GRILJERA Fornuis | Manualzz

GRILJERA

NL

DE

Zie de laatste pagina van deze handleiding voor de volledige lijst van door IKEA aangewezen

Geautoriseerde servicecentra en de bijbehorende telefoonnummers.

NEDERLANDS 4

DEUTSCH 34

Die vollständige Liste aller autorisierten IKEA

Kundendienste sowie die zugehörigen Telefonnummern finden Sie auf der letzten Seite in diesem Handbuch.

NEDERLANDS 4

Inhoud

Veiligheidsinformatie 4

Productbeschrijving 8

Bedieningspaneel 9

Dagelijks gebruik

Reiniging en onderhoud

Wat moet u doen als...

11

17

19

Veiligheidsinformatie

Uw eigen veiligheid en die van anderen is zeer belangrijk.

Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde moeten worden gelezen en opgevolgd.

Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico's voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven.

Alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door het gevarensymbool en door de volgende termen:

GEVAAR! Duidt op een

gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden.

WAARSCHUWING! Duidt op een

gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, tot ernstig letsel kan leiden. Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Houd u strikt aan de volgende instructies:

- Draag beschermende

Technische gegevens 21

Installatie 23

Elektrische aansluiting

Bescherming van het milieu

IKEA GARANTIE

29

30

31

handschoenen bij het uitpakken en installeren.

- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.

- Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in het gebruikshandleiding.

- Vervangingen van de voedingskabel moeten worden uitgevoerd door erkende technici.

Neem contact op met erkende servicecentra.

- De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.

- De voedingskabel van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding.

Bewaar of gebruik geen benzine

NEDERLANDS 5

of andere brandbare gassen en vloeistoffen in de buurt van dit apparaat.

Wat te doen als u gas ruikt:

- Probeer geen enkel apparaat aan te zetten.

- Raak geen elektriciteitsschakelaar aan.

- Gebruik geen telefoon in uw gebouw.

- Bel onmiddellijk de gasleverancier met de telefoon van een buur.

Volg de instructies van de gasleverancier.

- Als u uw gasleverancier niet kunt bereiken, bel dan de brandweer.

- Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd installateur, onderhoudsbedrijf of de gasleverancier.

- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

- De elektriciteits- en gasaansluitingen moeten voldoen aan de lokale regelgeving.

- Zorg bij de installatie van het apparaat voor een meerpolige stroomonderbreker met een contactscheiding (minstens 3 mm) in alle polen voor een volledige onderbreking volgens overspanningscategorie III en die ingebouwd moeten zijn in de vaste bedrading, in overeenstemming met de nationale regelgeving voor bedrading.

- Gebruik voor de aansluiting geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren.

- Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen.

- Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.

- Als het oppervlak van de inductiekookplaat is gebarsten, mag de kookplaat niet worden gebruikt en moet het apparaat worden uitgeschakeld om elektrische schokken te voorkomen

(alleen voor modellen met inductiefunctie).

- Gebruik alleen flexibele of harde metalen slangen voor de gasaansluiting.

- Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet op blote voeten.

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik is verboden (bijv. het verwarmen van kamers). De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een foute instelling van de bedieningsknoppen.

- Bij het gebruik van een apparaat op gas wordt hitte en vocht in de ruimte geproduceerd. Zorg dat de ruimte goed geventileerd is of installeer een afzuigkap met een uitlaatleiding.

NEDERLANDS 6

- Huisdieren moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden.

- Bij langdurig gebruik is wellicht extra ventilatie nodig (een venster openen of de snelheid van de afzuigkap verhogen).

- Zorg na gebruik dat de knoppen in de uit-stand staan en sluit de hoofdgaskraan of de kraan van de gasfles.

- Oververhit vet of oververhitte olie vat gemakkelijk vlam. Blijf steeds waakzaam bij het bereiden van voedsel dat rijk is aan vet, olie of alcohol (bijv. rum, cognac, wijn).

- Onbewaakt bereiden op een kookfornuis met vet of olie kan gevaarlijk zijn en kan brand veroorzaken. Probeer een brand

NOOIT te blussen met water, maar zet het apparaat uit en bedek de vlam met bijv. een deksel of een branddeken.

Brandgevaar: bewaar geen items op het kookoppervlak.

- Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.

- Wacht tot het kookfornuis is afgekoeld voordat u het reinigt of onderhoudt.

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien ze onder supervisie staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de desbetreffende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Zonder supervisie mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhoud voor gebruikers uitvoeren.

- De toegankelijke onderdelen kunnen zeer heet worden tijdens het gebruik. Kinderen moeten op afstand worden gehouden en onder toezicht staan, zodat ze niet spelen met het apparaat.

- Het apparaat en alle toegankelijke delen worden heet tijdens het gebruik. Wees voorzichtig dat u de verwarmingselementen niet aanraakt. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder supervisie staan.

- Raak de verwarmingselementen of de binnenkant van de oven tijdens en na het gebruik niet aan, omdat dit letsel kan veroorzaken.

Vermijd contact met doeken of andere brandbaar materiaal tot alle onderdelen van het apparaat voldoende zijn afgekoeld.

- Open de deur van het apparaat na afloop van de bereiding voorzichtig, en laat de warme lucht of de damp geleidelijk ontsnappen voordat u het gerecht uit de oven haalt. Als de deur van het apparaat gesloten is, komt de warme lucht naar buiten door de opening boven het bedieningspaneel. Blokkeer de

NEDERLANDS 7

ventilatieopeningen nooit.

- Gebruik ovenhandschoenen om schalen en accessoires uit de oven te halen, en let erop dat u de verwarmingselementen niet aanraakt.

- Plaats geen ontvlambare materialen in of in de buurt van het apparaat: er kan brand uitbreken als het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.

- Verwarm of bereid geen voedsel in gesloten potten of blikken in het apparaat. De druk in het blik of de pot kan door de warmte hoog oplopen, waardoor het explodeert en het apparaat beschadigt.

- Gebruik geen schalen of houders van synthetisch materiaal.

- Oververhit vet of oververhitte olie vat gemakkelijk vlam. Houd de bereiding van gerechten met veel vet of olie in de gaten.

- Laat het apparaat nooit onbewaakt achter tijdens het bereiden van gerechten.

- Als er bij de bereiding alcoholische dranken (bijv. rum, cognac, wijn) worden gebruikt, bedenk dan dat alcohol op hoge temperatuur verdampt. De alcoholdamp kan vlam vatten wanneer deze in contact komt met het elektrische verwarmingselement.

- Gebruik nooit stoomreinigers.

- Raak de oven niet aan tijdens de pyrolysecyclus. Houd kinderen uit de buurt van de oven tijdens de pyrolysecyclus (alleen voor ovens met een pyrolysefunctie).

- Gebruik geen harde schurende reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om het glas van de ovendeur te reinigen. Deze kunnen immers het oppervlak beschadigen, wat ertoe kan leiden dat het glas barst.

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voor u de lamp vervangt. Zo voorkomt u eventuele elektrische schokken.

- Dit product is niet bedoeld om buitenshuis te worden geïnstalleerd en gebruikt. Houd deze instructies bij.

Afvalverwerking van huishoudelijke apparaten

- Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Snij de voedingskabel door voordat u het apparaat afdankt.

- Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

NEDERLANDS 8

Productbeschrijving

1 2 3 4 5

8

9

6

7

10

11

Kookplaat

1

2

Snelle brander

Halfsnelle brander

3

Brander met drie ringen

4

Halfsnelle brander

5

Hulpbrander

Accessoires

Roosters Opvangbak

Oven

6

7

Bedieningspaneel

Ventilatieopening

8

Grillelement

9

Ovenlampje achter

10

Ovenventilator

11

Ovendeur

Zijroosters

2x

Adapter voor wok

1x

Telescopische geleider

2x

1x 4x

NEDERLANDS 9

Bedieningspaneel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bediening oven

1

Programmeerknop bereidingstijd

6

2

Rood lampje oventemp.

7

Thermostaatknop

Geel thermostaatlampje

Functieknop

Bediening kookplaat

5

8

3

Regelknop brander linksvoor*

4

Regelknop brander linksachter*

Regelknop brander midden*

Regelknop brander rechtsvoor*

9

Regelknop brander rechtsachter*

* De bedieningsknoppen van de kookplaat zijn niet onderling verwisselbaar.

Na reiniging of onderhoud moeten ze weer op hun oorspronkelijke plaats worden aangebracht

NEDERLANDS 10

De oven inschakelen

• Draai de functieknop op de gewenste functie. Het rode ovenlampje gaat branden.

• Draai de thermostaatknop naar rechts op de gewenste temperatuur. Het oranje thermostaatlampje gaat branden en gaat uit als de geselecteerde temperatuur bereikt is. Draai de knoppen aan het einde van de bereidingstijd op .

Programmeerknop bereidingstijd

Om de bereidingstijd in te stellen, nadat u de gewenste bereidingsfunctie hebt gekozen, de rechterknop rechtsom draaien en dan weer terug in de tegengestelde richting op de gewenste bereidingstijd.

Deze keuzeknop kan gebruikt worden om een bereidingstijd in te stellen tussen 1 en 55 minuten.

De kookplaat gebruiken

De gasbranders gebruiken

De volgende symbolen staan naast elke knop op het voorpaneel:

Volledig cirkel

Grote vlam

Kleine vlam

Kraan dicht

Max. geopend

Min. geopend

De minimale stand is wanneer de knop volledig linksom is gedraaid. Alle bedrijfsstanden moeten worden gekozen tussen de min. en max. stand en nooit tussen max. en uit.

Automatische elektrische ontsteking

Om één van de branders aan te steken, drukt u op de knop die overeenkomt met de brander en draait u deze knop linksom naar Max. Houd de knop ingedrukt om de brander automatisch aan te steken. Bij een stroomonderbreking of als er geen stroom is, kan de brander ook worden aangestoken met een lucifer.

Veiligheidsklep

Ga zoals hierboven te werk om de branders aan te steken. Wanneer alle knoppen naar de geopende stand zijn gedraaid, moeten ze ongeveer 10 seconden ingedrukt worden gehouden.

Als de vlam van de brander om een of andere reden dooft, wordt de veiligheidsklep automatisch ingeschakeld, zodat de gastoevoer naar de betreffende brander wordt uitgeschakeld.

NEDERLANDS 11

Dagelijks gebruik

Ovenfuncties

Oven UIT

Beschrijving functie

-

GRILLEN MET

VENTILATOR

GRILL

HETELUCHT

Voor het grillen van grote stukken vlees (rosbief, braadstuk, rollades). Tijdens het bereiden moet de ovendeur gesloten blijven. Bij de bereiding van vlees wordt aanbevolen wat water in de opvangbak te gieten, die op de eerste of tweede steunhoogte geplaatst kan worden. Dit is om rookvorming en vetspatten zoveel mogelijk te voorkomen.

Het is raadzaam het vlees tijdens de bereiding regelmatig om te draaien.

Om biefstukken, kebabs en saucijzen te grillen, om gegratineerde groenten te bereiden en brood te roosteren.

Verwarm de oven gedurende 3 - 5 min. voor. Aanbevolen wordt de 4e steunhoogte te gebruiken voor de bereiding.

Tijdens de bereiding moet de deur van de oven dicht blijven. Giet, bij de bereiding van vlees, wat water in de opvangbak (op de 3e steunhoogte) om de rook en vetspetters te beperken.

Voor het gelijktijdig bereiden van verschillende gerechten op maximaal twee steunhoogtes die dezelfde bereidingstemperatuur hebben (bijv. vis, groente, taarten).

Met deze functie worden er geen geuren van het ene naar het andere gerecht overgebracht. Geadviseerd wordt om het tweede niveau te gebruiken voor bereidingen op één steunhoogte. Gebruik het eerste en derde niveau voor bereidingen op twee bakplaten. De oven voorverwarmen op de gewenste temperatuur en het gerecht in de oven plaatsen zodra wordt aangegeven dat de ingestelde temperatuur is bereikt.

Voor het afbakken van erg vloeibare gerechten en voor een

ONDERWARMTE

MET VENTILATOR

krokante en goudbruine bodem. Ook handig om sauzen in te dikken. Geadviseerd wordt het voedsel op de tweede bereidingshoogte te plaatsen. Verwarm de oven voor.

CONVECTIEBAKKEN Voor het bereiden van taarten met een vloeibare vulling

(hartig of zoet) op één steunhoogte. Aanbevolen wordt om tijdens de bereiding de gerechten van plaats te veranderen op de plaat om een gelijkmatiger bakresultaat te bereiken.

NEDERLANDS 12

Ovenfuncties

CONVECTIE

SPECIALE FUNCTIES

Beschrijving functie

Deze functie is geschikt voor het bereiden van elk soort gerecht op één steunhoogte.

De oven voorverwarmen op de gewenste temperatuur en het gerecht in de oven plaatsen zodra wordt aangegeven dat de ingestelde temperatuur is bereikt. Het wordt geadviseerd de tweede steunhoogte te gebruiken voor de bereiding.

ONTDOOIEN

WARMHOUDEN

ECO HETE LUCHT

VERLICHTING

Voor het versnellen van het ontdooien van voedsel. Plaats het voedsel op de middelste steunhoogte. Laat het voedsel in de verpakking zitten zodat het niet uitdroogt. Zet de thermostaatknop op 0.

Voor het warm en krokant houden van zojuist bereide gerechten (b.v. vlees, gefrituurde gerechten, ovenschotels).

Plaats het voedsel op de middelste steunhoogte. Zet de thermostaatknop op 50-75°C.

Voor het bereiden van gevulde braadstukken en stukken vlees op één steunhoogte. Deze functie maakt gebruik van voorzichtige ventilatie, waardoor het voedsel niet te veel uitdroogt. Om de energie maximaal te benutten wordt geadviseerd om de deur niet te openen tijdens de bereiding. Aanbevolen wordt de derde steunhoogte te gebruiken. De oven hoeft niet voorverwarmd te worden.

Inschakeling van het ovenlampje.

NEDERLANDS 13

Advies en tips voor gebruik

Cake en brood:

- Verwarm de oven minstens 15 minuten voor voordat u brood of cakes begint te bakken.

- Open de deur niet tijdens het bereiden, de koude lucht zou er immers voor zorgen dat de gist niet meer rijst.

- Wanneer de cake is gebakken, schakelt u de oven uit en laat u de cake er nog ongeveer 10 minuten in staan.

- Gebruik de geëmailleerde ovenplaat of opvangbak, die bij de oven zijn geleverd, niet om cakes in te bakken.

- Hoe weet u wanneer de cake gaar is?

Prik ongeveer 5 minuten voor het einde van de bereidingstijd met een prikker of spies in het hoogste deel van de cake. Als de prikker er droog uitkomt, is de cake klaar.

- En wat als de cake invalt? Gebruik de volgende keer minder vloeistof of verlaag de temperatuur met 10°C.

- Als de cake te droog is: maak wat kleine gaatjes met een tandenstoker en giet er enkele druppels vruchtensap of alcohol in. Zet de temperatuur de volgende keer 10°C hoger of stel een kortere bereidingstijd in.

- Als de cake bovenaan te bruin is: zet de cake de volgende keer op een lagere steunhoogte, bak de cake op een lagere temperatuur en langer.

- Als de bovenkant van de cake verbrand is: verwijder de verbrande laag en bedek de cake met suiker of decoreer de cake met room, jam, banketbakkersroom enz.

- Als de cake onderaan te bruin is: zet de cake de volgende keer op een hogere steunhoogte en bak de cake op een lagere temperatuur.

- Als de cake of het brood mooi gebakken is aan de buitenkant maar niet gaar is binnenin: gebruik de volgende keer minder vloeistof, bak op een lagere temperatuur en langer.

- Als de cake niet uit de bakvorm komt: schuif een mes rond de randen, leg een vochtige doek over de cake en draai de bakvorm ondersteboven.

Vet de bakvorm de volgende keer goed in en besprenkel met bloem of broodkruim.

- Als de koekjes niet van de bakplaat af komen: zet de bakplaat even terug in de oven en haal de koekjes eraf voor ze afkoelen. Gebruik de volgende keer een vel bakpapier om dit te voorkomen.

Vlees

- Als meer dan 40 minuten nodig is om vlees te bereiden, zet de oven dan

10 minuten voor het einde van de bereidingstijd uit, om gebruik te maken van de restwarmte (energie besparen).

- Uw braadstuk zal sappiger zijn als het in een gesloten pan wordt bereid; het zal knapperiger zijn als het zonder deksel wordt bereid.

- Normaal is er voor wit vlees, gevogelte en vis een gemiddelde temperatuur nodig

(minder dan 200°C).

- Om rood vlees "saignant" te bakken, is een hoge temperatuur (meer dan 200°C) en een korte bereidingstijd nodig.

- Als u een smakelijk braakstuk wenst, moet u het vlees invetten en kruiden.

- Als uw braadstuk hard is: laat het vlees de volgende keer langer rijpen.

- Als uw braadstuk boven- of onderaan te hard gebakken is: zet het braadstuk de volgende keer op een hogere of lagere steunhoogte, verlaag de temperatuur en laat langer bakken.

NEDERLANDS 14

- Is uw braadstuk niet gaar? Snijd het in plakken, schik de plakken op een bakplaat met de vleesjus en laat verder bakken.

Grillen

- Vet het voedsel in met weinig bakvet en kruiden voor u het grilt.

- Gebruik steeds de opvangbak om jus op te vangen die van het vlees af druipt tijdens het grillen.

- Vul de opvangbak steeds met wat water. Het water voorkomt dat het vet verbrandt en onaangename geuren en rook verspreidt. Voeg wat meer water toe tijdens de bereiding, aangezien het verdampt.

- Draai het voedsel halverwege de bereiding om.

- Als u vet gevogelte (gans) bereidt, doorprik dan het vel zodat het vet eraf kan lopen.

Voorverwarmen

Verwarm de oven indien nodig voor op

180°C met de functie Hetelucht. Dit is de snelste manier om de oven voor te verwarmen.

Verwijder alle bakplaten en roosters voordat u de voorverwarmingscyclus start. Zo bespaart u energie en wordt de oven sneller voorverwarmd.

NEDERLANDS 15

Tabellen Bereiden - Bakken

Gerecht Functie Gewicht kg

Stand van de steunhoogte in de oven bodem

Bereiden via natuurlijke convectie

VLEES

Gebraden kalfsvlees

Rosbief

1

1

1 varkensvlees

Gebraden lamsvlees

WILD

Gebraden haas

Gebraden fazant

Gebraden patrijs

1

GEVOGELTE

Gebraden kip 1

1 kalkoen

Gebraden eend

VIS

Gebraden vis

1

1 vis

OVENSCHOTEL MET PASTA

Lasagne

1

2,5

1

1

1

Cannelloni

PIZZA

BROOD

GEBAK

Koekjes algemeen

Kruimeldeeg

Cake

2,5

1

1

0,8

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

220-225

220-225

220-225

220-225

200-Max. 50-60

200-Max. 60-70

200-Max. 50-60

220-225

220-225

220-225

200

175

210-225 60-75

210-225 60-75

225-Max. 25-30

225-Max. 20-25

190

200

200

100-120

40-50

100-120

100-120

80-90

100-120

90-110

30-35

20-25

15

20

40-45

Bereiden via heteluchtconvectie

(met ventilator) tuur in °C

190

190

190

190

100-120

40-50

100-120

100-120

200-Max. 50

200-Max. 60

200-Max. 50

190

190

190

170-190 25-30

160-170 15-20

225-Max. 30-40

225-Max. 30-40

225-Max. 20-25

220 20

170-190

70-80

90-110

80-100

15

190-200 20

190-200 40-45

NEDERLANDS 16

Gerecht Functie Gewicht kg

Stand van de in de oven bodem

Bereiden via natuurlijke convectie

Bereiden via heteluchtconvectie

(met ventilator) tuur in °C

CAKES

Laagjescake

Fruitcake

Chocoladetaart

0,8

0,8

0,8

2

2

2

190

200

200

52

65

45

170-190

190-200

190-200

45

65

45

De waarden in de tabellen (temperatuur en bereidingstijden) zijn bij benadering en kunnen variëren naargelang van ieders kookgewoontes. Deze tabel geeft alleen de bereidingstijden op één steunhoogte. Als u voedsel bereidt met een oven met ventilator en meer dan één steunhoogte gebruikt (waarbij de roosters op de eerste en derde of tweede en vierde steunhoogte zijn geplaatst) zal de bereidingstijd 5 tot 10 minuten langer zijn.

Grilltabellen

Gerecht de steunhoogte in de oven bodem

Temperatuur in °C

Bereidingstijd in minuten heteluchtconvectie (met ventilator)

Temperatuur in °C

Bereidingstijd in minuten

VLEES

Karbonade

Biefstuk

Halve kip (elke helft 0,5 kg)

VIS

Forel

Tong

0,50

0,15

1

3

3

2

225-Max.

200-225

225

12-15 12-15 200

5

20

5

20

=

=

15

=

=

10

=

=

0,42

0,20

3

3

225-Max.

225-Max.

=

=

=

=

200

200

10

7

10

7

BROOD

Toast 3 225-Max.

2-3 2-3 200 2-3 2-3

De waarden in de tabellen (temperatuur en bereidingstijden) zijn bij benadering en kunnen variëren naargelang van ieders kookgewoontes. Vooral de temperaturen en bereidingstijden om vlees te grillen zijn in grote mate afhankelijk van de dikte van het vlees en van uw persoonlijke smaak.

NEDERLANDS 17

Reiniging en onderhoud

WAARSCHUWING!

- Gebruik nooit stoomreinigers.

- Maak het apparaat schoon als het afgekoeld is.

- Koppel het apparaat los van de netvoeding.

Koppel het apparaat los van de netvoeding voordat u het reinigt.

• Reinig met een doek die bevochtigd is met water met zeep of verdund vloeibaar afwasmiddel.

• Gebruik geen schurende of bijtende producten, producten met chloor of schuursponsjes.

• Gebruik geen brandbare producten.

• Laat zure of alkaline stoffen zoals azijn, zout, citroensap, enz. niet op de kookplaat achter.

• Draag beschermende handschoenen.

Roestvrijstalen oppervlak

• Reinig met een specifiek commercieel product.

De branders reinigen

Om de branders te reinigen, heft u ze omhoog uit de houders (Fig. 1 en 2) en legt u ze ongeveer 10 minuten in een oplossing van heet water en niet-schurend afwasmiddel.

Droog de branders voorzichtig na het reinigen en wassen.

Zorg dat de openingen nooit zijn geblokkeerd. Het is raadzaam dit minstens wekelijks of wanneer nodig uit te voeren.

Zorg dat de branders weer goed worden geplaatst, draai ze zachtjes zodat de vier sectoren onder de kap van de brander vastklikken in de houder van de verstuiver

(als de brander perfect in het midden staat, gaat de brander wat omlaag en wordt dan op zijn plaats vergrendeld).

Fig. 1

Fig. 2

Onderhoud van het rooster

• Reinig de roosters met een spons en afwasmiddel wanneer ze vuil zijn.

• De roosters veranderen van kleur in de buurt van de branders. Dit is perfect normaal en komt door de hoge temperaturen die worden bereikt tijdens het bereiden.

Reinigen van de oven

• Laat de oven na het bereiden afkoelen en maak hem schoon om de ophoping van aangekoekte voedselresten te voorkomen.

• Gebruik voor hardnekkig vuil een specifieke ovenreiniger en volg de instructies op de verpakking.

• Maak de buitenkant van de oven schoon met een spons en lauw water.

• Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes.

• Maak het glas van de deur schoon met

NEDERLANDS 18

een vloeibaar reinigingsmiddel.

• Was de accessoires in de gootsteen, gebruik hiervoor ovenreiniger.

Verwijderen van de dragers van de ovenroosters

• Binnenkant: de dragers van de ovenroosters kunnen worden verwijderd om ze makkelijk te reinigen. Verwijder hiervoor alle roosters en klik de dragers aan de zijkant eraf (Fig. 3).

• Om de roosters aan de zijkant beter te kunnen reinigen, kunt u ze als volgt verwijderen:

1. Duw met een vinger op de laatste gleuf om het rooster uit de houder te halen.

2. Til het rooster omhoog en haal het eruit.

Ga in omgekeerde volgorde te werk om ze weer op hun plaats te bevestigen.

Vervangen van het lampje:

1. Ontkoppel de stekker van de oven.

2. Trek de roosters aan de zijkant eruit zoals beschreven. Verwijder dan de glazen beschermkap (V) uit de lampfitting, hef deze omhoog met een schroevendraaier

(C) tussen de kap en de ovenwand geplaatst en vervang de lamp. Plaats de accessoires terug in omgekeerde volgorde.

3. Vervang het lampje (zie opmerking).

4. Plaats de kap van de lamp terug.

5. Sluit de stekker van de oven weer aan.

OPMERKING: gebruik alleen lampjes van 15

W 230 V, type E-14, T300°C, verkrijgbaar in ons erkend servicecentrum.

i

BELANGRIJK: gebruik de oven niet zonder dat de kap van de lamp weer is geplaatst.

Lade

Fig. 3

Leg geen brandbaar materiaal of kunststof kookgerei in de lade (onder de oven).

NEDERLANDS 19

Wat moet u doen als...

PROBLEEM

Het apparaat werkt niet

De oven werkt niet

MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Het stopcontact en het apparaat zijn niet elektrisch aangesloten

Sluit het product aan op het stopcontact

Het stopcontact en het apparaat zijn niet elektrisch aangesloten

Sluit het product aan op het stopcontact

De functieknop staat op Draai de functieknop en selecteer een bereidingsfunctie

De brander werkt niet

De functieknop staat op Draai de functieknop en selecteer een bereidingsfunctie.

Het stopcontact en het apparaat zijn niet elektrisch aangesloten

Sluit het product aan op het stopcontact

De gasleiding is dicht

De openingen van de brander zijn afgedicht of vuil

De brander is verkeerd geplaatst na het reinigen

Open de gasleiding of de gasfles

Reinig de brander (Zie de paragraaf "Reinigen en onderhoud")

De kap van de brander is verkeerd geplaatst na het reinigen

Plaats de brander correct na het reinigen (Zie de paragraaf

"Reinigen en onderhoud")

Plaats de kap van de brander correct na het reinigen (Zie de paragraaf "Reinigen en onderhoud")

De brander blijft niet in werking De ontsteking wordt te snel uitgevoerd

Herhaal de ontsteking, draai de knop naar het symbool voor de kleine vlam

NEDERLANDS 20

Vooraleer contact op te nemen met het erkende servicecentrum

1. Kijk of u het probleem zelf kunt oplossen

(zie de tabel "Wat te doen als...").

2. Schakel het apparaat uit en in, om te controleren of het probleem is verdwenen.

Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met een erkend servicecentrum van IKEA.

Vermeld altijd:

• het type storing;

• exact type en model van de oven;

• het nummer van het erkend servicecentrum (het nummer na het woord

"Service" op het typeplaatje) op de achterkant van het product;

• uw volledige adres;

• uw telefoonnummer.

Neem contact op met een erkend servicecentrum van IKEA voor reparaties.

Het niet naleven van deze instructies kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en de kwaliteit van het apparaat.

NEDERLANDS 21

Technische gegevens

Type product

Afmetingen Breedte mm

Hoogte mm

Diepte mm

Aantal ovenfuncties

Oppervlak van de grootste bakplaat cm

2

Bovenste verwarmingselement W

Onderste verwarmingselement W

Grillelement W

Verwarmingselement ventilator W

Koelventilator W

Vrijstaand kookfornuis

900

905-975

600

8

1590

1400

1560

2000

2755

20

Ovenlampje W

Vermogen ovenventilator W

15

20

Totaal nominaal vermogen W 2820

Productfiche overeenkomstig richtlijn gedelegeerd door de Commissie (EU) nr. 65/2014.

Naam of handelsbenaming leverancier

Modelidentificatie

IKEA

GRILJERA

60316803,

GRILJERA

80316802

Energiezuinigheidsindex

Energiezuinigheidsklasse (laagste verbruik)

Energieverbruik

Conventionele functie

(bij een standaard belasting en boven- + onderverwarming)" in kWh/cyclus

Energieverbruik

Met functie Ventilator hetelucht

(bij een standaard belasting en hetelucht)" in kWh/cyclus

104

A

1,30

0,95

Aantal ovenruimtes 1

Aanvullende productgegevens overeenkomstig richtlijn van de Commissie (EU) nr.

66/2014.

Productgewicht kg

Warmtebron oven

74

Elektrisch

NEDERLANDS 22

Bruikbaar volume

Gemeten met eventuele zijroostres en katalytische panelen verwijderd l

Bron kookplaat

Aantal gasbranders

Energiezuinigheid voor 1e brander - linksvoor 3,0 kW

Energiezuinigheid voor 2e brander - linksachter 1,8 kW

Energiezuinigheid voor 3e brander - midden 3,8 kW

Energiezuinigheid voor 4e brander - rechtsvoor 1,0 kW

Energiezuinigheid voor 5e brander - rechtsachter 1,8 kW

Energiezuinigheid voor kookplaat op gas

86

Gas

5

58,0

59,0

52,0 niet vereist

59,0

57,0

De technische informatie staat op het typeplaatje aan de binnenkant van de lade van het apparaat en op het energielabel.

NEDERLANDS 23

Installatie

Dit apparaat is van Klasse 1 (vrijstaand apparaat).

Controleer na het uitpakken van het product of het tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen en of de ovendeur goed sluit.

Mochten er problemen zijn, neem dan contact op met de verdeler of met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum. Om eventuele schade te voorkomen wordt geadviseerd om het product pas voor de installatie van de verpakking te halen.

Dit apparaat is niet ontworpen voor installatie in een kookeiland.

De oven op het inbouwen voorbereiden

De keukenkastjes naast de oven moeten tegen hitte bestand zijn (min. 90 °C).

Voer eerst alle zaagwerkzaamheden uit voordat u de oven in het meubel plaatst, en verwijder nauwgezet alle spaanders en zaagresten.

Het onderste gedeelte van de oven mag niet meer toegankelijk zijn na de installatie.

Voor een correcte functionering van het product mag de minimale opening tussen het werkblad en de bovenkant van de oven niet geblokkeerd worden.

Algemene aanbevelingen

Voor gebruik

Verwijder de kartonnen beschermingen, transparante folie en stickers van de accessoires.

Verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van de lade niet.

Haal de accessoires uit de oven en verwarm hem ongeveer een uur lang op 200 °C om de geur van het isolatiemateriaal en de beschermende vetlaag te verwijderen.

Tijdens gebruik

Leg geen zware voorwerpen op de deur, omdat deze de deur kunnen beschadigen.

Steun niet op de deur en hang geen voorwerpen aan de handgreep.

Bedenk de binnenkant van de oven niet met aluminiumfolie.

Giet nooit water in de binnenkant van een hete oven; hierdoor kan de lak beschadigd raken.

Schuif nooit met pannen of schalen over de bodem van de oven, omdat dit krassen op de lak kan geven.

Zorg ervoor dat de elektrische kabels van andere apparatuur niet in contact komen met hete onderdelen van de oven en niet vast komen te zitten tussen de ovendeur.

Stel de oven niet bloot aan weersinvloeden.

De voetjes installeren

Het apparaat is voorzien van 4 voetjes die kunnen worden gebruikt voor uitlijning van de hoogte met de kasten. Om ze te plaatsen, kantelt u het apparaat en schroeft u de 4 voetjes in de speciale schroefdraad in de hoeken (zie Fig. 1).

4x

Fig. 1

NEDERLANDS 24

Het kookfornuis aan de wand bevestigen

WAARSCHUWING! Het kookfornuis moet aan de wand worden bevestigd.

De accessoires voor wandbevestiging zijn niet inbegrepen omdat er voor wanden van verschillende materialen verschillende soorten bevestigingsmiddelen nodig zijn. Gebruik bevestigingssystemen die geschikt zijn voor de wanden van uw woning en het gewicht van het apparaat. Neem contact op met een gespecialiseerd verdeler voor meer informatie.

Boor twee gaten in de wand, ongeveer 720 mm boven en 20 mm binnen de onderste rand van de zijden van het kookfornuis (zoals te zien in

Fig. 1 positie F), zodat ze door het kookfornuis zelf worden verborgen (zie Fig. 2).

2x

20 mm

F

20 mm

F

~720 mm

Plaats de schroef haak G in gaten F (Fig. 3).

2x

F

Maak de ketting vast aan de haak G zoals te zien in Fig. 4 positie C.

C

C

Fig. 3

2x

G

G

Fig. 1

Fig. 4

Fig. 2

NEDERLANDS 25

TABEL VERSTUIVERS

Type gas

AARDGAS

(methaan)

G20

AARDGAS

(methaan)

G25

LPG

(butaan)

G30

LPG

(propaan)

G31

Type brander

krachtige brander snel halfsnel hulp krachtige brander snel halfsnel hulp krachtige brander snel halfsnel hulp krachtige brander snel halfsnel hulp

i

CATEGORIE II2E+3+

135 (K)

117 (Y)

98 (Z)

75 (X)

98 (Ø)

88 (Ø)

68 (Ø)

51 (Ø)

98 (Ø)

88 (Ø)

68 (Ø)

51 (Ø)

Markering verstuiver

Nominaal vermogen warmte

Nominaal verbruik

135 (K)

117 (Y)

98 (Z)

75 (X)

kW

3,80

3,00

1,80

1,00

362 l/h

286 l/h

171 l/h

95 l/h

3,80

3,00

1,80

1,00

3,80

3,00

1,80

1,00

3,80

3,00

1,80

1,00

421 l/h

332 l/h

199 l/h

111 l/h

276 g/h

218 g/h

131 g/h

73 g/h

271 g/h

214 g/h

129 g/h

71 g/h

1,60

0,80

0,60

0,40

1,60

0,80

0,6

0,40

Beperkt vermogen warmte

Gasdruk mbar min. nom. max.

kW

1,60

0,80

0,60

0,40

17 20 25

20 25 30

20 28-

30

35

1,60

0,80

0,60

0,40

25 37 45

Nominaal totaal verbruik

Type gas Opstelling model met 5 BRANDERS

Nominaal vermogen warmte kW

G20 20 mbar

G25 25 mbar

1 KB - 1 S - 2 HS - 1 HULP 11,40

1 KB - 1 S - 2 HS - 1 HULP 11,40

G30

28-30 mbar

1 KB - 1 S - 2 HS - 1 HULP 11,40

G31 37 mbar 1 KB - 1 S - 2 HS - 1 HULP 11,40

VOEDING: 220-240 V ~ 50/60 Hz

1085 l/h

1262 l/h

829 g/h

814 g/h

Benodigde lucht

(m

3

) voor de verbranding van

1 m

3

gas

9,52

8,19

30,94

23,80

NEDERLANDS 26

Gasaansluiting

WAARSCHUWING! Deze handeling moet door een gekwalificeerd monteur worden uitgevoerd.

Zie voor informatie over instructies voor gasaansluiting de tabel met verstuivers en de relevante "norm" voor uw land.

De gastoevoerinstallatie moet voldoen aan de lokale regelgeving.

Het apparaat moet worden aangesloten op de gastoevoerleiding of gasfles door middel van een koperen buis, stalen buis of rubberen slang volgens de lokale regelgeving.

De slang mag niet langer zijn dan 2 m.

De slang moet rechtstreeks op de uitlaataansluiting (Fig. 1) worden aangesloten, nadat eerst is gecontroleerd dat er geen verlengkabels meer zijn aangesloten op uw apparaat.

Fig. 2

Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de gastoevoerleiding, moet met zeepsop worden gecontroleerd op gaslekken.

De rubberen slang moet worden aangesloten zoals te zien in Fig. 3, 4 en 5, overeenkomstig de toepasselijke lokale regelgeving.

ALLEEN VOOR FRANKRIJK: installeer het meegeleverde kegelvormige aansluitstuk (B) op het apparaat.

Fig. 1

i

BELANGRIJK: als een rubberen slang wordt gebruikt, moet deze zodanig worden geïnstalleerd dat de slang niet in contact komt met hete onderdelen aan de achterkant van het apparaat of de keuken. De slang moet doorheen een gebied lopen waarbij de slang niet wordt gehinderd en in een plaats waar de volledige lengte van de slang kan worden geïnspecteerd (Fig. 2).

Fig. 3

De rubberen slang mag niet langer zijn dan

2 m. Het moet een standaard slang zijn en moet worden vervangen door een slang waarop de datum is gedrukt.

i

BELANGRIJK: sluit de gaskraan voordat u onderhoud aan het apparaat uitvoert.

Meer informatie over aansluiting staat in de tabel met de verstuivers.

NEDERLANDS 27

Aanpassingen van gasinstallatie

Aanpassingen

- Koppel het apparaat steeds los van het stopcontact voordat u enige aanpassing doet.

- Alle afdichtingen moeten worden vervangen door de monteur na enige aanpassing of regeling.

- De aanpassing van de beperkte werking

(sudderen) mag alleen worden uitgevoerd met branders die werken op aardgas, terwijl bij branders die werken op LPG de schroef volledig omlaag moet worden vergrendeld

(rechtsom draaien).

- "Aanpassing primaire lucht" voor gasfornuizen is niet nodig.

Kranen

Alle gaskranen zijn van het mannelijke kegelvormige type met gastoevoer in slechts

één richting. Afstellen van de positie "beperkte werking" als volgt:

- Zet de brander aan en zet de knop in de stand "Beperkte werking" (kleine vlam).

- Verwijder de knop (A) van de kraan die is bevestigd door gewoon druk uit te oefenen op de stang.

- Wanneer de kraan is uitgerust met een inrichting voor vlambeveiliging, zit de stelschroef (V) boven (Fig. 4) of aan de zijkant van de steel (Fig. 5).

- Controleer dat de vlam niet dooft wanneer de knop snel van de stand "Volledig aan" naar "Beperkte werking" wordt gedraaid.

Fig. 5

Apparaten op gas

Dit apparaat is niet aangesloten op een afzuiginstallatie voor dampen. Daarom moet het worden geïnstalleerd en aangesloten overeenkomstig de huidige en lokale regelgeving voor installatie. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de toepasselijke normen voor ventilatie van de ruimte.

Ventilatie van de ruimte

Dit apparaat mag alleen worden geïnstalleerd en gebruikt in goed geventileerde ruimtes, overeenkomstig de huidige regelgeving, met openingen in de wanden of met speciale afvoeren waardoor natuurlijke of geforceerde ventilatie mogelijk is, zodat er permanent voldoende luchttoevoer is voor een goede verbranding en voor extractie van bedorven lucht. In het bijzonder, als alleen dit apparaat op gas in de ruimte staat, moet een afzuigkap worden geïnstalleerd boven het apparaat om de bedorven lucht op een natuurlijke en directe manier af te voeren, met een rechte verticale afvoer waarvan de lengte minstens gelijk is aan twee keer de diameter en waarvan de doorsnede minstens 100 cm

2

bedraagt.

Fig. 4

NEDERLANDS 28

Min. 180 cm

Min. 100 cmq

Voor de noodzakelijke toevoer van verse lucht in de ruimte, moet een soortgelijke opening van minstens 100 cm

2

direct naar buiten toe worden voorzien op een hoogte in de buurt van de vloer, zodat er geen obstructie is aan de binnen- of buitenkant van de wand en de goede verbranding van de branders en de regelmatige extractie van bedorven lucht niet worden gehinderd, en met een hoogteverschil van minstens 180 cm met betrekking tot de uitlaatopening.

De hoeveelheid lucht die nodig is voor verbranding mag niet minder zijn dan 2 m

3

/h voor elk kW vermogen (zie totaal vermogen in kW op het typeplaatje van het apparaat).

In elk ander geval, wanneer er andere apparaten in dezelfde ruimte staan, of wanneer directe natuurlijke ventilatie niet mogelijk is en indirecte natuurlijke ventilatie of gedwongen ventilatie moet worden gecreëerd, moet contact worden opgenomen met een gekwalificeerd specialist om de installatie uit te voeren en het eventuele ventilatiesysteem voor te bereiden in strikte overeenkomst met de huidige regelgeving.

Schoorsteenpijpen die reeds worden gebruikt door andere apparaten, mogen niet worden gebruikt als uitlaat voor verbrandingsproducten.

i

BELANGRIJK: de bekleding van de kasten moet in hittebestendig materiaal

(min. 90°C) worden uitgevoerd.

NEDERLANDS 29

Elektrische aansluiting

De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd overeenkomstig de huidige normen en geldende wetgeving.

Controleer het volgende voor het aansluiten:

• De stroomsterkte van het systeem en de elektrische stopcontacten is voldoende voor het maximale vermogen van het apparaat (zie gegevenslabel bevestigd aan de achterkant van het kookfornuis).

• Het stopcontact of het systeem heeft een doeltreffende massa-aansluiting overeenkomstig de huidige normen en voorschriften van de wet. Als deze normen en voorschriften niet worden nageleefd, wordt alle verantwoordelijkheid afgewezen.

• De stekker en het stopcontact of de meerpolige schakelaar moet toegankelijk zijn na installatie van het apparaat.

Bij aansluiting op het stopcontact:

• Installeer een gestandaardiseerde stekker op de stroomkabel, geschikt voor de belasting die op het gegevenslabel staat. Sluit de draden aan en zorg dat ze overeenkomen met de onderstaande beschrijving, en denk eraan dat de

massadraad langer moet zijn dan de fasedraden:

letter L letter N

(fase) = bruine draad

(neutraal) = blauwe draad symbool (massa) = groen/gele draad

• De voedingskabel moet worden geleid zodat geen enkel onderdeel ervan ooit een temperatuur van 75°C kan bereiken.

• Gebruik geen tussenstukken of shunts voor de aansluiting. Deze kunnen immers vals contact veroorzaken, wat kan leiden tot gevaarlijke oververhitting.

Bij rechtstreekse aansluiting op het stroomnet:

• Installeer een meerpolige schakelaar die geschikt is voor de belasting van het apparaat, met minstens 3 mm opening tussen de contacten.

• Denk eraan dat de massadraad niet mag worden onderbroken door de schakelaar.

NEDERLANDS 30

Bescherming van het milieu

Verwerking van de verpakking

- Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, zoals aangegeven wordt door het recyclingsymbool ( ). De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften.

Afvalverwerking van het product

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste verwerking van dit product als afval.

- Het symbool op het product, of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet moet worden behandeld als huisvuil, maar moet worden afgeleverd op een geschikt inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Energiebesparing

- Verwarm de oven alleen voor als dit speciaal wordt vermeld in de bereidingstabel of in het recept.

- Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen, omdat deze de warme beter opnemen.

- Schakel de oven 10/15 minuten voor het einde van de ingestelde bereidingstijd uit. Gerechten die lang in de oven moeten staan, blijven dan nog doorgaren.

- Het kookfornuis is voorzien van branders met verschillende diameters. Gebruik kookpotten en pannen met een bodemdiameter die gelijk is aan die van de branders of net iets groter is.

- Gebruik alleen kookpotten en pannen met een vlakke bodem.

Brander Max. diameter van pan

Krachtige brander 240 mm

Snel 220 mm

Halfsnel

Hulp

180 mm

140 mm

• Bedek de pan indien mogelijk tijdens de bereiding.

• Bereid groenten, aardappelen, enz. met een kleine hoeveelheid water om de bereidingstijd te beperken.

• Het gebruik van een snelkookpan zal het energieverbruik en de bereidingstijd nog beperken

Conformiteitsverklaring

- Dit apparaat is bedoeld om in aanraking te komen met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met de richtlijn ( ) nr.

1935/2004 en is ontworpen, vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de

"Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG (die

73/23/EEG en daaropvolgende amendementen vervangt), de beschermingsvoorschriften van de “EMC”-richtlijn 2004/108/EG en de voorschriften van de richtlijn 2009/142/EG

(voorheen: EEG 90/396).

Verwijzing naar lokale regelgeving

Volgens de wet moeten alle apparaten op gas worden geïnstalleerd en aangesloten door een erkend monteur. De installatie moet worden uitgevoerd overeenkomstig de TRGI (technische regelgeving voor gasaansluiting) en/of TRF

(technische regelgeving voor vloeibaar gas).

Als apparaten niet correct zijn geïnstalleerd, kan dit aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

Het is in uw eigen belang, en in het belang van de veiligheid, dat u ervoor zorgt dat deze wet wordt nageleefd.

NEDERLANDS 31

IKEA GARANTIE

Hoe lang is de IKEA garantie geldig?

Deze garantie is vijf (5) jaar geldig vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop van uw apparaat bij IKEA, uitgezonderd indien uw apparaat het merk LAGAN draagt, daar is de garantieperiode van twee (2) jaar van toepassing. Uw origineel kassaticket is vereist. Als er tijdens de garantieperiode service tussenkomsten worden uitgevoerd, wordt de garantieperiode van het apparaat niet verlengd.

Welke apparatuur valt niet onder de vijf (5) jaar IKEA garantie?

De apparaten van het merk LAGAN en alle apparaten die gekocht zijn bij IKEA vóór 1 augustus 2007.

Wie zal de service uitvoeren?

De erkende IKEA servicedienst zal zorgdragen voor de dienstverlening via haar eigen netwerk of via het netwerk van erkende servicediensten.

Wat valt er onder de garantie?

De garantie dekt storingen van het apparaat, die veroorzaakt zijn door verkeerde constructie of materiaalfouten vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze garantie is uitsluitend van toepassing bij huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen worden onder het artikel “Wat is er niet gedekt door deze garantie?” gespecificeerd.

Binnen de garantieperiode worden de kosten om de storing te verhelpen vergoed d.w.z. reparaties, onderdelen, arbeidsloon en transport, op voorwaarde dat het apparaat toegankelijk voor reparaties, (cont. zonder speciale kosten) is zonder speciale kosten.

Op deze voorwaarden zijn de EG-richtlijnen

(Nr. 99/44/EG) en de respectievelijke plaatselijke voorschriften van toepassing.

Vervangen onderdelen worden eigendom van IKEA.

Wat zal IKEA doen om het probleem op te lossen?

De door IKEA aangestelde servicedienst zal het product onderzoeken en uitsluitend ter eigen beoordeling bepalen of het gedekt wordt door deze garantie.

Als het defect blijkt te zijn, zal de IKEA servicedienst of de erkende servicedienst via het eigen bedrijf, uitsluitend ter eigen beoordeling,ofwel het defecte product repareren of het vervangen door eenzelfde of een vergelijkbaar product.

Wat valt er niet onder deze garantie?

• Normale slijtage.

• Opzettelijke schade of schade door verwaarlozing, schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, foutieve installatie of aansluiting op een verkeerd voltage, schade veroorzaakt door chemische of elektrochemische reactie, roest, corrosie of waterschade, schade veroorzaakt door overmatig kalkgehalte van de watertoevoer, schade veroorzaakt door abnormale omgevingsomstandigheden.

• Verbruiksonderdelen, inclusief batterijen en lampjes.

• Niet-functionele en decoratieve onderdelen die niet van invloed zijn op het normale gebruik van het apparaat, inclusief eventuele krassen en mogelijke kleurverschillen.

• Onvoorziene schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of stoffen en het reinigen of deblokkeren van filters, afvoersystemen of wasmiddellades.

• Schade aan de volgende onderdelen: glaskeramiek, accessoires, servieskorven en bestekmandjes, aanvoer- en afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en lampenkapjes, schermen, knoppen, behuizingen en gedeeltes van behuizingen, tenzij bewezen is dat de schade te wijten is aan een productiefout.

• Gevallen waarbij geen storing

NEDERLANDS 32

geconstateerd kon worden tijdens het bezoek van een technicus.

• Reparaties die niet zijn uitgevoerd door onze aangestelde servicediensten en/of een erkende contractuele servicepartner of wanneer er niet-originele onderdelen gebruikt zijn.

• Reparaties die veroorzaakt zijn door installatie die verkeerd of niet in overeenstemming met de installatieinstructies zijn uitgevoerd.

• Het gebruik van het apparaat in niet huishoudelijke omgeving d.w.z. professioneel gebruik.

• Transportschade. Indien een klant het product zelf naar zijn of haar woning of naar een ander adres transporteert, is

IKEA niet aansprakelijk voor schade die optreedt tijdens het transport. Als het product echter door IKEA wordt afgeleverd op het door de klant opgegeven adres, dan wordt schade aan het product die tijdens deze levering ontstaat wel gedekt door IKEA.

• De installatiekosten voor het installeren van het IKEA-apparaat.

Als een IKEA servicedienst of een erkende servicepartner het apparaat echter repareert of vervangt onder de voorwaarden van deze garantie, dan zal de servicedienst of de erkende servicepartner het gerepareerde of vervangende apparaat indien nodig opnieuw installeren.

Deze beperkingen zijn niet van toepassing op foutloze werkzaamheden uitgevoerd door een gekwalificeerde specialist met gebruik van onze originele onderdelen teneinde het apparaat aan te passen aan de technische veiligheidsspecificaties van een ander EGland.

Hoe de landelijke wetten van toepassing zijn

Deze IKEA garantie verleent u specifieke wettelijke rechten, welke met de eigen locale wetgeving overeenstemmen of deze overstijgen, die variëren van land tot land.

Deze omstandigheden beperken geenszins consumentenrechten die onder de plaatselijke wetgeving vallen.

Gebied van geldigheid

Voor apparaten die in een EU-lidstaat zijn aangeschaft en meegenomen worden naar een ander EU-lidstaat, zal de dienstverlening uitgevoerd worden in het kader van de garantievoorwaarden die in het nieuwe land gebruikelijk zijn. Een verplichting om diensten te verlenen in het kader van de garantie bestaat uitsluitend als het apparaat voldoet aan en geïnstalleerd is in overeenstemming met:

- de technische specificaties van het land waarin aanspraak gemaakt wordt op de garantie;

- de Montage-instructies en de

Veiligheidsinformatie uit de

Gebruiksaanwijzing.

De speciale KLANTENSERVICE voor IKEAapparaten

Aarzel niet om contact op te nemen met een

Geautoriseerd servicecentrum van IKEA:

• Een claim in te dienen onder deze garantie

• Verduidelijking te vragen in verband met de installatie van het IKEA apparaat in de daarvoor bestemde IKEA keukenmeubels

• Verduidelijking te vragen in verband met de functies van de IKEA apparaten.

Om u beter van dienst te kunnen zijn, leest u best eerst de installatie-instructies en de gebruiksaanwijziging zorgvuldig alvorens ons te contacteren.

Hoe u ons kunt bereiken als u hulp nodig hebt

Op de laatste pagina van deze instructies vindt u de volledige lijst van alle Geautoriseerde servicecentra van

IKEA met hun overeenkomstig telefoonnummer.

NEDERLANDS 33

Om u sneller van dienst te kunnen

zijn, adviseren wij u de specifieke telefoonnummers in de handleiding te gebruiken. Vermeld altijd de nummers die vermeld zijn in het boekje van het specifieke apparaat waarvoor u assistentie wilt. Vermeld ook het

IKEA artikelnummer (bestaande uit 8 cijfers) en het servicenummer bestaande uit 12 cijfers dat op het typeplaatje van uw apparaat staat.

BEWAAR DE KASSABON!

Het is uw bewijs van aankoop en is ook nodig om de geldigheid van de garantie aan te tonen. Op de kassabon is ook de IKEA naam en het artikelnummer (8 cijfers) van elk door u aangeschaft apparaat vermeld

Extra hulp nodig?

Voor alle bijkomende vragen die niet bij de dienst na-verkoop van uw toestellen horen, neem contact op met het call center van uw IKEA winkel. Wij adviseren u de documentatie die bij het apparaat wordt geleverd zorgvuldig door te lezen voordat u contact met ons opneemt.

DEUTSCH 34

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 34

Produktbeschreibung 38

Bedienfeld 39

Täglicher Gebrauch

Reinigung und Pflege

Störung - Was tun?

41

47

49

Sicherheitshinweise

Ihre eigene Sicherheit und die anderer

Personen ist von höchster Wichtigkeit!

Diese Anweisungen sowie das

Gerät selbst enthalten wichtige

Sicherheitshinweise, die Sie durchlesen und stets beachten sollten.

Dieses Symbol warnt vor möglichen

Gefahren für die Sicherheit des

Benutzers und anderer Personen.

Alle Sicherheitshinweise werden von dem Gefahrensymbol und folgenden

Begriffen begleitet:

GEFAHR! Weist auf eine

Gefahrensituation hin, die zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG! Weist auf eine

Gefahrensituation hin, die bei mangelnder Vorsicht zu schweren

Verletzungen führt. Alle

Gefahrenhinweise bezeichnen das potenzielle Risiko, auf das sie sich beziehen und geben an, wie

Verletzungsgefahren, Schäden und

Stromschläge durch unsachgemäßen

Gebrauch des Gerätes vermieden werden können. Halten Sie sich genau an folgende Anweisungen:

- Verwenden Sie beim Auspacken und Aufstellen des Geräts immer

Schutzhandschuhe.

Technische Daten 51

Aufstellung 53

Anschluss an das Stromnetz 59

Umweltschutz 60

IKEA GARANTIE 61

- Halten Sie das Gerät von der

Stromversorgung getrennt, bis der

Einbau durchgeführt wurde.

- Die Installation und Wartung müssen von einer Fachkraft gemäß den Herstellerangaben und den gültigen örtlichen

Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden. Reparieren

Sie das Gerät nicht selbst und tauschen Sie keine Teile aus, wenn dies vom Bedienungshandbuch nicht ausdrücklich vorgesehen ist.

- Das Netzkabel darf nur durch einen qualifizierten Elektriker ersetzt werden. Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

- Die Erdung des Geräts ist gesetzlich vorgeschrieben.

- Das Netzkabel muss lang genug sein, um das in die Küchenzeile eingebaute Gerät über die

Steckdose an das Stromnetz anzuschließen.

Lagern oder verwenden Sie kein

Benzin und keine sonstigen brennbaren

Gase oder Flüssigkeiten in der Nähe dieses Geräts.

Vorgehen bei Gasgeruch:

- Schalten Sie keinerlei Geräte ein.

- Betätigen Sie keine elektrischen

DEUTSCH 35

Schalter.

- Verwenden Sie kein Telefon im betroffenen Gebäude.

- Benachrichtigen Sie unverzüglich

Ihren Gasanbieter, und zwar von einem Telefon in einem anderen

Gebäude aus. Gehen Sie nach den

Anweisungen des Gasanbieters vor.

- Wenn der Gasanbieter nicht erreichbar ist, rufen Sie die

Feuerwehr.

- Installation und Wartung müssen von einer Fachkraft, einem

Wartungsunternehmen oder dem

Gasanbieter ausgeführt werden.

- Das Gerät darf nur in gut belüfteten

Räumen betrieben werden.

- Die elektrischen Anschlüsse und die

Gasanschlüsse müssen den örtlichen

Bestimmungen entsprechen.

- Bei der Installation des Geräts muss ein mehrpoliger Trennschalter mit einer Kontaktöffnung (von mindestens 3 mm) verwendet werden, der für eine vollständige

Trennung bei Überspannungen der

Kategorie III sorgt; der Trennschalter muss in die Festverdrahtung in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften für

Verdrahtungen eingebaut werden.

- Verwenden Sie keine

Mehrfachstecker oder

Verlängerungskabel.

- Ziehen Sie nie am Netzkabel des

Gerätes, um den Stecker aus der

Steckdose zu ziehen.

- Nach der Installation dürfen die

Strom führenden Teile für den

Benutzer nicht mehr zugänglich sein.

- Weist die Oberfläche der

Induktionsplatte Risse auf, benutzen

Sie das Gerät nicht, sondern schalten Sie das Gerät aus, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden (nur zutreffend für

Modelle mit Induktionsfunktion).

- Für den Gasanschluss dürfen ausschließlich flexible oder starre

Metallschläuche verwendet werden.

- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen und benutzen Sie es nicht, wenn Sie barfuß sind.

- Dieses Gerät ist ausschließlich zur

Zubereitung von Nahrungsmitteln für private Haushalte konzipiert.

Jeder hiervon abweichende

Gebrauch ist nicht gestattet (z.B. das

Heizen von Räumen). Der Hersteller

übernimmt keine Verantwortung für Schäden aufgrund von unsachgemäßer oder falscher

Verwendung.

- Der Betrieb eines Gasgeräts erzeugt Hitze und Feuchtigkeit im

Raum. Achten Sie unbedingt auf eine gute Raumbelüftung oder installieren Sie eine Abzugshaube mit Abzug ins Freie.

- Nicht beaufsichtigte Kinder müssen von dem Herd fern gehalten werden.

- Bei längerer Benutzung kann eine zusätzliche Belüftung erforderlich werden (Öffnen eines Fensters oder

Erhöhung der Absaugleistung der

Abzugshaube).

Vergewissern Sie sich nach dem

DEUTSCH 36

Gebrauch, dass die Bedienknöpfe auf die Position OFF (Aus) gedreht sind, und drehen Sie den

Hauptgashahn oder das Ventil der

Gasflasche zu.

- Heißes Fett und Öl sind leicht entzündlich. Beaufsichtigen Sie stets wachsam den Garvorgang, wenn

Sie Speisen mit viel Fett, Öl oder

Alkohol (wie Rum, Cognac oder

Wein zum Beispiel) zubereiten.

- Lassen Sie Speisen, die mit Öl oder

Fett zubereitet werden, niemals unbeaufsichtigt auf dem Herd stehen, denn dies ist gefährlich und kann zu einem Brand führen.

Versuchen Sie NIEMALS, einen

Brand mit Wasser zu löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und decken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer speziellen

Brandschutzdecke ab.

Brandgefahr: stellen Sie keine

Gegenstände auf den Kochflächen ab.

- Das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von

Kindern aufbewahren.

- Warten Sie vor dem Reinigen des Kochfeldes oder vor

Wartungsarbeiten, bis das Kochfeld abgekühlt ist.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen

Fähigkeiten oder eingeschränkter

Erfahrung oder Unkenntnis benutzt werden, wenn sie in das

Gerät eingewiesen wurden und eine Anweisung für den sicheren

Gebrauch dieses Gerätes bekamen und die damit verbundenen

Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht an dem Gerät herum spielen. Die Reinigung und Pflege des Gerätes darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Die erreichbaren Teile des

Backofens können während des

Betriebs sehr heiß werden. Halten

Sie Kinder vom Gerät fern und achten Sie darauf, dass sie das

Gerät nicht als Spielzeug benutzen.

- Das Gerät und die zugänglichen

Teile werden bei der Benutzung heiß. Vermeiden Sie unbedingt das

Berühren der Heizelemente. Kinder unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter ständiger Überwachung bedienen.

- Berühren Sie die Heizelemente sowie die Geräteinnenflächen während und unmittelbar nach dem Betrieb nicht, es besteht

Verbrennungsgefahr. Vermeiden

Sie den Kontakt mit Tüchern oder anderen entflammbaren

Materialien, bis das Gerät wieder vollständig abgekühlt ist.

- Öffnen Sie die Gerätetür am Ende der Garzeit vorsichtig. Lassen Sie heiße Luft und Dampf austreten, bevor Sie ins Geräteinnere fassen.

Bei geschlossener Gerätetür wird die heiße Luft durch eine Öffnung oberhalb der Bedienblende nach außen geblasen. Die

Belüftungsöffnungen dürfen nicht

DEUTSCH 37

blockiert werden.

- Verwenden Sie

Backofenhandschuhe, um

Gargeschirr und Roste zu entnehmen. Achten Sie dabei darauf, die Heizelemente nicht zu berühren.

- Auf, in oder neben dem Gerät darf sich kein entflammbares Material befinden; bei einem versehentlichen

Einschalten könnte es zu einem

Brand im Gerät kommen.

- Erhitzen Sie keine geschlossenen

Gefäße oder Behälter im Backofen.

Der Druck, der in solchen Gefäßen entsteht, kann zu ihrer Explosion und dadurch zu Beschädigungen am

Gerät führen.

- Verwenden Sie keine Behälter aus synthetischen Materialien.

- Heißes Fett und Öl sind leicht entzündlich. Beaufsichtigen Sie stets den Garvorgang, wenn Sie Speisen mit viel Fett oder Öl zubereiten.

- Lassen Sie das Gerät während des Bratens von Speisen niemals unbeaufsichtigt.

- Bei der Verwendung von alkoholischen Getränken (z. B. Rum,

Cognac, Wein, usw.) zum Braten oder Backen ist zu beachten, dass

Alkohol bei hohen Temperaturen verdampft. Die entstandenen

Dämpfe können sich entzünden, wenn sie in Kontakt mit dem elektrischen Heizelement kommen.

- Verwenden Sie keine

Wasserdampfreinigungsgeräte.

- Berühren Sie den Ofen nicht während des Pyrolysezyklus.

Halten Sie Kinder während des

Pyrolysezyklus fern von diesem

Gerät (gilt nur für Geräte mit

Pyrolysefunktion).

- Die Verwendung scharfer oder scheuernder Reinigungsmittel für die

Reinigung dieses Geräts wird nicht empfohlen, da diese Reiniger die

Oberfläche verkratzen und damit zu einer Beeinträchtigung des Glases führen können.

- Stellen Sie vor dem Auswechseln der Lampe sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, um das Risiko eines Elektroschocks zu vermeiden.

- Dieses Produkt ist nicht für die

Installation und den Betrieb im

Freien gedacht. Bewahren Sie diese

Bedienungsanleitung auf.

Entsorgung von Altgeräten

- Dieses Gerät wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren Werkstoffen hergestellt. Entsorgen Sie das

Gerät im Einklang mit den lokalen

Vorschriften zur Abfallbeseitigung.

Schneiden Sie das Netzkabel durch, bevor Sie das Gerät verschrotten.

- Genauere Informationen zu

Behandlung, Entsorgung und

Recycling von elektrischen

Haushaltsgeräten erhalten Sie bei

Ihrer örtlichen Verwaltungsstelle, der

Müllabfuhr oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

DEUTSCH 38

Produktbeschreibung

1 2 3 4 5

8

9

6

7

10

11

Kochmulde

1

2

Schnellbrenner

Mittelbrenner

3

Dreikreis-Wok-Brenner

4

Mittelbrenner

5

Schwachbrenner

Zubehör

Roste Fettpfanne

Der Ofen

6

7

Bedienfeld

Belüftungsöffnung

8

Grillelement

9

Hintere Innenbeleuchtung

10

Backofengebläse

11

Backofentür

Seitengitter

2x

Wok-Aufsatz

1x

Teleskopführung

1x 4x

2x

DEUTSCH 39

Bedienfeld

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bedienelemente des Backofens

1

Garzeitprogrammierknopf

6

2

Rote Ofenbeleuchtung t

7

Thermostatwählknopf

Gelbe LED-Thermostatleuchte

Bedienknopf zur Funktionswahl

Bedienelemente des Kochfelds

5

8

3

Bedienknopf Brenner vorn links*

4

Bedienknopf Brenner hinten links*

Bedienknopf Mittelbrenner*

Bedienknopf Brenner vorn rechts*

9

Bedienknopf Brenner hinten rechts*

* Die Bedienknöpfe des Kochfeldes und Backofens dürfen nicht vertauscht werden.

Nach der Reinigung oder einem Wartungseingriff müssen sie wieder an der ursprünglichen

Stelle eingesetzt werden.

DEUTSCH 40

Backofen einschalten

• Drehen Sie den Bedienknopf zur

Funktionswahl auf das Symbol der gewünschten Funktion. Die rote

Ofenbeleuchtung schaltet sich ein.

• Drehen Sie den Thermostatknopf nach rechts auf die gewünschte Temperatur.

Die orangefarbene LED-Thermostat-

Kontrollleuchte schaltet sich ein und beim

Erreichen der gewählten Temperatur im Backofen wieder aus. Drehen Sie nach dem Ende des Garvorgangs die

Bedienknöpfe wieder auf .

Garzeitprogrammierung

Um die Garzeit einzustellen, nachdem die gewünschte Garfunktion ausgewählt ist, den

Knopf im Uhrzeigersinn herum drehen, und dann wieder in die Gegenrichtung auf die gewünschte Gardauer drehen.

Diese Programmierung erlaubt eine

Zeiteinstellung von 1 bis 55 Minuten.

So benutzen Sie das Kochfeld

So benutzen Sie die Gasbrenner

Folgende Symbole werden neben jedem

Knopf an der Frontblende angezeigt:

Voller Kreis

Große

Flamme

Kleine

Flamme

Hahn geschlossen

Maximale Öffnung

Mindestöffnung

Die Mindestposition ist erreicht, wenn der

Knopf ganz nach links gedreht wird. Es ist wichtig, die Betriebsstellungen immer zwischen den Position MIN und MAX zu wählen, aber niemals zwischen MAX und

AUS.

Elektrische Automatik-Zündung

Um einen der Brenner zu zünden, drücken

Sie auf den zu diesem Brenner zugehörigen

Knopf und drehen Sie ihn nach links auf Max.

Halten Sie den Knopf gedrückt, damit die automatische Zündung des Brenners erfolgen kann. Wenn es nicht funktioniert, oder bei einem Stromausfall, kann der Brenner auch mit einem Streichholz gezündet werden.

Sicherheitsventil

Zum Zünden der Brenner gehen Sie wie oben beschrieben vor. Sobald die Knöpfe in die

Öffnen-Position gedreht sind, müssen Sie etwa 10 Sekunden lang gedrückt gehalten werden.

Falls die Flamme eines Brenners aus irgend einem Grund erlöschen sollte, schaltet sich automatisch das Sicherheitsventil ein und unterbricht die Gaszufuhr zu diesem Brenner.

DEUTSCH 41

Täglicher Gebrauch

Betriebsarten des Backofens

Backofen Aus

Funktionsbeschreibung

-

GRILLEN MIT

GEBLÄSE

GRILL

HEISSLUFT

UNTERES

HEIZELEMENT MIT

GEBLÄSE

BACKEN MIT

UMLUFT

Diese Funktion eignet sich besonders zum Garen großer

Fleischstücke (Roastbeef und andere Rostbraten). Während des Garvorgangs muss die Tür geschlossen bleiben.

Beim Garen von Fleisch empfehlen wir, etwas Wasser in die Fettpfanne auf der ersten/zweiten Einschubebene zu geben. Dies hilft, Fettspritzer und Rauchbildung zu vermeiden. Wenden Sie das Fleisch während des Grillens.

Zum Grillen von Steaks, Fleischspießen und Würsten, zum

Überbacken von Gemüse und Rösten von Brot. Heizen

Sie den Ofen 3 - 5 Min. lang vor. Es wird empfohlen, das Gargut auf die 4. Ebene zu geben. Während des

Garvorgangs muss die Tür geschlossen bleiben. Beim

Grillen/Garen von Fleisch empfehlen wir zur Reduzierung von Fettspritzern und Rauchbildung, etwas Wasser in die

Fettpfanne (auf der 3. Einschubebene) zu geben.

Zum gleichzeitigen Garen verschiedener Speisen (z. B.

Fisch, Gemüse, Kuchen) bei gleicher Temperatur auf bis zu zwei Einschubebenen. Die Funktion erlaubt das Garen ohne Geschmacksübertragung von einer Speise auf die anderen. Es empfiehlt sich, zum Garen auf nur einer Ebene die 2. Ebene zu verwenden. Verwenden Sie zum Garen auf zwei Ebenen die 1. und 3. Ebene. Heizen Sie den Ofen auf die gewünschte Gartemperatur vor und schieben Sie die Speisen in den Ofen, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Für das Ende der Backzeit bei sehr flüssigen Speisen sowie für knusprige und schön gebräunte Böden. Auch nützlich zum Eindicken von Soßen. Bitte stellen Sie die Speise auf die

2. Ebene. Heizen Sie den Garraum vor.

Zum Backen (von salzigen oder süßen) Kuchen mit flüssiger

Füllung auf einer Ebene. Falls notwendig, können die

Einschubebenen vertauscht werden, um ein gleichmäßigeres

Garen zu erreichen.

DEUTSCH 42

Betriebsarten des Backofens

UMLUFT

SONDERFUNKTIONEN

Funktionsbeschreibung

Diese Betriebsart eignet sich zur Zubereitung aller Arten von Gerichten auf einer Einschubebene.

Heizen Sie den Ofen auf die gewünschte Gartemperatur vor und schieben Sie die Speisen in den Ofen, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Verwenden Sie zum

Garen möglichst die zweite Einschubebene.

AUFTAUEN

WARMHALTEN

ÖKO HEISSLUFT

BELEUCHTUNG

Zur Beschleunigung des Auftauens von Speisen. Es wird empfohlen, das Gargut auf die mittlere Ebene zu geben.

Es wird empfohlen, die Lebensmittel in ihrer Verpackung aufzutauen, um dem Austrocknen der Oberfläche vorzubeugen. Drehen Sie den Thermostatknopf auf die

Position 0.

Hält frisch zubereitete Speisen warm und knusprig (z.

B. Fleisch, Frittiertes, Aufläufe). Es wird empfohlen, das

Gargut auf die mittlere Ebene zu geben. Drehen Sie den

Thermostatknopf auf die Position 50-75 °C.

Zum Garen von gefüllten Braten und Fleisch im Stück auf einer Einschubebene. Diese Funktion arbeitet mit einer sehr schonenden Belüftung, so dass ein Austrocknen der Speisen verhindert wird. Zur maximalen Energieeffizienz sollte die Ofentür während des Garens nicht geöffnet werden.

Verwenden Sie zum Garen möglichst die 3. Einschubebene.

Ein Vorheizen des Backofens ist nicht notwendig.

Einschalten der Backofen-Innenbeleuchtung.

DEUTSCH 43

Praktische Hinweise und Tipps

Kuchen und Brot:

- Heizen Sie den Garraum mindestens 15

Minuten vor, bevor Sie mit dem Backen von Brot oder Kuchen beginnen.

- Öffnen Sie die Backofentür beim Backen nicht, da die kalte Luft, die in den

Garraum eindringt, verhindert, dass die

Hefe den Kuchen gut gehen lässt.

- Wenn der Kuchen gebacken ist, schalten

Sie den Herd aus und lassen Sie den

Kuchen noch ca. 10 Minuten weiter im

Ofen stehen.

- Benutzen Sie zum Backen von Kuchen nicht die mit dem Herd mitgelieferte emaillierte Fettpfanne und nicht die Form.

- Wie erkennen Sie, dass der Kuchen fertig ist?

Stechen Sie etwa 5 Minuten vor dem

Ende der Garzeit einen Kuchenprüfer bzw. einen Zahnstocher in den höchsten

Teil des Kuchens. Wenn er trocken bleibt, ist der Kuchen fertig.

- Und wenn der Kuchen einsinkt? Nehmen

Sie das nächste Mal weniger Flüssigkeit und senken Sie die Temperatur um 10 °C.

- Wenn der Kuchen zu trocken ist: Machen

Sie mit einem Zahnstocher winzige Löcher in den Kuchen und gießen Sie einige

Tropfen Obstsaft oder Schnaps in diese

Löcher. Erhöhen Sie beim nächsten Mal die Temperatur um 10 °C und wählen Sie eine kürzere Backzeit.

- Wenn der Kuchen oben zu stark gebräunt ist: setzen Sie den Kuchen das nächste

Mal eine Ebene weiter unten, backen Sie ihn mit weniger Temperatur und dafür etwas länger.

- Wenn der Kuchen oben verbrannt ist: schneiden Sie das Verbrannte weg und dekorieren Sie die Oberseite mit Puderzucker oder Schlagsahne,

Marmelade, Tortenverzierungen usw.

- Wenn der Kuchen unten zu stark gebräunt ist: setzen Sie den Kuchen das nächste

Mal eine Ebene weiter hoch, backen Sie ihn mit weniger Temperatur.

- Wenn der Kuchen oder das Brot außen schön geworden ist, innen aber noch nicht ganz durch ist: verwenden Sie das nächste Mal weniger Flüssigkeit und garen Sie bei einer niedrigeren

Temperatur etwas länger.

- Wenn sich der Kuchen nicht aus der Form lösen lässt; fahren Sie vorsichtig mit einem

Messer an den Kanten entlang, legen Sie ein angefeuchtetes Geschirrtuch auf den

Kuchen und drehen Sie die Form mit dem

Kuchen vorsichtig um.

Fetten Sie die Form das nächste Mal mit mehr Fett aus und bestreuen Sie diese

Fettschicht mit Mehl oder Semmelbröseln.

- Wenn sich die Kekse nicht vom Backblech lösen: schieben Sie das Blech kurz wieder zurück in den Ofen und heben

Sie dann die Kekse dann hoch, wenn sie noch etwas warm sind. Damit dies beim nächsten Mal nicht wieder passiert, benutzen Sie ein Stück Backpapier auf dem Blech.

Fleisch

- Wenn beim Garen von Fleisch mehr als 40 Minuten benötigt werden, dann schalten Sie den Backofen 10 Minuten vor dem Ende der Garzeit aus, um die

Restwärme besser ausnutzen zu können

(Energiesparendes Garen).

- Ihr Braten wird saftiger, wenn er in einer geschlossenen Form gegart wird; er wird knuspriger, wenn er ohne Deckel gegart wird.

- In der Regel benötigen Fleisch, Geflügel und Fisch eine mittlere Temperatur (unter

200 °C).

- Wird rotes Fleisch "Englisch" gegart, sind höhere Temperaturen (über 200 °C) und kürzere Garzeiten erforderlich.

DEUTSCH 44

- Für einen geschmacklich herzhaften

Braten spicken und würzen Sie das Fleisch zuerst.

- Wird Ihr Braten zäh: lassen Sie das Fleisch das nächste Mal länger durchreifen.

- Ist Ihr Braten an der Oberfläche oder an der Unterseite zu dunkel: nehmen Sie das nächste Mal eine Ebene darunter bzw. darüber, senken Sie die Temperatur und garen Sie ein bisschen länger.

- Ist Ihr Braten nicht ganz durch? Schneiden

Sie den Braten in Scheiben und setzen

Sie die Scheiben nebeneinander auf ein

Backblech; geben Sie etwas heißen Fond auf das Backblech und garen Sie die

Stücke jetzt ganz durch.

Grillen

- Fetten und würzen Sie das Grillgut vor dem Grillen nur wenig.

- Fangen Sie den aus dem Grillgut austretenden Saft stets mit der

Grillpfanne auf.

- In der Grillpfanne sollte stets ein wenig

Wasser vorhanden sein. Das Wasser verhindert, dass das herunter getropfte

Fett in der Grillpfanne verbrennt und zu

Rauch und üblen Gerüchen führt. Geben

Sie beim Garen weiter Wasser dazu, da es ständig verdampft.

- Wenden Sie das Gargut nach der halben

Garzeit.

- Wenn Sie fettes Geflügel grillen (Gans), stechen Sie die Haut mehrmals ein, damit das Fett ablaufen kann.

Vorheizen

Heizen Sie den Ofen bei Bedarf bei 180

°C mit der Funktion Heißluft vor. Dies ist die schnellste Funktion zum Vorheizen des

Garraums.

Entfernen Sie vor dem Vorheizen alle Bleche und Roste aus dem Garraum. Dadurch sparen

Sie Energie, und die Vorheizdauer verkürzt sich

DEUTSCH 45

Garen - Backtabellen

Lebensmittel Funktion Gewicht kg

Position des

Ofenrostes von unten

Garen mit natürlicher Umluft Garen mit Zwangsumluft

(mit Gebläse)

Temperaturen in °C

Garzeit in

Minuten

Temperaturen in °C

Garzeit in

Minuten

FLEISCH

Kalbsbraten 1 2 220-225 100-120 190 100-120

Roastbeef

Schweinebraten

1

1

1

2

220-225

220-225

40-50

100-120

190

190

40-50

100-120

Lammbraten

WILD

Gebratener

Hase

Fasan gebraten

Rebhuhn gebraten

GEFLÜGEL

Brathähnchen

Truthahn

Gebratene Ente

FISCH

Gebratener

Fisch

Fisch im Bräter

ÜBERBACKENE PASTA

Lasagne

Cannelloni

PIZZA

BROT

GEBÄCK

Kekse

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2,5

2,5

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

220-225

200-Max

200-Max

200-Max

220-225

220-225

220-225

200

175

210-225

210-225

225-Max

225-Max

100-120 190

50-60

60-70

50-60

200-Max

200-Max

200-Max

80-90 190

100-120 190

90-110

30-35

20-25

60-75

60-75

25-30

20-25

190

170-190

160-170

225-Max

225-Max

225-Max

220

100-120

50

60

50

70-80

90-110

80-100

25-30

15-20

30-40

30-40

20-25

20

Mürbeteig

Victoria-Kuchen 0,8

2

2

2

190

200

200

15

20

40-45

170-190

190-200

190-200

15

20

40-45

DEUTSCH 46

Lebensmittel Funktion Gewicht kg

Position des

Ofenrostes von unten

Garen mit natürlicher Umluft Garen mit Zwangsumluft

(mit Gebläse)

Temperaturen in °C

Garzeit in

Minuten

Temperaturen in °C

Garzeit in

Minuten

KUCHEN

Biskuitkuchen 0,8 2 190 52 170-190 45

Obstkuchen

Schokoladenkuchen

0,8

0,8

2

2

200

200

65

45

190-200

190-200

65

45

Die Werte in den Tabellen (Temperaturen und Garzeiten) sind Näherungswerte und können je nach den individuellen Koch-/Backgewohnheiten verschieden sein. Diese Tabelle enthält

Garzeiten für nur eine einzige Ebene. Wenn Sie im Backofen backen oder Garen und das

Gebläse und mehr als eine Ebene benutzen (setzen Sie dann die Roste auf die 1. und 3. Ebene bzw. auf die 2. und 4.), dann verlängert sich die Garzeit um ca. 5 bis 10 Minuten.

Grilltabelle

Lebensmittel Funktion Gewicht des von unten

Temperaturen in °C

Garzeit in

Minuten

1.

Seite

2.

Seite

Temperaturen in °C

Garzeit in

Minuten

1.

Seite

2.

Seite

FLEISCH

Koteletts

Beefsteaks

Halbes

Hähnchen (jede

Hälfte 0,5 kg)

FISCH

Forelle

Flunder/

Plattfisch

BROT

Toast

0,50

0,15

1

0,42

0,20

3

3

2

3

3

3

225-Max

200-225

225

225-Max

225-Max

225-Max

12-

15

5

12-

15

5

200

=

20 20 =

=

=

=

=

200

200

2-3 2-3 200

15 10

=

=

=

=

10 10

7 7

2-3 2-3

Die Werte in den Tabellen (Temperaturen und Garzeiten) sind Näherungswerte und können je nach den individuellen Koch-/Backgewohnheiten verschieden sein. Insbesondere hängen die

Temperaturen und Zeiten zum Grillen von Fleisch wesentlich von der Höhe des Fleischstücks und dem persönlichen Geschmack ab.

DEUTSCH 47

Reinigung und Pflege

WARNUNG!

- Verwenden Sie niemals

Wasserdampfreinigungsgeräte.

- Lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen auskühlen.

- Trennen Sie das Gerät von der

Stromversorgung.

Trennen Sie vor jeder Reinigung das Gerät von der Stromversorgung.

• Reinigen Sie es mit einem in warmem

Wasser angefeuchteten Tuch und mit Seife oder verdünntem Flüssigreiniger.

• Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Mittel, Bleichlauge oder

Stahlwolle/Metallschwämmchen.

• Keine brennbaren Produkte benutzen.

• Lassen Sie keine säurehaltigen oder alkalischen Substanzen wie Essig, Salz,

Zitronensaft usw. auf der Kochmulde zurück.

• Verwenden Sie stets Schutzhandschuhe

Edelstahl-Kochmulden

• Verwenden Sie für die Reinigung ein spezifisches handelsübliches Produkt.

Reinigung der Brenner

Die Brenner zum Reinigen aus ihren Sitzen nach oben (Abb.1 und 2) heraus nehmen und für 10

Minuten in eine Lösung aus warmem Wasser und nicht scheuerndem Reinigungsmittel legen.

Die Brenner nach dem Reinigen und Waschen immer gut abtrocknen.

Immer darauf achten, dass die Öffnungen nicht verstopft sind. Diese Arbeit sollte mindestens einmal wöchentlich oder nach

Bedarf ausgeführt werden. Die Brenner korrekt einsetzen und dabei langsam drehen, bis die vier Abschnitte unter der Brennerkappe im

Sitz des Düsenhalters einrastet (der Brenner senkt sich etwas, wenn er perfekt in seinem Sitz einrastet).

Abb. 1

Abb. 2

Pflege der Topfträger-Gitter

• Reinigen Sie die Topfträger-Gitter mit einem Schwamm und Reinigungsmittel, wenn sie schmutzig sind.

• Die Farbe der Topfträger-Gitter ändert sich in der Nähe der Brenner. Dies ist normal und ist durch die hohen Temperaturen beim

Kochen bedingt.

Backofen reinigen

• Lassen Sie den Backofen nach jedem

Gebrauch abkühlen und reinigen Sie ihn dann, um Verkrustungen durch Speisereste zu vermeiden.

• Verwenden Sie zur Entfernung hartnäckiger

Verschmutzungen einen speziellen

Backofenreiniger und lesen und beachten

Sie dazu die Anweisungen auf der

Verpackung.

• Reinigen Sie die Außenseite des Gerätes mit einem Schwamm und lauwarmem

Wasser.

DEUTSCH 48

• Verwenden Sie keine scheuernden Mittel oder Stahlwolle/Metallschwämmchen.

• Reinigen Sie das Türglas mit einem

Flüssigreiniger.

• Reinigen Sie die Zubehörteile in einem

Spülbecken mit einem Backofenreiniger.

Herausnehmen der seitlichen Backofenträger

• Garraum: für eine leichtere Reinigung können die Backofenträger heraus genommen werden. Nehmen Sie dazu alle

Bleche/Roste heraus und haken Sie die seitlichen Träger aus (Abb. 3).

• Für eine bessere Reinigung der seitlichen

Gitter nehmen Sie diese wie folgt heraus:

1. Drücken Sie mit einem Finger auf den letzten Schlitz, damit das Gitter aus seiner

Halterung frei kommt.

2. Heben Sie das Gitter nach oben heraus.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter

Reihenfolge.

Auswechseln der Backofenlampe:

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.

2. Ziehen Sie die seitlichen Gitter wie beschrieben heraus. Nehmen Sie dann die Glasschutzkappe (V) von der

Lampenfassung ab; setzen Sie dazu einen

Schraubendreher (C) zwischen Kappe und

Garraumwand und heben Sie die Lampe zum Auswechseln ab. Montieren Sie die

Teile in umgekehrter Reihenfolge.

3. Wechseln Sie die Lampe aus (siehe nachstehenden Hinweis).

4. Bringen Sie die Lampenabdeckung an.

5. Stecken Sie den Netzstecker des Geräts wieder in die Steckdose.

HINWEIS: benutzen Sie nur Lampen 15 W 230

V des Typs E-14, T300°C, sie sind von unserem autorisierten Kundendienst erhältlich.

i

WICHTIG: Der Backofen darf nicht betrieben werden, wenn die

Lampenabdeckung nicht montiert ist.

Schubladenfach

Abb. 3

In das Schubladenfach (unter dem Backofen) dürfen keine brennbaren Materialien und keine

Gegenstände aus Plastik gelegt werden.

DEUTSCH 49

Störung - Was tun?

PROBLEM

Das Gerät funktioniert nicht

MÖGLICHE URSACHE

Der Netzstecker steckt nicht in der Steckdose, das Gerät ist nicht angeschlossen

Der Backofen funktioniert nicht Der Netzstecker steckt nicht in der Steckdose, das Gerät ist nicht angeschlossen

Der Bedienknopf

“Funktionen” des

Backofens steht auf

Der Bedienknopf

“Funktionen” des

Backofens steht auf

Der Brenner zündet nicht

Der Brenner geht immer wieder aus

Der Netzstecker steckt nicht in der Steckdose, das Gerät ist nicht angeschlossen

Die Gasleitung ist geschlossen

Die Brenneröffnungen sind versiegelt oder verschmutzt

Der Brenner wurde nach der Reinigung falsch aufgesetzt

Die Brennerkappe wurde nach der Reinigung falsch aufgesetzt

Der Zündvorgang wird zu schnell ausgeführt

ABHILFEMASSNAHME

Schließen Sie das Gerät an die

Stromversorgung an

Schließen Sie das Gerät an die

Stromversorgung an

Drehen Sie den Bedienknopf auf die gewünschte

Garfunktion.

Drehen Sie den Bedienknopf auf die gewünschte

Garfunktion.

Schließen Sie das Gerät an die

Stromversorgung an

Öffnen Sie die Gasleitung oder die Gasflasche

Reinigen Sie den Brenner

(Siehe Abschnitt "Reinigung und Pflege")

Setzen Sie den Brenner nach der Reinigung korrekt auf

(Siehe Abschnitt "Reinigung und Pflege")

Setzen Sie die Brennerkappe nach der Reinigung korrekt auf

(Siehe Abschnitt "Reinigung und Pflege")

Wiederholen Sie den

Zündvorgang und drehen Sie den Knopf auf das Symbol für die kleine Flamme

DEUTSCH 50

Bevor Sie den autorisierten Kundendienst kontaktieren

1. Versuchen Sie zuerst, die Störung anhand der (in "Störung - was tun?") beschriebenen Anleitungen selbst zu beheben.

2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Ist die Störung behoben?

Falls die Störung nach den vorstehend beschriebenen Kontrollen weiter besteht, kontaktieren Sie bitte den autorisierten

IKEA Kundendienst.

Sie benötigen dabei folgenden Angaben:

• die Art der Störung,

• der genaue Gerätetyp und die

Modellnummer,

• die Nummer des autorisierten Service-

Centers (die Ziffer hinter dem Wort

"Service"auf dem Typenschild) befindet sich an der Rückseite des Produkts;

• Ihre vollständige Anschrift;

• Ihre Telefonnummer.

Wenden Sie sich für Reparaturen an einen autorisierten IKEA Kundendienst.

Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann die Sicherheit und die Qualität des Produktes beeinträchtigen.

DEUTSCH 51

Technische Daten

Art des Produkts

Abmessungen Breite mm

Höhe mm

Tiefe mm

Anzahl der Backofen-Funktionen

Fläche des größten Backblechs cm

2

Oberes Heizelement W

Unter-/Oberhitze Heizelement W

Grillelement W

Gebläse Heizelement W

Kühlgebläse W

Frei stehender

Herd

900

905-975

600

8

1590

1400

1560

2000

2755

20

Backofenlampe W

Backofenventilator, Wattzahl W

15

20

Gesamtleistung W

Name des Herstellers oder Handelsmarke

Modellnummer

2820

Technisches Datenblatt des Produkt ist gemäß der von der Kommission festgelegten

Norm (EU) Nr. 65/2014

IKEA

GRILJERA

60316803,

GRILJERA

80316802

Energieeffizienzindex

Energieeffizienzklasse (niedrigster Verbrauch)

104

A

1,30 Energieverbrauch

Funktion Ober-/Unterhitze

(Energieverbrauch bei Standardbeladung + Ober-/Unterhitze) kWh/Zyklus

Energieverbrauch

Gebläse Heißluft-Funktion

(Energieverbrauch bei Standardbeladung + Heißluft) kWh/Zyklus

0,95

Anzahl der Garräume 1

Zusätzliche Produktinformation ist gemäß der von der Kommission festgelegten Norm

(EU) Nr. 66/2014

Produkt Gewicht Kg

Heizquelle Garraum

74

Elektrisch

DEUTSCH 52

l

Nutzinhalt

Gemessen ohne seitliche Gitter und mit abgenommenen Pyrolysepaneelen

Kochfeld Energiequelle

Anzahl der Gasbrenner

Energieeffizienz für 1. Brenner - vorn links 3,0 kW

Energieeffizienz für 2. Brenner - hinten links 1,8 kW

Energieeffizienz für 3. Brenner - Mitte 3,8 kW

Energieeffizienz für 4. Brenner - vorn rechts 1,0 kW

86

Energieeffizienz für 5. Brenner - hinten rechts 1,8 kW

Energieeffizienz für Gas-Kochfeld

Gas

5

58,0

59,0

52,0 nicht erforderlich

59,0

57,0

Die Technischen Daten können dem

Typenschild in der Schublade des Geräts und dem Energie-Etikett entnommen werden.

DEUTSCH 53

Aufstellung

Dieses Gerät ist Klasse 1 (frei stehendes Gerät).

Prüfen Sie nach dem Auspacken, dass das

Gerät keine Transportschäden aufweist und die

Backofentür richtig schließt. Bei auftretenden

Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren

Händler oder kontaktieren Sie Ihren nächsten autorisierten Kundendienst. Um eventuellen Schäden vorzubeugen, sollten Sie das Gerät erst unmittelbar vor der Installation von der Verpackungsunterlage nehmen. Dieses Gerät ist nicht für eine Insel-

Installation geeignet.

Vorbereitung des Einbauschranks

Alle Küchenmöbel in unmittelbarer Nähe des

Backofens müssen hitzebeständig sein (min. 90 °C).

Schneiden Sie den Unterbauschrank vor dem

Einschub des Backofens in die Aussparung auf das

Einbaumaß zurecht und entfernen Sie Sägespäne oder Schnittreste sorgfältig.

Der Geräteboden darf nach der Installation nicht mehr zugänglich sein.

Für einen einwandfreien Gerätebetrieb darf die Mindestöffnung zwischen Arbeitsfläche und

Geräteoberseite nicht verschlossen werden.

Allgemeine Hinweise

Vor der Inbetriebnahme

Entfernen Sie Kartonteile, Schutzfolien und

Klebeetiketten von den Zubehörteilen.

Das Typenschild in der Schublade darf nicht entfernt werden.

Nehmen Sie die Zubehörteile aus dem Backofen und heizen Sie den Backofen auf 200 °C auf und lassen Sie ihn ca. eine Stunde bei dieser Temperatur eingeschaltet, um den Geruch von Isoliermaterial und Schutzfetten zu beseitigen.

Während des Gebrauchs

Stellen Sie keine schweren Gewichte auf der Tür ab, um Beschädigungen zu vermeiden.

Halten Sie sich nicht an der Tür fest und hängen Sie keine Gegenstände an den Türgriff.

Kleiden Sie den Geräteinnenraum nicht mit Alufolie aus.

Gießen Sie niemals Wasser in einen heißen

Backofen, da dies die Emailbeschichtung beschädigen kann.

Ziehen Sie Töpfe und Pfannen nicht über den Boden des Geräteinnenraumes, um Kratzer zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass die Kabel anderer in der

Nähe des Backofens verwendeter Geräte keine heißen Teile berühren und nicht in der Backofentür eingeklemmt werden.

Vermeiden Sie es, den Backofen

Witterungseinflüssen auszusetzen.

So bauen Sie die Stellfüße ein

Dieses Gerät ist mit 4 Stellfüßen ausgestattet, mit denen die Höhenverstellung auf die

Einbaumöbelhöhe möglich ist. Für die Einpassung neigen Sie das Gerät und schrauben die 4 Füße in die Spezialgewinde in den Ecken (siehe Abb. 1).

4x

Abb. 1

DEUTSCH 54

Sichern Sie den Herd an der Wand

WARNUNG! Der Herd muss an der Wand befestigt werden.

Die Zubehörteile für die Wandmontage sind nicht im

Lieferumfang enthalten, da die Wände jeweils aus verschiedenem Material bestehen können, wofür verschiedene Montageelemente nötig sind. Bitte verwenden Sie für die Wände Ihres Hauses und für das Gerätegewicht geeignete Montagesysteme.

Für nähere Details kontaktieren Sie einen Spezial-

Händler.

Bohren Sie zwei Wandbohrungen ca. 720 mm über und 20 mm innerhalb der Unterkante der Seiten des

Herds (wie in Abb. 1 gezeigt, Position F), so dass sie vom Herd selbst verdeckt werden (siehe Abb. 2).

2x

20 mm

F

20 mm

F

~720 mm

Setzen Sie Schraubhaken G in die Bohrungen F ein

(Abb. 3)

2x

F

G

Abb. 3

Sichern Sie die Kette am Haken G wie in Abb. 4 gezeigt, Position C.

2x

G

C

C

Abb. 1

Abb. 4

Abb. 2

DEUTSCH 55

DÜSENTABELLE

Gasart

ERDGAS

(Methan)

G20

ERDGAS

(Methan)

G25

FLÜSSIGES

ERDÖLGAS

(Butan)

G30

FLÜSSIGES

ERDÖLGAS

(Propan)

G31

Brennertyp

Hochleistungsbrenner

Schnellbrenner

Garbrenner

Schwachbrenner

Hochleistungsbrenner

Schnellbrenner

Garbrenner

Schwachbrenner

Hochleistungsbrenner

Schnellbrenner

Garbrenner

Schwachbrenner

Hochleistungsbrenner

Schnellbrenner

Garbrenner

Schwachbrenner

135 (K)

117 (Y)

98 (Z)

75 (X)

135 (K)

117 (Y)

98 (Z)

75 (X)

98 (Ø)

88 (Ø)

68 (Ø)

51 (Ø)

98 (Ø)

88 (Ø)

68 (Ø)

51 (Ø)

Düsenmarkierung

Nennwärmeleistung

Nennverbrauch kW

3,80

3,00

1,80

1,00

3,80

3,00

1,80

1,00

3,80

3,00

1,80

1,00

3,80

3,00

1,80

1,00

i

KATEGORIE II2E+3+

362 l/h

286 l/h

171 l/h

95 l/h

421 l/h

332 l/h

199 l/h

111 l/h

276 g/h

218 g/h

131 g/h

73 g/h

271 g/h

214 g/h

129 g/h

71 g/h

1,60

0,80

0,60

0,40

1,60

0,80

0,6

0,40

Reduzierte

Wärmeleistung

Gasdruck mbar

Min. Nenn. Max.

kW

1,60

0,80

0,60

0,40

17 20 25

20 25 30

20 28-

30

35

1,60

0,80

0,60

0,40

25 37 45

Gasart

G20

20 mbar

G25

25 mbar

Konfiguration

Modellkonfiguration 5

BRENNER

1 HOCHLEISTUNGSBRENNER -

1 SCHNELLBRENNER -

2 GARBRENNER -

1 SCHWACHBRENNER

1 HOCHLEISTUNGSBRENNER -

1 SCHNELLBRENNER -

2 GARBRENNER -

1 SCHWACHBRENNER

Nennwärmeleistung kW

11,40

11,40

G30 28-

30 mbar

1 HOCHLEISTUNGSBRENNER -

1 SCHNELLBRENNER -

2 GARBRENNER -

1 SCHWACHBRENNER

11,40

G31

37 mbar

1 HOCHLEISTUNGSBRENNER -

1 SCHNELLBRENNER -

2 GARBRENNER -

1 SCHWACHBRENNER

11,40

SPANNUNGSVERSORGUNG: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Gesamtnennverbrauch

1085 l/h

1262 l/h

829 g/h

814 g/h

Erforderliche Luft (m

3

) für die Verbrennung von

1 m

3

Gas

9,52

8,19

30,94

23,80

DEUTSCH 56

Gasanschluss

WARNUNG! Diese Arbeit darf nur von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

Nähere Informationen und Anweisungen für den

Gasanschluss finden Sie in der Düsentabelle und in der für Ihr Land geltenden Norm.

Der Gasanschluss muss den örtlichen Vorschriften entsprechen.

Das Gerät muss unter Einhaltung der lokalen

Vorschriften mit einem starren Kupfer- oder Stahlrohr oder mit einem Gummischlauch an das Gasnetz oder an eine Gasflasche angeschlossen werden.

Die max. Schlauchlänge beträgt 2 m.

Der Schlauch muss direkt am Auslassanschluss

(Abb. 1) angeschlossen werden; davor muss zuerst sichergestellt werden, dass ein evtl. vorhandenes

Verlängerungskabel des Geräts entfernt ist.

Nach dem Anschluss des Gerätes an die

Gasversorgung die Installation mit Seifenwasser auf

Gaslecks prüfen.

Der Schlauch muss laut Abb. 3, 4 und 5 unter

Beachtung der örtlichen Sicherheitsvorschriften angeschlossen werden

NUR FRANKREICH: installieren Sie den konischen

Anschluss (B), der mit dem Gerät mitgeliefert wurde.

Abb. 1

i

WICHTIG: wird ein Gummischlauch verwendet, muss er so installiert werden, dass er keinesfalls mit heißen Teilen an der Rückseite des

Geräts oder der Küche in Berührung kommt. Er muss hindernisfrei und an einer Stelle so verlegt werden, dass er über die gesamte Länge kontrolliert werden kann (Abb. 2).

Abb. 3

Die max. Länge des Gummischlauchs beträgt

2 m. Er muss ein Standardschlauch sein und er muss innerhalb des aufgedruckten Datums ersetzt werden.

i

WICHTIG: Vor Wartungsarbeiten immer den

Hahn der Gasversorgung schließen.

Anschlussdetails finden Sie in der Düsentabelle.

Abb. 2

DEUTSCH 57

Gaseinstellung

Einstellungen

- Das Gerät muss vor Beginn von Einstellarbeiten vom Stromnetz getrennt werden, indem Sie den

Stecker ziehen.

- Nach Einstellungen oder Justierungen sind alle

Dichtungen vom Techniker wieder einzusetzen bzw. zu ersetzen.

- Die Einstellung der Reduzierrate (Einköcheln/

Simmern) darf nur dann vorgenommen werden, wenn die Brenner mit Erdgas betrieben werden; arbeiten die Brenner mit LPG-Flüssiggas, muss die Schraube vollständig nach unten zugedreht sein (im Uhrzeigersinn).

- Eine "Primärlufteinstellung" an den Gasbrennern des Kochfelds ist nicht erforderlich.

Hähne

Alle Gashähne sind konische Stifttypen mit nur einer

Durchgangsrichtung. Die Einstellung der Position für die "Reduzierrate" erfolgt so:

- Schalten Sie den Brenner ein und setzen Sie den

Knopf auf die Position "Reduzierrate" (kleine

Flamme).

- Entfernen Sie den Knopf (A) des Hahns, an dem er befestigt ist, indem Sie ganz einfach auf das

Gestänge drücken.

- Wenn der Hahn mit einer

Flammenausfallvorrichtung ausgestattet ist, befindet sich die Einstellschraube (V) über dem

Schaft (Abb. 4) oder seitlich am Schaft (Abb. 5).

- Prüfen Sie, dass die Flamme nicht erlischt, wenn der Knopf abrupt von der Position "Volle

Leistung" auf die Position "Reduzierrate" umgeschaltet wird.

Abb. 5

Gasbetriebene Geräte

Dieses Gerät ist nicht an eine

Rauchabzugsvorrichtung angeschlossen. Es muss daher in Entsprechung der einschlägigen geltenden

örtlichen Installationsvorschriften aufgestellt und angeschlossen werden. Besondere Aufmerksamkeit ist dabei den anwendbaren Normen hinsichtlich der

Raumbelüftung zu schenken.

Raumbelüftung

Das Gerät darf nur entsprechend den gültigen und lokalen Bestimmungen und nur in einem gut belüfteten Raum aufgestellt und benutzt werden, der

über Wandöffnungen oder Luftkanäle verfügt, die eine angemessene natürliche oder Zwangsbelüftung und die notwendige Luftmenge für die Verbrennung und den Luftaustausch gewährleisten. Wenn sich nur dieses Gasgerät in dem Raum befindet, muss

über dem Herd eine Abzugshaube mit natürlicher und direkter Absaugung der Luft und mit einem senkrechten Abluftrohr installiert werden, dessen

Länge mindestens zweimal so groß ist wie der

Rohrdurchmesser und das einen Mindestquerschnitt von 100 cm

2

aufweist.

Min. 180 cm

Min. 100 cmq

Abb. 4

DEUTSCH 58

Für die unerlässliche Frischluftzufuhr in den Raum muss eine ähnliche Direktöffnung nach außen mit mindestens 100 cm

2

in einer Höhe nahe dem Boden angebracht werden, sodass keine Gefahr besteht, dass sie innen oder außen versperrt wird und so die korrekte Verbrennung der Brenner beeinträchtigt und den Abzug der Abluft behindert; sie muss einen

Höhenunterschied von mindestens 180 cm in Bezug auf die Auslassöffnung aufweisen.

Die für die Verbrennung erforderliche Luftmenge darf nicht geringer als 2 m

3

/h für jedes kW Leistung sein (siehe die Gesamtleistung in kW auf dem

Typenschild).

In allen anderen Fällen, in denen andere Geräte in dem Raum benutzt werden oder wenn keine natürliche Belüftung möglich ist oder wenn indirekte und Zwangsbelüftung erforderlich sind, wenden Sie sich an einen Fachmann für die Installation eines den einschlägigen Bestimmungen entsprechenden

Belüftungssystem.

Bereits von anderen Geräten benutzte

Abzugskanäle dürfen nicht für die

Rauchgasabführung von Verbrennungsprodukten verwendet werden.

i

WICHTIG: Die Abdeckung der Möbel muss aus hitzebeständigem (min. 90°C) Material ausgeführt sein.

DEUTSCH 59

Anschluss an das Stromnetz

Der Anschluss an das Stromnetz muss gemäß den geltenden Normen und

Gesetzen erfolgen.

Prüfen Sie vor dem elektrischen Anschluss bitte Folgendes:

• Das System und die Wattzahl der elektrischen Schuko-Steckdosen müssen für die maximale Leistung des Geräts ausgelegt sein (siehe das Typenschild auf der Rückseite des Geräts).

• Die Schuko-Steckdose oder das System ist vorschriftsmäßig installiert und geerdet.

Bei Nichterfüllung der Anweisungen lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab.

• Stecker und Schuko-Steckdose bzw. der Allpolschalter müssen nach der

Installation des Geräts zugänglich sein.

Beim Anschluss des Geräts an das

Stromnetz mit einem Schuko-Stecker:

• Stecken Sie den Netzstecker an eine

Standard-Schuko-Steckdose, die für die auf dem Typenschild genannte Last ausgelegt ist. Schließen Sie die Adern unbedingt in der unten genannten

Weise an, und denken Sie daran, dass

das Erdkabel länger sein muss als die

Phasenkabel:

Buchstabe L (Phase) = braune Ader

Buchstabe N (Neutral) = blaue Ader

Symbol (Erde) = grün/gelbe Ader

• Das Stromkabel muss so verlegt werden, dass keine Teile daran jeweils einer

Temperatur von 75 °C ausgesetzt sind.

• Benutzen Sie für den Anschluss keine

Adapter oder Nebenschlüsse, da diese zu falschen Kontakten und gefährlicher

Überhitzung führen können.

Bei direktem Anschluss an das Stromnetz:

• Bei der Installation des Geräts muss ein passender allpoliger Trennschalter mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm vorgesehen werden.

• Das Erdkabel darf dabei nicht durch den

Schalter ausgeschaltet werden.

DEUTSCH 60

Umweltschutz

Entsorgung von Verpackungsmaterial

- Das Verpackungsmaterial ist zu 100

% wieder verwertbar und trägt das

Recycling-Symbol ( ). Werfen Sie das

Verpackungsmaterial deshalb nicht einfach fort, sondern entsorgen Sie es auf die von den verantwortlichen Stellen festgelegte

Weise.

Entsorgung von Altgeräten

- Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen

Richtlinie 2012/19/EC für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

- Durch eine angemessene Entsorgung des Gerätes trägt der Nutzer dazu bei, potentiell schädliche Auswirkungen für

Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

- Das Symbol auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in einer Sammelstelle für Elektro- und

Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.

Energiesparen

- Heizen Sie den Backofen nur dann vor, wenn es in der Gartabelle oder Ihrem

Rezept so angegeben ist.

- Verwenden Sie dunkle, schwarz lackierte oder emaillierte Backformen, da sie die

Hitze besonders gut aufnehmen.

- Schalten Sie den Backofen 10 bis 15

Minuten vor Ende der eingestellten Garzeit aus. Falls die Speisen eine lange Garzeit benötigen, so garen diese in jedem Fall weiter.

- Das Kochfeld des Geräts ist mit Brennern unterschiedlicher Durchmesser ausgestattet.

Verwenden Sie nur Töpfe und Pfannen, deren Bodendurchmesser dem der Brenner entspricht oder etwas größer ist.

- Verwenden Sie nur Töpfe und Pfannen mit flachem Boden.

Brenner

Hochleistungsbrenner 240 mm

Schnellbrenner 220 mm

Mittelbrenner

Schwachbrenner

180 mm

140 mm

• Bedecken Sie die Töpfe beim Kochen nach

Möglichkeit mit einem Deckel.

• Kochen Sie Gemüse, Kartoffeln usw. mit wenig Wasser, um die Garzeit zu verkürzen.

• Durch Verwendung eines Schnellkochtopfes können Sie noch mehr Energie und Zeit sparen.

Konformitätserklärung

- Dieses Gerät ist für den Kontakt mit

Lebensmitteln bestimmt und entspricht der EG-Richtlinie ( ) Nr. 1935/2004. Es wurde den Sicherheitsanforderungen der

“Niederspannungsrichtlinie” 2006/95/

EG (die 73/23/EWG und nachfolgende

Änderungen ersetzt), den Schutzvorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der Richtlinie 2009/142/EG entsprechend entwickelt, gebaut und in den Handel gebracht (außer: EEC 90/396).

Bezug zu den nationalen

Sicherheitsvorschriften

Das Gesetz schreibt vor, dass Gasinstallationen nur von Fachpersonal vorgenommen werden dürfen. Die Installation muss in

Übereinstimmung mit den TRGI (Technische

Richtlinien für Gasanschlüsse) und/oder TRF

(Technische Richtlinien für Flüssiggas) erfolgen.

Der falsche Anschluss eines Geräts kann strafbar sein. Achten Sie zu Ihrer eigenen

Sicherheit auf die Einhaltung aller Vorschriften.

DEUTSCH 61

IKEA GARANTIE

Wie lange ist die IKEA Garantie gültig?

Die Garantie gilt fünf (5) Jahre ab dem

Kaufdatum von bei IKEA gekauften

Geräten, es sei denn, es handelt sich um

Geräte der Marke “LAGAN”. Bei diesen

Geräten gilt eine Garantie von zwei (2)

Jahren. Als Kaufnachweis ist das Original des Einkaufsbeleges erforderlich. Werden im Rahmen der Garantie Arbeiten ausgeführt, verlängert sich dadurch nicht die

Garantiezeit für das Gerät.

Welche Geräte sind nicht von der 5-(Fünf)-

Jahres-Garantie abgedeckt?

Die Geräte der Marke LAGAN und alle bei

IKEA vor dem 1. August 2007 gekauften

Geräte.

Wer übernimmt den Service?

IKEA führt die Serviceleistungen über sein eigenes Kundendienstnetz oder einen autorisierten Servicepartner aus.

Was deckt diese Garantie ab?

Die Garantie deckt Gerätefehler ab, die aufgrund einer fehlerhaften Konstruktion oder aufgrund von Materialfehlern nach dem

Datum des Einkaufs bei IKEA entstanden sind.

Die Garantie gilt nur für den Hausgebrauch des betreffenden Gerätes. Ausnahmen sind unter der Überschrift “Was deckt die

Garantie nicht ab?” erläutert. Innerhalb der Garantiefrist werden die Kosten für

Reparatur, Ersatzteile sowie die Arbeits- und

Fahrtkosten übernommen, vorausgesetzt, das Gerät ist ohne besonderen Aufwand für eine Reparatur zugänglich. Die EU-

Richtlinien (Nr. 99/44/EG) und die jeweiligen

örtlichen Bestimmungen gelten unter diesen

Bedingungen. Ersetzte Teile gehen in das

Eigentum von IKEA über.

Was unternimmt IKEA, um das Problem zu lösen?

Der IKEA Kundendienst begutachtet das

Produkt und entscheidet nach eigenem

Ermessen, ob ein Garantieanspruch besteht. Wenn die Garantie geltend gemacht werden kann, wird IKEA durch seinen eigenen Kundendienst oder einen autorisierten Servicepartner nach eigenem

Ermessen das schadhafte Produkt entweder reparieren oder durch ein gleiches oder vergleichbares Produkt ersetzen.

Was deckt diese Garantie nicht ab?

• Normale Abnutzungen und

Beschädigungen.

• Vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführte Schäden,

Beschädigungen infolge Missachtung der Bedienungsanleitung, unsachgemäßer Installation, falschen

Spannungsanschlusses, Beschädigung durch chemische oder elektrochemische

Reaktionen, inklusive von Korrosions- oder Wasserschäden diese sind nicht beschränkt auf Schäden durch ungewöhnlich hohen Kalkgehalt im Wasser, Beschädigungen durch aussergewöhnliche

Umweltbedingungen.

• Verbrauchs- und Verschleißteile wie

Batterien und Glühlampen.

• Nichtfunktionelle und dekorative

Teile, die den normalen Gebrauch nicht beeinflussen, sowie Kratzer oder mögliche Farbveränderungen.

• Zufallsschäden durch Fremdkörper,

Substanzen oder Reinigungsarbeiten an Filtern, Abflüssen oder Wasch-/

Spülmittelfächern.

• Schäden an folgenden Teilen:

Glaskeramik, Zubehör, Geschirr- und

Besteckkörbe, Zu- und Ablaufschläuche,

Dichtungen, Glühlampen und deren

Abdeckungen, Siebe, Knöpfe,

Gehäuse und Gehäuseteile. Soweit nicht nachgewiesen wird, dass solche

Schäden auf Herstellungsmängel zurückzuführen sind.

• Fälle, in welchen der gerufene

Servicetechniker keinen Fehler finden konnte.

• Reparaturen, die nicht von unserem eigenen Kundendienst oder -einem

DEUTSCH 62

Servicevertragspartner ausgeführt oder bei denen keine Originalteile verwendet wurden.

• Durch fehlerhafte oder unvorschriftsmäßige Installation erforderliche Reparaturen.

• Die reparatur von Schäden, die durch eine gewerbliche Nutzung des Gerätes entstanden sind. gewerbliche Nutzung des Gerätes.

• Transportschäden. Wenn der Kunde das

Produkt selbst nach Hause oder zu einer anderen Adresse transportiert, ist IKEA von der Haftung für Transportschäden jeder Art freigestellt. Liefert IKEA das

Produkt direkt an die Kundenadresse, werden eventuelle Transportschäden durch IKEA gedeckt.

• Kosten für die Installation des IKEA-

Gerätes.

Wenn jedoch der IKEA-Kundendienst oder ein Servicevertragspartner im

Rahmen der Garantie Reparaturen ausführt oder das Gerät ersetzt, installiert der Kundendienst oder der Servicevertragspartner das ausgebesserte Gerät oder das

Ersatzgerät, falls dies erforderlich sein sollte.

Als Ausnahme gilt die fehlerfreie

Installation durch qualifizierte Fachleute unter Verwendung von Originalteilen, um das Gerät den technischen

Sicherheitsvorschriften eines anderen

EU-Landes anzupassen.

Gültigkeit der länderspezifischen

Bestimmungen

IKEA räumt Ihnen eine spezielle

Garantie ein, die die gesetzlichen

Gewährleistungsrechte, die von Land zu

Land jedoch unterschiedlich sein können, mindestens abdeckt bzw. erweitert.

Allerdings schränken diese Bedingungen in keiner Weise die landesweit geltenden

Verbraucherrechte ein.

Gültigkeitsbereich

Für Geräte, die einem EU-Land gekauft und in ein anderes EU-Land mitgenommen werden, wird der Kundendienst gemäß den Garantierichtlinien im neuen Land

übernommen. Eine Verpflichtung zur

Durchführung von Leistungen im Rahmen der Garantie besteht nur dann, wenn das

Gerät gemäß der Montageanleitung und gemäß:

- den technischen Spezifikationen des

Landes, in dem der Garantieanspruch erfolgt;

- den Montageinstruktionen und

Informationen im Benutzerhandbuch entspricht.

Der autorisierte Kundendienst für IKEA

Geräte

Der IKEA-Service steht Ihnen bei folgenden

Fragen / Anliegen gerne zur Verfügung:

• Wenn Sie einen Kundendienst im

Rahmen der Garantie benötigen

• Bei Fragen zur Installation Ihres

IKEA-Gerätes in den IKEA-Möbelkörper

• Wenn Sie Fragen zu den Funktionen

Ihres IKEA-Gerätes haben.

Um Ihnen möglichst schnell und kompetent weiterhelfen zu können, bitten wir

Sie, sich vorher die Montage- und

Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes genauestens durchzulesen.

So erreichen Sie unseren Service

Gehen Sie dazu auf die letzte

Seite dieser Broschüre. Dort finden Sie eine Übersicht mit den entsprechenden Telefonnummern und Kontaktdaten unserer autorisierten Kundendienste.

Damit wir Ihnen im Falle einer

Störung jederzeit schnell helfen können, bitten wir Sie, die in diesem

Handbuch aufgeführten Rufnummern zu verwenden. Wenden Sie sich jeweils an die für den betreffenden

Gerätetyp angegebene Rufnummer.

Halten Sie dazu bitte die (8-stellige)

IKEA Artikelnummer und die

DEUTSCH 63

12-stellige Servicenummer (auf dem

Geräte-Typschild vermerkt) Ihres

IKEA Gerätes bereit.

BEWAHREN SIE DEN KAUFBELEG

GUT AUF!

Unser Service kann einen

Garantieanspruch nur unter Vorlage dieses Beleges akzeptieren. Auf dem Kaufbeleg ist auch die IKEA

Bezeichnung und Artikelnummer

(8-stelliger Code) für jedes der Geräte, die Sie gekauft haben, vermerkt.

Benötigen Sie weiteren Rat und

Unterstützung?

Bei allen anderen, nicht kundendienstspezifischen Fragen, bitten wir Sie, sich an Ihr nächstgelegenes IKEA-

Einrichtungshaus zu wenden. Wir empfehlen

Ihnen, sich vorher die dem Gerät beigefügten

Unterlagen genauestens durchzulesen.

64

BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311

Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d’un appel local/Ortstarif

Openingstijd: Maandag - Vrijdag

Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi

Öffnungszeiten: Montag - Freitag

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер: 02 4003536

Тарифа:

Работно време:

Локална тарифа понеделник - петък 8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo:

Sazba:

Pracovní doba:

DANMARK

225376400

Místní sazba

Pondělí - Pátek

Telefonnummer:

Takst:

Åbningstid:

8.00 - 20.00

70150909

Lokal takst

Mandag - fredag

Lørdag

9.00 - 21.00

9.00 - 18.00

(Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer: 06929993602

Tarif: Ortstarif

Öffnungszeiten: Montag - Freitag

ΕΛΛΑΔΑ

8.00 - 20.00

Τηλεφωνικός αριθμός: 2109696497

Χρέωση: Τοπική χρέωση

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono:

Tarifa:

Horario:

FRANCE

Numéro de téléphone: 0170480513

Tarif: Prix d’un appel local

Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi

HRVATSKA

Broj telefona:

Tarifa:

Radno vrijeme:

913754126

Tarifa local

Lunes - Viernes

(España Continental)

0800 3636

Lokalna tarifa

Ponedjeljak - Petak

8.00 - 20.00

9.00 - 21.00

8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer: 5852409

Kostnaður við símtal: Almennt mínútuverð

Opnunartími: Mánudaga - Föstudaga 9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono:

Tariffa:

Orari d’apertura:

LIETUVIŲ

Telefono numeris:

Skambučio kaina:

Darbo laikas:

0238591334

Tariffa locale

Lunedì - Venerdì

(0) 520 511 35

Vietos mokestis

Nuo pirmadienio iki penktadienio

MAGYARORSZÁG

Telefon szám:

Tarifa:

Nyitvatartási idő:

(06-1)-3285308

Helyi tarifa

Hétfőtől Péntekig

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon:

Tarief:

Openingstijd:

09002354532 en/of 0900 BEL IKEA

15 cent/min., starttarief 4.54 cent

Maandag t/m - Vrijdag 8.00 - 20.00

Zaterdag 9.00 - 20.00

Zondag gesloten

NORGE

Telefon nummer:

Takst:

Åpningstider:

ÖSTERREICH

23500112

Lokal takst

Mandag - fredag

Telefon-Nummer:

Öffnungszeiten:

013602771461

Montag - Freitag

POLSKA

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

Stawka: Koszt połączenia według taryfy operatora

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 8.00-20.00

PORTUGAL

Telefone:

Tarifa:

Horário:

Phone number:

Rate:

Opening hours:

ROMÂNIA

213164011

Tarifa local

Segunda - Sexta

REPUBLIC OF IRELAND

016590276

Local rate

Monday - Friday

Număr de telefon: 021 2044888

Tarif:

Orar:

Tarif local

Luni - Vineri

РОССИЯ

9.00 - 21.00

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

Стоимость звонка: Местная стоимость звонка

Время работы: Понедельник - Пятница 9.00 - 21.00

(Московское время)

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345

Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d’un appel local/Tariffa locale

Öffnungszeiten: Montag - Freitag

Heures d’ouverture: Lundi - Vendredi

Orario d’apertura: Lunedì - Venerdì

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo:

Cena za hovor:

Pracovná doba:

SRBIJA

http://www.ikea.com

(02) 50102658

Cena za miestny hovor

Pondelok až piatok 8.00 - 20.00

SUOMI

Puhelinnumero: 0981710374

Hinta: Yksikköhinta

Aukioloaika: Maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer:

Taxa:

Öppet tider:

Phone number:

Rate:

Opening hours:

0775-700 500

Lokal samtal

Måndag - Fredag

Lördag - Söndag

UNITED KINGDOM

02076601517

Local rate

Monday - Friday

8.30 - 20.00

9.30 - 18.00

9.00 - 21.00

© Inter IKEA Systems B.V. 2015 18535 AA-1705880-1

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement