SOL10UC - Velleman
SOL10UC
USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NOTICE D’EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
3
5
8
12
14
Rev. 01
10A-12V SOLAR CHARGE REGULATOR (max 10A-160W)
10 A-12 VDC LAADREGELAAR (max. 10 A-160 W)
RÉGULATEUR SOLAIRE 10 A-12 VCDC (max. 10 A160 W)
REGULADOR SOLAR 10 A-12 VCDC (máx. 10 A-160 W)
10 A-12 VDC SOLARLADEREGLER (max. 10 A-160 W)
SOL10UC
Rev. 01
FRONT
BACK
07/05/2013
2
©Velleman nv
SOL10UC
Rev. 01
User manual
1.
Introduction
To all residents of the European Union
Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that disposal of the
device after its lifecycle could harm the environment.
Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste; it
should be taken to a specialized company for recycling.
This device should be returned to your distributor or to a local recycling
service. Respect the local environmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposal authorities.
Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before
bringing this device into service. If the device was damaged in transit, don't install
or use it and contact your dealer.
The solar charge regulator SOL10UC is designed to regulate battery charging by
the solar panel, and power draw from the battery by the output. This keeps the
whole solar system at proper working conditions.
2.
Safety Instructions
For indoor use only. Keep this device and cabling away from rain,
moisture, splashing and dripping liquids.
Keep the device away from children and unauthorised users.
There are no user-serviceable parts inside the device.
Refer to an authorized dealer for service and/or spare parts.
Risk of electroshock during installation.


3.
Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered
by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing
defects or problems.
Note that damage caused by user modifications to the device is not covered by
the warranty.
General Guidelines
Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on the last pages of this
manual.
 Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating.
 Protected the device against extreme heat, dust and moisture.
 Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.
 All modifications of the device are forbidden for safety reasons.
 Only use the device for its intended purpose. Using the device in an
unauthorised way will void the warranty.
07/05/2013
3
©Velleman nv
SOL10UC
4.
Rev. 01
Overview
Refer to the drawing on page 3 of this manual.
1. Over-discharge indicator
2. Digital voltage meter
3. Digital voltage meter on/off switch
4. USB output
5. Inverter female CLA (Cigarette Lighter Adapter) output
6. On/Off switch
7. 12VDC female CLA output
8. Female output connectors for 3VDC, 6VDC and 12VDC (2x)
9. Connectors for battery
10. Fuse
11. Connectors for solar panel
5.
Installation

Place the regulator in a dry location. Make sure the switch [6] is in the offposition.
 First connect a 12V rechargeable battery (not included) to connector [9]. Use
the correct polarity!
 Then connect a device or appliance (not included) to connector [4], [7] or
[8], or an AC converter to connector [5]. Make sure the connected load is in
accordance with the specifications of this regulator and switched off.
Note: the power from connector [5] comes straight from the battery and is not
regulated by the regulator.
 Finally connect a solar panel (not included) to connector [11]. Make sure the
connected solar panel is in accordance with the specifications of this regulator.
Use the correct polarity!
 Verify whether all connections are tight and secure.
Do not short circuit or reverse polarity of battery, solar panel or
load, as this will lead to irreversible damage.


6.




To disconnect the regulator, first switch it off, and then disconnect the solar
panel, the load and finally the battery.
Note that short connection wires will reduce power losses.
Use
Switch on the regulator with switch [6].
The digital voltage meter [2] shows the current battery voltage. It can be
switched off to save electricity. To switch it on or off, push the digital voltage
meter on/off switch [3].
When LED [1] lights up, the regulator is in over-discharge protection mode.
This will be the case when the battery voltage drops below 11±0.5VDC. The
power to the output connectors [5, 7, 8] is cut off to prevent damage to the
battery. Remove the load from the connector and wait until the battery is fully
recharged.
When the battery voltage is above 14.5±0.5VDC, the regulator goes in overcharge protection mode. The power from the solar panel input connector
07/05/2013
4
©Velleman nv


7.
SOL10UC
Rev. 01
[11] is cut off to prevent damage to the battery until the voltage drops below
13.5VDC.
Over-load protection mode: when the output voltage is beyond limits, the
fuse [10] on the back of the regulator melts to prevent damage to the
regulator. To re-use the regulator, the fuse needs to be replaced by a new one
with the same specifications.
Reverse polarity protection: in order to prevent possible damage the
regulator will not function when reversed connecting polarity is detected.
Correct the polarity to use the regulator.
Technical Specification
load current (max.)
solar input current (max.)
fuse
over-charge protection
over-discharge protection
operating temperature
humidity
dimensions
weight
recommended battery (not incl.)
10 A
10 A
10 A
14 - 14.5 V
11 V (± 0.3 V)
-10 - 42 °C
=< 80 %
145 x 165 x 80 mm
± 900 g
sealed lead acid, deep cycle
Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held
responsible in the event of damage or injury resulted from (incorrect) use
of this device. For more info concerning this product and the latest
version of this user manual, please visit our website www.velleman.eu.
The information in this manual is subject to change without prior notice.
© COPYRIGHT NOTICE
This manual is copyrighted. The copyright to this manual is owned by Velleman
nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced,
translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written
consent of the copyright holder.
GEBRUIKERSHANDLEIDING
1.
Inleiding
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn
levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan
het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele batterijen) niet bij het gewone
huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf
terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of
naar een lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke
milieuwetgeving. Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten
inzake verwijdering.
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in
07/05/2013
5
©Velleman nv
SOL10UC
Rev. 01
gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het
dan niet en raadpleeg uw dealer.
De SOL10UC is een laadregelaar voor zonnepanelen en zorgt ervoor dat de
stroom naar en van de batterij optimaal geregeld wordt. Deze laadregelaar wordt
best gebruikt met een van onze zonnepanelen.
2.
Veiligheidsinstructies
Enkel voor gebruik binnenshuis. Bescherm dit toestel tegen regen,
vochtigheid, opspattende en druppelende vloeistoffen.
Houd dit toestel uit de buurt van kinderen en onbevoegden.
De gebruiker mag geen onderdelen vervangen. Bestel eventuele
reserveonderdelen bij uw dealer.
Elektrocutiegevaar tijdens de installatie.


3.
De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in
deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor
defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht aan het toestel
vallen niet onder de garantie.
Algemene richtlijnen
Raadpleeg de Velleman® service- en kwaliteitsgarantie achteraan deze
handleiding.
 Bescherm dit toestel tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening
van dit toestel.
 Bescherm dit toestel tegen extreme temperaturen, stof en vochtigheid.
 Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.
 Om veiligheidsredenen mag de gebruiker geen wijzigingen aanbrengen aan het
toestel.
 Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij onoordeelkundig gebruik
vervalt de garantie.
4.
Omschrijving
Raadpleeg de figuur op pagina 3 van deze handleiding.
1. aanduiding overontlading
2. digitale spanningsmeter
3. aan-uitschakelaar digitale spanningsmeter
4. USB-uitgang
5. uitgang omvormer
6. aan-uitschakelaar
7. vrouwelijke sigarettenplug
8. vrouwelijke uitgangsaansluitingen voor 3 VDC, 6 VDC en 12 VDC (2x)
9. aansluitingen naar batterij
10. zekering
11. aansluitingen naar zonnepaneel
07/05/2013
6
©Velleman nv
SOL10UC
5.



Rev. 01
Installatie
Monteer de regelaar op een droge locatie. Plaats de aan-uitschakelaar [6] op
‘off’.
Koppel een herlaadbare batterij van 12 V (niet meegeleverd) aan aansluiting
[9]. Respecteer de polariteit.
Koppel een toestel (niet meegeleverd) aan aansluiting [4]. [7] of [8], of
koppel een spanningsomvormer aan uitgang [5].
Opmerking: De stroom afkomstig van aansluiting [5] komt rechtstreeks van de
batterij en wordt niet door de regelaar geregeld.

Koppel tot slot het zonnepaneel (niet meegeleverd) aan aansluiting [11].
Zorg ervoor dat het gebruikte zonnepaneel compatibel met deze regelaar is.
Respecteer de polariteit bij het aansluiten.
Veroorzaak geen kortsluiting en respecteer de polariteit van de
batterij, het zonnepaneel en de last om onherroepelijke schade te
vermijden.


6.






7.
Ontkoppelen van de regelaar: plaats de aan-uitschakelaar op ‘off’ en ontkoppel
het zonnepaneel, de last en pas dan de batterij.
Houd de aansluitingen zo kort mogelijk om verlies tegen te gaan.
Gebruik
Schakel de regelaar in met schakelaar [6].
De digitale spanningsmeter [2] geeft het huidige batterijniveau aan. Schakel de
meter uit met schakelaar [3] om energie te besparen.
Indien de spanning onder 11 VDC ± 0,5 VDC valt, dan schakelt de regelaar
over naar overontlaadbeveiliging en zal led [1] oplichten. De stroom naar de
last [5, 7, 8] wordt afgesloten om beschadiging aan de batterij te vermijden.
Ontkoppel de last van de uitgang en wacht tot de batterij opnieuw volledig
geladen is.
Indien de spanning 14,5 VDC ± 0,5 VDC overschrijdt, dan schakelt de regelaar
over naar overlaadbeveiliging. De stroom afkomstig van het zonnepaneel
[11] wordt afgesloten om beschadiging aan de batterij te vermijden tot de
spanning opnieuw 13,5 VDC bedraagt.
Beveiliging overbelasting: Bij overbelasting smelt de zekering [10]
achteraan het toestel. Vervang de zekerring door een identiek exemplaar.
Beveiliging tegen omgekeerde polariteit: De regelaar schakelt niet in
indien er een verkeerde polariteit in het circuit is.
Technische specificaties
uitgangsstroom (max.)
ingangsstroom (max.)
zekering
beveiliging overladen
beveiliging overontladen
werktemperatuur
vochtigheidsgraad
afmetingen
07/05/2013
10 A
10 A
10 A
14 - 14.5 V
11 V (± 0.3 V)
-10 - 42 °C
=< 80 %
145 x 165 x 80 mm
7
©Velleman nv
SOL10UC
gewicht
aanbevolen accu (niet meegelev.)
Rev. 01
± 900 g
waterdichte deep-cycle loodzuuraccu
± 900 g
deep cycle loodzuurbatterij
gewicht
aanbevolen batterij (niet meegelev.)
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet
aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit
toestel. Voor meer informatie omtrent dit product en de meest recente
versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in deze
handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving.
© AUTEURSRECHT
Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding.
Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of
gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op
een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
rechthebbende.
NOTICE D’EMPLOI
1.
Introduction
Aux résidents de l'Union européenne
Des informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l’élimination d’un
appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un
appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les
déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera
l’appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre
fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la
réglementation locale relative à la protection de l’environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.
Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant
la mise en service de l’appareil. Si l’appareil a été endommagé pendant le
transport, ne pas l’installer et consulter votre revendeur.
Le SOL10UC est un régulateur de charge solaire qui règle le courant vers et de la
batterie protégeant ainsi tout le système photovoltaïque. Ce régulateur s’accorde
particulièrement avec nos panneaux solaires.
2.
Prescriptions de sécurité
Uniquement pour usage à l’intérieur. Protéger l’appareil de la pluie,
de l’humidité, des éclaboussures et des jaillissements.
Garder le thermomètre hors de la portée de personnes non qualifiées et
de jeunes enfants.
07/05/2013
8
©Velleman nv
SOL10UC
Rev. 01
Il n’y a aucune pièce maintenable par l’utilisateur. Commander des
pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.
Risque d’électrochocs pendant l’installation.


3.
La garantie ne s’applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines
directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour
les problèmes et les défauts qui en résultent.
Les dommages occasionnés par des modifications à l’appareil par le client ne
tombent pas sous la garantie.
Directives générales
Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® à la dernière page
de cette notice.
 Protéger le régulateur contre les chocs et le traiter avec circonspection pendant
l’installation et l’opération.
 Tenir le régulateur à l’écart de la poussière, l’humidité et des températures
extrêmes.
 Se familiariser avec le fonctionnement de l’appareil avant de l’utiliser.
 Toute modification de l’appareil est interdite pour des raisons de sécurité.
 N’utiliser le thermomètre qu’à sa fonction prévue. Un usage impropre annule
d'office la garantie.
4.
Description
Consulter l’illustration à la page 3 de cette notice.
1. indicateur de décharge excessive
2. voltmètre numérique
3. interrupteur marche/arrêt voltmètre numérique
4. sortie USB
5. sortie fiche allume-cigare de convertisseur
6. interrupteur marche/arrêt
7. sortie pour fiche allume-cigare 12 VCC
8. connecteurs de sortie pour 3 VCC, 6 VCC et 12 VCC (2x)
9. connecteurs vers la batterie
10. fusible
11. connecteurs vers le panneau solaire
5.



Installation
Monter le régulateur dans un endroit sec. placer l’interrupteur [6] en position
« off ».
Raccorder une batterie rechargeable 12 V (non incl.) au connecteur [9].
Respecter la polarité.
Raccorder un appareil (non incl.) au connecteur [4], [7] ou [8], ou un
convertisseur au connecteur [5]. S’assurer que la charge connectée est
compatible avec le régulateur.
Remarque : Le courant provenant du connecteur [5] est un courant direct de la
batterie est n’est pas régulé par le régulateur.
07/05/2013
9
©Velleman nv

SOL10UC
Rev. 01
Raccorder le panneau solaire (non incl.) au connecteur [11]. S’assurer que le
panneau solaire connecté est compatible avec le régulateur. Respecter la
polarité.
Ne jamais court-circuiter ou inverser la polarité de la batterie, du
panneau ou de la charge afin d’éviter les endommagements
irrévocables.


6.






7.
Déconnexion du régulateur : éteindre d’abord le régulateur, et déconnecter le
panneau solaire, la charge et enfin la batterie.
Utiliser des connexions courtes afin de réduire les pertes de courant.
Emploi
Allumer le régulateur à l’aide de l’interrupteur [6].
Le voltmètre [2] affiche la tension de la batterie. Désactiver le voltmètre à
l’aide de l’interrupteur [3] afin d’économiser de l’énergie.
La DEL [1] s’allume lorsque le régulateur est en mode de protection de
décharge excessive. La batterie affiche alors une charge inférieure à 11 ±
0,5VCC. Le courant vers la charge [5, 7, 8] est coupé afin d’éviter les
endommagements à la batterie. Déconnecter la charge du connecteur et
patienter jusqu’à ce que la batterie soit entièrement rechargée.
Le régulateur commute en mode de protection de surcharge lorsque la
tension de la batterie excède 14,5 ± 0,5 VCC. Le courant provenant du
panneau solaire [11] est coupé jusqu’à ce que la tension diminue en-dessous
de 13,5 VCC, ceci afin d’éviter les endommagements à la batterie. Déconnecter
le panneau du régulateur.
Protection de surcharge : Le fusible [10] fond lors d’une surcharge afin
d’éviter les endommagements au régulateur. Remplacer ce fusible par un
exemplaire identique.
Protection polarité inversée : Le régulateur ne s’allume pas en cas de
polarité inversée.
Spécifications techniques
courant de sortie (max.)
courant d'entrée (max.)
fusible
protection surcharge
protection surdécharge
température de service
taux d'humidité
dimensions
poids
batterie recommandée (non incl.)
07/05/2013
10 A
10 A
10 A
14 - 14.5 V
11 V (± 0.3 V)
-10 - 42 °C
=< 80 %
145 x 165 x 80 mm
± 900 g
batterie à l'acide de plomb grande
capacité étanche
10
©Velleman nv
SOL10UC
Rev. 01
N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. SA Velleman ne
sera aucunement responsable de dommages ou lésions survenus à un
usage (incorrect) de cet appareil. Pour plus d’information concernant cet
article et la version la plus récente de cette notice, visitez notre site web
www.velleman.eu. Toutes les informations présentées dans cette notice
peuvent être modifiées sans notification préalable.
© DROITS D’AUTEUR
SA Velleman est l’ayant droit des droits d’auteur pour cette notice.
Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion,
intégrale ou partielle, du contenu de cette notice par quelque procédé ou sur tout support
électronique que se soit est interdite sans l’accord préalable écrit de l’ayant droit.
07/05/2013
11
©Velleman nv
SOL10UC
Rev. 01
MANUAL DEL USUARIO
1.
Introducción
A los ciudadanos de la Unión Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este
producto
Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las
muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente.
No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica;
debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato
a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local.
Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.
¡Gracias por haber comprado el SOL10UC! Lea atentamente las instrucciones del
manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo
instale y póngase en contacto con su distribuidor.
El SOL10UC es un regulador de carga solar que regula la carga de la batería
protegiendo de esa manera todo el sistema fotovoltaico. Este regulador se utiliza
particularmente con nuestros paneles solares.
2.
Instrucciones de seguridad
Sólo para el uso en interiores. No exponga este equipo a lluvia,
humedad ni a ningún tipo de salpicadura o goteo.
Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y
niños.
El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza.
Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.
Cuidado durante la instalación: puede sufrir una peligrosa
descarga eléctrica.


3.
Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual
invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u
otros problemas resultantes.
Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por
la garantía.
Normas generales
Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman ® de la última página de este
manual del usuario.
 No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo y la
instalación.
 No exponga este aparato a polvo, humedad y temperaturas extremas.
 Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.
 Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están
prohibidas.
07/05/2013
12
©Velleman nv

4.
SOL10UC
Rev. 01
Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Un uso
desautorizado anula la garantía completamente.
Descripción
Véase la figura en la página 3 de este manual del usuario.
1. indicador de descarga excesiva
2. voltímetro digital
3. interruptor ON/OFF voltímetro digital
4. salida USB
5. salida conector mechero de convertidor
6. interruptor ON/OFF
7. salida para conector mechero 12 VCC
8. conectores de salida para 3 VCC, 6 VCC y 12 VCC (2x)
9. conectores a la batería
10. fusible
11. conectores a la placa solar
5.



Instalación
Monte el regulador en un lugar seco. placer el interruptor [6] en la posición
« off ».
Conecte una batería recargable de 12 V (no incl.) al conector [9]. Respete la
polaridad.
Conecte un aparato (no incl.) al conector [4], [7] o [8], o un convertidor al
conector [5]. Asegúrese de que la carga conectada sea compatible con el
regulador.
Nota: La corriente que viene del conector [5] es una corriente directa de la batería
y no está regulada por el regulador.

Conecte la placa solar (no incl.) al conector [11]. Asegúrese de que la placa
solar conectada sea compatible con el regulador. Respete la polaridad.
Nunca cortocircuite ni invierta la polaridad de la batería, la placa
o la carga para evitar daños irrevocables


6.




Desconexión del regulador: primero, desactive el regulador y desconecte la
placa solar, la carga y luego la batería.
Utilice conexiones cortas para disminuir las pérdidas de corriente.
Uso
Active el regulador con el interruptor [6].
El voltímetro [2] visualiza la tensión de la batería. Desactive le voltímetro con
el interruptor [3] para ahorrar energía.
El LED [1] se ilumina si el regulador está en el modo de protección de
descarga excesiva. Por tanto, la batería visualiza una carga inferior a 11 ±
0,5VCC. La corriente hacia la carga [5, 7, 8] se corta para no dañar la batería.
Desconecte la carga del conector y espere hasta que la batería esté
completamente recargada.
El regulador conmuta al modo de protección de sobrecarga si la tensión de la
batería sobrepasa 14,5 ± 0,5 VCC. La corriente que viene de la placa solar [11]
se corta hasta que la tensión sea inferior a 13,5 VCC para no dañar la batería.
Desconecte la placa solar del regulador.
07/05/2013
13
©Velleman nv


7.
SOL10UC
Rev. 01
Protección de sobrecarga: En caso de sobrecarga el fusible [10] funde par
evitar dañar el regulador. Reemplace este fusible por uno del mismo tipo.
Protección polaridad inversa: el regulador sólo se ilumina en caso de
polaridad inversa.
Especificaciones
corriente de carga (máx.)
corriente de entrada (máx.)
fusible
protección de sobrecarga
protección de descarga excesiva
temperatura de funcionamiento
humedad
dimensiones
peso
batería recomendada (no incl.)
10 A
10 A
10 A
14 - 14.5 V
11 V (± 0.3 V)
-10 - 42 °C
=< 80 %
145 x 165 x 80 mm
± 900 g
plomo-ácido, ciclo profundo (deep
cycle)
Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman Spain SL
no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido)
de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión
más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página
www.velleman.eu. Se pueden modificar las especificaciones y el contenido
de este manual sin previo aviso.
© DERECHOS DE AUTOR
Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario.
Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir,
traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin previo
permiso escrito del derecho habiente.
BEDIENUNGSANLEITUNG
1.
Einführung
An alle Einwohner der Europäischen Union
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die
Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt
Schaden zufügen kann.
Entsorgen Sie die Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als
unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen
von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden.
Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen
retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.
Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre
örtliche Behörde.
Wir bedanken uns für den Kauf des SOL10UC! Lesen Sie diese
Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob
07/05/2013
14
©Velleman nv
SOL10UC
Rev. 01
Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät
nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.
Der SOL10UC ist ein Laderegler für Solarzellenplatten und stellen sicher, dass der
Ladestrom zur und von der Batterie optimal geregelt wird. Dieser Laderegler wird
am besten mit einer unseren Solarzellenplatten verwendet.
2.
Sicherheitshinweise
Nur für die Anwendung im Innenbereich.
Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchte. Setzen Sie das Gerät
keiner Flüssigkeit wie z.B. Tropf- oder Spritzwasser, aus.
Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.
Es gibt keine zu wartenden Teile. Bestellen Sie eventuelle Ersatzteile bei
Ihrem Fachhändler.
Stromschlaggefahr während der Installation.


3.
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht
werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden
übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der
Garantieanspruch.
Allgemeine Richtlinien
Siehe Velleman® Service- und Qualitätsgarantie am Ende dieser
Bedienungsanleitung.
 Vermeiden Sie Erschütterungen. Vermeiden Sie rohe Gewalt während der
Installation und Bedienung des Gerätes.
 Schützen Sie das Gerät vor extreme Temperaturen, Staub und Feuchte.
 Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen
vertraut gemacht haben.
 Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten.
 Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser
Bedienungsanleitung sonst kann dies zu Schäden am Produkt führen und
erlischt der Garantieanspruch.
4.
Umschreibung
Siehe Abbildung, Seite 3 dieser Bedienungsanleitung.
1. Anzeige Tiefentladung
2. digitaler Spannungsmesser
3. EIN/AUS-Schalter des digitalen Spannungsmessers
4. USB-Ausgang
5. Ausgang Umwandler
6. EIN/AUS-Schalter
7. Zigarettenanzünderbuchse
8. Ausgangsbuchsen für 3 VDC, 6 VDC und 12 VDC (2x)
9. Anschlüsse an Batterie
10. Sicherung
07/05/2013
15
©Velleman nv
SOL10UC
Rev. 01
11. Anschlüsse an Solarzellenplatte
5.



Installation
Montieren Sie das Gerät an einer trockenen Stelle. Stellen Sie den EIN/AUSSchalter [6] auf ‘off’.
Verbinden Sie eine aufladbare 12 V-Batterie (nicht mitgeliefert) mit Anschluss
[9]. Beachten Sie die Polarität.
Verbinden Sie ein Gerät (nicht mitgeliefert) mit Anschluss [4]. [7] oder [8],
oder verbinden Sie einen Spannungsumwandler mit Ausgang [5].
Bemerkung: Der Strom stammend von Anschluss [5] kommt direkt von der
Batterie und wird nicht vom Regler geregelt.

Verbinden Sie schließlich die Solarzellenplatte (nicht mitgeliefert) mit
Anschluss [11]. Beachten Sie, dass die verwendete Solarzellenplatte mit
diesem Solarladeregler kompatibel ist. Beachten Sie die Polarität beim
Anschluss.
Verursachen Sie keinen Kurzschluss und respektieren Sie die
Polarität der Batterie, der Solarzellenplatte und der Last um
irreparable Schäden zu vermeiden.


6.






7.
Den Solarladeregler trennen: stellen Sie den EIN/AUS-Schalter auf ‘off’ und
trennen Sie die Solarzellenplatte, die Last und erst danach die Batterie.
Halten Sie die Anschlüsse möglichst kurz um Spannungsverlust zu vermeiden.
Anwendung
Schalten Sie den Solarladeregler mit Schalter [6] ein.
Der digitale Spannungsmesser [2] zeigt das aktuelle Batterieniveau an.
Schalten Sie den Spannungsmesser mit Schalter [3] aus um Energie zu
sparen.
Wenn die Spannung unter 11 VDC ± 0,5 VDC fällt, dann schaltet der
Solarladeregler auf Überlastschutz um und wird LED [1] leuchten. Der Strom
zur Last [5, 7, 8] wird abgeschlossen, um Schaden an der Batterie zu
vermeiden. Trennen Sie die Last vom Ausgang und warten Sie bis die Batterie
wieder völlig geladen ist.
Wenn die Spannung 14,5 VDC ± 0,5 VDC überschreitet, dann schaltet der
Solarladeregler auf Tiefentladeschutz um. Der von der Solarzellenplatte [11]
stammende Strom wird abgeschlossen, um Schaden an der Batterie zu
vermeiden bis die Spannung wieder 13,5 VDC beträgt.
Überlastschutz: Bei Überlast schmilzt die Sicherung [10] auf der Rückseite
des Gerätes. Ersetzen Sie die Sicherung durch eine neue des gleichen Typs.
Verpolungsschutz: Der Solarladeregler schaltet nicht ein wenn es eine falsche
Polarität im Kreis gibt.
Technische Daten
Laststrom (max.)
Eingangsstrom (max.)
Sicherung
Überlastschutz
Tiefentladeschutz
07/05/2013
10
10
10
14
11
16
A
A
A
- 14.5 V
V (± 0.3 V)
©Velleman nv
SOL10UC
Betriebstemperatur
Feuchtigkeit
Abmessungen
Gewicht
empfohlene Batterie (nicht mitgeliefert)
Rev. 01
-10 - 42 °C
=< 80 %
145 x 165 x 80 mm
± 900 g
Bleisäure-Akku, Deep Cycle
Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman
NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei
(falscher) Anwendung dieses Gerätes. Für mehr Informationen zu diesem
Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung, siehe
www.velleman.eu. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung
vorbehalten.
© URHEBERRECHT
Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung.
Alle weltweiten Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des
Urhebers ist es nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu
reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speicher
07/05/2013
17
©Velleman nv
Velleman® Service and Quality Warranty
Since its foundation in 1972, Velleman® acquired
extensive experience in the electronics world and currently
distributes its products in over 85 countries.
All our products fulfil strict quality requirements and legal
stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our
products regularly go through an extra quality check, both
by an internal quality department and by specialized
external organisations. If, all precautionary measures
notwithstanding, problems should occur, please make
appeal to our warranty (see guarantee conditions).
General Warranty Conditions Concerning Consumer
Products (for EU):
• All consumer products are subject to a 24-month
warranty on production flaws and defective material as
from the original date of purchase.
• Velleman® can decide to replace an article with an
equivalent article, or to refund the retail value totally or
partially when the complaint is valid and a free repair or
replacement of the article is impossible, or if the expenses
are out of proportion.
You will be delivered a replacing article or a refund at the
value of 100% of the purchase price in case of a flaw
occurred in the first year after the date of purchase and
delivery, or a replacing article at 50% of the purchase
price or a refund at the value of 50% of the retail value in
case of a flaw occurred in the second year after the date
of purchase and delivery.
• Not covered by warranty:
- all direct or indirect damage caused after delivery to the
article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt,
humidity...), and by the article, as well as its contents (e.g.
data loss), compensation for loss of profits;
- consumable goods, parts or accessories that are subject
to an aging process during normal use, such as batteries
(rechargeable, non-rechargeable, built-in or replaceable),
lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list);
- flaws resulting from fire, water damage, lightning,
accident, natural disaster, etc.…;
- flaws caused deliberately, negligently or resulting from
improper handling, negligent maintenance, abusive use or
use contrary to the manufacturer’s instructions;
- damage caused by a commercial, professional or
collective use of the article (the warranty validity will be
reduced to six (6) months when the article is used
professionally);
- damage resulting from an inappropriate packing and
shipping of the article;
- all damage caused by modification, repair or alteration
performed by a third party without written permission by
Velleman®.
• Articles to be repaired must be delivered to your
Velleman® dealer, solidly packed (preferably in the
original packaging), and be completed with the original
receipt of purchase and a clear flaw description.
• Hint: In order to save on cost and time, please reread the
manual and check if the flaw is caused by obvious causes
prior to presenting the article for repair. Note that returning
a non-defective article can also involve handling costs.
• Repairs occurring after warranty expiration are subject to
shipping costs.
• The above conditions are without prejudice to all
commercial warranties.
The above enumeration is subject to modification
according to the article (see article’s manual).
Velleman® service- en kwaliteitsgarantie
Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime
ervaring opgebouwd in de elektronicawereld en verdeelt
op dit moment producten in meer dan 85 landen. Al onze
producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en
aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de
kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op
regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel
door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe
gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze
voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u
steeds een beroep doen op onze waarborg (zie
waarborgvoorwaarden).
Algemene waarborgvoorwaarden
consumentengoederen (voor Europese Unie):
• Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode
van 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit
vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
• Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of
vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de
kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman®
beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door
een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel
gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt
u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van
100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek
tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend
product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van
50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.
• Valt niet onder waarborg:
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de
levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie,
schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel,
alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor
eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die
onderhevig zijn aan veroudering door normaal gebruik
zoals bv. batterijen (zowel oplaadbare als niet-oplaadbare,
ingebouwd of vervangbaar), lampen, rubberen
onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem,
ongevallen, natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een
onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of
abnormaal gebruik of gebruik van het toestel strijdig met
de voorschriften van de fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel
of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel
gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand).
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij
transport van het apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties
uitgevoerd door derden zonder toestemming van
Velleman®.
• Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden
bij uw Velleman®-verdeler. Het toestel dient vergezeld te
zijn van het oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een
degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking)
en voeg een duidelijke foutomschrijving bij.
• Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden,
kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden
is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie
handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd
besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte
toestellen een kost voor controle aangerekend kan
worden.
• Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen
transportkosten aangerekend worden.
• Elke commerciële garantie laat deze rechten
onverminderd.
Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast
worden naargelang de aard van het product (zie
handleiding van het betreffende product).
Garantie de service et de qualité Velleman®
Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste expérience
dans le secteur de l’électronique et est actuellement
distributeur dans plus de 85 pays.
Tous nos produits répondent à des exigences de qualité
rigoureuses et à des dispositions légales en vigueur dans
l’UE. Afin de garantir la qualité, nous soumettons
régulièrement nos produits à des contrôles de qualité
supplémentaires, tant par notre propre service qualité que
par un service qualité externe. Dans le cas improbable
d’un défaut malgré toutes les précautions, il est possible
d’invoquer notre garantie (voir les conditions de garantie).
Conditions générales concernant la garantie sur les
produits grand public (pour l’UE) :
• tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout
vice de production ou de matériaux à dater du jour
d’acquisition effective ;
• si la plainte est justifiée et que la réparation ou le
remplacement d’un article est jugé impossible, ou lorsque
les coûts s’avèrent disproportionnés, Velleman®
s’autorise à remplacer ledit article par un article équivalent
ou à rembourser la totalité ou une partie du prix d’achat.
Le cas échéant, il vous sera consenti un article de
remplacement ou le remboursement complet du prix
d’achat lors d’un défaut dans un délai de 1 an après
l’achat et la livraison, ou un article de remplacement
moyennant 50% du prix d’achat ou le remboursement de
50% du prix d’achat lors d’un défaut après 1 à 2 ans.
• sont par conséquent exclus :
- tout dommage direct ou indirect survenu à l’article après
livraison (p.ex. dommage lié à l’oxydation, choc, chute,
poussière, sable, impureté…) et provoqué par l’appareil,
ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et une
indemnisation éventuelle pour perte de revenus ;
- toute pièce ou accessoire nécessitant un remplacement
causé par un usage normal comme p.ex. piles
(rechargeables comme non rechargeables, intégrées ou
remplaçables), ampoules, pièces en caoutchouc,
courroies… (liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d’un incendie, de la foudre,
d’un accident, d’une catastrophe naturelle, etc. ;
- out dommage provoqué par une négligence, volontaire
ou non, une utilisation ou un entretien incorrect, ou une
utilisation de l’appareil contraire aux prescriptions du
fabricant ;
- tout dommage à cause d’une utilisation commerciale,
professionnelle ou collective de l’appareil (la période de
garantie sera réduite à 6 mois lors d’une utilisation
professionnelle) ;
- tout dommage à l’appareil qui résulte d’une utilisation
incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été
initialement prévu comme décrit dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de l’appareil
emballé dans un conditionnement non ou insuffisamment
protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce
personne sans l’autorisation explicite de SA Velleman® ; frais de transport de et vers Velleman® si l’appareil n’est
plus couvert sous la garantie.
• toute réparation sera fournie par l’endroit de l’achat.
L’appareil doit nécessairement être accompagné du bon
d’achat d’origine et être dûment conditionné (de
préférence dans l’emballage d’origine avec mention du
défaut) ;
• tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de
contrôler câbles, piles, etc. avant de retourner l’appareil.
Un appareil retourné jugé défectueux qui s’avère en bon
état de marche pourra faire l’objet d’une note de frais à
charge du consommateur ;
• une réparation effectuée en-dehors de la période de
garantie fera l’objet de frais de transport ;
• toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux
conditions susmentionnées.
La liste susmentionnée peut être sujette à une
complémentation selon le type de l’article et être
mentionnée dans la notice d’emploi.
Garantía de servicio y calidad Velleman®
Desde su fundación en 1972 Velleman® ha adquirido una
amplia experiencia como distribuidor en el sector de la
electrónica en más de 85 países. Todos nuestros
productos responden a normas de calidad rigurosas y
disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar
la calidad, sometemos nuestros productos regularmente a
controles de calidad adicionales, tanto a través de nuestro
propio servicio de calidad como de un servicio de calidad
externo. En el caso improbable de que surgieran
problemas a pesar de todas las precauciones, es posible
recurrir a nuestra garantía (véase las condiciones de
garantía).
Condiciones generales referentes a la garantía sobre
productos de venta al público (para la Unión
Europea):
• Todos los productos de venta al público tienen un
período de garantía de 24 meses contra errores de
producción o errores en materiales desde la adquisición
original;
• Si la queja está fundada y si la reparación o sustitución
de un artículo no es posible, o si los gastos son
desproporcionados, Velleman® autoriza reemplazar el
artículo por un artículo equivalente o reembolsar la
totalidad o una parte del precio de compra. En este caso,
usted recibirá un artículo de recambio o el reembolso
completo del precio de compra si encuentra algún fallo
hasta un año después de la compra y entrega, o un
artículo de recambio al 50% del precio de compra o el
reembolso del 50% del precio de compra si encuentra un
fallo después de 1 año y hasta los 2 años después de la
compra y entrega.
Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:
- todos los daños causados directa o indirectamente al
aparato (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y a su
contenido (p.ej. pérdida de datos) después de la entrega y
causados por el aparato, y cualquier indemnización por
posible pérdida de ganancias;
- partes o accesorios, que estén expuestos al desgaste
causado por un uso normal, como por ejemplo baterías
(tanto recargables como no recargables, incorporadas o
reemplazables), bombillas, partes de goma, etc. (lista
ilimitada);
- defectos causados por un incendio, daños causados por
el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc.;
- defectos causados a conciencia, descuido o por malos
tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal
del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;
- daños causados por un uso comercial, profesional o
colectivo del aparato (el período de garantía se reducirá a
6 meses con uso profesional);
- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al
que está previsto el producto inicialmente como está
descrito en el manual del usuario;
- daños causados por una protección insuficiente al
transportar el aparato.
- daños causados por reparaciones o modificaciones
efectuadas por una tercera persona sin la autorización
explícita de Velleman®;
- se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el
aparato ya no está cubierto por la garantía.
• Cualquier artículo que tenga que ser reparado tendrá
que ser devuelto a su distribuidor Velleman®. Devuelva el
aparato con la factura de compra original y transpórtelo en
un embalaje sólido (preferentemente el embalaje original).
Incluya también una buena descripción del fallo;
• Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables,
las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se
encuentra un defecto en el artículo los gastos podrían
correr a cargo del cliente;
• Los gastos de transporte correrán a carga del cliente
para una reparación efectuada fuera del período de
garantía.
• Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.
La lista previamente mencionada puede ser adaptada
según el tipo de artículo (véase el manual del usuario
del artículo en cuestión).
Velleman® Service- und Qualitätsgarantie
Seit der Gründung in 1972 hat Velleman® sehr viel
Erfahrung als Verteiler in der Elektronikwelt in über 85
Ländern aufgebaut.
Alle Produkte entsprechen den strengen
Qualitätsforderungen und gesetzlichen Anforderungen in
der EU. Um die Qualität zu gewährleisten werden unsere
Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontrolle
unterworfen, sowohl von unserer eigenen
Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten
Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen,
Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in
Anspruch (siehe Garantiebedingungen).
Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf
Konsumgüter (für die Europäische Union):
• Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler
eine Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
• Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose
Reparatur oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist,
oder wenn die Kosten dafür unverhältnismäßig sind, kann
Velleman® sich darüber entscheiden, dieses Produkt
durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die
Kaufsumme ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In
diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine
Rückzahlung im Werte von 100% der Kaufsumme im Falle
eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung,
oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte von 50%
der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50
% im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.
• Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung
am Gerät und durch das Gerät verursacht werden (z.B.
Oxidation, Stöße, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...),
sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschädigung
für eventuellen Gewinnausfall.
- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die durch
normalen Gebrauch dem Verschleiß ausgesetzt sind, wie
z.B. Batterien (nicht nur aufladbare, sondern auch nicht
aufladbare, eingebaute oder ersetzbare), Lampen,
Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste).
- Schäden verursacht durch Brandschaden,
Wasserschaden, Blitz, Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder
unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung,
zweckentfremdete Anwendung oder Nichtbeachtung von
Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.
- Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen
oder kollektiven Anwendung des Gerätes (bei
gewerblicher Anwendung wird die Garantieperiode auf 6
Monate zurückgeführt).
- Schäden verursacht durch eine unsachgemäße
Verpackung und unsachgemäßen Transport des Gerätes.
- alle Schäden verursacht durch unautorisierte
Änderungen, Reparaturen oder Modifikationen, die von
einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman®
vorgenommen werden.
• Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren
Velleman®-Verteiler. Legen Sie das Produkt
ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die
Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg vor.
Fügen Sie eine deutliche Fehlerbeschreibung hinzu.
• Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die
Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es
keinen auf de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das
Gerät zur Reparatur zurückschicken. Stellt sich bei der
Überprüfung des Gerätes heraus, dass kein
Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine
Untersuchungspauschale berechnet.
• Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden
Transportkosten berechnet.
• Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte
unberührt.
Die oben stehende Aufzählung kann eventuell
angepasst werden gemäß der Art des Produktes
(siehe Bedienungsanleitung des Gerätes).
Made in PRC
Imported by Velleman nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising