American DJ | WiFly Par QA5 WH | PROPAR 56RGB - Amazon Web Services

GEBRUIKERSHANDLEIDING
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 1
WiFly Par QA5
Inhoudsopgave
Hoofdfuncties……………………………………………………………………………………. 2
Introductie………………………………………………….……………………………………. 3
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit ……………………………………. 4
Algemene veiligheidsvoorschriften……………………………………………………………. 5
Montagevoorschriften………………………………………………………………………….. 6
Voorzorgsmaatregelen batterij………………………………………………………………… 6
Installatie………………………………………………………………………………………… 8
Bediening…………………………………….………………………………………………….. 10
Doorlussen netspanning……………………………………………………………………….. 13
Master/Slave configuratie……………………………………………………………………… 13
WiFly Master/Slave configuratie………………………………………………………………. 14
WiFly installatie…………………………………………………………………………………. 14
ADJ RFC bediening……………………………………………………………………………. 14
1 Kanaal modus DMX waarden en functies…………………..……………………………… 16
2 Kanaal modus DMX waarden en functies…………………………………………………. 16
3 Kanaal modus DMX waarden en functies…………………………………………………. 16
4 Kanaal modus DMX waarden en functies………………………………………………….. 17
5 Kanaal modus DMX waarden en functies………………………………………………….. 17
6 Kanaal modus DMX waarden en functies………………………………………………….. 17
7 Kanaal modus DMX waarden en functies…………………………………………………. 18
8 Kanaal modus DMX waarden en functies…………………………………………………. 19
Batterij status & opladen………………………………………………………………………. 21
Fotometrische tabel…………………………………………………………………………... 21
Dimmer curve chart…………………………………………………………………………….. 22
Vervangen batterij………………………………………………………………………………. 23
Vervangen zekering……..……………………………………………………………………… 24
Onderhoud………..…………………………………………………………………………….. 24
Problemen oplossen……………………………………………………………………………. 24
Technische gegevens………………………………………………………………………….. 25
ROHS…………….………………………………………………………………………………. 26
WEEE…………………………………………………………………………………………….. 26
WiFly Par QA5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hoofdfuncties
Oplaadbare lithium batterij
Veelvoud van kleuren (Multi-Colors)
Ingebouwde microfoon
Elektronische dimmer 0-100%
Vijf werkmodi
DMX-512 protocol
3-polige DMX aansluitingen
8 DMX modi: 1 kanaal modus, 2 kanaal modus, 3 kanaal modus, 4 kanaal modus, 5
kanaal modus, 6 kanaal modus, 7 kanaal modus en 8 kanaal modus
Ingebouwde draadloze WiFly DMX TransCeiver van ADJ
ADJ RFC compatibel (optioneel leverbaar)
Doorlussen netspanning (zie pagina 13)
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 2
WiFly Par QA5
Introductie
Algemene instructie: Lees a.u.b. de instructies in deze handleiding zorgvuldig en grondig
door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Deze instructies bevatten belangrijke
informatie met betrekking tot veiligheid en onderhoud tijdens gebruik. Bewaar deze instructie
bij het apparaat.
Uitpakken: Bedankt voor de aanschaf van de WiFly Par QA5 van American DJ®. Elke WiFly
Par QA5 wordt uitgebreid getest, zorgvuldig verpakt en gebruiksklaar geleverd. Controleer
de verpakking nauwkeurig op schade die ontstaan kan zijn tijdens het transport. Indien de
verpakking is beschadigd, controleer dan nauwkeurig de WiFly Par QA5 op eventuele
schade en controleer of alle meegeleverde noodzakelijk onderdelen van de WiFly Par QA5
aanwezig en intact zijn. In geval van schade of het ontbreken van onderdelen, neemt u
contact op met uw American DJ® dealer.
Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. S.v.p. recyclen voor zover mogelijk.
Introductie: De WiFly Par QA5 maakt onderdeel uit van American DJ’s® streven naar het
creëren van betaalbare en kwalitatief hoogwaardige intelligente lichteffecten. De WiFly Par
QA5 is een oplaadbare intelligente DMX LED par met een lithium batterij en een ingebouwde
draadloze DMX WiFly TransCeiver. Het apparaat kan op iedere gewenste plaats worden
ingezet zonder gebruik te maken van de netspanning. De ingebouwde batterij heeft een
capaciteit van minimaal 6 uur (alle kleuren maximaal aan) wanneer deze volledig opgeladen
is. Het apparaat kan gebruikt worden als stand-alone effect of in een meervoudig
geschakelde Master/Slave configuratie. Ook kan het apparaat via DMX gestuurd worden. De
WiFly Par QA5 heeft vijf bedieningsmodi; sound active modus, auto modus, RGB modus,
static color modus en DMX gestuurde modus.
Waarschuwing! Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron. Vermijd dit ten allen tijde, dit kan
leiden tot ernstig oogletsel.
Waarschuwing! Ter voorkoming van elektrische schok of brand, het apparaat niet
blootstellen aan regen of vocht.
Let op! Er zijn geen onderdelen in het apparaat die onderhoud behoeven. Reparaties mogen
niet door gebruikers worden uitgevoerd, hiermee vervalt de fabrieksgarantie. In het
onwaarschijnlijke geval dat het apparaat reparatie behoeft, neem dan contact op met uw
lokale dealer of stuur een mail naar service@adjgroup.eu.
American DJ® is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van
deze gebruikershandleiding of door schade die is veroorzaakt door ongeautoriseerde
aanpassingen van het apparaat.
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 3
WiFly Par QA5
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit
Waarschuwing: ter voorkoming van
brandgevaar en elektrische schok moet
het apparaat beschermd worden tegen
water en vocht.
Attentie:
1. Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt
beschadigd, bijvoorbeeld doordat de
kabel wordt gedraaid, geknikt of bekneld
raakt. Beschadigingen kunnen leiden tot
elektrische schok, brandgevaar of storing
in het apparaat. Houd het stopcontact
vast als u de steker eruit trekt. Niet aan
de kabel trekken.
2. Ter voorkoming van een elektrische
schok mag de behuizing nooit worden
geopend als het apparaat op de
netspanning
is
aangesloten.
Bij
problemen kunt u contact opnemen met
uw American DJ® dealer.
3. Geen metalen voorwerpen in het
apparaat steken of vloeistoffen in het
apparaat gieten. Dit kan leiden tot een
elektrische schok of storing in het
apparaat.
PAS OP!
niet openen gevaar
voor
elektrische schok
Pas op: teneinde het risico van een
elektrische schok te verkleinen mag de
behuizing
niet
worden
geopend.
Reparaties of veranderingen mogen niet
door gebruikers worden uitgevoerd.
Wendt u zich tot een erkende American
DJ® dealer.
LET OP! Ter voorkoming van elektrische
schok alleen gebruik maken van het
originele netsnoer. Maak geen gebruik
van een verlengkabel of tussenstuk met
een steker die niet volledig in het
stopcontact past.
LET OP! Andere toepassingen of instellingen
dan in deze handleiding beschreven worden,
kunnen gevaarlijke straling veroorzaken. De
speler mag alleen door gekwalificeerd
personeel afgeregeld en onderhouden
worden.
LET OP. Het apparaat kan storingen in
de ontvangst van radio- en
televisieontvangst veroorzaken.
Lees voor gebruik de gebruikershandleiding
zorgvuldig door. De gebruikershandleiding
bevat belangrijke informatie over de
veiligheid bij het gebruik en over het
onderhoud van dit apparaat. Let vooral op de
symbolen en waarschuwingstekens die op
het apparaat en in de gebruikershandleiding
staan. Bewaar deze handleiding bij het
apparaat.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker
voor ongeïsoleerde onderdelen in het
apparaat waar spanning op staat. Het
negeren van dit symbool kan ernstig
letsel, een ongeval of de dood tot gevolg
hebben.
Dit symbool geeft aan dat er in de
handleiding belangrijke informatie staat
voor gebruik en onderhoud. Het negeren
van deze informatie kan leiden tot
persoonlijk letsel of beschadiging van het
product.
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 4
WiFly Par QA5
Algemene veiligheidsvoorschriften
1. Handleiding lezen - Voor gebruik van de apparatuur de gebruikershandleiding zorgvuldig
lezen en de handleiding bewaren.
2. Waarschuwingen in acht nemen - Alle waarschuwingen op het product en in de
gebruikershandleiding dienen
precies opgevolgd te worden. Verwijder geen
waarschuwingstekens van het product.
3. Reinig het apparaat alleen met een pluisvrije droge doek. Gebruik geen agressieve
poetsmiddelen of middelen die oplosmiddel bevatten.
4. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
5. Water en vocht - Het apparaat mag NIET in de buurt van water gebruikt worden. Bijv.
naast het bad, wasbak, spoelbak, in een vochtige kelder, in de buurt van het zwembad
en/of vergelijkbare plaatsen.
6. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, zodanig dat het in geen geval naar
beneden kan vallen.
7. Vervoer het apparaat voorzichtig, bij voorkeur in de originele verpakking of in een
daarvoor bedoelde flightcase. Vermijdt schokken en stoten.
8. Openingen dienen voor de ventilatie en voorkomen oververhitting. Ventilatie is
noodzakelijk om het betrouwbaar functioneren van het apparaat te garanderen.
Openingen mogen niet afgedekt worden of verstopt raken. Oververhitting leidt tot
storingen en verhoogt de kans op brandgevaar. Het apparaat mag niet op een bed, bank,
tapijt of een vergelijkbare ondergrond geplaatst worden. Het apparaat mag niet in een
boekenkast of in een rek ingebouwd worden, tenzij de noodzakelijke ventilatie
gegarandeerd is.
9. Hittebronnen - Het apparaat verwijderd houden van warmtebronnen zoals radiatoren,
verwarmingselementen, ovens en andere apparatuur (incl. versterkers) die hitte
produceren.
10. Stroomvoorziening - De WiFly Par QA5 mag alleen worden aangesloten op een
stroomvoorziening zoals aangegeven in de gebruikershandleiding of op het apparaat.
Sluit het apparaat nooit aan op een dimmer.
11. Wanneer het apparaat is geleverd met een netsteker met randaarde (VDE), dan dient
deze ook op een stopcontact met randaarde te worden aangesloten. Dit is belangrijk voor
een goede werking en verhoogt de veiligheid.
12. Aansluitkabels dienen zo te worden gelegd dat men er niet over kan struikelen. Voorkom
dat kabels geknikt worden of bekneld raken. Sluit de stekers alleen aan op de daarvoor
bedoelde aansluitingen.
13. Indien een buitenantenne direct of indirect op het apparaat is aangesloten, dient u de
voorschriften voor het plaatsen en aarden van antennes op te volgen. Dit ter voorkoming
van blikseminslag. Plaats nooit een buitenantenne in de buurt van hoogspanningsmasten
of hoogspanningskabels.
14. Trek bij onweer de netsteker uit het stopcontact om het apparaat voor stroompieken op
het net te beveiligen. Een blikseminslag op het lichtnet zal het apparaat naar alle
waarschijnlijkheid beschadigen.
15. Voorkom overbelasting van de elektriciteitsgroep. Overbelasting kan brandgevaar tot
gevolg hebben.
16. Zorg dat geen voorwerpen en of vloeistoffen in het apparaat komen om kortsluiting of
elektrische schokken te voorkomen.
17. Onderhoud - De gebruiker mag geen reparaties of onderhoud uitvoeren, tenzij dit in de
gebruikershandleiding is aangegeven. Alle overige verrichtingen dienen door hiervoor
gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd. Bij zichtbare schade aan het apparaat
dient u de netsteker uit het stopcontact te verwijderen en het apparaat bij de
servicedienst ter reparatie aan te bieden.
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 5
Het apparaat moet ook in de volgende gevallen naar de servicedienst worden gebracht:
• Kabel of steker zijn beschadigd.
• Vloeistoffen of vreemde voorwerpen zijn in het apparaat gekomen.
• Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
• Het apparaat functioneert niet, of niet volgens de gebruiksaanwijzing.
18. Gebruik alleen originele onderdelen of onderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
De garantie vervalt indien er geen originele onderdelen worden gebruikt.
Serienummer en typenummer van dit apparaat staan op de achterkant. Noteer dit nummer
hier en bewaar deze notities.
Typenummer……………………………………………………………………………………………
Serienummer……………………………………………………………………………………………
Aankoop:
Aankoopdatum…………………………………………………………………………………………
Dealer…………………………………………………………………………………………………..
Adres dealer……………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer dealer………………………………………………………………………………
WiFly Par QA5
Montagevoorschriften
Het apparaat dient met een montageklem (niet meegeleverd) die aan de meegeleverde
ophangbeugel wordt bevestigd te worden gemonteerd. Zorg dat het apparaat stevig wordt
bevestigd om vibraties of verschuiven tijdens gebruik te vermijden. Bij montage dient erop
gelet te worden dat de Truss- of installatieconstructie waaraan het apparaat bevestigd wordt
tenminste 10 keer het gewicht van het apparaat kan dragen zonder te deformeren. Bij
montage dient het apparaat gezekerd te worden met een extra veiligheidskabel die
tenminste 12 keer het gewicht van de WiFly Par QA5 kan dragen. De montage dient door
een hiervoor bevoegd persoon te worden uitgevoerd en dient buiten het bereik van publiek te
worden geïnstalleerd.
WiFly Par QA5
Voorzorgsmaatregelen batterij
Gebruik van de batterij.
1. Veroorzaak geen kortsluiting
Voorkom kortsluiting van de batterij. Kortsluiting genereert een zeer hoge stroom
waardoor de batterij oververhit raakt en deze kan gaan lekken, schadelijke rook
vrijkomt of de batterij explodeert. De contactpunten van de oplaadbare Lithium batterij
kunnen kortsluiting veroorzaken door ze op een geleidend oppervlak te plaatsen.
Kortsluiting leidt tot oververhitting en schade aan de batterij. De oplaadbare batterij is
uitgerust met PCM (Protection Circuit Modules) ter voorkoming van plotselinge
kortsluiting.
2. Mechanische schok
Laat het apparaat nooit vallen; harde stoten, buigen etc. kunnen disfunctioneren of
het verkorten van de levensduur van de batterij veroorzaken.
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 6
3. Aansluiting batterij
• Soldeer nooit kabels direct op de batterij.
• Loden clips met voorgesoldeerde bedrading wordt gepuntlast op de batterij.
Rechtstreeks op de batterij solderen kan door oververhitting componenten
beschadigen, zoals de separator of de isolator.
4. Beveiliging tegen kortsluiting in de batterij
Als extra beveiliging tegen interne kortsluiting bevinden zich genoeg isolatielagen
tussen de bedrading en de batterij. De batterij is dusdanig ontworpen dat er geen
interne kortsluiting kan ontstaan met rook of brand ten gevolg.
5. Demonteer de batterij niet
• Demonteer de batterij nooit. Dit kan kortsluiting veroorzaken met schadelijke
rookontwikkeling, brand, ontploffing of andere problemen tot gevolg.
• Elektrolyt gel is schadelijk.
Er mag geen gel uit de LIR batterij lekken. Indien de gel toch in aanraking
komt met de huid of ogen moeten deze onmiddellijk met water gespoeld
worden en dient een arts geraadpleegd te worden.
6. Stel de batterij niet bloot aan hitte of vuur
Steek de batterij nooit in brand, gooi de batterij nooit weg in vuur. Dit kan leiden tot
een gevaarlijke explosie.
7. Stel de batterij niet bloot aan water of vloeistoffen
Laat de batterij niet vallen. Dompel de batterij niet onder in vloeistoffen zoals, water,
zeewater, frisdrank, sap, koffie of andere vloeistoffen.
8. Vervangen batterij
Neem voor het vervangen van de batterij contact op met uw lokale dealer of stuur een
mail naar service@adjgroup.eu.
9. Gebruik geen beschadigde batterij
De batterij kan tijdens vervoer beschadigd raken. Indien de batterij beschadigd is, de
plastic behuizing beschadigd is, de behuizing is gedeformeerd, de batterij naar
elektrolyt ruikt, de batterij lekt, of een andere beschadiging heeft, gebruik de batterij
dan NOOIT. Een batterij met een elektrolyt geur of een lekkende batterij dient u
verwijderd te houden van vuur of hitte ter voorkoming van een explosie.
10. Bewaren batterij
Een batterij dient bewaard te worden bij kamertemperatuur en dient tenminste 50%
opgeladen te zijn. Bij opslag voor langere periodes dient de batterij iedere 6 maanden
opgeladen te worden. Dit verlengt de levensduur van de batterij en verhindert dat de
laadcapaciteit niet onder de 30% grens komt.
11. Overige chemische reacties
Omdat batterijen gebruik maken van een chemische reactie zal de prestatie
geleidelijk verminderen, zelfs als de batterij gedurende langere tijd niet wordt
gebruikt. Als de diverse gebruiksvoorwaarden zoals opladen, ontladen,
omgevingstemperatuur, etc. niet in acht worden genomen binnen de gespecificeerde
waarden, zal de levensduur van de batterij verkorten of kan het apparaat waarin de
batterij wordt gebruikt schade oplopen door elektrolyt gel lekkage. Als de batterij
sneller leeg gaat, zelfs na correct opladen, kan dit indiceren dat de batterij aan
vervanging toe is.
12. Inleveren batterij
Gooi batterijen nooit bij het afval maar lever ze in bij de daarvoor bedoelde
inleverpunten.
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 7
WiFly Par QA5
Installatie
Stroomvoorziening: De WiFly Par QA5 is uitgevoerd met een elektronische ballast die zich
automatisch instelt op de juiste netspanning wanneer de WiFly Par QA5 op de netspanning
wordt aangesloten. Met deze elektronische ballast kan het apparaat overal direct worden
aangesloten en worden gebruikt, ongeacht de hoogte van de netspanning. Gebruik alleen de
bijgeleverde I.E.C. netkabel.
DMX-512: DMX is de afkorting van Digital Multiplex en is een universeel internationaal
protocol voor communicatie tussen intelligente effecten en controllers. Een DMX controller
stuurt data instructies naar het aangesloten effect. DMX data wordt serieel van lichteffect
naar lichteffect doorgekoppeld via de DATA “IN” en DATA “OUT” XLR aansluitingen op alle
DMX apparaten (de meeste controllers hebben alleen een DATA “OUT” aansluiting).
DMX Linking: DMX is een taal waarmee alle merken en modellen van verschillende
fabrikanten, indien ze DMX compatibel zijn, met elkaar verbonden, en door één
besturingsorgaan bediend kunnen worden. Om gegarandeerd te zijn van correcte DMX data
transmissie dient u steeds de kortst mogelijke kabel te gebruiken. De volgorde waarin de
lichteffecten zijn aangesloten op een DMX leiding heeft geen invloed op de DMX
adressering. Bijv.: een lichteffect met DMX adres 1 kan willekeurig op de DMX lijn worden
aangesloten, in het midden, in het begin of op het einde. Indien een lichteffect
geprogrammeerd is met adres 1, zal de controller alle data gericht aan adres 1 naar het
specifieke apparaat zenden, ongeacht de positie in de DMX lijn.
DATA KABEL (DMX kabel) productvereisten (voor DMX en Master/Slave toepassing):
De WiFly Par QA5 kan via het DMX-512 protocol gestuurd worden.
De WiFly Par QA5 heeft 8 DMX modi. Zie pagina 16 t/m 20 voor
een beschrijving van de DMX kenmerken. Het DMX adres wordt
elektronisch ingevoerd op het achterpaneel van de WiFly Par QA5.
Zowel het apparaat als de DMX controller moeten een XLR
connector voor data-ingang en data-uitgang hebben (zie fig.1).
Indien u uw eigen kabels maakt dient u erop te letten 2-aderige
afgeschermde datakabel te gebruiken met een impedantie van 110
Ohm (te verkrijgen bij de professionele licht- en geluidsvakhandel).
De kabels moeten voorzien zijn van een mannelijke en vrouwelijke
XLR connector. Let er ook op dat de DMX kabel in serie en niet
parallel wordt aangesloten.
Fig. 1
OPMERKING: Volg figuur 2 en 3, indien u uw eigen kabel maakt. Gebruik de aardlip van de
XLR connector niet. De afscherming van de DMX kabel wordt niet op de aardlip of op de
behuizing van de XLR connector aangesloten. Dit kan kortsluiting veroorzaken of
onberekenbaar functioneren ten gevolge hebben.
Fig. 2
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 8
XLR Pinbezetting
Pin 1 = massa
Pin 2 = - signaal
Pin 3 = + signaal
Fig. 3
EXTRA AANWIJZING: Afsluitweerstand. Indien langere stukken kabel worden gebruikt,
wordt het aanbevolen om een afsluitweerstand te gebruiken op het laatste apparaat teneinde
storingen te voorkomen. Een afsluitweerstand is een 120 Ohm ¼ watt weerstand die is
verbonden tussen pin 2 en 3 van een mannelijke XLR connector (DATA + en DATA -). Deze
afsluitweerstand wordt op de vrouwelijke XLR connector aangesloten van het laatste
apparaat in de DMX keten en dient als eindstop van het circuit. Het gebruik van een
afsluitweerstand (ADJ onderdeel nummer 1613000030) verkleint de kans op storingen. (Zie
Fig. 4)
Een afsluitweerstand verkleint de kans op signaalstoringen
en voorkomt interferentie- en signaaloverdrachtproblemen.
Het is altijd raadzaam een DMX afsluitweerstand (120 Ohm
/ ¼W) tussen Pin 2 (DMX-) en Pin 3 (DMX+) van het laatste
apparaat in de DMX keten aan te sluiten.
Fig. 4
5-POLIGE XLR DMX CONNECTORS. Sommige fabrikanten gebruiken 5-polige XLR
connectoren voor DATA transmissie in plaats van 3-polige. 5-Polige XLR apparaten kunnen
worden geïmplementeerd in een 3-polige XLR DMX lijn. Wanneer 5-polige XLR connectoren
worden gebruikt in een 3-polige DMX lijn, moet er een kabeladapter worden gebruikt. Deze
adapters zijn verkrijgbaar in de professionele vakhandel. Onderstaande tabel geeft de details
voor de juiste kabelconversie.
3-polige XLR naar 5-polige XLR Kabelconversie
Geleider
3-polige XLR Female (Uit) 5-polige XLR Male (In)
Massa / Afscherming
Pin 1
Pin 1
Data (- signaal)
Pin 2
Pin 2
Data (+ signaal)
Pin 3
Pin 3
Niet gebruikt
Pin 4 – Niet gebruiken
Niet gebruikt
Pin 5 – Niet gebruiken
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 9
WiFly Par QA5
Bediening
STROOMVOORZIENING:
Er zijn twee mogelijkheden om de WiFly Par QA5 van stroom te voorzien.
• Netspanning – Sluit het apparaat aan op een stopcontact en zet de LOAD schakelaar
in de ON positie. Let op dat de batterij schakelaar in de OFF positie staat tijdens
gebruik van het apparaat op de netspanning.
• Batterij – Zet de LOAD en BATTERY schakelaars in de ON stand om het apparaat op
batterijstroom te gebruiken.
LED DISPLAY AAN/UIT:
Het LED display kan worden geprogrammeerd om na 60 seconden automatisch uit te
schakelen. Druk op de MODE toets totdat “don” in het display verschijnt. Druk op de UP
toets totdat “doff” in het display verschijnt. Het display zal nu na 60 seconden uitschakelen.
Door op een willekeurige toets te drukken gaat het display weer branden. Let op: het display
zal ook dan weer automatisch uitschakelen na 60 seconden.
Druk op de MODE toets totdat “dXX” wordt weergegeven om het display in te stellen.
“don” = het LED display blijft branden
“doFF” = het LED display gaat uit na 60 seconden
LED DISPLAY INVERSIE:
Met deze functie kan het display 180° gedraaid worden.
1. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening en druk op de MODE toets totdat
“dXX” in het display verschijnt. “XX” vertegenwoordigt “on” of “oFF”.
2. Druk op de SET UP toets totdat “Stnd” of “rev” in het display verschijnt.
3. Druk op de UP of DOWN toetsen om het display 180° te keren.
BEDIENINGSMODI:
De WiFly Par QA5 kan op vijf manieren bediend worden:
• Sound-Active modus: het apparaat reageert op de beat van de muziek en doorloopt
daarbij de ingebouwde programma’s.
• Static color modus: Kies een van de 15 vaste kleurinstellingen.
• Auto modus: er kan uit 3 ingebouwde programma’s gekozen worden.
• RGBA modus: kies een van de vier kleuren als vaste kleurinstelling of pas de
intensiteit van elke kleur aan om een eigen kleur te creëren.
• DMX modus: met deze functie kunnen de eigenschappen van ieder apparaat
afzonderlijk bediend/gecontroleerd worden met een standaard DMX-512 controller,
bijv. de Elation Show Designer™.
RGBA MODUS:
1. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening en druk op de MODE toets totdat:
2. r.XXX in het display verschijnt. Dit is de rode dimming modus. Druk op de UP of
DOWN toets om de intensiteit aan te passen. Druk op de SET UP toets om een
andere kleur te selecteren.
3. G.XXX in het display verschijnt. Dit is de groene dimming modus. Druk op de UP of
DOWN toets om de intensiteit aan te passen.
4. b.XXX in het display verschijnt. Dit is de blauwe dimming modus. Druk op de UP of
DOWN toets om de intensiteit aan te passen.
5. U.XXX in het display verschijnt. Dit is de amber dimming modus. Druk op de UP of
DOWN toets om de intensiteit aan te passen.
6. Na het aanpassen van de RGBA kleuren om een eigen kleur te creëren kan de
strobe geactiveerd worden door op de SET UP toets te drukken om in Flash (strobe)
modus te komen.
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 10
7. “FS.XX” wordt in het display weergegeven. Dit is de Flash modus. De Flash kan
worden ingesteld tussen “FS.00” (flash uit) en “FS.15” (hoogste flash snelheid).
SOUND ACTIVE MODUS:
Met deze functie zal de WiFly Par QA5 functioneren op de beat van de muziek. Er kan uit 16
sound active programma’s gekozen worden. De geluidsgevoeligheid kan naar wens worden
ingesteld.
1. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening en druk op de MODE toets totdat
“SoXX” in het display verschijnt. “XX” vertegenwoordigt de sound active modus (1-16)
die in het display wordt weergegeven. Gebruik de UP en DOWN toetsen om door de
16 sound active programma’s te scrollen.
2. Druk, na het selecteren van het gewenste programma op de SET UP toets om de
geluidsgevoeligheid aan te passen. “SJ-X” wordt in het display weergegeven. Gebruik
de UP en DOWN toetsen om de gevoeligheid aan te passen. “SJ-1” is het minst
gevoelig, “SJ-8” is het meest gevoelig.
AUTO MODUS:
Er kan uit 3 modi gekozen worden; Color Fade modus, Color Change modus of beide
gelijktijdig. De snelheid kan bij alle modi worden ingesteld.
1. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening druk op de MODE toets totdat
“AFXX”, “AJXX” of “A-JF” in het display verschijnt. Gebruik de SET UP toets om een
modus te selecteren.
• AFXX = Color Fade modus, er kan uit 16 verschillende modi gekozen worden.
Gebruik de UP en DOWN toetsen om door de verschillende Auto Fade modi
te zoeken.
• AJXX = Color Change modus, er kan uit 16 verschillende modi gekozen
worden. Gebruik de UP en DOWN toetsen om door de verschillende Auto
Change modi te zoeken.
• A-JF = met deze functie is zowel de Color Fade als ook de Color Change
modus actief.
2. Druk na het selecteren van de gewenste modus op de SET UP toets totdat “SP.XX”
in het display wordt weergegeven. De snelheid kan nu worden ingesteld. Gebruik de
UP en DOWN toetsen om de snelheid aan te passen tussen “SP.01” (laagste
snelheid) en “SP.16” (hoogste snelheid). Druk na het aanpassen van de snelheid op
de SET UP toets om terug te keren naar Auto modus.
VASTE KLEURINSTELLING (STATIC COLOR MODUS):
1. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening en druk op de MODE toets totdat
“CLXX” in het display verschijnt.
2. Er kan uit 15 kleuren gekozen worden. Selecteer de gewenste kleur met de UP of
DOWN toetsen. Na het selecteren van de gewenste kleur kan de FLASH (Strobe)
modus geactiveerd worden door op de SET UP toets te drukken.
3. “FS.XX” verschijnt in het display. Dit is de FLASH modus. De Flash kan worden
ingesteld tussen “FS.00” (geen strobe) en “FS.15” (snelste strobe).
DMX MODUS:
Met deze functie kan een universele Elation® DMX-512 controller worden gebruikt om alle
afzonderlijke functies te bewerken. Met de DMX controller kunnen unieke, op ieders
persoonlijke wensen toegesneden programma’s worden gecreëerd. Met deze functie kan de
WiFly Par QA5 ook als een spot worden gebruikt.
De WiFly Par QA5 heeft 8 DMX modi: 1-kanaal modus, 2-kanaal modus, 3-kanaal modus, 4kanaal modus, 5-kanaal modus, 6-kanaal modus, een 7-kanaal modus en een 8-kanaal DMX
modus. Zie de tabel op pagina 16 t/m 20 voor gedetailleerde beschrijving van de DMX
kenmerken.
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 11
1. Met deze functie kan een universele DMX-512 controller zoals een Elation® Show
Designer™ of een Elation® DMX Operator™ worden gebruikt om alle afzonderlijke
functies te bewerken.
2. Druk voor het gebruik van het apparaat in de DMX modus op de MODE toets totdat “
A.XXX” in het display verschijnt. “ XXX” geeft het actuele DMX adres weer. Gebruik
de UP en DOWN toetsen om het DMX adres aan te passen. Druk op de SET UP
toets om de DMX kanaalmodus te selecteren.
3. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de DMX kanaalmodus te selecteren.
Voor de 1-kanaal modus. Druk op de MODE toets totdat “Ch.01” in het display
verschijnt. Dit is de adressering voor de 1-kanaal modus.
Voor de 2-kanaal modus. Druk op de MODE toets totdat “Ch.02” in het display
verschijnt. Dit is de adressering voor de 2-kanaal modus.
Voor de 3-kanaal modus. Druk op de MODE toets totdat “Ch.03” in het display
verschijnt. Dit is de adressering voor de 3-kanaal modus.
Voor de 4-kanaal modus. Druk op de MODE toets totdat “Ch.04” in het display
verschijnt. Dit is de adressering voor de 4-kanaal modus.
Voor de 5-kanaal modus. Druk op de MODE toets totdat “Ch.05” in het display
verschijnt. Dit is de adressering voor de 5-kanaal modus.
Voor de 6-kanaal modus. Druk op de MODE toets totdat “Ch.06” in het display
verschijnt. Dit is de adressering voor de 6-kanaal modus.
Voor de 7-kanaal modus. Druk op de MODE toets totdat “ Ch.07” in het display
verschijnt. Dit is de adressering voor de 7-kanaal modus.
Voor de 8-kanaal modus. Druk op de MODE toets totdat “Ch.8” in het display
verschijnt. Dit is de adressering voor 8-kanaal modus.
4. Zie de tabel op pagina 16 t/m 20 voor gedetailleerde beschrijving van de DMX
kenmerken.
5. Na het instellen van een DMX kanaal modus kan het apparaat via de XLR
aansluitingen worden aangesloten op een DMX controller.
STATUS BATTERIJ:
Met deze functie kan de resterende capaciteit van de batterij gecontroleerd worden.
1. Zet het apparaat aan en druk zo vaak op de MODE toets totdat “bXXX” in het display
verschijnt. “XXX” vertegenwoordigt een nummer tussen 0 – 100. Het nummer dat
wordt weergegeven is de resterende batterijcapaciteit. Als “b---“ wordt weergegeven
betekent dit dat de batterij leeg is of dat het apparaat op de netspanning is
aangesloten.
DEFAULT RUNNING MODUS (FABRIEKSINSTELLINGEN):
Met deze functie worden alle eerder gemaakte instellingen teruggebracht naar de
fabrieksinstellingen.
1. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening en druk op de MODE toets totdat
“dXX” in het display verschijnt. “XX” vertegenwoordigt “on’ of “oFF”.
2. Druk op de SET UP toets totdat “dEFA” in het display verschijnt.
3. Druk de UP en DOWN toetsen tegelijkertijd in. Druk op de MODE toets om deze
modus te verlaten.
ADJ RFC AFSTANDSBEDIENING:
Met deze functie kan de ADJ RFC afstandsbediening geactiveerd of gedeactiveerd worden.
Als deze functie is geactiveerd kunnen de functies van het apparaat via de ADJ RFC
bediend worden. Zie hiervoor de uitgebreide beschrijving van de functies op deze pagina.
1. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening en druk op de MODE toets totdat
“dXX” in het display verschijnt. “XX” vertegenwoordigt “on’ of “oFF”.
2. Druk op de SET UP toets totdat “rFXX” in het display verschijnt. “XX”
vertegenwoordigt “on” of “oF”.
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 12
3. Druk op de UP of DOWN toetsen om de afstandsbediening te activeren (On) of uit te
schakelen (Off).
WiFLY ADRESSERING:
Met deze functie wordt het WiFly adres ingesteld. Dit adres dient hetzelfde te zijn als het
ingestelde adres voor de WiFly TransCeiver of de WiFly controller.
1. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening en druk zo vaak op de MODE toets
totdat “rCXX” in het display verschijnt. “XX” vertegenwoordigt een nummer tussen 00
– 15.
2. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de afstandsbediening te activeren (On) of te
deactiveren (Off).
INSTELLING DIMMER CURVE:
1. Sluit het apparaat aan op de stroomvoorziening en druk zo vaak op de MODE toets
totdat “dr-X” in het display verschijnt. “X” vertegenwoordigt een nummer tussen 0 – 4.
2. Er kan uit 5 dimmer curve instellingen gekozen worden. Zie de dimmer curve tabel op
pagina 22 voor de instellingen en de respectievelijke begin- en eindtijd van de fade.
WiFly Par QA5
Doorlussen netspanning
Met deze optie kunt u de apparaten met elkaar doorlussen, gebruik makend van de IEC
netstekers. Het maximum aantal apparaten dat op elkaar aangesloten kan worden bedraagt
18. Bij een groter aantal moet er op een nieuwe spanningsgroep worden aangesloten. Kies
voor het doorlussen ALLEEN apparaten van hetzelfde type.
LET OP: Indien de apparaten via de batterij van spanning worden voorzien kunnen de
apparaten niet via de IEC netsteker met elkaar worden doorgelust.
WiFly Par QA5
Master/Slave configuratie
MASTER/SLAVE BEDIENING:
Met deze functie kunnen apparaten met elkaar verbonden worden en zonder controller
functioneren. De apparaten reageren op geluid. In de Master/Slave functie stuurt een
apparaat het programma aan en de andere apparaten reageren hierop. Elk willekeurig
apparaat kan zowel Master als Slave zijn.
Master/Slave aansluitingen en instellingen:
1. Gebruik standaard XLR DMX kabel, verbind de apparaten met elkaar via de XLR
connector aan de achterkant van de apparaten. De mannelijke XLR connector is de
input en de vrouwelijke XLR connector is de output. Het eerste apparaat in de keten
(Master) gebruikt alleen de vrouwelijke connector. Het laatste apparaat in de keten
gebruikt alleen de mannelijke connector. Indien langere stukken kabel worden
gebruikt is het raadzaam een afsluitweerstand te gebruiken bij het laatste apparaat.
2. Stel de gewenste modus of het gewenste programma in op het Master apparaat.
3. Druk bij de Slave apparaten op de MODE toets totdat “SLAu” in het display verschijnt.
Het apparaat is nu als Slave apparaat ingesteld. Doe dit met alle Slave apparaten.
4. Sluit de Slave apparaten aan en de Slave apparaten volgen nu het programma van
Master apparaat.
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 13
WiFly Par QA5
WiFly Master/Slave installatie
Met deze functie kunnen apparaten in een Master/Slave configuratie functioneren zonder
het gebruik van XLR kabels.
OPMERKING: De ADJ RFC afstandsbediening dient in de OFF stand te staan.
1. Volg de instructie van pagina 13 voor het instellen van het draadloze adres. Het
adres dient op elk apparaat hetzelfde te zijn.
2. Selecteer na het instellen van het WiFly adres het master apparaat en programmeer
de gewenste bedieningsmodus.
3. Zet de antenne rechtop en zet de WiFly aan middels de WiFly power schakelaar.
4. Zet de Slave apparaten in de Slave modus. Zie de beschrijving op pagina 13
(Master/Slave configuratie) voor het instellen van een slave apparaat. Zet vervolgens
de WiFly power schakelaar op “ON”.
5. Als de installatie correct is uitgevoerd gaat op het master apparaat de oranje WiFly
status LED branden en op de slave apparaten brandt de groene LED om de
draadloze status aan te geven.
OPMERKING: Indien de apparaten niet synchroon functioneren in de master/slave
functie, dient de WiFly power schakelaar op het Master apparaat eerst uit- en
vervolgens weer ingeschakeld te worden.
WiFly Par QA5
WiFly installatie
Met deze functie kunnen alle afzonderlijke functies bewerkt worden via een DMX controller
zonder het gebruik van XLR kabels. De DMX controller moet worden aangesloten op een
ADJ WiFly TransCeiver. Het draadloze bereik is ca. 120 meter (open zichtlijn).
OPMERKING: Voor het gebruik van deze functie dient de ADJ RFC in de OFF stand te
staan.
1. Schakel de WiFly functie aan middels de WiFly ON/OFF schakelaar en zet de
antenne in een verticale positie.
2. Volg de instructie op pagina 13 voor het instellen van een draadloos adres. Het adres
dient hetzelfde te zijn als het ingestelde adres op de WiFly TransCeiver.
3. Volg na het instellen van het WiFly adres de DMX instructies van pagina 11-12 voor
het selecteren van de DMX kanaal modus en het instellen van het DMX adres.
4. Schakel nu de stroomvoorziening in op de ADJ WiFly TransCeiver. Het apparaat
dient eerst geïnstalleerd te zijn alvorens de stroomvoorziening wordt ingeschakeld.
5. Als de installatie succesvol is uitgevoerd en het apparaat een draadloos signaal
ontvangt, zal de LED (draadloze status) naast het LED scherm groen branden.
Opmerking: Als de synchronisatie niet werkt dient de WiFly power schakelaar eerst
uit- en vervolgens weer ingeschakeld te worden.
WiFly Par QA5
ADJ RFC bediening
De radiografische ADJ RFC
afstandsbediening (optioneel leverbaar) heeft veel
verschillende functies en geeft complete controle over de WiFly Par QA5. De afstand tot het
te bedienen apparaat mag maximaal 45 meter bedragen. De RFC ontvanger van het
apparaat dient geactiveerd te zijn, zie de instructie op pagina 12.
BLACKOUT – Het indrukken van deze toets dooft de lichtbron.
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 14
AUTO RUN – Met deze toets kan een automatisch programma gekozen worden. Er kan uit 3
modi gekozen worden; Color Fade modus, Color Change modus of beide gelijktijdig. Door op
de toets te drukken kan een andere modus worden geselecteerd. De snelheid kan bij alle
modi worden ingesteld door op de SPEED toets te drukken en de “+” en “-“ toetsen te
gebruiken.
• AFXX = Color Fade modus, er kan uit 16 verschillende modi gekozen worden.
Gebruik de UP en DOWN toetsen om door de verschillende Auto Fade modi
te zoeken.
• AJXX = Color Change modus, er kan uit 16 verschillende modi gekozen
worden. Gebruik de UP en DOWN toetsen om door de verschillende Auto
Change modi te zoeken.
• A-JF = met deze functie is zowel de Color Fade als ook de Color Change
modus actief.
PROGRAM SELECTION – Deze toets activeert de static color modus. Gebruik de “+” en “-“
toetsen om een van de 15 kleuren te selecteren. Na het selecteren van een kleur kan de
FLASH toets worden ingedrukt om de strobe te activeren. Gebruik de “+” en “-“ toetsen om
de flash rate in te stellen.
FLASH – Met deze toets wordt het strobe effect geactiveerd. Met de “+” en “-“ toetsen kan
de snelheid van de strobe worden aangepast. Druk nogmaals op de FLASH toets om de
strobe modus te verlaten.
SPEED – Druk deze toets in en gebruik de “+” en “-“ toetsen om de snelheid van de auto run
in te stellen.
SOUND ACTIVE – Met deze toets wordt de sound active modus geactiveerd. Gebruik de “+”
en “-“ toetsen om door de 16 sound active programma’s te scrollen. Druk nogmaals op de
SOUND ACTIVE toets om met de “+” en “-“ toetsen de geluidsgevoeligheid in te stellen.
R G B W/A – Druk op een van deze toetsen (RGBW/A) en druk op “+” of “-“ om de
helderheid van de kleur in te stellen. Druk op de FLASH toets om de strobe te activeren.
Gebruik de “+” en “-“ toetsen om de flash rate in te stellen.
“+” en “-“ – Met deze toetsen kan de flash rate, de snelheid van het automatische
programma, de kleurkeuze en de geluidsgevoeligheid worden ingesteld. Tevens kan met
deze toetsen een programma worden geselecteerd.
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 15
WiFly Par QA5
1 kanaal modus - DMX waarden en functies
Kanaal
1
Waarde
0 – 15
16 – 31
32 – 47
48 – 63
64 – 79
80 – 95
96 – 111
112 – 127
128 – 143
144 – 159
160 – 175
176 – 191
192 – 207
208 – 223
224 – 239
240 – 255
WiFly Par QA5
Functie
KLEURENMACRO’S
UIT
ROOD
GROEN
BLAUW
AMBER
ROOD & GROEN
ROOD & BLAUW
ROOD & AMBER
GROEN & BLAUW
GROEN & AMBER
BLAUW & AMBER
ROOD & GROEN & BLAUW
ROOD & GROEN & AMBER
ROOD & BLAUW & AMBER
GROEN & BLAUW & AMBER
ROOD & GROEN & BLAUW & AMBER
2 kanaal modus - DMX waarden en functies
Kanaal
1
Waarde
0 – 255
2
0 – 255
WiFly Par QA5
Functie
KLEURENMACRO’S
(ZIE 1-KANAAL MODUS VOOR KLEUREN)
MASTER DIMMER 0% - 100%
3 kanaal modus - DMX waarden en functies
Kanaal
1
2
3
Waarde
0 – 255
0 – 255
0 – 15
16 – 255
Functie
KLEURENMACRO’S
(ZIE 1-KANAAL MODUS VOOR KLEUREN)
MASTER DIMMER 0% - 100%
STROBE
UIT
STROBE LANGZAAM - SNEL
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 16
WiFly Par QA5
4 kanaal modus - DMX waarden en functies
Kanaal
1
Waarde
0 – 255
2
0 – 255
3
0 – 255
4
0 – 255
WiFly Par QA5
Functie
ROOD
0% - 100%
GROEN
0% - 100%
BLAUW
0% - 100%
AMBER
0% - 100%
5 kanaal modus - DMX waarden en functies
Kanaal
1
Waarde
0 – 255
2
0 – 255
3
0 – 255
4
0 – 255
5
0 – 255
WiFly Par QA5
Functie
ROOD
0% - 100%
GROEN
0% - 100%
BLAUW
0% - 100%
AMBER
0% - 100%
MASTER DIMMER
0% - 100%
6 kanaal modus - DMX waarden en functies
Kanaal
1
Waarde
0 – 255
2
0 – 255
3
0 – 255
4
0 – 255
5
6
0 – 255
0 – 255
Functie
ROOD
0% - 100%
GROEN
0% - 100%
BLAUW
0% - 100%
AMBER
0% - 100%
MASTER DIMMER
0% - 100%
KLEURENMACRO’S
(ZIE 1-KANAAL MODUS VOOR KLEUREN)
Kanaal 1,2,3 en 4 werkt niet wanneer kanaal 6 gebruikt wordt.
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 17
WiFly Par QA5
7 kanaal modus - DMX waarden en functies
Kanaal
1
Waarde
0 – 255
2
0 – 255
3
0 – 255
4
0 – 255
5
0 – 255
6
7
0 – 15
16 – 255
0 – 255
Functie
ROOD
0% - 100%
GROEN
0% - 100%
BLAUW
0% - 100%
AMBER
0% - 100%
MASTER DIMMER
0% - 100%
STROBE
UIT
STROBE LANGZAAM – SNEL
KLEURENMACRO’S
(ZIE 1-KANAAL MODUS VOOR KLEUREN)
Kanaal 1,2,3 en 4 werkt niet wanneer kanaal 7 gebruikt wordt.
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 18
WiFly Par QA5
8 kanaal modus - DMX waarden en functies
Kanaal
1
Waarde
0 – 255
2
0 – 255
3
0 – 255
4
0 – 255
5
0 – 255
6
0 – 15
16 – 255
0 – 255
0 – 31
32 – 255
7
0 – 51
52 – 102
103 – 153
154 – 204
205 – 255
8
0 – 255
0 – 15
16 – 31
32 – 47
48 – 63
64 – 79
80 – 95
96 – 111
112 – 127
128 – 143
144 – 159
160 – 175
176 – 191
192 – 207
208 – 223
224 – 239
240 – 255
Functie
ROOD
0% - 100%
GROEN
0% - 100%
BLAUW
0% - 100%
AMBER
0% - 100%
MASTER DIMMER
0% - 100%
STROBE/SNELHEID PROGRAMMA/
GELUIDSGEVOELIGHEID
STROBE UIT
STROBE LANGZAAM – SNEL
SNELHEID LANGZAAM – SNEL
GELUIDSGEVOELIGHEID UIT
GELUIDSGEVOELIGHEID
MINST GEVOELIG – MEEST GEVOELIG
PROGRAMMA SELECTIE MODUS
DIMMER MODUS
COLOR MACRO MODUS
COLOR CHANGE MODUS
COLOR FADE MODUS
SOUND ACTIVE MODUS
KLEURENMACRO’S/PROGRAMMA'S/
GELUIDSGEVOELIGHEID
KLEURENMACRO’S
(ZIE 1-KANAAL MODUS VOOR KLEUREN)
COLOR CHANGE MODUS
COLOR CHANGE 1
COLOR CHANGE 2
COLOR CHANGE 3
COLOR CHANGE 4
COLOR CHANGE 5
COLOR CHANGE 6
COLOR CHANGE 7
COLOR CHANGE 8
COLOR CHANGE 9
COLOR CHANGE 10
COLOR CHANGE 11
COLOR CHANGE 12
COLOR CHANGE 13
COLOR CHANGE 14
COLOR CHANGE 15
COLOR CHANGE 16
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 19
Kanaal
8
Waarde
0 – 15
16 – 31
32 – 47
48 – 63
64 – 79
80 – 95
96 – 111
112 – 127
128 – 143
144 – 159
160 – 175
176 – 191
192 – 207
208 – 223
224 – 239
240 – 255
Functie
COLOR FADE MODUS
COLOR FADE 1
COLOR FADE 2
COLOR FADE 3
COLOR FADE 4
COLOR FADE 5
COLOR FADE 6
COLOR FADE 7
COLOR FADE 8
COLOR FADE 9
COLOR FADE 10
COLOR FADE 11
COLOR FADE 12
COLOR FADE 13
COLOR FADE 14
COLOR FADE 15
COLOR FADE 16
0 – 15
16 – 31
32 – 47
48 – 63
64 – 79
80 – 95
96 – 111
112 – 127
128 – 143
144 – 159
160 – 175
176 – 191
192 – 207
208 – 223
224 – 239
240 – 255
SOUND ACTIVE MODUS
SOUND ACTIVE MODUS 1
SOUND ACTIVE MODUS 2
SOUND ACTIVE MODUS 3
SOUND ACTIVE MODUS 4
SOUND ACTIVE MODUS 5
SOUND ACTIVE MODUS 6
SOUND ACTIVE MODUS 7
SOUND ACTIVE MODUS 8
SOUND ACTIVE MODUS 9
SOUND ACTIVE MODUS 10
SOUND ACTIVE MODUS 11
SOUND ACTIVE MODUS 12
SOUND ACTIVE MODUS 13
SOUND ACTIVE MODUS 14
SOUND ACTIVE MODUS 15
SOUND ACTIVE MODUS 16
Wanneer kanaal 7 is ingesteld tussen de waarde 0–51 en de kanalen 1-4 worden gebruikt,
bestuurt kanaal 6 de strobe.
Wanneer kanaal 7 is ingesteld tussen 52–102, is kanaal 8 in kleurenmacro modus en
bestuurt kanaal 6 de strobe.
Wanneer kanaal 7 is ingesteld tussen 103–153, is kanaal 8 in color change modus en
bestuurt kanaal 6 de snelheid van de color change.
Wanneer kanaal 7 is ingesteld tussen 154–204, is kanaal 8 in color fade modus en bestuurt
kanaal 6 de snelheid van de color fade.
Wanneer kanaal 7 is ingesteld tussen 205–255, is kanaal 8 in sound active modus en
bestuurt kanaal 6 de geluidsgevoeligheid.
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 20
WiFly Par QA5
Batterij status & opladen
Status batterij:
Met deze functie kan de resterende capaciteit van de batterij gecontroleerd worden.
Zet het apparaat aan en druk zo vaak op de MODE toets totdat “bXXX” in het display
verschijnt. “XXX” vertegenwoordigt een nummer tussen “000” en “100”. Het nummer dat in
het display weergegeven wordt is de resterende capaciteit. Indien “b---“ wordt weergegeven,
betekent dit dat de batterij leeg is of dat het apparaat op de netspanning is aangesloten. Laat
de batterij NIET volledig leeg gaan, dit verkort de levensduur van de batterij
aanzienlijk.
Voorbeeld: Als “b050” wordt weergegeven betekent dit dat de batterijcapaciteit 50% is. Als
“b025” wordt weergegeven betekent dit dat de batterijcapaciteit 25% is.
Opmerking: Het display knippert wanneer de batterij oplaadt of wanneer de capaciteit van
de batterij lager is dan 30%.
Opladen batterij:
Om de batterij op te laden dient de meegeleverde netkabel op de AC ingang op de zijkant
van het apparaat aangesloten te worden. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de
stroomvoorziening. Na ongeveer 6½ uur is de batterij volledig opgeladen. Het display
knippert niet meer als de batterij 100% opgeladen is.
Opmerking: Wanneer het apparaat na het laden weer via de batterij van stroom wordt
voorzien, zal er een minimaal capaciteitsverlies zijn.
Sneller opladen kan door de LOAD schakelaar in de OFF positie en de Battery schakelaar in
de ON positie te zetten.
WiFly Par QA5
Fotometrische tabel
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 21
WiFly Par QA5
Dimmer Curve tabel
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 22
WiFly Par QA5
Vervangen batterij
1. Schroef de 4 duimschroeven van het
batterijdeurtje los.
2. Verwijder het batterijdeurtje om toegang te krijgen
tot de batterij.
3. Verwijder de batterij voorzichtig uit het
batterijhuis.
4. Trek voorzichtig de batterijconnector met de
bekabeling naar buiten.
5. Maak de kabels van de batterij voorzichtig los.
6. Wanneer de kabels zijn losgekoppeld kan een nieuwe batterij worden aangesloten.
Monteer het geheel in omgekeerde volgorde.
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 23
WiFly Par QA5
Vervangen zekering
Haal de netsteker uit het stopcontact en verwijder de netkabel uit het apparaat. De
zekeringhouder bevindt zich in de spanningsconnector. Wip de zekeringhouder voorzichtig
met een platte schroevendraaier uit de spanningsconnector en verwijder de defecte
zekering. De zekeringhouder biedt plaats aan een reservezekering. Vervang de zekering
door een gelijkwaardige nieuwe zekering.
WiFly Par QA5
Onderhoud
Schoonmaken apparaat: voor een optimaal lichteffect dienen de interne en externe lenzen
regelmatig gereinigd te worden en te worden ontdaan van aanslag ontstaan door nevel, rook
en stof. De schoonmaakfrequentie is afhankelijk van de omgeving waarin het apparaat wordt
gebruikt. Bij veelvuldig gebruik in een club adviseren we het apparaat maandelijks te
reinigen. Regelmatig onderhoud garandeert een lange levensduur en een krachtige heldere
output.
1. Gebruik normale glasreiniger en een zachte doek om de behuizing te reinigen.
2. Reinig de externe optiek iedere 20 dagen met glasreiniger en een zachte doek.
3. Zorg dat alle onderdelen en de behuizing volledig droog zijn alvorens het apparaat
weer op de netspanning aan te sluiten.
WiFly Par QA5
Problemen oplossen
Hieronder staan een aantal mogelijk problemen met de bijbehorende oplossingen.
Apparaat reageert niet op geluid:
1. Het apparaat reageert alleen op lage frequenties. Zachte en hoge tonen activeren het
apparaat niet, evenals zachtjes tikken tegen de microfoon.
2. Controleer of het apparaat in sound active modus is.
Apparaat reageert niet op DMX:
1. Controleer of de DMX kabels goed zijn aangesloten (pin 3 is “heet”(+), mogelijk is op
andere DMX apparatuur pin 2 “heet”). De richting van de in- en uitgangen is hierbij niet
belangrijk.
Neem bij alle andere problemen contact op met uw American DJ® dealer.
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 24
WiFly Par QA5
Model:
Voltage:
Capaciteit batterij:
Levensduur batterij*:
LED’s :
Opgenomen vermogen:
Doorlussen netspanning:
Zekering:
Projectiehoek:
Afmetingen:
Gewicht:
Kleuren:
DMX:
Werkpositie:
Technische gegevens
WiFly PAR QA5
100V~240V / 50~60Hz
6 uur (alle LED’s aan) indien volledig opgeladen
Gemiddelde levensduur is ca. 500 laadbeurten
5 X 5W Quad LED’s (RGBA 4-in-1)
58W
Max. 10 apparaten
2A
25°
265 (L) x 240 (B) x 164 (H) mm
4,2kg
RGBA kleuren mix
8 DMX modi: 1 kanaal modus, 2 kanaal modus, 3 kanaal
modus, 4 kanaal modus, 5 kanaal modus, 6 kanaal
modus, 7 kanaal modus en 8 kanaal modus
Iedere veilige werkpositie
* Afhankelijk van de laadfrequentie
Automatische netspanning instelling: De WiFly Par QA5 is uitgevoerd met een
elektronische ballast die zich automatisch instelt op de juiste netspanning wanneer de WiFly
Par QA5 op de netspanning wordt aangesloten.
ATTENTIE: Drukfouten, specificaties en aanpassingen in het ontwerp van het apparaat
onder voorbehoud.
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 25
ROHS - Een belangrijke bijdrage tot behoud van ons milieu
Het Europees Parlement heeft een aantal richtlijnen opgesteld waarin het gebruik van
gevaarlijke stoffen wordt verboden of verminderd. Deze regeling, genaamd ROHS, is een
veel besproken thema in de elektronica branche.
Er worden o.a. een zestal stoffen verboden:
Lood (Pb), kwikzilver (Hg), zeswaardig chroom (CR VI), cadmium ( Cd), broomhoudende
vlamvertragers (PBB en PBDE).
Deze richtlijnen gelden voor alle elektrische en elektronische apparatuur, kortom alle
elektrische apparaten die we thuis of op het werk gebruiken.
Als fabrikant van de apparaten met de merknamen AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ en
ELATION professional zijn wij verplicht ons aan deze richtlijnen te houden. Reeds 2 jaar
voor het ingaan van de ROHS richtlijnen zijn wij gestart met het zoeken naar alternatieve,
milieu vriendelijke materialen en productieprocessen. Ruim voor de ingangsdatum van de
ROHS richtlijnen werden al onze apparaten volgens de normen van het Europees Parlement
geproduceerd. Door regelmatige controles en materiaaltests vergewissen we ons dat de
toegepaste onderdelen steeds aan de richtlijnen voldoen en dat de producten zo vriendelijk
mogelijk worden geproduceerd.
De ROHS regeling is een belangrijke stap voor het behoud van ons milieu. Wij als fabrikant
voelen ons verantwoordelijk om hieraan ons deel bij te dragen.
WEEE - Afvoeren en recyclen van elektrische en elektronische apparatuur
Jaarlijks
worden
er
wereldwijd
duizenden
tonnen
milieuverontreinigende
elektronicaonderdelen op de vuilstortplaatsen gedumpt. Om een verantwoord afvoeren en
recyclen van elektronische onderdelen te garanderen heeft het Europees Parlement de
WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) richtlijnen opgesteld.
Als fabrikant zijn wij bij de Nederlandse stichting NVMP aangesloten onder aansluitnummer
1312. Deze vereniging regelt de inzameling en verwerking van elektrische apparaten, die
betaald wordt uit een verwijderingsbijdrage.
Net als de eerder genoemde ROHS is de WEEE een belangrijke bijdrage tot behoud van het
milieu en werken wij graag mee om de natuur door deze manier van recyclen te ontlasten..
Neem voor vragen of suggesties contact op met: info@americandj.eu.
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
service@adjgroup.eu / www.americandj.eu
©American DJ® - www.americandj.eu – WiFly Par QA5 – Gebruikershandleiding pagina 26
Download PDF

advertising