Dokument 2
Br uksanvisn i ng
NO
Luft/vann
Varmepumper
Dual / utvendig oppstilling
LWD 50A • LWD 70A
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
Vennligst les dette først
Signaltegn
Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om
hvordan enheten skal brukes. Den er del av produktet,
og må oppbevares tilgjengelig like i nærheten av enheten. Den må alltid være tilgjengelig så lenge enheten brukes. Den må overlates til fremtidige eiere eller brukere
av enheten.
I bruksanvisningen kjennetegnes informasjon med symboler. De har følgende betydning:
Før noe som helst arbeid starter på eller med enheten,
må bruksanvisningen leses. Spesielt gjelder dette kapittelet om sikkerhet. Alle anvisninger må følges i sin helhet
og uten unntak.
Denne bruksanvisningen kan inneholde beskrivelser som
virker uforståelige eller uklare. Ved spørsmål eller uklarheter, må du henvende deg til fabrikkens kundeservice,
eller til produsentens samarbeidspartner på stedet.
Da denne bruksanvisningen er utarbeidet for flere forskjellige modeller, er det meget viktig at du følger anvisningene som er aktuelle for din enhet.
Bruksanvisningen er utelukkende ment for de personer
som faktisk betjener apparatet. Bruksanvisningen skal
anses som konfidensiell. Den er beskyttet av Lov om
Opphavsrett til Åndsverk. Flerfoldiggjøring av bruksanvisningen – helt eller delvis – i form av ettertrykk, fotokopi, som elektronisk datamedium eller en hvilken som
helst annen form krever produsentens samtykke. Det
samme gjelder oversettelse til et annet språk.
Informasjon for bruker.
Informasjon eller anvisninger for kvalifisert fagpersonale.
Fare!
Angir en umiddelbart truende fare som
fører til alvorlige personskader eller risiko
for dødsfall.
Advarsel!
Angir en potensielt farlig situasjon som
kan føre til alvorlig personskade eller risiko for dødsfall.
Pass på!
Angir en potensielt farlig situasjon som
kan føre til moderate eller lettere personskader.
Forsikt.
Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre
til materielle skader.
Merknad.
Viktig informasjon.
Brannfarlig stoffer
Farlig elektrisk spenning
€
Råd om energisparing
Står for råd, som hjelper til med å spare energi,
råstoffer og kostnader.
Henvisning til andre avsnitt i bruksanvisningen.
Henvisning til andre dokumenter fra produsenten.
2
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
Inholdsfortegnelse

Informasjon for brukere og
kvalifisert fagpersonale
Vennligst les dette først..............................................2
Signaltegn...............................................................................2
Riktig bruk...............................................................................4
Ansvarsfraskrivelse.. .........................................................4
EF-konformitet.....................................................................4
Sikkerhet...................................................................................4
Igangsetting........................................................................14
Demontering........................................................................14
Stands av enheten................................................................15
Påskrifter...............................................................................15
Gjenvinning...........................................................................15
Tekniske data / Leveransens innhold
LWD 50A – LWD 70A........................................................16
Effektdiagrammer
LWD 50A..............................................................................18
LWD 70A...............................................................................19
Kundeservice..........................................................................5
Lydtrykknivå........................................................................20
Ansvar / garanti...................................................................5
Måltegninger.......................................................................21
Avfallsbehandling.............................................................5
Oppstilling - sikkerhetsområder............................22
Oppstillingsplan gulvkonsoll.................................24
Oppstillingsplan fritt lende.....................................25
Informasjon for brukere
Minimumsavstander..........................................................26
Varmepumpenes funksjonsmåte...................................6
Boresjablong veggkonsoll........................................27
Bruksområde..........................................................................6
Visning fundament..........................................................28
Varmemengderegistrering.. ...........................................6
Tilkobling av kondensatrør utenfor
bygningen........................................................................29
Drift.............................................................................................6
Pleie av enheten....................................................................7
Vedlikehold av enheten.................................................7
Rengjøring og spyling av apparatkomponenter.................7
Feilfunksjon...........................................................................7
Strømløpsskjemaer
LWD 50A • LWD 70A.........................................................32
Vedlegg
EF-konformitetserklæring.........................................34

Grovsjekkliste......................................................................35
Anvisninger for kvalifisert
fagpersonale
Fullføringsrapport for varmepumpeanlegg
Leveransens innhold.. ......................................................8
Oppstilling og montering............................................8
Oppstillingssted......................................................................8
Transport til oppstillingsstedet...........................................9
Oppstilling...............................................................................9
Montasje med veggkonsoll.................................................10
Montasje på gulvkosoll........................................................10
Kondensatavløp ...................................................................10
Tilkobling til varmekretsen................................................ 11
Elektriske koblingsarbeider. . ..............................................12

Kundeservice
Serviceadresser....................................................................38
Trykksikring.........................................................................12
Overløpsventil....................................................................12
Akkumulator.......................................................................12
Sirkulasjonspumper. . ........................................................12
Varmtvannsberedning. . .................................................12
Varmtvannsbereder.........................................................13
Spyling, påfylling
og avluftning av anlegget.................................13
ISOLASJON AV DE HYDRAULISKE TILKOBLINGENE..... 13
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
3
Riktig bruk
Enheten må kun brukes til det formålet som den er beregnet til. Det betyr - kun i kombinasjon med produsentens egen hydraulikkmodul:
• til oppvarming.
• til varmtvannsberedning.
Enheten må kun brukes innenfor dens tekniske parametre.
Oversikt »Tekniske data / leveransens innhold».
Merknad.
Drift av varmepumpen eller varmepumpeanlegget må registreres hos det lokale energiforsyningsselskapet.
Pass på!
Enheten er ikke egnet for bruk i IT-nettsystemer.
EF-konformitet
Enheten er CE-merket.
EU-samsvarserklæring.
Sikkerhet
Ved riktig bruk er enheten driftssikker. Enhetens konstruksjon og utførelse er i henhold til dagens tekniske
utviklingsnivå; alle relevante DIN/VDE-forskrifter og sikkerhetsbestemmelser er fulgt.
Alle personer som utfører arbeider på enheten, må ha
lest og forstått bruksanvisningen før arbeidene påbegynnes. Dette gjelder selv om personen tidligere har arbeidet med et tilsvarende eller lignende utstyr, eller har fått
opplæring av produsenten.
Pass på!
Alle personer som utfører arbeider på enheten, må
overholde lokale forskriftene for forebyggelse av ulykker
og sikkerhetsforskriftene. Dette gjelder spesielt for bruk
av personlig verneutstyr.
Forsikt.
Livsfare på grunn av elektrisk strøm!
Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av kvalifisert elektrofagpersonale.
Enheten skal bare oppbevares i rom uten
varige antenningskilder. Bor ikke hull eller
bruk flamme!
Fare!
Varmepumpen må kun plasseres utendørs
og kun drives med uteluft som varmekilde.
Ansvarsfraskrivelse
Fare!
Produsenten er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på grunn av feil bruk av enheten.
Produsentens ansvar opphører også:
• når det utføres arbeider på enheten og dens komponenter, som er i strid med anvisningene i denne
bruksanvisningen.
Før enheten åpnes, må anlegget kobles
spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling!
Kun kvalifisert fagpersonale (VVS-montører og
autoriserte elektrikere) får gjennomføre arbeider på enheten og de tilhørende komponentene.
Advarsel!
Sikkerhetsklebemerker på og i enheten må
følges.
•når arbeider på enheten og dens komponenter utføres på ikke forskriftsmessig måte.
•når det utføres arbeider på enheten som ikke er
beskrevet i denne bruksanvisningen, og disse arbeidene ikke er uttrykkelig godkjent i skriftlig
form av produsenten.
•når enheten eller komponenter på enheten endres, bygges om eller demonteres uten uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra produsenten.
4
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
Pass på!
Advarsel!
Enheten inneholder kuldemedium!
Eksplosjonsfare ved lekkasje av kuldemedium. Derfor:
–Slå av anlegget.
–Informer kundeservicen som er autorisert av produsenten.
- Hold antenningskilder borte.
Forsikt.
Av sikkerhetstekniske årsaker gjelder:
Enheten må aldri kobles fra strømnettet, bortsett fra når enheten skal åpnes.
I området rundt luftutslippet er lufttemperaturen ca. 5 K under omgivelsestemperaturen. Ved bestemte klimatiske forhold
er det derfor mulig at det dannes et islag.
Varmepumpen må plasseres slik at luftutslippet ikke munner ut i gangveier.
Kundeservice
For teknisk informasjon ber vi deg ta kontakt med din
faglærte håndverker, eller med produsentens samarbeidspartner på stedet.
Oversikt »Kundeservice».
Forsikt.
Varmepumpen må kun plasseres utendørs og
kun drives med uteluft som varmekilde. De luftførende sidene må ikke tettes, innsnevres eller
blokkeres.
Måltegning og oppstillingsplan for de forskjellige
apparattypene.
Ansvar / garanti
Ansvars- og garantibestemmelser finner du i kjøpsdokumentene.
Advarsel!
Enheten må aldri slås på når fasadestykkene er demontert.
Merknad.
Ved alle anliggender vedrørende ansvar og garanti, ber vi deg kontakte din forhandler.
Pass på!
Det er ikke tillatt å integrere varmepumpen i
ventilasjonsanlegg. Det er ikke tillatt å bruke den
avkjølte luften til kjøling.
Pass på!
Omgivelsesluften på stedet varmepumpen stilles
opp, og luften som suges inn som varmekilde, må
ikke inneholde korrosive partikler!
Stoffene (som ammoniakk, svovel, klor, salt, biogass, røykgass) kan skade varmepumpen i den
grad at den ikke lenger fungerer!
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
Avfallsbehandling
Når det gamle enheten tas ut av bruk, må gjeldende lokale lover, retningslinjer og normer for resirkulering,
gjenbruk og destruksjon av driftsstoffer og byggekomponenter for kjøleenheter overholdes.
»Demontering».
5
Varmepumpenes
funksjonsmåte
Varmepumper arbeider etter kjøleskapsprinsippet: samme teknikk, bare brukt omvendt. Kjøleskapet trekker
varme ut av matvarer. Via lameller på baksiden avgis varmen til rommet.
Varmepumpen trekker ut varme fra vår omverden, fra
luften, jorden eller fra vannet. enheten løfter denne varmen til ett nyttig temperaturnivå og føres videre til varmebæreren. Selv ved sprengkulde kan varmepumpen
fremdeles hente så mye varme som den trenger for å
varme opp et hus.
Skisse med eksempel på en væske/vann-varmepumpe
med gulvvarme:
Varmemengderegistrering
Bruksanvisning for varme- og varmepumpestyringen.
Bruksanvisning for hydraulikkmodulen.
Drift
Bruksanvisning for hydraulikkmodulen.
4 ⁄4 = Nytteenergi
ca.3 ⁄4 = Energi fra omverdenen
ca.1 ⁄4 = T
ilført elektrisk energi
Bruksområde
Hvis omgivelsesbetingelsene, bruksgrensene og de gjeldende forskriftene overholdes kan enhver varmepumpe
brukes i nyoppførte eller i eksisterende oppvarmingsanlegg.
Oversikt »Tekniske data / leveransens innhold».
6
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
Pleie av enheten
Rengjøring og spyling av apparatkomponenter
Overflaterengjøring av enhetens utvendige sider kan
foretas med en fuktig klut og et vanlig rengjøringsmiddel
som du får kjøpt i handelen.
Pass på!
Vedlikehold av enheten
Kun kundeservicepersonale som er autorisert av produsenten kan rengjøre og spyle
apparatkomponentene. Det må kun brukes væsker som er anbefalt av produsenten.
Etter spylingen av kondensatoren med
kjemiske rengjøringsmidler må det gjennomføres en nøytralisering av restbeholdninger og en intensiv vannspyling. Her må
den aktuelle varmevekslerprodusentens
tekniske data overholdes.
Varmekretsens og varmekildens komponenter (ventiler,
ekspansjonsbeholdere, sirkulasjonspumper, filtre, slamsamlere) kontrolleres / rengjøres ved behov, men minst
hvert år, av kvalifisert fagpersonale (VVS-montører).
Feilfunksjon
Innsugings- og utblåsningsåpningene må regelmessig (avhengig av oppstillingssted) kontrolleres for smuss og ved
behov rengjøres.
I tilfelle feil kan De lese feilårsaken via oppvarmings- og
varmepumperegulatorens diagnoseprogram.
Vennligst ikke bruk rengjørings- og pleiemidler som skurer eller inneholder syre eller klor. Slike midler ødelegger overflatene og kan forårsake tekniske skader på enheten.
Varme- og varmepumperegulatorens bruksanvisning.
Forsikt.
La regelmessig kvalifisert fagfolk kontrollere at
kondensatet kan renne uhindret ut av enheten.
Kondensatbeholderen i enheten og kondensatavløpet skal kontrolleres regelmessig på tilsmussing / tilstopping og rengjøres ved behov.
Tilising av beskyttelsesrist.
Ved temperaturer under null i kombinasjon med høy
luftfuktighet kan føre til at beskyttelsesristen fryser. For
å sikre problemfri drift, må isen fjernes regelmessig!
Advarsel!
Service- og reparasjonsarbeider på enhetens komponenter skal kun utføres av kundeservicepersonale som er autorisert av
produsenten.
Oversikt »Kundeservice».
Vi anbefaler å tegne en vedlikeholdskontrakt med et autorisert VVS-firma. De vil sørge for at nødvendige vedlikeholdsarbeider regelmessig utføres.
Advarsel!
Bruk ikke andre midler enn de som produsenten anbefaler til å påskynde smeltingen.
Merknad.
Alle som arbeider på kuldemediumkretsløpet,
må kunne fremlegge kompetansebevis fra en industrigodkjent institusjon.
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
7
Leveransens innhold
LWD 50A og LWD 70A:
Hydraulikkmodulen (innvendig) med varmepumperegulator, ekspansjonsbeholder, sirkulasjonspumpen på varmeanlegget, sikkerhetsmodul, isolasjonskasse, sperreventiler og tømming.
Varmepumpen er ikke en funksjonsdyktig enhet før den
er koblet sammen med hydraulikkmodulen.
Ytterligere tilbehør
-
Veggjennomføring med svingningsdemper
Veggkonsoll
Bakkekonsoll
Svingningsdemper
Hvis ledningen på 5 meter er for kort ved oppstilling i
fritt lende, kan det bestilles en skjøteledning (25 m).
1 Buss-ledning 5m, 1 strømkabel 5m,
1 styrekabel 5m.
Kabelen klemmes på på varmepumpen.
Oppstilling og montering
Enhetene kan monteres på bakken eller på veggen.
For alle arbeider som utføres gjelder:
Merknad.
1 vedleggspakke:
- 1 x kondensatstuss + festskruer
- Pakning for oppvarmingsvannrør
- 1 lange Torx-bit for fasadeskruer
Merknad.
Lokale, gjeldende forskrifter for forebygging av
ulykker, lovbestemte forskrifter, regler og retningslinjer skal alltid overholdes.
Advarsel!
Det er kun kvalifisert fagpersonale som
kan stille opp og montere varmepumpen
eller varmepumpeanlegget!
Utetemperaturføleren leveres sammen med hydraulikkmodulen.
Merknad.
Det leverte produktet kontrolleres for ytre synlige
skader…
Ta hensyn til opplysningene om støy for de
forskjellige enhetstypene.
Oversikt »Tekniske data / leveransens innhold»,
avsnitt »lyd» samt oversikt »lydtrykknivå».
Kontroller at leveransen er komplett...
Eventuelle mangler må reklameres umiddelbart.
Oversikt »Tekniske data / leveransens innhold».
Oppstillingssted
Nødvendig tilbehør
Pass på.
Pass på.
Varmepumpen må kun stilles opp utenfor bygninger.
Bruk kun originalt tilbehør fra produsenten.
Måltegning, oppstillingsplan og sikkerhetsområder for de forskjellige apparattypene.
8
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
Transport til oppstillingsstedet
Oppstilling
For å unngå transportskader bør De transportere enheten i innpakket tilstand med en truck, gaffeltruck eller kran.
Merknad.
Enheten leveres på pall med festeskinner. Festeskinnene kan brukes ved transport.
Pass på.
Ved transport med festeskinnen må det
brukes vernehansker!
Forberedelse av montasje, i forbindelse med veggjennomføring
For å koble utendørsenheten sammen med hydraulikkmodulen (inne), må det skapes en åpning for veggjennomføringen av KG-røret Ø125 mm (= tilbehør).
Hvis det ikke allerede finnes en veggjennomgang, kan
det hele forberedes med et vanlig KG-rør, lengde 1m
DN 125.
Merknad.
Måltegning, oppstillingsplan og sikkerhetsområder for de forskjellige apparattypene.
1 festeskinne
Advarsel!
Flere personer må ta seg av transporten.
Ta hensyn til enhetens vekt.
Oversikt »Tekniske data / Leveransens innhold»,
avsnitt »Generelle enhetsdata».
Advarsel!
Pass på.
I området rundt luftutslippet er lufttemperaturen ca.5 K under omgivelsestemperaturen. Ved bestemte klimatiske forhold
er det derfor mulig at det dannes et islag.
Varmepumpen må plasseres slik at luftutslippet ikke munner ut i gangveier.
Det er absolutt nødvendig at enheten sikres mot å skli under transporten.
Pass på.
Ved oppstillingen må flere personer samarbeide.
Pass på.
Byggekomponenter og hydrauliske tilkoblinger
på enheten må ikke brukes til transport.
Merknad.
Pass på.
Oppstillingsplanen til den aktuelle enhetstypen
må absolutt overholdes. Overhold minsteavstander og sikkerhetsområder.
enheten må ikke helle mer enn maksimalt 45° (i
alle retninger retning).
Flaten rundt varmepumpens luftutløpsområde
må være vanngjennomtrengelig.
Merknad.
Det er viktig at foreskrevne avstander til vegger,
veggåpninger, vinduer, lyssjakter og tilsvarende
overholdes.
Se »Dimensjonsbilder/ -verneområder».
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
9
Merknad.
Hvis veggjennomføringen ikke brukes, må LINbusskabelen føres gjennom et separat trekkerør,
adskilt fra de andre kablene.
De andre to kablene må også legges i egne trekkerør i bygningen.
Merknad.
Minimumsveggflaten må overholdes.
Oppstillingsplanen må overholdes. Følg minsteavstandene.
Kondensatavløp
Kondensvannet fra luften må føres frostfritt bort via
et kondensatrør i kunststoff med en diameter på minst
40 mm. Ved underlag som er vanngjennomtrengelige er
det tilstrekkelig å føre kondensatvannføret minst 110 cm
dypt i jorden.
Kondensatstussene som inngår i leveransen monteres på
undersiden av enheten med skruene som følger med.
utendørs::
Forbind kondensatrøret (tilbehør til veggjennomføringen) med kondensatstussen.
Montasje med veggkonsoll
Se »Monteringsveiledning veggkonsoll».
Se »Montasjeanvisning veggjennomføring».
Se »Oppstillingsplaner/minsteavstander/boresjablong».
Montasje på gulvkosoll
Enheten kan stilles opp nær en vegg eller i fritt lende.
enheten må settes på et bærende, fast og vannrett fundament. De må være sikker på at fundamentet er laget
for å tåle varmepumpens vekt.
Se »Monteringsveiledning gulvkonsoll».
Se side »Forbindelse kondensatavløp utenfor»
Se »Montasjeanvisning veggjennomføring».
Kondensatrøret skal ikke senkes alene, men lagt inn i et
annet, egnet rør (f.eks. et KG-rør) når det legges i jord!
Alle rørforbindelsene på tettes. Det må finnes plass for
lengdeutjevning. Røret som sitter på enheten må ikke
ligge an mot bakken, men må kunne bevege seg.
Pass på!
Se »Montasjeanvisning veggjennomføring».
Se »Oppstillingsplaner/minsteavstander/visning av
fundament».
Merknad.
Ved montasje med veggjennomføring er riktig
avstand til veggen viktig.
Tilstrekkelig utsivingsmulighet i bakken for kondensatet må være sikret!
Innover:
Stikk kondensatrøret (tilbehør til veggjennomføringen) gjennom veggjennomføringen (tilbehør) (bruk
glidemiddel) og koble det til kondensatstussen med
kunststoffvinkelen som følger med.
Se side »Forbindelse kondensatavløp innvendig»
Se »Montasjeanvisning veggjennomføring».
Merknad.
10
hvis kondensatrøret ikke legges innover, må åpningene i veggen tettes med proppene som følger med.
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
Tilkobling til varmekretsen
Varmekretsen spyles grundig før enheten tilkobles
varmekretsen…
Merknad.
Smuss og avleiringer i varmekretsen kan medføre driftsfeil på varmepumpeanlegget.
Utgående varmebærer (turløp) og inngående varmebærer (returløp) forsynes med avstengningsventiler...
1 Tilkobling utgående varmebærer (turløp)
2 Tilkobling inngående varmebærer (returløp)
3 Kondensatvannrør
Fare!
Livsfare på grunn av elektrisk strøm!
Før enheten åpnes, må anlegget kobles
spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling!
Pass på.
Koble enheten til varmekretsen slik hydraulikkskjemaet for den aktuelle modellen viser.
Svingningsdemper (tilbehør eller med i leveransen
av veggjennomføring):
Stikk bølgerøret i rustfritt stål gjennom tetningen
i bunnen av kassen og skru det sammen med de to
rørene i veggjennomføringen.
Monter først turløpet, deretter returløpet.
Pass på.
Dokumentasjon »Hydraulisk tilkobling».
Merknad.
Hvis det ikke brukes noen veggjennomføring, må
varmekretsens faste røropplegg legges frostsikkert utendørs.
Kontroller at tverrsnitt og lengde på rørene i
varmekretsen (inkl. jordledning mellom varmepumpe og bygning!) er tilstrekkelig dimensjonert.
Pass på.
Når de trekkes til må tilkoblingene på enheten
alltid sikres mot fordreining, for å beskytte koblingene inne i enheten mot skade.
Tilkoblingen til varmekretsens faste røropplegg utføres med vibrasjonsdemping (rustfrie stålrør, tilbehør). Dette gjøres for å unngå overføring av flankelyd til den faste rørinnstallasjonen.
Se »Monteringsveiledning svingningsutkopling».
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
11
Elektriske koblingsarbeider
For alle arbeider som utføres gjelder:
Fare!
Livsfare på grunn av elektrisk strøm!
Elektriske koblingsarbeider skal kun utføres av kvalifisert elektrofagpersonale.
Før enheten åpnes, må anlegget kobles
spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling!
Fare!
Ved installasjon og utførelse av elektriske
arbeider må gjeldende EN‑, VDE- og/eller
lokale sikkerhetsforskrifter overholdes.
Strømforsyningsselskapets tekniske krav
for tilkobling må overholdes (hvis påkrevd)!
Overløpsventil
Ved sammenkobling med rekkemonterte akkumulatorer
er det viktig at du setter inn en overløpsventil for å sikre
varmekrets-volumstrømmens minimale gjennomstrømning gjennom varmepumpen. bypasssventilen må være dimensjonert slik at volumstrømmens minimale gjennomstrømning kan garanteres når varmekretsen er avstengt.
Akkumulator
Varmepumpens hydrauliske integrering krever en akkumulator i varmekretsen.
Minstevolum 50 l.
Dokumentasjon »Hydraulisk tilkobling».
Pass på.
Påse at strømtilførsel har høyrerotasjonsfelt
(kompressor).
–
Hvis kompressoren drives med feil rotasjonsretning, kan det oppstå alvorlige skader på kompressoren som ikke lar seg reparere.
Sirkulasjonspumper
i hydraulikkmodulen.
Pass på.
Effektforsyningen til varmepumpen må være utstyrt med en allpolig automatsikring med minst 3
mm kontaktavstand iht. IEC 60947-2.
Ta hensyn til utløserstrømmens verdi.
Oversikt »Tekniske data / leveransens innhold»,
avsnitt »Elektroteknikk».
Se »Bruksanvisning hydraulikkmodul».
Bruksanvisning »Hydraulikkmodul».
Varmtvannsberedning
Varmtvannsberedningen med varmepumpen trenger i tillegg (parallelt) til varmeanlegget en sirkulasjonskrets til.
Ved integreringen må det sørges for at varmtvannsladningen ikke føres gjennom varmekretsens akkumulator.
Dokumentasjon »Hydraulisk tilkobling».
Trykksikring
Se »Bruksanvisning hydraulikkmodul», avsnitt
»Sikkerhetsmodul, ekspansjonsbeholder».
12
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
Varmtvannsbereder
Hvis varmepumpen skal varme opp varmtvann, må du integrere en spesielt tilpasset varmtvannsbereder i varmepumpeanlegget. Volumet må velges slik at den nødvendige/ønskede varmtvannsmengden står til disposisjon, også
dersom strømleverandøren innfører sperretider.
Spyling, påfylling og avluftning
av anlegget
Se »Bruksanvisning hydraulikkmodul».
Varmekretsen fylles og avluftes…
I tillegg åpnes avluftningsventilen på varmepumpens
kondensator. Luft ut kondensatoren...
Merknad.
Varmtvannsmagasinets varmevekslerflate må
være dimensjonert slik at varmepumpens varmeeffekt overføres med så lite temperaturdifferanse som mulig.
Vi tilbyr gjerne varmtvannsberedere fra vårt produktspekter. De er optimalt tilpasset den varmepumpen du
har valgt.
Merknad.
Koble varmtvannsberederen til varmepumpeanlegget slik hydraulikkskjemaet for den aktuelle
modellen viser.
ISOLASJON AV DE
HYDRAULISKE
TILKOBLINGENE
Røropplegget i varmekretsen, kondensatrøret på utsiden av bygningen, skal isoleres frostsikkert, dampdiffusjonstett og UV-bestandig.
Merknad.
Dokumentasjon »Hydraulisk tilkobling».
Isoleringen må utføres i henhold til gjeldende lokale normer og retningslinjer.
Tettheten av alle hydrauliske tilkoblinger kontrolleres. Gjennomføre en trykktest…
Alle tilkoblinger, forbindelser og ledninger i varmekretsen isoleres.
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
13
Igangsetting
Advarsel!
Enheten skal bare brukes med lukket fasade.
Foreta en grundig installasjonskontroll og gå gjennom grovsjekklisten…
Demontering
Fare!
Livsfare på grunn av elektrisk strøm!
Elektriske arbeider skal kun utføres av
kvalifisert elektrofagpersonale.
»Grovsjekkliste».
Med installasjonskontrollen forebygger du skader
på varmepumpeanlegget som kan oppstå på grunn
av ikke-forskriftsmessig utført arbeide.
Du må forsikre deg om at …
• Høyredreiningsfeltet for krafttilførselen (kompressor) er sikret.
• Oppstilling og montasje av varmepumpen er
utført i henhold til bestemmelsene i denne bruksanvisningen.
Før enheten åpnes, må anlegget kobles
spenningsfritt og sikres mot gjeninnkobling!
Advarsel!
Enheten inneholder kuldemedium!
Eksplosjonsfare ved lekkasje av kuldemedium. Derfor:
–Slå av anlegget.
–Informer kundeservicen som er autorisert av produsenten.
- Hold antenningskilder borte.
•De elektriske installasjonene er utført fagmessig
og korrekt.
• det er installert en allpolet automatsikring for
kompressoren. Den må minst ha 3 mm kontaktåpningsavstand iht. IEC 60941-2.
Advarsel!
Kun kvalifiserte VVS-montører får lov til å
demontere enheten fra anlegget.
• Varmekretsen er spylt, påfylt og grundig luftet ut.
•Alle ventiler og sperreinnretninger i varmekretsen er åpnet.
Merknad.
•Alle rørsystemer og komponenter i anlegget er
Alle som arbeider på kuldemediumkretsløpet,
må kunne fremlegge kompetansebevis fra en industrigodkjent institusjon.
tette.
Fullføringsrapporten for varmepumpeanlegget utfylles nøye og underskrives…
»Fullføringsrapport for varmepumpeanlegg».
I Tyskland og Østerrike:
Fullføringsrapport for varmepumpeanlegg sendes
sammen med grovsjekklisten til produsentens fabrikkskundeservice…
I andre land:
Fullføringsrapport for varmepumpeanlegg sendes
sammen med grovsjekklisten til produsentens ansvarlige samarbeidspartner på stedet…
Oversikt »Kundeservice».
Advarsel!
Kun kvalifiserte VVS-montører får lov til å
ta fra hverandre enheten og de tilhørende
komponentene.
Pass på.
Apparatkomponenter, kjølemiddel og olje må
resirkuleres og destrueres i henhold til de
gjeldende forskriftene, normene og retningslinjene.
Varmepumpeanlegget settes i gang av kundeservicepersonale som er autorisert av produsenten. Dette
faktureres!
14
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
Stands av enheten
Påskrifter
Hvis anlegget skal tas ut av drift, er det spesielt viktig at
teknikeren er kjent med alle detaljer omkring deponering av enheten. Vi anbefaler at det tas vare på kuldemediumet.
Enhetene skal merkes med at de er tatt ut av drift og at
kuldemediumet er fjernet. Merkingen skal dateres og underskrives. Det må påses at enhetene har en henvisning
til brennbart kuldemedium.
Hvis det ønskes å ta vare på kuldemediet må det tas prøver av oljen og kuldemediumet før destruksjon.
Merknad.
Det er viktig at det finnes strøm tilgjengelig der
dette arbeidet utføres.
a) Gjør deg kjent med utstyret og hvordan det fungerer.
b) Kutt strømmen til den enheten som skal destrueres.
c) Før du begynner prosessen, må du forvisse deg om at:
-
det finnes mekanisk transportutstyr for transport
av kuldemediumflasker, dersom dette trengs;
-
du har tilgang til personlig verneutstyr og vet hvordan det brukes;
-
avsugingen kan overvåkes permanent av en kyndig
person;
-
destruksjonsapparat og kuldemediumflasker møter
gjeldende krav.
d) Hvis mulig, bør du gjennomføre en pomp-down-syklus.
e) Hvis du ikke klarer å få til et vakuum, kan du suge ut
gjennom en samleslange for å fjerne kuldemedium fra alle delene i anlegget.
f) Forviss deg om at kuldemediumflasken står på vekten
før utsugingen begynner.
g) Koble inn destruksjonsapparatet og følg produsentens
anvisninger.
h) Pass på at gjenvinningsflaskene ikke fylles for fulle (aldri mer enn 80 % av væske påfyllingsmengden).
Gjenvinning
Hvis kuldemediumet suges ut i forbindelse med reparasjon eller driftsstans, er det viktig at det skjer på en sikker måte. Hvis kuldemediumet fylles på flasker, må det
påses at flaskene er av riktig type. Det må også sikres
at det finnes tilstrekkelig mange flasker tilgjengelig. Alle kuldemediumflasker som brukes må være egnet til lagring av kuldemediumet og merket tilsvarende (dvs. spesielle recyclingflasker for gjenvinning av kuldemedium).
Kuldemiddelflaskene må ha en sikkerhetsventil og fastmonterte lukkeventiler og være i god stand. Tomme
gjenvinningsflasker skal være evakuert og bør hvis mulig kjøles ned før utsugingsprosessen. Destruksjonsapparatet må være i god stand og egnet for gjenvinning av
brennbart kjølemedium. En anvisning om hvordan gjenvinningsprosessen gjennomføres bør følge med utstyret. I tillegg må det finnes en kalibrert vekt i nærheten også den i god stand. Slanger må ha lekkasjefrie koblinger og være i god stand. Før destruksjonsapparatet tas i
bruk, må det kontrolleres at vedlikeholdsintervallene har
blitt overholdt og at alt tilkoblet elektrisk utstyr er isolert slik at antenning unngås dersom det lekker ut kuldemedium. I tvilstilfeller bør produsenten kontakten. Det
gjenvunnede kuldemediumet leveres tilbake til leverandøren i en forskriftsmessig gjenvinningsflaske. Kuldemedium må ikke blandes i flaskene. Hvis kompressorer eller
-olje skal deponeres, må det påses at de er evakuert til
et tilstrekkelig undertrykk. Dette er nødvendig for å være sikker på at det ikke finnes brennbart kuldemedium i
oljen. Kompressoren må evakueres før den sendes tilbake til produsenten. Denne prosessen kan evt. påskynnes
med elektrisk oppvarming av kompressorhuset. Hvis det
tappes olje ut av anlegget må det gjøres svært forsiktig.
i) Gå ikke over tillatt driftstrykk for gjenvinningsflasken ikke engang for svært kort tid.
j) Hvis gjenvinningsflaskene er fylt på riktig måte og prosessen avsluttet skal du sørge for at flasker og apparat
straks fjernes fra anlegget og at alle lukkeventiler stenges.
k) Kuldemedium som er tatt vare på skal ikke brukes i
andre anlegg før det er opparbeidet og undersøkt,
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
15
Tekniske
data / Leveransens innhold
Modellbetegnelse
Varmepumpetype
Oppstillingssted
Samsvar
Effektdata
Væske/vann ı Luft/vann · Vann/vann
Inne ı Ute
Støy
Varmekilde
Varmekrets
Generelle data
Elektroteknikk
Varmepumpe
• passer ı — passer ikke
CE
Varmeeffekt/COP ved
A7/W35
Normpunkt etter EN14511
2 kompressorer
1 kompressor
kW ı …
kW ı …
A7/W45
Normpunkt etter EN14511
2 kompressorer
1 kompressor
kW ı …
kW ı …
A2/W35
Driftspunkt etter EN14511
2 kompressorer
1 kompressor
kW ı …
kW ı …
A10/W35
Driftspunkt etter EN14511
2 kompressorer
1 kompressor
kW ı …
kW ı …
A-7/W35
Driftspunkt etter EN14511
2 kompressorer
1 kompressor
kW ı …
kW ı …
2 kompressorer
1 kompressor
kW ı …
kW ı …
A-15/W65
Bruksbegrensninger
• passer ı — passer ikke
Varmekrets
Varmekilde
Ekstra driftspunkter
Lydtrykknivå inne (gjennomsnittsmåling i fritt område i 1m avstand rundt maskinen)
dB (A)
Lydtrykknivå ute (gjennomsnittsmåling i fritt område i 1m avstand fra lufttilkoblingene) (2x 1m original, rett luftkanal)
dB (A)
Lyd inne
Lyd ute
Luftvolumstrøm ved maksimalt eksternt trykk
Maksimalt eksternt trykk
dB(A)
16
°C
°C
dB(A)
m³/h
Pa
Volumstrøm: minimal gjennomstrømning ı nominell gjennomstrømning A7/W35 EN14511 ı maksimal gjennomstrømning
Trykktap varmepumpe ∆p ı Volumstrøm
Eksternt trykk varmepumpe ∆p ı Volumstrøm
Innhold akkumulator
3-veisventil oppvarming/tappevarmtvann
Dimensjoner (se måltegning for angitt modell)
Samlet vekt
Tilkoblinger
Varmekrets
Tappevarmtvannskrets
Kuldemedium Kuldemediumtype ı fyllmengde
Fritt tverrsnitt luftkanaler
Tverrsnitt kondensatvannslange / lengde ut av apparat
Spenningskode ı allpolet sikring varmepumpe **)
Spenningskode ı allpolet styrespenning **)
Spenningskode ı sikring elektrisk varmeelement **)
bar ı l/t
l
...
Dimensjon
kg
…
…
… ı kg
mm
mm ı m
…ı A
…ı A
ı A
Faktisk effektopptak i normpunktet A7/W35 jfr. EN14511: Effektopptak ı
*) avhengig av komponenttoleranser og gjennomstrømning
l/t
bar ı l/t
Strømopptak ı cosφ
Maksimal maskinstrøm innenfor bruksgrensene
Startstrøm: direkte ı med mykstarter
Beskyttelsesklasse
Effekt elektrisk varmeelement 3 ı 2 ı 1 faset
Komponenter
Sirkulasjonspumpe ved nominell gjennomstrømning: Effektopptak ı strømopptak
Sikkerhetsinnretninger
Sikkerhetsmodul varmeanlegg ı Sikkerhetsmodul varmekilde
Oppvarmings- og varmepumpekontroll
Styre- og følerledning
Strømledning til apparatet
Elektronisk mykstarter
Ekspansjonsbeholdere
Varmekrets: Leveringsomfang ı Volum ı Fortrykk
Overløpsventil
Vibrasjonsdempere
Varmekrets
NO813517
°C
**) lokale forskrifter må overholdes
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
kW ı A ı …
A
A ı A
IP
kW ı kW ı kW
kW ı A
med i leveransen: • ja
— nei
med i leveransen: • ja
— nei
med i leveransen: • ja
— nei
med i leveransen: • ja
— nei
integrert: • ja
— nei
• ja
— nei ı l ı bar
integrert: • ja
— nei
med i leveransen: • ja
— nei
i.p. = ikke påviselig e.e.v. = etter eget valg
¹) Returløp varmtvann
²) Turløp varmtvann
© Alpha-InnoTec GmbH
LWD 50A
LWD 70A
—
7,1 ı 4,8
—
8,5 ı 4,3
—
6,8 ı 3,8
—
8,4 ı 3,5
—
5,6 ı 3,8
—
7,7 ı 3,8
—
7,5 ı 5,0
—
10, 5 ı 5,1
—
4,6 ı 3,2
—
6,3 ı 3,2
—
—
—
—
20¹ – 62²
-20 – 35
A> -7 / 70²
—
45
—
60
3000
—
900 ı 1200 ı 1500
0,066 ı 1200
— ı —
—
—
—
141
G1“
—
R290 ı 0,95
—
— ı —
—
—
—
1,5 ı 3,2 ı 0,66
4
— ı 20
24
— ı — ı —
— ı —
— ı —
—
•
•
•
— ı — ı —
—
—
20¹ – 62²
-20 – 35
A> -7 / 70²
—
45
—
60
3000
—
1200 ı 1600 ı 2000
0,055 ı 1600
— ı —
—
—
—
146
G1“
—
R290 ı 1,1
—
ı
—
—
—
2,0 ı 4,1 ı 0,71
5,5
— ı 22
24
—ı—ı—
— ı —
— ı —
—
•
•
•
— ı — ı —
—
—
81354b
813542b
— ı • ı —
— ı •
•
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
— ı • ı —
— ı •
•
17
LWD 50A
Effektdiagrammer
Qh (kW)
COP
8
12
7
6
5
10
4
3
2
1
8
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
25
30
35
Temp„ (°C)
Pe (kW)
3
6
2
35°C
4
50°C
1
65°C
2
0
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
-20
-15
Temp„ (°C)
-10
-5
0
5
10
15
20
Temp„ (°C)
∆p (bar)
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
∆p”
0,0
0,0
1,0
2,0
3,0
“” (m³/h)
823165a
Legende: DE823129L/170408
Tegnforklaring:
NO823129L/170408
“”
Volumstrøm varmtvann
Temp„
Temperatur varmekilde
Qh
Varmeeffekt
Pe
Effektbehov
Coefficient of performance / Leistungszahl
“”
Temp„
Qh
Pe
COP
COP
Volumenstrom Heizwasser
Temperatur Wärmequelle
Heizleistung
Leistungsaufnahme
∆p”
CoefficientDruckverlust
of performance
/ effektfaktor
Wärmepumpe
VD
Kompressor(er)
∆p”
VD
Trykktap varmepumpe
Verdichter
Änd./Ä.M./Ersteller/Datum
- / PEP006-2011 / Mödder / 13.05.2011
a/ - /Mödder / 24.10.2011
Bezeichnung:
Seite: 1/1
Leistungs-Druckverlustkurven
LWD 50A
Zeichnungsnummer:
823165a
Datei: 823165a Leistungs- Druckverlustkurven LWD 50A.xls
18
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
Effektdiagrammer
LWD 70A
Qh (kW)
COP
8
16
7
6
14
5
4
3
12
2
1
-20
-15
-10
-5
0
5
10
10
15
20
25
30
35
25
30
35
Temp„ (°C)
Pe (kW)
8
4
3
6
35°C
2
50°C
4
65°C
1
2
0
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
-20
35
-15
Temp„ (°C)
-10
-5
0
5
10
15
20
Temp„ (°C)
∆p (bar)
0,4
0,3
0,2
0,1
∆p”
0,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
“” (m³/h)
823166a
Legende: DE823129L/170408
Tegnforklaring:
NO823129L/170408
“”
Volumenstrom Heizwasser
“”
Volumstrøm varmtvann
Temp„
Temperatur varmekilde
Qh
Varmeeffekt
Pe
Effektbehov
COP
∆p”
CoefficientDruckverlust
of performance
/ effektfaktor
Wärmepumpe
VD
Kompressor(er)
Temp„
Qh
Pe
COP
∆p”
VD
Temperatur Wärmequelle
Heizleistung
Leistungsaufnahme
Coefficient of performance / Leistungszahl
Trykktap varmepumpe
Verdichter
Änd./Ä.M./Ersteller/Datum
- / PEP006-2011 / Mödder / 13.05.2011
a/-/Mödder / 24.10.2011
Bezeichnung:
Seite: 1/1
Leistungs-Druckverlustkurven
LWD 70A
Zeichnungsnummer:
823166a
Datei: 823166 Leistungs- Druckverlustkurven LWD 70A.xls
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
19
Lydtrykknivå
(i frifeltet)
-20
-14
LWD 50A / LWD 70A
20
LWD 50A / LWD 70A
N1
dB (A)
O1
dB (A)
S1
dB (A)
W1
dB (A)
N5
dB (A)
O5
dB (A)
S5
dB (A)
W5
dB (A)
N10
dB (A)
O10
dB (A)
S10
dB (A)
W10
dB (A)
48
43
46
44
34
29
32
30
28
23
23
24
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
Måltegninger
LWD 50A • LWD 70A
DE819392
Alle dimensjoner i mm.
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
A
Front
B
Profil
C-C
Snitt (grunnplate)
1
Turvann G1" DIN ISO 228 flatpakn.
2
Returløp G1" DIN ISO 228 flatpakn.
3
Avlufter (i tilleggspakken)
4
Stusser ( i tilleggspakken) for kondensatavløpsrør DN40
5
Kabel for effekt, styring, buss, lengde ~ 5 m fra enheten
6
Gjennomføring for tur- og returløp og kabler
© Alpha-InnoTec GmbH
21
1
2
3
LWD 50A • LWD 70A
4
Oppstilling - sikkerhetsområder
F
2,3m
0,5m
1
0,5m
1
0,93m
WP
WP
H1
E
1
SB
SB
3,3m
1m
2,45m
D
Schutzvermerk ISO 16016 beachten
SB
1m
WP
1m
1m
C
Abbildung: Sicherheitsabstände zur Wärmepumpe
Legende: DE819401
Technische Änderungen vorbehalten
Bilde: Sikkerhetsavstander til varmepumpen
Tegnforklaring: DE819401
B
WP Wärmepumpe
SB Schutzbereich
WPVarmepumpe
H1 bis zum Boden
SBSikkerhetsområde
1
Türen,
H1
til
bakkenFenster, Lichtschächte, usw. ins Haus
1
Dører, vinduer, lyssjakter osv. inn i huset
Aufstellung Schutzbereich Wärmepumpe
Oppstilling sikkerhetsområde varmepumpe
Wichtig:
Viktig: Varmepumpen skal stilles opp utendørs!
Enheten må plasseres på en slik måte at kuldemedium
Dabei ikke
ist das
Gerätinn
soi bygningen
zu positionieren,
dass
Fallpersoner
einer Leckage
Kältemittel
kan komme
eller på noen
måteim
skade
dersom det kein
oppstår
en lekkasje. in
Die Wärmepumpe darf nur im Freien aufgestellt werden!
gelangt oder auf irgendeine andere Weise Personen gefährden kann.
A
das Gebäude
I sikkerhetsområdet (se bilde) mellom overkanten av enheten og bakken må det ikke finnes tennkilder,
In dem dører,
Schutzbereich
Abbildung),
der sich zwischen må
der ikke
Geräteoberkante
Boden
befindet
vinduer,
luftsjakter,(siehe
lyssjakter
el. lign. Sikkerhetsområdet
strekke seg innund
på dem
nabotomt
eller
dürfen
sich
keine
Zündquellen,
Fenster,
Türen,
Lüftungsöffnungen,
Lichtschächte
und
der
gleichen
offentlig vei. Veggjennomføringen skal være i gasstett utføring.
befinden. Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen
erstrecken. Die Wanddurchführung durch die Gebäudehülle ist gasdicht auszuführen.
22
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
2
3
Oppstillingsplan veggkonsoll
LWD 50A – LWD 70A
X
FS >1800
1
2
93
4
3
Y
5
300
E
4
A
V1
930
F
4
UKG
282
3
FS >800
890
5
W
FS >800
200
C
1320
LRO
6
FS >1650
FA
LR
445
D
510
400
Schutzvermerk ISO 16016 beachten
1
Tegnforklaring: 819393-1
C
Alle dimensjoner i mm.
V1
Variant 1
A
Front
Y
Detaljvisning av kondensatslange utenfor bygningen
Legende:
C
Sett 819393-1
ovenfra
Technische
Änderungen vorbehalten.
X
Detaljvisning av kondensatslange inne i bygningen
Alle Maße
in mm.
V1
W
B
Variante
1 av veggfeste
Detaljvisning
A
Vorderansicht
FA
Ferdig utvendig fasade
C
Draufsicht
UKG
Nedre kant på enheten
X
Detailansicht
Kondensatleitung innerhalb Gebäude
Y
Detailansicht
Kondensatleitung
außerhalb
LRO
Trekkerør KKG DN 125, Øa 125, tilpasses
på stedet Gebäude
W
Detailansicht
Wandbefestigung
LR
Luftretning
FS
FA
1UKG
LRO
2
LR
3FS
4
A
1
5
2
63
4
5
6
Område for serviceformål
Fertigaußenfassade
Unterkante
Gerät
Turvann (tilbehør)
Leerrohr KG DN 125, Øa 125, bauseits kürzen
Returløp (tilbehør)
Luftrichtung
Kabelgjennomføring
Freiraum
für Servicezwecke
Veggjennomføring (tilbehør)
Heizwasservorlauf
(Zubehör)
Kondensatavløp / sifong (montering av kondensatavløpet er beskrevet i bruksanvisningen)
Heizwasserrücklauf (Zubehör)
Konsoll for veggfeste (tilbehør)
Kabeldurchführung
Wanddurchführung (Zubehör)
Kondensatablauf / Syphon (Aufstellungshinweise Kondensatablauf siehe Bedienungsanleitung)
Konsole für Wandbefestigung (Zubehör)
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
23
a
1
2
3
Oppstillingsplan gulvkonsoll
LWD 50A – LWD 70A
F
V2
4
X
A
FS >1800
4
2
5
3
Y
300
93
930
1
E
UKG
4
282
3
1320
LRO
FS >800
890
Z
FS >800
LR
FS >1650
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
FA
445
D
510
400
200
C
5
7
Tegnforklaring: 819393-2
Alle dimensjoner i mm.
C
V2
Variant 2
A
Front
Legende:
819393-2
Technische
Änderungen vorbehalten.
C
Sett ovenfra
Alle Maße in mm.
X
B
A
Detaljvisning av kondensatslange inne i bygningen
Y
V2
AZ
C
XFA
YUKG
ZLRO
Detaljvisning
Variante
2 av kondensatslange utenfor bygningen
Vorderansicht
Detaljvisning feste i bakken
Draufsicht
Ferdig utvendigKondensatleitung
fasade
Detailansicht
innerhalb Gebäude
Detailansicht
Kondensatleitung außerhalb Gebäude
Nedre kant på enheten
Detailansicht
Bodenbefestigung
Trekkerør KKG DN 125, Øa 125, tilpasses på stedet
LR
FA
FS
UKG
LRO
LR
1
FS
2
Luftretning
Fertigaußenfassade
Område for serviceformål
Unterkante
Gerät
Leerrohr KG DN 125, Øa 125, bauseits kürzen
Luftrichtung
Turvann (tilbehør)
Freiraum
für Servicezwecke
Returløp (tilbehør)
13
24
35
47
5
7
Kabelgjennomføring
Heizwasservorlauf
(Zubehör)
Veggjennomføring (tilbehør)
Heizwasserrücklauf
(Zubehör)
Kabeldurchführung
Kondensatavløp / sifong (montering av kondensatavløpet er beskrevet i bruksanvisningen)
Wanddurchführung
(Zubehör)
Konsoll for feste i bakken (tilbehør)
Kondensatablauf / Syphon (Aufstellungshinweise Kondensatablauf siehe Bedienungsanleitung)
Konsole für Bodenbefestigung (Zubehör)
24
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
a
Oppstillingsplan
fritt lende2
1
F
V3
3
LWD 50A4 – LWD 70A
A
200-300
300
>1500
280
>1500
B
E
LR
WS
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
D
Legende: 819393-3
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Maße in mm.
Freifeldaufstellung nur mit Windschutz zulässig!
C
V3
A
B
Variante 3, Windschutz, funktionsnotwendige Fläche für Wärmepumpe
Vorderansicht
Seitenansicht von links
WS
LR
Windschutz
Luftrichtung
Tegnforklaring: 819393-3
Alle dimensjoner i mm.
Oppstilling i fritt lende er bare tillatt med ekstra vindbeskyttelse!
B
A
V3
Variant 3, vindbeskyttelse, funksjonsnødvendig flate for varmepumpe
A
Front
B
Sett fra venstre
WS
Vindbeskyttelse
LR
Luftretning
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
25
LWD 50A
– LWD 70A
1
2
3
V4
F
Minimumsavstander
4
C
FA
LR
>3000
E
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
D
>3000
C
Legende: 819393-4
Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Maße in mm.
Tegnforklaring: 819393- 4
V4 dimensjoner
Variante
4, funktionsnotwendige
Alle
i mm.
C
Draufsicht
Mindestabstände
V4
4, funksjonsnødvendige minsteavstander
FA Variant
Fertigaußenfassade
C
ovenfra
LR Sett
Luftrichtung
B
Mindestabstände
FA
Ferdig utvendig fasade
LR
Luftretning
≥ … Minimumsavstander
A
26
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
Boresjablong
veggkonsoll
1
2
3
A
BB
F
LWD 50A – LWD
70A
4
1090
60
60
136 180 180
90 180 180
E
10
D
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
198
9
Ø12
C
Tegnforklaring: 819393-5
B
Alle dimensjoner i mm.
Legende: 819393-5
BB
Boresjablong
for veggkonsolvorbehalten.
(tilbehør) på festevegg
Technische
Änderungen
A AlleFront
Maße
9
BB Bohrbild für Wandkonsole (Zubehör) an Befestigungswand
for trekkerør KG DN125, Øa 125
A HullVorderansicht
10
9
10
A
in mm.
Festehull for veggkonsoller
Bohrung für Leerrohr KG DN125, Øa 125
Befestigungsbohrungen für Wandkonsolen
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
27
LWD 50A
– LWD 70A
1
2
3
BS
F
Visning fundament
4
C
>1300
1190
55
13
11
160
205
220
340
12
>750
E
D
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
150
330
14
15
C
Ø12
Tegnforklaring: 819393- 6
Alle dimensjoner i mm.
Legende:
819393-6
BS Visning
fundament
Technische Änderungen vorbehalten.
C
Sett ovenfra
Alle
Maße
in mm.
B
A
28
BS
11
C12
Ansicht Fundament
Fundament
13
11
14
12
13
15
14
15
Trekkerør
for elektrisk ledning ≥Ø70
Fundament
Draufsicht for varmebærer tur-/returløp
Nærvarmerør
Kondensatavløpsrør
Nahwärmerohr
für Heizwasser Vor-/Rücklauf
Leerrohr
für Elektrokabel
≥Ø70
Festehull
for bakkekonsoll
(tilbehør)
Kondensatablaufrohr
Befestigungsbohrungen für Bodenkonsole (Zubehör)
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
Tilkobling av kondensatrør utenfor bygningen LWD 50A – LWD 70A
1
2
3
4
F
3
3
0,9m
E
0,9m
3
KS
1b
1a
1c
D
C
B
A
Legende: 819400-1
Technische Änderungen vorbehalten.
Aufstellungshinweise für Anschluß der Kondensatleitung außerhalb des
Gebäudes.
Oppsstillingsanvisninger for tilkobling av kondensatrør utenfor bygningen.
Tegnforklaring: 819400-1
KS
KS
3
3
Gruslag for opptak av inntil 50 l kondensvann pr. dag
Kiesschicht zur Aufnahme von bis zu 50l Kondenswasser pro Tag
som buffersone mot utsiving.
als Pufferzone
zum versickern.
Kondensatavløpsrør DN
40 40
Kondensatablaufrohr
DN
Wichtig:
Beim
direkten Einleiten des Kondenswassers in die Erde (Abbildung 1a),
Viktig:
Hvis kondensvannet føres rett i jord (bilde 1a),
muss das Kondensatablaufrohr (3) zwischen Boden und Wärmepumpe isoliert werden.
må kondensatrøret (3) isoleres mellom bakken og varmepumpen.
Wichtig: Bei direktem Einleiten des Kondenswassers in eine Abwasser- oder
muss
Syphon
gesetzt
werden (Abbildung 1b). Es muss ein
Viktig: Regenwasserleitung
Hvis kondensvannet føres
rett i ein
et avløpsrør
eller
regnrenne,
oberhalb des Bodenreichs gedämmtes und senkrecht verlegtes Kunststoffrohr
må det settes inn en sifong (bilde 1b). Det må brukes et
verwendet
werden. Weiterhin dürfen im Abflussrohr keine Rückschlagklappen oder
isolert kunststoff-rør
legges
ähnliches
installiertsom
sein.
Dasvertikalt.
Kondensatablaufrohr muss so angeschlossen werden,
dass
dasmå
Kondensat
frei
in die
einfließen kann. Wird das Kondensat in
Videre
det ikke finnes
spjeld
ellerHauptleitung
liknende i
Drainagen
oder
in die Kanalisation
abgeleitet,
ist atauf eine Verlegung mit einem Gefälle
avløpsrøret.
Kondensavløpsrøret
må kobles
til på slik måte
zu achten.
kondensatet kan renne fritt inn i hovedledningen. Hvis kondensatet føres inn i
drenasje/ kloakkrør
det viktig
å sørge 1b)
for tilstrekkelig
fall.
In allen Fällen
(Abbildung
1aerund
Abbildung
muss gewährleistet
sein,
dass das Kondenswasser
frostfrei
wird.
I alle fall må det sikres
(bilde abgeführt
1a og 1b) at kondensvannet
føres frostfritt.
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
29
LWD 50A – LWD 70A Tilkobling av kondensatrør inne i bygningen
1
2
3
4
F
E
2b
2a
D
Legende: 819400-2
Technische Änerungen vorbehalten.
Aufstellungshinweise für Anschluß der Kondensatleitung innerhalb des
Gebäudes.
C
Wichtig: Beim Anschluss der Kondensatleitung innerhalb eines Gebäudes muss ein Syphon
eingebaut werden, der mit dem Abflussrohr gasdicht abschließt (siehe Abbildung 2a).
An der Kondensatabflussleitung der Wärmepumpe dürfen keine zusätzlichen
Abflussleitungen angeschlossen werden. Die Abflussleitung in Richtung Kanalisation
muss
frei sein. D.h. nach der Anschlussleitung der Wärmepumpe darf weder eine
Tegnforklaring: 819400-2
Rückschlagklappe noch ein Syphon eingebaut werden.
Oppstillingsanvisninger for tilkobling av kondensatsrøret inne i bygningen.
In allen Fällen (Abbildung 2a) muss gewährleistet sein, dass das Kondenswasser frostfrei
abgeführt wird.
Viktig:
Ved tilkobling av kondensrøret inne i bygningen må det monteres en sifong,
som er gasstett forbundet med avløpsrøret (se bilde 2a).
Det må ikke kobles andre avløpsrør til kondensrøret på
varmepumpen, Avløpet mot kanalisasjonen må
være åpent. Dvs. at etter tilkoblingspunktet for røret fra varmepumpen
må det ikke monteres spjeld eller sifong.
B
I alle tilfeller (bilde 2a) må det være sikkert at kondensvannet
kan føres bort frostfritt.
A
30
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
31
1
1
2
2
N
4
-X10
3
L1 L2 L3 N PE
3
-Q3
/2.5
-G1
4
5
6
7
5
Achim Pfleger
5
Name
Bearb.
Datum
Achim Pfleger
17.05.2011
6
8
10X601 - 10X602;
8
9
-Q11
L3In
L3out
X2
X3
3
L1In
L1out
L2In
L2out
3
6
5
PE
3
1
4
3
1
2
2
X1
-Q1
/2.4
-M1
-M1
VD1
3
M
T1 T2 T3 PE
1
6
3
4
PE
-E20
9
2
1 2
M
3
U1 V1 W1 PE
-G1
VENT
4
Datum
07.09.2011
Sumpoppvarming fortetter 1
Ventilator
Kompressor
Relé kompressor
Beskyttelse ventilator
Startstrøm begrensning kompressor
Innmating effekt kondensator --> fra hydraulikkmodul
3
7
NO817377
Funksjon
L1,L2,L3,PE; kraftforsyning effekt kompressor, høyreroterende felt der absolutt nødvendig!
X8
3~N/PE/400V/50Hz
VENT
VD1
VD1
VENT
2
Forklaring:
Driftsmiddel
3~N/PE/400V/50Hz
E20
G1
M1
Q1
Q3
Q11
X8
Änderung
PEP 006/2011
LWD 50-70
-
1
Zustand
10
2
10
X6
1 3
2
X4
L1
X5
HSo
HSi
1
11
LINSA-1
LINSA-2
LINSA-3
11
HSo
HSi
/2.1
/2.1
/2.1
12
/2.1
/2.1
12
13
13
14
817377
14
15
L Reg
E20
N Reg
15
/2.1
/2.1
/2.1
16
Blatt-Nr. 1
Bl von Anz 1/2
16
© Alpha-InnoTec GmbH
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
32
Kretsskjema 1/2
LWD 50A • LWD 70A
/1.15
/1.15
/1.12
/1.12
1
-K20
L Reg
E20
HSi
HSo
-X1
LINSA-3
LINSA-2
LINSA-1
-X2
4
N
OUT3
-K21
-X4
/1.4
/1.4
6
-X6
-R2
ϑ
TVD
9
-R3
ϑ
TWE
9
10
-R4
ϑ
THG
10
-R9
CW
11
11
-R5
ϑ
TSG2
12
12
-X8
2
13
1
P
2
14
14
817377
-B11
ND
I
2
1
1
P
2
13
-B10
HD
I
1
AIN2
8
8
NT9
7
-X7
-R1
ϑ
TSG1
NT1
NT2
10X601 - 10X602;
GND
230VAC
A B/ B A/
-K22
27.09.2010
7
GND
5
A1
6
4
2
-Q3
VENT A2
1
3
5
Achim Pfleger
L..
Datum
L..
Bearb.
6
AIN1
3
2
/1.7
/1.7
OUT4
Achim Pfleger
5
GND
2
PE N L
A1
4
rt
1
-Q1
VD1 A2
bl
3
b2 c4
1
6
OUT5
Name
white
/1.11
sw
2
+
3
07.09.2011
4
Datum
Brown
/1.11
N Reg
-F1
P
HDP
a1
5
OUT1
/1.7
/1.4
NO817377
Funksjon
L,N,PE; kraftforsyning styring
Høytrykksensor
Lavtrykksensor
Høytrykkspressostat
Reguleringsplate; Advarsel: l-max = 6A/230VAC
Avfrysningsventil
Elektronisk ekspansjonsventil
Relé kompressor
Beskyttelse ventilator
Sugegassføler fortetter
Varmeføler sump
Varmekilde inngangsføler
Varmegassføler
Sugegassføler fordamper
Koderings motstand 5KW 10kOhm; 7KW 10,5kOhm
Styrespenning --> fra hydraulikkmodul
3
Green
/1.11
/1.15
-X10
L
PE N L
PE N
2
X10
1~N/PE/230V/50Hz -F1
Forklaring:
Driftsmiddel
1~N/PE/230V/50Hz
HD
B10
B11
ND
F1
HDP
K20
K21
K22
Q1
VD1
VENT
Q3
R1
TSG1
R2
TVD
R3
TWE
R4
THG
R5
TSG2
R9
CW
X10
Änderung
PEP 006/2011
LWD 50-70
-
1
Zustand
Yellow
DI1
-X11
3
15
2
1
3
3
2
2
1
1
PE
16
16
Bl von Anz 2/2
Blatt-Nr. 2
LIN
GND/LIN/12V
15
33
© Alpha-InnoTec GmbH
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
LWD 50A • LWD 70A
Kretsskjema 2/2
L..
GND
NT3
GND
NT4
GND
GND
NT5
GND
EF-konformitetserklæring
Undertegnede
bekrefter at det (de) nedenfor betegnete apparatet (apparater) oppfyller de harmoniserte EG-direktivenes
krav, EG-sikkerhetsstandarder og de produktspesifikke EG-standardene, i den form som vi har levert det (de).
Denne erklæringen blir ugyldig hvis apparetet (apparatene) endres uten at det er avstemt med oss.
Apparatets/Apparatenes betegnelse
Varmepumpe
Apparattype
LWD 50A
LWD 70A
Nummer
100 601
100 602
Apparattype
Nummer
HMD 1
HMD 1
EU-Direktiver
Harmoniserte EN
2006/42/EG
2006/95/EG
2004/108/EG
EN
EN
EN
EN
378
60529
ISO 12100-1/2
ISO 13857
150 705
150 705
EN
EN
EN
EN
349
60335-1/-2-40
55014-1/-2
61000-3-2/-3-3
* Trykkapparatkomponentgruppe
Kategori
II
Modul
A1
Nevnte sted:
TÜV-SÜD
Industrie Service GmbH (Nr.:0036)
Firma:
Sted, dato:
Kasendorf, 4.11.2010
Underskrift:
Jesper Stannow
Teknisk sjef
NO818154b
34
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
Grovsjekkliste
FoRbeReDelseavFullFøRingsRappoRtFoRvaRmepumpeanlegg
Grovsjekklisten skal være til hjelp for monterings- og installasjonspersonalet. Den er på ingen måte fullstendig. Allikevel må
alle oppførte punkter nøye testes og overholdes.
varmekilde luft
kanaler lukket og tette
Minste tverrsnitt er overholdt
Værbeskyttelsesgitter innebygget
Dreieretning ventilator
 ja
 ja
 ja
 O.k.
varmekilde væske / varmekilde vann
Varmekilde-volumstrøm 1) 2)
Innstilling motorbeskyttelse
Dreieretning varmekilde-sirkulasjonspumpe
Varmeanlegg påfylt, luftfritt og tett
væske
Frostsikker kontrollert til
Type frostvæske (skriv inn)
 O.k.
A
 O.k.
 ja
°c
vann
Vannkvalitet i orden 3)
Brønnanlegg
Andre varmekilder
 ja
 ja
 ja
varmepumpe
Installasjon kondensatslange
Dekoblet apparatet
Vibrasjonsdemping av tilkobling til varmekrets
og varmekilde montert
soltermisk anlegg
 Nei
Soltermisk anlegg påfylt, avluftet og tett
Frostsikker kontrollert til
Type frostvæske (skriv inn)
Hydraulisk sammenkobling
Sammenkoblingen av varmeanleggets varmepumpe med varmesystemet, er utført i
samsvar med planleggingsdokumentasjonen
Sperreinnretninger er korrekt innstilt
 O.k.
 ja
 ja
 ja
 ja
°c
 ja
oppvarming
Volumstrøm 1) 2)
Varmeanlegg konstruert for maksimalt
Varmeanlegg påfylt, avluftet og tett
Lavtemperaturoppvarming
Høytemperaturoppvarming
Alle varmekretser kan åpnes
Turløpsakkumulator
returløpsakkumulator
Skilleakkumulator
Tilleggsoppvarming
°c
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
kW
tappevarmtvann
Type varmtvannsbereder 4)
 ja
 ja
 ja
 O.k.
 ja
med varmepumpe
regulert med termostat
regulert med føler
Volumstrøm 1) 2)
Tilkoblinger tette
Vekslerfl ate
Nominelt innhold
elektrisk varmekolbe med flens
m²
l
kW
regulering / elektrisk tilkobling
Alle elektriske komponenter er fast tilkoblet i
henhold til monterings- og bruksanvisningen,
så vel som i samsvar med strømleverandørens
spesifikasjoner (ingen tilkobling til byggestrøm)
Det foreligger et høyre dreiefelt
Alle følere er tilgjengelige og riktig montert
 ja
 ja
 ja
1) testet med standardverdier. • 2) Den minimale volumstrømmen må sikres
gjennom uregulerte sirkulasjonspumper med konstante volumstrømmer. •
3) resultatene fra analysen av vannet må senes inn. • 4) Ved bruk av akkumulatorer
som ikke er produsert av Alpha-InnoTec GmbH, eller akkumulatorer som ikke
er godkjent for denne typen av varmepumpe, bortfaller funksjonsgarantien.
 ja
Varmeanlegget er fylt og trykket testet, sirkulasjonspumpene arbeider forskriftsmessig.
Varmekildeanlegget er ferdigstilt, kontrollert og i orden.
Varmekrets, varmekildeanlegg og sirkulasjonspumper er grundig utluftet.
Alle volumstrømmene og vanngjennomstrømningene ble kontrollert og er i orden.
FA Z WP Formblatt NO820522i
 O.k.
 Nei
 Nei
 Nei
 Nei
 ja
 ja
 ja
 ja
Gjennomarbeidet den: ...........................................................
av: ...............................................................................................
underskrift: ....................................................................................
Innen Tyskland og østerrike gjelder:
Denne grovsjekklisten sendes i utfylt stand, s a m m e n m e d f u l l f ø r i n g s r a p p o r t e n til fabrikkskundeservice.
Innsendingen av grovsjekklisten og fullføringsrapporten er en indikasjon til produsenten/deres representant om at de kan starte anlegget.
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
35
fullføringsrapport
in De:
in AT:
Fabrikkskundeservice Alpha-InnoTec
Fabrikkskundeservice Alpha-InnoTec
01803 003550
0820 500644
FullFøRingsRappoRtogRekviReRingavigangsettinggjennomFabRikken
Når produsenten/deres representant gjennomfører igangsettingen kontrolleres samtidig anlegget på funksjon og
drift. Dette garanterer at alle fabrikkinnstillinger kontrolleres og at anlegget kan arbeide permanent og pålitelig.
Igangsetting gjort av produsent/representant faktureres. Den er påkrevet for at garanti og tilleggsytelser skal være gyldige.
FøRstegangsoppstaRt seneReoppstaRt
Varmepumpetype / Serienummer
Type styringsenhet
oppDRagsgiveR
sluttkunDe / DRiFtsansvaRlig
 elektro
 Andre firmaer
 Oppvarming
Firma
kontaktperson
Navn
Vei/gate
Vei/gate
postnummer
Firmaadresse
postnummer
Telefon
Fornavn
Bosted
Telefon
Ønsket
avtaledato/tid: *)
Annet
mulig tidspunkt: *)
Dato
klokkeslett
Dato
klokkeslett
*) Fullføringsrapporten og den fullstendig utfylte grovsjekklisten må være bedriften i hende 14 arbeidsdager før det
ønskede tidspunktet for igangsettingen.
Dersom det oppstår problemer med avtalen tas kontakt på telefon.
Herved bekrefter jeg at alle forarbeider som er nødvendige for igangsettingen er utført og avsluttet.
Anlegget er driftsklart.
rekvirering av igangsetting
IBN
(Art.-Nr. 160 001)
IBN L
(Art.-Nr. 160 050)

IBN 5+ (Art.-Nr. 160 002)
IBN p5+
(Art.-Nr. 160 003)

IBN Wp + LG (Art.-Nr. 160 008) 
IBN Vp5+
(Art.-Nr. 160 004)
IBN Wp+LG 5+ (ArtNr. 160 009) 
IBN Vp eW (Art.-Nr. 160 005)
Gratis IBN på grunnlag av salgsaksjonen ......................................................................................





Jeg, undertegnede, rekvirerer herved den kostnadspliktige igangsettingen av anlegget.
FA Z WP Formblatt NO820522i
Faktura sendes
Sted
 oppdragsgiver
Dato
 sluttkunde / driftsansvarlig
Navn (med blokkbokstaver)
underskrift:
Firmastempel
Dersom anlegget likevel ikke skulle være driftsklart og det må gjennomføres installasjonsarbeider på anlegget under
igangsettingen, skjer dette på oppdragsgivers regning. Hvis anlegget ikke er driftsklart til avtalt tidspunkt kan medarbeideren som setter igang anlegget kreve at dette arbeidet gjentas og faktureres på nytt.
Oppdragsgiveren/-rne eller hans autoriserte representant må være tilstede ved igangsettingen.
det er absolutt nødvendig at driftsansvarlig er tilstede når den kostnadsfrie opplæringsdemonstrasjonen
gjennomføres . demonstrasjonen gis kun én gang.
Ved igangsettingen utarbeides en protokoll.
Med forbehold om tekniske endringer.
NO830535/211111
– Driftsinstruks
820522i FAZ-Wp AIT
Alpha-InnoTec GmbH
© Alpha-InnoTec©GmbH
37
Kundeservice
Serviceadresser
Aktuelle lister og andre partnere finner du på www.alpha-innotec.com
AT
SI Energiesysteme GmbH
Hubertusgasse 10
2201 Hagenbrunn
Tel.:
+43 (0) 224 634388
Fax:
+43 (0) 224 634320
info@si-e.at
www.si-energie.at
Suisse romande
Alpha-InnoTec Schweiz AG
ch. de la Venoge 7
1025 St. Sulpice
Tel.:
+41 (0) 21 661 31 43
Fax:
+41 (0) 21 661 31 45
info@alpha-innotec.ch
www.alpha-innotec.ch
DK
ASAP Energy
Tinggaardvej 7
6400 Sønderborg
Tel.:
+45 (0) 74 4304 80
Fax:
+45 (0) 74 4304 81
info@asap.dk
www.asap.dk
BE/LUX
NATHAN Import/Export
N.V.-S.A.
Lozenberg 4
1932 Zaventem
Tel.:
+32 (0) 27 21 15 70
Fax:
+32 (0) 27 25 35 53
info@nathan.be
www.nathan.be
Ticino
Alpha-InnoTec Schweiz AG
Via alla Torre 2
6850 Mendriso
Tel.:
+41 (0) 91 646 08 81
Fax:
+41 (0) 91 646 09 91
info@alpha-innotec.ch
www.alpha-innotec.ch
EE
AIT-Nord OÜ
Artelli 10 A
10621 Tallinn
Tel.:
+372 (0) 658 08 70
Fax:
+372 (0) 650 18 64
info@ait-nord.ee
www.ait-nord.ee
CZ / SK
Tepelná cerpadla AIT s.r.o.
nám. Republiky 15
614 00 Brno
Tel.:
+420 (0) 545 21 40
03
Fax:
+420 (0) 545 24 20
90
info@alpha-innotec.cz
www.alpha-innotec.cz
FI
Oy Callidus Ab
Hiekkakiventie 1
00710 Helsinki
Tel.:
Fax:
+358 9 374 755 05
info@callidus.fi
www.callidus.fi
BR
THERMACQUA
AV. República Argentina
3021 Conj. 14 Piso L
CEP 80610-260 Portao
Curtiba PR
Tel.:
+55 (0) 41 301 566 59
Fax:
+55 (0) 41 301 566 59
otto@thermacqua.com.br
www.thermacqua.com.br
CH
Alpha-InnoTec Schweiz AG
Industriepark
6246 Altishofen
Tel.:
+41 (0) 62 74820 00
Fax:
+41 (0) 62 74820 01
info@alpha-innotec.ch
www.alpha-innotec.ch
38
DE
Alpha-InnoTec GmbH
Industriestrasse 3
95359 Kasendorf
Tel.:
+49 (0) 9228 99060
Fax:
+49 (0) 9228 9906149
info@alpha-innotec.com
www.alpha-innotec.com
Med forbehold om endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
FR
Alpha-InnoTec France EURL
Parc d‘Activités "Les
Couturiers"
16, rue des couturières
67240 Bischwiller
Tel.:
+33 (0) 3 880 624 10
Fax:
+33 (0) 3 880 624 11
info@alpha-innotec.fr
www.alpha-innotec.fr
© Alpha-InnoTec GmbH
HU
Thermo Kft.
Krisztina körút 27
1122 Budapest
Tel.:
+36 (0) 135 620 46
Fax:
+36 (0) 121 428 68
thermo@thermo.hu
www.alpha-innotec.hu
NL
NATHAN Import/Export B.V.
Impact 73
6921 RZ Duiven
Tel.:
+31 (0) 26 445 98 45
Fax:
+31 (0) 26 445 93 73
info@nathan.nl
www.nathan.nl
SE
Bjärneroth Teknik
Evas väg 5
280 64 Glimåkra
Tel.:
+46 (0) 708 420 544
Fax:
+46 (0) 444 222 0
bjarneroth@telia.com
www.btait.se
IE
Origen Office Naas Road
Muirfield Drive, Naas Road,
Dublin 12
Tel.:
+353 (0) 141 919 19
Fax:
+353 (0) 145 848 06
info@origen.ie
www.origen.ie
NO
Alpha-InnoTec Norge AS
Gamle Forusveien 51b
4033 Stavanger
Tel.:
+47 (0) 51 6605 95
Fax:
+47 (0) 51 6605 94
info@alpha-innotec.no
www.alpha-innotec.no
SI
EkoEnergija d.o.o.
IT
Forti Consult SAS
Zona Artigianale Nord, 8
39040 ORA - BZ
Tel.:
+39 04 71 811 460
Fax:
+39 04 71 811 461
forticonsult@sistemibz.it
www.alpha-innotec.it
PL
Hydro-Tech
ul. Zakładowa 4D
62-510 Konin
Tel.:
+48 (0) 63 245 34 79
Fax:
+48 (0) 63 242 37 28
hydro@hydro-tech.pl
www.hydro-tech.pl
LT/LV
UAB TENKO Baltic
Aukštaiciu g. 7
11341 Vilnius
Tel.:
+370 526 435 82
Fax:
+370 526 435 83
info@tenko.lt
www.tenko.lt
PT
GudEnergy Energias
Renováveis, Lda.
Av. O Século, 21 r/c D.to
2135-231 Samora Correia
Tel.:
+351 (0) 263 652 727
Fax:
+351 (0) 263 652 526
info@gudenergy.pt
www.gudenergy.pt
UK
Econic Ltd
Marsham
Norwich Road
Norfolk
NR
10
5PQ
Tel.:
+44 (0) 16 032 770
40
Fax:
+44 (0) 87 091 203
08
info@econicres.com
www.econicres.com
Med forbehold om endringer.
NO830535/211111 – Driftsinstruks
© Alpha-InnoTec GmbH
Mače 6
4205 Preddvor
Tel.:
Fax:
info@ekoenergija.eu
www.ekoenergija.eu
20110905
39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising