Modecom | MC-421 | MC-421 - modecom

MC-421
WLAN Router
Quick Installation Guide
MODECOM
1
MC-421
GB
WLAN Router
Contents:
Ethernet Cable
Phone Cable
QIG
CD
Warning:
This CD-ROM is only compatible with the following Operating systems:
Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE
Non-Windows users to refer to the manual on CD:\fscommand\manual.pdf ( where CD is the
drive letter of your CD-ROM drive. )
Before proceeding with the installation of the WLAN AP Router, your high-speed Broadband
service has to be available at your home. If this is not the case, you will have to wait until
Telecom / ISP has activated your service.
Before proceeding with the installation, please ensure:
– That any installed firewall and anti-virus protection software be disabled during installation.
– That any other open applications be closed during installation.
Step 1: AUTO RUN CD
Insert the CD into your CD-ROM drive. The CD should auto-start. If it does not start, click on
Start -> Run and type in CD:\ Autorun.exe (where CD is the drive letter of your CD-ROM drive.)
There are Five options: Hardware Installation, Easy Setup, Advanced Configuration, User
Manual and Exit.
Step 2: Hardware Installation
This Hardware Installation will show you how to connect your WLAN AP Router, please follow
steps to complete the Hardware Installation.
2
Step 3: Easy Setup
This Easy Setup is a User-friendly program for configuring basic functions. It also has a diagnose
function to assist with fault location. The Easy Setup is typically used to help you setup your
own ADSL account. Please follow the instructions to setup your own ADSL account.
Step 4: Advanced Configuration
This Advanced Configuration is to configure your WLAN AP Router in detail, please refer to the
manual in detail.
Step5: User Manual
This is a detailed manual describing all the features and various configurations available on
the WLAN AP Router.
Wireless Setup
Step 1. A desktop computer, laptop or Pocket PC must have a WiFi card (802.11b/g) already installed. Follow the instructions on how to connect to a WiFi access point as indicated in the user
manual of the installed WiFi card.
Step 2. Set the Wifi card as follows:
-SSID to MC-421 (Not required on cards supporting Automatic SSID)
-Encryption: None
Note: Be sure your network card is set to obtain IP address and DNS automatically (The built-in
DHCP inside the WLAN AP Router will assign an IP). For the best results, WLAN AP Router should
be placed near the center of the area in which the PCs will operate. In an elevated location such
as a high shelf for better coverage.
Away from other sources of interference, such as, microwaves, and 2.4 GHz cordless phones.
Away from large metal surfaces. If using multiple access points, it is better not to use adjacent radio frequency Channels to reduce interference. Example: use Channels 1, 3, 5, 7,…. or
2,4,6,… The time it takes to establish a wireless connection can vary depending on both your
Security settings and location of the WLAN AP Router placement.
3
Hardware Connections
4
MC-421
PL
WLAN Router
Zawartość pudełka:
Kabel sieciowy
Zasilacz
Instrukcja
CD
Uwaga:
Oprogramowanie na CD jest kompatybilne z poniższymi systemami operacyjnymi:
Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE
Jeżeli używasz systemu innego niż Windows, zapoznaj się z instrukcją obsługi znajdującą się
na płycie CD - CD:\fscommand\manual.pdf ( gdzie CD odpowiada literze Twojego napędu CDROM.)
Zanim rozpoczniesz instalację upewnij się, że:
– Twoje połączenie z Internetem jest uruchomione
– Oprogramowanie antywirusowe, firewall i inne programy są wyłączone podczas instalacji.
Krok 1: AUTO RUN CD
Włóż płytę CD dołączoną do urządzenia do Twojego napędu CD. Program powinien automatycznie zostać uruchomiony. Jeśli tak się nie stało kliknij Start Uruchom a następnie wpisz CD:\
Autorun.exe (gdzie CD jest literą Twojego napędu CD) . Po uruchomieniu programu dostępne
będzie 5 opcji: Instalacja sprzętu, Szybka konfiguracja, Zaawansowana konfiguracja, Instrukcja
obsługi oraz Wyjście.
Krok 2: Instalacja sprzętu
Wyświetlone zostaną instrukcje pomocne w prawidłowej instalacji urządzenia. Wykonaj kolejne wyświetlane kroki, aby przeprowadzić ten proces.
5
Krok 3: Szybka konfiguracja
Funkcja ta uruchomi kreator konfiguracji urządzenia. Pomoże Ci to skonfigurować podstawowe funkcje urządzenia a także zdiagnozować ich poprawne funkcjonowanie pomocne przy
rozwiązywaniu ewentualnych problemów.
Krok 4: Zaawansowana konfiguracja
Zaawansowana konfiguracja pozwala skonfigurować wszystkie parametry pracy urządzenia.
Krok 5: Instrukcja
Ta szczegółowa instrukcja przedstawia funkcje urządzenia oraz tryby jego pracy
Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Krok 1. Komputer lub laptop musi mieć już zainstalowaną działającą kartę sieciową pracującą
w trybie 802.11b/g. Wykonaj poniższe kroki, aby połączyć się z punktem dostępowym. Aby dowiedzieć się jak skonfigurować kartę sieciową sprawdź to w instrukcji obsługi tejże karty.
Krok 2. Ustaw parametry sieci bezprzewodowej jak poniżej:
-SSID: MC-421 (niewymagane, jeśli karta wspiera automatyczne SSID)
-Szyfrowanie: Brak
Uwaga:
Upewnij się, że Twoja karta sieciowa ustawiona została w trybie automatycznego pobierania
adresów IP oraz DNS (wbudowany w router serwer DHCP przydzieli te adresy, Twojej karcie).
Aby uzyskać najlepszy efekt MC-421 powinien znajdować się w pobliżu środka obszaru, na
którym wykorzystywana będzie sieć bezprzewodowa. Aby zwiększyć obszar pokrycia siecią
bezprzewodową, możesz umieścić urządzenie na podwyższeniu (Np. półka). Upewnij się, że w
pobliżu nie ma źródeł zakłóceń takich jak kuchenka mikrofalowa i inne urządzenia pracujące
w paśmie 2.4GHz (Np. telefony bezprzewodowe). Jeśli w okolicy wykorzystywanych jest kilka
punktów dostępowych, zaleca się nie stosować następujących po sobie numerów kanałów sieci. Np. wykorzystuj kanały 1, 3, 5, 7… lub 2, 4, 6… Czas potrzebny na nawiązanie połączenia
uzależniony jest od zastosowanych ustawień zabezpieczeń sieci oraz lokalizacji routera względem karty sieciowej.
6
Kabel sieciowy
Połączenia
Modem xDSL/Kablowy
7
MC-421
CZ
WLAN Router
Obsah balení:
Sít’ový kabel
Napájecí
adaptér
Návod
k použití
CD
Poznámka:
Programové vybavení na CD je kompatibilní s níže uvedenými operačními systémy:
Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE
Pokud používáte jiný systém než Windows, seznámte se s návodem k použití, který je na CD CD:\fscommand\manual.pdf (kde CD je shodný s písmenem Vaší jednotky CD-ROM).
Než začnete instalovat, ujistěte se, že:
– Vaše připojení k Internetu je spuštěno
– Antivirový program, firewall a jiné programy jsou vypnuté během instalace.
Krok 1: AUTO RUN CD
Vložte přiložené k zařízení CD do Vaší jednotky CD-ROM. Program by se měl spustit automaticky. Pokud se tak nestane, klikněte na Start Spusťte a poté vpište CD:\ Autorun.exe (kde CD
je shodný s písmenem Vaší jednotky CD-ROM). Po zapnutí programu se ukáže 5 možností:
Instalace zařízení, Rychlá konfigurace, Pokročilá konfigurace, Návod k použití a také Východ.
Krok 2: Instalace zařízení
Zobrazí se instrukce pomáhající správně nainstalovat zařízení. Abyste provedl tento proces,
říďte se níže uvedenými kroky.
8
Krok 3: Rychlá konfigurace
Tato funkce spustí průvodce konfigurace zařízení. Díky tomu budete schopen nakonfigurovat
základní funkce zařízení a také rozpoznat jejich správnou činnost při řešení případných problémů.
Krok 4: Pokročilá konfigurace
Pokročila konfigurace dovoluje nakonfigurovat všechny parametry práce zařízení.
Krok 5: Návod k použití
Tento podrobný návod k použití ukazuje funkce zařízení a také způsoby jeho práce.
Konfigurace bezdrátové sítě
Krok 1. Počítač nebo notebook musí mít nainstalovanou, fungující síťovou kartu, která pracuje ve standardu 802.11b/g. Pro spojení s přístupovým bodem udělejte níže uvedené kroky. Chcete-li se dozvědět jak nakonfigurovat síťovou kartu, podívejte se do návodu k použití
této karty.
Krok 2. Nastavte parametry bezdrátové sítě jako je popsáno níže:
-SSID: MC-421 (pokud karta automaticky podporuje SSID, není povinný)
-Šifrování: není
Poznámka:
Ujistěte se, že Vaše síťová karta je nastavena na „Získejte IP nebo DNS adresu automaticky”
(vmontovaný v router server DHCP přidělí tyto adresy Vaší kartě). Aby MC-421 získal lepší
efekt, měl by být umístěný v blízkosti středu prostoru, ve kterém bude využívána bezdrátová
síť. Chcete-li zvětšit prostor potahnutí bezdrátové sítě, můžete umístit zařízení na vyvýšeném
místě (np. políčka). Ujistěte se, že v blízkosti nejsou žádné zdroje poruchy jako mikrovlnka a
jiné zařízení, které pracují v pásmu 2.4GHz (Np. bezdrátové telefony). Pokud v okolí se využívá
několik přístupových bodů, není doporučeno užívat čísla kanálu sítě, které následují po sobě.
Np. využívejte kanály 1, 3, 5, 7… nebo 2, 4, 6… Čas potřebný k navázání spojení závisí na nastavených zabezpečeních sítě a také na lokalitě routera vzhledem k síťové kartě.
9
Sít’ový kabel
Spojení
10
MC-421
SK
WLAN Router
Obsah balenia:
Sieťový kábel
Napájací kábel
Inštrukcia
CD
Upozornenie:
Programové vybavenie na CD je kompatibilné z nižšie uvedenými operačnými systémami:
Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE
Ak používate iný systém ako Windows, oboznámte sa s inštrukciou obsluhy nachádzajúcou sa
na CD - CD:\fscommand\manual.pdf (pričom CD zodpovedá písmenu Vášho čítacieho zariadenia CD-ROM.)
Pred tým ako začnete inštaláciu, ubezpečte sa, že:
– Vaše spojenie s internetom je zapnuté
– Programové antivirusové vybavenie a iné programy sú počas inštalácie zapnuté
1. Krok: AUTO RUN CD
Vložte priložené CD do čítacieho zariadenia Vášho počítača. Program by sa mal automaticky
spustiť. Ak sa tak nestalo, kliknite na Start Spustiť a následne napíšte CD:\ Autorun.exe (pričom CD je písmenom Vášho čítacieho zariadenia CD). Po spustení programu bude dostupných
5 možností: Inštalácia zariadenia, Rýchla konfigurácia, Pokročilá konfigurácia, Inštrukcia obsluhy ako aj Koniec.
11
2. Krok: Inštalácia zariadenia
Zobrazia sa pomocné inštrukcie na správnu inštaláciu zariadenia. Vykonajte ďalšie zobrazené
kroky, aby ste uskutočnili tento proces.
3. Krok: Rýchla konfigurácia
Táto funkcia spustí sprievodcu konfigurácie zariadenia. Pomôže vám skonfigurovať základné
funkcie zariadenia a taktiež zdiagnózovať ich správne pomocné fungovanie pri riešení eventuálnych problémov.
4. Krok: Pokročilá konfigurácia
Pokročilá konfigurácia umožňuje skonfigurovať všetky parametre práce zariadenia.
5. Krok: Inštrukcia
Táto podrobná inštrukcia zobrazuje funkcie zariadenia, ako aj spôsoby jeho práce.
Konfigurácia bezdrôtovej siete
1. Krok Počítač alebo laptop musí mať už nainštalovanú sieťovú kartu pracujúcu v systéme
802.11b/g. Urobte nižšie uvedené kroky, aby ste sa spojili s prístupovým bodom. Aby ste sa dozvedeli ako skonfigurovať sieťovú kartu, skontrolujte to v inštrukcii obsluhy spomínanej karty.
2. Krok Nastavte parametre bezdrôtovej siete tak ako je to uvedené nižšie:
-SSID: MC-421 (nevyžaduje sa, ak karta automaticky podporuje SSID)
-Kódovanie: Chýba
Upozornenie:
Ubezpečte sa, že Vaša sieťová karta bola nastavená v systéme automatického sťahovania IP
adries alebo DNS (zabudovaný v router server DHCP pridelí tieto adresy k Vašej karte). Aby
ste získali čo najlepší efekt, MC-421 by sa mal nachádzať v blízkosti prostriedku priestoru, na
ktorom sa bude využívať bezdrôtová sieť. Aby ste priestor pokrytia bezdrôtovou sieťou zvýšili, môžete zariadenie umiestniť na vyššom mieste (napr. polička). Ubezpečte sa, že sa v blízkosti nenachádzajú rušivé pramene, také ako mikrovlná rúra a iné zariadenia pracujúce v pásme
2.4GHz (napr. bezdrôtové telefóny). Ak je v okolí využívaných niekoľko prístupových bodov, odporúča sa nepoužívať čísla sieťových kanálov nasledujúce po sebe. Napr. využívajte kanály 1, 3,
12
5, 7... alebo 2, 4, 6... Čas potrebný na nadviazanie spojenia závisí od použitých bezpečnostných
sieťových nastavení, ako aj lokalizácie routera vzhľadom na sieťovú kartu.
Sieťový kábel
Spojenie
13
MC-421
H
WLAN Router
Hálózati kábel
Tápegység
QIG
CD
Figyelmeztetés:
Ez a CD lemez csak az alábbi operációs rendszerekkel kompatibilis :
Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE
Nem Windows felhasználók nézzék meg a kézikönyvet CD:\fscommand\manual.pdf (ahol “CD”
a saját CD-ROM-meghajtójának a betűjele pl. d:\ )
Mielőtt üzembehelyezi a Vezeték nélküli Routert, győződjön meg, hogy otthonában elérhető
-e nagysebességű internet szolgáltatás.. Ha ez nem így van, akkor meg kell várnia amíg a szolgáltató (Telecom / ISP) aktiválja ezt.
Mielőtt folytatná a telepítést, ügyeljena arra, hogy: a telepített tűzfal és anti-vírus védelemi
szoftver legyen letiltva a telepítés során. Minden más megnyitott alkalmazásot zárjon be a telepítés ideje alatt.
1.lépés: Automatikusan induló CD
Helyezze be a CD lemezt az optikai meghajtóba. A CD-nek automatikusan el kell indulnia.
Ha nem indulna el akkor kattintson a Start -> Futtatás –ra és írja be CD:\ Autorun.exe (ahol a
CD az Ön optikai meghajtójának a betűjele pl. d:\) Öt lehetőség közül választhat : Hardware
Installation, Easy Setup, Advanced Configuration, User Manual and Exit.
14
2. lépés: Hardware Installation (a hardver installálása)
Ez a hardver telepítő megmutatja, hogyan lehet csatlakoztassa a Vezeték nélküli routert,
kövesse az alábbi lépéseket.
3. lépés: Easy Setup (Egyszerű beállítás)
Ez az “Easy Setup” egy felhasználóbarát program, amivel konfigurálhatja alapvető funkciókat.
Van diagnosztikai funkciója is, hogy segítse a hiba megtalálását. Az “Easy Setup” használatával
beállíthatja az általában használatos ADSL hozzáféréseket. Kérjük, kövesse az utasításokat,
hogy beállítsa a saját ADSL hozzáférését.
4.Lépés: Advanced Configuration (Részletes beállítások)
This Advanced Configuration is to configure your WLAN AP Router in detail, please refer to the
manual in detail.
Az “Advanced Configuration” segítségével a Vezeték nélküli Router minden paraméterét tudja
állítani lásd részletesen a kézikönyvben.
5. lépés: User Manual (Felhasználói kézikönyv)
Ez a kézikönyv részletesen leírja a Router minden funkcióját és a különböző konfigurációs beállításokat.
Wireless Setup (Vezeték nélküli beállítások)
1. lépés Az asztali számítógépnek, a laptopnak vagy a Pocket PC-nek rendelkeznie kell Wifi (
vezeték nélküli ) hálózati kártyával ((802.11b / g). Kövesse az utasításokat , hogy csatlakozni tudjon a WiFi hozzáférési ponthoz a saját WiFi eszküözével a felhasználói könyvnek megfelelően.
2.lépés Állítsa be a wifi kártyát.
- SSID: MC-421 (nem szükséges hogy a kártyak támogassa az Automatikus SSID-t) -Encryption:
None ( Titkosítás : Nincs )
Megjegyzés:
Győződjön meg arról, hogy a hálózati kártyán az IP-cím és DNS automatikusra legyen állítva (a
Routerbe beépített DHCP rendel majd hozzás automatikusan egy IP címet)
A legjobb eredmény eléréshez a WLAN Router-t az alábbiak figyelembevételével kell elhelyezni:
15
Közel ahhoz a területhez ,ahol a PC-k is működnek. Valamilyen magasabb helyen, mint például
egy magas talapzaton a jobb lefedettség érdekében. Távolabb kell helyezni más jelforrásoktól,
mint például mikrohullámú sütő, vagy 2,4 GHz-een működő vezeték nélküli telefon. Kerülni
kell a router elhelyezését nagyobb fémfelületek közelébe is. Amennyiben több hozzáférési
pont is van, annak érdekében, hogy ne szomszédos adhoz csatlakozzon , használja a csatorna
frekvencia kiválasztást Példa: használtható csatornák: 1, 3, 5, 7, .... vagy a 2,4,6, ...
Minden változtatás után egy kis időre van szükség, hogy az új beállítások érvénybe lépjenek, ez
az idő változhat annak függvényében, hogy milyen biztonsági beállításokat végeztek el.
Hálózati kábel
Hardver csatlakozások
MODECOM S.A.
00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1.
16
www.modecom.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising