Snelstart handleiding

NEDERLANDS

Conceptronic CVOIPAU

Snelstart handleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw

VoIP Telefoon Adapter.

In de bijgaande Snelstart handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de

Conceptronic VoIP Telefoon Adapter installeert.

Ingeval van problemen adviseren wij u onze support-site te bezoeken (ga naar: www.conceptronic.net en klik op ‘Support’). Hier vindt u een database met veelgestelde vragen waar u hoogstwaarschijnlijk de oplossing voor uw probleem kunt vinden.

Heeft u andere vragen over uw product die u niet op de website kunt vinden, neem dan contact met ons op via e-mail: [email protected]

Voor meer informatie over Conceptronic producten kunt u terecht op de

Conceptronic website: www.conceptronic.net.

Bij software/drivers installatie: Het is mogelijk dat onderstaande installatie iets afwijkt van de installatie op uw computer. Dit is afhankelijk van de Windows versie die u gebruikt.

1. Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen zijn aanwezig in de verpakking van de Conceptronic

VoIP Telefoon Adapter:

Conceptronic VoIP Telefoon Adapter

USB kabel

2x telefoon kabel (RJ-11)

Meertalige Snelstart Handleiding

Product CD-ROM

1

NEDERLANDS

2. Uitleg VoIP Telefoon Adapter

ƒ

Voorkant van de Telefoon Adapter

1

2

Nr. Beschrijving Uitleg

1

2

PSTN LED

VoIP LED

Normaal telefoongesprek

VoIP (Voice over IP) gesprek

ƒ

Achterkant van de VoIP Telefoon Adapter

2

1 3

Nr. Beschrijving Uitleg

1

2

3

Telefoon verbinding Verbinding naar uw analoge telefoon

Lijn verbinding

USB verbinding

Verbinding naar uw analoge telefoonlijn

Verbinding naar uw computer

2

NEDERLANDS

3. De VoIP Telefoon Adapter in gebruik nemen

De VoIP Telefoon adapter moet tussen uw telefoon en uw telefoonlijn aangesloten worden. De installatie maakt het mogelijk om telefoongesprekken via VoIP (Voice over IP) en via normale telefoonlijnen te maken.

Verbindings Diagram

1. Naar de Telefoon

3. Naar de computer

2. Naar de telefoonlijn

1. Verbind één van de meegeleverde RJ-11 kabels aan de ‘Phone’ poort van de VoIP Telefoon adapter en uw normale telefoon.

2. Verbind de 2e meegeleverde RJ-11 kabel aan de “Line” poort van de VoIP

Telefoon adapter en uw analoge telefoonlijn verbinding.

3. Verbind de USB kabel aan de “USB” poort van de VoIP Telefoon Adapter en naar een vrije USB poort op uw computer.

Notitie: Wanneer uw computer aanstaat en u verbind het apparaat met de

USB kabel zal ‘Nieuw Hardware Gevonden’ getoond worden. Druk op

‘Annuleren’ om de installatie af te breken.

3

NEDERLANDS

4.

Drivers & Software voor de VoIP Telefoon Adapter installeren

De meegeleverde Drivers & Software op de product CD-ROM werkt samen met de VoIP Telefoon Adapter en Skype™. Voordat u de VoIP telefoon adapter kan gaan gebruiken dient Skype op uw computer te zijn geïnstalleerd.

U kunt de laatste versie van Skype™ downloaden van http://www.skype.com of klik op de “Visit Skype™ Website” vanuit het Autorun menu van de product

CD-ROM die meegeleverd is.

U kan de installatie vervolgen wanneer Skype™ is geïnstalleerd.

Stop de Product CD-ROM in uw CD-ROM speler. De CVOIPAU autorun menu zal automatisch openen. Wanneer dit menu niet automatisch verschijnt kunt u

Windows Explorer gebruiken om de “Autorun.exe” vanaf CD-ROM op te starten.

1. Selecteer the optie “Install Drivers & Software” vanuit het Autorun

Menu.

1

4

NEDERLANDS

2. De Setup wizard zal op uw scherm verschijnen. Klik op “OK” om de VoIP adapter te installeren.

2

De Setup Wizard zal de Drivers & Software op uw computer installeren.

De Setup Wizard zal verschillende installatie schermen tonen alsmede 2 “New

Hardware Wizard” schermen. U kunt deze schermen negeren, deze worden door de Setup Wizard afgehandeld.

Notitie: Wanneer de Setup Wizard is gestart en de VoIP telefoon adapter niet verbonden is zal het volgende bericht verschijnen: 'Kan het apparaat niet vinden'. Druk op "OK", verbind de VOIP adapter aan uw computer en herhaal stap 1 om de Setup Wizard weer te starten.

Wanneer de installatie van de Drivers & Software klaar is en u heeft Skype™ op de achtergrond draaien zal de volgende melding verschijnen:

3

3

3. Selecteer de optie “Allow this program to use Skype” en druk op “OK”.

5

NEDERLANDS

Notitie: Als Skype™ niet op de achtergrond draait tijdens de installatie zal u dit bericht niet zien. Het bovenstaande bericht zal de eerste keer nadat u

Skype™ heeft opgestart verschijnen nadat u de installatie van de Drivers &

Software heeft voltooid. Vervolg met stap 4 om de installatie te voltooien.

4. De installatie is voltooid. Druk op “OK” om uw computer te herstarten.

4

5. Gateway Software Status

Wanneer uw computer is herstart verschijnt het Conceptronic icoon in de systeembalk. Het icon toont de status van de VoIP systeem software zoals hieronder beschreven:

Geel Icoon:

Skype™ is gestart en de CVOIPAU werkt correct.

Rood Icoon, “Skype Disconnected” bericht:

Skype™ is niet gestart of de VoIP software mag Skype niet gebruiken.

Rood Icoon, “Conceptronic Device Not Present” bericht:

De CVOIPAU is niet verbonden aan uw computer.

6

NEDERLANDS

6. Audio instellingen van Windows & Skype veranderen

6.1 Het veranderen van de Windows Audio instellingen

Wanneer de VoIP telefoon adapter geïnstalleerd is op uw computer is het mogelijk dat de standaard Audio instellingen van Windows veranderd zijn in de CVOIPAU waarden. Dit betekent dat alle geluiden (notificatie, muziek, etc.) afgespeeld worden via de VoIP telefoon adapter. U kunt deze instellingen weer terug zetten via het configuratiescherm van Windows.

1. Klik op “Start” Æ “Run” en geef het volgende commando:

“MMSYS.CPL”

1

1

De “Eigenschappen voor Geluiden en audio apparaten” zal getoond worden op uw scherm.

1. Selecteer de optie “Audio”.

2. Controleer of de opties “Afspelen van geluid” en “Opnemen van geluid” verwijzen naar uw standaard geluidskaart. Wanneer de “CVOIPAU” als standaard apparaat is geselecteerd zal u deze moeten wijzigen in uw standaard geluidskaart.

3

3

(In ons voorbeeld is de standaard soundkaart een Realtek geluidskaart. Uw systeem kan een ander type of merk geluidskaart gebruiken).

7

NEDERLANDS

3. Klik op “Toepassen” als u de instellingen heeft gewijzigd.

4. Klik op “OK” om het eigenschappen scherm te sluiten.

6.2 Wijzigen van de audio instellingen in Skype

Wanneer de standaard Windows Audio instellingen zijn herstelt moet u de instellingen van Skype™ nog even nalopen. (wanneer noodzakelijk).

1. Open de Skype™ Applicatie.

2. Selecteer in het Menu “Acties”, “Instellingen”.

3. Selecteer de optie “Audioapparaten” aan de linkerkant

4

4

3

5

4. Verander de opties: Inkomend geluid en Uitgaand geluid naar “CVOIPAU

Virtual Audio Device”.

5. Druk op “OK” om de gewijzigde audio instellingen te activeren.

De Audio instellingen voor zowel Windows & Skype™ zijn nu juist ingesteld om in combinatie met uw VoIP telefoon adapter gebruikt te worden.

8

NEDERLANDS

7.

De VoIP Telefoon adapter gebruiken

7.1 Uitgaande telefoongesprekken via de analoge telefoonlijn

De VoIP telefoon adapter zal de analoge telefoonlijn standaard gebruiken om uitgaande telefoongesprekken te maken.

7.2 Uitgaande gesprekken via Skype™.

Om een Skype™ gesprek met uw telefoon te maken drukt u twee keer op de # toets van uw telefoon ( # # ). De VoIP adapter zal nu schakelen naar de VoIP telefoonlijn. Geef nu het snelkeuze nummer van uw Skype™ contact in en druk op de * (ster) toets van uw telefoon. Uw Skype™ contact wordt nu gebeld.

Notitie: De VoIP adapter werkt met de snelkeuzenummers van Skype™. U dient eerst een snelkeuzenummer toewijzen aan uw contactpersoon voordat deze via de VoIP telefoon adapter gebeld kan worden. Om een snelkeuzenummer toe te wijzen klikt u met de rechtermuistoets op de contactpersoon en selecteert u de functie “Ken

snelkeuzenummer toe”.

7.3 Inkomende gesprekken via uw normale telefoon of Skype™

Wanneer u een inkomend gesprek ontvangt (via uw normale telefoonlijn of

Skype™) zal uw telefoon normaal rinkelen. Neem de telefoon op om deze te beantwoorden.

7.4 Schakelen tussen VoIP- en normale gesprekken

Wanneer u een normaal telefoongesprek voert kunt u nog steeds een Skype™ gesprek ontvangen (of wanneer u Skype™ gebruikt kunt u nog steeds een normaal gesprek ontvangen).

De VoIP telefoon adapter zal via een geluidstoon aangeven dat er een nieuw inkomend gesprek is. U kan het volgende doen:

9

NEDERLANDS

ƒ Negeer het inkomende telefoongesprek.

ƒ

Druk “#1” in op uw toestel om het huidige gesprek in de wachtstand te zetten om over te schakelen naar het andere gesprek.

ƒ Druk “##” in op uw toestel om het huidige gesprek te beëindigen en over te schakelen naar het inkomend gesprek.

ƒ Druk “#2” in op uw toestel om een “conferentie gesprek” te voeren met beide contacten.

Wanneer u kiest om het huidige gesprek in de wachtstand te zetten heeft u de volgende opties beschikbaar:

ƒ Druk “#1” in op uw toestel om het huidige gesprek in de wachtstand te zetten om over te schakelen naar het andere gesprek.

ƒ

Druk “##” in op uw toestel om het huidige gesprek te beëindigen en over te schakelen naar het inkomend gesprek.

ƒ Druk “#2” in op uw toestel om een “conferentie gesprek” te voeren met beide contacten.

Notitie: Wanneer u belt via uw analoge toestel en u ontvangt een Skype™ gesprek dan kunt u de gebruikersnaam in het scherm van uw toestel zien wanneer deze over een scherm met nummer herkenning beschikt.

10

ENGLISH

Conceptronic CVOIPAU

Quick Installation Guide

Congratulations on the purchase of your

Conceptronic VoIP Telephone Adapter.

The enclosed Hardware Installation Guide gives you a step-by-step explanation of how to install the Conceptronic VoIP Telephone Adapter.

When problems occur, we advise you to go to our support-site (go to www.conceptronic.net and click ‘Support’. Here you will find the Frequently

Asked Questions Database.

When you have other questions about your product and you cannot find it at our website, then contact us by e-mail: [email protected]

For more information about Conceptronic products, please visit the Conceptronic

Web Site: www.conceptronic.net

The Software installation as described below may be slightly different from the installation on your computer. This depends on the Windows version you are using.

1. Package Contents

The following items are present in the package of the Conceptronic VoIP

Telephone Adapter:

Conceptronic VoIP Telephone Adapter

USB Cable

2x Telephone Cable (RJ-11)

Multi Language Quick Start Guide

Product CD-ROM

11

ENGLISH

2. The VoIP Telephone Adapter explained

ƒ

Top of the Telephone Adapter

1

2

Nr Description Explanation

1

2

PSTN LED

VoIP LED

Indicates a normal phone call

Indicates a VoIP call

ƒ

Back of the VoIP Telephone Adapter

2

1 3

Nr Description Explanation

1

2

3

Phone Connection

Line Connection

USB Connection

Connection to your analog telephone

Connection to your analog phone line

Connection to your computer

12

ENGLISH

3. Connecting the VoIP Telephone Adapter

The VoIP Telephone adapter is installed between your phone and the phone line. This installation makes it possible to make calls through VoIP and through the normal phone line.

Connection Diagram

3. To your Computer

1. To your Phone

2. To your Phone Line

1. Connect one of the RJ-11 Cables to the “Phone” port of the VoIP

Telephone Adapter and to your analog phone.

2. Connect one of the RJ-11 Cables to the “Line” port of the VoIP Telephone

Adapter and to your analog phone line connection.

3. onnect the USB Cable to the “USB” port of the VoIP Telephone Adapter and to a free USB port on your computer.

Note: If your computer is already on when connecting the device, you will notice a “New Hardware Wizard”. Click “Cancel” in the wizard before you proceed with “Chapter 4”.

13

ENGLISH

4. Installing the Drivers & Software for the VoIP Telephone Adapter

The bundled Drivers & Software on the product CD-ROM interact between the

VoIP Telephone Adapter and Skype™. Before you can use the VoIP Telephone

Adapter and the bundled software, you need to have Skype™ installed on your computer.

You can download the Skype™ application on http://www.skype.com, or click the “Visit Skype™ Website” in the Autorun Menu of the Product CD-ROM.

You can continue the installation of the Drivers & Gateway software when

Skype™ is installed.

Insert the Product CD-ROM in your CD-ROM drive. The CVOIPAU Menu should appear automatically.

If the Menu does not appear, use Windows Explorer to navigate to the CD-ROM and execute “Autorun.exe”.

1. Select the option “Install Drivers & Software” in the Autorun Menu.

1

14

ENGLISH

2. The Setup wizard will appear on your screen. Click “OK” to start the

installation of the VoIP Telephone Adapter.

2

The Setup Wizard will automatically install the Drivers & Software on your computer. The Setup Wizard will display several installation screens and 2

New Hardware Wizard” screens. You can ignore these screens. They are automatically handled by the Setup Wizard.

Note: If the Setup Wizard is started and the VoIP Telephone Adapter is not connected, you will get the message “Can’t find

device”. Click “OK”, connect the VoIP Telephone Adapter to your computer and repeat Step 1 to start the Setup Wizard again.

When the installation of the Drivers & Software is complete and you have

Skype™ running in the background, the following message will appear:

3

3

3. Select the option “Allow this program to use Skype” and click “OK”.

15

ENGLISH

Note: If Skype™ is not running at the background during installation you will not see this message. This message will appear the first time you start Skype™ after the installation of the Drivers & Software.

Continue with Step 4 to complete the installation.

4. The installation process is complete. Click “OK” to reboot your computer.

4

5. Gateway Software Status

When the reboot is completed and your computer is back in Windows, you will see the Conceptronic Icon in your System Tray. The Icon displays the status of the Gateway Software as shown below:

Yellow Icon:

Skype™ is running and the CVOIPAU is working correctly.

Red Icon, “Skype Disconnected” message:

Skype™ is not running or the Gateway is not authorized in Skype™.

Red Icon, “Conceptronic Device Not Present” message:

The CVOIPAU is not connected to the computer.

16

ENGLISH

6. Changing the Windows & Skype™ Audio Settings

6.1 Changing Windows Audio Settings

When the VoIP Telephone Adapter is installed on your computer it is possible that the default Audio Settings of Windows are changed to the CVOIPAU.

This means that all sounds (notifications, music, etc.) will be played through the VoIP Telephone Adapter. You can change the settings back to your soundcard through the Windows Control Panel.

1. Click “Start” Æ “Run” and execute the command “MMSYS.CPL

.

1

1

The “Sounds and Audio Devices Properties” will appear on your screen.

2. Select the page “Audio”.

3. Check if the “Sound Playback” and “Sound Recording” device are set to

your default soundcard. If the “CVOIPAU” is selected as default device

you need to set the default devices back to your soundcard.

3

3

(In this example, the default soundcard is a Realtek card. Your system can have another type or brand soundcard).

17

ENGLISH

4. Click “Apply” if you have changed settings.

5. Click “OK” to close the Properties window.

6.2 Changing Skype™ Audio Settings

When the default Windows Audio Settings are restored you need to check and modify the Skype™ Audio Settings (if needed).

1. Open the Skype™ Application.

2. In the Menu, select “Tools”, “Options”.

3. Select the option “Sound Devices” on the left.

4

4

3

5

4. Change the options Audio In, and Audio Out to “CVOIPAU Virtual Audio

Device”.

5. Click “Save” to save the adjusted Audio Settings and return to Skype™.

The Audio Settings for Windows & Skype™ are now configured for the correct use of the VoIP Telephone Adapter.

18

ENGLISH

7. Using the VoIP Telephone Adapter

7.1 Outgoing Calls through your analog line

The VoIP Telephone Adapter will use the analog phone line as default line for your outgoing calls.

7.2 Outgoing Calls through Skype™.

To make a Skype™ call with your phone, press # # on the keypad of the phone.

The VoIP Adapter will switch from the phone line to the VoIP Line.

Enter the Speed Dial Number for your Skype Contact and press * on the keypad of your phone.

Your Skype Contact will be called.

Note: The VoIP Adapter works with Speed Dial numbers for Skype™. You must assign a Speed Dial number to your contacts before you can call them. To assign a Speed Dial number, right click your contact in

Skype™ and select “Set Speed Dial”.

7.3 Incoming Calls through your analog line or Skype™.

When you receive an incoming call (through your analog line or Skype™), the phone rings as usual. Pick up the phone to answer the call.

7.4 Switching between VoIP and Regular Calls

When you are using your Analog Line you can still receive a Skype™ call (or when you are using Skype™ you can still receive a regular call).

The VoIP Telephone Adapter will indicate an incoming call through an audible call waiting tone. You can now do the following:

ƒ Ignore the incoming call

ƒ Press “#1” on the keypad of your phone to place the current call “On-Hold” and switch to the other call.

19

ENGLISH

ƒ

Press “##” on the keypad of your phone to terminate the current call and switch to the other call.

ƒ Press “#2” on the keypad of your phone to initiate “3-way Calling”; you can now conference with both contacts.

When you have chosen to place the current call “On-Hold”, you have the following options available:

ƒ Press “#1” on the keypad of your phone to place the current call “On-Hold” and switch to the other call.

ƒ Press “##” on the keypad of your phone to terminate the current call and switch to the other call.

ƒ

Press “#2” on the keypad of your phone to initiate “3-way Calling”; you can now conference with both contacts.

Note: When you are calling through the analog phone line and you receive a Skype™ call, you can see the Skype™ username on your telephone if it has an caller ID.

20

ESPAÑOL

CVOIPAU de Conceptronic

Guía de instalación rápida

Felicidades por la compra de su

Adaptador de teléfono VoIP de Conceptronic.

Esta guía de instalación de hardware le orientará paso a paso sobre cómo instalar el Adaptador de teléfono VoIP de Conceptronic.

Si encuentra problemas, le aconsejamos que se dirija a nuestra página web www.conceptronic.net y haga clic en «Support». Aquí encontrará la base de datos de las preguntas más frecuentes o FAQ.

Si tiene otras preguntas sobre su producto y no las encuentra en nuestro sitio web, póngase en contacto con nuestro servicio técnico por correo electrónico: [email protected]

Para obtener más información acerca de productos de Conceptronic por favor visite el lugar Web de Conceptronic: www.conceptronic.net

La instalación del hardware que se describe a continuación puede diferir ligeramente de la instalación en su ordenador, lo cual depende de la versión de

Windows que utilice.

1. Contenido del paquete

El paquete del Adaptador de teléfono VoIP de Conceptronic contiene los elementos siguientes:

Adaptador de teléfono VoIP de Conceptronic

• Cable USB

2 cables de teléfono (RJ-11)

Manual de inicio rápido multilingüe

CD-ROM del producto

21

ESPAÑOL

2. Descripción del Adaptador de teléfono VoIP

ƒ

Parte superior del Adaptador de teléfono

1

2

Nº Descripción Explicación

1

2

LED PSTN

LED VoIP

Indica una llamada telefónica normal

Indica una llamada VoIP

ƒ

Parte inferior del Adaptador de teléfono

2

1 3

Nº Descripción Explicación

1

2

3

Conexión telefónica Conexión al teléfono analógico

Conexión de línea

Conexión USB

Conexión a la línea telefónica analógica

Conexión al ordenador

22

ESPAÑOL

3. Conexión del Adaptador de teléfono VoIP

El Adaptador de teléfono VoIP se instala entre el teléfono y la línea telefónica. Una vez instalado podrá realizar llamadas VoIP y a través de la línea telefónica normal.

Diagrama de conexión

3. Al ordenador

1. Al teléfono

2. A la línea telefónica

1. Conecte uno de los cables RJ-11 al puerto “Teléfono” (PHONE) del

Adaptador de teléfono VoIP y al teléfono analógico.

2. Conecte el otro cable RJ-11 al puerto “Línea” (LINE) del Adaptador de teléfono VoIP y a la conexión de la línea telefónica analógica.

3. Conecte el cable USB al puerto “USB” (USB) del Adaptador de teléfono

VoIP y a un puerto USB disponible de su ordenador.

Nota: Si el ordenador está encendido cuando conecte el dispositivo, aparecerá el mensaje “Asistente para nuevo hardware”. Haga clic en “Cancelar” del asistente antes de pasar al apartado 4.

23

ESPAÑOL

4. Instalación de los drivers y del software para el Adaptador de teléfono VoIP

El CD-ROM que incluye los drivers y el software del producto permite utilizar el Adaptador de teléfono VoIP en combinación con Skype™. Para poder utilizar el Adaptador de teléfono VoIP y el software que incluye el producto, es necesario que en primer lugar instale Skype™ en su ordenador.

Puede descargar la aplicación Skype™ en http://www.skype.com, o hacer clic en “Visitar el sitio web de Skype™” del menú autoejecutable del CD-ROM del producto.

Una vez instalado Skype™ podrá continuar con la instalación de los drivers y el software de la puerta de enlace.

Introduzca el CD-ROM del producto en la unidad de CD-ROM de su ordenador y automáticamente aparecerá el menú del CVOIPAU.

En caso de que el menú no aparezca de forma automática, utilice el explorador de Windows para navegar por el CD-ROM y ejecute el archivo

Autorun.exe”.

1. Seleccione la opción “Instalar drivers y software” del menú autoejecutable.

1

24

ESPAÑOL

2. A continuación aparecerá el Asistente de Configuración. Haga clic en

Aceptar” para iniciar la instalación del Adaptador de teléfono VoIP.

2

El Asistente de Configuración instalará automáticamente los drivers y el software en su ordenador. Además, mostrará diversas pantallas de instalación y dos pantallas de “Asistente para nuevo hardware” que puede ignorar: se trata de pantallas que el Asistente de Configuración gestiona automáticamente.

Nota: En caso de que el Asistente de Configuración se haya iniciado y el

Adaptador de teléfono VoIP no esté conectado, aparecerá el mensaje “No se detecta el dispositivo”. Haga clic en “Aceptar”, conecte el Adaptador de teléfono VoIP al ordenador y repita el

Paso 1 para volver a iniciar el Asistente de Configuración.

Cuando la instalación de los drivers y del software haya finalizado y Skype™ esté activo en el fondo, aparecerá el mensaje siguiente:

3

3

3. Seleccione la opción “Permitir que este programa utilice Skype” y haga clic en “Aceptar”.

25

ESPAÑOL

Nota: Si Skype™ no está activo en el fondo durante la instalación, no aparecerá este mensaje, puesto que aparecerá la primera vez que inicie Skype™ tras haber instalado los drivers y el software.

Continúe con el Paso 4 para finalizar la instalación.

4. El proceso de instalación ha finalizado. Haga clic en “Aceptar” para reiniciar el ordenador.

4

5. Estado del software de la puerta de enlace

Cuando haya reiniciado su ordenador y éste vuelva a funcionar en Windows, en la bandeja del sistema aparecerá el icono de Conceptronic, que mostrará el estado del software de la puerta de enlace, tal y como se indica a continuación:

Icono amarillo:

Skype™ está activo y el CVOIPAU funciona correctamente.

Icono rojo, mensaje “Skype desconectado”:

Skype™ no está activo o la puerta de enlace no está autorizada en Skype™.

Icono rojo, mensaje “Dispositivo de Conceptronic ausente”:

El CVOIPAU no está conectado al ordenador.

26

ESPAÑOL

6. Modificar la configuración de audio de Windows y Skype™

6.1 Modificar la configuración de audio de Windows

Una vez instalado el Adaptador de teléfono VoIP en su ordenador, es posible que la configuración de audio predeterminada de Windows establezca el

CVOIPAU como dispositivo predeterminado. Esto significa que todos los sonidos (notificaciones, música, etc.) se reproducirán a través del Adaptador de teléfono VoIP. Si lo desea, puede volver a configurar su tarjeta de sonido como dispositivo predeterminado en el Panel de Control de Windows.

1. Haga clic en “Inicio” Æ “Ejecutar” y ejecute el comando “MMSYS.CPL”.

1

1

A continuación aparecerán en la pantalla las “Propiedades de dispositivos de

sonido y audio”.

2. Seleccione la página “Audio”.

3. Compruebe si el dispositivo predeterminado para las opciones

Reproducción de sonido” y “Grabación de sonido” es su tarjeta de sonido. En caso de que el “CVOIPAU” figure como dispositivo predeterminado, deberá volver a configurar su tarjeta de sonido como dispositivo predeterminado.

3

3

(En este ejemplo, la tarjeta de sonido es una tarjeta Realtek. Es posible que su sistema utilice otro tipo o marca de tarjeta).

27

ESPAÑOL

4. Haga clic en “Aplicar” si ha hecho cambios en la configuración.

5. Haga clic en “Aceptar” para cerrar la ventana de propiedades.

6.2 Modificar la configuración de audio de Skype™

Una vez restaurada la configuración de audio predeterminada de Windows, deberá comprobar y modificar la configuración de audio de Skype™ (en caso necesario).

1. Abra la aplicación Skype™.

2. Seleccione “Herramientas” -> “Opciones” del menú.

3. Seleccione la opción “Dispositivos de sonido” de la parte izquierda.

4

4

3

5

4. Seleccione “Dispositivo de audio virtual CVOIPAU” en las opciones

Entrada de audio y Salida de audio.

5. Haga clic en “Guardar” para guardar los cambios en la configuración de audio y volver a Skype™.

La configuración de audio de Windows y Skype™ ya está definida para el uso correcto del Adaptador de teléfono VoIP.

28

ESPAÑOL

7. Funcionamiento del Adaptador de teléfono VoIP

7.1 Llamadas salientes a través de la línea analógica

El Adaptador de teléfono VoIP utilizará la línea telefónica analógica como línea predeterminada en el caso de las llamadas salientes.

7.2 Llamadas salientes a través de Skype™.

Para realizar una llamada con su teléfono a través de Skype™, pulse # # del teclado de su teléfono y el Adaptador VoIP cambiará de la línea telefónica a la línea VoIP. Marque el Número de Marcación Rápida de su contacto de Skype y pulse * del teclado de su teléfono.

A continuación se realizará la llamada a su contacto de Skype.

Nota: El Adaptador VoIP funciona con Números de Marcación Rápida para

Skype™. Por tanto, debe asignar un número de marcación rápida a sus contactos antes de proceder a llamarlos. Para asignar un número de marcación rápida, haga clic con el botón derecho del ratón en el contacto de Skype™ y seleccione “Activar marcación rápida”.

7.3 Llamadas entrantes a través de la línea analógica o de Skype™.

Cuando reciba una llamada entrante (a través de la línea analógica o de

Skype™), el teléfono emitirá el sonido habitual: descuelgue el teléfono para contestar la llamada.

7.4 Cambiar entre llamadas VoIP y llamadas normales

Cuando utiliza la línea analógica puede seguir recibiendo llamadas a través de

Skype™ (y cuando utiliza Skype™ puede seguir recibiendo llamadas normales).

El Adaptador de teléfono VoIP indicará que está recibiendo una llamada entrante mediante un tono de espera de llamada. A continuación puede proceder de acuerdo con las siguientes opciones:

29

ESPAÑOL

ƒ

Ignore la llamada entrante.

ƒ Pulse “#1” del teclado de su teléfono para poner “En espera” la llamada en curso y cambiar a la otra llamada.

ƒ

Pulse “##” del teclado de su teléfono para finalizar la llamada en curso y cambiar a la otra llamada.

ƒ Pulse “#2” del teclado de su teléfono para iniciar una “Llamada a 3” y poder hablar con los dos contactos.

Si ha decidido poner la llamada en curso “En espera”, puede proceder de acuerdo con las opciones siguientes:

ƒ Pulse “#1” del teclado de su teléfono para poner “En espera” la llamada en curso y cambiar a la otra llamada.

ƒ

Pulse “##” del teclado de su teléfono para finalizar la llamada en curso y cambiar a la otra llamada.

ƒ

Pulse “#2” del teclado de su teléfono para iniciar una “Llamada a 3” y poder hablar con los dos contactos.

Nota: Si está utilizando la línea telefónica analógica y recibe una

llamada a través de Skype™, podrá ver el nombre de usuario de

Skype™ en su teléfono si dispone de pantalla Identificación de

llamadas.

30

DEUTSCH

Conceptronic CVOIPAU

Schnell- Installationsanleitung

Wir gratulieren zum Kauf Ihres

Conceptronic VoIP Telefon- Adapter.

Die beiliegende Hardware Installationsanleitung erklärt Ihnen Schritt für Schritt , wie der Conceptronic VoIP Telephone Adapter zu installieren ist.

Sollten irgendwelche Probleme auftreten, empfehlen wir ihnen, auf unsere

Support-Seite im Internet zu gehen (www.conceptronic.net) und auf 'Support’ zu klicken. Dort werden sie die "Frequently Asked Questions" Datenbank finden.

Falls sie andere Fragen zu ihrem Produkt haben und sie diese nicht auf unserer

Website finden können, kontaktieren sie uns bitte per E-Mail: [email protected]

Weitere Informationen zu den Conceptronic Produkte finden Sie auf der Website von Conceptronic: www.conceptronic.net

Die im Anschluß beschriebene Software-Installation kann leicht von der Installation auf Ihrem Rechner abweichen. Dies hängt von der von Ihnen benutzten Windows-

Version ab.

1. Packungsinhalt

Die nachfolgenden Teile sind Inhalt der Verpackung des Conceptronic VoIP

Telefon- Adapter:

Conceptronic VoIP Telefon Adapter

USB Kabel

2x Telefonkabel (RJ-11)

Mehrsprachige Schnellstartanleitung

Produkt- CD-ROM

31

DEUTSCH

2. Die Erklärung zum VoIP Telefon- Adapter

ƒ

Oberseite des Telefon- Adapters

1

2

Erklärung

1

2

PSTN LED

VoIP LED

Zeigt einen normalen Telefonanruf an

Zeigt einen VoIP-Anruf an

ƒ

Rückseite des VoIP Telefon- Adapter

2

1

2

3

1 3

Telefonanschluss Anschluss zu Ihrem Analogtelefon

Leitungsanschluss Anschluss an Ihre Analogtelefonleitung

USB-Anschluss Anschluss an Ihren Rechner

32

DEUTSCH

3. Anschluss des VoIP Telefon-Adapters

Der VoIP Telefon- Adapter wird zwischen Ihrem Telefon und der

Telefonleitung installiert. Diese Installation ermöglicht Anrufe über VoIP und

über eine herkömmliche Telefonleitung.

Anschlussdiagramm

1. Zu Ihrem Telefon

3. Zu Ihrem Rechner

2. Zu Ihrem

Telefonanschluss

1. Schliessen Sie eines der RJ-11 Kabel an den Telefon (“Phone”) Port des

VoIP Telefon- Adapters und an Ihrem Analogtelefon an.

2. Schliessen Sie eines der RJ-11 Kabel an den Leitungs (“Line”) Port des

VoIP Telefon- Adapters und an Ihren analogen Telefonanschluss an.

3. Schliessen Sie das USB Kabel an den “USB” Port Ihres VoIP Telefon-

Adapters und an einen nichtbelegten USB Port an Ihrem Rechner an.

Hinweis: Wenn Sie das Gerät anschliessen und Ihr Rechner hochgefahren ist, wird angezeigt: “Neues Hardware- Installationsprogramm”. Klicken

Sie im Installationsprogramm auf Abbrechen (“Cancel”), bevor Sie mit “Kapitel 4” fortfahren.

33

DEUTSCH

4. Installation der Driver & Software für den VoIP Telefon- Adapter

Die auf der mitgelieferten Produkt- CD-ROM vorhandenen Driver & Software funktionieren zwischen dem VoIP Telefon- Adapter und Skype™. Bevor Sie den

VoIP Telefon- Adapter und die mitgelieferte Software benutzen können, müssen Sie Skype™ auf Ihrem Rechner installieren.

Sie können das Skype™ Programm bei http://www.skype.com herunterladen oder klicken “Visit Skype™ Website” im Autorun Menu auf der Produkt CD-

ROM an.

Sie können mit der Installation der Driver & Gateway Software fortfahren, sobald Skype™ installiert ist.

Legen Sie die Produkt CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk. Das CVOIPAU Menu sollte automatisch erscheinen.

Sollte das Menu nicht erscheinen, benutzen Sie Windows und führen Sie von der CD-ROM “Autorun.exe” aus.

1. Wählen Sie die Option “Install Drivers & Software” im Autorun Menu.

1

34

DEUTSCH

2. Das Installationsprogramm erscheint auf Ihrem Bildschirm. Klicken Sie

OK”, um die Installation des VoIP Telefon- Adapter auszuführen.

2

Das Installationsprogramm wird die Driver & Software automatisch auf Ihrem

Rechner installieren. Das Installationsprogramm wird mehrere

Installationsbilder auf dem Bildschirm und 2 “Neue Installationsprogramme

Hardware” anzeigen, die Sie ignorieren können. Sie werden automatisch vom

Installationsprogramm erledigt.

Hinweis: Wenn das Installationsprogramm gestartet wird und der VoIP

Telefon- Adapter ist nicht angeschlossen, erhalten Sie die

Meldung “Can’t find device”. Klicken Sie “OK”, schliessen Sie den VoIP Telefon- Adapter an Ihren Rechner an und wiederholen Sie Schritt 1, um das Installationsprogramm erneut zu starten.

Sobald die Installation der Drivers & Software auf dem Rechner fertiggestellt ist und Skype™ im Hintergrund läuft, erscheint die nachfolgende Meldung:

3

3

3. Wählen Sie die Option “Allow this program to use Skype” und klicken

OK”.

35

DEUTSCH

Note: Wenn Skype™ während der Installation nicht im Hintergrund läuft, wird diese Meldung nicht angezeigt. Diese Meldung wird das erste

Mal nach der Installation der Driver und Software angezeigt.

Fahren Sie mit Schritt 4 fort, um die Installation abzuschliessen.

4. Der Installationsvorgang ist abgeschlossen. Klicken Sie auf “OK”, um Ihren

Rechner neu zu starten.

4

5. Netzübergangssoftware Status

Wenn der Neustart durchgeführt wurde und Ihr Rechner wieder in Windows ist, werden Sie das Conceptronic- Piktogramm auf Ihrer Systemleiste sehen.

Das Piktogramm zeigt den Status der Gateway Software wie unten abgebildet an:

Gelbes Piktogramm:

Skype™ läuft und CVOIPAU funktioniert korrekt.

Rotes Piktogramm, “Skype ausgeschaltet” Meldung:

Skype™ läuft nicht oder Netzübergang ist nicht von Skype™ zugelassen.

Rotes Piktogramm, “Conceptronic Gerät nicht aktiv”- Meldung:

Das CVOIPAU ist nicht am Rechner angeschlossen.

36

DEUTSCH

6. Ändern der Windows & Skype™ Audio Einstellungen

6.1 Ändern der Windows Audio Einstellungen

Sobald der VoIP Telefon- Adapter auf Ihrem Rechner installiert wurde, ist es möglich, dass die Windows Standardeinstellungen zum CVOIPAU verändert werden.

Das bedeutet, dass sämtliche Töne (Meldungen, Musik, etc.) über den VoIP

Telefon- Adapter wiedergegeben werden. Sie können die Einstellungen über das Windows Bedienfeld wieder auf die Soundkarte zurückstellen.

1.

Klicken Sie “Start” “Run” und lassen Sie den Befehl “MMSYS.CPL” laufen

.

1

1

Die “Merkmale der Sound- und Tongeräte” werden auf Ihrem Bildschirm angezeigt.

2. Wählen Sie die Seite “Audio”.

3. Überprüfen Sie, ob “Sound Playback” und “Sound Recording” Geräte auf die Standard Soundkarte eingestellt sind. Wenn der “CVOIPAU” als

Standardgerät gewählt ist, sind die Standardgeräte wieder auf die

Soundkarte einzustellen.

3

3

(Bei diesem Beispiel handelt es sich bei der Standard Soundkarte um eine Realtek-

Karte. Auf Ihrem System kann sich eine andere Soundkartenart – oder Marke befinden).

37

DEUTSCH

4. Klicken Sie “Apply”, sofern Sie die Einstellungen verändert haben.

5. Klicken Sie “OK” , um das Properties Window zu schliessen.

6.2 Ändern von Skype™ Audio Einstellungen

Wenn die Windows Standard- Audioeinstellungen wiederhergestellt sind, müssen Sie die Skype™ Audio Einstellungen überprüfen und (falls notwendig) die Skype™ Audio Einstellungen ändern.

1. Öffnen Sie die Skype™- Anwendung.

2. Wählen Sie im Menu “Tools”, “Options”.

3. Wählen Sie links die Option “Sound Devices”.

4

4

3

5

4. Ändern Sie die Optionen Audio In und Audio Out in “CVOIPAU Virtual

Audio Device”.

5. Klicken Sie Speichern (“Save”), um die eingestellten Audio- Einstellungen zu speichern und kehren Sie zu Skype™ zurück.

Die Audio- Einstellungen für Windows & Skype™ sind nun für den korrekten Gebrauch des VoIP Telefon- Adapters eingestellt.

38

DEUTSCH

7. Benutzung des VoIP Telefon- Adapters

7.1 Von Ihrem Analoganschluss abgehende Anrufe

Der VoIP Telefon- Adapter benutzt die analoge Telefonleitung als

Standardleitung für abgehende Anrufe.

7.2 Über Skype™ abgehende Anrufe.

Um einen Skype™ -Anruf auf Ihrem Telefon vorzunehmen, drücken Sie auf der

Tastatur des Telefons # #. Der VoIP- Adapter wird von der Telefonleitung auf die VoIP- Leitung umschalten. Geben Sie die Schnellwahlnummer Ihres Skype

Kontakts ein und drücken Sie * auf der Tastatur Ihres Telefons.

Ihr Skype- Kontakt wird angerufen.

Hinweis: Der VoIP- Adapter funktioniert mit Skype™- Schnellwahlnummern.

Sie müssen Ihren Kontakten eine Schnellwahlnummer zuordnen, bevor Sie diese anrufen können. Um eine Schnellwahlnummer zuzuordnen, klicken Sie Ihren Kontakt mit der rechten Maustaste an und wählen Sie “Set Speed Dial” (Schnellwahlnummern einstellen).

7.3 Über Ihre analoge Leitung oder Skype™ eingehende Anrufe.

Wenn Sie (über Ihre analoge Leitung oder Skype™) einen eingehenden Anruf erhalten, klingelt das Telefon wie gewöhnlich. Nehmen Sie den Hörer ab, um den Anruf entgegen zu nehmen.

7.4 Umschalten zwischen VoIP und herkömmlichen Anrufen

Wenn Sie Ihre analoge Leitung benutzen, können Sie immer noch einen Skype™

Anruf erhalten (oder wenn Sie Skype™ benutzen, können Sie immer noch einen herkömmlichen Anruf erhalten).

Der VoIP Telefon- Adapter zeigt einen eingehenden Anruf durch einen hörbaren Warteton an. Sie können nun folgendes tun:

39

DEUTSCH

ƒ

Den eingehenden Anruf nicht beachten

ƒ Auf der Tastatur Ihres Telefons “#1” drücken, um den derzeitigen Anruf zurückzuhalten (“On-Hold”) und zu dem anderen umzuschalten.

ƒ

Drücken Sie auf der Tastatur Ihres Telefons “##”, um den derzeitigen

Anruf zu beenden und zum anderen umzuschalten.

ƒ Drücken Sie auf der Tastatur Ihres Telefons “#2”, um eine Konferrenz mit beiden Kontakten zu beginnen (“3-way Calling”).

Wenn Sie bei dem derzeitigen Gespräch “On-Hold” gewählt haben, stehen

Ihnen nachfolgende Optionen zur Verfügung:

ƒ Drücken Sie auf der Tastatur Ihres Telefons “#1”, um das derzeitige

Gespräch auf “On-Hold” zu setzen und stellen Sie auf das andere

Gespräch um.

ƒ Drücken Sie auf der Tastatur Ihres Telefons “##”, um das derzeitige

Gespräch zu beenden und stellen Sie auf das andere Gespräch um.

ƒ

Drücken Sie auf der Tastatur Ihres Telefons “#2”, um eine

Dreiecksverbindung (“3-way Calling)” zu beginnen; Sie können nun mit beiden Kontakten eine Konferrenz abhalten.

Hinweis: Wenn Sie über Ihre analoge Leitung telefonieren, und erhalten einen

Skype™ Anruf, können Sie den Skype™ Benutzernamen auf Ihrem

Telefon sehen, sofern es ein anrufer ID hat.

40

FRANÇAIS

CVOIPAU de Conceptronic

Guide d’installation rapide

Félicitations pour l’acquisition de votre adaptateur téléphonique VoIP de Conceptronic.

Le guide ci-joint d’installation rapide du hardware vous explique étape par étape comment installer votre adaptateur téléphonique VoIP de Conceptronic.

En cas de problèmes, nous vous recommandons de vous adresser à notre service

technique (allez à www.conceptronic.net et cliquez sur « support »). Vous trouverez dans cette section la Base de Données des Foires Aux Questions.

Si vous avez d’autres questions concernant votre produit et que vous ne trouvez pas la solution sur notre site web, contactez-nous par e-mail : [email protected]

Pour plus d'informations sur les produits de Conceptronic, visitez notre Site

Internet Conceptronic: www.conceptronic.net

L’installation du logiciel décrite ci-dessous peut être légèrement différente de la configuration de votre ordinateur. Cela dépend de votre version de Windows.

1. Contenu

Le contenu du paquet de l’adaptateur téléphonique VoIP de Conceptronic est le suivant :

1 adaptateur téléphonique VoIP de Conceptronic.

1 câble USB.

2 câbles téléphoniques (RJ-11).

1 guide de démarrage rapide multilingue.

• 1 CD-ROM du produit.

41

FRANÇAIS

2. Présentation de l’adaptateur téléphonique VoIP

ƒ

Vue du dessus de l’adaptateur téléphonique VoIP

1

2

Nº Description Explication

1

2

PSTN LED

VoIP LED

Indique un appel téléphonique normal

Indique un appel VoIP

ƒ

Vue arrière de l’adaptateur téléphonique VoIP

2

1 3

Nº Description Explication

1

2

3

Branchement téléphone

Branchement ligne

Branchement USB

Connexion vers votre téléphone analogique

Connexion vers votre ligne téléphonique analogique

Connexion vers votre ordinateur

42

FRANÇAIS

3. Connexion de l’adaptateur téléphonique VoIP

L’adaptateur téléphonique VoIP est installé entre votre téléphone et votre ligne téléphonique. Cette configuration permet de passer des appels VoIP

(Voix sur IP) et des appels à travers la ligne téléphonique conventionnelle.

Diagramme de branchement

3. Vers votre ordinateur

1. Vers votre téléphone

2. Vers votre ligne téléphonique

1. Connectez l’un des câbles RJ-11 au port Phone de l’adaptateur téléphonique VoIP et à votre téléphone analogique.

2. Connectez l’un des câbles RJ-11 au port Line de l’adaptateur téléphonique VoIP et au branchement de votre ligne téléphonique analogique.

3. Connectez le câble USB au port USB de l’adaptateur téléphonique VoIP et

à un port USB disponible de votre ordinateur.

Remarque : si votre ordinateur est déjà allumé avant de connecter l’appareil, vous verrez apparaître un assistant qui détectera le nouveau hardware. Cliquez sur « Annuler » dans l’assistant avant de passer au

« Chapitre 4 ».

43

FRANÇAIS

4. Installation des drivers et du logiciel de l’adaptateur téléphonique

VoIP

Les drivers et logiciel se trouvant sur le CD-ROM du produit interagissent entre l’adaptateur téléphonique VoIP et le programme Skype™. Avant de pouvoir utiliser l’adaptateur téléphonique VoIP et le logiciel fourni, vous devez installer Skype™ sur votre ordinateur.

Vous pouvez télécharger le programme Skype™ depuis le site

http://www.skype.com ou cliquer sur Visit Skype™ Website dans le menu auto-exécutable du CD-ROM du produit.

Vous pouvez poursuivre l’installation des drivers et du logiciel d’accès

Gateway une fois Skype™ installé.

Insérez le CD-ROM du produit dans votre unité de CD-ROM. Le menu CVOIPAU devrait apparaître automatiquement.

Si le menu n’apparaît pas automatiquement, ouvrez l’explorateur de Windows pour parcourir le CD-ROM et exécuter le fichier Autorun.exe.

1. Sélectionnez l’option Install Drivers & Software du menu autoexécutable.

1

44

FRANÇAIS

2. L’assistant de configuration apparaîtra à l’écran. Cliquez sur OK pour commencer l’installation de votre adaptateur téléphonique VoIP.

2

L’assistant de configuration installera automatiquement les drivers et le logiciel sur votre ordinateur. Il fera apparaître plusieurs fenêtres (New

Hardware Wizard). Vous pouvez ignorer ces écrans. Ils seront automatiquement gérés par l’assistant de configuration.

Remarque : si l’assistant de configuration est ouvert et que votre adaptateur téléphonique VoIP n’est pas connecté, le message

Can’t find device (impossible de détecter le dispositif) apparaîtra à l’écran. Cliquez sur OK, connectez l’adaptateur téléphonique VoIP à votre ordinateur et reprenez au point 1 pour lancer à nouveau l’assistant de configuration.

Au terme de l’installation des drivers et du logiciel, si Skype™ fonctionne en arrière plan, le message suivant apparaîtra :

3

3

3. Sélectionnez l’option Allow this program to use Skype (Permettre à ce

programme d’utiliser Skype) et cliquez sur OK.

45

FRANÇAIS

Remarque : si Skype™ ne fonctionne pas en arrière plan pendant l’installation, ce message n’apparaîtra pas. Il apparaîtra la première fois que vous lancerez Skype™ après avoir installé les drivers et le logiciel. Allez au point 4 pour terminer l’installation.

4. L’installation est terminée. Cliquez sur OK pour réinitialiser votre ordinateur.

4

5. État du logiciel d’accès gateway

Après avoir réinitialisé complètement votre ordinateur, vous verrez apparaître l’icône Conceptronic sur votre barre d’état. Cette icône indique l’état du logiciel d’accès, en fonction des couleurs suivantes :

Icône jaune :

Skype™ et le dispositif CVOIPAU fonctionnent correctement.

Icône rouge, message « Skype déconnecté » :

Skype™ ne fonctionne pas ou le gateway n’est pas autorisé dans Skype™.

Icône rouge, message « Dispositif Conceptronic non détecté » : le dispositif CVOIPAU n’est pas connecté

à votre ordinateur.

46

FRANÇAIS

6. Modification des paramètres audio de Windows et de Skype™

6.1 Modification des paramètres audio de Windows

Une fois l’adaptateur téléphonique VoIP installé sur votre ordinateur, il se peut que les paramètres audio par défaut de Windows aient été modifiés et fixés sur CVOIPAU. Cela veut dire que tous les sons (avis sonores, musiques, etc.) seront émis à travers l’adaptateur téléphonique VoIP. Vous pouvez modifier à nouveau les paramètres de votre carte son à l’aide du panneau de contrôle de Windows.

1.

Cliquez sur Start (démarrage) Æ Run (exécuter) et exécutez la commande

MMSYS.CPL

.

1

1

L’option Sounds and Audio Devices Properties (Sons et propriétés de

dispositifs audio) apparaîtra à l’écran.

2. Sélectionnez la page Audio.

3. Vérifiez si les dispositifs Sound Playback et Sound Recording correspondent à votre carte son par défaut. Si le paramètre CVOIPAU est sélectionné comme dispositif par défaut, vous devrez remettre comme dispositif par défaut votre carte son.

3

3

(Dans cet exemple, la carte son par défaut est une carte Realtek. Il est probable que votre ordinateur soit équipé d’un autre type ou d’une autre marque de carte son).

47

FRANÇAIS

4. Cliquez sur Appliquer si vous avez modifié les paramètres.

5. Cliquez sur OK pour refermer la fenêtre des propriétés.

6.2 Modification des paramètres audio de Skype™

Après avoir restauré les paramètres audio de Windows, vous devrez vérifier et modifier les paramètres audio de Skype™ (si besoin est).

1. Lancez le programme Skype™.

2. Dans le menu, sélectionnez Outils et Options.

3. Sélectionnez l’option Sound Devices (Dispositifs de son) à gauche.

4

4

3

5

2. Fixez les paramètres Audio In et Audio Out sur CVOIPAU Virtual Audio

Device.

3. Cliquez sur Save (enregistrer) pour mémoriser les paramètres audio modifiés et revenez à Skype™.

Les paramètres audio de Windows et de Skype™ sont maintenant configurés pour fonctionner correctement avec l’adaptateur téléphonique VoIP.

48

FRANÇAIS

7. Utilisation de l’adaptateur téléphonique VoIP

7.1 Appels sortants à travers votre ligne téléphonique analogique

L’adaptateur téléphonique VoIP utilisera par défaut la ligne téléphonique analogique pour vos appels sortants.

7.2 Appels sortants à travers Skype™.

Pour faire un appel à travers Skype™ avec votre téléphone, composez # # sur le clavier de votre téléphone.

L’adaptateur VoIP basculera de votre ligne téléphonique à votre ligne VoIP.

Composez le numéro abrégé de votre contact Skype et appuyez sur la touche * du clavier de votre téléphone.

Votre contact Skype est alors appelé.

Remarque : l’adaptateur VoIP fonctionne avec des numéros abrégés de

Skype™. Vous devez assigner un numéro abrégé à vos contacts avant de les appeler. Pour assigner un numéro abrégé, cliquez à l’aide de la touche droite de la souris sur votre contact dans Skype™ et sélectionnez Set Speed Dial (Configurer numéro abrégé).

7.3 Appels entrants à travers votre ligne téléphonique analogique ou Skype™.

Lorsque vous recevez un appel entrant (à travers votre ligne téléphonique analogique ou à travers Skype™), le téléphone sonne comme d’habitude.

Décrochez-le pour répondre.

7.4 Basculer d’un appel VoIP à un appel conventionnel

Pendant que vous utilisez votre ligne téléphonique analogique, vous pouvez recevoir également un appel Skype™ (de même, pendant que vous utilisez

Skype™ vous pouvez recevoir un appel conventionnel).

49

FRANÇAIS

L’adaptateur téléphonique VoIP vous indiquera la présence d’un appel entrant

à l’aide d’un avis sonore d’attente. Vous pouvez alors procéder à l’une des opérations suivantes :

ƒ Ignorer l’appel entrant.

ƒ Composer #1 sur le clavier de votre téléphone pour mettre l’appel en cours en attente et basculer vers l’appel entrant.

ƒ Composer ## sur le clavier de votre téléphone pour mettre fin à l’appel en cours et prendre l’autre appel.

ƒ

Composer #2 sur le clavier de votre téléphone pour commencer une conférence à trois. Vous pouvez alors parler avec vos deux contacts en même temps.

Si vous souhaitez mettre l’appel en cours en attente, vous disposez des trois possibilités suivantes :

ƒ

Composer #1 sur le clavier de votre téléphone pour mettre l’appel en cours en attente et basculer vers l’appel entrant.

ƒ

Composer ## sur le clavier de votre téléphone pour mettre fin à l’appel en cours et pendre l’autre appel.

ƒ Composer #2 sur le clavier de votre téléphone pour commencer une conférence à trois. Vous pouvez alors parler avec vos deux contacts en même temps.

Remarque : lorsque vous appelez à travers la ligne téléphonique analogique et que vous recevez un appel via Skype™, vous pouvez obtenir le nom de l’utilisateur Skype™ sur votre téléphone si ce dernier est équipé d’un écran ID de l’appelant.

50

ITALIAN

Conceptronic CVOIPAU

Guida d’installazione rapida

Vi ringraziamo per aver acquistato questo

Adattatore telefonico VoIP di Conceptronic.

La presente Guida per l’installazione dell’hardware spiega passo a passo come installare l’Adattatore telefonico VoIP di Conceptronic.

Se dovessero esserci dei problemi, vi consigliamo di visitare il nostro sito di supporto (andate su www.conceptronic.net e cliccate ‘support’), dove potrete trovare il Database delle Risposte alle Domande più Frequenti (FQA).

Se doveste avere altre domande riguardanti il prodotto che non trovate sul nostro sito Web vi preghiamo di contattarci attraverso l’e-mail: [email protected]

Per ulteriori informazioni dei prodotti Conceptronic, la preghiamo di visitare il sito

Web della Conceptronic: www.conceptronic.net

L’installazione del software così come viene descritta qui di seguito potrebbe essere leggermente diversa da quella del computer in uso; ciò dipenderà dalla versione di Windows utilizzata.

1. Contenuto della confezione

Nella confezione dell’Adattatore telefonico VoIP di Conceptronic devono essere presenti i seguenti elementi:

Adattatore telefonico VoIP di Conceptronic

Cavo USB

2 cavi telefonici (RJ-11)

Guida d’installazione rapida multilingue

CD-ROM del prodotto

51

ITALIAN

2. Spiegazione dell’Adattatore telefonico VoIP

Parte superiore dell’Adattatore telefonico

1

2

Spiegazione

1

2

LED PSTN

LED VoIP

Indica una chiamata telefonica normale

Indica una chiamata VoIP

Parte posteriore dell’Adattatore telefonico

2

1 3

Spiegazione

1

2

3

Presa PHONE

Presa LINE

Presa USB

Deve essere collegata al telefono analogico

Deve essere collegata alla linea telefonica analogica

Deve essere collegata al computer

52

ITALIAN

3. Come collegare l’Adattatore telefonico VoIP

L’Adattatore telefonico VoIP si installa fra il telefono e la linea telefonica e consente di realizzare chiamate mediante VoIP e attraverso la linea telefonica classica.

Schema di connessione

3. Al Computer

1. Al telefono

2. Alla linea telefonica

1. Collegare uno dei cavi RJ-11 all’uscita “Phone” dell’Adattatore telefonico VoIP e al telefono analogico.

2. Collegare uno dei cavi RJ-11 all’uscita “Line” dell’Adattatore telefonico VoIP e alla linea telefonica analogica.

3. Collegare il cavo USB all’uscita “USB” dell’Adattatore telefonico VoIP e a una porta USB disponibile del computer.

Nota: se il computer è già acceso quando viene collegato il dispositivo, apparirà un avviso di installazione assistita di un nuovo hardware

(New Hardware Wizard). Fare clic su Cancel (Annulla) nella finestra del programma d’installazione prima di passare al Capitolo 4”.

53

ITALIAN

4. Come installare i driver e il software dell’Adattatore telefonico

VoIP

I driver e il software acclusi, presenti nel Cd-ROM del prodotto, interagiscono fra l’Adattatore telefonico VoIP e Skype™. Prima di usare l’Adattatore telefonico VoIP e il software accluso, sarà necessario aver installato Skype™ sul computer.

È possibile scaricare l’applicazione di Skype™ dal sito web

http://www.skype.com, o facendo clic su “Visit Skype™ Website” nel Menu di avvio automatico del CD-ROM del prodotto.

È possibile procedere con l’installazione dei driver e del software Gateway dopo aver installato Skype™.

Introdurre il CD-ROM di prodotto nell’apposita unità. Dovrebbe apparire automaticamente il menu del CVOIPAU.

In caso contrario, usare Esplora risorse per accedere al CD-ROM e aprire

Autorun.exe”.

1. Selezionare l’opzione “Install Drivers & Software” (Installa driver e

software) dal menu di avvio automatico.

1

54

ITALIAN

2. Sullo schermo apparirà il programma di configurazione assistita. Fare clic su OK per iniziare l’installazione dell’Adattatore telefonico VoIP.

2

Il programma di configurazione assistita installerà automaticamente i driver e il software sul computer. Durante il processo appariranno diverse schermate d’installazione e due videate relative a un nuovo hardware rilevato (New

Hardware Wizard). Ignorarle poiché vengono gestite automaticamente dal programma di configurazione assistita.

Nota: se il programma di configurazione assistita viene aperto quando l’Adattatore telefonico VoIP non è collegato, apparirà il messaggio “Can’t find device” (Impossibile trovare il dispositivo). Fare clic su “OK”, collegare l’Adattatore telefonico VoIP al computer e ripetere il Passo 1 per iniziare di nuovo il processo di configurazione assistita.

Quando l’installazione dei driver e del software verrà completata, e con

Skype™ già aperto, apparirà il seguente messaggio:

3

3

3. Selezionare l’opzione “Allow this program to use Skype” (Consentire a

questo programma di usare Skype), e fare clic su “OK”.

55

ITALIAN

Note: se Skype™ non si apre sul fondo durante l’installazione, tale messaggio non apparirà e si potrà leggere la prima volta che verrà aperto Skype™ dopo aver installato driver e software.

Andare al passo 4 per portare a termine l’installazione.

4 Il processo d’installazione è terminato. Fare clic su “OK” per riavviare il computer.

4

Stato del software Gateway 5.

Una volta terminato il processo di riavvio e con Windows di nuovo aperto, apparirà l’icona di Conceptronic nel vassoio di sistema. L’icona mostrerà lo stato del software Gateway nel seguente modo:

Icona in giallo:

Skype™ è aperto e il CVOIPAU funziona correttamente.

Icona in rosso, messaggio “Skype Disconnected”:

Skype™ non è operativo o Gateway non ha accesso a Skype™.

Icona in rosso, messaggio “Conceptronic Device Not Present”:

Il CVOIPAU non è collegato al computer.

56

ITALIAN

6. Come modificare i parametri di configurazione audio di Windows e

Skype™

6.1 Come modificare i parametri di configurazione audio di Windows

Una volta installato l’Adattatore telefonico VoIP sul computer, i parametri di configurazione audio potrebbero venire modificati dal CVOIPAU.

Ciò significa che tutti gli effetti audio (notificazioni, musica, ecc.) verranno riprodotti attraverso l’Adattatore telefonico VoIP. Per riportare i parametri a quelli della scheda audio, è necessario aprire il Pannello di controllo di

Windows.

1. Fare clic su “Start” Æ “Esegui” e scrivere il comando “MMSYS.CPL

.

1

1

Sullo schermo apparirà la schermata relativa alle “Proprietà di Suoni e

Periferiche audio”.

2. Selezionare la pagina “Audio”.

3. Verificare che le opzioni “Riproduzione suoni” e “Registrazione suoni

siano impostati sulla scheda audio di default. Nel caso in cui appaia il

CVOIPAU” come periferica di default, sarà necessario riportare i

parametri sulla scheda audio.

3

3

(in questo esempio la scheda audio di default è una Realtek. Il sistema utilizzato potrebbe utilizzare un altro tipo o un’altra marca di scheda audio).

57

ITALIAN

4 Fare clic su “Applica” nel caso in cui siano stati cambiati i parametri.

5 Fare clic su “OK” per chiudere la finestra delle Proprietà.

6.2 Come modificare i parametri di configurazione audio di Skype™

Una volta riportati i parametri audio sulle opzioni di default di Windows sarà necessario controllare e modificare i parametri di configurazione audio di

Skype™ (se del caso).

1. Aprire Skype™.

2. Nel Menu, selezionare “Strumenti”, poi “Opzioni”.

3. Selezionare l’opzione “Audio” sulla sinistra.

4

4

3

5

4 Portare le opzioni Ingresso audio e Uscita audio su “CVOIPAU Virtual

Audio Device”.

5. Fare clic su “Salva” per salvare la configurazione audio modificata e tornare su Skype™.

58

ITALIAN

Ora i parametri di configurazione audio di Windows & Skype™ possono essere usati correttamente con l’Adattatore telefonico

VoIP.

7. Come usare l’Adattatore telefonico VoIP

7.1 Chiamate in uscita attraverso la linea analogica

L’Adattatore telefonico VoIP utilizzerà la linea analogica come linea di default per le chiamate in uscita.

7.2 Chiamate in uscita attraverso Skype™.

Per realizzare una chiamata telefonica attraverso Skype™, premere # # sul tastierino dell’apparecchio telefonico.

L’Adattatore VoIP cambierà dalla linea telefonica alla linea VoIP.

Introdurre il Numero di composizione rapida del contatto Skype e premere * sul tastierino dell’apparecchio telefonico.

Viene quindi chiamato il contatto Skype.

Nota: L’Adattatore VoIP funziona attraverso Numeri di composizione rapida con Skype™. A ogni contatto deve essere assegnato un Numero di composizione rapida prima di poterlo chiamare. Per fare ciò, fare clic con il pulsante destro del mouse sul contatto di Skype™ dopo di che selezionare “Assegna composizione rapida”.

7.3 Chiamate entranti attraverso la linea analogica o Skype™.

Ogni volta che si riceve una chiamata entrante (attraverso la linea telefonica o Skype™), il telefono suonerà come d’abitudine. Alzare la cornetta e rispondere alla chiamata.

59

ITALIAN

7.4 Come cambiare fra chiamate attraverso VoIP e chiamate standard

Quando si usa la linea analogica, si possono comunque ricevere chiamate attraverso Skype™ (o quando si usa Skype™ si possono comunque ricevere chiamate standard).

L’Adattatore telefonico VoIP mostrerà una chiamata entrante mediante un tono percepibile di avviso di chiamata. Si potrà agire in uno dei seguenti modi:

ƒ Ignorare la chiamata entrante

ƒ Premere “#1” sul tastierino del telefono per mettere la chiamata in corso

In attesa” e passare all’altra chiamata.

ƒ

Premere “##” sul tastierino del telefono per terminare la chiamata in corso e passare all’altra chiamata.

ƒ

Premere “#2” sul tastierino del telefono per dare inizio a una

Conversazione a 3” per poter conversare con entrambi i contatti allo stesso tempo.

Se si sceglie di mettere la chiamata in corso “In attesa”, saranno disponibili le seguenti opzioni:

ƒ

Premere “#1” sul tastierino del telefono per mettere la chiamata in corso

In attesa” e passare all’altra chiamata.

ƒ

Premere “##” sul tastierino del telefono per terminare la chiamata in corso e passare all’altra chiamata.

ƒ Premere “#2” sul tastierino del telefono per dare inizio a una

Conversazione a 3” per poter conversare con entrambi i contatti allo stesso tempo.

Nota: quando si realizza una chiamata attraverso la linea analogica e si riceve una chiamata attraverso Skype™ apparirà il nome dell’utente

Skype™ sul telefono, nel caso in cui disponga di numero del chiamante.

60

PORTUGUESE

Conceptronic CVOIPAU

Manual de Instalação Rápida

Parabéns pela compra do seu

Adaptador para Telefone VoIP da Conceptronic.

O Manual de Instalação de Hardware incluído fornece-lhe uma explicação passo a passo sobre como instalar o Adaptador para Telefone VoIP da Conceptronic.

Se tiver algum problema, aconselhamos consultar o nosso site de assistência (vá a www.conceptronic.net e clique em ‘assistência’ Aqui pode encontrar a Base de

Dados das Perguntas Mais Frequentes.

Se tiver outras questões relativas ao nosso produto e não as conseguir encontrar no nosso webiste, pode-nos contactar através do e-mail: [email protected]

Para mais informações sobre produtos de Conceptronic, por favor visite o Web Site da Conceptronic: www.conceptronic.net

A instalação do software tal como se descreve a seguir pode ser ligeiramente diferente da instalação no seu computador. Depende da versão do Windows que estiver a usar.

1. Conteúdo da Embalagem

Existem os seguintes elementos na embalagem do Adaptador para Telefone

VoIP da Conceptronic:

Adaptador para Telefone VoIP da Conceptronic

Cabo USB

2 Cabos de Telefone (RJ-11)

Guia de Iniciação Rápida Multilingue

CD-ROM do produto

61

PORTUGUESE

2. Explicação do Adaptador para Telefone VoIP

ƒ

Parte superior do Adaptador para Telefone

1

2

Nº Descrição Explicação

1

2

Luz PSTN

Luz VoIP

Indica uma chamada telefónica normal

Indica uma chamada VoIP

ƒ

Parte de trás do Adaptador para Telefone VoIP

2

1 3

Explicação

1

2

3

Ficha “Phone”

Ficha “Line”

Ficha “USB”

Ligação para o seu telefone analógico

Ligação para a sua linha de telefone analógica

Ligação para o seu computador

62

PORTUGUESE

3. Ligar o Adaptador para Telefone VoIP

O adaptador para Telefone VoIP instala-se entre o seu telefone e a linha do telefone. Esta instalação torna possível fazer chamadas por VoIP e pela linha de telefone normal.

Esquema de ligação

3. Para o computador

1. Para o telefone

2. Para a linha do telefone

1. Ligue um dos cabos RJ-11 à porta “Phone” do Adaptador para Telefone

VoIP e ao seu telefone analógico.

2. Ligue um dos cabos RJ-11 à porta “Line” do Adaptador para Telefone VoIP e à sua linha do seu telefone analógico.

3. Ligue o cabo USB à porta “USB” do Adaptador para Telefone VoIP e a uma porta USB livre do seu computador.

Nota: Se o seu computador já estiver ligado quando for ligar o aparelho, vai ver um “New Hardware Wizard” (Assistente de Novo Hardware).

Clique em “Cancel” (Cancelar) no assistente antes de prosseguir com o “Chapter 4” (Capítulo 4).

63

PORTUGUESE

4. Instalação dos Controladores e do Software para o Adaptador para

Telefone VoIP

Os Controladores e o Software incluídos no CD-ROM do produto interagem entre o Adaptador para Telefone VoIP e o Skype™. Antes de poder usar o

Adaptador para Telefone VoIP e o software incluído, tem de instalar o Skype™ no seu computador.

Pode fazer o download da aplicação Skype™ em http://www.skype.com, ou clique em “Visit Skype™ Website” no Menu de Execução Automática do CD-

ROM do produto.

Pode prosseguir com a instalação dos Controladores e do software Gateway quando tiver o Skype™ instalado.

Meta o CD-ROM do produto na sua unidade de CD-ROM. O menu do CVOIPAU deverá aparecer automaticamente.

Se o Menu não aparecer, use o Explorador do Windows para procurar o CD-

ROM e execute “Autorun.exe”.

1. Seleccione a opção “Install Drivers & Software” (Instalar os Controladores

e o Software) no menu de Execução automática.

1

64

PORTUGUESE

2. O assistente de configuração aparece no seu ecrã. Clique em “OK” para

dar início à instalação do Adaptador para Telefone VoIP.

2

O Assistente de Configuração vai instalar automaticamente os Controladores e o Software no seu computador. O Assistente de Configuração mostra vários ecrãs de instalação e 2 ecrãs de “New Hardware Wizard” (Assistente de Novo

Hardware). Pode ignorar estes ecrãs. São automaticamente tratados pelo

Assistente de Configuração.

Nota: Se o Assistente de Configuração arrancar e o Adaptador para

Telefone VoIP não estiver ligado, vai ver a mensagem “Can’t

find device” (Não é possível encontrar o dispositivo). Clique em “OK”, ligue o Adaptador para Telefone VoIP ao seu computador e repita o Passo 1 para iniciar novamente o

Assistente de Configuração.

Quando a instalação dos Controladores e do Software estiver concluída e já tiver o Skype™ a funcionar em segundo plano, vai aparecer a seguinte mensagem:

3

3

3. Seleccione a opção “Allow this program to use Skype” (Permitir a este

programa usar o Skype) e clique em “OK”.

65

PORTUGUESE

Nota: Se o Skype™ não estiver a funcionar em segundo plano durante a instalação, não vai ver esta mensagem. Esta mensagem aparece na primeira vez que iniciar o Skype™ depois de ter instalado os

Controladores e o Software.

4. O processo de instalação está concluído. Clique em “OK” para reiniciar o

seu computador.

4

5. Estado do Software Gateway

Depois de reiniciar quando o seu computador já estiver no Windows, vai ver o

Ícone da Conceptronic na sua Bandeja do Sistema. O ícone mostra o estado do software Gateway tal como se mostra a seguir:

Ícone amarelo:

O Skype™ está a funcionar e o CVOIPAU está a funcionar correctamente.

Ícone vermelho, mensagem “Skype Disconnected” (Skype desligado):

O Skype™ não está a funcionar ou o Gateway não está autorizado pelo Skype™.

Ícone vermelho, mensagem “Conceptronic Device Not Present” (Dispositivo

Conceptronic não presente):

O CVOIPAU não está ligado ao computador.

66

PORTUGUESE

6. Alterar as configurações de Áudio do Skype™ e do Windows

6.1 Alterar as Configurações Áudio do Windows

Quando o Adaptador para Telefone VoIP estiver instalado no seu computador é possível que as Configurações Áudio do Windows mudem para o CVOIPAU.

Isto significa que todos os sons (notificações, música, etc.) são emitidos pelo

Adaptador para Telefone VoIP. Pode alterar as configurações novamente para a sua placa de som através do Painel de Controlo do Windows.

1. Clique em “Start” (Iniciar), “Run” (Executar) e introduza o comando

MMSYS.CPL”.

1

1

As “Sounds and Audio Devices Properties” (Propriedades dos dispositivos de som e áudio) aparecem no seu ecrã.

2. Seleccione o separador “Audio”.

3. Verifique se o dispositivo de “Sound Playback” (Reprodução de som) e

Sound Recording” (Gravação de som) está definido para a sua placa de som predefinida. Se o “CVOIPAU” estiver seleccionado como dispositivo predefinido, tem de voltar a colocar a sua placa som como dispositivo predefinido.

3

3

(Neste exemplo, a placa de som predefinida é uma placa Realtek. O seu sistema pode ter outro tipo ou marca de placa de som).

67

PORTUGUESE

4. Clique em “Apply” (Aplicar) se tiver alterado as definições.

5. Clique em “OK” para fechar a janela das Propriedades.

6.2 Alterar as Configurações Áudio do Skype™

Quando as Configurações predefinidas de Áudio do Windows tiverem sido restauradas é preciso verificar e modificar as Configurações de Áudio do

Skype™ (se for necessário).

1. Abra a aplicação do Skype™.

2. No Menu, seleccione “Tools” (Ferramentas) e “Options” (Opções).

3. Seleccione a opção “Sound Devices” (Dispositivos de Som) à esquerda.

4

4

3

5

4. Altere as opções Audio In, Audio Out para “CVOIPAU Virtual Audio

Device” (Dispositivo Áudio Virtual CVOIPAU).

5. Clique em “Save” (Guardar) para guardar as Configurações de Áudio

ajustadas e regressar ao Skype™.

68

PORTUGUESE

As configurações áudio do Windows e do Skype™ estão agora configuradas para a utilização correcta do Adaptador para

Telefone VoIP.

7. Utilização do Adaptador para Telefone VoIP

7.1 Fazer chamadas pela sua linha analógica

O Adaptador para Telefone VoIP vai usar a linha de telefone analógica como linha predefinida para as chamadas que fizer.

7.2 Fazer chamadas com o Skype™.

Para fazer uma chamada pelo Skype™ com o seu telefone, carregue em # # no teclado do telefone. O Adaptador VoIP vai mudar da linha de telefone para a linha VoIP. Introduza o Número de Acesso Telefónico do seu contacto Skype e carregue em * no teclado do seu telefone.

É feita uma chamada para o seu contacto do Skype.

Nota: O Adaptador VoIP funciona com números de Acesso Telefónico para o

Skype™. Deve atribuir um número de Acesso Telefónico aos seus contactos antes de lhes telefonar. Para atribuir um número de

Acesso Telefónico, clique com o botão direito do rato no seu contacto do Skype™ e seleccione “Set Speed Dial” (Definir Acesso

Telefónico).

7.3 Receber chamadas pela sua linha analógica ou pelo Skype™.

Quando recebe uma chamada (pela sua linha analógica ou pelo Skype™), o telefone toca normalmente. Pegue no auscultador e atenda a chamada.

69

PORTUGUESE

7.4 Mudar entre VoIP e as chamadas normais

Quando estiver a usar a sua linha analógica ainda pode receber uma chamada do Skype™ (ou quando estiver a usar o Skype™ ainda pode receber uma chamada normal).

O Adaptador para Telefone VoIP indica que está a receber uma chamada através de um toque de chamada em espera audível. Pode fazer o seguinte:

ƒ

Ignorar a chamada de entrada

ƒ Carregar em “#1” no teclado do seu telefone para colocar a chamada actual

On-Hold” (Em espera) e mudar para a outra chamada.

ƒ

Carregar em “##” no teclado do seu telefone para terminar a chamada actual e mudar para a outra chamada.

ƒ

Carregar em “#2” no teclado do seu telefone para iniciar uma “3-way

Calling” (Chamada a 3); pode assim fazer uma conferência com os dois contactos.

Quando escolher colocar a chamada actual “On-Hold” (Em espera), tem as seguintes opções:

ƒ

Carregar em “#1” no teclado do seu telefone para colocar a chamada actual

On-Hold” (Em espera) e mudar para a outra chamada.

ƒ

Carregar em “##” no teclado do seu telefone para terminar a chamada actual e mudar para a outra chamada.

ƒ Carregar em “#2” no teclado do seu telefone para iniciar uma “3-way

Calling” (Chamada a 3); pode assim fazer uma conferência com os dois contactos.

Nota: Quando estiver a fazer chamadas pela linha de telefone analógica e receber uma chamada do Skype™, pode ver o nome de utilizador do

Skype™ no seu telefone se este tiver um visor identificação de chamadas.

70

MAGYAR

Conceptronic CVOIPAU

Gyorstelepítési útmutató

Köszönjük, hogy a Conceptronic VoIP telefonadaptert választotta.

A mellékelt hardvertelepítési útmutató lépésről-lépésre elmagyarázza, miként kell a Conceptronic VoIP telefonadaptert telepítenie.

Probléma esetén javasoljuk, hogy vegye igénybe a Support-site-en nyújtott

segítséget(menjen a www.conceptronic.net-re és kattintson a ‘Support’-ra, ahol megtalálja a Gyakran Ismételt Kérdések adatbázist.

Ha termékünkkel kapcsolatban további kérdése lenne, és weboldalunkon nem talál rá választ, forduljon hozzánk e-mailben: [email protected]

A Conceptronic termékekkel kapcsolatos további információért kérjük tekintse meg a Conceptronic weboldalát: www.conceptronic.net

Az alább ismertetett szoftvertelepítés az adott számítógépre történő telepítéstől kicsit eltérhet. Mindez az éppen használt Windows-verziótól függ.

1. A csomag tartalma

A Conceptronic VoIP telefonadapter csomagja a következőket tartalmazza:

• Conceptronic VoIP telefonadapter

USB kábel

2x telefonkábel (RJ-11)

Többnyelvű gyorsindítási útmutató

Termékismertető CD-ROM

71

MAGYAR

2. A VoIP telefonadapter magyarázata

ƒ

A telefonadapter előlapja

1

2

Sz. Leírás

ƒ

1

2

PSTN LED

VoIP LED

hátoldala

Magyarázat

Közönséges telefonhívást jelez

VoIP-hívást jelez

2

A VoIP telefonadapter

1 3

Sz. Leírás

1

2

3

Telefonkapcsolat

Vonalcsatlakozás

USB csatlakozás

Magyarázat

Csatlakozás az analóg telefonhoz

Csatlakozás az analóg telefonvonalhoz

Csatlakozás a számítógéphez

72

MAGYAR

3. A VoIP telefonadapter csatlakoztatása

A VoIP telefonadaptert a telefon és a telefonvonal közé telepítjük. E telepítés teszi lehetővé, hogy a VoIP-n és a közönséges telefonvonalon keresztül hívást kezdeményezzünk.

Kapcsolási rajz

3. A számítógéphez

1. A telefonhoz

2. A telefonvonalhoz

1. Csatlakoztassa az RJ-11-es kábelek egyikét a VoIP telefonadapter

„Phone” portjához és az analóg telefonhoz.

2. Csatlakoztassa az RJ-11-es kábelek egyikét a VoIP telefonadapter „Line” portjához és az analóg telefonvonal csatlakozásához.

3. Csatlakoztassa az USB kábelt a VoIP telefonadapter „USB” portjához és a számítógép valamelyik szabad USB portjához.

Megjegyzés: Ha az eszköz csatlakoztatásakor a számítógép már be van kapcsolva, a következő üzenetet fogja látni: „New Hardware

Wizard” (új hardvervarázsló). Ha tovább akar menni a „4. fejezet”hez, kattintson a „Cancel”-re a varázslónál.

73

MAGYAR

4. A VoIP telefonadapterhez tartozó illesztőprogram és szoftver telepítése

A terméket ismertető CD-ROM-on található illesztőprogramok és szoftver interaktív a VoIP telefonadapterrel és a Skype™-pal. Mielőtt a VoIP telefonadaptert és a hzzá tartozó szoftvert használhatná, előbb telepítenie kell a Skype™-ot a számítógépre.

Töltse le a http://www.skype.com alkalmazást Skype™ alkalmazást a vagy kattintson a „Visit Skype™ Website”-ra a terméket ismertető CD-ROM Autorun menüjén.

Amikor a Skype™ telepítve van, folytathatja az illesztőprogramoknak és az

átjáró szoftverének telepítését.

Tegye be a terméket ismertető CD-ROM-ot a CD-ROM meghajtóba.

Automatikusan megjelenik a CVOIPAU menü.

Ha a menü nem jelenik meg, a Windows Explorer segítségével navigálhat a CD-

ROM-hoz, majd végrehajthatja az „Autorun.exe”-t.

1. Jelölje ki az „Install Drivers & Software” opciót az Autorun menün.

1

74

MAGYAR

2. A telepítővarázsló jelenik meg a képernyőn. A VoIP telefonadapter telepítésének megkezdéséhez kattintson az „OK”-ra.

2

A telepítővarázsló automatikusan telepíti az illesztőprogramokat és a szoftvert a számítógépre. A telepítővarázsló több telepítési képernyőt és két „New

Hardware Wizard” (új hardvervarázsló) képernyőt jelenít meg. Ezekre a képernyőkre nem szükséges reagálnia. Azokat ugyanis a telepítővarázsló automatikusan kezeli.

Megjegyzés: Ha a telepítővarázsló elindult és a VoIP telefonadapter nincs csatlakoztatva, a következő üzenet érkezik: „Can’t find

device” (Az eszköz nem található). Kattintson az „OK”-ra, csatlakoztassa a VoIP telefonadapert a számítógéphez, majd — a telepítővarázsló ismételt elindításához — ismételje meg az

1. lépést.

Amikor az illesztőprogramok és a szoftver telepítése befejeződött, egyszersmind a Skype™ a háttérben fut, a következő üzenet jelenik meg:

3

3

3. Jelölje ki az „Allow this program to use Skype” opciót, majd kattintson

az „OK”-ra.

75

MAGYAR

Megjegyzés: Ha a Skype™ a telepítés során nem fut a háttérben, ez az üzenet nem jelenik meg. Ez az üzenet először akkor jelenik meg, amikor a

Skype™-ot az illesztőprogramok és a szoftver telepítése után elindítja. A telepítés befejezéséhez folytassa a 4. lépéssel.

4. A telepítési folyamat befejeződött. A számítógép újraindításához

kattintson az „OK”-ra.

4

5. Az átjáró szoftverjének állapota

Amikor az újraindítás befejeződött, és a Windows újra fut, a Conceptronic ikon jelenik meg a tálcán. Az ikon az átjáró szoftverjének állapotát az alábbiak szerint jeleníti meg:

Sárga ikon:

A Skype™ fut, a CVOIPAU pedig megfelelően működik.

Piros ikon, „Skype Disconnected” üzenet:

A Skype™ nem fut, illetve az átjáró a

Skype™-nál nincs engedélyezve.

Piros ikon, „Conceptronic Device Not Present” üzenet:

A CVOIPAU nincs a számítógéphez csatlakoztatva.

76

MAGYAR

6. A Windows és a Skype™ audiobeállításainak megváltoztatása

6.1 A Windows audiobeállításainak megváltoztatása

Amikor a VoIP telefondapter a számítógépre már telepítve van, a Windows alapértelmezett audiobeállításait meg lehet változtatni CVOIPAU-ra.

Mindez azt jelenti, hogy minden hang (értesítés, zene stb.) a VoIP telefonadapteren keresztül kerül lejátszásra. A Windows vezérlőpultján keresztül a beállítások visszaállíthatók a hangkártyára.

1. Kattintson a „Start”-ra, Æ, majd a „Run”-ra és végül hajtsa végre a „MMSYS.CPL

parancsot.

1

1

A képernyőn a „Sounds and Audio Devices Properties” jelenik meg.

2. Jelölje ki az „Audio” oldalt.

3. Ellenőrizze, vajon a „Sound Playback” és „Sound Recording” eszköz az alapértelmezett hangkártyára van-e beállítva. Ha a „CVOIPAU”-t jelölte ki alapértelmezett eszközként, akkor az alapértelmezett eszközöket vissza kell állítania hangkártyára.

3

3

(A fenti példa esetében az alapértelmezett hangkártya egy Realtek kártya.

Rendszerének lehet más típusú vagy márkájú hangkártyája is.)

77

MAGYAR

4. Kattintson az „Apply”-ra, ha a beállításokat megváltoztatta.

5. Kattintson az „OK”-ra, ha a Properties (tulajdonságok) ablakot be kívánja

zárni.

6.2 A Skype™ audiobeállításainak megváltoztatása

Amikor az alapértelmezett Windows audiobeállításokat visszaállította, a

Skype™ audiobeállításait ellenőriznie és módosítania kell (ha szükséges).

1. Nyissa meg a Skype™ alkalmazást.

2. A menün jelölje ki a „Tools”-t, majd az „Options”-t.

3. Jelölje ki a bal oldalon látható „Sound Devices” opciót.

4

4

3

5

4. Változtassa meg az Audio In és Audio Out opciót „CVOIPAU Virtual Audio

Device”-ra.

5. A beállított audiobeállítások elmentésével és a Skype™-hoz történő

visszatéréshez kattintson a „Save”-re.

78

MAGYAR

Ezután a Windows és a Skype™ audiobeállításai a VoIP telefonadapter megfelelő használatához vannak konfigurálva.

7. A VoIP telefonadapter használata

7.1 Kimenő hívások analóg vonalon

A VoIP telefonadapter a kimenő hívásoknál alapértelmezett vonalként használja az analóg telefonvonalat.

7.2 Kimenő hívások Skype™-on keresztül

Ahhoz, hogy telefonjával Skype™ hívásokat kezdeményezhessen, nyomja le a #

#-t a telefon billentyűzetén. A VoIP adapter átkapcsol a telefonvonalról a VoIP vonalra. Üsse be a Skype kapcsolatához tartozó gyorstárcsázási számot, majd nyomja le a *-ot a telefon billentyűzetén.

Ezután a készülék felhívja Skype kapcsolatát.

Megjegyzés: A VoIP adapter a Skype™-hoz rendelt gyorstárcsázási számoknál működik. Gyorstárcsázási számot kell hozzárendelnie kapcsolataihoz, mielőtt azokat hívja. Gyorstárcsázási szám hozzárendeléséhez kattintson az egér jobb oldali gombjával az adott kapcsolatra a

Skype™-nál, majd jelölje ki a „Set Speed Dial”-t.

7.3 Bejövő hívások analóg vonalon vagy Skype™-on keresztül

Ha bejövő hívás érkezik (az analóg vonalon vagy a Skype™-on keresztül), a telefon a megszokott módon cseng. A hívás fogadásához vegye fel a készüléket.

79

MAGYAR

7.4 Átkapcsolás a VoIP és a közönséges hívások között

Ha éppen analóg vonalat használ, attól még fogadhat Skype™ hívást (vagy amikor éppen Skype™-ot használ, továbbra is fogadhat közönséges hívást).

A VoIP telefonadapter a bejövő hívást „várakozó hívás” hangjelzéssel jelzi.

Ezután a következők tehetők:

ƒ Nem reagál a bejövő hívásra

ƒ

Lenyomja a „#1”-t a telefon billentyűzetén, hogy az adott hívást „On-Hold” alkalmazásával várakoztassa, majd átkapcsoljon a másik hívásra.

ƒ

Nyomja a „##”-t a telefon billentyűzetén, amivel az adott hívást megszakítja, majd átkapcsol a másikra.

ƒ Lenyomja a „#2” a telefon billentyűzetén, hogy „3-way

Calling”(háromrésztvevős hívást) kezdeményezhessen; ezután, mindkét résztvevő bevonásával, konferenciahívást kezdeményezhet.

Ha úgy döntött, hogy az adott hívást „On-Hold” alkalmazásával várakoztatja, akkor a következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

ƒ

Lenyomja a „#1”-t a telefon billentyűzetén és ezzel az adott hívást „On-

Hold” alkalmazásával várakoztatja, majd átkapcsol a másik hívásra.

ƒ Lenyomja a „##”-t a telefon billentyűzetén, hogy az adott hívást befejezze, majd átkapcsoljon a másik hívásra.

ƒ

Lenyomja a #2”-t a telefon billentyűzetén, hogy „3-way Calling

(háromrésztvevős hívást) kezdeményezzen; ezután. mindkét résztvevő bevonásával, konferenciahívást kezdeményezhet.

Megjegyzés: Ha éppen analóg vonalon keresztül hív valakit és közben Skype™ hívás érkezik, a Skype™-nál alkalmazott felhasználónév látható a telefonon, ha annak ID de l’appelant van.

80

Declaration of CE Conformity

The manufacturer

Address

Conceptronic

Databankweg

3821

Hereby declares that the product

7

Type

Product

USB VOIP PHONE ADAPTER

CVOIPAU

Complies with following directives:

• 1995/5/EEC R&TTE directive: Telecommunications Terminal Equipment and

Satellite Earth Station Equipment

• 89/336/EECEMC directive:

Electromagnetic Compatibility

73/23/EEC Low Voltage Directive: Electrical equipment designed for use within

certain voltage limits

The following standards were consulted to assess conformity:

ƒ

ETSI 300 328-2/2000 (CTR21)

ƒ

EN 301 489-17-2000

ƒ

EN 301 489-1-2000

ƒ

EN55022/9.98 Class B

ƒ

EN 61000-3-2/3/4/1995

ƒ EN 50082-1/1994

ƒ EN 60950/1995

The CE symbol confirms that this product conforms to the above named standards and regulations.

This product is suitable for all EU countries.

Place and date of issue : Amersfoort, November 20, 2005

Herman Looijen, Product Marketing Manager

81

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement