DK UK FR DE - PR Electronics Inc.

DK UK FR DE - PR Electronics Inc.
DK
Advarsel
Dette modul er beregnet for tilslutning
til livsfarlige elektriske spændinger. Hvis
denne advarsel ignoreres, kan det føre til
GENERELT alvorlig legemsbeskadigelse eller mekanisk
ødelæggelse.
For at undgå faren for elektriske stød og brand skal sikkerhedsreglerne overholdes, og vejledningerne skal følges.
Specifikationerne må ikke overskrides, og modulet må kun
benyttes som beskrevet i det følgende.
Installationsvejledningen skal studeres omhyggeligt, før modulet tages i brug. Kun kvalificeret personale (teknikere)
må installere dette modul. Hvis modulet ikke benyttes som
beskrevet i denne installationsvejledning, så forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.
ADVARSEL
FARLIG
SPÆNDING
Der må ikke tilsluttes farlig spænding til modulet, før dette er fastmonteret, og følgende
operationer bør kun udføres på modulet i
spændingsløs tilstand og under ESD-sikre
forhold:
Installation, ledningsmontage og -demontage. Fejlfinding på modulet.
Reparation af modulet og udskiftning af
sikringer må kun foretages af PR electronics A/S.
UK
Warning
This device is designed for connection to
hazardous electric voltages. Ignoring this
warning can result in severe personal injury
GENERAL or mechanical damage.
To avoid the risk of electric shock and fire,
the safety instructions of this guide must be observed and
the guidelines followed. The specifications must not be
exceeded, and the device must only be applied as described
in the following.
Prior to the commissioning of the device, this installation
guide must be examined carefully.
Only qualified personnel (technicians) should install this
device. If the equipment is used in a manner not specified
by the manufacturer, the protection provided by the
equipment may be impaired.
Avertissement
AVERTISSEMENT
Vor dem abgeschlossenen festen Einbau des
Gerätes darf daran keine gefährliche Spannung angeschlossen werden, und folgende
Maßnahmen sollten nur in spannungslosem
Zustand des Gerätes und unter ESDGEFÄHR- sicheren Verhältnisse durchgeführt werden:
LICHE
Installation, Montage und Demontage von
SPANNUNG Leitungen. Fehlersuche im Gerät. Reparaturen des Gerätes und Austausch von Sicherungen dürfen nur von PR electronics A/S
vorgenommen werden.
TENSION
DANGEREUSE
Tant que le module n’est pas fixé, ne le
mettez pas sous tensions dangereuses.
Les opérations suivantes doivent être
effectuées avec le module débranché et dans
un environnement exempt de décharges
électrostatiques (ESD) : montage général,
raccordement et débranchement de fils et
recherche de pannes sur le module. Seule PR
electronics SARL est autorisée à réparer le
module et à remplacer les fusibles.
Tel. +45 8637 2677
Fax +45 8637 3085
www.prelectronics.com
DK
Installationsvejledningen for teknikere omfatter følgende produkter: 5531, 5714, 5715 og 5725.
UK
The installation guide for technical personnel covers the following products: 5531, 5714, 5715 and 5725.
FR
Le guide d’installation pour le personnel qualifié couvre les produits suivants : 5531, 5714, 5715 et 5725.
DE
Die Installationsanleitung für Techniker umfasst die folgenden Produkte: 5531, 5714, 5715 und 5725.
DK
Indgangssignaler
A
B
Input signals
UK
C
D
WARNUNG
Die Geräte des SYSTEMS 5700 enthalten
keine internen DIP-Schalter oder Programmierbrücken. Programmierung wird von der
Frontseite durchgeführt.
Die Systeme 5500 und 5700 müssen in ein
Gehäuse angebracht werden, das ein IP54
Schutz der internen Elektronik sicherstellt.
Sikkerhedsregler
Safety instructions
Consignes de securite
Sicherheitsregeln
Modtagelse og udpakning
Udpak modulet uden at beskadige det. Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte. Indpakningen
bør følge modulet, indtil dette er monteret på blivende plads.
Miljøforhold
Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske
rystelser og stød, og udsæt ikke modulet for regn eller
kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning, ud over de
opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved
hjælp af ventilation.
Alle moduler kan anvendes i Målekategori II og
Forureningsgrad 2. Modulet er designet til at være sikkert
mindst op til en højde af 2000 m.
Installation
Modulet må kun tilsluttes af kvalificerede teknikere, som er
bekendte med de tekniske udtryk, advarsler og instruktioner
i installationsvejledningen, og som vil følge disse.
Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der
rettes henvendelse til den lokale forhandler eller alternativt
direkte til PR electronics A/S.
Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende regler for installation af elektrisk materiel bl.a. med
hensyn til ledningstværsnit, for-sikring og placering.
Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser
findes i produktmanualen og på sideskiltet.
For moduler, som er permanent tilsluttet farlig spænding,
gælder:
For-sikringens maksimale størrelse er 10 A, og den skal sammen med en afbryder placeres let tilgængeligt og tæt ved
modulet. Afbryderen skal mærkes således, at der ikke er tvivl
om, at den afbryder spændingen til modulet.
Installationskrav
Til brug på en plan overflade i en type 1-kapsling
Brug kun 60/75°C kobberledninger
Kapslingsklasse (kun front)............... NEMA type 4X, UL50E
Max. omgivelsestemperatur.............. 60°C
Max. ledningskvadrat, pin 41...46...... AWG 30-16
Max. ledningskvadrat, øvrige............. AWG 30-12
UL fil-nummer..................................... E2482566
Særlige betingelser for egensikker installation - 5531
Der må kun anvendes kabelforskruninger og blindpropper,
der leveres med produktet. For installation i eksplosive
støvmiljøer der kræver udstyr i kategori 3D eller 2D, skal
LCD-instrumenterne type 5531B1 og type 5531B2 monteres på en sådan måde, at risikoen for mekanisk ødelæggelse
er lav. Instrumenterne må kun anvendes i omgivelser, hvor
UV-lys ikke kan påvirke de ikke-metalliske dele.
Receipt and unpacking
Unpack the device without damaging it. The packing should
always follow the device until this has been permanently
mounted. Check at the receipt of the device whether the
type corresponds to the one ordered.
Environment
Avoid direct sunlight, dust, high temperatures, mechanical
vibrations and shock, as well as rain and heavy moisture. If
necessary, heating in excess of the stated limits for ambient
temperatures should be avoided by way of ventilation.
All devices can be used for Measurement Category II and
Pollution Degree 2. The module is designed to be safe at
least under an altitude up to 2 000 m.
Mounting
Only qualified technicians who are familiar with the technical
terms, warnings, and instruc­tions in this installation guide and
who are able to follow these should connect the device.
Should there be any doubt as to the correct handling of the
device, please contact your local distributor or, alternatively,
PR electronics A/S.
Mounting and connection of the device should comply
with national legislation for mounting of electric materials,
i.e. wire cross section, protective fuse, and location.
Descriptions of input / output and supply connections are
shown in the product manual and on the side label.
The following apply to fixed hazardous voltages-connected
devices: The max. size of the protective fuse is 10 A and,
together with a power switch, it should be easily accessible
and close to the device.The power switch should be marked
with a label indicating that it will switch off the volt­age to
the device.
Installation requirements
For use on a flat surface of a type 1 enclosure
Use 60/75°C copper conducters only
Enclosure rating (face only).............. NEMA type 4X, UL50E
Max. ambient temperature................ 60°C
Max. wire size, pins 41...46................ AWG 30-16
Max. wire size, others......................... AWG 30-12
UL file number..................................... E248256
Special conditions for safe use - 5531
Only plugs and cable entries as delivered with the equipment
may be used. For application in explosive atmospheres
caused by air/dust mixtures and where category 3D or 2D
appartus is required, the Loop Powered LCD Indicator type
5531B1 respectively type 5531B2 shall be installed in such
a way that the risk for mechanical damage is low and shall
only be used in environments where the UV light cannot
influence the non-metallic parts.
Réception et déballage
Déballez le module sans l’endommager. Il est recommandé
de conserver l’emballage du module tant que ce dernier
n’est pas définitivement monté. A la réception du module,
vérifiez que le type de module reçu correspond à celui que
vous avez commandé.
Environnement
N’exposez pas votre module aux rayons directs du soleil
et choisissez un endroit à humidité modérée et à l’abri
de la poussière, des températures élevées, des chocs et
des vibrations mécaniques et de la pluie. Le cas échéant,
des systèmes de ventilation permettent d’éviter qu’une
pièce soit chauffée au-delà des limites prescrites pour les
températures ambiantes. Tous les modules peuvent être
installés dans catégorie de mesure Il et degré de pollution 2.
Ce module est conçu pour fonctionner en toute sécurité
sous une altitude inférieure à 2000 m.
Montage
Il est conseillé de réserver le raccordement du module aux
techniciens qualifiés qui connaissent les termes techniques,
les avertissements et les instructions de ce guide et qui sont
capables d’appliquer ces dernières.
Si vous avez un doute quelconque quant à la manipulation
du module, veuillez contacter votre distributeur local. Vous
pouvez également vous adresser à PR electronics SARL.
Le montage et le raccordement du module doivent être
conformes à la législation nationale en vigueur pour le
montage de matériaux électriques, par exemple, diamètres
des fils, fusibles de protection et implantation des modules.
Les connexions des alimentations et des entrées / sorties
sont décrites dans le manuel du produit et sur l’étiquette de
la face latérale du module.
Conditions d’installation
Pour utilisation sur une surface plane d’une boîtier type 1.
N’utilisez que de conducteurs de cuivre 60/75°C
Degré de protection (face avant).... NEMA type 4X, UL50E
Température ambiente max.............. 60°C
Taille max. des fils, bornes 41...46.... AWG 30-16
Taille max. des fils, autres................... AWG 30-12
No du fichier UL................................. E248256
Conditions spécifiques à l’installation de sécurité
intrinsèque - 5531
Seulement les raccords et bouchons fournis avec le produit
doivent être utilisé.
Pour l’installation dans les atmosphères explosibles dûes à
des melanges d’air et poussières exigeant un équipement de
catégorie 3D ou 2D, les indicateurs de boucle type 5531B1
et type 5531B2 doivent être installés de manière à éviter les
risques de dégats mécaniques et de sorte que la lumière UV
ne peut pas affectuer les parties non métalliques.
Empfang und Auspacken
Packen Sie das Gerät aus, ohne es zu beschädigen, und kontrollieren Sie beim Empfang, ob der Gerätetyp Ihrer Bestellung entspricht. Die Verpackung sollte beim Gerät bleiben,
bis dieses am endgültigen Platz montiert ist.
Umgebungsbedingungen
Direkte Sonneneinstrahlung, starke Staubentwicklung oder
Hitze, mechanische Erschütterungen und Stöße sind zu vermeiden; das Gerät darf nicht Regen oder starker Feuchtigkeit
ausgesetzt werden. Bei Bedarf muss eine Erwärmung, welche
die angegebenen Grenzen für die Umgebungstemperatur
überschreitet, mit Hilfe eines Kühlgebläses verhindert werden.
Alle Geräte können für Messkategorie II und Verschmutzungsgrad 2 benutz werden. Das Gerät ist so konzipiert, dass
es auch in einer Einsatzhöhe von bis zu 2000 m noch sicher
funktioniert.
Installation
Das Gerät darf nur von qualifizierten Technikern angeschlossen werden, die mit den technischen Ausdrücken,
Warnungen und Anweisungen in dieser Installationsanleitung
vertraut sind und diese befolgen.
Sollten Zweifel bezüglich der richtigen Handhabung des Gerätes bestehen, sollte man mit dem Händler vor Ort Kontakt
aufnehmen. Sie können aber auch direkt mit PR electro­
nics GmbH Kontakt aufnehmen.
Die Installation und der Anschluss des Gerätes haben in
Über­einstimmung mit den geltenden Regeln des jeweiligen
Landes bez. der Installation elektrischer Apparaturen zu
erfolgen, u.a. bezüglich Leitungsquerschnitt, (elektrischer)
Vor-Absicherung und Positionierung. Eine Beschreibung von
Eingangs- / Ausgangs- und Versorgungsanschlüssen befindet
sich im Produktmanual und auf dem Typenschild.
Einbauvorschriften
Für anwendung auf eine ebene Flache eines Typ 1 Gehäuses
Nur 60/75°C Kupferleiter anwenden
Schutzart (nur Front)......................... NEMA Typ 4X, UL50E
Max. Umgebungstemperatur............ 60°C
Max. Leitungsquerschnitt, Kl. 41...46... AWG 30-16
Max. Leitungsquerschnitt, übrige..... AWG 30-12
UL Dateinummer................................ E248256
Richtlinien zur eigensicherer Anwendung - 5531
Nur die mit dem Gerät gelieferten Verschraubungen und
Blindstopfen dürfen benötigt werden. Für Installation in explosionsgefährdeten Staub-Luft Bereichen wobei Kategorie
3D oder 2D Apparatur gefordert ist, müssen die LCD Messgeräte Typ 5531B1 und Typ 5531B2 so montiert werden,
dass wenig Risiko mechanishen Schäden besteht. Diese zwei
Gerätetypen dürfen nur in Umgebungen benötigt werden, wo
die UV-Beleuchtung die nichtmetallischen Bestandteile nicht
beeinflüssen kann.
Signaux d’entrée FR
E
5725
44
F
+ Supply 5...17 V
46
45
432
Eingangssignale
DE
46
Warnung
Avertissement
Les appareils de SYSTEME 5700 ne
contiennent ni de commutateurs DIP ni de
cavaliers. La configuration est effectuée à
partir de la face avant.
Les appareils des SYSTEMES 5500 et
5700 doivent être montés dans un boîtier
assurant un degré de protection d’IP54 de
l’électronique interne.
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
Warnung
Dieses Gerät ist für den Anschluss an lebensgefährliche elektrische Spannungen
gebaut. Missachtung dieser Warnung kann zu
schweren Verletzungen oder mechanischer
ALLGEZerstörung führen. Um eine Gefährdung
MEINES
durch Stromstöße oder Brand zu vermeiden müssen die Sicherheitsregeln der Installationsanleitung
eingehalten, und die Anweisungen befolgt werden. Die
Spezifikationswerte dürfen nicht überschritten werden,
und das Gerät darf nur gemäß folgender Beschreibung
benutzt werden. Diese In­
stallationsanleitung ist sorgfältig durchzulesen, ehe das Gerät in Gebrauch genommen
wird. Nur qualifizierte Personen (Techniker) dürfen dieses Gerät installieren. Wenn das Gerät nicht wie in dieser
Installa­tionsanleitung beschrieben benutzt wird, werden die
Schutzeinrichtungen des Gerätes be­einträchtigt.
warning
SYSTEM 5700 devices contain no DIPswitches or jumpers. Configuration is carried
out from front.
SYSTEMS 5500 and 5700 must be mounted in
a cabinet ensuring IP54 protection degree of
internal electronics.
DE
Ce module est conçu pour supporter
une connexion à des tensions électriques
dangereuses. Si vous ne tenez pas compte
INFORMA- de cet avertissement, cela peut causer
des dommages corporels ou des dégâts
TIONS
GENERALES mécaniques. Pour éviter les risques
d’électrocution et d’incendie, conformezvous aux consignes de sécurité et suivez les instructions
mentionnées dans ce guide. Vous devez vous limiter aux
spécifications indiquées et respecter les instructions
d’utilisation de ce module, telles qu’elles sont décrites dans
ce guide. Il est nécessaire de lire ce guide attentivement
avant de mettre ce module en marche. L’installation de ce
module est réservée à un personnel qualifié (techniciens).
Si la méthode d’utilisation de l’équipement diffère de
celle décrite par le fabricant, la protection assurée par
l’équipement risque d’être altérée.
WARNING
Until the device is fixed, do not connect
hazardous voltages to the device.
The following operations should only be
carried out on a disconnected device and
HAZARD- under ESD safe conditions:
OUS
General
mounting,
connection
and
VOLTAGE disconnection of wires.
Troubleshooting the device.
Repair of the device and replacement
of circuit breakers must be done by PR
electronics A/S only.
ADVARSEL
SYSTEM 5700 indeholder ingen DIPswitche eller jumpere. Konfiguration udføres fra front.
SYSTEM 5500 og 5700 skal monteres i et
kabinet, der sikrer IP54-kapsling af intern
elektronik.
FR
S0
44
+ Sup.
45
+ Sup.
43
+ Input
43
G
42
∼
41
1
42
Tacho
41
Input gnd
2
3
DK
UK
FR
DE
A
Strøm
Current
Courant
Strom
x
x
B
Spænding
Voltage
Tension
Spannung
x
x
C
Potentiomter
Potentiometer
Potentiomètre
Potentiometer
x
x
D
E
RTD / Ohm
TC
RTD / Ohm
TC
RTD / Ohm
TC
WTH / Ohm
TE
x
x
x
x
F
Impuls
Pulse
Impulsions
Impuls
G
Strømsløjfe,
terminal 1-2, 5531
Current loop,
terminal 1-2, 5531
Boucle de courant,
borne 1-2, 5531
Stromschleife,
Klemme 1-2, 5531
DK
Udgangssignaler
UK
Output signals
H
1
2
3
FR
I
5531 5714 5715 5725
x
11
x
Ausgangssignale
DE
J
12
4
Signaux de sortie 4
K
26
66
25
65
24
64
23
63
22
62
21
61
DK
UK
FR
DE
H
Display
Display
Affichage
Anzeige
x
x
x
I
Strøm
Current
Courant
Strom
x
x
x
x
J
2 relæer
2 relays
2 relais
2 Relais
K
4 relæer
4 relays
4 relais
4 Relais
DK
Forsyning 5714, 5715 & 5725
UK
Supply 5714, 5715 & 5725
FR
Alimentation 5714, 5715 & 5725
5531 5714 5715 5725
x
x
x DE
Versorgung 5714, 5715 & 5725
32
21.6...253 VAC
or
19.2...300 VDC
1
2
3
4
31
SN5500_5700_103 (1304)
DK
UK
FR
Kalibrering og justering
Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger udføres i henhold til denne installations­
vejledning, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt
korrekte værktøjer og instrumenter.
Rengøring
Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let
fugtet med destilleret vand.
Calibration and adjustment
During calibration and adjustment, the measuring and
connection of external voltages must be carried out according
to the specifications of this installation guide. The technician
must use tools and instruments that are safe to use.
Cleaning
When disconnected, the device may be cleaned with a cloth
moistened with distilled water.
Etalonnage et réglage
Lors des opérations d’étalonnage et de réglage, il convient
d’effectuer les mesures et les connexions des tensions
externes en respectant les spécifica­tions mentionnées dans
ce guide. Les techniciens doivent utiliser des outils et des
instruments pouvant être manipulés en toute sécurité.
Maintenance et entretien
Une fois le module hors tension, prenez un chiffon imbibé
d’eau distillée pour le nettoyer.
Elektriske specifikationer - 5531
Electrical specifications - 5531
Spécifications - 5531
Specifikationsområde..............................
Max. dropspænding ved 20 mA:
Uden / fuld baggrundsbelysning............
Reaktionstid (0...90%).............................
Kalibreringstemperatur...........................
Temperaturkoefficient.............................
EMC-immunitetspåvirkning....................
Klemskruetilspændingsmoment............
Luftfugtighed..............................................
Mål (HxBxD).............................................
Udskæringsmål (HxB).............................
Kapslingsklasse (fra front)......................
Specifications range.................................
Max. voltage drop at 20 mA:
Without / full backlight...........................
Response time (0...90%).........................
Calibration temperature........................
Temperature coefficient.........................
EMC immunity influence........................
Screw terminal torsion...........................
Humidity.....................................................
Dimensions (HxWxD)...........................
Cut-out dimensions (HxW)..................
Protection degree (from front)............
-20°C til +60°C
-20°C to +60°C
Plage de température..............................
Chute de tension max. à 20 mA :
Rétro-éclairage à 0% / 100%.................
Temps de réponse (0...90%)..................
Température d’étalonnage.....................
Coefficient de température...................
CEM (EMC) : Effet de l’immunité.........
Couple de vissage....................................
Humidité....................................................
Dimensions (HxLxP)...............................
Découpe (HxL)........................................
Degré de protection (face avant).........
DE
Kalibrierung und Justierung
Während der Kalibrierung und Justierung sind die Mess­
ung und der Anschluss externer Spannungen entsprechend
dieser Installationsanleitung auszuführen, und der Techniker
muss hierbei sicherheitsmäßig einwandfreie Werkzeuge und
Instrumente benutzen.
Reinigung
Das Gerät darf in spannungslosem Zustand mit einem Lappen gereinigt werden, der mit destilliertem Wasser leicht
angefeuchtet ist.
-20°C à +60°C
Elektrische Daten - 5531
< 1,5 Vcc / < 10,5 Vcc
<1s
20...28°C
< ±0,01% de l’EC/°C
< ±0,5%
0,5 Nm
< 95% (sans cond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65
Indgang:
Input:
Entrée :
Umgebungstemperatur...........................
Max. Spannungsabfall bei 20 mA:
Ohne / Volle Hintergrundbeleuchtung..
Ansprechdauer (0...90%)........................
Kalibrierungstemperatur........................
Temperaturkoeffizient.............................
EMV Störspannungseinfluss...................
Anzugsmoment d. Schraubklemmen....
Luftfeuchtigkeit.........................................
Abmessungen (HxBxT)..........................
Einbauöffnungsmaße (HxB)....................
Schutzart (Front)......................................
Måleområde............................................... 3,6...23 mA
Measurement range................................. 3.6...23 mA
Gamme de mesure.................................. 3,6...23 mA
Display:
Display:
Sortie :
Eingang:
Displayvisning............................................
Min. displayvisning (span)........................
Kommaplacering.......................................
Opdateringshastighed.............................
< 1,5 VDC / < 10,5 VDC
<1s
20...28°C
< ±0,01% af span/°C
< ±0,5%
0,5 Nm
< 95% (ikke kond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65
±9999 (4 cifre)
0 counts
programmerbar
500 ms
Display readout........................................
Min. display readout (span)....................
Decimal point...........................................
Updating speed.........................................
< 1.5 VDC / < 10.5 VDC
<1s
20...28°C
< ±0.01% of span/°C
< ±0.5%
0.5 Nm
< 95% (non-cond.)
48 x 96 x 120 mm
44.5 x 91.5 mm
IP65
±9999 (4 digits)
0 counts
programmable
500 ms
Affichage.....................................................
Échelle de mesure min. (plage).............
Position de la virgule...............................
Vitesse d’échantillonnage de lecture...
Ex-godkendelser:
Ex / I.S. approvals:
Approbations Ex / S.I. :
ATEX 94/9/EF:
5531A & (*)5531B1.................................
Anvendes i zone.......................................
5531B & (**)5531B2...............................
Anvendes i zone.......................................
ATEX 94/9/EC:
5531A & (*)5531B1.................................
Applicable in zone....................................
5531B & (**)5531B2...............................
Applicable in zone....................................
ATEX 94/9/CE:
5531A & (*)5531B1.................................
Applicable en zone..................................
5531B & (**)5531B2...............................
Applicable en zone..................................
KEMA 05ATEX1044 X
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
(*) II 3D Ex ic IIIC T85°C Dc
2 eller (*)22
KEMA 05ATEX1105 X
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
(**) II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
1, 2, (**)21 eller (**)22
KEMA 05ATEX1044 X
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
(*) II 3D Ex ic IIIC T85°C Dc
2 or (*)22
KEMA 05ATEX1105 X
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
(**) II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
1, 2, (**)21 or (**)22
±9999
0 unités
programmable
500 ms
KEMA 05ATEX1044 X
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
(*) II 3D Ex ic IIIC T85°C Dc
2 ou (*)22
KEMA 05ATEX1105 X
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
(**) II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
1, 2, (**)21 ou (**)22
Approbations :
EMC 2004/108/EF.................................... EN 61326-1
GOST R godkendelse............................. Se www.prelectronics.dk
EMC 2004/108/EC................................... EN 61326-1
GOST R approval.................................... See www.prelectronics.com
CEM 2004/108/CE................................... EN 61326-1
Approbation GOST R............................. Voir www.prelectronics.fr
Elektriske specifikationer - 5714, 5715 & 5725
Electrical specifications - 5714, 5715 & 5725
Spécifications - 5714, 5715 & 5725
Specifications range.................................
Supply voltage, universal.........................
Isolation voltage, test / operation........
Calibration temperature........................
EMC immunity influence........................
Extended EMC immunity:
NAMUR NE 21, A criterion, burst....
2-wire supply (terminal 46...45)............
Relative humidity......................................
Dimensions (HxWxD)...........................
Cut out dimensions (HxW)..................
Protection degree (mounted in panel)...
Plage de température..............................
Tension d’alimentation universelle.......
Tension d’isolation, test / opération....
Température d’étalonnage.....................
Immunité CEM..........................................
Immunité CEM améliorée :
NAMUR NE 21, critère A, burst......
Alimentation 2-fils (bornes 46...45).....
Humidité relative.....................................
Dimensions (HxLxP)...............................
Dimensions découpe (HxL)..................
Degré de protection (mont. tableau)...
Specifikationsområde..............................
Forsyningsspænding, universel...............
Isolationsspænding, test / drift..............
Kalibreringstemperatur...........................
EMC-immunitetspåvirkning....................
Udvidet EMC-immunitet:
NAMUR NE 21, A-krit., gniststøj.....
2-trådsforsyning (klemme 46...45).......
Relativ luftfugtighed.................................
Mål (HxBxD).............................................
Udskæringsmål (HxB).............................
Kapslingsklasse (monteret i tavlefront)..
-20 til +60°C
21,6...253 VAC, 50...60 Hz
eller19,2...300 VDC
2,3 kVAC / 250 VAC
20...28°C
< ±0,5% af span
< ±1% af span
25...15 VDC / 0...20 mA
< 95% RH (ikke kond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65 / NEMA type 4X, UL50E
-20°C to +60°C
21.6...253 VAC, 50...60 Hz
or 19.2...300 VDC
2.3 kVAC / 250 VAC
20...28°C
< ±0.5% of span
< ±1% of span
25...15 VDC / 0...20 mA
< 95% RH (non-cond.)
48 x 96 x 120 mm
44.5 x 91.5 mm
IP65 / NEMA type 4X, UL50E
-20°C à +60°C
21,6...253 Vca, 50...60 Hz
ou 19,2...300 Vcc
2,3 kVca / 250 Vca
20...28°C
< ±0,5% de l’EC
< ±1% de l’EC
25...15 Vcc / 0...20 mA
< 95% HR (sans cond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65 / NEMA type 4X, UL50E
Input for RTD types:
Entrée pour types RTD :
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu20, Cu50, Cu100
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, PT250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu20, Cu50, Cu100
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu20, Cu50, Cu100
Indgang for TC-typer:
Indgang for RTD-typer:
< 1,5 VDC / < 10,5 VDC
<1S
20...28°C
< ±0,01% d. Messspanne/°C
< ±0,5%
0,5 Nm
< 95% (nicht kond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65
Displayanzeige...........................................
Min. Displayanzeige (Spanne).................
Kommaplazierung.....................................
Aktualisierungszeit ..................................
ATEX 94/9/EG:
5531A & (*)5531B1.................................
Für Anwendung in zone..........................
5531B & (**)5531B2...............................
Für Anwendung in zone..........................
KEMA 05ATEX1044 X
II 3G Ex ic IIC T6 Gc
(*) II 3D Ex ic IIIC T85°C Dc
2 oder (*)22
KEMA 05ATEX1105 X
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
(**) II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
1, 2, (**)21 oder (**)22
Umgebungstemperatur...........................
Universelle Versorgungsspannung.........
Isolationsspannung, Test / Betrieb.........
Kalibrierungstemperatur........................
EMV Störspannungseinfluss...................
Erweitere EMV Störfestigkeit:
NAMUR NE 21, Kriterium A, Burst...
2-Draht-Versorgung (Klemme 46...45)..
Relative Luftfeuchtigkeit.........................
Abmessungen (HxBxT)..........................
Einbauöffnungsmaße (HxB)....................
Schutzart (Fronteinbau)..........................
-20°C bis +60°C
21,6...253 VAC, 50...60 Hz
oder 19,2...300 VDC
2,3 kVAC / 250 VAC
20...28°C
< ±0,5% d. Messsp.
< ±1% d. Messsp.
25...15 VDC / 0...20 mA
< 95% RF (nicht kond.)
48 x 96 x 120 mm
44,5 x 91,5 mm
IP65 / NEMA Typ 4X, UL50E
Eingang für WTH-Typen:
B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR
Entrée résistance linéaire:
Eingang für TE-Typen:
Strømindgang:
Current input:
Entrée courant :
Spændingsindgang:
Programmerbare måleområder............ 0...1, 0,2...1, 0...10, 2...10 VDC
Indgangsmodstand.................................... Nom. 10 MΩ
Programmable measurement ranges... 0...1, 0.2...1, 0...10, 2...10 VDC
Input resistance........................................ Nom. 10 MΩ
NPN-, PNP-, Tacho-, TTL-, S0-indgang:
NPN, PNP, Tacho, TTL, S0 input:
Følerforsyning........................................... 5...17 V ±0,2 V @ 20 mA
Sensor supply............................................ 5...17 V ±0.2 V @ 20 mA
NAMUR-indgang:
NAMUR input:
Følerforsyning........................................... 8,3 V ±0,2 V @ 8 mA
Strømudgang:
Programmerbare signalområder........... 0...20/4...20/20...0/20...4 mA
Belastning (max.)...................................... 20 mA / 800 Ω / 16 VDC
Strømbegrænsning................................... ≤ 28 mA
Relæudgange:
Max. spænding........................................... 250 VRMS
Max. strøm................................................. 2 AAC
Max. AC-effekt.......................................... 500 VA
Frekvensudgang:
Frekvensområde....................................... 0,001 Hz - 50 kHz
Godkendelser:
EMC 2004/108/EF....................................
LVD 2006/95/EF.......................................
Det Norske Veritas, Ships & Offshore....
GOST R godkendelse.............................
UL, Standard for Safety...........................
EN 61326-1
EN 61010-1
Stand. f. Certification No. 2.4
Se www.prelectronics.dk
UL 508
Sensor supply............................................ 8.3 V ±0.2 V @ 8 mA
Entrée tension :
Gammes de mesure programmables.. 0...1, 0,2...1, 0...10 et 2...10 Vcc
Résistance d’entrée................................. Nom. 10 MΩ
Entrée NPN, PNP, Tachy, TTL, S0 :
Alimentation de capteur........................ 5...17 V ±0,2 V @ 20 mA
Entrée NAMUR :
Alimentation de capteur........................ 8,3 V ±0,2 V @ 8 mA
Current output:
Sortie courant :
Relay outputs:
Sorties relais :
Programmable signal ranges.................. 0...20/4...20/20...0/20...4 mA
Load (max.)............................................... 20 mA / 800 Ω / 16 VDC
Current limit............................................. ≤ 28 mA
Max. voltage............................................... 250 VRMS
Max. current.............................................. 2 AAC
Max. AC power......................................... 500 VA
Frequency output:
Frequency range....................................... 0.001 Hz - 50 kHz
Approvals:
EMC 2004/108/EC...................................
LVD 2006/95/EC......................................
Det Norske Veritas, Ships & Offshore....
GOST R approval....................................
UL, Standard for Safety...........................
EN 61326-1
EN 61010-1
Stand. f. Certification No. 2.4
See www.prelectronics.com
UL 508
Gammes de signal programmables...... 0...20/4...20/20...0/20...4 mA
Charge (max.)........................................... 20 mA / 800 Ω / 16 Vcc
Limite de courant.................................... ≤ 28 mA
Tension max............................................... 250 VRMS
Courant max............................................. 2 Aca
Puissance ca max...................................... 500 VA
Sortie fréquence :
Gamme de fréquence............................. 0,001 Hz - 50 kHz
Approbations :
CEM (EMC) 2004/108/CE......................
DBT 2006/95/CE......................................
Det Norske Veritas, Ships & Offshore..
Approbation GOST R.............................
UL, Standard for Safety...........................
Rückseite der PReview 5715.
DK
5715 set fra bagsiden
UK
Back of PReview 5715.
FR
Face arrière du PReview 5715.
DE
Rückseite der PReview 5715.
Etiquette
FR
EN 61326-1
EN 61010-1
Stand. f. Certification No. 2.4
Voir www.prelectronics.fr
UL 508
Approvals.
Homologations.
DE
Zulassungen.
}
}
Typenr.
UK
Type no.
FR
No. de type.
DK
UK
}
DK
Benforbindelser.
UK
Pin connections.
FR
Raccordement des bornes.
DE
Klemmenanschluss.
Typenschild
DE
DK
FR
DE
Typennr.
Produktionsår fremgår af de to
første cifre i serienummeret.
Year of manufacture can be
taken from the first two digits
in the serial number.
L’année de production est définie
grace aux deux premiers chiffres
du numéro de série.
Die ersten beiden Ziffern der
Serien­nummer geben das
Produktionsjahr an.
Elektrische Daten - 5714, 5715 & 5725
Entrée pour types TC :
Voltage input:
DE
EMV 2004/108/EG................................... EN 61326-1
GOST R Zulassung.................................. Siehe www.prelectronics.de
Lin. resistor:
Gammes de mesure programmables.. 0...20 et 4...20 mA
Résistance d’entrée................................. Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Godkendelser.
FR
Zulassungen:
B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR
Gamme de mesure programmables.... 0...10.000 Ω
DK
UK
Ex- / I.S.-Zulassung:
Input for TC types:
Programmable measurement ranges... 0...20 and 4...20 mA
Input resistance........................................ Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Face avant du PReview 5715.
DE
Lin. modstand:
Programmerbare måleområder............ 0...20 og 4...20 mA
Indgangsmodstand.................................... Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
FR
}
±9999 (4 Ziffern)
0 counts
programmierbar
500 ms
B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR
Programmable range............................... 0...10,000 Ω
Side label
UK
Front of PReview 5715.
Display:
Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, PT250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000
Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu20, Cu50, Cu100
Programmerbar måleområde................ 0...10.000 Ω
Sideskilt
DK
5715 set fra fronten.
Messbereich............................................... 3,6...23 mA
Approvals:
Godkendelser:
-20°C bis +60°C
DK
UK
B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR
Eingang für linearer Widerstand:
Programmierbare Messbereich............. 0...10.000 Ω
Stromeingang:
Programmierbare Messbereiche........... 0...20 und 4...20 mA
Eingangswiderstand.................................. Nom. 20 Ω + PTC 50 Ω
Spannungseingang:
DK
A = Produktnummer
B = Egetforbrug
C = Max. forbrug
FR
A = Numéro de produit
B = Consommation interne
C = Consommation max.
UK
A = Product number
B = Internal consumption
C = Max. consumption
DE
A = Produktnummer
B = Eigenverbrauch
C = Max.Verbrauch
A
5714A
5714B
5714C
5714D
5715B
5715D
5725A
B
2.2 W
2.7 W
2.7 W
3.2 W
3.0 W
3.5 mA
2.5 W
3.3 W
C
2.5 W
3.0 W
3.0 W
3.5 W
3.3 W
3.8 W
2.8 W
3.6 W
DK
Programmering af 5531 - DP 1
UK
Programming of 5531 - DP 1
FR
Configuration du 5531 - DP 1
DE
Programmierung von 5531 - DP 1
Programmierbare Messbereiche........... 0...1, 0,2...1, 0...10, 2...10 VDC
Eingangswiderstand.................................. Nom. 10 MΩ
NPN-, PNP-, Tacho-, TTL-, S0-Eingang:
Sensor-Versorgung................................... 5...17 V ±0,2 V @ 20 mA
D
D
E
F
G
SW ON SW OFF
2
3
-
2
2, 3
5725D
H
SW ON
SW OFF
I
J
1
1
-
DK
UK
FR
DE
Baggrundsbelysning
Backlight
Rétro-éclairage
Hintergrundbeleuchtung
NAMUR-Eingang:
E
Ingen
Off
0% d’intensité
Ohne Hintergrundbeleuchtung
Sensor-Versorgung................................... 8,3 V ±0,2 V @ 8 mA
F
Halv intensitet
Half intensity
50% d’intensité
Halbe Hintergrundbeleuchtung
Volle Hintergrundbeleuchtung
Stromausgang:
Programmierbare Signalbereiche.......... 0...20/4...20/20...0/20...4 mA
Belastung (max.)....................................... 20 mA / 800 Ω / 16 VDC
Strombegrenzung..................................... ≤ 28 mA
Relaisausgänge:
Maximalspannung..................................... 250 VRMS
Maximalstrom........................................... 2 AAC
Max. Wechselstromleistung.................... 500 VA
Frequenzausgang:
Frequenzbereich....................................... 0,001 Hz - 50 kHz
Zulassungen:
EMV 2004/108/EG...................................
LVD 2006/95/EG......................................
Det Norske Veritas, Ships & Offshore....
GOST R Zulassung..................................
UL, Standard for Safety...........................
EN 61326-1
EN 61010-1
Stand. f. Certification No. 2.4
Siehe www.prelectronics.de
UL 508
G
Fuld intensitet
Full intensity
100% d’intensité
H
Fronttaster
Front keyboard
Commande face avant
Fronttasten
I
Taster er låst
Keys locked
Commandes verrouillées
Tasten sind gesperrt
J
Taster er IKKE låst
Keys NOT locked
Commandes NON verrouillées
Tasten sind NICHT gesperrt
DK
Dokumentation, godkendelser og yderligere information findes på internettet på www.prelectronics.dk
UK
Documentation, permits and other information can be found on the internet at www.prelectronics.com
FR
La documentation et toute autre information peuvent être trouvées sur l’Internet sur notre site:
www.prelectronics.fr
DE
Dokumentationen, Zulassungen und andere Informationen können auf unserer Internet-Seite unter
www.prelectronics.de gefunden und abgerufen werden.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement