DK UK FR DE - PR Electronics Inc.

DK UK FR DE - PR Electronics Inc.
UK
FR
DE
Advarsel
Warning
Avertissement
Warnung
Dette modul er beregnet for tilslutning
til livsfarlige elektriske spændinger. Hvis
denne advarsel ignoreres, kan det føre til
GENERELT alvorlig legemsbeskadigelse eller mekanisk ødelæggelse.
For at undgå faren for elektriske stød og brand skal
sikkerhedsreglerne overholdes, og vejledningerne skal
følges.
Specifikationerne må ikke overskrides, og modulet må
kun benyttes som beskrevet i det følgende.
Installationsvejledningen skal studeres omhyggeligt,
før modulet tages i brug. Kun kvalificeret personale
(teknikere) må installere dette modul. Hvis modulet ikke
benyttes som beskrevet i denne installationsvejledning,
så forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.
This device is designed for connection to
hazardous electric voltages. Ignoring this
warning can result in severe personal injury
GENERAL or mechanical damage.
To avoid the risk of electric shock and fire,
the safety instructions of this guide must be observed
and the guidelines followed. The specifications must
not be exceeded, and the device must only be applied
as described in the following.
Prior to the commissioning of the device, this
installation guide must be examined carefully.
Only qualified personnel (technicians) should install
this device. If the equipment is used in a manner not
specified by the manufacturer, the protection provided
by the equipment may be impaired.
Ce module est conçu pour supporter une
connexion à des tensions électriques
dangereuses. Si vous ne tenez pas
compte de cet avertissement, cela peut
INFORMAcauser des dommages corporels ou
TIONS
des dégâts mécaniques. Pour éviter les
GENERALES risques d’électrocution et d’incendie,
conformez-vous aux consignes de sécurité et suivez
les instructions mentionnées dans ce guide. Vous devez
vous limiter aux spécifications indiquées et respecter les
instructions d’utilisation de ce module, telles qu’elles sont
décrites dans ce guide. Il est nécessaire de lire ce guide
attentivement avant de mettre ce module en marche.
L’installation de ce module est réservée à un personnel
qualifié (techniciens). Si la méthode d’utilisation de
l’équipement diffère de celle décrite par le fabricant, la
protection assurée par l’équipement risque d’être altérée.
Dieses Gerät ist für den Anschluss an
lebensgefährliche elektrische Spannungen gebaut. Missachtung dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen
ALLGEoder mechanischer Zerstörung führen.
MEINES
Um eine Gefährdung durch Stromstöße
oder Brand zu vermeiden müssen die Sicherheitsregeln der Installationsanleitung eingehalten, und die
Anweisungen befolgt werden. Die Spezifikationswerte
dürfen nicht überschritten werden, und das Gerät darf
nur gemäß folgender Beschreibung benutzt werden.
Diese In­
stallationsanleitung ist sorgfältig durchzulesen, ehe das Gerät in Gebrauch genommen wird. Nur
qualifizierte Personen (Techniker) dürfen dieses Gerät
installieren. Wenn das Gerät nicht wie in dieser Installationsanleitung beschrieben benutzt wird, werden die
Schutzeinrichtungen des Gerätes be­einträchtigt.
ADVARSEL
Der må ikke tilsluttes farlig spænding til
modulet, før dette er fastmonteret, og
følgende operationer bør kun udføres
på modulet i spændingsløs tilstand og
FARLIG
under ESD-sikre forhold:
SPÆNDING Installation, ledningsmontage og -demontage. Fejlfinding på modulet.
Reparation af modulet og udskiftning af
sikringer må kun foretages af PR electronics A/S.
ADVARSEL
Modulets frontplade må ikke åbnes, da
dette vil medføre skade på stikforbindelsen til display- / programmeringsfronten
PR 4501. Modulerne indeholder ingen
DIP-switche eller jumpere.
Sikkerhedsregler
Modtagelse og udpakning
Udpak modulet uden at beskadige det. Kontrollér ved
modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er monteret
på blivende plads.
Miljøforhold
Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og udsæt ikke modulet for regn
eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning, ud
over de opgivne grænser for omgivelsestemperatur,
forhindres ved hjælp af ventilation.
Alle moduler kan anvendes i Måle- / overspændingskategori II og Forureningsgrad 2. Modulerne er designet
til at være sikker mindst op til en højde af 2000 m.
Installation
Modulet må kun tilsluttes af kvalificerede teknikere,
som er bekendte med de tekniske udtryk, advarsler
og instruktioner i installationsvejledningen, og som vil
følge disse.
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der
rettes henvendelse til den lokale forhandler eller alternativt direkte til PR electronics A/S.
Det er ikke tilladt at benytte flerkoret ledning ved tilslutning af forsyningsspænding med mindre ledningsenderne er forsynet med ledningstyller.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes i produktmanualen og på sideskiltet.
Modulet er forsynet med skrueterminaler og skal forsynes fra en dobbeltisoleret/ forstærket isoleret spændingsforsyning. En afbryder placeres let tilgængeligt
og tæt ved modulet. Afbryderen skal mærkes således,
at der ikke er tvivl om, at den afbryder spændingen til
modulet.
Ved installation på Power Rail 9400 bliver forsyningsspændingen leveret af Power Control Unit type 9410.
Kalibrering og justering
Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning
af eksterne spændinger udføres i henhold til denne
installations­vejledning, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.
Betjening under normal drift
Operatører må kun indstille eller betjene modulerne, når
disse er fast installeret på forsvarlig måde i tavler el.
lignende, så betjeningen ikke medfører fare for liv eller
materiel. Dvs., at der ikke er berøringsfare, og at modulet er placeret, så det er let at betjene.
Rengøring
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en
klud let fugtet med destilleret vand.
WARNING
AVERTISSEMENT
Until the device is fixed, do not connect
hazardous voltages to the device.
The following operations should only be
HAZARD- carried out on a disconnected device and
OUS
under ESD safe conditions:
VOLTAGE General
mounting,
connection
and
disconnection of wires.
Troubleshooting the device.
Repair of the device and replacement
of circuit breakers must be done by PR
electronics A/S only.
Tant que le module n’est pas fixé, ne le
mettez pas sous tensions dangereuses.
Les opérations suivantes doivent être
effectuées avec le module débranché
et dans un environnement exempt
de décharges électrostatiques (ESD) :
montage général, raccordement et
débranchement de fils et recherche de
pannes sur le module.
Seule PR electronics SARL est autorisée
à réparer le module et à remplacer les
fusibles.
warning
Do not open the front plate of the device as
this will cause damage to the connector for
the display / programming front PR 4501.
The SYSTEM 9000 devices contain no DIPswitches or jumpers.
Safety instructions
Receipt and unpacking
Unpack the device without damaging it. The packing
should always follow the device until this has been
permanently mounted. Check at the receipt of the
device whether the type corresponds to the one
ordered.
Environment
Avoid direct sunlight, dust, high temperatures,
mechanical vibrations and shock, as well as rain and
heavy moisture. If necessary, heating in excess of
the stated limits for ambient temperatures should be
avoided by way of ventilation.
All devices can be used for Measurement / Overvoltage
Category II and Pollution Degree 2. The modules are
designed to be safe at least under an altitude up to 2
000 m.
Mounting
Only qualified technicians who are familiar with the
technical terms, warnings, and instruc­
tions in this
installation guide and who are able to follow these
should connect the device.
Should there be any doubt as to the correct handling
of the device, please contact your local distributor or,
alternatively, PR electronics A/S.
The use of stranded wires is not permitted for mains
wiring except when wires are fitted with cable ends.
Descriptions of input / output and supply connections
are shown in the product manual and on the side label.
The device is provided with field wiring terminals and
shall be supplied from a Power Supply having double
/ reinforced insulation. A power switch shall be easily
accessible and close to the device. The power switch
shall be marked as the disconnecting unit for the device.
For installation on Power Rail 9400 the power is
supplied by Power Control Unit 9410.
Calibration and adjustment
During calibration and adjustment, the measuring and
connection of external voltages must be carried out
according to the specifications of this installation guide.
The technician must use tools and instruments that are
safe to use.
Cleaning
When disconnected, the device may be cleaned with a
cloth moistened with distilled water.
TENSION
DANGEREUSE
Warnung
Vor dem abgeschlossenen festen Einbau
des Gerätes darf daran keine gefährliche
Spannung angeschlossen werden, und
GEFÄHRfolgende Maßnahmen sollten nur in spanLICHE
nungslosem Zustand des Gerätes und
SPANNUNG unter ESD-sicheren Verhältnisse durchgeführt werden: Installation, Montage und
Demontage von Leitungen. Fehlersuche
im Gerät. Reparaturen des Gerätes und
Austausch von Sicherungen dürfen nur
von PR electronics A/S vorgenommen
werden.
Avertissement
WARNUNG
Ne pas ouvrir la plaque avant du module
au risque d’endommager le connecteur de
l’indicateur / la façade de programmation
PR 4501. Les modules ne contiennent ni
de commutateurs DIP ni de cavaliers.
Die Frontplatte des Gerätes darf nicht
geöffnet werden, weil hier­durch die Kontakte zur Kontaktierung des frontdisplays
4501 beschädigt werden können. Die Geräte enthalten keine internen DIP-Schalter
oder Programmierbrücken.
Consignes de securite
Réception et déballage
Déballez le module sans l’endommager. Il est
recommandé de conserver l’emballage du module tant
que ce dernier n’est pas définitivement monté. A la
réception du module, vérifiez que le type de module
reçu correspond à celui que vous avez commandé.
Environnement
N’exposez pas votre module aux rayons directs du soleil
et choisissez un endroit à l’humidité modérée et à l’abri
de la poussière, des températures élevées, des chocs et
des vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas échéant,
des systèmes de ventilation permettent d’éviter qu’une
pièce soit chauffée au-delà des limites prescrites pour
les températures ambiantes.
Tous les modules peuvent être installés dans catégorie
de mesure / surtension Il et degré de pollution 2.
Ce module est conçu pour fonctionner en toute sécurité
sous une altitude inférieure à 2000 m.
Montage
Il est conseillé de réserver le raccordement du module
aux techniciens qualifiés qui connaissent les termes
techniques, les avertissements et les instructions de
ce guide et qui sont capables d’appliquer ces dernières.
Si vous avez un doute quelconque quant à la
manipulation du module, veuillez contacter votre
distributeur local. Vous pouvez également vous
adresser à PR electronics SARL.
Pour le raccordement électrique de l’alimentation
générale, il est possible d’utiliser des fils multibrins
seulement s’ils possèdent des embouts de câblage.
Les connexions des alimentations et des entrées /
sorties sont décrites dans le manuel du produit et sur
l’étiquette de la face latérale du module.
Les appareils sont équipés de borniers à vis et doivent
être raccordés à une alimentation qui a une isolation
double ou renforcée. L’interrupteur doit être à proximité
du module et facile d’accès. Ce bouton doit être étiqueté
avec la mention : peut couper la tension du module.
Pour une installation sur le rail d’alimentation 9400, le
module sera alimenté par le contrôleur d’alimentation
9410.
Etalonnage et réglage
Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il
convient d’effectuer les mesures et les connexions
des tensions externes en respectant les spécifica­tions
mentionnées dans ce guide. Les techniciens doivent
utiliser des outils et des instruments pouvant être
manipulés en toute sécurité.
Maintenance et entretien
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon
imbibé d’eau distillée pour le nettoyer.
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
Installationsvejledningen for teknikere
omfatter følgende produkter:
This installation guide for technical personnel
covers the following products:
Ce guide d’installation pour le personnel qualifié
couvre les produits suivants :
Diese Installationsanleitung für Techniker
umfasst die folgenden Produkte:
DK
UK
FR
DE
DK
Indgangssignaler
Input signals
UK
9106A/B
9202A/B
9107A/B
9203A/B
9113A/B
9410
9116A/B
9420
Signaux d’entrée
FR
Eingangssignale
DE
DK
UK
FR
DE
Strøm
Current
Courant
Strom
Spænding
Voltage
Tension
Spannung
x
Potentiometer
Potentiometer
Potentiomètre
Potentiometer
x
RTD / lin. R
RTD / lin. R
Pt100 / rés. lin.
WTH / lin. R
x/-
x/x
TC
TC
TC
TE
x
x
2-trådstransmitter
2-wire transmitter
Transmetteur 2-fils
2-Draht-Umformer
x
HART
HART
HART
HART
x
9106 9107 9113 9116
x
DK
UK
FR
DE
NAMUR/kontakt
NAMUR/switch
NAMUR/commutateur
NAMUR/Schalter
NPN/PNP/commutateur
NPN/PNP/Schalter
NPN/PNP/kontakt NPN/PNP/switch
Pulse input
Entrée d’impulsions
Impulseingang
AC-netspænding
AC mains voltage
Tension de réseau ca
AC-Netzspannung
DK
Udgangssignaler
UK
UK
DK
FR
Output signals
Strøm
Courant
Strom
Spænding
Tension
Spannung
HART
HART
HART
2-wire output
2-trådsudgang
Relay
Relæ
UK
DK
x
x
DE
Ausgangssignale
x
x
HART
x
x
Sortie 2-fils
2-Draht-Ausgang
x
Relais
Relais
FR
DE
Current
Strøm
Courant
Strom
NPN/relæ
NPN/relais
NPN/Relais
24 VDC
24 VDC
24 Vcc
24 VDC
J = Supply
K = Power rail
FR
9106, 9107, 9113,
x
x
x
x
x
x
9202 9203 9410 9420
NPN/relay
UK
x
x
9106 9107 9113 9116
Current
J = Forsyning
K = Power rail
x
x
DE
Voltage
DK
x
x
Signaux de sortie
FR
x
9202 9203 9410 9420
Impulsindgang
Sicherheitsregeln
Empfang und Auspacken
Packen Sie das Gerät aus, ohne es zu beschädigen, und
kontrollieren Sie beim Empfang, ob der Gerätetyp Ihrer
Bestellung entspricht. Die Verpackung sollte beim Gerät
bleiben, bis dieses am endgültigen Platz mon­tiert ist.
Umgebungsbedingungen
Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung
oder Hitze, mechanische Erschütterungen und Stöße
sind zu vermeiden; das Gerät darf nicht Regen oder
starker Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Bei Bedarf
muss eine Erwärmung, welche die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur überschreitet, mit
Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.
Alle Geräte können für Mess- / Überspannungskategorie
II und Verschmutzungsgrad 2 benutz werden. Das Gerät
ist so konzipiert, dass es auch in einer Einsatzhöhe von
bis zu 2000 m noch sicher funktioniert.
Installation
Das Gerät darf nur von qualifizierten Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken,
Warnungen und Anweisungen in dieser Installationsanleitung vertraut sind und diese befolgen.
Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des
Gerätes bestehen, sollte man mit dem Händler vor Ort
Kontakt aufnehmen. Sie können aber auch direkt mit PR
electro­nics GmbH Kontakt aufnehmen.
Der Einsatz von verdrillter Leitung ist nicht erlaubt außer die Enden sind mit Aderendhülsen versehen.
Eine Beschreibung von Eingangs- / Ausgangs- und Versorgungsanschlüssen befindet sich a im Produktmanual
und auf dem Typenschild.
Das Gerät ist mit Feldverdrahtungsklemmen ausgestattet und wird von einem Netzteil mit doppelter /
verstärkter Isolierung versorgt. Der Netzschalter sollte
leicht zugänglich und in der Nähe des Gerätes sein. Der
Netzschalter sollte mit einem Schild gekennzeichnet
sein, auf dem steht, dass durch Betätigung dieses Schalters das Gerät vom Netz genommen wird.
Für den Anschluss auf der Power Rail 9400 wird das Gerät über das Power Control Unit 9410 versorgt.
Kalibrierung und Justierung
Während der Kalibrierung und Justierung sind die Mess­
ung und der Anschluss externer Spannungen entsprechend dieser Installationsanleitung auszuführen, und
der Techniker muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und Instrumente benutzen.
Reinigung
Das Gerät darf in spannungslosem Zustand mit einem
Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser
leicht angefeuchtet ist.
Tel. +45 8637 2677
Fax +45 8637 3085
www.prelectronics.com
x
x
x
J = Alimentation
K = Rail
d’alimentation
DE
x
J = Versorgung
K = Power Rail
9410
9116, 9202, 9203
J
J
9420
31
- GND
31
- GND
32
+ 24 VDC
32
+ 24 VDC
33
33
+ 24 VDC
L
+ 24 VDC
N
(-) GND
PE
(Back-up)
K
34
K
DK
Påsætning af PR4501/4511:
1: Indsæt tappene på 4501/4511 i hullerne øverst
på modulet.
2: Sving 4501/4511 på plads.
Aftagning af 4501/4511:
3: Tryk på udløserknap i bunden af 4501/4511 og
sving 4501/4511 op.
UK
Mounting of PR4501/4511:
1: Insert the taps of 4501/4511 into the holes at
the top of the device.
2: Swing 4501/4511 into place.
Demounting of 4501/4511:
3: Push the release button on the bottom of
4501/4511 and swing 4501/4511 up.
FR
Montage du PR4501/4511 :
1 : Insérez les crochets du 4501/4511 dans les trous
en haut du module.
2 : Poussez le bas du 4501/4511 vers le module.
Démontage du 4501/4511 :
3 : Appuyez sur le bouton de déclenchement en
dessous du 4501/4511, puis tirez le 4501/4511
vers le haut.
34
- GND
3
1
 2
4

oK
3
4501

DK
DE
Anbringen des PR4501/4511:
1: Einbringen der beiden Fixierstifte des
PR4501/4511 in die Öffnungen an der
oberen Frontplatte des Gerätes.
2: Das Display 4501/4511 an der Unterkante einrasten lassen.
Entfernen des PR4501/4511:
3: Die Entriegelung des 4501/4511 an der
Unterseite betätigen und das 4501/4511
vorsichtig abnehmen.
SN9000_105 (1503)
UK
Eletriske specifikationer
-20°C til +60°C
19,2...31,2 VDC
Specifications range.............................
Supply voltage........................................
Supply voltage and
backup supply, 9410............................
Supply voltage (auto range), 9420
Max. consumption..................................
Max. consumption, 9202....................
Max. consumption, 9410....................
Max. consumption, 9420....................
Fuse 9106, 9107, 9113, 9202.......
Fuse 9116, 9203..................................
Isolation voltage, test / operation..
Isolation - output 1 to output 2......
Isolation - relay to supply...................
21,6...26,4 VDC
Indgang for RTD-typer (9113 & 9116):
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Indgang for TC-typer (9113 & 9116):
Programmerbare måleområder......... 0...20 og 4...20 mA
Indgangsmodstand............................... Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Spændingsindgang (9116):
Programmerbare måleområder......... 0...1 / 0,2...1 / 0...5 / 1...5 /
0...10 og 2...10 VDC
NPN og mekanisk kontakt (9203):
Trig-niveau LOW..................................... < 2,0 VDC
Trig-niveau HIGH.................................... > 4,0 VDC
Max. ekstern spænding....................... 28 VDC
PNP-indgang (9203):
Trig-niveau LOW..................................... < 8,0 VDC
Trig-niveau HIGH.................................... > 10,0 VDC
Max. ekstern spænding....................... 28 VDC
NAMUR-indgang (9202):
NAMUR-standard................................... EN 60947-5-6
Frekvensområde..................................... 0...5 kHz
Impulslængde.......................................... > 0,1 ms
Strømudgang (9106, 9107, 9113, 9116 & 9203):
0...20/4...20/20...0/20...4 mA
20 mA / 600 Ω / 12 VDC
≤ 0,01% af span / 100 Ω
0 / 3,5 / 23 mA / ingen
23 mA / 3,5 mA
≤ 28 mA
9410 & 9420:
Udgang....................................................... 24 VDC / 96 W / 4 A
Relæudgange (9116 & 9202):
Max. spænding........................................ 250 VAC / 30 VDC
Max. strøm................................................ 2 AAC / 2 ADC
Max. effekt............................................... 500 VA / 60 W
Opto, NPN-udgange (9202):
Max. frekvens.......................................... 5 kHz
Max. belastning, strøm / spænding 80 mA / 30 VDC
Godkendelser:
EMC 2004/108/EF................................
LVD 2006/95/EF....................................
Det Norske Veritas, Ships & Offshore.....
EAC / EAC Ex
UL, Standard for Safety, 9420..........
UL, Standard for Safety.......................
SIL................................................................
UL 508
UL 61010-1
IEC 61508
Ex-godkendelser
UK
-20° à +60°C
19,2...31,2 Vcc
21,6...26,4 Vcc
187...264 Vca/85...132 Vca
≤ 3,5 W / 2 voies
≤ 3 W / 2 voies
2W
350 VA
400 mA SB / 250 Vca
1,25 A SB / 250 Vca
2,6 kVca / 300 Vca
1,5 kVca / 150 Vca
1,5 kVca / 150 Vca
(isolation renforcée)
Température d’étalonnage................. 20...28°C
Immunité CEM......................................... < ±0,5% de l’échelle
Immunité CEM améliorée :
NAMUR NE21, critère A, burst....... < ±1% de l’échelle
Alimentation 2-fils (bornes 44...43) 25...16 Vcc / 0...20 mA
Humidité relative................................... < 95% HR (sans cond.)
Dimensions, avec 4501 (HxLxP)........ 109 x 23,5 x 116 mm
Dimensions, sans 4501 (HxLxP)........ 109 x 23,5 x 104 mm
Dimensions (HxLxP), 9420.................... 110 x 54 x 114 mm
Degré de protection.............................. IP20
Umgebungstemperatur.......................
Versorgungsspannung.........................
Versorgungsspannung und
Backup-Versorgung, 9410.................
Versorg.-span. (Auto-Bereich), 9420....
Max. Verbrauch.......................................
Max. Verbrauch, 9202.........................
Max. Verbrauch, 9410.........................
Max. Verbrauch, 9420.........................
Sicherung 9106, 9107, 9113, 9202
Sicherung 9116, 9203........................
Isolationsspannung, Test/Betrieb...
Isolierung - Ausg. 1 zum Ausg. 2......
Isolierung - Relais zur Versorg.........
-20°C bis +60°C
19,2...31,2 VDC
21,6...26,4 VDC
187...264 VAC/85...132 VAC
≤ 3,5 W / 2 Kanäle
≤ 3 W / 2 Kanäle
2W
350 VA
400 mA T / 250 VAC
1,25 A T / 250 VAC
2,6 kVAC / 300 VAC
1,5 kVAC / 150 VAC
1,5 kVAC / 150 VAC
(erhöhte isolation)
Kalibrierungstemperatur..................... 20...28°C
EMV Störspannungseinfluss............. < ±0,5% d. Messspanne
Erweitere EMV Störfestigkeit:
NAMUR NE21, Kriterium A, Burst..... < ±1% d. Messspanne
2-Draht-Versorg. (Klemme 44...43)... 25...16 VDC / 0...20 mA
Relative Luftfeuchtigkeit................... < 95% RH (nicht kond.)
Abmessungen, mit 4501 (HxBxT).. 109 x 23,5 x 116 mm
Abmess., ohne 4501 (HxBxT).......... 109 x 23,5 x 104 mm
Abmessungen (HxBxT), 9420.......... 110 x 54 x 114 mm
Schutzart................................................... IP20
Input for RTD types (9113 & 9116):
Entrée pour types Pt100 (9113 & 9116) :
Eingang für WTH-Typen (9113 & 9116):
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000
Input for TC types (9113 & 9116):
Entrée pour types TC (9113 & 9116) :
Eingang für TE-Typen (9113 & 9116):
B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR
Entrée courant (9106, 9107, 9113 & 9116) :
Stromeingang (9106, 9107, 9113 & 9116):
Programmable measurement ranges 0...20 and 4...20 mA
Input resistance..................................... Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Gammes de mesure program............ 0...20 et 4...20 mA
Résistance d’entrée.............................. Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Programmierbare Messbereiche...... 0...20 und 4...20 mA
Eingangswiderstand............................. Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Voltage input (9116):
Entrée tension (9116) :
Spannungseingang (9116):
Program. measurement ranges........ 0...1 / 0.2...1 / 0...5 / 1...5 /
0...10 and 2...10 VDC
Gammes de mesure program............ 0...1 / 0,2...1 / 0...5 / 1...5 /
0...10 et 2...10 Vcc
Programmierbare Messbereiche...... 0...1 / 0,2...1 / 0...5 / 1...5 /
0...10 und 2...10 VDC
NPN and mechanical switch input (9203):
Entrée NPN et contact (9203) :
NPN und mechanischer Schalter (9203):
Trig level LOW......................................... < 2.0 VDC
Trig level HIGH........................................ > 4.0 VDC
Max. external voltage.......................... 28 VDC
Niveau de déclenchement BAS........ < 2,0 Vcc
Niveau de déclenchement HAUT.... > 4,0 Vcc
Tension externe max........................... 28 Vcc
Trig-Niveau LOW.................................... < 2,0 VDC
Trig-Niveau HIGH................................... > 4,0 VDC
Max. externe Spannung...................... 28 VDC
PNP input (9203):
Entrée PNP (9203) :
PNP-Eingang (9203):
Trig level LOW......................................... < 8.0 VDC
Trig level HIGH........................................ > 10.0 VDC
Max. external voltage.......................... 28 VDC
Niveau de déclenchement BAS........ < 8,0 Vcc
Niveau de déclenchement HAUT.... > 10,0 Vcc
Tension externe max........................... 28 Vcc
Trig-Niveau LOW.................................... < 8,0 VDC
Trig-Niveau HIGH................................... > 10,0 VDC
Max. externe Spannung...................... 28 VDC
NAMUR input (9202):
Entrée NAMUR (9202) :
NAMUR-Eingang (9202):
NAMUR standard.................................... EN 60947-5-6
Frequency range.................................... 0...5 kHz
Pulse length............................................. > 0.1 ms
Standard NAMUR................................... EN 60947-5-6
Gamme de fréquences......................... 0...5 kHz
Largeur d’impulsions............................ > 0,1 ms
NAMUR-Norm.......................................... EN 60947-5-6
Frequenzbereich.................................... 0...5 kHz
Impulslänge.............................................. > 0,1 ms
Current output (9106, 9107, 9113, 9116 & 9203):
Sortie courant (9106, 9107, 9113, 9116 & 9203) :
Stromausgang (9106, 9107, 9113, 9116 & 9203):
Programmable signal ranges.............
Load (max.)...............................................
Load stability...........................................
Sensor error detection.........................
NAMUR NE43 Upscale / Downscale.
Current limit.............................................
Gammes de signal program...............
Charge (max.)..........................................
Stabilité de charge................................
Action en cas d’erreur capteur.........
NAMUR NE43 haut / bas d’échelle....
Limite de courant...................................
Programmierbare Signalbereiche....
Belastung (max.)....................................
Belastungsstabilität.............................
Fühlerfehleraktion.................................
NAMUR NE43 Upscale / Downscale.
Strombegrenzung..................................
0...20/4...20/20...0/20...4 mA
20 mA / 600 Ω / 12 VDC
≤ 0.01% of span / 100 Ω
0 / 3.5 / 23 mA / none
23 mA / 3.5 mA
≤ 28 mA
0...20/4...20/20...0/20...4 mA
20 mA / 600 Ω / 12 Vcc
≤ 0,01% de l’échelle/100 Ω
0 / 3,5 / 23 mA / aucune
23 mA / 3,5 mA
≤ 28 mA
0...20/4...20/20...0/20...4 mA
20 mA / 600 Ω / 12 VDC
≤ 0,01% d. Messsp. / 100 Ω
0 / 3,5 / 23 mA / keine
23 mA / 3,5 mA
≤ 28 mA
9410 & 9420:
9410 & 9420:
Output........................................................ 24 VDC / 96 W / 4 A
Sortie.......................................................... 24 Vcc / 96 W / 4 A
Ausgang..................................................... 24 VDC / 96 W / 4 A
Relay outputs (9116 & 9202):
Sorties relais (9116 & 9202) :
Relais-Ausgänge (9116 & 9202):
Max. voltage............................................ 250 VAC / 30 VDC
Max. current............................................. 2 AAC / 2 ADC
Max. AC power........................................ 500 VA / 60 W
Tension max............................................. 250 Vca / 30 Vcc
Courant max............................................. 2 Aca / 2 Acc
Puissance ca max.................................. 500 VA / 60 W
Maximalspannung................................. 250 VAC / 30 VDC
Maximalstrom.......................................... 2 AAC / 2 ADC
Max. Wechselstromleistung............... 500 VA / 60 W
Opto, NPN outputs (9202):
Opto, sorties NPN (9202) :
Opto, NPN-Ausgänge (9202):
Max. frequency....................................... 5 kHz
Max. load, current / voltage.............. 80 mA / 30 VDC
Fréquence max....................................... 5 kHz
Charge max., courant / tension........ 80 mA / 30 Vcc
Max. Frequenz......................................... 5 kHz
Max. Belastung, Strom/Spannung..... 80 mA / 30 VDC
Approvals:
Approbations :
Zulassungen:
I.S approvals
FR
Approbations S.I.
UL 508
UL 61010-1
IEC 61508
DE
CEM 2004/108/CE................................
DBT 2006/95/CE...................................
Det Norske Veritas, Ships & Offshore...
EAC / EAC Ex
UL, Standard for Safety, 9420..........
UL, Standard for Safety.......................
SIL................................................................
Montering på power rail / DIN-skinne.
UK
Mounting on power rail / DIN rail.
FR
Montage sur rail d’alimentation / rail DIN.
DE
Montage auf Power Rail / DIN-Schiene.
DK
Frigørelse fra power rail / DIN-skinne
Husk først at demontere tilslutningsklemmerne med farlig
spænding. Modulet frigøres fra skinnen ved at løfte i den
nederste lås.
UK
Demounting from power rail / DIN rail
First, remember to demount the connectors with hazardous
voltages. Detach the device from the rail by lifting the
bottom lock.
FR
Démontage du rail d’alimentation / rail DIN
Tout d’abord, n’oubliez pas de démonter les connecteurs
où règnent des tensions dangereuses. Débloquez le verrou
inférieur pour dégager le module du rail.
DE
Lösen von Power Rail / DIN-Schiene
Zunächst ist gefährliche Spannung von den Anschluss­
klemmen zu trennen. Das Gerät wird von der Schiene
gelöst, indem man den unteren Verschluss löst.
DK
Ledningskvadrat (min....max.) 0,13...2,08 mm2 / AWG
26...14 flerkoret ledning. 9420: 0,5...2,50 mm2 / AWG
24...12.
Klemskruetilspændingsmoment 0,5 Nm.
EN 61326-1
EN 61010-1
Stand. f. Certification No. 2.4
UL 508
UL 61010-1
IEC 61508
EMV 2004/108/EG................................
LVD 2006/95/EG....................................
Det Norske Veritas, Ships & Offshore...
EAC / EAC Ex
UL, Standard for Safety, 9420..........
UL, Standard for Safety.......................
SIL................................................................
UK
FR
Wire size (min....max.) 0.13...2.08 mm2 / AWG 26...14
stranded wire. 9420: 0.5...2.50 mm2 / AWG 24...12.
Screw terminal torque 0.5 Nm.
DE
Taille des fils (min....max.) 0,13...2,08 mm2 / AWG 26...14
fils multibrins. 9420: 0,5...2,50 mm2 / AWG 24...12.
Pression max. avant déformation de la vis 0,5 Nm.
Leitungsquerschnitt (min....max.) 0,13...2,08 mm2 / AWG
26...14 Litzendraht. 9420: 0,5...2,50 mm2 / AWG 24...12.
Klemmschraubenanzugsmoment 0,5 Nm.
9410 & 9420:
EN 61326-1
EN 61010-1
Stand. f. Certification No. 2.4
DK
B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR
Current input (9106, 9107, 9113 & 9116):
EMC 2004/108/EC................................
LVD 2006/95/EC....................................
Det Norske Veritas, Ships & Offshore..
EAC / EAC Ex
UL, Standard for Safety, 9420..........
UL, Standard for Safety.......................
SIL................................................................
EN 61326-1
EN 61010-1
Stand. f. Certification No. 2.4
Elektrische Daten
Plage de température..........................
Tension d’alimentation........................
Tension d’alimentation et
alimentation de secours, 9410........
Tension d’alim. (gamme auto.), 9420..
Consommation max..............................
Consommation max., 9202................
Consommation max., 9410................
Consommation max., 9420................
Fusible 9106, 9107, 9113, 9202..
Fusible 9116, 9203..............................
Tension d’isolation, test/opération..
Isolation - sortie 1 à sortie 2............
Isolation - relais à l’alimentation.....
B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR
B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR
Strømindgang (9106, 9107, 9113 & 9116):
Programmerbare signalområder......
Belastning (max.)...................................
Belastningsstabilitet............................
Følerfejlsreaktion...................................
NAMUR NE43 Upscale/Downscale.....
Strømbegrænsning................................
-20°C to +60°C
19.2...31.2 VDC
21.6...26.4 VDC
187...264 VAC / 85...132 VAC
≤ 3.5 W / 2 channels
≤ 3 W / 2 channels
2W
350 VA
400 mA SB / 250 VAC
1.25 A SB / 250 VAC
2.6 kVAC / 300 VAC
1.5 kVAC / 150 VAC
1.5 kVAC / 150 VAC
(reinforced isolation)
Calibration temperature...................... 20...28°C
EMC immunity influence..................... < ±0.5% of span
Extended EMC immunity:
NAMUR NE21, A criterion, burst..... < ±1% of span
2-wire supply (terminal 44...43)...... 25...16 VDC / 0...20 mA
Relative humidity.................................. < 95% RH (non-cond.)
Dimensions, with 4501 (HxWxD)... 109 x 23.5 x 116 mm
Dimensions, without 4501 (HxWxD) 109 x 23.5 x 104 mm
Dimensions (HxWxD), 9420.............. 110 x 54 x 114 mm
Protection degree.................................. IP20
187...264 VAC/85...132 VAC
≤ 3,5 W / 2 kanaler
≤ 3 W / 2 kanaler
2W
350 VA
400 mA T / 250 VAC
1,25 A T / 250 VAC
2,6 kVAC / 300 VAC
1,5 kVAC / 150 VAC
1,5 kVAC / 150 VAC
(forstærket isolation)
Kalibreringstemperatur....................... 20...28°C
EMC-immunitetspåvirkning................ < ±0,5% af span
Udvidet EMC-immunitet:
NAMUR NE21, A-krit., gniststøj.... < ±1% af span
2-trådsforsyning (klemme 44...43).. 25...16 VDC / 0...20 mA
Relativ luftfugtighed........................... < 95% RH (ikke kond.)
Mål, med 4501 (H x B x D)................ 109 x 23,5 x 116 mm
Mål, uden 4501 (H x B x D)............... 109 x 23,5 x 104 mm
Mål (H x B x D), 9420.......................... 110 x 54 x 114 mm
Kapslingsklasse...................................... IP20
DE
Spécifications
Electrical specifications
Specifikationsområde...........................
Forsyningsspænding............................
Forsyningsspænding og
backup-forsyning, 9410.....................
Forsyningsspænding
(auto-omr.), 9420...................................
Max. forbrug.............................................
Max. forbrug, 9202...............................
Max. forbrug, 9410...............................
Max. forbrug, 9420...............................
Sikring 9106, 9107, 9113, 9202...
Sikring 9116, 9203..............................
Isolationsspænding, test / drift.......
Isolation - udgang 1 til udgang 2...
Isolation - relæ til forsyning..............
DK
FR
DK
Ex-Zulassungen
9113B
9116B
9202B
9203B
9410
9420
9xxxAxx
IECEx
[Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA
Ex nA nC IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC / [Ex ia Ma] I
IECEx DEK 11.0084 X
Installation Drawing:
9106QI01
IECEx DEK 11.0088 X
Installation Drawing:
9107QI01
IECEx KEM 09.0052X
Installation Drawing:
9113QI01
IECEx KEM 10.0022X
Installation Drawing:
9116QI01
IECEx KEM 06.0039X
Installation Drawing:
9202QI01
IECEx KEM 09.0001X
Installation Drawing:
9203QI01
IECEx KEM 08.0025X
Installation Drawing:
9410QI01
-
-
ATEX
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA
II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
I (1) D [Ex ia Da] IIIC / I (M1) [Ex ia Ma] I
DEKRA 11ATEX0244 X
Installation Drawing:
9106QA01
DEKRA 11ATEX0247 X
Installation Drawing:
9107QA01
KEMA 07ATEX 0148 X
Installation Drawing:
9113QA01
KEMA 10ATEX 0053 X
Installation Drawing:
9116QA01
KEMA 07ATEX 0146 X
Installation Drawing:
9202QA01
KEMA 07ATEX 0147 X
Installation Drawing:
9203QA01
KEMA 07ATEX 0152 X
Installation Drawing:
9410QA01
Bureau Veritas
08-002X
PR 14ATEX0101 X
II 3 G Ex nA nC IIC
T4 Gc
FM
Install in Cl. I, Div. 2, Gr. A-D T4
Provides IS circuits to
Cl. I-III, Div. 1/2, Gr. A-G or
Cl. I, Zn2 AEx/Ex nA nC [ia] IIC T4
3044327
Installation Drawing:
9106QF01
3044327
Installation Drawing:
9107QF01
3038279
Installation Drawing:
9113QF01
3038267
Installation Drawing:
9116QF01
3034430
Installation Drawing:
9202QF01
3035277
Installation Drawing:
9203QF01
3034431
Installation Drawing:
9410QF01
-
-
CSA
Cl. I, Div. 2, Gr, A-D
Cl. I, Zone 2, Ex nC IIC T4 U
-
-
-
-
-
-
-
Cert. no.
1893479
-
INMETRO
[Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA
[Ex ia Da] IIIC / [Ex ia Ma] I
Ex nA nC IIC T4 Gc
NCC 12.1302 X
Installation Drawing:
9106QB01
NCC 12.1300 X
Installation Drawing:
9107QB01
NCC 12.1310 X
Installation Drawing:
9113QB01
NCC 12.1309 X
Installation Drawing:
9116QB01
NCC 12.1307 X
Installation Drawing:
9202QB01
NCC 12.1306 X
Installation Drawing:
9203QB01
NCC 12.1308 X
Installation Drawing:
9410QB01
-
-
CCOE
[Ex ia Ga]
IIC/IIB/IIA
P337349/1
P337349/2
P337349/3
P337349/4
P337349/5
P337349/6
-
-
-
Typenr.
UK
Type no.
FR
No. de type.
DE
Typennr.
Side label
FR
DK
UK
}
FR
DE
Etiquette
DE
Typenschild
Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret.
Year of manufacture can be taken from the first two digits
in the serial number.
L’année de production est définie grace aux deux premiers
chiffres du numéro de série.
Die ersten beiden Ziffern der Serien­nummer geben das
Produktionsjahr an.
}
UL 508
UL 61010-1
IEC 61508
9107B
UK
DK
}
EN 61326-1
EN 61010-1
Stand. f. Certification No. 2.4
9106B
Sideskilt
}
DK
DK
Benforbindelser.
UK
Pin connections.
FR
Raccordement des bornes.
DE
Klemmenanschluss.
DK
Godkendelser.
UK
Approvals.
FR
Homologations.
DE
Zulassungen.
DK
Dokumentation, godkendelser og yderligere information findes på internettet på www.prelectronics.dk
UK
Documentation, permits and other information can be found on the internet at www.prelectronics.com
FR
La documentation et toute autre information peuvent être trouvées sur l’Internet sur notre site:
www.prelectronics.fr
DE
Dokumentationen, Zulassungen und andere Informationen können auf unserer Internet-Seite unter
www.prelectronics.de gefunden und abgerufen werden.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement