‬
‫روند تنظیمات وارد کنید‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫)تنظیمات شبکه) خودکار‬
‫‪ .8‬برای وارد کردن عبارت عبور‪ ،‬این دستورات کلی را دنبال کنید‪:‬‬
‫–دکمه های رقمی بر روی کنترل از راه دور را برای وارد کردن‬
‫–‬
‫ارقام فشار دهید‪.‬‬
‫–از دکمه های جهت دار در کنترل از راه دور برای رفتن از دکمه‬
‫–‬
‫به دکمه دیگر در صفحه کلید ایمنی استفاده کنید‪.‬‬
‫–دکمه قرمز را برای تغییر مورد یا نمایش عالئم‪/‬حروف فشار دهید‪.‬‬
‫–‬
‫–برای وارد کردن یک حرف یا عالمت‪ ،‬به آن حرف یا عالمت رفته‬
‫–‬
‫و دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫–برای حذف آخرین حرف یا رقمی که وارد کردید‪ ،‬دکمه سبز را‬
‫–‬
‫روی کنترل از راه دور فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .9‬وقتیکه کارتان تمام شد‪ ،‬دکمه آبی را روی کنترل از راه دور فشار‬
‫دهید‪ .‬صفحه اتصال شبکه نمایان می شود‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 23‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫)تنظیمات شبکه) دستی‬
‫‪ SWL‬اتصال‬
‫اگر روش های دیگر کار نکردند‪ ،‬الزم است که تنظیمات شبکه را به طور دستی‬
‫وارد کنید‬
‫پشتیبانی می کند را مستقیماً به )‪ PBC (WPS‬می توانید دستگاهی که از‬
‫تلویزیون متصل کنید‬
‫دریافت مقادیر اتصال شبکه‬
‫برای دریافت مقادیر تنظیم شبکه در بیشتر کامپیوترهای ویندوز‪ ،‬این مراحل را‬
‫دنبال کنید‬
‫‪ .1‬روی نماد شبکه در پایین سمت راست صفحه کلیک راست کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬در منوی پاپ آپ‪ ،‬روی وضعیت کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬در دیالوگی که نمایان می شود‪ ،‬روی زبانه پشتیبانی کلیک کنید‪.‬‬
‫‪ .4‬در زبانه پشتیبانی‪ ،‬دکمه جزییات را کلیک کنید‪ .‬تنظیمات شبکه نمایان‬
‫می شوند‪.‬‬
‫نحوه تنظیم به طور دستی‬
‫برای وارد کردن تنظیمات شبکه به تلویزیون‪ ،‬این مراحل را دنبال کنید‬
‫‪ .1‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 6‬را در فرایند «نحوه تنظیم با استفاده از ‪PBC‬‬
‫(‪ »)WPS‬دنبال کنید‪( .‬صفحه ‪.)22‬‬
‫‪ .2‬دکمه ▼ را براي انتخاب تنظیمات پروتکل اینترنت فشار داده و سپس‬
‫دكمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪ .‬دكمه ▲ یا ▼ را براي انتخاب‬
‫دستی فشار داده‪ ،‬سپس دكمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ▼ را برای رفتن به اولین فیلد ورودی فشار دهید (آدرس ‪.)IP‬‬
‫‪ .4‬از دکمه های رقمی برای وارد کردن ارقام استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ .5‬هنگامیکه هر فیلد را وارد کردید‪ ،‬از دکمه ► برای رفتن به فیلد بعدی‬
‫استفاده کنید‪ .‬همچنین می توانید از دکمه های جهت دار دیگر برای‬
‫باال‪ ،‬پایین و عقب رفتن استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ .6‬آدرس ‪ IP، Subnet Mask‬ماسك زيرشبكه و دروازه ورودي را‬
‫وارد كنيد‪.‬‬
‫‪ .7‬دکمه ▲ یا ▼ را برای رفتن به ‪ DNS‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .8‬دکمه ▼ را برای رفتن به فیلد ورودی ‪ DNS‬فشار دهید‪ .‬ارقام را به‬
‫صورت فوق وارد کنید‪.‬‬
‫‪ .9‬هنگامیکه تمام شد‪ ،‬دکمه ▲ را برای رفتن به یک شبکه انتخاب شود‬
‫فشار دهید‪ .‬شبکه را انتخاب کرده و سپس دکمه ‪ ENTERE‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .10‬به مرحله ‪ 4‬در «نحوه تنظیم خودکار» (صفحه ‪ )22‬رفته و دستورات‬
‫را از آن مرحله به بعد دنبال کنید‪.‬‬
‫تنظیمات شبکه‬
‫))‪ Samsung‬شبکه بی سیم( ‪(SWL‬‬
‫پشتیبانی )‪ PBC (WPS‬این عملکرد به شما امکان می دهد تا یک دستگاه که از‬
‫می کند را به تلویزیون متصل کنید‪ .‬می توانید دستگاه ها را به تلویزیون متصل‬
‫کنید حتی اگر اشتراک گذار به تلویزیون متصل نشده باشد‬
‫✎✎‬
‫‪( AP‬نقطه دسترسی)‪ ،‬بایستی ب رای استفاده از اینترنت در تلویزیون‬
‫به شبکه بی سیم متصل شده باشد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫اگر آداپتور ‪ Lan‬بی سیم ‪ Samsung‬به درگاه ‪ USB 2‬متصل شده‬
‫باشد‪ ،‬شبکه ممکن است به طور عادی کار نکند‪ .‬ما توصیه می کنیم‬
‫به درگاه (‪ USB 1 (HDD‬متصل کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫این عملکرد هنگامیکه ‪(SWL‬شبکه بی سیم ‪ )Samsung‬روشن‬
‫شده موجود است‪.‬‬
‫‪ Samsung‬نحوه اتصال شبکه بی سیم‬
‫برای فرایندهای برقراری اتصال‪ ،‬به مراحل زیر مراجعه شود‪:‬‬
‫‪ .1‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 5‬را در فرایند «نحوه تنظیم با استفاده از ‪PBC‬‬
‫(‪ »)WPS‬دنبال کنید‪( .‬صفحه ‪) 22‬‬
‫‪ .2‬شبکه بی سیم ‪ Samsung‬را بااستفاده از دکمه ▼ انتخاب کرده و‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را برای روشن کردن آن فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬اتصال ‪ SWL‬را با استفاده از دکمه ▼ انتخاب کرده و دکمه‬
‫‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬اگر پیغام “دکمه ‪ PBC‬را روی دستگاهی فشار دهید که از دکمه‬
‫‪ PBC‬پشتیبانی می کند تا در ظرف ‪ 120‬ثانیه وصل شود” نمایان‬
‫شد‪ ،‬دکمه ‪ PBC‬را برای اتصال روی دستگاه فشار دهید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫ب رای کسب اطالعات بیشتر‪ ،‬به دفترچه راهنمای تنظیمات‬
‫شبکه بی سیم دستگاهی که وصل می شود م راجعه کنید‪.‬‬
‫‪ .5‬اگر دستگاه بعد از شروع شمارش در جعبه پیغام به طور صحیح به‬
‫تلویزیون متصل شده‪ ،‬آنوقت جعبه پیغام به طور خودکار ناپدید می‬
‫شود‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫اگر اتصال کار نکرد‪ ،‬لطفاً بعد از ‪ 2‬دقیقه دوباره امتحان‬
‫کنید‪.‬‬
‫اگر تلویزیون نتوانست به اینترنت وصل شود‬
‫شما به طور ‪ ISP‬ممکن است تلویزیون نتواند به اینترنت وصل شود چون‬
‫یک شماره شناسایی منحصربفرد) کامپیوتر یا مودم شما( ‪ MAC‬دائم آدرس‬
‫را ثبت کرده است که سپس هربار که به اینترنت متصل می شوید برای‬
‫جلوگیری از دسترسی غیرمجاز آدرس را تصدیق می کند‪ .‬چون تلویزیون شما‬
‫آنرا تصدیق ‪ MAC‬نمی تواند آدرس ‪، ISP‬متفاوت دارد ‪ MAC‬یک آدرس‬
‫کرده و تلویزیون نمی تواند متصل شود‬
‫برای رفع این مشکل‪ ،‬روش الزم برای اتصال دستگاه های دیگر به غير از‬
‫خود سوال كنيد ‪ ISP‬كامپيوتر (از قبيل تلويزيون) به اينترنت را از‬
‫اگر تأمين كننده خدمات اينترنتي شما به يك شماره شناسايي ويا رمز عبور‬
‫براي اتصال به اينترنت نياز دارد‪ ،‬ممكن است تلويزيون قادر به اتصال به‬
‫اينترنت نباشد‪ .‬اگر چنین است‪ ،‬بایستی شماره شناسایی یا کلمه عبور را هنگام‬
‫اتصال به اینترنت وارد کنید‬
‫ممكن است اتصال اينترنت به خاطر مشكل «فايروال» قطع شود‪ .‬در اين‬
‫صورت با تأمين كننده خدمات اينترنتي خود‬
‫تماس بگیرید‬
‫اگر حتي پس از پيروي از روشي كه تأمين كننده خدمات اينترنتي شما پيشنهاد‬
‫‪ Samsung Electronics‬كرده نمي توانيد به اينترنت وصل شويد‪ ،‬لطفاً با‬
‫تماس بگيريد ‪SAMSUNG‬به شماره ‪1-800-‬‬
‫✎✎‬
‫تنها اشت راک گذارها که از باند ‪ 2.4‬گیگاهرتز استفاده می کنید‬
‫پشتیبانی می شوند‪ .‬اشت راک گذارهایی که از باند ‪ 5‬گیگاهرتز استفاده‬
‫می کنند پشتیبانی نمی شوند‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2010-3-4 21:32:53‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 24‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫شروع به كار با ‪[email protected]‬‬
‫¦‬
‫‪TV‬‬
‫توصيه شده‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪ [email protected]‬محتوا و خدمات مفيد و سرگرم کننده را‬
‫مستقيماً از وب به تلويزيون شما می آورد‪.‬‬
‫برنامه های من‬
‫برحسب تاريخ ‪1/1‬‬
‫تنظيمات‬
‫✎‬
‫بازگشت ‪R‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫مرتب سازی برحسب‬
‫‪D‬‬
‫عالمت بعنوان برگزيده‬
‫‪B‬‬
‫ورود‬
‫‪Samsung Apps‬‬
‫‪A‬‬
‫تذکر‬
‫‪ x‬قبل از استفاده از ‪ [email protected]‬تنظيمات شبکه را پيکربندی کنيد‪ .‬ب رای اطالعات بيشتر به «اتصال شبکه» م راجعه شود‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫قلم های پشتيبانی نشده در محتوای ارائه کننده به طور عادی نمايان نخواهند شد‪.‬‬
‫واکنش های آهسته و‪/‬يا اختالالتی ممکن است اتفاق بيافتد که بستگی به ش رايط شبکه شما دارد‪.‬‬
‫ممكن است بستگي به منطقه فقط از انگليسي در خدمات ويجت حمايت شده باشد‪.‬‬
‫اين ويژگی در همه نواحی موجود نيست‪.‬‬
‫اگر در استفاده از ويجت با مشکلی روبرو شديد‪ ،‬لطفاً با ارائه کننده محتوا تماس بگيريد‪.‬‬
‫بنابر ش رايط ارائه کننده محتوا‪ ،‬ممکن است به روز آوری کاربرد يا خود کاربرد ادامه پيدا نکند‪.‬‬
‫مح دود داشته يا حمايت نشوند‪.‬‬
‫بستگی به مقررات کشور شما‪ ،‬ممکن است بعضی کاربردها خدمات ِ‬
‫نمایش صفحه‬
‫برنامه های توصيه شده‪:‬‬
‫خدماتی که ‪ Samsung‬توصيه کرده را نمايش‬
‫می دهد‪ .‬نمی توانيد خدمات را به اين فهرست‬
‫اضافه يا از آن حذف کنيد‪.‬‬
‫توصيه شده‬
‫برحسب تاريخ ‪1/1‬‬
‫صفحه تلويزيون‪:‬‬
‫کانال فعلی را نمايش می دهد‪.‬‬
‫برنامه های من‬
‫اطالعات ‪:‬‬
‫اعالميه های نمايشی‪ ،‬ويجت های جديد‬
‫و آگهی ها توسط ‪ Samsung‬به شما‬
‫ارائه شده است‪.‬‬
‫برنامه های دان لود شده‪:‬‬
‫از طريق برنامه های ‪ Samsung‬کاربردهای‬
‫دان لود شده را نمايش می دهد‪.‬‬
‫‪Samsung Apps‬‬
‫تنظيمات‬
‫بازگشت ‪R‬‬
‫مرتب سازی برحسب‬
‫‪D‬‬
‫عالمت بعنوان برگزيده‬
‫کنترل ها‪:‬‬
‫قرمز )ورود(‪ :‬برای ورود به ‪[email protected]‬‬
‫‪ B‬سبز )عالمت زده شده به عنوان دلخواه(‪ :‬برای عالمت زدن ويجت به عنوان دلخواه‪.‬‬
‫آبی )مرتب شده براساس(‪ :‬برای مرتب کردن ويجت ها‪.‬‬
‫• ‪ R‬بازگشت‪ :‬براي بازگشت به منوي قبلي‬
‫✎ دکمه های رنگی ممکن است بستگی به کاربرد به صورت ديگری عمل کنند‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫ورود‬
‫‪A‬‬
‫خدمات برنامه ‪ :‬می توانيد از خدمات‬
‫ارائه می ‪ Samsung‬گوناگونی که‬
‫‪.‬کند بهره مند شويد‬
‫‪ [email protected]‬تنظيمات‪:‬‬
‫ويجت ها و ‪ [email protected]‬را‬
‫ويرايش و پيکربندی می کند‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:32:54‬‬
‫‪25‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 25‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫وارد شدن به حساب‬
‫برای ویجتی که چندین طبقه بندی دارد‪ ،‬از ◄ و ► برای دسترسی به طبقه بندی های‬
‫مختلف استفاده کنید‪.‬‬
‫■ ■تنظیم سیستم‬
‫✎ ✎‬
‫‪ Ticker Autorun‬ممکن است بستگی به کشور موجود‬
‫نباشد‪.‬‬
‫‪( Ticker Autorun‬خاموش ‪ /‬روشن)‪ ticker autorun :‬را‬
‫هنگام روشن کردن تلویزیون فعال‪/‬غیرفعال کنید‪.‬‬
‫ورود‬
‫‪admin‬‬
‫‪( Channel Bound Service‬خاموش ‪ /‬روشن)‪ :‬بعضی از کانال‬
‫ها از ویجت ها به عنوان خدمات داده های اینترنتی حمایت می کنند‬
‫که به شما امکان می دهد در حین تماشای تلویزیون به خدمات اینترنت‬
‫دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫‪ :‬حساب كاربر‬
‫‪ :‬رمز عبور‬
‫✎ ✎‬
‫لغو ‪ R‬پين را وارد كنيد ]‪ [0~9‬حرکت‬
‫تنها زمانیکه توسط بنگاه پخش برنامه پشتیبانی شده باشد‬
‫موجود است‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫✎✎‬
‫ب رای اینکه از ویجت بیشتر لذت ببرید‪ ،‬ثبت نام کرده و به حسابتان‬
‫وارد شوید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ب رای دستورالعمل ها در مورد ایجاد یک حساب به‬
‫برقراری ‪ ← [email protected]‬شماره شناسایی ‪[email protected] ID‬‬
‫← ایجاد مراجعه شود‪.‬‬
‫‪ .1‬دکمه قرمز را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫حساب کاربر مورد نظر را انتخاب کرده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫اگر مایلید حسابی را ایجاد کنید‪ ،‬دکمه قرمز را فشار داده و‬
‫سپس پنجره ‪ OSD‬ایجاد حساب نمایان می شود‪.‬‬
‫‪ .3‬رمز عبور را وارد کنید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫هنگاميكه ورود موفقيت آميز بود‪ ،‬حساب کاربر بر روي صفحه‬
‫نمايان خواهد شد‪ .‬به راه اندازي ‪[email protected]‬‬
‫¦ ¦به راه اندازي ‪[email protected]‬‬
‫تنظیم مجدد‪ :‬تنظیمات ‪ [email protected]‬را به تنظیمات پیش فرض‬
‫کارخانه بر می گرداند‪.‬‬
‫تغییر رمزعبور قفل خدمات‬
‫✎ ✎‬
‫✎ ✎اگر رمز عبور را ف راموش كرديد‪ ،‬دكمه هاي كنترل از راه دور‬
‫رمز عبور پیش فرض "‪ "0-0-0-0‬می باشد‪.‬‬
‫را به ترتيب زير فشار دهيد كه رمز عبور را به "‪"0-0-0-0‬‬
‫دوباره تنظيم مي كند‪( POWER :‬خاموش) ← ‪9 ← MUTE‬‬
‫← ‪( POWER ← 8 ← 2‬روشن)‪.‬‬
‫■ ■شناسه ‪[email protected]‬‬
‫مي توانيد از اين منو براي ايجاد و حذف حساب استفاده كنيد‪ .‬می توانید‬
‫حساب خود را کنترل کنید که شامل محتوای اطالعات حساب سایت‬
‫می شود‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫حساب فقط ب راي ‪ [email protected]‬است‪.‬‬
‫ایجاد‪ :‬یک حساب را ایجاد کرده و آنرا به ویجت های خدمات مورد‬
‫نظر پیوند دهید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫�‬
‫�‬
‫تنظیمات‬
‫تذکر‬
‫مي توانيد تا حداكثر ‪ 10‬حساب را ايجاد كنيد‪.‬‬
‫حداکثر تعداد حروف ‪ 10‬می باشد‪.‬‬
‫در این صفحه‪ ،‬شناسه ها را ایجاد کرده و ‪ [email protected]‬را پیکربندی‬
‫کنید‪ .‬تنظیمات را با استفاده از دکمه های ▲ و ▼ پر رنگ کرده و دکمه‬
‫‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیمات‬
‫▪ اجراي اتوماتيك تيكر‬
‫‪ :‬خاموش‬
‫▪ سرویس مرتبط با کانال‬
‫‪:‬خاموش‬
‫▪ تنظيم سيستم‬
‫▪ شناسه ‪[email protected]‬‬
‫▪ تغيير كلمه عبور قفل خدمات‬
‫▪ مدیر سرویس‬
‫▪ تنظيم مجدد‬
‫▪ مشخصات‬
‫‪ R‬بازگشت‬
‫‪26‬‬
‫‪2010-3-4 21:32:56‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 26‬‬
‫‪ .3‬ایجاد را انتخاب کنید‪ .‬صفحه کلیدها نمايان خواهد شد‪.‬‬
‫‪ OSD .4‬صفحه کلیدها بر روي صفحه نمايان خواهد شد‪.‬‬
‫استفاده از صفحه کلیدها‬
‫فشردن دکمه – روی کنترل از راه دور در حالیکه از صفحه کلیدهای‬
‫روی صفحه استفاده می شود به شما امکان می دهد تا فیلدهای متن را به‬
‫‪.‬حروف کوچک‪ ،‬حروف بزرگ‪ ،‬اعداد و نمادها تغییر دهید‬
‫می توانید از این صفحه کلیدهای روی صفحه در چندین برنامه‬
‫‪.‬استفاده کنید ‪[email protected] TV‬‬
‫‪.‬نحوه وارد کردن حروف بدین گونه است‬
‫‪ 1-4‬برای مثال‪ ،‬فرض کنید که می خواهید “‪”105Chang‬‬
‫را وارد کنید‪.‬‬
‫‪ 2-4‬دکمه – را دوبار روی کنترل از راه دور فشار داده تا‬
‫حالت ورودی را از حروف کوچک به اعداد تغییر دهید‪.‬‬
‫‪ 3-4‬دکمه ‪ 0 ،1‬و ‪ 5‬را به ترتیب عددی فشار دهید‪.‬‬
‫‪ 4-4‬دکمه – را ‪ 3‬بار روی کنترل از راه دور فشار داده تا‬
‫حالت ورودی را از اعداد به حروف بزرگ تغییر دهید‪.‬‬
‫‪ 5-4‬دکمه ‪ 2‬را ‪ 3‬بار روی کنترل از راه دور برای وارد‬
‫کردن ‪ C‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .6-4‬دکمه – را ‪ 3‬بار روی کنترل از راه دور فشار داده تا‬
‫حالت ورودی را از حروف بزرگ به حروف کوچک‬
‫تغییر دهید‪.‬‬
‫‪ 7-4‬دکمه ها را برای وارد کردن بقیه “‪ ”Chang‬روی‬
‫کنترل از راه دور فشار دهید‪ .‬هنگامیکه کارتان تمام شد‪،‬‬
‫دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .5‬با استفاده از دکمه های رقمی‪ ،‬حساب کاربر و رمز عبور را‬
‫وارد کنید‪.‬‬
‫�‬
‫�‬
‫رمز عبور بایستی به اعداد باشد‪.‬‬
‫‪ .7 .7‬ثبت مدیریت سایت خدماتی که می خواهید را انتخاب‬
‫کرد‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .8 .8‬با استفاده از دکمه های رقمی‪ ،‬شناسه سایت برنامه و‬
‫رمز عبور را وارد کنید‪ .‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .9‬با موفقیت ثبت شد‪ .‬اگر یک سایت خدماتی دیگر را اضافه‬
‫می کنید‪ ،‬بله را انتخاب کرده‪ ،‬سپس دکمه ‪ENTERE‬‬
‫را فشار دهید و به مرحله ‪ 5‬بروید‪.‬‬
‫‪ .10‬هنگامیکه کارتان تمام شد‪ ،‬قبول را انتخاب کنید‪ .‬سپس دکمه‬
‫‪ ENTERE‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫مدیر‬
‫ مدیریت سایت خدماتی‪ :‬اطالعات الگین را برای سایت های خدماتی‬‫ثبت کنید‪.‬‬
‫ تغییر رمز عبور‪ :‬رمز عبور حساب را تغییر دهید‪.‬‬‫‪ -‬حذف‪ :‬حساب را حذف كنيد‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫اگر رمز عبور را ف راموش كرديد‪ ،‬دكمه هاي كنترل از راه دور‬
‫را به ترتيب زير فشار دهيد كه رمز عبور را به "‪"0-0-0-0‬‬
‫دوباره تنظيم مي كند‪( POWER :‬خاموش) → ‪MUTE → 8‬‬
‫‪( → 2 → 4 → POWER‬روشن)‪..‬‬
‫■ ■مدیر سرویس‪ :‬برنامه هایی که به ‪ [email protected]‬نصب شده را حذف‬
‫و قفل کنید‪..‬‬
‫قفل شود ‪ :‬برنامه قفل شود‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫دسترسی به برنامه قفل شده به رمز عبور نیاز دارد‪.‬‬
‫حذف‪ :‬برنامه را حذف كنيد‪.‬‬
‫■ ■مشخصات‪ :‬اطالعات ‪ [email protected]‬را نشان مي دهد‪ .‬برای کنترل‬
‫گزینش سرعت اتصال اینترنت شما برای آزمایش اتصال شبکه تان استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫با استفاده از دکمه – ‪ ،‬می توانید فیلدهای متن را به‬
‫حروف کوچک‪ ،‬حروف بزرگ‪ ،‬اعداد و نمادها تغییر‬
‫دهید‪.‬‬
‫�‬
‫می توانید با استفاده از دکمه ‪ PRE-CH‬حروف وارد‬
‫شده را حذف کنید‪.‬‬
‫�‬
‫با استفاده از دکمه ‪ )REW)π‬یا ‪)FF) button µ‬‬
‫می توانید نمادی که می خواهید در صفحه کلیدهای نماد‬
‫وارد کنید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:32:56‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫‪ .2‬دکمه ▼ را برای انتخاب شناسه ‪ [email protected]‬فشار‬
‫داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬یا ► را فشار دهید‪.‬‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫نحوه ایجاد شناسه ‪[email protected]‬‬
‫دان ‪ Samsung Apps‬قبل از ایجاد حساب کاربر ‪ ،‬بایستی برنامه را ابتدا در‬
‫‪.‬لود کنید‬
‫‪ .1‬با استفاده از دکمه ▲‪ ،►/◄/▼/‬تنظیمات را انتخاب کنید‪.‬‬
‫سپس دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .6‬حساب ایجاد شد‪ .‬می توانید از خدمات ارائه شده توسط همه‬
‫کاربران تلویزیون ‪ Samsung‬با یک الگین ساده توسط‬
‫پیوند دادن حساب کاربر با به شناسه تلویزیون استفاده کنید‪.‬‬
‫اگر می خواهید شناسه مدیریت سایت خدماتی را ثبت کنید‪،‬‬
‫بله را انتخاب کنید‪ .‬لیست مدیریت سایت خدماتی روی‬
‫صفحه نمایان خواهد شد‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 27‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫¦ ¦استفاده از خدمات ‪[email protected]‬‬
‫استفاده از کاربردهای ‪ Samsung‬براساس دسته بندی‬
‫دسته بندی هاي زير موجود مي باشند‪:‬‬
‫‪x x‬موارد جدید چیست‪ :‬کاربردهایی که اخی راً ثبت شده اند را نمایش می‬
‫دهد‪.‬‬
‫اَپ های ‪Samsung‬‬
‫ویجت های گوناگونی دراینجا موجود هستند که براساس طبقه بندی های مختلف‬
‫مرتب شده اند‪ .‬بعضی ویجت ها هزینه دان لود دارند‪.‬‬
‫می توانید از محتواهای مختلفی از قبیل فیلم‪ ،‬موسیقی‪ ،‬عکس‪ ،‬بازی‪ ،‬اطالعات‬
‫مفید و غیره با استفاده از کاربردهای دان لود شده استفاده کنید‪.‬‬
‫کاربردهای دیگر بعد از این در دسترس قرار خواهند گرفت‪.‬‬
‫ویدئو‬
‫جدیدترین‬
‫نام‬
‫مطرح‬
‫بیشتریندانلود‬
‫‪Samsung Apps‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬بازی‪ :‬بازی های مختلف از قبیل سودوکو و شطرنج را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬سبک زندگی‪ :‬شامل خدمات رسانه های سبک زندگی مختلف می شود از‬
‫قبیل موسیقی‪ ،‬اب زار مدیریت شخصی عکس و شبکه های اجتماعی از‬
‫قبیل ‪ Facebook‬و ‪.Twitter‬‬
‫مواردجدید چیست؟‬
‫ویدئو‬
‫‪Travel‬‬
‫رایگان‬
‫‪x‬‬
‫بازی‬
‫ورزشی‬
‫سبک زندگی‬
‫اطالعات‬
‫سایر‬
‫‪x‬‬
‫بازگشت ‪R‬‬
‫مرتب سازی برحسب‬
‫‪D‬‬
‫نمای بندانگشتی‬
‫‪B‬‬
‫✎✎‬
‫استفاده از دکمه های رنگی با اَپ های ‪Samsung‬‬
‫‪ x x‬قرمز (ورود)‪ :‬ب رای ورود به خدمات اینترنت‪.‬‬
‫‪x x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪B‬‬
‫‪x‬اطالعات ‪ :‬شامل خدمات اطالعاتی گوناگون از قبیل اخبار‪ ،‬بورس سهام‬
‫و ش رایط جوی‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x x‬صفحه من‪ :‬فهرست کاربرد و تتمه حساب سایبر شما را نمایش می دهد‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫راهنما‬
‫ورود‬
‫‪x‬ورزشي‪ :‬رسانه های ورزشی مختلف از قبیل اطالعات برد و باخت‪،‬‬
‫تصاویر و فیلم کوتاه را نماَ یش می دهد‪.‬‬
‫‪x‬سایر موارد‪ :‬شامل خدمات متفرقه دیگر می شود‪.‬‬
‫صفحه من‬
‫‪A‬‬
‫‪x‬فیلم‪ :‬رسانه فیلم مختلف از قبیل فیلم سینمایی‪ ،‬برنامه تلویزیونی و‬
‫فیلم کوتاه را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫از اواسط ‪( 2010‬فقط ایاالت متحده و کره)‪ ،‬می توانید از پول‬
‫اینترنتی ب رای خرید برنامه ها از طریق ‪tv.samsung.com‬‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫‪x‬راهنمايي‪ :‬اگر در مورد ‪ [email protected]‬سوالی دارید‪ ،‬ابتدا این بخش‬
‫را نگاه کنید‪ .‬اگر هیچکدام از راهنمایی ها به شما مربوط نمی شوند‪،‬‬
‫لطفاً از وب سایت راهنمایی دیدن کنید‪.‬‬
‫سبز (تصویر ریزنقش)‪ :‬ب رای تغییر حالت تماشا‪.‬‬
‫‪ x‬آبی (مرتب شده براساس)‪ :‬ب رای مرتب کردن ویجت ها ب راساس‬
‫نمایش داده شده‪ ،‬بیشتر دان لود شده‪ ،‬جدیدترین یا اسم‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪28‬‬
‫‪2010-3-4 21:32:56‬‬
‫‪ Rx‬بازگشت‪ :‬ب راي بازگشت به منوي قبلي‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 28‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫ هراتفکرهب‬4
10
04 ‫ویژگی های پیشرفته‬
[email protected] ‫¦ ¦عيب يابي براي‬
‫راه حل ممكن‬
‫مشکل‬
.‫زبان محتوای ویجت ممکن است با زبان رابط کاربر ویجت تفاوت داشته باشد‬
.‫این موضوع بستگی به ارائه کننده خدمات دارد‬
‫ نحوه‬.‫بعضی ویجت ها فقط محتوای انگلیسی دارند‬
‫تغییر زبان چگونه است؟‬
.‫با تأمين كننده خدمات تماس بگيريد‬
.‫برای اطالعات در مورد ارائه کننده خدمات ویجت به وب سایت راهنمایی مراجعه شود‬
.‫بعضي خدمات ويجت كار نمي كنند‬
.‫ ممكن است خدمات شما محدود باشند‬،‫اگر اتصال به شبكه كار نمي كند‬
.‫چون همه عملكردها به غير از منوي تنظيمات براي اتصال به اينترنت الزم هستند‬
‫ نمي توانم از‬،‫هنگاميكه يك خطاي شبكه اتفاق مي افتد‬
.‫منوي ديگري به غير از منوي تنظيمات استفاده كنم‬
ً
‫ ولي با استفاده از عملكرد جستجو مي توان‬.‫اصوال این نوع فیلم در فهرست موجود در منو فيلتر مي شود‬
.‫ با استفاده از گالری ویجت خدمات ويجت را قفل كنيد‬،‫ در اين صورت‬.‫آنرا نمايش داد‬
‫آيا اين امكان وجود دارد كه فيلم هاي مخصوص‬
‫ نشان داد؟‬YouTube ‫بزرگساالن را بر روي‬
‫¦ ¦وب سايت كمكي‬
✎✎
✎✎
.‫مرحله بعدي را مي توان بعداً تغيير داد‬
.‫ممكن است ب راي كشورهاي خاص پيوندهاي ديگري باشد‬
Website
[email protected] ← TV ← Consumer Products ← www.samsung.com
Israel
← www.samsung.com
Iran
[email protected] ← television ← Products ← www.samsung.com
Saudi Arabia
[email protected] ← television ← Consumer ← www.samsung.com
UAE
[email protected] ← television ← Consumer ← www.samsung.com
Australia
[email protected] ←
←
← www.samsung.com
China
[email protected] ← Televisions ← consumer products ← www.samsung.com
HongKong
[email protected] ←
←
← www.samsung.com
HongKong
[email protected] ← television ← consumer products ← www.samsung.com
India
[email protected] ← television ← Produk ← www.samsung.com
Indonesia
[email protected] ←
←
←
← www.samsung.com
Japan
[email protected] ← TV ←
← www.samsung.com
Korea
[email protected] ← television ← Consumer ← www.samsung.com
Malaysia
[email protected] ← television ← Consumerv ← www.samsung.com
NewZealand
[email protected] ← television ← Consumer ← www.samsung.com
Philippines
[email protected] ← television ← Consumer ← www.samsung.com
Singapore
[email protected] ←
← www.samsung.com
Taiwan
← www.samsung.com
Thailand
[email protected] ← máy thu hình ← sản phẩm nghe nhìn ← www.samsung.com
Vietnam
[email protected] ← television ← Consumer ← www.samsung.com
South Africa
[email protected][email protected] ←
29
Country
←
←
‫فارسي‬
BN68-02638D_NEW-FAR.indb 29
2010-3-4 21:32:57
‫‪SOURCE‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫ويژگی های پيشرفته‬
‫پخش رسانه‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪Media Play‬‬
‫از عکس ها‪ ،‬موسيقی و‪/‬يا فايل هايی که بر روی دستگاه ‪USB‬‬
‫‪ (MSC) Mass Storage Class‬و‪/‬يا کامپيوتر شما ذخيره‬
‫شده لذت ببريد‪.‬‬
‫فیلم ها‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫غيير دستگاه‬
‫مشاهده دستگاه ها‬
‫‪ E‬ورود ‪HDMI‬‬
‫‪ R‬بازگشت‬
‫اتصال یك دستگاه ‪USB‬‬
‫¦‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫‪ .1‬تلویزیون را روشن كنید‪.‬‬
‫‪ .2‬يك دستگاه ‪ USB‬كه حاوي فايل هاي عكس‪ ،‬موسيقي و‪/‬يا فيلم مي باشد را به پريز ‪ )HDD( 1 USB‬يا‬
‫‪ 2 USB‬در کنار تلويزيون وصل كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬هنگاميکه ‪ USB‬به تلويزيون وصل شد‪ ،‬پنجره پاپ آپ نمايان می شود‪ .‬سپس می توانيد پخش رسانه را‬
‫انتخاب کنيد‪.‬‬
‫يا‬
‫درايو ‪USB‬‬
‫اتصال به کامپیوتر از طریق شبکه‬
‫¦‬
‫می توانيد تصاوير‪ ،‬موسيقي و ويدئوهايی كه در كامپيوتر ويا تلويزيون شما ذخيره شده را ازطريق اتصال شبكه در حالت پخش رسانه تماشا كنيد‪.‬‬
‫✎‬
‫اگر از پخش رسانه از طريق فايل ذخيره شده در کامپيوتر استفاده می کنيد‪ ،‬بايستی “‪ ”PC Share Manager‬و راهنمای کاربر را از “‪www.‬‬
‫‪ ”samsung.com‬دان لود کنيد‪.‬‬
‫پنل جانبي تلويزيون‬
‫کامپيوتر‬
‫‪LAN‬‬
‫يا‬
‫آداپتور ‪LAN‬‬
‫بي سيم‬
‫‪Samsung‬‬
‫اشتراک دهنده بي‬
‫سيم ‪IP‬‬
‫مودم خارجي‬
‫)‪/ADSL/VDSL‬کابل تلويزيون(‬
‫کابل ‪LAN‬‬
‫‪ .1‬براي اطالعات بيشتر در مورد نحوه پيکربندي شبکه به «اتصال شبکه» مراجعه شود‪.‬‬
‫ توصيه مي شود که هردوي تلويزيون و کامپيوتر را در شبکه فرعي مشابه پيدا کنيد‪ 3 .‬بخش اول شبكه فرعي آدرس تلويزيون و آدرس هاي ‪PC IP‬‬‫بايستي يكسان بوده و فقط بخش آخر )آدرس ميزبان( بايستي تغيير كند‪) .‬براي مثال‪ ،‬آدرس ‪(**.123.456.789 :IP‬‬
‫‪.2‬‬
‫با استفاده از کابل ‪ ،LAN‬بين مودم خارجی و کامپيوتری که برنامه ‪ Samsung PC Share Manager‬نصب خواهد شد اتصال برقرار کنيد‪.‬‬
‫‪ -‬مي توانيد مستقيماً تلويزيون را بدون اتصال آن از طريق مشترك كننده )راتر( به كامپيوتر وصل كنيد‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪2010-3-4 21:32:58‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 30‬‬
‫✎✎‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫عملکردهای که هنگام وصل کردن به کامپیوتر از طریق شبکه پشتیبانی نمی شوند‪.‬‬
‫‪x x‬عملکردهای موسیقی متن وتنظیم موسیقی متن‪.‬‬
‫‪x‬مرتب کردن فایل ها برطبق ترجیحات در پوشه های عکس‪ ،‬موسیقی و سینمایی‪.‬‬
‫‪x‬دكمه � (‪ )REW) or µ (FF‬در حين پخش فيلم كار مي كند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎مديريت کامپيوتر اشت راکي ‪ Samsung‬بايستي توسط برنامه «فايروال» در کامپيوتر شما اجازه داده شود‪.‬‬
‫✎✎هنگامیکه از حالت پخش رسانه از طریق اتصالی شبکه استفاده می کنید‪ ،‬برطبق عملکردهای سرور ارائه شده‪:‬‬
‫‪ ،Divx DRM، Multi-audio‬زيرنويس داخلي حمايت نمي شود‪.‬‬
‫‪x‬روش مرتب کردن ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x x‬ممکن است عملکرد پخش پیوسته که پخش ویدئو را دوباره شروع می کند موجود نباشد‪.‬‬
‫‪x‬عملکرد جستجوی صحنه ممکن است موجود نباشد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫ عملکرد پخش پیوسته از چندین کاربر حمایت نمی کند‪( .‬فقط نقطه ای را حفظ می کند که آخرین کاربر پخش کردن را قطع کرد ‪).‬‬‫‪x‬ممکن است عملکرد � (‪ )REW), µ (FF‬یا � (نگه داشتن) بستگی به اطالعات محتوا کار نکند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫✎✎فهرستی که قبل از استفاده از پخش رسانه بایستی از آن اطالع داشته باشید‬
‫اگر با مشکل قطع و وصل شدن فایل در حین پخش فیلم از طریق شبکه بی سیم مواجه شدید‪ ،‬توصیه می کنیم که از شبکه کابل استفاده کنید‪.‬‬
‫ممكن است با فايل هاي چندرسانه اي غيرمجاز به طور صحيح كار نكند‪.‬‬
‫‪x‬از ‪(MTP‬پروتكل انتقال رسانه) حمايت نمي شود‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x x‬انواع خاصي از دوربين ‪ USB‬ديجيتال و وسايل صوتي ممكن است با اين تلويزيون سازگار نباشند‪.‬‬
‫‪x x‬پخش رسانه فقط از دستگاه هاي (‪ USB Mass Storage Class devices (MSC‬حمايت مي كند‪ MSC .‬يك وسيله ‪Mass Storage Class‬‬
‫‪x‬سيستم فايل از ‪ FAT32 ،FAT16‬و ‪ NTFS‬حمايت مي كند‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪ Bulk-Only Transport‬است‪ .‬نمونه هاي ‪ MSC‬د رايوهاي انگشتي ‪ ،‬خواننده هاي كارت فالش و ‪ USB HDD‬مي باشد (‪ USB HUB‬حمايت‬
‫نمي شوند‪ ).‬دستگاه ها بایستی به طور مستقیم به درگاه ‪ USB‬تلویزیون وصل شوند‪.‬‬
‫‪x‬قبل از اتصال دستگاه به تلويزيون‪ ،‬لطفاً فايل هاي خود را پشتيبان گيري كنيد تا از آسيب ويا از دست رفتن داده ها جلوگيري شود‪SAMSUNG .‬‬
‫ب راي هرگونه آسيب به فايل داده ها ويا از بين رفتن داده ها مسئول نمي باشد‪.‬‬
‫‪x‬يك ‪ USB HDD‬را به درگاه اختصاصي‪ ،‬درگاه ‪ )HDD( USB1‬وصل كنيد‪.‬‬
‫‪x‬دستگاه ‪ USB‬را در حاليكه بارگذاري مي شود قطع نكنيد‪.‬‬
‫‪x‬هر چقدر قدرت تفكيك تصوير بيشتر باشد‪ ،‬نمايش آن بر روي صفحه بيشتر طول مي كشد‪.‬‬
‫‪x‬حداكثر قدرت تكفيكي كه ‪ JPEG‬حمايت مي كند ‪ 15360X8640‬پيكسل است‪.‬‬
‫‪x‬ب راي فايل هاي حمايت نشده ويا خ راب شده‪ ،‬پيغام فرمت فایل حمایت نشده نمايش داده مي شود‪.‬‬
‫‪x‬اگر فایل ها ب راساس تماشای ساده مرتب شده باشند‪ ،‬تا حداکثر ‪ 1000‬فایل را می توان در هرپوشه نمایش داد‪.‬‬
‫‪x‬فايل هاي ‪ MP3‬حاوي ‪ DRM‬كه از يك سايت غير رايگان دان لود شده را نمي توان پخش كرد‪ .‬مديريت حقوق ديجيتال (‪ )DRM‬نوعي فناوري است‬
‫كه از ايجاد محتويات‪ ،‬توزيع و مديريت محتويات به روش يكپارچه و جامع پشتيباني مي كند كه شامل محافظت از حقوق و منافع تأمين كننده‬
‫هاي محتويات‪ ،‬جلوگيري از نسخه برداري غيرقانوني از محتويات به اضافه مديريت صورتحساب ها و حل و فصل مسائل مالي مي شود‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬اگر بيش از ‪ 2‬اب زار ‪ PTP‬وصل شده باشند‪ ،‬تنها مي توانید از يكي از آنها در آن واحد استفاده كنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬اگر يك پيغام نيروي بيش از نياز در حين اتصال ويا استفاده از اب زار ‪ USB‬نشان داده شد‪ ،‬ممكن است اب زار شناسايي نشده ويا ممكن است درست‬
‫كار نكند‪.‬‬
‫‪x‬اگر بيش از دو اب زار ‪ MSC‬وصل شده باشد‪ ،‬بعضي از آنها ممكن است شناسايي نشوند‪ .‬ممکن است از يك اب زار ‪ USB‬که به نيروي زيادي نياز‬
‫دارد (بيش از ‪ 500mA‬يا ‪ )5V‬حمايت نشود‪.‬‬
‫‪x‬اگر تلویزیون در طول مدتی که در زمان حفاظت خودکار تنظیم شده ورودی نداشته باشد‪ ،‬محافظ صفحه اج را خواهد شد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x x‬اگر از کابل رابط ‪ USB‬استفاده شده‪ ،‬ممکن است دستگاه ‪ USB‬شناسایی نشده یا ممکن است فایل های روی دستگاه خوانده نشوند‪.‬‬
‫‪x x‬اگر دستگاه ‪ USB‬که به تلویزیون وصل شده شناسایی نشود‪ ،‬فهرست روی دستگاه خ راب شده باشد یا یک فایل در فهرست پخش نشود‪ ،‬دستگاه‬
‫‪x‬حالت صرفه جویی در نیرو ب رای برخی رانشگ ران دیسک سخت خارجی ممکن است هنگام اتصال به تلویزیون به طور خودکار شروع به کار کند‪.‬‬
‫‪ USB‬را به کامپیوتر وصل کرده‪ ،‬دستگاه را فرمت کرده و اتصالی را کنترل کنید‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪ x‬اگر فایلی که از کامپیوتر حذف شده را هنوز می توان در هنگام اج رای پخش رسانه پیدا کرد‪ ،‬از عملکرد «خالی کردن سطل بازیابی» در کامپیوتر‬
‫ب رای حذف دائمی فایل استفاده کنید‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:32:59‬‬
‫‪31‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 31‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫¦ ¦نمايش صفحه‬
‫با استفاده از دکمه های باال‪/‬پایین‪/‬راست‪/‬چپ به فایل مورد نظر رفته و دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪ .‬فايل پخش مي شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫از حالت دستگاه و حالت محتوا در صفحه اصلیپخش رسانه حمایت می کند‪.‬‬
‫اطالعات ‪:‬‬
‫می توانید اسم فایل انتخاب شده و تعداد فایل ها و‬
‫صفحه را مشخص کنید‬
‫اه ملی‬
‫‪/Movie 01.avi‬‬
‫بخش فهرست مرتب کردن‪:‬‬
‫استاندارد مرتب کردن را نمایش می دهد‪.‬‬
‫✎‬
‫استاندارد مرتب کردن‬
‫✎‬
‫براساس محتوا متفاوت‬
‫است‪.‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪A‬‬
‫صفحه ‪1/1‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 02.avi‬‬
‫‪Movie 03.avi‬‬
‫‪Movie 04.avi‬‬
‫‪Movie 05.avi‬‬
‫‪Movie 06.avi‬‬
‫‪Movie 07.avi‬‬
‫‪Movie 08.avi‬‬
‫‪Movie 09.avi‬‬
‫‪Movie 10.avi‬‬
‫هاگتسد رییغت‬
‫‪C‬‬
‫بیترت‬
‫‪D‬‬
‫بخش فهرست فايل‪:‬‬
‫می توانید فایل ها و گروه هایی که‬
‫براساس هر طبقه بندی مرتب شده اند‬
‫را تأیید کنید‪.‬‬
‫باختن ‪ T‬باختنا ا‬
‫دکمه عملکرد‬
‫‪ A‬دکمه قرمز (دستگاه)‪ :‬يك دستگاه متصل شده را انتخاب مي كند‪.‬‬
‫‪ B‬دکمه سبز (سلیقه)‪ :‬ترجیحات فایل را تنظیم می کند‪( .‬در تماشای ساده حمایت نشده)‬
‫‪ C‬دکمه زرد (انتخاب)‪:‬چندین فایل را از فهرست فایل انتخاب می کند‪ .‬فايل هاي‬
‫انتخاب شده با يك عالمت نشان مي شوند‬
‫‪ D‬دکمه ابزار (ترتیب)‪ :‬فهرست مرتب کردن را انتخاب می کند‬
‫‪ T‬دکمه ابزار‪:‬منوي گزينش را نمايش مي دهد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫با استفاده ازدکمه � و ‪ µ‬می توان فهرست فایل را به صفحه‬
‫بعدی یا قبلی حرکت داد‪.‬‬
‫فیلم ها‬
‫پخش کردن فیلم‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای پخش فیلم ها فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را در منوی پخش رسانه فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ◄‪ ▼/▲/►/‬را برای انتخاب فیلم مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTERE‬یا دکمه � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫– –فايل انتخاب شده در باال با زمان پخش آن نمايش داده مي شود‪.‬‬
‫– –اگر اطالعات وقت فیلم معلوم نیست‪ ،‬فایل هیچگونه اطالعاتی را نمایش نمی دهد‪.‬‬
‫– –در حین پخش فیلم‪ ،‬می توانید با استفاده از دکمه ◄ و ► جستجو کنید‪.‬‬
‫در این حالت‪ ،‬می توانید از کلیپ های فیلم که در بازی گنجانده شده بهره مند شوید‬
‫ولی نمی توانید خود بازی را پخش کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫�‬
‫‪00:04:03 / 00:07:38‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫فرمت هاي زيرنويس حمايت شده‬
‫‪32‬‬
‫‪2010-3-4 21:33:01‬‬
‫‪1/12‬‬
‫نام‬
‫پسوندفايل‬
‫فرمت‬
‫متن ‪time-based 4-MPEG‬‬
‫‪ttxt.‬‬
‫‪XML‬‬
‫‪SAMI‬‬
‫‪smi.‬‬
‫‪HTML‬‬
‫‪SubRip‬‬
‫‪srt.‬‬
‫‪string-based‬‬
‫‪SubViewer‬‬
‫‪sub.‬‬
‫‪string-based‬‬
‫‪Micro DVD‬‬
‫‪ sub.‬يا ‪txt.‬‬
‫‪string-based‬‬
‫‪D‬‬
‫هتسویپ شخپ ‪ E‬نتشاد هگن ‪ L‬شرپ ‪ T‬رازبا ‪ R‬تشگزاب‬
‫‪SUM‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 32‬‬
‫*‪avi.‬‬
‫*‪mkv.‬‬
‫‪AVI‬‬
‫‪MKV‬‬
‫*‪asf.‬‬
‫‪ASF‬‬
‫*‪wmv.‬‬
‫‪ASF‬‬
‫*‪mp4.‬‬
‫‪MP4‬‬
‫*‪3gp.‬‬
‫‪3GPP‬‬
‫*‪vro.‬‬
‫‪VRO‬‬
‫‪VOB‬‬
‫*‪mpg.‬‬
‫*‪mpeg.‬‬
‫‪PS‬‬
‫*‪ts.‬‬
‫*‪tp.‬‬
‫*‪trp.‬‬
‫‪TS‬‬
‫‪Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪XviD‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪MP3 / AC3 / LPCM /‬‬
‫‪ADPCM / DTS HD‬‬
‫‪XviD‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MP3 / AC3 / LPCM /‬‬
‫‪ADPCM / WMA‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Window Media Video v9‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪XVID‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪H.264 BP / MP / HP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG4 SP / ASP‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪MPEG1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪H.264‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪MPEG2‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 / 25 / 24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪H.264‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪VC1‬‬
‫‪1920x1080‬‬
‫‪30 ~ 6‬‬
‫‪25‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫پسوند فايل‬
‫محفظه‬
‫ُكدك فیلم‬
‫قدرت تفكيك‬
‫سرعت فریم (فریم‬
‫در ثانیه)‬
‫ُكدك صوتي‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫�‬
‫فرمت هاي تصويري حمايت شده‬
‫سرعت بیت‬
‫(مگابیت در‬
‫ثانیه)‬
‫‪MP3 / ADPCM / AAC‬‬
‫‪/ ADPCM / AAC / HE-AAC‬‬
‫‪AC3 / MPEG / LPCM‬‬
‫‪MPEG / LPCM / AAC / AC3‬‬
‫‪+AC3 / AAC / MP3 / DD‬‬
‫سایر محدودیت ها‬
‫✎✎‬
‫ تذکر‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫اگر محتوای ُک دک اشکاالتی دارد‪ ،‬از ُک دک حمایت نخواهد شد‪.‬‬
‫اگر اطالعات ب رای یک محفظه نادرست است و فایل خطا دارد‪ ،‬پخش صحیح محفظه مقدور نیست‪.‬‬
‫اگر محتوا سرعت بیت‪ /‬سرعت فریم استانداردی دارد که باالتر از فریم در ثانیه سازگار با آنچه در جدول فوق قید شده می باشد‪ ،‬ممکن‬
‫است صدا یا تصویر درست کار نکنند‪.‬‬
‫اگر جدول ایندکس خطا دارد‪ ،‬از عملکرد جستجو (پرش) حمایت نمی شود‪.‬‬
‫رمزگشاي فیلم‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫از تا حداکثر ‪ ،H.264‬سطح ‪ 4.1‬حمایت می کند‬
‫از ‪H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP‬‬
‫‪ / MP / AP L4‬و ‪ AVCHD‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫رمزگشای صدا‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫از تا حداکثر ‪ STD ,9 ,8 ,7 WMA‬حمایت می کند‪.‬‬
‫‪ PRO 9 WMA‬از ‪ channel excess multi channel 2‬یا صدای ‪ lossless‬حمایت نمی کند‪.‬‬
‫از سرعت نمونه برداری ‪ WMA‬مونو ‪ 22050Hz‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫‪: XVID, MPEG4 SP, ASP‬‬
‫‪-‬‬
‫زیر ‪ 1280‬در ‪ :720‬حداکثر ‪ 60‬فریم‬
‫‪-‬‬
‫باالی ‪ 1280‬در ‪ :720‬حداکثر ‪ 30‬فریم‬
‫از ‪ GMC 2‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫‪ H.263‬حمایت نمی شود‪.‬‬
‫تنها از ‪Samsung Techwin MJEPG‬‬
‫حمایت می شود‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:33:02‬‬
‫‪33‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 33‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫پخش مداوم فيلم (شروع دوباره پخش)‬
‫اگر از عملکرد پخش فيلم خارج شويد‪ ،‬مي توان فيلم را از نقطه اي که متوقف شد بعداً پخش کرد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫اگر دکمه ‪ ENTERE‬را در حین پخش فایل فشار دهید‪ ،‬می توانید در صحنه که به ‪ 5‬فصلی که می خواهید تقسیم شده جستجو کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬فایل فیلمی که می خواهید به طور مداوم نمایش دهید را با فشردن دکمه ◄ یا ► انتخاب‬
‫‪00:07:38 / 00:04:03‬‬
‫کنید تا آنرا از بخش فهرست فایل انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1/12‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪ .2‬دكمه � (پخش) ‪ ENTERE /‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .3‬پخش پیوسته (از سرگیری پخش) را با فشردن دکمه آبی انتخاب کنید ‪ .‬فيلم از جايي كه‬
‫متوقف شده بود دوباره شروع به پخش مي كند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫فيلم از جايي كه متوقف شده بود دوباره شروع به پخش مي كند‪ .‬دکمه آبی‬
‫هنگام از سرگیری پخش موجود است‪.‬‬
‫اگر عملکرد راهنمای پخش پیوسته فیلم روي روشندر منوي تنظیمات‬
‫گذاشته شود‪ ،‬يک پيغام پاپ‪-‬آپ هنگام شروع دوباره پخش فايل فيلم ظاهر‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫پخش پیوسته‬
‫پخش را از آخرين صحنه اي كه تماشا شد دوباره‬
‫شروع مي كند‬
‫پخشپیوسته ‪E‬نتشاد هگن ‪ L‬پرش‬
‫‪ T‬ابزار ‪ R‬بازگشت‬
‫‪SUM‬‬
‫الجهاز‬
‫اسم‬
‫موسیقی‬
‫پخش موسيقي‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای پخش موسیقی فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را در‬
‫منوی پخش رسانه فشار دهید‪.‬‬
‫لیست پخش‬
‫‪Only you‬‬
‫‪Jason‬‬
‫‪ .2‬دکمه ◄‪ ▼/▲/►/‬را برای انتخاب موسیقی مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTERE‬یا دکمه � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–فقط فایل هایی که پسوند فایل ‪ MP3‬دارند را نمایش می دهد‪ .‬پسوندهاي فايل ديگر‬
‫نمايش داده نمي شوند‪ ،‬حتي اگر بر روي همان دستگاه ‪ USB‬ذخيره شده باشند‪.‬‬
‫–دکمه های � (‪ )REW‬و ‪ µ‬در طول پخش کار نمی کنند‪.‬‬
‫✎‬
‫اگر صدا در حین پخش فایل های ‪ MP3‬عجیب به نظر می رسد‪ ،‬اکواالیزر را در‬
‫منوی صدا تنظیم کنید‪( .‬يك فايل ‪ MP3‬كه زيادي مدوله شده ممكن است موجب‬
‫مشكالت صوتي شود‪).‬‬
‫✎‬
‫ممكن است در صورتيكه اطالعات مدت پخش فايل در ابتداي فايل پيدا نشود‪،‬‬
‫مدت پخش فايل موسيقي به صورت ‘‪ ’00:00:00‬نمايان شود‪.‬‬
‫✎‬
‫می توانید لیست شخصی پخش را ایجاد کرده‪ ،‬موسیقی دلخواه را در فایل انتخاب‬
‫کنید و می توانید لیست شخصی پخش را پخش کنید‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪2010-3-4 21:33:04‬‬
‫‪1st Album‬‬
‫‪Pop‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪4.2MB‬‬
‫‪3/15‬‬
‫‪Only you‬‬
‫‪Jason‬‬
‫‪Music 1‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 2‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 3‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪01:10 / 04:02‬‬
‫‪Music 4‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪Music 5‬‬
‫‪No Singer‬‬
‫‪ E‬گه داشتن‬
‫‪ L‬پرش‬
‫‪ T‬ابزار‬
‫‪ R‬بازگشت‬
‫اسم الجهاز‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 34‬‬
‫‪ .1‬دکمه ◄ یا ► را برای انتخاب عکس فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTERE‬را در‬
‫منوی پخش رسانه فشار دهید‪.‬‬
‫عادی‬
‫‪1024x768‬‬
‫‪Image1024.jpg‬‬
‫‪3/15‬‬
‫‪2010/2/1‬‬
‫‪ .2‬دکمه ◄‪ ▼/▲/►/‬را برای انتخاب فایل مورد نظر در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTERE‬یا دکمه � (پخش) را فشار دهید‪.‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫تماشاي يك عكس (يا نمايش اساليد)‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫عکس ها‬
‫–هنگاميكه يك فهرست عكس نمايش داده شده‪ ،‬دكمه � � (پخش)‪ ENTERE/‬را‬
‫براي شروع نمايش اساليد روي كنترل از راه دور فشار دهيد‪.‬‬
‫–همه فايل ها در بخش فهرست فايل در نمايش اساليد نشان داده خواهد شد‪.‬‬
‫–در طول نمايش اساليد‪ ،‬فايل ها به ترتيب از فايلي كه در حال نمایش است نشان داده‬
‫مي شوند‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫✎✎‬
‫فايل هاي موسيقي را مي توان در حين نمايش اساليد پخش كرد در صورتيكه‬
‫موسيقي متن بر روي روشن تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫‪ E‬نگه داشتن ‪ L‬یدعب‪/‬یلبق ‪ T‬ابزار ‪ R‬بازگشت‬
‫اسم الجهاز‬
‫✎✎‬
‫حالت ‪ BGM‬را نمی توان تا زمانیکه بارگذاری ‪ BGM‬تمام نشده تغییر داد‪.‬‬
‫¦ ¦پخش چندین فایل‬
‫پخش فايل هاي فیلم‪/‬موسیقی‪/‬عکس انتخاب شده‬
‫فیلم ها‬
‫‪ .1‬دکمه زرد در فهرست فایل را برای انتخاب فایل مورد نظر فشار دهید‪.‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫فایلهای ‪ 2‬انتخاب شد‪.‬‬
‫‪Movie 01.avi‬‬
‫‪Movie 02.avi‬‬
‫‪Movie 03.avi‬‬
‫‪Movie 04.avi‬‬
‫‪Movie 05.avi‬‬
‫‪Movie 06.avi‬‬
‫‪Movie 07.avi‬‬
‫‪Movie 08.avi‬‬
‫‪Movie 09.avi‬‬
‫‪Movie 10.avi‬‬
‫‪ .2‬عملكرد فوق را براي انتخاب چندين فایل تكرار كنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ تذکر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬عالمت (‪ )c‬در سمت چپ فایل انتخاب شده ظاهر مي شود‪.‬‬
‫‪x‬ب رای لغو یک گزینش‪ ،‬دکمه زرد را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫‪x‬ب راي حذف انتخاب همه فايل هاي انتخاب شده‪ ،‬دكمه ‪ TOOLS‬را فشار داده‬
‫و حذف همه انتخاب ها را انتخاب كنيد‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ TOOLS‬را فشار داده و پخش محتواهای انتخابی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪SUM‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫هاگتسد‬
‫ترتیب‬
‫‪D‬‬
‫صفحه ‪1/1‬‬
‫انتخاب ‪ T‬ابزار‬
‫پخش گروه فايل فیلم‪/‬موسیقی‪/‬عکس‬
‫‪ .1‬در حین نمایش فهرست فایل‪ ،‬به هر فایل در گروه مورد نظر حرکت کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬عدکمه ‪ TOOLS‬را فشار داده و گروه فعلی پخش شود را انتخاب کنید‪.‬‬
‫¦ ¦عملكرد اضافی پخش رسانه‬
‫مرتب کردن فهرست فایل‬
‫دکمه آبی را برای مرتب کردن فایل ها در فهرست فایل فشار دهید‪.‬‬
‫فیلم ها‬
‫موسیقی‬
‫عکس ها‬
‫تماشای ساده‬
‫همه پوشه را نشان مي دهد‪ .‬مي توانيد عكس را با انتخاب پوشه مشاهده كنيد‪.‬‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫عملكردها‬
‫دسته بندی‬
‫عنوان‬
‫عنوان فيلم را براساس نماد‪/‬شماره‪/‬حروف الفبا‪/‬ويژه مرتب كرده و نمايش مي دهد‪.‬‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫سلیقه‬
‫فایل را براساس سلیقه مرتب کرده و نمایش می دهد‪ .‬می توانید سلیقه فایل را با استفاده از دکمه سبز در بخش فهرست‬
‫فایل عوض کنید‪.‬‬
‫✓‬
‫آخرین تاریخ‬
‫فایل ها را براساس آخرین تاريخ مرتب و نمايش مي دهد‪.‬‬
‫✓‬
‫اولین تاریخ‬
‫فایل ها را براساس اولین تاريخ مرتب و نمايش مي دهد‪.‬‬
‫✓‬
‫هنرمند‬
‫فايل موسيقي را براساس هنرمند به ترتيب حروف الفبا مرتب مي كند‪.‬‬
‫✓‬
‫آلبوم‬
‫فايل موسيقي را براساس آلبوم به ترتيب حروف الفبا مرتب مي كند‪.‬‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫ژانر‬
‫فايل هاي موسيقي را براساس ژانر مرتب مي كند‪.‬‬
‫✓‬
‫حالت‬
‫فايل هاي موسيقي را براساس حالت مرتب مي كند‪ .‬مي توانيد اطالعات حالت موسيقي را تغيير دهيد‪.‬‬
‫✓‬
‫ماهانه‬
‫فایل های عكس را براساس ماه مرتب و نمايش مي دهد‪ .‬فقط براساس ماه (از ژانويه تا دسامبر) بدون توجه به سال‬
‫مرتب مي كند‪.‬‬
‫✓‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:33:06‬‬
‫✓‬
‫‪35‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 35‬‬
‫ویژگی های اصلی‬
‫منوی گزینش ویدئوها‪/‬موسیقی‪/‬عکس ها‬
‫در حین پخش فایل‪ ،‬دکمه ‪ Tools‬را فشار دهید‪.‬‬
‫منوی گزینش‬
‫عنوان‬
‫حالت تکرار‬
‫اندازه تصویر‬
‫تنظيم تصوير‬
‫تنظيم صدا‬
‫تنظیمات زیرنویس‬
‫صدا‬
‫نمايش اساليد متوقف شود ‪/‬‬
‫نمايش اساليد شروع شود‬
‫سرعت نمايش اساليد‬
‫موسیقی متن‬
‫بزرگنمایی‬
‫گرداندن‬
‫زمینه خانه‬
‫اطالعات‬
‫می توانید فایل دیگر را مستقیماً حرکت دهید‪.‬‬
‫مي توانيد فايل هاي فیلم را مكرراً پخش كنيد‪.‬‬
‫می توانید اندازه تصویر را برحسب سلیقه تنظیم کنید‪.‬‬
‫عملكردها‬
‫مي توانيد تنظيم تصویر را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)13 ،12 ،11‬‬
‫مي توانيد تنظيم صدا را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)14‬‬
‫می توانید ویدئویی که زیرنویس دارد را پخش کنید‪.‬‬
‫اگر فایل ویدئویی که فایل زیر نویس (به همان اسم) دارد را پخش کنید‪ ،‬این عملکرد نمایش داده خواهد شد‪.‬‬
‫می توانید از فیلم به یکی از زبان های حمایت شده به طوریکه الزم است لذت ببرید‪.‬‬
‫این عملکرد تنها زمانی فعال است که فایل های نوع جریان (‪ )stream-type‬که از چندین فرمت صوتی حمایت می‬
‫کنند پخش شوند‪.‬‬
‫مي توانيد نمايش اساليد را شروع يا متوقف كنيد‪.‬‬
‫سرعت نمايش اساليد را در حين نمايش اساليد مي توانيد انتخاب كنيد‪.‬‬
‫مي توانيد موسيقي متن را هنگام تماشاي نمايش اساليد انتخاب كنيد‪.‬‬
‫مي توانيد تصاوير را در حالت صفحه كامل بزرگنمايي كنيد‪.‬‬
‫مي توانيد تصاوير را در حالت صفحه كامل بگردانيد‪.‬‬
‫می توانید فایل را به دسک تاپ پخش رسانه منتقل کنید‪.‬‬
‫می توانید اطالعات مشروح را در مورد فایل پخش شده مشاهده کنید‪.‬‬
‫فیلم ها‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫موسیقی‬
‫عکس ها‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫✓‬
‫تنظیمات‬
‫استفاده از منوي تنظيم‬
‫■ ■تنظیمات پس زمینه‪ :‬پس زمینه ای که می خواهید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫■ ■راهنمای پخش پیوسته فیلم (از سرگیری پخش) (روشن ‪ /‬خاموش)‪ :‬براي نمايش پيغام پاپ آپ راهنمایی براي پخش مداوم فيلم انتخاب شود‪.‬‬
‫■ ■كد ثبت ‪ DivX® VOD‬دریافت شود‪ :‬كد ثبتي كه براي تلويزيون مجاز شده را نشان مي دهد‪ .‬اگر به وب سايت ‪ DivX‬وصل شده و كد ثبت را توسط يك‬
‫حساب شخصي ثبت كنيد‪ ،‬مي توانيد فايل ثبت ‪ VOD‬را دان لود كنيد‪ .‬اگر ثبت ‪ VOD‬را با استفاده از پخش رسانه پخش کنيد‪ ،‬ثبت کامل شده است‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ ب راي اطالعات بيشتر در مورد ‪ ،DivX® VOD‬از ‪ www.DivX.com‬ديدن کنيد‪.‬‬
‫■ ■كد غیرفعال كردن ‪ DivX® VOD‬دریافت شود‪ :‬هنگاميکه ‪ DivX® VOD‬ثبت نشده‪ُ ،‬کد غيرفعال کردن ثبت نمايش داده مي شود‪ .‬اگر اين عملکرد را‬
‫هنگاميکه ‪ DivX® VOD‬ثبت شده اجرا کنيد‪ ،‬ثبت ‪ DivX® VOD‬کنوني غيرفعال مي شود‪.‬‬
‫■ ■اطالعات ‪ :‬براي مشاهده اطالعات در مورد دستگاه متصل شده انتخاب شود‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪2010-3-4 21:33:06‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 36‬‬
‫فهرستی از تلفن های موبایل یا وسائل وصل شده که با این تلویزیون برای استفاده‬
‫از عملکرد پیغام‪ ،‬رسانه یا ‪ ScreenShare‬تنظیم شده اند را نشان می دهد‪.‬‬
‫¦ ¦در باره ‪AllShare‬‬
‫‪ AllShare‬تلویزیون و تلفن های موبایل و سایر دستگاه هایی که با تلویزیون‬
‫شما سازگار هستند را از طریق یک شبکه متصل می کند‪ .‬روی صفحه تلویزیون‬
‫می توانید همه تماس های دریافت شده‪ ،‬پیام های ‪ SMS‬و برنامه های زمانی که‬
‫روی تلفن های موبایل شما ایجاد شده اند را مشاهده کنید‪ .‬عالوه براين‪ ،‬مي توانيد‬
‫محتواي رسانه اي شامل ویدئوها‪ ،‬عکس ها و موسیقی كه در تلفن هاي موبايل یا‬
‫سایر دستگاه ها ذخيره شده (از قبیل کامپیوترتان) را توسط كنترل آنها بر روي‬
‫تلويزيون از طريق شبكه پخش كنيد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬می توانید از تلویزیون به‬
‫عنوان مانیتور برای موبایل تان در هنگام جستجو در یک صفحه وب استفاده کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ب رای کسب اطالعات بیشتر از “‪ ”www.samsung.com‬دیدن‬
‫کرده یا با مرکز تماس تلفنی ‪ Samsung‬تماس بگیرید‪ .‬دستگاه های‬
‫موبايل ممكن است به نصب نرم اف زار اضافي نياز داشته باشند‪ .‬ب راي‬
‫جزييات‪ ،‬به هریک از دفترچه های راهنماي كارب ران م راجعه كنيد‪.‬‬
‫¦ ¦راه اندازی ‪AllShare‬‬
‫■ ■حذف‪ :‬تلفن موبايل را از فهرست حذف مي کند‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫این عملکرد فقط اسم موبایل را از فهرست حذف می کند‪.‬‬
‫اگر دستگاه موبايل حذف شده روشن شود ويا سعي كند به‬
‫تلويزيون وصل شود‪ ،‬ممكن است دوباره در فهرست نشان‬
‫داده شود‪.‬‬
‫استفاده از عملكرد پيغام‬
‫با استفاده از اين عملكرد‪ ،‬همه دريافت تماس ها‪ ،‬پيام هاي ‪ SMS‬و جدول هاي‬
‫زماني كه در تلفن موبايل تنظيم شده را از طريق پنجره هشدار در حين تماشاي‬
‫تلويزيون مشاهده كنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫■ ■پیغام (روشن ‪ /‬خاموش)‪ :‬عملکرد پیغام را فعال یا غیرفعال می کند (برای‬
‫دریافت تماس پیام های ‪ SMS‬و برنامه های زمانی که در تلفن های موبایل‬
‫شما تنظیم شده اند)‪.‬‬
‫■ ■رسانه (روشن ‪ /‬خاموش)‪ :‬عملکرد رسانه را فعال یا غیرفعال می کند‪.‬‬
‫هنگامیکه عملکرد رسانه روشن است‪ ،‬ویدئوها‪ ،‬عکس ها و موسیقی را‬
‫از تلفن موبایل یا وسائل دیگری که از ‪ ScreenShare‬حمایت می کنند‬
‫پخش می کند‪.‬‬
‫■ ■‪( ScreenShare‬روشن ‪ /‬خاموش)‪ :‬دسترسی ‪ScreenShare‬‬
‫به محتوای گوناگون از تلفن های موبایل یا سایر وسائلی که از‬
‫‪ ScreenShare‬حمایت می کنند را فعال یا غیرفعال می کند‪.‬‬
‫■ ■اسم تلویزیون‪ :‬اسم تلویزیون را تنظیم می کند تا بتوانید آنرا به آسانی بر‬
‫روی یک وسیله موبایل پیدا کنید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫اگر ورودي كاربر را انتخاب كنيد‪ ،‬مي توانيد اسم تلويزيون را با‬
‫استفاده از ‪( OSK‬صفحه كليد روي صفحه) تايپ كنيد‪.‬‬
‫‪AllShare‬‬
‫‪3/7‬‬
‫تنظیمات‬
‫■ ■امکان ‪ /‬امتناع‪ :‬تلفن موبايل را امکان می دهد‪/‬مسدود مي كند‪.‬‬
‫تذکر‬
‫‪x x‬ب رای غیرفعال کردن پنجره هشدار‪ ،‬پیغام را روی خاموش در‬
‫‪ Setup of AllShare‬بگذارید‪.‬‬
‫تنظیمات‬
‫رسالة‬
‫✎✎‬
‫عملکرد رسانه در همه وسائل موبایل که از ‪ DLNA DMC‬حمایت‬
‫می کنند موجود است‪.‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫‪AllShare‬‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫پیغام ‪ /‬رسانه ‪ScreenShare /‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬اگرقبول انتخاب شود ويا اگر قبول بعد از اینکه پيغام سه بار‬
‫نمايان شد انتخاب نشود‪ ،‬پيغام حذف خواهد شد‪ .‬پيغام از تلفن‬
‫موبايل حذف نمي شود‪.‬‬
‫‪x‬پنجره هشدار را می توان در حین استفاده از برخی کاربردها از‬
‫قبیل پخش رسانه و غیره نمایش داد‪ .‬ب رای مشاهده محتوای پیغام‪،‬‬
‫به حالت تماشای تلویزیون تغییر دهید‪.‬‬
‫‪x‬هنگامیکه پیغامی از یک تلفن موبایل ناشناخته نمایش داده می‬
‫شود‪ ،‬تلفن موبایل در منوی پیغام در ‪ AllShare‬را انتخاب کرده‬
‫و امتناع را ب رای مسدود کردن تلفن انتخاب کنید‪.‬‬
‫مشاهده پيغام‬
‫اگر يك پيغام ‪ SMS‬جدید در حين تماشاي تلويزيون دريافت شود‪،‬‬
‫پنجره هشدار ظاهر مي شود‪ .‬اگر روي دكمه قبول كليك كنيد‪ ،‬محتواي‬
‫پيغام نمايش داده مي شود‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫می توانید تنظیمات تماشا ب رای پیغام های ‪ SMS‬را در تلفن‬
‫های موبایل تان پیکربندی کنید‪ .‬ب راي روال ها به دفترچه‬
‫راهنماي تلفن موبايل م راجعه كنيد‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫بعضي انواع كا راكترها ممكن است به صورت سفيد ويا‬
‫كا راكترهاي شكسته نمايان شوند‪.‬‬
‫‪:‬روشن‬
‫رسالة‬
‫رسانه‬
‫الوسائط‬
‫‪:‬روشن‬
‫‪ScreenShare‬‬
‫‪:‬روشن‬
‫‪ScreenShare‬‬
‫اسم التلفزيون‬
‫‪:‬تلويزيون منزل‬
‫‪ E‬انتخاب ‪ R‬بازگشت ‪ e‬خروج‬
‫بازگشت ‪ R‬تنظیمات '‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:33:07‬‬
‫‪37‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 37‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫هشدار دريافت تماس‬
‫هاستفاده از عملکرد ‪ScreenShare‬‬
‫اگر در حين تماشاي تلويزيون تماسي دريافت شود‪ ،‬پنجره هشدار ظاهر‬
‫مي شود‪.‬‬
‫با استفاده از ‪ ،ScreenShare‬می توانید در محتوای وب های گوناگون که‬
‫توسط تلفن موبایل ارائه شده اند گردش کنید‪ .‬برای مثال‪ ،‬تصویر زیر صفحه‬
‫دسترسی برای محتوای موبایل را نشان می دهد‪ .‬می توانید فایل های گوناگون‬
‫موبایل را مطالعه کرده و دفترچه تلفن و تقویم را روی تلویزیون تماشا کنید‪.‬‬
‫همچنین می توانید در دفترچه تلفن با دیگران تماس گرفته یا ‪ SMS‬بفرستید‪.‬‬
‫هشدار جدول زماني‬
‫در حين تماشاي تلويزيون‪ ،‬پنجره هشدار براي نمايش برنامه زماني‬
‫ثبت شده ظاهر مي شود‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫‪x x‬بایستی ‪ ScreenShare‬را در تلفن‪/‬دستگاه موبایل ب رای استفاده‬
‫از این ویژگی نصب کرده باشید‪.‬‬
‫می توانید تنظیمات تماشا ب رای محتوای برنامه ریزی شده را‬
‫در تلفن های موبایل تان پیکربندی کنید‪ .‬ب راي روال ها به‬
‫دفترچه راهنماي تلفن موبايل م راجعه كنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫بعضي كا راكترهاي ويژه ممكن است به صورت سفيد ويا‬
‫كا راكترهاي شكسته نمايان شوند‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫✎ ✎‬
‫استفاده از عملكرد رسانه‬
‫‪ Doc Viewerx‬می تواند فایل ها را به فرمت ‪ DOC‬خوانده ولی‬
‫نمی تواند آنها را تغییر دهد‪.‬‬
‫‪x‬صفحه نمایش ممکن است بستگی به دستگاه متصل شده متفاوت‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪My Mobile‬‬
‫يك پنجره هشدار ظاهر مي شود كه به آگاهي كاربر مي رساند محتويات رسانه‬
‫(ويدئوها‪ ،‬عكس ها‪ ،‬موسيقي) كه از تلفن موبايل ارسال شده بر روي تلويزيون‬
‫نمايان خواهد شد‪ .‬محتويات ‪ 3‬ثانيه پس از ظاهر شدن پنجره هشدار به طور‬
‫اتوماتيك پخش مي شود‪ .‬اگر دكمه ‪ RETURN‬يا ‪ EXIT‬را هنگاميكه پنجره‬
‫هشدار نمايان شده فشار دهيد‪ ،‬محتواي رسانه پخش نمي شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫‪x x‬اگر عملکرد رسانه ب رای اولین بار اج را می شود‪ ،‬پنجره پاپ آپ‬
‫هشدار نمایان می شود‪ .‬دکمه ‪ ENTERE‬را ب رای انتخاب‬
‫امکان فشار داده‪ ،‬سپس می توانید از عملکرد رسانه در آن دستگاه‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫‪Doc viewer‬‬
‫بازگشت‬
‫‪C‬‬
‫‪Contacts‬‬
‫‪Calendar‬‬
‫نگه داشتن ‪E‬‬
‫استفاده از تلفن ‪ Samsung‬برای راه اندازی تلویزیون‬
‫‪"Unknown Device 0" is requesting that the media file be allowed to play.‬‬
‫‪If you wish to allow the media file to be played at your device, please‬‬
‫‪press‬‬
‫‪"Allow", otherwise press "Deny".‬‬
‫‪You can also change the setting (or resetting) of this feature at "AllShare‬‬
‫‪Setup".‬‬
‫‪Warning: Please note that if your device is connected to unsecured or‬‬
‫‪unfamiliar network, unwanted or inappropriate contents might be played.‬‬
‫‪If you are not sure about the network's identity or content's‬‬
‫‪appropriateness, we strongly recommend that you do not "Allow" the‬‬
‫‪request to play.‬‬
‫‪Deny‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪38‬‬
‫‪2010-3-4 21:33:07‬‬
‫قبل از اینکه بتوانید از این ویژگی استفاده کنید‪ ،‬بایستی تلفن موبایل ‪Samsung‬‬
‫که از عملکردهای ‪ ScreenShare‬پشتیبانی می کند را متصل کنید‪.‬‬
‫هنگامیکه از تلویزیون توسط تلفن موبایل استفاده می کنید‪ ،‬تنها دکمه های‬
‫‪ POWER،y ، z‬و ‪ MUTE‬کار می کنند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫حتی اگر به فشردن دکمه کنترل (کانال یا صدا) در تلفن موبایل ادامه‬
‫دهید‪ ،‬مقدار فقط به اندازه یک واحد باال یا پایین می رود‪.‬‬
‫‪Allow‬‬
‫‪x‬ب راي خاموش كردن پخش محتواي رسانه از تلفن موبايل‪ ،‬رسانه را‬
‫روی خاموش در تنظیمات ‪ AllShare‬بگذارید‪.‬‬
‫‪x‬محتوا ممكن است بستگي به قدرت تفكيك و فرمت آن بر روي‬
‫تلويزيون پخش نشود‪.‬‬
‫‪x‬دكمه هاي ‪ ENTERE‬و ◄ ‪ ► /‬ممكن است بستگي به نوع‬
‫محتواي رسانه كار نكنند‪.‬‬
‫‪x‬با استفاده از دستگاه موبايل‪ ،‬مي توانيد پخش رسانه را كنترل‬
‫كنيد‪ .‬ب راي جزييات‪ ،‬به هریک از دفترچه های راهنماي كارب ران‬
‫موبایل م راجعه كنيد‪.‬‬
‫‪x‬هنگامیکه می خواهید محتوای رسانه را از کامپیوتر پخش کنید‪ ،‬نماد‬
‫کامپیوتر را در صفحه نمایش اصلی ‪ AllShare‬انتخاب کنید‪ .‬سپس‬
‫منوی پخش رسانه تلویزیون به طور خودکار تغییر می کند‪ .‬ب رای‬
‫اطالعات مشروح تر به «پخش رسانه» م راجعه شود‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 38‬‬
‫براي اتصال به سینماي خانگي‬
‫‪ +Anynet‬دستگاه ‪4 ،3 ،2‬‬
‫دستگاه ‪+Anynet 1‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫‪ +Anynet‬چیست؟ ‪t‬‬
‫‪ +Anynet‬عملكردي است كه به شما امكان مي دهد همه دستگاه هاي متصل شده كه از ‪ +Anynet‬حمايت مي كنند را با كنترل از راه دور تلويزيون ‪Samsung‬‬
‫خود كنترل كنيد‪ .‬سيستم ‪ +Anynet‬را فقط مي توان با وسائل ‪ Samsung‬كه ويژگي ‪ + Anynet‬دارند استفاده كرد‪ .‬براي اطمينان حاصل كردن از اينكه وسيله‬
‫‪ Samsung‬مجهز به اين ويژگي است‪ ،‬كنترل كنيد كه آيا مارك ‪ + Anynet‬بر روي آن وجود دارد‪.‬‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫‪+Anynet‬‬
‫پنل پشتي تلويزيون‬
‫سينماي خانگي‬
‫كابل ‪hDMI‬‬
‫کابل نوري‬
‫كابل ‪hDMI‬‬
‫كابل ‪hDMI‬‬
‫كابل ‪hDMI‬‬
‫كابل ‪hDMI‬‬
‫‪ .1‬پريز ‪1 HDMI IN‬‬
‫(‪ )4 or 3 ,22 , )DVI(1‬در تلويزيون و پريز ‪ hDMI OUT‬از ‪ +Anynet‬مربوطه را با استفاده از کابل ‪ hDMI‬وصل کنيد‪.‬‬
‫‪ .2‬پريز ‪ hDMI IN‬سينماي خانگي و پريز ‪ hDMI OUT‬وسيله ‪ +Anynet‬مربوطه را با استفاده از کابل ‪ hDMI‬وصل کنيد‪.‬‬
‫✎‬
‫تذکر‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫کابل نوری را بين پريز (‪ DIGITAL AUDIO OUT )OPTICAL‬در تلويزيون و ورودی صدای ديجيتال در سينمای خانگی وصل کنيد‪.‬‬
‫هنگام پيروی از اتصال فوق‪ ،‬پريز نوری فقط ‪ 2‬کانال صوتی را پخش می کند‪ .‬شما صدا را فقط از بلندگوهای چپ و راست و ساب ووفر سينمای‬
‫خانگی خواهيد شنيد‪ .‬اگر مايليد که ‪ 5.1‬کانال صوتی را بشنويد‪ ،‬پريز (‪ DIGITAL AUDIO OUT )OPTICAL‬در دی وی دی ‪/‬جعبه ماهواره‬
‫)يعنی دستگاه ‪ Anynet‬شماره ‪ 1‬يا ‪ (2‬را مستقيماً به آمپلی فاير يا سينمای خانگی و نه تلويزيون وصل کنيد‪.‬‬
‫فقط يك سينماي خانگي را وصل كنيد‪.‬‬
‫مي توانيد يک دستگاه ‪ +Anynet‬را با استفاده از کابل ‪ hDMI‬وصل کنيد‪ .‬بعضي کابل هاي ‪ hDMI‬ممکن است عملکردهاي ‪ +Anynet‬را ارائه‬
‫نکنند‪.‬‬
‫‪ +Anynet‬هنگامي کار مي کند که دستگاه ‪ AV‬که از ‪ +Anynet‬استفاده مي کند در وضعيت آماده بکار ويا روشن است‪.‬‬
‫‪ +Anynet‬از مجموع حداکثر ‪ 12‬دستگاه ‪ AV‬حمايت مي کند‪ .‬توجه داشته باشيد كه مي توانيد تا حداكثر ‪ 3‬دستگاه مشابه را متصل كنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:33:08‬‬
‫‪39‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 39‬‬
‫ویژگی های پیشرفته‬
‫منوي ‪Anynet +‬‬
‫منوي ‪ +Anynet‬بستگي به نوع و وضعيت دستگاه هاي ‪ +Anynet‬که به تلويزيون وصل شده اند تغيير مي کند‪.‬‬
‫منوي ‪+Anynet‬‬
‫تماشاي تلويزيون‬
‫فهرست دستگاه‬
‫ضبط کردن‪*( :‬دستگاه ضبط)‬
‫منوی (اسم‪ -‬دستگاه)‬
‫اطالعات (اسم‪ -‬دستگاه)‬
‫توقف ضبط‪*( :‬دستگاه ضبط)‬
‫گيرنده‬
‫شرح‬
‫حالت ‪ +Anynet‬به حالت پخش تلويزيون تغيير مي كند‪.‬‬
‫فهرست دستگاه ‪ +Anynet‬را نشان مي دهد‪.‬‬
‫با استفاده از وسيله ضبط فوراً شروع به ضبط مي كند‪( .‬اين عملكرد فقط براي دستگاه هايي موجود است كه از عملكرد‬
‫ضبط حمايت مي كنند‪).‬‬
‫منوي دستگاه وصل شده را نشان مي دهد‪ .‬براي مثال اگر يک دستگاه ضبط دي وي دي وصل شده باشد‪ ،‬منوي ديسک‬
‫دستگاه ضبط دي وي دي ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫منوي پخش دستگاه وصل شده را نشان مي دهد‪ .‬براي مثال اگر يک دستگاه ضبط دي وي دي وصل شده باشد‪ ،‬منوي پخش‬
‫دستگاه ضبط دي وي دي ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫ضبط را متوقف مي کند‪.‬‬
‫صدا از طريق گيرنده پخش مي شود‪.‬‬
‫اگر بيش از يک دستگاه ضبط وصل شده باشد‪ ،‬به صورت (*دستگاه ضبط) نشان داده شده و اگر فقط يک دستگاه ضبط وصل شده باشد‪ ،‬به صورت (*اسم_دستگاه) نشان‬
‫داده مي شود‪.‬‬
‫¦ ¦تنظيم ‪+Anynet‬‬
‫■‬
‫تنظیمات‬
‫‪( )HDMI-CEC( +Anynet‬روشن ‪/‬خاموش)‪ :‬براي استفاده از عملکرد ‪ ،+Anynet‬بايستي ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬روي روشن باشد‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫هنگاميکه عملکرد ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬فعال شده‪ ،‬همه کاربردهاي مربوط به ‪ +Anynet‬غيرفعال مي شوند‪.‬‬
‫‪( Auto Turn Off‬خاموش کردن خودکار) (خیر ‪ /‬بله)‪ :‬تنظيم ابزار ‪ +Anynet‬تا هنگاميکه تلويزيون خاموش مي شود به طور اتوماتيک خاموش شود‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫✎ ✎‬
‫منبع فعال در تلويزيون بايستي روی تلويزيون تنظيم شود تا از عملكرد ‪ +Anynet‬استفاده كند‪.‬‬
‫حتی اگر دستگاه خارجی هنوز در حال ضبط است‪ ،‬می توان آن را خاموش کرد‪.‬‬
‫¦ ¦تغيير دادن بين دستگاه های ‪+Anynet‬‬
‫‪.1‬‬
‫دستگاه هاي ‪ +Anynet‬که به تلويزيون وصل شده اند فهرست مي شوند‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫اگر نمي توانيد وسيله اي كه مي خواهيد را پيدا كنيد‪ ،‬دكمه قرمز را ب راي تازه کردن فهرست فشار دهيد‪.‬‬
‫یک دستگاه را انتخاب کرده و دکمه ‪ ENTERE‬را فشار دهید‪ .‬میتوانید به دستگاه انتخاب شده سويچ کنید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫✎ ✎‬
‫تنها زمانيكه ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬را در منوي‪(Application‬کاربرد)روشن مي كنيد‪ ،‬منوي فهرست دستگاه ظاهر مي شود‪.‬‬
‫‪x x‬سويچ کردن دستگاه انتخاب شده ممکن است تا ‪ 2‬دقيقه طول بکشد‪ .‬نمي توانيد اين عملکرد را در حين عملکرد سويچ کردن لغو کنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬اگر حالت ورودي خارجي را با فشار دکمه ‪ SOURCE‬انتخاب کرده ايد‪ ،‬نمي توانيد از عملکرد ‪ +Anynet‬استفاده کنيد‪ .‬مطمئن شويد كه با‬
‫استفاده از فهرست دستگاه به يك دستگاه ‪ +Anynet‬سويچ كنيد‪.‬‬
‫¦ ¦ضبط کردن‬
‫مي توانيد با استفاده از يک دستگاه ضبط ‪ ،Samsung‬برنامه تلويزيوني را ضبط کنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬ضبط را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫هنگاميکه بيش از دو دستگاه ضبط وجود دارد‬
‫‪x x‬هنگاميکه چند دستگاه ضبط وصل شده‪ ،‬دستگاه هاي ضبط فهرست مي شوند‪ .‬یک دستگاه ضبط را در فهرست دستگاه انتخاب کنید‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫هنگاميكه دستگاه ضبط نشان داده نشده فهرست دستگاه را انتخاب كرده و دكمه قرمز را ب راي جستجوي دستگاه ها فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ EXIT‬را براي خروج فشار دهيد‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫✎ ✎‬
‫مي توانيد جريان هاي منبع را با انتخاب ضبط‪ ،‬ضبط كنيد‪( .‬اسم_دستگاه)‪.‬‬
‫فشردن دكمه � (ضبط) هر برنامه اي كه در حال حاضر تماشا مي كنيد را ضبط خواهد كرد‪ .‬اگر تصويري را از يک دستگاه ديگر تماشا مي‬
‫کنيد‪ ،‬تصوير از آن دستگاه ضبط مي شود‪.‬‬
‫✎ ✎‬
‫قبل از ضبط کردن کنترل کنيد که پريز آنتن به طور صحيح به دستگاه ضبط وصل شده باشد‪ .‬ب راي اتصال صحيح آنتن به دستگاه ضبط‪ ،‬به‬
‫دفترچه راهنماي كاربر دستگاه ضبط م راجعه كنيد‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪2010-3-4 21:33:08‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 40‬‬
‫✎✎‬
‫✎ ✎گیرنده هنگامی کار می کند که پریز ورود نوری گیرنده را به طور صحیح به پریز (‪ )DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL‬تلویزیون وصل‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫کرده باشید‪.‬‬
‫شیپعویراهش یگژیو‬
‫‪ 4‬هراتفکرهب‬
‫‪10‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ EXIT‬را براي خروج فشار دهيد‪.‬‬
‫اگر گيرنده شما فقط از صدا حمايت مي كند‪ ،‬ممكن است در فهرست دستگاه ظاهر نشود‪.‬‬
‫ویژگی های پیشرفته ‪04‬‬
‫¦ ¦گوش کردن از طريق گيرنده‬
‫مي توانيد از طريق گيرنده (برای مثال سینمای خانگی) به جاي تلويزيون‪ ،‬به صدا گوش کنيد‪.‬‬
‫‪ .1‬گیرنده را انتخاب کرده و آنرا روشن کنید‪.‬‬
‫هنگامیکه گیرنده (ب رای مثال سینمای خانگی) روشن شده‪ ،‬می توانید خروجی صدا را از پریز نوری تلویزیون بشنوید‪ .‬هنگامیکه تلویزیون‬
‫سیگنال ‪( DTV‬هوایی) را دریافت می کند‪ ،‬تلویزیون صدای کانال ‪ 5.1‬را به گیرنده ارسال خواهد کرد‪ .‬هنگامیکه منبع یک جزء دیجیتال از قبیل‬
‫دی وی دی می باشد و از طریق ‪ HDMI‬به تلویزیون متصل شده‪ ،‬فقط ‪ 2‬کانال صوتی از گیرنده شنیده خواهد شد‪.‬‬
‫تذکر‬
‫�‬
‫�‬
‫�‬
‫شما فقط می توانید دستگاه های ‪ +Anynet‬را با استفاده از کنترل از راه تلویزیون‪ ،‬و نه دکمه های روی تلویزیون کنترل کنید‪.‬‬
‫کنترل از راه دور تلويزيون ممکن است تحت ش رايط خاصي کار نکند‪ .‬اگر چنين اتفاقي افتاد دستگاه ‪ +Anynet‬را دوباره انتخاب كنيد‪.‬‬
‫عملكردهاي ‪ +Anynet‬با محصوالت توليدكنندگان ديگر كار نمي كند‪.‬‬
‫¦ ¦عيب يابي براي ‪+Anynet‬‬
‫مشکل‬
‫راه حل ممكن‬
‫‪ +Anynet‬کار نمي کند‪.‬‬
‫کنترل کنيد که يک دستگاه ‪ +Anynet‬است سيستم ‪ +Anynet‬تنها با دستگاه هاي ‪ +Anynet‬کار مي کند‪.‬‬
‫•‬
‫فقط يك گيرنده (سينماي خانگي) را وصل كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل کنيد که سيم برق دستگاه ‪ +Anynet‬به طور صحيح وصل شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫اتصالي هاي کابل تصوير‪/‬صدا‪ HDMI/‬دستگاه ‪ +Anynet‬را کنترل کنيد‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل کنيد که ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬روی روشن در منوي تنظيمات ‪ +Anynet‬گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل کنيد که کنترل از راه دور در حالت تلويزيون باشد‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل کنيد که کنترل از راه دور ويژه براي ‪ +Anynet‬است‪.‬‬
‫•‬
‫‪ +Anynet‬در موقعيت هاي خاص كار نمي كند‪( .‬جستجوي كانال ها‪ ,‬استفاده از پخش رسانه یا وصل و پخش (تنظیمات اولیه) و غيره‪).‬‬
‫•‬
‫هنگام اتصال ويا قطع كردن كابل ‪ ،HDMI‬لطفاً مطمئن شويد كه دستگاه ها را دوباره جستجو كنيد ويا تلويزيون را خاموش و روشن كنيد‪.‬‬
‫•‬
‫كنترل كنيد كه عملكرد ‪ +Anynet‬دستگاه ‪ +Anynet‬روشن شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫مي خواهم ‪ +Anynet‬را شروع کنم‪.‬‬
‫کنترل کنيد که دستگاه ‪ +Anynet‬به طور صحيح به تلويزيون وصل شده و کنترل کنيد که ‪ )Anynet+ (HDMI-CEC‬در منوي تنظيمات‬
‫•‬
‫‪ +Anynet‬روشن شده باشد‪.‬‬
‫دکمه ‪ TOOLS‬را برای نمایش منوی ‪ +Anynet‬فشار داده و منویی که می خواهید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•‬
‫مي خواهم از ‪ +Anynet‬خارج شوم‪.‬‬
‫تماشای تلویزیون را در منوی ‪ +Anynet‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫•‬
‫دکمه ‪ SOURCE‬را در کنترل از راه دور تلويزيون فشار داده و دستگاهي به غير از دستگاه هاي ‪ +Anynet‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫•‬
‫‪ ،P >/<، PRE-CH‬و ‪ FAV.CH‬را برای تغییر حالت تلویزیون فشار دهید‪( .‬توجه داشته باشيد که دکمه کانال فقط زماني کار مي کند‬
‫ •‬
‫که يک دستگاه ‪ +Anynet‬که تونر داخلي دارد وصل شده باشد‪).‬‬
‫پيغام “‪Connecting to Anynet+‬‬
‫‪(”...device‬اتصال به دستگاه ‪+Anynet‬‬
‫‪ )...‬روي صفحه نمايان مي شود‪.‬‬
‫هنگام پيکربندي ‪ +Anynet‬ويا سويچ کردن به حالت تماشا نمي توانيد از کنترل از راه دور استفاده کنيد‪.‬‬
‫•‬
‫هنگاميکه تنظيمات ‪ +Anynet‬ويا سويچ کردن به حالت تماشا تمام شد از کنترل از راه دور استفاده کنيد‪.‬‬
‫•‬
‫دستگاه ‪ +Anynet‬کار نمي کند‪.‬‬
‫می توانید از عملکرد پخش هنگامیکه وصل و پخش (تنظیمات اولیه) در جریان است استفاده کنید‪.‬‬
‫•‬
‫دستگاه وصل شده نشان داده نمي شود‪.‬‬
‫کنترل کنيد که دستگاه عملکردهاي ‪ +Anynet‬را تأمين مي کند‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل کنيد که کابل ‪ HDMI‬به طور صحيح وصل شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫کنترل کنید که ‪ )HDMI-CEC( +Anynet‬روی روشن در منوی تنظیمات ‪ +Anynet‬گذاشته شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫دوباره براي دستگاه هاي ‪ +Anynet‬جستجو کنيد‪.‬‬
‫•‬
‫مي توانيد يک دستگاه ‪ +Anynet‬را فقط با استفاده از کابل ‪ HDMI‬وصل کنيد‪ .‬بعضي کابل هاي ‪ HDMI‬ممکن است عملکردهاي‬
‫•‬
‫‪ +Anynet‬را ارائه نکنند‪.‬‬
‫اگر توسط يك وضعيت غيرعادي از قبيل قطع كابل ‪ HDMI‬ويا سيم برق ويا رفتن برق خاتمه پيدا كرده باشد‪ ،‬لطفاً اسكن دستگاه را تكرار‬
‫•‬
‫كنيد‪.‬‬
‫نمي توان برنامه تلويزيوني را ضبط كرد‪.‬‬
‫كنترل كنيد كه پريز آنتن دستگاه ضبط به طور صحيح وصل شده باشد‪.‬‬
‫•‬
‫صدای تلویزیون از گیرنده خارج نمی شود‪.‬‬
‫کابل نوری را بین تلویزیون و گیرنده وصل کنید‪.‬‬
‫•‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:33:09‬‬
‫‪41‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 41‬‬
‫ساير اطالعات‬
‫ویژگی تله تکست کانال آنالوگ‬
‫صفحه ايندكس سرويس تله تكست به شما اطالعاتي در مورد نحوه استفاده از سرويس را ارائه مي كند‪ .‬برای اينکه اطالعات تله تکست‬
‫به طور صحيح نشان داده شود‪ ،‬دريافت تصوير بايستی يکدست و متعادل باشد‪ .‬در غير اينصورت‪ ،‬اطالعات ممكن است وجود نداشته باشند ويا بعضي صفحات ممكن‬
‫است نمايش داده نشوند‪.‬‬
‫✎‬
‫‪1‬‬
‫با فشردن دكمه هاي رقمي بر روي كنترل از راه دور مي توانيد صفحات تله تكست را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫)تله تکست روشن‪/‬ميکس(‪ :‬پس از انتخاب‬
‫كانالي كه سرويس تله تكست را فراهم مي كند‪،‬‬
‫حالت تله تكست را فعال کنيد‪ .‬براي روي هم‬
‫انداختن حالت تله تكست با صفحه پخش فعلي‬
‫دوبار فشار دهيد‪.‬‬
‫‪) 2‬صفحه باال(‪ :‬صفحه تله تکست بعدی‬
‫را نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪ON/OFF‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪) 8 2‬ذخيره(‪ :‬صفحات تله تکست را ذخيره‬
‫می کند‪.‬‬
‫‪) 4 3‬اندازه(‪ :‬حروف به اندازه دوبرابر در‬
‫نيمه باالتر صفحه را نمايش دهيد‪ .‬براي نيمه‬
‫پايين تر صفحه نمايش‪ ،‬دوباره فشار دهيد‪ .‬براي‬
‫نمايش صفحه عادي‪ ،‬يكبار ديگر فشار دهيد‪.‬‬
‫‪) 9 ۴‬نگه داشتن(‪ :‬صفحه نمايش بر روي‬
‫يك صفحه داده شده را نگه داريد در صورتيكه‬
‫صفحه انتخاب شده با چندين صفحه فرعي كه‬
‫بطور اتوماتيك ادامه پيدا مي كنند پيوند داشته‬
‫باشد‪ .‬براي شروع دوباره‪ ،‬آنرا دوباره فشار‬
‫دهيد‬
‫‪) 0 ۵‬حالت(‪ :‬حالت تله تكست انتخاب شود‬
‫)‪.(LIST/FLOF‬‬
‫اگر اين دکمه را در حالت ‪ LIST‬فشار دهيد‪،‬‬
‫به حالت ذخيره ليست تغيير مي كند‪ .‬در حالت‬
‫ذخيره ليست‪ ،‬مي توانيد صفحه تله تكست را با‬
‫استفاده از دكمه ‪)8‬ذخيره( در فهرست ذخيره‬
‫كنيد‪.‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪1‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪٩‬‬
‫‪2‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪@ TV‬‬
‫‪INTERNET‬‬
‫‪CONTENT‬‬
‫‪1٠‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪12‬‬
‫‪D‬‬
‫‪) 1 ۶‬صفحه فرعي(‪ :‬صفحه فرعی موجود‬
‫را نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪I-II‬‬
‫‪DUAL‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪MEDIA.P‬‬
‫‪S.MODE‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪P.MODE‬‬
‫‪٧‬‬
‫‪) 3‬صفحه پايين(‪ :‬صفحه تله تکست قبلی‬
‫را نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪٨‬‬
‫‪) 6‬ايندکس(‪ :‬صفحه ايندكس )محتوا( را در‬
‫هر زمان هنگاميکه تله تكست را تماشا مي كنيد‬
‫نمايش دهيد‪.‬‬
‫‪٩‬‬
‫‪) 5‬افشا(‪ :‬متن پنهان)براي مثال پاسخ به‬
‫آزمون هاي آموزشي( را نمايش دهيد‪ .‬براي‬
‫نمايش صفحه عادي‪ ،‬دوباره فشار دهيد‪.‬‬
‫‪) 7‬لغو(‪ :‬پخش فعلی را هنگاميكه براي يك‬
‫صفحه جستجو مي شود نمايش دهيد‪.‬‬
‫دكمه هاي رنگي )قرمز‪/‬سبز‪/‬زرد‪/‬آبي(‪ :‬اگر‬
‫سيستم ‪ FASTEXT‬توسط شركت مخابراتي‬
‫استفاده مي شود‪ ،‬عنوان هاي مختلفي كه در‬
‫صفحه تله تكست پوشش داده شده‪ ،‬كد رنگي‬
‫داشته و مي توان آنها را با فشار دكمه هاي‬
‫رنگي بر روي كنترل از راه دور انتخاب كرد‪.‬‬
‫يكي از آنها كه به مورد الزم مربوط مي شود را‬
‫فشار دهيد‪ .‬به همين طريق صفحه با اطالعات‬
‫رنگي ديگري كه مي توان انتخاب كرد نمايش‬
‫داده مي شود‪ .‬براي نمايش صفحه قبلي ويا‬
‫بعدي‪ ،‬دكمه رنگي مربوطه را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪1٠‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫صفحات تله تكست براساس شش طبقه بندي مرتب شده اند‪:‬‬
‫بخش‬
‫‪A‬‬
‫شماره صفحه انتخاب شده‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫هويت كانال پخش‬
‫‪E‬‬
‫‪C‬‬
‫شماره صفحه فعلي ويا نشانه هاي‬
‫جستجو‬
‫‪F‬‬
‫‪42‬‬
‫‪2010-3-4 21:33:09‬‬
‫محتوا‬
‫بخش‬
‫محتوا‬
‫‪D‬‬
‫تاريخ و زمان‪.‬‬
‫متن‪.‬‬
‫اطالعات وضعيت اطالعات‬
‫‪FASTEXT‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 42‬‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫نصب کردن قاب نصب روی دیوار‬
‫¦ ¦سوار کردن قاب بالنکینگ‬
‫هنگام نصب تلویزیون بر روی دیوار‪ ،‬قاب بالنکینگ را به بخشی وصل کنید که به طوریکه در تصویر‬
‫نشان داده شده به پایه وصل می شود‪.‬‬
‫قاب بالنکینگ‬
‫¦ ¦آماده شدن قبل از نصب وسيله نصب روي ديوار (تلویزیون اینچ ‪) 55 ~ 46‬‬
‫براي نصب وسيله نصب روي ديوار توليدكننده ديگر‪ ،‬از حلقه نگه دارنده استفاده كنيد‪.‬‬
‫¦ ¦نصب كيت سوار كردن روي ديوار‬
‫کاقالم نصب روي ديوار (جداگانه فروخته مي شود) به شما امكان مي دهد تا تلويزيون را روي ديوار نصب كنيد‪.‬‬
‫براي اطالعات مشروح در مورد نصب روي ديوار‪ ،‬به دستورالعمل هايي كه به همراه اقالم نصب روي ديوار تأمين شده مراجعه كنيد‪ .‬براي كمك هنگام نصب قاب روي‬
‫ديوار با يك تكنسين تماس بگيريد‪.‬‬
‫اگر تصميم گرفتيد كه تلويزيون را خودتان نصب كنيد‪ Samsung Electronics ،‬مسئول هرگونه صدمه به محصول ويا آسيب به خودتان ويا ديگران نمي باشد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:33:10‬‬
‫‪43‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 43‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫¦ ¦مشخصات وسيله نصب روي ديوار ( ‪) VESA‬‬
‫✎✎‬
‫کیت نصب روی دیوار به طور جداگانه به فروش می رسد‪.‬‬
‫وسيله نصب روي ديوار را بر روي يك ديوار محكم عمودي به سطح زمين نصب كنيد‪ .‬هنگام نصب بر روي مواد ساختماني ديگر‪ ،‬لطفاً با نزديكترين فروشنده خود تماس‬
‫بگيريد‪ .‬اگر بر روي سقف ويا ديوار شيب دار نصب شود‪ ،‬ممكن است بيافتد و منجر به صدمه شخصي جدي شود‪.‬‬
‫✎✎‬
‫تذکر‬
‫‪x x‬هنگاميكه از وسايل غير ‪ VESA‬ويا غير مشخص استفاده شود ويا مصرف كننده از دستورالعمل هاي نصب محصول پيروي نكند‪Samsung ،‬‬
‫ب راي آسيب به محصول ويا صدمه شخصي مسئول نيست ‪.‬‬
‫‪x‬ابعاد استاندارد کیت های نصب روی دیوار در جدول زیر نشان داده شده است‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x x‬از پيچ هايي که د رازتر از ابعاد استاندارد هستند استفاده نکنيد چون ممکن است به داخل دستگاه تلويزيون آسيب وارد کنند‪.‬‬
‫‪x x‬ب راي وسايل نصب روي ديوار كه با مشخصات پيچ استاندارد ‪ VESA‬سازگار نيستند‪ ،‬طول پيچ ها ممكن است بستگي به مشخصات آنها متفاوت‬
‫‪x‬هنگاميکه وسيله نصب روي ديوار ما را خريداري مي کنيد‪ ،‬يک دفترچه نصب مشروح و همه قطعات الزم ب راي سوار کردن ف راهم مي شوند‪.‬‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬از پيچ هايي كه با مشخصات پيچ استاندارد ‪ VESA‬سازگاري ندارند استفاده نكنيد‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬هنگاميكه از وسايل غير ‪ VESA‬ويا غير مشخص استفاده شود ويا مصرف كننده از دستورالعمل هاي نصب محصول پيروي نكند‪Samsung ،‬‬
‫ب راي آسيب به محصول ويا صدمه شخصي مسئول نيست ‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪x‬پيچ ها را زياد محكم نبنديد‪ ،‬ممكن است به محصول آسيب وارد كرده و موجب افتادن محصول شود كه منجر به صدمه شخصي مي شود‪.‬‬
‫‪ Samsung‬ب راي اين گونه حوادث مسئول نيست‪.‬‬
‫‪x‬تلويزيون را هنگام سوار كردن بيش از ‪ 15‬درجه شيب ندهيد‪.‬‬
‫خانواده محصول‬
‫اینچ‬
‫‪22~19‬‬
‫تلويزيون ‪LCD‬‬
‫‪29~23‬‬
‫‪40~30‬‬
‫‪55~46‬‬
‫‪65~57‬‬
‫‪80~70‬‬
‫‪~80‬‬
‫‪)A * B) VESA Spec.‬‬
‫‪ 75‬در ‪75‬‬
‫‪ 100‬در ‪100‬‬
‫‪ 200‬در ‪100‬‬
‫‪ 200‬در ‪200‬‬
‫‪ 400‬در ‪400‬‬
‫‪ 600‬در ‪400‬‬
‫‪ 800‬در ‪400‬‬
‫‪ 1400‬در ‪800‬‬
‫پيچ استاندارد‬
‫تعداد‬
‫‪M4‬‬
‫‪M6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪M8‬‬
‫وسيله نصب روي ديوار را هنگاميکه تلويزيون روشن است نصب نکنيد‪ .‬ممکن است موجب آسيب بدني در نتيجه شوک برقي شود‪.‬‬
‫‬
‫سواركردن كابل ها‬
‫كابل ها را در گره كابل محصور كنيد تا كابل ها از بخش شفاف پايه قابل رويت نباشند‪ .‬کابل های خم نشدنی‬
‫و ضخیم ممکن است به پریزهای ورودی برای استفاده دراز مدت آسیب وارد کنند‪.‬‬
‫تسمه کابل‬
‫‪44‬‬
‫‪2010-3-4 21:33:11‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 44‬‬
‫قفل كنسينگتون وسيله اي است كه براي ثابت كردن سيستم در هنگام استفاده در مكان هاي عمومي به كار مي‬
‫رود‪ .‬ظاهر و روش قفل كردن ممكن است بستگي به سازنده با آنچه نشان داده شده متفاوت باشد‪ .‬براي استفاده‬
‫صحيح‪ ،‬به دفترچه راهنمايي كه به همراه قفل كنزينگون تأمين شده مراجعه كنيد‪.‬‬
‫لطفاً نماد “ ” را در پشت تلویزیون پیدا کنید‪.‬‬
‫شکاف کنزینگتون در کنار نماد “ ” قرار دارد‪.‬‬
‫‪ .1‬وسيله قفل كردن را به داخل شكاف كنزينگتون در تلويزيون ‪ 1 LCD‬وارد كرده و آنرا در جهت‬
‫قفل كردن بگردانيد ‪. 2‬‬
‫‪ .2‬كابل قفل كنزينگتون را متصل كنيد ‪. 3‬‬
‫✎✎‬
‫‪ .3‬قفل كنزينگتون را به يك ميز ويا شيئ ثابت سنگين محكم كنيد‪.‬‬
‫پشت تلویزیون‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫قفل جلوگيري از سرقت كنزينگتون‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫<انتخابي>‬
‫✎✎‬
‫✎✎محل قفل كنزينگتون ممكن است بستگي به مدل متفاوت باشد‪.‬‬
‫اين وسيله قفل كردن را بايستي به طور جداگانه خريداري كرد‪.‬‬
‫محكم كردن تلويزيون به ديوار‬
‫احتیاط‪ :‬كشيدن‪ ،‬هل دادن ويا باالرفتن از تلويزيون ممكن است موجب افتادن تلويزيون شود‪ .‬مخصوصاً مطمئن شويد كه كودكان به تلويزيون آويزان‬
‫نشده ويا آنرا متزلزل نمي كنند‪ ،‬چنين كاري ممكن است موجب افتادن تلويزيون شده كه موجب آسيب جدي ويا مرگ مي شود‪ .‬همه احتياط هاي ايمني كه‬
‫در برگه ايمني گنجانده شده را دنبال كنيد‪ .‬براي استحكام بيشتر‪ ،‬وسيله ضدافتادن براي منظورات ايمني را به صورت زير نصب كنيد‪.‬‬
‫براي جلوگيري از افتادن تلويزيون‬
‫✎✎‬
‫چون جاپيچي‪ ،‬پيچ و ريسمان الزم تأمين نشده‪ ،‬لطفاً اين مواد را به طور جداگانه خريداري كنيد‪.‬‬
‫‪.1‬يچ ها را در داخل بست ها پیچ کرده و محكم به ديوار وصل كنيد‪ .‬مطمئن شوید که پیچ ها به‬
‫طور محکم به دیوار پیچ شده باشند‪.‬‬
‫✎‬
‫مشخصات پيچ‬
‫�‬
‫ب راي تلويزيون ‪ 30‬تا ‪ 40‬اينچ ‪LCD: M6‬‬
‫ب راي تلويزيون ‪ 46‬تا ‪ 55‬اينچ ‪LCD: M8‬‬
‫‪.2‬يچ ها را از وسط پشت تلويزيون باز كرده‪ ،‬پيچ ها را در داخل جاپيچي قرار داده و سپس پيچ ها را‬
‫دوباره به تلويزيون محكم كنيد‪.‬‬
‫‪.3‬ست هاي روي تلويزيون را با يك ريسمان به بست هاي روي ديوار وصل كرده و سپس ريسمان را‬
‫محكم گره بزنيد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫ديوار‬
‫مطمئن شويد كه همه اتصالي ها به طور صحيح محكم شده باشند‪ .‬هرچند وقت‬
‫يكبار اتصالي ها را براي هرگونه عالمت فرسودگي ويا ضعف كنترل كنيد‪ .‬اگر در مورد‬
‫منيت اتصالي ها هرگونه ترديدي داريد‪ ،‬با يك متخصص نصب تماس بگيريد‪.‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫تلويزيون را نزديك ديوار نصب كنيد تا به سمت عقب سرنگون نشود‪.‬‬
‫اشكالي ندارد كه ريسمان را طوري نصب كنيد كه بست هاي روي ديوار مساوي ويا پايين تر از‬
‫بست هاي روي تلويزيون باشند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫گره ريسمان را قبل از حركت دادن تلويزيون باز كنيد‪.‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:33:13‬‬
‫‪45‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 45‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫عيب يابي‬
‫اگر در مورد تلویزیون سوالی دارید‪ ،‬ابتدا به این لیست مراجعه کنید‪ .‬اگر هیچکدام از این نکات عیب یابی مربوط نمی شوند‪ ،‬لطفاً از “‪ www.samsung.com‬دیدن‬
‫کردن و روی ‪ Support‬کلیک کنید یا با مرکز تماس تلفنی که در جلد پشتی این دفترچه راهنما ذکر شده تماس بگیرید‪.‬‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫مشکالت‬
‫كيفيت تصوير‬
‫تصوير تلويزيون به خوبي تصوير در فروشگاه نيست‪.‬‬
‫تصوير تحريف شده است‪ :‬ماكروبلوك‪ ،‬بلوك كوچك‪ ،‬نقاط‪،‬‬
‫ايجاد پيكسل‬
‫اول از همه‪ ،‬لطفاً آزمايش تصوير را انجام دهيد و مطمئن شويد تلويزيون تصوير آزمايشي را به طور صحيح نمايش مي دهد‪.‬‬
‫به منو ‪ -‬حمایت ‪ -‬خود عیب یابی ‪ -‬آزمایش تصویر برويد) (صفحه ‪)16‬‬
‫اگر تصوير آزمايشي به طور صحيح نمايش داده شده‪ ،‬ممكن است كه تصوير ضعيف توسط منبع يا سيگنال توليد شده باشد‪.‬‬
‫•اگر یک جعبه کابل‪/‬جانبی آنالوگ دارید‪ ،‬آنرا با یک جعبه جانبی دیجیتال عوض کنید‪ .‬براي ارائه كيفيت تصوير ‪( HD‬کیفیت باال) از‬
‫كابل هاي ‪ HD‬يا جزء استفاده كنيد‪.‬‬
‫•مشتركین كابل‪/‬ماهواره ‪ :‬ایستگاه های ‪ HD‬را از بین کانال ها امتحان کنید‪.‬‬
‫•اتصال آنتن‪ :‬ايستگاه هاي ‪ HD‬را بعد از اجراي برنامه اتوماتيك امتحان كنيد‪.‬‬
‫✎بسياري از كانال هاي ‪ HD‬از محتويات ‪ SD‬يا ‪ Standard Definition‬بهينه شده اند‪.‬‬
‫✎‬
‫•قدرت تفكيك تصوير خروجي جعبه كابل‪/‬جانبي را روي ‪ 1080i‬يا ‪ 720p‬تنظيم كنيد‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که تلویزیون را در حداقل فاصله توصیه شده براساس اندازه و کیفیت سیگنال تماشا می کنید‪.‬‬
‫•فشردگي محتويات تصويري ممكن است موجب تحريف تصوير شود مخصوصاً در تصاويري كه به سرعت حركت مي كنند از قبيل‬
‫ورزشي ويا فيلم هاي پرتحرك‪.‬‬
‫•سيگنال در سطح پايين یا کیفیت نامطلوب ممكن است موجب تحريف تصوير شود‪ .‬اين يك مشكل مربوط به تلويزيون نيست‪.‬‬
‫رنگ صحیح نیست یا وجود ندارد‪.‬‬
‫•اگر از یک اتصالی جزء استفاده می کنید‪ ،‬مطمئن شوید که کابل های جزء به پریزهای درست متصل شده باشند‪ .‬اتصالی های ناصحیح‬
‫یا شل ممکن است موجب مشکالت رنگی یا صفحه سیاه شوند‪.‬‬
‫رنگ یا روشنایی ضعیف است‪.‬‬
‫•گزینش های تصویر را در منوی تلویزیون تنظیم کنید‪( .‬به حالت تصویر ‪ /‬رنگ ‪ /‬روشنایی ‪ /‬وضوح بروید)‬
‫•گزینش صرفه جویی انرژی را در منوی تلویزیون تنظیم کنید‪ .‬به منو ‪ -‬تصویر ‪ -‬راهکار صرفه جویی ‪ -‬صرفه جویی انرژی برويد) (صفحه‬
‫‪)11‬‬
‫•از تنظيم مجدد تصوير براي مشاهده تنظيمات پيش فرض تصوير استفاده كنيد‪( .‬به منو ‪ -‬تصویر ‪ -‬تنظیم مجدد تصویر بروید)‬
‫یک خط نقطه چین در لبه صفحه نمایش وجود دارد‪.‬‬
‫•اگر تصوير روي به اندازه صفحه تنظيم شده‪ ،‬به ‪ 16:9‬تغيير دهيد‪( .‬صفحه ‪)12‬‬
‫•قدرت تفكيك جعبه كابل‪/‬جانبي را عوض كنيد‪.‬‬
‫تصویر سیاه و سفید است‪.‬‬
‫هنگام عوض کردن کانال ها‪ ،‬تصویر غیرمتحرک شده یا‬
‫اختالل یا تأخیر پیدا می کند‪.‬‬
‫كيفيت صدا‬
‫صدا نيست ويا صدا در حداكثر ميزان صدا زيادي كم‬
‫است‪.‬‬
‫•اگر از یک ورودی مرکب ‪ AV‬استفاده می کنید‪ ،‬کابل تصویر (زرد) را به پریز سبز ورودی ‪ 1‬جزء در تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫•اگر با جعبه كابل وصل شده‪ ،‬لطفاً سعي كنيد كه جعبه كابل را تنظيم مجدد كنيد‪ .‬سيم ‪ AC‬را دوباره وصل كرده و صبر كنيد كه جعبه‬
‫كابل دوباره بوت كند‪ .‬ممكن است تا ‪ 20‬دقيقه طول بكشد‬
‫•قدرت تفكيك جعبه کابل را روي ‪ 1080i‬يا ‪ 720p‬تنظيم كنيد‪.‬‬
‫ابتدا آزمایش صدا را انجام دهيد تا مطمئن شويد كه صداي تلويزيون شما به طور صحيح كار مي كند‪.‬‬
‫به منو ‪ -‬حمایت ‪ -‬خود عیب یابی ‪ -‬آزمایش صدا برويد) (صفحه ‪)16‬‬
‫اگر صدا قابل قبول است‪ ،‬مشكل صوتي ممكن است توسط منبع يا سيگنال ايجاد شده باشد‪.‬‬
‫•لطفاً صدای دستگاه خارجی که به تلویزیون وصل شده را کنترل کنید‪.‬‬
‫تصویر خوب است ولی صدا نیست‪.‬‬
‫•گزينش بلندگوي تلويزيون را در منوي صدا روي روشن تنظيم كنيد‪( .‬صفحه ‪)14‬‬
‫•اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید‪ ،‬مطمئن شوید که کابل های صدا به پریزهای ورودی صدای صحیح در تلویزیون وصل‬
‫شده باشند‪.‬‬
‫•اگر از یک دستگاه خارجی استفاده می کنید‪ ،‬گزینش ورودی صدای دستگاه را کنترل کنید (برای مثال ممکن است الزم باشد گزینش‬
‫صدای جعبه کابل را هنگامیکه ‪ HDMI‬به تلویزیون وصل شده به ‪ HDMI‬تغییر دهید)‪.‬‬
‫•اگر از كابل ‪ DVI‬به ‪ HDMI‬استفاده مي كنيد‪ ،‬يك كابل صوتي جداگانه الزم است‪.‬‬
‫•اگر تلویزیون شما یک پریز گوشی دارد‪ ،‬مطمئن شوید که چیزی به آن زده نشده باشد‪.‬‬
‫بلندگوها سروصدای نامناسبی را ایجاد می کنند‪.‬‬
‫•اتصالي هاي كابل را کنترل کنيد‪ .‬مطمئن شويد كه كابل تصوير به ورودي صدا وصل نشده باشد‪.‬‬
‫•براي اتصالي های آنتن یا كابل‪ ،‬قدرت سيگنال را كنترل كنيد‪ .‬سيگنال در سطح پايين ممكن است موجب تحريف صدا شود‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫‪2010-3-4 21:33:13‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 46‬‬
‫تصوير نيست‪ ،‬ويدئو نيست‬
‫تلويزيون روشن نمي شود‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه سيم برق متناوب به طور محكم به پريز روي ديوار و تلويزيون وصل شده باشد‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه پريز روي ديوار كار مي كند‪.‬‬
‫•دکمه روشن کردن را روی تلویزیون فشار دهید تا مطمئن شوید که اشکال کنترل از راه دور نیست‪ .‬اگر تلویزیون روش شد‪ ،‬به «کنترل‬
‫از راه دور کار نمی کند» در زیر مراجعه شود‪.‬‬
‫تلويزيون به طور اتوماتيك روشن مي شود‪.‬‬
‫•كنترل كنيد كه آياتایمر خواب روي خاموش در منوي تنظيمات تنظيم شده است‪( .‬صفحه ‪)15‬‬
‫•اگر کامپیوتر را به تلويزيون وصل كرده ايد‪ ،‬تنظيمات برقي كامپيوتر را كنترل كنيد‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه سيم برق متناوب به طور محكم به پريز روي ديوار و تلويزيون وصل شده باشد‪.‬‬
‫•هنگام تماشای تلویزیون از اتصالی آنتن یا کابل‪ ،‬اگر سیگنالی وجود نداشته باشد‪ ،‬تلویزیون بعد از ‪ 10‬تا ‪ 15‬دقیقه خاموش می شود‬
‫تصویر‪/‬ویدئو وجود دارد‪.‬‬
‫•اتصالي هاي كابل را كنترل كنيد‪( .‬همه كابل هاي وصل شده به تلويزيون و دستگاه هاي خارجي را قطع و دوباره وصل كنيد)‪.‬‬
‫•خروجي ويدئوي دستگاه هاي خارجي (جعبه كابل‪/‬جانبي‪ DVD، Blu-ray ،‬و غيره) را طوري تنظيم كنيد كه با اتصالي هاي ورودي‬
‫تلويزيون همسان باشد‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر خروجی دستگاه خارجی ‪ HDMI‬است‪ ،‬بایستی به ورودی ‪ HDMI‬در تلویزیون وصل شود‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه دستگاه های وصل شده روشن شده باشند‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه منبع درست تلويزيون را با فشردن دكمه ‪ SOURCE‬روي كنترل از راه تلويزيون انتخاب كنيد‪.‬‬
‫تلویزیون همه کانال ها را دریافت نمی کند‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه كابل آنتن به طور محكم وصل شده باشد‪.‬‬
‫•لطفاً از وصل و پخش (تنظیمات اولیه) براي افزودن كانال هاي موجود به فهرست كانال استفاده كنيد‪ .‬به منو ‪ -‬تنظیمات ‪ -‬وصل و پخش‬
‫رفته و منتظر شويد تا همه كانال هاي موجود ذخيره شوند‪( .‬صفحه ‪)6‬‬
‫•تأييد كنيد كه موقعيت آنتن صحيح باشد‪.‬‬
‫تصوير تحريف شده است‪ :‬ماكروبلوك‪ ،‬بلوك كوچك‪ ،‬نقاط‪،‬‬
‫ايجاد پيكسل‬
‫•فشردگي محتويات تصويري ممكن است موجب تحريف تصوير شود مخصوصاً در تصاويري كه به سرعت حركت مي كنند از قبيل‬
‫ورزشي ويا فيلم هاي پرتحرك‪.‬‬
‫•سيگنال در سطح پايين ممكن است موجب تحريف تصوير شود‪ .‬اين يك مشكل مربوط به تلويزيون نيست‪.‬‬
‫پيغام "حالت پشتيباني نمي شود" ظاهر می شود‪.‬‬
‫•قدرت تفكيك خروجي كامپيوتر و فرکانس را طوري تنظيم كنيد كه با قدرت هاي تفكيكي كه تلويزيون از آنها حمايت مي كند همسان‬
‫باشند‪( .‬صفحه ‪)18‬‬
‫“‪ ”PC‬همیشه در فهرست منبع نشان داده می شود حتی‬
‫اگر کامپیوتر وصل نشده باشد‪.‬‬
‫•اين موضوع عاديست؛ “‪ ”PC‬هميشه در فهرست منبع نمايان مي شود حتي اگر كامپيوتر وصل نشده باشد‪.‬‬
‫ویدئو خوب است ولی صدا نیست‪.‬‬
‫•اگر از اتصالی ‪ HDMI‬استفاده می کنید‪ ،‬تنظیمات خروجی صدای کامپیوتر را کنترل کنید‪.‬‬
‫تصویر به صورت صفحه کامل نشان داده نمی شود‪.‬‬
‫•کانال های ‪ HD‬هنگامیکه محتوای بهینه شده ‪ )4:3( SD‬را نشان می دهند‪ ،‬نوارهای مشکی را در دوطرف صفحه نمایش خواهند داد‪.‬‬
‫•نوارهاي مشكي در باال و پايين در طول فيلم هایی نمايان مي شوند كه نسبت ابعاد آنها با ابعاد تلويزيون متفاوت هستند‪.‬‬
‫•گزينه های اندازه تصوير را در دستگاه خارجي يا تلويزيون به صفحه كامل تغيير دهيد‪.‬‬
‫كنترل از راه دور كار نمي كند‪.‬‬
‫•باتری های کنترل از راه دور را طوری قرار دهید که قطبیت آنها (‪ )-/+‬در جهت صحیح باشد‪.‬‬
‫•پنجره ارسال سنسور در کنترل از راه دور را تمیز کنید‪.‬‬
‫•كنترل از راه دور را از فاصله ‪ 5‬تا ‪ 6‬فوت مستقيماً به سمت تلويزيون بگيريد‪.‬‬
‫کنترل از راه دور جعبه کابل‪/‬جانبی تلویزیون را روشن یا‬
‫خاموش یا میزان صدا را تنظیم نمی کند‪.‬‬
‫•كنترل از راه دور جعبه كابل‪/‬جانبي را طوري برنامه ريزي كنيد كه تلويزيون را به كار بياندازد‪ .‬به دفترچه راهنمای کاربر جعبه کابل‪/‬‬
‫جانبی برای کد تلویزیون ‪ SAMSUNG‬مراجعه شود‪.‬‬
‫پيغام "حالت پشتيباني نمي شود" ظاهر می شود‪.‬‬
‫•قدرت تفكيك حمايت شده تلويزيون را كنترل كرده و به همان صورت قدرت تفكيك خروجي دستگاه خارجي را تنظيم كنيد‪ .‬به تنظیمات‬
‫قدرت تفکیک در صفحه ‪ 18‬این دفترچه راهنما مراجعه شود‪.‬‬
‫بوی پالستیک از تلویزیون به مشام می رسد‪.‬‬
‫•اين بو عاديست و در طول زمان پراكنده خواهد شد‪.‬‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫مشکالت‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫اتصال ‪(RF‬كابل‪/‬آنتن)‬
‫اتصال كامپيوتر‬
‫موارد ديگر‬
‫تلویزیون به یک سمت متمایل شده است‪.‬‬
‫در سوار کردن پایه با مشکالتی مواجه شده اید‪.‬‬
‫•پايه را از تلويزيون جدا كرده و دوباره سوار كنيد‪.‬‬
‫•مطمئن شويد كه تلويزيون روي سطح مسطحي قرار داشته باشد‪ .‬اگر نمي توانید پيچ ها را از تلويزيون باز كنید‪ ،‬لطفاً از پيچ گوشتي‬
‫مغناطيسي استفاده كنيد‪.‬‬
‫منوی کانال خاکستری شده است‪( .‬موجود نیست)‬
‫•منوي كانال تنها زماني موجود است كه منبع تلويزيون انتخاب شده باشد‪.‬‬
‫تنظيمات شما بعد از ‪ 30‬دقيقه يا هربار تلويزيون خاموش‬
‫مي شود پاك مي شوند‪.‬‬
‫• اگر تلويزيون در حالت نمایش مغازه است‪ ،‬تنظيمات صدا و تصوير را هر ‪ 30‬دقيقه دوباره تنظيم مي كند‪ .‬تنظیمات را از حالت‬
‫نمايش مغازه به حالت استفاده در منزل در روال وصل و پخش (تنظیمات اولیه) تغيير دهيد‪ .‬دكمه ‪ SOURCE‬را براي انتخاب حالت‬
‫تلویزیون فشار داده‪ ،‬به منو → تنظیمات → وصل و پخش (تنظیمات اولیه) → ‪ ENTERE‬برويد‪( .‬صفحه ‪)6‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:33:13‬‬
‫‪47‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 47‬‬
‫سایر اطالعات‬
‫راه حل و توضیحات‬
‫مشکالت‬
‫از دست دادن متناوب صدا يا تصوير دارید‬
‫•اتصال هاي كابل را كنترل كرده و آنها را دوباره وصل كنيد‪.‬‬
‫•از دست دادن صدا یا تصویر ممکن است به خاطر استفاده از کابل های انعطاف ناپذیر یا ضخیم باشد‪ .‬مطمئن شوید که کابل ها برای‬
‫استفاده دراز مدت به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند‪ .‬اگر تلویزیون را روی دیوار نصب می کنید‪ ،‬توصیه می کینم که از کابل های‬
‫حاوی اتصالی ‪ 90‬درجه استفاده شود‪.‬‬
‫ذرات کوچکی را مشاهده می کنید هنگامیکه با دقت به لبه‬
‫قاب تلویزیون نگاه می کنید‪.‬‬
‫•اين بخشي از طراحي محصول بوده و نشانگر خرابي نيست‪.‬‬
‫منوی تصویر در تصویر موجود نیست‪.‬‬
‫•عملکرد تصویر در تصویر تنها زمانی موجود است که از ‪ ،HDMI‬کامپیوتر یا منبع اجزاء استفاده می کنید‪( .‬صفحه ‪)16‬‬
‫تلویزیون را ‪ 45‬دقیقه پیش خاموش کردید و دوباره‬
‫روشن شد‪.‬‬
‫•اين موضوع عاديست‪ .‬تلویزیون خودش عملکرد ‪ )OTA) Over The Aerial‬را اجرا می کنید تا سفت افزاری که در حین تماشای‬
‫تلویزیون دان لود شد را ارتقا دهد‪.‬‬
‫مشکالت تصویر‪/‬صوتی تکراری وجود دارد‪.‬‬
‫•سینگنال‪/‬منبع را کنترل و عوض کنید‪.‬‬
‫ممکن است بین پدهای بالشی الستیکی در پایه و رویه‬
‫بعضی مبلمان واکنشی ایجاد شود‪.‬‬
‫•برای جلوگیری از این موضوع‪ ،‬از پدهای نمدی بر روی هر سطح تلویزیون که در تماس با مبلمان قرار می گیرد استفاده کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫پنل ‪ TFT LCD‬از پنلي استفاده مي كند كه از پيكسل هاي فرعي تشكيل شده كه به تكنولوژي پيشرفته ب راي ساخت نياز دارد‪ .‬با اين وجود‪ ،‬ممكن است‬
‫چند پيكسل روشن ويا خاموش در صفحه نمايش وجود داشته باشد‪ .‬اين پيكسل ها تأثيري بر نحوه كار محصول نخواهند داشت‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪2010-3-4 21:33:13‬‬
‫فارسي‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 48‬‬
‫پنل طبیعی‬
‫مالحظات زيست محيطي‬
‫دماي استفاده‬
‫رطوبت استفاده‬
‫دماي انبار كردن‬
‫رطوبت انبار كردن‬
‫پايه گردان‬
‫(چپ ‪ /‬راست)‬
‫اسم مدل‬
‫اندازه صفحه نمايش‬
‫(قطري)‬
‫صدا‬
‫خروجي‬
‫ابعاد (عرض‪x‬عمق‪x‬ارتفاع)‬
‫بدنه‬
‫با پايه‬
‫وزن‬
‫بدنه‬
‫با پايه‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫‪ 5‬رتااکعهالبطاعوریراشس‬
‫‪10‬‬
‫مشخصات‬
‫‪ 1920‬در ‪ 60 @ 1080‬هرتز‬
‫‪ 10‬تا ‪ 40‬درجه سانتي گراد (‪ 50‬تا ‪ 104‬درجه فارنهايت)‬
‫‪ 10‬تا ‪ 80‬درصد‪ ،‬تقطير نشده‬
‫‪ 20‬تا ‪ 45‬درجه سانتي گراد (‪ 4-‬تا ‪ 113‬درجه فارنهايت)‬‫‪ 5‬تا ‪ 95‬درصد‪ ،‬تقطير نشده‬
‫‪˚20 ~ ˚20‬‬‫‪LA32C650‬‬
‫‪LA37C650‬‬
‫‪LA40C650‬‬
‫‪LA46C650‬‬
‫‪LA55C650‬‬
‫‪ 32‬اينچ‬
‫‪ 37‬اینچ‬
‫‪ 40‬اینچ‬
‫‪ 46‬اینچ‬
‫‪ 55‬اينچ‬
‫‪X 80.3 X 1108.6‬‬
‫‪)mm( 689.7‬‬
‫‪X 275 X 1108.6‬‬
‫‪)mm( 734.5‬‬
‫‪2 X W 15‬‬
‫‪X 85.3 X 1301.6‬‬
‫‪)mm( 801.2‬‬
‫‪X 305 X 1301.6‬‬
‫‪)mm( 845.3‬‬
‫‪kg 18.1‬‬
‫‪kg 21.9‬‬
‫‪kg 28.1‬‬
‫‪kg 32.7‬‬
‫‪2 X W 10‬‬
‫‪X 77.8 X 789.2‬‬
‫‪X 80.4 X 976.2‬‬
‫‪X 78.5 X 907.6‬‬
‫‪)mm( 614.9‬‬
‫‪)mm( 574.4‬‬
‫‪)mm( 509.9‬‬
‫‪659.3 X 255 X 976.2 621.2 X 255 X 907.6 555.8 X 240 X 789.2‬‬
‫(‪)mm‬‬
‫(‪)mm‬‬
‫(‪)mm‬‬
‫‪kg 9.1‬‬
‫‪kg 11.8‬‬
‫‪kg 11.6‬‬
‫‪kg 15‬‬
‫‪kg 14.3‬‬
‫‪kg 17.7‬‬
‫طرح و مشخصات بدون اطالع قبلي قابل تغيير مي باشند‪.‬‬
‫ب راي منبع نيرو و مصرف برق‪ ،‬به برچسبي كه بر روي محصول الصاق شده رجوع شود‪.‬‬
‫¦ ¦جواز‬
‫تحت امتياز ‪ Dolby Laboratories‬ساخته شده‪.‬عالمت هاي ‪ Dolby‬و ‪ double-D‬عالئم تجاري ‪ Dolby Laboratories‬مي باشند‪.‬‬
‫تولید شده تحت جواز ایاالت متحده به شماره ثبت‪ 6,487,535 ;5,978,762 ;5,974,380 ;5,956,674 ;5,451,942 :‬و‬
‫جوازهای ثبت ایاالت متحده و در سطح جهانی ارائه شده و در دست انجام‪ DTS .‬و سمبل عالئم تجاری ثبت شده می باشند‪ .‬مارک‬
‫های ‪ Digital Out +2.0 DTS‬و ‪ DTS‬عالئم تجاری محصوالت ‪ .DTS, Inc‬می باشند که شامل نرم افزار می شود‪DTS, © .‬‬
‫‪ .Inc‬همه حقوق محفوظ است‪.‬‬
‫دارنده جواز ® ‪ DivX‬براي پخش ويدئوي ® ‪ DivX‬شامل محتويات ممتاز‪.‬‬
‫در مورد ویدئوی ‪ ®DIVX: DivX‬یک فرمت ویدئوی دیجیتال می باشد که توسط ‪ .DivX,Inc‬تهیه شده است‪ .‬این یک دستگاه ‪ DivX‬با جواز رسمی می‬
‫باشد که ویدئوی ‪ DivX‬را پخش می کند‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر و ابزار نرم افزاری برای تبدیل فایل هایتان به ویدئوی ‪ DivX‬از ‪www.divx.com‬‬
‫دیدن کنید‪ .‬در باره ‪ :DIVX VIDEO-ON-DEMAND‬دستگاه جوازدار ‪ DivX‬بایستی به ثبت رسیده باشد تا محتوای ‪DivX Video-on-Demand‬‬
‫‪ )(VOD‬را بتواند پخش کند‪ .‬برای تولید کد ثبت کردن‪ ،‬بخش ‪ DivX VOD‬را در منوی تنظیمات دستگاه پیدا کنید‪ .‬با این کد به ‪ vod.divx.com‬بروید تا‬
‫روال ثبت کردن را کامل کرده و اطالعات بیشتری را در مورد ‪ DivX VOD‬کسب کنید‪.‬‬
‫‪TruSurround HD, SRS and‬‬
‫‪symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.‬‬
‫‪TruSurround HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.‬‬
‫‪Open source license notice‬‬
‫‪In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu .‬‬
‫فارسي‬
‫‪2010-3-4 21:33:14‬‬
‫‪49‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 49‬‬
‫اين صفحه عمداً سفيد است‪.‬‬
‫‪2010-3-4 21:33:14‬‬
‫‪BN68-02638D_NEW-FAR.indb 50‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement