VX709E - Clarion
Owner’s manual & Installation manual
Mode d’emploi et manuel d’installation
Benutzerhandbuch & Installationshandbuch
Manuale dell’utente e manuale di installazione
Gebruikershandleiding en installatiehandleiding
Manual de instrucciones y de instalación
Ägar- & installationshandbok
Manual do utilizador e manual de instalação
Betjeningsvejledning og installationsvejledning
VX709E
2-DIN DVD MULTIMEDIA STATION WITH
7-inch TOUCH PANEL CONTROL
STATION MULTIMEDIA DVD 2 DIN AVEC COMMANDE PAR
ECRAN TACTILE 7 pouces
2-DIN DVD-MULTIMEDIA-STATION MIT
7-Zoll-TOUCHSCREEN-STEUERUNG
STAZIONE MULTIMEDIALE DVD A 2 DIN DOTATA DI
PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 POLLICI
2-DIN DVD MULTIMEDIA STATION MET
7-inch TOUCH PANEL BEDIENING
EQUIPO DVD MULTIMEDIA 2-DIN CON
PANEL DE CONTROL TÁCTIL DE 7 pulgadas
2-DIN DVD MULTIMEDIA-STATION MED
7-tums PEKSKÄRM
ESTAÇÃO MULTIMÉDIA DE DVD 2 DIN COM CONTROLO DE
PAINEL DIGITAL DE 7 polegadas
2-DIN DVD MULTIMEDIESTATION MED
7" BERØRINGSPANEL
CAUTIONS:
This appliance contains a laser system and is
classified as a “CLASS 1 LASER PRODUCT”.
To use this model properly, read this Owner’s
Manual carefully and keep this manual for
your future reference. In case of any trouble
with this player, please contact your nearest
“AUTHORIZED service station”. To prevent
direct exposure to the laser beam, do not try
to open the enclosure.
!CAUTION
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER
THAN THOSE SPECIFIED IN THE OWNER’S
MANUAL MAY RESULT IN HAZARDOUS
RADIATION EXPOSURE.
ADVARSEL.
Denne mærking er anbragt udvendigt på
apparatet og indikerer, at apparatet arbejder
med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder,
at der anvendes laserstråler af svageste
klasse, og at man ikke på apparatets yderside
kan blive udsat for utilladelig kraftig stråling.
APPARATET BØR KUN ÅBNES AF FAGFOLK
MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER
MED LASERSTRÅLER!
Indvendigt i apparatet er anbragt den her
gengivne advarselsmækning, som advarer
imod at foretage sådanne indgreb i apparatet,
at man kan komme til at udsaætte sig for
laserstråling.
OBS!
Apparaten innehåller laserkomponenten som
avger laserstrålning överstigande gränsen
för laserklass 1.
VAROITUS
Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää
laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä
silmille vaarallista lasersäteilyä.
Tak, fordi du har købt en Clarion VX709E.
• Læs denne betjeningsvejledning grundigt, før du tager udstyret i brug.
• Når du har læst betjeningsvejledningen, bør den opbevares et sted, hvor det er nemt at få fat i den, f.eks. i
handskerummet.
• Kontroller garantien, og opbevar den sammen med betjeningsvejledningen.
Indhold
1. FUNKTIONER ............................................................................................................ 680
Udvidelse af systemer ................................................................................................ 680
Diske, der kan afspilles .............................................................................................. 681
DVD video-funktioner ................................................................................................. 682
2. FORSIGTIGHED ........................................................................................................ 683
Betjeningspanel/Generelt ........................................................................................... 684
Rengøring................................................................................................................... 684
Om registrerede mærker osv...................................................................................... 685
3. KONTROLLER........................................................................................................... 686
Knappernes funktion .................................................................................................. 686
Oversigt over betjening af knapper og berøringstaster .............................................. 688
Fjernbetjeningsenhed ................................................................................................. 694
4. GRUNDLÆGGENDE BETJENING ........................................................................... 696
Tænd og sluk for strømmen ....................................................................................... 696
Justering af lydstyrken................................................................................................ 696
Åbning af betjeningspanelet og justering af vinkel ..................................................... 696
Slå lyden fra ............................................................................................................... 697
Slå monitoren fra ........................................................................................................ 697
Indsæt en disk/tag en disk ud..................................................................................... 698
Tilslutning/Frakobling af en USB-medieenhed ........................................................... 700
Valg af mediekilde ...................................................................................................... 702
Funktionen 2Zone ...................................................................................................... 703
5. BETJENING AF KILDER........................................................................................... 704
Betjening af radioen ................................................................................................... 704
Betjening af DVD Video.............................................................................................. 709
Betjening af lyd-CD .................................................................................................... 716
Brug af MP3/WMA/AAC ............................................................................................. 718
Brug af DivX ............................................................................................................... 722
6. BETJENING AF KILDER (TILBEHØR) ..................................................................... 724
Brug af iPod................................................................................................................ 724
Brug af USB-nøgle ..................................................................................................... 728
Betjening af Bluetooth-lydafspiller .............................................................................. 729
Betjening af Bluetooth-telefon .................................................................................... 731
Betjening af navigationssystemet ............................................................................... 736
Brug af AUX ............................................................................................................... 737
7. SYSTEMINDSTILLINGER ......................................................................................... 738
Lydindstillinger............................................................................................................ 738
Generelle indstillinger ................................................................................................. 741
Justering af monitor .................................................................................................... 744
8. FEJLFINDING ............................................................................................................ 745
9. FEJL VIST PÅ DISPLAYET....................................................................................... 747
10. SPECIFICATIONER................................................................................................... 749
MANUAL TIL INSTALLATION OG LEDNINGSFØRING ............................................... 750
Dansk
679
Betjeningsvejledning
VX709E
1. FUNKTIONER
■ Indbygget håndfri Bluetooth® (HFP & OPP) og lydstreaming (A2DP & AVRCP)
■ Direkte USB-forbindelse til iPod®
■ NAX983HD (CeNET HDD-navigering) og NP509E (Hide-away-navigering) styring med
berøringspanel
Udvidelse af systemer
Ekspansion af lydfunktioner
Ekspansion af visuelle funktioner
Bagudrettet kamera
(CC2011E/CAA185)
Bagerste skærm
4-kanals forstærker
VTR osv.
iPod
Bluetoothtelefon
USB-nøgle
Bluetoothlydafspiller
Dansk
NP509E
Betjeningsvejledning
Bemærk!
De komponenter, der vises uden for
rammerne, er i handlen.
680
VX709E
NAX983HD/NAX973HD/NAX963HD
Ekspansion af navigationsfunktioner
Diske, der kan afspilles
Denne DVD-afspiller kan afspille de følgende diske:
Diske, der kan afspilles
DVD video-diske
Lyd-CD’er
CD TEXT
Desuden kan DVD-afspilleren afspille CD-R/RW-, DVD-R/RW- og DVD+R/RW-diske, hvor der er
optaget følgende mediefiler:
Mediefiler, der kan afspilles
MP3 ID3 TAG
WMA
AAC
DivX
Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittene “Brug af MP3/WMA/AAC” (side 718) og “Brug af DivX”
(side 722).
Om CD Extra-diske
Diske, der ikke kan afspilles
En CD Extra-disk er en disk, hvor der i alt er
optaget to sessioner. Den første session er
lydsessionen, og den anden er datasessionen.
Dine egne optagne CD’er med mere end to
datasessioner kan ikke afspilles på denne DVDafspiller.
Denne afspiller kan ikke afspille DVD-Audio,
DVD-RAM, Video-CD’er, Photo CD’er osv.
Om afspilning af en DVD-R/RW- eller
DVD+R/RW-disk
Bemærkning om områdenumre for
DVD-videodiske
Denne afspiller kan afspille DVD-R/RW- og
DVD+R/RW-diske, der tidligere er optaget i DVDvideoformat eller i formater med MP3/WMA/AAC/
DivX-filer.
DVD video-systemet tilknytter et områdenummer
til DVD-afspillere og DVD-diske efter
salgsområde.
Det DVD video-områdenummer, der kan afspilles
i dette system, er markeret på diskomslaget som
vist herunder.
Bemærk!
• Når du afspiller en CD Extra-disk, genkendes kun
den første session.
Om afspilning af en CD-R/RW-disk
ALL
2
2
4
VX709E
681
Betjeningsvejledning
6
Dansk
Denne afspiller kan afspille CD-R/RW-diske, der
tidligere er optaget i lyd-CD-format eller i
formater med MP3/WMA/AAC/DivX-filer.
Bemærk!
• Diske, der er optaget på visse CD/DVDdrevenheder, kan muligvis ikke afspilles. (Årsag:
diskegenskaber, revner, støv/snavs på
afspillerens linse osv.
• Hvis en CD-R/RW-, DVD-R/RW- eller DVD+R/
RW-disk, der ikke er afsluttet, afspilles, varer det
længe, før afspilningen begynder. Det kan også
være umuligt at afspille den afhængigt af den
måde, den er optaget på.
• Du kan ikke afspille Super Audio CD’er. Afspilning
på CD-afspilleren understøttes ikke, selvom det er
en hybrid disk.
DVD video-funktioner
Denne enhed indeholder de følgende funktioner
ud over en DVD videos høje billed- og lydkvalitet.
Bemærk!
• De funktioner, der er beskrevet i dette afsnit, er
forskellige afhængigt af DVD video-disken. Se den
vejledning, der følger med DVD videoen.
• Nogle diskfunktioner kan fungere anderledes end
beskrevet i denne brugsanvisning.
Multi-lyd-funktion
DVD video kan rumme op til 8 sprog for én film.
Vælg dit foretrukne sprog.
• De sprog, der findes på disken, er angivet med
det ikon, der vises herunder.
Multi-vinkel-funktion
En DVD video, der er optaget fra flere vinkler,
giver mulighed for at vælge den ønskede vinkel.
• Antallet af vinkler er angivet med det ikon, der
vises herunder.
Undertekster-funktion
En DVD video kan være optaget med
undertekster på op til 32 sprog, og du kan vælge
underteksterne på det ønskede sprog.
• Antallet af sprog til undertekster er angivet med
det ikon, der vises herunder.
Dansk
Betjeningsvejledning
682
VX709E
Multi-handling-funktion
Når en DVD video indeholder mere end en
handling for en film, kan du vælge den handling,
du ønsker at se. Betjeningen kan variere alt efter
disken. Brug vejledningen ved valg af den
handling, der skal afspilles.
DVD-menu
DVD-menuer kan hentes frem under DVD videoafspilning til indstilling.
• Eksempel på visning af DVD-menu
2. FORSIGTIGHED
ADVARSEL
Af hensyn til din sikkerhed må du ikke se DVD video-/filmdata eller betjene kontrollerne under
kørsel. Bemærk, at det i visse lande er forbudt at se og betjene DVD video-/filmdata under
kørsel. Hold også under kørsel lydstyrken nede på et niveau, så udefra kommende lyde kan
høres.
1. Når det er meget koldt i kabinen i en bil, og
afspilleren bruges kort tid efter, at der er tændt
for varmen, kan der dannes fugt på disken
(DVD/CD) eller de optiske dele i afspilleren,
så korrekt afspilning ikke er mulig. Hvis der
dannes fugt på disken (DVD/CD), skal du
tørre den af med en blød klud. Hvis der
dannes fugt på de optiske dele i afspilleren,
må du ikke bruge afspilleren i ca. en time.
Kondensen forsvinder naturligt, så normal
betjening er mulig.
INFORMATION TIL BRUGERE:
ÆNDRINGER ELLER MODIFIKATIONER AF
DETTE PRODUKT, DER IKKE ER GODKENDT
AF PRODUCENTEN, GØR GARANTIEN
UGYLDIG.
2. Kørsel på meget ujævne veje, der giver
kraftige vibrationer, kan få lyden til at springe.
3. Denne enhed anvender en
præcisionsmekanisme. Selvom der opstår
problemer, må du aldrig åbne kabinettet,
adskille enheden eller smøre de roterende
dele.
Dansk
683
Betjeningsvejledning
VX709E
Betjeningspanel/Generelt
Sørg for at følge de følgende forsigtighedsforanstaltninger for at opnå en længere levetid for produktet.
• Betjeningspanelet fungerer korrekt i
temperaturintervallet 0 til 60qC.
• Undgå at der kommer væske ind i apparatet fra
drinks, paraplyer osv. I modsat fald kan de
interne kredsløb blive beskadiget.
• Undgå at adskille eller ændre apparatet på
nogen måde. Dette kan resultere i
beskadigelse.
• Betjeningspanelet kan også knække, blive
deformeret eller beskadiget på anden måde,
hvis det udsættes for stød.
• Undgå at lade tændte cigaretter brænde
skærmen. I så fald kan kabinettet blive
beskadiget eller deformeret.
• Hvis der opstår et problem, skal du få apparatet
undersøgt i den forretning, hvor du har købt
det.
Rengøring
• Rengøring af kabinettet
Brug en blød og tør klud, og tør forsigtigt
snavset af. Ved fastsiddende snavs kan du
bruge et neutralt rengøringsmiddel fortyndet
med vand på en blød klud og tørre snavset
forsigtigt af, hvorefter du skal tørre den af med
en tør klud.
Brug ikke benzen, fortynder, rengøringsmiddel
til biler osv., da disse stoffer kan beskadige
kabinettet eller få skærmen til at skalle af.
Undgå også at lade gummi- eller
plastikprodukter komme i kontakt med
kabinettet i længere tid ad gangen, da det kan
give pletter.
• Rengøring af LCD-skærmen
LCD-skærmen har en tendens til at opfange
støv, så tør den af en gang imellem med en
blød klud. Overfladen kan nemt blive ridset, så
skrub den ikke med hårde genstande.
Dansk
Betjeningsvejledning
684
VX709E
• Stik ikke genstande ind i mellemrummet
mellem betjeningspanelet og hovedenheden,
når skærmen er vippet.
• Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke, hvis
fjernbetjeningssensoren udsættes for direkte
sollys.
• I meget koldt vejr kan skærmens bevægelser
blive langsommere, og skærmen kan blive
mørkere, men det er ikke en fejl. Skærmen vil
fungere normalt, når temperaturen stiger.
• Små sorte og skinnende prikker på skærmen
er normalt for LCD-produkter.
• Berøringstasterne på skærmen virker, når de
berøres let. Tryk ikke for hårdt på skærmen.
• Tryk ikke for hårdt på kabinettet omkring
skærmen. Dette kan bevirke, at
berøringstasterne ikke virker korrekt.
Om registrerede mærker osv.
• Dette produkt indeholder teknologi til copyrightbeskyttelse, som er beskyttet af patenter i USA
samt andre intellektuelle ejendomsrettigheder.
Brug af denne teknologi til beskyttelse af
copyright skal godkendes af Macrovision og er
kun beregnet til hjemmebrug og andre
begrænsede visningsformål, medmindre
Macrovision har godkendt det. "Reverse
engineering" eller adskillelse er forbudt.
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby” og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
• Windows Media™ og Windows® -logoet er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
• “DivX”, “DivX Certified” og tilknyttede logoer er
varemærker tilhørende DivX, Inc., og bruges
under licens.
• “Made for iPod” betyder, at et stykke
elektronisk tilbehør er blevet fremstillet til
specifikt at blive tilsluttet en iPod og er blevet
certificeret af producenten til at opfylde
standardkravene til ydeevne fra Apple.
Apple er ikke ansvarlig for denne enheds
funktionalitet eller dens overensstemmelse
med sikkerheds- og regelstandarder.
iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc., og
er registreret i USA og andre lande.
Dansk
685
Betjeningsvejledning
VX709E
3. KONTROLLER
●Betjeningspanel
Blinkindikator
[ ]
(OPEN/CLOSE)
[TA]
Mikrofon
(Sensor/CLOSE)
[MAP]
[
[MENU]
]
[SRC]
●Med betjeningspanelet åbent
Nulstillingsknap
Knappernes funktion
Bemærk!
• Læs dette afsnit, og se illustrationen af forsiden.
Sensor
• Modtageren til fjernbetjeningen (område: 30° i
alle retninger).
Dansk
[o] (EJECT) knap
• Brug denne knap til skubbe disken ud af denne
enhed.
Betjeningsvejledning
[–], [+] (Volume) knapper
• Brug disse knapper til at forøge/formindske
lydstyrken.
686
VX709E
[SRC] knap
• Tryk på denne knap for at få vist kildeskærmen
for at skifte kildetilstand.
• Hold denne knap nede i mere end 1 sekund for
at slukke for lydfunktionen (AUDIO OFF). Tryk
på denne knap for at tænde for lydfunktionen.
Knappernes funktion
[R], [F] knapper
• Brug disse knapper til at skifte til den forrige/
næste forvalgte station i TUNER-tilstanden.
• Brug disse knapper til at vælge et kapitel, der
skal afspilles, i DVD video-tilstanden.
Hvis du holder en knap nede under afspilning,
afspilles der hurtigt tilbage eller frem.
Ved at holde [F] knappen nede under pause
udføres langsom afspilning.
• Brug disse knapper til at vælge et nummer i
CDDA-, MP3/WMA-/AAC-/DivX- og iPod-/
USB-nøgle-/Bluetooth (lyd)-tilstandene.
Hvis du holder en knap nede under afspilning,
afspilles der hurtigt tilbage eller frem.
Blinkindikator
• Når Blink LED-funktionen er indstillet til “ON“ i
System-menuen på Generalindstillingsskærmbilledet, blinker den, når du
slukker for strømmen.
Bemærk!
*1 Denne knap er kun tilgængelig, når der er
tilsluttet et navigationssystem.
*2 Denne knap er kun tilgængelig, når der er
oprettet forbindelse til en Bluetooth-telefon.
Stemmekommando-funktionen er ikke mulig
med navigeringssystemet NP509E.
[MENU] knap
• Tryk på denne knap for at få vist Menuskærmbilledet. Du kan ændre
systemindstillingerne fra dette skærmbillede.
• Når indstillingsskærmen General vises, skal du
trykke på denne knap og holde den nede i mere
end 2 sekunder for at få vist et skærmbillede,
hvor du kan indtaste din PIN-kode til
tyverifunktionen.
[MAP] knap*1
• Hvis du trykker på denne knap i lyd/visueltilstandene skiftes til navigationstilstanden.
[ ] (Stemme/SEND/END) knap*2
• Tryk på denne knap for at besvare et
indgående opkald.
• Tryk på denne knap for at afslutte en
telefonsamtale.
• Tryk på denne knap for at få vist
navigationssystemets
stemmekommandoskærm, når der er tilsluttet
et navigationssystem.
[TA] knap
• Tryk på denne knap for at tænde/slukke for TA
(Traffic Announcement/Trafikmelding)
standby-tilstanden.
• Hold denne knap nede i mere end 1 sekund for
at tænde eller slukke for bilantennefunktionen
(se side 742).
[7] (OPEN/CLOSE) knap
• Brug denne knap til at åbne/lukke
betjeningspanelet.
• Hold knappen nede for at indstille vinklen på
betjeningspanelet. Vinklen på betjeningspanelet
kan indstilles inden for 0q til 30q.
Dansk
687
Betjeningsvejledning
VX709E
Oversigt over betjening af knapper og berøringstaster
Tænd for strømmen
Startstilling ON
Systemcheck
Formatet CeNET, der anvendes på denne enhed,
leveres med en systemcheckfunktion. Når
systemcheckfunktionen udføres under følgende
betingelser, afbrydes strømmen automatisk. Tryk
på knappen [SRC] igen.
• Når der tændes for strømmen efter den første
installation.
• Når der tilsluttes eller frakobles en ekstern
enhed.
• Når der trykkes på nulstillingsknappen.
* I tillæg til ovenstående betingelser kan
systemcheckfunctionen udføres fra menuen
System på General-indstillingsskærmbilledet.
eller
∗1
Bemærk!
*1 Disse billeder viser de knapper, der skal trykkes
på, eller de taster, der skal berøres.
Dansk
Du kan ændre mediekilderne.
Betjeningsvejledning
688
VX709E
Oversigt over betjening af knapper og berøringstaster
TUNER-betjening
(Source-skærmbillede)
Skifter radiobånd.
Vælger hjemme-/rejse-tilstande.
Manuel indstilling
Søg efter indstilling
(Options-skærmbillede)
(Skærmbilledet forvalgsliste)
(PTY-skærmbilledet vælg)
• Vælg ønskede stationer efter
valg af radiobånd.
(PTY-skærmbilledet
menupunkt)
Dansk
689
Betjeningsvejledning
VX709E
Oversigt over betjening af knapper og berøringstaster
DVD Video-betjening
(DVD Video-skærmbillede) *2
(Source-skærmbillede)
* Skærmbillede i DVD Video-tilstand,
når bilen kører.
(Optionsskærmbillede)
(DVD Setupskærmbillede)
Dansk
Bemærk!
*2 Når du afspiller en DVD video-film, vil et tryk på skærmen bevirke, at DVD
Video-skærmbilledet vises.
Betjeningsvejledning
690
VX709E
Oversigt over betjening af knapper og berøringstaster
Betjening af Bluetooth-telefon
(Menu-skærmbillede)
(Telephone-skærmbillede)
(Cellular Select-skærmbillede)
(10-tast-skærmbillede)
• Hvis du vil ringe op, skal du
indtaste telefonnummeret vha.
10-tast-skærmtastaturet, og
derefter trykke på [
] (Send)tasten.
Registrer først din
Bluetooth-mobiltelefon.
• Tryk på den ønskede telefontast
for at vælge den telefon, du vil
bruge.
Dansk
691
Betjeningsvejledning
VX709E
Oversigt over betjening af knapper og berøringstaster
Justering af de generelle indstillinger
(Menu-skærmbillede)
(General-indstillingsskærmbillede)
(Wall Paper-skærmbillede)
(Display-skærmbillede)
(System-skærmbillede)
Dansk
Betjeningsvejledning
692
VX709E
Oversigt over betjening af knapper og berøringstaster
Justering af lydindstillingerne
(Menu-skærmbillede)
(OTHERS-skærmbillede)
(Audio-indstillingsskærmbillede)
(BAL/FAD-skærmbillede)
(DZE-skærmbillede)
(TONE-skærmbillede)
Dansk
693
Betjeningsvejledning
VX709E
Fjernbetjeningsenhed
Navne på knapper
Signalsender
Funktionsområde: 30° i alle retninger
[SUBTITLE]
[AUDIO]
[ANGLE]
[MENU]
[TOP MENU]
[E], [e], [T], [t]
[ENT]
[RETURN]
[SOURCE]
[BAND]
[6]
[–], [+]
[R], [F]
Indsættelse af batteri
1. Lad dækslet glide bagud i pilens retning, og
fjern det.
2. Indsæt det CR2025-batteri, der følger med
fjernbetjeningen, i de retninger, der er vist på
figuren, og luk derefter dækslet.
Dansk
Bemærk!
Forkert anvendelse af batteriet kan få det til at
eksplodere. Vær opmærksom på følgende punkter:
• Undgå at kortslutte, adskille eller opvarme
batteriet.
• Kast ikke batteriet på åben ild.
• Bortskaf det brugte batteri korrekt.
Betjeningsvejledning
694
VX709E
CR2025-batteri
Bagerste
dæksel
Bagside
Fjernbetjeningsenhed
Fjernbetjeningsknappernes funktion
Du kan bruge fjernbetjeningen til at styre VX709E. Når funktionen 2Zone er ON, virker kontrollerne kun
på Sub-zonen.
Bemærk!
• Fjernbetjeningen på rattet virker på Main-zonen, selv når funktionen 2Zone er ON.
[AUDIO] knap
• Tryk for at indstille lydsproget. (i DVD Videotilstand)
[SUB TITLE] knap
• Tryk for at få vist undertekster. (i DVD Videotilstand)
[ANGLE] knap
• Tryk for at indstille vinkelfunktionen for DVD
video, når vinkelmærket vises. (i DVD Videotilstand)
* Er kun tilgængelig, når vinkelfunktionen i DVD
Setup-skærmbilledet er indstillet til “ON”.
[TOP MENU] knap
• Tryk for at få vist den øverste DVD-menu, der
er lagret på DVD video-disken. Nogle diske
viser ikke den øverste DVD-menu. (i DVD
Video-tilstand)
[MENU] knap
• Tryk for at få vist den DVD-menu, der er lagret
på DVD video-disken. (i DVD Video-tilstand)
[ENT] knap
• Tryk for at fastholde det valgte menupunkt på
DVD-menuen. (i DVD Video-tilstand)
[E], [e], [T], [t] knapper
• Tryk for at vælge det ønskede menupunkt, der
vises på DVD-menuen. (i DVD Video-tilstand)
[SOURCE] knap
• Tryk for at skifte kildetilstandene, herunder
TUNER-tilstand, DVD-tilstand osv. (i enhver
tilstand)
[BAND] knap
• Skifter modtagebånd. (i TUNER-tilstand,
deaktiveret, når 2Zone er ON)
• Hold den nede i mere end 1 sekund for at skifte
til hjemme-/rejse-tilstande. (i TUNER-tilstand,
deaktiveret, når 2Zone er ON)
• Tryk på knappen for at vælge den næste
mappe i et højere lag (i MP3/WMA/AAC/DivX
og USB-nøgletilstande).
[VOL –], [VOL +] knapperne
• Formindsker eller forøger lydstyrken. (i enhver
tilstand, deaktiveret, når 2Zone er ON)
[6] knap
• Tryk for at afspille video- eller lydmedier eller
sætte dem på pause. (i DVD-, USB- og
Bluetooth-tilstande, deaktiveret i USB-/
Bluetooth-tilstande, når 2Zone er ON)
• Hold den nede i mere end 1 sekund for at
stoppe videoafspilning. (i DVD Video-tilstand)
[R], [F] knapper
• Tryk for at vælge den næste højere eller lavere
forvalgte station. (i TUNER-tilstand,
deaktiveret, når 2Zone er ON)
• Tryk for at vælge det næste højere eller lavere
kapitelnummer. (i DVD Video-tilstand)
• Tryk for at vælge det næste højere eller lavere
spor. (i CDDA-, MP3/WMA-/AAC-/DivX-, USBog Bluetooth-tilstande)
• Tryk for at afspille hurtigt frem eller tilbage. (i
DVD-, USB- og Bluetooth-tilstande)
* Kun DVD-, USB- og AUX-tilstande kan vælges,
når 2Zone er ON.
• Hold den nede i mere end 1 sekund for at
tænde/slukke for funktionen 2Zone. (i enhver
tilstand)
Dansk
[RETURN] knap
• Tryk for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede, mens DVD-menuen vises. Det
kan imidlertid ske, at denne knap ikke fungerer
ved bestemte diske. (i DVD Video-tilstand)
695
Betjeningsvejledning
VX709E
4. GRUNDLÆGGENDE BETJENING
Bemærk!
• Læs dette kapitel, og se kapitlet “3. KONTROLLER” (side 686).
Tænd og sluk for strømmen
FORSIGTIGHED
FORSIGTIGHED
1. Start motoren. Denne enhed forsynes med
strøm.
Når denne enhed er tændt, kan start og
standsning af motoren med lydstyrken
indstillet til maksimalt niveau skade hørelsen.
Vær forsigtig ved indstilling af lydstyrken.
Bemærk!
• Start motoren, før du anvender denne enhed.
• Vær forsigtig med at bruge denne enhed i længere
tid, uden at motoren kører. Du kan aflade batteriet
for meget, så du ikke kan starte motoren, og det
kan forringe batteriet levetid.
Motor i ON
position
2. Tryk på knappen [SRC]. Enheden husker
automatisk den seneste betjeningstilstand og
skifter automatisk til visning i denne tilstand.
3. Tryk på knappen [SRC], og hold den nede i
mere end 1 sekund for at slukke for
strømmen.
●Om CT (Clock Time/Klokkeslæt) visning
• De viste klokkeslætoplysninger er baseret på
CT (clock time/klokkeslæt) data i RDS-signalet
eller GPS-data, når navigationssystemet er
tilsluttet.
• Når der ikke kan modtages CT-data, vises
”--:--” på displayet.
Justering af lydstyrken
1. Tryk på knapperne [–]/[+] for at justere
lydstyrken.
[–]: Formindsker lydstyrken.
[+]: Forøger lydstyrken.
• Den lydstyrke, der angives på skærmen,
ligger i intervallet fra 0 (min.) til 33 (maks.).
FORSIGTIGHED
FORSIGTIGHED
Hold under kørsel lydstyrken nede på et
niveau, så udefra kommende lyde kan høres.
Åbning af betjeningspanelet og justering af vinkel
Åbn betjeningspanelet, når du indsætter en disk/
tager en disk ud.
Betjeningspanelets vinkel kan justeres afhængigt
af enhedens monteringsvinkel eller det lys, der
kommer ind i bilen.
Dansk
Betjeningsvejledning
696
VX709E
FORSIGTIGHED
FORSIGTIGHED
• Brug ikke tvang eller overdrevne kræfter,
når du bevæger betjeningspanelet.
• Når betjeningspanelet kører, skal du passe
på, at hænder eller fingre ikke sidder fast
mellem betjeningspanelet og
hovedenheden eller dens mekaniske dele.
• Føreren må ikke styre betjeningspanelet
under kørslen.
Åbning af betjeningspanelet og justering af vinkel
Åbning/lukning af betjeningspanelet
1. Tryk på knappen [7] (OPEN/CLOSE).
Betjeningspanelet åbnes eller lukkes.
Bemærk!
• Betjeningspanelet lukker automatisk efter et
stykke tid.
• Når betjeningspanelet er åbent, kan
berøringspanelet ikke anvendes.
Justering af betjeningspanelets
vinkel
Vinklen på betjeningspanelet kan justeres inden
for 0q til 30q.
1. Hold knappen [7] (OPEN/CLOSE) nede.
Efter ca. 1 sekund udløses der to biplyde, og
betjeningspanelet begynder at bevæge sig.
2. Slip knappen, når betjeningspanelet er flyttet
til den ønskede vinkel.
Betjeningspanelet stopper.
* Når du har justeret vinklen af
betjeningspanelet, går betjeningspanelet
tilbage til den justerede vinkel, også efter det
åbnes/lukkes.
Sådan går betjeningspanelet tilbage
til den oprindelige vinkel
1. Hold knappen [7] (OPEN/CLOSE) nede.
Det bevæger sig og stopper ved 30q.
2. Hold knappen [7] (OPEN/CLOSE) nede igen.
Det bevæger sig og stopper ved 0q.
Slå lyden fra
Du kan slå alle AV-funktionerne fra.
1. Hold knappen [SRC] nede i mere end 1
sekund.
AV-funktionerne er slået fra.
Slå AV-funktionerne til
1. Tryk på knappen [SRC].
AV-funktionerne er slået til, og systemet
genoptager den seneste status for AVfunktionerne.
Slå monitoren fra
Slå monitoren til
VX709E
697
Betjeningsvejledning
1. Tryk på monitorskærmbilledet.
Monitorskærmbilledet er slået til og starter fra
det sidste skærmbillede.
• Du kan også slå monitoren til ved at trykke
på en hvilken som helst knap, bortset fra
knapperne [o] (EJECT), [7] (OPEN/
CLOSE) og [–]/[+].
Dansk
Du kan slå monitorskærmbilledet fra, og ændre
det til en sort skærm.
1. Tryk på knappen [MENU] for at få vist Menuskærmbilledet:
2. Tryk på tasten [Moni Off].
Monitorskærmbilledet er slået fra.
Indsæt en disk/tag en disk ud
Bemærkninger vedrørende
håndtering af diske
Håndtering
• Nye diske kan være ru langs kanten. Hvis
sådanne diske anvendes, fungerer afspilleren
muligvis ikke, eller lyden kan springe. Brug en
kuglepen eller lignende til at fjerne ruheden fra
kanten af disken.
Kuglepen
Ruhed
Rengøring
• Fjern fingeraftryk og støv ved hjælp af en blød
klud, og tør i en lige linje fra midten af disken til
kanten.
• Brug ikke opløsningsmidler, f.eks. almindelige
rengøringsmidler, antistatisk spray eller
fortynder til rengøring af diske.
• Når du har brugt et specielt
diskrengøringsmiddel, skal du lade disken
tørre godt, før du afspiller den.
Om diske
• Pas på, når du indlæser en disk.
Betjeningspanelet lukker automatisk, når det
har stået åbent et stykke tid.
• Sluk aldrig for strømmen, og fjern aldrig
apparatet fra bilen med en disk isat.
FORSIGTIGHED
FORSIGTIGHED
• Klæb aldrig etiketter på overfladen af disken,
og undgå at skrive på den med en kuglepen
eller lignende.
• Afspil aldrig en disk med cellofantape eller lim
på eller med mærker, der skaller af. Hvis du
forsøger at afspille en sådan disk, kan du
muligvis ikke få den ud ad DVD-afspilleren
igen, eller den kan beskadige DVD-afspilleren.
• Undgå at bruge diske med lange ridser, diske
der er deforme, revnede osv. Brug af sådanne
diske kan forårsage fejl eller skader.
• Når du skal tage en disk ud af
opbevaringskassetten, skal du trykke på
midten og løfte disken ud ved forsigtigt at holde
den i kanterne.
• Brug ikke diskbeskyttelsesark, der kan købes,
eller diske med stabilisatorer osv. Disse kan
beskadige disken eller få den indvendige
mekanisme til at gå i stykker.
Opbevaring
• Udsæt ikke diske for direkte sollys eller for en
varmekilde.
• Udsæt ikke diske for kraftig fugt eller støv.
• Udsæt ikke diske for direkte varme fra
varmeapparater.
Dansk
Betjeningsvejledning
698
VX709E
Af sikkerhedsgrunde bør føreren ikke
indsætte eller tage en disk ud ved åbning af
betjeningspanelet under kørsel.
Nej/Non
Indsæt en disk/tag en disk ud
Indsæt en disk
1. Tryk på knappen [7] (OPEN/CLOSE) for at
åbne betjeningspanelet.
2. Indsæt en disk midt i åbningen med
etikettesiden opad.
Disken bliver automatisk ført ind i DVDafspilleren.
Efter indsættelse af en disk
Systemet skifter automatisk til den relevante
kildemedietilstand for disken, og påbegynder
afspilning af disken.
Når en DVD video sættes i:
Systemet skifter til DVD Video-tilstand. Se
“Betjening af DVD Video” (side 709).
Når en lyd-CD sættes i:
Systemet skifter til CDDA-tilstand. Se “Betjening
af lyd-CD” (side 716).
Når en CD/DVD med MP3/WMA-/AAC-/DivXfiler sættes i:
Systemet skifter til MP3/WMA-/AAC-tilstand eller
DivX-tilstand afhængigt af
afspilningsindstillingen. Se “Brug af MP3/WMA/
AAC” (side 718) eller “Brug af DivX” (side 722).
FORSIGTIGHED
Af sikkerhedsgrunde bør føreren ikke
indsætte eller tage en disk ud ved åbning af
betjeningspanelet under kørsel.
Tag en disk ud
1. Tryk på knappen [7] (OPEN/CLOSE) for at
åbne betjeningspanelet.
2. Tryk på knappen [o] (EJECT) for at tage
disken ud.
Skærmen skifter til DVD-tilstand, og “EJECT”
vises.
• Hvis en disk efterlades skubbet ud i 15
sekunder, trækkes den automatisk ind igen
(automatisk indsættelse).
3. Tag disken forsigtigt ud.
Bemærk!
• Hvis du tvinger en disk ind i åbningen, før
automatisk indsætning, kan det beskadige disken.
Bemærk!
• Stik aldrig fremmede genstande ind i åbningen.
• Hvis disken ikke nemt kan indsættes, kan der være
en anden disk i mekanismen, eller enheden kan
kræve service.
• 8 cm (single) diske kan ikke anvendes.
Dansk
699
Betjeningsvejledning
VX709E
Tilslutning/Frakobling af en USB-medieenhed
Denne enhed har ét USB-stik (Universal Serial Bus), der er kompatibelt med USB 1.1 og USB 2.0.
USB-medieenheder, der kan
afspilles
Dette system kan kontrollere de følgende USBmedieenheder, tilsluttet via USB-stikket.
• Apple iPod
• USB-nøgle
Om Apple iPod
iPods kan tilsluttes vha. tilslutningskablet, der
leveres med iPod’en, men i så fald kan du kun
høre lyden fra den. Hvis du vil se videofilm, der er
gemt på din iPod, på denne enhed, skal du bruge
et specielt tilslutningskabel, der sælges separat.
Bemærk!
• Dette system fungerer ikke eller fungerer muligvis
forkert med ikke-understøttede versioner.
• Du kan finde yderligere oplysninger om de iPodmodeller, der kan bruges til afspilning, på vores
hjemmeside: www.clarion.com
• Angående andre begrænsninger, se “Brug af iPod”
(side 724).
Om USB-nøgle
Dette system kan afspille lydfiler (MP3/WMA/
AAC), der er gemt på en USB-nøgle, der
genkendes som “USB Mass Storage Class
device”. Du kan bruge din USB-nøgle som en
lydenhed blot ved at kopiere de ønskede lydfiler
over på den.
Bemærk!
• Dette system fungerer ikke eller fungerer muligvis
forkert med nogle USB-nøgler.
• Filer, der er beskyttet med enhver DRM, kan ikke
afspilles.
• Angående andre begrænsninger, se “Brug af USBnøgle” (side 728).
Dansk
Betjeningsvejledning
700
VX709E
Tilslutning/Frakobling af en USB-medieenhed
Tilslutning af en USBmedieenhed
FORSIGTIGHED
• Af sikkerhedshensyn bør føreren ikke
tilslutte eller frakoble en USB-medieenhed.
• Start ikke motoren, mens USBmedieenheden er tilsluttet, da det kan
medføre tab af eller skade på data på USBmedieenheden. Tilslut USB-medieenheden
til denne enhed efter start af motoren.
1. Tænd for strømmen til din USB-medieenhed,
om nødvendigt.
2. Kontroller placeringen af stikkene, og tilslut
USB-medieenheden til denne enheds USBstik.
• Det kan tage lang tid at genkende den
tilsluttede enhed.
Efter tilslutning af en USB-enhed
Frakobling af en USBmedieenhed
1. Bekræft, at der ikke udføres dataoverførsel på
USB-medieenheden.
Du kan finde oplysninger om
bekræftelsesmetoden i
betjeningsvejledningen til din USBmedieenhed.
2. Fjern USB-medieenheden fra USB-stikket.
FORSIGTIGHED
Sørg for at frakoble USB-medieenheden, når
motoren kører. Ellers kan det medføre tab af
data på USB-medieenheden. Undgå at stoppe
motoren, når USB-medieenheden er tilsluttet.
Bemærk!
• Når du slår strømmen til, og der ikke er tilsluttet
nogen USB-medieenhed, vises der muligvis
“MEDIA CHECK” på skærmen, hvis USBtilstanden er valgt.
Systemet skifter automatisk til den relevante
kildemedietilstand for disken afhængig af den
tilsluttede USB-enhed, og påbegynder afspilning.
Når en iPod tilsluttes:
Systemet skifter til iPod-tilstand. Se “Brug af
iPod” (side 724).
Når en USB-nøgle tilsluttes:
Systemet skifter til USB-nøgle-tilstand. Se “Brug
af USB-nøgle” (side 728).
Bemærk!
• Indsæt aldrig fremmede objekter i USB-stikket.
• Indsæt altid USB-medieenheden helt i stikket.
Ufuldstændige tilslutninger kan betyde, at
enheden ikke genkendes.
Dansk
701
Betjeningsvejledning
VX709E
Valg af mediekilde
Ændring af kildetilstand
1. Tryk på knappen [SRC] for at få vist Sourceskærmbilledet.
2. Tryk på den ønskede kildetast, som du vil
skifte til.
Systemet skifter til den tilhørende
kildemedietilstand.
Tilgængelige mediekilder
Kildetilstand
Tilhørende
kildemedietilstand
Se
Beskrivelse
TUNER-tilstand
TUNER-tilstand
side 704
—
DVD-tilstand
DVD Video-tilstand
side 709
CDDA-tilstand
side 716
MP3/WMA/AAC-tilstand
side 718
Kildemedietilstanden varierer afhængigt af
dataformatet for den disk, der er sat i DVDafspilleren.
Når der ikke er sat en disk i DVDafspilleren, vises “NO DISC”.
DivX-tilstand
side 722
iPod-tilstand
side 724
USB-nøgle-tilstand
side 728
Bluetoothtilstand
Bluetooth-tilstand
side 729
—
AUX-tilstand
AUX-tilstand
side 737
—
USB-tilstand
Kildemedietilstanden varierer afhængigt af
den type USB-medieenhed, der er tilsluttet
til USB-stikket.
Når der ikke er tilsluttet nogen USBmedieenhed, vises “NO MEDIA”.
Bemærk!
• Når USB-tilstand er valgt, vises videobilleder fra AUX-stikket på den bagerste skærm. Dette er normalt.
Sådan vælger du BT Phone- eller Navigationstilstand
Dansk
Du kan vælge BT Phone- eller Navigationstilstand i det Menu-skærmbillede, der vises, når du trykker på
knappen [MENU].
• Angående yderligere oplysninger om BT Phone-tilstand, se “Betjening af Bluetooth-telefon”
(side 731).
• Angående yderligere oplysninger om Navigation-tilstand, se “Betjening af navigationssystemet”
(side 736).
Betjeningsvejledning
702
VX709E
Funktionen 2Zone
Om funktionen 2Zone
Funktionen 2Zone er en funktion, der tildeler separate kilder til Main-zonen (denne enhed) og Sub-zonen
(den ekstra bagerste monitor) ved samtidig at afspille to kilder i dette system. På den måde får
bagsædepassagererne mulighed for at se en anden videokilde end den kilde, der afspilles på
monitorskærmbilledet i denne enhed.
• Kildelydene i Main-zonen udsendes via højttalerne i bilen, og dem fra Sub-zonen via de ekstra
hovedtelefonsystemer.
• Du kan styre en kilde, der er tildelt Sub-zonen, ved at bruge den ekstra fjernbetjening. Hvis du vil styre
den fra denne enhed, skal du tildele den samme kilde til Main-zonen og så styre den.
• Når der afspilles et medie uden videobilleder på Sub-zonen, er der en sort skærm på den bagerste
monitor.
Bemærk!
• Når Bluetooth-telefonen eller navigationssystemet afbryder, mens funktionen 2Zone er slået til, bliver lyden
fra Main-zonen afbrudt, mens lyden fra Sub-zonen udsendes som normalt.
Når det sker, mens funktionen 2Zone er slået fra, dæmpes lydsignalerne til de 4-kanals højttalere, og
stemmen fra navigationssystemet sendes ud af de to fronthøjttalere.
• Du kan ikke styre funktionen 2Zone under en afbrydelse fra Bluetooth-telefonen eller navigationssystemet.
• Når den samme kilde er tildelt til både Main- og Sub-zonerne, gælder handlinger i en zone også for den anden
zone.
Kildetilstande, der kan tildeles til
Main-/Sub-zoner
●For Main-zone
Alle kildetilstandene kan tildeles til Front-zonen.
●For Sub-zone
Følgende kildetilstande kan tildeles:
• DVD-tilstand
• USB-tilstand
• AUX-tilstand
Indstilling af funktionen 2Zone
• Fabriksindstillingen er OFF.
1. Tryk på knappen [SRC] for at få vist Sourceskærmbilledet.
2. Tryk på fanen [2 Zone] for at få vist
skærmbilledet 2 Zone.
Kildetasterne for Sub-zonen vises.
3. Tryk på den ønskede kildetast, som du vil
tildele til Sub-zonen.
Funktionen 2Zone slås til med den valgte
kildetilstand tildelt til Sub-zonen.
4. Tryk på tasten [Back] for at gå tilbage til det
forrige skærmbillede.
Bemærk!
• Brug fjernbetjeningen til at styre den kilde, der er
tildelt til Sub-zonen. Du skal vælge den samme
kildetilstand til Main-zonen, som der er tildelt til
Sub-zonen, og så styre den, for at styre den fra
denne enhed.
Slå funktionen 2Zone fra
1. Tryk på knappen [SRC] for at få vist Sourceskærmbilledet.
2. Tryk på tasten [2Zone Off], og hold den nede
i mere end 1 sekund.
Dansk
703
Betjeningsvejledning
VX709E
5. BETJENING AF KILDER
Betjening af radioen
Lyt til radio
1. Tryk på knappen [SRC], og tryk derefter på
tasten [TUNER].
TUNER-skærmbilledet vises, og systemet
genoptager den seneste status for TUNERtilstanden.
2. Tryk på tasten [Home] eller [Trav] for at
vælge Home- eller Travel-tilstand.
Home-/Travel-tilstandene giver dig mulighed
for at have forvalgte stationer for derhjemme
og nogle andre forvalgte stationer, når du er
ude at rejse.
3. Tryk på tasten [Band] for at vælge radiobånd.
Hver gang du trykker på tasten, ændres
båndet til radiomodtagelse sådan:
• I Home-tilstand: FM Home 1 eller 2 ➜ AM
Home (MW/LW) ➜ FM Home 1 eller 2...
(Det sidste FM-bånd bliver valgt.)
• I Travel-tilstand: FM Travel ➜ AM Travel
(MW/LW) ➜ FM Travel...
4. Tryk på knappen [R] eller [F] for at
indstille på den forrige eller næste forvalgte
station.
●DX SEEK
Tryk på tasten [R] eller [F] for automatisk at
søge efter en station.
Når du trykker på tasten [F], søges der efter
stationen i retning af højere frekvenser, og hvis
du trykker på tasten [R], søges der efter
stationen i retning af lavere frekvenser.
• Når DX-søgningen starter, vises “DX SEEK” på
skærmen.
●LOCAL SEEK
Hvis du holder tasten [R] eller [F] nede i
mere end 1 sekund, udføres lokal søgning.
Radiostationer med god modtagelse vælges
automatisk.
• Når lokal søgning starter, vises “LO SEEK” på
skærmen.
Manuel indstilling
Der er 2 muligheder: Hurtig indstilling og trinvis
indstilling.
Ved trinvis indstilling ændres frekvensen et trin
ad gangen. Ved hurtig indstilling kan du hurtigt
finde den ønskede frekvens.
1. Tryk på tasten [Band] for at vælge det
ønskede bånd (FM eller AM (MW/LW)).
2. Stil ind på en station.
Hurtig indstilling:
Tryk på tasten [TT] eller [tt] og hold den
nede for at søge efter en station.
Trinvis indstilling:
Tryk på tasten [TT] eller [tt] for manuelt
at indstille på en station.
Dansk
Søg efter indstilling
Vælg en forvalgt station
Der er 2 typer søgning efter indstilling: DX SEEK
og LOCAL SEEK.
DX SEEK kan indstille på radiostationer, der kan
modtages, og LOCAL SEEK kan kun indstille på
radiostationer med gode modtagelsesforhold.
1. Tryk på tasten [Band] for at vælge det
ønskede bånd (FM eller AM (MW,LW)).
2. Stil ind på en station.
• Hvis “TA” vises på skærmen, søges der
automatisk efter TP-stationer.
Der er i alt 40 forvalgte stationsindstillinger (8-FM
Home 1, 8-FM Home 2, 8-AM Home, 8-FM Travel
og 8-AM Travel), hvor du kan lagre individuelle
radiostationer i hukommelsen.
Der er 2 måder at hente den forvalgte station
frem på.
●Brug knappen [R] eller [F]
1. Tryk på tasten [Home] eller [Trav], og tryk på
tasten [Band] for at vælge det ønskede bånd.
2. Tryk på knappen [R] eller [F] for at
indstille på den forrige eller næste forvalgte
station.
Betjeningsvejledning
704
VX709E
Betjening af radioen
●Brug skærmbilledet med oversigten over
forvalgte stationer
1. Tryk på tasten [Home] eller [Trav] for at
vælge Home- eller Travel-tilstand.
2. Tryk på tasten [List] for at få vist
skærmbilledet med forvalgslisten.
3. Tryk på den ønskede Band-tast for at vælge
bånd.
4. Tryk på den relevante forvalgstast for at hente
den lagrede station frem.
• Hvis du trykker på den ønskede forvalgstast
og holder den nede i mere end 2 sekunder,
lagres den aktuelle station i hukommelsen
med forvalgte stationer.
5. Tryk på tasten [Back] for at gå tilbage til det
forrige skærmbillede.
Manuel hukommelse
1. Tryk på tasten [Home] eller [Trav] for at
vælge Home- eller Travel-tilstand.
2. Tryk på tasten [List] for at få vist
skærmbilledet med forvalgslisten.
3. Tryk på den ønskede Band-tast for at vælge
det bånd, du vil gemme.
4. Indstil den station, du vil lagre, vha. søg efter
indstilling, manuel indstilling eller forvalgt
indstilling.
5. Tryk på den ønskede forvalgstast, og hold
den nede i mere end 2 sekunder for at lagre
den aktuelle station.
Automatisk lagring
Når den aktuelle station udsender tekstdata,
vises det på TUNER-skærmbilledet. Når teksten
er længere end tekstområdet, kan du se hele
teksten ved at rulle den.
1. Tryk på tasten [x], som er vist til højre for
tekstområdet.
Teksten ruller én gang.
Om RDS (Radio Data System)
Denne enhed har et indbygget RDSdekodersystem, som understøtter radiostationer,
der sender RDS-data. Dette system kan vise
navnet på den radiostation, der modtages (PS),
og kan automatisk skifte til den radiostation med
den bedste modtagelse, når du kører over store
afstande (AF-skift). Hvis der kommer en
trafikmelding eller programinformation fra en
RDS-station, modtager du den også, uanset i
hvilken tilstand modtageren er. Hvis der
modtages EON-information, giver denne
information også mulighed for automatisk
opdatering af andre forvalgte stationer på det
samme netværk og afbrydelse ved
trafikmeldinger og/eller valgt programtype fra
andre stationer (TP). Denne funktion er ikke
tilgængelig i visse områder.
“AF” : Alternativ frekvens
“PS” : Programservicenavn
“PTY” : Programtype
“EON”: Udvidet andet netværk
“TP” : Trafikprogram
• RDS-afbrydelsen virker ikke under AM (MW/
LW) radiomodtagelse.
Dansk
VX709E
705
Betjeningsvejledning
Automatisk lagring er en funktion til lagring af op
til 8 stationer, der indstilles automatisk i
rækkefølge. Hvis der ikke kan modtages 8
stationer, forbliver tidligere lagrede stationer i
hukommelsen.
Funktionen automatisk lagring fungerer kun i
Travel-tilstand.
1. Tryk på tasten [Trav] for at vælge Traveltilstand.
2. Tryk på tasten [List].
3. Tryk på den ønskede Band-tast for at vælge
bånd.
4. Tryk på tasten [AS] for at starte søgningen
efter stationer.
Der høres et bip, og stationer med god
modtagelse lagres automatisk som forvalgte
kanaler.
• “AS” vises under søgningen efter stationer.
Hvis du vil stoppe søgningen, skal du trykke
på tasten [AS] igen.
Rulning af radiotekst
Betjening af radioen
AF-funktion (Alternativ
frekvens)
AF-funktionen skifter til en anden frekvens i det
samme netværk for at opretholde optimal
modtagelse.
Slå AF-funktionen til/fra
1. Tryk på tasten [Options].
2. Tryk på tasten [ON] eller [OFF] i menupunktet
AF for at slå funktionen til eller fra.
• Når AF-funktionen er indstillet til ON, bliver
“AF” vist nederst i skærmbilledet.
• Hvis modtagelsen af den aktuelle
radiostation bliver vedvarende forringet,
blinker “AF”-indikatoren, og enheden søger
efter det samme program på en anden
frekvens.
REG-funktion
(Regionalprogram)
Når funktionen REG er slået til, kan den optimale
regionale station modtages. Når denne funktion
er slået fra, og det regionale stationsområde
skifter, mens du kører, modtages en regional
station for det pågældende område.
Bemærk!
• Denne funktion er deaktiveret, når en national
station, f.eks. BBC R2, modtages.
• REG-funktionen kan kun slås til/fra, når AFfunktionen er slået til.
Slå REG-funktionen til/fra
1. Tryk på tasten [Options].
2. Tryk på tasten [ON] eller [OFF] i menupunktet
REG for at slå funktionen til eller fra.
Manuel indstilling på en regional
station i det samme netværk
Bemærk!
• Denne funktion kan bruges, når der modtages en
regional station i det samme netværk.
• Denne funktion er kun aktiveret, når AF-funktionen
er slået til, og REG-funktionen er slået fra.
Dansk
Betjeningsvejledning
1. Tryk på tasten [List].
2. Tryk på den ønskede Band-tast for at vælge
bånd.
3. Tryk på den ønskede forvalgstast for at hente
en regional station.
4. Hver gang du trykker på den samme
forvalgstast, skifter enheden fra en lokal
station til en anden i det samme netværk.
706
VX709E
TA-funktion (Trafikmelding)
Når der udsendes en trafikmelding, og enheden
er i TA-standbytilstand, modtages
trafikmeldingen som højeste prioritet, uanset den
funktionstilstand du anvender, så du kan lytte til
den. Automatisk indstilling på trafikprogram (TP)
er også tilgængelig.
Indstil TA-standbytilstand
1. Tryk på knappen [TA] for at indstille TAstandbytilstand.
“TA” bliver vist nederst i skærmbilledet, og
systemet søger automatisk efter en TPstation (TP SEEK). Når der modtages en
RDS-radiostation med trafikmeldinger, vises
“TP” nederst i skærmbilledet.
• Du kan også indstille denne funktion fra
funktionsskærmbilledet ved at vælge tasten
[ON] eller [OFF] i menupunktet TA.
Bemærk!
• Hvis der ikke modtages en TP-station fortsætter
systemet søgningen. Hvis du udfører ovenstående
procedure igen, forsvinder “TA” og søgningen efter
en TP-station stopper.
●Annullering af en trafikmelding
Tryk på knappen [TA], mens der modtages en
trafikmelding. Modtagelsen af trafikmeldinger
annulleres, og systemet går tilbage til TAstandbytilstand.
●Annullering af TA-standbytilstand
1. Når “TA” vises på skærmen, skal du trykke på
knappen [TA].
“TA” på skærmen forsvinder, og TAstandbytilstanden annulleres.
Betjening af radioen
PTY-funktionen
(Programtype)
Denne funktion giver dig mulighed for at lytte til
den angivne programtype, når udsendelsen
begynder, selv om systemet er indstillet til en
anden tilstand end TUNER-tilstand.
• I nogle lande findes endnu ikke PTYudsendelser.
• I TA-standbytilstand har en TP-station højere
prioritet end en PTY-station.
●Ændring af PTY-sprog
1. Tryk på tasten [Options].
2. Tryk på tasten [PTY Language] for at få vist
skærmbilledet PTY Language.
3. Tryk på den ønskede sprogtast, som du vil
indstille.
4. Tryk på tasten [Back] for at gå tilbage til det
forrige skærmbillede.
Vælg PTY
1. Tryk på tasten [Options].
2. Tryk på tasten [ON] på menupunktet PTY for
at gå til PTY-standbytilstand.
3. Tryk på tasten [PTY Select] for at få vist
skærmbilledet PTY Select.
4. Tryk på tasten for det ønskede PTYmenupunkt for at vælge programtypen.
• Den følgende tabel viser
fabriksindstillingerne for forvalgstasterne:
Forvalgsnummer
PTY-menupunkt
DANSK
Indhold
1
Nyheder
Nyheder
2
Info
Information
3
Pop
Popmusik
4
Sport
Sport
5
Klassisk
Klassisk
6
Undh. Mus
Let musik
7
LetKlass
Let klassisk musik
8
Vejr
Vejret
Dansk
5. Tryk på tasten [Back] for at gå tilbage til det
forrige skærmbillede.
●Annullering af PTY-standbytilstand
1. Tryk på tasten [Options].
2. Tryk på tasten [OFF] i menupunktet PTY.
“PTY” på skærmen forsvinder, og PTYstandbytilstanden annulleres.
●Annullering af PTY-afbrydelse
1. Tryk på knappen [TA] under modtagelse af
PTY-afbrydelsen. PTY-afbrydelsen
annulleres, og systemet vender tilbage til
PTY-standbytilstand.
• Du kan også annullere PTY-afbrydelsen
ved at trykke på tasten [Cancel], der vises
på skærmbilledet.
707
Betjeningsvejledning
VX709E
Betjening af radioen
PTY-søgning
Country
Countrymusik
1. Tryk på tasten [Options].
2. Tryk på tasten [PTY Select] for at få vist
skærmbilledet PTY Select.
3. Tryk på tasten [ITEM] for at få vist
skærmbilledet PTY Item.
4. Tryk på tasten for den ønskede programtype.
5. Tryk på en søgetast.
Hvis du trykker på tasten [F], søger
systemet efter en PTY-udsendelse op
gennem frekvenserne.
Hvis du trykker på tasten [R], søger den
ned gennem frekvenserne.
• Hvis der ikke kan modtages nogen station
med den valgte PTY-udsendelse, går
enheden tilbage til den forrige tilstand.
• Du kan vælge mellem de nedenfor angivne
29 typer PTY.
Dansktop
National musik
Oldies
Evergreens
PTY-menupunkt
DANSK
Indhold
Nyheder
Nyheder
Aktuelt
Aktuelt
Info
Information
Sport
Sport
Udd.
Uddannelse
Drama
Drama
Kultur
Kulture
Vid. skab
Videnskab
Bl. Undh
Diverse
Pop
Popmusik
Rock
Rockmusik
Undh. Mus
Let musik
LetKlass
Let klassisk musik
Klassisk
Seriøs klassisk musik
Bla Mus
Anden musik
Vejr
Vejret
Økonomi
Finans
For børn
Børneprogrammer
Dansk
Betjeningsvejledning
Social
Socialt stof
Religion
Religion
Tlf. prg
Ring ind
Rejser
Rejser
Fritid
Fritid
Jazz
Jazzmusik
708
VX709E
FolkMus
Folkemusik
Doku. prg
Dokumentar
Nødmelding
Hvis der modtages en nødmelding, stoppes alle
funktioner. “Alarm” vises på skærmen, og
nødmeldingen høres.
●Annullering af en nødmelding
1. Tryk på knappen [TA] under modtagelse af
nødmeldingen. Nødmeldingen annulleres, og
systemet vender tilbage til PTYstandbytilstanden.
• Du kan også annullere nødmeldingen ved
at trykke på tasten [Cancel], der vises på
skærmbilledet.
Lydstyrkeindstilling for TA,
nødmeldinger (Alarm) og PTY
Lydstyrken for TA-, Alarm- og PTY-afbrydelser
kan indstilles under TA-, Alarm- eller PTYafbrydelser.
• Fabriksindstillingen er “15”.
1. Brug knapperne [VOL +] og [VOL –] for at
indstille lydstyrken til det ønskede niveau (00
til 33) under en TA-, Alarm- eller PTYafbrydelse.
• Når TA-, Alarm- eller PTY-afbrydelsen
afsluttes, vender lydstyrken tilbage til
niveauet før afbrydelsen.
Betjening af DVD Video
Valg af DVD Video-tilstand
1. Indsæt en DVD Video i DVD-afspilleren.
Systemet læser automatisk diskdataene,
skifter til DVD-tilstand (DVD Video-tilstand) og
påbegynder afspilning efter en tid.
Se også “Indsæt en disk/tag en disk ud”
(side 698).
Ændring af DVDsystemindstillinger
Bemærk!
• Hvis opsætningen udføres midt under en DVD
videoafspilning, starter afspilningen igen fra
diskens begyndelse.
Vis DVD Setup-skærmbilledet
1. Tryk på skærmen for at få vist DVD Videoskærmbilledet.
2. Tryk på tasten [Options] for at få vist
indstillingsmenuen.
3. Tryk på tasten [Set up] for at få vist DVD Set
up-skærmbilledet.
ADVARSEL
• Nogle videoer kan være optaget med et
højere lydniveau end det ønskede. Forøg
lydstyrken gradvist fra
minimumindstillingen, når videoen er
startet.
• Af hensyn til din sikkerhed må du ikke se
video eller betjene kontrollerne under
kørsel. Bemærk, at det i visse lande er
forbudt at se og betjene video under
kørsel.
Bemærk!
• Af hensyn til sikkerheden har dette system en
sikkerhedsfunktion, som deaktiverer billedet, når
bilen kører, så kun lyden høres. Billedet kan kun
ses, når bilen er standset, og parkeringsbremsen
er aktiveret.
• Hvis “AUDIO ONLY” vises på skærmen
umiddelbart efter, at du har slået strømmen fra
bilen til, skal du løsne parkeringsbremsen, mens
du bekræfter sikkerheden og derefter trække
parkeringsbremsen igen.
4. Angiv indstillinger for de ønskede punkter.
Se følgende afsnit angående detaljer.
• I de følgende afsnit beskrives kun
oplysningerne angående indstillinger, mens
procedurerne til valg af menupunkter
springes over.
5. Tryk på tasten [Back].
Dansk
●Når en DVD videodisk allerede er blevet sat i:
1. Tryk på knappen [SRC] for at få vist Sourceskærmbilledet.
2. Tryk på tasten [DVD] for at vælge DVD Videotilstand.
Systemet skifter til DVD-tilstand (DVD Videotilstand), og påbegynder afspilning fra der,
hvor den er nået til.
• Tryk på tasten [C] for at få vist den næste
side.
• Tryk på tasten [c] for at vende tilbage til den
forrige side.
709
Betjeningsvejledning
VX709E
Betjening af DVD Video
Indstilling af skærmstørrelse
Indstil diskmenusproget
Indstil skærmstørrelsen for den ekstra bagerste
monitor, som er tilsluttet til denne enhed.
• Fabriksindstillingen er “Wide”.
• Fabriksindstillingen er “English”.
4-1. Tryk på tasten [Wide], [PS] eller [LB] i
menupunktet TV Display for at ændre
skærmstørrelsen til “Wide”, “Pan Scan”
eller “Letter Box”.
●Når du anvender en type bagerste monitor i
bredformat (16:9)
Wide:
4-1. Tryk på tasten [x] i menupunktet Menu
Language.
4-2. Tryk på den ønskede sprogtast, som du vil
indstille.
4-3. Tryk på tasten [Back].
Indstil lydproget
• Fabriksindstillingen er “English”.
4-1. Tryk på tasten [x] i menupunktet Audio
Language.
4-2. Tryk på den ønskede sprogtast, som du vil
indstille.
4-3. Tryk på tasten [Back].
●Når du anvender en almindelig type
bagerste monitor (4:3)
Pan Scan:
Områderne helt til venstre og til højre af
skærmen afskæres.
Indstil undertekstproget
• Fabriksindstillingen er “English”.
4-1. Tryk på tasten [x] i menupunktet Subtitle
Language.
4-2. Tryk på den ønskede sprogtast, som du vil
indstille.
• Vælg tasten [Off] for at slå underteksterne
fra.
Denne funktion gør det muligt at afspille den
vigtige del af billedet på skærmen. I nogle
tilfælde vises billedet, mens det panoreres
(rulles).
Letter Box:
Der fremkommer en sort zone øverst og
nederst på skærmen.
Denne metode viser Cinema Scope- og Vista
Vision-billeder uden at afskære dem ved at
frembringe en sort zone øverst og nederst.
Indstil visning af vinkelmærker
Dansk
Du kan indstille, så der vises vinkelmærker på
sekvenser, hvor der kan aktiveres vinkelmærker.
• Fabriksindstillingen er “OFF”.
Betjeningsvejledning
4-1. Tryk på tasten [ON] eller [OFF] i
menupunktet Angle for at slå
vinkelfunktionen til eller fra.
710
VX709E
4-3. Tryk på tasten [Back].
Indstil adgangskoden for opsætning
af niveauet for forældrekontrol
• Fabriksindstillingen er “0000”.
4-1. Tryk på tasten [x] i menupunktet Password.
4-2. Tryk på taltasten (0 til 9) for at angive en 4cifret adgangskode.
• Angiv den gamle adgangskode, og tryk på
tasten [ENT].
Angiv “4356” for at nulstille
adgangskoden.
• Angiv en ny adgangskode, og tryk på
tasten [ENT].
• Angiv den samme nye adgangskode igen,
og tryk på tasten [ENT].
Bemærk!
• Når der indsættes en disk med
visningsbegrænsninger, bliver du anmodet om at
angive en adgangskode. Disken kan ikke vises, før
den korrekte adgangskode er angivet.
Betjening af DVD Video
Indstil landekoden
LESOTHO
7683
Indstil landekoden for opsætning af niveauet for
forældrekontrol
• Fabriksindstillingen er “7166” (UK).
LIECHTENSTEIN
7673
LUXEMBOURG
7685
4-1. Tryk på tasten [x] i menupunktet Country
Code.
MAKEDONIEN, DEN
TIDLIGERE JUGOSLAVISKE
REPUBLIK
7775
4-2. Tryk på taltasten (0 til 9) for at angive en 4cifret landekode (se den følgende tabel).
7784
4-3. Tryk på tasten [ENT].
MONACO
7767
Oversigt over landekoder:
HOLLAND
7876
Kode
(HOLLANDSKE ANTILLER)
6578
6576
NORGE
7879
ANDORRA
6568
OMAN
7977
ØSTRIG
6584
POLEN
8076
BAHRAIN
6672
PORTUGAL
8084
BELGIEN
6669
QATAR
8165
BOSNIEN OG
HERZEGOWINA
6665
RUMÆNIEN
8279
SAN MARINO
8377
BULGARIEN
6671
SAUDI-ARABIEN
8365
KROATIEN (lokalt navn:
Hrvatska)
7282
SLOVAKIET (Slovakiske
republik)
8375
CYPERN
6789
SLOVENIEN
8373
TJEKKIET
6790
SYDAFRIKA
9065
DANMARK
6875
SPANIEN
6983
ÆGYPTEN
6971
SWAZILAND
8390
FINLAND
7073
SVERIGE
8369
FRANKRIG
7082
SCHWEIZ
6772
(FRANKRIG, STORBY)
7088
SYRIEN
8389
TYSKLAND
6869
TYRKIET
8482
GRÆKENLAND
7182
6569
UNGARN
7285
FORENEDE ARABISKE
EMIRATER
ISLAND
7383
STORBRITANNIEN
7166
IRAN (DEN ISLAMISKE
REPUBLIK)
7382
Vaticanstaten
8665
YEMEN
8969
IRAK
7381
JUGOSLAVIEN
8985
IRLAND
7369
FÆRØERNE
7079
ISRAEL
7376
GIBRALTAR
7173
ITALIEN
7384
GRØNLAND
7176
JAPAN
7480
SVALBARD OG JAN MAYEN
8374
Land
ALBANIEN
7479
KUWAIT
7587
LIBANON
7666
VX709E
711
Betjeningsvejledning
JORDAN
Dansk
MALTA
Betjening af DVD Video
Indstilling af niveau for
forældrekontrol
Du kan ændre niveauet for forældrelås
(audiovisuel begrænsning).
Denne funktion giver mulighed for at klippe
sekvenser ud, der ikke bør ses af børn, eller
udskifte dem automatisk med andre sekvenser,
der er forberedt på forhånd. F.eks. kan du ved at
udskifte meget voldsomme sekvenser eller
sexscener med uskadelige sekvenser opnå en
problemfri film, som om det var sådan fra
begyndelsen.
• Fabriksindstillingen er “8”.
4-1. Tryk på tasten [[] eller []] i menupunktet
Parental Level.
Skærmbilledet Password vises.
4-2. Tryk på taltasten (0 til 9) for at angive en 4cifret adgangskode, og tryk på tasten [ENT].
• Fabriksindstillingen for adgangskoden er
“0000”.
4-3. Tryk på tasten [[] eller []] for at vælge
niveau “1” til “8” eller “No Parental”.
Sammenhængen mellem DVD
videokategorikoder og forældreniveau er
vist i nedenstående tabel. Brug denne tabel
ved indstilling af forældreniveauet.
NIVEAU7 NC-17
(IKKE TILLADT FOR 17 OG
DERUNDER)
NIVEAU6 R
(BEGRÆNSET)
NIVEAU4 PG-13
(FORÆLDRE ADVARES PÅ DET
KRAFTIGSTE)
NIVEAU3 PG
(FORÆLDREVEJLEDNING
FORESLÅS)
NIVEAU1 G
(ALMINDELIGT PUBLIKUM)
• Det indhold, som forældreniveauet begrænser,
varierer med landekoden.
Betjening af DVD video
Dansk
Se en DVD Video
Betjeningsvejledning
Efter indsætning af disken afspilles den.
• Tryk på tasten [p], hvis afspilningen ikke
begynder.
• Betjeningen kan være forskellig afhængigt af
filmen på disken.
712
VX709E
●Om justering af lydstyrken ved afspilning af
DVD Video-diske
Dette system har uafhængig lydstyrke ved afspilning
af DVD Video-diske. Indstillingen af lydstyrken ved
DVD-afspilning påvirker ikke lydstyrken i andre
tilstande, og indstillingen af lydstyrken i andre
tilstande påvirker ikke DVD-afspilningen.
●Når DVD-menuen vises
For almindelige DVD Video-diske vises DVDmenuen muligvis.
Når DVD-menuen er blevet vist, skal du vælge et
menupunkt i følgende beskrevne handlinger.
Vis skærmbilledet DVD Video
Skærmbilledet DVD Video bruges til at styre
afspilningstilstanden fra skærmen.
1. Tryk på skærmen.
Skærmbilledet DVD Video vises.
Hvis du ikke trykker på skærmen i 7 sekunder,
går skærmen tilbage til
afspilningsskærmbilledet.
Valg af skærmstørrelse
Du kan ændre skærmstørrelsen, så den passer
til den film, der skal afspilles.
• Fabriksindstillingen er “F.Wide”.
1. Tryk på skærmen for at få vist DVD Videoskærmbilledet.
2. Bliv ved med at trykke på tasten [Wide/
F.Wide/Cinema/Normal], indtil du har valgt
den ønskede skærmstørrelse.
• Denne tast viser den aktuelle indstilling for
skærmstørrelsen.
[Wide]:
Billedet udvides på samme måde som
indstillingen [F.Wide], men bredden er
smallere. Afhængigt af billeddataene vises
der muligvis sorte områder på begge sider af
skærmen.
[F.Wide]:
Billedet udvides, så billedets rektangel passer
til skærmen (16:9). Billedets størrelsesforhold
kan ændres.
[Cinema]:
Billedet udvides, så den øverste og nederste
kant af billedet passer til skærmen. Velegnet
til billeder i letterbox-format. Undertitler på
billeder, der ikke er i letterbox-format, kan
blive skåret væk i denne tilstand.
[Normal]:
Billedet udvides, så billedets øverste og
nederste kant passer til skærmen, og så
billedets størrelsesforhold bliver 4:3. Billedets
størrelsesforhold kan ændres.
3. Tryk på tasten [Hide] for at vende tilbage til
afspilningsskærmbilledet.
Betjening af DVD Video
Brug af DVD-menuen
●Vis DVD-menuen
1. Vis skærmbilledet DVD Video, og tryk på
tasten [Menu] eller [Top Menu] under
afspilning.
DVD-menuen vises.
• Det viste indhold for hver tast afviger
afhængigt af DVD-softwaren.
• Dette er et eksempel på visning af DVDmenu:
●Brug af DVD-menuen
Du kan betjene menupunkterne ved at få vist
skærmtastaturet.
1. Tryk for at få vist DVD Video-skærmbilledet,
og tryk derefter på tasten [Key].
Skærmtastaturet med markør vises på
skærmen.
• Hvis du trykker på tasten [Num], ændres
tastaturet til et skærmtastatur med tal.
2. Vælg det ønskede menupunkt vha. enten
markøren eller det tal, der svarer til
menuindholdet.
3. Tryk på tasten [ENT] for at angive det valgte
menupunkt.
4. Tryk på tasten [Hide] for at skjule
skærmtastaturet.
●Skift placering af skærmtastatur
Hvis det bliver vanskeligt at se menupunkterne
gennem skærmtastaturet, kan du flytte
skærmtastaturet til den anden side af skærmen.
Tastatur
Tastatur
Stop afspilning
1. Vis skærmbilledet DVD Video, tryk på tasten
[p], og hold den nede i mere end 1 sekund
under afspilning.
Afspilningen stopper.
2. Hvis du vil genoptage afspilningen, skal du
trykke på tasten [p].
Afspilningen starter fra den sekvens, hvor den
blev stoppet.
Hold pause i afspilning
1. Vis skærmbilledet DVD Video, tryk på tasten
[p] under afspilning.
Afspilningen holder pause.
2. Hvis du vil genoptage afspilningen, skal du
trykke på tasten [p] igen.
Afspilningen genoptages.
Dansk
713
Betjeningsvejledning
VX709E
Betjening af DVD Video
Langsom afspilning
Spring kapitler over (søgning)
1. Vis skærmbilledet DVD Video, tryk på tasten
[p] under afspilning for at få afspilningen til
at holde pause.
2. Tryk på tasten [F], og hold den nede.
Når du trykker på tasten, fortsætter den
langsomme afspilning med 1/3 hastighed.
Når du slipper tasten, genoptages normal
afspilning.
• Langsom afspilning kan ikke udføres
baglæns. Det er heller ikke muligt at
gengive lyd under langsom afspilning.
• Du kan også bruge knappen [F] i stedet
for tasten [F].
Et “kapitel” er en lille del af ”titlen” (filmen), som
er optaget på disken.
1. Tryk på knappen [R] eller [F] under
afspilning.
Kapitler springes over så mange gange, som
du trykker på knappen, og afspilningen
starter.
Hurtigt fremad og hurtigt tilbage
1. Hold knappen [R] eller [F] nede under
afspilning.
[F] knap: Hurtigt fremad
[R] knap: Hurtigt tilbage
Afspilningen bliver først 4 gange hurtigere og
derefter 16 gange hurtigere efter 3 sekunder.
Når du slipper knappen, genoptages
afspilning ved normal hastighed.
• Der gengives ingen lyd under hurtig fremadog tilbagespoling.
• Hastigheden ved hurtig fremad- og
tilbagespoling kan variere afhængigt af
disken.
• Du kan også bruge tasterne [R] og [F]
i stedet for knapperne [R] og [F].
Dansk
Betjeningsvejledning
714
VX709E
Aktuelt
sted
Kapitel
ned
Kapitel
Kapitel
op
• Et tryk på knappen [F] starter
afspilningen fra begyndelsen af det næste
kapitel.
• Et tryk på knappen [R] starter
afspilningen fra begyndelsen af det aktuelle
kapitel.
Hvis du trykker på denne knap igen inden
for 4 sekunder, starter afspilningen fra
begyndelsen af det forrige kapitel.
• Du kan også bruge tasterne [R] og [F]
i stedet for knapperne [R] og [F].
Søg efter et kapitel/titelnummer
Du kan finde begyndelsen af en sekvens ved
hjælp af kapitelnumre eller titelnumre, der er
optaget på DVD Video-disken.
• Et “kapitel” er en lille del af ”titlen” (filmen), som
er optaget på disken.
1. Vis skærmbilledet DVD Video, og tryk på
tasten [Options].
2. Tryk på tasten [Direct].
Skærmtastaturet vises.
• Du kan vælge den ønskede titel ved at
trykke på tasten [Title].
3. Indtast det kapitelnummer, du ønsker at
afspille, vha. tasterne [0] til [9].
4. Tryk på tasten [ENT].
Afspilningen starter fra sekvensen i det
indtastede kapitelnummer i den valgte titel.
• Hvis det indtastede kapitelnummer ikke
findes, eller det ikke er muligt at søge efter
det, ændres skærmbilledet ikke.
Betjening af DVD Video
Gentag afspilning
Denne handling afspiller den aktuelle titel eller
kapitel gentagne gange.
1. Vis skærmbilledet DVD Video, og tryk på
tasten [Options].
2. Tryk på tasten [Title] eller [Chapter] i
menupunktet Repeat, og tryk så på tasten
[Back].
Der vises “T.RPT” eller “C.RPT”.
3. Udfør den samme handling for at slå gentag
afspilning fra.
Skift mellem sprog
På diske, hvor der er optaget to eller flere lydspor
eller sprog, kan du skifte mellem sprogene under
afspilning.
1. Vis skærmbilledet DVD Video, og tryk på
tasten [Options].
2. Tryk på tasten [Audio] under afspilning.
Hver gang du trykker på tasten, kan du skifte
mellem sprogene.
• Der kan være optaget op til 8 sprog,
afhængigt af disken. Se mærket ( 8 :
Angiver, at der er optaget 8 lydspor) på
disken.
• Det kan være helt umuligt at skifte eller
umuligt i visse sekvenser, afhængigt af
disken.
• Det kan tage tid at skifte mellem sprogene.
• Når der tændes for strømmen, og når der
skiftes til en ny disk, vælges sproget i
fabriksindstillingen. Hvis dette sprog ikke er
optaget, skiftes til det sprog, der er angivet
på disken.
3. Tryk på tasten [Back] for at gå tilbage til det
forrige skærmbillede.
Skift undertekster
Skift vinkler
På DVD’er, hvor der er optaget videobilleder i to
eller flere vinkler, kan du skifte mellem vinklerne
under afspilning.
• Denne handling kan udføres, når funktionen
“Indstil visning af vinkelmærker” (se side 710)
er indstillet til “ON”.
1. Vis skærmbilledet DVD Video, tryk på tasten
[Angle] under afspilning.
Hver gang du trykker på tasten, kan du skifte
mellem vinklerne.
• Der kan være optaget op til 9 vinkler,
afhængigt af disken. Se mærket (
:
Angiver, at der er flere vinkler) på disken.
• Vinklerne kan skifte med en jævn overgang
eller med et kortvarigt stillbillede, afhængigt
af disken.
• Det kan være helt umuligt at skifte eller
umuligt i visse sekvenser, afhængigt af
disken.
• Det kan tage tid at skifte mellem vinklerne.
• Sekvenser, der er optaget i to eller flere
vinkler, kan muligvis afspilles, afhængigt af
disken.
• Når der tændes for strømmen, og når der
skiftes til en ny disk, vælges sproget i
fabriksindstillingen. Hvis dette sprog ikke er
optaget, skiftes til det sprog, der er angivet
på disken.
Vis/skjul afspilningsstatus
1. Vis skærmbilledet DVD Video, og tryk på
tasten [Options].
2. Tryk på tasten [ON] eller [OFF] i menupunktet
P.Time under afspilning.
3. Tryk på tasten [Back] for at gå tilbage til det
forrige skærmbillede.
Afspilningsstatus vises på skærmen.
Titelnummer
Kapitelnummer
Afspilningstid
T01
C0 0 1
00 : 00 : 19
715
Betjeningsvejledning
VX709E
Dansk
På DVD’er, hvor der er optaget to eller flere sprog
til undertekster, kan du skifte mellem sprogene
under afspilning.
1. Vis skærmbilledet DVD Video, og tryk på
tasten [Options].
2. Tryk på tasten [Subtitle] under afspilning.
Skærmbilledet Subtitle Language vises.
3. Tryk på den sprogtast, som du vil have vist.
• Der kan være optaget op til 32 typer
undertekster, afhængigt af disken. Se
mærket ( 8 : Angiver, at der er optaget 8
typer undertekster) på disken.
• Hvis du vil slå underteksterne fra, skal du
vælge “OFF”.
• Det kan være helt umuligt at skifte eller
umuligt i visse sekvenser, afhængigt af
disken.
• Det kan tage tid at skifte mellem
underteksterne.
4. Tryk på tasten [Back] for at gå tilbage til det
forrige skærmbillede.
Betjening af lyd-CD
Dette system er en CD TEXT-kompatibel model og understøtter visning af DISC TITLE, TRACK TITLE
og TRACK ARTIST i CD TEXT.
Bemærk!
• Denne enhed understøtter kun CD TEXT på engelsk. Hertil kommer, at visse tegn ikke kan gengives korrekt
på displayet.
Vælg CDDA-tilstand
1. Sæt en lyd-CD i DVD-afspilleren.
Systemet læser automatisk diskdataene,
skifter til DVD-tilstand (CDDA-tilstand) og
påbegynder afspilning efter en tid.
Se også “Indsæt en disk/tag en disk ud”
(side 698).
Betjening af en lyd-CD
Lyt til en lyd-CD
Efter indsætning af disken afspilles den.
• Tryk på tasten [p], hvis afspilningen ikke
begynder.
Hold pause i afspilning
1. Tryk på tasten [p] under afspilning.
Afspilningen holder pause.
2. Hvis du vil genoptage afspilningen, skal du
trykke på tasten [p].
Afspilningen genoptages.
Spring et spor over (søgning)
ADVARSEL
• Nogle CD’er kan være optaget med et
højere lydniveau end det ønskede. Forøg
lydstyrken gradvist fra
minimumindstillingen, når afspilningen er
startet.
• Af sikkerhedshensyn bør føreren ikke
betjene kontrollerne under kørsel.
●Når en lyd-CD allerede er sat i:
1. Tryk på knappen [SRC] for at få vist Sourceskærmbilledet.
2. Tryk på tasten [DVD] for at vælge CDDAtilstand.
Systemet skifter til DVD-tilstand (CDDAtilstand), og påbegynder afspilning fra der,
hvor den er nået til.
Dansk
Betjeningsvejledning
716
VX709E
1. Tryk på knappen [R] eller [F] under
afspilning.
Spor springes over så mange gange, som du
trykker på knappen, og afspilningen starter.
• Et tryk på knappen [F] starter
afspilningen fra begyndelsen af det næste
spor.
• Et tryk på knappen [R] starter
afspilningen fra begyndelsen af det aktuelle
spor.
Hvis du trykker på denne knap igen inden
for ca. 2 sekunder, starter afspilningen fra
begyndelsen af det forrige spor.
• Du kan også bruge tasterne [R] og [F]
i stedet for knapperne [R] og [F].
Hurtigt fremad og hurtigt tilbage
1. Tryk på knappen [R] eller [F], og hold
den nede under afspilning.
Afspilningen bliver først 4 gange hurtigere og
derefter 16 gange hurtigere efter 3 sekunder.
Når du slipper knappen, genoptages
afspilning ved normal hastighed.
• Du kan også bruge tasterne [R] og [F]
i stedet for knapperne [R] og [F].
Betjening af lyd-CD
Forskellige andre
afspilningsfunktioner
1. Tryk på tasten [Options].
2. Tryk på tasten [Track] for den funktion, du
ønsker at anvende.
Gentaget afspilning af spor:
Tryk på tasten [Track] i menupunktet Repeat.
• Denne handling afspiller det aktuelle spor
gentagne gange.
• “T.RPT” vises på skærmen.
Vilkårlig afspilning af spor:
Tryk på tasten [Track] i menupunktet
Random.
• Denne funktion afspiller alle sporene på
disken i tilfældig rækkefølge.
• “T.RDM” vises på skærmen.
3. Tryk på tasten [Track] for funktionen for at
annullere afspilningen.
4. Tryk på tasten [Back] for at gå tilbage til det
forrige skærmbillede.
Rul titler på spor
Når der vises en titel eller et navn på
skærmbilledet, som er længere end
tekstområdet, kan du se hele teksten ved at rulle
den.
1. Tryk på tasten [x] til højre for tekstområdet,
når den tekst, du vil rulle, vises.
Teksten ruller én gang.
Dansk
717
Betjeningsvejledning
VX709E
Brug af MP3/WMA/AAC
Dette system kan afspille MP3/WMA/AAC-filer, der er optaget på en disk.
Om MP3/WMA/AAC-filer
Hvad er MP3/WMA/AAC?
MP3, WMA og AAC er lydfilformater, der har
spredt sig til computerbrugere og er blevet et
standardformat.
MP3 er en metode til lydkomprimering og
klassificeret som lydlag 3 i MPEG-standarden.
WMA (Windows Media Audio) er en metode til
lydkomprimering, der er udviklet af Microsoft
Corporation.
AAC (Advanced Audio Coding) er en nyere
metode til lydkomprimering, der er udviklet til
brug med videokomprimeringsstandarderne
MPEG-2 og MPEG-4, og bliver brugt som
standardlydformat til iPod og iTunes fra Apple
Inc.
Disse funktioner komprimerer de oprindelige
lyddata til ca. 10 procent af den oprindelige
størrelse med en høj lydkvalitet. Dette betyder, at
ca. 10 lyd-CD’er kan optages på en CD-R/RWdisk, så du kan lytte i lang tid uden at skulle skifte
CD’er.
Vis MP3/WMA/AAC TAG-titler
Tag-information (sportitel, kunstnernavn og
albumtitel) kan vises for en MP3/WMA/AAC-fil
indeholdende Tag-information.
Dette system understøtter ID3 TAG version 1.x/
2.x og WMA-TAG.
Bemærk!
• Tag-information, der er angivet med 2-byte tegn,
bliver muligvis ikke vist korrekt på displayet.
• ID3 version 2.x tag-formatet understøttes ikke helt.
Dette system kan vise information på op til 60
bytes og ignorerer resten.
• WMA-TAG-albumtitler vises muligvis ikke korrekt.
Dansk
Betjeningsvejledning
718
VX709E
Sikkerhedsforanstaltninger for MP3/
WMA/AAC-filer
●Almindelige sikkerhedsforanstaltninger
• Filer med andre formater end MP3/WMA/AAC
kan ikke afspilles. Desuden kan nogle filer
muligvis ikke afspilles pga.
kodningsindstillingerne. Når en fil ikke kan
afspilles, afspilles den næste fil i stedet for.
• Der kan muligvis forekomme støj afhængigt af
den type kodningssoftware, der blev brugt til at
kode dataene.
• Du kan bruge formatet VBR (Variable Bit Rate)
ved indkodning. I så fald afviger den viste
spilletid muligvis lidt fra den faktiske spilletid.
• Filer, hvor DRM-funktionen (Digital Rights
Management) er indstillet, kan ikke afspilles.
●For MP3-filer
• Indstil samplingsfrekvensen til:
• MPEG1 Layer3: 32, 44,1 eller 48 kHz
• MPEG2 Layer3: 16, 22,05 eller 24 kHz
• MPEG2.5 Layer3: 8, 11,025 eller 12 kHz
• Indstil bitrate til:
• MPEG1 Layer3: 32 til 320 kbps (VBR)
• MPEG2 Layer3: 8 til 160 kbps (VBR)
• MPEG2.5 Layer3: 8 til 160 kbps (VBR)
• Tilføj en filtype, “.MP3” eller “.mp3”, med
enkelt-byte tegn.
●For WMA-filer
• Indstil samplingsfrekvensen til at være i
området fra 22,05 til 44,1 kHz.
• Indstil bitraten til 48, 64, 80, 96, 128, 160 eller
192 kbps.
• Tilføj en filtype, “.WMA” eller “.wma”, med
enkelt-byte tegn.
●For AAC-filer
• Dette system understøtter kun MPEG4-lydfiler,
der er kodet af iTunes.
• Indstil samplingsfrekvensen til 44,1 eller 48
kHz.
• Indstil bitraten til at være i området fra 16 til 320
kbps (VBR).
• Tilføj en filtype, “.M4A” eller “.m4a”, med
enkelt-byte tegn.
Brug af MP3/WMA/AAC
Sikkerhedsforanstaltninger ved
forberedelse af en disk
Bemærk!
• Angående yderligere oplysninger om
nedennævnte DivX-fil, se “Brug af DivX”
(side 722).
●Logisk format (filsystem)
Følgende formater er tilgængelig ved skrivning af
MP3/WMA/AAC/DivX-filer på en disk:
• For CD-R/RW: ISO9660 level 1/level 2,
Romeo, Joliet eller Apple ISO (uden at
inkludere ekspansionsformat)
• For DVD±R/RW: UDF (Universal Disk Format)
●Mappestruktur
• Mappehierarkiet må højest have 8
hierarkiniveauer. Ellers er afspilning ikke mulig.
• Du kan lagre MP3-filerne, WMA-filerne og
AAC-filerne sammen på en disk eller i en
mappe.
• Du kan også lagre MP3/WMA/AAC-filer og
DivX-filer sammen på en disk eller i en mappe.
I så fald kan du vælge, om disken skal
betragtes som en MP3/WMA/AAC-disk eller
som en DivX-disk. se “Afspilningsindstilling for
diske med DivX-filer” (side 721).
●Antal filer eller mapper
• Det maksimalt tilladte antal mapper er 255
(inklusiv rod-mappen).
• Det maksimalt tilladte antal filer på en disk er
999.
• Det maksimalt tilladte antal filer i en mappe er
255.
●Mappevisning i mappelisten
• Kun mapper, der indeholder MP3/WMA/AACfiler eller DivX-filer (1 til 4 på illustrationen)
vises på listen. Mapper, der ikke indeholder
MP3/WMA/AAC/DivX-filer vises ikke.
• Mappehierarki (1 til 4 på illustrationen)
ignoreres og samles på ét niveau.
• Mapper arrangeres i samme rækkefølge, som
de oprettes.
Valg af MP3/WMA/AACtilstand
1. Sæt en disk med MP3/WMA/AAC-filer i DVDafspilleren.
Systemet læser automatisk diskdataene,
skifter til DVD-tilstand (MP3/WMA/AACtilstand), og påbegynder afspilning efter en
tid.
Se også “Indsæt en disk/tag en disk ud”
(side 698).
ADVARSEL
• Lyd-CD’er kan være optaget med et
højere lydniveau end det ønskede. Forøg
lydstyrken gradvist fra
minimumindstillingen, når afspilningen er
startet.
• Af sikkerhedshensyn bør føreren ikke
betjene kontrollerne under kørsel.
Bemærk!
• Bemærk, at systemet går til DivX-tilstand, når der
sættes en disk i med DivX-filer, hvis funktionen
Playform er indstillet til “Video” (se side 721).
●Når en disk allerede er sat i
1. Tryk på knappen [SRC] for at få vist Sourceskærmbilledet.
2. Tryk på tasten [DVD] for at vælge MP3/WMA/
AAC-tilstand.
Systemet skifter til DVD-tilstand (MP3/WMA/
AAC-tilstand), og påbegynder afspilning fra
der, hvor den er nået til.
Afspilning af MP3/WMA/AAC
1
2
1
3
Bemærk!
• De samme handlinger, der nævnes nedenfor,
bruges også i USB-nøgletilstandene.
4
2
3
Lyt til MP3/WMA/AAC-filer
Efter indsætning af disken afspilles den.
• Tryk på tasten [p], hvis afspilningen ikke
begynder.
719
Betjeningsvejledning
VX709E
Dansk
4
Brug af MP3/WMA/AAC
Hold pause i afspilning
1. Tryk på tasten [p] under afspilning.
Afspilningen holder pause.
2. Hvis du vil genoptage afspilningen, skal du
trykke på tasten [p].
Afspilningen genoptages.
Spring et spor over (søgning)
1. Tryk på knappen [R] eller [F] under
afspilning.
Spor springes over så mange gange, som du
trykker på knappen, og afspilningen starter.
• Et tryk på knappen [F] starter
afspilningen fra begyndelsen af det næste
spor.
• Et tryk på knappen [R] starter
afspilningen fra begyndelsen af det aktuelle
spor.
Hvis du trykker på denne knap igen inden
for ca. 2 sekunder, starter afspilningen fra
begyndelsen af det forrige spor.
• Du kan også bruge tasterne [R] og [F]
i stedet for knapperne [R] og [F].
• Disse funktioner udføres kun i den aktuelle
mappe.
Hurtigt fremad og hurtigt tilbage
1. Tryk på knappen [R] eller [F], og hold
den nede under afspilning.
Afspilningen bliver først 4 gange hurtigere og
derefter 16 gange hurtigere efter 3 sekunder.
Når du slipper knappen, genoptages
afspilning ved normal hastighed.
• Du kan også bruge tasterne [R] og [F]
i stedet for knapperne [R] og [F].
Spring den aktuelle mappe over
1. Tryk på en FOLDER-tast under afspilning.
Sporene i den aktuelle mappe springes over,
og afspilningen starter fra det første spor i den
næste eller den forrige mappe.
Vælg en mappe eller et spor på
listeskærmbilledet
Dansk
Betjeningsvejledning
1. Tryk på tasten [List].
Skærmbilledet med mappeoversigten vises.
2. Hvis den ønskede mappe ikke vises, skal du
trykke på tasten [c] eller [C] for at rulle i
oversigten.
3. Tryk på den ønskede mappe-tast.
Skærmbilledet med sporoversigten vises.
4. Tryk på tasten [c] eller [C] for at rulle i
oversigten, og tryk på tasten for det ønskede
spor.
Afspilningen af det tilsvarende spor starter.
5. Tryk på tasten [Back].
720
VX709E
Forskellige andre
afspilningsfunktioner
1. Tryk på tasten [Options].
2. Tryk på tasten for den funktion, du ønsker at
anvende.
Gentaget mappeafspilning:
Tryk på tasten [Folder] i menupunktet
Repeat.
• Denne handling afspiller sporene i den
aktuelle mappe gentagne gange.
• “F.RPT” vises på skærmen.
Gentaget afspilning af spor:
Tryk på tasten [Track] i menupunktet Repeat.
• Denne handling afspiller det aktuelle spor
gentagne gange.
• “T.RPT” vises på skærmen.
Vilkårlig mappeafspilning:
Tryk på tasten [Folder] i menupunktet
Random.
• Denne handling afspiller sporene i den
aktuelle mappe i vilkårlig rækkefølge.
• “F.RDM” vises på skærmen.
Vilkårlig afspilning af spor:
Tryk på tasten [Track] i menupunktet
Random.
• Denne funktion afspiller alle sporene på
disken i tilfældig rækkefølge.
• “T.RDM” vises på skærmen.
3. Tryk på den samme tast for funktionen for at
annullere afspilningen.
4. Tryk på tasten [Back] for at gå tilbage til det
forrige skærmbillede.
Rul titler på spor
Når der vises en titel eller et navn på
skærmbilledet, som er længere end
tekstområdet, kan du se hele teksten ved at rulle
den.
1. Tryk på tasten [x] til højre for tekstområdet,
når den tekst, du vil rulle, vises.
Teksten ruller én gang.
Brug af MP3/WMA/AAC
Afspilningsindstilling for diske med
DivX-filer
MP3/WMA/AAC-filer kan lagres sammen med
DivX-filer på en disk eller i en mappe. Du kan
vælge, om sådanne diske skal betragtes som
MP3/WMA/AAC-diske eller som DivX-diske.
1. Tryk på tasten [Options].
2. Tryk på tasten [Audio] eller [Video] i
menupunktet Playform for at angive
indstillingen.
[Audio]:
Diske betragtes som MP3/WMA/AAC-diske.
[Video]:
Diske betragtes som DivX-diske.
3. Tryk på tasten [Back].
Bemærk!
• Denne indstilling deaktiveres, når der sættes
en Mixed Mode CD, der indeholder både
dataspor og lydspor, i DVD-afspilleren.
Dansk
721
Betjeningsvejledning
VX709E
Brug af DivX
Dette system kan afspille DivX-filmfiler, der er optaget på en disk.
• Officielt DivX® Certificeret produkt
• Afspille alle versioner af DivX® video (inklusiv DivX® 6) med standardafspilning af DivX® mediefiler.
Om DivX-filer
Hvad er DivX?
DivX er en populær medieteknologi, der er skabt
af DivX, Inc. DivX-mediefiler indeholder
højkomprimeret video med høj visuel kvalitet, der
stadig er i en relativt lille filstørrelse. DivX-filer
kan også indeholde avancerede
mediefunktioner, som f.eks. menuer,
undertekster og alternative lydspor. Mange DivXmediefiler kan downloades online, og du kan lave
dine egen med dit eget personlige indhold vha.
brugervenlige værktøjer fra DivX.com.
Vælg DivX-tilstand
1. Sæt en disk med DivX-filer i DVD-afspilleren.
Systemet læser automatisk diskdataene,
skifter til DVD-tilstand (DivX-tilstand) og
påbegynder afspilning efter en tid.
Se også “Indsæt en disk/tag en disk ud”
(side 698).
Sikkerhedsforanstaltninger for
DivX-filer
• Dette system kan afspille DivX version 4.x- 5.xog 6.x-filer. Det understøtter ikke DivX Ultra.
• Filer med andre formater end DivX kan ikke
afspilles. Desuden kan nogle filer muligvis ikke
afspilles pga. kodningsformatet. Når en fil ikke
kan afspilles, afspilles den næste fil i stedet for.
• DivX VOD (Video-on Demand files), der har
autorisationsdata kan også afspilles. Disse filer
skal godkendes på din computer først vha.
DivX-registreringskoden, der ses på
skærmbilledet System under
indstillingsskærmbilledet General (se
side 742).
• Indstil Billedopløsningen til 640 x 480 eller
320 x 240 pixels.
• Indstil billedhastigheden til 30 eller 15 fps.
• Tilføj en filtype “.AVI”, “.avi”, “.DIVX” eller
“divx” med enkelt-byte tegn.
Sikkerhedsforanstaltninger ved
forberedelse af en disk
Bemærk!
• Begrænsningerne ved forberedelse af en disk er
de samme som i MP3/WMA/AAC-tilstandene. Se
“Sikkerhedsforanstaltninger ved forberedelse af en
disk” (side 719).
Dansk
Betjeningsvejledning
722
VX709E
ADVARSEL
• Nogle filmfiler kan være optaget med et
højere lydniveau end det ønskede. Forøg
lydstyrken gradvist fra
minimumindstillingen, når filmen er startet.
• Af sikkerhedshensyn bør føreren ikke se
film eller betjene kontrollerne under
kørsel. Bemærk, at det i visse lande er
forbudt at se og betjene film under kørsel.
Bemærk!
• Af hensyn til sikkerheden har dette system en
sikkerhedsfunktion, som deaktiverer billedet, når
bilen kører, så kun lyden høres. Billedet kan kun
ses, når bilen er standset, og parkeringsbremsen
er aktiveret.
• Hvis “AUDIO ONLY” vises på skærmen
umiddelbart efter, at du har slået strømmen fra
bilen til, skal du løsne parkeringsbremsen, mens
du bekræfter sikkerheden og derefter trække
parkeringsbremsen igen.
• Du kan også lagre DivX-filer og MP3/WMA/AAC-filer
sammen på en disk eller i en mappe. I så fald kan du
vælge, om disken skal betragtes som en DivX-disk
eller som en MP3/WMA/AAC-disk . Se
“Afspilningsindstilling for diske med lydfiler” (side 723).
●Når en disk allerede er sat i
1. Tryk på knappen [SRC] for at få vist Sourceskærmbilledet.
2. Tryk på tasten [DVD] for at vælge DivXtilstand.
Systemet skifter til DVD-tilstand (DivXtilstand), og påbegynder afspilning fra der,
hvor den er nået til.
Brug af DivX
Afspilning af DivX
Bemærk!
• De fleste handlinger i DivX-tilstand er de samme
som i MP3/WMA/AAC-tilstandene. Se også
“Afspilning af MP3/WMA/AAC” (side 719).
• Der kan ikke angives vilkårlig afspilning i DivXtilstand.
Se DivX-film
Efter indsætning af disken afspilles den.
• Tryk på tasten [p], hvis afspilningen ikke
begynder.
●Sådan afspiller du en fil med
autorisationsdata
Når der afspilles en fil med autorisationsdata,
vises der en meddelelse på skærmen. Bekræft
den viste meddelelse, og tryk på tasten [Done]
eller [Yes] for at afspille filmen.
Vis skærmbilledet DivX
Skærmbilledet DivX bruges til at styre
afspilningstilstanden fra skærmen.
1. Tryk på skærmen.
Skærmbilledet DivX vises.
Hvis du ikke trykker på skærmen i 7 sekunder,
går skærmen tilbage til
afspilningsskærmbilledet.
• Du kan skjule skærmbilledet DivX ved at
trykke på tasten [Hide].
Valg af skærmstørrelse
Søg efter et mappe- eller
spornummer
Du kan angive en fil, der skal afspilles vha.
mappenummeret eller spornummeret.
1. Vis skærmbilledet DivX, og tryk på tasten
[Options].
2. Tryk på tasten [Direct].
Skærmtastaturet vises med mulighed for at
ændre angivelse af mappenummeret.
3. Indtast det mappe- eller spornummer, du
ønsker at afspille, vha. tasterne [0] til [9].
• Et tryk på tasten [Track] ændrer
skærmtastaturet til indtastning af
spornummer.
4. Tryk på tasten [ENT].
Systemet påbegynder afspilning af den
angivne fil med de indtastede mappe- eller
spornumre.
• Hvis det indtastede mappe- eller
spornummer ikke findes, eller det ikke er
muligt at søge efter det, ændres
skærmbilledet ikke.
Afspilningsindstilling for diske med
lydfiler
DivX-filer kan lagres sammen med MP3/WMA/
AAC-filer på en disk eller i en mappe. Du kan
vælge, om sådanne diske skal betragtes som
DivX-diske eller som MP3/WMA/AAC-diske.
1. Vis skærmbilledet DivX, og tryk på tasten
[Options].
2. Tryk på tasten [Audio] eller [Video] i
menupunktet Playform for at angive
indstillingen.
[Audio]:
Diske betragtes som MP3/WMA/AAC-diske.
[Video]:
Diske betragtes som DivX-diske.
3. Tryk på tasten [Back].
Bemærk!
• Denne indstilling deaktiveres, når der sættes en
Mixed Mode CD, der indeholder både dataspor og
lydspor, i DVD-afspilleren.
723
Betjeningsvejledning
VX709E
Dansk
Du kan ændre skærmstørrelsen, så den passer
til den film, der skal afspilles.
• Fabriksindstillingen er “F.Wide”.
1. Tryk på skærmen for at få vist DivXskærmbilledet.
2. Bliv ved med at trykke på tasten [Wide/
F.Wide/Cinema/Normal], indtil du har valgt
den ønskede skærmstørrelse.
• Denne tast viser den aktuelle indstilling for
skærmstørrelsen.
[Wide]:
Billedet udvides på samme måde som
indstillingen [F.Wide], men bredden er
smallere. Afhængigt af billeddataene vises
der muligvis sorte områder på begge sider af
skærmen.
[F.Wide]:
Billedet udvides, så billedets rektangel passer
til skærmen (16:9). Billedets størrelsesforhold
kan ændres.
[Cinema]:
Billedet udvides, så den øverste og nederste
kant af billedet passer til skærmen. Velegnet
til billeder i letterbox-format. Undertitler på
billeder, der ikke er i letterbox-format, kan
blive skåret væk i denne tilstand.
[Normal]:
Billedet udvides, så billedets øverste og
nederste kant passer til skærmen, og så
billedets størrelsesforhold bliver 4:3. Billedets
størrelsesforhold kan ændres.
3. Tryk på tasten [Hide] for at vende tilbage til
afspilningsskærmbilledet.
6. BETJENING AF KILDER
(TILBEHØR)
Brug af iPod
iPods kan tilsluttes vha. tilslutningskablet, der leveres med iPod’en, men i så fald kan du kun høre lyden
fra den. Hvis du vil se videofilm, der er gemt på din iPod, på denne enhed, skal du bruge et specielt
tilslutningskabel (CCA-723), der sælges separat.
Bemærk!
• Dette system fungerer ikke eller fungerer muligvis forkert med ikke-understøttede versioner.
• Du kan finde yderligere oplysninger om de iPod-modeller, der kan bruges til afspilning, på vores hjemmeside:
www.clarion.com
Bemærkninger vedrørende
brug af Apple iPod
• Tilslut ikke en iPod til denne enhed med
hovedtelefoner tilsluttet til iPod’en.
• Når iPod’en er tilsluttet til denne enhed, er dens
knapper deaktiveret mht. brug i
musiktilstanden. Brug ikke iPod-knapperne i
videotilstanden.
• Når du er i iPod-tilstanden, vises et specielt
iPod-skærmbillede, der er forskelligt fra
hovedskærmbilledet i de andre tilstande.
• Når du er i iPod-tilstanden, sendes
skærmbilledet fra AUX-stikket til den bagerste
skærm.
• Når der ikke findes data, er titelvisningen tom.
• iPod’en anvendes med equalizer-funktionen
slået fra.
• Indstil sprogindstillingen på iPod’en til Engelsk,
før du tilslutter den. Nogle tegn på andre sprog
vises muligvis ikke korrekt på dette system.
●Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende
batteriforbrug:
Hvis iPod’en er tilsluttet til denne enhed, når
iPod’ens interne batteri er brugt op, virker denne
funktion muligvis ikke korrekt. Du skal tilslutte
iPod’en efter at have opladet batteriet, hvis det er
brugt op.
Vælg iPod-tilstand
Dansk
Betjeningsvejledning
1. Tilslut din iPod til USB-stikket.
Systemet opdager automatisk den tilsluttede
enhed og skifter til USB-tilstanden (iPodtilstand) og begynder afspilning efter en tid,
derfra hvor din iPod var blevet sat på pause.
Se også “Tilslutning/Frakobling af en USBmedieenhed” (side 700).
724
VX709E
●Når en iPod allerede er tilsluttet:
1. Tryk på knappen [SRC] for at få vist Sourceskærmbilledet.
2. Tryk på tasten [USB] for at vælge iPodtilstand.
Systemet skifter til USB-tilstand (iPodtilstand), og påbegynder afspilning fra der,
hvor den er nået til.
Styring af iPod’en
Betjeningstaster
●iPod-skærmbillede
[R], [F] taster
[MENU] tast
Betjeningsdisplay
Listetaster
[Options] tast
[p] tast
[VIDEO]/[MUSIC] tast
[VIDEO] / [MUSIC] tast:
Skifter betjeningstilstand til videotilstand eller
musiktilstand.
• Vises kun, når en iPod med videofunktioner er
tilsluttet.
Brug af iPod
[MENU]-tast:
Viser skærmbilledet iPod Menu, hvor der kan
søges efter spor til afspilning. Der kan vises
adskillige listeskærmbilleder fra skærmbilledet
iPod Menu.
[p] tast:
Brug den til at styre afspilning og pause.
[R], [F] taster:
Brug den til vælge spor. Tryk og hold den nede
for at spole hurtigt frem eller tilbage.
Listetaster:
Viser det tilsvarende listeskærmbillede.
[Playlists], [Artists] og [Albums] er tilgængelige
i musiktilstanden.
[Hide] tast:
Skjuler iPod-skærmbilledet og viser
afspilningsbilledet.
• Vises kun i videotilstand.
[Options] tast:
Viser skærmbilledet Options. Du kan angive
gentaget og vilkårlig afspilningstilstand fra dette
skærmbillede.
●Betjeningsdisplay
Afspil (t)/Pause (G) statusvisning
Spornummer.
Afspilningstilstand *1
Sang-titel/
Artist-navn/
Album-title *2
Statusindikator
Afspilningstid
Resterende tid
Bemærk!
*1 Viser status for gentaget og vilkårlig afspilning.
: Gentagelse af 1 spor
S
: Gentag alle
A
S
: Vilkårlig afspilning af sang
A
: Vilkårlig afspilning af album
*2 Tryk på displayet for at rulle sang-titlen.
Hurtigt fremad og hurtigt tilbage
1. Tryk på knappen [R] eller [F], og hold
den nede under afspilning.
Afspilningshastigheden bliver øget.
Når du slipper knappen, genoptages
afspilning ved normal hastighed.
• Du kan også bruge tasterne [R] og [F]
i stedet for knapperne [R] og [F].
Forskellige andre
afspilningsfunktioner
1. Tryk på tasten [Options].
2. Tryk på tasten for den funktion, du ønsker at
anvende.
Gentagelse af 1 spor:
Tryk på tasten [One] i menupunktet Repeat.
• Denne handling afspiller det aktuelle eller
det valgte spor gentagne gange.
Gentag alle:
Tryk på tasten [All] i menupunktet Repeat.
• Denne handling afspiller alle de aktuelt
valgte spor gentagne gange.
Vilkårlig afspilning af sang:
Tryk på tasten [Song] i menupunktet Shuffle.
• Denne handling afspiller alle de aktuelt
valgte spor i tilfældig rækkefølge.
Vilkårlig afspilning af album:
Tryk på tasten [Album] i menupunktet
Shuffle.
• Når der er valgt mere end et album, afspilles
albummene i en tilfældig rækkefølge.
Sporene på et album afspilles i den
rækkefølge, de er optaget i.
3. Tryk på tasten [OFF] for funktionen for at
annullere afspilningen i vilkårlig rækkefølge.
• Gentaget afspilning kan ikke annulleres.
Normalt skal den indstilles til gentaget
afspilning af alle.
4. Tryk på tasten [Back] for at gå tilbage til det
forrige skærmbillede.
VX709E
725
Betjeningsvejledning
1. Tryk på tasten [p] under afspilning.
Afspilningen holder pause.
2. Hvis du vil genoptage afspilningen, skal du
trykke på tasten [p] igen.
Afspilningen genoptages.
1. Tryk på knappen [R] eller [F] under
afspilning.
Spor springes over så mange gange, som du
trykker på knappen, og afspilningen starter.
• Et tryk på knappen [F] starter
afspilningen fra begyndelsen af det næste
spor.
• Et tryk på knappen [R] starter
afspilningen fra begyndelsen af det aktuelle
spor. Hvis du trykker på denne knap igen
inden for ca. 2 sekunder, starter
afspilningen fra begyndelsen af det forrige
spor.
• Du kan også bruge tasterne [R] og [F]
i stedet for knapperne [R] og [F].
Dansk
Hold pause i afspilning
Spring et spor over (søgning)
Brug af iPod
Brug af iPod-menuen
Du kan angive de spor, der skal afspilles vha.
følgende kategorier:
●I musiktilstand
[Albums]:
Listen over alle de album, der er lagret i iPod’en,
vises.
[Artists]:
Du kan indsnævre de album, der skal med på
listen, ved at angive et artist-navn.
[Genres]:
Du kan indsnævre de kunstnere, der skal med på
listen, ved at angive et genre-navn.
[Songs]:
Listen over alle de spor, der er lagret i iPod’en,
vises.
[Playlists]:
Listen over alle de afspilningslister, der er lagret i
iPod’en, vises.
[Composers]:
Du kan indsnævre de album, der skal med på
listen, ved at angive et komponist-navn.
●I videotilstand
• De viste elementer kan ændres, afhængigt af
iPod’ens firmwareversion.
[Playlists]:
Listen over alle de videoafspilningslister, der er
lagret i iPod’en, vises.
[Movies]:
Listen over alle de film, der er lagret i iPod’en,
vises.
[Music Videos]:
Du kan indsnævre de album, der skal med på
listen, ved at angive et artist-navn.
[TV Shows]:
Du kan indsnævre de sæsoner, der skal med på
listen, ved at angive en program-titel.
[Video Podcasts]:
Du kan indsnævre de spor, der skal med på
listen, ved at angive et video podcast-navn.
Vis skærmbilledet iPod Menu
1. Tryk på tasten [MENU] i iPod-skærmbilledet.
Skærmbilledet iPod Menu for den aktuelle
betjeningstilstand vises.
Dansk
Betjeningsvejledning
726
VX709E
Valg af spor til afspilning fra et
listeskærmbillede
1. Tryk på tasten for den ønskede kategori i
skærmbilledet iPod Menu for at få vist det
tilsvarende listeskærmbillede.
2. Tryk på tasten for det ønskede menupunkt i
skærmbilledet for at vælge det.
• Brug tasterne [c] eller [C] for at rulle i listen.
• Når der vises en sporliste over album,
afspilningslister eller videoafspilningslister,
og du angiver et spor, starter afspilningen af
det angivne album/afspilningsliste fra det
angivne spor.
• Når sporlisten over sange vises, og du
angiver et spor, starter afspilningen af alle
de spor, der er lagret i iPod’en, fra det
angivne spor.
• Når afspilningen starter, vender displayet
tilbage til iPod-skærmbilledet.
• Når de andre listeskærmbilleder vises, skal
du gentage denne handling, indtil du har
valgt de spor, der skal afspilles.
• Når der er angivet videospor i musiktilstand,
er det kun lyddataene, der bliver afspillet.
Brug af iPod
Få vist videodata i iPod’en
(kun for iPod med video*)
Når du tilslutter en iPod med video ved hjælp af
det ekstra tilslutningskabel, kan du se de
videodata, der er lagret i iPod’en, på
monitorskærmbilledet på denne enhed (og den
bagerste skærm, hvis der er tilsluttet en).
* Lyddata afspilles ikke i Video-tilstand med
femte generations iPod.
ADVARSEL
• Nogle videoer kan være optaget med et
højere lydniveau end det ønskede. Forøg
lydstyrken gradvist fra
minimumindstillingen, når videoen er
startet.
• Af hensyn til din sikkerhed må du ikke se
video eller betjene kontrollerne under
kørsel. Bemærk, at det i visse lande er
forbudt at se og betjene video under
kørsel.
1. Tryk på tasten [Video] på iPod-skærmbilledet
for at skifte til videotilstand.
2. Afspil de ønskede videospor.
Det angivne videobillede bliver vist på den
bagerste skærm, hvis der er tilsluttet en.
3. Tryk på tasten [Hide] for at skjule iPodskærmbilledet.
Videobilledet bliver vist på denne enhed.
4. Tryk på skærmen for at få vist iPodskærmbilledet.
• Når du trykker på tasten [Music] under
afspilning af videodata, fortsætter
lydafspilningen, indtil du vælger de
musikspor, der skal afspilles i
musiktilstanden.
Dansk
Bemærk!
• “AUDIO ONLY” vises, når bilen kører.
• Brug ikke de originale kontroller på iPod’en i
videotilstanden.
• Videodata kan muligvis ikke afspilles afhængigt af
iPod’ens status.
• Lydstyrkeindstillingen for videodata er relativt
lavere end for lyddata. Sørg for at dæmpe
lydstyrkeindstillingen, før du skifter til den anden
tilstand.
• Vælg ikke kategorierne uden registrerede spor fra
skærmbilledet iPod Menu. iPod’en kan være
frosset. Hvis iPod’en er frosset, skal du nulstille
den ved at følge instruktionerne i
betjeningsvejledningen til iPod’en.
• Lyd afspilles muligvis lidt ude af synkronisering
med videobilleder.
727
Betjeningsvejledning
VX709E
Brug af USB-nøgle
Dette system kan afspille lydfiler (MP3/WMA/AAC), der er gemt på en USB-nøgle, der genkendes som
“USB Mass Storage Class device”. Du kan bruge din USB-nøgle som en lydenhed blot ved at kopiere
de ønskede lydfiler over på den.
Bemærk!
• Dette system fungerer ikke eller fungerer muligvis forkert med nogle USB-nøgler.
• Filer, der er beskyttet med enhver DRM, kan ikke afspilles.
Bemærkninger vedrørende
USB-nøgler
Dansk
●Generelle bemærkninger
• Når der ikke er nogen data til rådighed, vises
meddelelsen “NO FILE”.
• USB-nøglen anvendes med equalizerfunktionen slået fra.
●Bemærkninger vedrørende MP3/WMA/AACfiler
• Dette system kan afspille MP3/WMA/AAC-filer,
der er lagret på USB-nøglen.
• Dette system kan ikke afspille DivX-filer, der er
gemt på USB-nøglen.
• Vedrørende AAC-filer, så understøtter dette
system kun MPEG4-lydfiler, der er kodet af
iTunes.
• Indstil samplingsfrekvensen til:
For MP3-filer:
• MPEG1 Layer3: 32, 44,1 eller 48 kHz
• MPEG2 Layer3: 16, 22,05 eller 24 kHz
• MPEG2.5 Layer3: 8, 11,025 eller 12 kHz
For WMA-filer: 32, 44,1 eller 48 kHz
For AAC-filer: 44,1 eller 48 kHz
• Indstil bitrate til:
For MP3-filer:
• MPEG1 Layer3: 32 til 320 kbps (VBR)
• MPEG2 Layer3: 16 til 160 kbps (VBR)
• MPEG2.5 Layer3: 16 til 160 kbps (VBR)
For WMA-filer: 32,48, 64, 80, 96, 128, 160 eller
192 kbps
For AAC-filer: 16 til 320 kbps (VBR)
• Tilføj følgende filtype med enkelt-byte tegn:
For MP3-filer: “.MP3” eller “.mp3”
For WMA-filer: “.WMA” eller “.wma”
For AAC-filer: “.M4A” eller “.m4a”
●Bemærkninger vedrørende
mappestrukturen
• Mappehierarkiet må højest have 8
hierarkiniveauer. Ellers er afspilning ikke mulig.
• Det maksimalt antal tilladte mapper er 512
(inklusiv rodmappe og mapper uden MP3/
WMA/AAC-filer).
• Det maksimalt tilladte antal filer i en mappe er
255.
• Du kan lagre MP3-filerne, WMA-filerne og
AAC-filerne sammen i en mappe.
Betjeningsvejledning
728
VX709E
●Bemærkninger vedrørende Tag-titler
Begrænsningerne for Tag-titler er de samme
som i MP3/WMA/AAC-tilstandene. Se “Vis MP3/
WMA/AAC TAG-titler” (side 718).
●Mappevisning i mappelisten
Begrænsningerne for mappevisning er de
samme som i MP3/WMA/AAC-tilstandene. Se
“Mappevisning i mappelisten” (side 719).
Valg af USB-nøgle-tilstand
1. Tilslut din USB-nøgle til USB-stikket.
Systemet opdager automatisk den tilsluttede
enhed og skifter til USB-tilstand (USBnøgletilstand) og påbegynder afspilning efter
en tid. Hvis du igen tilslutter den samme
enhed, der sidst blev afbrudt, afspiller
systemet derfra, hvor det var kommet til.
Se også “Tilslutning/Frakobling af en USBmedieenhed” (side 700).
●Når en USB-nøgle allerede er tilsluttet
1. Tryk på knappen [SRC] for at få vist Sourceskærmbilledet.
2. Tryk på tasten [USB] for at vælge USB-nøgletilstand.
Systemet skifter til USB-tilstand USB-nøgletilstand), og påbegynder afspilning fra der,
hvor det er nået til.
Afspilning af filer på USBnøglen
Handlingerne i USB-nøgle-tilstand er de samme
som i MP3/WMA/AAC-tilstandene. Se “Afspilning
af MP3/WMA/AAC” (side 719).
Bemærk!
• Ved brug af funktionerne hurtigt fremad eller
hurtigt tilbage, bliver afspilningshastigheden 10
gange hurtigere. Det kan variere for VBR-filer
afhængigt af filen.
Betjening af Bluetooth-lydafspiller
Nogle Bluetooth-mobiltelefoner har lydfunktioner, og nogle bærbare lydafspillere understøtter Bluetoothfunktionen. Disse enheder bliver kaldt for “Bluetooth-lydafspillere” i denne brugsanvisning.
Dette system kan afspille lyddata, der er lagret i en Bluetooth-lydafspiller.
Bemærk!
• Bluetooth-lydafspillere styres separat fra Bluetooth-telefoner. Men hvis den samme enhed er registreret i BT
Phone-tilstanden, kan lydafspilleren tilsluttes til denne enhed, selv om den ikke er registreret i Bluetoothtilstanden. Hvis du vil tilslutte fra denne enhed, skal du registrere lydafspilleren igen i Bluetooth-tilstanden.
• Dette system fungerer ikke eller fungerer muligvis forkert med nogle Bluetooth-lydafspillere.
• Du kan finde yderligere oplysninger om de Bluetooth-lydafspillere, der kan bruges til afspilning, på vores
hjemmeside: www.clarion.com
Vælg Bluetooth-tilstand
1. Tryk på knappen [SRC] for at få vist Sourceskærmbilledet.
2. Tryk på tasten [Bluetooth] for at vælge
Bluetooth-tilstand.
Systemet skifter til Bluetooth-tilstand.
Hvis der allerede er blevet tilsluttet en
Bluetooth-lydafspiller, påbegynder systemet
afspilning efter et stykke tid.
• Når der er blevet tilsluttet en Bluetoothlydafspiller, vises navnet på den tilsluttede
lydafspiller øverst i skærmbilledet, og ikonet
“ ” vises nederst i skærmbilledet.
2. Når du er færdig med at bekræfte Bluetoothoplysningerne, skal du trykke på tasten
[Back] for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
Hvis du vil ændre adgangsnøgleindstillingen
for denne enhed, skal du gennemgå følgende
trin.
• Fabriksindstillingen er “1234”.
3. Tryk på tekstfeltet for menupunktet Pass Key
for at få vist skærmtastaturet med de ti taster.
4. Indtast den ønskede 4-cifrede PIN-kode, og
tryk så på tasten [ENT].
Registrering af din Bluetoothlydafspiller (parring)
Du kan registrere op til 5 Bluetooth-lydafspillere.
1. Tænd for strømmen til den Bluetoothlydafspiller, som du vil registrere.
2. Tryk på tasten [Device] for at få vist
skærmbilledet Device Select.
Indstillinger for Bluetoothlydafspiller
Bekræftelse af Bluetoothinformation og indstilling af
adgangsnøgle
Du kan bekræfte de forskellige informationer
vedrørende Bluetooth Interface-funktionerne.
1. Tryk på tasten [BT Info] for at få vist
oplysningerne på skærmbilledet.
729
Betjeningsvejledning
VX709E
Dansk
3. Tryk på tasten [Add] for at få vist
skærmbilledet Add the Device.
4. Tryk på tasten for den ønskede enhed for at
vælge nøglen for den Bluetooth-lydafspiller,
der skal registreres.
• Du kan ikke vælge tasten for den enhed,
hvor der allerede er registreret en anden
Bluetooth-lydafspiller. Vælg en tom tast.
5. Tryk på tasten [Search] eller [Wait].
[Search]:
Systemet begynder at søge efter en
Bluetooth-lydafspiller.
[Wait]:
Systemet venter på at blive fundet af en
Bluetooth-lydafspiller.
Betjening af Bluetooth-lydafspiller
6. Når du vælger “Search”, skal du udføre en
bekræftelseshandling for Bluetoothtilslutningen på din Bluetooth-lydafspiller, hvis
du bliver bedt om det.
Når du vælger “Wait”, skal du udføre
søgehandlingen for Bluetooth-enheder på din
Bluetooth-lydafspiller. Tryk derefter på navnet
på afspilleren, der vises på enhedens skærm.
7. Hvis du bliver bedt om at indtaste
adgangsnøglen på din Bluetooth-lydafspiller,
skal du angive den adgangsnøgle, der er
indstillet til denne enhed.
• Du kan ændre adgangsnøgleindstillingerne
for denne enhed fra skærmbilledet BT Info.
Når parringen er færdig, er den registrerede
Bluetooth-lydafspiller indstillet som den
aktuelle enhed, og displayet vender tilbage til
Bluetooth-skærmbilledet.
Bemærk!
• Du kan ikke registrere den samme Bluetoothlydafspiller, som allerede er blevet registreret. Hvis
du vil ændre tasten for den registrerede enhed,
skal du slette den tilsvarende Bluetooth-lydafspiller
fra tasten for den forrige enhed, og så registrere
den igen til tasten for den ønskede enhed.
●Sådan sletter du Bluetooth-lydafspillerregistreringen
1. Tryk på tasten [Device].
2. Tryk på tasten [Delete] for at få vist
skærmbilledet Delete the Device.
3. Tryk på tasten for den ønskede enhed, som
du vil slette.
Der vises et bekræftelsesskærmbillede.
4. Tryk på tasten [Yes] for at udføre sletningen.
Valg af Bluetooth-lydafspiller
Dansk
Betjeningsvejledning
Hvis du vil skifte den aktuelle Bluetoothlydafspiller til den anden enhed, som allerede er
registreret, skal du gøre følgende.
1. Tryk på tasten [Device] for at få vist
skærmbilledet Device Select.
2. Tryk på tasten for den ønskede enhed, som
du vil bruge.
Den tilhørende Bluetooth-lydafspiller indstilles
som aktuel enhed.
• Hvis strømmen til Bluetooth-lydafspilleren
ikke er slået til, skal du slå den til.
• Bluetooth-lydafspilleren beder dig muligvis
om at godkende Bluetooth-tilslutningen
eller indtaste adgangsnøglen til denne
enhed. Udfør de handlinger, der svarer til de
viste meddelelser.
3. Tryk på tasten [Back] for at gå tilbage til det
forrige skærmbillede.
730
VX709E
Styring af Bluetoothlydafspilleren
Bemærk!
• Afhængigt af miljøet kan afspilningen af og til være
fragmenteret, eller der kan opstå støj.
Afspilning af musik
Når der er tilsluttet en Bluetooth-lydafspiller,
aktiveres afspilningstilstanden automatisk.
• Tryk på tasten [p], hvis afspilningen ikke
begynder.
Hold pause i afspilning
1. Tryk på tasten [p] under afspilning.
Afspilningen holder pause.
2. Hvis du vil genoptage afspilningen, skal du
trykke på tasten [p].
Afspilningen genoptages.
Spring et spor over (søgning)
1. Tryk på knappen [R] eller [F] under
afspilning.
Spor springes over så mange gange, som du
trykker på knappen, og afspilningen starter.
• Du kan også bruge tasterne [R] og [F]
i stedet for knapperne [R] og [F].
Hurtigt fremad og hurtigt tilbage
1. Tryk på knappen [R] eller [F], og hold
den nede under afspilning.
Systemet går til afspilningstilstanden hurtigt
tilbage eller hurtigt fremad, når du trykker på
knappen.
Når du slipper knappen, genoptages
afspilning ved normal hastighed.
• Du kan også bruge tasterne [R] og [F]
i stedet for knapperne [R] og [F].
Betjening af Bluetooth-telefon
Når din Bluetooth-mobiltelefon er tilsluttet, er følgende funktioner tilgængelige på denne enhed:
• Lyt til dine telefonsamtaler over bilens højttalere.
• Besvar en telefonopringning.
• Foretag en opringning vha. skærmtastaturet med de ti taster.
• Foretag en opringning vha. telefonbogsdataene i den valgte mobiltelefon.
• Foretag en opringning vha. historikdataene for udgående/indgående samtaler.
• Genopkald
Bemærk!
• Bluetooth-mobiltelefoner styres separat fra Bluetooth-lydafspillere. Men når du vil bruge den samme enhed
som lydafspilleren, skal du først registrere den i BT Phone-tilstanden. Hvis den samme enhed allerede er
blevet registreret i Bluetooth-tilstanden, kan den tilsluttes til denne enhed, selv om den ikke er blevet
registreret i BT Phone-tilstanden. I så fald deaktiveres funktionerne Phone Book, History og 10Key.
• Nogle mobiltelefoner kan muligvis ikke overføre telefonbogsdataene.
• Overførsel af telefonbogsdataene kan tage lang tid. Under dataoverførslen kan der ikke foretages
telefonopkald.
• Du kan tale via den indbyggede mikrofon. Hvis den du taler med har svært ved at høre dig pga.
kommunikationsforholdene eller den anvendte telefon, kan du bruge den ekstra mikrofon (RCB-199) og
indstille indstillingen Microphone Select til “External” (side 732). Lyden forbedres, men der kan stadig opstå
støj afhængigt af kommunikationsforholdene.
Valg af BT Phone-tilstand
1. Tryk på knappen [MENU] for at få vist Menuskærmbilledet:
2. Tryk på tasten [BT Phone] for at vælge BT
Phone-tilstand.
Skærmbilledet Telephone vises.
• Når der er blevet tilsluttet en Bluetoothtelefon, vises ikonet “ ” , batteriindikatoren
og signalniveauindikator nederst i
skærmbilledet.
Telefonindstillinger
Indstilling af telefonfunktioner
1. Tryk på tasten [Setting] for at få vist
telefonindstillingsskærmbilledet.
2. Angiv indstillinger for det ønskede punkt.
Se følgende afsnit angående detaljer.
3. Tryk på tasten [Back] for at gå tilbage til det
forrige skærmbillede.
●Indstilling af automatisk tilslutning
Systemet tilslutter automatisk mobiltelefonen
igen, når forbindelsen har været tabt, eller
systemet genstartes.
• Fabriksindstillingen er “OFF”.
2-1. Tryk på tasten [ON] eller [OFF] i
menupunktet Automatic Connection for at
slå funktionen til eller fra.
●Indstilling af automatisk indgående opkald
Når der er et indgående opkald, forbinder
systemet automatisk opkaldet cirka 5 sekunder
efter opkaldets start.
• Fabriksindstillingen er “OFF”.
731
Betjeningsvejledning
VX709E
Dansk
2-1. Tryk på tasten [ON] eller [OFF] i
menupunktet Automatic Incoming Call for at
slå funktionen til eller fra.
Betjening af Bluetooth-telefon
●Indstilling af støjundertrykker
Du kan reducere den støj, der fremkommer
under håndfrie samtaler. Denne funktion kan
forringe lydkvaliteten.
• Vælg enten LOW eller HIGH afhængigt af
biltypen og mobiltelefontypen.
• Fabriksindstillingen er “LOW”.
2-1. Tryk på tasten [LOW] eller [HIGH] i
menupunktet Noise Canceller for at indstille
funktionen.
[LOW]:
Passende for en GSM-mobiltelefon.
[HIGH]:
Passende for en CDMA-mobiltelefon.
●Indstilling af ringetonevalg
Systemet kan ringe, hvis mobiltelefonen ikke kan
udsende ringetoner, når Bluetooth er tilsluttet.
• Fabriksindstillingen er “AUTO”.
2-1. Tryk på tasten [AUTO] eller [Internal] i
menupunktet Ring Tone Volume for at
indstille funktionen.
[AUTO]:
Systemet ringer kun, når mobiltelefonen
ikke kan udsende ringetoner.
[Internal]:
Systemet ringer uden hensyn til
mobiltelefonen. Vælg dette, hvis der ikke
kommer nogen ringetone, når ”AUTO” er
valgt.
●Indstilling af ringetonelydstyrke
Du kan justere lydstyrken for ringetonen i 10
niveauer.
• Fabriksindstillingen er “5”.
2-1. Tryk på tasten [[] eller []] i menupunktet
Ring Tone Volume for at justere lydstyrken.
●Indstilling af registreringstype
Du kan ændre fordelingen af det maksimale antal
telefonbogsdata, der kan registreres for hver
telefon.
• Fabriksindstillingen er “3”.
2-1. Tryk på tasten [C] for at få vist det næste
skærmbillede.
Dansk
Betjeningsvejledning
2-2. Tryk på tasten [1], [2] eller [3] i menupunktet
Registration Type for at indstille funktionen.
[1]:
Tillader 250 poster for de første to
mobiltelefoner og ingen poster for de andre.
[2]:
Tillader 200 poster for den første
mobiltelefon, 100 poster for den anden og
tredje mobiltelefon og 50 poster for de andre.
[3]:
Tillader 100 poster for hver mobiltelefon.
732
VX709E
●Valg af mikrofon
Du kan vælge den mikrofon, der skal bruges.
• Fabriksindstillingen er “Internal”.
2-1. Tryk på tasten [C] for at få vist det næste
skærmbillede.
2-2. Tryk på tasten [External] eller [Internal] i
menupunktet Microphone Select for at
indstille funktionen.
Bemærk!
• Når “Internal” er valgt, og der kommer en
opringning, mens betjeningspanelet er åbent,
lukker betjeningspanelet automatisk, fordi
mikrofonen er på betjeningspanelet.
• Når du har valgt “Internal”, er knappen [7] (OPEN/
CLOSE) deaktiveret under opkaldet.
●Indstilling af mikrofonforstærkning
Du kan justere indgangsniveauet for mikrofonen
i 5 niveauer.
• Fabriksindstillingen er “3”.
Bemærk!
• Mikrofonens indgangsniveau kan blive påvirket af
omgivelserne. Juster niveauet, når den person, du
har en telefonsamtale med, har problemer med
modtagelsen.
2-1. Tryk på tasten [C] for at få vist det næste
skærmbillede.
2-2. Tryk på tasten [[] eller []] i menupunktet
Microphone Gain for at justere
indgangsniveauet.
●Bekræftelse af Bluetooth-information og
indstilling af adgangsnøgle
Du kan bekræfte de forskellige informationer
vedrørende Bluetooth Interface-funktionerne.
2-1. Tryk på tasten [C] for at få vist det næste
skærmbillede.
2-2. Tryk på tasten [Info] i menupunktet BT Info
for at få vist oplysningerne på
skærmbilledet.
2-3. Når du er færdig med at bekræfte Bluetoothoplysningerne, skal du trykke på tasten
[Back] for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
Hvis du vil ændre adgangsnøgleindstillingen
for denne enhed, skal du gennemgå
følgende trin.
2-4. Tryk på tekstfeltet for menupunktet Pass
Key for at få vist skærmtastaturet med de ti
taster.
• Fabriksindstillingen er “1234”.
2-5. Indtast den ønskede 4-cifrede PIN-kode, og
tryk så på tasten [ENT].
Betjening af Bluetooth-telefon
Registrering af din mobiltelefon
(parring)
Du kan registrere op til 5 mobiltelefoner.
1. Slå strømmen til for den mobiltelefon, som du
vil registrere.
2. Tryk på tasten [Cellular] for at få vist
skærmbilledet Cellular Select.
●Sådan sletter du en
mobiltelefonregistrering
1. Tryk på tasten [Cellular].
2. Tryk på tasten [Delete] for at få vist
skærmbilledet Delete the Cellular.
3. Tryk på tasten for den ønskede mobil, som du
vil slette.
Der vises et bekræftelsesskærmbillede.
4. Tryk på tasten [Yes] for at udføre sletningen.
Valg af mobiltelefon
Hvis du vil skifte den aktuelle mobiltelefon til den
anden enhed, som allerede er registreret, skal du
gøre følgende.
1. Tryk på tasten [Cellular] for at få vist
skærmbilledet Cellular Select.
2. Tryk på tasten for den ønskede telefon, som
du vil bruge.
Den tilhørende mobiltelefon indstilles som
aktuel telefon.
• Hvis strømmen til mobiltelefonen ikke er
slået til, skal du slå den til.
• Mobiltelefonen beder dig muligvis om at
godkende Bluetooth-tilslutningen eller
indtaste adgangsnøglen til denne enhed.
Udfør de handlinger, der svarer til de viste
meddelelser.
3. Tryk på tasten [Back] for at gå tilbage til det
forrige skærmbillede.
Få fat på telefonbogsdataene
Hvis du sender telefonbogsdataene fra
mobiltelefonen, kan du foretage en opringning
vha. funktionen Phone Book fra denne enhed.
1. Udfør overførslen Object Push for
telefonbogsdataene på den aktuelle
mobiltelefon.
Du kan finde yderligere oplysninger i
betjeningsvejledningen for din mobiltelefon.
VX709E
733
Betjeningsvejledning
Bemærk!
• Nogle mobiltelefoner kan muligvis ikke overføre
telefonbogsdataene.
• Nogle mobiltelefoner kan ikke overføre
telefonbogsdata, hvis de er indstillet til håndfri
tilstand eller Bluetooth-tilstand. I disse tilfælde skal
du deaktivere disse funktioner fra mobiltelefonen,
før du udfører overførslen (Object Push).
Dansk
3. Tryk på tasten [Add] for at få vist
skærmbilledet Add the Cellular.
4. Tryk på tasten for den ønskede mobil for at
vælge tasten for den mobiltelefon, der skal
registreres.
• Du kan ikke vælge tasten for den mobil,
som en anden mobiltelefon allerede er
registreret på.
Vælg en tom mobiltast.
5. Tryk på tasten [Search] eller [Wait].
[Search]:
Systemet begynder søgningen efter en
mobiltelefon.
[Wait]:
Systemet venter på at blive fundet af en
mobiltelefon.
6. Når du vælger “Search”, skal du udføre en
bekræftelseshandling for Bluetoothtilslutningen på din mobiltelefon, hvis du bliver
bedt om det.
Når du vælger “Wait”, skal du udføre
søgehandlingen for Bluetooth-enheder på din
mobiltelefon. Tryk derefter på navnet på
mobiltelefonen, der vises på enhedens
skærm.
7. Hvis du bliver bedt om at indtaste
adgangsnøglen på din mobiltelefon, skal du
angive den adgangsnøgle, der er indstillet til
denne enhed.
• Du kan ændre adgangsnøgleindstillingerne
for denne enhed fra skærmbilledet BT Info
under telefonindstillingsskærmbilledet.
Når parringen er færdig, er den registrerede
mobiltelefon indstillet som den aktuelle
telefon, og displayet vender tilbage til
telefonskærmbilledet.
Bemærk!
• Du kan ikke registrere den samme mobiltelefon,
som allerede er blevet registreret. Hvis du vil
ændre tasten for den registrerede mobil, skal du
slette den tilsvarende mobiltelefon fra tasten for
den aktuelle mobil, og så registrere den igen til
tasten for den ønskede mobil.
Betjening af Bluetooth-telefon
Brug af telefon
Bemærk!
• Af sikkerhedsmæssige årsager deaktiveres
opkaldsfunktionerne, når bilen kører. Stop bilen,
og træk håndbremsen, før du foretager et opkald.
Foretag en opringning vha.
skærmtastaturet med de ti taster.
1. Tryk på tasten [10Key] for at få vist
skærmtastaturet med de ti taster.
2. Indtast telefonnummeret vha. tastaturet med
de ti taster, som vises på skærmbilledet.
3. Tryk på tasten [
] (Send) for at ringe til det
indtastede nummer.
• Følgende telefonafbrydelsesskærmbillede
vises under telefonsamtalen.
• Tryk på tasten [Private] for at tale vha.
mobiltelefonen og derved annullere den
håndfrie funktion. Tryk på tasten [Hands
Free] for at vende tilbage til håndfritilstanden.
• Tryk på tasten [Mic] for at slå mikrofonen
fra, så lyden ikke kan høres af den anden.
4. Tryk på tasten [End] for at afslutte opkaldet,
når samtalen er slut.
Displayet vender tilbage til det tidligere
skærmbillede, der var valgt, før du gik til BT
Phone-tilstanden.
Bemærk!
• Afhængigt af mobiltelefonen kan skærmbilledet
Telephone Interrupt være lukket, og tilslutningen til
dette system kan blive frakoblet, når du går til
Private-tilstanden.
Genopkald
Dansk
1. Tryk på tasten [Redial] for at ringe til det sidst
kaldte nummer.
Telefonafbrydelsesskærmbilledet vises, og
opringningen begynder.
• Tryk på tasten [End] for at afslutte opkaldet,
når samtalen er slut.
Betjeningsvejledning
Bemærk!
• Hvis det kaldte telefonnummer ikke kan overføres
fra mobiltelefonen, vises “Unknown” i stedet for
nummeret.
734
VX709E
Foretag en telefonopringning vha.
telefonbogen.
Du kan bruge telefonbogsdataene, der er
overført fra mobiltelefonen til at foretage en
opringning fra denne enhed.
Bemærk!
• Før du bruger denne funktion, skal Phone Bookdataene være sendt fra mobiltelefonen (se side 733).
• Kun menupunkterne i telefonbogen med mindst et
telefonnummer registreret i de telefonbogsdata,
der blev hentet, vises på telefonbogsskærmen.
1. Tryk på tasten [Phone Book] for at få vist
skærmbilledet Phone Book.
2. Tryk på tasten for det navn, som du vil ringe
til.
• Brug tasterne [c] eller [C] for at rulle i listen.
• Når du trykker på bogstavtasten til højre på
skærmbilledet, ruller listen til det
menupunkt, som starter med det angivne
tegn.
3. Tryk på tasten for det navn, som du vil ringe
til.
Bekræftelsesmeddelelsen vises.
4. Tryk på tasten [Yes] for at ringe til det angivne
nummer.
Telefonafbrydelsesskærmbilledet vises, og
opringningen begynder.
• Tryk på tasten [End] for at afslutte opkaldet,
når samtalen er slut.
Betjening af Bluetooth-telefon
Foretag et opkald vha. historikken
Systemet gemmer dataene for indgående/
udgående opkald i hukommelsen. Du kan se
dem og bruge dem til at foretage et opkald fra
denne enhed.
1. Tryk på tasten [History].
Skærmbilledet History List vises.
• Menupunkterne er ordnet i rækkefølge efter
antallet af opkald til og fra nummeret.
• Brug tasterne [c] eller [C] for at rulle i listen.
• Tryk på tasten [Back] for at gå tilbage til det
forrige skærmbillede.
2. Tryk på tasten for det historikmenupunkt, som
du vil ringe til.
Bekræftelsesmeddelelsen vises.
3. Tryk på tasten [Yes] for at ringe til det angivne
nummer.
Telefonafbrydelsesskærmbilledet vises, og
opringningen begynder.
• Tryk på tasten [End] for at afslutte opkaldet,
når samtalen er slut.
Besvar en telefonopringning
Når der kommer en opringning, vises følgende
telefonafbrydelsesskærmbillede.
Du kan besvare opringningen på dette system
ved at gøre følgende.
1. Tryk på knappen [ ] (Stemme/SEND/END)
eller tryk på tasten [Send] for at besvare
opringningen.
• Tryk på tasten [End] for at afslutte opkaldet,
når samtalen er slut.
Dansk
735
Betjeningsvejledning
VX709E
Betjening af navigationssystemet
Bemærkninger om NAVIfunktionerne
• Herefter kaldes navigationssystemet “NAVI” i
dette afsnit.
• Når Clarion NAVI NP509E*1/NAX983HD/
NAX973HD/NAX963HD er tilsluttet, er
følgende funktioner tilgængelige:
• Visning af NAVI-displayet
• Betjening vha. berøringstasterne på
skærmen
• Afbrydelse fra NAVI-systemets stemme
• Når der sker en taleafbrydelse fra NAVI under
2Zone ON, afbrydes lyden fra zonen Main, og
lyden fra zonen Sub udsendes normalt. Når det
sker under 2Zone OFF, dæmpes lydsignalerne
til de 4-kanals højttalere, og stemmen fra
navigationssystemet sendes ud af de to
fronthøjttalere.
NAVI-betjening
Skifter mellem NAVI-displayet og lyd/Visualdisplayet (herefter kaldet “AV”).
Bemærk!
• De funktioner, der er nævnt nedenfor, er kun
tilgængelige, når Clarion NAVI (NP509E*1/
NAX983HD/NAX973HD/NAX963HD) er tilsluttet.
●I AV-tilstand
• Tryk på knappen [MAP] for at skifte til NAVItilstand. Du kan også vælge den ved at trykke
på tasten [Navigation] i skærmbilledet Menu.
• Når billedafbrydelsen fra NAVI kommer, skifter
skærmbilledet til NAVI-visning. Når
afbrydelsen er slut, vender skærmbilledet
tilbage til den forrige AV-visning.
●I NAVI-tilstand
• NP509E: Tryk på knappen [MAP] for at skifte til
AV-tilstand.
• NAX983HD/NAX973HD/NAX963HD: Tryk på
tasten [AV] på skærmbilledet for at skifte til AVtilstand.
• AV-funktionerne i NAVI-tilstanden angives i ca.
2 sekunder nederst på NAVI-skærmbilledet.
●Betjening af knapperne
Dansk
[MAP] knap
• I AV-tilstand skal du trykke på denne knap for
at skifte til NAVI-tilstand.
• NP509E: I NAVI-tilstand skal du trykke på
denne knap for at skifte til AV-tilstanden.
• NAX983HD/NAX973HD/NAX963HD: I NAVItilstand vises Map-skærmbilledet for NAVI.
Betjeningsvejledning
[MENU] knap
• I NAVI-tilstand vises Menu-skærmbilledet for
denne enhed.
736
VX709E
[ ] (Stemme/SEND/END) knap*2
• Når du trykker på denne knap vises
navigationssystemets
stemmekommandoskærmbillede.
Bemærk!
*1 CeNET-konverteringsboksen CCB509 er
nødvendig for at tilslutte NP509E.
*2 Denne knap fungerer ikke sammen med
NP509E.
Brug af AUX
Denne funktion er tilgængelig med en VTR el.lign. tilsluttet til AUX-stikket.
ADVARSEL
• Af hensyn til din sikkerhed må du ikke se video eller betjene kontrollerne under kørsel.
Bemærk, at det i visse lande er forbudt at se og betjene video under kørsel.
Bemærk!
• Af hensyn til sikkerheden har dette system en sikkerhedsfunktion, som deaktiverer billedet, når bilen kører,
så kun lyden høres. Billedet kan kun ses, når bilen er standset, og parkeringsbremsen er aktiveret.
• Når der er tilsluttet en iPod med video vha. det specielle tilslutningskabel (CCA-723), der sælges separat,
sendes videoinput fra iPod’en til monitorskærmbilledet også i AUX-tilstand. Men du skal vælge iPod-tilstand
for at kunne styre iPod’en.
Vælg AUX-tilstand
Valg af skærmstørrelse
1. Tryk på knappen [SRC], og tryk derefter på
tasten [AUX].
Du kan ændre skærmstørrelsen, så den passer
til videobilledet.
• Fabriksindstillingen er “F.Wide”.
1. Tryk på skærmen for at få vist AUXskærmbilledet.
2. Bliv ved med at trykke på tasten [F.Wide/
Cinema/Normal/Wide], indtil du har fundet
den ønskede skærmstørrelse.
• Denne tast viser den aktuelle indstilling for
skærmstørrelsen.
[F.Wide]:
Billedet udvides, så billedets rektangel passer
til skærmen (16:9). Billedets størrelsesforhold
kan ændres.
[Cinema]:
Billedet udvides, så den øverste og nederste
kant af billedet passer til skærmen.
[Normal]:
Billedet udvides, så billedets øverste og
nederste kant passer til skærmen, og så
billedets størrelsesforhold bliver 4:3. Billedets
størrelsesforhold kan ændres.
[Wide]:
Billedet udvides på samme måde som
indstillingen [F.Wide], men bredden er
smallere. Afhængigt af billeddataene vises
der muligvis sorte områder på begge sider af
skærmen.
3. Tryk på tasten [Hide] for at vende tilbage til
videoskærmbilledet.
Vis skærmbilledet AUX
AUX-skærmbilledet bruges til at justere
indstillingerne for AUX-tilstanden.
1. Tryk på skærmen.
Skærmbilledet AUX vises.
Hvis du ikke trykker på skærmen i 7 sekunder,
går skærmen tilbage til videoskærmbilledet.
Skift lydindgangsniveau
Lydindgangsniveauet for AUX-indgangene kan
ændres.
• Fabriksindstillingen er “HIGH”.
1. Tryk på skærmen for at få vist AUXskærmbilledet, og tryk derefter på tasten
[SENS] gentagne gange for at vælge
niveauet.
HIGH: 10 dB
MID: 4 dB
LOW: 0 dB
Dansk
737
Betjeningsvejledning
VX709E
7. SYSTEMINDSTILLINGER
Lydindstillinger
Vis indstillingsskærmbilledet
Audio
Indstilling af DZE (Digital ZEnhancer)
Du kan justere de forskellige lydindstillinger for
denne enhed fra indstillingsskærmen Audio.
1. Tryk på knappen [MENU].
Skærmbilledet Menu vises.
2. Tryk på tasten [Audio].
Indstillingsskærmen Audio vises.
Dette system har 3 slags lydeffekter lagret i
hukommelsen. Du kan vælge den ønskede
indstilling.
• Fabriksindstillingen er “OFF”.
3. Tryk på tasten for den ønskede fane, og udfør
justeringen.
Se de følgende afsnit angående detaljer.
• I de følgende afsnit beskrives kun
oplysningerne angående justering, mens
procedurerne til valg af menupunkter
springes over.
4. Tryk på tasten [Back] for at vende tilbage til
det forrige skærmbillede, når justeringen er
afsluttet.
Dansk
Betjeningsvejledning
738
VX709E
3-1. Tryk på tasten [DZE] for at få vist DZEskærmbilledet.
3-2. Tryk på tasten [OFF], [DZE 1], [DZE 2] eller
[DZE 3], som du vil indstille.
[OFF]:
Ingen lydeffekt.
[DZE 1]:
Passende for de oprindelige højttalere.
[DZE 2]:
Passende for andre højttalere, der kan
købes separat.
[DZE 3]:
Passende for coaxial højttalere, der kan
købes separat.
3-3. Når du vælger et andet menupunkt end
“OFF” i trin 2, skal du justere effektniveauet
ved at trykke på tasten [[] eller []].
Indstillingsinterval: -3 til 3
• Fabriksindstillingen er “0”.
Bemærkninger:
• Lydstyrken ændres hver gang, DZE-indstillingen
ændres.
• Med nogle højttalersystemer kan der ikke opnås
tilstrækkelig effekt. I disse tilfælde skal du justere
lydstyrken.
• Når du har indstillet DZE til andet end “OFF”,
deaktiveres indstillingerne TONE og M-B EX
(Magna Bass Extend).
Lydindstillinger
Juster tonen
Justering af TREBLE
Du kan justere lydtonen ved at udføre følgende
justeringer.
Diskantforstærkningen og diskantfrekvensen
(centerfrekvensen) kan justeres på følgende
måde.
Bemærk!
• Disse handlinger deaktiveres, når funktionen DZE
(Digital Z-Enhancer) er indstillet til noget andet end
“OFF”.
Justering af BASS
Bassen, basfrekvensen (centerfrekvensen) og
bas Q kan justeres på følgende måde.
3-1. Tryk på tasten [TONE] for at få vist TONEskærmbilledet.
3-2. Tryk på tasten [BASS].
3-3. Tryk på tasten [[] eller []] for den ønskede
type for at justere til det ønskede niveau.
GAIN: –6 til 8
• Fabriksindstillingen er “0”.
FREQ: 50Hz, 80Hz, 120Hz
• Fabriksindstillingen er “50Hz”.
Q: 1, 1,25, 1,5, 2
• Fabriksindstillingen er “1”.
Justering af MID
Middelforstærkningen, middelfrekvensen
(centerfrekvensen) og middel-Q kan justeres på
følgende måde.
3-1. Tryk på tasten [TONE] for at få vist TONEskærmbilledet.
3-2. Tryk på tasten [MID].
3-3. Tryk på tasten [[] eller []] for den ønskede
type for at justere til det ønskede niveau.
GAIN:–6 til 6
• Fabriksindstillingen er “0”.
FREQ:700Hz, 1kHz, 2kHz
• Fabriksindstillingen er “1kHz”.
Q: 1,5, 2
• Fabriksindstillingen er “2”.
3-1. Tryk på tasten [TONE] for at få vist TONEskærmbilledet.
3-2. Tryk på tasten [TREBLE].
3-3. Tryk på tasten [[] eller []] for den ønskede
type for at justere til det ønskede niveau.
GAIN:–6 til 6
• Fabriksindstillingen er “0”.
FREQ: 8kHz, 12kHz
• Fabriksindstillingen er “12kHz”.
Justering af balance/fading
3-1. Tryk på tasten [BAL/FAD] for at få vist BAL/
FAD-skærmbilledet.
3-2. Tryk på tasten [{] eller [}] for at justere til
fading-niveauet.
[{]:
Fremhæver lyden fra fronthøjttalerne.
[}]:
Fremhæver lyden fra de bagerste højttalere.
Justeringsinterval: front 12 til bag 12
• Fabriksindstillingen er “0”.
3-3. Tryk på tasten [[] eller []] for at justere til
balancen.
[[]:
Fremhæver lyden fra de venstre højttalere.
[]]:
Fremhæver lyden fra de højre højttalere.
Justeringsinterval: venstre 12 til højre 12
• Fabriksindstillingen er “0”.
Justering af lydstyrke uden
fading
Du kan justere lydstyrken fra enhedens udgang
uden fading.
3-1. Tryk på tasten [OTHERS] for at få vist
OTHERS-skærmbilledet.
739
Betjeningsvejledning
VX709E
Dansk
3-2. Tryk på tasten [–] eller [+] I menupunktet
NON FADER VOL for at justere til det
ønskede niveau.
Indstillingsinterval: -6 til 6
• Fabriksindstillingen er “0”.
Lydindstillinger
Slå Magna Bass EXtend til/fra
Magna Bass Extend justerer ikke det lave
lydområde på samme måde som den normale
lydjusteringsfunktion, men fremhæver det dybe
basområde, så der opnås en dynamisk lyd.
• Fabriksindstillingen er “OFF”.
Bemærk!
• Denne handling deaktiveres, når funktionen DZE
(Digital Z-Enhancer) er indstillet til noget andet end
“OFF”.
3-1. Tryk på tasten [OTHERS] for at få vist
OTHERS-skærmbilledet.
3-2. Tryk på tasten [ON] eller [OFF] i
menupunktet M-B EX for at slå funktionen
Magna Bass Extend til eller fra.
Juster high pass filteret
Du kan justere high pass filterets cut-off frekvens
for den forreste eller bagerste højttaler.
• Fabriksindstillingen er “Through”.
3-1. Tryk på tasten [OTHERS] for at få vist
OTHERS-skærmbilledet.
3-2. Tryk på tasten [50Hz], [80Hz], [120Hz] eller
[Through] i menupunktet HIGH PASS
FILTER for at justere indstillingen.
Juster low pass filteret
Du kan justere low pass filterets cut-off frekvens
for non-fader-udgangsstikket.
• Fabriksindstillingen er “Through”.
3-1. Tryk på tasten [OTHERS] for at få vist
OTHERS-skærmbilledet.
3-2. Tryk på tasten [50Hz], [80Hz], [120Hz] eller
[Through] i menupunktet LOW PASS
FILTER for at justere indstillingen.
Indstilling af Amp Cancel
Når der bruges en ekstern forstærker, reduceres
strømstøjen fra lydledningerne ved at bruge
denne funktion.
• Fabriksindstillingen er “OFF”.
Dansk
3-1. Tryk på tasten [OTHERS] for at få vist
OTHERS-skærmbilledet.
3-2. Tryk på tasten [ON] eller [OFF] i
menupunktet AMP CANCEL for at slå
funktionen Amp Cancel til eller fra.
Betjeningsvejledning
740
VX709E
Generelle indstillinger
Vis indstillingsskærmbilledet
General
Du kan justere de forskellige indstillinger for
denne enhed fra indstillingsskærmen General.
1. Tryk på knappen [MENU].
Skærmbilledet Menu vises.
2. Tryk på tasten [General].
Indstillingsskærmen General vises.
Indstilling af kameraadvarsel
Den følgende advarsel vises under brug af det
bagudrettede kamera:
• Fabriksindstillingen er “ON”.
Bemærk!
• Indstillingen deaktiveres, når funktionen Camera
Interrupt er indstillet til OFF.
3-1. Tryk på tasten [Display] for at få vist
Display-skærmbilledet.
3-2. Tryk på tasten [ON] eller [OFF] i
menupunktet Camera Warning for at slå
funktionen Camera Warning til eller fra.
Indstillin af VTR systemet
(NTSC/PAL)
3. Tryk på tasten for den ønskede fane, og udfør
justeringen.
Se de følgende afsnit angående detaljer.
• I de følgende afsnit beskrives kun
oplysningerne angående justering, mens
procedurerne til valg af menupunkter
springes over.
4. Tryk på tasten [Back] for at vende tilbage til
det forrige skærmbillede, når justeringen er
afsluttet.
Indstilling af
kameraafbrydelse
Når det bagudrettede kamera, der fås som
ekstraudstyr, er tilsluttet denne enhed, vises et
billede på skærmen af eventuelle hindringer, der
er bag bilen, når bilen sættes i bakgear.
• Fabriksindstillingen er “OFF”.
3-1. Tryk på tasten [Display] for at få vist
Display-skærmbilledet.
3-2. Tryk på tasten [ON] eller [OFF] i
menupunktet Camera Interrupt for at slå
funktionen Camera Interrupt til eller fra.
• Fabriksindstillingen er “PAL”.
Bemærk!
• Denne indstilling gælder kun for AUXvideoindgang.
3-1. Tryk på tasten [Display] for at få vist
Display-skærmbilledet.
3-2. Tryk på tasten [NTSC] eller [PAL] i
menupunktet NTSC/PAL for at indstille
VTR-systemet.
Indstilling af Beep
Den lyd, du hører, når du udfører handlinger,
kaldes “beep”. Systemet kan indstilles, så det
ikke frembringer denne bip-lyd.
• Fabriksindstillingen er “ON”.
3-1. Tryk på tasten [System] for at få vist
System-skærmbilledet.
3-2. Tryk på tasten [ON] eller [OFF] i
menupunktet Beep for at slå Beepfunktionen til eller fra.
Dansk
741
Betjeningsvejledning
VX709E
Generelle indstillinger
Indstilling af blinkindikatoren
Når denne funktion er indstillet på “ON“, blinker
blinkindikatoren, når der er slukket for strømmen.
• Fabriksindstillingen er “OFF”.
3-1. Tryk på tasten [System] for at få vist
System-skærmbilledet.
3-2. Tryk på tasten [ON] eller [OFF] i
menupunktet Blink LED for at slå funktionen
Blink LED til eller fra.
• Ved indstilling af CATS-funktionen (se
side 743) tændes blinkindikatorfunktionen
også.
Bekræft DivXregistreringskoden og DivX
URL
Indstilling af Audio
ATTenuation
Lyden kan dæmpes, når der sker en
taleafbrydelse fra navigationssystemet.
• Fabriksindstillingen er “High”.
Bemærk!
• Denne indstilling aktiveres kun, når
navigationssystemet er tilsluttet til denne enhed.
3-1. Tryk på tasten [System] for at få vist
System-skærmbilledet.
3-2. Tryk på tasten [C] for at få vist det næste
skærmbillede.
3-3. Tryk på tasten [High], [Mid], [Low] eller
[Mute] i menupunktet Audio ATT for at
indstille lydstyrkeniveauet, når der sker en
taleafbrydelse.
Når du downloader en DivX VOD-fil (Video-onDemand) fra en website, skal du muligvis
indtaste registreringskoden for dit
afspilningssystem for at godkende filen. Du kan
bekræfte systemets registreringskode og URLinformationen ved at gøre følgende.
Indstilling af bilantennen
3-1. Tryk på tasten [System] for at få vist
System-skærmbilledet.
Bemærk!
• Denne indstilling aktiveres kun, når
navigationssystemet er tilsluttet til denne enhed.
3-2. Bekræft den viste information for
menupunkterne DivX Registration Code og
DivX URL.
3-1. Tryk på tasten [System] for at få vist
System-skærmbilledet.
Bemærk!
• DivX-registreringskoden vises ikke, når der
indsættes en disk i DVD-afspilleren.
Når en bilantenne, der er trukket ud, automatisk
bruges, kan du indstille den, så den automatisk
trækkes ud/ind afhængigt af strømindstillingen
for denne enhed.
3-2. Tryk på tasten [C] for at få vist det næste
skærmbillede.
Udførelse af systemcheck
3-3. Tryk på tasten [ON] eller [OFF] i
menupunktet Auto Antenna for at slå
funktionen til eller fra.
Du kan udføre systemchecket ved at gøre
følgende.
Skift af baggrund
3-1. Tryk på tasten [System] for at få vist
System-skærmbilledet.
3-2. Tryk på tasten [C] for at få vist det næste
skærmbillede.
3-3. Tryk på tasten [Check] i menupunktet
System Check.
Der vises et bekræftelsesskærmbillede.
Dansk
3-4. Tryk på tasten [Yes] for at udføre
systemchecket manuelt.
Systemet genstartes efter udførelse af
systemchecket.
Betjeningsvejledning
742
VX709E
Du kan ændre baggrunden (baggrundsbillede på
de fleste skærme) ved at vælge en fra
skærmbilledet Wall Paper.
3-1. Tryk på tasten [Wall Paper] for at få vist
Wall Paper-skærmbilledet.
3-2. Tryk på tasten for den ønskede baggrund,
som du vil indstille.
Skærmens baggrundsbillede bliver ændret
til det valgte billede.
Generelle indstillinger
Indstilling af tyverifunktionen
(CATS)
“CATS” er et akronym for “Clarion Anti-Theft
System”.
Når du indtaster en PIN-kode (også kaldet
“personlig kode”), kan man forhindre tyveri ved
at deaktivere enhedens drift ved tyveri.
Desuden kan man indstille
blinkindikatorfunktionen for at forbedre effekten
af CATS-funktionen (se side 742).
Indstilling af PIN-kode
3-1. Hold knappen [MENU] nede i mindst 2
sekunder.
Skærmbilledet Set Code vises.
• Hvis der allerede er valgt en PIN-kode,
vises skærmbilledet Erase Code. Gentag
handlingen, når du har slettet den gamle
PIN-kode.
3-2. Indtast den ønskede 4-cifrede PIN-kode ved
at trykke på tasterne [0] til [9], og tryk
derefter på tasten [ENT].
• Tryk på tasten [CLR], hvis du taster
forkert.
Når skærmbilledet ENTER
PERSONAL CODE vises
Skærmbilledet Personal Code vises, når du
tænder for strømmen og har udført følgende
handlinger:
• Bilens batteri er blevet udskiftet.
• Reservestrømforsyningen blev afbrudt.
• Der blev trykket ned på nulstillingsknappen.
Bemærk!
• Hvis du har glemt din PIN-kode, skal du kontakte
forhandleren eller et autoriseret Clarion
servicecenter.
1. Indtast den PIN-kode, der aktuelt er angivet.
2. Når du har indtastet den korrekte PIN-kode,
genstarter enheden fra det første
startskærmbillede.
Bemærk!
• Hvis du indtaster en forkert PIN-kode, vises
meddelelsen “Code Incorrect”, og du skal vente et
øjeblik, før du kan indtaste PIN-koden igen.
Dette interval ændres, afhængigt af det antal
gange du indtaster en forkert kode som følger:
• 1 til 6 gange: 15 sekunder
• 7 gange eller mere: 15 minutter
3-3. Indtast samme PIN-kode igen for at
bekræfte, og tryk derefter på tasten [ENT]
og hold den nede i mindst 2 sekunder.
Den indtastede PIN-kode angives, og du
vender automatisk tilbage til det forrige
skærmbillede.
Bemærk!
• Skriv PIN-koden ned, så du ikke glemmer den.
Sletning af PIN-kode
3-1. Hold knappen [MENU] nede i mindst 2
sekunder.
Skærmbilledet Erase Code vises.
3-2. Indtast den aktuelt angivne PIN-kode ved at
trykke på tasterne [0] til [9], og tryk derefter
på tasten [ENT] og hold den nede i mindst 2
sekunder.
Meddelelsen “Code erased” vises, og du
vender automatisk tilbage til det forrige
skærmbillede.
Dansk
743
Betjeningsvejledning
VX709E
Justering af monitor
Du kan justere de forskellige monitorindstillinger ved at gøre følgende.
Indstilling af skærmtilstand
Systemet har to skærmtilstande: Dagstilstand og
nattilstand. Hver tilstand har separate
nedtoningsindstillinger. Du kan vælge disse
tilstande ved at gøre følgende. Denne indstilling
vender automatisk tilbage til Auto-tilstand, når
bilens lys slukkes eller tændes, eller når
tændingen slukkes.
• Fabriksindstillingen er “ Auto”.
1. Tryk på knappen [MENU] for at få vist Menuskærmbilledet:
2. Tryk på tasten [Day], [Night] eller [Auto] for at
indstille skærmtilstanden.
[Day]:
Indstil midlertidigt nedtoningsniveauet til
dagstilstand (lysere).
[Night]:
Indstil midlertidigt nedtoningsniveauet til
nattilstand (mørkere).
[Auto]:
Nedtoningsniveauet ændres svarende til
bilens lys:
Når bilens lys er slukket: Dagstilstand
Når bilens lys er tændt: Nattilstand
3. Tryk på tasten [Back] for at gå tilbage til det
forrige skærmbillede.
Bemærk!
• Når navigationssystemet er tilsluttet, fungerer
denne indstilling på navigationssystemets
farvetilstand.
Justering af nedtonings-,
lysstyrke-, farve-, kontrast- og
nuanceniveau
Dansk
Bemærk!
• Indstillingerne Bright, Color, Contrast og Hue kan
kun justeres, når der vises et videobillede på
skærmen, og bilen er standset med
parkeringsbremsen trukket.
• Indstillingen Hue kan kun justeres, når NTSCtilstanden er valgt.
• Navigationsskærmen har nedtoningsindstillinger,
der indstilles separat fra AV-skærmen.
Nedtoningsjusteringen er i en tilstand, der ikke
påvirker den anden skærm.
• Det bagudrettede kamera-billede kan ikke justeres
direkte. Udfør justeringerne, når der vises et
videobillede fra en anden kilde.
Betjeningsvejledning
1. Tryk på knappen [MENU] for at få vist Menuskærmbilledet:
744
VX709E
2. Tryk på tasten [Monitor] for at få vist
indstillingsskærmbilledet Monitor.
3. Tryk på tasten [Dimmer], [Bright], [Color],
[Contrast] eller [Hue], som du vil justere, og
tryk så på tasten [[] eller []] for at justere
niveauet.
[Dimmer]:
Justerer skærmens lysstyrke, når bilens lys er
ON eller OFF.
[]]: Tryk for at gøre billedet lysere.
[[]: Tryk for at nedtone billedet.
[Bright]:
Justerer skærmens lysstyrke.
[]]: Tryk for at gøre billedet lysere.
[[]: Tryk for at nedtone billedet.
[Color]:
Justerer farvemætningen.
[]]: Tryk for at forøge farvedybden.
[[]: Tryk for at formindske farvedybden.
[Contrast]:
Justerer skærmens kontrast.
[]]: Tryk for at øge kontrasten.
[[]: Tryk for at mindske kontrasten.
[Hue]:
Justerer farvetonen (rød fremhæves, eller
grøn fremhæves).
[]]: Tryk for at forøge grøn.
[[]: Tryk for at forøge rød.
4. Tryk på tasten [Back] for at vende tilbage til
det forrige skærmbillede, når justeringen er
afsluttet.
8. FEJLFINDING
Hvis der opstår problemer med systemet, kan du se følgende emner for at finde en løsning. Besøg også
vores websted (www.clarion.com), hvor du kan finde yderligere oplysninger.
Generelt
Problem
Årsag
Der kommer ikke
Sikringen er brændt af.
strøm på. (Der høres
ingen lyd.)
Der sker ikke noget,
når der trykkes på
knapperne.
Handling
Udskift sikringen med en sikring med samme
nominelle strømstyrke. Kontakt forhandleren, hvis
sikringen igen brænder af.
Forkert ledningsføring.
Kontakt forhandleren.
Der er opstået en fejl på
mikroprocessoren på
grund af støj el.lign.
Sluk for strømmen, og åbn betjeningspanelet.
Tryk på nulstillingsknappen med en tynd stift.
Displayet er ikke
nøjagtigt.
Bemærk!
Sluk for vekselstrømmen, når du trykker på
nulstillingsknappen.
Nulstillingsknap
• Når du trykker på nulstillingsknappen, bliver
frekvenser for radiostationer osv., der er lagret i
hukommelsen, slettet.
Fjernbetjeningen
fungerer ikke.
Der er direkte sol på
fjernbetjeningens
modtagedel.
Når fjernbetjeningens modtagedel rammes af
direkte sollys, fungerer den muligvis ikke.
Batteriet i fjernbetjeningen Kontroller batteriet i fjernbetjeningen.
er brugt op, eller der er ikke
noget batteri i
fjernbetjeningen.
Displayet er mørkt.
Indstil Dimmer korrekt.
Betjeningsforholdene er
ikke gode.
Temperaturen inde i bilen kan være 0°C eller
lavere. Indstil en passende temperatur (25°C
el.lign.), og check igen.
Bilens forlygter er tændt.
Displayet bliver mørkt om natten for at undgå, at
det skinner (når bilens forlygter tændes om dagen,
bliver displayet mørkt).
VX709E
745
Betjeningsvejledning
Dette er ikke en fejl, men et fænomen, som er
specielt for en LCD-skærm (LDC-skærmen er
fremstillet ved brug af en teknologi med meget høj
præcision. Bemærk, at selvom der er 99,99% eller
flere effektive pixel, vil manglende eller normalt
lysende pixel udgøre 0,01%).
Dansk
Der er røde, grønne
og blå prikker på
displayet.
Kontrollen Dimmer er
indstillet for lavt.
DVD-afspiller
Problem
Der kan ikke
indsættes en disk.
Årsag
Handling
Der sidder allerede en disk Skub disken ud, før du indsætter den nye.
i.
Der sidder allerede en
fremmed genstand i.
Skub den fremmede genstand ud med magt.
Lyden springer, eller Disken er beskidt.
Rengør disken med en blød klud.
der er støj i den.
Disken er meget ridset eller Udskift disken med en disk uden ridser.
deformeret.
MP3/WMA/AAC-filer er
ikke kodet korrekt.
Lyden er dårlig lige
Der kan dannes
efter, at der er tændt. vanddråber på den interne
linse, når bilen er parkeret
på et fugtigt sted.
Brug MP3/WMA/AAC-filer, der er kodet korrekt.
Lad den tørre i ca. 1 time med strøm på.
Skærmbilledet vises
ikke.
Parkeringsbremsen er ikke Kontroller, at parkeringsbremsen er aktiveret.
aktiveret.
Disken kan ikke
afspilles, når der
vises “PARENTAL
VIOLATION”.
Visningen er begrænset.
Farven er ikke indstillet
Farverne på
rigtigt.
displayet er svage,
eller farvenuancerne
er ikke gode.
Frigør visningsbegrænsningen, eller skift niveau
for forældrekontrol.
Se underafsnittet “Indstilling af niveau for
forældrekontrol” (side 712).
Check, at Bright, Color, Contrast og Hue er
indstillet korrekt.
USB-enheder
Problem
Årsag
Handling
USB-enhed kan ikke USB-enheden er blevet sat Vend USB-enhedens tilslutningsretning om, og
isættes.
i i den forkerte retning.
prøv igen.
USB-stikket er i stykker.
Skift USB-enheden ud med en ny USB-enhed.
USB-enheden blev
ikke fundet.
USB-enheden er ødelagt.
Tag USB-enheden ud og tilslut den igen. Hvis
enheden stadig ikke findes, kan du prøve at
udskifte den med en anden USB-enhed.
Der høres ingen lyd,
og displayet viser
”NO FILE”.
Der er ikke lagret nogen
MP3/WMA/AAC-filer på
USB-enheden.
Stikkene er løse.
Gem disse filer korrekt på USB-enheden.
Lyden springer, eller MP3/WMA/AAC-filer er
der er støj i den.
ikke kodet korrekt.
Brug MP3/WMA/AAC-filer, der er kodet korrekt.
Videobilledet på
Indstillingen TV Signal på
iPod’en er ikke godt. iPod’en er ikke indstillet
korrekt.
Indstil TV Signal (NTSC/PAL) på iPod’en korrekt.
Dansk
Betjeningsvejledning
746
VX709E
9. FEJL VIST PÅ DISPLAYET
Hvis der opstår en fejl, vises følgende på displayet.
Udfør de nedenfor beskrevne handlinger for at løse problemet.
DVD-afspiller
Display
Årsag
Handling
ERROR 2
Der sidder en disk fast inde Dette er en fejl på DVD-afspilleren. Kontakt
i DVD-afspilleren, og den
forhandleren.
kan ikke skubbes ud.
ERROR 3
En disk kan ikke afspilles
på grund af ridser.
ERROR 6
Skub disken ud, og sæt den rigtigt i.
Der er sat en disk med
oversiden nedad i DVDafspilleren, og den afspilles
ikke.
Der er ikke optaget nogen
MP3/WMA/AAC/DivX-filer
på disken.
Udskift den med en disk uden ridser og
deformiteter.
Skriv disse filer korrekt på en disk.
Filsystemet er ikke korrekt. Brug ISO9660 level 1/2, Romeo, Joliet eller Apple
ISO-filsystem for CD-R/RW eller UDF for DVD±R/
RW.
PARENTAL
VIOLATION
Fejl ved
forældrekontrolnivean
Indstil det korrekte forældrekontrolniveau.
WRONG REGION
Regionskodefejl
Skub disken ud, og erstat den med en disk med
korrekt regionskode.
DRM
WMA-filer beskyttet med
DRM afspilles.
Spring f.eks. filen over. (Gentaget og vilkårlig
afspilning bliver muligvis annulleret).
NOT SUPPORT
Der afspilles filer, som ikke
understøttes på denne
enhed.
USB-enheder
Display
ERROR 2
Årsag
Den tilsluttede USB-enhed
understøttes ikke.
Handling
Hvis USB-enheden er frosset, så frakobl den,
nulstil den, og tilslut den igen.
Tilslut en rigtig USB-enhed.
ERROR 3 (iPod)
Den valgte kategori har
ingen spordata.
Tryk på knappen [F]. Hvis fejlen ikke forsvinder,
så frakobl iPod’en, og tilslut den igen.
iPod’en er frosset.
Tag iPod’en ud, nulstil den, og tilslut den igen.
VX709E
747
Betjeningsvejledning
En fejl opstod under kontrol Tag USB-enheden ud og tilslut den igen.
af USB-enhed.
Dansk
ERROR 3
(USB-nøgle)
Display
ERROR 5 (iPod)
Årsag
Handling
Den tilsluttede iPod findes
ikke.
Frakobl iPod’en, og tilslut den igen. Hvis iPod’en
stadig ikke findes, kan du prøve at udskifte dem
med en anden iPod.
Hvis iPod’en er frosset, så frakobl den, nulstil den
og tilslut den igen.
BUS ERROR
Overspænding eller
datafejl er fundet.
Sluk tændingen, frakobl enheden, start motoren
igen, og tilslut enheden igen. Hvis enheden stadig
ikke findes, kan du prøve at udskifte den med en
anden enhed.
DEVICE ERROR
Enheden er tilsluttet via
USB hub’en.
Frakobl enheden, og tilslut igen direkte til denne
enheds USB-stik uden at bruge USB hub’en.
DRM
WMA-filer beskyttet med
DRM afspilles.
Spring f.eks. filen over. (Gentaget og vilkårlig
afspilning bliver muligvis annulleret).
NOT SUPPORT
Der afspilles filer, som ikke
understøttes på denne
enhed.
Hvis der vises andre fejl på displayet end de ovenfor beskrevne, skal du trykke på nulstillingsknappen.
Hvis problemet fortsat opstår, skal du slukke for strømmen og kontakte forhandleren.
• Når du trykker på nulstillingsknappen, bliver frekvenser for radiostationer osv., der er lagret i
hukommelsen, slettet.
Dansk
Betjeningsvejledning
748
VX709E
10.SPECIFICATIONER
FM-tuner
Indgange
Frekvensområde: 87,50 MHz til 108,00 MHz
Brugbar følsomhed: 9 dBf
50 dB følsomhed ved selektiv lydafbrydelse: 15 dBf
Alternativ kanalfølsomhed: 70 dB
Stereoseparation (1 kHz): 32 dB
Frekvensgang (r3 dB): 30 Hz til 15 kHz
Lydindgangsfølsomhed:
Høj: 0.65 V (ved 2 V udgang)
Middel: 1.3 V (ved 2 V udgang)
Lav: 2,0 V (ved 2 V udgang)
(indgangsimpedans 10 k: eller større)
Videoindgang:
1.0 r0.2 Vp-p (indgangsimpedans 75 :)
AM-tuner
Frekvensområde:
MW: 531 Hz til 1602 kHz
LW: 153 Hz til 279 kHz
Brugbar følsomhed:
MW: 28 dBPV
LW: 34 dBPV
DVD-afspiller
System:
Digital Versatile Disc System med CDDAfunktionalitet
Brugbare diske:
DVD videodisk, CD
Frekvensgang:
20 Hz til 20 kHz (CD) (r1 dB)
Signal-støjforhold: 100 dB (1 kHz)
Dynamikområde: 100 dB (1 kHz)
Forvrængning: 0.006%
USB
Specifikation: USB 2.0 Full Speed
Filsystem: FAT12/16/32
Lydformat, der kan afspilles:
MP3 (.mp3): MPEG1/2 Audio Layer-3
WMA (.wma): Ver. 7/8/9.1/9.2
AAC (.m4a): AAC-format kodet af iTunes og
iTunes+
Maksimalt antal mapper: 512
Maksimalt antal filer: 255 (for en mappe)
Maksimalt mappehierarki: 8 niveauer (inklusiv rod)
Maksimal strømforsyning: 500 mA
Videoudgang
Videoudgang:
1.0 r0.2 Vp-p (udgangsimpedans 75 :)
LCD-skærm
Skærmstørrelse: 7-tommer bredformat
156.2 mm bredde u 82.3 mm Højde
Displaymetode:
Transmissionstype TN flydende krystaldisplay
Styringsmetode: TFT (thin-film transistor/
tyndfilmtransistor)
aktiv matrix-styring
Pixel: 336,960 (480 u 3 (RGB) u234)
Generelt
Forsyningsspænding:
14,4 V DC (10,8 til 15,6 V tilladt)
Jord: Negativ
Strømforbrug: 4,0 A (1 W)
Bilantenne – nominelt strømforbrug: 500 mA eller
mindre
Hovedenhedens mål:
178 mm bredde u 100 mm højde u 160 mm
dybde
Hovedenhedens vægt: 2.7 kg
Fjernbetjeningens mål:
43,4 mm bredde u 12,5 mm højde u 112,7 mm
dybde
Fjernbetjeningens vægt:
60 g (inkl. batteri)
Bluetooth
171 mm
178 mm
100 mm
Bemærk!
• Specifikationerne overholder JEITA-standarderne.
• Specifikationerne og designet kan ændre sig uden
varsel af hensyn til forbedringer.
749
Betjeningsvejledning
VX709E
Dansk
Maksimal udgangseffekt:
200 W (50 W u 4)
Udgangseffekt:
4 u 27 W (DIN 45324, +B = 14.4 V)
Højttalerimpedans: 4 : (4 til 8 : tilladt)
25mm
Lydforstærker
160mm
Specifikation: Bluetooth Ver. 1.2
Profil:
HFP (Hands-Free Profile)
OPP-telefonbog (Object Push Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Følsomhed ved send/modtag: Klasse 2
MANUAL TIL INSTALLATION OG
LEDNINGSFØRING
■ Indhold
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER .........................................................................................750
FØR DU STARTER ......................................................................................................................752
PAKKENS INDHOLD....................................................................................................................752
GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ..................................................................752
FORSIGTIGHED VED INSTALLATION........................................................................................753
INSTALLATION AF HOVEDENHEDEN .......................................................................................754
FORSIGTIGHED VED LEDNINGSFØRING .................................................................................756
LEDNINGSTILSLUTNING ............................................................................................................757
EKSEMPEL PÅ SYSTEM .............................................................................................................760
1. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Manualen til installation og ledningsføring er henvendt til autoriserede Clarion-forhandlere. På grund
køretøjets komplekse ledningsføring og komponenter, anbefales det at lade en autoriseret Clarionforhandler udføre installationen. Du kan finde den nærmeste autoriserede Clarion-forhandler på:
www.clarion.com
Af sikkerhedshensyn bør betjeningsvejledningen læses grundigt igennem, så du lærer kontrollerne og
funktionerne at kende.
Symbolforklaring
Denne vejledning bruger symboler og ikoner til at
markere sikkerhedsforanstaltninger og -hensyn
under installationsproceduren. Sørg for at læse
og forstå hver sikkerhedsforanstaltning, før du
påbegynder installationen.
ADVARSEL
Dette symbol skal gøre brugeren
opmærksom på vigtige instruktioner. Hvis
disse instruktioner ikke følges, kan det
resultere i alvorlig personskade eller død.
Før brug
ADVARSEL
• Kontroller batterispændingen for det
køretøj, hvor enheden skal installeres.
Denne enheden er kun beregnet til
køretøjer med en DC 12V strømforsyning.
• Fjern batteriets minus-pol, før du tilslutter
ledningerne, ellers kan du blive udsat for
et elektrisk chok, skade grundet
kortslutning.
FORSIGTIGHED
FORSIGTIGHED
Dette symbol skal gøre brugeren
opmærksom på vigtige instruktioner. Hvis
disse instruktioner ikke følges, kan det
resultere i personskade eller skade på
materiel.
Dansk
INSTALLATIONSVEJLEDNING
750
VX709E
Bilbatteri
Sikkerhedsforanstaltninger ved
installation
ADVARSEL
• Når du installerer enheden i et køretøj
med airbags, må du aldrig installere det et
sted, hvor det kan påvirke airbag’ens
funktion.
• Installer ikke denne enhed på følgende
steder:
Hvor den forstyrrer førerens udsyn eller
handlinger.
Hvor den er i vejen for gearstangen eller
bremsepedalen.
Hvor den kan være til fare for eventuelle
passagerer.
Hvor den ikke kan installeres sikkert, eller
hvor systemet kan falde ned.
FORSIGTIGHED
FORSIGTIGHED
• Installer ikke systemet på de steder, der er
beskrevet nedenfor. Dette kan forårsage
brand, ulykke eller elektrisk chok.
Hvor det er udsat for regn eller støv.
Hvor den forstyrrer førerens udsyn eller
kørsel.
Hvor den ikke kan installeres sikkert, eller
hvor systemet kan falde ned.
• Installer ikke denne enhed på et sted, der er
udsat for direkte sollys, varme eller et sted,
hvor ventilationshullerne eller
varmeindblæsningen er dækket til.
• Når du installerer antennen, skal du placere
den i en position, hvor antennedelene ikke
rækker ud over bilens forende, bagende
eller sider.
• Hvis den rammer fodgængere, kan det
forårsage en ulykke.
Bemærkninger vedrørende
installationen
ADVARSEL
• Læg mærke til placeringen af rør, tanke
og elektriske ledninger, før du installerer
enheden i bilen; hvis disse rammes, kan
det forårsage brand eller tekniske fejl.
FORSIGTIGHED
FORSIGTIGHED
• Brug kun de medfølgende dele.
• Brug af uspecificerede dele kan forårsage
skader.
• Eventuelle huller i karrosseriet bør lukkes
med en silikonemasse.
• Hvis der trænger udstødningsgas eller
vand ind i bilen, kan det forårsage en
ulykke.
• Spænd boltene stramt, når du installerer
enheden. Hvis boltene er løse, kan der ske
en ulykke eller opstå en teknisk fejl.
Bemærkninger vedrørende
tilslutning
ADVARSEL
• Placer alle kabler i henhold til
betjeningsvejledningen, så der ikke
opstår fejl.
• Forbind ikke tilslutningsledningerne/
kablerne i områder med høj temperatur.
Hvis kappen rundt om kablerne smelter,
kan det forårsage ulykke/brand som følge
af en kortslutning. Vær forsigtig, når du
fører ledninger i motorrummet.
• Når du forbinder tilslutningskabler i en bil
med airbags, må du aldrig føre kablerne
gennem et sted, hvor det kan påvirke
airbag’ens funktion.
• En airbag, der ikke fungerer korrekt ved
en ulykke, kan forårsage øget
personskade.
FORSIGTIGHED
FORSIGTIGHED
751
INSTALLATIONSVEJLEDNING
VX709E
Dansk
• Kontroller ledningerne med et digitalt
multimeter, før du foretager nogen
tilslutninger. Mange nye biler bruger
multipleksede og/eller
lavspændingskredsløb, som kan blive
beskadiget, hvis der bruges et prøvelys
eller en sonde.
• Tilslut kablerne korrekt. Hvis du laver en
forkert forbindelse, kan det forårsage en
brand eller ulykke.
• Når du fører kabler gennem bilens
karrosseri, skal du bruge ikke-ledende
stropper.
• Hvis kappen rundt om kablerne bliver slidt
op pga. friktion, kan det forårsage en
ulykke, brand eller kortslutning.
• Når du har forbundet kablerne, skal du
fastgøre dem med isolationstape.
• Sørg for at slukke tændingen, når du
forbinder eller fjerner ledninger til/fra
enheden, ellers kan der opstå et elektrisk
chok, personskade eller ulykke.
2. FØR DU STARTER
1. Dette sæt er udelukkende til brug i biler med
negativ jord og 12 V strømforsyning.
2. Læs disse instruktioner omhyggeligt.
3. Sørg for at frakoble batteripolen “-”, før du
starter. Dette forhindrer kortslutning under
installationen. (Figur 1)
Bilbatteri
Figur 1
3. PAKKENS INDHOLD
1 Hovedenhed
2 Manualer
Garantikort i forbindelse med
betjeningsmanualen og
installationsmanualen
3 Strømforsyningsledning
4 Rca-ledning
5 Taske til tilbehør (nr. 1)
Fladskruetrækker (M5 u 8) .......................... 8
Sems sekskantet bolt (M5 u 8) .................... 8
Electro tap
6 Taske til tilbehør (nr. 2)
Gummihætte (til RCA-ledning)
7 Fjernbetjeningsenhed
8 Batteri
(til fjernbetjeningsenhed)
9 Efterbehandling
4. GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
1. Åbn ikke kabinettet. Der er ingen dele indeni,
som kan serviceres af brugeren. Hvis du taber
noget ned i enheden under installationen, skal
du kontakte forhandleren eller et autoriseret
Clarion servicecenter.
Dansk
INSTALLATIONSVEJLEDNING
752
VX709E
2. Brug en blød, tør klud til at rengøre kabinettet.
Brug aldrig en grov klud, fortynder, benzin,
sprit el.lign. Til fastsiddende snavs kan du
komme lidt koldt eller varmt vand på en blød
klud og forsigtigt tørre snavset af.
5. FORSIGTIGHED VED INSTALLATION
1. Klargør alle de nødvendige komponenter til
installation af hovedenheden før
installationen.
2. Denne model har et betjeningspanel, som
vipper fremad.
I nogle typer biler kan betjeningspanelet
komme i kontakt med instrumentpanelet eller
gearstangen, så det ikke kan installeres. Ved
installation skal du kontrollere, at enheden
ikke forhindrer brug af gearstangen eller
ødelægger dit udsyn, før du vælger stedet til
installationen. (Figur 2)
Instrumentpanel
5. Brug de medfølgende skruer til installationen.
Brug af andre skruer kan forårsage
beskadigelse. (Figur 4)
Stel
Stel
Skade
Maks. 8 mm (M5-skrue)
Figur 4
6. Denne enhed har en blæsermotor bag ved
hovedenheden, så temperaturen i
hovedenheden ikke bliver for høj. Hvis
blæsermotorventilen dækkes til af ledninger
eller monteringsbeslag, kan det udløse en fejl.
Sørg for ikke at dækkes den til med ledninger.
(Figur 5)
Gearstang (kontroller,
at den ikke berører
LCD’et.)
Figur 2
3. Installer enheden i en vinkel på under 30q i
forhold til vandret. (Figur 3)
Blæsermotorventil
Figur 5
Maks. 30°
Figur 3
4. Hvis du har behov for at foretage indgreb i
karrosseriet, f.eks. bore huller, skal du først
kontakte bilforhandleren.
Dansk
753
INSTALLATIONSVEJLEDNING
VX709E
6. INSTALLATION AF HOVEDENHEDEN
Denne enhed er beregnet til fast installation på
instrumentpanelet.
1. Når hovedenheden installeres i NISSAN biler,
skal du bruge de reservedele, der er tilsluttet
enheden og følge instruktionerne i Figur 6.
Når hovedenheden installeres i TOYOTA
biler, skal du bruge de reservedele, der er
tilsluttet bilen og følge instruktionerne i Figur 7.
2. Forbind ledningerne som vist i afsnit 8 (se
side 757).
3. Monter enheden i instrumentpanelet igen og
sæt den fast, og monter derefter frontpanelet
og centerpanelet.
Monteringskruehuller (set fra siden af hovedenheden)
Til NISSAN bil
Til TOYOTA bil
Installation af hovedenheden i en NISSAN bil
Hovedenhed
6-afstandsskive (tykkelse: 1 mm)
Efterbehandling (*1)
Monteringsbeslag
(1 par til venstre og højre side)
6-fladskruetrækker
(M5 u 8)
(tilsluttet hovedenheden)
Figur 6
Dansk
Bemærk!
*1 Anbring frontpanelet med den brede kant nedad. Sæt kanten ind i hullet på hovedenheden.
INSTALLATIONSVEJLEDNING
754
VX709E
Installation af hovedenheden i en TOYOTA bil
Monter med de reservedele, der er tilsluttet bilen. (Skruer mærket ★ er tilsluttet bilen).
Hovedenhed
8 sekskantede skruer
(M5 u 8)
Monteringsbeslag
(1 par til venstre og højre
side)
Centerpanel *2
*3
Figur 7
Bemærk!
*2 Nogle panelåbninger er for små til enheden,
afhængigt af biltype og -model. I så fald kan den
øverste og nederste side af panelrammen
beskæres med ca. 0,5 til 1,5 mm, så enheden
kan indsættes uden problemer.
*3 Hvis en krog på installationsbeslaget kommer i
vejen for enheden, kan det være nødvendigt at
bøje det eller gøre det fladt med en bidetang eller
tilsvarende værktøj.
Typiske monteringsbeslag
Eksempel 1
Eksempel 2
Eksempel 3
Sæt skruerne i ● mærkerne.
Andre biler end NISSAN og TOYOTA biler
I nogle tilfælde kan centerpanelet kræve en tilpasning. (Beskæring, tilfiling osv.)
●Fjernelse af hovedenheden
Hvis hovedenheden skal fjernes, skal den afmonteres i den omvendte rækkefølge som angivet i
“INSTALLATION AF HOVEDENHEDEN” (se side 754).
Dansk
755
INSTALLATIONSVEJLEDNING
VX709E
7. FORSIGTIGHED VED LEDNINGSFØRING
1. Husk at slukke for strømmen før
ledningsføringen.
2. Vær specielt forsigtig, når du trækker
ledningerne.
Hold dem på afstand af motoren og
udstødningsrøret el.lign. Varme kan
beskadige ledningerne.
3. Hvis sikringen brænder af, skal du kontrollere,
at ledningsføringen er korrekt.
Hvis en sikring brænder af, skal den erstattes
med en ny med samme nominelle
ampereværdi som den originale (15A
SIKRING).
4. Du udskifter sikringen ved at fjerne den gamle
sikring fra ledningen til strømforsyningen og
sætte en ny i. (Figur 8)
Bemærk!
• Der findes forskellige sikringsholdere. Undgå, at
batterisiden berører andre metaldele.
forsigtighed
FORSIGTIGHED
Efter tilslutningen skal ledningen fastgøres
med en klemme eller med isolationstape for
beskyttelse.
Sikring (15A
SIKRING)
Sikringsholder
Figur 8
Dansk
INSTALLATIONSVEJLEDNING
756
VX709E
5. Tilslut CeNET-forlængelseskablet korrekt, så
der lyder et klik. Når man trækker CeNETforlængelseskablet ud, skal man holde fast i
hætten og trække det ud. (Figur 9)
• Hvis du har brug for at forlænge CeNETkablet, skal du bruge forlængelseskabel
CCA-520 (2.5 m) eller CCA-521 (0.6 m)
(hver del sælges separat).
CeNET-stik
Hætte
CeNET-kabel
(leveres sammen med
navigationssystemet)
Figur 9
8. LEDNINGSTILSLUTNING
Bemærk!
• Før installation skal du sørge for at frakoble det negative - kabel fra bilbatteriet.
• RCA Pin og tilslutningskabel sælges separat som ekstraudstyr.
Stik til rattet til fjernbetjening
Mikrofonstik på BT-telefon (tilslutter den ekstra mikrofon
RCB-199).
iPod
CCD-IN
Indgangsstik for bagudrettet kamera
Radioantennestik
Tilslutningskabel
(følger med iPod’en)
USB-stik
iPod med
video
eller
Tilslut til AUXindgangsstik.
Tilslutningskabel
(CCA-723)
CeNET-stik
RGB-stik
Ingen tilslutning
Se følgende side.
Grå
Rød
Sort
Hvid
Rød
Violet
Hvid
Rød
Grå
Hvid
Gul
Højre
Venstre
Front-audioudgangsstik
Højre
Venstre
Bagerste audioudgangsstik
Højre
Venstre
Non faderudgangsstik
Videoudgangsstik
Grøn
Rød
Højre
Venstre
Bagerste skærm
(2Zone audioudgangsstik)
Hvid
Sort
4-kanals forstærker
Trådløs
hovedtelefon
Gul
Dansk
Video
Hvid
Lyd (venstre)
Rød
Lyd (højre)
AUXindgangsstik
VTR osv.
VX709E
757
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Rød
B-2
B-3
B-5
B-4
B-1
B-6
1
B-7
B-8
A-7
A-8
A-6
∗1
Nr.
3
A-5
A-4
Beskrivelse
BAGERSTE HØJRE+
4
BAGERSTE HØJREFRONT HØJRE+
5 ∗2
FRONT HØJRE-
2
FRONT VENSTRE+
FRONT VENSTREBAGERSTE VENSTRE+
∗1
BAGERSTE VENSTRE+12 V STRØMFORSYNING (*1)
Bilantenne
BELYSNING
+12 V TILBEHØR (*1)
JORD
1
ISO-STIK
2
Stik til bakgear (violet/hvid)
3
Reservestik (gul)
4
Parkeringsbremse (græsgrøn)
5
Eksternt stik (blå/hvid) (*2)
Bemærk!
*1 I nogle biler - Volkswagen/Opel/Vauxhall - er det nødvendigt at ombytte tilbehøret <<Rød>> og
strømforsyningskablet <<Gul>> for at undgå overbelastning og tab af hukommelse.
*2 Hvis enheden installeres i en Volkswagen model fra 1998 eller nyere, skal du sørge for at afbryde
udgangsforbindelsen <<Ekstern>>. Afbryd den <<blå/hvide>> ledning, og isoler denne lednings forreste
ender. Der kan opstå fejl, hvis denne ledning ikke afbrydes, eller hvis de forreste ender ikke isoleres.
Dansk
INSTALLATIONSVEJLEDNING
Se næste side angående tilslutningen af ledningen til parkeringsbremsen.
758
VX709E
●Tilslut ledningen til parkeringsbremsen
Tilslut ledningen til jordforbindelsen til lampen til parkeringsbremsen på instrumentpanelet.
Bemærk!
• Tilslutning af ledningen til parkeringsbremsen til jordforbindelsen til lampen giver dig mulighed for at se
videobilleder, mens parkeringsbremsen er aktiveret.
• Hvis ledningen til parkeringsbremsen ikke er tilsluttet, kan skærmen ikke vise videobilleder.
• Hvis “AUDIO ONLY” vises på skærmen umiddelbart efter, at du har slået strømmen fra bilen til, skal du løsne
parkeringsbremsen, mens du bekræfter sikkerheden og derefter trække parkeringsbremsen igen.
Lampe til parkeringsbremse
+ ledning til batteri
Parkeringsbremse
Electro tap
Signalkabel til
parkeringsbremse
Ledning til
parkeringsbremse
(græsgrøn)
●Sådan monteres electro-tap
1. Anbring kablet til parkeringsbremsen ved
stoppet, og fold det tilbage i pilens retning.
2. Før kablet til parkeringsbremsen gennem,
og fold det tilbage i pilens retning.
Signalkabel til
parkeringsbremse
Stop
Signalkabel til
parkeringsbremse
Ledning til
parkeringsbremse
(græsgrøn)
Tilslut tilbehør
●Tilslutning af bagudrettet kamera på bil
Det bagudrettede kamera til bil kan tilsluttes indgangsstikket på hovedenheden. Se i instruktionsarket
eller betjeningsvejledningen til det bagudrettede kamera for at få yderligere oplysninger.
Bemærk!
• Sørg for at tilslutte ledningen til bakgearet til det relevante stik i bilen.
• Tilslut det bagudrettede kamera til RCA-ledningen, i modsat fald bliver skærmen sort, når bilen sættes I
bakgear.
• Der kræves en strømforsyningen til CAA185 (sælges separat) til tilslutning af hovedenheden og det
bagudrettede kamera.
●Navigationssystem
Ved brug af NP509E:
Tilslut CeNET-konverteringsboksen (CCB509) og hovedenheden ved hjælp af CeNET- og RGBkabler, og tilslut derefter CeNET-konverteringsboksen (CCB509) og NP509E ved hjælp af
systemkablet.
Ved brug af NAX983HD/NAX973HD/NAX963HD:
Tilslut CeNET-stikket og RGB-indgangsstikket.
Se i betjeningsvejledningen til navigationssystemet for at få yderligere oplysninger.
Dansk
759
INSTALLATIONSVEJLEDNING
VX709E
9. EKSEMPEL PÅ SYSTEM
iPod med
video
USB-stik
RGB-kabel
(følger med
CCB509)
Sort
Gul
Tilslutningskabel
(CCA-723)
Rød
CeNET-kabel
(følger med
CCB509)
Rød
Ingen tilslutning
Hvid
CeNET-konverteringsboks
(CCB509)
Rød
RCA-kabel
(sælges separat)
Fronthøjttalere
Grå
Systemkabel
(følger med
NP509E)
Hvid
Rød
4-kanals
forstærker
Baghøjttalere
Sort
Hide-away-navigering
(NP509E)
Hvid
Ved brug af NAX983HD/
NAX973HD/NAX963HD
Grå
RCA-kabel
(sælges separat)
Gul
Rød
RGB-kabel
(følger med
NAX983HD/
NAX973HD/
NAX963HD)
CeNET-kabel
(følger med
NAX983HD/
NAX973HD/
NAX963HD)
Dansk
HDD Navigation
(NAX983HD/
NAX973HD/
NAX963HD)
INSTALLATIONSVEJLEDNING
760
VX709E
Grøn
Bagerste skærm
Hvid
RCA-kabel
(sælges separat)
Dichiarazione di conformità:
Io mandatario nell' UE: Clarion Europa GmbH Hessenring 19-21, 64546 MörfeldenWalldorf, Germania
Dichiaro che il prodotto VX709E è conforme al DM 28-08-1995 ottemperando alle
prescrizioni dei DM 25-06-1985 e DM 27-08-1987.
ministerial authorization FI DM 27-08-1987 n˚ of protocol: 0032998 date 24/04/09
Clarion Co., Ltd.
2009/6
All Rights Reserved. Copyright © 2009: Clarion Co., Ltd.
Printed in Slovakia / Imprimé en Slovaquie / Gedruckt in der Slowakei
Stampato in Slovacchia / Gedrukt in Slovakije / Impreso en Eslovaquia
Tryckt i Slovakien / Impresso na Eslováquia / Trykt i Slovakiet
QZ-6075E
280-8755-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising