ERN1305FOW ERN1300FEW ERN1302FOW


Add to My manuals
64 Pages

advertisement

ERN1305FOW ERN1300FEW ERN1302FOW | Manualzz

ERN1305FOW

ERN1300FEW

ERN1302FOW

ERN1300FOW

................................................ .............................................

NL KOELKAST

EN REFRIGERATOR

FR RÉFRIGÉRATEUR

DE KÜHLSCHRANK

GEBRUIKSAANWIJZING

USER MANUAL

NOTICE D'UTILISATION

BENUTZERINFORMATION

2

16

29

47

2 www.electrolux.com

INHOUD

1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4. HET EERSTE GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5. DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

6. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

7. ONDERHOUD EN REINIGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

8. PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

9. MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

10. GELUIDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

11. TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

WE DENKEN AAN U

Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.

Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.

Welkom bij Electrolux.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:

www.electrolux.com

Registreer uw product voor een betere service:

www.RegisterElectrolux.com

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:

www.electrolux.com/shop

KLANTENSERVICE

Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.

Zorg er als u contact opneemt met de klantenservice voor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt.

De informatie staat op het typeplaatje. model, productnummer, serienummer.

Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie.

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1.

NEDERLANDS 3

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest.

Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.

1.2 Algemene veiligheid

WAARSCHUWING!

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:

– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;

– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;

– bed-and-breakfast-accommodatie;

– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.

• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkasten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.

Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Indien het koelcircuit beschadigd is:

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren

4 www.electrolux.com

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.

Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

WAARSCHUWING!

Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1.

2.

3.

Het netsnoer mag niet verlengd worden.

Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat. Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.

4.

5.

6.

Trek niet aan het snoer.

Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.

U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/ nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

• De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.

1.3 Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.

• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. (Als het apparaat rijpvrij is)

• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.

• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.

• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.

• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.

1.4 Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.

• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.

• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.

1.5 Installatie

Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan

kan de olie terugvloeien in de compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen

(compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

• Aansluiten op de drinkwatervoorziening

(indien voorzien van een wateraansluiting).

1.6 Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een ge-

NEDERLANDS

kwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

5

1.7 Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen.

Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1 2 3 4 5 6 7

4

5

2

3

1

6

7

8

9

10

11

Legplateau

Legplateau

Legplateau

Vriesruimte

Thermostaatknop en binnenverlichting

Boter en kaasvak met deksel

Deurrooster

Variabel bewaarvak

Flessenrek

Fruit en groentelade

Typeplaatje (binnenkant)

11 10 9 8

6 www.electrolux.com

3. BEDIENING

3.1 Inschakelen

Steek de stekker in het stopcontact.

Draai de thermostaatknop op een gemiddelde stand.

3.2 Uitschakelen

Draai de thermostaatknop op de stand

"O" om het apparaat uit te schakelen.

3.3 Temperatuurregeling

De temperatuur wordt automatisch geregeld.

Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:

• draai de thermostaatknop op een lagere stand om de minimale koude te verkrijgen.

• draai de thermostaatknop op een hogere stand om de maximale koude te verkrijgen.

Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.

De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van:

• de omgevingstemperatuur

• hoe vaak de deur geopend wordt

• de hoeveelheid voedsel die bewaard wordt

• plaatsing van het apparaat.

Als de omgevingstemperatuur hoog is of als het apparaat volledig gevuld is en de thermostaatknop op de koudste instelling staat, kan het apparaat continu werken waardoor er ijs op de achterwand gevormd wordt. In dat geval moet de knop op een hogere temperatuur gezet worden om automatische ontdooiing mogelijk te maken en zodoende het energieverbruik te beperken.

4. HET EERSTE GEBRUIK

4.1 De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen. Droog daarna grondig af.

Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.

5. DAGELIJKS GEBRUIK

5.1 Vers voedsel invriezen

Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.

Om vers voedsel in te vriezen moet de gemiddelde instelling veranderd worden.

Om het invriezen sneller te laten verlopen moet u de thermostaatknop echter op een hogere stand instellen om de maximale koude te kunnen verkrijgen.

In deze omstandigheden kan de temperatuur in de koelkast tot onder de 0°C dalen. Als dat gebeurt de thermostaatknop op een warmere stand instellen.

5.2 Het bewaren van ingevroren voedsel

Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, dient u het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling te laten werken voordat u er producten in plaatst.

In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder "tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).

5.4 Verplaatsbare schappen

NEDERLANDS 7

5.3 Ontdooien

Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.

Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

Verwijder de glasplaat boven de groentela en het flessenrek niet om een goede luchtcirculatie te garanderen.

5.5 Het plaatsen van de deurplateaus

Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.

Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats het schap op een andere gewenste hoogte terug.

8 www.electrolux.com

6. NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

6.1 Normale bedrijfsgeluiden

• U kunt een zwak gorgelend en borrelend geluid horen wanneer het koelmiddel door leidingen wordt gepompt. Dat is normaal.

• Als de compressor aan staat, wordt het koelmiddel rondgepompt en dan zult u een zoemend en kloppend geluid van de compressor horen. Dat is normaal.

• De thermische uitzetting kan een plotseling krakend geluid veroorzaken. Dit is een natuurlijk, niet gevaarlijk fysisch verschijnsel. Dat is normaal.

• Als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, zult u een zacht "klikje" van de thermostaat horen. Dat is normaal.

Gekookt voedsel, koude schotels, enz: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.

Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden. Citroensap kan de plastic delen van de koelkast verkleuren. Daarom wordt aangeraden om citrusvruchten in aparte bakjes te bewaren.

Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.

Flessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.

Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

6.2 Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.

6.3 Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

6.4 Nuttige tips voor het koelen

Nuttige tips:

Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.

Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.

6.5 Tips voor het invriezen

Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:

• de maximale hoeveelheid voedsel die in

24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;

• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe;

• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;

• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;

• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;

• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;

• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;

• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;

• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is;

6.6 Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel

Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:

• verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;

NEDERLANDS 9

• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;

• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk

• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren;

• bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.

7. ONDERHOUD EN REINIGING

LET OP!

Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

7.1 Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

• controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon zijn en vrij van restjes zijn.

• spoel ze af en maak ze grondig droog.

Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor op de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of stofzuiger. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

7.2 Het ontdooien van de koelkast

Rijp wordt elke keer als de compressormotor tijdens normale werking stopt, automatisch van de verdamper van het koelvak verwijderd. Het dooiwater loopt via een gootje in een speciale opvangbak aan

10 www.electrolux.com

de achterkant van het apparaat, boven de compressormotor, waar het verdampt.

Het is belangrijk om het afvoergaatje van het dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat het water overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat druppelen. Gebruik daarvoor de speciale reiniger, die al in het afvoergaatje zit.

7.3 De vriezer ontdooien

Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond het bovenste vak.

Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer

3-5 mm bereikt heeft.

Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:

1.

Schakel het apparaat uit.

2.

Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats.

3.

4.

5.

6.

Laat de deur open staan.

Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de dop terugzetten.

Schakel het apparaat in.

Zet de thermostaatknop op de maximale koude en laat het apparaat twee tot drie uur in deze instelling werken.

7.

Zet het eerder verwijderde voedsel terug in het vriesvak.

Gebruik nooit scherpe metalen om de rijp van de verdamper te krabben, deze zou beschadigd kunnen raken. Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.

Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd verkorten.

7.4 Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:

trek de stekker uit het stopcontact

• verwijder al het voedsel,

• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en toebehoren en maak alles schoon

• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.

8. PROBLEMEN OPLOSSEN

WAARSCHUWING!

Voordat u problemen opspoort, moet u eerst de stekker uit het stopcontact trekken.

Het opsporen van storingen die niet in deze handleiding vermeld zijn, dient te worden verricht door een gekwalificeerd technicus of deskundig persoon.

Probleem

Het apparaat maakt lawaai

Mogelijke oorzaak

Het apparaat wordt niet goed ondersteund

Er zijn tijdens de normale werking geluiden te horen (compressor, koelcircuit).

Oplossing

Controleer of het apparaat stabiel staat (alle vier de voetjes moeten op de vloer staan)

NEDERLANDS 11

Probleem

Het apparaat werkt niet. Het lampje brandt niet.

Het lampje werkt niet.

De compressor werkt continu.

Er loopt water over de achterkant van de koelkast.

Er loopt water in de koelkast.

Er loopt water over de vloer.

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is uitgeschakeld.

Oplossing

Schakel het apparaat in.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Het apparaat krijgt geen stroom. Er staat geen spanning op het stopcontact.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact.

Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

Sluit en open de deur.

Het lampje staat in standby.

Het lampje is stuk.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

Zie 'Het lampje vervangen'.

Stel een hogere temperatuur in.

Zie 'De deur sluiten'.

De deur is niet goed gesloten.

De deur is te vaak geopend.

De temperatuur van het product is te hoog.

Laat de deur niet langer dan nodig openstaan.

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

De kamertemperatuur is te hoog.

Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.

Verlaag de kamertemperatuur.

Dit is normaal.

De waterafvoer is verstopt. Reinig de waterafvoer.

Producten verhinderen dat water in de wateropvangbak kan stromen.

De dooiwaterafvoer loopt niet in de verdamperbak boven de compressor.

De thermostaatknop is niet goed ingesteld.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

Stel een hogere temperatuur in.

De temperatuur in het apparaat is te laag.

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

De thermostaatknop is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

Stel een lagere temperatuur in.

Zie 'De deur sluiten'.

12 www.electrolux.com

Probleem Mogelijke oorzaak

De temperatuur van het product is te hoog.

De temperatuur in de koelkast is te hoog.

De temperatuur in het vriesvak is te hoog.

Er is te veel rijp.

Er zijn veel producten tegelijk opgeborgen.

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat.

Producten zijn te dicht opelkaar geplaatst.

Het product is niet goed verpakt.

De deur is niet goed gesloten.

De thermostaatknop is niet goed ingesteld.

8.1 Het lampje vervangen

LET OP!

Trek de stekker uit het stopcontact.

8.2 De deur sluiten

1.

2

1

1

1.

2.

3.

Stel een hogere temperatuur in.

Op hetzelfde moment, beweeg met de vingers het doorschijnend deksel omhoog en omlaag, en verwijder het in de richting van de pijlen.

Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermogen en vorm dat specifiek bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. (het maximale vermogen wordt getoond op de afdekking van het lampje).

Plaats de afdekking van het lampje terug.

Steek de stekker in het stopcontact.

Open de deur. Controleer of het lampje gaat branden.

3.

Vervang, indien nodig, de defecte deurafdichtingen. Neem contact met de service-afdeling.

2.

Maak de afdichtingen van de deur schoon.

Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg "Montage".

4.

5.

Oplossing

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Berg minder producten tegelijk op.

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat is.

Berg de producten zo op dat er een koude luchtcirculatie is.

Verpak het op de juiste manier.

Zie 'De deur sluiten'.

NEDERLANDS 13

9. MONTAGE

WAARSCHUWING!

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.

9.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een droge, goed geventileerde plaats binnen waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

Klimaatklasse

SN

N

Omgevingstemperatuur

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

ST

T

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

Bij bepaalde modeltypes kunnen er functionele problemen ontstaan als deze temperaturen niet worden gerespecteerd. De juiste werking van het apparaat kan enkel gegarandeerd worden als het opgegeven temperatuurbereik wordt gerespecteerd.

Als u vragen hebt m.b.t. de montagelocatie van het apparaat, raadpleeg dan de dealer, uw klantenservice of de dichtstbijzijnde technische dienst

9.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.

Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.

10. GELUIDEN

Tijdens normaal gebruik hoort u geluiden

(compressor, koelmiddelcirculatie).

OK

SSSRR

R!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

BRRR !

CRACK!

14 www.electrolux.com

SSSRRR!

SSSRRR!

CLICK!

CLICK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

NEDERLANDS 15

11. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen van de uitsparing

Tijdsduur

Hoogte

Breedte

Diepte

Spanning

Frequentie

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.

873 mm

540 mm

549 mm

12 h

230 V

50 Hz

12. MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool

. Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen.

Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

16 www.electrolux.com

CONTENTS

1. SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2. PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3. OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4. FIRST USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

5. DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

6. HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

7. CARE AND CLEANING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

8. WHAT TO DO IF… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

9. INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

10. NOISES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

11. TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

WE’RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you’ll get great results every time.

Welcome to Electrolux.

Visit our website for:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:

www.electrolux.com

Register your product for better service:

www.RegisterElectrolux.com

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:

www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

We recommend the use of original spare parts.

When contacting Service, ensure that you have the following data available.

The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.

Warning / Caution-Safety information

General information and tips

Environmental information

Subject to change without notice.

1.

ENGLISH 17

SAFETY INSTRUCTIONS

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings.

To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

1.1 Children and vulnerable people safety

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

• If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.

• If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

1.2 General safety

WARNING!

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

• The appliance is intended for keeping foodstuff and/or beverages in a normal household and similar applications such as:

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;

– bed and breakfast type environments;

– catering and similar non-retail applications.

• Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process.

• Do not use other electrical appliances

(such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacturer.

• Do not damage the refrigerant circuit.

• The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.

During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.

If the refrigerant circuit should become damaged:

– avoid open flames and sources of ignition

– thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated

• It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.

Any damage to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

WARNING!

Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel to avoid hazard.

18 www.electrolux.com

1.

2.

3.

4.

5.

Power cord must not be lengthened.

Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.

Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.

Do not pull the mains cable.

If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.

6.

You must not operate the appliance without the lamp cover (if foreseen) of interior lighting.

• This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.

• Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.

• Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

• Bulb lamps (if foreseen) used in this appliance are special purpose lamps selected for household appliances use only. They are not suitable for household room illumination.

1.3 Daily Use

• Do not put hot pot on the plastic parts in the appliance.

• Do not store flammable gas and liquid in the appliance, because they may explode.

• Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall. (If the appliance is Frost Free)

• Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.

• Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.

• Appliance's manufacturers storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.

• Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.

• Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.

1.4 Care and cleaning

• Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

• Do not clean the appliance with metal objects.

• Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

• Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain. If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.

1.5 Installation

For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

• Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

• It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.

• Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.

• Wherever possible the back of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts

(compressor, condenser) to prevent possible burn.

• The appliance must not be located close to radiators or cookers.

• Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

• Connect to potable water supply only (If a water connection is foreseen).

1.6 Service

• Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.

• This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.

1.7 Environment Protection

This appliance does not contain gasses which could damage the

2. PRODUCT DESCRIPTION

1 2 3 4 5 6 7

11 10 9 8

ENGLISH 19

ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the applicable regulations to obtain from your local authorities.

Avoid damaging the cooling unit, especially at the rear near the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol are recyclable.

4

5

2

3

1

6

7

8

9

10

11

Storage shelf

Storage shelf

Storage shelf

Freezer compartment

Temperature regulator and interior lighting

Butter and cheese compartment with lid

Door shelf

Variable storage box

Bottle holder

Fruit and vegetable bin

Rating plate (inside)

3. OPERATION

3.1 Switching on

Insert the plug into the wall socket.

Turn the Temperature regulator clockwise to a medium setting.

3.2 Switching off

To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the "O" position.

3.3 Temperature regulation

The temperature is automatically regulated.

To operate the appliance, proceed as follows:

• turn the Temperature regulator toward lower settings to obtain the minimum coldness.

• turn the Temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.

20 www.electrolux.com

A medium setting is generally the most suitable.

However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:

• room temperature

• how often the door is opened

• the quantity of food stored

• the location of the appliance.

If the ambient temperature is high or the appliance is fully loaded, and the appliance is set to the lowest temperatures, it may run continuously causing frost to form on the rear wall. In this case the dial must be set to a higher temperature to allow automatic defrosting and therefore reduced energy consumption.

4. FIRST USE

4.1 Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly.

Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

5. DAILY USE

5.1 Freezing fresh food

The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep-frozen food for a long time.

To freeze fresh foods it is not necessary to change the medium setting.

However, for a faster freezing operation, turn the temperature regulator toward higher settings to obtain the maximum coldness.

In this condition, the refrigerator compartment temperature might drop below 0°C. If this occurs reset the temperature regulator to a warmer setting.

5.2 Storage of frozen food

When first starting-up or after a period out of use, before putting the products in the compartment let the appliance run at least

2 hours on the higher settings.

In the event of accidental defrosting, for example due to a power failure, if the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooling).

5.3 Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.

Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will take longer.

5.4 Movable shelves

ENGLISH 21

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

Do not move the glass shelf above the vegetable drawer and the bottle shelf to ensure correct air circulation.

5.5 Positioning the door shelves

To permit storage of food packages of various sizes, the door shelves can be placed at different heights.

To make these adjustments proceed as follow: gradually pull the shelf in the direction of the arrows until it comes free, then reposition as required.

6. HELPFUL HINTS AND TIPS

6.1 Normal Operating Sounds

• You may hear a faint gurgling and a bubbling sound when the refrigerant is pumped through the coils or tubing.

This is correct.

• When the compressor is on, the refrigerant is being pumped around and you will hear a whirring sound and a pulsating noise from the compressor. This is correct.

• The thermic dilatation might cause a sudden cracking noise. It is natural, not dangerous physical phenomenon. This is correct.

• When the compressor switches on or switches off, you will hear a faint "click" of the temperature regulator. This is correct.

6.2 Hints for energy saving

• Do not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.

• If the ambient temperature is high and the Temperature Regulator is set to low temperature and the appliance is fully loaded, the compressor may run continuously, causing frost or ice on the evaporator. If this happens, set the

Temperature Regulator toward warmer settings to allow automatic defrosting and so a saving in electricity consumption.

6.3 Hints for fresh food refrigeration

To obtain the best performance:

22 www.electrolux.com

• do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator

• do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour

• position food so that air can circulate freely around it

6.4 Hints for refrigeration

Useful hints:

Meat (all types) : wrap in polythene bags and place on the glass shelf above the vegetable drawer.

For safety, store in this way only one or two days at the most.

Cooked foods, cold dishes, etc.: these should be covered and may be placed on any shelf.

Fruits and vegetables: these should be thoroughly cleaned and placed in the special drawer(s) provided. When in contact, lemon juice can discolor the plastic parts of your fridge. It is therefore recommended to keep citruses in separate containers.

Butter and cheese: these should be placed in special airtight containers or wrapped in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.

Bottles: these should have a cap and should be stored in the bottle rack on the door.

Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the refrigerator.

6.5 Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

• the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;

• the freezing process takes 24 hours.

No further food to be frozen should be added during this period;

• only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;

• prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;

• wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;

• do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;

• lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;

• water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;

• it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

6.6 Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

• make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;

• be sure that frozen foodstuffs are transferred from the foodstore to the freezer in the shortest possible time;

• not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary;

• once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;

• do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

7. CARE AND CLEANING

CAUTION!

Unplug the appliance before carrying out any maintenance operation.

This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians.

7.1 Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

• clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.

• regularly check the door seals and wipe clean to ensure they are clean and free from debris.

• rinse and dry thoroughly.

Do not pull, move or damage any pipes and/or cables inside the cabinet.

Never use detergents, abrasive powders, highly perfumed cleaning products or wax polishes to clean the interior as this will damage the surface and leave a strong odour.

Clean the condenser (black grill) and the compressor at the back of the appliance with a brush. This operation will improve the performance of the appliance and save electricity consumption.

Take care of not to damage the cooling system.

Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance.

For this reason it is recommended that the outer casing of this appliance is only cleaned with warm water with a little washing-up liquid added.

After cleaning, reconnect the equipment to the mains supply.

7.2 Defrosting of the refrigerator

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost wa-

ENGLISH 23

ter drains out through a trough into a special container at the back of the appliance, over the motor compressor, where it evaporates.

It is important to periodically clean the defrost water drain hole in the middle of the refrigerator compartment channel to prevent the water overflowing and dripping onto the food inside. Use the special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole.

7.3 Defrosting the freezer

A certain amount of frost will always form on the freezer shelves and around the top compartment.

Defrost the freezer when the frost layer reaches a thickness of about

3-5 mm.

To remove the frost, do these steps:

1.

Switch off the appliance.

2.

Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place.

3.

4.

5.

6.

7.

Leave the door open.

When defrosting is completed, dry the interior thoroughly and refit the plug.

Switch on the appliance.

Set the temperature regulator to obtain the maximum coldness and run the appliance for two or three hours using this setting.

Reload the previously removed food into the compartment.

Never use sharp metal tools to scrape off frost from the evaporator as you could damage it. Do not use a mechanical device or any artificial means to speed up the thawing process other than those recommended by the manufacturer. A temperature rise of the frozen food packs, during defrosting, may shorten their safe storage life.

7.4 Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

24 www.electrolux.com

disconnect the appliance from elec-

tricity supply

• remove all food

• defrost (if foreseen) and clean the appliance and all accessories

• leave the door/doors ajar to prevent unpleasant smells.

If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.

8. WHAT TO DO IF…

WARNING!

Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket.

Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Problem

The appliance is noisy

Possible cause

The appliance is not supported properly

The appliance does not operate. The lamp does not operate.

The appliance is switched off.

The lamp is in stand-by.

There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

The mains plug is not connected to the mains socket correctly.

The appliance has no power. There is no voltage in the mains socket.

Solution

Check if the appliance stands stable (all the four feet should be on the floor)

Switch on the appliance.

Connect the mains plug to the mains socket correctly.

Connect a different electrical appliance to the mains socket.

Contact a qualified electrician.

Close and open the door.

The lamp does not work.

The lamp is defective.

Refer to "Replacing the lamp".

Set a higher temperature.

The compressor operates continually.

The temperature is not set correctly.

The door is not closed correctly.

The door has been opened too frequently.

The product temperature is too high.

Refer to "Closing the door".

Do not keep the door open longer than necessary.

Let the product temperature decrease to room temperature before storage.

ENGLISH 25

Problem

Water flows on the rear plate of the refrigerator.

Water flows into the refrigerator.

Water flows on the ground.

Possible cause

The room temperature is too high.

During the automatic defrosting process, frost defrosts on the rear plate.

The water outlet is clogged.

Products prevent that water flows into the water collector.

The melting water outlet does not flow in the evaporative tray above the compressor.

The temperature regulator is not set correctly.

Solution

Decrease the room temperature.

This is correct.

Clean the water outlet.

Make sure that products do not touch the rear plate.

Attach the melting water outlet to the evaporative tray.

Set a higher temperature.

The temperature in the appliance is too low.

The temperature in the appliance is too high.

The temperature regulator is not set correctly.

The door is not closed correctly.

The product temperature is too high.

Set a lower temperature.

Refer to "Closing the door".

The temperature in the refrigerator is too high.

The temperature in the freezer is too high.

There is too much frost.

Many products are stored at the same time.

There is no cold air circulation in the appliance.

Products are too near to each other.

Food is not wrapped correctly.

The door is not closed correctly.

The temperature regulator is not set correctly.

8.1 Replacing the lamp

CAUTION!

Disconnect the plug from the mains socket.

Let the product temperature decrease to room temperature before storage.

Store less products at the same time.

Make sure that there is cold air circulation in the appliance.

Store products so that there is cold air circulation.

Wrap the food correctly.

Refer to "Closing the door".

Set a higher temperature.

26 www.electrolux.com

2

1

1

8.2 Closing the door

1.

2.

Clean the door gaskets.

If necessary, adjust the door. Refer to

"Installation".

1.

2.

3.

4.

5.

At the same time, with the fingers expand up and down the transparent cover and unhook it in the direction of the arrows.

Replace the lamp with one of the same power and shape, specifically designed for household appliances. (the maximum power is shown on the light bulb cover).

Reassemble the lamp cover.

Connect the plug to the mains socket.

Open the door. Make sure that the light comes on.

3.

If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Service

Center.

9. INSTALLATION

WARNING!

Read the "Safety Information" carefully for your safety and correct operation of the appliance before installing the appliance.

9.1 Positioning

This appliance should be installed in a dry, well ventilated indoor where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

Ambient temperature

N

ST

T

Climate class

SN +10°C to + 32°C

+16°C to + 32°C

+16°C to + 38°C

+16°C to + 43°C

Some functional problems might occur for some types of models when operating outside of that range. The correct operation can only be guaranteed within the specified temperature range. If you have any doubts regarding where to install the appliance, please turn to the vendor, to our customer service or to the nearest

Service Centre

9.2 Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.

The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.

The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.

This appliance complies with the E.E.C.

Directives.

ENGLISH 27

10. NOISES

There are some sounds during normal running (compressor, refrigerant circulation).

OK

SSSRRR!

SSSRRR!

SSSRR

R!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

CLICK!

CLICK!

BRRR

!

CRACK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

28 www.electrolux.com

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

11. TECHNICAL DATA

Dimension of the recess

Height

Width

Rising Time

Voltage

Frequency

Depth

The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.

873 mm

540 mm

549 mm

12 h

230 V

50 Hz

12. ENVIRONMENT CONCERNS

Recycle the materials with the symbol

. Put the packaging in applicable containers to recycle it.

Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

FRANÇAIS 29

SOMMAIRE

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3. FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4. PREMIÈRE UTILISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

5. UTILISATION QUOTIDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

6. CONSEILS UTILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

8. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

9. INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

10. BRUITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :

www.electrolux.com

Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :

www.RegisterElectrolux.com

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :

www.electrolux.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique. Modèle, PNC, numéro de série.

Avertissement/Attention : consignes de sécurité.

Informations générales et conseils

Informations écologiques

Sous réserve de modifications.

30 www.electrolux.com

1.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécurité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité.

Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécurité figurant dans cette notice. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect de ces instructions.

Lors de sa fabrication, cet appareil a été construit selon des normes, directives et/ ou décrets pour une utilisation sur le territoire français.

Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire attentivement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.

ATTENTION

Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport (selon le modèle). Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

ATTENTION

Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, gaz,

électricité, évacuation selon modèle), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié.

ATTENTION

Votre appareil a été conçu pour

être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.

ATTENTION

Débranchez l'appareil avant toute opération de nettoyage manuel.

N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.

ATTENTION

Si votre appareil est équipé d'un

éclairage, débranchez l'appareil avant de procéder au changement de l'ampoule (ou du néon, etc.) pour éviter de s'électrocuter.

ATTENTION

Afin d'empêcher des risques d'explosion ou d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

ATTENTION

Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informezvous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

ATTENTION

Respectez la chaîne de froid dès l'acquisition d'un aliment jusqu'à sa consommation pour exclure le risque d'intoxication alimentaire.

Veuillez maintenant lire attentivement cette notice pour une utilisation optimale de votre appareil.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.

Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.

• Ne laissez pas les différents emballages

à portée des enfants. Ils pourraient s'asphyxier.

• Si l'appareil doit être mis au rebut, sortez la fiche de la prise électrique, coupez le cordon d'alimentation au ras de l'appareil et démontez la porte pour éviter les risques d'électrocution et que des enfants ne restent enfermés à l'intérieur.

• Cet appareil est muni de fermetures magnétiques. S'il remplace un appareil

équipé d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant de vous en débarrasser.

Ceci afin d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger.

1.2 Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT

Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée, ne soient pas obstrués.

• Les appareils sont destinés uniquement

à la conservation des aliments et/ou

FRANÇAIS 31

des boissons dans le cadre d’un usage domestique normal, tel que celui décrit dans la présente notice.

– dans des cuisines réservées aux employés dans des magasins, bureaux et autres lieux de travail ;

– dans les fermes et par les clients dans des hôtels, motels et autres lieux de séjour ;

– dans des hébergements de type chambre d'hôte ;

– pour la restauration et autres utilisations non commerciales.

• N'utilisez pas d'appareils électriques, d'agents chimiques ou tout autre système artificiel pour accélérer le processus de dégivrage.

• Ne faites pas fonctionner d'appareils

électriques (comme des sorbetières

électriques, ...) à l'intérieur des appareils de réfrigération à moins que cette utilisation n'ait reçu l'agrément du fabricant.

• N'endommagez pas le circuit frigorifique.

• Le circuit frigorifique de l’appareil contient de l’isobutane (R600a), un gaz naturel offrant un haut niveau de compatibilité avec l’environnement mais qui est néanmoins inflammable.

Pendant le transport et l'installation de votre appareil, assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique n'est endommagée.

Si le circuit frigorifique est endommagé :

– évitez les flammes vives et toute autre source d'allumage

– aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil

• Ne modifiez pas les spécifications de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il peut causer un court circuit, un incendie et/ou une électrocution.

AVERTISSEMENT

Les éventuelles réparations ou interventions sur votre appareil, ainsi que le remplacement du câble d'alimentation, ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié.

32 www.electrolux.com

1.

2.

Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une rallonge.

Assurez-vous que la prise n'est pas

écrasée ou endommagée par l'arrière de l'appareil. Une prise de courant écrasée ou endommagée peut s'échauffer et causer un incendie.

3.

4.

5.

Vérifiez que la prise murale de l'appareil est accessible.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble.

Si la prise murale n'est pas bien fixée, n'introduisez pas de prise dedans. Risque d'électrocution ou d'incendie.

6.

N'utilisez pas l'appareil sans le diffuseur de l'ampoule (si présent) de l'éclairage intérieur.

• Cet appareil est lourd. Faite attention lors de son déplacement.

• Ne touchez pas avec les mains humides les surfaces givrées et les produits congelés (risque de brûlure et d'arrachement de la peau).

• Évitez une exposition prolongée de l'appareil aux rayons solaires.

• Les ampoules (si présentes) utilisées dans cet appareil sont des ampoules spécifiques uniquement destinées à

être utilisées sur des appareils ménagers. Elles ne sont pas du tout adaptées à un éclairage quelconque d'une habitation.

1.3 Utilisation quotidienne

• Ne posez pas d'éléments chauds sur les parties en plastique de l'appareil.

• Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil (risque d'explosion).

• Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie d'air sur la paroi arrière de l'appareil. (Si l'appareil est sans givre.)

• Un produit décongelé ne doit jamais

être recongelé.

• Conservez les aliments emballés conformément aux instructions de leur fabricant.

• Respectez scrupuleusement les conseils de conservation donnés par le fabricant de l'appareil. Consultez les instructions respectives.

• Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire éclater et endommager ainsi l'appareil.

• Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.

1.4 Stockage des denrées dans les réfrigérateurs et règles d'hygiène

La consommation croissante de plats préparés et d'autres aliments fragiles, sensibles en particulier au non-respect de la chaîne de froid

1) rend nécessaire une meilleure maîtrise de la température de transport et de stockage de ces produits.

A la maison, le bon usage du réfrigérateur et le respect de règles d'hygiène rigoureuses contribuent de façon significative et efficace à l'amélioration de la conservation des aliments.

Conservation des aliments / Maîtrise des températures

Stockez les aliments selon leur nature dans la zone appropriée:

Zone tempérée:Boissons, œufs, beurre, sauces industrielles et préparées, fromages à pâtes cuites, fruits et légumes frais.

Zone fraîche:Produits laitiers, desserts lactés, matières grasses, fromages frais.

Zone la plus froide: Viandes, volailles, poissons, charcuteries, plats préparés, salades composées, préparations et pâtisseries à base d'œufs ou de crème, pâtes fraîches, pâte à tarte, pizza / quiches, produits frais et fromages au lait cru, légumes prêts à l'emploi vendus sous sachet plastique et plus généralement, tout produit frais dont la date limite de consommation (DLC) est associée à une température de conservation inférieure ou égale à +4°C.

1) Chaîne de froid: maintien sans rupture de la température requise d'un produit, depuis sa préparation et son conditionnement jusqu'à son utilisation par le consommateur

L'observation des conseils suivants est de nature à éviter la contamination croisée et

à prévenir une mauvaise conservation des aliments:

• Emballer systématiquement les produits pour éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement.

• Se laver les mains avant de toucher les aliments et plusieurs fois pendant la préparation du repas si celle-ci implique des manipulations successives de produits différents, et après, bien sûr, au moment de passer à table comme les règles d'hygiène l'imposent.

• Ne pas réutiliser des ustensiles ayant déjà servi (cuillère en bois, planche à découper sans les avoir bien nettoyés au préalable).

• Attendre le refroidissement complet des préparations avant de les stocker

(exemple : soupe).

• Limiter le nombre d'ouvertures de la porte et, en tout état de cause , ne pas la laisser ouverte trop longtemps pour

éviter une remontée en température du réfrigérateur.

• Disposer les aliments de telle sorte que l'air puisse circuler librement tout autour.

Il convient de vérifier régulièrement que la température, notamment celle de la zone la plus froide, est correcte et le cas

échéant, d'ajuster le dispositif de réglage de température en conséquence comme indiqué (page Utilisation)

Mesure de la températureLa mesure de la température dans une zone (sur une clayette, par exemple) peut se faire au moyen d'un thermomètre placé, dès le départ, dans un récipient rempli d'eau

(verre). Pour avoir une représentation fidèle de la réalité, lisez la température sans manipulation des commandes ni ouverture de porte.

Respect des règles d'hygiène

• Nettoyez fréquemment l'intérieur du réfrigérateur en utilisant un produit d'entretien doux sans effet oxydant sur les parties métalliques, puis rincer avec de l'eau additionnée de jus de citron, de vinaigre blanc ou avec tout produit désinfectant adapté au réfrigérateur.

• Retirez les suremballages du commerce avant de placer les aliments dans le réfrigérateur (par exemple suremballages des packs de yaourts).

FRANÇAIS 33

• Couvrez les aliments.

• Consultez la notice d'utilisation de l'appareil en toutes circonstances et en particulier pour les conseils d'entretien.

1.5 Entretien et nettoyage

• Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension et débranchez-le de la prise de courant.

• N'utilisez pas d'objets métalliques pour nettoyer l'appareil.

• N'utilisez pas d'objet tranchant pour gratter la couche de givre. Utilisez une spatule en plastique.

• Contrôlez régulièrement l'orifice d'évacuation de l'eau de dégivrage dans le compartiment réfrigérateur. Nettoyez-le, si besoin. Si l'orifice est bouché, l'eau s'écoulera en bas de l'appareil.

1.6 Installation

Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice.

• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés. Dans ce cas, gardez l'emballage.

• Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.

• Veillez à ce que l'air circule librement autour de l'appareil pour éviter qu'il ne surchauffe. Pour assurer une ventilation suffisante, respectez les instructions de la notice (chapitre Installation).

• Placez l'appareil dos au mur pour éviter tout contact avec le compresseur et le condenseur (risque de brûlure).

• Placez de préférence votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses).

• Assurez-vous que la prise murale reste accessible après l'installation de l'appareil.

34 www.electrolux.com

• Branchez à l'alimentation en eau potable uniquement. (Si un branchement sur le réseau d'eau est prévu.)

1.7 Maintenance

• Les branchements électriques nécessaires à l'entretien de l'appareil doivent

être réalisés par un électricien ou par une personne qualifiée.

• Cet appareil ne doit être entretenu et réparé que par votre service après vente, exclusivement avec des pièces d'origine.

nent pas de C.F.C. contribuant ainsi à préserver l'environnement.

L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères et les déchets urbains. La mousse d'isolation contient des gaz inflammables : l'appareil sera mis au rebut conformément aux règlements applicables disponibles auprès des autorités locales. Veillez

à ne pas détériorer les circuits frigorifiques, notamment au niveau du condenseur. Les matériaux utilisés dans cet appareil identifiés par le symbole sont recyclables.

1.8 Protection de l'environnement

Le système frigorifique et l'isolation de votre appareil ne contien-

2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1 2 3 4 5 6 7

11 10 9 8

3

4

1

2

5

6

7

8

9

10

11

Clayette

Clayette

Clayette

Compartiment congélateur

Dispositif de réglage de la température et éclairage intérieur

Compartiment beurre et fromages avec couvercle

Balconnet de porte

Bac de rangement variable

Compartiment à bouteilles

Bac à fruits et légumes

Plaque signalétique (à l'intérieur)

3. FONCTIONNEMENT

3.1 Mise en fonctionnement

Branchez l'appareil sur une prise murale.

Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne.

3.2 Mise à l'arrêt

Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le bouton du thermostat sur la position "O".

3.3 Réglage de la température

La température est réglée automatiquement.

Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit :

• tournez le bouton du thermostat vers le bas pour obtenir un réglage de froid minimum.

• tournez le bouton du thermostat vers le haut pour obtenir un réglage de froid maximum.

Une position moyenne est la plus indiquée.

Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du fait que la température à

FRANÇAIS 35

l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :

• la température ambiante

• la fréquence d'ouverture de la porte

• la quantité de denrées stockées

• l'emplacement de l'appareil.

Si le thermostat est réglé sur la position de froid maximum, lorsque la température ambiante est

élevée et que l'appareil est plein, il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu.

Dans ce cas, il y a un risque de formation excessive de givre sur la paroi postérieure à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter cet inconvénient, placez le thermostat sur une température plus élevée de façon

à permettre un dégivrage automatique et, par conséquent, des

économies de courant.

4. PREMIÈRE UTILISATION

4.1 Nettoyage intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.

N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique pour ne pas abîmer la finition.

5. UTILISATION QUOTIDIENNE

5.1 Congélation d'aliments frais

Le compartiment congélateur est idéal pour congeler des denrées fraîches et conserver les aliments surgelés ou congelés pendant longtemps.

Pour congeler des aliments frais, il n'est pas nécessaire de modifier le réglage moyen.

Toutefois, pour une congélation plus rapide, tournez le thermostat vers le haut pour obtenir plus de froid.

Dans ce cas, la température du compartiment réfrigérateur peut chuter au-dessous de 0°C. Si cela se produit, repositionnez le thermostat sur un réglage plus chaud.

5.2 Conservation d'aliments surgelés

À la mise en service ou après un arrêt prolongé, placez le thermostat sur la position maximale pendant 2 heures environ avant d'introduire les produits dans le compartiment.

36 www.electrolux.com

En cas de décongélation accidentelle, due par exemple à une coupure de courant, si la coupure a duré plus de temps qu'indiqué au paragraphe « Autonomie de fonctionnement » du chapitre « Caractéristiques techniques », consommez rapidement les aliments décongelés ou cuisez-les immédiatement avant de les recongeler

(une fois refroidis).

5.3 Décongélation

Avant utilisation, les aliments surgelés ou congelés peuvent être décongelés dans le

5.4 Étagères amovibles

compartiment du réfrigérateur ou à température ambiante en fonction du temps disponible pour cette opération.

Les petites portions peuvent même être cuites sans décongélation préalable (la cuisson sera cependant un peu plus longue).

5.5 Indicateur de température

Pour vous aider à contrôler correctement votre appareil, nous avons intégré un indicateur de température à votre réfrigérateur

Le symbole sur le côté indique la zone la plus froide du réfrigérateur.

La zone la plus froide s'étend de la clayette en verre du bac à fruits et légumes au symbole ou à la clayette positionnée à la même hauteur que le symbole.

Pour un bon stockage des aliments, assurez-vous que l'indicateur de température affiche « OK ».

Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières afin que les clayettes puissent être positionnées comme vous le souhaitez.

Pour permettre une bonne circulation de l'air, n'enlevez pas la clayette en verre au-dessus du bac à légumes ni le compartiment à bouteilles.

Si « OK » n'est pas affiché, réglez le thermostat sur une température inférieure et attendez 12 heures avant de vérifier à nouveau.

Après chargement de denrées fraîches dans l'appareil ou après des ouvertures répétées (ou une ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription

« OK » disparaisse.

OK

FRANÇAIS 37

5.6 Mettez en place les balconnets de la porte.

Selon la taille des emballages des aliments conservés, les balconnets de la porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs.

Pour les ajuster, procédez comme suit : tirez progressivement sur le balconnet dans le sens des flèches pour le dégager, puis repositionnez-le selon vos besoins.

6. CONSEILS UTILES

6.1 Bruits de fonctionnement normaux

• Le liquide de refroidissement qui passe dans le circuit d'évaporation peut produire un bruit de gargouillis ou de bouillonnement. Ce phénomène est normal.

• Le compresseur peut produire un ronronnement aigu ou un bruit de pulsation. Ce phénomène est normal.

• La dilatation thermique peut provoquer un soudain, léger bruit de craquement.

C'est un phénomène normal et sans gravité. Ce phénomène est normal.

• Un léger claquement se produit lors de la mise en fonctionnement/à l'arrêt du compresseur. Ce phénomène est normal.

6.2 Conseils pour l'économie d'énergie

• N'ouvrez pas la porte trop souvent ou plus longtemps que nécessaire.

• Si la température ambiante est élevée, le dispositif de réglage de température est sur la position de froid maximum et l'appareil est plein : il est possible que le compresseur fonctionne en régime continu, d'où un risque de formation excessive de givre sur l'évaporateur.

Pour éviter ceci, modifiez la position du dispositif de réglage de température de façon à obtenir des périodes d'arrêt du compresseur et ainsi permettre un dégivrage automatique, d'où des économies d'énergie.

6.3 Conseils pour la réfrigération de denrées fraîches

Pour obtenir les meilleures performances possibles :

• N'introduisez pas d'aliments encore chauds ou de liquides en évaporation dans le réfrigérateur.

• Couvrez ou enveloppez soigneusement les aliments, surtout s'ils sont aromatiques.

• Placez les aliments pour que l'air puisse circuler librement autour.

6.4 Conseils pour la réfrigération

Conseils utiles :

Viande (tous les types) : enveloppez-la dans des sachets en plastique et placezla sur la tablette en verre au-dessus du bac à légumes.

La période de conservation est de 1 à 2 jours au maximum.

Aliments cuits, plats froids, etc. : ils doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle clayette.

Fruits et légumes : placez-les une fois nettoyés dans le bac à légumes. Le jus de citron peut décolorer les parties en plasti-

38 www.electrolux.com

que de votre réfrigérateur s'il les touche.

C'est pourquoi il est recommandé de conserver les agrumes dans des bacs séparés.

Beurre et fromage : placez-les dans des récipients étanches spéciaux ou enveloppez-les soigneusement dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène, pour emmagasiner le moins d'air possible.

Bouteilles : elles doivent être munies d'un bouchon et être placées dans le balconnet porte-bouteilles de la porte.

Bananes, pommes de terre, oignons et ail ne se conservent pas au réfrigérateur, s'ils ne sont pas correctement emballés.

6.5 Conseils pour la congélation

Pour obtenir les meilleurs résultats, voici quelques conseils importants :

• la quantité maximale de denrées que vous pouvez congeler par 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique.

• le temps de congélation est de 24 heures. Aucune autre denrée à congeler ne doit être ajoutée pendant cette période.

• congelez seulement les denrées alimentaires fraîches, de qualité supérieure (une fois nettoyées).

• préparez la nourriture en petits paquets pour une congélation rapide et uniforme, adaptés à l'importance de la consommation.

• enveloppez les aliments dans des feuilles d'aluminium ou de polyéthylène et assurez-vous que les emballages sont

étanches ;

• ne laissez pas des aliments frais, non congelés, toucher des aliments déjà congelés pour éviter une remontée en température de ces derniers.

• les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation des aliments

• la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consommés dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures.

• L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du produit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.

6.6 Conseils pour la conservation des produits surgelés et congelés du commerce

Pour obtenir les meilleures performances possibles :

• assurez-vous que les denrées surgelées achetées dans le commerce ont

été correctement entreposées par le revendeur ;

• prévoyez un temps réduit au minimum pour le transport des denrées du magasin d'alimentation à votre domicile ;

• évitez d'ouvrir trop souvent la porte du congélateur et ne la laissez ouverte que le temps nécessaire ;

• une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être recongelés ;

• ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par le fabricant.

7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ATTENTION

débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien.

Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la recharge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé.

7.1 Nettoyage périodique

Cet appareil doit être nettoyé régulièrement :

• Nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse.

• Vérifiez régulièrement les joints de porte et nettoyez-les en les essuyant pour

éviter toute accumulation de déchets.

• Rincez et séchez soigneusement.

Ne pas tirer, déplacer ou endommager les tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à l'intérieur de l'appareil.

Ne JAMAIS utiliser de produits abrasifs ou caustiques ni d'éponges avec grattoir pour nettoyer l'intérieur de façon à ne pas l'abîmer et laisser de fortes odeurs.

Nettoyer le condenseur (grille noire) et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil avec une brosse ou un aspirateur. Cette opération améliore les performances de l'appareil et permet des économies d'énergie.

Attention à ne pas endommager le système de réfrigération.

De nombreux détergents pour la cuisine recommandés par les fabricants contiennent des produits chimiques qui peuvent attaquer/endommager les pièces en plastique utilisées dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil.

Après le nettoyage, rebranchez l'appareil.

7.2 Dégivrage du réfrigérateur

En fonctionnement normal, le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque fois que le compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière de l'appareil, audessus du compresseur, d'où elle s'évapore.

Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage située au milieu du compartiment réfrigérateur

FRANÇAIS 39

pour empêcher l'eau de déborder et de couler à l'intérieur de l'appareil. Nettoyez l'orifice d'écoulement de l'eau de dégivrage avec le bâtonnet spécial se trouvant déjà dans l'orifice.

7.3 Dégivrage du congélateur

Une certaine quantité de givre se forme toujours sur les clayettes du congélateur et autour du compartiment supérieur.

Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est d'environ 3-5 mm.

Pour enlever le givre, suivez les instructions ci-dessous :

1.

Mettez l'appareil à l'arrêt.

2.

Sortez les denrées congelées, enveloppez celles-ci dans plusieurs feuilles de papier journal et conservez-les dans un endroit frais.

3.

4.

5.

Laissez la porte ouverte.

Le dégivrage terminé, épongez et séchez bien l'intérieur, et remettez le bouchon.

Mettez l'appareil en fonctionnement.

6.

7.

Réglez le thermostat pour obtenir plus de froid et faites fonctionner l'appareil pendant deux ou trois heures en utilisant ce réglage.

Replacez les produits surgelés ou congelés dans le compartiment.

N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout autre objet tranchant, d'objet métallique pour gratter la couche de givre, vous risquez de détériorer irrémédiablement l'évaporateur. N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou moyen artificiel que ceux qui sont recommandés par le fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil. Une élévation de la température des denrées congelées, pendant la décongélation, peut réduire leur durée de conservation.

40 www.electrolux.com

7.4 En cas d'absence prolongée ou de non-utilisation

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, prenez les précautions suivantes :

débranchez l'appareil

• retirez tous les aliments

• dégivrez si nécessaire et nettoyez l'appareil ainsi que tous les accessoires

• laissez la porte/les portes entrouverte(s) pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.

Si, toutefois, vous n'avez pas la possibilité de débrancher et vider l'appareiI, faites vérifier régulièrement son bon fonctionnement pour éviter la détérioration des aliments en cas de panne de courant.

8. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT

Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez-le.

Tout problème non mentionné dans le présent manuel, doit être exclusivement confié à un électricien qualifié ou une personne compétente.

Anomalie

L'appareil est bruyant

L'appareil ne fonctionne pas. L'ampoule ne fonctionne pas.

Cause possible

L'appareil n'est pas stable Vérifiez la stabilité (les quatre pieds doivent être en

L'appareil est éteint.

La fiche n'est pas correc-

Certains bruits pendant le fonctionnement (compresseur, circuit de réfrigérant) sont normaux.

tement branchée à la prise de courant.

Le courant n'arrive pas à l'appareil. La prise de courant n'est pas alimentée.

Remède

contact avec le sol)

Mettez l'appareil en fonctionnement.

Branchez correctement la fiche à la prise de courant.

Branchez un autre appareil

électrique à la prise de courant pour voir s'il fonctionne.

Faites appel à un électricien qualifié.

Ouvrez et fermez la porte.

L'ampoule ne fonctionne pas.

Le compresseur fonctionne en permanence.

L'éclairage est en mode veille

L'ampoule est défectueuse.

La température n'est pas bien réglée.

Consultez le paragraphe "

Remplacement de l'ampoule ".

Sélectionnez une température plus élevée.

FRANÇAIS 41

Anomalie

De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du réfrigérateur.

De l'eau s'écoule dans le réfrigérateur.

De l'eau coule sur le sol.

Des aliments empêchent l'eau de s'écouler dans le réservoir d'eau.

L'eau de dégivrage ne s'écoule pas dans le plateau d'évaporation situé au-dessus du compresseur.

Le thermostat n'est pas bien réglé.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse.

La température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.

Le thermostat n'est pas bien réglé.

La température du compartiment réfrigérateur est trop

élevée.

Cause possible

La porte n'est pas bien fermée.

La porte a été ouverte trop souvent.

La température du produit est trop élevée.

La température ambiante est trop élevée.

Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque arrière.

L'orifice d'écoulement de l'eau est obstrué.

Remède

Consultez le paragraphe "

Fermeture de la porte ".

Ne laissez pas la porte ouverte plus longtemps que nécessaire.

Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger dans le congélateur.

Réduisez la température ambiante.

Ce phénomène est normal.

Nettoyez l'orifice.

La porte n'est pas bien fermée.

La température du produit est trop élevée.

Trop de produits ont été introduits simultanément.

L'air froid ne circule pas dans l'appareil.

Assurez-vous que les aliments ne touchent pas la plaque arrière.

Fixez le tuyau de sortie de l'eau au plateau d'évaporation.

Sélectionnez une température plus élevée.

Sélectionnez une température plus basse.

Consultez le paragraphe "

Fermeture de la porte ".

Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le ranger dans le congélateur.

Introduisez moins de produits en même temps.

Assurez-vous que l'air froid circule dans l'appareil.

42 www.electrolux.com

Anomalie

La température du congélateur est trop

élevée.

Il y a trop de givre.

Cause possible

Les produits sont trop près les uns des autres.

8.1 Remplacement de l'éclairage

Les aliments ne sont pas bien emballés.

La porte n'est pas bien fermée.

Le thermostat n'est pas bien réglé.

ATTENTION

Débranchez la fiche de l'appareil de la prise secteur.

2

1

1

8.2 Fermeture de la porte

1.

2.

Nettoyez les joints de la porte.

Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous au chapitre « Installation ».

1.

2.

3.

4.

5.

Remède

Stockez les produits de fa-

çon à permettre la circulation de l'air froid.

Enveloppez les aliments correctement.

Consultez le paragraphe "

Fermeture de la porte ".

Sélectionnez une température plus élevée.

Dans le même temps, placez vos doigts en haut et en bas du diffuseur transparent et glissez-le dans le sens indiqué par les flèches pour le détacher.

Remplacez l'ampoule par une ampoule de puissance et de forme identiques, spécifiquement conçue pour les appareils électroménagers. (La puissance maximale est indiquée sur le diffuseur.)

Remontez le diffuseur de l'ampoule.

Branchez la fiche de l'appareil à la prise secteur.

Ouvrez la porte. Vérifiez que l'ampoule s'allume.

3.

Si nécessaire, remplacez les joints de porte défectueux. Contactez votre service après-vente.

9. INSTALLATION

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, veuillez lire attentivement les "Consignes de sécurité" avant d'installer l'appareil.

9.1 Positionnement

Installez cet appareil à un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :

Classe climatique

SN

N

ST

T

Température ambiante

+10 à + 32 °C

+16 à + 32 °C

+16 à + 38 °C

+16 à + 43 °C

9.2 Branchement électrique

Votre appareil ne peut être branché qu'en

230 V monophasé. Vérifiez que le compteur électrique est peut supporter l'intensité absorbée par votre appareil compte tenu des autres appareils déjà branchés.

Calibre des fusibles en ligne (un par phase) : 10 A à 230 V.

L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, aux prescriptions de la norme

NF.C.15100 et aux prescriptions des fournisseurs d'énergie électrique.

Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui

FRANÇAIS 43

doit être obligatoirement raccordée conformément à la norme NF.C. 15100 et aux prescriptions des fournisseurs d'énergie électrique ; cette prise de courant doit impérativement être accessible. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit

être remplacé par un câble d'alimentation certifié. Cette opération ne peut être effectuée que par une personne habilitée, par votre vendeur, ou par le fabricant.

L'appareil ne doit pas être raccordée à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie). Vérifiez que la prise de terre est conforme aux règlements en vigueur.

Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents ou d'incidents provoqués par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.

9.3 Réversibilité de la porte

L'appareil est livré avec l'ouverture de la porte à droite. Si vous voulez que la porte s'ouvre à gauche, conformez-vous aux instructions ci-dessous avant d'installer l'appareil :

2.

3.

4.

1.

Dévissez, puis retirez le pivot supérieur.

Retirez la porte.

Retirez l'entretoise.

À l'aide d'une clé, desserrez le pivot inférieur.

44 www.electrolux.com

Du côté opposé :

1.

Serrez le pivot inférieur.

2.

3.

Mettez en place l'entretoise.

Mettez en place la porte.

4.

Serrez le pivot supérieur.

10. BRUITS

L'appareil émet certains bruits pendant son fonctionnement (compresseur, circuit frigorifique).

OK

SSSRRR!

SSSRRR!

SSSRR

R!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

CLICK!

CLICK!

BRRR

!

CRACK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

FRANÇAIS 45

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

CRACK!

11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la niche d'encastrement

Autonomie de fonctionnement

Hauteur

Largeur

Profondeur

Tension

Fréquence

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur le cô-

873 mm

540 mm

549 mm

12 h

230 V

50 Hz té gauche à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.

46 www.electrolux.com

12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole

. Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

DEUTSCH 47

INHALT

1. SICHERHEITSHINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2. GERÄTEBESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3. BETRIEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4. ERSTE INBETRIEBNAHME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5. TÄGLICHER GEBRAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

6. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

7. REINIGUNG UND PFLEGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

8. WAS TUN, WENN … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

9. MONTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

10. GERÄUSCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

11. TECHNISCHE DATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

WIR DENKEN AN SIE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der

Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie bei jedem Gebrauch die Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.

Willkommen bei Electrolux.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu erhalten:

www.electrolux.com

Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten:

www.RegisterElectrolux.com

Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:

www.electrolux.com/shop

KUNDENDIENST UND -BETREUUNG

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden

(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),

Seriennummer.

Warnungs-/ Sicherheitshinweise.

Allgemeine Hinweise und Ratschläge

Hinweise zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

48 www.electrolux.com

1.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für eine optimale Nutzung des Geräts vor der

Montage und dem ersten Gebrauch das vorliegende Benutzerhandbuch einschließlich der Ratschläge und Warnungen aufmerksam durch. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie die Gebrauchsanleitung gut auf und übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Geräts dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Geräts über Gebrauch und Sicherheit informiert ist.

Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die

Vorsichtsmaßnahmen der vorliegenden

Gebrauchsanweisung, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.

1.1 Sicherheit von Kindern und hilfsbedürftigen Personen

• Das Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren

Mangel an Erfahrung und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht am Gerät herumspielen können.

• Halten Sie das Verpackungsmaterial unbedingt von Kindern fern. Erstickungsgefahr!

• Ziehen Sie vor der Entsorgung des Gerätes den Netzstecker, schneiden Sie das Netzkabel (so nah wie möglich am

Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, so dass spielende Kinder vor elektrischem

Schlag geschützt sind und sich nicht in dem Gerät einschließen können.

• Wenn dieses Gerät mit magnetischer

Türdichtung ein älteres Modell mit

Schnappverschluss (Türlasche) an der

Tür oder auf dem Deckel ersetzt, machen Sie den Schnappverschluss vor dem Entsorgen des Altgerätes unbrauchbar. So verhindern Sie, dass das

Gerät nicht zu einer Todesfalle für Kinder wird.

1.2 Allgemeine

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse um das Gerät oder in der Einbaunische nicht blockiert sind.

• Das Gerät ist für die Aufbewahrung von

Lebensmitteln und/oder Getränken in einem normalen Haushalt und ähnliche

Zwecke vorgesehen, wie z. B.:

– Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumfeldern

– Bauernhöfe und für Gäste in Hotels,

Motels und anderen wohnungsähnlichen Räumlichkeiten

– Pensionen und vergleichbaren Unterbringungsmöglichkeiten

– Catering und einzelhandelsfremde

Anwendungen

• Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.

• Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (wie Speiseeisbereiter) in Kühlgeräten, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen

Zweck zugelassen sind.

• Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.

• Das Kältemittel Isobutan (R600a) im

Kältekreislauf des Gerätes ist ein natürliches und sehr umweltfreundliches Gas, das jedoch leicht entflammbar ist.

Achten Sie beim Transport und bei der

Montage des Gerätes darauf, nicht die

Komponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen.

Bei einer eventuellen Beschädigung des

Kältekreislaufs:

– Offene Flammen und Zündfunken vermeiden

– Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften

• Technische und anderweitige Änderungen am Gerät sind gefährlich. Ein defektes Netzkabel kann Kurzschlüsse und einen Brand verursachen und/oder zu Stromschlägen führen.

WARNUNG!

Elektrische Bauteile (Netzkabel,

Stecker, Kompressor) dürfen zur

Vermeidung von Gefahren nur vom Kundendienst oder einer

Fachkraft ausgewechselt werden.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Das Netzkabel darf nicht verlängert werden.

Vergewissern Sie sich, dass der

Netzstecker nicht von der Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter oder beschädigter Netzstecker

überhitzt und kann einen Brand verursachen.

Vergewissern Sie sich, dass der

Netzstecker des Gerätes frei zugänglich ist.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Stecken Sie den Netzstecker niemals in eine lockere Steckdose. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne

Lampenabdeckung (falls vorhanden) für die Innenbeleuchtung.

• Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie vorsichtig beim Transport.

• Entnehmen oder berühren Sie nie mit nassen/feuchten Händen Tiefkühlgut, da dies zu Hautverletzungen oder Kälteverbrennungen führen kann.

• Setzen Sie das Gerät nicht über eine längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

• Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in diesem Gerät sind Speziallampen, die nur für Haushaltsgeräte geeignet sind! Sie eignen sich nicht zur Raumbeleuchtung.

DEUTSCH

1.3 Täglicher Gebrauch

49

• Stellen Sie keine heißen Töpfe auf die

Kunststoffteile des Gerätes.

• Lagern Sie keine feuergefährlichen Gase oder Flüssigkeiten in dem Gerät. Explosionsgefahr.

• Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor den Luftauslass in der Rückwand.

(Wenn es ein No-Frost-Gerät ist)

• Ein aufgetautes Produkt darf nicht wieder eingefroren werden.

• Abgepackte Tiefkühlkost immer entsprechend den Herstellerangaben aufbewahren.

• Die Lagerempfehlungen des Geräteherstellers sollten strikt eingehalten werden. Halten Sie sich an die betreffenden

Anweisungen.

• Keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in den Tiefkühlschrank stellen, da der Druckanstieg in den Behältern zur Explosion führen und das

Gerät beschädigen kann.

• Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der

Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird.

1.4 Reinigung und Pflege

• Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den

Netzstecker aus der Steckdose.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit Metallgegenständen.

• Keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis im Gerät verwenden. Verwenden Sie einen Kunststoffschaber.

• Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss im Kühlraum in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Ablauf, falls nötig. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Wasser auf dem Boden des Geräts an.

1.5 Montage

Halten Sie sich für den elektrischen Anschluss strikt an die Anweisungen der betreffenden Abschnitte.

50 www.electrolux.com

• Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden

Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben.

Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.

• Lassen Sie das Gerät mindestens vier

Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.

• Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkulation um das Gerät lassen; anderenfalls besteht Überhitzungsgefahr. Halten Sie sich für die Belüftung an die Installationsanweisungen.

• Das Gerät sollte zur Vermeidung von

Verbrennungen durch Berührung von heißen Bauteilen (Kompressor, Kondensator) möglichst mit der Rückseite gegen eine Wand aufgestellt werden.

• Das Gerät darf nicht in der Nähe von

Heizkörpern oder Kochern installiert werden.

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Gerätes nach der Installation frei zugänglich ist.

• Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen ist, verbinden Sie das Gerät nur mit dem Trinkwasseranschluss.

1.6 Kundendienst

• Sollte die Wartung des Gerätes elektrische Arbeiten verlangen, so dürfen diese nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem Elektro-Fachmann durchgeführt werden.

• Wenden Sie sich für Reparaturen und

Wartung nur an Fachkräfte der autorisierten Kundendienststellen und verlangen Sie stets Original-Ersatzteile.

1.7 Umweltschutz

Das Gerät enthält im Kältekreis oder in dem Isoliermaterial keine ozonschädigenden Gase. Das

Gerät darf nicht wie normaler

Hausmüll entsorgt werden. Die

Isolierung enthält entzündliche

Gase: das Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden; sie erhalten diese bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Nicht das Kälteaggregat beschädigen, insbesondere nicht in der Nähe des Wärmetauschers. Die Materialien, die bei der Herstellung dieses Geräts verwendet wurden und mit dem Symbol markiert sind, können recycelt werden.

2. GERÄTEBESCHREIBUNG

1 2 3 4 5 6 7

DEUTSCH 51

3

4

1

2

8

9

6

7

5

10

11

Ablage

Ablage

Ablage

Gefrierfach

Temperaturregler und Innenbeleuchtung

Butter- und Käsefach mit Deckel

Türablage

Variables Lagerfach

Flaschenhalter

Obst- und Gemüsefach

Typenschild (an der Innenseite)

11 10 9 8

3. BETRIEB

3.1 Einschalten des Geräts

Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose.

Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.

3.2 Ausschalten des Geräts

Drehen Sie den Temperaturregler zum

Ausschalten des Geräts in die Position

"O".

3.3 Temperaturregelung

Die Temperatur wird automatisch geregelt.

Bedienen Sie das Gerät wie folgt:

• drehen Sie den Temperaturregler auf eine niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen.

• drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.

eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.

Allerdings muss für eine exakte Einstellung berücksichtigt werden, dass die

Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:

• von der Raumtemperatur

• von der Häufigkeit der Türöffnung

• von der Menge der eingelagerten Lebensmittel

• und vom Standort des Geräts.

Ist die Umgebungstemperatur hoch oder das Gerät voll beladen, dieses aber auf die niedrigste

Temperatur eingestellt, so kann es bei andauerndem Betrieb des Geräts an der Rückwand zu Frostbildung kommen. In diesem Fall muss eine höhere Temperatur gewählt werden, die ein automatisches Abtauen ermöglicht und damit auch einen niedrigeren

Energieverbrauch.

52 www.electrolux.com

4. ERSTE INBETRIEBNAHME

4.1 Reinigung des Innenraums

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen „Neugeruch“ am besten durch Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.

Verwenden Sie keine aggressiven

Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, die die Oberfläche beschädigen.

5. TÄGLICHER GEBRAUCH

5.1 Einfrieren frischer

Lebensmittel

Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zum Lagern von gefrorenen und tiefgefrorenen

Lebensmitteln für einen längeren Zeitraum.

Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine Änderung der mittleren Einstellung nicht erforderlich.

Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen, drehen Sie bitte den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen.

In diesem Fall kann die Temperatur im Kühlschrank unter 0°C fallen. Ist dies der Fall, drehen Sie den Temperaturregler auf eine wärmere Einstellung.

5.2 Lagerung gefrorener

Produkte

Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einer Zeit, in der das Gerät nicht benutzt wurde, mindestens zwei Stunden lang auf den höheren

Einstellungen laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Gefrierfach hinein legen.

Kam es zum Beispiel durch einen

Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle mit den technischen Daten angegebene

Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewollten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder sofort gekocht und (nach dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.

5.3 Auftauen

Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel können vor der Verwendung je nach der zur Verfügung stehenden Zeit im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.

Kleinere Teile können sogar direkt aus dem Gefrierraum entnommen und anschließend sofort gekocht werden. In diesem Fall dauert der Garvorgang etwas länger.

DEUTSCH 53

5.4 Verstellbare Ablagen

Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.

Die Glasablage über der Gemüseschublade und der Flaschenhalter sollten jedoch nicht verstellt werden, um eine korrekte Luftzirkulation zu gewährleisten.

5.5 Positionieren der Türablagen

Die Türablagen können in unterschiedlicher Höhe positioniert werden, womit das

Lagern verschieden großer Lebensmittelpackungen ermöglicht wird.

Nehmen Sie die Einstellungen wie folgt vor: Ziehen Sie den Einsatz langsam in

Pfeilrichtung, bis er sich herausheben lässt, und setzen Sie ihn dann an der gewünschten Position wieder ein.

6. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE

6.1 Normale Betriebsgeräusche

• Unter Umständen ist ein leichtes Gurgeln und Blubbern zu hören, wenn das

Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird. Das ist normal.

• Bei eingeschaltetem Kompressor wird das Kältemittel umgewälzt und Sie hören ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom Kompressor. Das ist normal.

• Die thermische Ausdehnung kann ein plötzliches Krachen verursachen. Das ist eine natürliche und nicht gefährliche physikalische Erscheinung. Das ist normal.

• Beim Ein- oder Ausschalten des Kompressors ist ein leises "Klicken" des

Temperaturreglers zu hören. Das ist normal.

6.2 Energiespartipps

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als unbedingt notwendig.

• Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist und der Temperaturregler auf eine niedrige Temperatur eingestellt und das

Gerät voll beladen ist, kann es zu andauerndem Betrieb des Kompressors und damit zu Reif- oder Eisbildung am

Verdampfer kommen. Stellen Sie in diesem Fall den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung ein, die ein automatisches Abtauen und damit auch einen niedrigeren Energieverbrauch ermöglicht.

54 www.electrolux.com

6.3 Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel

So erzielen Sie die besten Ergebnisse:

• Legen Sie bitte keine warmen Lebensmittel oder dampfenden Flüssigkeiten in den Kühlschrank.

• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark riechen.

• Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass um sie Luft frei zirkulieren kann.

6.4 Hinweise für die Kühlung

Tipps:

Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in lebensmittelechte Tüten und legen Sie diese auf die Glasablage über der Gemüseschublade.

Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheitsgründen nur einen oder maximal zwei Tage auf diese Weise.

Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte usw.: Diese sollten abgedeckt auf eine der Ablagen gelegt werden.

Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und in die dafür vorgesehene(n) Schublade(n) legen. Wenn die Kunststoffteile Ihres Kühlschranks mit Zitronensaft in Kontakt kommen, können sie sich verfärben. Es wird empfohlen, Zitrusfrüchte in getrennten

Behältern zu lagern.

Butter und Käse: diese sollten stets in speziellen luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der

Verpackung zu haben.

Flaschen: Bitte bewahren Sie Flaschen stets mit Deckel im Flaschenregal in der

Tür auf.

Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, außer diese sind dafür speziell verpackt.

6.5 Hinweise zum Einfrieren

Im Folgenden finden Sie einige wertvolle

Tipps für einen optimalen Gefriervorgang:

• die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann. ist auf dem Typschild angegeben;

• der Gefriervorgang dauert 24 Stunden.

Legen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel in das Gefrierfach;

• frieren Sie ausschließlich frische und gründlich gewaschene Lebensmittel von sehr guter Qualität ein;

• teilen Sie die Lebensmittel in kleinere

Portionen ein, damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie gerade benötigen;

• die einzufrierenden Lebensmittelportionen sollten stets luftdicht in Aluminiumfolie oder in lebensmittelechte Gefrierbeutel verpackt werden, um so wenig

Luft wie möglich in der Verpackung zu haben;

• achten Sie beim Hineinlegen von frischen, noch ungefrorenen Lebensmitteln darauf, dass diese keinen Kontakt mit Gefriergut bekommen, da dieses sonst antauen kann;

• weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz verkürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach;

• werden Gefrierwürfel direkt nach der

Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, können Sie zu Frostbrand auf der

Haut führen;

• es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf jeder einzelnen Packung zu notieren, um einen genauen Überblick über die

Lagerzeit zu haben.

6.6 Hinweise zur Lagerung gefrorener Produkte

So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit

Ihrem Gerät:

• Vergewissern Sie sich, dass die gefrorenen Lebensmittel vom Händler angemessen gelagert wurden.

• Achten Sie unbedingt darauf, die eingekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest möglichen Zeit in das Gefriergerät zu bringen.

• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie die Tür nicht länger offen als notwendig.

• Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr schnell und eignen sich nicht für ein erneutes Einfrieren.

DEUTSCH 55

• Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung darf nicht überschritten werden.

7. REINIGUNG UND PFLEGE

VORSICHT!

Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Der Kältekreis des Gerätes enthält

Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom

Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

7.1 Regelmäßige Reinigung

Der gesamte Kühlschrank muss regelmä-

ßig gereinigt werden:

• Reinigen Sie die Innenseiten und die

Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.

• Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen und kontrollieren Sie, dass diese sauber und frei von Verunreinigungen sind.

• Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.

Ziehen Sie nicht an Leitungen und/oder Kabeln im Innern des

Kühlschranks und achten Sie darauf, diese nicht zu verschieben oder zu beschädigen.

Benutzen Sie zur Reinigung des

Innenraums keinesfalls Putzmittel,

Scheuerpulver, stark parfümierte

Reinigungsmittel oder Wachspolituren, da diese die Oberfläche des

Innenraums beschädigen und einen starken Eigengeruch hinterlassen können.

Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes

Gitter) und den Kompressor auf der Geräterückseite mit einer Bürste. Dadurch verbessert sich die Leistung des Geräts und es verbraucht weniger Strom.

Bitte achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen.

Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können.

Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen.

Schließen Sie das Gerät nach der Reinigung wieder an die Netzversorgung an.

7.2 Abtauen des Kühlschranks

Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem

Anhalten des Kompressors automatisch vom Verdampfer des Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser sammelt sich in einer Auffangrinne und läuft durch eine Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts über dem

Kompressor, wo es verdampft.

Reinigen Sie deshalb regelmäßig die Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an der Kühlraumrückwand, damit das

Tauwasser nicht überfließt und auf die gelagerten Lebensmittel tropft. Benutzen Sie dazu bitte das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, das sich bereits in der Abfluss-

öffnung befindet.

7.3 Abtauen des

Gefrierschranks

Auf den Ablagen des Gefrierschranks und im Innern des oberen Fachs wird sich stets etwas

Reif bilden.

56 www.electrolux.com

Tauen Sie den Gefrierschrank ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 3 bis 5 mm erreicht hat.

Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert:

1.

Schalten Sie das Gerät aus.

2.

Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere

Schichten Zeitungspapier und lagern

Sie es an einem kühlen Ort.

3.

4.

Lassen Sie die Tür offen.

Ist das Geräteinnere vollständig abgetaut, trocken Sie die nassen Oberflächen gründlich ab und setzen Sie den

Stopfen wieder ein.

5.

6.

7.

Schalten Sie das Gerät ein.

Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen, und lassen Sie das Gerät zwei bis drei

Stunden mit dieser Einstellung laufen.

Legen Sie die ausgelagerten Lebensmittel wieder in das Fach hinein.

Verwenden Sie bitte niemals scharfe Gegenstände zum Entfernen von Reif und Eis vom Verdampfer, da dieser dadurch beschädigt werden könnte. Benutzen Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen; halten Sie sich dazu ausschließlich an die Angaben des Geräteherstellers. Ein Temperaturanstieg des

Gefrierguts während des Abtauens des Gerätes kann die Lagerzeit dieser Lebensmittel verkürzen.

7.4 Stillstandzeiten

Bei längerem Stillstand des Gerätes müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

trennen Sie das Gerät von der Netz-

versorgung

• entnehmen Sie alle Lebensmittel

• Tauen Sie das Gerät ab (sofern vorgesehen). Reinigen Sie den Innenraum und das gesamte Zubehör.

• lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.

Möchten Sie bei einer längeren Abwesenheit den Gefrierschrank weiter laufen lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die

Temperatur zu prüfen, damit das Gefriergut bei einem möglichen Stromausfall nicht im Innern des Gerätes verdirbt.

8. WAS TUN, WENN …

WARNUNG!

Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der

Steckdose.

Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche

(Kompressor und Kühlkreislauf).

DEUTSCH 57

Störung Mögliche Ursache

Das Gerät ist zu laut

Unebenheiten im Boden sind durch Unterlegen nicht ausgeglichen worden

Das Gerät funktioniert nicht. Die Lampe funktioniert nicht.

Das Gerät ist abgeschaltet.

Abhilfe

Kontrollieren Sie, ob eventuelle Unebenheiten der

Standfläche korrekt ausgeglichen wurden, so dass alle vier Füße fest auf dem

Boden stehen

Schalten Sie das Gerät ein.

Die Lampe funktioniert nicht.

Der Kompressor arbeitet ständig.

Wasser fließt an der

Rückwand des Kühlschranks hinunter.

Wasser fließt in den

Innenraum des

Kühlschranks.

Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.

Das Gerät bekommt keinen Strom. Es liegt keine

Spannung an der Netzsteckdose an.

Die Lampe ist im Standby-

Modus.

Die Lampe ist defekt.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Die Tür wurde zu häufig geöffnet.

Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.

Die Raumtemperatur ist zu hoch.

Beim automatischen Abtauen fließt das abgetaute

Wasser an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.

Der Wasserabflusskanal ist verstopft.

Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose.

Testen Sie bitte, ob ein anderes Gerät an dieser

Steckdose funktioniert.

Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen qualifizierten

Elektriker.

Öffnen und schließen Sie die Tür.

Siehe hierzu "Austauschen der Lampe".

Stellen Sie eine höhere

Temperatur ein.

Siehe hierzu "Schließen der

Tür".

Lassen Sie die Tür nicht länger als unbedingt erforderlich offen.

Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das

Gerät legen.

Senken Sie die Raumtemperatur.

Das ist normal.

Reinigen Sie den Ablauf.

58 www.electrolux.com

Störung

Wasser fließt auf den Boden.

Die Temperatur im

Gerät ist zu niedrig.

Die Temperatur im

Gerät ist zu hoch.

Die Temperatur im

Kühlschrank ist zu hoch.

Die Temperatur im

Gefrierraum ist zu hoch.

Es bildet sich zu viel

Reif oder Eis.

Mögliche Ursache

Die eingelagerten Lebensmittel verhindern, dass das

Wasser zum Kollektor fließt.

Der Tauwasserablauf läuft nicht in die Verdampferschale über dem Kompressor.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.

Die Lebensmittel sind nicht richtig verpackt.

Die Tür ist nicht richtig geschlossen.

Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.

8.1 Austauschen der Lampe

VORSICHT!

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Abhilfe

Stellen Sie sicher, dass die

Lebensmittel nicht die

Rückwand berühren.

Befestigen Sie den Tauwasserablauf an der Verdampferschale.

Stellen Sie eine höhere

Temperatur ein.

Stellen Sie eine niedrigere

Temperatur ein.

Siehe hierzu "Schließen der

Tür".

Lassen Sie die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das

Gerät legen.

Legen Sie weniger Lebensmittel auf einmal ein.

Es wurden zu viele Lebensmittel auf einmal eingelegt.

Die Kaltluft kann nicht im

Gerät zirkulieren.

Die einzufrierenden Packungen liegen zu dicht aneinander.

Stellen Sie sicher, dass die

Kaltluft im Gerät zirkulieren kann.

Stellen Sie sicher, dass die

Kaltluft im Gerät zirkuliert und die Lebensmittel dies nicht verhindern.

Verpacken Sie die Lebensmittel richtig.

Siehe hierzu "Schließen der

Tür".

Stellen Sie eine höhere

Temperatur ein.

DEUTSCH 59

2

1

1

8.2 Schließen der Tür

1.

2.

Reinigen Sie die Türdichtungen.

Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein.

Siehe hierzu „Montage“.

1.

2.

3.

4.

5.

Schieben Sie die transparente Abdeckung mit den Fingern nach oben und unten und nehmen Sie sie in Pfeilrichtung ab.

Ersetzen Sie die defekte Lampe durch eine Lampe mit der gleichen Leistung und Form, die speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist. (Die maximal erlaubte Leistung finden Sie auf der Lampenabdeckung.)

Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an.

Stecken Sie den Netzstecker in die

Steckdose.

Öffnen Sie die Tür. Prüfen Sie, ob die

Lampe brennt.

3.

Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls erforderlich. Wenden Sie sich hierzu an den Kundendienst.

9. MONTAGE

WARNUNG!

Lesen Sie bitte die "Sicherheitshinweise" sorgfältig vor der Aufstellung des Geräts durch, um

Gefahren für Sie selbst zu vermeiden und einen korrekten Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

9.1 Aufstellung

Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen, gut belüfteten Raum, an dem die

Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist:

Umgebungstemperatur Klimaklasse

SN

N

ST

T

+10 °C bis +32 °C

+16 °C bis +32 °C

+16 °C bis +38 °C

+16 °C bis +43 °C

Bei einigen Modellen können Funktionsstörungen auftreten, wenn sie außerhalb dieses Temperaturbereichs betrieben werden. Der ordnungsgemäße Betrieb wird nur innerhalb des angegebenen

Temperaturbereichs gewährleistet. Bei

Fragen zum Aufstellungsort des Geräts wenden Sie sich an den Verkäufer, unseren Kundendienst oder nächstgelegenen

Service-Partner.

9.2 Elektrischer Anschluss

Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes, ob die Netzspannung und frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.

Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem

Zweck ist der Netzstecker mit einem

Schutzkontakt ausgestattet. Falls die

Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker erden.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei Missachtung der vorstehenden Sicherheitshinweise.

Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.

60 www.electrolux.com

10. GERÄUSCHE

Während das Gerät in Betrieb ist, entstehen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf).

OK

SSSRRR!

SSSRRR!

SSSRR

R!

HISSS!

BLUBB!

CLICK!

CLICK!

CLICK!

BRRR

!

CRACK!

HISSS!

HISSS!

BRRR!

BRRR!

BLUBB!

BLUBB!

CRACK!

DEUTSCH 61

CRACK!

11. TECHNISCHE DATEN

Abmessungen der Einbaunische

Lagerzeit bei Störung

Spannung

Frequenz

Höhe

Breite

Tiefe

Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im

Gerät sowie auf der Energieplakette.

873 mm

540 mm

549 mm

12 Std.

230 V

50 Hz

12. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol

. Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und

Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie

Geräte mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu

Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden

Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

62 www.electrolux.com

DEUTSCH 63

www.electrolux.com/shop

advertisement