advertisement

Duracraft DF130E Series User Instructions | Manualzz
GB
CZ
DE
DK
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IT
NL
NO
PL
PT
SE
SI
FAN HEATER
User instructions
OTOPNý VENTILÁTOR
Návod k použití
HEIZLÜFTER
Gebrauchsanweisung
Varmeblæser
Betjeningsvejledning
Termoventilador
Instrucciones de uso
LÄMPÖPUHALLIN
Käyttöohje
Radiateur soufflant
Mode d’emploi
VENTILATORSKA GRIJALICA
Upute za uporabu
HŐSUGÁRZÓ
Használati utasítás
Termoventilatore
Istruzioni per l’uso
VENTILATORKACHEL
Gebruiksaanwijzing
VARMEVIFTE
Bruksanvisning
TERMOWENTYLATOR
Instrukcja obsługi
AQUECEDOR ELÉCTRICO
Manual do utilizador
Värmefläkt
Bruksanvisning
KALORIFER Navodilo za uporabo
DF130E - Series
DF130E
DF130E
Contents
4
English
Obsah
6
Česky
Inhaltsverzeichnis
8
Deutsch
Indholdsfortegnelse
10
DANSK
ÍNDICE
12
español
Sisällysluettelo
14
SUOMI
Sommaire
16
français
EΛΛHNIKA
18
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
SADRŽAJ
20
HRVATSKI TartalomjegyzÉk
22
MAgyar
Indice
24
italiano
Inhoudsopgave
26
Nederlands
InnholDsfortegnelse
28
NORSK
SPIS TREŚCI
30
POLSKI
Indice
32
português
Innehållsförteckning
34
SVENSKA
VSEBINA
36
SLOVENŠČINA
3
4
5
2
1
6
7
ENGLISH
ENGLISH
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Components
Overheating shut-off for the fan heater
Disposal
1. B efore using this appliance, read through all the instructions
and only use accordingly.
2. This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
3. The appliance is intended only for use indoors, not for outdoor
use or commercial use.
4. Do not use the appliance anywhere near easily flammable
gases or substances such as solvents, lacquers, glues, etc. Some
of the internal parts can be hot and could throw sparks.
5. Do not position the appliance immediately below a power
socket.
6. Keep flammable materials at least 100cm away from the
heater. To prevent burns, do not allow bare skin to come in
contact with hot surfaces.
7. Do not cover the appliance with anything, as indicated
by the symbol . This can lead to overheating, fire or electric
shocks. Ensure that the air intake and outlet vents are not
obstructed.
8. Do not use this appliance or the power cord if it is damaged
or shows signs of damage, if it has fallen over, or does
not function properly. Repairs must be carried out by
manufacturer-approved service centres.
9. The air outlet grille can become very hot during operation
- please do not touch with bare hands.
10. Never touch the unit with wet hands.
11. Ensure that the unit is not accessible from the shower or
bathtub.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
1. T he fan heater is equipped with overheating shut-off which
switches the fan heater off automatically if the temperature
inside the appliance exceeds the normal running temperature.
This protective device applies only to the appliance itself and
has no influence on room temperature regulation. 2. Turn the power switch (3) to ( ) and the thermostat switch
(2) to the lowest position ( ). Pull the power cord out of the
socket.
3. Allow the fan heater to cool for at least 20 minutes.
This symbol on the product or its packaging ­indicates
that the appliance cannot be treated as normal
domestic trash, but must be handed in at a collection
point for recycling electric and electronic appliances.
Your contribution to the correct disposal of this product protects
the environment and the health of your fellow men. Health and the
environment are endangered by ­incorrect disposal.
Further information about the recycling of this product can be
obtained from your local town hall, your refuse collection service,
or in the store at which you bought the product.
This regulation is valid only in EU member states.
Air outlet vent
Thermostat switch
Setting Switch
A ( ) off
B ( ) cold air
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Pilot light
Transport handle Air intake vent
Power cord
INSTRUCTIONS FOR USE
1. Turn the power switch (3) to ( )
2. Turn the thermostat switch (2) in a clockwise direction to the
highest position ( ).
3. When the desired room temperature has been reached, turn
the thermostat switch (2) in an anti-clockwise ­direction until
you hear it “click”. Now the fan heater is switched off.
4. Turn the thermostat switch (2) again slightly in a clockwise
direction. Now the fan heater will switch on and off
automatically to maintain the desired room temperature.
Cleaning
1. B efore starting to clean the appliance, turn the thermostat
switch (2) to the lowest position ( ) and pull the power plug
out of the socket. Allow the fan heater to cool for at least 20
minutes.
2. Clean the air intake vent (1) and air outlet vent (6) with a
vacuum cleaner to remove the dust from the motor and
heating element. 3. Clean the outside of the fan heater with a soft, damp cloth.
CONDITION OF PURCHASE
As condition of purchase the purchaser assumes respon­sibility for
the correct use and care of this KAZ product according to these user
instructions. The purchaser or user must himself or herself decide
when and for how long this KAZ product is in use.
WARNING: IF PROBLEMS ARISE WITH THIS KAZ PRODUCT,
PLEASE OBSERVE THE INSTRUCTIONS IN THE GUARANTEE
CONDITIONS. DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE KAZ
PRODUCT YOURSELF, AS THIS COULD LEAD TO TERMINATION
OF THE GUARANTEE AND CAUSE DAMAGE TO PERSONS AND
PROPERTY.
Technical modifications reserved
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
ČESKY
ČESKY
KOMPONENTY
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. P řed použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny
pokyny a řiďte se jimi.
2. Tento přístroj není navržen pro používání osobami (včetně
dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí bez
dozoru, nebo pokynů o použití přístroje osobou, zodpovídající
za jejich zdraví. Dohlížejte na děti a dbejte, aby si se zařízením
nehrály.
3. Zařízení je určeno pouze pro použití v místnostech nikoliv ve
venkovním prostředí.
4. Zařízení nepoužívejte v blízkosti snadno hořlavých plynů nebo
látek, jakými jsou ředidla, laky, lepidla atd. Některé vnitřní části
mohou být horké nebo jiskřit.
5. Zařízení neumísťujte bezprostředně pod elektrickou zásuvku.
6. Hořlavé materiály udržujte ve vzdálenosti minimálně 100 cm
od topného tělesa. Chraňte sebe i ostatní před popálením a
dbejte na to, aby se obnažená kůže nedostala do kontaktu s
horkým povrchem topného tělesa.
7. Jak je uvedeno na symbolu, zařízení ničím nepřikrývejte.
Zařízení se může přehřát, což může vést ke vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem. Dbejte, aby otvory pro přívod a
vývod vzduchu nebyly ničím blokovány.
8. Zařízení nepoužívejte, je-li síťová šňůra poškozená, jeví-li
známky poškození, pokud se zařízení převrhlo nebo správně
nepracuje. Opravy musí být provedeny autorizovaným
servisním střediskem.
9. Během provozu se může mřížka výstupního ventilačního otvoru
ohřát, proto se jí nedotýkejte holýma rukama.
10. Přístroje se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama.
12. Zajistěte, aby přístroj nebyl dosažitelný z vany ani ze sprchy.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Výstupní otvor vzduchu
Termostatický spínač
Přepínač Nastavení
A ( ) vyp
B ( ) studený vzduch
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Kontrolka
Držadlo
Vstupní otvor vzduchu
Napájecí kabel
NÁVOD K OBSLUZE
1. P rovozní spínač (3) otočte do ( ).
2. Otočte termostatický spínač (2) po směru hodinových ručiček
do nejvyšší polohy( ).
3. Po dosažení požadované teploty otočte termostatickým
spínačem (2) proti směru hodinových ručiček, až uslyšíte
„kliknutí“. Provoz ­topného tělesa je tím ukončen.
4. Termostatický spínač (2) teď opět mírně pootočte po směru
­hodinových ručiček. Topné těleso se teď bude zapínat a vypínat
automaticky a bude udržovat požadovanou teplotu.
Ochrana topného tělesa proti přehřátí
Likvidace
1. T opné těleso je vybaveno ochranou proti přehřátí, díky které
se topné těleso automaticky vypne, pokud teplota přístroje
přesáhne normální provozní teplotu. Toto ochranné opatření
se týká pouze přístroje a nemá vliv na nastavení požadované
teploty v místnosti.
2. Otočte provozní spínač (3) do polohy ( ) a termostatický
spínač (2) do nejnižší polohy ( ), a vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
3. Topné těleso nechte nejméně 20 minut vychladnout.
Tento symbol uvedený na výrobku nebo na jeho obalu
upozorňuje na to, že daný výrobek nepatří do běžného
domácího odpadu, ale musí být odevzdán na sběrném
místě určeném pro recyklaci elektrických a
elektronických přístrojů.
Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, chráníte životní
prostředí a zdraví ostatních lidí. Nesprávnou likvidací ohrožujete
ži­votní prostředí i zdraví druhých.
Další informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na vašem
obecním úřadě, u firmy, která zajišťuje odvoz odpadu, nebo v
obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.
Tento předpis se vztahuje pouze na členské státy EU.
Čištění
1. P řed zahájením čištění otočte termostatický spínač (2) do
nejnižší polohy ( ) a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Topné
těleso nechte nejméně 20 minut vychladnout.
2. Vyčistěte vstupní (1) a výstupní otvor vzduchu (6) pomocí
vysavače, abyste odstranili prach z motoru a topného prvku.
3. Topné těleso očistěte zvenku měkkým vlhkým hadrem
KUPNÍ PODMÍNKY
Kupní podmínkou je, že kupující přebírá odpovědnost za správné
používání a péči o tento produkt KAZ, a to v souladu s tímto
návodem k obsluze. Kupující a uživatel musí sám posoudit, kdy a
jak dlouho tento výrobek používat.
POZOR: POKUD BY SE S TÍMTO VÝROBKEM KAZ VYSKYTLY
NĚJAKÉ PROBLÉMY, ŘIĎTE SE, PROSÍM, POKYNY UVEDENÝMI
V ZÁRUČNÍCH PODMÍNKÁCH. NEPOKOUŠEJTE SE, PROSÍM,
TENTO VÝROBEK KAZ SAMI OTEVÍRAT NEBO OPRAVOVAT,
PROTOŽE BY TO MĚLO ZA NÁSLEDEK ZRUŠENÍ PLATNOSTI
ZÁRUKY A MOHLO BY TO VÉST K PORANĚNÍ OSOB
A K VĚCNÝM ŠKODÁM.
Právo na technické změny vyhrazeno.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
DEUTSCH
DEUTSCH
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
TEILE Überhitzungsschutz für das Heizgerät
Entsorgung
1. B itte lesen Sie die ganz Anleitung durch, bevor Sie dieses Gerät
in Betrieb nehmen und richten Sie sich genau danach.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen
(einschließlich Kindern) mit verminderten körperlichen,
sensoriellen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder
Erfahrung und Kenntnis gedacht, außer wenn ihnen
Überwachung oder Beistand hinsichtlich der Benutzung dieses
Gerätes gegeben wird durch eine Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät spielen.
3. Das Gerät ist nur für eine Benutzung in Räumen bestimmt, und
nicht für draußen oder für eine kommerzielle Verwendung.
4. Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht
entflammbaren Gasen oder Substanzen wie Lösungsmitteln,
Lacken, Klebstoffen etc. in Betrieb. Einige der Innenteile
können heiß werden und Funken sprühen.
5. Platzieren Sie das Gerät nicht unmittelbar unter einer
Steckdose.
6. Halten Sie entflammbare Materialien mindestens 100 cm
von dem Heizgerät entfernt. Lassen Sie zur Vermeidung von
Verbrennungen keine bloße Haut mit heißen Oberflächen in
Berührung kommen.
7. Bedecken Sie das Gerät mit nichts, wie es auf dem
Symbol angezeigt wird. Dies kann zu Überhitzung, Feuer oder
Elektroschocks führen. Vergewissern Sie sich, dass die Be-und
Entlüftungsgitter nicht versperrt sind.
8. Benutzen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht, wenn sie
beschädigt sind oder Anzeichen von Beschädigung aufweisen,
beziehungsweise nicht richtig funktionieren. Reparaturen
müssen durch Reparaturwerkstätten vorgenommen werden,
die vom Hersteller zugelassen sind.
9. Das Luftaustrittsgitter kann während des Betriebs sehr heiß
werden – berühren Sie es bitte nicht mit bloßen Händen.
10. Berühren Sie die Einheit nie mit feuchten Händen.
11. Vergewissern Sie sich, dass die Einheit nicht von der Dusche
oder der Badewanne aus zugänglich ist.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
1. D as Heizgerät ist mit einem Überhitzungsschutz aus­
gestattet, der das Heizgerät automatisch abschaltet, wenn
die Temperatur im Gerät die normale Betriebstemperatur
übersteigt. Diese Schutzeinrichtung gilt nur für das Gerät und
nimmt keinen Einfluss auf die Raumtemperatur-­Regelung.
2. Drehen Sie den Betriebsschalter (3) auf ( ) und den Thermos­
tat-Schalter (2) auf die niedrigste Position ( ) und ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Lassen Sie das Heizgerät nun mindestens 20 Minuten
abkühlen.
Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss.
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produktes
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen
gefährdet.
Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes
erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem
Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
Diese Vorschrift ist nur gültig für Mitgliedstaaten der EU.
Luftaustrittsöffnung
Thermostat-Schalter Einstellschalter
A ( ) aus
B ( ) Kaltluft
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Betriebsleuchte
Tragegriff
Lufteintrittsöffnung
Netzkabel
BETRIEBSANLEITUNG
1. D rehen Sie den Betriebsschalter (3) auf ( ).
2. Drehen Sie den Thermostat-Schalter (2) im Uhrzeigersinn auf
die höchste Position ( ).
3. Wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, ­drehen Sie
den Thermostat-Schalter (2) gegen den Uhr­zeigersinn bis Sie
ein „Klick“ hören. Jetzt schaltet das Heizgerät den Betrieb aus .
4. Drehen Sie nun den Thermostat-Schalter (2) wieder ein
wenig im Uhrzeigersinn. Das Heizgerät wird den Heizbetrieb
nun automatisch ein- und ausschalten und die gewünschte
Raumtemperatur aufrecht erhalten.
Reinigung
1. B evor Sie mit der Reinigung beginnen, drehen Sie den
Thermostat-Schalter (2) auf die niedrigste Position ( ) und
ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das
Heizgerät mindestens 20 Minuten abkühlen.
2. Reinigen Sie die Lufteintritts- (1) und -austrittsöffnung
(6) mit einem Staubsauger, um den Staub vom Motor und
Heizelement zu entfernen.
3. Reinigen Sie das Heizgerät außen mit einem weichen, feuchten
Tuch.
KAUFBEDINGUNG
Der Käufer übernimmt als Kaufbedingung die Verantwortung für
die richtige Verwendung und Pflege dieses KAZ-Produktes gemäß
dieser Bedienungsanleitung. Der Käufer und Benutzer muss selbst
beurteilen, wann und wie lange er dieses KAZ-Produkt benutzt.
ACHTUNG: SOLLTEN PROBLEME MIT DIESEM KAZ-PRODUKT
AUFTRETEN, BEACHTEN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN IN
DEN GARANTIEBEDINGUNGEN. BITTE VERSUCHEN SIE
NICHT, DIESES KAZ-PRODUKT SELBST ZU ÖFFNEN ODER ZU
REPARIEREN, DA DIES ZUM VERFALL DER GARANTIE FÜHRT
UND PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN NACH SICH ZIEHEN
KANN.
Technische Änderungen vorbehalten.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
DANSK
DANSK
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
DELE
1. L æs alle instruktionerne før du benytter dette anlæg og benyt
den kun i overensstemmelse hermed.
2. Dette anlæg er ikke beregnet til anvendelse af personer
(herunder børn) med reducerede fysiske, sanselige eller
mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre
de er under opsyn eller har fået vejledning vedrørende
anvendelse af anlægget af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at sikre at de ikke
leger med anlægget.
3. Dette anlæg et kun beregnet til indendørs brug og ikke til
udendørs eller industriel anvendelse.
4. Benyt ikke anlægget på steder nær let antændelige gasser eller
substanser såsom opløsningsmidler, lakker eller lim osv. Visse
indvendige dele kan være varme og kan forårsage gnister.
5. Placer ikke anlægget lige under en stikkontakt.
6. Hold brændbare materialer mindst 100 cm væk fra varmeren.
Undgå forbrændinger og lad ikke bar hud komme i kontakt
med varme overflader.
7. Tildæk ikke anlægget, hvilket er angivet af symbolet.
Dette kan medføre overophedning, brand eller elektriske stød.
Kontroller at luftkanalerne til indsugning og udblæsning ikke
er tildækkede.
8. Benyt ikke dette anlæg eller netledningen, hvis det er
beskadiget eller der er tegn på beskadigelser, hvis det er
væltet eller ikke virker korrekt. Reparationer skal udføres af et
servicecenter, der er godkendt af fabrikanten.
9. Udblæsningsgitteret kan blive meget varmt under drift og må
ikke berøres med bare hænder.
10. Berør aldrig enheden med våde hænder.
11. Kontroller at enheden ikke er tilgængelig fra brusebad eller
badekar.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Luftudgangsåbning
Termostatens kontakt
Indstillingskontakt
A ( ) slukket
B ( ) kold luft
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Driftslys
Bærehåndtag
Luftindgangsåbning
Netledning
BETJENINGSVEJLEDNING
1. D rej driftskontakten (3) på ( ).
2. Drej termostatens kontakt (2) med uret på den højeste position
( ).
3. Er den ønskede rumtemperatur opnået, drej termostatens
kontakt (2) mod uret, til du hører et „klik“. Nu standser
­varmeapparatet driften.
4. Drej derefter termostatens kontakt (2) et stykke med uret igen.
Varmeapparatet vil starte og standse opvarmningsdriften
automatisk og opretholde den ønskede rumtemperatur.
10
Varmeapparatets beskyttelse mod overopvarmning
Bortskaffelse
Dette symbol på produktet eller dets emballage
henviser til, at dette produkt ikke skal behandles som
almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på
en genbrugsplads for genanvendelse af elektriske og
elektroniske apparater.
Med en korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager du til
beskyttelsen af miljøet og dine medmenneskers sundhed. Miljø og
sundhed bringes i fare ved forkert bortskaffelse.
Du kan få flere oplysninger om genanvendelse af dette produkt hos
kommunens tekniske forvaltning, hos renovationsselskabet eller i
den forretning, hvor du har købt produktet.
Denne forskrift er kun gyldig for medlemsstater i EU.
1. V armeapparatet er udstyret med en beskyttelse mod
overopvarmning, som standser varmeapparatet automatisk,
når temperaturen overstiger den normale driftstemperatur.
Denne beskyttelsesindretning gælder kun for apparatet og har
ingen indflydelse på rumtemperaturens regulering.
2. Drej driftskontakten på O og termostatens kontakt (2) på den
laveste position ( ) og fjern netstikket fra stikkontakten.
3. Varmepparatet skal nu køle af i mindst 20 minutter.
Rengøring
1. F ør du begynder med rengøringen, drej termostatens
kontakt (2) på den laveste position ( ) og fjern ­netstikket
fra stikkontakten. Varmeapparatet skal køle af i mindst 20
minutter.
2. Rens luftindgangs- (1) og luftudgangsåbningen (6)
med en støvsuger for at fjerne støvet fra motoren og
opvarmningselementet.
3. Rens varmeapparatet med en blød, fugtig klud udefra.
KØBSBETINGELSE
Køber overtager som betingelse ved købet ansvaret for korrekt
anvendelse og pleje af dette KAZ-produkt i over­ens­stemmelse med
denne betjeningsvejledning. Det er op til køberen eller brugeren,
hvornår og hvor længe han vil bruge dette KAZ-produkt.
BEMÆRK! HVIS DER OPSTÅR PROBLEMER MED DETTE
KAZ-PRODUKT, SKAL DU FØLGE ANVISNINGERNE I
GA­RANTIBETINGELSERNE. FORSØG IKKE SELV AT ÅBNE ELLER
REPARERE DETTE KAZ-PRODUKT, DA DETTE MEDFØRER,
AT GARANTIEN BORTFALDER OG DET DERUDOVER KAN
FORÅRSAGE person- eller MATE-RIALESKADE.
Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
11
ESPAÑOL
ESPAÑOL
INDICACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
COMPONENTES
1. A ntes de emplear este electrodoméstico, léase detenidamente
todas las instrucciones y empléelo según las mismas.
2. Este electrodoméstico no está diseñado para que los usen
personas (incluyendo niños) con capacidades físicas,
sensoriales o mentales mermadas, ni personas con falta de
experiencia o conocimiento, salvo que se les haya supervisado
o instruido respecto a su empleo por parte de una persona
responsable de su seguridad. Los niños deben tener
supervisión para estar seguros de que no juegan con el aparato.
3. El electrodoméstico está diseñado para usarlo en el interior de
una vivienda, no para su uso externo o comercial.
4. No emplee el electrodoméstico en ningún lugar cerca de gases
fácilmente inflamables o sustancias tales como disolventes,
lacas, pegamentos, etc. Algunas de las piezas internas pueden
calentarse y pueden arrojar chispas.
5. No coloque el electrodoméstico inmediatamente debajo de una
toma de corriente.
6. Mantenga los materiales inflamables alejados al menos 100cm
del calefactor. Para prevenir quemaduras, no permita que la
piel desnuda entre en contacto con las superficies calientes.
7. No cubra con nada el electrodoméstico, tal y como lo
indica el símbolo. Esto puede provocar su sobrecalentamiento,
fuego o descargas eléctricas. Asegúrese de que la toma de aire
y la salida de ventilación no se encuentran obstruidas.
8. No emplee este electrodoméstico o el cable de alimentación en
caso de que esté dañado o presente signos de daños, en caso
de que se haya caído o no funcione de forma adecuada. Los
centros de servicios autorizados por el fabricante deben ser los
encargados de llevar a cabo las reparaciones.
9. La rejilla de salida de aire se pone muy caliente durante su
funcionamiento – rogamos no la toque con las manos sin
protección.
10. Nunca toque la unidad con las manos húmedas.
11. Asegúrese que la unidad no es accesible desde la ducha o la
bañera.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Orificio de salida de aire
Interruptor de termostato Conmutador de Ajustes
A ( ) apagado
B ( ) aire frío
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Indicador de luz
Asidero de transporte
Orificio de entrada de aire
Cable de alimentación
INSTRUCCIONES DE MANEJO
1. G ire el interruptor de funcionamiento (3) a la ( ).
2. Gire el interruptor de termostato (2) en el sentido de las agujas
del reloj hasta la posición más alta ( ).
3. Cuando se haya alcanzado la temperatura ambiente deseada,
gire el interruptor de termostato (2) en el sentido contrario al
de las agujas del reloj, hasta que escuche un “clic”. Ahora el
calefactor desconecta el funcionamiento.
4. Gire ahora nuevamente el interruptor de termostato (2) un
poco en el sentido de las agujas del reloj. El calefactor ahora
se conecta o desconecta automáticamente en el ­servicio de
calefacción para mantener estable la temperatura ambiente
deseada
12
Protección contra sobrecalentamiento del
calefactor
Eliminación
1. E l calefactor está equipado con una protección contra
sobrecalentamiento, que desconecta automáticamente el
calefactor, cuando la temperatura en el aparato sobrepasa la
temperatura normal de servicio. Esta instalación de protección
vale sólo para el aparato y no tiene ninguna influencia sobre la
regulación de la temperatura ambiente.
2. Gire el interruptor de funcionamiento (3) a ( ) y el
interruptor de termostato (2) a la posición más baja ( ) y
extraiga la clavija de red de la caja de enchufe.
3. Deje ahora enfriar el calefactor como mínimo durante 20
minutos.
Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que
aquél no debe ser tratado como basura doméstica
normal, sino que ha de ser entregado a un centro
colector para el reciclado de equipos eléctricos.
Mediante su aporte a la gestión correcta de este producto,
usted protegerá el medio ambiente y la salud de los demás. El
medio ambiente y la salud son puestos en peligro por la gestión
incorrecta.
Más informaciones sobre el reciclado correcto de este ­producto le
serán brindadas en su Ayuntamiento, por su servicio de recolección
de basuras o por la tienda donde usted lo compró.
Esta normativa rige únicamente en los países miembros de la UE.
Limpieza
CONDICIÓN DE COMPRA
1. A ntes de comenzar con la limpieza, gire el interruptor de
termostato (2) a la posición más baja ( ) y ex­traiga la clavija
de red de la caja de enchufe. Deje ahora ­enfriar el calefactor
como mínimo durante 20 minutos.
2. Limpie los orificios de entrada (1) y de salida de aire (6) con
una aspiradora de polvo, para eliminar el polvo del motor y del
elemento calefactor.
3. Limpie en calefactor externamente con un paño húmedo,
suave.
El comprador asume como condición de compra la responsabilidad
por el uso y mantenimiento correctos de este producto KAZ
conforme a las presentes instrucciones de uso. El comprador y el
usuario deberán juzgar por sí mismo cuándo y por cuánto tiempo
utilizan este producto KAZ.
ATENCIÓN: EN CASO DE PROBLEMAS CON ESTE PRODUCTO
KAZ, SÍRVASE CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES
MENCIONADAS EN LAS CONDICIONES DE GARANTÍA. NO
INTENTE ABRIR NI REPARAR POR SÍ MISMO ESTE PRODUCTO
KAZ, YA QUE ESO CONLLEVA LA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA Y
PUEDE PROVOCAR DAÑOS PERSONALES Y MATERIALES.
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
13
SUOMI
SUOMI
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
LAITTEEN OSAT
Lämmittimen ylikuumenemissuoja
Jätehuolto
1. E nnen laitteen käyttöä on tutustuttava näihin ohjeisiin, ja
laitetta on käytettävä ohjeiden mukaan.
2. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden
käyttöön, jotka eivät pysty sitä fyysisten, henkisten tai
aistirajoitustensa tai kokemuksen ja tiedon puutteen vuoksi
käyttämään, ellei käyttöä valvota tai ellei asianomaisten
henkilöiden turvallisuudesta vastaava taho ei ole opastanut
laitteen käyttöön. Lapsia tulee valvoa, etteivät he leiki
laitteella.
3. Laite on suunniteltu vain sisäkäyttöön, ei ulkokäyttöön eikä
ammattikäyttöön.
4. Tuuletinta ei saa käyttää helposti syttyvien kaasujen tai
muiden aineiden, kuten liuottimien, lakkojen, liimojen yms.
läheisyydessä. Laitteen sisäosat voivat olla kuumia, ja ne
saattavat aiheuttaa kipinöintiä.
5. Laitetta ei saa sijoittaa pistorasian välittömään läheisyyteen.
6. Syttyvät materiaalit on pidettävä vähintään 1 metrin
etäisyydellä lämmittimestä. Varo koskettamasta kuumiin
pintoihin, sillä ne saattavat aiheuttaa palovamman.
7. Lämmitintä ei saa peittää. Jos merkintöjä ei noudateta,
seurauksena saattaa olla ylikuumeneminen, tulipalo tai
sähköisku. Varmista, että ilmanottoaukot ovat avoinna.
8. Laitetta tai sen virtajohtoa ei saa käyttää, jos se on rikki tai
siinä on vaurioitumisen merkkejä, jos se on pudonnut tai jos
se ei toimi kunnolla. Laitetta saa korjata vain valmistajan
valtuuttama huoltopiste.
9. Ilmanpoistoaukon ritilä voi olla erittäin kuuma laitteen ollessa
päällä - älä koske siihen paljain käsin.
10. Älä koske laitteeseen ikinä märillä käsillä.
11. Sijoita laite niin, että käyttäjä ei ylety siihen suihkusta tai
ammeesta.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
1. L ämmitin on varustettu ylikuumenemissuojalla, joka kytkee
läm­mittimen automaattisesti pois päältä, jos laitteen lämpötila
ylittää ­normaalin käyttölämpötilan. Tämän suojalaitteen
tehtävänä on vain suojata laitetta eikä se vaikuta millään
tavoin huoneen lämpötilan säätelyyn.
2. Kierrä käyttökytkin (3) asentoon ( ) ja termostaattikytkin (2)
pie­-n­impään asentoon ( ), ja irrota pistoke pistorasiasta.
3. Anna lämmittimen jäähtyä vähintään 20 minuutin ajan.
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen kiinnitetty
merkintä tarkoittaa sitä, että laitetta ei saa laittaa
tavallisten keittiöjätteiden joukkoon, vaan se on
toimitettava sähkö- ja elektroniikkatuotteiden
keräyspisteeseen.
Hävittämällä laitteen oikein suojelet ympäristöä ja lähimmäistesi
terveyttä. Vääränlainen hävittäminen voi vaarantaa ympäristöä ja
ihmisten terveyttä.
Lisätietoja laitteen kierrätyksestä saat kunnaltasi,
jätteenkuljetusyrityksistä tai laitteen ostopaikasta.
Tämä määräys koskee vain EU:n jäsenvaltioita.
Ilmanpoistoaukko
Termostaattikytkin
Asetuskytkin
A ( ) pois
B ( ) kylmäilma
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Varoitus lamppu
Kantokahva
Ilmantuloaukko
Verkkojohto
KÄYTTÖOHJE
1. K ierrä käyttökytkin (3) asentoon ( ).
2. Kierrä termostaattikytkintä (2) myötäpäivään suurimpaan
asentoon ( ).
3. Kun haluttu huoneen lämpötila on saavutettu, kierrä
termostaattikytkintä (2) vastapäivään, kunnes kuulet
“napsahduksen“. Lämmitin kytkeytyy tällöin pois päältä.
4. Kierrä sen jälkeen termostaattikytkintä (2) jälleen hieman
myötäpäivään. Lämmitin kytkee lämmitystoiminnon nyt
automaatti­sesti päälle ja pois, ja säilyttää tällä tavoin halutun
huoneen lämpötilan.
14
Puhdistus
1. K ierrä termostaattikytkin (2) pienimpään asentoon ( ) ja
­irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Anna
­lämmittimen jäähtyä vähintään 20 minuutin ajan.
2. Poista moottoriin ja lämmityselementtiin kertynyt pöly
imuroimalla ilmantulo- (1) ja -poistoaukko (6) pölynimurilla.
3. Puhdista lämmittimen ulkopinnat pehmeällä, kostealla liinalla.
KAUPPAEHTO
Kauppaehtona ostaja ottaa vastuun tämän KAZ-tuotteen
asianmukaisesta käytöstä ja hoidosta näiden käyttöohjeiden
mukaisesti. Ostajan ja käyttäjän on itse arvioitava, missä ti­lanteissa
ja miten kauan hän voi käyttää tätä tuotetta.
HUOMIO: JOS HAVAITSET KAZ-TUOTTEESSASI HÄIRIÖITÄ,
NOUDATA TAKUUEHDOISSA ANNETTUJA OHJEITA. ÄLÄ
YRITÄ AVATA TAI KORJATA TÄTÄ KAZ-TUOTETTA ITSE, SILLÄ
SE JOHTAA TAKUUN RAUKEAMISEEN JA VOI AIHEUTTAA
HENKILÖ- TAI AINEVAHINKOJA.
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
15
FRANÇAIS
FRANÇAIS
CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE
COMPOSANTS
Protection surchauffe du radiateur
Elimination
1. A vant d’utiliser cet appareil, veuillez lire toutes les consignes et
utilisez-le comme indiqué.
2. Cet apppareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y
compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites, ou ayant peu d’expérience, à moins
d’avoir été aidées ou instruites concernant l’utilisation de cet
appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les
enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
3. L’appareil est conçu pour être utilisé en intérieur uniquement,
et non pour un usage en extérieur ou un usage commercial.
4. N’utilisez pas cet appareil à proximité de gaz facilement
inflammables ou des matières telles que les solvants, laques,
colles, etc. Certaines pièces internes peuvent devenir chaudes
et produire des étincelles.
5. Ne placez pas l’appareil directement en dessous d’une prise
murale.
6. Tenez toutes les matières inflammables éloignées à au moins
un mètre (100 cm) du radiateur. Afin d’éviter des brûlures,
ne laissez pas la peau nue entrer en contact avec les parties
chaudes.
7. Ne couvrez pas l’appareil avec quoi que ce soit, comme
indiqué par le symbole. Ceci peut entrainer une surchauffe, un
feu ou une électrocution. Assurez-vous que le conduit d’entrée
d’air et les conduits de sortie d’air ne sont pas obstruées.
8. N’utilisez pas cet appareil ou son câble d’alimentation s’il
est endommagé ou montre des signes de dommages, s’il est
tombé, ou s’il ne fonctionne pas correctement. Les réparatons
doivent être effectuées par les centres de service-après vente
aggréés par le fabricant.
9. La grille d’évacuation de l’air peut devanir très chaude pendant
le fonctionnement de l’appareil - veuillez ne pas la toucher à
mains nues.
10. Ne touchez jamais l’appareil avec les mains mouillées.
11. Assurez-vous que l’appareil ne se trouve pas à proximité de la
douche ou de la baignoire.
1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
1. L e radiateur est équipé d’une protection contre les ­surchauffes,
coupant automatiquement le radiateur si la température
de l’appareil dépasse la température de service normale. Ce
dispositif de protection n’est valable que pour l’appareil et n’a
pas d’incidence sur le réglage de la température ambiante.
2. Tournez le commutateur de service (3) sur ( ) et le bouton
thermostat (2) sur la position la plus basse ( ) et débranchez
la fiche secteur.
3. Laissez le radiateur refroidir alors pendant au moins 20
minutes.
Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage
indique que ce produit ne doit pas être jeté au titre des
ordures ménagères normales, mais doit être remis à un
centre de collecte pour le recyclage des appareils
électriques et électroniques.
En contribuant à une élimination correcte de ce produit, vous
protégez l’environnement et la santé d’autrui. L’environnement
et la santé sont mis en danger par une élimination incorrecte du
produit.
Pour toutes informations complémentaires concernant le recyclage
de ce produit, adressez-vous à votre municipalité, votre service des
ordures ou au magasin où vous avez acheté le produit.
Cette consigne n’est valable que pour les états membres de l’UE.
Orifice de sortie d’air
Bouton thermostat Bouton de réglage
A ( ) arret
B ( ) air froid
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Lampe témoin
Poignée de manutention
Orifice d’entrée d’air
Support de montage
MODE D’EMPLOI
1. T ournez le commutateur de service (3) en ( ).
2. Tournez le bouton thermostat (2) dans le sens des aiguilles
d’une montre en position maximum ( ).
3. La température ambiante voulue atteinte, tournez le bouton
thermostat (2) dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre jusqu’à ce que vous entendiez un “clic”. Le radiateur se
coupe alors.
4. Tournez alors le bouton thermostat (2) légèrement dans le
sens des aiguilles d’une montre. Le radiateur mettra alors le
mode de chauffe automatiquement en marche et à l’arrêt,
maintenant ainsi la température ambiante voulue.
16
Nettoyage
1. A vant de commencer le nettoyage, tournez le bouton
thermostat (2) sur la position la plus basse ( ) et débranchez
la fiche secteur. Laissez le radiateur refroidir au moins 20
minutes.
2. Nettoyez à l’aspirateur les orifices d’entrée (1) et de ­sortie
d’air (6) pour éliminer la poussière du moteur et de l’élément
chauffant.
3. Nettoyez l’extérieur du radiateur à l’aide d’un chiffon doux
humide.
CONDITION D’ACHAT
L’acheteur assume la responsabilité d’utiliser et d’entretenir
correctement ce produit KAZ, conformément au présent mode
d’emploi. L’acheteur et l’utilisateur doivent eux-mêmes estimer
quand et pendant combien de temps ils souhaitent utiliser ce
produit KAZ.
ATTENTION ! EN CAS DE PROBLEMES AVEC CE PRODUIT
KAZ, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS DECRITES DANS
LES CONDITIONS DE GARANTIE. N’ESSAYEZ PAS D’OUVRIR
OU DE REPARER VOUS-MEME CE PRODUIT KAZ, CAR CELA
ENTRAÎNERAIT L’EXTINCTION DE LA GARANTIE ET POURRAIT
CAUSER DES DOMMAGES CORPORELS ET MATERIELS.
Sous réserve de modifications techniques.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
17
ΕΛΛHNIKA
ΕΛΛHNIKA
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΡΗ
1.Πριν να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή,
διαβάστε όλες τις οδηγίες χρησιμοποιήστε
αναλόγως.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
2.Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με
μειωμένες σωματικές, ή διανοητικές ικανότητες ή
μειωμένες αισθήσεις, ή άτομα που δεν διαθέτουν
εμπειρία και γνώση, εκτός αν υπάρχει επίβλεψη
ή οδηγία σχετικά με τη χρήση της συσκευής από
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Πρέπει
να επιβλέπετε τα παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.
3.Η συσκευή προορίζεται μόνο χρήση σε εσωτερικούς
χώρους και όχι για χρήση εξωτερικούς χώρους ή για
εμπορική χρήση.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή τη συσκευασία
του δηλώνει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίσετε
τη συσκευή όπως τα συνήθη οικιακά
απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδοθεί σε
σημείο αποκομιδής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών.
1.
Διακόπτης ρύθμισης
A
B
C
D
( ) Εκτός χρήσης
( ) Ψυχρός αέρας
( ) 1000 W
( ) 2000 W
Λυχνία οδηγός
Η συμβολή σας στη σωστή απόρριψη αυτής της
συσκευής προστατεύει το περιβάλλον.
Περισσότερες πληροφορίες για την ανακύκλωση αυτού
του προϊόντος μπορείτε να λάβετε από το τοπικό
δημαρχείο, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων
ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Αυτός ο κανονισμός ισχύει μόνο σε κράτη μέλη της ΕΕ.
Καλώδιο τροφοδοσίας
2.
4.Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή οπουδήποτε κοντά
σε εύφλεκτα αέρια ή ουσίες όπως διαλύτες, βερνίκια,
κόλες κ.λπ. Κάποια από τα εσωτερικά εξαρτήματα
μπορεί να έχουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να
πετάξουν σπίθες.
1.
2.
3.
ΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ως όρος αγοράς ο αγοραστής αναλαμβάνει ευθύνη για
τη σωστή χρήση και φροντίδα αυτού του προϊόντος
ΚΑΖ σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήστη.
Ο αγοραστής ή ο χρήστης πρέπει ο/η ίδιος/α να
αποφασίσει πότε και για πόσο διάστημα θα είναι σε
χρήση αυτό το προϊόν ΚΑΖ.
3.
5.Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από
ρευματοδότη τοίχου.
1.
6.Κρατήστε εύφλεκτα υλικά τουλάχιστον 100
εκατοστά μακριά από τη θερμάστρα. Για να
αποφύγετε εγκαύματα, μην αφήνετε ακάλυπτο
δέρμα να έρθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
4.
2.
7.
Μην καλύπτετε τη συσκευή με τίποτα, όπως
καταδεικνύεται από το σύμβολο. Αυτό μπορεί
να προκαλέσει υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι τα σημεία εισόδου
και εξόδου του αέρα δεν φράσσονται.
8.Μη χρησιμοποιείται αυτή τη συσκευή ή το καλώδιο
ισχύος αν έχουν φθαρεί ή φέρουν ενδείξεις βλάβης,
αν η συσκευή έχει πέσει ή αν δεν λειτουργεί
κανονικά. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται
από κέντρα σέρβις που εγκρίνονται από τον
κατασκευαστή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΚΑΖ, ΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΜΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ Ή ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΖ
ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΚΥΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ.
Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
3.
9.Το πλέγμα εξόδου αέρα μπορεί να έχει πολύ
υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία – μην το
ακουμπάτε με γυμνά χέρια.
10.Ποτέ μην ακουμπάτε τη μονάδα με υγρά χέρια.
11.Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δεν είναι προσπελάσιμη
από το ντουζ ή την μπανιέρα.
18
19
HRVATSKI
HRVATSKI
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
DIJELOVI
Zaštita od pregrijavanja grijalice
Zbrinjavanje u otpad
1. P rije korištenja ovog uređaja pažljivo pročitajte upute i uređaj
upotrebljavajte u skladu s njima.
2. Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba
(uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetnih ili mentalnih
sposobnosti, ili onih koje nemaju iskustvo i znanje, osim
ukoliko nisu pod nadzorom ili dobili upute za rukovanje od
osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod
nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
3. Uređaj je namijenjen samo za uporabu u zatvorenom prostoru,
ne za vanjsku ili komercijalnu uporabu.
4. Ne koristite uređaj u blizini lako zapaljivih plinova ili tvari
poput otapala, lakova, ljepila i sl. Neki unutarnji dijelovi mogu
biti vrući i mogu bacati iskre.
5. Ne smještajte uređaj neposredno ispod utičnice.
6. Zapaljive materijale držite najmanje 100 cm udaljene od
grijalice. Nemojte dozvoliti da Vam gola koža dođe u dodir sa
vrućim površinama kako biste spriječili opekline.
7. Ni sa čime ne prekrivajte uređaj, kako je prikazano
simbolom. To može dovesti do pregrijavanja, požara ili strujnog
udara. Osigurajte da su otvori za ulaz i izlaz zraka slobodni.
8. Ne koristite ovaj uređaj ili strujni kabel ukoliko su oštećeni ili
pokazuju znakove oštećenja, ukoliko je uređaj pao ili ne radi
ispravno. Popravke moraju provesti servisni centri odobreni od
strane proizvođača.
9. Tijekom rada rešetka izvoda zraka može se jako ugrijati molimo ne dodirujte je golim rukama.
10. Nikada ne dodirujte jedinicu mokrim rukama.
11. Osigurajte da se jedinici ne može pristupiti iz tuš kabine ili
kade.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
1. G rijalica je opremljena zaštitom od pregrijavanja, koja je
automatski isključuje u slučaju da temperatura u uređaju
prekorači normalnu radnu temperaturu. Ova zaštita vrijedi
samo za uređaj i nema nikakvog utjecaja na regulaciju
temperature u prostoriji.
2. Okrenite glavni prekidač (3) u položaj ( ), a podešavač
termostata (2) u najniži položaj ( ) i izvucite utikač iz
utičnice.
3. Grijalicu potom ostavite da se ohladi najmanje 20 minuta.
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži ukazuje
na to da se ovaj proizvod ne tretira kao uobičajen
kućanski otpad, već ga treba predati sabirnom mjestu
za reciklira­nje električnih i elektronskih ure∂aja.
Vašim sudjelovanjem u postupku ispravnog zbrinjavanja ovog
proizvoda doprinosite očuvanju okoliša i zaštiti ljudskog zdravlja.
Nepravilnim zbrinjavanjem u otpad ugrožavaju se okoliš i zdravlje
ljudi.
Daljnje informacije o recikliranju ovog proizvoda dobit ćete u Vašoj
vijećnici, poduzeću zaduženom za odvoženje otpada ili u trgovini u
kojoj ste kupili ure∂aj.
Ovaj propis vrijedi samo u zemljama koje su članice EU.
Otvor za ispuh zraka
Podešavač termostata
Prekidač Postavki
A ( ) isklj
B ( ) hladan zrak
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Pilotska lampica
Ručka za nošenje
Otvor za ispuh zraka
Strujni kabel
UPUTE ZA RUKOVANJE
1. O krenite glavni prekidač (1) u položaj ( ).
2. Okrenite podešavač termostata (2) u smjeru kazaljke sata do
najvišeg položaja ( ).
3. Kad se dostigne željena temperatura u prostoriji, okrenite
podešavač termostata (2) suprotno od kretanja kazaljke sata,
dok ne čujete “klik”. Grijalica tada prestaje raditi.
4. Zatim okrenite podešavač termostata (2) još jednom samo
malo u smjeru kazaljke sata. Grijalica se nakon toga automatski
uključuje i isključuje i održava željenu temperaturu prostorije.
20
Čišćenje
1. P rije početka čišćenja okrenite podešavač termostata (2)
u najniži položaj ( ) i izvucite utikač iz utičnice. Ostavite
grijalicu da se ohladi najmanje 20 minuta.
2. Otvor za usis (1) i ispuh (6) zraka čistite usisavačem, kako biste
odstranili prašinu s motora i grijaćeg elementa.
3. Grijalicu očistite s vanjske strane mekanom i vlažnom krpom.
UVJETI KUPNJE
Kupac preuzima kao uvjet kupnje odgovornost za ispravno
korištenje i njegu ovog KAZ proizvoda shodno ovim uputama za
rukovanje. Kupac i korisnik moraju sami ocijeniti kada će i koliko
dugo koristiti ovaj KAZ proizvod.
PAŽNJA: UKOLIKO DO≠E DO PROBLEMA PRI UPORABI OVOG
KAZ PROIZVODA, MOLIMO VAS OBRATITE POZORNOST
NA ODREDBE IZ JAMSTVENIH UVJETA. MOLIMO VAS NE
POKUŠAVAJTE SAMI OTVARATI ILI POPRAVLJATI OVAJ KAZ
PROIZVOD, JER TO MOŽE DOVESTI DO GUBITKA PRAVA NA
JAMSTVENE USLUGE, OŠTEĆENJA ZDRAVLJA I MATERIJALNE
ŠTETE.
Zadržano pravo na tehničke izmjene.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
21
MAGYAR
MAGYAR
FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK
ALKOTÓELEMEK
1. A berendezés használata előtt alaposan olvassa el az
utasításokat és azok betartásával használja azt.
2. A berendezést nem használhatják olyan személyek (sem
gyerekek), akiknek fizikai, érzékelési és szellemi képességük
csökkent, nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és
tudással, kivéve, ha ezt egy olyan személy felügyelete alatt és
utasításai szerint teszik, aki felelősséget vállal a berendezés
biztonságáért. A gyermekeket ellenőrizni kell, ügyelve arra,
hogy ne játsszanak a készülékkel.
3. A berendezés csak beltéri használatra van tervezve, kinti és
üzleti jellegű használat nem lehetséges.
4. Ne használja a berendezést gyúlékony gázok vagy oldószerek,
lakkok, ragasztók, stb. közelében. A belső részek némelyike
forró lehet és szikra képződhet.
5. Ne helyezze a berendezést közvetlenül az elektromos aljzat
mellé.
6. Az éghető anyagokat legalább 100cm távolra kell tartani a
fűtőtesttől. Az égési sérülések elkerülése érdekében a bőrével
ne érintkezzen forró felületekkel.
7. Ne takarja le semmivel sem a berendezést, ahogy ezt a jel
is mutatja. Ez túlmelegedéshez, tűzesethez vagy áramütéshez
vezethet. A levegő be- és kimeneti utaknak szabadnak kell
lenniük.
8. Ne használja a berendezést vagy a vezetéket, ha sérült,
vagy sérülés jelei látszanak rajta, ha felborult vagy nem
megfelelően működik. A szerelést a gyártó által hitelesített
szervizközpontnak kell végeznie.
9. A levegő-kimenet rácsa felforrósodhat működé közben kérjük, ne érintse meg szabad kézzel.
10. Soha ne érintse meg az egységet nedves kézzel.
11. Ügyeljen arra, hogy a fürdőkádból vagy zuhanyzófülkéből az
egység ne legyen hozzáférhető.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Levegő-kilépőnyílás
Termosztát-kapcsoló
Állítógomb
A ( ) ki
B ( ) hideg levegő
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Jelzőlámpa
Tartófogantyú
Levegő-belépőnyílás
Tápkábel
KEZELÉSI UTASÍTÁS
1. F ordítsa az üzemállás-kapcsolót (3) ( )-es fokozatra!
2. Forgassa a termosztát-kapcsolót (2) az óramutató járásával
megegyezően a legmagasabb fokozatra ( )!
3. Ha elérte a kívánt szobahőmérsékletet, forgassa a termosztátkapcsolót (2) az óramutató járásával ellentétesen, amíg azt
nem hallja, hogy „klikk“! A villanymelegítő most kikapcsolja az
üzemelést.
4. Most újra forgassa el „egy kicsit“ a termosztát-kapcsolót (2)
az óramutató járásával megegyezően! A villanymelegítő most
automatikusan be- és kikapcsolja a fűtőüzemet és fenntartja a
kívánt szobahőmérsékletet.
22
Túlmelegedés elleni védelem a villanymelegítő
számára
Ártalmatlanítás
Ez a szimbólum, mely a terméken vagy annak
csomagolásán található arra utal, hogy ezt a terméket
nem lehet normál háztartási hulladékként kezelni,
hanem le kell adni a gyűjtőhelyen, ahol az elektromos
és elektronikus készülékek újrahasznosításával foglalkoznak.
E termék korrekt ártalmatlanításához való hozzájárulásával Ön védi
a környezetet és embertársai egészségét. A helytelen hulladékkezelés veszélyezteti a környezetet és az egészséget.
E termék újrahasznosításával kapcsolatban további információkat
kap a helyi önkormányzatnál, szemétszállító cégnél vagy abban az
üzletben, ahol a terméket vásárolta.
Ez az előírás csak az EU tagországai számára érvényes.
1. A villanymelegítő túlmelegedés elleni védelemmel van
ellátva, amely automatikusan kikapcsolja a villanymelegítőt,
ha a hőmérséklet a készülékben meghaladja a normál
üzemi hőmérsékletet. Ez a védőberendezés csak a készülék
számára érvényes, és nem ­befolyásolja a szobahőmérséklet
szabályozását.
2. Forgassa az üzemállás-kapcsolót (3) ( )-ra és a termosztátkapcsolót (2) a legalacsonyabb fokozatra ( ), és húzza ki a
villás dugót a dugaszoló aljzatból!
3. Most legalább 20 percig hagyja hűlni a villanymelegítőt!
Tisztítás
VÁSÁRLÁSI FELTÉTEL
1. M
ielőtt hozzáfogna a tisztításhoz, forgassa a termosztátkapcsolót (2) a legalacsonyabb fokozatra ( ) és húzza ki a
villás dugót a dugaszoló aljzatból! Most legalább 20 percig
hagyja hűlni a ­villanymelegítőt!
2. Porszívóval tisztítsa meg a levegő-belépő- (1) és -kilépőnyílást
(6), hogy eltávolítsa a port a motorról és a fűtőelemről!
3. A villanymelegítő külső részét egy puha, nedves kendővel
tisztítsa meg!
A vásárló a vásárlás feltételeként felelősséget vállal e KAZ termék
rendeltetésszerű használatáért az ebben a kezelési utasításban
foglaltak szerint. A vásárlónak vagy a felhasználónak magának kell
megítélnie, mikor és meddig használja ezt a KAZ terméket.
FIGYELEM: HA PROBLÉMÁK MERÜLNÉNEK FEL EZZEL A
KAZ TERMÉKKEL KAPCSOLATBAN, VEGYE FIGYELEMBE A
GARANCIÁLIS FELTÉTELEKBEN TALÁLHATÓ ÚTMUTATÁSOKAT!
KÉRJÜK, NE PRÓBÁLJA SAJÁT MAGA FELNYITNI VAGY
JAVÍTANI EZT A KAZ TERMÉKET, MERT EZ A GARANCIA
ELVESZTÉSÉHEZ VEZET, ÉS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI SÉRÜLÉSEKET
VONHAT MAGA UTÁN!
A műszaki változtatások joga fenntartva!
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
23
ITALIANO
ITALIANO
MISURE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
COMPONENTI
1. P rima di usare questo apparecchio, leggere attentamente tutte
le istruzioni ed attenersi ad esse.
2. Questo apparecchio non può essere usato da persone (inclusi
bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte,
o mancanti dell’esperienza o della conoscenza necessarie, a
meno che una persona responsabile della loro sicurezza non
garantisca la supervisione o abbia fornito loro le necessarie
istruzioni per l’uso. I bambini devono essere sorvegliati, per
accertarsi che non giochino con l’apparecchiatura.
3. L’apparecchio è adatto all’uso in interni, non all’aperto, e non è
indicato per uso commerciale.
4. Non usare l’apparecchio vicino a gas infiammabili o sostanze
come solventi, lacche, colle, ecc. Alcuni componenti interni
possono essere molto caldi e generare scintille.
5. Non collocare l’apparecchio direttamente sotto una presa di
corrente.
6. Tenere i materiali infiammabili ad una distanza minima di 1
metro dall’apparecchio. Per prevenire ustioni, evitare che la
pelle non protetta venga a contatto con le superfici calde.
7. Non coprire l’apparecchio, come indicato dal simbolo,
per evitare il pericolo di surriscaldamento, incendi o scosse
elettriche. Accertarsi che la presa d’aria e le bocchette di sfiato
non siano ostruite.
8. Non usare l’apparecchio in caso il cavo di alimentazione
sia danneggiato oppure se presenta danni, è caduto o non
funziona correttamente. Le riparazioni devono essere eseguite
presso centri di assistenza autorizzati dal produttore.
9. La griglia di uscita dell’aria può diventare rovente durante il
funzionamento – non toccarla a mani nude.
10. Non toccare mai l’unità con le mani bagnate.
11. Accertarsi che l’unità non sia accessibile dalla doccia o dalla
vasca da bagno.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Bocchetta di uscita dell’aria
Interruttore del termostato
Interruttore di Impostazione
A ( ) chiuso
B ( ) aria fredda
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Indicatore luminoso Maniglia per il trasporto
Bocchetta di entrata dell’aria
Cavo di alimentazione
ISTRUZIONI PER L’USO
1. P ortare l’interruttore di funzionamento (3) sulla posizione ( )
2. Girare l’interruttore del termostato (2) in senso orario sulla
posizione più alta ( ).
3. Una volta raggiunta la temperatura ambiente desiderata,
girare l’interruttore del termostato (2) in senso antiorario fino
ad avvertire un “clic”. A questo punto il pannello ­radiante
interrompe il funzionamento.
4. Girare di nuovo l’interruttore del termostato (2) leggermente
in senso orario. Il pannello radiante avvia e arresta
automaticamente la funzione di riscaldamento, garantendo il
mantenimento della temperatura ambiente desiderata.
24
Protezione contro il surriscaldamento del pannello radiante
Smaltimento
Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il
prodotto non deve essere considerato come un normale
rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di
raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
Provvedendo al corretto smaltimento di questo prodotto, si
contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per
l’ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno
smaltimento inadeguato del prodotto. Uno smaltimento scorretto
costituisce un pericolo per l’ambiente e la salute.
Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto,
contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti
o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
Questa disposizione è valida solamente negli Stati membri dell’UE.
1. I l pannello radiante è dotato di una protezione contro il surriscaldamento che lo spegne automaticamente, ­quando la
temperatura nell’apparecchio supera la normale temperatura
d’esercizio. Questo dispositivo di protezione riguarda il solo
apparecchio e non esercita alcuna influenza sulla regolazione
della temperatura ambiente.
2. Girare l’interruttore di funzionamento (3) su O e l’interruttore
del termostato (2) sulla posizione più bassa ( ) ed estrarre la
spina dalla presa di corrente.
3. Lasciar raffreddare il pannello radiante per almeno 20 minuti.
Pulizia
1. P rima di eseguire qualsiasi intervento di pulizia, girare
l’interruttore del termostato (2) sulla posizione più bassa ( )
e togliere la spina dalla presa di corrente. Lasciar raffreddare il
pannello radiante per almeno 20 minuti.
2. Pulire le bocchette di entrata e di uscita dell’aria (1+6) con
un aspirapolvere per rimuovere la polvere dal motore e dal
riscaldatore.
3. Pulire la superficie esterna del pannello radiante con un panno
morbido inumidito.
CONDIZIONI D’ACQUISTO
Le condizioni d’acquisto prevedono che l’acquirente si assuma
la responsabilità per il corretto utilizzo e per la manutenzione
di questo prodotto KAZ secondo quanto riportato nel presente
manuale. L’acquirente e l’utente do­vranno valutare personalmente
in quali circostanze e per quale durata utilizzare questo prodotto
KAZ.
ATTENZIONE: IN CASO DI PROBLEMI CON QUESTO PRODOTTO
KAZ, ATTENERSI A QUANTO RIPORTATO NELLE CONDIZIONI
DI GARANZIA. NON CERCARE DI APRIRE O RIPARARE QUESTO
PRODOTTO KAZ DA SOLI PER EVITARE IL DECADIMENTO DELLA
GARANZIA O L’INSORGERE DI DANNI A PERSONE E COSE.
Con riserva di modifiche tecniche.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
25
NEDERLANDS
NEDERLANDS
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
ONDERDELEN
1. V oordat u dit apparaat gebruikt, dient u alle instructies te
hebben gelezen en deze op te volgen.
2. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) met een verminderd lichamelijk,
sensorisch of geestelijk vermogen of een gebrek aan ervaring
en kennis tenzij ze onder supervisie staan of instructies hebben
gekregen ten aanzien van het gebruik van het apparaat door
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om te garanderen
dat ze niet met het apparaat spelen.
3. Het apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis, niet voor
gebruik buitenshuis of commercieel gebruik.
4. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare gassen of
substanties zoals oplosmiddelen, lakken, lijmen etc. Sommige
interne delen kunnen heet worden en vonken afgeven.
5. Plaats het apparaat niet direct onder een stopcontact.
6. Houd vlambare materialen tenminste op een afstand van
100 cm van de verwarming. Om brandwonden te voorkomen
dient u niet met uw blote huid in contact te komen met hete
oppervlakken.
7. Dek het apparaat niet af met iets zoals staat aangegeven
op het symbool. Dit kan leiden tot oververhitting, brand of een
elektrische shock. Zorg ervoor dat de luchttoevoer en -afvoer
niet is bedekt.
8. Gebruik dit apparaat niet als het stroomdraad is beschadigd of
tekenen van schade vertoont, als erover gevallen is of als het
niet goed functioneert. Reparaties moeten worden uitgevoerd
door reparatiecentra die zijn goedgekeurd door de producent.
9. Het rooster voor luchtuitvoer kan tijdens de werking erg heet
worden. Raak het niet met blote handen aan.
10. Raak de eenheid nooit met natte handen aan.
11. Zorg dat de eenheid niet vanuit de douchecel of badkuip
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Luchtuitlaatopening
Thermostaatschakelaar
Reguleringschakelaar
A ( ) uit
B ( ) koude lucht
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Controlelampje
Draaggreep
Luchtinlaatopening
Stroomkabel
Oververhittingsbeveiliging voor het verwarmingstoestel
Verwijdering
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan
dat dit product niet via het normale huisvuil mag
worden verwijderd, maar bij een centrale
verzamelplaats voor de recycling van elektrische en
elektronische apparaten moet worden afgegeven.
Wanneer u dit product op de juiste manier verwijdert, draagt u bij
aan een beter milieu en de gezondheid van uw medemens. Het
milieu en de gezondheid worden door een onjuiste verwijdering in
gevaar gebracht.
Aanvullende informatie over de recycling van dit product ontvangt
u bij uw gemeentehuis, uw vuilophaaldienst of de winkel waar u
dit product hebt gekocht.
Dit voorschrift geldt alleen voor EU-lidstaten.
1. H et verwarmingstoestel is voorzien van een
oververhittingsbeveiliging die het apparaat automatisch
uitschakelt als de temperatuur in het apparaat de normale
bedrijfstemperatuur overstijgt. Deze veiligheidsinstallatie geldt
alleen voor het apparaat en heeft geen invloed op de regeling
van de kamertemperatuur.
2. Draai de bedrijfsschakelaar (3) op ( ) en de
thermostaatschakelaar op de laagste positie ( ) en trek de
­netstekker uit de contactdoos.
3. Laat het verwarmingstoestel nu minimaal 20 minuten
afkoelen.
Reiniging
GEBRUIKSAANWIJZING
1. S tel de bedrijfsschakelaar (1) in op ( )
2. Draai de thermostaatschakelaar (2) met de wijzers van de klok
mee naar de hoogste positie ( ).
3. Als de gewenste kamertemperatuur is bereikt, draait u de
thermostaatschakelaar (2) tegen de wijzers van de klok in,
totdat u een ‘klik’ hoort. Nu wordt het verwarmingstoestel
uitgeschakeld.
4. Draai nu de thermostaatschakelaar (2) weer een stukje met
de wijzers van de klok mee. Het verwarmingstoestel zal het
verwarmingsbedrijf nu automatisch in- en uitschakelen en de
gewenste kamertemperatuur handhaven.
26
KOOPVOORWAARDE
1. V oor de reiniging draait u de thermostaatschakelaar (2)
op de laagste positie ( ) en trekt u de netstekker uit de
contactdoos. Laat het verwarmingstoestel minimaal ­
20 minuten afkoelen.
2. Reinig de luchtinlaat- (1) en -uitlaatopening (6)
met een stofzuiger om het stof van de motor en het
verwarmingselement te verwijderen.
3. Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte,
vochtige doek.
De koper aanvaardt als koopvoorwaarde de verantwoordelijkheid
voor het juiste gebruik en onderhoud van dit KAZ-product in
overeenstemming met deze bedieningshandleiding. De koper en
gebruiker moet zelf beoordelen wanneer en hoe lang hij dit KAZproduct gebruikt.
LET OP: WANNEER PROBLEMEN MET DIT KAZ-PRODUCT
OPTREDEN, NEEM DAN DE AANWIJZINGEN IN DE
GARANTIEVOORWAARDEN IN ACHT. PROBEER NOOIT DIT
KAZ-PRODUCT ZELF TE OPENEN OF TE REPAREREN, OMDAT
HIERDOOR DE GARANTIE VERVALT EN DIT PERSOONLIJK
LETSEL EN MATERIËLE SCHADE TOT GEVOLG KANN HEBBEN.
Technische veranderingen voorbehouden.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
27
NORSK
NORSK
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
KOMPONENTER
Overopphetingsvern for varmeapparatet
1. F ør du bruker denne innretningen, les gjennom alle
instruksjonene og bruk deretter.
2. Denne innretningen er ikke ment for bruk av personer
(inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale kapabiliteter, eller mangel på erfaring og kunnskap,
om de ikke har blitt gitt oppsyn eller instruksjon angående
bruken av innretningen av en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet. Barn skal være under oppsyn for å forsikre at de ikke
leker med innretningen.
3. Innretningen er kun ment for innendørs bruk, ikke utendørs
bruk eller kommersielt bruk.
4. Ikke bruk innretningen nære lett antennelige gasser eller
stoffer slik som oppløsningsmidler, lakkeringsmidlert, lim etc.
Noen av de interne delene kan bli varme og kan avgi gnister.
5. Ikke plasser innretningen rett under et strømstøpsel.
6. Hold brannfarlige materialer minst 100 cm bort fra varmeren.
For å forhindre brannsår, ikke la bar hud komme i kontakt med
varme overflater.
7. Ikke dekk til innretningen med noe, som indikert
av symbolet. Dette kan lede til overoppheting, brann
eller elektrisk sjokk. Forsikre deg om at luftinntaket og
utløpsventilene ikke er tilstoppet.
8. Ikke bruk denne innretningen eller strømledningen om den
er skadet eller viser tegn på skade, om den har falt over, eller
ikke fungerer som den skal. Reparasjoner må utføres av et
produsentgodkjent servicesenter.
9. Luftutslippsgitteret kan bli meget varmt i løpet av driftvennligst ikke rør med hendene.
10. Aldri rør enheten med våte hender.
11. Påse at enheten ikke er tilgjengelig fra dusjen eller badekaret.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
1. V armeapparatet er utstyrt med et overopphetingsvern som
automatisk slår av varmeapparatet hvis temperaturen i
selve apparatet overstiger vanlig driftstemperatur. Denne
verneinnretningen gjelder bare for apparatet og har ingen
innflytelse på reguleringen av romtemperaturen.
2. Vri driftsbryteren (3) til ( ) og termostatbryteren (2) til
laveste posisjon ( ). Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. La varmeapparatet avkjøle i minst 20 minutter.
Luftutløp
Termostatbryter
Innstillingsbryter
A ( ) av
B ( ) kaldluft
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Pilotflamme
Bærehåndtak
Luftinnløp
Strømledning
DRIFTSINSTRUKSER
1. Vri driftsbryteren (3) til posisjon ( ).
2. Vri termostatbryteren (2) medurs til høyeste posisjon ( ).
3. Hvis ønsket romtemperatur er nådd, vri termostatbryteren (2)
moturs til det høres et klikk. Nå vil varmeapparatet slå seg av.
4. Vri nå termostatbryteren (2) litt medurs. Varmeapparatet vil
automatisk slå av og på varmedriften og opprettholde ønsket
romtemperatur.
28
Avfallsdeponering
Dette symbolet på produktet eller dets emballasje
henviser til at dette produktet ikke må håndteres som
vanlig husavfall, men at det må deponeres på et
samlested for resirkulering av elektriske og elektroniske
apparater.
Med ditt bidrag til en korrekt deponering av dette produktet,
beskytter du miljøet og dine medmenneskers helse. Som følge av
feilaktig avfallsdeponering utsetter du miljøet og helsen for fare.
Ytterligere informasjoner vedr. resirkulering av dette produktet får
du hos ansvarlig myndighet, renovasjonsverket eller forretningen
der du kjøpte produktet.
Denne forskriften er kun gyldig i EU-medlemslandene.
Rengjøring
1. F ør du begynner med rengjøringen, vri termostatbryteren (2)
til laveste posisjon ( ) og trekk støpselet ut av ­stikkontakten.
La varmeapparatet avkjøle i minst 20 minutter.
2. Rengjør luftinnløpet (1) og -utløpet (6) med støvsuger for å
fjerne støv fra motoren og varmeelementet.
3. Rengjør varmeapparatet utvendig med en myk og våt klut.
KJØPSBETINGELSER
Ved kjøp forplikter kjøperen seg til å bruke og vedlikeholde dette
KAZ-produktet i henhold til denne bruksanvisningen. Kjøperen/
brukeren er selv ansvarlig for å bedømme når og hvor lenge dette
KAZ-produktet skal være i bruk.
ADVARSEL: DERSOM DET SKULLE OPPSTÅ PROBLEMER MED
DETTE KAZ-PRODUKTET, BER VI DEG FØLGE ANVISNINGENE
I GARANTIBESTEMMELSENE. IKKE FORSØK Å ÅPNE ELLER
REPARERE DETTE KAZ-PRODUKTET PÅ EGEN HÅND. DETTE
VIL MEDFØRE AT GARANTIEN OPPHØRER, OG KAN DESSUTEN
FORÅRSAKE PERSON­SKADER OG MATERIELLE SKADER.
Det tas forbehold om tekniske endringer.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
29
POLSKI
POLSKI
WAŻNE INSTRUKCJE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
ELEMENTY
Zabezpieczenie przed przegrzaniem grzejnika
Utylizacja
1. P rzed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać
wszystkie instrukcje i odpowiednio je stosować.
2. Niniejsze urządzenie nie jest przewidziane do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci), których cechy fizyczne,
sensoryczne lub umysłowe, oraz brak doświadczenia i wiedzy
uniemożliwiają im bezpieczne użytkowanie urządzenia,
chyba, że osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały
poinstruowane co do użytkowania przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo. Należy nadzorować dzieci aby upewnić
się, że nie bawią się urządzeniem.
3. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wyłącznie
wewnątrz pomieszczeń, natomiast nie jest przeznaczone do
pracy na zewnątrz lub dla celów komercyjnych.
4. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych gazów
lub substancji, takich jak rozpuszczalniki, lakiery, kleje, itp.
Niektóre elementy wewnątrz urządzenia mogą być gorące i
powodować iskrzenie.
5. Nie ustawiać urządzenia bezpośrednio pod gniazdem zasilania.
6. Materiały łatwopalne należy przechowywać w odległości
co najmniej 100cm od grzejnika. Aby uniknąć poparzeń, nie
wolno dopuścić do kontaktu nieosłoniętej skóry z gorącymi
powierzchniami.
7. Nie przykrywać urządzenia żadnymi przedmiotami,
zgodnie z oznakowaniem. Może to prowadzić do przegrzania,
zapalenia się lub porażenia elektrycznego. Upewnić się, czy
wloty i wyloty powietrza nie są zasłonięte.
8. Nie używać urządzenia ani przewodu zasilania, jeżeli są
uszkodzone albo wykazują oznaki uszkodzenia, lub jeśli
urządzenie przewróciło się i nie działa prawidłowo. Naprawy
należy przeprowadzać w punkcie serwisowym zatwierdzonym
przez producenta.
9. Kratka wylotu powietrza może się mocno nagrzewać podczas
działania – prosimy nie dotykać nieosłoniętymi rękami.
10. Nigdy nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.
11. Należy upewnić się, że urządzenia nie można dosięgnąć spod
prysznica czy z wanny.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
1. G rzejnik wyposażony jest w zabezpieczenie przed
przegrzaniem, które wyłączy go automatycznie, jeżeli
temperatura wewnątrz urządzenia przekroczy normalną
temperaturę pracy. To zabezpieczenie dotyczy tylko samego
urządzenia i nie ma żadnego wpływu na regulację temperatury
w pomieszczeniu.
2. Ustawić włącznik urządzenia (3) na ( ) i pokrętło termostatu
(2) w najniższej pozycji ( ) i wyciągnąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka sieciowego.
3. Pozostawić grzejnik na co najmniej 20 minut, aby ostygł.
Symbol ten umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu informuje, że urządzenia nie można
wyrzucać do śmieci, lecz należy je oddać do punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prawidłowo utylizując urządzenie wnosicie Państwo wkład w
ochronę środowiska i zdrowia współobywateli. Nieprawidłowa uty­
lizacja stanowi zagrożenie dla środowiska i zdrowia.
Dalsze informacje na temat recyklingu produktu można otrzymać
w ratuszu miejskim, przedsiębiorstwie oczyszczania miasta lub w
punkcie sprzedaży urządzenia.
Przepisy te obowiązują tylko w krajach członkowskich UE.
Otwór wylotowy powietrza
Pokrętło termostatu
Przełącznik Ustawień
A ( ) wył
B ( ) zimne powietrze
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Lampka kontrolna
Uchwyt do przenoszenia
Otwór wlotowy powietrza
Kabel Zasilający
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. U stawić włącznik urządzenia (3) w pozycji ( ).
2. Obrócić pokrętło termostatu (2) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara do najwyższej pozycji ( ).
3. Po osiągnięciu wymaganej temperatury w pomieszczeniu,
należy obracać pokrętło termostatu (2) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aż do usłyszenia kliknięcia. Teraz
grzejnik wyłącza się.
4. Następnie obrócić lekko pokrętło termostatu (2) w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Teraz grzejnik będzie
się włączał i wyłączał automatycznie, utrzymując w ten sposób
wymaganą temperaturę w pomieszczeniu.
30
Czyszczenie
WARUNEK ZAKUPU
1. P rzed przystąpieniem do czyszczenia należy ustawić pokrętło
termostatu (2) w najniższej pozycji ( ) i wyciągnąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego. Pozostawić
grzejnik na co najmniej 20 minut, aby ostygł.
2. Aby usunąć pył z silnika i elementu grzejnego należy wyczyścić
odkurzaczem otwór wlotowy (1) i wylotowy powietrza (6).
3. Wyczyścić powierzchnię zewnętrzną grzejnika miękką,
wilgotną szmatką.
Nabywca produktu firmy KAZ przejmuje na siebie, jako warunek
kupna, odpowiedzialność za prawidłowe użytkowanie i
konserwację nabytego urządzenia zgodnie z treścią instrukcji
obsługi. Nabywca lub użytkownik musi samodzielnie zdecydować,
kiedy i jak długo będzie użytkować produkt firmy KAZ.
UWAGA: W RAZIE WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW Z OPISYWANYM
PRODUKTEM FIRMY KAZ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO
WSKAZÓWEK PODANYCH W WARUNKACH GWARANCJI. NIE
NALEŻY PODEJMOWAĆ PRÓB OTWIERANIA LUB
SAMODZIELNEJ NAPRAWY URZĄDZENIA FIRMY KAZ,
PONIEWAŻ POWODUJE TO UTRATĘ UPRAWNIEŃ
GWARANCYJNYCH ORAZ GROZI WYPADKIEM LUB SZKODAMI
MATERIALNYMI.
Zmiany techniczne zastrzeżone.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
31
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
IMPORTANTES INSTRUÇÕES de SEGURANÇA
COMPONENTES
1. A ntes de utilizar este aparelho leia com atenção todas as
instruções e use-o apenas da forma adequada.
2. Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (incluindo
crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas
limitadas ou falta de experiência e conhecimento, a não ser
que uma pessoa responsável pela segurança destas providencie
supervisão ou instruções relativas à sua utilização. As crianças
devem ser supervisionadas para se ter a certeza de que não
brincam com o aparelho.
3. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico dentro de
casa, pelo que não deve ser utilizado no exterior nem para fins
comerciais.
4. Não utilize o aparelho perto de gases ou substâncias
inflamáveis, tais como solventes, vernizes, colas, etc. Algumas
peças internas podem estar quentes e provocar faíscas.
5. Não coloque o aparelho imediatamente por baixo de uma
tomada de corrente.
6. Mantenha os materiais inflamáveis a uma distância de 100 cm,
no mínimo, do termoventilador. Para evitar queimaduras, não
permita o contacto da pele nua com superfícies quentes.
7. Nunca cubra o aparelho com nada, tal como indicado pelo
símbolo. Isto pode provocar sobreaquecimento, incêndio ou
choques eléctricos. Certifique-se de que a entrada de ar e a
saída de ar não estão obstruídas.
8. Não use este aparelho nem o cabo eléctrico se estiver
danificado ou aparentar ter sofrido danos, se tiver caído ou não
funcionar normalmente. As reparações têm de ser realizadas
por centros de assistência autorizados do fabricante.
9. A grelha de saída de ar pode atingir temperaturas muito
elevadas durante a operação - não lhe toque com as mãos
nuas.
10. Nunca toque na unidade com mãos húmidas ou molhadas.
11. Certifique-se de que a unidade não pode ser acedida do
chuveiro ou da banheira.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Abertura de saída de ar
Selector do termóstato
Interruptor de regulação
A ( ) desligado
B ( ) ar de arrefecimento
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Luz Piloto
Pega
Abertura de entrada de ar
Cabo eléctrico
MANUAL DE INSTRUÇÕES
1. R ode o interruptor (3) para a ( ).
2. Rode o selector do termóstato (2) no sentido dos ponteiros do
relógio para a posição mais alta ( ).
3. Assim que é atingida a temperatura ambiente desejada, rode
o selector do termóstato (2) no sentido contrário aos ponteiros
do relógio até ouvir um “clique“. O aquecedor desliga-se.
4. Agora volte a rodar selector do termóstato (2) ligeiramente no
sentido dos ponteiros do relógio. O aquecedor liga e desliga
automaticamente o modo de aquecimento e mantém a
temperatura ambiente desejada.
32
Protecção contra sobreaquecimento do aquecedor
Eliminação
Este símbolo que se encontra no produto ou na
respectiva embalagem, indica que o produto não pode
ser tratado como resíduo doméstico normal, devendo
ser entregue num centro de recolha e de reciclagem
para aparelhos eléctricos e electrónicos.
Graças ao seu contributo para a eliminação correcta deste produto,
protege o ambiente e a saúde pública. A elimina­ção incorrecta de
resíduos prejudica o ambiente e a saúde.
Para obter mais informações sobre a reciclagem deste produto,
dirija-se à Câmara Municipal, aos serviços de recolha de resíduos ou
à loja onde adquiriu o produto.
Este regulamento só é válido para os Estados-membros da UE.
1. O aquecedor está equipado com uma protecção contra
sobreaquecimento, que desliga automaticamente o aquecedor,
quando a temperatura no aparelho excede a temperatura de
serviço normal. Este dispositivo de protecção só se aplica ao
aparelho e não tem qualquer influência sobre a regulação da
temperatura ambiente.
2. Neste caso rode o interruptor (3) para ( ) e o selector do
termóstato (2) para a posição mais baixa ( ) e retire a ficha
da tomada.
3. Deixe o aquecedor arrefecer durante pelo menos 20 minutos.
Limpeza
CONDIÇÃO DE COMPRA
1. A ntes de começar a limpeza, rode o selector do termós­tato
(2) para a posição mais baixa ( ) e retire a ficha da tomada.
Deixe o aquecedor arrefecer durante pelo menos 20 minutos.
2. Limpe as aberturas de entrada (1) e de saída de ar (6) com
um aspirador para remover o pó do motor e do elemento de
aquecimento.
3. Limpe o aquecedor por fora com um pano macio e húmido.
Como condição de compra, o comprador assume a responsabilidade
pela utilização e manutenção correctas deste produto KAZ,
respeitando as instruções do presente manual. O comprador e
utilizador tem de saber avaliar quando e quanto tempo deve
utilizar este produto KAZ.
ATENÇÃO: CASO SURJAM PROBLEMAS COM ESTE PRODUTO
KAZ, DEVE CONSULTAR AS CONDIÇÕES DA GARANTIA. POR
FAVOR NÃO TENTE ABRIR OU REPARAR ESTE PRODUTO KAZ,
DADO QUE CESSA A GARANTIA E PODEM OCORRER DANOS
PESSOAIS E MATERIAIS.
Reservamo-nos o direito de efectuar alterações técnicas.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
33
SVENSKA
SVENSKA
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
KOMPONENTER
Överhettningsskydd till värmeapparaten
Hantering som avfall
1. I nnan du använder apparaten, läs noga igenom alla
instruktionerna och använd den endast i enlighet med dessa.
2. Denna apparat är inte avsedd för användning av personer
(inklusive barn) med reducerade fysiska, sensoriska eller
mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap,
såvida de inte har fått tillsyn eller handledning i hur man
använder apparaten av en säkerhetsansvarig bland personalen. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med
apparaten.
3. Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk, inte för
utomhus- eller kommersiellt bruk.
4. Använd inte fläkten i närheten av lättantändliga gaser eller
substanser som lösningsmedel, lacker, lim o.s.v. Några av de
inre delarna kan bli varma och slå gnistor.
5. Placera inte apparaten omedelbart under ett eluttag.
6. Håll brännbara material på åtminstone 100 cm avstånd från
värmeapparaten. För att förebygga brännsår, låt inte bar hud
komma i kontakt med varma ytor.
7. Täck inte över apparaten med något, såsom indikeras
av symbolen. Detta kan leda till överhettning, brand eller
elektriska stötar. Se till att ventilerna för luftintag- och utsläpp
inte är tilltäppta.
8. Använd inte denna apparat eller elsladd om de är skadade
eller visar tecken på skada, om den har tippat över eller inte
fungerar ordentligt. Reparationer ska utföras av servicecentra
som godkänts av tillverkaren.
9. Luftutsläppsgallret kan bli väldigt varmt under drift - var vänlig
rör inte vid det med bara händer.
10. Rör aldrig vid apparaten med våta händer.
11. Säkerställ att apparaten inte är åtkomlig från dusch eller
badkar.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
1. V ärmeapparaten är utrustad med ett överhettnings­skydd, som
automatiskt stänger av värmeapparaten när temperaturen i
apparaten överstiger den normala drifttemperaturen. Detta
skydd gäller endast apparaten och påverkar inte regleringen av
rumstemperaturen.
2. Vrid funktionsknappen (3) på ( ) och termostatknappen (2)
på det lägsta läget ( ) och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
3. Låt sedan värmeapparaten svalna under minst 20 minuter.
Denna symbol på produkten eller dess förpackning visar
att denna produkt inte får hanteras som vanligt
hushållsavfall, utan ska lämnas på en miljöstation för
återvinning av elektriska eller elektroniska apparater.
Genom ditt bidrag till korrekt avfallshantering skyddar du miljön,
och människors hälsa. Felaktig hantering utgör en miljö- och
hälsorisk.
Hos din kommun, renhållningsverket eller den affär där du köpt
denna produkt, kan du få mera information om återvinningen av
denna produkt.
Dessa föreskrifter gäller endast för EU:s medlemsstater.
Öppning till luftutlopp
Termostatknapp
Inställningsknapp
A ( ) från
B ( ) kalluft
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Väkterska
Bärhandtag
Öppning till luftintag
Elsladd
BRUKSANVISNING
1. V rid nu funktionsknappen (3) till läge ( ).
2. Vrid termostatknappen (2) medurs till högsta läge ( ).
3. När du uppnått önskad rumstemperatur, vrider du
­termostatknappen (2) lite moturs tills det hörs ett klickljud. Nu
frånkopplas värmeapparaten.
4. Vrid nu termostatknappen (2) lite medurs igen.
Värmeapparaten kommer nu automatiskt till- och frånkoppla
­värmedriften, och hålla önskad rumstemperatur.
34
Rengöring
1. I nnan du börjar med rengöringen måste du vrida
termostatknappen (2) till det lägsta läget ( ) och dra ut
stickkontakten ur eluttaget. Låt sedan värmeapparaten svalna
under minst 20 minuter.
2. Rengör öppningarna till luftintag (1) och luftutlopp (6) med
en dammsugare, för att få bort dammet från motorn och
värmeelementet.
3. Rengör värmeapparaten utvändigt med en mjuk och fuktig
lapp.
KÖPVILLKOR
Som köpvillkor övertar köparen ansvaret för att denna KAZ-produkt
används och sköts korrekt i enlighet med bruksanvisningen.
Köparen och användaren måste själva bedöma när och hur länge
denna KAZ-produkt ska användas.
OBSERVERA: OM DET SKULLE UPPSTÅ PROBLEM MED
DENNA KAZ-PRODUKT, VAR GOD BEAKTA ANVISNINGARNA
I GARANTIVILLKOREN. FÖRSÖK INTE ATT ÖPPNA OCH
REPARERA DENNA KAZ-PRODUKT SJÄLV, EFTERSOM DET
LEDER TILL ATT GARANTIN FÖRFALLER OCH KAN MEDFÖRA
PERSON- OCH SAKSKADOR.
Tekniska ändringar förbehålles.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
35
SLOVENŠČINA
SLOVENŠČINA
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
SESTAVNI DELI
Zaščita od pregrevanja za grelec
Odstranjevanje odpadkov
1. P red uporabo naprave temeljito preberite navodila in napravo
uporabljajte le v skladu z le temi.
2. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno
z otroci), z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi
sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če
so pod nadzorom ali so prejeli navodila o uporabi naprave s
strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroci morajo biti
nadzorovani, da se z napravo ne igrajo.
3. Naprava je namenjena uporabi v notranjih prostorih in ne na
prostem, in ni namenjena komercialni uporabi.
4. Ne uporabljajte naprave kjerkoli v bližini vnetljivih plinov ali
snovi, kot so na primer topila, laki, lepila, itd. Nekateri notranji
deli naprave so vroči in lahko povzročijo iskre.
5. Ne namestite naprave neposredno pod električno vtičnico.
6. Vnetljive snovi morajo od grelca biti oddaljene vsaj 100 cm.
Da preprečite opekline, ne omogočite stika gole kože z vročimi
površinami.
7. Naprave ne pokrivajte, tako kot je prikazano z znakom.
To lahko povzroči pregrevanje, požar ali električen udar.
Zagotovite, da na odvodih in dovodih zraka ni ovir.
8. Ne uporabljajte naprave ali električnega kabla, če sta
poškodovana ali imata znake poškodb, če se je naprava
prevrnila ali ne deluje pravilno. Popravila morajo izvesti
servisni centri pooblaščeni s strani proizvajalca.
9. Rešetka zračnega odvoda med obratovanjem lahko postane
zelo vroča - ne dotikajte se z golimi rokami.
10. Enote se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
11. Zagotovite, da enota ne bo dostopna iz kabine za prhanje ali
kopalne kadi.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
1. G relo je opremljeno z zaščito od pregrevanja, ki grelo
avtomatsko izklopi, ko temperatura v aparatu preseže običajno
delovno tempe­raturo. Ta zaščitna naprava velja le za aparat in
nima nobenega vpliva na regulacijo sobne temperature.
2. Obrnite gumb za izklop/vklop (3) na ( ) in stikalo termostata
(2) na najnižji položaj MIN ( ) in izvlecite vtikač iz vtičnice.
3. Pustite grelo sedaj najmanj 20 minut, da se ohladi.
Ta simbol na proizvodu ali njegovi embalaži pomeni, da
se ta proizvod ne sme odvreči skupaj z navadnimi
gospodinj­skimi odpadki, temveč ga je potrebno oddati
na zbirnem mestu za recikliranje električnih in
elektronskih aparatov.
S korektnim načinom ravnanja z odpadki tega proizvoda prispevate
k varovanju okolja in zaščiti zdravja ljudi. V primeru napačnega
ravnanja s tovrstnimi odpadki se ogroža okolje in zdravje ljudi.
Nadaljnje informacije o recikliranju tega proizvoda lahko dobite na
vaši občini, komunalnem podjetju za odvoz odpadkov ali v trgovini,
kjer ste ta proizvod kupili.
Ta predpis je veljaven le v državah članicah Evropske Unije.
Odprtina za izstop zraka
Stikalo termostata
Nastavitveno Stikalo
A ( ) izklopljeno
B ( ) mrzli zrak
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Pilotska Lučka
Nosilni ročaj
Odprtina za vstop zraka
Električni kabel
NAVODILO ZA UPORABO
1. O brnite gumb za izklop/vklop (3) na ( ).
2. Obrnite stikalo termostata (2) v smeri urinega kazalca na
najvišji položaj ( ).
3. Ko je dosežena želena sobna temperatura, obrnite stikalo
termostata (2) v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne
slišite „klika“. Sedaj se delovanje grela izklopi.
4. Obrnite sedaj stikalo termostata (2) ponovno nekoliko v smeri
urinega kazalca. Grelo bo sedaj gretje avtomatsko vklapljalo in
iz­klapljalo in vzdrževalo želeno sobno temperaturo.
36
Čiščenje
1. P reden pričnete s čiščenjem, obrnite stikalo termostata (2) na
najnižji položaj MIN ( ) in izvlecite vtikač iz vtičnice. Pustite
grelo najmanj 20 minut, da se ohladi.
2. Očistite odprtine za vstop (1) in izstop (6) zraka s sesalnikom,
da odstranite prah z motorja in grelca.
3. Grelo očistite zunaj z mehko, vlažno krpo.
POGOJI NAKUPA
Ob nakupu prevzame kupec, kot pogoj nakupa, vso odgovornost za
pravilno uporabo in vzdrževanje tega KAZ-izdelka in sicer skladno
s pogoji, navedenimi v tem navodilu za uporabo. Kupec oziroma
uporabnik mora sam presoditi, kdaj, na kakšen način in kako dolgo
bo ta KAZ-izdelek uporabljal.
POZOR: ČE BOSTE S KUPLJENIM IZDELKOM IMELI TEŽAVE,
PROSIMO, DA UPOŠTEVATE NAPOTKE V ZVEZI Z GARANCIJ­
SKIMI POGOJI. IZDELKA NE POSKUŠAJTE ODPRETI OZIROMA
POPRAVLJATI SAMI, SAJ V TEM PRIMERU GARANCIJA NE
BO VEČ VELJALA, PRAV TAKO PA LAHKO OB TEM PRIDE DO
OSEBNIH POŠKODB IN/ALI MATERIALNE ŠKODE.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
37
38
39
© 2009 Kaz Europe SA
Manufactured by:
Kaz Europe SA
Place Chauderon 18
1003 Lausanne
Switzerland
Duracraft is a registered trademark of Kaz Inc.
Southborough, MA 01772 USA
www.kaz.com
DF130E P/N: 31IM130E190
Rev 1, 02APR2009

advertisement

Related manuals

advertisement