MULTIREG® Z-Wave termostat

MULTIREG® Z-Wave termostat
MULTIREG® Z-Wave termostat
Installasjons- og brukermanual
MULTIREG Z-WAVE TERMOSTAT - OPPSTART
Denne manualen beskriver hovedfunksjoner og tekniske spesifikasjoner.
Manualen hjelper deg å koble til, programmere og bruke termostaten.
INSTALLASJON
Termostaten skal installeres av autorisert installatør i henhold til regelverket. Spenningen til termostaten MÅ TIL ENHVER TID
være frakoblet under installering.
Fjern forsiktig frontdekslet ved å presse inn låseklipsene.
Låseklips
Venstre
Midtre
Høyre
Ver 2015-C
Bruk en liten flat skrutrekker. Frontdeksel og ramme kan nå fjernes.
5 år
Thermo-Floor AS
Østre Totenv. 24, 2816 Gjøvik, Norway
Telefon: +47 61 18 77 77 – Telefax: 61 18 77 70
[email protected] – www.thermo-floor.no
Tilkobling:
HEATING (N)
N
L
HEATING (L)
PILOT
Varmekabel (Neutral)
Strømtilkobling (Neutral)
Strømtilkobling (Live)
Varmekabel (Live)
230V Pilot signal (ECO temp)
FLOOR SENSOR
NTC type (10, 12, 15, 33 eller 47kΩ).
Standard 10kΩ
EXTERNAL SENSOR NTC type (10, 12, 15, 33 eller 47kΩ).
Standard 10kΩ
FHI
ESC
Maksimumstemperatur gulvføler (Floor sensor)
Escape – gå ut av programmering
FØLERVALG (A)
Termostaten har flere valg av følere. Trykk på den midtre (bekreft) knappen i 10 sekunder. Deretter trykk høyre knapp (ned) en
gang og A vises i displayet. Trykk deretter den midtre (bekreft) knappen igjen og du kan velge føler ved å trykke opp og ned.
A
AF
A2 P
FP
F
Air sensor (romføler)
Air+Floor sensor (romføler + gulvføler)
External sensor (ekstern føler)
Power regulator (effektregulator)
Floor sensor + Power regulator (gulvføler + effektregulator)
Floor sensor (gulvføler)
Bekreft ditt følervalg med den midtre (bekreft) knappen. Velger du F eller AF uten å ha tilkoblet en føler vil Err vises i displayet.
VELG RIKTIG OHM VERDI FOR DIN EKSTERNE/GULVFØLER (Sen)
Sett termostaten på plass i veggboksen og fest den med 2-4 skruer. Fest ramme og frontdeksel. Se til at det er festet på begge
sider.
OPPSTART
NÅR TERMOSTATEN KOBLES TIL FØRSTE GANG VIL ALLE INSTILLINGER VÆRE STANDARD.
BETJENING
Termostaten betjenes med tre touch-knapper.
Trykk lett på knappene for å aktivere dem.
•
Venstre (Opp)
•
Midtre (Bekreft)
•
Høyre (Ned)
INCLUSION/EXCLUSION
For å inkludere termostaten i ditt hjemmeautomasjonssystem (gateway), hold den midtre (bekreft) knappen inne i 10
sekunder. Det vises OFF i displayet. Trykk på den høyre (ned) knappen 4 ganger til det står Con. Start “legg til ny enhet” i ditt
hjemmeautomasjonssystem. Start inclusion ved å trykke på den midtre (bekreft) knappen i ca. 2 sekunder. Ikonet for inclusion/exclusion vises i displayet. Etter en stund vises Inc/EcL i displayet. Hvis inclusion mislykkes vises Err (error) i displayet, gå
ut av programmeringen ved å velge ESC i menyen. Termostaten er klar til bruk med standard innstillinger.
PROGRAMMERING AV TERMOSTATEN
For å aktivere programmeringen hold den midtre (bekreft) knappen inne i 10 sekunder. Det vises OFF i displayet. Du er nå i
programmeringsmodus. For å bla opp og ned i menyen bruk venstre og høyre knapp. Undermenyer velges ved å trykke den
midtre (bekreft) knappen. Bekreft alltid dine innstillinger ved å holde den midtre (bekreft) knappen i 2 sekunder.
Meny:
OFF
A
Skrur termostaten av
Følere:
A
Air sensor (romføler)
AF
Air+Floor sensor (romføler + gulvføler)
A2 External sensor (ekstern føler)
P
Power regulator (effektregulator)
FP
Floor sensor + Power regulator (gulvføler + effektregulator)
F
Floor sensor (gulvføler)
Sen CAL
br1 Con
diF
ALo
AHI
Flo
Velg riktig Ohm-verdi for din føler
NTC type (10, 12, 15, 33 or 47kΩ). Standard 10kΩ
Kalibrering av displaytemperatur
Brightness (lysstyrke) i display
Aktivering av inclusion/exclusion
Hysterese
Minimumstemperatur romføler (Air sensor)
Maksimumstemperatur romføler (Air sensor)
Minimumstemperatur gulvføler (Floor sensor)
Følgende verdier er tilgjengelig: NTC type (10, 12, 15, 33 or 47kΩ). Standard 10kΩ.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis det er tilkoblet en ekstern føler. Bekreft med den midtre (bekreft) knappen.
KALIBRERING (CAL)
Her kan du kalibrere temperaturen som vises i displayet. Hvis det av en eller annen grunn vises feil temperatur i displayet kan
du endre denne. Den kan endres med +/- 4 °C. Bekreft med den midtre (bekreft) knappen.
LYSSTYRKE (br1)
Bruk venstre og høyre (opp og ned) knappene for å stille lysstyrken mellom 0-9. Bekreft med den midtre (bekreft) knappen.
INCLUSION/EXCLUSION
For å inkludere termostaten i ditt hjemmeautomasjonssystem (gateway), hold den midtre (bekreft) knappen inne i 10
sekunder. Det vises OFF i displayet. Trykk på den høyre (ned) knappen 4 ganger til det står Con. Start “legg til ny enhet” i ditt
hjemmeautomasjonssystem. Start inclusion ved å trykke på den midtre (bekreft) knappen i ca. 2 sekunder. Ikonet for inclusion/exclusion vises i displayet. Etter en stund vises Inc/EcL i displayet. Hvis inclusion mislykkes vises Err (error) i displayet, gå
ut av programmeringen ved å velge ESC i menyen. Termostaten er klar til bruk med standard innstillinger.
HYSTERESE (dIF)
Her kan du endre hysteresen. Den kan endres fra 0,3 °C til 3 °C. Bekreft med den midtre (bekreft) knappen.
Standardverdi 0,5°C.
MIN/MAX TEMPERATURINSTILLING
FLO
FHI
ALO
AHI
PLO
Minimumstemperatur gulvføler (Floor sensor) Min Floor temperatur
Maksimumstemperatur gulvføler (Floor sensor) Max Floor temperatur
Minimumstemperatur romføler (Air sensor) Min Air temperatur
Maksimumstemperatur romføler (Air sensor)
Minimumstemperatur ved effektregulator
Bekreft med den midtre (bekreft) knappen.
ESC
Går ut av programmering. Bekreft med den midtre (bekreft) knappen.
STANDBY OG HOVEDSKJERM
Hvis termostaten står urørt en liten stund går den automatisk til standby visning. I standby visning viser termostaten temperaturen i rommet med lav lysstyrke. Ved å trykke på venstre eller høyre knapp (opp eller ned) vises satt temperatur.
DISPLAY ON/OFF - don/doF
Aktiveres ved å holde venstre og midtre knapp (opp og bekreft) i 10 sekunder. Hvis doF er aktivert er skjermen helt svart.
(Denne funksjonen kan brukes hvis termostaten er installert der lys fra termostaten ikke ønskes, for eksempel i soverom)
BARNESIKRING - LOC
Ved å trykke venstre og høyre knapp (opp og ned) i 10 sekunder aktiveres barnesikring og ingen endringer kan gjøres. Trykkes
det på en knapp vises LOC i displayet. Deakitivering av barnesikring gjøres på samme måte. OPn vises i displayet.
FABRIKKINSTILLING - RES
Ved å trykke på den midtre (bekreft) og den høyre knappen (ned) i 20 sekunder vil termostaten resettes til fabrikkinnstilling.
NB! Bruk denne fremgangsmåten bare når den primære kontrolleren mangler eller ellers er ubrukelig.
CO/ECO
Termostaten har 2 hovedprogrammer. CO (comfort) og ECO (economy). Ved å trykke på den midtre (bekreft) knappen i 2
sekunder skifter du mellom disse to. Normalt har du to forskjellige temperaturer for disse.
CO: ECO: Normal romtemperatur, for eksempel 22 °C.
Brukes i rom som sjelden er i bruk eller hvis du er fraværende. ECO kan også aktiveres via pilotleder bak på termo-
staten. Temperaturen her settes vanligvis lavere enn normal romtemperatur, for eksempel15 °C.
Noen hjemmeautomasjonssystemer har støtte for skifte mellom CO/ECO.
ASSOSIASJONER
Assosiasjoner gjør temostaten i stand til å styre for eksempel et relé eller et vegguttak som er inkludert i Z-Wave-nettverket.
Med denne funksjonen kan termostaten kontrollere andre oppvarmingskilder som for eksempel en elektrisk radiator eller
vifte. Husk å bruke assosiasjonsgruppe 2 når du legger til assosiasjoner. Hver termostat kan tilkobles maksimum 8 enheter.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Display LED-display 3x 7-Seg 13.2mm CA hvit
Spenning 230V - 50/60Hz
Maks belastning 16A (resistiv)
Temperaturintervaller+5°C/+40°C
Temperatur i display
-30°C …. 60°C
Minimumsbegrensning gulvføler
5°C (5°C…35°C)
Maksimumsbegrensning gulvføler
35°C (5°C…35°C)
Minimumsbegrensning romføler
5°C (5°C…40°C)
Maksimumsbegrensning romføler
35°C (5°C…40°C)
Minimumsbegrensning effektregulator 0 (0…9)
Hysterese0,3°C til 3,0°C
Standardverdi hysterese
0,5°C
CO settpunkt1°C (5°C…40°C)
ECO settpunkt18°C (5°C…40°C)
Effektregulator P02 (P00…P10) syklus på 30 minutter
Temperatur setback Valgfritt innen temperaturområde
Aktivering av setback Pilotledning/Z-Wave
IP-klasse IP21
Standardfarger Hvit RAL 9003 - Sort RAL 9011
Godkjenninger CE – Z-Wave Plus
Merk:
Tre, laminat og parkettgulv krever som regel en gulvføler med begrensning til maksimum 27 °C.
Ønsker du å bruke en tidsplan eller ukesprogram må dette legges inn via ditt hjemmeautomasjonssystem og benytte følgende command classes:
GENERIC_TYPE_THERMOSTAT
SPECIFIC_TYPE_SETPOINT_THERMOSTAT
COMMAND_CLASS_BASIC
COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT_V3
COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETBACK
COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL
COMMAND_CLASS_VERSION
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION
+ alle andre obligatoriske klasser for den valgte enhetstypen.
Thermo-Floor AS tar forbehold om typografiske feil,
andre feil eller mangler i vår informasjon.
Alle elektriske installasjoner skal
utføres av autorisert installatør.
Produktet skal installeres i
henhold til gjeldende NEK 400 og
installasjonsveiledning.
Thermo-Floor AS
Østre Totenveg 24, NO-2816 Gjøvik, Norway
Telefon: +47 61 18 77 77
[email protected] www.thermo-floor.no
MULTIREG® Z-Wave thermostat
Installation and operating instructions
MULTIREG® Z-WAVE THERMOSTAT - SETUP
This manual describes the most essential functions and technical specifications of the thermostat.
These instructions should help the user to control the thermostat, and the electrician to install and set up the thermostat.
INSTALLATION
Installation must be done by a qualified electrician in accordance with wiring and building regulations.
Before installation, disconnect any power to the thermostat’s mains.
During installation of the thermostat, power to the thermostat must be disconnected or isolated AT ALL TIMES!
Start by carefully removing the front cover by pushing the release lips.
Release lips
Left
Center
Right
Ver 2015-A
Use e.g. a small slotted screwdriver. The front cover and the frame can now be removed.
Thermo-Floor AS
Østre Totenv. 24, 2816 Gjøvik, Norway
Telefon: 61 18 77 77 – Telefax: 61 18 77 70
[email protected] – www.thermo-floor.no
Now connect the wires to the thermostat’s terminals:
F
E
SE XT SE LO
NS ER NS OR
ORNA OR
L
Z-WAVE
TF 016
Made in EU
HEATING (N)
N
L
HEATING (L)
PILOT
Heating Cable connection (Neutral)
Power connection (Neutral)
Power connection (Live)
Heating Cable connection (Live)
230V Pilot signal
FLOOR SENSOR
NTC type (10, 12, 15, 33 or 47kΩ).
Default 10kΩ
EXTERNAL SENSOR NTC type (10, 12, 15, 33 or 47kΩ).
Default 10kΩ
NG
I
AT
HE
L
L
N
E
N
IR
TW
LO
I
P
NG
I
AT
HE
Next, position the thermostat and fasten it onto the wall’s mounting box using 2-4 screws. Position the frame, then position
Målcarefully
på Z-wave-logo:
x 8mm
and
press the 10mm
front cover
until it snaps in place. Check that the front cover has snapped in place properly on both the
left and the right side. The front cover should now be firmly fixed on all sides.
STARTUP
AFTER CONNECTING THE POWER TO THE THERMOSTAT FOR THE FIRST TIME, ALL PARAMETERS WILL BE CHANGED TO DEFAULT
SETTINGS.
CONTROL
The thermostat is controlled by three touch sensitive capacitive buttons.
You only need to touch lightly to activate the buttons.
•
Left (Up)
•
Center (Confirm)
•
Right (Down)
INCLUSION/EXCLUSION
To include the thermostat to your home automation gateway, press Center (confirm) for 10 seconds.
The display will show OFF. Press Right (down) 4 times till you see Con in the display.
Now start add device in your home automation software. Start inclusion mode by pressing Center (confirm) for approximately
2 seconds. The inclusion/exclusion icon will appear in the display. Confirmation will show Inc/EcL in the display. If inclusion
fails, Err (error) will appear.
Leave programming mode by choosing ESC in menu. Your thermostat is ready for use with default settings.
PROGRAMMING YOUR THERMOSTAT
To activate the programming mode, press Center (confirm) for 10 seconds. The display will show OFF. You are now in programming mode. To scroll up and down in the menu use button 1 and 3 (left and right) to navigate. To enter submenu press Center
(confirm). Always confirm your setting by pressing Center (confirm) for 2 seconds.
Menu:
OFF: Turns the thermostat off
A:Sensors:
A
Air sensor
AF
Air+Floor sensor
A2 External sensor
P
Power regulator
FP
Floor sensor + Power regulator
F
Floor sensor
Sen: Select the right Ohm value for your external/floor sensor. NTC type (10, 12, 15, 33 or 47kΩ). Default 10kΩ.
CAL
Calibration of displayed temperature.
br1 Brightness of display can be adjusted in this menu.
Con
Activation of inclusion/exclusion mode.
diFHysteresis
ALo
Setting lowest allowed temperature (limitation). (Air sensor)
AHI
Setting highest allowed temperature (limitation). (Air sensor)
Flo
Setting lowest allowed temperature (limitation). (Floor sensor)
FHI
Setting highest allowed temperature (limitation). (Floor sensor)
ESC
Escape – exit the programming menu.
CHOOSING A SENSOR
The thermostat has a range of choices when it comes to sensors. To get to the menu you have to press Center (confirm) for 10
seconds, then press Right (down) once and an A shows in the display. Then press Center (confirm) again and you can choose
one of these modes, while moving up and down with buttons Left or Right.
A
AF A2 P
FP
F
Air sensor
Air+Floor sensor
External sensor
Power regulator
Floor sensor + P regulator
Floor sensor
When you have decided on the sensor mode you want to use, press Center (confirm) button.
If you choose F or AF and there is no floor sensor installed, Err will display in the screen.
SELECTING THE RIGHT OHM VALUE FOR YOUR EXTERNAL/FLOOR SENSOR
The following values are available: NTC type (10, 12, 15, 33 or 47kΩ). Default 10kΩ.
The function is only active when an external sensor is connected. Confirm with Center (confirm) button.
CALIBRATION
In this mode you are able to adjust the displayed temperature. If the thermostat or sensor for some reason is not calibrated
properly you are able to make minor changes to the temperature. You are able to raise/lower the set point by up to 4°C. Confirm with Center (confirm) button.
BRIGHTNESS
Use Left and Right (up and down) button to adjust the brightness between 0-9. Confirm with Center (confirm) button.
INCLUSION/EXCLUSION
To include the thermostat to your home automation gateway, press Center (confirm) for 10 seconds.
The display will show OFF. Press Right (down) 4 times till you see Con in the display.
Now start add device in your home automation software. Start inclusion mode by pressing Center (confirm) for approximately
2 seconds. The inclusion/exclusion icon will appear in the display. Confirmation will show Inc/EcL in the display. If inclusion
fails, Err (error) will appear.
Leave programming mode by choosing ESC in menu. Your thermostat is ready for use with default settings.
HYSTERESIS (DIF)
In this mode you are able to make changes to the hysteresis in the thermostat. This means that you can changes the hysteresis
from 0,2C up to max 3,0C. Confirm with Center (confirm) button.
MIN/MAX TEMPERATURE SETTINGS
FLO - Min Floor temperature
FHI - Max Floor temperature
ALO - Min Air temperature
AHI - Max Air temperature
PLO - Min temperature in Power Reg Mode
Confirm with Center (confirm)
ESC
Leaving programming mode. Confirm with Center (confirm) button.
STANDBY AND MAIN SCREEN
When the thermostat remains untouched for a while, it will automatically go to standby screen. Standby screen shows the
actual temperature in the room in a low density screen. By pressing Left or Right (up or down) button, the set point will be
shown in the display.
DISPLAY ON/OFF - don/doF
Activate by pressing Left and Center (up and confirm) button for 10 seconds. In case doF is activated, the screen will be totally
black (can be used if installed where people are sensitive to the light of the display).
CHILD LOCK - LOC
By pressing Left and Right (up and down) buttons for 10 seconds, child lock will be activated and no changes can be made.
Trying to make changes causes the LOC text to appear in the display. Child lock can be deactivated by pressing Left and Right
(up and down) buttons for 10 seconds. OPn will appear in the display.
FACTORY RESET - RES
By pressing buttons Left and Center (up and confirm) for 20 seconds, the thermostat will perform a complete factory reset.
NB! Please use this procedure only when the primary controller is missing or otherwise inoperable.
CO/ECO MODE
The thermostat has 2 main programs, CO – comfort mode and ECO - economy mode. When Center (confirm) button is pushed
for 2 seconds you switch between the 2 modes. You would normally have 2 different set-points for the different modes.
CO – mode:
Is used for normal use. Example: 22°C.
ECO – mode:
Is a setback mode that you can use if the thermostat is installed in a room or a house that is rarely used.
The ECO-mode can also be activated by the pilot wire if this is connected. Example: 15°C.
Some gateways also support switching between CO/ECO mode.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Display LED-display 3x 7-Seg 13.2mm CA white
Power supply 230V - 50/60Hz
Maximum load 16A (resistive)
Temperature range +5°C/+40°C
Displayed temperature
-30°C …. 60°C
Floor min. limit 5°C (5°C…35°C)
Floor max. limit35°C (5°C…35°C)
Air min. limit5°C (5°C…40°C)
Air max. limit35°C (5°C…40°C)
Regulator min. limit
0 (0…9)
CO set point21°C (5°C…40°C)
ECO set point18°C (5°C…40°C)
Power regulator
P02 (P00…P10) cycle of 30 minutes
Temperature setback Adjustable within temperature range.
Temperature setback activation Pilot wire/Z-Wave user interface
IP class IP21
Standard Color White RAL 9003 – Black RAL 9011
Approvals CE – FIMKO - Z-Wave Plus
Note: Wooden floor requires that a floor sensor is connected. Thus, floor
temp is limited to 27°C.
In order to run some schedule or week program, the gateway (controller)
should be responsible for controlling the thermostat using those selected
command classes.
CLASSES
GENERIC_TYPE_THERMOSTAT
SPECIFIC_TYPE_SETPOINT_THERMOSTAT
COMMAND_CLASS_BASIC
COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT_V3
COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETBACK
COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL
COMMAND_CLASS_VERSION
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION
+ All other mandatory classes for selected device type
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages