DW-SG97, DW-UG97 serien
DW-UG92 serien
DW-SG72, DW-UG72 serien
DW-UG62 serien
DW-SG52 serien
Diskmaskin
bruksanvisning
Den här bruksanvisningen är gjord av 100 % återvunnet papper.
imagine the possibilities
Tack för att du har valt att köpa den här
produkten från Samsung. För en mer
komplett tjänst kan du registrera produkten
på adressen
www.samsung.com/register
DD68-00135C-03_SV.indd 1
2013-06-26
2:51:18
Funktioner i din nya diskmaskin
från Samsung
Din nya diskmaskin kommer att ändra hela din känsla inför att diska. Med alltifrån de
specialiserade funktionerna till energisnålheten garanterar vi att det blir en enkel och
rolig uppgift att diska med den nya diskmaskinen från Samsung.
1. Stilfull digital pekpanel (DW-SG97 / DW-UG97)
Den nya diskmaskinen från Samsung levereras med en stilfull kontrollpanel med digitala
peksensorer för enklare användning.
2. Filtreringssystem i 3 steg
Den nya diskmaskinen från Samsung levereras med ett filtreringssystem i 3 steg som effektivt
avlägsnar alla matrester på tallrikar, glas, matlagningskärl och porslin. Det avancerade
filtreringssystemet filtrerar noggrant ut och samlar in matrester, så att du kan vara säker på att
disken blir skinande ren.
Diskmaskinerna från Samsung har de effektivaste filtreringssystemen i sin klass,
3. Kondenstorkningsteknik (DW-SG72, DW-SG52 / DW-UG72, DW-UG62)
Din nya diskmaskin från Samsung använder kvarliggande värmeenergi från den sista sköljningen till
att torka disken. Detta sparar inte bara energi, utan förhindrar att ångan tränger ut ur diskmaskinen
och skadar dig och dina nära och kära.
4. SDP torkteknik (DW-SG97 / DW-UG97, DW-UG92)
Diskmaskinen från Samsung använder SDP-teknik (Super Desiccant Polymer) för att torka disken
efter den sista sköljningen. Detta sparar inte bara energi, utan förhindrar att ångan tränger ut ur
diskmaskinen och skadar dig och dina nära och kära.
Den här bruksanvisningen innehåller viktig information gällande användning och skötsel av din nya
diskmaskin från Samsung. Se bruksanvisningen för detaljerade instruktioner kring hur du använder
kontrollpanelen och för tips kring hur du får ut maximalt av de senaste egenskaperna och teknikerna i
diskmaskinen. Avsnittet ”Programtabell” innehåller en sammanfattad tabell över tillgängliga program och
avsnittet ”Felsökning” innehåller information om hur du löser vanliga problem.
2_ Funktioner i din nya diskmaskin från Samsung
DD68-00135C-03_SV.indd 2
2013-06-26
2:51:43
Säkerhetsinstruktioner
Grattis till din nya diskmaskin från Samsung. I den här bruksanvisningen finns viktig
information om installation, användning och skötsel av din maskin. Ta dig tid att
läsa igenom den här bruksanviningen för att fullt ut utnyttja diskmaskinens många
egenskaper och funktioner.
DET DU BEHÖVER VETA OM SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA
Läs den här bruksanvisningen noggrant för att säkerställa att du känner till hur du använder de utökade
egenskaperna och funktionerna på maskinen på ett säkert sätt och spara den på en säker plats för framtida
referens. Använd bara den här maskinen för det syfte som beskrivs i den här bruksanvisningen.
Varningar och viktiga säkerhetsinstruktioner i den här bruksanvisningen täcker inte alla möjliga förhållanden
och situationer som kan inträffa. Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft och vara försiktig vid installation,
skötsel och användning av diskmaskinen.
Eftersom följande användningsinstruktioner gäller för flera olika modeller kan utseendet hos din
diskmaskin variera något från det som beskrivs i den här bruksanvisningen och det är inte säkert att alla
varningssymboler är tillämpliga. Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta närmaste servicecenter
eller gå till hjälp- och informationsavsnittet online på adressen www.samsung.com.
VIKTIGA SÄKERHETSSYMBOLER OCH
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Viktiga säkerhetssymboler
Farliga eller osäkra åtgärder som kan leda till allvarlig personskada och/eller skada på egendom.
VARNING
VAR FÖRSIKTIG!
VAR FÖRSIKTIG!
Farliga eller osäkra åtgärder som kan leda till personskada och/eller skada på egendom.
För att minska risken för brand, explosion, elektrisk stöt och personskada när du använder
diskmaskinen ska du följa de här grundläggande säkerhetsföreskrifterna:
Gör INTE.
Plocka INTE isär enheten.
Vidrör INTE.
Följ anvisningarna exakt.
Koppla ur strömkontakten ur vägguttaget.
Se till att maskinen är ansluten till jord för att förhindra elektrisk kortslutning.
Kontakta servicecentret för att få hjälp.
Obs
De här varningssymbolerna är till för att förhindra skada på dig och andra.
Följ dem exakt.
Förvara de här instruktionerna på en säker plats och se till att nya användare får kännedom om innehållet.
Lämna dem vidare till eventuella framtida ägare.
Säkerhetsinstruktioner _3
DD68-00135C-03_SV.indd 3
2013-06-26
2:51:43
Säkerhetsinstruktioner
Viktiga säkerhetsföreskrifter
Den här enheten uppfyller gällande säkerhetskrav. Felaktig användning kan dock leda till person- och
egendomsskada.
För att undvika risk för olyckor och skada på enheten ska du läsa följande instruktioner noggrant innan
du använder den för första gången. De innehåller viktig information om säkerhet, användning och
skötsel.
VAR FÖRSIKTIG!
I likhet med annan utrustning som drivs med el och innehåller rörliga delar finns det risk för olika faror.
För säker användning är det viktigt att lära sig hur den fungerar och hantera den med viss försiktighet.
VARNING
Låt inte barn (och husdjur) leka på eller i diskmaskinen. Diskmaskinsluckan är svår att öppna från
insidan och barn kan blir allvarligt skadade om de fastnar i den.
Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
VARNING
VAR FÖRSIKTIG!
Om kontakten (strömsladden) skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess serviceombud eller en
liknande behörig person för att undvika skada.
Den här enheten måste placeras så att strömkontakten, vattentillförseldelarna och utloppsrören är
åtkommliga efter installationen.
INSTRUKTIONER FÖR WEEE-MÄRKNINGEN
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska
tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat
hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning
av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information
om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och
de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
4_ Säkerhetsinstruktioner
DD68-00135C-03_SV.indd 4
2013-06-26
2:51:44
INSTRUKTIONER VID ANVÄNDNING AV DISKMASKINEN
Den här diskmaskinen är inte utformad för kommersiell användning. Den är avsedd att användas i
privata hushåll och liknande arbetsmiljöer och andra miljöer, såsom:
• Butiker
• Kontor och demonstrationslokaler
och av personer inom exempelvis följande områden:
• Vandrarhem.
Den får endast användas för hemmabruk enligt vad som anges i den här bruksanvisningen för
rengöring av porslin och bestick.
All annan användning är inte tillåten av tillverkaren och kan vara farlig.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada till följd av felaktig eller olämplig användning eller drift.
Använd inte lösningsmedel i diskmaskinen. Risk för explosion.
VARNING
VARNING
VAR FÖRSIKTIG!
VAR FÖRSIKTIG!
Andas inte in och drick inte maskindiskmedlet. Maskindiskmedel innehåller irriterande eller
korroderande beståndsdelar, som kan orsaka brännskador i näsa, mun och hals om det sväljs, eller
hindra andningen. Kontakta en läkare omedelbart om diskmedlet har svalts eller andats in.
Lämna inte luckan öppen i onödan, eftersom du kan snubbla över den.
Sitt inte och luta dig inte mot den öppnade luckan. Det kan göra att diskmaskinen välter och skadas
samt du kan bli skadad.
Använd bara diskmedel och sköljmedel som är avsett för diskmaskiner för privat bruk. Använd inte
tvättmedel.
VAR FÖRSIKTIG!
Använd inte rengöringsmedel med stark syra.
Fyll inte på sköljglansbehållaren med flytande diskmedel eller pulverdiskmedel. Detta orsakar allvarlig
skada på behållaren.
VAR FÖRSIKTIG!
Oavsiktlig påfyllning av saltbehållaren med pulverdiskmedel eller flytande diskmedel skadar
mjukgöraren. Se till att du har valt rätt paket med disksalt innan du fyller på saltbehållaren.
Använd bara speciellt, grovt disksalt för omaktivering, eftersom andra salter kan innehålla olösliga
tillsatser som kan göra att mjukgöraren inte fungerar korrekt.
VAR FÖRSIKTIG!
I en maskin med bestickskorg (beroende på modell) diskas besticken effektivare och torkar bättre om
de placeras med handtagen nedåt i korgen. För att undvika risk för skada ska dock knivar och gafflar
etc. placeras med handtagen uppåt.
Plastartiklar som inte klarar att diskas i hett vatten, exempelvis engångsbehållare i plast, eller
plastbestick och -tallrikar, ska inte diskas i diskmaskinen.
De höga temperaturerna i diskmaskinen kan göra att de smälter eller tappar formen.
På modeller med funktionen Senarelägg start ska du kontrollera att behållaren är torr innan du lägger
i diskmedel. Torka torrt vid behov. Diskmedlet klumpar sig om behållaren är fuktig och kan då inte
spridas ordentligt.
VARNING
Knivar och andra vassa verktyg måste läggas i korgarna med den vassa sidan nedåt eller läggas
vågrätt.
INSTRUKTIONER FÖR HUR DU SKYDDAR BARNEN
VARNING
Den här enheten är ingen leksak! För att undvika risk för skador ska barn hållas på avstånd och de får
inte leka i eller runt diskmaskinen eller använda kontrollerna. De förstår inte de risker detta medför. De
ska övervakas när du arbetar i köket.
Det finns också risk för att barn som leker kan stänga sig själva inne i diskmaskinen.
Säkerhetsinstruktioner _5
DD68-00135C-03_SV.indd 5
2013-06-26
2:51:44
Säkerhetsinstruktioner
VARNING
VARNING
VARNING
Den här enheten får användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk eller
mental förmåga eller avsaknad av erfarenheter och kunskaper om de övervakas eller har fått tillräckligt
med vägledning för att de ska använda enheten på ett säkert sätt och förstår de risker som den
medför. Barn får inte leka med enheten.
Rengöring och skötsel får inte utföras av barn utan övervakning.
Äldre barn får bara använda diskmaskinen när funktionen har förklarats ordentligt för dem och de kan
använda den på ett säkert sätt, med uppmärksamhet på riskerna med felaktig användning.
HÅLL BARNEN BORTA FRÅN DISKMEDEL! Maskindiskmedel innehåller irriterande och korroderande
beståndsdelar som kan orsaka brännskador i munnen, näsan och halsen om det sväljs, eller hindra
andningen.
Håll barn borta från diskmaskinen när luckan är öppen.
Det kan fortfarande finnas diskmedelsrester i behållaren.
Kontakta en läkare omedelbart om ditt barn har svalt eller andats in diskmedel.
INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV DISKMASKINEN
VARNING
VAR FÖRSIKTIG!
VARNING
VARNING
Innan du installerar enheten ska du kontrollera att den inte har synliga skador. Du får under inga
omständigheter använda en skadad enhet. En skadad enhet kan vara farlig.
Diskmaskinen får bara kopplas in till strömkällan med en kontakt av rätt jordningstyp. Eluttaget måste
vara lätt att komma åt efter att diskmaskinen har installerats så den går att koppla från strömkällan när
som helst. (Se avsnittet ”Kontrollera tillbehören” på sidan 11.).
Det får inte finnas några eluttag bakom diskmaskinen. Det finns risk för överhettning och brand om
diskmaskinen skulle komma emot en kontakt.
Diskmaskinen får inte installeras under en häll. De höga utstrålande temperaturerna som ibland
kommer från hällen kan skada diskmaskinen. Av samma orsak ska den inte installeras intill öppen eld
eller andra enheter som avger hetta, såsom värmeaggregat etc.
Koppla inte ur diskmaskinen från strömkällan förrän den har installerats helt och alla justeringar har
gjorts av luckfjädrarna.
VAR FÖRSIKTIG!
Innan du kopplar in enheten ska du kontrollera att anslutningsdata på märkplåten (spänning och
anslutningens effekt) matchar strömkällan. Kontakta en elektriker om du har frågot.
Elsäkerheten för den här enheten kan bara garanteras när det finns kontinuitet mellan den och ett
effektivt jordningssystem. Det viktigaste är att det här grundläggande säkerhetskravet är uppfyllt och
regelbundet testas och i fall där det råder tvekan ska en behörig elektriker kontrollera elsystemet i
huset.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för konsekvenser av ett ofullständigt jordningssystem (t.ex. elektrisk
kortslutning).
VAR FÖRSIKTIG!
Anslut inte enheten till strömkällan via en förgrenare eller förlängningssladd. Dessa garanterar inte
säkerheten för enheten (t.ex. fara vid överhettning).
Den här enheten får bara installeras mobilt, exempelvis på båtar, om en riskbedömning för
installationen har gjorts av en behörig tekniker.
VAR FÖRSIKTIG!
Plastkåpan för vattenanslutningen innehåller en elkomponent. Kåpan får inte nedsänkas i vatten.
Det finns elektriska kablar i Aqua-Stop-slangen. Skär aldrig i vatteninloppsslangen, även om den är för
lång.
Installation, underhåll och reparationer får bara utföras av en behörig och kompetent person i strikt
enlighet med aktuella regler på nationell och lokal nivå. Reparationer och annat arbete som utförs av
obehöriga personer kan vara farligt. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för obehörigt arbete.
6_ Säkerhetsinstruktioner
DD68-00135C-03_SV.indd 6
2013-06-26
2:51:45
VAR FÖRSIKTIG!
VARNING
Det integrerade vattensäkerhetssystemet erbjuder skydd mot vattenskador, under förutsättning att
följande villkor uppfylls:
• Diskmaskinen är korrekt installerad och inkopplad.
• Diskmaskinen är väl skött och delarna utbytta där det kan verka nödvändigt.
• Stoppkranen har stängts av när enheten inte används under en längre tid (exempelvis under
semestern).
• Vattensäkerhetssystemet fungerar även om enheten är frånslagen. Däremot måste enheten
fortsätta vara inkopplad till en strömkälla.
En skadad enhet kan vara farlig. Om diskmaskinen blir skadad ska du slå av huvudströmmen och
kontakta återförsäljaren eller serviceavdelningen.
Obehöriga reparationer kan resultera i oförutsedda skador för användaren, för vilka tillverkaren inte kan
ta ansvar. Reparationer ska bara genomföras av en godkänd servicetekniker.
Felaktiga komponenter får bara ersättas av originalreservdelar. Bara när dessa delar är monterade kan
säkerheten garanteras för enheten.
Koppla alltid ur diskmaskinen från strömkällan vid underhållsarbete (slå av brytaren och dra ut
kontakten).
VAR FÖRSIKTIG!
Om anslutningskabeln är skadad måste den bytas mot en specialkabel, som finns att köpa hos
tillverkaren. Av säkerhetsskäl får denna bara monteras av serviceavdelningen eller en behörig
servicetekniker.
VARNING
I länder där det finns områden som kan vara utsatta för angrepp av kackerlackor eller andra skadedjur
är det viktigt att lägga extra vikt vid att hela tiden hålla enheten och dess omgivningar rena. Skador
orsakade av kackerlackor eller andra skadedjur täcks inte av garantin.
VAR FÖRSIKTIG!
Om det förekommer fel eller i rengöringssyfte ska enheten vara helt strömisolerad i följande fall:
• den är urdragen ur väggutaget och avstängd, eller
• den är frånslagen från strömkällan, eller
• huvudsäkringen är frånkopplad, eller
• den urskruvade säkringen är borttagen (i länder där detta är tillämpligt).
Gör inga modifieringar av enheten om det inte uttryckligen tillåts av tillverkaren.
VAR FÖRSIKTIG!
Öppna aldrig kåpan på enheten.
Det är mycket farligt att modifiera de elektriska anslutningarna eller komponenterna och mekaniska
delarna, samt detta kan orsaka felaktigheter i driften eller elektrisk kortslutning.
När enheten omfattas av garantin ska reparationer bara genomföras av en servicetekniker som är
auktoriserad av tillverkaren. Annars blir garantin ogiltig.
VAR FÖRSIKTIG!
När du installerar produkten ska du se till att det finns plats upptill, på vänster och höger sida och på
baksidan av produkten, för att säkerställa effektiv ventilation.
Om det är för lite plats mellan produkten och avloppet, kan det skada avloppet eller göra att det bildas
mögel.
Se till att inställningen för hårdhetsnivån på diskmaskinen är rätt för ditt område. (Se avsnittet ”Ställa in
vattnets hårdhetsnivå” på sidan 13)
Säkerhetsinstruktioner _7
DD68-00135C-03_SV.indd 7
2013-06-26
2:51:45
Innehåll
INSTALLERA DISKMASKINEN
9
11
FELSÖKNING OCH
INFORMATIONSKODER
9
28
Kontrollera delarna och kontrollpanelen
Uppfylla installationskraven
28
Kontrollera följande om diskmaskinen...
30
Informationskoder
INNAN DU ANVÄNDER
PRODUKTEN FÖR FÖRSTA
GÅNGEN
13
13
PROGRAMTABELL
31
Programtabell
31
Använda vattenuppmjukningssystem
14
Använda funktionen Ljud på/av
14
Använda disksalt
15
Använda sköljglans
FYLLA PÅ DISKMASKINEN
16
Riktlinjer för diskning
16
Använda korgar
20
Använda diskmedel
16
ANVÄNDA DISKMASKINEN
22
22
Grundläggande instruktioner
22
Använda programvalsknapparna
23
Använda funktionen Senarelägg start
23
Använda den digitala displayen
24
Använda fler funktioner
BILAGA
32
32
Kassera diskmaskinen och skona miljön
32
Deklaration om överensstämmelse
32
Specifikationer
FÖR STANDARDTEST
33
35
PRODUKTINFORMATION
RENGÖRA OCH SKÖTA
DISKMASKINEN
25
Rengöra utsidan
25
Rengöra maskinen invändigt
25
Rengöra filtren
26
Rengöra sprayarmarna
27
Förvaring av diskmaskinen
25
8_ Innehåll
DD68-00135C-03_SV.indd 8
2013-06-26
2:51:46
Installera diskmaskinen
Se till att din tekniker följer de här instruktionerna noggrant för att säkerställa säker
och normal användning av din nya diskmaskin.
KONTROLLERA DELARNA OCH KONTROLLPANELEN
VARNING
01 INSTALLATION
När diskmaskinen har packats upp ska du se till att du har fått alla de delar som beskrivs nedan. Om
diskmaskinen skadades under transporten, eller om du inte har alla delar, ska du kontakta Samsungs
kundtjänst eller din återförsäljare för Samsung.
Håll förpackningsmaterialet på avstånd från barn för att garantera deras säkerhet, efter att du har
packat upp diskmaskinen.
1
2
3
14
4
5
6
13
7
8
9
12
10
11
1
2
Övre sprayarm (visas ej)
Besticksbricka (DW-SG97, DW-SG72 /
DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72)
Bestickskorg (DW-SG52 / DW-UG62)
(se sidan 19.)
8
Diskmedelsbehållare
9
Sköljglansbehållare
3
Övre korg
10
Kontrollpanel
(På dörrens framsida: DW-SG72, DW-SG52 /
DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62)
4
Övre sprayarm
11
Nedre sprayarm
5
Intensivzon
(DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DWUG92, DW-UG72, DW-UG62)
12
Utloppsslang
6
Filterkombination
13
Strömkabel
7
Saltbehållare
14
Aqua-Stop
Installera diskmaskinen _9
DD68-00135C-03_SV.indd 9
2013-06-26
2:51:46
Installera diskmaskinen
DW-SG97, DW-UG97
1
2
12
4
12
3
14
13
15
5
6
7
8
9
10
11
DW-SG72, DW-SG52 / DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62
1
15
2
14
3
13
4
12
5
6
7
8
9
10
11
10_ Installera diskmaskinen
DD68-00135C-03_SV.indd 10
2013-06-26
2:51:46
Strömknapp
9
Diskindikator
2
Programvalsknappar
10
Sköljindikator
3
Knapp för halv maskin
11
Torkningsindikator
4
Knapp Senarelägg start
12
5
Barnlåsindikator
13
Decinficering/barnlåsknapp
6
Saltpåfyllningsindikator
14
Knapp för disktabletter
7
Sköljglanspåfyllningsindikator
15
Start-/återställningsknapp
8
Indikator Senarelägg start
Intensivzonsknapp (DW-SG97, DW-SG72 /
DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72, DWUG62)
Fördiskknapp (DW-SG52)
01 INSTALLATION
1
Kontrollera tillbehören
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruksanvisning
Garantikort
Tratt (se avsnittet ”Fylla saltbehållaren” på sidan 14.)
Energimärkning
Installationsmanual
Installationskit
Hasplåt (DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62)
Nedre filttyg (DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62)
UPPFYLLA INSTALLATIONSKRAVEN
Strömtillförsel och jordning
VARNING
Använd inte en förlängningssladd.
Använd endast strömkabeln som levereras med diskmaskinen.
Vid förberedelse av installationen ska du se till att strömkällan uppfyller följande:
•
•
En AC 220-240 V / 50 Hz säkring eller kretsbrytare.
En individuell kretsbrytare som är kopplad till diskmaskinen.
Diskmaskinen måste jordas. Om diskmaskinen inte fungerar eller går sönder, minskar jordningen risken för
elektrisk kortslutning genom att erbjuda en väg för minsta mostånd i den elektriska strömmen.
Diskmaskinen levereras med en strömkabel och en jordad kontakt med tre stift som kan sättas i ett rätt
installerat och jordat uttag.
Anslut inte den jordade kabeln till en VVS-kabel i plast, gaslinje eller ett varmvattenrör.
VARNING
Om den jordade ledaren ansluts felaktigt kan det resultera i elektrisk kortslutning.
Fråga en behörig elektriker eller tekniker om du är osäker på om diskmaskinen har jordats rätt.
VAR FÖRSIKTIG!
Modifiera inte kontakten som levereras med diskmaskinen. Om den inte passar i uttaget ska du be att
få ett korrekt uttag installerat av en behörig elektriker.
Installera diskmaskinen _11
DD68-00135C-03_SV.indd 11
2013-06-26
2:51:47
Installera diskmaskinen
Vattentillförsel
Drick inte vatten från diskmaskinen.
VARNING
•
•
•
Diskmaskinen får anslutas till kallt eller varmt vatten som är max 60 ºC.
En stoppkran med en 3/4” hane måste finnas på kranen.
Vattentrycket måste ligga mellan 0,05 MPa och 0,8 MPa. Om vattentrycket är för lågt kanske
vatteninloppsventilen inte fungerar korrekt, vilket kan göra att diskmaskinen slås av. Om vattentrycket är
för högt måste en tryckreduceringsventil installeras.
VAR FÖRSIKTIG!
Du kan minska risken för läckage och vattenskada genom att göra följande:
• Göra vattenkranarna lättare att komma åt.
• Stänga kranarna när diskmaskinen inte används.
• Kontrollera med jämna mellanrum att det inte finns några läckage på kopplingarna.
Använda Aqua-Stop
Aqua-Stop har utvecklats som det perfekta läckageskyddssystemet.
Det är kopplat till vattentillförselslangen och kapar automatiskt vattenflödet om slangen skadas.
VAR FÖRSIKTIG!
VAR FÖRSIKTIG!
Aqua-Stop är en elektrisk komponent.
• Var försiktig så att du inte skadar Aqua-Stop.
• Vrid eller böj inte vattentillförselslangen som är ansluten till Aqua-Stop.
Om Aqua-Stop skadas ska du stänga av vattenkranarna och dra ut strömkontakten direkt. Så fort de
här stegen har tagits ska du kontakta Samsungs kundtjänst eller en behörig tekniker.
Tömning
Om du använder en tömning som är unik för diskmaskinen ska du ansluta tömningsslangen till en tömning
som är mellan 30 cm och 70 cm från marken.
Om tömningsslangen ansluts till ett utlopp som är mer än 80 cm över jord kan det resultera i att vattnet i
diskmaskinen rinner tillbaka eller inte töms helt.
Golv
För bästa prestanda måste diskmaskinen installeras på ett plant, stabilt golv.
Trägolv kan behöva förstärkas för att minimera vibrationer. Mattor och mjuka dynor kan bidra till vibrationer
och kan orsaka att diskmaskinen flyttar på sig under användning.
VAR FÖRSIKTIG!
Installera aldrig diskmaskinen på en plattform eller en struktur som har svagt stöd.
Omgivande temperatur
Installera inte diskmaskinen i ett område som utsätts för frystemperaturer. Din diskmaskin har alltid kvar
vatten i vattenventilen, -pumpen och -slangen och om vattnet fryser i maskinen eller slangar, kan det skada
enheten och dess komponenter.
Testkörning
Se till att installera diskmaskinen på rätt sätt genom att köra programmet Snabb eller Fördisk efter att
installationen är klar.
12_ Installera diskmaskinen
DD68-00135C-03_SV.indd 12
2013-06-26
2:51:47
Innan du använder produkten
för första gången
ANVÄNDA VATTENUPPMJUKNINGSSYSTEM
Du behöver göra vattnet mjukare om det ingående vattnet är hårdare än 1,0 mmol/ℓ (6 °d – tysk skala).
För att göra detta behöver du:
•
•
Disksalt.
Konfiguratonen för vattnets hårdhet enligt ditt område.
För mer information om vattnets hårdhet i ditt område, ska du kontakta ditt lokala vattenverk.
Om hårdheten för vattentillförseln är ojämn ska du ställa in diskmaskinen på det högsta måttet. Om
exempelvis vattnets hårdhet ligger i området 6,7 mmol/ℓ till 9,0 mmol/ℓ, ska du ställa in diskmaskinen
på 9,0 mmol/ℓ.
02 FÖRE ANVÄNDNING
För bättre diskresultat krävs användning av mjukt vatten.
Hårt vatten innehåller orenheter som kan hindra diskprestandan.
Diskmaskinens standardinställning för vattnhets hårdhet är 3 (4,0-5,5 mmol/ℓ). Om den här inställningen
matchar vattnets hårdhetsnivå i ditt område finns det inget behov av att ändra den.
Om du behöver ändra vattnets hårdhetsnivå ska du följa instruktionerna nedan.
Ställa in vattnets hårdhetsnivå
1. När du trycker in knapparna Delay Start (Senarelägg start) och Half Load (Halv maskin)
du trycka på knappen Power (Ström) för att öppna inställningarna för vattnets hårdhetsnivå.
ska
2. När du anger inställningarna för vattnets hårdhet visas den aktuella inställningen för hårdhetsnivån.
för att välja vattnets hårdhetsnivå från nivå 0 till nivå 5.
3. Använd knappen Half Load (Halv maskin)
(Se tabellen nedan för inställning av vattnets hårdhetsnivå i ditt område.)
Om vattnets hårdhetsnivå i ditt område är mycket låg behöver du inte använda disksalt. Du ställer
dock in vattnets hårdhet för diskmaskinen till 0.
4. För att stänga inställningen för vattnets hårdhet trycker du på knappen Power (Ström) .
Tabell över vattnets hårdhet
Vattnets hårdhet mäts med tyska grader (°dH), franska grader (°TH), eller mmol/ℓ (internationell enhet för
vattnets hårdhet).
Nivå
Vattnets hårdhet
Sköljglans-/diskprogram
(ECO-program)
Saltinjektion
Ingen
repris
Nej
Nej
1~2.5
1/8
Ja
Ja
2.5~4.0
1/5
Ja
Ja
4.0~5.5
1/3
Ja
Ja
5.5~7.0
1/2
Ja
Ja
>7.0
1/1
Ja
Ja
ºdH
ºTH
mmol/ℓ
Område
<6
<10
<1.0
1
6~14
10~25
2
14~23
25~40
3
23~31
40~55
4
31~40
55~70
5
>40
>70
0
Innan du använder produkten för första gången _13
DD68-00135C-03_SV.indd 13
2013-06-26
2:51:47
Innan du använder produkten
för första gången
ANVÄNDA FUNKTIONEN LJUD PÅ/AV
1. Samtidigt som du trycker in knapparna för Delay Start (Senarelägg start) och Half Load (Halv
ska du trycka på knappen Power (Ström) för att öppna inställningen för att aktivera/
maskin)
avaktivera funktionen Ljud på/av.
2. Tryck på knappen för Sanitize (Decinficering) för att aktivera eller inaktivera funktionen Ljud på/av.
- ”Sköljglanspåfyllningsindikatorn ” slås på för att indikera att funktionen Ljud på har aktiverats.
- ”Sköljglanspåfyllningsindikatorn ” slås av för att indikera att funktionen Ljud av har aktiverats.
Även om funktionen Ljud av har aktiverats hörs signalen när ett fel inträffar.
3. För att stänga inställningen för Ljud på/av ska du trycka på knappen Power (Ström) .
ANVÄNDA DISKSALT
Fylla saltbehållaren
Om du vill få mjukare vatten måste du fylla på saltbehållaren med disksalt.
VAR FÖRSIKTIG!
VAR FÖRSIKTIG!
Använd bara diskmaskinssalt.
Använd inte någon annan typ av salt eller lösningsmedel. Detta kan skada saltbehållaren och
vattenmjukgörarsystemet.
Fyll alltid saltbehållaren precis innan du sätter på vattnet för att slutföra diskprogrammen och förhindra
korrodering på grund av överskottssalt eller för hög salthalt i vattnet.
1. Öppna luckan.
2. Öppna saltbehållarlocket genom att vrida det moturs.
3. Fyll på saltbehållaren med vatten (behövs bara när enheten slås på för
första gången)
4. Tillsätt disksalt.
VAR FÖRSIKTIG!
Saltbehållarens kapacitet är ca 1 kg. Fyll inte på för mycket i
saltbehållaren.
5. Avlägsna överskottssalt runt saltbehållarens öppning och lockets tätning.
VAR FÖRSIKTIG!
Om överskottssaltet inte tas bort kan eventuellt inte saltbehållarens
lock stängas ordentligt och saltvatten kan rinna ut och påverka
prestandan negativt.
6. Snurra saltbehållarens lock medurs tills det är helt stängt.
Om du har spillt större mängder salt eller salthaltigt vatten i röret
rekommenderas att du kör Prewash (Fördisk) för att rengöra
rörets insida.
Allt återstående salt eller salthaltigt vatten kan orsaka korrodering.
Beroende på storleken på saltkornen kan det ta en stund för saltet att
lösas upp och indikatorn för ”Saltpåfyllning ” stängs av.
14_ Innan du använder produkten för första gången
DD68-00135C-03_SV.indd 14
2013-06-26
2:51:48
Kontrollera indikatorn för saltpåfyllning
Om indikatorn för ”Saltpåfyllning ” tänds ska du tillsätta disksalt enligt beskrivningen ovan.
ANVÄNDA SKÖLJGLANS
Fylla på behållaren för sköljglans
Så fort sköljglanspåfyllningsindikatorn tänds på kontrollpanelen ska du fylla på sköljglans. Din diskmaskin
har utformats för att endast använda flytande sköljglans.
Om du tillsätter sköljglans i pulverform sätter det igen behållarens öppning och orsakar att diskmaskinen
inte fungerar korrekt.
02 FÖRE ANVÄNDNING
En tänd indikator för ”Saltpåfyllning ” betyder att det finns salt för tre program till från att lampan
tänds för första gången.
Sköljglansen förbättrar torkprestandan för diskmaskinen.
VAR FÖRSIKTIG!
Tillsätt inte vanligt diskmedel i sköljglansbehållaren.
1. Avlägsna sköljglansbehållarlocket genom att vrida det moturs.
2. Fyll sköljglansbehållaren med sköljglans.
Använd visningsporten vid påfyllning av sköljglans.
VAR FÖRSIKTIG!
Fyll inte behållaren över nivån för sköljglans, eftersom det kan
rinna över under diskningen.
3. Ställ in inställningen för sköljglans till en nivå mellan 1 och 6. Ju högre
nivå, desto mer sköljglans används.
Om du inte kan rotera nivåregleringen för sköljglans med enkelhet kan
du prova att använda ett mynt.
4. Stäng sköljglansbehållarlocket genom att vrida det medurs.
Innan du använder produkten för första gången _15
DD68-00135C-03_SV.indd 15
2013-06-26
2:51:49
Fylla på diskmaskinen
RIKTLINJER FÖR DISKNING
Följ de här enkla riktlinjerna för att få bästa resultat och spara energi.
Innan du fyller på disk
VAR FÖRSIKTIG!
VARNING
Avlägsna matrester, såsom ben, kärnor etc. och avfall, såsom tandpetare, pappersnäsdukar etc.
från tallrikarna. Matrester och avfall kan skada disken, avge störande ljud och till och med leda till
produktfel.
Diska inte föremål som är täckta med aska, sand, vax, smörjfett eller olja.
Dessa material skadar diskmaskinen och askan löses inte upp utan fördelas i interiören.
Föremål som inte är lämpliga för diskmaskinen
•
•
•
•
•
•
Föremål i koppar, mässing, tenn, elfenben och aluminium, eller de som har en vidhäftning
Icke värmeresistent plast
Handgjorda föremål, antika föremål, värdefulla vaser och konstglas
Färger målade över glasering
Träföremål och fint porslin, samt föremål med delar i trä
Fint glas, eller glas som innehåller kristall
Silver som har varit i kontakt med mat som innehåller sulfur kan bli missfärgat. Detta omfattar
äggula, lök, majonnäs, senap, fisk, fisk i saltlake och marinader.
•
Det kan bildas en grå ton på glas efter många diskningar. Diska inte fint glas, eller glas som innehåller
kristall, i diskmaskinen.
VARNING
Aluminiumkomponenter (t.ex. fettfilter) får inte rengöras med kaustiksoda eller alkaliska
rengöringsmedel. Detta kan skada materialet, eller i extrema fall, orsaka en allvarlig kemisk reaktion.
Använd bara artiklar, t.ex. glas, porslin och bestick, där tillverkaren har angett att de tål maskindisk.
ANVÄNDA KORGAR
Hantera korgar
VAR FÖRSIKTIG!
Använd inte överdrivet våld för att föra in eller ut korgarna. Det kan skada korgarna och föremålen i
dem.
16_ Fylla på diskmaskinen
DD68-00135C-03_SV.indd 16
2013-06-26
2:51:49
Använda övre korgen
Använd den övre korgen för små, lätta eller ömtåliga föremål, såsom koppar, fat, glas, dessertskålar etc.
Justera övre korgen
Du kan justera höjden på övre korgen för ytterligare plats och lägga större föremål i övre eller nedre korgen.
Ta bort alla föremål från mugghyllorna innan du justerar höjden. Om du inte gör det kan det orsaka
skada på föremålen och korgen.
1. Dra ut övre korgen.
2. Så här höjer du övre korgen: Håll i övre korgen på båda sidor och dra
försiktigt uppåt så långt det går.
03 FYLLA MASKINEN
VAR FÖRSIKTIG!
3. Så här sänker du övre korgen: Håll i övre korgen på båda sidorna
och lyft den uppåt i ett kort steg. Tryck sedan försiktigt nedåt.
När du justerar höjden ska du se till att övre sprayarmen inte fastnar i den disk som fylls på i nedre
korgen när den snurrar.
VAR FÖRSIKTIG!
Se till att övre korgen är nivåreglerad. Om övre korgen är höjd på ena sidan hindrar det luckan från att
stängas helt och kan orsaka problem med diskmaskinsanvändningen.
VAR FÖRSIKTIG!
Höj inte övre korgen på enbart ena sidan. Om du gör det kan det hindra att luckan stängs helt och
orsaka problem med diskmaskinsanvändningen.
Använda nedre korgen
Använd nedre korgen för stora tallrikar och tunga föremål, exempelvis vid placering av tallrikar, kastruller,
stekpannor, skålar etc.
Små föremål, såsom tefat kan också placeras i nedre korgen.
VAR FÖRSIKTIG!
Placera inga ömtåliga glas i nedre korgen.
Fylla på diskmaskinen _17
DD68-00135C-03_SV.indd 17
2013-06-26
2:51:49
Fylla på diskmaskinen
Använda gångjärnsförsedda spett
De vikbara gångjärnsförsedda spetten gör det möjligt för dig att göra plats för stora föremål i nedre korgen.
1. Fäll ut de gångjärnsförsedda spetten genom att trycka dem nedåt.
Använda besticksbrickan (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72)
Besticksbrickan kan dras ut från bestickskorgen.
Du kan exempelvis ta bort ena sidan av den för att ge plats åt större föremål i övre korgen.
1. Sortera besticken i besticksbrickans delar så som visas på bilden.
2. Sätt fast delarna i besticksfacket.
Om du placerar stora föremål, såsom tårtspadar, i brickan kan det
störa den övre sprayarmens rörelse.
Om skedhandtagen inte passar mellan hållarna kan du lägga dem
på andra hållet.
3. Avlägsna bestickskorgens delar från besticksbrickan efter att
programmet har tagit slut.
18_ Fylla på diskmaskinen
DD68-00135C-03_SV.indd 18
2013-06-26
2:51:51
Använda bestickskorgen (DW-SG52 / DW-UG62)
Bestickskorgen har ett skydd, så att varje kniv, sked eller gaffel kan placeras på individuella stativ för att
förhindra sönderdelning och missfärgning.
1. Placera olika typer av bestick i korgarna så som visas.
03 FYLLA MASKINEN
VAR FÖRSIKTIG!
Av säkerhetsskäl ska du placera knivar i knivfacket.
2. Placera bestickskorgen i nedre korgen.
Om du diskar en mindre mängd bestick, kan du dela på
bestickskorgen och bara använda ena sidan.
VAR FÖRSIKTIG!
Placera inte långa föremål i bestickskorgen. Handtagen kan vara
för långa och störa den övre sprayarmen.
Bestickskorgen kan användas med luckan öppnad.
1. Fäll upp luckan och sätt fast den i handtagen så som visas på bilden.
För att dela bestickskorgen i två korgar drar du ena sidan av
bestickskorgen i pilens riktning samtidigt som du håller i andra
sidan.
Fylla på diskmaskinen _19
DD68-00135C-03_SV.indd 19
2013-06-26
2:51:52
Fylla på diskmaskinen
Använda mugghyllor
Du kan placera muggar, små föremål och långa tillagningsverktyg på
mugghyllorna. Det här är ett mycket praktiskt sätt att diska vinglas på.
Placera vinglasen på peggarna i mugghyllorna. Mugghyllorna kan även
fällas tillbaka när de inte används.
VAR FÖRSIKTIG!
Justera inte nivån för övre korgen med glasstöden uppfällda. Detta
gör det omöjligt att trycka in övre korgen.
ANVÄNDA DISKMEDEL
Alla diskmedelsprogram, förutom Prewash (Fördisk)
kräver att det finns diskmedel i diskmedelsfacket.
Tillsätt rätt mängd diskmedel för det valda programmet för att säkerställa bästa prestanda.
VAR FÖRSIKTIG!
VARNING
Använd bara maskindiskmedel. Vanligt diskmedel ger för mycket skumbildning, vilket kan minska
diskmaskinens prestanda eller göra att den inte fungerar som den ska.
Andas inte in ångorna från maskindiskmedlet och svälj det inte. Maskindiskmedel innehåller irriterande
och kaustiska kemikalier som kan påverka andningsförhållandena. Om du har andats in ångorna från
diskmedlet eller svalt det, ska du omedelbart söka läkare.
Förvara maskindiskmedlet utom räckhåll för barn.
VARNING
Fylla på diskmedelsbehållaren
1. Öppna diskmedelsbehållarens lucka genom att trycka på frigöraren till
spärren.
Luckan öppnas alltid i slutet av diskprogrammet.
2. Tillsätt rekommenderad mängd diskmedel i diskmedelsfacket för
huvuddisk.
3. Stäng luckan genom att trycka den åt vänster och sedan trycka nedåt.
20_ Fylla på diskmaskinen
DD68-00135C-03_SV.indd 20
2013-06-26
2:51:53
4. För bättre diskeffekt, speciellt om du har problem med ingrodd smuts,
kan du tillsätta små mängder diskmedel (omkring 8 g) på luckan. Det
här diskmedlet verkar under fördisken.
Du kan även använda universaldisktabletter av typen 2-i-1, 3-i-1 eller 4-i-1.
I universaltabletter kombineras diskmedel med sköljglans och/eller disksalt, beroende på vilken typ av tablett
det handlar om.
03 FYLLA MASKINEN
Använda universaltabletter
Se tillverkarens instruktioner innan du använder en universaltablett och kontrollera att den passar för
vattnets hårdhet i ditt område.
1. Tryck på frigöraren till spärren för diskmedelsbehållaren och öppna
luckan till diskmedlet.
2. Tillsätt universaltabletten i diskmedelsfacket för huvudtvätt och stäng
luckan.
3. Tryck på knappen Multi Tabs (Universaltabletter)
på
kontrollpanelen för att aktivera funktionen Universaltabletter.
Fylla på diskmaskinen _21
DD68-00135C-03_SV.indd 21
2013-06-26
2:51:54
Använda diskmaskinen
GRUNDLÄGGANDE INSTRUKTIONER
1. Öppna luckan.
2. Fyll på korgarna.
VAR FÖRSIKTIG!
Överbelasta inte korgarna.
3. Se till att inget är i vägen för sprayarmarna.
4. Tillsätt rätt mängd diskmedel i diskmaskinen i behållaren och på luckan (om det behövs).
5. Tryck på knappen Power (Ström)
för att slå på diskmaskinen.
6. Välj ett program som passar för typen av disk med knappen PROG. (Se avsnittet ”Använda
programvalsknapparna” på sidan 22.)
Indikatorn för det valda programmet tänds.
7. Välj ytterligare funktioner.
Då slås överensstämmande indikatorer på.
8. Tryck på knappen för Start/Reset (Start/återställning)
och stäng luckan för att starta.
9. När diskprogrammet är färdigt hörs en signal från diskmaskinen.
Strömmen slås automatiskt av efter 10 minuter.
10. Plocka ur korgarna.
Plocka ur nedre korgen, övre korgen och besticksbrickan (om den är påfylld) i den ordningen.
Detta hindrar att vatten från övre korgen droppar på föremål i nedre korgen.
ANVÄNDA PROGRAMVALSKNAPPARNA
Välj ett program som passar för typen av disk och smutsgrad med knappen PROG.
Symbol
Program
Beskrivning
Intensiv 70 ºC
Kraftigt nedsmutsad disk, inklusive kastruller och
stekpannor
Auto 40 ~ 65 ºC
Lätt till kraftigt smutsad daglig disk, med automatisk
identifiering av mängden smuts
Express 65 ºC
Normalt smutsad daglig disk, med kort programtid
ECO 45 ºC
Normalt smutsad daglig disk, med reducerad energi- och
vattenförbrukning
Snabb 50 ºC
Lätt smutsad med mycket kort programtid
Skonsam 40 ºC
Lätt smutsade ömtåliga föremål
Fördisk
Kall sköljning för att avlägsna smuts på disk som har stått
en längre tid, eller för att blöta disk som har torkat under
tiden andra program har körts.
Använda funktionen Fördisk (DW-SG52)
Tryck på knappen Prewash (Fördisk) för att använda funktionen Fördisk.
22_ Använda diskmaskinen
DD68-00135C-03_SV.indd 22
2013-06-26
2:51:54
Avbryta ett program
Om du öppnar luckan under tiden ett program pågår kommer det tillfälligt att pausas. För att återuppta
programmet stänger du bara luckan.
VAR FÖRSIKTIG!
Vattnet i diskmaskinen kan bli mycket hett.
Öppna bara luckan när det är absolut nödvändigt och var mycket försiktig.
Om ett program redan har startat och du vill ändra det ska du följa instruktionerna nedan:
Om luckan till diskmedelsbehållaren har öppnats ska du inte ändra programmet.
1. Öppna luckan för att avbryta programmet.
2. Tryck och håll in knappen Start/Reset (Start/återställ)
•
•
i 3 sekunder för att återställa programmet.
04 ANVÄNDNING
Ändra ett program
Så fort programmet har återställts utför diskmaskinen en 1-minutstömning. Du kan ändra
programmet så fort tömningen är klar.
Om du vill hoppa över tömningen trycker du på knappen Power (Ström) för att slå av
diskmaskinen och sedan trycker du på knappen igen för att slå på den på nytt.
Du måste välja ytterligare funktioner igen.
3. Ändra programmet och tryck på knappen Start/Reset (Start/återställ)
.
4. Stäng luckan för att starta det nya programmet.
ANVÄNDA FUNKTIONEN SENARELÄGG START
Du kan ställa in diskmaskinen på att starta ett program senare genom att välja en senareläggning mellan 1
och 24 timmar (i steg om 1).
1. Öppna luckan och fyll på korgarna.
2. Tillsätt rätt mängd diskmedel i diskmaskinen i behållaren och på luckan (om det behövs).
3. Tryck på knappen Power (Ström)
för att slå på diskmaskinen.
4. Välj program och funktioner.
5. Ange senareläggningen med knappen Delay Start (Senarelägg start)
6. Tryck på knappen Start/Reset (Start/återställ)
börjar räkna ned.
.
. Indikatorn Senarelägg start
tänds och klockan
7. Om du vill avbryta funktionen Senarelägg start trycker du och håller ned knappen
Delay Start (Start/återställ) i 3 sekunder för att återställa programmet.
ANVÄNDA DEN DIGITALA DISPLAYEN
Den digitala displayen visar återstående diskningstid, statusinformation (Senarelägg start, Saltpåfyllning,
Sköljglanspåfyllning och Barnlås) och felkoder.
Om ett fel inträffar när produkten används visas koden som är associerad med felet och en ljudsignal hörs.
Se avsnittet ”Informationskoder” på sidan 30.
Tidsvisning
Tidsvisningsområdet visar återstående tid till slutet av det valda programmet i timmar och minuter,
Den återstående tiden kan variera även med samma program. Detta kan bero på skillnader i
vattentemperatur, återaktiveringsprogram och storleken och skicket på disken.
Använda diskmaskinen _23
DD68-00135C-03_SV.indd 23
2013-06-26
2:51:55
Använda diskmaskinen
Saltpåfyllningsindikator
Om indikatorn för ”Saltpåfyllning ” tänds innebär det att diskmaskinen har låg nivå av salt och behöver
fyllas på.
För påfyllning av saltbehållaren, se avsnittet ”Fylla saltbehållaren” på sidan 14.
Sköljglanspåfyllningsindikator
Om indikatorn för ”Sköljglanspåfyllning ” tänds innebär det att diskmaskinen har låg nivå av sköljglans
och behöver fyllas på.
För påfyllning av sköljglansbehållaren, se avsnittet ”Fylla på behållaren för sköljglans” på sidan 15.
ANVÄNDA FLER FUNKTIONER
Intensivzon (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72, DW-UG62)
Använd den här funktionen för disk som är mycket nedsmutsad, exempelvis kastruller och stekpannor
och oljig disk. Placera föremålen över intensivzonsspraydisk (se avsnittet ”Kontrollera delarna och
kontrollpanelen” på sidan 9.) och tryck på knappen Intensive Zone (Intensivzon)
.
Halv maskin
För små mängder disk, kan du använda antingen enbart övre eller nedre korgen för att spara energi.
Tryck på knappen Half Load (Halv maskin)
för att välja övre eller nedre korgen.
Universaltabletter
Om du vill använda universaldisktabletter av typen 2-i-1, 3-i-1 eller 4-i-1 ska du välja ett program och sedan
trycka på knappen Multi Tabs (Universaltabletter)
. (Funktionen Universaltabletter är tillgänglig för alla
program förutom Prewash (Fördisk) .)
När du väljer funktionen Universaltabletter släcks indikatorn ”Sköljglanspåfyllning
”.
Desinficering
Tryck på knappen Sanitize (Desinficering) för att uppnå optimal hygien i diskmaskinen. Vid den sista
sköljningen sker en upphettning till 70 ºC och temperaturen bibehålls under flera minuter.
Den här funktionen är tillgänglig för alla program förutom Prewash (Fördisk)
och Delicate (Skonsam) .
Barnlås
Funktionen Barnlås låser alla knapparna så att det valda programmet inte kan ändras.
Aktivering/avaktivering
För att aktivera eller inaktivera funktionen för Barnlås trycker du på och håller in knappen Sanitize
(Desinficering) i 3 sekunder.
Indikatorn ”Barnlås ” tänds för att indikera att funktionen för Barnlås har aktiverats.
När du aktiverar funktionen för Barnlås låses alla knappar.
24_ Använda diskmaskinen
DD68-00135C-03_SV.indd 24
2013-06-26
2:51:55
Rengöra och sköta
diskmaskinen
Om du håller diskmaskinen ren blir prestandan bättre, antalet onödiga reparationer
minskar och livslängden förlängs.
Vi rekommenderar att du rengör utsidan på diskmaskinen och avlägsnar matrester när sådana finns.
Använd en mjuk, torr trasa för att försiktigt torka bort matrester och damm från kontrollpanelen.
VAR FÖRSIKTIG!
Använd inte bensen, vax, tinner, klorin eller alkohol. Sådana kemikalier kan missfärga innerväggarna på
diskmaskinen och orsaka fläckar.
VAR FÖRSIKTIG!
Rengör inte diskmaskinen genom att spraya vatten över den. I synnerhet är det viktigt att skydda
elektriska komponenter från att komma i kontakt med vatten.
Om din diskmaskin har en lucka i rostfritt stål kan den rengöras med ett rengöringsmedel för hushåll
eller liknande och en ren, mjuk trasa.
05 RENGÖRING OCH SKÖTSEL
RENGÖRA UTSIDAN
RENGÖRA MASKINEN INVÄNDIGT
Om det finns kalkavlagringar eller fettavlagringar i maskinen ska du avlägsna dessa med en fuktig trasa eller
köra ett program som har den högsta sköljtemperaturen utan att fylla på föremål efter att maskindiskmedlet
har fyllts på.
VAR FÖRSIKTIG!
Avlägsna inte främre tätningen på behållaren. Om du avlägsnar tätningen kan det orsaka att
diskmaskinen börjar läcka eller inte fungerar som den ska.
RENGÖRA FILTREN
1. Slå av diskmaskinen.
2. Rotera filterinsatsen moturs för att lossa den och plocka sedan ur
filterinsatsen.
3. Avlägsna det fina filtret (platt, rektangulärt).
Rengöra och sköta diskmaskinen _25
DD68-00135C-03_SV.indd 25
2013-06-26
2:51:56
Rengöra och sköta
diskmaskinen
4. Plocka isär det grova filtret och mikrofiltret.
5. Avlägsna eventuell smuts och andra rester från filtren och skölj dem
under rinnande vatten.
6. Sätt tillbaka filtren i omvänd ordning mot när du avlägsnade dem,
återplacera filterinsatsen och rotera medurs i stängningspilens riktning.
VAR FÖRSIKTIG!
Om filterinsatsen inte är riktigt tillsluten minskar prestandan.
RENGÖRA SPRAYARMARNA
Om diskmaskinen fortsätter att inte prestera som den ska eller munstyckena på sprayarmarna har satt
igen, ska sprayarmarna rengöras. När du avlägsnar sprayarmarna ska du vara försiktig, eftersom de lätt går
sönder.
VAR FÖRSIKTIG!
Slå av diskmaskinen innan du plockar bort sprayarmarna.
Rengöra sprayarmarna
1. Plocka bort besticksbrickan. (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92,
DW-UG72) (Se avsnittet ”Använda korgar” på sidan 16.)
2. Rotera handtaget i mitten på övre sprayarmen moturs och plocka loss
armen.
3. Skruva loss och avlägsna muttern som håller övre sprayarmen på plats
och plocka loss armen.
26_ Rengöra och sköta diskmaskinen
DD68-00135C-03_SV.indd 26
2013-06-26
2:51:56
4. Avlägsna nedre korgen.
5. Dra nedre sprayarmen uppåt i ett kraftfullt tag för att avlägsna den.
05 RENGÖRING OCH SKÖTSEL
6. Använd ett spetsigt föremål, exempelvis en tandpetare, för att trycka ut
matrester ur sprayarmens munstycken.
7. Skölj ordentligt under rinnande vatten.
8. Montera sprayarmarna igen och kontrollera att de rör sig fritt.
FÖRVARING AV DISKMASKINEN
Om du behöver förvara diskmaskinen under en längre period ska du först tömma ur enheten helt och sedan
koppla ur vattenslangen.
Diskmaskinen kan skadas om vatten finns kvar i slangarna och de inbyggda komponenterna under
förvaring. Efter tömningen och urkopplingen av diskmaskinen ska du se till att slå av vatteninloppsventilen
och kretsbrytaren.
Rengöra och sköta diskmaskinen _27
DD68-00135C-03_SV.indd 27
2013-06-26
2:51:57
Felsökning och
informationskoder
KONTROLLERA FÖLJANDE OM DISKMASKINEN...
PROBLEM
MÖJLIG ORSAK
LÖSNING
Luckan stängs inte helt. Knappen
Start/Reset (Start/återställ)
väljs inte.
Kontrollera att luckan är låst och
helt stängd. Tryck på knappen
Start/Reset (Start/återställ)
innan du stänger luckan.
Inget program har valts.
Välj ett program.
Strömsladden är inte ansluten.
Anslut strömsladden.
Inget vatten kommer in.
Kontrollera att vatteninloppsventilen
är öppen.
Kontrollpanelen är låst.
Avaktivera funktionen för Barnlås
för att låsa upp kontrollpanelen.
Har dålig lukt.
Det finns vatten kvar från senaste
programmet.
Tillsätt diskmedel utan att fylla på
disk och kör programmet Auto
för att rengöra diskmaskinen.
Har vatten kvar efter att
programmet är slut.
Utloppsslangen är vikt eller igensatt.
Räta ut och avlägsna stopp i
slangen.
Ett felaktigt program valdes.
Välj ett program anpassat
efter smutsgraden för disken
enligt anvisningarna i den här
bruksanvisningen.
Filtret är igensatt eller sitter inte fast
ordentligt.
Rengör filtret och kontrollera att
filtren är korrekt monterade.
Inget diskmedel eller otillräckligt
med diskmedel används.
Använd ett automatiskt
maskindiskmedel eller använd mer
diskmedel.
Trycket på ingående vatten är lågt.
Det ingående vattentrycket
måste ligga mellan 0,05 MPa och
0,8 MPa.
Sprayarmsmunstyckena är
igensatta.
Rengöra sprayarmarna.
Disken är inte rätt påfylld.
Ordna om disken så att vattnet
kommer åt överallt och så att
inget stör sprayarmen och
distribueringen.
Vattnet är för hårt.
Kontrollera saltpåfyllningsindikatorn
och återfyllning av disksalt.
Startar inte.
Har matrester kvar i disken.
28_ Felsökning och informationskoder
DD68-00135C-03_SV.indd 28
2013-06-26
2:51:57
PROBLEM
MÖJLIG ORSAK
LÖSNING
Kontrollera behållaren och tillsätt
sköljglans.
Kontrollera inställningen för
sköljglans.
Universaltabletter har använts utan
att funktionen Universaltablett har
valts.
Välj funktionen Universaltablett eller
använd sköljglans.
Glas och muggar med inbuktad
botten håller kvar vatten. Det
här vattnet kan spillas ut på
andra föremål när du plockar ur
diskmaskinen.
Efter att programmet har avslutats
ska du tömma det nedre stället först
och därefter det övre. Då droppar
inget vatten från det övre stället ner
på disken i det undre stället.
Diskmaskinen avger en signal
när behållarens lucka öppnas
och under första steget av
pumptömningsarbetet.
Det här är normalt.
Diskmaskinen står inte balanserat.
Se till att diskmaskinen står
balanserat.
Det hörst ett ”hackande” ljud, på
grund av att en arm slår emot
disken.
Ordna om disken.
Efterlämnar en gul eller
brunaktig film på koppar och
fat
Detta kan uppstå på grund av
rester av kaffe och te.
Använd program med högre
temperatur.
Har inga indikatorer tända.
Strömsladden är inte ansluten.
Anslut strömsladden.
Har inga mjukt roterande
armar.
Armarna är igensatta med
matrester.
Rengör armarna.
Torkar inte disken effektivt.
Är för bullrig.
Efterlämnar en vit hinna
på koppar och fat efter
diskningen.
Startar av sig själv. (DWSG97)
06 FELSÖKNING
Det finns ingen sköljglans i
behållaren eller så har inte tillräckligt
med sköljglans använts.
Kontrollera att inställningen för
saltpåfyllningsindikatorn och
sköljglans är anpassade efter
vattnets hårdhet i ditt område.
Hårt vatten har använts.
Kontrollera att saltbehållarlocket
sitter fast ordentligt.
Diskmaskinen har inte slagits på
under mer än två dagar.
Det här är ett automatiskt
torkprogram som håller SDP ren
och inte ett produkfel. (Om du vill
stoppa programmet ska du trycka
på knappen Power (Ström).)
Felsökning och informationskoder _29
DD68-00135C-03_SV.indd 29
2013-06-26
2:51:57
Felsökning och
informationskoder
INFORMATIONSKODER
Informationskoderna visas för att hjälpa dig att bättre förstå vad som händer med diskmaskinen.
Om någon av koderna nedan visas ska du välja alternativet för återställning och följa instruktionerna.
KODSYMBOL
bE2
3E, AE
BETYDELSE
Knappfel
LÖSNING
Kontrollera om någon knapp har varit
intryckt i mer än 30 sekunder.
Internt kommunikationsfel
Slå av och starta om maskinen.
5E
Tömningsfel
Kontrollera om tömningsslangen är
igensatt eller vikt.
4E
Vatteninloppsfel
Kontrollera att vatteninloppsventilen är
öppen.
4E1
Varmvatteninlopp
Kontrollera att temperaturen på det
ingående vattnet inte är högre än 80 ºC.
HE, HE1
Värmeaggregatsfel
tE
Temperatursensorfel
Slå av och koppla ur strömkontakten,
stäng vatteninloppsventilen och
kontakta ett servicecenter.
1E
Fel för låg vattennivå
PE
Flödesändrarfel
Slå av och starta om maskinen.
LE
Läckagefel
OE
Fel för hög vattennivå
Slå av och koppla ur strömkontakten,
stäng vatteninloppsventilen och
kontakta ett servicecenter.
För mer information om felkoder, eller om du inte kan lösa problemet med hjälp av den föreslagna
lösningen, se baksidan av den här bruksanvisningen och kontakta ditt kundcenter för Samsung.
30_ Felsökning och informationskoder
DD68-00135C-03_SV.indd 30
2013-06-26
2:51:58
Programtabell
PROGRAMTABELL
Smutsgrad
Mängden
matrester
Auto 40-65
Express 65
Eko 45
Snabb 50
Skonsam 40
Fördisk
Kraftigt smutsad
Mycket lätt till
kraftigt smutsad
Normal
Normal
Lätt
Lätt
Mycket lätt
Fördisk 
Fördisk 
Huvuddisk 
Huvuddisk 
1:a sköljningen 
1:a sköljningen 
2:a sköljningen 
(2:a sköljningen) 
Varmvattensköljning Varmvattensköljning


Torkning 
Torkning 
Slut
Slut
Fördisk 
Fördisk 
Huvuddisk 
Huvuddisk 
Huvuddisk 
Huvuddisk 
1:a sköljningen 
1:a sköljningen 
1:a sköljningen 
1:a sköljningen 
Fördisk 
Varmvattensköljning Varmvattensköljning Varmvattensköljning Varmvattensköljning




Torkning 
Torkning 
Slut
Slut
Slut
Kallvattensköljning

Slut
Torkning 
Slut
07 PROGRAMTABELL
Programsekvens
Intensiv 70
10
(DW-SG97,
DW-SG72)
10,3
Vattenförbrukning
(L)
17,3
9,1~18,5
11,6
(DW-UG97,
DW-UG92,
DW-UG72,
DW-UG62)
10,5
10,1
3,7
1,0
0,7
-
12
(DW-SG52)
0,83
(DW-SG97)
0,90
(DW-SG72)
Energiförbrukning
(kWh)
0,97
(DW-SG52)
1,5
0,8-1,6
1,2
0,83
(DW-UG97,
DW-UG92)
0,93
(DW-UG72)
0,92
(DW-UG62)
Disktiden beror på de tillval du väljer och på vattnets tryck och temperatur.
Programtabell _31
DD68-00135C-03_SV.indd 31
2013-06-26
2:51:58
Bilaga
KASSERA DISKMASKINEN OCH SKONA MILJÖN
Diskmaskinen är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att kassera den ska
du göra det i enlighet med lokala regler för avfallshantering. Kapa strömsladden så att enheten inte kan
anslutas till en strömkälla.
Avlägsna luckan så att barn och djur inte kan fastna i maskinen.
Överskrid inte diskmedelsvolymerna som rekommenderas i instruktionerna från diskmedelstillverkaren.
DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Den här produkten efterlever kraven enligt följande direktiv:
EMC-direktivet 2004/108/EC
Lågspänningsdirektivet 2006/95/EC
SPECIFIKATIONER
MODELL
DW-SG97, DW-SG72, DW-SG52 / DW-UG97, DW-UG92,
DW-UG72, DW-UG62
Strömförsörjning
Typ
Halvt inbyggd / underinbyggd
Vattentryck
Diskkapacitet (platsinställningar)
14 (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72),
13 (DW-SG52 / DW-UG62)
ekt
Mått
598 mm (B) X 817 mm (H) X 575 mm (D)
Modell
Vikt
Opackad
Packad
32_ Bilaga
DD68-00135C-03_SV.indd 32
DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97,
DW-UG92, DW-UG72
DW-SG52 / DW-UG62
För standardtest
I diagrammen nedan visas rätt påfyllningssätt för korgarna baserat på europeiska standarder
(EN50242).
•
•
14 platsinställningar
09 FÖR STANDARDTEST
•
•
•
•
•
•
Diskkapacitet: 14 (DW-SG97, DW-SG72 / DW-UG97, DW-UG92, DW-UG72) / 13 (DW-SG52 / DW-UG62)
platsinställningar
Teststandard: EN50242/IEC60436
Placering av övre korgen: Låg
Program: Eko
Ytterligare tillval: Inget
Sköljglansinställning: 6
Dosering av standarddiskmedel
- 14 PS: 7 g + 28 g
- 13 PS: 6 g + 26,5 g
För sortering av föremålen, se bild A, B, C.
1
5
6
3
11
16
6
2
14
15
14
17
7
8
13
12
15
8
5
9
6
9
4
17
10
6
< Bild A-1: Nedre korg>
14
14
16
6
<Bild B-1: Övre korg>
<Bild C-1: Besticksbricka>
1
Sopptallrik: Havregryn
6
Kopp: Te
12
Soppsked: Havregryn
2
Middagstallrik: Ägg
7
Tefat: Te
13
Gaffel: Ägg
3
Middagstallrik: Kött
8
Glas: Mjölk
14
Kniv
4
Desserttallrik: Spenat
9
Liten skål, mellanstor
skål: Spenat
15
Dessertsked
5
Desserttallrik: Ägg
10
Stor skål: Kött
16
Tesked
11
Oval tallrik: Margarin
17
Serveringsfat
För standardtest _33
DD68-00135C-03_SV.indd 33
2013-06-26
2:51:58
För standardtest
13 platsinställningar
1
2
3
11
1
12
12
9
14
12
15
12
13
8
16
6
15
14
16
12
12
15
12
12
12
17
6
8
16
16
12
13
12
15
10
13
13
12
6
<Övre korg>
17
15
16
4
<Nedre korg>
16
7
9
14
5
16
15 17
13
8
12
13
16
17
<Bestickskorg>
1
Sopptallrik: Havregryn
6
Kopp: Te
12
Soppsked: Havregryn
2
Middagstallrik: Ägg
7
Tefat: Te
13
Gaffel: Ägg
3
Middagstallrik: Kött
8
Glas: Mjölk
14
Kniv
4
Desserttallrik: Spenat
9
Liten skål, mellanstor
skål: Spenat
15
Dessertsked
5
Desserttallrik: Ägg
10
Stor skål: Kött
16
Tesked
11
Oval tallrik: Margarin
17
Serveringsfat
34_ För standardtest
DD68-00135C-03_SV.indd 34
2013-06-26
2:51:59
Produktinformation
FÖRORDNING (EU) Nr 1059/2010
Leverantör
SAMSUNG
Modellnamn
Energiklass
DWUG97,
DWUG92
DWSG72
DWUG72
DWUG62
DWSG52
14
14
14
14
13
13
A+++
A+++
A++
A++
A++
A+
Miljömärkning
No
No
No
No
No
No
Årlig energiförbrukning, (AE C) (kWh/år) 1)
236
237
256
266
262
276
Standardenergiförbrukning per program,
(E t) (Kwh)
0,83
0,83
0,90
0,93
0,92
0,97
Avstängt strömförbrukningsläge, P o (W)
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
Strömförbrukningsläge påslaget, P I (W)
3
3
3
3
3
3
Årlig vattenförbrukning (AW C), (L)
2)
2800
2884
2800
2884
2884
3360
Standardvattenförbrukning per program
(L)
10
10,3
10
10,3
10,3
12
Torkeffektklass
A
A
A
A
A
A
Standardprogram
3)
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Eco
Programtid för standardprogram
145
145
145
145
145
160
Längd för påslaget läge, (T l) (min)
10
10
10
10
10
10
Luftburna bullerutsläpp (dBA re 1pW)
40
43
41
44
45
45
Inbyggd
Installation
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Inbyggd under
-
Yes
-
Yes
Yes
-
Fristående
-
-
-
-
-
-
10 PRODUKTINFORMATION
Märkkapacitet (platsinställningar)
DWSG97
1) baserat på standarddiskprogrammen 280 med kallvattenpåfyllning och förbrukning av låga effektlägen.
Den faktiska energiförbrukningen beror på hur enheten används.
2) baserat på standarddiskprogrammen 280. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur enheten
används.
3) ”Standardprogrammet” är standarddiskprogrammet som passar för normalt smutsat porslin och det är
det effektivaste programmet när det gäller kombinationen av energi- och vattenförbrukning.
Produktinformation _35
DD68-00135C-03_SV.indd 35
2013-06-26
2:52:00
FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?
L AND
R IN G
E L L E R B E S Ö K O S S O N L IN E PÅ
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
BELGIUM
CZECH
DE N M AR K
F IN L AN D
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
L U XE M B U R G
NETHERLANDS
N O R W AY
POLAND
PORTUGAL
02-201-24-18
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030- 6227 515
01 48 63 00 00
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
U.K
AU S T R AL IA
NEW ZEALAND
T UR K E Y
SOUTH AFRICA
U.A.E
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www.samsung.com
021- 8255
www. s a ms ung. c om
B AH R AIN
8000- 4726
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
JORDAN
800-22273
065777444
www.samsung.com/Levant(English)
IR AN
Kodnr.: DD68-00135C-04_SV
DD68-00135C-04_SV.indd 36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising