Samsung | LS17E24C | راهنمای محصول | Samsung LS17E24C User guide

Samsung LS17E24C User guide
X«œœU
۴۳-Iran
EOS-IRAN
43
9/25/02, 12:54 AM
X«œœU
۴۲ -Iran
EOS-IRAN
42
9/25/02, 12:54 AM
wAU/ ÍU XU
rO ‰UM~O — Æœu w rOEM' pO'Uu'« —uD
t+H- ¨bU
œ—«b/U« ‰UM~O XU ÍËU rO ‰UM~O dÖ«
sJ2 t+H- ÊuÇ ¨bOM6 rOEM' «— XU uzbË —U6 ÍULM«— t
tF9«d U
¨bU:/ œ—«b/U« ‰UM~O XU ÍËU
duB' bOu' 5 —œ ¨b¬ w d“ —œ t6 wAU/ ÍUNU Í«d
ÆbU
sË— ËdO/ ⁄«dÇ jI U Ë ÁbA/ ÊUU/ X«
ÆX« Áb tMON
t+Hw:DJ Í“U ÁU~L
©ÍœuLIØwI«®
‰uK XIU f/U6d
©e'd U~® duB'
ÍœuLI f/U6d
©e'd®
wAU/ te&
wI« f/U6d
©e'd uKO6®
XU
–/–
–/–
–/–
28.322
25.175
31.500
70.087
59.940
75.000
31.469
31.469
37.500
720 x 400
640 x 480
640 x 480
VGA
+/+
49.500
75.000
46.875
800 x 600
SVGA
–/–
+/+
65.000
78.750
60.004
75.029
48.363
60.023
1024 x 768
1024 x 768
XGA
– / +, – / +
+/+
108.000
135.000
60.020
75.025
63.981
79.976
1280 x 1024
1280 x 1024
SXGA
(LS17E24C)
ÊU/ueuK' “« Í—«bN~/
q
U6 ÍU wUB'« t
w
UOœ “« dOG
® bMOJ/ “U
r “« «— ÊueuK' tHJ ¨wJd
„u dD “« ÍdOÖuK9 Í«d
ÁbMM6 ÁœUH« Í—«bN~/ ÆbM6 dOLF' b/«u' w/ «— ÊueuK' ÁbMM6 ÁœUH« Æ©b Áœ«œ `O{u' ∑ t+H- —œ tJ—uD
∫œu w œËb+ œu w Áœ«œ `O{u' d“ —œ tJ—uD
Êœd6 eO9 t
.‫رﻳﺰ ﺑﺮق ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎورﻳﺪ‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﲤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن را از‬
‫ ﻟﻄﻔﺎً ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ از ﻣﺎده ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ‬,‫◆ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎرﺟﻲ را ﲤﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‬
‫ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻓﺸﺎر وارد ﻧﻜﻴﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺂراﻣﻲ‬.‫ارﭼﻪ ﺧﺸﻚ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده و ﺑﺮق ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﺪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ‬
.‫ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻜﻪ ﺷﺪن آن ﺑﺸﻮﻳﺪ‬,‫ اﮔﺮ ﻓﺸﺎر زﻳﺎد وارد ﻛﻨﻴﺪ‬.‫آﻧﺮا ﺑﺴﺎﺑﻴﺪ‬
.‫◆ ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺑﺮاي ﲤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن وﻳﺎ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻴﻨﺪ‬
۴۱-Iran
EOS-IRAN
41
9/25/02, 12:54 AM
‫‪wDO+ Ë wM UBTA‬‬
‫‪LS17E24C‬‬
‫‪LS15E23C‬‬
‫‪‰b‬‬
‫‪t+H‬‬‫اﻧﺪازه‬
‫اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫ﻧﻮع‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﻮل ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫زاوﻳﻪ ﲤﺎﺷﺎ‬
‫ﻗﻄﺮى ‪ ۱۷‬اﻳﻨﭻ‬
‫ﻗﻄﺮي ‪ ۱۵‬اﻳﻨﭻ‬
‫‪) ۳۳۸‬اﻓﻘﻲ( ‪) ۲۷۰ x‬ﻋﻤﻮدي( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ‬
‫‪) ۳۰۴٫۱‬اﻓﻘﻲ( ‪) ۲۲۸٫۱ x‬ﻋﻤﻮدي( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ‬
‫‪a-si TFT active matrix‬‬
‫‪) ۰٫۲۹۷‬اﻓﻘﻲ( ‪) ۰٫۲۹۷ x‬ﻋﻤﻮدي( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ‬
‫‪ ) ۸۰/۸۰/۸۰/۸۰‬اﻳﲔ‪/‬ﺑﺎﻻ‪/‬راﺳﺘﭻ‪( ‬‬
‫‪ ) ۶۰/۶۰/۷۰/۷۰‬اﻳﲔ‪/‬ﺑﺎﻻ‪/‬راﺳﺘﭻ‪( ‬‬
‫‪f/U6d‬‬
‫‪ ۶۹ ~ ۳۰‬ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ‬
‫‪ ۷۵ ~ ۵۶‬ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ‬
‫اﻓﻘﻲ‬
‫ﻋﻤﻮدي‬
‫رﻧﮓ ﳕﺎﻳﺸﻲ‬
‫‪ ۸۱ ~ ۳۰‬ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ‬
‫‪ ۷۵ ~ ۵۶‬ﻫﺮﺗﺰ )‪ ۷۵ ~ ۶۰ \ (XGA‬ﻫﺮﺗﺰ )‪(SXGA‬‬
‫‪۱۶٬۷۷۷٬۲۱۶‬رﻧﮓ‬
‫‪gU/ pOJH' —bJ‬‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻮب‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ‬
‫‪ ۷۶۸ x ۱۰۲۴‬در ‪ ۶۰‬ﻫﺮﺗﺰ‬
‫‪ ۷۶۸ x ۱۰۲۴‬در ‪ ۷۵‬ﻫﺮﺗﺰ‬
‫‪ÍœË—Ë ‰UM~O‬‬
‫‪ ۱۰۲۴ x ۱۲۸۰‬در ‪ ۶۰‬ﻫﺮﺗﺰ‬
‫‪ ۱۰۲۴ x ۱۲۸۰‬در ‪ ۷۵‬ﻫﺮﺗﺰ‬
‫اﻓﻘﻲ‪/‬ﻋﻤﻮدي ﺟﺪا‪ .P ,TTL ,‬ﻳﺎ‪N.‬‬
‫ﻫﻤﮕﺎه‬
‫ﺳﻴﮕﻨﺎل وﻳﺪﺋﻮ‬
‫‪ Vp-p ۰٫۷‬در ‪ ۷۵‬اﻫﻢ‬
‫'‪uzbËØÊueuK‬‬
‫ﺳﻴﺴﺘﻢ رﻧﮓ‬
‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﺪا‬
‫ﻓﺮﻣﺖ وﻳﺪﺋﻮ‬
‫‪PAL, SECAM, NT4.43, NT3.58‬‬
‫‪B/G, D/K, I, M‬‬
‫‪CVBS, S-VHS‬‬
‫«‪¡«e9‬‬
‫اﺟﺰاء‬
‫‪YPbPr Composite sync,‬‬
‫‪480i, 480p, 720p, 1080i @ 60Hz‬‬
‫‪576i, 576p, 1080i @ 50Hz‬‬
‫‪1.0 Vp-p @ 75 ohm‬‬
‫‪500mVrms‬‬
‫ورودي وﻳﺪﺋﻮ‬
‫ورودي ﺻﺪا‬
‫‪ËdO/ l:M‬‬
‫ورودي‬
‫ﺧﺮوﺟﻲ‬
‫ﻣﺘﻨﺎوب ‪ ۲۶۴ ~ ۹۰‬وﻟﺖ‪۰٫۵ ~ ۱٫۰ ,‬آم‪ ‬ر )‪ ۵۰‬ﻫﺮﺗﺰ‪ ۶۰/‬ﻫﺮﺗﺰ(‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ‪ ۱۴‬وﻟﺖ‪ ۳٫۵/‬آم‪ ‬ر‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ‪ ۱۴‬وﻟﺖ‪ ۳/‬آم‪ ‬ر‬
‫‪ËdO/ ·dB‬‬
‫ﺣﺪاك ﺛﺮ‬
‫ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻧﻴﺮو‬
‫‪ ۴۸‬وات‬
‫‪ ۵۸‬وات‬
‫‪ ۲‬وات‬
‫«
‪Ê“Ë ‹ ©ÍbMK
—œ oLI —œ UMÅ® œUF‬‬
‫ﺟﺜﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‬
‫ﺑﺎ ‪ ‬اﻳﻪ‬
‫‪ ۳۱۷ x ۵۱ x ۴۷۴‬ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ \ ‪ ۳٫۲۷‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم‬
‫‪ ۳۹۷ x ۲۰۴ x ۴۷۴‬ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ \ ‪ ۳٫۹۷‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم‬
‫‪ ۳۶۷ x ۵۷ x ۵۳۰‬ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ \ ‪ ۴٫۲۵‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم‬
‫‪ ۴۴۷ x ۲۰۴ x ۵۳۰‬ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ \ ‪ ۴٫۹۵‬ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم‬
‫‪wDO+ UCö‬‬
‫درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﺎرﺑﺮد‬
‫رﻃﻮﺑﺖ ﻛﺎرﺑﺮد‬
‫درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن‬
‫رﻃﻮﺑﺖ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن‬
‫‪ °۵۰‬ﺗﺎ ‪ °۱۰۴‬ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ )‪ °۱۰‬ﺗﺎ ‪ °۴۰‬ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(‬
‫‪ %۱۰‬ﺗﺎ ‪%۸۰‬‬
‫‪ °۱۳‬ﺗﺎ ‪ °۱۱۳‬ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ )‪ °۲۵-‬ﺗﺎ ‪ °۴۵‬ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(‬‫‪ %۵‬ﺗﺎ ‪%۹۵‬‬
‫‪w'u- UBTA‬‬
‫ورودي ﺻﻮﺗﻲ ‪۱‬‬
‫ورودي ﺻﻮﺗﻲ ‪) ۲‬ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ(‬
‫ورودي ﺻﻮﺗﻲ ‪) ۳‬اﺟﺰاء(‬
‫ﺧﺮوﺟﻲ ﮔﻮﺷﻲ‬
‫ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ‬
‫‪ ‬اﺳﺦ‬
‫‪ ۱‬رﻳﺰ ‪) RCA‬ﭼﭗ‪/ ‬راﺳﺖ(‪(dB۹-) Vrms ۰٫۵ ,‬‬
‫‪۳٫۵‬ط ‪ ‬رﻳﺰ اﺳﺘﺮﻳﻮ‪(dB۹-) Vrms ۰٫۵ ,‬‬
‫رﻳﺰ ‪) RCA‬ﭼﭗ‪/ ‬راﺳﺖ(‪(dB۹-) Vrms ۰٫۵ ,‬‬
‫ﺣﺪاﻛﺜﺮ ‪ mW۱۰‬ﺧﺮوﺟﻲ )‪۳٫۵‬ط ‪ ‬رﻳﺰ اﺳﺘﺮﻳﻮ‪ ۳۲ ,‬اﻫﻢ(‬
‫ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ رادﻳﻮ‪ ۱۵ ~ ۸۰ :‬ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ )‪( dB۳ -at‬‬
‫ﺳﻤﻌﻲ‪/‬ﺑﺼﺮي‪ ۲۰ ~ ۸۰ :‬ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ )‪( dB۳ -at‬‬
‫‪۴۰ -Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:54 AM‬‬
‫‪40‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫‪v'Ub ÊUM6—U6 U
7dÖ ”U9 “« g ∫ öJA q‬‬
‫در ﺣﺎﻟﺖ ‪ , PC‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده و ﳑﻜﻦ‬
‫اﺳﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ارﺗﻌﺎش دارد‪.‬‬
‫◆ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﲡﺰﻳﻪ ﳕﺎﻳﺶ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ از ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮﺗﺎن و ﻳﺎ ﻛﺎرت‬
‫وﻳﺪﺋﻮ ﺑﺮاي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮﺗﺎن ﻣﻮارد زﻳﺮ‬
‫را وارﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪Control Panel, Display, Settings :‬‬
‫◆ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ‪ ,‬از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮد‪ ‬ذﻳﺮي ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮﺗﺎن‬
‫ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﳕﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫➣‬
‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺷﻤﺎ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﳕﺎﻳﺶ ﻣﺎﻟﺘﻲ اﺳﻜﻦ در ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ زﻳﺮ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪:‬‬
‫‪ ۱۵‬اﻳﻨﭻ‪ ۶۹ ~ ۳۰:‬ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ‬
‫‪≠ wI« f/U6d‬‬
‫‪ ۱۵‬اﻳﻨﭻ‪ ۶۹ ~ ۳۰:‬ﻛﻴﻠﻮﻫﺮﺗﺰ‬
‫‪ ۷۵ ~ ۵۶‬ﻫﺮﺗﺰ‬
‫‪≠ ÍœuLI f/U6d‬‬
‫‪ ۱۵ ≠ Êœd6 Á“U' XId da6«b‬اﻳﻨﭻ‪ ۷۶۸ x ۱۰۲۴ :‬در ‪ ۷۵‬ﻫﺮﺗﺰ‬
‫‪ ۱۷‬اﻳﻨﭻ‪ ۱۰۲۳ x ۱۲۸۰ :‬در ‪ ۷۵‬ﻫﺮﺗﺰ‬
‫◆ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫در ﺣﺎﻟﺖ ‪ ,PC‬ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫‪ËdO/ —œ wu9 td-‬‬
‫«‪ÊU/ueuK' XU dOOG' U
rO s« Æœ—«œ PowerSaver ÂUM
wK«œ ÍËdO/ Á—«œ« rOO p ÊueuK' s‬‬
‫
‪w wu9 td- ËdO/ ·dB —œ ¨ÁbA/ ÁœUH« ʬ “« wBTA ÊU“ b Í«d
tJO/U“ ¨ËdO/ ≠r6 XU p t‬‬
‫‪p U
PowerSaver ÆbU
w ¢oOLI »«u¢ Ë ¨¢»«u¢ ¨¢—UJ
ÁœU¬¢ ¨¢sË—¢ œu9u ÍU XU ÆbM6‬‬
‫‪“« ¨XO-U s« Í—«dJd
Í«d
ÆbM6 w —U6 Áb VB/ ÊU'd'uÅÂU6 —œ t6 VESA DPMS Í«d–Å ÍuzbË —U6‬‬
‫‪ÆbOM6 ÁœUH« Áb VB/ ÊU'd'uÅÂU6 —œ t6 Í—«e« Âd/ tKOË‬‬
‫‪ÍœUI œdJKLI‬‬
‫‪XOF{Ë‬‬
‫‪©EPA/NUTEK® ËdO/ —œ wu9 td- œd6—U6 XU‬‬
‫‪wI« ÊUeL‬‬
‫ﻓﻌﺎل‬
‫ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل‬
‫‪ÍœuLI ÊUeL‬‬
‫ﻓﻌﺎل‬
‫ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل‬
‫‪ËdO/ d~/UA/‬‬
‫ﺳﻴﺎه‬
‫ﺳﺒﺰ‪ ,‬ﭼﺸﻤﻚ زن )ﻓﺎﺻﻠﻪ ‪ ۱‬ﺛﺎﻧﻴﻪ(‬
‫‪۴۳ :LS15E23C‬وات )ﺣﺪاﻛﺜﺮ(‬
‫‪۴۹ :LS17E24C‬وات )ﺣﺪاﻛﺜﺮ(‬
‫ﻛﻤﺘﺮ از ‪W۲‬‬
‫‪ËdO/ ·dB‬‬
‫➣‬
‫“‪Æœœd~O d
ÍœUI œdJKLI t
pO'Uu'« —uD
ÊueuK' s« ¨XAÖd
ÍœuLI Ë wI« ÊUeL tJO/U‬‬
‫«‪—UA UbOK6 t+H- ÍË— d
«— Í« tL6œ UË bOœ X6d «— d'uÅÂU6 ”ËU t6 b« w ‚UH'« w/U“ s‬‬
‫‪ÆbOœ‬‬
‫‪۳۹-Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:54 AM‬‬
‫‪39‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫‪v'Ub ÊUM6—U6 U
7dÖ ”U9 “« g ∫ öJA q‬‬
‫—‪ÆbOœ ÂU$« Samsung ‘Ëd “« bF
Ub U
7dÖ ”U9 “« gÅ «— d“ ÁœU ÈUvÖbO‬‬
‫«‪U
Ë Áœd6 X«œœU «— ÊU/ueuK' ‰Ud Á—UL Ë ‰b ¨bOM6 q d“ «—uœ ju' «— qJA bO/«u/ dÖ‬‬
‫‪ÆbdO~
”U9 ÊU' vK+ ÁbMËd‬‬
‫وارﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﺮق ﺑﻪ ‪ ‬رﻳﺰ دﻳﻮار وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫وارﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ دﻛﻤﻪ ) ( ‪ POWER‬را ﻓﺸﺎر دادهاﻳﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ و روﺷﻨﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻴﺰان ﺻﺪا را وارﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻋﺪم ﺻﺪا ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫◆‬
‫◆‬
‫◆‬
‫◆‬
‫ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﺎدي وﻟﻰ ﻋﺪم ﺻﺪا‬
‫◆ ﻣﻴﺰان ﺻﺪا را وارﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫◆ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ آﻳﺎ دﻛﻤﻪ ‪ MUTE‬ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل از راه دور ﻓﺸﺎر داده‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻋﺪم ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ‬
‫◆ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت رﻧﮓ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫◆ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ‪ ‬ﭘﺨﺶ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﺧﺘﻼل در ﺻﺪا و ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫◆ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻗﻰ ﻛﻪ روى ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﺛﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻰ‬
‫ﻛﺮده و آﻧﺮا ﺑﻪ دورﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫◆ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺘﺎن را ﺑﻪ ﻳﻚ ‪ ‬رﻳﺰ ﺑﺮق دﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻴﺮه ﻳﺎ ﺑﺮﻓﻜﻰ‪ ,‬ﺻﺪاى ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر‬
‫◆ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ‪ ,‬ﻣﻜﺎن و اﺗﺼﺎﻻت آﻧﱳ ﻫﻮاﺋﻰ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﻏﺎﻟﺒﺎ‬
‫ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ آﻧﱳ داﺧﻞ اﻃﺎق اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ‪.‬‬
‫درﺳﺖ ﻛﺎر ﻧﻜﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل ازراه‬
‫دور‬
‫◆ ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎى دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل ازراه دور را ﻋﻮض ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫◆ ﻟﺒﻪ ﺑﺎﻻى دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل ازراه دور را ﲤﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ )‪ ‬ﳒﺮه ﭘﺨﺶ(‪.‬‬
‫◆ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط اﺗﺼﺎل ﺑﺎﺗﺮى رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻳﻐﺎم ﻛﺒﺮرﺳﻲ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮك ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮد‪.‬‬
‫◆ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
‫وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ وﺻﻞ اﺳﺖ‪.‬‬
‫◆ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ روﺷﻦ اﻧﺪ‪.‬‬
‫در ﺣﺎﻟﺖ ‪ ,PC‬ﻳﻐﺎم ﻛﺤﺎﻟﺖ ‪ ‬ﺷﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﳕﻲ‬
‫ﺷﻮدك ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫◆ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﲡﺰﻳﻪ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ وﻓﻖ دﻫﻨﺪه وﻳﺪﺋﻮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫◆ اﻳﻦ ارزﺷﻬﺎ را ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻗﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﳕﺎﻳﺶ‬
‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫در ﺣﺎﻟﺖ ‪ , PC‬ﻧﻮارﻫﺎي اﻓﻘﻲ وﻳﺎ ﻋﻤﻮدي‬
‫ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻮﺳﻮ زدن‪ ,‬ﻟﺮزﻳﺪن و ﻳﺎ‬
‫ارﺗﻌﺎش ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫◆ ﻋﻤﻠﻜﺮد زﺑﺮ و ﺧﺸﻦ و ﻳﺎ دﻗﻴﻖ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫در ﺣﺎﻟﺖ ‪ ,PC‬ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻴﺎه ﺑﻮده و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ‬
‫ﻧﻴﺮو ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم زرد ﺑﻮده وﻳﺎ ﻫﺮ ‪ ۰٫۵‬ﻳﺎ‬
‫‪ ۱‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﭼﺸﻤﻚ ﻣﻲ زﻧﺪ‪.‬‬
‫◆ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن از ﺳﻴﺴﺘﻢ اداره ﻧﻴﺮوي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫◆ ﻣﺎوس ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ را ﺣﺮﻛﺖ داده و ﻳﺎ ﻛﻠﻴﺪي را ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎ ﻓﺸﺎر‬
‫دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫اداﻣﻪ دارد‪...‬‬
‫‪۳۸ -Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:54 AM‬‬
‫‪38‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫«‪t+H- p gMeÖ Í«d
FLOF “« ÁœUH‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫‪w~/— b6 b/« Áb Áb/UjMÖ XJ' tK' U+H- —œ t6 wHKT UIu{u‬‬
‫‪‰dM6 ÁU~œ ÍË— d
w~/— tL6œ ÊœdA U
Ê«u' w «— UN/¬ Ë ¨t«œ‬‬
‫«“ —«‪Æœd6 »UT/« —Ëœ Á‬‬
‫‪-/--‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪DUAL I/II LIST/FLOF‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪LOCATE‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪±‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ‪ , TTX/MIX‬ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺲ را ﳕﺎﻳﺎن ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫≤‬
‫دﻛﻤﻪ رﻧﮕﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ;‬
‫ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺮ روي ﻧﻮار وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد داده ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻬﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻛﺪ رﻧﮕﻲ دارﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن ﺷﺪه‬
‫ﻛﻪ ﺑﻬﻤﲔ ﺻﻮرت ﻣﻴﺘﻮان آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد‪.‬‬
‫≥‬
‫ﺑﺮاي ﳕﺎﻳﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻌﺪي‪ ,‬دﻛﻤﻪ رﻧﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪= .‬‬
‫‪¥‬‬
‫ﺑﺮاي ﳕﺎﻳﺶ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮﻋﻲ‪ ,‬ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ رﺟﻮع ﺷﻮد‪.‬‬
‫◆ دﻛﻤﻪ )‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪STILL‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫‪S.STD‬‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫‪P.STD‬‬
‫‪P‬‬
‫‪MENU‬‬
‫( ‪ SUBPAGE‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫◆ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﻻزم را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻛﻤﻪ‬
‫ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮﻋﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﻜﺮول ﻛﺮد‪.‬‬
‫‪Power‬‬
‫‪P‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫‪Power‬‬
‫‪STILL‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫‪S.STD‬‬
‫‪P.STD‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫‪-/--‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫–‪XJ' tK' U+H- ÁdO‬‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪DUAL I/II LIST/FLOF‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪LOCATE‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪XJËd ΫbF
U' bOM6 ÁdO– «— XJ' tK' t+H- —UNÇ da6«b bO/«u' w‬‬
‫¬‪ÆbOœ gU/ «— UN/‬‬
‫‪±‬‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ‪ LIST‬را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻛﻤﻪ )‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫➣‬
‫( ‪ LIST/FLOF‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﭼﻬﺎر ﺷﻤﺎره ‪ ۳‬رﻗﻤﻲ ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠ† ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫دﻛﻤﻪ ) ( ‪ LIST/FLOF‬ﺑﺮاي ﻋﻮض ﻛﺮدن ﻣﺎﺑﲔ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ‪ LIST‬و‬
‫‪ FLOF‬ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫‪-/-‬‬‫‪0‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫≤‬
‫دﻛﻤﻪ رﻧﮕﻲ اي را ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اي ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﺸﺎر‬
‫دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫≥‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻛﻤﻪ ﻫﺎي رﻗﻤﻲ‪ ,‬ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ را وارد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪¥‬‬
‫ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ دﻛﻤﻪ رﻧﮕﻲ ﻣﺨﺘﻠ†‪ ,‬ﻣﺮاﺣﻞ ≤ و ≥ را ﺑﺮاي‬
‫ذﺧﻴﺮه ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪µ‬‬
‫ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺑﻠﻮك ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻚ زدن ﻛﻨﺪ‪ ,‬دﻛﻤﻪ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪DUAL I/II LIST/FLOF‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪LOCATE‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫‪ON‬‬
‫)ذﺧﻴﺮه(‬
‫‪۳۷-Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:54 AM‬‬
‫‪37‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫‪Á—UL ju' t+H- p gMeÖ‬‬
‫‪Power‬‬
‫‪STILL‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫‪S.STD‬‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫‪P.STD‬‬
‫
‪w ¨—Ëœ Á«— “« ‰dM6 ÁU~œ ÍË— d
wLJ— ÍU tL6œ ÊœdA U‬‬
‫'‪ÆbOM6 œ—«Ë rOI —uD
«— t+H- Á—UL bO/«u‬‬
‫‪P‬‬
‫‪Power‬‬
‫‪±‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪STILL‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫‪P‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪S.STD‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪P.STD‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫≤‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫‪0‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫اﮔﺮ ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ‪ ,‬ﺻﻔﺤﺎت‬
‫ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن ﳕﺎﻳﺸﮕﺮ ﺑﺮ روي‬
‫)ﻧﮕﻪ داﺷﱳ( را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﱳ‪,‬‬
‫ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ‪ ,‬دﻛﻤﻪ‬
‫)ﻧﮕﻪ داﺷﱳ( را دوﺑﺎره ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫‪MUTE‬‬
‫
‪∫wAU/ nKT ÍU tMeÖ ÍdOÖ—UJ‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪DUAL I/II LIST/FLOF‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪LOCATE‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪-/--‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺮود و ﺳﭙﺲ ﺻﻔﺤﻪ ‪ ‬دﻳﺪار‬
‫ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫‪-/--‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫ﺷﻤﺎره ﺳﻪ رﻗﻤﻰ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت داده ﺷﺪه را ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﻓﺸﺎر دادن دﻛﻤﻪﻫﺎى رﻗﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وارد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪DUAL I/II LIST/FLOF‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪LOCATE‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫‪ON‬‬
‫«‪ÆÆÆbOœ —UA «dM‬‬
‫
‪ÆÆÆs« gU/ È«d‬‬
‫)اﻓﺸﺎء(‬
‫◆ ﻣﱳ ‪ ‬ﻧﻬﺎن)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ‪ ‬اﺳﺦ ﺑﻪ آزﻣﻮﻧﻪ ‪ ‬‬
‫ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ(‬
‫)اﻓﺸﺎء( دوﺑﺎره‬
‫◆ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﺎدي‬
‫◆ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ دوم‪ ,‬ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن‬
‫ﺷﻤﺎره ‪ ۴‬رﻗﻤﻲ‬
‫)‬
‫( ‪SUBPAGE‬‬
‫◆ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ‬
‫)ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ(‬
‫◆ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ‬
‫)ﺻﻔﺤﻪ ‪ ‬اﻳﻴﻨﻲ(‬
‫◆ ﺣﺮوف را در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺮدن‪:‬‬
‫• ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ‬
‫• ﻧﻴﻤﻪ ‪ ‬اﻳﲔ ﺻﻔﺤﻪ‬
‫)اﻧﺪازه(‬
‫• ﻳﻜﺒﺎر‬
‫• دوﺑﺎر‬
‫◆ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﺎدي‬
‫• ﺳﻪ ﺑﺎر‬
‫‪۳۶ -Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:54 AM‬‬
‫‪36‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫‪Power‬‬
‫‪XJ' tK' UIör« gU/‬‬
‫‪STILL‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫‪S.STD‬‬
‫‪P.STD‬‬
‫‪ÊU/ueuK' ÍË— d
«— XJ' tK' UIör« bO/«u' w ÊU“ d —œ‬‬
‫‪ÆbOM6 ÊUU/‬‬
‫☛‬
‫‪P‬‬
‫‪MENU‬‬
‫ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﳕﺎﻳﺎن ﺷﻮﻧﺪ‪,‬‬
‫درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ‪ ‬اﻳﺪار ﺑﺎﺷﺪ; در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت‪:‬‬
‫◆ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫‪P‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫◆ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻰ ﺻﻔﺤﺎت ‪ ‬دﻳﺪار ﻧﺸﻮﻧﺪ‬
‫‪±‬‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ را‬
‫ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫≤‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ TTX/MIX‬را ﺑﺮاي ﺑﻜﺎر اﻧﺪاﺧﱳ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻠﻪﺗﻜﺴﺖ ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﻛﻤﻪ‬
‫در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﺮا دوﺑﺎره ﳕﺎﻳﺎن ﻛﺮد‪.‬‬
‫)ﻓﻬﺮﺳﺖ(‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫‪0‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫≥‬
‫اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺨﺶ واﻗﻌﻲ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ‪,‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ TTX/MIX‬را دوﺑﺎره ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫( ‪ CANCEL‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪¥‬‬
‫ﺑﺮاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﲤﺎﺷﺎي ﻋﺎدي‪ ,‬دﻛﻤﻪ )‬
‫‪µ‬‬
‫ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ‪ ,‬دﻛﻤﻪ ‪ EXIT‬را دوﺑﺎره ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪-/--‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪DUAL I/II LIST/FLOF‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪LOCATE‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫‪۳۵-Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:54 AM‬‬
‫‪35‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫‪XJ' tK' XO-U‬‬
‫
‪XJ' tK' odr “« w:6 w'UIör« Ub w/ueuK' ÍUNU/U6 dAO‬‬
‫'‪∫œu w d“ œ—«u qU Áb 5Q' UIör« ÆbMM6 w 5Q‬‬
‫◆ “‪w/ueuK' tU/d
ÍUN/U‬‬
‫◆ ‪«u wMO
gÅ Ë Íd: ÍU 7u‬‬
‫◆ ‪w“—Ë ZU/‬‬
‫◆ «‪w'dU UIör‬‬
‫«‪t
® X« Áb rOI' Áb Í—«cÖ Á—UL U+H- t
UIör« s‬‬
‫‪Æ©œu tF9«d —«œu/‬‬
‫‪XLJ‬‬
‫‪ U9—bM XdN‬‬
‫‪A‬‬
‫ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﭘﺨﺶ ﺷﺪه‬
‫‪C‬‬
‫ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻌﻠﻲ و ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ و وﻗﺖ‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫ﻣﱳ‪.‬‬
‫‪F‬‬
‫اﻃﻼﻋﺎت وﺿﻌﻴﺖ‪.‬‬
‫اﻃﻼﻋﺎت ‪.FASTEXT‬‬
‫➣‬
‫اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﲔ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ‬
‫ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪:‬‬
‫◆ وارد ﻛﺮدن ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ‬
‫◆ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻋﻨﻮان در ﻳﻚ ﻓﻬﺮﺳﺖ‬
‫◆ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺗﻴﺘﺮ رﻧﮕﻲ )ﺳﻴﺴﺘﻢ ‪(FASTEXT‬‬
‫‪۳۴ -Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:55 AM‬‬
‫‪34‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫
‪duB' ULOEM' Êb/«œdÖd
tOË« XU t‬‬
‫➣‬
‫‪±‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﻛﻤﻪ ‪ ,PC‬از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ‪ PC‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ MENU‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫≤‬
‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) PC‬ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫زﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) PC‬ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫≥‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫‪¥‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) Recall‬آوردن( دﳑﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪Image‬‬
‫‪Image lock‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪Colour adjust‬‬
‫‪Recall‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪48.2kHz 59.8Hz‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪1024x768‬‬
‫‪Enter‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪Recall‬‬
‫‪Image recall‬‬
‫‪Colour recall‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) Recall‬آوردن( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ ,P‬ﮔﺰﻳﻨﻪ اي را ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد‬
‫‪) Image recall‬آوردن ﺗﺼﻮﻳﺮ( ﻳﺎ ‪) Colour recall‬آوردن رﻧﮓ( اﻧﺘﺨﺎب‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬دﻛﻤﻪ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻴﺎه ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺻﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ‬
‫ﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Enter‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪۳۳-Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:55 AM‬‬
‫‪33‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫'‪@/— rOEM‬‬
‫➣‬
‫‪PC‬‬
‫‪±‬‬
‫‪Image‬‬
‫‪Image lock‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪Colour adjust‬‬
‫‪Recall‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﻛﻤﻪ ‪ ,PC‬از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ‪ PC‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ MENU‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫≤‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) PC‬ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪48.2kHz 59.8Hz‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪1024x768‬‬
‫‪Enter‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪Custom‬‬
‫≥‬
‫‪¥‬‬
‫ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ ‪) Colour adjust‬ﺗﻨﻈﻴﻢ رن( ﮔﺪﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .‬دﻛﻤﻪ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Mode‬‬
‫‪Red‬‬
‫‪Green‬‬
‫‪Blue‬‬
‫‪Exit‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) Colour adjust‬ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻧﮓ (‬
‫ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در آن ‪) Mode‬ﺣﺎﻟﺖ( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺎﻟﺖ رﻧﮓ ﻻزم را اﻧﺘﺨﺎب‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺮر دﻛﻤﻪ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﺛﺮات ﺗﺼﻮﻳﺮى زﻳﺮ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ‪:‬‬
‫اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ رﻧﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﲤﺎﺷﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎ وﻓﻖ‬
‫ﻣﻲ ﻛﻨﺪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪ ,‬ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬ﮔﺰﻳﻨﻪ اي را ﻛﻪ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ‪) Red‬ﻗﺮﻣﺰ(‪) Green ,‬ﺳﺒﺰ( وﻳﺎ ‪) Blue‬آﺑﻲ( را اﻧﺘﺨﺎب‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬دﻛﻤﻪ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫∑‬
‫‪Adjust‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪Custom - Colour 1 - Colour 2 - Colour 3‬‬
‫∂‬
‫‪PC‬‬
‫‪Custom‬‬
‫زﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) PC‬ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫‪Mode‬‬
‫‪Red‬‬
‫‪Green‬‬
‫‪Blue‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫ﻣﻘﻴﺎس اﻓﻘﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻻزم‪ ,‬دﻛﻤﻪ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪Select‬‬
‫➣‬
‫‪Red‬‬
‫اﮔﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ‪) Red‬ﻗﺮﻣﺰ(‪) Green ,‬ﺳﺒﺰ( وﻳﺎ ‪) Blue‬آﺑﻲ( را‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪) Mode ,‬ﺣﺎﻟﺖ( ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮ روي ‪Custom‬‬
‫)ﻣﻌﻤﻮل( اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪۳۲ -Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:55 AM‬‬
‫‪32‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫'‪duB' XOFJu dOOG‬‬
‫➣‬
‫‪±‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﻛﻤﻪ ‪ ,PC‬از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ‪ PC‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ MENU‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫≤‬
‫‪PC‬‬
‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) PC‬ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫زﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) PC‬ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫≥‬
‫‪¥‬‬
‫ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ ‪) Position‬ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫‪µ‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ ,P‬وﺿﻌﻴﺘﻲ را ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ‪H-Position‬‬
‫)وﺿﻌﻴﺖ اﻓﻘﻲ( وﻳﺎ ‪) V-Position‬وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮدي( را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫‪48.2kHz 59.8Hz‬‬
‫‪Exit‬‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫∂‬
‫‪Image‬‬
‫‪Image lock‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪Colour adjust‬‬
‫‪Recall‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪1024x768‬‬
‫‪Enter‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪H-Position‬‬
‫‪V-Position‬‬
‫ﻣﻘﻴﺎس اﻓﻘﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻻزم‪ ,‬دﻛﻤﻪ‬
‫وﻳﺎ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪H-Position‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪۳۱-Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:55 AM‬‬
‫‪31‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫'‪duB' XOHO6 rOEM‬‬
‫➣‬
‫‪PC‬‬
‫‪Image‬‬
‫‪Image lock‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪Colour adjust‬‬
‫‪Recall‬‬
‫‪48.2kHz 59.8Hz‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪1024x768‬‬
‫‪Enter‬‬
‫«‪Êœd6 ·drd
U
duB' sdN
V6 Ë oOJœ rOEM' Í«d
XO-U s‬‬
‫‪w —UJ
œu w Êœ“uu Ë Êb“d U
X
UxU/ duB' YIU
t6 X“«—«Å‬‬
‫—‪ÆœË‬‬
‫‪±‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫≥‬
‫‪¥‬‬
‫ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ ‪) Image lock‬ﻗﻔﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫دﻫﻴﺪ‪ .‬دﻛﻤﻪ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪1344‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫زﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) PC‬ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫‪Select‬‬
‫‪Coarse‬‬
‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) PC‬ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪Image lock‬‬
‫‪Coarse‬‬
‫‪Fine‬‬
‫‪Exit‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ MENU‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫≤‬
‫‪Exit‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﻛﻤﻪ ‪ ,PC‬ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ‪ PC‬از ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪Select‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) Image lock‬ﻗﻔﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ‬
‫ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬ﮔﺰﻳﻨﻪ اي را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮﺗﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ‪) Coarse‬زﺑﺮ وﭘﺨﺸﻦ( وﻳﺎ ‪) Fine‬دﻗﻴﻖ(‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬دﻛﻤﻪ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫∂‬
‫وﻳﺎ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻘﻴﺎس اﻓﻘﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻻزم‪ ,‬دﻛﻤﻪ‬
‫➣‬
‫وﻳﺎ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺮض ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﻋﻮض ﻛﻨﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت‬
‫ﻟﺰوم‪ ,‬ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪۳۰ -Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:55 AM‬‬
‫‪30‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫'‪wÖbMA—œ Ë wMË— rOEM‬‬
‫➣‬
‫‪±‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﻛﻤﻪ ‪ ,PC‬ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ‪ PC‬از ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ MENU‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫≤‬
‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) PC‬ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫≥‬
‫‪PC‬‬
‫‪Image‬‬
‫‪Image lock‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪Colour adjust‬‬
‫‪Recall‬‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫زﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) PC‬ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫‪48.2kHz 59.8Hz‬‬
‫‪Exit‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪1024x768‬‬
‫‪Enter‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪) Image‬ﺗﺼﻮﻳﺮ( اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪¥‬‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪µ‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) Image‬ﺗﺼﻮﻳﺮ( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ , P‬ﮔﺰﻳﻨﻪ اي را ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻧﮓ ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮﺗﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ‪) Brightness‬روﺷﻦ( وﻳﺎ ‪Contrast‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫)درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ( را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬دﻛﻤﻪ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫∂‬
‫وﻳﺎ‬
‫را دوﺑﺎره ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪Image‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪Select‬‬
‫ﻣﻘﻴﺎس اﻓﻘﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻻزم‪ ,‬دﻛﻤﻪ‬
‫وﻳﺎ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪90‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪۲۹-Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:55 AM‬‬
‫‪29‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫‪ÊU'd'uÅÂU6 —«e« Âd/ VB/‬‬
‫)ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﻨﺪوز ‪(۹۸‬‬
‫'‪“ËbMË ’U tT/ t
t
wË ÆX« Áb Áœ«œ ÊUA/ d“ —œ wIu/ d'uÅÂU6 p Í«d
“ËbMË wAU/ ULOEM‬‬
‫‪dÖ« w wË ÆbU
ËUH X« sJ2 UL d'uÅÂU6 ÍË— d
wFJ«Ë dËUB' ¨ÊU-U ÍuzbË œ—U6 Ë UL‬‬
‫'‪ÆX«œ bM«u œd
—U6 wU« VB/ UIör« ¨œ—«u wU9 ÎU:dI' —œ ¨b/—«œ ËUH' wFJ«Ë dËUB‬‬
‫®‪©ÆbdO~
”U9 Samsung ÁbMËd UË d'uÅÂU6 ÁbMM6bOu' U
¨ —uBM«dO{—œ‬‬
‫‪±‬‬
‫اﺑﺘﺪا ﺑﺮ روي "‪ "Settings‬در ﻣﻨﻮي ‪ start‬وﻳﻨﺪوز "ﻟﻲ" ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ "‪ "Settings‬روﺷﻨﺘﺮ ﺷﺪه‪ ,‬ﺟﺎﳕﺎ را ﺣﺮﻛﺖ داده ﺗﺎ‬
‫"‪ "Control Panel‬روﺷﻨﺘﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫≤‬
‫≥‬
‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺻﻔﺤﻪ ‪ control panel‬ﳕﺎﻳﺎن ﺷﺪ‪,‬‬
‫ﺑﺮروي "‪" "Display‬ﻟﻲ" ﻛﻨﻴﺪ و ﻳﻚ ﺟﻌﺒﻪ‬
‫ﮔﻔﺘﮕﻮي ‪ display‬ﳕﺎﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫در ﺟﻌﺒﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮي ‪ display‬ﺑﺴﻮي زﺑﺎﻧﻪ "‪ "Settings‬ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺪازه )ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ(‬
‫≠ ‪q1Å ∑∂∏ x ±∞≤¥‬‬
‫≠ ∞∏≤‪q1Å ±∞≤¥ x ±‬‬
‫اﮔﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻋﻤﻮدي در ﻗﺎب ﺗﻨﻈﻴﻢ ‪ display‬وﺟﻮد دارد‪,‬‬
‫ﻣﻘﺪار ﺻﺤﻴﺢ "∞∂" و ﻳﺎ "∞∂ ‪ "e'd‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت‪,‬‬
‫ﺑﺮ روي "‪" "OK‬ﻟﻲ" ﻛﺮده و از ﺟﻌﺒﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﺪ‪.‬‬
‫‪۲۸ -Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:55 AM‬‬
‫‪28‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
pO'Uu'« Êœd6 ‘uU
Function
Sleep timer
MUTE
PIP
Size
Off
EXIT
t6 bOM6 »UT/« «— tIOJœ ≤¥∞ U' ±∞ 5
ÊU“ b p bO/«u' w
Æœu w ‘uU pO'Uu'« —uD
ÊueuK' ʬ “« bF
Normal
.‫ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬MENU ‫دﻛﻤﻪ‬
.‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‬
Select
Adjust
Exit
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
CANCEL
PIP
:‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬
.‫ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬P▲ ‫ وﻳﺎ‬P▼ ‫ )ﻋﻤﻠﻜﺮد( دﻛﻤﻪ‬Function ‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ )ﻋﻤﻠﻜﺮد( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن‬Function ‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه‬
.‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‬
.‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬
‫وﻳﺎ‬
.‫ )ﺗﺎﳝﺮ ﺧﻮاب( اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد‬Sleep timer
±
≤
:‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬
‫دﻛﻤﻪ‬
≥
:‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬
ON
SIZE
LOCATE
‫ ﺗﻌﺪاد دﻗﺎﻳﻘﻲ را ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از‬,
‫وﻳﺎ‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻣﻜﺮر دﻛﻤﻪ‬
.‫آن ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‬
¥
,۱۲۰ ٬۹۰ ٬۴۰ ٬۳۰ ٬۲۰ ٬۱۰ :‫ﻳﺶ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﺷـﺪه‬ ‫◆ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ از‬
.‫ دﻗﻴﻘﻪ‬۲۴۰ ‫ و‬٬۲۱۰ ٬۱۸۰٬۱۵۰
ÆbOM6 »UT/« ¢SLEEP¢ tL6œ —UA U
w/UP
bO/«u' w 5MâL
➣
‫ ﺻﻔﺤﻪ وﻗﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه را‬,‫اﮔﺮ ﺗﺎﳝﺮ ﺧﻮاب ﻗﺒﻼً ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه‬
‫ اﮔﺮ ﺳﺎﻋﺖ‬.‫ﻧﺸﺎن داده و ﺳﭙﺲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺘﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﺷﻮد‬
.‫ )ﺧﺎﻣﻮش( ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد‬Off ,‫ﺧﻮاب ﻫﻨﻮز ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺪه‬
UIör« gU/
w ¨—Ëœ Á«— “« ‰dM6 ÁU~œ ÍË— d
¢DISPLAY¢ tL6œ ÊœdA U
l:M t
t
ÆbOM6 UU9 «— w
UT/« l:M ULOEM' XOF{Ë bO/«u'
ÆbMU
w ËUH Áb Áœ«œ gU/ UIör« ¨w
UT/«
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
MUTE
EXIT
۲۷-Iran
PRE-CH
-/--
EOS-IRAN
27
TTX/MIX
SLEEP
AUTO
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
9/25/02, 12:55 AM
‫‪©PIP® duB'—œduB' ÍUU9‬‬
‫‪Function‬‬
‫‪Sleep timer‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪Size‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪q«œ —œ «— wId duB' p bO/«u' w ¨d'uÅÂU6 duB' —uB
jI‬‬
‫'‪ÆbOœ gU/ wK-« duB‬‬
‫‪±‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ MENU‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Enter‬‬
‫≤‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) Function‬ﻋﻤﻠﻜﺮد( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪Function‬‬
‫‪On‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪Small‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪:‬‬
‫‪TV/Video‬‬
‫‪Size‬‬
‫‪Locate‬‬
‫‪Exit‬‬
‫≥‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫‪¥‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) PIP‬ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫دﻫﻴﺪ‪ .‬دﻛﻤﻪ‬
‫‪Function‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪:‬‬
‫‪TV/Video‬‬
‫‪Size‬‬
‫‪Locate‬‬
‫∂‬
‫‪Exit‬‬
‫‪STILL‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪On‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪Small‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) TV/Video‬ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‪/‬وﻳﺪﺋﻮ( دﻛﻤﻪ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر‬
‫وﻳﺎ‬
‫دﻫﻴﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮﻋﻲ را ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫‪P.STD‬‬
‫‪:‬‬
‫‪PIP‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) Size‬اﻧﺪازه( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .‬ﻳﻚ اﻧﺪازه‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮﻋﻲ را ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪TV/Video‬‬
‫‪Size‬‬
‫‪Locate‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪:‬‬
‫‪TV/Video‬‬
‫‪Size‬‬
‫‪Locate‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫∏‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪ ) Locate‬ﻳﺪاﻛﺮدن( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪ ,‬ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮﻋﻲ را در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ‬
‫ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫➣‬
‫ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ‪ ,LOCATE‬ﺑﺂﺳﺎﻧﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫ﻓﺮﻋﻲ را ﺣﺮﻛﺖ دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪-/--‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫‪Exit‬‬
‫◆ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺂﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ‬
‫‪ SIZE‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫◆ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Function‬‬
‫‪On‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪Small‬‬
‫اﻧﺪازه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‪:‬‬
‫‪Small - Medium - Large‬‬
‫➣‬
‫‪Exit‬‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‪:‬‬
‫‪TV - VIDEO - S -VIDEO‬‬
‫∑‬
‫‪Function‬‬
‫‪S.STD‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫‪) On ,‬روﺷﻦ( را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺂﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ PIP ON‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪Power‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) PIP‬ﺗﺼﻮﻳﺮدرﺗﺼﻮﻳﺮ( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ‬
‫ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ‬
‫➣‬
‫‪PC‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪On‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪Small‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) Function‬ﻋﻤﻠﻜﺮد( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪DUAL I/II LIST/FLOF‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪LOCATE‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪۲۶ -Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:55 AM‬‬
‫‪26‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫‪w:Ëœ Í«b- “« Êœd
c‬‬
‫«‪t6 w:Ëœ dx« p X«— Ë ÅéÇ ÍUuÖbMK
Êœd6 fJO U
XO-U s‬‬
‫‪ÆbM6 w r«d X« ULMO sU bM/U‬‬
‫‪±‬‬
‫≤‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) Sound‬ﺻﺪا( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫≥‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫‪¥‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) Dolby‬دوﻟﺒﻲ( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪:‬‬
‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) Sound‬ﺻﺪا( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪On‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ MENU‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪Mode‬‬
‫‪Bass‬‬
‫‪Treble‬‬
‫‪Dolby‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﻟﺬت ﺑﺮدن از اﺛﺮ ﺻﻮﺗﻲ دوﻟﺒﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ‬
‫‪) On‬روﺷﻦ( را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Power‬‬
‫‪STILL‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪S.STD‬‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫‪P.STD‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪«b- XU gMeÖ‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫
‪ÆbO/ª rOEM' «— «b- XU bO/«u' w ¢DUALI/II¢ tL6œ ÊœdA U‬‬
‫“‪ÊUU/ t+H- ÍË— d
wKF w'u- XU ¨bœ«œ —UA «d/¬ Áªw/U‬‬
‫‪ÆœuAO‬‬
‫‪-/--‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪DUAL I/II LIST/FLOF‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪LOCATE‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪«b- Ÿu/‬‬
‫‪≤ر DUAL‬‬
‫ﻣﻮﻧﻮ‬
‫«‪FM ud‬‬
‫اﺳﺘﺮﻳﻮ‬
‫«‪ud‬‬
‫‪u/u‬‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ‬
‫اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬
‫دوﺗﺎﻳﻰ‬
‫‪±vU'Ëœ‬‬
‫‪≤vU'Ëœ‬‬
‫دوﺗﺎﻳﻰ‪۱‬‬
‫‪u/u‬‬
‫ﻣﻮﻧﻮ‬
‫اﺳﺘﺮﻳﻮ‬
‫‪NICAM‬‬
‫‪Stereo‬‬
‫➣‬
‫‪tOË« XU‬‬
‫‪u/u‬‬
‫‪u/u‬‬
‫‪u/u‬‬
‫دوﺗﺎﻳﻰ‬
‫«‪ud‬‬
‫‪±vU'Ëœ‬‬
‫‪≤vU'Ëœ‬‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ‬
‫اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬
‫دوﺗﺎﻳﻰ‪۱‬‬
‫◆ اﮔﺮ اوﺿﺎع درﻳﺎﻓﺖ ﺻﺪا ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ‪ ,‬اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﺮ روي ‪MONO‬‬
‫)ﻣﻮﻧﻮ( ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﮔﻮش ﻛﺮدن آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫◆ اﮔﺮ ﺳﻴﮕﻨﺎل اﺳﺘﺮﻳﻮ ﺿﻌﻴ† اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ رخ ﻣﻲ‬
‫دﻫﺪ‪ ,‬ﺑﻪ ‪) MONO‬ﻣﻮﻧﻮ( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪۲۵-Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:56 AM‬‬
‫‪25‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫'‪w'u- œ—«b/U« dOOG‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Mode‬‬
‫‪Bass‬‬
‫‪Treble‬‬
‫‪Dolby‬‬
‫‪:‬‬
‫‪tU/d
p Êœd6 UU9 ÂU~M t6 «— Í« ÁóË v'u- dx« Ÿu/ bO/«uO‬‬
‫
‪ÆbOM6 »UT/« œËdO —UJ
’uBT‬‬
‫‪±‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ MENU‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Select‬‬
‫≤‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) Sound‬ﺻﺪا( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪Power‬‬
‫‪STILL‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫‪S.STD‬‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫≥‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫‪¥‬‬
‫‪P‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) Sound‬ﺻﺪا( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪P.STD‬‬
‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪) Mode‬ﺣﺎﻟﺖ( اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﺛﺮ ﺻﻮﺗﻲ ﻻزم را اﻧﺘﺨﺎب‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻣﻜﺮر دﻛﻤﻪ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﺛﺮات ﺻﻮﺗﻲ زﻳﺮ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪) Custom‬ﻣﻌﻤﻮل(< ‪) Standard -‬اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ‪) Music -‬ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ( ‪Movie -‬‬
‫)ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ( ‪) Speech -‬ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ(‪.‬‬
‫➣‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫'‪«b- ULOEM' rOEM‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫‪-/--‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪DUAL I/II LIST/FLOF‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪Sound‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪LOCATE‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫‪:‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪Mode‬‬
‫‪Bass‬‬
‫‪Treble‬‬
‫‪Dolby‬‬
‫'‪UL Íœ«dH/« U+O9d' Í«d
U' œd6 Ê«eO Ê«u' w «— w'u- ULOEM‬‬
‫‪ÆbU
VUM‬‬
‫‪±‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪Exit‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) Sound‬ﺻﺪا( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫≥‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫‪¥‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬ﮔﺰﻳﻨﻪ اي را ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ‪Bass‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫)ﺻﺪاي ﰈ( وﻳﺎ ‪) Treble‬ﺻﺪاي زﻳﺮ( را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬دﻛﻤﻪ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) Sound‬ﺻﺪا( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Bass‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ MENU‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫≤‬
‫‪Exit‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ‪) S.STD‬اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻮﺗﻲ(‬
‫ﺑﺂﺳﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪Select‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪µ‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻘﻴﺎس اﻓﻘﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺟﻬﺖ رﺳﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻻزم‪ ,‬دﻛﻤﻪ‬
‫➣‬
‫وﻳﺎ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ در اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺑﺪﻫﻴﺪ‪ ,‬اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﺪا ﺑﻄﻮر‬
‫اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ‪) Custom‬ﻣﻌﻤﻮل( ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫‪۲۴ -Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:56 AM‬‬
‫‪24‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫‪Power‬‬
‫‪STILL‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫‪S.STD‬‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫‪P.STD‬‬
‫‪duB' Xd gMeÖ‬‬
‫‪UL wUU9 U9UO« U
t9Ë sdN
t
t6 ÍduB' Xd bO/«u' w‬‬
‫‪ÆbOM6 »UT/« «— bM6 w XI
UD‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪Function‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪Sleep timer‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪Size‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪±‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ MENU‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫≤‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) Function‬ﻋﻤﻠﻜﺮد( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) Function‬ﻋﻤﻠﻜﺮد( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫≥‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫‪¥‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) Size‬اﻧﺪازه( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪-/--‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪DUAL I/II LIST/FLOF‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪µ‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺮر دﻛﻤﻪ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫➣‬
‫وﻳﺎ‬
‫‪LOCATE‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫ﻓﺮﻣﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻻزم را اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ‪) P.SIZE‬اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ(‬
‫ﺑﺂﺳﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪wuLF‬‬
‫‪idI‬‬
‫‪idI‬‬
‫‪wuLF‬‬
‫ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺮروي ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ‬
‫‪ ۳:۴‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻳﻚ‬
‫اﻧﺪازه ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺮروي ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺮﻳﺾ‬
‫‪ ۹:۱۶‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫
‪wULMÖ—e‬‬
‫
‪wULMÖ—e‬‬
‫اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫‪wKF duB' Êœd6 X
Ux‬‬
‫➣‬
‫در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫‪X
Ux Í«d
—Ëœ Á «— “« ‰dM6 ÁU~œ ÍË— d
«— ¢STILL¢ tL6œ‬‬
‫‪XAÖ“U
Í«d
ÆbOœ —UA Áb Áœ«œ »uÇ—UÇ p —œ duB' Êœd6‬‬
‫
‪ÆbOœ —UA Á—U
Ëœ «— ¢STILL¢ tL6œ ¨ÍœUI ÍUU9 t‬‬
‫‪Power‬‬
‫‪STILL‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫‪S.STD‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫‪P.STD‬‬
‫‪۲۳-Iran‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪9/25/02, 12:56 AM‬‬
‫‪23‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫'‪duB' œ—«b/U« dOOG‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪UL wUU9 U9UO« U
t9Ë sdN
t
t6 ÍduB' Ÿu/ bO/«u' w‬‬
‫‪ÆbOM6 »UT/« «— bM6 w XI
UD‬‬
‫‪Mode‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪Colour‬‬
‫‪±‬‬
‫‪Colour tone‬‬
‫≤‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪STILL‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫‪S.STD‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫≥‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫‪P.STD‬‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) Picture‬ﺗﺼﻮﻳﺮ( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪¥‬‬
‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) Picture‬ﺗﺼﻮﻳﺮ( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Power‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ MENU‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪) Mode‬ﺣﺎﻟﺖ( اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﺛﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻻزم را اﻧﺘﺨﺎب‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺮر دﻛﻤﻪ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﺛﺮات ﺗﺼﻮﻳﺮى زﻳﺮ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪ ) Dynamic‬وﻳﺎ( ‪) Standard -‬اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ‪) Movie -‬ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ( ‪Custom -‬‬
‫)ﻣﻌﻤﻮل(‬
‫‪P‬‬
‫➣‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫➣‬
‫ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ‪) P.STD‬اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺼﻮﻳﺮ(‬
‫ﺑﺂﺳﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫در ﻣﻨﻮي ‪) Picture‬ﺗﺼﻮﻳﺮ(‪ ,‬اﮔﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ‪) Brightness‬روﺷﻨﻲ(‪,‬‬
‫‪) Contrast‬درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ(‪) Sharpness ,‬دﻗﻴﻖ(‪) Color ,‬رن( ﮔﻮﻳﺎ‬
‫‪) Tint‬ﲤﺎﻳﻞ رن( )ﻓﻘﻂ ‪ (NTSC‬را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‪) Custom ,‬ﻣﻌﻤﻮل(‬
‫ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫'‪duB' ULOEM' rOEM‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫‪-/--‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪Mode DUAL I/II LIST/FLOF‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪P.SIZE ContrastSUBPAGE‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫‪LOCATE‬‬
‫‪Colour‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Colour tone‬‬
‫'‪UN/¬ ju' «— duB' XOHO6 bO/«uO t6 œ—«œ rOEM' bMÇ UL ÊueuK‬‬
‫‪ÆbOM6 ‰dM6‬‬
‫‪±‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ MENU‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫≤‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) Picture‬ﺗﺼﻮﻳﺮ( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫≥‬
‫‪¥‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ , P‬ﮔﺰﻳﻨﻪ اي را ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد‬
‫‪) Brightness‬روﺷﻨﻲ(‪) Contrast ,‬درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ(‪) Sharpness ,‬دﻗﻴﻖ(‪,‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫‪) Colour‬رن( ﮔﻮﻳﺎ ‪) Tint‬ﲤﺎﻳﻞ رن( ﮔﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬دﻛﻤﻪ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪Select‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪Mode‬‬
‫‪Custom‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪Colour‬‬
‫‪Normal‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪۲۲ -Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:56 AM‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻘﻴﺎس اﻓﻘﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪µ‬‬
‫ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻻزم‪ ,‬دﻛﻤﻪ‬
‫∂‬
‫ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ ‪) Colour tone‬ﺗﻨﻈﻴﻢ رن( ﮔﺪﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر‬
‫‪ ,‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻻزم را‬
‫وﻳﺎ‬
‫دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻣﻜﺮر دﻛﻤﻪ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬
‫‪Colour tone‬‬
‫‪Select‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) Picture‬ﺗﺼﻮﻳﺮ( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪65‬‬
‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪Normal - Warm 1 - Warm 2 - Cool2 - Cool 1.‬‬
‫➣‬
‫اﮔﺮ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺑﺪﻫﻴﺪ‪ ,‬اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ‪) Custom‬ﻣﻌﻤﻮل( ﺗﻐﻴﻴﺮ ‪ ‬ﻳﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
t«uU/ ÈUNU/U6 ÈË— “« Êbœ—
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Select
·c b« Áœd6 —Ëd t6 wU‰U/U6 “« «— œu w
UT/« ÍUNU/U6 bO/«u'w
œ— Í«d
t6 wUN/¬ ¨bOMJO —Ëd «— Áb ÁdO– ÍUNU/U6 tJOU~M ÆbOM6
Æb/uw/ Áœ«œ ÊUA/ b/«Áb »UT/« Êb
»UT/« Êb œ— Í«d
’U —uD
t6 wUNU/U6 wU9 ¨Êœd6 —Ëd 5 —œ
Æb/uAO Áœ«œ ÊUA/ b/«ÁbA/
Enter
Exit
.‫ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬MENU ‫دﻛﻤﻪ‬
Channel
P1
P2
P3
P4
Added
Added
Added
Added
Select
Adjust
.‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‬
.‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬
Select
Erased
Added
Added
Added
Adjust
‫وﻳﺎ‬
≤
:‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬
‫دﻛﻤﻪ‬
≥
P▲ ‫ وﻳﺎ‬P▼ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد( دﻛﻤﻪ‬/‫اك ﺷﻮد‬ ) Add/Erase ‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب‬
.‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬
‫وﻳﺎ‬
‫ دﻛﻤﻪ‬.‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬
¥
Exit
Channel
P1
P2
P3
P4
:‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬
.‫ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬P▲ ‫ وﻳﺎ‬P▼ ‫ )ﻛﺎﻧﺎل( دﻛﻤﻪ‬Channel ‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ )ﻛﺎﻧﺎل( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ‬Channel ‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه‬
.‫ﺷﻮﻧﺪ‬
±
.‫ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‬
:‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬
P▲ ‫ وﻳﺎ‬P▼ ‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ وﻳﺎ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮد دﻛﻤﻪ‬
(‫ )اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد‬Added ,
‫وﻳﺎ‬
‫ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ‬.‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬
.‫اك ﺷﻮد( را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻴﺪ‬ ) Erased ‫وﻳﺎ‬
µ
.‫اك ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ‬ ‫ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ‬µ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ‬
∂
Exit
‰U/U6 XU—œ oOJœ rOEM'
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
ÊuÇ ¨b—«b/ ‰U/U6 oOJœ rOEM' t
w9UO« ¨X« `{«Ë Ãu XU—œ dÖ«
Æœu w ÂU$« ÁdO– Ë uj9 œdJLKI 5 —œ pO'Uu'« —uD
—UJM«
bO/«u
t6 X« sJ2 ¨X« Áb nd% UË nOF{ ‰UM~O dÖ« «cNF
ÆbOM6 oOJœ rOEM' pO'Uu'«dO{ —uD
«— ‰U/U6
.‫ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬MENU ‫دﻛﻤﻪ‬
Select
Enter
Exit
.‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‬
:‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬
.‫ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬P▲ ‫ وﻳﺎ‬P▼ ‫ )ﻛﺎﻧﺎل( دﻛﻤﻪ‬Channel ‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب‬
Fine tune
+ 1
Adjust
‫ )ﻛﺎﻧﺎل( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ‬Channel ‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه‬
.‫ﺷﻮﻧﺪ‬
≤
:‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬
Exit
.‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬
‫دﻛﻤﻪ‬
≥
.‫ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬P▲ ‫ وﻳﺎ‬P▼ ‫ )ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻖ( دﻛﻤﻪ‬Fine tune ‫ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ‬
¥
‫ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﺎف و دﻗﻴﻖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ‬
۲۱-Iran
EOS-IRAN
±
21
9/25/02, 12:56 AM
‫وﻳﺎ‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﻛﻤﻪ‬
.‫ﺻﺪاي ﺧﻮب ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻴﺪ‬
µ
‫‪UNU/U6 Í—«cÖ ÂU/‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪Auto store‬‬
‫‪Manual store‬‬
‫‪Name‬‬
‫‪Add/Erase‬‬
‫‪Fine tune‬‬
‫‪Channel sort‬‬
‫‪Enter‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪¨bOM6 w ÁdO– pO'Uu'« UË pO'Uu'«dO{ —uD
«— UNU/U6 tJOU~M‬‬
‫«‪UNU/U6 t
rOI —uD
wU« ¨œu gÅ ‰U/U6 r« UIör« dÖ‬‬
‫'‪«— UNL« s« bO/«u' w ÂËe —u- —œ «cNF Æœu w Áœ«œ hOBT‬‬
‫'‪ÆbOb
hOBT' bb9 wU« UË Áœ«œ dOOG‬‬
‫‪±‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ MENU‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪Channel‬‬
‫≤‬
‫‪----‬‬‫‪----‬‬‫‪----‬‬‫‪-----‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪P1‬‬
‫‪P2‬‬
‫‪P3‬‬
‫‪P4‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) Channel‬ﻛﺎﻧﺎل( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫≥‬
‫‪¥‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) Name‬ﻧﺎم( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬راﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .‬دﻛﻤﻪ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Enter‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) Channel‬ﻛﺎﻧﺎل( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫‪Select‬‬
‫‪Auto store‬‬
‫‪Manual store‬‬
‫‪Name‬‬
‫‪Add/Erase‬‬
‫‪Fine tune‬‬
‫‪Channel sort‬‬
‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫‪µ‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫در ﺻﻮرت ﻟﺰوم‪ ,‬ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻓﺸﺎر‬
‫دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫∂‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫∑‬
‫ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻳﻚ ﺣﺮف )‪ ,(A~Z‬ﻳﻚ ﻋﺪد )‪ (۹~۰‬وﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﻤﺒﻞ )‪ ,-‬ﻓﺎﺻﻠﻪ(‬
‫وﻳﺎ‬
‫دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ‬
‫ﺑﻪ ﺣﺮف ﻗﺒﻠﻲ وﻳﺎ ﺑﻌﺪي ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫∏‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ ‪ µ‬ﺗﺎ ∑ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﻜﺮار‬
‫ﻛﻴﻨﺪ‪.‬‬
‫‪Select‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪۲۰ -Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:57 AM‬‬
‫‪20‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫–‪UNU/U6 pO'Uu'«dO{ ÁdO‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪BG‬‬
‫‪471MHz‬‬
‫‪C4‬‬
‫‪P1‬‬
‫?‬
‫‪Colour system‬‬
‫‪Sound system‬‬
‫‪Search‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪Program‬‬
‫‪Store‬‬
‫‪Exit‬‬
‫∑‬
‫اﮔﺮ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮد را ﻣﻲ داﻧﻴﺪ‪ ,‬ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ‪Channel‬‬
‫)ﻛﺎﻧﺎل( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎره ﻻزم را ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ‬
‫ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎل را ﻣﻲ داﻧﻴﺪ‪ ,‬ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ‪) Search‬ﺟﺴﺘﺠﻮ( دﻛﻤﻪ‬
‫ﺟﺴﺘﺠﻮ‬
‫وﻳﺎ‬
‫▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ‬
‫را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫ﺗﻮﻧﺮ ﻃﻴ† ﻓﺮ»اﻧﺲ را ﻣﺮور ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﺎ اوﻟﲔ ﻛﺎﻧﺎل ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎﻟﻰ‬
‫ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدهاﻳﺪ در روى ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد‪.‬‬
‫∏‬
‫ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل‪ ,‬ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ‬
‫▲‪) Program , P‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﱳ ﺷﻤﺎره ﺻﺤﻴﺢ‪,‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫‪π‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) Store‬ذﺧﻴﺮه( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن‬
‫‪) OK ,‬ﻗﺒﻮل( را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫∞‪±‬‬
‫ﻛﺎﻧﺎل و ﺷﻤﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ ∑ ﺗﺎ ‪ π‬را ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻫﺮ ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪Colour system‬‬
‫‪Sound system‬‬
‫‪Search‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪Program‬‬
‫‪Store‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪BG‬‬
‫‪471MHz‬‬
‫‪C4‬‬
‫‪P1‬‬
‫?‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪BG‬‬
‫‪471MHz‬‬
‫‪C4‬‬
‫‪P1‬‬
‫?‬
‫‪Colour system‬‬
‫‪Sound system‬‬
‫‪Search‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪Program‬‬
‫‪Store‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪BG‬‬
‫‪471MHz‬‬
‫‪C4‬‬
‫‪P1‬‬
‫‪OK‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Colour system‬‬
‫‪Sound system‬‬
‫‪Search‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪Program‬‬
‫‪Store‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪۱۹-Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:57 AM‬‬
‫‪19‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
UNU/U6 pO'Uu'«dO{ ÁdO–
ÍU tJ: “« t6 wUN/¬ qU w/ueuK' ‰U/U6 b- ±∞∞ U' bO/«uO
—uD
«— UNU/U6 t6 vU~M ÆbOM6 ÁdO– «— bOMJO XU—œ q
U6
∫bOM6 »UT/««— d“ ÍUtMeÖ bO/«uO ¨bOMJO ÁdO– pO'Uu'«dO{
œu ÁdO– b «bÅ t6 vzUNU/U6 d U¬ tJM«
◆
Áb ÁdO– ÈUNU/U6 “« «b6 d bO«uTO t6 È«tU/d
Á—UL
bOM6 vzUUM ʬ ju' «—
◆
.‫ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬MENU ‫دﻛﻤﻪ‬
.‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‬
‫ )ﻛﺎﻧﺎل( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ‬Channel ‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه‬
.‫ﺷﻮﻧﺪ‬
Select
‫وﻳﺎ‬
≤
:‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬
‫دﻛﻤﻪ‬
≥
‫ را‬P▲ ‫ وﻳﺎ‬P▼ ‫ )ذﺧﻴﺮه ﻏﻴﺮاﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ( دﻛﻤﻪ‬Manual store ‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب‬
.‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬
‫وﻳﺎ‬
‫ دﻛﻤﻪ‬.‫ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬
¥
(‫ )ذﺧﻴﺮه ﻏﻴﺮاﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬Manual store ‫زﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه‬
‫ )ﺳﻴﺴﺘﻢ رن( ﮔﺎﻧﺘﺨﺎب‬Colour system ‫ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در آن‬
.‫ﺷﺪه ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‬
‫ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬,
‫وﻳﺎ‬
:‫ﻣﻌﻴﺎر رﻧﮓ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‬
Adjust
Channel
Select
Adjust
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43 - NT3.58
:‫ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺻﺪا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‬
∂
:‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬
BG - DK - I - M
(‫)اداﻣﻪ‬
۱۸ -Iran
EOS-IRAN
18
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
?
µ
:‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬
‫ را ﻓﺸﺎر‬P▲ ‫ وﻳﺎ‬P▼ ‫ )ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﺪا( دﻛﻤﻪ‬Sound system ‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﺪاي ﻻزم را‬
‫وﻳﺎ‬
‫ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺮر دﻛﻤﻪ‬.‫دﻫﻴﺪ‬
.‫ﺗﻌﻴﲔ ﻛﻨﻴﺪ‬
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
?
Exit
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
:‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬
‫ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺮر دﻛﻤﻪ‬,‫در ﺻﻮرت ﻟﺰوم‬
.‫ﭘﺨﺶ ﻻزم را ﺗﻌﻴﲔ ﻛﻨﻴﺪ‬
Exit
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
Select
.‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬
Enter
Channel
±
:‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬
.‫ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬P▲ ‫ وﻳﺎ‬P▼ ‫ )ﻛﺎﻧﺎل( دﻛﻤﻪ‬Channel ‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب‬
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
9/25/02, 12:57 AM
Exit
‫‪Áb ÁdO– ÍUNU/U6 Êœd6 V'd‬‬
‫
‪∫bOM6 tœU: «— ‰U/U6 Ëœ Á—UL bO/«u' w ¨d“ œ—«u “« wJ Í«d‬‬
‫◆‬
‫◆‬
‫‪Channel‬‬
‫‪Auto store‬‬
‫‪Manual store‬‬
‫‪Name‬‬
‫‪Add/Erase‬‬
‫‪Fine tune‬‬
‫‪Channel sort‬‬
‫'‪Áb ÁdO– pO'Uu'« —uD
‰U/U6 Ëœ t6 ÍœbI VO'd' dOOG‬‬
‫«‪Æb/‬‬
‫‪wUNU/U6 t
b—ˬ w drUT
w/UP
t6 wU Á—UL Êœ«œ‬‬
‫‪ÆbOM6 w UU9 dAO
t6‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪±‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ MENU‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫≤‬
‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪P1 ----‬‬‫‪P-- ----‬‬‫?‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) Channel‬ﻛﺎﻧﺎل( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) Channel‬ﻛﺎﻧﺎل( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫≥‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫‪¥‬‬
‫ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ ‪) Channel sort‬ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﺪي ﻛﺎﻧﺎل( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .‬دﻛﻤﻪ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) Channel sort‬ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﺪي ﻛﺎﻧﺎل(‬
‫ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در آن ‪) From‬از( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪µ‬‬
‫∂‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) To‬ﺑﻪ( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺮر‬
‫ﺷﻤﺎره ﺟﺪﻳﺪي را ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﻛﺎﻧﺎل را ﺑﺎ آن‬
‫وﻳﺎ‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫∑‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) Store‬ذﺧﻴﺮه( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ‬
‫‪) OK ,‬ﻗﺒﻮل( را ﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻤﺎره‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﻓﺸﺎر دﻛﻤﻪ‬
‫ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪From‬‬
‫‪To‬‬
‫‪Store‬‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺮر دﻛﻤﻪ‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫∏‬
‫‪Enter‬‬
‫‪Select‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪----‬‬‫‪-----‬‬
‫‪ ,‬ﺷﻤﺎره ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ را ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ‬
‫‪Exit‬‬
‫‪P1‬‬
‫‪P3‬‬
‫?‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪From‬‬
‫‪To‬‬
‫‪Store‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪----‬‬‫‪-----‬‬
‫ﻛﺎﻧﺎل ﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎره اﻧﺘﺠﺎﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه‬
‫ﺑﻮد ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪P3‬‬
‫‪P1‬‬
‫‪OK‬‬
‫‪From‬‬
‫‪To‬‬
‫‪Store‬‬
‫ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎره ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻻزم‪ ,‬ﺑﻌﺪ از ﮔﺰﻳﻨﺶ ‪) From‬از(‬
‫ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ , P‬ﻣﺮاﺣﻞ ‪ µ‬ﺗﺎ ∑ را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪۱۷-Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:57 AM‬‬
‫‪17‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫–‪UNU/U6 pO'Uu'« ÁdO‬‬
‫‪Power‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫‪STILL‬‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪P.STD‬‬
‫‪S.STD‬‬
‫‪P‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪P‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫
‪t
Êœu
œu9u Ë® X« UL ”dœ —œ t6 vzUN/U6d nOr Í«d‬‬
‫
‪—uD
t6 wU tU/d
Á—UL ÆbOM6 gËÅ bO/«uO ©ÊU'—uA6 t‬‬
‫«'‪wFJ«Ë ÍU tU/d
Á—UL t
X« sJ2 ¨Áb Áœ«œ hOBT' pO'Uu‬‬
‫‪—uD
«— U Á—UL bO/«u' w «cNF ÆbMU:/ ◊u
d dE/ œ—u U‬‬
‫{‪UU9 bOO/ qU t6 «— wU/U6 dË Áœd6 ÍbM
VO'd' pO'Uu'«dO‬‬
‫‪ÆbOM6 „«Å bOM6‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪±‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪Auto store‬‬
‫‪Manual store‬‬
‫‪Name‬‬
‫‪-/-‬‬‫‪Add/Erase‬‬
‫‪Fine tune‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪Channel sort‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪DUAL I/II LIST/FLOF‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Enter‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪LOCATE‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫≤‬
‫≥‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ذﺧﻴﺮه اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫دﻛﻤﻪ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪Country‬‬
‫‪Search‬‬
‫‪Adjust‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫∂‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) Search‬ﺟﺴﺘﺠﻮ( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪P‬را ﻓﺸﺎر داده و‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﺳﭙﺲ دﻛﻤﻪ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫➣‬
‫‪Select‬‬
‫‪Search‬‬
‫‪Program‬‬
‫‪Frequency‬‬
‫‪Band‬‬
‫‪Exit‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪ ) Auto store‬ذﺧﻴﺮه اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ(‬
‫ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در آن ‪) Country‬ﻛﺸﻮر( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪µ‬‬
‫‪Country‬‬
‫‪Search‬‬
‫‪Enter‬‬
‫را دوﺑﺎره ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻛﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﻣﻜﺮر دﻛﻤﻪ‬
‫ﻛﺸﻮرﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬
‫‪) ASIA W/EUROPE‬آﺳﻴﺎ ارو‪ ‬اي ﻏﺮﺑﻲ( ‪ CIS) CIS E/EUROPE -‬ارو‪ ‬اي‬
‫ﺷﺮﻗﻲ( ‪) CHINA -‬ﭼﲔ( ‪) HONGKONG U/K -‬ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ( ‪-‬‬
‫‪) AUSTRALIA‬اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ( ‪) NZ/INDONESIA -‬زﻻﻧﺪ ﻧﻮ‪/‬اﻧﺪوﻧﺰي( ‪-‬‬
‫‪) SOUTH AFRICA‬اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ( ‪) AMERICA -‬آﻣﺮﻳﻜﺎ(‪.‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Channel‬‬
‫‪ASIA W/EUROPE‬‬
‫‪P1‬‬
‫‪43MHz‬‬
‫‪VHF-L‬‬
‫‪3%‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ‪) Channel‬ﻛﺎﻧﺎل( ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺎ‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪¥‬‬
‫‪ASIA W/EUROPE‬‬
‫‪Exit‬‬
‫ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ‪) Channel‬ﻛﺎﻧﺎل( دﻛﻤﻪ ▼‪ P‬وﻳﺎ ▲‪ P‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪:‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪Exit‬‬
‫دﻛﻤﻪ ‪ MENU‬را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫∑‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﲤﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ‬
‫ﳕﺎﻳﺸﮕﺮ رﺗﺒﻪ آﻧﻬﺎ در ﻃﻴ† ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻲ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺐ و ذﺧﻴﺮه‬
‫ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‪) ,‬ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ اول‪ ,‬ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ آﺧﺮ(‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﻛﻪ از‬
‫اول اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﭙﺲ ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﻗﻄﻊ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﲤﺎم ﺑﺸﻮد‪ ,‬دﻛﻤﻪ ‪ EXIT‬را ﻓﺸﺎر‬
‫دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻛﺎﻧﺎل ذﺧﻴﺮه ﺷﺪ‪ ,‬ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ‪:‬‬
‫◆ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‬
‫◆ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻزم ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﺪ )ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ‪ ۱۷‬رﺟﻮع ﺷﻮد(‬
‫◆ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه را ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻛﻨﻴﺪ )ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ‪ ۲۰‬رﺟﻮع ﺷﻮد(‬
‫◆ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل را ‪ ‬اك ﻛﻨﻴﺪ )ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ‪ ۲۱‬رﺟﻮع ﺷﻮد(‬
‫◆ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم‪ ,‬درﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل را ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ )ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ‬
‫‪ ۲۱‬رﺟﻮع ﺷﻮد(‬
‫‪۱۶ -Iran‬‬
‫‪9/25/02, 12:57 AM‬‬
‫‪16‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫¬‪—Ëœ Á«— “« ‰dM6 ÁU~œ U
Êb UM‬‬
‫
‪∫œË—w —UJ
d“ œ—«u Í«d
—Ëœ Á«— “« ‰dM6 ÁU~œ wK6 —uD‬‬
‫◆ ‪«b- Ê«eO rOEM' Ë UNU/U6 Êœd6 ÷uI‬‬
‫◆ '‪t+H- ÍË— d
ÍuM rO “« ÁœUH« U
ÊueuK' rOEM‬‬
‫‪ÊUA/ «— UN/¬ œd
—U6 Ë œË—w —UJ
dAO
t6 «— wUtL6œ d“ ‰Ëb9‬‬
‫‪ÆbbO‬‬
‫‪Power‬‬
‫‪STILL‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫‪Power‬‬
‫‪STILL‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫‪S.STD‬‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫‪P.STD‬‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫‪Power‬‬
‫‪P.STD‬‬
‫‪S.STD‬‬
‫‪tL6œ‬‬
‫‪STILL‬‬
‫‪S.STD‬‬
‫▲‬
‫‪P‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪ST‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪P‬‬
‫‪Power‬‬
‫▼‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫‪S.‬‬
‫‪-/--‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪0‬‬
‫ﺗﺎ‬
‫‪P.STD‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪PRE-CH9‬‬
‫‪DUAL I/II LIST/FLOF CANCEL‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪wUU9‬‬
‫‪œd
—U6‬‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫ﺟﻬﺖ‪P.STD‬ﳕﺎﻳﺶ ﻛﺎﻧﺎل‬
‫ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﻌﺪي ﺑﻜﺎر‬
‫ﻣﻴﺮود‪.‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻗﺒﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻮ‬
‫ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪.‬‬
‫ﺟﻬﺖ ﳕﺎﻳﺶ ﻛﺎﻧﺎل ذﺧﻴﺮه‬
‫ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮود‪.‬‬
‫ﺷﺪه‪MUTE‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﻨﻮ‬
‫ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪.‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫ﺑﺮاي ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻜﺮر ﻣﺎﺑﲔ آﺧﺮﻳﻦ دو ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﳕﺎﻳﺶ داده ﺷﺪﻧﺪ‬
‫ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪ ;PRE-CH) .‬ﻛﺎﻧﺎل ﻗﺒﻠﻲ(‬
‫ﺟﻬﺖ‪-/--‬ﳕﺎﻳﺶ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪.‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪Power‬‬
‫‪STILL‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﺪا‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫‪PC‬‬
‫ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪.‬‬
‫ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ‪...‬‬
‫◆ ﻳﻚ ﻣﻨﻮي ﻓﺮﻋﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ‬
‫دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻨﻮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫◆ ﺑﺮاي ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎﺑﻄﻮر‬
‫ﻏﻴﺮاﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻄﺮف ﺟﻠﻮ‬
‫ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫◆ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﻮ‬
‫ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﺪا‬
‫ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪.‬‬
‫ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ‪...‬‬
‫◆ ﻳﻚ ﻣﻨﻮي ﻓﺮﻋﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ‬
‫دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎي‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻨﻮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫◆ ﺑﺮاي ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﺑﻄﻮر‬
‫ﻏﻴﺮاﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻄﺮف ﺟﻠﻮ‬
‫ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫◆ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﻮ‬
‫‪S.STD‬‬
‫‪E‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪PRE‬‬
‫‪DUAL I/II LIST/FLOF‬‬
‫‪P‬‬
‫‪LOC‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫‪O‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫‪-/-‬‬‫‪0‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪DUAL I/II LIST/FLOF‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪LOCATE‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫‪ON‬‬
‫ﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﺻﺪا ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود‪.‬‬
‫ﺑﺮاي روﺷﻦ ﻛﺮدن دوﺑﺎره ﺻﺪا‪ ,‬اﻳﻦ دﻛﻤﻪ را دوﺑﺎره ﻓﺸﺎر‬
‫را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻳﺎ‬
‫داده‪ ,‬وﻳﺎ دﻛﻤﻪ‬
‫➣‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪M E N U‬‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪-/--‬‬
‫‪M U T E‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪AU‬‬
‫‪CAN‬‬
‫‪P.STD‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪P‬‬
‫ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎره اش ده ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪DUAL I/II LIST/FLOF CANCEL‬‬
‫رود‪.‬‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪PIP‬‬
‫اﻳﻦ دﻛﻤﻪ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ و ﻋﻼﻣﺖ "– –" ‪ ‬دﻳﺪار ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫‪LOCATE‬‬
‫ﺷﻤﺎره ﻛﺎﻧﺎل دو رﻗﻤﻲ را وارد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫–‪–/‬‬
‫–‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪LOCATE‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪uM œd
d6‬‬
‫‪P‬‬
‫‪E X IAUTO‬‬
‫‪T‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪LIST/FLOF‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪LOCATE‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫ﺟﻬﺖ ﳕﺎﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ‬
‫ﻣﻨﻮي ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ‬
‫‪-/-‬‬‫ﻣﻴﺮود‪.‬‬
‫ﺑﻜﺎر‬
‫ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻮي ﻗﺒﻠﻲ ﻳﺎ‬
‫ﲤﺎﺷﺎي ﻋﺎدي ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮود‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﻮ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﲤﺎﺷﺎي ﻋﺎدي ﺑﻄﻮر‬
‫‪TTX/MIX‬ﻣﻲ رود‪.‬‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻜﺎر‬
‫‪DUAL I/II‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪۱۵-Iran‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪9/25/02, 12:57 AM‬‬
‫‪15‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
Êœd6 ‘uU Ë sË—
ÆX« q-Ë ÊU/ueuK' XÅ t
‚d
rO
.‫رﻳﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻨﻴﺪ‬ ‫ﺳﻴﻢ ﺑﺮق را وارد ﻳﻚ‬
.‫ﻳﻚ ﭼﺮاغ آﻣﺎده ﺑﻜﺎر در ﺟﻠﻮي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد‬
Power
±
TV/VIDEO
:‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬
.‫ را ﺑﺮاي روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬P o w ( e )r ‫دﻛﻤﻪ‬
≤
.‫ را دوﺑﺎره ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬P o w ( e )r ‫ دﻛﻤﻪ‬,‫ﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن‬
≥
PC
DISPLAY
STILL
P.STD
S.STD
MUTE
EXIT
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
DISPLAY
STILL
—UJ
ÁœU¬ XU —œ 7«cÖ
CANCEL
ON
XU —œ «— ÊU/ueuK' bO/«u' w ¨ËdO/ ·dB —œ wu9 td- Í«d
ÆbOœ —«dJ —UJ
ÁœU¬
—uD
«— Êœd6 UU9 bO«uTO t6 vU~M X« sJ2 —UJ
ÁœU¬ XU
ÆbU
bOH ©«c{ ·d- 5 —œ ¨‰Ua È«d
® bOM6 lDJ XJu
.‫ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬P o w ( e )r ‫دﻛﻤﻪ‬
±
‫ را‬P o w ( e )r ‫ ﻓﻘﻂ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ دﻛﻤﻪ‬,‫ﺑﺮاى دوﺑﺎره روﺷﻦ ﻛﺮدن‬
.‫دوﺑﺎره وﻳﺎ ﻳﻚ دﻛﻤﻪ رﻗﻤﻲ را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‬
≤
‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﻜﺎر ﺑﺎﻗﻰ‬
‫ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﻛﻤﻪ‬.(‫ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﻰ ﻣﻴﺮوﻳﺪ‬,‫ﻧﮕﺬارﻳﺪ )ﺑﺮاى ﻣﺜﺎل‬
‫رﻳﺰ ﺑﺮق و‬ ‫ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر اﻳﻨﺴﺘﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎه را از‬.‫) ( ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻴﺪ‬
.‫آﻧﱳ ﻫﻮاﻳﻲ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ‬
➣
Power
TV/VIDEO
PC
P.STD
S.STD
MUTE
EXIT
PRE-CH
-/--
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
ON
۱۴ - I r a
EOS-IRAN
14
9/25/02, 12:58 AM
n
‫‪—Ëœ Á«— “« ‰dM6 ÁU~œ ÍUU9‬‬
‫)ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ(‬
‫‪Power‬‬
‫‪STILL‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫‪S.STD‬‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫‪P.STD‬‬
‫زﻳﻨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﻢ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ‬
‫‪P‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪P‬‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫ﺧﺮوج از ﳕﺎﻳﺶ ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫‪-/-‬‬‫‪0‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ‬
‫)ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻳﺎ ‪(Flof‬‬
‫ﻟﻐﻮ ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪DUAL I/II LIST/FLOF‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪LOCATE‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫‪ON‬‬
‫ﳕﺎﻳﺶ ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ ‪ /‬آﻣﻴﺨﱳ‬
‫ﻫﺮدوي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ و‬
‫‪ ‬ﺧﺶ ﻋﺎدي‬
‫ﻧﮕﻪ داﺷﱳ ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ‬
‫آﺷﻜﺎر ﻛﺮدن ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ‬
‫ذﺧﻴﺮه ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻧﺪازه ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺴﺖ ﺗﻜﺴﺖ‬
‫‪n‬‬
‫‪9/25/02, 12:58 AM‬‬
‫‪13‬‬
‫‪۱۳- I r a‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫‪—Ëœ Á«— “« ‰dM6 ÁU~œ ÍUU9‬‬
‫)ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺑﻐﻴﺮ از ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ(‬
‫ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ ﺑﻄﻮر‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‬
‫‪Power‬‬
‫ﳕﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ‬
‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن روﺷﻦ‪/‬ﺧﺎﻣﻮش‬
‫‪STILL‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد‬
‫‪P.STD‬‬
‫‪S.STD‬‬
‫زﻳﻨﺶ اﺛﺮات ﺻﻮﺗﻲ‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺶ اﺛﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮي‬
‫ﳕﺎﻳﺶ ﻣﻨﻮ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ‬
‫ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻌﺪي‬
‫‪P‬‬
‫‪MENU‬‬
‫ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪا‬
‫ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪا‬
‫‪P‬‬
‫ﻛﺎﻧﺎل ﻗﺒﻠﻲ‬
‫‪EXIT‬‬
‫ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﳕﺎﻳﺸﮕﺮ ﺑﺮ‬
‫روي ﺻﻔﺤﻪ‪/‬ﺗﺼﻮﻳﺮ در‬
‫ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﺎﻣﻮش‬
‫‪MUTE‬‬
‫ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺪا‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫‪-/--‬‬
‫ﻛﺎﻧﺎل ﻗﺒﻠﻲ‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻛﺎﻧﺎل ﻳﻚ‪/‬دو ﻋﺪدي‬
‫‪0‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎل وﻳﺪﺋﻮي‬
‫ورودي‬
‫‪CANCEL‬‬
‫دﻛﻤﻪ ﻫﺎي ﻋﺪدي ﺑﺮاي دﺳﺖ‬
‫ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪DUAL I/II LIST/FLOF‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪LOCATE‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺪا‬
‫ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‬
‫ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻦ‪/‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺼﻮﻳﺮ در‬
‫ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫‪ON‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻜﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ در‬
‫ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻧﺪازه ﺗﺼﻮﻳﺮ در‬
‫ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
‫➣‬
‫‪n‬‬
‫ﻧﻮر روﺷﻦ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل از راه دور ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد‪.‬‬
‫‪۱۲ - I r a‬‬
‫‪9/25/02, 12:58 AM‬‬
‫‪12‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫–«‪—Ëœ Á«—“« ‰dM6 ÁU~œ —œ Èd'U
7‬‬
‫‪b—«c~
ʬ —œ «— —ËœÁ«—“« ‰dM6 ÁU~œ ÈUNd'U
wU
d“ lJ«u —œ‬‬
‫‪∫bOM6 iuF' U‬‬
‫◆ ‪ÊU/ueuK' bd lJu‬‬
‫◆ ‪—U6 X—œ d~œ —Ëœ Á«—“« ‰dM6 ÁU~œ bOMO:O t6 vJË‬‬
‫‪bMJO/‬‬
‫‪±‬‬
‫در‪ ‬وش ‪ ‬ﺷﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل ازراهدور را ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر دادن ﻋﻼﻣﺖ‬
‫ﺑﺴﻤﺖ ‪ ‬اﻳﲔ و ﺳﭙﺲ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺸﻴﺪن ﺑﺮدارﻳﺪ‪.‬‬
‫≤‬
‫دو ﺑﺎﻃﺮي ‪ ۱٫۵ "AAA" ,UM4 ,R03‬وﻟﺘﻲ وﻳﺎ ﻣﻌﺎدل را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬
‫ﻗﻄﺒﻴﺖ وارد ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫◆ ‪ +‬ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺮروي ‪ +‬دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل از راه دور‬
‫◆ – ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺮ روي – دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل از راه دور‬
‫≥‬
‫ﺑﺎ ردﻳ† ﻛﺮدن در‪ ‬وش و ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل از راه دور‪ ,‬و‬
‫ﻓﺸﺎر دادن آن در ﺟﺎي ﺧﻮد‪ ,‬در‪ ‬وش را ﺳﺮﺟﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪.‬‬
‫➣‬
‫ﻧﻮﻋﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠ† ﺑﺎﺗﺮي را ﻗﺎﻃﻲ ﻧﻜﻴﻨﺪ‪ .‬ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و‬
‫ﻣﻨﮕﻨﺰ‪.‬‬
‫‪n‬‬
‫‪9/25/02, 12:58 AM‬‬
‫‪11‬‬
‫‪۱۱- I r a‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫‪t«Å U —«uœ ÍË— d
Êœd6 —«u tKOË p Êœd6 q-Ë‬‬
‫«‪ÆbM6 w ÁœUH« nKT ÁbMM6—«u qU ËU
ÁœUH« Í«d
VESA Êœd6—«u —UOF “« ÊueuK' s‬‬
‫
‪∫bOM6 ‰U:/œ «— d“ «—uœ ÎUHD ¨VESA ÁbMM6—«u tKOË t/uÖd VB/ Í«d‬‬
‫) ‪(B‬‬
‫) ‪(A‬‬
‫‪±‬‬
‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن را از ﻃﺮف ﺟﻠﻮ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف ﺑﺎﻟﺸﺘﻜﻲ وﻳﺎ ﻣﻮاد ﻧﺮم دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﻴﺪ‪.‬‬
‫≤‬
‫ﻫﻤﻪ ﺳﻴﻤﻬﺎﻳﻲ را »ه ﺑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺮدارﻳﺪ‪.‬‬
‫≥‬
‫ﭼﻬﺎر ‪ ‬ﻳﭻ را در آورده و ﺳﭙﺲ ‪ ‬اﻳﻪ را از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪¥‬‬
‫ﻫﻤﻪ ﺳﻴﻤﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ‪ ۲‬ﺑﺮداﺷﺘﻴﺪ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪µ‬‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﺗﺎن‪ ,‬ﺣﺎﻻ آﻣﺎده اﻳﺪ ﺗﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮار ﻛﺮدن ﺑﺮ روي دﻳﻮار‪ /‬اﻳﻪ را ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪V E SÍ«d–Å‬‬
‫‪A Êœd6 —«u tKOË VB/‬‬
‫‪U
t6 êÅ —UNÇ U
«d/¬ Ë Áœd6 nœ— wÅ Êœd6 —«u gËÅ t+H- ÍË— ÍUN«—u U
«— Êœd6 —«u j«Ë t+H‬‬‫‪ÆbOM6 XH rJ+ b¬ —óœ ÍU t«Å UË —«uœ ÍË— d
Êœd6 —«u Áeˬ ¨tœ qJA
t«Å‬‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ‪ ‬وﺷﺶ ﺳﻮار ﻛﺮدن ‪ ‬ﺷﺘﻲ‬
‫ﺳﻮار ﻛﺮدن‬
‫‪n‬‬
‫‪۱۰ - I r a‬‬
‫‪9/25/02, 12:58 AM‬‬
‫‪10‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫‪) ‰UB'« t+H- ÍUU9‬اداﻣﻪ(‬
‫‪π‬‬
‫‪w9—U ÍdB
ØwFL «eON& Êœd6 q-Ë‬‬
‫ ﺳﻴﻢ ‪ RCA‬ﻳﺎ ‪ S-VIDEO‬را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻤﻌﻲ‪/‬ﺑﺼﺮي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ وﻳﺪﺋﻮ‪ ,‬دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺴﻚ‬‫وﻳﺪﺋﻮ و ﻳﺎ ﻛﻢ ﻛﻮردر وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ ﺳﻴﻢ ﺻﺪاي ‪ RCA‬را در ‪ ‬ﺷﺖ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺘﺎن ﺑﻪ ")‪ "AUDIO (L‬و ")‪ "AUDIO(R‬وﺻﻞ ﻛﺮده و ﺳﺮ دﻳﮕﺮ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺻﺪا‬‫ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻤﻌﻲ‪/‬ﺑﺼﺮي وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ ﮔﻮﺷﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﮔﻮﺷﻲ )❻( در ‪ ‬ﺷﺖ ﺗﻠﻮﻳﺰﺗﻮﻧﺘﺎن وﺻﻞ ﻛﺮد‪.‬‬‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﮔﻮﺷﻲ وﺻﻞ اﺳﺖ‪ ,‬ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪Kensington Slot‬‬
‫➎‬
‫‪ -‬اﻳﻦ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻗﻔﻞ اﳝﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫➣ «‪w/b lL9 t‬‬
‫آﻧﻘﺪر ﺻﻔﺤﻪ را ﻛﺞ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﻲ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺣﺪاﻛﺜﺮ زاوﻳﻪ ﻛﺞ ﻛﺮدن ‪ ۱۵‬درﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬
‫ﻋﻘﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻟﻄﻔﺎً ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ‬
‫ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﺞ ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪b “« dAO
ÊueuK' Êœd6 Z6 Í«d
Á“«b/« “« gO
—UA‬‬
‫–‪wLz«œ tb- t«Å wJO/UJ XLJ t
X« sJ2 Áb d6‬‬
‫‪ÆbM6 œ—«Ë‬‬
‫‪w/ËdO
l
UM “« duB' ÍUU9‬‬
‫
‪bO/«uO ¨ÍdB
Ë w'u- nKT ÍUNLO t
Êœd6 q-Ë “« bF‬‬
‫‪ÆbOM6 UU9 VUM ÍœË—Ë »UT/« U
«— nKT l
UM‬‬
‫‪Power‬‬
‫‪- C o m p o n‬‬
‫‪±‬‬
‫وارﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﺗﺼﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻻزم وﺻﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ )ﺑﺮاي ﺟﺰﻳﻴﺎت‬
‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ‪ ۸‬و ‪ ۹‬رﺟﻮع ﺷﻮد(‪.‬‬
‫≤‬
‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺘﺎن را روﺷﻦ ﻛﺮده و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم‪ ,‬دﻛﻤﻪ ‪ TV/VIDEO‬را‬
‫ﻣﻜﺮرا ﻓﺸﺎر دﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫ً‬
‫‪- S -V ID E O‬‬
‫‪- V ID E O‬‬
‫‪DISPLAY‬‬
‫‪STILL‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪S.STD‬‬
‫‪TV/VIDEO‬‬
‫‪P.STD‬‬
‫‪T V‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪PRE-CH‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪n‬‬
‫‪۹ -Ir a‬‬
‫‪V.DOLBY‬‬
‫‪9/25/02, 12:58 AM‬‬
‫‪-/--‬‬
‫‪TTX/MIX‬‬
‫‪9‬‬
‫‪CANCEL‬‬
‫‪PIP‬‬
‫‪ON‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫‪DUAL I/II LIST/FLOF‬‬
‫‪SUBPAGE‬‬
‫‪SIZE‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪P.SIZE‬‬
‫‪ ôUB'ô« Wu ÷dI‬‬
‫∂ «'‪) w/ueuK' q
U6 tJ: UË w«u 7/¬ p ‰UB‬ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪل(‬
‫ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎى ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن را درﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ‪ ,‬ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻰ از ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه‬
‫درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد‪:‬‬
‫ آﻧﱳ ﻫﻮاﺋﻰ ﺑﻴﺮوﻧﻰ‬‫ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ‬‫‪ -‬ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺎﻫﻮاره‬
‫∑ «'‪DTV Set-Top t:F9 UË uzbË XU6 j:{ ¨‰UOjœ uzbË pœ ‰UB‬‬
‫ ﺳﻴﻢ ‪ RCA‬را در ‪ ‬ﺷﺖ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺘﺎن ﺑﻪ ")‪ "AUDIO(L‬و")‪ "AUDIO(R‬وﺻﻞ ﻛﺮده و ﺳﺮ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻟﻲ "‪"Audio Out‬‬‫دﻳﺴﻚ وﻳﺪﺋﻮي دﻳﺠﻴﺘﺎل‪ ,‬ﺿﺒﻂ ﻛﺎﺳﺖ وﻳﺪﺋﻮ وﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ‪ DTV Set-Top‬وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ ﺳﻴﻢ ‪ RCA‬را در ‪ ‬ﺷﺖ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺘﺎن ﺑﻪ "‪ ,"Pb" ,"Y‬و "‪ "Pr‬وﺻﻞ ﻛﺮده و ﺳﺮ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻟﻲ "‪"Component Out‬‬‫دﻳﺴﻚ وﻳﺪﺋﻮي دﻳﺠﻴﺘﺎل‪ ,‬ﺿﺒﻂ ﻛﺎﺳﺖ وﻳﺪﺋﻮ وﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ‪ DTV Set-Top‬وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫∏ ‪d'uÅÂU6 Êœd6 q-Ë‬‬
‫ اﺗﺼﺎﻟﻲ ‪ ۱۵‬ﺧﺎره ‪ D-SUB‬را ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻟﻲ وﻳﺪﺋﻮ ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬‫ ﺳﻴﻢ ﺻﺪاي اﺳﺘﺮﻳﻮ را ﺑﻪ ")‪ "Audio(ST‬در ‪ ‬ﺷﺖ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺘﺎن وﺻﻞ ﻛﺮده و ﺳﺮ دﻳﮕﺮ آﻧﺮا ﺑﻪ "‪ "Audio Out‬ﻛﺎرت ﺻﺪا‬‫در ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮﺗﺎن وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫➣‬
‫‪n‬‬
‫‪D -S U‬‬
‫«'‪Á—UB±µ wUB‬‬
‫‪—U‬‬
‫‪«b9 wI«ØÍœuLI‬‬
‫«‪V6d ÍœuLIØwI‬‬
‫‪۱‬‬
‫‪۲‬‬
‫‪۳‬‬
‫‪۴‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪۷‬‬
‫‪۸‬‬
‫‪۹‬‬
‫‪۱۰‬‬
‫‪۱۱‬‬
‫‪۱۲‬‬
‫‪۱۳‬‬
‫‪۱۴‬‬
‫‪۱۵‬‬
‫ﻗﺮﻣﺰ )‪(R‬‬
‫ﺳﺒﺰ )‪(G‬‬
‫آﺑﻲ )‪(B‬‬
‫زﻣﻴﻨﻲ‬
‫زﻣﻴﻨﻲ )ﺑﺎزﮔﺸﺖ ‪(DDC‬‬
‫زﻣﻴﻨﻲ ‪ -‬ﻗﺮﻣﺰ )‪(R‬‬
‫زﻣﻴﻨﻲ ‪ -‬ﺳﺒﺰ)‪(G‬‬
‫زﻣﻴﻨﻲ ‪ -‬آﺑﻲ )‪(B‬‬
‫اﺗﺼﺎل ﻧﻴﺴﺖ‬
‫زﻣﻴﻨﻲ ‪ -‬ﻫﻤﺰﻣﺎن ‪ /‬ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﺶ‬
‫زﻣﻴﻨﻲ‬
‫‪) DDC - SDA‬ﺗﺎرﻳﺦ(‬
‫ﻫﻤﮕﺎﻫﻲ اﻓﻘﻲ‬
‫ﻫﻤﮕﺎﻫﻲ ﻋﻤﻮدي‬
‫‪) DDC - SCL‬ﺳﺎﻋﺖ(‬
‫ﻗﺮﻣﺰ )‪(R‬‬
‫ﺳﺒﺰ )‪(G‬‬
‫آﺑﻲ )‪(B‬‬
‫زﻣﻴﻨﻲ‬
‫زﻣﻴﻨﻲ )ﺑﺎزﮔﺸﺖ ‪(DDC‬‬
‫زﻣﻴﻨﻲ ‪ -‬ﻗﺮﻣﺰ )‪(R‬‬
‫زﻣﻴﻨﻲ ‪ -‬ﺳﺒﺰ)‪(G‬‬
‫زﻣﻴﻨﻲ ‪ -‬آﺑﻲ )‪(B‬‬
‫اﺗﺼﺎل ﻧﻴﺴﺖ‬
‫زﻣﻴﻨﻲ ‪ -‬ﻫﻤﺰﻣﺎن ‪ /‬ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﺶ‬
‫زﻣﻴﻨﻲ‬
‫‪) DDC - SDA‬ﺗﺎرﻳﺦ(‬
‫ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻓﻘﻲ‪/‬ﻋﻤﻮدي‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﳕﻲ ﺷﻮد‬
‫‪) DDC - SCL‬ﺳﺎﻋﺖ(‬
‫‪۸ -Ir a‬‬
‫‪9/25/02, 12:58 AM‬‬
‫‪8‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫‪) ‰UB'« t+H- ÍUU9‬اداﻣﻪ(‬
‫ﮔﺰﻳﻨﻪ‬
‫‪ËdO/ ͜˗Ë‬‬
‫☛‬
‫ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ورودي ﺻﺪا وﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺘﺎن‬
‫ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﻛﻴﻨﺪ‪ ,‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاء ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮاي ﻣﺸﺮوح دﺳﺘﻮارت اﺗﺼﺎل و اﺣﺘﻴﺎﻃﻬﺎي اﳝﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ,‬ﺑﻪ‬
‫ﻧﻮﺷﺘﺠﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﺘﺎن ﺗﺄﻣﲔ ﺷﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‪n‬‬
‫‪9/25/02, 12:58 AM‬‬
‫‪7‬‬
‫‪۷ -Ir a‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫‪‰dM6 t+H- ÍUU9‬‬
‫‪P IP‬‬
‫∑‬
‫درﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ‪) PIP ,‬ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺗﺼﻮﻳﺮ( را ﺑﻜﺎر‬
‫ﻣﻲ اﻧﺪازد‪.‬‬
‫‪T V / V I D∏ E O‬‬
‫ﻣﻨﻮﻳﻲ از ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ورودي ﻣﻮﺟﻮد ﳕﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬
‫)‪.(TV/Video1/Video2/Video‬‬
‫‪M U Tπ E‬‬
‫ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﺻﺪا ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ‬
‫‪M E N➎U‬‬
‫ﻣﻨﻮي روي ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫‪C H‬‬
‫❻ ‪▲ / C▼H‬‬
‫ﺑﺮ روي ﳕﺎﻳﺸﮕﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ‪ ,‬ﮔﺰﻳﻨﺸﮕﺮ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ‬
‫‪ ‬اﻳﲔ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎره ﻛﺎﻧﺎل را اﻓﺰاﻳﺶ وﻳﺎ‬
‫ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫‪n‬‬
‫▲‬
‫ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬
‫▲‬
‫∂‪P C‬‬
‫‪V O L‬‬
‫‪V O L‬‬
‫❼ ‪/‬‬
‫ﺑﺮ روي ﳕﺎﻳﺸﮕﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ‪ ,‬ﮔﺰﻳﻨﺸﮕﺮ را ﺑﻪ ﭼﭗ‪ ‬‬
‫ﻳﺎ راﺳﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ‪ .‬ﻣﻴﺰان ﺻﺪا و ﻣﻘﺎدﻳﺮ‬
‫ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫‪E X Ω‬‬
‫‪IT‬‬
‫از ﻣﻨﻮي روي ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪A U T➒O‬‬
‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﳕﺎﻳﺎن ﺷﺪه‬
‫را ﲡﺮﺑﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ارزﺷﻬﺎي دﻗﻴﻖ‪ ,‬زﺑﺮ و ﭘﺨﺸﻦ و‬
‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪) .‬ﻓﻘﻂ در‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ(‪.‬‬
‫➓‬
‫‪P O W E R‬‬
‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺘﺎن را روﺷﻦ‪/‬ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ Ô‬ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻴﺮو‬
‫درﻳﺎﻓﺘﮕﺮ ﻛﻨﺘﺮل از راه دور‬
‫‪ Ò‬ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ‬
‫‪۶ -Ir a‬‬
‫‪9/25/02, 12:58 AM‬‬
‫‪6‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫‪ U9—bM XdN‬‬
‫◆ «‪nKT ÍUœd
—U6 “« ÁœUH‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻮﺗﻲ ‪۲۴ ...........................................................................................................‬‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺻﺪا ‪۲۴ ..............................................................................................................‬‬
‫ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺻﺪاي دوﻟﺒﻲ ‪۲۵ .......................................................................................................‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺪا ‪۲۵ ..................................................................................................................‬‬
‫ﲤﺎﺷﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮدرﺗﺼﻮﻳﺮ )‪۲۶ ................................................................................................. (PIP‬‬
‫ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ‪۲۷ ..........................................................................................................‬‬
‫ﳕﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ‪۲۷ .......................................................................................................................‬‬
‫◆ «‪d'uOáU6 ÍUœd
—U6 “UœUH‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮﺗﺎن )ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﻨﺪوز ‪۲۸ ................................................................... (۹۸‬‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ روﺷﻨﻲ و درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ‪۲۹ ....................................................................................................‬‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ‪۳۰ ..............................................................................................................‬‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ‪۳۱ ............................................................................................................‬‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻧﮓ ‪۳۲ ............................................................................................................................‬‬
‫ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮ ‪۳۳ ..............................................................................‬‬
‫◆ «‪XJ' tK' XO-U “« ÁœUH‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ ‪۳۴ ..................................................................................................................‬‬
‫ﳕﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ ‪۳۵ ........................................................................................................‬‬
‫ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎره ‪۳۶ ..............................................................................................‬‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ‪ FLOF‬ﺑﺮاي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ‪۳۷ .................................................................................‬‬
‫ذﺧﻴﺮه ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ ‪۳۷ ........................................................................................................‬‬
‫◆ '‪ÁœUH« È«d
wUtO-u‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت‪ :‬ﻳﺶ از ﲤﺎس ﮔﺮﻓﱳ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ‪۳۸ .................................................................‬‬
‫ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻧﻴﺮو ‪۳۹ ...............................................................................................................‬‬
‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ‪۴۰ ........................................................................................................‬‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﳕﺎﻳﺸﻲ ‪۴۱ ...................................................................................................................‬‬
‫ﻧﮕﻬﺪاري از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺘﺎن ‪۴۱ .........................................................................................................‬‬
‫‪U q:L‬‬
‫‪bOœ —UA‬‬
‫☛‬
‫➣‬
‫‪rN‬‬
‫'‪d6c‬‬
‫‪n‬‬
‫‪9/25/02, 12:58 AM‬‬
‫‪5‬‬
‫‪۵ -Ir a‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫‪ U9—bM XdN‬‬
‫)اداﻣﻪ(‬
‫◆ ‪—UHÖ gOÄ‬‬
‫■‬
‫■‬
‫دﺳﺘﻮرات اﳝﻨﻲ ‪۳ .......................................................................................................................‬‬
‫اﺧﻄﺎر ‪۳ .....................................................................................................................................‬‬
‫◆ ‪ÊU'—uO/UØÊueuK' Êœd6 ÁœU¬ Ë q-Ë‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫ﲤﺎﺷﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻨﺘﺮل ‪۶ ................................................................................................................‬‬
‫ﲤﺎﺷﺎي ﺻﻔﺤﻪ اﺗﺼﺎل ‪۷ ................................................................................................................‬‬
‫ اﺗﺼﺎل ﻳﻚ آﻧﱳ ﻫﻮاﻳﻲ وﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ‪۸ ....................................................................‬‬‫ اﺗﺼﺎل دﻳﺴﻚ وﻳﺪﺋﻮ دﻳﺠﻴﺘﺎل‪ ,‬ﺿﺒﻂ ﻛﺎﺳﺖ وﻳﺪﺋﻮ وﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ‪۸ ....................................... DTV Set-Top‬‬‫ وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻛﺎم‪ ‬ﻳﻮﺗﺮ ‪۸ ...............................................................................................................‬‬‫ وﺻﻞ ﻛﺮدن ﲡﻬﻴﺰات ﺳﻤﻌﻲ‪/‬ﺑﺼﺮي ﺧﺎرﺟﻲ ‪۹ ..............................................................................‬‬‫ ‪۹ .............................................................................................................................. Kensington Slot‬‬‫ﲤﺎﺷﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ‪۹ ...............................................................................................‬‬
‫وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮار ﻛﺮدن ﺑﺮ روي دﻳﻮار ﻳﺎ ‪ ‬اﻳﻪ ‪۱۰ ...............................................................‬‬
‫ﻧﺼﺐ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮار ﻛﺮدن ‪ ‬ذﻳﺮاي ‪۱۰ ............................................................................................. VESA‬‬
‫ذاﺷﱳ ﺑﺎﺗﺮى در دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل ازراه دور ‪۱۱ ..................................................................................‬‬
‫ﲤﺎﺷﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل از راه دور )ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺑﻐﻴﺮ از ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ( ‪۱۲ ...........................................‬‬
‫ﲤﺎﺷﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل از راه دور )ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺗﻠﻪ ﺗﻜﺴﺖ( ‪۱۳ ............................................................‬‬
‫روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ‪۱۴ .............................................................................................................‬‬
‫ﮔﺬاﺷﱳ در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﻜﺎر ‪۱۴ .....................................................................................................‬‬
‫آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل از راه دور ‪۱۵ .....................................................................................‬‬
‫◆ '‪UNU/U6 rOEM‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫ذﺧﻴﺮه اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ‪۱۶ ...........................................................................................................‬‬
‫ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ‪۱۷ ..............................................................................................‬‬
‫ذﺧﻴﺮه ﻏﻴﺮاﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ‪۱۸ .....................................................................................................‬‬
‫ﻧﺎم ﮔﺬاري ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ‪۲۰ ....................................................................................................................‬‬
‫ردﺷﺪن از روى ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎى ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ‪۲۱ ...........................................................................................‬‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻗﻴﻖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻧﺎل ‪۲۱ .......................................................................................................‬‬
‫◆ «‪) nKT ÍUœd
—U6 “« ÁœUH‬اداﻣﻪ(‬
‫■ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺼﻮﻳﺮ ‪۲۲ ..........................................................................................................‬‬
‫■ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺗﺼﻮﻳﺮ ‪۲۲ ..........................................................................................................‬‬
‫■ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻓﺮﻣﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ‪۲۳ .............................................................................................................‬‬
‫■ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻌﻠﻲ ‪۲۳ ..........................................................................................................‬‬
‫‪n‬‬
‫‪۴ -Ir a‬‬
‫‪9/25/02, 12:58 AM‬‬
‫‪4‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
‫‪wM1« «—u
œ‬‬
‫‪75%‬‬
‫▲‬
‫«‪ÆbMœ w ÊUA ÊUueuK œ—u —œ «— wU ◊UO« dËUB s‬‬
‫‪10%‬‬
‫¡‪35‬‬
‫‪H‬‬
‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺘﺎن را در ﻣﻌﺮض اوﺿﺎع ﺣﺮارﺗﻲ و‬
‫رﻃﻮﺑﺘﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫‪H‬‬
‫¡‪5‬‬
‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺘﺎن را در ﻣﻌﺮض ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻳﻌﻲ‬
‫ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﻮﻓﺎﻧﻰ )ﺑﻪ وﻳﮋه اﮔﺮ رﻋﺪوﺑﺮق‬
‫ﻫﺴﺖ( ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺘﺎن را از ﺑﺮق و آﻧﱳ ﻫﻮاﻳﻲ‬
‫ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫آدﭘﺘﻮر ﻧﻴﺮورااز ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺮارﺗﻰ دﻳﮕﺮ دور‬
‫ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ‪ .‬اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزى‪.‬‬
‫▲‬
‫ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده‪ ,‬ﭘﻮﺗﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ رااز‬
‫آداﭘﺘﻮر ﻧﻴﺮو ﺑﺮداﺷﺘﻪ وﺑﻪ دور ﺑﻴﺎﻧﺪازﻳﺪ‪.‬‬
‫اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزى‪.‬‬
‫▲‬
‫▲‬
‫ﻫﻤﻪ آداﭘﺘﻮرﻫﺎى ﻧﻴﺮورااز ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﮕﻪ‬
‫دارﻳﺪ‪ .‬اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزى‪.‬‬
‫▲‬
‫▲‬
‫اﮔﺮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺘﺎن ﺧﺮاب اﺳﺖ‪ ,‬ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﻌﻰ‬
‫ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ آن ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ واﺟﺪ‬
‫ﺻﻼﺣﻴﺖ ﲤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫▲‬
‫▲‬
‫▲‬
‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﺘﺎن را در ﻣﻌﺮض آﻓﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‬
‫ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻴﺪ‪.‬‬
‫آداﭘﺘﻮر ﻧﻴﺮورا ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺑﻰ‬
‫ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ‪.‬‬
‫▲‬
‫اﮔﺮ از دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮل ازراه دور ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ‬
‫ﻃﻮﻻﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ,‬ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎ را‬
‫درﺑﻴﺎورﻳﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﺟﺎﺋﻰ ﺧﻨﻚ و ﭘﺨﺸﻚ‬
‫ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ‪.‬‬
‫«‪X
« ÁbA w«d! vFM$ ÈUNDO( —œ ÁœUH
« È«d* ÁU~
œ s‬‬
‫‪۳ -Iran‬‬
‫‪10/1/02, 9:04 PM‬‬
‫‪3‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
—UD,«
‫ﻃﺮح رﻋﺪوﺑﺮق و ﻓﻠﺶ در ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ‬
‫ﻋﻼﻣﺖ اﺧﻄﺎر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ‬
‫درﻣﻮرد "وﻟﺘﺎژ ﺧﻄﺮﻧﺎك" در داﺧﻞ‬
.‫ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺸﺪار ﻣﻴﺪﻫﺪ‬
‫ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻌﺠﺐ در داﺧﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﻋﻼﻣﺖ‬
‫اﺧﻄﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد‬
‫دﺳﺘﻮرات ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺼﻮل‬
.‫درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﻫﺸﺪارﻣﻴﺪﻫﺪ‬
—UD,«
v-d* „u/ dD,
bOMJ “U*
d* «— vAÄÅ »—œ ¨v-d* „u/ “« ÈdOÖuK8 È«d* ”—UD,« ∫—UD,«
È«d* Z?O ʬ —œ bM; dOLF b«u* ÁbMM;ÁœUH
« t; ÈeOÇ Ãb—«b
Æ ÃbOM; tF8«d XOö$ b8«Ë ÊUM;—U; t* dOLF
ÆbOb —«d- X*u!— U Ê«—U* ÷dF —œ «— ÁU~
œ ¨bM; œUF« v-d* „u/ U È“u
g¬ dD, X
« sJ2 t; tb$ “« ÈdOÖuK8 È«d*
∫—UD,«
Æb/U* w ed ∂∞ UË µ∞ fU;dK Ë Áb/d;– ÊueuK ÁU~
œ X/Å —œ wK$«˛UNË
☛
۲ -Iran
EOS-IRAN
2
10/1/02, 9:04 PM
‫'‪LCD —uO/UØÊueuK‬‬
‫‪LS15E23C‬‬
‫‪LS17E24C‬‬
‫‪Áb/—«œ Í«d
«—uœ‬‬
‫‪ ‬ﻳﺶ از اﻳﻨﻜﻪ از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ‪,‬‬
‫ﻟﻄﻔﺎ اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪,‬‬
‫و آﻧﺮا ﺑﺮاى رﺟﻮع در آﻳﻨﺪه ﻧﮕﻪ دارﻳﺪج‬
‫‪t+H- ÍË— ÍuM‬‬
‫‪d'uÅÂU6 d~AU/‬‬
‫'‪©P I ®PduB' —œ duB‬‬
‫'‪XJ' tK‬‬
‫‪IRAN‬‬
‫‪n‬‬
‫‪9/25/02, 12:58 AM‬‬
‫‪1‬‬
‫‪۱ -Ir a‬‬
‫‪EOS-IRAN‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising