Atag KF8178WDR Owner Manual | Manualzz

Gebruiksaanwijzing

User manual

Notice d'utilisation

Benutzerinformation

Wijnkelder Wine-Cellar Cave à vin

Weinkühlschrank

KF8178WDL/A01

KF8178WDR/A01

2

INHOUD

Dagelijks gebruik

Onderhoud en reiniging

5

8

9

Technische gegevens

Het milieu

15

15

Wijzigingen voorbehouden.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.

Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.

Algemene veiligheid

Waarschuwing!

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van wijn.

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.

• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld roomijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat. Dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.

Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Indien het koelcircuit beschadigd is:

3

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden,

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt, grondig ventileren

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1. Het netsnoer mag niet worden verlengd.

2. Controleer of de stekker niet wordt platgedrukt of beschadigd door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

3. Controleer of u de stekker van het apparaat kunt bereiken.

4. Trek niet aan het snoer.

5. Als de stekker loszit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.

6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak of raak ze niet aan wanneer uw handen vochtig/nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

• De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.

Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.

• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.

• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.

Installatie

Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.

4

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

• Aansluiten op de drinkwatervoorziening

(indien voorzien van een wateraansluiting).

Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in

BEDIENINGSPANEEL

1 2 het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

8 7

1

Toets om het apparaat ON/OFF te zetten

2

Display

3

Onderste vak temperatuur hoger toets

4

Onderste vak temperatuur lager toets

5

Alarm off-toets

6

Light off-toets

7

Bovenste vak temperatuur hoger toets

6 5 4 3

8

Bovenste vak temperatuur lager toets

Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen in een hard geluid door de Light off-toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.

5

Display

1 2 3 min

1

Indicatielampje bovenste vak

2

Temperatuurlampje en timerindicator van het bovenste vak

3

Temperatuurlampje onderste vak

4

Indicatielampje onderste vak

5

Alarmlampje

Inschakelen

Ga als volgt te werk om het apparaat in te schakelen:

1. Steek de stekker in het stopcontact.

2. Druk op de ON/OFF-knop als het display uit is.

3. Als "dEMo" op het display verschijnt, staat het apparaat in demonstratiemodus. Zie 'Problemen oplossen'.

4. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.

Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.

Uitschakelen

Ga als volgt te werk om het apparaat uit te schakelen:

1. Druk op de ON/OFF-knop voor 5 seconden.

2. Het display wordt uitgeschakeld.

3. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.

Temperatuurregeling

De ingestelde temperatuur van de wijnkelder kan worden aangepast door op de thermostaatknoppen te drukken.

DAGELIJKS GEBRUIK

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de inter-

5 4

De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.

De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt.

Zie 'Dagelijk gebruik - Rangschikking van de wijn'.

Belangrijk! Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.

Verlichting uitschakelen

Als u de verlichting wilt uitschakelen voordat deze automatisch uitgaat, opent u de deur en drukt u op de lichtknop.

De verlichting heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van de wijn.

Alarm bij open deur

Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. Het alarm voor een geopende deur bestaat uit:

• een knipperende alarmindicatie

• een zoemer

Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.

Tijdens het alarm kan de zoemer worden uitgeschakeld door op een willekeurige knop te drukken.

ne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen.

Droog daarna grondig af.

6

Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.

Als "dEMo" op het display verschijnt, staat het apparaat in demonstratiemodus. Raadpleeg de paragraaf "Problemen oplossen".

Rangschikking van de wijn

Suggesties voor de conservering

De conserveringsduur van de wijn is afhankelijk van de rijping, van de druivensoort, het alcoholgehalte en van het percentage fructose en tannine van de wijn. Controleer bij aankoop of de wijn al gerijpt is of dat dit na verloop van tijd beter wordt.

Aanbevolen bewaartemperaturen:

Bovenste compartiment:

De temperatuur kan worden ingesteld tussen de +6 °C en +11°C. Deze ruimte is ideaal voor wijnen, vooral nieuwe rode en witte wijnen, die onmiddellijk gedronken worden.

De ruimten werken elk met een ander temperatuurbereik.

Onderste compartiment:

De temperatuur kan worden ingesteld tussen de +11 °C en +18 °C. Deze ruimte is ideaal voor het bewaren en verfijnen van rode of witte wijnen gedurende langere perioden.

De temperaturen in dit vak zijn geschikt voor het bewaren van gerijpte en volle wijnen.

Leg de flessen zo neer dat de kurken niet uitdrogen.

Bewaar de wijn in het donker. De deur van de koelkast is vervaardigd van dubbelverduisterings- en anti-UV-glas om de wijn te beschermen tegen licht, in het geval dat de koelkast in een goed verlichte ruimte staat.

Voorkomt dat u het licht van het apparaat te vaak of te lang aan zet. Wijn blijft beter behouden in het donker.

Ga zorgvuldig om met de flessen, zodat de wijn niet wordt geschud.

Let op de aanbevelingen en de adviezen die u bij aanschaf hebt gekregen of die zijn vermeld in de documentatie over de kwaliteit, de duurzaamheid en de optimale bewaartemperatuur van de wijn.

• Voor champagne en mousserende wijnen, bij 6 tot 8°C

• Voor witte wijnen, bij 10 tot 12°C

• Voor rosé en lichtrode wijnen, bij 12 tot

16°C

• Gerijpte rode wijnen, bij 14 tot 16°C

Als u verschillende flessen boven op elkaar stapelt, zorg er dan voor dat deze het koelelement van de koelkast niet raken.

Legplateaus van de wijnkelder

Verwijder de legplanken om ze schoon te maken.

7

Flessenrek van de wijnkelder

Verwijder het legplateau en schuif het rek in de twee geleiders.

Op de legplanken met flessenrekken is het maximale gewicht 30 kg.

Het onderste vak is voorzien van een mand die gebruikt kan worden voor het rechtop en schuin plaatsen van de flessen.

8

Luchtbevochtiger

Circulatielucht

De juiste luchtvochtigheid is cruciaal voor het correct bewaren van wijn.

Uw wijnkelder beschikt over een speciale luchtbevochtiger, die de luchtvochtigheid in het apparaat verhoogt.

Verspreid de lavastenen die zijn meegeleverd langs de smalle lade, zoals in de afbeelding te zien is. Vul de lade dan met water tot de helft van de capaciteit.

Bij normale werking worden de lavastenen regelmatig door het water bevochtigd.

Controleer regelmatig of er zich nog water in de lade bevindt en vul zo nodig water bij.

Merk op dat als de luchtvochtigheid in de ruimte waarin uw apparaat is geïnstalleerd, bijzonder hoog is, dan heeft de binnenkant van uw wijnkelder ook een relatief hogere luchtvochtigheid.

Dit kan leiden tot flessen die damp bevatten wanneer de deur wordt geopend of etiketten die loskomen. Verlaag in een dergelijk geval de hoeveelheid water in de lade dienovereenkomstig.

Het koelvak is voorzien van een speciale

AIRLIGHT-ventilator die automatisch gaat werken naar aanleiding van de thermostaatinstellingen of de omgevingstemperatuur.

ONDERHOUD EN REINIGING

Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

9

• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het ap-

Het ontdooien van de koelkast

paraat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:

trek de stekker uit het stopcontact

• ontdooi het apparaat en toebehoren (indien nodig) en maak alles schoon

PROBLEMEN OPLOSSEN

Waarschuwing! Haal de stekker uit het stopcontact voordat u problemen gaat oplossen.

Alleen een gekwalificeerde elektricien of een bevoegd persoon mag problemen oplossen die niet in deze handleiding beschreven zijn.

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een afvoergaatje in een speciale opvangbak aan de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen.

• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft als de stroom uitvalt.

Belangrijk! Tijdens een normale gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).

10

Het apparaat maakt lawaai

Probleem Mogelijke oorzaak

Het apparaat staat niet stabiel

Oplossing

Controleer of het apparaat stabiel staat (alle vier de voetjes moeten op de vloer staan)

Zie 'Alarm deur open'.

De zoemer klinkt. Het display brandt rood.

Het apparaat werkt niet.

Het lampje brandt niet.

De deur is niet goed gesloten.

Het apparaat is uitgeschakeld.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Het apparaat krijgt geen stroom.

Er staat geen spanning op het stopcontact.

Schakel het apparaat in.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.

Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

Sluit en open de deur.

Het lampje werkt niet.

De compressor werkt continu.

Het lampje staat in de stand-by stand.

Het lampje is stuk.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

De deur is te vaak geopend.

Zie 'Het lampje vervangen'.

Stel een hogere temperatuur in.

Er loopt water over de achterkant van de koelkast.

Er loopt water in de koelkast.

De omgevingstemperatuur is te hoog.

Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.

De waterafvoer is verstopt.

De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

Er wordt een vierkantje boven- of onderin het temperatuurdisplay weergegeven.

DEMO verschijnt op het display.

Zie 'De deur sluiten'.

Laat de deur niet langer dan nodig openstaan.

Verlaag de omgevingstemperatuur.

Dit is normaal.

Reinig de waterafvoer.

Producten verhinderen dat water in de wateropvangbak kan stromen.

De temperatuurknop is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

Er worden veel producten tegelijk bewaard.

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.

Er is een fout opgetreden in de temperatuurmeting.

Het apparaat staat in de demonstratiestand (DEMO).

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Stel een hogere/lagere temperatuur in.

Zie 'De deur sluiten'.

Bewaar minder producten tegelijk.

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.

Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar de temperatuur kan niet aangepast worden).

Houd de lichtknop ongeveer 10 seconden ingedrukt tot er een lang zoemgeluid klinkt en het display even uit gaat: het apparaat gaat weer werken.

De lamp vervangen van de wijnkelder

Trek de stekker uit het stopcontact.

11

Verwijder het lampenkapje door het naar binnen te drukken met bijvoorbeeld een schroevendraaier om de achterste haken vrij te geven.

Maak tegelijkertijd het middelste haakje los en schuif het dekseltje in de richting van de pijlen.

Vervang het kapotte lampje door een nieuwe van hetzelfde type en dezelfde eigenschappen en speciaal ontworpen voor huishuidelijke apparaten.

Plaats de afdekking van het lampje terug.

Steek de stekker in het stopcontact.

Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.

De deur sluiten

1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.

2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".

MONTAGE

Opstelling

Waarschuwing! Als u een oud apparaat weggooit dat voorzien is van

3. Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact op met de klantenservice.

een deurslot of vergrendeling, zorg er dan voor dat dit onbruikbaar gemaakt wordt, zodat kinderen er niet in opgesloten kunnen raken.

12

Belangrijk! De stekker van het apparaat moet na installatie toegankelijk zijn.

Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

Omgevingstemperatuur Klimaatklasse

SN

N

ST

T

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

Elektrische aansluiting

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje

Ventilatievereisten

5 cm min.

200 cm

2 overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.

De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.

Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.

De luchtcirculatie achter het apparaat moet voldoende zijn.

min.

200 cm

2

Het apparaat installeren

Let op! Zorg ervoor dat het aansluitsnoer niet klem zit.

Ga als volgt te werk:

13

Bevestig de zelfklevende afdichtstrip op het apparaat zoals aangegeven in de afbeelding.

Plaats het apparaat in de nis.

Bevestig het apparaat met 4 schroeven in de nis.

14

Bevestig de afdekking op de schroeven.

Voer een eindcontrole uit en verzeker u ervan dat:

• alle schroeven zijn aangedraaid.

• De afdichtingsstrip goed bevestigd is aan de kast.

• De deur goed open en dicht gaat.

Montage-instructies voor het onderste deel van de deur

Maak de twee schroeven in het onderste gedeelte los zonder deze geheel los te schroeven, als de deur open staat.

Plaats de stalen compensator zoals aangegeven in de afbeelding en plaats het bovenste gedeelte onder de kop van de schroeven.

Lijn de compensator uit met de stalen doorpaneel en draai de schroeven vast.

15

Plaats de stalen carter binnenin de compensator zoals aangegeven door de afbeelding.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen van de uitsparing

Voltage

Frequentie

Hoogte

Breedte

Diepte

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.

HET MILIEU

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled.

Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u

1780 mm

560 mm

550 mm

230-240 V

50 Hz mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

16

CONTENTS

Safety instructions

Control panel

Daily use

Care and Cleaning

16

18

19

22

What to do if… 23

Technical data

Environmental concerns

29

29

Subject to change without notice.

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings.

To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.

Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.

• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

Warning!

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

• This appliance is intended to be used exclusively for the storage of wine.

• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.

• Do not use other electrical appliances

(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.

• Do not damage the refrigerant circuit.

• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

If the refrigerant circuit should become damaged:

– avoid open flames and sources of ignition

– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a shortcircuit, fire and/or electric shock.

Warning! Any electrical component

(power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

17

1. Power cord must not be lengthened.

2. Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

3. Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.

4. Do not pull the mains cable.

5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.

6. You must not operate the appliance without the lamp cover (If the lamp cover is foreseen) of interior lighting.

• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.

• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

• Bulb lamps (If the lamp is foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.

Daily use

• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.

• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.

• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.

Care and cleaning

• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

• Do not clean the appliance with metal objects.

• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.

• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent possible burn.

• The appliance must not be located close to radiators or cookers.

• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

• Connect to potable water supply only (If a water connection is foreseen).

Service

• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.

18

Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appli-

CONTROL PANEL

1 2 ance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.

8

1

Appliance ON/OFF button

2

Display

3

Bottom Compartment Temperature warmer button

4

Bottom Compartment Temperature colder button

5

Alarm off button

6

Light off button

Display

1 2

7 6 5 4 3

7

Top Compartment Temperature warmer button

8

Top Compartment Temperature colder button

It is possible to change predefined sound of buttons to a loudly one by pressing together Light off button and Temperature colder button for some seconds. Change is reversible.

3 min

1

Top Compartment indicator

2

Top Compartment temperature indicator and timer indicator

3

Bottom Compartment temperature indicator

4

Bottom Compartment indicator

5

Alarm indicator

Switching on

To switch on the appliance do these steps:

1. Connect the mains plug to the power socket.

5 4

2. Press the ON/OFF button if the display is off.

3. If "dEMo" appears on the display, the appliance is in demonstration mode.

Refer to "What to do if...".

4. The temperature indicators show the set default temperature.

To select a different set temperature refer to

"Temperature regulation".

Switching off

To switch off the appliance do these steps:

19

1. Press the ON/OFF button for 5 seconds.

2. The display switches off.

3. To disconnect the appliance from the power disconnect the mains plug from the power socket.

Temperature regulation

The set temperature of the wine cellar may be adjusted by pressing the temperature regulators.

The temperature indicators show the set temperature.

The set temperature will be reached within

24 hours.

Refer to "Daily use - Wine Arrangement".

Important! After a power failure the set temperature remains stored.

DAILY USE

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Light off function

If you want to switch off the light before the automatic turn off time, open the door and press the light off button.

The light has no negative effect on the quality on the wine.

Door open alarm

An acoustic alarm will sound if the door is left open for a few minutes. The door open alarm conditions are indicated by:

• flashing Alarm indicator

• acoustic buzzer

When normal conditions are restored (door closed), the alarm will stop.

During the alarm, the buzzer can be switched off by pressing any button.

If “dEMo” appears on the Display, the appliance is in demonstration mode: refer to

“WHAT TO DO IF...” paragraph.

20

Wine arrangement

Storage advice

The storage time for wine depends on ageing, the type of grapes, alcoholic content and level of fructose and tannin contained in it.At the time of purchase, check if the wine is already aged or if it will improve over time.

Recommended storage temperatures:

• For champagne and sparkling wines, between 6 and 8°C

Top Compartment:

The temperature can be adjusted between

+6 and + 11°C. This compartment is ideal for wines, especially new reds and whites, to be consumed immediately. Operation compartments with differentiated temperatures.

Bottom Compartment:

The temperature can be adjusted between

+ 11 and + 18°C. This compartment is ideal for storing and refining red or white wines for long periods.

The temperatures of this compartment are suitable for storing aged and full-bodied wines.

Lay the bottles down in such a way that the corks do not dry.

Keep the wine in the dark. The door is in anti-UV darkened double glass to protect the wine from the light in case the refrigerator is located in a well-lit place.

Avoid switching the appliance light on too often or for too long. Wine keeps better in the dark.

Handle the bottles with care, to avoid agitating the wine.

Follow the recommendations and advice received at the time of purchase or given in the technical documentation regarding the quality, duration and optimum storage temperature of the wine.

• For white wines, between 10 and 12°C

• For rose’ and light red wines, between 12 and 16°C

• Aged red wines, 14 -16°C

When placing various bottles on top of each other, make sure they do not touch the refrigerator cooling plate.

Wine Cellar shelves

Remove the shelves for cleaning.

21

Wine Cellar Bottle Holder

Remove the shelf and insert it between the two guides.

The maximum possible weight on the bottle shelves is 30 kg.

The bottom compartment is fitted with a basket useful for placing upright and sloping bottles.

22

Humidifier

Air circulation

The right humidity is vitally important for the proper storage of wine.

Your Wine Cellar is fitted with a special humidifying device that increases the humidity inside the appliance.

Spread out the lava stones provided along the small tray as show in the picture. Then fill the tray with water up to the half of its capacity.

In normal operation, the lava stones are regularly humidified by the water, periodically check at water present inside the tray and refill it when needed.

Note that if the humidity in the area in which your appliance is installed is particularly high, the interior of your Wine Cellar will also be relatively more humid.

This may result in bottles misting up when the door is opened or labels peeling off. In this case reduce the quantity of water in the tray accordingly.

The refrigerator compartment has a special

AIRLIGHT fan which is automatically activated in function of the appliance thermostat setting and ambient conditions.

CARE AND CLEANING

Caution! Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.

This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.

• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.

• rinse and dry thoroughly.

23

Important! Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.

Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.

Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.

Defrosting the refrigerator

Important! Take care of not to damage the cooling system.

Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance. For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.

After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.

Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

disconnect the appliance from elec-

tricity supply

• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a drain hole into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.

It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside.

• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.

If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.

WHAT TO DO IF…

Warning! Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.

Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Problem

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Possible cause Solution

The appliance is noisy

The buzzer sounds. The

Display is red.

The appliance is not supported properly

Check if the appliance stands stable (all the four feet should be on the floor)

The door is not closed correctly.

Refer to "Door open alarm".

24

Problem

The appliance does not operate. The lamp does not operate.

Possible cause

The appliance is switched off.

Solution

Switch on the appliance.

Water flows on the rear plate of the refrigerator.

The mains plug is not connected to the mains socket correctly.

The appliance has no power.

There is no voltage in the mains socket.

Connect the mains plug to the mains socket correctly.

Connect a different electrical appliance to the mains socket.

Contact a qualified electrician.

The lamp does not work.

The lamp is in stand-by.

The lamp is defective.

The compressor operates continually.

The temperature is not set correctly.

Close and open the door.

Refer to "Replacing the lamp".

Set a higher temperature.

The door is not closed correctly.

Refer to "Closing the door".

The door has been opened too frequently.

The room temperature is too high.

During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.

The water outlet is clogged.

Do not keep the door open longer than necessary.

Decrease the room temperature.

This is correct.

Clean the water outlet.

Water flows into the refrigerator.

The temperature in the appliance is too low/ high.

Products prevent that water flows into the water collector.

The temperature regulator is not set correctly.

The door is not closed correctly.

Make sure that products do not touch the rear plate.

Set a higher/lower temperature.

Refer to "Closing the door".

The temperature in the appliance is too high.

Upper or lower square is shown in the temperature display.

DEMO appears on the

Display.

Many products are stored at the same time.

There is no cold air circulation in the appliance.

An error has occurred in measuring the temperature.

The appliance is in demonstration mode (DEMO).

Store less products at the same time.

Make sure that there is cold air circulation in the appliance.

Call your service representative

(the cooling system will continue to keep food products cold, but temperature adjustment will not be possible).

Keep pressed approximately 10 sec. the Light button since a long sound of buzzer is heard and the

Display shut off for a short while: appliance start works regularly.

Replacing the lamp Wine Cellar

Disconnect the mains plug from the mains socket.

Remove the lamp cover by pressing it inwards with a tool (e.g. screwdriver) to free the rear side hookings.

25

At the same time, free the middle hook and slide off the cover in the direction of the arrows.

Replace the used lamp with a new lamp of the same type and specifically designed for household appliances and having the same characteristics.

Install the lamp cover.

Connect the mains plug to the mains socket.

Open the door. Make sure that the lamp comes on.

Closing the door

1. Clean the door gaskets.

2. If necessary, adjust the door. Refer to

"Installation".

INSTALLATION

Positioning

Warning! If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on the door, you must ensure that it is made unusable to prevent young children being trapped inside.

3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service Center.

Important! The appliance shall have the plug accessible after installation.

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

26

Climate class

SN

N

ST

T

Ambient temperature

+10°C to + 32°C

+16°C to + 32°C

+16°C to + 38°C

+16°C to + 43°C

Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.

Ventilation requirements

5 cm min.

200 cm

2

The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C. Directives.

The airflow behind the appliance must be sufficient.

min.

200 cm

2

Installing the appliance

Caution! Make sure that the mains cable can move freely.

Do the following steps:

Apply the adhesive sealing strip to the appliance as shown in figure.

Install the appliance in the niche.

27

Attach the appliance to the niche with 4 screws.

28

Fix the covers on the screws.

Do a final check to make sure that:

• All screws are tightened.

• The sealing strip is attached tightly to the cabinet.

• The door opens and closes correctly.

Assembly instructions for the compensator lower part of the door

With the door open, loosen the two screws situated in the lower part without unscrewing them completely.

Position the steel compensator as indicated in the figure and insert the upper part under the head of the screws.

Align the compensator with the steel door panel and tighten the screws.

29

Insert the steel carter inside the compensator as indicated in the figure.

TECHNICAL DATA

Dimension of the recess

Voltage

Frequency

Height

Width

Depth

The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.

1780 mm

560 mm

550 mm

230-240 V

50 Hz

ENVIRONMENTAL CONCERNS

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

30

SOMMAIRE

Instructions de sécurité

Bandeau de commande

Utilisation quotidienne

Entretien et nettoyage

30

32

33

36

En cas d'anomalie de fonctionnement 37

Caractéristiques techniques

En matière de sauvegarde de

44

Sous réserve de modifications.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.

Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.

• Ne laissez pas les différents emballages à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.

• Si l'appareil doit être mis au rebut, veillez

à couper le câble d'alimentation électrique au ras de l'appareil pour éviter les risques d'électrocution. Démontez la porte pour éviter que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.

• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser. Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

Consignes générales de sécurité

Avertissement

Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

• Cet appareil est conçu uniquement pour la conservation du vin.

• N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens artificiels pour accélérer le dégivrage de l'appareil.

• Ne faites pas fonctionner d'appareils

électriques (tels que des sorbetières électriques) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.

• N'endommagez pas le circuit frigorifique.

• Le circuit frigorifique de l'appareil contient de l'isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l'environnement mais qui est néanmoins inflammable.

Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est endommagée.

Si le circuit frigorifique est endommagé :

– évitez les flammes nues et les sources d’ignition

31

– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil

• Toute modification de l'appareil ou de ses caractéristiques représente un danger. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou un choc électrique.

Avertissement Les composants électriques (cordon d'alimentation, fiche, compresseur) doivent être remplacés par un technicien d'entretien agréé ou par un électricien spécialisé.

1. L'appareil ne doit pas être raccordé

à l'aide d'une rallonge ou d'une prise multiple.

2. Assurez-vous que la fiche n'est pas

écrasée ou endommagée à l'arrière de l'appareil. Une fiche écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.

3. Assurez-vous que la fiche secteur de l'appareil est accessible.

4. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.

5. Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'y introduisez pas la fiche électrique. Risque de choc électrique ou d'incendie.

6. N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si prévu) de l'éclairage intérieur.

• Cet appareil est lourd. Soyez prudent lors de son déplacement.

• Ne touchez pas les surfaces givrées et les produits congelés lorsque vous avez les mains humides/mouillées (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).

• Évitez d'exposer trop longtemps l'appareil aux rayons directs du soleil.

• Les ampoules (si prévues) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spécifiques uniquement destinées à être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une habitation.

Utilisation quotidienne

• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil

• Ne stockez pas de gaz et de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).

• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l’appareil Consultez les instructions respectives

Entretien et nettoyage

• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise de courant.

• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.

• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.

• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.

Installation

Important Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.

• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.

• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.

• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).

• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).

• Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).

• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.

• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.)

32

Maintenance

• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent être réalisés par un électricien qualifié ou une personne compétente.

• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par un Service après-vente autorisé, exclusivement avec des pièces d'origine.

Protection de l'environnement

Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contiennent pas de

BANDEAU DE COMMANDE

1 2

C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement. L'appareil ne doit pas

être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole sont recyclables.

8 7

1

Touche ON/OFF de l'appareil

2

Affichage

3

Touche d'augmentation de la température du compartiment inférieur

4

Touche de diminution de la température du compartiment inférieur

5

Touche Alarm off

6

Touche Light off

Affichage

1 2

6 5 4 3

7

Touche d'augmentation de la température du compartiment supérieur

8

Touche de diminution de la température du compartiment supérieur

Pour augmenter le volume de la tonalité des touches, appuyez simultanément sur la touche Light off et la touche de diminution de la température pendant plusieurs secondes.

Ce changement est réversible.

3 min

1

Indicateur du compartiment supérieur

2

Indicateur de température du compartiment supérieur et indicateur de la minuterie

3

Indicateur de température du compartiment inférieur

4

Indicateur du compartiment inférieur

5 4

5

Voyant d'alarme

Mise en marche

Pour mettre l'appareil en marche, procédez comme suit :

1. Branchez la fiche électrique de l'appareil à la prise de courant.

33

2. Appuyez sur la touche ON/OFF si l'affichage est éteint.

3. Si « dEMo » s'affiche sur l'écran, l'appareil est en mode démonstration. Reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement ».

4. Les indicateurs de température indiquent la température programmée par défaut.

Pour sélectionner une température différente, reportez-vous au paragraphe « Réglage de la température ».

Mise à l'arrêt

Pour mettre à l'arrêt l'appareil, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche ON/OFF pendant 5 secondes.

2. L'affichage est désactivé.

3. Pour mettre l'appareil hors tension, débranchez-le électriquement.

Réglage de la température

La température programmée de la cave à vin peut être réglée en appuyant sur les sélecteurs de température.

Les indicateurs de température affichent la température programmée.

La température programmée sera atteinte sous 24 heures.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur de neuf), puis séchez-les soigneusement.

Important N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques car ils pourraient endommager le revêtement.

Reportez-vous au chapitre « Utilisation quotidienne - Rangement des bouteilles de vin ».

Important Après une coupure de courant, la température programmée reste enregistrée.

Fonction de désactivation de l'éclairage

Pour éteindre l'éclairage avant son extinction automatique, ouvrez la porte et appuyez sur la touche de désactivation de l'éclairage.

L'éclairage n'a aucune incidence sur la qualité du vin.

Alarme de porte ouverte

Une alarme sonore se déclenche si la porte reste ouverte pendant quelques minutes.

Les conditions d'alarme de porte ouverte sont indiquées par :

• un voyant d'alarme clignotant

• une alarme sonore

Au rétablissement des conditions normales

(porte fermée), l'alarme s'arrête.

Pendant la phase d'alarme, l'alarme sonore peut être désactivée en appuyant sur une touche quelconque.

Si « dEMo » s'affiche sur l'écran, l'appareil est en mode démonstration : reportez-vous au paragraphe « En cas d'anomalie de fonctionnement ».

34

Rangement des bouteilles de vin

Recommandations en matière de conservation

La durée de conservation d'un vin dépend de son vieillissement, du type de raisin, de sa teneur en alcool et de son taux de fructose et de tanin. Au moment de l'achat, vérifiez si le vin est déjà vieilli ou s'il bonifiera avec le temps.

Températures de conservation recommandées :

Compartiment supérieur :

La température peut être réglée entre +6 et

+11 °C. Ce compartiment est idéal pour des vins à consommer rapidement, principalement des vins jeunes, blancs ou rouges. Compartiments dont la température est réglée séparément.

Compartiment inférieur :

La température peut être réglée entre 11 et

+18 °C. Ce compartiment est idéal pour conserver, pendant de longues périodes, des vins rouges ou blancs devant être affinés en bouteille.

Les températures de ce compartiment sont appropriées pour la conservation de vins vieillis et ayant du corps.

Couchez les bouteilles de façon à ce que les bouchons ne sèchent pas.

Conservez le vin à l'abri de la lumière. La porte est anti-UV à double vitrage teinté pour protéger le vin contre la lumière dans le cas où cet appareil se trouve dans un lieu bien éclairé.

Évitez d'allumer trop fréquemment ou pendant trop longtemps l'éclairage de l'appareil. Le vin se conserve mieux à l'abri de la lumière.

Manipulez les bouteilles avec soin, de fa-

çon à ne pas remuer le vin.

Respectez scrupuleusement les recommandations et les conseils qui vous ont été fournis au moment de l'achat de votre appareil ou figurant dans la documentation technique, relatifs à la qualité, à la durée et

à la température optimale de conservation des vins.

• pour les champagnes et les mousseux, de 6 à 8° C

• pour les vins blancs, de 10 à 12° C

• pour les vins rosés et rouges légers, de

12 à 16° C

• vins rouges vieillis, de 14 à 16° C

Si vous disposez plusieurs bouteilles l'une sur l'autre, contrôlez que celles-ci n'entrent pas en contact avec la plaque de refroidissement du compartiment réfrigérateur.

Clayettes de la cave à vin

Démontez les clayettes pour les nettoyer.

35

Porte-bouteilles de la cave à vin

Extrayez la clayette et introduisez-la entre les deux guides.

Le poids maximum admis sur les galeries porte-bouteilles est de 30 kg.

Le compartiment inférieur est doté d'un panier pouvant être utilisé pour ranger des bouteilles debout ou pour les incliner.

36

Humidificateur

Circulation d'air

Une humidité appropriée est d'une importance cruciale pour un bon stockage des vins.

Votre cave à vins est équipée d'un dispositif d'humidification spécial qui augmente l'humidité dans l'appareil.

Étalez les pierres de lave fournies le long du petit bac comme illustré. Remplissez ensuite le bac d'eau jusqu'à la moitié de sa contenance.

En fonctionnement normal, les pierres de lave sont régulièrement humidifiées par l'eau ; cependant, vérifiez régulièrement la présence d'eau dans le bac et faites l'appoint d'eau si nécessaire.

Il est à noter que si l'humidité dans le local où est installé votre appareil est particulièrement élevée, l'intérieur de votre cave à vins sera lui aussi relativement plus humide.

Cela peut créer de la buée sur les bouteilles lors de l'ouverture de la porte ou un décollement des étiquettes. Dans ce cas, réduisez en conséquence la quantité d'eau dans le bac.

Le compartiment réfrigérateur est doté d'un ventilateur spécial AIRLIGHT qui est automatiquement activé en fonction du réglage du thermostat de l'appareil et des conditions ambiantes.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Attention débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.

Nettoyage périodique

Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :

• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.

37

• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour éviter toute accumulation de déchets.

• Rincez et séchez soigneusement.

Important Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.

Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de

Dégivrage du réfrigérateur

l'appareil et permet des économies d'énergie.

Important Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.

De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.

Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.

En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation

Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, prenez les précautions suivantes :

débranchez l'appareil de l'alimenta-

tion électrique

• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil ainsi que tous les accessoires

En fonctionnement normal, le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque fois que le compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est collectée, via un orifice d'évacuation, dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle s'évapore.

Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et de couler à l'intérieur de l'appareil.

• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.

Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et de vider l'appareil, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments, ceci en tenant compte de sa charge et de son autonomie de fonctionnement.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

Avertissement Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

La résolution des problèmes non mentionnés dans la présente notice doit

être exclusivement confiée à un électricien qualifié ou à une personne compétente.

Important L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique).

38

Problème

L'appareil est bruyant

Le signal sonore se déclenche. L'affichage est rouge.

L'appareil ne fonctionne pas. L'ampoule ne fonctionne pas.

Cause possible

L'appareil n'est pas stable

La porte n'est pas fermée correctement.

L'appareil est éteint.

Le compresseur fonctionne en permanence.

De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du réfrigérateur.

De l'eau s'écoule dans le réfrigérateur.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse/élevée.

La température n'est pas réglée correctement.

La porte n'est pas fermée correctement.

La porte a été ouverte trop souvent.

La température ambiante est trop élevée.

Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque arrière.

L'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage est obstrué.

Des produits empêchent l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.

Le thermostat n'est pas réglé correctement.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.

La porte n'est pas fermée correctement.

Trop de denrées ont été introduites simultanément.

L'air froid ne circule pas dans l'appareil.

Solution

Vérifiez que l'appareil est de niveau et d'aplomb (tous les pieds doivent être en contact avec le sol)

Reportez-vous au chapitre « Alarme porte ouverte ».

Mettez l'appareil en marche.

La fiche du cordon d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant.

Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est pas alimentée.

L'ampoule est en mode veille.

Branchez correctement la fiche du cordon d'alimentation dans la prise de courant.

Branchez un autre appareil électrique à la prise de courant.

Contactez un électricien qualifié.

Fermez puis ouvrez la porte.

L'ampoule ne fonctionne pas.

L'ampoule est défectueuse.

Reportez-vous au chapitre

« Remplacement de l'ampoule ».

Sélectionnez une température plus élevée.

Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».

Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire.

Diminuez la température ambiante.

Ce phénomène est normal.

Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage.

Assurez-vous que les produits ne touchent pas la plaque arrière.

Augmentez/réduisez la température.

Reportez-vous au chapitre « Fermeture de la porte ».

Placez moins de denrées en même temps dans l'appareil.

Assurez-vous que de l'air froid circule dans l'appareil.

39

Problème

Un carré supérieur ou inférieur apparaît sur l'affichage de la température.

DEMO s’affiche sur l'écran.

Cause possible

Une erreur s'est produite lors la mesure de la température.

L'appareil est en mode démonstration (DEMO).

Solution

Contactez le service après-vente

(le système de réfrigération continue de maintenir les aliments au froid, mais le réglage de la température n'est pas possible).

Maintenez la touche d'éclairage enfoncée pendant environ 10 s jusqu'à ce qu'une alarme sonore se fasse longuement entendre et que l'écran s'éteigne momentanément : l'appareil commence à fonctionner de façon normale.

Remplacement de l'ampoule dans la cave à vin

Débranchez l'appareil de la prise secteur.

Retirez le diffuseur de l'ampoule en appuyant dessus à l'aide d'un outil (par exemple, un tournevis) afin de libérer les crochets arrière.

40

Simultanément, dégagez le crochet intermédiaire et faites glisser le diffuseur dans le sens des flèches.

Remplacez l'ampoule par un modèle identique, spécifiquement conçu pour les appareils ménagers, et de même puissance.

Installez le diffuseur de l'ampoule.

Branchez l'appareil sur le secteur.

Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.

Fermeture de la porte

1. Nettoyez les joints de la porte.

2. Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».

INSTALLATION

Emplacement

Avertissement Si l'appareil qui doit

être mis au rebut est équipé d'un dispositif de fermeture, rendez celui-ci inutilisable de manière à ce que les enfants ne puissent pas rester enfermés à l'intérieur de l'appareil.

Important La prise de l'appareil doit être facilement accessible après son installation.

Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

Température ambiante Classe climatique

SN

N

+10°C à +32°C

+16°C à +32°C

3. Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez votre service après-vente.

Classe climatique

ST

T

Température ambiante

+16°C à +38°C

+16°C à +43°C

Branchement électrique

Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.

L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, branchez l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien qualifié.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.

Cet appareil est conforme aux directives communautaires.

Ventilation

5 cm min.

200 cm

2

Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à l'arrière de l'appareil.

41 min.

200 cm

2

Installation de l'appareil

Attention Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé.

Procédez comme suit :

Appliquez la bande isolante adhésive sur l'appareil comme indiqué sur le schéma.

42

Insérez l'appareil dans le meuble d'encastrement.

Fixez l'appareil au meuble d'encastrement

à l'aide de 4 vis.

Fixez les caches sur les vis.

43

Faites une dernière vérification pour vous assurer que :

• Toutes les vis sont bien serrées.

• Le joint d'étanchéité est solidement fixé au meuble.

• La porte s'ouvre et se ferme correctement.

Instructions de montage pour le bas de la porte avec compensateur

La porte étant ouverte, desserrez les deux vis situées dans la partie inférieure de la porte sans les dévisser totalement.

Positionnez le compensateur en acier comme indiqué dans la figure, puis insérez la partie supérieure sous la tête des vis.

Alignez le compensateur avec le panneau de porte en acier et serrez les vis.

Insérez le cache en acier à l'intérieur du compensateur comme indiqué dans la figure.

44

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la niche d'encastrement

Tension

Fréquence

Hauteur

Largeur

Profondeur

Les données techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le côté gauche à

1780 mm

560 mm

550 mm

230-240 V

50 Hz l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette d'énergie.

EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut

être traité comme déchet ménager. Il doit

être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel

électrique et électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

45

INHALT

Täglicher Gebrauch

Reinigung und Pflege

48

51

52

Technische Daten

Hinweise zum Umweltschutz

59

59

Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine optimale Nutzung des Geräts vor der Montage und dem ersten Gebrauch das vorliegende Benutzerhandbuch einschließlich der

Ratschläge und Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Heben Sie die Gebrauchsanleitung gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Geräts über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.

Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum

Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden Gebrauchsanweisung, da der Hersteller bei

Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.

Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen

• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an

Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!

• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das

Netzkabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.

• Wenn dieses Gerät mit magnetischer

Türdichtung ein älteres Modell mit

Schnappverschluss (Türlasche) an der

Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen

Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnung!

Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.

• Dieses Gerät ist ausschließlich für die Lagerung von Wein gedacht.

• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.

• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.

• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.

• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.

Achten Sie beim Transport und bei der

Montage des Gerätes darauf, nicht die

Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.

Bei einer eventuellen Beschädigung des

Kältekreislaufs:

46

– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden

– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften

• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu

Stromschlägen führen.

Warnung! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden.

1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

2. Vergewissern Sie sich, dass der

Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.

3. Vergewissern Sie sich, dass der

Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.

4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

5. Stecken Sie den Netzstecker niemals in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

6. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne die Lampenabdeckung (sofern vorhanden) der Innenbeleuchtung.

• Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.

• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.

• Setzen Sie das Gerät nicht über eine längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

• Die Leuchtmittel (sofern vorhanden) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind. Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.

Täglicher Gebrauch

• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die

Kunststoffteile des Gerätes.

• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.

• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sind strikt einzuhalten. Halten Sie sich an die betreffenden Anweisungen.

Reinigung und Pflege

• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.

• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.

• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen Abständen.

Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.

Montage

Wichtig! Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die

Anweisungen der betreffenden Abschnitte.

• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.

• Lassen Sie das Gerät mindestens vier

Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.

• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.

• Das Gerät sollte zur Vermeidung von Verbrennungen durch Berührung von heißen

Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine

Wand aufgestellt werden.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von

Heizkörpern oder Kochern installiert werden.

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.

• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur mit dem

Trinkwasseranschluss.

Kundendienst

• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.

• Wenden Sie sich für Reparaturen und

Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen

Sie stets Original-Ersatzteile.

Umweltschutz

Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädi-

BEDIENFELD

1 2

47 genden Gase. Das Gerät darf nicht wie normaler Hausmüll entsorgt werden.

Die Isolierung enthält entzündliche Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der

Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses

Geräts verwendet wurden und mit dem

Symbol markiert sind, können recycelt werden.

8 7

1

Taste ON/OFF

2

Display

3

Taste zur Erhöhung der Temperatur des unteren Fachs

4

Taste zur Verringerung der Temperatur des unteren Fachs

5

Taste Alarm off

6

Taste Light off

7

Taste zur Erhöhung der Temperatur des oberen Fachs

Display

1 2

6 5 4 3

8

Taste zur Verringerung der Temperatur des oberen Fachs

Der voreingestellte Tastenton lässt sich auf einen lauten Ton einstellen. Halten Sie dazu die Taste Light off und die Taste zur Verringerung der Temperatur mehrere Sekunden gedrückt. Die Änderung lässt sich rückgängig machen.

3 min

5 4

48

1

Kontrolllampe des oberen Fachs

2

Temperatur- und Timeranzeige des oberen Fachs

3

Temperaturanzeige des unteren Fachs

4

Kontrolllampe des unteren Fachs

5

Alarmanzeige

Einschalten des Geräts

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät einzuschalten:

1. Stecken Sie den Netzstecker in die

Netzsteckdose.

2. Drücken Sie die Taste ON/OFF, wenn das Display ausgeschaltet ist.

3. Wenn auf dem Display „dEMo“ angezeigt wird, befindet sich das Gerät im

Demo-Modus. Schlagen Sie dazu bitte unter „Was tun, wenn...“ nach.

4. Die Temperaturanzeigen zeigen die jeweils eingestellte Standardtemperatur an.

Informationen zur Auswahl einer anderen

Temperatur finden Sie unter „Temperaturregelung“.

Ausschalten

Zum Ausschalten des Gerätes:

1. Drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste

ON/OFF.

2. Das Display wird ausgeschaltet.

3. Ziehen Sie den Gerätestecker aus der

Steckdose, um das Gerät vom Netz zu trennen.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Reinigung des Innenraums

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen

Seife. Sorgfältig nachtrocknen.

Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die

Oberfläche beschädigt wird.

Temperaturregelung

Die Temperatur des Weinkühlschranks wird mit den Temperaturtasten eingestellt.

Die Temperaturanzeigen zeigen die eingestellten Temperaturen an.

Die eingestellte Temperatur wird innerhalb von 24 Stunden erreicht.

Siehe hierzu „Täglicher Gebrauch - Lagerung des Weins“.

Wichtig! Nach einem Stromausfall bleibt die eingestellte Temperatur gespeichert.

Funktion „Licht ausschalten“

Wenn Sie die Beleuchtung vor der automatischen Abschaltzeit ausschalten möchten,

öffnen Sie die Tür und drücken Sie die Taste, die das Licht ausschaltet.

Die Beleuchtung hat keine negative Auswirkung auf die Qualität des Weins.

Alarm „Tür offen“

Es ertönt ein Alarmsignal, wenn die Tür einige Minuten lang offen steht. Der Alarm „Tür offen“ wird wie folgt angezeigt:

• Blinkende Alarmanzeige

• Es ertönt ein akustisches Signal.

Sobald der Normalzustand wieder hergestellt ist (Tür geschlossen), wird der Alarm ausgeschaltet.

In der Alarmphase kann das akustische

Alarmsignal durch Drücken einer beliebigen

Taste ausgeschaltet werden.

Wenn auf dem Display „dEMo“ angezeigt wird, befindet sich das Gerät im Demo-Modus. Weitere Informationen finden Sie im

Abschnitt „Was tun, wenn...“.

49

Lagerung des Weins

Empfehlungen für die Lagerung

Die Haltbarkeit des Weins hängt von der

Ablagerung, der Rebsorte, dem Alkohol-,

Fruchtzucker- und Tanningehalt ab. Achten

Sie beim Kauf darauf, ob der Wein bereits abgelagert ist oder noch im Laufe der Zeit reifen kann.

Empfohlene Lagertemperaturen:

• Champagner und Schaumweine zwischen 6 und 8 °C

Oberes Fach:

Die Temperatur ist im Bereich zwischen +6 und +11 °C einstellbar. Das Fach eignet sich besonders für Weine, die sofort getrunken werden, vor allem für junge Weißund Rotweine. Betrieb der Gerätefächer mit verschiedenen Temperaturen.

Unteres Fach:

Die Temperatur ist im Bereich zwischen

+11 und +18 °C einstellbar. Das Fach eignet sich besonders für die Lagerung von

Weinen und die Veredelung von Weiß- und

Rotweinen über einen längeren Zeitraum.

Die Temperaturen dieses Fachs sind für die

Lagerung von gereiften und vollmundigen

Weinen geeignet.

Legen Sie die Flaschen so in das Regal, dass die Korken nicht austrocknen.

Lagern Sie den Wein im Dunklen. Die Tür des Weinkühlschranks besteht aus abgedunkeltem doppeltem UV-absorbierendem

Glas, das den Wein vor Licht schützt, falls das Gerät in einem hell beleuchteten Raum steht.

Vermeiden Sie, die Kühlschrankbeleuchtung zu oft oder zu lange einzuschalten.

Wein hält sich besser im Dunklen.

Gehen Sie vorsichtig mit den Flaschen um, damit der Wein nicht zu sehr geschüttelt wird.

Halten Sie sich bitte an die Empfehlungen und Ratschläge, die Sie beim Kauf erhalten haben oder die Sie den Unterlagen über die

Qualität, die Haltbarkeit und die optimale

Lagertemperatur entnehmen können.

• Weißweine zwischen 10 und 12 °C

• Rosé- und leichte Rotweine zwischen 12 und 16 °C

• Reife Rotweine zwischen 14 und 16 °C

Falls Sie die Flaschen übereinander legen, vergewissern Sie sich, dass sie nicht die

Kühlplatte des Kühlschranks berühren.

50

Weinkühlschrank-Ablagen

Entnehmen Sie die Ablagen zum Reinigen.

Weinkühlschrank-Flaschenhalter

Ziehen Sie die Ablage heraus und schieben

Sie sie zwischen den beiden Führungen ein.

Die maximale Tragfähigkeit jeder Weinkühlschrank-Ablage beträgt 30 kg.

Das untere Fach verfügt über ein Schubfach, in dem die Flaschen vertikal und schräg abgestellt werden können.

Befeuchter

Luftzirkulation

51

Die richtige Feuchtigkeit ist für die korrekte

Lagerung von Weinen von größter Bedeutung.

Ihr Weinkühlschrank ist mit einer speziellen

Befeuchtungsvorrichtung ausgestattet, die die Feuchtigkeit im Gerät erhöht.

Verteilen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Lavasteine, wie in der Abbildung gezeigt, auf dem kleinen Blech. Füllen Sie dann die Ablage bis zur Hälfte mit Wasser.

Während des normalen Betriebs werden die Lavasteine regelmäßig vom Wasser befeuchtet. Prüfen Sie regelmäßig, ob noch

Wasser in der Ablage vorhanden ist, und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach.

Ist die Feuchtigkeit in dem Bereich, in dem das Gerät aufgestellt ist, sehr hoch, dann wird auch die Feuchtigkeit im Innern Ihres

Weinschranks relativ hoch sein.

Wird die Tür geöffnet, kann sich dann Niederschlag auf den Flaschen bilden oder die

Etiketten können sich lösen. Reduzieren

Sie in diesem Fall die Wassermenge in der

Ablage entsprechend.

Das Kühlfach ist mit einem Spezialgebläse

AIRLIGHT ausgestattet, das automatisch

über die Thermostateinstellung des Geräts und die Außentemperaturen eingeschaltet wird.

REINIGUNG UND PFLEGE

Vorsicht! Ziehen Sie bitte vor jeder

Reinigungsarbeit immer den

Netzstecker aus der Steckdose.

Der Kältekreis des Gerätes enthält

Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

52

Regelmäßige Reinigung

Der gesamte Kühlschrank muss regelmäßig gereinigt werden:

• Reinigen Sie die Innenseiten und die Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.

• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.

• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

Wichtig! Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des

Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.

Benutzen Sie zur Reinigung des Innenraums keinesfalls Putzmittel, Scheuerpulver, stark parfümierte Reinigungsmittel oder

Abtauen des Kühlschranks

Wachspolituren, da diese die Oberfläche des Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.

Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes

Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.

Wichtig! Bitte achten Sie darauf, das

Kühlsystem nicht zu beschädigen.

Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten

Chemikalien, die den im Gerät verwendeten

Kunststoff angreifen können. Aus diesem

Grund ist es empfehlenswert, das Gerät au-

ßen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.

Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.

Stillstandzeiten

Bei längerem Stillstand des Geräts müssen

Sie folgende Vorkehrungen treffen:

Trennen Sie das Gerät von der Netz-

versorgung.

• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen). Reinigen Sie den Innenraum und das gesamte Zubehör.

• Lassen Sie die Tür/en offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.

WAS TUN, WENN …

Warnung! Ziehen Sie vor der

Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Eine Fehlersuche, die von der in der vorliegenden Gebrauchsanleitung be-

Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem

Anhalten des Kompressors automatisch vom Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser läuft durch eine Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem Motorkompressor, wo es verdampft.

Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an der Kühlraumrückwand, damit das Tauwasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft.

Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit das Gerät weiterlaufen lassen, bitten

Sie jemanden, gelegentlich die Temperatur zu prüfen, damit das Kühlgut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Inneren des Geräts verdirbt.

schriebenen Fehlersuche abweicht, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer Fachkraft durchgeführt werden.

53

Wichtig! Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche

(Kompressor und Kältekreislauf).

Problem

Das Gerät ist zu laut.

Mögliche Ursache

Unebenheiten im Boden sind nicht ausgeglichen worden.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Abhilfe

Kontrollieren Sie, ob das Gerät stabil steht (alle vier Füße müssen fest auf dem Boden stehen).

Siehe hierzu Alarm „Tür offen“.

Es ertönt ein Alarmsignal. Das Display leuchtet rot.

Das Gerät funktioniert nicht. Die Lampe funktioniert nicht.

Das Gerät ist ausgeschaltet.

Schalten Sie das Gerät ein.

Die Lampe funktioniert nicht.

Der Kompressor ist durchgehend in Betrieb.

Wasser fließt an der

Rückwand des Kühlschranks herunter.

Der Netzstecker wurde nicht richtig in die Steckdose gesteckt.

Das Gerät wird nicht mit Spannung versorgt. Es liegt keine

Spannung an der Netzsteckdose an.

Die Lampe befindet sich im

Standby-Modus.

Die Lampe ist defekt.

Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.

Testen Sie, ob ein anderes Gerät an dieser Steckdose funktioniert.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Schließen und öffnen Sie die Tür.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Die Tür wurde zu häufig geöffnet.

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

Beim automatischen Abtauen fließt das abgetaute Wasser an der Rückwand des Geräts herunter.

Der Wasserablauf ist verstopft.

Siehe hierzu „Austauschen der

Lampe“.

Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.

Siehe hierzu „Schließen der Tür“.

Lassen Sie die Tür nicht länger als erforderlich offen.

Senken Sie die Raumtemperatur.

Das ist richtig.

Reinigen Sie den Ablauf.

Wasser fließt in den

Kühlschrank.

Die Temperatur im Gerät ist zu hoch/niedrig.

Die Temperatur im Gerät ist zu hoch.

Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das Wasser in den Wassersammler fließt.

Der Temperaturregler ist nicht richtig eingestellt.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Es wurden zu viele Produkte auf einmal eingelegt.

Die Kaltluft kann im Gerät nicht zirkulieren.

Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand berühren.

Stellen Sie eine höhere/niedrigere

Temperatur ein.

Siehe hierzu „Schließen der Tür“.

Legen Sie weniger Produkte auf einmal ein.

Stellen Sie sicher, dass die Kaltluft im Gerät zirkulieren kann.

54

Problem

Die Temperaturanzeige zeigt oben oder unten ein

Quadrat an.

Mögliche Ursache

Beim Messen der Temperatur ist ein Fehler aufgetreten.

DEMO erscheint im Display.

Das Gerät befindet sich im Demo-Modus (DEMO)..

Abhilfe

Bitte wenden Sie sich an Ihren

Kundendienstmitarbeiter (das

Kühlsystem hält zwar die eingelagerten Lebensmittel weiterhin kühl, doch eine Temperatureinstellung ist nicht mehr möglich).

Halten Sie die Lichttaste ca. 10

Sekunden gedrückt, bis ein langer

Signalton ertönt und das Display für eine kurze Zeit ausgeschaltet wird. Das Gerät arbeitet wieder normal.

Austauschen der Lampe im

Weinkühlschrank

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Drücken Sie zum Beispiel mit einem Schraubendreher gegen die Lampenabdeckung, damit die hinteren Haken gelöst werden.

55

Lösen Sie gleichzeitig den mittleren Haken und ziehen

Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung heraus.

Ersetzen Sie die alte Lampe durch eine speziell für Haushaltsgeräte bestimmte Lampe der gleichen Art und Leistung.

Bringen Sie die Lampenabdeckung an.

Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

Öffnen sie die Tür. Prüfen

Sie, ob die Lampe eingeschaltet wird.

Schließen der Tür

1. Reinigen Sie die Türdichtungen.

2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe hierzu „Montage“.

MONTAGE

Aufstellung

Warnung! Wenn Sie ein altes Gerät entsorgen möchten, das ein Schloss oder einen Riegel an der Tür besitzt, müssen Sie das Schloss bzw. den

Riegel zunächst unbrauchbar machen, um zu verhindern, dass sich spielende

Kinder darin einschließen können.

Wichtig! Die Steckdose für den Anschluss des Geräts muss nach der Installation zugänglich sein.

Installieren Sie dieses Gerät an einem Ort, an dem die Umgebungstemperatur mit der

Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem

Typschild des Geräts angegeben ist:

Umgebungstemperatur Klimaklasse

SN +10°C bis + 32°C

3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.

N

ST

T

Klimaklasse

Umgebungstemperatur

+16°C bis + 32°C

+16°C bis + 38°C

+16°C bis + 43°C

Elektrischer Anschluss

Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.

Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem

Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die

Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte gemäß den geltenden Vorschriften erden

56

und fragen Sie dafür einen qualifizierten

Elektriker.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch

Anforderungen an die Belüftung

5 cm min.

200 cm

2

Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.

Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.

Hinter dem Gerät muss genug Platz für eine ausreichende Luftzirkulation sein.

min.

200 cm

2

Montage des Geräts

Vorsicht! Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel des Geräts frei bewegen lässt.

Gehen Sie wie folgt vor:

Bringen Sie den selbstklebenden Dichtungsstreifen, wie in der Abbildung gezeigt, am Gerät an.

Setzen Sie das Gerät in die Einbaunische.

57

Befestigen Sie das Gerät mit 4 Schrauben in der Einbaunische.

58

Stecken Sie die Abdeckungen auf die

Schrauben.

Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen, dass:

• Alle Schrauben fest angezogen sind.

• Der Dichtungsstreifen sicher am Gerät befestigt ist.

• Die Tür ordnungsgemäß öffnet und schließt.

Anleitungen zur Montage der Ausgleichsvorrichtung am unteren

Teil der Tür

Öffnen Sie die Tür und lockern Sie die beiden

Schrauben im unteren Teil, ohne sie jedoch ganz herauszuschrauben.

Positionieren Sie die Ausgleichsvorrichtung wie abgebildet mit dem oberen Teil unter den

Schraubenköpfen.

Richten Sie die Ausgleichsvorrichtung an der

Türverkleidung aus und ziehen Sie die Schrauben fest.

59

Führen Sie das Schutzblech wie abgebildet in die Ausgleichsvorrichtung ein.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen der Einbaunische

Spannung

Frequenz

Höhe

Breite

Tiefe

Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild im Innern des Gerätes auf

1780 mm

560 mm

550 mm

230-240 V

50 Hz der linken Seite sowie auf der Energieplakette.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler

Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen

Geräten abgegeben werden muss. Durch

Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere

Informationen über das Recycling dieses

Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde,

Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem

Sie das Produkt gekauft haben.

Nederland

Home Product Service (ATAG)

Postbus 249

6920 AE DUIVEN tel: 0900 - 5550001 fax: 026 - 8821444

België

ATAG België NV

9420 Erpe-Mere tel: 053 - 806208 fax: 053 - 806057

Postbus 1033 • 6920 BA Duiven • Nederland

222354181-A-442012

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement