Sony CMT-SBT300WB Operating instructions

Sony CMT-SBT300WB Operating instructions

Ljudanläggning för hemmabruk

Användarinstruktioner

Komma igång

Användningssätt

Nätverksanslutningar

Ytterligare information

Felsökning

Försiktighetsåtgärder/ specifikationer

CMT-SBT300W/SBT300WB

VARNING!

Täck inte över ventilations-

öppningarna på enheten med tidningar, dukar, gardiner och liknande, eftersom det kan förorsaka brand.

Utsätt inte heller enheten för

öppen eld (t.ex. levande ljus).

Skydda enheten mot stänk och väta och placera inte vätskefyllda föremål, t.ex. vaser, ovanpå enheten, så undviker du risk för brand och elektriska stötar.

Eftersom nätkabeln används för att koppla bort apparaten från elnätet bör du se till att det vägguttag du använder är lätt att komma åt. Om du upptäcker att något inte är som det ska med apparaten måste du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.

Placera inte enheten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i ett inbyggt skåp.

Batterier och enheter med batterier får inte utsättas för hög värme, till exempel direkt solljus och eld.

Enheten är inte bortkopplad från strömkällan så länge kontakten sitter i ett nätuttag, även om du har stängt av själva enheten.

Utrustningen har testats och

överensstämmer med de begränsningar som finns i EMCdirektivet, gällande användning av en anslutningskabel kortare

än 3 meter.

VAR FÖRSIKTIG!

Om optiska instrument används tillsammans med denna produkt

ökar risken för ögonskador.

För kunder i Australien

Den här utrustningen bör installeras och användas med minst 20 cm eller mer mellan värmeelementet och personens kropp (exklusive extremiteter: händer, handleder, fötter och fotleder).

För kunder i Europa

Korrekt avskärmade och grundade kablar och anslutningar måste användas för anslutning till värddatorer och/eller kringutrustning.

Alltför hög ljudnivå i öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador.

Kundmeddelande:

Följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv tillämpas.

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av

Sony Corporation, 1-7-1 Konan

Minato-ku Tokyo, 108-0075

Japan. Frågor gällande produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar hänvisas till auktoriserad representant, Sony

Deutschland GmbH, Hedelfinger

Strasse 61, 70327 Stuttgart,

Tyskland. Adresser och kontaktinformation för service- och garantiärenden finns i den separata service- och garantidokumentationen.

Sony Corp. deklarerar härmed att den här utrustningen uppfyller viktiga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet

1999/5/EG.

Mer information finns på följande webbadress: http://www.compliance.sony.de/

2

SE

Den här enheten är klassad som en KLASS 1 LASER-produkt.

Markeringen sitter på baksidan.

Avfallshantering av uttjänt elektrisk och elektronisk andra europeiska länder med separata insamlingssystem) utrustning

(gäller i EU och

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den måste i stället lämnas in på en

återvinningscentral för uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att produkten avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet hjälper till att bevara naturens resurser. Om du vill ha detaljerad information om återvinning av den här produkten kan du kontakta ditt kommunkontor, sophämtningsföretaget eller butiken där du köpte produkten.

Gäller endast för Europa

Avfallshantering av använda batterier (gäller i EU och i andra europeiska länder med separata insamlingssystem)

Den här symbolen på batteriet och på förpackningen anger att batteriet inte får hanteras som hushållsavfall.

På vissa batterier kan den här symbolen användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller

0,004 % bly.

Genom att säkerställa att batterierna avfallshanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om batterierna kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet bidrar till att bevara naturens resurser.

När det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning med ett inbyggt batteri får detta batteri endast bytas av en auktoriserad servicetekniker.

Se till att batteriet hanteras på rätt sätt genom att lämna in produkten på en

återvinningscentral för elektrisk och elektronisk utrustning när den är förbrukad.

När det gäller alla andra batterier läser du avsnittet om hur du tar ut batteriet på ett säkert sätt.

Lämna batteriet på en

återvinningsstation för förbrukade batterier.

Om du vill ha mer information om återvinning av produkten eller batteriet kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten eller den

återförsäljare som du köpte produkten från.

3

SE

Innan du använder den här anläggningen

Fel som inträffar under normal användning av anläggningen repareras av Sony i enlighet med de villkor som definierats i den begränsade garantin för anläggningen. Sony är dock inte ansvarigt för följder som uppstår då en skadad eller felaktig anläggning inte kan användas.

Musikskivor som kodats med teknik för upphovsrättsskydd

Den här produkten är utformad för att spela upp skivor som följer CD-standarden

(Compact Disc). Den senaste tiden har olika musikskivor som kodats med teknik för upphovsrättsskydd marknadsförts av vissa skivbolag.

Tänk på att vissa av dessa skivor inte följer

CD-standarden och kanske därför inte kan spelas upp på den här produkten.

Anmärkning om DualDisc-skivor

En DualDisc-skiva är en dubbelsidig skivprodukt med DVD-inspelat material på ena sidan och digitalt ljudmaterial på den andra sidan. Eftersom ljudmaterialsidan inte följer cd-standarden kan uppspelning på den här produkten dock inte garanteras.

4

SE

Innehållsförteckning

Innan du använder den här anläggningen ............................................ 4

Anläggningens funktioner .................................................................... 8

Lyssna på musik från olika källor

....................................................... 8

Lyssna på musik via nätverk

............................................................. 8

Komma igång

Kontrollernas placering och funktion .................................................... 9

Anläggning (framsida)

..................................................................... 9

Fjärrkontroll

..................................................................................10

Anslutningar ......................................................................................... 13

Ansluta antennerna, högtalarna och nätsladden

............................... 13

Ansluta en iPod/iPhone/iPad eller USB-enhet

.................................. 14

Förbereda en trådlös nätverksantenn

.............................................. 15

Sätta fast högtalardynorna................................................................... 16

Sätta i batterierna ................................................................................. 17

Ställa in klockan .................................................................................... 18

Användningssätt

Spela upp en cd-da-/MP3-skiva ........................................................... 19

Skapa ditt eget program (programmerad uppspelning) .....................22

Spela en iPod/iPhone/iPad ................................................................. 24

Kompatibla iPod-/iPhone-/iPad-modeller

...................................... 24

Ladda en iPod/iPhone/iPad

............................................................25

Spela upp en fil på en USB-enhet ........................................................ 26

Ladda en USB-enhet

..................................................................... 28

Förbereda för en BLUETOOTH-anslutning .......................................... 29

Parkoppla anläggningen med en BLUETOOTH-enhet

....................... 30

Ansluta med NFC

...........................................................................32

Lyssna på musik via BLUETOOTH..........................................................33

5

SE

6

SE

Nätverksanslutningar

Så här ansluter du nätverket ................................................................ 35

Konfigurera ett trådlöst nätverk .......................................................... 36

Alternativ 1: Metod för att använda ett program för smarttelefon eller datorplatta (Android-enhet/iPhone/iPod touch/iPad)

.......... 36

Alternativ 2: Manuell inställningsmetod med Access Point Scan

(för PC/Mac).

............................................................................ 37

Alternativ 3: Metod för att använda en WPS-tryckknapp på anslutningspunkten med stöd för WPS

....................................... 39

Konfigurera trådbundna nätverk ......................................................... 40

Alternativ 4: DHCP-metoden

.......................................................... 40

Lyssna på ljudinnehåll med DLNA (Digital Living Network Alliance)....41

Lyssna på ljudinnehåll på en dator med Windows 8

.......................... 42

Lyssna på ljudinnehåll på en dator med Windows 7

.......................... 45

Lyssna på ljudinnehåll på en dator med

Windows Vista/Windows XP

...................................................... 48

Använda musikströmning från Internet (musiktjänster) ..................... 50

Förbereda din mobilenhet för styrning

............................................ 50

Lyssna på musikströmning från Internet

...........................................51

Använda AirPlay................................................................................... 52

Använda appen WALKMAN på en Xperia/Xperia Tablet ..................... 54

Ytterligare information

Lyssna på radio .................................................................................... 55

Ställa in en radiokanal

.................................................................... 55

Lagra radiokanaler i snabbvalsminnet

............................................. 56

Köra en automatisk DAB-avsökning manuellt

(endast CMT-SBT300WB)

.......................................................... 56

Använda extra ljudkomponenter......................................................... 58

Ställa in funktionen Automatic Standby (automatiskt viloläge).......... 59

Ställa in BLUETOOTH-/nätverksviloläge .............................................. 60

Uppdatera programvaran.....................................................................61

Justera ljudet ........................................................................................ 62

Ändra vad som visas på displayen ....................................................... 63

Använda timerfunktionerna ................................................................ 64

Ställa in insomningstimern

............................................................. 64

Ställa in väckningstimern

............................................................... 64

Felsökning

Felsökning............................................................................................ 66

Meddelanden .......................................................................................72

Försiktighetsåtgärder/specifikationer

Försiktighetsåtgärder ...........................................................................74

Trådlös BLUETOOTH-teknik ..................................................................76

Specifikationer......................................................................................78

7

SE

Anläggningens funktioner

Lyssna på musik från olika källor

sidan 19

sidan 26

sidan 24

Musik-cd USB-enhet iPod/iPhone/iPad

sidan 55

FM/AM/DAB*

Extern komponent

sidan 58

* AM är endast tillgängligt för CMT-SBT300W. DAB är endast tillgängligt för CMT-SBT300WB.

Lyssna på musik via nätverk

sidan 50

sidan 52

Musiktjänster

AirPlay

sidan 54

Xperia/Xperia Tablet

BLUETOOTH/NFC

DLNA

sidan 29

sidan 41

8

SE

Tips!

Anläggningen är utrustad med funktionen DSEE för att återge klart diskantljud även när komprimering har försämrat ljudkvaliteten.

Det återger ljud från kraftigt komprimerade källor som MP3 med naturligt och expansivt ljud som ligger nära originalet.

Funktionen DSEE aktiveras vanligen automatiskt när ljudkällans format identifierats.

Komma igång

Kontrollernas placering och funktion

Anläggning (framsida)

Anmärkning om den automatiska vilolägesfunktionen

Anläggningen växlar automatiskt till Standby-läge (viloläge) om den inte används och inga ljudsignaler matas ut från den på ungefär 15 minuter. Som standard är funktionen Automatic

Standby (automatiskt viloläge) aktiverad. Läs om hur du inaktiverar funktionen på sidan 59.

9

SE

10

SE

Fjärrkontroll

I förklaringarna i denna bruksanvisning används huvudsakligen fjärrkontrollen, men det går även att utföra samma manövrer med hjälp av knapparna på enheten med samma eller liknande namn.

 /-knapp (på/av)

Används för att stänga av och slå på strömmen.

STANDBY-indikator

Lyser när strömmen är avstängd.

Indikatorn blinkar när enheten känner

av avvikelser. Se Om STANDBYindikatorn

 blinkar (sidan 66).

Fjärrsensor

FUNCTION-knappar

Anläggningen: FUNCTION-knapp

Varje gång du trycker på knappen växlar funktionen till CD, USB, BLUETOOTH,

DAB*, TUNER FM, TUNER AM* och

AUDIO IN.

* AM är endast tillgänglig för CMT-SBT300W.

DAB är endast tillgängligt för

CMT-SBT300WB.

Fjärrkontroll: Knapparna CD, USB,

BLUETOOTH, TUNER och AUDIO IN

FUNCTION

Tryck på motsvarande knapp för att aktivera önskad funktion.

BLUETOOTH-knapp/-indikator

Används för att ansluta till och koppla från en BLUETOOTH-enhet eller göra en

parkoppling (sidan 31, 31, 34).

Den mittersta lampan indikerar anslutningsstatus för BLUETOOTH. Mer

information finns i Om BLUETOOTHindikatorn (sidan 29).

 -knapp (spela upp/pausa)

Används för att starta eller pausa uppspelning av en cd-da- eller MP3-skiva eller en fil på en ansluten iPod/iPhone/ iPad, USB-enhet eller BLUETOOTH-enhet.

 -knapp (stopp)

Används för att stoppa uppspelningen av en cd-da- eller MP3-skiva eller en fil på en ansluten iPod/iPhone/iPad, USBenhet eller BLUETOOTH-enhet.

Knappar för att förinställa radion/styra

musiken

Anläggningen: Knapparna TUNE +/– och

/

• Knapparna TUNE +/–

Används för att ställa in en önskad radiokanal eller för att välja ett snabbvalsnummer för en registrerad radiokanal.

• Knapparna

/

Används för att gå till början av ett spår eller en fil. Håll ned knappen för att snabbspola framåt eller bakåt i ett spår eller en fil.

Fjärrkontroll: Knapparna TUNE +/–,

/ och /

• Knapparna TUNE +/–

Används för att ställa in en önskad radiokanal eller för att välja ett snabbvalsnummer för en inställd radiokanal.

• Knapparna

/

Används för att gå till början av ett spår eller en fil.

• Knapparna

/

Används för att snabbspola framåt eller bakåt i ett spår eller en fil.

N-Mark

Placera en smarttelefon med

NFC-funktion nära denna markering så kan du göra BLUETOOTH-registrering,

-anslutning och -frånkoppling med en enkel beröring. För att det ska fungera krävs att du gör en inställning i förväg

(sidan 32).

Display

Visar inställningsinformation för enheten.

 -uttag (hörlurar)

Används för att ansluta hörlurar.

Skivfack

Används för att sätta i en cd-da- eller

MP3-skiva (sidan 19).

Effektindikator

Visar anläggningens driftsstatus.

EQ-knapp

Används för att välja bas eller diskant för

ljudjustering (sidan 62).

 -knapp (öppna/stäng)

Används för att öppna och stänga

skivfacket (sidan 19).

BASS BOOST-knapp

Används för att stänga av och slå på

basförstärkningen (sidan 62).

Volymvred/-knapp

Anläggningen: VOLUME-vred

Används för att justera volymen genom att vrida åt vänster eller höger.

Fjärrkontroll: VOLUME +/–-knapp

Används för att justera volymen genom att trycka på + eller –.

USB-port

Används för att ansluta en iPod/iPhone/ iPad.

Mer information finns i Ansluta en iPod/ iPhone/iPad eller USB-enhet (sidan 14).

TIMER MENU-knapp

Används för att ställa in klockan eller

väckningstimern (sidan 18, 65).

SLEEP-knapp

Används för att ställa in

insomningstimern (sidan 64).

TUNING MODE-knapp

Används för att välja inställningsläget.

Varje gång du trycker på knappen växlar läget till AUTO, PRESET eller MANUAL

(sidan 55).

FM MODE-knapp

Används för att välja FM-stereo- eller -

monomottagning (sidan 55).

TUNER MEMORY-knapp

Används för att ställa in radiokanaler

(sidan 56).

Funktionsknappar

• Knapparna

///

Används för att välja ett objekt eller

ändra inställningen.

Används för att välja en mapp

(ett album) på en MP3-skiva eller

USB-enhet.

RETURN-knapp

Används för att återgå till föregående status.

REPEAT-knapp

Används för att välja upprepad

uppspelning (sidan 20, 26).

PLAY MODE-knapp

Används för att välja uppspelningsläge

(sidan 20, 22, 23, 27).

DISPLAY-knapp

Använd för att ändra vilken information som visas på displayen

(sidan 18, 34, 63).

Knapparna BASS +/–

Används för att justera basljudet

(sidan 62).

Knapparna TREBLE +/–

Används för att justera diskantljudet

(sidan 62).

CLEAR-knapp

Används för att ta bort ett spår eller en

mapp som programmerats (sidan 23).

 -knapp (effektindikator)

Används för att sätta på och stänga av effektindikatorn

.

-knapp (bekräfta)

Används för att välja ett objekt eller en inställning som markerats.

OPTIONS-knapp

Används för att visa en alternativmeny.

Tryck på

/  för att välja nästa alternativmeny.

DEL LINK: För att radera BLUETOOTH-

parkopplingsinformationen (sidan 31).

BT/NW STBY: För att ställa in

BLUETOOTH-/nätverksviloläge (sidan 60).

AUTO STBY: För att ställa in automatiskt

viloläge (sidan 59).

11

SE

12

SE

BT AAC: För att ta emot data i AACkodecformat från en BLUETOOTH-enhet

(sidan 30).

WPS: För att ansluta till ett nätverk med en WPS-kompatibel nätverksenhet

(sidan 39).

NW RESET: För att initiera

nätverksanslutningen (sidan 37, 53).

UPDATE: För att uppdatera programvara

(sidan 61).

Vilka menyer som är tillgängliga skiljer sig åt beroende den aktiva funktionen.

Anslutningar

Ansluta antennerna, högtalarna och nätsladden

Högtalarens baksida röd

Ström in (AC IN)

När all utrustning är ansluten kopplar du nätsladden

 till vägguttaget.

Högtalaranslutningar (vänster/höger)

Anslut ordentligt höger högtalarkabel

 till

R, och vänster högtalarkabel

 till L.

AUDIO IN-uttag (extern ingång)

Anslut externa tillbehörskomponenter med en ljudkabel (medföljer ej).

LAN-kontakt

Anslut en nätverkskabel (medföljer ej)

Antenner

 FM-antenn (medföljer)

(endast CMT-SBT300W)

 AM-ramantenn (medföljer)

(endast CMT-SBT300W)

 DAB/FM-antenn (medföljer)

(endast CMT-SBT300WB)

13

SE

14

SE

Om du vill ta emot radiosändningar ansluter du antennerna.

Leta reda på ett ställe och en riktning med god mottagning och fäst antennen på en fast yta (fönster, vägg osv.).

Håll antennerna på avstånd från anläggningen, nätsladden och andra

AV-komponenter för att undvika störningar.

Fäst änden av FM-antennen med tejp.

Förbereda AM-ramantennen

Vira upp antennsladden om den är virad runt antennen och fäll upp antennstativet.

Ställ upp antennen och fäst den i stativet tills du hör ett klick.

Ansluta en iPod/iPhone/iPad eller USB-enhet

Anslut en iPod/iPhone/iPad eller USB-enhet till USB-porten

.

Anslut en iPod/iPhone/iPad* till USB-porten med den USB-kabel som medföljde din iPod/iPhone/iPad.

* Information om vilka iPod/iPhone/iPad du kan

använda med anläggningen finns i Kompatibla iPod-/iPhone-/iPad-modeller (sidan 24).

Förbereda en trådlös nätverksantenn

När du gör en trådlös anslutning konfigurerar du den trådlösa antennen på baksidan av enheten i upprätt position.

*

Anmärkning om indikatorn för den trådlösa nätverkssignalens styrka

visas på displayen

 när anläggningen är på och den trådlösa nätverksanslutningen till anslutningspunkten har upprättats.*

Kontrollera mottagningsstatus för den trådlösa nätverkssignalen och installera anläggningen där den mottagna signalen

är stark. Ju fler segment det finns, desto starkare är signalen.

visas även för en nätverkskabelanslutning.

15

SE

Sätta fast högtalardynorna

Sätt fast de medföljande högtalardynorna på undersidan av högtalarna för att förhindra att de glider.

16

SE

Sätta i batterierna

Sätt i de två medföljande R6-batterierna

(storlek AA), med

 först, och rikta polerna enligt bilden nedan.

Anmärkningar

Vid normal användning räcker batterierna i ungefär sex månader.

Blanda inte gamla och nya batterier, eller olika sorters batterier.

Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge tar du ut batterierna för att undvika skador på grund av batteriläckage eller rost.

17

SE

Ställa in klockan

Ställ in klockan med knapparna på fjärrkontrollen.

Anmärkning

Klockinställningarna återställs om du drar ut nätsladden eller om det blir strömavbrott.

Visa klockan på displayen när anläggningen är avstängd

Tryck på DISPLAY

 flera gånger för att visa klockan. Klockan visas i ungefär åtta sekunder.

Om anläggningen är i BLUETOOTH-/ nätverksviloläge visas inte klockan när du trycker på DISPLAY

.

1

Tryck på

/ (på/av)  för att slå på anläggningen.

2

Tryck på TIMER MENU

 för att välja klockinställningsläget.

Om PLAY SET blinkar trycker du på

/  flera gånger för att välja CLOCK och tryck på (bekräfta)

.

3

Tryck på

/  flera gånger för att ställa in timme och tryck sedan på (bekräfta)

.

18

SE

4

Gör på samma sätt för att ställa in minuter.

Användningssätt

Spela upp en cd-da-/MP3-skiva

Etikettsidan (med tryck)

 (öppna/stäng) 

4

Tryck på

-knappen (öppna/ stäng)

 för att stänga skivfacket

.

1

Tryck på CD FUNCTION

.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills CD visas på displayen

.

5

Tryck på

-knappen

(spela upp/pausa)

.

Uppspelningen startas.

2

Tryck på

-knappen (öppna/ stäng)

 för att öppna skivfacket

.

3

Lägg i en skiva med etikettsidan uppåt.

När NO DISC (INGEN SKIVA) visas på displayen.

Det finns ingen skiva i skivfacket, eller så är det en skiva som inte kan spelas upp på anläggningen.

Se Försiktighetsåtgärder (sidan 74)

och sätt i en spelbar skiva.

19

SE

20

SE

Anmärkningar

Om du inte kan ta ut skivan och LOCKED visas på displayen

 kontaktar du närmaste

Sony-återförsäljare.

Lägg inte i skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade, fyrkantiga eller stjärnformade).

Det kan orsaka irreparabel skada på anläggningen.

Använd inte skivor med tejp, plomberingar eller lim på, eftersom det kan skada anläggningen.

Undvik att vidröra skivans yta när du matar ut skivan.

Andra funktioner

För att

Pausa uppspelningen

Gör följande:

Tryck på

 . Tryck en gång till på knappen för att

återuppta uppspelningen.

Tryck på

 .

Avbryta uppspelningen

Välja ett spår eller en fil

Tryck på

/ .

Hitta ett visst ställe i ett spår eller en fil

Håll ned

/  (eller

/  på enheten) under uppspelning och släpp upp knappen vid

önskat ställe.

Välja upprepad uppspelning

Tryck flera gånger på

REPEAT

 tills

(alla spår eller filer) eller 1

(ett spår eller en fil) visas.

Välja mapp på en MP3-skiva

Ta ut en skiva.

Tryck på +/

  flera gånger.

Tryck på

  på enheten.

Byta uppspelningsläge

Tryck på PLAY MODE

 flera gånger medan spelaren är stoppad. (Du kan välja vanlig uppspelning (ingen indikering eller FLDR* visas), slumpmässig uppspelning (SHUF eller

FLDR SHUF* visas) eller programmerad uppspelning (PGM visas).

Uppspelningsläge

* När FLDR (MAPP) eller FLDR SHUF (SLUMPMÄSSIG

MAPP) visas kommer alla filer i den valda mappen på MP3-skivan att spelas upp.

Den funktion som är aktiv när du spelar upp en cd-da-skiva är antingen normal uppspelning

(ingen indikering) eller slumpmässig uppspelning SHUF (SLUMPMÄSSIG).

När PUSH STOP (TRYCK PÅ STOPP) visas

Du kan inte ändra uppspelningsläge under uppspelning. Stoppa uppspelningen och

ändra sedan uppspelningsläget.

Anmärkning om uppspelningsläge

Om nätsladden kopplas loss när anläggningen är på återgår anläggningen till normalt uppspelningsläge.

Anmärkning om upprepad spelning

anger att alla spår eller filer upprepas tills du stoppar uppspelningen.

1 anger att ett enda spår eller en enda fil upprepas tills du stoppar uppspelningen.

Om nätsladden kopplas loss när anläggningen är på avbryts den upprepade uppspelningen.

Anmärkningar om slumpmässig uppspelning

När slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen SHUF spelas alla spår eller filer på skivan upp i slumpmässig ordning.

Om slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen FLDR SHUF (SLUMPMÄSSIG

MAPP) spelas alla spår eller filer i den valda mappen upp i slumpmässig ordning.

När anläggningen stängs av nollställs det slumpmässiga uppspelningsläget

(SHUF eller FLDR SHUF och uppspelningsläget återgår till normalt uppspelningsläge (ingen indikering eller FLDR).

Anmärkning om uppspelning av MP3-skivor

Spara inga onödiga mappar eller filer på skivor som innehåller MP3-filer.

Mappar som inte innehåller några MP3filer kan inte identifieras av anläggningen.

Du kan bara spela upp MP3-filer som har filtillägget .mp3.

Om en fil har filtillägget .mp3 men i själva verket har ett annat format finns det risk för kraftigt brus om MP3-filen spelas upp och det kan leda till skador på anläggningen.

Maximalt antal MP3-mappar och -filer som anläggningen har stöd för:

– mappar är 999* (inklusive rotmappen)

999 filer

250 filer i en mapp

8 mappnivåer (i filernas trädstruktur)

Vi kan inte garantera att denna anläggning är kompatibel med alla sorters kodnings-/skrivningsprogram, cd-r/rw-enhet och lagringsmedia för

MP3 . Vid uppspelning av en inkompatibel

MP3-skiva kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott i ljudet, eller att skivan inte går att spela alls.

* Det inkluderar mappar som inte innehåller några MP3-filer eller andra filer alls. Det antal mappar som anläggningen kan identifiera kan vara mindre än det faktiska antalet mappar, beroende på mappstrukturen.

21

SE

Skapa ditt eget program

(programmerad uppspelning)

22

SE

Programmera valda spår eller filer med knapparna på fjärrkontrollen.

4

Välj önskat spår eller filnummer.

Tryck upprepade gånger på

/

 tills önskat spår eller filnummer visas.

Valt spår- eller filnummer

Total speltid för valt spår eller vald fil

5

Tryck på

.

--.-- visas när den totala uppspelningstiden överskrider 100 minuter för en cd-da-skiva eller när du programmerar

MP3-filer.

1

Tryck på CD FUNCTION

.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills CD visas på displayen

.

2

Tryck flera gånger på PLAY MODE

 tills PGM visas för att välja programmerad uppspelning när spelaren är stoppad.

6

Upprepa steg 3 till 5 om du vill programmera fler spår eller filer.

Ett program kan bestå av upp till

25 spår eller filer.

Om STEP FULL visas

Du har försökt programmera 26 spår eller filer.

Ta bort ett spår eller en fil och programmera det nya spåret eller den nya filen igen.

Se Radera programmet (sidan 23).

3

Välj en mapp (endast MP3-skivor).

Tryck på +/

  flera gånger och välj önskad mapp.

Tryck på

 om du vill programmera alla filer i mappen.

7

Tryck på

 .

Dina programmerade spår eller filer börjar spelas upp.

De programmerade filerna eller spåren är tillgängliga tills du matar ut skivan från skivfacket eller tills du kopplar bort nätsladden.

Om du vill spela samma program en gång till trycker du på

 .

Avbryta den programmerade spelningen

Tryck upprepade gånger på PLAY MODE

 tills PGM slutar att visas på displayen medan spelaren är i stoppläge.

Radera programmet

Tryck på CLEAR

 när uppspelningen är stoppad. Varje gång du trycker på knappen raderas det senast programmerade spåret eller filen. När alla programmerade spår eller filer är borttagna visas NO STEP.

Anmärkningar

Om skivan matas ut efter programmeringen raderas alla programmerade spår och filer.

Om nätsladden kopplas loss när anläggningen

är på raderas de programmerade spåren och filerna.

23

SE

Spela en iPod/iPhone/iPad

24

SE

Du kan spela en iPod/iPhone/iPad genom att ansluta den till anläggningen. Du kan styra din iPod/iPhone/iPad med knapparna på anläggningen.

Kompatibla iPod-/iPhone-/ iPad-modeller

Följande iPod-/iPhone-/iPad-modeller kan användas med anläggningen:

Kompatibel modell

iPod touch

(femte generationen) iPod touch

(fjärde generationen) iPod touch

(tredje generationen) iPod nano

(sjunde generationen) iPod nano

(sjätte generationen) iPod nano

(femte generationen) iPod nano

(fjärde generationen) iPod classic iPhone 5 iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPad

(fjärde generationen)

USBanslutning

AirPlayanslutning

Kompatibel modell

iPad mini iPad

(tredje generationen) iPad 2 iPad

USBanslutning

AirPlayanslutning

 från och med april 2013.

”Made for iPod”, ”Made for iPhone” och

”Made for iPad” innebär att ett elektroniskt tillbehör har utformats specifikt för anslutning till iPod, iPhone eller iPad, samt att produkten har certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandakraven från Apple.

Apple kan inte hållas ansvarigt för den här enhetens funktion eller uppfyllande av regulatoriska säkerhetsstandarder. Obs! Om detta tillbehör används tillsammans med iPod, iPhone eller iPad kan det påverka trådlösa prestanda.

1

Tryck på USB FUNCTION

.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills USB visas på displayen

.

2

Anslut USB-kabeln som följde med din iPod/iPhone/iPad till

USB-porten

 på anläggningen.

Ställ in volymen med VOLUME +/

  on the remote or VOLUME dial

 på anläggningen.

Information om hur du använder din iPod/ iPhone/iPad hittar du i bruksanvisningen för din iPod/iPhone/iPad.

Sony avsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada på inspelade data på en iPod/ iPhone/iPad vid anslutning av en iPod/iPhone/ iPad till den här anläggningen.

3

Anslut USB-kabeln som följde med din iPod/iPhone/iPad till iPod-/iPhone-/iPad-enheten.

Funktionsindikatorn på displayen

ändras från USB till iPod.

Ladda en iPod/iPhone/iPad

När anläggningen är på startar laddningen automatiskt när du ansluter en iPod/ iPhone/iPad till anläggningen.

4

När iPod visas på displayen

 trycker du på

  för att starta uppspelningen.

Övriga funktioner

Du kan styra följande funktioner med knapparna på fjärrkontrollen eller anläggningen.

1

Sätt på strömmen till anläggningen.

Tryck på

/ (på/av)  för att stänga av anläggningen.

För att

Pausa uppspelningen

Gör följande:

Tryck på

  eller 

. Tryck en gång till på knappen för att återuppta uppspelningen.

Tryck på

 .

Avbryta uppspelningen

Välja ett spår eller ett kapitel i en ljudbok/ poddsändning

Tryck på

/ .

Hitta ett visst ställe i ett spår eller i ett kapitel i en ljudbok/ poddsändning

Håll ned

/ 

(

/  på enheten) under uppspelningen och släpp upp knappen vid

önskat ställe.

Anmärkningar

Anläggningens prestanda kan variera beroende på specifikationerna för din iPod/iPhone/iPad.

Bär inte omkring anläggningen när en iPod/ iPhone/iPad är ansluten till den. Det kan leda till fel på utrustningen.

2

Anslut din iPod/iPhone/iPad till enhetens USB-port.

Information om hur du ansluter finns

på sidan 14.

Din iPod/iPhone/iPad laddas upp. Mer information hittar du i bruksanvisningen till din iPod/iPhone/iPad.

Sluta ladda iPod-/iPhone-/iPad-enheten

Tryck på

/  för att stänga av anläggningen och koppla sedan loss din iPod/iPhone/iPad.

Anmärkningar om laddning

Det går inte att ladda upp en iPod/iPhone/iPad när anläggningen är avstängd.

Om anläggningen försätts i viloläge när en

USB-enhet eller en iPod/iPhone/iPad laddas, avbryts den pågående laddningen. Stäng av den automatiska vilolägesfunktionen innan du

börjar ladda. Mer information finns i Ställa in funktionen Automatic Standby (automatiskt viloläge) (sidan 59).

Batteriikonen på iPod-/iPhone-/iPad-enhetens display visar om batteriladdningen pågår eller inte.

25

SE

Spela upp en fil på en USB-enhet

26

SE

1

Du kan spela upp ljudfiler från en USB-enhet genom att ansluta ett USB-minne eller en

USB-enhet till anläggningen.

Den här anläggningen kan spela upp filer med ljudformaten MP3/WMA*/AAC*.

På nedanstående webbplatser finns information om vilka USB-enheter som kan användas.

För kunder i Europa:

http://support.sony-europe.com/

För kunder i övriga länder och områden:

http://www.sony-asia.com/support

* Filer som är försedda med upphovsrättsskyddet

DRM (Digital Rights Management) eller filer som har hämtats från en onlinemusiktjänst kan inte spelas upp på den här anläggningen. Om du försöker spela upp den här typen av filer spelas nästa oskyddade ljudfil upp automatiskt.

Tryck på USB FUNCTION

.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills USB visas på displayen

.

2

Anslut USB-enheten direkt eller via den USB-kabel som följde med USB-enheten till USB-porten

 på enheten.

3

Tryck på

  för att starta uppspelningen.

Övriga funktioner

Du kan styra följande funktioner med knapparna på fjärrkontrollen eller anläggningen.

För att

Pausa uppspelningen

Avbryta uppspelningen

Välja mapp

Välja fil

Hitta ett visst ställe i en fil

Gör följande:

Tryck på

 . Tryck en gång till på knappen för att

återuppta uppspelningen.

Tryck på

 . Om du vill

återuppta uppspelningen trycker du på

 *

1

.

Om du inte vill återuppta uppspelningen trycker du på

  igen*

2

.

Tryck på +/

  flera gånger.

Tryck på

/ .

Håll ned

/ 

(

/  på enheten) under uppspelningen och släpp upp knappen vid

önskat ställe.

Välja upprepad uppspelning

Tryck flera gånger på

REPEAT

 tills

(alla ljudfiler) eller 1 (en ljudfil) visas.

*1

*2

För MP3/WMA-filer i VBR-format kan det hända att anläggningen återupptar uppspelningen från ett annat ställe än där den avbröts.

När du avbryter funktionen för att återuppta uppspelningen, återgår displayen till att visa antalet mappar.

Byta uppspelningsläge

Tryck upprepade gånger på PLAY MODE

 medan spelaren är stoppad. Du kan välja normal uppspelning (ingen indikering eller FLDR visas*

1

) eller slumpmässig uppspelning (SHUF eller FLDR SHUF visas*

2

).

*1

Om ingen indikering väljs spelar anläggningen upp alla filer på USB-enheten. Om du väljer

FLDR spelar anläggningen upp alla filer i den valda mappen på USB-enheten.

*2

Om du väljer SHUF spelar anläggningen upp alla ljudfiler på USB-enheten i slumpmässig ordning. Om du väljer FLDR SHUF spelas alla ljudfiler i den valda mappen upp i slumpmässig ordning.

Anmärkning om uppspelningsläge

Om nätsladden kopplas loss när anläggningen är på återgår anläggningen till normalt uppspelningsläge.

Anmärkning om upprepad spelning

anger att alla filer upprepas tills du stoppar uppspelningen.

1 anger att en enda fil upprepas tills du stoppar uppspelningen.

Om nätsladden kopplas loss när anläggningen är på avbryts den upprepade uppspelningen.

Anmärkning om slumpmässig uppspelning

När anläggningen stängs av nollställs det slumpmässiga uppspelningsläget (SHUF eller FLDR SHUF och uppspelningsläget

återgår till normalt uppspelningsläge (ingen indikering eller FLDR).

Anmärkningar

Uppspelningsordningen för anläggningen kan skilja sig från uppspelningsordningen på den anslutna digitala musikspelaren.

Stäng av anläggningen innan du avlägsnar

USB-enheten. Om du tar bort en USB-enhet när anläggningen är påslaget kan informationen på

USB-enheten förstöras.

Om apparaten behöver anslutas via en

USB-kabel, använd då den USB-kabel som medföljde USB-enheten som du vill ansluta.

Se bruksanvisningen till den USB-enhet som ska anslutas för information om anslutning.

Efter anslutning kan det dröja en stund innan

READING visas, beroende på vilken typ av

USB-enhet som är ansluten.

Anslut inte USB-enheten via ett USB-nav.

När USB-enheten är ansluten läses alla filer på

USB-enheten in i anläggningen. Om det finns många mappar eller filer på USB-enheten kan det ta lång tid att slutföra läsningen.

Med vissa anslutna USB-enheter kan det ta lång tid att sända signaler från anläggningen eller att bli klar med att läsa av USB-enheten.

Kompatibilitet med alla sorters kodnings- och skrivningsprogram kan inte garanteras. Om ljudfiler på USB-enheten ursprungligen kodades med inkompatibel programvara kan dessa filer ge upphov till brus eller felfunktion.

Maximalt antal mp3-mappar och -filer på

USB-enheten som anläggningen har stöd för:

– mappar är 1 000* (inklusive rotmappen)

3 000 filer

250 filer i samma mapp

8 mappnivåer (i filernas trädstruktur)

* Det inkluderar mappar som inte innehåller spelbara ljudfiler samt tomma mappar.

Det antal mappar som anläggningen kan identifiera kan vara mindre än det faktiska antalet mappar, beroende på mappstrukturen.

Anläggningen har inte nödvändigtvis stöd för alla funktionerna på anslutna USB-enheter.

Mappar som inte innehåller ljudfiler identifieras inte.

På den här anläggningen går det att lyssna på ljudfiler i följande format:

MP3: filtillägg .mp3

WMA: filtillägg .wma

AAC: filtillägg .m4a, .mp4 eller .3gp

Om filen har rätt filnamnstillägg men i själva verket har ett annat format kan det hända att det uppstår störningar eller andra fel om du försöker spela upp filen.

27

SE

28

SE

Ladda en USB-enhet

När anläggningen är på startar laddningen automatiskt när du ansluter en USB-enhet till anläggningen.

1

Sätt på strömmen till anläggningen.

Tryck på

/ (på/av)  för att stänga av anläggningen.

2

Anslut en USB-enhet till

USB-porten på enheten.

Information om hur du ansluter finns

på sidan 14.

Sluta ladda USB-enheten

Tryck på

/  för att stänga av anläggningen och koppla sedan loss

USB-kabeln.

Anmärkningar om laddning

Det går inte att ladda USB-enheten när anläggningen är avstängd. Vissa USB-enheter har egenskaper som gör att de inte laddas upp.

Om anläggningen försätts i viloläge när en

USB-enhet eller en USB-enhet laddas, avbryts den pågående laddningen. Stäng av den automatiska vilolägesfunktionen innan du

börjar ladda. Mer information finns i Ställa in funktionen Automatic Standby (automatiskt viloläge) (sidan 59).

Förbereda för en BLUETOOTH-anslutning

Du kan lyssna på musik på en iPod/iPhone/ iPad eller en BLUETOOTH-enhet via en trådlös anslutning.

Innan du använder BLUETOOTH-funktionen måste du genomföra parkoppling för att registrera BLUETOOTH-enheten.

Anläggningen har stöd för registrering och anslutning av BLUETOOTH-enheten och

NFC, där du aktiverar datakommunikationen genom röra en enhet vid en specifik punkt.

Du hittar information om NFC under

”Ansluta med NFC” (sidan 32).

Vad är parkoppling?

De BLUETOOTH-enheter som ska ansluta till varandra måste registreras hos varandra i förväg. Parkoppling är en funktion som registrerar två enheter.

När parkopplingen har utförts behöver du inte göra om den igen. I följande fall måste dock parkopplingen genomföras en gång till:

Parkopplingsinformationen raderades när

BLUETOOTH-enheten reparerades.

Du har försökt parkoppla anläggningen med fler än 10 BLUETOOTH-enheter.

Anläggningen kan parkopplas med upp till nio BLUETOOTH-enheter. Om du parkopplar ytterligar en BLUETOOTHenhet när du redan parkopplat anläggningen med 9 enheter kommer informationen för den först anslutna enheten att skrivas över med informationen från den nya enheten.

Parkopplingsinformationen för anläggningen raderas från den anslutna enheten.

Om du initierar anläggningen eller raderar parkopplingshistoriken med anläggningen försvinner all parkopplingsinformation.

Om BLUETOOTH-indikatorn

BLUETOOTH-indikatorn i mitten av

BLUETOOTH-knappen

 indikerar statusen för BLUETOOTH.

Anläggningens status

Indikatorfärg

Anläggningen är i BLUETOOTHviloläge (när anläggningen

är på)

Blå

Under

BLUETOOTHparkoppling

Anläggningen försöker ansluta till en

BLUETOOTHenhet

Blå

Blå

Anläggningen har upprättat en anslutning med en BLUETOOTHenhet

Blå

Indikatorstatus

Blinkar långsamt.

Blinkar snabbt.

Blinkar.

Lyser.

Anläggningen har stöd för BLUETOOTH

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) och AVRCP (Audio Video Remote Control

Profile). Mer information finns i Trådlös

BLUETOOTH-teknik (sidan 76).

Anmärkningar

Mer information om hur du använder den

BLUETOOTH-enhet som ska anslutas hittar du i den bruksanvisning som följde med

BLUETOOTH-enheten.

Den BLUETOOTH-enhet som ska anslutas måste ha stöd för A2DP (Advanced Audio Distribution

Profile).

29

SE

30

SE

Aktivera mottagning av

AAC-kodec

Du kan ta emot data i AAC-kodecformat från en BLUETOOTH-enhet. Aktivera mottagning via alternativmenyn.

1

Tryck på OPTIONS

 för att visa inställningsmenyn.

2

Tryck flera gånger på

/  för att välja

BT AAC och tryck sedan på

.

3

Tryck på

/  flera gånger för att välja

ON eller OFF och tryck sedan på

.

ON: för att ta emot i AAC-kodecformat

OFF: för att ta emot i SBC-kodecformat

Anmärkningar

Om du gör inställningen under pågående

BLUETOOTH-anslutning så bryts anslutningen.

När du använder en Apple-produkt uppdaterar du den till den senaste programvaruversionen.

Information om hur du uppdaterar finns i bruksanvisningen som medföljde Appleprodukten.

Om ljudet avbryts vid mottagning i AACkodecformat ställer du in menyn BT AAC på OFF.

Parkoppla anläggningen med en BLUETOOTH-enhet

Anslutningsexempel

BLUETOOTH-enhet, till exempel en WALKMAN*

* Läs i bruksanvisningen som medföljde din

WALKMAN för att kontrollera om den är en

BLUETOOTH-enhet eller inte.

1

Placera den BLUETOOTH-enhet som ska anslutas inom en meter från anläggningen.

2

Tryck på BLUETOOTH

FUNCTION

.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills BT AUDIO visas på displayen

.

BLUETOOTH-indikatorn blinkar långsamt blått.

Om anläggningen tidigare har anslutits till BLUETOOTH-enheten automatiskt trycker du på

BLUETOOTH

 på enheten för att avbryta anslutningen så att BT AUDIO visas på displayen

.

3

Tryck ned och håll BLUETOOTH

 nedtryckt på enheten under minst 2 sekunder.

BLUETOOTH-indikatorn blinkar snabbt i blått och PAIRING blinkar på displayen

.

Anläggningen är i parkopplingsläge.

4

Genomför parkopplingen på

BLUETOOTH-enheten och sök efter anläggningen med

BLUETOOTH-enheten.

När genomsökningen är klar kan en lista över hittade enheter visas på

BLUETOOTH-enhetens display.

Denna anläggning visas som SONY:CMT-

SBT300W (Bluetooth) eller SONY:CMT-

SBT300WB (Bluetooth). Om den inte visas genomför du åtgärden från steg 1 igen.

När du upprättar en anslutning till den här anläggningen väljer du ljudprofil (A2DP,

AVRCP) på BLUETOOTH-enheten.

Om BLUETOOTH-enheten inte har stöd för

AVRCP-profilen (Audio Video Remote

Control Profile) kan du inte använda anläggningen för att spela upp eller stoppa uppspelningen.

Mer information om hur du använder den

BLUETOOTH-enhet som ska anslutas hittar du i den bruksanvisning som följde med

BLUETOOTH-enheten.

5

Välj SONY:CMT-SBT300W

(Bluetooth) eller SONY:CMT-

SBT300WB (Bluetooth) på

BLUETOOTH-enhetens display.

Om du uppmanas att ange lösenord på

BLUETOOTH-enheten anger du 0000.

6

Använda BLUETOOTH-enheten och genomföra BLUETOOTHanslutning.

När parkopplingen är klar och anslutningen till BLUETOOTH-enheten

är upprättad på rätt sätt övergår displayen

 till BT AUDIO istället för

PAIRING och BLUETOOTH-indikatorn

 blinkar långsamt blått.

Beroende på typ av BLUETOOTHenhet kan anslutningen startas automatiskt efter det att parkopplingen är klar.

Anmärkningar

• lösenord kan även kallas ”passkod”, ”PIN-kod” eller ”PIN-nummer” osv.

Anläggningens vilolägesstatus för parkopplingen avbryts efter ungefär fem minuter. Om parkopplingen inte fungerar genomför du proceduren från steg 1 igen.

Om du vill parkoppla anläggningen med flera

BLUETOOTH-enheter utför du steg 1 till 6 för varje enskild BLUETOOTH-enhet.

Tips!

Du kan genomföra en parkoppling eller försöka skapa en BLUETOOTH-anslutning till en annan

BLUETOOTH-enhet samtidigt som BLUETOOTHanslutningen upprättas med en BLUETOOTHenhet. Den aktuella BLUETOOTH-anslutningen avbryts när en BLUETOOTH-anslutning till en annan enhet har upprättats.

Radera all registreringsinformation för parkoppling

1

Tryck på BLUETOOTH FUNCTION

.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills BT AUDIO visas på displayen

.

När anläggningen är ansluten till en

BLUETOOTH-enhet visas det angivna namnet för den anslutna BLUETOOTH-enheten på anläggningens display

. Tryck på

BLUETOOTH

 på anläggningen för att avbryta anslutningen med denna

BLUETOOTH-enhet så att BT AUDIO visas på displayen

.

2

Tryck på OPTIONS

 för att visa inställningsmenyn.

3

Tryck flera gånger på

/

  för att välja

DEL LINK och tryck sedan på

.

4

Tryck flera gånger på

/

  flera gånger för att välja OK och tryck sedan på

.

COMPLETE visas på displayen

 och all parkopplingsinformation raderas.

Anmärkning

Om du har raderat parkopplingsinformationen måste du genomföra parkoppling igen om du vill skapa en BLUETOOTH-anslutning. Om du vill ansluta till en BLUETOOTH-enhet igen måste du ange lösenordet på BLUETOOTH-enheten.

31

SE

Ansluta med NFC

NFC (Near Field Communication) är en trådlös teknik för korta avstånd för kommunikation mellan olika enheter, exempelvis mobiltelefoner och IC-brickor.

Med NFC kan du aktivera datakommunikation genom röra en enhet vid en specifik punkt.

Kompatibla smarttelefoner är sådana som har NFC-funktion (kompatibla operativsystem: Android version 2.3.3 eller senare, dock ej Android 3.x).

På nedanstående webbsida finns information om kompatibla enheter.

För kunder i Europa:

http://support.sony-europe.com/

För kunder i övriga länder och områden:

http://www.sony-asia.com/support

Förberedelser på din smarttelefon (Android)

Du måste ha en NFC-kompatibel app installerad på din smarttelefon. Om NFC

Easy Connect inte är installerat kan du hämta appen från Google Play.

I vissa länder och regioner får NFCkompatibla appar inte hämtas.

För vissa smarttelefoner är denna funktion tillgänglig även utan NFC Easy

Connect. I så fall kan användningen med och specifikationerna för smarttelefonen skilja sig åt från beskrivningen i denna bruksanvisning. Mer information finns i smarttelefonens bruksanvisning.

1

Gå till webbplatsen nedan för att installera appen.

https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.sony.easyconnect

Om du öppnar webbplatsen med 2D-kod

Läs följande 2D-kod för åtkomst.

32

SE

2

Ställ in smarttelefonen så att NFCfunktionen är aktiv.

Mer information finns i smarttelefonens bruksanvisning.

Om appen NFC Easy Connect

Detta är ett kostnadsfritt program som används med Android. På Internet kan du söka efter information om NFC Easy Connect och hämta appen.

I vissa länder och regioner får NFC-kompatibla appar inte hämtas.

Ansluta smarttelefonen med NFC

Rör vid anläggningen med smarttelefonen.

Anläggningen startas automatiskt och parkoppling och BLUETOOTH-anslutning upprättas.

1

Starta appen NFC Easy Connect på din smarttelefon.

Kontrollera att appens display visas.

2

Rör vid anläggningen med din smarttelefon.

Rör med smarttelefonen vid markeringen NN-

Mark på anläggningen och håll den kvar där tills smarttelefonen vibrerar.

Slutför anslutningen med smarttelefonen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Läs i smarttelefonens bruksanvisning för information om vilken del av telefonen som ska användas vid kontakten.

Koppla från en anslutning med NFC

Bryt den upprättade anslutningen genom att röra vid markeringen N-Mark på enheten.

Växla en ansluten enhet med NFC

När du rör vid enheten med en

NFC-kompatibel smarttelefon när en annan BLUETOOTH-enhet är ansluten till anläggningen kopplas BLUETOOTH-enheten bort och anläggningen ansluts till smarttelefonen.

Om du med den smarttelefon som är ansluten till anläggningen rör vid andra

NFC-kompatibla BLUETOOTH-hörlurar eller

-högtalare kopplas smarttelefonen bort från anläggningen och ansluts istället till den

BLUETOOTH-enheten som vidrördes.

Lyssna på musik via BLUETOOTH

Du kan använda en BLUETOOTH-enhet som

är parkopplad med anläggningen och lyssna på musik via BLUETOOTH-anslutningen.

Du kan ställa in volymen för anläggningen och starta/stoppa uppspelningen med den anslutna BLUETOOTH-enheten.

Se bruksanvisningen till din BLUETOOTHenhet för information om funktioner.

Bekräfta följande innan du spelar upp musik:

BLUETOOTH-funktionen hos BLUETOOTHenheten är aktiverad.

Parkoppling med anläggningen har genomförts.

2

Upprätta en BLUETOOTHanslutning med BLUETOOTHenheten.

När anslutningen är upprättad visas

CONNECT på displayen

 och sedan visas det namn som är inställt för

BLUETOOTH-enheten.

Om BLUETOOTH-enheten har varit ansluten till anläggningen tidigare kanske du ansluts automatiskt utan att behöva göra något.

Mer information om hur du

BLUETOOTH-enheten hittar du i den bruksanvisning som följde med

BLUETOOTH-enheten.

3

Tryck på

  för att starta uppspelningen.

Beroende på BLUETOOTH-enheten kanske du måste starta musikspelaren på BLUETOOTHenheten i förväg.

Beroende på BLUETOOTH-enheten måste du kanske trycka två gånger på

 .

1

Tryck på BLUETOOTH

FUNCTION

.

BLUETOOTH-indikatorn blinkar långsamt blått.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills BT AUDIO visas på displayen

.

4

Tryck på VOLUME +/

  för att ställa in volymen.

Vrid VOLUME-vredet

 på enheten

åt vänster eller höger för att ställa in volymen.

Om volymen inte kan ändras justerar du den på BLUETOOTH-enheten.

33

SE

34

SE

Övriga funktioner

Du kan styra följande funktioner med knapparna på fjärrkontrollen eller anläggningen.

För att Gör följande:

Tryck på

 *.

Pausa uppspelningen

Avbryta uppspelningen

Tryck på

 .

Välja mapp

Välja fil

Hitta ett visst ställe i en fil

Tryck på +/

 .

Tryck på

/ .

Håll ned

/ 

(eller

/  på enheten) under uppspelningen och släpp knappen vid önskat ställe.

* Beroende på BLUETOOTH-enheten måste du kanske trycka två gånger på

 .

Anmärkning

De funktioner som beskrivs i den här bruksanvisningen kanske inte finns på vissa

BLUETOOTH-enheter. Dessutom kanske den faktiska hanteringen skiljer sig åt beroende på den anslutna BLUETOOTH-enheten.

Kontrollera adressen för en ansluten

BLUETOOTH-enhet

Tryck på DISPLAY

 när det inställda namnet på den anslutna BLUETOOTHenheten visas på displayen

. Under åtta sekunder visas BLUETOOTH-enhetsadressen i två omgångar på displayen.

Avbryta anslutningen till en BLUETOOTHenhet

Tryck på BLUETOOTH

 på enheten.

DISCONNECT visas på displayen

.

Beroende på BLUETOOTH-enheten kan anslutningen avbrytas automatiskt när du stoppar uppspelningen.

Nätverksanslutningar

Så här ansluter du nätverket

Konfigurera nätverket efter det att du kontrollerat nätverksmiljön. Läs följande beskrivningar.

Konfigurera ett trådlöst nätverk

Välj lämplig metod och börja göra nätverksinställningarna. Anslut inte någon nätverkskabel till anläggningen.

Alternativ 1: Metod för att använda ett program för smarttelefon eller datorplatta

(Android-enhet/iPhone/iPod touch/iPad)

(sidan 36)

Alternativ 2: Manuell inställningsmetod med Access Point Scan (för PC/Mac)

(sidan 37)

Alternativ 3: Metod för att använda en

WPS-tryckknapp på anslutningspunkten

med stöd för WPS (sidan 39)

Konfigurera ett trådbundet nätverk

Alternativ 4: DHCP-metod (sidan 40)

Tips!

Om du vill ansluta den fasta IP-adressen och

-inställningen för proxyservern använder du

skärmen i steg 8 för Alternativ 2: Manuell inställningsmetod med Access Point Scan

(för PC/Mac). (sidan 37).

35

SE

Konfigurera ett trådlöst nätverk

Anmärkning

När du konfigurerar ett trådlöst nätverk kanske du måste ange namnet på det trådlösa nätverket

(SSID) och säkerhetsnyckeln (WEP eller WPAnyckeln). En säkerhetsnyckel (eller nätverksnyckel)

är en krypteringsnyckel som används för att begränsa antalet enheter att kommunicera med.

Den används för att ge bättre säkerhet för enheter som kommunicerar via en trådlös nätverksrouter/ anslutningspunkt.

Du hittar information om SSID och säkerhetsnyckel i bruksanvisningen till den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten.

2

Hämta det kostnadsfria NS

Setup-programmet.

36

SE

Alternativ 1: Metod för att använda ett program för smarttelefon eller datorplatta (Android-enhet/ iPhone/iPod touch/iPad)

Anmärkningar

Innan du börjar med den här proceduren bör du komma ihåg att ditt Wi-Fi-nätverk inte är skyddat förrän du är klar med inställningen.

När inställningen är slutförd skyddar du ditt

Wi-Fi-nätverk igen genom att ställa in trådlös nätverkssäkerhet.

Följande procedur måste slutföras inom

30 minuter. Om du inte kan slutföra den stänger du av anläggningen och börjar om från steg 1.

Om problem uppstår vid nätverksinställningen börjar du om från steg 1.

1

Ha namnet på det trådlösa nätverket (SSID) och säkerhetsnyckeln till den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten som ska användas tillgängliga för referens.

Namn på det trådlösa nätverket (SSID)

Säkerhetsnyckel (WEP- eller WPA-nyckel)

Du kan hämta det kostnadsfria programmet från Google Play för

Android-enheter och från App Store för iPhone/iPod touch/iPad på webbplatsen.

Android https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.sony.nssetup.app

iOS https://itunes.apple.com/au/app/nssetup/id537150314?mt=8

Om du öppnar webbplatsen med 2D-kod

Läs följande 2D-kod för åtkomst.

Android iOS

Du kan enkelt söka efter programmet genom att skriva in NS Setup i sökfältet.

3

Tryck på

/ (på/av)  för att slå på anläggningen.

4

5

Tryck på OPTIONS inställningsmenyn.

Tryck på

/

 för att visa

 flera gånger för att välja NW RESET och tryck sedan på

. När OK visas på displayen trycker du på

.

Anläggningen stängs av automatiskt.

Alternativ 2: Manuell inställningsmetod med

Access Point Scan

(för PC/Mac).

Anmärkning

Kom ihåg att ditt Wi-Fi-nätverk inte är skyddat förrän du är klar med inställningen. När inställningen är slutförd skyddar du ditt Wi-Finätverk igen genom att ställa in trådlös nätverkssäkerhet.

6

Tryck på

/ (på/av)  för att slå på anläggningen.

När blinkar på displayen

 genomför du följande åtgärd.

Konfigurera med en iPhone/iPod touch/ iPad

Öppna [Settings] (Inställningar) – [Wi-Fi] på startskärmen och välj

Sony_Wireless_Audio_Setup.

Om Sony_Wireless_Audio_Setup inte visas väntar du tills blinkar på displayen

 och gör sedan sökningen igen.

1

Ha namnet på det trådlösa nätverket (SSID) och säkerhetsnyckeln till den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten som ska användas tillgängliga för referens.

Namn på det trådlösa nätverket (SSID)

Säkerhetsnyckel (WEP- eller WPA-nyckel)

Information om SSID och säkerhetsnyckel finns i bruksanvisningen till den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten.

7

Starta programmet NS Setup.

2

Tryck på OPTIONS

 för att visa inställningsmenyn.

8

Utför konfigurationen med hjälp av anvisningarna på skärmen.

När konfigurationen är klar trycker du på Play test sound-knappen för att spela upp ett testljud och bekräfta det fungerar.

Anmärkningar

Om Sony_Wireless_Audio_Setup inte visas upprepar du från steg 4 och framåt.

Anslut inte nätverkskabeln.

3

Tryck på

/

 flera gånger för att välja NW RESET och tryck sedan på

.

Anläggningen stängs av automatiskt.

4

Tryck på

/ (på/av)  för att slå på anläggningen.

5

Anslut enheten och en Mac- eller

Windows-dator.

37

SE

För Mac OS X

Starta din Mac.

Klicka på

-ikonen längst upp på skärmen.

Välj [Sony_Wireless_Audio_Setup] på nätverkslistan.

För Windows 8 (Windows UI)

Starta datorn.

För muspekaren till det övre högra

(eller nedre högra) hörnet på startskärmen för att visa snabbknapparna och välj [Settings]

(Inställningar).

Om datorn har en pekskärm visar du snabbknapparna genom att dra med fingret från höger på startskärmen och väljer sedan [Settings]

(Inställningar).

6

Öppna skärmen [Sony Network

Device Setting] (Sonys nätverksenhetsinställning).

För Mac

Starta Safari och välj [Bonjour] under

([Bookmarks] (Bokmärken)) och välj sedan [SONY:CMT-SBT300W(B)

XXXXXX].

För PC

Starta webbläsaren och skriv in någon av följande webbadresser i adressfältet.

7

Välj önskat språk när skärmen

[Language Setup]

(Språkinställning) visas.

38

SE

Välj eller knacka på ikonen eller .

Välj [Sony_Wireless_Audio_Setup] på nätverkslistan.

För Windows 7/Windows 8

Starta datorn.

Knacka eller klicka på skrivbordet på startskärmen.

Klicka på ikonen

eller längst ned på skärmen.

Välj [Sony_Wireless_Audio_Setup] på nätverkslistan.

För Windows Vista

Starta datorn.

Klicka på ikonen

längst ned på skärmen.

Välj [Connect to a network] (Anslut till ett nätverk).

Välj [Sony_Wireless_Audio_Setup] på nätverkslistan.

8

Välj [Nätverksinställningar]

(Nätverksinställningar) på menyn.

Network Settings

9

Välj SSID för den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten och ange sedan säkerhetsnyckeln

(om tillämpligt).

Alternativ 3: Metod för att använda en WPStryckknapp på anslutningspunkten med stöd för WPS

1

Kontrollera om nätverkskabeln

(medföljer ej) är bortkopplad.

Koppla bort nätverkskabeln medan nätsladden är bortkopplad om nätverkskabeln är ansluten.

SSID

10

Välj [Apply] (Tillämpa).

11

Klicka på [OK] i fönstret.

Anläggningen startar om automatiskt.

12

Anslut din Mac eller PC till den trådlösa nätverksrouter/ anslutningspunkt som ska användas.

Anmärkning

Den här proceduren måste slutföras inom

30 minuter. Om du inte kan slutföra den stänger du av enheten och börjar om från steg 3.

2

Tryck på OPTIONS inställningsmenyn.

 för att visa

3

Tryck flera gånger på

/

 för att välja WPS och tryck sedan på

.

OK visas på displayen

.

Avbryt inställningen genom att trycka på

/  för att välja CANCEL och tryck sedan på

.

4

Tryck på

.

WPS blinkar.

5

Tryck på WPS-knappen på anslutningspunkten.

WPS-knapp*

* WPS-knappens placering och form varierar beroende på anslutningspunktens modell.

Tips!

I bruksanvisningen till den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten finns information om WPS-knappen.

39

SE

Konfigurera trådbundna nätverk

40

SE

Alternativ 4: DHCP-metoden

Vanligtvis ställs DHCP-inställningen på ON när du ansluter datorn till nätverket.

Pröva följande metod om du använder ett trådbundet nätverk.

Aktivera datorns DHCP-inställning i förväg.

1

Kontrollera ifall datorn och routern är påslagna.

2

Anslut anläggningen och routern med hjälp av en nätverkskabel

(medföljer ej).

3

Anslut routern och datorn med ytterligare en nätverkskabel

(medföljer ej) eller en trådlös nätverksanslutning.

Nätverkskabel

(medföljer ej) eller en trådlös nätverksanslutning

Nätverkskabel

(medföljer ej)

4

Sätt på anläggningen.

tänds på displayen

 när anslutningen är upprättad.

Lyssna på ljudinnehåll med DLNA

(Digital Living Network Alliance)

Du kan spela upp ljudinnehåll på DLNAkompatibla servrar, till exempel en dator eller nätverksinspelare osv. på den här anläggningen genom att styra servern med programmet Network Audio Remote*.

En DLNA--kompatibel kontrollenhet

(en fjärransluten kontrollenhet osv.) behövs.

Du kan använda Windows 7/Windows 8 som både server och kontrollenhet.

Enhet med Network Audio Remote* eller DLNA-kontrollenhet

Om du öppnar webbplatsen med 2D-kod

Läs följande 2D-kod för åtkomst.

Android iOS

Server

Kontroll

Åtkomst

Nätverksstyrd spelare (den här anläggningen)

Leverans

* Network Audio Remote är en app för iOS och

Android. Sony tillhandahåller appen Network

Audio Remote utan kostnad.

Mer information finns på nedanstående webbplats.

Du kan hämta det kostnadsfria programmet från Google Play för Android-enheter och från

App Store för iPhone/iPod Touch/iPad på webbplatsen.

Du kan enkelt söka efter programmet genom att skriva in Network Audio Remote i sökfältet.

Android

https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.sony.nar.app

iOS

http://itunes.apple.com/us/app/networkaudio-remote/id398312883?mt=8

Du kan spela upp ljudinnehåll som finns på servern med hjälp av anläggningen i MP3-,

Linear PCM-, WMA- och AAC*-format.

Ljudinnehåll med DRM-copyrightskydd

(Digital Rights Management) kan inte spelas upp på den här anläggningen.

* Anläggningen kan endast spela upp AAC-filer med tilläggen .m4a, .mp4 eller .3gp.

Anmärkningar

Normalt dröjer det en stund att registrera varje

DLNADLNA-kompatibel enhet som används för tillfället när du lyssnar på ljudinnehåll via ett hemnätverk.

Filer i WMA-format med DRM-copyrightskydd kan inte spelas upp på den här anläggningen.

Om en WMA-fil inte kan spelas upp på anläggningen kontrollerar du filens egenskaper på datorn för att se om filen är

DRM-copyrightskyddad.

Öppna en mapp eller en volym där WMA-filen lagras och högerklicka på filen för att visa fönstret [Property] (Egenskap). Om du ser fliken

[Licence] (Licens) är filen DRM-copyrightskyddad och kan inte spelas upp på anläggningen.

Du kanske inte kan spela upp visst innehåll med

DLNA CERTIFIED-produkter.

Tips!

Nätverksfunktionen är tillgänglig för att spela upp ljudinnehåll på en DLNA -kompatibel server eller kontrollenhet, men du kan inte välja den med funktionsknapparna på anläggningsenheten.

41

SE

42

SE

Lyssna på ljudinnehåll på en dator med Windows 8

Windows 8 har stöd för DLNA1.5. Windows 8 kan användas som både server och kontrollenhet. Du kan enkelt lyssna på ljudinnehåll på servern med hjälp av funktionen [Play To] (Spela upp på) i Windows 8.

2

Välj ikonen eller .

3

Högerklicka på namnet på det anslutna nätverket eller tryck och håll, och välj [Turn sharing on or off] (Aktivera eller inaktivera delning).

Kontroll och leverans

DLNA -kontrollenhet/ server (Windows 8baserad dator)

Nätverksstyrd spelare (den här anläggningen)

Anmärkning

De objekt som visas på datorn kan skilja sig från de som visas i det här avsnittet, beroende på operativsystemets version och datormiljön.

Mer information finns i hjälpfilerna för datorn.

Konfigurera en dator med

Windows 8

4

Välj [Yes, turn on sharing and connect to devices] (Ja, aktivera delning och anslut till enheter).

1

För muspekaren till det övre högra (eller nedre högra) hörnet på startskärmen för att visa snabbknapparna och välj

[Settings] (Inställningar).

Om datorn har en pekskärm visar du snabbknapparna genom att dra med fingret från höger på startskärmen och väljer sedan [Settings] (Inställningar).

Lyssna på ljudinnehåll på en dator med Windows 8

Använda Music (Musik) i Windows 8

(Windows UI)

1

Välj [Music] (Musik) på startskärmen.

4

Välj [SONY:CMT-SBT300W(B)

XXXXXX].

Anläggningen övergår i nätverksfunktionsläge och det valda ljudinnehållet spelas upp.

2

Välj önskat ljudinnehåll och starta uppspelningen.

3

För muspekaren till det övre högra (eller nedre högra) hörnet på startskärmen för att visa snabbknapparna och välj

[Devices] (Enheter).

Om datorn har en pekskärm visar du snabbknapparna genom att dra med fingret från höger på startskärmen och väljer sedan [Devices] (Enheter).

Använda Windows Media Player

1

Högerklicka på startskärmen.

Om datorn har en pekskärm drar du fingret på startskärmen nedifrån och upp och väljer [All apps] (Alla program) längst ned till höger på skärmen.

43

SE

44

SE

2

Välj [Windows Media Player].

Anläggningen övergår i nätverksfunktionsläge och det valda ljudinnehållet spelas upp.

Konfigurera DLNA-kontrollenhet för att använda denna PC

1

Högerklicka på startskärmen.

Om datorn har en pekskärm drar du fingret på startskärmen nedifrån och upp och väljer [All apps] (Alla program) längst ned till höger på skärmen.

3

Högerklicka på önskat ljudinnehåll eller tryck och håll.

4

Välj [Play To] (Spela upp på) på menyn.

2

Välj [Windows Media Player].

Enhetslistan visas.

5

Välj [SONY:CMT-SBT300W(B)

XXXXXX].

3

Klicka eller knacka på [Stream]

(Ström) och välj [More streaming options] (Fler alternativ för direktuppspelning).

Lyssna på ljudinnehåll på en dator med Windows 7

Windows 7 har stöd för DLNA1.5. Windows 7 kan användas som både server och kontrollenhet. Du kan enkelt lyssna på ljudinnehåll på servern med hjälp av funktionen [Play To] (Spela upp på) i Windows 7.

Kontroll och leverans

DLNA -kontrollenhet/ server (Windows 7baserad dator)

Nätverksstyrd spelare (den här anläggningen)

4

Kontrollera ifall alla enheter är tillåtna.

Anmärkning

De objekt som visas på datorn kan skilja sig från de som visas i det här avsnittet, beroende på operativsystemets version och datormiljön.

Mer information finns i hjälpfilerna för datorn.

Konfigurera en dator med

Windows 7

Om inte väljer du [Allow All] (Tillåt alla) och öppnar skärmen [Allow All Media

Devices] (Tillåt alla medieenheter). Välj

[Allow all the PCs and Media Devices]

(Tillåt alla datorer och medieenheter).

5

Välj [OK] för att stänga skärmen.

Inställningen är slutförd. Du kan lyssna på musik som finns på din datorn med

DLNA-kontrollenheten.

1

Gå till [Start] – [Control Panel]

(Kontrollpanelen) och välj [View network status and tasks] (Visa nätverksstatus och -åtgärder) under [Network and Internet]

(Nätverk och Internet).

Skärmen [Network and Sharing Center]

(Nätverks- och delningscenter) visas.

Tips!

Om det önskade objektet inte visas på skärmen kan du prova att ändra bildskärmstypen i Control Panel.

45

SE

2

Välj [Public network] (Offentligt nätverk) under [View your active networks] (Visa dina aktiva nätverk).

Om något annat än [Public network]

(Offentligt nätverk) visas på skärmen går du vidare till steg 5.

5

Välj [Change advanced sharing settings] (Ändra avancerade delningsinställningar).

46

SE

Skärmen [Set Network Location]

(Ange nätverksplats) visas.

3

Välj [Home network]

(Hemnätverk) eller [Work network] (Arbetsnätverk) enligt den miljö där anläggningen används.

6

Välj [Choose media streaming options...] (Välj alternativ för mediedirektuppspelning...) i [Media streaming]

(Mediedirektuppspelning).

4

Följ anvisningarna som visas på skärmen enligt den miljö där anläggningen används.

När ändringen är klar bekräftar du att objektet under [View your active networks] (Visa dina aktiva nätverk) har ändrats till [Home network]

(Hemnätverk) eller [Work network]

(Arbetsnätverk) på skärmen [Network and Sharing Center] (Nätverks- och delningscenter).

7

Om [Media streaming is not turned on]

(Mediedirektuppspelning

är inaktiverat) visas i fönstret Alternativ för mediedirektuppspelning väljer du [Turn on media streaming] (Aktivera mediedirektuppspelning).

8

Välj [Allow All] (Tillåt alla).

3

Välj [Play To] (Spela upp på) på menyn.

Skärmen [Allow All Media Devices]

(Tillåt alla medieenheter) visas. Om alla enheter i det lokala nätverket är

[Allowed] (Tillåtna) för att komma åt nätverket väljer du [OK] och stänger fönstret.

Enhetslistan visas.

4

Välj [SONY:CMT-SBT300W(B)

XXXXXX].

9

Välj [Allow all computers and media devices] (Tillåt alla datorer och medieenheter).

10

Välj [OK] för att stänga skärmen.

Lyssna på ljudinnehåll på en dator med Windows 7

Anläggningen övergår i nätverksfunktionsläge och det valda ljudinnehållet spelas upp.

1

Starta [Windows Media Player] i Windows 7.

2

Välj önskat ljudinnehåll och klicka med höger musknapp.

47

SE

Lyssna på ljudinnehåll på en dator med Windows Vista/

Windows XP

Du måste konfigurera Windows Media

Player 11 för att lyssna på musik genom att använda Windows Vista/Windows XP

*

som server.

*

Windows Media Player 11 är inte fabriksinstallerat i Windows XP. Öppna Microsofts webbplats, hämta installationsprogrammet och installera

Windows Media Player 11 på datorn.

Uppdatera datorns programvara till XP Service

Pack 2 eller senare och installera sedan Windows

Media Player 11. Du kan inte installera Windows

Media Player 11 före Service Pack 2 i XP-versioner.

Anmärkning

De objekt som visas på datorn kan skilja sig från de som visas i det här avsnittet, beroende på operativsystemets version och datormiljön.

Mer information finns i hjälpfilerna för datorn.

Konfigurera en dator med

Windows Vista/Windows XP

4

Välj [Customize] (Anpassa).

Skärmen [Set Network Location]

(Ange nätverksplats) visas.

5

Markera [Private] (Privat) och välj

[Next] (Nästa).

1

Gå till [Start] – [All Programs]

(Alla program) och välj

[Windows Media Player].

Windows Media Player 11 startas.

2

Välj [Media Sharing...]

(Mediedelning) på menyn

[Library] (Bibliotek).

Om du använder Windows XP går du vidare till steg 8.

3

När visas väljer du

[Networking...] (Nätverk ...).

6

Bekräfta att [Location type]

7

(Platstyp) har ändrats till [Private]

(Privat) och välj [Close] (Stäng).

Bekräfta att [(Private network)]

(Privat nätverk) visas i fönstret

[Network and Sharing Center]

(Nätverks- och delningscenter) och stäng fönstret.

48

SE

Skärmen [Network and Sharing Center]

(Nätverks- och delningscenter) visas.

8

Om alternativet [Share my media] (Dela ut mina media) inte

är markerat i fönstret [Media

Sharing] (Mediedelning) som visas i steg 2 markerar du [Share my media] (Dela ut mina media) och väljer [OK].

Lyssna på ljudinnehåll på en dator med Windows Vista/

Windows XP

Du kan spela upp ljudinnehåll med hjälp av DLNA-kontrollenheten.

En lista med enheter som kan anslutas visas.

9

Välj [Settings...] (Inställningar...) som visas bredvid [Share my media to:] (Dela ut mina mediefiler till:).

10

Markera [Allow new devices and computers automatically]

(Tillåt nya enheter och datorer automatiskt) och välj [OK].

Anmärkning

Avmarkera det här objektet när du har bekräftat att anläggningen kan anslutas till datorn och och spela upp ljudinnehåll på anläggningen.

49

SE

Använda musikströmning från Internet

(musiktjänster)

Du kan lyssna på olika musikströmningstjänster på Internet utan att använda en dator. Om du vill lyssna på musikströmning från Internet installerar du appen Network

Audio Remote på din mobilenhet och använder mobilenheten som en kontrollenhet.

Mer information om registrering finns på följande webbplats (endast modeller för

Oceanien): http://munlimited.com/home

1

Hämta programmet Network

Audio Remote.

Kontrollenhet

Kontroll

Internet

Åtkomst

Leverans

Det här systemet

Förbereda din mobilenhet för styrning

Förbered din mobilenhet, t.ex. en smarttelefon eller surfplatta, för användning som kontrollenhet.

50

SE

Anmärkningar

Kontrollera följande innan du använder musikströmning på Internet:

Kontrollera att anläggningen och mobilenheten är anslutna till samma nätverk.*

Kontrollera att anläggningen är påslagen.

Kontrollera att anläggningen och mobilenheten är anslutna till Internet.*

Kontrollera att anläggningen har identifierats i kontrollenheten.

* Mer information finns i Så här ansluter du nätverket (sidan 35).

Du måste registrera systemet för att kunna använda Music Unlimited.

iOS

Du kan hämta det kostnadsfria programmet från Google Play för

Android-enheter och från App Store för iPhone/iPod touch/iPad på webbplatsen.

Du kan enkelt söka efter programmet genom att skriva in Network Audio

Remote i sökfältet.

Android

https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.sony.nar.app

iOS

http://itunes.apple.com/us/app/ network-audio-remote/ id398312883?mt=8

Om du öppnar webbplatsen med

2D-kod

Läs följande 2D-kod för åtkomst.

Android

Lyssna på musikströmning från Internet

Tips!

Skärmbilderna som används i följande avsnitt är från en iPad. Skärmbilderna på Android-enheter och iPhone/iPod ser annorlunda ut.

4

Välj [Music Unlimited] eller

[vTuner].

Vilka tjänster som visas i listan beror på var du befinner dig.

Välj [Music Unlimited] eller [vTuner].

1

Knacka eller klicka på -ikonen på skärmen på Android-enheten eller iPhone/iPod touch/iPad.

2

Välj [SONY:CMT-SBT300W(B)] i listan.

5

Välj önskat spelbart innehåll och starta uppspelningen.

Tips!

Om uppspelningen inte startar går du igenom processen igen från steg 1.

Bekräfta/redigera enhetsnamnet

Du kan bekräfta och redigera enhetsnamnet för den här enheten med hjälp av inställningsskärmen Device Details

(Enhetsinformation) i webbläsaren.

Enhetsnamn

3

Välj [Music Services]

(Musiktjänster) i [Browse Music]

(Bläddra genom musik).

Tips!

Ljud med mycket hög volym kan matas ut från enheten om du ställer in volymen för högt med en Android-enhet eller iPhone/iPod touch/iPad.

Detaljerad information om hur du använder

Android OS och iOS finns i hjälpen till respektive operativsystem.

Om du vill ha detaljerad information om hur du använder Network Audio Remote knackar/ klickar du på respektive hjälpikon eller alternativikon.

51

SE

Använda AirPlay

Du kan spela upp musik som finns på en

Mac eller dator eller i iTunes eller på en iPhone, iPod touch eller iPad på den här anläggningen med hjälp av AirPlay.

Du kan spela upp musik trådlöst utan att ansluta anläggningen till en annan enhet.

iPhone, iPod touch eller iPad

Kontroll och strömning

Kompatibla iPhone-/iPod touch-/ iPad-modeller

iPod touch (femte generationen), iPod touch (fjärde generationen), iPod touch

(tredje generationen), iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad (fjärde generationen), iPad mini, iPad (tredje generationen), iPad 2, iPad: iOS4.3.3 eller senare

Mac, PC: iTunes10.2.2 eller senare

Anmärkningar

Läs “Kompatibla iPhone-/iPod touch-/iPadmodeller” på den här sidan om du vill ha mer

information om vilka versioner av iOS och iTunes som stöds.

Uppdatera iOS eller iTunes till den senaste versionen innan du använder dem med anläggningen.

I bruksanvisningen till respektive enhet finns mer information om hur du använder iPhone, iPod touch, iPad, iTunes och AirPlay.

iTunes

3

Välj [SONY:CMT-SBT300W(B)

XXXXXX] på AirPlay-menyn i iTunes eller din iPhone, iPod touch eller iPad.

iPhone, iPod touch eller iPad

1

Starta musikprogrammet i din iPhone, iPod touch, iPad eller i iTunes.

iTunes

52

SE

2

Välj -ikonen längst ned till höger på iPhone-, iPod touch- eller iPad-skärmen eller iTunesfönstret.

4

Börja spela upp ljudinnehåll på en iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes.

Anläggningen övergår i AirPlayfunktionsläge och det valda ljudinnehållet spelas upp.

Bekräfta/redigera enhetsnamnet

Du kan bekräfta och redigera enhetsnamnet för den här anläggningen med hjälp av inställningsskärmen i webbläsaren.

Mer information finns i Device Details under steg 8 i Skärmen Device Details

(Enhetsinformation) (sidan 38).

Du kan återställa det redigerade enhetsnamnet genom att genomföra

NW RESET (sidan 37).

Tips!

Om uppspelningen inte startar går du igenom processen igen från steg 1.

Ljud med mycket hög volym kan matas ut från anläggningen om du ställer in volymen för högt med iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes.

Detaljerad information om hur du använder iTunes finns i hjälpen till iTunes.

Volymnivån för iPhone, iPod touch, iPad eller iTunes kanske inte kan länkas till anläggningens volymnivå.

AirPlay är tillgänglig för att spela upp ljudinnehåll på en iPhone/iPod touch/iPad, men du kan inte välja den med funktionsknapparna på anläggningsenheten.

53

SE

Använda appen WALKMAN på en Xperia/

Xperia Tablet

54

SE

Du kan spela upp musik som finns på en

Xperia/Xperia Tablet på den här anläggningen med appen WALKMAN.

Xperia/Xperia Tablet

Kontroll och strömning

Anmärkningar

Uppdatera Android OS till den senaste versionen innan du använder det med den här anläggningen.

Mer information finns i bruksanvisningen till

Xperia/Xperia Tablet.

1

Starta appen WALKMAN på

Xperia/Xperia Tablet.

2

Välj ikonen i den övre högra delen av Xperia/Xperia Tablet.

3

Välj [SONY:CMT-SBT300W(B)

XXXXXX] på den skärm som visas i steg 2.

4

Tryck på uppspelningsknappen och börja spela upp ljudinnehållet på Xperia/Xperia Tablet.

Anläggningen övergår i nätverksfunktionsläge och det valda ljudinnehållet spelas upp.

Tips!

Om uppspelningen inte startar går du igenom processen igen från steg 1.

Detaljerad information om hur du använder operativsystemet Android finns i hjälpen till

Android OS.

Nätverksfunktionen är tillgänglig för att spela upp ljudinnehåll på en Xperia/Xperia Tablet, men du kan inte välja den med funktionsknapparna på anläggningsenheten.

Du kan spela upp musik som finns på vissa

WALKMAN-modeller på den här anläggningen med funktionen Music Throw (Musikdelning).

Mer information om funktionen Music Throw

(Musikdelning) finns i bruksanvisningen till din

WALKMAN.

Ytterligare information

Lyssna på radio

3

Tryck på TUNE +/–

.

Frekvensindikatorn på displayen

 börjar ändras.

Kanalsökningen stannar automatiskt när en radiokanal ställs in och STEREO

(när det är en FM-stereomottagning) visas på displayen (automatisk kanalsökning).

Ställa in en radiokanal

1

Tryck på TUNER FUNCTION

 för att välja ett radioband.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills TUNER FM eller TUNER AM visas (CMT-SBT300W), eller DAB eller

TUNER FM visas (CMT-SBT300WB) på displayen

.

Manuell kanalsökning

Tryck flera gånger på TUNING MODE

 tills MANUAL visas på displayen

 och tryck sedan på TUNE +/–

 för att ställa in önskad kanal.

Anmärkning om DAB/DAB+-stationer

(endast CMT-SBT300WB)

Om du ställer in en station med RDStjänster innehåller utsändningen även information om tjänstens eller kanalens namn.

När en DAB/DAB+-kanal ställs in kan det ta ett par sekunder innan ljudet hörs.

Primärtjänsten tas automatiskt emot igen när sekundärtjänsten tar slut.

Den här mottagaren saknar stöd för datatjänster.

Tips!

Om mottagningen för en FM-stereosändning brusar väljer du mono-mottagning genom att trycka flera gånger på FM MODE

 tills MONO visas på displayen. Detta ger mindre brus.

2

Tryck flera gånger på TUNING

MODE

 tills AUTO visas på displayen

.

Varje gång du trycker på knappen växlar mottagningsläget till AUTO,

PRESET eller MANUAL.

MONO visas under fyra sekunder.

55

SE

56

SE

1

Ändra intervallet för AMinställning (med undantag för europeiska modeller)

Stationsinställningsintervallet för AM är fabriksinställt på 9 kHz (respektive 10 kHz i vissa områden). Använd knapparna på anläggningen för den här åtgärden.

1

Tryck upprepade gånger på FUNCTION

 på anläggningen för att välja AMstationen.

2

Tryck på

/ (på/av)  för att stänga av anläggningen.

3

Tryck på och håll ned FUNCTION

 och tryck på

/ (på/av)  på enheten.

STEP 9K eller STEP 10K visas på displayen

.

Om du ändrar intervallet raderas alla förinställda AM-stationer.

4

Tryck på

 för att registrera stationen.

COMPLETE visas på displayen

.

5

Upprepa steg 1 till 4 för att registrera ytterligare kanaler.

Det går att lagra upp till 20 FMstationer och 10 AM-stationer (CMT-

SBT300W) eller 20 DAB/DAB+-stationer och 20 FM-stationer (CMT-SBT300WB).

Ställa in en radiokanal som finns i snabbvalsminnet

Tryck flera gånger på TUNING MODE

 tills PRESET visas på displayen

 och tryck sedan på TUNE +/–

 för att välja det snabbvalsnummer som den önskade stationen är sparad under.

Lagra radiokanaler i snabbvalsminnet

Du kan ställa in önskade radiokanaler.

2

Ställa in den radiostation som du vill spara i snabbvalsminnet.

Tryck på TUNER MEMORY

.

Snabbvalsnummer

Köra en automatisk DABavsökning manuellt

(endast CMT-SBT300WB)

Innan du kan ställa in DAB-/DAB+-stationer måste du köra en första DAB-avsökning.

Om du har flyttat till ett annat område bör du också utföra en första DAB-avsökning manuellt för att uppdatera DAB/DAB+tjänstinformationen.

1

Tryck på TUNER FUNCTION

 flera gånger tills DAB visas på displayen

.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills DAB visas på displayen

.

3

Tryck på TUNE +/–

 flera gånger för att välja ett snabbvalsnummer.

Om en annan station redan är lagrad på det valda snabbvalsnumret raderas den gamla stationen och ersätts med den nya.

2

Tryck på OPTIONS inställningsmenyn.

 för att visa

3

Tryck på

/

 flera gånger för att välja INITIAL och tryck sedan på

4

Tryck på

/

 flera gånger för att välja OK och tryck sedan på

Avsökningen startar. Medan avsökningen pågår visas ett ökande antal asterisker (*******). Beroende på vilka DAB/DAB+-tjänster som tillhandahålls i ditt område kan avsökningen ta flera minuter.

När avsökningen är klar skapas en lista över tillgängliga tjänster.

Anmärkningar

Om inga DAB/DAB+-sändningar tillhandahålls i ditt land eller din region visas NO SERV på displayen.

När den här proceduren utförs raderas alla gamla snabbvalsinställningar.

Kontrollera att anläggningen är avstängd innan du kopplar ur DAB/FM-trådantennen.

Annars raderas dina DAB/DAB+-inställningar.

57

SE

Använda extra ljudkomponenter

58

SE

1

Tryck på VOLUME

  på fjärrkontrollen för att sänka volymen.

Vrid VOLUME-vredet

 på enheten motsols för att sänka volymen.

2

Anslut en extra ljudkomponent till AUDIO IN-uttaget

(sidan 13).

Anslut externa tillbehörskomponenter med en ljudkabel (medföljer ej).

3

Tryck på AUDIO IN FUNCTION

.

Tryck flera gånger på FUNCTION

 på enheten tills AUDIO IN visas på displayen

.

4

Starta uppspelningen på den anslutna komponenten.

Ställ in volymen på den anslutna komponenten under uppspelningen.

5

Tryck på VOLUME +/–

  på fjärrkontrollen om du vill ändra volymen.

Vrid VOLUME-vredet

 på enheten

åt vänster eller höger för att ställa in volymen.

Anmärkning

Det kan hända att anläggningen automatiskt växlar till Standby-läge (viloläge) om volymen för den anslutna komponenten är för låg. Justera komponentens volym i motsvarande grad. Se Ställa in funktionen Automatic Standby (automatiskt

viloläge) (sidan 59).

Ställa in funktionen Automatic Standby

(automatiskt viloläge)

Den här anläggningen har automatisk vilolägesfunktion. Funktionen innebär att anläggningen automatiskt växlar till viloläge om den inte används och inga ljudsignaler matas ut från den på ungefär 15 minuter.

AUTO STBY visas på displayen

 i två minuter innan systemet växlar till viloläge.

Som standard är den automatiska vilolägesfunktionen på. Du kan stänga av funktionen via inställningsmenyn.

Anläggningen räknar ned tiden igen (15 minuter) tills det växlar till viloläge, även om den automatiska vilolägesfunktionen är aktiverad, i följande fall:

– när en USB-enhet är ansluten

– när en knapp på fjärrkontrollen eller enheten trycks in

* AM är endast tillgängligt för CMT-SBT300W.

DAB är endast tillgängligt för CMT-SBT300WB.

1

Tryck på OPTIONS

 för att visa inställningsmenyn.

2

Tryck flera gånger på

/

 för att välja AUTO STBY

(AUTOMATISKT VILOLÄGE) och tryck sedan på

.

3

Tryck flera gånger på

/

 för att välja ON (PÅ) eller OFF (AV) och tryck sedan på

.

Anmärkningar

Den automatiska vilolägesfunktionen fungerar inte i radioläge (FM/AM/DAB

*

) även om du har aktiverat den.

Det kan hända att anläggningen inte automatiskt går över i viloläge i följande fall:

– när den avläser en ljudsignal

– under uppspelning av ljudspår eller filer

– när insomningstimern eller uppspelningstimern pågår

59

SE

Ställa in BLUETOOTH-/nätverksviloläge

Du kan aktivera och inaktivera BLUETOOTH-

/nätverksviloläge. När BLUETOOTH-/ nätverksviloläget är aktivt övergår anläggningen i vänteläge för BLUETOOTH- eller nätverksanslutning även när anläggningen är avstängd. BLUETOOTH-/ nätverksviloläget är inaktiverat som standard.

1

Tryck på OPTIONS

 för att visa inställningsmenyn.

2

Tryck flera gånger på

/

 för att välja BT/NW STBY och tryck sedan på

.

3

Tryck flera gånger på

/

 för att välja ON eller OFF och tryck sedan på

.

4

Tryck på / (på/av)

 för att stänga av anläggningen.

När BT/NW STBY är inställt på ON startar anläggningen och du kan lyssna på musik genom att aktivera en anslutning till BLUETOOTH eller AirPlay på den anslutna komponenten.

Anmärkning

Det går inte att spela upp på DLNA-enheten eller genom att använda musiktjänster.

60

SE

Uppdatera programvaran

Uppdatera anläggningens programvara genom att hämta den senaste versionen via ett nätverk.

Om anläggningen känner av en ny uppdatering när den är ansluten till

Internet visas UPDATE på displayen

.

Du kan uppdatera programvaran via inställningsmenyn.

1

Tryck på OPTIONS

 för att visa inställningsmenyn.

2

Tryck på

/

 flera gånger för att välja UPDATE och tryck sedan på

.

3

Tryck på

/

 flera gånger för att välja OK och tryck sedan på

.

Uppdateringen startar.

Anmärkningar

Det tar vanligtvis tre till tio minuter innan uppdateringen är klar. Beroende på nätverksmiljön kan det ta ännu längre tid.

Använd inte anläggningen eller fjärrkontrollen medan uppdateringen pågår. Stäng inte heller av anläggningen eller koppla loss nätsladden medan uppdateringen pågår.

61

SE

Justera ljudet

Du kan ställa in basförstärkningen och justera tonen som du vill.

Ställa in basförstärkning

Tryck flera gånger på BASS BOOST

 för att välja ON eller OFF.

Justera bas och diskant

Tryck på BASS +/–

 för att ställa in bas eller på TREBLE +/–

 för att ställa in diskant.

Tryck flera gånger på EQ

 på enheten för att välja BASS eller TREBLE och justera det valda alternativet med TUNE +/–

.

Tips!

Anläggningen är utrustad med funktionen

DSEE för att återge klart diskantljud även när komprimering har försämrat ljudkvaliteten.

Funktionen DSEE aktiveras vanligen automatiskt när ljudkällan identifierats, men beroende på vilka funktioner som är aktiva kan det hända att den inte aktiveras.

62

SE

Ändra vad som visas på displayen

För att Gör följande:

Visa information på displayen

 *1

Visa klockan

Tryck flera gånger på

DISPLAY

 när anläggningen är på.

Tryck flera gånger på

DISPLAY

 när anläggningen är avstängd.

*2

Klockan visas under ca åtta sekunder.

*1 Du kan också visa informationen nedan när du spelar upp en cd-da-/MP3-skiva.

*2 Informationen visas inte i BLUETOOTH-/

Network Standby (BLUETOOTH-/ nätverksviloläge).

Cd-da-skiva

återstående uppspelningstid för ett spår under uppspelning

– total återstående uppspelningstid

Följande information visas:

– total uppspelningstid för en cd-da-skiva

(utom när PGM-läge är valt och spelaren är stoppad)

återstående uppspelningstid för ett spår på en cd-da-skiva

återstående uppspelningstid för en cd-daskiva (endast när normalt uppspelningsläge

är valt under uppspelning)

ID3-etikettinformation för MP3-filer. ID3 version 2-etikettinformation visas om både

ID3 version 1- och version 2-etiketter används för en MP3-fil.

– upp till 64 tecken för en ID3-etikett där tillåtna tecken är versaler (A till Z), siffror

(0 till 9) och symboler (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = >

@ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~)

Anmärkningar om DAB-/DAB+-information som visas på displayen (endast CMT-SBT300WB)

Följande visas också:

– upp till åtta tecken med tjänstnamn, upp till

128 tecken med DLS-information (Dynamic

Label Segment) och upp till 16 tecken med ensemblenamn.

– ett värde mellan 0 och 100 som anger signalkvaliteten visas.

MP3-skiva

– spår- eller filnamn

– artistnamn

– albumnamn

Anmärkningar om den information som visas på displayen

Tecken som inte går att visa visas som _.

Följande information visas inte:

– den återstående speltiden eller den totala speltiden för MP3-skivor

– den återstående speltiden för MP3-filer.

Följande information visas inte på rätt sätt:

– den förflutna speltiden för MP3-filer som är

VBR-kodade (variabel bithastighet).

– mapp- och filnamn som inte följer något av formaten ISO9660 Nivå 1, Nivå 2 eller det utvidgade formatet Joliet.

63

SE

Använda timerfunktionerna

Den här anläggningen har en insomningstimer och en väckningstimer.

Insomningstimern har företräde framför väckningstimern.

Du kan ställa in timern med knapparna på fjärrkontrollen.

Ställa in väckningstimern

Du kan lyssna på en cd-da- eller MP3-skiva eller radio varje dag vid en förinställd tid.

Se till att ställa in klockan innan du ställer in timern.

Ställa in insomningstimern

Anläggningen stängs av automatiskt när den inställda tiden för insomningstimern har förflutit. Insomningstimern fungerar

även om klockan inte är ställd.

64

SE

1

Tryck flera gånger på SLEEP

 för att ställa in tiden.

Välj 30MIN om du vill stänga av anläggningen efter 30 minuter.

Om du vill avbryta insomningstimern väljer du OFF.

1

Förbered ljudkällan.

Förbered ljudkällan och vrid VOLUMEvredet

 på anläggningen åt vänster eller höger eller tryck på VOLUME +/–

 på fjärrkontrollen för att höja eller sänka volymen.

Du kan välja mellan följande ljudkällor: CD, USB och TUNER

(FM, AM eller DAB)

*1

FUNCTION

Om du bara vill spela upp vissa spår eller filer på skivan skapar du ett program. Se Skapa ditt eget program

(programmerad uppspelning)

(sidan 22).

2

Om du vill lyssna på radio ställer du in önskad kanal med automatisk kanalsökning, manuell kanalsökning

eller snabbvalsinställning (sidan 55).

*1 FM eller AM för CMT-SBT300W, eller FM eller DAB för CMT-SBT300WB.

Tryck på TIMER MENU

.

3

Tryck på

/  flera gånger för att välja PLAY SET och tryck sedan på

.

Starttiden blinkar på displayen

.

4

Ställ in den tid när funktionen ska starta.

Tryck upprepade gånger på

/  för att ställa in timmen och tryck sedan på

. Minutindikatorn blinkar. Gör på samma sätt som ovan för att ställa in minuterna.

När du har ställt in starttiden går anläggningen till inställningen för stopptiden.

5

Använd samma procedur som i steg 4 för att ställa in en tid när funktionen ska stoppa.

Om TIME NG blinkar på displayen

Start- och sluttid är inställda på samma klockslag. Ändra stopptiden.

6

Välj ljudkälla.

Tryck upprepade gånger på

/  tills

önskad ljudkälla visas och tryck sedan

Du kan välja mellan följande ljudkällor:

CD, USB och TUNER (FM, AM eller

DAB)

*1

FUNCTION.

*1 FM eller AM för CMT-SBT300W, eller FM eller DAB för CMT-SBT300WB.

När du har valt ljudkälla visas bekräftelseskärmen för väckningstimern.

7

Tryck på

/ (på/av)  för att stänga av anläggningen.

När väckningstimern är inställd startar anläggningen ca 15 sekunder (för FM,

AM eller DAB

*

) eller ca 90 sekunder

(för en cd-da-skiva eller USB-enhet) före den förinställda tiden.

Om anläggningen redan är på vid den inställda tidpunkten fungerar inte väckningstimern. Var noga med att inte använda anläggningen förrän den startas och börjar spela upp med timern.

* AM är endast tillgängligt för CMT-SBT300W.

DAB är endast tillgängligt för CMT-SBT300WB.

Kontrollera inställningen

1

Tryck på TIMER MENU

.

2

Tryck på

/  flera gånger för att välja

SELECT och tryck sedan på

.

3

Tryck på

/  flera gånger för att välja

PLAY SEL och tryck sedan på

.

Timerinställningen visas på displayen

.

Stänga av timern

1

Tryck på TIMER MENU

.

2

Tryck på

/  flera gånger för att välja

SELECT och tryck sedan på

.

3

Tryck flera gånger på

/  för att välja

OFF och tryck sedan på

.

Ändra inställningen

Genomför samma steg för att ändra inställningarna för väckningstimern.

Anmärkningar

Om ljudkällan för uppspelningstimern är inställd på en en radiokanal som du har ställt in med automatisk (AUTO) eller manuell (MANUAL) och du sedan ändrar radiofrekvensen eller bandet efter det att du har ställt in timern ändras också radiokanalsinställningen för timern.

Om ljudkällan för väckningstimern är inställd på en radiokanal som du har ställt in från en förinställd radiokanal (snabbval 1 till 20) och om du ändrar radiofrekvensen eller bandet efter att du har ställt in timern ändras inte radiokanalsinställningen för timern.

Radiokanalsinställningen för timern är inställd på det du angav för den.

Tips!

Väckningstimerinställningen fortsätter gälla om den inte avbryts manuellt.

65

SE

Felsökning

Felsökning

66

SE

Om det inträffar ett problem när du använder anläggningen följer du anvisningarna som beskrivs nedan innan du kontaktar närmaste

Sony-återförsäljare. Om ett felmeddelande visas noterar du det för referens.

1

Kontrollera om problemet finns

med i listan i avsnittet Felsökning.

2

Kontrollera följande webbplatser för kundsupport.

För kunder i Europa:

http://support.sony-europe.com/

För kunder i övriga länder och områden:

http://www.sony-asia.com/support

Den senaste supportinformationen och vanliga frågor finns på de här webbplatserna.

3

Om du fortfarande inte kan

åtgärda problemet kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Om problemet kvarstår när du har gjort allt ovanstående kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Om du ska ta med dig produkten för reparation måste du ta med dig hela anläggningen (huvudenhet och fjärrkontroll).

Den här produkten är en systemprodukt och hela anläggningen behövs för att avgöra vilken del som behöver repareras.

Om STANDBY-indikatorn

 blinkar

Dra genast ut nätsladden ur vägguttaget och kontrollera följande punkt:

Är högtalarkabeln kortsluten?

Vänta tills STANDBY-indikatorn

 slutat blinka, anslut nätsladden igen och slå på anläggningen. Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sony-

återförsäljare.

Allmänt

Anläggningen slås inte på.

 Är nätsladden rätt isatt i vägguttaget?

Anläggningen växlar plötsligt till viloläge.

 Detta är inget fel. Anläggningen växlar automatiskt till viloläge om den inte används och inga ljudsignaler matas ut från den på ungefär 15 minuter. Se Ställa in funktionen

Automatic Standby (automatiskt viloläge)

(sidan 59).

Inställningen av klockan eller väckningstimern avbröts plötsligt.

 Om du inte gör något på ungefär en minut avbryts inställningen av klockan och väckningstimern automatiskt. Gör om inställningsproceduren från början.

Det hörs inget ljud.

 Kontrollera att högtalarkablarna är ordentligt anslutna.

 Kontrollera att de medföljande högtalarna används.

 Vrid VOLUME-vredet  på anläggningen medsols eller tryck på VOLUME +

 på fjärrkontrollen för att höja volymen.

 Kontrollera att inga hörlurar är anslutna till hörlursuttaget.

 Kontrollera att en extern komponent är korrekt ansluten till AUDIO IN-uttaget

 och ställ in funktionen till AUDIO IN.

 Det kan hända att den inställda stationen inte sänder för tillfället.

 Balansen mellan vänster och höger ljud är fel.

Kontrollera att vänster och höger högtalare är korrekt anslutna.

 Placera ut högtalarna symmetriskt.

 Anslut de medföljande högtalarna.

Det brummar eller brusar kraftigt.

 Flytta anläggningen längre bort från eventuella störningskällor.

 Koppla in anläggningen i ett annat vägguttag.

 Vi rekommenderar att du använder en elkontakt med ett störningsfilter (medföljer ej).

Fjärrkontrollen fungerar inte.

 Flytta undan alla hinder mellan fjärrkontrollen och anläggningens fjärrkontrollsensor och flytta anläggningen bort från eventuell lysrörsbelysning.

 Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på anläggningen.

 Använd fjärrkontrollen närmare anläggningen.

Cd-da-/MP3-skiva

LOCKED visas på displayen

 och skivan kan inte matas ut från skivfacket.

 Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller ett auktoriserat Sony-serviceställe.

Skivan eller filen spelas inte upp.

 Skivan har inte slutbehandlats (en cd-r- eller cd-rw-skiva där data kan läggas till).

Ljudet hoppar eller så går det inte att spela skivan.

 Torka rent skivan och lägg i den igen.

 Ställ anläggningen på ett ställe där den inte utsätts för vibrationer (t.ex. på ett stabilt stativ).

 Vibrationer från högtalarna kan vara orsaken till att ljudet hoppar, beroende på volymnivån.

Flytta högtalarna bort från anläggningen eller byt plats på högtalarna.

Skivan börjar inte spela från det första spåret eller den första filen.

 Återgå till normal uppspelning genom att trycka upprepade gånger på PLAY MODE

 tills både PGM och SHUF slocknar på displayen

.

Det tar längre tid än vanligt innan uppspelningen startar.

 För följande sorters skivor kan det ta lite längre tid innan uppspelningen startar:

• skivor som är inspelade med komplicerad trädstruktur

• skivor som är inspelade i multisessionsformat

• skivor med många mappar

iPod/iPhone/iPad

Det hörs inget ljud.

 Se till att iPod/iPhone/iPad är korrekt ansluten till USB-porten

.

 Stoppa uppspelningen och anslut iPod-/ iPhone-/iPad-enheten till anläggningen.

 Kontrollera att din iPod/iPhone/iPad är uppdaterad med den senaste programvaruversionen. Uppdatera annars iPod-/iPhone-/iPad-enheten innan du använder den tillsammans med den här anläggningen.

 Vrid VOLUME-vredet  på anläggningen medsols eller tryck på VOLUME +

 på fjärrkontrollen för att höja volymen.

 Anläggningen kanske inte har stöd för iPod-/

iPhone-/iPad-enheten. Se Kompatibla iPod-/ iPhone-/iPad-modeller (sidan 24).

Ljudet låter förvrängt.

 Se till att iPod/iPhone/iPad är korrekt ansluten till USB-porten

.

 Vrid VOLUME-vredet  på anläggningen medsols eller tryck på VOLUME +

 på fjärrkontrollen för att höja volymen.

 Ställ in inställningen för EQ för din iPod/ iPhone/iPad på Off (Av) eller Flat (Sänkt).

 Anläggningen kanske inte har stöd för iPod-/ iPhone-/iPad-enheten. Se ”Kompatibla iPod-/

iPhone-/iPad-modeller” (sidan 24).

iPod-/iPhone-/iPad-enheten fungerar inte.

 Stäng alla andra iOS-program som körs på iPod-/iPhone-/iPad-enheten. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde din iPod/iPhone/iPad.

 Se till att iPod/iPhone/iPad är korrekt ansluten till USB-porten

.

 Kontrollera att din iPod/iPhone/iPad är uppdaterad med den senaste programvaruversionen. Uppdatera annars iPod-/iPhone-/iPad-enheten innan du använder den tillsammans med den här anläggningen.

 Eftersom anläggningen och iPod-/iPhone-/ iPad-enheten fungerar på olika sätt kan det hända att det inte går att styra iPod-/iPhone-/ iPad-enheten med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen eller på anläggningen.

Använd i så fall manöverknapparna på din iPod/iPhone/iPad.

67

SE

68

SE

Det går inte att ladda iPod-/iPhone-/iPadenheten.

 Se till att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är ordentligt ansluten till USB-porten

 med den kabel som följde med iPod-/iPhone-/iPadenheten.

 Det går inte att ladda upp en iPod/iPhone/iPad när anläggningen är avstängd.

USB-enhet

Den anslutna USB-enheten saknar stöd.

 Om du ansluter en USB-enhet som inte stöds kan följande problem inträffa. Kontrollera vilka

USB-enheter som kan användas på

webbplatserna som anges i avsnittet Spela upp en fil på en USB-enhet (sidan 26).

• USB-enheten kan inte identifieras.

• Fil- eller mappnamn visas inte på anläggningen.

• Uppspelningen fungerar inte.

• Ljudet hoppar.

• Det är störningar i ljudet.

• Ljudet är förvrängt.

Det hörs inget ljud.

 USB-enheten är inte rätt ansluten. Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen.

Det förekommer störningar i ljudet, eller ljudet hoppar eller är förvrängt.

 Den anslutna USB-enheten saknar stöd.

Anslut en USB-enhet som stöds.

 Stäng av anläggningen och anslut sedan USBenheten igen. Sätt på anläggningen igen.

 Själva musikinformationen innehåller störningar eller så är ljudet förvrängt. Det kan ha uppstått störningar när musikfilen skapades på grund av datorns användningsförhållanden. I så fall raderar du filen och skickar musikdata igen.

 Filerna är kodade med en låg bithastighet.

Skicka filer som är kodade med högre bittal till

USB-enheten.

Meddelandet READING visas under lång tid eller det tar lång tid innan uppspelningen startar.

 I följande fall kan läsprocessen ta lång tid.

• Om det finns många mappar eller filer på

USB-enheten.

• Filstrukturen är mycket komplex.

• Otillräckligt med utrymme i minnet.

• Internminnet är fragmenterat.

Namnet på filen eller mappen

(albumnamnet) visas inte korrekt.

 Överför musikdata till USB-enheten igen, eftersom det kan vara fel på de data som

är lagrade på USB-enheten.

 Följande teckenkod kan visas av den här anläggningen:

• Versaler (A till Z).

• Siffror (0 till 9).

• Symboler (< > * +, [ ] @ \ _).

Övriga tecken visas som _.

USB-enheten kan inte identifieras.

 Stäng av anläggningen och anslut USBenheten igen. Sätt på anläggningen igen.

 Kontrollera vilka USB-enheter som kan användas på webbplatserna som anges

i avsnittet Spela upp en fil på en USB-enhet

(sidan 26).

 USB-enheten fungerar inte som den ska.

Läs i bruksanvisningen som medföljde USBenheten om hur du åtgärdar problemet.

Uppspelningen startar inte.

 Stäng av anläggningen och anslut USBenheten igen. Sätt på anläggningen igen.

 Kontrollera vilka USB-enheter som kan användas på webbplatserna som anges

i avsnittet Spela upp en fil på en USB-enhet

(sidan 26).

Skivan börjar inte spela från det första spåret.

 Ställ in uppspelningsläget på normal uppspelning.

USB-enheten kan inte laddas.

 Kontrollera att USB-enheten är ordentligt ansluten.

 Det går inte att ladda enheter när anläggningen är avstängd.

 Anläggningen kanske inte har stöd för USBenheten. Läs informationen på webbplatserna om kompatibla USB-enheter.

Radio Nätverksanslutning

Det brummar eller brusar kraftigt (STEREO blinkar på displayen

) eller så går det inte att ta emot sändningar.

 Anslut antennen ordentligt.

 Leta reda på ett ställe och en riktning där mottagningen blir bättre och sätt upp antennen där i stället.

 Håll antennerna på avstånd från anläggningen, högtalarsladden eller andra AV-komponenter för att undvika störningar.

 Stäng av annan elutrustning i närheten.

Flera radiokanaler hörs samtidigt.

 Leta reda på ett ställe och en riktning där mottagningen blir bättre och sätt upp antennen där i stället.

 Samla ihop antennkablarna med exempelvis clips som finns tillgängliga i handeln och justera kabellängderna.

Mottagningen fungerar inte för DAB/DAB+radiostationer.

 Kontrollera alla antennanslutningar och utför sedan proceduren för den automatiska DAB-

avsökningen. Se Köra en automatisk DABavsökning manuellt (endast CMT-SBT300WB)

(sidan 56).

 Den aktuella DAB-/DAB+-tjänsten kanske inte

är tillgänglig.

Tryck på TUNE +/–

 för att välja en annan tjänst.

 Om du har flyttat till ett annat område kan det hända att vissa tjänster/frekvenser har ändrats så att det inte går att ställa in den sändning du brukar lyssna på längre. Utför proceduren för automatisk DAB-avsökning för att registrera om sändarinnehållet. (När den här proceduren utförs raderas alla kanaler ur snabbvalsminnet.)

DAB/DAB+-sändningen har avbrutits.

 Flytta anläggningen eller justera antennens riktning för att förbättra signalkvaliteten.

Anläggningen kan inte ansluta till nätverket.

(Annan utrustning i nätverket kan inte hitta eller identifiera anläggningen.)

 Kontrollera att

lyser på displayen

.

 Det tar ungefär en minut för anläggningen att få en IP-adress när anläggningen startas i en kommunikationsmiljö utan en router.

 När du använder en fast IP-adress kan det hända att samma IP-adress används av annan utrustning. Använd en annan IP-adress.

Anläggningen kan inte ansluta till nätverket via en trådlös nätverksanslutning.

 När en nätverkskabel är ansluten till anläggningen försöker anläggningen automatiskt ansluta till nätverket via en trådbunden nätverksanslutning. Om du vill använda en trådlös nätverksanslutning ska du inte ansluta en nätverkskabel till anläggningen.

 Kontrollera inställningarna för trådlös nätverksrouter/anslutningspunkt.

Om SSID-omkopplaren är ställd till ON på anslutningspunkten ställer du den till OFF.

I bruksanvisningen till anslutningspunkten finns information om inställningarna.

Anläggningen kan inte ansluta till nätverket med WPS.

 Ställ in nätverket efter att du har sökt efter anslutningspunkten med Access Point Scan.

Kommunikationshastigheten i det trådlösa nätverket sjönk plötsligt.

 Kommunikationshastigheten för det trådlösa nätverket kan bli låg för IEEE802.11nkompatibla trådlösa nätverksroutrar/ anslutningspunkter när säkerhetsmetoden är inställd på WEP eller WPA/WPA2-PSK (TKIP).

Krypteringsschema (säkerhetsschema) varierar beroende på enhet. Information finns i bruksanvisningen till routern/ anslutningspunkten.

69

SE

Musiktjänster

Anläggningen kan inte ansluta till musiktjänster.

 Se till att den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten är på.

 Kontrollera att

visas på displayen

.

Om inte, konfigurera ett trådlöst nätverk

igen (sidan 36).

 Om anläggningen är ansluten till ett trådlöst nätverk placerar du den trådlösa nätverksroutern/ anslutningspunkten och anläggningen närmare varandra och utför konfigurationen igen.

 Beroende på leverantör kanske endast en anslutning till Internet är tillåten. I så fall kan anläggningen inte anslutas om anslutningen redan används. Kontakta tjänstleverantören.

 Pröva att starta om Network Audio Remote när du slår på mobiltelefonen (Android-enhet,

Xperia/Xperia Tablet eller iPhone/iPod touch/ iPad) efter det att den har varit avstängd en stund.

Hemnätverk

Kontrollenheten kan inte hitta anläggningen. (Kontrollenheten kan inte bläddra i innehållet på enheten.)

 Kontrollera att kontrollenheten är ansluten till hemnätverket.

 Multicast-kontrollen på anslutningspunkten är aktiverad.

Musik startas automatiskt.

 Anläggningen kanske styrs av en annan komponent. Avvisa denna kontroll genom att ställa in BLUETOOTH-/nätverksviloläge på av

(sidan 60).

Ljudet avbryts.

 DLNA-servern är överbelastad. Stäng alla aktiva program.

 Den trådlösa signalen är svag. Använd inte mikrovågsugnen.

Uppspelningen startar inte.

70

SE

 Kontrollera om ljudfilen är felaktig eller har tagits bort från servern. Läs i bruksanvisningen till servern.

 Servern försöker spela upp ljudfilen i ett ljudformat som anläggningen inte har stöd för.

Kontrollera ljudformatsinformationen på servern.

 Inaktivera multicast-kontrollen på den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten. Om den

är aktiverad kan det dröja flera minuter innan ljudet matas ut. I bruksanvisningen till den trådlösa nätverksroutern/anslutningspunkten finns mer information.

 Servern tillåter inte åtkomst från den här anläggningen. Ändra inställningarna för servern för att tillåta åtkomst från anläggningen. Mer information finns i bruksanvisningen till servern.

AirPlay

Anläggningen kan inte hittas från en iPhone/iPod Touch/iPad.

 Se ”Nätverksanslutning – Anläggningen kan

inte ansluta till nätverket” (sidan 69).

 Se till att iOS-enheten eller datorn med iTunes

är ansluten till ditt hemnätverk.

 Innan du använder dem med anläggningen uppdaterar du iOS eller iTunes till den senaste versionen.

Musik startas automatiskt.

 Anläggningen kanske styrs av en annan komponent. Avvisa denna kontroll genom att ställa in BLUETOOTH-/nätverksviloläge på av

(sidan 60).

Ljudet hoppar under uppspelning.

 Servern är överbelastad. Stäng alla aktiva program.

Den här enheten kan inte användas.

 Uppdatera programvaran för iPhone-/iPod

Touch-/iPad-enheten till den senaste versionen.

Återställa anläggningen till fabriksinställningarna

Om anläggningen fortfarande inte fungerar som den ska kan du återställa den till fabriksinställningarna.

Använd knapparna på enheten för att återställa anläggningen till fabriksinställningarna.

1

Koppla loss nätsladden och kontrollera at vilolägesindikatorn STANDBY

 inte lyser. Anslut nätsladden igen och starta om anläggningen.

2

Tryck och håll

  och /  på enheten tills ALL RESET visas på displayen.

Alla inställningar som du själv har gjort, t.ex. snabbvalskanaler, klocka, timer och nätverk, försvinner.

Om problemet kvarstår när du har gjort allt ovanstående kontaktar du närmaste Sony-

återförsäljare.

71

SE

Meddelanden

72

SE

Följande meddelanden kan visas eller blinka under användning.

CANNOT DOWNLOAD

Anläggningen kunde inte hämta uppdateringsdata när programvaruuppdateringen utfördes.

Öppna inställningsmenyn och uppdatera programvaran igen.

CANNOT PLAY

Anläggningen kan inte spela upp ljudfiler på grund av ett filformat som inte stöds eller uppspelningsbegränsningar.

CAN’T PLAY

Du har satt i en skiva som inte kan spelas upp på anläggningen, till exempel en cd-rom eller dvd-skiva.

COMPLETE

Den förinställda åtgärden avslutades normalt.

DATA ERROR

Du har försökt spela upp en icke spelbar fil.

ERROR

Du hanterade anläggningen under initiering. Vänta tills initieringen är slutförd.

INITIAL

Anläggningen initierar nätverksinställningarna. Vissa av anläggningens knappar kan inte användas under denna process.

LOCKED

Skivfacket

 är låst och du kan inte mata ut skivan. Kontakta närmaste

Sony-återförsäljare.

NO CONNECT

Anläggningen kan inte anslutas till nätverket.

NO DEVICE

Ingen USB-enhet är ansluten eller så har den anslutna USB-enheten avlägsnats.

NO DISC

Det finns ingen skiva i cd-spelaren eller så kan den ilagda skivan inte spelas upp.

NO MEMORY

Det finns inget lagringsmedium i USBenheten eller anläggningen kan inte identifiera lagringsmediet.

NO STEP

Alla de inprogrammerade spåren har raderats.

NO SUPPORT

Själva anläggningen har inte stöd för den anslutna USB-enheten.

NO TRACK

Det finns inga spelbara filer på USB-enheten eller skivan.

NOT IN USE

Du tryckte på en icke spelbar knapp.

OVER CURRENT

Ta bort USB-enheten från porten och stäng av och starta om anläggningen.

PUSH STOP

Du har tryckt på PLAY MODE

 under uppspelning med cd- eller USB-funktionen.

READING

Anläggningen läser information på skivan eller USB-enheten. Vissa knappar fungerar inte under avläsning.

STEP FULL

Du har försökt programmera in fler än

25 spår eller filer.

TIME NG

Väckningstimerns start- och sluttider

är inställda på samma klockslag.

UPDATE ERROR

Anläggningen kan inte uppdatera programvaran. Stäng av anläggningen och starta sedan om den. Anläggningen försöker uppdatera programvaran.

Om samma meddelande visas kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

73

SE

Försiktighetsåtgärder/specifikationer

Försiktighetsåtgärder

Skivor som kan spelas upp på den här anläggningen

Ljud-cd-da-skivor

Cd-r/cd-rw (ljuddata hos cd-da-spår och

MP3-filer)

74

SE

Använd inte cd-r/cd-rw-skivor som inte innehåller några data. Skivan kan skadas.

Skivor som INTE kan spelas upp på den här anläggningen

Cd-rom

Cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade i något annat format än musik-cd-format eller format enligt ISO9660 Nivå 1/Nivå 2,

Joliet

Cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade i multisessionsformat där den sista sessionen inte är stängd

Cd-r/cd-rw-skivor med dålig inspelningskvalitet, repade eller smutsiga cd-r/cd-rw-skivor, eller cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade i en inkompatibel inspelningsapparat

Felaktigt slutbehandlade cd-r/cd-rw-skivor

Cd-r/cd-rw-skivor som innehåller andra filer än MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)-filer

Skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade, fyrkantiga eller stjärnformade skivor)

Skivor med fastklistrade tejpbitar, papperslappar eller etiketter

Begagnade skivor med fastklistrade etiketter vars lim spritt sig utanför etiketten

Skivor som är tryckta med färg som känns klibbig när du tar på den

Anmärkning om cd-da-skivor

Torka av skivan med en rengöringsduk innan du lägger i den. Torka alltid från mitten och ut mot kanten.

Rengör inte skivor med lösningsmedel som bensin eller thinner, eller med rengöringsmedel eller antistatsprayer som är avsedda för LP-skivor av vinyl.

Lägg inte skivor i solen eller vid element och andra värmekällor, och låt dem inte ligga kvar i en bil som står parkerad i solen.

Om säkerhet

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om anläggningen inte ska användas på länge. Håll alltid i kontakten när du drar ut nätsladden. Dra aldrig i själva sladden.

Om det skulle råka komma in något föremål eller vätska i anläggningen så dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt kvalificerad personal se över anläggningen innan den används igen.

Nätkabelbyte får bara utföras av en kvalificerad serviceverkstad.

Om placering

Ställ inte anläggningen på en lutande yta eller på ett ställe där den utsätts för stark värme eller kyla, damm, smuts, fukt, vibrationer, direkt solljus eller stark belysning, eller på ett ställe med dålig ventilation.

Var försiktig om du ställer systemet på ytor som är specialbehandlade (med t.ex. vax, olja eller polish) eftersom det då finns risk för fläckar på ytan.

Om anläggningen flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt ställe, eller om den placeras i ett mycket fuktigt rum, kan det bildas imma på linsen inuti cd-spelaren så att anläggningen inte fungerar. Ta i så fall ut skivan och låt anläggningen stå påslagen i ungefär en timme tills imman avdunstat.

Om värmebildning

Det är normalt att anläggningen blir varm när den används.

Undvik att röra vid höljet om anläggningen har använts länge i ett sträck på hög volym, eftersom höljet då kan bli mycket varmt.

Täck inte för ventilationshålen.

Om högtalarsystemet

Högtalarna till den här anläggningen är inte magnetiskt avskärmade, vilket kan leda till störningar av bilden på tv-apparater i närheten. Om det skulle inträffa så stäng av tv:n, vänta 15–30 minuter, och slå sedan på den igen.

Rengöra höljet

Torka rent anläggningens hölje med en mjuk duk som fuktats med mild rengöringslösning. Använd aldrig någon form av skursvampar, skurpulver eller lösningsmedel, till exempel thinner, bensin eller sprit.

75

SE

Trådlös BLUETOOTH-teknik

Trådlös BLUETOOTH-teknik är en trådlös teknik med kort räckvidd som länkar samman digitala enheter, t.ex. datorer och digitala stillbildskameror. Med trådlös

BLUETOOTH-teknik kan du styra enheter som finns inom en radie på ungefär tio meter.

Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken används vanligen mellan två enheter, men en enda enhet kan anslutas till flera enheter.

Det behövs inga kablar för anslutning som med USB-anslutning, och enheterna behöver inte vändas mot varandra som med trådlös infraröd teknik. Du kan använda tekniken med en BLUETOOTH-enhet i väskan eller fickan.

Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken är en global standard som används av tusentals företag. Företagen tillverkar produkter som följer den globala standarden.

BLUETOOTH-version och -profiler som stöds

Profilerna avser en standarduppsättning med funktioner för olika

BLUETOOTH-produktfunktioner. Läs

Specifikationer (sidan 78) om du vill ha mer

information om vilka BLUETOOTH-versioner och -profiler som stöds.

76

SE

Anmärkningar

Om du vill använda en BLUETOOTH-enhet ansluten till anläggningen måste enheten ha stöd för samma profil som anläggningen.

Observera att BLUETOOTH-enhetens funktioner kan skilja sig åt beroende på enhetens specifikationer, även om den har samma profil som anläggningen.

På grund av den trådlösa BLUETOOTH-teknikens egenskaper kan uppspelningen på anläggningen ske med lätt förskjutning jämfört med ljuduppspelning på den sändande enheten.

Effektiv kommunikationsräckvidd

BLUETOOTH-enheter bör användas inom ungefär tio meter (utan hinder i vägen) från varandra.

Den effektiva kommunikationsräckvidden kan bli kortare i följande situationer.

Om personer, metallföremål, väggar eller andra hinder finns mellan enheterna med

BLUETOOTH-anslutningen

På platser där det finns trådlösa nätverk

I närheten av mikrovågsugnar som används

Platser där annan elektromagnetisk strålning förekommer

Effekter från andra enheter

BLUETOOTH-enheter och trådlösa nätverk

(IEEE802.11b/g) använder samma frekvensband (2,4 GHz). Om du använder en

BLUETOOTH-enhet i närheten av en enhet med trådlösa nätverksfunktioner kan det inträffa elektromagnetiska störningar.

Det kan orsaka lägre dataöverföringshastigheter eller anslutningsproblem. Om det inträffar kan du pröva följande åtgärder:

Pröva att ansluta anläggningen till en

BLUETOOTH-mobil eller

BLUETOOTH-enhet när du är minst tio meter från den trådlösa nätverksutrustningen.

Stäng av strömmen till den trådlösa nätverksutrustningen när du använder

BLUETOOTH-enheten inom tio meter.

Effekter på andra enheter

Anläggningen sänder ut radiovågor som kan störa funktionen hos viss medicinsk utrustning. Eftersom störningarna kan orsaka fel bör du alltid stänga av strömmen till anläggningen,

BLUETOOTH-mobiltelefoner och

BLUETOOTH-enheter på följande platser:

På sjukhus, tåg och flygplan

I närheten av automatiska dörrar och brandlarm

Anmärkningar

Anläggningen har stöd för säkerhetsfunktioner som följer BLUETOOTH-specifikationerna för att garantera säker kommunikation med

BLUETOOTH-tekniken. Säkerheten kan dock vara otillräcklig beroende på inställningsinnehållet och andra faktorer. Var alltid försiktig när du kommunicerar med hjälp av BLUETOOTH-teknik.

Sony kan inte på något sätt hållas ansvarigt för skador eller annan förlust som orsakas av informationsläckor vid kommunikation med hjälp av BLUETOOTH-teknik.

BLUETOOTH-kommunikation kan inte garanteras med alla BLUETOOTH-enheter som har samma profil som den här anläggningen.

BLUETOOTH-enheter som är anslutna till den här anläggningen måste följa

BLUETOOTH-specifikationen från BLUETOOTH SIG,

Inc. och måste ha certifierats att följa den. Även om en enhet följer BLUETOOTH-specifikationen kan det finnas fall där egenskaperna eller specifikationerna hos BLUETOOTH-enheten gör det omöjligt att ansluta, eller ger andra kontrollmetoder, visningar eller funktioner.

Brus kan förekomma eller ljudet kan klippas bort beroende på den BLUETOOTH-enhet som är ansluten till anläggningen, kommunikationsmiljön eller omgivningsförhållandena.

77

SE

Specifikationer

78

SE

Förstärkardelen

Uteffekt (nominell):

25 + 25 W (6 ohm vid 1 kHz, 1 % total harmonisk distorsion)

RMS-uteffekt (referens):

50 + 50 W (per kanal vid 6 ohm, 1 kHz)

In-/utsignaler

AUDIO IN:

AUDIO IN-uttag (extern ingång):

Stereominikontakt, sensitivitet 700 mV, impedans 47 kohm

-uttag (hörlurar):

Stereominikontakt, 8 ohm eller mer

USB:

Bithastighet som stöds:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kbps – 320 kbps, VBR

WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR

AAC: 48 kbps – 320 kbps

Samplingsfrekvenser:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

WMA: 44,1 kHz

AAC: 44,1 kHz

USB-port:

Typ A, 5 V DC 2,1 A

Cd-da/MP3-spelardelen

System:

Cd-system och digitalt ljudsystem

Laserdiodegenskaper:

Emission: Kontinuerlig

Laseruteffekt*: Lägre än 44,6 μW

* Denna uteffekt är uppmätt på 200 mm avstånd från objektivlinsens yta på det optiska pickup-blocket med 7 mm bländare.

Frekvensomfång:

50 Hz–20 kHz

Signal-/brusförhållande:

Bättre än 90 dB

Dynamikomfång:

Bättre än 90 dB

Radiodelen

AM-mottagardelen (endast CMT-SBT300W):

Kanalinställningsområde:

Europeiska modeller:

531–1 602 kHz (med 9 kHz inställningsintervall)

Andra modeller:

530–1 710 kHz (med 10 kHz inställningsintervall)

531–1 710 kHz (med 9 kHz inställningsintervall)

Antenn:

AM-ramantenn

Mellanfrekvens:

400 kHz

FM-radiodelen:

FM stereo, FM-superheterodynmottagare

Kanalinställningsområde:

87,5–1 080 MHz (i steg om 50 kHz)

Antenn:

FM-trådantenn

DAB/DAB+-radiodelen (endast

CMT-SBT300WB):

FM stereo, DAB/

FM-superheterodynmottagare

Frekvensomfång:

Band-III:

174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*

Antenn:

DAB/FM-trådantenn:

DAB/DAB+-frekvenstabell (Band-III):

Frekvens

174 928 MHz

176 640 MHz

178 352 MHz

180 064 MHz

181 936 MHz

183 648 MHz

185 360 MHz

187 072 MHz

188 928 MHz

190 640 MHz

192 352 MHz

194 064 MHz

195 936 MHz

197 648 MHz

199 360 MHz

201 072 MHz

202 928 MHz

204 640 MHz

206 352 MHz

208 064 MHz

209 936 MHz

211 648 MHz

213 360 MHz

215 072 MHz

216 928 MHz

218 640 MHz

220 352 MHz

222 064 MHz

223 936 MHz

225 648 MHz

227 360 MHz

229 072 MHz

230 784 MHz

232 496 MHz

234 208 MHz

235 776 MHz

237 488 MHz

239 200 MHz

7D

8A

8B

8C

8D

6D

7A

7B

7C

9A

9B

9C

9D

5D

6A

6B

6C

Namn

5A

5B

5C

11B

11C

11D

12A

12B

12C

12D

13A

13B

13C

10A

10B

10C

10D

11A

13D

13E

13F

* Frekvenser visas med två decimaler på den här anläggningen.

Högtalardelen

Högtalarsystem:

2-vägs högtalarsystem, basreflex

Woofer: 120 mm, kontyp

Diskanthögtalare: 25 mm, mjuk kupoltyp

Märkimpedans:

6 ohm

Yttermått (B/H/D):

Cirka 150 × 270 × 220 mm

Vikt:

Cirka 2,5 kg (per enhet)

BLUETOOTH-delen

Kommunikationssystem:

BLUETOOTH standardversion 3.0

Utmatning:

BLUETOOTH Standard Power Class 2

Maximal kommunikationsräckvidd:

I siktlinje ca 10 m

*1

Frekvensband:

2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Moduleringsmetod:

FHSS

Kompatibla BLUETOOTH-profiler

*2

:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Innehållsskyddsmetod som stöds

SCMS-T-metoden

Sändningsräckvidd

20 Hz–20 000 Hz

(med 44,1 kHz samplingsfrekvens)

*

1

Den faktiska räckvidden varierar beroende på faktorer som hinder mellan enheterna, magnetiska fält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennens kapacitet, operativsystem, programvara osv.

*

2

BLUETOOTH-standardprofilerna anger syftet med BLUETOOTH kommunikation mellan enheter.

79

SE

80

SE

Nätverksdelen

Nätverksport:

RJ-45

10BASE-T/100BASE-TX

(Kommunikationshastigheten kan variera beroende på kommunikationsomgivningen.

Anläggningen garanterar inte kommunikationshastigheten eller kvaliteten hos 10BASE-T/100BASE-TX.)

Trådlöst nätverk:

Kompatibla standarder:

IEEE 802.11 b/g (WEP 64 bitar, WEP 128 bitar)

Frekvensband 2,4 Ghz band

(2,4000–2,4835 GHz)

Tillgängliga kanaler 1 till 13

WPA/WPA2-PSK (AES)

WPA/WPA2-PSK (TKIP)

Allmänt

Strömförsörjning:

AC 220 V–240 V, 50 Hz/60 Hz

Strömförbrukning:

36 W

Mått (b × h × d) (inkl. utskjutande delar, exklusive högtalare):

Cirka 290 × 106 × 221 mm

Vikt (exklusive högtalare):

Cirka 2,5 kg

Medföljande tillbehör:

Fjärrkontroll (RM-AMU171) (1), R6-batterier

(AA-storlek) (2), högtalarkablar (2), högtalardynor (8), FM-trådantenn/

AM-ramantenn (1) (endast CMT-SBT300W),

DAB/FM-trådantenn (1) (endast

CMT-SBT300WB), snabbinställningsguide (1) användarinstruktioner (den här bruksanvisningen) (1)

Rätt till ändringar förbehålles.

Strömförbrukning i viloläge: 0,5 W

Varumärken osv.

Windows, Windows-logotypen och Windows

Media är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Den här produkten skyddas av Microsoft

Corporations immateriella egendomsrätt.

All användning och distribution av sådan teknik utanför denna produkt är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat

Microsoft-dotterbolag.

AirPlay, AirPlay-logotypen, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® och Wi-Fi

Alliance® är registrerade varumärken som tillhör

Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ och Wi-Fi

Protected Setup™ är varumärken som tillhör

Wi-Fi Alliance.

DLNA™, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED™

är varumärken, tjänstemärken eller certifieringsmärken som tillhör Digital Living

Network Alliance.

Ljudkodningstekniken och patent som hör till

MPEG Layer-3 licensieras från Fraunhofer IIS och

Thomson.

Ordmärket och logotyperna BLUETOOTH® är registrerade varumärken som tillhör

BLUETOOTH SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Sony Corporation sker under licens. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare.

N Mark är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Xperia och Xperia Tablet är varumärken som tillhör Sony Mobile Communications AB.

Systemnamn och produktnamn som anges i den här bruksanvisningen är vanligtvis varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare.

Märkena ™ och ® används inte i den här bruksanvisningen.

81

SE

©2013 Sony Corporation 4-464-109-11(1) (SE)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents