CANVAC | Q CLEAN R400 | User manual | CANVAC Q CLEAN R400 User manual

CANVAC Q CLEAN R400 User manual
CANVAC Q CLEAN R400/450
Robotdammsugare
Robot vacuum cleaner
SE
GB
DK
NO
FI
Bruksanvisning
User manual
Manual
Bruksanvisning
Manuaalinen
s 2
s 22
Manual på dansk er på www.canvac.se/dk
Manual på norsk er på www.canvac.se/no
Käsikirja saatavilla suomeksi osoitteessa www.canvac.se/fi
Läs bruksanvisningen noga innan du använder produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
Before using this product, please read the user manual carefully. Save the user manual for future reference.
GRATULERAR TILL DIN NYA
CANVAC Q CLEAN R400/450
ROBOTDAMMSUGARE!
INNEHÅLL
Säkerhetsinstruktioner
3
Produktegenskaper
4
Produktens delar
5
Huvudenhet och tillbehör
5
Robotdammsugarens uppbyggnad
6
Laddstation och rumsavgränsare
7
Användning av produkten
8
Kom-igång
8
Batteriladdning
8
Display på enheten
9
Fjärrkontroll
10
Start/Standby/Viloläge
11
Programering av städtid
12
Städprogram
14
Användning av rumsavgränsare
15
Underhåll av produkten
16
Rengöring av sidoborstar
16
Rengöring av dammbehållare och filter
16
Rengöring av hjul, sensorer, autoladdningssensorer och insugsöppning
17
Mopptillsats (Canvac Q Clean R450)
17
Byte av batteri
17
Felsökning
18
Felsökningstabell
18
Teknisk information
19
2
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Innan du använder denna produkt, läs nedanstående säkerhetsinstruktioner och vidta alla
normala försiktighetsåtgärder.
• Läs denna bruksanvisning noggrant och fullständigt innan du använder produkten.
• Spara denna bruksanvisning.
• Eventuella åtgärder som inte motsvarar vad som beskrivs i denna bruksanvisning kan leda till skador på människor eller produkten.
VARNING!
1. Endast behörig tekniker får demontera produkten.
2. Använd endast medföljande nätadapter. Andra adaptrar kan orsaka elektriska stötar, brand eller skador på produkten.
3. Vidrör inte matningskabeln, stickkontakten eller nätadaptern med våta händer.
4. Låt inte kläder eller kroppsdelar dras in i produktens hjul.
5. Låt inte produkten komma nära cigarettändare, tändstickor eller annat brandfarligt material.
6. Om produkten behöver rengöras, vänta tills laddningen är avslutad.
7. Böj inte matningskabeln överdrivet och belasta den inte med tunga eller vassa föremål.
8. Denna produkt får endast användas inomhus.
9. Sitt inte på produkten och ställ inga föremål på den.
10. Använd inte denna produkt i våt eller fuktig miljö (alla miljöer där vätskor förekommer).
11. Före användning, ta bort alla ömtåliga föremål samt sladdar, kläder, papper,
textilier etc. som kan fastna i produkten.
12. Placera inte produkten där den lätt kan falla (på bord, stolar etc.).
13. Stäng av strömbrytaren när du inte behöver använda produkten under en längre tid.
14. Före användning, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten till nätuttaget och laddstationen.
15. För att undvika att någon snubblar, informera alla människor i huset när produkten arbetar.
16. Produkten kan ha svårigheter att passera trösklar högre än 10 mm.
17. Använd denna produkt i temperaturer från 0 °C till 40 °C och utsätt den inte för miljöer med hög temperatur.
18. Produkten måste vara skild från elnätet när batteriet avlägsnas.
19. Batteriet måste avlägsnas från produkten innan den kasseras.
20. Batteriet ska lämnas på godkänt insamlingsställe när det är kasserat.
21.Produkten ska lämnas till godkänt insamlingsställe när den är kasserad.
3
PRODUKTEGENSKAPER
Du har just blivit ägare till en effektiv och lättskött produkt
med många smarta funktioner:
Kraftfullt sug istället för roterande borste
Canvac Q Clean R400/450 har ett effektivt sugmunstycke i mitten istället för en roterande b
­ orste
som lätt kan trassla in sig och fastna. Med de båda sidoborstarna och sugfunktionen når den
­effektivt in i alla hörn. Detta gör att även de minsta dammpartiklarna sugs upp!
Intelligent anpassning av sugkraft
Produkten anpassar automatiskt sin sugkraft till olika golvytor. Detta gör inte bara r­ engöringen
effektivare utan ökar också driftstiden med över 30 %!
Moppfunktion (Canvac Q Clean R450)
Din nya robotdammsugare har också en moppfunktion – fäst den specialdesignade dammabsorberande mopptillsatsen på maskinens undersida, så torkar den automatiskt av golvet under drift.
UV–ljus (Canvac Q Clean R450)
Din Canvac QClean R450 är dessutom utrustad med UV-ljus som dödar
bakterier.
Enkel hantering med en ”touch”
Starta ett städprogram genom att trycka på touch-knapparna på enheten.
Snabbstart – tryck CLEAN två gånger. För att starta städprogrammen
genom fjärrkontrollen – tryck ON/OFF tre gånger för att starta enheten.
Smart dammbehållare
Inga påsar behövs, bara lyft ur och töm behållaren.
Robust konstruktion
Enheten har en robust konstruktion med stora fjädrande hjul som klarar de flesta hinder.
Tar sig in under låga möbler
Endast 90 mm hög.
Städprogram
Automatiskt
Punktstädning
Tidsinställd städning
Kantstädning
S-städning
Se mer ingående om städprogrammen på sid 14.
4
PRODUKTENS DELAR
HUVUDENHET OCH TILLBEHÖR
Nr.
Beskrivning
Antal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Huvudenhet
Laddstation
Fjärrkontroll (inkl. batteri)
Rumsavgränsare
Rengöringsverktyg
Extra sidoborstar
Bruksanvisning
Extra HEPA-filter
Mopptillsats
Nätadapter
1
1
1
1*, 2**
1
2
1
1
1**
1
*Gäller Canvac Q Clean R400
**Gäller Canvac Q Clean R450
1
2
6
5
9
3
4
8
7
10
5
ROBOTDAMMSUGARENS UPPBYGGNAD
Mottagarfönster för IR-fjärrkontroll
Stötfångare
Huvudkåpa
Lock
Noshjul
Stift för automatisk laddning
Vänster sidoborste
Batterilock
Höger sidoborste
Insugningsöppning
Höger hjulmodul
Bottenplatta
Vänster hjulmodul
Strömbrytare
UV-lampa
(Canvac Q Clean R450)
Lock
Dammbehållare
Uttag nätadapter
Primärfilter
HEPA-filterhållare
HEPA-filter
Dammbehållare
6
LADDSTATION & RUMSAVGRÄNSARE
Kontrollampa
IR-sändarfönster
Övre kåpa
Stötfångare
Laddningskontakter
Uttag för
nät­adapter
Strömbrytare
IR-sändarfönster
Kontrollampa
Fönster för spärrstråle
Sidokåpa
Bottenplatta
INSTALLATION AV BATTERIER I RUMSAVGRÄNSAREN
1. Lyft av locket på
rumsavgränsaren.
2. Sätt i två R20/D-batterier i
rumsavgränsaren.
3. För in lockets klackar
i motsvarande urtag och
pressa ner locket tills det går
i lås med ett klick.
Obs! Om enheten inte används under en längre tid – ta ur batterierna!
7
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN
KOM-IGÅNG
Batteriladdning
A. Laddstationens placering
Placera laddstationen mot en vägg och se till att det inte finns
några hinder inom 1 meter åt vardera sidan och ca 2 meter
framför laddstationen.
B. Slå på strömbrytaren på robotdammsugarens undersida
Displayen kommer då att börja blinka, vilket indikerar att roboten är i standbyläge.
C. Ladda på något av följande sätt:
a. Koppla laddkabeln till robotens ladduttag och anslut laddaren till nätuttaget.
b. Tryck på HOME-knappen på roboten eller fjärrkontrollen, så uppsöker roboten automatiskt laddstationen.
Fig a
Fig b
Obs! Under laddning visar LED-displayen ”1111”. När batterierna är fulladdade visar LEDdisplayen ”FULL”. Om CLEAN-knappen blinkar i standbyläget är det dags att ladda robotdammsugaren (i arbetsläge söker roboten själv upp laddstationen när den behöver laddas).
För optimal batterilivslängd
OBS! A. Ladda i 12 timmar innan du använder roboten första gången.
B. Ladda så snart roboten indikerar laddningsbehov.
C. Om roboten inte ska användas under en längre tid: Ladda batteriet fullt, stäng av ­
ström­brytaren och förvara roboten på en torr och sval plats.
Starta robotdammsugaren
A. Kontrollera att strömbrytaren på undersidan är påslagen.
B. Tryck på CLEAN på robotens ovansida eller på ON/OFF på fjärr­kontrollen för a
­ tt börja städa.
Obs! Om roboten är i sleepläge, tryck på CLEAN på robotens ovansida eller på ON/OFF
på fjärrkontrollen för att väcka upp den till standby, och tryck på CLEAN igen för att starta
städningen.
8
DISPLAY PÅ ENHETEN – R400/R450
1.
LED-panel
2. Strömbrytare för UV-ljus
3.
Autoladdning/Stega framåt
4. Punktstädning/Stega bakåt
5. Programmering
6. Städning
Visar tid, laddstatus och eventuella felkoder med bokstäver, siffror och grafik.
Tryck på knappen för att aktivera det bakteriedödande UV-ljuset när roboten är i
standbyläge.
I normalläge aktiverar du automatisk laddning med denna knapp – roboten söker själv
upp laddstationen. I programmeringsläge använder du knappen för att stega dig framåt
i programvalen.
I normalläge aktiverar du intensivstädning på stället med denna knapp. I programmeringsläge använder du knappen för att stega dig bakåt i programvalen.
Tryck på knappen för att aktivera respektive avsluta programmeringsläget.
Tryck på knappen för att:
A. Väcka roboten från viloläge till standbyläge
B. Bekräfta programval i programmeringsläget
C. Starta städningen när roboten är i standbyläge
Håll knappen intryckt i tre sekunder för att stänga ned roboten till viloläge.
Läs mer om användning av produkten på sid 12-15.
9
FJÄRRKONTROLL
1.
LCD-display
2.
Riktningsknappar
3.
ON/OFF – Ström av/på
4.
PLAN – Timer
5.
HOME – Autoladdningsknapp
6.
MODE – Val av städfunktion
7.
CLK – Klockinställning
8.
SPOT – Intensivstädning
Använd fjärrkontrollen precis som du gör med din TV – slå på roboten och peka mot r­ oboten
med fjärrkontrollen för att styra den.
CLK Klockinställning (7)
Så här ställer du in fjärrkontrollens klocka: tryck på CLK-knappen och stega dig fram med
riktningsknapparna för att ställa in rätt tid. Tryck på CLK-knappen en gång till, så sparas den
inställda tiden.
ON/OFF (3)
För att väcka dammsugaren: Tryck på ON/OFF två gånger.
För att starta dammsugning: Tryck en gång till på ON/OFF.
Viloläge: Detta sker automatiskt efter ca 10 sekunders overksamhet.
SPOT Punktstädning (8)
För intensivstädning på stället, tryck på SPOT.
10
MODE Val av städfunktion (6)
För val av städprogram, tryck på MODE under drift en eller flera gånger tills det program du
önskar visas i displayen. 1: Städning i spiralmönster, 2: automatisk städning, 3: kantstädning,
4: städning i S-mönster.
PLAN Timer (4)
Programmering: Tryck på PLAN och följ instruktionerna i programmeringsavsnittet (sid 12-13).
Genom att hålla PLAN intryckt kan du se inställt program i displayen.
HOME Autoladdningsknapp (5)
Automatisk laddning: Tryck på HOME, så uppsöker robotdammsugaren laddstationen automatiskt. Tryck en gång till på HOME eller ON/OFF, så stannar roboten där.
Riktningsknappar (2)
Byte av städriktning: Du kan styra robotens städmönster under drift genom att trycka på riktningsknapparna.
Display (1)
Visar dina aktuella inställningar.
Fjärrkontrollen drivs av två batterier av typ AAA.
Obs!
Kontrollera först att robotdammsugaren är påslagen med strömbrytaren på dess undersida. Rikta
fjärrkontrollen mot robotdammsugaren och styr den med knapparna. Om du använder fjärrkontrollen nära laddstationen kan det hända att den inte uppfattar signaler från robotdammsugaren
och därför inte fungerar korrekt.
11
START/STANDBY/VILOLÄGE
Start
A. Kontrollera att strömbrytaren på undersidan är påslagen.
B. Tryck på CLEAN på robotens ovansida två gånger eller på ON/OFF tre gånger på
fjärrkontrollen för att börja städa.
Standby
För att ställa roboten i standbyläge när den är igång, tryck på CLEAN p
­ å robotens ovansida eller på ON/OFF på fjärrkontrollen.
Viloläge
Om inget nytt kommando ges de följande 10 sekunderna går roboten automatiskt ner i viloläge.
PROGRAMMERING AV STÄDTID (PLAN)
Så här programmerar du robotdammsugaren:
Programmering med knapparna på enheten
A. Ställ in robotdammsugarens klocka
a. Tryck på PLAN för att initiera klockinställningen när maskinen är i standbyläge eller laddas. LED-displayen visar den inställda tiden.
b. Tryck på CLEAN för att välja timme – de två vänstra siffrorna på displayen blinkar.
Tryck på HOME eller SPOT för att stega framåt eller bakåt till rätt timma.
c. Tryck på CLEAN en gång till för att ställa in minut – de två högra siffrorna på displayen blinkar. Tryck på HOME eller SPOT för att stega framåt eller bakåt till rätt minut.
d. Tryck på CLEAN en gång till för att bekräfta inställningen.
B. Programmering av städtid
a. Tryck på PLAN två gånger för att inleda programmering av städtid. LED-displayen visar tidigare programmerad tid eller 00:00 om ingen tidigare programmering är gjord.
b. Tryck på CLEAN för att välja timme – de två vänstra siffrorna på displayen blinkar. Tryck på HOME eller SPOT för att stega framåt eller bakåt till rätt timma.
c. Tryck på CLEAN en gång till för att ställa in minut – de två högra siffrorna på displayen blinkar. Tryck på HOME eller SPOT för att stega framåt eller bakåt till rätt minut.
d. Tryck på CLEAN en gång till för att bekräfta programmeringen.
C. Nollställning av städtid
a. Programmera in starttiden 00:00, så raderas timerinställningen.
Obs! Robotdammsugaren börjar städa vid den inprogrammerade tidpunkten varje dag.
Starttiden 00:00 kan inte användas, eftersom den nollställer timerfunktionen.
12
Programmering via fjärrkontrollen
Obs! När du programmerar städtid via fjärrkontrollen ställer du in en fördröjning i förhållande till
robotdammsugarens klockinställning, d v s inte den exakta tidpunkten.
Exempel: Robotens klocka visar 09:00, du vill att den ska börja städa kl 10:30 varje dag. Då
ställer du via fjärrkontrollen in 1:30.
Starttiden kan endast programmeras i steg om 30 minuter via fjärrkontrollen och du kan inte
nollställa städprogram genom att välja starttid 00:00.
A. Programmering av städtid
a. Håll PLAN intryckt i 3 sekunder för att inleda programmering av städtid. De två vänstra siffrorna på displayen blinkar.
b. Tryck på riktningsknapparna UPP eller NED för att stega framåt eller bakåt till rätt timma.
c. Tryck på riktningsknappen HÖGER för att ställa in minut – de två högra siffrorna på
displayen blinkar. Tryck på riktningsknapparna UPP eller NED för att stega framåt eller bakåt till rätt minut.
d. Tillse att robotdammsugaren är i standbyläge eller laddas, peka mot den med fjärr kontrollen och tryck på ON/OFF för att bekräfta programmeringen, alternativt tryck ytterligare en gång för att nollställa den.
B. Nollställning av städtid
Tryck på ON/OFF två gånger för att nollställa programmeringen när du är inne i
programmeringsläget.
13
STÄDPROGRAM
Automatisk städning
I detta läge städar robotdammsugaren
rummet automatiskt och anpassar sitt städmönster till omgivningarna. Detta läge är i
de flesta fall det enda du behöver använda.
Tryck på ON/OFF på fjärrkontrollen eller
CLEAN på maskinens ovansida för att starta
­automatisk städning.
Punktstädning
Robotdammsugaren aktiverar själv intensivstädningsläget om den upptäcker en extra
nedsmutsad yta, men du kan även aktivera
det själv för att städa en sådan yta genom
att trycka på SPOT-knappen.
Tidsinställd städning
När städningen är programmerad vid en
viss tid kommer robotdammsugaren att
lämna laddstationen och börja städa vid
programmerad tidpunkt.
14
Kantstädning
(Kan endast aktiveras
via fjärrkontrollen)
När robotdammsugaren är i arbetsläge,
tryck på MODE för att välja läge 3 för
kantstädning. Robotdammsugaren följer
då i första hand kanter i rummet.
Städning i S-mönster
(Kan endast aktiveras
via fjärrkontrollen)
När robotdammsugaren är i arbetsläge,
tryck på MODE för att välja läge 4 för
städning i ­S-mönster.
Användning av rums­avgränsare
Rumsavgränsaren används för att hindra
robotdammsugaren att gå utanför det
eller de rum du vill att den ska arbeta i.
Den sänder ut en infraröd stråle som når
ca 3 meter. Placera rumsavgränsaren vid
en dörröppning för bästa funktion. Sätt i
batterier, slå på strömbrytaren och placera
rumsavgränsaren på önskad plats. Stäng
av strömmen när den inte används.
Obs! Placera rumsavgränsaren med märkningen
vänd mot den
linje du vill hindra robotdammsugaren från att passera.
15
UNDERHÅLL AV PRODUKTEN
RENGÖRING AV SIDOBORSTARNA
A.Kontrollera att borstarna inte är skadade eller att främmande föremål har fastnat i dem.
B. Rengör borstarna med en trasa eller liknande.
C. Har borstarna blivit lätt deformerade – doppa dem i varmt vatten i fem sekunder, så
återtar de sin ursprungliga form.
D. Byt ut borstarna om de är skadade.
RENGÖRING AV DAMMBEHÅLLARE OCH FILTER
Töm och rengör dammbehållaren enligt nedan vid behov.
1. Tryck på PUSH för att öppna locket.
3. Ta ur HEPA-filtret.
2. Lyft ur dammbehållaren.
4. Öppna dammbehållarens
lock och ta ur primärfiltret.
5. Töm dammbehållaren.
6. Tvätta dammbehållaren och primärfiltret. 7. Sätt tillbaka primärfiltret i dammbehållaren
Rengör HEPA-filtret med borsten.
när den torkat. Montera därefter HEPA-filtret.
Obs! Kontrollera att inga främmande föremål fastnat i sugöppningen.
HEPA-filtret bör tvättas efter 15-30 dagars användning. Filtrets livslängd är ca 6 månader.
Sätt tillbaka filtren först när de torkat helt. Torka inte filtren i direkt solljus.
Dammbehållare, borstar och filter finns som att få som reservdelar.
16
RENGÖRING AV HJUL OCH SENSORER (1)
1.
Torka av alla sensorer och hjul med en mjuk torr trasa
eller liknande.
RENGÖRING AV LADDSTATIONENS POLER (2)
2.
Avlägsna laddstationens nätadapter innan rengöring.
Torka av polerna med en mjuk torr trasa eller liknande.
3.
RENGÖRING AV SUGÖPPNINGEN
OCH DAMMSENSORN (3)
Torka av ytorna med en mjuk torr trasa eller liknande.
4.
MOPPTILLSATS (4)
(Gäller Canvac Q Clean R450)
Fäst den självhäftande mopptillsatsen på robotdamm­
sugarens undersida som visas i figuren. När
­­
den blivit
smutsig kan den enkelt bytas ut (finns hos din Canvacåterförsäljare).
Obs! Akta sensorerna för fukt och lösningsmedel­
– våttorka inte!
BYTE AV BATTERI (5)
a. Säkerställ att robotdammsugaren inte är ansluten till laddaren.
b. Stäng av robotdammsugarens strömbrytare.
c. Lossa skruvarna (2 st) på batteriluckan (se figur).
d. Lyft ur batteriet och lossa kontakten.
17
5.
Batterilucka
FELSÖKNINGSSCHEMA
Felkod
Felkälla
Lösning
E000
Alla sensorer OK
-
E001
Vänster sensor undertill
Rengör sensorn
E002
Övre vänstra sensorn undertill
Rengör sensorn
E003
Övre högra sensorn undertill
Rengör sensorn
E008
Höger sensor undertilll
Rengör sensorn
E00F
Alla sensorer undertill
Rengör sensorn
E010
Vänster IR-sensor i stötfångare
Rengör stötfångarens lins
E020
Höger IR-sensor i stötfångare
Rengör stötfångarens lins
E040
Främre vänstra IR-sensorn i stötfångare
Rengör stötfångarens lins
E080
Främre högra IR-sensorn i stötfångare
Rengör stötfångarens lins
E100
Vänster kollisionsbrytare
Kontrollera stötfångaren
E200
Höger kollisionsbrytare
Kontrollera stötfångaren
E400
Vänster hjul ej på golvet
Placera roboten på golvet
E800
Höger hjul ej på golvet
Placera roboten på golvet
Felkod
Felkälla
Lösning
L000
Alla funktioner OK
-
L001
Överbelastning vänster hjul
Kontrollera att hjulet inte fastnat
L002
Överbelastning höger hjul
Kontrollera att hjulet inte fastnat
L004
Överbelastning vänster borste
Kontrollera att borsten inte fastnat
L008
Överbelastning höger borste
Kontrollera att borsten inte fastnat
L010
Överbelastning fläkt
Kontrollera att fläkten löper fritt
Om åtgärder enligt ovan inte hjälper:
1. Starta om robotdammsugaren genom att slå av och på strömbrytaren.
2. Kontakta serviceverkstad om detta inte hjälper.
Obs! UV-ljuset på robotens undersida kan skada dina ögon och ska endast lysa när maskinen
är i funktion. Om det lyser när roboten är upplyft – stäng av maskinen omedelbart och kontakta
serviceverkstad.
Solljus
Produkten använder sig av IR-sensorer för att navigera under dammsugningen. Dessa sensorer
kan störas av infallande solljus, vilket kan försvåra robotdammsugarens navigering. Begränsa
därför om möjligt solljuset i rummet.
18
TEKNISK INFORMATION R400/450
Canvac Q Clean R400/450
Diameter
340 mm
Höjd
90 mm
Vikt
3,0 kg
Matningsspänning
14,4 V
Batteri
NiMH 2000 mAh
Dammbehållarvolym
0,5 l
Laddning
Automatisk eller manuell
Driftläge
Auto, Punkt, Kant, S-städ, Timer
Laddningstid
200–300 minuter
Funktionstid
ca 90 min vid max effekt
Knapptyp huvudenhet
Touchfunktion (LED-display)
EG-försäkran
19
CONGRATULATIONS ON YOUR NEW
CANVAC QCLEAN R400/450
ROBOT VACUUM CLEANER! CONTENTS
Safety instructions
23
Product features
24
Components
25
Main unit and accessories
25
Design
26
Charging station and virtual wall
27
Using the product
28
Getting started
28
Battery charging
28
The unit’s display
29
Remote control
30
Start/standby/sleep mode
31
Programming cleaning time
32
Cleaning programmes
34
Using the virtual wall
35
Maintaining the product
36
Cleaning the side brushes
36
Cleaning the dust holder and filter
36
Cleaning the wheels, sensors and suction opening
37
Easy-fit mop (Canvac Q Clean R450)
37
Replacing the battery37
Troubleshooting
38
Troubleshooting
38
Tecnical data
39
22
SAFETY INSTRUCTIONS
Before you use this product, please read the safety instructions below and take all the usual
precautions.
• Read this user manual carefully and completely before you use the product.
• Save this user manual.
• Any use or actions that do not correspond to what is set out in this user manual may lead to damage or injury.
WARNING!
1. Only qualified technicians may dismantle this product.
2. Use only the accompanying mains adapter. Other adapters may result in electric shocks, fire or damage to the product.
3. Do not touch the power supply cable, plug or mains adapter with wet hands.
4. Do not let clothes or any part of the body get drawn into the product’s wheels.
5. Do not let the product come near cigarette ends, matches or other flammable materials.
6. If the product needs cleaning, wait until charging has finished.
7. Do not bend the power supply cable excessively and/or subject it to heavy or sharp
loads/objects.
8. This product may be used indoors only.
9. Do not sit on the product and do not place any objects on it.
10.Do not use this product in wet or damp environments (any environment where liquids
are present).
11. Before use, remove all delicate objects, electrical leads, clothes, pieces of paper, textiles, etc. that can get caught in the product.
12. Do not put the product where it can easily fall (e.g. on tables, chairs, etc.).
13. When you do not need to use the product for a long time, put the power switch into the
OFF position.
14. Before use, check that the mains adapter is connected correctly to the mains socket and the charging station.
15. To avoid anyone tripping over it, inform all those concerned when the product is in active use.
16. The product can find it difficult to cross thresholds higher than 10 mm.
17. Use the product in temperatures from 0 °C to 40 °C. Do not expose it to environments where the temperature is high.
18. When removing the battery, the product must be disconnected from the mains.
19. Before disposing of the product, the battery must be removed.
20. The battery must be disposed of via an approved facility.
21. The product must be disposed of via an approved facility.
23
PRODUCT FEATURES
You are now the owner of an efficient and easy-to-maintain
product that has many clever functions!
Powerful suction instead of a rotating brush
Instead of a rotating brush that can easily clog and jam, the Canvac QClean R400/450 has an
efficient suction nozzle located centrally in its base. Thanks to this and the two side brushes, every
corner is taken care of and even the smallest dust particles are removed!
Intelligent regulation of suction
The product automatically regulates suction to match various floor surfaces. This not only makes
cleaning more efficient, it also extends operating time by over 30 %!
Mop function (Canvac QClean R450)
Your new robot vacuum cleaner also has a mop function. Fit the specially designed dustabsorbing easy-fit mop to the bottom of the machine. It then automatically mops the floor
when the robot is in use.
UV light (Canvac QClean R450)
Your Canvac QClean R450 is additionally equipped with a UV light
function that kills bacteria.
Simple touch-button operation
To start a cleaning programme, simply press the unit’s touch-buttons.
Quick start: press CLEAN twice. To start the cleaning programme via the
remote control, press ON/OFF three times. This starts the unit.
Clever dust holder
No bags needed, simply lift the holder out and empty it.
Robust design
The unit is a robust design with large, sprung wheels that can manage most obstacles.
Gets in under low furniture
Only 90 mm high.
Cleaning programmes
Automatic
Spot cleaning
Scheduled cleaning
Edge cleaning
S-cleaning
For details of the cleaning programmes, please see page 32.
24
COMPONENTS
MAIN UNIT AND ACCESSORIES
No.
Description
Quantity
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Main unit
Charging station
Remote control (including batteries)
Virtual wall
Cleaning tool
Extra side brushes
User manual
Extra HEPA filter
Easy-fit mop
Mains adapter
1
1
1
1*, 2**
1
2
1
1
1**
1
*Canvac Q Clean R400
**Canvac Q Clean R450
1
2
6
5
9
3
4
8
7
10
25
DESIGN
Window for receiving IR signals
from the remote control
Bumper
Main casing
Lid
Nose wheel
Automatic charging contact
Left side brush
Battery lid
Right side brush
Suction opening
Right wheel module
Base plate
UV light
Left wheel module
Power switch
(Canvac Q Clean R450)
Lid
Dust holder
Mains adapter socket
Primary filter
HEPA filter holder
HEPA filter
Dust holder
26
CHARGING STATION AND VIRTUAL WALL
Indicator light
IR transmission window
Upper casing
Bumper
Charging contacts
Mains adapter
socket
Power switch
IR transmission window
Indicator light
Limiter beam window
Side casing
Base plate
INSTALLING BATTERIES IN THE VIRTUAL WALL
1. Lift the lid off the virtual 2. Insert two R20/D batteries
into the virtual wall.
wall.
3. Insert the lid’s lugs into the
corresponding recesses. Press
the lid down until it clicks shut
into place.
NB! If the unit is not to be used for a long time, remove the batteries!
27
USING THE PRODUCT
GETTING STARTED
Battery charging
A. Charging station location
Place the charging station against a wall. Ensure that there are no obstacles within 1 metre of either side of the charging station and around 2 metres in front.
B. Put the power switch on the underside of the robot vacuum
cleaner into the ON position
This will cause the display to flash, indicating that the robot is in standby mode.
C. Charge in one of the following ways
a. Connect the charging cable to the robot’s charging socket and connect the charger to
the mains socket.
b. Press the HOME button on the robot or the remote control. The robot then automatically
locates the charging station.
Fig a
Fig b
NB! While charging, the LED display shows “1111”. When the batteries are fully charged, the
LED display shows “FULL”. If the CLEAN button flashes in standby mode, it is time to charge
the robot vacuum cleaner (in operating mode, the robot locates the charging station itself when
charging is required).
For optimum battery life
NB! A. Charge for 12 hours before using the robot for the first time.
B. Charge the robot as soon as it indicates that charging is necessary.
C. If the robot is not to be used for a long time: fully charge the battery, put the power
switch into the OFF position and store the robot in a dry and cool place.
Starting the robot vacuum cleaner (Canvac QCLEAN R450)
A. Check that the power switch on the underside is in the ON position.
B. To start cleaning, press CLEAN on the robot’s top or ON/OFF on the remote control.
NB! If the robot is in sleep mode, press CLEAN on the robot’s top or ON/OFF on the remote
control to go into standby mode. Press CLEAN again to start cleaning.
28
R400/R450 DISPLAY
1.
LED-panel
2. UV light switch
3.
Auto-charging/Forwards menu selection
4. Spot cleaning/Backwards menu selection
5. Programming
6. Cleaning
Shows time, charging status and any fault codes (letters, digits and graphics are used).
With the robot in standby mode, press the button to activate the bacteria-killing
UV light.
In normal mode, this button is used to activate automatic charging (the robot locates the charging
station itself). In programming mode, the button is used to step forwards in programme selection.
In normal mode, this button is used to activate deep cleaning at the spot in question. In
programming mode, the button is used to step backwards in programme selection.
Press the button to activate or close the programming mode.
Press the button to:
A. Wake the robot from sleep mode to standby mode.
B. Confirm the programme selection made in the programming mode.
C. Start cleaning when the robot is in standby mode.
To put the robot into sleep mode, hold the button down for three seconds.
For further information on using the product, please see pages 32 to 35.
29
REMOTE CONTROL
1.
Liquid crystal display (LCD)
2.
Direction buttons
3.
ON/OFF – Power to the robot
4.
PLAN – Timer/schedule
5.
HOME – Auto-charging button
6.
MODE – Selection of cleaning function
7.
CLK – Setting the clock
8.
SPOT – Deep cleaning
Use the remote control exactly as you do your TV remote control. Switch the robot on and, to
control it, point the remote control at the robot.
CLK – Setting the clock (7)
To set the remote control’s clock: press CLK and, using the direction buttons, step forwards to set
the correct time. To save the set time, press the CLK button once again.
ON/OFF (3)
To wake the vacuum cleaner: press ON/OFF twice.
To start vacuum cleaning: press ON/OFF once again.
Sleep mode: the robot goes into sleep mode automatically after 10 seconds of inactivity.
SPOT – Deep (spot) cleaning (8)
For deep cleaning of a particular area (spot), press SPOT.
30
MODE – Selection of cleaning function (6)
To select a cleaning programme, press MODE one or more times (until the desired programme is
shown in the display) while the robot is working. 1: Spiral pattern cleaning. 2: Automatic cleaning. 3: Edge cleaning. 4: S-pattern cleaning.
PLAN – Timer/schedule (4)
Programming: press PLAN and follow the instructions in the Programming section (pages 32 to
33). To see the set programme in the display, hold the PLAN button down.
HOME – Auto-charging button (5)
Automatic charging: press HOME. The robot vacuum cleaner then locates the charging station
automatically. Press HOME (or ON/OFF) once again and the robot stops where it is.
Direction buttons (2)
Changing cleaning direction: while the robot is operating, you can control its cleaning pattern by
pressing the direction buttons.
Display (1)
Shows your current settings.
The remote control is powered by two AAA batteries.
NB!
First check that the power switch on the robot’s underside is in the ON position. Point the remote
control at the robot vacuum cleaner and use the buttons to control it. If the remote control is used
near the charging station, there is the risk that the signals from the robot vacuum cleaner will not
be correctly understood. This may result in incorrect operation.
31
START/STANDBY/SLEEP MODE
Start
A. Check that the power switch on the underside is in the ON position.
B. To start cleaning, press CLEAN on the robot’s top twice or ON/OFF on the remote control three times.
Standby
When the robot is operating, it can be put into standby mode by pressing CLEAN on the robot’s top or ON/OFF on the remote control.
Sleep mode
If no new command is sent in the following 10 seconds, the robot automatically goes
into sleep mode.
PROGRAMMING CLEANING TIME (PLAN)
The robot vacuum cleaner can be programmed as set out below.
Programming using the buttons on the unit
A. Set the robot vacuum cleaner’s clock
a. When the machine is in standby mode or being charged, press PLAN to initiate clock
setting. The LED display shows the set time.
b. Press CLEAN to select hours – the two digits on the left of the display flash. Press HOME or SPOT to step forwards or backwards to the correct hour.
c. Press CLEAN once again to set minutes – the two digits on the right of the display flash. Press HOME or SPOT to step forwards or backwards to the correct minute.
d. Press CLEAN once again to confirm the setting.
B. Programming cleaning time
a. Press PLAN twice to initiate the programming of cleaning time. The LED display shows the previously programmed time or, if programming has not previously taken place, 00:00.
b. Press CLEAN to select hours – the two digits on the left of the display flash. Press HOME or SPOT to step forwards or backwards to the correct hour.
c. Press CLEAN once again to set minutes – the two digits on the right of the display flash. Press HOME or SPOT to step forwards or backwards to the correct minute.
d. Press CLEAN once again to confirm the programming.
C. Zeroing cleaning time
a. Setting the start time to 00:00 deletes the timer setting.
NB! The robot vacuum cleaner starts cleaning at the programmed time every day. Because it
cancels the timer function, 00:00 cannot be used as the start time.
32
Programming via the remote control
NB! When you programme the cleaning time via the remote control, you set a delay in relation to
the robot vacuum cleaner’s clock setting (i.e. not the point of time itself).
For example: the robot’s clock shows 09:00. You want the robot to start cleaning at 10.30 every
day. Set the remote control to 1:30.
Using the remote control, the start time can only be programmed in 30-minute steps and the cleaning programme cannot be zeroed by selecting 00:00 as the start time.
A. Programming cleaning time
a. Hold PLAN down for 3 seconds to initiate the programming of cleaning time. The two digits on the left of the display flash
b. Press the UP or DOWN direction buttons to step forwards or backwards to the correct hour.
c. Press the RIGHT direction button to set minutes – the two digits on the right of the display flash. Press the UP or DOWN direction buttons to step forwards or backwards to the
correct minute.
d. Ensure that the robot vacuum cleaner is in standby mode or being charged. Point the remote control at it and press ON/OFF to confirm the programming. Alternatively, press once again to zero it.
B. Zeroing cleaning time
When you are in programming mode, press ON/OFF twice to zero the programming.
33
CLEANING PROGRAMMES
Automatic cleaning
In this mode, the robot vacuum cleaner
cleans the room automatically and adapts
its cleaning pattern to the surroundings. In
most cases, this is the only mode you need
to use. To start automatic cleaning, press
ON/OFF on the remote control or CLEAN
on the machine’s top.
Spot cleaning
If it detects a particularly dirty area, the robot vacuum cleaner starts the deep cleaning
mode itself. However, by pressing the SPOT
button, cleaning of such an area can also
be started manually.
Scheduled cleaning
When cleaning is programmed to a schedule, the robot vacuum cleaner leaves the
charging station and starts cleaning at the
programmed time.
34
Edge cleaning
(Can only be activated via the
remote control.)
When the robot vacuum cleaner is in
operating mode, press MODE and select
mode 3 for edge cleaning. The robot
vacuum cleaner then primarily follows the
edges of the room.
S-pattern cleaning
(Can only be activated via the
remote control.)
When the robot vacuum cleaner is in
operating mode, press MODE and select
mode 4 for S-pattern cleaning.
Using the virtual wall
The virtual wall is used to prevent the robot
vacuum cleaner going outside the room
or rooms in which you want it to operate.
An infrared beam with a reach of around
3 metres is emitted by the virtual wall. For
optimum functionality, place the virtual wall
at a door opening. Insert batteries, put the
power switch into the ON position and place
the virtual wall in the desired location. Switch
off the power when the unit is not in use.
NB! Place the robot vacuum cleaner with the symbol pointing out
the line you do not want the robot vacuum cleaner to cross.
35
MAINTAINING THE PRODUCT
CLEANING THE SIDE BRUSHES
A.Check that the brushes are not damaged and that no foreign objects have got stuck in them.
B. Clean the brushes with a rag or similar.
C. If the brushes have become slightly deformed, dip them in warm water for five seconds so that they regain their original shape.
D. If the brushes are damaged, replace them.
CLEANING THE DUST HOLDER AND FILTER
Whenever necessary, clean and empty the dust holder (see below).
1. To open the lid, press PUSH.
3. Remove the HEPA filter.
2. Lift the dust holder out.
4. Open the dust holder’s lid
and remove the primary filter.
6. Wash the dust holder and the primary
filter. Use the brush to clean the HEPA filter.
5. Empty the dust holder.
7. When it has dried, refit the primary filter.
Next, fit the HEPA filter.
NB! Check that no foreign objects have got stuck in the suction opening.
The HEPA filter should be washed after 15 – 30 days of use.
The filter’s service life is around 6 months.
Refit the filter only when it has dried completely. Do not dry the filter in direct sunlight.
Dust holders, brushes and filters are available as spare parts.
36
CLEANING THE WHEELS AND SENSORS (1)
1.
Wipe all the sensors and wheels with a soft dry rag or
similar.
2.
CLEANING THE CHARGING STATION’S
TERMINALS (2)
Before cleaning, remove the charging station’s mains
adapter. Wipe the terminals with a soft dry rag or similar.
CLEANING THE SUCTION OPENING AND THE
DUST SENSOR (3)
3.
Wipe the surfaces with a soft dry rag or similar.
EASY-FIT MOP (4) (Canvac Q Clean R450)
4.
As shown in the figure, attach the self-adhering easy-fit
mop to the robot vacuum cleaner’s underside. Replacing
the mop when it is dirty is easy (mops are available from
your Canvac dealer).
NB! Guard the sensors from moisture and solvents – do not
wipe with anything wet!
5.
REPLACING THE BATTERY (5)
a. Ensure that the robot vacuum cleaner is not connected to the charger.
b. Put the robot vacuum cleaner’s power switch into
the OFF position
c. Undo the 2 screws in the battery hatch (refer to
the figure).
d. Lift out the battery and undo the contact.
37
Battery lid
TROUBLESHOOTING
Fault code
Fault source
Solution
E000
All sensors OK
-
E001
Left sensor underneath
Clean the sensor
E002
Upper left sensor underneath
Clean the sensor
E003
Upper right sensor underneath
Clean the sensor
E008
Right sensor underneath
Clean the sensor
E00F
All sensors underneath
Clean the sensor
E010
Left IR sensor in the bumper
Clean the bumper’s lens
E020
Right IR sensor in the bumper
Clean the bumper’s lens
E040
Front left IR sensor in the bumper
Clean the bumper’s lens
E080
Front right IR sensor in the bumper
Clean the bumper’s lens
E100
Left collision switch
Check the bumper
E200
Right collision switch
Check the bumper
E400
Left wheel not on floor
Put the robot on the floor
E800
Right wheel not on floor
Put the robot on the floor
Fault code
Fault source
Solution
L000
All functions OK
-
L001
Overloaded left wheel
Check that the wheel has not
jammed
L002
Overloaded right wheel
Check that the wheel has not
jammed
L004
Overloaded left brush
Check that the brush has not
jammed
L008
Overloaded right brush
Check that the brush has not
jammed
L010
Overloaded fan
Check that the fan runs freely
If the above measures do not help, restart the robot vacuum cleaner by switching the power
switch OFF and then ON. If this still does not help, contact a service workshop.
NB! UV light from the robot’s underside can damage your eyes and should only be emitted when
the machine is operating. If the emitter still shines when the robot is raised, immediately switch off
the machine and contact a service workshop.
Sunlight
For navigation during vacuum cleaning, the product uses IR sensors. Sunlight falling into the room
that is being cleaned can affect these sensors and impede the robot vacuum cleaner’s navigation.
Thus, if possible, limit the sunlight in the room.
38
TECHNICAL DATA R400/450
Canvac Q Clean R400/450
Diameter
340 mm
Height
90 mm
Weight
3.0 kg
Supply voltage
14.4 V
Battery
NiMH 2000 mAh
Dust holder volume
0.5 litres
Charging
Automatic or manual
Operating modes
Auto, Spot, Edge, S-cleaning, Timer (schedule)
Charging time
200 – 300 minutes
Running time
Around 90 minutes at maximum power
Main unit button type
Touch (LED display)
EU declaration
39
ÅRS
GARANTI
2
ÅRS
GARANTI
CANVAC
QUALITY
CANVAC
QUALITY
2 års Canvac kvalitetsgaranti gäller för konsument.
Omfattar ej förbrukningsdelar som borstar, batterier med mera.
Canvac’s quality guarantee protects consumers for 2 years.
Consumables such as brushes, batteries, etc. are not covered.
Vi reserverar oss för ändringar samt eventuella tryckfel.
We reserve the right to make changes and accept no liability in respect of any printing errors.
2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising